T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Transkript

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENĠ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
01-15 Mayıs 2013
Yayımlandığı Tarih
15 Mayıs 2013
Sayı
2013-09
ĠÇĠNDEKĠLER
-
-
-
-
-
Türkiye Demiryolu UlaĢtırmasının SerbestleĢtirilmesi Hakkında 6461 Sayılı
Kanun
(R.G. 01 Mayıs 2013 – 28634)
Türk-Özbek Kara UlaĢtırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün
Onaylanması Hakkında 2013/4421 Sayılı Karar
(R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635)
Zonguldak Limanı Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 2013/4547
Sayılı Tüzük
(R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635)
Giresun Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 2013/4548
Sayılı Tüzük
(R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635)
Samsun Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 2013/4549
Sayılı Tüzük
(R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635)
Trabzon Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 2013/4550
Sayılı Tüzük
(R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635)
Balıkesir Merkez Havalimanı Yeni Terminal Ünitesi ve Mütemmimlerinin
ĠnĢası Amacıyla Balıkesir Ġli, Merkez Halalca Köyü, ġehiryolu Mevkiinde
Yer Alan Bazı TaĢınmazlar ile Üzerindeki Muhdesatın Devlet Hava
Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması
Hakkında 2013/4546 Sayılı Karar
(R.G.
02 Mayıs 2013 – 28635)
Yozgat Ġli, Merkez Ġlçesi, Medrese Mahallesi Sınırları Ġçinde Bulunan Bazı
TaĢınmazların Yozgat Belediyesi Tarafından Acele KamulaĢtırılması
Hakkında 2013/4560 Sayılı Karar
(R.G. 02 Mayıs 2013 –
28635)
Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne ait ―154 kV
GazipaĢa-Alanya 2 Enerji Ġletim Hattı Projesi‖ Kapsamında Bazı
TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım
Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel
Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4564 Sayılı
Karar
(R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635)
Osmaniye Ġlinde Tesis Edilecek Akçakoyun Hidroelektrik Santralinin
Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması
Hakkında 2013/4574 Sayılı Karar
(R.G.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 Mayıs 2013 – 28635)
Erzincan Ġli, Merkez Ġlçe, Demirkent Beldesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan
Alanın Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2013/4575 Sayılı Karar
(R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635)
Aydın Ġli, Merkez Ġlçe, IlıcabaĢı Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan
Alanın Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2013/4576 Sayılı Karar
(R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635)
Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde
Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Ġdaresi Hakkında
Yönetmelik
(R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635)
Takviye Edici Gıdaların Ġthalatı, Üretimi, ĠĢlenmesi ve Piyasaya Arzına
ĠliĢkin Yönetmelik
(R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635)
Ġthalatta Gözetim Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 353)
(R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 30/4/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-25
Sayılı Kararı
(R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 30/4/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-26
Sayılı Kararı
(R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635)
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere
Yönelik Ġbarelerin DeğiĢtirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6462 Sayılı Kanun
(R.G. 03 Mayıs 2013 – 28636)
2013 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler
(R.G. 03 Mayıs 2013 – 28636)
2012 Ürün Yılında SözleĢme DıĢı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi
ile Alım Satımına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurulu Kararı
(R.G. 03 Mayıs 2013 – 28636)
Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden
Üreticilerin Desteklenmesine ĠliĢkin Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
2013/4601 Sayılı Karar
(R.G. 04 Mayıs 2013 – 28637)
Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 04 Mayıs 2013 – 28637)
Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Kadro ve Pozisyon Ġptal
ve Ġhdas ĠĢlemlerine ĠliĢkin Tebliğ (2013/3)
(R.G. 04 Mayıs 2013 – 28637)
Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali
MüĢavirlerce Ġmzalanması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 6)
(R.G. 04 Mayıs 2013 – 28637)
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
(R.G. 04 Mayıs 2013 – 28637)
Bursa Ġli, MustafakemalpaĢa Ġlçesinde Tesis Edilecek Devecikonağı Barajı
ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine
Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından
Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4581 Sayılı Karar
(R.G. 05 Mayıs 2013 – 28638)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Büyük Menderes-Cindere Projesi Kapsamındaki Yenicekent Ġletim
Kanalının Yapımı Maksadıyla Bazı TaĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4582 Sayılı
Karar
(R.G. 05 Mayıs 2013 – 28638)
154 kV Osmaniye 2 Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların
Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4583 Sayılı Karar
(R.G. 05 Mayıs 2013 – 28638)
Malatya Ġli Kent Merkezinde Bulunan Alanın Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim
Proje Alanı Ġlan Edilmesi Hakkında 2013/4586 Sayılı Karar
(R.G. 05 Mayıs 2013 – 28638)
Samsun Ġli, Canik Ġlçesi, Gazi Osman PaĢa Mahallesi Sınırları Ġçerisinde
Bulunan Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2012/4589 Sayılı Karar
(R.G. 05 Mayıs 2013 – 28638)
Ġstanbul Ġli, Fatih Ġlçesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Yenileme Alanı
Ġlan Edilmesi Hakkında 2013/4599 Sayılı Karar
(R.G. 05 Mayıs 2013 – 28638)
Kütahya Ġli, Pazarlar Ġlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Sınırları
Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2013/4602
Sayılı Karar
(R.G. 05 Mayıs 2013 –
28638)
Ġzmir Ġli, Menemen Ġlçesi, Ahıhıdır, Seydinasurullah ve KazımpaĢa
Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak
Belirlenmesi Hakkında 2013/4615 Sayılı Karar
(R.G. 05 Mayıs 2013 – 28638)
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu
BaĢkanlığı (MASAK) ile Almanya Federal Cumhuriyeti, Federal Suç Dairesi
(BKA), ġüpheli ĠĢlemler Bildirim Merkezi Arasında Karapara Aklama ve
Terörün Finansmanı ile Ġlgili Finansal Ġstihbarat DeğiĢimine Dair Mutabakat
Muhtırası Hakkında 2013/4619 Sayılı Karar
(R.G. 05 Mayıs 2013 – 28638)
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Kaza AraĢtırma ve Ġnceleme
Kurulu Yönetmeliği
(R.G. 06 Mayıs 2013 – 28639)
Münhal Noterlikler Ġlanı
(R.G. 06 Mayıs 2013 – 28639)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2/5/2013 Tarihli ve 5306
Sayılı Kararı
(R.G. 07 Mayıs 2013 – 28640)
Yusufeli Barajı ve HES Projesi ile Ġlgili 2013/5 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi
(R.G. 08 Mayıs 2013 – 28641)
Vali Atamaları Hakkında 2013/4699 Sayılı Karar
(R.G. 09 Mayıs 2013 – 28642)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 3/5/2013 Tarihli ve 2013/75 Sayılı Kararı
(R.G. 09 Mayıs 2013 – 28642)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 3/5/2013 Tarihli ve 2013/79 Sayılı Kararı
(R.G. 10 Mayıs 2013 – 28643)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 3/5/2013 Tarihli ve 2013/80 Sayılı Kararı
(R.G. 10 Mayıs 2013 – 28643)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 3/5/2013 Tarihli ve 2013/81 Sayılı Kararı
(R.G. 10 Mayıs 2013 – 28643)
-
-
-
-
-
Sivas E Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumu ġoförü Yunus Emre SELVĠ’nin
Ailesine Yardım Kampanyası Düzenlenmesi Hakkında
(10 Mayıs 2013)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 354)
(R.G. 11 Mayıs 2013 – 28644)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 10/5/2013 Tarihli ve 2013/82 Sayılı Kararı
(R.G. 11 Mayıs 2013 – 28644)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 10/5/2013 Tarihli ve 2013/83 Sayılı Kararı
(R.G. 11 Mayıs 2013 – 28644)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler Ġlanları
(R.G. 11 Mayıs 2013 – 28644)
Anayasa Mahkemesinin E: 2012/40, K: 2012/158 Sayılı Kararı
(R.G. 12 Mayıs 2013 – 28645)
Anayasa Mahkemesinin E: 2012/1, K: 2013/1 Sayılı Kararı
(R.G. 12 Mayıs 2013 – 28645)
Anayasa Mahkemesinin E: 2012/19, K: 2013/17 Sayılı Kararı
(R.G. 12 Mayıs 2013 – 28645)
Anayasa Mahkemesinin E: 2013/5, K: 2013/46 Sayılı Kararı
(R.G. 12 Mayıs 2013 – 28645)
Anayasa Mahkemesinin E: 2013/20, K: 2013/50 Sayılı Kararı
(R.G. 12 Mayıs 2013 – 28645)
5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Konut Edindirme
Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik İle 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı
Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna 662 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 73 Üncü Maddesi İle Eklenen Hükme Göre Tespit
Edilen Hak Sahipleri Listesi
(R.G. 13 Mayıs 2013 – 28646 - Mükerrer)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları
(R.G. 14 Mayıs 2013 – 28647)
Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 14 Mayıs 2013 – 28647)
Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi
Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14)
(R.G. 14 Mayıs 2013 – 28647)
Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:
2013/18)
(R.G. 14 Mayıs 2013 – 28647)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9/5/2013 Tarihli ve 5314
Sayılı Kararı
(R.G. 14 Mayıs 2013 – 28647)
SayıĢtay Genel Kurulu Ġçtihadı BirleĢtirme Kararı (E: 2013/1, K5354/1)
(R.G. 14 Mayıs 2013 – 28647)
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
(R.G. 15 Mayıs 2013 – 28648)
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 15 Mayıs 2013 – 28648)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 13/5/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K- 29
Sayılı Kararı
(R.G. 15 Mayıs 2013 – 28648)
Adalet Bakanlığından Noterlik Düzeltme Ġlanı
(R.G. 15 Mayıs 2013 – 28648)
KANUN
TÜRKĠYE DEMĠRYOLU ULAġTIRMASININ SERBESTLEġTĠRĠLMESĠ
HAKKINDA KANUN
Kanun No. 6461
Kabul Tarihi: 24/4/2013
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı;
a) Demiryoluyla yolcu ve yük taĢımacılığının hizmet kalitesi açısından en uygun, etkin
ve olabilecek en düĢük fiyatla sunulmasını,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünün demiryolu
altyapı iĢletmecisi olarak yapılandırılmasını,
c) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TaĢımacılık Anonim ġirketi adıyla
demiryolu tren iĢletmecisi olarak bir Ģirket kurulmasını,
ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen demiryolu altyapı iĢletmecisi ve demiryolu tren
iĢletmecisinin hukuki ve mali yapıları, faaliyetleri ve personeline iliĢkin hükümler ile ilgili
diğer hususların düzenlenmesini,
d) Kamu tüzel kiĢileri ile ticaret siciline kayıtlı Ģirketlerin demiryolu altyapısı inĢa
etmesini ve bu altyapının kullanılmasını,
e) Kamu tüzel kiĢileri ile ticaret siciline kayıtlı Ģirketlerin demiryolu altyapı
iĢletmeciliği ve demiryolu tren iĢletmeciliği yapabilmesini,
sağlamaktır.
(2) Bu Kanun, ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde faaliyette bulunan demiryolu
altyapı iĢletmecileri ve demiryolu tren iĢletmecilerini kapsar.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakan: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanını,
b) Bakanlık: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığını,
c) Demiryolu altyapısı: Demiryolunu oluĢturan zemin, balast, travers ve ray ile
elektrifikasyon, sinyalizasyon ve haberleĢme tesisleriyle bunların tamamlayıcısı her türlü
sanat yapısı, tesis, gar ve istasyonları, lojistik ve yük merkezleri ve bunların eklentileri ile
iltisak hatlarını,
ç) Demiryolu altyapı iĢletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir
Ģekilde iĢletmek ve demiryolu tren iĢletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça
yetkilendirilmiĢ kamu tüzel kiĢilerini ve Ģirketleri,
d) Demiryolu tren iĢletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu
taĢımacılığı yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiĢ kamu tüzel kiĢilerini ve Ģirketleri,
e) Kamu hizmeti yükümlülüğü: Belirli bir hat üzerinde herhangi bir demiryolu tren
iĢletmecisinin ticari Ģartlarda veremediği bir demiryolu yolcu taĢımacılığı hizmetinin
verilmesini sağlamak amacıyla ve bir sözleĢmeye dayalı olarak Bakanlığın görevlendirmesi
üzerine yerine getirilen demiryolu yolcu taĢımacılığı hizmet yükümlülüğünü,
f) ġirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tutulan ticaret
siciline kayıtlı Ģirketi,
g) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünü,
ğ) TCDD TaĢımacılık A.ġ.: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TaĢımacılık
Anonim ġirketini,
h) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri
ve diğer yerleĢim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve
yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya Ģirketlere ait bütünleĢik demiryolu altyapısı
ağını,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
TCDD ve TCDD TaĢımacılık A.ġ.’ye ĠliĢkin Hükümler
TCDD’nin demiryolu altyapı iĢletmecisi olarak belirlenmesi ve görevleri
MADDE 3 – (1) TCDD, ulusal demiryolu altyapı ağı içinde yer alan ve Devletin
tasarrufundaki demiryolu altyapısının kendisine devredilen kısmı üzerinde demiryolu altyapı
iĢletmecisi olarak görev yapar.
(2) TCDD’nin diğer görevleri Ģunlardır:
a) Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerindeki demiryolu trafiğini tekel olarak yönetmek
b) Tasarrufunda olan demiryolu altyapısı üzerinde verdiği trafik yönetimi ücretlerini,
bütün tren iĢletmecileri için eĢit Ģartlar içeren ve ayrımcılık oluĢturmayan bir Ģekilde
belirlemek, ilgili demiryolu tren iĢletmecilerine tahakkuk ettirmek ve tahsil etmek
c) Tasarrufunda olmayan ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde verdiği trafik yönetimi
ücretlerini, bütün demiryolu altyapı iĢletmecileri için eĢit Ģartlar içeren ve ayrımcılık
oluĢturmayan bir Ģekilde belirlemek, ilgili demiryolu altyapı iĢletmecisine tahakkuk ettirmek
ve tahsil etmek
ç) Tasarrufunda olan demiryolu altyapısının demiryolu trafiğiyle ilgili olmayan
alanlarını iĢletmek, iĢlettirmek veya kiraya vermek
d) Tasarrufunda olan demiryolu altyapısını iyileĢtirmek, yenilemek, geniĢletmek, bakım
ve onarımını yapmak veya yaptırmak
e) Yüksek hızlı ve hızlı tren taĢımacılığı için demiryolu altyapısı yapmak veya
yaptırmak
f) HaberleĢme tesisleri ve ağı kurmak, kurdurmak, geliĢtirmek, iĢletmek veya
iĢlettirmek
g) Ana Statüsü ile verilen diğer görevleri yapmak
TCDD ve TCDD TaĢımacılık A.ġ.’nin hukuki statüsü
MADDE 4 – (1) TCDD, bu Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 8/6/1984 tarihli ve
233 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine
tabidir.
(2) TCDD TaĢımacılık A.ġ., 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine
tabidir.
TCDD yatırımlarının finansmanı
MADDE 5 – (1) TCDD’nin;
a) Yüksek hızlı ve hızlı tren taĢımacılığı için yaptığı demiryolu altyapı yatırımları,
b) Tasarrufundaki hatların çift veya çoklu hat hâline getirilmesi ve iltisak hatları yapımı
ile bunların elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesisleriyle donatılması
yatırımları,
c) Tasarrufundaki demiryolu altyapısının yenilenmesine ve iyileĢtirilmesine iliĢkin
yatırımları,
yılı yatırım programı ile iliĢkilendirilir ve Bakanlık bütçesinde söz konusu yatırımların
finansmanını karĢılamak amacıyla gerekli ödenek öngörülür.
(2) Ġltisak hattı yapımı talep edilmesi hâlinde; yapılacak iltisak hattının gerektirdiği
taĢınmazlar, kamulaĢtırma bedeli talep edenden tahsil edilerek TCDD tarafından
kamulaĢtırılır ve kırk dokuz yılı geçmemek üzere talep edenin lehine bedelsiz olarak irtifak
hakkı tesis edilir. Kullanım süresinin sonunda söz konusu taĢınmazlar üzerinde inĢa edilmiĢ
bütün varlıklar baĢka bir iĢleme gerek kalmaksızın TCDD’nin mülkiyetine geçmiĢ sayılır. Bu
varlıklar için TCDD tarafından herhangi bir bedel veya tazminat ödenmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Tüzel KiĢileri ve ġirketlerin Yetkilendirilmesi ve TaĢınmazlar
Kamu tüzel kiĢileri ve Ģirketlerin yetkilendirilmesi
MADDE 6 – (1) Kamu tüzel kiĢileri ve Ģirketler;
a) Kendilerine ait demiryolu altyapısı inĢa etmek,
b) Kendilerine ve/veya baĢka Ģirketlere ait demiryolu altyapısı üzerinde demiryolu
altyapı iĢletmecisi olmak,
c) Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde demiryolu tren iĢletmecisi olmak,
üzere Bakanlıkça yetkilendirilebilirler.
(2) Kamu tüzel kiĢileri ve Ģirketler, kendilerine ait veya tasarruflarındaki demiryolu
altyapısının kullanım ücretlerini bütün tren iĢletmecileri için eĢit Ģartlar içeren ve ayrımcılık
oluĢturmayan bir Ģekilde belirler ve uygular.
(3) ġirketlerin, demiryolu altyapısı inĢa etmek istemeleri hâlinde; yapacakları demiryolu
altyapısının gerektirdiği taĢınmazlar, kamulaĢtırma bedeli ilgili Ģirketten tahsil edilerek
Bakanlık tarafından kamulaĢtırılır ve belirtilen amaçla ilgili Ģirket lehine kırk dokuz yılı
geçmemek üzere bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis edilir. Kullanım süresinin sonunda söz
konusu taĢınmazlar üzerinde inĢa edilmiĢ bütün varlıklar baĢka bir iĢleme gerek kalmaksızın
Hazinenin mülkiyetine geçmiĢ sayılır. Bu varlıklar için Hazine tarafından herhangi bir bedel
veya tazminat ödenmez.
(4) Demiryolu tren iĢletmecilerinin yük, yolcu ve kamu hizmeti yükümlülüğünden
kaynaklanan gelir ve gider hesapları ile muhasebeleri ayrı ayrı tutulur.
(5) Bu madde kapsamındaki yetkilendirmelere iliĢkin usul ve esaslar Bakanlıkça
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
TaĢınmazlara iliĢkin hükümler
MADDE 7 – (1) Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve TCDD’ye tahsis edilen veya
kullanımına bırakılan ya da TCDD tarafından fiilen kullanılan taĢınmazlardan Maliye
Bakanlığınca uygun görülen ve devrinde hukuki ve fiili engel bulunmayanlar, üzerindeki yapı
ve tesisler ile birlikte, TCDD’nin görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere Maliye
Bakanlığınca emlak vergisine esas metrekare birim değeri üzerinden ödenmemiĢ sermayesine
mahsuben TCDD’ye devredilir.
(2) Özel mevzuat hükümlerine göre tescili mümkün olmayanlar ile ormanlar hariç
olmak üzere; Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taĢınmazlardan TCDD’nin görev
ve faaliyetlerinde kullanılmakta olup Maliye Bakanlığınca uygun görülen ve devrinde hukuki
ve fiili engel bulunmayanlar, TCDD’nin talebi üzerine, Maliye Bakanlığınca Hazine adına
tescil edildikten sonra üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, TCDD’nin görev ve
faaliyetlerinde kullanılmak üzere, emlak vergisine esas metrekare birim değeri üzerinden
ödenmemiĢ sermayesine mahsuben TCDD’ye devredilir.
(3) Özel mevzuatı gereğince Hazine adına tapuya tescili mümkün olmayan ancak
TCDD’nin görev ve faaliyetlerinde kullanılması zorunlu olan ve Maliye Bakanlığınca uygun
görülen ve tahsisinde hukuki ve fiili engel bulunmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altında
bulunan taĢınmazlar, üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, TCDD’nin görev ve
faaliyetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca TCDD’ye tahsis edilir.
(4) Bu madde kapsamındaki taĢınmazlardan, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olanlar
ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olup TCDD ile ortak kullanılan taĢınmazlar bu
madde kapsamı dıĢındadır.
(5) Tevhit ve ifraz iĢlemleri tamamlanan bu madde kapsamındaki taĢınmazların TCDD
adına devir iĢlemleri, ilgili kadastro ve tapu müdürlüklerince baĢvuru tarihinden itibaren altı
ay içinde sonuçlandırılır.
(6) Bu madde kapsamındaki taĢınmazlardan 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu
kapsamında kalanların tescil, devir ve tahsis iĢlemleri anılan kanunlar ile bu madde
hükümlerine göre yapılır.
(7) Bu madde kapsamındaki tescil, ifraz ve tevhit iĢlemleri ile ilgili düzenlenecek her
türlü kâğıtlar damga vergisinden ve yapılacak iĢlemler harçlardan müstesnadır.
(8) Bu madde gereğince tapuda TCDD adına tescil ve tahsis edilecek taĢınmazların bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kullanımları nedeniyle, TCDD adına tahakkuk
ettirilmiĢ ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiĢ olanlar, hangi safhada olursa olsun
terkin edilir. Tahsil edilmiĢ ecrimisil bedelleri iade edilmez.
(9) Bu madde kapsamındaki taĢınmazlardan TCDD tarafından üçüncü kiĢilere kiraya
verilenler hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kullanımları nedeniyle,
kiracılar adına tahakkuk ettirilmiĢ ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiĢ olanlar ise
kira bedellerinin TCDD tarafından tahsil edilmiĢ olması kaydıyla, hangi safhada olursa olsun
terkin edilir. Tahsil edilmiĢ ecrimisil bedelleri iade edilmez.
(10) Ġmar planı veya değiĢikliklerinde, demiryolu altyapısına komĢu parsellerde
demiryolu emniyetini sağlamak üzere Bakanlık tarafından belirlenen inĢaat yaklaĢma
mesafesine uyulur. Belirlenen mesafeye uygun olmayan yapılar Bakanlığın talebi üzerine
ilgili kurumlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yıkılır veya yıktırılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli Hükümler
Kamu hizmeti yükümlülüğü
MADDE 8 – (1) Kamu hizmeti yükümlülükleri, Bakanlık ile demiryolu tren
iĢletmecileri arasında yapılan bir sözleĢmeye dayanılarak yerine getirilir. Bu sözleĢmelerde;
sözleĢmenin süresi, taĢımacılık yapılacak hat boyu, yapılacak tren sefer sayıları, uygulanacak
yolcu taĢımacılığı bilet ücretleri ve ödeme usulleri açıkça belirtilir. SözleĢmelere iliĢkin diğer
usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(2) Kamu hizmeti yükümlülükleri için ihtiyaç duyulan ödenek Bakanlık bütçesine
konulur.
(3) Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında desteklenecek demiryolu yolcu taĢıma
hatları ile kamu hizmeti yükümlüsü tren iĢletmecisinin belirlenmesine iliĢkin usul ve esaslar
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
Demiryolu ve karayolu kesiĢmeleri
MADDE 9 – (1) Demiryolunun karayolu, köy yolu ve benzeri yol ile gerçekleĢen
kesiĢmelerinde demiryolu ana yol sayılır ve demiryolu araçlarının geçiĢ üstünlüğü vardır.
(2) Bu kesiĢmelerde, yapılan yeni yolun bağlı olduğu kurum veya kuruluĢ alt veya üst
geçit yapmak ve diğer emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
(3) Demiryolu trafik düzeninin gerektirdiği hâllerde hemzemin geçitler ile görüĢe engel
teĢkil eden tesisler ilgili mevzuat çerçevesinde kaldırılır veya kaldırtılır.
DeğiĢtirilen hükümler ve atıflar
MADDE 10 – (1) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listede yer alan ―A- ĠKTĠSADĠ DEVLET
TEġEKKÜLLERĠ (ĠDT)‖ bölümüne aĢağıdaki ibare eklenmiĢ, ―B- KAMU ĠKTĠSADĠ
KURULUġLARI (KĠK)‖ bölümünün ―Ġlgili Bakanlık: UlaĢtırma Bakanlığı‖ altında yer alan
―Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)‖, ―1. Türkiye
Vagon Sanayii A.ġ. (TÜVASAġ)‖, ―2. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.ġ.
(TÜLOMSAġ)‖, ―3. Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.ġ. (TÜDEMSAġ)‖ ibareleri
listeden çıkarılmıĢtır.
―Ġlgili Bakanlık: ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI
TeĢekkül
Müesseseler Bağlı Ortaklıklar
Türkiye Cumhuriyeti Devlet
1. Türkiye Vagon Sanayii A.ġ.
Demiryolları ĠĢletmesi Genel
(TÜVASAġ)
Müdürlüğü (TCDD)
2. Türkiye Lokomotif ve Motor
Sanayii A.ġ. (TÜLOMSAġ)
3. Türkiye Demiryolu Makinaları
Sanayii A.ġ. (TÜDEMSAġ)
4. Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları TaĢımacılık Anonim
ġirketi (TCDD TaĢımacılık A.ġ.)‖
(2) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TaĢımacılık Anonim ġirketinde
kullanılmak üzere, ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele, Türkiye Vagon Sanayii A.ġ. Genel
Müdürlüğü bölümünden sonra gelmek üzere eklenmiĢtir.
(3) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (s) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―s) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü ile Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TaĢımacılık Anonim ġirketinin, Türkiye Demiryolu
Makinaları Sanayii Anonim ġirketi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim ġirketi ve
Türkiye Vagon Sanayii Anonim ġirketinden yapacağı mal veya hizmet alımları,‖
(4) Diğer mevzuatta TCDD’ye yapılan atıflardan TCDD TaĢımacılık A.ġ.’yi
ilgilendirenler TCDD TaĢımacılık A.ġ.’ye yapılmıĢ sayılır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Devir hükümleri
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) TCDD TaĢımacılık A.ġ. ticaret siciline kayıtla tüzel kiĢilik
kazanır.
(2) TCDD TaĢımacılık A.ġ. tüzel kiĢilik kazandıktan sonraki bir yıl içinde:
a) TCDD’nin ilgili hizmet birimlerinden TCDD TaĢımacılık A.ġ.’ye devredilecek
personel ile cer, yük ve yolcu taĢımalarıyla ilgili hizmetlerinde kullanılan çeken ve çekilen
araçlar ve bunlarla ilgili her türlü diğer araç, gereç ve cihazlar TCDD Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. Personel kadro ve pozisyonlarıyla, araç, gereç ve cihazlar ise hak,
alacak, borç ve yükümlülükleriyle birlikte baĢka bir iĢleme gerek kalmaksızın TCDD
TaĢımacılık A.ġ.’ye devredilmiĢ sayılır.
b) (a) bendi kapsamında devredilen personel ile araç, gereç ve cihazlarla ilgili TCDD’ce
taraf olunan iĢlem ve sözleĢmelerde TCDD TaĢımacılık A.ġ. taraf olur. Bu hususlara iliĢkin
olarak TCDD leh ve aleyhine açılmıĢ olan davalar ile baĢlatılmıĢ olan takiplerde TCDD
TaĢımacılık A.ġ. kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Söz konusu hususlarla ilgili olarak bu
maddenin yürürlüğe girmesinden önce TCDD tarafından yapılmıĢ iĢ ve iĢlemler sebebiyle
açılacak davalar TCDD TaĢımacılık A.ġ.’ye yöneltilir.
c) Devredilen varlıklar, defter değeri üzerinden TCDD’nin bilançosunda, TCDD
TaĢımacılık A.ġ. bağlı ortaklık ödenmiĢ sermayesi olarak kaydedilir. TCDD TaĢımacılık A.ġ.
bilançosunda ise TCDD’nin payı ayni ödenmiĢ sermaye olarak kaydedilmiĢ sayılır.
ç) TCDD’nin taĢınmazlarından ilgili olanlar TCDD Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir ve TCDD TaĢımacılık A.ġ.’ye bedelsiz olarak on yıl süreyle tahsis edilir.
(3) Devir ve tahsis iĢlemleriyle ilgili olarak TCDD ile TCDD TaĢımacılık A.ġ. arasında
protokoller yapılabilir.
(4) Devir ve tahsis iĢlemleri konusunda ortaya çıkabilecek ihtilafları gidermeye
Bakanlık yetkilidir.
(5) TCDD ve TCDD TaĢımacılık A.ġ. arasındaki devir ve tahsise yönelik düzenlenecek
her türlü kâğıtlar damga vergisinden ve yapılacak iĢlemler harçlardan müstesnadır.
(6) TCDD ile TCDD TaĢımacılık A.ġ. arasındaki devir iĢlemleri tamamlanıncaya kadar,
TCDD TaĢımacılık A.ġ.’ye verilen görevlerin TCDD tarafından yürütülmesine devam olunur.
Borçlar
GEÇĠCĠ MADDE 2 – (1) TCDD’nin bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla Hazineye
olan ikraz, tahvil ve yurt dıĢı kredilerden doğan, her türlü faiz ve gecikme zamları dâhil
borçlarını TCDD’nin ödenmemiĢ sermayesine mahsup etmeye, Hazine MüsteĢarlığının bağlı
olduğu Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.
TCDD’nin desteklenmesi
GEÇĠCĠ MADDE 3 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beĢinci yılın
yıl sonuyla sınırlı olarak TCDD’nin;
a) 5 inci maddede belirtilenlerin dıĢında kalan yatırımlarının finansmanı,
b) Bakım ve onarım bütçesinde yer alan finansman açıkları,
c) TCDD TaĢımacılık A.ġ.’ye yapılan sermaye transferi nedeniyle doğan açıkları,
sermayesine mahsuben Hazine MüsteĢarlığı tarafından karĢılanır.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce TCDD tarafından gerçekleĢtirilmek
üzere kamu yatırım programına alınmıĢ yatırımlar TCDD tarafından tamamlanır.
(3) TCDD yatırım programında yer alan çeken ve çekilen araçlar temin edildikten
sonraki üç ay içinde geçici 1 inci madde hükümleri çerçevesinde TCDD TaĢımacılık A.ġ.’ye
devredilir.
TCDD TaĢımacılık A.ġ.’nin desteklenmesi
GEÇĠCĠ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beĢinci yılın
yıl sonuyla sınırlı olarak TCDD TaĢımacılık A.ġ.’nin;
a) Yatırım programlarında yer alan yatırımlarının finansmanı,
b) ĠĢletme bütçesinde yer alan finansman açıkları,
c) Fiili finansman açığı ile iĢletme bütçesinde öngörülen arasındaki fark,
sermayesine mahsuben TCDD tarafından karĢılanır.
(2) Kamu hizmeti yükümlülüğü, beĢ yıl süreyle TCDD TaĢımacılık A.ġ. tarafından
yerine getirilir.
Emeklilik
GEÇĠCĠ MADDE 5 – (1) TCDD’de ve bağlı ortaklıkları TÜVASAġ, TÜLOMSAġ ve
TÜDEMSAġ’ta istihdam edilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II)
sayılı cetvele tabi personelden emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmıĢ olanlardan bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde emeklilik baĢvurusunda bulunanların
emekli ikramiyeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;
a) YaĢ haddinden emekliliğine bir yıldan daha az süre kalanlar hariç olmak üzere, yaĢ
haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalanlar için yüzde 25,
b) YaĢ haddinden emekliliğine üç yıldan fazla beĢ yıldan az kalanlar için yüzde 30,
c) YaĢ haddinden emekliliğine beĢ yıl ve daha fazla kalanlar için yüzde 40,
fazlasıyla ödenir.
(2) Emekli aylığı bağlanması Ģartlarını 2013 yılı sonuna kadar haiz olacaklara, bu hakkı
kazandıkları tarihten itibaren bir ay içinde emeklilik baĢvurusunda bulunmaları hâlinde
emekli ikramiyeleri yüzde 40 fazlasıyla ödenir.
(3) Bu madde uyarınca yapılan emeklilik baĢvurularında emeklilik tarihi olarak daha
sonraki bir tarih gösterilemez, baĢvurular herhangi bir kayda bağlanamaz ve geri alınamaz. Bu
kapsamda emekli olan personel, emekli oldukları tarihten itibaren beĢ yıl içinde TCDD’de ve
bağlı ortaklıkları TÜVASAġ, TÜLOMSAġ, TÜDEMSAġ ve TCDD TaĢımacılık A.ġ.’de
istihdam edilemez.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
30/4/2013
LĠSTE
KURUM ADI : TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ DEVLET DEMĠRYOLLARI
TAġIMACILIK ANONĠM ġĠRKETĠ
TEġKĠLATI : MERKEZ
ĠHDAS EDĠLEN KADROLARIN
UNVANI
SINIFI
1. DERECE
GENEL MÜDÜR
GĠH
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GĠH
TEFTĠġ KURULU BAġKANI
GĠH
I. HUKUK MÜġAVĠRĠ
GĠH
DAĠRE BAġKANI
GĠH
SERBEST
KADRO
ADEDĠ
1
3
1
1
8
TUTULAN
KADRO
ADEDĠ TOPLAM
1
3
1
1
8
BASIN MÜġAVĠRĠ
TOPLAM
GĠH
1
15
1
15
[R.G. 01 Mayıs 2013 – 28634 ]
—— • ——
MĠLLETLERARASI ANDLAġMALAR
Karar Sayısı : 2013/4421
13 Kasım 2012 tarihinde TaĢkent’te imzalanan ekli ―Türk-Özbek Kara UlaĢtırması
Karma Komisyon Toplantısı Protokolü‖nün onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 20/2/2013
tarihli ve 5541775 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5
inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/3/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
F.ÇELĠK
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı V.BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
M. MÜEZZĠNOĞLU
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU
E. BAĞIġ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Ekonomi Bakanı V.
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
M. GÜLER
V. EROĞLU
Milli Eğitim BakanıMilli Savunma Bakanı V.Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
AndlaĢmanın ekleri için tıklayınız
[R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635 ]
Bakanı
ve
—— • ——
TÜZÜKLER
Karar Sayısı : 2013/4547
Ekli ―Zonguldak Limanı Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük‖ün
yürürlüğe konulması; UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının 28/1/2013 tarihli ve
892 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
H. YAZICI
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
S. KILIÇ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
ve
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
ZONGULDAK LĠMANI TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAĠR TÜZÜK
MADDE 1 – 9/6/1958 tarih ve 4/10424 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Zonguldak Limanı Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 – DanıĢtayca incelenmiĢ olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 02 Mayıs 2013– 28635 ]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/4548
Ekli ―Giresun Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük‖ün yürürlüğe
konulması; UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının 28/1/2013 tarihli ve 892 sayılı
yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
H. YAZICI
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
S. KILIÇ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
GĠRESUN LĠMAN TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAĠR TÜZÜK
MADDE 1 – 8/4/1972 tarih ve 7/4249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Giresun Liman Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 – DanıĢtayca incelenmiĢ olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635 ]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/4549
Ekli ―Samsun Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük‖ün yürürlüğe
konulması; UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının 28/1/2013 tarihli ve 892 sayılı
yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
H. YAZICI
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
S. KILIÇ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
ve
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
SAMSUN LĠMAN TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAĠR TÜZÜK
MADDE 1 – 16/7/1970 tarih ve 7/981 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Samsun Liman Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 – DanıĢtayca incelenmiĢ olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 02 Mayıs 2013– 28635 ]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/4550
Ekli ―Trabzon Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük‖ün yürürlüğe
konulması; UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının 28/1/2013 tarihli ve 892 sayılı
yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
BaĢbakan Yardımcısı
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
H. YAZICI
E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
S. KILIÇ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
ve
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
TRABZON LĠMAN TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAĠR TÜZÜK
MADDE 1 – 12/7/1999 tarih ve 99/13105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Trabzon Liman Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 – DanıĢtayca incelenmiĢ olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635 ]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2013/4546
Balıkesir Merkez Havalimanı yeni terminal ünitesi ve mütemmimlerinin inĢası amacıyla
Balıkesir Ġli, Merkez Halalca Köyü, ġehiryolu mevkiinde yer alan ve ekli kroki ile listede
sınırları ve parsel numaraları belirtilen taĢınmazlar ile üzerindeki muhdesatın Devlet Hava
Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaĢtırılması; UlaĢtırma,
Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının 21/3/2013 tarihli ve 965 sayılı yazısı üzerine, 2942
sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2013
tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet Bakanı V.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
M. M. EKER
H. YAZICI
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Eki için tıklayınız
[R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635 ]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/4560
Yozgat Ġli, Merkez Ġlçesi, Medrese Mahallesi sınırları içinde bulunan ve ekli listede
pafta, ada ve parsel numaraları belirtilen taĢınmazların Yozgat Belediyesi tarafından acele
kamulaĢtırılması; ĠçiĢleri Bakanlığının 15/3/2013 tarihli ve 8285 sayılı yazısı üzerine, 2942
sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/4/2013
tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
F. ÇELĠK
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU
F. ġAHĠN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Ekonomi Bakanı V.
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
Bakanı
ve
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
T. YILDIZ
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı V.
Eki için tıklayınız
[R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635 ]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/4564
Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne ait ―154 kV GazipaĢaAlanya 2 Enerji Ġletim Hattı Projesi‖ kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet
eden taĢınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet Ģeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak
hakkı kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaĢtırılması; Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 22/3/2013 tarihli ve 402 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı
KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/4/2013 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
F. ÇELĠK
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU
F. ġAHĠN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Ekonomi Bakanı V.
Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
ve
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
T. YILDIZ
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı V.
Eki için tıklayınız
[R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635 ]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/4574
Osmaniye Ġlinde tesis edilecek Akçakoyun Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla
ekli listede bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taĢınmazların Hazine adına
tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaĢtırılması;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 22/3/2013 tarihli ve 403 sayılı yazısı üzerine, 2942
sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/4/2013
tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
F. ÇELĠK
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU
F. ġAHĠN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Ekonomi Bakanı V.
Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
ve
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
S. ERGĠN
V. EROĞLU
Milli Eğitim BakanıMilli Savunma Bakanı V.Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
T. YILDIZ
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı V.
3/4/2013 TARĠHLĠ VE 2013/4574 SAYILI
KARARNAMENĠN EKĠ
LĠSTE
SIRA NO
1
2
KÖYÜ
KIRIKLI
KIRIKLI
ADA NO
102
103
PARSEL NO
43, 44, 45, 79
1
[R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635 ]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/4575
Erzincan Ġli, Merkez Ġlçe, Demirkent Beldesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki
ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve ġehircilik
Bakanlığının 25/3/2013 tarihli ve 1315 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
3/4/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
F. ÇELĠK
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU
F. ġAHĠN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Ekonomi Bakanı V.
Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
ve
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
S. ERGĠN
V. EROĞLU
Milli Eğitim BakanıMilli Savunma Bakanı V.Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
T. YILDIZ
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı V.
Ekleri için tıklayınız
[R.G. 02 Mayıs 2013– 28635 ]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/4576
Aydın Ġli, Merkez Ġlçe, IlıcabaĢı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile
listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve ġehircilik
Bakanlığının 25/3/2013 tarihli ve 1317 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
3/4/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
F. ÇELĠK
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU
F. ġAHĠN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Ekonomi Bakanı V.
Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
ve
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
S. ERGĠN
V. EROĞLU
Milli Eğitim BakanıMilli Savunma Bakanı V.Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
T. YILDIZ
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı V.
Ekleri için tıklayınız
[R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635 ]
—— • ——
YÖNETMELĠKLER
Çevre ve ġehircilik Bakanlığından:
TABĠAT VARLIKLARI VE DOĞAL SĠT ALANLARI ĠLE ÖZEL ÇEVRE
KORUMA BÖLGELERĠNDE BULUNAN DEVLETĠN HÜKÜM VE
TASARRUFU ALTINDAKĠ YERLERĠN ĠDARESĠ
HAKKINDA YÖNETMELĠK
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sınırları kesin olarak belirlenmiĢ olan tabiat
varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde yer alan; Devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması, ön izin verilmesi, kullanma izni verilmesi, ecrimisil,
tahsis, iĢletme hakkı verilmesi, iĢletilmesi, iĢlettirilmesi ve tahliye iĢlemlerine iliĢkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sınırları kesin olarak belirlenmiĢ olan tabiat varlıkları
ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki yerleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve ġehircilik
Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/A ve 33
üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bedel tespit komisyonu: Bu Yönetmelikte yer alan bedel tespit iĢlemlerini yapmak
üzere görevlendirilen komisyonu,
b) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer: Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile
özel çevre koruma bölgeleri sınırları içerisinde kalan ve Türk Medenî Kanunu ile diğer
kanunlarda Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilen yerleri,
c) Doğal sit: Jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü
özelliklere sahip yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan korunması gerekli alanları,
ç) Ecrimisil: Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin Ġdarenin izni dıĢında gerçek
veya tüzel kiĢilerce iĢgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, Devletin bir zarara uğrayıp
uğramadığına veya iĢgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın fuzuli Ģagilden talep
edilen tazminatı,
d) Fuzuli Ģagil (iĢgalci): Kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Ġdarenin tasarruf
yetkisi bulunduğu taĢınmazın zilyetliğini, Devletin izni dıĢında eline geçiren, elinde tutan
veya her ne Ģekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya
tüzel kiĢileri,
e) Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst
yöneticisini,
f) Ġdare: Çevre ve ġehircilik Bakanlığını,
g) Ġhale: Kanunda ve bu Yönetmelikte yazılı usul ve Ģartlarla, iĢin istekliler arasından
seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan
sözleĢmeden önceki iĢlemleri,
ğ) Ġhale komisyonu: Bu Yönetmelikte belirtilen ihale ile ilgili iĢleri yürütmek üzere Ġta
Amirince görevlendirilen üyelerden oluĢan komisyonu,
h) Ġstekli: Ġhaleye katılan gerçek veya tüzel kiĢileri,
ı) ĠĢletme hakkı verilmesi: Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin ve üzerindeki
tesislerin kamuya açık tutulması kaydıyla iĢletilmek üzere kamu kurum ve kuruluĢları ile
protokol yapılmak suretiyle kiraya verilmesini,
i) Ġta amiri: Ġdarece yetki verilen Harcama Yetkilisini,
j) Kanun: 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununu,
k) Kıyı: Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgeleri sınırları
içerisinde kalan ve kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı,
l) Kiraya verme: Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin ve bunlarla ilgili hakların
kiraya verilmesini,
m) Kullanma izni: Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde ilgili mevzuat
uyarınca yapılması mümkün olan yapı ve tesislerin yapılması ve Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki yerin kullandırılması veya iĢlettirilmesi için Ġdarece kiĢiler lehine verilen izni,
n) Mücbir sebep: Yangın, deprem, savaĢ ve sel gibi önceden tahmin edilemeyen
durumları,
o) MüĢteri: Kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,
ö) Ön izin: Talebin, planlarda yer alması koĢuluyla, kiralama yapılmadan, kullanma izni
veya iĢletme hakkı verilmeden önce; uygulama projelerinin hazırlanması, onaylatılması, ilgili
kurum kuruluĢ izin veya görüĢlerinin alınması gibi iĢlemlerin yerine getirilebilmesi için
müĢteriye Ġdarece verilen izni,
p) Özel çevre koruma bölgesi: Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi haiz, çevre
kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı, biyolojik çeĢitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla
ilgili kültürel kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekli olan
ve Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanlarını,
r) SözleĢme: Ġdare ile müĢteri arasında yapılan yazılı anlaĢmayı,
s) ġartname: Yapılacak iĢlerin genel, özel, teknik ve idarî usul ve esaslarını gösteren
belge veya belgeleri,
Ģ) Tabiat varlıkları: Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender
bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde,
yeraltında veya su altında bulunan değerleri,
t) Tahmin edilen bedel: Ġhale konusu olan iĢlerin tahmin edilen bedelini,
u) Tahsis: Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin, kanunlarında belirtilen kamu
hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kamu idarelerinin bedelsiz olarak kullanımına
bırakılmasını,
ü) Uygun bedel: Tahmin edilen bedelden aĢağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin
en yükseğini,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Genel Hükümler
Ġhale yetkilisi
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı iĢleri yaptırmaya, ihale komisyonları kurmaya,
ihale kararlarını onaylamaya ve sözleĢme veya protokol imzalamaya Ġta Amiri yetkilidir.
Ġdarece gerekli görüldüğü takdirde bu yetkiler kısmen veya tamamen Ġdarenin diğer
birimlerine devredilebilir.
Ġhaleye katılabilme Ģartları
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların;
a) Yasal yerleĢim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını
bildirmeleri,
ç) Bu Yönetmelikte istisna edilen iĢler dıĢında geçici teminatı yatırmıĢ olmaları,
d) ĠĢin gereğine göre Ġdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kiĢilerinin, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen Ģartlardan
ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluĢtan, ihalenin yapıldığı
yıl içinde alınmıĢ sicil kayıt belgesi ile tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte
bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik
edilmiĢ imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,
f) Kamu tüzel kiĢilerinin ise, (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen Ģartlardan ayrı olarak
tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği temsile
yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
Ģarttır.
Ġhalelere katılamayacak olanlar
MADDE 7 – (1) AĢağıdaki kiĢiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
a) Ġdarede;
1) Ġta amirleri,
2) Ġhale iĢlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli
olanlar,
3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kiĢilerin eĢleri ve ikinci dereceye kadar
(ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,
4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen kiĢilerin ortakları (bu kiĢilerin yönetim
kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),
b) Kanunun 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince
geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar.
ġartnameler
MADDE 8 – (1) Ġhale konusu iĢlerin her türlü özelliğini gösteren Ģartname ve varsa
ekleri Ek-6’da belirtilen forma uygun olarak Ġdarece hazırlanır.
(2) Bu Ģartnamelerde iĢin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik Ģartlardan baĢka
genel olarak aĢağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:
a) ĠĢin niteliği, nevi ve miktarı,
b) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait Ģartlar,
c) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin teslim Ģekli ve Ģartları,
ç) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin krokisi, koordinatları,
d) ĠĢe baĢlama ve iĢi bitirme tarihi, gecikme hâlinde alınacak cezalar,
e) Ġsteklilerde aranılan Ģartlar ve belgeler,
f) Ġhaleyi yapıp yapmamakta Komisyonun serbest olduğu,
g) Ġhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 iĢ günü içinde ita amirince
onaylanacağı veya iptal edilebileceği,
ğ) Vergi, resim ve harçlarla sözleĢme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,
h) Ödeme yeri ve Ģartları,
ı) Ġhtilafların çözüm Ģekli ve yeri.
(3) ġartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleĢmesi mümkün bulunmayan
kayıt ve Ģartların bulunduğu anlaĢıldığı takdirde ihale komisyonu, Ģartnameyi düzelttirmek
üzere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek Ģartnameye ve 17 nci madde
uyarınca yapılacak ilana göre yürütülür.
(4) ġartname ve varsa eklerinin tasdikli örnekleri bedelsiz veya özelliklerine göre takdir
edilecek bir bedel karĢılığında isteyenlere verilir ya da Ġdarede bedelsiz görülebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ġhaleye Hazırlık
Ġhale iĢlem dosyasının düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Ġhaleye konu olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin iĢlem
gördüğü dosyaya; onay belgesi, tahmin edilen bedele iliĢkin tespit raporu, Ģartname ve ekleri,
ilana iliĢkin belge ve gazete nüshaları, sözleĢme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer
belgeler konulur.
Tahmin edilen bedel tespiti
MADDE 10 – (1) Kullanma izni verilmesi veya kiraya verilmesinde, tahmin edilen
bedel, Ġdarece tespit edilir ve karara bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taĢınmazın konumu
ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır.
(2) Ön izin bedeli, kullanma izni ihale bedelinin yüzde yirmisidir. Fiili kullanım olması
halinde ön izin bedeli, kullanma izni ihale bedelidir.
(3) Ön izin verilen hâllerde, ilk yıl kullanma izni bedeli; ihale ile belirlenen bedelin ön
izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye Ġstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları
Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değiĢim) oranında artırılması suretiyle
tespit edilecek bedeldir.
(4) Gerektiğinde bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar, ilgili kuruluĢ veya
bilirkiĢilerden de araĢtırılabilir.
(5) Bedel tespit raporunun ekinde raporun hazırlanmasına dayanak olan belgelerin
bulunması gereklidir.
Bedellerin ödenme Ģekli
MADDE 11 – (1) Kullanma izni, kira, ön izin bedelleri, ihalenin onaylanmasına iliĢkin
kararın müĢteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeĢ gün içinde ihale bedelinin %25’i peĢin,
geriye kalan tutar ile müteakip yıllara ait bedeller sözleĢmede belirtilen Ģekilde ödenir.
Yıllık bedel artıĢları
MADDE 12 – (1) Bir yıldan uzun süreli kira, kullanma izni ve iĢletme hakkı
sözleĢmelerinde ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, Türkiye Ġstatistik Kurumunca yayımlanan
Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değiĢim) oranında
arttırılır.
Vadesinde ödenmeyen bedeller ve hasılat payları
MADDE 13 – (1) Vadesinde ödenmeyen bedeller ile hasılat payları ve diğer alacaklara
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.
Onay belgesi
MADDE 14 – (1) Ġhalesi yapılacak her iĢ için bir onay belgesi hazırlanır. Onay
belgesinde; ihale konusu olan iĢin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, ihalede
kullanılacak usul, yapılacaksa ilanın Ģekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı,
Ģartname ve sözleĢme gerekip gerekmeyeceği belirtilir.
(2) Onay belgesi idarece hazırlanır ve onaylanır.
Ġhale komisyonlarının oluĢumu ve çalıĢması
MADDE 15 – (1) Ġhale komisyonu Ġdarece görevlendirilecek biri baĢkan olmak üzere
en az üç üyeden oluĢur. Bu üyelerden en az birinin mali iĢlerden sorumlu birimde görev yapan
bir memur olması zorunludur.
(2) Ġdare veya komisyon baĢkanınca lüzum görüldüğü takdirde komisyonlara yardımcı
olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak Ģartıyla yeteri kadar personel görevlendirilir. Bu
takdirde ihale gün ve saatinde hazır bulunacak Ģekilde görevlendirilecek personele tebligat
yapılır. Ġhale Komisyon Onay Belgesinde ihaleye katılacak olan personelin adı, soyadı ve
memuriyet unvanı belirtilir.
(3) Ġhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır.
Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye, karĢı oy gerekçesini kararın altına yazarak
imzalamak zorundadır.
(4) Komisyon baĢkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
Bedel tespit komisyonlarının oluĢumu ve çalıĢması
MADDE 16 – (1) Bedel tespit komisyonları Ġdarece biri baĢkan olmak üzere
görevlendirilecek en az üç kiĢiden oluĢur.
(2) Gerekli görülen hâllerde birden fazla bedel tespit komisyonu kurulabilir.
(3) Komisyon, eksiksiz olarak toplanır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon,
Tahmini Bedel Tespit Raporunu düzenlemek ve imzalamak suretiyle karar alır. Muhalif kalan
üye, karĢı oy gerekçesini yazarak rapora ekler. Komisyon baĢkanı ve üyeleri oy ve
kararlarından sorumludur.
Ġhalenin ilanı
MADDE 17 – (1) Ġhale konusu olan iĢler, aĢağıdaki usul ve esaslara göre isteklilere ilan
yoluyla duyurulur:
a) Ġhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar;
1) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en
az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
2) Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası on günden, son ilan ile ihale günü
arası beĢ günden az olamaz.
3) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ise ilan, (1) numaralı alt bentteki
süreler içinde Ġdare ile valilik, kaymakamlık ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak
yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu iĢlemler bir tutanakla tespit edilir. Bu yerlerde
en çok yedi gün aralıkla çıkan gazete varsa, ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır.
b) Diğer Ģehirlerde yapılacak ilanlar; tahmin edilen bedeli her yıl Kanunun 17 nci
maddesinin ikinci fıkrasına göre merkezî yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktarı aĢan
ihale konusu iĢler, (a) bendine göre yapılacak ilanlardan baĢka tirajı göz önüne alınarak ili,
Basın-Ġlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az on
gün önce bir defa ilan edilir.
c) Resmî Gazete ile yapılacak ilanlar; tahmin edilen bedeli (b) bendi uyarınca
belirlenecek miktarın üç katını aĢan ihale konusu iĢler, ihale tarihinden en az on gün önce bir
defa da Resmî Gazete’de ilan edilir.
ç) Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için Ġdare, iĢin önem ve özelliğine göre ilan yapıp
yapmamakta serbesttir.
(2) Sürelerin hesabında, ilanın yapıldığı gün ile ihale günü sayılmaz.
(3) Ġhale komisyonları, gerektiğinde basın ve yayın organlarının ihale iĢlemlerini
izlemesi de dâhil olmak üzere, ihalenin rekabet ve açıklık ilkelerine uygun Ģekilde yapılmasını
sağlayan her türlü tedbiri alır. Onaylanan ihale kararları, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla
internet aracılığı ile yayınlanabilir.
Ġlanlarda bulunması zorunlu hususlar
MADDE 18 – (1) Ġlanlarda aĢağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) Ġhale konusu Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin niteliği, miktarı, kullanım
süresi ve kullanım amacı,
b) ġartname ve eklerin nereden ve hangi Ģartlarla alınacağı veya görülebileceği,
c) Ġhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
ç) Tahmin edilen bedel ve alınacaksa geçici teminat miktarı,
d) Ġsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
e) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar
nereye verileceği.
ġartname ve eklerinde değiĢiklik hâlinde ilan
MADDE 19 – (1) Ġlan yapıldıktan sonra, Ģartname ve eklerinde değiĢiklik yapılamaz.
Ancak, değiĢiklik yapılması zorunlu hâllerde, bunu gerektiren sebepler ve zorunluluklar bir
tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve yeniden aynı Ģekilde ilan olunur.
Ġlanın uygun olmaması
MADDE 20 – (1) 17 nci ve 18 inci maddelere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu
durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
(2) Ġlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaĢılırsa, ihale veya sözleĢme
feshedilir. Ancak, iĢte ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleĢme idarenin
onayıyla geçerli sayılabilir.
(3) Ġhalenin veya sözleĢmenin bozulması hâlinde, müĢterinin fesih tarihine kadar
yapmıĢ olduğu gerçek masrafları verilir.
Ġhalenin tatil gününe rastlaması
MADDE 21 – (1) Ġhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamıĢsa ihale, tekrar
ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iĢ gününde aynı yer ve saatte yapılır. Ġlandan
sonra çalıĢma saati değiĢse de ihale ilan edilen saatte yapılır.
Tekliflerin açılma zamanı
MADDE 22 – (1) Tekliflerin açılma zamanı, idarelerin çalıĢma saati içinde olmak üzere
tespit edilir. Açılma zamanı için, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun saat ayarı esas
alınır. Teklifler açılmaya baĢladıktan sonra, çalıĢma saatine bağlı kalmaksızın iĢleme devam
olunur.
Geçici teminat
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, Kanunun 25 inci
maddesinde belirtilen oranlarda geçici teminat alınır.
MADDE 24 – (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aĢağıda
gösterilmiĢtir.
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c) Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma Senetleri veya bu senetler
yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiĢ ise, bu
iĢlemlerde anaparaya tekabül eden satıĢ değerleri esas alınır.).
(2) Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiĢ teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde
suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuĢturma yapılması için Ġdareye intikal
ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka Ģubesince verilen teminat mektupları
toplamı ile aynı Ģubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve
benzeri kredi kuruluĢlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat
mektupları, birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlere dâhil değildir.
(3) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dıĢındaki teminatların
istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale
komisyonlarınca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden
sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici
teminatları hemen geri verilir.
(4) Her ne suretle olursa olsun Ġdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine
ihtiyatî tedbir konulamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ġhale Usulleri
Ġhale usulleri
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde;
a) Kapalı teklif usulü,
b) Açık teklif usulü,
c) Pazarlık usulü,
uygulanır.
Kapalı teklif usulünde tekliflerin hazırlanması
MADDE 26 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,
bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas
açık adresi yazılır.
(2) Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici
teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. DıĢ zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi iĢe
ait olduğu yazılır.
(3) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda Ģartname ve
eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve
yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.
(4) Bu maddede yer alan Ģartlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamıĢ sayılır.
Kapalı teklif usulünde tekliflerin verilmesi
MADDE 27 – (1) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar
karĢılığında ihale komisyonu baĢkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dıĢ zarfın üzerine ihale
komisyonu baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi
yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon baĢkanlığına
ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulmayacak olan tekliflerin alınıĢ
zamanı bir tutanakla tespit edilir.
(2) Komisyon baĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Kapalı teklif usulünde dıĢ zarfların açılması
MADDE 28 – (1) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiĢ olduğu bir
tutanakla tespit edildikten sonra dıĢ zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınıĢ sırasına göre
açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın eksiksiz olarak verilmiĢ olup olmadığı aranır.
DıĢ zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.
(2) Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubu
taĢıyan iç zarfları açılmayarak baĢkaca iĢleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte
kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bu konuda, iade gerekçelerini de içeren bir tutanak
düzenlenir. Teklif mektubu kendilerine iade edilenler ihaleye katılamazlar.
Kapalı teklif usulünde iç zarfların açılması
MADDE 29 – (1) Teklif mektuplarını taĢıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye
katılacaklardan baĢkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra, postayla gelen teklifler de
dâhil olmak üzere zarflar numara sırasıyla açılarak, teklifler komisyon baĢkanı tarafından
okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon baĢkanı ve üyeleri tarafından
imzalanır.
(2) ġartnameye uymayan veya baĢka Ģartlar taĢıyan 26 ncı madde hükümlerine uygun
olmayan teklif mektupları kabul edilmez.
(3) Geçerli teklifler bu suretle tespit edildikten sonra en yüksek teklifin altında olmamak
kaydıyla, ihalede hazır bulunan isteklilerden sıra ile yeniden sözlü veya yazılı teklifte
bulunulması istenir. Bu Ģekilde teklif alınmasına tek istekli kalıncaya kadar devam edilir.
Ġhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları
alınır. Ġlgilinin imzadan çekinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir. Ġhaleden çekilmiĢ olanlar
yeniden teklif veremezler.
(4) Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu iĢlem, oturumda
hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklifle aynı olan birden fazla teklifin
bulunması hâlinde ise, bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır.
(5) Komisyon, uygun gördüğü her aĢamada daha önce ihaleden çekilenler hariç olmak
üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi
sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
Kapalı teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması
MADDE 30 – (1) 29 uncu madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek;
a) Ġhalenin yapıldığı, ancak idarenin onayına bağlı kaldığı,
b) Ġhalenin yapılmadığı,
hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar özeti hâlinde yazılarak,
komisyon baĢkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.
Kapalı teklif usulünde ihalenin yapılamaması
MADDE 31 – (1) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif
olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, uygun bir zamanda aynı usulle ihale
açılır.
Açık teklif usulünün uygulanması
MADDE 32 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları
önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.
(2) Ancak, istekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon baĢkanlığına ulaĢmıĢ
olmak Ģartıyla 26 ncı madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli
taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
(3) Teklif sahibi ihale sırasında hazır bulunmadığı takdirde postayla gönderilen, son ve
kesin teklif olarak kabul edilir.
Açık teklif usulünde ihale
MADDE 33 – (1) Ġlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon baĢkanı, isteklilerin
belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek, kimlerin ihaleye
katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesini
kararlaĢtırır. Bu iĢlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.
(2) Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkarılır. Diğer istekliler,
önce Ģartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak
teklifler ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.
(3) Ġlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon baĢkanı, postayla yapılmıĢ
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kâğıdına yazılmasını sağlar.
Bundan sonra istekliler, sırayla tekliflerde bulunmaya devam ederler. Ġhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. Ġlgilinin
imzadan çekinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir.
(4) Ġhaleden çekilenler, yeniden teklifte bulunamazlar.
(5) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların iĢi uzatacağı anlaĢılırsa, isteklilerden
komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden
çekilmiĢ olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.
Açık teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması
MADDE 34 – (1) Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale, 30 uncu
maddeye göre karara bağlanır.
Açık teklif usulünde ihalenin yapılamaması
MADDE 35 – (1) Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin
belgeleri veya teklifleri uygun görülmediği takdirde, uygun bir zamanda yeniden aynı usulle
ihale açılır.
Pazarlık usulünde ihale
MADDE 36 – (1) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir Ģekle
bağlı değildir. Ġhaleler, komisyon tarafından iĢin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla
istekliden yazılı veya sözlü teklifler almak ve bedel üzerinde anlaĢmak suretiyle yapılır.
(2) Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Ġhale Kararları
Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması
MADDE 37 – (1) Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar
MADDE 38 – (1) Ġhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon baĢkan ve üyelerinin
adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.
(2) Kararlarda; isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi
tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamıĢ ise nedenleri
belirtilir.
Ġhale kararlarının kesinleĢmesi
MADDE 39 – (1) Komisyonlarca karara bağlanan ihaleler karar tarihinden itibaren en
geç onbeĢ iĢ günü içinde Ġdarenin onay veya ret kararı ile kesinleĢir.
KesinleĢen ihale kararlarının bildirilmesi
MADDE 40 – (1) KesinleĢen ihale kararları, kesinleĢtiği günden itibaren en geç beĢ iĢ
günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline imza karĢılığı tebliğ edilir veya iadeli
taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden
yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.
Ġhalede hazır bulunmayan istekliler
MADDE 41 – (1) Ġhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli
vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılıĢ tarzına ve sonucuna
itiraz edemezler.
Ġhale usullerine tabi olmayan iĢler
MADDE 42 – (1) Ġdarece, aĢağıda gösterilen kiĢi, kurum ve kuruluĢlara doğrudan
doğruya kiralama, kullanma izni, iĢletme hakkı verilebilir:
a) Genel, özel bütçeli idareler ve Belediyeler, bunlara bağlı döner sermayeler ve
sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait olan ortaklıklar ve özel bütçeli idarelerin
kurdukları birlikler,
b) Kamu iktisadi kuruluĢları ve iktisadi devlet teĢekkülleri ile sermayesinin yarısından
fazlası bu kuruluĢlara ait olan ortaklık veya müesseseler,
c) Özel kanunlarla kurulmuĢ ve kendilerine kamu görevi verilmiĢ tüzel kiĢiliğe sahip
kuruluĢlar,
ç) Kamu yararına faaliyet gösteren vakıf ve dernekler,
d) Diğer kamu tüzel kiĢileri,
e) Uluslararası anlaĢmalar uyarınca yapılacak iĢler.
ALTINCI BÖLÜM
SözleĢme
Ġhalenin sözleĢmeye bağlanması
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılan ve onaylanan ihaleler sözleĢmeye
bağlanır. SözleĢme, ita amiri tarafından imzalanır.
Notere tasdik ve tescili zorunlu olmayan sözleĢmeler
MADDE 44 – (1) Ġlk yıl kira bedeli, Kanunun 76 ncı maddesi gereğince her yıl merkezî
yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınırın yüzde onunu aĢmayan sözleĢmeler, kamu
idareleriyle yapılacak sözleĢmeler ve geçici iĢ ve hizmetler için kullanılacak taĢınmazların
kiraya verilmesinde düzenlenecek sözleĢmelerin notere tasdik ve tescili zorunlu değildir.
Kesin teminat
MADDE 45 – (1) Taahhüdün, sözleĢme ve Ģartname hükümlerine uygun olarak yerine
getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleĢme yapılmasından önce müĢteriden ihale bedeli
üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınır.
(2) MüĢterinin kesin teminat vermesi gerektiği hâlde bu zorunluluğa uymaması
durumunda, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa
geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.
(3) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiĢtirilebilir.
(4) SözleĢmenin yapılmasından sonra varsa geçici teminat iade edilir.
Kesin teminatın geri verilmesi
MADDE 46 – (1) Kesin teminat, taahhüdün sözleĢme ve Ģartname hükümlerine uygun
biçimde yerine getirildiği anlaĢıldıktan ve müĢterinin bu iĢten dolayı Ġdareye herhangi bir
borcunun olmadığı tespit edildikten sonra müĢteriye geri verilir.
SözleĢme yapılmasında müĢterinin görev ve sorumluluğu
MADDE 47 – (1) SözleĢme yapılması gerekli olan hâllerde müĢteri, 39 uncu maddeye
göre onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeĢ gün içinde geçici
teminatı kesin teminata çevirerek Ġdarece düzenlenecek sözleĢmeyi imzalamak zorundadır.
MüĢteri, zorunlu ise aynı süre içinde sözleĢmeyi notere tasdik ve tescil ettirerek Ġdareye
vermekle yükümlüdür.
(2) MüĢterinin, aynı süre içinde ihale bedeli ile müĢteriye ait bulunan vergi, resim ve
harçları ve diğer giderleri ödemesi, varsa diğer yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.
(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat Ġdareye gelir kaydedilir.
Ġdarenin görev ve sorumluluğu
MADDE 48 – (1) Ġdare, 47 nci maddede yazılı süre içinde sözleĢme yapılması
hususunda kendisine düĢen görevleri yapmak, Ģartnamede belirtilen sınır ve niteliklere göre;
kiraya verilen, kullanma izni verilen taĢınmazları teslim etmekle yükümlüdür. Bu
yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde müĢteri, sürenin bitiminden itibaren onbeĢ gün
içinde, on gün müddetli bir noter ihtarnamesiyle bildirmek Ģartıyla taahhüdünden
vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. MüĢteri, ihaleye girmek ve teminat vermek için
yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.
(2) Tebligatın, 39 uncu maddedeki sürede yapılmamasından dolayı Ġdarenin zararına
sebep olanlar hakkında kanuni iĢlem yapılır.
MüĢterinin sözleĢmenin bozulmasına neden olması
MADDE 49 – (1) SözleĢme yapıldıktan sonra müĢterinin,
a) Taahhüdünden vazgeçmesi,
b) Taahhüdünü Ģartname ve sözleĢme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi,
c) Kiraya verilen veya kulanma izni verilen devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yeri,
sözleĢmesinde öngörülen amaç dıĢında kullanması ve Ġdarenin en az on gün süreli ve
nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumu devam ettirmesi,
hâllerinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı
Hazineye gelir kaydedilir ve sözleĢme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
(2) Gelir kaydedilen kesin teminat, müĢterinin borcuna mahsup edilemez.
SözleĢmenin devri
MADDE 50 – (1) Ġhale süresiyle sınırlı olmak kaydıyla sözleĢme, Ġdarenin izniyle
baĢkasına devredilebilir veya sözleĢmeye ortak alınabilir. Ancak, devir alacaklarda ve ortak
olacaklarda ilk ihaledeki Ģartlar aranır. Ġzinsiz devir yapılması ve mücbir sebep hâlinde,
sözleĢme feshedilir ve müĢteri hakkında 49 uncu madde hükümleri uygulanır.
(2) Topraksız ve az topraklı çiftçilere kiraya verilen arazilere iliĢkin sözleĢmeler
devredilemez.
MüĢterinin ölümü
MADDE 51 – (1) MüĢterinin ölümü hâlinde, Ġdareye borcu varsa mahsup edildikten
sonra teminatı kanunî mirasçılarına verilir.
(2) Ancak Ġdare, ölüm tarihinden itibaren otuz gün içinde kesin teminatın verilmesi
Ģartıyla kanunî mirasçılardan istekli olanlara sözleĢmeyi devredebilir.
MüĢterinin iflası hâli
MADDE 52 – (1) MüĢterinin iflas etmesi hâlinde sözleĢme feshedilir. Bundan bir zarar
doğarsa 49 uncu maddeye göre iĢlem yapılır.
MüĢterinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyeti hâli
MADDE 53 – (1) MüĢteri, sözleĢmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede
sağlık kurulu raporu ile belirlenecek ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza
nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyecek duruma düĢerse, bu hâllerin oluĢundan itibaren
otuz gün içinde Ġdarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek Ģartıyla taahhüdüne devam
edebilir.
(2) Eğer müĢteri, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise,
yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyım tayin edilmesi istenebilir.
(3) Bu maddedeki hükümlerin uygulanamaması hâlinde sözleĢme feshedilir. Bundan bir
zarar doğarsa 49 uncu maddeye göre iĢlem yapılır.
MüĢterinin birden fazla olması hâli
MADDE 54 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi tarafından müĢterek ve müteselsil
sorumluluk esasına göre yapılan taahhütlerde, müĢterilerden birinin ölümü, iflâsı, tutuklu veya
mahkûm olması gibi hâller sözleĢmenin devamına engel olmaz.
YEDĠNCĠ BÖLÜM
TaĢınmazların Kiraya Verilmesi
Ġhale esasları
MADDE 55 – (1) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin kiraya verilmesinde
tahmin edilen yıllık kira bedeli, Kanunun 45 inci maddesine göre her yıl merkezî yönetim
bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olan ihalelerde açık teklif usulü, bu sınırı
aĢanlarda ise kapalı teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüyle kiraya
verilemeyen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin, uygun zamanda tekrar aynı usulle
kira ihalesine çıkarılır ve bunlar Kanunun 43 üncü ve 49 uncu maddeleri uyarınca pazarlık
ihalesine bırakılmaz.
(2) KullanıĢlarının özelliği veya Ġdareye yararlı olması nedeniyle kapalı veya açık teklif
usulleriyle ihalesi uygun görülmeyen taĢınmazlar, Kanunun 51 inci maddesinin birinci
fıkrasının (g) bendine göre pazarlıkla kiraya verilebilir.
