kardiyopulmoner resüsitasyon

Transkript

kardiyopulmoner resüsitasyon
KARDİYOPULMONER
RESÜSİTASYON
• Kardiyopulmoner arrest; herhangi bir nedenle hastada solunum
ve/veya dolaşımın ani ve beklenmeyen şekilde durmasıdır.
• Yaşamı herhangi bir şekilde kesintiye uğramış bir kişiyi yeniden
hayata döndürme çabalarını kapsayan uygulamaların tamamı
kardiyopulmoner resüsitasyon olarak adlandırılır.
• Amaç uzun vadede beyin korunması olduğundan
kardiyopulmoner serebral resüsitasyon olarak da adlandırılır.
• American Heart Association (AHA)
• Europen Resuscitation Council (ERC)
• Heart and Stroke Fondation of Canada (HSFC)
• Australian Resuscitation Council (ARC)
• Resuscitation Council of Southern Africa (RCSA)
• Council of Latin America for Resuscitation (CLAR)
“ International Liasion Committee on
ILCOR”
Resuscitation-
• Kardiyak arrest: Kalbin pompa
fonksiyonunu yapamaması, büyük
arterlerde nabız alınamaması.
-Asistol,
-Ventriküler Fibrilasyon,
-Nabızsız Ventriküler Taşikardi,
-Nabızsız elektriksel aktivite ile beraber olabilir.
• Solunum arresti; Ani obstrüksiyon ya da
başka nedene bağlı olarak solunumun
durması.
Primer olay Solunum arresti
Kalp çalışır (bir süre)
*Çocuklarda
Solunum Arresti
*Erişkinde
Kardiyak Arrest
Kardiyak Arrest Nedenleri
Kardiyak patolojiler,
Akut pulmoner emboli,
Hipoksi veya hiperkapni,
Hipovolemi,
Hava embolisi,
Pnömotoraks,
Boğulmalar,
Hipo/hipertermi,
Kan elektrolitlerinde değişiklik, metabolik bozukluklar,
İlaç ve zehirler, Anestezikler.
Terminal dönem hastalıklar,
Solunum Arresti Nedenleri:
Hava yolu obstrüksiyonu,
Yabancı cisim aspirasyonu,
İlaç aşırı dozu,
Boğulma,
Myokard enfarktüsü,
Duman inhalasyonu,
Elektrik yada yıldırım çarpması,
Yaralanmalar.
Kardiyak Arrest’te Tanı
• Nabız: Karotis nabzı alınamaz.
• Bilinç: Serebral kan akımının kesilmesinden 10-15 saniye sonra
kaybolur. Bilinci açık veya yarı kapalı hastada kardiyak arrest
sözkonusu OLAMAZ.
• EKG: Asistol, ventriküler fibrilasyon, nabızsız elektriksel
aktivite ve nabızsız ventriküler taşikardi gözlenir.
• Pupiller: Dolaşımın durmasını izleyen 30-60 saniyede dilate.
• Siyanoz ve solukluk (Apne yada iç çekme tarzı solunum).
Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon
normal kardiyak fonksiyonlar
geri dönünceye kadar vital
organ fonksiyonlarının
desteklenmesine yönelik
semptomatik tedavidir.
• Geri döndürülebilir nedenleri tedavi etmek gerekli olan
en önemli koşuldur.
• Hipoksi, Hipovolemi, Hipotermi, Hipo/ Hiperkalemi,
Hidrojen İyon Azlığı, Hipoglisemi.
• Tansiyon Pnömotoraks, Kardiyak Tamponad, Toksinler,
Trombozis, Travma.
• 6H, 5T.
Sonucun başarısızlığı ile ilgili nedenler:
• Altta yatan kalp hastalığının varlığı veya ciddiyeti (en önemli
neden),
• KPR öncesi uzun arrest süresi,
• Etkin tedavinin uygulanmadığı uzun VF süresi (erişkinde en sık
neden) (arresti izleyen 4 dak. içinde ventilasyon ve kardiyak masaj
başlamış olmalı),
• Eksternal kardiyak kompresyon sırasında koroner ve serebral
perfüzyon yetersizliği,
• Ameliyathane, yoğun bakım ve acil serviste arrest olan olgularda
