Ab\u~ati~~I\t~RA T - Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Transkript

Ab\u~ati~~I\t~RA T - Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü
T.C
ADANA VALiLiGi
it Mini Et:ilim :\1iidtirliigii
ACELE VI': GllNLODUR
Zt.l1012011
: B.08.4.\lEM.4.01.00.11.040/ i t t '! .'11
: Ulu Onder Ataturkun Olumunun
73. Yth Anma Prograrm
Say I
Konu
DOSYA
Ulu Onder Ararurk'un Olumunun n. Ydl amna tdreui ile ilgili [I Anma Kornitesi
Prograrm vc MUdurlUgumuz Taliman ckte gonderilmis oJ up, program VI:: ralimatm ilcenize
bagh kururn ve kuruluslanruz ile btltun okullanmza duyurularak. guntln anlam vc onemine
yarasir hir anma toreni icin hcrhangi bir aksaklrga meydan verilmeden gcrckli hassasiyetin
gosterilmesi gorevli okullar ve gorevlilere progranun teblig edilmesi. ilce milli egitim
mtidGrli.i~tinUzcc
progrnmda belirtilcn hususlann uygulanmast hususun
/
i
I
Ab\u~ati~~I\t~RAT
Gercgini dnemle fica edcrim
\
1
klMilii
EKLER
Ek-I. Bir Adet Anma Komitesi Prograrnt (l adet)
2. Mudtlrlugumtlz Amna vc Gorcvlendirme Progratru (4 Sayfa)
j::i1
\ M Udiirii
\~
DAGITIM
Gcregi
-u Milli Eg.itim t\.1ildGr Yardrrucilanna ve
Sube i\1iidurlcrinc
-Egitim Dcnctmcnleri Baskanhgrna
-Cukurova. Sartcam, Seyhau vc Yurcjiir Kavmakamhklarma
(llce Milli Egitim Mudurluklcrine, turn okullara duyurulmak uzcre)
-Bagh Kunuu vc Kuruluslara
-n Izci Kurulu Baskanhgma
2110/2011
2.-S'/1 0/20 11
("'~"'~""~.
! '..
,.
MEM\lR
MD.YRD
..,
: STiKER!4,
:H.$[NTU~
.
., - , 'liIli Bgtrim Mudarlugn
~
Okulici Bedl'n Egitillli Spor
"jI
_.=.~=.~.=
.
Vl,'
Izcilik
~llbesi
Tel O.3n.45RR17( 1303 - 1509
R-Il,lai I: 2m)j:(lJ 'l!'meb.goYJ!
Internet Adres: adanaligheveti.org
ULU ONDER ATATORK'ON OLOMONON 73. YILI ANMA TORENi PROGRAMI
1-HAZIRLlKLAR:
BOyuk Ataturk 610mOnOn 73. Ythnda biitun okullanrruz ve bagll kurutuslanrmz 10 Kasrrn 2011
tarihinde kendi bOnyelerinde anma program haztrlayacaklar, uygulayacaklar ve ayru gOn saat 09.05'de
bayraklanru yanya indireceklerdir.
2-ATATORK ANITI'NA CELENK SUNMA TORENi:
1- Celenk Sunma Toreni 10 Kasun 2011 Persernbe gunu saat 08S0'de Ataturk Parki'nda yaprlacaknr.
2- Celenk Sunma Toren! a~agldaki sekilde uyqutanacaktir.
-Protokol srrasma gore AtatOrk Arutrna celenklerin sunulmasi
-c-Saat 09.05'de verilecek isaretle saygl durusunda bulunulmasr,
-Ban do e!?liginde soylenen lstiklal Map~1 ile bayraqm g6ndere cekilmesl, daha soma yanya
indirilmesi.
3- Calenk Sunma T6reninin sunuculuqu Cukurova Elektrik Teknik ve EndOstri Meslek Lisesi
Beden Egitimi Ogretmeni Tayyar GiDER taratmdan yaprlacaktrr. (Bu gorevli lie ilgili bir aksakhk
olmasi halinde celenk sunma Seyhan Sabanci Anadolu Tekstil Meslek Lisesi Baden Egitimi Ogretmeni
Serdar PEHLivAN tarafmdan yaprlacaktrr.) Celenklerin, okul\arm bayrak ve namafan ile ogrencilerin
tertip duzeni Seyhan Abdulkadir Paksoy Lisesi Koordinator Forrnator Beden Egitimi Ogretmeni