(3) AĢağıda belirtilen durumlarda Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler Kanunun
51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlıkla kiraya verilebilir:
a) Geçici iĢ ve hizmetler için kullanılacak Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
yerlerin kiraya verilmesi,
b) Para çekme makineleri için kullanılacak yerlerin bankalara kiraya verilmesi,
c) Baz istasyonları, radyo ve televizyon vericileri, enerji nakil hatları, trafolar, kuyular,
rüzgar ölçüm direkleri ve benzeri tesisler için ihtiyaç duyulan yerlerin kiraya verilmesi,
ç) Genel bütçe kapsamı dıĢındaki kamu idarelerine kiraya verme,
d) Ağaçlandırma amaçlı kiraya verme,
e) Birlikte kullanılacağı parselin maliki veya kiracısı tarafından kiralanması talep edilen,
bu parselle bütünlük arz eden ve müstakil kullanımı mümkün olmayan devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi,
f) SözleĢmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısı tarafından
kiralanması talep edilen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin (otoparklar hariç)
kiraya verilmesi,
g) Reklam levhası konulmak üzere kiralanması talep edilen Devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi,
ğ) Balıkçı barınaklarının o yörede en az on iki aydan beri faaliyette bulunan su ürünü
kooperatiflerine veya su ürünü kooperatif birliklerine kiraya verilmesi,
h) Plan gerektirmeyen ahĢap iskelelerin tesis edileceği alanların kiraya verilmesi.
Kiralarda sözleĢme süresi
MADDE 56 – (1) Ek-1’de verilen forma uygun olarak kiraya verilecek Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki yerlerin kira süresi on yıldan çok olamaz. Ancak, turistik tesis kurulacak
yerlerin ve turistik tesislerin, enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım, doğal gaz iletim,
dağıtım ve depolama tesis ve Ģebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan fazla süreyle
kiraya verilmesi mümkündür.
(2) Üç yıldan fazla süreyle kiraya verme iĢlerinde önceden Maliye Bakanlığından izin
alınır.
Geçici iĢ ve hizmetler için kullanılacak taĢınmazların kiraya verilmesi
MADDE 57 – (1) Fuar, panayır, sergi, gezici tiyatro, sirk, lunapark, konser, Ģantiye
yerleri gibi geçici iĢ ve hizmetlerde kullanılmak üzere bir yıldan az süreler için kiralanması
talep edilen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin, isteklisine, birden fazla isteklisi
olması hâlinde, aralarında yapılacak pazarlık sonunda en yüksek bedeli teklif edene ihale
edilir.
Ağaçlandırma izinleri
MADDE 58 – (1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu ile 23/8/2012 tarihli
ve 28390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği uyarınca Devletin
hüküm ve tasarrufu altındaki taĢınmazlar, üzerinde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek veya
tüzel kiĢilere, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık
bürolarına tanzim ettirilen uygulama projesine istinaden on yıl süreyle kiraya verilebilir. Kira
süresi; bu süre içinde yapılacak kontrollerde, arazinin projesine uygun Ģekilde ağaçlandırıldığı
saptandığı takdirde, ağacın kesim yaĢı dikkate alınarak yeni bedel ve koĢullar üzerinden en
fazla on yıllık süreler halinde uzatılabilir.
(2) Ġzin verilen taĢınmaza ait yıllık kira bedeli, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca fidan
türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl belirlenen bedeldir. Bu bedel, ilk beĢ yıl
yüzde elli indirimli olarak tahsil edilir.
Kira sözleĢmesinin sona ermesi ve feshi
MADDE 59 – (1) Ek-2’de verilen forma uygun olarak hazırlanan Kira sözleĢmesi,
sürenin bitimiyle sona erer.
(2) SözleĢme hükümlerine aykırı davranılması, taĢınmazın sözleĢmede öngörülen amaç
dıĢında kullanılması veya kiracı tarafından talep edilmesi hâlinde, sözleĢme Ġdarece feshedilir.
Bu durumda, alınan teminatlar Hazineye gelir kaydedilir.
(3) Kiracı tarafından kira sözleĢmesine uyulmaması halinde sözleĢme feshedilir ve
kiracıdan cari yıl kira bedeli tutarında ayrıca tazminat alınır.
SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM
Ön Ġzin ve Kullanma Ġzni
Ön izin verilmesi ve süre
MADDE 60 – (1) Kullanma izni ihalesi sonucunda, yapılacak yatırım için ön izne
ihtiyaç duyulması halinde kullanma izni verilecek yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın üst
ölçek planlara uygun olarak, uygulama imar planlarının yaptırılması, uygulama projelerinin
hazırlanması ve onaylatılması gibi iĢlemlerin yerine getirilebilmesi için, bir yıla kadar Ek-3’te
verilen forma uygun olarak ön izin verilir. Gerekli hâllerde bu süre toplamı dört yılı
geçmemek üzere uzatılabilir. Uzatılan süreye iliĢkin ön izin bedeli, bir önceki yıl ön izin
bedelinin Türkiye Ġstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde değiĢim) oranında artırılması suretiyle tespit edilen bedeldir.
(2) Ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi hâlinde, 10 uncu madde
uyarınca tespit edilecek bedel üzerinden bu Yönetmeliğin ekinde yer alan sözleĢmelerin
düzenlenmesi suretiyle kullanma izni verilir. Ancak, ön izin süresi bitmeden önce kullanma
izni verilmesinin talep edilmesi hâlinde, ön izin sözleĢmesinde öngörülen yükümlülüklerin
yerine getirilmiĢ olması kaydıyla, ön izin süresinin kalan kısmına iliĢkin bedel kullanma izni
bedelinden mahsup edilir.
(3) Ön izin süresi içinde yükümlülüklerin ilgilinin kusuru dıĢında yerine getirilmesinin
mümkün olamayacağının anlaĢılması hâlinde, Ġdareye yapılacak baĢvuru üzerine sözleĢme
feshedilir ve teminat ile kalan süreye iliĢkin ön izin bedeli iade edilir.
(4) Ön izin sahibinin sözleĢme süresi sona ermeden taahhüdünden vazgeçmesi hâlinde,
Ġdarece sözleĢme feshedilir. Bu durumda teminatı gelir kaydedilir ve kalan süreye iliĢkin ön
izin bedeli iade edilmez.
Kullanma izni verilmesi
MADDE 61 – (1) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde ilgili mevzuatı
uyarınca yapılması mümkün olan yapı ve tesislerin yapılması amacıyla, en fazla otuz yıla
kadar Ek-4 ve Ek-5’te verilen forma uygun olarak kullanma izni verilebilir.
(2) Kullanma izni sahibinin kusuru dıĢında kamudan kaynaklanan, hakkın tamamen
kullanılmasını ve iĢin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir
imkânsızlık durumunun ortaya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde, kullanma izni
sahibinin talebi üzerine kullanma izni süresi, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki
imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar
dondurulur. Dondurulan süre için bedel alınmaz. Sürenin yeniden iĢlemeye baĢladığı tarihte
alınacak bedel, dondurulan yıl bedelinin geçen süre kadar sözleĢmesinde belirtilen oranda
artırılması suretiyle tespit edilir. Ancak, dondurulan yıl için ödenmiĢ olan bedelin dondurulan
süreye isabet eden kısmı sözleĢmesinde belirtilen oranda artırılmak suretiyle yeni tespit edilen
bedelden mahsup edilir. Dondurulan süre sözleĢme süresine eklenir.
(3) Kullanma izni verilmesinde kanunlardaki ve diğer ilgili mevzuattaki özel hükümler
saklıdır.
(4) Kullanma izni verilen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerden ayrıca her yıl
sonunda elde edilen brüt gelir üzerinden sözleĢmesinde belirtilen %1 oranda hasılat payı
alınır. Hasılat payının ödemesi takip eden yılın ilk ayı içinde tek seferde yapılır.
Bakanlıktan izin alınması
MADDE 62 – (1) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde kullanma izni
verilmesinden önce Ġdareden izin alınır.
Kullanma izni ihale usulü
MADDE 63 – (1) Kullanma izni verilmesi ihalesi, Kanunun 51 inci maddesinin birinci
fıkrasının (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile yapılır.
Kullanma izni sözleĢmesinin sona ermesi ve feshi
MADDE 64 – (1) Kullanma izni sözleĢmesi, sözleĢme süresinin bitiminde sona erer.
(2) SözleĢme hükümlerine aykırı davranılması, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
yerin sözleĢmede öngörülen amaç dıĢında kullanılması veya adına kullanma izni verilen
tarafından talep edilmesi hâlinde sözleĢme Ġdarece feshedilir. Bu durumda, izin sahibinden
veya hak lehtarından cari yıl kullanma izni bedeli tutarında tazminat alınır ve ayrıca alınan
teminatlar Hazineye gelir kaydedilir.
(3) Kullanma izni sözleĢmesinin sona ermesi veya feshedilmesi hâlinde, özel hükümler
saklı kalmak kaydıyla, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin üzerindeki tüm yapı ve
tesisler sağlam ve iĢler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin Ġdareye intikal eder ve
bundan dolayı adına kullanma izni verilen tarafından veya üçüncü kiĢilerce her hangi bir hak
ve talepte bulunulamaz.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Kıyı ve Sahil ġeritlerinde Verilecek Ġzinler,
Yasaklar ve Sorumluluklar
Kıyı ve sahil Ģeritlerinde yapılacak düzenlemeler
MADDE 65 – (1) Kıyılarda, kıyıların kamunun kullanımına açık tutulması kaydıyla,
ziyaretçilerin ve kıyı iĢletmelerinin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin karĢılanması, doğa koruma
tedbirlerinin uygulanması, kontrol altına alınması ve rekreasyon amaçlı kamunun hizmetine
sunulması amaçlarıyla 42 nci maddede sayılan kurum ve kuruluĢlara iĢletme hakkı verilebilir.
Bu alanlarda yapılacak düzenlemelerin kapsamı, elde edilmesi hâlinde gelirlerin paylaĢımı,
sona ermeye ve diğer konulara iliĢkin hükümler Ġdare ile ilgili kuruluĢlar arasında Ek-7’de
verilen forma uygun olarak düzenlenecek protokollerle belirlenir.
Kıyı yapıları
MADDE 66 – (1) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe uygun olarak
kullanılmak ve ilgili kuruluĢlardan izin alınmak suretiyle; kıyıda deniz turizmi tesisleri,
tersane, liman, barınak, iskele, yanaĢma yeri, rıhtım ve benzeri türde tesis yapan yatırımcılara
azami otuz yıla kadar kullanma izni verilebilir.
Ecrimisil
MADDE 67 – (1) Ġdarenin tasarrufundaki taĢınmazların izinsiz kullanılması halinde
ecrimisil iĢlemleri Ġdarece yürütülür.
Tahsis
MADDE 68 – (1) Ġdare, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri ilgili kamu
kurum ve kuruluĢlarına 30 yılı aĢmamak üzere tahsis edebilir.
ĠĢletme hakkı verilmesi
MADDE 69 – (1) Ġdare Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerleri 10 yılı
aĢmamak kaydıyla 42 nci maddede sayılan kurum ve kuruluĢlar ile Ġdare tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde Ek-7’de verilen forma uygun olarak protokol yapmak suretiyle iĢletme
hakkı verebilir.
Tahliye
MADDE 70 – (1) Kiralanan, tahsis edilen, iĢletme hakkı veya kullanma izni verilen
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin süresi dolduğu hâlde tahliye edilmeyen,
sözleĢmesi veya taahhütnamesi fesh edilen veya herhangi bir sözleĢmeye dayanmaksızın
fuzulen iĢgal edilen devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taĢınmazların tahliyesi
Ġdarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülki amirince en geç onbeĢ gün içinde sağlanarak,
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer Ġdarece görevlendirilecek memurlara boĢ olarak
teslim edilir.
(2) Üzerinde sabit tesis bulunan taĢınmazların tahliyesinden ve teslim alınmasından
sonra, eski kiracısı veya fuzuli Ģagiline bu tesisler kendilerine ait ise yıktırılıp enkazının en
geç otuz gün içinde götürülmesi, aksi hâlde masrafları kendisinden tahsil edilmek üzere yıkım
ve enkaz götürme iĢinin Ġdarece yapılacağı tebliğ olunur. Verilen bu süre sonunda tesis
yıktırılıp enkaz götürülmediği takdirde masrafları bilahare eski kiracı veya fuzuli Ģagilden
alınmak üzere bu iĢlem Ġdarece yapılır.
(3) Men’i müdahale ve yerinden kaldırma ile ilgili yargı kararlarının icra dairelerince,
vali veya kaymakam tarafından verilen tecavüzün önlenmesi ile ilgili kararların infaz
memurlarınca uygulanması sırasında gerekli olan araç, gereç ve personel kamu idarelerinden
sağlanır. Bunun mümkün olmaması durumunda yıkım iĢlemi, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanununa göre ihale edilir.
Yasak fiil ve davranıĢlar
MADDE 71 – (1) Ġhale iĢlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
sırasında;
a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya baĢka
yollarla ihaleye iliĢkin iĢlemlere fesat karıĢtırmak veya buna teĢebbüs etmek,
b) Açık teklif veya pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düĢürecek
veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaĢmaya çağrıyı ima edecek iĢaret
ve davranıĢlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüĢme ve tartıĢma
yapmak,
c) Ġhale iĢlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya
teĢebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken
Ġdareye zarar verecek iĢler yapmak veya iĢin yapılması ya da teslimi sırasında hileli malzeme,
araç veya usuller kullanmak,
yasaktır.
Ġhalelere katılmaktan geçici yasaklama
MADDE 72 – (1) 71 inci maddede belirtilen fiil ve davranıĢlar ihale safhasında
gerçekleĢmiĢse, bunları yapanlar Ġdarece, ihaleye iĢtirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya
davranıĢlarının özelliğine göre Ġdare tarafından, haklarında bir yıla kadar Ġdare dahil bütün
kamu kurum ve kuruluĢları tarafından yapılan bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı
verilir.
(2) Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı hâlde usulüne göre sözleĢme yapmayan istekliler ile
sözleĢme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dıĢında taahhüdünü
sözleĢme ve Ģartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müĢteriler hakkında da,
Ġdare tarafından, haklarında bir yıla kadar sadece Ġdare tarafından yapılan bütün ihalelere
katılmaktan yasaklama kararı verilir.
(3) Yasaklama kararları, Ġdare tarafından Resmî Gazete’de ilan ettirilir.
(4) Haklarında yasaklama iĢlemi yapılmıĢ kiĢilerin sermayesinin çoğunluğuna sahip
bulunduğu tüzel kiĢilere de aynı müeyyide uygulanır.
Görevlilerin sorumluluğu
MADDE 73 – (1) Ġhale komisyonu baĢkanı ve üyeleri ile diğer ilgililerin, görevlerini
kanunî gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları veya taraflardan birinin zararına yol açacak
ihmal veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti hâlinde, haklarında disiplin cezası
uygulanacağı gibi, fiil ve davranıĢlarının özelliğine göre ceza kovuĢturması da yapılır. Ayrıca,
tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.
Sürelerin hesabı
MADDE 74 – (1) Sürelerin hesaplanmasında, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan
hâllerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Tebligat
MADDE 75 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde yapılacak tebliğler
hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
ONUNCU BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 76 – (1) 10/5/2007 tarihli ve 26518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel
Çevre Koruma Kurumu BaĢkanlığı TaĢınır Mal ve TaĢınmaz SatıĢı,Trampa, Kiraya Verme,
Sınırlı Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıĢtır.
BaĢlanmıĢ iĢler
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte iĢlemlerine
baĢlanılmıĢ ve ihale ilanı yapılmıĢ olan iĢlerde 76 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Önceki sözleĢmelerin uyarlanması
GEÇĠCĠ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılmıĢ kullanma
izni, iĢletme hakkı veya kira sözleĢmeleri/protokolleri, süreleri sona erene kadar ya da bu
Yönetmelikte belirtilen hükümlere uyarlanana kadar geçerlidir. Uyarlanan sözleĢme/protokol
hükümleri yeni sözleĢmelerin düzenlenme tarihinden itibaren geçerli olur.
(2) SözleĢmelerin uyarlandığı tarihten önce bu sözleĢmeler gereğince ilgililer tarafından
yapılmıĢ olan ödemelerin iadesi ve mahsubu yapılmaz.
Yürürlük
MADDE 77 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 78 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve ġehircilik Bakanı yürütür.
Ekleri için tıklayınız
[R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635 ]
—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TAKVĠYE EDĠCĠ GIDALARIN ĠTHALATI, ÜRETĠMĠ, ĠġLENMESĠ
VE PĠYASAYA ARZINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi,
iĢlenmesi ve piyasaya arzına iliĢkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, takviye edici gıdaları ithal eden, üreten, iĢleyen ve
piyasaya arz eden iĢletmelerin kayıt edilmesi; takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi,
iĢlenmesi ve piyasaya arzı; takviye edici gıdaların onayı, izlenebilirliği ve iĢyeri sorumlukları
ile Takviye Edici Gıda Komisyonunun kuruluĢu, çalıĢma usul ve esaslarına iliĢkin hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak
ikinci fıkrada yer alan tanımlar da geçerlidir.
(2) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alan adı: www.abcd.com Ģeklinde örneklenen internet yayınlarının alan adını,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Doğrudan satıcı: Doğrudan satıĢ için sözleĢme imzaladıkları gıda iĢletmelerinden
satın aldıkları takviye edici gıdaları, iĢ akti ile bağlı olmaksızın kendi hesaplarına tüketicilere
arz eden bağımsız kiĢileri,
ç) Etiketleme: Gıda ile birlikte sunulan veya gıdayı tanıtan ambalaj, paket, doküman,
bildirim, etiket gibi materyallerin üzerinde yer alan gıda ile ilgili her türlü yazı, bilgi, ticari
marka, marka adı, resimli unsur veya iĢaretleri,
d) Gıda iĢletmecisi: Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluĢları ile
gerçek veya tüzel kiĢiler tarafından gıdanın üretimi, ithalatı, iĢlenmesi ve piyasaya arzının
herhangi bir aĢamasında kontrolü altında yürütülen faaliyetlerin mevzuat hükümlerine
uygunluğundan sorumlu olan gerçek veya tüzel kiĢiyi,
e) Ġl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,
f) ĠĢleme: Isıl iĢlem, tütsüleme, kürleme, olgunlaĢtırma, kurutma, marinasyon,
ekstraksiyon, ekstrüzyon ya da bunların bir veya bir kaçının birlikte uygulanmasını da
kapsayan ve baĢlangıçtaki ürünü temel olarak değiĢtiren herhangi bir iĢlemi,
g) Kanun: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,
ğ) Piyasaya arz: Takviye edici gıdaların bedelli veya bedelsiz, piyasaya sunulmasını,
h) Takviye edici gıda: Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla vitamin, mineral,
protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin veya bunların dıĢında
besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler,
biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek baĢına veya
karıĢımlarının, kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı ĢiĢe ve
diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiĢ ürünleri,
ı) Takviye Edici Gıda Komisyonu (TEGK): 5 inci maddede belirtilen temsilcilerinden
oluĢan Komisyonu,
i) URL adresi: ―http://www.abcd.com/abcdefgh.htm" Ģeklinde örneklenen, takviye edici
gıdaya iliĢkin bilgilerin bulunduğu tam web adresi,
j) Yetkili merci: Bu Yönetmelik kapsamındaki iĢ ve iĢlemlerin yürütülmesinde taĢrada il
müdürlüğünü, tetkik ve denetimlerde ise merkezde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Takviye Edici Gıda Komisyonu ve Uzman Veri Tabanı
Takviye Edici Gıda Komisyonunun kuruluĢu
MADDE 5 – (1) TEGK; Bakanlıktan altı temsilci, Sağlık Bakanlığından üç temsilci, her
iki Bakanlıkça ayrı ayrı seçilecek konusunda temayüz etmiĢ üçer bilim insanı olmak üzere,
takviye edici gıda konusunda deneyimli onbeĢ üyeden oluĢur.
(2) TEGK baĢkanlığı, Bakanlık temsilcisi tarafından yürütülür. BaĢkanın toplantıya
katılmadığı durumlarda ise TEGK üyeleri kendi aralarından sadece o toplantı için geçici
baĢkan seçer.
(3) TEGK baĢkanı ve belirlenen komisyon üyeleri Bakanlık Makamınca onaylanır.
(4) TEGK sekretaryası Bakanlıkça yürütülür.
(5) TEGK üyelerinin görev süreleri, göreve baĢladıkları tarihten itibaren üç yıldır.
Görev süresinin bitmesini müteakip üyenin talep etmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi
halinde görev süresi en fazla iki dönem daha uzatılabilir.
Takviye Edici Gıda Komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) TEGK’nin görevleri aĢağıda yer almaktadır.
a) Bakanlıkça belirlenen bitki listesinde pozitif olarak belirtilen ve tek bir bitkiden
oluĢan veya ilgili mevzuatında limitleri belirlenmiĢ olan tek bir bileĢenden oluĢan takviye
edici gıdaların değerlendirilmesi TEGK’nin görevi dıĢındadır.
b) (a) bendinde belirtilen takviye edici gıdalar dıĢında ithal edilecek, üretilecek, iĢleme
tabi tutulacak ve ilgili mevzuatında kullanımına izin verilen bileĢenlerden oluĢan ürünün
gıdanın takviye edici gıda olup olmadığının kararını vermek ve risk değerlendirmesini
yaparak değerlendirme sonucunu Bakanlığa sunmak.
c) Komisyonun çalıĢma yöntemini belirlemek.
ç) Teknik ve bilimsel geliĢmeler doğrultusunda, üye sayısının ve bilim insanlarının
değiĢtirilmesini Bakanlığa teklif etmek.
(2) TEGK üyeleri bu Yönetmelik kapsamındaki görevlerini yaparken bağımsız olmak
zorundadır. TEGK üyeleri olan bilim insanları bu Yönetmelik kapsamındaki görevlerinde
bağımsızlık ve tarafsızlıklarını beyan eden ek-4’te yer alan Genel Taahhütnameyi Bakanlığa
verir.
(3) TEGK üyeleri, görev yetki ve sorumluluklarını diğer bir üyeye ya da üçüncü bir
Ģahsa devredemezler.
(4) TEGK, bu Yönetmelik kapsamındaki konularda risk değerlendirmesi yapan ulusal
ve uluslararası benzer kuruluĢlar ile iĢbirliği yapabilir.
Takviye Edici Gıda Komisyonunun toplantı ve karar alma usulü
MADDE 7 – (1) TEGK yılda en az on iki defa olağan olarak plânlama ve
değerlendirme toplantısı yapar. TEGK gerektiğinde, BaĢkanın daveti ile toplantı
düzenleyebilir.
(2) TEGK üyelerinin sağlık raporu ve geçici görevlendirme dıĢındaki mazeretleri olması
durumunda mazeretlerini yazılı olarak TEGK BaĢkanına bildirmeleri gerekir. Acil durumlarda
yazılı bildirim sonradan yapılmak kaydıyla diğer iletiĢim vasıtaları aracılığıyla durum
BaĢkana bildirilir.
(3) Mazeretsiz olarak bir yıl içerisinde art arda üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği
Bakanlık Makamının onayı ile kaldırılır.
(4) TEGK toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile gündemli olarak toplanır. Toplantı
kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Toplantıda kabul ve ret oyları
eĢit olduğu durumlarda baĢkanın taraf olduğu görüĢ çoğunlukta sayılır. TEGK üyeleri
çekimser oy kullanamaz. Alınan kararlara iliĢkin tutanak düzenlenir.
(5) Toplantı veya toplantılar sonrasında BaĢkan tarafından taslak bilimsel görüĢ
hazırlanır. Sekretarya aracılığı ile tüm üyelerin görüĢleri alınır. KarĢıt görüĢler olması halinde
yazılı olarak gerekçelendirilir ve üyelerin salt çoğunluğu ile nihai bilimsel görüĢ oluĢturulur.
(6) Nihai bilimsel görüĢ tüm üyeler tarafından, varsa yazılı itiraz gerekçeleri ile birlikte,
imzalanarak Bakanlığa sunulur.
(7) TEGK, nihai görüĢün sonrasında ortaya çıkan veya elde edilen her türlü yeni veri ve
bilimsel bilgiyi değerlendirerek gerektiğinde yeni bilimsel görüĢ oluĢturur.
(8) Bakanlık, daha önce bilimsel görüĢ oluĢturulmuĢ olan bir konunun tekrar
değerlendirilmesini talep edebilir.
(9) Üyeliğin kaldırılması, üyelikten çekilme ve ölüm hali gibi herhangi bir nedenle
görevi sonlanan üyenin yerine Bakanlık Makamının onayı ile yeni üye belirlenir. Yeni üyenin
görev süresi, diğer üyelerin görev süresi ile birlikte sona erer.
Uzman Veri Tabanı
MADDE 8 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında TEGK’nin yapacağı
çalıĢmalarına uzman desteği sağlamak amacı ile uzmanların uzmanlık alanlarını ve iletiĢim
bilgilerini içeren verilerin yer aldığı Takviye Edici Gıda Uzman Veri Tabanı oluĢturur.
(2) TEGK çalıĢmalarında ihtiyaç duyulması halinde Takviye Edici Gıda Uzman Veri
Tabanında yer alan uzmanların görüĢüne baĢvurabilir ve belirli bir konuda bilimsel ve/veya
teknik destek sağlamak üzere uzmanları davet edebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler, Sorumluluklar, Kayıt Usul ve Esasları,
Üretim, ĠĢleme, Ġthalat ve Onay, Piyasaya Arz
Genel hükümler
MADDE 9 – (1) Takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, iĢlenmesi ve piyasaya arzı bu
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleĢtirilir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıda iĢletmecileri takviye edici gıdalar ile ilgili
mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
(3) Gıda iĢletmecisi, TEGK veya il müdürlüğü tarafından değerlendirilecek takviye
edici gıdalar için hazırladığı dosya ile birlikte il müdürlüğüne müracaat eder. Ġl müdürlüğü,
tüm yayın organlarında gıda iĢletmecisinin müracaat ettiği takviye edici gıdalarla ilgili reklam
ve tanıtımların olup olmadığını inceler. Mevzuata aykırı olarak reklam ve tanıtımı yapılan
takviye edici gıdalar için, gıda iĢletmecisinin söz konusu reklam ve tanıtımın kaldırılmasına
yönelik kanunî iĢlemlere baĢlamıĢ olması durumunda, müracaat kabul edilerek dosya
incelenir. Aksi halde il müdürlüğü tarafından dosya resmî yazı ile gıda iĢletmecisine iade
edilir.
(4) Gıda iĢletmecisinin il müdürlüğüne bildirdiği alan adı ve URL adresi dıĢında tüm
yayın organlarında ürettiği ve/veya ithal ettiği ve/veya iĢlediği takviye edici gıdalarla ilgili
mevzuata aykırı reklam ve tanıtım yapılması durumunda, ilgili mevzuat hükümlerince gıda
iĢletmecisi ve takviye edici gıdalar hakkında idari yaptırım uygulanır.
(5) Bakanlıkça onaylanan takviye edici gıdaların listesi ile bu gıdaları üreten, iĢleyen ve
ithal eden gıda iĢletmeleri, Bakanlığın resmi internet sitesinde güncellenerek yayınlanır.
Sorumluluklar
MADDE 10 – (1) Gıda iĢletmecisi, kendi faaliyet alanının her aĢamasında Kanunda
belirtilen Ģartları sağlamak ve bunu doğrulamakla yükümlüdür.
(2) Gıda iĢletmecisi ürettiği, iĢlediği, ithal ettiği veya piyasaya arz ettiği takviye edici
gıdanın, gıda güvenilirliği Ģartlarına uymadığını değerlendirmesi veya buna iliĢkin makul
gerekçelerinin olması durumunda, söz konusu gıdayı kendi kontrolünden çıktığı aĢamadan
baĢlamak üzere, toplanması için gerekli iĢlemleri derhal baĢlatmak ve konu ile ilgili yetkili
mercii bilgilendirmek zorundadır. Gıda iĢletmecisi, takviye edici gıdaların toplanması
gerektiğinde, toplanma nedeni hakkında tüketiciyi veya kullanıcıyı doğru ve etkin olarak
bilgilendirmek ve tüketiciye veya kullanıcıya gıdanın iadesi için çağrıda bulunmak
zorundadır.
(3) Gıda iĢletmecisi, faaliyeti ile ilgili istenen kayıtları güncel tutmak, istendiğinde
yetkili mercie sunmak zorundadır.
(4) Gıda iĢletmecisi, takviye edici gıda ile ilgili riskin önlenmesi, azaltılması veya
ortadan kaldırılmasından sorumlu olup bu gibi tedbirlerin alınmasında yetkili merci ile
iĢbirliği yapar. Gıda iĢletmecisi, Bakanlıkça alınan önlemlerin uygulanması sırasında hiçbir
Ģekilde engelleme yapamaz.
(5) Takviye edici gıdalar onay alınmadan üretilemez, iĢlenemez, ithalatı yapılamaz ve
piyasaya arz edilemez.
(6) Gıda iĢletmecisi, Bakanlıkça onaylanan takviye edici gıdaları ithal etmek, üretmek,
iĢlemek ve piyasaya arz etmek zorundadır.
(7) Doğrudan satıcının anlatması ve/veya göstererek tanıtması yoluyla takviye edici
gıdaların tüketiciye evinde, iĢyerinde veya satıcıya ait olmayan bir baĢka yerde satıĢının
gerçekleĢmesi durumunda doğacak sorumluluktan hem doğrudan satıcı hem de sözleĢme
yapan iĢletmecisi ortak sorumludur.
Kayıt usul ve esasları
MADDE 11 – (1) Takviye edici gıda iĢletmeleri, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ĠĢletmelerinin Kayıt ve Onay ĠĢlemlerine Dair Yönetmelik
hükümlerine göre kayıt edilir.
(2) Gıda iĢletmecileri, birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine ilave olarak
alan adı ve/veya URL adresi bilgileri ile tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine
dayalı bir prosedürü uyguladığını gösteren belge ve/veya belgeleri yetkili mercie sunar.
Takviye edici gıda üretimi, iĢlenmesi, ithalatı ve onayı
MADDE 12 – (1) Gıda iĢletmecileri, TEGK tarafından değerlendirilecek takviye edici
gıda üretimi, iĢlenmesi ve ithalatı için ek-1, önceden onaylanmıĢ üretimi, iĢlenmesi ve ithalatı
uygun görülen, takviye edici gıdanın ismi ve ticari markası değiĢmiĢ, bileĢenleri ve gıda
iĢletmecisi aynı olanlar için ek-2, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilenler
için ek-3’te yer alan belgeleri hazırlayarak dosya halinde il müdürlüğüne müracaat ederler.
(2) Ġl müdürlüğü tarafından ek-1, ek-2 ve ek-3’te yer alan bilgi ve belgeler incelenir.
a) Ġl müdürlüğü, dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlıĢ hazırlanmıĢ olması
durumunda, eksikliği veya yanlıĢlığı belirterek dosyayı resmi yazı ile baĢvuru sahibine iade
eder.
b) Bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda;
1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen takviye edici gıdalar il
müdürlüğünce değerlendirilir. Sonucun uygun olması durumunda takviye edici gıda il
müdürlüğünce onaylanır ve sonuç il müdürlüğünün resmi yazısıyla gıda iĢletmecisine
bildirilir.
2) Ġl müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunun uygun olmaması durumunda,
uygunsuzluk nedeni belirtilerek dosya resmi yazı ile gıda iĢletmecisine iade edilir.
(3) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen takviye edici gıdalara iliĢkin
bilgi ve belgeler değerlendirilmek üzere il müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilir.
Bakanlık;
a) Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlıĢ hazırlanmıĢ olması durumunda,
eksiklik veya yanlıĢlık belirtilerek gıda iĢletmecisine iade edilmek üzere dosya resmi yazı ile
il müdürlüğüne gönderilir.
b) Dosyadaki bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda, dosyayı
değerlendirmek üzere TEGK’ye gönderilir. TEGK tarafından yapılan değerlendirme
sonucunun uygun olması ve Bakanlık tarafından da uygun görülmesi durumunda, sonuç resmi
yazıyla il müdürlüğüne bildirilir. Üretilecek, iĢlenecek veya ithal edilecek takviye edici
gıdalar il müdürlüğü tarafından onaylanır ve sonuç il müdürlüğünün resmi yazısıyla gıda
iĢletmecisine bildirilir.
(4) Bakanlık, dosyadaki bilgi ve belgelerin doğru ve tam olmaması veya TEGK
tarafından yapılan değerlendirme sonucunun olumsuz olması durumunda, sonucu ve dosyayı
gıda iĢletmecisine iade edilmek üzere resmi yazı ile il müdürlüğüne gönderir.
(5) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen daha önceden
onaylanmıĢ üretimi, iĢlenmesi ve ithalatı uygun görülen takviye edici gıdanın üreticisi,
iĢleyicisi veya ithalatçısı, bileĢenleri aynı ancak takviye edici gıdanın ismi ve ticari markası
değiĢmiĢ ise gıda iĢletmecisi ek-2’deki bilgi ve belgeleri hazırlayarak il müdürlüğüne
müracaat eder. Ġl müdürlüğü yapılan değiĢiklikleri değerlendirir. Değerlendirme sonucunun
uygun olması halinde takviye edici gıda il müdürlüğü tarafından onaylanır ve sonuç il
müdürlüğünün resmi yazısıyla gıda iĢletmecisine bildirilir.
Takviye edici gıdanın piyasaya arzı
MADDE 13 – (1) Takviye edici gıdalar, ithalatçısının ve/veya üreticisinin ve/veya
iĢleyicisinin kendi satıĢ yerinde, piyasaya arz ettiği gıda iĢletmelerinde veya bu iĢletmelerin
toptan satıĢ depolarında veya gıda iĢletmecisi tarafından beyan edilen alan adı ve URL adres
veya adreslerinde veya gıda iĢletmecisi ile sözleĢme yapılan doğrudan satıcı tarafından satıĢa
sunulmak zorundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ġzlenebilirlik, Ġhtiyati Tedbirler, Resmi Kontrol ve Etiketleme
Ġzlenebilirlik
MADDE 14 – (1) Gıda iĢletmecileri;
a) Takviye edici gıdanın elde edildiği hayvan, bitki ya da gıda maddesinde öngörülen
veya ortaya çıkması beklenen herhangi bir maddenin tespit edilmesi için hammadde temini,
ithalat, üretim, iĢleme ve piyasaya arzı ile ilgili tüm aĢamalarında izlenebilirliği tesis etmek
zorundadır.
b) Ġzlenebilirlik sistemini gözden geçirerek, sistemin çalıĢtığını doğrulamak ve kayıt
altına almak zorundadır.
c) Takviye edici gıdanın elde edildiği hayvan, bitki ya da gıdanın içeriğinde
bulunabilecek herhangi bir maddeyi, temin ettiği kaynağı ve satıĢını yaptığı yerleri belirlemek
zorundadır.
Ġhtiyati tedbirler
MADDE 15 – (1) Bakanlık, ithal edilen, üretilen, iĢlenen ve piyasaya arz edilen
herhangi bir takviye edici gıdanın insan sağlığı üzerinde zararlı bir etkisinin olması
ihtimalinin belirmesinde, bilimsel belirsizliklerin devam etmesi ve mevcut tedbirlerin yetersiz
kalması durumunda, kapsamlı bir risk değerlendirmesine imkân sağlayacak daha fazla
bilimsel veri elde edilinceye kadar, geçici olarak üretimin veya ülkeye giriĢin durdurulması,
piyasaya arzının ve kullanımının yasaklanması, tüketiminin engellenmesi ve toplatılması gibi
ihtiyati tedbirlere baĢvurabilir.
(2) Gıda iĢletmecilerinin, Bakanlığın belirlediği ihtiyati tedbir kararlarına uyması
zorunludur.
(3) Ġhtiyati tedbirlerin uygulanması sonucu Bakanlığa herhangi bir sorumluluk
yüklenemez, Bakanlıktan herhangi bir tazminat talep edilemez.
Resmi kontrol
MADDE 16 – (1) Kanun, 17/2/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik
hükümlerine göre gıda iĢletmelerine ve takviye edici gıdalara yönelik resmi kontrol yapılır.
Etiketleme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıda iĢletmecileri, 29/12/2011 tarihli ve
28157 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme
Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Ġdari yaptırım
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Kanunun
ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.
Uygulamaya iliĢkin düzenlemeler
MADDE 19 – (1) Bakanlık gerek gördüğünde bu Yönetmelik hükümlerinin
uygulanmasına yönelik talimat veya kılavuzlar hazırlar.
Ürün takip sistemi
MADDE 20 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda, takviye edici gıdalarda
izlenebilirliği temin etmek amacıyla ürün takip sistemini kurar ve takip sisteminin
uygulanmasına iliĢkin özel uygulamalar yapabilir.
Geçici hükümler
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen
ve/veya üretilen ve/veya iĢlenen ve/veya piyasaya arz edilen takviye edici gıdalar için
31/12/2014 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre onay alınması zorunludur.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
yürütür.
Ek-1
TAKVĠYE EDĠCĠ GIDA KOMĠSYONUNCA DEĞERLENDĠRĠLECEK
TAKVĠYE EDĠCĠ GIDA ÜRETĠMĠ, ĠġLENMESĠ VE ĠTHALATI
ĠÇĠN ĠSTENĠLEN BĠLGĠ VE BELGELER
1- Üretilecek, iĢlenecek ve ithal edilecek her bir takviye edici gıdanın ismi ve ticari
markasının yer aldığı orjinal etiket örneği,
2- Her bir takviye edici gıdanın üretim akıĢ Ģeması,
3- Her bir takviye edici gıdanın yüzde bileĢen listesi,
4- Her bir takviye edici gıdanın bileĢiminde bulunan etken maddelerin niteliğini (toz,
ekstrakt ve benzeri) ve birimdeki (tablet, kapsül, kaĢık ve benzeri) miktarını gösteren
spesifikasyon belgesi,
5- Her bir takviye edici gıdanın bileĢiminde bulunan vitamin, mineral, protein,
karbonhidrat, lif, yağ asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin veya bunların dıĢında besleyici
veya fizyolojik etkileri gösteren analiz raporu,
6- Her bir takviye edici gıdanın tavsiye edilen günlük alım dozu.
Ek-2
ÖNCEDEN ONAYLANMIġ ÜRETĠMĠ VE ĠTHALATI UYGUN GÖRÜLEN,
ĠSMĠ VE TĠCARĠ MARKASI DEĞĠġMĠġ, BĠLEġENLERĠ VE GIDA
ĠġLETMECĠSĠ AYNI OLAN TAKVĠYE EDĠCĠ GIDAYI ÜRETEN,
ĠġLEYEN VE ĠTHAL EDEN GIDA ĠġLETMECĠLERĠNDEN
ĠSTENĠLEN BĠLGĠ VE BELGELER
1- Üretilecek veya ithal edilecek her bir takviye edici gıdanın ve ticari markasının yer
aldığı orjinal etiket örneği,
2- Daha önce onaylanmıĢ takviye edici gıdaya ait yüzde bileĢen listesinin değiĢmediğine
dair beyan.
Ek-3
BĠTKĠ LĠSTESĠNDE POZĠTĠF OLARAK BELĠRTĠLEN VE TEK BĠR
BĠTKĠDEN OLUġAN, ĠLGĠLĠ MEVZUATINDA LĠMĠTLERĠ
BELĠRLENMĠġ VE TEK BĠR BĠLEġENDEN OLUġAN
TAKVĠYE EDĠCĠ GIDALAR ĠÇĠN ĠSTENĠLEN
BĠLGĠ VE BELGELER
1- Üretilecek, iĢlenecek ithal edilecek her bir takviye edici gıdanın ve ticari markasının
yer aldığı orjinal etiket örneği,
2- Her bir takviye edici gıdanın üretim akıĢ Ģeması,
3- Her bir takviye edici gıdanın yüzde bileĢen listesi,
4- Her bir takviye edici gıdanın tavsiye edilen günlük alım dozu.
Ek-4
TAKVĠYE EDĠCĠ GIDA KOMĠSYONUNDA GÖREVLĠ
BĠLĠM ĠNSANI ÜYELER ĠÇĠN GENEL TAAHHÜTNAME
Unvan (Dr., Yrd. Doç. Dr., Doç. Dr., Prof. Dr., Diğer):
Adı
:
Soyadı :
Görevi :
Ben, ............................................, iĢbu belgeyle; toplantılara geçerli mazeretimin olduğu
haller dıĢında sürekli katılacağımı, toplantılarda her türlü dıĢ etkiden bağımsız olarak hareket
edeceğimi taahhüt ederim.
TARĠH
ĠMZA
[R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635 ]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Ekonomi Bakanlığından:
ĠTHALATTA GÖZETĠM UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ
(TEBLĠĞ NO: 2005/8)’DE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 28/5/2005 tarihli ve 25828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ġthalatta
Gözetim Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’in 1 inci maddesinin birinci
fıkrasındaki tabloda yer alan 1202.41.00.00.00 ve 1202.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik
pozisyonlu (G.T.Ġ.P.) ―kabuklu‖ ve ―kabuksuz (kırılmıĢ olsun olmasın)‖ yer fıstığına iliĢkin
satırlar aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―
1202.41.00.00.00
Kabuklu
1.900
1202.42
Kabuksuz (kırılmıĢ
olsun olmasın)
2.750
‖
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
[R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635 ]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ
(SIRA NO: 353)
MADDE 1 – 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli
Emlak Genel Tebliğine (Sıra No: 313) aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
“Geçici Madde 2 – (1) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine 3/7/2003 tarihli ve 4916
sayılı Kanunla eklenen üçüncü fıkrasındaki; ―üzerinde en az yirmibeĢmilyon ABD Doları
karĢılığı Türk Lirası tutarında ve en az yüz kiĢi istihdam sağlayacak sınai yatırım
yapacaklara,‖ hükmü ile bu hükmün 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunla; ―üzerinde en az
onmilyon ABD Doları karĢılığı Türk Lirası tutarında ve en az elli kiĢi istihdam sağlayacak
yatırım yapacaklara,‖ Ģeklinde değiĢtirilen ve 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunla da
yürürlükten kaldırılan hükmü uyarınca; 28/2/2009 tarihinden önce, üzerinde bu hükümlerde
belirtilen Ģekilde yatırım yapılmak amacıyla 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü
maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan Hazine taĢınmazı satıĢı yapılan
yatırımcılardan kendi kusuru dıĢında kamudan kaynaklanan veya mücbir sebeplerle süresi
içerisinde taahhüt edilen yatırımı kısmen veya tamamen gerçekleĢtiremeyenlerden talepte
bulunanlara; bu durumun belgelendirilmesi ve ―bir defaya mahsus olmak üzere üç yıla kadar
verilen ek süre sonunda yatırımın tamamlanarak faaliyete geçirilmemesi veya yeniden
sunulan yatırım planına göre yatırımın her bir etabının zamanında tamamlanmaması halinde;
satıĢ bedelinin yüzde beĢi bütçeye irat kaydedilmek, kalanı ise faizsiz olarak yatırımcıya iade
edilmek suretiyle, harca esas değer üzerinden satılan taĢınmazın yeniden tapuda Hazine adına
resen tescil edileceğinin, bu durumda, yatırımcı tarafından herhangi bir hak, tazminat, alacak,
gider ve masraf gibi taleplerde bulunulmayacağının ve dava açılmayacağının kabul ve taahhüt
edildiğine‖ iliĢkin taahhütnameyi Bakanlığa vermeleri halinde, yeni bir yatırım planının
Bakanlığa sunulması ve bu planın Bakanlıkça uygun görülmesi kaydıyla, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; henüz yatırıma baĢlayamayanlara yatırımın
gerçekleĢtirilmesi, yatırıma baĢlamakla birlikte henüz tamamlayarak faaliyete
geçiremeyenlere yatırımın tamamlanarak faaliyete geçirilmesi amaçlarıyla, Bakanlık
tarafından bu madde uyarınca süre uzatımına iliĢkin iĢlemin yapıldığı tarihten itibaren bir
defaya mahsus olmak üzere üç yıla kadar ek süre verilebilir.‖
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635 ]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH
: 30/4/2013
KARAR NO : 2013/ÖĠB-K-25
KONU
: Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif taĢınmazların satıĢı.
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca,
1. Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010
tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleĢtirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazine
(Hazine)’si adına kayıtlı muhtelif taĢınmazların ―satıĢ‖ yöntemiyle özelleĢtirilmelerini
teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamelerinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihaleler
sonucunda Ġhale Komisyonlarınca;
a) ―Hazine adına kayıtlı, Bitlis/Merkez, PapĢin köyü, 431 no’lu parselde bulunan
3.575,21 m2 yüzölçümlü taĢınmazın 581.000.- (BeĢyüzseksenbirbin) Türk Lirası bedelle en
yüksek teklifi veren Medet URFAN-Gülmehmet YEMAN Ortak GiriĢim Grubu’na Ġhale
ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Medet URFAN-Gülmehmet YEMAN Ortak GiriĢim
Grubu’nun sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 580.000.(BeĢyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Tan Plaza Otomotiv ĠnĢaat Tekstil
Sanayi Ticaret Sanayi Anonim ġirketi’ne Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tan
Plaza Otomotiv ĠnĢaat Tekstil Sanayi Ticaret Sanayi Anonim ġirketi’nin sözleĢmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 577.000.- (BeĢyüzyetmiĢyedibin) Türk Lirası
bedelle üçüncü teklifi veren Sabri AYDEMĠR’e Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Sabri AYDEMĠR’in sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal
edilmesine‖
b) ―Hazine adına kayıtlı ġırnak/Ġdil, Yukarı Mahalle, 146 ada, 1 numaralı parselde
bulunan 552,32 m2 yüzölçümlü taĢınmazın 1.050.000.- (Birmilyonellibin) Türk lirası bedelle
en yüksek teklifi veren Ramazan DEMĠR’e Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Ramazan DEMĠR’in sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 1.040.000.(Birmilyonkırkbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Abdullah ġANLI’ya Ġhale
ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abdullah ġANLI’nın sözleĢmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat
kaydedilmesine, 1.030.000.- (Birmilyonotuzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren
Orhan ADIBELLĠ’ye Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Orhan ADIBELLĠ’nin
sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine‖
dair verilen Kararların onaylanmasına,
2. ĠĢ bu Karar gereklerinin ve satıĢa konu taĢınmazların devir iĢlemlerinin Ġhale
ġartnamelerindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiĢtir.
[R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635 ]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH
: 30/4/2013
KARAR NO : 2013/ÖĠB-K-26
KONU
: Maliye Hazinesi adına kayıtlı Siirt ili, Merkez
ilçede bulunan taĢınmazın özelleĢtirilmesi.
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine
istinaden ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca,
1. ÖYK’nın 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleĢtirme kapsam ve programına
alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Siirt ili, Merkez ilçesi, Evren Mahallesi,
Vaditibin mevkii, 216 ada, 1 no.lu parselde bulunan 3.172,05 m2 yüzölçümlü taĢınmazın
―satıĢ‖ yöntemiyle özelleĢtirilmesini teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen
hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda Ġhale Komisyonunca;
―Hazine adına kayıtlı Siirt ili, Merkez ilçesi, Evren Mahallesi, Vaditibin mevkii, 216
ada, 1 no.lu taĢınmazın 382.000.- (Üçyüzseksenikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi
veren Göksar Petrol Ürünleri Temizlik Gıda Madencilik ĠnĢaat Nakliye Sanayi ve Ticaret
Limited ġirketi’ne Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Göksar Petrol Ürünleri
Temizlik Gıda Madencilik ĠnĢaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin sözleĢmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline‖
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. ĠĢ bu Karar gereklerinin ve satıĢa konu taĢınmazın devir iĢlemlerinin Ġhale
ġartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
karar verilmiĢtir.
[R.G. 02 Mayıs 2013 – 28635 ]
—— • ——
KANUN
KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YER ALAN ENGELLĠ
BĠREYLERE YÖNELĠK ĠBARELERĠN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ AMACIYLA
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN
Kanun No. 6462
Kabul Tarihi: 25/4/2013
MADDE 1 – Bu maddenin yayımı tarihinde;
1) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun;
a) 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ―sakatlanmaları‖ ibaresi ―engelli hâle
gelmeleri‖,
b) Ek 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ―sakatlananların‖ ibaresi ―engelli
hâle gelenlerin‖,
c) Ek 17 nci maddesinin beĢinci fıkrasında yer alan ―sakatlananların‖ ibaresi ―engelli
hâle gelenlerin‖,
2) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun;
a) 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―çürüklerin‖ ve ―çürüklükleri‖ ibareleri
sırasıyla ―askerliğe elveriĢli olmayanların‖ ve ―askerliğe elveriĢli olmama‖,
b) 68 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―çürüklükleri‖ ve ―çürüklük‖ ibareleri
sırasıyla ―askerliğe elveriĢli olmadıkları‖ ve ―askerliğe elveriĢli olmadığı‖,
c) Geçici 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ―özürlüler‖ ibaresi
―engelliler‖,
3) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve ġuabatı San’atlarının Tarzı Ġcrasına Dair
Kanunun ek 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan ―özürlülüğü‖ ibaresi
―engelliliği‖,
4) 14/1/1943 tarihli ve 4373 sayılı TaĢkın Sulara ve Su Baskınlarına KarĢı Korunma
Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―sakatlananların sakatlık‖,
―sakatlananlar‖ ve ―sakatları‖ ibareleri sırasıyla ―engelli hâle gelenlerin engel‖, ―engelli hâle
gelenler‖ ve ―engellileri‖,
5) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56
ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―sakatlığının‖ ibaresi ―engelliliğinin‖,
6) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun;
a) 13 üncü maddesinin beĢinci fıkrasında yer alan ―özürlerinden‖ ibaresi
―engellerinden‖,
b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentlerinde yer alan ―özürlerinden‖
ibareleri ―engellerinden‖,
7) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 71 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde yer alan ―sakatlananlara sakatlık‖ ibaresi ―engelli hâle gelenlere
engellilik‖, (c) bendinde yer alan ―Sakatlık‖ ibaresi ―Engellilik‖, ikinci fıkrasında yer alan
―sakatlanan‖ ibaresi ―engelli hâle gelen‖, beĢinci fıkrasında yer alan ―sakatlanan‖ ibaresi
―engelli hâle gelen‖, altıncı fıkrasında yer alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖,
8) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engelli hâle gelme‖,
9) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Âfetler Dolayısiyle Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer
alan ―sakatlanan‖ ibaresi ―engelli hâle gelen‖,
10) 16/12/1960 tarihli ve 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı
Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinde yer alan ―Özürlü‖ ibaresi ―Engelli‖,
11) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;
a) 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (9) numaralı bentlerinde yer alan
―sakatlık‖ ibareleri ―engellilik‖,
b) 31 inci maddesinin baĢlığında yer alan ―Sakatlık‖ ibaresi ―Engellilik‖, birinci
fıkrasında yer alan ―sakat‖ ve ―sakatlık‖ ibareleri sırasıyla ―engelli‖ ve ―engellilik‖, ikinci
fıkrasında yer alan ―Sakatlık‖ ve ―sakatlar‖ ibareleri sırasıyla ―Engellilik‖ ve ―engelliler‖,
üçüncü fıkrasında yer alan ―Sakatlık‖ ibaresi ―Engellilik‖,
c) 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan ―sakatlık‖
ibaresi ―engellilik‖,
ç) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ―sakatlık‖
ibaresi ―engellilik‖, (3) numaralı bendinde yer alan ―özürlülerin‖ ve ―özürlü‖ ibareleri
sırasıyla ―engellilerin‖ ve ―engelli‖,
12) 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu YardımlaĢma Kurumu Kanununun 26 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖, (b)
bendinde yer alan ―sakatlıklar‖ ibaresi ―engellilikler‖,
13) 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanununun 12 nci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖,
14) 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanunun;
a) 36 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan ―özürlülüğü‖ ibaresi ―engelliliği‖,
b) 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―Özürlü‖ ibaresi ―Engelli‖,
c) 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―sakatlar‖ ibaresi ―engelliler‖,
ç) 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―sakatlıkları‖ ibaresi ―engellilikleri‖,
15) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu TaĢıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ―Sakatlık dereceleri‖ ibaresi ―Engellilik
oranı‖,
16) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan ―Özürlülerin‖ ve ―özürlünün‖ ibareleri sırasıyla ―Engellilerin‖ ve
―engellinin‖,
17) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
a) 53 üncü maddesinin baĢlığında yer alan ―Özürlü‖ ibaresi ―Engelli‖, birinci fıkrasında
yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖, ikinci fıkrasında yer alan ―Özürlüler‖, ―özürlü‖ ve ―özür‖
ibareleri sırasıyla ―Engelliler‖, ―engelli‖ ve ―engel‖, üçüncü fıkrasında yer alan ―Özürlü‖,
―özürlülerin‖, ―özürlülere‖ ve ―özürlü‖ ibareleri sırasıyla ―Engelli‖, ―engellilerin‖,
―engellilere‖ ve ―engelli‖, dördüncü fıkrasında yer alan ―Özürlülerin‖, ―özür‖, ―özürlülerin‖
ve ―özürlü‖ ibareleri sırasıyla ―Engellilerin‖, ―engel‖, ―engellilerin‖ ve ―engelli‖,
b) 100 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―özürlüler‖ ve ―özür‖ ibareleri
sırasıyla ―engelliler‖ ve ―engel‖,
c) 101 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―Özürlü‖ ibaresi ―Engelli‖,
ç) Ek 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖,
18) 14/7/1966 tarihli ve 772 sayılı ÇarĢı ve Mahalle Bekçileri Kanununun;
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan
―sakatları‖ ibaresi ―engellileri‖,
b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinde yer alan ―sakatlığı‖ ibaresi
―engelliliği‖,
19) 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz ĠĢ Kanununun;
a) 13 üncü maddesinin baĢlığında yer alan ―Sakat‖ ibaresi ―Engelli‖, birinci fıkrasında
yer alan ―sakat‖ ibaresi ―engelli‖,
b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer
alan ―engel bir hastalığa veya sakatlığa uğraması‖ ibaresi ―engel bir hastalığa yakalanması
veya engelli hâle gelmesi‖,
c) 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan ―sakat‖ ibareleri ―engelli‖,
20) 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan ―özürlülerin‖ ibaresi ―engellilerin‖,
21) 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun;
a) 73 üncü maddesinin baĢlığında yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖, birinci fıkrasında
yer alan ―özürlü‖ ve ―özürlünün‖ ibareleri sırasıyla ―engelli‖ ve ―engellinin‖,
b) 75 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―özürlüler‖ ibaresi ―engelliler‖,
22) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk VatandaĢlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde yer alan ―özürlü‖ ve ―özürlülerden‖ ibareleri sırasıyla ―engelli‖ ve
―engellilerden‖, (b) bendinde yer alan ―özürlülerden‖ ibaresi ―engellilerden‖, (c) bendinde yer
alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖, ikinci fıkrasında yer alan ―özürlü‖, ―özürlülük‖ ve
―Özürlülük‖ ibareleri sırasıyla ―engelli‖, ―engellilik‖ ve ―Engellilik‖, üçüncü fıkrasında yer
alan ―özürlülerin‖ ibaresi ―engellilerin‖ ve beĢinci fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ibaresi
―engelli‖,
23) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanunun;
a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―sakat kalmaları‖ ibaresi ―engelli hâle
gelmeleri‖,
b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ―sakatlananlara‖ ve
―sakatlık‖ ibareleri sırasıyla ―engelli hâle gelenlere‖ ve ―engellilik‖,
c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ―Sakatlanarak‖ ibaresi
―Engelli hâle gelerek‖, (b) bendinde yer alan ―sakatlananların‖ ibaresi ―engelli hâle
gelenlerin‖ ve (d) bendinde yer alan ―sakat kalmaları‖ ibaresi ―engelli hâle gelmeleri‖,
ç) 5 inci maddesinin baĢlığında yer alan ―sakatlanma‖ ibaresi ―engelli hâle gelme‖,
birinci fıkrasında yer alan ―sakatlanmaları‖ ibaresi ―engelli hâle gelmeleri‖,
d) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―sakat kalanların‖ ibaresi ―engelli hâle
gelenlerin‖, beĢinci fıkrasında yer alan ―sakatlanmalardan‖ ibaresi ―engelli hâle gelmelerden‖,
e) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―sakatlanma‖ ibaresi ―engelli hâle
gelme‖,
f) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―sakatlık‖ ibareleri ―engellilik‖,
24) 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt DıĢında Görevli Personele Nakdi Tazminat
Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan ―sakat kalan‖ ibareleri ―engelli hâle gelen‖,
25) 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat
Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan ―sakatlanan‖ ibareleri ―engelli hâle gelen‖,
26) 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı UçuĢ, ParaĢüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam
Hizmetleri Tazminat Kanununun;
a) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―sakatlanarak‖ ibaresi ―engelli hâle
gelerek‖,
b) Üçüncü bölüm baĢlığında yer alan ―Sakatlık‖ ibaresi ―Engellilik‖,
c) 13 üncü maddesinin baĢlığında yer alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖, birinci
fıkrasında yer alan ―sakat kalanlara‖ ibaresi ―engelli hâle gelenlere‖,
ç) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan ―sakatlık‖
ibareleri ―engellilik‖,
d) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan ―sakatlık‖ ibaresi
―engellilik‖,
e) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―sakatlananlar‖ ve ―sakatlık‖ ibareleri
sırasıyla ―engelli hâle gelenler‖ ve ―engellilik‖,
27) 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 16 ncı maddesinde
yer alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖,
28) 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 19 uncu
maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―sakat kalmaları‖ ibaresi ―engelli hâle gelmeleri‖,
29) 11/1/1983 tarihli ve 2780 sayılı UçuĢ, DalıĢ ve AtlayıĢ Eğitimine Tabi Tutulacak
Askeri Öğrenciler ile Aday Öğrenciler Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında
yer alan ―sakat kalmaları‖ ve ―sakatlık‖ ibareleri sırasıyla ―engelli hâle gelmeleri‖ ve
―engellilik‖, ikinci fıkrasında yer alan ―sakat kalmaları‖ ibaresi ―engelli hâle gelmeleri‖,
30) 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan ―sakatlığı‖ ve ―özürlü durumları‖ ibareleri sırasıyla
―engelliliği‖ ve ―engeli‖,
31) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun;
a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖,
b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ―Özürlü‖ ibaresi ―Engelli‖,
(d) bendinde yer alan ―Özürlü‖, ―özürlülük‖ ve ―özürlü‖ ibareleri sırasıyla ―Engelli‖,
―engellilik‖ ve ―engelli‖, (f) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan ―özürleri‖ ibaresi
―engellilikleri‖, aynı bendin (9) ve (15) numaralı alt bentlerinde yer alan ―özürlü‖ ibareleri
―engelli‖,
c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖,
(h) bendinde yer alan ―özür‖ ibaresi ―engel‖, (1) bendinde yer alan ―özürlü‖ ve ―özürlülerin‖
ibareleri sırasıyla ―engelli‖ ve ―engellilerin‖, ikinci fıkrasında yer alan ―Özürlülere‖ ibaresi
―Engellilere‖, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan ―özürlülerin‖ ibaresi ―engellilerin‖, (b)
bendinde yer alan ―özürlüler‖ ibaresi ―engelliler‖, (c) bendinde yer alan ―özürlülere‖ ibaresi
―engellilere‖, (d) bendinde yer alan ―özürlülerin‖ ve ―özürlülerce‖ ibareleri sırasıyla
―engellilerin‖ ve ―engellilerce‖, (e) bendinde yer alan ―Özürlülerin‖ ibaresi ―Engellilerin‖, (f)
bendinde yer alan ―Özürlülere‖ ve ―özürlülerin‖ ibareleri sırasıyla ―Engellilere‖ ve
―engellilerin‖,
ç) 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ―özürleri‖ ibaresi ―engellilikleri‖,
d) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖,
e) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ―özürleri‖ ibaresi
―engellilikleri‖,
f) 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖,
g) 26 ncı maddesinin baĢlığında ve birinci fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ibareleri
―engelli‖,
ğ) Ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―özürlülere‖ ibaresi ―engellilere‖,
ikinci fıkrasında yer alan ―özürlülere‖ ve ―Kurumun koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı ve Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığınca‖ ibareleri sırasıyla ―engellilere‖ ve ―Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığınca‖, üçüncü fıkrasında yer alan ―özürlülere‖ ibaresi ―engellilere‖, dördüncü
fıkrasında yer alan ―özürlülerden‖ ibaresi ―engellilerden‖, beĢinci fıkrasında yer alan
―özürlülere‖ ibaresi ―engellilere‖, altıncı fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ve ―özürlüye‖ ibareleri
sırasıyla ―engelli‖ ve ―engelliye‖,
h) Ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―özürlülerine‖ ve ―Özürlüler Ġdaresi
BaĢkanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün
müĢtereken hazırlayacakları‖ ibareleri sırasıyla ―engellilere‖ ve ―Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığınca hazırlanacak‖,
ı) Geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―özürlüye‖ ibaresi ―engelliye‖,
32) 16/6/1983 tarihli ve 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp
Malulü Gaziler, ġehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun
mükerrer 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―sakatlığı‖ ibaresi ―engelliliği‖,
33) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun;
a) 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―sakatlara‖ ibaresi ―engellilere‖,
b) 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan ―Özürlülerin‖ ibaresi
―Engellilerin‖,
c) 77 nci maddesinin baĢlığında yer alan ―sakat‖ ibaresi ―engelli‖, birinci fıkrasının (a)
bendinde yer alan ―sakatlara‖ ibaresi ―engellilere‖,
34) 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 28 inci maddesinin
baĢlığında yer alan ―sakatlanma‖ ibaresi ―engelli hâle gelme‖, birinci fıkrasında yer alan
―sakat kalmaları‖ ibaresi ―engelli hâle gelmeleri‖,
35) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat
TeĢkilatı Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ―sakat kalan‖
ibaresi ―engelli hâle gelen‖,
36) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci
maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan ―sakat‖ ibaresi ―engelli‖, (4)
numaralı fıkrasının (s) bendinde yer alan ―Özürlülerin‖ ibaresi ―Engellilerin‖,
37) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının TeĢkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan
―Sakatların‖ ibaresi ―Engellilerin‖,
38) 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet TeĢkilâtı UçuĢ ve DalıĢ Hizmetleri
Tazminat Kanununun;
a) 10 uncu maddesinin baĢlığında yer alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖, birinci
fıkrasında yer alan ―sakat kalmaları‖ ibaresi ―engelli hâle gelmeleri‖, ikinci fıkrasında yer
alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖,
b) 11 inci maddesinde yer alan ―sakatlık‖ ve ―sakatlanma‖ ibareleri sırasıyla
―engellilik‖ ve ―engelli hâle gelmeye‖,
39) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan ―özürlüler‖ ibaresi ―engelliler‖,
40) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün TeĢkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan ―Özürlü‖,
―özürlülerin‖ ve ―özürlü‖ ibareleri sırasıyla ―Engelli‖, ―engellilerin‖ ve ―engelli‖,
41) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik
Kanununun;
a) 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ―Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı‖,
―özürlülere‖, ―BaĢkanlığın‖, ―BaĢbakanlığa bağlı Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı‖ ibareleri
sırasıyla ―Engelli ve YaĢlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü‖, ―engellilere‖, ―anılan Genel
Müdürlüğün‖, ―Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‖,
b) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―Özürlülerin‖ ve ―özürlülere‖ ibareleri
sırasıyla ―Engellilerin‖ ve ―engellilere‖,
c) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖,
42) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan ―Özürlü‖ ibaresi ―Engelli‖,
43) 10/11/1988 tarihli ve 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―sakat kalmaları‖ ibaresi
―engelli hâle gelmeleri‖,
44) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan ―sakatlanan‖ ibaresi ―engelli hâle gelen‖, aynı fıkranın (h) bendinde
yer alan ―sakatlanarak‖ ibaresi ―engelli hâle gelerek‖, (i) bendinde yer alan
―sakatlananlardan‖ ibaresi ―engelli hâle gelenlerden‖, (j) bendinde yer alan ―sakatlandıkları‖
ibaresi ―engelli hâle geldikleri‖, ikinci fıkrasında yer alan ―sakatlanan‖ ibaresi ―engelli hâle
gelen‖,
45) 28/12/1993 tarihli ve 3960 sayılı Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanununun 1 inci
maddesinde yer alan ―özürlülüğe‖ ibareleri ―engelliliğe‖,
46) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21
inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―Özürlü‖ ibaresi ―Engelli‖,
47) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―özürlüleri‖ ibaresi ―engellileri‖,
48) 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve
Tahribata ĠliĢkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan ―sakat kalanlara‖ ve ―sakatlık‖ ibareleri sırasıyla ―engelli hâle gelenlere‖
ve ―engellilik‖,
49) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan ―sakat kalanlara‖ ibaresi ―engelli hâle gelenlere‖,
50) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci
fıkrasının (12) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan ―sakatların‖ ibaresi ―engellilerin‖,
51) 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı
Madde ve ġüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara ĠliĢkin Kanunun 12 nci maddesinin
baĢlığında yer alan ―sakatlanma‖ ibaresi ―engelli hâle gelme‖, birinci fıkrasında yer alan
―sakat kalan‖ ibaresi ―engelli hâle gelen‖, ikinci fıkrasında yer alan ―sakatlanan‖ ibaresi
―engelli hâle gelen‖,
52) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun;
a) 313 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ―özrü‖ ibaresi
―engeli‖,
b) 340 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖,
c) 408 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―sakatlığı‖ ibaresi ―engelliliği‖,
ç) 417 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan ―özürleri‖
ibaresi ―engelleri‖,
d) 674 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―sakatlıkları‖ ibaresi ―engelliliği‖,
53) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan
―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖,
54) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde
yer alan ―sakatlık derecesi‖ ibaresi ―engellilik oranı‖, ―sakatlığına‖ ibaresi ―engelliliğine‖,
55) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanununun;
a) 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (I) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan
―veya sakatlığa uğraması halinde‖ ibaresi ―yakalanması veya engelli hâle gelmesi
durumunda‖,
b) 30 uncu maddesinin baĢlığında yer alan ―Özürlü‖ ibaresi ―Engelli‖, birinci fıkrasında
yer alan ―özürlü‖ ibareleri ―engelli‖, ikinci fıkrasında yer alan ―sakatlananlara‖ ibaresi
―engelli hâle gelenlere‖, dördüncü fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖, altıncı
fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ibareleri ―engelli‖, yedinci fıkrasında yer alan ―özürlülerin‖,
―özürlünün‖, ―Özürlü‖ ve ―özürlüyü‖ ibareleri sırasıyla ―engellilerin‖, ―engellinin‖, ―Engelli‖
ve ―engelliyi‖,
c) 101 inci maddesinin baĢlığında yer alan ―Özürlü‖ ibaresi ―Engelli‖, birinci fıkrasında
yer alan ―özürlü‖ ibareleri ―engelli‖,
56) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye ĠĢ Kurumu Kanununun;
a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ―özür‖ ibaresi ―engel‖,
b) 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ―özürlüler‖ ibaresi
―engelliler‖,
57) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının (41) numaralı bendinde yer alan ―sakatlanmasına‖ ibaresi ―engelli hâle gelmesine‖,
58) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Kanununun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan ―vücut veya
akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak‖ ibaresi ―hastalığı, zihinsel veya
bedensel engeli bulunmamak‖,
59) 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı
Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında
yer alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖,
60) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun;
a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖,
b) 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan ―sakatlanan‖ ibareleri
―engelli hâle gelen‖,
61) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun;
a) 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan ―özürlüler‖ ibaresi
―engelliler‖,
b) 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan ―özürlülerle‖ ve ―özürlü‖
ibareleri sırasıyla ―engellilerle‖ ve ―engelli‖,
c) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan ―özürlülere‖ ibaresi
―engellilere‖,
ç) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―özürlülerle‖, ―özürlü‖, ―özürlülere‖
ve ―Özürlü‖ ibareleri sırasıyla ―engellilerle‖, ―engelli‖, ―engellilere‖ ve ―Engelli‖,
62) 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların
KarĢılanması Hakkında Kanunun;
a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―sakatlanmalarda‖ ibaresi ―engelli hâle
gelme durumlarında‖,
b) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ―sakatlanma‖ ibaresi
―engelli hâle gelme‖,
c) 9 uncu maddesinin baĢlığında ve birinci fıkrasında yer alan ―sakatlanma‖ ibareleri
―engelli hâle gelme‖, altıncı fıkrasında yer alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖,
ç) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―sakatlanma‖ ibaresi ―engelli hâle
gelme‖,
63) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;
a) 122 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―özürlülük‖ ibaresi ―engellilik‖,
b) 278 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖,
64) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan ―özürlülerin‖ ibareleri ―engellilerin‖,
65) 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında
Kanunun;
a) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖,
b) 105/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ―sakatlık‖ ibareleri ―engellilik‖,
66) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun;
a) 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖,
b) 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan ―özürlülere‖ ibaresi
―engellilere‖,
c) 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―özürlülere‖ ibaresi ―engellilere‖,
67) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu
ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin
birinci fıkrasının (t) bendinde yer alan ―sakatlanmasına‖ ibaresi ―engelli hâle gelmesine‖,
68) 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ―özürlüler‖ ibaresi ―engelliler‖,
69) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun;
a) Adında yer alan ―Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
DeğiĢiklik Yapılması‖ ibaresi ―Engelliler‖,
b) 1 inci maddesinde yer alan ―özürlülüğün‖ ve ―özürlülerin‖ ibareleri sırasıyla
―engelliliğin‖ ve ―engellilerin‖,
c) 2 nci maddesinde yer alan ―özürlüleri‖ ve ―özürlülere‖ ibareleri sırasıyla ―engellileri‖
ve ―engellilere‖,
ç) 3 üncü maddesinde yer alan ―Özürlü‖, ―Özürlülük‖, ―özürlü‖, ―özürlüler‖,
―özürlülerin‖, ―özürlülere‖, ―özrü‖, ―özürlülüğün‖, ―özürlüye‖ ve ―özürlünün‖ ibareleri
sırasıyla ―Engelli‖, ―Engellilik‖, ―engelli‖, ―engelliler‖, ―engellilerin‖, ―engellilere‖,
―engelliliği‖, ―engelliliğin‖, ―engelliye‖ ve ―engellinin‖,
d) 4 üncü maddesinde yer alan ―özürlülerin‖, ―özürlülüğün‖, ―Özürlüler‖, ―özürlülere‖,
―Özürlülere‖ ve ―Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığının‖ ibareleri sırasıyla ―engellilerin‖,
―engelliliğin‖, ―Engelliler‖, ―engellilere‖, ―Engellilere‖ ve ―Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının‖,
e) 5 inci maddesinde yer alan ―Özürlülerle‖, ―özürlülük‖, ―Özürlülük‖ ve ―Özürlüler
Ġdaresi BaĢkanlığınca‖ ibareleri sırasıyla ―Engellilerle‖, ―engellilik‖, ―Engellilik‖ ve ―Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığınca‖,
f) 6 ncı maddesinde yer alan ―Özürlü‖ ibaresi ―Engelli‖,
g) 7 nci maddesinde yer alan ―Özürlülere‖ ve ―Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğünden‖ ibareleri sırasıyla ―Engellilere‖ ve ―Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığından‖,
ğ) 8 inci maddesinde yer alan ―Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü‖ ibaresi ―Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‖,
h) 10 uncu maddesinde yer alan ―özürlülerin‖ ve ―özürlü‖ ibareleri sırasıyla
―engellilerin‖ ve ―engelli‖,
ı) 11 inci maddesinde yer alan ―özürlülüğe‖, ―özürlülüğün‖ ve ―özrün‖ ibareleri
sırasıyla ―engelliliğe‖, ―engelliliğin‖ ve ―engelliliğin‖,
i) 12 nci maddesinde yer alan ―Özür‖, ―Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığının‖ ve
―özürlülerin‖ ibareleri sırasıyla ―Engellilik‖, ―Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının‖ ve
―engellilerin‖,
j) 13 üncü maddesinde yer alan ―Özürlülerin‖, ―Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığınca‖,
―Özürlünün‖ ve ―özürlü‖ ibareleri sırasıyla ―Engellilerin‖, ―Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığınca‖, ―Engellinin‖ ve ―engelli‖,
k) 14 üncü maddesinde yer alan ―özürlülerin‖, ―özrüyle‖, ―Özürlülük‖ ve ―Özürlüler
Ġdaresi BaĢkanlığınca‖ ibareleri sırasıyla ―engellilerin‖, ―engelliliğiyle‖, ―Engellilik‖ ve ―Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca‖,
l) 15 inci maddesinde yer alan ―özürlülerin‖, ―Özürlü‖, ―özürlü‖, ―özürlülere‖,
―Özürlüler‖, ―Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığınca‖, ―, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğü ve Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığınca‖ ve ―Özürlülerin‖ ibareleri
sırasıyla ―engellilerin‖, ―Engelli‖, ―engelli‖, ―engellilere‖, ―Engelliler‖, ―Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığınca‖, ―ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca‖ ve ―Engellilerin‖,
m) 16 ncı maddesinde yer alan ―Özürlülerin‖, ―özürlü‖, ―özürlülerin‖ ve ―Özürlüler
Ġdaresi BaĢkanlığınca‖ ibareleri sırasıyla ―Engellilerin‖, ―engelli‖, ―engellilerin‖ ve ―Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığınca‖,
n) Geçici 2 nci maddesinde yer alan ―özürlülerin‖ ibaresi ―engellilerin‖,
o) Geçici 3 üncü maddesinde yer alan ―özürlülerin‖ ve ―özürlüler‖ ibareleri sırasıyla
―engellilerin‖ ve ―engelliler‖,
70) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun;
a) 14 üncü maddesinde yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖,
b) 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan ―özürlülere‖ ve
―özürlüler‖ ibareleri sırasıyla ―engellilere‖ ve ―engelliler‖,
c) 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ―sakatlık‖ ibaresi
―engellilik‖,
ç) 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan ―özürlülere‖ ibaresi
―engellilere‖,
d) 77 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―özürlülere‖ ibaresi ―engellilere‖,
71) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun;
a) 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖,
b) 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖,
72) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 19 uncu maddesinin
baĢlığında ve ikinci fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ibareleri ―engelli‖,
73) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun;
a) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan ―özüre uğratan‖ ibaresi
―engelli hâle getiren‖,
b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―özürlülük‖ ibaresi ―engellilik‖,
c) 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―özürlülük‖ ibaresi ―engellilik‖,
ç) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―özürler‖ ibaresi ―engellilik‖,
dokuzuncu fıkrasında yer alan ―özürlülük‖ ibaresi ―engellilik‖, onuncu fıkrasında yer alan
―özürlerin‖ ibaresi ―engellilik hâllerinin‖,
d) 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―özrü‖ ibaresi ―engelliliği‖, üçüncü
fıkrasında yer alan ―özürleri‖ ibaresi ―engellilik hâlleri‖,
e) 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ―hastalık veya özürü‖ ibaresi
―hastalığı veya engelliliği‖,
f) Geçici 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ibareleri ―engelli‖,
g) Geçici 10 uncu maddesinin baĢlığında yer alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖, birinci
fıkrasında yer alan ―özrü‖ ibaresi ―engeli‖, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan ―sakatlığı‖
ibareleri ―engelliliği‖,
ğ) Geçici 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―sakat kalanlara‖ ibaresi ―engelli
hâle gelenlere‖,
h) Geçici 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan ―sakatlığı‖ ibaresi
―engelliliği‖,
74) 14/12/2006 tarihli ve 5564 sayılı Kimyasal Silahların GeliĢtirilmesi, Üretimi,
Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinde yer alan ―sakatlığa‖ ibaresi ―engelliliğe‖,
75) 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanununun 19 uncu maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan ―sakatlanması‖ ibaresi ―engelli hâle gelmesi‖,
76) 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 43 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖,
77) 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı BaĢarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet
Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
―Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması
Hakkında‖, ―özür‖, ―Özür‖, ―özürlülük‖ ve ―Özürlülük‖ ibareleri sırasıyla ―Engelliler
Hakkında‖, ―engellilik‖, ―Engellilik‖, ―engellilik‖ ve ―Engellilik‖,
78) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖,
79) 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanununun 9 uncu maddesinin altıncı
fıkrasında yer alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖,
80) 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı DıĢiĢleri Bakanlığının KuruluĢ ve Görevleri
Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ―sakatlık‖ ibaresi
―engellilik‖,
81) 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun;
a) 172 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖,
b) 235 inci maddesinin baĢlığında yer alan ―özürlülerin‖ ibaresi ―engellilerin‖, birinci
fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖,
c) 259 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖,
82) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1507 nci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan ―sakatlık‖ ibareleri ―engellilik‖,
83) 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayın
Hizmetleri Hakkında Kanunun;
a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan ―özürlülük‖ ibaresi
―engellilik‖, (ğ) bendinde yer alan ―özürlülere‖ ibaresi ―engellilere‖,
b) 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinde yer alan ―özürlülük‖ ibaresi
―engellilik‖,
c) 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖,
ç) 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan ―Özürlülerin‖ ibaresi
―Engellilerin‖,
84) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan ―özre uğratan‖ ibaresi ―engelli hâle
getiren‖,
85) 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu Kanununun 6 ncı
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖,
86) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 120 nci maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖,
87) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 3
üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖,
88) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin;
a) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan ―özürlü‖ ve ―Özürlü‖
ibareleri sırasıyla ―engelli‖ ve ―Engelli‖,
b) Ek 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖,
89) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12/B maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan ―özürlülerin‖ ibaresi ―engellilerin‖,
90) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914
Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması, Devlet Memurları
ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat
Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrasında yer
alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖,
91) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Personel Rejiminin
Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendinde yer alan ―vücut sakatlığı ile özürlü olmamaları‖ ibaresi ―bedensel engel ile engelli
olmamaları‖,
92) 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin;
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ―özür‖ ibaresi ―engellilik
durumu‖,
b) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―özür‖ ibaresi ―engellilik durumu‖,
c) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―özür‖ ibaresi ―engellilik durumu‖,
ikinci fıkrasında yer alan ―özürü‖ ibaresi ―engelliliği‖,
ç) 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―özür‖ ibaresi ―engellilik durumu‖,
93) 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının TeĢkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;
a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan ―Özürlülerin‖ ve
―özürlülere‖ ibareleri sırasıyla ―Engellilerin‖ ve ―engellilere‖, (g) bendinde yer alan ―özürlü‖
ibaresi ―engelli‖,
b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan ―Özürlü‖ ibaresi ―Engelli‖,
c) 10 uncu maddesinin baĢlığında ve birinci fıkrasında yer alan ―Özürlü‖ ibareleri
―Engelli‖, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan ―özürlülere‖ ibaresi ―engellilere‖, (b) bendinde
yer alan ―Özürlülüğün‖ ve ―özürlülerin‖ ibareleri sırasıyla ―Engelliliğin‖ ve ―engellilerin‖, (c)
bendinde yer alan ―Özürlülerin‖ ibaresi ―Engellilerin‖, (ç) bendinde yer alan ―Özürlülerle‖
ibaresi ―Engellilerle‖, (d) bendinde yer alan ―özürlülere‖ ve ―özürlü‖ ibareleri sırasıyla
―engellilere‖ ve ―engelli‖, (g) bendinde yer alan ―özürlülerin‖ ibaresi ―engellilerin‖, (h)
bendinde yer alan ―özürlülere‖ ibaresi ―engellilere‖,
ç) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan ―özürlü‖ ibaresi ―engelli‖,
d) Eki (I) sayılı cetvelin hizmet birimleri sütununun (4) numaralı sırasında yer alan
―Özürlü‖ ibaresi ―Engelli‖,
94) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;
a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan ―özürlülerin‖ ibaresi
―engellilerin‖,
b) 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―Özürlü‖, ―özürlü‖, ―özür grupları‖ ve
―özür niteliğine‖ ibareleri sırasıyla ―Engelliler için‖, ―engelli‖, ―engel grupları‖ ve ―engelinin
niteliğine‖,
95) 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumunun TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―sakatlık‖ ibaresi ―engellilik‖,
96) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluĢlarının TeĢkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasının
(c) ve (ç) bentlerinde yer alan ―özürlülüğüne‖ ibareleri ―engelliliğine‖,
Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – 5378 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
―Mevcut belgelerin geçerliliği
GEÇĠCĠ MADDE 5 – Engelli bireylerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
ilgili mevzuatına göre almıĢ oldukları sağlık kurulu raporlarına istinaden hâlen yararlanmakta
oldukları hak ve menfaatlerin, sağlık kurulu raporu dıĢındaki diğer Ģartların muhafaza
edilmesi ve ilgili mevzuatına göre bu hak ve menfaatlerin devamının mümkün olması
kaydıyla, önceki raporların geçerlilik süresi içinde aynı Ģekilde uygulanmasına devam olunur.
