Erasmus - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Transkript

Erasmus - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2 0 1 3- 2 0 1 4 ö ğ r e t i m yı l ı n d a
yurt dışında eğitim görmek
istemez misiniz?
KİMYA BÖLÜMÜ
ERASMUS DEĞİŞİMİ PROGRAMI
GEREKLİ BELGELER
Gitmeden önce
Başvuru Formu-Application Form
Öğrenim Anlaşması-Learning
Agreement
Öğrenim Anlaşması Denklik Formu
Gittikten sonra
Öğrenim Anlaşması Değişiklik Formu
(LA-changes)
Öğrenim Anlaşması Değişikliği
Denklik Formu
Dönüşte
Katılım Sertifikası-Attendance Certificate
Nihai Rapor Formu
Geri Bildirim Formu
Akademik Tanınma Belgesi
DOKÜMANLAR:
ESOGÜ Not Dönüşüm Tablosu
Uygulama El Kitabı
ESOGÜ Erasmus Öğrenim Hareketliliği El
Kitabı
Kodlar
Sunumlar
Ev ve Rehberlik Formu
2013-2014 Güz ve Bahar Erasmus Öğrenim Hareketliliği 17-21 Aralık 2012
tarihleri arasında başvurular http://iro.ogu.edu.tr/ adresinden
duyurulacaktır.
Daha detaylı ve genel bilgi için: http://iro.ogu.edu.tr/
adresini ziyaret edebilirsiniz.
FEF Kimya Bölümü Erasmus Kordinatörü:
Yrd.Doç.Dr.Müjgan YAMAN ÖZKÜTÜK
1
ESOGÜ ERASMUS DEĞĠġĠM PROGRAMI
ERASMUS DEĞĠġĠM PROGRAMI TANIMI
Uluslararası İlişkiler Birimi olarak Üniversitemiz bir dünya üniversitesi olma yolunda
ilerlerken, kurumlar arası ve uluslararası işbirliğinin kurumsal ve bilimsel düzeyde kaliteyi
teşvik edeceğine inanmakta ve bu bakımdan, stratejik hedeflerimize doğru yol alırken işbirliği
olanaklarını arttıran projelerin anahtar rolü üstleneceğini düşünmekteyiz.
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, uluslararası düzeyde üniversiteler arası
işbirliğini olası kılan bir araç niteliği taşımaktadır. Bu programlara katılımın, diğer kurumlarla
etkileşim halinde yenilenmemizi sağlayacağı; kurumsal düzeyde kaliteyi teşvik edeceği;
dolayısıyla da rekabet gücümüzü artıracağı görüşü; Üniversitemizi de bu programlar
çerçevesinde işbirliği olanaklarını aramaya ve bu programların sağlayacağı tazelenmeden
istifade etmeye itmiştir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kasım 2004'te Erasmus Üniversite Beyannamesi almak
üzere Avrupa Komisyonu'na başvurmuş ve başvurumuz Avrupa Birliği Komisyonu tarafından
31 Mayıs 2005 tarihinde onaylanmıştır.
Üniversitemizde verilmekte olan tüm dersler için AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)
kredi miktarları belirlenmiştir. Böylece yurt dışına giden öğrencilerimizin ders denklikleri
sorunsuz bir şekilde yapılabilmektedir. "Diploma Eki" çalışmalarını da tamamlamış olan
Üniversitemiz, 2005–2006 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılından itibaren mezun olan
öğrencilerine Diploma Eki vermektedir
Erasmus?
Desiderius Erasmus (1465 - 1536) yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe
adamıdır. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük
temsilcilerinden biri olan Erasmus, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında
birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa
uygun bir isim olarak düşünülmüştür.
2
ERASMUS ÖĞRENĠM HAREKETLĠLĠĞĠ
Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus üniversite
Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili
anlaşmalar çerçevesinde (açık kontenjanlar dahilinde) gerçekleştirilir. Öğrenim hareketliliği
faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı (TC vatandaşı olan ve olmayan) bir öğrencinin
öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim
kurumunda
gerçekleştirmesidir.
Faaliyet
süresi
aynı
akademik
yıl
içerisinde
tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süreyi kapsar. Öğrenim hareketliliği için belirlenen
aylık hibe tutarları 27 AB ülkesinin yaşam standartlarına göre belirlenmiştir (bkz. Uygulama
El
Kitabı).