başarı şansı daha yüksek (%90).
1.FAZ-Temel Yaşam Desteği
(TYD)
• Temel yaşam desteği (TYD) terimi, havayolu açıklığını
sağlayacak basit aletler ve koruyucu yüz örtüleri dışında
hiçbir gereç kullanmaksızın, havayolu açıklığının
sağlanması ile solunum ve dolaşımın desteklenmesini
içerir.
• Hastaya müdahalenin ilk birkaç dakikası çok önemlidir
ve hayat kurtarıcıdır.
• TYD kavram olarak bu işlemlerin sıralanmasını içerir.
• 1992 AHA toplantısı sonucu otomatik defibrilatör
(OED) kullanımı TYD içerisinde kabul edilmiştir.
Ani kardiyak arrest gelişen hastada geri dönüşün
başarısı
DEFİBRİLASYON
ÇÜNKÜ
*Erişkin ani kardiyak arrest en sık nedeni
VF (VENTRİKÜLER FİBRİLASYON)
*VF etkin tedavisi
DEFİBRİLASYON
*TYD birbirini takip eden uygulamalar sıralamasıdır.
1.Değerlendirme(assessment)
2.Acil yardım sistem aktivasyonu
3.KPR’un ABC’si
4.Defibrilasyon (D)
Değerlendirme:
• Kurtarıcı ve kazazedenin güvenliğini sağlama,
• Bilinç durumunu kontrol” Nasılsınız?”
• A- Yanıt var : Bulunduğu konumda bırak, yardım çağır.
• B- Yanıt yok : Yardım çağır, sırt üstü çevir, havayolunu
aç, havayolunu açık tutarak
“ BAK-DİNLE-HİSSET” yöntemiyle solunumun olup
olmadığını kontrol et. 5-10 sn süreyle. Solunum varsa
derlenme pozisyonu; yoksa solutmaya başla.
• İki kez 1 sn süreyle effektif solunum.
Kompresyon:Ventilasyon 30:2 oranında 5 döngü devam
edilir. Karotis kontrolü yapılır, 10 sn’den daha fazla
zaman kaybetmemek gereklidir. Hasta VF ya da Nabızsız
VT’de ise mutlaka ilk işlem Prekordial darbe.
• Sternum 1/3 alt kısmına kompresyon uygulanır.
1.FAZ-Temel Yaşam Desteği
(TYD)
• A ( Airway Control ): Hava yolunun
kontrolü,
• B (Breathing Support ): Solunum desteği,
• C (Circulation support ): Dolaşım desteği
A- AİRWAY( Hava yolu açıklığının sağlanması)
* Başı arkaya-çeneyi yukarı alma (head tilt-chin lift)
manevrası
*Çeneyi asma (Jaw-thrust) manevrası
** Boyun
travması şüphesinde baş geriye
ALINMAMALI
-Ani solunum arresti
-Bilinç kaybı
-Yabancı cisim Aspirasyonu
-Siyanoz
YABANCI CİSİM
*Bilinci açık hastada “Heimlich
manevrası”
*Bilinci kapalı hastada
“Heimlich manevrası”
* Bilinci kapalı hastada yabancı cismin
çekme manevrası ile temizlenmesi
parmak
B.BREATHİNG (Solunumun kontrolü)
Hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra
BAK-DİNLE-HİSSET
Bak-dinle hisset yöntemi ile solunum kontrolü
Solunumu olmayan hastada;
*Ağızdan ağıza,
*Ağızdan buruna,
*Maske/balon ile,
*Endotrakeal entübasyon,
*Trakeostomi (en son çare).
Ağızdan-ağıza solunum uygulaması
• Ventilasyonun yeterliliği; Göğüsün inip kalkması/
verilen havanın çıkışının gözlenmesi
Ağızdan-buruna solunum uygulaması
*Elam ve ark.ları normal soluk volümünün 2 katı
volüm ile hastanın akciğerlerin
şişirilmesiyle(800-1200ml) arteriyel PO2:75
mmHg, PCO2:30-40 mmHg, SaO2:%90
değerlerinin sağlanabildiğini gösterdiler.
* Bu solunum desteği başlangıçta 1 kez
uygulanır, sonra kardiyak masajla koordine
edilir (30:2)
Yardımcı aletlerle yapay solunum
•
•
•
•
•
•
Ağızdan-airway’e
Ağızdan-maskeye
Balon-valv-Maske
Endotrakeal tüp
