okul/kurumlarda stratejik planlama - özel hacı naciye ateş okulları

Yorumlar

Transkript

okul/kurumlarda stratejik planlama - özel hacı naciye ateş okulları
T.C.
DARENDE KAYMAKAMLIĞI
ÖZEL HACI NACİYE ATEŞ ORTAOKULU
ÖZEL HACI NACİYE ATEŞ ORTAOKULU
2015-2019 STRATEJİK PLANI
Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.
Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.
Mustafa Kemal ATATÜRK
2
3
4
SUNUŞ
Eğitim sisteminin de kendini yenilemesi, dünyadaki değişme ve gelişmelere paralel
olarak en önemli alt yapısını oluşturan okulların yeniden yapılandırılması, ülkenin kalkınmasını
sağlayacak eğitilmiş beyin gücünü yetiştirmek bakımından büyük önem taşımaktadır.
Okul Gelişim Yönetim Ekibimiz OGYE okulumuza özgü “STRATEJİK PLANI (20152019)” hazırlamış ve son şekli verilerek uygulamaya konmuştur. Stratejik plan ile okulumuzun
plânlı gelişiminin yanında, sistemli bir yaklaşımla öğrencilere; çok yönlü, özgür düşünme,
problem çözme ve iletişim becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır.
Stratejik planımızda ayrıcalıklı okullar ve seçilmiş öğrenciler yerine “ Her öğrenci
öğrenebilir.” inancıyla bütün öğrencilerin başarısını arttırmak ön plâna çıkarılmıştır. Stratejik
planımızda eğitimde yükselen değerler olan; öğrenci merkezli eğitim anlayışı, istenilen
niteliklerdeki öğrenci çıktısına ulaşma, sürekli ve plânlı gelişimle okullardaki anlayış ve
işleyişin değişmesi hedeflenmiştir.
Bu süreçte, paylaşımcı, etkili bir yönetim anlayışı ile sürekli bir iş birliğine dayalı ekip çalışmasının
okul kültürüne yerleşmesi gerekmektedir. Bu da öğrencilere “ öğrenmeyi öğreten” eğitimde
kalitenin vazgeçilmez koşulu ve sınıfın lideri olan öğretmenlerle okuldaki öğrenmeyi etkili ve
anlamlı kılan, işleri kolaylaştıran lider yöneticilerin çabalarıyla mümkün olabilecektir. Okulumuzu
daha etkili, verimli ve çağdaş bir yapılanma sürecine çekmek, öğrencilerimize bilgi toplumunun
gereği olan tüm davranışları kazandırmak yolunda çalışacağına inandığım Özel Hacı Naciye Ateş
Ortaokulu çalışanlarına üstün başarılar diliyorum.
Z. Merve TOKSÖZLÜ
Okul Müdürü
5
1- GİRİŞ
Stratejik planlama okul yönetimini önceden sistemli bir şekilde düşünmeye zorlar. Kurum
için gösterilen çabaların daha iyi koordine edilmesini sağlar. Kurumun temel hedeflerini ve
politikalarını daha kesin biçimde belirlemeye yöneltir. Ve kaynakların daha etkin biçimde
kullanılmasına yardımcı olur. Stratejik planlama, okulda çalışan herkesi ortak amaçlar
doğrultusunda bütünleştirir. Okulun geleceğine ilişkin herkes tarafından kabullenilmiş bir vizyon
sağlar. Bunun sonucunda, bireysel başarılardan ziyade, okulun ortak hedeflerine ulaşılması
planlanır. Okulların var olabilmeleri için çevrenin ihtiyaçlarını ve değişen şartları göz önünde
bulundurarak bir takım stratejik amaçlar edinmeleri ve belirli bir hedef çizmeleri şarttır.
Okulumuzda stratejik planının hazırlanması için Stratejik Planlama Ekibi kurulmuş,
Ekibimiz toplanmış, okulumuzun geçmişi, bugünü ve geleceği ile ilgili çalışmalar yapılarak,
okulumuzun mevcut durumu, ulaşılmak istenen hedefler, planlanabilecek çalışmalar, kurum içi
analiz, PEST analizi, GZTF analizi çalışmaları yapılmıştır. Değerlendirmeler yapılırken, öğrenci ve
velilerimizden okulumuz ve hizmetlerimize ilişkin geri dönütler alınmıştır. Tüm bu bilgiler ışığında
okulumuzun önümüzdeki süreç içinde uygulayacağı bir plan hazırlanmaya çalışılmıştır.
Kurumumuzun mevcut durum, misyon ve temek ilkelerinden hareketle geleceğe dair oluşan
dikey vizyon kapsamında; yine izleme ve değerlendirme süreçlerini ifade eden katılımcı, bize has
esnek bir yönetim yaklaşımını temel almaktadır.
Stratejik plan boyutu ele alındığında ilk önce planlama boyutunda, farklı görev ve
donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya getirerek, kurum genelinde sahiplenmenin yaygınlaşması
ve “BİZ” kavramının somut yansıması adına geniş kapsamlı paydaş katılım, uygulanabilirlik ve
bilimsellik ön planda tutulmuştur. Bunun bir sonucu olarak okul kültürünün güçlenmesi ve okul
ikliminin olumlu bir havaya ulaşması gözlemlenmiş, sinizm, mobbing vb her türlü olumsuz koşulun
karşısına kalın bir set çekilmiştir.
Kurum kültürü olarak niceliğe değil niteliğe inanan bizler; her araç gibi olanın da
kullanıldığında değerli olacağına inanıyoruz. Bu sayede hayali her türlü vizyon, amaç, misyon,
değer ve hedef cümlesinden uzak durulmuş, önerilen her hedef üzerinde üst kurulun titiz çalışması
ile durulmuş ve bunun sonucu olarak da stratejik plan kavileştirilmiştir.
Stratejik planımız ile okulumuzun eğitim geleceğini birleştirici bir vizyon etrafında, mevcut
durumu belirleyerek geleceği şekillendirmeye çalıştık. Mevzuat temeline geçmeden önce belirtmek
istiyoruz ki; bir okul başarısı, bu okuldaki tüm personelin tek bir vücut olarak çalışmasına bağlıdır.
Stratejik planlama stratejik yönetimi hedeflemektedir. Stratejik planlama sayesinde
yönetimin edineceği “stratejik düşünme ve davranma” özelliği, kamu yönetimine etkinlik
kazandıracaktır. Okulumuz Stratejik Planı hazırlanırken planlama sürecinin her aşamasında
çalışanlarını ve paydaşlarının katılımı sağlanmaya çalışılmış, bütün paydaşların görüş ve önerilerine
başvurulmuştur. Stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesi sırasında öncelikle aşağıdaki
mevzuat temel alınmıştır:
6
SIRA NO
REFERANS KAYNAĞININ ADI
1
Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı
2
DPT – Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
3
İl Özel İdaresi Stratejik Planı
4
Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
5
Darende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
6
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
7
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
8
Şubat 2002 tarih ve 2533 Sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan MEB Taşra Teşkilatı
Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi
9
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi
10
Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Toplam Kalite
Yönetimi Uygulama Yönergesi
11
2014-2018 Dönemini Kapsayan 10. Kalkınma Planı
12
2014-2016 Dönemini Kapsayan Orta Vadeli Program
13
2014-2016 Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu
14
Milli Eğitim İle İlgili Mevzuat
15
Milli Eğitim Bakanlığı faaliyet alanı ile ilgili. bölgesel ve sektörel plan ve programlar
16
Milli Eğitim Şura Kararları
17
Milli Eğitim Bakanlığı faaliyet alanı ile ilgili tüm projeler
7
İÇİNDEKİLER
SAYFA
NO
SUNUŞ
5
GİRİŞ
6
BİRİNCİ BÖLÜM: ÖZEL HACI NACİYE ATEŞ İLKOKULU STRATEJİK 10
PLANLAMA SÜRECİ
Yasal Çerçeve
10
Stratejik Planlama Çalışmaları
12
İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ
13
Tarihsel Gelişim
1.
14
Yasal Yükümlülükler
2.
14
Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler
3.
16
Paydaş Analizi
4.
18
Kurum İçi Analiz
5.
20
5.1 Örgütsel Yapı
20
5.2 İnsan Kaynakları
21
5.3 Teknolojik Düzey
27
5.4 Mali Kaynaklar
28
5.5 İstatistikî Veriler
28
Çevre Analizi
6.
31
PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, 31
Ekolojik, Etik) Analizi
GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi
7.
33
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM
34
8.
9.
10.
11.
12.
Misyon, Vizyon, Temel Değerler
Temalar,
Amaçlar,
Hedefler,
Performans
Faaliyet/Projeler ve Stratejiler
İzleme, Değerlendirme ve Raporlama
Stratejik Plan Hazırlama Ekibi
Üst Politika Belgeleri
8
35
Göstergeleri, 36
59
59
60
Kurum Adı
Kurum Türü
Kurum Kodu
Kurum Statüsü
Kurumda
Sayısı
Çalışan
KURUM KİMLİK BİLGİSİ
ÖZEL HACI NACİYE ATEŞ ORTAOKULU
ÖZEL ORTAOKUL
99952494
 Kamu
x Özel
Yönetici
:1
Personel Öğretmen
: 10
Hizmetli
:1
Memur
:
Öğrenci Sayısı
Öğretim Şekli
Okulun Hizmete Giriş Tarihi
Kurum Telefonu / Fax
Kurum Web Adresi
Mail Adresi
Kurum Adresi
Kurum Müdürü
Kurum Müdür Yardımcıları
x Normal
 ikili
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel. : 0 422 615 24 24
Fax : 0 422 615 34 09
www.hacinaciyeates.k12.tr
Mahalle
: Zaviye Mah.
Posta Kodu : 44700
İlçe
: Darende
İli
:Malatya
(Z.Merve TOKSÖZLÜ)
Müdür Baş Yard :
Müdür Yard. 1 :
Müdür Yard. 2 :
9
GSM Tel: 0 545 457 44 42
GSM Tel
GSM Tel
GSM Tel
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HACI NACİYE ATEŞ ORTAOKULU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Yasal Çerçeve
Stratejik Planlama Çalışmaları
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Okulun stratejik planını hazırlama bir süreçtir. Bu sürecin iyi planlanması ve bir stratejik
planın alt yapısını oluşturan çalışmaların yapılması gereklidir. Bu plan hazırlama sürecine
liderlik edilmesi ilk önce yapılacak iş olarak düşünülebilir. Stratejik plan hazırlama sürecindeki
