Anonim ve limited ¸sirketlerde hisse haczi ve paraya çevrilmesi

Transkript

Anonim ve limited ¸sirketlerde hisse haczi ve paraya çevrilmesi
İÇİNDEKİLER
I. BÖLÜM
ANONÎM ŞİRKET HİSSELERİNİN HACZİ VE
PARAYA ÇEVRİLMESİ
I.
GİRİŞ
1
II.
KAVRAMLARIN TANIMI VE AÇIKLANMASI
2
1. Pay Kavramı
2
2. Payın ifade Ettiği Anlamlar
2a. Sermaye Birimi Olarak Pay
2b. Pay Sahipliği (Ortaklık) Mevkii Olarak Pay
2c. Hakların ve Borçların Kaynağı Olarak Pay
3
3
4
5
2ç. Hisse Senedi Anlamında Pay
3. Hisse Senedi Kavramı
3a. Hisse Senetlerinin Şekli
3b. Hisse Senetlerinin Türleri
3ba. Hamiline Yazılı Hisse Senetleri
5
6
7
8
8
3bb. Nama Yazılı Hisse Senetleri
3bba. Gerçek Nama Yazılı Hisse Senetleri
10
10
3bbb. Bağlı Nama Yazılı Hisse Senetleri
3bc. Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri
11
12
3bç. Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri
13
3bd. Primli ve Primsiz Hisse Senetleri
13
3be. Nakit Karşılığı ve Ayni Sermaye Karşılığı Çıkarılan
Hisse Senetleri
3bf. Kurucu ve intifa Hisse Senetleri
3bg. Oydan Yoksun Hisse Senetleri
4. Çıplak Pay Kavramı
16
16
19
20
XI
İÇİNDEKİLER
5. Kotasyon
6. Resmi Müzayede
21
,
22
7. Rüçhan Hakkı
22
8. Apel
23
9. Pay Kuponu
23
10.Talon
24
11. Yedek Akçe
24
12. Gizli Yedek Akçe
24
13. Emisyon Primi
25
14. Yeniden Değerleme
25
15. Kâr Payı Hakkı
26
16. Hazırlık Dönemi Faizi
27
17. Pay Defteri Kavramı
27
18. ilmühaber Kavramı
29
19. Esas Sermaye Sistemi
30
20. Kayıtlı Sermaye Sistemi
30
21. istanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)
31
22. İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)
32
HL ÇIPLAK PAYIN HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ
A. ÇIPLAK PAYIN HACZİ
33
33
Al. Haciz Kavramı ve Genel Açıklamalar
33
A2. Çıplak Payın Haczine ilişkin Haciz Usulleri
34
A2a. Genel Açıklama
A2b. Haciz ihbarnamesi ya da Haciz Müzekkeresi Tebliği ile
Çıplak Payın Haczi
A2c. Mahallinde Bizzat Memur Vasıtası ile Çıplak Payın Haczi...
A3. Haczin Borçluya Bildirimi
A4. Çıplak Payın Kıymet Takdiri
A5. Hisse Senetlerinde Değer Kavramı ve Çeşitli Görünümleri
A5a. Nominal Değer
A5b. Defter Değeri
A5c. Tasfiye Değeri
A5ç. Piyasa (Pazar, Borsa) Değeri
34
36
39
42
42
43
43
43
44
45
İÇİNDEKİLER
A5d. işleyen Teşebbüs Değeri
45
A5e. Gerçek Değer
46
A6. Muhammen Bedel Olarak Baz Alınacak Gerçek
Değerin Belirlenmesinde Kullanılan Genel Yöntemler
46
A6a. Düzeltilmiş Defter Değeri Yöntemi
47
A6b. Iskonto Edilmiş Nakit Akımları Yöntemi
48
A7. Kıymet Takdir işlemine itiraz
49
A8. Çıplak Pay Haczinde Haczin Kapsamı
49
A9. Çıplak Payı Haczeden Alacaklının Sadece Kâr
Payını Haczeden Alacaklı Karşısındaki Durumu
50
B. ÇIPLAK PAYIN PARAYA ÇEVRİLMESİ
51
Bl. Paraya Çevirme Kavramı
51
B2. Paraya Çevirme Yöntemleri
52
B2a. Açık Artırma ile Paraya Çevrilme
52
B2al. Açık Artırma Kavramı
52
B2a2. Satış Talep Etme Süresi
53
