bekilli ilçe malmüdürlüğü taşınır mal satış ihalesi ilanı

Transkript

bekilli ilçe malmüdürlüğü taşınır mal satış ihalesi ilanı
T.C.
BEKİLLİ KAYMAKAMLIĞI
MALMÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
Sıra
No Tüfeğin Cinsi
1
AV TÜFEĞİ
Markası
Seri No
REMİNGTON
870/278273
Tüfeğin
Bulunduğu
Tüfeğin
Muammen Geçici
Yer
Durumu
Bedel
Teminat
Bekilli
Malmüdürlüğü Kullanılabilir
300,00
30,00
İhale
Tarihi
İhale
Saati
22.05.2013
14:00
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı tasınır mallar 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile belirtilen gün ve
saatte Bekilli Malmüdürlüğünde tesekkül edecek komisyon huzurunda ihale yapılacaktır.
2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için nüfus cüzdanı fotokopisi veya suretini, 2013 yılında alıınmış adli sicil kaydı, ikametgah belgesi (Tüzel Kişilerin
kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alacakları tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe
tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini) satın almak istedikleri taşınır malın yukarıda belirtilen miktarda geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzu veya
bankalardan alacakları geçici teminat mektuplarını ihale komisyonu başkanına ihale saatinden önce teslim ederek, ihalede hazır bulunmaları, tekliflerini posta ile
göndermek isteyenlerin yukarıda istenilen belgeler ile birlikte hazırlayacakları tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşmış
olması şartıyla iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Telgraf ile yapılan müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez
3- İhale sartnameleri mesai saatleri içersinde Bekilli Malmüdürlügünde ücretsiz olarak görülebilir.
4- Tasınır mal satıs ihale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar pulu bedeli alınacaktır.
5-Yivsiz av tüfeklerinin ihale sonucunda teslim alınabilmesi için alıcının ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurumlardan alınmış yivsiz tüfek ruhsatnamesi, yivsiz
tüfek satın alma belgesi veya yivsiz av tüfeği satıcılık bayiliği izin belgesini ibraz etmesi zorunludur.
6- İhaleler Bekilli Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR

Benzer belgeler

kavaklıdere malmüdürlüğü`nden ilan

kavaklıdere malmüdürlüğü`nden ilan taşınır malların; 2886 Sayılı Kanunun İlgili maddeleri uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır. 1) Taşınır malların ihalesi 28.05.2014 Çarşamba günü hizalarında belirtilen saatte, 2886 Sayılı Kanunun...

Detaylı

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünce 10/09/2014 tarihinde taşınır mal

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünce 10/09/2014 tarihinde taşınır mal göndermek isteyenlerin yukarıda istenilen belgeler ile birlikte hazırlayacakları tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşmış olması şartıyla iadeli taahhütlü po...

Detaylı