diğer işlemleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
Özel Hacı Naciye Ateş Ortaokulu olarak çalışmalar Mart 2010 tarihinden itibaren
başlamıştır. Stratejik Plan Çalışmaları Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) Stratejik
Planlama Ekibi olarak belirlenmesiyle ekip oluşturulmuş ve uygulama modelini (2015-2019)
çıkartmıştır. Bu yapılırken 2011 – 2014 stratejik planlarından da yararlanılmıştır. Öncelikle
okulumuzun misyon ve vizyonu tekrardan ele alınmış, durum analizi yapılmış ve bu doğrultuda
stratejik plan hazırlanmıştır.
Durum analizinde öncelikle okulumuzun her yönüyle bir fotoğrafı çekilerek GZFT
(güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimiz, fırsatlarımız ve tehditler ) analizi yönteminden
faydalanılmıştır. Öğretmenlere “ Okulumuzun zayıf yönleri, güçlü yönleri, okulumuzun
fırsatları, okulumuza yönelik tehditler size göre nedir?” soruları sorularak SWOT analizi
oluşturulmuştur.
10
11
Stratejik Plan Hazırlama Ekibi
Unvanı
Adı-Soyadı
İletişim
Müdür
Müdür Yardımcısı
Rehber Öğretmen
En az 2 Öğretmen
Z. Merve TOKSÖZLÜ
0505 662 28 53
Reyhan DEMİRTAŞ
Naciye YÜCEL
Merve DURMUŞ
Büşra KIDIK
İhsan TEKİN
N.Berna SÖĞÜT
Fatime DELİER
0507 492 46 13
Ahmet KARACA
0533 777 17 15
Okul Aile Birliği başkanı
Hamza DEMİR
0505 592 90 19
Muhtar
M. Celaleddin ATEŞ
615 35 70
En az 2 Veli
12
0534 987 51 07
0542 677 06 44
0545 334 18 62
0536 857 44 91
0530 324 48 87
0535 635 12 21
İKİNCİ BÖLÜM
MEVCUT DURUM ANALİZİ
1.
Tarihsel Gelişim
2.
Yasal Yükümlülükler
3.
Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler
4.
Paydaş Analizi
5.
Kurum İçi Analiz
5.1 Örgütsel Yapı
5.2 İnsan Kaynakları
5.3 Teknolojik Düzey
5.4 Mali Kaynaklar
5.5 İstatistikî Veriler
6.
Çevre Analizi
6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik,
Ekolojik, Etik) Analizi
6.2 Üst Politika Belgeleri
7.
GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi
13
2 - KURUMUN DURUM ANALİZİ
2.1- OKULUN TARİHÇESİ
Okulumuz, 2003-2004 Eğitim-Öğretim döneminde faaliyete başladı. Okulumuz Malatya’nın
en büyük ve en şirin ilçesi olan Darende’de ilk ve tek Özel okul olma özelliğine sahiptir. Merkeze
uzak yerleşim yerlerindeki halkımıza da hizmet sunmaktadır.
“Çağdaş ve bilimsel eğitimin yalnız Batıdaki okullarda verilir” anlayışını yıkmak ve “en kalitelisini
ve güzelini biz yapacağız” iddiasıyla çıktığı bu yolda kısa sürede kendisini ispatlamayı başarmıştır.
Her yeni eğitim – öğretim yılında teknolojik donanımlarını yenileyerek ve eğitim anlayışını da
geliştirerek hedeflerini ve vizyonunu gerçekleştirme çizgisinde devam etmektedir.
Okulumuz 2010-2011 yılından itibaren yeni binasında hizmet vermeye devam etmektedir.20142015 eğitim-öğretim yılında okulumuzun ismi Özel Hacı Naciye Ateş Okulları olarak değiştirilmiştir.
2.2 - YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Milli Eğitim bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan okulumuzun anayasa,
kanun, tüzük ve yönetmeliklerden kaynaklanan yükümlülükleri şunlardır:
2.3. Dayanak
MEVZUAT ANALİZİ
Sıra No
1
Mevzuatın Adı
Atama
MEB Norm Kadro Yönetmeliği
MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama
MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
2
Ödül, Sicil ve Disiplin
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
1702 İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hak. Kanun
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği
MEB Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge
14
MEB Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge
3
Okul Yönetimi
1793 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliği
Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi
MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
Taşınır Mal Yönetmeliği
4
Eğitim ve Öğretim
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliği
MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge
MEB Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
5
Personel İşleri
Personeli İzin Yönergesi
Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet
Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları
Devlet memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
6
Mühür, Yazışma, Arşiv
Resmi Mühür Yönetmeliği
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
MEB Evrak Yönergesi
MEB Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği
7
Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
15
MEB Bayrak Törenleri Yönergesi
Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği
MEB Okul Kütüphaneleri Standart Yönetmeliği
MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
8
Öğrenci İşleri
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (Ödül - Disiplin ve Sınıf Geçme
İşlemleri) Yönetmeliği
MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
9
İsim ve Tanıtım
Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği
MEB’e Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği
10
Sivil Savunma
Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu
Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
24 Saat Çalışma Planı
3. Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler
FAALİYET ALANI – ÜRÜN HİZMET
FAALİYET ALANI 1
Eğitim ve Öğretim / Yönetim – Denetim / Okul Veli ve Çevre
ile ilişkiler
EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Akademik anlamda yükseköğrenime öğrenci yetiştirerek yerleştirmek
ÖĞRENME ORTAMI
Öğrenme ortamlarında ileri teknoloji ürünleri kullanılması
E-OKUL
Öğrenci işleri ve kayıtlar düzenli bir şekilde yürümesi
ÖĞRENCİYE DESTEK
Öğrenciye rehberlik ve maddi yardım edilmesi
SOSYAL KÜLTÜREL VE
SPORTİF FAALİYETLER
Uluslararası, Ulusal, İl ve ilçe düzeyinde okulun temsil edilmesi
PROJELER
AB ve Bilimsel yarışmalara katılım
OKUL YÖNETİMİ
Okul Çalışmalarının ve Gelişiminin Yönetilmesi
16
EĞİTİM MEVZUATI
Çalışmaların eğitim mevzuatına göre yürütülmesi
ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ
Öğretimin amaçlarına uygun olarak planlanması ve yürütmesi
BÜTÇE YÖNETİMİ
Okulun mevcut ayni ve nakdi kaynaklarının ekonomik ve verimli
bir şekilde kullanılması
DENETİM
Okulda çalışan tüm paydaşların etkin eşgüdümle denetimi
VELİ VE ÇEVRE İLE
İLİŞKİLER
Okulun tanıtımı, veli – çevre ve kurumlar arası işbirliğinin
geliştirilmesi
FAALİYET ALAN 2
Temizlik, Bahçe, Servis, Kantin, Yemekhane Ve Pansiyon
Bölümü / ONARIM, DONATIM, HİJYEN ve PERSONEL
TEMİZLİK VE SAĞLIK
BİLGİSİ (HİJYEN)
Okul ve hizmet birimlerinin temizliği - sağlığa uygunluğu
OKUL SERVİSİ
Servis Araçlarının düzenli hizmet vermesi
KANTİN
Sağlıklı ve kaliteli kantin hizmetinin sunulmasının sağlanması
YEMEKHANE
Sağlıklı ve kaliteli yemekhane hizmetinin sunulmasının
sağlanması
PANSİYON
Sağlıklı ve kaliteli pansiyon hizmetinin sunulmasının sağlanması
ONARİM
Okulun onarımı için ödenek temini veya tahsisi
ÖĞRETMENE DESTEK
(HİZMET İÇİ EĞİTİM)
Öğretmenlerin mesleki standartlarını geliştirmek için hizmet içi
faaliyete teşvik etmek
PERSONEL
Araç-gereç ve donanımın kullanımı konusunda yetiştirilmesi ve
eğitilmesi
Okula araç-gereç temini veya tahsisi
DONATIM, ARAÇ-GEREÇ
Okula ihtiyaç duyulan donatım araç gerecin tahsis ve temininin
sağlanması
17
4.Paydaş Analizi
Okul İçin Hizmet Listesi
Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri
Eğitim hizmetleri
Öğrenci başarısının değerlendirilmesi
Öğretim hizmetleri
Sınav işleri
Toplum hizmetleri
Sınıf geçme işleri
Kulüp çalışmaları
Öğrenim belgesi düzenleme işleri
Diploma
Personel işleri
Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler
Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi
Burs hizmetleri
Öğrenci sağlığı ve güvenliği
Mezunlar (Öğrenci)
Okul çevre ilişkileri
Bilimsel vs araştırmalar
Rehberlik
Yaygın eğitim
Paydaş Sınıflandırma Matrisi
PAYDAŞLAR
Millî
Eğitim
Bakanlığı
Valilik
Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Çalışanları
İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
Okullar ve Bağlı
Kurumlar
Öğretmenler ve
Diğer Çalışanlar
Öğrenciler
ve
Veliler
Okul Aile Birliği
Üniversite
Özel İdare
İÇ PAYDAŞLAR
Çalışanlar,
Birimler
DIŞ PAYDAŞLAR
Temel ortak
Stratejik
ortak
YARARLANICI
Tedarikçi
Müşteri,
hedef kitle










18


Belediyeler
Güvenlik Güçleri
(Emniyet,
Jandarma)
Bayındırlık
ve
İskân Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü
Gençlik ve Spor
Müdürlüğü
Sağlık
Müdürlüğü
Kültür
Müdürlüğü
Hayırseverler
Sivil
Toplum
Örgütleri
Medya
İşveren
kuruluşlar
Muhtarlıklar
Turizm
uyguluma
otelleri
Sanayi ve Ticaret
Odaları
 : Tamamı O: Bir kısmı












Neden
Paydaş?
1

Bağlı olduğumuz merkezi
idare
Hizmetlerimizden
yaralandıkları için
Tedarikçi mahalli idare
Amaç ve hedeflerimize
ulaşmak işbirliği
yapacağımız kurumlar
..

