ldül Törenimiz Yap^ld - Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası

Transkript

ldül Törenimiz Yap^ld - Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası
ATSO V ^ ^^YO ^
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odas ^
Kas ^ m-Aral ^ k 2007
www.afyontso.org.tr ,
■
ldül Törenimiz Yap ^ ld ^ ...
lam ^z taraf^ ndan geleneksel olarak dünlenen "Ödül Töreni" bu y ^ l TOBB Ba ^n^ Say ^ n M. Rifat Hisarc ^ kl ^ o^ lu'nun kam ^ ile gerçek^ e^ mi^tir. Yo^ un bir kat^ l ^n oldu ^ u törende, 2004-2005-2006 y ^ l^ nda "Yüksek Düzeyde Gelir ve KurumVergisi Ödeyen" ve "Yüksek Düzeytle
^acat Yaparak Ilimize Döviz Girdisi Sa ^^an" üyeler ile Üyeliklerinde 25. ve 50.
lar^ n^ tamamlayanlara ödülleri taktlim
ilmi^tir.
yonkarahisar'a gelen TOBB Ba ^kan ^ M.
fat Hisarc ^ kl ^o^ lu ilk olarak Vali Haluk
^ga'y^ makam ^ nda ziyaret etti. Ziyarete
l66 Ba ^kan ^ M. Rifat Hisarc ^ kl ^ o^ lu'nun
n ^ s ^ ra; TOBB Ba ^ kan Yard ^ mc ^s ^ Halim
ste, TSE Ba^ kan ^ Kenan Malatyal ^ , TOBB
^ire Ba^ kan ^ Fatih Soysal, Dünya GazeteAnkara Temsilcisi Bar ^^ Ferit Parlak kaj^ lar. Odam ^z Meclis Ba ^ kan ^ Celalettin
irel ile Yönetim Kurulu Üyelerinin de habuluntlu ^ u ziyaret s ^ ras ^ ntla; TOBB
^^kan ^ Rifat Hisarc ^ kl ^ o ^lu, Vali Haluk
^ga'ya ziyaretinin an ^s ^ na porselen bir çiplaket hediye etti.Ziyaretten duydu ^ u
^mnuniyetini dile getiren Vali Haluk ^ mise, Afyonkarahisar'a ve Afyonkarahir'l ^ I ^ adamlar^ na verdikleri destekten
^lay^ te^ekkür ederken, günün an ^ s ^ na
içinde son derece umut verici rakamlarla
kar^^ kar^^yay^ z.80 larkl ^ ülkeye 81 farkl ^
ürün ihracat ediyo^uz.lhracat ^ m^ zda son
y^ llarda art ^^ gözlenmektedir.Önümüzdeki
y^ llarda daha da artaGaktur.Amac ^ m ^z daha
yüksek de^ erlere ulâ^ mak.Tar ^ m sektörümüz son dönemde alumsuz bir ^ ekiltle etkilenmi ^tir.Büyükba§ ve kanats ^z hayvanc ^ l ^ k konusunda da olumsuz etkilendik.TOB6 Ba^ kan ^ m^z Say^ n Hisarc ^ kl ^ o^lu'nun verdi ^i dest^k ile AB Projeleri konusunda büyük ivme kazand ^ k.T086'un finanse etti ^ i Birle ^ r^i ^ Milletler ile birlikte
yürütülecek 10 dpsya aras ^ ndan ATSO'nun haz^ rlad ^^^ iStihdam konulu dosya
geçti.Bir ödül ile b^Igelendirildik. ^ u anda
akredite oda konur^unday ^z" dedi.
ti.Ziyarette kar^^ l ^ kl ^ bilgi al ^^ veri ^ inde bulunuldu.
TOBB Ba^ kan^ M. F^ifat Hisarc ^ klo^ lu'Türkiye ekonomisi üze ^ ne yapt^^^ sunumda;
Ödül törenine Vali Sn. Huluk Imga, Ilimiz
Milletvekillerinden Av. Halil Ünlütepe,
Prof. Dr. Abdülkatlir Akcan, TOBB Ba^kan ^
M. Rifat Hisarc^ kl ^ o ^lu, çok say ^ da i ^adam^
ve davetli kat^ ld ^ . Aç ^ l ^^ konu ^ mas^ ntla;
Verginin önemine de ^ inen Odam ^ z
Yönetim Kurulu Ba^kan ^ M. Melih Yurter
"Verginin kutsall ^^^ ve özelli ^ i bir kez daha
ön plana ç^ kmaktad ^ r. Devletimizin iki
önemli vergi kalemi var. ^ah ^ s ve Kurumlar^ n direkt elde etti ^ i gelirlerin bir k ^ sm^ n ^ devlete vermesi di ^ eri ise Özel Tüketim
Vergisi ve Katma De^er Vergisi. Direk vergilerin toplam ^ yani ^ah ^ slardan al ^ nanlar
yüzde 20'sini olu^turuyor. Yüzde 73'lük
k^ s ^ m ise harçlar Özel Tüketim Vergisi ve
KDV'den olu^ maktatl ^ r. Verginin adaletli
bir biçimde da^^t^ lmas ^ , Verginin orant ^ l ^
ödenmesinden geçer. Vergi verenle hiç
vermeyenler aras ^ nda haks ^ z rekabet olu ^ maktad ^ r. 2004-2005-2006 y^ llar^ na bakt^ ^^ m^ z zaman 32 bin vergi mükellefimiz
bulunuyor. Vergi Ödemesi di ^ er illere
oranla çok yüksek. Ilimizde yüzde 81 civar^ nda bulunuyor." dedi.
TOBB Ekonomi ve^Teknoloji Üniversitesi
hakk^ nda bilgi vererjek ba ^ layan Hisarc ^ kl ^o ^ lu, " Türkiye'tle ^15 üniversite var 4 y ^ l
önce TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ni kurduk. Bi ^ büyümüz on y ^ l sonuntla Türkiye'nin i k tercih edilen Üniversitesi olaca^^ m ^ z^ s ylemi^ti. 2005 y^ l ^ nda
ÖSS'deki ilk yüz ^ ^ renci aras ^ nda bizde
ö^ renci yok. 2006 y ^ l^ nda 11, 2007 y^ l ^ nda
ise 13 ö^ renci bulunuyor. ^ yi üniversite olmak için hocalar ^ n ^Caç makalesi yay ^ nlanm^^ buda önemli bIr k ^ stas. Ö ^ retim üyesi
ba^^ na dü ^en bilimsel makale say^ s ^ oran ^ nda birinci duru^^ day^z." dedi.
Ilimizin ihracat potansiyeli hakk ^ ntla da
bilgiler aktaran Odam ^z Yönetim Kurulu
TOBB'un sundu ^ u^^ imkânlar hakk ^ nda da
kat^ l ^ mc^ lara bilgi ^ktaran Hisarc ^ kl ^ o^ lu,
"Kredi Garanti Fon^^ kurduk. Kar edebilecek bir projen var$a bizi inand ^ r^ rsan 13
banka sana kredi riyor. 14. banka ile de
anla^t^ k Ben sana I^efil olaca^^ m. KOBI Giri^ im A. ^ .yi Türkiy^'ye kazand ^ rd^ k. Büyük
bir sipari ^ var ama paran yok biz sana
yüzde 49' a kadar prtak oluyoruz. 2 ^ art^ m^ z var. Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi olacak ve muha^be müdürünü ben atayaca^^ m di ^ er her;^ey sana ait. Ortakl ^ k 3
ras ^ nda ki ^i alm ^yorsa IMKB halka ^
rum ve sat^yorum."dedi.
ABIGEM I ^ Geli ^tirme Merkezi hak
da kat ^ l ^ mc ^ lara bilgiler aktaran Hisa
o^ lu " Fonlardan faydalanmak istey ^
yard ^ mc ^ oluyoruz. 8 yeni ile daha
GEM kuruyoruz. Afyonkarahisarda c
raca^^ z. Ve tamamen bölgesel o
Burdur, Isparta ve Antalya'ya hizmet
cek" dedi. "Daha Türkiye'de KOBI'nir
m ^ n ^ yap ^yoruz."tliyerek sözlerine d
eden Hisarc ^ l ^ o^lu, "8 tane farkl ^ KO
n ^ m ^ var. Her yerde farkl ^ bir tan ^ m ^
yor. Paraya ihtiyac ^ m ^z oldu ^ u zam
Devlet para veriyor. Biz yüzde 40' ^ n ^
ruz. 'Bu neden böyle oluyor?'diye
yorsan ^z bu paray ^ kullanmak için 4
mu Kurum ve Kurulu ^ unu gezecek:
Tek ba^^ na iktidar geldi, bunu düzelt
dik ama bunu tek çat ^ alt^ nda birle ^ti
dik. Olmuyor, bürokrat 'Ben bunun I
day^ m' demek istiyor. Kapan elindel
kiyi b^ rakm ^yor. www.kobi.org.tr K
destek veriyor? Nas ^ l destek veriyo ^
nu adresi yaz^ n, bak ^ n burada 1 ka1
lira para var, kullan ^ n bunu. Ben bu ^
latmama ra^ men giren say ^ s ^ n ^ ar
yor. Bizim milletimiz görmeden ina
30 Kas ^ m tarihin de Manisa'da fu^
Ankara'da açt ^^^ m^z fuarda afi ^ rel
da "KOBI fuar ^ " yaz^yor, bunu tle ^ i ^
'1 milyar YTL sizi bekliyor' dedik fuar
doldu ta ^t^ . Ankara'da duyan gelmi ^ . Iki
günde 10 bin ki ^ i gezdi." detli.