Erasmus faaliyetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin; Üniversitemizin kampüslerinde,
ESOGÜ web sayfasında ve Uluslararası İlişkiler Birimi web sayfasında duyurulan ilan
metninde belirtilen tarihlerde Uluslararası İlişkiler Birimine başvurmaları gerekmektedir.
ERASMUS BAġVURU KOġULLARI
Her akademik yılı için başvuru şartlarında farklılıklar olabilmektedir. Bu nedenle güncel
şartlar, ilgili akademik yıl için duyurulan ilan metninde belirtilmektedir. Bununla birlikte
genel esaslar aşağıdadır.
1. Öğrencinin programa katılacağı dönemde en azından ikinci sınıf olması & mezuniyet
öncesi en az 30 ECTS değerinde denkliği yapılabilecek dersin bulunması,
2. Genel not ortalaması (GNO)'nın Önlisans/Lisans seviyesinde en az 2.20/4.00, Yüksek
Lisans ve Doktora düzeyinde ise en az 2,50/4.00 olması.
Not: Hareketliliğe katılacak öğrencilerin tam zamanlı olması ve eğitim alacağı dönem için 30
ECT
(AKTS)
kredisini
takip
edebilecek
ders
yükünün
olması
gerekmektedir
Erasmus BaĢvuru Belgeleri
1. Ön BaĢvuru Formu: Online olarak doldurulacak olup, ilgili tarihlerde web
sayfamızın “online başvuru” bağlantısında aktif olacaktır. Başvuru sırasında
tercihlerinizi belirlemeden önce lütfen gitmek istediğiniz üniversitelerin web
sayfalarından üniversite hakkında bilgi edininiz (üniversitedeki eğitim dili, istenilen
dil seviyesi ve ders içerikleri… gibi)
3
2. Transkript (Güncel Not Dökümü): ESOGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından
İngilizce transkript alınacaktır.
Erasmus BaĢvuruların Değerlendirilmesi
Değerlendirme; ESOGÜ-Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak “Erasmus
Yabancı Dil Sınav” sonucu ve transkriptte belirtilen GNO esas alınarak aşağıdaki şekilde
yapılır.
Başarı Notu = GNO x 0,50 + Yabancı Dil Puanı x 0,50
Değişime katılmaya hak kazanan ve dil yeterliliği için desteğe ihtiyacı olan öğrenciler,
Üniversitemiz tarafından seçmeli ve kredisiz olarak açılan İngilizce dersine katılabilirler.
Ayrıca, İngilizce dışındaki yabancı dil kursları için de öğrencilere belli oranda maddi destek
sağlanabilmektedir.
İlave olarak, Uygulama El Kitabı'nda açıklanan ilgili hususlar ve Merkez tarafından yıllık
olarak belirlenen ulusal öncelikler de dikkate alınır.
Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus Öğrenim Hareketliliği hibesi alabilir. Daha önceki bir
akademik yılda öğrenim hareketliliğinden faydalanmış bir öğrenci hibe almamak şartı ile boş
kontenjan dahilinde faaliyetten yararlanabilir (daha önce faaliyetten yararlanmamış
öğrencilere öncelik verilecektir).
2011 Güz döneminden itibaren geçerli olmak üzere,
Erasmus öğrenim hareketliliğine hibeli statüde yerleştirmesi yapılmış fakat geçerli mazeret
beyan etmeden sonuçların ilanında belirtilen tarihten sonra bu hakkından vazgeçmiş olan
öğrenciler tekrar başvuruları durumunda “0 hibe” ile programa katılabileceklerdir.
HĠBE: Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri
öğrenim süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Hibe ödemesi iki aşamalı olarak
yapılmaktadır. İlk ödeme olarak, toplam hibe miktarının %80’ini gitmeden önce, son ödeme
olarak da kalan %20 (öğrencinin başarı durumuna göre, kurum tarafından kesinti yapılması
söz konusudur) dönüşte öğrencinin hesabına aktarılır. Hibe miktarları “belge ve dokümanlar”
bağlantısında
bulunan
Uygulama
El
Kitabında
bulunmaktadır.
Ancak, değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin hibe ile
desteklenebilmesi, Üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına
4
bağlıdır. Hibe tahsis edilemeyen öğrencilerimiz programa katılma hakkından vazgeçebilir
veya “0 hibe” ile katılma tercihinde bulunabilirler.
