EJZ kırık

Yorumlar

Transkript

EJZ kırık
T.C.
Resmi Gazete
Kuruluş T a r i h i : (7 Teşrinievvel 1536)-7 E k i m 1920
Yönetim
ve
Batbakanhk
Yası isteri
Neşriyat
için
ve MÜdevvenat
$
Sayi
H A Z İ R A N 1977
•
15961
İPERŞEMBE
i-en el Müdürlüğüne
başvurulur.
YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ
Bakanlar Kurulu Kararları
Karar Sayısı: 7/13320
1 — Türk Standardlan Enstitüsü tarafından hazırlanan ıüşik T S 1899 « D Ü Ş Ü K
B A S I N Ç L I D A İ R E S E L B E T O N V E B E T O N A R M E B O R U L A R V E Ö Z E L PARÇALAR»
standardının yayımı tarihinden bir yü sonra yalnız imalât, satış ve ithalât safhalarında
mecburi olarak uygulanması;
2 — B u kararın uygulamaya konulduğu tarihte ellerinde bu standarda aykırı
mal bulunanların en geç 15 gün içinde iki nüsha beyanname ile bunların cins ve
miktarlarını Valiliklere bildirmeleri;
3 — B u Standard hükümlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülmesi;
Adı geçen Bakanlığın 2/2/1977 tarihli ve 7-05/SK-21.1899/197 sayılı yazısı üzerine,
1705 ve 3018 sayılı Kanunlarla 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Kanuna göre, Bakanlar
Kurulunca 14/2/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S
Devlet Bakanı
tabakan
S
DEMIREL
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Prof. D r N
ERBAKAN
H. A K S A Y
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
Sağ Sos Y. Bakanı
Dr. K
DEMİR
Çalışma Bakanı
$
KAZAN
imar ve İskân Bakanı
N. O K
Devlet Bakanı
içişleri Bakanı
O
Milli Eğitim Bakanı
A
Gum
ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı
ÖZTRAK
Sanayi ve Tek. Bakanı
A
DOĞRU
Koylglarl Bakanı
V. P O Y R A Z
Kültür Bakanı
R. D A N İ Ş M A N
A
Prof
En
K. ÖZAL
ve TabU K a y . B a k a m
S. KILIÇ
TURKEŞ
Devlet Bakanı
G. K A R A C A
Dışişleri Bakanı V .
S. Ö Z T Ü R K
Ticaret Bakanı
H
F. A D A K
N. E R D E M
O
Başbakan Yardımcımı
ASILTURK
Bayındırlık Bakanı
KORUTÜRK
Devlet Bakanı
FEYZIOĞIAI
M. K. E R K O V A N
F. M E L E N
I. M U F T U O Ğ L U
D o ; Dr. Y. E R G E N E K O N
Başbakan Yardımcısı
Prof Dr. T
Devlet Bakanı
S. O Z T U R K
Maliye Bakanı
Devlet Bakanı
BASOL
Ulaştırma Bakanı
N
MENTEŞE
Turizm ve Tan Bakanı
L. T O K O Ğ L U
Orman Bakanı
Genç. ve Spor Bakanı
T. K A P A N L İ
A . 9. K R E K
Sosyal Güvenlik Bakanı
A. M. A B L U M
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1909
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 2
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
DÜŞÜK BASINÇLI DAİRESEL B E T O N
V E B E T O N A R M E B O R U 1 A R V E ÖZEL P A R Ç A L A R
T S 1899/Nisan 1976
UDK
0 - KONU, TANIM, K A P S A M
621.643.2
0.2.5 - İşletme Basıncı
İşletme basıncı, b o r u n u n u y g u l a m a d a
0.1 - K O N U
şabileceği en büyük basınçtır.
B u Standard düşük basınçlı beton ve betonar­
me boruların tarifine, sınıflandırma ve özelik­
lerine, muayene ve deneylerine, p i y a s a y a arz
şekli ile denetleme esaslarına dairdir.
0.2.6 - A n m a Basıncı
B u standard,
0.2.1 - Düşük Basınçlı B o r u
Düşük basınçlı boru, s u
kgf/cm
A n m a basıncı, b o r u n u n güvenlikle kullanılabi­
leceği en büyük işletme basıncıdır.
0.3 - K A P S A M
0.2 - T A N I M L A R
3
karşıla­
s u iletiminde kullanılan
düşük
basınçlı beton ve betonarme dairesel boruları
iletiminde en çok
5
a n m a basınçlı su iletimi için boru hat­
larında kullanılmak üzere yapılmış beton v e y a
ve özel parçaları kapsar. 5 k g f / c m - d e n d a h a
büyük a n m a basınçlı
boruları ve kesiti daire­
sel o l m a y a n boruları kapsamaz.
betonarme borulardır.
1 - SINIFLANDIRMA V E
N O T - B u standardda «Düşük Basınçlı
deyimi yerine «Boru»
ÖZELİKLER
Boru»
kullanılmıştır.
1.1 - S I N I F L A N D I R M A
1.1.1 - Sınıflar
0.2.2 - Beton B o r u
Borular :
Beton boru, içinde hiç donatı çeliği b u l u n m a ­
y a n y a d a çeşitli nedenlerle oluşacak etkileri
dağıtmaya yetecek biçim ve nicelikte donatı
b u l u n a n borulardır.
— Biçimlerine göre
— D ü z borular,
— Özel parçalar,
o l m a k üzere i k i sınıfa,
0.2.3 - Betonarme B o r u
— E k l e n m e biçimlerine güre
Betonarme boru, T S 500') de belirtilen esasla­
r a göre hesaplanarak yapılmış donatılı borular­
dır.
— M u f l u borular,
— Manşonlu borular,
o l m a k üzere i k i sınıfa,
0.2.4 - Özel Parça
Özel parça,
— Yapılışlarına göre
beton ve
betonarme b o r u l a r ile
oluşturulan boru hatlarındaki ekler ile, hattın
doğrultu değiştirdiği v e y a b o r u hatlarının b i r ­
leştiği n o k t a l a r d a kullanılan betondan
mış, f o n k s i y o n u n a
dirsek, çatal)
u y g u n biçimde
yapıl­
(manşon,
— Beton borular,
— Betonarme borular,
olmak üzere ıkı sınıfa,
ayrılır.
elemandır.
1.1.2 - T i p l e r
»)
Atıf
yapılan Türk Standardlarının , n u m a ­
raları ve yayın) tarihleri a r k a k a p a k U be­
lirtilmiştir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1910
— Beton b o r u l a r tek tiptir.
— Betonarme borular,
dirsekler ve
çatallar
9 Haziran 1977 — Sayı: 15961
Sayfa: 3
RESMÎ G A Z E T E
Anına basınçlarına göre.
Uğındc oeton borularda toprak basıncı, trafik
— B 50 (5.0 kgf/cm ),
8
yükü vb. tesirlere dayanırın sağlamak
amacıy­
la yeterli m i k t a r d a donatı çeliği kull.aı:inıış b u ­
— B 35 (3,5 kgf/cm ).
lunmalıdır.
— B 20 (2,0 kgf/cm*),
Boruların ve özel parçaların projelendirilmesi
2
olmak üzere üç tipe,
— Özel Parçalar
— Manşonlar,
- - Dirsekler,
— Çatal borular,
olmak üzere üç tipe
ve yapımında TS
500 ü n hükumlerma
uyulma­
lıdır.
Boruların ve özel parçaların yapımında gerekli
olması halinde kullanılacak puzolan vb. katkı­
lar, Madde 12. de belirtilen özelikleri olumsuz
yönde etkilememelidir.
Beton karışımlarının hazırlanması ile döküm
ve bakımında TS 1247 de öngörülenlere uyul­
malıdır.
ayrılır.
1.1.3 - Türler
i .2.2. - Biçim ve Görünüş
— Özel Parçalardan
Dirsekler açılarına göre.
— D 15
— D 30
— D 45
->!mak üzere üç türe.
Çatal Borular:
— Dik açılı tek çatal,
— Dik açılı çift çatal,
Borularla boru özel parçalarının heı-biriain
biçimleri föylerdo belirtilenlere uygun olmalı­
dır.
Boru ve özel parçalarının iç ve dış yüzeyleri
düzgün ve pürüzsüz, koşe ve kenarların düz­
gün, kınksız ve çapaksız, beton dokusunun gö­
rünüşü homogen ve özelikle kauçuk contanın
değeceği uç kısım yüzleri düzgün ve gözenek­
siz olmalıdır.
Ancak bu standardda öngörülmüş bulunan öze­
likleri olumsuz etkilemeyecek şekilde uîak gö­
zenekler ile yüzeysel çatlaklar kusur sayılmaz.
— Eğik açılı tek çatal,
— Eğik açılı çift çatal,
olmak üzere dort türe
ayrılır.
1.2 - ÖZELİKLER
Borular ve boru özel parçaları, yapım talihin­
den 28 gün sonra aşağıdaki özelikleri taşıma­
lıdır.
NOT - Yapımcı özel yapım ve kür koşullan
sağlayarak, bu dureden once de malı­
nı piyasaya sürebilir. Bu halde piya­
saya sürülmüş borular ve özel parça­
larda da aşağıdaki özeliklerin bulun­
ması zorunludur.
1.2.1 • Malzeme
Borular ve özel parçaların yapımında kullanıla,
cak agrega TS 708 ya ve çimento ise İ S U a uy­
gun olmalıdır. ) Betonarme borular ile gerek2
'i
Uygun sonuçlar alınabilmesi için en büyük
agrega çapının boru et kalınlığının 1/2 si­
ni geçmemesi önerilir.
12.3 - Boyutlar
Borular ile özel parçaların herbirinın Madde
2.2.2 de açıklandığı şekilde ölçülecek boyutları,
toleransları içinde föylerde verilenlere uygun
olmalıdır.
12A - Ses Verme
Borular ve özel parçaların herbiri rijit bir ye­
re oturtulduktan sonra, çelik bir çekiç ile ha­
fifçe vurulduğunda tınlayan bir ses vermeli,
kırık ve çatlaklığı gösteren kof ve cızırtılı ses­
ler çıkarmamalıdır.
1.2.5 - Boru Alın Yüzünün Düzgünlüğü
Boru ve özel parça numunelerinin herbırinde,
Madde 2.2.4 de açıklanan muayene yapıldığın­
da, boru alın yüzünün gönyeden en çok ayrıl­
dığı noktada ölçülecek ayrılma; 100 mm den
700 mm anma çapma kadar 8 mm yi geçme­
mek üzere anma çapının % 2 sinden, 800 mm
den 1800 mm anma çapma kadar ise 15 mm yi
geçmemek üzere anma çapının % 1,2 sinden
büyük olmamalıdır.
Sayfa: 4
RESMÎ G A Z E T E
9 Haziran 1977 — Sayı: 15961
1.2.S - Boru İ ç Y ü z ü n ü n D ü z g ü n l ü ğ ü
manialıdır. Tepe basıncı deneyinde Ç i z e l g e - 1
Mumune b o r u l a r ı n herblrinin İ ç y ü z e y l e r i , b ü ­
t ü n u z u n l u k l a r ı boyunca daire kesitli bir silin­
dir b i ç i m i n d e o l m a l ı ve Madde 2.2.5 de a ç ı k l a ­
nan muayene y a p ı l d ı ğ ı n d a , boru i ç y ü z ü n d e
g ö r ü l e c e k e ğ r i l i k boru anma boyunun % 0,6
smdan k ü ç ü k o l m a l ı d ı r .
anda
deki dayadım değerlerinin
oluşabilecek
% 60 m a erişildiği
çatlaklardan
herbirinin
uzunluğu 35 c m d e n ve genişliği 0,25 m m d e n
fazla olmamalıdır.
Manşonlu b o r u l a r için kullanılacak manşonla­
rın üzerinde yapılacak tepe basıncı
bulunacak
kırılma
yükleri,
deneyinde
birlikte kullanıla­
cakları b o r u tipi v e çapı için Çizelge - 1 de ve­
Bu deney dzel p a r ç a l a r ü z e r i n d e uygulanmaz.
r i l e n değerlerden küçük
olmamalıdır. B u de­
ney diğer özel parçalar üzerinde u y g u l a n m a z .
12.7 - Tepe B a s ı n c ı D a y a n ı m ı
1.2.8 - Su Emme
B o r u l a r ı n herbiri ü z e r i n d e Madde 2.3.1 de a ç ı k ­
lanan tepe b a s ı n c ı d a y a n ı m ı deneyi uygulan­
d ı ğ ı n d a , bulunacak k ı r ı l m a y ü k l e r i n i n aritme­
tik o r t a l a m a s ı Ç i z e l g e - 1 de belirtilen d e ğ e r ­
lerden k ü ç ü k o l m a m a l ı d ı r . Deneyde bulunan
en k ü ç ü k k ı r ı l m a y ü k ü d e ğ e r l e r i ise, Ç i z e l g e 1 de verilen d e ğ e r l e r i n % 80 inden k ü ç ü k ol-
Tepe basmcı
deneyinde kırılan
rinde M a d d e
2.3.2 de açıklanan s u emme de­
boruların üze­
n e y i uygulandığında, k u r u ağırlığa göre su e m ­
me miktarı % 8 d e n fazla
olmamalıdır.
Ç İ Z E L G E — l Borularda En Küçük Tepe B a s ı n c ı D a y a n ı m ı D e ğ e r l e r i tkgf/m)
Anma
Beton
Çapı
Borular
Betonarme Borular
B 20
B 35
B 50
100
2300
—
—
—
150
2450
—
—
—
200
2825
—
—
—
250
2800
—
—
300
3000
3300
4000
5000
350
3400
3850
4650
5800
3900
4400
5300
6600
4950
6000
7400
400
450
—
-
500
4700
5500
6700
8200
800
5500
8800
8000
10000
—
7850
9300
11600
—
8700
10600
13300
—
9750
12000
15000
10800
13400
16600
13000
16000
20000
16250
20000
25000
19500
24000
30000
700
800
900
1000
1200
1500
1800
—
—
—
—
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
Sayfa: 5
RESMÎ G A Z E T E
lirse de herhangi bir au k a ç a ğ ı , terleme, veya
1.2.9 - S ı z d ı r m a z i ı k
Borular ve ö z e l p a r ç a l a r ü z e r i n d e Madde 2.3.3
do a ç ı k l a n a n s ı z d ı r m a z i ı k deneyi y a p ı l d ı ğ ı n d a ,
rutubetlenmenin o l u ş t u r d u ğ u lekeler g ö r ü l e b i ­
damlama o l u ş m a m a h d ı r . Bu deneyde
nacak hidrostatik
uygula­
basınç değerleri Çizelge - 3
de v e r i l m i ş t i r .
Ç İ Z E L G E — 2 S ı z d ı r m a z i ı k Deneyi İ ç i n Hidros tatik B a s ı n ç D e ğ e r l e r i kgf/cm<
Betonarme Borular
Beton
Borular
1.5
B 20
3.5
2 - H A Z I R L A M A V E Y A P I M İLE İLGİ­
Lİ M U A Y E N E V E D E N E Y L E R
B 35
6,0
B 50
M
belirtilen i ş a r e t l e r i n bulunup
bakılır.
bulunmadığına
22.12 - Boyut Muayenesi
2.1 - NUMUNE A L M A
A y n ı sınıf, t ı p ve t ü r d e k i ve a y n ı boyutlardaki
b o r u l a r ı n ve m a n ş o n l a r ı 2000 tanesi ve diğer
ö z e l p a r ç a l a r ı n 500 tanesi bir parti s a y ı l ı r . Ar­
ta kalan ve/veya 2000 den daha az s a y ı d a boru
ve m a n ş o n ile, 500 taneden daha az s a y ı d a özel
p a r ç a l a r da bir parti s a y ı l ı r . Partilere a y ı r m a ­
da, artan boru ve m a n ş o n s a y ı s ı 250 den, ö z e l
p a r ç a l a r ı n s a y ı s ı ise 100 den az ise bunlar a y r ı
bir parti s a y ı l m a z l a r , d i ğ e r
partilerin birine
katılırlar.
Partiler, o l a b i l d i ğ i kadar a y n ı y a p ı m s ı r a s ı n d a
yapılmış
borulardan veya ö z e l p a r ç a l a r d a n
o l u ş t u r u l m a l ı d ı r . Bu şekilde o l u ş t u r u l a n parti
lerin h e r b i r ı n d e n g e l i ş i g ü z e l 6 ş a r tane alına­
rak birer t a k ı m o l u ş t u r u l u r . Muayene ve deney­
lerde, t a k ı m ı o l u ş t u r a n numunelerin bir tane­
den f a z l a s ı n d a olumsuz s o n u ç a l ı n m ı ş ise, par­
tinin standarda uygun o l m a d ı ğ ı anlaşılır. Nu­
munelerin sadece bir tanesinin olumsuz sonuç,
vermesi halinde, a y n ı partiden tekrar bir ta­
k ı m numune a l ı n ı r ve muayene ve deneyler bu
yeni t a k ı m ü z e r i n d e t e k r a r l a n ı r .
Bu ikinci muayene ve deney serisinde a l ı n a c a k
herhangi bir olumsuz s o n u ç , partinin standar­
da a y k ı r ı o l d u ğ u n u g ö s t e r i r .
22 - MUAYENE V E DENEYLER
22.1 - Muayeneler
Muayeneler, numune t a k ı m ı m o l u ş t u r a n 6 nu­
munenin herbirinde a y r ı a y r ı y a p ı l ı r .
22.1.1 - B i ç i m ve G ö r ü n ü ş Muayenesi
Numune borular ve ö z e l p a r ç a l a r , elle ve gös.le muayene edilerek, Madde 1.2.2 de belirtilen­
lere uygun olup o l m a d ı k l a r ı n a ve Madde 3.1 ü t
Numune borular ve ö z e l p a r ç a l a r ı n b o y u t l a ı ı
milimetre b ö l ü n t ü l ü katlanmaz bir metal kul­
l a n ı l a r a k g e l i ş i g ü z e l ü ç noktada ö l ç ü l ü r .
Boru u z u n l u ğ u , u ç ç e v r e s i ü z e r i n d e 120° ara
ile i ş a r e t l e n e c e k ü ç noktada y a p ı l a c a k ü ç ö l ­
ç ü n ü n aritmetik o r t a l a m a s ı a l ı n a r a k bulunur.
S o n u ç Madde 12.3 e uygun o l m a l ı d ı r .
Ç a p , her iki b a ş t a 120 ° a r a l ı k ile ç a p r a z l a m a
olarak ü ç e r ö l ç ü y a p ı l a r a k bulunur. Bu ö l ç ü l e r ­
den herbiri Madde 1.2.3 de ç a p d e ğ e r i olarak
verilenlere uygun o l m a l ı d ı r .
Et k a l ı n l ı ğ ı , k o l l a r ı yeter uzunlukta olan pir
kompas ile boru u ç l a r ı n d a n ve muttan yakla­
şık olarak 10 cm i ç e r d e n , radyal y ö n d e ve 120'
ara ile her iki u ç t a ü ç e r noktada ö l ç ü l e r e k bu­
lunur. Bu ö l ç ü l e r d e n herbiri Madde 12.3 de et
k a l ı n l ı ğ ı d e ğ e r i olarak belirtilenlere uygun ol­
malıdır.
22.1.3 - Ses Verme
Numune borular ve ö z e l p a r ç a l a r , Sert ve rijit
bir yere konularak ü z e r l e r i n e ufak bir ç e l i k çe­
k i ç ile, hafif hafif vurulur ve ç ı k a n seslerin
Madde 12.4 de ö n g ö r ü l e n l e r e
uygun olup ol­
m a d ı ğ ı n a bakılır.
22.1.4 - Boru A l ı n Y ü z ü n ü n D ü z g ü n l ü ğ ü
Numune boru, ekseni d ü ş e y duracak şekilde
uygun bir yere y e r l e ş t i r i l i r . Yeterli uzunlukta
ve uygun b i ç i m d e bir metal g ö n y e n i n bir ke­
n a r ı beton boru d ı ş y ü z ü n e ve d o ğ r u l t m a n ı n a
paralel durumda u y g u l a n ı r ( Ş e k i l - 11.
Bu şekilde uygulanan g ö n y e boru ç e v r e s i n d e
d o l a ş t ı r ı l a r a k , a l ı n y ü z e y i n i n g ö n y e d e n en ç o k
a y r ı l a n n o k t a s ı n d a , bu a y r ı l m a ö l ç ü l e r e k so­
nucun Madde 12.5 de belirtilenlere uygun olup
Sayfa: 6
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
o l m a d ı ğ ı n a b a k ı l ı r . Muayene edilen bir dirsek
ise, numune d ü z g ü n y ü z e y l i bir masa ü z e r i n ?
y a t ı r ı l ı r . D i r s e ğ i n muflu o l m a s ı halinde, dirse­
ğ i n o r t a s ı n a ve mutsuz u ç u n a uygun k a l ı n l ı k ­
ta birer takoz konularak, dirsek ekseninden ge­
ç e n d ü z l e m i n masa y ü z e y i n e paralel d u r m a s ı
sağlanır.
lata ü s t i n e yanyana dizilen ve y a k l a ş ı k 100
mm k a l ı n l ı k t a yine sert a ğ a ç t a n ö z e l mesnet
t a k o z l a r ı ü z e r i n e konulur. (Sekil - 4,5). Bu ta­
k o z l a r ı n numune borunun y e r l e ş t i r i l e c e ğ i ü s t
y ü z l e r i , (V) b i ç i m i n d e b i r l e ş e n ve a r a l a r ı n d a
150° lik bir a ç ı o l u ş t u r a n , k e s i ş e n iki d ü z l e m
biçiminde olmalıdır.
Bu durumdaki d i r s e ğ i n a l ı n y ü z l e r i n e , birbiri­
ne dik, yeterli b ü y ü k l ü k t e ve kare b i ç i m i n d e k i
metal p a r ç a l a r d a n o l u ş m u ş bir g ö n y e uygula­
n ı r ( Ş e k i l - l). Bu g ö n y e n i n bir t a r a f ı dirsek ile
masa y ü z e y i a r a s ı n a y e r l e ş t i r i l i r k e n d i ğ e r ta­
rafı a l ı n y ü z e y i n e ve s a ğ a sola d ö n m e y e c e k
biçimde dayanır.
Y ü k , i ç i n e y a k l a ş ı k olarak 100 mm k a l ı n l ı k t a
b a s k ı t a k o z l a r ı n ı n y e r l e ş t i r i l d i ğ i bir U demin
ü z e r i n e konulan y ü k l e m e k i r i ş i a r a c ı l ı ğ ı ile uy­
g u l a n ı r . ( Ş e k i l - 4,5). B a s k ı t a k o z l a r ı n ı n g e n i ş ­
l i ğ i , y a k l a ş ı k olarak boru anma ç a p ı n ı n ı/ıo u
kadar o l m a l ı d ı r .
D i r s e ğ i n g ö n y e d e n en ç o k u z a k l a ş a n noktala­
r ı n d a bu u z a k l a ş m a ö l ç ü l e r e k Madde 1.2-5 aa
belirtilenlere uygun olup m m a d ı ğ ı n » b a k ı l ı r .
2.2.1.5 - Boru İ ç Y ü z ü n ü n D ü z g ü n l ü ğ ü
Bu muayenede Ş e k i l - 2 de ş e m a t i k olarak
g ö s t e r i l e n bir ç e l i k mastar k u l l a n ı l ı r . Mastar-n
u z u n l u ğ u , boru anma boyu kadar o l m a l ı \c
tam o r t a s ı n d a boru anma boyunun % 0,3 û ka­
dar bir ç ı k ı n t ı b u l u n m a l ı d ı r .
Borunun ç e v r e s i ü z e r i n d e y a k l a ş ı k olarak eşit
a r a l ı k l ı d ö r t nokta i ş a r e t l e n e r e k bu noktalarda
uzun k e n a r ı boru eksenine ve g e n i ş y ü z ü d e ğ d i ­
ğ i noktadaki boru ç a p m a paralel o l a ı & k tutu­
lan mastar ( ç ı k ı n t ı k ı s m ı boru y ü z ü n e dokuna
cak ş e k i l d e ) borunun i ç y ü z ü n e d e ğ d i r i l i r . Bu
s ı r a d a m a s t a r ı n her iki ucu da borunun i ç i n d e
k a l m a l ı d ı r . Muflu borularda m a s t a r ı n muf ta­
r a f ı n a raslayan ucu muf k ı s m ı n a
taşmamalı
ve borunun tam dairesel silindir b i ç i m i n d e
olan a s ı l i ç y ü z ü n d e k a l m a l ı d ı r .
Bu ş e k i l d e boru ç e v r e s i n i d ö r t eşit p a r ç a y a b ö ­
lerek y a p ı l a n muayenede h i ç b i r yerde m a ş t a
n n her iki ucu da boru i ç y ü z ü n e degmemelidir. Muayenede m a s t a r ı n her iki ucunun da
boru i ç y ü z ü n e d e ğ d i ğ i noktada, i ç y ü z e y d e %
0,6 veya daha b ü y ü k e ğ r i l i k b u l u n d u ğ u a n l a ş ı ­
lır.
222 - Deneyler
Deneylerde k u l l a n ı l a c a k numune m i k t a r ı , aşa­
ğ ı d a her deneyin ilgili b ö l ü m ü n d e a ç ı k l a n m ı s Ur.
2.2.2.1 - Tepe B a s ı n c ı D a y a n ı m ı Deneyi
Deney, bir b a s ı n ç deneyi presi k u l l a n ı l a r a k 3
tand numune ü z e r i n d e y a p ı l ı r .
Numune, b a s ı n ç deneyi presinin t a b l a s ı ü z e r i rine y e r l e ş t i r i l m i ş uygun boyutlardaki (U> pro­
filleri ile y a p ı l m ı ş yeterli rijitlikteki bir taba­
na konulan, 5 cm z 5cm kesitli ve en az de­
nenecek boniBün uzanluğunds, sert ağaçtan iki
Deneyde y ü k uygulanmadan ö n c e gerek bas­
k ı t a k o z l a r ı ve gerekse mesnet t a k o z l a r ı ile de
nenen boru a r a s ı n a 15 mm k a l ı n l ı k t a keçeler
konuarak kuvvet ve gerilme y ı ğ ı l m a l a r ı ö n ­
lenmelidir.
Bu ş e k i l d e h a z ı r l a n m ı ş numunelerin t a n orta­
s ı n d a n , dakikada 2000
3500 kgf h ı z l a artan
bir kuvvet uygulanarak deneye
b a ş l a n ı r . B<ı
s ı r a d a deney numunesi ü z e r i n d e o l u ş a c a k çat­
laklar dikkatle izlenir. Uygulanan Luvvetin
Madde 1.2.7 de ö n g ö r ü l e n d e ğ e r i n % 60 ma
v a r d ı ğ ı anda y ü k l e m e durdurularak e ğ e r ol­
m u ş ise ç a t l a k l a r ı n g e n i ş l i ğ i bu sabit y ü k a l t ı n ­
da ö l ç ü l ü r . Ç a t l a k g e n i ş l i ğ i n i n
ölçülmesinde
( Ş e k i l - 3) de g ö r ü l e n ç e l i k yapraktan yararla­
n ı l ı r . Bu çelik y a p r a ğ ı n ucu, o l u ş a n ç a t l a ğ a
z o r l a n m a k s ı z ı n girebiliyor ide, ç a t l a k g e n i ş l i ğ i
0,25 mm olarak kabul edil'r. Ç e l i k y a p r a ğ ı n
ucunun ç a t l a k i ç i n d e serbestçe hareket ede­
bilmesi hali ise, ç a t l a k g e n i ş l i ğ i n i n 0,25 mm
den b ü y ü k o l d u ğ u n u g ö s t e r i r . Ç a t l a ğ ı n uzunlu­
ğ u da mm b o l ü n t ü l ü bir cetvel ile ö l ç ü l e r e k
saptanır.
Sonra y ü k l e m e y e tekrar b a ş l a n ı r . Ancak bir
ç a t l a k o l u ş m u ş ise, y ü k l e m e h ı z ı n ı n , y u k a r ı d a
a c ı k l n n an d e ğ e r i k o r u m a s ı n ı n
s a ğ l a n m a s ı ge­
rekmez.
Y ü k l e m e , b a s ı n ç deney presinin g ö s t e r g e s i n i n
a r t ı k y ü k s e l m e d i ğ i ana kadar s ü r d ü r ü l e r e k ,
k ı r ı l m a y a neden olan tepe b a s ı n c ı kuvveti bu­
lunur. Bu kuvvet denenen boru boyuna b ö l ü ­
nerek, tepe b a s m c ı d a y a n ı m d e ğ e r i kgf/m ola­
rak s a p t a n ı r .
S o n u ç l a r ı n Madde 12.1 de belirtilenlere uygun
olup o l m a d ı ğ ı n a b a k ı l ı r .
2222 - Su Emme Deneyi
Tepe b a s ı n c ı deneyinde k ı r ı l m ı ş , har borudan
y a k l a ş ı k olarak ıo cm x ıo cm boyutunda bi­
rer deney p a r ç a s ı a l ı n ı r .
Su deney numuneleri 110 ± 5 ° C s ı c a k l ı k t a k i
bir e t ü v d e d e ğ i ş m e z a ğ ı r l ı ğ a gelene kadar ku­
rutulup t a r t ı l a r a k kuru a ğ ı r l ı k bulunur. Kurut­
mada 4 saatlik bir kurutma sonunda % 0,1 ka­
dar bir a ğ ı r l ı k a 7 a l m a s ı n a u l a ş ı l m a s ı halinde,
d e ğ i ş m e z a ğ ı r l ı ğ a e r i ş i l d i ğ i kabul edilir (»ı, 1.
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
Bu şekilde kurutulmuş deney numuneleri da­
mıtık su içine batılıp S saat sure ile kaynatı­
larak su emdirilmesi sağlanır. Kaynatılmış de­
ney numuneleri içinde bulundukları su, oda
sıcaklığına gelene kadar soğutulduktan sonra
nidan çıkarılarak tartılır (a, ). Ancak tartım
işleminden önce ıslatılarak sıkılmış bir bez ve­
ya sünger yardımı ile damlamakta olan su dam­
laları silinerek alınmış olmalıdır. Su emme
lOiktan
S =
"t
— »ı,
100
Sayfa: 7
RESMÎ G A Z E T E
%
formülü ile bulunur. Bulunan sonuçların Mad­
de 1.2.8 e uygun olup olmadıklarına bakılır.
— Muayene ve deney tarihi,
— Numunenin tanıtılması,
— Muayene ve deneyde uygulanan standardian n numaralan,
— Sonuçların gösterilmesi,
— Muayene ve deney sonuçlarını değiştirebile­
cek etkilerin sakıncalarım önlemek üzere
alınan tedbirler
— Uygulanan muayene ve deney metotlarında
belirtilmeyen veya zorunlu görülmeyen, fa­
kat muayene ve deneyde yer almış olan iş­
lemler,
— Standarda uygun olup olmadığı,
— Rapor tarih ve numarası.
2.2.2.3 - Sızdırmadık Deneyi
Deneyde 2 numune kullanılır.
Numunenin iki ucu, su kaçırmayacak bir şe­
kilde özel deney cihazlarına yerleştirilir. Bu
cihazlar, boru içine basınçlı su verebilecek ve
bu suyun oasmcmı öçebilecek biçimde yapılım?
bulunmalıdır.
Bu şekilde cihaza bağlanan numunenin içine
en küçük basıncın olduğu yerde 0,75 kgf/cm
lik bir basınç oluşacak şekilde basınçlı su veri­
lir. Bu basınç altında 3 dakika beklendikten
sonra Madde 1.2.8 da öngörülmüş bulunan ba­
sınç miktarına bir dakikada ulaşılacak şekilde
basınç artırılır. Bu basınçta 10 dakika bekletil­
dikten sonra .su kaçağı, sızma, terleme veya ıs
lanma olup olmadığı izlenerek sonuçların
Madde 1.2.9 da öngörülenlere uygun olup olma­
dığına bakılır.
2
2.3 - DEĞERLENDİRME
3 - PİYASAYA A R Z
3.1 - İŞARETLEME
3.1.1 - Borular ile özel parçaların uygun bir ye­
rinde kolayca okunacak ve silinip bozulmaya­
cak şekilde
— Yapımcı firmanın tescilli markası veya kı­
sa adı,
— Bu standardın işaret ve numarası (TS 1899
şeklinde),
— Yapım tarihi (ay ve gün belirtilerek)
ile
a)
Beton borularda
— Boru çapı (mm olarak),
— Boru boyu (mm. olarak),
Numune takımını oluşturan basınçlı boruların
iki veya daha fazlası üzerinde yapılan muaye­
ne ve deneylerin sonuçları bu standarda uyma­
dığı takdirde parti reddedilir.
— Boru çapı (mm olarak),
Olumsuz sonuç sadece bir bonıda alınmış ise,
aynı partiden ikinci bir numune takım alına­
rak muayene ve deneyler tekrarlanır.
— Anma basıncına göre tipini belirten işaret­
ler.
Bu ikinci muayene ve deney serlsimıe alınacak
herhangi bir olumsuz sonuç, partisinin stan­
darda aykırı olduğunu gösterir.
— Dirsek çapı (mm olarak)
b)
— Boru boyu (mm olarak),
c)
Muayene ve deney raporunda ea uz aşağıdaki
bilgiler bulunmalıdır:
— Muayenenin ve deneyin yapıldığı yerin ve
laboratuvarın, muayene ve deneyi yapanın
ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adla­
rı, görev ve mesleği.
Beton dirseklerde
— Dirsek türü
d)
a.4,- M U A Y E N E V E DENEY RAPORU
Betonarme borularda
Betonarme dirseklerde
— Dirsek çapı (mm olarak),
— Dirsek türü
— Anma basıncı
e)
Beton çatallarda
— Çatal boru ve branşman
rak) (D/D/D, senlinde)
çapları (mm ola­
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 8
iı
betonarme çatallarda
— Çatal boru ve branşman
rak) ( D / D / D şeklinde)
ç a p l a n (mm ola­
J
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
Bu
bslgede satış k o n u s u malın .-
a)
1. Bölümdeki özelikleri taşıdığı,
b)
2. Bölümdeki muayene ve deneylerin yapı­
— A n m a basıncı
larak u y g u n sonuçlar alındığı
bslırtılmış bulunmalıdır.
yazılmış bulunmalıdır
3.1.2 - Betonarme b o r u l a r d a tek katlı
eliptik
donatı kullanılması halinde, döşenme sırasında
b o r u n u n doğru b i r şekilde
yerleştirilebilmesi
içm yukarı tarafta bulunması gereken anahtar
keitı işaretlenerek
«Dikkat
Yukarıya Gele­
cektir» ifadesi ile uygulayıcıların
dikkatleri
çekilmiş olmalıdır.
5 - TÜRK S T A N D A R D L A R I N I N U Y G U ­
L A N M A S I H A K K I N D A TÜZÜK HÜ­
KÜMLERİNE
GÖRE
YAPILACAK
İŞLEM
5.1 - Denetleme görevi, denetlenen mallar, do­
3.1.3 - A m b a l a j
k u n m a , b a k m a ve işitme g i b i d u y s a l
yollarla
incelenmek, oiçme yolu ile muayene edilmek;
Basınçlı beton borular ile özel parçalar, amba­
lajsız olarak p i y a s a y a çıkarılır.
gerektiğinde fiziksel ve k i m y a s a l deneyler y a ­
pılmak veya yaptırılmak sureti ile yerine geti­
rilir.
4 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
5.2 - Denetleme görevi yapılırken n u m u n e alın­
ması gereken hallerde maldan, b u standardın
Yapımcı, satıcı v e y a bunların yetkili
temsil­
cileri, istenmesi halinde, b u standarda u y g u n ­
luk belgesi vermek v e y a göstermek
zorunda­
dır
2.1 Maddesine göre 3 takım n u m u n e alınır ve
Tüzüğün b u yone ilişkin hükümleri yerine ge­
tirilir.
ölfUUr mm d İr
Dirseklerde
Boru ve
çatallarda
Gönye
SEKİL-1
Boru
alın y ü z ü n ü n
muayenesi.
düzgünlüğünün
a= 0,003 L
i
ŞEKIL-2
Boru İç yüzünün
için mastar.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1916
düzgünlük
muayenesi
9 H a z i r a n 19T7 — Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
eğim ty£
T
Kalınlık
SEK/L-3
çattak
0,25
kalınlık
muayenesi
için
çelik
yaprak.
ÖtfClar M M éir
6» A
ŞEKÎL-*
Muttu borularda tepe baımcı deneyi.
ruiíem»
kirişi
U Ğ*m!rl
Bnkı
takozları
Ktç»
Ktçt
(tS mm}
100
rnrnrmn:
demiri
tata
ŞEKİL-5
(50*501'
Monjontu borularda tept basıncı derreyf.
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 1917
Sayfa: 10
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
BETON BORULAR
rpg
1899/1
UDK
821.643.2
ölçüler mm 4le
irtltmcyen hususlarda yapımcı
(crkantlr.
6
a
MANSOHLU
BORU
Q
Bm
M UF LU
iç
Anma
çapı
D
tapı
Et
Tolerans
£
s
BORU
kalınlığı
Tolerans
t
20
Dıs
Od
Soru
çap
boyu
L
Tolerans
*
Manşon
"m
100
100
İSO
ISO
200
200
22
21,1.
2S0
2S0
2S
300
300
300
33
366
¿02
3S0
350
38
¡,26
¿5«
«00
100
ts
2
3
(60
SOO
*
«
20
1
2
190
1000
930
10
1500 t 15
215
600
TS
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa t ,918
750
t
270
336
3
490
«s
t
1000 t 10
S28
1500 * 15
2000 t 20
663
3
600
Tolerans
#55
4
SOO
çapı
796
3
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
Sayfa: 11
RESMÎ G A Z E T E
BETONARME BORULAR
TS
1899/2
UDK.
621.643.2
ö t c l l a r m m «lir
tUUnttmtifm kuMutermı yapımcı
mtımfa
c
a
KAftŞOKLU »OKU
—
T
1
L
«I
MUFUt tonu
Anına
capt
Et kalınlığı
çap
0
»00
300
390
330
1.00
tfOO
Tolerans
i
3
s
Tolerans
t
çap
°<t
50
«00
SO
650
80
2
520
Boru
Toterana
boyu
t
Hansen
Om
1,38
66«
5S8
4
İSO
İSO
80
570
2000 t 20
608
SOO
500
70
«60
2SOO t 25
678
600
600
70
7*0
3030 t 30
700
700
aoo
aoo
900
900
1000
1000
1200
1200
1500
1500
1800
1800
4
80
S
8
7
3
980
90
1080
100
1200
120
1460
g
ISO
1800
170
2160
790
910
980
80
To,
5
1010
1130
6
8
1252
2SOO i 25
3000 t 30
SOOO i 50
H92
1856
2196
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 19
Sayfa:
RESMÎ G A Z E T E
12
9 H a z i r a n 1977 — Sayı : 15961
•BETON V E B E T O N A R M E B O R U L A R D A
M U F DETAYI
|
100
16S
SO
$0
20
60
30
SO
çapı
Om
70
40
45
80
45
80
070
57
80
600
790
57
90
5
700
9>0
60
90
5
i 38
400
3
400
550
fO
4
450
000
2S
70
4
500
404
30
70
100
578
34
80
500
663
600
798
3İ5
¡00
•¿70
İSO
336
JO
300
407
3S0
I2
Î3
**
50
55
*3
60
60
ti
4
4
±S
*1
*1
¿4
¿5
60
4
T
4 fi
Î5
4
4
90
5
5
600
1010
4
900
1130
67
1000
1352
75
100
1200
H92
»0
<10
1500
1656
120
2İ$8
isa
¿3
ti
100
4
1600
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1920
*
70
300
3S0
¿3
»m
40
3
3
ISO
*m
Kon'ıfcderinliği
Tolerans
£
o
*
Anma
1
»/»
Et
kalınlığı
|
*m
w
c
S
Tolérons
"m
c
0
Muf
«apı
j
lifc
Tolerans
Konik
borular
1
Muf
asrinizi
Tolerans 1
Et
kalınlı!*.
Anma
621.643.2
Betonarme
|
Muf
çapı
UDK
borılar
Tolerans |
Beton
1899/3
Tolerans \
TS
î<5 ~17o
İ30~
te
»2
5
5
fi *3
7
-<
9 H a z i r a n 1977 —
RESMİ
Sayı: 15961
Sayfa: 13
GAZETE
BETON V E BETONARME BORULARDA
M A N Ş O N DETAYI
TS
UDK
1899/4
621.643.2
ÖİçOlar m m d i r
urbatttlr.
Manton
«t
*m
tik
"1
a
L
s
L
100
ıs
22
US
SO
ISO
2S
22
1İS
so
200
27
2İ
IİS
2S0
30
26
ISS
ti
Manşon
Konik­
kısım
uzunluğu
§
•4
o
w
(
Manşon
vc
konik
kısım
uzunluğu
et
katınlıfiı
Anma
çapı
h
im
i-s
\
çapı
Manşon ve
kanık
boruior
300
İS
il
(65
70
3 a
3 SO
İS
İ1
(65
70
so
3
i 00
so
İ6
70
i
i%0
SO
İ6
J
tt
Konik­
tik
f
1
kalınlığı
Betonarme
Tolerans |
borular
\ Tolerans
Anma
Beton
konik kısım
i
~
18i
80 î3
i *1
(65
ff."
i
~i
300
30
26
(SS
70 t3
i
SOO
SS
Sl
(65
eo
350
İS
31
íes
70
i
600
6ü
55
205
90
400
1.0
36
I8S
SO
i
700
70
65
305
90
SOO
İS
il
IBS
60
i
900
75
70
305
90
eoo
İS
il
IBS
90
i
601
15
22S
100
S
es
60
225
100
5
İ2
i2
SOO
1000
1200
100
9i
1500
125
119
no
133
SOO
t3
ti
Tolerans \
toru
Tolerans 1
yapımcı
Tolerans \
Ballrtl!«say«s huturlarda
5
5
ti
5 *2
2İ5
iio
5
265
120
İS 6 *3
265
130
7 -1
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1921
S a y f a : 14
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 —
DİRSEKLER
TS
1898/5
Belirtilmeyen hmusUrd* yapımcı
ıs'
MANŞONLU
621.643.2
»rfceıttlı-.