Ayrıca, engelli bireylerin ilgili mevzuatına uygun olarak daha önceden almıĢ oldukları sağlık
kurulu raporlarına istinaden engellilik durumlarının tespitine veya engellilikleri dolayısıyla
kendilerine veya yakınlarına kolaylıklar ya da haklar teminine yönelik olarak bu maddenin
yayımı tarihine kadar verilmiĢ olan özürlü, sakat, çürük veya zihinsel ya da bedensel engelleri
niteleyen benzeri ibareleri içeren belge, kimlik, kart ve benzeri belgelerin, geçerli oldukları
süreler dâhilinde yenilenmeleri gerekmez.‖
MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
2/5/2013
[R.G. 03 Mayıs 2013 – 28636 ]
—— • ——
TEBLĠĞ
Adalet Bakanlığından:
2013 YILI ARABULUCULUK ASGARĠ ÜCRET TARĠFESĠ
GENEL HÜKÜMLER
Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuĢmazlıklarının arabuluculuk yoluyla
çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuĢmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleĢmesi
yapılmamıĢ olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan
durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk UyuĢmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu,
26/1/2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk UyuĢmazlıklarında
Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır.
(2) Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaĢtırılamaz.
Aksine yapılan sözleĢmelerin ücrete iliĢkin hükümleri geçersiz olup, ücrete iliĢkin olarak bu
Tarife hükümleri uygulanır.
Arabuluculuk ücretinin kapsadığı iĢler
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı arabuluculuk ücreti, uyuĢmazlığın arabuluculuk
yoluyla çözüme kavuĢturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten
arabulucular siciline kayıtlı kiĢiye, sarf ettiği emek ve mesainin karĢılığında, uyuĢmazlığın
taraflarınca yapılan parasal ödemenin karĢılığıdır.
(2) Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan
diğer iĢlemler ayrı ücreti gerektirmez.
(3) Arabulucu, arabuluculuk sürecine iliĢkin olarak belirli kiĢiler için aracılık yapma
veya belirli kiĢileri tavsiye etmenin karĢılığı olarak herhangi bir ücret talep edemez. Bu
yasağa aykırı olarak tesis edilen iĢlemler batıldır.
Arabuluculuk ücretinin sınırları
MADDE 3 – (1) Arabuluculuk ücreti Tarifede yazılı miktardan az olamaz. Aksi
kararlaĢtırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eĢit ödenir. Taraflar arasında yazılı
sözleĢme bulunmadığı takdirde arabuluculuk ücreti, arabulucunun emeği, çabası, uyuĢmazlık
konusu iĢin önemi, uyuĢmazlığın niteliği ve arabuluculuk faaliyetinin süresi göz önüne
alınarak belirlenir.
Arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu ile yürütülmesi
MADDE 4 – (1) Aynı uyuĢmazlığın çözümüne iliĢkin arabuluculuk faaliyetinin birden
çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, ücret miktarları aynı olmak üzere, her bir
arabulucuya ayrı ücret ödenir.
Ücretin tümünü hak etme
MADDE 5 – (1) Arabuluculuk faaliyetinin, gerek tarafların uyuĢmazlık konusu
üzerinde anlaĢmaya varmıĢ olması, gerek taraflara danıĢıldıktan sonra arabuluculuk için daha
fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi, gerekse
de taraflardan birinin karĢı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini
bildirmesi veya tarafların anlaĢarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi sebepleriyle sona
ermesi hallerinde, arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu, Tarife
hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.
(2) Arabuluculuk faaliyetine baĢlandıktan sonra, uyuĢmazlığın arabuluculuğa elveriĢli
olmadığı veya 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince uzlaĢma
kapsamına girmeyen bir suç ile ilgili olduğu hususları ortaya çıkar ve bu sebeplerle de
arabuluculuk faaliyeti sona erdirilir ise, sonradan ortaya çıkan bu durumlarla ilgili olarak eğer
arabulucunun herhangi bir kusuru yoksa, arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini kabul
eden arabulucu, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.
(3) Arabuluculuk faaliyetine baĢlandıktan sonra taraflardan birinin ölümü halinde
ücretin yarısına hak kazanılır.
Arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 – (1) UyuĢmazlık, arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk
faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk yolu dıĢındaki
yöntem ve nedenlerle giderilirse, ücretin yarısına hak kazanılır.
Yeni bir uyuĢmazlık konusunun ortaya çıkmasında ücret
MADDE 7 – (1) Somut bir uyuĢmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi
sırasında, yeni uyuĢmazlık konularının ortaya çıkması halinde, her bir uyuĢmazlık için ayrı
ücrete hak kazanılır.
Tarifelerin ikinci kısmına göre ücret
MADDE 8 – (1) Tarifenin birinci kısmının birinci bölümünde ve ikinci bölümünde
gösterilen hukuki uyuĢmazlıkların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise;
uyuĢmazlık ister dava açılmadan önce arabuluculuk yoluyla çözüme kavuĢturulmuĢ olsun
isterse de dava açıldıktan sonra arabuluculuk yoluyla çözüme kavuĢturulmuĢ olsun
arabuluculuk ücreti, Tarifenin ikinci kısmına göre belirlenir.
Tarifede yazılı olmayan hallerde ücret
MADDE 9 – (1) Tarifede yazılı olmayan haller için, uyuĢmazlığa konu iĢin niteliği göz
önünde tutularak, Tarifedeki benzeri hallere göre ücret belirlenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 10 – (1) Arabuluculuk ücretinin takdirinde, arabuluculuk faaliyetinin
tamamlandığı veya sona erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tarife 22/6/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Eki için tıklayınız.
[R.G. 03 Mayıs 2013 – 28636 ]
—— • ——
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
2012 ÜRÜN YILINDA SÖZLEġME DIġI ÜRETĠLEN TÜTÜNLERĠN AÇIK
ARTIRMA YÖNTEMĠ ĠLE ALIM SATIMINA ĠLĠġKĠN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI
DÜZENLEME KURULU KARARI
Karar No : 7382
Karar Tarihi : 24/4/2013
2012 ürün yılında sözleĢmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleĢme yapılmasına
rağmen sözleĢmeden fazla üretilmiĢ ve alıcısı tarafından satın alınmayan tütünlerin, açık
artırma yöntemi ile satılması için gerekli olan açık artırma merkezlerinin kurulamaması
nedeniyle, alım-satım iĢlemlerinin aĢağıdaki esaslar dahilinde uygulanmasına karar
verilmiĢtir.
1. Tütün üretimi yapılan il ve ilçelerde yer alan Türkiye Ziraat Odaları Birliğine bağlı
Ziraat Odaları, kendi hizmet bölgelerindeki muhtarlıkları Kararın ilanından itibaren on gün
içinde bu Karardan haberdar edeceklerdir.
2. SözleĢmeye bağlanmaksızın veya sözleĢme fazlası tütün üreten ve tütünlerini
pazarlamak isteyen üreticiler, 31/5/2013 günü mesai bitimine kadar bulundukları Ġl/Ġlçedeki
Ziraat Odalarına (bulundukları Ġl/Ġlçede Ziraat Odası olmayan üreticiler ikametgahlarına en
yakın Ziraat Odasına) Ģekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen SözleĢme DıĢı Tütün
Üretim Bildirim Formu ve Ziraat Odasından alınacak çiftçi belgesi ile baĢvuracaktır.
3. Ġlgili Ziraat Odaları, yapılan baĢvuruları incelemek suretiyle tütün çiftçisi olan
üreticileri, Ģekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen SözleĢme DıĢı Tütün Üretim Bildirim
Listesine kaydederek, yazılı ve elektronik ortamda 15/6/2013 tarihine kadar Kuruma
bildirecektir.
4. Kurum tarafından, sözleĢme dıĢı üretici tütünlerine ait bilgiler Ege Ġhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği Tütün Ġhracatçıları Birliğine gönderilmek suretiyle alıcılara duyurulacaktır.
Açık artırmalı satıĢlara katılmak isteyen Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel
kiĢiler (Alıcı), Ege Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tütün Ġhracatçıları Birliğine veya
Kuruma baĢvurarak sözleĢme dıĢı üretim yapan üretici listesini temin edebilecektir.
5. Bölgeler itibarıyla her grad tütün için açık artırma baĢlangıç fiyatı Kurulca
belirlenerek, Resmî Gazete’de yayımlanacak, üretici ve alıcıların bilgisine sunulacaktır.
6. Tütün ticareti yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kiĢiler, açık artırma yöntemi ile
satın almak istedikleri tütünlerin Amerikan Grad sınıflandırma sistemine göre tespitini yapıp
fiyatını belirleyerek, fiyat tekliflerini (ihrak, su çürüğü gibi fiyata etki eden unsurlar dahil) ve
kendilerini temsil edecek vekillerine ait bilgileri (noter onaylı vekaletname ile) kapalı zarf ile
Kuruma bildirecek veya açık artırma mahallinde görevli Kurum uzmanına verecektir.
7. Alıcı, satın almak istediği üretici tütünlerinin tespit çalıĢmalarını kendi belirleyeceği
bir program dahilinde gerçekleĢtirecektir. Kurum gerekli gördüğü hallerde, açık artırma
baĢlangıç fiyatına esas olacak tespit çalıĢmasını yetkilendireceği tütün eksperlerine
yaptırabilecektir.
8. Açık artırmanın hangi tarihte yapılacağı, açık artırmaya katılmak isteyen alıcılara ve
sözleĢme dıĢı tütün üretim bildiriminde bulunan üreticilere duyurulmak üzere ilgili ziraat
odasına, Kurum tarafından bildirilecektir. Açık artırma yapılacak yer, tütünlerin bulunduğu
mahal ve iĢin gerekleri de dikkate alınarak, Kurumca görevlendirilecek uzman tarafından
belirlenecektir.
9. Kurumca görevlendirilecek uzman her bir üretici tütünü için verilen fiyat tekliflerini
alıcıların ve üreticilerin veya temsilcilerinin huzurunda ilan edecek, bilahare açık artırmaya
katılan alıcıların vermiĢ olduğu en yüksek fiyat teklifinden açık artırmayı baĢlatacaktır. Açık
artırmada alıcıların her bir artırım iĢareti 10 Kr fiyat artıĢına karĢılık gelecek olup, tütünler en
yüksek fiyatı veren alıcı adına tescil edilecektir.
Üretici ve alıcının veya vekillerinin artırmalı satıĢı takiben tescil defterini imzalaması
suretiyle satıĢ iĢlemi tamamlanmıĢ olacaktır.
10. Alıcı ve üretici talepleri ile menfaatleri, iĢin hacmi ve bu gibi hususlar göz önüne
alınarak, gerektiğinde; sözleĢme dıĢı üretim bildiriminin alınması ve güncellenmesi, alıcının
tespit çalıĢmaları, fiyat teklifi alma, tekliflerin ilanı, açık artırmalı satıĢlar, tescil ve bu gibi
tüm iĢlemler aynı gün içinde yapılabilecektir.
11. Alıcı, adına satıĢı tescil edilen tütünlerle ilgili tescil defterini imzalamaktan
kaçınamayacağı gibi, artırmalı satıĢlarda adına tescil edilecek tütünleri, tescil tarihini izleyen
on beĢ iĢ günü içinde tesellüm etmek ve bedelini üreticiye ödemek zorundadır. Tesellüm ve
teslim süresi tarafların mutabakatıyla Kurumca uzatılabilir.
Tescil edilen tütünlerin üretici tarafından alıcıya teslim edilmemesi halinde; alıcı
durumu açıklayan üretici dilekçesi veya alıcı temsilcisi ve ziraat odası temsilcisinin birlikte
düzenleyip imzaladığı tutanağı, 12 nci maddede yer alan belgelerle birlikte Kuruma teslim
edecektir.
Üretici, satıĢı tescil edilen tütünleri ikametgahının bulunduğu ilçe sınırları içinde alıcı
tarafından gösterilecek tesellüm merkezinde teslim etmek zorundadır. Alıcının belirleyeceği
tesellüm merkezinin, üreticinin ikametgahının bulunduğu ilçe sınırları dıĢında olması halinde,
ilçe sınırlarını aĢan kısımlar için alıcı tarafından, talebi halinde üreticiye nakliye ücreti ödenir.
12. Alıcılar, satın alarak tesellümünü yaptıkları tütünler için bu Kararda adı geçen
Yönetmelikte belirtilen yaprak tütün tartı ve fiyat pusulası, üretici hesap pusulası ve üretici
hesap pusulaları paftasını usulüne uygun olarak tutacaklar ve üretici hesap pusulaları
paftasının bir nüshasını tesellümü takip eden yirmi iĢ günü içinde yazılı ve elektronik ortamda
Kuruma göndereceklerdir.
13. Alıcı, adına tescili yapılan tütünleri zamanında tesellüm etmemesi veya ürün
bedelini ödememesi halinde üreticiye, tescili yapılan tütün kilosunun tescil fiyatıyla
çarpımından oluĢan tutarın %10’u oranında cezai Ģart ödemeyi kabul etmiĢ sayılır.
Üretici de, tescili yapılan tütünleri alıcıya teslim etmemesi halinde, bu madde
kapsamında cezai Ģart ödemeyi kabul etmiĢ sayılır.
14. Üreticinin açık artırmada oluĢan fiyatı kabul etmeyerek tescil defterini
imzalamaktan kaçınması halinde tescil iĢlemi geçersiz sayılır. Bu gibi durumlarda üretici
aleyhinde herhangi bir yaptırım söz konusu olmayacağı gibi, ilgili üretici tütünleri alıcı
çıkması halinde tekrar açık artırmaya konu olabilecektir.
15. Tütünlerin tesellümü aĢamasında üretici ile alıcı arasında anlaĢmazlık ortaya
çıkması halinde, 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ―Tütün
Üretimi, ĠĢlenmesi, Ġç ve DıĢ Ticareti ile Ġlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‖in
―AnlaĢmazlıkların Çözümü‖ baĢlıklı 12 nci maddesi hükümleri uygulanır.
16. Artırmalı satıĢlarda tütünlerini pazarlamak için baĢvuran üreticiler ve artırmalı
satıĢlara katılacağını bildiren Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kiĢiler ile
vekilleri bu Karar hükümlerine uymayı kabul etmiĢ sayılırlar.
17. SözleĢme dıĢı üretilen tütünlerin fiyatlarının belirlenmesine esas tespit çalıĢmaları
20/8/2013 tarihi itibarıyla sonlandırılacaktır. Fiyatı belirlenip, Kurum kayıtlarına alınan ve
açık artırmalı satıĢta alım-satımı gerçekleĢmeyen üretici tütünlerine, bu maddede belirtilen
tarihten sonra alıcı talebi olması halinde açık artırmalı satıĢ iĢlemleri tekrarlanabilecektir.
[R.G. 03 Mayıs 2013 – 28636 ]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2013/4601
Ekli ―Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden
Üreticilerin Desteklenmesine ĠliĢkin Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Karar‖ın yürürlüğe
konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 1/4/2013 tarihli ve 5526 sayılı yazısı
üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
8/4/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
BaĢbakan Yardımcısı
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
H. YAZICI
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
S. KILIÇ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
ve
ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZĠLERĠN KORUNMASI PROGRAMINI
TERCĠH EDEN ÜRETĠCĠLERĠN DESTEKLENMESĠNE ĠLĠġKĠN
KARARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KARAR
MADDE 1 – 27/10/2008 tarihli ve 2008/14268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden
Üreticilerin Desteklenmesine ĠliĢkin Kararın 1 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 1 – (1) 5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde; Çevre Amaçlı Tarımsal
Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programı ile tarımsal arazilerde toprak ve su kalitesinin
korunması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve yoğun tarımsal faaliyetlerin
olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik gerekli kültürel tedbirlerin alınması amacıyla;
Adana, Adıyaman, Ankara, Amasya, Aksaray, Aydın, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çorum,
Denizli, Diyarbakır, Edirne, EskiĢehir, Hatay, Isparta, Ġzmir, KahramanmaraĢ, Karaman,
Kayseri, KırĢehir, Konya, Manisa, Mersin, NevĢehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat ve
Zonguldak illerinde programa katılan ve hibe sözleĢmesi imzalayan üreticilere Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık)’nca tarımsal destekleme ödemesi yapılır.‖
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
14/11/2008
27054
Bakanlar Kurulu Kararında DeğiĢiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı
Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
12/3/2010
27519
9/4/2011
27900
19/5/2012
28297
[R.G. 04 Mayıs 2013 – 28637]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
FAZLA VEYA YERSĠZ ÖDEMELERĠN TAHSĠLĠNE ĠLĠġKĠN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fazla veya
Yersiz Ödemelerin Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(3) Birinci fıkranın (b) ve (d) bentlerinde belirtilen durumlar ile aynı fıkranın (f) bendi
kapsamında, bir aylık döneme iliĢkin gelir ve aylıkların her hangi bir kiĢi tarafından tahsil
edilmesi hali hariç olmak üzere, Kurumun yanlıĢ iĢlem ve ödeme yapmasına sebebiyet veren
ve bu suretle adına borç tahakkuk ettirilen ve/veya borç tahakkuk ettirilmesine neden olan
kiĢiler hakkında, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.‖
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
27/9/2008
27010
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
111/7/2009
27285
212/5/2011
27932
[R.G. 04 Mayıs 2013 – 28637]
—— • ——
TEBLĠĞLER
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı)’ndan:
KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ
KADRO VE POZĠSYON ĠPTAL VE ĠHDAS ĠġLEMLERĠNE
ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (2013/3)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kamu iktisadi teĢebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının
memur ve sözleĢmeli personeline ait kadro ve pozisyonlarının iptal ve ihdas iĢlemlerinin
yürütülmesine iliĢkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi kamu iktisadi teĢebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının memur ve sözleĢmeli
personeline ait (I) ve (II) sayılı cetvellere dahil kadro ve pozisyonlar ile Ģahsa bağlı kadroların
iptal ve ihdas iĢlemlerinin yürütülmesine iliĢkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel BaĢkanlığı
KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12/C maddesi ile 22/1/1990
tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4, 58 ve geçici 3 üncü maddelerine
dayanılarak hazırlanmıĢtır.
BaĢvuru ve iĢlem süresi
MADDE 4 – (1) KuruluĢların kadro ve pozisyon iptal ve ihdas talepleri ilgili Bakanlık
aracılığı ile en geç Nisan ve Ekim aylarının son günü olmak üzere yılda iki kez Devlet
Personel BaĢkanlığına gönderilir. Bu talepler, Devlet Personel BaĢkanlığınca
değerlendirilerek sonuçları, en geç Haziran ve Aralık ayında BaĢbakanlığa intikal ettirilir.
Belirtilen tarihlerden sonra intikal ettirilen talepler bir sonraki dönemde değerlendirilir.
(2) Yeni kuruluĢ kurulması ile zorunlu ve acil hallerde yapılacak kadro ve pozisyon
iptal ve ihdas iĢlemleri bu maddedeki sınırlamalara tabi değildir.
(3) Bu maddede belirtilen süreler dıĢında kadro ve pozisyon iptal ve ihdas iĢlemi
yapılmaz.
BaĢvuru Ģekli ve gerekli belgeler
MADDE 5 – (1) KuruluĢların baĢvurularında; kadro ve pozisyon iptal ve ihdasını
gerektiren sebepler, bilgi ve belgeler yer alır. Taleplerde, ekli Ek-I, Ek-II ve Ek-III formlar
kullanılır ve ekli formların iptal sütununda yer alan kadro ve pozisyonların boĢ olduğu
belirtilir.
(2) KuruluĢların kadro ve pozisyon ihdasında, yeterli sayıda bulunması halinde boĢ
kadro ve pozisyonları iptal olarak karĢılık gösterilir.
(3) Yeni bir kuruluĢ, müessese, tesis, iĢletme, genel müdür yardımcılığı, daire
baĢkanlığı, bölge müdürlüğü, müdürlük, Ģeflik gibi aynı ve daha üst düzeyde birim kurulması,
kaldırılması veya mevcut kuruluĢ ve birimlerde değiĢiklik yapılması sebebiyle mevcut kadro
ve pozisyonlarda değiĢiklik yapılması veya bunlar için yeni kadro ve pozisyon iptal ve ihdas
edilmesine iliĢkin baĢvurulara, bu iĢlemlere iliĢkin ilgisine göre Bakanlar Kurulu kararı,
Yüksek Planlama Kurulu kararı, Yönetim Kurulu kararı ve ilgili kuruluĢların görüĢlerinin
birer örneği eklenir.
(4) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeler ile Ek-I, Ek-II ve Ek-III formlar ve ayrıntılı
gerekçesi olmayan veya eksik olan baĢvurular değerlendirilmez.
Değerlendirme
MADDE 6 – (1) KuruluĢların kadro ve pozisyon iptal ve ihdas talepleri;
a) Kamu istihdam politikaları ve ilkeleri,
b) ĠĢ analizi ve norm kadro çalıĢmaları,
c) KuruluĢun bilgi, belge ve gerekçeleri,
ç) Hizmet gerekleri ve personel ihtiyaçları,
d) Kadro ve pozisyonların dolu ve boĢ durumu,
e) Mükteseben derece terfileri,
f) KuruluĢun organizasyon Ģeması ve hiyerarĢik yapısı,
ve bu konudaki diğer kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilir.
(2) Gerektiğinde Devlet Personel BaĢkanlığı yerinde incelemelerde bulunur. Ġnceleme
sırasında kuruluĢlar gereken kolaylığı sağlamak ve gerekli bilgi ve belgeleri sunmakla
yükümlüdür.
Ġptal edilmeyecek kadro ve pozisyonlar
MADDE 7 – (1) KuruluĢların dolu kadro ve pozisyonlarında iptal iĢlemi ve unvan
değiĢikliği yapılmaz.
(2) BaĢvurularda iptali istenen kadro ve pozisyonların münhal bulunması ve münhal
bulunduğunun belirtilmesi zorunludur. Ancak, taleplerde mükteseben terfi olduğunu belirten
derece değiĢikliğine iliĢkin memur kadrolarının iptalinde boĢ kadro Ģartı aranmaz.
ġahsa bağlı kadrolarda değiĢiklik
MADDE 8 – (1) KuruluĢların Ģahsa bağlı kadrolarında mükteseben terfi amacıyla
derece değiĢikliği ve disiplin uygulaması nedeniyle unvan değiĢikliği yapılmasına iliĢkin
talepleri ve Devlet Personel BaĢkanlığınca yapılacak iĢlemler hakkında 4 üncü madde
hükümleri uygulanır.
Verilerin güncellenmesi
MADDE 9 – (1) Tebliğ kapsamında yer alan kuruluĢlar, memur ve iĢçi kadroları ile
sözleĢmeli personel ve geçici iĢçi pozisyonlarına iliĢkin verileri Devlet Personel BaĢkanlığı
internet sitesinde yer alan e-uygulama sistemi üzerinden güncellemekle sorumludurlar.
Yürürlükten kaldırılan Tebliğ
MADDE 10 – (1) 25/1/2003 tarihli ve 25004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
Ġktisadi TeĢebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Kadro ve Pozisyon Ġptal ve Ġhdas ĠĢlemlerine
ĠliĢkin Tebliğ (No: 2003/1) yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Devlet Personel BaĢkanlığının bağlı
bulunduğu Bakan yürütür.
Ekleri için tıklayınız.
[R.G. 04 Mayıs 2013 – 28637]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
VERGĠ BEYANNAMELERĠNĠN SERBEST MUHASEBECĠ VE SERBEST
MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLERCE ĠMZALANMASI HAKKINDA
GENEL TEBLĠĞ (SIRA NO: 6)
Bilindiği gibi, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almıĢ serbest
muhasebeci, serbest muhasebeci mali müĢavir veya yeminli mali müĢavirler (meslek
mensupları) tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname
çeĢitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya ve söz konusu
uygulamalara iliĢkin usul ve esasları belirleme hususlarında Bakanlığımıza yetki veren
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesine istinaden
―4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali
MüĢavirlerce Ġmzalanması Hakkında Genel Tebliğ‖1 yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Söz konusu Tebliğin ―VII- BEYANNAMELERĠN VERGĠ DAĠRELERĠNE
VERĠLMESĠ‖ baĢlıklı bölümünde;
―Meslek mensuplarına imzalattırılan beyannameler, mükellef veya vekili tarafından
vergi dairesine bizzat verilecek veya posta ile taahhütlü olarak gönderilecektir. Ancak meslek
mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerin adı-soyadı, bağlı bulundukları vergi
dairesi ve vergi numaralarını içeren bir listeyi Mayıs ayının 15 inci günü mesai bitimine kadar
kendilerinin bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadırlar. Bu listeler, meslek
odasına kayıtlı olduğunu ―Oda Kayıt Belgesi‖ veya ―Oda Faaliyet Belgesi‖ ile belgeleyen
meslek mensubu tarafından bizzat imzalanarak vergi dairesine yazı ekinde teslim edilecektir.‖
hükmü yer almaktadır.
Öte yandan, mükelleflerin vergilendirmeye iliĢkin ödevlerini yerine getirmede, geliĢen
bilgi iĢlem teknolojilerinden yararlanmak, vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay,
hızlı, ekonomik ve güvenilir bir Ģekilde idareye intikalini sağlamak, vergi beyannamelerinin
doldurulmasındaki hataları en aza indirerek mükellef mağduriyetini önlemek, vergi dairesinin
beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilat iĢlemlerini azaltarak iĢ ve iĢlemlerini
kolaylaĢtırmak ve diğer alanlarda mükellefe daha iyi hizmet vermesini sağlamak amacıyla
340 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile beyannamelerin elektronik ortamda
alınması sağlanmıĢ ve elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleĢmelerinin internet
vergi dairesine bildirimine iliĢkin olarak düzenlemeler yapılmıĢtır.
Bu itibarla, meslek mensuplarınca 340 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
kapsamında, mükellefler ile düzenlemiĢ oldukları hizmet sözleĢmesi eki olan ―elektronik
beyanname aracılık ve sorumluluk sözleĢmesi‖ni internet vergi dairesine elektronik ortamda
bildirilmiĢ olan mükellefler için, 4 sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve
Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlerce Ġmzalanması Hakkında Genel Tebliği’nin ―VIIBEYANNAMELERĠN VERGĠ DAĠRELERĠNE VERĠLMESĠ‖ baĢlıklı bölümündeki liste
bildirimini verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Bu Tebliğ yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.
——————————
1
29/6/1997 tarihli ve 23034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
2
30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
[R.G. 04 Mayıs 2013 – 28637]
—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Kurum bilgi iĢlem sisteminde müstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya
kadar; yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleĢmeleri kapsamında Kurum sağlık
yardımlarından yararlandırılan kiĢilerin sağlık hizmetleri, Kurumca düzenlenmiĢ ve
onaylanmıĢ ―Sosyal Güvenlik SözleĢmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi‖ne istinaden
sağlanacaktır.‖
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Kurumla sözleĢmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluĢları; SUT
ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri iĢlem bedellerinin tamamı üzerinden Kurumca
belirlenen oranı geçmemek kaydıyla Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kiĢilerden
ilave ücret alabilir. SUT eki EK-2/B, EK-2/C, EK-2/Ç listelerinde yer alan iĢlemlerin
bedellerine ilave olarak kuruma ayrıca faturalandırılabilen tıbbi malzeme ve ilaçlar ile SUT
eki EK-2/A Listesindeki tutarlara dahil olan iĢlemler için ayrıca ilave ücret alınamaz.‖
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.4.4.G-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının ilk
cümlesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―SUT eki EK-2/B Listesinde ―9.C Moleküler tetkikler‖ baĢlığı altında yer alan moleküler
tetkik bedelleri; sadece sözleĢmeli/protokollü üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca
Genetik Tanı Merkezinde yapılması halinde ve bünyesinde Genetik Tanı Merkezi
ruhsatı/geçici çalıĢma izin belgesine sahip laboratuvarı bulunan ikinci basamak sağlık hizmeti
sunucuları tarafından faturalandırılır.‖
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.5.3.C-2 numaralı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
―(VI) numaralı‖ ibaresi madde metninden çıkartılmıĢtır.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 3.1.1 numaralı maddesinde aĢağıdaki düzenlemeler
yapılmıĢtır.
a) Ġkinci fıkrasında yer alan ―Ancak, Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi cihazlarla ile ilgili‖
ibaresi, ―Ancak, Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi cihazlar ile ilgili‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
b) Üçüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(3) SUT eki Ek-3/C-2 listesinde yer alan Ismarlama tıbbi cihaz kapsamındaki nihai
ürünlerin bedellerinin karĢılanmasında; nihai ürünler TĠTUBB kayıt sisteminde Sağlık
Bakanlığınca kayıt altına alınıncaya kadar TĠTUBB kayıt/bildirim iĢleminin tamamlanmıĢ
olması Ģartı aranmaz. Ancak, nihai ısmarlama cihazın üretiminde kullanılan Tıbbi Cihaz
Yönetmelikleri kapsamında olan malzemelerin ayrı ayrı TĠTUBB kayıt bildirim iĢlemi
tamamlanmıĢ olma Ģartı aranacaktır. Ismarlama cihazın üretiminde kullanılan ve Tıbbi Cihaz
Yönetmelikleri kapsamında olmayan (Örneğin, vücuda temas etmeyen kösele, perçin,
yapıĢtırıcı, ip vs.) malzemelerin TĠTUBB kayıt/bildirim iĢlemi tamamlanmıĢ olma Ģartı
aranmayacaktır.‖
c) Yedinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(7) Kurumla sözleĢmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde Kurumca bedeli
karĢılanmayan tıbbi malzemelerin hastaya aldırılarak kullanıldığı durumlarda fatura tutarı
hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Ancak, sağlık
kurumlarınca hastaya aldırılan bu tıbbi malzemenin Kurumca ödenmediğine iliĢkin hastanın
yazılı olarak bilgilendirilmesi halinde hastaya herhangi bir ödeme yapılmaz.‖
ç) On birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(11) Bedeli Kurumca karĢılanmayan iĢlemlere ait tıbbi malzeme bedelleri Kurumca
karĢılanmaz.‖
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 3.1.2 numaralı maddesinde aĢağıdaki değiĢiklikler
yapılmıĢtır.
a) On ikinci fıkrasının ―b‖ bendinde yer alan ―Miatlı tıbbi malzemenin‖ ibaresi ―SUT
eki Ek-3/C-2 ve Ek-3/C-3 listelerinde yer alan miatlı tıbbi malzemelerin‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.
b) On ikinci fıkrasının ―c‖ bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―c) SUT eki EK-3/C-2 Listesinde yer alan protez/ortezlerin bakım ve onarımının
mümkün olmadığı durumlarda protez/ortezin süresinden önce yenilenme talepleri,
protez/ortezi oluĢturan ara ürünlerin hangilerinin bakım ve onarımının mümkün olmadığının
ayrıntılı olarak belirtildiği, bünyesinde protez/ortez ünitesi bulunduran resmi kurumlar/resmi
sağlık kurumları tarafından düzenlenmiĢ sağlık raporu ile belgelenmesi koĢuluyla, ilgili
parçaların bakım/onarım masraflarının toplam bedelinin protez/ortez bedelinin %75’ini
aĢması halinde süresinden önce SUT hükümleri doğrultusunda kurum tarafından
karĢılanacaktır.‖
c) On ikinci fıkrasına aĢağıdaki düzenleme ―ç‖ bendi olarak eklenmiĢtir.
―ç) SUT eki EK-3/C-2 Listesinde yer alan protez/ortezlerin yenilenme süresi içerisinde,
protez/ortezi oluĢturan ara ürünlerden herhangi birisinin yenilenerek mevcut protez/ortezin
kullanılabileceğinin sağlık raporu ile belgelendirilmesi halinde, bakım onarımı gereken
parçaların bedelleri, SUT hükümleri doğrultusunda Kurum tarafından karĢılanacaktır.‖
ç) On sekizinci fıkrasına son cümle olarak aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
―Ancak, bu kiĢilerin maluliyetleri ile ilgili durum kesinleĢtikten sonra, 5510 sayılı Kanuna
göre hangi kapsamda sağlık yardımlarından yararlandırıldığına bakılarak ortez/protez ve diğer
iyileĢtirici araç ve gereçlerin bedelleri karĢılanır.‖
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 3.3.9 numaralı maddesinin (2) nci fıkrasının ―d‖ bendi
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 3.3.12 numaralı maddesi aĢağıdaki Ģekilde yeniden
düzenlenmiĢtir.
“3.3.12–Ayakta ağız ve diĢ tedavilerinde tıbbi malzeme temin/ödeme usul ve
esasları
(1) Lokal anestezi altında, cerrahi tedavilerde kullanılan, greft, membran, kanama
durdurucu vb. iyileĢtirici nitelikteki tıbbi malzemeler (Kurumca bedeli karĢılanmayacağı
ayrıca belirtilen malzemeler ve SUT’ta belirtilen diğer istisnalar hariç) sağlık hizmeti
sunucusu tarafından temin edilmek zorundadır. Bu malzemelerin reçete karĢılığı hastaya
aldırılması durumunda, fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık hizmeti sunucusunun
alacağından mahsup edilir.
(2) Bu kapsamdaki tıbbi malzemelerin bedelleri SUT’un 3.2.1.A-1 ve 3.2.1.A-2
maddelerinde belirtilen hükümler doğrultusunda Kurumca karĢılanır.
(3) Greftler ve membranların bedelleri aynı merkezde çalıĢan, en az bir periodontoloji
veya ağız diĢ çene cerrahisi uzman hekiminin yer aldığı 3 diĢ hekiminin imzası ile hazırlanan
sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumca karĢılanır. Sağlık kurulu raporuna endikasyonu
destekleyen operasyon öncesine ait radyograflar eklenir.
(4) Protez yapıĢtırıcıları, protez temizleme tabletleri, özel içerikli diĢ macunları vb.
malzemelerin bedeli Kurumca karĢılanmaz.
(5) Kanama durdurucu ajanların bedeli yatan hastalarda ameliyat notunda belirtilmesi
Ģartıyla, ayakta tedavi gören hastalarda ise epikriz raporunda belirtilmesi Ģartıyla Kurumca
karĢılanır. Ayakta tedavi gören hastalarda fatura ekine ilgili malzemenin kullanıldığına dair
epikriz raporu eklenir.‖
MADDE 9 – Aynı Tebliğ’in 4.1.1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(3) Reçetelerde hekimin adı soyadı, uzmanlık dalı veya yan uzmanlık dalı, asistanlar
için ihtisas yaptığı uzmanlık dalı veya yan uzmanlık dalı, diploma numarası veya diploma
tescil numarası bilgileri, ıslak imzası ile reçetenin düzenlendiği sağlık kurum veya
kuruluĢunun adı mutlaka yer alacaktır.‖
MADDE 10 – Aynı Tebliğ'in 4.1.4 numaralı maddesinin dördüncü ve beĢinci fıkraları
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(4) Bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve prospektüs dozu dıĢında kullanımı ancak
Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dıĢı ilaç kullanım onayı ile mümkündür.
a) Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ―Endikasyon DıĢı Ġlaç Kullanımı
Kılavuzu‖nda belirtilen esaslara da uyulacak olup, kılavuzda tanımlanmamıĢ durumlar için
Sağlık Bakanlığı endikasyon dıĢı ilaç kullanımı onayı aranır.
b) Kurum web sayfasında yayımlanan EK-4/D Listesinde yanında (*) yıldız iĢareti
bulunmayan ilaçların Kurum web sayfasında yayımlanan EK-4/D Listesinde belirtilen
hastalıklarda kullanımı halinde Sağlık Bakanlığı endikasyon dıĢı ilaç kullanım onayı aranmaz.
c) Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dıĢı ilaç kullanım onaylarında, bu
onay için süre belirtilmemiĢ ise rapor yenilenmesinde yeni onay aranmaz.
ç) Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dıĢı ilaç kullanım onayına dayanılarak
ödemesi yapılacak ilaçların rapor ve reçeteleme koĢulları için Bakanlıkça verilmiĢ onay kabul
edilir.
d) Endikasyon dıĢı ilaç kullanım onayı aranacak ilaçlar için reçeteler ve sağlık raporları
ilgili uzman hekim/hekimlerce düzenlenir.
(5) Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) kullanım
dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde en fazla 1 kutu ödenir. Kür protokolü uygulanan
ilaçlarda ise 1 küre yetecek miktarda ilacın bedeli ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç
miktarı için SUT’ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam
reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir. Ancak ilaçların
topikal formları, serumlar, enteral ve parenteral beslenme ürünleri, tıbbi amaçlı mamalar,
diyaliz solüsyonları için bu fıkra ilk seferde en fazla bir aylık doz olarak uygulanır. Bu
maddenin birinci fıkrası için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.‖
MADDE 11 – Aynı Tebliğ'in 4.2.9.C-1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Diyalizat kalsiyumunun 1,25 mmol/l ile kullanılmasına rağmen albümin ile
düzeltilmiĢ serum kalsiyumu 9,5 mg/dl altında ve serum fosfor 5,5 mg/dl altında ve
parathormon (PTH) düzeyi 300 pg/ml’nin üzerinde olan hemodiyaliz tedavisi altındaki
hastalarda baĢlanır.‖
MADDE 12 – Aynı Tebliğ'in 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında
aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır.
a) (f) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―f) Rituksimab;
1) Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde bu
uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı
üçüncü basamak sağlık kurumlarında ise hastalıkla ilgili branĢlardaki uzman hekimlerce
düzenlenmiĢ, sağlık kurulu raporuna istinaden; yalnızca bu uzman hekimler tarafından reçete
edildiğinde bedeli ödenir.
2) Nükseden veya kemorezistan CD20 pozitif foliküler lenfoma, diffüz büyük B hücreli
lenfoma, mantle hücreli lenfoma teĢhisi konmuĢ hastaların tedavisinde, daha önce tedavi
edilmemiĢ evre III veya evre IV CD20 pozitif foliküler lenfomalı hastalarda kombinasyon
kemoterapisine ek olarak, CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomada CHOP kemoterapi
Ģemasına ek olarak kullanılabilir. CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfoma, foliküler
lenfoma ve mantle hücreli lenfomada maksimum 8 küre kadar kullanılabilir.
3) Foliküler lenfomada; rituximab kullanımına cevap veren ancak progresif hastalık
geliĢen (daha önce aynı tedaviye yanıt vermiĢ olduğu için kombinasyon kemoterapisi olarak)
vakalarda 8 küre ilave olarak en fazla 4 kür daha kullanılabilir. Ġndüksiyon tedavisine yanıt
vermiĢ (en fazla 8 kür kullanılmıĢ) hastada, hastanın yanıt süresini uzatmak için indüksiyon
tedavisinden sonra hastalık progresyonunu engellemek amacıyla iki yıl süresince ek olarak en
fazla 8 kür daha kullanılabilir.
4) Kronik Lenfositik Lösemi (KLL);
a. Performans durumu iyi olan (ECOG 0-1), 17 p delesyonu bulunmayan KLL
hastalarının birinci basamak tedavisinde fludarabin ve siklofosfamid ile kombine olarak
kullanılabilir.
b. Relaps/Refrakter (Nükseden/Dirençli) tedavide; daha önce fludarabin ve alkilleyici
ajanlarla tedavi sonrası progresyon geliĢmiĢ, 65 yaĢ ve altı, ECOG performans statüsü 0-1
olan, 17p delesyonu bulunmayan KLL hastalarında fludarabin ve siklofosfamid ile kombine
olarak 4 kür rituksimab kullanılması uygundur. Ġlk kürde en çok 375 mg/m² , diğer kürlerde
500 mg/m² kullanılabilir; 4 kür sonunda en az kısmi yanıt alınması halinde, 2 kür daha
verilerek tedavi en çok 6 küre tamamlanabilir.‖
b) (i) bendine aĢağıdaki dördüncü madde eklenmiĢtir.
―4) Sunitinib ve everolimus pankreatik nöroendokrin tümör tedavisinde ardıĢık ya da
kombine olarak kullanılamaz.‖
c) (p) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―p) Everolimus;
1) Daha önce sunitinib veya sorafenib kullanmıĢ ve direnç göstermiĢ olan metastatik
renal hücreli karsinomalı hastalarda en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi
protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman
hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
2) Cerrahi ya da diğer lokal tedavi yaklaĢımlarına uygun bulunmayan, son 12 ay içinde
RECIST kriterlerine göre progresyon gösteren, metastatik ya da lokal ileri evrede olan, iyi
differansiye (Ki-67 değeri 2 veya altında olan) pankreatik nöroendokrin tümörü bulunan, daha
önce somatostatin ve kemoterapi uygulanmıĢ olan hastalarda en az bir tıbbi onkoloji
uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna
dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
3) Sunitinib ve everolimus pankreatik nöroendokrin tümör tedavisinde ardıĢık ya da
kombine olarak kullanılamaz.‖
MADDE 13 – Aynı Tebliğ'in 4.2.15 numaralı maddesinde aĢağıdaki değiĢiklikler
yapılmıĢtır.
a) Madde baĢlığı aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―4.2.15 – Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel ve dabigatran kullanım ilkeleri‖
b) 4.2.15.A numaralı maddesinin üçüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(3) Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, anjiografik olarak belgelenmiĢ koroner arter
hastalığı, tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olay (iskemik inme) saptanan
hastalardan asetil salisilik asit kullanamayan (ASA intoleransı olduğu raporda belirtilen)
hastalarda, kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman
hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin
belirtildiği uzman hekim raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir. Raporun
yenilenmesi halinde yukarıda belirtilen hususlar geçerlidir.
c) Maddeye aĢağıdaki 4.2.15.Ç ve 4.2.15.D maddeleri eklenmiĢtir.
―4.2.15.Ç–Prasugrel;
(1) Klopidogrel tedavisi altında iken stent trombozu geliĢen akut koroner sendromlu
(AKS) hastalarda; bu durumun belirtildiği, en az bir kardiyoloji veya kardiyovasküler cerrahi
uzman hekiminin yer aldığı, 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu
hekimlerce ya da iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
(2) Stent trombozunun geliĢtiği tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle kullanılır.
4.2.15.D–Dabigatran;
(1) Prospektüsünde belirtilen risk faktörlerinden bir ya da daha fazlasına sahip, nonvalvuler atriyal fibrilasyonlu hastalarda (ekokardiyografi ile romatizmal kapak hastalığı veya
ciddi mitral kapak hastalığı olmadığı gösterilen veya protez kapak hastalığı olmayan); en az 2
ay süre ile varfarin kullanılmasından sonra en az birer hafta ara ile yapılan son 5 ölçümün en
az üçünde varfarin ile hedeflenen INR değerinin 2-3 arasında tutulamadığı durumlarda
varfarin kesilerek dabigatran tedavisine geçilebilir.
(2) Varfarin tedavisi altında iken serebrovasküler olay geçirenlerde doğrudan dabigatran
tedavisine geçilebilir.
(3) Dabigatran; yukarıdaki durumlarda bu durumun belirtildiği tedavisine geçiĢin
gerekçesinin belirtildiği ve en az bir kardiyoloji uzman hekiminin yer aldığı, 1 yıl süreli sağlık
kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimlerce ya da iç hastalıkları uzman hekimlerince
reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.‖
MADDE 14 – Aynı Tebliğ'in 4.2.17.D numaralı maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) 65 yaĢ üstü hastalardan; T skoru -3,5 ve daha az olan (L1-L4 veya kalça total) ve 2
veya daha fazla kırığı olduğu röntgenle kesin tanı konulmuĢ hastalarda, bunların belirtildiği 6
ay süreli endokrinoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Tedavinin
devamı için; ilk 6 ayda tedaviye cevap verildiğinin kanıtlandığı endokrinoloji uzmanının
bulunduğu en fazla 12 ay süreli yeni bir sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Toplam tedavi
süresi ömür boyu 18 ayı geçmeyecektir. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer uzman
hekimler tarafından da reçete edilebilir. Teriparatid kullanan hastalarda KMY ölçümü yılda 2
kez yapılabilir.‖
MADDE 15 – Aynı Tebliğ'in 4.2.28 numaralı maddesinde aĢağıdaki değiĢiklikler
yapılmıĢtır.
a) 4.2.28.A numaralı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve dördüncü fıkrası
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―ç) LDL düzeyinin 70 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; diabetes mellitus, akut
koroner sendrom, geçirilmiĢ MĠ, geçirilmiĢ inme, koroner arter hastalığı, periferik arter
hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda.
(4) Rosuvastatinin 20 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, atorvastatin, simvastatin
ve pravastatinin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, fluvastatinin 80mg ve üzeri etken
madde içeren dozları (kombinasyonları dahil) kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi,
endokrinoloji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak bu
hekimlerce reçete edilir.‖
b) 4.2.28.B numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―iç hastalıkları‖ ibaresinden
sonra gelmek üzere ―, nöroloji‖ ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 16 – Aynı Tebliğin 4.2.32 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(4) Gadobutrol;
a) Tüm vücut MR anjiografi görüntülemesinde,
b) 65 yaĢ ve üzeri tüm hastalarda tüm prospektüs endikasyonlarında,
c) Böbrek yetmezliği olan hastalarda tüm prospektüs endikasyonlarında,
ç) Diğer hastalarda ise yalnızca karaciğer ve böbrek manyetik rezonans
görüntülemesinde,
kullanılır.‖
MADDE 17 – Aynı Tebliğ'in 4.2.33 numaralı maddesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“4.2.33 – Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri
4.2.33.A – YaĢ tip yaĢa bağlı makula dejenerasyonu ve diyabetik maküler ödem
(DMÖ)’den kaynaklanan görme bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların kullanım
ilkeleri
(1) Pegaptanib sodyum, ranibizumab ve vertaporfin etken maddelerini içeren ilaçlar;
üçüncü basamak sağlık kurumlarında en az üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık
kurulu raporu ile hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim varlığı raporda belirtilerek,
göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek uygulanır.
(2) Ranibizumab; hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim varlığına ait bilgiler
3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla baĢlanır.
Hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT)
değerlendirilir ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama
için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.
(3) Bu grup ilaçlar ardıĢık ya da kombine olarak kullanılamayacaktır.
(4) Bu grup ilaçlar yalnızca ayakta tedavi kapsamında ödenecektir.
4.2.33.B – Retina ven tıkanıklığında ilaç kullanım ilkeleri
(1) Deksametazon intravitreal implant; her bir uygulama için; makula ödemi olan
hastanın anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim ve optik koherens tomografi (OKT)
varlığı sağlık kurulu raporunda belirtilerek tedaviye baĢlanır. Görme keskinliği 0,5 ve altı
ve/veya OKT’de CRT 250 mikron ve üzerinde ise tekrar tedavi verilebilir. Bu bulgular ve
tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.
(2) Ranibizumab deksametazon intravitreal implant kullanımı uygun olmayan veya
yanıt alınamayan hastalarda kullanılabilir. Ranibizumab; intravitreal implant kullanılamama
gerekçesi ile birlikte hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim varlığına ait bilgiler 3
ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla baĢlanır.
Hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT)
değerlendirilir ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama
için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.
(3) Deksametazon intravitreal implant; her bir göz için yılda maksimum 2, ranibizumab;
her bir göz için ömür boyu maksimum 7 kutu ilaç bedeli ödenir.
(4) Üçüncü basamak sağlık kurumlarında en az üç göz hastalıkları uzmanı tarafından
düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenir.‖
MADDE 18 – Aynı Tebliğ'in 4.2.35 numaralı maddesinde aĢağıdaki değiĢiklikler
yapılmıĢtır.
a) Madde baĢlığı aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“4.2.35 – Nöropatik ağrı ve fibromiyaljide ilaç kullanım ilkeleri"
b) 4.2.35 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―romatoloji‖ ibaresinden sonra
gelmek üzere ―, ortopedi‖ ibaresi eklenmiĢtir.
c) 4.2.35 numaralı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―nefroloji‖ ibaresinden sonra
gelmek üzere ―, ortopedi‖ ibaresi eklenmiĢtir.
ç) 4.2.35 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ―(kombinasyonları dahil);‖
ibaresinden sonra gelmek üzere ―diyabetik nöropatik ağrı ve‖ ibaresi eklenmiĢtir.
d) Maddeye aĢağıdaki beĢinci fıkra eklenmiĢtir.
―(5) Duloksetin; fibromiyalji ve kronik kas-iskelet ağrısı tedavisinde romatoloji,
ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve algoloji uzmanları tarafından veya bu hekimlerden
birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.‖
MADDE 19 – Aynı Tebliğin 5.2.3 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının ―c‖ bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―c) ĠĢ kazası veya trafik kazası nedeniyle Kurumumuzca karĢılanacak görmeye yardımcı
tıbbi malzemeler için diğer reçetelerden ayrı, her hasta için ayrı ayrı olmak üzere fatura
düzenlenecektir.‖
MADDE 20 – Aynı Tebliğin 5.3.4 numaralı maddesinde aĢağıdaki değiĢiklikler
yapılmıĢtır.
a) Birinci fıkrasına aĢağıdaki düzenleme ―e‖ bendi olarak eklenmiĢtir.
―e) Varsa özürlü sağlık kurulu raporu aslının veya onaylı fotokopisinin,‖
b) Ġkinci fıkrada yer alan ―Yatarak tedavilerde‖ ibaresi ―Yatarak tedavilerde ve bu
Tebliğin 3.3.12 numaralı maddesi kapsamındaki tedavilerde‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
c) Üçüncü fıkrada yer alan ―tıbbi malzeme için‖ ibaresi ―sürekli kullanılan tıbbi
malzemelere iliĢkin‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
ç) AĢağıdaki düzenleme dördüncü fıkra olarak eklenmiĢtir.
―(4) Fatura arkasında reçetenin düzenlendiği branĢın uzman hekimlerinden biri
tarafından reçetede yazan malzemenin (ısmarlama eksternal protez ve ortezler için) hasta
üzerinde uygulandığının görüldüğü ve uygunluğunun belirtilerek onaylanması gerekir. (tıbbi
uygunluk gerektirmeyen tıbbi malzemeler ve iĢitme cihazları hariç)
MADDE 21 – Aynı Tebliğin 6.5 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ―3.1.3
(1) fıkrasının (i) bendinde belirtilen tıbbi malzemelere ait fiyatlar 1/7/2013 tarihinde,‖
Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 22 – Aynı Tebliğ eki ―Hastaya SunulmuĢ Olan Hizmetleri ve Ġlave Ücreti
Gösterir Belge‖ de (EK-1/B) bu Tebliğ eki (1) numaralı listede yer aldığı Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 23 – Aynı Tebliğ eki ―Tanıya Dayalı ĠĢlem Puan Listesi‖nde (EK-2/C)
yapılan değiĢiklikler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtilmiĢtir.
MADDE 24 – Aynı Tebliğ eki ―BĠRDEN FAZLA BRANġTA KULLANILAN TIBBĠ
MALZEMELER‖ (EK-3/A) listesinde aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır.
a) Listeye eklenen tıbbi malzemeler, ―303.470‖ SUT kodlu ―ENDOSKOPĠK
SUCTION&ĠRRĠGASYON, 10 MM‖ adlı tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere bu Tebliğ
eki (3) numaralı listede belirtilmiĢtir.
b) ―380.010‖ SUT kodlu ve ―HYDROCOLLOID ĠÇERĠKLĠ YARA ÖRTÜSÜ
KÜÇÜK‖ adlı malzemenin altındaki satırda yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra aĢağıdaki Ģekilde eklenmiĢtir.
―(2) Enfekte yaraları olan ve/veya grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı konulan
hastalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karĢılanmaz.
(3) Kapasite tamamlanmadan önce (hidrokolloid baloncuğu kenara ulaĢmadan önce) ve
2-7 gün içinde değiĢtirilmelidir.
(4) 100 cm2’ ye kadar olanlar küçük yara örtüsü olarak kabul edilir.‖
c) ―380.011‖ SUT kodlu ve ―HYDROCOLLOID ĠÇERĠKLĠ YARA ÖRTÜSÜ ORTA‖
adlı malzemenin altındaki satırda yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına ikinci, üçüncü
ve dördüncü fıkra aĢağıdaki Ģekilde eklenmiĢtir.
―(2) Enfekte yaraları olan ve/veya grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı konulan
hastalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karĢılanmaz.
(3) Kapasite tamamlanmadan önce (hidrokolloid baloncuğu kenara ulaĢmadan önce)
ve/veya 2-7 gün içinde değiĢtirilmelidir.
(4) 100-225 cm2’ ye kadar olanlar orta yara örtüsü olarak kabul edilir.‖
ç) ―380.012‖ SUT kodlu ve ―HYDROCOLLOID ĠÇERĠKLĠ YARA ÖRTÜSÜ
BÜYÜK‖ adlı malzemenin altındaki satırda yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra aĢağıdaki Ģekilde eklenmiĢtir.
―(2) Enfekte yaraları olan ve/veya grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı konulan
hastalarda kullanılması halinde Kurumca bedeli karĢılanmaz.
(3) Kapasite tamamlanmadan önce (hidrokolloid baloncuğu kenara ulaĢmadan önce)
ve/veya 2-7 gün içinde değiĢtirilmelidir.
(4) 225 cm2’ nin üzerinde olanlar büyük yara örtüsü olarak kabul edilir.‖
d) ―380.020‖ SUT kodlu ve ―KÖPÜKLÜ VEYA FĠBER ĠÇERĠKLĠ YARA ÖRTÜSÜ
KÜÇÜK‖ adlı malzemenin altındaki satırda yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra aĢağıdaki Ģekilde eklenmiĢtir.
―(2) Kuru yaralar ve/veya enfekte yaralar ve/veya grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı
konulan hastalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karĢılanmaz.
(3) Kapasite tamamlanmadan önce (leke kenara ulaĢmadan önce) ve/veya 2-7 gün
içinde değiĢtirilmelidir.
(4) 100 cm2’ ye kadar olanlar küçük yara örtüsü olarak kabul edilir.‖
e) ―380.021‖ SUT kodlu ve ―KÖPÜKLÜ VEYA FĠBER ĠÇERĠKLĠ YARA ÖRTÜSÜ
ORTA‖ adlı malzemenin altındaki satırda yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına ikinci,
üçüncü ve dördüncü fıkra aĢağıdaki Ģekilde eklenmiĢtir.
―(2) Kuru yaralar ve/veya enfekte yaralar ve/veya grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı
konulan hastalarda kullanılması halinde Kurumca bedeli karĢılanmaz.
(3) Kapasite tamamlanmadan önce (leke kenara ulaĢmadan önce) ve/veya 2-7 gün
içinde değiĢtirilmelidir.
(4) 100-225 cm2’ ye kadar olanlar orta yara örtüsü olarak kabul edilir.‖
f) ―380.022‖ SUT kodlu ve ―KÖPÜKLÜ VEYA FĠBER ĠÇERĠKLĠ YARA ÖRTÜSÜ
BÜYÜK‖ adlı malzemenin altındaki satırda yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra aĢağıdaki Ģekilde eklenmiĢtir.
―(2) Kuru yaralar ve/veya enfekte yaralar ve/veya grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı
konulan hastalarda kullanılması halinde Kurumca bedeli karĢılanmaz.
(3) Kapasite tamamlanmadan önce (leke kenara ulaĢmadan önce) ve/veya 2-7 gün
içinde değiĢtirilmelidir.
(4) 225 cm2’ nin üzerinde olanlar büyük yara örtüsü olarak kabul edilir.‖
MADDE 25 – Aynı Tebliğ eki ―TIBBĠ UYGUNLUK ARANACAK TIBBĠ
MALZEMELER‖ (EK-3/C1) listesinde yer alan bazı SUT kodlarının karĢılarındaki tıbbi
malzeme alan tanımlarında yapılan değiĢiklikler (4) numaralı listede belirtilmiĢtir.
MADDE 26 – Aynı Tebliğ eki ―EKSTERNAL ALT VE ÜST EKSTREMĠTE/GÖVDE
PROTEZ ORTEZLER‖ (EK-3/C2) listesinde aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır.
a) Listede yer alan ―ALT EKSTREMĠTE ORTEZLERĠ‖ baĢlığının karĢısındaki ―H‖
ibaresi kaldırılmıĢtır.
b) Listede yer alan ―DĠZ EKLEMĠ MĠKRO ĠġLEMCĠ KONTROLLÜ ALT
EKSTERMĠTE PROTEZLERĠ‖ baĢlığının altındaki satırda yer alan ödeme kriterleri ve/veya
kuralları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―1) AĢağıdaki hallerde bedeli Kurumca karĢılanmaz.
a) Hastanın 65 yaĢının üstünde olması,
b) Soketin uygulanmasına engel olabilecek güdük bölgesinde komplike yara, tedaviye
dirençli ağrı olması gibi durumlarda,
c) Protezin ağırlığının hasta tarafından tolere edilememesi,
ç) Hastanın fonksiyonel seviyesinin K0-K1-K2-K3 olması,
d) Hastanın protez diz ekleminin salınım ve duruĢ faz özelliklerini kontrol edememesi,
e) Hastanın ambulasyonunu engelleyen denge bozukluğu veya ataksisinin olması,
f) Hastanın ampüte ekstremitesinde 20 derecenin üzerinde kalça fleksiyon
kontraktörünün olması,
g) Hastanın diğer ekstremitesinde yürümeyi bozan veya engelleyen deformitenin
bulunması,
ğ) Hastanın protezin iĢleyiĢini ve kullanımını anlamaktaki biliĢsel yetilerinde kısıtlılık
olması,
h) Hastanın 125 kg üzerinde ve 48 kg altında olması,
ı) Bilateral amputasyonlu hastalarda, karĢı taraf extremitenin diz dezartikülasyonu ve
üzeri seviyede amputasyon olması veya dizaltı amputasyonu olup da protez uygulamaya
uygun olmayan güdüğe sahip olması,
i) Periferik vasküler hastalık nedeni ile ampüte olan hastalarda,
j) Ġlk kez protez alacak hastalarda,
k) Hastanın mevcut fonksiyonel düzeyini sürdürmesini engelleyecek kas iskelet sistemi
hastalığı, nörolojik/nöromusküler hastalık (ALS, inme, beyin hasarı, serebral palsi, Parkinson,
Alzheimer, MS, Müsküler distrofi,vb.), kardiyovasküler/pulmoner (KAH, KOAH, vb.)
hastalığı, organ yetmezliği vb. kronik hastalıklarının bulunması.
2) Birinci fıkrada sayılan kriterleri taĢımadığının sağlık kurulu raporu ile belirtilmesi
durumunda bedeli Kurumca karĢılanır.
3) Hastanın günlük yaĢamında ve çalıĢma hayatında aktif durumda (iĢ yaĢantısı, mesleki
gereklilik, öğrencilik, farklı zemin, rampa veya sürekli merdiven kullanma gibi) olduğunun,
mevcut protezi ile yardım almaksızın (yürüme yardımcısı kullanılmaksızın) bağımsız
yürüyebildiğinin ve günlük yaĢam aktivitelerini bağımsız olarak yerine getirebildiğinin sağlık
kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.
