4. sınıflar veli bülteni

Transkript

4. sınıflar veli bülteni
4. SINIFLAR VELİ BÜLTENİ
Sayı: 1
Tarih: 08.09.2014 – 24.10. 2014
Sayın Velilerimiz,
2014-2015 öğretim yılına büyük bir heyecanla başladık. Bu hafta (0812 Eylül) sınıfımız ve okulumuzda, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı için gereken
ihtiyaçlarımızı sorguladık. Hangi kurallara ihtiyacımız olduğunu tartışarak sınıf
sözleşmelerimizi oluşturduk. Tatil anılarımızı birbirimizle paylaştık.
Türkçe ve Matematik derslerini kapsayan hazıroluşluk etkinlikleri yaparak öğrencilerimizin
okula hazıroluşluklarını tespit ettik. Bu etkinlikler sonucunda olası eksik öğrenmelerimizi
tamamlayıcı çalışmalar yapılacaktır.
15 Eylül 2014 tarihinde, ilk PYP ünitemiz olan “Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim” ünitesine
başlanılacaktır.
Fen ve Teknoloji:
Sorgulama Ünitesi
Tema: Kim Olduğumuz
Ünite Adı: VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
Ünite Süresi: 15 EYLÜL-24 EKİM 2014
Ana Fikir: Vücudumuzu tanımak ile sağlıklı yaşam arasında ilişki vardır.
Bu sorgulama ünitesinde vurgulanacak anahtar kavramlar:
Şekil, İşlev, Bağlantı
Beceriler: Öz yönetim becerileri (Güvenlik, sağlıklı yaşam biçimleri, bilinçli seçimler
Düşünme becerileri (bilgi edinme)
Tutumlar: Merak ve Değer bilme
Öğrenen Profilleri: Araştıran-sorgulayan ve Dengeli
Sorgulama Maddeleri:
1) İnsan Vücudu ve Yapısı
2) Vücudumuzdaki Sistemler
3) Yaşamı Sağlıklı Hale Getirmenin Yolları
Önemli Günler:
İlköğretim Haftası (Okulların açıldığı ilk hafta)
Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)
İstanbul’un Kurtuluşu (6 Ekim)
Bu Ünitede Sosyal Bilgiler Derslerinde:
Ünite: Kendimi Tanıyorum
1. Konu: Sosyal Bilgiler dersinin işleyişi hakkında bilgi verme


Sosyal Bilgiler dersinde sosyal becerileri kazanma
Sosyal Bilgiler dersinin tanıtılması, yıl içinde işlenecek ünitelerin paylaşımı
2. Konu: Benzer ve Farklı Yönlerim
 Bireysel farklılıklarımız
3. Konu: Duygularım Düşüncelerim
 Duygularımı, düşüncelerimi nasıl ifade edebilirim?
 Duygu ile düşünce arasındaki ilişki
4. Konu: Başkalarına Saygılıyım
 Başkalarının duygu ve düşüncesine saygılı olma
5. Konu: Yaşadıklarımı Sıralıyorum
 Yaşamına ilişkin tarihsel sıralama
6. Konu: Ülkemin Vatandaşıyım
 Resmi kimlik belgesindeki bilgileri analiz etme
Bu Ünitede Türkçe Derslerinde:
Türkçe dersi; okuma-anlama, dinleme-izleme, konuşma, yazma, dilbilgisi alanlarından
oluşmaktadır. Söz konusu alanlarla ilgili kazanımlar doğrultusunda, öğrencilerimizi
geliştirmek için Türkçe derslerimiz, öğrenci merkezli ve yapılandırmacı yaklaşımla
planlanmaktadır. Ayrıca tüm bu becerilerin kazanılması için “kitap okuma” alışkanlığının
edinilmesi ve bu alışkanlığın yerleşmesi önemsenmektedir.
Okuduğunu anlayan, düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak özgürce ifade edebilen, eleştirel
düşünme becerisine sahip öğrenciler yetiştirerek, öğrencilerin yaratıcılıklarını desteklemek
amacıyla; okuma-anlama, noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanma, yazım kuralları,
sayfa düzeni oluşturma, görselleri yorumlama, anlamlı ve kurallı cümle kurma, eylemde
zaman konuları ile ilgili uygulamalar bu ünite süresince, “Büyülü Parmak” kitabından
yararlanılarak yapılandırılacaktır.
Neler Öğreneceğiz?











