4 - Nilfisk

Transkript

4 - Nilfisk
Operating instructions
POSEIDON 3
301002313 D
Operating instructions .................................................................................................... 8
Bedienungsanweisungen ............................................................................................. 14
Instructions de fonctionnement ................................................................................... 21
Gebruiksaanwijzingen ................................................................................................... 28
Istruzioni per l’uso ......................................................................................................... 35
Bruksanvisning .............................................................................................................. 42
Bruksanvisning .............................................................................................................. 48
Betjeningsvejledning .................................................................................................... 55
Käyttöohje ...................................................................................................................... 62
Navodila za delovanje ................................................................................................... 68
Upute za uporabu .......................................................................................................... 74
Návod na obsluhu ......................................................................................................... 80
Návod k obsluze ............................................................................................................ 86
Instrukcje dotyczące obsługi ....................................................................................... 92
Használati útmutató ...................................................................................................... 99
Руководство по эксплуатации ................................................................................. 105
Instruccciones de funcionamiento .............................................................................112
Instruções de Funcionamento ....................................................................................119
Οδηγίες λειτουργίες .................................................................................................... 126
Kullanma Talimatları .................................................................................................... 133
POSEIDON 3
Operating elements /
Accessories
Bedienelemente /
Zubehör
11 12
Eléments de
commande /
Accessoires
Bedieningselementen / Toebehoren
1
Organi di comando /
Accessori
Betjeningselementer
/ Tilbehør
2
Manöverelement /
Tillbehör
Betjeningselementer
/ Tilbehør
3
10
Hallintalaitteet /
Tarvikkeet
Elementi upravljanja /
Pribor
Elementi posluživanja
/ Pribor
Ovládacie prvky /
Príslušenstvo
Ovládací prvky /
Příslušenství
Elementy sterujące /
Wyposażenie
9
8
7
4
Kezelőelemek /
Tartozék
Органы управления
/ принадлежности
Elementos de manejo
/ Accesorios
Elementos
de operação/
Accessórios
5
6
Στοιχεία χρήσης /
Συμπληρωματικός
εξοπλισμός
Kumanda elemanlarý
/ Aksesuarlar
3
POSEIDON 3
Assembling the
cleaner
Gerät
zusammenbauen
1
Assembler l‘appareil
Toestel samenbouwen
Montaggio
dell‘apparecchio
Montere maskinen
Hopmontering av
apparaten
Samling af apparatet
Laitteen kokoaminen
2
Sestavitev naprave
Sagraditi uređaj
Zmontovať spotrebič
Montáž spotřebiče
Montaż urządzenia
A készülék
összeállítása
Сборка
пароочистителя
3
A
Ensamblar el aparato
Montar o aparelho
Συναρμολόγηση
συσκευής
B
C
Cihazýn montajý
4
5
4
POSEIDON 3
Switching on the cleaner
Gerät einschalten
Mettre l‘appareil en service
1
Toestel inschakelen
Accensione
dell‘apparecchio
O
I
Slå på maskinen
Inkoppling av apparat
Opstart af apparatet
Laitteen käynnistäminen