Dirstk
is'tik
DA
UDK
OlcOler mm dir
-I'-
DIRSEKLER
DU
~l
ts'
rs
DU
45 TS
DU
Beton
borular
eapı
18'
ıS
10
Dinu*
TS
TS
Betonarme
borular
h
R
tik
W*
>1
R
45»
18'
»er
4«
#
200
400
108
210
IIS
»SO
SOO
ist
262
39»
———
— ———
— ———
— ———
»00
SOO
IS7
»1k
İ72
600
IS7
Sit,
472
709
18»
368
54t
000
»09
İİ8
627
900
I M
471
707
1000
»6»
514
796
190
»SO
SS
l»0
19*
ISO
SOO
7»
IST
236
»so
tot
459
MO
—
—
——_ —
—— ——
•
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa - 1922
—.
Sayı : 15961
3 H a z i r a n 19T7 —
Sayı: 15961
RESMÎ
S a y l a : 15
GAZETE
DİK AÇILI ÇATALLAR
1899/6
TS
U D K
621.643.2
Oiftter m m 4 İr
Belirtilmeyen hutuıUrd* yapımcı
MrbMttir.
</2
«s
o
ı
mjFLU
ÇATALIM
«S
3
MANSOMLU ÇATALLAR
Beton
Anma
borular
ı*
Betonarme
Anma
borular
l
300
800
T300
aso
900
350
900
uoo
1000
400
1000
500
1300
İSO
1100
600
1300
500
1300
500
1300
700
11,00
•y*
»00
<0
Yürütme ve İdare Bölümü Şayia •. 1923
S a y f a : 16
9 H a z i r a n 1977 —
RESMÎ G A Z E T E
T
g
EĞİK AÇ1LJ
ÇATALLAR
1890/7
UDK
621.643.2
ölçoler mm « W
Belirtilmeyen hutuılartfa yapımcı
«»rh«»ttlr.
• e ton
Artma
cgpı
borular
l
Betonarme
Anma
°1r°J
ça».
borular
l
¡
Çatal
I
Cop
D,,D
boyutu
Uzunluk
2
"t,'2
«50
300
«50
roo
250
MO
850
350
»50
ISO
215
¿oo
fOSO
«00
roso
«50
fíSO
500
300
«et»
SOO f « 0
•oc
t »50
Yürütme ve İdaer Bölümü Sayfa : 1924
<D
200
200
250
225
taso
300
350
SOO »350
250
375
700
«00
«00
«SO
«2S
1450
SOO
«50
•00
SOO
S a y ı : 15961
9 Haziran 1977 — Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 17
K a r a r Sayısı: 7/13321
1 — Türk S t a n d a r d l a n Enstitüsü tarafından hazırlanan T S 2282 «TARHANA»,
T S 2283 « İ R M İ K » ve T S 2284 «BULGUR» standardlarının yayımı tarihinden b i r yü
conra yalnız imalât ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanması,
2 — B u kararın uygulamaya girdiği tarihte ellerinde b u standardlara aykırı
m a l bulunanların, e n geç 15 gün içinde i k i nüsha beyanname i l e bunların cins ve
miktarlarım V a l i l i k l e r e b i l d i r m e l e r i ,
3 — B u standardlar hükümlerinin imalât ve satış safhalarında Sanayi ve Tek­
noloji Bakanlığı i l e Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanması;
Adıgeçen Bakanlıklar arasında imzalanan P r o t o k o l a dayanan Sanayi ve Tek­
noloji
Bakanlığının 2/2/1977 t a r i h l i ve 7-05/SK-21.2282.2283.2284/198
sayılı yazısı
iizerine, 1705 ve 3018 sayılı K a n u n l a r l a 18/11/1960 t a r i h l i ve 132 sayılı K a n u n a göre.
B a k a n l a r K u r u l u n c a 14/2/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
F A H R İ S. K O R U T Ü R K
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Başbakan
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
S. D E M İ R E L
Prof. Dr. N . E R B A K A N
Prof. D r . T . FEYZİOĞL-U
A . TÜRKEŞ
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet B a k a m
Devlet Bakanı
S. Ö Z T U R K
H. A K S A Y
Adalet Bakanı
M i l l i Savunma B a k a m
İçişleri B a k a m
Dışişleri Bakanı
F. M E L E N
O. A S İ L T Ü R K
t. S. Ç A Ğ L A Y A N G İ L
Bayındırlık Bakanı
Ticaret Bakanı
İ. M Ü F T Ü O Ğ L U
Maliye Bakanı
M i l l i Eğitim Bakanı
Doç. D r . Y . E R G E N E K O N
A. N . E R D E M
Sağ. Sos. Y . Bakanı
Güm. ve Tekel Bakanı
Dr. K . D E M İ R
Çalışma Bakanı
Ş. K A Z A N
İmar ve İskân Bakanı
N. O K
O. Ö Z T R A K
Sanayi ve Tek. Bakanı
A.
DOĞRU
Köylüleri Bakanı
V. P O Y R A Z
Kültür Bakanı
R. D A N I Ş M A N
M. K . E R K O V A N
F. A D A K
G- K A R A C A
H. BAŞOL
Gıda-Tar. v e H a y . B a k a m
Ulaştırma Bakanı
Prof. K . Ö Z A L
N . MENTEŞE
E n . ve T a b i i K a y . Bakanı
S. K I L I Ç
T u r i z m v e T a n . Bakanı
L. TOKOĞLU
O r m a n Bakanı
Genç. v e Spor Bakanı
T. K A P A N L İ
A . Ş. E R E K
Sosyal Güvenlik Bakanı
A. M. A B L U M
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1925
Sayfa: U
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
İRMİK
T S 2283/Mart 1976
O - K O N U , TARİF, K A P S A M
U
D
K
6
6
4
7
6
1.1.1 - Sınıflar
i r m i k l e r özeliklerine göre b i r sınıftır.
o.ı - K O N U
B u Standard, irmiğin tarifine, sınıflandırma ve
1.1.2 - B o y l a r a A y ı r m a
özeliklerine, n u m u n e a l m a muayene ve deney­
lerine; p i y a s a y a arz şekli ile denetleme esaslar
r i n a dairdir.
İrmikler; iriliklerine göre;
— İri.
— İnce,
0.2 - TARİFLER
olmak üzere i k i b o y a ayrılır.
0.2.1 - İrmik
Jrmık, seıt buğdayın ( T r i t i c u m d u r u m ) iri öğü­
tülmüş, kepek ve ince u n u n d a n ayrılmış, b i r
ürünüdür.
1.1.2 1 - İri B o y
B u boya, goz açıklığı 800 m i k r o n olan elagin al­
tına geçen ve göz açıklığı 450 m i k r o n I IS 1C27)
olan eleğin üstünde k a l a n i r m i k l e r girer.
0.2.2 - Yabancı M a d d e
Yabancı
madde, irmikte
bulunan
kendinden
başka her türlü maddelerdir.
1.1.2.2 - İnce Boy
B u boya, göz açıklığı 450 m i k r o n olan eleğin al­
tına geçen ve göz açıklığı 125 m i k r o n (TS 1227)
olan eleğin üstünde k a l a n i r m i k l e r girer.
0.2.3 - Çok İri İrmik
— B u i k i boy içinde, her b o y u n alt ve ust sınır­
Çok i r i irmik, göz açıklığı 800 m i k r o n T S 1227')
ları
olan eleğin üstünde k a l a n irmiklerdir.
b o y d a parti de hazırlanabilir.
kalmak
kaydıyla,
istenilen
1.2 - ÖZELİKLER
0.2.4 - Elek Altı
Elek altı, irmiğin, göz açıklığı
arasında
125 m i k r o n T S
1237 olan eleğin altına geçen kısmıdır.
1.2.1 - G e n e l Özelikler
— İrmikte rutubet miktarı % 14 d e n çok o l m a ­
malıdır.
0.3 - K A P S A M
— İrmikte k u r u maddede
B u standard, M a d d e 0.2.1 de tarif edilen i r m i k ­
leri kapsar.
protein miktarı en
a z % 10,5 olmalı, k u r u maddede kül miktarı
% 0.8 d e n ve külün % 10 luk h i d r o k l o r i k asitte çözünmeyen kısmı % 0,15 d e n çok o l m a ­
1 - S I N I F L A N D I R M A V E ÖZELİKLER
malıdır.
— İrmikte % 96 lık etil alkole geçen asit m i k ­
tarı % 0,05 den çok olmamalıdır.
1.1 - S I N I F L A N D I R M A
— İrmikler temiz, kendine özgü renk, noku, tad
i)
Atıf yapılan Türk Standardlarının n u m a r a ­
ları ve yayım tarihleri a r k a
k a p a k t a veril­
miştir.
YOrütme ve idare Bölümü Sayfa : 1926
ve Görünüşte olmalı, içinde yabancı
madde
bulunmamalıdır.
— irmikte, İrmik yüzünün 100 c m
2
sinde bulu-
9 Haziran 1977 — Sayı: 15961
nabllecek koyu renkli
çok olmamalıdır.
benek s a y ı s ı 30 dan
— İ r m i k l e r ingıymı; acımış, ekşimiş,
küflen­
m i ş , k o k m u ş veya herhangi h ı r ş e k l i d e bozul­
muş
S a y f a : 19
RESMÎ G A Z E T E
h a z ı r l a n d ı ğ ı takdirde boy mikron
belirtilir),
olarak
— Y a p ı m tarihi (ay ve y ı l olarak),
— Net irmik a ğ ı r l ı ğ ı (kg olarak).
nlmamalıHır
— İ r m i k l e r i ç i n d e z a r a r l ı bitki tohumlan, b ö ­
cek, kurt, k ü f ve d i ğ e r canu, c a n s ı z parazit­
ler, b u n l a r ı n k a l ı n t ı ve benzeri kirlilikleri
İ h r a ç m a l l a r ı n d a bu bilgiler,
yazılabilir.
y a b a n c ı dilde de
hnlıınmg.mftlıriır
— İ r m i k l e r b o y a n m ı ş , s a ğ l ı ğ a z a r a r s ı z da olsa
kimyasal maddelerle i ş l e m g ö r m ü ş olmama­
lıdır.
3 -NUMUNE ALMA V E MUAYENELER
122 - Toleranslar
Y a p ı m tarihi, boyu ve ambalajlan a y n ı olan
ve bir seferde muayeneye sunulan irmikler
bir parti s a y ı l ı r . Her parti i ç i n d e n 5 den az ol­
mamak ü z e r e % 5 e kadar 250 ş e r g'dan 4 nu­
mune t a k ı m ı o l u ş a b i l e c c e k s a y ı d a ambalaj nu­
mune olarak g e l i ş i g ü z e l a y r ı l ı r . B u n l a r ı n herbirinin d e ğ i ş i k yerlerinden, gerekirse sonda ile
25a ş e r g'ı o l u ş t u r a c a k miktarda numune a l ı n ı r
ve bunlar p a ç a l y a p ı l ı r . Bu p a ç a l d a n 250 ş e r g
t u t a r ı n d a 4 t a k ı m temsili numune a y r ı l ı r .
122.1 - Boy T o l e r a n s ı
İ r m i k l e r d e , d i ğ e r boylardan k a r ı ş ı m oram %
10 u g e ç m e m e l i d i r . Bu oran i ç e r i s i n d e ç o k iri
irmik m i k t a r ı % 5 ve elek a l t ı m i k t a r ı % 3 den
fazla o l m a m a l ı d ı r .
3.1 - N U M U N E A L M A
2 - PİYASAYA A R Z
İ r m i k l e r a m b a l a j l ı olarak
lir.
piyasaya
arzedi-
2.1 - AMBALAJ
Ambalajlar, yeni ve i ç i n d e k i mail iyi bir hal­
de koruyabilecek ö z e l i k t e olmak ü z e r e . G ı d a
Maddeleri T ü z ü ğ ü n d e m ü s a a d e edilen insan
s a ğ l ı ğ ı n a z a r a r s ı z maddelerden y a p ı l m ı ş 100,
250.500 veya 1000 g l ı k paketler veya 5, 10, 25,
40, 50, 60, 71,5 kg l ı k s a ğ l a m , temiz, y a m a s ı z
torba veya k u t u l a r d ı r .
Torbaların ağızlan
a ç ı l m a y a c a k ve d a ğ ı l mayacak b i ç i m d e , uygun, eksiz ve s a ğ l a m si­
cim veya ipliklerle dikilmeli, gerekirse yan­
l a r ı n d a n kulak y a p ı l m a l ı d ı r . K ü ç ü k ambalajlar
a y r ı c a bir d ı ş ambalaj i ç e r i s i n e de konulabilir.
22 - İ Ş A R E T L E M E
İ r m i k ambalajlan ü z e r i n e a ş a ğ ı d a k i
bilgiler,
o k u n a k l ı oarak silinmeyecek ve bozulmayacak
b i ç i m d e y a z ı l ı r , b a s ı l ı r veya etiket halinde ta­
kılır.
— F i r m a n ı n tescilli m a r k a s ı veya k ı s a a d ı ve
adresi,
— Bu s t a n d a r d ı n işaret ve n u m a r a s ı (TS 2283
şeklinde),
32 - MUAYENE V E DENEYLER
3.2.1 - Duysal ve Fiziksel muayeneler
İ r m i k l e r : b a k ı l a r a k , t a r t ı l a r a k , ellenerek, ele­
nerek, koklanarak, t a d ı l a r a k muayene edilir ve
bu standarda uygun olup o l m a d ı ğ ı n a , ambalaj­
l a r ı n ü z e r i n d e Madde 22 de belirtilen işaretle­
rin bulunup b u l u n m a d ı ğ ı n a b a k ı l ı r .
32.2 - Rutubet M i k t a r ı Tayini
İ r m i k numunelerinde
rutubet miktan tayini,
TS 1135 e g ö r e y a p ı l ı r .
32.3 - Kül Tayini
K ü l tayini, TS ı s i l ' e g ö r e y a p ı l ı r ve kuru mad­
de esası ü z e r i n d e n h e s a p l a n ı r .
32.4 - K ü l ü n % 10'luk Hidroklorik Asitte Ç ö ­
z ü n m e y e n K ı g m ı n m Tayini
TS 324 Madde 1.6 ya g ö r e y a p ı l ı r .
32.5 - Protein Miktan Tayini
TS 1620 Madde 322.4'e g ö r e y a p ı l ı r .
— Parti n u m a r a s ı ,
— Maun a d ı ( İ r m i k ) ,
— Boyu, (Boylar i ç i n d e belirli bir boyda mal
32.8 . Asillik Miktan Tayini
TS 1620 Madde 3224 'ya g ö r e y a p ı l ı r .
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1927
S a y f a : 20
RESMÎ G A Z E T E
&2.7 - Benek S a y ı s ı n ı n Tayini
9 Haairan 1977 — Sayı: 15961
— Standarda uygun olup
A ç ı k kahverengi bir k â ğ ı t ü z e r i n e uygun mik­
tarda İ r m i k y a y ı l ı r . O r t a s ı n d a k i 2x2 cm d ı ş ı n d a
kalan k ı s ı m l a r ı siyah k â ğ ı t l a k a p a t ı l m ı ş 10x10
cm ö l ç ü d e k i bir cam, y a y ı l m ı ş irmik ü z e r i n e
konarak kare i ç i n d e kalan benekler s a y ı l ı r ,
i ş l e m 5 a y r ı noktada y a p ı l ı p toplam benek sa­
y ı s ı n ı n y a r ı s ı , 10 cm2 de bulunan koyu renkli
benek adedini verir.
3.3 - D E Ğ E R L E N D İ R M E
Muayene ve deney sonucunda s o n u ç l a r ı n herbiri standarda uygunsa parti standarda uygun
sayılır.
3.4 - MUAYENE V E DENEY RAPORU
Muayene ve deney raporunda en az a ş a ğ ı d a k i
bilgiler bulunmalıdır-.
olmadığı,
— Rapor tarih ve n u m a r a s ı .
4 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
4.1 - İ r m i k l e r ve a m b a l a j l a r ı i ş l e m e yerlarinde, depolarda ve t a ş ı t l a r d a fena koku yayan,
nemli, t a d l a r ı n a ve d i ğ e r ö z e l i k l e r i n e etki ya­
pacak maddelerle bir arada bulundurulmama­
lıdır.
4.2 - İ ç i n d e irmik bulunan ambalajlar, ku­
ru zemin ve tahta ı z g a r a ü z e r i n e , ç e v r e l e r i n d e
serbestçe gezilebilecek ve a y n ı
zamanda iyi
hava alabilecek durumda istiflenmeli, bunlar
y a ğ ı ş a l t ı n d a b ı r a k ı l m a m a l ı ve bu k o ş u l d a y ü k ­
letip b o ş a l t ü m a m a l ı r i " NOT - Bu standardaa yer almayan hususlar­
da G ı d a maddeleri ile ilgili T ü z ü ğ e g ö ­
re i ş l e m y a p ı l ı r .
— Muayenenin ve deneyin y a p ı l d ı ğ ı yerin ve
laboratuvarm, muayene ve deneyi y a p a n ı n
ve/veya raporu imzalayan yetkililerin ad­
l a r ı g ö r e v ve m e s l e ğ i ,
— Muayene ve deney tarihi,
5 - TÜRK S T A N D A R D L A R I N I N U Y ­
G U L A N M A S I H A K K I N D A TÜZÜK
HÜKÜMLERİNE GÖRE
YAPILA­
C A K İŞLEM
— Numunenin t a n ı t ı l m a s ı ,
stan­
5.1 - Denetleme g ö r e v i , duysal inceleme, tart­
ma ve ö l ç m e yolu ile muayene edilmek, gerek­
t i ğ i n d e 3. Maddedeki deneyler y a p ı l m a k sure­
tiyle yerine getirilir.
— Muayene ve deney s o n u ç l a r ı n ı d e ğ i ş t i r e ­
5.2 - Denetleme g ö r e v i y a p ı l ı r k e n numune al ı n m a s ı gereken hallerde Madde 3.1 e g ö r e 4
t a k ı m numune a l ı n ı r ve T ü z ü ğ ü n bu y ö n e iliş­
kin h ü k ü m l e r i yerine getirilir.
— Muayene ve
dardı arın
deneyde
uygulanan
numaraları,
— Sonuçların gösterilmesi,
bilecek etkenlerin
sakıncalarını
önlemek
ü z e r e a l ı n a n tedbirler,
— Uygulanan muayene ve
deney
metotla­
r ı n d a belirtilmeyen veya zorunlu g ö r ü l m e ­
yen, fakat muayene ve deneyde
m ı ş olan i ş l e m l e r ,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1928
yer al­
5.3 - M a l ı n Standarda uygun ç ı k m a s ı ha­
linde, a d ı g e ç e n T ü z ü k h ü k ü m l e r i g e r e ğ i n c e
verilecek olan denetleme (kontrol) belgesinin
g e ç e r l i k s ü r e s i 30 g ü n d ü r .
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 21
BULGUR
TS 2284/Mart 1976
TJQK
O - K O N U , TARİF, K A P S A M
0.3 - KAPSAM
o.ı - K O N U
Bu standard. Madde 0.2.1 da tarif edilen bul­
g u r l a r ı kapsar.
Bu standard, bulgurun tarifine, s ı n ı f l a n d ı r m a
ve ö z e l i k l e r i n e , numune alma, muayene ve
deneylerine, piyasaya arz ş e k l i ile denetleme
e s a s l a r ı n a dairdir.
1 - SINIFLANDIRMA
V E ÖZELİKLER
1.1 - SINIFLANDIRMA
0.2 - T A R İ F L E R
0.2.1 - Bulgur
Bulgur, genellikle sert b u ğ d a y l a r ı n (Triticum
durum) t e k n i ğ i n e uygun olarak temizlenmesi
h a ş l a n m a s ı , k u r u t u l m a s ı , d ö v ü l ü p elenerek ke­
peklerinden a y r ı l m a s ı ve k ı r ı l m a s ı ile elde edi­
len bir urundur.
1.1.1 - S ı n ı f l a r
Bulgurlar ö z e l i k l e r i n e g ö r e bir sınıftır.
1.12 • Boylara A y ı r m a
Bulgurlar iriliklerine g ö r e ,
- İ r i
0.2^ - Y a b a n c ı Madde
Y a b a n c ı madde, bulgurda bulunan kendinden
b a ş k a her t ü r l ü maddelerdir.
—
Orta
— ince
olmak ü z e r e ü ç s ı n ı f a a y r ı l ı r .
D.2.S - Elekatb
E l e k a l t ı , bulgurun, g ö z a ç ı k l ı ğ ı (TS 1227)') 0,5
mm olan elekten g e ç e n ince k ı s m ı d ı r .
0.2.4 - Ç o k İ r i Tana
Ç o k iri tane, bulgur İ ç e r i s i n d e bulunan h i ç k ı ­
r ı l m a m ı ş b u ğ d a y taneleri İ l e g ö z a ç ı k l ı ğ ı (TS
1227) 2,5 mm olan elek ü s t ü n d e kalan bulgur­
lardır.
1.12.1 - İ r i Boy
Bu boya, g ö z a ç ı l d ı ğ ı (TS 1227) 2,5 mm olan
e l e ğ i n a l t ı n a g e ç e n ve g ö t a ç ı k l ı ğ ı (TS 1227)
2 mm olan e l e ğ i n ü s t ü n d e kalan bulgurlar gi­
rer.
1.122 - Orta Boy
Bu boya, g ö z a ç ı k l ı ğ ı (TS 1227) 2 mm olan ele­
ğ i n a l t ı n a g e ç e n ve g ö z a ç ı k l ı ğ ı (TS 1227) L2S
mm olan e l e ğ i n ü s t ü n d e kalan bulgurlar girer.
OJLS - B e y a z l ı Tane
B e y a z l ı tane; i ç k ı ş ı m ı b e y a z ı m t ı r a k olan bul­
gur taneleridir.
0.2.6 - Bozuk Tane
1.1.2.3 • tnce Boy
Bu boya, g ö z a ç ı k l ı ğ ı (TS 1227) 123 mm olan ele­
ğ i n a l t ı n a g e ç e n ve g ö z a ç ı k l ı ğ ı (TS 1227) 0.5
mm olan e l e ğ i n ü s t ü n d e kalan bulgurlar girer.
Bozuk tane; k ü f l e n m i ş , ç ü r ü m ü ş , e k ş i m i ş , acı­
m ı ş , t o p a k l a n m ı ş , b ö c e k yenikli, l e k e l e n m i ş , do­
L2 - Ö Z E L İ K L E R
ğ a l kokusunu k a y b e t m i ş , b u l g u r l a r d ı r .
12.1 - Genel ö z e l i k l e r
i)
A t ı f y a p ı l a n T ü r k S t a n d a r d l a n n ı n numa­
r a l a r ı ve y a y ı m tarihleri arka kapakta ve­
rilmiştir.
— Bulgur taneleri; ""ği°™, temiz, kendine ö z ­
g ü renk, tad ve kokuda o l m a l ı , i ç i n d e to­
leranslar d ı ş ı n d a y a b a n c ı madde buiunmamgdıdır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1929
S a y f a : 22
9 H a z i r a n 1977 — Sayı • 15961
RESMÎ G A Z E T E
— B u l g u r l a r d a canlı ve
cansız hasara ve pa­
razitler v e y a bunların parçacıkları, y u m u r ­
ta ve dışkıları
ve bozuk taneler b u l u n m a ­
malıdır.
— B u l g u r l a r d a rutubet miktarı % 13 ü geçme­
melidir.
— Bulgurlar, boyanmış ve suni olarak a ğ a r ­
tılmış olmamalı, içlerinde
sağlığa zararlı
veya zararsız herhangi b i r başka madde bu­
lunmamalıdır.
— Bulgurda, k u r u m a d d e kül miktarı % 1,75 den
az olmalı, külün % 10 luk hıdroklorik asitte
çözünmeyen kısmı % 0,30 d a n çok o l m a m a ­
lıdır.
okunaklı olarak sıünmeyorck ve bozulmayacak
biçimde yazılır, basilli veya ttıktl haurıdo ta
kılu-:
— Firmanın
adresi,
tescilli markası veya kısa adı va
— B u standardın ı^aıot
şeklinde),
ve numarası
i IS 2201
— Parti numarası,
— Malın adı
IBulgur),
— Boyu,
— Yapım tarihi (yıl olarak),
— Net
bulgur ağırlığı
(kg
olarak).
1.2.2 - Toleranslar
İhraç mallarında bu bılgıeı, yabancı dilde
yazılabilir.
B u l g u r l a r d a ağırlıkça,
de
— Taş, toprak, k u m ve çöp miktarı % 0,01 1,
— Yabancı ot tohumları miktarı % o.l 1,
— Pelemir miktarı
% 0,2 y i ,
— Buğdaydan başka hububat taneleri miktarı
% 1 i,
— Çok irıtaneler miktarı % 1 1,
— Beyazlı taneler miktarı % l l.
— Elek altı miktarı % 0.5 i,
geçmemelidir.
Bir alt ve bir üst b o y l a r d a n karışım oranı top­
l a m olarak % 10'u geçmemelidir.
2 - PIYASAYA
Bulgurlar,
ambalajlı
ARZ
olarak
3 - NUMUNE
LER
ALMA VE MUAYENE­
3.1 - N U M U N E A L M A
Yapım t a n h l , boyu ve aınbs'a'lıın aynı olan
ve b u seferde muayeneye sunu.an bulgurla*
bir parti sayılır.
H e r parti içinden 5 ten az o l m a m a k uzero %
5 e k a d a r 500 er g'dan 4 numune takımı olu-ja
bilecek sayıda
ambalaj numune olarak geli­
şigüzel a y n i n . Bunların
hcıbn'ui'n
derişik
yerlerinden gerekirse sonda ile SOOerg'ı oluş­
turacak m i k t a r d a n u m u n e almır ve b u n l a r pa
çal yapılır. B u paçaldan 500 er g t u U ı ı n d a 4
takım temsili n u m u n e ayrılır.
p i y a s a y a arzedi-
lir.
3.2 - M U A Y E N E V E D E N E Y L E R
2.1 - AMBALAJ
3.2.1 - D u y s a l ve Fiziksel Muayeneler
Ambalajlar, yeni ve içindeki malı i y i bir hal­
de koruyabilecek özelikte o l m a k üzere, Gıda
Maddeleri tüzüğünde müsaade edilen i n s a n
sağlığına zararsız maddelerden yapılmış 250,
300, 500, 1000 g lık paketler v e y a 5, 10, 25, 40,
50, 60 ve 80 k g lık sağlam, temiz, yamasız torba
veya kutulardır. Torbaların ağızları açılmaya­
cak ve dağıtmayacak biçimde, uygun, eksiz ve
sağam sicim v e y a ipliklerle dikilmeli, gerekir­
se yanlarından k u l a k
yapılmalıdır.
Küçük
ambalajlar ayrıca, bu* dış ambalaj içerisine de
konulabilir.
Bulgurlar, bakılarak, tartılarak, ellenerek, ele­
nerek, koklanarak, tadılarak, kırılarak muuyene edilir ve bu standarda u y g u n olup olmadı­
ğına, ambalajların üzerinde M a d d e 2.2 belir­
tilen işaretlerin b u l u n u p bulunmadığına ba­
kılır.
2.2 - İ Ş A R E T L E M E
Bulgur
ambalajları üzerine, aşağıdaki bilgiler
Yürütme ve idare Bölümü Sarfa: 1930
3.2.2 - Rutubet Miktarı
Tayini
Rutubet nııkLdiı, öğütülerek hazırlardın bul­
g u r numunelerinde IS 113oe gore tayın edi­
lir.
3.2.3 - Kül Miktarı T a y i n !
Kül miktarı tayini, T S ı s u ' o göre yapılır ve
k u r u madde esası üzerinden hesaplanır,
9 Haziran 1977 —Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 23
3.2.4 - K ü l ü n % 10 luk Hidroklorlk Asitte Ç ö ­
z ü n m e y e n K ı s m ı n ı n Tayini
4 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
TS 324 Madde 1.6 y a göre yapılır.
4.1 - B u l g u r l a r
ve ambalajları, işleme yerlerin­
de, depolarda ve taşıtlarda fena
k o k u yayan,
nemli, t a d l a r m a ve diğer özeliklerine
3.3 - D E Ğ E R L E N D İ R M E
etki y a ­
pacak maddelerle bir a r a d a b u l u n d u r u l m a m a ­
lıdır.
M u a y e n e ve deney s o n u c u n d a sonuçların herbirl standarda u y g u n s a p a r t i s t a n d a r d a u y g u n
sayılır.
4.2 - İçinde b u l g u r b u l u n a n ambalajlar,
zemin
ve tahta ızgara üzerine,
serbestçe
3.4 - MUAYENE V E DENEY RAPORU
gezilebilecek
h a v a alabilecek
ve aynı
durumda
kuru
çevrelerinde
zamanda i y i
istiflenmen, b u n l a r
yağış altında bırakılmamalı ve b u koşulda yük­
letilip boşaltılmamahdır.
M u a y e n e ve deney r a p o r u n d a en az aşağıdaki
bilgiler bulunmalıdır:
NOT
— M u a y e n e ve deney tarihi,
— Numunenin
tanıtılması,
— M u a y e n e v e deneyde u y g u l a n a n slandardların numaraları,
lecek
v e deney sonuçlarını
lem yapılır.
5 - TÜRK S T A N D A R D L A R I N I N U Y ­
G U L A N M A S I H A K K İ N D A TÜZÜK
HÜKÜMLERİNE GÜRE Y A P I L A ­
C A K İŞLEM
5.1 - Denetleme görevi
— Sonuçların gösterilmesi,
— Muayene
- B u standardda yer almayan hususlarda
Gıda m a d d e l e r i ile ilgili Tüzüğe göre iş­
— M u a y e n e n i n ve d e n e y i n yapıldığı y e r i n ve
l a b o r a t u v a r m , m u a y e n e v e deneyi yapanın
ve / v e y a r a p o r u i m z a l a y a n yetkililerin a d ­
ları, görev ve mesleği,
duysal inceleme, tart­
m a ve ölçme y o l u ile m u a y e n e edilmek gerek­
değiştirebi­
etkenlerin sakıncalarını önlemek üze­
re a l m a n tedbirler,
tiğinde 3. M a d d e deki deneyler yapılmak sure­
tiyle yerine getirilir.
5.2 - Denetleme görevi yapılırken
n u m u n e a-
lınması gereken hallerde M a d d e 3.1 e
— U y g u l a n a n muayene ve deney metotlarında
belirtilmeyen v e y a z o r u n l u görülmeyen, fa­
kat m u a y e n e ve deneyde yer almış olan iş­
lemler,
k i n hükümleri yerine getirilir.
— S t a n d a r d a u y g u n olup olmadığı,
adı
göre 4
takım n u m u n e alınır ve T u z u g u n b u yöne iliş­
5.3 - Malın s t a n d a r d a u y g u n çıkması
geçen Tüzük
hükümleri
halinde,
gereğince verile­
cek olan denetleme (kontrol) belgesinin geçer­
— Rapor tarih ve n u m a r a s ı .
lik s ü r e s i 30 gündür.
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 1931
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 24
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
T A R H A N A
TS 2282/Mart
1976
O - KONU.TARİF.KAPSAM
0.1 - KONU
Bu Standard t a r h a n a n ı n tarifine, s ı n ı f l a n d ı r ­
ma ve ö z e l i k l e r i n e , numune alma, muayene ve
deneylerine, piyasaya arz sekli ile denetleme
e s a s l a r ı n a dairdir.
TJDK
664.76
— Tarhanalar kendine ö z g ü s a r ı m t ı r a k k ı r ­
m ı z ı renkte, koku, tat ve g ö r ü n ü ş t e o l m a l ı ;
k ü f l e n m i ş , k i r l e n m i ş , b o z u l m u ş , kurtlu, b ö ­
cekli o l m a m a l ı , İçinde g ı d a maddeleri t ü z ü ­
ğ ü n d e m ü s a a d e edilenlerin d ı ş ı n d a s a ğ l ı ğ a
z a r a r s ı z da olsa y a b a n c ı madde bulunma­
malıdır.
2 - PİYASAYA A R Z
0.2 - TARİF
Tarhanalar
hr.
0.2.1 - Tarhana
Tarhana; un, y o ğ u r t , biber, tuz, s o ğ a n , d o m a t e s
ile tat ve koku verici, s a ğ l ı ğ a z a r a r s ı z bitkisel
maddelerin k a r ı ş t ı r ı l ı p y o ğ u r u l d u k t a n ve fer­
mente edildikten sonra k u r u t u l m a s ı , ö ğ ü t ü l ­
mesi ve elenmesi suretiyle elde edilen bir be­
sin maddesidir.
0.3 KAPSAM
Bu Standard. Madde 0.2.1 de tarif edilen tarha­
n a y ı kapsar. B u ğ d a y ' k ı r m a s ı n d a n y a p ı l a n tar­
h a n a y ı kapsamaz.
1 - SINIFLANDIRMA
V E ÖZELİKLER
1.1 - SINIFLANDIRMA
ambalajlı
olarak piyasaya arzedi-
2.1 - AMBALAJ
Ambalajlar, yeni ve i ç i n d e k i m a l ı iyi bir hal­
de koruyabilecek ö z e l i k t e olmak ü z e r e . G ı d a
Maddeleri T ü z ü ğ ü n d e m ü s a a d e edilen nisan
sağlığına zararsız
maddelerden y a p ı l m ı ş 70.
100, 250, 500, 1000 g l ı k paketler veya 5, 10,
25 kg l ı k s a ğ l a m , temiz, y a m a s ı z bez torba,
mukavva veya teneke k u t u l a r d ı r . Mukavva ve
teneke kutulara konacak tarhanalar daha ö n ­
ce k a ğ ı t veya bez torbalara k o n m a l ı d ı r . Tor­
b a l a r ı n a ğ ı z l a r ı a ç ı l m a y a c a k ve d a ğ ı l m a y a c a k
b i ç i m d e uygun, eksiz ve s a ğ l a m sicim veya ip­
liklerle dikilmeli, gerekirse y a n l a r ı n d a n kulak
y a p ı l m a l ı d ı r . K ü ç ü k ambalajlar a y r ı c a bir d ı ş
ambalaj içerisine de konulabilir.
2.2 - İ Ş A R E T L E M E
1.1.1 - S ı n ı f l a r
Tarhanalar ö z e l i k l e r i n e g ö r e bir sınıftır.
12 - Ö Z E L İ K L E R
Tarhana a m b a l a j l a r ı ü z e r i n e a ş a ğ ı d a k i bilgi­
ler, o k u n a k l ı olarak silinmeyecek ve bozulma­
yacak b i ç i m d e y a z ı l ı r , b a s ı l ı r veya etiket halin­
de t a k ı l ı r :
— F i r m a n ı n tescilli m a r k a s ı veya k ı s a a d ı ve
adresi,
Tarhanada,
— Kuru maddede protein m i k t a r ı en az % 14,
— Bu s t a n d a r d ı n İşaret ve n u m a r a s ı
şeklinde),
— Rutubet m i k t a r ı en ç o k % 10,
— Parti n u m a r a s ı ,
— Tuz m i k t a r ı kuru maddede en çok % 5,
— M a l ı n a d ı (Tarhana),
— % 67 l ı k etil
en çok % 15,
— Y a p ı m tarihi (Ay ve y ı l olarak),
alkole g e ç e n
asitük m i k t a r ı
— K ü l ü n % 10 luk hidroklorlk asitte ç ö z ü n ­
meyen k ı s m ı , tuz h a r i ç en çok % 0,2,
olmalı,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1932
(TS 22S2
— Net tarhana a ğ ı r l ı ğ ı , g veya kg olarak,
— Y a p ı m ı n d a k u l l a n ı l a n maddelerin a d l a r ı
İ h r a ç m a l l a r ı n d a bu bilgiler, y a b a n c ı dilde de
yazılabilir.
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
3 - NUMUNE ALMA VE
LER
RESMÎ G A Z E T E
MUAYENE­
A r a ç ve
S a y f a : 25
Reaktifler
— Terazi, 0,01 m g
Y a p ı m tarihi ve ambalajları aynı olan ve bir
s e f e r d e muayeneye sunulan tarhanalar hır par­
ti sayılır H e r parti içinden 5 ten az olmamak
üzere % s'e k a d a r 250 şer g'dan 4 n u m u n e ta­
kımı oluşabilecek sayıda ambalaj n u m u n e ola­
rak gelişigüzel ayrılır. Bunların herbırımn de­
ğişik yerlerinden, gerekirse sonda ile 250'şer
g'ı oluşturacak
m i k t a r d a n u m u n e alınır ve
bunlar paçal yapılır. B u parçaldan 250 şer g
tutarında 4 t a k ı m temsili n u m u n e ayrılır.
— Erlen,
duyarlı,
kapaklı.
— Huni,
— Süzgeç kâğıdı.
— E t i l alkol, %
67 lik
(nötrleştirilmiş),
— S o d y u m hidroksit çözeltisi, 0,1 N
(TS 545)
— Fenolftalein belirteç çözeltisi, %
1 lik
İTS 2104).
— Büret (TS 1488).
3.2 - M U A Y E N E V E D E N E Y L E R
İşlem
3.2.1 - D u y s a l Muayeneler
T a r h a n a l a r , bakılarak, tartılarak, ellenerek, koklanarak ve tadılarak m u a y e n e edilir ve bu stan­
d a r d a u y g u n olup olmadığına, ambalajar
uze-
ı ı n a e M a d d e 2.2 de belirtilen işaretlerin bulu­
nup
bulunmadığına
bakılır
3.2.2 - Rutubet Miktarı T a y i n i
ı TS 11351) e gore
yapılır.
3.2.3 - Külün /c 10 luk H l d r o k l o r i k Asitte Çö­
c
zünmeyen Kısmının T a y i n i
fS
1020 ye gore
r i l m e s i n d e faktör
Tayini
yapılır, azotun p.oteıne
3.3 - D E Ğ E R L E N D İ R M E
M u a y e n e ve deney sonucunda sonuçların herbırı standarda u y g u n s a parti standarda u y g u n
sayılır
TS 324, M a d d e 1.6 y a g o r e yapılır,
3.2.4 - Protein Miktarı
10 g t a r h a n a tartılarak b i r erlen içine konulur.
Ü z e r i n e 50 m l (20°C da)
<i 67 lık nötrleştiril­
miş etil alkol katılır, kapağı kapatılarak 5 da­
k i k a kuvvetle çalkalanır,
sonra süzgeç kâğı­
dından süzülür B u .suzüntüden 10 m l alınır,
üzerine damıtık su katılarak rengi açılır. Bir­
kaç d a m l a
fenolftalein belirteç çözeltisi ko­
n u l a r a k değişmeyen pembe renk oluşana k a ­
dar 0,1 N sodyum hidroksit ile titre edilir. H a r ­
canan sodyum hidroksitin miktarı 5 ile çarpı­
larak t a r h a n a n m asitlik derecesi bulunur.
3.4 - M U A Y E N E V E D E N E Y R A P O R U
çev­
olarak 6,25 kullanılır.
M u a y e n e ve deney r a p o r u n d a en az a ş a ğ ı d a ­
k i bilgiler bulunmalıdır:
— M u a y e n e n i n v e deneyin yapıldığı yerin ve
laboratuvarın muayene ve deneyi yapanın
v e ^ ı s y a r a p o r u i m z a l a y a n yetkililerin ad­
l a n , g ö r e v ve mesleği,
3.2.5 - T u z Miktarı T a y i n i
TS 1620 y e gore yapıhr.
— M u a y e n e ve d e n e y
3.2.6 - A s i l l i k
Miktarının
Tayini
Asıtlık miktarı 100 g t a r h a n a d a bulunabilen
serbest asitleri nötrleştirmek için
harcanan
ayarlı sodyum
hidroksit çözeltisinin
hacmi­
dir.
tarihi,
— N u m u n e n i n tanıtılması,
— M u a y e n e v e d e n e y d e u y g u l a n a n slandardların numaraları,
— Sonuçların
gösterilmesi
— M u a y e n e ve d e n e y sonuçlarım
değiştirebi­
l e c e k e t k e n l e r i n sakıncalarını önlemek üze­
re a l m a n tedbirler
— U y g u l a n a n muayene ve d e n e y
'! Atıf yapılan Turk Standardlannın
numa­
ralan ve yayım t a r i h l e r i a r k a k a p a k t a ve­
rilmiştir.
metotlarında
b e l i r t i l m e y e n v e y a z o r u n l u görülmeyen, f a k a t
m u a y e n e v e d e n e y d e y e r almış o i a n işlem­
ler,
S a y f a : 20
— Standarda uygun olup olmadığı,
— Rapor tarih ve numarası
4 - ÇEŞİTLİ
9 Haziran 1977 — Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
5 - TÜRK S T A N D A R D L A R I N I N U Y ­
G U L A N M A S I H A K K I N D A TÜZÜK
HÜKÜMLERİNE GÖRE Y A P I L A ­
C A K İŞLEM
HÜKÜMLER
5.1 - Denetleme görevi, duysal İnceleme,
¡.1 - Tarhan.ılar ve ambalajları, İşleme yerle2 inde, depolarda vt taşıtlarda fena koku yayan,
nemli, taçlarına vo diğer özeliklerine etki ya­
pacak maddelerle bir arada bulundurulmama­
lıdır.
4.2 - IçindD tarhanjı bulunan ambalajlar, kuru
zemin ve tahta ızgara üzerine, çevrelerinde ser­
bestçe gezilebilecek ve aynı zamanda iyi hava
alabilecek dorumda, lstiflenmelı, bunlar yağış
altında bırakılmamalı ve bu koşulda yükletilip
boşaltılmamalıdır.
N O T - Bu standardda yer almayan hususlar­
da gıda maddeleri ile İlgili Tüzüğe gö­
re işlem yapılır.
ma ve ölçme yolu ile muayene
rektiğinde
tart­
edilmek, ge­
3. Maddedeki deneyler
yapılmak
suretiyle yerine getirilir.
5.2 - Denetleme görevi yapılırken numune alın­
ması gereken hallerde, Madde 31 e gore 4 ta­
kım numune alınır ve Tüzüğün bu yöne İliş­
kin
hükümleri yerine getirilir.