Hiasarc ^kl ^o^ lu; "TOBB olarak ne yap ^yoruz? Dünya ticaret hacmi 1 trilyon
dolard ^ . Dünya ticareti 12 kat yukar ^ ya
ç ^ kt^ . Ekonomide s ^ n^ r yok art ^ k. Dünya
hacmi bu kadar geni ^ lerken, rakamlara
bakt^^^ m ^z zaman biz de dünya ticareti
hacminden kazanc ^ m ^ z ^ art ^ r ^yoruz.
1954 y^ l ^ ndan 1980 y^ l ^ na katlar iç hacmimiz geni ^ lerken, 1980'li y ^ llardan itibaren dünya ticaretinde s ^ çrama yaparak binde 4'lere kadar geldik. 1980 y ^ llardan sonra içe kapan ^ kl ^ l ^^^ m^ z ^ b ^ rakarak özel sektöre dayal ^ ticaret motleline yönelerek bu hacmi yakalad ^ k. Dünya arenas ^ n da, i ^ tlünyas ^ nda aktif olabilmek için sadece hükümetlerin ald^^^
kararlar yeterli de^ ildi. TOBB önderli^ inde özel sektör ile s ^ çrama yap ^ lmas ^n^ sa^ lad ^ k. Bugün ülkemize gelen en
önemli ki ^ iler TOBB'u ziyaret ediyor.
Bizler TOBB olarak bu ki ^ ileri Türkiye
olarak kar^^ lay^ p hilgilendiriyoruz" dedi.
"Dünya ticaretine bak ^ ld ^^^ zaman ço ^ u
geli ^ mi ^ ülkeler kom ^ ular^ ile ticaret
yapm ^^ " tliyerek sözlerine devam eden
Hisarc ^ kl ^ o^ lu, " ^ yi de benim kom ^ ular^ m ^ n her yerintle kavga var. I ^ hacmimizi geli ^tirmek için ne yapt ^ k? Kom^ ularda kavga oltlu ^ u için kendimize yeni ticaret edebilece ^ imiz ülkeler arad ^ k.
TOBB olarak biz tle dünyaya hükmeden
liderler ile TOBB çat ^ s ^ alt^ nda ticaret
alanlar^ m ^z^ geli^tirdik dedi.
Markala ^man ^ n önemine vurgu yapan
TOBB Ba ^ kan^ Rifat Hisarc ^ kl ^o^ lu, Türkiye'de nüfus artarken önceki y ^ llara göre i ^yeri aç ^ l ^^^ nda azalma oldu. Afyonkarahisar'da ise Türkiye ortalamas ^ ndan
fazla bir eksi e ^ ilimi içerisinde oldu ^unu görüyoruz. Bunlar ^ siyasiler göz
önünde bulundurmal ^ . Yenilikçilik, marka ve endüstriyel tasar ^ mc ^ l ^ k konular ^ -
yor. Marka tescili art ^ yor. Endüstriyel tasar^ mc ^ l ^ k art ^yor. Protestolar ve senetler de art ^ yor. Yüzde 28 oran ^ nda Türkiye'de gerçekle ^ mi ^ . Merkez Bankas ^ 'ntlan al ^yorum. Enflasyona bakt ^^^ m ^z
zaman iki kat ^ art ^^ var. Afyonkarahisar'da ise yüztle 29 olmu ^ . Merkez Bankas ^ rakamlar ^ bunu gösteriyor" dedi.
Afyonkarahisar'da iyi paran ^ n bulundu^ unu söyleyen Hisarc ^ kl ^ o ^lu, "Ma^allah iyi para var. 1 katrilyon nakit para
var. Yast ^ k alt ^ hariç. Bu rakam 2006 y ^ l ^ sonu itibariyle Afyonkarahisar'da toplanan mevduat^ n yüzde 74'ü tekrar Afyonkarahisar'a kredi olarak veriliyor.
Senetleri ödemek için mi yoksa i ^inizi
mi büyütmek için mi kulland ^ n ^z onu
ben bilmem. Afyonkarahisar Türkiye'nin
rolünü yap ^yor" dedi.
Ilimizin önemli bir potansiyele sahip oldu ^ unu söyleyen Hisarc ^ kl ^ o^ lu, "Afyonkarahisar en çok yat ^ r^ m yap ^ lan illerin ba^^ nda. Her gün 15 ile 20 bin ki ^ i
giriyor ve duruyor. Bu müthi ^ bir potansiyel çok ^ansl ^ s ^ n ^ z. Allah suyu, hayvanc ^ l ^^^ , tar^ m ^ vermi^ . Her ^eyi vermi^ . Serac ^ l ^ k yapabilirsin diyor, mermeri vermi ^ . Mermer rezervlerinin yüzde 40' ^ burada. Çok ^ansl ^ s^ n ^z, bu kadar ^ansl ^ bir il bulamam. Her dönemde
bir bakan ^ n ^ z var. Her dönem ç ^ kart ^yorsunuz. 2 Cumhurba ^ kan ^ ç ^ kartt^ n ^z. Bizim 2 ilin ayr^ cal ^^^ var. Iki cumhurba ^ kan ^ n ^ da Kayseri olarak biz ç ^ kartt^ k.
Yani Afyonkarahisar'da yok yok. Validen, belediye ba ^kan ^ ndan, ATSO ba ^kan ^ ndan memnunsunuz. Milletvekillerinden memnunsunuz. Bir araya geldi^ inizde yapamayaca^^ n ^z bir ^ey yok.
Allah her türlü imkân ^ vermi^ . lyi kullan ^ lmas ^ laz^ m tletli.
"Türkiye son alt ^ y^ lda yüzde 49'luk büyüme gerçekle ^ti. Diyerek sözlerine tlevam etlen Hisarc ^ kl ^ o^ lu, "Son alt ^ y^ ll ^ k
büyümenin kahraman ^ Türk özel sektö-
mamen sizin eserirhiz. Büyüme yüzde
39,5'luk bölümü öz^l sektörün sayesintle oldu. Müthi^ bir ba^ar^ yakalatl ^ k, bu
bizim gururumuz. Bûyüme var ama toplum olarak hissetm yoruz. Devletin gider ve gelirleri var. )zelle ^tirme ve vergilerden gelir elde e,tliyor devlet. Vergilerin art ^^ oran ^ yüz^e 30 daha da artt ^ .
Neden vergi topluyo^rlar bizden. Faiz d ^^^ cari harcamalarda^art ^^ oluyor. Devlete, 'borç alma' diyor^ z, onlar gelip vergi
al ^yorlar. Siyasilere, ` ^ unu yap, bunu
yap' demeyin, yapt ^ ar^ her ^eytlen vergi al ^ yorlar. VergilEirden ^ ikâyetçiyim.
Benim paramla hiz et yap ^ yorlar. Sizin
bir liraya yapt^^^ n ^z^^ onlar iki liraya yap ^yorlar. Vergi ver ek kutsaltl ^ r. Diyoruz di ^ er taraftan is vergi kaç ^ r^ yoruz."
dedi.
Araç say^ s ^ artmas ^ n^ ra^men akaryak ^t
tüketiminin dü ^tü^ ü ü ve bunu anlamad ^^^ n ^ söyleyen Hisa c ^ kl ^ o ^lu, "Türkiye
ekonomisi büyüyor Araç say ^ s ^ ndaki
art ^^ sürüyor, akary k ^t tüketimi azal ^ yor. LPG azal ^yor. T'rkiye'ye petrol ihraç eden 31 ülkenin erilerine göre 3 y ^ lda 28 milyar dolarl ^ k petrol ithal etmi ^iz.
0 tliyor, `Ben bu k^dar petrol satt ^ m',
öbürü diyor, `Ben u kadar petrol ald^ m'. Bu da kay^t d ^^ n ^ n bir göstergesitlir. Askeri ücret ver i yükünde, dünyan ^ n birincisiyiz maal sef. Istihdam vergisi yüksek olan ülk lerde i ^ sizlik çok,
istihdam vergisinin ü ^ ük oldu ^ u ülkelerde ise i^ sizlik yo derecededir. Yine
turizm KDV'sinde tl' nyada birinci s ^ raday^ z. Ithalat ^ en az lan ve ülkenin en
lokomotif sektörü ol n turizmi cezalandir^ yoruz" dedi.