YerleĢen Öğrencilerin BaĢvuru ĠĢlemleri
Öğrenci, başvuru formları hazırlanmadan önce gidilecek üniversitenin web sayfası inceleyip,
akademik takvim, ders programı, başvuru tarihleri, istenen belgeler… vb. konularda bilgi
sahibi olmalıdır. Karşı üniversite tarafından sağlanmayan formları ve ESOGÜ tarafından
istenilen belgeleri web sayfamızda bulunan “belge ve dokümanlar” bağlantısında
bulabilirsiniz.
[1] Gitmeden Önce:
-Bilgi Formu (Öğrenci bilgilerini içeren form birimimiz tarafından doldurulacaktır.)
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-Taahhütname
A- BaĢvuru Formları:
Aşağıdaki belgeler başvuru için karşı üniversiteye gönderilmek üzere birimimize teslim
edilecektir. Belgeler, her üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Formların elektronik
ortamda doldurulması gerekmektedir. Lütfen gideceğiniz üniversitenin formlarını kullanınız.
Tüm başvuru belgeleri, son başvuru tarihinden en az 10 gün önce Uluslararası İlişkiler
Birimine teslim edilmelidir.
Başvuru Formu-Application Form (3 adet): Misafir olacağınız üniversitenin web sayfasında
bulunan veya e-maille size gönderilen Erasmus başvuru formunu doldurmanız gerekiyor.
Online başvurularda iki adet yeterlidir.
Öğrenim Anlaşması-Learning Agreement (3 adet): Misafir olacağınız üniversitede alacağınız
dersleri ve kredilerini gösteren bu formu, gitmeden önce bölüm koordinatörüne danışarak
hazırlamalısınız. Alınacak derslerin kredilerinin toplamının 30 ECTS olma zorunluluğu
vardır.
Formlar
başvuru
evrakları
ile
birlikte
gönderilir.
Öğrenim Anlaşması Denklik Formu (3 adet): Öğrenim Anlaşmasında belirlenen ders
kredilerinin karşılığında ESOGÜ'de muaf sayılacak derslerin belirlendiği formdur. Öğrenim
5
anlaşması ile birlikte hazırlanıp, imzalandıktan sonra öğrenci tarafından Uluslararası İlişkiler
Birimine iletilir. Ders denklikleri için ilgili birimlerden yönetim kurulu kararı istenir.
Konaklama Formu (Accommodation Form)
Fotoğraf (2-3 adet): Başvuru Formu için istenilmektedir.
Pasaport Fotokopisi: Erasmus Öğrencileri, pasaport için sadece defter parası ödemekle
yükümlüdürler. Harçsız öğrenci pasaportu çıkartmak için gerekli olan yazıyı birimimizden
alabilirsiniz. Pasaportunuzun süresinin uzatılması gerekiyorsa, Emniyet Müdürlüğü, Pasaport
Şube Müdürlüğüne başvurunuz.
Özgeçmiş (CV) (İsteniyorsa)
Niyet Mektubu (Motivation Letter, Letter of Intention..) (İsteniyorsa)
Dil Belgesi
B- Kabul edildikten sonra:
Kabul Belgesi Fotokopisi-Letter of Acceptance: Kabul belgesi, karşı üniversite tarafından
başvuru formunda vermiş olduğunuz adrese veya birimimize gönderilmektedir. Her iki
durumda da, belgenin orijinali öğrenciye, fotokopisi birimimize verilecektir.
Hesap Cüzdanı Fotokopisi: T.C. Ziraat Bankası Eskişehir Şubesinde (Büyükşehir Belediyesi
yanı)
avro
hesabı
açtırılıp,
hesap
cüzdan
fotokopisi
birimimize
verilecektir.
Vize Fotokopisi: Vize aldıktan sonra, pasaportta vizenin bulunduğu sayfanın fotokopisi
birimimize verilecektir.
Sözleşme: Birimimiz tarafından hazırlanacak sözleşme gitmeden önce mutlaka imzalanıp, bir
kopyası
öğrenciye
verilip,
bir
kopyası
öğrenci
dosyasında
kalacaktır.