Vklop naprave
Uključiti uređaj
Spotrebič zapnúť
Zapnutí přístroje
Włączanie urządzenie
A készülék bekapcsolása
Включение
пароочистителя
Conectar el aparato
Ligar o aparelho
1
Ενεργοποίηση συσκευής
Cihazýn çalýþtýrýlmasý
O
I
2
5
POSEIDON 3
Pressure regulation /
Using cleaning agents
Druckregulierung /
Verwendung von
Reinigungsmitteln
MAX
1
Réglage de la pression /
Emploi de détergents
Drukregeling / Gebruik
van reinigingsmiddelen
CHEM
Regolazione della
pressione/ Impiego di
prodotti detergenti
Trykkregulering / Bruk av
rengjøringsmidler
2
0%
Tryckreglering /
Användning av
rengöringsmedel
3%
Trykregulering/ Brug af
rengøringsmidler
5%
ca.
Paineensäätö suuttimella
/ Pesuaineiden käyttö
Reguliranje tlaka / Uporaba
čistilnih sredstev
Reguliranje tlaka / Uporaba
sredstava za čišćenje
Regulácia tlaku / Použitie
čistiacich prostriedkov
Regulace tlaku / Používání
čistících prostředků
MAX
3
Regulacja ciśnienia /
Zastosowanie środków
czyszczących
Nyomásszabályozás /
Tisztítószerek használata
Регулировка давления /
Применение моющих
средств
Regulação de pressão /
Emprego de produtos de
limpeza
Ρύθμιση πίεσης / Χρήση
απορρυπαντικών
Basýnç ayarý / Temizlik
maddelerinin kullanýlmasý
6
CHEM
O
4
I
Regulación de la presión
/ Utilización de agentes
de limpieza
1%
POSEIDON 3
Switching the cleaner
off and storage
O
1
I
Gerät ausschalten
und aufbewahren
Arrêter et ranger
l‘appareil
Toestel uitschakelen
en bewaren
Spegnimento e
conservazione
dell‘apparecchio
Slå av maskinen,
oppbevaring
Stänga av och
förvara apparat
2
Slukning af apparatet
og opbevaring
Laitteen
sammuttaminen ja
säilytys.
11 12
Izklop naprave in
hranjenje
1
Isključiti i pohraniti
uređaj
Nové naplnenia
zásobníka
Vypnutí a skladování
spotřebiče
Wyłączanie i
przechowywanie
urządzenia
2
10
3
A készülék
kikapcsolása és
tárolása
Выключение
и хранение
пароочистителя
Desconexión y
depósito del aparato
Desligar e guardar o
aparelho
Απενεργοποίηση και
φύλαξη συσκευής
Cihazýn kapatýlmasý
ve muhafaza edilmesi
9
8
7
7
POSEIDON 3
Önemli güvenlik bilgileri
Kendi güvenliðiniz için
Yüksek basýnçlý temizlik cihazýný
kullanmaya baþlamadan önce,
ekteki kullanma kýlavuzunu da
mutlaka okuyunuz ve daima kolay eriþebileceðiniz bir yerde muhafaza ediniz.
Cihaz
– sadece kullanýmý kendilerini
gösterilmiþ olan ve kesin olarak
kumandasý ile görevlendirilmiþ
kiþiler tarafýndan
– sadece gözetim altýnda
çalýþtýrýlabilir ve
– Bu cihazın, düşük fiziksel,
algısal ya da zihinsel yeteneklere sahip, veya deneyim
ve bilgi eksikliği olan kişiler
(çocuklar dahil) tarafından
kullanılması amaçlanmamıştır.
– Araçla oynamamalarını sağlamak için çocuklar denetim
altında tutulmalıdırlar.
Genel bilgiler
Yüksek
basýnçlý
temizlik
cihazýnýn kullanýmý için yerel aktüel yönetmelikler geçerlidir.
Ýþletme kýlavuzunun ve cihazýn
kullanýldýðý ülkede geçerli olan
kaza önleme ve kazadan korunma yönetmeliklerinin yaný
sýra, güvenli ve gerektiði þekilde
çalýþýlmasý için geçerli olan
ve bilinen teknik kurallara da
uyulmalýdýr.
Güvenlik açýsýndan þüpheli olan
veya tehlikeli olabilecek hiç bir
iþlem yapýlmamalýdýr.
Taşınması
Cihazýn taþýnmasý büyük tekerlerinden dolayý kolaydýr. Taþýtlarýn
içinde ve üzerinde güvenli bir
þekilde taþýnabilmesi için cihazýn
kaymayacak ve devrilmeyecek
þekilde kayýþlarla tutturulmasý
tavsiye olunur.
Yatýrýlmýþ konumda taþýnmasý
- cihazý baðlantýlarýn bulunduðu
veya
Çaliþtirmaya Baþlamadan
önce
Ýlk iþletmeye almadan önce
cihazý daima titiz bir þekilde kusurlar ve hasarlar yönünden
kontrol ediniz. Hasar durumunda derhal Nilfisk-Alto satýcýnýza
baþvurunuz.
Üç fazlı cihazınız fişsiz olarak
teslim edilmişse, bir elektrik uzmanı tarafından toprak hatlı uygun bir üç fazlı fişle donatılmasını sağlayınız.
DİKKAT!
Makineyi doðrudan umumi içme
suyu þebekesine baðlamayýnýz.
Böyle bir baðlantý caiz olmakla
beraber, bu baðlantýnýn:
– kýsa bir süre boru akýþýný kesici mafsallý bir parçaya
– serbest akabilecek þekilde
baðlanmasý gerekir