B2a3. Satış isteme Süresinin İşlemeyeceği Haller
54
B2a3a. Geçici (Muvakkat) Haciz ve ihtiyati
Haciz Hali
54
B2a3b. Taksitle Ödeme Hali
55
B2a3c. istihkak Davası Hali
56
B2a4. Satış Talebinde Bulunabilecek Olanlar
58
B2a5. Satış Talebinin Şekli
60
B2a6. Satışın Gerçekleştirilme Süresi
63
B2a7. Satış Talebinin Geri Alınması
64
B2a8. Satışı Gerçekleştirecek Yetkili icra Dairesi ve
Görevliler
67
B2a9. Açık Artırma Suretiyle Satışın ilanı
68
B2alO. Artırma Şartnamesi
74
B2all. Artırmaya iştirak Edebilecek Kişiler
75
B2al2. Açık Artırma Suretiyle Satışın
Gerçekleştirilmesi
B.2.a.l2.1. Birinci Artırma
79
79
xra
İÇİNDEKİLER
B.2.a.l2.2. İkinci Artırma
80
B.2.a.l3. Saüş Bedelinin Ödenmesi
81
B.2.a.l4. Hissenin İhale Alıcısı Adına Tescili
82
B.2.a.l5. Payın Mülkiyetinin İhale Karan ile
İhale Alıcısına Geçmesinin Sonuçlan.... 82
B.2.a.l6. İhale Bedelinin Ödenmemesi ve
Hukuki Sonuçlan
84
B.2.a.l7. İhalenin Feshi
85
B.2.a.l7.1 Fesih Sebepleri
B.2.a.l7.2. Görevli ve Yetkili
Mahkeme
B.2.a.l7.3. İhalenin Feshini Talep
Süresi
B.2.a.l7.4. İhalenin Feshini
İsteyebilecek Kişiler
IV.
85
86
86
86
B.2.b. Çıplak Payın Pazarlık Suretiyle Satışı
89
B.2.b.l. Satış Talebinin Süresi
94
B.2.b.2. Saüş Talebi Üzerine İcra Müdürünün Yapacağı İşlemler
94
B.2.b.3. Pazarlık Suretiyle Satışın İlanı
96
B.2.b.4. Pazarlık Suretiyle Satışta İhale Süreci
97
B.2.b.5. Pazarlık Suretiyle Satışta İhale Bedelinin Ödenmesi
98
B.2.b.6. Pazarlık Suretiyle Satişta İhale Bedelinin Ödenmemesi
98
B.2.b.7. Pazarlık Suretiyle Saüşta Mülkiyetin Kazanılması
100
B.2.b.8. ihalenin Feshine İlişkin Şikâyet Süresi ve Görevli Merci
101
KIYMETLİ EVRAKA BAĞLANMIŞ ANONİM ŞİRKET
HİSSELERİNİN HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ
102
A. İLMÜHABERLERİN HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ... 102
A.l. İLMÜHABERLERİN HACZİ
A.2. İLMÜHABERLERİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
B. HİSSE SENETLERİNİN HACZİ VE PARAYA
ÇEVRİLMESİ
105
1. Borsada İşlem Görmeyen Şirketlerin Çıkarmış Olduğu Hisse
Senetlerinin Haczi ve Paraya Çevrilmesi
105
l.a. Borsada İşlem Görmeyen Şirketlere Ait Hisse Senetlerinin
XIV
102
104
İÇİNDEKİLER
Haczi
105
l.a.l. Haczin Kapsamı
109
l.a.2. Haczedilen Hisse Senetlerinin Değer Tespiti
111
l.b. Haczedilen Hisse Senetlerinin Paraya Çevrilmesi
111
l.c. Hisse Senetlerinin İhale Alıcısına Teslimi ve Ciro Meselesi... 112
2. Borsada işlem Gören Şirketlerin Hisse Senetlerinin Haczi ve
Paraya Çevrilmesi
2.a. Dolaşımda Olan Hisse Senetlerinin Haczi ve
Paraya Çevrilmesi
2.a.l. Dolaşımda Bulunan Hisse Senetlerinin Haczi
2.a.2. Dolaşımda Bulunan Hisse Senetlerinin
Paraya Çevrilmesi
2.a.2.1. Dolaşımda Bulunan Hisse Senetlerinin icra
Müdürlüğü'nce Paraya Çevrilmesi
113
113
113
116
116
2.a.2.1.a. Dolaşımda Bulunan Hisse
Senetlerinin Satışa Esas
Muhammen Bedelinin Tespiti
117
2.a.2.2. Dolaşımda Olan Hisse Senetlerinin