5.3 - Malın standarda uygun çıkması halinde,
adı geçen Tüzük
cek olan
hükümleri gereğince verile­
denetleme (kontrol)
belgesinin ge­
çerlik süresi 30 gündür
K a r a r Sayısı: 7/13328
1 — Türk S t a n d a r d l a n Enstitüsü tarafından hazırlanan ilişik T S 346 «BORULAR
DİKİŞSİZ, ÇELİK (Genel Amaçlar İçin)» standardının yayımı tarihinden 6 ay sonra
yalnız imalât, satış ve ithalât safhalarında m e c b u r i olarak uygulanması;
2 — B u kararın uygulanmaya konulduğu tarihte ellerinde b u standarda aykırı
m a l bulunanların e n geç 15 gün içinde i k i nüsha beyanname i l e bunların cins ve
miktarım V a l i l i k l e r e b i l d i r m e l e r i ;
3 — B u standard hükümlerinin Sanayi ve T e k n o l o j i Bakanlığınca yürütülmesi;
Adı Geçen Bakanlığın 22/12/1976 t a r i h l i ve 7-05-SK-21.346/2156 sayılı yazısı üze­
rine, 1705 ve 3018 sayılı K a n u n l a r l a 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı K a n u n a göre, B a ­
kanlar K u r u l u n c a 18/3/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
F A H R İ S. K O R U T Ü R K
Devlet Bakanı
Başbakan
Başbakan Yardımcısı
S. D E M İ R E L
Prof. Dr. N. E R B A K A N
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Prof. D r
T. FEYZİOĞLU
Devlet Bakanı
A. TÜRKES
Devlet Bakanı
S. Ö Z T Ü R K
H. A K S A Y
Adalet Bakanı
MlUî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
F. M E L E N
O. A S İ L T Ü R K
İ. S. Ç A Ğ L A Y A N G İ L
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
Ticaret Bakanı
î. M Ü F T Ü O Ğ L U
Maliye Bakanı
Doç. D r . Y. E R G E N E K O N
A. N. E R D E M
Sağ. Sos. Y . Bakartı
Güm. ve T e k e l Bakanı
Dr. K . D E M İ R
O. Ö Z T R A K
Çalışma Bakanı
Sanayi ve Tek. Bakanı
Ş. K A Z A N
A. DOĞRU
İmar ve İskân B a k a m
N. O K
Köyişleri Bakanı
V. P O Y R A Z
Kültür Bakanı
R. D A N I Ş M A N
Yürütme ve idare Bölümü S a y f a : 1934
M. K. E R K O V A N
F. A D A K
G. K A R A C A
H. BAŞOL
Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Prof. K . Ö Z A L
N. MENTEŞE
E n . ve T a b i i K a y . Bakanı
S. K I L I Ç
T u r i z m ve T a n . Bakanı
L. TOKOĞLU
O r m a n Bakanı
Genç. ve Spor Bakanı
T. K A P A N L İ
A . Ş. E R E K
Sosyal Güvenlik Bakanı
A. M. A B L U M
9 Haziran 1977 — Sayı • 15961
Sayfa: 27
RESMÎ GAZETE
BORULAK
DIKÎSSIZ, ÇELİK
(Genel Amaçlar için)
TS 346/Nisan 1976
UDK
621.643.2
0 3 - KAPSAM
0 - KONU, TARİF, KAPSAM <
Bu Standard, genel amaçlar ıçm kullanılan ve
çelikten, dikişsiz olarak yapılan boruları kapsar
01 - KONU
Bu Standard, genel amaçlar için kullanılan, di­
kişsiz, çelik boruların tarifine,
sınıflandırma
ve özeliklerine, muayene ve deneylerine
pi­
yasaya arz şekli ile. denetleme esaslarına dair
1 - SINIFLANDIRMA V E ÖZELİKLER
1.1 - SINIFLANDIRMA
dır
11.1 - Sınıflar
0.2- TARİFLER
Bu standardın kapsamına giren borular
02.1 - Boru (dikişsiz, çelik; genel amaçlar için)
Boru (dikişsiz, çelik, genel maksatlar ı ç m , çeşit­
li boru tesisatında kullanılan ve alaşımsız çe­
liklerden, ç e k m e ve presleme ^ yoluyla, dikişsiz
olarak yapılan, ıçı boş sılmdır biçimli olmalıdır
NOT — Metmde «Boru (dikişsiz, çelik, genel
amaçlar için)» deyimi yerine, genel
İlkle sadece boru deyimi kullanılmıştır
— DÇB 1,
— DÇB 2,
olmak üzere iki sınıfa ayrılır
1.1.2 - Tipler
DÇB 2 sınıfı borular,
çeşidine gore
yapıldıkları
çeliklerin
— DÇB 2 - Fe 3S,
0211 - DÇB') 1
— DÇB 2 - Fe 45,
DÇB 1, kıvırma, makınatolama vb işlemlere
elverişli, 180°C sıcaklığa ve 25 kgf/cm ye kadar
ıç basınca dayanıklı borudur
2
— DÇB 2 - Fe 52,
— DÇB 2 - Fe 55
olmak üzere dört tipe ayrılır
0212 - DÇB 2
1.2 - ÖZELİKLER
DÇB 2, kıvırma, makınatolama vb "işlemlere e'
verışlı, 300°C sıcaklığa ve 100 kgf/cm ıç basm
ca dayanıklı borudur
2
12.1 - Malzeme
0.2.2 - İşletme Basıncı
İşletme basıncı, işletme sırasında, borulara uy­
gulanabilen en yüksek basınçtır (birimi kgf/cm
dır).
Boruların yapımında .kullanılan çeliklerin me­
kanik özelikleri Çizelge - 1 de, sıcaklıklara göre
akma sınırı değerleri Çizelge - 2 de ve kimya­
sal bileşimleri de, bir fıkır vermek üzere Çizel­
ge - 3 de gösterilmiştir.
8
DÇB 1 sınıfı borular, en az Fe 35 den yapılma­
lıdır Ancak bunlardan, 120°C a kadar sıcak­
lıklarda kullanılacaklar, akma s ı n ı n , d e ğ e n en
az 15 kgf/mm de ve kopma uzaması da en az
18 olan çeliklerden de yapılabilir
2
')
Dikişsiz, Çelik, Boru
Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa. 1935
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 28
ÇİZELGE — 1 Boruların Yapımında Kullanılan Çeliklerin M ? k tnlk
Özelikleri
Ölçüler m m dir.
A k m a Sınırı' (120 J- 2°C da)
kgf/mm
Çeliğin
İşareti
Çekme Dayanımı
kgf/mm
11
K c p m a Uzazması
ILo
5 do)
2
min
=
%
2
B o r u E t Kalınlığı
16 y a k a d a r
(s)
16 d a n çok -43
mm
min
40 d a n çok
Fe 35
35 — 45 )
24 >
23
22
25
Fe 45
45 — 55
26 >
25
24
21
Fe 52
52 — 62 '
36 >
35 >
34=)
22 >
Fe 55
55 — 65
30 >
29
28
17
1
3
3
2
3
4
3
6
"
2 kgf/mm
2 )
A k m a sınırı değerini tutmak koşuluyla alt sınır 50 k g f / m m , ust sınır 84 k g f / m m
s? 3 m m ve dış <
2
olabilir.
30 m m olan borularda, 1 k g f / m m - kadar kuçuk olabilir.
16-30 m m et kalınlıkları ıçm.
11
c )
aşılması k a b u l edilebilir.
2
E t kalınlığı
31
61
2
30 d a n çok - 50 m m et kalınlıkları için 50 m m den çok et kalınlıkları için önceden karar­
laştırılır.
50 m m ye k a d a r et kalınlıkları için 50 m m den çok et kalınlıkları
tırılır.
M a l z e m e y e ön işlem uygulanmış olması halinde, işaretin
Fe 35.4.
sonuna
için önceden
kararlaş­
t4) yazılır.
Örneğin
ÇtZELGE — 2 Çizelge - l de Gösterilen Çeliklerin Sıcaklıklara Göre Değişen A k m a
Sının
Değerleri
A k m a Sınırı
Çeliğin
11
kgf/mm
2
min
İşareti
20°C >
2
"
200 C
250°C
,,
300°C
Fe 35
24
10
17
14
F e 45
26
21
19
16
Fe 52
36
25
23
20
Fe 55
30
—
—
—
Dış çapı ^ 300 m m ve et kalınlığı < 3 m m olan borularda, 1 k g f / m m
2
k a d a r küçük
olabilir.
*>
120°®. sıcaklığa k a d a r kullanılacak DÇB-1 sınıfı b o r u l a r d a çeliğin a k m a sınırı en az
15 kgf/mm
2
olabilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1936
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
S a y f a : 29
RESMÎ G A Z E T E
Ç İ Z E L G E — 3 Ç i z e l g e - 1 de G ö s t e r i l e n Ç e l i k l e r i n Kimyasal B i l e ş i m i
B i l e ş i m Elementleri % A ğ ı r l ı k
maz
Malzeme
"
C
Si
Mn
P
S
Fe 35
0,18
0,35
0,40
0,05
0,05
Fe 45
0,25"
0,35
0,40
0,05
0,05
Fe 52
0,20«
0,55
1,50
0,05
0,05
Fe 55
0,36
035
0,40
0,05
0,05
16 mm den çok et kalınlıklarında (0,25) olabilir.
1.2.2 - Y a p ı l ı ş
1.2.2.5 - Sızdırmazlık
1.2.2.1 - Genel
Borular, Madde 2.2.2.1'e göre yapılacak sızdır­
mazlık deneylerinde sızdırmamalı ve terlememelidir.
Borular sıcak presleme, sıcak veya soğuk
me yöntemiyle yapılmış olmalıdır.
çek­
1.2.2.6 - Boyut ve Toleranslar
Sıcak işlenmiş borular tavlama işleminden ge­
çirilir.
1.2.2.6.1 - Boyutlar
İstenildiğinde borulara başka ısı işlemi uygula­
nabilir.
Boruların boyutları F ö y - 1-6 da gösterilen de­
ğerlere uygun olmalıdır.
İlgili borular, Madde 2.2.2.3 ve Madde 2.2.2.4 e
göre yapılan deneylerde çatlamamalı ve yanlmamalıdır.
NOT - Borular genellikle 4 - 7,5 m boyda yapı­
lır.
Boruların uçlan eksenine dik olmalıdır.
1.2.2.2 - Yüzeyler
Boruların iç ve dış yüzeyleri temiz ve düzgün
olmalı, yüzeylerde çatlak, çapak, tufal, katmer,
karıncalanma vb. kusurlar bulunmamalıdır. Yü­
zeylerde, et kalınlığı toleransları içinde kalmak
koşuluyla, hadde izleri ve çizikler bulunabilir
Borular istenildiğinde galvanizlenebilir. Galvanizleme TS 914*'e uygun yapılmalıdır.
1.2.2.3 - Genişleme
Dış çaplan 140 mm (dahil)
olan, et kalınlık­
ları 1 ile 8 mm arasında değişen ve Fe 35
1.2.2.6.2 - Toleranslar
Toleransları verilmeyen boyutlar için, TS 1980'
deki kaba toleranslar uygulanır.
1.2.2.6.2.1 - Dış Çap Toleransları
Dış çapı 50 (dahil) mm ye kadar olan boru­
larda 0,5, dış çapı 50 mm'den büyük olanlarda
ise 0,01 d'dir.
Önceden belirtilmiş olmak koşuluyla, DÇB 2
smıfı borularda toleranslar:
Dış çapı 100 (hariç) - 200 mm olanlarda:
± 0,4 - + 0,5 mm,
Dıç çapı 100 (hariç) - 200 mm olanlarda:
± 0,005 d - 0,002 d,
veya Fe 45'den yapılan DÇB 2 borular, Mad­
Dış çapı 200 mm'den büyük olanlarda:
± 0,007 d - 0,008 d,
de 2.2.2.3 e göre yapılan deneyde
olabilir.
çatlamamalı
ve/veya yaramamalıdır.
d = boru dış çapı
1.2.2.4 - Yassılma
1.2.2.6.2.2 - Et Kalınlığı Toleransları
DÇB 2 sınıfı boruar, Madde 2.2.2.4'e göre ya­
pılan deneyde çatlamamalı ve/veya yarılmamalıdır.
— DÇB 1 lerde :
•2)
Atıf yapılan Türk Standardlanmn numara
ve tarihleri arka kapak içinde belirtilmiştir.
Dış çapı 325 (dahil) mm'ye kadar olanlar­
da : ± 0,15 d
Dış çapı 325 mm'den
büyük
olanlarda, :
% ± 18 dir.
Yücut:!..
ve idare Bölümü Sayfa: 1837
S a y f a : 30
RESMÎ G A Z E T E
D Ç B 2 lerde:
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
2.2.2 - Deneyler
Dış çapı lJü (dahil) mm'ye k a d a r olanlarda:
±
2.2 2 1 - Sızdırmazlık Deneyi
0,15 mm_
Dış çapı 130 (hariç) - 325 (dahil) m m olan­
larda
±
0,125 s
Dış çapı 325
±
m m ' d e n büyük
olanlarda :
0,15 s'dir.
M a d d e 2.1 e gore n u m u n e olarak alınan borular
işletme basıncının 1,3 katı basınçlı su ile, oda
sıcaklığında (20 + 2°C) sızdırmazlık deneyinden
geçirilir.
S o n u c u n M a d d e 1.2.2.3 e u y g u n olup olmadığına
bakılır.
NOT
— (—)
toleranslar, b o r u et
kalınlığının
2 katından az ve fakat 300 mm'den çok
NOT
— Önceden belirtilmiş olmak
koşuluyla,
o l m a m a k koşuluyla, b o r u n u n yalnız b i r
D Ç B 2 sınıfı b o r u l a r d a sızdırmazlık de­
kısmında (%
neyi daha yüksek basınçlı su ile de y a ­
5) k a d a r çok olabilir.
pılabilir. A n c a k bu basınç malzemenin
s =
et kalınlığı
a k m a sının değerinin 1,1 katını geçire­
cek
1.2.2.6.2.3 - Boy
değerden
büyük
olamaz.
Toleransları
2.2.2.2 - Çekme D e n e y i
Boy
toleransları:
Çekme deneyi, M a d d e 2.1 e gore alınan n u m u
— Belirtilmeyen b o y l a r d a : +
nelerin gelişigüzel
500 m m ,
— Önceden belirtilen b o y l a r d a : 6 m boya k a ­
dar: +
10 m m 6 m'den çok : +
ayrılacak,
bir
tanesinden,
boyuna doğrultuda çıkarılacak deney
15 m m dir.
pajvası
ile, T S 138 e göre yapılır.
Deney parçası çıkarılması olanağı b u l u n a m a y a ­
cak
k a d a r küçük çaplı borular, T S 138 e göre
doğrudan doğruya çekme deneyinden geçirilir.
2 - H A Z I R L A M A V E Y A P I M ÎLE İLGİLİ
MUAYENE V E DENEYLER
Deneylerde elde
2.1 - N U M U N E
2.2.2.3 - Genişletme Deneyi
Muayeneye, b i r
ALMA
seferde sunulan boruların aynı
sınıf, tip, işletme basıncı ve boyuttakiler
bir
parti sayılarak, bunların îo 2'si n u m u n e olarak
gelişigüzel alınır. A n c a k n u m u n e sayısı
4 deli
edilecek
sonuçların
1.2.1 e u y g u n olup olmadığına
Madde
bakılır.
Deney M a d d e 1.2.2.3'de gösterilen borulara uy­
gulanır ve T S 272'ye göre, konikliğı 1:5
açısı 11° 25')
(koni
olan m a n d r e l ile yapılır. Deney
sonunda, boruda çatlama, yarılma oluşup oluş­
madığına bakılır.
az 30 d a n çok olamaz.
2.2.2.4 - Yassütma D e n e y i
2.2 - M U A Y E N E V E D E N E Y L E R
Deney, M a d d e 1.2.2.4'de gösterilen b o r u l a r a u y ­
gulanır
2.2.1 - Muayeneler
ve T S 272'ye göre, kcnikliği 1.5 (koni
gelişigüzel ayrılacak birinden, yaklaşık
olarak
50 m m b o y u n d a hazırlanacak deney parçası ile
2.2.1.1 - Gözle Muayene
T S 227 ye gors yapılır.
Muayeneye s u n u l a n boruların tümü gözle m u ­
Deney parçası, karşılıklı sıkma yüzeyleri
ayeneden geçirilir ve borularda
sındaki açıklık, aşağıda gösterildiği gibi hesap­
M a d d e 1.2.2.2
de belirtilen kusurların ve M a d d e 3.1 deki işa­
lanacak (k)
retlerin b u l u n u p bulunmadığına
Deney
bakılır.
değerini alıncaya k a d a r yassıltılır.
sonunda deney parçasında
çatlama
yarılma oluşup oluşmadığına bakılır.
2.2.1.2 - Boyut Muayenesi
M a d d e 2.1 e göre n u m u n e olarak alınan boru­
(k)
değerinin
ların boyut ve toleranslarının M a d d e 1.2.2.4 de
Föy - 1-6 d a gösterilenlere u y g u n olup olmadı­
ğına bakılır.
Yürütme ve İdare Böiümfl s » » * » • «o»»
ara­
hesaplanması:
(1 + c) s
k =
c +
s/d
ve
9 Haziran 1977 — Sayı: 15961
c = E t kalınlığı,
—
mm,
d = B o r u dış çapı, m m
c =
S a y f a : 31
RESMÎ G A Z E T E
İşletme basıncı, k g f / c m .
2
N O T — 1 Sıra 1,4' ve 6 d a k i bilgilerin dışındaki­
0,09; Fe 35 için,
ler, sadece ambalaja v e y a
0,07; Fe 45 ve Fe 52 için,
0,08, Fe 55
için,
bağlanan etikete yazılabilir.
N O T — s/d değeri, Fe 35 den yapılan b o r u l a r d a
0,2 den öteki çeliklerden yapılanlarda
0,17 den çok olduğunda, deneyden önce
çenelerin basacağı boru kısımları b o r u
et kalınlığına eşit genişlikte işlenerek
düzeltilmelidir.
borulara
N O T — 2 İthalatta uygulanması
halinde
işaret ve numarası a r a n m a z
TS
3.2 - A M B A L A J L A M A
M a d d e 2.1 e göre alınan n u m u n e l e r d e n herhan­
gi b i r i standarda u y m u y o r s a , parti standarda
aykırı sayılır.
Borular, uçlarına,
zedelenmelerini önleyecek
k o r u m a parçaları geçirildikten ve koruyueM bir
madde (örneğin: m a k i n e yağı) ile yağlandıktan
sonra, eğrılmeyecek ve yüzeyleri bozulmayacak
şekilde bağlanarak ambalajlanır. A m b a l a j a , üze­
rinde. M a d d e 3.1 deki bilgilerden başka, ambalaj­
d a k i boru sayısı d a yazılmış b i r etket
(saç
veya karton) bağlanır.
2.4 - M U A Y E N E V E D E N E Y
İstenildiğinde,
2.3 - DEĞERLENDİRME
RAPORU
Muayene ve deney r a p o r u n d a en az aşağıdaki
bilgiler bulunmalıdır.
— M u a y e n e n i n ve deneyin yapıldığı y e r i n
ve
laboratuvarın, muayene ve deneyi yapanın
ve/veya r a p o r u i m z a l a y a n yetkililerin adları
görev ve mesleği,
ambalajlanmadan
da
4 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
4.1 - Yapımcı veya satıcı, istendiğinde,
— M u a y e n e ve deney tarihi,
— Numunenin
borular
teslim edilebilir.
b u stan­
d a r d a u y g u n l u k beyannamesi vermek veya gös­
termek
tanıtılması,
zorunluğundadır. B u beyannamede sa­
tış konusu malın:
— M u a y e n e ve deneyde u y g u l a n a n standardlar m numaraları,
a)
1. Bölümdeki özeliklerde olduğunun,
— Sonuçların gösterilmesi,
b)
2. Bölümdeki muayene ve
deneylerin ya­
pılmış ve u y g u n sonuç alınmış bulunduğu­
— M u a y e n e ve deney sonuçlarını değiştirebile­
cek etkenlerin sakıncalarını önlemek üzere
a l m a n tedbirler,
— U y g u l a n a n muayene ve deney metotlarında
belirtilmeyen v e y a z o r u n l u görülmeyen, fa­
kat muayene ve deneyde yer almış olan iş­
lemler,
nun,
belirtilmesi gerekir.
4.2 - B u s t a n d a r d a gore yapılan malların üze­
rine, gerektiğinde. M a d d e 3.1 de belirtilen Türk­
çe bilgiler, ayrıca yabancı dilde de yazılabilir
— S t a n d a r d a u y g u n olup olmadığı,
— R a p o r t a r i h ve
5 - TÜRK S T A N D A R D L A R I N 1 N U Y G U ­
L A N M A S I H A K K I N D A T Ü Z Ü K HÜ­
KÜMLERİNE GÖRE Y A P I L A C A K
İŞLEM
numarası.
3 - PİYASAYA A R Z
3.1 - İŞARETLEME
B u standarda göre yapılan boruların üzerine en
az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve kolayca silin­
meyecek şekilde yazılmalıdır.
— Firmanın tescilli markası v e y a kısa adı,
— B u standardın işaret ve numarası
şeklinde),
(TS 348
5.1 - Denetleme görevi, denetlenen m a l l a r duy­
sal inceleme ve/veya ölçme y o l u y l a
muayene
edilmek, gerektiğinde, deneyler yapılmak
veya
yaptırılmak suertiyle yerine getirilir.
5.2 - Denetleme görevi yapılırken n u m u n e alın­
ması gereken hallerde, M a d d e 2.1 e göre, 4 takım
n u m u n e hazırlanır ve Tüzüğün b u yone ilişkin
hükümleri yerine getirilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1939
S a y f a : 32
RESMİ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
BORULAR
DİKİŞSİZ, ÇELİK
B O Y U T L A R (GENEL)
TS
346/1
kaaMlutfa l ı m l » | i
UDK
621.643.2
tarfeMttlr.
Dış çap d«168,3 y* ct kalınlığı s*4,5 olan Fe 35
dtn yapılmış borunun gösterilisi;
Boru 168,3X4,5 TS3*6/1_Fe35
Dts çap
d
11(1.? 1
I nis I
|Et kalınlığı
s
1.6
Dış çaplara gb're istenildiğinde uygulanabilecek diğer
et k a l ı n l ı k l a r ı
5? Z
Eh
ir
3T
( 51.8)
333
İ35 I
M
57
603
3DL~
70 )
1101.61
TBS~
naz
331
2.6
2.6
4t
5
3 t
3.2
33"
3*
M:
-İS
Q2T
Z
,4
22
;2
Z%3
zz £zz.Z2 4
zz
İSz2 z zzz
zı
rzzz z
3
z
z
z
z
z
z
2
3
zz zz
z 3 rz
zz Z Z zZı5SS
EK
?z555
Z 3 z2 r Z Z Z
0
m
z
5
z
z.
z
z
z
iz
z Z Z 2 zz z pr z5z
z zzz z z Zztz2 ZTr Z r2tz z Z t
z Z^ 3
zt
zz
z
Z
El
z
232
z 3:z zT ztarz
3:
z
7KK
3 Z
2
Z 4
3 H
165.1
166,3
i p "
rw7
TÜT)
J1M_
. 219.1
İ2M)
267
_27S_
M3E
55i l â
Z
_45_
S55
z
351
JL
6j3
_2a_
~İ6T"
.70 )
SOS
I 55B3)
z
z
Z
Z^
z
2
z:
zı
ZuZ
z zz
Z z
Z
t
Z
zz ^ ar^ z^4
3 Z^
z
zrz
z z
0z
z
z
z:
zı
2 T Z
z
z
z
Z
ar
kullanılmamalıdır.
z3
zZî
zzl
Zz
zr z z ^ z -4
s:
2 T Z
0
T1ı5
12,5
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1940
z
-4
7
~T0
10
10,5
Parantez içindeki değerler zorunluk olmadıkça
z-4
EJZ 2
ZCZ
z
Z Z
ar
355.6
419
Z Z
2
z z
. 139ı?
16
0 3
2
w
toto
10
E2
2
Yy Z
6,37,1
M 3.6
ara
z
0
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
S a y f a : 33
RESMÎ G A Z E T E
BORULAR
DİKİŞSİZ, ÇELİK
DÇB - 1
T
346/2
S
UDK
Belirtilmeyen husınUrda Imalltfi serbesttir,
Dış çapı d = 8B,9
Dış
88,9X3,2
Et
1»
çap
10
olan
ÇBD-1
borunun g ö s t e r i l i ş i ;
TS 3 4 6 / 2
kalınlığı
işletme
d
U
ölçüler mm *\r
ve et kalınlığı s = 3,2
Boru
621.643.2
S
basıncı
min.
kgf/cnî
ma*.
25
16
-
21
1.8
16
17,2
70
2
21,3
25
2,3
26,9
30
33,7
38
2,6
42,4
>
44,5
48,3
57
60^
2,9
76,1
3,2
88,9
108
3,6
114,3
133
4
139,7
159
4,5
168,3
5,4
193,7
6
216
5,9
219,1
267
273
318
7.5
323,9
711
355,6
A
O
368
8.«
10
408,4
419
508
11
521
«,5
1 ) D ı ş t a p v c c t kalınlığı d e j j e r l e r i , F 8 y - 1 d e n seçilmiş d e ğ e r l e r d i r .
2) B u ölçü 1 5 3 0 2 / 1 d<n a l ı n m ı ş t ı r .
N O T . ö l e u b i l d i r i l m e y t n y e r l e r d e b i r yüksek işletme b a s m a n a a r t d e ğ e r l e r
Yürütme ve idare Bölümü
Sayfa:
1941
S a y f a : 34
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
BORULAR
DİKİŞSİZ, ÇELİK
DÇB 2 - Fe 35
346/3
TS
UDK
621.643.2
Ö l ç ü l e r n ı di.-.
Oılirtilrr.eysn h u s u ı l a r a a ve Bİ{im(tndirmca* yapımcı tzrtasVAr.
Dış çapı d = 86,9 ve et kalınlığı ı 4 olan,Fe 35 den yapılmış borunun gösterilisi;
Boru
Dış çap
fl
d
40
14 «
16
17,2
20
21,3
25
28,9
30
33,7
38
42,4
£4,5
48,3
57
60,3
76,1
88,9
108
114,3
133
139,7
1S9
168,3
193,7
216
219,1
508
521
1 -
V >
NOT_ î
Et kalınlığı S min
İstetme bofincı kgf/cm* max.
80
64
100
V
V»
2
2
2,3
•
2,6
2,6
2f
3,6
4
267
273
318
323,9
355,6
368
406,4
419
1Î
35,9 K/i TS 343/3 _ Fe 35
5,0
2,9
3,S
3,6
4,0
4,0
5,0
5,0
6,3
4,5
5,6
5,6
6,3
7,1
S,4
6
5,9
6,3
7,1
8,8
7,1
8,0
6,3
8,8
10,0
11,0
12,5
7,5
1
11,0
14,2
12,5
12,5
16
14,2
14.2
17.5
16
17.S
17,5
22,2
7,1
8
J
3,2
3,6
4
4,5
2,9
8,8
10
11
11,5
F c y . 2 nm OımdiP.
Yürütme ve idare Bolümü Sayfa : 1942
10
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
S a y f a : 35
RESMÎ G A Z E T E
BORULAR
DİKİŞSİZ, ÇELİK
DÇB 2 - Fe 45
346/4
TS
UDK
621.643.2
ÖlcüUr İnin dir.
B«lir-tilm«ytn husuflarda vt bicirnUndirmtdt yapımcı
s«rb(sttir.
Dıs çap d*88,9 ve et kalınlığı s = 3,6 olan, Fe 45 den yapılmış borunun gösterilisi;
Boru 88,9X3,6
Dıs çap
1)
d
14 "
16
17.2
20
21,3
25
26,9
30
33,7
38
42,4
44,5
48,3
57
60,3
76,1
88,9
108
114,3
133
139,7
159
168,3
193,7
216
219,1
267
273
318
323,9
355,6
368
406,4
(19
508
521
TS346/*-F«45
Et kalınlığı S min
İsletme basıncı kqf/cm max.
80
64
2
40
1,8
1,8
2
1
2,3
2,3
2,6
2,6
2.«
2,9
2.9
3,2
3,6
4
4,5
100
4,5
3,2
3,6
4
4,5
5
3,2
3,6
<,5
5,«
5
5,6
6,3
6,3
6,3
7.1
8
6
5,9
7,1
7,1
8,8
6,3
8
8,8
7,5
7,1
g
10
10
12,5
11
11
14,2
5,4
8.8
10
11
11,5
12,5
12.S
1 £
16
5,6
,9
14,2
16
11
16
20
„ W Föy- 2 nin a y n ı d ı r .
KOT- )
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1943
S a y f a : 36
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
BORULAR
DİKİŞSİZ, ÇELİK
DÇB 2 - Fe 52
346/5
TS
UDK
621.643.2
ÖU«ltr
B«lirtilm»y«n
mm d!r.
huıgslerda it b i f i m l t n d i r m c d c yapımcı serbesttir.
Dıî çapı (1:88,9 vc et kalınlığı s*3,2 olan,Fe52 de yapılmış borunun gösterilisi;
B o r u 8 8 , 9 X 3 , 2 TS 346/5 _ Fe52
Dış çap
d
64
Et kalınlığı S m in
isletme basıncı, kgf/cm* man
80
14 »
16
17.2
20
21,3
25
26,9
30
100
2
33,7
38
42,4
44,5
48,3
57
60,3
71,1
88,9
108
114,3
133
139,7
159
168,3
193,7
216
219,1
1,8
2
2,3
1
267
273
318
323,9
355.6
368
406,4
419
508
521
2,6
2,9
3,2
3,6
4
4
4,5
4,5
5
5,4
6
5,9
6,3
6,3
8
7,5
7,1
8
8
8,8
8,8
10
11
11,6
Föy-2 nin aynıdır.
Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa : 1914
10
11
10
12,5
12,5
14,2
14,2
16
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
S a y f a : 37
RESMÎ G A Z E T E
BORULAR
DİKİŞSİZ, ÇELİK
DÇB 2 - Fe 55
346/6
TS
UDK
621.643.2
B e l i r t i l m t y t t ı h u c u î ı c r d a vs c i ç i n . ı c s . -MÛÎ yapımcı strtcstcır.
Dış çapı d=
d
'' • '
u ,
: r
! T ! n
d ı r
-
P l , 9 ve et kalınlığı s = 3,6 o'.cn,roG3 den yapılmış borunun gösterilişi^
Boru
Dış çapı
c
88,9X3,6
TS 34G/G _ F«! 55
KGİmiıŞı ij
isletme basıncı
I
b4
£t
1 )
40
roin
kçf/cm
max
eo
toc
14 >
2
16
17,2
20
21,3
25
26,9
30
33,7
38
42,4
44,5
48,3
57
60,3
76,1
88,9
108
114,3
133
139,7
159
168,3
193,7
216
219,1
267
273
318
323,9
355,6
368
406,4
419
508
521
1,8
1,8
2
2
2İ3
2,3
2,6
2,6
2,9
2,9
3,2
3,2
3,6
3,6
3,6
4
4
4
5
4,5
5
5,4
5,6
6,3
6,3
8
4,5
5,4
5,9
6
7,1
6,3
7,1
8
10
7,5
8,8
8,3
11
7,1
8
10
10
12 5
8,8
10
11
11
12,5
14,2
11
11,5
14,2
17,5
NOT- J
Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa : 1945
S a y f a : 38
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
Müşterek Kararnameler
M i l l i Eğitim Bakanlığından:
Karar
Sayısı: 18239
1 — 1750 sayılı K a n u n u n 23. ve geçici 10. maddeleri i l e «Üniversiteler Öğretim
Üyeleılnin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltilmeleri hakkında Tüzüksün 19. maddesi
hükümleri uyarınca, A n k a r a Ünlyersitesi Tıp Fakültesi Fakülte K u r u l u tarafından se­
çilen ve seçimi Üniversite Senatosunca k a b u l edilen, aynı Fakülte î ç Hastalıkları Kür­
süsü Doçenti D r . Orhan Seyfi Şardaş'm, K a d r o y a bağlı olmaksızın ve aylığını Doçent­
l i k kadrosundan almak üzere Üniversite Profesörlüğüne terfii uygun görülmüştür.
2 — B u kararı Millî Eğitim B a k a m yürütür.
3/6/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
Mülli Eğitim Bakanı
S. DEMİREL
A. N. ERDEM
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:
Karar
Sayısı: 18233
1 — 5305 sayılı kanunla değiştirilen Umumî Hıfzıssıhha K a n u n u n u n 12. mad­
desi gereğince 21/5/1977 tarihinde görev müddeti sona erecek olan Yüksek Sağlık
Şurası Üyelerinden Prof. D r . M i t h a t Erdoğan'ın yerine i s t a n b u l Üniversitesi Cerrah­
paşa Tıp Fakültesi C e r r a h i Kürsüsü Profesörü D r . B e d i i Gorbon'un Yüksek Sağlık
Şûrası Üyeliğine atanması uygun görülmüştür.
2 — B u kararı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür.
25/5/1977
OTMHOTffiASKAm
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
Karar
S.
KORUTÜRK
Sağlık ve Sos. Y . B a k .
Dr. V.
TANIR
Sayısı: 18232
1 — Açık bulunan 1 i n c i derece k a d r o l u Çorum Sağlık ve Sosyal Yardım Mü­
dürlüğüne, Bingöl eski Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü Dr. A r i f H i k m e t Yurtseven'in
657 sayılı kanunun 92. maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür.
a — B u Kararı Sağlık ve Sosyal Yardım B a k a m yürütür.
25/5/1977
CUMHURBAŞKANİ
FAHRİ
Başbakan
Sağlık ve Sos. Y . B a k .
S. DEMİREL
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1946
Dr. V.
TANIR
S.
KORUTÜRK
T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 E k i m 1920
PERŞEMBE
9 HAZİRAN 1977
Sayı : 15961
İLÂN BÖLÜMÜ
İLANLAR
Altındağ 1. Asliye H u k u k Hâkimliğinden:
1972/965
Davacı A n k a r a Valiliği tarafından davalılar Mehmet öncel, Nejat Yeğer ve m i ­
rasçımı İhya Tamer aleyhine açılan alacak davasının yapılan muhakemesi sırasında:
Havai'. Peride Yeger adına çıkartılan davetiyenin bilâ tebliği iade edildiği yapı­
lan zabıta tahkikatına göre de adresinin meçhul olduğu anlaşılmış bulunduğundan da\.• •'uya ilânen tebligat yapılmış buna rağmen duruşmaya gelmediği anlaşıldığından, b u
'nerede gıyap kararı çıkartılmasına kaTar verilmiştir.
Kurar gereğince, 27/6/1977 saat 10.30 d a duruşmaya gelmediği takdirde duruşm a i r u n gıyabında yapılacağı gıyap k a r a n yerine k a i m o l m a k Uaere i l a n olunur.
9052
•1976/706
Davacı içişleri Bakanlığı tarafında ndavalılar H a m d i U z u n ve Yaşar Yıldırım
aleyhine açılan tazminat davasının yapılan muhkemesi sırasında verilen k a r a r gere­
ğince :
Davalı Yaşar Yıldırım adına çıkartılan davetiyenin bilâ tebliği iade edildiği ya­
pılan rabıta tahkikatına göre de adresinin meçhul olduğu anlaşılmış bulunduğundan
davalıya Manen tebligat, yapılmasıan ve duruşmanın 24/6/1977 tarihinde saat 9.30 a bı­
rakılmasına karar verilmiştir.
Davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
9053
1977/187
Usv>iCi Recep K a d e m l i tarafından davalı Seyit A l i B a l o n aleyhine açılan gaiplik
davasının yapılan muhakemesi sırasında verilen k a r a r gereğince:
Davalı Seyit Alı Balon'un 6 yıldan b u yana bulunamadığını, b u yüzden gaiplik
kararı almak için mahkememize müracaatta bulunduğunu, kendisi ise, halen nerede
olduğu tespit edilememiş o l m a k l a gaip Seyit A l i B a l o n hakkında nerede bulunduğu
ve b u hususta duyguya müstenit malûmatlarının bulunan şahısların mahkememize
görülmekte ve duruşması 5/7/1977 Salı günü saat 9.1'5 de icra olunacak yukarıda esas
numarası yazılı dosyaya malûmat verilerek HIÜMK.
n u n 32. maddeleri gereğince
ilân olunur.
9054
S a y f a : 40
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
A n k a r a 4. Asliye H u k u k Hakimliğinden :
1976/870
Çankaya Platin Sokak No. 9/2 Ankara'da Mustafa K e m a l K e m e l Aydın;
A n k a r a S u l a r İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan
alacak
davasının yapılan duruşmasında;
Adınıza yapılan Hanen davetiye tebliğine rağmen mahkemeye gelmemeniz ve b i r
vekille de kendinizi temsil ettirmediğinizden b u defa adınıza ilânen gıyap kararı teb­
liğine k a r a r verilmiştir. K a r a r gereğince 7/7/7977 günü saat 9.30 d a mahkemede hazır
bulunmanız bulunmadığınız takdirde davaya gıyabınızda devam edilecektir.
Keyfiyet gıyap kararı tebliği yerine k a i m o l m a k üzere i l a n olunur. 9051
—
Altındağ ¡2. Asliye H u k u k Hâkimliğinden:
M a h k e m e m i z i n 1976/1178 esasında kayıtlı davacı Hüsamettin T u n c e l v e k i l i Avu­
kat Rıza özden i l e H a a y t i Yüceer tarafından davalılar F a t m a Çiçek, Y u s u f B a k a n ve
Alaettin Y a n m a z aleyhine acılan mülkiyet tespiti davasının yapılan duruşması sıra­
sında verilen k a r a r gereğince.
Davalılar F a t m a Çiçek, Y u s u f B a k a n ve Alaattlri Yanmaz'ın adresleri meçhul
olup dava dilekçesi ve duruşma günü ilânen yapılmış duruşmaya gelmediklerinden
adlarına ilânen gıyap kararı tebliğine k a r a r verilmiş ve duruşma 30/6/1977 gününde
saat 10.00 a talik edilmiştir.
Mezkûr davalıların muayyen günde bizzat duruşmada hazar bulunmaları veya
kendilerini b i r vekille temsil ettirmeleri aksi takdirde gıyaplarında k a r a r verileceği
hususu gıyap davetiyesi yerine k a i m o l m a k üzere ilân olunur.
9055
•
A n k a r a 4. S u l h H u k u k Hâkimliğinden:
1976/501
Davacı A n k a r a S u l a r İdaresi Genel Müdürlüğü vekiyi Avukat A t i l l a S a v tarafın­
d a n Durmuş SUtyemez aleyhine acılan alacak davasında:
Davalının adresine gönderilen tebligatların bilâ tebliğ İade edildiği zabıta mari­
fetiyle de adresinin tespit edilemediğinden duruşma gününün ilânen verilmesine k a ­
r a r verilmiştir.
Yukarıda adı yazılı b u l u n a n davalını ndurusmanın bırakıldığı 12/7/1977 günü
aaat 10.00 d a mahkemeye gelmediği ve kendisini de b i r vekille temsil ettirmediği tak­
dirde usulün 509-510. maddeleri gereğince adına gıyap k a r a n cıkarümaksızın duruş­
manın gıyabında devamına k a r a r verileceği dava dilekçesi tebliğ yerine k a i m o l m a k
Üzere İlân olunur.
9056
i s t a n b u l 2 n c i Asliye Ceza Hâkimliğinden:
E . N o : 1975/741
K . N o : 1976/607
1918 sayılı k a n u n a muhalefetten M a h k e m e m i z i n 31/8/1976 t a r i h l i ilâmı i l e
(1177 sayılı k a n u n u n 88/2, 1918 sayılı k a n u n u n 25/3, 25/Son, C . K . n u n 55, 59, 647/4.
m a d d e l e r i gereğince 3 a y 10 gün h a p i s 25 l i r a ağır p a r a cezası, h a p i s i n beher günü
20 l i r a d a n 2.000 l i r a ağır paraya çevrilmesine hükümlü) İstanbul Eminönü M e r c a n
Otelinde y a t a r k a l k a r , Müslim oğlu, 1958 doğumlu, sanık M e h m e t E m i n Çetindağ
hakkında gıyabi ilâm, bütün a r a m a l a r a rağmen b u l u n u p tebliğ edilemediği cihetle,
7201 sayılı Tebligat K a n u n u n u n 28, 29, 30, 31. maddeleri hükümleri gereğince ilânen
tebliğine, hüküm fıkrasının neşir t a r i h i n d e n i t i b a r e n 15 gün s o n r a m u h a t a b a tebliğ
edilmiş sayılmasına k a r a r verilmiştir.
Keyfiyet ilânen tebliğ o l u n u r .
9065/1
9 Haziran 1977
2 — İsteklilerin usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarım, bunlara ait geçici teminat makbuz veya banka
mektuplarım havi kapalı zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar İl Daimi Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.
3 — Şartname ve diğer ilgili evrak, mesai saatleri dahilinde İl özel İdare Müdürlüğünde görülebilir.
4 — ihale 28 Haziran 1977 Salı günü maddelerin karşılarında belirtilen saatlerde, Vilâyet binasında toplanacak İl Daimi Ko­
misyonunda yapılacaktır.
5 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet duyurulur.
1
2
3
İşyeri
İ ş hanı, bodrum ifcatta 012, 017, 018, 019, 020, 021, 022,
023, 024 No. lu yerler
Zemin katta 101, bodrum katta 007 No. lu yerler
Zemin katta 102
CİNSİ
(DÜ. G. LO.) Düğün, Gazino,
lokanta salonu
Mağaza ve deposu
Mağaza
15.000,25.000,
30.000,
25.550,39.750,46.150,-
10.00
10.15
10.25
9220 / M
Sayfa:41
Sıra No.
Aylık
Muh. Kirası Geç. Tem. İhale
TL.
TL.