Su kalitesinin kötü olmasýnda
(alüvyonlu kum vs.) su giriþine bir
ince su filtresi monte ediniz.
Cihaza bağlamak için nominal
çapı 3/4” (19 mm) olan dokuma
ile sağlamlaştırılmış bir su hortumu kullanınız.
Çalıştırmaya başlamadan önce
yüksek basınçlı temizleme cihazını usulüne uygun durumda
olup olmadığı yönünde kontrol
ediniz.
Cihazý
elektrik
þebekesine
baðlamak için kullanýlan hatlarda her hangi bir arýza, özür veya
aþýnma olup olmadýðýný muntazam aralýklarla kontrol ediniz.
Sadece elektrik kablo kusursuz
olan yüksek basýnçlý temizlik
cihazlarýný çalýþtýrýnýz (hasarlý
veya kusurlu kablolarda cereyan
çarpma tehlikesi söz konusudur!).
Yüksek basýnçlý temizlik cihazýný
elektrik prizine baðlamadan
önce, nominal gerilimi
kontrol ediniz. Cihazýn tip levhasý
Orijinal Kullanım Kılavuzu'nun çevirisi
üzerinde bildirilen iþletme gerilimi ile, cihazýn baðlandýðý elektrik þebekesinin geriliminin ayný
olmasýna dikkat ediniz.
Voltaj değiştirme olanağına sahip
cihazları kullanmadan önce: Makine üzerinde önceden belirlenmiş olan voltajın, elektrik tesisatı
voltajına uygun olduğunu kontrol
edin. Aksi takdirde, makinedeki
elektrikli cihazlar zarar görebilir.
Yüksek basınçlı temizleme cihazının elektrik kaynağını bir hatalı
akım koruma şalteri üzerinden
bağlayınız. Bu şalter elektrik kaynağını, ya deşarj akımı toprağa
karşı 30 ms süreyle 30 mA üzerine çıktığında veya bir topraklama kontrol devresi içerdiğinde
kesmektedir.
Cihazý sadece dik durur vaziyette kullanýnýz!
Sizin için geçerli olan yasal yönetmeliklere ve hükümlere dikkat
ediniz. Yüksek basınçlı temizleme cihazının, çalıştırıldığı her
defasında, başlıca parçaları bakılarak kontrol edilmelidir.
DİKKAT!
Yüksek basınçlı
su jetleri yanlış
kullanıldığında
tehlikeli olabilir.
Su jeti, insanlara,
hayvanlara, canlı
elektrik bulunan
cihazlara ya da temizleyicinin
kendisine yönlendirilmemelidir.
Uygun koruyucu giysiler giyin ve
göz koruması takın.
Giysileri ya da ayakkabıları temizlemek için kendinize ya da
başka insanlara doğrultmayın.
Nilfisk-ALTO No. 301003191
tarafa yatýrmayýnýz
koymayýnýz.
Cihaz kullanýlýrken, püskürtme
tertibatýnda geri tepme gücü
oluþur; eðer püskürtme borusu veya hortumu katlanmýþsa,
ek olarak dönme momenti de
oluþur. Bu nedenle püskürtme
tertibatýný iki elinizle sýkýca tutunuz.
133
POSEIDON 3
Çalýþma sahasýnda koruyucu
giysi giymemiþ olan kiþiler varken, cihazý kullanmayýnýz.
Temizlenecek olan cisimleri temizlemeden önce, bu cisimlerden çevre için zararlý olabilecek
maddelerin (örneðin asbest, yað)
çýkýp, çevreyi kirletme ihtimali
olup olmadýðýný kontrol ediniz.
UYARI! Patlama riski - Yanıcı sıvılar püskürtmeyin.
Lastik, kumaş vb. gibi hassas
parçalar yuvarlak hüzmeyle, örn.
Turbo çekiçle, temizlenmemelidir. Temizleme sırasında, temizlenecek yüzeye hasar verilmesini önlemek için yüksek basınçlı
enjektör ile yüzey arasında yeterli bir mesafenin bırakılmasına
dikkat ediniz.
Yüksek basýnç hortumunu cihazý
çekmek için kullanmayýnýz!
Ýzin verilen maksimum çalýþma
basýncý
ve
sýcaklýðý
yüksek basýnç hortumu üzerinde
yazýlýdýr.
Elektrik kablosunda veya yüksek basýnç hortumunda bir hasar
olmasý halinde cihazý kullanmaya devam etmeyiniz.
Yeterince hava sirkülasyonu
olmasýna dikkat ediniz. Cihazýn
üzerini örtmeyiniz veya yeterince havalandýrýlmayan yerlerde
kullanmayýnýz!
Cihazý katiyen susuz
çalýþtýrmayýnýz. Kýsa süre dahi
susuz çalýþtýrmanýz, pompanýn
manþetlerinin aþýrý derecede zarar görmesine sebep olur.
Su bağlantısı
Bu yüksek basınçlı
yıkama makinesinin, yalnızca EN
60335-2-79'ye uygun BA tipi bir geri tepme önleyici takıldığında içme suyu şebekesine bağlanmasına izin verilmektedir. Geri tepme önleyici, 10
6411177,106411178,106411179
,106411184 numarasıyla sipariş
134
edilebilir. Geri tepme önleyici ve
yüksek basınçlı yıkama makinesi arasındaki hortum (en az 3/4
inç çapta), olası basınç yükselmelerini emebilmesi için en az
12 metre olmalıdır. Emme ile çalıştırmada (örneğin bir yağmur
