SİNDİRİM SİSTEMİ PATOLOJİSİ eski

Transkript

SİNDİRİM SİSTEMİ PATOLOJİSİ eski
SİNDİRİM SİSTEMİ PATOLOJİSİ
-Dolaşım Bozuklukları
Cyanos=Konjesyon=Ağız mukozasının mor renkli oluşudur.
Kanama=Enfeksiyöz-toksik hastalıklar, Scorbut,
-Ağızda Rastlanan Yabancı Cisimler
Yem artıkları,kemik parçaları,tahta parçaları
-Stomatitis= Ağız mukozasının yangısıdır.
a)Stomatitis Catharrhalis Acuta: Ağız mukozasının yüzlek sümüksel yangısıdır.
Sebep: Virus,termik-kimyasal etkiler ve enfeksiyonlar
b)Stomatitis Veziküloza: Ağız mukozasının kabarıklı akut yangısıdır.
Sebep: Virus,termik-kimyasal etkiler ve enfeksiyonlar
Şap hastalığının tanıtıcı bulgusudur.
Makro: Ağız mukozası hiperemik 2-7 günde toplu iğne- mercimek büyüklüğünde
kabarcık-vezikül. Kabarcıkların içi önce berrak, sonra bulanıklaşır.
Mikro: Hiperemi,ödem sıvısı, veziküller,lökositler,spinozum hücrelerinde balonumsu
retiküler dejenerasyon
Sonuç: Kabarıklıklar dökülür-sağlam epitel doku rejenere olur. Yaralar komplike
olabilir (irinleşir).
c) Stomatitis Papullosa: Ağız mukozasının kabartılı akut yangısıdır.
Sebep: Virusler, Sto-papullosa Enf-Bovis, Koyun Ektima Kontagiosa Ovis hastalıkları
Makro: Sığır; ağız mukozasında değişik büyüklükte kabartılar, kabartılar çevresinde
kırmızı hale görülür.
Koyun; Commisura labiarum kızarır daha sonra siğillere benzer kabartılar.
Kabartılar irinleşir. Bu lezyonlar baş, meme, tırnak arası, genital organlarda görülür.
Sonuç: Kabarıklar dökülür. İyileşme olur.
Sığırlarda ort, 7-8 günde, koyunlarda 10-14 günde
d) Stomatitis Pustulosa: Ağız mukozasının püstüllü- irinli yangısıdır.
Sebep: Virüsler, At çiçeği
e) Stomatitis Erosiva: Ağız mukozasının sıyrıklı, ülserli akut yangıdır.
Sebep: Virüsler, Sığır vebası, Sığır mukozal has. Viral diare
f) Stomatitis Erosiva et Haemorrhagica: Ağız mukozasının sıyrıklı, kanamalı akut
yangıdır.
Sebep: Virüsler, üre ve diğer zehirlenme olguları
Makro: Ağız mukozasında hiperemik, yer yer kanama ve sıyrıklar vardır.Mukoza
ödemlidir.Dil şişmiş ve mor renktedir.
Görüldüğü en önemli hastalıklar: At vebası, Koyunların mavi dil hastalığı
g) Stomatitis Psödomembranacea: Ağız mukozasının yalancı membranlı akut yangısıdır.
Görüldüğü önemli hastalıklar Coriza Contagiosa Bovum, Sığır vebası
Makro: Sığır vebası: Lezyonlar alt dudağın iç yüzünde, papillalarda, dilin alt yüzünde
oluşur.
Coriza’da
:
Ağız
mukozası,
yutak,
burun
mukozalarında
kızarıklık,
şişlik-
psödomembranlar- kırmızı sıyrıklar
Mikro: Sığır vebası= Malpighi katı hücrelerinde nekroz  Sinsityal dev hücreler
İntrastoplazmik inklüzyonlar
Coriza= Epitel hücrelerde balonumsu dejenerasyon
-Propria mukozada lenfohistiositik hücre infiltrasyonları
-Russel cisimcikleri
-Orta çaplı damar duvarlarında fibrinoid dejenerasyonlu-nekrozlu vaskülitis
Sonuç: Akut viremi sonucu ölüm
h) Stomatitis Diphteroides: Ağız mukozasının difterik yangısıdır.