Saati
Sayı:I96SI
1 — İlimiz Sabunî Mahallesi Saraçlar Caddesinde yeni yapılan İl özel İdaresine ait-İs - Hanı binasındaki aşağıda dahili kapı
numarası, aylık muhammen kira bedeli, geçici teminatı yazılı yerler 2490 sayılı Yasanın 31 nci maddesi hükümleri gereğince kapalı
zarf usulü ü e ve üç yıl müddetle kiraya verilecektir.
axazvo pssaa
Edirne Valiliğinden :
S a y f a : 42
Ege O r d u Komutanlığı Askeri Savcılığından :
F i r a r suçundan sanık 8. P. A. 1. T b . l . B l . erlerinden M u h i t t i n oğlu. 1951 do­
ğumlu. M a h m u t Çikolar hakkında Ege O r d u Komutanlığı Askeri Mahkemesinin
9/12/1975 gün ve 1975/244 170 sayılı hükmü ile As. C. K . n u n 66/1-A ve T . C. K . n u n
59 uncu maddelerine teban beş ay hapsine ve yeni baştan asker edilmesine k a r a r
verildiği, adresi bilinmediğinden ilânen tebliğ olunur
İlân tarihinden 15 gün geçmekle tebliğ yapılmış sayılır.
9150 /1-1
F i r a r suçundan sanık 57. Top. Tuğ. 2. T b . 1. B t . erlerinden A. F e h m i oğlu,
1952 doğumlu, Şükrü Coşkun hakkında Ege O r d u Komutanlığı A s k e r i Mahkemesinin
8/12/1975 gün ve 1975/230-168 sayılı hükmü ile As. C. K n u n 66/1-A maddesine teban
altı ay hapsine ve yeni baştan asker edilmesine k a r a r verildiği, adresi bilinmediğin­
den ilânen tebliğ olunur.
İlân tarihinden 15 gün geçmekle tebliğ yapılmış sayılır.
9151 /1-1
F i r a r suçundan sanık 19. Tuğ. Çvş. T l m g . 1. B l . erlerinden İmam oğlu. 1955
doSumlu, Ahmet K a r a b u l u t hakkında Ege O r d u Komutanlığı Askerî Mahkemesinin
4/12/1975 gün ve 1975/316-157 sayılı hükmü ile As. C. K . n u n 66/1-A maddesine teban
altı ay hapsine ve yeni baştan asker edilmesine k a r a r verildiği, adresi bilinmediğin­
den ilânen tebliğ olunur.
İlân tarihinden 15 gün geçmekle tebliğ yapılmış sayılır.
9152 / 1-1
İzin tecavüzü suçundan sanık 177. P. A. 2. T b . 4. B l . E r l e r i n d e n H a m i t oğlu 1954
doğumlu, A. Osman Topçu hakkında Ege O r d u Komutanlığı Askerî Mahkemesinin
30'12'1976 gün ve 1976/779-1284 sayılı hükmü ile As. C. K . nun 66/1-B maddesine teban
altı ay hapsine ve yeni baştan asker edilmesine k a r a r verildiği, adresi bilinmediğin­
den ilânen tebliğ olunur.
İlân tarihinden 15 gün geçmekle tebliğ yapılmış sayılır.
Sİ53 / 1-1
•
A r t v i n İli Borçka Devlet O r m a n Kereste Fabrikası Müdürlüğünden:
Cins ve kalitesi
Parti
No.
Parti
adedi
M . bedeli
TL.
Miktarı
M'
Adet
G. temi.
TL.
986.068" "~"2.20Ö~" " 6 2 6 0 0
35-51
IIT." S. N . ' B o y Lâd." K . KerT
" 18231
TV. S. N B o v Lâd. K . K e r .
1064
51,040
1.900
7.300
52
1
36.476
7034
2 nno
5 *no
K a d r o n lata kısa bov
53
1
54-56
94.0R8
1.500
10.600
K a d r o n lata kısa boy
o
38216
13.978
1.600
1 500
Çıta kısa boy
57
1 28020
TOPLAM:
1181,650
187.600
23
95121
1 — Yukarıda müfredatı yazılı 23 parti ladin köknar k u r u keresteler hizala­
rında yazılı muhammen bedelleri üzerinden
50 si peşin "» 50 si 6 ay vadeli müddetsiz l i m i t dahili b a n k a mektubu karşılığında açık artırma suretiyle satışa çıkarıl­
mıştır.
2 — Satış 22/6/1977 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14,00 te F a b r i k a
Müdürlüğünde toplanacak K o m i s y o n huzurunda yapılacaktır.
3 — Satışa ait şartname ve ölçü listeleri Orüs Gene . Müdürlüğünde A r t v i n ,
Rize, Trabzon, Samsun, Ankara, i s t a n b u l , İzmir, Elazığ, E r z u r u m O r m a n İşletme Mü­
dürlüklerinde B o l u , Düzce, Ardeşen Kereste Fabrikaları ile Fabrikamız Müdürlüğünde
görülebilir.
4 — İsteklilerin b e l i r l i gün ve saatten evvel almak istedikleri partiler it.-in ayrı
ayrı yatıracakları teminat makbuzları ile b i r l i k t e K o m i s y o n u m u z a müracaatlar: i l â n
olunur.
9274 / 1-1
_
1
9 H a z i r a n 19Î7 — Sayı: 15961
S a y f a : 43
RESMÎ G A Z E T E
'Feke Devlet O r m a n İşletmesi Müdürlüğünden :
Deposu
Göksu
»
»
»
Düşmüş
»
»
»
>
Tokmanaklı
»
»
»
C i n s ve nev'i
3. S . N . B.Çz. T o m r u k
3. S . K . B.Çz. T o m r u k
C a m M a d . Direk
C a m Sanayi O d u n u
3. S. N . B . Çk. T o m r u k
3. S. N . B . S e d . T o m r u k
3 . S . N . B.Gök. T o m r u k
3. S. K . B . Çk. T o m r u k
Sedir T e l Direk
3. S . N . B.Çz. T o m r u k
3. S. K . B.Çz. T o m r u k
2. S. Çam M a d . Direk
Çam Sanayi Odunu
Adet
M?. D m ' .
5232
1907
1861
656
860
135
160
205
815
2144
1800
8731
1077
1091.601
287.491
184.357
52.905
251.579
42.022
51.740
44.538
105.806
345.612
200.311
461.509
55.781
M u h . Bed. Teminatı
Lira
Lira
1.000
750
650
700
1.200
1.000
1.200
900
1.035
1.000
750
650
700
8L9ÖÖ""
16.200
9.000
2.800
22.650
3.150
4.650
3.100
8.250
25.950
11.300
22.500
2.950
214.400
Umumî yekûn
3175.252
25583
1 — İşletmemizin Feke
Bölgesi Düşmüş-Göksu O r m a n dışı ve T o k m a n a k h
o r m a n içi depolarında mevcut yukarıda beyanı yazılı muhtelif cins orman emvalle­
r i 15/6/1977 tarihine rastlayan Çarşamba günü İşletmemiz İdare binasında vadeli açık
artırma suretiyle satılacaktır.
2 — E m v a l bedeli üzerinden hesaplanacak °/» 12,5 istihsal vergisi,
3 özel İda­
re hissesi, "'« 3 bakanlık fonu, °<> 3,75 tellaliye resmi, "'» 03 karar p u l u alıcıya aittir.
3 — V a d e l i almak isteyenlerin tebligatı müteakip e n geç 10 gün içinde m a l be­
delinin '"o 50 s i i l e yukarıda 2 n c i maddede belirtilen vergüeri peşin ve "'o 50 emval
bedeli içinde usulüne uygun düzenlenmiş müddetsiz b a n k a mektubunu İşletmemiz vez­
nesine vermesi şarttır.
4 — Satışa ait 15/B model şartname ve ekleri O r m a n Genel Müdürlüğünde, Ada­
na O r m a n Bölge Başmüdürlüğünde, Adana, Kozan, Saimbeyli, Kahramanmaraş, Yah­
yalı, Diyarbakır O r m a n İşletme Müdürlüklerinde Satış gününe kadar görülebilir.
5 — T a l i p l e r i n 15/6/1977 Çarşamba günü saat 13.30 a kadar almak istedikleri
partilere ait teminat makbuzları ile birlikte, 15/B model açık artırmalı satış şartna­
mesini imzaladıktan sonra Satış K o m i s y o n u n a müracaatları ilânen duyurulur.
9277/ 1-1
•
istanbul Telefon Başmüdürlüğünden:
SANTRAL SATIN ALINACAKTIR
Bölgesel Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet santral kapalı teklif m e k t u b u
almak suretiyle satın alınacaktır.
B u ise ait şartname Gayrettepe Yıldızposta Caddesindeki Başmüdürlük M a l ­
zeme Müdürlüğünden temin edilebilir.
İstekli olanların kapalı teklif mektupları ile geçici teminatını en geç 7/7/1977
Perşembe günü saat 11,00 e kadar Malzeme Müdürlüğüne getirmeleri ilân olunur.
9290 /1-1
MUHTELİF A M P U L S A T I N A L I N A C A K T I R
Başmüdürlüğümüz ihtiyacı 14 k a l e m muhtelif a m p u l kapalı teklif alma sure­
tiyle satm alınacaktır.
B u işe ait şartname Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlük M a l ­
zeme Müdürlüğünden temin edilebilir.
İstekli olanların b u işe ait kapalı teklif mektuplarını en geç 30 H a z i r a n 1977
Perşembe günü saat 11,00 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilân olunur.
9289 / 1-1
Geyve Devlet O r m a n İşletmesi Müdürlüğünden:
Bölgesi
Deposu
C i n s ve nev'i
P. Âdedi
M . Dm .
M . Bedeli
Lira
775
675
500
775
600
700
850
400
450
1.350
1.250
500
3
3
j | ||-
Pamukova
ECatırözU
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Doğancay
Eskiyayla
2. S. N . B . Kayın T a m .
3. S. N . B . K a y m T o m .
3. S. K . B . K a y m T o m .
3. S . t N . B . Meşe T o m .
S. S . K . B . Meşe T o m .
3-S.K.B.Çz. T o m r u k
3 . S . N . B.Çz. T o m r u k
Çam m a d e n direk
C a m yuvarlak S n . O d .
Kayın ıskarta T r a .
Travers artığı K n . K .
3 . S . K . B . K a y m Tom.
2
9
11
ı
1
1
T
37J075
286.134
374.074
2.996
17.097
1.562
4.130
9.060
14.750
20.731
8.273
205.712
YEKÛN
37
981.647
ı1
1
ı
1
Teminat
Lira
1.798
14.4« 1
14İÖ2
174
769
82
266
272
498
2.099
778
7.715
İzahat
K a y m imalâttan
»
»
»
»
»
»
»
»
Serbest piyasa
»
»
»
»
n
»
K a y m İmalâttan
»
»
»
»
42.954
1 — İşletmemiz P a m u k o v a ve Doğancay Bölgelerinin Katırözü ve E s k i y a y l a depolarında yukarıda müfredatı yazılı 37 p a r t i or­
m a n e m v a l i açık artırma suretiyle 4/A ve 15/B model şartnameler m u c i b i satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık artırmalı satış 17/6/1977 GUma günü saat 14,30 d a P a m u k o v a Bölge Şefliği binasında toplanacak K o m i s y o n huzurunda
yapılacaktır.
3 — 2. Sınıf k a y m t o m r u k l a r m a l bedelinin "'« 50 s i ile v e r g i l e r i ve bakiye borç için % 9 üzerinden hesaplanacak faizi ve müddetsiz b a n k a mektubu peşin alınmak kaydıyla 3 ay vade ile satılacaktır.
4 — 3. Sınıf t o m r u k l a r d a m a l bedelinin *•» 25 i peşin bakiyesi 6 ay vadeli müddetsiz b a n k a m e k t u b u karşılığı satılacaktır.
5 — İbreli t o m r u k l a r % 50 s i , % 9 faiz, vergi ve rüsumlar peşin, °-b 50 s i müddetsiz b a n k a m e k t u b u karşılığı satılacaktır.
6 — Satışa çıkarılan p a r t i l e r i n e n azı 1.562 M , e n çoğu 46.837 M
5
3
dür.
7 — Alıcılar % 7,5 teminatlarını ihale saatine kadar yatırmaları
8 — Satışa iştirak edeceklerden 4/A ve 15,'B model şartname lerdeki yazılı belgeler istenecektir.
9 — Satışa ait ilân şartname O r m a n Genel Müdürlüğü, Civar Bölge Başmüdürlükleri, İşletme Müdürlükleri ve Bölge Şefliklerinde
görülebilir.
10 — İsteklilerin b e l i r l i gün ve saatte K o m i s y o n a müracaatları ilân olunur.
9278 / 1-1
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
S a y f a : 45
RESMÎ G A Z E T E
Devlet O r m a n İşletmesi Beyşehir Müdürlüğünden :
E m v a l i n c i n s i nev'i
2. S. N . B . Çam t o m r u k
2. S. K B . »
3. S. N . B . »
»
3. S. K . B . »
Çam Sanayi o d u n u
3. S. N B Gök. T o m .
3. S. K B . »
Göknar S. o d u n u
Göknar M a d e n D i r e k
Parti
adedi
8
2
14
3
15
3
7
1
1
Miktarı
MK D M .
Adet
3
1119
193
2844
551
3987
397
1588
326
59
343.197
58.915
672.503
114279
576.674
68.670
211.625
24.961
4.000
M u h . B e d . % 7,5 Geç. T e m .
Lira K r .
Lira K r .
41İ00,—
5.800 —
65.600,—
8.600,—
34.600,—
6,700,—
15.900 —
1.500,—
20fİ,—
1.600,—
1.300,—
1.300,—
1.000,—
800,—
1.300,—
1.000,—
800,—
700,—
180.100,—
2.074.824
11064
Genel Yekûn
54
1 — İşletmemizin 1977 yılı istihsalinden o l u p Beyşehir M e r k e z ve K u r u c a o v a
Bölge meıkezleri deposunda mevcut 11064 adede denk 2074.824 M o r m a n e m v a l i
16/6/1977 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00 de K u r u c u o v a Bölgesi satış sa­
l o n u n d a toplanacak k o m i s y o n h u z u r u n d a satışı yapılacaktır.
2 — Satış % 50 peşin olup bütün vergilerle b i r l i k t e üç aylık n i z a m i faizi pe­
şinatla b i r l i k t e t a h s i l e d i l i r .
3 — Satışla i l g i l i % 12,5 istihsal vergisi, % 3 özel idare hissesi, % 3 Bakanlık
fonu, % 3.75 delaliye resmî ve % 03 k a r a r p u l u alıcıya a i t t i r .
4 — Satışla i l g i l i şartname eb'ad listesi ve i l a n A n k a r a , Eskişehir, İzmir Or­
m a n Bölge Başmüdürlüklerinde M e r s i n , A d a n a , K a r a m a n , A k s e k i , İsparta ve Afyon
İşletme Müdürlüklerinde, K o n y a Kırıkkale, K a y s e r i ve K u r u c u o v a ile M e r k e z Bölge
Şefliklerinde ve İşletme Müdürlüğümüzde görülebilir.
5 — Satışa iştirak etmek isteyenlerin E v v e l a Beyşehir İşletme M e r k e z i n d e k i
depomuzda mevcut e m v a l l e r i görüp o r a d a n K u r u c u o v a Bölgesine hareket etmeleri.
K u r u c u o v a Bölgesi İşletmemiz merkezine 62 K m . d i r .
6 — Satışa iştirak etmek isteyenler 15/B M o d e l şartnamede istenilen belgeler­
le b i r l i k t e yukarıda 2. maddede vazıh günde ve saatte teminat mektupları ile b i r l i k ­
te k o m i s y o n a müracaatları, teminat mektuplarına hangi partilere iştirak edecekse
p a r t i numaralarını yazdırmalarını, Sanayi Odunlarına yalnız K a p a s i t e belgeleri olan­
l a r iştirak edecek ancak sanayi imalatçılarının iştirak etmediği t a k d i r d e sanayi odu­
n u partilerine diğer bütün iştirakçilerden teminat yatıranlar iştirak edebileceklerdir.
Alıcıların b e l i r l i gün ve saatinden evvel İşletmemiz K u r u c u o v a Bölgesinde
toplanacak k o m i s y o n u m u z a müracaatları ilân o l u n u r .
9281 / 1-1
3
E t ve Balık K u r u m u E r z u r u m E t Kombinası Müdürlüğünden:
1 — Petrol O f i s i Karadeniz Bölge Müdürlüğünün Trabzon depolarından K o m ­
binamız depolarına 1.500 ton fuel - o i l N o . 5 naklettirilecektir.
2 — M u h a m m e n bedeli 600.000,— T L . olup, geçici teminatı 27.750,— T L . dır.
3 — B u hususdaki şartnameler Kombinamızdan bedelsiz olarak t e m i n edile­
bilir.
4 — İsteklilerin kapalı teklif mektuplarını ve geçici teminatlarını en geç 20
H a z i r a n 1977 günü saat 12.00 ye kadar Kombinamıza vermiş olmaları veya b u tarih­
te Kombinamızda bulunacak şekilde postalamış bulunmaları şarttır. Zarflar aynı gün
saat 14.00 de açılacaktır.
5 — Postadaki v a k i gecikmeler k a b u l edilmez.
6 — K u r u m 2490 sayılı K a n u n a t a b i olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta serbesttir.
9287 / 1-1
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 46
9 H a z i r a n 1977 — Sayı : 15961
Türkeli Devlet O r m a n İşletmesi Müdürlüğünden :
Tulü
No.
.Bölgesi
T~ Cible
2
3
4
5
6
Kod
No.
035
016
014
040
112
080
Cible
Cible
Çatak
Kazköy
Zindan
Y o l u n başlangıç ve sonu
Yapılacak ış
Üst yapı
Ballıca-Alaşar
Kabaoğlu-Hamızlar
Kulahmet-Konattepe
Göldüzü-Moralısırtı
Suludere-Tekedere
Babaköy-Yardibi
»
»
»
»
»
Km.
5+4
4+6
2+1
1+2
5+5
3+3
30+0
1 — İşletmemiz muhtelif bölgelerinde 1977 yılı yatırım programında bulunan
30 K m . o r m a n yolu üst yapı inşaatı K m . T u l b i r i m i üzerinden Devlet O r m a n İşlet­
mesi Döner Sermayesi Yönetmeliğine uygun olarak, teklif almak suretiyle pazarlıkla
stablize ettirilecektir.
2 — İsteklilerin y o l güzergâhlarının ve iş yerleri i l e şartnameyi görmek üzere
teklif tarihinden i k i gün evveline kadar İşletme Müdürlüğüne müracaatları,
3 — Şartname örneği ayrıca Sinop
Başmüdürlüğü, İşletmeleri ile, A n k a r a ,
i s t a n b u l , Balıkesir, İzmir, Karabük, Kızılcahamam, Denizli, Adana, M e r s i n , Samsun
ve B a f r a İşletmelerinde görülebilir.
4 — İşletmemiz 2490 .sayılı K a n u n a t a b i olmayıp iş verip vermemekte serbestir.
5 — T a l i p l i l e r i n yeterlilik belgeleri i l e b i r l i k t e teklif mektuplarını her yola ait
tekliflerin yolun beher K m . s i için teklif edilen fiyatlarm belirtilmek
suretiyle
22/6/1977 Çarşamba günü saat 15,00 e kadar İşletmemiz Müdürlüğüne vermeleri rica
olunur.
9275 / 1-1
«ı
N a z i l l i O r m a n işletme Müdürlüğünden :
1 — işletmemize iş programında b u l u n a n , aşağıda müfredatı yazılı
orman
yolları şartnamelerinde belirtildiği şekilde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kona­
caktır.
2 — Kapalı zarflar 17/6/1977 günü saat 11.00 de işletmemizde k u r u l a c a k ko­
m i s y o n h u z u r u n d a açılacaktır.
3 — işbu y o l l a r a ait şartnameler i z m i r , Denizli, A n t a l y a , O r m a n Bölge Baş
müdürlükleri ile Muğla O r m a n Bölge Başmüdürlüğünün bütün işletmelerinde gö­
rülebilir.
4 — T a l i p l i l e r i n h e r y o l için ayrı ayrı teklifte bulunmaları ilân olunur.
Keşif
Geçici
Bölgesi
K o t N o . Y o l u n başlangıç ve s o n u
Uzunluğu
bedeli
teminatı
Kuyucak
Karacasu
150
86
B u c a k yolu-Bardaktepe
Kavaklıbaşı - Çınardere
10+ 817
4+584
865.360
40.000
366.720
19.000
9280 /1-1
Denizcilik Bankası T. A. O. dan :
192 metre 3x150 + 70 ( N Y C Y ) t i p , 135 metre 3x150+70 ( N Y P Y ) veya ( N Y R Y ) t i p
kablo i l e 1000 metre (0,6/1 K w , 3x95 m m ) suatlı kablosu alınacaktır.
S o n teklif verme t a r i h i 21/6/1977 olup, teklifler Karaköy Y e n i Y o l c u Salonu
kat 1 de Satın A l m a K u r u l u Başkanlığına verilecektir. Şartnamesi Bahçekapı 27 M a ­
yıs H a n k a t 3 d e k i İkmal M e r k e z i Müdürlüğünden temin edilebilir. Dosya N o :
1977/1105
9294 / 1-1
2
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
S a y f a : 47
RESMÎ G A Z E T E
Devlet O r m a n İşletmesi İlgaz Müdürlüğünden :
C i n s i , nevî k a l i t e s i
I. S. N . B . Çam t o m r u k
II. S. N . B . Çam t o m r u k
»
»
»
»
II. S. N . B . Gök. t o m r u k
III. S. N . B . Çam t o m r u k
»
»
»
»
»
»
»
»
I I I . S. N . B . Gök. t o m r u k
»
»
»
»
III. S. K . B . Çam. t o m r u k
»
»
»
»
Çam M a d e n D i r e k
Çam t e l d i r e k
»
»
»
»
Muh.
Parti
Miktarı
Bed,
M . DM'. Lira
adedi Adet
Deposu
3
Engine
Engine
Merkez
Merkez
Merkez
Engine
Çeltikbası
Merkez
Yen'ce
Merkez
Engine
Merkez
Engine
Çeltikbası
1
7
3
2
10
13
1
5
2
4
1
3
1
1
59
653
160
185
1551
1696
129
1038
298
853
105
1202
146
506
39.370
376.860
89.089
62.516
382.010
747.726
64.208
238.334
102.012
119.691
30.620
144.992
30.917
71572
54
8581
2499,917
1100
900
900
900
720
720
720
720
720
450
450
700
1625
1550
% 73
Geç.
Tem.
Lira
3.300
25.500
6.000
4.200
20.800
40.800
3500
13.400
5.600
4.200
1.100
7.700
3.800
8.300
148200
1 — İşletmemizin M e r k e z Bölgesi M e r k e z , Y e n i c e Bölgesi Yenice,
Devraz
Bölgesi Çeltikbası ve Hızardere bölgesi E n g i n e depolarında mevcut m u h t e l i f cins
o r m a n emvali (54) p a r t i h a l i n d e 17/6/1977 tarihine raslayan C u m a günü saat 14.00
de İşletmemiz Müdürlüğü satış salonunda toplanacak K o m i s y o n h u z u r u n d a vadeli
açık artırmalı suretiyle satışı yapılacaktır.
2 — P a r t i l e r i n satış bedeli üzerinden t u t a r bedelinin % 50 peşin ve b a k i y e s i
için formülüne u y g u n o l a r a k resmî b i r b a n k a d a n alınmış katî b a n k a m e k t u b u kar­
şılığı üç ay v a d e l i olarak satışı yapılacaktır.
3 — Alıcıların a l m a k i s t e d i k l e r i p a r t i l e r i n °/o 7,5 geçici teminatını satış saatin­
den evvel işletme Veznesine yatırarak teminat m e k t u b u ile K o m i s y o n a müracaat­
ları gerekmektedir.
4 — B u satışa ait şartname O r m a n Genel Müdürlüğü, E b a t listeleri A n k a r a
O r m a n Bölge Başmüdürlüğü ve Kırıkkale O r m a n Bölge Şefliğinde, satış ilân kâğıdı
ile şartname c i v a r İşletme Müdürlüklerinde ve işletmemizde görülebilir.
5 — Şartnamenin 21. m a d d e s i n d e k i süre içinde teslim alınıp kaldırılmayan
beher M , m a l d a n i l k b i r i n c i ay içinde günde satış bedelinin binde b i r i , b i r i n c i ay­
d a n sonra geçecek h e r gün için s,atış b e d e l i n i n binde i k i s i ardiye ücreti o l a r a k alı­
nır. Alıcı b u parayı ödemek istemediği t a k d i r d e m e v c u t şartnamenin 21. maddesi
tatbik edilir.
9282 / 1-1
3
•
K a y s e r i Valiliğinden:
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün:
A — Aşağıdaki işler 2490 sayılı K a n u n u n 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf
usulü i l e eksiltmeye konulmuştur.
1 — (1.500.CC0—) l i r a keşif bedelli (58.750,—) l i r a geçici teminatlı
Yahyalı
İlçesi İmam H a t i p Lisesi binası i k m a l inşaatı, 29/6/1977 Çarşamba günü saat 16.00 d a
2 — (2.5C0.0OO,—) l i r a keşif bedelli (88.750,—) l i r a geçici teminatlı Kayseri
Merkez İmam H a t i p Lisesi E k b i n a inşaatı 30/6/1977 Perşembe günü saat 11.00 de
S a y f a : 48
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
3 — (435.0OO,—) l i r a keşif bedelli (21.150,—) l i r a geçici teminatlı Bünyan Hü­
kümet Konağı kalorifer tesisatı 30/6/1977 Perşembe günü saat 15.00'de,
4 — (6.5G0.OOO,—) l i r a keşif bedelli (208.750,—) l i r a geçici teminatlı Merkez
Kuşçu Kasabası Temel Eğitim I I K a d e m e l i O k u l inşaatı 28/6/1977 Salı günü saat
10.00'da
5 — (3.000.000,—) l i r a keşif bedelli (103.750,—) l i r a geçici teminatlı Yeşilhisar
İmam H a t i p Lisesi i k m a l inşaatı 28/6/1977 Salı günü saat 11.C0 de,
6 — (4.0GO.0OO—) l i r a keşif bedelli (133.750,—) l i r a geçici teminatlı i n c e s u
İlçesi İmam H a t i p Lise inşaatı 28/6/1977 Salı günü saat 15.00 de,
7 — (6.OC0.CO0,—) l i r a keşif bedelli (.193.750,—) l i r a geçici teminatlı Bünyan
Genel Lise Binası inşaatı 28/6/1977 Salı günü saat 16.00 da,
8 — (3.100.000,—) l i r a keşif bedelli (106.750,—) l i r a geçici
teminatlı İncesu
H a l k Eğitim Merkez binası inşaatı 29/6/1976 Çarşamba günü saat 10.00 da,
9 — (2.000.000,—) l i r a keşif bedelli (73.750,—) l i r a geçici teminatlı Yahyalı
J a n d a r m a B i r l i k ve K a r a k o l binası inşaatı 29/6/1977 Çarşamba günü saat 11.00 de,
10 — (2.000.000,—) l i r a keşif bedelli (73.750,—) l i r a geçici teminatlı Develi
İlçesi J a n d a r m a B i r l i k ve K a r a k o l binası inşaatı 29/6/1977 Çarşamba günü saat
15.00 de.
Y u k a r d a i l k üç sıradaki işler 1977 yılında i k m a l edilmek, diğerleri ise 527 sayılı
K a n u n gereğince 1978 yılına sari olmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
B — E k s i l t m e K a y s e r i Bayındırlık Müdürlüğü
İhale K o m i s y o n u n c a yapıla­
caktır.
C — E k s i l t m e şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Bayındır­
lık Müdürlüğünde görülebilir.
D — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
1 — Geçici teminat yatırdıklarına dair belgeyi,
2 — 1977 yılı vizeli Ticaret Odası veya Sanayii Odası kayıt belgesini,
3 — Müracaat dilekçeleri i l e b i r l i k t e verecekleri ( E k s i l t m e şartnamesinde be­
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan), plan, teçhizat, teknik personel, taahhüt,
malî d u r u m b i l d i r i s i n i , üçüncü sırada yazılı iş için Bayındırlık Bakanlığından almış
oldukları en az keşif bedeli kadar ( H ) grubu, diğer işler için ise en az keşif bedelleri
kadar (C) g r u b u işlerin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnele­
r i n i n aslını ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini
teklif mektupları ile b i r l i k t e zarfa koymaları lâzımdır.
E — İsteklilerin teklif mektuplarım yukarıda belirtilen her işin ihale saatin­
den b i r saat önce makbuz karşılığı İhale K o m i s y o n u Bşkanlığına vereceklerdir.
F — Y e t e r l i k belgesi alınması için yukarıda sırası i l e yazılı her işin ihale gü­
nünden 2 gün öncesi mesai saati sonuna kadar son müracaat tarihidir.
Telgrafla müracat ve postadaki gecikmeler kaibul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
9285 / 1-1
Tokat Gaziosmanpaşa Lisesi Müdürlüğünden:
Cinsi
Ekmek
K o y u n eti
K e m i k s i z sığır eti
M a r g a r i n yağı
Miktarı
Fiyatı
lira Kr.
30.000 K g .
1.500 K g .
1.500 K g .
1.500 K g .
3,75
45,—
45,—
17 —
Tutarı
lira
"Tl^ÖO
67.b "0
67.50.
25.500
G. Teminatı
Lira
6.875
4.625
4.625
1.915
İhalenin
tarihi
saati
4/7/1977
»
»
»
14,00
14,30
15,00
15,30
Yukarıda müfredatı yazılı maddelerin kapalı zarfla ihalesi, belirtilen gün ve
saatlerde Lise binasında yapılacaktır. İsteklilerin kanuna uygun gerekli belgeleri ihale
saatinden b i r saat önce K o m i s y o n Başkanlığına vermeleri gerekir. Şartnameleri mesai
saatlerinde O k u l u m u z pansiyonunda görülebilir.
9291 / 1-1
9 H a z i r a n 1977 — Sayı : 15961
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 49
M e r s i n Ağaçlandırma Başmühendisliğinden:
S:ra
No.
Yapılacak işin
cins ve nevi
1
Mühendis idare
b i n a inşaatı
»
»
2
îns. Y e r i
Başmüh.
Merkezi
»
Miktarı
Adet
1
1
Mevcut
ödeneği
Lira K r .
200.000,—
200.000,—
Keşif
Bedeli
Lira K r .
237.407,92
206.050,54
Geçici
Teminatı
Lira K r .
13.120,—
11.553,—
Yekûn
400.000,—
443.458,46
24.673,—
1 — Ağaçlandırma Başmühendisliğimiz Merkezinde 1977/Yılı çalışma progra­
mında bulunan ve toplam keşif (bedeli 443.458,46 l i r a olan (1) ve (2) No. lu Mühen­
dis İdare Binaları yukarıda belirtilen mevcut ödenekleri dahilinde k a l m a k şartı ile
kapalı zarf usulü ve b i r i m fiyat esası üzerinden eksiltmeye çıkartılmıştır.
2 — İhale 27 H a z i r a n 1977 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16.C0 da Mer­
sin O r m a n Bölge Başmüdürlüğü binasındaki Başmühendisliğimizde toplanacak K o ­
misyon marifetiyle yapılacaktır.
3 — B u işle i l g i l i dosya A n k a r a A G M . Genel Müdürlüğünde, Adana A G M . Bölge
Başmüdürlüğünde ve M e r s i n O r m a n Bölge Başmüdürlüğü İdare binasındaki Başmü­
hendisliğimizde mesai saatleri dahilinde görülebilir.
4 — İsteklilerin şekil bakımından 2490 sayılı K a n u n d a k i usule ve eksiltme şart
namesinin 10 n c u maddesindeki örneğine uygun şekilde hazırlayacakları teklif m e k
tuplarmı engeç, ihale günü saat 15.00'e kadar m a k b u z karşılığında K o m i s y o n Baş­
kanlığına vermeleri zorunlu olup, posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki vaki
gecikmeler d i k k a t e almmıyacaktır.
5 — T a l i p l i l e r i n (27 H a z i r a n 1977) tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 12.00
ye k a d a r yeterlik belgesini almaları,
6 — Geçici teminat tutarı olan 24.673,— (Yirmidörtbinaltıyüzyetmişüç) T L . Iık
teminatı en geç saat 15.00'e k a d a r m a k b u z karşılığında Başmühendisliğimiz veznesine
yatırmaları,
7 — (C) grubu müteahhitlik karnesini, yapı araçları, malî d u r u m u , teknik per­
sonel ve elinde bulunan işler b i l d i r i m i n i , 1977 yılı Ticaret Odası belgesini, teminat
makbuzunu, yeterlik belgesini, teklif mektupları ile b i r l i k t e zarfa koymaları ve bun­
ları ihale saatından b i r saat önce K o m i s y o n Başkanlığına vermeleri zorunludur.
8 — Başmühendisliğimiz 2490 sayılı Artırma ve E k s i l t m e , İhale K a n u n u n a tatoı
olmayıp, dilediğine ihale edip etmemekte serbesttir.
Keyfiyet ilân olunur.
9283 / 1-1
•
Adana Valüiğinden:
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün:
1 — Aşağıda a d l a n b e l i r t i l e n işler 2490 sayılı K a n u n hükümlerine göre kapalı
zarf usulü i l e eksütmeye konulmuştur.
2 — E k s i l t m e A d a n a Bayındırlık Müdürlüğü İhale K o m i s y o n u n d a aşağıda belir­
tilen gün v e saatlerde yapılacaktır.
3 — E k s i l t m e şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir.
4 — E k s i l t m e y e girebilmek için isteklilerin, h e r iş için ayrı a y n o l m a k üzere:
A ) H i z a l a n n d a b e l i r t i l e n geçici teminatlarını,
B ) 1977 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini,
O
Müracaat dilekçeleriyle b i r l i k t e verecekleri eksütme şartnamesinde belir­
tilen ve usulüne göre hazırlanmış o l a n yapı araçları b i l d i r i s i , sermaye ve k r e d i ola­
naklarını açıklayan malî d u r u m b i l d i r i s i , bankaca i m z a v e kaşeli t a r i h numaralı ban­
k a referans mektubunu, teknik personel b i l d i r i s i , taahhüt b i l d i r i s i , Bayındırlık Bakan­
lığından almış oldukları (C) grubundan k e s i f bedeli k a d a r işin eksiltmesine girebile­
ceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslım (1 sıra numarada yazılı iş için) ibraz
S a y f a : 50
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 —
Sayı: 15961
etmek, (2 sıra numarada belirtilen iş için de e n az keşif bedeli k a d a r tesisat işi bitir­
me belgesini) göstererek. Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme
belgesini teklif i l e b i r l i k t e zarfa koymaları lâzımdır.
5 — IstekUler teklif mektuplarını aşağıda belirtüen ihale saatlanndan (1) saat
öncesine k a d a r makbuz karşılığında ÎJhale K o m i s y o n u Başkanlığına vereceklerdir.
6 — E k s i l t m e y e girme belgesi alınması için s o n müracaat t a r i h l e r i aşağıda be­
lirtüen şekilde mesai saati sonuna kadardır.
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada v a k i gecikmeler k a b u l edilmez.
Keyfiyet ilân o l u n u r .
K . Bed. G . Tem.
1 b a l e
S o n müra- K a r n e
İşin
adı
TarShi
Saatli caat tarihi grubu
lira
Lira
1) A d - Faibrfi'îa içü ve tarta
arsaları y o l yapımı 4nş.
998.000
«670
27/7/1977
2) A d - P a m u k İşleri Lalb.
'Kak). Tas. inşaatı
25.750
4/8/1977 11.00 29/71/1977 T^'tsat İs.
Cuma
B^tir. Bele.
Perşembe
9292 / 1-1
550.000
Perşembe
11.00
B2/7/1977
Cuma
IC)
T a p u ve K a d a s t r o Genel Müdürlüğünden :
1 — 6246 sayılı K a n u n u n 1 n c i maddesini değiştiren 1891 sayılı K a n u n a istina­
d e n dış memleketlerden aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır.
2 — Teklifler 19/7/1977 tarihine kadar Genel Müdürlük Donatım ve İkmal Dai­
resi Başkanlığına verilmek üzere genel evraka kapalı, mühürlü zarf içinde 10 nüsha
olarak Türkçe tercümesiyle b i r l i k t e verilecektir.
3 — Postada vaki gecikmeler k a b u l edilmeyecektir.
4 — F i y a t ve kalite bakımından uygun görülen teklif, firması adına gayri k a b i l i
rücu akreditif açılmak suretiyle satın alınacaktır.
5 — F i y a t l a r F O B kıymeti üzerinden düzenlenecektir.
6 — Teklif edilen malzemenin tümünü veya b i r kısmını a l m a m a k t a T a p u ve
Kadastro Genel Müdürlüğü serbesttir.
7 — F i r m a teklifle b i r l i k t e numune verecektir. Numunesi olmayan tekliflerin
t e t k i k i k o m i s y o n u n kararına bağlıdır.
8 — Gerekli her türlü b i l g i ve şartnameler T a p u ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Donatım ve İkmal Dairesi Başkanlığından alınabilir.
C İ N S İ
MİKTARI
A l i m u n y u m l u pafta (70x90 c m )
Planımetre
A s t r o l o n pafta
Çelik şerit
Pozitif f i l m (70x90 cm)
Prizma
Şablon yazı takımı ve uçları
Mira
Astrolon teksir mürekkebi
O t o m a t i k kalıp hazırlama cihazı
Siyah mürekkep
Kırmızı mürekkep
Yeşil mürekkep
Temizleme masteri
Bıçak bileme makinası
T e l dikiş makinası
0,70 m m . köşeli t e l
4000 Adet
175 Adet
15000 Adet
7C0 Adet
1000 Adet
200 Adet
30 Adet
170 Adet
750 litre
1 Adet
1000 K i l o
100 K i l o
50 K i l o
100 Paket
1 Adet
1 Adet
500 K i l o
9149 /1-1
9 H a z i r a n 1977 — Sayı : 15961
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 51
Bayında iık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü K o n y a Karayolları 3. Böl­
ge Müdürlüğünden:
1 — Bölgemize bağlı m u h t e l i f iş yerlerinde çalıştırılmak üzere aşağıda t ah.
m i n i bedel, geçici temirıai, çalıştırılacağı gün ihale t a r i h ve saatleri yazılı otobüsle­
r i n k i r a l a m a işleri, 2490 sayılı K a n u n u n 31. maddesine istinaden kapalı zarf usulü
ılc e k s i l t m e s i yapılacaktır.
2 — Şaıtrumeier Bölgemiz Malzeme Amirliğinde görülebilir,
i — İhaleye iştirak etmek isteyen otobüs s a h i p l e r i , otobüslerine ait trafik
ruhsatnamesi, çalışma karneleri ve otobüsleri ile b i r l i k t e son müracaat t a r i h i mesai
saati bonuna k a d a r Bölgemize müracaat ederek Bölgemiz T e k n i k K o m i s y o n u n d a n
iştirak belgesi alacaklardır.
d — i s t e k l i l e r i n usulüne göre hazırlıyacakları kapalı zarflanın ihale saatle­
rinden b i r saat evveline k a d a r K o n y a ' d a Bölgemiz İhale K o m i s y o n
Başkanlığına
vermeleri, postadaki gecikmelerin k a b u l edilmiyeceği d u y u r u l u r .
Kiı aianacak
Makinanın cinsi
1
Miktarı
Adet
Çalışacağı
Gön
Tahmini
Bedel
Lira
Geçici
T e m . S o n . Mür.
Lira
Tarihi
İhalenin
T a r i h ve saati
E n az 1963
model otobüs
kiralanması
ÎSO
180.000
10.250
22/6/1977 24/6/107710.00
Cuma
2 — E n az 1963
model o l obüs
kiralanması
180
180.000
10.250
22/6/1977 24/6/197716.00
Cuma
180
180.000
10.250
22/6/1977 27/6/197710.00
Pazartesi
9297/4-1
—
3 -
E n az 1963
model otobüs
kiralanması
E r e r j i ve Tabiî K a y n a k l a r Bakanlığından:
İ l i : B o l u , ilçesi: Merkez, Köyü veya M e v k i i : Semerciler, M a d e n i n C i n s i : M a ­
den Kömürü, Ruhsatnamenin t a r i h i : 25/3/1960, Numarası: İRJ14, İmtiyaza tahvil ta­
lepli
HUDUTLARI :
K u z e y i . H e r k e s l e r köyü odasından Merkeşler köyü çeşmesine oradan « A » ke­
sişme noktasına kırık hat.
Doğusu « A » Kesişme noktasından Semerciler köyü odasına doğru hat.
Güneyi: Semerciler köyü odası.
Batısı. SemercileT köyü odasından hudut başlangıcı olan Merkeşler köyü oda­
sına doğru hat.
« A » Kesişme Noktası:
Merkeşler köyü çeşmesi- İslâmlar köyü çeşmesi hattı üe Hacıgüzel köyü c a m i i Semerciler köyü odası hattının kesistişi noktadır.
Yijıi.arıda mevkii, c i n s i ve hudutları yazılı bulunmuş M a d e n Kömürü için Biigihan Madencilik Sanayi ve Ticaret AJŞ. uhdesine 40 yıl müddetle işletme imtiyazı veri­
lecektir.
İtirazı olanların b u ilânın gazetede i l k yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün
ıcında b i r dilekçe i l e Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği b u müddetin h i ­
tamından sonra vukubuiacak itirazların k a b u l edilmiyeceği 6309 sayılı Maden K a n u n u
nun 5a i n c i maddesi gereğince i l a n olunur.
9295 / 2-1
S a y f a : 52
Bayındırlık Bakanlığı
Bölge Müdürlüğünden:
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
Karayolları Genel Müdürlüğü K o n y a
Karayolları 3.
1 — Aşağıda keşif bedeli, geçici teminatı, ihale t a r i h ve saati yazılı işin eksilt­
m e s i 2490 sayılı K a n u n u n 31. maddesine istinaden kapalı z a r f ile, K o n y a ' d a Bölge
Müdürlüğümüz binasında toplanacak K o m i s y o n d a yapılacaktır.
2 — Keşif ve şartnameler Bölgemiz M a l z e m e Amirliğinde görülebilir.