Ses, hece ve kelime çalışmaları
Eş ve zıt anlamlı sözcükler
Cümle bilgisi
Metin okuma - anlama çalışmaları 5N 1K (ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim)
Ünite ile ilgili dinleme metinleri
Dinledikleri ve izledikleri ile ilgili anlama - konuşma etkinlikleri
Resimlerden öykü yazma ve öykü tamamlama çalışmaları
Dinleme kuralları
Noktalama işaretleri
Kitap inceleme çalışmaları
Deyim ve atasözleri
Bu Ünitede Matematik Derslerinde;
Matematik dersinde kavram ve kurallar birbiri ile çok sıkı bir ilişki içindedir; öğrenilenlerin
örnek ve uygulamalarla desteklenmediği takdirde gittikçe soyutlaşması Matematik dersinin
öğrenciler tarafından zor ve korkulacak bir ders olarak algılanması yanlışına neden
olmaktadır. Bizler ilk olarak, matematiğin sevilen, kolay anlaşılan, günlük hayatta
uygulanabilen ve korkulmayan bir ders haline gelmesini hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda
derslerimizde öğrencilerimizin interaktif oyunlar, somut materyaller yardımı ile sürece
aktif katılımlarını önemsiyoruz.
Matematik dersinde öğrencilerimizde geliştirmeyi
planladığımız başlıca becerileri ise; problem çözme,
akıl yürütme, konular arasında ve diğer derslerle
ilişkilendirme yapabilme olarak sıralayabiliriz.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu öğretim yılında da bir
dönem içinde üç ara değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca
süreç içindeki öğrenmeleri destekleyebilmek amacıyla
konu bazlı değerlendirmeler ve süreç, sonuç
değerlendirme ölçekleri uygulanacaktır.
Neler Öğreneceğiz?
 Sütün grafiği oluşturup, yorumlayacağız.
 4,5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okuyup, yazacağız.
 4,5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki
rakamların basamak değerlerini belirteceğiz.
 4, 5 ve 6 basamaklı sayıları çözümleyeceğiz.
 En çok 6 basamaklı doğal sayıları sıralayacağız.
 Yıl, ay, hafta, gün arasındaki ilişkileri öğreneceğiz.
 En çok 4 basamaklı sayılarla toplama işlemi yapacağız.
 4 basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapacağız.
 Toplama/çıkarma işlemi gerektiren problemler çözeceğiz ve kuracağız.
 Çarpmada değişme özelliğini öğreneceğiz.
 3 basamaklı doğal sayıları kısa yoldan çarpma (10,100 ile) yapacağız.
 Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirleyeceğiz.
 3 basamaklı sayıları 2 basamaklı sayılara böleceğiz.
 10,100 ve 1000’e kısa yoldan bölmeyi öğreneceğiz.
Bu Ünitede Düşünme Becerileri Derslerinde;

Düşünme Becerileri dersimizin amaçlarını ve hedeflerini
belirleyeceğiz.

Öğrencilerimizin bu dersten beklentilerinin ve bu dersin
öğrencilerimize kazandırdığı becerilerin üzerinde duracağız.

Düşünme ve düşünme yöntemlerinin bize sağladığı katkıları
tartışacağız.