suyu biriktirme haznesinden),
geri tepme önleyici gerekli değildir. Önerilen emme seti: 61256.
BA valfinden su akmaya başlar
başlamaz, bu su artık içilebilir
olarak kabul edilmez.
Kullanýmý / Çalýþtýrýlmasý
DİKKAT!
Uygun olmayan uzatma kabloları
tehlikeli olabilir. Aşırı ısınmadan
dolayı yangın tehlikesini önlemek için kablo makarasını daima
tamamıyla çözünüz.
Yetersiz nitelikteki uzatma kabloları tehlikeli olabilir. Eğer bir
uzatma kablosu kullanılıyorsa,
bu kablo dış mekanda kullanıma
uygun olmalı ve bağlantının kuru
ve yerden yukarıda tutulması gerekmektedir.
Nilfisk, kablo uzatması gerektiğinde, prizi yerden en az 60
mm yukarıda tutacak bir uzatma
kablosu makarası kullanılmasını
önermektedir.
Bir uzatma kablosu kullanýlýrsa,
asgari kablo kesitlerine dikkat
ediniz.
Kablo
Kablo kesiti
uzunluðu m <16 A
<25 A
20 m metreye kadar ø1.5mm²
ø2.5mm²
20 ila 50 marasında ø2.5mm²
ø4.0mm²
Elektrik þebekesi baðlantý hattýna
zarar vermeyiniz (örneðin her
hangi bir taþýtla üzerinden geçerek, çekerek, sýkýþtýrarak).
Elektrik þebekesi baðlantý kablosunu prizden çýkarýrken sadece
fiþi tutarak çekiniz (kablodan tutup çekmeyiniz).
DÝKKAT!
Cihazý, katiyen üstüne su püskürterek temizlemeyiniz: Kýsa
devre tehlikesi ve insanlar için
tehlike söz konusudur.
Cihaz sadece gerektiði þekilde
monte
edilmiþ
bir
tesise
baðlanmalýdýr.
Devreye alma işlemleri kısa süreli gerilim düşmelerine neden
olurlar. Şebeke empedansı (bina
bağlantısı) 0.15 Ω altında olduğunda arızalar oluşmaz. Kuşku
duyduğunuzda elektrik kurumunuza sorunuz.
Cihazýn muhafaza edilmesi (dondan korunarak
depolanmasý)
Cihazý donmayacaðý bir yerde
muhafaza ediniz!
DÝKKAT!
Yüksek basýnçlý temizleyici içinde 0°C civarýnda veya altýndaki
sýcaklýklarýn olduðu bir odaya
býrakýldýðýnda önce pompadan
antifriz emdirilmesi gerekmektedir.
Bakim ve tamir
Cihazýn içindeki yað, sürekli kalmak için öngörülmüþ olan
bir yaðdýr ve cihazýn ömrü boyunca yeterli olacak þekilde
hesaplanmýþtýr.
DÝKKAT!
Cihaz temizlenmeden, tamir edilmeden veya bakýma alýnmadan
önce fiþinin elektrik prizinden çekilip çýkarýlmasý þarttýr.
Sadece iþletme kýlavuzunda tarif edilen bakým iþlerini yapýnýz.
Sadece orjinal yedek parça
kullanýnýz. Cihazda her hangi bir
teknik deðiþiklik yapmayýnýz.
DÝKKAT!
Bu talimatlara uyulmamasý durumda güvenliðinizi tehlikeye
sokmuþ olabilirsiniz.
Tarif
edilenlerin
haricindeki
bakým ve tamir iþleri için NilfiskAlto yetkili servisine veya yetkili
bir tamirhaneye baþ vurunuz!
Kontrol
Yüksek basınçlı temizleme cihazı Alman »Sıvı Yayıcıları Direktiflerine« uygundur. Ancak
Orijinal Kullanım Kılavuzu'nun çevirisi
POSEIDON 3
yüksek basınçlı temizleme cihazı
Kazaların Önlenmesine İlişkin
Mevzuat olan »Sıvı Yayıcıları ile
Çalışma (BGV A3)« ‘ya göre ihtiyaç duyulduğunda, ancak en az
12 ayda bir uzman kişilerce çalışma güvenliği açısından kontrol
edilmelidir.
Elektrikli cihazlarda yapýlan her
tamir iþleminden sonra, korunma
direnci, yalýtým direnci ve kaçak
akým ölçülmelidir. Ayrýca elektrik
kablosu gözden geçirilmeli, gerilim ve cereyan ölçülmeli ve fonksiyonu kontrol edilmelidir. Yetkili
servisimiz, teknik konularda size
yardým etmeye hazýrdýr.
‘Sývý püskürten cihazlar ile
çalýþmak’ konusu ile ilgili kaza
önleme ve kazadan korunma
yönetmeliklerinin
tamamýný
(UVV) þu adresten veya ilgili
sendika üzerinden tedarik edebilirsiniz: Carl Heymanns-Verlag
KG, Luxemburger Strasse 449,
D-50939 Köln.
Termal aşırı akım devre kesicisi:
Bir termal akım sensörü motoru aşırı yüklenmeye karşı korur.
Makine birkaç dakika sonra, termal sensör soğuduğunda yeniden çalışır.
UYARI
• Aerosollerin solunması sağlık açısından tehlikeli olabilir.
• Gerekli durumlarda, aerosol
oluşumunu önlemek ya da
azaltmak için ağzı kaplayan
bir koruma gibi bir araç kullanın.
• Aerosollere karşı koruma
için FFP 2 ya da daha üst
sınıf bir solunum maskesi
kullanın.
Güvenlik tertibatý
Kabul edilemiyecek kadar yüksek olan aþýrý basýnç, güvenlik