3 — E k s i l t m e y e girebilmek, için:
a) İsteklilerin 1977 yılı vizesi yapılmış Ticaret ve S a n a y i Odaları veya esnaf
belgeleri, aşağıda gösterilen m i k t a r d a geçici teminat vermeleri.
b) İsteklilerin e n geç, aşağıda yazılı iş için tespit edilmiş olan müracaat son
günü mesai saati sonuna k a d a r dilekçe ile Karayolları 3. Bölge Müdürlüğüne mü­
racaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı t a r i h i muteberdir.)
Dilekçelerine b u işin i l k keşif b e d e l i n i n en az yarısı k a d a r aynı mahiyette iş
yaptığına d a i r resmî daireden alınmış belge veya müteahhitlik k a r n e s i , malî du­
r u m b i l d i r i s i , ilân t a r i h i n d e n s o n r a alınmış b a n k a referansı, plan ve teçhizat be­
yannamesi, taahhüt b i l d i r i l e r i n i ve teçhizat b i l d i r i s i n d e gösterecekleri ana inşaat
makinalannın sahibi olduklarını b i l d i r e n belgelerin aslı veya Noterden t a s d i k l i su­
retleri ile müteahhidin iş y e r i n i görüp t e t k i k ettiğine d a i r bölgemizden alacakları
belgeyi dilekçelerine ekliyerek yeterlik belgesi almaları.
4 — İsteklilerin hazırlıyacaklan kapalı teklif mektupların: ihale saatından
b i r saat evveline k a d a r K o n y a ' d a Bölgemiz İhale K o m i s y o n u Başkanlığına verme­
l e r i , p o s t a d a k i gecikmelerin k a b u l edilmiyeceği d u y u r u l u r .
İşin c i n s i : Aynm-Sülüklü-Cihanbeyli y o l u konkasörle kırılmış alt temel ve
temel malzemesi i h z a r ve n a k l i işi. Keşif B e d e l i 11.072.100,— T L . , Geç. T e m . :
345.913,— T L . , Belge Mür. S o n G ü n : 22/6/1977 Çarşamba, E k s i l t m e n i n T a r i h ve
S a a t i : 28/6/1977 Salı 10.00.
9298 / 4-1
«.
Kutludüğün Belediye Başkanlığından:
1 — Kutludüğün Belediyesi Garaj üstü 2 - 3 k a t ilave ve i k m a l inşaatı isteri 2490
sayılı K a n u n u n 31 maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul­
muştur.
2 — îşin keşif bedeli (775.000,—) liradır.
3 — E k s i l t m e Kutludüğün Belediye binasında eksiltme ve ihale komisyonunda
27/6/1977 günü sat 14.30 d a yapılacaktır.
4 — E k s i l t m e şartnamesi ve diğer evraklar Kutludüğün Belediye Başkanlığında
görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için i s t e k l i l e r i n :
a) 1977 yılına a i t ticaret veya sanayii odası belgesini,
b) 34.750,— Liralık geçici teminatını,
c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) gru­
bundan eh az b u işin keşif bedelli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir
müteahhitlik karnesini, k r e d i imkanlarını b i l d i r e n m a l i d u r u m beyannamesi ile banka
referans mektubunu bağlamak suretiyle A n k a r a Valiliğine müracaatla Bayındırlık Mü­
dürlüğün belge komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları i l e bir­
l i k t e zarfa koymaları lazımdır.
6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 27/6/1977 günü saat 13.30 za k a d a r makbuz
mukabilinde İhale K o m i s y o n u Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi almak için i s t e k l i l e r i n dilekçelerini 24/6/1977 günü mesayi
saatine kadar A n k a r a Valiliği ve Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına i n t i k a l ettirmeleri
gerekir.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki v a k i gecikmeler k a b u l edilmez.
Keyfiyet i l a n olunur.
9299 / 4 1
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 53
Bayındılık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğünden:
Ortaköy / İSTANBUL
1 — i s t a n b u l Çevreyolu Halıcıoğlu - Ortaköy arası erozyon önlenmesi için tesis
edilen yeşil sahalardaki mevcut fidan ve arbüstlerin sulanması işi 2490 sayılı K a n u n u n
31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — İşin b i r i n c i keşif bedeli 463.500,— T L .
3 — Geçici teminatı 17.290,— T L .
4 — E k s i l t m e 27/6/1977 Pazartesi günü saat 15.00 de (
> Bölge Müdür­
lüğü binasında toplanacak ihale komisyonu tarafından yapılacaktır.
5 — B u işe ait ihale dosyası 17. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görüle­
bilir.
6 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, eksiltme şartnamesinin 3. maddesin­
de istenilen işlemleri yapmaları.
Yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak dilekçelerine ekleyip 24/6/1977 C u ­
m a günü mesai sonuna kadar Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi is­
temeleri lâzımdır.
(Telgrafla yapılan müracaat geçerli değildir.)
7 — İsteklilerin ihale günü ihale saatinden b i r saat evveline kadar 1977 vizeli
Ticaret Odası vesikası yeterlik belgesi, l i m i t l i teminat mektubu veya vezne alındısı i l e
ihale dosyasını i h t i v a eden zarfla b i r l i k t e 2490 sayılı K a n u n a göre hazırlayacakları k a ­
palı zarflarını 4. maddede yazılı adresteki K o m i s y o n Başkanlığına makbuz m u k a b i l i n ­
de vermeleri ilân olunur.
8 — Postadaki v a k i gecikmeler k a b u l edilmez.
9300 / 4-1
A n k a r a L v . Amirliği 2 N o . l u Sat. A l . K o m . Bşk. Ilığından :
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Beş) k a l e m
(Lv. Ik. Maddesi) kapalı zarfla eksUtmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyo­
numuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde K o m i s y o n d a ve istan­
b u l Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin k a n u n i şekilde hazırlıyacaklan teklif
mektuplarını ihale saatinden b i r saat evveline kadar makbuz karşılığı K o m i s y o n Baş­
kanlığına vermeleri. Postada geciken m e k t u p l a r k a b u l edilmez.
C I N S 1
M . Bedeli
Lira
G. Tem.
Lira
236.000 A d .
2.124.000
77.470
5.000 A d .
180.000
10.250
Miktarı
Süngülük, örme
Başlık, M e r a s i m , Beyaz, (armalı)
Kapsül, asma d e l i k l e r i için
örme palaskaya ait
8.000.000 A d .
Kapsül, ayar delikleri için örme
palaskaya ait
4.500.000 A d .
Rondela, örme palaska kapsül­
lerine ait
8.000.000 A d .
TAMAMI :
İhale
Günü
Saati
1/7/1977 11.00
Cuma
4/7/1977 11.00
Pazartesi
1.200.000
5/7/1977
Salı
495.000
800.000
2.495.000
88.600
9154 / 4-1
11.00
S a y f a : 54
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
Ankara L v . Amirliği (4) N o . l u Sat. A l . K o m . Bşk. lığından:
Kapalı zarf usulü ile M a r m a r i s - Balantepe radar mevzii, prefabrik konutları
ceryan alımı işi yaptırılacaktır, keşif bedeli 1.396.767,80 l i r a olup, geçici teminatı
57.200,— liradır. İhalesi 4/7/1977 günü saat 11.00 de K o m i s y o n d a yapılacaktır. Keşif ve
şartnamesi h e r gün K o m i s y o n d a ve i s t a n b u l Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliple­
rin 2490 sayılı K a n u n hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarım e n seç
ihale satinden b i r saat evveline kadar makbuz mukabilinde K o m i s y o n Başkanlığına
vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler k a b u l edilmez. T a l i p l e r i n e n geç 28/6/1977 günü
saat 17.30 a kadar Ankara'da H v . K . İnş. E m i . D . Bşk. n a müracaat ederek yeterlik bel­
gesi almaları şarttır.
9155 / 4-1
Kapalı zarf usulü ile BİBM Oksijen cihazları Ona. Atelyesi İnş. işi yaptırıla­
caktır. Keşif bedeli 2.387.679,22 l i r a olup, Geçici teminatı 8-5.400 liradır. İhalesi
1/7/1977 günü saat 15.30 da K o m i s y o n d a yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün
K o m i s y o n d a ve i s t a n b u l Levazım Amirliğinde görülebüir. T a l i p l e r i n 2490 sayılı K a ­
nun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarım en geç ihale saatinden b i r
saat evveline kadar makbuz mukabilinde K o m i s y o n Başkanlığına vermeleri şarttır.
Postadaki gecikmeler k a b u l edilmez. Taliplerin e n geç 27/6/1977 günü saat 17.30'a
kadar Ankara'da H v . K . K . İnş. E m i . D . Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi
almaları şarttır.
9156/4-1
Kapalı zarf usulü i l e muhtelif radar mevzilerinde muhtelif inşaat işi yaptırı­
lacaktır. Keşif bedeli 6.017.795,83 lira olup, geçici teminatı 194.300 liradır. İhalesi
1/7/1977 günü saat 11.00 de K o m i s y o n d a yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün
K o m i s y o n d a ve i s t a n b u l Levazım Amirliğinde görülebiliT. T a l i p l e r i n 2490 sayılı K a ­
nun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarım en geç ihale saatinden b i r
saat evveline kadar m a k b u z mukabüinde K o m i s y o n Başkanlığına vermeleri şarttır.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. T a l i p l e r i n en geç 27/6/1977 günü saat 17.30'za
kadar Ankara'da H v . K . İnş. D . Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları
şarttır.
9157 / 4-1
E t ve Balık K u r u m u E r z u r u m E t Kombinası Müdürlüğünden:
1 — Kombinamız ihtiyacı için 750 çift kışlık kavuçuklu i s k a r p i n i l e 200 çift
kışlık bot yaptırılacaktır.
2 — M u h a m m e n bedeli 191.750,— T L . olup, geçici teminatı 10.837,50 T L . dır.
3 — B u konudaki şartname Kombinamızdan bedelsiz olarak temin edilebilir
ve numuneler görülebilir.
4 — İsteklilerin kapalı teklif mektuplarını ve geçici teminatlarını e n geç
20/6/1977 günü saat 12.00'ye kadar Kombinamıza vermiş olmaları veya b u tarihte
Kombinamızda bulunacak şekilde postalamış bulunmaları şarttır. Z a r f l a r aynı gün
saat 15.00 de açılacaktır.
5 —• Postadaki vaki gecikmeler k a b u l edilmez.
6 — K u r u m 2490 sayılı K a n u n a tafbi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta serbesttir.
9286 / 1-1
T C D D İşletmesi Merkez Alım ve Satım K o m i s y o n u Başkanlığından:
13 Haziran 1977 Pazartesi günü saat 15.00 de eksiltmesi yapılacak olan 839
adet 14'lük ve 1.050 adet 12'lik komple triblivalf eksiltmesi, 12/7/1977 Salı günü saat
15.0C'e ertelenmiştir.
İlgililere duyurulur.
9288/1-1
K a y s e r i Y S E 9. Bölge Müdürlüğünden:
1 — Aşağıdaki işler 2490 sayılı K a n u n ' u n 31. maddesi gerejince (a, b ve c deki işler 1978 yılına sari) kapalı zarf usulü i l e
eksiltmeye konulmuştur.
K. Bedeli
İ L İ N ve İ Ş İ N A D I
a)
b)
c)
d)
e)
Lira K r .
Geç. Teminatı
Lira K r .
E K S İ L T M E N İ N
Tarihi
Gün ve S a a t i
K a y s e r i îli dahilinde I. Kısım 4 grup köyyoluna stablize M a l z .
N a k l i ve f i güresi
4J022.019.20
134.410,50
88/6/1977
Salı
11.00
K a y s e r i İli dahilinde n. Kısmı 5 grup köyyoluna stablize M a l z .
N a k l i ve figüresi
6.542.590;80
210.027,75
28/6/1977
Salı
15,30
Kırşehir İli dahilinde I. Kısım 21 grup köyyoluna stablize M a l z .
N a k l i ve figüresi
5.082.207,03
166.216,20
29/6/1977
Çarşamba
11.00
K a y s e r i İli dahilinde III. Kısım 6 grup köyyoluna
M a l z . N a k l i ve figüresi (Asfalt altı)
1J547.343,73
60.170,30
29/6/1977
Çarşamba
15,30
33.956,-
30/6/1977
Perşembe
11.00
stablize
Nevşehir İli dahilinde III. Kısım 2 grup köyyoluna asfalt altı
M a l z . N a k l i ve figüresi
2 — E k s i l t m e l e r işlerin hizalarında yazılı t a r i h ,
gün ve
755.146,80
saatlerde Bölge Müdürlüğümüzde yapılacaktır.
3 — İhale dosyaları Y S E . 9. Bölge Müdürlüğünde, Köyyollan Daire Başkanlığında ve ait olduğu İlin Y S E Müdürlüğünde görülebüir.
4 — E k s i l t m e y e girebilmek için: a) İsteklilerin 1977 yılına ait ticaret odası belgesi, şirketlerin h a l i faaliyet belgesi ve işlerin
hizalarında yazılı teminatı vermeleri, b) e n geç müracaat tarihi olan 24/6/1977 C u m a günü mesai saati sonuna kadar b i r düekçe i l e
Bölge Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ve dilekçelerine C grubu müteahhitlik karnesi veya b i r defada benzeri iş yaptıklarına d a i r
en az yukarıda yazılı keşif bedelinin % 80 i k a d a r belge, çalıştırabileceği m a k i n a l a n gösterir belge, taahhüt beyannamesi i l e i l k ilân
tarihinden sonra alınmış b a n k a referansını eksiksiz o l a r a k bağlıyarak b u işler için Bölge Müdürlüğümüzden yeterlik belgesi almaları.
5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden b i r saat öncesine k a d a r m a k b u z
mukabilinde K o m i s y o n Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar k a b u l edilmez.
9158 / 4-1
Sivas Sağırlar O k u l u ve Yetiştirme Y u r d u Müdürlüğünden:
Malın c i n s i
1
2
3
4
5
6
—
—
—
—
—
—
Fiyatı
Lira K r .
Miktan
Kırılmış gürgen o d u n u
Ekmek
Sığır eti ( K e m i k s i z )
K o y u n eti ( K e m i k l i )
T a v u k eti
Meyve ve sebeze
40
25
2
2
500
46
Ton
Ton
Ton
Ton
Kg.
Kalem
1.150,—
45,45,—
45,-
Muhammen
Bedeli
Lira K r .
Geçici
Teminat
Lira K r .
46.000,—
100.000 —
99.000,—
90.000,—
22.500,—
198.925,—
3.450,—
6250,—
5.750,—
5.750,—
1.687,—
11.197,—
îhalenüı
Tarihi Saati
28/6/1977
28/6/1977
28/6/1977
28/6/1977
28/6/1977
28/6/1977
9.30
10.00
10.30
1030
10.30
11.00
da
da
da
da
da
de
1 — O k u l u m u z u n 1977 malî yılı ihtiyacı o l a n yukarıda c i n s i miktarı, fiyatı, m u h a m m e n bedeli, geçici teminatı yazılı
m a l l a r 2490 sayılı K a n u n u n 31. maddesi gereğince karşılarında yazılı t a r i h ve saatlerde kapalı z a r f usulü ile satın alınacaktır.
2 — İhaleye ait şartnameler mesai saatleri
içinde
O k u l Müdürlüğünden bedelsiz o l a r a k t e m i n edilebilir.
3 — İhaleye ait zarf ve diğer belgeler ihale saatinden b i r saat önce Satın A l m a K o m i s y o n u n a m a k b u z karşılığında
edilecektir.
teslim
4 — Postada v u k u b u l a c a k gecikmelerle telgrafla müracaatlar n a z a r i itibare alınmaz.
İlân olunur.
9296 / 4-1
Keşan Devlet O r m a n İşletmesi Müdürlüğünden •
Deposu
Adilhan
Adilhan
Adilhan
Davulcu
Davulcu
Adilhan
Davulcu
Parti Ad.
7
17
4
12
1
6
5
52
m.
El.
III.
Ki.
III.
Çz.
Çz.
Emvalin cinsi
Parti Ad.
Miktarı
M u h . bedeli
Ura
S. N . B . T o m .
S. K . B . T o m .
S. K . B . T o m .
S. K . B . T o m .
S. K. B. Tom.
Sanayi
Sanayi
2392
7259
781
2144
166
2751
1969
408.050
871.236
119.125
271.263
21.217
141.347
90.284
650
540
390
1540
390
450
450
17422
1922.522
_
% 7 3 teminat
Peşinat M i k .
Lira
19.900
35.850
3.400
10.250
600
4.750
3.100
77.850
«/o 50
% 50
% 50
%50
%50
«/o 50
% 50
Vadesi
1 — Yukarıda müfredatı yazılı 52 p a r t i o r m a n e m v a l i n i n hizalarında yazılı olanlar % 50 s i peşin 3 ay vadeli bakiye b o r c u n u n
b a n k a teminat m e k t u b u ile 15/B m o d e l şartname esasları dahilinde açık artırma suretiyle satışı çıkarılmıştır.
2 — Satış 24/6/1977 tarihine rastlayan C u m a günü saat 14 te İşletme Müdürlüğü binasında yapılacak K o m i s y o n huzurunda satı­
lacaktır.
3 — Satışa ait şartname O r m a n Genel Müdürlüğünün Çanakkale, i s t a n b u l , İzmir. Bölge Başmüdürlükleri ile Kırklareli, B u r s a ,
Çanakkale, Bayramiç, Biga, İşletme Müdürlükleri i l e Keşan, Tekirdağ, M a l k a r a , Şarköy, Bölge Şefliklerinde görülebilir.
4 — İhaleye katılacakların b e l i r l i gün ve saatte şartnamede yazılı belgeleri tevsik etmek suretiyle ".'o 7,5 teminatlarını İşletme
veznesine yatırarak makbuzları i l e b i r l i k t e K o m i s y o n a müracaatları ilân olunur.
9276 / 1-1
Devlet O r m a n işletmesi Mustafakemalpaşa İşletme Müdürlüğünden :
Depoları
2. S. N . B . Meşe. t o m r u k .
2. S. K . B . »
3. S. N . B . »
»
Sarnıç
3. S. K . B . »
Sarnıç
2. S. Meşe. M a d e n , d i r e k
»
K. Orman
Kİ. Çap. Meşe. S a n . o d u n u
»
1. S. U z . B . Kayın, t o m r u k
1. S . N . B .
»
»
Sarnıç
2. S. U z . B .
»
»
83 N o . l u R a m p a
2. S. N . B .
»
Paşalar - Sarnıç
2. S. K . B .
»
»
3. S. N . B .
Paşalar-Sünlük-K. o r m a n
3. S. K . B .
»
»
»
»
Sünlük-Karaorman-Y. Köy. 2. S. Kayın M a d e n direk
Çam ve meşe k a p a k tahtası
YEKÛN
Devecikbnak
»
»
»
»
»
Sünlük
»
»
»
Sarnıç
»
»
»
Merkez
C i n s i ve n e v ' i
Parti
adedi
1
1
2
4
3
1
1
2
3
7
1
18
17
9
2
72 p a r t i ,
Adet
M
J
Muh.Bed.
Lira K r .
Dm*.
1.589
0.919
36.118
61.978
10.108
1.696
16.303
38.867
35.315
216.926
6.498
707.746
539.146
254.373
2 f Ster
—
17.222 A d . 1927.582 M . 21
3
3
140
350
262
21
29
100
76
808
37
2904
4013
8476
3
Yukarıda müfredatı yazılı işletmemiz depolarında mevcut o r m a n e m v a l i 16/6/1977 Perşembe
olan açık artırmalı satış işletmemiz merkezinde toplanacak k o m isyon h u z u r u n d a yapılacaktır.
% 7 ^ teminatı j
Lira K r .
1.700,—
1.400,—
1.400,—
Muh —
800 —
550,—
1.800,—
1.500,—
Muh,—
1.150,—
1.000,—
800,—
700,—
800,—
200,—
Ster, 125.600 —
100,—
100,—
3.800,—
I
5.700,—
1I
700,f
100,\
2.200,—
;
4.400,—
!
4.100,—
I
18.200,—
i
500,—
!
42.500,—
28.400,—
14.500,—
300,—
T L . teminatı.
günü saat 14.00 te yapılacak 1
9279 / 1-1
I
S a y f a : 58
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
Antalya O r m a n Bölge Başmüdürlüğünden:
18- 20 Mayıs 1977 tarihlerinde i s t a n b u l P o l i t i k a ,
19- 21 Mayıs 1977 tarihlerinde de Ankara Hürses Gazetelerinde ilân olunarak
31 Mayıs 1977 günü Bölge Başmüdürlüğümüz Lokalinde ihale edilen işletmelerimiz
yol inşaatlarından K u m l u c a İşletmemizin 465 ve İfil k o d No. l u y o l l a n haricindekiler
1977 t a k v i m yılı sonuna kadar pazarlığa bırakılmıştır.
İlân olunur.
92Ö4 / 1-1
DSÎ V . Bölge Müdürlüğünden :
DSİ V . Bölge Müdürlüğü M a k i n a İkmal Başmühendisliğinde (Ankara - E t l i k
G a r a j l a n karşısı) 24/6/1977 C u m a günü saat 11.00 de aşağıda muhteviyatı yazılı tesis
kapalı zarf usulü ile satüacaktır.
İhale ile i l g i l i şartname bedelsiz olarak aynı adresten temin edilebilir.
T a l i p l e r i n tekliflerini 24/6/1977 C u m a günü saat 10.00 d a n önce Başmühendis­
liğe verilmesi zorunlu olduğu ilân olunur.
C i n s i : Agrega Tesisi, M i k t a n : 1 adet, M u h a m m e n B e d e l i : 50.001),— T L . Geçici
Teminatı: 3.750,— T L .
9293 / 1-1
Manyas Asliye H u k u k Hâkimliğinden:
E . N o : 1972/204
K . N o : 1974/84
Davacı, Manyas Yeniköyünden R a h i m e B o r a vekili Av. R u h i B i r a v tarafından
davalı ayni köyden Hüseyin B o r a aleyhine açılan şiddetli geçimsizlik sebebine müs­
tenit boşanma davasının yapılan yargılama sonunda :
1 — Manyas İlçesi, Yeniköyü, 103 hanede nüfusa kayıtlı Feyzullah oğlu 1333
D.lu, Hüseyin B o r a ile Ahmet kızı, 21/9/1927 D.lu, Rahime B o r a ' n m Medenî K a n u n u n
133. maddesi gereğince boşanmalarına,
2 — 10/1/1957 D . l u Küçük Asiye B o r a ' n m velayetinin davacı annesine veril­
mesine, davacının, talebine uygun olarak iştirak nafakasmın tayinine tayin olmadığına,
her yılın temmuz ayının birinden otuzuna kadar davalı babanın Küçük Asiye "yi ya­
nına alınarak birlikte bulunmalarına baba ile Küçük arasındaki şahsi münasebetle­
r i n b u suretle tesine,
3 — Davalı evlenmekten men cezasına mahal olmadığına,
4 — Davacı vekili için 800,— T L . vekalet ücreti i l e davacı tarafça yapılan 228,—
T L . mahkeme masrafının davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davacı vekilinin vicah m d a davalının gıyabında k a b i l i temyiz olmak üzere k a r a r verilmiştir.
7542
B u r s a İkinci S u l h Hâkimliğinden:
1975/602
Davacı Mustafa Durak vekili Avukat E r d a l özadlı tarafından davalılar A. Nezahat Sosyal ve arkadaşlan aleyhine açılmış olan izalei şuyu davasının yapılan duruş­
ması sırasında :
Davalılardan R a i n i z Tapan namına çıkarılan davetiye adresinde bulunmadığı ve
nerede olduğu d a anlaşılamadığı bildirildiğinden ilânen davetiye tebliğine karar ve­
rilmiştir.
Adı geçen R a m i z Taban'ın 21/6/1977 günü saat 9.30'da mahkemede hazır bu­
lunması gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında devam olunacağı H . TJ. M . K . m m
olbabtaki hükümleri gereğince şerhli davetiye tebliğ makamına k a i m olmak üzere
keyfiyet ilân olunur.
5213
9 H a z i r a n 1977 —
Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 59
M a n i s a Belediyesinden:
1 — Belediyemizce keşif ve şartnameleri ayrı, ayrı tekemmül eden (4) adet
inşaat 2490 sayılı K a n u n hükümlerine göre kapalı zarf suretiyle eksiltmeye konul­
muştur.
2 — Köprü, otopark ve meydan inşaatının keşif bedeli (500.000,—) liradır.
a) Geçici teminatı (23.750,—) liradır.
b) ihalesi 28/6/1977 S a h günü saat 16.55 de Belediye
Encümeninde yapı­
lacaktır.
3 — Darülaceze yamacı isnat duvarı ile şehrimiz muhtelif yerlerinde yapıla­
cak taş duvar inşaatının keşif bedeli (400.000,—) liradır.
a) Geçici teminatı (19.750,—) liradır.
b) İhalesi 28/6/1977 Salı günü saat 17.00 de Belediye
Encümeninde yapıla­
caktır.
4 — Ulutepe Caddesi kenarına taş duvar inşatının keşif bedeli (250.ÖOO,—)
liradır.
a) Geçici teminatı (13.750,—) liradır.
b) İhalesi 28/6/1977 Salı günü saat 16.30 da Belediye Encümeninde yapıla­
caktır.
5 — Şehrimiz muhtelif cadde ve sokaklarına 350 dozlu beton b o r d u r döşen­
mesi inşaatının keşif bedeli (4CO.O0O,—) liradır.
a) Geçici teminatı (19.750,—) liradır.
b) İhalesi 28/6/1977 Salı günü saat 16.15 de Belediye
Encümeninde yapıla­
caktır.
6 — E k s i l t m e şartnameleri ve diğer evraklar mesai saatları dahilinde F e n İş­
leri Müdürlüğünde görülebilir.
7 — 4 inşaatın ayrı, ayrı eksiltmesine girebilmek için;
a) Müteahhidin hangi ihaleye girecekse geçici teminatını,
b) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayii Odası belgesini,
c) İlgili ihaleye ait dilekçeleriyle b i r l i k t e Bayındırlık
Bakanlığından almış
oldukları (C) grubundan müteahhitlik karnesi veya b u işi mümasil b i r iş yaptıkları­
na dair resmî yeterlik belgesini teklif mektuplarıyla b i r l i k t e zarfa koymaları lâzımdır.
8 — İsteklilerin teklif mektuplarını hangi ihaleye girecekse o işin ihale saatından b i r saat evvel m a k b u z karşılığında İhale K o m i s y o n u Başkanlığına vereceklerdir.
9 — Yeterlik belgeleri alınması için en son müracaat t a r i h i 27/6/1977 Pazar­
tesi günü mesai saatına kadardır.
10 — Telgrafla müracaat ve postadaki v a k i gecikmeler k a b u l edilmez.
9327 / 4-1
Şuhut İlçesi Balçıkhisar Belediye Başkanlığından :
Belediyemiz i m a r planında projesinde belirtilmiş o l a n caddeye kazı taşı ile
v j y a toplama taşla kaldırım yaptırılacaktır.
1 — îşin keşif (bedeli 344,661,99 l i r a o l u p , geçici teminatı 17.510 liradır.
2 — Yapılacak işin nakliye ve toprak hafriyatı Belediye Makinaları ile yapı­
lacağından iş projesine göre döşeme ve düzenleme olarak düşünülmüştür.
3 — İhalesi 17/6/1977 tarihine rastlayan C u m a günü saat 10.00 d a Belediye b i ­
nasında Belediye Encümeni h u z u r u n d a kapalı zarf usulü i l e yapılacaktır.
4 — İsteklilerin b u işin ehli olduklarına dair b i r belge veya yaptığı b i r işi ve­
sika i l e ispat etmesi gereklidir.
5 — İşin d u r u m u n a göre t a h m i n bedeli üzerinden % 20 artırıp eksiltmeye be­
lediye encümeni yetkiüdir.
B u hususta hazırlanan şartname Belediye Muhasipliğinde mesai saatleri dahi­
linde bedelsiz olarak görülebilir.
9323 / 2-1
S a y f a : 60
RESMÎ G A Z E T E
9 Haziran 1977 —
Sayı: 15961
T C D D Eskişehir L o k o m o t i f ve M o t o r Sanayii Müessesesinden:
3 K A L E M MUHTELİF FIRÇALIK KÖMÜRÜ İMÂL ETTİRİLECEKTİR
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 3 k a l e m muhtelif fırçalık kömürü resim, tip
mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alı­
narak satın alınacaktır.
2 — E k s i l t m e s i 20/6/1977 tarih Pazartesi günü saat 14.00 de Müessesemiz Alım
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — M u v a k k a t teminat teklif tutarının "o 7 s i d i r .
4 — T a l i p l e r i n muvakkat teminatları ile birlikte kapalı
teklif mektuplarını
eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya
bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — E k s i l t m e saatine kadar Komisyom-muza teslim edilmeyen veya muvakkat
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — B u işle i l g i l i şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edile­
bileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir.
7 — E . L. M . S. eksiltme ve arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etme­
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir.
9324 / 2-1
23 K A L E M MUHTELİF R O N D E L A S A T I N A L I N A C A K T I R
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 23 kalem muhtelif róndela ihtiyaç listesi, t i p
mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teîafl alına­
rak satın alınacaktır.
2 — E k s i l t m e s i 21/6/1977 t a r i h Salı günü saat 14 d e MMeaseSenrtz Alım Satım
Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — M u v a k k a t teminat teklif tatarının "/o 7 sidir.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları i l e birlikte kapalı
teklif mektuplarını
eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar K o m i s y o n u m u z adına göndermeleri veya
bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — E k s i l t m e saatine kadar K o m i s y o n u m u z a teslim edilmeyen veya muvakkat
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — B u işle i l g i l i şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edile­
bileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir.
7 — E . L . M . S. eksiltme ve arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etme­
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir.
9325 / 2-1
13 K A L E M Ç E L İ K L İ LÂSTİK İMÂL ETTİRİLECEKTİR
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 13 k a l e m cem'an 6858 adet çelikli lastik resim,
ihtiyaç listesi, teknik şartname, t i p mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı
zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır.
2 — E k s i l t m e s i 29/6/1977 t a r i h Çarşamba günü saat 16.00 da Müessesemiz Alım
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — M u v a k k a t teminat teklif tutarının % 7 sidir.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı
teklif mektuplarını
eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar K o m i s y o n u m u z adına göndermeleri veya
bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — E k s i l t m e saatine kadar K o m i s y o n u m u z a teslim edilmeyen veya muvakkat
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — B u işle i l g i l i şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edile­
bileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir.
7 — E . L . M . S. eksiltme ve arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etme­
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir.
9326 / 2-1
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 61
M a n i s a Belediyesinden:
Mahallesi
Sokağı
Pafta
Ada
Parsel
M , si
3
Müh. Bedeli
Lira K r .
G . Temi.
Lira K r .
Yerhasanlar
Doğu C a d .
24
801
141
280 —
760.000,—
29.750,—
»
»
»
24
1202
6
170,—
595.000,—
27.550,—
Belediyemize ait (2) adet arsa 2490 sayılı K a n u n hükümlerine göre kapalı zarf
arttırma suretiyle satılacaktır. H e r arsa için ayrı ayrı kapalı zarf verilmesi zorunlu­
dur. Kapalı zarflar 28 H a z i r a n 1977 Salı günü saat 16.45 de Encümen huzurunda açı­
lacaktır. T a l i p l e r i n b e l l i saatten b i r saat öncesine kadar kesinlikle ve kanunî tarifi
uyarınca, teminatlanyla b i r l i k t e Encümen Başkanlığına verilmesi gereklidir. Şartna­
meleri mesai saatleri dahilinde Belediyemizde görülebilir. Telgraf ile müracaat k a b u l
olunmaz ve P.T.T. gecikmeleri dikkate alınmaz.
9329/4-1
A r t v i n Belediye Başkanlığından:
1 — A r t v i n İli merkezinde garaj 1 n c i kısım inşaatı 2490 sayılı K a n u n u n hü­
kümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (8.000.000,—) liradır.
3 — E k s i l t m e A r t v i n Belediyesi Encümenince 23/6/1977 Perşembe günü saat
15.00 de yapılacaktır.
4 — E k s i l t m e şartnamesi, diğer evraklar Pen İşleri Müdürlüğünde mesai saat­
lerinde görülebilir.
5 — E k s i l t m e y e girebilmek için i s t e k l i l e r i n :
a) (253.750,—) liralık geçici teminatı,
b ) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,
c) Müracaat dilekçesiyle b i r l i k t e verecekleri eksiltme şartnamesinde belirti­
len ve usulüne göre hazırlanmış o l a n yapı araçları b i l d i r i s i , sermaye ve k r e d i ola­
naklarını açıklayan malî d u r u m b i l d i r i s i , teknik personel b i l d i r i s i , taahhüt b i l d i r i s i .
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin asimi ibraz suretiyle.
Belediye Başkanlığı P e n İşleri Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belge­
sini teklif mektuplarıyla b i r l i k t e koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarım 23/6/1977 Perşembe günü saat 14.00'e kadar
makbuz karşılığında Encümen Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat
t a r i h i 20/6/1977
(Pazartesi) günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada v a k i gecikmeler k a b u l edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
9330 / 4-1
•
.
K a r a m a n Belediye Başkanlığından:
1 — Şehrimizin P i r i Reis Mahallesindeki 434282 M\ l i k kooperatifler bölgesi
tasdikli uygulama planına ve yönetmeliklere uygun şekilde ifraz edilecek ve i m a r
uygulaması yaptırılacaktır.
2 — B u n u n için tescilli h a r i t a bürolarından kapalı zarf usulü teklif alınacak
ve 24/6/1977 C u m a günü saat 14.00 de Encümen huzurunda teklif zarfları açılacak
iş 2490 sayılı K a n u n a göre ihale edilecektir.
3 — M u h a m m e n bedeli 147.655,— T L . , geçici teminatı 8.632,75 T L . dır. B u işe
ait şartname mesai saatlerinde Belediye İmar Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlân olunur.
9331 / 4-1
S a y f a : 62
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
M a n i s a Belediyesinden:
1 — Belediyemizce 1 adet 40 lık komple planya makinası (30.000,—) l i r a , 1
adet de daire d estere makinasının (15.000,—) l i r a o l m a k üzere her i k i makinanın
cem'an yekun (45.0CO,—) l i r a m u h a m m e n bedel üzerinden 2490 sayılı K a n u n u n 31 n c i
maddesi gereğince kapalı zarf suretiyle satın alınacaktır.
2 — Geçici teminatı (3.375,—) liradır.
3 — ihalesi 28/6/1977 Salı günü saat 16.CO da Belediye Encümeninde yapıla­
caktır.
4 — i h a l e dosyası mesai saatları dahilinde F e n İşleri Müdürlüğünde görüle­
bilir.
5 — İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için 1977 yılına ait Ticaret veya Sanayii
Odası belgesini hazırlayacakları teklif mektubunun içine koyarak ihaleden b i r saat
evvel makbuz mukabilinde İhale K o m i s y o n u Başkanlığına vereceklerdir.
6 — Telgrafla müracaat ve postadaki v a k i gecikmeler kabul ed lmez.
İlân olunur.
9328/4-1
;
Bayramiç Belediye Başkanlığından :
1 — Belediyemizce mevcut binaya otel ve restaurant inşaatı i l e dükkân inşaat­
ları 1977 b i r i m fiyatları düzeyinde 2490 sayılı Yasanın 31 ve 32 n c i maddelerine is­
tinaden 23/6/1977 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15.00 de Belediye Encümeni
huzurunda yapılacaktır.
2 — Dere üstü dükkânları 2.414.388 T L . keşif bedelli olup, geçici teminatı
86.182,— T L . dır.
3 — Otel ve Restaurant inşaatı 1.265.888,— T L . keşif bedelli olup, geçici temi­
natı 51.727,— T L . dır.
4 — B u işe ait dosyası ve şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Bele­
diyemiz kaleminde görülebılineceği.
5 — T a l i p l i l e r i n b u gibi işleri yaptıklarına dair belgeleri, Çanakkale Bayındır­
lık Mü-iürlüğünden alarak ihale tarihinden i k i gün evvel Belediyeye müracaatla ala­
cakları yeterlilik belgeleri i l e b i r l i k t e yasaya uygun olarak hazırlayacakları
teklif
zarflarım ihale saatinden b i r saat evvel Başkanlığa vermeleri mecburidir.
6 — Postada gecikmeler k a b u l edilemez.
7 — Encümen ihaelyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
9333 / 4-1
A r a p k i r Malmüdürlüğünden;
1 — Hükümet Konağı istinat duvarı onarımı 78.000,— l i r a keşif bedeli üzerin­
den 2490 sayılı K a n u n u n 31 i n c i maddesine müsteniden kapalı zarf usulü ile ihaleye
çıkarılmıştır.
2 — İhale 24/6/1977 C u m a günü saat 15.00 de Malmüdürlüğünde kurulacak K o ­
misyon huzurunda yapılacaktır.
3 — B u işe ait keşif ve şartname her gün mesai saatleri dahilinde Malrmidürlüğü M i l l i Emlâk Servisinde görülebilir.
4 — İsteklilerin yeterlik belgesi, 1977 yılı tasdikli Ticaret Odası vesikası, b u
iş için yatıracakları 5.150,— liralık teminat makbuzu ve hazırlayacakları teklif mek­
tuplarını ihale saatinden b i r saat evveline kadar K o m i s y o n Başkanlığına tevdi etme­
l e r i şarttır.
5 — Postadaki gecikmeler k a b u l olunmaz.
Keyfiyet ilân olunur.
9334 / 4-1
9 Hasiran 1977 — Sayı: 15961
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 63
Yozgat Belediye Başkanlığından.
II Merkezinde Belediyemiz tarafından yapılacak olan hizmet binaları inşaatı
24y0 sayılı Kanunun 31 nci maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul­
muştur.
1 — işin keşif bedeli 13.797.950,— liradır.
2 — Eksiltmesi Yozgat Belediye Encümenince 29 Haziran 1977 Çarşamba günü
saat 15 de yapılacaktır,
3 — Bu işe ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediye Fen İşlen Müduılüğunde görülebilir.
4 — işin geçici teminatı 427.688,50 liradır.
5 — Eksiltmeye girebilmek için;
a) isteklilerin 1977 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, şırketlerir faa­
liyet belgelerini ibraz etmeleri,
b) Müracaat dilekçelerıyle birlikte banka referans mektubu ve şartnameye
uygun plan, teçhizat, makina ve teknik personel beyannameleriyle, Bayındırlık Ba­
kanlığından almış oldukları B grubu karnelerinin 1977 yılında geçerli olması.
6 —*Diğer yılları, sarih olup, 7/13221 sayılı Kararnameye göre işlem yapıla­
caktır.
7 — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 27/6/1977 Pazartesi günü
mesaî saati sonuna kadardır.
8 — İsteklilerin teklif mektuplarını 29 Haziran 1977 Çarşamba günü saat 14.00
kadar makbuz karşılığında Belediye Başkanına teslim edeceklerdir.
9 — Telgrafla vaki müracaatlar ve postadaki vukuu bulacak gecikmeler kabu!
olunmaz.
Keyfiyet ilân olunur.
9332/4-1
»
İliç Belediye Başkanlığından:
Belediyemizce yaptırılmakta bulunan 350 bin liralık keşif özetli otel inşaatı­
nın 200 bin liralık ikmal -inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesi uyarınea ka­
palı zarf usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.
1 — İhale 24/6/1977 Cuma-, günü saat 14 de Başkan odasında Komisyon huzu­
runda yapılacaktır .i-İhaleye iştirak edeceklerin ihaleden evvel kanunî teminatlarını
yatırıp iştirak belgesi almaları şarttır.
2 — ihaleden mütevellit bilumum kanunî kesintiler müteahhide aittir.
3 — Keşif özeti» plan, proje mesai saatlerinde ^Belediye Başkanlığında görü­
lebilir.
4 — İstekliler teklif mektuplarım ihale günü saat 12 ye kadar vermeleri şart
olup postada vaki gecikmeler kabul edilmeyeceği ilân olunur.
9335 / 4-1
Pınarbaşı Cumhuriyet Savcılığından:
Pınarbaşı Cezaevinin çeşitli onarımı yapılacaktır. Keşif bedeli 199 bin, geçici
teminatı 11.200 TL. dır. Eksiltme 4/7/1977 Pazartesi günü saat 14 de Cumhuriyet Sav­
cılığı odasında toplanacak Komisyon tarafından kapalı zarf usulü ile ihale olunacak­
tır. Keşif, şartname ve diğer lüzumlu evrak meşkur yerde mesai saatleri içinde gö­
rülebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin 1/7/1977 günü mesai saati sonuna kadar Ba­
yındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesi ile 1977 yılı vizesini havi Ticaret
Odası belgesi, geçici teminat makbuzu veya mektubunu Yasaya uygun şekilde hazır­
ladıkları teklif zarflarıyla 4/7/1977 günü sat 12.00 ye kadar Komisyon Başkanına ver­
meleri şarttır.
Posta ile veya bizzat müracaatlarda vaıu gecikmeler kabul edilmez, ilân olunur.
9336 / 4-1
S a y f a : 64
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
Bayındır Devlet O r m a n İşletmesi Müdürlüğünden:
Deposu
Emvalin cinsi
Ovacık
»
Öd?rrrj'ş
Bozdağ
Alankıyı
Y . III. S. U . B . Ok. T o m .
Y . III. S. N . B . Ok. T o m .
III. S. N . B . Çk. t o m r u k
III. S. N . B . Ok. tomruk
H I . ,S. N . B . Ck. t o m r u k
ITI. S. N . B . Cz. tomruk
Dağ'ezılca III. S . 'N. B . Çz. tomruk
A'aîTkıyı
III. S. K . B . Çz. tomruk
m S. K . B . C k . t o m r u k
Ovacık
'III. S. K . B . Çk. tomruk
Bo'-clağ
III. S . K . B . Çk. t o m r u k
Alaınkıyı
Çz. sanayi odunu
Yarar-a sarmyi odunu
»
Ünce Çp. K a b . sanayi odunu
Karpuzlu
»
»
»
H
!»
OvaeJk
»
»
»
»
)!
Asma!'.
»
»
»
1»
»
Tekke
»
»
»
>»
»
»
Çam y a r m a o d u n u
Ovacık
Y . ibreli karışık o d u n
Aşmalı
»
»
»
»
)>
»
»
Vı
»
Kavaikslan »
»
«
»
Topîato
Parti
adedi
2
e
1
3
2
4
1
5
1
2
1
'1
lı
1
1
4
1
1
2
e
1
1
~W
Miktarı
Adet M3. Dm3.