Öğrenciler
Özel İdare

STK
O
19
Önceliği
Yararlanıcı
(Müşteri)
MEB
Dış Paydaş
Paydaş
İç Paydaş
Paydaş Önceliklendirme Matrisi
1
1
Yararlanıcı Hizmet Matrisi
o
o
o



o
o
Diğer Kurumlar
o

Özel sektör
Ölçme-Değerlendirme
o
Mezunlar (Öğrenci)
o

Rehberlik, Kurs, Sosyal
etkinlikler

o
Yayım
Altyapı,Donatım
Yatırım
Meslek Kuruluşları
Sağlık kuruluşları
AR-GE, Projeler,
Danışmanlık
Medya
Uluslar arası kuruluşlar
Nitelikli işgücü

Yatılılık-Bursluluk
Yararlanıcı
(Müşteri)
Öğrenciler
Veliler
Üniversiteler
Eğitim-Öğretim (ÖrgünYaygın)
Ürün/Hizmet
o
 : Tamamı O: Bir kısmı
5. KURUM İÇİ ANALİZ
5.1 Örgütsel Yapı
Teşkilat şeması
20
o
5.2 İnsan Kaynakları
2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı:
Görevi
Erkek
Kadın
Toplam
1
Müdür
0
1
1
2
Müdür Yard
0
0
0
Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu:
Eğitim Düzeyi
2015 Yılı İtibari İle
Kişi Sayısı
Önlisans
Lisans
1
Yüksek Lisans
Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı:
Yaş Düzeyleri
2015 Yılı İtibari İle
Kişi Sayısı
20-30
1
30-40
40-50
50+...
21
İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler:
Hizmet Süreleri
2015 Yılı İtibari İle
Kişi Sayısı
%
1-3 Yıl
4-6 Yıl
1
% 100
7-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21+....... üzeri
Kurumda gerçekleşen yönetici sirkülasyonunun oranı:
Yıl İçerisinde
Yönetici Sayısı
TOPLAM
Kurumdan
Ayrılan
Yıl İçerisinde Kurumda
Başlayan Yönetici Sayısı
Göreve
2013
2014
2015
2013
2014
2015
0
0
1
0
0
1
Öğretmenlere İlişkin Bilgiler:
2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı:
Branşı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TOPLAM
Sosyal Bilgiler
İngilizce
Rehber Öğretmen
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Görsel Sanatlar
Müzik
Bilişim Teknolojileri
Erkek
Kadın
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
10
1
1
1
1
1
1
1
1
2
22
Toplam
Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı:
Yaş Düzeyleri
2015 Yılı
Kişi Sayısı
%
20-30
8
%80
30-40
1
%10
40-50
1
%10
50+...
Öğretmenlerin Hizmet Süreleri:
Hizmet Süreleri
2015 Yılı İtibari İle
Kişi Sayısı
%
1-3 Yıl
8
%80
4-6 Yıl
2
%20
7-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21+... üzeri
Öğretmenlerin Katıldığı Hizmetiçi Eğitim Programları
Adı ve Soyadı
Katıldığı Çalışmanın Adı
Katıldığı Yıl
Belge No
Branşı
Z. Merve TOKSÖZLÜ
Okul
Müdürü
Akıllı tahta kursu
2013
2014440158
Naciye YÜCEL
Matematik Akıllı tahta kursu
2013
2014440158
Büşra Kıdık
Türkçe
2013
2014440158
Akıllı tahta kursu
23
Merve Durmuş
Sosyal
Bilgiler
Akıllı tahta kursu
2013
2014440158
Ayşe Engin
Bilişim
Tekn.
Akıllı tahta kursu
2013
2014440158
Berna Naciye Söğüt
Fen
Bilimleri
Akıllı tahta kursu
2013
2014440158
Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler:
2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı:
Görevi
1
Memur
2
Hizmetli
3
Sözleşmeli İşçi
4
Sigortalı İşçi
Erkek
1
Kadın
Eğitim
Hizmet Toplam
Durumu Yılı
Lise
1
1
Çalışanların Görev Dağılımı
ÇALIŞANIN
UNVANI
GÖREVLERİ
1. Ders okutmak
2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun
olarak görevlerini yürütmeye,
3. Okulu düzene koyar
Okul Müdürü 4. Denetler.
5. Okulun
amaçlarına
uygun
olarak
yönetilmesinden,
değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur.
6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de
yapar.
1. Ortaöğretim okullarında dersler branş öğretmenleri tarafından
okutulur.
2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini,
( belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak,
programda
Öğretmenler
bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında
okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde
katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde
belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
3. Ortaöğretim okullarının özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen;
24
4.
5.
6.
1.
2.
Yönetim
işleri ve büro
memuru
3.
4.
5.
6.
1.
Yardımcı
hizmetler
personeli
2.
3.
4.
5.
beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk
bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince
okutulur.
Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü,
normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde
bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet
çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan
okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi
devresinde nöbet tutmaları sağlanır.
Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi,
genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları
Bakanlığın web sayfasından takip ederElektronik ortamda
yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar.
Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve
işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi
kullanılmasını sağlarlar.
Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen
yazı ve büro işlerini yaparlar.
Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar,
yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere
cevap hazırlarlar.
Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların
saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar.
Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve
bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler.
Arşiv işlerini düzenlerler.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.
Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak
plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı
dağıtmak ve toplamak,
Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek,
Hizmet yerlerini temizlemek,
Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak,
Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile
eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler.
Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene
karşı sorumludurlar.
Kaloriferci
1. Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri
yapar.
2. Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince
verilecek işleri yapar.
3. Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi
öğretmene karşı sorumludur. Müdürün vereceği hizmete
yönelik diğer görevleri de yapar
25
Çalışanların Gönüllü Yaptıkları İşler:
S. NO
ADI SOYADI
GÖREVİ
BRANŞI
1
Okul Müdürü
Matematik
Öğretmen
PDR
Aylık Bülten
3
Z.Merve
TOKSÖZLÜ
Reyhan
DEMİRTAŞ
N.Berna SÖĞÜT
GÖNÜLLÜ
ÇALIŞMALARI
Okul Programları
Öğretmen
4
Ayşe ENGİN
Öğretmen
5
Hulusi
GÜMÜŞSAY
Belma
BAŞEĞMEZ
Öğretmen
Fen
Bilimleri
Bilişim
Tekn.
Müzik
Öğretmeni
Resim
Öğr
Yarışmalara öğrenci
hazırlama
Okulun internet
sitesi
Koro Çalışmaları
2
6
Öğretmen
Resim ve El İşi
becerileri yönetimi
Okul Rehberlik Hizmetleri
Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans
0
Öğrencilere Yönelik
1
Öğretmenlere Yönelik
1
Veli Sayısı
0
Rehberlik Hizmetleri İle İlgili
Düzenlenen Eğitim/Paylaşım
Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı
Öğretmen Sayısı
İhtiyaç Duyulan Psikolojik
Danışman Sayısı
1
Öğrenci Sayısı
Görev Yapan Psikolojik Danışman
Sayısı
11111
Görüşme Odası Sayısı
Psikolojik Danışman Norm Sayısı
Danışmanlık Hizmeti
Alan
4
30
2
8
Velilere Yönelik
Mevcut Kapasite
66
1
66
26
4
5.3 Teknolojik Düzey
Okulumuzda kablosuz Internet erişimi vardır. Tüm idari birimlerde bilgisayar, yazıcı ve
internet erişimi bulunmaktadır. Sınıflara da internet erişimi sağlanmıştır. Tüm sınıflarda
projeksiyon kuruludur. Öğrenme ortamında çoklukla bilgisayar ortamında hazırlanmış dokümanlar
kullanılmaktadır. Derste bilgisayar ortamında hazırlanmış doküman kullanma konusunda daha
fazla gelişime ihtiyaç vardır. Fotokopi ve baskı hizmetleri için yeterli makine vardır.
Okul/Kurumun Teknolojik Altyapısı:
Araç-Gereçler
2012
2013
2014
Bilgisayar
Yazıcı
Tarayıcı
Tepegöz
Projeksiyon
Televizyon
İnternet
bağlantısı
Fen Laboratuvarı
Bilgisayar Lab.
Fax
Video
Fotograf
makinası
Okul/kurumun
İnternet sitesi
22
1
0
0
0
0
1
22
1
1
0
0
0
1
23
1
1
0
5
0