İlkel düşünceden felsefi düşünceye kadar insanoğlunun geçirdiği süreçler üzerinde
duracağız.
Bilimsel/felsefi düşünmenin özelliklerine ve önemine değineceğiz.
“Bilgi”nin hayatımızdaki yerini ve önemini tartışıp, doğru bilgiye ulaşmada
izlediğimiz yolları konuşacağız.
Ölçme - Değerlendirme Uygulamaları
 Hazıroluşluk değerlendirmeleri
 Çalışma sayfaları ve hafta sonu ödevleri ile geri bildirim sisteminin oluşturulması
 1. laboratuvar izleme değerlendirmesi
 1. ara değerlendirmeler
 Sınıf içi sözlü ve yazılı değerlendirmeler
 Süreç ve sonuç değerlendirmeleri
Bu ünitede bizi şu konularda destekleyebilirsiniz:
 Yazılı ve görsel kaynakların (fotoğraflar, CD, video kasetler vb.)
okula gönderilmesi,
 Sorgulama ünitemiz boyunca verilecek araştırmaya yönelik ev
çalışmalarına destek olunması.
Eğitim-öğretim sürecimizde bizi şu konularda destekleyebilirsiniz:
 Öğrencilerimizin okuma becerilerini geliştirmek için her gün yarım saat kitap okuma
ortamının oluşturulması,
 Okul tarafından sizlere gönderilen evrakların incelenerek, geri dönmesi gerekenlerin
belirtilen tarihlerde ulaştırılmasına özen gösterilmesi,
 Öğrencilerimizin dinleme becerilerini geliştirmek amacıyla onlara kitap okunması,
 Öğrencilerimiz için süreli bir dergiye abone olunması. ( National Geographic Kids,
Bilim Çocuk vb.)
Tema Boyunca Yaralanacağımız Kaynak Kitaplar Ve Ders Kitapları:
TÜRKÇE:
 Büyülü Parmak
 Geliştiren Türkçe – Dil ve Anlam Bilgisi
 İlköğretim Türkçe-4 Ders ve Çalışma Kitabı
FEN ve TEKNOLOJİ:
 İlköğretim Fen ve Teknoloji-4 Ders ve Çalışma Kitabı
SOSYAL BİLGİLER:
 İlköğretim Sosyal Bilgiler-4 Ders ve Çalışma Kitabı
MATEMATİK:
 İlköğretim Matematik-4 Ders ve Çalışma Kitabı
 Geliştiren Matematik
 Hafta sonu ve hafta içi ödevleri, 19.09.2014 tarihinden itibaren K12Net
Öğrenci Bilgi Sistemi’nde yayımlanmaya başlanacaktır. Sistemle ilgili
detaylı bilgilendirme bu tarihten önce velilerimize iletilecektir.
İNGİLİZCE
Yeni eğitim öğretim dönemine başladığımız ilk haftada
öğrencilerimizle tanışma, tatil zamanını paylaşma ve okul
yaşamımız etkinliklerine giriş yapılacaktır. 26 Eylül tarihinde,
Avrupa Diller Günü kutlaması etkinliklerinde öğrencilerimizin
çeşitli
Avrupa
farkındalık
ülkelerinin
geliştirmeleri
kültürel
özellikleri
hakkında
hedeflenmektedir.
Kutlama
kapsamında öğrencilerimizin araştırma becerilerini kullanarak
çeşitli Avrupa ülkelerini ve dillerini araştırmaları planlanmıştır. Öğrencilerimiz bu etkinliği
takiben elde ettikleri verileri sınıf ortamında sunacaklardır. Bu etkinlikle öğrencilerimizin çok
dilliliğin önemini kavramaları ve kültürler arası anlayışı geliştirmeleri hedeflenmektedir.
PYP ünitesi “Vücudumuzun Bilmecesi” ile paralel olarak öğrencilerimizle vücudun bölümleri
ve iskelet sistemi ile ilgili kelime kullanımı, dinleme, okuma, konuşma, yazma, soru sorup
cevaplama, canlandırma ve interaktif oyun aktiviteleri planlanmaktadır. Öğrencilerimizin ünite
kapsamında farklı besin gruplarını inceleyerek, yiyecek seçimleri konusunda farkındalık
geliştirmeleri
beklenirken,
aynı
zamanda
yiyeceklere
neden
ihtiyaç
duyduğumuz
doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalar ile öğrencilerimizde öz yönetim
becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda evde ve markette uyguladığımız
alışveriş alışkanlıklarımızın sağlığımız üzerindeki etkileri incelenirken, bilinçli seçimlerin
geliştirilmesi planlanmaktadır. Öğrencilerimizin ünite sonunda sağlıklı yiyecek seçimleri ve