S4
1387
270
464
764
972
63
'11192
VPi
197
¡287
561
Ster
»
»
»
»
»
»
»
»
»
7348~
H7.285
330 781
'54.610
150.263
249.243
218.264
1P)M7
40.532
69.755
57 078
9.000
57.000
67.000
478 000
605.000
1)19.000
79.0C0
707.000
.1738.000
200.C0rç
132.0C0
Muh. Bed.
L i r a K r . Sat. tarihi
1.000,—
700,—
700,—
700.—
700,—
600,—
«10,—
376,—
450 —
450 —
450,—
W>.—
250 —
200,—
250,—
? 0,~
200,—
100,—
B0,—
ıl25,—
75,—
60,—
80,-^
c
16/6/1977
»
»
»
»
»
I)
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
15113.246 M I
4281.000 Ster,
1 — işletmemizin Ovacık, K o r u c u k , Torbalı, ve Ödemiş Bölgelerinin son depo­
larında mevcut o r m a n emvalleri hizalarında gösterilen muhammen bedel üzerinden
vadeli açık arttırma ile ve 15-B şartname uyarınca "/o 50 si peşin, % 50 s i 3 ay vadeli
olarak % 9 faizi peşin alınmak suretiyle müddetsiz banka mektubu karşılığında satıla-çaktır.
2 — Ödemiş, Bozdağ, Alankıyı, Dağkızılca, K a r p u z l u O r m a n dışı depolarındaki
ve Tekke Aşmalı O r . içi depolarında mevcut 50 p a r t i emval 16/6/1977 Perşembe günü
İşletmemiz satış salonunda toplanacak K o m i s y o n huzurunda saat 14.00 de satışı yapı­
lacaktır.
3 — Alıcıların 16/6/1977 Perşembe günü saat 12.00 y-3 kadar almak istedikleri
partileri geçici teminatlarını satış yapılacak yerde yatırmaları. B a n k a teminat mek­
tubu vereceklerin mektuplarında İşletmemiz adı i l e satış gününü belirtmeleri lâzım­
dır.
4 — B u satışa ait ilân ve şartnameler O r m a n Genel MüdÜTİüğü, İzmir O r m a n
Bölge Başmüdürlüğü, İzmir, M a n i s a , Aydın, N a z i l l i ve A n k a r a İşletme Müdürlükleri
ile İşletmemizde ve i l g i l i bölge şefliklerinde görülebilir.
5 — Alıcıların b e l i r l i gün ve saatlerde teminat makbuzları ile b i r l i k t e K o m i s ­
yona müracaatları ilân olunur.
9322 /1-1
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:
1 — Aşağıda keşif bedelleri, eksiltme gün ve saatleri yazılı işler 5539 sayılı
K a n u n u n 26 ncı maddesine göre Emanet K o m i s y o n u m u z c a teklif almak suretiyle taşaronlara yaptırılacaktır.
2 — Şartnameleri Samsun 7. Bölge Müdürlüğü Yapım Şefliğinde görülebilir.
3 — Eksiltmeye girebilmek için:
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
S a y f a : 65
RESMÎ G A Z E T E
a) İsteklilerin e n geç aşağıda yazılı işler için tespit edilmiş olan müracaat s o n
günü mesai sonuna kadar b i r e r dilekçe i l e Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüne müracaat
etmeleri,
Dilekçelerine:
b ) Benzeri özellikte, yarısı miktarında b i r defada İş yaptıklarına d a i r resmi
daireden alınmış t a s d i k l i belge veya keşif bedeli k a d a r (C) grubundan müteahhitlik
karnesi, (aslı)
c) Yapı araçları büdirisi,
d ) Sermaye ve k r e d i olanaklarını açıklayan b a n k a referans m e k t u b u i l e m a l i
durum bildirisi,
e) Dilekçelerin veriliş tarihinde elinde b u l u n a n işleri açıklayan taahhüt bildi­
r i s i eklemeleri şarttır.
4 — İştirak belgesi için telgrafla müracaat ve postada v a k i gecikmeler kabul
edilmez.
5 — Yeterlik belgesi alanların ilân edilen t a r i h ve saatte eksiltmeye iştirak et­
meleri üân o l u n u n
Eksiltmeye k o n u l a n iş
E k s i l t m e
Tarihi
Saati
K . Bedeli
Lira K r .
S a m s u n - C o r u m Çerikli y o l u n u n muhte­
lif K m . lerine altemel temel malzemesi
989.817,90
n a k l i işi.
Samsun 10. B l . H u d u d u yolunun Sam­
sun çıkışı Karadeniz Bakır ayrımı arası
altemel malzemesi n a k l i işi.
4.104.952,20
M e r t Irmağı • Kürtün arası tretuvar be­
t o n u t a s duvar inşaatı.
334.459,07
Müracaat
son günü
15/6/1977
15.00
13/6/1977
15/6/1977
16.00
13/6/1977
16/6/1977
15.00
13/6/1977
9310 /1-1
Alanya Devlet O r m a n İşletmesi Müdürlüğünden:
Deposu
İncekum
Sedre
İncekum
Sedre
İncekum
Sedre
Cins ve nev'i
2. S . N . B . Çz. T o m r u k
3. S . N . B . Çz. T o m r u k
3. S. N . B . Çz. T o m r u k
3. S. K . B . Çz. T o m r u k
3. S. K . B . Çz. T o m r u k
K . K u t u r Çz. M . D i r e k
Yekûn:
P. A d e d i
3
21
25
7
2
1
M Dm
3
5
178,364
1040.468
1142,560
239,776
74,570
26,402
2702,140
M . bedeli
TL.
«/o 7,5
teminatı
TL.
700
600
600
400
400
400
9.300
46.800
51.400
7.000
2.200
800
117.500
1 — İşletmemizin yukarıda müfredatı yazılı o r m a n emvallerinin % 50 s i peşin
bedel *A 50 s i müddetsiz banka m e k t u b u karşılığında 16/6/1977 Perşembe günü saat
14.00 de İşletmemiz satış salonunda toplanacak K o m i s y o n huzurunda açık arttırma
suretiyle satılacaktır.
2 — % 7,5 teminatlar saat 12.00 ye kadar yatırılacağından açık arttırmaya gire­
ceklerin şartname hükümlerini okuyarak teminat makbuzları i l e b i r l i k t e K o m i s y o n a
müracaatları, satışa ait şartname ve tevhit listesi O r m a n Genel Müdürlüğünde, Antal­
y a O r m a n Bölge Başmüdürlüğünde ve b u n a bağlı işletmeler üe M e r s i n , Adana, İsparta,
İşletmeleri i l e K o n y a O r m a n Bölge Şefliğinde ve İşletmemiz Müdürlüğümüzde görüle­
bilir.
3 — T a l i p l e r i n belirK gün ve saatte teminat makbuzları Ue b i r l i k t e K o m i s y o n a
müracaatları ilân o l u n u r .
9318 /1-1
Devlet O r m a n işletmesi Pınarbaşı Müdürlüğünden:
Deposu
Pınarbaşı
»
Ağaköy
»
»
Pınarbaşı
»
Ağaköy
C i n s ve nev'i
P. A d .
2
2
Kayın
Kayın
Kayın
Kayın
Kayın
Kayın
Kayın
B. Kaym
B. Kaytn
B . Kayın
B. Kaym
1. S. M . B .
2. S. N . B .
1. S. M . B .
2. S. H. B .
3. S. N . B .
1. S. K . B .
2. S. K . B .
1.
2.
3.
3.
S.
S.
S.
S.
K.
K.
K.
N.
tomruk
tomruk
tomruk
tomruk
tomruk
tomruk
tomruk
tomruk
tomruk
tomruk
tomruk
tmalâtlık t o m r u k yekünü:
K o n t r a p l a k l t k t o m r u k yekünü:
YEKÛN j
Miktarı
M . DM .
Muh. Bed.
Lira K r .
Teminau
Lira K r .
100.000
60.000
869.000
135.000
190.000
595.000
60.000
895,—
700,—
465,—
895,—
720,—
455,—
857,—
6.800,—
3.200,—
30.400,—
9.100,—
10.300,—
20.400,—
3.900 —
60.000
65.000
50.000
50.000
715.000
780,—
904,—
800 —
486,—
561,-
3.600,—
4.450,—
3.000,—
1.850,—
30.100,—
3
3
1949.000
1000.000
80.200,—
46.900,—
2949.000
127.100,—
tzahat
tmalâtlık
»
»
»
»
Kontraplak
»
»
»
»
1 — işletmemizin yukarıda cins ve miktarı yazılı 54 p a r t i halinde kayın e m v a l i vadeli Aüvreli açık artırmalı o l a r a k k a n u n i
vergileri ile b a n k a teminat m e k t u p faizi peşin o l m a k kaydıyle 1. ve 2. sınıf kavın tomruklarında ,Soymalık dahil) m a l tutar be­
d e l i n i n % 50 s i peşin, % 9 faizi n a k i t o l a r a k peşin ve bakiye % 50 si peşin, % 9 faizi n a k i t o l a r a k peşin ve bakiye % 50 si müddet­
siz b a n k a m e k t u b u alınmak kaydıyle 3 ay vadeli, 3. sınıf kayın tomruğu, Soymalık d a h i l ) tutar b e d e l i n i n % 25 i i l e % 9 f a i z i peşin
alınarak ve b a k i y e s i müddetsiz b a n k a m e k t u b u o l m a k üzere 6 ay vadeli o l a r a k satılacaktır
2 — V a d e l i aüvreli açık artırma 15/6/1977 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de Azdavay O r m a n işletmesi satış
s a l o n u n d a toplanacak K o m i s y o n h u z u r u n d a yapılacaktır.
3 — G e r e k soymalık ve gerek imalatlık ihaleye çıkarılan partilere kapasite belgeleri o l a n kayın işleyen bütün sanayii k o l
l a n girebilecektir.
4 — i h a l e y e iştirak edeceklerin h e r p a r t i için % 7,5 hesabı ile teminat alınır.
5 — M a l i y e Bakanlığı Barış Harekâtı t a h v i l l e r i , Kalkınma istikrazı t a h v i l l e r i , M . S. B . s a v u n m a istikrazı t a h v i l l e r i teminat
olarak kabul edilir.
6 — T a l i p l i l e r i n m u v a k k a t teminatlarını yatırmış olmaları o p a r t i y i m u h a m m e n bedel üzerinden s a t m almayı k a b u l etmiş
olmaları d e m e k t i r .
7 — Teminatını B a n k a m e k t u b u o l a r a k vereceklerin mektuplarına işletme adı ile satış t a r i h i n i yazdırmaları gerekir.
8 — İhale günü saat 13.00 d e n s o n r a teminat k a b u l e d i l m i y e c e k t i r .
9 — Satış müteakip teslimat zamanı verilecektir.
10 — B u satışa a i t ilân ve satış p a r t i l e r i tevhit cedvelleri O r m a n Genel Müdürlüğü, K a s t a m o n u O r m a n Bölge Başmüdürlüğü,
ile K a s t a m o n u , Daday, İnebolu, Küre, Taşköprü, B o y a b a t , Ayancık, Araç, Tosya, Çatalzeytin Bartın, Düzce, S i n o p , Ihsangazi,
Türkeli, S a m a t l a r , U l u s , Karabük, E s k i p a z a r , Devrek, Z o n g u l d a k , Kızılcahamam, B o l u , Gerede, T u n c e l i ve B u r s a O r m a n İşletme
Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir.
11 — T a l i p l i l e r i n b e l i r t i l e n gün ve saatte t e m i n a t mektupları i l e b i r l i k t e K o m i s y o n a müracaatları ilân o l u n u r .
12 — Satışı yapılan depodan e m v a l t e s l i m edilmediği t a k d i r d e diğer d e p o l a r d a n t e s l i m e d i l e c e k t i r .
9316 / 1-1
•
Denizli Devlet O r m a n İşletmesi Müdürlüğünden :
Bölgesi
"
- •
i •—
Sarayköy
1»
»
Deposu
••
SanaykÖy
»
»
»
C i n s ve ne*.l
2. S . N . B . Çk. t o m r u k
9. S . N . B . Ok. tomruk
3. S. N . B . Çz. t o m r u k
ÇJk. Sanayi o d u n u
•Parti
adedi
a
217)
32
¡1»
Mü fet&Tl
Adet
M?.
1293
4109
781511
91B
06.T84
!lil6».ffll3
1375.795
17J697
Muti. Bed.
Tutarı
L i r a Kir. l i r a K r .
850,—
700,—
650,—
350,—
Peşin
1% s i
6.200,—
62.400,—
67J500,—
•500,—
50
50
50
136.600,—
12628
2660.029'
€2
ıSatış yettaümü
İşletmemizin Sarayköy Bölgesi Sarayköy o r m a n dışı deposunda 62 p a r t i halinde 12625 adede denk 2660.029 M , muhtelif cins
emvalin % 50 s i peşin bakiyesi 3 ay vadeli müddetsiz kâti b a n k a m e k t u b u karşılığında açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
Satış 15/6/1977 Çarşamba günü saat 14.00 de Sarayköy Belediyesi binasında, e m v a l i n "/o 7,5 teminatları d a Bölge İdare binasın­
da aynı gün saat 9.00 d a alımına başlanıp saat 12.00 ye kadar devam eder, bundan s o n r a k i müracaatlar k a b u l edilmez.
Sanayi odununa iştirak edeceklerin s o n sene vizesi yapılmış kapasite belgesi olanlar iştirak edebilir. Kapasite belgesi o l u p d a
sanayi odunu partisine iştirak olmadığı takdirde diğer keresteciler de iştirak edebilirler.
Satışa iştirak edebilmek için 15/B model şartnamede yazılı belgelerle, s o n sene vizesi yapılmış Ticaret Odası belgesi ve der­
neklerinden alacakları ikâmet belgesi olanlar satışa iştirak edebilirler.
3
Şartname O r m a n Genel Müdürlüğü, D e n i z l i
O r m a n Bölge Başmüdürlüğü i l e civar işletme, bölge ve m a h a l l i belediye başkan­
lıklarında görülebilir.
Taliplerin belirtilen gün, saat ve yerlerde teminatlarım yatırmış olarak K o m i s y o n a müracaatları ilân olunur.
9311 /1-1
S a y f a : 68
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
Y . S . E . 6 ncı Bölge Müdürlüğünden :
ADANA
îtin a d ı : H a t a y , İşin a d ı : M e r k e z - Kavutçu ve Mansurhı Köy yollarına stb.
n a k l i ve figüre işi, 1. keşif b e d e l i : 1003266,— TL., Geçici teminat miktarı: 43.847,98
TL., ihaleye Işt. için son müracaat t a r i h i . 10/6/1977, İştirak belgesi v e r . t a r i h i :
13/6/1977, İhale günü : 14/6/1977, İhale s a a t i : 15.00, K a r n e g r u b u : C.
1 — Yukarıda y e r i v e m u h a m m e n b e d e l i ve geçici teminatı, ihale günü ve saati
yazılı Stab. n a k l i ve figüre işi H a t a y Y S E . Müdürlüğü Y o l Şefliği odasında emanet
k o m i s y o n u tarafından 5539 sayılı ihale k a n u n u n u n 26. m a d d e s i hükümlerine göre k a ­
palı z a r f usulü ile yapılacaktır.
2 — İhale evrakları ve e k l e r i çalışma saatleri içinde H a t a y Y S E . Müdürlüğü
Y o l Şefliğinde görülebilir.
3 — B u işlerin yukarıda yazılı geçici teminatı A d a n a Defterdarlık Muhasebe
Müdürlüğü veznesine m a k b u z m u k a b i l i n d e yatırılacaktır.
4 — İhaleye g i r m e k isteyenler yukarıda t a r i h i b e l i r t i l e n günde çalışma saati
sonuna k a d a r e k l e r i 5. maddede belirtilmiş o l a n dilekçe ile H a t a y Y S E . Müdürlüğü­
ne baş v u r a r a k ihaleye g i r m e belgesi »Yeterlik belgesi) talep edeceklerdir. İştirak
belgesi yukarıda b e l i r t i l e n gün içinde verilecektir.
5 — İsteklilerin.
a) (c) g r u b u müteahitlik k a r n e s i veya resmî m a k a m d a n alınmış iş b i t i r m e
belgesi
b) Yapı araçları b i l d i r i s i
c) Malî d u r u m b i l d i r i s i
d) B a n k a referans m e k t u b u
e) T e k n i k personel b i l d i r i s i
f) Taahhüt b i l d i r i s i
g) İş y e r i n i görüp tetkik ettiklerine d a i r H a t a y Y S E . Müdürlüğünden alınmış
t a s d i k l i belgeyi dilekçelerine eklemeleri, (a) maddesi hariç diğerleri istenebilir.
6 — E k s i l t m e y e katılacakların yukarıda b e l i r t i l e n geçici teminatı
vermeleri
ve 1977 yılı Ticaret Odası belgesini teklifine eklemeleri ve t e k l i f zarfının ihale saatından b i r saat öncesine k a d a r k o m i s y o n başkanlığına i m z a m u k a b i l i n d e v e r m e l e r i
gerekmektedir.
9319 /1-1
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Elazığ 10. Bölge Müdürlüğünden:
S. N o .
1
2
İşin Adı
Keşif bedeli
TL.
G . temi.
İhalenin
TLtarihi saati
Elazığ İmam H a t i p O k u l u
2. kısım i k m a l inşaatı
1.000.000
43.750
Elazığ Teknisyen O k u l u ve
Sanat E n s t . i k m a l inş.
13.000.000
27/6/1977
Pazartesi
s a a t : 11,00
403.750
27/6/1977
Pazartesi
s a a t : 15,00
Karne
grubu
Son
müracaat
tarihi
21/6/1977
Salı
B
21/6/1977
Sah
1 — Yukarıdaki cetvelde i s i m l e r i belirtilen işler 527 sayılı K a n u n gereğince
gelecek yıllara s a r i o l m a k üzere 2490 sayılı K a n u n hükümlerine göre kapalı zarf usulü
ile ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşlerin keşif bedelleri yukarıdaki cetvelde kendi hizalarında gösterilmiştir.
3 — E k s i l t m e l e r Elazığ Yapı İşleri 10. Bölge Müdürlüğü İhale K o m i s y o n u n d a
cetvelde her işin hizasında gösterilen t a r i h , gün ve saatte yapılacaktır.
4 — E k s i l t m e şartnamesi ve diğer evraklar Yapı İşleri 10. Bölge Müdürlüğünde
görülebilir.
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 69
5 — Eksiltmeye girebilmek için;
A) H e r işin cetvelde gösterilen m i k t a r d a geçici teminatını,
B ) 1977 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini,
C) Müracaat dilekçeleri i l e b i r l i k t e verecekleri ( E k s i l t m e şartnamesinde be­
l i r t i l e n ve usulüne göre hazırlanmış olan) p l a n ve teçhizat beyannamesini,, sermaye
ve kredi imkânlarım b i l d i r i r malî d u r u m bildirgesini, 2-a formuna, uygun b a n k a refe­
rans mektubu, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık
Bakanlığından almış oldukları ve işlerin keşif bedeli kadar eksiltmeye girebilecekle­
r i n i gösterir cetvelde müteahhittik karnelerini ibraz suretiyle Yapı İşleri Elazığ 10. Böl­
ge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları i l e b i r l i k t e zarfa koy­
maları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarım yukarıdaki cetvelde her işin hizasında göste­
r i l e n gün ve saatten b i r saat evvel makbuz karşılığında İhale K o m i s y o n u Başkanlığına
vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihleri cetvelde h e r işin k a r
şısında gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır.
8 — Telprafla müracaat ve postadaki v a k i gecikmeler k a b u l edilmez.
D u r u m ilân olunur.
9321 / 1-1
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:
1 — Afyon - Çay Endüstri P r a t i k Sanat O k u l u M o t o r Atelyesi (200 Ogr.) inşaatı
işi 2490 sayılı K a n u n hükümlerine göre kapaü zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (12.000.000,—) liradır.
3 — E k s i l t m e Kütahya'da Yapı İşleri 4. Bölge Müdürlüğü E k s i l t m e Komisyo­
nunda 17/6/1977 (Cuma) günü saat 15.0O*de yapılacaktır.
4 — E k s i l t m e şartnamesi ve diğer evraklar adı geçen Müdürlükte görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
A - Yapı İşleri 4. Bölge Müdürlüğü adına, (373.750) liralık geçici teminatını,
B - 1977 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini,
C - (Başvurma dilekçeleri i l e b i r l i k t e verecekleri, E k s i l t m e şartnamesinde be­
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, Yapı Araçları bUdirisini, T e k n i k Personel
b i l d i r i s i n i , Sermaye ve K r e d i olanaklarım açıklayan malî d u r u m b i l d i r i s i üe b a n k a
referans mektuplarım, Bayındırlık Bakanlığı'ndan almış oldukları ( B ) grubundan ke­
şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ve
dilekçe veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt b i l d i r i s i n i vermek su­
retiyle, Yapı İşleri 4. Bölge Müdürlüğünden alacakları), yeterlik belgesini, teklif mek­
tupları Ue b i r l i k t e zarfa koymaları gerekmektedir.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 17/6/1977 (Cuma) günü saat 14.00'e kadar
makbuz karşılığında E k s i l t m e K o m i s y o n u Başkanlığına vereceklerdir,
7 — Y e t e r l i k belgesi alınması için son başvurma tarihi 15/6/1977 (Çarşamba)
günü çalışma saati sonuna kadardır.
Telgrafla yapılacak başvurmalar ve postada olacak gecikmeler k a b u l edilmez.
İlgililere duyurulur.
N O T : Kütahya Yapı İşleri 4. Bölge Müdürlüğünün 15949-15952-15955 sayılı
Resmî Gazetelerde yayımlanan ilânında keşif bedeli (12.000.000,—) T L . olması gerekir­
ken yanlışlıkla (1.200.000,—) T L . o l a r a k yayımlanmıştır. Düzeltilir.
8645 / 4-4
S a y f a : 70
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 — Sayı : 15961
Rize Devlet O r m a n İşletmesi Müdürlüğünden:
Bölgesi
İkizdere
»
Parti
adedi
Cins ve nev'i
2.
2.
3.
3.
S.
S.
S.
S.
N.
K.
N.
K.
B . Kayın t o m r u k
B.
»
B.
»
B.
»
Miktarı
M*
2
4
3
4
13
M u h a m m e n Teminat
bedeli
% 75
Lira K r .
Lira K r .
50
100
150
200
1100,—
950,—
800,—
700,—
4.125 —
7.125,—
9.000,—
10.500,—
500.000 M
3
30.750.—
1 — Yukarıda c i n s i , nevi, miktarı, p a r t i adedi, yeri, m u h a m m e n bedeli ve ge­
çici teminatı b e l i r t i l e n kayın e m v a l i 13/6/1977 günü saat 14.00 de R i z e O r m a n İşlet­
mesi Müdürlüğü salonunda satış k o m i s y o n u tarafından A l i v r e l i açık artırma sure­
tiyle yapılacaktır.
2 — Geçici teminat aynı gün saat 14.00 de k a d a r k a b u l edilecektir.
3 — Satışı yapılan e m v a l E k i m ve Kasım a y l a n arasında t e s l i m edilecektir.
4 — D a h a geniş b i l g i edinmek isteyenler şartnamesi O r m a n Genel Müdürlü­
ğü, T r a b z o n O r m a n Bölge Başmüdürlüğü ve İstanbul, İzmir, Adana, E r z u r u m , Art­
v i n , T r a b z o n - B o l u , Z o n g u l d a k ve G i r e s u n İşletmeleri ile İşletmemiz İkizdere, Çay­
e l i , Dereköy, M e r k e z Bölge Şefliklerinde görülebilir.
9317 / 1-î
Bayındırlık Bakanlığı Yapı îşleri Elazığ 10. Bölge Müdürlüğünden:
S. N o .
İşin Adı
Keşif bedeli
TL.
Elazığ İmam H a t i p O k u l u
2. kısım i k m a l inşaatı
2
G . temi.
İhalenin
TL.
t a r i h i - saati
1.000.000
43.750
Elazığ Teknisyen O k u l u ve
Sanat E n s t . i k m a l inş.
13.000.000
27/6/1977
Pazartesi
s a a t : 11,00
403.750
27/6/1977
Pazartesi
s a a t : 15,00
Karne
grubu
Son
müracaat
tarihi
21/6/1977
Salı
B
21/6/1977
Salı
1 — Yukarıdaki cetvelde i s i m l e r i belirtilen işler 527 sayılı K a n u n gereğince
gelecek yıllara sari o l m a k üzere 2490 sayılı Kamın bükümlerine göre kapalı zarf usulü
ile a y n ayrı eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşlerin keşif bedelleri yukarıdaki cetvelde kendi hizalarında gösterilmiştir.
3 — E k s i l t m e l e r Elazığ Yapı İşleri 10. Bölge Müdürlüğü İhale K o m i s y o n u n d a
cetvelde her işin hizasında gösterilen t a r i h , gün ve saatte yapılacaktır.
4 — E k s i l t m e şartnamesi ve diğer evraklar Yapı İşleri 10. Bölge Müdürlüğünde
görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için;
A ) H e r işin cetvelde gösterilen m i k t a r d a geçici teminatını,
B ) 1977 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini,
C) Müracaat dilekçeleri ile b i r l i k t e verecekleri ( E k s i l t m e şartnamesinde be­
l i r t i l e n ve usulüne göre hazırlanmış olan) p l a n ve teçhizat beyannamesini, sermaye
ve k r e d i imkanlarım b i l d i r i r malî d u r u m bildirgesini, 2-a formuna uygun b a n k a refe­
rans m e k t u b u , teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık
Bakanlığından almış oldukları ve işlerin keşif bedeli k a d a r eksiltmeye girebilecekle­
r i n i gösterir cetvelde müteahhitlik karnelerini ibraz suretiyle Yapı İşleri Elazığ 10.
Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile b i r l i k t e zarfa
koymaları lâzımdır.
9 H a z i r a n 1977 — Sayı : 15961
S a y f a : 71
RESMÎ G A Z E T E
6 — İstekliler teklif mektuplarını yukarıdaki cetvelde her işin hizasında göste­
rilen gün ve saatten b i r saat evvel makbuz karşılığında İhale K o m i s y o n u Başkanlığına
vereceklerdir.
7 — Y e t e r l i k belgesi alınması için son müracaat tarihleri cetvelde her işin kar­
şısında gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır.
8 — Telgrafla müracaat ve postadaki v a k i gecikmeler k a b u l edilmez.
D u r u m ilân olunur.
9337 / 4-1
•
Orhaneli Devlet O r m a n İşletmesi Müdürlüğünden .
Deposu
Yol durumu
E m v a l i n cins v e nev'i
Nalınlar Şose kenarı 3 S. N . B . Çk. t o m r u k
»
»
Muhtelif
3 . S . N . B Çz. t o m r u k
»
»
Nalınlar
3. S. K . B.Çk. t o m r u k
»
»
Muhtelif
3. S . K . B . Ç z t o m r u k
»
»
Gökçedağ
Çz. S a n . O d kalın R t .
Parti
Miktarı
M u h . Bed. Tem.
Lira
adedi Adet M ' . D M . L i r a
3
4
24
1
8
1
727
5471
166
2810
489
141.432
1240.870
20.286
309.657
32.312
1500
1300
1250
1000
500
16.100
121.700
1.900
23.600
1.300
TOPLAM
38 9663 1744.557
164.600
1 — Yukarıda müfredatı yazılı o r m a n e m v a l i % 50 m a l bedeli ile vergi ve re­
s i m l e r i peşîn, b a k i y e s i müddetsiz. l i m i t l i b a n k a m e k t u b u karşılığında üç ay vadeli
o l a r a k artırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 — Satış 17/6/1977 C u m a günü saat 14.30 d a Harmancık belediye salonunda
toplanacak k o m i s y o n h u z u r u n d a yapılacaktır.
3 — Satışa iştirak edeceklerin 15/B m o d e l şartnamenin 3 üncü maddesinde
istenen belgeleri ibraz etmesi, ibraz edemeyenler satışa iştirak edemiyeceklerdir.
4 — T e m i n a t l a r 14.00 e k a d a r İşletme Veznesine yatırılmış olacaktır.
5 — Satışa ait müfredatlı ilân listesi ve şartname O r m a n Genel Müdürlüğün­
de B u r s a O r m a n Bölge Başmüdürlüğü ve A n k a r a , Eskişehir, Kütahya, İnegöl, B a n ­
dırma, Dursunbey, Adapazarı, İzmir, Geyve, İzmit, Tavşanlı, M . Kemalpaşa, Afyon,
B u r s a , B i l e d k , Keleş işletme müdürlükleri ile işletmemiz müdürlüğü ve bölge şeflik­
lerinde görülebilir.
6 — İsteklilerin b e l i r l i gün ve saatte teminat makbuzları i l e b i r l i k t e komisyo­
n a müracaatları ilân o l u n u r .
9315 / 1-1
T C D D İşletmesi 2. İşletme Başmüdürlüğü M u v a k k a t Alım Satım K o m i s y o n u
Başkanlığından:
91 K A L E M MUHTELİF EŞYA S A T I L A C A K T I R
M e r k e z Ambarımızda nizamî bekleme süresini d o l d u r a n 91 kalem muhtelif eş­
ya açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Açık arttırma 16 H a z i r a n 1977 günü saat 10.00 d a başlayacak ve satış süresin­
ce Cumartesi - Pazar günleri hariç hergün saat 10.00'dan 12.00'ye, 14.00'den 1 6 . 0 0 ^
kadar devam edecektir.
Açık arttırma A n k a r a G a r ' d a T C D D İşletmesi 2. İşletme Başmüdürlüğü bina­
sında yapılacaktır.
Satış dosyası ve eşya İşletmemiz Ticaret Müdürlüğünde görülebilir.
Satıştan mütevellit karar p u l u bedeli, tellaliye ücreti ve şartnamede belirtil­
meyen b i l u m u m vergi ve rüsumlar alıcıya aittir.
Satışa iştirak edecek taliplerin hüviyet varakalarını Ticaret Müdürlüğüne ib­
raz etmek suretiyle arttırmaya giriş belgesi alacaklar ve b u belgeyi ibraz eden talip­
ler satışa iştirak edeceklerdir.
T C D D satışı yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediği talibe satış
y a p m a k t a tamamen serbesttir.
9309 / 1-1
Sayfa : 72
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 — Sayı : 15961
S a i m b e y l i Devlet O r m a n İşletmesi Müdürlüğünden :
ADANA
İşletmemizin 1977 yılı iş programında b u l u n a n aşağıda bölgesi, i s i m ve K m . leri b e l i r t i l e n o r m a n y o l l a n piyasadan temin edilecek dozer i l e Taşoran'a pazarlık
i l e inşa ettirilecektir.
T a l i p l i l e r i n , yolları arazide gördükten sonra şartlan A d a n a O r m a n Bölge Baş­
müdürlüğü Y o l Plânlama G r u p Müdürlüğü ve S a i m b e y l i O r m a n îşletmesindeki dos­
yasında görülebilir.
Teklifte b u l u n m a k üzere 13/6/1977 günü 1430 saatinde S a i m b e y l i İşletme Mü­
dürlüğü Merkezinde bulunması ilân o l u n u r .
İşletmesi
Saimbeyli
»
»
»
»
Bölgesi
Karaçamhk
Ayvacık
Ayvacık
Saimbeyli
Kızılağaç
Kod. No.
25
218
229
313
711
Başlangıç ve sonu
Balpınarderesi - H a s a n b e l e n i
Sülüklü - Dikenliardıç
Mektep -Tozlununpaytar
Kötünbeleni - Aşağımahalle
Suçatı - Ayıbağı
TOPLAM
P T T F a b r i k a Müdürlüğünden :
•
Tulü K m .
+
4+0
6+5
2+0
2+0
2+0
16+5
9314 /1-1
OTOMATİK B O L T E S T CİHAZI (KÖPRÜSÜ), E M P E D A N S COMPARATÖR,
OTOMATİK BOBİN S A R M A MAKİNASI, P A B X S A N T R A L I , . FERRİT
P O T C O R E V E Y A R D I M C I MALZEMELERİ S A T I N A L I N A C A K T I R
idarî ve teknik şartnamesine göre :
1. 2 adet Otomatik R C L Test Cihazı (Köprüsü),
2. 2 adet Empedans Comparatör,
3. 2 adet Otomatik B o b i n S a r m a Makinası,
4. 100 -120 Abonelik Otomatik E l e k t r o n i k Pabx Santralı,
5. 200.000 adet F e r rit Potcore ve Yardımcı Malzemeleri,
tç veya dış piyasadan kapalı yazılı teklif a l m a usulü ile satın alınacaktır.
B u ise ait :
1. Otomatik R C L Test
Cihazı (Köprüsü)
şartname bedeli beheri
takımı
55,— T L .
2. Empedans Comparatör şartname bedeli beheri takımı 50,— T L .
3. Otomatik B o b i n S a r m a Makinası şartname bedeli beheri takımı 55,— T L .
4. E l e k t r o n i k Pabx Santralı şartname bedeli beheri takımı 60,— T L .
5. F e r r i t Potcore ve Yardımcı
Malzemeler şartname bedeli
beheri takımı
60,— T L .
mukabilinde n o r m a l çalışma gün ve saatlerinde i s t a n b u l Ümraniye'de bulunan
Fabrikamız Malzeme Müdürlüğünden alınabilir.
Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların şartname­
lerini Fabrikamızdan almış olması şarttır.
Teklif mektupları en geç :
1. 2 adet Otomatik R C L Test Cihazı (Köprüsü) için 11/7/1977 Pazartesi günü
saat 10.00'a,
2. 2 adet Empedans Comparatör için 11/7/1977 Pazartesi günü saat 15.00'e,
3. 2 adet Otomatik B o b i n S a r m a Makinası için 12/7/1977 Salı günü saat 10.00'a,
4. E l e k t r o n i k Pabx Santralı için 12/7/1977 Salı günü saat 15.00'e,
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 73
5. 200.000 adet F e r r i t Potcore ve Yardımcı Malzemeler için 13/7/1977 Çarşam­
b a günü saat 15.00'e, kadar
Malzeme Müdürlüğümüze m a k b u z m u k a b i l i teslim edilmeli
veya aynı gün
ve saatte Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde posta i l e gönderilmelidir.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
9320 / 1-1
•
N a z i l l i 1. Asliye H u k u k Hâkimliğinden:
1976/954
Davacı Ramazan Sarı vekili tarafından davalı Necla Sarı aleyhine açılan vela­
yetin nez'i davasının yapılan duruşmasında :
Davalı N e c l a Sarı'nın adresine çıkarılan davetiyeler bilâ tebliğ iade edilmiş ol­
duğundan ilânen gıyap tebliğine k a r a r verilmiş olup, duruşmanın bırakıldığı 4/7/1977
gürü saat 9.00'da Mahkemede bizzat davalının hazır bulunması veya kendisini b i r ve­
k i l l e temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı ilânen tebliğ olunur.
7085
•
Nallıhan Asliye H u k u k Hâkimliğinden:
Davacı Mustafa Çıtak tarafından H a s a n Gençtürk aleyhine açtığı devir ve sa­
tışın tesbiti davasının yapılan yargılaması sırasında davalı bütün aramalara rağmen
adresi tesbit edilemediğinden ilânen davetiye tebliğine k a r a r verilmekle,
A n k a r a Altındağ 1 n c i Noterliğinden yapılan 04928 sayılı satış mukavelesine
rağmen 1/AV 469 plakalı vasıtanın trafik kaydını k e n d i üzerinize tescil ettirmediğiniz
için devir ve satışın teshirine dair açılan davanın 7/7/1977 günü saat 9.00'da yapıla­
cak duruşmaya gelmeniz gelmediğiniz takdirde hakkında gıyap kararı çıkarılacağı
davetiye yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
5362
Çankırı Asliye H u k u k Hâkimliğinden :
1977/52
Davacılar Azize Çelebi ve arkadaşları v e k i l i Av. Mustafa K a l e tarafından dava­
lılar Mehmet Çelebi ve H a l i t Çelebi aleyhine açılan m e n i müdahale davasının yapılan
açık duruşmasında verilen karar gereğince:
Davalılardan Çankırı Zeyveli (Güneykışla) Köyünde m u k i m i k e n adresi meç­
h u l kaldığından kendisine ilânen davetiye yerine k a i m o l m a k üzere tebligat yapılma­
sına karar verilmiş o l m a k l a tayin edilen duruşma günü 15/6/1977 Çarşamba günü saat
9.00 da duruşmaya gelmesi veya kendisini b i r vekille temsil ettirmesi aksi takdirde
gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
9307 / 1-1
A n k a r a Asliye 1 H u k u k Hâkimliğinden:
1972/1026
Davacı: İmar v e İskân a kanlığı
V e k i l i : Av. Aynur K a l e l i
Davalı : Beyza Levent ve Derviş Levent (Adresi Meçhul)
Dava : A l a c a k
T a r a f l a r arasında görülüp kararı bağlanan alacak davasının reddine
dair
hüküm Yargıtayca 5/4/1977 gün ve 52-815 sayılı 15. H u k u k Dairesince onanmıştır.
Davalıların adresleri meçhul olduğundan işbu ilân yargıtay kararı
yerine
k a i m o l m a k üzere davalıları ilânen tebliğ o l u n u r .
9048
i'
j
Yenice Devlet O r m a n İşletmesi Müdürlüğünden : ( Ç A N A K K A L E )
AÇİK A R T I R M A L I VADELİ O R M A N ÜRÜNÜ SATIŞ İ L Â N I D I R
1 _
İşletmemiz asfalt y o l kenarı Yenice ve Engece Depoları ile stabilize y o l k e n a n Kalkım ve Dallık s o n depolarında
mevcut
aşağıda müfredatı yazılı o r m a n e m v a l i acık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
Deposu
Yenice
Yenice,
Engece,
Engece,
Engece,
Kalkım
Kalkım, Dallık
Kalkım
Kalkım
Kalkım, Dallık
Y o l u n vasfı
Asfalt y o l
Asfalt, stabilize
Asfalt, stabilize
Asfalt, stabilize
Asfalt, stabilize
Stabilize y o l
yol
yol
yol
yol
C i n s ve n e v i
2. S. N . B . Çk. T.
3. S. N . B . Ç k . T .
3. S. N . B . Çz. T.
3.S.K.B.ÇZ.T.
3. S. K . B . Ç k . T .
Çam sanayi o d .
P a r t i adedi
M i k t a r ı
M Dm'
Adet
3
3
62
7
4
11
6
186
9936
993
785
1878
727
87,369
3652,874
279,837
126,666
402,733
117,387
93
14505
4666,866
2 — Açık artırma 15/6/1977 Çarşamba günü saat 14,00 te İşlet memiz Merkezinde
r u n d a yapılacaktır.
satış salonunda
M . bedeli
TL.
% 7,5 teminatı
TL.
1030
860
732
596
678
450
6.800
239.500
15.500
5.700
20.500
4.100
292.100
toplanacak
K o m i s y o n huzu-
3 — Satış bütün m a l l a r d a o 50 peşin 3 ay vadeli ümitli müddetsiz banka m e k t u b u karşılığında yapılacaktır.
0/
4 — Teminat yatırabilmek için ikamet belgesi, 1977 yılı vizeli ticaret ve sanayi odasından alınmış belge, ihtiyaç sahiplerinin m a ­
hallî Bayındırlık Müdürlüğü veya Belediyelerden alacakları metraj cetveli, şirket, kooperatif, cemiyet ve derneklerin halen faaliyette
bulunduklarına d a i r r e s m i m a k a m l a r d a n alacakları belge i l e N o t e r d e n tasdikli vekâletname veya tahsis belgesi ticaret odasına kayıtlı
olmayan küçük sanat erbaplarının meslekleri i l e i l g i l i derneklerden veya mahallî işletmelerden alacakları 1977 yılı vizeli belgenin ibrazı
mecburiyeti vardır.
5 — Satışa ait şartname O r m a n Genel Müdürlüğü, Çanakkale O r m a n Bölge Başmüdürlüğü, civar işletmeler, Resmî Gazete, i s t a n ­
b u l ve A n k a r a ' d a yayınlanacak gazetelerde ve İşletmemiz ilân tahtasında görülebilir.
9318 /1-1
9 Haziran 1977 —
Afyon
Sayı : 15961
Sayfa : 75
RESMİ G A Z E T E
Valiliğinden:
Baymdıriık
Bakanlığı Y a p ı İşleri Genel Müdürlüğünün:
1 — Aşağıda durumları yazılı işlerden bir kısmı
1977 malî yılında bitiril­
m e k ve b i r kısmı da 527 sayılı K a n u n u n 31 maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile
2490 sayılı K a n u n u n 31 maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul­
muştur.
2 — E k s i l t m e aşağıda yazılı günlerde ve belirtilen saatlerde Afyon'da Bayın­
dırlık M ü d ü r l ü ğ ü binasında Bayındırlık İhale Komisyonunda yapılacaktır.
3 — E k s i l t m e şartnamesi ve diğer evraklar Afyon Bayındırlık Müdürlüğün­
de görülebilir
4 — E k s i l t m e y e girebilmek için, isteklilerin :
A — Afyon Valiliği namına h e r iş için aşağıda gösterilen geçici teminatını,
B — 1977 yılına ait T i c a r e t ve S a n a y i Odası belgesini,
C — H e r iş için ayrı, ayrı o l m a k üzere, müracaat dilekçeleri ile birlikte ve­
recekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı
araçları b i l d i r i s i , teknik personel b i l d i r i s i Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları
C - H G r u b u n d a n keşif bedeli k a d a r işin eksiltmesine girebileceklerni gösterir
mü­
t e a h h i t l i k k a r n e s i n i , ibraz sureti ile A f y o n Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyo­
n u n d a n alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif
mektupları ile birlikte zarfa
koymaları lâzımdır.
5 — Isteklileı teklif mektuplarını ihale günü saatinden bir saat evveline ka­
d a r m a k b u z karşılığında İhale K o m i s y o n u Başkanlığına vereceklerdir.