- Tavuk çiçeği ağızda yerleştiğinde bu tip lezyonlar oluşur.
- Leptospirosis
Makro: Ağız- yutak- burun mukozasında beyaz-katı –peynir gibi yalancı membranlar
oluşur.
Mikro: Çiçek=Str. spinozum hücrelerinde ürer
-Balonumsu retiküler dejenerasyon
-İntrastoplazmik Bolringer Borrel Cisimleri
-Eozinofil lökosit,nekroze olan epitel hücreli-psöydomembran
j) Stomatitis Necrotikans: Buzağı nekrobasillozu, Domuz vebası, Sığır vebası, Domuz
yutak şarbonu,
Makro: Değişik yerlerde sınırlı, büyük derin nekrozlar ve yaralar vardır.
Sonuç: Nekrozlar az ise nedbeleşme-iyileşir.
Yutak şarbonu-Asfeksi sonucu ölüm
Sığır domuz vebası – Ölüm
k) Sto. Purulenta: İrinli yangısıdır.
Sonuç: İrin etkeni
l) Sto. İchorosa Septica: Septik pis kokulu akut yangı. Köpeklerde görülür.
TONSILLITIS NECROTICANS
Bademciklerin nekrozlu akut yangısıdır.
Virüsler, Enf-toksik hastalıklar.
Sığır vebası teşhisi için önemli bir bulgudur.
Makro: Tonsiller kırmızı ve şişkin
- kesit yüzlerinde mercimek gibi nekrozlar.
Sonuç: Sığır vebası ölümle son bulur. Diğerlerinde tedavide iyileşme görülür.
GLOSSITIS AKTINOMYCOTICA
Dilin derin dokularında oluşan özel enfeksiyöz granülom özelliğinde yangısıdır.
Sebep: Actinomyces bovis – kemik aktinomikoz – Aktinobasillus, Lignieresi- yumuşak
doku
Makro: Dilin derin dokularında tek tek düğümler ve büyük sert granülomlar gelişir. Bu
kısımlar ülserlidir ve kesit yüzlerinde irin akar.
Sonuç: Kaşeksi sonu ölüm.
GINGIVITIS ULSEROSA
Diş etlerinin ülserli akut yangısıdır. Köpeklerde görülür.
Sebep: Tartar, diş çürükleri ve vit. C eksikliği.
- Sialolith: tükürük taşları
- Sialoadenitis: tükürük bezlerinin yangısıdır. (Purulent ve kronik)
PAROTITIS: Parotisin yangısıdır.
DİŞLER
-
Diş Aşınma Bozuklukları
Sebepler: Dişlerin sıralanış bozuklukları veya anomalileri
Bazı dişlerin yerinden çıkması
Dişlerdeki yapısal bozukluklar
Çene kemikleri ve eklemlerindeki bozukluklar
Çiğneme bozukluğu
Sonuç: Beslenme bozukluğu oluşur, Bozukluklar kalıcıdır.
-
Fluorosis halinde dişlerde oluşan bozukluklar
Sığır = Kesici dişlerde sarı-kahve renkli veya gri-siyah alacalanmalar oluşur.
Dişler tebeşir manzarasındadır.
Bunlar kronik,fluorosis hallerinde oluşur.
Aşırı aşınma durumları vardır.
Sebep = Sularla.veya yiyeceklerle aşırı fluor alınması
Özellikle genç hayvanlarda görülür
Sonuç = Oluşan bozukluklar kalıcıdır.
Tartır=Diş Taşları
Dişlerin boyun kısımlarında yer alan esmer-boz renkli sert maddeler
Sebep = Alınan yemin bozuk oluşu
Ağız florasının değişmesi
Oluşum = Tükrüğün kolloidal durumu bozulur ve içindeki kireç çöker
Sonuç =
Diş eti yangılarına sebep olur.
