Dr. Merve Güneş Özaydın Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H. ACİL TIP

Transkript

Dr. Merve Güneş Özaydın Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H. ACİL TIP
Dr. Merve Güneş Özaydın
Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H.
ACİL TIP



Class I: astım ve kardiyak arrest olan tüm
hastalarda tansiyon pnötoraks tanısı
düşünülmeli ve tedavi edilmelidir.
Class IIa: Kardiyak arrest olan astım
hastalarında düşük tidal volum ve solunum
hızı önerilir.
Class IIa: Arrest olan hastalarda, göğüs
kompresyon sırasında,hava hapsini
engellemek için kısa süreli BVM ayrılabilir.



Class I: Hızlı gelişebilecek laringeal ve
orofaringeal ödem için, ileri hava yolu (cerrahi
dahil) önerilir.
Class I: Hipotansiyon, hava yolu ödemi, nefes
darlığı olan hastalara epinefrin IM olarak
uygulanmalıdır.
Class I: 0.2 - 0.5 mg (1:1000) IM
uygulanmalı, gerekirse 5-15 dk tekrar.
Yüksek doz Epinefrin ölümcül seyreder, yakın
monitörize takip.




Class IIa : IV yol varsa, IM yerine tercih
edilebilir, ciddi sıvı açığı olabilir, agresif sıvı
resüsitasyonu önerilir.
Class IIa : Arrest olmayan hastada, IV
infüzyon kullanılabilir.
Class IIb: epinefrine yanıtsız hastada,
vazopressin,norepinefrin kullanılabilir.
Class IIb: H2 res. Blok, inhale B-adrenarjik, IV
steroid kullanılabilir.


Class IIb: Hipermagnezemi ya da
hiperkalemide IV 10% Ca glukonat 15- 30 mL
2 -5dk verilebilir.
Class III: Hipokalemiye sekonder kardiyak
arrest şüphesinde IV potasyum verilmesi
önerilmez.

Class I: Antidigoxin Fab, kardiyak glikozid
alımlarına uygulanmalıdır.

Class II b: B-blokör ve Ca kanal blokör
intokisyasyonunda yüksek doz insulin-glukoz
verilmesi uygun olabilir. Glukagon 3 -10 mg
IV bolus, 3-5 dk, infüzyon 3 -5 mg/h.

Class III: çoklu ilaç alımlarında flumazenil
verilmesi önerilmez.


Class II a: Kokain alımına bağlı, hipertansiyon
göğüs ağrısı olan hastalarda, nitrogliserin,
benzodiyazepin verilmesi uygundur.
Class Iıb: QRS genişleyen,hipotansiyon ya da
kardiyak arrest olan TCA alımlarında NaHco3
1 mL/kg bolus verilebilir.





Cardiac arrest associated with pregnancy
Pulmonary embolism
Opioid-associated resuscitative emergencies,
with or without cardiac arrest
(ILE) therapy, an emerging therapy for cardiac
arrest due to drug intoxication.
Cardiac Arrest During
Percutaneous Coronary Intervention







Gelişmiş ülkelerde nadir, 1/12.000
En sık;
Hemoraji
Kardiyovaskuler hastalıklar (MI, diseksiyon,
miyokardit)
Amniyon sıvı embolisi, pulmoner emboli
Sepsis, aspirasyon pnömonisi
Eklamsi İatrojenik en sık Mg++, anestezi
komplikasyonu


Büyüyen fetus vena kavaya basarak venöz
dönüşü engeller, kardiak output ve atım
volumü azalır.
Aortakaval kompresyon 20 haftalık gebelerde
uygulanabilir, umbilikusu geçen gebelerde ise
sol lateral tilt pozisyonu,sol yan uterin
pozisyonu uygulanmış fakat supindeki kadar
başarılı değil.


Materal resusitasyon sırasında sezaryana
alınan annelerde ROSC spontan sağlanmış.
Maternal arrest sonrası 15 dk da maternal
dönüş ve 30 dk sonra neonatal survival
sağlanmış.