4) Hastanın, protezin çalıĢmasını ve kullanımını engelleyecek derecede aĢırı nem, toz,
yüksek gerilim ve elektromanyetik alan gibi özel çevresel faktörlerin olduğu ortamlarda
çalıĢmayacağını belgelemesi veya taahhüt etmesi gerekmektedir.‖
c) Listede yer alan ―OP1334‖ SUT kodlu ve ―ENERJĠ DEPOLAYAN/ KARBON
SĠSTEM AYAK DEĞĠġĠMĠ‖ adlı ortez protez ile ―OP1335‖ SUT kodlu ve ―KARBON
GRAFĠT AFO‖ adlı ortez protezin karĢılarındaki ―**‖ iĢaretleri ―A‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
ç) Listede yer alan ―OP1180‖ SUT kodlu ve ―DĠZ ÜSTÜ PROTEZĠ-ERKEN
AMELĠYAT MASASINDA‖ adlı ortez protezin karĢısına ―A‖ ibaresi eklenmiĢtir.
d) Listede yer alan ―OP1295‖ SUT kodlu ve ―OP1296‖ SUT kodlu ―STANDĠNG
TABLE (AYAKTA DĠK KONUMLANDIRMA CĠHAZI)‖ adlı ortez protezlerin, ―OP1297‖
SUT kodlu ve ―AYAKTA DĠK POZĠSYONLAMA CĠHAZI (PARAPODĠUM
CĠHAZI/STAND UP WHEELCHAĠR (MANUEL KALKIġ MANUEL SÜRÜġ)‖ adlı ortez
protezin karĢılarındaki ―A‖ ibaresi kaldırılmıĢtır.
e) Listede yer alan ―OP1253‖ SUT kodlu ve ―TRANSKARPAL AMPUTASYONU
ĠÇĠN MYOELEKTRĠK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL TEK ELEKTROTLU‖ adlı ortez
protez ile ―OP1266‖ SUT kodlu ve ―DĠRSEK ÜSTÜ AMPUTASYONU ĠÇĠN
MYOLEKTRĠK KONTROLLÜ PROTEZĠ 4 KANAL SĠSTEM‖ adlı ortez protez de dahil
olmak üzere bu SUT kodları arasındaki satırlarda yer alan ortez ve protezlerin karĢılarındaki
―A‖ ibaresi kaldırılmıĢtır.
f) Listenin en altında yer alan ―ÖZEL KOġULLAR‖ baĢlığı altındaki yedinci fıkrada
―onayının‖ ibaresi kaldırılmıĢtır.
g) Listenin en altında yer alan ―ÖZEL KOġULLAR‖ baĢlığı altındaki sekizinci fıkra
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(A*) ile iĢaretli olan ortez-protezler için, fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve
travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane baĢhekiminin imzasının bulunduğu uzman
hekim raporu gerekmektedir.‖
ğ) Listenin en altında yer alan ―ÖZEL KOġULLAR‖ baĢlığı altındaki dokuzuncu
fıkrada ―onayının‖ ibaresi kaldırılmıĢtır.
h) Listenin en altında yer alan ―ÖZEL KOġULLAR‖ baĢlığı altındaki onuncu fıkra
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(B*) ile iĢaretli olan ortez-protezler için, fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve
travmatoloji, nöroloji veya nöroĢirurji uzman hekimince düzenlenen hastane baĢhekiminin
imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir.‖
ı) Listenin en altında yer alan ―ÖZEL KOġULLAR‖ baĢlığı altındaki on ikinci fıkra
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(C*) ile iĢaretli olan malzemeler için ilgili branĢtaki uzman hekimce düzenlenen
hastane baĢhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir.‖
i) Listenin en altında yer alan ―ÖZEL KOġULLAR‖ baĢlığı altındaki on dördüncü fıkra
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(14) ** Sağlık kurulu raporu, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji ve
psikiyatri uzman hekimlerinin bulunduğu üçüncü basamak sağlık kurumları sağlık
kurullarınca düzenlenecektir. Bu sağlık kurulu raporlarının protez veya ortezin yapımından
önce Sağlık Bakanlığına bağlı Ankara veya Ġstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve
AraĢtırma Hastanelerince veya TSK Bilkent Rehabilitasyon merkezince onaylanması
gerekmektedir. (OP1334 ve OP1335 kodlu malzemelerde onay Ģartı aranmaz.)‖
j) Listenin en altında yer alan ―ÖZEL KOġULLAR‖ baĢlığı altındaki on beĢinci fıkra
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(15) MOBĠLĠTE VE AKTĠVĠTE DESTEKLEYĠCĠ ORTEZ VE PROTEZLER baĢlığı
altında yer alan ürünlerin kullanımına iliĢkin eğitim aldıkları ve kullanabildikleri, Sağlık
Bakanlığına bağlı Ankara veya Ġstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve AraĢtırma
Hastanelerince, TSK Bilkent Rehabilitasyon merkezince veya ortez protez üretim ve
uygulamaları yapan Üniversitelerce onaylanması gerekmektedir. (OP1334 ve OP1335 kodlu
malzemelerde onay Ģartı aranmaz.)‖
k) Listede yer alan ―TEKERLEKLĠ SANDALYELER‖ baĢlığı altındaki ortez ve
protezlerin karĢısındaki ―B‖ ve ―B*‖ ibareleri kaldırılmıĢtır.
l) Listede yer alan ―OP1291‖ SUT kodlu ve ―ÖZELLĠĞĠ OLMAYAN MOTORSUZ
TEKERLEKLĠ SANDALYE‖ adlı ortez protezin altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya
kurallarında yer alan ―sakatlığı‖ ibaresi ―engellilik durumu‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
m) Listede yer alan ―OP1292‖ SUT kodlu ve ―ÖZELLĠKLĠ MOTORSUZ
TEKERLEKLĠ SANDALYE‖ adlı ortez protezin altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya
kurallarının birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı
veya engellilik durumu olduğu ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve
rehabilitasyon, eriĢkin veya çocuk nöroloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenecek
sağlık kurulu raporu ile belgelenenlere bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli
karĢılanır.‖
n) Listede yer alan ―OP1292‖ SUT kodlu ve ―ÖZELLĠKLĠ MOTORSUZ
TEKERLEKLĠ SANDALYE‖ adlı ortez protezin altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya
kurallarının ikinci fıkrasında yer alan ―özürlülük‖ ibaresi ―engellilik‖ Ģeklinde;
―özürlülüğünün‖ ibaresi ise ―engellilik durumunun‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
o) Listede yer alan ―OP1293‖ SUT kodlu ve ―AKÜLÜ TEKERLEKLĠ SANDALYE‖
adlı ortez protezin altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasında
yer alan ―sakatlığının‖ ibaresi ―engellilik durumunun‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
ö) Listede yer alan ―OP1293‖ SUT kodlu ve ―AKÜLÜ TEKERLEKLĠ SANDALYE‖
adlı ortez protezin altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının ikinci fıkrası
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(2) Yukarda sayılan hastalıklar gibi tekerlekli sandalyeyi hareket ettirememesi ya da
hareket ettirmesi halinde kiĢinin sağlığının tehlikeye gireceği durumlarda, bu durumlarının
Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, eriĢkin veya
Çocuk Nöroloji uzman hekimlerinden birinin ve kalp yetmezliği veya koroner arter
hastalıkları varsa ayrıca Kardiyoloji uzmanı, adı geçen branĢta hekim yoksa Dahiliye uzmanı;
kronik obstrüktif akciğer hastalıkları varsa ayrıca Göğüs Hastalıkları uzmanı, adı geçen
branĢta hekim yoksa Dahiliye uzmanının yer aldığı; mental fonksiyonlar yönünden akülü
tekerlekli sandalye kullanıp kullanamayacağı hususunun ayrıca belirtildiği; psikiyatri uzman
hekiminin de yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuyla
belgelendirilmesi Ģartıyla akülü tekerlekli sandalye Kurumca bedelleri karĢılanır.‖
p) Listede yer alan ―OP1293‖ SUT kodlu ve ―AKÜLÜ TEKERLEKLĠ SANDALYE‖
adlı ortez protezin altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının üçüncü ve
dördüncü fıkraları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(3) Trafik tescili zorunlu olan ve kullanımı için H sınıfı sürücü belgesi gerektiren
motorlu malul arabalarının Kurumca bedelleri karĢılanmaz. Ancak, SUT’un yürürlük
tarihinden önce Kurumca temin edilmiĢ motorlu malul arabalarının bakım ve onarım iĢlemleri
SUT hükümleri doğrultusunda yürütülür.
(4) Akülü tekerlekli sandalye en az; elektronik kumandalı, kapalı devre sistemiyle yokuĢ
aĢağı bile hızı ve yönü ayarlanabilir, 6-12 derece arası eğimde kullanılabilme imkanı, taĢıma
için katlanabilir, hız limiti ayarlanabilir, 120 kg taĢıma kapasitesinde, elektronik akü Ģarj
cihazlı, tek veya çift akü kutusu ile 24 V akülü özelliklerine haiz olmalı ve ilgili firma
tarafından 2 (iki) yıl garanti, 10 (on) yıl yedek parça bulunurluk garantisi, teknik destek
taahhütnamesi verilmiĢ olmalıdır.‖
r) Listede yer alan ―MYOELEKTRĠK KONTROLLÜ PROTEZLER‖ baĢlığı altındaki
satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―1) Sağlık kurulu raporu ile önerilen myoelektrik kontrollü kol protezleri;
(a) Bilateral üst ekstremite amputasyon/uzuv eksiklikleri olan hastaların her iki üst
ekstremitesine,
(b) Tek taraflı non dominant üst ekstremite amputasyon/uzuv eksiklikleri ile birlikte
karĢı ekstremiteyi kullanamayacak hastalara,
(c) Tek taraflı dominant üst ekstremite amputasyon/uzuv eksiklikleri olan hastalara,
reçete edilmesi durumunda Kurumca bedelleri karĢılanır.
2) Sağlık kurulu raporunda; hastanın myoelektrik kontrollü kol protezi kullanımına
iliĢkin eğitim aldığı ve kullanabileceğinin yanında ayrıntılı değerlendirmeleri içeren ilgili
uzman hekimlerin görüĢünün yer alması zorunlu olup söz konusu raporların Sağlık
Bakanlığına bağlı Ankara veya Ġstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve AraĢtırma
Hastanelerince veya TSK Ankara Rehabilitasyon merkezince onaylanması gerekmektedir.
3) Myoelektrik kontrollü kol protezlerine yönelik sağlık kurulu raporu, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji ve Psikiyatri uzman hekimlerinin birlikte
bulunduğu 3.Basamak sağlık kurumları sağlık kurullarınca düzenlenecektir.
4) Myoelektrik kontrollü kol protezleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya Ortopedi ve
Travmatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.
5) 6 yaĢ öncesi hastalara temin edilen çocuk/yetiĢkin myoelektrik kontrollü kol protezi
bedelleri Kurumca karĢılanmaz.
6) 17 yaĢ ve üzeri hastalarda çocuk myoelektrik kontrollü kol protezi bedelleri Kurumca
karĢılanmaz.
7) Çocuk myoelektrik kontrollü kol protezi bedelleri 6-16 yaĢ (6 ve 16 yaĢ dahil)
arasında Kurumca bedeli karĢılanır.
8) Sağlık kurulu raporunu düzenleyen ilgili sağlık kurumunda reçeteyi düzenleyen
hekim tarafından myoelektrik kol protezinin hastada uygulandığının, hastanın protezinin
özelliklerine uygun fonksiyonları yerine getirebildiğinin (reçetede yazılan amaçlara uygun
olduğunun) reçete arkasına yazılarak onaylanması gerekmektedir.
9) Myoelektrik kontrollü kol protezini yapan uygulama merkezi tarafından, hastanın
protezin teknik özelliklerine uygun fonksiyonel hareketlerini yerine getirebildiğinin (fatura
ekinde yer alması) belgelendirilmesi gerekmektedir.
10) Protezin kontrolünü sağlayacak kaslardan yüzey elektromiyografi (sEMG) çalıĢması
en fazla kasılma sırasında yapılan incelemede daha önce belirlenmiĢ yeterli eĢik değer (motor
ünite aksiyon potansiyeli (MÜAP) amplitüt ölçümü, karesel ortalama karekök (RMS), güç
spektral analizi vb) ve üzerinde aktivitenin saptanması veya bu konuda özelleĢmiĢ myotest
ölçümleri yapabilen tanı/geri bildirim cihazları yardımı ile sağlık kurulu raporunu düzenleyen
sağlık kurumlarınca elektrodu çalıĢtırabilecek yeterli aksiyon potansiyeline sahip olduğu
belgelendirilmelidir.
11) Myoelektrik kontrollü kol protezlerinin yenilenme süresi 10 (on) yıldır. Bu süreden
önce temin edilen myoelektrik kontrollü kol protezlerinin Kurumca bedelleri karĢılanmaz.
12) Myoelektrik kontrollü kol protezi temin edildikten sonra hasta tarafından, yüksek
gerilim altında ve manyetik alanlarda çalıĢmayacağını belgelemesi veya taahhüt etmesi
gerekmektedir.
13) Myoelektrik kontrollü omuz dezartikülasyon kol protezlerinin Kurumca bedelleri
karĢılanmaz.‖
s) Listede yer alan ―OP1334‖ SUT kodlu ve ―ENERJĠ DEPOLAYAN/KARBON
SĠSTEM AYAK DEĞĠġĠMĠ‖ adlı ortez protezin karĢısındaki ―ÖZEL KOġULLAR‖
sütununda yer alan ödeme kriterleri ve/veya kuralları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―SUT eki EK-3/C2 listesinde yer alan protezler ile birlikte fatura edilemez. Ancak,
MOBĠLĠTE VE AKTĠVĠTE DESTEKLEYĠCĠ ORTEZ VE PROTEZLER baĢlığı altında yer
alan protezlerin tamir bakım iĢlemlerinde fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karĢılanır.‖
MADDE 27 – Aynı Tebliğ eki ―DĠĞER PROTEZ ORTEZLER‖ (EK-3/C3) listesinde
aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır.
a) Listede yer alan ―DO1005‖ SUT kodlu ve ―KULAK KALIBI‖ adlı ortez protezin
altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralı çıkarılmıĢtır.
b) Listede yer alan ―ĠġĠTME CĠHAZI VE KULAK KALIBI‖ baĢlığı altındaki ödeme
kriterleri ve/veya kuralları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Kurumca bedeli karĢılanacak olan dijital programlanabilir iĢitme cihazları; GC
(Kazanç Kontrol), TC (Ses Tını Kontrol), PC (Yüksek Frekansta Maksimum ÇıkıĢ), MPO
(Alçak Frekansta Maksimum ÇıkıĢ) ve AGC (Otomatik Kazanç Kontrol) özelliklerinden en az
3 (üç) fonksiyona sahip olmalıdır.
(2) 0-18 yaĢ çocuklar için eğitimleri de göz önünde bulundurularak, dijital
programlanabilir iĢitme cihazları;
a) 0-4 yaĢ için; en az dört kanallı veya kanaldan bağımsız, çift mikrofonlu, gürültü
azaltıcı özellikli, feedback yönetimi özellikli olmalıdır. Bu kiĢilerde kulak içi cihaz
kullanıldığı takdirde bedeli Kurumca karĢılanmaz.
b) 5-12 yaĢ için; en az dört kanallı veya kanaldan bağımsız, en az sekiz bandlı, FM
sistem uyumlu, çift mikrofonlu, gürültü azaltıcı özellikli, feedback yönetimi özelliği
olmalıdır. Bu kiĢilerde kulak içi cihaz kullanıldığı takdirde bedeli Kurumca karĢılanmaz.
c) 13-18 yaĢ için; en az dört kanallı veya kanaldan bağımsız, en az sekiz bandlı, gürültü
azaltıcı özellikli, FM sistem uyumlu, çift mikrofonlu (kanal içi cihazda bu Ģart aranmaz.) ve
feedback yönetimi özellikli olmalıdır.
(3) ĠĢitme cihazı bedellerinin ödenebilmesi için SUT’un 5.3.4 numaralı maddesinde
tanımlanan belgelere ilave olarak;
a) Odyolojik test sonuçlarını gösterir belgenin, testi yapan yetkili personel tarafından
imza ve kaĢesinin bulunduğu onaylanmıĢ aslı;
1) 0-4 yaĢ arası çocuklar için beyin sapı odyometrisinin (ABR Testi) Kulak Burun
Boğaz Hastalıkları uzman hekimi, uzman odyolog veya odyolog tarafından imza ve kaĢesinin
bulunduğu onaylanmıĢ aslı,
2) 4 yaĢ ve üzerinde odyolojik test sonuçlarını gösterir belgenin Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları uzman hekimi, uzman odyolog, odyolog veya odyometrist tarafından imza ve
kaĢesinin bulunduğu onaylanmıĢ aslı,
3) 4 yaĢ ve üzerinde saf ses odyometrisine cevap veremeyen hastalarda beyin sapı
odyometrisinin (ABR), Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekimi, uzman odyolog veya
odyolog tarafından imza ve kaĢesinin bulunduğu onaylanmıĢ aslı,
b) ĠĢitme cihazına ait barkod ile birlikte cihazın marka, model ve seri numarasını
gösterir etiketin aslı,
c) Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiĢ olan ruhsatname ve sorumlu müdür belgesinin
onaylı örneği,
ç) ĠĢitme cihazına ve tedarikçi firma ve/veya alt bayii bilgilerine ait TĠTUBB PRICAT
çıktıları,
d) Hastanın iĢitme eĢiklerinin bu cihaza ait iĢitme kazanç eğrisinin içerisinde yer
aldığını gösterir iĢitme cihazı merkezi tarafından düzenlenmiĢ ıslak imzalı belge (gerçek kulak
ölçümü sonuçları),
e) ĠĢitme cihazının hastanın iĢitme kaybına uygunluğunu belirten ve merkez tarafından
düzenlenmiĢ ıslak imzalı taahhütname,
f) ĠĢitme cihazının teknik bilgilerinin (cihazın tipi, maksimum kazanç, maksimum çıkıĢ
gücü, kazanç eğrisi) yer aldığı, iĢitme merkezi tarafından onaylanmıĢ katalog,
istenecektir.
(4) ĠĢitme cihazı faturası üzerinde; hasta adı, hasta T.C. kimlik numarası, iĢitme cihazına
ait marka, model ve seri numarası bilgileri yer alacaktır. Fatura arkasında ―iĢitme cihazının
eksiksiz ve çalıĢır durumda teslim alındığı ve iĢitme cihazı ile ilgili eğitimin tarafına verildiği‖
ibarelerinin hasta veya yakını tarafından yazılarak imzalanmıĢ olması gerekmektedir.
(5) ĠĢitme cihazı bedellerinin Kurumca ödenebilmesi için, Kurumla sözleĢmeli resmi
sağlık kurumlarınca en az 1 (bir) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı
sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.
(6) Sağlık kurulu raporunda iĢitme cihazının dijital programlanabilir olduğu ayrıca
belirtilecektir.
(7) Odyometri testi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekimi veya uzman
odyolog veya odyolog veya odyometrist tarafından onaylanmıĢ olması halinde kabul
edilecektir. ĠĢitme cihazı reçetesinin de sağlık kurulu raporunu düzenleyen sağlık
kurumlarında/kuruluĢlarında düzenlenmiĢ olması gerekmektedir.
(8) Odyometri testi en az 250-500-1000-2000-4000-8000 Hz frekanslarda hava yolu ve
500-1000-2000-4000 Hz frekanslarda kemik yolu iĢitme eĢiklerini ve konuĢmayı ayırt etme
skorlarını içermelidir. Kötü iĢiten kulakta 500-1000-2000 Hz frekanslarında saf ses
ortalamasının en az 30 dB ve üzerinde olması ya da her bir kulakta 2000-4000 Hz
frekanslarında 40 dB ve üzeri iĢitme kaybı olması durumunda iĢitme cihazı bedelleri Kurumca
karĢılanacaktır.
(9) Her iki kulak için iĢitme cihazı bedeli ödenebilmesi için;
a) Sağlık kurulu raporunda iki kulakta iĢitme kaybının bulunduğunun belirtilmesi
gereklidir.
b) 1000-2000 Hz frekanslarında her iki kulaktaki saf ses ortalamasının farkı 15 dB’den
az ve her iki kulak arasındaki konuĢmayı ayırt etme skoru farkı % 20’den az olmalıdır.
(10) ĠĢitme durumunda değiĢiklik olması ve verilen cihazın yeterli gelmemesi
durumunda, bu durumun Kurumla sözleĢmeli resmi sağlık kurumunca düzenlenen sağlık
kurulu raporu ile belgelenmesi halinde süresinden önce yenilenebilir.
(11) ĠĢitme durumunda değiĢiklik nedeniyle iĢitme cihazının yenilenmesi gerektiğinde,
eski cihazın temin dönemindeki odyometrik bulgularla yeni odyometrik bulgular arasındaki
farkın sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.
(12) ĠĢitme cihazı sağlık kurulu raporu ve odyolojik test sonuçları 6 (altı) ay süreyle
geçerlidir.
(13) ĠĢitme cihazı kulak kalıplarının yenilenmesinin gerektiği, sağlık kurulu raporu ile
ibraz edilmesi durumunda Kurumca bedelleri karĢılanır. Ancak, iĢitme cihazlarının ilk kez
alınması aĢamasında, kulak kalıpları için ayrıca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
(14) 18 yaĢ altı çocuklar için belirlenmiĢ olan tutar; 0-4 yaĢ için % 80, 5-12 yaĢ için %
60 ve 13-18 yaĢ için % 50 oranında artırılarak Kurumca bedeli karĢılanır.‖
c) Listede yer alan ―NEBÜLĠZATÖR CĠHAZI‖ baĢlığı altındaki satırdaki ödeme
kriterleri ve/veya kuralları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Nebulizatör cihazı verilmesine iliĢkin sağlık kurulu raporlarının,
a) EriĢkin hastalar için; Göğüs Hastalıkları veya Alerji Hastalıkları uzmanlarından en az
birinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.
b) Çocuk hastalar için; Çocuk Alerjisi uzmanı veya Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı,
bu uzman hekimlerin bulunmadığı sağlık kurumlarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
uzmanlarından, en az birinin yer aldığı sağlık kurulları tarafından düzenlenmesi
gerekmektedir.
(2) Sağlık kurulu raporu ekinde solunum fonksiyon testi (SFT) ve gerekiyorsa arteriyel
kan gazı (AKG) sonuçlarını gösterir belge eklenecektir.
(3) Kompresör tipi nebülizatör bedelleri Kurumca karĢılanacak olup ultrasonik
nebulizerler bedelleri Kurumca karĢılanmaz.
(4) EriĢkin hastalarda cihazın verilmesine iliĢkin olarak; inhaler preparatları ve inhaler
preparatların kullanılmasına yardımcı aletleri (airchamber, spacer v.b.) kullanamadığı sağlık
kurulu raporu ile belgelenen,
a) Stabil kronik akciğer hastalığı olanlarda; FEV1≤40 ise AKG değerlerine
bakılmaksızın, FEV1>40 ise; AKG’da PaO2≤55 mmhg veya SaO2≤ 88 olması,
b) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR≤%60 veya FEV1 veya PEFR % 60-80
arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değiĢkenliği %30’un üzerinde,
c) BronĢiektazi tanısı ile birlikte kalıcı hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda; stabil
dönemde FEV1≤ 40 olduğu sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve dayanağı belgelerin rapor
ekinde yer alması koĢuluyla nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca karĢılanır.
(5) Çocuk hastalarda cihazın verilmesine iliĢkin olarak;
a) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR≤%60 olan veya FEV1 veya PEFR %
60-80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değiĢkenliği %30’un üzerinde olması veya
b) 14 (on dört) yaĢın üstündeki hastalarda; FEV1 veya PEFR≤40 olması veya
c) 6 (altı) yaĢın altındaki hastalar ve 6 (altı) yaĢın üstünde olup ek sorunu (örneğin
nörolojik bir sorun) nedeniyle solunum fonksiyon testi yapılamayan hastalarda bu durumun
sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koĢuluyla nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca
karĢılanır.
ç) Astımlı çocuklarda sadece ağır veya çok ağır (hayatı tehdit eden) astım krizlerinde
kan gazı değiĢikliği olabilir. Astım krizinde olmayan persistan ağır astımı olan çocuklarda
arteryal kan gazı sonuçları, ister 6 yaĢ altı isterse 6 yaĢ üstü olsun nebülizer cihaz endikasyonu
için aranmaz.
(6) Solunum fonksiyon testi yapamayan ve kronik akciğer hastalığı tanısı almıĢ
çocuklarda, bronkopulmoner displazi, bronĢiolitis obliterans tanılı hastalarda, interkostal
adaleleri çalıĢmayan veya mental retarde (IQ≤40) olan nörolojik sorunlu hastalarda PaO2≤55
mmHg veya SaO2≤88 olması halinde bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi
gerekmektedir.‖
ç) Listede yer alan ―DO1013‖ SUT kodlu ve ―BPAP/BPAP S CĠHAZI‖ baĢlığı altındaki
satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) BPAP cihazı için solunumsal uyku hastalıklarında SUT "3.3.6.A-1" maddesinde
yer alan genel hükümlere ilaveten; yüksek nazal hava akımını tolere edemeyen, CPAP
maskesinde önemli düzeyde hava kaçağı olan veya pozitif basınca karĢı nefes verme güçlüğü
yaĢayan OUAS hastalarında veya Uyku ile iliĢkili hipoventilasyon/hipoksemik sendromu
(restriktif akciğer hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, obesite-hipoventilasyon
sendromu, pulmoner parankimal veya vasküler patolojilere bağlı hipoventilasyon/hipoksemi
vb) olan hastalarda; bu durumun düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koĢuluyla
BPAP cihazı (auto BPAP hariç) bedelleri Kurumca karĢılanır.
(2) BPAP S cihazı için kronik solunum yetmezliğinde SUT "3.3.6.A-2" maddesinde yer
alan genel hükümlere ilaveten;
a) Restriktif akciğer hastalıklarında;
1- PaCO2 ≥ 45 mmHg veya
2- En az 2 lt /dk akım hızında nazal O2 desteği altında O2 saturasyonunun 5 dk süreyle
kesintisiz ≤ %88 veya
3- Ġlerleyici nöromüsküler hastalıklar için maksimal inspratuar basınç (MĠP)≤ 60 cm
H2O veya FVC ≤ %50, olarak saptanması ve bunlara iliĢkin kanıtlayıcı belgelerin (solunum
fonksiyon testi, arteriyel kan gazı ölçümü) sağlık kurulu raporu ekinde yer alması koĢuluyla
BPAP-S cihazı bedelleri Kurumca karĢılanır.
b) Obstriktif akciğer hastalıkları: Uygun bronkodilatatör ve O2 tedavisine rağmen;
1- PaCO2≥55 mmhg veya
2- PaCO2 50 ve 54 mmHg arasında ise en az 2 lt/dk akım hızında nazal O2 desteği
altında noktürnal O2 saturasyonunun 5 dk süreyle kesintisiz ≤ %88 veya
3- PaCO2 50 ve 54 mmHg arasında olup, bir yılda ikiden fazla hiperkapnik atak
nedeniyle hastaneye yatırılan, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda; bu
durumların sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve bunlara iliĢkin kanıtlayıcı belgelerin
(solunum fonksiyon testi, arteriyel kan gazı ölçümü) sağlık kurulu raporu ekinde yer alması
koĢuluyla BPAP-S cihazı bedelleri Kurumca karĢılanır. (hasta solunum fonksiyon testi
yapamıyorsa bu durum sağlık kurulu raporunda açıkça belirtilmelidir.)‖
d) Listede yer alan ―DO1017‖ SUT kodlu ve ―EV TĠPĠ MEKANĠK VENTĠLATÖR
(EN AZ BASINÇ DESTEKLĠ VENTĠLASYON (PSV) ĠLE BĠRLĠKTE VOLÜM VE/VEYA
BASINÇ
KONTROLLÜ
VENTĠLASYON
(VCV,
PCV)
SAĞLAYAN
VENTĠLATÖRLER)‖ baĢlığı altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Ġnvaziv mekanik ventilasyon cihazının uygulama endikasyonları;
a) Akut solunum yetmezliği sonrasında yoğun bakımdan çıkıĢına engel kalmayacak
Ģekilde diğer sistem hastalıkları tedavi edildiği ve kronik tedavi uygulamaları düzenlendiği
halde invaziv solunum desteğinden ayrılamayan veya ayrılma olasılığı olmayan trakeotomili
hastalarda,
b) Kronik ve/veya ilerleyici solunum yetmezliği veya baĢka kronik organ
disfonksiyonlarına sekonder solunum yetmezliği nedeni ile non-invaziv mekanik ventilasyon
uygulamasının yetersiz kaldığı, yapılamadığı veya yapılmasının kontrendike olduğu ve sürekli
olarak invaziv solunum desteği ihtiyacı olan hastalarda,
kullanılması halinde ev tipi mekanik ventilatör cihazı bedeli Kurumca karĢılanır.
(2) Cihazın temini için hastayı takip eden uzman hekimin ve yoğun bakım sorumlusu
uzman hekimin (Ġç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Anestezi ve Reanimasyon, Nöroloji,
hastanın çocuk olması halinde ise Çocuk Hastalıkları, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk
Yoğun Bakım uzmanları) yer aldığı, 2 nci ve 3 üncü basamak yoğun bakım ünitesi bulunan
sağlık kuruluĢlarınca ayrıntılı olarak düzenlenecek sağlık kurulu raporuna istinaden bedelleri
Kurumca karĢılanır.
(3) Raporda hastanın gereksinimine göre cihazın teknik özelliklerinin belirtilmesi
gerekir. Bu teknik özellikler hastanın solunumsal stabilitesini sağlayan MV parametrelerini
(Mod, Vt, frekans, tetikleme hassasiyeti, Pins, Psup, PEEP, FiO2, Ġnspiratuar akıĢ hızı veya I:
E oranı) kapsamalıdır.
(4) Ġnvaziv mekanik ventilasyon cihazının yenilenme süresi 5 yıldır. Bu süreden önce
yenilenen cihazların bedelleri Kurumca karĢılanmaz.
(5) AĢağıda belirtilen invaziv mekanik ventilasyon cihazı ile birlikte kullanılması ve
belli süreden önce değiĢmesi gereken aksesuarlar ve yardımcı sarf malzemelerinin bedelleri
Kurumca karĢılanır;
a) Solunum devreleri (ayda 2 adet)
b) Bağlantı üniteleri (ayda 1 adet)
c) Trakeotomi kanülü (ayda 2 adet)
ç) Isı nem tutucu filtre (haftada 2 adet)
d) Aspirasyon sondası (günde 4 adet)
Ancak, ev tipi mekanik ventilatörler ile birlikte kullanılan aspirasyon sondasının günde
4 adedi aĢan kullanımları, düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve Kurumun
inceleme birimleri tarafından uygun görülmesi Ģartıyla Kurumca bedeli karĢılanır.
(6) Ġnvaziv mekanik ventilasyon cihazı için düzenlenen sağlık kurulu raporunda
belirtilmesi koĢulu ile oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, ev tipi aspirasyon cihazı,
nebulizatör, nemlendirici, ambu seti bedelleri Kurumca karĢılanır.
(7) Ġnvaziv mekanik ventilasyon cihazlarının kullanımı ve bakımı konusunda verilecek
eğitim, hasta için izleme programı oluĢturulması, hastayı taburcu eden ve raporlarını
düzenleyen hekimin ve hastanenin sorumluluğundadır.‖
e) Listede yer alan ―LENF ÖDEM KOMPRESYON CĠHAZLARI‖ baĢlığı altındaki
satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) 3.Basamak Hastanelerde Genel Cerrahi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ile Kalp Damar Cerrahisi branĢ hekimlerinden birinin
bulunduğu sağlık kurulu raporlarına istinaden ilgili hekimlerce reçete edilmesi halinde
Kurumca bedeli karĢılanır.
(2) Evre II-III lenf ödemi olan;
a) Evre II: Gode, elevasyon ile ödem azalmaz ve klinik olarak fibrozis belirgin.
b) Evre III: Ödem irreversible, tekrarlayan infeksiyöz ataklar, fibrozis, deri ve deri
altında skleroz, flebolenf ödemi ya da ileri evre (C4-6) kronik venöz hastalık bulunan
hastalarda Kurumca bedelleri karĢılanır.
(3) Heyet raporu ekinde lenf ödemli hastaların, flebolenfödem ya da ileri evre (C4-6)
kronik venöz hastalık venöz yetmezliğe bağlı durumlarda venöz sistem doppler ultrasonografi
raporu ekte olmalıdır. Hastaların karĢılaĢtırmalı her iki ekstremite fotoğrafları da rapora
eklenmelidir.
(4) Kompresyon cihazları diz altı lenf ödemlerde veya venöz yetmezliklerde en fazla 2
(iki) kanallı, diz üstü lenf ödemlerde veya venöz yetmezliklerde en fazla 6 (altı) kanallı, üst
ekstremite lenf ödemlerde veya venöz yetmezliklerde en fazla 1 (bir) kanallı olması halinde
Kurumca bedeli karĢılanır. Sadece Evre II lenf ödemlerde en fazla 2 (iki) kanallı cihaz bedeli
Kurumca karĢılanır.
(5) Cihazın diz altı, diz üstü, üst ekstremite ve kaç kanallı olacağı ilgili hekim raporunda
belirtilmelidir.‖
f) Listede yer alan ―YANIK BASI GĠYSĠLERĠ‖ baĢlığı altındaki satırdaki ödeme
kriterleri ve/veya kuralları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) EriĢkin hastalarda Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi veya Genel Cerrahi
uzmanlarının birlikte bulunduğu; 18 (on sekiz) yaĢının altındaki yanık hastalarında ise Plastik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi veya Genel Cerrahi veya Çocuk Cerrahisi uzmanları
tarafından düzenlenen heyet raporuna istinaden ve bu uzman hekimlerden herhangi biri
tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karĢılanır.
(2) Ġkinci ve üçüncü derece yanık sonrası oluĢmuĢ hipertrofik skar ve keloidlerin
tedavisi ve azaltılması, oluĢabilecek hipertrofik skarı önlemek amacıyla, 0-3 yaĢ çocuklarda 3
(üç) ayda 1 (bir), daha büyük çocuklarda 6 (altı) ayda 1 (bir), eriĢkinlerde ise yılda 1 (bir) kez
reçete edilebilir.
(3) Rapor geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır.
(4) Hastaya alerjik veya toksik etki göstermemelidir.
(5) Ortalama 15-40 mmHg basınç uygulamalı ve kullanım süresinin sonuna kadar bu
basıncın en az yarısını sağlayabilmelidir.
(6) Ġç yüzeyi hastada bası yaralarına yol açmayacak tarzda dikiĢsiz ve pürüzsüz
olmalıdır.
(7) Fermuar vb. aksesuarlar kullanılacaksa hastaya zarar vermeyecek Ģekilde
yerleĢtirilmeli ve kullanım süresi boyunca bozulmayacak yapıda olmalıdır.
(8) Giysi sık yıkanabilir kumaĢtan imal edilmeli yıkanma ile deforme olmamalı,
boyutları değiĢmemeli ve yıkama talimatı hastaya verilmelidir.
(9) DeğiĢik renk ve desenlerde olabilir. (özellikle çocuklarda kullanımı özendirebilmek
için)
(10) Hasta ile temas eden iç kısmında hekimin uygun görmesi halinde uygun gördüğü
alanlar silikon tabaka ile kaplanabilmelidir.
(11) Bası giysilerinde kullanılacak silikon tabaka miktarı sağlık kurulu raporu ile
belirlenen hipertrofik skar alanının %10 fazlasından daha geniĢ olamaz.
(12) 18 (on sekiz) yaĢın altındaki yanık hastalarında SUT eki Ek-3/C3 listesindeki
kriterlere uygun ısmarlama yanık bası giysileri, eriĢkinlerde ise ihtiyaca göre ısmarlama veya
hazır bası giysileri fatura edilebilir.
(13) Bası giysilerinin yanık olayını takiben ilk 6 (altı) ay içinde kullanılmaya
baĢlanması halinde bedeli Kurumca karĢılanacaktır.‖
g) Listede yer alan ―DO1020‖ SUT kodlu ve ―MĠKRO ĠNFÜZYON POMPASI
(ĠNSÜLĠN POMPASI)‖ adlı tıbbi malzemenin altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya
kurallarının birinci fıkrasında yer alan ―Mikro infüzyon pompası‖ ibaresi ―Açık loop mikro
infüzyon pompası‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 28 – Aynı Tebliğ eki ―TIBBĠ SARF MALZEMELER‖ (EK-3/C4) listesinde
aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır.
a) ―A10041‖ SUT kodunun karĢısında yer alan ―SĠLĠKON‖ adlı ortez protezinin adı
―ĠLEOSTOMĠ TORBASI (ADAPTÖR ĠÇĠN)(FĠLTRE DAHĠL)‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
b) Bu Tebliğ eki (5) numaralı listede belirtilen tıbbi malzemelerin ve fiyatlarının
yürürlük tarihi ―01.09.2012‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
c) ―A10049‖ SUT kodlu ―HASTA ALT BEZĠ‖ baĢlığı altındaki satırdaki ödeme
kriterleri ve/veya kurallarının beĢinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(5) Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda
gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde hasta alt bezinin Kurumca bedeli karĢılanır.‖
ç) Listede yer alan ―A10099‖ SUT kodlu ―KÖPÜKLÜ VEYA FĠBER ĠÇERĠKLĠ
YARA ÖRTÜSÜ ORTA‖ baĢlığı altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Bol eksudalı yaralar ve/veya masere yaralarda kullanılması halinde bedeli Kurumca
karĢılanır.
(2) Kuru yaralar ve/veya enfekte yaralar ve/veya grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı
konulan hastalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karĢılanmaz.
(3) Kapasite tamamlanmadan önce (leke kenara ulaĢmadan önce) ve/veya 2-7 gün
içinde değiĢtirilmelidir.
(4) 100-225 cm2’ye kadar olanlar orta yara örtüsü olarak kabul edilir.‖
d) ―A10103‖ SUT kodlu ―KOKLEAR ĠMPLANT KONUġMA ĠġLEMCĠSĠ‖ baĢlığı
altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ ve ikinci fıkra aĢağıdaki Ģekilde eklenmiĢtir.
―(1) KonuĢma iĢlemcisi, 7 (yedi) yıldan önce yenilenemez. Ancak KĠ kurul raporuna
istinaden tamiri mümkün olmayan durumlarda (kullanıcı kusuruna bağlı olmaksızın) bu süre
dikkate alınmadan süresinden önce yenilenebilir. 7 (yedi) yılı dolduran kiĢilerde KĠ kurulunun
uygun görmesi halinde KĠ kurul raporuna istinaden yenilenebilecektir.
(2) Bozulduğu rapor edilen konuĢma iĢlemcisi, Kurum taĢra teĢkilatına teslim
edilecektir.‖
e) ―A10104‖ SUT kodlu ―AKTARICI (BOBĠN, TRANSMĠTTER)‖ baĢlığı altındaki
satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasında yer alan ―Bozulduğu rapor
edilen konuĢma iĢlemcisi, Kurum taĢra teĢkilatına teslim edilecektir.‖ ibaresi metinden
çıkarılmıĢtır.
MADDE 29 – Aynı Tebliğ eki ―ÖZEL HALLERDE KARġILANAN TIBBĠ
MALZEMELER‖ (EK-3/C5) listesinde aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır.
a) ―100006‖ SUT kodlu ve ―ENERJĠ DEPOLAYAN/KARBON SĠSTEM AYAK
FARKI‖ adlı tıbbi malzemenin ―ÖZEL KOġULLAR‖ sütununda yer alan hükümde geçen
―(**)‖ ibaresi kaldırılmıĢtır.
b) Listenin sonundaki birinci fıkrada yer alan ―onayının‖ ibaresi kaldırılmıĢtır.
MADDE 30 – Aynı Tebliğ eki ―GÖRMEYE YARDIMCI TIBBĠ MALZEMELER‖
(EK-3/D) listesinde aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır.
a) Listede yer alan ―GZ.11120‖ SUT kodlu tıbbi malzemenin adı ―Yakın Okuma Kepi
Tek*‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
b) Listede yer alan ―GZ.11050‖ SUT kodlu tıbbi malzemenin adı ―Yakın Okuma Kepi
Çift*‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 31 – Aynı Tebliğ eki ―OMURGA CERRAHĠSĠ ALAN GRUBUNA AĠT
TIBBĠ MALZEMELER‖ (EK-3/E1) listesinde aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır.
a) Listede yer alan ―Ek-5/E‖ ibareleri ―EK-3/E-1‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
b) Listenin en altında yer alan ―GENEL HÜKÜMLER‖ baĢlığı altındaki hükümlerin
yedinci fıkrasında yer alan ―tanıya dayalı iĢlemler listesi (EK-9)‖ ibaresi ―TANIYA DAYALI
ĠġLEM PUAN LĠSTESĠ (EK-2/C)‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
c) Listenin en altında yer alan ―GENEL HÜKÜMLER‖ baĢlığı altındaki hükümlerin
sekizinci fıkrasının ―a‖ ve ―b‖ bentleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―a) 45 (kırk beĢ) yaĢ ve altı, aktif hayat beklentisi olan, lomber hareketlerinin korunması
amaçlanan, dejeneratif omurga sorunu bulunmayan, hareketli sistemlerin tek segmenti
geçmeyecek Ģekilde kullanımı halinde bedelleri Kurum mevzuatı doğrultusunda
karĢılanacaktır. (rigid ve dinamik sistemlerin bir arada kullanıldığı durumlarda dinamik sistem
bir segmenti geçemez, hareketli ya da yarı hareketli sistemin uygulandığı segmentte füzyon
materyalleri kullanılması halinde, sistem ve füzyon materyallerinin Kurumca bedeli
karĢılanmaz.)
b) Lomber hareketli ve yarı hareketli sistemlerin sadece 3. Basamak Hastanelerde
(eğitim verme yetkisi olan klinik) uygulanması halinde Kurumca bedeli karĢılanır.‖
ç) ―102.110‖ SUT kodlu ―TORAKOLUMBAR, POSTERIOR MONOAXIAL VĠDA,
TĠTANYUM, AÇIK CEMENT ENJEKTE EDĠLEBĠLĠR (KĠLĠTLEME APARATI VE NUT
DAHĠL)‖ adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası ve
son satırındaki hüküm aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) ―I‖ vida olarak tanımlanan monoaxial ve polyaxial torakolumbar posterior vidaların
kullanılması halinde, vida ve konnektörünün (SUT eki Ek-3/E-1 Listesinde 102.350 veya
102.355 veya 102.360 sıra nolu ürünler) toplam fiyatı, torakolumbar posterior polyaxial vida
(SUT eki Ek-5/E Listesinde 102.130 sıra nolu ürün) fiyatını geçemez.‖
―olup bu endikasyonlarda uygulandığı hallerde Kurumca bedeli karĢılanır.‖
d) ―102.126‖ SUT kodlu ―TORAKOLUMBAR, POSTERIOR MONOAXIAL (I)
VĠDA, TĠTANYUM, PEDĠATRĠK/YETĠġKĠN (VĠDA-ROD BAĞLANTI APARATI
DAHĠL)‖ adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası ve
son satırındaki hüküm aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) ―I‖ vida olarak tanımlanan monoaxial ve polyaxial torakolumbar posterior vidaların
kullanılması halinde, vida ve konnektörünün (SUT eki Ek-5/E Listesinde 102.350 veya
102.355 veya 102.360 sıra nolu ürünler) toplam fiyatı, torakolumbar posterior polyaxial vida
(SUT eki Ek-5/E Listesinde 102.130 sıra nolu ürün) fiyatını geçemez.‖
―olup, bu endikasyonlarda uygulandığı hallerde bedeli Kurumca karĢılanır.‖
e) ―102.145‖ SUT kodlu ―TORAKOLUMBAR, POSTERIOR POLYAXIAL VĠDA,
TĠTANYUM,
SPONDĠLOLISTEZĠS
VĠDASI/DĠSTRAKSĠYON–KOMPRESYON
VĠDASI/ÇEKTĠRME VĠDASI, PEDĠATRĠK/YETĠġKĠN (KĠLĠTLEME APARATI VE NUT
DAHĠL)‖ adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası ve
son satırındaki hüküm aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) ―I‖ vida olarak tanımlanan monoaxial ve polyaxial torakolumbar posterior vidaların
kullanılması halinde, vida ve konnektörünün (SUT eki Ek-5/E Listesinde 102.350 veya
102.355 veya 102.360 sıra nolu ürünler) toplam fiyatı, torakolumbar posterior polyaxial vida
(SUT eki Ek-5/E Listesinde 102.130 sıra nolu ürün) fiyatını geçemez.‖
―olup, bu endikasyonlarda uygulandığı hallerde bedeli Kurumca karĢılanır.‖
f) ―102.266‖ SUT kodlu ―TORAKOLUMBAR POSTERĠOR COCR ROD SKOLYOZ
TEKLĠ‖ adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının son satırındaki
hüküm aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―olup, bu endikasyonlarda uygulandığı hallerde bedeli Kurumca karĢılanır.‖
MADDE 32 – Aynı Tebliğ eki ―BEYĠN CERRAHĠSĠ BRANġI KRANĠAL
CERRAHĠSĠ ALAN GRUBUNA AĠT TIBBĠ MALZEMELER‖ (EK-3/E2) listesinde
aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır.
a) Listede yer alan ―VAGAL SĠNĠR STĠMÜLATÖRÜ:‖ baĢlığı altındaki satırdaki
ödeme kriterleri ve/veya kuralları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) 3. Basamak Hastanelerde uygulanması halinde; Psikiyatri, Nöroloji (çocuk/eriĢkin)
ve Beyin Cerrahisi uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporuna istinaden Kurumca
bedeli karĢılanır. Vagal sinir stimülatörleri aĢağıdaki tüm Ģartları taĢıması halinde uygulanır:
a) Hastanın yaĢam kalitesini bozacak sıklık ve Ģekilde nöbetlerinin olması.
b) Nöbet tipine uygun bütün antiepileptikleri kullanmıĢ olması ve hâlihazırda en az ikili
major antiepileptik ajanı 2 (iki) yıldır kullanıyor ve bunlara cevap alınamıyor olması.
c) Daha önce epileptik cerrahi uygulanıp yanıt alınamamıĢ ya da epileptik cerrahi
uygulanamaz durumda olması.
ç) Epilepsi nedeninin malign beyin tümörü, nörometabolik ya da nörodejeneratif
hastalık olmaması.
d) Hastaların zekâ düzeyi ağır derecede geri olmamalı.
e) Hamile olmaması.
f) Sistemik kronik hastalık olmaması (astım, aktif peptik ulcus, kr. akciğer hastalığı,
koroner kalp hastalığı, kr. böbrek hastalığı, kr. karaciğer hastalığı, diabetes mellitus ve benzeri
hastalıklar)
g) Nöroloji ve/veya Çocuk Nörolojisi, Beyin Cerrahisi ve Psikiyatri uzman hekimleri
tarafından oluĢan bir komisyon kurulması ve hastaların komisyonca aĢağıdaki belgelerle
birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Komisyon değerlendirilmesinde istenecek belgeler:
1- Uzun çekimli video-EEG kayıtlar,
2- Hastanın daha önce kullandığı antiepileptik tedavi; doz, ilaç-kan seviyesi, nöbet
sayısı ve Ģekli ile ilgili bilgilerin dokümante edildiği ayrıntılı epikriz (epikriz hasta takibini
yapan nörolog ya da çocuk nörolog tarafından hazırlanmıĢ ve imzalanmıĢ olmalıdır),
3- Nöroradyolojik görüntüleme tetkiklerinin aslı,
4- Psikolog tarafından düzenlenmiĢ zeka düzeyini gösteren belge.‖
b) Listede yer alan ―KN1007‖ SUT kodlu ve ―KRANĠYAL MĠNĠ LEVHA
TĠTANYUM DÜZ PLAK‖ adlı tıbbi malzemenin altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya
kurallarının sonuna gelmek üzere ―kullanılması halinde Kurumca bedeli karĢılanır.‖ ibaresi
eklenmiĢtir.
MADDE 33 – Aynı Tebliğ eki ―ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ BRANġI
ARTROPLASTĠ ALAN GRUBUNA AĠT TIBBĠ MALZEMELER‖ (EK-3/F-1) listesinde
aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır.
a) Listenin en altında yer alan ―GENEL HÜKÜMLER‖ baĢlığı altındaki hükümlerin
yedinci fıkrasının sonuna gelmek üzere ―karĢılanır.‖ ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 34 – Aynı Tebliğ eki ―KARDĠYOLOJĠ BRANġINA AĠT TIBBĠ
MALZEMELER‖ (EK-3/H) listesinde aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır.
a) ―KR1202‖ SUT kodlu ―MĠTRAL HALKA (ANULUS) DARALTMA
SĠSTEMLERĠ‖ adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarında yer alan ―3.
basamak hastanelerinde‖ ifadesi, ―3. basamak Sağlık Bakanlığı Hastaneleri veya 3. basamak
TSK Hastanelerinde‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
b) ―KR1161‖ SUT kodlu ―STENT, VASKÜLER, KAROTĠS, KENDĠLĠĞĠNDEN
AÇILAN, ÇELĠK / NĠTĠNOL / DĠSTAL ĠNCELEN MONORAĠL‖ adlı malzemenin altındaki
ödeme kriterleri ve/veya kuralları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) 3. basamak hastanelerde Kardiyoloji Uzmanı ile KVC veya Beyin Cerrahisi
Uzmanları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile stent uygulanma endikasyonunun
epikrizde ayrıntılı olarak belirtilmesi halinde Kurumca bedeli karĢılanır.‖
c) ―KR1152‖ SUT kodlu ―STENT, KORONER, BALONA MONTE EDĠLMĠġ GRAFT
STENT‖ adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Koroner perforasyon ve koroner anevrizmada kullanıldığının belirtildiği ve
epikrizde 2 (iki) Kardiyoloji uzmanının imzasının olması halinde, Kurumca bedeli karĢılanır.‖
ç) ―KR2021‖ SUT kodlu ―TRANSKATETER AORTĠK KAPAK BALON
EXPANDABLE (BALON SHEAT, TAġIYICI SĠSTEM BĠRLĠKTE) SET‖ adlı malzemenin
altındaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Konvansiyonel cerrahi yöntemlerle Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı tarafından
inoperable veya yüksek riskli olarak değerlendirilen semptomatik ciddi kalsifik aort kapak
darlığı hastalarında 2 (iki) Kardiyoloji, 2 (iki) Kalp Damar Cerrahisi, 1 (bir) Anestezi
Reanimasyon uzmanının onayının bulunduğu konsey kararı ile bir yılda 2000 kardiyak
giriĢimsel iĢlem (en az 300 tedavi amaçlı giriĢim) ve 250 açık kalp cerrahisi yapılan 3.
basamak hastanelerde kullanılması halinde Kurumca bedeli karĢılanır.‖
d) ―STENTGREFT, AORTĠK, ABDOMĠNAL‖ baĢlığı altında yer alan ödeme kriterleri
ve/veya kurallarının birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya iĢlem yapılan merkezlerde; 2 (iki)
Kardiyoloji uzmanı ile Radyoloji veya KVC uzmanının olduğu konsey kararı ile Kurumca
bedeli karĢılanır.‖
MADDE 35 – Aynı Tebliğ ekinde yer alan ve ―KALP KAPAKLARI VE RĠNGLERĠ‖
ibaresi ile baĢlayan listede (EK-3/I) aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır.
a) Liste adı olarak ―KALP DAMAR CERRAHĠSĠ BRANġINA AĠT TIBBĠ
MALZEMELER (EK-3/I)‖ ibaresi eklenmiĢtir.
b) ―KV2000‖ SUT kodlu ―TRANSKATETER MĠTRAL KAPAK MANDAL VE
TAġIMA SĠSTEMĠ‖ adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarında yer alan
―3. basamak hastanelerde‖ ifadesi, ―3. basamak Sağlık Bakanlığı Hastaneleri veya 3. basamak
TSK Hastanelerinde‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
c) ―KV2001‖ SUT kodlu ―MĠTRAL HALKA (ANULUS) DARALTMA
SĠSTEMLERĠ‖ adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarında yer alan ―3.
basamak hastanelerinde‖ ifadesi, ―3. basamak Sağlık Bakanlığı Hastaneleri veya 3. basamak
TSK Hastanelerinde‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
ç) ―KV1168‖ SUT kodlu ―STENT, VASKÜLER, KAROTĠS, KENDĠLĠĞĠNDEN
AÇILAN, ÇELĠK/NĠTĠNOL/DĠSTAL ĠNCELEN MONORAĠL‖ adlı malzemenin altındaki
ödeme kriterleri ve/veya kuralları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) 3.basamak hastanelerde KVC Uzmanı ile Kardiyoloji veya Nöroloji veya Radyoloji
Uzmanları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile stent uygulama endikasyonunun
epikrizde ayrıntılı olarak belirtilmesi halinde Kurumca bedeli karĢılanır.‖
d) ―STENTGREFT, AORTĠK, ABDOMĠNAL‖ baĢlığı altında yer alan ödeme kriterleri
ve/veya kurallarının birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya iĢlem yapılan merkezlerde; 2 (iki) KVC
uzmanı ile birlikte Radyoloji veya Kardiyoloji uzmanının olduğu konsey kararı ile Kurumca
bedeli karĢılanır.‖
e) ―STENTGREFT, HASTAYA ÖZEL‖ baĢlığı altında yer alan ödeme kriterleri
ve/veya kurallarının birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya iĢlem yapılan 3.basamak hastanelerde; 2
(iki) KVC uzmanı ile birlikte Radyoloji veya Kardiyoloji uzmanının olduğu konsey kararı ile
kompleks anatomiye sahip aortik visseral dalları içeren aort anevrizmalarının tedavisinde,
klasik cerrahi ve EVAR, TEVAR uygulamalarının kontrendike ya da yüksek riskli olduğu
durumlarda (organ malperfüzyonu ve buna bağlı komplikasyonları önleyebilmek için)
kullanılması halinde Kurumca bedeli karĢılanır.‖
MADDE 36 – Aynı Tebliğ eki ―KULAK BURUN BOĞAZ BRANġINA AĠT TIBBĠ
MALZEMELER‖ (EK-3/J) listesinde KOKLEAR ĠMPLANT baĢlığı altındaki açıklama
bölümünde yer alan ―A) Koklear implant (KĠ)‖ alt baĢlığında aĢağıdaki değiĢiklikler
yapılmıĢtır.
a) Birinci fıkrasının ―e‖, ―f‖ ve ―g‖ bentleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―e) ĠĢitsel nöropati tanısı alan ve en az 6 (altı) ay süreyle iĢitme rehabilitasyonu ve
eğitiminden fayda görmediği odyolojik test bataryası ile belgelendirilmesi halinde yapılır.
f) Ġkinci kulağa KĠ uygulanması; menenjit sonrası ileri derecede sensörinöral iĢitme
kayıplarında, ileri iĢitme kaybı yanında bilateral körlük olduğunda, corpus callosum
agenezisine eĢlik eden ileri derecede iĢitme kayıplarında eĢzamanlı veya ardıĢık çift taraflı KĠ
uygulanabilir.
g) KĠ uygulaması sonrası geliĢen enfeksiyon nedeniyle koklear implantın iĢlevselliğini
yitirmesi durumunda, bu durumun aynı resmi sağlık kurumunda çalıĢan 3 (üç) Kulak Burun
Boğaz uzman hekimi tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde
yeniden planlanan implantasyon Kurumca bedeli karĢılanır.‖
b) Ġkinci fıkrasının ―a‖, ―b‖ ve ―c‖ bentleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―a) 2 (iki) yaĢ üstü çocuklarda ve eriĢkinlerde 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz’lerdeki
iĢitme eĢikleri ortalamasının 80 dB’den daha kötü olması ve konuĢmayı ayırt etme testi
yapılabilen hastalarda konuĢmayı ayırt etme skorunun %30’un altında olması gereklidir. En
az 3 (üç) aylık süre ile binaural iĢitme cihazı kullanımından fayda görmediği sağlık kurulu
raporunda belirtilmelidir.
b) 2 (iki) yaĢ altı çocuklarda, bilateral 90 dB HL’den daha fazla sensörinöral iĢitme
kaybı olması ve en az 3 (üç) aylık süre ile binaural iĢitme cihazı kullanımından fayda
görmediği sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.
c) Saf ses ortalaması (500, 1000, 2000 ve 4000 Hz) bir kulakta 70 dB ve daha kötü,
karĢı kulakta 90 dB ve daha kötü olan ve konuĢmayı ayırt etme skorunun %30’un altında
kaldığı hastalarda kötü kulağa KĠ yapılabilir.‖
c) BeĢinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(5) Elektroakustik uygulama: 1000 Hz ve altındaki frekanslarda iĢitme eĢiklerinin 50
dB ve daha iyi, 1000 Hz’den yüksek frekanslarda 80 dB ve daha kötü olması ve konuĢmayı
ayırt etme skorunun %30’dan kötü olması durumunda uygulanır. Elektroakustik uygulamanın
Kurumca bedelinin ödenmesi için son 2 (iki) yıl iĢitme eĢiklerinin stabil olduğu
belirtilmelidir.‖
MADDE 37 – Aynı Tebliğ eki ―ÜROLOJĠ BRANġINA AĠT TIBBĠ MALZEMELER‖
(EK-3/L) listesinde aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır.
a) Listede yer alan ―SAKRAL SĠNĠR STĠMÜLATÖRLERĠ VE AKSESUARLARI‖
baĢlığından sonraki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının üçüncü fıkrasının ―b‖
bendinin ―1‖ numaralı alt bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―1) Antimuskarinik ve intradetrüsör botulinum toksin enjeksiyonu tedavisine cevap
vermeyen ve en az 2 (iki) yıldır izlemde olan hastalarda uygulanabilir.‖
b) Listede yer alan ―ENJEKSĠYON ÜRÜNLERĠ‖ baĢlığından sonraki satırdaki ödeme
kriterleri ve/veya kurallarının ―C) Prostat cerrahisi sonrası inkontinansta kullanılan enjeksiyon
dolgu materyalleri‖ alt baĢlığının birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Ürodinami ve sistoskopi sonuçlarına göre baĢka patalojilere bağlı olmayan sadece
sfinkterik yetersizlik olduğu tespit edilen hastalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca
karĢılanır.‖
c) Listeden çıkarılan tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (6) numaralı listede belirtilmiĢtir.
MADDE
38
–
Aynı
Tebliğ
eki
―RADYOLOJĠ
BRANġI
VE
ENDOVASKÜLER/NONVASKÜLER
GĠRĠġĠMSEL
ĠġLEMLERE
AĠT
TIBBĠ
MALZEMELER‖ (EK-3/M) listesinde aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır.
a) ―GR1136‖ SUT kodlu ―STENT, VASKÜLER, KAROTĠS, KENDĠLĠĞĠNDEN
AÇILAN, ÇELĠK / NĠTĠNOL / DĠSTAL ĠNCELEN MONORAĠL‖ adlı malzemenin altındaki
ödeme kriterleri ve/veya kuralları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) 3. basamak hastanelerde Radyoloji Uzmanı ile Beyin Cerrahisi veya KVC
Uzmanları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile stent uygulanma endikasyonun
epikrizde ayrıntılı olarak belirtilmesi halinde Kurumca bedeli karĢılanır.
(2) 3. basamak hastanelerde Nöroloji Uzmanı ile Beyin Cerrahisi veya KVC Uzmanları
tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile stent uygulanma endikasyonun epikrizde
ayrıntılı olarak belirtilmesi halinde Kurumca bedeli karĢılanır.
(3) 3. basamak hastanelerde Beyin Cerrahisi Uzmanı ile Nöroloji veya Kardiyoloji veya
Radyoloji Uzmanları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile stent uygulanma
endikasyonun epikrizde ayrıntılı olarak belirtilmesi halinde Kurumca bedeli karĢılanır.‖
b) ―GR2037‖ SUT kodlu tıbbi malzemenin adı ―STENT, VASKÜLER, GREFT
KAPLI, PTFE'LĠ, ĠLAÇ BAĞLI VEYA KAPLAMALI KENDĠLĠĞĠNDEN AÇILAN,
NĠTĠNOL, KISA (5CM VE ALTI)‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 39 – Aynı Tebliğ eki ―ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU‖ (EK-3/N1) listesinde
aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır.
a) Listede yer alan ―ÖZEL BĠÇĠMLENDĠRĠLMĠġ, PERICARDLAR (DURA)‖ baĢlığı
―ÖZEL BĠÇĠMLENDĠRĠLMĠġ, PERICARDLAR, DURA‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
b) Listede yer alan ―AG1095‖ SUT kodu ile ―AG1112‖ SUT kodu arasındaki tıbbi
malzemelerin tıbbi malzeme alan tanımları ―ÖZEL BĠÇĠMLENDĠRĠLMĠġ, PERICARDLAR,
DURA‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 40 – Aynı Tebliğin eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer Ġlaçların Reçeteleme
Kuralları (Ek-4/E) listesinde aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır.
a) ―Betalaktam Antibiyotikler‖ baĢlıklı (1) numaralı maddesinin B bendinin ―2.KuĢak
Sefalosporinler‖ alt maddesine 1.1 numaralı satır eklenmiĢtir.
b) ―Betalaktam Antibiyotikler‖ baĢlıklı (1) numaralı maddesinin B bendinin ―3.KuĢak
Sefalosporinler‖ alt maddesine 12.1 numaralı satır eklenmiĢtir.
c) "Antiviral Ġlaçlar" baĢlıklı (11) numaralı maddesinin ―A) HIV/AIDS Tedavisinde
Kullanılan Spesifik Ġlaçlar‖ bendine 14 numaralı satır eklenmiĢtir.
MADDE 41 – Aynı Tebliğin eki ―Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim
Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek Ġlaçlar Listesi‖ nde (Ek-4/F) aĢağıdaki
değiĢiklikler yapılmıĢtır.
a) (27) numaralı madde aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―27. Tobramisin Ġnhaler ve Kolistimetat (Kistik fibrozis hastalarında pseudomonas
aeruginosa'ya bağlı kronik akciğer enfeksiyonunda ödenir. Ġlk defa ilaç kullanacak hastalarda;
son 6 ay içerisinde en az birer aylık aralar ile alınan en az 3 solunum yolu kültüründe (balgam
veya bronkoalveolar lavaj) p.aeruginosa pozitif kültür sonuçları ve tarihleri Üniversite veya
eğitim ve araĢtırma hastanelerinde göğüs hastalıkları uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları
uzmanlarınca düzenlenecek 1 yıl süreli sağlık kurulu raporunda belirtilir. Raporun
yenilenmesi durumunda devam tedavisi olduğu, yeni pozitif kültürün tarihi ve sonucu
belirtilir. Sağlık raporuna dayanılarak bu hekimlerce tobramisin en fazla 1 kutu, kolistimetat 1
aylık dozda (ilk reçete dahil) reçetelenir. Sonraki her reçete için yeni pozitif kültür tarihi ve
sonucu reçete veya raporda belirtilir.)‖
b) (45) numaralı madde aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―45. Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum, Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin,
Duloksetin; Oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen hastalarda uzman
hekimlerce raporsuz, uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce‖
c) (49) numaralı maddesinde geçen ―serum Ig E düzeyinin 30-700 IU/ml‖ ifadesi
―serum Ig E düzeyinin 30-1500 IU/ml‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
ç) AĢağıdaki (58) numaralı madde eklenmiĢtir.
―58. Eplerenon (Spironolakton tedavisi altındayken jinekomasti geliĢen veya
spironolaktonu tolere edemeyen akut MI sonrası klinik kalp yetmezliği olan sol ventrikül
disfonksiyonlu (Atım volümü(LVEF)≤%40) hastaların tedavisinde kardiyoloji uzman
hekimlerince düzenlenen rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelenebilir. Hipertansiyon
tedavisinde ödenmez.)‖
MADDE 42 – Aynı Tebliğin eki ―Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde
Bedelleri Ödenecek Ġlaçlar Listesi’’nin (Ek-4/G) (27) numaralı maddesinde yer alan
―plazminojen aktivatörleri‖ ifadesinden sonra gelmek üzere ―, absiksimab‖ ifadesi
eklenmiĢtir.
MADDE 43 – Bu Tebliğin;
a) 1 ila 3, 5 ila 8 ve 19 ila 39 uncu maddeleri 1/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde,
b) 4 üncü maddesi 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 9, 11 ila 18, 40 ve 42 nci maddeleri ile 41 inci maddesinin (b), (c) ve (ç) bentleri
yayımı tarihinden 5 iĢ günü sonra,
ç) 41 inci maddesinin (a) bendi 6/8/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde,
d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 44 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanı yürütür.
Ekleri için tıklayınız.
[R.G. 04 Mayıs 2013 – 28637]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2013/4581
Bursa Ġli, MustafakemalpaĢa Ġlçesinde tesis edilecek Devecikonağı Barajı ve
Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile parsel numaraları
belirtilen taĢınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından acele kamulaĢtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 18/3/2013 tarihli ve
369 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 28/3/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELĠK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
ve
N. AVCI
E. BAYRAKTAR
Sağlık Bakanı V.UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı V.
Liste için tıklayınız.
[R.G. 05 Mayıs 2013– 28638]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/4582
2013 Yılı Yatırım Programında 1991A010310 proje numarası ile yer alan Büyük
Menderes-Cindere projesi kapsamındaki Yenicekent Ġletim Kanalının yapımı maksadıyla ekli
haritada gösterilen güzergâh ve alanlarda bulunan taĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel
Müdürlüğü tarafından acele kamulaĢtırılması; Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığının 14/3/2013
tarihli ve 346 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/3/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELĠK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Milli Eğitim BakanıMilli Savunma Bakanı Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
N. AVCI
E. BAYRAKTAR
Sağlık Bakanı V. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı V.
Harita için tıklayınız.
ve
[R.G. 05 Mayıs 2013 – 28638]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/4583
154 kV Osmaniye 2 Trafo Merkezi Projesi kapsamında ekli haritada gösterilen sahaya
isabet eden taĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü tarafından
acele kamulaĢtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 18/3/2013 tarihli ve 371 sayılı
yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 28/3/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
BaĢbakan Yardımcısı
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıGençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
N. AVCI
E. BAYRAKTAR
Sağlık Bakanı V.UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı V.
Harita için tıklayınız.
[R.G. 05 Mayıs 2013 – 28638]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/4586
Malatya Ġli kent merkezinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları
gösterilen alanın kentsel dönüĢüm ve geliĢim proje alanı ilan edilmesi; Çevre ve ġehircilik
Bakanlığının 19/3/2013 tarihli ve 1159 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun
73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/3/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
BaĢbakan Yardımcısı
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıGençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
N. AVCI
E. BAYRAKTAR
Sağlık Bakanı V.UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı V.
Kroki ve Koordinat Listesi için tıklayınız.
[R.G. 05 Mayıs 2013 – 28638]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/4589
Samsun Ġli, Canik Ġlçesi, Gazi Osman PaĢa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli
kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve
ġehircilik Bakanlığının 25/3/2013 tarihli ve 1318 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 1/4/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
F. ÇELĠK
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU
F. ġAHĠN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı V.
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Milli Eğitim BakanıMilli Savunma Bakanı Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
T. YILDIZ
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı V.
Kroki ve Koordinat Listesi için tıklayınız.
[R.G. 05 Mayıs 2013 – 28638]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/4599
Ġstanbul Ġli, Fatih Ġlçesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve
koordinatları gösterilen alanın yenileme alanı ilan edilmesi; Çevre ve ġehircilik Bakanlığının
19/3/2013 tarihli ve 1160 sayılı yazısı üzerine, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel
TaĢınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve YaĢatılarak Kullanılması Hakkında
Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/4/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
F. ÇELĠK
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU
F. ġAHĠN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı V.
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELĠK
Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Milli Eğitim BakanıMilli Savunma Bakanı Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
T. YILDIZ
Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı V.
Kroki ve Liste için tıklayınız.
[R.G. 05 Mayıs 2013 – 28638]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/4602
Kütahya Ġli, Pazarlar Ġlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan
ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre
ve ġehircilik Bakanlığının 27/3/2013 tarihli ve 1397 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet
Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
BaĢbakan Yardımcısı
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
H. YAZICI
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
S. KILIÇ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kroki ve Liste için tıklayınız.
[R.G. 05 Mayıs 2013 – 28638]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/4615
Ġzmir Ġli, Menemen Ġlçesi, Ahıhıdır, Seydinasurullah ve KazımpaĢa mahalleleri sınırları
içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan
olarak belirlenmesi; Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 27/3/2013 tarihli ve 1398 sayılı yazısı
üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
BaĢbakan Yardımcısı
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
H. YAZICI
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
S. KILIÇ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
Tarım
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kroki ve Liste için tıklayınız.
[R.G. 05 Mayıs 2013 – 28638]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/4619
Ekli ―Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu
BaĢkanlığı (MASAK) ile Almanya Federal Cumhuriyeti, Federal Suç Dairesi (BKA), ġüpheli
ĠĢlemler Bildirim Merkezi Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Ġlgili
Finansal Ġstihbarat DeğiĢimine Dair Mutabakat Muhtırası‖nın yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığının 20/3/2013 tarihli ve 1618 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
8/4/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
BaĢbakan Yardımcısı
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
H. YAZICI
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
S. KILIÇ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ve
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararı görmek için tıklayınız.