Caries = Diş Çürüğü
Diş’de görülen esmer siyah renkte erime olayları
Sebep = Mina ve dentin katlarının kireçsiz kalması ve erimesi
Oluşum = Dekalsifikasyon—Enzimler—Erime→Çürüme
↑
↑
Loktik asit
Bakteriler
Formik asit
↑ Dişde uzun süreli kalan Karbonhidratlı yiyecek artıkları
0ESOPHAGUS=YEMEK BORUSU
-
Oesophaomalacie :Özefagus mukozasının yumuşaması ve yerinden
sökülmesidir.
Oesophagusun Daralması-Stenosis oesophagii: özefagus iç yapının
daralmasıdır.
a)Kompresyon :Dıştan basınç,Tümör,Lenf yumruları,Guatır,Aktinomikoz
granulomu
b)Obturation : Tıkanma(yiyecek parçaları,yabancı cisim)
c)Spastik etkiler: Özefagus kaslarının spazmı ile oluşur.
Özefagus genişlemesi=Dilatatio Oesaphagii: Özefagus iç yapının
genişlemesidir.
Özefagus’ta Divertikül :Özefagusun yersel olarak torba gibi genişlemesidir.
Özefagus’ta Delinme : Değişik sebeplere (travma,kimyasal sebepler komşu
apselerin özefagusa açılması) ilgili olarak özefagusun
bütün katmanlarının yırtılması ve içeriğin dışarı
akmasıdır.
Özefagitis_Oesophagitis : Yemek borusunun akut veya kronik tipte
yangısıdır.Özellikle tavuklarda A yetersizliğinden
oluşan tipi yaygın ve önemlidir.
Ingluvis: Tavuk kursağı
Kursak Tıkanması-(Stenosis Ingluvis) : Kuru tane yemin aşırı yenmesi veya
uzun lifli yemlerin yenmesiyle oluşur.
İngluvitis=Kursak Yangısı : Kursak mukozasının yangısıdır.
GEVİŞ GETİRENLERİN ÖN MİDELERİ
Rumenomalacie= Rumen mukozasının yumuşayarak yerinden sökülmesi
Postmortal tympani = Ölümden sonra rumen ve retikulumun gazla dolup
şişmesi
Postmortal tympani’nin özellikleri
1. Karın organlarında pasif hiperemi yoktur.
2. Serozalar altında peteşi veya ekimozlar yoktur
3. Trachea’da asfeksi belgesi köpüklü sıvı bulunmaz
4.Diafragmada yırtık oluşabilir.Fakat yırtık kenarı kanlı ve ödemli değildir
Ön midelerde rastlanan yabancı cisimler=özellikle sığırlarda önemlidir.
Çoğunlukla yemlerle alınırlar(tel,çivi VB.sivri cisimler)
Plastik,lastik,bez vb.eşyalar (Pika hastalığında)
Tahta,kemik,kiremit parçaları (Pika hastalığında)
SONU= Sivri olanlar delinmeye neden olurlar
Büyük olanlar(bez,naylon vb) geçitleri tıkayıp tympaniye sebep olurlar
Pikanın tespiti için önemli bulgudur.
Ön midelerde rastlanan konkrementler-Bozoare=Conorement:
Bunlar hayvansal ve bitkisel kökenli kıl yumaklarıdır.
a)Zootrichobezoare=
Hayvansal kökenli kıl yumakları
b) Phytotricho bezoare :Bitkisel kökenli kıl yumakları
Ön midelerde delinme = Ön midelerin duvarının delinmesidir.