Laringeal maske
Combi tüp (PTLA)
C.CIRCULATION (Dolaşımın kontrolü)
Solunum kontrolü (+)
Dolaşımın kontrolü
• ERC rehberi
“ancak eğitimli kişiler nabız kontrolü
yapabilir”
• Yapılan birçok çalışmada karotid nabız (+) diyebilmek için
“10
saniye gereklidir” denilmektedir.
*Uzayan palpasyon süresi yanlış tanı nedeni olabilir.
Karotid nabız kontrolü
Dolaşım belirtileri (+)
• Solunum desteğine devam edilmeli (1220/ dak)
• 2 dak. aralıklarla dolaşım kontrol
edilmeli
Solunum yeterli
• Hasta derlenme pozisyonuna alınmalı
• (recovery pozisyonu-yan yatırma)
Dolaşım belirtileri (-)
Göğüs kompresyonu
(eksternal kardiyak masaj)
*Kardiyak masaj uygulamada uygun yer tespiti
*Kalp masajında hasta ve kurtarıcı pozisyonu
* Yapay solutma ve kardiyak masaj birleştirilir.
30:2
Döngü 5 kez tekrarlanır
Dolaşım kontrolü
(+)
Yapay solunum
(-)
12-20/dak
masaj+Solunum
(30:2/ 5 DÖNGÜ)
Uygulamaların etki mekanizması ile
ilgili iki teori
• Kardiyak Pompa Teorisi; Göğüs kompresyonu
uygulanması süresince, kalbin basit bir pompa şeklinde
çalıştığını kabul eder.
• Kalbin vertebral kolon ve sternum arasında sıkışması ile
ventriküller içi basınç yükselecek,
• Kanın aorta ve akciğerlere atılması sağlanmış olacak,
toraks genişleyecek, oluşan negatif intratorasik basınç
etkisi ile venöz doluş artacak ve kalp yeniden dolacaktır.
• Torasik Pompa Teorisi ; Eksternal kardiyak masaj ve
ventilasyonun eş zamanlı yapılması ve döngülü
olmasıdır.
• Bu teoriye göre, dolaşımın sağlanmasında asıl etken
eksternal kardiyak masaj ve akciğerlerin şişmesi ile
artan intratorasik basınçtır.
• Artan intratorasik basınç, kalbin seri olarak pompa
biçiminde çalışmasını sağlayacaktır.
Her iki teori de geçerlidir. Hangi mekanizmanın daha
etkin olacağı ise uygulanan kompresyonun gücüne
bağlıdır.
KPR uygulamasına ne kadar devam
edelim?
• Acil yardım ekibi ulaşana,
• Hasta derlenme belirtilere gösterene ,
• Gücümüz tükenene dek,
Devam edilmeli
Prekordiyal darbe
• VT (ventriküler taşikardi)
(etkinliği %11-25)
VT
Asistoli
VF
Sinüs Ritmi)
NEA
(PREKORDİYAL DARBE)
(Monitörize arrest)
• 1. VF/VT: Ventriküler fibrilasyon nabzın olmayışı,
– 150 vuru/dak
– değişen büyüklük ve şekillerde
– dalgalı, düzensiz kalıplar ile karakterize
– deorganize ritm
• 2. Non VF/VT(Asistol): EKG’de düz çizgi
– Elektriksel aktivite yok,
– Myokardiyal iskemi, asfiksi,
– Hipovolemi, elektrolit ve metabolik bozukluk,
– Hipoksi, hipotermi,
– Aşırı ilaç dozunda gelişir.
– Düzeltilemiyen fibrilasyon
ASİSTOL
– NEA’da kalpte elektriksel aktivite mevcut, ancak
kalbin pompa gücü yoktur.
II.FAZ-İleri Yaşam Desteği
(İYD)
• D (Drugs and Fluids): İlaç ve sıvı verilmesi
• E (EKG Evaluation ) :EKG değerlendirilmesi
• F (Fibrillation Treatment): Defibrilasyon
•
•
•
•
D (Drugs and Fluids): İlaç ve sıvı verilmesi
Intravenöz damar yolu açılması en uygun seçenek (klas I)
Endotrakeal yol (adrenalin, lidokain, naloxane,
propranolol, isopterenol, bretilyum)
Endotrakeal yol kullanımında, erişkinde iv yolda
kullanılan dozların en az 2-3 katı, çocuklarda iv dozun
aynısı,10 ml ile sulandır