[R.G. 05 Mayıs 2013 – 28638]
—— • ——
YÖNETMELĠK
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığından:
ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI
KAZA ARAġTIRMA VE ĠNCELEME KURULU
YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kaza AraĢtırma ve Ġnceleme Kurulunun
oluĢumu, görev, yetki ve sorumlulukları, çalıĢma usul ve esasları ile Kurul üyelerinde aranan
Ģartlar, gerçek veya tüzel kiĢilerin yükümlülüklerine iliĢkin hususları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı UlaĢtırma, Denizcilik
ve HaberleĢme Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 29 uncu ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanını,
b) Bakanlık: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığını,
c) BaĢkan Yardımcısı: Kurul BaĢkanına, Kurulun görev alanı ile ilgili konularda
yardımcı olmakla görevli ve yetkili, Kurul BaĢkanının yokluğunda, Kurul BaĢkanının tüm
görev ve yetkilerini üstlenen, Kurul üyesini,
ç) Büro personeli: Kaza AraĢtırma ve Ġnceleme Kurulunun yazıĢma, arĢivleme ve
benzeri iĢleriyle görevli ve yetkili personeli,
d) Grup baĢkanı: Kaza araĢtırma ve inceleme uzmanları arasından her bir kazanın
araĢtırılması ve incelenmesi sırasında koordinasyon görev ve yetkileriyle donatılan uzmanı,
e) Koordinatör: Kurulun görev, yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili konularda,
uygulamada birlikteliğin sağlanmasıyla yetkili ve sorumlu personeli,
f) Kurul: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Kaza AraĢtırma ve Ġnceleme
Kurulunu,
g) Kurul BaĢkanı: Kaza AraĢtırma ve Ġnceleme Kurulu BaĢkanını,
ğ) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzman: Kurulda kaza araĢtırma ve incelemesi
yapmak amacıyla görevlendirilen uzmanı,
h) Kurul üyesi: Kaza AraĢtırma ve Ġnceleme Kurulu üyesini,
ı) Özel yönetmelik: Her bir ulaĢtırma türüne iliĢkin kaza araĢtırma ve inceleme usul ve
esaslarını düzenleyen yönetmeliği,
i) Rapor: Kaza araĢtırma ve incelemesi sonrasında düzenlenen raporu,
j) Sekretarya: Kurulun görev ve yetki alanı dâhilinde gerektiğinde kiralamak, mal ve
hizmet satın almak, Kurul çalıĢanlarının yolluk ve diğer mali haklarıyla ilgili iĢleri yürütmekle
görevli ve yetkili Bakanlık Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığını,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Kurulun TeĢkili, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Kurulun teĢkili
MADDE 4 – (1) Kurul; bakanlık, kurum ve kuruluĢ, üniversite, sivil toplum kuruluĢları
temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla oluĢur.
Kurul üyeleri ve uzmanların görevlendirilmeleri
MADDE 5 – (1) En az beĢ ve en fazla yedi kiĢiden müteĢekkil Kurul üyeleri Bakan
Oluru ile üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi dolan Kurul üyelerinin görev süresi, Bakan
Oluru ile yeniden uzatılabilir.
(2) Kurul üyelerinin Bakanlık, ĠçiĢleri Bakanlığı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Orman
ve Su ĠĢleri Bakanlığı temsilcileri ile ulaĢtırma alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluĢ ve
sivil toplum kuruluĢları temsilcilerinden veya ulaĢtırma alanında herhangi bir çalıĢması
bulunan akademisyenler arasından görevlendirilmesi esastır.
(3) Kurul üyesi olarak görevlendirileceklerin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve
(7) numaralı alt bentlerinde belirtilen Ģartları taĢımaları zorunludur.
(4) Kurulda, yeterli sayıda Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzman yer alır.
(5) Kurulun her bir ulaĢtırma türü için ihtiyaç duyacağı, özel yönetmeliklerinde ayrıca
tanımlanan kriterlere uygun nitelikteki uzman görevlendirilmesi Bakanlıktan veya 657 sayılı
Kanunun ek 8 inci maddesi hükmüne istinaden Bakanlık bağlı, ilgili ve iliĢkili kuruluĢlarından
geçici görevlendirme yoluyla yapılır.
(6) Bu Yönetmelik kapsamında kaza ve olayların araĢtırma ve incelemesinde
görevlendirilmek amacıyla Kurul tarafından ayrıca uzman havuzu oluĢturulabilir.
(7) Kurul görev ve yetkilerinin öncelikle beĢinci fıkrada belirtildiği Ģekilde Kurul
hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar marifetiyle kullanılması esastır. Ancak, Kurul
tarafından gerekli görülmesi halinde, araĢtırma, inceleme ve danıĢmanlık hizmetleriyle sınırlı
olmak üzere Bakanlık Döner Sermaye ĠĢletmesi vasıtasıyla hizmet alımı yapılabilir.
Kurulun görevleri
MADDE 6 – (1) Kurulun görevleri Ģunlardır:
a) UlaĢtırma alanında meydana gelen ciddi kazalarla ilgili araĢtırma, inceleme yaparak
grup baĢkanı koordinasyonunda düzenlenen raporları Kurul gündeminde değerlendirmek,
raporlarda yer alan hususları karara bağlamak ve gerektiğinde bu araĢtırma ve incelemelere
bağlı olarak ulaĢtırma altyapıları ve taĢımacılık faaliyetlerinin emniyetinin iyileĢtirilmesi için
teklif hazırlamak ve Bakana sunmak.
b) Bir ulaĢtırma türünde meydana gelen ve ulaĢtırma emniyet düzenlemeleri ve emniyet
yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip kaza ve olayları özel olarak araĢtırmak,
incelemek ve bütün ulaĢtırma türlerini kapsayan emniyete iliĢkin teklif hazırlamak ve Bakana
sunmak.
c) Rapor muhteviyatının tamamen veya kısmen yayımlanmasına karar vermek.
ç) AraĢtırma ve incelemesi yapılan kaza ve olaylara iliĢkin raporları gerektiğinde
taraflara ve ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢlara göndermek.
d) AraĢtırması ve incelemesi yapılan kaza ve olaylar hakkında yıllık istatistikler
yayımlamak.
e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Kurul BaĢkanının görevlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Kurul BaĢkanlığına görevlendirme, ulaĢtırma alanında faaliyet
gösteren kamu kurum ve kuruluĢlarında en az müstakil daire baĢkanlığı düzeyinde görev
almıĢ veya en az oniki yıl hizmeti bulunanlar arasından Bakan Oluruyla gerçekleĢtirilir. Kurul
BaĢkanı, görev süresince, Kurulun aynı zamanda daimi üyesidir.
Kurul BaĢkanının görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Kurul BaĢkanının görev ve yetkileri Ģunlardır:
a) 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yürütülmesini sağlamak.
b) Kurula baĢkanlık etmek.
c) Kurul toplantılarına iliĢkin gündemi belirlemek, toplantıları yönetmek.
ç) Gerektiğinde Kurul üyelerini toplantıya çağırmak.
d) Kurul faaliyetlerini denetlemek ve çalıĢmalarını düzenlemek.
e) Kaza araĢtırma ve inceleme iĢlerinde görev alacak kaza araĢtırma ve inceleme
gruplarına iliĢkin yurt içi görev Olurlarını vermek.
f) Ġhtiyaç duyulması halinde, bizzat kaza veya olay yerinde incelemelerde bulunmak.
g) Kaza araĢtırma ve incelemeleri konusunda, değiĢen ve geliĢen mevzuatın icracı
birimlerle eĢzamanlı takibi açısından gerektiğinde icracı birimlerle toplantılar yapmak veya
gerektiğinde icracı birimler nezdinde mezkûr konularda incelemeler yaptırmak.
ğ) Kaza araĢtırma ve inceleme raporlarına iliĢkin BaĢkan Yardımcısı tarafından tespit
edilen noksanlıkların giderilmesini, yanlıĢlıkların düzeltilmesini sağlamak.
h) Kurul tarafından karara bağlanan raporları ilgili yerlere göndermek.
ı) Kurulun çalıĢmalarına ait yıllık faaliyet raporunu Bakana sunmak.
i) Kurul üyeleri ve uzmanların yurt içi ve yurt dıĢı geçici görev yolluk bildirimlerini
imzalamak.
j) Kurul çalıĢanlarının izinlerini vermek.
k) Uzmanların eğitimlerini sağlamak.
l) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Kurul BaĢkanına vekâlet
MADDE 9 – (1) Kurul BaĢkanının yokluğunda BaĢkan Yardımcısı, Kurul BaĢkanına
vekâlet eder.
BaĢkan Yardımcısının görevlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Kurul BaĢkanının önerisi ve Bakan Oluru ile Kurul üyelerinden biri
BaĢkan Yardımcısı olarak görevlendirilir.
BaĢkan Yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) BaĢkan Yardımcısının görevleri Ģunlardır:
a) Raporlarda mevzuat hükümlerine açıkça aykırılık, Kurulun belirlenmiĢ ve yerleĢik
görüĢlerine aykırı yanlıĢlıklar ve noksanlıklar varsa, gerekçesini belirtmek suretiyle tekrar
değerlendirilmek üzere grup baĢkanına göndermek.
b) Kurul toplantılarına iliĢkin gündemi hazırlamak.
c) Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.
ç) Kurul BaĢkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Koordinatör
MADDE 12 – (1) Kurul BaĢkanının teklifi ve Bakan Oluru ile bir veya birden fazla
koordinatör görevlendirilebilir.
(2) Koordinatörün, kamu kurum ve kuruluĢlarında en az on yıl görev yapmıĢ olması
esastır.
Koordinatörün görevleri
MADDE 13 – (1) Koordinatörün görevleri Ģunlardır:
a) Taraf olunan uluslararası sözleĢme ile anlaĢmalar, üyelik müzakereleri yürütülen
uluslararası veya bölgesel kuruluĢ mevzuatının ve diğer yabancı mevzuatın Kurul
hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar tarafından takip edilmesini sağlamak ve söz konusu
bilgileri Kurul BaĢkanına sunmak.
b) Uygulamada birlikteliğin sağlanması açısından zaman zaman toplantılar yaparak
farklı ulaĢtırma türlerine iliĢkin kaza araĢtırma ve incelemesi yapan Kurul hizmetlerinde
görevlendirilen uzmanların diğer ulaĢtırma türleri konusundaki geliĢmeleri daha yakından
takip etmelerini sağlamak.
c) Kaza araĢtırma ve inceleme iĢleriyle görevli yabancı ülke birimleriyle temas kurarak
uzmanlar arası bilgi paylaĢımı, toplantı, seminer, çalıĢtay ve benzeri eğitim faaliyetlerinin
yapılması ve söz konusu faaliyetler hakkında Kurul BaĢkanına görüĢ ve önerilerde bulunmak.
ç) Yıllık kaza ve olay incelemelerine yönelik istatistiklerin tutulmasını koordine etmek.
d) Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesini koordine etmek.
e) Kurul BaĢkanı tarafından verilen benzeri görevleri yürütmek.
Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların görev ve yetkileri
MADDE 14 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların görev ve yetkileri
Ģunlardır:
a) Usulüne uygun olarak verilen yazılı emir veya onay üzerine, özel yönetmeliklerinde
ayrıca tanımlanan usul ve esaslar dâhilinde derhal kaza araĢtırma ve incelemesine baĢlamak
ve çalıĢma sonuçlarını makul süre dâhilinde rapor halinde Kurul BaĢkanına sunmak.
b) Kaza veya olayla ilgisi olan kiĢilerin bilgisine baĢvurmak.
c) Kaza veya olayla ilgisi olan defter, evrak, harita, plan ve her türlü belge örneklerini
almak ve gerektiğinde ilgililere asıllarına uygunluğunu tasdik ettirmek.
ç) Kaza veya olayla ilgisi olan her türlü resim, görüntü, ses kaydı ve benzeri elektronik
kayıt örneklerini almak.
d) Kaza veya olayla ilgisi olan her türlü kanıtlara iliĢkin makul tedbirleri almak veya
aldırmak.
e) Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda yurt içinde ve dıĢında inceleme ve
araĢtırmalar yapmak.
f) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak.
g) Büro tarafından tutulacak kaza araĢtırma ve inceleme istatistiklerine iliĢkin veri
sağlamak.
ğ) Kurul BaĢkanınca verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar, yetkilerini tam olarak kullanmaktan,
görevlerini noksansız yerine getirmekten ilgili mevzuat çerçevesinde sorumlu olup, ayrıca
görevlerin gereği gibi yapılmasından Kurul BaĢkanına karĢı da sorumludurlar.
Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların yapamayacakları iĢler
MADDE 15 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar;
a) Yetkililere, kaza araĢtırma ve incelemesiyle doğrudan ilgisi olmayan icrai mahiyette
herhangi bir talimatta bulunamazlar,
b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine Ģerh, ilave ve düzeltme yapamazlar,
c) Görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,
ç) Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven
duygusunu sarsacak nitelikte davranıĢlarda bulunamazlar.
Büro personelinin görev ve yetkileri
MADDE 16 – (1) Kurul Bürosu, Kurul BaĢkanının emri altında yeterli sayıda
personelden oluĢur.
(2) Büro personelinin görevleri Ģunlardır:
a) Kurulun çalıĢmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, arĢivi düzenlemek.
b) AraĢtırma ve inceleme konularında, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlara
verilecek görevlendirme yazıĢmalarını yapmak.
c) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlardan gelen rapor ve yazıları kayıt etmek
ve ilgili olduğu yerlere göndererek takip etmek, geciken iĢler hakkında Kurul BaĢkanına bilgi
vermek, tekit yazılarını hazırlamak.
ç) Kaza araĢtırma ve inceleme konularına iliĢkin istatistikleri tutmak.
d) Kurulun taĢınır eĢyaları ile ilgili her türlü iĢlemlerini yürütmek.
e) Kurul kütüphanesine intikal eden kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve
korunmasını sağlamak, faydalanmaya hazır halde bulundurmak.
f) Kurul BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Büro personeli, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Evrak,
defter, rapor ve benzeri belgeleri, Kurul BaĢkanının izni olmaksızın, hiçbir makam ve kiĢiye
gösteremezler ve veremezler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurulun ÇalıĢma Usul ve Esasları
Kurulun çalıĢma esasları
MADDE 17 – (1) Kurul, görevlerini Bakan adına yapar.
(2) Kurul, kararlarında bağımsızdır.
(3) Kurula, Bakan dıĢında hiçbir merciden emir verilemez.
Kurul toplantıları
MADDE 18 – (1) Kurul, ayda bir kez olağan toplantısını yapar.
(2) Kurul BaĢkanının asgari beĢ gün önceden yapacağı yazılı çağrı veya üyelerden en az
üçünün yazılı teklifi üzerine ve tüm Kurul üyelerine asgari beĢ gün önceden yapılacak yazılı
çağrı üzerine, Kurul her zaman olağanüstü toplantısını gerçekleĢtirebilir. Çağrıların elektronik
posta yoluyla yapılması esastır.
(3) Kurul, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve yine üye sayısının salt çoğunluğu
ile karar alır. Kurulda çekimser ve vekâleten oy kullanılamaz. Muhalif oy kullanan Kurul
üyesi muhalefet Ģerhinin tutanağa bağlanması zorunludur. Oyların eĢitliği halinde Kurul
BaĢkanının oyu iki oy sayılır.
ÇalıĢma merkezi
MADDE 19 – (1) Kurulun çalıĢma merkezi Ankara’dır.
(2) Gerektiğinde Ankara dıĢında da kurul toplantıları düzenlenebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurul Hizmetlerinde Görevlendirilen Uzmanların
ÇalıĢma Usul ve Esasları
Birlikte görevlendirilme
MADDE 20 – (1) AraĢtırma veya incelemenin niteliğine göre bir iĢte birden çok uzman
görevlendirilebilir.
(2) Bu durumda çalıĢmaları, grup baĢkanı olarak tayin edilen Kurul hizmetlerinde
görevlendirilen uzman düzenler, çalıĢmaların zamanında bitirilmesini sağlayacak önlemleri
alır.
ĠĢin devamlılığı ve devri
MADDE 21 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar baĢladıkları iĢleri ara
vermeden bizzat yapıp bitirmekle yükümlüdürler. Uzmanlar, geri bırakma zorunluluğu
doğarsa veya iĢlerin sonuçlandırılması baĢka yerlerde de araĢtırma ve inceleme yapılmasını
gerektirirse, durumu Kurul BaĢkanına bildirerek alacakları emre göre hareket ederler.
YazıĢma ve haberleĢme
MADDE 22 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar, görevleriyle ilgili
konularda resmî ve özel kurum ve kuruluĢlar ile gerçek kiĢilerle olan yazıĢmalarını Kurul
BaĢkanı aracılığıyla yapabilirler. YazıĢmalarda bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine atıf
yapılması zorunludur.
(2) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar, görevli gittikleri yerlere varıĢ ve
ayrılıĢlarını en seri haberleĢme aracı ile Kurul BaĢkanına bildirirler. Birlikte çalıĢmalarda
yazıĢma ve haberleĢmeler grup baĢkanı tarafından yapılır. YazıĢmaların elektronik posta
Ģeklinde yapılması esastır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Kurul Hizmetlerinde Görevlendirilen Uzmana Yardım Yükümlülüğü,
Raporlar ve Raporlar Üzerine Yapılacak ĠĢlemler
Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmana yardım yükümlülüğü
MADDE 23 – (1) Ġlgililer, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların görevlerine
iliĢkin her türlü talebi geciktirmeden yerine getirir ve sorularını cevaplarlar.
(2) AraĢtırma ve inceleme konularıyla ilgili Kamu kurum ve kuruluĢları ile gerçek ve
tüzel kiĢiler, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların görevlerini gereği gibi
yürütebilmelerini teminen, kendilerine görevleri süresince uygun bir yer sağlar ve diğer
önlemleri alırlar.
Raporlar
MADDE 24 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar çalıĢmalarının
neticelerini, iĢin özelliğine ve özel yönetmeliklerinde ayrıca tanımlanan kriterlere uygun rapor
halinde Kurul BaĢkanına sunmakla yükümlüdürler.
(2) Raporlarda yer alan hususlarda Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar
arasında görüĢ ayrılığına düĢülmesi halinde, söz konusu hususlar ayrıca gerekçelendirilip
imzalandıktan sonra rapora ekli olarak Kurul BaĢkanına sunulur.
Raporların konusu
MADDE 25 – (1) Raporlar, kazalardan edinilen tecrübelerle emniyetin artırılmasına
yönelik tanzim olunur. Ġdari, hukuki ya da cezai sorumluluk tespiti, Kurul hizmetlerinde
görevlendirilen uzmanlar tarafından tanzim olunan raporların konusunu oluĢturamaz.
Raporların denetimi
MADDE 26 – (1) 24 üncü maddeye göre hazırlanan raporlar yerindelik denetimine tabi
tutulamaz.
Raporlar üzerine yapılacak iĢlemler
MADDE 27 – (1) Kurul, gündemine gelen raporların tümü üzerinden değerlendirmesini
yapar ve ulaĢtırma altyapıları ile taĢımacılık faaliyetlerinin iyileĢtirilmesi ve bütün ulaĢtırma
türlerini kapsayan emniyete iliĢkin hususları karara bağlar.
(2) Raporlarda eksik görülen, tekrar araĢtırılması, ilave incelenmesi gereken hususların
bulunmasına karar verilmesi halinde, araĢtırma ve incelemenin aynı Kurul hizmetlerinde
görevlendirilen uzmanlar tarafından veya yeni Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzman
grubu tarafından yapılmasına karar verebilir.
(3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde verilen kararlar hariç, Kurul kararları yerindelik
denetimine tabi tutulamaz.
ALTINCI BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Yolluk ve diğer haklar
MADDE 28 – (1) Kurulda görev alan Bakanlık ve Bakanlık kuruluĢları personeline
herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak, Kurulun Bakanlık ve Bakanlık KuruluĢları dıĢındaki
kamu personeli olan üyelerine 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
hükümleri çerçevesinde kamu iktisadi teĢebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık
ücretin %25’i, diğer üyelerine ise %50’si tutarında ödeme yapılır. Bu ödeme Bakanlık Döner
Sermaye ĠĢletmesi bütçesinden karĢılanır.
(2) Bir Kurul üyesinin birden fazla sürekli veya geçici kurulda üyeliğinin bulunması
halinde, bu üyeye sadece bir kurul üyeliği için bu ödeme yapılır. Üyenin birden fazla yerde
üyeliğinin bulunup bulunmadığının tespitinde üyenin beyanı esas alınır.
(3) Kurul üyelerine ödeme yapılabilmesi için, üyenin ödeme dönemi olan bir aylık süre
zarfında en az bir olağan ya da olağanüstü kurul toplantısına katılması zorunludur.
(4) Kurul üyelerine, görevlerinin karĢılığında her ayın sonunda ödeme yapılır. Ġlgili
ayda yapılan olağan ya da olağanüstü toplantılara katılmayan üyelere yapılacak ödeme,
yapılan toplantı sayısıyla orantılı olarak katılmadıkları toplantı sayısı kadar eksik ödenir.
(5) Kurulda görev yapan üyelerin, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların ve
diğer personelin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine
göre Bakanlık Döner Sermaye ĠĢletmesi bütçesinden karĢılanır.
(6) Kurul üyelerinin Kurul çalıĢmalarıyla ilgili olarak uçak, otobüs ve trenle yaptıkları
seyahatlerinin yol giderleri sunacakları bilet karĢılığında kendilerine ayrıca ödenir.
Kimlik belgesi
MADDE 29 – (1) Bakanlıktan veya 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi hükmüne
istinaden Bakanlık bağlı, ilgili ve iliĢkili kuruluĢlarından Kurul hizmetlerinde geçici
görevlendirilen uzmanlara Kurul BaĢkanı ve Bakan imzalı kimlik belgesi verilir.
(2) Kimlik belgesi gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.
TaĢınır eĢyalara iliĢkin harcamalar
MADDE 30 – (1) Kurul üyeleri ile diğer çalıĢanlara bilgisayar, çanta, araĢtırma ve
incelemelerde ihtiyaç duyacakları malzeme ile tüketim malzemeleri gibi taĢınır eĢyaya iliĢkin
harcamalar Bakanlık Döner Sermaye ĠĢletmesi bütçesinden karĢılanır.
(2) TaĢınır eĢyanın muhafazası ve teslimi hususlarında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümleri uygulanır.
Kurul üyeliğinin son bulması
MADDE 31 – (1) Kurul üyesi olarak görevlendirilenlerin 657 sayılı Kanunun 48 inci
maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde
belirtilen Ģartları kaybettiklerinin öğrenilmesinden itibaren en geç onbeĢ gün içinde Kurul
BaĢkanı tarafından kurul üyeliğinin sonlandırılması için Bakan Oluru alınır ve üyenin Kurulla
iliĢiği kesilir.
(2) Kabul edilebilir mazereti olmaksızın bir yılda üst üste üç olağan veya olağanüstü
Kurul toplantısı ile bir yılda farklı zamanlarda toplam beĢ Kurul toplantısına katılmayan
üyenin Kurul üyeliğine, Kurul BaĢkanının teklifi ve Bakan Oluru ile son verilir.
Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme
Bakanı yürütür.
[R.G. 06 Mayıs 2013– 28639]
—— • ——
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2012 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Ankara
Onaltıncı Noterliği 29 Haziran 2013, Bursa Yirmibirinci Noterliği 1 Temmuz 2013 ve
Erzurum Ġkinci Noterliği 25 Haziran 2013 tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
SIRA
NO
123-
NOTERLĠĞĠN ADI
2012 YILI GAYRĠSAFĠ
GELĠRLERĠ
ANKARA
ONALTINCI
1.201.877,24.NOTERLĠĞĠ
TL.
BURSA
YĠRMĠBĠRĠNCĠ
1.618.823,95.NOTERLĠĞĠ
TL.
ERZURUM
ĠKĠNCĠ
748.294,48.NOTERLĠĞĠ
TL.
3817/1-1
[R.G. 06 Mayıs 2013 – 28639]
—— • ——
KURUL KARARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 5306
Karar Tarihi: 2/5/2013
Kurul BaĢkanlığının 30/4/2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 24/4/2013 tarih ve
20008792.47.1.10330 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile
Geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Turkland Bank A.ġ.’ye ―kıymetli maden ve
taĢların alımı, satımı veya bunların emanete alınması‖ iĢlemlerini gerçekleĢtirmesi konusunda
izin verilmesine
karar verilmiĢtir.
[R.G. 07 Mayıs 2013 – 28640]
—— • ——
GENELGE
BaĢbakanlıktan:
Konu : Yusufeli Barajı ve HES Projesi
GENELGE
2013/5
Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nce (DSĠ) yürütülmekte olan Yusufeli Barajı ve
Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi’nin belirlenen süre içerisinde tamamlanabilmesi için
aĢağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüĢtür.
1. Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında yapılacak olan kamulaĢtırma ve çevresel
faaliyetler ile inĢaat çalıĢmalarının beraber yürütülerek tamamlanabilmesi için; ilgili kamu
kurum ve kuruluĢları arasındaki iĢbirliği ve koordinasyon DSĠ tarafından sağlanacaktır. Bu
çerçevede yapılacak çalıĢmalara iliĢkin DSĠ’nin talepleri, kamu kurum ve kuruluĢları
tarafından öncelikle yerine getirilecektir.
2. Proje kapsamında yapılacak olan kamulaĢtırma ve yeniden yerleĢim çalıĢmaları için
ödeneklerin temini ve serbest bırakılma iĢlemleri, iĢlerin gecikmesine meydan verilmeyecek
Ģekilde DSĠ’ce belirlenecek iĢ programına paralel olarak yapılacaktır.
3. Proje kapsamındaki taĢınmazların kamulaĢtırılmasında; devir, tahsis, izin, irtifak,
tescil, terkin ve ferağ gibi iĢlemler, bu konuda görevli kamu kurum ve kuruluĢları, kurullar,
komisyonlar tarafından öncelikli olarak sonuçlandırılacaktır. Ayrıca, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü ve ilgili mahalli birimlerince gerekli tedbirler alınarak, kamulaĢtırma planlarının
hazırlanmasına iliĢkin bilgi ve belgelerin temini, kontrol ve tasdik iĢlemleri ile tapudaki diğer
her türlü iĢ ve iĢlemler herhangi bir gecikmeye meydan verilmeden öncelikle
sonuçlandırılacaktır.
4. Baraj göl alanında sonradan tesis edilerek hazinenin kaynak kaybına sebebiyet
verebilecek mütemmim cüzlerin (ev, sera, ağaç, kuyu vs.) önlenmesi için valilik,
kaymakamlık ve belediye tarafından gerekli bütün tedbirler geciktirilmeksizin alınacaktır.
5. Eski yerleĢim yerlerindeki kamu binaları ve sosyal donatıların yeni yerleĢim
yerlerinde yapılmasının gerekmesi durumunda söz konusu taĢınmazlar, DSĠ tarafından
mevcut yapılara herhangi bir kamulaĢtırma bedeli ödenmeden, ilgili kurum tarafından DSĠ’ye
bedelsiz olarak devredilecektir. Bu iĢlerin takibi; DSĠ, Yusufeli Kaymakamlığı ve Artvin
Valiliğince yerine getirilecektir.
6. Yeni yerleĢim yerlerinde özel mülkiyete konu taĢınmazların bulunması durumunda;
yeniden yerleĢim çalıĢmalarının aksamaması için, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yapı ĠĢleri
Genel Müdürlüğünün (YĠGM) talebi halinde, gerekli kamulaĢtırmalar DSĠ tarafından
yapılacaktır.
7. Projenin gerçekleĢtirilmesi için gerekli olan Hazinenin özel mülkiyetinde veya
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taĢınmaz, mera ve ormanlık alanlar ile diğer kamu
kurum ve kuruluĢlarına ait taĢınmazların tahsis, izin, irtifak veya terkin iĢlemlerinin hızla
yürütülebilmesi için gerekli önlemler ilgili idarelerce alınacak, bunun için gerekirse ilgili
idarelerin mahalli birimleri de yetkilendirilerek gecikmeye meydan verilmeyecektir.
8. Proje güzergâhında yapılacak kamulaĢtırmalarda; 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu
uyarınca açılacak olan davaların kısa sürede neticelenebilmesi için, ilgili kamu kurum ve
kuruluĢlarınca gerekli tedbirler alınacak, kamulaĢtırılacak taĢınmazların değer tespitine
yönelik olarak, DSĠ’nin ve mahkemelerin talep edeceği bilgi ve belgeler ilgili kamu kurum ve
kuruluĢları tarafından gerekli özen gösterilerek en kısa zamanda gönderilecektir.
9. Projeden etkilenen; karayolları, köprüler, su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru
hatları ile elektrik, haberleĢme hatları ve diğer tesislerin baraj göl alanı dıĢına taĢınmasına
iliĢkin proje ve yapım iĢleri; kendi bütçelerine konulan ödenekten karĢılanmak üzere ilgili
kurumlarca aksamaya meydan verilmeden zamanında gerçekleĢtirilecektir. Bu kapsamda DSĠ
birimleri ve diğer kurumlar tarafından talep edilecek; izin, onay, kabul gibi iĢ ve iĢlemler
öncelikle sonuçlandırılacaktır. Baraj göl alanında kalacak köy yollarının güzergâh değiĢikliği
için proje sahasındaki il özel idaresi ve valilik tarafından gerekli çalıĢmalar zamanında
yapılacak ve bu maksatla DSĠ tarafından yürütülecek proje ve uygulamaların
gerçekleĢtirilmesi için gerekli bütün tedbirler alınacaktır.
10. Proje kapsamında yapılması veya teknolojik olarak iyileĢtirilmesi gereken atık su
arıtma ve düzenli katı atık depolama tesislerinin yapımına veya iyileĢtirilmesine öncelik
verilecektir. Konuyla ilgili; izin, ödenek tahsis iĢlemleri ve diğer hususların ilgili kamu kurum
ve kuruluĢları ile yerel yönetimler tarafından süratle gerçekleĢtirilmesi sağlanacaktır. Bu
kapsamda yürütülen çalıĢmaların takibi ilgili valilikler ve kaymakamlıklar tarafından
yapılacaktır.
11. Proje kapsamında çevre mevzuatı gereğince alınması gereken izinlere iliĢkin talepler
ile bu taleplere iliĢkin verilecek görüĢler; Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca ve ilgili diğer
kamu kurum ve kuruluĢlarınca ivedilikle sonuçlandırılacaktır.
12. Proje sahasında ve baraj göl alanında kalacak taĢınır veya taĢınmaz kültür
varlıklarına konu olan buluntulara rastlanılması halinde; bu konuda gerekli çalıĢmalar, ilgili
kamu kurum ve kuruluĢlarınca koordinasyon ve iĢbirliği içerisinde ve ivedilikle
gerçekleĢtirilecektir. Proje kapsamındaki konular, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Komisyonları ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca gündemlerine alınmak
suretiyle öncelikle sonuçlandırılacaktır.
13. Yusufeli Barajı ve HES Projesi ile yeni yerleĢim yerlerinin inĢaatı için gerekli
olacak kum-çakıl, ariyet, kil ve taĢ ocaklarının hammadde üretim izni ve bu kapsamda ilgili
mevzuat gereği alınacak diğer izinler ve tahsis iĢlemlerinin süratle gerçekleĢtirilebilmesi için
gerekli iĢlemler, kamu kurum ve kuruluĢlarınca ivedilikle sonuçlandırılacaktır. Baraj inĢaatı
ve göl alanı ile yeni yerleĢim alanlarında, mevcut maden ruhsatlarının süre uzatımları ile yeni
izin ve ruhsat talepleri hususunda; DSĠ’nin görüĢü doğrultusunda iĢlem yapılacaktır.
14. Tarım arazilerinin sular altında kalacak olması sebebiyle gelir kaybına uğrayacak
hane halkı tarafından talep edilmesi halinde; iskân edildikleri yeni yerleĢim yerlerinde, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluĢlar tarafından gerekli gelir
iyileĢtirme projeleri ve uygulamaları yapılacaktır. Havzadan kaynaklanan ve Yusufeli Barajı
su kalitesini etkileme ihtimali bulunan ―tarımsal kökenli kirliliğin‖ azaltılması maksadıyla
―iyi tarım uygulamaları‖ ve çiftçi eğitimine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
öncelik verilecektir.
15. Baraj projesinden etkilenen Yusufeli Ġlçe merkezi ve köylerin iskân çalıĢmalarına
baĢlanabilmesi için; 5543 sayılı Ġskân Kanunu hükümlerine göre hak sahipliği çalıĢmaları,
YĠGM tarafından ivedilikle sonuçlandırılarak istenen iskân Ģekli ve hak sahipliği listeleri
DSĠ’ye bildirilecektir.
16. Yusufeli Ġlçesinin ve Devlet eliyle iskân isteyen köylerin yeni yerleĢim yerlerinde;
imar planı, alt yapı hizmetlerinin proje yapımları (yol, içme ve kullanma suyu, atık su arıtma
tesisi, elektrik, telekom vb.) ve buna bağlı inĢaatlar ile yeni yerleĢim yerlerinin inĢaata hazır
hale getirilmesi için gerekli kazı, dolgu, istinat duvarı gibi iĢlerin proje yapımları ve inĢaatları
ile müĢavirlik hizmetlerinin maliyeti DSĠ’ce karĢılanacaktır. Bu kapsamda yapılacak
projelendirme, inĢaat çalıĢmaları ve müĢavirlik hizmetleri Toplu Konut Ġdaresi (TOKĠ)
BaĢkanlığınca yerine getirilecektir.
17. Yusufeli Ġlçesinin yeni yerleĢim yerinde yapılacak kamu binalarının (kaymakamlık,
belediye, emniyet, jandarma komutanlığı, ilkokul, ortaokul, lise, hastane, PTT vb.) ve sosyal
donatıların (cami, sağlık ocağı, halk eğitim merkezi, spor salonu, park ve rekreasyon alanları,
mezarlık vb.) proje ve inĢaat maliyetleri; yapılan ve/veya yapılacak olan protokol
hükümlerine göre DSĠ’ce karĢılanarak TOKĠ BaĢkanlığınca inĢa edilecektir.
18. Baraj projesinden etkilenen yerleĢim yerlerinde (Yusufeli ilçe merkezi ve köyleri)
Devlet eliyle iskâna hak sahibi olanların aldıkları ve/veya alacakları kamulaĢtırma
bedellerinden TOKĠ’ce belirlenecek miktarı, ilgili mevzuat ile DSĠ, YĠGM ve TOKĠ
BaĢkanlığı arasındaki protokol hükümlerine göre TOKĠ’nin hesabına yatırılacaktır.
19. Yusufeli Ġlçesi ve köylerde kamulaĢtırılacak taĢınmazı bulunanlardan Devlet eliyle
iskâna hak sahibi olanların konutları ve iĢ yerleri; TOKĠ BaĢkanlığı tarafından yöresel
mimariye uygun olarak inĢa edilecektir. Konutların ve iĢ yerlerinin ödeme planları, TOKĠ
tarafından hazırlanarak hak sahipleri ile borçlandırma sözleĢmeleri imzalanacaktır. Proje
alanında kamulaĢtırılacak taĢınmazı olmayıp Devlet eliyle iskâna hak sahibi olanların ödeme
takvimleri; TOKĠ’nin belirleyeceği uzun vadeli borçlandırma planlarına uygun olarak
yapılacaktır. Bu kapsamda yapılacak olan borçlandırma sözleĢmelerinde geri ödemeler;
faizsiz olarak hak sahiplerinden tahsil edilecektir.
20. Yeni Yusufeli Ġlçesinde ve yeni köylerde Devlet eliyle iskâna hak sahibi olanlar için
yapılacak konut ve iĢyeri maliyetlerine; arsa bedeli, alt yapı, yeni yerin hazırlanmasında
yapılacak mühendislik hizmetlerine iliĢkin maliyetler, kamu binaları, sosyal donatılar, çevre
düzenlemesi maliyetleri ile proje ve müĢavirlik hizmetlerine ait maliyetler yansıtılmayacaktır.
Konut ve iĢyeri maliyetleri dıĢındaki söz konusu iĢlere iliĢkin maliyetler; DSĠ tarafından
TOKĠ’ye aktarılacak ödenekten karĢılanacak olup tüm proje, müĢavirlik ve inĢaat iĢleri
TOKĠ’ce yapılacaktır.
21. Yusufeli Barajı ve HES Projesinden yerleĢim yerleri tamamen veya kısmen
etkilenecek köy yerleĢim yerlerinde; iskân duyuruları ve hak sahipliği çalıĢmaları 5543 sayılı
Ġskân Kanununa göre YĠGM’ce ivedilikle sonuçlandırılacaktır. Yeni köy yerleĢim yerlerinin
seçimi; YĠGM, TOKĠ BaĢkanlığı ve DSĠ arasında yapılan ve/veya yapılacak protokole göre
tespit edilecektir.
22. Köy yerleĢim yerlerinde 5543 sayılı Ġskân Kanununa göre Devlet eliyle iskân
istemeyip fiziksel iskân isteyenler için yeni yerin; imar planı, parselasyon planı, kamu binaları
ile sosyal donatılar, saha düzenlenmesi ve tesviye iĢlemlerine ait proje ve inĢaat maliyetleri
DSĠ tarafından karĢılanarak TOKĠ BaĢkanlığınca yapılacaktır. Fiziksel iskân isteyen hak
sahiplerinin konutları hak sahipleri tarafından inĢa edilecek ya da ettirilecektir. Konut
inĢaatları için; fiziksel iskâna hak sahipleri tarafından 5543 sayılı Ġskân Kanununa göre
YĠGM’den kredi talebinde bulunulabilecektir. Söz konusu konut kredilerinin temini ve hak
sahiplerine ödenmesi iĢlemleri YĠGM’ce yapılacaktır.
23. Yusufeli Barajı ve HES Projesi ile ilgili olarak, BaĢbakanlığın 7/3/2007 tarihli ve
2670 sayılı yazısı ile teĢkil edilen Koordinasyon Kurulu, DSĠ Genel Müdürlüğünün
koordinatörlüğünde; ĠçiĢleri Bakanlığı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
TOKĠ BaĢkanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, YĠGM, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Ġller Bankası
(ĠLBANK) ve Artvin Valiliği temsilcilerinin katılımı ile görevini sürdürecektir. Ġhtiyaç
duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluĢları da DSĠ tarafından Kurul toplantılarına
çağrılabilecektir.
24. Yukarıda ifade edilen hususlar haricinde; proje ile ilgili her türlü plan, proje, yapım
ve detay çalıĢmaları sırasında, iĢlerin hızlı ve eksiksiz bir Ģekilde yerine getirilmesi için; DSĠ
merkez birimleri, DSĠ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü, DSĠ’nin görev ve yetki vereceği
diğer taĢra birimleri ile idare adına iĢ yapan gerçek ve tüzel kiĢilere bütün kamu kurum ve
kuruluĢları tarafından gerekli destek ve yardım sağlanacaktır.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
[R.G. 08 Mayıs 2013– 28641]
—— • ——
ATAMA KARARI
Karar Sayısı : 2013/4699
Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı Ģahısların karĢılarında belirtilen
görevlere atanması; ĠçiĢleri Bakanlığının 2/5/2013 tarihli ve 11664 sayılı yazısı üzerine,
10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/5/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
BaĢbakan Yardımcısı
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıGençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Liste için tıklayınız.
[R.G. 09 Mayıs 2013– 28642]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
TARĠH
: 3/5/2013
KARAR NO : 2013/75
KONU
: Fenerbahçe-KalamıĢ Yat Limanı
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca;
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 11/4/2013 tarih ve 3223 sayılı yazısına istinaden,
1. Kurulumuzun 7/3/2011 tarih ve 2011/17 sayılı Kararının 1. Maddesinin; ―Ġstanbul Ġli,
Kadıköy Ġlçesi, ZühtüpaĢa Mahallesi, KalamıĢ-Fener Caddesi mevkiinde bulunan ve ekli
krokide sınırları belirtilen 115.821,84 m2 yüzölçümlü dolgu alanı ve 319.306,74 m2
yüzölçümlü deniz yüzeyi (iki adet yat limanı) olmak üzere toplam 435.128,58 m2 yüzölçümlü
devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanın özelleĢtirme kapsam ve programına alınmasına‖
Ģeklinde revize edilmesine,
2. Ġstanbul Ġli, Kadıköy Ġlçesi, ZühtüpaĢa Mahallesi sınırları içinde; KalamıĢ-Fener
Caddesi mevkiinde bulunan Fenerbahçe-KalamıĢ Yat Limanı alanını da kapsayan özelleĢtirme
kapsam ve programındaki Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ.’ye ait 274 ada, 1 no’lu parsel
ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlardan oluĢan toplam 436.263,58 m²’lik alana
(deniz yüzeyi alanı da dahil) yönelik ―Yat Limanı Alanı (Emsal:0.13; çatı dahil olmak üzere
Hmax:7.50 m)‖ ve ―Balıkçı Barınağı Alanı‖ Kararı getirilmesine iliĢkin ÖzelleĢtirme Ġdaresi
BaĢkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli
Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planının onaylanmasına,
3. Onaylanan Ġmar Planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ve Kadıköy Belediye BaĢkanlığına
gönderilmesine,
karar verilmiĢtir.
Ekleri için tıklayınız.
[R.G. 09 Mayıs 2013 – 28642]
—— • ——
TEBLĠĞLER
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
TARĠH
: 3/5/2013
KARAR NO
: 2013/79
KONU
: Kastamonu Ġli, TaĢköprü Ġlçesi, Ethem Mah. (164 ada 136 nolu parsel)
Ġmar Planı DeğiĢikliği
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca;
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 3/4/2013 tarih ve 2860 sayılı yazısına istinaden;
1- Mülkiyeti özelleĢtirme kapsam ve programında bulunan Tekel Tütün, Tütün
Mamulleri, Tuz ve Alkol ĠĢletmeleri A.ġ. adına kayıtlı Kastamonu Ġli, TaĢköprü Ġlçesi, Ethem
Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 83.681,64 m2 yüzölçümlü 164 ada 136 nolu parsele
―Konut Alanı (Emsal:1.00, Hmax: 5 kat), Dini Tesis Alanı (Emsal:0.60, Hmax: Serbest), Spor
Tesis Alanı, Sosyal Kültürel Tesis Alanı (Emsal:0.60, Hmax: 10.50 metre), Ticaret Alanı
(Emsal:1.00, Hmax: 5 kat), Park Alanı ve Yol‖ fonksiyonu önerilmesine iliĢkin ÖzelleĢtirme
Ġdaresi BaĢkanlığınca hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğinin onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için TaĢköprü Belediye BaĢkanlığına gönderilmesine karar verilmiĢtir.
Haritalar için tıklayınız.
[R.G. 10 Mayıs 2013– 28643]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
TARĠH
: 3/5/2013
KARAR NO
: 2013/80
KONU
: Ġzmir, Kınık Ġlçesi, Poyracık Beldesi (109 ada 3 nolu parsel)
Ġmar Planı DeğiĢikliği
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca;
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 3/4/2013 tarih ve 2861 sayılı yazısına istinaden;
1- Mülkiyeti özelleĢtirme kapsam ve programında bulunan Tekel Tütün, Tütün
Mamulleri, Tuz ve Alkol ĠĢletmeleri A.ġ. adına kayıtlı Ġzmir Ġli, Kınık Ġlçesi, Poyracık
Beldesi sınırları içerisinde yer alan 23.651,38 m2 yüzölçümlü 109 ada 3 nolu parsele ―Konut
DıĢı Kentsel ÇalıĢma Alanı (Emsal:1.50, Hmax: 15.50), Konut Alanı (Emsal:1.50, Hmax:
15.50), Park Alanı ve Yol‖ fonksiyonu önerilmesine iliĢkin ÖzelleĢtirme Ġdaresi
BaĢkanlığı’nca hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğinin onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için Poyracık Belediye BaĢkanlığına gönderilmesine karar verilmiĢtir.
Haritalar için tıklayınız.
[R.G. 10 Mayıs 2013 – 28643]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
TARĠH
: 3/5/2013
KARAR NO
: 2013/81
KONU
: Antalya Ġli, Alanya Ġlçesi, Kargıcak Beldesi (225 ada 8 nolu parsel)
Ġmar Planı DeğiĢikliği
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca;
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 3/4/2013 tarih ve 2859 sayılı yazısına istinaden;
1- Antalya Ġli, Alanya Ġlçesi, Kargıcak Beldesi sınırları içerisinde Maliye Hazinesine ait
46.592,19 m² yüzölçümlü 225 ada 8 no.lu parsele ―Turizm Tesis Alanı (E:1.00, Hmaks: 5 kat)
ve Yol‖ fonksiyonu önerilmesine iliĢkin ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı’nca hazırlanan,
1/5000 ve 1/1000 ölçekli Mevzii Ġmar Planının onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için Kargıcak Belediye BaĢkanlığına gönderilmesine karar verilmiĢtir.
Haritalar için tıklayınız.
[R.G. 10 Mayıs 2013 – 28643]
—— • ——
YARDIM KAMPANYASI
Sivas E Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumu ġoförü iken geçirmiĢ olduğu trafik
kazası sonucunda hayatını kaybeden, Yunus Emre SELVĠ’nin Ailesine
Yardım Kampanyası Düzenlenmesi Hakkında.
T.Vakıflar Bankası T.A.O
Sivas ġubesi
Hesap No: TR660001500158007300891546
[ 10 Mayıs 2013]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Maliye Bakanlığından:
MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ
(SIRA NO: 354)
MADDE 1 – 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli
Emlak Genel Tebliğinin (Sıra No: 313) ―XIII. 4706 SAYILI KANUNUN 5 ĠNCĠ
MADDESĠNE GÖRE SATIġI AMACIYLA BELEDĠYELERE TAġINMAZ DEVĠR
ĠġLEMLERĠ‖ bölümünün ―D) Devir‖ baĢlıklı alt bölümünün ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(2) TaĢınmazların belediyeye devri sırasında, devredilen taĢınmazların tapu kütüğünün
beyanlar hanesine örneği (Ek-24)’te yer alan yazı ile; ―taĢınmazın haczedilemeyeceğine,
üzerinde üçüncü kiĢiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemeyeceğine, devredilen
taĢınmazların belediyece satıĢı halinde, satıĢ bedelinin tamamı tahsil edilmeden veya taksitli
satıĢlarda kalan taksit tutarı ile kanunî faizleri karĢılayacak miktarda kesin ve süresiz banka
teminat mektubu defterdarlık veya malmüdürlüğüne verilmeden ya da taĢınmazın üzerinde
Hazine lehine ipotek tesis edilmeden alıcısı adına tapuda devir iĢleminin yapılamayacağına,
taĢınmazın belediye adına tapuya tescil edildiği tarihten itibaren üç yıl içinde satılamadığı
takdirde, belediyenin muvafakatine ve hükme gerek olmaksızın Hazine adına resen tescil
edileceğine‖ dair Ģerh konulacaktır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-24 ekteki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Ek-24
T.C.
........................ VALĠLĠĞĠ / KAYMAKAMLIĞI
DEFTERDARLIĞI / MALMÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
:
.............................. TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE
…………...................
.................... Ġli, ................ Ġlçesi, .................... Köyünde/Mahallesinde bulunan
Hazineye ait ........... pafta ............ ada ............ parsel numaralı ....................... m2 yüzölçümlü
taĢınmaz, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait TaĢınmaz Malların Değerlendirilmesi
ve Katma Değer Vergisi Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci
maddesinin altıncı fıkrası gereğince .............................................. Belediyesine, öncelikle
üzerindeki yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel
hükümlere göre değerlendirilmek üzere bedelsiz olarak devredilmiĢ olup, bu taĢınmazın
ferağını vermeye .......................................................... yetkili kılınmıĢtır.
Yukarıda belirtilen taĢınmazın tapuda .................................................. Belediyesi adına
tescil edilmesini ve tapu kütüğünün beyanlar hanesine;
―ĠĢ bu taĢınmaz haczedilemez ve üzerinde üçüncü kiĢiler lehine herhangi bir sınırlı ayni
hak tesis edilemez. TaĢınmazın satılması durumunda, satıĢ bedelinin tamamı tahsil edilmeden
veya taksitli satıĢlarda kalan taksit tutarı ile kanunî faizleri karĢılayacak miktarda kesin ve
süresiz banka teminat mektubu defterdarlık veya malmüdürlüğüne verilmeden ya da
taĢınmazın üzerinde Hazine lehine ipotek tesis edilmeden ....................................
Belediyesince alıcısı adına tapuda devir iĢlemi yapılamaz. TaĢınmaz, Belediye adına tapuya
tescil edildiği tarihten itibaren üç yıl içinde satılamadığı takdirde, Belediyenin muvafakatine
ve hükme gerek olmaksızın Hazine adına resen tescil edilir.‖
ġeklinde Ģerh konulmasını arz/rica ederim.
[R.G. 11 Mayıs 2013 – 28644]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
TARĠH
: 10/5/2013
KARAR NO
: 2013/82
KONU
: Dicle Elektrik Dağıtım A.ġ.nin ÖzelleĢtirilmesi
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca;
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare)’nın 15/4/2013 tarih ve 3357 sayılı yazısı ile
Kurulumuza sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinde;
Kurulumuzun 2/4/2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleĢtirme programına alınan
ve 7/11/2005 tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile özelleĢtirme stratejisi belirlenen Türkiye
Elektrik Dağıtım A.ġ. (TEDAġ)’nin, Dicle Elektrik Dağıtım A.ġ.deki %100 oranındaki
hissesinin özelleĢtirilmesi ile ilgili olarak,
15/3/2013 tarihinde yapılan ihale sonucu, Ġhale Komisyonunca;
TEDAġ’ın bağlı Ģirketi olan Dicle Elektrik Dağıtım A.ġ.deki TEDAġ’a ait %100
oranındaki hissenin;
- 387.000.000 (Üçyüzseksenyedimilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren
ĠĢkaya Doğu Ortak GiriĢim Grubuna Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, ĠĢkaya Doğu
Ortak GiriĢim Grubunun sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine,
- ĠĢkaya Doğu Ortak GiriĢim Grubunun sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 385.000.000 (ÜçyüzseksenbeĢmilyon) ABD
Doları bedelle ikinci teklifi veren Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.ġ.ye Ġhale ġartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.ġ.nin sözleĢmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine
irat kaydedilmesine,
- Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.ġ.nin sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 371.000.000 (ÜçyüzyetmiĢbirmilyon) ABD
Doları bedelle üçüncü teklifi veren Mes A.ġ.-Ġskur A.ġ. Ortak GiriĢim Grubuna Ġhale
ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mes A.ġ.-Ġskur A.ġ. Ortak GiriĢim Grubunun
sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,
Ģeklinde verilen kararın onaylanmasına,
- SatıĢ sözleĢmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile satıĢ sözleĢmesinin
imzalanması, satıĢ ve devir ile ilgili iĢlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Ġdarenin yetkili
kılınmasına,
Karar verilmiĢtir.
[R.G. 11 Mayıs 2013 – 28644]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
TARĠH
: 10/5/2013
KARAR NO
: 2013/83
KONU
: Vangölü Elektrik Dağıtım A.ġ.nin ÖzelleĢtirilmesi
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca;
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare)’nın 15/4/2013 tarih ve 3356 sayılı yazısı ile
Kurulumuza sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinde;
Kurulumuzun 2/4/2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleĢtirme programına alınan
ve 7/11/2005 tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile özelleĢtirme stratejisi belirlenen Türkiye
Elektrik Dağıtım A.ġ. (TEDAġ)’nin, Vangölü Elektrik Dağıtım A.ġ.deki %100 oranındaki
hissesinin özelleĢtirilmesi ile ilgili olarak,
15/3/2013 tarihinde yapılan ihale sonucu, Ġhale Komisyonunca;
TEDAġ’ın bağlı Ģirketi olan Vangölü Elektrik Dağıtım A.ġ.deki TEDAġ’a ait %100
oranındaki hissenin;
- 118.000.000 (Yüzonsekizmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren
Türkerler ĠnĢaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.ġ.ye Ġhale ġartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Türkerler ĠnĢaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve
Sanayi A.ġ.nin sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine,
- Türkerler ĠnĢaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.ġ.nin
sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde 117.000.000 (Yüzonyedimilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Özyazıcı
ĠnĢaat-Doğu Otomotiv Ortak GiriĢim Grubuna Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Özyazıcı ĠnĢaat-Doğu Otomotiv Ortak GiriĢim Grubunun sözleĢmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat
kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,
Ģeklinde verilen kararın onaylanmasına,
- SatıĢ sözleĢmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile satıĢ sözleĢmesinin
imzalanması, satıĢ ve devir ile ilgili iĢlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Ġdarenin yetkili
kılınmasına,
Karar verilmiĢtir.
[R.G. 11 Mayıs 2013 – 28644]
—— • ——
Adalet Bakanlığından :
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF noterlikler
münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF,
ĠKĠNCĠ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLĠK BELGESĠ
SAHĠPLERĠNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya
bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları gerekmektedir.
BaĢvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin baĢvuru
dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık
raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruĢturma ya da disiplin cezası olup,
olmadığına iliĢkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet BaĢsavcılıklarından
temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde tamamlamayan kiĢilerin istemi dikkate alınmaz.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler ve ekleri baĢvurma
süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde dikkate alınmaz.
Aynı kanunun değiĢik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiĢ sayılacaktır.
Ġlan olunur.
SIRA NO: NOTERLĠĞĠN
ADI
1- AYAġ NOTERLĠĞĠ
2- BAYAT NOTERLĠĞĠ
3- BAYINDIR NOTERLĠĞĠ
4BĠNGÖL
NOTERLĠĞĠ
ĠLĠ
ANKARA
ÇORUM
ĠZMĠR
BĠRĠNCĠ
2012 YILI
GAYRĠSAFĠ
GELĠRĠ
92.282,30.-TL.
68.831,32.-TL.
172.196,38.-TL.
304.817,26.-TL.
5- CUMAYERĠ NOTERLĠĞĠ
6- ÇAL NOTERLĠĞĠ
7- ÇĠFTELER NOTERLĠĞĠ
8- ELMADAĞ NOTERLĠĞĠ
9- FOÇA NOTERLĠĞĠ
10- GÖKSUN NOTERLĠĞĠ
11- GÜLġEHĠR NOTERLĠĞĠ
DÜZCE
DENĠZLĠ
ESKĠġEHĠR
ANKARA
ĠZMĠR
KAHRAMANMARAġ
NEVġEHĠR
12- GÜNDOĞMUġ NOTERLĠĞĠ
ANTALYA
13- GÜNEY NOTERLĠĞĠ
14- HASSA NOTERLĠĞĠ
15- MANYAS NOTERLĠĞĠ
16- MURATLI NOTERLĠĞĠ
17- OVACIK NOTERLĠĞĠ
18- PALU NOTERLĠĞĠ
19- SÖĞÜTLÜ NOTERLĠĞĠ
20- TOMARZA NOTERLĠĞĠ
DENĠZLĠ
HATAY
BALIKESĠR
TEKĠRDAĞ
TUNCELĠ
ELAZIĞ
SAKARYA
KAYSERĠ
123.720,22.-TL.
131.683,69.-TL.
120.249,47.-TL.
322.387.45.-TL.
228.696,61.-TL.
209.220,92.-TL..
105.920,59.-TL.
10.723,71.-TL.
36.521,91.-TL.
128.336,07.-TL.
116.481,31.-TL.
243.992,82.-TL.
16.150.92.-TL.
42.165,61.-TL.
39.610,30.-TL.
80.108,89.-TL.
4011/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2012 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Bursa Onyedinci
Noterliği 5 Temmuz 2013, Beyoğlu Onuncu Noterliği 6 Temmuz 2013 ve Adana Birinci
Noterliği 7 Temmuz 2013 tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
SIRA NO: NOTERLĠĞĠN ADI
1- ADANA BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
2- BEYOĞLU ONUNCU NOTERLĠĞĠ
3- BURSA ONYEDĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
2012 YILI GAYRĠSAFĠ
GELĠRLERĠ
1.053.606,39.-TL.
1.452.545,16.-TL.
1.152.334,12.-TL.
4012/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN BU NOTERLĠKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren
bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Ġlan olunur.
SIRA NO: NOTERLĠĞĠN ADI
1- BEYOĞLU DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
2- BEYOĞLU YĠRMĠALTINCI NOTERLĠĞĠ
3BEYOĞLU
YĠRMĠDOKUZUNCU
2012 YILI GAYRĠSAFĠ
GELĠRĠ
1.988.348,51.-TL.
918.525,14.-TL.
725.682,89.-TL.
NOTERLĠĞĠ
4- ĠSTANBUL ONBEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
5- SAKARYA ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
488.005,43.-TL.
817.368,15.-TL.
4013/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ĠKĠNCĠ SINIF noterlikler
münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
VE ĠKĠNCĠ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına
baĢvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Ġlan olunur.
SIRA NO: NOTERLĠĞĠN ADI
1AFYONKARAHĠSAR
ĠKĠNCĠ
NOTERLĠĞĠ
2- CEYHAN ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
3- ÇERKEZKÖY ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
4- DÜZCE ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
5- EDREMĠT BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
2012 YILI GAYRĠSAFĠ
GELĠRĠ
334.211,25.-TL.
23.792,01.-TL.
267.449,74.-TL.
484.019,50.-TL.
456.720,09.-TL.
6- KASTAMONU BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
7- KIRIKHAN BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
8- SEYDĠġEHĠR NOTERLĠĞĠ
9- YOZGAT BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
432.441,36.-TL.
596.740,29.-TL.
418.208,45.-TL.
468.291,11.-TL.
4014/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLĠKLER
2011 yılı tahmini gayrisafi geliri 100.000.-TL. olan, Abdurrahman Ökten Caddesinin
Höyük Caddesi (51. Cadde) ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak Sağlık Sokakla kesiĢtiği yere,
buradan devamla Sağlık Sokağın Ökten Sokakla kesiĢtiği yere buradan devamla bu sokağın
Meltem Sokakla birleĢtiği yere buradan devamla Meltem Sokağın Dar Sokakla kesiĢtiği yere,
buradan devamla bu sokağın ġehit Kamil Caddesi ile birleĢtiği yere, buradan devamla ġehit
Kamil Caddesinin Dere Sokakla kesiĢtiği yere, buradan devamla Dere Sokağın Papatya
Sokakla kesiĢtiği yerden devamla Papatya Sokağın ve devamındaki Höyük Caddesinin
Abdurrahman Ökten Caddesi ile kesiĢtiği yer ile çevreli alan içerisinde ve Abdurrahman
Ökten Caddesinin belirtilen bölümünün her iki cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde ihdas bölgesi bulunan muhdes üçüncü sınıf Silopi Dördüncü
Noterliği münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF,
ĠKĠNCĠ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLĠK BELGESĠ
SAHĠPLERĠNDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
BaĢvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin baĢvuru
dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık
raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruĢturma ya da disiplin cezası olup,
olmadığına iliĢkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet BaĢsavcılıklarından
temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde tamamlamayan kiĢilerin istemi dikkate alınmaz.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde dikkate alınmaz.
Ġlan olunur.
4015/1-1
[R.G. 11 Mayıs 2013 – 28644]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı
: 2012/40
Karar Sayısı : 2012/158
Karar Günü : 18.10.2012
ĠTĠRAZ YOLUNA BAġVURAN : Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
ĠTĠRAZIN KONUSU : 22.5.2003 günlü, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun 3. maddesinin,
15.5.2008 günlü, 5763 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiĢtirilen ikinci fıkrasının “Ġtiraz
üzerine verilen kararlar kesindir.” biçimindeki beĢinci cümlesinin, Anayasa’nın 2., 36. ve
49. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.
I- OLAY
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettiĢleri tarafından yapılan inceleme
sonucunda düzenlenen rapora karĢı 4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun 3. maddesine dayanılarak yerel
mahkemede açılan davanın kabulüne iliĢkin kararın temyiz edilmesi üzerine itiraz konusu
kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, iptali için
baĢvurmuĢtur.
II- ĠTĠRAZIN GEREKÇESĠ
BaĢvuru kararının gerekçe bölümü Ģöyledir:
“...
1.
GENEL
OLARAK
ASIL
ĠġVEREN-ALT
ĠġVEREN
ĠLĠġKĠSĠ
VE
SINIRLANDIRILMASI
Çağımızda ekonomik ve teknolojik geliĢmeler, küresel pazarın rekabet koĢulları
iĢletmeleri mal veya hizmet üretimlerini kendi iĢçileriyle değil, baĢka iĢverenlerin iĢçileri
aracılığıyla gerçekleĢtirme yöntemlerini kullanmaya itmiĢtir. Alt iĢverene iĢ gördürme de bu
yöntemlerden biridir. ĠĢverenler yönünden bu tür yöntemlere baĢvurma “giriĢim özgürlüğü”
kapsamında düĢünülürse de, bu uygulama sonucunda alt iĢveren iĢçileri çoğunlukla sendikal
örgütlenme ve toplu sözleĢme düzeninin dıĢına itilmekte, daha ağır çalıĢma koĢullarına tabi
tutulmakta ve çok düĢük ücret ve sosyal yardımlarla çalıĢtırılmaktadır. Böylece ĠĢ Hukuku
kurallarının alt iĢveren iĢçileri açısından çok fazla bir anlam ve etkinliği söz konusu
olamamaktadır. DoğuĢ sebebi iĢçiyi korumak olan ĠĢ Hukuku, sermaye karĢısında emeğin ve
örgütlenmenin etkisini zayıflatan bu uygulamanın sınırlandırılması ihtiyacını hissetmiĢtir.
4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun 2. maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında, iĢçi haklarını
sınırlandıran ve kullanılamaz hale getiren kötüniyetli uygulamaları önlemek amacıyla asıl
iĢveren-alt iĢveren iliĢkisinin kurulma Ģartlarına, muvazaa ölçütlerine ve bunlara aykırılığın
yaptırımına yer verilmiĢtir.
4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun 2. maddesinin altıncı fıkrasında asıl iĢveren-alt iĢveren
iliĢkisi; “bir iĢverenden, iĢyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine iliĢkin yardımcı
iĢlerinde veya asıl iĢin bir bölümünde iĢletmenin ve iĢin gereği ile teknolojik nedenlerle
uzmanlık gerektiren iĢlerde iĢ alan ve bu iĢ için görevlendirdiği iĢçilerini sadece bu iĢyerinde
aldığı iĢte çalıĢtıran diğer iĢveren ile iĢ aldığı iĢveren arasında kurulan iliĢki” olarak
tanımlanmıĢtır.
Aynı maddenin yedinci fıkrasında “Asıl iĢverenin iĢçilerinin alt iĢveren tarafından iĢe
alınarak çalıĢtırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o
iĢyerinde çalıĢtırılan kimse ile alt iĢveren iliĢkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl
iĢveren alt iĢveren iliĢkisinin muvazaalı iĢleme dayandığı kabul edilerek alt iĢverenin iĢçileri
baĢlangıçtan itibaren asıl iĢverenin iĢçisi sayılarak iĢlem görürler. ĠĢletmenin ve iĢin gereği
ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iĢler dıĢında asıl iĢ bölünerek alt iĢverenlere
verilemez” kuralına yer verilmiĢtir.
Asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkisi konusunda Kanunda öngörülen yasal sınırlamalar; “asıl
iĢverenin iĢçilerinin alt iĢveren tarafından iĢe alınarak çalıĢtırılmaya devam ettirilmesi
suretiyle haklarının kısıtlanamayacağına”, “daha önce asıl iĢveren tarafından o iĢ yerinde
çalıĢtırılan kimse ile alt iĢveren iliĢkisi kurulamayacağına” ve “iĢletmenin ve iĢin gereği ile
teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iĢler dıĢında asıl iĢin bölünerek alt iĢverenlere
verilemeyeceğine” iliĢkindir. Buna göre asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkisinin geçerliliği kanunda
belirtilen unsurları taĢımasına bağlıdır. Maddenin yedinci fıkrasında asıl iĢveren-alt iĢveren
iliĢkisine iliĢkin örnekleme yoluyla muvazaa kriterlerine yer verilmiĢ ve iliĢkinin muvazaaya
dayanması halinde alt iĢveren iĢçisinin baĢlangıçtan itibaren asıl iĢverenin iĢçisi sayılarak
iĢlem göreceği düzenlenmiĢtir.
4857 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen hükümleri ekonomik ve teknolojik geliĢmelerin
bir zorlaması olarak, iĢletmelere alt iĢverenlere iĢ gördürme imkânı tanırken, iĢçilerin
korunması amacıyla önemli güvenceler ve sınırlamalar da içermekte, bu istihdam modelinin
ĠĢ Hukukunda temel bir kural değil, bir istisna olarak değerlendirildiğini ortaya koymaktadır.
...
3. ANAYASAYA AYKIRILIK NEDENLERĠ
a. Sosyal Devlet Ġlkesi Yönünden
Anayasa’nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir hukuk devleti olduğu
belirtilmiĢtir.
Sosyal devlet, vatandaĢların sosyal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenen, onlara asgari
bir yaĢam düzeyi sağlamayı ödev bilen, sosyal ve ekonomik hayata müdahale yoluyla, sınıf
çatıĢmalarını yumuĢatan ve milli bütünleĢmeyi sağlamaya çalıĢan bir devlet anlayıĢıdır.
Sosyal devletin baĢta gelen amaçlarından birisi toplumdaki sosyal ve ekonomik
dengesizlikleri azaltmaktır.
Anayasa Mahkemesinin 23.05.1972 tarih ve 2-28 sayılı kararında da belirtildiği üzere
sosyal devlet, güçsüzleri güçlüler karĢısında koruyarak gerçek eĢitliği yani sosyal adaleti ve
böylece sosyal dengeyi sağlamakla yükümlü devlettir.
4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun 2. maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarına aykırı olarak
kurulan veya muvazaaya dayalı asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkileri iĢçiyi mağdur etmeye
yöneliktir. ĠĢveren karĢısında ekonomik ve sosyal açıdan güçsüz durumdaki iĢçiyi mağdur
etmeye yönelik kanuna aykırı veya muvazaalı iĢlemlere karĢı hak arama yolunu kapatan 3.
maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Ġtiraz üzerine verilen kararlar kesindir” cümlesi
Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen sosyal devlet ilkesine uygun düĢmemektedir.
b. ÇalıĢma Hakkı Yönünden
Anayasanın 49. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çalıĢma, herkesin hakkı ve
ödevidir” hükmü ile çalıĢma hakkı, Anayasa ile güvence altına alınmıĢtır.
Maddenin ikinci fıkrasında “Devlet, çalıĢanların hayat seviyesini yükseltmek, çalıĢma
hayatını geliĢtirmek için çalıĢanları ve iĢsizleri korumak, çalıĢmayı desteklemek, iĢsizliği
önlemeye elveriĢli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalıĢma barıĢını sağlamak için gerekli
tedbirleri alır” hükmü ile devlete çalıĢma hakkının gerçekleĢtirilmesi sorumluluğu verilmiĢ
bulunmaktadır. Buna göre devlet, çalıĢanları koruyacak, iĢsizliği önleyecek ve iĢçi-iĢveren
iliĢkilerinde çalıĢma barıĢını sağlayacak önlemleri alacaktır.
Anayasa’nın 48/2 hükmüne göre devlet, çalıĢanların hayat seviyesini yükseltmek ve
çalıĢma hayatını geliĢtirmek üzere giriĢim özgürlüğünü özüne dokunmamak Ģartıyla eĢitlik
ilkesini de göz önünde tutarak sınırlandırabilecektir. Bu anlamda çalıĢma hakkı, çalıĢma ve
sözleĢme özgürlüğüne getirilecek kayıtlamaları da haklı kılarken aynı zamanda onları
sınırlandırır.
ÇalıĢma hakkı, iĢ bulma hakkını, yaĢa, cinsiyete ve güce uymayan iĢlerde çalıĢtırılmama
hakkını, iĢe almada ırk, renk, cinsiyet, inanç, siyasal düĢünce ayrımcılığı yapılmama hakkını,
istediği alan ve iĢte çalıĢma hakkını içerir. Bu hakların kullanılabilmesi devlete, istihdam
olanaklarının yaratılması, eğitim hakkı, iĢ güvencesi ve koruyucu standartların sağlanması,
çalıĢma yaĢamında belirli bir gelir güvencesi sağlanması, iĢçi sağlığı ve güvenliğinin
sağlanması, iĢçilerin örgütlenme hakkının sağlanması, iĢsizliğe ve iĢgücünün toplumsal
risklere karĢı korunmasını içeren uygun mevzuatın hazırlanması yükümlülüğünü vermektedir.
ÇalıĢma hakkı olumlu edim gerektiren ve bu konuda daha çok devleti sorumluluk altına
sokan bir hak niteliği taĢıdığından, bu hakkı zayıflatan muvazaalı iĢveren uygulamalarına
karĢı kanun yollarını kapatan 4857 sayılı Kanun’un 3. maddesinin yukarıda belirtilen cümlesi
Anayasa’nın 49. maddesine aykırı düĢmektedir.
Öte yandan, mahkemenin verdiği (muvazaanın varlığı veya yokluğu hakkındaki) kesin
hüküm, bu davanın tarafları olmayan kiĢiler yönünden kesin hüküm ve kesin delil oluĢturmaz.
Bu nedenle iĢ müfettiĢinin muvazaa tespitine karĢı açılan itiraz davası sonucunda muvazaa
bulunmadığına yönelik verilecek karar, iĢçinin, asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkisinin kanuna
aykırı veya muvazaaya dayalı olduğu iddiasıyla asıl iĢverene karĢı iĢe iade veya alacak
davası açmasına engel teĢkil etmemektedir. Aynı Ģekilde sendikanın toplu iĢ sözleĢmesi
yapmak için açacağı yetki tespiti v.b. davalarda da kesin hüküm ve kesin delil
oluĢturmayacaktır. Ne var ki, itiraz davasında verilen hükmün, tarafları farklı diğer bir
davada (kesin hüküm ve kesin delil değil), kuvvetli bir takdiri delil teĢkil etmesi mümkündür.