Sebepleri : 1) Dış sebepler :Travmalar,(Tekme,Boynuz vb)
2)İç sebepler
: Buralarda bulunan çivi vb.sivri cisimler
Ön midelerde yırtılma-Kuptura Phoventriculi
Ön mide duvarlarının yırtılması
Sebepleri : 1)Dış sebepler=Travmatik (Tekme,Çifte boynuz vb)
2)İç sebepler = Akut tympani’ler
Sonu : Geniş olursa dökülen içeriğe bağlı olarak otointoksikasyon putrid
sonucu ölümdür.
ÖN MİDELERDE NEKROZ
Sebepleri :
1. Kimyasal Maddeler
2. Nekroz Basili
3. Taylerioza ilgili kanamalar
Otopside :
Nekroz basiline ilgili olanlar : Rumen,Retikulum,Omazum mukozalarında
dağınık durumda odak şeklindedir.
Mercimek-Nohut büyüklüğündedir.
Yuvarlak-esmer boz renktedir,kesin sınırlıdır.
Derinliğine muskular kata kadar uzanır
Çevrelerinde irinli bir demarkasyon alanı vardır.
Kimyasal maddelerle ilgili olanlar : Değişik şekillerde olup,renkleri kimyasal
maddeye göre değişir.
Taylerioza ilgili olanlar :Mercimek büyüklüğündedir.Çevrelerinde ince bir
halka biçiminde kanama alanı bulunur.
Sonu : Olayların bazıları delinme ile ve ölümle son bulur
Çoğunluğu ise nedbeleşme ile iyileşir.
•
ÖN MİDE YANGILARI
a)Rumenitis : Rumenin yangısıdır.
b)Retikulitis: Retikulumun yangısıdır.
c)Omasitis : Omasumun yangısıdır.
Yangılar bu üç bölümde görülür.
Sebepler :
Primer Sebepler
:Fiziksel ve kimyasal etkenler
Sekunder Sebepler :Hastalıklar(Çap,Sığır Vebası,Koyun Çiçeği)
ÖN MİDELERİN GENİŞLEMESİ
DİLATATİON VE TYMPANİ’LER
1. Akut Timpanik Genişlemeler
a)Primer akut timpanik genişlemeler : Hayv.karbonhidrat veya
baklagillerden zengin yemlerle
beslenmesi,donmuş yemler,
bozulmuş yemler,ilkbaharda birden
bire yeşil yeme geçiş
b)Sekunder akut atimpanik genişlemeler: Rumende ve Retikulumda
oluşan gazların çıkışının
engellenmesiyle olur.
Sebep :
Özefagus veya kordia’nın yabancı cisimlerle tıkanması,ön mideler arasındaki
geçitlerin tıkanması,Rumen hareketlerini engelleyen yapılar.
2.Kronik timpanik genişlemeler: Ön midelerde genellikle her yemden sonra
oluşan gazlarla ilgilidir.
Sebep: ön midelerde atoni,parezis,sindirim organları üzerine yapılan basınç
(tümör,apse,lenf düğümü büyümesi)
ÖN MİDELERİN TİMPANİK DİLATASYONLARINDA GÖRÜLEN OTOPSİ BULGULARI
1. Kan koyu kırmızı ve iyi pıhtılaşmamıştır.
2.Biriken gazla ilgili ön mide ve karın duvarı aşırı gergindir.
3.Akut olaylardaki gaz birikimi,kronik’e göre daha fazladır.
4.Akut timpanilerde oluşan gaz bol köpüklü ve ekşi kokuludur.
5.Karın organlarında pasif hiperemi vardır.
6.Karaciğer,dalakta basınç anemisi vardır.
7.Akciğerde pasif hiperemi ve ödem vardır.
8.Trakea ve bronşlarda köpüklü sıvı bulunur.
9.Seröz boşluklarda sıvı toplanır.
10. Kalpte akut dilatasyon görülür
3. Akut Alimenter Dilatasyon
Hayvanların bir öğünde aşırı miktarda tane veya kuru yem yemeleri
Yenen yemin şişmeye elverişli oluşu
Otopside : Ön midelerde aşırı miktarda,ekşi kokulu,şişmiş durumda yem
kitlesi bulunur.Bu yem kitlesinin yaptığı basınç sonucu mide
duvar kontraksiyon yapamaz ve yemler olduğu gibi kalır.