tertibatýnýn devreye girmesi halinde bir by-pass hattý üzerinden bakiye basýnç kalmayacak þekilde
pompanýn emme hattýna geri
iletilir. Güvenlik tertibatý cihazýn
fabrika çýkýþýnda ayarlanmýþtýr
ve mühürlenmiþtir (kurþun mühür) ve deðiþtirilmemelidir.
Emniyet düzenekleri
Püskürtme tabancası üzerindeki
kilitleme düzeneği:
Püskürtme tabancasında bir kilitleme düzeneği bulunmaktadır.
Kilit mandalı devreye sokulduğunda püskürtme tabancası çalıştırılamaz.
O
I
Orijinal Kullanım Kılavuzu'nun çevirisi
1)
Model varyantlarý
135
POSEIDON 3
Tarifi
Kullanım amacı
Bu yüksek basınçlı temizleme
cihazı
- tarım
- üretim sanayi
- lojistik
- araç temizliği
- kamu kuruluşlarında
- temizlik sanayiinde
- inşaat sanayinde
- gıda maddeleri sanayii
vb.
Cihazý sadece bu iþletme
kýlavuzunda tarif edildiði gibi
kullanýnýz. Amacýna uygun olmayan bir kullaným, cihaza veya
temizlenecek yüzeye hasar verebilir veya insanlarýn aðýr bir
þekilde zarar görmesine neden
olabilir.
Kullanýmý / Çalýþtýrýlmasý
Kumanda elemanları
1
2
3
4
Püskürtme tabancasý
Elektrik baðlantý kablosu
Püskürtme borusu
Þebeke baðlantý kablosu
tutma düzeni
5 Temizlik maddesi emme
hortumu
6 Temizlik maddesi doz ayarý
7 Püskürtme borusu tutma
düzeni
8 Su baðlantýsý ve su giriþ filtresi
9 Yüksek basýnç hortumu
baðlantýsý1)
10 Ana þalter
11 Sürme çemberi
12 Hortum makarasý1)
Temizlik maddelerinin
kullanýlmasý
Sadece
alçak
basýnç
iþletmesinde temizlik maddeleri seri olarak bulunan enjektör
üzerinden emdirilebilir:
DÝKKAT!
Temizlik maddeleri kurumamalý.
Aksi taktirde temizlenecek olan
yüzey hasar görebilir!
136
Orijinal Kullanım Kılavuzu'nun çevirisi
POSEIDON 3
Bakým/Arýzalarýn giderilmesi
Arýza
Basýnç düþüþü
Sebebi
•
Sistemin havasýný çýkartýnýz,
bunun
için
püskürtme
tabancasýnýn
tetiðine
kýsa aralýklarla birkaç kez
basýnýz, gerektiðinde makineyi yüksek basýnç hortumu
takýlý deðilken kýsa bir süre
için çalýþtýrýnýz
enjektörü •
Yüksek basýnç enjektörünü
temizleyiniz/deðiþtiriniz
>
Püskürtme
borusunda- •
ki
basýnç
ayarý
doðru
ayarlanmamýþ
Ýstediðiniz çalýþma basýncýný
ayarlayýnýz
>
Temizlik maddesi deposu boþ •
Temizlik maddesi deposunu
doldurunuz veya doz ayar
supabýný “0” konumuna getiriniz
>
Pompa hava emiyor (sadece •
emme konumunda mümkün)
Emme kitinin hava kaçýrýp
kaçýrmadýðýný kontrol ediniz
>
Su eksikliði
Su musluðunu açýnýz
>
Su giriþ hortumu fazla uzun •
veya kesiti çok dar
Gerekli olan su giriþ hortumunu kullanýnýz
>
Su filtresi týkalý olduðundan •
dolayý su eksikliði
Su baðlantýsýndaki su filtresini temizleyiniz (asla su filtresi olmadan çalýþmayýnýz!)
>
Max. izin verilen emme sevi- •
yesine dikkat edilmediðinden
dolayý su eksikliði
Devreye alýnmasý kýsmýna
bakýnýz
Açtýktan sonra motor çalýþmýyor >
Fiþ doðru takýlmamýþ, elektrik •
kesintisi
Fiþi, kabloyu ve þalteri kontrol ediniz ve gerekirse bir
elektrik uzmaný tarafýndan
yeniletiniz
Þebeke sigortasý kapalý
Þebeke sigortasýný açýnýz
Basýnç dalgalanmalarý
>
Sistemde hava var
>
Yüksek basýnç
týkalý/aþýnmýþ
Giderilmesi
>
•
•
Makinenin yeniden iþlemeye
verilmesi
Artýk
kullanýlmayan
cihazý derhal kullanýlmaz
hale getiriniz.
1. Elektrik fiþini çekiniz ve elektrik kablosunu kesiniz.
Elektrikli cihazlarý ev çöpüne
atmayýnýz!
Elektrikli ve Elektrikli Kullanýlmýþ
Cihazlara
iliþkin
2012/19/
EU sayýlý Avrupa Direktifine göre kullanýlmýþ elektrikli
cihazlarýn ayrý olarak biriktirilmesi ve çevreye uygun bir tekrar deðerlendirme iþlemine tabi
tutulmalarý gerekmektedir.
Sorularýnýzda lütfen belediye idarenize veya en yakýn
satýcýnýza sorunuz.
Garanti
Garanti ve tazminat haklarý
hususunda bizim genel ticari
yönetmeliðimiz geçerlidir.
Teknik
yeniliklerden
dolayý
deðiþiklik yapýlmasý mümkündür.
Orijinal Kullanım Kılavuzu'nun çevirisi
137
138
POSEIDON
"60(140)
max. 1 hour"
10 (1)
1
C°(F°)
bar (MPa)
m
35
78,7
93
<1,5; ±1
23,5
dB(A)
m/s²
N
1 metre mesafeden ses basıncı seviyesi LPA
Garanti edilen ses gücü seviyesi LWA
Titreşim ISO 5349