Aynur TAYLAN He Seyhan ismel inona ilkogrelim Okulu Beden Egilimi Ogrelmeni Turhan
GEBE:;i ve Seyhan Hayriye Kemal Kusun ilkogrelim Okulu Beden Egilimi Ogrelmeni Dilek
SALMAN tarafmdan saglanacaktll.
4- II izci Kurulu Baskanhqrrun sorurnluluqunda asaqrda isirnleri belirtilen okullarin izci unltelert
tarafindan 10 Kasrrn 2011 Persembe gunu saat 08.00-17 00 arasmda Ataturk Parkmdaki Ataturk
Anrtrnda "Saygl Nobeti" tutulacaknr
5- Celenk Sunma Toreru'ne asaqrda isimleri bellrtilen okullanrruz baslannda okul idarecisi, beden
egitimi ogretmeni veya g6revli ogretmenleri olmak uzere bayrak-flama ve 24'er kisilik karma ogrenci
grubuyla katrlacaklardrr.rokul isirn levhasi gelirilmeyecektir.) Gorevli olan okullar 10 kasirn 2011
Persernbe gunu en ge<; saat 08.15'de Ataturk Parkt'nda hazrr bulunacaklardrr, Torene katrlacak izci
uniteleri izci unitormasi ile okul idarecileri ve ogretmenler resmi kryafet ile karma ogrenci gruplafl ise
okul kryafetleri ile katrlacaktardrr.
6- Celenk Sunma T6reninin bitiminde MOdOrlOgumuzce hazrrlanan program saat 10.00'da Seyhan
Belediyesi Seyhan KOltur Merkezi Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda uyqulanacaktrr.
3-CELENK SUNMA TORENiNE KATILACAK OKULLAR:
1- Seyhan Ataturk ilkogretim Okulu
2- Seyhan Hayriye Kemal Kusun ilkogretim Okulu
3- Seyhan Abdulkadir Paksoy Lisesi
4- Seyhan Ismet lnonu ilkogrellm Okulu
5- Cukurova Haci Ahmet Atil Lisesi
6- Yaregir Melik.ah Anadolu Lisesi
rm
..P""""··<:'~
"~'"
\t ~ Adan~
h...
­
II \filii E~jl.im. ~liidiirlijg.ii.
_,
.
Okulici Bedel'. Egllllnl SPOI ve Inlill.. Subcsi
~l'J.lJ
'
WID
.,
-
10 Kaslm 2011 Per§embe gOnO saat 08.00-17.00 araslnda AtalOrk Parkmdaki AtalOrk
Amb'nda Sayg, Nobet; Tutacak izci Oniteleri;
NOBET SAATLERi OKUL isiMLERi:
08.30-09.30
09.30-10:30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-1330
13.30-1430
14.30-1530
Had,,11 ilkogretim Okulu-Mehmet Aklf ilkogretim Okulu (Izcl Oymagl )
Tahsilli i1kogrellm Okulu-Sureyya Nihat Oral ilkogretlm Okulu (izci Oymag, )
Kenan Cetinel ilkogretim Okulu-Mehmet Adil lkiz ilkogretim Okulu (lzci Oyrnajjr)
Sakrp Sabanci ilkogretlm Okulu-Ahmet Sapmaz ilkogrelim Okulu (lzci Oyrnaqt )
Karshfar ilkogretlm Okulu-Aksernsettin ilkogrelim Okulu (lzci Oyrnaqr)
Barbaros ilkogretim Okulu-lkibinevler ilkbgret,m Okulu (lzci Oymag,)
Kenan Evren ilkogrelim Okulu-Toros ilkbgrelim Okulu (lzci Oyrnaqr)
Saygl Nobeti ile il izci Kurulu Baskanliqmca qorevrendtrnecek yonetim kurulu uyeleri tarafindan
takip edilecek, gerektigi hallerde okul degi~ikligi lzci Kurulu baskanhqinca yaprlacaktir.
n
SAYGI NOBETiNDE GOREVLi YONETiCiLER
08.00--0930
09.30-11.30
11.30-13.30
13.30-15.30
Dervis TiMUR
Mustafa BOYBEK
Muslum KOSE
Ozlem TURKOZ
4-SEYHAN KOL TOR MERKEZi'NDEKi TOREN
MOdOrlOgOmOzce hazrrlanan program saat 10.00'da baslayacaktir. Program a~agldaki sekliyle
uygulanacaktlr.