ĠĢçinin tarafı olmadığı bir davada oluĢan kuvvetli takdiri delilin aleyhine sonuç doğurması
göz önünde bulundurulduğunda iĢ mahkemesince verilen kararın kesin olması anayasal
güvenceye sahip çalıĢma hakkını zayıflatıcı ve hatta ortadan kaldırıcı niteliktedir.
c. Hak Arama Özgürlüğü Yönünden
Anayasamızın 36. maddesinde hak arama özgürlüğü düzenlenmiĢtir. Buna göre
“Herkes, meĢru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı
veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir. Hiç bir mahkeme, görev ve yetkisi
içindeki davaya bakmaktan kaçamaz.”
Anayasa’nın sözü edilen maddesi bireylerin sahip oldukları hak ve özgürlüklerin
korunmasını sağlamaya yöneliktir. Bireyler anayasamızca kendilerine tanınan haklarını
meĢru yollardan arama hürriyetine sahiptir.
Hak ve özgürlüklerin güvenceye kavuĢturulması, hak arama yollarının sayısının
artırılması, ulaĢılmasının kolaylaĢtırılması ve etkinleĢtirilmesi ile sağlanabilir.
Hak arama özgürlüğü ve hak arama yollarının yokluğu, diğer hak ve özgürlüklerin
sadece teoride kalmasına neden olur. Bu yönüyle hak arama özgürlüğü koruyucudur.
Koruyuculuk özelliği sayesinde hak arama hürriyeti tüm hakların yaĢama geçirilmesini
sağlar.
YaĢam hakkı, çalıĢma hakkı, seçme ve seçilme hakkı, çevre hakkı gibi haklar hak arama
özgürlüğü ile doğrudan ilgilidir. Zira bu hakların birisi ihlal edilirse her halde hak arama
özgürlüğü söz konusu olacaktır.
Yukarıda belirtildiği üzere 4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun 2. maddesinin 6 ve 7. maddesine
aykırı olarak kurulan veya muvazaaya dayanan asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkileri iĢçinin daha
düĢük ücret ve sosyal yardımlarla çalıĢmasına, iĢ güvencesinin zayıflamasına, daha ağır
çalıĢma koĢullarına tabi tutulmasına, sendikal örgütlenme ve toplu iĢ sözleĢmesi düzeninin
dıĢına itilmesine neden olmaktadır. Muvazaanın tarafları “asıl iĢveren” ile “alt iĢveren”dir.
4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun 3. maddesi gereğince muvazaa tespit eden iĢ müfettiĢinin raporuna
karĢı iĢ mahkemesinde açılan itiraz davasında iĢçi yer almamaktadır. ĠĢçinin taraf olarak yer
almadığı ve delil sunma imkânından yoksun bulunduğu bir yargılama sonucunda muvazaa
bulunmadığına yönelik mahkeme kararının kesin olduğunun kabulü, iĢverene kanuna aykırı
uygulaması için adeta “ruhsat” anlamına gelecektir.
Davalarda asıl olan, ilk derece mahkemelerinin verdikleri kararlara karĢı, menfaati
olan tarafın kanun yoluna baĢvurmasıdır. Kanun yoluna baĢvurma, hak arama özgürlüğünün
ayrılmaz bir parçasıdır. Kural bu olmakla birlikte, istisnaî bazı durumlarda ilk derece
mahkemelerinin verdiği kararların kesin olduğu yolunda kanunlarda (örneğin HMK
m.341/f.2) hüküm yer almaktadır. Kanun koyucunun ĠĢ Kanunun 3. maddesinin ikinci
fıkrasının getirdiği itiraz davası bakımından da bu yönde yeni bir istisna kabul ettiği
anlaĢılmakta ise de, itiraz davasının konusu, niteliği itibariyle iĢçi - iĢveren ve hatta ülke
ekonomisi bakımından çok önemli sonuçlar doğurmakta olduğundan, “istisna” olmaya
müsait değildir (Bkz. Ejder YILMAZ, “Alt ĠĢverenlik ĠliĢkisinin Muvazaalı Olduğunu Tespit
Eden ĠĢ MüfettiĢi Raporuna KarĢı Ġtiraz Davası”, Çimento ĠĢveren, Çimento Endüstrisi
ĠĢverenleri Sendikası Dergisi, Cilt 23, Sayı:1, Ocak 2009, s.20).
Ġtiraz davasının üst mahkemeye gitmesine izin verilmemesi, ilk derece mahkemesinin
yanlıĢ karar vermesi halinde, Yargıtay’ın müdahalesini ve daha da önemlisi bu konuda ülke
çapında hukuk birliğinin sağlanmasını güçleĢtirecektir. Bu nedenle, ĠĢ K. m.3,II/cümle 4’deki
kanun yollarını kapatan söz konusu hükmün Anayasanın hak arama özgürlüğünü kısıtlar
nitelikte ve Anayasaya aykırı olduğu düĢünülmektedir.
...”
III- YASA METĠNLERĠ
A- Ġtiraz Konusu Yasa Kuralı
22.5.2003 günlü, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun 15.5.2008 günlü, 5763 sayılı Kanun’un 1.
maddesiyle değiĢtirilen ve itiraz konusu kuralı da içeren 3. maddesi Ģöyledir:
“Madde 3- Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir iĢyerini kuran, her ne suretle
olursa olsun devralan, çalıĢma konusunu kısmen veya tamamen değiĢtiren veya herhangi bir
sebeple faaliyetine son veren ve iĢyerini kapatan iĢveren, iĢyerinin unvan ve adresini,
çalıĢtırılan iĢçi sayısını, çalıĢma konusunu, iĢin baĢlama veya bitme gününü, kendi adını ve
soyadını yahut unvanını, adresini, varsa iĢveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve
adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
Bu Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre iĢ alan alt iĢveren; kendi iĢyerinin
tescili için asıl iĢverenden aldığı yazılı alt iĢverenlik sözleĢmesi ve gerekli belgelerle birlikte,
birinci fıkra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür. Bölge müdürlüğünce tescili
yapılan bu iĢyerine ait belgeler gerektiğinde iĢ müfettiĢlerince incelenir. Ġnceleme sonucunda
muvazaalı iĢlemin tespiti halinde, bu tespite iliĢkin gerekçeli müfettiĢ raporu iĢverenlere
tebliğ edilir. Bu rapora karĢı tebliğ tarihinden itibaren altı iĢgünü içinde iĢverenlerce yetkili
iĢ mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Rapora altı iĢ günü
içinde itiraz edilmemiĢ veya mahkeme muvazaalı iĢlemin tespitini onamıĢ ise tescil iĢlemi iptal
edilir ve alt iĢverenin iĢçileri baĢlangıçtan itibaren asıl iĢverenin iĢçileri sayılır.
Ancak, Ģirketlerin tescil kayıtları ise ticaret sicili memurluklarının gönderdiği belgeler
üzerinden yapılır ve bu belgeler ilgili ticaret sicili memurluğunca bir ay içinde ÇalıĢma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine gönderilir.
Asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkisinin kurulması, bildirimi ve iĢyerinin tescili ile yapılacak
sözleĢmede bulunması gerekli diğer hususlara iliĢkin usul ve esaslar, ÇalıĢma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
B- Ġlgili Yasa Kuralı
4857 sayılı Kanun’un ilgili görülen 2. maddesinin altıncı fıkrası Ģöyledir:
―Bir iĢverenden, iĢyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine iliĢkin yardımcı
iĢlerinde veya asıl iĢin bir bölümünde iĢletmenin ve iĢin gereği ile teknolojik nedenlerle
uzmanlık gerektiren iĢlerde iĢ alan ve bu iĢ için görevlendirdiği iĢçilerini sadece bu iĢyerinde
aldığı iĢte çalıĢtıran diğer iĢveren ile iĢ aldığı iĢveren arasında kurulan iliĢkiye asıl iĢverenalt iĢveren iliĢkisi denir. Bu iliĢkide asıl iĢveren, alt iĢverenin iĢçilerine karĢı o iĢyeri ile ilgili
olarak bu Kanundan, iĢ sözleĢmesinden veya alt iĢverenin taraf olduğu toplu iĢ
sözleĢmesinden doğan yükümlülüklerinden alt iĢveren ile birlikte sorumludur.”
C- Dayanılan Anayasa Kuralları
BaĢvuru kararında, Anayasa’nın 2., 36. ve 49. maddelerine dayanılmıĢtır.
IV- ĠLK ĠNCELEME
Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca HaĢim KILIÇ, Serruh KALELĠ,
Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR,
Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAġ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN,
Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal
TERCAN, Muammer TOPAL ve Zühtü ARSLAN’ın katılımlarıyla 17.5.2012 gününde
yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından iĢin esasının
incelenmesine OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiĢtir.
V- ESASIN ĠNCELENMESĠ
BaĢvuru kararı ve ekleri, Raportör Hakan ATASOY tarafından hazırlanan iĢin esasına
iliĢkin rapor, itiraz konusu ve ilgili görülen yasa kuralları, dayanılan Anayasa kuralları ve
bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp
düĢünüldü:
BaĢvuru kararında, 4857 sayılı Kanun’un 2. maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarına
aykırı olarak kurulan veya muvazaaya dayalı asıl iĢveren alt iĢveren iliĢkilerinin, iĢveren
karĢısında ekonomik ve sosyal açıdan güçsüz durumdaki iĢçiyi mağdur etmeye yönelik
olduğu, çalıĢma hakkının olumlu edim gerektiren ve bu konuda daha çok çalıĢma hayatını
geliĢtirmek için çalıĢanları ve iĢsizleri korumakla yükümlü olan devleti sorumluluk altına
sokan bir hak niteliği taĢıdığı, itiraz konusu kuralın kanuna aykırı veya muvazaalı iĢlemlere
karĢı hak arama yolunu kapatması nedeniyle kuralın, Anayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen
sosyal hukuk devletine, 49. maddesinde düzenlenen çalıĢma hakkına ve 36. maddesinde
düzenlenen hak arama özgürlüğüne aykırı olduğu ileri sürülmüĢtür.
4857 sayılı Kanun’un itiraz konusu kuralın da yer aldığı 3. maddesinin ikinci fıkrasında,
Kanun’un 2. maddesinin altıncı fıkrasına göre iĢ alan alt iĢverenin; kendi iĢyerinin tescili için
asıl iĢverenden aldığı yazılı alt iĢverenlik sözleĢmesi ve gerekli belgelerle birlikte, birinci fıkra
hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlü olduğu, bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu
iĢyerine ait belgelerin gerektiğinde iĢ müfettiĢlerince inceleneceği, inceleme sonucunda
muvazaalı iĢlemin tespiti halinde, bu tespite iliĢkin gerekçeli müfettiĢ raporunun iĢverenlere
tebliğ edileceği, iĢverenlerin bu rapora karĢı tebliğ tarihinden itibaren altı iĢ günü içinde
yetkili iĢ mahkemesine itiraz edebilecekleri belirtilmiĢ, yapılan bu itiraz üzerine verilen
kararların ise kesin olduğu hükme bağlanmıĢtır.
Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, insan haklarına dayanan, bu hak ve
özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve iĢlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli
bir hukuk düzeni kurup bunu geliĢtirerek sürdüren, hukuk güvenliğini sağlayan, Anayasa’ya
aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa
ve yasalarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir.
Hukuk devletinin niteliklerinden biri de ―sosyal hukuk devleti‖dir. Sosyal hukuk devleti,
vatandaĢlarına asgari bir yaĢama düzeyi sağlamayı kendisine görev bilen ve bu yüzden
devletin sosyal ve ekonomik yaĢama aktif müdahalesini meĢru ve gerekli gören bir anlayıĢı
ifade eder. VatandaĢların sosyal durumlarıyla ilgilenen sosyal hukuk devleti, ―insan
onuru‖nun korunmasını amaçlar ve bunun için sosyal adaleti sağlamaya çalıĢır. Sosyal hukuk
devleti, kiĢi ve toplum yararı arasında denge kuran, toplumsal dayanıĢmayı üst düzeyde
gerçekleĢtiren, güçsüzleri güçlüler karĢısında koruyarak eĢitliği, sosyal adaleti sağlayan ve
toplumsal dengeleri gözeten devlettir.
Anayasa’nın hak arama hürriyetini düzenleyen 36. maddesinin birinci fıkrasında,
―Herkes, meĢru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya
davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.‖ denilerek yargı
mercilerine davacı ve davalı olarak baĢvurabilme ve bunun doğal sonucu olarak da iddia,
savunma ve adil yargılanma hakkı güvence altına alınmıĢtır.
Anayasa’nın tüm maddeleri aynı etki ve değerde olup, aralarında bir üstünlük sıralaması
bulunmadığından, uygulamada bunlardan birine öncelik tanımak olanaklı değildir. Bu
nedenle, kimi zaman zorunlu olarak birlikte uygulanan iki Anayasa kuralından biri, diğerinin
sınırını oluĢturabilmektedir. Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen hak arama hürriyeti için
düzenlendiği maddede herhangi bir sınırlama nedeni öngörülmemiĢ ise de, davaların mümkün
olan süratle sonuçlandırılmasını ifade eden Anayasa’nın 141. ve mahkemelerin kuruluĢu,
görev ve yetkileri, iĢleyiĢi ve yargılama usullerinin kanunla düzenleneceğini öngören
Anayasa’nın 142. maddelerinin, hak arama hürriyetinin kapsamının belirlenmesinde
gözetilmesi gerektiği açıktır. Buna göre, kanun koyucu, uyuĢmazlıkların niteliklerini
gözeterek, Anayasa’daki yargı ile ilgili temel ilkelere ve güvence kurallarına aykırı
bulunmamak Ģartı ile yargı yerlerince verilecek kararlardan hangilerinin kesin olduğunu
belirleyebilecektir.
Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkı, her uyuĢmazlığın
zorunlu olarak iki ya da üç dereceli yargılamaya tabi olmasını gerektirmez. Anayasa’da iki
dereceli yargılamayı zorunlu tutan bir kural olmadığı gibi Avrupa Ġnsan Hakları
SözleĢmesi’nin Türkiye’nin taraf olmadığı 7 Numaralı Protokolü’nün 2. maddesi ile
Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesi’nin 14.
maddesinin beĢinci fıkrasında yalnızca ceza davaları açısından iki dereceli yargılama
öngörülmüĢ, hukuk davaları açısından ise iki dereceli yargılama zorunluluğu getirilmemiĢtir.
Bu nedenle bazı hukuk uyuĢmazlıklarının usul ekonomisi vb. nedenlerle iki dereceli
yargılamaya kapatılması yasama organının takdir yetkisi içinde olup hak arama hürriyetine
aykırılık oluĢturmaz.
Asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkisinin tanımı 4857 sayılı Kanun’un 2. maddesinin yedinci
fıkrasında yapılmıĢtır. Buna göre, “Bir iĢverenden, iĢyerinde yürüttüğü mal veya hizmet
üretimine iliĢkin yardımcı iĢlerinde veya asıl iĢin bir bölümünde iĢletmenin ve iĢin gereği ile
teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iĢlerde iĢ alan ve bu iĢ için görevlendirdiği
iĢçilerini sadece bu iĢyerinde aldığı iĢte çalıĢtıran diğer iĢveren ile iĢ aldığı iĢveren arasında
kurulan iliĢkiye asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkisi denir.” ĠĢyerinde alt iĢverene iĢ verilmesi,
çalıĢma hayatının gereksinimlerinden kaynaklanan ve hukuki dayanakları bulunan bir
iliĢkidir. Bu iliĢkide özellikle alt iĢveren iĢçilerinin bireysel ve kolektif haklarının korunması
büyük önem taĢımaktadır. Bu nedenle iĢçi-iĢveren iliĢkilerini düzenleyen temel kanun
niteliğindeki 4857 sayılı Kanun’da alt iĢveren iĢçilerinin çalıĢtırılmalarıyla ilgili ciddi
önlemler getirilmiĢtir. Bu önlemlerden biri de asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkisinin amacına
aykırı olarak kullanılmasını hedefleyen muvazaanın önlenmesidir. 4857 sayılı Kanun’un 2.
maddesinin sekizinci fıkrasında “Asıl iĢverenin iĢçilerinin alt iĢveren tarafından iĢe alınarak
çalıĢtırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o iĢyerinde
çalıĢtırılan kimse ile alt iĢveren iliĢkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl iĢveren alt
iĢveren iliĢkisinin muvazaalı iĢleme dayandığı kabul edilerek alt iĢverenin iĢçileri
baĢlangıçtan itibaren asıl iĢverenin iĢçisi sayılarak iĢlem görürler.” denilerek, asıl iĢverenalt iĢveren iliĢkisinin muvazaalı iĢleme dayanılarak kurulması yasaklanmıĢtır.
4857 sayılı Kanun’un 3. maddesinin ikinci fıkrası, sosyal hukuk devleti ilkesinin bir
gereği olarak, asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkisinin kötüye kullanılmasına fırsat yaratmamak,
diğer bir ifadeyle, asıl iĢveren ile alt iĢverenin iĢçiler aleyhine muvazaalı iĢlem yapmalarına
engel olmak ve muvazaalı iĢlem yapılmıĢsa, iĢçilerin bu iĢlemle yoksun bırakılan haklarını
koruma altına almak amacıyla kabul edilmiĢtir. Bu kapsamda itiraz konusu kuralın da, bir
yandan iĢ müfettiĢlerinin muvazaalı iĢlem tespit etmeleri üzerine düzenledikleri rapora karĢı
açılan itiraz davasının en kısa zamanda sonuçlandırılarak, uzayan yargılama nedeniyle
iĢçilerin mağdur olmalarına engel olmak, diğer yandan da Yargıtayın iĢ yükünü azaltmak
amacıyla kabul edildiği anlaĢılmaktadır.
Bu nedenle, iĢ mahkemesi kararlarına karĢı açılan davaların hızlandırılarak, iĢçilerin
haklarının korunması ve mahkemelerin iĢ yükünün azaltılmasına yönelik kamu yararı
amacıyla, temyiz yoluna gidilmesini önleyen itiraz konusu kuralın adalet duygusunu rencide
eden, hak arama hürriyetini ve çalıĢma hakkını aĢırı derecede zorlaĢtıran ya da ortadan
kaldıran, dolayısıyla hakkın özüne dokunan bir sınırlama olmadığı açıktır.
Öte yandan, baĢvuru kararında iĢ müfettiĢlerince yapılan inceleme sonucunda muvazaalı
iĢlemi tespit eden rapora karĢı iĢ mahkemesine açılan itiraz davasında, iĢçinin yer almadığı ve
delil sunma olanağından yoksun bulunduğu, böyle bir yargılama sonucunda muvazaa
bulunmadığına yönelik mahkeme kararının kesin olduğunun kabul edilmesinin iĢverene
kanuna aykırı uygulama yapması için adeta ruhsat vermek anlamına geldiği ileri sürülmüĢ ise
de 4857 sayılı Kanun’un itiraz konusu kuralı da içeren 3. maddesinin ikinci fıkrası, iĢçilerin
lehine kabul edilmiĢ olup, haklarının ihlal edildiğini düĢünen iĢçilerin muvazaanın tespiti ya
da baĢkaca nedenlerle bağımsız olarak dava açmalarına ya da iĢ müfettiĢlerinin raporuna karĢı
iĢverenler tarafından açılan itiraz davasına müdahil olarak katılma talebinde bulunmalarına
engel teĢkil etmemektedir.
Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 2. ve 36. maddelerine aykırı
değildir. Ġptal isteminin reddi gerekir.
Kuralın, Anayasa’nın 49. maddesiyle ilgisi görülmemiĢtir.
VI- SONUÇ
22.5.2003 günlü, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun 3. maddesinin, 15.5.2008 günlü, 5763
sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiĢtirilen ikinci fıkrasının “Ġtiraz üzerine verilen kararlar
kesindir.” biçimindeki beĢinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın
REDDĠNE, 18.10.2012 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.
BaĢkan
HaĢim KILIÇ
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
BaĢkanvekili
Alparslan ALTAN
Üye
Fulya
KANTARCIOĞLU
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz
PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla
PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz
AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
[R.G. 12 Mayıs 2013 – 28645]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı
: 2012/1 (Siyasi Parti - Ġhtar)
Karar Sayısı : 2013/1
Karar Günü : 10.1.2013
ĠHTAR ĠSTEMĠNDE BULUNAN : Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı
ĠHTAR ĠSTEMĠNĠN KONUSU : Siyasi parti siciline kayıtlı bulunan bir baĢka siyasi
partinin adını ve kısaltılmıĢ adını kullanarak 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler
Kanunu’nun 96. maddesine aykırı hareket eden Toplumcu KurtuluĢ Partisi’ne, bu aykırılığı
gidermesi için aynı Kanun’un 104. maddesi gereğince ihtar kararı verilmesi istemidir.
I- OLAYLAR
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Toplumcu KurtuluĢ Partisi’ne gönderdiği 20.2.2012
günlü, 267 sayılı yazıyla, 2820 sayılı Kanun’un 96. maddesinin emredici hükmü dikkate
alınmak suretiyle partinin aynı ismi taĢıyan bir diğer partiden ayırt edilmesine olanak verecek
biçimde, adının ve kısaltılmıĢ adının değiĢtirilmesini ve sonucundan bilgi verilmesini talep
etmiĢtir.
Parti, 24.3.2012 günlü, 7 sayılı yazıyla, tüzük değiĢikliğinde herhangi bir hukuka
aykırılık olmadığını, 2820 sayılı Kanun’da bulunan tek bir hükme dayanarak bir siyasi
partinin varlığının engellenmesinin veya kısıtlanmasının demokrasiyle ve siyasal eĢitlik
ilkesiyle çeliĢeceğini, bu sebeple ihtarı istenen konuda bir değiĢiklik yapmaya gerek
görülmediğini bildirmiĢtir.
Bunun üzerine BaĢsavcılık, 3.4.2012 günlü, 3 sayılı dilekçesi ile Parti’ye söz konusu
aykırılığı gidermesi için 2820 sayılı Kanun’un 104. maddesi uyarınca ihtar verilmesini talep
etmiĢtir.
Ġhtar isteminden sonra, Parti Kurucular Kurulu’nun 15.4.2012 günlü kararı ile Parti’nin
adı “Türkiye Komünist Partisi 1920”, kısaltılmıĢ adı ise “TKP 1920” olarak değiĢtirilmiĢ ve
parti logosuna da “1920” ibaresi eklenmiĢtir.
Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü hükümlerine göre 20.9.2012 gününde yapılan toplantıda,
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 53.
maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince Parti’ye ihtar istemi ile ilgili savunmasını sunması
için süre verilmesine karar verilmiĢtir.
Parti, savunmasını 23.10.2012 tarihli yazısıyla Anayasa Mahkemesine sunmuĢtur.
II- ĠHTAR ĠSTEMĠNĠN GEREKÇESĠ
A- Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 3.4.2012 günlü, C.02.0.CBS.0.01.02.03/3
sayılı ihtar istemi Ģöyledir:
“A- GiriĢ
7.2.2012 tarihinde 59 kurucu üye ile kurularak tüzel kiĢilik kazanan davalı Toplumcu
KurtuluĢ Partisi, 15.2.2012 tarihinde gerçekleĢtirilen tüzük değiĢikliği sonucu partinin adının
Türkiye Komünist Partisi, kısa adının (TKP) olarak değiĢtirilmesine iliĢkin tüzük hükmündeki
aykırılığın giderilmesi için ihtar kararı verilmesi talebi ile bu dava açılmıĢtır.
B- Ġhtar Ġsteminden Önceki Süreç
Türkiye Komünist Partisi 13.2.2012 gün ve 2012/365 sayılı yazı ile “Toplumcu KurtuluĢ
Partisi ismiyle kurulan partinin, tüzük değiĢikliği yoluyla partileri ile aynı ismi
taĢıyamayacağı, aynı amblemi, rumuzu, rozeti, simgeyi (kısa adı) ve benzeri iĢaretleri
kullanamayacağı, buna aykırı bir değiĢikliğin kabul edilmemesi ve Siyasi Partiler Siciline
iĢlenmemesini” talep etmiĢtir.
Toplumcu KurtuluĢ Partisine 20.2.2012 gün ve 02.04.CBS.04-267 sayı ile “2820 sayılı
Kanunun anılan 96. maddesinin buyurucu hükmü karĢısında; partinizin aynı ismi taĢıyan bir
diğer partiden ayırt edilmesine olanak verecek biçimde, parti adının ve kısaltılmıĢ adının
yazımızın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde değiĢtirilmesi ve sonucundan bilgi verilmesi,
aksi halde 2820 sayılı Kanun’un 104. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesine ihtar davası
açılacağının bilinmesi önemle rica olunur.” Ģeklinde yazı yazılmıĢtır.
Davalı parti, 24.3.2012 gün ve 7 sayılı yazı ile “Parti Kurucular Kurulumuz ilgili istem
üzerine yaptığı değerlendirmede; tüzük değiĢikliğimizde herhangi bir hukuka aykırılık
olmadığını değerlendirmiĢtir. Siyasi Partiler Kanunu’nda bulunan tek bir hükme dayanarak
bir partinin siyasi varlığının engellenmesinin veya kısıtlanmasının; demokrasiyle ve siyasal
eĢitlik ilkesiyle çeliĢeceği açıktır. Bu sebeple, ihtarı istenen konuda bir değiĢiklik yapmaya
gerek görülmemiĢ olup, partimizin bundan sonraki faaliyetlerinde “Türkiye Komünist
Partisi” adının ve “TKP” kısaltmasının kullanılmaya devam edilmesine karar verildiği”
yanıtında bulunmuĢtur.
C- Ġhtar Ġsteminin Gerekçesi
A.Öner ÖndeĢ ve 31 arkadaĢı tarafından 6.9.1993 tarihinde kuruluĢ bildiriminde
bulunularak Sosyalist Ġktidar Partisi ismiyle tüzel kiĢilik kazanan parti, 11.11.2001 tarihinde
yapılan tüzük değiĢikliği sonucu, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı Siyasi Partiler Sicilinin
54. sırasına kayıtlı Türkiye Komünist Partisi ismini almıĢtır.
Toplumcu KurtuluĢ Partisi, 7.2.2012 tarihinde Murat Nergiz ve 59 arkadaĢı tarafından
ĠçiĢleri Bakanlığına verilen bildirim ile kurulmuĢ ve 15.2.2012 tarihinde gerçekleĢtirilen
tüzük değiĢikliği sonucu partinin adı ve kısaltılmıĢ adı Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Siyasi Parti Sicilinin 54. sırasına kayıtlı parti (Türkiye Komünist Partisi) ile aynı ismi
almıĢtır. Parti tüzüğünün 1. maddesi “Partinin adı Türkiye Komünist Partisi’dir. KısaltılmıĢ
adı TKP’dir. Merkezi Ankara’dadır. Partinin amblemi sarı hatla çevrelenmiĢ yuvarlak mavi
zemin üstünde kırmızı orak çekiç, orak çekicin üstünde TKP yazısı ve altında sarı yıldızdır.
Partinin marĢı, “TKP MarĢıdır”.” Ģeklindedir.
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesinin birinci fıkrası, “Anayasa
Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin
isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri iĢaretleri baĢka bir siyasi partice
kullanılmayacağı gibi, daha önce kurulmuĢ Türk devletlerine ait topluma mal olmuĢ bayrak,
amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz...” buyurucu hükmünü taĢımaktadır.
Anılan 96. maddenin gerekçesi ise “KapatılmıĢ veya feshedilmiĢ siyasi partilerin
isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri iĢaretlerin kullanılması, kapatılan ya da
feshedilen partinin devam ettiği izlenimini yaratacağından maddenin birinci fıkrası getirilmiĢ,
hürriyetçi demokrasi ilkeleri ile bağdaĢmayan adların parti adı olarak kullanılması uygun
görülmediğinden ikinci fıkraya yer verilmiĢtir.” Ģeklindedir.
Gerekçede sicile kayıtlı partilerin isim, amblem veya iĢaretlerinin kullanımı ile ilgili bir
açıklama bulunmamakla beraber, maddenin amacı, bir partinin baĢka bir parti izlenimini
yaratacak isim, amblem veya iĢaret kullanmasının önlenmesidir. Madde gerekçesi ile birlikte
yorumlandığında, sicile kayıtlı bir partinin isim, amblem veya iĢaretinin dahi birebir
kullanılması gerekli olmayıp, o parti izlenimini yaratacak Ģekilde, baĢka bir ifade ile
karıĢtırılmaya elveriĢli amblem veya iĢaret kullanması yasaklanmıĢtır.
D- Davada Uygulanabilir Diğer Yasa Hükümleri
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 121. maddesi uyarınca “Türk Kanunu Medenisi
ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna
aykırı olmayan hükümleri, siyasi partiler hakkında da uygulanır.” 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun 1. maddesine göre de “Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanununun ayrılmaz
bir cüzüdür.”
Türk Ticaret Kanunu’nun “Hüsnüniyet kaidelerine aykırı hareketler” baĢlıklı 57.
maddesinin 5. bendi, “BaĢkasının emtiası, iĢ mahsulleri, faaliyeti veya ticaret iĢletmesiyle
iltibaslar meydana getirmeye çalıĢmak veya buna müsait bulunan tedbirlere baĢvurmak,
hususiyle baĢkasının haklı olarak kullandığı ad, unvan, marka, iĢaret gibi tanıtma
vasıtalarıyla iltibasa meydan verebilecek surette, ad, unvan, marka, iĢaret gibi tanıtma
vasıtaları kullanmak veyahut iltibasa meydan veren malları, durumu bilerek veya bilmeyerek,
satıĢa arz etmek veya Ģahsi ihtiyaçtan baĢka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak”
iyi niyet kurallarına aykırı davranıĢlar arasında sayılmıĢtır.
Maddeye göre, baĢkasının kullandığı iĢareti iltibasa, hukuk sözlüğüne göre
“benzeĢime” veya “karıĢıklığa” yol açacak Ģekilde kullanmak iyi niyet kurallarına uygun
değildir.
4721 sayılı Medeni Kanunun “Dürüst Davranma” baĢlıklı 2. maddesinde de “Herkes,
haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.
Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” kuralı getirilmiĢtir.
5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 29. maddesinin “Derneklerin, mevcut veya mahkeme
kararıyla kapatılmıĢ veya feshedilmiĢ bir siyasi partinin, bir sendikanın veya üst kuruluĢun,
bir derneğin veya üst kuruluĢun adını, amblemini, rumuzunu, rozetini ve benzeri iĢaretleri ya
da baĢka bir ülkeye ve daha önce kurulmuĢ Türk devletlerine ait bayrak, amblem ve flamaları
kullanmaları yasaktır.” hükmü ile dernekler arasında herhangi bir yanılgı veya yanlıĢ
anlamaya meydan vermeden, faaliyetlerinin sürdürülmesi bu sayede demokrasinin tam olarak
gerçekleĢmesi amaçlanmıĢtır.
Davalı partinin ismini ve amblemini değiĢtirmemesi halinde, ileride giderilmesi
mümkün olmayan aksaklıkların yaĢanması, hatta hukuki veya demokratik olmayan sonuçların
ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.
E- Sonuç ve Ġstem
Davalı siyasi partiye, siyasi parti sicilimize kayıtlı olan Türkiye Komünist Partisinden
ayırt edilmesine olanak verecek Ģekilde, parti adını ve kısaltılmıĢ adını düzenleyen parti
tüzüğünün 1. maddesinin “Partinin adı Türkiye Komünist Partisi’dir. KısaltılmıĢ adı TKP’dir.
Merkezi Ankara’dadır. Partinin amblemi sarı hatla çevrelenmiĢ yuvarlak mavi zemin üstünde
kırmızı orak çekiç, orak çekicin üstünde TKP yazısı ve altında sarı yıldızdır. Partinin marĢı,
“TKP MarĢıdır”.” hükmünü değiĢtirmesi suretiyle aykırılığın giderilmesinin sağlanması için
2820 sayılı Kanun’un 104. maddesi gereğince ihtar kararı verilmesi arz ve talep olunur.”
BYargıtay
Cumhuriyet
BaĢsavcılığının
12.12.2012
günlü,
C.02.0.CBS.0.01.02.04/1554 sayılı yazısı Ģöyledir:
“1- GiriĢ
Toplumcu KurtuluĢ Partisi, 7.2.2012 tarihinde kurulmuĢ, 15.2.2012 tarihinde partinin
adı ve kısaltılmıĢ adı Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı Siyasi Parti Sicilinin 54. sırasına
kayıtlı parti (Türkiye Komünist Partisi) ile aynı ismi almıĢtır. Parti tüzüğünün 1. maddesi
“Partinin adı Türkiye Komünist Partisi’dir. KısaltılmıĢ adı TKP’dir. Merkezi Ankara’dadır.
Partinin amblemi sarı hatla çevrelenmiĢ yuvarlak mavi zemin üstünde kırmızı orak çekiç, orak
çekicin üstünde TKP yazısı ve altında sarı yıldızdır. Partinin marĢı, “TKP MarĢıdır”.”
Ģeklinde değiĢikliği yapılmıĢtır.
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesinin birinci fıkrası, “Anayasa
Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin
isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri iĢaretleri baĢka bir siyasi partice
kullanılmayacağı gibi, daha önce kurulmuĢ Türk devletlerine ait topluma mal olmuĢ bayrak,
amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz...” buyurucu hükmünü taĢımaktadır.
Davalı partinin adı, kısaltılmıĢ adı ve amblemini değiĢtirmemesi halinde, ileride
giderilmesi mümkün olmayan aksaklıkların yaĢanması, hatta hukuki veya demokratik olmayan
sonuçların ortaya çıkması olası olduğundan düzeltilmesi için yapılan yazıĢmaların sonuçsuz
kalması üzerine de ihtar baĢvurusunda bulunulmuĢtu.
Bu süreç içerisinde Toplumcu KurtuluĢ Partisi adını “TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ
1920” kısa adını da “TKP 1920” olarak değiĢtirildiğine ve parti logosuna ise “1920”
ibaresinin eklenmesine iliĢkin Kurucular Kurulu kararını 16.4.2012 tarih ve 14 sayılı yazıları
ile BaĢsavcılığımıza bildirilmiĢ ve bu değiĢiklik 19.4.2012 gün ve 745 sayılı yazımız ile de
BaĢkanlığınıza gönderilmiĢti.
2- Sonuç ve Ġstem
Ġhtar isteminde bulunulan siyasi parti yukarıda anlatıldığı Ģekilde parti adı, kısa ad ve
parti ambleminde bir kısım eklemeler yapmıĢsa da; Siyasi Parti Sicilinde kayıtlı olan Türkiye
Komünist Partisinden ayırt edilmesine olanak sağlayacak ölçüde değiĢiklikler
gerçekleĢtirilmediği, yanılgı ve yanlıĢ anlamalara imkân verecek Ģekilde özünü koruduğu
değerlendirildiğinden 2820 sayılı Kanun’un 104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi
talep olunur.”
III- PARTĠNĠN SAVUNMASI
Aleyhine ihtar isteminde bulunulan Parti’nin 23.10.2012 günlü, 2012/1 sayılı savunması
Ģöyledir:
“Konu: Davaya iliĢkin beyanlarımızı içerir dilekçedir.
Açıklamalar:
1- Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının ihtar istemi üzerine partimiz aleyhinde iĢ bu
davanın açıldığını öğrenmiĢ bulunuyoruz. Mahkemenizin 20 Eylül 2012 günlü oturumunda
alınan ve tebliğ olunan ara kararda, 30 günlük süre içerisinde davaya iliĢkin beyanda
bulunmamız istenmiĢtir. Bu istem uyarınca süresi içerisinde partimiz adına beyanda
bulunmaktayız.
2- Partimiz 2012 yılının ġubat ayı içerisinde yasal kuruluĢunu tamamlayarak tüzel
kiĢilik kazandıktan hemen sonra 15.2.2012 günü alınan Kurucular Kurulu kararı ile “kısmi
tüzük değiĢikliğine” gitmiĢtir. Söz konusu kararla kuruluĢta “Toplumcu KurtuluĢ Partisi”
olan parti adı “Türkiye Komünist Partisi”, kısa adı da “TKP” olarak değiĢtirilmiĢtir.
3- DeğiĢikliği takip eden haftalarda Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığınca, siyasi
partiler kütüğüne kayıtlı “aynı isimli bir baĢka parti bulunduğu gerekçesiyle” 30 gün
içerisinde parti adının ve kısa adının değiĢtirilmesi istenmiĢtir. Aksi durumda 2820 sayılı
Kanun uyarınca Anayasa Mahkemesine ihtar istemli baĢvuruda bulunulacağı belirtilmiĢtir.
Söz konusu dönemde parti kurucularınca yapılan değerlendirmede o aĢamada partimizin
isminin değiĢmesine gerek olmadığı karalaĢtırılmıĢtır. Ne var ki kısa bir süre sonra
(15.4.2012 günü) düzenlenen Kurucular Kurulu toplantısında yapılan hukuki ve siyasi
değerlendirmeler neticesinde yeni bir karar alınmıĢtır. Buna göre parti adının “TÜRKĠYE
KOMÜNĠST PARTĠSĠ 1920” kısa adının “TKP 1920” olması; ayrıca logoda da mavi zemin
üzerinde orak çekiç ve içerisinde “TKP” ve “1920” ibarelerinin yer alması
kararlaĢtırılmıĢtır. Tüzük değiĢikliği süresi içerisinde ilgili kurumlara bildirilmiĢtir.
4- Bu değiĢikliğin üzerinden altı ayı aĢkın bir zaman geçmiĢ olup, partimiz Türkiye
Komünist Partisi 1920 (TKP 1920) olan adını valilikler, vergi daireleri, noterler,
telekomünikasyon firmaları ve bankalar gibi kamu ve özel kurumlarda ve siyasi hayatın
gerektirdiği bütün alanlarda sorunsuzca kullanmaktadır. Nisan ayı içerisinde yapılan isim
değiĢikliğinden bu yana ne idari olarak ne de siyasi olarak herhangi bir karıĢıklık da
meydana gelmiĢ değildir.
5- Öte yandan partimiz, TKP 1920 adını aldıktan sonra yapılan isim değiĢikliği
nedeniyle herhangi bir ihtar da almıĢ değildir. Dolayısıyla isim değiĢikliğinde bir hukuka ve
yasaya aykırılık hali olmadığının açık olmasına karĢın, partimizin bu davaya bağlı tutulması
hukuken de açıkça çeliĢkilidir. Zira davanın açılmasına sebep olan ihtarda “Türkiye
Komünist Partisi” uzun adının ve “TKP” kısa adının değiĢtirilmesi istenmiĢtir. Ortadaki tek
sorun söz konusu değiĢikliğin BaĢsavcılığın vermiĢ olduğu 30 günlük süre geçtikten kısa bir
süre sonra gerçekleĢtirilmesidir. Ancak ne Anayasa’da ne de Siyasi Partiler Kanunu’nda
ihtar süresi sonrasında yapılan iĢlemin geçersiz olacağına iliĢkin bir hüküm bulunmadığı açık
olduğuna göre ortada bugün için davaya konu edilebilecek bir durum mevcut değildir.
6- Bu haliyle huzurdaki davanın KONUSUZ kaldığı açıktır. Zira ihtar isteminin yegane
dayanağı isim aynılığıdır. Partimizce yapılan değiĢiklik sonucunda parti adı ve kısa adı
açıkça değiĢmiĢtir. Logosu ise hem renk hem biçim hem de siyasi anlam olarak baĢtan beri
farklıdır. Dahası “1920” ekiyle birlikte içerik olarak daha da farklılaĢmıĢtır. Kısacası
15.4.2012 tarihinden itibaren iddia olunan yasaya aykırılık halinin kalktığı ortadadır. Bu
suretle konusuz kalmıĢ olan isteminin reddini talep ederiz.
Sonuç ve Ġstem:
Yukarıda açıkladığımız gerekçeler ve mahkemenizin re’sen de değerlendirebileceği sair
hukuki gereklilikler ıĢığında, KONUSUZ kaldığı açık olan huzurdaki davanın reddini talep
ederiz.”
IV- ĠNCELEME
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının ihtar baĢvurusu ile ekleri, Parti’nin savunması,
Raportör Selim ERDEM tarafından hazırlanan iĢin esasına iliĢkin rapor, ilgili Anayasa ve
yasa kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer belgeler okunup incelendikten sonra gereği
görüĢülüp düĢünüldü:
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının, Toplumcu KurtuluĢ Partisi’nce 15.2.2012
tarihinde yapılan tüzük değiĢikliği ile belirlenen parti adının ve kısaltılmıĢ adının siyasi parti
siciline kayıtlı bulunan baĢka bir parti ile aynı olduğunu, Parti’ye aynı ismi taĢıyan baĢka bir
partiden ayırt edilmesine imkân verecek biçimde parti adını ve kısaltılmıĢ adını değiĢtirmesi
için yazı yazılmasına rağmen bu ad ve kısaltılmıĢ adın değiĢtirilmediğini belirterek ihtar
kararı verilmesi isteminde bulunduğu görülmüĢtür.
Parti, ihtar isteminden sonra Kurucular Kurulu’nun 15.4.2012 günlü kararı ile “Türkiye
Komünist Partisi” olan adını “Türkiye Komünist Partisi 1920”, kısaltılmıĢ adını ise “TKP
1920” olarak değiĢtirmiĢ ve parti logosuna da “1920” ibaresini eklemiĢtir.
BaĢsavcılık ek mütalaasında, ihtar isteminde bulunulan Parti’nin parti adı, kısaltılmıĢ
adı ve parti ambleminde yapmıĢ olduğu değiĢikliklerin, siyasi parti sicilinde kayıtlı olan
Türkiye Komünist Partisi’nden ayırt edilmesine olanak sağlayacak ölçüde
gerçekleĢtirilmediğini, yanılgı ve yanlıĢ anlamalara imkân verecek Ģekilde özünü koruduğunu
belirterek ihtar kararı verilmesi istemini yinelemiĢtir.
2820 sayılı Kanun’un 96. maddesinin birinci fıkrasında, Anayasa Mahkemesince temelli
kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimlerinin, amblemlerinin,
rumuzlarının, rozetlerinin ve benzeri iĢaretlerinin baĢka bir siyasi partice kullanılamayacağı
hükmü yer almıĢtır. Bu Ģekilde, siyasi parti siciline kayıtlı olan parti isimleri, amblemleri,
rumuzları, rozetleri ve benzeri iĢaretleri koruma altına alınmıĢ olup, bunların baĢka bir parti
tarafından kullanılması açıkça yasaklanmıĢtır.
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 26. maddesi ile 298 sayılı Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 94. maddesinde de oy
pusulalarında, seçime katılan siyasi partilerin özel iĢaretleri, kısaltılmıĢ isimleri ve tam yazı
halinde isimlerinin bulunacağı belirtilmektedir.
Bir partinin kullanacağı isim, amblem veya iĢaretlerin baĢka bir parti izlenimi
vermemesi, yanılgı veya yanlıĢ anlamaya sebep olmaması gerekir. Siyasi partilerin isim,
amblem ve iĢaretleri açık olmalı ve kiĢiler için o siyasi partinin baĢka bir siyasi parti ile
karıĢtırılmasına yol açmamalıdır. Bir siyasi partinin daha önce kurulmuĢ olan ve siyasi parti
siciline kayıtlı bulunan bir baĢka partinin adını ve kısaltılmıĢ adını aynen veya sonuna bir
rakam eklemek suretiyle kullanmasının, o partinin diğer partiyle karıĢtırılması ve o partiden
ayırt edilememesi sonucunu doğuracağı açıktır.
Siyasi partiler tarafından Anayasa Mahkemesine sunulmuĢ olan parti sicil dosyalarının
incelenmesi sonucunda, aleyhine ihtar isteminde bulunulan Parti’nin 15.2.2012 gününde
gerçekleĢtirdiği tüzük değiĢikliği ile kullanmaya baĢladığı parti adının ve kısaltılmıĢ adının,
16.8.1993 gününde kurulan Türkiye Komünist Partisi’ne ait olduğu ve halen de siyasi partiler
siciline kayıtlı olarak bu Parti tarafından kullanıldığı anlaĢılmaktadır. Parti’nin uyarılması
üzerine gerçekleĢtirdiği 15.4.2012 günlü tüzük değiĢikliği ile parti ad ve kısaltılmıĢ adına
―1920‖ rakamını eklemek suretiyle belirlediği ad ve kısaltılmıĢ adın da belirtilen siyasi parti
ile açıkça ayırt edilmesine imkân sağlamadığı, karıĢıklığa ve yanlıĢ anlamaya neden olacağı
sonucuna varılmıĢtır.
2820 sayılı Kanun’un 104. maddesinde, bir siyasi partinin bu Kanun’un 101. maddesi
dıĢında kalan emredici hükümleriyle diğer kanunların siyasi partilerle ilgili emredici
hükümlerine aykırılık halinde bulunması sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine,
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığınca resen yazı ile baĢvurulacağı, Anayasa Mahkemesinin
söz konusu hükümlere aykırılık görmesi durumunda bu aykırılığın giderilmesi için ilgili siyasi
parti hakkında ihtar kararı vereceği öngörülmektedir.
Buna göre, 2820 sayılı Kanun’un 96. maddesinde yer alan emredici hükümlere aykırı
olarak, daha önce kurulmuĢ olan ve siyasi parti siciline kayıtlı bulunan bir baĢka parti ile
karıĢacak, o parti ile ayırt edilmesine imkân tanımayacak Ģekilde ad ve kısaltılmıĢ ad kullanan
ve uyarılmasına rağmen bu durumu düzeltmeyerek, tüzük değiĢikliği ile ―Türkiye Komünist
Partisi 1920‖ ismini kullanan Toplumcu KurtuluĢ Partisi’ne ihtarda bulunulması gerekir.
Bu görüĢe Engin YILDIRIM katılmamıĢtır.
V- SONUÇ
Siyasi parti siciline kayıtlı bulunan bir baĢka siyasi partinin adını ve kısaltılmıĢ adını
kullanarak 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesine aykırı
hareket eden Toplumcu KurtuluĢ Partisi’ne, bu aykırılığı gidermesi için aynı Kanun’un 104.
maddesi gereğince ĠHTARDA BULUNULMASINA, Engin YILDIRIM’ın karĢıoyu ve
OYÇOKLUĞUYLA, 10.1.2013 gününde karar verildi.
BaĢkan
HaĢim KILIÇ
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
BaĢkanvekili
Alparslan ALTAN
Üye
Fulya
KANTARCIOĞLU
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz
PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla
PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz
AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
KARġIOY GEREKÇESĠ
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı baĢvuru dilekçesinde, Toplumcu KurtuluĢ Partisinin
tüzük değiĢikliği ile sicile kayıtlı baĢka bir partinin adını (Türkiye Komünist Partisi) ve
kısaltılmıĢ adını (TKP) kullanmasının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesine
aykırılığı iddiasıyla, adı geçen parti hakkında ihtar kararı verilmesi talebinde bulunmuĢtur.
Ġhtar isteminden sonra, parti kurucular kurulu parti adının ve logosunun değiĢtirilmesine
karar vermiĢ ve parti adına, kısaltılmıĢ adına ve logosuna ―1920‖ rakamını ilave ederek,
partinin adını ―Türkiye Komünist Partisi 1920‖, kısaltılmıĢ adını da ―TKP 1920‖olarak
değiĢtirmiĢtir.
Bunun üzerine, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının hazırladığı ek mütalaada, partinin
ad, kısa ad ve ambleminde bir kısım eklemeler yaptığı, bu eklemelerin partinin siyasi partiler
siciline kayıtlı olan Türkiye Komünist Partisinden ayrıt edilmesine olanak sağlayacak ölçüde
gerçekleĢtirilmediği değerlendirmesinde bulunulmuĢtur.
Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesinde ―…veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan
siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri iĢaretleri baĢka bir siyasi
partice kullanılmayacağı…‖ düzenlemesi yer almaktadır. Önümüzdeki olayda parti adı,
kısaltması ve logosu açısından yeteri kadar farklılık mevcuttur. Türkiye Komünist Partisi
(TKP) ile Türkiye Komünist Partisi 1920 (TKP 1920) iki ayrı siyasi partidir. ―1920‖ rakamını
adına ekleyen parti tarihsel bir duruma atıf yaparak kendisi ile diğer parti arasındaki farklılığı
vurgulamaktadır. Kaldı ki, ―Türkiye‖ ve ―Partisi‖ kavramları yaygın olarak parti adlarında
kullanılmaktadır. ―Komünist‖ kavramı ise bir siyasi ideolojiyi ve onu benimseyenleri ifade
etmekte olup, tek bir partinin bunu kullanma tekeline sahip olduğunu söylemek de mümkün
değildir
Ülkemizde kurulu bulunan bazı siyasi partilerin adları ve kısaltmaları birbirleriyle
benzerlik taĢımaktadır. Örneğin, Güçlenen Türkiye Partisi (GÜTÜP) ile Güçlü Türkiye
Partisinin (GTP) isimleri ve kısaltmaları da benzerlik taĢımasına rağmen bu sorun
yaratmamıĢtır. Sırf isim ve kısaltma benzerliğinden dolayı Anayasanın tanıdığı en temel
haklardan olan siyasi parti kurma ve siyasi faaliyette bulunma hakkı engellenmemelidir.
Ġhtar istemi isim aynılığından kaynaklanmıĢ, partinin yaptığı isim değiĢikliği ile de
kanuna aykırı olan durum giderilmiĢtir. Ayrıca, TKP 1920 partisinin amblemi de
TKP’ninkinden renk ve tasarım yönlerinden farklılıklar göstermektedir. Seçmenler çeĢitli
nedenlerle parti adlarını, kısaltmalarını ve amblemlerini karıĢtırabilir. Sırf buna dayanarak bir
siyasi partiye ihtar verilmesi, demokratik yaĢamın vazgeçilmez unsuru olan bu kurumların
demokratik toplum düzeninin sağlanması ve sürdürülmesinde gerekli olan iĢlevlerini yerine
getirmelerine zarar verecektir.
Sonuç olarak, Anayasanın 68. maddesine aykırı olduğu düĢüncesiyle Türkiye Komünist
Partisi 1920’ye (Toplumcu KurtuluĢ Partisine) yönelik ihtar isteminin reddinin gerektiği
kanaatine varılmıĢtır.
Üye
Engin YILDIRIM
[R.G. 12 Mayıs 2013 – 28645]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı
: 2012/19
Karar Sayısı : 2013/17
Karar Günü : 17.1.2013
ĠPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Emine Ülker
TARHAN ve M. Akif HAMZAÇEBĠ ile birlikte 120 milletvekili
ĠPTAL DAVASININ KONUSU : 17.2.2012 günlü, 6278 sayılı Devlet Ġstihbarat
Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1.
maddesiyle 1.11.1983 günlü, 2937 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat
TeĢkilatı Kanunu’nun baĢlığıyla birlikte değiĢtirilen 26. maddesinde yer alan;
1- “…veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından BaĢbakan
tarafından görevlendirilenlerin…” ibaresinin,
2- “…ya da 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan
ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları iĢledikleri iddiasıyla…” ibaresinin,
Anayasa’nın BaĢlangıç’ı ile 2., 5., 6., 7., 8., 10., 88., 112., 123., 128., 137. ve 138.
maddelerine aykırı olduğu ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar
verilmesi istemidir.
I- ĠPTAL ve YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI ĠSTEMLERĠNĠN GEREKÇESĠ
Dava dilekçesinin gerekçe bölümü Ģöyledir:
―…
GEREKÇELER
Ġptali istenen düzenlemenin gerekçelerini belirtmeden önce, Anayasaya aykırı yasal
düzenleme yapılma noktasına neden ve nasıl gelindiğini, sürecin ardındaki dinamikleri ve
yasal düzenleme yapılması ihtiyacının gerçek mahiyetini ortaya koymak gerekir.
Bazı Mit görevlileri ile ilgili olarak yürütülmekte olan bir soruĢturmaya iliĢkin yapılan
değerlendirmede; Anayasanın BaĢlangıcı ile 5 inci maddesi kapsamında Anayasa suçu
oluĢturması ve 01.11.1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli
Ġstihbarat TeĢkilatı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında Milli Ġstihbarat
TeĢkilatının görevleri (a)’dan (g)’ye yedi bent halinde tek tek sayıldıktan sonra ikinci
fıkrasında, “Milli Ġstihbarat TeĢkilatına bu görevler dıĢında görev verilemez ve bu teĢkilat
Devletin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden baĢka hizmet istikametlerine
yöneltilemez.” hükmüne yer verilmiĢ olması karĢısında, MĠT’e, 2937 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasında sıralanan görevlerden baĢka BaĢbakan veya bir baĢkası
tarafından hiçbir görev verilemeyeceğinin ortaya çıkmasından sonra, iktidar partisi
tarafından iptali istenen yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmuĢtur. Yapılan yasal düzenleme ile
baĢbakanca görevlendirilenler hakkında soruĢturma ve kovuĢturma yürütülmesinin
engellenmesi, kovuĢturmaların görevlendirenlere uzanmasının önüne geçilmesi
amaçlanmıĢtır. Ayrıca yasa, baĢbakana MĠT yasasında sayılan görevler dıĢında suç teĢkil
edebilecek görevlendirme yapma yetkisi de tanınması bakımından tehlike yaratmaktadır.
Anayasaya Aykırılık Sorunu
17.02.2012 gün ve 6278 sayılı “Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı
Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1 inci maddesi ile 01.11.1983 gün ve
2937 “Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı Kanunu’nun 26 ncı maddesi
“baĢlığı” ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir:
“SoruĢturma izni
MADDE 26- MĠT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri
arasından BaĢbakan tarafından görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin
niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında iĢledikleri iddia olunan suçlardan dolayı ya
da 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza
mahkemelerinin görev alanına giren suçları iĢledikleri iddiasıyla haklarında soruĢturma
yapılması BaĢbakanın iznine bağlıdır.”
Diğer taraftan, iptali istenen 17.02.2012 gün ve 6278 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile
de 2937 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir:
“GEÇĠCĠ MADDE 4- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hâlen devam eden
soruĢturma ve kovuĢturmalar hakkında da 26 ncı madde hükümleri uygulanır.”
Görüldüğü üzere, 6278 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 2937 sayılı Kanunun 26 ncı
maddesi, baĢlığı da dahil olmak üzere “tümüyle” değiĢtirilmiĢ bulunmaktadır.
Buna göre,
- Önceki maddenin baĢlığı “Ceza takibat izni” iken, “SoruĢturma izni” olarak
değiĢtirilmekte ve önceki madde metninde olmayan:
1) “…veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından BaĢbakan
tarafından görevlendirilenlerin;”
2) “…ya da 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan
ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları iĢledikleri iddiasıyla” ve
3) “… soruĢturma” tümce ve sözcükleri eklenmekte ve böylece yeni madde metninde;
“MĠT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından
BaĢbakan tarafından görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden
doğan veya görevin ifası sırasında iĢledikleri iddia olunan suçlardan dolayı ya da 5271 sayılı
Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev
alanına giren suçları iĢledikleri iddiasıyla haklarında soruĢturma yapılması BaĢbakanın
iznine bağlıdır.”
denilmektedir.
Buna göre,
Önceki yasal düzenlemede, haklarınca cezai takibat yapılması BaĢbakanın iznine bağlı
olanlar yalnızca “MĠT mensupları” iken,
Bu kez,
“Belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından BaĢbakan tarafından
görevlendirilenler” de BaĢbakanın iznine bağlı olarak haklarında soruĢturma yapılabilecek
olanlar arasına alınmaktadır.
Diğer yandan,
Önceki yasa maddesinde, hükmün konusu olan “MĠT mensupları” görevlerini yerine
getirirken, yalnızca “görevlerini yerine getirirken, görevlerinin niteliğinden doğan veya
görevin ifası sırasında iĢledikleri iddia olunan suçlardan ötürü” haklarında cezai takibat
yapılması BaĢbakanın iznine bağlı iken, bu kez, “5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin
birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları
iĢledikleri iddiasıyla” haklarında soruĢturma yapılması BaĢbakanın iznine bağlı kılınmak
suretiyle,
1) Hem maddenin “öznesi” yönünden,
2) Hem de o özne hakkında “olası bir soruĢturmanın kapsamı ve sınırları” yönünden,
Önceki yasal düzenlemenin özü, kapsamı ve sınırları geniĢletilmiĢ; önceki yasal
düzenlemede yalnızca “MĠT mensupları” madde hükmü kapsamı içerisinde iken,
Bu defa,
“Belirli bir görevi ifa etmek üzere BaĢbakan tarafından görevlendirilen kamu
görevlileri” de maddenin -deyim yerinde ise- koruyucu zırhı içerisine alınmıĢ bulunmaktadır.
Ayrıca,
Anayasanın BaĢlangıç Bölümünün birinci fıkrasında, Anayasanın Türk Vatanı ve
Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirlediği; 5 inci
maddesinde, Devletin temel amaç ve görevlerinin, Türk Milletinin bağımsızlığını ve
bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kiĢilerin ve
toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak olduğu hükümlerine yer verilmiĢ; 6 ncı
maddesinde de, egemenliğin kayıtsız Ģartsız Millete ait olduğu belirtildikten sonra, Türk
Milletinin, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle
kullanabileceği; egemenliğin kullanılmasının, hiçbir surette hiçbir kiĢiye, zümreye veya sınıfa
bırakılamayacağı; hiçbir kimsenin veya organın kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet
yetkisi kullanamayacağı açıklanmıĢ; 7 nci maddesinde ise, yasama yetkisinin Türk Milleti
adına Türkiye Büyük millet Meclisi’ne ait olduğu olgusuna vurgu yapılmıĢtır.
Bütün bu Anayasa hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye Devleti’nin siyasi
sorunlarının tartıĢılıp, çözüm üretileceği yegâne yetkili organın da Türkiye Büyük Millet
Meclisi olduğu sonucuna varılmaktadır.
Ġdarî tasarruflarla kimi kamu görevlilerinin çerçevesi belirsiz görevlerle
görevlendirmesi Anayasanın yukarıda değinilen BaĢlangıcı ile 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve
112 nci maddelerine aykırıdır.
Diğer yandan,
Anayasanın 2 nci maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri sayılırken,
- Türkiye Cumhuriyeti’nin, toplumun huzuru, millî dayanıĢma ve adalet anlayıĢı içinde,
insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baĢlangıçta belirtilen temel ilkelere
dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olduğu,
VurgulanmıĢtır.
Anayasanın 8 inci maddesi,
“Yürütme yetkisi ve görevi, CumhurbaĢkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya
ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.”
Hükmünü âmirdir.
Anayasanın 10 uncu maddesinde ise,
- Herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düĢünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eĢit olduğu,
- Kadınların ve erkeklerin eĢit haklara sahip olduğu; Devletin bu eĢitliğin yaĢama
geçmesini sağlamakla yükümlü olup, bu maksatla alınacak tedbirlerin eĢitlik ilkesine aykırı
olarak yorumlanamayacağı,
- Çocukların, yaĢlıların, özürlülerin, harp ve vazife Ģehitlerinin dul ve yetimleri ile
malul ve gaziler için alınacak tedbirlerin eĢitlik ilkesine aykırı sayılamayacağı,
- Hiçbir kiĢiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı,
- Devlet organları ve idare makamlarının bütün iĢlemlerinde kanun önünde eĢitlik
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda oldukları,
Hükme bağlanmıĢtır.
Anayasanın 112 nci maddesinde ise BaĢbakanın görev ve siyasi sorumluluğunun
sınırları çizilmiĢtir. Anılan madde hükmüne göre;
“BaĢbakan, Bakanlar kurulunun baĢkanı olarak, Bakanlıklar arasında iĢbirliğini sağlar
ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin
yürütülmesinden birlikte sorumludur.”
Anayasanın “Ġdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkiĢiliği” baĢlığını taĢıyan 123 üncü
maddesinde ise,
- Ġdare, kuruluĢ ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.
- Ġdarenin kuruluĢ ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına
dayanır.
- Kamu tüzelkiĢiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak
kurulur.
denilmektedir.
Keza,
Anayasanın “Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler” baĢlıklı 128 inci maddesinde
de,
- Devletin, kamu iktisadî teĢebbüsleri ve diğer kamu tüzel kiĢilerinin genel idare
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli
görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği,
- Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri,
hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük iĢlerinin kanunla düzenleneceği,
Kurala bağlanmıĢtır.
Diğer yandan, Anayasanın “Kanunsuz emir” baĢlıklı 137 nci maddesinde,
“Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalıĢmakta olan kimse, üstünden
aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine
getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini
yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.
Konusu suç teĢkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse
sorumluluktan kurtulamaz.
Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin
korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.”
Anayasanın 138. maddesinin 3. fıkrasında …”görülmekte olan bir dava hakkında
yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüĢme yapılamaz
ve herhangi bir beyanda bulunulamaz, 4. Fıkrasında ise “…yasama organı ve idare mahkeme
kararlarını hiçbir suretle değiĢtiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez”
Hükmü yer almaktadır.
01.11.1983 gün ve 2937 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı
Kanununun 4 üncü maddesinde Milli Ġstihbarat TeĢkilatının görevleri belirtilmiĢ olup, bu
görevlerle ilgili konularda Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen temel niteliklere ve
demokratik hukuk devletine yönelik ciddi bir tehlikenin varlığı halinde Devlet güvenliğinin
sağlanması, casusluk faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, Devlet sırrının ifĢasının tespiti ve
terörist faaliyetlerin önlenmesine iliĢkin görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle
yürütülmesi zorunludur.
Oysa, Anayasanın 128 inci maddesinin yukarıda açıklanan ikinci fıkrasında memurlar
ve diğer kamu görevlilerinin niteliklerinin yasayla düzenleneceği belirtilirken, bir görev için
yetkilendirilecek kiĢinin yapılacak göreve uygun niteliklere sahip bulunması ve bunun, tersi
uygulamaya neden olmaması için yasada gösterilmesinin amaçlandığı açıktır.
Kaldı ki, 2937 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı
Kanununun 4 üncü maddesinde Milli Ġstihbarat TeĢkilatının görevleri “sınırlı” olarak
belirtilmiĢ ve anılan maddede;
“Milli Ġstihbarat TeĢkilatının görevleri Ģunlardır;
a) Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına,
güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karĢı
içten ve dıĢtan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını
Devlet çapında oluĢturmak ve bu istihbaratı CumhurbaĢkanı, BaĢbakan, Genelkurmay
BaĢkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluĢlara ulaĢtırmak.
b) Devletin milli güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde;
CumhurbaĢkanı, BaĢbakan, Genelkurmay BaĢkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile
ilgili bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karĢılamak.
c) Kamu kurum ve kuruluĢlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için Milli
Güvenlik Kurulu ve BaĢbakana tekliflerde bulunmak.
d) Kamu kurum ve kuruluĢlarının istihbarat ve istihbarata karĢı koyma faaliyetlerine
teknik konularda müĢavirlik yapmak ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcı olmak.
e) Genelkurmay BaĢkanlığınca Silahlı Kuvvetler için lüzum görülecek haber ve
istihbaratı, yapılacak protokole göre Genelkurmay BaĢkanlığına ulaĢtırmak.
f) Milli Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer görevleri yapmak.
g) Ġstihbarata karĢı koymak.
Milli Ġstihbarat TeĢkilatına bu görevler dıĢında görev verilemez ve bu teĢkilat Devletin
güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden baĢka hizmet istikametlerine yöneltilemez. Milli
Ġstihbarat TeĢkilatı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları BaĢbakanca onaylanacak bir
yönetmelikte belirtilir.”
denilmiĢtir.
Görüldüğü üzere, 2937 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde Milli Ġstihbarat TeĢkilatı’nın
görevleri “tadâdî” biçimde sayılmıĢ ve özellikle anılan maddenin son fıkrasının ilk
cümlesinde “Milli Ġstihbarat TeĢkilatına bu görevler dıĢında görev verilemez ve bu teĢkilat
devletin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden baĢka hizmet istikametlerine
yöneltilemez.”
Hükmü getirilmek suretiyle, Milli Ġstihbarat TeĢkilatının görev sınırları yasal olarak
belirlenmiĢ bulunmaktadır.
ĠĢte, bu görev sınırını aĢan her görevlendirme durumunda Anayasanın 137 nci
maddesinde ifadesini bulan “Kanunsuz emir” prensibi ile karĢılaĢılacak ve Devletin güvenliği
ile ilgili istihbarat hizmetlerinden baĢka hizmet istikametlerine yöneltildiğinde, yine, aynı
Anayasal ilkenin ihlâli söz konusu olacaktır.
Nitekim, BaĢsavcıvekili Fikret Seçen altı maddelik açıklamasında; “Cumhuriyet
BaĢsavcı Vekilliğimizce KCK terör örgütüne yönelik olarak yapılan bir soruĢturma sırasında,
bazı devlet görevlilerinin kendilerine yürütme organı tarafından verilen görevin dıĢına
çıkarak hareket ettikleri, bu suretle örgütün eylemlerinin (bazı bombalama ve ölüme sebebiyet
veren eylemler dahil) gerçekleĢmesine yardım ettikleri Ģüphesini doğuracak deliller elde
edilmesi nedeni ile soruĢturma baĢlatılmıĢtır.” Demektedir.
Diğer yandan, BaĢbakan tarafından kanunda öngörülen etkinlikleri yerine getirmekle
görevlendirilecek kamu görevlilerinin niteliklerine, yine kanunda yer verilmesi zorunludur.
Bu itibarla, Anayasa Mahkemesi’nin 29.01.2009 gün ve 2005/85 Esas-2009/15 Karar
sayılı Kararı’nda da vurgulandığı üzere, Anayasanın 128 inci maddesinin birinci fıkrası
kapsamındaki görevleri yürüten bütün personelin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri,
hakları ve yükümlülüklerinin yasayla düzenlenmesi gerekir.
Ġptali istenen yasal düzenlemede Devlet istihbarat hizmetleri kapsamındaki görev ve
faaliyetlerin ifası ile görevli kılınan BaĢbakan tarafından görevlendirilecek kamu
görevlilerinin belirli bir görevi ifa etmek yetkisinin gerektirdiği nitelikleri taĢıyan kiĢiler
arasından belirlenmesi gerekir.
6278 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinde yer alan “… belirli bir görevi ifa etmek üzere
kamu görevlileri arasından BaĢbakan tarafından görevlendirilenlerin…” biçimindeki ibare,
BaĢbakan tarafından yetkilendirilecek kamu görevlilerinin niteliklerini açık bir Ģekilde
belirlemediğinden, bu yönü itibariyle de Anayasanın 128 inci maddesine aykırıdır.
Öte yandan, Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen hukuk devletinin temel
unsurlarından birisi de hukuk güvenliğini sağlamasıdır. Hukuksal güvenliğin, kurallarda
belirlilik ve öngörülebilirlik gerektirdiği, yargının yüce doruklarında defalarca tartıĢılmıĢ ve
kabul görmüĢ bulunan bir düĢüncedir.
YerleĢmiĢ yargısal kararlarda da kabul edildiği gibi, belirlilik ve öngörülebilirlik
özellikleri taĢımayan ve dolayısı ile hukuki güvenlik sağlamayan kurallar Anayasanın Türkiye
Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu ifade eden 2 nci maddesi ile bağdaĢmaz. Ġptali
istenen kural takdire bağlı ve belirsiz bir yetki içerdiğinden hukuk devleti ilkesine de
aykırıdır.
Açıklanmaya çalıĢılan nedenlerle, “… belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri
arasından BaĢbakan tarafından görevlendirilenlerin” ibareleri Anayasanın 2 nci ve 128 inci
maddelerine aykırıdır. Ġptali gerekir.
Diğer yandan, iptali istenilen “…belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri
arasından BaĢbakan tarafından görevlendirilenlerin” tümcesinde geçen “belirli” ibaresi
oldukça “mânidar”dır. Madde metninde yapılan, esasen, bir “sözcük oyunu” olup, “belirli
bir görev” sözcüğü ile “özel bir görev” amaçlanmaktadır.
Kanaatimizce, bu sözcük oyununa gidilmesinde asıl etken, daha önce benzer bir
uyuĢmazlık nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nin 29.1.2009 gün ve 2005/85 Esas-2009/15 Karar
sayılı Kararının 23 ncü sahifesinin 6 ncı paragrafında geçen iptal gerekçeleridir. Nitekim,
Anayasa Mahkemesi’nin anılan Karardaki iptal gerekçesinde, hukuk güvenliğinin, kurallarda
“belirlilik ve öngörülebilirlik” gerektirdiği vurgulanmıĢtır. ĠĢte, iptali istenen Kanun
maddesinde “özel” sözcüğü yerine “belirli” ibaresinin kullanılmıĢ olması, tamamen,
herhangi bir iptal baĢvurusunda Anayasa Mahkemesi’nin olası bir iptal kararının önüne
geçebilme çabasıdır.
Dolayısı ile, iptali istenen madde metninde geçen “belirli” sözcüğü, yine “takdire bağlı
ve belirsiz bir yetki” içermekte olup, bu da, Ģüphesiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk
devleti olduğunu ifade eden Anayasa’nın 2 nci maddesi ile bağdaĢmamaktadır.
Nitekim, AĠHM Sunday Times/Ġngiltere 1979 Kararında bir yasadan sözedilebilmesi
için gereken unsurları eriĢilebilirlik, açıklık, öngörülebilirlik olarak saymıĢtır. Muller /
Ġsviçre 1988 Kararında ise AĠHM Ģu ifadeyi kullanmaktadır: “Belirli bir eylemin ne sonuçlar
doğrucağını yurttaĢlar tarafından önceden görülmesine olanak verecek Ģekilde, yeterli
açıklıkla formüle edilmeyen bir norm yasa sayılmaz.” Denilmekle görüĢlerimizi
doğrulamaktadır.