İnterosseöz yol, 6 yaş altı pediatrik hastalarda
• Acil kardiyak arrest tedavisi sırasında çok az
ilacın kullanılması endikedir ve bu ilaçların etkili
olduğunu gösteren çok kısıtlı bilimsel çalışmalar
mevcuttur.
• Bir dizi işlemde öncelik defibrilasyon, toraks
kompresyonu ve ventilasyondadır.
• Bunlar yapıldıktan sonra ilaçlar düşünülmelidir.
OKSİJEN :
• Kardiyak arrest esnasında tüm hastalara mümkün olan
en yüksek konsantrasyonlarda oksijen verilmelidir.
Spontan dolaşım geri döndükten sonra ve peri-arrest
aritmilerin tedavisinde tüm hastalara yeterli oksijen
(SpO2 %95 üzerinde) verilmelidir.
ADRENALİN (KlasIIb)
• Alfa, beta reseptörlere etkili, güçlü sempatomimetik
bir ajandır.
• Myokard ve serebral kan akımını, kalp hızını,
kalbin kasılma gücünü, sistemik vasküler rezistansı,
kan basıncını, myokardın O2 tüketimini ve
perfüzyon basıncını artırmaktadır.
ATROPİN SÜLFAT (Klas indeterminate)
•
•
•
•
•
Parasempatolitik,
Kardiyak vagal tonusu azaltır,
Sinüs nodunun deşarj hızını artırır,
Atrio-ventriküler iletimi kolaylaştırır,
Kullanımı
Sinüs bradikardisi (Klas I)
Nabızsız elektiriksel aktivite (Klas IIb)
Nodal AV blok (Klas IIa)
• Asistol’de 1 mg iv puşe,
• 3-5 dakika da bir 1 mg (maksimum
mg)
• Maksimal vagolitik doz 0.04 mg/kg
3
AMİADORON (Klas IIb):
• İnatçı VF/ Nabızsız VT, Hemodinamik olarak
stabil VT ve diğer inatçı aritmilerde
kullanılabilir.
• Defibrilasyondan sonra VF veya Nabızsız VT
hala devam ediyorsa , Başlangıç dozu olarak 20
ml % 5 Dekstroz içinde 300 mg iv olarak
verilebilir.
• En önemli yan etkisi hipotansiyon ve
bradikardidir.
MAGNEZYUM SÜLFAT:
• Antiaritmik olarak paroksismal ventriküler taşikardi
(torsades de pointes) hipomagnezemi, ve ciddi refrakter
ventriküler fibrilasyon varlığında, 1-2 gr’lık başlangıç
dozu (2-4 ml % 50 magnezyum 10 ml SF ) periferden 1-2
dk’da verilir.10-15 dk sonra tekrar edilebilir.
• Hipomagnezemi sıklıkla hipokalemi ile birliktedir, aritmi
ve kardiyak arrest gelişmesine katkıda bulunabilir.
Ventriküler taşiaritmilerde güvenli ve etkin bir tedavidir.
LİDOKAİN (Klas İndeterminate)
1. Dirençli Ventriküler fibrilasyon (VF)
2. Nabız alınamayan ventriküler taşikardide
amiodarondan sonra ikinci tercihdir.
*Ventriküler fibrilasyon ve ventriküler taşikardi de,
prematür ventriküler kontraksiyonların kontrol
altına alınmasında önerilmekte.
Amiodaron mevcut değilse defibrilasyondan sonra
1-1.5 mg/kg bolus doz,
• Amiodaron mevcut değilse defibrilasyondan
sonra 1-1.5 mg/kg bolus doz,
• Doz 5 dakika aralıklarla 1-1.5 mg/kg (total 3
mg/kg/h) verilebilir.
• Ventriküler otomasiteyi azaltır ve buna ek olarak
lokal anestezik etkisi ile ventriküler ektopik
aktiviteyi baskılar.
SODYUM BİKARBONAT
• Son yıllarda kullanımı kısıtlanmıştır (*kardiyak arrest
sonrası ilk 10 dakikada oluşan asidozun solunumsal
kökenli olmasının anlaşılması)
• Hiperkalemi,
• Metabolik asidoz,
• Trisiklik antidepresan aşırı dozu,
• Entoksikasyonlar da idrarı alkalileştirmek,
• Entübe edilmiş ve uzun arrest süresi sonrası,
• Spontan sirkülasyonun geri dönmesi ve hipoksik laktik