Özellikler ve ayrıntılar, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
*En fazla 1 saat süreyle en fazla 60°C su sıcaklığına izin verilir.
Sarmal kuvvetler, boru 1 / boru 2
Temizlik makinesinin yüksekliği
kg
mm
660
135/13,5
600
95/9,5
2,3
10
240/1/50 (AU)
l/h
bar (MPa)
l/h
bar (MPa)
kW
A
V/ph/Hz
3-24 /XT
dB(A)
Boyutlar, u x g x y
Maks. Kuru emme yüksekliği
Maks. su girişi basıncı
Maks. su girişi sıcaklığı Emme-Basınçlı çalışma
Su akışı Qmax
Maks. su basıncı pmax
Su akışı QIEC
Çalışma basıncı pIEC
Elektrik değerleri
Sigorta
Olası voltaj, V/Faz/Frekans.
Teknik özellikler
27,5
<1,5; ±1
93
78,7
35/37
1
"60(140)
max. 1 hour"
10 (1)
660
160/16
"570 (GB)
600 (S)"
"140/15 (GB)
130/13 (S)"
2,6
13
230/1/50 (GB, S)
3-26 /XT
"28,4
25,5(EXP, KR)"
<1,5; ±1
93
78,7
35/37
1
"16
15 (EXP, KR)
32 (GB)"
"3,4
3,3 (EXP, KR)
3,0 (GB)"
"145/14,5
135/13,5 (EXP, KR)
(2000 psi)
130/13,0 (GB)"
"600
560 (EXP, KR)
(2.4gal)"
"160/16
150/15 (EXP, KR)
(2175psi)"
"660
(3gal)"
"60(140)
max. 1 hour"
10 (1)
"230/1/50
220/1/60 (EXP, KR)
110/1/50 (GB)"
3-30 /XT
39
<1,5; ±1
97
82,3
36/38
1
"60(140)
max. 1 hour"
10 (1)
825
200/20
750
170/17
4,2
"230-400/3/50 (NO)
220-440/3/60 (EXP)
400/3/50
415/3/50 (SG)"
16
3-40 /XT
POSEIDON 3
Orijinal Kullanım Kılavuzu'nun çevirisi
POSEIDON 3
AB Normlarına Uygunluk Beyanı
Biz,
Nilfisk-Advance A/S
Sognevej 1
DK-2605 Broendby
DANİMARKA
işbu belge ile:
Ürün
Tanım
Tip
HPW – Profesyonel
Veri tablosuna bakın
Poseidon 3-24, Poseidon 3-26 /XT,Poseidon 3-30 /XT
ürününün aşağıdaki standartlara uygun olduğunu kendi adına beyan etmektedir:
Sayı ve Sürüm
Başlık
EN 60335-1:2012
Ev tipi ve benzeri elektrikli cihazlar - Güvenlik - Bölüm 1: Genel gereksinimler
EN 60335-2-79:2012
Ev tipi ve benzeri elektrikli cihazlar - Güvenlik - Bölüm 2-79:
Yüksek basınçlı temizleyiciler ve buharlı temizleyiciler için
özel gereklilikler
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
Elektromanyetik uyumluluk - Ev tipi cihazlar, elektrikli aletler
ve benzeri cihazlar için gereksinimler - Bölüm 1: Emisyon
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
Elektromanyetik uyumluluk - Ev tipi cihazlar, elektrikli aletler
ve benzeri cihazlar için gereksinimler - Bölüm 2: Bağışıklık Ürün ailesi standardı
EN 61000-3-2:2006
+A1:2009+A2:2009
Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Bölüm 3-2: Limitler - Harmonik akım emisyonları için limitler (faz başına giriş akımı < =
16 A olan donanımlar)
EN 61000-3-11:2000
EMC - Bölüm 3-11: Limitler - Kamu düşük voltaj besleme sistemlerinde voltaj değişimi, voltaj dalgalanmaları ve titremesi
limitleri, faz başına giriş akımı ≤ 75 A olan ve koşullu bağlantıya tabi olan donanımlar için.
Aşağıdakilerin koşullarına uygundur:
Makine Yönetmeliği 2006/42/EC
EMC Direktifi 2004/108/EC
RoHS Direktifi 2011/65/EC
Gürültü Emisyonu Direktifi 2000/14/EC – Ek V'ye göre uyum değerlendirme işlemleri.
- Ölçülen gürültü seviyesi: 79 dB;
- Garantili gürültü seviyesi: 93 dB
Hadsund
Yer
23-05-2014
Tarih
Anton Sørensen,
GM - Technical Operations
Adı ve unvanı
Orijinal Kullanım Kılavuzu'nun çevirisi
İmza
139
HEAD QUARTER
DENMARK
Nilfisk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby
Tel.: (+45) 4323 8100
www.nilfisk-advance.com
SALES COMPANIES
ARGENTINA
Nilfisk-Advance srl.
Herrera 1855, 6 floor, Of. A-604
ZC 1293 – Ciudad Autónoma
de Buenos Aires – Argentina
www.nilfisk-alto.com
AUSTRALIA
Nilfisk-ALTO
Unit 1, 13 Bessemer Street Blacktown
NSW 2148 Australia
www.nilfisk-alto.com.au
AUSTRIA
Nilfisk-ALTO
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance GmbH
Metzgerstraße 68
A-5101 Bergheim/Salzburg
www.nilfisk-alto.at
BELGIUM
Nilfisk-Advance NV/SA
Riverside Business Park
Boulevard Internationalelaan 55
Bâtiment C3/C4 Gebouw
Bruxelles 1070 Brussel
www.nilfisk.be
CHILE
Nilfisk-Advance S.A.
San Alfonso 1462, Santiago
www.nilfisk.com
CHINA
Nilfisk-Advance Cleaning Equipment
(Shanghai) Co Ltd.
No. 4189, Yindu Road
Xinzhuang Industrial Park
Shanghai 201108
www.nilfisk.cn