yaşamımıza etkileri üzerine bir proje çalışması yapmaları ve bu çalışmalarını arkadaşlarına
sunmaları hedeflenmektedir.
Yıl boyunca kullanılacak olan MyOn dijital kütüphaneden Vücudumuzun Bilmecesi ünitesi ile
ilgili hikâye ve kurgu olmayan kitaplar okunacaktır.
Öğrencilerimiz World Wonders 1 kitabından 1. ünite “Family&Friends” (Aile ve Arkadaşlar) ve
2. ünite “My Favourite Things” (Sevdiğim şeyler) ile yapılan dil etkinlikleriyle öğrencilerimizin
dinleme, karşılıklı konuşma, sözlü iletişim, sözlü üretim ve yazma becerileri geliştirilecektir.
Hafta sonu ödevlerimiz K12Net Öğrenci Bilgi Sistemi’nden takip edilebilecektir.
SİZLERE NOTUMUZ:
26 Eylül 2014 tarihinde öğrencilerimizle birlikte “Avrupa Diller Günü”
kutlanacaktır.
Salı ve perşembe günleri öğrencilerimize World “Wonders Activity Book”larından ya da My
ON dijital kütüphaneden kısa ev çalışmaları verilebilecektir.
Öğrencilerimiz için yararlı olabilecek linkler:
http://www.magickeys.com/books/
http://www.funenglishgames.com/grammargames/verbnounadjective.html
www.facthound.com
http://kidshealth.org/kid/stay_healthy/
BEDEN EĞİTİMİ
Öğretim yılının ilk haftasında derslerimizde, temel katılım bilgileri
paylaşılacaktır. Derslerimizde düzen alıştırmaları, yapay kaya tırmanışı, masa
tenisi ve hemsball çalışmalarına yer verilecektir.
“Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim” ünitesinde solunum sistemi ile dolaşım
sistemi arasındaki bağlantılar, egzersiz yaparak kalp atım sayısı üzerinden
yapacağımız grafik ve ölçümlerle, öğrencilerimizle birlikte çözülmeye
çalışılacaktır.
Dersimize dair aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda bizleri destekleyebilirsiniz:
 Öğrencilerimiz derslere, okulun belirlediği beden eğitimi dersi kıyafetleri ile katılırlar.
 Mazereti olan öğrenci, velisinden mazeret belgesi getirir ve öğretmeninden onay
alarak dersi izler.
 Beden Eğitimi dersinin olduğu günlerde öğrenciler, yanlarında yedek tişört veya
atlet bulundururlar ve ders sonunda soyunma odalarında giysilerini değiştirirler.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
“Bilgisayar Sistemi” ünitesinde bilgisayar parçalarının
görevlerini anlatan “Donanım” isimli sunum izlenecektir.
Geçmişten günümüze teknolojinin geldiği noktayı görmek
amacıyla bilişim teknolojileri katımızda bulunan donanım
sergisi gezilecektir. Windows işletim sistemini tanıma ve
klasörlerle çalışma etkinlikleri yapılacaktır.
“Vücudumuzun
Bilmecesini
Çözelim”
teması
kapsamında “Bilgisayar ve Sağlık” konulu video
izlenecektir. Bilgisayar kullanırken ne gibi yanlışlıkların
yapıldığı konuşularak farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. “Bilgisayar ve Sağlık” konulu
Padlet Web 2.0 aracıyla duvar panosu çalışması yapılacaktır.
Ünite sonunda bilgisayar ve sağlık konusunda öğrencilerde
gerekli farkındalığın yaratılması, öğrencilerin aktif rol aldığı
uygulamalar ile bilgisayar kullanırken nelere dikkat edilmesi
gerektiğini öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Wordle aracı ile bilgisayar ve sağlık konusundaki
farkındalıklarını görmeleri için kelime bulutu çalışması
yapılacaktır.
GÖRSEL SANATLAR
Eylül ayının ilk haftasında, tanışma etkinlikleri, araç-gereç tespiti, atölye
sorumluluklarımız konularında öğrencilerimizle paylaşımlarda
bulunulacaktır.
İkinci haftadan itibaren ”Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim” ünitesi
kapsamında etkinlikler gerçekleştirilecektir.
Eylül ve ekim aylarında, “İnsan vücudu ve yapısı” sorgulama