Kaldı ki, BaĢbakan’a yetki verilmesi yasa-dıĢı oluĢumları özendirecek, ve geçmiĢte ulus
olarak yaĢadığımız acı tecrübelerin tekrarına yol açabilecektir. Bu olgunun hukuk devleti
ilkesiyle bağdaĢmayacağı ortadadır. GeçmiĢte suça bulaĢmıĢ ve hakkında yakalama kararı
çıkartılmıĢ olan MĠT mensupları hakkında da baĢlatılan soruĢturmalar düĢebilecektir.
Diğer yandan, Anayasanın “Ġdarenin esaslarını” düzenleyen 123 üncü maddesinde,
“Ġdare, kuruluĢ ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” Denilmektedir. Hal
böyle olunca, idarenin görevlerinin kanunlarda hiçbir tartıĢmaya mahal bırakmayacak
Ģekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Az yukarıda değinildiği üzere Milli Ġstihbarat TeĢkilatının görevleri 2937 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinde açıkça belirtilmiĢ olup, bu görevler içinde BaĢbakanın anılan
teĢkilat mensuplarına veya diğer kamu görevlilerine özel görev vereceğine iliĢkin bir hüküm
yer almamaktadır.
Kaldı ki, anılan maddenin son fıkrasının ilk cümlesinde ifadesini bulan “Milli Ġstihbarat
TeĢkilatına bu görevler dıĢında görev verilemez ve bu teĢkilat Devletin güvenliği ile ilgili
istihbarat hizmetlerinden baĢka hizmet istikametlerine yöneltilemez.” hükmü karĢısında, 6278
sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile getirilen “… veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu
görevlileri arasından BaĢbakan tarafından görevlendirilenlerin…” ibaresinin yasal hiçbir
dayanağı kalmamaktadır. Nitekim, BaĢbakanın kanunlarla MĠT’e veya herhangi bir kamu
kurumuna görev olarak tevdi edilmemiĢ herhangi bir konuda BaĢbakanın idari bir konuda
görevlendirme yapabilecek olması, Anayasanın baĢta 123 üncü maddesi hükmü olmak üzere,
8 inci ve 112 nci maddelerine de aykırılık teĢkil edecek ve anılan Anayasa hükümlerinde
değinilen ilkelerle bağdaĢmayacaktır.
Ayrıca, Anayasanın 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin “sosyal hukuk devleti”
olduğu belirtilmiĢ; 10 uncu maddesinde ise, kanun önünde eĢitlik ilkesine yer verilerek hiçbir
kimseye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Bilindiği üzere, sosyal hukuk devleti, fırsat eĢitliğine dayanır. ÇağdaĢ demokratik
değerlere ve Anayasanın temel yapı ve felsefesine göre, hukuk devletinin amaç edindiği
herkesin kanun önünde eĢitliği prensibi, baĢbakan tarafından görevlendirilen kamu
personelinin görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası
sırasında iĢledikleri iddia olunan suçlardan dolayı ya da 5271 sayılı Kanunun 250 nci
maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren
suçları iĢledikleri iddiasıyla haklarında soruĢturma yapılmasının BaĢbakanın iznine bağlı
kılınması, Anayasanın 2 nci maddesindeki “sosyal devlet” ve 10 uncu maddesindeki “yasa
önünde eĢitlik” ilkeleriyle bağdaĢmaz.
Zira, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 250 nci maddesinin üçüncü
fıkrasında ifadesini bulan ve anılan maddenin birinci fıkrasında belirtilen suçları iĢleyenlerin
“sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun” bu Kanunda görevlendirilmiĢ ağır ceza
mahkemelerinde yargılanmasına cevaz veren hükmünün Anayasal dayanağı, Ģüphesiz,
Anayasanın 2 nci ve 10 uncu maddeleridir.
Anayasanın 88. maddesinin ikinci fıkrasında kanun tasarı ve tekliflerinin TBMM’de
görüĢülme usul ve esaslarının içtüzük ile düzenleneceği belirtilmiĢtir. TBMM Ġçtüzüğünün 74.
maddesinin 2. fıkrasında, kanun tekliflerinin gerekçesi ile birlikte BaĢkanlığa verileceği
kuralına yer verilmiĢtir. Oysa Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve MĠT Kanununda değiĢiklik
yapılmasına dair kanun teklifinin genel gerekçesi bulunmamaktadır. Halbuki, yasal
düzenlemenin amacı, konusu, sebep ve maksadının genel gerekçede, ortaya konarak,
düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunun açıklığa kavuĢturulması gerekmektedir. Teklifin
genel gerekçesinin olmaması içtüzük ihlali yoluyla Anayasanın 88. maddesine aykırıdır.
Ġptali istenen yasal düzenleme esasen Anayasa’nın 138 nci maddesine de aykırılık teĢkil
etmektedir.
Nitekim, Anayasa’nın 138 nci maddesi,
“Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak
vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.
Hiçbir organ, makam, merci veya kiĢi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve
hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.
Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu
organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiĢtiremez ve bunların yerine
getirilmesini geciktiremez.”
Hükmünü âmirdir.
Hiç kuĢku yok ki, iptali istenen 6278 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yer alan ve 2937
sayılı Kanunun 26 ncı maddesini değiĢtiren “… ya da 5271 sayılı Kanunun 250 nci
maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren
suçları iĢledikleri iddiasıyla” ibaresi, soruĢturma yapılması engeli yanında, maddenin
“öznesi” olan kamu görevlileri hakkında ileride yürütülebilecek olası kovuĢturmaların da
önüne geçilmesine yol açar mahiyettedir. Bu olgu dahi, anılan ibarenin, Anayasa’nın 138 nci
maddesine açıkça aykırılığı anlamına gelmekte ve iptalini gerektirmektedir.
Bu itibarla, yukarıda açıklanmaya çalıĢılan nedenlerle, 17.02.2012 gün ve 6278 sayılı
Kanunun birinci maddesinde yer alan “… veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu
görevlileri arasından BaĢbakan tarafından görevlendirilenlerin …” ibaresi ile “… ya da
5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza
mahkemelerinin görev alanına giren suçları iĢledikleri iddiasıyla …” ibaresinin, Anayasanın
BaĢlangıç Bölümüne, 2 nci, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 10 uncu, 88 nci, 112 nci, 123 üncü, 128
inci, 137 nci ve 138 nci maddelerine aykırı olduğundan iptali gerekir.
YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA ĠSTEMĠNĠN GEREKÇESĠ
Yukarıda da açıklandığı üzere,
2937 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde Milli Ġstihbarat TeĢkilatı’nın görevleri
“tadâdî” biçimde sayılmıĢ ve özellikle anılan maddenin son fıkrasının ilk cümlesinde “Milli
Ġstihbarat TeĢkilatına bu görevler dıĢında görev verilemez ve bu teĢkilat devletin güvenliği ile
ilgili istihbarat hizmetlerinden baĢka hizmet istikametlerine yöneltilemez.” hükmü getirilmek
suretiyle, Milli Ġstihbarat TeĢkilatı’nın görev sınırları yasal olarak belirlenmiĢ
bulunmaktadır.
ĠĢte, bu görev sınırını aĢan her görevlendirme durumunda Anayasanın 137 nci
maddesinde ifadesini bulan “Kanunsuz emir” prensibi ile karĢılaĢılacak ve Devletin güvenliği
ile ilgili istihbarat hizmetlerinden baĢka hizmet istikametlerine yöneltildiğinde, yine, aynı
Anayasal ilkenin ihlâli söz konusu olacaktır.
Diğer yandan, BaĢbakan tarafından kanunda öngörülen etkinlikleri yerine getirmekle
görevlendirilecek kamu görevlilerinin niteliklerine, yine kanunda yer verilmesi zorunludur.
Açıklanmaya çalıĢılan nedenlerle, “… belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri
arasından BaĢbakan tarafından görevlendirilenlerin …” ibaresi ile “... ya da 5271 sayılı
Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev
alanına giren suçları iĢledikleri iddiasıyla …” ibaresi Anayasanın BaĢlangıç Bölümü ile 2
nci, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 10 uncu, 88 inci, 112 nci, 123 üncü, 128 inci, 137 nci ve 138
inci maddelerine aykırıdır.
Öte yandan, Anayasal düzenin hukuka aykırı kural ve düzenlemelerden en kısa sürede
arındırılması, hukuk devleti olmanın en önemli gerekleri arasında sayılmaktadır. Anayasaya
aykırılıkların sürdürülmesi, özenle korunması gereken hukukun üstünlüğü ilkesini de
zedeleyecektir. Hukukun üstünlüğünün sağlanamadığı bir düzende, kiĢi hak ve özgürlükleri
güvence altında sayılamayacağından, bu ilkenin zedelenmesi hukuk devleti yönünden
giderilmesi olanaksız durum ve zararlara yol açacaktır.
Bu zarar ve durumların doğmasını önlemek amacıyla, Anayasaya açıkça aykırı olan ve
iptali istenen hükümlerin iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin de durdurulması
istenerek Anayasa Mahkemesine dava açılmıĢtır.
IV. SONUÇ VE ĠSTEM
18.02.2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 17.02.2012 tarihli ve
6278 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı Kanununda DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanunun;
1 inci maddesiyle 01.11.1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli
Ġstihbarat TeĢkilatı Kanunu’nun 26 ncı maddesini baĢlığıyla birlikte değiĢtiren 1 inci
maddesindeki “… veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından
BaĢbakan tarafından görevlendirilenlerin …” ibaresi ile “… ya da 5271 sayılı Kanunun 250
nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren
suçları iĢledikleri iddiasıyla …” ibaresi, Anayasanın BaĢlangıç Bölümü ile 2 nci, 5 inci, 6 ncı,
7 nci, 8 inci, 10 uncu, 88 inci, 112 nci, 123 üncü, 128 inci, 137 nci ve 138 inci maddelerine,
Aykırı olduklarından ĠPTALLERĠNE;
Ġptali istenen yasal düzenlemelerin uygulanmaları halinde giderilmesi güç ya da
olanaksız zarar ve durumlar doğacağı için, iptal davası sonuçlanıncaya kadar
YÜRÜRLÜKLERĠNĠN DURDURULMASINA karar verilmesine iliĢkin istemimizi saygı ile arz
ederiz.‖
II- YASA METĠNLERĠ
A- Ġptali Ġstenilen Yasa Kuralları
17.2.2012 günlü, 6278 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı
Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesiyle 1.11.1983 günlü, 2937
sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı Kanunu’nun baĢlığıyla birlikte
değiĢtirilen ve dava konusu kuralları da içeren 26. maddesi Ģöyledir:
“Soruşturma izni
Madde 26- MĠT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri
arasından Başbakan tarafından görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin
niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında iĢledikleri iddia olunan suçlardan dolayı ya
da 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza
mahkemelerinin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında soruĢturma
yapılması BaĢbakanın iznine bağlıdır.”
B- Dayanılan Anayasa Kuralları
Dava dilekçesinde, Anayasa’nın BaĢlangıç’ı ile 2., 5., 6., 7., 8., 10., 88., 112., 123.,
128., 137. ve 138. maddelerine dayanılmıĢtır.
III- ĠLK ĠNCELEME
Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca HaĢim KILIÇ, Serruh KALELĠ,
Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR,
Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri
NECĠPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI ve Erdal TERCAN’ın katılımlarıyla
30.3.2012 günü yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada eksiklik bulunmadığından iĢin
esasının incelenmesine, yürürlüğü durdurma isteminin esas inceleme aĢamasında karara
bağlanmasına OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiĢtir.
IV- ESASIN ĠNCELENMESĠ
Dava dilekçesi ve ekleri, Raportör Metin EFE tarafından hazırlanan iĢin esasına iliĢkin
rapor, iptali istenilen Yasa kuralları, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü:
A- Maddede Yer Alan “…veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri
arasından Başbakan tarafından görevlendirilenlerin…” Ġbaresinin Ġncelenmesi
Dava dilekçesinde, önceki yasal düzenlemede, haklarında cezai takibat yapılması
BaĢbakan’ın iznine bağlı olanların yalnızca ―MĠT mensupları” iken ―belirli bir görevi ifa
etmek üzere kamu görevlileri arasından BaĢbakan tarafından görevlendirilenler”in de bu
kapsama dâhil edilerek koruma zırhı içerisine alındığı, idari tasarruflarla kimi kamu
görevlilerinin çerçevesi belirsiz görevlerle görevlendirilebileceği, görevlendirilecek kamu
görevlilerinin bu iĢ için uygun niteliklere sahip bulunması ve bu durumun tersi uygulamalara
neden olunmaması için anılan görevlilerin hangi niteliklere sahip olmaları gerektiğinin
Kanun’da açıkça gösterilmesinin gerektiği, Kanun’da MĠT’in görevlerinin tadadi biçimde
sayılarak MĠT’e sayılan görevler dıĢında baĢka bir görev verilemeyeceğinin belirtildiği,
dolayısıyla görev sınırını aĢan her görevlendirme durumunda Anayasa’nın 137. maddesinde
yer alan ―kanunsuz emir” prensibi ile karĢılaĢılacağı, dava konusu kuralda yer alan ―belirli”
sözcüğünün takdire bağlı ve belirsiz bir yetkiyi içerdiği, bunun da hukuk devleti ilkesi ile
çeliĢtiği, MĠT’e Kanunla görev ve yetki olarak verilmemiĢ bir konuda BaĢbakan’ın bir kamu
görevlisini görevlendirebilecek olmasının ―idarenin görevlerinin kanunla düzenleneceği”
esasını ihlal ettiği, Kanun teklifinin genel gerekçesinin olmamasının da Ġçtüzük ihlali yoluyla
Anayasa’ya aykırılık teĢkil ettiği belirtilerek kuralın, Anayasa’nın BaĢlangıç’ı ile 2., 5., 6., 7.,
8., 10., 88., 112., 123., 128., 137. ve 138. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüĢtür.
Kanun’un ―Tanımlar” baĢlıklı 2. maddesinde MĠT mensubunun, Kanun’un veya
Kanun’a göre çıkarılmıĢ yönetmeliklerde yazılı görevleri yerine getirmekle görevlendirilmiĢ
MĠT personeli ile diğer görevlileri; MĠT personelinin ise MĠT’in kadrosuna dâhil memurları,
Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup MĠT’de görevlendirilenleri ve MĠT’de çalıĢtırılan
sözleĢmeli personeli ifade ettiği belirtilmiĢtir.
Kanun’un dava konusu kuralın da yer aldığı ―SoruĢturma Ġzni” baĢlıklı 26. maddesinde,
MĠT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından
BaĢbakan tarafından görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden
doğan veya görevin ifası sırasında iĢledikleri iddia olunan suçlardan dolayı ya da 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre kurulan ağır ceza
mahkemelerinin görev alanına giren suçları iĢledikleri iddiasıyla haklarında soruĢturma
yapılmasının BaĢbakan’ın iznine bağlı olduğu hükme bağlanmıĢtır.
Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve iĢlemleri hukuka uygun,
insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir
hukuk düzeni kurup bunu geliĢtirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan
kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık
olan devlettir.
Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden biri
―belirlilik‖tir. Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kiĢiler hem de idare yönünden
herhangi bir duraksamaya ya da kuĢkuya yer vermeyecek Ģekilde açık, net, anlaĢılır ve
uygulanabilir olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karĢı koruyucu önlem
içermesi de gereklidir. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup birey, kanundan,
belirli bir kesinlik içinde, hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya
sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisini doğurduğunu bilmelidir.
Birey ancak bu durumda kendisine düĢen yükümlülükleri öngörebilir ve davranıĢlarını
ayarlar. Hukuk güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve
iĢlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven
duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar.
Kanun’un ―Milli Ġstihbarat TeĢkilatının Görevleri” baĢlıklı 4. maddesinde MĠT’in
görevleri sayılmıĢtır. Buna göre;
- Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına,
güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karĢı
içten ve dıĢtan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını
Devlet çapında oluĢturmak ve bu istihbaratı CumhurbaĢkanı, BaĢbakan, Genelkurmay
BaĢkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluĢlara ulaĢtırmak,
- Devletin milli güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde;
CumhurbaĢkanı, BaĢbakan, Genelkurmay BaĢkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile
ilgili bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karĢılamak,
- Kamu kurum ve kuruluĢlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için Milli
Güvenlik Kurulu ve BaĢbakan’a tekliflerde bulunmak,
- Kamu kurum ve kuruluĢlarının istihbarat ve istihbarata karĢı koyma faaliyetlerine
teknik konularda müĢavirlik yapmak ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcı olmak,
- Genelkurmay BaĢkanlığınca Silahlı Kuvvetler için lüzum görülecek haber ve
istihbaratı, yapılacak protokole göre Genelkurmay BaĢkanlığına ulaĢtırmak,
- Milli Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer görevleri yapmak,
- Ġstihbarata karĢı koymak,
MĠT’in görevleri arasında yer almaktadır. Ayrıca, aynı maddede MĠT’e yukarıda
belirtilen görevler dıĢında görev verilemeyeceği ve MĠT’in Devletin güvenliği ile ilgili
istihbarat hizmetlerinden baĢka hizmet istikametlerine de yöneltilemeyeceği belirtilmiĢtir.
Kanun’un ―Yetkiler” baĢlıklı 6. maddesinde ise MĠT’in yetkileri sayılmıĢtır. Buna göre
MĠT;
- Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile kamu hizmeti veren kuruluĢların
yöneticileri ve istihbarat hizmetlerinden sorumlu kiĢileri ile istihbaratın tevcihi, istihsali ve
istihbarata karĢı koyma konularında doğrudan iliĢki kurabilir, uygun koordinasyon
yöntemlerini uygulayabilir,
- Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile kamu hizmeti veren kuruluĢlara ait
arĢivlerden, elektronik bilgi iĢlem merkezlerinden ve iletiĢim alt yapısından kendi görev
sahasına giren konularda yararlanabilmek, bunlarla irtibat kurabilmek, bilgi ve belge almak
için gerekçesini de göstermek suretiyle yazılı talepte bulunabilir,
- Kanun’un 4. maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Anayasa’nın
2. maddesinde belirtilen temel niteliklere ve demokratik hukuk devletine yönelik ciddi bir
tehlikenin varlığı hâlinde Devlet güvenliğinin sağlanması, casusluk faaliyetlerinin ortaya
çıkarılması, Devlet sırrının ifĢasının tespiti ve terörist faaliyetlerin önlenmesine iliĢkin olarak,
hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde MĠT MüsteĢarı veya yardımcısının
yazılı emriyle telekomünikasyon yoluyla yapılan iletiĢim tespit edebilir, dinleyebilir, sinyal
bilgilerini değerlendirebilir ve kayda alabilir.
AnlaĢılacağı üzere, Kanun’da, MĠT’in görev ve yetkileri açık olarak düzenlenmiĢtir.
Dolayısıyla, dava konusu kuralın 2937 sayılı Kanun’da düzenlenmesi karĢısında kuralda yer
alan “belirli bir görev” ibaresinden MĠT’in kanunla belirlenen görevlerinin anlaĢılması
gerektiği ve görevlendirilecek olan kamu görevlisinin de kanunla belirlenmiĢ olan yetkileri
kullanacağı açıktır. Bu nedenle kuralda, belirsizlik bulunduğundan söz edilemez.
Ayrıca, Anayasa’nın ―Kanunsuz Emir‖ baĢlıklı 137. maddesinin birinci ve ikinci
fıkrasında, ―Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalıĢmakta olan kimse, üstünden
aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine
getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini
yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu
suç teĢkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan
kurtulamaz.”;
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ―Kanunun Hükmü ve Amirin Emri” baĢlıklı 24.
maddesinde ise ―(1) Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez.
(2) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri
uygulayan sorumlu olmaz.
(3) Konusu suç teĢkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine
getiren ile emri veren sorumlu olur.
(4) Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği
hâllerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur.” denilmiĢtir.
Söz konusu kurallar ile dava konusu kuralda yer alan “belirli bir görev” ibaresinin
birlikte değerlendirilmesinden; MĠT mensuplarının ya da belirli bir görevi ifa etmek üzere
kamu görevlileri arasından BaĢbakan tarafından görevlendirilenlerin kanunla belirlenmiĢ olan
yetkileri kullanacak olması karĢısında bu görevlilere konusu suç teĢkil eden bir emrin de
verilemeyeceği, böyle bir emrin verilmesi durumunda ise bu emri veren ile emri yerine
getirenin yukarıda belirtilen kurallar gözetildiğinde sorumlu olacağı ve emrin dava konusu
kural kapsamında olmayacağı açıktır.
Diğer taraftan, Anayasa’nın 128. maddesinde, "Devletin, kamu iktisadî teĢebbüsleri ve
diğer kamu tüzelkiĢilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu
hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle
görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri,
hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük iĢleri kanunla düzenlenir. Üst
kademe yöneticilerinin yetiĢtirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir."
denilmiĢtir.
Dava konusu kurala göre, BaĢbakan tarafından belirli bir görevi ifa etmek üzere
görevlendirilecek kiĢilerin kamu görevlisi olmaları zorunludur. 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nda ise kamu görevlilerinin, kamu görevlisi olabilmeleri için taĢımaları gerekli olan
asgari Ģartlar belirlenmiĢtir. Bu durumda, görevlendirilecek olan kiĢilerin niteliklerinin
kanunla düzenlenmediği ve niteliklerinin belirli olmadığı da söylenemez. Ayrıca,
görevlendirilecek olan kamu görevlisinin, göreve uygun olup olmadığını ve niteliklerini takdir
etme yetkisi ise BaĢbakan’a aittir.
Öte yandan, dava dilekçesinde, Kanun teklifinin gerekçesinin olmaması nedeniyle
TBMM Ġçtüzüğü’nün eylemli ihlali gerekçesine dayalı olarak dava konusu kuralın iptali
istenilmektedir.
Ġçtüzük hükümleri genellikle Ģekle ait kurallardır. Dolayısıyla bir kanun tasarısının veya
teklifinin TBMM’de yasalaĢma usulü ve sürecine iliĢkin Ġçtüzük kuralları gereğince yapılan
iĢlemler kanunun Ģekil unsurunu oluĢturmaktadır. Bu nedenle, dava dilekçesindeki iptal
istemi, kuralın yapılıĢ Ģekline yönelik olup "Ģekil" yönünden denetimini gerektirmektedir.
Anayasa Mahkemesi kararlarında da belirtildiği gibi Ģekil bakımından denetim, mevzuatın
Anayasa ve Ġçtüzük’te öngörülmüĢ bulunan usul ve Ģekil kurallarına uygun biçimde yapılıp
yapılmadığı hususlarının denetimidir. Zira, herhangi bir hukuk kuralı ancak Anayasa’nın
öngördüğü ya da Anayasa’ya uygun hukuk kurallarının müsaade ettiği usullere göre
konulabilir. Biçim kuralları, bir tasarı ya da teklifin kanunlaĢmasına kadar geçirdiği tüm
evrelerde uyulması gereken usul ve Ģekil kurallarının bütününü ifade eder.
Anayasa’nın 148. maddesinin ikinci fıkrası, "Kanunların Ģekil bakımından
denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; ... hususları ile
sınırlıdır." hükmünü içermektedir. Buna göre, Anayasa’nın 148. maddesi gereğince Anayasa
Mahkemesinin kanunları Ģekil bakımından denetlemesi, son oylamanın öngörülen çoğunlukla
yapılıp yapılmadığı ile sınırlıdır. Dolayısıyla, Anayasa’nın öngördüğü çoğunlukla kabul
edilen bir kanunun, teklif gerekçesinin olup olmadığının denetlenmesi hususu Anayasa
Mahkemesinin yetkisi kapsamında değildir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural Anayasa’nın 2., 88., 128. ve 137. maddelerine
aykırı değildir. Ġptal isteminin reddi gerekir.
Kuralın, Anayasa’nın BaĢlangıç’ı ile 5., 6., 7., 8., 10., 112., 123. ve 138. maddeleri ile
ilgisi görülmemiĢtir.
Bu görüĢe Mehmet ERTEN ile Zehra Ayla PERKTAġ katılmamıĢtır.
B- Maddede Yer Alan “…ya da 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci
fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları işledikleri
iddiasıyla…” Ġbaresinin Ġncelenmesi
Dava dilekçesinde, kanun önünde herkesin eĢit olduğu ve hiçbir sınıfa imtiyaz
tanınamayacağı, dolayısıyla BaĢbakan tarafından görevlendirilen kamu görevlisinin görevini
yerine getirirken görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında iĢledikleri iddia
olunan suçlardan ötürü ya da 5271 sayılı Kanun’un 250. maddesinin (1) numaralı fıkrasına
göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları iĢledikleri iddiası ile
haklarında soruĢturma yapılmasının BaĢbakan’ın iznine bağlı kılınmasının eĢitlik ilkesiyle
bağdaĢmadığı, Kanun teklifinin genel gerekçesinin olmamasının da Ġçtüzük ihlali yoluyla
Anayasa’ya aykırılık teĢkil ettiği, dava konusu kural ile öznesi belli olan kamu görevlileri
hakkında soruĢturma yapılmasının engellenerek olası kovuĢturmaların önüne geçildiği
belirtilerek kuralın, Anayasa’nın BaĢlangıç’ı ile 2., 5., 6., 7., 8., 10., 88., 112., 123., 128., 137.
ve 138. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüĢtür.
Kanun’un dava konusu kuralın da yer aldığı ―SoruĢturma Ġzni” baĢlıklı 26. maddesinde,
MĠT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından
BaĢbakan tarafından görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden
doğan veya görevin ifası sırasında iĢledikleri iddia olunan suçlardan dolayı ya da 5271 sayılı
Kanun’un 250. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin
görev alanına giren suçları iĢledikleri iddiasıyla haklarında soruĢturma yapılmasının
BaĢbakan’ın iznine bağlı olduğu hükme bağlanmıĢtır.
Ġptal davasının açılmasından sonra, 2.7.2012 günlü, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin
EtkinleĢtirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla
ĠĢlenen Suçlara ĠliĢkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiĢ ve
105. maddesinin (6) numaralı fıkrası ile 5271 sayılı Kanun’un 250. maddesi yürürlükten
kaldırılmıĢtır. Ancak, anılan Kanun’un geçici 2. maddesinin (7) numaralı fıkrasında,
―Mevzuatta Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan
ağır ceza mahkemelerine yapılmıĢ olan atıflar, Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ağır ceza mahkemelerine yapılmıĢ sayılır.‖
denilmiĢtir. Dolayısıyla, dava konusu kuraldaki 5271 sayılı Kanun’un 250. maddesinin (1)
numaralı fıkrasına yapılan atıf, 12.4.1991 günlü, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun
10. maddesinde belirtilen ağır ceza mahkemelerine yapılmıĢ sayılacaktır.
3713 sayılı Kanun’un 10. maddesinin birinci fıkrasında ise bu Kanun kapsamına giren
suçlar dolayısıyla açılan davaların, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunca yargı çevresi birden çok ili kapsayabilecek Ģekilde belirlenecek illerde
görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinde görüleceği belirtilmiĢtir.
Ayrıca, 3713 sayılı Kanun’un 10. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde, bu Kanun
kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 5237 sayılı Kanun’un 302., 309., 311., 312., 313., 314.,
315. ve 316. maddelerinde düzenlenen suçlar hakkında, görev sırasında veya görevinden
dolayı iĢlenmiĢ olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruĢturma yapılacağı; ancak,
2937 sayılı Kanun’un 26. maddesi hükmünün saklı olduğu belirtilmiĢtir. Böylece, bu kural ile
dava konusu kural arasında bir paralellik oluĢturulmuĢtur.
5271 sayılı Kanun, herkes hakkında geçerli olan ceza soruĢturması ve kovuĢturması
hükümlerini içermektedir. Ancak, kanun koyucu, uluslararası hukuk, antlaĢmalar ve iç
hukuktan kaynaklanan kimi nedenlere dayanarak bu genel kurallara istisnalar getirmiĢtir.
Buna göre, suç iĢleyen her kiĢi hakkında uygulanması gereken genel düzenlemeleri içeren
5271 sayılı Kanun hükümleri bazı suç failleri bakımından uygulanmayacak, bunlara iliĢkin
ilgili kanunlarındaki özel soruĢturma ve kovuĢturma usulleri geçerli olacaktır. Bu usullerin
tanınması, uygulanacak kiĢilere bir zümre ya da sınıf olarak imtiyaz tanımak anlamına
gelmeyip, yapılan görevin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Böylece, hem yapılan görevin en
iyi Ģekilde ve etkin olarak yerine getirilmesi sağlanacak hem de gereksiz Ģikâyetlere maruz
kalınarak görülen hizmetin kesintiye uğraması engellenecektir.
Hukuk devletinde, ceza soruĢturma ve kovuĢturmasına iliĢkin kurallar, ceza hukukunun
ana ilkeleri ile Anayasa’nın konuya iliĢkin kuralları baĢta olmak üzere, ülkenin sosyal,
kültürel yapısı, etik değerleri ve ekonomik hayatın gereksinimleri göz önüne alınarak
saptanacak ceza siyasetine göre belirlenir. Kanun koyucu, cezalandırma yetkisini kullanırken
toplumda hangi eylemlerin suç sayılacağı, bunun hangi tür ve ölçüdeki ceza yaptırımı ile
karĢılanacağı, ne Ģekilde soruĢturulacağı, nelerin ağırlaĢtırıcı veya hafifletici sebep olarak
kabul edilebileceği konularında takdir yetkisine sahiptir. Dolayısıyla, kanun koyucunun, ceza
siyaseti gereği kimlerin özel soruĢturma usulüne tabi olacağını belirleme hususunda takdir
yetkisi vardır.
Buna göre, MĠT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri
arasından BaĢbakan tarafından görevlendirilenlerin, 5271 sayılı Kanun’un 250. maddesinin
(1) numaralı fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları
iĢleseler bile haklarında soruĢturma yapılmasının BaĢbakan’ın iznine bağlı tutulması hususu
kanun koyucunun takdir yetkisi içinde kaldığı açıktır.
Ayrıca, yasama yetkisinin genelliği ilkesi uyarınca kanun koyucu, Anayasa’ya ve
hukukun genel ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla her türlü düzenlemeyi yapma yetkisine
sahiptir. Bu bağlamda, genel, soyut ve objektif niteliği haiz dava konusu kuralın, durumlarına
uyan herkese ve her olaya uygulanabilecek olması karĢısında yalnızca somut bir soruĢturmayı
ya da kovuĢturmayı engellemek için yasalaĢtırıldığından söz edilemez. Dolayısıyla kuralda,
hukuk devleti ilkesine aykırı bir yön bulunmamaktadır.
Kanun teklifinin gerekçesinin olmaması nedeniyle TBMM Ġçtüzüğü’nün eylemli ihlali
gerekçesine dayalı olarak dava konusu kuralın iptali istenilmiĢse de, “…veya belirli bir görevi
ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından BaĢbakan tarafından görevlendirilenlerin…”
ibaresine iliĢkin gerekçede belirtilen nedenler bu kural yönünden de geçerlidir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural Anayasa’nın 2. ve 88. maddelerine aykırı
değildir.
Kuralın, Anayasa’nın BaĢlangıç’ı ile 5., 6., 7., 8., 10., 112., 123., 128., 137. ve 138.
maddeleri ile ilgisi görülmemiĢtir.
Bu görüĢe Mehmet ERTEN ile Zehra Ayla PERKTAġ katılmamıĢtır.
V- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI ĠSTEMĠ
17.2.2012 günlü, 6278 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı
Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesiyle 1.11.1983 günlü, 2937
sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı Kanunu’nun baĢlığıyla birlikte
değiĢtirilen 26. maddesinde yer alan;
1- “…veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından BaĢbakan
tarafından görevlendirilenlerin…” ibaresine,
2- “…ya da 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan
ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları iĢledikleri iddiasıyla…” ibaresine,
yönelik iptal istemleri, 17.1.2013 günlü, E.2012/19, K.2013/17 sayılı kararla
reddedildiğinden, bu ibarelere iliĢkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDĠNE,
17.1.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiĢtir.
VI- SONUÇ
17.2.2012 günlü, 6278 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı
Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesiyle 1.11.1983 günlü, 2937
sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı Kanunu’nun baĢlığıyla birlikte
değiĢtirilen 26. maddesinde yer alan;
1- “…veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından BaĢbakan
tarafından görevlendirilenlerin…” ibaresinin,
2- “…ya da 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan
ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları iĢledikleri iddiasıyla…” ibaresinin,
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDĠNE, Mehmet ERTEN ile Zehra
Ayla PERKTAġ’ın karĢıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, 17.1.2013 gününde karar verildi.
BaĢkan
HaĢim KILIÇ
Üye
Mehmet ERTEN
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
BaĢkanvekili
Alparslan ALTAN
Üye
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
KARġIOY GEREKÇESĠ
2937 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı Kanunu’nun
―SoruĢturma izni” kenar baĢlıklı koyu renkle gösterilen dava konusu kuralların da yer aldığı
26. maddesinde;
“MĠT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından
Başbakan tarafından görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden
doğan veya görevin ifası sırasında iĢledikleri iddia olunan suçlardan dolayı ya da 5271 sayılı
Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin
görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında soruĢturma yapılması
BaĢbakanın iznine bağlıdır.” denilmektedir.
Dava konusu edilen ve “veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri
arasından Başbakan tarafından görevlendirilenlerin”, “ya da 5271 sayılı Kanunun 250 nci
maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren
suçları işledikleri iddiasıyla” cümlelerinden oluĢan kurallar, 2937 sayılı Yasa’nın 26.
maddesinde 6278 sayılı Kanun’la yapılan değiĢiklik ile getirilmiĢtir. Bu değiĢiklikler önceki
düzenlemeye göre, soruĢturulması BaĢbakanın iznine bağlı olan suç türlerini ve bu suçları
iĢleyecek kiĢileri kapsam olarak geniĢletmiĢtir.
2937 sayılı Yasa’nın 26. maddesinde değiĢiklik yapma ihtiyacı duyulmasının temel
nedenin, Ġstanbul Özel Yetkili C.Savcılığınca daha önce kamu görevlisi iken Milli Ġstihbarat
TeĢkilatı’na intisap eden müsteĢarın her iki görev yerindeki eylemleri nedeniyle ve çalıĢma
arkadaĢları da dâhil olmak üzere haklarında baĢlatılan soruĢturmanın yapılabilmesini
BaĢbakanın iznine tabi kılarak bu kiĢilerin yargı önüne çıkmalarını engellemek suretiyle
korunmalarını sağlanmak olduğu, Kanun TBMM görüĢülmesi sırasında Adalet Komisyonu
raporlarına konan muhalefet Ģerhlerinden ve tutanaklara yansıyan konuĢmalardan
anlaĢılmaktadır. Bu belirleme, 2937 sayılı Kanun’un Geçici 4. maddesindeki “Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hâlen devam eden soruĢturma ve kovuĢturmalar hakkında da
26 ncı madde hükümleri uygulanır.” Ģeklindeki düzenleme ve teklifin süratle Kanun haline
getirilmesi ile de doğruluk kazanmaktadır.
Söz konusu 26. maddede yapılan değiĢiklik kanunların genelliği ilkesine uygun ve kamu
yararı gözetilerek yasalaĢtırıldığı aynı konumda bulunan kiĢilere uygulanacak nitelikte olduğu
görülse de bu değiĢiklik dikkatle incelendiğinde, MĠT müsteĢarı ve çalıĢma arkadaĢlarının
soruĢturulma konusu olan CMK 250. maddesinin değiĢiklik kapsamına alınarak bu maddede
belirtilen eylemlerinden dolayı, yine hakkında soruĢturma baĢlatılan MĠT müsteĢarının,
müsteĢar olmadan önce ifa ettiği kamu görevi de bu değiĢiklik kapsamına alınarak, kamu
görevlisi iken CMK. 250 maddesi kapsamında nitelenen eylemlerinden dolayı soruĢturma
yapılmasını BaĢbakan’ın iznine tabi tutulması, bu olguların tümünü karĢılayacak Ģekilde
yapılan Kanun değiĢikliğinin asıl amacının, kanunların genelliği ilkesinden yararlanılmak
suretiyle onun gölgesinde belli kiĢiler yararına kanun değiĢikliği yapmak olduğu ortaya
çıkmaktadır. Geçici Madde 4’de yer alan düzenlemede, söz konusu değiĢikliğin anılan
kiĢilerin değiĢiklik öncesi soruĢturması baĢlatılıp devam eden eylemleri için de
uygulanacağının öngörülmesi bu hususu teyit etmektedir.
BaĢka bir anlatımla değiĢiklikle elde edilmek istenen gayenin kamu yararından çok
haklarında soruĢturma baĢlatılan kiĢilerin izin korumasına alınmak olduğu ve bu haliyle de
yalnızca belli kiĢilere yarar sağlamak amacıyla bu değiĢikliğin yapıldığı açık bir Ģekilde
anlaĢılmaktadır.
Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti, kanunlarda yapılan değiĢikliklerin
toplumsal gerçeklerle uyumlu olmasını ve adaletli kurallar içermesini gerekli kılar. Hukuk
devletinin unsurları arasında, kanunların kamu yararına dayanması ilkesi de vardır. Bunun
anlamı, kamu yararı düĢüncesi olmaksızın, yalnızca özel çıkarlar için veya yalnızca belli
kiĢiler yararına herhangi bir kanun kuralının konulamayacağıdır.
Ġptali istenilen kuralların yasalaĢma sürecinden ve yukarıda belirtilen olgulardan yapılan
değiĢiklikle güdülen asıl amacın yalnızca belli kiĢilerin özel çıkarlarının korunmasını
sağlamak olduğu ve bu nedenle de kamu yararına dayanmadığı sonucuna varılmaktadır.
Yalnızca kiĢi yararına yapılan kanunlar, kamu yararı kavramı ile bağdaĢmadığı gibi hukuk
devleti anlayıĢı ile de ters düĢer.
Ġptali istenilen kurallar bu yönden Anayasa’da öngörülen hukuk devleti ilkesine
aykırıdır.
Öte yandan, iptali istenilen ―veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri
arasından BaĢbakan tarafından görevlendirilenlerin” biçimindeki kural ile BaĢbakanın
belli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından görevlendirdiği kiĢilerin CMK 250.
maddesi kapsamındaki eylemlerinden dolayı soruĢturma yapılması BaĢbakanın iznine tabi
kılınmıĢtır.
Anayasa’nın 128. maddesinde “Devletin, kamu iktisadî teĢebbüsleri ve diğer kamu
tüzelkiĢilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin
gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve
yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük iĢleri kanunla düzenlenir. Üst kademe
yöneticilerinin yetiĢtirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.” hükmü yer
almaktadır.
2937 sayılı Kanun’un 26. maddesinde haklarında cezai takibat yapılması BaĢbakan’ın
iznine bağlı olanların MĠT mensupları ile belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri
arasından BaĢbakan tarafından görevlendirilen kamu görevlileri olduğu, görevlerini yerine
getirirken yalnızca görevlerinin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında iĢledikleri
iddia olunun suçlar ile 5271 sayılı Kanun’un 250. maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan
ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları iĢledikleri iddiasıyla haklarında
soruĢturma yapılmasının BaĢbakan’ın iznine bağlı kılındığı anlaĢılmaktadır.
Anayasa’da yer alan, suç ve suçlularla mücadele kapsamındaki faaliyetlerin, kamu
düzeni ve kamu güvenliğini sağlamaya yönelik kamu hizmetleri olduğu, Devletin genel idare
esaslarına göre yürütmekle yükümlü bulunduğu kamu hizmetlerinin asli ve sürekli
görevlerden olması nedeniyle memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiği
açıktır.
Anayasa’nın 128. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki görevleri yürüten personelin
niteliklerinin, atanmalarının, görev ve yetkilerinin, haklarının ve yükümlülüklerinin yasayla
düzenlenmesi gerekir.
Ġptali istenilen ―veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından
BaĢbakan tarafından görevlendirilenlerin” Ģeklindeki kuralda, ne tür görevleri yerine
getirmek üzere ve hangi niteliklere sahip kamu görevlilerinin BaĢbakan tarafından
görevlendirileceği konusunda açıklık bulunmamaktadır.
Devlet Ġstihbarat Hizmetlerinde, BaĢbakan tarafından görevlendirilecek kiĢilerin
Ġstihbaratla ilgili olarak görevlendirilecekleri alanın belirlenmesi ve bu kiĢilerin
istihbaratın gerektirdiği nitelikleri taĢıyan kamu görevlileri olmaları gerekir.
Kural, BaĢbakan tarafından görevlendirilecek kamu görevlilerinin niteliklerini ve
görevlendirileceği alanı açık bir Ģekilde belirlemediği için Anayasa’nın 128. maddesine
aykırıdır.
Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devletinin temel unsurlarından birisi de
hukuk güvenliğini sağlamasıdır. Hukuk güvenliği, kurallarda belirlilik ve öngörülebilirlik
gerektirir. Belirlilik ve öngörülebilirlik özellikleri taĢımayan ve dolayısı ile hukuki güvenlik
sağlamayan kurallar Anayasa’da yer alan hukuk devleti ilkesiyle bağdaĢmaz.
Ġptali istenilen kural takdire bağlı ve belirsiz bir yetki içerdiğinden Anayasa’ya bu
yönüyle de aykırıdır.
Açıklanan nedenlerle, Anayasa’nın 2. ve 128. maddelerine aykırı olan kuralların
iptalleri gerekir.
Üye
Mehmet ERTEN
KARġIOY GEREKÇESĠ
17.2.2012 günlü, 6278 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı
Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesiyle 1.11.1983 günlü, 2937
sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı Kanunu’nun değiĢtirilen 26.
maddesinde yer alan; ―…veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından
BaĢbakan tarafından görevlendirilenlerin…‖ ibaresi ile ―…ya da 5271 sayılı Kanunun 250 nci
maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren
suçları iĢledikleri iddiasıyla…‖ ibaresinin iptali istenilmektedir.
Ġptali istenilen ibarelerin yer aldığı ―soruĢturma izni‖ baĢlıklı 26. maddede; ―MĠT
mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından BaĢbakan
tarafından görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya
görevin ifası sırasında iĢledikleri iddia olunan suçlardan dolayı ya da 5271 sayılı Kanunun
250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına
giren suçları iĢledikleri iddiasıyla haklarında soruĢturma yapılması BaĢbakanın iznine
bağlıdır‖. denilmektedir.
Hukukumuzda kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle iĢledikleri suçların
soruĢturulması ve kovuĢturulması bakımından özel muhakeme kuralları kabul edilmiĢ olup,
bazı kamu görevlilerinin soruĢturulmasında izin sistemi esası getirilmiĢtir. Devlet Ġstihbarat
Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı Kanunu’nun 26. maddesinin değiĢmeden önceki
Ģeklinde, haklarında cezai takibat yapılması BaĢbakan’ın iznine bağlı olanlar yalnızca (Milli
Ġstihbarat TeĢkilatı) MĠT mensupları olarak belirtilmek suretiyle kamu görevlilerinin
soruĢturma izni bakımından yasanın kapsamı açıkça gösterilmiĢ idi. Dava konusu ibarelerin
yer aldığı yeni düzenlemede ise (MĠT) mensupları yanında belirli bir görevi ifa etmek üzere
kamu görevlileri arasından BaĢbakan tarafından görevlendirilenlerin de BaĢbakanın iznine
bağlı olarak soruĢturma yapılabilecek olanlardan sayıldığı, diğer taraftan bu görevlilerin 5271
sayılı Kanun’un 250. maddesinin birinci fıkrasına göre, kurulan ağır ceza mahkemelerinin
görev alanına giren suçları iĢledikleri iddiasıyla haklarında soruĢturma yapılmasının da
BaĢbakan’ın iznine tabi tutulduğu, böylece ―soruĢturma izninin‖ hem kiĢiler hem de olası suç
unsuru yönünden kapsamının belirsiz hale geldiği anlaĢılmaktadır.
Anayasa’nın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devleti
olup, buna göre Devletin tüm organlarının Anayasa ve hukukun üstün kuralları ile bağlı
olması görev ve yetkilerinin bu çerçevede konulan yasalarla belirlenmesi, yürütme organına
bırakılan yetkilerin açıkça gösterilmesi gerekmektedir. Öte yandan ―hukuk devleti‖ ilkesi
gereği yürütme organının faaliyetlerinin ―belirlilik‖ dolayısıyla ―hukuki güvenlik ilkesi‖
sonucunda ―öngörülebilir olmasını‖ gerektirmektedir. Bu ilkeye göre yasanın uygulamasında
takdirin kapsamı ve uygulama yöntemi bireyleri keyfi ve öngöremeyecekleri müdahalelerden
koruyacak düzeyde açıklıkla yazılmalıdır. ―Belirlilik‖ kiĢilerin hukuki güvenliğini korumakla
birlikte idarede istikrarı da sağlar.
Belirlilik ve öngörülebilirlilik özellikleri taĢımayan ve dolayısıyla hukuki güvenlik
sağlamayan kurallar Anayasa’nın Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğunu ifade
eden 2. maddesi ile bağdaĢmaz. Bu durumda kuralda yer alan iptali istenilen ibareler,
haklarında cezai takibat yapılması BaĢbakanın iznine bağlı olan kamu görevlileri konusunda
takdire bağlı belirsiz bir yetki içerdiğinden hukuk devleti ilkesine ve Anayasa’nın 2.
maddesine aykırıdır.
Açıklanan nedenle 17.2.2012 günlü, 6278 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli
Ġstihbarat TeĢkilatı Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesiyle
1.11.1983 günlü, 2937 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı
Kanunu’nun değiĢtirilen 26. maddesinde yer alan dava konusu ibarelerin iptali gerektiği
düĢüncesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
[R.G. 12 Mayıs 2013 – 28645]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı
: 2013/5
Karar Sayısı : 2013/46
Karar Günü : 20.3.2013
ĠTĠRAZ YOLUNA BAġVURAN : Ġstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi
ĠTĠRAZIN KONUSU : 26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106.
maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinin Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırılığı
ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.
I- OLAY
Sanık hakkında silahla tehdit suçundan açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralın
Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için baĢvurmuĢtur.
II- ĠTĠRAZIN GEREKÇESĠ
BaĢvuru kararının gerekçe bölümü Ģöyledir:
―Sanık ... hakkında tehdit suçundan yürütülen yargılamada verilen ara kararı uyarınca
sanığın suçu sabit olduğu taktirde uygulanması gereken TCK’nun 106/2-a maddesi aynı
Yasanın 86/2, 3-e maddesi ile karĢılaĢtırıldığında Anayasaya aykırı olduğu düĢüncesi ile
Yüksek Mahkemenizde itiraz yoluna gidilmesine karar verilmiĢtir.
Beyoğlu Cumhuriyet BaĢsavcılığı’nın 26/07/2011 tarihli iddianamesi ile sanık hakkında
çıkan tartıĢmada müĢtekileri bıçakla saldırmak suretiyle tehdit suçunu iĢlediği gerekçesi ile
TCK 106/1, 2-a, 53, 54/4 maddeleri uyarınca cezalandırılması için mahkememizde kamu
davası açılmıĢtır.
Sanığın silahla tehdit suçu sabit olduğu taktirde uygulanması gereken TCK 106/2-a
maddesi uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası tayin edilmesi gerekmektedir. Sanık
müĢtekiyi silahla basit bir tıbbi müdahale ile giderilecek Ģekilde yaralamıĢ olsa idi TCK 86/2,
3-e maddesi uyarınca 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis veya adli para cezası tayin edilmesi
gerekmektedir. Özetlemek gerekirse elinde silahla birini yaralayan kiĢiye az ceza,
yaralayacağım diyen kiĢiye çok ceza tayini gerekmektedir. Bu cezalar suç ve ceza dengesini
bozduğu, tehdit suçu aleyhine adaletsiz olduğu kanaatine varılmıĢtır. Çünkü; olacak olan
(TCK 106/2-a) olmuĢ olan (TCK 86/2, 3-e) den daha vahimdir demek sanığın yoğun kast ile
iĢleyip amacına ulaĢtığında az ceza, iĢlemeyi düĢündüğü suçtan belki de iĢlemeyeceği (kastı
sadece korkutmak olabilir) halde çok ceza tayin edilmesi adalet ve eĢitlik kavramına aykırı
düĢmektedir. Normal olanı bunun tersi olandır yani “yapacağım” diyene az, “yapana” çok
ceza verilmelidir. (zaten silah 6136 sayili yasa’ya aykiri ise ayrıca cezalandırılacağı
unutulmamalıdır.)
Her ne kadar tehdit suçunun konusu öldürmek, öldürmeye teĢebbüs etmek ya da nitelikli
Ģekilde yaralamak olduğu taktirde cezanın basit yaralamaya göre ağır olması kabul edilebilir
ise de, sanık hafif derecede yaralamak ya da sadece korkutmak kastı ile tehdit suçunu iĢlediği
taktirde bunun telafisi mümkün görülmemektedir.
Diğer yandan silahı çekip “vuracağım-kulağım keseceğim-öldüreceğim” diyen biri
ciddi ise zaten dediğini yapar. Yapmayan ciddi değildir, amacı korkutmaktır. Dediğini yapana
86/2 madde ile ceza olarak adli para cezasi yeterli görülürken tehdit edene 2-5 yıl hapis
cezası hukuken kabul edilemez.
Yaralamaya teĢebbüs halinde 35. madde ile ceza indirimi olduğu halde tehdit suçu
istisna dıĢında teĢebbüse elveriĢli olmadığından ceza indirimi de yapılamamaktadır.
Her iki suçun da konusu olan kavramlardan yaralama suçu 17. maddede “KiĢinin
dokunulmazlığı maddi ve manevi varlığı” baĢlığı ile, tehdit suçu 19. maddede “KiĢi hürriyeti
ve güvenliği” baĢlığı ile Anayasamızda koruma altına alınmıĢ TCK’nun da yaralama suçu
“vücut dokunulmazlığına karĢı suçlar” madde 86, 87 ile, tehdit suçu “hürriyete karĢı suçlar”
baĢlığı altında madde 106 ile düzenlenmiĢtir.
Sonuç : Bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde yaralama ve tehdit suçları,
muhatabı kiĢi olması nedeniyle Anayasamızın güvence altına alındığı ve TCK’nun da suç
olarak düzenlendiği gözönüne alındığında elinde silah ile kiĢiyi (basit bir tıbbi müdahale ile
giderilecek Ģekilde) yaraladığında az ceza; elinde silahla kiĢiyi “Seni bıçaklayacağım kulağını keseceğim – vuracağım” diyerek korkuttuğunda çok ceza tayin edilmesi suç ve ceza
dengesini bozduğu adalet ve eĢitlik kavramlarına aykırı olduğu gerekçesi ile TCK 106/2-a
maddesi uygulandığı taktirde sanığa fazla ceza tayin edileceği dikkate alınarak Anayasamızın
152. maddesi uyarınca bu hükmün iptali için dosyanın onaylı sureti gönderilmiĢ olmakla
yürütülen yargılama sonunda verilecek olan kararın mahkememize gönderilmesi bilgilerinize
sunulur.‖
III- YASA METĠNLERĠ
A- Ġtiraz Konusu Yasa Kuralı
26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun itiraz konusu kuralı da içeren 106.
maddesi Ģöyledir:
―Madde 106- (1) Bir baĢkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel
dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleĢtireceğinden bahisle tehdit eden kiĢi, altı aydan
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara
uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun Ģikayeti
üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
(2) Tehdidin;
a) Silahla,
b) KiĢinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya
özel iĢaretlerle,
c) Birden fazla kiĢi tarafından birlikte,
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluĢturdukları korkutucu güçten
yararlanılarak,
ĠĢlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme
suçunun iĢlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.‖
B- Dayanılan Anayasa Kuralları
BaĢvuru kararında, Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine dayanılmıĢtır.
IV- ĠLK ĠNCELEME
Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü hükümleri uyarınca HaĢim KILIÇ, Serruh KALELĠ,
Alparslan ALTAN, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT,
Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi
DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL ve Zühtü
ARSLAN’ın katılımlarıyla 31.1.2013 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada
eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiĢtir.
V- ESASIN ĠNCELENMESĠ
BaĢvuru kararı ve ekleri, Raportör AyĢegül ATALAY tarafından hazırlanan iĢin esasına
iliĢkin rapor, itiraz konusu yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ile bunların gerekçeleri ve
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü:
BaĢvuru kararında, silahla bir kiĢinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek Ģekilde
yaralanmasında az ceza, itiraz konusu kural uyarınca silahla tehdit suçu sonucunda ise çok
ceza tayin edilmesinin suç ve ceza dengesini adalet ve eĢitlik yönünden bozduğu belirtilerek
kuralın, Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüĢtür.
Kanun’un 106. maddesinin (1) numaralı fıkrasında; bir baĢkasını, kendisinin veya
yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı
gerçekleĢtireceğinden bahisle tehdit eden kiĢinin altı aydan iki yıla kadar hapis, malvarlığı
itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit
eden kiĢinin ise mağdurun Ģikâyeti üzerine altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile
cezalandırılacağı öngörülmüĢtür. Ġtiraz konusu kuralın da bulunduğu anılan maddenin (2)
numaralı fıkrasında ise tehdit suçunun nitelikli halleri sayılarak tehdidin; silahla, kiĢinin
kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel iĢaretlerle,
birden fazla kiĢi tarafından birlikte, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluĢturdukları
korkutucu güçten yararlanılarak iĢlenmesi hâlinde, fail hakkında iki yıldan beĢ yıla kadar
hapis cezasına hükmolunacağı belirtilmiĢtir. Böylece anılan maddenin (1) numaralı fıkrasında
suçun temel Ģekli bakımından ikili bir ayrım yapılarak yaĢam, vücut ve cinsel dokunulmazlığa
yönelik tehditlerle, malvarlığı ve diğer değerlere yönelik tehditler, yaptırım ve muhakeme
Ģartları bakımından farklı olarak ele alınmıĢ olmasına karĢın suçun nitelikli hâllerinin sayıldığı
(2) numaralı fıkrasında böyle bir ayrım yapılmamıĢtır.
Anayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti, insan haklarına dayanan, bu hak
ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve iĢlemleri hukuka uygun olan, her alanda
adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliĢtirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve
tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve kanunlarla
kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerine iliĢkin kurallar, ceza hukukunun temel
ilkeleri ile Anayasa’nın konuya iliĢkin kurallarına aykırı olmamak kaydıyla, ülkenin sosyal,
kültürel yapısı, ahlaki değerleri ve ekonomik hayatın gereksinimleri göz önüne alınarak
saptanacak ceza politikasına göre belirlenir. Kanun koyucu, cezalandırma yetkisini
kullanırken toplumda hangi eylemlerin suç sayılacağı, bunun hangi tür ve ölçüdeki ceza
yaptırımı ile karĢılanacağı, nelerin ağırlaĢtırıcı veya hafifletici sebep olarak kabul
edilebileceği konularında takdir yetkisine sahip olmakla birlikte, bu yetkisini kullanırken suç
ve ceza arasındaki adil dengenin korunmasını da dikkate almak zorundadır. Ancak suçun
sadece failin hareketini esas alarak ve hareket için öngörülen ceza miktarlarını kıyaslayarak
suç ve ceza arasında adil denge bulunup bulunmadığı konusunda bir karar vermek sorunu tek
yönlü ya da eksik olarak ele almak anlamına gelir. Suç ve ceza arasında adalete uygun bir
oranın bulunup bulunmadığının saptanmasında herhangi bir suç için konulmuĢ ceza ile
yapılacak bir kıyaslamanın değil, o suçun toplum yaĢamında yarattığı etkinin dikkate alınması
gerekir. Cezanın belirlenmesinde suçtan zarar görenin kiĢiliği ve ona verilen zararın azlığı
veya çokluğu da etkilidir. Kanun koyucu, değiĢik eylemler için değiĢik cezalar yanında, daha
hafif bir eylem için daha ağır bir cezayı da uygun görebilir.
Kanun’un 106. maddesinin gerekçesinde, tehdit suçunda kiĢilerin huzur ve sükûnu ile
karar verme ve hareket etme hürriyeti korunarak kiĢilerde güvensizlik duygusunun meydana
gelmesinin engellendiği, suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâllerinde tehdidin
kapsadığı korkutma gücünün ağırlığı ve yoğunluğu nedeniyle mağdurda ciddi kaygılar
meydana geldiği ve suçun silahla iĢlenmesi hâlinde meydana gelen korkunun çok daha yoğun
ve kolay olacağı belirtilmiĢtir. Buna göre kanun koyucunun, takdir yetkisine dayanarak ve
kuralla korunmak istenen hukuki yararı, suçun niteliğini, meydana gelen neticeyi de dikkate
alarak düzenlediği itiraz konusu kuralda hukuk devleti ilkesine aykırı bir yön
bulunmamaktadır.
BaĢvuran Mahkeme, silahla basit yaralama suçunda verilen ceza ile silahla tehdit suçuna
verilen cezayı karĢılaĢtırarak, bu hususun suç ve ceza dengesini bozduğunu ileri sürmüĢ ise
de, itiraz konusu kural uyarınca silahla tehdit suçunun iĢlenmesi hâlinde verilecek cezayı
belirlemek kanun koyucunun takdirinde olup, ceza miktarının Kanun’da belirtilen yaralama
suçu ile karĢılaĢtırılarak değerlendirmede bulunulması anayasal denetime esas oluĢturmaz.
Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 2. maddesine aykırı değildir.
Ġptal isteminin reddi gerekir.
Kuralın, Anayasa’nın 10. maddesi ile ilgisi görülmemiĢtir.
VI- SONUÇ
26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinin (2) numaralı
fıkrasının (a) bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDĠNE, 20.3.2013
gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.
Üye
Mehmet ERTEN
BaĢkan
HaĢim KILIÇ
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz
PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla
PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri
NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Zühtü ARSLAN
[R.G. 12 Mayıs 2013 – 28645]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı
: 2013/20
Karar Sayısı : 2013/50
Karar Günü : 3.4.2013
ĠTĠRAZ YOLUNA BAġVURAN : Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesi
ĠTĠRAZIN KONUSU : 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun
253. maddesinin (3) numaralı fıkrasının sonuna, 26.6.2009 günlü, 5918 sayılı Türk Ceza
Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. maddesiyle eklenen
“UzlaĢtırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir baĢka suçla birlikte
iĢlenmiĢ olması hâlinde de uzlaĢma hükümleri uygulanmaz.” cümlesinin, Anayasa’nın 10.
maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.
I- OLAY
Sanık hakkında basit yaralama, hakaret, geceleyin konut dokunulmazlığını ihlâl ve
tehdit suçlarından açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu
kanısına varan Mahkeme, iptali için baĢvurmuĢtur.
II- ĠTĠRAZIN GEREKÇESĠ
BaĢvuru kararının gerekçe bölümü Ģöyledir:
“Sanık ...’ün 06.12.2012 tarihinde müĢteki ...’a karĢı basit yaralama, alenen hakaret,
geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal ve tehdit suçlarından cezalandırılması talebiyle kamu
davası açıldığı, soruĢturma dosyasının tetkikinde isnat edilen suçlardan basit yaralama,
alenen hakaret ve geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal etmek suçlarının 5271 sayılı
CMK.’nın 253/1. maddesi kapsamında uzlaĢma kapsamında kalmasına karĢın uzlaĢma
iĢleminin yapılmaksızın mahkememize kamu davası açıldığı gerekçesiyle iddianamenin 5271
sayılı TCK’nın 174/1-c maddesi gereğince iadesine karar verildiği, bu karara C. Savcısı
tarafından 5271 sayılı CMK.’nın 253/3. maddesi gereğince sanığın aynı anda iĢlediği iddia
olunan tehdit suçunun uzlaĢma kapsamında kalan suçlardan olmadığı bu sebeple uzlaĢma
hükümlerinin uygulanamayacağı gerekçesiyle iddianamenin iadesi kararına yapılan itiraz
üzerine Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14.01.2013 gün ve 2013/19 D . i Ģ sayılı
kararıyla C. Savcısının itirazının kabulüne ve mahkememizin iddianamesinin iadesine yönelik
kararın kaldırılmasına karar verilerek dosyanın mahkememize gönderildiği anlaĢılmakla;
5271 sayılı Kanunla yasa koyucu bazı suçlar açısından kovuĢturma aĢamasına
geçilmeden önce Ģüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören kiĢilerin uzlaĢtırılması yoluna
gidilerek tüm uyuĢmazlıkların mahkeme önüne götürülmeden halli ile mahkemelerin iĢ
yükünün artmaması hedeflenmiĢ olup 04.12.2004 tarihinde kabul edilen 5271 sayılı CMK.’nın
253. maddesinin ilk hali ile 06.12.2006 gün ve 5560 sayılı Kanunun 24. maddesi ile değiĢik
düzenleme ile de bu yönde hükümler getirilmesine karĢın, 26.06.2009 gün ve 5918 sayılı
Kanunun 8. maddesi ile 5271 sayılı CMK.’nın 253/3. maddesine eklenen bir cümle ile
“UzlaĢtırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir baĢka suçla birlikte
iĢlenmiĢ olması hâlinde de uzlaĢma hükümleri uygulanmaz.” hükmü getirilerek uzlaĢma
kapsamında kalan bir suçla beraber iĢlenen ve kapsama girmeyen bir suçun birlikle iĢlenmesi
hâlinde uzlaĢma hükümlerinin uygulanmayacağı yönünde düzenleme yapıldığı;
Mahkememizce bakılmakta olan kamu davasına uygulanacak bir kanun hükmü olan
5271 sayılı CMK.’nın 253/3. maddesine 5918 sayılı Kanunun 8. maddesi ile getirilen
düzenleme ile sanık hakkında uzlaĢma hükümlerinin uygulanabilecek suçlardan olan kasten
basit yaralama; alenen hakaret ve geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal suçlarının
sanığın bu suçlarla birlikte tehdit suçunu da iĢlediği iddiası ile artık uzlaĢma
kapsamında kalmadığı oysa sanığın iĢlediği iddia edilen her suçun birbirinden bağımsız ve
ayrı olarak değerlendirilmesinin gerektiği, uzlaĢma kapsamında kalan bir suçun sırf uzlaĢma
kapsamında kalmayan bir suçla beraber iĢlendiği gerekçesiyle uzlaĢma kapsamından
çıkartılmasının Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10. maddesindeki kanun önünde eĢitlik
ilkesine aykırılık oluĢturduğu kanısıyla 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 40. ve devam maddeleri gereğince Anayasa
Mahkemesine 5271 sayılı CMK.’nın 253/3. maddesine 26.06.2009 gün ve 5918 sayılı
Kanunun 8. maddesi ile eklenen “UzlaĢtırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama
girmeyen bir baĢka suçla birlikte iĢlenmiĢ olması hâlinde de uzlaĢma hükümleri
uygulanmaz.” hükmünün iptali için itiraz kanun yoluna baĢvurulmasına ve baĢvuru
sonucunun bekletici mesele yapılmasına karar vermek gerekmiĢtir.
Gerekçesi yukarda izah edildiği üzere;
5271 sayılı CMK.’nın 253/3. maddesine 26.06.2009 gün ve 5 9 1 8 sayılı Kanunun 8.
maddesi ile eklenen “UzlaĢtırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir baĢka
suçla birlikte iĢlenmiĢ olması hâlinde de uzlaĢma hükümleri uygulanmaz.” hükmünün Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. maddesinde düzenlenen kanun önünde eĢitlik ilkesine aykırı
olduğundan iptali için Anayasa Mahkemesine itiraz kanun yoluna baĢvurulmasına;
Anayasa Mahkemesinin baĢvuru sonucunda vereceği kararın bekletici mesele
yapılmasına,
Dair dosya üzerinden yapılan değerlendirme sonucu tensiben karar verildi.”
III- YASA METĠNLERĠ
A- Ġtiraz Konusu Yasa Kuralı
4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun itiraz konusu kuralı da
içeren 253. maddesi Ģöyledir:
“Madde 253- (Değişik: 6/12/2006-5560/24 md.)
(1) AĢağıdaki suçlarda, Ģüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel
hukuk tüzel kiĢisinin uzlaĢtırılması giriĢiminde bulunulur:
a) SoruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlı suçlar.
b) ġikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),
2. Taksirle yaralama (madde 89),
3. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),
4. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),
5. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müĢteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin
açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239),
suçları.
(2) SoruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer
kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaĢtırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık
hüküm bulunması gerekir.
(3) SoruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlı olsa bile, etkin piĢmanlık
hükümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karĢı suçlarda, uzlaĢtırma yoluna
gidilemez. (Ek cümle: 26/6/2009 - 5918/8 md.) Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu
kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri
uygulanmaz.
(4) SoruĢturma konusu suçun uzlaĢmaya tâbi olması halinde, Cumhuriyet savcısı veya
talimatı üzerine adlî kolluk görevlisi, Ģüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaĢma
teklifinde bulunur. ġüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reĢit olmaması halinde,
uzlaĢma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. Cumhuriyet savcısı uzlaĢma teklifini açıklamalı
tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir. ġüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören,
kendisine uzlaĢma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği
takdirde, teklifi reddetmiĢ sayılır.
(5) UzlaĢma teklifinde bulunulması halinde, kiĢiye uzlaĢmanın mahiyeti ve uzlaĢmayı
kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları anlatılır.
(6) Resmî mercilere beyan edilmiĢ olup da soruĢturma dosyasında yer alan adreste
bulunmama veya yurt dıĢında olma ya da baĢka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene,
Ģüpheliye veya bunların kanunî temsilcisine ulaĢılamaması halinde, uzlaĢtırma yoluna
gidilmeksizin soruĢturma sonuçlandırılır.
(7) Birden fazla kiĢinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan
dolayı uzlaĢtırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin
uzlaĢmayı kabul etmesi gerekir.
(8) UzlaĢma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruĢturma konusu
suça iliĢkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir.
(9) ġüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaĢma teklifini kabul etmesi halinde,
Cumhuriyet savcısı uzlaĢtırmayı kendisi gerçekleĢtirebileceği gibi, uzlaĢtırmacı olarak avukat
görevlendirilmesini barodan isteyebilir veya hukuk öğrenimi görmüĢ kiĢiler arasından
uzlaĢtırmacı görevlendirebilir.
(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile reddi sebepleri,
uzlaĢtırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulur.
(11) Görevlendirilen uzlaĢtırmacıya soruĢturma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet
savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir. Cumhuriyet savcısı uzlaĢtırmacıya,
soruĢturmanın gizliliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır.
(12) UzlaĢtırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren
en geç otuz gün içinde uzlaĢtırma iĢlemlerini sonuçlandırır. Cumhuriyet savcısı bu süreyi en
çok yirmi gün daha uzatabilir.
(13) UzlaĢtırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. UzlaĢtırma müzakerelerine
Ģüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. ġüpheli,
mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere
katılmaktan imtina etmesi halinde, uzlaĢmayı kabul etmemiĢ sayılır.
(14) UzlaĢtırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak
Cumhuriyet savcısıyla görüĢebilir; Cumhuriyet savcısı, uzlaĢtırmacıya talimat verebilir.
(15) UzlaĢma müzakereleri sonunda uzlaĢtırmacı, bir rapor hazırlayarak kendisine
verilen belge örnekleriyle birlikte Cumhuriyet savcısına verir. UzlaĢmanın gerçekleĢmesi
halinde, tarafların imzalarını da içeren raporda, ne suretle uzlaĢıldığı ayrıntılı olarak
açıklanır.
(16) UzlaĢma teklifinin reddedilmesine rağmen, Ģüpheli ile mağdur veya suçtan zarar
gören uzlaĢtıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar
Cumhuriyet savcısına baĢvurarak uzlaĢtıklarını beyan edebilirler.
(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaĢmanın, tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin
hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına alarak
soruĢturma dosyasında muhafaza eder.
(18) UzlaĢtırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaĢtırma yoluna gidilemez.
(19) UzlaĢma sonucunda Ģüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi halinde, hakkında
kovuĢturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe
bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki Ģartlar
aranmaksızın, Ģüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir.
Erteleme süresince zamanaĢımı iĢlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından
sonra, uzlaĢmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü
fıkrasındaki Ģart aranmaksızın, kamu davası açılır. UzlaĢmanın sağlanması halinde,
soruĢturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmıĢ olan davadan feragat
edilmiĢ sayılır. ġüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaĢma raporu veya belgesi,
9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam
mahiyetini haiz belgelerden sayılır.
(20) UzlaĢtırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi bir soruĢturma
ve kovuĢturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz.
(21) ġüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaĢma teklifinde
bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaĢtırma giriĢiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç,
uzlaĢtırmacının raporunu düzenleyerek Cumhuriyet savcısına verdiği tarihe kadar dava
zamanaĢımı ile kovuĢturma koĢulu olan dava süresi iĢlemez.
(22) UzlaĢtırmacıya Cumhuriyet savcısı tarafından çalıĢma ve masraflarıyla orantılı bir
ücret takdir edilerek ödenir. UzlaĢtırmacı ücreti ve diğer uzlaĢtırma giderleri, yargılama
giderlerinden sayılır. UzlaĢmanın gerçekleĢmesi halinde bu giderler Devlet Hazinesi
tarafından karĢılanır.
(23) UzlaĢma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda öngörülen
kanun yollarına baĢvurulabilir.
(24) UzlaĢtırmanın uygulanmasına iliĢkin hususlar, yönetmelikle düzenlenir.”
B- Dayanılan ve Ġlgili Görülen Anayasa Kuralları
BaĢvuru kararında, Anayasa’nın 10. maddesine dayanılmıĢ, 2. maddesi ise ilgili
görülmüĢtür.