Devletten hesap sor aya kalkt^^^ m^ zda
devletin hemen deft r istetli ^ini söyleyen Hisarc ^ kl ^ o^ lu, " en hesap sormaya
kalkt ^^^ n zaman, 'Ge ir defterleri' diyorlar, ontlan sonra, 'B nane ne yaparsan
yap' diyoruz. Ben pa a verecek, nereye
harcantl ^^^ n ^ sorama aca ^^ m. Hiç kimse kimseye hesap so am ^yor. Hesap so-
ramay ^ nca para harcan ^p gitliyor. 200'
y ^ l ^ nda 1,8 milyon gelirvergisi mükelle
fi say^s ^ , 1,7 milyon ki ^ iye dü ^tü. Ödü
alacak tüm arkada ^ lar^ m ^ z kahraman
bu katlar yüksek vergi ödüyorlar. Bir d ^
ilk yüze girtli ^ in zaman hemen ilk önce
`getir bakay ^ m defteri' diyorlar. Denetle
meden önce sistemi düzeltmemiz laz ^ n
Denetlendi ^ in zaman ceza yazamayaca
^^ m kim var ya Türkiye'de? I ^sizli^
azaltmak için te ^vik etmemiz laz^ m. Tür
kiye'de 2,5 milyon ki ^ i i^ siz. Vergide bi
rinciyiz beni te ^ vik etsene adam çal ^^t^ r
d ^^^ m için neden beni te ^vik etmiyorsu
nuz? Asgari ücretlinin maliyeti 711 YTl
. Bu konuda da birinci biziz. Bizi ceza
land ^ r^yorlar" dedi.
Ülkemizi " markala^ ma"n ^ n kurtaraca^^^
n ^ söyleyen Hisarc ^ kl ^ o^ lu, "Afyonkarahisar' ^ n cam ^ z kayma^^ vard ^ , bir markaytl ^ . Afyonkarahisar' ^ n kayma^^ n
marka yapan cam^ z kayma^^yd ^ . Markala ^ mak küresel dünya bizi kurtar ^ r, fark^
l ^ üreteceksin. Ne üretiyorsan bunu sa^
raya sokacaks ^ n. Farkl ^ ne üretebilirirr
hesab ^ n ^ yapaca ^^ z. Ne i ^ yaparsan sa^
raya sok. Simit tabla da 250 kuru ^ , saray'da 1YTL oluyor. Ortakl ^ k kültürlerle
geli^ meli. Daha çok kazanmak istiyorsak, ortakl ^ k kültürünü geli ^tirece ^ iz,
Gücünüzü birle ^tireceksiniz." dedi.
Avrupa'da sat ^ lan televiryonlardan iki
tanesinin Türk mal ^ oldu ^ unu söyleyen
Hisarc ^ kl ^o ^ lu, " 1980 y^ l ^ ntla bir adam
geldi, 'Dünyada ticaret serbest ` detli.
Biz buna, `Vatan haini' dedik. Içimizde
^ üpheler olu ^tu. ^ ki tane otomobil üretiyorduk, ba ^ ka bir ^ey yoktu. Dünyaya
aç ^ l ^ nca ba^ ka ^eyler gördük. 3 milyar
dolartlan 103 milyar dolara ç ^ kt^ k. Bu
büyük bir ba ^ar^ bunu biz yapt ^ k. Avrupa'da sat ^ lan iki televizyontlan birisi bizim. Bunu biz yapt^ k. 25 senede nereden nereye geldik. Yapt ^^^ m ^z ortada.
Ba^ar^ m ^z burada dünyan ^ n en büyük ilk
10 ekonomi aras ^ na girece^ iz. Aya^^ n ^ztlaki prangalar ^ çözün arkada^ lar" detli.
Ba^kan'dan ...
M. Melih YURTER
Yönelim Nurulu B;k.
ASYA' DAN
AVRUPA'YA
T.O.B.B.
Son tlönemtle T.0.6.B sadece Ülkemizde tle ^ il ayn ^ zamanda yurt d ^^^ nda da gerçekle ^tirdi ^ i etkinlikler ve çal ^^ malarla da uluslar aras ^ arenada kendisinden söz ettiren bir Sivil Toplum Örgütü olmu ^tur.
Uluslar aras ^ sivil toplum örgütlerinde yap ^ lan ba^ kanl ^ k seçimlerinde TOBB Ba ^ kan ^ m ^ z Say ^ n M. Rifat Hisarc^ kl ^ o^ lu ba^ kanl ^^ a seçildi. Bunlar ülkemizin do ^ usunda yer alan Pakistan, Afganistan, Iran ve Türki Cumhuriyetlerinin yer ald ^^^ E.C.O. Ekonomik I ^ birli ^ i Örgütü
ve on Balkan ülkesinin olu ^turdu ^ u Balkan Odalar Birli^ i olmu ^tur. Ayr ^ ca tüm AB Ülkeleri ile Avrupa k ^tas ^ nda bulunan di ^ er ülkelerinin olu ^turdu ^ u ve topfam 45
üye ülkenin yer ald ^^^ Avrupa Odalar Birli ^ inin de Yönetim Kuruluna da Say ^ n Hisarc ^ kl ^o ^ lu seçilmi ^tir
8-11 Kas ^ m 2007 tarihleri aras ^ da, Izmir'de, Gençiz Fuarc ^ l ^ k organizasyonu ile
"5.Sa ^ l ^ kl ^ Ya^ am Fuar ^ " tlüzenle tli. Ilimizdeki kapl ^ calar^ n tan ^t ^ m ^ n ^ ad ^ na, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Oda ^ 'n ^ n katk ^ lar ^ ile, Afyonkarahisar Termal Turistik
Otelciler ve ^^ letmeciler Derne ^ i ATT ^ D} 40 m2 alantla stand açt ^ . Stantta, ilimizin
sa^ l ^ k turizm potansiyeli ve ilimi >r eki kapl ^ calar ^ n tan ^t ^ m ^ yap ^ ld ^ . Stantta sergilenmek üzere derne ^e üye olmas ^ n bak ^ lmaks ^ z ^ n, ilimizdeki bütün kapl ^ ca-termal i^ letme ve kurumlardan bro ^ ür, ki apç ^ k, katolog, CD vb. dokümanlar ^ toplanm ^^ ve
da^^ t ^ m ^ yap ^ ltl ^ . Ayr ^ ca ^ limiz Turi m Müdürlü ^ ü'nden temin etlilen ^ I tan ^t^ m bro ^ ürleri ve haritalar ^ ziyaretçilere da ^^ ^ ld ^ . 5 y ^ ld ^ zl ^ Ikbal, Korel ve Oruço^ lu Termal otellerimiz de stand ^ m ^ za tan ^t ^ m ve personel deste ^ inde bulunarak sa^ l ^ kl ^ ya ^am da
kapl ^can ^ n önemini ve de kapl ^ ca denince Afyonkarahisar' ^ n parlayan y ^ ld ^ z ^ n ^ tan ^t ^ -
Bu örgütlerin etkin oldu ^ u co ^ rafyaya bakt^^^ m ^zda do-
m ^ nda katk ^ da bulundular.
^ u da Pakistan dan ba ^ layan bat ^ da Irlanda ya kadar
uzanan geni ^ bir alanda yer al ^yor olmas ^ d ^ r. Ayn ^ zaman diliminde farkl ^ ekonomik sivil örgütlerinin ba ^kanl ^^^ n ^ n yürütülüyor olmas ^ ise T.O.B.B'un bölgede
bulunan tüm ülkeleri ilgilendiren projelerin olu ^turulmas^ ntla öncülük etmesi ve üzerinde çal ^^^ lan projeler
de, ülkemize önemli katk ^ lar kazand ^ racak hususlar bulundu^ u görülmektedir.
Say ^ n Hisarc ^ kl ^ o ^ lu ve di ^ er Yönetim Kurulu Üyelerin
ortaya koydu ^ u bu yeni vizyon içerisinde TOBB bünyesinde yeni çal ^^ ma komisyonlar ^ da olu ^turulmu ^tur.
Fuar^ n ba^ar^ ile geçti ^ ini bildiren Otlam ^ z Yönetim Kurulu Ba^ kan ^ M.Melih YURTER
yapm^^ oldu ^ u aç ^ klamada, "Oda ^ z ilimizde, termal turizm sektöründe kümele ^ me
olmas ^ n ^ hetleflemektedir. ^ uan ürkiye'deki Termal yatak kapasitesinin %30 u ilimizde bulunmaktad ^ r. Termal ba kent olma yolunda emin ad ^ mlarla çal ^^^ yoruz. Afyonkarahisar TSO, ATT ^ D derne ^ nin kurulmas ^ için öncü olmu ^tur. Böylece sektörde kümele ^ me ve birlik sa ^ lanm ktad ^ r. Fuara ortak kat ^ l ^ m önemli bir ad ^ md ^ r, Oda
olarak üyelerimizin her zaman y ^ nday ^z."dedi.