iMKB'de Resmi Müzayede ile
Paraya Çevrilmesi
117
2.b. Borsada işlem Gören Şirketlerin Dolaşımda
Olmayan Hisse Senetlerinin Haczi ve Paraya Çevrilmesi
120
2.b.l. Dolaşımda Olmayan Hisse Senetlerinin Haczi
120
2.b.2. Dolaşımda Olmayan Hisse Senetlerinin Satışı
120
2.b.2.1. Dolaşımda Olmayan Hisse Senetlerinin
icra Müdürlüğü'nce Paraya Çevrilmesi
2.b.2.2. Dolaşımda Olmayan Hisse Senetlerinin
iMKB'de Resmi Müzayede Yolu ile Paraya
Çevrilmesi
120
121
2.b.2.2.a. Dolaşımda Olmayan Hisse
Senetlerinin SPK Kaydına Alınması... 121
2.b.2.2.b. Dolaşımda Olmayan Hisse
Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmış
Olanlarının iMKB'de Satışı
3. Hisse Senetlerinin Satışı Durumunda KDV Yükümlülüğü
122
124
XV
İÇINDEKILER
C.
V.
HtSSE SENETLERİNİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR ELİNDE
BULUNMASI YA DA BANKA KİRALIK KASASI
İÇERİSİNDE MUHAFAZA EDİLMESİ HALİNDE
HACZİ VE UYGULANACAK HACİZ USULLERİ
125
C.l. Borçluya Ait Hisse Senetlerinin Üçüncü Kişi Elinde
Bulunması Halinde Hisse Senetlerinin Haciz İhbarnamesi
(IIK. m. 89) Yolu ile Haczi
125
C.2. Banka Kiralık Kasası içerisinde Bulunan Hisse
Senetlerinin Haczi
128
KAYDtLEŞTÎRİLMİŞ HİSSE SENETLERİNİN HACZİ
VE PARAYA ÇEVRİLMESİ
130
1. Kaydi Sistem Hakkında Genel Açıklamalar
130
l.a. Kaydi Sistemin Amacı
132
l.b. Kaydi Sistemin Kuralları
132
l.c. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
133
l.ç. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Görevleri
134
l.d. MKK Kayıtlarının Niteliği.....
134
l.e. Hisse Senetlerinin Kaydileştirilme Süreci
137
2. Kaydileştirilmiş Hisse Senetlerinin Haczi
139
3. Kaydileştirilmiş Hisse Senetlerinin Paraya Çevrilmesi
141
VI. KATILMA HAKKININ HACZİ
141
Vn. HİSSENİN HACZİ İLE PAYA (HİSSE SENEDİNE)
İLİŞKİN PAY SAHİBİ BORÇLU TARAFINDAN
KULLANILAN HAKLARIN TAHDİDE UĞRAMASI
MESELESİ İLE TTK'NDA YER ALAN BAZI
DÜZENLEME VE YASAKLAMALARIN TAKİP
HUKUKU ALANINDAKİ NETİCELERİ
143
1. Çıplak Payın ya da Hisse Senetlerinin Haczedilmesi
Halinde "Oy Hakkı"nın Tahdide Uğraması ve Kim
Tarafından Kullanılacağı Sorunu
143
2. Türk Ticaret Kanunu'nda Öngörülen Devir Yasağının
Takip Hukukuna Etkisi
150
2.a. Yürürlükteki Mevzuat Açısından
150
2.b. Yeni TTK Tasarısına Göre
155
3. Karşılıkları Tamamen Ödenmemiş Hisse Senetlerinin
XVI
İÇİNDEKİLER
ihale Alıcısına Getirdiği Yükümlülük (TTK. madde 419)
4. Haciz Alacaklısının Rüçhan Hakkı Kullanımı
5. İhale Alıcısı Açısından İhalenin Kesinleşmesi Sürecine
Kadar Rüçhan Hakkının Kullanılması Durumu
6. Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Satın Alma Yasağı
(TTK. m. 329) ve Bunun Takip Hukukuna Etkisi
6.a. Yürürlükteki Mevzuat Açısından
6.b. Yeni TTK Tasarısına Göre
7. Ayın Karşılığı Payların Devir Yasağının (TTK. m. 404)
Takip Hukukuna Etkisi
156
160
163
166
166
171
172
n. BÖLÜM
LİMlTED ŞİRKETLERDE HlSSE HACZİ VE PARAYA
ÇEVRİLMESİ
I.