6 — E k s i l t m e y e g i r m e belgesi alınması için son
müracaat tarihi aşağıdaki
gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır.
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada v a k i gecikmeler kabul edilmez.
Kevfivet ilân o l u n u r .
İşin adı
Keşif
Geçici
Bedeli
Teminat
Lira Kr.
Lira Kr.
1.359.919,93
54.548,—
İhale
Tarihi Saati
Bayındırlığa
Son
Müracaat Karne
Tarihi
Grubu
1 -~ Afyon-Dinar Hükü­
met Konağı, Adliye
binası İtiş.
"
20/6/1977
15/6/1977
Pazartesi 10.30
2 — Afyon-Dinar J a n .
Sb
Assb. 2 D a i . loj.
(527 S.k. g ö r e )
700.000 —
31.750,—
20/6/1977
Pazartesi 11.30
3 — Af von - B o l v a d i n
İ m a m H a t i p Lisesi
K a l o r i f e r tesisatı
600.000,—
27.750,—
H
20/6/1977
Pazartesi 15.00
4 — Afyon - Veteriner
Gıda Kont Lab.
L o j m a n inş.
S.k.)
(527
2.650.000,—
93.250,—
21/6/1977
Sah
Afyon-Dinar E m ­
il i ve t Amirliği (527
Sk.)
2.000.000.-
73.750,-
1030
21/6/1977
Salı
15.00
8695 / 44
K ö y İşleri Bakanlığı Y o l , S u v e E l e k t i k İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bönge
Müdürlüğünden:
1 — Aşağıda gösterilen köyyollan üzerine sanat yapıları işi 2490 sayılı k a n u n u n 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü i l e
eksiltmeye konulmuştur.
Müracaatın
Eksütmenin
K . BedeU
B a n k a Ref. M . Teminatı
S o n Günü
Günü
Saati
lira Kr.
lira Kr.
Lira K r .
İşin Adı
S. N o .
İli
M e s a i saati
sonuna kadar
i23-
456-
78-
Ankara
»
1. G r u p Köyyolları Sanat Yapı
2.
3.
»
»
»
»
»
»
»
»
4.
»
»
»
S.
6.
8.
9.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
925.278,22
2J230.468.80
919.287.22
1.531.000,00
633.96052
978.000,00
1.531.000.00
1.534.000,00
69.397,—
167.285,—
69.947,—
114.825.—
47.547,—
73.350,—
114.825,—
115.050,—
40.761,50
80:664,10
40.521,50
59.680,—
29.108,40
42.870.—
59.680,—
59.770.—
20/6/1977
20/6/1977
20/6/1977i
20/6/1977
21/6/1977
21/6/1977
21/6/1977
21/6/1977
10.00
11.00
14.00
15.00
İOAO
11.00
15.00
15.00
16/6/1977
16/6/1977
16/6/1977
16/6/1977
17/6/1977
17/6/1977
17/6/1977
17/6/1977
a — E k s i l t m e hizalarına yazüı t a r i h , gün ve saat'de, İzmir Caddesi İzmir Pasajı N o . 8 de, Y S E 5. Bölge Müdürlüğü binasın
d a İhale K o m i s y o n u marifetiyle yapılacaktır.
3 — İş için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Y S E Genel Müdürlüğü Köyyollan D a i r e s i Başkanlığı ve a l t olduğu i l i n
Y S E Müdürlüğünde ve 5. Bölge Müdürlüğü Y o l İşleri Şefliğinde görülebilir.
4 — E k s i l t m e y e girebilmek için:
a) İsteklilerin 1977 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi. Şirketlerin h a l i faaliyet belgesi ve bu iş için hizalarında ya­
zılı ümit dahiU teminatı v e r m e l e r i : b) E n geç müracaatın şon günü mesai sonuna kadar birer dilekçe i l e 5. Bölge Müdürlüğü ve
A n k a r a İl Y S E Müdürlüğüne müracaat etmeleri en az y u k a r d a yazılı keşif bedellerini İhtiva eden sanat yapıları ve benzeri işine
ait keşif miktarı kadar iş b i t i r m e belgesi Bayındırlık Bakanlığından alınmış (C) G r u b u müteahhitlik karnesi, p l a n ve teçhizat, çalış­
tırabileceği makinaalrı gösterir taahhüt beyannameleri i l e ilân tarihinden sonra alınmış b a n k a referansım eksiksiz olarak bağla­
yarak b u işler için yeterlik belgesi almaları,
5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden b i r saat öncesine k a d a r mak­
buz mukabilinde K o m i s y o n Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postada gecikmeler ve telgrafla müracaat k a b u l edilmez Hân olunur.
8709 /4-S
9 H a z i r a n 1977 —
Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 77
Bayındırlık Bakanlığı Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünden:
1 — E k s i l t m e s i yapılacak işin c i n s i : 1 — Gercüş - Kayapınar (Savur • Epşi)
Ayr. y o l u y o l yapım ve onarımı işi, Keşif Bedeli : 19.732.074,10 T L . , Geçici Teminat :
605.712,25 TL.., E k s i l t m e T a r i h i : 23/6/1977, Günü : Perşembe, S a a t i : 11.00, Müracaat
son günü: 20/6/1977 Pazartesi mesai sonu.
2 — Yukarıda yazılı işin eksiltmesi 2490 sayılı K a n u n u n a göre gösterilen gün
ve saatte Karayolları 9. B l . Müdürlüğü i h a l e K o m i s y o n u n d a kapalı zarf usulü üe ya­
pılacaktır.
3 — E k s i l t m e dosyalan hergün mesai saatleri dahilinde Bölge Müdürlüğümüz­
de görülebilir.
4 — a) İştirak belgesi alabilmek için: İsteklilerin e n geç s o n müracaat günü
mesai saati sonuna kadar b i r e r dilekçe ile Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri
(Müracaatta evrak kayıt t a r i h i muteberdir.) Dilekçelerine B gurubundan e n az b u
işin keşif bedelleri kadar müteahhitlik karnesinin aslım ve Bölge K o m i s y o n u Baş­
kanlığınca tasdik edilmiş örneğini, eksiltme dosyalarındaki örneklere uygun, 1 —
Yapı araçları b i l d i r i s i n i (Araç inşaat m akmalarının müteahhide ait o l m a ve makinaların kendisine ait olduğunu tevsik eden belgelerin eklenmesi şarttır. B u makinaların halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildirmede göste­
rilecektir.) 2 — Malî d u r u m b i l d i r i s i n i , 3 — İhale bedelinin % 8'i k a d a r b a n k a refe­
rans mektubunu, 4 — T e k n i k personel bUdirisini, (Müteahhidin s o n beş yıl içinde yap­
tığı işleri gösterir b i r liste bildiriye eklenecektir.), £ — İsteklilerin noter t a s d i k l i ger­
çek tek kişi olması halinde i m z a sirkülerini, şirket olması halinde şirket srkülerini),
7 — Bölge Etüd - Proje Şefliğinden işyeri görme belgesi, 8 — Vekâletnameyi (gere­
kiyorsa) eksiksiz olarak ekleyip b u işler için iştirak belgesi almalar, ( B i l d i r i l e r biz­
zat müteahhit tarafından imzalanacaktır, vekâleten i m z a edilenler k a b u l edilmez.)
b) Eksiltmeye girebilmek için : İsteklilerin 1977 yılına ait Ticaret ve Sana­
y i odası belgesi i l e noter t a s d i k l i i m z a sirküleri veya şirket sirküleri, iştirak belgesinde
gösterilen m i k t a r kadar geçici teminat m e k t u b u veya m a k b u z u n u vermeleri.
5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacak­
lar: teklif mektuplarım eksiltme günü eksiltme saatinden b i r saat evvet makbuz m u ­
k a b i l i K o m i s y o n Başkanlığına vermeleri lâzımdır, postada v a k i olacak
gecikmeler
k a b u l edilmez, ilgililere d u y r u l u r .
9218/4-2
•
A n k a r a Bölge Ziraî Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden:
M E M U R V E MÜSTAHDEM A L I N A C A K T I R
Enstitümüze Genel İdare H i z m e t l e r i sınıfına b i r memur. Yardımcı Hizmetler
sınıfından 1 Gece Bekçisi, 2 odacı ve 1 adette bahçivan alınacaktır.
Şartlara haiz isteklilerin Enstitü Müdürlüğüne 20/6/1977 günü mesai bitimine
kadar müracaatları ilân olunur.
Aranılan şartlar:
1 — Türk vatandaşı olmak,
2 — 18 Yaşını doldurmuş olmak,
3 — Öğrenci olmamak,
4 — A s k e r l i k görevini yapmış olmak,
5 — Genel İdare H i z m e t l e r i sınıfına müracaat için lise veya o r t a o k u l mezunu
olmak ve 30 yasım aşmamak,
6 — Yarımcı Hizmetler Sınıfına müracaat için e n az i l k o k u l mezunu o l m a k
30 yaşım aşmamak,
7 — İmtihan mülakat şeklinde ve ayrıca uygulamalı olarak 21 H a z i r a n 1977
Salı günü saat 14.00'de Enstitü toplantı salonunda yapılacaktır.
8 — Sınavı kazananların tayin edilip, edilmemeleri, tayin m e r c i i n i n t a k d i r ve
kararına bağlıdır.
9215/1-2
Sayfa. 78
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünden
SİVAS
1 — T o k a t Adalet binası inşaatı işi 2490 sayılı K a n u n hükümlerine göre kapalı
zarf usulü i l e eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (15.000.000,—) liradır.
3 — E k s i l t m e Sivas'ta Yapı İşleri 16. Bölge Müdürlüğü E k s i l t m e Komisyonun­
da 30/6/1977 Perşembe günü saat 15.00'de yapılacaktır.
4 — E k s i l t m e şartnamesi ve diğer evrak adı gecen Müdürlükte
görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için i s t e k l i l e r i n ;
A — Yapı İşleri İşleri 16. Bölge Müdürlüğü adına, (463.750,—) liralık geçici
teminatım,
B — 1977 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini,
C — (Başvurma dilekçeleri ile b i r l i k t e verecekleri, eksiltme şartnamesinde be­
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, Yapı araçları b i l d i r i s i n i . T e k n i k personel
b i l d i r i s i n i , Sermaye ve k r e d i olanaklarını açıklayan M a l i d u r u m b i l d i r i s i ile banka
referans mektuplarını, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları ( B ) grubundan ke­
şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin
a s i m i ve dilekçe veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt b i l d i r i s i n i
vermek suretiyle. Yapı İşleri 16. Bölge Müdürlüğünden alacakları), Y e t e r l i k belgesini,
teklif mektupları ile b i r l i k t e zarfa koymaları gerekmektedir.
6 — İstekliler; teklif mektuplarını 30/6/1977 Perşembe günü saat saat 14.00'e
kadar makbuz karşılığında E k s i l t m e K o m i s y o n u Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Y e t e r l i k belgesi alınması için son başvurma tarihi 28/6/1977 Salı günü ça­
lışma saati sonuna kadardır.
Telgrafla yapılacak başvurmalar ve postada olacak gecikmeler k a b u l edilmez.
İlgililere duyurulur .
9216/4-2
K o n y a Valiliğinden:
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün:
1 — K o n y a - Merkez Veteriner Zeoteknik Araştırma Enstitüsü İnşaatı 2490 sa­
yılı K a n u n hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 160.000,— liradır.
3 — E k s i l t m e Konya'da Bayındırlık Müdürlüğü Odasında İ l İhale Komisyonun­
da 23/6/1977 günü saat 15.00'de yapılacaktır.
4 — E k s i l t m e şartnamesi vesair evrak Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir.
5 — E k s i l t m e y e girebilme isteğinde bulunanların:
A — 9.250,— liralık geçici teminatını,
B — 1977 Yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini,
C — Müracaat dilekçeleri i l e b i r l i k t e verecekleri ( E k s i l t m e şartnamesinde be­
l i r t i l e n ve usulüne göre hazırlanmış olan) P l a n ve teçhizat beyannamesi, bankalardan
alacakları kullanılmış ve kullanılmamaış teminat m e k t u b u kredisi i l e serbest mev­
duatlarını b e l i r t i r örneğine göre b a n k a mektubu ve sermaye k r e d i imkânlarım gös­
terir malî d u r u m b i l d i r i s i , teknik personel beyannamesi, e n az işin keşif bedeli kadar
benzeri b i r işi ikmâl ettiğini gösterir belgeyi ibraz etmek suretiyle Bayındırlık Mü­
dürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları i l e b i r l i k t e zarfa koyma­
ları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 23/6/1977 Perşembe günü saat 14.00'de ka­
dar makbuz karşılığında İ l İhale K o m i s y o n u n a vereceklerdir.
7 — Y e t e r l i k belgesi alınması için son müracaat tarihi 20/6/1977 Pazartesi günü
mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler k a b u l edilmez.
K.yfiyet üân olunur.
9217 4-2
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 79
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
1 — E k s i l t m e y e k o n u l a n işler :
1) R i z e Geçici yolunun tariben
K m . 78+570 - «7+698 kesi­
m i n d e yaptırılacak «Tesviye,
sanat yapılan, üstyapı vs.»
isleri
2) (Solhan - Muş) Avr. - Mercimekkale -12. B l . H d . (I. kı­
sım) volumın takriben k m .
13+000 - 28+100 kesiminde
vardırılacak «Tesviye, sanat
yapılan, üstyapı vs.» işleri
Kes. bedeli
lira
72.000.000
Eksiltmenin
Geç. Tem.
Günü
Saati
Ura
Müracaat
son günü
2.173.750 28/6/1977 15.00 20/6/1977
Pazartesi
Salı
25.000.000
763.750 W/fi/1977 15.00 i31/fi/1977
Salı
Çarşamba
( Y u k a n d a k i işlere; 7/13221 sayılı K a r a r n a m e (Yıllara göre eskalasyon) ihale
dosyasında belirtilen esaslar dahilinde uygulanacaktır.)
2 — Yukarıda yazılı işlerin eksiltmeleri, Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Site­
sindeki Yapım Dairesi Başkanlığı odasında hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde
kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
3 — E k s i l t m e dosyalan; vezneye yatınlacak 50,— şer l i r a bedele ait makbuz
mukabilinde Genel Müdürlüğümüz Keşif ve Şartname F e n Heyeti Müdürlüğünden alı­
nacaktır. (Yeterlik belgesi müracaatından Önce eksiltme dosyası almak şarttır.)
4 — a) Yeterlik belgesi alabilmek için:
îsteklUerin e n geç yukarıda yazılı İşler için a y n a y n tespit edilmiş olan mü­
racaat s o n günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe i l e Genel Müdürlüğümüze mü­
racaat etmeleri, (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) dUekçelerine; ( B )
grubundan e n az b u işlerin keşif bedelleri k a d a r müteahhitlik karnesinin aslım veya
Genel Müdürlüğümüz Y e t e r l i k Belgesi K o m i s y o n u Başkanınca tasdik edilmiş örneği­
n i , eksiltme dosyasındaki örneklerine uygun, 1 — Yapı araçları b i l d i r i s i n i ( A n a inşaat rnakinalarının müteahhite ait olması ve m a k i n a l a n n kendisine ait olduğunu tev­
sik eden belgelerin b i l d i r i y e eklenmesi şarttır. B u m a k i n a l a n n halen b u l u n d u k l a r ,
yerlerin adresleri açık ve kesin olarak b i l d i r i d e gösterilecektir.); 2 — Malî d u r u m
b i l d i r i s i n i , 3 — B a n k a mektubunu, 4 — T e k n i k personel b i l d i r i s i n i , 5 —- Taahhüt bil­
d i r i s i n i (Müteahhidin s o n beş yıl içinde yaptığı işleri gösterir b i r liste büdiriye ek­
lenecektir.), 6 — İsteklilerin noter tasdikli; gerçek tek kişi olması halinde i m z a sirkü­
lerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini, 7 — I ş yerini görüp tetkik ettiklerine
dair İşin a i t olduğu Karayolları Bölge Müdürlüğünden alınmış t a s d i k l i b i r belgeyi,
8 - i Vekâletnameyi (gerekiyorsa) eksiksiz olarak ekleyip b u işler için yeterlik bel­
gesi a l m a l a n , (Her. iş için dUekçelerine a y n a y n belgeler bağlanacaktır. 1, 2, 4 ve 5 de
yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. Vekâleten i m z a edi­
lenler geçerli sayılmaz. Yeterlik belgesi için telgrafla müracaat k a b u l edilmez.)
b ) Eksütmeye girebilmek için:
ÎsteklUerin 1977 yılma ait Ticaret ve S a n a y i Odası belgesi üe şirketlerin; sözleş­
meye esas i l k ilân tarihinden sonra alınmış h a l i faaliyet belgesi, noter t a s d i k l i i m z a
sirküleri veya şirket sirküleri, Genel Müdürlüğümüzden alınacak yeterlik belgesi ve
usulü dairesinde, yukarıda yazılı her iş için hizasında gösterilen m i k t a r d a geçici te­
minat vermeleri, (Teminat m e k t u p olarak verildiği takdirde b u m e k t u p l a n n müddetsiz veya s o n müracaat gününden itibaren e n az üç ay müddetli ve Maliye Bakan­
lığının 12/1/1956 gün ve 5297-15/1723 sayılı tamimine uygun olmalan.)
5 — ÎsteklUerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacak­
ları teklif mektuplarım eksiltme günleri saat 14.00'e kadar makbuz mukabilinde K o ­
misyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler k a b u l edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
9138 /4-2
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 80
9 H a z i r a n 1977 — Sayı : 15961
Muş Valiliğinden:
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün :
1 — Aşağıda i s i m l e r i b i l d i r i l e n işler 1977 - 1978 yılma sari olarak 243 sayılı K a ­
n u n i m 29. maddesi gereğince ayrı ayrı pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır.
İşin adı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sunay M a n . Sağlık E v i inş.
Merkez Elçiler Sağlık E v i inş.
Merkez Üçevler Sağlık E v i inş.
Merkez Kıyıbaşı Sağlı E v i inş.
Bulanık Dokuzpınar Sağ. E v i inş.
M e r k e z Otaç Sağlık E v i inş.
Merkez Yağcılar Sağlık E v i inş.
1. Keş. B e d . K . Temi.
L i r a K r . İhalenin t a r i h i günü S a a t i
Lira K r .
300.000 —
300.000,—
300.000,—
300.000,—
300.000,—
300.000,—
300.000,—
31.500,— 29/6/1977 Çarşamba 8.00
31.500,— 29/6/1977 Çarşamba 9.00
31.500,— 29/6/1977 Çarşamba 10.00
31.500,— 29/6/1977 Çarşamba 11.00
31.500,— 29/6/1977 Çarşamba 13.00
31.500,— 29/6/1977 Çarşamba 14.00
31500,— 29/6/1977 Çarşamba 15.00
2 — E k s i l t m e Muş Bayındırlık Müdürlüğü İhale K o m i s y o n u marifetiyle yapı­
lacaktır.
3 — E k s i l t m e şartnamesi ve diğer evrak mesai saatleri dahilinde Muş Bayındır­
lık Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için istekUlerin her iş için ayrı ayrı o l m a k üzere
A — Yukarıda belirtilen kesin teminatlarım,
B — 1977 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini,
C — Müracaat dilekçeleri i l e b i r l i k t e verecekleri ( E k s i l t m e şartnamesinde be­
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan)
a)
Sermaye ve kredi imkânlarını b i l d i r i r malî d u r u m b i l d i r i s i ile b u n u belir­
ten banka referansını,
b) T e k n i k personel beyannamesini,
c) Taahhüt beyannamesini,
d) E n az b u işin keşif bedeli kadar buna benzer b i r iş başarmış ve kabulünü
yaptırmış olduklarına d a i r iş b i t i r m e belgesini veya (C) grubu müteahhitük karnesini
ibraz suretiyle Vilâyet Makamına müracaatla Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları
yeterlik belgesini almaları lâzımdır.
5 — İsteklilerin yeterlik belgesi ve kesin teminatları i l e b i r l i k t e yukarıda belir­
tilen t a r i h ve saatte ihale komisyonunda hazır bulunmaları şarttır.
6 — Yeterlik belgesi alınması için s o n müracaat
tarihi her yedi iş için de
24/6/1977 C u m a günü mesai saati sonuna kadardır.
7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler k a b u l 9221
edilmez.
/ «
Keyfiyet ilân olunur.
Atatürk O r m a n Çifliği Müdürlüğünden:
Aşağıda belirtilen makinalar 16/6/1977 günü saat 15.00'de Müdürlüğümüz B i n a
sında (1 i n c i maddedeki m a l a n a kapalı zarf ve 2-3 üncü maddedeki m a k i n a l a r açık
eksiltme usulü üe ihale edilerek satın alınacaktır.
C İ N S İ
Miktarı
Adet
Müh. Bedeli
Lira
170.000,—
1 — Yeşil yemsilaj m a k i n e s i
1
2 — Döner t a m b u r l u çayır biçme
makinası
1
30.000,—
3 — Akrobat ot tırmığı
1
25.000,—
B u işe ait şartname Ticaret Şubemizde görülebilir.
Müdürlüğümüz 2490 sayılı K a n u n a tabi değildir.
Muv. Tem.
Ura
K a t i Tem.
lira
12.750,—
17JO0O,—
2550,—
1.876,—
3.000 —
2.500,—
9214 / M
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
S a y f a : 81
RESMÎ G A Z E T E
Yozgat Valiliğinden :
(Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün) :
1 — Aşağıda, İsimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grubu, ihale gün
ve tarihi i l e ihale saatleri yazılı inşaatlar, 527 sayılı K a n u n a göre 1977 -1978 yıllarına
sirayetli olarak, 2490 sayılı K a n u n hükümleri gereğince kapalı zarf usulüyle ayrı ayrı
eksiltmeye konulmuştur.
2 — E k s i l t m e , Yozgat'ta Bayındırlık Müdürlüğünde aşağıda belirtilen ihale gün
ve ihale saatlerinde İhale K o m i s y o n u n c a yapılacaktır.
3 — E k s i l t m e şartnamesi v e diğer evraklar mesai günlerinde, mesai saatleri içe­
risinde îl Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için i s t e k l i l e r i n :
a) Aşağıda gösterilen herbir iş için geçici teminatım,
b) 1977 yılına a i t ticaret veya sanayi odası belgesini,
c) H e r iş için ayrı ayrı.olmak üzere müracaat dilekçeleri i l e b i r l i k t e verecek­
leri ( E k s i l t m e şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan, teçhi­
zat beyannamesini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, sermaye
ve k r e d i imkânlarım b i l d i r e n m a i l d u r u m bildirgesiyle, b a n k a referans mektubunu ve
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları aşağıda belirtilen gruptan keşif bedeli ka­
dar işin eksiltmesine girebüeceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle
Yozgat Bayındırlık Müdürlüğü Belge K o m i s y o n u n d a n alacakları yeterlik belgesini tek­
lif mektupları i l e b i r l i k t e zarfa koymaları lâzımdır
5 — İstekliler teklif mektuplarım ihale günü, ihale saatinden b i r saat öncesine
kadar makbuz karşılığında İhale K o m i s y o n u Başkanlığına vereceklerdir.
6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gösterilen gün­
l e r i n i l mesai saati sonuna kadardır.
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada v a k i gecikmeler k a b u l olunmaz.
Keyfiyet ilân o l u n u r .
İHALENİN
S o n Mür.
K . bedeli
G . T e m . Günü ve
Günü ve K a r n e
İşin adı
TL.
TL.
tarihi
Saati
tarihi
grubu
Yozgat - Osmanpaşa Temel
Eğit. 2. K a d . O k . (8 dersl i k l i ) İnş.
6.500.000
Yozgat Lise F a n . B i n .
(200 ö ğ r . )
5.000.000
208.750
163.750
Pazartesi
20/6/1977
Pazartesi
20/6/1977
Çarşamba
15/6/1977
Çarşamba
11.00 15/6/1977
15.30
C
C
8784 / 4-3
•<
S a l i h l i İlçesi A d a l a Belediye Başkanlığından:
Belediyemizce 43610 m e t r e k a r e l i k t a r l a i m a r planımıza u y g u n o l a r a k metre
k a r e s i 3,— l i r a m u h a m m e n bedel üzerinden parselasyon yapım işi i l e 176.124,33 l i r a
keşif bedeli y o l betonlama işimiz 2490 sayılı K a n u n u n 31 i n c i maddesine atfen ka­
palı zarf usulü i l e ihaleye konulmuştur.
1 — Parselasyon işimizin ihalesi 1 T e m m u z 1977 C u m a günü saat 14.00 de
Encümen h u z u r u n d a yapılacak v e işin geçici teminatı 7.791,— liradır.
2 — Y o l b e t o n l a m a ihalesi ise ayni gün saat 15.00 de Encümen h u z u r u n d a
yapılacak işin geçici teminatı 10.057,— liradır.
3 — T a l i p l i l e r t e k l i f mektuplarım 2490 sayılı K a n u n a u y g u n o l a r a k ihale
saatından b i r saat evveline k a d a r İhale K o m i s y o n u Başkanlığına vermeleri
gere­
k i r , p o s t a d a k i gecikmeler i l e usuülne uygun yapılmayan teklifler k a b u l edilmez.
4 — B u işlere ait şartname h e r gün m e s a i saatleri içerisinde B e l e d i y e m i z i n
F e n İşlerinde görülebilir.
5 — T a l i p l i l e r e ilânen d u y u r u l u r .
9222/4-2
Saglıl.
•J) Yardım Bakanlığından :
E k s i l t m e y e k o n a n işin
Çeşidi ve miktarı
No.
1
2
3
4
— Göz pomadı 165.000 tüp
— Televizyon 11 adet
— K a r t b a s m a saati 2 adet
— Delgi .sorter tasnif makinaları bakım işi (3
adet delgi 1 adet sorter)
5 — T a h m i n e r 500 ton nakliye işi
Miih.
Bedeli
Lira
Geçici
Teminat
Lira
İhalenin
T a r i h i günü saati
924.000
93.500
50.000
40.710
5.925
3.750
15/6/1977
15/6/1977
16/6/1977
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
15.00
15.15
15.00
80.000
350.000
5.250
17.500
16/6/1977
16/6/1977
Perşembe
Perşembe
15.15
15.30
İhalenin ne Şartname
Suretle
Bedeli |
yapılacağı
Lira Kr. |
Kapalı Zarf
»
»
»
»
»
»
»
»
46,— \
5,—
250
4,—
17,50
1 — Yukarıda çeşidi, bedeli, m u v a k k a t teminatı, ihale günü ve saati i l e yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye
çıkarıl­
mıştır.
2 — Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden t e m i n , İzmir ve i s t a n b u l Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir.
3 — E k s i l t m e yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde t o p l a n a r a k Satın A l m a K o m i s y o ­
n u n d a yapılacaktır.
4 — E k s i l t m e y e g i r m e k isteyenlerin 2490 sayılı K a n u n u n 2, 3 ve 32 n c i maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları
zarfları eksiltme saatinden b i r saat evvel m a k b u z m u k a b i l i n d e K o m i s y o n m i s y o n Başkanlığına vermeleri,
5 — Postada v a k i g e c i k m e l e r i n k a b u l edilmiyeceği, İlân o l u n u r .
8744 4-*
Muğla T o p r a k s u Başmühendisliğinden:
1 —
Aşağıda açıklamaları yazılı işler 2490 sayüı K a n u n u n 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır
2 — İnşaat, ve satınalmaların eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatte Belediye İş Harımdaki Muğla T o p r a k s u Başmühen­
disliğinde yapılacaktır.
3 — İnşaatlara ait, proje eksiltme evrakları bedelsiz olarak mesai saatleri içinde Başmühendisliğimizde görülebilir.
4 — İstekliler; 1. i l e 7. sıralardaki işler için en az işin keşif bedeli tutarında (C) grubu müteahhitlik karnesini, diğer i n
şaatlar için de b u işlerin keşif bedeli t u t a n kadar iş yaptıklarına d a i r iş bitirme belcesini ve s a f n a l m a dışındaki bütün inşaatlar
için 1413« sayılı R Gazete'de yayınlanan Yönetmelikte gösterilen ve eksiltme şartnamesinde istenilen 'oelgeleri son nıüracas: t a l i h i ­
ne kadar ibraz etmek mecburiyetindedirler.
5 — İsteklilerin, i l k ilân tarihinden sonra bağlı bulundukları kuruluşlardan alınmış (Ticaret Odass vb.) belgeyi ibraz etmeleri
gereklidir.
6 — İnşaatlar için ihaleye İştirak belgesi a l a n ve satınalmalara katılacak iştirakçilerin ihale saatinden b i r saat önce zarfla­
rını K o m i s y o n Başkanlığına vermeleri şarttır.
7 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vukubulacak gecikmeler d i k k a t e alınmaz.
S. N o .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
İşin yeri yada satınalmanm c i n s i
Konusu
Yatağan - Turgut ve c i v a r köyleri
Sulama
Sulama
F e t h i y e - S e k i - T e m e l ve Ceylan
Sulama
Yatağan - Şahinler
Sulama
Fethiye - İnlice
Fethiye - Arpacık
Sulama
Drenaj
Köyceğiz • Dereköy
Sulama
M i l a s -Menteş
Sulama
U l a - Kızılkaya
Sulama
Ula-Turgut
Motor-Pompa
Yatağan - Şahinler
Sulama
M a r m a r i s - Turgut
Sulama
Marmaris - Merkez
U l a - Kıyra
Sulama
Motor • Pompa
U l a - Gökova - Akcapınar ve Çıtlık
Sulama
M a r m a r i s - Karaca.
Fethiye - E l d i r e k
Sulama
Motor-Pompa
Yatağan • Bozarmut
Köyceğiz - Kargmkürü
Sulama
M a r m a r i s • Söğüt
Sulama
Köyceğiz - Döğüşbelen
Sulama
P V C B o r u ve malzeme satmalınması üe
—
b o r u nakliyesi
—
Muğla - Göktepe inşaatına kum-çakıl n a k l i
—
O n d u l i n , malzeme ve s o m y a satınalınması
—
O t o lastiği satınalınması
—
Araç (Pikap) kiralanması
—
Çadır satınalınması
İ h a l e
Tarihi
Saati
K . bedeli
Lira
G . teminatı
lira
B e l . için s o n
Mür. t a r i h i
2.825.290
2.666.665
1.730.157
1.707.219
1.154.247
549.727
502.611
462.019
407.551
407.500
394.705
316.731
284.744
259.500
237.059
224.174
191.200
98.280
67.655
61.079
98.509
93.750
65.655
64.967
48.377
25.739
23.854
22.231
20.052
20.050
19.538
16.419
15.140
14.130
13.104
12.459
10.810
6.164
4.633
4.304
13/6/1977
13/6/1977
13/6/1977
13/6/1977
13/6/1977
13/6/1977
13/6/1977
13/6/1977
13/6/1977
13/6/1977
13/6/1977
13/6/1977
13/6/1977
13/6/1977
13/6/1977
13/6/1977
13/6/1977
13/6/1977
13/6/1977
13/6/1977
21/6/1977
21/6/1977
21/6/1977
21/6/1977
21/6/1977
22/6/1977
22/6/1977
22/6/1977
22/6/1977
B2/6/1977
23/6/1977
23/6/1977
23/6/1977
23/6/1977
23/6/1977
24/6/1977
24/6/1977
24/6/1977
24/6/1977
24/6/1977
10.00
11.00
14.00
15.00
15.30
10.00
11.00
14.00
15.00
15.30
10.00
11.00
14.00
15.00
15.30
10.00
11.00
14.00
15.00
15.30
3.577J051
179.902
58.405
39.148
38.500
25.000
121.062
10.245
4.170
2.936
2.888
1.875
27/6/1977
27/6/1977
27/6/1977
27/6/1977
27/6/1977
27/6/1977
27/6/1977
27/6/1977
27/6/1977
27/6/1977
27/6/1977
27/6/1977
10.00
11.00
11.30
14.00
15.00
15.30
8627/4-J
S a y f a : 84
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 —
Sayı: 15961
Yozgat îli Çayıralan İlçesi Merkez Belediye Başkanlığından:
1 — Çayıralan Belediyesince yaptırılacak o l a n 600.000,— T L . lık y o l inşaatı i s i
2490 sayılı Artırma ve E k s i l t m e , İhale K a n u n u n u n 31 İnci maddesi gereğince kapalı
zarf usulü i l e eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 600.000,— T L . d l r .
3 — E k s i l t m e y e Çayıralan Belediye Başkanlığı Odasında Belediye İhale K o ­
misyonunda 22/6/1977 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — E k s i l t m e şartnamesi ve diğer evraklar m e s a i saatleri dahilinde Çayıralan
Belediye Başkanlığında görülebilir.
5 — E k s i l t m e y e girebilmek için i s t e k l i l e r i n :
A . 27.750,— T L . lık geçici teminatın,
B . 1977 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
C. Müracaat dilekçeleriyle b i r l i k t e verecekleri ( E k s i l t m e
şartnamesinde be­
l i r t i l e n ve usulüne göre hazırlanmış olan) p l a n ve teçhizat beyannamesini, sermaye
ve k r e d i imkânlarım b i l d i r i r malî d u r u m b i l d i r i s i n i , t e k n i k personel beyamıamesinin,
taaahhüt beyannamesinin, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan
keşif bedeli kadar işin eksütmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik k a r n e s i n i
ibraz etmek suretiyle Yozgat İl İmar Müdürlüğü Belge K o m i s y o n u n d a n alacakları
yeterlik belgesini teklif mektuplarıyla beraber zarfa koymaları lâzımdır.
6 — îsteklüer teklif mektuplarım 22/6/1977 günü 14.00 e k a d a r m a k b u z kar­
şılığında İhale K o m i s y o n u Başkanlığına vereceklerdir.
7 — . Y e t e r l i k belgesi alınması için s o n müracaat t a r i h i 20/6/1977 günü İl mesai
saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postadaki v a k i gecikmeler k a b u l edilmez.
Keyfiyet ilân o l u n u r .
8785 / 4-3
m
Develi C. Savcılığından:
150.000, l i r a keşif b e d e l l i Develi Cezaevi K a r a k o l binasınm inşaat ve e l e k t r i k
tesisatı onarımı 2490 sayılı K a n u n u n 31. n c i m a d d e s i gereğince 15 gün müddetle,
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
İşin m u v a k k a t teminatı 8.775,— l i r a o l u p ihale 7/7/1977 Perşembe günü saat
10.00 d a C . Savcılığında K o m i s y o n h u z u r u n d a yapılacaktır.
İstekliler b u işe a i t keşif evrakı p r o j e v e şartnameyi hergün m e s a i .saatleri
içinde C. Savcılığında görebilirler.
İhaleye gireceklerin K a n u n a u y g u n hazırlayacakları t e k l i f mektupları ile res­
mî belgelerini ihale saatinden b i r saat evveline k a d a r m a k b u z karşılığı K o m i s y o n
Başkanlığına v e r m e l e r i gerekir.
P o s t a d a k i vaka g e c i k m e l e r i n k a b u l edilmeyeceği h u s u s u ilân o l u n u r .
9219/4-3
Kırkağaç Belediye Başkanlığından:
Belediyemizce 366.758,10 T L . kesif tutarlı K a y a d f b i M a h a l l e s i kahve, fırın, dük­
kân, W C inşaatı kapalı zarf usulü İle ihaleye çıkarılmıştır.
İhalesi 28/6/1977 Salı günü saat 15.00 d e Belediyede Encümen huzurunda ya­
pılacaktır.
T a l i p l i l e r i n ihale gününden 3 gün evveline k a d a r yeterlik belgesi almaları ve
2490 sayılı K a n u n hükümleri dairesinde hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektup­
larım ihale saatinden b i r saat evveline kadar Başkanlığa vermeleri şarttır.
8990/4-4
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
S a y f a : 85
RESMÎ G A Z E T E
Bayındırlık Bakanlığı Diyarbakır Yapı işleri 15. Bölge Müdürlüğünden:
1 — Aşağıda durumları yazılı (3) adet inşaat işi 2490 sayılı K a n u n u n hü
kümlerine göre kapalı z a r f usulü i l e eksiltmeye konulmuştur.
2 — E k s i l t m e şartnamesi ve diğer e v r a k l a r Diyarbakır Yapı İşleri 15. Bölge
Müdürlüğünde görülebilir.
4 — E k s i l t m e y e g i r e b i l m e k için i s t e k l i l e r i n ;
A — Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğü namına h e r iş için aşağıda gösterilen
geçici teminatı,
B — 1977 yılma ait Ticaret ve S a n a y i Odası belgesini,
C — H e r iş için ayrı ayrı o l m a k üzere müracaat dilekçeleri i l e b i r l i k t e ve­
r e c e k l e r i ( E k s i l t m e şartnamesinde b e l i r t i l e n ve usulüne u y g u n hazırlanmış b u l u ­
nan) yapı araçları b i l d i r i s i , sermaye ve k r e d i imkânlarını açıklayan d u r u m b i l ­
d i r i s i , b a n k a referans m e k t u b u , asgarî (keşif b e d e l i n i n % 8 i k a d a r ) t e k n i k perso­
nel b i l d i r i s i , taahhüt b i l d i r i s i Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları ( B ) G r u ­
b u n d a n keşif bedeli k a d a r işin eksiltmesine g i r e b i l e c e k l e r i n i gösterir müteahhit­
l i k k a r n e l e r i n i n (Aslı) i b r a z suretiyle Yapı işleri Diyarbakır 15. Bölge Müdürlü
günden alacakları y e t e r l i k belgesini, t e k l i f mektupları i l e b i r l i k t e z a r f a koymaları
lâzımdır.
5 — i s t e k l i l e r t e k l i f mektuplarını ihale günü ihale saatinden b i r saat evvel
m a k b u z karşılığında ihale K o m i s y o n u Başkanlığına vereceklerdir.
6 — E k s i l t m e y e g i r m e belgesi
alınması için s o n müracaat t a r i h i
aşağıda
gösterilen günlerin mesai saati s o n u n a kadardır.
7 — Telgrafla müracatlar ve p o s t a d a k i v a k i gecikmeler k a b u l edilmez.
Keyfiyet ilân o l u n u r .
E k s i l t m e y e çıkan
I ş i a adı
1 — D . Bakır İl. J a n . Böl.
Komutanlığı Inş.
Keşif
Bedeli
Lira
Geçici
Tem.
Lira
5.600.000
181.750
10.300.000
322.750
3 — D . Bakır Endüstri
Meslek L i s e s i K a l . Tes. 3.000.000
103.750
2 —
S i i r t Ticaret L i s e s i
(12 d e r s l i k )
—•
ihale Ta.
S o n Mür.
Tarihi
Karne
Grubu
20/6/1977
15/6/1977
(B)
Pazartesi,
Çarşamba
(Saat 11.00)
21/6/1977
16/6/1977
(B)
Sah
Perşembe
(Saat 11.00)
21/6/1977
16/6/1977
(H)
Sah
Perşembe
(Saat 15.00)
8951 /4-»
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
T a h m i n i bedeli 84.000,— T L . geçici teminatı 5.450,— T L . olan 77-2706-1 dosya
numaralı 3000 m c a m yününün satmalınması 2490 sayılı K a n u n u n 31 i n c i madde­
sine göre kapalı zarf usulü i l e eksiltmeye konulmuştur.
E k s i l t m e s i 20/6/1977 Pazartesi günü saat 16.00 da A n k a r a ' d a Karayolları Ge­
nel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden
b i r dilekçe i l e bedelsiz alınabilir.
İsteklüer 1977 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası ve E s n a f belgesini ge­
çici teminat m e k t u b u veya m a k b u z u n u ve a l m a n şartnamenin h e r sabitesini i m z a ede­
rek dış zarf içine k o y m a k şartıyle hazırlayacakları teklif mektuplarım eksiltme saa­
tinden b i r saat evveline k a d a r m a k b u z m u k a b i l i n d e K o m i s y o n Başkanlığına verecek
lerdir. Postadaki gecikmeler k a b u l edilmez. D u y u r u l u r .
6998/4-3
2
Sayfa : 86
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
Kırıkkale Hasandede O r t a o k u l u Müdürlüğünden:
1 — Kırıkkale - Hasandede O r t a o k u l u onarım inşaatı işi 2490 sayılı K a n u n u n
31. maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü i l e eksiltmeye konmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 300.000 liradır (Üçyüzbin liradır).
3 — E k s i l t m e A n k a r a - Kırıkkale - Hasandede O r t a o k u l u Müdürlüğü E k s i l t m e ve
İhale "Komisyonunda 27 H a z i r a n 1977 Pazartesi günü saat 10.00 da Ortaokul binasın­
da yapılacaktır.
4 — E k s i l t m e şartnamesi ve diğer evraklar Kırıkkale - Hasandede O r t a o k u l u
Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin,
a) 1977 yılma a i t ticaret veya sanayi odası belgesi,
b) 15.750 liralık geçici teminatım,
c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) gru­
bundan en az b u iş keşif bedeli k a d a r iş b i t i r m e belgesini bağlamak suretiyle Anka­
ra Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü Belge K o m i s y o n u n d a n alacakları y e
terlik belgesini teklif mektupları ile b i r l i k t e zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İsteklilerin teklif mektuplarım 27 H a z i r a n 1977 Pazartesi günü saat 10.00 a
kadar makbuz mukabilinde İhale K o m i s y o n Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 17 H a z i r a n 1977 C u m a
günü mesai saati sonuna k a d a r A n k a r a Valiliği ve Bayındırlık Müdürlüğü kayıtları­
n a i n t i k a l ettirmeleri gerekir.
'8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler k a b u l edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
9126 / 4-2
Köy İşlen Bakanlığı Topraksu Maküıa İkmal Müdürlüğünden:
1 — 2490 sayılı Yasaya göre (4) k a l e m P V C o l u k l u , d e l i k l i b o r u i l e (11) kalem
özel aksam ve (7) k a l e m ek parçalan kapalı zarf usulü i l e satın alınacaktır.
2 — B o r u hammaddesi (polivinil klorür) Müdürlüğümüzce verilmek ve yük­
lenici tarafından fason olarak i m a l edilmek üzere satm alınacak P V C oluklu, d e l i k l i
borular üe özel aksam ve ek parçalarının m u h a m m e n bedeli 22.216.172,— l i r a olup,
geçici teminatı 680.235,— liradır.