a-1) SaY9' Durusu istiklal Mar~1
a-2) Ataturk'un sevdlgi sarkilardan olusan koronun konseri
a-3) Siirlerin okunmasi
a-4) GOnGn Onerninl belirten konusrna
a-5) Ataturk'un sevdiqi tOrklilerden olusan koronun konseri
a-6) Film Gosterisl
a-s) Ataturk Orotoryosu
a-7) Fuayede resim ve fotograf sergisinin gezilmesi
4-GOREV VE GOREVLENDiRMELER
4-1 Ataturk'un sevdiqi sark: ve turkulerden olusan konser ve fuayedeki resim ve fotopraf sergisi
Cukurova Anadolu Guzel Saratlar Lisesi Ogretmen ve Oqrencilen taratmdan icra edilecektir. Bu
hususta bizzat okul muduru Reeep TA$ basta olmak uzere koro icin okulun ogre!men ve ogrencileri
fotograf ve resim sergisi icin okulun 6gretmenleri g6revlidir. Koroda g6revli ogrenciler ayru zamanda
istiklal Marsr'ru da soyleyeceklerdir.
,;..., ..:';'
1""'"-
."t
9: '~~'\dana
iI Milli Egitim Mildiiriiigii , ,
.
m,d;,; Bcden Eg;t;m; Spor ve lvcilik 50b'"
"
'-,
\~.f
:: "I
"
.,
lmlirnl
' y
~mNM
~l;I
r,.",," -_ . ., ..;,t"
t
Tel:
O-?_22.4~,~~?:1 ': ] ~~3 - .1
E-",,1. "N,,,dm,b.g,M'
5(}<.j
Internet Adrcs : adanaligheyen ('rg
t:' '~"'~'
._. . .: .:
...
\.
. '.
".­
\~-.
.;«
-_
-"',y...
.
.. ,-­
'
::'
,,'
Fuayede resim ve fotograf sergisi yine bu okul bgretmenleri tarafrndan hazrrlanacakur. Bu
hususta bizzat okul rnuduru Recep TA$ koordinesinde qorevlendirdiqi ogretmenJer ve ogrenci\er
sorumludur.
4~2 AtatOrk Orotoryosu ve film gdsterimi tcm Seyhan Borsa Anadolu Usesi Cgretmen ve Ogrencileri
gorevlidir. Calrsrnalar bizzat okul rnuduru Celal APAK koordinesinde gorevlendirdigi ogretmen ve
ogrenciler taratmdan yurutulecektlr.
4-3 GOnOn onemini belirten konusrna Cukurova Hasan Adair Lisesi Turk Dili ve Edebiyatl Ogretmeni
Bunyarnin DUNDAR tarafmdan yapilacaktrr. Ayru Okul MOdOrlOgOnce de konusrna esnasinca totoqraf
gosterimi projeksiyonda yanstttlacakttr. Cahsrnalar bizzat okul mucnru Erdal SEViM koordinesinde
gorevlendirdigi ogretmenler taranndan yurutulecektir.
4-4 Siir okuyacak ktz ogrenci lcln Cukurova Emine Nabi Menemencloqlu Lisesi, erkek ogrenci icin
Cukurova Ramazan Alii Anadolu Lisesi qorevlidir. ilgili okul mudurtuklerince Turk Dill ve Edebiyati
ogretmenlerinden bir komisyon teskil edilecek, bu komisyon okunacak ~iir metinleri ile ~liri okuyacak
asil ve yedek 6grencileri belirleyecektir. Ogrenciler bu komisyon marifetiyle secilecektir.
4-5 Cukurova Ticaret Borsast Lisesi Mudurtl Mahmut NEVRUZ
~jjr
okuyacaktrr.
4-6 Salonun tertip dOzeni, hazrrlanmast katihrncrlara Ataturk rozetlerinin takrlmaamdan Seyhan Ismet
lnonu KIZ Meslek Lisesi gorevlidir. Bu qorevler bizzat Okul Muduro Zeliha KOFTECi koardinesinde
gorevlendirdigi ogretmen ve ogrenciler tarafmdan yurututecekttr.
4-7 Cukurova Anadolu GUzel Saratlar Lisesi sarkt, turku sozleri He suresiru. Seyhan Borsa Lisesi
Orotoryo metni ve suresi ile gosterilecek filmin orr ornek cd'sini ve suresiru, Cukurova Emine Nabi