ABD'YE ^ HRACAT ^ Ç ^ N FDA KAYITLARI UE
DÜZENLEMELER ^ SEM ^ NER ^ YAPILDI
Bu komisyonlardan biriside d ^^ ili ^kiler komisyonu olup
ba^kanl ^^^ taraf ^ mca yap ^ lmaya çal ^^^ lmaktad ^ r. D ^^ ülkelerdeki TOBB un etkinli ^ ini direkt olarak gözlemleme
imkân ^ na da bu vesileyle ula^ maktay^ m.
Uluslar aras ^ arenada TOBB'un ve Say ^ n Hisarc ^ kl ^ o^ lu'nun gösterdi ^ i bu ba^ar^ dan bir Türk i ^adam ^ olarak
gurur duymamak elde de ^ ildir.
Uluslar aras ^ ticaretin geli ^ iminde TOBB un ortaya koytlu ^ u "Ipek Projesi"' de gerek bölge ülkelerine gerekse
ülkemize önemli katk^ lar sa^ layacak büyük bir projedir.
Bu tür projelerin say ^ s ^ n ^ n art ^ r^ lmas ^ ve hayatiyete geçirilmesi ülkemiz için son derece önemlidir. Bu ba ^a-
05 Aral ^ k 2007 tarihintle Odam ^ z toplant ^ salonunda ABD'de tüketilecek g ^ da ve içecekleri ihraç eden tüm firmalar^ n ABD FDA G ^ da
ve ^ laç ^ daresine kayd ^
gereklidir. Bu amaçla
birçok Türk ve yabanc ^
ihracatç ^ firma ile çal ^^an Tarda Dan ^^ manl ^ k Ltd. ^ti ve Odam ^ z i ^ birli ^ i ile' ABD'ye ^ hracat için FDA kay^tlar ^ ve düzenlemeleri"
YpE VER^iI v^+^.' ^'
IYELERiMiZ öVV^- ^
79 KAS111f^00^
^'^^^pVi. TÖRENi
SIM Z007
^ v^u ^cARAMiSAR
f VE SANAYi O^ASt
^! VEROI Qi7EYEN V!
^ ERiMiZ ^SLI^IJL TbRi
KA81M 200`
SANAYi VPA
' ^^A Rt'f V ER6i baEYEN
puyErpf
1iY iMIZ OOiJL T^
^^^AN
^41 ASiM 200.T ^
E SANAYi O^AS^
/ERai ÖOEYlN VE il
RiMiZ ÖO^JL. TbREl^
5YO^ E V^R6•i OR1EY1
ü ^rE^.ERlf^^^+asz ö^üa.
^^. . ^----ICARET VE SANAYi
i^ZEYaE VERGi Ö^I
SN IjYELERiMiZ ^^
79 KI^S/M ^007
2004 YILINDA KAZANCINDAN YÜKSEK DÜZEYDE KURUMLAR VERGISI ÖDEYEN; OSMANGAZI ELEKTR ^ K DA^ ITIM A. ^ .AFYON MÜES. ILK
SIRADA, TUREKS TURUNÇ MADEN A. ^ . ^ KINC ^ , DEMPA^ DEMIRAYAK
GIDA A. ^ ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI.
ASiM s007
79 KASIM 30C
RUNÇ MAD NC ^ L ^ K IÇ VE DI ^ TfCARET ANONIM ^ IRKETf fLK SIRP
ÖZER KON EYÖR BAND,TUR ^ ZM SANAY ^ i VE TICARET ANONIM ;
KET ^ ^ KINCI ^ UAYP DEM ^ REL ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI.
2004 YILINDA KAZANCINDAN YÜKSEK DÜZEYDE GEL ^ R VERG ^ S ^
ÖDEYEN; MEHMET ÇAKMAK ^ LK SIRADA, OSMAN CAV ^ T TURUNÇ
^ K ^ NC ^ , ORHAN ÖZSARI ÜÇÜNCÜ SIARADA YER ALDI.
2006 YILIN A YÜKSEK DÜZEYDE IHRACAT YAPANLAR; ÖZER KOP
YÖR BAND URIZM SANAYI ^ VE TICARET ANONIM ^ IRKETI ^ LK S
DA; GM M RMER GRANiT LTD. ^ TI. ^ KINC ^ , ^ UAYP DEM ^ REL Ü(
CÜ SIRAD YER ALDI.
2005 YILINDA KAZANCINDAN YÜKSEK DÜZEYDE KURUMLAR VERG ^ SI ÖDEYEN; OSMANGAZ ^ ELKT.DA^ ITIM A. ^ .AFYON MÜES. ^ LK SIRADA, AFJET AFYON JEOTERMAL A. ^ . iK ^ NCI, AFYON MERMER
SAN.TIC.A. ^ . YER ALDI.
GÜÇB ^ RLI I; AFYON YUMURTA ITHALAT ^ HRACAT VE TIC. A^ .,
^AR EMAY^ SAN. TIC. A ^ ., S.S. BA ^ MAKÇI 1. NOLU (GÜL) TARIfl
KALKINMqI KOOP., S.S. YAPA ^ LI TARIMSAL KALKINMA KOOP.
MURTACI AR ZAHIRE TARIM ÜRÜNLERI SAN. TIC. LTD. ^T ^ .
2005 YILINDA KAZANCINDAN KÜKSEK DÜZEYDE GEL ^ R VERGISI
ÖDEYEN; MEHMET ÇAKMAK ILK SIRADA, KEMAL YA ^AR SAYIO ^ LU
IK ^ NCI, MÜJGAN AYDIN ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI.
ÜYELIKTE 50.YILINI DOLDURANLAR; AFYON BELEDIYES ^ SU VE
PERLÖRL YAYIN ^^ LETMESI, IHSAN BANG ^ R , SÜLEYMAN D!
TÜRKIYE UMHUR ^ YETI ZIRAAT BANKASI A. ^ .AFYON ^ UBES ^ ,
Ö^ ÜT, CÜ EYT MOLLAO ^ LU, CÜNEYT MOLLAO^ LU, MEHMET
DAYIO ^ LU, NURETTIN GÜZBEY, RAHM ^ ÖZBAY, TÜRKIYE HALK
KASI A. ^ . AFYONKARAHISAR ^ UBESI,YÜNTA^ BIRLIK SANAYII'
CARET A. ^ .
2006 YILINDA KAZANCINDAN YÜKSEK DÜZEYDE KURUMLAR VERG ^ Si ÖDEYEN; DEMMER DEMIRELLER MER.SAN.TIC.A. ^ . ILK SIRADA;
iKBAL AKARYAKIT SAN.TIC.A. ^ . IK ^ NCi, REISO ^ LU MER. SAN. T ^ C.
LTD. ^ T ^ . ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI.
2006 YILINDA KAZANCINDAN YÜKSEK DÜZEYDE GELIR VERGISI
ÖDEYEN; MEHMET ÇAKMAK ^ LK SIRADA, ORHAN ÖZSARI ^ K ^ NC ^ , FERIDE KIRLIO ^ LU ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI.
2004 YILINDA YÜKSEK DÜZEYDE fHRACAT YAPANLAR; TUREKS TURUNÇ MADENCIL^ K ^ Ç VE DI ^ T ^ CARET ANONIM ^^ RKET ^ ILK SIRADA,
ÖZER KONVEYÖR BAND,TURiZM SANAYI ^ VE T ^ CARET ANONIM ^ IRKETI IKINCI; ^ UAYP DEMIREL ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI.