CZECH REPUBLIC
Nilfisk-Advance s.r.o.
Do Certous 1
VGP Park Horní Pocernice, Budova H2
CZ-190 00 Praha 9
www.nilfisk.cz
DENMARK
Nilfisk-ALTO Danmark
Industrivej 1
Hadsund, DK-9560
www.nilfisk-alto.dk
FINLAND
Nilfisk-Advance OY Ab
Koskelontie 23E
Espoo, FI-02920
www.nilfisk.fi
FRANCE
Nilfisk-Advance SAS
Division ALTO
BP 246
91944 Courtaboeuf Cedex
www.alto-fr.com
GERMANY
Nilfisk-ALTO
eine Marke der Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg
www.nilfisk-alto.de
GREECE
Nilfisk-Advance A.E.
8, Thoukididou Str.
Argiroupoli,Athens, GR-164 52
www.nilfisk.gr
HOLLAND
Nilfisk-Advance B.V.
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
www.nilfisk.nl
RUSSIA
Nilfisk-Advance LLC
Vyatskaya str. 27, bld. 7, 1st floor
Moscow, 127015
www.nilfisk.ru
HONG KONG
Nilfisk-Advance Ltd.
2001 HK Worsted Mills Ind’l Bldg.
31-39 Wo Tong Tsui St.
Hong Kong, Kwai Chung, N.T.
www.nilfisk.com
SLOVAKIA
Nilfisk-Advance s.r.o.
Bancíkovej 1/A
SK-821 03 Bratislava
www.nilfisk.sk
HUNGARY
Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy
II. Rákóczi Ferenc út 10.
www.nilfisk.hu
INDIA
Nilfisk-Advance India Limited
Pramukh Plaza, ‘B’ Wing, 4th floor, Unit No. 403
Cardinal Gracious Road, Chakala
Andheri (East), Mumbai 400 099
www.nilfisk.com
IRELAND
Nilfisk-Advance
1 Stokes Place
St. Stephen’s Green
Dublin 2, Ireland
www.nilfisk-alto.ie
ITALY
Nilfisk-Advance S.p.A.
Strada Comunale Della Braglia, 18
Guardamiglio, Lombardia, I-26862
www.nilfisk.it
JAPAN
Nilfisk-Advance Inc.
1-6-6 Kita-Shinyokohama
Kouhoku-Ku
Yokohama 223-0059
www.nilfisk-advance.co.jp
KOREA
Nilfisk-Advance Korea Co., Ltd
3F Duksoo B/D, 90 Seongsui-ro
Seongdong-gu, Seoul, Korea
www.nilfisk.co.kr
MALAYSIA
Nilfisk-Advance Sdn Bhd
SD 33, Jalan KIP 10
Taman Perindustrian KIP
Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
Malaysia
www.nilfisk.com
MEXICO
Nilfisk Advance de Mexico S. de R.L. de C.V.
Agustin M. Chavez 1, PB-004
Col. Centro Ciudad Santa Fe
C.P. 01210 México, D.F.
www.nilfisk-advance.com.mx
NEW ZEALAND
Nilfisk-Advance NZ Ltd
Danish House
6 Rockridge Avenue
Penrose Auckland NZ 1135
www.nilfisk.com.au
NORWAY
Nilfisk-Advance AS
Bjørnerudvejen 24
Oslo, N-1266
www.nilfisk-alto.no
PERU
Nilfisk-Advance S.A.C.
Calle Boulevard 162, Of. 703, Lima 33- Perú
Lima
www.nilfisk.com
POLAND
Nilfisk-Advance Sp. z.o.o
ul. 3-go Maja 8, Bud. B4
Pruszków, PL-05-800
www.nilfisk-alto.pl
PORTUGAL
Nilfisk-Advance, Lda.
Sintra Business Park
Zona Industrial Da Abrunheira
Edificio 1, 1o A
Sintra, P-2710-089
www.nilfisk.pt
SOUTH AFRICA
WAP South Africa (Pty) Ltd
12 Newton Street
1620 Spartan, Kempton Park
www.wap.co.za
SINGAPORE
Den-Sin
22 Tuas Avenue 2
Singapore
www.nilfisk.com
SPAIN
Nilfisk-Advance, S.A.
Torre D’Ara
Passeig del Rengle, 5 Plta.10ª
Mataró, E-0830222
www.nilfisk.es
SWEDEN
Nilfisk-Advance AB
Taljegårdsgatan 4
431 53 Mölndal
Website: www.nilfisk-alto.se
SWITZERLAND
NA Sondergger AG
Nilfisk-ALTO Generalvertretung
Mühlestrasse 10
CH-9100 Herisau
www.nilfisk-alto.ch
TAIWAN
Nilfisk-Advance Ltd.
Taiwan Branch (H.K.)
No. 5, Wan Fang Road, Taipei
www.nilfisk-advance.com.tw
THAILAND
Nilfisk-Advance Co. Ltd.
89 Soi Chokechai-Ruammitr
Viphavadee-Rangsit Road
Jomphol, Jatuchak
Bangkok 10900
www.nilfisk.com
TURKEY
Nilfisk-Advance Prof. Tem. Ek. Tic. A.S.
Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7
Ümraniye, Istanbul 34775
www.nilfisk.com.tr
UNITED KINGDOM
Nilfisk-ALTO
Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate
Penrith, Cumbria
GB-CA11 9BQ
www.nilfisk-alto.co.uk
UNITED ARAB EMIRATES
Nilfisk-Advance Middle East Branch
SAIF-Zone, P. O. Box 122298
Sharjah
www.nilfisk.com
USA
Nilfisk-Advance
14600 21st Ave. North
Plymouth MN 55447-3408
www.nilfisk-alto.us
Nilfisk-Advance, Inc.
Industrial Vacuum Division
740 Hemlock Road, Suite 100
Morgantown, PA 19543
www.nilfisk-alto.us
VIETNAM
Nilfisk-Advance Co., Ltd.
No.51 Doc Ngu Str. Lieu Giai Ward
Ba Dinh Dist. Hanoi
www.nilfisk.com