asidozda kullanılır.
• İlk doz 1mEq/kg (arrest süresinin
üzerinden 10 dak. geçmişse)
• Kan gazı analizi rehberliğinde gerektikçe
verilmelidir.
**Kardiyak arrestte oluşan asidozun en etkili
tedavisi
DOLAŞIMIN DÜZELTİLMESİ
YETERLİ VENTİLASYON + EFEKTİF KALP
MASAJI
VAZOPRESSİN (Klas İndeterminate)
• Doğal olarak oluşan antidiüretik hormondur.
• Yüksek dozlarda, düz kaslardaki V1 reseptörlerini
stimüle ederek etki oluşturan kuvvetli bir
vazokonstriktördür.
• Deneysel çalışmalarda, başarılı bir şekilde spontan
dolaşımı sağlayacak kritik eşiğin üzerinde bir koroner
perfüzyon basıncı sağlamada; vazopressin
adrenalinden daha etkilidir.
• Bu ilacın KPR deki etkinliğini söyleyebilmek için uzun
dönemli çalışmalara gereksinim vardır.
SIVILAR
Arrest döneminde serum fizyolojik veya
ringer laktat tercih edilir. Kan kaybı 15002000 ml’ yi aşar ise kan transfüzyonu
gereklidir.
KALSİYUM:
- Hiperkalemi, Hipokalsemi ve Kalsiyum Kanal
blokerlerinin yüksek dozları nabızsız elektriksel
aktivitenin nedenlerindendir.
- Başlangıçta verilen, 10 ml % 10’luk Kalsiyum
Klorid dozu (6.8 mmol Ca2) gerektiğinde
tekrarlanabilir. Kardiyak arrestte hızlı iv
enjeksiyonla uygulanabilir.
• Noradrenalin: Periferik vasküler rezistansı düşük ve
şiddetli hipotansiyonu olan hastalarda 4-8 mg/ 500 ml sıvı
içerisinde uygulanır. Hipovolemide kontrendikedir.
• Dopamin: 2-10 gr/kg/dak hızında kullanılır.
• Dobutamin: 2.5-10 gr/kg/dak dozunda uygulanır.
• Amrinon: 0.75 mg/kg başlangıç dozu, idame olarak 5-10
gr/kg/dak hızında verilir.
E. EKG (MONİTÖRİZASYON)
• ILCOR 2 kardiyak arrest ritmi:
1. Ventriküler Fibrilasyon (VF) ve nabızsız
Ventriküler Taşikardi
2. Non VF/VT ( asistol veya nabızsız elektriksel
aktivite)( elektromekanik dissosiyasyon).
F. FİBRİLASYON TEDAVİSİ
(DEFİBRİLASYON)
• Erişkin arrest olgularında en sık görülen ritm
VF veya VF’a dönüşen kısa süreli nabızın
alınamadığı VT olguları
• VF erken tanısı + Defibrilasyon
HAYAT KURTARICI
* DF uygulamadan geçen her dakika, VF
düzeltilme şansını %7-10 oranında azaltmakta.
AHA ve ERC’nin primer amacı
• Erişkin hastaya en erken ve en uygun
defibrilatör ulaşmasının sağlanması,
• DF uygulama süresinin kısaltılması,
Otomatik Eksternal Defibrilatör
(OED)
2005 Universal İYD Algoritmi:
– Gerekli hallerde 1 kez 360 J ile DF uygulaması
– İlk uygulama sonrası, yanıt yoksa 2 dakika KPR
uygulanması, tekrar 360J ile başlamak ve KPR ile 2
dakika ve üçüncü kez tekrarlama.
Bir diğer yaklaşım;
– 360 J yanıt yok, KPR’ye devam
– VF eşiğini artırmak için 300 mg Amiodaron ya da 100
mg Lidokain ve 1 mg Adrenalin iv
– 360 J ile tekrar denenmeli
– Defibrilasyon da son nokta 2005 yılı KPR
rehberlerinde OED’lerin TYD alanı içerisinde
düşünülmesidir.
Defibrilasyonun Etkinliği:
•
•
•
•
•
•
VF süresi,
Miyokardın durumu,
Asit,baz ve elektrolit dengesi,
Defibrilasyon süre ve sayısı,
Defibrilasyon kaşıklarının yeri ve büyüklüğüne,
Cilt ve kaşıkların iletişimine bağlıdır.
III. FAZ-Uzun Vadeli Yaşam Desteği
(Prolonged life support-PLS)
Yoğun bakım uygulamaları;