Menemencioglu Lisesi ile Cukurova Ramazan An! Anadolu Lisesi siiri okuyacak asil ve yedek ogrenci
isirnleri ile ~iir metinlerini ve suresini, Cukurova Hasan Adah Usesi programda okunacak konusrna
metni ve suresini, aynca yansitrlacak totoqratlann cdsini, Cukurova Ticaret Borsast Lisesi !i'iir metnini
ve sOresini resmi bir ust yazi ile 27 Ekim 2011 Persembe gOnG saat 15.00'a kadar iI Milli Egitim
MOdOrlugu OkuliC;1 Beden Egitimi Spar ve izcilik Subesine elden teslim edeceklerdir.
4-8 Salondaki program akrsmdan Seyhan ismet lnono KIZ Meslek Usesi Beden Egitimi Ogretmeni ve
Koordinat6rO Muhsin YOLCU, Seyhan Celalettin Sayhan ilkogretim Okulu Beden Egitimi Ogretmeni
ve II Okul Futbol Koordinatoru Adnan AVCU ve Cukurova Haci Nazrrn Turgut i1k6gretlm Okulu Beden
Egitimi Ogretmeni Gungor YILDIRM gorevlidir.
n
4-9 Seyhan KOltur Merkezi'ndeki torenin sunuculuqu Yureqir Ticaret Borsast ilkogretim Okulu Turkce
Ogretmeni Aylin YALAY ile Seyhan llcesi TOKi $ehit Fikret Yuksefer i1k6gretim Okulu Turkce
Ogretmeni Ozlern TOMENBATUR tarafindan yaptlacaktrr
4-10 Celenk Sunma Toreni ile Seyhan KOltur Merkezi'ndeki torenin fotoqraf ve kamera yekimlerinde
Seyhan yEP Anadolu lletisirn Meslek Lisesi g6revli olup, Okul MOdOrO Ugur OZEN koordinesinde
okulda gorevlendirdigi kisilerce bu gorev yurutulecekttr.
'i'
"'.."""'''-.
,~."" e~} Ad~<l n Milli Cgitim I'l"fUUu;lUgli
.. ,
e
..
---
Okulit;:l Beclen Egitimi Sror ve iLl:ilik :;lubes!
IIJrriIl]
I!DDI1l
J"
""
INUmt
"
Tel; 0.322.4588371 I~O_; - l'i\l')
E-Mail: 5.DOrOi.Ec.ir.h ...;l~\.lr
internet Adres: lldilnflligheyeti.org
,,
.
,
1.
"
."
";'"
~/
."-.x ;.,;_.'_
4-11 Seyhan Erkek Lisesi Okul Muduru Mustafa DONMEZ koordinesinde gorevli ogretmenleri de
basta olmak uzere 150 (yuz elli) ogrencl, Seyhan lstlklal IIkogretim Okulu Muduru Huseyin OZBEK
koordinesinde g6revli ogretmenleri de basta olmak uzere 75 (yetrnis bes) 6grenciyi en ge~ saat
09.30'da salonda bulunmak uzere Seyhan Belediyesi Seyhan Kultilr Merkezi Mehmet Akif Ersoy
Salonun da hazrr bulunduracaklardrr.
4-12
Seyhan, Yuregir, Cukurova ve Sarrcam ilc;e Milli Egilim Mudurtuklerl Buyuksehir Belediye
smrrlan icerisindeki ih;:esi okullarindan bir kisiyi (yonetici veya 6gretmen) torene katilmak uzere Seyhan
Belediyesi Seyhan Kuttur Merkezi Mehmet Akif Ersoy Salonunda en ge« saat 09.30'da hazrr
bulunduracaklard I r.
4-13 Program He ilgili Genel Prova 3 Kasrrn 2011 Persembe gunu saat 10.00'da Seyhan Belediyesi
Seyhan KOltor Merkezi Mehmel Akif Ersoy Salonunda yaptlacakttr.
4-14 TOm g6revliler prova gunu saat 09.30'da Seyhan Belediyesi Seyhan Kultur Merkezi Mehmet Akif
Ersoy Salonunda hazir bulunacaklardir
ADANA
iL MiLLi EGiTiM MODOROLOGO
r:~fi!!ll
~«r[.]
&mID
\
ii '
Tel: 0.322.--1-588371 i 1303 - 1509
E-~1ail: spClril 1')lmeh,go\' .tr
internet Adres : adanalighcycti.org
t~
;',
\
-
'.,
.', '.
"..
.
"
"
". -." .­