Benzer belgeler

Operating instructions

Operating instructions tehlikesi ve insanlar için tehlike söz konusudur. Cihaz sadece gerektiði þekilde monte edilmiþ bir tesise baðlanmalýdýr.

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Bu yüksek basınçlı yıkama makinesinin, yalnızca EN 1717’ye uygun BA tipi bir geri tepme önleyici takıldığında içme suyu şebekesine bağlanmasına izin verilmektedir. Geri tepme önleyici ve yüksek bas...

Detaylı

POSEIDON 8 - Nilfisk PARTS

POSEIDON 8 - Nilfisk PARTS tertibatýnda geri tepme gücü oluþur; eðer püskürtme borusu veya hortumu katlanmýþsa, ek olarak dönme momenti de oluþur. Bu nedenle püskürtme tertibatýný iki elinizle sýkýca tutunuz.

Detaylı

poseıdon 5 - Nilfisk PARTS

poseıdon 5 - Nilfisk PARTS tarafa yatýrmayýnýz koymayýnýz.

Detaylı

GD 5 - GD 10 - Instructions for use

GD 5 - GD 10 - Instructions for use malzemeyi çekmeyin. • Bu cihazın, düşük fiziksel, algısal ya da zihinsel yeteneklere sahip, veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılması amaçlanmamıştır. • ...

Detaylı