3 — B u işe ait i d a r i ve teknik şartnameler Müdürlüğümüzden (Ankara - Eski­
şehir y o l u 9 K m . ) çalışma saatlerinde alınabilir.
4 — Satın alınacak P V C oluklu, delikli b o r u l a n n özel aksam ve ek parçaları­
nın ihalesi 16/6/1977 Perşembe günü saat 14.30 da Müdürlüğümüz binasında toplana­
cak K o m i s y o n d a yapılacaktır.
5 — Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 sayılı Yasanın 2-3 ve 32. maddeleri ge­
reğince hazırlayacakları belgelerle b i r l i k t e kapalı zarflarım e n geç ihale saatinden
b i r saat önce K o m i s y o n Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
6 — Postada v u k u bulacak gecikmeler k a b u l edilmeyecektir. İlân olunur.
8708 / AA
•
E l e k t r i k İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğünden:
1. 3 adet Cöbra - süper i l e 5 adet t r i f o r kapalı zarf teklif a l m a usulü i l e satınalınacaktır.
2. E n s o n teklif verme t a r i h i 22/6/1977 r'inü saat 17.00 d i r .
3. C o b r a - süper i l e triforlara ait şartname Gazi Mustafa K e m a l B u l v a n Onur
İşhanı K a t 3 No. 64 A n k a r a ' d a k i İkmâl Dairesi Başkanlığı, İkmâl ve Satınalma Şube­
s i Şefliğinden t e m i n edilebilir.
4. İdaremiz 2490 sayılı K a n u n a t a b i değildir.
9213 3-2
9 H a z i r a n 1977 —
Sayı: 15961
S a y f a : 87
RESMÎ G A Z E T E
A n k a r a Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden:
C i n c i : K u r u gıda, Müessese a d e d i : 17, Miktarı: 74 kalem, Muhammen bedeli:
24.668,574J50 T L . , Geçici Teminatı: 753.807.24 TL., ihalenin Şekli: K. Zarf, Tarihi:
13/6/1977, Günü: Pazartesi, S a a t i : 11.00.
i l i m i z e bağlı 17 Sağlık Kuruluşu ve Sağlık O k u l u n u n 1977 malî yılı ihtiyacı ku­
r u gıda alımı eksiltmeye çıkarılmıştır.
C i n s i , Miktarı, M u h a m m e n bedeli, Geçici teminatı. Şekli, Tarih, Gün ve Saati
yukarıda gösterilmiştir. İhaleler gösterilen günlerde A n k a r a Sağlık ve Sosyal Yardım
Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnameler A n k a r a Sağlık Müdürlüğünde görülebilir. Her
ne kadar k u r u m l a r m ihtiyaçları toplan gösterilmiş ise de; tamamına iştirak edebile­
ceği gibi her k u r u m a ayrı ayrı iştirak edilebilir. K u r u m l a r m ihtiyaçları kalemlere bö­
lünmez. Kurumların ayrı ayrı ihalelerine iştirak edecekler k u r u m l a r m paylarına düşen
muhammen bedel üzerinden ayrı a y n teminat yatıracaklardır.
Teklif mektuplarında teklif edilen fiatlar h e m r a k a m h e m yazı i l e silinti siz
yazılacak, tutarları i l e yekûnda yapılmak suretiyle o n l a r d a rakam ve yazı ile silintisizyazılacaktır
İhaleye girmek isteyenlerin 2490 sayılı K a n u n a göre hazırlayacakları kapalı zarf­
larım ihale saatinden b i r saat evveline kadar K o m i s y o n Başkanlığına m a k b u z m u k a b i l i
vermeleri ilân olunur.
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
8528/44
•
P T T Genel Müdürlüğünden:
1 — 12.920.000,— T L . keşif bedelli Karşıyaka P T T Binası inşaatı kapalı zarf
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
Geçici teminatı: 401.350,— TL.dır.
2 — E k s i l t m e dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri D a i r e s i Başkanlığında
ve i z m i r P T T Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir.
3 — E k s i l t m e 17/6/1977 C u m a günü saat 16.00 d a Genel Müdürlük E k s i l t m e
K u r u l u n c a yapılacaktır.
4 — i s t e k l i l e r i n 13/6/1977 Pazartesi günü saat 17.30 a k a d a r e k s i l t m e şartna­
m e s i n i n 12. maddesinde
istenilen belgeler ve müteahitlik k a r n e s i aslı ile Genel
Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir.
5 — T a l i p l e r i n b u işe ait t e k l i f mektuplarını, e k s i l t m e n i n yapılacağı günü
saat 15.00 e k a d a r İhale K o m i s y o n u Başkanlığına tevdi edilmek üzere Yapı İşleri
Dairesine m a k b u z m u k a b i l i n d e vermeleri gerekmektedir.
6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp y a p m a m a k t a veya dilediğine ihale etmekte
serbesttir
8724 / 2-2
S i i r t T o p r a k s u E k i p Başmüdürlüğünden :
Sıra
No.
1
2
işin y e r i
Siirt - Sason
Ortak Mahale
S i i r t - Beşiri
înpınar
Mahiyeti
K a n a l ısiahı
H a v u z ve pompaj
Keşif
L i r a Krş.
G.Tem.
Lira Kr.
624.542,41
28.731,70 24/6/1977
279.600,68
ihale
tarihi
İhale
saati
10, C u m a
14 934.03 24/6/1977 15,Cu»,'a
1 — Y u k a r d a özellikleri b e l i r t i l e n s u l a m a tesisleri inşaatları 2490 sayılı K a ­
nunun 31. maddesi hükümlerine göre Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — İhale y e r i S i i r t T o p r a k s u E k i p Başmühendisliği binasında.
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 88
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
3 — İsteklilerin dilekçelerine e k s i l t m e şartnamesinin 5. maddesinde b e l i r t i l e n
evrakları ve i s t e k l i bulundukları işin keşif bedelinden aşağı olmaması kaydıyla C.
g r u b u müteahhitlik k a r n e s i ekliyerek 21/6/1977 günü mesai saati sonuna k a d a r E k i p
Başmühendisliğine müracaatları ve ihaleye iştirak belgesi almaları şarttır.
4 — K a n u n a göre hazırlanacak t e k l i f mektupları ihale saatinden b i r saat ön­
ce m a k b u z karşılığı ihale k o m i s y o n u başkanlığına verilecektir.
5 — Plân, p r o j e v e şartnameler çalışma saatleri içinde E k i p Başmühendisli­
ğinde görülebilir.
6 — Postada v a k i gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar k a b u l edilmez.
8991 / 4-4
A n k a r a Vilâyeti D a i m i Encümeninden:
K o n u s u
I I n c i gruba d a h i l İlk tesis eşyası:
(Öğrenci sırası, öğrenci öğretmen masası, Camlı sınıf do­
labı. Yazı tahtası ve öğretmen toplantı masası)
I I I ncü gruba d a h i l i l k tesis eşyası:
(Öğrenci sırası, öğrenci öğretmen masası, Camlı sınıf do­
labı. Yazı tahtası ve öğretmen toplantı masası)
M u h . bedeli
Lira K r .
Geç. T e m .
Lira K r .
3.396.656,98
115.649,71
».396.656,98
115.649,71
Yukarıda müfredatı gösterilen i l k tesis eşyaları, 1731 sayılı K a n u n u n 1 inci
maddesi delaletiyle, 222 sayılı K a n u n u n 68 sayılı K a n u n l a değişik geçici 5 i n c i mad­
desi hükmü uyarınca pazarlık usulü i l e yaptırılacaktır. İhaleleri ayrı a y n olarak
15/6/1977 Çarşamba günü saat 10.00 d a Vilâyet Konağında D a i m i Encümen toplantı
salonunda yapılacaktır.
Şartname Daimî Encümende görülür.
İsteklilerin b e l i r l i gün saat 10.00 d a teminat makbuz veya b a n k a m e k t u b u , 1977
yılına ait Ticaret Odası vesikası ve Bayındırlık Bakanlığı i l e b u Bakanlığa bağlı ida­
relerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar
dairesinde b u işleri yapabileceklerini tevsik eden belgeleriyle b i r l i k t e ihaleden e n geç
uç gün evvel (tatü günleri hariç) Vilâyet Makamı kanaliyle Bayındırlık Müdürlüğüne
müracaatla b u işler için alacakları fennî yeterlik belgesiyle Encümenimize müracaat­
ları gerekir.
9133 /S-2
İstanbul 1 i n c i Ağır C e z a M a h k e m e s i Başkanlığından:
E . N o : 1976/10
K . N o : 1977/49
C. Savcı N o : 1975/12547
Öldürmeğe teşebbüs ve gasp suçundan sanık o l u p Gaziantep K . Kozanlı M a ­
h a l l e s i hane 31, cilt 79, saife 65 de nüfusa kayıtlı b u l u n a n A b i d i n oğlu, H a t i c e ' d e n
doğma, 1953 doğumlu İhsan Gözübüyük hakkında yapılan duruşma salonunda :
Sanığın hareketine u y a n T . C. K . n u n 512. maddesi gereğince b i r sene müd­
detle hapsine ve 250 l i r a ağır p a r a cezası i l e cezalandırılmasına d a i r mahkeme­
m i z c e v e r i l e n 10/3/1977 t a r i h l i k a r a r PTT marifetiyle tebliğ edilememiş zabıtacada
yapılan araştırılmada adı geçenin adresi bulunamamış o l m a k l a adresi meçhul k a l ­
mış bulunduğundan 7201 sayılı Tebligat K a n u n u n 28. m a d d e s i ve müteakip m a d ­
deleri gereğince ilânen tebliğine mahkemece k a r a r verilmiş olduğundan işbu ilân
varakasının neşri tarihinden i t i b a r e n 15 gün s o n r a sanık İhsan Gözübüyük'e tebliğ
yapılmış sayılacağı ilân o l u n u r .
9065/2
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 89
Sayıştay Başkanlığından:
Aşağıda i s i m l e r i yazılı Saymanlıkların hizalarında belirtilen yıllara ilişkin he­
saplarının incelenmesinde mevzuata aykırı ve noksan görülen işlemler hakkında 832
sayılı K a n u n u n 48. maddesi uyarınca yazılı savunmalarının alınması maksadiyle ara­
nan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunmayan aşağıda memuriyet unvanları ile
ad ve soyadları gösterilen sorumluların k o n u i l e i l g i l i sorgu varakalarım almak veya
kendilerine tebligatın yapılabüeceği s a r i h adreslerini b i l d i r m e k üzere i l a n tarihinden
İtibaren 15 gün içnde bizzat veya yazı i l e Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği, a k s i
takdirde işbu ilânın tebligat yerine k a i m olacağı tebliğ olunur.
Hesap
Yılı
Sorumlunun
memuriyet unvanı ite adı ve soyadı
Karakocan Malmd.
1975
Tah. M e . (Yat. O k . Böl. M d . ) Cevdet Güngördü
Karakocan Malmd.
1975
T a h . M e . (Yat. Böl. O k . M d . ) Cevat K a p l a n
Karakocan Malmd.
1975
Tah. M e . (Yat. Böl. O k . M d . ) N i y a z i Y a v u z
Karakocan Malmd.
1975
Tah. M e . ( Y a t . Böl. O k . M d . V.)
Saymanlığı
Bitlis - Hizan Malmd.
1975
Bitlis - Hizan Malmd.
1975
Sarız M a l m d .
1975
Sarız M a l m d .
1976
Haymana M a l m d .
1975
Haymana M a l m d .
1975
Kızılbey V e r . D a l M d . Say.
1975
Kızılbey V e r . D a i . M d . Say.
1975
K . K J K . Uçak Anadp. T a m . P b . D S S
1975
K K . K . Uçak Anadp. T a m . Pb. D S S
1975
A n k a r a D S İ 5. Böl. M d . Say.
1975
A n k a r a DSİ. 5. Böl. M d . Say.
1975
Bolvadin Malmd.
1975
Bolvadin Malmd.
1975
Bolvadin Malmd.
1975
Askerî Dev. O r . İşi. D S S
1975
Hatay O r m a n İşi. Say.
1975
H a t a y O r m a n İşi. Say.
1975
Hatay O r m a n İşi. Say.
1975
K u l p Malmd.
1975
Kulp Malmd.
Lice M a l m d .
1976
1975
Hayatin
Alan
Tah. M e . (Ortaök. M d . V.) Cavit Sezen
T a h . M e . (Ortaok. M d . V.) Selçuk E r t e k i n
T a h . M e . (Nüfus Başme.) Haydar Sinanoğlu.
T a h . M e . ( M u h . Me.) Atife Çelik
T a h . M e . (Tapu S i c . Muhafızlığı)
Şeydim
T a h . M e . (Lise M d . ) Münir Avcı
Nazım
T a h . M e . (Ver. D a i . M d . Y r d . ) Münir E r k a n
Tah. M e . (Ver. D a i . M d . Y r d . ) İsmet Bay­
da*
Sayman (Tek. Kıd. Bşçv.) Aslan Şener
T a h . M e . (Dön. Ser. B a s k . O r d . K d . Alb.)
K e m a l Manzakoğlu
T a h . M e . (İdr. İşi. Şefi) Yücel E r a l p
T a h . M e . (Say. Vek.) Tahsin K i b a r
T a h . M e . ( E n d . M e s . U s . M d . ) Hüseyin Yücesoy
T a h . M e . ( E m n i . Arni.) F a h r i K a r a c a
T a h . M e . (Prs. Atğm. A s . S b . 3 K s . Ami.)
Tuncay Güner
T a h . M e . (Muhasebe.) Cemalettin D u r u k a n
Tah. M e . (Samandağı Böl. Şef) T a h s i n Ozcan
T a h . M e . (Samandağı Böl. Şef. V.)
'Ali O n u r
Tah.
ner
Tah.
Tah.
Tah.
M e . (Hassa Böl. Şef.) Ramazan ÇetiM e . (Lise M d . ) 1. H a l i l Öztopalan
M e . (Vet. Sağ. Me.) Hüseyin Gül
M e . (Ortaok. M d . Mv.) Cengiz Oztürk
S a y f a : 90
Saymanlığı
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 — Sayı • 15961
Sorumlunun
memuriyet unvanı ile adı ve soyadı
Hesap
Yılı
Lice M a l m d .
1975
Tan. Me. (Maliye D a i . Ver. Me.)
Mehmet Aşan
Antalya Gündoğmuş M a l m d .
Antalya Gündoğmuş M a l m d .
Çıldır M a l m d .
Çıldır M a l m d .
Çıldır M a l m d .
1975
1975
1975
1975
1975
Çıldır M a l m d .
1975
Tan. Me. (Müftü Vek.) A l i özbudak
Tah. Me. (Hük. Tabb.) Zekâi Yüksel
Tah. Me. (Çıldır Malmd.) Tamer E m i r
Tah. Me. ( M i l . Emlâk Me.) Cevat B u d a k
Tah. M e . (9. H u d . T K K . Tek. Asb. Bçvş.)
Yılmaz Özdemir
Tah. Me. (ilçe Müft.) Hüseyin Şener
Çıldır M a l m d .
1975
Tah. M e . (Jandarma Bölüğünde Siv. Me.)
Payken Malmd.
EEykar. M a l m d .
1975
1975
Kemal Manap
Tah. Me. (Ortaok. M d . V.) A l i Yılmazer
Tah. Me. (Müftü Y.) Miscelih Benan
Uludere U.ılmd
Uludere M a l m d .
1975
1975
Eldivan Malmd.
Eldivan Malmd.
Savur M a l m d .
1975
1975
1975
Savur M a l m d .
Sulakyurt M a l m d .
1975
1975
Tah. M e . (P. Astğm.) N u r i Çelik
Tah. Me. ( J . A s b . Bş. Çv. Bl.) Durmuş Dönderen
Tah. M e . (Uzm. Çvş.) Hüseyin E k i z
Tah. M e . (Vaiz) F e h m i E r c a n
Tah. Me. (Ver. Me.) S a l i h Gümüş
Tah. M e . (Müftü) Necati Polat
Tah. Me. ( H a l k Eğ. M r k . Md.) İbrahim
Bayraktar
Tah. Me. (Hük. Tabb.) N u r h a n A l p a n
Tah. Me. (Pers. Astğm. Ask. Şb. Bşk.) A l i m
Güngör
Tah. Me. (Vet. H k . V k . ) A l i İhsan Kâtipoğlu
Malmüdürü Günay Özbek
Sulakyurt M a l m d .
1975
Gole M a l m d .
1975
Göle M a l m d .
1975
Göle M a l m d .
1975
Simav Orman İşi. Say
1975
Tah. Me. (Say. Vek. Alaçam O r m a n İşi.
M u h . Me.) Raşit ipekçi
M.S.B. Sav. Sanay. Lab. D.S.S
1975
Tah.
San.
Tah.
Tah.
Ankara Karayolları M r k Atel. D S S . 1975
Kırklareli Def. Say. M d .
1975
B i t l i s Arıcılık Üret. İst. D S S .
K a r t a l Emlâk Vergi D a i . M d .
1975
1975
Silvan M a l m d .
19T5
Kırkağaç M a l m d .
1975
Soma M a l m d .
1975
Gürün M a l m d .
Lapseki M a l m d .
1975
1975
Boğazlayan Cezaevi îşyrd. D S S .
Çamlıdere M a l m d .
1975
1975
E t l i k Vet. Bak. ve Ser. Ens. D S S .
Antalya Def. Say. M d .
1975
197S
Me. (Tuğ. General M . S. B a k . Sav.
Lab. K u r . Bşk.) V e c i h i Ataklı
M e . (İşi. Md.) H . Çelik Aksoy
M e . (Emniyet Md.) B u r h a n Özdemir
Sayman Yaşar Bezirganoğlu
Tah. Me. (Vergi D a i . M d . Y r d . ) Samettin
Ertekin
T a h . Me. (Sıhh. Astsb. Bşçvş.) E l m a s Avcı
Tah. Me. (Barboros İlkok. Md.) Hayati Köseley
Tah. Me. Ahmet Yurdoğul
Tah. M e . ( M i l l i Emlâk Me.) K a d i r Acar
Tah. Me. ( M u h . Me.) E k r e m K a y a a l p
Sayman A l i Polat
Tah. M e . (Jand. K o m . Siv. Me.) V a h i t Arıkan
Tah. Me. (Müdür Mv.) K e m a l A k a t
T a h . Me. ( H a l k Eğ. M r k . Bşk.) İsmail Polat
9 Hazh-an 1977 — Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 91
Hesap
Yılı
Sorumlunun
memuriyet unvanı ile adı ve soyadı
i s t a n b u l 3 N o . l u Yük. O k . D S S .
1975
Taşlıçay M a l m d .
İsparta 59. Eğitim Tüm. Say.
1975
1975
Çanakkale Ezine M a l m d .
1975
Tavşanlı O r m a n İşi. Say.
1975
A n k a r a Üni. Say.
1975
Ankara Harita Gn. M d . DSS.
1975
Tah. M e . (İ.D.M.M.A Işık Müh. Y . O k . M d . )
Prof. Mehmet Çakır
Malmüdürü Haydar Şamlıoğlu
T a h . M e . (58. Eğ. Tüm. Say. M e m u r ) A b d i
Gürcan
Tah. M e . (Ordu Kıd. Üstevş) İsmet İzli
Tah. M e . (Or. İşi. Dereçarşamba Böl. Şefi)
Mehmet K a r a l
Tah. M e . (Ank. Üni. E c z . Pak. Sekreteri)
Güngör Şamiloğlu
Tah. M e . ( H a r i t a G n . M d . D.S.V.) Mustafa
Ersal
Tah. M e . (Pers. Astğm.) Bülent Gümüş
Sayman H a l i l Uygur
Tah. M e . (Arsuz Böl. Şf.) Mehmet Aşkar
Tah. M e . (İskenderun G m . M d . Akdeniz
Böl. K o m . Mümeyyizi Say. V k . ) C u d i Atalay
T a h . M e . (Pds. Atğm.) İhsan B u r s a
Tah. M e . (Tahrr. Kâtibi) Cemal Gültoplar
Tah. M e . (İLköğ. Md.) Mustafa K a r a m a n h oğlu
Saymanlığı
Uzunköprü M a l m d .
1975
A n k a r a I V . Akş. E n d . M s . L i s . D S S . 1975
Hatay O r m a n İşi. D S S .
İskenderun Güm. M d . Say.
1975
1975
islahiye M a l m d .
1975
Genç M a l m d .
Araban M a l m d .
1975
1975
Araban M a l m d .
Siverek M a l m d .
Delice M a l m d .
Arhavi Malmd.
Pazarcık M a l m d .
1975
19T5
1975
1975
1975
Tah.
Tah.
Tah.
Tah.
Tah.
vak
M e . ( Z i r . Yük. Mh.) S a m i Baytaroğlu
M e . (Tah. Kâtibi) Mehmet Yardımcı
M e . (Ver. Me.) Sabahattin Öztürk
M e . ( O k u l Md.) Sergül Özbek
M e . (Yat. Böl. O k . M d . ) Mehmet K a ­
Şabanözü M a l m d .
1975
T a h . M e . (Uzm. J . Çvş.) Hüseyin E k i z
Kozluk Malmd.
Yozgat Yerköy Beyazıtoğlu
D . Ü. Ç. D S S .
İzmir K o r . M u h . Çoc. K o r . B i r . S
1975
Tah. M e . ( M u h . Me.) Mehmet Aşan
197S
1975
Ağın M a l m d
Şebinkarahisar M a l m d .
1975
1975
İskenderun Grnz. K o m . Say.
Pütürge M a l m d .
Çanakkale E z i n e M a l m d .
1975
1975
1975
Tah. M e . (D. Ü. Ç.) Şerif Bayraktar
T a h M e . (Kız Yet. Y r d . M d . Y r ) İnci Gökdemir
Tah. M e . ( M i l . E m . M.) K e n a n Polat
T a h M e . (Prs. Atğm. As. S b . Bşk). Mustafa
Özbalak
Tah. Me. (Atğm.) Alpaslan K a b a n
Tah. Me. (Ver. Me.) Reşat Akşahin
Tah. Me. (Piyade Bşçvş.) A l i Dedeoğlu
Gaziantep İçki Pab. K t . B t . S.
Gemerek M a l m d .
K a y s e r i İncesu M a l m d .
1975
1975
1975
Sayman Hüseyin Işılak
Tah. M e . (Lise Md.) N u r i Köseahmetoğlu
T a h . M e . (Emniyet K o m . ) D u r s u n K a r a pıçak)
Karakocan Malmd.
1975
Malmüdürü Selâhattin Gülten
Sağ. Sos. Y a r . B a k . M e r k . Say.
M . S . B . 2 N o l u M r k . Say.
1974
1975
M.SJB. 2 N o l u M r k . Say.
1975
Sayman Mehmet Öz
Tah. M e . ( H v . K . K . İnş. D a i . M l y . Yb.) Fa­
r u k Seber
Tah. M e . ( H v K . K . İnş. D a i . M l y . Siv. Me.)
Fitnat Koçaş
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 92
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
Hesap
Yılı
Sorumlunun
memuriyet unvanı i l e adı ve soyadı
M . S . B . 2 N o l u M r k . Say.
1975
M . S J B . 2 N o l u M r k . Say.
1975
Tah. M e . (Dz. K . K . îk. K d . Bnb.) K a y a
Ünal
T a h . M e . ( K . K . K o m p . Sez. Astğm.) Gün­
gör Yüksekbilgili
Tah. M e . (Siv. Me. Gen. K u r M . D . Büt.
Şb. T h . Me.) Mehmet K a r a k a y a
Tah. M e . (Müh. B n b . H a r i t a G n . M d . Özl
Hak. K s . A.) Ahmet Çelik
Tah. M e . ( M . S. B . İnş. E m l a k M d . H v .
M a l i y e K d . Bşçvş.) Emcet Dalbayrak
T a h . M e . (Sv. M . K . 3391 M . S. B . Ted.
Dai. Bşk.) Tuncer A k t e k i n
Tah. Me. ( E t l i k Kız P r t . Snt. O k . M d . Mv.)
M e d i h a Puıarönü
Tah. M e . Alâettin Ersoy
Saymanlığı
M . S . B . 1 N o l u M r k . Say.
1975
M . S . B . 1 N o l u M r k . Say.
1975
M.S.B. 1 N o l u M r k . Say.
1975
M . S . B . 1 N o l u M r k . Say.
1975
A n k a r a O k u l l a r Say.
1975
DSİ. Genel M d . M e r k . Say.
1975
Adalet Bakanlığı M r k . Say.
1975
Tah. M e . (Özl. İşi. G n . M d . K a l .
Osman Yücel
Hacettepe Üni. Say.
1975
T a h . M e . (Ayniyat Lev. M d . Vek.) Erdo­
ğan D u r u
M a l i y e B a k . M e r k . Say.
1975
Maliye B a k . M e r k . Say.
1976
M . S . B . I N o l u M r k . Say.
1976
M . S . B . I N o l u M r k . Say.
1976
M.
M.
M.
M.
M.
1976
1976
1976
1976
1976
Tah. M e . (Ankara İk. T i c . İlm. A k . Pers.
ve Eğ. G n . M d . M d . Mv.) Alâattin P u l u
Tah. M e . (Maliye B . M i l l i E m . G n . M d .
S b . M d . Y r d . ) AbdülbaM Çılkadaroğlu
Tah. M e . ( M u h . Bnb.) Ahmet Çelik
T a h . M e . (Pers. Astb. K d . Çvş.) İsmail Ay­
demir.
Tah. M e . (Siv. Per.) K e r i m Çaycı
Tah. M e . (Siv. Me.) Aytekin Kıvılcım
Tah. M e . (Hv. M l y . Yzb.) C i h a n Özkan
Tah. Me. (Lv. K d . Bşçvş.) Alâettin Köroğlu
T a h . M e . ( M . S. B . 1 N o . l u M r k . Say.) Şerafettin Yüksel
Tah. Me. (Yenice B e l . Vet. Encü. Üyesi)
Güngör Yılmaz
Tah. Me. (Yenice B e l . Encümen
Üyesi)
Hüseyin Karagöz
S. B . I
S. B. I
S. B . I
S. B . I
S. B . I
Nolu
Nolu
Nolu
Nolu
Nolu
M r k . Say.
M r k . Say.
M r k . Bay.
M r k . Say.
M r k . Say.
Yemce Belediye Say.
1972
Y e m c e Belediye Say.
1972
(Ege Üni. M u h . M d .
1972
E g e Üni. M u h . M d .
1972
Akçakale M a l m d .
1974
Akçakale M a l m d .
M a r d i n Def. Say. M d .
1974
1974
M a r d i n Def. Say. M d .
1974
M a r d i n Def. Say. M d .
M a r d i n Def. Say. M d .
M a r d i n Def. Say. M d .
1974
1974
1974
Şefi)
Tah. Me. (Müh. M i m . Ak. Sek.) M u a m m e r
Üçyıldız
Tah. M e . (Müh. M i m . A k . Sek. Vek.) Sait
Öngel
T a h . M e . (Sağ. M r k . Baştbp. Vek.) D r .
Tahsin TaşsÖken
Tah. M e . (Jan. Assb. K d . Çvş.) Cemil Çabı
Tah. M e . (Sağ. M d . ) D r . Adnan Sakarya
Tah. M e . ( T r o h o m Sav. Bşk.) D r . Özkan
Dölen
Tah. M e . (Assb. Bşçvş.) H a s a n Taşbaş
Tah. M e . ( M . Emlâk Md.) H a z m i D e m i r
Tah. M e . (Müftü) Zekai Dağlı
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 93
Hesap
Yılı
Sorumlunun
memuriyet unvanı i l e adı ve soyadı
M a r d i n Def. Say. M d .
istanbul I N o l u Ok.Ç D S S .
1974
1974
Tah. Me. (Assb. Bşçvş.) İbrahim Gencal
Tah. Me. (Diş Hek. Yük. O k . M d . ) Prof.
Dr. Suat İsmail Gürkan
Sivas 59. Tüm. K o m . Say.
1974
İzmir Top. 1. Böl. İşi. D S S .
Kahramanmaraş Öz İd. M d .
1974
1974
Tah. M e . (Hv. Lev. K d . Bşçvş.)
Hamdi
Yünel
Tah. Me. Cemile Boynuyoğun
Tah. M e . (Öz. İd. M d . V k . ) Haydar Terzi
İskenderun M a l m d .
İmranlı M a l m d .
1974
1974
Saymanlığı
İvrindi Belediye Say.
1974
Diyadin M a l m d .
K o z a n Belediye Say.
1974
1974
Erciş Belediye Say.
1974
Milas Malmd.
M . E J B . M e k t u p l a Öğr. O k . D S S .
1974
1975
Tah. Me. (İlköğr. Md.) F a r u k Yılmaz.
Tah. M e . (Mahalli Y a v r u k u r t Kampı Md.)
Çetin Çubukçu
Tah. Me. ( B e l . Muh.) H a U l Lapanta
Tah. M e . (Ortaok. Md.) Y u s u f Türkoğlu
Tah. M e . (Belediye Başk. Vek.) Güngör
Çelik
Sayman Mehmet T e m i z
Tah. M e . (Dev. Hast. Baştb.) Nihat Özer
Sayman S a l i m Basmacı
9308
& d a Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
S I N I R T E S P İ T TUTANAĞI
M a n i s a i l i , A k h i s a r ilçesi ile Gölmarmara arasındaki balık b u r n u m e v k i i n d e
b u l u n a n gölet görünümündeki arazide balık yetiştirilmesi amacıyle 1380 sayılı S u
Ürünleri K a n u n u n u n 5. v e 6. m a d d e l e r i uyarınca oluşturulan heyetimiz,
26/4/1977
tarihinde adı geçen mahalle giderek tetkiklerde bulunmuş ve aşağıdaki hususları
saptamıştır.
1 — Söz k o n u s u yere ait k r o k i ekte sunulmuştur.
2 — S u altında b u l u n a n parsellerden 2929 no. l u parsel ile, 2570 no. tu par­
selin 688/1778 hissesi Hazineye a i t t i r . 2568, 2567, 2569, 2571, 2566, 2811 2810 ve 2809
no. l u parseller şahıs a r a z i l e r i d i r . Tüm o l a r a k s u altında b u l u n a n arazi miktarı ise,
301.6 dekardır.
3 — i k i n c i maddede belirtilen şahıs a r a z i l e r i n i b i r müteşebbisin su ürünleri
yetiştiriciliği y a p m a amacıyle kiralamış bulunduğu öğrenilmiştir. B u d u r u m d a H a ­
zine a r a z i l e r i n i n tek başına s u ürünleri yetiştiriciliği için ele alınması
mümkün
değildir. S u altında b u l u n a n tüm H a z i n e ve şahıs arazilerinin b i r bütün o l a r a k ele
alınması ve d i s i p l i n l i b i r projeye bağlanması halinde r a n t a b l b i r su ürünleri yetiş­
tiriciliği yapılabileceği kanaatına varılmıştır.
4 — Adı geçen gölette eskiden beri iktisadî önem taşıyabilecek b i r balık var­
lığının bulunmadığı mahallî balıkçı bilirkişilerce belirtilmiştir. F a k a t göl suyunun
içilebilir, ayrıca göletin b i t k i ve p l a n k t o n i h t i v a etmesi b u suda balık yetiştirilebileceğiııi kanıtlamaktadır. Yalnız gölette b u l u n a n su kaynaklarının yazın kuruduğu,
dolayısıyle gölette suyun çok azaldığı belirtildiğinden, yaz aylarında s u sağlama
olanaklarının yaratılması z o r u n l u bulunmaktadır.
5 — Hazine arazileri s u ürünleri yetiştiriciliği yapılması amaciyle k i r a y a ve­
rildiği takdirde ve tüm s u sahası yetiştiricilik için düşünüldüğünde ek k r o k i d e F
ile belirtilen 15.750 m hazine a r a z i s i n i n sabit tesisler için, G ile b e l i r t i l e n 28.375 m
arazinin de emniyet yeri olarak yetiştirme alanına d a h i l edilmesi gerekli
görül2
2
Sayfa : 94
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
müşlür. H e r i k i hazine arazisi de kayalık, taşlık ve m e r a niteliğinde o l m a v a u ziraata
elverişsiz sahalardır.
İ ş b u tutanak tarafımızdan t a n z i m ve imza
olunmuştur.
Gıda • T a r . ve H a y . B a k . T e m s i l c i s i
Üye
Üye
Basri Yedek
Maliye Bak. Temsilcisi
Tanıt T e m s i l c i s i
Zir. Yük. M ü h .
S e l a m i Gürkan
A y h a n Üıısür
i z m i r S u Ürün. Böl. M ü d ü r l ü ğ ü
Akhisar Mal. M d .
A k h i s a r T a p u Fen A m i r i
Fen
Bilirkişisi
Doç. D r . A t i l l a A l p b a z
E.Ü.Z.F. H a y . Yetiş,
ve S u Ü r ü n . K ü r s ü s ü
Bilirkişi
Muhittin
Mahalli
Kıran
Balıkçı
Bilirkişi
M u s t a f a Dal koparan
M a h a l l i Balıçı
9 H a z i r a n 1977 — Sayı: 15961
RESMÎ G A Z E T E
S a y f a : 95
Manisa T o p r a k S u Gediz P l a n l a m a Bölge Müdürlüğünden:
İşin M a h i y e t i
1)
2)
3)
A r a z i tesviyesi 2. K s . Projesi
Saruhanlı Halitpaşa S u l a m a
Kanalı İnşaatı Projesi
Menemen S o l S a h i l Seyrekköy 2. K s . T o p r a k
Islahı
Projesi İçin JİPS S a t m Alın­
ması ve N a k l i
G . Teminatı
Ura Kr.
İ H A L E
T a r i h i ve Saati
3.627.486,72
122.575,—
20 H a z i r a n 1977 11.00
3.614.469,43
122.185 —
21 H a z i r a n 1977 11.00
4.247.500,—
141.175,—
21 H a z i r a n 1977 16.00
K . Bedeli
Lira K r .
1 — Yukarıda tafsilâtı yazılı işler 2490 sayılı K a n u n u n 31. maddesine
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
göre
2 — İhale yeri; Manisa-İzmir K a r a y o l u n u n 5. K m . sinde (Uncu Bozköy altmda)
k i Müdürlüğümüz idare binasıdır.
3 — B u işlere ait plan, proje, şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içinde
Bölgemiz İhale Bürosunda bedelsiz olarak görülebilir.
4 — İsteklilerin müracaat dilekçelerine; a) 1977 yılı ticaret odası belgesini
(Belgenin U k ilân tarihinden s o n r a k i b i r t a r i h i taşıması, şarttır) b) E n az işin keşif
bedeli kadar ı C ) grubu müteahhitlik karnesini, c) Taahhüt b i l d i r i s i n i , d) Malî du­
r u m b i l d i r i s i n i , e) T e k n i k personel b i l d i r i s i n i , f) İkametgâh ilmühaberini, g) M a k i n a
ve teçhizat b i l d i r i s i n i (Şartnamelerde istenilen m a k i n a ve ekipmanın bizzat sahibi
olduğunu belgeleyen resmî evrakı, eğer b u m a k i n a ve ekipmanı kiralayacak ise k i r a y a
veren şahıs veya firmaların b u n l a r a sahip olduğunu belirten resmî belgelerle iş süre­
since işyerinde bulunduracağına dair noter t a s d i k l i b i r belgeyi) ekleyerek 1 N o . l u iş
için 16/6/1977 Perşembe günü, 2 ve 3 N o . l u işler için 17/6/1977 C u m a günü saat
17.00 ye k a a a r Müdürlüğümüze müracaatla ihaleye iştirak (Yeterlik) belgesi almaları
şarttır
5 — Sadece 3 N o . l u iş için; b i r JİPS ocağı sahibi olduğunu belirten resmi
belgeler i l e eğer b u JİPS ocağım kiralayacak ise k i r a y a veren şahıs veya f i r m a ile
yapılmış noter t a s d i k l i k i r a mukavelesini müracaat evrakına eklemeleri şarttır.
6 — T e k l i f mektupları; ihale saatinden b i r saat öncesine kadar İhale K o m i s ­
yonu Başkanlığına makbuz m u k a b i l i verilecektir.
7 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
8994 / 4-4
S a n a y i ve Teknoloji Bakanlığından:
DERGİ B A S T I R I L A C A K T I R
N o : 1. C i n s i : Dergi, A d ı : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Haber Bülteni, Baskı
Sayısı: 60.000, F o r m a Sayısı: 3.50, T a h m i n i Bedeli B i r Tanesi Tamamı: 210.000,— T L .
M u v a k k a t T e m i n a t : 11.750,— T L . İhale Günü: 20 H a z i r a n 1977 Pazartesi S a a t i : 14.30
1 — Yukarıda cinsi, miktarı, t a h m i n i bedeli, geçici teminatı ve ihale gün ve
saatleri gösterilen dergi baskı işlerinin eksiltmesi kapalı zarf usulü ile Bakanlık İdarî
İşler Dairesi Reisliği Odasında ihale edilecektir.
3 — İhaleye katılacak müessese ve şahısların fiilen matbaacılık yapmakta ol­
maları yahut matbaa sahibi olduklarına d a i r belgeyi i b r a z etmeleri,
3 — Basılacak k i t a p ve dergilerin h e r türlü malzemesi işi alan matbaaya aittir.
4 — İhale i l e llgııı t e k n i k te Özel şartnameler Bakanlık İdarî İşler Dairesi Re­
isliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir ve örnekler aynı dairede görülebilir.
5 — Usulüne göre hazırlanmış kapalı zarflar m a k b u z karşılığında ihale saatin­
den en geç b i r saat Önce daire Başkanlığına t e s l i m edilecektir.
6 — Postada v a k i gecikmeler nazari itfbare alınmaz.
8944/3-3
S a y f a : 96
RESMÎ G A Z E T E
9 H a z i r a n 1977 —
Sayı: 15961
Köy İşleri Bakanlığı Y o l , S u ve E l e k t r i k İşleri Genel Müdürlüğünden:
Dosya N o : 77-3805-11
1 — Aşağıda cinsi, miktarı, t a h m i n i bedeli ve geçici teminatı gösterilmiş olan
k l o r l a m a cihazları 6200 sayılı K a n u n u n 34. maddesi gereğince tatbik edilen esasların
8. maddesine göre kapalı zarf eksiltme usulü ile satın alınacaktır.
C i n s i : N o r m a l enjektörlü k l o r l a m a cihazı, Miktarı: 100 adet. T a h m i n i b e d e l i :
560.000,— T L . , Geçici teminatı: 26.150 — T L . , İhalenin t a r i h i : 24/6/1977, S a a t i : 16.00
2 — İhale ve eksiltmesi yukarıda belirtilen gün ve saatte Köy İşleri Bakanlığı
Y S E Genel Müdürlüğü T e k n i k Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak Satınalm a K o m i s y o n u tarafından yapılacaktır. (Ulus Anafartalar îşhanı K a t : 10 Ankara)
3 — Şartnamesi dilekçe ile 100,— T L . karşılığında aynı yerden t e m i n edilebilir.
4 — İstekliler e n geç 13/6/1977 günü mesai saati sonuna kadar (17.30) müra­
caatla ihaleye iştirak belgesi talebinde bulunacaklardır. B u belgeyi alıp almadıklarını
16/6/1977 tarihinden İtibaren öğrenebilirler.
5 — İhaleye iştirak belgesi almak isteyen firmaların dilekçelerine;
a) Atölye personeli ve teknik personel b i l d i r i s i ,
b)
c)
d)
Atölye teçhizat ve tezgâh b i l d i r i s i ,
Cihazın çalışmasını belirten katolog ve broşürler,
V a r s a Sanayi Odası kapasite raporunu eklemeleri şarttır.
6 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik i l e o d a sicü ve geçici teminat mek­
tup veya makbuzlarım koyarak hazırlayacakları teklif mektuplarım ihaleden b i r saat
önce makbuz mukabilinde K o m i s y o n Başkanlığına t e s l i m ermeleri şarttır. (9 N o . l u
oda)
7 —• Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak t e k l i f l e r i n k a b u l edilmeyeceği
ilân olunur.
9132 / M
M a n i s a Belediyesi E l e k t r i k - S u - Otobüs İşletmesi Müdürlüğünden:
1 — Müdürlüğümüzün E l e k t r i k ve S u İşletmeleri Servislerinin yıllık ihtiyacı
bulunan evrakı m a t b u a basımı numunesine göre ihale edilecektir.
2 — E l e k t r i k İşletmesine ait olanlar 4768 sayılı K a n u n u n 3. maddesi uyarınca
Belediye Encümen Salonu İşletme Alım - Satım K o m i s y o n u n d a , S u İşletmesine ait
olanlar ise; 2490 sayılı K a n u n uyarınca Belediye Encümeni huzurunda kapalı zarf
ile ihaleleri Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
3 — H e r i k i işletmeye ait teklifler Kanunlarına uygun olarak t a n z i m edilecek
kapalı zarflarda üzerlerine girilecek
İşletmenin i s m i yazılmak suretiyle ayrı ayrı
verilecektir.
4 — Kapalı zarf t e k l i f l e r i geçici
güvenceleri h a v i olarak ihale saatinden 1
saat evvel, alındı karşüığı Belediye Encümeni K a l e m i n d e verilecektir.
5 — P T T de vukubulacak gecikmeler k a b u l edilmez.
6 — Şartnameler her gün mesai saati dahilinde İşletme Muhasebesinde görü­
lebilir.
Geçici
M . bedeli
İ H A L E
güvencesi
İşletme Adı
Lira K r .
İhale Y e r i
Tarihi
Saati
Lira K r .
S u İşletmesi
E l e k t r i k İşletmesi
30.725,—
59.192,50
2.305,—
4.440,—
B l . Encümeni
B l . Encümeni
23/6/1977
23/6/1977
16.00
16.25
8995/4-4
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
9 Haziran 1977
RESMİ GAZETE
Sayı:15961
İÇİNDEKİLER
Bakanlar Kurulu Kararları
Sayfa
7/13320 TS 1899 Standardı Hakkında Karar
1
7/13321 TS 2283 Standardları Hakkında Karar
17
ithalât işlerine dair Sirküler
7/13328 TS 346 Hakkında Karar
26
Müşterek Kararnameler
Milli Eğitim ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarına Ait Atama Kararnameleri
38
İlanlar
39

Benzer belgeler