Class I: Entubasyondan önce %100 O2 verilmeli.

Class I: Yüksek kalitede KPR ve aortokaval
kompresyon uygula.


Class I: Gebeliğin yarı döneminde olan, kardiyak
arrest olduğu anlaşılan her hastaya acil sezaryan
başlatılmalı.
Class I: Hızlı bakım takımları(obstetri, neonatal,
anestezi, yoğun bakım) kurulmalı ve acil olarak
müdahele etmeliler.



Class I : Umbilikus üstü gebe, resusitasyon,
manuel uterus yana kaydırma yapılmasına
rağmen yanıt yoksa, sezaryan düşün.
Class I : Uzamış KPR da sezaryanı erteleme
Class IIa : Umbilikus seviyesinin üstünde
gebelikse lateral uterin deviasyon
uygulanması faydalı olabilir.


Class I: Teröpatik hipotermi uygulanan
gebelerde, fetal bradikardi açısından fetal
monitörize edilmeli
Class IIa : Maternal arrest sonrası 4 dk içinde
sezaryana başlamaya karar ver.

Pulmoner arter tıkanıklığı,vazoaktif madde
salınımı, sağ ventrikül basınç artışı,sol
ventrikül yetmezliği kardiyojenik şok.

Sebebi bilinmeyen ölümlerin %5-13

Kardiak arrest yapacak,masif embolinin
mortalitesi %65-90

Arrest olarak gelen hasta PTE tanısı zor.

PTE risk faktörleri+ ani nefes darlığı+tanıklı
arrest akla getir.

En sık arrest ritmi NEA

Tanı için USG kullanailabilir

Tedavide; trombolizis, embolektomi,
extracorporeal CPR

Sistemik trombolizis, spontan sirkülasyona
dönüşü artırır fakat kısa dönem mortalitesi
düşük.
Trombolitik tedavisi için standart doz yok.

Alteplaz 50mg 15 dk

Tenekteplaz <60 kg: 30 mg her 10kg 5 mg+

Ne kadar erken başlarsan sonuçlar o kadar iyi


ClassIIa : Tanımlanmış PTE olan, kardiyak
arrest olan hastaya trombolizis, mekanikperkutan embolektomi düşünülebilir.

Class IIa : Trombolizis CPR başlandığı zaman
verilmeli.

Class IIb : Şüpheli PTE olan hastada
trombolizis verilebilir.

Class III: PTE tanısı olmayan hastalara
trombolitik verilmesi önerilmez.



2012 ABD, 25-60 yaş arası motorlu araç
kazalarından daha ölümcül
Opioidler, SSS ve respiratuar baskılanmaya
sebep olarak,arrest
Methadone ve propoxyphene ‘’torsades de
pointes’’

Opioid ilişkili resüsitatif aciller; kardiyak
arrest; respiratuar arrest; ya da ciddi hayatı
tehdit eden instabilite (SSS ya da respiratuar
depresyon, hipotansiyon, kardiyak aritmi).



Naloksan, güçlü bir opioid reseptör
antagonisti.
Naloksan güvenilir, SSS ve respiratuar
baskılanmayı hızla düzeltir.
IV- Nasal- IM-Subkutan- Nebülize-E.T




Naloksanın, opioid intoksikasyonu olmayan
hastalarda yan etkisi ve zararı yok.
Opioid çekilmesi olan hastalarda,
hipertansiyon, taşikardi, kusma ,ajitasyona
sebep olabilir.
Düşük dozda uygulanması yan etki profilini
azaltır.
Pulmoner ödem bildirilen olgular
mevcut,daha çok opioide bağlı.