1
3
1
0
0
1
3
1
0
0
1
3
1
1
0
1
1
1
1
Personel/e-mail
adresi oranı
1
1
1
İhtiyaç
Okul Kurumun Fiziki Altyapısı:
Fiziki Mekan
Öğretmen Çalışma Odası
Ekipman Odası
Kütüphane
Rehberlik Servisi
Resim Odası
Müzik Odası
Çok Amaçlı Salon
Ev Ekonomisi Odası
İş ve Teknik Atölyesi
Var
x
x
x
x
x
Yok
Adedi
1
1
1
1
1
x
x
1
x
1
27
İhtiyaç
Açıklama
Bilgisayar laboratuarı
Yemekhane
Spor Salonu
Otopark
Spor Alanları
Kantin
Fen Bilgisi Laboratuvarı
Atelyeler
Bölümlere Ait Depo
Bölüm Laboratuvarları
Bölüm Yönetici Odaları
Bölüm Öğrt. Odası
Teknisyen Odası
Bölüm Dersliği
Arşiv
x
x
x
x
x
x
x
1
1
1
1
1
1
1
x
1
x
1
5.4 Mali Kaynaklar
Okulumuzun mali kaynakları özel bütçe tarafından sağlanmaktadır.
5.5 İstatistikî Veriler
Öğrencilere İlişkin Bilgiler:
Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu
ÖĞRETMEN
Toplam
öğretmen
sayısı
ÖĞRENCİ
Öğrenci sayısı
Kız
Erkek
35
31
OKUL
İL
TÜRKİYE
Toplam
öğrenci
sayısı
Öğretmen
başına düşen
öğrenci sayısı
Öğretmen
başına düşen
öğrenci sayısı
Öğretmen
başına
düşen
öğrenci
sayısı
66
6.6
10
Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler
2013
Öğrenci Sayısı
Toplam
Sayısı
2014
2015
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
25
30
35
26
35
31
Öğrenci 55
61
66
28
Yıllara Göre Ortalama Sınıf Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen
Mevcutları
Öğrenci Sayısı
2013
2014
2015
2013
2014
2015
13.7
15.2
16.5
5.5
6.1
6.6
Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Oranı
2013
Bölüm Adı
2014
Öğrenci
Sayısı
55
Ortaokul
Öğrencilerin
İlişkin Bilgiler
Mezun
Sayısı
15
Teog
2015
Öğrenci
Sayısı
61
Mezun
Sayısı
14
Başarılarına 2013
Öğrenci Sayısı
Öğrenci
Sayısı
66
Mezun
Sayısı
14
2014
Kız
Erkek
Kız
Erkek
7
8
9
5
Sınava Giren Toplam Öğrenci Sayısı 15
( Kız +Erkek )
14
Kazanan öğrenci sayısı
15
14
Genel Başarı Oranı ( % )
% 100
% 100
Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
Öğretim Yılı
Toplam Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
2012-2013
52
0
2013-2014
55
0
2014-2015
61
0
29
Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı
Öğretim Yılı
Toplam Öğrenci Sayısı
Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı
2012-2013
52
0
2013-2014
55
0
2014-2015
61
0
Devamsızlık Nedeni İle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
Öğretim
Yılı
Toplam Öğrenci Sayısı Devamsızlıktan Dolayı Sınıf Tekrarı
Yapan Öğrenci Sayısı
20132014
55
0
20142015
61
0
2013
Öğrenci
Sayısı
İftihar
Belgesi
Öğrenci Sayısı
Teşekkür Belgesi
Öğrenci Sayısı
Takdir Belgesi
Öğrenci Say
Disiplin Cezası
Öğrenci Sayısı
Alan
2014
Öğrenci
Sayısı
3
Alan 24
20
Alan 22
35
Alan 0
0
30
Yerleşim Alanı ve Derslikler
YERLEŞİM
Toplam Alan (m2)
Bina Alanı (m2)
Bahçe alanı (m2)
5000
2000
3000
SOSYAL ALANLAR
Tesisin adı
Kapasitesi (Kişi Sayısı)
Alanı
Kantin
50
200
Yemekhane
200
450
Konferans Salonu
200
450
SPOR TESİSLERİ
Tesisin adı
Kapasitesi
Sayısı)
(Kişi
Alanı
Basketbol Alanı
10
300
Futbol Sahası
22
700
Kapalı Spor Salonu
20
600
6. Çevre Analizi
6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi
5-PEST ANALİZİ
5.1- Politik-Yasal Faktörler ve Eğitim İlişkisi
Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı politikaları, AB uyum süreci çalışmaları ve Milli Eğitim
Bakanlığı 2015–2019 stratejik planlama faaliyetleri ışığında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam
etmektedir. Öğrencilerini eğitimin merkezine koyan bir yaklaşım sergileyen okulumuz, öğrencilerin
yeniliklere açık ve yeniliklerden haberdar, gelişim odaklı olmasını sağlayıcı, önleyici çalışmalarla
31
risklerden koruyucu politikalar uygulayarak yasal sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek
için çalışmaktadır.
5.2- Ekonomik Faktörler Eğitim İlişkisi
.
İlçe nüfusunun mesleklere göre dağılımı % 60 cifçi, % 20 esnaf, % 10 ticaret, % 7 serbest
meslek, % 3 memur ve işçi olarak görülmektedir. Son zamanlarda eczane sayısında müthiş bir artış
görülmüştür. Doğuyu Batıya bağlayan ana güzergah üzerinde bulunan ilçemiz Darende Selçuklu ve
Osmanlı dönemlerinde Bağdat yolu güzergahında olması nedeniyle önemli ticaret merkezlerinden
birisi iken sonradan yolun bu özelliğini kaybetmesi nedeniyle ticaret alanında bir durgunluk
geçirmiştir. Sonuçta ilçeden dışarıya mevsimlik göçler başlamış ve daha sonraları bu göçler
mevsimlikten çıkarak daimileşmiştir.
Darendenin coğrafi yapısı özellikle bölgedeki ekonomik faaliyetlerin sadece belli alanlarla sınırlı
kalma sonucunu doğurmuştur. Sınırlı iktisadi ve mali imkanlar tarım alanlarının azlığı, bunların
neticesinde sürekli göç halinde bulunan bir nüfus Darende şehir ekonomisinin gelişmesine mani
olmuştur. Bununla ilişkili olarak olumsuz ekonomik imkânlar ve nüfus azlığı öğrenci kayıtlarını
olumsuz etkilemektedir.
5.3-Sosyal-Kültürel Faktörler ve Eğitim İlişkisi
İlçede kültürel faaliyetlere ağırlık verilmektedir. Kütüphane Haftası, Milli Bayramlar,
Vakıf Haftası, Zengibar Karakucak Güreşleri, ve Kültür Festivali, Somuncu baba ve Hulusi Efendi
kültür etkinlikleri ile gibi etkinlikler ilçede büyük coşku meydana getirmektedir.
Binlerce yıllık tarihi boyunca pek çok medeniyetlerin yaşadığı Darende'de sosyal ve kültürel
etkinliklerin yanında halkın örf ve adetleri, özel günler ve yemekleri düğün, nişanları, kültür
etkinlikleri zengin bir kültür folklor oluşturmaktadır.
Öteden beri ilim merkezi olan Darende, bugün de aynı unvanını sürdürmekte. Eğitime verilen
önem teknik ve yöntem değişikliğiyle aynen devam etmektedir.
Darende’nin tarihi geçmişi ve her alanda yetiştirdiği insanlarıyla ülkemizin sosyal, kültürel ve
siyasal yapılanmasına önemli katkılar sağlamaktadır.
Bunun yanında Darende’nin memur sirkülasyonu okulumuzun öğrenci sayısını nakiller dolayısıyla
etkilemektedir.
5.4-Teknolojik Faktörler Temel Eğilimler İlişkisi
Okulumuz ile ilgili faaliyetlerimiz e-okul sistemi üzerinden yürütülmektedir.
Teknolojik anlamda Türkiye ortalamasında bilgisayar vb. kullanımı bulunmakla beraber; gelişen
teknoloji kullanımı daha da artarak devam edecektir.
Okulumuz bünyesinde teknolojik açıdan bilgisayarlar, projeksiyon cihazları, gerekli
yazılımlardan mümkün olduğunca yararlanılmaya çalışılmaktadır. Okul bünyesinde Bilişim
Teknolojileri sınıfı bulunmakta, bütün sınıflarımızda sinevizyon sistemi kullanılmaktadır.
32
6. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi
4.1-GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ (POZİTİF – 4.2-FIRSATLAR (POZİTİF DIŞSAL)
İÇSEL)



















Bilgisayar laboratuarı, Fen ve
Teknoloji
Laboratuarı,
Görsel
Sanatlar Ve Teknoloji Tasarım
Sınıfının olması.
Devamsızlık
durumunun
asgari
düzeyde olması.
Demokratik, şeffaf ve eleştiriye açık
okul ortamının olması
Seçilmiş
ve
genç
öğretmen
kadrosunun bulunması
Okulun disiplinli olması
Güvenli okul ortamının olması
Sınıf mevcutlarının ideal olması ve
öğretmenlerin öğrenci ve velilerle bire
bir ilgili olmaları.
Okul yönetiminin her konuda
öğretmeni desteklemesi
İdarecilerimiz
ve
öğretmenler
arasında olumlu bir iletişimin mevcut
olması.
Öğretmenlerin
bilgi
düzeyinin
yüksekliği
Rehberlik Servisinin etkin ve yoğun
çalışması
Okuldaki yardımcı personelin özverili
çalışması
Okulun sürekli temiz tutulması
Öğrencilerde eğitimi engelleyici şiddet
yönelimlerinin olmaması
Bütün
sınıflarda
öğretmenlerin
bireysel bilgisayarlarının olması ve
bütün sınıfların akıllı sınıf olması.
Ahlaki yapının üst düzeyde olması.
Kursların düzenlenmesi
Okulun tam teknolojik donanımlı
olması
Okulda öğrenci-derslik
oranının







33
Darende’nin manevi iklimi
İlçedeki tek özel okul olması.
Okulun çevresinde ses kirliğinin
olmaması.
Okulda sosyo-ekonomik durumu iyi
olan
ailelerin
öğrencilerinin
bulunmasından dolayı, kültürel ve
ahlaki yapının sağlam olması.
Okulun Hastaneye ve eczaneye
yakın olması.
İyi bir eğitim ve öğretim veriyor
olması
Okulun merkezde yer alması
ulaşım sorununun bulunmaması
dengeli olması.