---- •••• •-^^^ ^^^'^^^^rv ni^^ ^CVnC
luQnrer vAPANI AR^ TIIRFKS TII-
ÜYEL ^ KTE 25.YILINI DOLDURANLAR: ABDULLAH GÜN, ABDUF
MAN OLU'RER BA ^AK FIRINI, ADNAN A ^ KAR, AFYON GIDA SP
VE T ^ CARET ANONiM ^^ RKET ^ , AHMET ACAR (MUSTAFA NIYA
LU), AHMET ACAR(MUSTAFA NIYAZ ^ O^ LU), AHMET ALADA ^ , A
AYDO ^A^I, AHMET GÖKAY, AHMET KOLAYLI KOLAYLI AKARYAI
DINLENME TES ^ SLER ^ , ALADA ^ IN ^ AAT TAAHHÜT TICARET VE
YI LIMITED ^ IRKETI, AL ^ GÖKAY, ALI HELVACIO ^ LU, ALI USLI
UZUN, ALPATA ME ^ RUBAT TICARET L ^ M ^ TED ^^ RKET ^ , ALT
DAYANIKI I TIIKFT ^ M MAMFI FRf T ^ f:ARFT VF SANAVI AN(1N ^ P
_
` AFYONKARAi!'s
T7rCAR6T Vti SANAYi
K i7^ (l^'SEYDre VER^ii O^E
^••^.at^^ urE^ EStiw ^alz oo ^
79 KAS^M ^'^p07
^ ^.^ÖMKAR
d y'
AF NK^I
TiCARET VE SA
;^^( p^IZEYRE VER^
Y^as+AN ^JYELERiMi
^,: - TiCARET v R i '
; '"pljlcxlEK D^ZEYpE
AFYONKARAI
TîCARET VE sANAI
^iK DLlZEYDE VER61 bi
r.a^•w^^ ^ vY^i.clRiM ^z !y
pr ^ ^-_
TiCARET VE S
i>IKsEK OVZEY^E VEi
YAVAN ^lYELERi/
79 KAS
7^D° KASIM 2^
^ ii OCIEYE
CEY^E VERi'
i lI^YELERiMIIZ Ö^^iL" "
79 KASINf 2007
.^^+T ^ ooAi ^
^
yZEI/PI8 vBR4i ^S^lYtN Vt 1
^^"^ u ^r ^^y1^^rz : ^w^z oa ^^^'^^ o ^ee ^+
__ '^=^s ^ M soo
YAPAN ^ 79 ^ S,M
79 KASII
KETI, ANITKAYA UN- YEM GIDA SANAY ^ T ^ CARET LIM ^ TED ^^ RKET ^ ,
AYDO ^ AN SÜMER ,AYTEK ^ N AKÇA, BEK ^ R BALIK , BEK ^ R DEM ^ RAYAK, BEK ^ R SITKI LOKMACIO^ LU, BEK ^ R YAYLALI, DAKÇ ^ M ^ N ^ AAT
VE ^ N ^AAT MLZ. MERMER SANAYI VE TICARET A. ^ ., DEMPA ^ DEM ^ RAYAK GIDA VE ^ HT ^ YAÇ MADDELERI PAZARLAMA DA ^ ITIM T ^ C.VE
SAN.A. ^ ., DEMPA ^ DEM ^ RAYAK GIDA VE IHT ^ YAÇ MADDELER ^ PAZARLAMA DA ^ ITIM T ^ C.VE SAN.A ^ .SATI ^ ^ B, EFELER GIDA VE TÜKETIM MADDELER ^ ^ MALAT VE T ^ CARET LIM ^ TED ^^ RKET ^ , EGETA ^
EGE K ^ TAP KIRTAS ^ YE T ^ CARET ANON ^ M ^^ RKET ^ , EKREM DEM ^ REL,
EYÜP ZORA, FASTA ^ FABR ^ KASYON AYAKKABI SANAYII VE T ^ CARET
A. ^ ., FENI ^ ELEKTRIK T ^ CARET VE SANAY ^ ANON ^ M ^^ RKETI, F ^ KRET
KASNAK , GÜMÜ ^TA^ LAR KERESTEC ^ L ^ K VE AH ^ AP AMBALAJ SANAY ^ T ^ CARET ANONiM ^ IRKETI, GÜRCAN A ^ ÇI, GÜREL YAPI VE
MALZEMELER ^ T ^ CARET L ^ M ^ TED ^ IRKETI, HAKKI ÖZSOY-ÖZSOY
MEFRU ^AT, HAL ^ L ^ BRAH ^ M KAPLAN, HASAN HÜSEY ^ N ÇEL ^ K , HASAN SAVA ^ , HASAN YABUZ, HAZER OFSET MATBAACILIK GAZETEC ^ L ^ K SANAYI VE T ^ CARET LIM ^ TED ^^ RKET ^ , HELMERSAN HELVACIO ^ LU MERMER VE GRAN ^ T SANAY ^ ANON ^ M ^ IRKETI, HELVACIO ^ LU YA ^ YEM GÜBRE TUR ^ ZM ^^ LETMEC ^ L ^^ f SANAYI VE T ^ CARET
LIM ^ TED ^^ RKET ^ , H ^ DAYET KORKMAZ , H ^ SMER MADENC ^ LIK MERMER SANAY ^ VE T ^ CARET ANONIM ^^ RKETf, HÜSEY ^ N KOCA , HÜSEY ^ N YAMAN , ^ BRAH ^ M ALADA^ , IBRAHIM ÇAYLIO ^ LU, ^ BRAH ^ M
DO^ RUSOY , ^ HSAN YILDIZ, INTEM ^ N ^ AAT TES ^ SAT ELEKTR ^ K MADENC ^ L ^ K TICARET VE SANAY ^ L ^ M ^ TED ^^ RKET ^ , ^ SMA ^ L GÜN, ^ SMA ^ L HAKKI ÖZBAY PALM ^ YE ^ EKERLEME, KAD ^ R ÇA ^ LAK, KAD ^ R
Ö ^ ÜT , KAM ^ L URAZ , KÖKSALLAR GIDA IN ^ AAT TEMIZLIK S ^ GORTA ACENTEL ^ K H ^ ZMETLER ^ T ^ CARET VE SANAYI LIM ^ TED ^ T ^ ., KÖSELER PETROL ÜRÜNLER ^ TICARET LIMITED ^^ RKET ^ , LÜTFI BAYRAKÇEKEN, MAHMUT TOKTOK , MEHMET AK1F ARISOY, MEHMET
AL ^ MO ^ LU, MEHMET BA ^ARAN, MEHMET ÇAKMAK, MEHMET
ÇARKG ^ L, MEHMET DÖNERKAYA , MEHMET KUNDAK , MEHMET SADIK ^ NTEPE, MET ^ N BEYPAZAR, MTC SA ^ LIK H ^ ZMETLER ^ LIM ^ TED
^^ RKET ^ , MUSA KÖSEM , MUSTAFA BALKIR , MUSTAFA CEYLAN ,
MUSTAFA KOCA ^ABAN, MUZAFFER ÖZER, MÜJDE UN YEM NAKL ^ YAT B ^ OD ^ ZEL PETROL ÜRÜNLERI SANAY ^ T ^ CARET L ^ M ^ TED ^^ RKE-
T ^ , NECDET YAMAN, N ^ YAZI METIN ^ NCE , ORUÇO ^ LU OTEL ^^ LETMECIL ^^^ VE TUR ^ ZM L ^ M ^ TED ^^ RKET ^ , ORUÇO ^ LU TARIM VE TUR ^ ZM SANAY ^ TICARET ANON ^ M ^^ RKET ^ , OSMAN CEYLAN , OSMAN
NURETT ^ N INTEPE, ÖZER LAST ^ K KAPLAMA KONVEYÖR BAND VE
TEKST ^ L SANAY ^ VB T ^ CARET A. ^ ., ÖZERLER HOLDING ANONIM ^ IRKET ^ , PAK ^ MSAN PALALI LAST^ K VE PLAST ^ K AYAKKABI VE K ^ MYA
SANAY ^^ T ^ CARET ANON ^ M ^ IRKET ^ , PINAR OFSET MATBAACILIK
REKLAMCILIK KIRTAS ^ YE T ^ CARET VE SANAY ^ L ^ M ^ TED ^^ RKET ^ ,
S.S.AFYON PANCAR EKIC ^ LER ^ KOOPERATIFI, S.S.DEM ^ RYOL ^^
SEND ^ KASI AFYON ^ B.MENSUPLARI TÜKET ^ M KOOPERAT ^ F ^ ,
S.S.KARAAD ^ LLI TARIMSAL KALKINMA KOOPERAT ^ FI, S.S.SU-KOP
TÜKET ^ M KOOPERAT ^ F ^ , SABR ^ KIRKLAR, SAL ^ H TEVF ^ K TUTAN,
SERDAR BU ^ A , SÜLEYMAN ACAR , SÜLEYMAN KÜÇÜKKURT, ^ EM^^ MO ^ LU ELEKTR ^ K MALZEMELER ^ T ^ CARET VE SANAY ^ LIMITED
^^ RKETf, ^ UAYP DEM ^ REL , ^ ÜKRÜ KUTLUHAN, TAMER ARAS
ARASLAR T ^ CARET, TURHAN ÖZPINAR ÖZPA ^ PAZARLAMA, TÜRK ^ YE ^ EKER FABRIKALARI A. ^ . AFYON ^ UBES ^ AFYON ^ EKER FABRIKASI, TÜRKIYE ^ EKER FABR ^ KALARI ANON ^ M ^^ RKET ^ AFYON MAK ^ NA FABR ^ KASI, U ^ UR UN SANAYI VE T ^ CARET A. ^ ., UYSALLAR
SARRAFLIK KUYUMCULUK T ^ CARET VE SANAY ^ ANONIM ^^ RKETI,
ÜNSAL EFE, VELI KUMRU, VEL ^ YUMUK, YABUZLAR KOLLEKT ^ F ^^ RKET ^ AVN ^ VE ABDULLAH YAVUZ, YAKANLAR GIDA SANAYi VE TiCARET ANON ^ M ^^ RKET ^ , YAVUZLAR ^ N ^ AAT TAAHHÜT VE T ^ CARET
ANON ^ M ^^ RKET ^ , YILDIRIM GÖBEL , YÜKSEL ÇEL ^ K , ZIYA BAYRAK
, ACAR PETROL ÜRÜNLER ^ T ^ CARET ANON ^ M ^^ RKETI, ADIL SINAN
GÖNÇER , AFYON ET VE ET MAMULLER ^ SANAY ^ VE T ^ CARET L ^ MITED ^^ RKET ^ , AHMET H ^ KMET ^AH ^ N ^AH ^ N HAR ^ TA, AL ^ A^ ÇI , ALPATA GIDA ÜRÜNLERI T ^ CARET L ^ M ^ TED ^ iRKET ^ , B ^ LGE B ^ LG ^ SAYAR DONANIM VE YAZILIM T^ CARET VE SANAY ^ LIM ^ TED ^^ RKET^ ,
BURHANETT ^ N SEDAT YALÇINKAYA , CAN YEM SANAY ^ L ^ M ^ TED
^^ RKET ^ , EKREM GÖRDES, EYÜP GÖBEL , HÜSEY ^ N OKUMU ^ , ^ HSAN BE ^ KARDE ^ LER , ^ SMAIL AKIN ERSÖZ, MAHMUT MEHMET GENEL ^ O^ LU, MUAMMER ERÇOBAN ÇOBANO ^ LU SUCUKLARI, ORHAN
B ^ Ç ^ C ^ , OSMAN HAZER ÖZEN T ^ CARET.