maddesi çerçevesinde iki boyutlu yüzey çalışmaları ve
“Vücudumuz nasıl hareket ediyor?” sorusundan yola çıkarak
farklı materyallerle insan figürü oluşturma çalışmaları
yapılması planlanmaktadır.
Etkinlik sonucunda ortaya çıkan ürünlerden oluşacak sergimiz,
Ekim ayının ilk haftasında Kültür Merkezi 2 Fuaye alanında ve
sınıf katlarında izlenebilecektir.
SERAMİK
Eylül ayında seramik dersinde yapılacak çalışmalar
hakkında öğrencilere bilgi aktarılacaktır. Seramik
sanatının tarihi, seramiğin gündelik hayatımızdaki
yeri ve temel şekillendirme teknikleri ile ilgili bilgi
verilip üç boyutlu temel şekillendirme teknikleri
gösterilecektir.
MÜZİK
Eylül ayında, öğrencilerimizle bir yıl boyunca yapacağımız müzik
dersi çalışmaları hakkında paylaşımlarda bulunarak İstiklal Marşı ve
Terakki Marşı’nı doğru ve güzel söyleme çalışmaları yapılacaktır.
4. sınıflar düzeyinde iki şubeyi birleştirip farklı alanlarda branş (Koro, Keman, Gitar, Okul
Çalgıları-Flüt ve Orff çalgıları) çalışması yapmak amacıyla, öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda gruplara ayrılacaktır.
“Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim” ünitesi ile ilgili olarak; insan sesinin oluşumu, ses
sağlığımızı koruma yolları ve doğru nefes alma ile ilgili bilgiler verilerek çeşitli uygulamalar
yapılacaktır.
KÜTÜPHANE
“Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim” ünitesi ile ilgili kütüphanede
bulunan kaynaklardan oluşan bir stant hazırlandı. Öğrencilerimizin,
tema süresince bu kaynakları inceleyerek, araştırma ve sorgulama
becerilerini geliştirmeleri amaçlandı.
Bu yıl da kütüphane yerleştirme düzeni olan Dewey Onlu Sınıflama
Sistemi, kütüphane kaynaklarının neler olduğu ve bu kaynakların
nerede, nasıl bulunacağı, kaynaklardan nasıl araştırma yapılacağı
konuları hakkında bilgilerin verileceği bilgi okuryazarlığı programına
devam edilecektir.
Ünite süresince öğrencilerimizin yararlanabileceği bazı kitapları
sizlerle paylaşmak istedik. Sizler de bu kitapları öğrencilerimizle
beraber kütüphane ortamında inceleyebilirsiniz.
Kitap Adı
Kanka Bey’in İnsan Vücudu
Dersleri
Vücudumuz
İncan Vücudu
İnsan Vücudu
İnsan Vücudu
Vücuduzu ve Siz
Larousse İnsan Vücudu
Atlası
Vücudumuz Nasıl Çalışır?
Yazarı
Michael Cox
Yayınevi
Beyaz Balina Yayınları
Fabienne Moreau
Robert Coupe
Jo Connor
Kirsten Rogers
Susan Meredith
-
ODTÜ Yayıncılık
Doğan Egmont
Türkiye İş Bankası
İletişim Yayınları
TÜBİTAK
Mandolin
Dan Green
Türkiye İş Bankası
OKULDA IB
2011 yılı sonunda çalışmalarına başlayan okulumuz Özel Şişli Terakki Anaokulu ve
İlkokulu, 15 Ağustos 2014 tarihinde 1184 IB-PYP dünya okulu arasına katıldı.
Başarılı ve mutlu bir eğitim öğretim yılı dileriz.
Etkinliklerimize ve görüntülerine okullarımızın Facebook resmi fan sayfası
www.facebook.com/terakkivakfiokullari adresinden ulaşabilirsiniz.

Benzer belgeler

1. sınıflar veli bülteni

1. sınıflar veli bülteni köşeleri(dil, matematik ve araştırma-sorgulama köşeleri) ve bu köşelere ait malzemelerin hangi amaçla kullanılacaklarını öğrendik. Okul yaşantımızda daha verimli, planlı ve organize olmak için sını...

Detaylı

Önemli Günler: İlköğretim Haftası (Okulların açıldığı ilk hafta

Önemli Günler: İlköğretim Haftası (Okulların açıldığı ilk hafta Our Discovery Island 3 kitabımızın “Welcome” ve “Free Time” ünitelerinde sayılar, alfabedeki harfler, altında, üstünde gibi yer bildiren basit kelimeler ve ana renkler, günün bölümleri, aylar, aile...

Detaylı