1.Hastanın değerlendirilmesi,
2.Prognozun belirlenmesi,
3.Vital fonksiyonların geri döndürülmesi
(Serebral fonksiyonlar öncelikli),
4.Komplikasyonların tedavi edilmesi.
KPR Sonrası Prognoz
Kardiopulmoner arrest;
•
•
•
•
•
Erken fark edilmiş ise,
Tedaviye hemen başlanmış ise,
Genç hasta ise,
Yandaş bir hastalığı mevcut değilse,
Arrest hastane şartlarında gerçekleşmiş ise,
KPR’un başarılı olma şansı
• Kardiyak arrest sonrası TYD ilk 4 dakika
içinde ve İYD ilk 8 dakika içinde başlatılmış
ise hastanın yaşama olasılığının %43 olduğu
çalışmalarda gösterilmiştir.
• Kalp, KPR’ı izleyen 2-3 dakika içerisinde
çalışmaya başlamış, kan gazları kısa sürede
normale dönmüşse, vücut ısısı normal ise
prognoz umutludur.
KPR’ı takip eden ilk 15 dakika içerisinde;
– Pupilerin küçülmesi,
– Kornea reflekslerinin dönmesi,
– Arteriyal nabızların alınması,
– Spontan solunumun başlaması
İYİ PROGNOZ
1) Kardiyak Arrest : TYD uygula, CPR başla, Oksijen ver.
Monitörize et ve defibrilatör hazırla.
2) Ritmi kontrol et.(Şok ritmi mi?)
3) Evet: VF/ Nabızsız Ventriküler Taşikardi
4) 360 J Monofazik Defibrilasyon, beklemeden CPR (
30:2, 5 Döngü, 2 dakika)
5) Ritmi Kontrol et. (Şok ritmi mi?)
6) Evet : 360 j Şokla, CPR öncesi ya da sonrası Adrenalin
1 mg iv uygula (3-5 dk da bir yinelenebilir) ya da 1 doz
Vazopressin 40 ü iv (2. adrenalinden önce ya da sonra
uygula) CPR ( 30:2, 5 Döngü, 2 dakika)
7) Ritmi kontrol et.(Şok ritmi mi?)
8) Evet: 360 j Şokla, Adrenalin1mg, Amiodaron 300 mg
iv(2. doz 150 mg iv uygulanabilir) ya da Lidokain 11.5mg/ kg iv (2. doz 0.5- 0.75 mg/kg iv); Mg (1-2 gr)
iv düşünülebilir, CPR ( 30:2, 5 Döngü, 2 dakika)
9) Ritmi kontrol et. (Şok ritmi mi?)
10) Hayır: Asistoli/ Nabızsız elektriksel aktivite. CPR (
30:2, 5 Döngü, 2 dakika), Adrenalin 1mg iv uygula (35 dk da bir yinelenebilir), 1 doz vazopressin 40ü iv,
Atropin 1 mg iv( 3-5 dk da bir yinele maksimum 3 mg)
11) Ritmi kontrol et. ( Şok ritmi mi?)
12) Hayır ise 10’dan devam et,
13) Evet ise 4’e dön;.
• CPR süresince:
• Seri ve güçlü göğüs kompresyonu yapılmalı 100/ dk,
• Göğüsün normal durumunu alması beklenmeli,
• Göğüs kompresyonuna minimal ara verilmelidir.
•
•
•
•
CPR döngüsü 30:2 Kompresyon: Ventilasyon olmalı,
5 Döngü ya da 2dk sürdürülmeli,
Hiperventilasyondan kaçınılmalı,
2 dk da bir ritm kontrolü yapılmalı bu arada CPR’ a
devam edilmelidir.
• Arreste katkıda bulunan nedenler gözden geçirilmelidir:
6H, 5 T.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hipovolemi,
Hipoksi,
Hidrojen iyon( Asidoz),
Hipo/ Hiperkalemi,
Hipoglisemi,
Hipotermi.
Toksinler,
Tamponad-Kardiyak,
Tansiyon Pnömotoraks,
Tromboz(Pulmoner ya da Kardiyak),
Travma.
RESÜSİTASYONU SONLANDIRMA:
• Persistant VF, asistol veya NEA yerleşinceye kadar
tedavi edilmeye devam edilir.
• Spontan dolaşıma dönüşün olmadığı kişiler için 20
dakikadan sonra resüsitasyon çabalarına devam etmeme
önerilir.
• Hipotermi veya sedatif, hipnotik, narkotik ilaçlar ile olan
kardiyak arrestte resüsitasyon daha uzun tutulmalıdır.
Çünkü hipoksiye karşı serebral korunma vardır.