v
AFYON'UN AGASI "EN BÜYÜK SERVET ^ M ALNIMIN AÇIK OLMASIDIR"
Bu say ^ m ^zda konu ^ umuz, Özerler Holding Yönetim Kurulu Ba ^kan ^ SAYIN
Yusuf Özer. 13 sene odam ^zda Yönetim
Kurulu ba ^ kanl ^^^ yapan, 4 y ^ l da TOBB
Yönetim Kurulu'nda görev alan "Yusuf
a^a", ticari hayat ^ na 1948 y ^ l ^ nda ortaokuldan ayr ^ ld ^ ktan sonra 13 ya^^ ndayken i ^ hayat ^ na ba^ lam ^^ .
0 günden bugüne kadar ^erefiyle, namusuyla, haysiyetiyle ve onuruyla ya^ad ^^^ n ^ belirten Yusuf Özer, ad ^ n ^ n hiçbir kötü ^eye kar ^^ mad ^^^ n ^ belirtiyor.
"En büyük servetim aln ^ m ^n aç ^ k olmas ^d ^ r" diyen Say ^ n Özer, yeri geldi ^ i zaman s ^ k^ nt^ lar da ya^ad ^^^ n ^ n alt ^ n ^ çizerek ^ öyle devam etti; "Ilk ticari hayata
lastik ayakkab ^ sektörü ile ba ^ lad ^ m. ^ u
anda 210 ki ^ i çal ^^^yor. A^a^^ yukar^ 56 çe^ it yap ^ l ^yor. I ^ in özelli^ i sa^ lam ve
kaliteli i ^ yapmak. Kalitesiz i ^ yap ^ ld ^^^
zaman sektörde k ^sa ömürlü kal ^ n ^ r.
Mesela çelik konveyör band üretiminde
Türkiye'de tek ben var ^ m. Bez konveyör
band da Türkiye'de 5-6 tane var, fakat
bunlar^ n lideri benim. Senelik 27 milyon dolar ihracat^ m var. Kalitem Avrupa'da isim yapt ^ ve çelik ile konveyör
band da Avrupal ^ 'lar^ rakip olarak gör-
müyorum. Çin ve do ^ u bloklar ^ nda da
kalite olmad ^^^ için rakip olam ^yorlar"
15D0 K^^^ YE ^ ST ^ HDAM
3 tane mermer fabrikas ^ , 8 tane oca^^
oldu ^ unu, söyleyen Özer, " ^ u anda
1500 i ^çi çal ^^^yor. Kosava'dan fabrika
ald ^ m. Avrupa'n ^ n ve Balkanlar' ^ n en
büyük Konveyör fabrikas ^ n ^ ald ^ m ve
600 ki ^ i çal ^^^ yor. Tamamen ihracata
yönelik i ^ yap^yoruz. ^u anda dolarla
çal ^^anlar^ n haricinde sanayide herkesin i ^i iyi. I ^ ini bilen, takip eden ve hakim olanlar ^ n i ^ i her zaman iyidir. 24
saatin en az 12 saatinde i ^ in ba^^ nda
olmak gerekiyor. Önceden ekmek aslan ^ n a ^z^ ndayd ^ ama ^imdi midesine indi. Eskiden rakibimiz Türkiye'deydi,
^imtli ise dünyayla u ^ ra^^yoruz. Ihaleler aç ^ l ^ yor ^ imdi. Dünyadan bir sürü
firma kat^ l ^yor. Bundan sonra bizim yap ^ m^ zdaki insanlar^ n, yani Anadolu insan ^ n ^ n i^ i zorla^t^ . Teknolojiyi kullanmas ^ n ^ bilmek gerekiyor. Teknolojitlen
haberi olmayan insanlar ^ n ya^ama ^ans ^ çok azald ^ . Herkes kaliteli ve ucuz
mal ar^yor. Ilimizde önde gelen sektörleri, band, ayakkab ^ ve mermer i ^ iydi.
Fakat dolar dü ^ ünce herkes panik ya ^amaya ba^ lad ^ . Mermerde fyi oca ^^ olan
ayakta durmaya çal ^^^yor. lyi oca ^^ olmayanlar maalesef kötü durumda.
Teknik ve teknoloji önem kazand ^ . Küçük esnaf ^ u an kötü durumda. Evine
bir lokma götürebilmek ve itibar ^ n ^ korumak için zor ^ artlar alt ^ nda ya ^amaya
çal ^^^ yor. Marketler binlerce ocak kapatt ^ . Devletimiz hükümetimiz çare bulmazsa bu insanlar^ ayakta durdurmak
çok zor" dedi.
"SANAY ^C ^ L^K B ^ R SANATTIR"
Her ^eyi yak ^ ndan takip eden bir sanayici oldu ^unu ve çok zor günler geçirdi ^ini anlatan Yusuf a ^a, "Kay^t d ^^^
ekonominin olmas ^ da tlevletimizi ve
sektörlerimizi zor durumda b ^ rakmaktad ^ r. ^ u anda ilimizde en kurumsalla ^ m ^^ aile biziz. Ben babamdan ald ^^^ m
görgü ve bilgi ile buraya kadar getirdim. Biz ^ u anda 4 nesil bir araday ^ z.
Kalk ^ p Çin'e ve M ^ s ^ r'a gidiyor ama Kosova'y ^ bilmiyorlar ya tla görmüyorlar.
6 aya kadar gitmeyenler çok ^ey kaybedecek. Düzgün i^ çisi, çal ^^an ^ ve kültürlü insanlar ^ var. Ben Kosova'dan çok
memnunum. Isadamlar ^ m ^ z ^ n burav ^
sanatt^ r. Bamba^ka bir yarad ^l ^^t^ r, görü ^tür, bili ^tir. Ben 60 senedir sanayiciyim ve daha çok eksi ^ im var. Herkes
bildi ^ i i ^i yapacak. Hakim oldu ^u kadar
i ^i yapacak. Tekrar tekrar söylüyorum.
Belki Türkiye'de çok nadir ki ^ilerden birisiyimtlir. Kimsenin 5 kuru ^ u bo^az^ mdan geçmedi ve çocuklar ^ ma b ^ rakaca^^ m miras budur. Benim dostum
çoktur. Dostlu ^ u korumak da büyük bir
sanatt ^ r. Afyon'un a^ as ^ benim. Ama
para bak ^ m ^ ndan de^ il. A^ al ^ k ba^ ka bir
^eydir" diye konu ^tu.
ÖZERLER BÜYÜYOR
I ^ bulman ^ n ve kurman ^ n çok zorla ^t^ ^^ n ^ söyleyen, ^ imdiki gençlerin doyumsuz oldu ^ undan yak ^ nan Özer,
özelle ^tirmeden de dert yanarak, "Özelle ^tirmede muvaffak olamad ^ m. Özelle ^tirmeden ald ^ klar ^ mdan hay ^ r görmedlm" ifadelerini kulland ^ . Yeni vat ^-
lunan Özer, ^unlar ^ söyledi; "Mes
param çok olsa Kosova'dan yer al ^ r^
Bu ya^ta 12-15 saat çal ^^^yorum. Sis
me ayak uyduramad ^^^ n sürece kayl
dersin. Geli^ mek, sürekli ba^armak r
mektir. Tasar^ m, üretim ve hizmette ^
rensel de^ erlerin geçerli oldu ^ u gür
müzde, de ^i ^ imi kavramak ve uygu
mak toplam kalite yönetiminin ayr ^ lrr
bir parças ^ d ^ r. ^ imdi pazar dünya. (
güven ve tutarl ^ l ^ kla yükselerek ça ^^ ^
kalayan Özerler Holding A. ^ . günde
gelecektir. Sanayi ürünleri üretir
mermer, madencilik, g ^ da, in ^ aat, ^
rizm ve sigortac ^ l ^ k gibi alanlarda ü ^
tim ve yat ^ r^ mlara devam eden Özerl
50 y^ ll ^ k sanayi deneyiminin sa ^ lam
mellerin üstünde motivasyon ve kar^
l ^ l ^ kla çal ^^ arak amac ^ na h ^zla yakl^
maktad ^ r."