Tam kadro çalışılması

Öğrencilerin başarılarını artırmak
amacıyla etütler yapılması ve
deneme sınavlarının yapılması

Sosyal etkinliğin yapılıyor olması

Okul
bahçemizde
güvenlik
kontrolünde bir oyun alanının
bulunması
4.3-ZAYIF YÖNLERİMİZ (NEGATİF – 4.4-TEHDİTLER (NEGATİF – DIŞSAL)
İÇSEL)




Dar kapsamlı öğrenci alma
alanının olması(sadece Darende)

Ara sınıflara alınan öğrencilerin
başarılı kılınmasının zaman alması
ve zor olması.


Küçük bir ilçeye hitap edip
dışarıdan öğrenci alamaması
Özel okulculuğun halk tarafından
henüz tam olarak anlaşılamaması ve
dar gelirli olmaları
Malatya çevresinde genel olarak
geçim kaynağının kayısıya dayalı
olması ve bu nedenle iklimsel
koşulların kayıtları etkilemesi.
Veli potansiyelinin memur olması
nedeni ile nakiller olduğunda
öğrenci kaybı olması
Öğrencilerin sosyo-ekonomik
durumlarının farklılık göstermesi.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GELECEĞE YÖNELİM
8.
Misyon, Vizyon, Temel Değerler
9.
Temalar,
Amaçlar,
Hedefler,
Faaliyet/Projeler ve Stratejiler
10.
İzleme, Değerlendirme ve Raporlama
11.
Eylem Planları
Performans
34
Göstergeleri,
8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler
7-MİSYONUMUZ
İnsanlığa yararlı, ülkemizin gelişmesini amaçlayan, milli ve manevi değerlerimize saygılı,
değişime ve gelişime açık, öğrenmeyi öğrenmiş, sorun çözme ve iletişim becerisine sahip, bilgi
donanımı yüksek, örnek ve önder bireyler yetiştirmek…
8-VİZYONUMUZ
Hayırlı nesiller yetiştirme gayesini okulumuzun kültür prensipleriyle, nesilden nesile
taşıyan, geleceğin Türkiye’sinde vatanına ve milletine hizmet bilinci içerisinde, sürekli gelişen,
yenilikçi, öncü ve örnek bir kurum olmak…
9-DEĞERLERİMİZ





















Ahlaklı,
Milli ve manevi değerlerine bağlı
Dürüst
Kültürel değerleri bilen
Güncel olayları kültürüne bağlı olarak kabul eden
Sağlığını önemseyen
Doğru iletişim kurabilen
Derslerinde başarılı
Özdenetim sahibi bireyler
İnsani sorumluluklarını bilen
Vatanına ve milletine bağlı
Eleştirel düşünebilen
Merak eden kişiler,
Parçaları bütünleştirebilen,
Değişime açık
Teknolojiyi yakından takip eden
Araştırmacı
Sorgulama ve analiz etme yetisine sahip,
Kendini gerçekleştirme arzusu taşıyan
İlkeli,
Merhamet sahibi,
35

