Benzer belgeler

CPR

CPR 8) Evet: 360 j Şokla, Adrenalin1mg, Amiodaron 300 mg iv(2. doz 150 mg iv uygulanabilir) ya da Lidokain 11.5mg/ kg iv (2. doz 0.5- 0.75 mg/kg iv); Mg (1-2 gr) iv düşünülebilir, CPR ( 30:2, 5 Döngü, ...

Detaylı

Class IIa

Class IIa aç, havayolunu açık tutarak “ BAK-DİNLE-HİSSET” yöntemiyle solunumun olup olmadığını kontrol et. 5-10 sn süreyle. Solunum varsa derlenme pozisyonu; yoksa solutmaya başla.

Detaylı

ritmi kontrol edin

ritmi kontrol edin • Geri döndürülebilir nedenleri tedavi etmek gerekli olan en önemli koşuldur. • Hipoksi, Hipovolemi, Hipotermi, Hipo/ Hiperkalemi, Hidrojen İyon Azlığı, Hipoglisemi. • Tansiyon Pnömotoraks, Kardiy...

Detaylı

defibrilasyon - Acil ve Afet Derneği

defibrilasyon - Acil ve Afet Derneği *TYD birbirini takip eden uygulamalar sıralamasıdır. 1.Değerlendirme(assessment)

Detaylı

12. Erişkinler İçin Kardiyopulmoner Resüsitasyon Prof. Dr. Zerrin

12. Erişkinler İçin Kardiyopulmoner Resüsitasyon Prof. Dr. Zerrin Kompresyon:Ventilasyon 30:2 oranında 5 döngü devam edilir. Karotis kontrolü yapılır, 10 sn’den daha fazla zaman kaybetmemek gereklidir. Hasta VF ya da Nabızsız VT’de ise mutlaka ilk işlem Prekordia...

Detaylı