MİDE ÜLSERLERİ(Ulcus Ventriculi)
Mide ve abomazum mukozasında oluşan değişik çaptaki yaralardır.En fazla
sığırlarda görülür.
İki çeşittir.
1.Peptik Olmayan Mide ülseri
Derin nekrozların yerinden düşmesi,tümörlerin üst kısımlarının yaralanıp
açılması
2.Peptik Ülserler :
Mide mukozasının yersel olarak mide salgısıyla sindirilmesi.
Sebepleri :
a)Mide mukozasındaki lokal kan dolaşımı bozuklukları ve nekrozlar:(Şap,sığır
vebası,Tayleriöz,Koriza
gangrenoza
bovum
gibi
hastalıklar.Ayrıca
mide
mukozasındaki küçük damarların emboli-tromboz ile tıkanması)
b) Travmatik etkenler :Mide mukozasını yaralayan olaylar.Örneğin yeni sert yeme
başlayan buzağılarda alınan sert yemin abomazum mukozasını yaralaması
Oluşumu :
1. Değişik sebeplere bağlı mukozada sıyrık,yara vb.oluşur.
2. Oluşan lezyonlar üzerindeki ölü doku mide salgısı tarafından sindirilir.
Makroskobi :
Nekrozların yerinde oluşan : Kesin sınırlı,yuvarlak,esmer nekrotik
kanamalı şekildedir.
:Serozaya kadar uzanabilir.Diplerindeki kıl,
Derin Olanlar
kum gibi yabancı cisimler bulunabilir.
Yırtılma varsa
:Akut ve yaygın peritonitis görülür.Mide duvarı
komşu organlara yapışır.
SONU : 1. Çoğunlukla kısa sürede iyileşir.
2. Sayı çok ise veya ülser genişse iyileşme olsa bile mide büzüşür ve
kum saat gibi bir görünüm alır.
3.Delinebilir.
MİDE KANAMALARI
Sebepleri:
Kimyasal
maddeler,Travmalar,Anthrax,Domuz
ve
Tavuk
Castle,Köpek leptospirozu,Sığır piroplazmaoz,Taylerioz parazitler.
BAĞIRSAKLARDA PATOLOJİK DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ
vebası,New
1. Volvulus Mezenteriyalis.Jejuni et ilei
İnce bağırsağın en çapı çevresinde mezenteriumları ile birlikte dönmesi.Atlarda
sık görülür.
Sebepleri :
Aşırı bağırsak peristaltiği
Hayvanın yaptığı aşırı hareketler.
2.Volvules Nodosus
Bağırsakların düğümlenmesidir.
3.İnvaginatio İntestini
Bir bağırsak kısmının kendisinden sonra gelen veya önünde bulunan bağırsak
kısmı içine girmesi olayıdır.
4.Rotatio Coli
Kolonların uzun çapı çevresinde dönmesidir.
5.Rotatio Seki
6.Tortio Coli
Kolonların en çapı çevresinde dönmesi
7.Flectio coli ve flectio seki
Kolon ve sekumda dirseklenme
8.Prolapsus ani etrecti
Anüs ve rectum mukozalarının,bazen bütününün anüsten dışarı çıkması olayıdır.
BAĞIRSAKLAR-İNTESTİNUM
Bağırsaklarda Rastlanan Konkrementler
a)Bağırsak Taşları-Enterolith =Midede HCL azlığı + Amonyak
b)Bitkisel Kıl Yumakları
= İnce bitkisel yapılar + Amonyak + Magnezyum
c)Hayvansal Kıl Yumakları
= Yalama hastalığı
d)Hemikonkrement Yumakları =
e)Konglobat
= İyi sindirilmemiş besin yumakları
Konkrementlerin Sonu ve önemi
-
Bağırsakları tam olarak tıkarlarsa,Mide’de yerine görede bağırsaklarda sekunder
dilatasyon veya timpani oluştururlar.