Naloksan dozu;
İntravenöz/ intramusküler 0.04 - 0.4 mg titre
ederek
İntranasal (IN) Naloksan 2 mg, 3-5 dk tekrar
Nebulize naloksan 2mg 3ml saline ile dilue
edilerek.
Class IIa : Opioid intoksikasyonu olabilecek kişi
ve yakınlarına eğitimler verilmesi makuldur.
Class IIa : Sağlık çalışanı olmayanlar, yanıtsız,
kardiyak arrest olan hastalarda IM ve İN
naloksan uygulayabilir. Bu uygulama acil
sistem aktivasyonun önüne geçmemeli.
Class I : Naloksana cevap alınsa bile hasta, ileri
sağlık kurumlarına yönlendirilmeli.


Class I: Opioid alımı olan kardiyak arrest
hastalarda KPR, naloksandan önceliklidir.
Class II a : Sağlık çalışanları için, cevapsız
solunum arrest ya da agonal soluyan hastaya
stantard TYD protokolu başlanır, IV ya da IN
naloksan uygulanabilir.

Class I : Solunum arrest ya da yüzeyel
solunumu olan hastalar BVM ile solutulmalı,
naloksan yapılmalı. Solunum dönüşü olmazsa
eğer standart ACLS uygulanmalıdır.

Class I: Kardiak arrest olan hastaya standart
ACLS uygulanmalı.


Class II a : Post kardiyak arrest sonrası opioid
toksikasyon bulguları tekrarlarsa düşük doz
naloksan uygulanabilir.
Class II b :Post kardiyak arrest, uzun etkili
opioid kullanımına bağlı naloksan kullanımı
etkili olabilir.


İlk bupivakaine bağlı kardiyak arrestte
kullanılmış.
Lipid, serum içinde lipid kompartmanı
yaratarak lipofilik olan bileşikleri kendinde
toplayarak ilaç toksititesini engeller, diğer
taraftan kardiyak inotrop etkisi de mevcuttur.

Yapılan çalışmalarda lokal anestezik
toksitesine bağlı ILE tedavisi verilen
hastaların, hipotansiyon, disritmi ve bilinç
durumunda düzelme daha erken olmakla
birlikte, survey üzerine ek katkı
bulunamamış.


20% ILE 1.5 mL/kg 1 dakikada, 0.25
mL/kg/dk infüzyon olarak 30-60 dk
başlanmalıdır.
Maksimum total doz 10 mL/kg ilk bir saat
içinde.

ILE, en belirgin yan etkisi laboratuar
değerlerinin bozulması, pankreatit, nadir
olarak ARDS tablosu görülür.
Class IIb : Bupivakaine’e bağlı sistemik toksitite
gelişen (kardiak arrest,nörolojik) hastalarda
resüsitasyonla birlikte ILE önerilir.
Class IIb : Diğer ilaç alımlarında, standart
resüsitasyon tedavisine dirençli ise ILE
verilebilir.



PCI sırasında kardiyak arrest 1.3%, acilde
daha sık.
Mortalite oranları daha düşük,
Yüksek kalite KPR ve hızlı defibrilasyon(1dk%100) mortaliteyi azaltıyor.


Olgu serileriyle, PCI sırasında arrest olan
hastalarda mekanik KPR cihazlarıyla ilgili
bildirimler yapılmış, bazılarında survival
değişmemiş, bazılarında ROSC oranı yüksek.
Mekanik KPR cihazları hastaya, girişim
yapılmasına izin verir.



ECPR, CABG yapılan hastalarda sonuçları iyi
CABG ve PCI sırasında arrest olan hastalarda
tek başına IABP göre, ECPR daha iyi.
IABP, koroner perfüzyonu artırır, myokard O2
ihtiyacını azaltır, hemodinamik durumu
düzeltir, kardiyojenik şokta etkilidir.


Class II b: PCI sırasında arrest olan hastalarda,
mekanik KPR cihazı kullanılabilir. Rutin
tedaviye cevap vermeyen hasta da ECPR
kullanılabilir.
Çalışmalar yetersiz olduğu için tek bir
yaklaşım önerisinde bulunulmuyor.

Benzer belgeler