Azimli,
Çalışkan,
Alçakgönüllü
Sadakat Sahibi,
Güvenilir,
Cömert,
Mert,
Kibar
Paylaşımcı
Sorumluluk sahibi
Geleceğe umutla bakan
Saygılı
Çevresine olumlu örnek olan
Kendisi ve çevresiyle barışık
Esprili
Gerçekçi
Güler yüzlü
Kitap okumayı seven
Öz güveni yüksek olan
Geçmiş ve gelecek arasında bağ kurabilen
Düzenli-disiplinli
Yaparak yaşayarak öğrenen
Etkili ve verimli ders çalışma yöntemlerini öğrenen
Bilgi keşfetmede istekli olan
Aktif düşünme yeteneğine sahip olan öğrenciler
9. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin Adı
Faaliyet
SP de
yer
alıyor
mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu
anki durumu
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
Sam1:
1.
Haftalık
toplantılarda
etüt
planlamasının
yapılması
Evet
07.09.
2015
30.09.2015
etüt
planlaması
yapıldı.
Sınıf ihtiyaçlarına göre
dersler belirlenerek etüt
planlaması yapıldı.
Planlandığı
şekilde
yürüyor
“Öğrencilerin
sınavlardaki
başarısını
artırmak”
HEDEF:
Etüt
planlaması
eylül ayının
son
haftasına
kadar
belirlenecek
tir.
36
Harcama
yapılan SAM
Sam1:
“Öğrencilerin
sınavlardaki
başarısını
artırmak”
Harcama yapılan
Hedef
2. HEDEF: Etüt
planlaması
eylül ayının
son haftasına
kadar
belirlenecektir.
Harcama yapılan
Faaliyet
Harcama
yapılan faaliyet
SP de yer alıyor
mu?
Harcama
Miktarı
Harcamanın
Kaynağı
Planda
Öngörülen
Maliyet
Haftalık
toplantılarda
etüt
planlamasının
yapılması
Evet
--------
-----------
-------------
Açıklama
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin
Adı
Faaliyet
SP de
yer
alıyor
mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu
anki durumu
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
Sam1:
4.HEDEF:
Deneme sınav
tarihleri ekim
ayının ilk
haftası
belirlenecektir.
Bu tarihlere
uyularak
denemeler
yapılacaktır.
Deneme
sınavı
tarihlerinin
planlanması
Evet
05.10.
2015
12.10.2015
Deneme Sınavı
tarihleri
planlandı.
Planlanan tarihlerde
sınavlar yapılacaktır.
Planlandığı
şekilde
yürüyor
“Öğrencilerin
sınavlardaki
başarısını
artırmak”
Harcama
yapılan SAM
Harcama yapılan
Hedef
Harcama yapılan
Faaliyet
Harcama
yapılan faaliyet
SP de yer alıyor
mu?
Harcama
Miktarı
Harcamanın
Kaynağı
Planda
Öngörülen
Maliyet
Sam1:
4. HEDEF: Deneme
sınav tarihleri
ekim ayının ilk
haftası
belirlenecektir. Bu
tarihlere uyularak
denemeler
yapılacaktır.
Deneme sınavı
tarihlerinin
planlanması
Evet
---------
-----------
--------------
“Öğrencilerin
sınavlardaki
başarısını
artırmak”
37
Açıklama
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin Adı
Faaliyet
SP de yer
alıyor
mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu anki
durumu
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
Sam1:
5.HEDEF: Yazılı
tarihleri Ekim
Ayının ikinci
haftası
belirnecektir,ve
yıllık planlarda
belirtilerek bu
tarihlere
uyulacaktır.
Yazılı Tarihlerinin
Belirlenmesi
Evet
12.10.
2015
16.10.2015
Yazılı tarihleri planlandı.
Planlanan tarihlerde
sınavlar yapılacaktır.
Planlandığı
şekilde
yürüyor
“Öğrencilerin
sınavlardaki
başarısını
artırmak”
Harcama yapılan
SAM
Harcama yapılan
Hedef
Harcama yapılan
Faaliyet
Harcama yapılan
faaliyet SP de yer
alıyor mu?
38
Harcama
Miktarı
Harcamanın
Kaynağı
Planda
Öngörülen
Maliyet
Açıklama
Sam1:
“Öğrencilerin
sınavlardaki
başarısını
artırmak”
5. HEDEF:. Yazılı
tarihleri Ekim Ayının
ikinci haftası
belirnecektir,ve yıllık
planlarda belirtilerek
bu tarihlere
uyulacaktır.
Evet
---------
-----------
--------------
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin Adı
Faaliyet
SP de yer
alıyor
mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu anki
durumu
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
Sam1:
6.HEDEF: 5.
Sınıftan
itibaren tüm
sınıflara aylık
KTT ve Deneme
Sınavları
yapılacaktır.
Her Sınıf ve Branş
bazında KTT’lerin
planlanması
Evet
19.10.
2015
31.05.2016
KTT tarihleri planlandı.
Planlanan tarihlerde
KTT’ler yapılacaktır.
Planlandığı
şekilde
yürüyor
“Öğrencilerin
sınavlardaki
başarısını
artırmak”
39
Harcama yapılan
SAM
Harcama yapılan
Hedef
Harcama yapılan
Faaliyet
Harcama yapılan
faaliyet SP de yer
alıyor mu?
Harcama
Miktarı
Harcamanın
Kaynağı
Planda
Öngörülen
Maliyet
Sam1:
6.HEDEF: 5. Sınıftan
itibaren tüm sınıflara
aylık KTT ve Deneme
Sınavları yapılacaktır.
Haziran ayına kadar
seri denemelerin
yapılması
Evet
---------
-----------
--------------
“Öğrencilerin
sınavlardaki
Açıklama
başarısını
artırmak”
İlgili SAM
İlgili Hedef
Sam2:
2.HEDEF
Kayıt
yenilemelerde
öğrenci velilerine
ev ziyaretleri
yapılacaktır.
Ayrıca sınıf
rehber
öğretmenleri
devamlı iletişim
içerisinde
olacaktır.
“Okuldaki
öğrenci
sayısının
artırılması.”
Faaliyetin Adı
Velilere Ev
Ziyaretleri
Faaliyet
SP de yer
alıyor
mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu anki
durumu
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
Evet
02.11.
2015
31.05.2016
Faaliyet planlaması
yapılıyor.
Velilerin bu durumdan
memnun oldukları
gözlemlendi.
Planlandığı
şekilde
yürüyor
40
Harcama yapılan
SAM
Harcama yapılan
Hedef
Harcama yapılan
Faaliyet
Sam2:
2.HEDEF
Veli Ev Ziyaretleri
Kayıt yenilemelerde
öğrenci velilerine ev
“Okuldaki öğrenci
ziyaretleri
sayısının
yapılacaktır. Ayrıca
artırılması.”
sınıf rehber
öğretmenleri devamlı
iletişim içerisinde
olacaktır.
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin Adı
Faaliyet
SP de yer
alıyor
mu?
Sam2:
3.HEDEF:
“Okuldaki
öğrenci
sayısının
artırılması.”
Okul Tanıtım
Faaliyeti
Evet
Harcama yapılan
faaliyet SP de yer
alıyor mu?
Harcama
Miktarı
Evet
------
Harcamanın
Kaynağı
Planda
Öngörülen
Maliyet
Açıklama
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu anki
durumu
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
01.06.
2016
30.06.2016
Faaliyet planlaması
yapılıyor.
Okul tanıtımı yazılı hale
getirilerek bütün ilçe,
kasaba ve köylere ulaştı
Planlandığı
şekilde
yürüyor
İlçe merkezine
ve çevre
kasabalara el
ilanlarının
dağıtımı
yapılacak.
41
Harcama yapılan
SAM
Harcama yapılan
Hedef
Harcama yapılan
Faaliyet
Harcama yapılan
faaliyet SP de yer
alıyor mu?
Okul Tanıtım
Faaliyeti
Evet
3.HEDEF:
Sam2:
“Okuldaki öğrenci
sayısının
artırılması.”
Harcama
Miktarı
Harcamanın
Kaynağı
Planda
Öngörülen
Maliyet
Açıklama
İlçe merkezine ve
çevre kasabalara el
ilanlarının dağıtımı
yapılacak.
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin Adı
Faaliyet
SP de yer
alıyor
mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu anki
durumu
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
Sam3:
HEDEF:1 Okulun
sosyal aktivite
planlaması
yapılacaktır
Öğretmenler
toplantısın
sosyal
etkinlikler
planlanması
Evet
28.09.
2015
02.10.2015
Sosyal etkinlikler
okulumuzdaki
öğretmenlere dağıtıldı.
Okulumuza ait belirli
geceler ve günler
yapılacaktır.
Planlandığı
şekilde
yürüyor
““Öğrencilerin
sosyal aktivite
katılımlarının
artırılması.”
42
Harcama yapılan
SAM
Harcama yapılan
Hedef
Harcama yapılan
Faaliyet
Harcama yapılan
faaliyet SP de yer
alıyor mu?
Sam3:
HEDEF:1 Okulun
sosyal aktivite
planlaması
yapılacaktır
Öğretmenler
toplantısın sosyal
etkinlikler
planlanması
Evet
“Öğrencilerin
sosyal aktivite
katılımlarının
artırılması.”
Harcama
Miktarı
Harcamanın
Kaynağı
Planda
Öngörülen
Maliyet
Açıklama
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin Adı
Faaliyet
SP de
yer
alıyor
mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu anki
durumu
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
Sam3:
HEDEF: HEDEF: 2
Teog
öğrencilerine
Yaz Kampı
yapılacaktır
Ağustos
döneminde 8
sınıflara yaz
kampı
düzenlenmesi
Evet
01.08.2016
02.09.2016
Yaprak test ve soru
bankası temin edildi.
Öğrencilere kursun
planlaması yapıldı.
Geçen yıl kursa katılan
öğrencilerin başarılarında
artış olduğu görülmüştür.
Planlandığı
şekilde
yürüyor
““Öğrencilerin
sosyal aktivite
katılımlarının
artırılması.”
43
Harcama yapılan
SAM
Harcama yapılan
Hedef
Harcama yapılan
Faaliyet
Harcama yapılan
faaliyet SP de yer
alıyor mu?
Sam3:
HEDEF 2Yaz Kampı
yapılacaktır
Ağustos
döneminde
8.sınıflara yaz
okulu
düzenlenmesi
Evet
“Öğrencilerin
sosyal aktivite
katılımlarının
artırılması.”
Harcama
Miktarı
Harcamanın
Kaynağı
Planda
Öngörülen
Maliyet
Açıklama
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin Adı
Faaliyet
SP de
yer
alıyor
mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu anki durumu
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
Sam3:
HEDEF: : 3-Beden
Eğitimi başta
olmak üzere
diğer derslerde
de sportif ve
sosyal
faaliyetlere
katılım teşvik
edilecektir.
Sosyal
etkinlikler
proje ve
olimpiyat
yarışmaları
Evet
28.09.
2015
31.05.2016
Öğrenciler eğitim öğretim
yılı içerisinde etkinliklere
hazırlanacaktır.
Yarışmalara
öğrencilerimiz
katılacaktır.
Planlandığı