6
[2] Gittikten Sonra:
Erasmus faaliyetinden yararlanan öğrenci, öğrenimine başlamadan önce hazırladığı öğrenim
anlaşmasında her hangi bir değişiklik yapması durumunda, mutlaka bölüm koordinatörüne
danışarak "Öğrenim Anlaşması Değişiklik Formunu (LA-Changes)" ve "Öğrenim Anlaşması
Değişikliği Denklik Formu" doldurmalıdır. Her iki form en geç 15 gün içerisinde önce pdf
formatında e-maille [email protected] adresine gönderilmelidir. Orijinalleri ise öğrenci ve
karşı kurum tarafından imzalanmış ve 3 adet olarak posta ile,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Birimi
Meşelik Yerleşkesi
26480 Eskişehir-Turkey
adresine gönderilmelidir.
NOT: Öğrenim Anlaşması Değişikliği Denklik Formu, sadece öğrenci tarafından imzalanmış
olmalıdır.
[3] DönüĢte:
Aşağıdaki belgeler, döndükten sonra en geç 1 ay içerisinde Uluslararası İlişkiler Birimine
teslim edilmelidir.
Katılım Sertifikası-Attendance Certificate: Konuk olduğunuz üniversitedeki öğreniminizi
tamamlamadan önce, öğrenimin başlangıç ve bitiş süresini teyit eden (imzalı ve mühürlü)
Katılım Sertifikası almanız gerekmektedir. Üniversitedeki yetkili kurum onaylı bir katılım
sertifikası vermezse, faydalı dokümanlarda bulunan katılım sertifikasını doldurarak, onaylatıp
dönüşte orijinalini Uluslararası İlişkiler Birimine teslim etmelisiniz. Katılım Sertifikasının
orijinalinin sizde de bulunmasını istiyorsanız, karşı üniversiteden bu belgeyi iki nüsha olarak
hazırlamasını
isteyiniz.
Pasaport Fotokopisi: Pasaportunuzdaki giriş-çıkış tarihlerinin bulunduğu sayfa/sayfaların
fotokopisi katılım sertifikası ile birlikte hibe hesaplamasında kullanılacaktır. En kısa tarih
aralığı
olan
belgeye
göre
kalan
hibe
miktarı
belirlenir.
7
Transkript (Transcript of Records): Yurtdışındaki eğitim dönemine ilişkin not çizelgesi.
Bulunduğunuz üniversite tarafından eğitiminizin sonunda ya size verilmekte ya da posta ile
birimimize gönderilmektedir.
Nihai Rapor Formu: Faaliyet dönemini tamamladığınızda, Erasmus faaliyeti sürecine ilişkin
özet bilgileri ve değerlendirmelerinizi içeren belgedir. E-posta ile [email protected]
adresine gönderilmelidir.
Geri Bildirim Formu: Konuk olduğunuz Üniversiteye gidiş aşamasında ve oradaki
öğreniminiz esnasında yaşadığınız deneyimleri ve değerlendirmelerinizi içeren (pasaport,
vize, seyahat, kalacak yer vb.) bir formdur. Bu form bir sonraki öğrenim dönemlerinde
yurtdışına gidecek öğrencilere yardımcı olması açısından önem arz etmektedir. E-posta ile
[email protected] adresine gönderilmelidir.
AKADEMİK TANINMA: Faaliyet sonrası akademik tanınma için ders denklik işlemleri
yapılırken Öğrenim Anlaşmaları, Denklik Formları ve Transkript birlikte değerlendirilir. Ders
denkliğinin Öğrenim Anlaşmalarında yer alan tüm krediler için yapılması esastır ve aşağıdaki
aşamalar takip edilir:
1. Karşı üniversite tarafından verilen transkript öğrenci tarafından Uluslararası İlişkiler
Birimine (UİB) teslim edilir.
2. Erasmus koordinatörünün danışmanlığında öğrenim anlaşmaları ve transkript birlikte
değerlendirilerek “Akademik Tanınma Belgesi” öğrenci tarafından doldurur.
3. Üç adet hazırlanan belge imzalı olarak Uluslararası İlişkiler Birimine iletilir.
4. UİB tarafından belgenin bir kopyası öğrenciye verilir, bir kopyası öğrencinin
dosyasına konur, bir kopyası ise Yönetim Kurulu Kararı alınması için ilgili
fakülteye/enstitüye/yüksekokula gönderilir.