UR ^ ZM OTEL ELEMANLARI YET^^ T^ RME VE TUR ^ZM SEKTÖRÜ ^ ç ^ N
^ NSAN KAYNAKLARI PROJES ^ - TEY^ P
i
^onkarahisar Merkezde yer alt ^ s ^ cak su
mal kaynaklar^ n ^ n mevcutliyeti sebebiyle
mal sa ^ l ^ k turizmi geli ^ mi^ , 2500'ü 5 y^ ll ^ olmak üzere toplam 7200 yatak kapasiine ula ^^ lm ^^t^ r. ^ I'in 5084 say ^ l ^ yat^ r^ m
^ ununa dahil ^ ller aras ^ ntla yer almas ^ ve
^^ zamanda Anadolu'nun karayolu kav^ a<onumuntla olmas ^ ndan tlolay ^ yeni planhaz ^ rlanm ^^ bu sektöre yap ^ lan yat ^ r^ martm ^^t^ r.
^ olunacakt ^ r. Söz konusu amaçlar
tlo ^ rultusunda, faydalan ^ c ^ ki ^ iler öncelikli
olarak turizm otel tesislerinin uygun gördü ^ ü
niteliklere göre yeti ^tirilecek olup II'deki turizm sektörünün kalitesi, donan ^ ml ^ personeller ile geli ^tirilecektir. Bu sayede faydalan ^c ^ ki ^ i ile firma aras ^ nda etkin uyum ve kal ^ c ^ i ^ birli^ i sa^ lanacakt ^ r. Ilk devre uygulama
sonucunda devam edecek olan ara-elaman
ihtiyac^ na göre proje devam ettirilecektir.
^onkarahisar Termal Turistlik Otelciler ve
^tmeciler Derne ^ ince, ilimizde yap ^ lmakta olan yat ^ r^ mlar da de ^ erlendirildide, termal turizm tesislerimizde insan kaynaklar ^ nda s ^ k ^ nt^ lar olaca^^ öngörü;k, Odam^ za çözüm talebinde bulunulmu ^tur. Bu konuda Odam ^z^ n Kocatepe
iversitesi, Belediye ve Termal Turistik Otelciler Derne ^ i ile i ^ birli^ i yaparak haam ^^ oldu ^ u Turizm Otelcilik Elemanlar ^ Yeti^tirme ve Istihdam Etme Projesi,
le^ mi ^ Milletler Kalk ^ nma Program ^ taraf^ ndan finansal destek için uygun gömü ^tür.Proje çerçevesinde, 40, i ^ siz lise mezunu gence "Turizm ve Otecilik"
slek sektörüntle istihdam edilmeleri için beceri olu ^ turacak mesleki e ^ itim ve
j sa^ lanacak ve öncetlen anla^ ma sa^ lanm ^^ Ilimizin önde gelen turizm tesisne yerle ^tirileceklerdir. Bu amaca paralel olarak Afyonkarahisar' ^ n termal sa^turizm sektörüntle gerçekle ^tirilen yeni ve ek yat ^ r^ m tesislerinin ihtiyaç tluykta oldu ^ u ara elemanlar yeti ^tirilmi^ , insan kaynaklar ^ s ^ k^ nt ^s ^ na çözüm su-
Birle^ mi ^ Milletler Kalk^ nma Program ^ , Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ^ i ve Türkiye Yerel Gündem 21 Program ^ ile ortakla^a yürütülen Biny ^ l Kalk ^ nma Hetlefleri Program ^ na ba^vurusu yap ^ lan proje Ba^ ar^ l ^ olarak tle^ erlendirilmi^ olup finansal destek için uygun görülmü ^tür. Birle ^ mi ^ Milletler Kalk ^ nma Program ^ Ba^ kan ^ , Kemal Dervi ^ taraf^ ndan takdim edilen ba^ar^ sertifikas ^ n ^ Odam ^z yönetim Kurulu Üyesi Ural Tiryakio ^ lu alm ^^t^ r.Projenin uygulanmas ^ ile ilgili sözle^ me imzalanm ^^ ve proje yürütme komisyonu kurulmu ^tur. Komisyon üyeleri Odam ^z, Belediye, AKÜ ve ATTID'i temsil
etmektedirler. Yap ^ lan ilk komisyon toplant ^ s ^ nda, Projenin genel çerçevesi görü^ülmü ^ olup duyurular ile ilgili faaliyetler görü ^ ülmü ^tür. Kursa kat ^ lmak isteyen
ki ^ ilere ula ^abilmek için afi ^ tasar^ m çal ^^ malar^ ba^ lat ^ lm ^^ olup, Odam ^ z ve Beletliyenin duyuru imkânlar ^ de ^ erlendirilecektir.
.
A-SÜT, AFYONKARAHISAR SUT
... . VE SUT URUNLERI
SEKTÖRÜ DERNEGI KURULDU
^onkarahisar II s ^ n ^ rlar^ içerisinde yak ^ n geçmi ^
ihe kadar büyük miktarlarda süt üretilmi ^ olup,
ai süt mamulleri üretimintle yetersiz kal ^ nm ^^t^ r.
^ ai tesislerin eksikli ^ i, yerli süt ürünlerinin üreti^k pazarlama potansiyelinin de^ erlendirilemesine sebep olmu ^tur. Ancak sektörel geli ^ meler
Tar^ m Bakanl ^^^ n ^ n AB deste ^ i ile yürütmekte ol^u Tar ^ msal Kalk ^ nma Programlar ^ , Afyonkarahi'da eski tesislerin geli ^tirilmesine ve yeni tesisn kurulmas ^ na yard ^ mc ^ olmu ^ böylece bir can; olu ^mu ^tur. Bu canl ^ l ^ k firmalar aras ^ etkile ^ imi
^rm ^^ ve örgütlenmenin sektör için faydal ^ olaca^^ kanaatini ortaya koymu ^tur.
ar^ m Müdürlü ^ ü verileri dikkate al ^ nd ^^^ nda, en fazla mand ^ ra say ^ s ^ Merkez de
) ve Bolvadin ^ lçesintle (11) faaliyet göstermektetlir. Di ^er ^ lçe ve yörelertle de
el üretimi de ^ erlendirebilecek kapasitede bireysel mand ^ ralar bulunmaktad ^ r.
^onkarahisar Ilinde i ^ lenilen toplam süt miktar^ ele al ^ ntl ^^^ nda toplam
20.000 ton süt ortaya ç ^ kmaktad ^ r.Bu miktar ^ n i^ lenmesi ile elde edilen mamul
darlar^ ; 10.800 ton beyaz peynir, 9.500 ton ka ^ar peyniri, 130 ton tereya ^^ ve
20 ton yo^ urttur.
am ^z taraf^ ndan Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi i ^ birli^ i ile organize ediG ^ da Çal ^^taylar ^ndan biri olan Süt ve Süt Ürünleri, sektör firma ve temsilcile^n bir araya gelerekten mevcut durum de ^ erlendirmesi yapmalar ^ sa^ lanmak^ r. Bu de ^ erlendirmelerin bir sonucu ve hedeflere gitlen yolda bir araç olarak
ri olarak; Atao ^ lu Süt, Duha Süt Ürünleri, Mert G ^ da, Günkaya Süt ve Süt Ürünleri, Akbulut Süt, Özsoy 5üt Ürünleri, ^ avak Tar ^m, Demirhan Süt, Gürel Tar^ m ve Cavit Süt üye olmu ^ lartl ^ r. Derne ^ in
kurucu Yönetim Kurulu Ba ^ kan ^ Say^ n Prof.Dr.Abtlullah Ça^ lar olmu ^tur.
Yeni kurulan tlerne ^ in ba^ l ^ ca amaçlar ^ aras ^ nda,
süt toplamadaki kalite sorunlar ^ n ^ n iyile ^tirilmesi,
hijyen ^ artlar^ na uyumun sa^ lanmas ^ , Afyonkarahisar^ m^ za has süt ürünlerimizin, keza manda kayma^^ m ^z ^ n standart^ n ^ n korunmas ^ ve geli ^tirilmesi, sektör içi kümele ^ me sa^ lanmas ^ ve ortak hareket edilmesi yer almaktad ^ r.. Ayr^ ca Dernek, Afyonkarahisar ^ I
s ^ n ^ rlar^ içerisinde bulunan süt ve süt ürünleri üreticilerinin sivil toplum faaliyetlerinin etkinle^tirilmesi, sektörel koortlinasyonun sa ^ lanmas ^ , sektörün toplu olarak
temsil edilmesi, mamul kalitesinin iyile ^tirilmesi ve yerel firmalar^ n ürünlerinin tan ^t ^ m ^ n ulusal çapta öne ç ^ kart^ larak süt ve süt ürünleri tüketiminin, art ^ r^ lmas ^ ,
özellikle okul sütçülü ^ ünün geli ^tirilmesini hetleflenmektedir.