-
Bağırsakların tam tıkanmasına İLEUS denir.
-
Tam tıkanma sonucu mide-bağırsak yırtılmaları oluşur.
-
Tam tıkanma sonucu hayvan 24 saat içinde ölür.Ölüm sebebi kalp durması
septik peritonitise ilgilidir.
-
Bunlar hayvanda Beslenme ve Sindirim bozukluğunu belgeler.
Bağırsaklarda stenoz ve obturasyon
Bağırsak lumenlerinin daralması veya tamamen tıkanmasıdır.
Sebepleri :
a)Dışardan bağırsak üzerine yapılan basınç
b)İçeriden kum,taş vb.yabancı cisimler,bağırsak konkrementleri
Sonu :
Bir iki gün içinde ölüm oluşur.
ölüm,Yırtılma varsa otointoksikasyon putrid
Yırtılma yoksa otointoksikasyon sonucudur.
Bağırsaklarda Dilatasyon
Bağırsakların genişlemesi halidir.
- Akut timpanik bağırsak genişlemesi
- Alimenter bağırsak genişlemesi
SONU:Asfeksi ve kalp durması
Diafagma veya mide yırtılması.Bağırsağın kendisinde yırtılma.
EVENTRASYON
Tanım : Bağırsakların karın boşluğu dışına çıkmasına denir.
İkiye ayrılır.
A) Eventratio simplex: Bağırsakların tamamı veya bir kısmının periton ile sarılı
olmadan karın boşluğu dışına çıkması
B ) Eventratio hernialis:Bağırsakların periton ile sarılı olarak dışarı çıkması (deri altına
veya herhangi bir kanala)
A) Eventratio simplex: karın duvarında doğuştan veya sonradan gelişen bir delik
vardır.
oluştuğu yere göre alt gruplara ayrılır:
a) Eventratio fissuralis: Karın duvarında doğuştan var olan geniş yarıktan
bağırsakların çıkması örn: Shistosoma reflexum
b) Eventratio umblicalis: Açık kalan göbek deliğinden bağırsakların çıkması
c) Eventratio percuteneum: Karın duvarlarında sonradan gelişen delikten bağırsakların
çıkması
d) Eventratio rectalis: Rektum duvarındaki delikten bağırsakların çıkması
e) Eventratio uterina :uterus duvarında açılan delikten bağırsakların çıkması
B)Eventratio Hernialis(FITIK): Karın duvarından çıkan bağırsaklar periton ile sarılıdır.
İki çeşittir.
1) Dış Herniler
a)Hernia
abdominalis(Karın
fıtığı):Karın
boşluğundaki
bir
delik-yarıktan
bağırsakların deri altına çıkması
b)Hernia umblicalis(Göbek fıtığı): Göbek deliğinden bağırsakların deri altına
çıkması
c)Hernia inguinalis(kasık fıtığı):Erkeklerde kanalis inguinalise veya cavum
vaginaleye bağırsakalrın girmesi
d)Hernia perinealis:Perineum bölgesinde fıtıklaşma
e) Hernia femoralis: Femur kanalına bağırsakalrın girmesi
2) İÇ HERNİLER
a) Hernia diafragmatika : Diaframadaki yırtıktan karın organlarının göğüs
boşluğuna girmesi
b) Winslovi Fıtığı :
Winslovi kanalına bağırsaklar ve omentumun girmesi
c)Hernia Omentalis : omentum içine bağırsakların girmesi
d) Hernia mezenterialis: Mezenteriumdaki yırtıktan bağırsakların omentum
içine girmesi
e)Ligament Fıtığı : karın organları arasındaki ligament yırtıklarına
bağırsakların girmesi
ENTERİTİSLER
1.Akut Kataral Barsak Yangısı – Enteritis Cat.Acuta
-
Barsak mukozasının akut sümüksel yangısıdır.