Benzer belgeler

-Profesiir ve Do9entlerin Personel Daire Bagkanlrgrna ve Yardrmcr

-Profesiir ve Do9entlerin Personel Daire Bagkanlrgrna ve Yardrmcr Balrk parazrtlen ve baltklarda a0tr metal birikimi rjzerine galtgmalar yapmrg ormaK. Psrdia Bdlgesi aragtrrmalan ile seramik ve sosyal 9alr9malan yapq s olmak. 1/. ve 16. YUzytl OsmanlFAvusturya si...

Detaylı

f î› - k J ıı Miııı Eğitim Müdürlüğü

f î› - k J ıı Miııı Eğitim Müdürlüğü f)Adaylar slnaV SOnu annl,T.C KimlikNumaralanileMEB守n http〟meb・gOVtr Ve httt)J/abdim.meb.e・OVtrhternetadreslerindenegrenebilecektir.

Detaylı

l - Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü

l - Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ml Merkez Adana Ahsveris Merkczi arasmda imzalanan Ml Mcrkcz Adana Spar Olirnpiyatlan ile ilgili lsblrfigi protokolf ccrccvesinde 11-12~ 13 Mayis

Detaylı

PDF ( 12 )

PDF ( 12 ) Durnlupinar konusrnasmda ATATORK'un «zafer » dusuncesi kapsarrunda vurquladtqi ikinci onernli nokta ulusal egemenlik kavrarrudir. Bu noktaya dikkati cekerken, su qorusler i one surmektedir: « ... B...

Detaylı

PDF ( 9 )

PDF ( 9 ) dogal buyuklugunde, kirni zaman da teleskopik olarak bir dizi secilmis imgeler yoluyla, gorsel empati araciligiyla yasamaruzi saglamak demektir. Bu, kabaca, sinema denilen yeni sanat taranndan sunu...

Detaylı