şekilde
yürüyor
““Öğrencilerin
sosyal aktivite
katılımlarının
artırılması.”
44
Harcama yapılan
SAM
Harcama yapılan
Hedef
Harcama yapılan
Faaliyet
Harcama yapılan
faaliyet SP de yer
alıyor mu?
Sam3:
HEDEF:3- Beden
Eğitimi başta olmak
üzere diğer
derslerde de sportif
ve sosyal
faaliyetlere katılım
teşvik edilecektir.
Sosyal etkinlikler
proje ve olimpiyat
yarışmaları
evet
“Öğrencilerin
sosyal
aktivite
katılımlarının
artırılması.”
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin Adı
Faaliyet
SP de
yer
alıyor
mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Harcama
Miktarı
Faaliyetin
bitiş tarihi
45
Harcamanın
Kaynağı
Faaliyetin şu anki durumu
Planda
Öngörülen
Maliyet
Açıklama
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
Sam3:
““Öğrencilerin
sosyal aktivite
katılımlarının
artırılması.”
Harcama yapılan
SAM
Sam3:
“Öğrencilerin
sosyal aktivite
katılımlarının
artırılması.”
”
HEDEF: : 4Sosyal
aktivitelere
katılan
öğrenciler
arasından
başarı sağlayan
öğrencilere ödül
verilecektir.
Hediyeleşme
ve ödül
vermenin
öneminin
kavratılması ve
katılan tüm
öğrencilere
hediyelerin
sunulması
Harcama yapılan
Hedef
HEDEF:4- Sosyal
aktivitelere katılan
öğrenciler
arasından başarı
sağlayan
öğrencilere ödül
verilecektir.
Evet
28.09.
2015
05.10.2015
Harcama yapılan
Faaliyet
Harcama yapılan
faaliyet SP de yer
alıyor mu?
Hediyeleşme ve
ödül vermenin
öneminin
kavratılması ve
katılan tüm
öğrencilere
hediyelerin
sunulması
Evet
Öğrenciler eğitim öğretim
yılı içerisinde etkinliklere
hazırlanacaktır.
Hediyelerin ne olacağı
belirlenecek başarı
durumuna göre
öğrencilere dağıtılacak
Harcama
Miktarı
Harcamanın
Kaynağı
İdari mali işler
tarafından
düzenlenmektedir.
46
Yarışmalara
öğrencilerimiz
katılacaktır.
Planda
Öngörülen
Maliyet
Planlandığı
şekilde
yürüyor
Açıklama
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin Adı
Faaliyet
SP de
yer
alıyor
mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu anki
durumu
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
Sam4:
1. HEDEF:
Derse geç gelmenin dersin
akışını bozduğu tüm
öğrencilere tüm
öğretmenler tarafından
anlatılacaktır.
Derste
bütünlük
konulu
seminer ve
toplantıların
yapılması.
Evet
05.10.
2015
12.10.2015
Öğretmenlere derste
bütünlüğün önemi
anlatıldı daha sonra
tüm öğretmenlerin
sınıflarında bu konu
hakkında tüm
öğrencileri
bilinçlendirmeleri için
karar alındı. Derse
geç gelen öğrencinin
idareye haber
verilmesi
kararlaştırıldı.
Toplantı ve ders içi
etkinliklerin faydası
görüldü
Planlandığı
şekilde
yürüyor
“Derse geç
gelen
öğrenci
sayısının
azaltılması.”
Harcama yapılan
SAM
Harcama yapılan
Hedef
Harcama yapılan
Faaliyet
Harcama yapılan
faaliyet SP de yer
alıyor mu?
47
Harcama
Miktarı
Harcamanın
Kaynağı
Planda
Öngörülen
Maliyet
Açıklama
Sam4: Derse geç
gelen
öğrenci
sayısının
azaltılması.”
1. HEDEF: Derse geç
gelmenin dersin
akışını bozduğu tüm
öğrencilere tüm
öğretmenler
tarafından
anlatılacaktır.
Derste bütünlük
konulu seminer ve
toplantıların
yapılması.
Evet
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin Adı
Faaliyet
SP de yer
alıyor
mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu anki
durumu
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
Sam4: “Derse
geç gelen
öğrenci
sayısının
azaltılması.”
3. HEDEF: Okul
servisleriyle
görüşülerek giriş
zili çalmadan 10
dakika önce
okula öğrencileri
bırakması
sağlanacaktır.
Servis
şoförleriyle
toplantı
yapılması
Evet
21.09.
2015
24.09.2015
Servis şoförleriyle derse
geç kalan öğrencilerin
durumu görüşüldü. Ve
idare tarafından
servislerin en geç ders
zilinden 10 dakika önce
okulda olması belirtildi
Servislerin toplantıyı takip
eden günlerde okula
vaktinde gelmeye başladı.
Planlandığı
şekilde
yürüyor
Harcama yapılan
SAM
Harcama yapılan
Hedef
Harcama yapılan
Faaliyet
Harcama yapılan
faaliyet SP de yer
alıyor mu?
48
Harcama
Miktarı
Harcamanın
Kaynağı
Planda
Öngörülen
Maliyet
Açıklama
Sam4: Derse geç
gelen
öğrenci
sayısının
azaltılması.”
3. HEDEF: Okul
servisleriyle
görüşülerek giriş zili
çalmadan 10 dakika
önce okula
öğrencileri bırakması
sağlanacaktır.
Servis şoförleriyle
toplantı yapılması
Evet
Okul
özkaynakları
Bütçe SP de yer aldığı
şekli ile kullanılıyor/
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin Adı
Faaliyet
SP de
yer
alıyor
mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu anki
durumu
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
Sam5:
1.HEDEF:Veli
iletişimini
artırmak için
veli ziyaretle
rinin
planlaması
yapılacaktır,.
Öğrencilerin
dersine giren
ve girmeyen
öğretmenlerle
bir bütün
halinde
ziyaretlerin
yapılması.
Evet
02.11.2015
31.05.2015
Öğrencilerin velileriyle
iletişime geçildi..
Öğrenci velileriyle
iletişime geçildi.
Planlandığı
şekilde
yürüyor
“Velilerimizde
veli olma
bilincini
artırmak”
49
Harcama yapılan
SAM
Harcama yapılan
Hedef
Harcama yapılan
Faaliyet
Harcama yapılan
faaliyet SP de yer
alıyor mu?
Harcama Miktarı
Harcamanın
Kaynağı
Planda Öngörülen
Maliyet
Açıklama
Sam5:
1.HEDEF: Veli
iletişimini
artırmak için veli
ziyaretle rinin
planlaması
yapılacaktır,.
Öğrencilerin
dersine giren ve
girmeyen
öğretmenlerle bir
bütün halinde
ziyaretlerin
yapılması.
Evet
İdari mali işler
tarafından
düzenlenmektedir.
Okul
özkaynakları
İdari mali işler
tarafından
düzenlenmektedir.
Bütçe SP de yer aldığı
şekli ile kullanılıyor/
“Velilerimizde
veli olma bilincini
artırmak”
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin Adı
Faaliyet
SP de
yer
alıyor
mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu anki durumu
Faaliyetle ilgili SP ye yansıyan
performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
Sam5:
2.HEDEF: Veli
toplantılarının
planlaması
yapılacaktır,
Velilerin
aranarak ve
sms yoluyla
davet
edilmesi.
Evet
28.09.
2015
12.10.2015
Veli toplantı tarihleri
belirlendi.
Öğretmenler velilerle
iletişime geçti.
Planlandığı
şekilde
yürüyor
“Velilerimizde
veli olma
bilincini
artırmak”
50
Harcama yapılan
SAM
Sam5:
“Velilerimizde
veli olma bilincini
artırmak”
Harcama yapılan Hedef
2.HEDEF:
Veli
toplantılarının
planlaması
yapılacak,
Harcama yapılan
Faaliyet
Harcama yapılan
faaliyet SP de yer
alıyor mu?
Velilerin aranarak
ve sms yoluyla
davet edilmesi.
Evet
Harcama
Miktarı
Harcamanın
Kaynağı
Okul
özkaynakları
51
Planda
Öngörülen
Maliyet
Açıklama
Bütçe SP de yer aldığı
şekli ile kullanılıyor/
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin Adı
Faaliyet
SP de yer
alıyor
mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu anki
durumu
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
Sam5:
4.HEDEF: Veli
seminerlerinin
planlanması
yapılacaktır,
Sinevizyon
salonunun
hazırlanması
velilerle
iletişime
geçilmesi
Evet
19.10.
2015
23.10.2015
Veli seminerlerinin
planlaması yapılmıştır.
Öğretmenler velilerle
iletişime geçti.
Planlandığı
şekilde
yürüyor
“Velilerimizde
veli olma
bilincini
artırmak”
Harcama yapılan
SAM
Harcama yapılan
Hedef
Harcama yapılan
Faaliyet
Harcama yapılan
faaliyet SP de yer
alıyor mu?
Sam5:
4.HEDEF:
Veli seminerlerinin
planlanması
yapılacaktır,
Sinevizyon
salonunun
hazırlanması
velilerle iletişime
geçilmesi
Evet
“Velilerimizde veli
olma bilincini
artırmak”
Harcama
Miktarı
Harcamanın
Kaynağı
Okul
özkaynakları
52
Planda
Öngörülen
Maliyet
Açıklama
Bütçe SP de yer aldığı
şekli ile kullanılıyor/
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin Adı
Faaliyet SP
de yer
alıyor mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu
anki durumu
Sam 6:
3. HEDEF: Örnek
şahsiyet
seminerleri
planlaması
yapılacak ve
uygulanacaktır.
Örnek
şasiyetlerin
tanıtım
seminerleri
Evet
30.09.2015
10.06.2016
Faaliyet
gereğince
hazırlanan
seminerler
öğrencilere
sunulmaya
devam
etmektedir.
“Öğrenci
davranışlarının
geliştirilmesi.”
Harcama yapılan
SAM
Harcama yapılan
Hedef
Harcama yapılan
Faaliyet
Harcama yapılan
faaliyet SP de
yer alıyor mu?
Sam 6:
3. HEDEF: Örnek
şahsiyet
seminerleri
planlaması
yapılacak ve
uygulanacaktır.
Örnek şasiyetlerin
tanıtım
seminerleri
Evet
“Öğrenci
davranışlarının
geliştirilmesi.”
Harcama Miktarı
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
Hazırlanan seminerler
doğrultusunda öğrenci
davranışlarında olumlu etki
gözlemlenmiştir.
Faaliyetler
devam
etmektedir.
Harcamanın
Kaynağı
Okul özkaynakları
53
Planda
Öngörülen
Maliyet
Açıklama
Bütçe SP de yer
aldığı şekli ile
kullanılıyor/
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin
Adı
Faaliyet
SP de yer
alıyor
mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu anki
durumu
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
Sam 6:
“Öğrenci
davranışlarının
geliştirilmesi.”
4. HEDEF:
Çocuk Esirgeme
Kurumu, Huzur
Evleri gibi
yerlerin
ziyaretlerinin