Derne ^in faaliyetlerinde istenilen sonuçlara ula ^ abilmek için g ^da çal ^^taylar^ n ^ düzenleyen Odam ^ z ve Üniversite ö ^ retim görevleri her türlü yönlendirme ve tleste^i sa ^ lamaya haz ^ r olduklar ^ n ^ belirtmi^ olup Derne ^ in mevcut üye say ^ s ^ daha da
geni ^ letilecektir. Ayr^ ca Çal ^^taylar tla bilgi sunan ^ I Tar^ m II Müdürlü ^ü ve II Kontrol Laboratuar Müdürlü ^ ü yetkilileri çal ^^taylar^ takip ederek Müdürlüklerin sa ^ layabilece^ i tlestekler, özellikle çiftçi e ^ itimi ve di ^ er e^ itim konular ^ ntla tlestek
BAGEV Z ^ RVES ^
17 Kas ^ m 2007 tarihinde Antalya'da düzenlenen
Bat ^ Akdeniz Ekonomisini Geli ^tirme Vakf ^ 'n ^ n 2007
Sonbahar Zirvesi gerçekle ^ti. BAGEV Zirvesin'nde
Odam ^z da stantl açarak Ilimizin ürünlerinin tan ^tt ^ .
Ve Odam ^ zdan yakla^^ k 30 ki ^ ilik bir grup kat ^ larak
Ilimizin ekonomik ve sosyolojik yap ^ s ^ n ^ di^ er illerin kat^ l ^ mc ^ lar^ ile payla^t ^ lar.
Odam ^z Yönetim Kurulu Ba ^kan^ M. Melih Yurter,
BAGEV'in Ilimiz için çok önemli oldu ^ unu vurgulayarak; BAGEV'de yap ^ lacak ortak çal ^^ malar ile üye
illerin çok k ^ sa sürede ekonomik hir ivme kazanaca^^ n ^ n kaç ^ n ^ lmaz oldu ^ unu söyletli. BAGEV zirvesinin üç ay öncetlen ba^ lat ^ lm ^^ bir çal ^^ ma oldu ^ unu söyleyen Odam ^ z Yönetim Kurulu Ba^ kan ^ M.
Melih Yurter, "BAGEV'in alt ^ nda yatan ana unsur
öncelikli illerin sahip oldu ^ u potansiyelleri bir araya getirip sinercik yap ^y^ olu ^turmak. Bunu irdeleyebilmek ad ^ na da bu zirveyi üç ay öncesinden düzenleme program ^ haz ^ rland ^ . Bu zirvede alt ^ na çizmeye çal ^^t ^^^ m ^z, dört ilin kendine has potansiyelleri vard ^ r. Bu potansiyeller bir araya getirildi ^ inde
yerel kalk^ nmada büyük bir ivme kazan ^ lacakt ^ r"BAGEV'de bulunan dört ildeki farkl ^ l ^ klar^ n bir bütünlük yaratt ^^^ n ^ ifatle eden Yurter, "Dört ile bak ^ ld ^^^
zaman ^ u sonuç ç ^ k ^yor. Örne ^ in Antalya önemli
bir tüketim merkezi Ilimizin bu bölgede önemli bir
g ^ da üreticisi o ^ du ^ unu dü ^ ünecek olursak Antalya'da turizm sektöründe meydana gelecek geli ^ meler muhakkak Afyonkrahisar'tla yararlanacak-
nelistler; Prof.Dr. Orhan KURUÜZÜM Akd. Ünv. ^ kt.
Ve idr. Bil. Fak. I ^ letme Bölümü, ANTALYA"Bat ^
Akdeniz Bölgesi Kalk ^ nmas ^ nda Bölgesel Stratejilerin Geli ^tirilmesi", Doç.Dr. Murat DULUPÇU S. D.
Üniv, ^ ktisatli ve ^ tlari Bilimler Fakültesi, Iktisat Bölümü, ISPARTA "Bölgesel Geli ^ mede Kiiresel E ^ ilimler", Yard.Doç.Dr. Ümit K. SEYFETT ^ NO ^ LU
Akd. Üniv. ^ kt. ve Idr. Bilimler Fakültesi, fktisat Bö-
için gerekli altyap ^ faaliyetlerinin acil olar
kararl ^ l ^ kla gerçekle ^tirilmesi gerekmekted
Bölgenin yerel ekonomik yap ^ s ^ n ^ rekabet
sürtlürülebilir nitelikte geli ^tirmede ön I
ç^ kmas ^ gereken sektörlerin '5T' (Tar ^ m.
rizm, Ticaret, Ta^^ mac ^ l ^ k ve Teknoloji) b ^
alt ^ nda toplanmas ^ uygun bulunmu ^ tur.
lümü, ANTALYA "Kent Ekonomisi Bölgesel Geli ^me Ili ^kisi", Necip KALKAN Izmir Ticaret Odas ^
Yerel ekonomik dinamiklerin küresel rek^
uyumlu olarak harekete geçirilmesi gerek
tedir.
Ba^ kan ^ , EGEV, ^ ZM ^ R "EGEV'de ba ^ ar ^ lanlardan
deneyim payla ^^ m ^ ", Osman BA^ DATLIO ^ LU An-
Bunun gerçekle ^tirilmesi için bilgi ve yeni
lik unsurlar ^ bölgede ön plana ç ^ kar ^ lmad ^^
talya Kesme çiçek ihracatç ^ lar^ Ba^kan ^ "Bat ^ Akdeniz Bölgesinde Karanfil üretimi ve ihracat ^ ", Ahmet
Yerel ekonomik gücün küresel rekabette <
taj sa^ layabilmesi için kurumsal i ^ birli ^ i
naklar ^ sürekli olarak gündemde tutulmal ^ ^
EROL Antalya Der^iz Ticaret Odas ^ Ba^ kan ^ "Bölgesel Denizcilik" hakk ^ ntla sunumlar yapt ^ lar.
"V^ LAYET KOM ^ ULU^ UNDAN, BÖLGESEL GÜÇB ^ RLI ^ INE" Plaket Takdimi BAGEV'in geli ^ mesine
katk ^ yapan dönem ba ^ kanlar ^ ve kat^ l ^ mc ^ i ^adamlar^ , ^ lhami KAPLAN (BAGEV Ba ^ kan ^ ), Menderes
TÜREL ( Antalya Büyük^ ehir Belediye Ba ^ kan ^ ),
Tunca TOSKAY (MHP Antalya Milletvekili, Genel
Ba^ kan Yard ^ mc ^s ^ ),Hüsnü ÇÖLLÜ ( CHP Antalya
Milletvekil), M. Rifat H ^ SARCIKLIO ^ LU ( TOBB
Ba^ kan ^ ), M.Rasih ÖZBEK (Burdur Valisi),Haluk
IMGA (Afyonkarahisar Valisi), Alaaddin YÜKSEL
(Antalya Valisi),Veysel ERO ^ LU ( Çevre ve Orman
Bakan ^ ), Mehmet Ali ^AH ^ N ( Adalet Bakan ^ ) zirve
t^ r."tletli.
konu^ malar ^ n ^ yapt^ .
Aç ^ l ^^ konu ^ mas ^ n ^ Ilhami KAPLAN' ^ n yapt ^^^ BAGEU Ba^ kan ^ 'n ^ n yapt^^^ Sonbahar Zirvesi'ntle - Panel Yöneticisi; Yrd.Doç.Dr.Murat OKÇU, SDÜ Pa-
Sonbahar Zirvesi ç ^ kan Sonuç Bildirgesinde ise;
- Bat ^ Akdeniz Bölgesi'nde mevcut f^ rsatlar ^ n de^erlendirilerek Kalk ^ nma Ajans ^ 'n ^ n kurulmas ^
Bölgedeki firmalar ^ n tl ^^ ticaret güçlerini b
tirme ve ortakla ^a rekabet etme kapasitele
li^tirilmelidir.
Bölgenin ulusal ve uluslararas ^ ekonomik
tergelerin yan ^ s ^ ra yerel ekonomik büyükl
ve e^ ilimler konusunda da etkin ve sürek
l ^^ malar ^ n yap ^ lmas ^ gerekmektedir.
II odakl ^ kalk^ nma anlay ^^^ yerine bölgese
k ^ nmay ^ sa^ layacak bir odaklanma ve birli
ön plana ç ^ kar^ lmal ^ d ^ r.
Bölgenin ekonomik gücünü ortaya ç ^ kar ^
ve harekete geçirmetle illerin farkl ^ l ^ k
avantaja çevirip bundan bölgesel güç ve ^
sa^ lanma stratejileri geli ^tirilmelidir.
Bu toplant ^ Bat^ Aktleniz Bölgesi'nde bu
sonraki hareketlili ^ in ba^ lang ^c^ olacak ve
kesimlerin aktif kat ^ l ^ mlar ^yla gerçekle ^tiri
dizi ve arama toplant^ lar^yla sürecektir.

Benzer belgeler