Sebepleri : Özel olmayan hastalık etkenleri
Özel hastalıklar : E-coli Enf.Paratifo,pullorum, kedi viral enteritis,küf mantarı
zehirlenmeleri
Makroskobi : Anus çevresi sulu gaita ile bulaşıktır.
- Barsak serozası kırmızımtraktır
- Mezenterial damarlar hiperemiktir,lenf yumruları büyümüş
- Mukozalar kırmızıdır.
- Mukozalar ödemlidir,mukoza üzerinde sümüksel eksudat bulunur
- Rayer plakları şiş ve hiperemiktir.
- Enteritis cat.acuta erosiva et ülseroze
Mikroskobi:
Damarlar dolgun,lam-epitelyalis dökülmüş proβria ve submukozada
sık ve yaygın lökosit infiltrasyonu lenf yumruları hiperemiktir.
2.Kronik Kataral enteritis-Süregen kataral barsak Yangısı
-
Barsak mukozasının süregen sümüksel yangısıdır.
Sebep : Paraziter irritasyonlar,siroz,kalp hastalarına ilgili pasif hiperemiler
- Farklı Tipleri vardır. Ent.cat.chorinica hipertrofikans, Ent.Cat.Chorinica
atrofikuns,Ent.cat.chroni.polpypasa
Makroskobi : - Barsak duvarı değişik oranlarda kalınlaşmış veya incelmiştir.
- Mukozalar solgun ve mat görünümdedir.
- Pasif hiperemi varsa seroza mavimsi görünümdedir.
3.Kanlı Barsak yangısı-Enteritis Hemorshagica
Barsak mukozasının kanamalı,sümüksel yangısıdır.
Sebepler
:
Anthraks,tavuk
kolerası,tavuk
Newcastle
enterotoksemi,barsak parazitleri,parva viral enteritis
köpek
leptospria,koyun
Makroskobi : Seroza koyu kırmızı,mezenterial lenf yumruları büyük ve kırmızımtırak
remkte,mukoza
koyu
kırmızı,ödemli,lümende
çukolata
görünümlü
eksudat
birikim,yaralar vardır-carbuncal
Mikroskobi : Kapillar damarlarda bozukluklar vardır.Kanama sızma veya damarın
yırtılması ile olur.
- Etkene bağlı olarak parazitler görülebilir.
Sonu : Çoğunlukla ölümdür.
4.İrinli-Prulent-barsak yangısı-Enteritis Prulenta
Barsak mukozasının irinli-yüzlek akut yangısıdır.
Sebepleri : E.coli,salmonella pullorum-,irin yapıcı bakterier
Makroskobi :Anüs çevresi beyaz koyu dışkı ile kirlidir.
Barsak lümeninde kıvamlıca beyaz eksudat bulunur.
5.Enteritis psevdomembraneccea,yalancı membranlı Barsak yangısı
- Barsak mukozasının fibrinli-differik yangısıdır.
- Toksik maddeler,küflü yemler,sığır,domuz ve başı
- Salmanella Enf.Kedi viral enteritis,
Makroskobi :Mukoza deri üzeri psevdomembranla örtülüdür.
Enteritis Tüberküloza
-
Barsak mukozasının düğümcüklü,ülserli,kronik granülomatöz yangısıdır.
-
Tavuk ve domuzlarda daha fazla görülür.
-
Bulaşma çoğunlukla sindirim yoluyla olur.
-
Kan yolu ile bulaşma daha nadirdir.
-
Lezyonlar çoğunlukla ileum,sekum ve daha ileri bölümlerdedir.
-
Bu kısımlrda farklı genişlikte ülserler ve düğümcük yapıları görülür.
-
Tam olmayan primer kompleks söz konusudur.
-
Kanatlı tüberküloz lezyonları farklıdır.
-
Bunlarda lezyonlar mukoza ve subserozada yerleşir ve açık tüberküloz özelliğindedir.

Benzer belgeler