planlaması
yapılacak ve
uygulanacaktır.
Dayanışma
günleri
Evet
28.09.2015
10.06.2016
Resmi ve dini
bayramlar gibi
belirlediğimiz ve
toplumumuzca özel
kabul edilen
günlerde
ziyaretlerimizi
gerçekleştirmekteyiz.
Öğrencilerde birlik,
beraberlik ve dayanışma
duygularının ön plana
çıktığı görülmüştür.
Faaliyet
devam
etmektedir.
Harcama yapılan
SAM
Harcama yapılan
Hedef
Harcama
yapılan
Faaliyet
Harcama
yapılan faaliyet
SP de yer alıyor
mu?
Sam 6:
4. HEDEF: Çocuk
Esirgeme Kurumu,
Huzur Evleri gibi
yerlerin
ziyaretlerinin
planlaması
Dayanışma
günleri
Evet
“Öğrenci
davranışlarının
geliştirilmesi.”
Harcama Miktarı
Harcamanın
Kaynağı
Okul özkaynakları
54
Planda Öngörülen
Maliyet
Açıklama
Bütçe SP de yer
aldığı şekli ile
kullanılıyor/
yapılacak ve
uygulanacaktır.
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin
Adı
Faaliyet SP
de yer
alıyor mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu
anki durumu
SAM 7: ‘’
Okulumuzda
çevre temizliği
bilinci
aşılamak’’
HEDEF1: Çevre
bilinci hakkında
öğrencilere
anket
uygulanacaktır
TEMİZ
ÇEVRE BİLGİ
VE FİKİR
DÜZEYİ
EVET
09.10.2015
13.10.2015
ÖĞRENCİLERE
UYGULANAN
ANKETLER
SONUCU NE
DÜZEYDE
ÇEVRE
BİLİNCİNE
SAHİP
OLDUKLARI
HAKKINDA
BİLGİ SAHİBİ
OLUNMAKTA.
Harcama yapılan
SAM
Harcama yapılan
Hedef
SAM 7: ‘’
Okulumuzda çevre
temizliği bilinci
HEDEF1: Çevre
bilinci hakkında
öğrencilere anket
Harcama yapılan
Faaliyet
Harcama yapılan
faaliyet SP de yer
alıyor mu?
Harcama Miktarı
Harcamanın
Kaynağı
EVET
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
ÖĞRENCİLERE UYGULANAN
ANKETLER SONUCUNDA
BİLGİ BİRİKİMLERİNDE VE
FİKİR GELİŞTİRME
DÜZEYLERİNDE OLUMLU
GELİŞMELER MEYDANA
GELMİŞTİR.
Faaliyet
devam
etmektedir.
Planda Öngörülen
Maliyet
Açıklama
Bütçe SP de yer
aldığı şekli ile
TEMİZ ÇEVRE
OKUL
55
aşılamak’’
uygulanacaktır
BİLGİ VE FİKİR
DÜZEYİ
ÖZKAYNAKLARI
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin Adı
Faaliyet
SP de yer
alıyor
mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu
anki durumu
SAM 7: ‘’
Okulumuzda
çevre
temizliği
bilinci
aşılamak’’
HEDEF2:
Okulumuz
sınıflarına geri
dönüşüm kutuları
yerleştirilecektir.
SINIFIMIZDAN
DÜNYAYA
TEMİZ VE
SAĞLIKLI
TOPLUM
EVET
28.09.2015
10.06.2016
FALİYET
KAPSAMINDA
ÖĞRENCİLER
GERİ DÖNÜŞÜM
KUTULARINI
KULLANMAKTA.
Harcama yapılan
SAM
Harcama yapılan
Hedef
Harcama yapılan
Faaliyet
Harcama
yapılan faaliyet
SP de yer alıyor
mu?
SAM 7: ‘’
Okulumuzda
çevre temizliği
bilinci aşılamak’’
HEDEF2: Okulumuz
sınıflarına geri
dönüşüm kutuları
yerleştirilecektir.
SINIFIMIZDAN
DÜNYAYA TEMİZ
VE SAĞLIKLI
TOPLUM
EVET
Harcama
Miktarı
Harcamanın
Kaynağı
OKUL
ÖZKAYNAKLARI
56
250 TL
kullanılıyor/
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
FAALİYET KAPSAMINDA
HEDEFLENDİĞİ GİBİ
ÖĞRENCİLERİN GERİ
DÖNÜŞÜME
KAZANDIRILABİLECEK
ATIKLAR KONUSUNDA
DAHA DUYARLI OLDUKLARI
GÖZLEMLENMİŞTİR.
Faaliyet
devam
etmektedir.
Planda
Öngörülen
Maliyet
Açıklama
Bütçe SP de yer
aldığı şekli ile
kullanılıyor/
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin
Adı
Faaliyet
SP de yer
alıyor
mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu anki
durumu
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
SAM 7: ‘’
Okulumuzda
çevre temizliği
bilinci
aşılamak’’
HEDEF3: Yerde
bulunan kağıt vs.
atıkları toplama
günleri
düzenlenecektir.
TEMİZ
ÇOCUKLAR
EVET
28.09.2015
10.06.2016
BELİRLENEN
GÜNLERDE OKUL
ÖĞRENCİLERİYLE
ŞEHİR MERKEZİ
VE OKUL
ÇEVRESİNDE
TEMİZLİK
ÇALIŞMALARI
YAPILMAKTADIR.
FAALİYET SONUCUNDA
ÖĞRENCİLERİN YERDE
BULUNAN ATIKLARIN HEM
SAĞLIK AÇISINDAN HEMDE
GÖRÜNTÜ AÇISINDAN NE
KADAR ZARARLI
OLDUĞUNU ANLADIĞI
YÖNÜNDE VERİLER
ALINMIŞTIR.
Harcama yapılan
SAM
Harcama yapılan
Hedef
Harcama yapılan
Faaliyet
Harcama yapılan
faaliyet SP de
yer alıyor mu?
SAM 7: ‘’
Okulumuzda
çevre temizliği
HEDEF3: Yerde
bulunan kağıt vs.
atıkları toplama
günleri
TEMİZ ÇOCUKLAR
EVET
Harcama Miktarı
Harcamanın
Kaynağı
OKUL
ÖZKAYNAKLARI
57
Planda
Öngörülen
Maliyet
Açıklama
Faaliyet
devam
etmektedir.
Açıklama
Bütçe SP de yer
aldığı şekli ile
kullanılıyor/
bilinci aşılamak’’
düzenlenecektir.
İlgili SAM
İlgili Hedef
Faaliyetin
Adı
Faaliyet SP
de yer
alıyor mu?
Faaliyetin
başlama
tarihi
Faaliyetin
bitiş tarihi
Faaliyetin şu anki
durumu
SAM 7: ‘’
Okulumuzda
çevre temizliği
bilinci
aşılamak’’
HEDEF4:
Okulumuzda bir
öğretmen
tarafından çevre
bilinci semineri
verilecektir.
TEMİZ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNLERİ
EVET
28.09.2015
31.05.2016
ÇEVRE TEMİZLİĞİ
BİLİNCİ
SEMİNERLERİ
UYGULAMAYA
KOYULMUŞTUR.
Harcama yapılan
SAM
Harcama yapılan
Hedef
Harcama yapılan
Faaliyet
Harcama yapılan
faaliyet SP de yer
alıyor mu?
SAM 7: ‘’
Okulumuzda çevre
temizliği bilinci
aşılamak’’
HEDEF4:
Okulumuzda bir
öğretmen
tarafından çevre
bilinci semineri
verilecektir.
TEMİZ ÇEVRE
EĞİTİM GÜNLERİ
EVET
Harcama Miktarı
Harcamanın
Kaynağı
OKUL
ÖZKAYNAKLARI
58
Faaliyetle ilgili SP ye
yansıyan performans
göstergesinin/Performans
Hedefi durumu
Açıklama
FALİYET SONUCUNDA
ÖĞRENCİLERDE ÇEVRE
BİLİNCİ SEVİYELERİ İSTENEN
DÜZEYE GETİRİLDİ.
Faaliyet
devam
etmektedir.
Planda Öngörülen
Maliyet
Açıklama
Bütçe SP de yer
aldığı şekli ile
kullanılıyor/
İzleme, Değerlendirme ve Raporlama
10. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama
İzleme ve Değerlendirme aşağıdaki esaslara bağlı kalınarak yapılacaktır:
1. Her eğitim öğretim yılı başında o yıl gerçekleştirilecek her bir hedef veya faaliyet için,
sorumlu kişiler belirlenecektir. Bu kişilerin, öğrenen okul anlayışını bir davranış olarak
benimsemiş olmasına dikkat edilecektir.
2. Her çalışma yılı için okul gelişim planı hazırlanacaktır.
3. Her çalışma yılı /döneminde ekiplerce faaliyet için bir iyileştirme planı hazırlanacaktır.
Ve OGYE başkanına teslim edeceklerdir.
4. Sorumlu kişi veya ekipler her ay rapor düzenleyerek amaca ulaşma veya hedefin
gerçekleşme düzeyi hakkında bilgi sunacaklardır.
5. Faaliyetler performans göstergelerine göre değerlendirilecektir. Bu bakımdan her
çalışma öncesinde performans göstergeleri gözden geçirilecektir.
6. Çalışmalarda verilerin kullanılması ve her şeyin rakamlarla ifade edilmesi
sağlanacaktır.
7. Tüm çalışmalar açıklık ve hesap verebilirlik ilkesine uygun olarak gerçekleştirilecektir.
8. Yapılan çalışmaların sonucuna göre Stratejik Plan gözden geçirilecektir.
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ
Unvanı
Adı-Soyadı
Müdür
Rehber Öğretmen
Z.Merve TOKSÖZLÜ
Reyhan DEMİRTAŞ
Öğretmen
Naciye YÜCEL
Merve DURMUŞ
Fatime DELİER
Veli
Ahmet KARACA
DestekPersoneli(Kütüphane
Memuru, hizmetli v.b.)
Hasan BOZOVA
Okul Aile Birliği başkanı
Hamza DEMİR
Muhtar
M. Celaleddin ATEŞ
59
OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ
Unvanı
Adı-Soyadı
Müdür
Z.Merve TOKSÖZLÜ
Öğretmen
Naciye YÜCEL
Veli
Merve DURMUŞ
Fatime DELİER
Ahmet KARACA
Sivil Toplum Kuruluşu
Muhammet ŞAHİNASLAN
Okul Aile Birliği başkanı
Hamza DEMİR
Muhtar
M. Celaleddin ATEŞ
Destek Personel
Muhammet ERDEN
6.2 Üst Politika Belgeleri
Milli Eğitim Bakanlığı 2015 -2019 Stratejik Planı
Milli Eğitim Bakanlığı Genelge 2015-19
Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015 -2019 Stratejik Planı
Darende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı
MEB Eğitimde Stratejik Planlama Kılavuzu
Milli Eğitim Strateji Belgesi
Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat
Milli Eğitim Şura Kararları
60
DARENDE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı: 602-2015/103
Konu: 2015‐2019 Stratejik Planı.
25.12.2015
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: a) İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 11.12.2015 tarih ve 34259660-604-E.12807519 sayılı yazısı.
b) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2015 tarih ve 13149164-602.04-E.13114043 sayılı
yazısı
Bakanlığımızın 16/09/2013 tarihli ve 2013/26 no’lu Genelge ’si ve 2015-2019 Stratejik Plan
hazırlama süreci doğrultusunda; Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planları
onaylanarak internet sitelerinde yayınlanmıştır.
Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap
verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini,
raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’nun 9 uncu maddesinde; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını
oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş
olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla
katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, 2015‐2019 yıllarını kapsayan okulumuzun
Özel Hacı Naciye Ateş Ortaokulu Stratejik Planı’nı uygulamaya konulmasını olurlarınıza arz
ederim.
Z. Merve TOKSÖZLÜ
Okul Müdürü
EK: Stratejik Plan
OLUR
25.12.2015
Fevzi İNCE
İlçe Milli Eğitim Müdür V.
61

Benzer belgeler