8
ERASMUS ÇALIġMA TAKVĠMĠ
ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ
2013 YILI ERASMUS PROGRAMI ÇALIġMA TAKVĠMĠ
Güncelleme Tarihi: 18.01.2013
28 Ocak-15 Şubat
Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2013-2014 Güz ve Bahar Başvuruları ile
2013
Erasmus Staj Hareketliliği 2012-2013 Başvuruları http://iro.ogu.edu.tr/
adresinden online alınacaktır.
11 Şubat 2013
Personel Ders Verme Hareketliliği 2.İlanı http://iro.ogu.edu.tr/ adresinden
ve kampus içerisinde duyurulacaktır.
25 Şubat - 11 Mart
Personel Ders Verme Hareketliliği başvuruları http://iro.ogu.edu.tr/
2013
adresinden online alınacaktır.
11-15 Mart 2013
Personel Ders Verme Hareketliliği başvuru sonuçları http://iro.ogu.edu.tr/
adresinden duyurulacaktır.
25 Şubat 2013
2013-2014 Erasmus Öğrenim Hareketliliği ve 2012-2013 Erasmus Staj
Hareketliliği İngilizce dil sınavı(ESOGÜ Yabancı Diller Bölüm
Başkanlığında saat 14:00)
26 Şubat 2013
2013-2014 Erasmus Öğrenim Hareketliliği ve 2012-2013 Erasmus Staj
Hareketliliği Almanca-Fransızca dil sınavı(ESOGÜ Yabancı Diller Bölüm
Başkanlığında saat 14:00)
8 Mart 2013
2013-2014 Erasmus Öğrenim Hareketliliği ve 2012-2013 Erasmus Staj
Hareketliliği başvuru sonuçları http://iro.ogu.edu.tr/ adresinden
duyurulacaktır.
15 Mart 2013
Yerleşen öğrenciler için katılımın zorunlu olduğu bilgilendirme toplantısı
yapılacaktır. (Saat ve Yer http://iro.ogu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır)
15 Nisan 2013
2013-2014 Personel Hareketliliği ilanı http://iro.ogu.edu.tr/ adresinden ve
kampus içerisinde duyurulacaktır.
13 Mayıs-28 Haziran Personel Hareketliliği başvuruları http://iro.ogu.edu.tr/ adresinden online
2013
alınacaktır.
20 Mayıs 2013
2013-2014 Öğrenci Staj Hareketliliği ilanı http://iro.ogu.edu.tr/ adresinden
duyurulacaktır.
01-05 Temmuz 2013 Personel Hareketliliği başvuru sonuçları http://iro.ogu.edu.tr/ adresinden
duyurulacaktır.
16 Eylül-25 Ekim
2013-2014 Erasmus Staj Hareketliliği başvuruları http://iro.ogu.edu.tr/
2013
adresinden online alınacaktır.
30 Ekim 2013
2013-2014 Erasmus Staj Hareketliliği Yabancı Dil Sınavı, ESOGÜ
Yabancı Diller Bölüm Başkanlığında saat 14:00'de yapılacaktır.
31 Ekim-05 Kasım
2013-2014 Erasmus Staj Hareketliliği başvuru sonuçları
2013
http://iro.ogu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.
NOT: ÇalıĢma takviminde herhangi bir nedenle değiĢiklik yapılması durumunda,
değiĢikliğin yapıldığı tarihten sonraki süre içinde yeniden düzenelenen çalıĢma takvimi iki
gün içinde web sayfamızda güncellenecektir.
9
ERASMUS ĠKĠLĠ ANLAġMALAR
2013-2014 ÖĞRETĠM YILI FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ
Kurum
University of Food Technologies
Bulgaristan - BG PLOVDIV05
University of Hanover
Almanya - D HANNOVE01
University of Crete
Yunanistan - G KRITIS01
University of Calabria
Italya - I COSENZA01
Gdansk University of Technology
Polonya - PL GDANSK02
Kontenjan Toplam Ay
1
5
1
5
2
10
1
6
3
15
Daha detaylı ve genel bilgi için: http://iro.ogu.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
FEF Kimya Bölümü Erasmus Kordinatörü: Yrd.Doç.Dr.Müjgan YAMAN ÖZKÜTÜK
10

Benzer belgeler

Avrupa Birliği Socrates – Erasmus Programı

Avrupa Birliği Socrates – Erasmus Programı HĠBE: Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri öğrenim süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Hibe ödemesi iki aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk öd...

Detaylı