GİRİŞ
175
H.
KAVRAMLARIN TANIMI İLE LİMlTED ŞİRKETLERİN
YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
1. Limited Şirketin Tanımı
2. Limited Şirkette Pay Kavramı
176
176
176
IH. LİMlTED ŞİRKETLERDE HlSSE (PAY) HACZİ
1. Genel Açıklamalar
2. Payın (Hissenin) Haczi Prosedürü
2.a. Haczedilen Paya İlişkin "Oy Hakkı"nın Kullanımı Sorunu ....
2.b. Limited Şirketlerde Ayın Karşılığı Payların Takip
Hukukuna Etkisi
2.c. Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited
Şirket Hisselerinin Haczi ve Paraya Çevrilmesi
187
IV. FESHİ İHBAR VE HUKUKİ SONUÇLARI
188
178
178
182
185
186
1. Feshi İhbar Süresi
2. Feshi İhbar Talebi İçin Haczin Kesinleşmiş Olması Şartı
3. Feshi İhbar Talebinin Muhatabı
188
188
189
4. Feshi İhbarın Şekli
5. Fesih Davası
5.a. Fesih Davasının Açılma Süresi
189
189
190
xvn
İÇİNDEKİLER
6. Feshi İhbardan Rücu
7. Şirketin Feshini Önleyen Durumlar
7.1. Şirket veya ortaklar takibatta bulunan alacaklının
haklarını öderse
7.2. Haczedilen payın icra dairesi marifetiyle ve açık artırma
yolu ile satılmasına ve pay kendisine ihale olunan kimsenin
yeni bir ortak olarak şirkete girmesine diğer bütün ortaklar
muvafakat ederlerse
%
193
194
7.2.a. Payın (Hissenin) Kıymet Takdiri
197
7.2.b. Satışa Çıkarılan Hissenin Limited Şirket Tarafından
Satın Alınması
198
7.3. Haczedilen pay, bütün ortaklarla ve icra dairesinin
muvafakatiyle başka bir ortak veya üçüncü şahıs
tarafından devralınırsa
7.4. Esas sermayenin ekseriyetini temsil eden ortakların
sayı itibariyle ekseriyeti aleyhinde takip yapılan ortağın
koymuş olduğu sermayenin hakiki bedelini alarak
şirketten çıkarılmasına karar verilmesi
8. Limited Şirketin Tasfiyesi
8.1. Tasfiyeye Hâkim Olan ilkeler
8.2. Tasfiye Halindeki Limited Şirketin Tüzel Kişiliği
199
201
205
205
209
8.3. Tasfiye Sırasında Organların Durumu
209
8.4. Tasfiye Memurlarının Atanması
209
8.5. Tasfiye Memurlarının Görev ve Yetkileri
210
8.6. Tasfiye Memurlarının Alacakları Ücret
8.7. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu
211
212
8.8. ilk Envanter ve Bilançonun Hazırlanması
8.9. Alacaklıların Çağrılması
8.10. Aktiflerin Paraya Çevrilmesi
8.11. Tasfiye Memurlarının Gerçekleştireceği ihalelerin Niteliği...
8.12. Borçların Ödenmesi
8.13. Mahkemeden Şirketin iflâsının istenmesi
212
212
213
214
215
215
8.14. Tasfiye Sonucu Dağıtma
8.15. Şirket Unvanının Sicilden Terkini
217
217
KAYNAKÇA
xvra
191
191
219

Benzer belgeler