IV- ĠLK ĠNCELEME
Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü hükümleri uyarınca Serruh KALELĠ, Alparslan ALTAN,
Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAġ,
Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi
DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL ve Zühtü
ARSLAN’ın katılımlarıyla 20.2.2013 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada
eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiĢtir.
V- ESASIN ĠNCELENMESĠ
BaĢvuru kararı ve ekleri, Raportör AyĢegül ATALAY tarafından hazırlanan iĢin esasına
iliĢkin rapor, itiraz konusu yasa kuralı, dayanılan ve ilgili görülen Anayasa kuralları ile
bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp
düĢünüldü:
BaĢvuru kararında, sanığın iĢlediği iddia edilen her suçun birbirinden bağımsız ve ayrı
olarak değerlendirilmesi gerektiği, itiraz konusu kural uyarınca, uzlaĢma kapsamında kalan
bir suçun sırf uzlaĢma kapsamında kalmayan bir suçla birlikte iĢlendiği gerekçesiyle uzlaĢma
kapsamından çıkarılmasının eĢitlik ilkesine aykırı olduğu belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 10.
maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüĢtür.
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun’un 43. maddesine göre, ilgisi nedeniyle itiraz konusu kural Anayasa’nın 2. maddesi
yönünden de incelenmiĢtir.
5271 sayılı Kanun’un 253. maddesinin itiraz konusu kuralı da içeren (3) numaralı
fıkrasının 5918 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle eklenen son cümlesinde, uzlaĢtırma kapsamına
giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir baĢka suçla birlikte iĢlenmiĢ olması halinde
uzlaĢma hükümlerinin uygulanmayacağı öngörülmüĢtür.
Anayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti, insan haklarına dayanan, bu hak
ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve iĢlemleri hukuka uygun olan, her alanda
adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliĢtirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve
tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve kanunlarla
kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir.
Anayasa’nın 10. maddesinde belirtilen “kanun önünde eĢitlik ilkesi” hukuksal
durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eĢitlik
öngörülmüĢtür. EĢitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunanlar kiĢilerin kanunlar karĢısında
aynı iĢleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını
önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kiĢi ve topluluklara ayrı kurallar
uygulanarak kanun karĢısında eĢitliğin ihlâli yasaklanmıĢtır. Kanun önünde eĢitlik, herkesin
her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durumlarındaki özellikler, kimi
kiĢiler ya da topluluklar için değiĢik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal
durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’da öngörülen
eĢitlik ilkesi zedelenmez.
Ceza hukukunun, toplumun kültür ve uygarlık düzeyi, sosyal ve ekonomik yaĢantısıyla
ilgili bulunması nedeniyle suç ve suçlulukla mücadele amacıyla ceza ve ceza muhakemesi
alanında sistem tercihinde bulunulması devletin ceza siyaseti ile ilgilidir. Bu bağlamda ceza
hukukuna iliĢkin düzenlemeler bakımından kanun koyucu Anayasa’nın temel ilkelerine ve
ceza hukukunun ana kurallarına bağlı kalmak koĢuluyla, soruĢturma ve yargılamaya iliĢkin
olarak hangi yöntemlerin uygulanacağı, toplumda belli eylemlerin suç sayılıp sayılmaması,
suç sayıldıkları takdirde hangi çeĢit ve ölçülerdeki ceza yaptırımlarıyla karĢılanmaları
gerektiği, hangi hâl ve hareketlerin ağırlaĢtırıcı ya da hafifletici öge olarak kabul edileceği
gibi konularda takdir yetkisine sahiptir.
UzlaĢma kurumu, uyuĢmazlığın yargı dıĢı yolla ve fakat adli makamlar denetiminde
çözümlenmesini amaçlayan bir yöntemdir. UzlaĢma; bu kapsama giren suçlarda, fail ve
mağdurun suçtan doğan zararın giderilmesi konusunda anlaĢmalarına bağlı olarak, devletin de
ceza soruĢturması veya kovuĢturmasından vazgeçmesi ve suçun iĢlenmesiyle bozulan
toplumsal düzenin barıĢ yoluyla yeniden tesisini sağlayıcı nitelikte bir hukuksal kurumdur.
UzlaĢma ile Ģüpheli veya sanık iĢlediği suçun sorumluluğunu kabul edip üstlenerek, suçun
sonuçlarını da gidererek toplumla yeniden bütünleĢme olanağını elde etmekte, ayrıca devlet,
yaptırım uygulamak yönünden katlanacağı birçok masraftan da kurtulmuĢ olmaktadır.
Ġtiraz konusu kural uyarınca uzlaĢma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen
bir baĢka suçla birlikte iĢlenmiĢ olması halinde, uzlaĢma kapsamına alınmamıĢ olması
anayasal sınırlar içinde kanun koyucunun takdirindedir.
Öte yandan, kanun koyucu, farklı hukuksal konumda olan kiĢileri farklı yaptırımlara
tabi tutabilir. Ceza hukukunda kanun önünde eĢitlik ilkesinin uygulanması da kuĢkusuz, aynı
suçu iĢleyen tüm suçluların kimi özellikleri göz ardı edilerek her yönden aynı kurallara bağlı
tutulmalarını gerektirmemektedir. UzlaĢtırma kapsamına giren suçlar, bu kapsama girmeyen
suçlara göre daha hafif niteliktedir. Bu nedenle, uzlaĢtırma kapsamına giren bir suçu iĢleyen
kiĢi ile uzlaĢtırma kapsamındaki bir suçu bu kapsama girmeyen bir baĢka suçla birlikte iĢleyen
kiĢi aynı hukuksal konumda değildir. Bu nedenle, kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında
ve farklı hukuksal konumda bulunan kiĢiler hakkında farklı usulün uygulanmasını öngören
itiraz konusu kuralda, hukuk devleti ve eĢitlik ilkesine aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırı
değildir. Ġptal isteminin reddi gerekir.
VI- SONUÇ
4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinin (3)
numaralı fıkrasının sonuna, 26.6.2009 günlü, 5918 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı
Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. maddesiyle eklenen ―UzlaĢtırma
kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir baĢka suçla birlikte iĢlenmiĢ olması
hâlinde de uzlaĢma hükümleri uygulanmaz.‖ cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve
itirazın REDDĠNE, 3.4.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.
BaĢkan
HaĢim KILIÇ
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
BaĢkanvekili
Alparslan ALTAN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz
PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla
PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz
AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Üye
Muammer TOPAL
Zühtü ARSLAN
[R.G. 12 Mayıs 2013 – 28645]
—— • ——
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketinden:
5939 SAYILI KONUT EDĠNDĠRME YARDIMI HAK SAHĠPLERĠNE ÖDEME
YAPILMASINA DAĠR
KANUNDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA ĠLĠġKĠN KANUN VE KONUT
EDĠNDĠRME YARDIMI
HAK SAHĠPLERĠNE ÖDEME YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠKTE
DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠLE 5664 SAYILI KONUT EDĠNDĠRME
YARDIMI HAK SAHĠPLERĠNE ÖDEME YAPILMASINA DAĠR KANUNA
662 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENĠN
73 ÜNCÜ MADDESĠ ĠLE EKLENEN HÜKME GÖRE
TESPĠT EDĠLEN HAK SAHĠPLERĠ LĠSTESĠ
Ödemelerde T.C. kimlik numarasının ibrazı zorunludur.
Emlak Konut Gayrikenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin hazırladığı Konut
Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesine http://www.keyodemeleri.com/ adresinden
ulaşabilirsiniz.
[R.G. 13 Mayıs 2013 – 28646 - Mükerrer]
—— • ——
ATAMA KARARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından:
Adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
gereğince atanmalarına iliĢkin kararname aĢağıda gösterilmiĢtir.
BĠRĠNCĠ DAĠRE KARARI: 30.04.2013/711
Sincan Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 20641 Ġsmail TĠRYAKĠ,
GaziosmanpaĢa Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 20745 Ömer KESKĠN,
Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Hâkimi 20816 Güntaç DEĞER,
Bakırköy Hâkimliğine, Ġstanbul Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 20848 Recai AKGÜN,
Düzce Hâkimliğine, Ġstanbul Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 20909 Köksal ġENGÜN,
Ġzmir Hâkimliğine, Manisa Hâkimi 21520 Yakup ERKAL,
Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, UĢak Cumhuriyet Savcısı 21546 Önel AYDOĞMUġ,
Gaziantep Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 21810 Abdurahim KARABAĞ,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Ġzmir Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili 21839 Vedat
MENTEġ,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Isparta Cumhuriyet Savcısı 21905 Bayram
AYDINSOY,
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 21990 ġehmus
YILDIRIM,
Ġzmir Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 22560 Tahir BABAOĞLU,
Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 22954 Yücel TEKBAġ,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, GaziosmanpaĢa Cumhuriyet Savcısı 22977 Abdullah
YILDIRIM,
Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, ġebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
23133 Esen YÜCEL,
Ġstanbul Hâkimliğine, Bolu Hâkimi 23155 Ġbrahim TOPUZ,
Bafra Cumhuriyet Savcılığına, Bitlis Cumhuriyet Savcısı 23194 Mehmet Ali ÖZKURT,
KarĢıyaka Hâkimliğine, Ġzmir Hâkimi 23583 Mehmet Kenan GÜL,
Van Hâkimliğine, Çubuk Hâkimi 23696 Hüseyin ÇETĠN,
Ġstanbul Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 23730 Ahmet Vedat GÜNEġ,
Zonguldak Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 23781 YaĢar GÜNDÜZ,
Ġstanbul Hâkimliğine, Beykoz Hâkimi 23788 Salih KOPAN,
GaziosmanpaĢa Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 23814 Selamettin
CELEP,
GaziosmanpaĢa Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 23823 Mustafa
ALICIOĞLU,
Bakırköy Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 23890 Cavit MARANCI,
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 23950
Osman ULUDÜZ,
GaziosmanpaĢa Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 24401 Ülker KĠRAZCI,
UĢak Cumhuriyet Savcılığına, Ġzmir Cumhuriyet Savcısı 24477 Cengiz TAġDEMĠR,
Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 24549
Zübeyir OĞHAN,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 24666 Aygül ENGÜR,
NevĢehir Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 24771
Etem Tuğrul TOPRAKOĞLU,
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 24959
ġefik AKYILDIRIM,
Adana Cumhuriyet Savcılığına, KarĢıyaka Cumhuriyet Savcısı 25233 Cengiz
BARDAK,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 25239 Sefa DEMĠR,
Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 25264
Sadettin KIZILKAYA,
Adana Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 25285
Nurdane AġIK,
Küçükçekmece Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 25811 Adnan YILMAZ,
Gaziantep Hâkimliğine, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 25991 Edip
GÜNDEM,
Fethiye Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 25998 Özen YAKAR,
Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
BaĢsavcısı 26043 Fethi ġĠMġEK,
Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 26067
Hasan KAYA,
Gebze Cumhuriyet Savcılığına, Beykoz Cumhuriyet Savcısı 26102 Faruk Yıldırım
ERMERAK,
Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 26114 Ali PARLAR,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 26265 Mübeccel SARAÇOĞLU,
Adalar Hâkimliğine, Gebze Hâkimi 27589 Ünsal ÇANKAYA,
Ġzmir Hâkimliğine, UĢak Hâkimi 27614 Osman Levent AKÇALI,
Bakırköy Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 27656 Sevim ÖZOK,
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Ankara Hâkimi 27661 Tayyar KÖKSAL,
Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Ġzmir Cumhuriyet Savcısı 27665 Ali Tuğrul
YALÇINKAYA,
Bursa Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 27686 YaĢar Yılmaz YILDIRICI,
Isparta Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 28172 Hasan BAYKAL,
KırĢehir Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 28223 Zübeyde Gülhan ÖZGÜR,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Beykoz Hâkimi 28268 Mahmut ÇELEBĠ,
Ġstanbul Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Ġstanbul Hâkimi 28298 Hasan Hüseyin
ÖZESE,
Ankara Hâkimliğine, Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 28306 Burhanettin
ÖKSÜM,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Anadolu Hâkimi 28378 ġema KELEBEK,
Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 28435 Cahit
CANTEPE,
Bakırköy Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 28460 Yüksel ġAHĠN,
UĢak Cumhuriyet Savcılığına, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı 28553 Vural ĠRTEM,
Bakırköy Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 29193 Adil Giray HANCILAR,
Burdur Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 29241 Faruk CEYHAN,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 29420 Zafer EDĠġ,
Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Aydın Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
29513 Kemal YILMAZ,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Burdur Cumhuriyet BaĢsavcısı 29867 Ali Nevzat
AÇIKGÖZ,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet BaĢsavcısı 29950 Fuat
ARI,
Afyonkarahisar Hâkimliğine, Kütahya Hâkimi 29952 Halil ORTAKÖY,
KahramanmaraĢ Cumhuriyet Savcılığına, UĢak Cumhuriyet Savcısı 29958 Mehmet Tan
YILDIZ,
Ankara Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 29964 Hızır ERDEM,
Bursa Cumhuriyet Savcılığına, EskiĢehir Cumhuriyet Savcısı 29995 Erdal YATMIġ,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 30145 Semih GÜNDÜZ,
Bakırköy Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 30149 Nevin HANCILAR,
Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı 30158 Halil
Ġbrahim BAġER,
TavĢanlı Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 30198
YaĢar ÖZEN,
Ankara Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 30214 Ġsmail AYSAL,
Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 30589 Ömer Güner
SAZAK,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 30604 Mehmet
ERGÜL,
Ankara Hâkimliğine, Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 30609 Ahmet
GÜRBÜZ,
Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 30621 Sinan OK,
Sakarya Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 30635 Enver MERCAN,
EskiĢehir Hâkimliğine, Bolu Hâkimi 30636 Ġsmet Kadir BĠLGĠN,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı 30678 Veysel
ERTUĞRUL,
Küçükçekmece Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 30714
Hasan DĠCLE,
Sincan Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 30739 Ġlknur HAMAN,
Büyükçekmece Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Balıkesir Cumhuriyet BaĢsavcısı 30754
Selami HATĠPOĞLU,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Denizli Cumhuriyet Savcısı 30756 Özgür CEVAHĠR,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Sakarya Cumhuriyet Savcısı 30769 Sabri YILMAZ,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, KarĢıyaka Cumhuriyet Savcısı 30902 Erol BĠNGÖL,
Sincan Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 30911 Ayhan BĠLTEKĠN,
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 30921 YaĢar
GENÇ,
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 30939 Mehmet
Ali ERBAY,
KarĢıyaka Cumhuriyet Savcılığına, Aydın Cumhuriyet Savcısı 30965 Ender
KARASUĠL,
Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 30995 Hikmet AKYOL,
Bolu Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 31111 Suat TÜRKAY,
Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 31126 Mustafa ġahin
TANRIÖVER,
Ankara Hâkimliğine, Yalova Hâkimi 31154 Osman ÖZCAN,
Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 31407 Hacer PAT,
Ġzmir Hâkimliğine, Manisa Hâkimi 31430 Huriye KASAP,
ġanlıurfa Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 31481 Ali ÇELĠK,
Ġzmir Hâkimliğine, Manisa Hâkimi 31492 Halil Ġbrahim LĠMONCUOĞLU,
Ankara Hâkimliğine, Kazan Hâkimi 31495 Adem DERĠN,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, Giresun Cumhuriyet BaĢsavcısı 31536 Gürmen
ĠLHANOĞLU,
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Bakırköy Hâkimi 31550 Recep BAġ,
Bakırköy Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 31564 Halil AKDEMĠR,
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Kütahya Cumhuriyet
BaĢsavcısı 32025 Hüseyin ÇINAR,
Ankara Hâkimliğine, Kütahya Hâkimi 32188 Önder Ġrfan YORGANCILAR,
Küçükçekmece Hâkimliğine, Ġzmir Hâkimi 32191 Ömer BERBER,
Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 32204 Cihan
ġAHĠN,
Manisa Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Ġzmir Cumhuriyet BaĢsavcısı 32223 Durdu
KAVAK,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Niğde Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 32250 Mustafa
ÖZTÜRK,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Trabzon Cumhuriyet Savcısı 32258 Erdoğan AKTAġ,
Ġzmir Hâkimliğine, Manisa Hâkimi 32277 Sabri USTA,
Adana Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 32285 Harun TÜRKER,
Gaziantep Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 32322 Hasan ġAHĠNGÖZ,
Bakırköy Hâkimliğine, Geyve Hâkimi 32350 Halil SAYAN,
Antalya Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Ankara Cumhuriyet BaĢsavcısı 32358 Ġbrahim
Ethem KURĠġ,
Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Adana Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili 32413
Ahmet AKKAYA,
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet BaĢsavcısı 32417 Ayhan
AYGÜN,
Adana Hâkimliğine, Konya Hâkimi 32447 Ġbrahim GÜRKAN,
Beykoz Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı 32465 Selahattin
AYDOĞDU,
Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Trabzon Cumhuriyet Savcısı 32530 Mehmet
ĠġBĠTĠREN,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, Muğla Cumhuriyet Savcısı 32865 Sedat BAġARAN,
Ünye Hâkimliğine, Batman Hâkimi 33185 Salim Demirhan DURAK,
Bursa Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 33198 Funda BAġTIMAR,
Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 33237 Hakan
GÜNAL,
Niğde Hâkimliğine, ġanlıurfa Hâkimi 33243 Birol KÜÇÜK,
Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 33247 Oğuz KORKMAZ,
Kayseri Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 33283 AyĢe ERKAN,
Ġzmir Hâkimliğine, Muğla Hâkimi 33287 Fulya DOĞAN BAġARAN,
Ġzmir Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 33288 AyĢe SARISU PEHLĠVAN,
Bakırköy Hâkimliğine, Tekirdağ Hâkimi 33310 Ziya DĠNLER,
Rize Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 33392 Osman ERDURAN,
Konya Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 33394 Hasan ÖZ,
KarĢıyaka Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Aydın Cumhuriyet BaĢsavcısı 33400 Ekrem
YĠĞĠT,
Adana Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, ġanlıurfa Cumhuriyet BaĢsavcısı 33507
Mustafa YALÇIN,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bolu Cumhuriyet Savcısı 33508 Bilgin AKPINAR,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 33518 Tansel ÜNAL,
Diyarbakır Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 33522 Cemil KURU,
Elazığ Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 33529 Tamer ġAHĠN,
Ankara Hâkimliğine, Adana Hâkimi 33531 Suat SUBAġI,
Düzce Cumhuriyet Savcılığına, TavĢanlı Cumhuriyet Savcısı 33543 Ali Can ÇILDIR,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 33573 Mehmet DÜZGÜN,
EskiĢehir Cumhuriyet Savcılığına, Bolu Cumhuriyet Savcısı 33854 Sabiha GÜRSOY,
Ġstanbul Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Ġstanbul Hâkimi 33880 Sevil TOSUN,
Çanakkale Hâkimliğine, Edirne Hâkimi 33895 Emine GÖRAL,
Beykoz Hâkimliğine, Ġstanbul Anadolu Hâkimi 33898 Fatma AYDOĞDU,
Ġzmir Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Ġzmir Hâkimi 33949 Atilla RAHMAN,
Rize Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Ağrı Cumhuriyet BaĢsavcısı 33970 Hüsnü Hakan
YAĞIZ,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, Manisa Cumhuriyet Savcısı 33979 Yusuf KIZILTUĞ,
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ceza ĠĢleri Genel Müdür Yardımcısı 33980 Mahmut
AYDIN,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı 34015 Ekrem
TÜRKOĞLU,
Ġzmir Hâkimliğine, Büyükçekmece Hâkimi 34047 YaĢar Kemal BEKTAġ,
Gebze Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı 34074 Cemil
TUĞTEKĠN,
Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, ġırnak Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 34080
Tamer DEMĠRSOY,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Sincan Cumhuriyet Savcısı 34084 Erdoğan
ĠSHAKOĞLU,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, AlaĢehir Cumhuriyet BaĢsavcısı 34097 Muzaffer
COġKUN,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, ġanlıurfa Hâkimi 34101 Ġsmail GÜLTEKĠN,
Ankara Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 34124 Hasan ÇAVAÇ,
Ġstanbul Hâkimliğine, Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 34141 Hacı Ġbrahim
GÖZÜKARA,
Ġzmir Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Ġzmir Hâkimi 34144 Orhan KIZILTAġ,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 34165 Ertuğrul
HASTAOĞLU,
Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı 34177 Metin
DEMĠRTAġ,
Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Beykoz Cumhuriyet Savcısı 34187 Ömer
Faruk ÇERÇĠ,
Konya Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 34189 Ahmet TURAN,
Ġzmir Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Antalya Cumhuriyet BaĢsavcısı 34202 Hüseyin BAġ,
Adana Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 34246 Murat Han ġAHĠN,
Alanya Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi 34263 Necmi ARSLAN,
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Beykoz Cumhuriyet Savcısı 34264 Murat
BULUT,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 34266 Aydoğan SANSAK,
ġanlıurfa Cumhuriyet BaĢsavcılığına, NevĢehir Cumhuriyet BaĢsavcısı 34272 Mehmet
ADEMOĞLU,
Adana Hâkimliğine, Manisa Hâkimi 34285 Hacı Hüseyin BOLAT,
Konya Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 34298 Murat DEMĠR,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı 34307 Ümit
BABAYĠĞĠT,
Manisa Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 34316 Hasan ÇETĠNKAYA,
Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 34329 Ġffet Önder ÖZER,
Antalya Hâkimliğine, ġanlıurfa Hâkimi 34351 Mesut CUMURCU,
Gaziantep Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 34352
Kadir GÜNÜÇ,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı 34362 Fatih
KARAKUġ,
Kütahya Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Rize Cumhuriyet BaĢsavcısı 34379 Atilla
ASLAN,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı 34382 Hikmet PAK,
Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 34383 Kemal DENĠZ,
Mersin Hâkimliğine, Hatay Hâkimi 34400 Ömer Nasuh ġAHĠN,
Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
34421 Okan AKAR,
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 34457
Turgay SEVĠM,
Tarsus Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 34781 Uğur KALKAN,
Bakırköy Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 34821 Asuman YETĠġKĠN,
Balıkesir Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Amasya Cumhuriyet BaĢsavcısı 34865 Feridun
SÜZER,
Ġstanbul Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Ġstanbul Hâkimi 34868 Mustafa
YALÇIN,
Diyarbakır Hâkimliğine, Kemer (Antalya) Hâkimi 34871 Birgül GÜVEN,
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Sakarya Cumhuriyet Savcısı 34876 Mehmet Akif
ERKAN,
Ġzmir Hâkimliğine, Mersin Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 34915 Ahmet BADALI,
Edirne Hâkimliğine, Sinop Hâkimi 34921 Gül ALTINOK,
Sincan Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Sincan Cumhuriyet Savcısı 34922 Ayhan AY,
Aydın Cumhuriyet BaĢsavcılığına, KarĢıyaka Cumhuriyet BaĢsavcısı 34936 Mustafa
Celal ERTÜRK,
Afyonkarahisar Hâkimliğine, Büyükçekmece Hâkimi 35017 Nurcan KILINÇ,
Alanya Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi 35037 Arzum BELLER ARSLAN,
Ġstanbul Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 35040 Mehmet Rahmi AKÖNER,
Manisa Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 35048 Hüseyin KOVAN,
EskiĢehir Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 35062 Turan AKGÜN,
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 35072 Orhan
UZUN,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 35104 ġule Füsun ÇELĠK,
Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 35116
Özden Yusuf KILINÇ,
Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Isparta Cumhuriyet Savcısı 35154 Mehmet DĠKEN,
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Beykoz Cumhuriyet Savcısı 35196 Fehim
TERZĠOĞLU,
Erzurum Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 35232 Emine KAHRAMAN,
Antalya Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 35248 Hatice Ġlkay PAMUK,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Kütahya Cumhuriyet Savcısı 35255 Abdulkadir Cem
GÖKMEN,
Gaziantep Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 35261 Halil SERĠN,
Ġstanbul Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 35268 Gül PAK,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 35273 AyĢe Gülay KEÇELĠ,
Ġzmir Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 35285 YeĢim SANSAK,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 35289 Ayfer PAMUKCU,
Balıkesir Hâkimliğine, Amasya Hâkimi 35295 Hicran SÜZER,
Ankara Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 35317 Mehmet Salih YILDIRIM,
Ġzmir Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Ġzmir Hâkimi 35341 Menderes YILMAZ,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 35439 Selma SEVĠM,
Bakırköy Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 35462 Yılmaz KARABODUK,
Muğla Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 35490 Ġrfan SIVAKCIGĠL,
Ġstanbul Hâkimliğine, Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 35826 Nazım
DURMAZ,
Ġstanbul Hâkimliğine, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 35842 Maksut
KARAKULAK,
EskiĢehir Cumhuriyet Savcılığına, Kütahya Cumhuriyet Savcısı 35846 Metin
BAġARAN,
Ankara Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 35885 Ġsmail BULUN,
Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 35897 Halil
ÖZEN,
Yalova Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 35909 Fehmi ÖZDEMĠR,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Kırklareli Cumhuriyet BaĢsavcısı 35911 Oğuz
AYDIN,
Büyükçekmece Hâkimliğine, KemalpaĢa Hâkimi 35929 Cengiz SARIÇAM,
Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 35932 Güven
ÖZTÜRK,
Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Amasya Ağır Ceza Mahkemesi
BaĢkanı 35967 Abdullah Özden DOĞAN,
Elazığ Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 35994 Özlem DÜZOVA,
Ġstanbul Hâkimliğine, ġanlıurfa Hâkimi 36005 Hüseyin KAHRAMAN,
Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
36007 Ġbrahim COġKUN,
Sincan Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 36019 Serdar ġENER,
Fethiye Cumhuriyet Savcılığına, Kars Cumhuriyet Savcısı 36027 Mehmet
ÇAĞLAYAN,
Ġstanbul Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 36095 Filiz MUHAN,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı 36117 Ercan
BAġARAN,
Manisa Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 36121 Halit COġKUN,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 36396 Suzan Seval KOÇDAĞ
ÖZTÜRK,
Ankara Hâkimliğine, Adana Hâkimi 36815 Ġffet CANTÜRK ASLAN,
Ankara Hâkimliğine, Adana Hâkimi 36838 Mehmet Tonguç ASLAN,
Ġzmir Hâkimliğine, UĢak Hâkimi 36857 Birsen TÜRK,
Ankara Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 36862 Refika Nurgül ÜNAL,
Giresun Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Adana Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili 36865 Abidin
BOZKAN,
Kocaeli Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 36871 Emine Arzu KISA ÖZDEMĠR,
Ġzmir Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 36888 Nihat BAHÇECĠ,
Gebze Hâkimliğine, Ġstanbul Anadolu Hâkimi 36902 Nazan BAKAN,
Ġstanbul Hâkimliğine, ġanlıurfa Hâkimi 36910 Özden KAHRAMAN,
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 36935 Serkan
ġAHĠN,
Sakarya Hâkimliğine, Kütahya Hâkimi 36953 Gülsüm SADIKOĞLU,
Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Ġstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 36957
Gönül DEMĠRCĠ,
Mersin Hâkimliğine, Konya Hâkimi 36989 Sevim AKGEDĠK,
Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Kütahya Cumhuriyet Savcısı 36993 Ġlker
SADIKOĞLU,
Burdur Hâkimliğine, Seferihisar Hâkimi 36998 Meliha KALYONCU,
Kars Hâkimliğine, Hatay Hâkimi 37010 Ramazan ÇINAR,
Antalya Hâkimliğine, ġanlıurfa Hâkimi 37016 Aziz SAĞIR,
Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı 37054 Sinan
KARAKUġ,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, UĢak Cumhuriyet Savcısı 37058 Hayati TÜRK,
Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Kastamonu Cumhuriyet Savcısı 37059 Ercan
YALÇINKAYA,
Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 37092 Talip AKGEDĠK,
Ġnegöl Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 37101
Ömer Hakan BAġTIMAR,
Alanya Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Zile Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 37107
Gülcan ALP,
Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 37109 Ġbrahim
ATASU,
Van Cumhuriyet Savcılığına, Kastamonu Cumhuriyet Savcısı 37111 Abdullah ĠNCE,
Antalya Hâkimliğine, Kırklareli Hâkimi 37154 Fadime AYDIN,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 37172 Zafer
KOÇ,
Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Didim Cumhuriyet BaĢsavcısı 37177 Sacit AKDAĞ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Mersin Cumhuriyet Savcısı 37188 Lutfi GÜNER,
Bolu Cumhuriyet Savcılığına, Kastamonu Cumhuriyet Savcısı 37193 Bülent CEBECĠ,
Ġstanbul Hâkimliğine, GaziosmanpaĢa Hâkimi 37211 AyĢegül EKĠNCĠ,
ġanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Beykoz Cumhuriyet Savcısı 37219 Orhan
KORKMAZ,
Büyükçekmece Hâkimliğine, KemalpaĢa Hâkimi 37226 Tülay SARIÇAM,
Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 37230 Sinan COġAR,
Bursa Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 37232 Ömer GÜLMÜġ,
Antalya Hâkimliğine, Edirne Cumhuriyet Savcısı 37237 Mustafa EġER,
Kütahya Hâkimliğine, Akhisar Hâkimi 37248 Serpil ġAKAR,
Ankara Hâkimliğine, Manisa Hâkimi 37285 AyĢe ġule YILDIRIM,
Ġnegöl Cumhuriyet Savcılığına, Nizip Cumhuriyet Savcısı 37310 Hasan PĠġĠRĠCĠ,
Samsun Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 37320 Tahir HIRSLI,
Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Ayvalık Cumhuriyet Savcısı 37321 Olcay
ALĠCANOĞLU,
Mersin Hâkimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 37331 Hatice ÖZEN,
Konya Hâkimliğine, Adana Hâkimi 37356 Ali Rıza TARHAN,
Konya Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 37358 Zühal UZUN,
Ġzmir Hâkimliğine, Urla Hâkimi 37362 AyĢıl KULALI,
Antalya Hâkimliğine, AlaĢehir Hâkimi 37367 Nazmiye COġKUN,
Bakırköy Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 37375 Müzeyyen BAYÇELĠK,
Ġstanbul Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Ġstanbul Hâkimi 37378 Hadi ÇAĞDIR,
Ġnegöl Hâkimliğine, Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 37386 Uğur ÖZTEKĠN,
Ankara Hâkimliğine, ġanlıurfa Hâkimi 37394 Ġbrahim BALKAN,
Antalya Hâkimliğine, ġanlıurfa Hâkimi 37399 Muammer AYMAK,
Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet BaĢsavcısı 37414 Mithat
KUTANOĞLU,
Antalya Hâkimliğine, ġanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 37464 Oktay DAYĠ,
Edirne Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 37466 Aydın ACAR,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Sincan Cumhuriyet Savcısı 37482 Ali Alper
SAYLAN,
GölbaĢı (Ankara) Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 37519 Filiz ĠSLAMOĞLU,
Gaziantep Hâkimliğine, ġanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 37528 Mustafa Hakan
ÜNAL,
Didim Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Dörtyol Cumhuriyet BaĢsavcısı 37537 SavaĢ
DÜZGÜN,
Kırıkkale Hâkimliğine, Tekirdağ Hâkimi 37562 Selma BAYDAR,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 37565 Ramazan HANÇER,
KahramanmaraĢ Cumhuriyet Savcılığına, NevĢehir Cumhuriyet Savcısı 37566 Cengiz
KAPUSUZ,
Çanakkale Hâkimliğine, Ġstanbul Anadolu Hâkimi 37593 Ünsal BAYAV,
Diyarbakır Hâkimliğine, UĢak Hâkimi 37616 Ġrfan EGE,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 37662 Kemal Selçuk
KILIÇ,
ġanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Ereğli (Konya) Ağır Ceza Mahkemesi
BaĢkanı 37932 Mehmet YÜKSEK,
Trabzon Hâkimliğine, Ayvalık Hâkimi 37949 Zülbiye ALĠCANOĞLU,
Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Bafra Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
38057 Hüseyin ÖZTÜRK,
Samsun Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Samsun Hâkimi 38060 Levent USTA,
Kars Cumhuriyet Savcılığına, Erzin Cumhuriyet Savcısı 38076 Ömer Fatih TAZE,
Adana Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 38082 Meltem BOLKAR,
Ankara Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 38088 Elmas DOĞAN,
Ġzmir Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 38102 Ahmet YILMAZ,
Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 38118 Aziz YaĢar
YETKĠNOĞLU,
Isparta Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 38123 Bülent YILMAZ,
Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Ġskenderun Ağır Ceza Mahkemesi
BaĢkanı 38188 Cengiz SAYILGAN,
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Urla Cumhuriyet BaĢsavcısı 38189 Ġhsan
Kamil AKÇADIRCI,
Kırıkkale Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 38195 Dr.Mehmet RuĢen GÜLTEKĠN,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Adalar Hâkimi 38209 Ġbrahim UYANIK,
Silivri Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Ünye Cumhuriyet BaĢsavcısı 38214 Lütfi DURSUN,
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 38220 Adem
DOĞRU,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Foça Hâkimi 38233 ġükran OCAK,
Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Bolu Cumhuriyet Savcısı 38235 Ali DĠKĠCĠ,
Amasya Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Fethiye Cumhuriyet BaĢsavcısı 38240 Ergün
TOKGÖZ,
Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 38242
Rafet KALYONCU,
Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Adalar Cumhuriyet Savcısı 38284 Halit
KOÇAK,
Yalova Hâkimliğine, GölbaĢı (Ankara) Hâkimi 38285 Ramazan ÖZCAN,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, KemalpaĢa Cumhuriyet BaĢsavcısı 38309 Hidayet
KAYA,
UĢak Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 38316 Semanur YILDIRIM,
Antalya Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 38318 Hatice ALTINKAYNAK,
Ġstanbul Hâkimliğine, Adana Hâkimi 38387 Orhan ARISOY,
KahramanmaraĢ Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı 38399
Müge Zelda HÜNER,
Ankara Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 38402 Hanım URUNCA,
Adana Hâkimliğine, KahramanmaraĢ Hâkimi 38504 Ahmet BAYAZITOĞLU,
Elazığ Hâkimliğine, Çubuk Hâkimi 38505 Ġpek AKSU PESEK,
Antalya Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 38525 Mehmet Hakkı ALTUN,
Ġzmir Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 38530 Ülkü NilĢat DĠVARCI,
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Kemer (Antalya) Cumhuriyet BaĢsavcısı 38536
Bülent SELĠM,
Mersin Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 38539 Faruk ÖZSU,
Küçükçekmece Hâkimliğine, Urla Hâkimi 38548 Duygu MENGĠ AKÇADIRCI,
Samsun Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 38558 Semih Serkan ERTAN,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, GaziosmanpaĢa Cumhuriyet Savcısı 38561 Soner
KAYA,
Adana Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 38601 Mehmet ÇELĠK,
Oltu Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 38602
Ayda SÖNMEZ,
Alanya Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 38607 Seval VĠDĠNLĠ,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Isparta Cumhuriyet Savcısı 38613 Mehmet Emin
KADIOĞLU,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı 38625 Faruk
SÖKER,
Adana Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 38653 Mustafa ABLAY,
Hınıs Cumhuriyet Savcılığına, Kilis Cumhuriyet Savcısı 38660 Mustafa SEYMEN,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Hâkimi 38663 Ali Murat SOYLU,
Afyonkarahisar Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 38664 Hasan ULAġ,
ġanlıurfa Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi 38672 Nedim AKALIN,
Adana Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Adalet BaĢmüfettiĢi 38679 Mustafa
TĠRYAKĠ,
Gaziantep Hâkimliğine, Beypazarı Hâkimi 38702 Dr.Orhan Gazi ERTEKĠN,
ġebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Ermenek Cumhuriyet Savcısı 38704 Kerem
UÇKAN,
Adana Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 38705 Ayla YALÇINÖZ ġAHĠN,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet BaĢsavcısı 38711
Mustafa GÜMÜġ,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 38712 Yıldırım ÖZGÜR,
Beykoz Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 38713 Yusuf
ERASLAN,
Yalova Hâkimliğine, MustafakemalpaĢa Hâkimi 38721 ġenay KORKMAZ,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, Seferihisar Cumhuriyet Savcısı 38734 Fehmi AġGUN,
GölbaĢı (Ankara) Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Erzurum Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili
38736 Rasim KARAKULLUKCU,
Ġstanbul Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 38743 Yıldız ÇAKIR,
Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Gebze Cumhuriyet Savcısı 38761 Can ġükrü
GENÇKAN,
Konya Hâkimliğine, Adana Hâkimi 38788 Mehmet ESEN,
ġanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Gebze Cumhuriyet Savcısı 38849 RaĢit ERDEN,
Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 38855 Seyfettin YĠĞĠT,
Konya Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Antalya Cumhuriyet Savcısı 38860 Adem
ÖNAY,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 38861 Aydın APAYDIN,
Ġzmir Hâkimliğine, Urla Hâkimi 38862 Güler ÖZER DEMĠREL,
Mersin Hâkimliğine, Amasya Hâkimi 38957 Fatih SARIKAYA,
Kocaeli Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 38958 Muharrem TERZĠ,
Ġstanbul Hâkimliğine, KuĢadası Hâkimi 39463 Ġsmail ÖZTEMĠZ,
Ceyhan Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Elbistan Cumhuriyet BaĢsavcısı 39464 Esat Faruk
BENLĠ,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, Adalar Cumhuriyet Savcısı 39477 Gürcan ERKAN,
Erzurum Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı 39511
Hasan KILIÇ,
UĢak Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 39516 Sevgi YILMAZOĞLU,
Aydın Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Van Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 39518
Kerem KÜÇÜK,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, ġanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 39524 Özcan PEHLĠVAN,
Kırklareli Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Burhaniye Cumhuriyet BaĢsavcısı 39529 Cemil
AKDENĠZ,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Gönen Cumhuriyet Savcısı 39536 Tamer CAN,
Bursa Hâkimliğine, Mudanya Hâkimi 39537 Ekrem SEVĠMLĠ,
Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 39538 Alim
YAġAR,
UĢak Hâkimliğine, MustafakemalpaĢa Hâkimi 39545 Nutullah SUBAġI,
Konya Hâkimliğine, ġanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 39548 Bilal POLAT,
Zonguldak Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 39550 Yakup KAYA,
Elbistan Cumhuriyet BaĢsavcılığına, MustafakemalpaĢa Cumhuriyet BaĢsavcısı 39552
Doğan Bülent BELLĠ,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 39584 Serkan
BEYOĞLU,
Kocaeli Hâkimliğine, GaziosmanpaĢa Hâkimi 39592 Ġsmail ÖZTÜRK,
Van Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Hakkâri Cumhuriyet BaĢsavcısı 39594 Mehmet
KAYA,
NevĢehir Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Van Cumhuriyet BaĢsavcısı 39597 Osman Nuri
GÜLER,
Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 39622 Ġsmail
TANDOĞAN,
ġanlıurfa Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39626 Ali ÖZEL,
Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 39627 Emin KARAGĠġĠ,
Ġstanbul Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 39628 Ahmet ÇATAL,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 39629 Metin DĠKEÇ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 39630 Akif
KARAKUġ,
Ġstanbul Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 39632 Ahmet ATEġ,
Gaziantep Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 39633 Hakan MAVĠ,
Antalya Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 39637 Osman EROL,
Menemen Hâkimliğine, UĢak Hâkimi 39655 Cemanur ÖZCAN,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 39659 Ali Ġhsan ÇAMURLU,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, ġanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 39663 Serdar COġKUN,
Konya Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 39667 Hakan
DEMĠRCĠ,
Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, ġanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 39677 Hüseyin
ÇOBAN,
ġanlıurfa Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Adana Cumhuriyet Savcısı 39687 Zeki
YALÇIN,
Bakırköy Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 39696 Osman Burhaneddin TOPRAK,
Ġstanbul Hâkimliğine, GaziosmanpaĢa Hâkimi 39703 Atila ÖZTÜRK,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 39726 Yücel ERKMAN,
Samsun Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 39745 Mustafa GERS,
NevĢehir Cumhuriyet Savcılığına, Ağrı Cumhuriyet Savcısı 39755 Ġbrahim
KÖSTEKÇĠ,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Trabzon Cumhuriyet Savcısı 39759 Tekin KÜÇÜK,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Sakarya Cumhuriyet Savcısı 39760 Hasan YILMAZ,
Denizli Hâkimliğine, Bozüyük Hâkimi 39789 Yıldıray KAYIR,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 39796 Fatma BALIK,
Bakırköy Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 39803 HaĢim ÖZAYDIN,
Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 39813 Sadrettin
SARIKAYA,
Ġzmir Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 39814 Nazan Esma SOMAK,
Kayseri Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 39815 ġennur AKSU ÇALIK,
Beykoz Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 39816 Tekin KARACA,
Ġzmir Hâkimliğine, Menemen Hâkimi 39846 Yakup MOĞUL,
Malatya Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 39853 Yayla SARAÇ,
Sincan Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 39856 Köksal ÇELĠK,
Ġzmir Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 39860 Ġbrahim DURAK,
Kayseri Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 39865 Hatice POLAT,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, Menemen Cumhuriyet Savcısı 39866 Ekrem ARSLAN,
Aydın Hâkimliğine, ġanlıurfa Hâkimi 39870 Lütfi BAYDAR,
Urla Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 39872 Kasım TÜTEN,
Ġstanbul Hâkimliğine, Gemlik Hâkimi 39878 Muhammet GÖKER,
Bursa Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39894 Osman DOĞAN,
Kayseri Hâkimliğine, Sivas Cumhuriyet Savcısı 39904 Halil ÇALIK,
Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39914 Uğur UZUN,
Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 39919 KurtuluĢ Tayanç
ÇALIġIR,
Burdur Hâkimliğine, Bergama Hâkimi 39924 Müjgan COġAR DURAN,
Aydın Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 39925 Erhan YILDIRIM,
Samsun Hâkimliğine, ġanlıurfa Hâkimi 39931 Remzi BULUT,
Trabzon Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 39932 Yüksel KARAKUġ,
Burdur Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Bergama Cumhuriyet BaĢsavcısı 39937 Bekir
DURAN,
EskiĢehir Hâkimliğine, Büyükçekmece Hâkimi 39951 Mehmet YERTÜM,
Malatya Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Malatya Hâkimi 39967 Vedat KOÇ,
Mersin Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
39973 Mustafa KAHVECĠ,
Büyükçekmece Hâkimliğine, Urla Hâkimi 39979 Fatma TÜRKER,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Trabzon Cumhuriyet Savcısı 39990 Erkan DOĞUKAN,
AlaĢehir Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Bitlis Cumhuriyet BaĢsavcısı 39991 Metin ETĠL,
Fethiye Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Gemlik Cumhuriyet BaĢsavcısı 39996 Zekeriya
BAYAZIT,
Gaziantep Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40000 Mehmet ÇEKĠÇ,
Ġstanbul Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 40013 DurmuĢ KARAÇALI,
Ġstanbul Hâkimliğine, Konya Hâkimi 40035 Filiz ÜNAL,
Ġstanbul Hâkimliğine, NevĢehir Hâkimi 40038 Doğan DEMĠRCĠ,
Aydın Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
40041 Mustafa YILMAZ,
Aydın Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 40051 Volkan KOÇTEPE,
Balıkesir Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40058 Yemliha KARAKOÇ,
KahramanmaraĢ Cumhuriyet Savcılığına, Beykoz Cumhuriyet Savcısı 40060 Faik
ERSÖZ,
Adana Cumhuriyet Savcılığına, KahramanmaraĢ Cumhuriyet Savcısı 40061 Nihat
KAYA,
Edirne Hâkimliğine, Kırklareli Hâkimi 40068 Ömür AKIN,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 40069 Dursun Ali GÜNDOĞDU,
Konya Cumhuriyet Savcılığına, KahramanmaraĢ Cumhuriyet Savcısı 40073 Faruk
SALMAN,
Tunceli Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 40077 Mustafa
TARSUSLU,
Bakırköy Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi 40079 Ömer YALDIZ,
Salihli Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Bolvadin Cumhuriyet BaĢsavcısı 40082 Ġlyas
YAVUZ,
Kocaeli Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 40102 Zeynep ĠNANOĞLU,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40117 DurmuĢ Ali GENÇ,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 40123 Mehmet Ali
DĠVARCI,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, ġanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 40127 Mücahit Abdullah
AYTAÇ,
Mersin Hâkimliğine, Erdemli Hâkimi 40134 Oya CANBOLAT,
Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Gölcük Cumhuriyet Savcısı 40142 Fehmi GEDĠK,
Ġstanbul Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40148 Muzaffer AYDIN,
Bursa Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40150 SavaĢ ġAHĠNBAY,
Beykoz Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 40151 Mesut KARADENĠZ,
Isparta Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40153 Hacı Mustafa YAZICI,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, YeĢilhisar Cumhuriyet Savcısı 40154 Nimet
KÖSEOĞLU,
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Diyarbakır Hâkimi 40155 Mustafa
AKGÜL,
Bolu Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 40161 Sevda CEBECĠ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 40164 Ebru CANSU
KARAKUġ,
ġanlıurfa Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40165 Hafız Yüksel ÜNAL,
Sincan Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
40169 Habib ATASOY,
Konya Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 40174 Mustafa
KAZANKAYA,
Samsun Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 40178 Nahit KÖSEOĞLU,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 40180 Mesut ÖZCAN,
Bursa Hâkimliğine, Dörtyol Hâkimi 40184 Ali ÖZTÜRK,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 40185 Salih AġKIN,
Adana Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Adana Cumhuriyet Savcısı 40191 Yakup
YAR,
Diyarbakır Hâkimliğine, EskiĢehir Cumhuriyet Savcısı 40192 Muhittin AKMAN,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 40208 Tarık
Dursun BENDEZ,
Aydın Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40212 Mustafa KARAKAġ,
Ceyhan Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 40227 Serkan ĠÇÖZ,
Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 40229 Orhan
TAġDEMĠR,
Ġstanbul Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40239 Hakkı ÖZLÜ,
Küçükçekmece Hâkimliğine, Biga Hâkimi 40242 Necati KILIÇ,
Sincan Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 40253 Mehmet Ali KONUK,
Burhaniye Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Ardahan Cumhuriyet BaĢsavcısı 40254 Zafer
YILDIZ,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Beypazarı Hâkimi 40266 Hasan Ertuğrul ġAHĠN,
Manisa Hâkimliğine, Adalar Hâkimi 40293 ġener YILDIRIM,
Adana Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40296 Kadir KURU,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 40297 Ġhsan KERÇĠN,
ġanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Bergama Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
40322 Özgür YORULMAZ,
Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
40335 Salih POLAT,
Isparta Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 40337 Ayhan KULA,
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Diyarbakır Hâkimi 40354 Ömer
YILDIRIM,
Sakarya Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 40357 Hülya AKAR,
Burdur Hâkimliğine, Ezine Hâkimi 40360 Özgür AKTUĞ,
Ankara Hâkimliğine, Kanunlar Genel Müdürlüğü Daire BaĢkanı 40391 Dr. Zeki
YILDIRIM,
Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Ürgüp Hâkimi 40489 Mustafa
KÜÇÜKASLAN,
Dörtyol Cumhuriyet BaĢsavcılığına, KırĢehir Cumhuriyet Savcısı 40683 Hasan
BĠLGĠN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 40743 Cemal Alper ÜNAL,
Bursa Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 40746 Murat KARAOĞLU,
EskiĢehir Cumhuriyet Savcılığına, ġanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 40750 Mustafa
OĞAN,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, KahramanmaraĢ Cumhuriyet Savcısı 40752 Derda
GÖKMEN,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 40753 Musa YÜCEL,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 40762 Osman ÖZDAMAR,
Diyarbakır Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40766 Ġlhan ACAR,
Çanakkale Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40774 Ġbrahim ÖZBEK,
Ġskenderun Hâkimliğine, Malkara Hâkimi 40780 Nursel KAYA,
Bucak Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Tokat Cumhuriyet Savcısı 40789 Mustafa ÇELENK,
Trabzon Hâkimliğine, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 40790 Ġbrahim KOLCU,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 40792 Yahya PASLI,
Bergama Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Tunceli Cumhuriyet BaĢsavcısı 40793 Hamza
ÖZEY,
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Diyarbakır Hâkimi 40796 Ahmet
YILDIZELĠ,
Isparta Cumhuriyet Savcılığına, Kemer (Antalya) Cumhuriyet Savcısı 40814 ġükrü
UYSAL,
Bursa Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40830 AyĢe DOĞAN,
Adana Hâkimliğine, Erdemli Hâkimi 40831 Nilay BAHÇECĠ YILDIZBAKAN,
Isparta Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40842 Vedat YILÇIN,
Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Giresun Cumhuriyet Savcısı 40843 Mustafa Orhan
BAĞÇALIK,
Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Fethiye Cumhuriyet Savcısı 40851 Hüseyin
KOÇASLAN,
Ġnegöl Hâkimliğine, MuĢ Hâkimi 40858 Engin BEDĠR,
Adana Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 40859 Hakan
KARAGÖZ,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40891 ġahinder GÜNDÜZ,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Savcısı 40903 Sefa SUNA,
Samsun Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 40912 Erdoğan SARAÇ,
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi
BaĢkanı 40918 Selda Devrim YILDIRIM,
Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 40920 Erdinç SEV,
Trabzon Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 40923 Metin KÜÇÜK,
Bakırköy Hâkimliğine, Mudanya Hâkimi 40935 Cemal KÖK,
Bakırköy Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 40936 Uğur Güçlü ALTINTAġ,
Van Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Ġskenderun Hâkimi 40944 Dr.Mesut BĠLEN,
Ġskenderun Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40947 Hatice YAġAR ÜNSAL,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Kütahya Cumhuriyet Savcısı 40948 Aladdin DEMĠR,
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, KırĢehir Cumhuriyet Savcısı 40962 Murat FIRAT,
Bitlis Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Boğazlıyan Cumhuriyet BaĢsavcısı 40965 Murat
ÖZCAN,
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığınana, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 40966 Yunus
ÖNAL,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Karaman Hâkimi 40972 Mustafa ÇALIġKAN,
Kütahya Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 40995 Caner EROKTAY,
Bursa Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 41001 YeĢim UZUN,
Ġstanbul Hâkimliğine, Karaman Hâkimi 41004 Ġbrahim LORASDAĞI,
Erzurum Hâkimliğine, Bergama Hâkimi 41005 Hasan GELĠR,
Gaziantep Hâkimliğine, Serik Hâkimi 41008 Ahmet EVLĠ,
Elazığ Hâkimliğine, Görele Hâkimi 41014 Oğuzhan TÜRKOĞLU,
ġanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Silivri Cumhuriyet Savcısı 41031 Mehmet KURT,
Bolu Cumhuriyet Savcılığına, Çorlu Cumhuriyet Savcısı 41033 Mehmet DUMAN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Mersin Cumhuriyet Savcısı 41036 Tolga YAMALI,
GaziosmanpaĢa Cumhuriyet Savcılığına, KemalpaĢa Cumhuriyet Savcısı 41047 SavaĢ
UYSAL,
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Urla Cumhuriyet Savcısı 41058 Maruf
TÜRKER,
Kütahya Hâkimliğine, Bergama Hâkimi 41061 Harun YILDIZ,
Mersin Hâkimliğine, Bartın Hâkimi 41074 Serhat BULUT,
Ağrı Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Elmalı Cumhuriyet BaĢsavcısı 41077 Sadi DOĞAN,
Kazan Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 41083 Nedim ACU,
ġanlıurfa Hâkimliğine, Ayvalık Hâkimi 41086 Ali ACAR,
Diyarbakır Hâkimliğine, Bergama Hâkimi 41094 Hüseyin ÇELEBĠ,
Adana Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 41096 Uğur ÖZENĠR,
Isparta Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Batman Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
41116 Ruhi KOYUNCU,
Kayseri Hâkimliğine, ġanlıurfa Hâkimi 41133 Feramuz TEKBIYIK,
Hatay Hâkimliğine, Söke Hâkimi 41147 Erkan ĠLBAY,
Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 41151 Hasan DALAK,
Ġstanbul Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 41384 Mahmut AYDOĞMUġ,
Ġstanbul Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 41400 Mustafa Dinçer ġENTÜRK,
Beykoz Cumhuriyet Savcılığına, KahramanmaraĢ Cumhuriyet Savcısı 41404 Uğur
KOÇ,
GaziosmanpaĢa Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 41405 Kadir KARAKOÇ,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Aliağa Hâkimi 41413 Halit ÇAVUġ,
Ġstanbul Hâkimliğine, Gölcük Hâkimi 41434 Ali ALTINTAġ,
Adana Hâkimliğine, Silifke Hâkimi 41442 Ahmet Erkan DEVECĠ,
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Diyarbakır Hâkimi 41443 Mehmet
YAVAġ,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Fethiye Hâkimi 41465 Hüseyin KILIÇ,
Ġncesu Hâkimliğine, Çukurca Hâkimi 41500 Volkan KESKĠNKAYA,
Ġstanbul Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 41816 Ahmet MEYDAN,
Kütahya Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 41821 Ecevit Kerem SÖYLER,
Diyarbakır Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 41823 Adem ÖZDEMĠR,
Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Bafra Cumhuriyet Savcısı 41827 Sinan
TEMEL,
Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
41829 Halil Ġbrahim AKTEPE,
Kütahya Hâkimliğine, TavĢanlı Hâkimi 41835 Mehmet CENGĠZ,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Ġskenderun Hâkimi 41839 Kadir KAPLAN,
Ġstanbul Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 41854 Dr.Egemen KÖYLÜOĞLU,
Erzurum Hâkimliğine, Ünye Hâkimi 41860 Selim ERTEM,
Ġstanbul Hâkimliğine, Akhisar Cumhuriyet Savcısı 41861 Ġsmet KARABULUT,
Kayseri Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 41866 Mustafa YILDIRIM,
Isparta Cumhuriyet Savcılığına, Bergama Cumhuriyet Savcısı 41867 Üzeyir SARI,
Yalova Hâkimliğine, Mudanya Hâkimi 41870 Serdar SEZER,
Büyükçekmece Hâkimliğine, Batman Hâkimi 41872 Ahmet GÜNDÜZ,
GölbaĢı (Ankara) Hâkimliğine, Doğubayazıt Hâkimi 41881 Suzan POLAT,
KahramanmaraĢ Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 41882 Fehmi KURNAZ,
Kocaeli Hâkimliğine, Aliağa Hâkimi 41887 Kadir DOĞAN,
Mersin Hâkimliğine, Kozan Hâkimi 41891 BarıĢ BAKĠ,
Hatay Hâkimliğine, ÇarĢamba Hâkimi 41894 Orhan GÜLMEZ,
Çanakkale Hâkimliğine, Ġnebolu Hâkimi 41895 Kazım SIR,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġskenderun Hâkimi 41901 Burak ġahap DALGAR,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Sinop Cumhuriyet Savcısı 41903 Ahmet YaĢar AL,
Kocaeli Hâkimliğine, KırĢehir Hâkimi 41906 Öznur FIRAT,
Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 41918
Mustafa YĠĞĠTSOY,
Elmalı Cumhuriyet BaĢsavcılığına, KuĢadası Cumhuriyet Savcısı 41919 Mustafa
ÖZLÜOĞLU,
Çubuk Hâkimliğine, Rize Hâkimi 41921 AyĢegül AKSU,
ġanlıurfa Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 41923 Adem AYGÜN,
Malatya Hâkimliğine, Kozan Hâkimi 41924 Muharrem YILMAZ,
Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 41931 Yusuf
ĠLTAR,
Bakırköy Hâkimliğine, GaziosmanpaĢa Hâkimi 41937 Mehmet KAYMAZ,
Mudanya Hâkimliğine, Patnos Hâkimi 41943 Ender GENCER,
Adana Hâkimliğine, Didim Hâkimi 41952 Muttalip YILMAZ,
Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Osmaniye Hâkimi 41956 Dr.Ziya KOÇ,
Manisa Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Silivri Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
41960 Onur ÇOĞAN,
KahramanmaraĢ Hâkimliğine, AkĢehir Hâkimi 41963 Mehmet ÇOBAN,
Bergama Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, TavĢanlı Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
41969 Ġlyas DEVELĠ,
ġanlıurfa Hâkimliğine, Dörtyol Hâkimi 41977 Mehmet Selçuk OĞUZMERT,
Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı 41980 Ġbrahim CAN,
Kazan Hâkimliğine, Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 41985 Ġlhami
DEMĠRKOPARAN,
Sivas Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 42002 Osman GÜNAD,
Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
42003 Öznur AKĠL,
Kayseri Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 42010 Ġbrahim YILDIRIM,
Adalar Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 42016 Okan ALBAYRAK,
Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Erdek Cumhuriyet Savcısı 42031 RaĢit Emir
DELLAL,
Konya Cumhuriyet Savcılığına, Bandırma Cumhuriyet Savcısı 42032 Mustafa EFE,
Malatya Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 42038 Atilla Mete SEKMAN,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 42046 Meliha AġKIN,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 42049 ġükrü ÇAĞLAR,
Sivas Hâkimliğine, Ünye Hâkimi 42053 Mehmet Cemalettin ALTUNSOY,
Kayseri Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 42057 Yıldız ANGI SARAÇOĞLU,
Ġstanbul Hâkimliğine, Aliağa Hâkimi 42058 Taner ERDOĞAN,
Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 42067 Recep BAKIRCI,
Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Elbistan Hâkimi 42068 Hatice BENLĠ,
Doğubayazıt Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 42071 Arzu YĠĞĠTSOY,
Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı 42078 Abdullah
ÖZKAN,
Batman Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Batman Hâkimi 42083 Hüseyin MECEK,
Sakarya Hâkimliğine, Erdek Hâkimi 42089 Özlem SĠNAN DELLAL,
Beykoz Cumhuriyet Savcılığına, Marmaris Cumhuriyet Savcısı 42093 Umut TEPE,
Adana Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 42098 Hakan YĠĞĠT,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Siirt Cumhuriyet Savcısı 42100 Alev ERSAN ALBUZ,
Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
42101 Halil TARKAN,
Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Akhisar Cumhuriyet Savcısı 42102 Mustafa
GÖKÇE,
Konya Hâkimliğine, Ayvalık Hâkimi 42110 Ramazan DEMĠRYÜREK,
ġanlıurfa Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 42116 Zeynep ĠÇER KURT,
Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Söke Cumhuriyet Savcısı 42124 Mustafa BOLAT,
Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, ġanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 42127 Gürkan IġIK,
EskiĢehir Cumhuriyet Savcılığına, Bafra Cumhuriyet Savcısı 42132 Salih UÇAR,
Beykoz Cumhuriyet Savcılığına, Giresun Cumhuriyet Savcısı 42137 Zühal
ġĠNOFOROĞLU,
Ġstanbul Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 42140 Gürkan ERGĠN,
Bakırköy Hâkimliğine, Sinop Hâkimi 42141 Arzu AL,
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Salihli Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 42143 Fatih
ER,
Bakırköy Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 42147 RaĢit GÜRBÜZ,
Giresun Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 42148 Ali DAġ,
Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Silivri Cumhuriyet BaĢsavcısı 42155 Ali ĠġGÖREN,
Kocaeli Hâkimliğine, Kırklareli Hâkimi 42158 Ferhan ACAR,
Adana Hâkimliğine, KuĢadası Hâkimi 42161 Dr.Gökhan TANERĠ,
Orhangazi Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Söke Cumhuriyet Savcısı 42163 Fatih
KARABACAK,
Tekirdağ Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 42166 AyĢe Öznur YĠĞĠTER,
Mersin Hâkimliğine, AlaĢehir Hâkimi 42176 Ayhan YILDIRIM,
Tekirdağ Hâkimliğine, Ġskenderun Hâkimi 42178 Tülay ġAFAK,
GaziosmanpaĢa Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 42180 Necmettin KAFALI,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Milâs Cumhuriyet Savcısı 42182 Mehmet SEZER,
Ġstanbul Hâkimliğine, KemalpaĢa Hâkimi 42184 Mehmet ARSLAN,
Trabzon Hâkimliğine, Foça Hâkimi 42205 Cem ġEN,
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 42208 Sümer
KÖYBAġI,
Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Savcısı 42254 Nihat DÖNMEZ,
Adana Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 42257 Cengiz OCAK,
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 42258 Ferhat
CELALOĞLU,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Turgutlu Cumhuriyet BaĢsavcısı 42259 Murat
ÇAĞLAK,
Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, AkĢehir Hâkimi 42346 Yasin
VALACIK,
Bursa Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 42348 Mustafa ÖZTERZĠ,
Bafra Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
42349 Mustafa KEÇELĠ,
Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Gemlik Cumhuriyet Savcısı 42353 Yücel YAYLA,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Torbalı Hâkimi 42356 Tülün AKBEY,
GaziosmanpaĢa Hâkimliğine, Ġnebolu Hâkimi 42357 Özgür KUZULU,
Adana Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 42361 Kıvanç
ODABAġIOĞLU,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 42362 Zafer Gökhan MIHÇI,
ġanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Burdur Cumhuriyet Savcısı 42365 Utku Salih
DĠNÇER,
ġanlıurfa Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 42367 Galip BÜTÜN,
Kocaeli Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 42369 Atilla DARI,
ġanlıurfa Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 42372 KürĢat KÖYLÜ,
Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Çayeli Cumhuriyet Savcısı 42377 Ġsmail ORAN,
Tekirdağ Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 42384 Mustafa KOCAOĞLU,
ġanlıurfa Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 42387 Aynur ÇELĠK,
Diyarbakır Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 42389 Ahmet TÜRKERĠ,
Ardahan Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Ermenek Cumhuriyet BaĢsavcısı 42392 Recai
BĠLGĠN,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Kars Hâkimi 42401 Bülent ALTUN,
UĢak Cumhuriyet Savcılığına, ÖdemiĢ Cumhuriyet Savcısı 42402 Sabri ÇELĠK,
Ġstanbul Hâkimliğine, Elmadağ Hâkimi 42403 Nurcan ÖZKAN,
Bursa Cumhuriyet Savcılığına, NevĢehir Cumhuriyet Savcısı 42404 Halit TUNÇ,
Konya Cumhuriyet Savcılığına, Burhaniye Cumhuriyet Savcısı 42406 Özkan KILIÇ,
ġebinkarahisar Hâkimliğine, Yalvaç Hâkimi 42410 Tayyar ZÜMRÜT,
Adalar Cumhuriyet Savcılığına, Bafra Cumhuriyet Savcısı 42414 Ahmet KURT,
Ġstanbul Hâkimliğine, ÇeĢme Hâkimi 42416 Hamza EMRE,
Afyonkarahisar Hâkimliğine, Soma Hâkimi 42418 Aslı SAYDAM,
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 42423 Hüseyin
GÜNAY,
Malatya Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 42425 Hacer DAĞ,
ġanlıurfa Hâkimliğine, Ġnegöl Hâkimi 42427 Kıvılcım GÖKTÜRK,
Bakırköy Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 42429 Hülya AVCI DAĞ,
Menderes Hâkimliğine, Kırklareli Hâkimi 42435 Altan ÖZEL,
Düzce Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Van Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 42440
Muhammet Ali KAVAK,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 42443 Hüseyin
TIĞLI,
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 42447 Alpaslan
MAMAK,
EskiĢehir Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 42449 Tayfun ATAK,
Van Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Van Hâkimi 42451 Serdar GÜRLER,
NevĢehir Hâkimliğine, Sungurlu Hâkimi 42456 Adnan YAMAN,
Malatya Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 42457 Murat VĠRAN,
ġanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 42460 Osman
KARAKOÇ,
Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 42463 Bekir BAKAY,
Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Erdemli Cumhuriyet Savcısı 42464 Yıldırım
TERCAN,
Mersin Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 42465 Zühal ĠġGÖREN,
Samsun Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 42466 Tuğba Zülbiye SUCU,
Tekirdağ Hâkimliğine, Kars Hâkimi 42470 Erdem ODABAġIOĞLU,
Gaziantep Hâkimliğine, KırĢehir Hâkimi 42481 UlaĢ BURAN,
Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Hayrabolu Cumhuriyet Savcısı 42483 Volkan
KAVUKÇU,
Karaman Hâkimliğine, Ġvrindi Hâkimi 42490 Erdoğan ÇĠÇEK,
ġanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Marmaris Cumhuriyet Savcısı 42492 Ġbrahim Uğur
GÜREġÇĠ,
Hakkâri Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Sungurlu Cumhuriyet BaĢsavcısı 42493 Mehmet
BAHADIR,
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 42496 Ali ARSLAN,
Silivri Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
42497 Ġsa ÇELĠK,
Bakırköy Hâkimliğine, ÖdemiĢ Hâkimi 42503 DurmuĢ ÖZDEMĠR,
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
42510 Üzeyir ġENDĠL,
Mersin Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 42512 Serhat BENLĠ,
Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 42521 Musa SERDAR,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 42522 Hasan
KIDIL,
ġanlıurfa Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 42524 Yavuz PARLAK,
Van Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Zile Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 42525
Bülent AYDOĞAN,
Samsun Hâkimliğine, Çaycuma Hâkimi 42526 Süleyman SARAL,
Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı 42527 Müslüm
CANPOLAT,
Adana Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 42532 Aydın ÇOLAK,
EskiĢehir Cumhuriyet Savcılığına, KuĢadası Cumhuriyet Savcısı 42537 Yunus Abdullah
TOKGÖZ,
Erzurum Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 42540 Aydın ġĠMġEK,
Sungurlu Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Silivri Cumhuriyet Savcısı 42542 Necip
DOĞAN,
Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Akçaabat Cumhuriyet Savcısı 42545 Nevzat SEZER,
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Fethiye Cumhuriyet Savcısı 42548 Hasan
KÜÇÜKOSMANOĞLU,
Ġskenderun Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Dinar Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
42555 Asil AYDIN,
Diyarbakır Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 42557 Ali TOPALOĞLU,
Gaziantep Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 42559 Vedat BOZKURT,
Gemlik Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 42561 Mehmet AYAZ,
Samsun Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 42564 Birol MAYDA,
GümüĢhane Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Siverek Cumhuriyet BaĢsavcısı 42566 Mehmet
KARADEMĠR,
Gaziantep Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 42567 Seçkin ÜRKMEZ,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Bafra Hâkimi 42571 Muhammet ÖZ,
KahramanmaraĢ Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 42573 Ercan KUMHAK,
Kozan Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, GümüĢhane Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
42578 Mehmet Selim EREN,
Ardahan Hâkimliğine, Ermenek Hâkimi 42585 Zehra Hilal BĠLGĠN,
Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Bilecik Cumhuriyet Savcısı 42589 Ümit ġafak
KOÇAK,
Niğde Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
42590 Hüseyin UĞURLU,
Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 42591 Bülent AKSOY,
Ermenek Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Yüksekova Cumhuriyet BaĢsavcısı 42592 Ali
ÖZDEMĠR,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Sarayköy Cumhuriyet Savcısı 42599 Sinan
KORKUT,
Mersin Hâkimliğine, Gölcük Hâkimi 42602 Gülben DURAN,
Ġstanbul Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 42604 Özlem Pınar HAKTANIR AĞKOÇ,
Diyarbakır Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 42609 Yücel DAĞDELEN,
Ġnegöl Hâkimliğine, Ermenek Hâkimi 42612 Pınar KABAOĞLU KILIÇ,
Diyarbakır Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 42613 Adem KAHRĠMAN,
GaziosmanpaĢa Hâkimliğine, Söke Hâkimi 42614 UlaĢ MENGÜLOĞLU,
Malatya Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 42616 Mehmet GÜLOĞLU,
Diyarbakır Hâkimliğine, Akhisar Hâkimi 42617 Ömer POLAT,
Samsun Hâkimliğine, Fatsa Hâkimi 42619 Salih Emre NUROĞLU,
Konya Cumhuriyet Savcılığına, Kumru Cumhuriyet Savcısı 42620 Ceyhun YILMAZ,
Erzurum Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 42628 Cengiz DEĞĠRMENCĠ,
Küçükçekmece Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 42629 Mustafa Kemal KIZILELMA,
Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 42634 Kadir TAHRAN,
Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Bandırma Cumhuriyet Savcısı 42637 Aydın
NARMANLI,
Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 42642 Cesur AYKUL,
Malatya Hâkimliğine, Ceyhan Hâkimi 42643 Ayfer AKDEMĠR ÇALIġIR,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 42646 Hande Burçın MIHÇI,
Samsun Hâkimliğine, Fatsa Hâkimi 42648 Fatma NUROĞLU,
Ġstanbul Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 42655 Bülent AĞKOÇ,
Yalvaç Hâkimliğine, Ġskenderun Hâkimi 42658 Burak KILIÇ,
Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 42659 Alim DĠRĠCAN,
Gaziantep Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 42666 Necdet ÖZTÜRK,
MustafakemalpaĢa Cumhuriyet BaĢsavcılığına, MustafakemalpaĢa Cumhuriyet Savcısı
42676 Fatih KAYINGÜL,
ġanlıurfa Hâkimliğine, Söke Hâkimi 42681 ġahmetli Hasan ÇEVĠK,
Kocaeli Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 42683 Ayhan SAVAġ,
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 42684 Cengiz
ġAġI,
GaziosmanpaĢa Cumhuriyet Savcılığına, Gölcük Cumhuriyet Savcısı 42689 Enver
TUNÇ,
Amasya Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
42692 Fahrettin KAYA,
Osmaniye Hâkimliğine, Burhaniye Hâkimi 42695 Ayhan YARDIMCI,
Gaziantep Hâkimliğine, Silifke Hâkimi 42696 Nurettin DALGIÇ,
Ġstanbul Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 42701 Ayten ÇEKEN,
Ġstanbul Hâkimliğine, Amasya Hâkimi 42704 Rüstem SEZGĠN,
KahramanmaraĢ Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 42716 Necati
KAZAK,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Çatalca Cumhuriyet Savcısı 42731 YaĢar PEÇEN,
Ġstanbul Hâkimliğine, ÖdemiĢ Hâkimi 42741 Hatice TOMAġ,
Ünye Hâkimliğine, GümüĢhane Hâkimi 42791 AyĢegül ARSLANTAġ,
Ġnegöl Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
42850 Oğuzhan KILIÇ,
Ünye Cumhuriyet BaĢsavcılığına, GümüĢhane Cumhuriyet BaĢsavcısı 42857 Mehmet
ARSLANTAġ,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı 42863 Bülent BAKĠ,
Bakırköy Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 43844 ġebnem KARABODUK,
Nizip Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Samandağ Hâkimi 60552 Rifat YILDIZ,
Van Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Van Hâkimi 92505 Ahmet ÖDÜL,
Erdemli Hâkimliğine, Avanos Hâkimi 92509 Serdar CEYLAN,
Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, AfĢin Cumhuriyet Savcısı 92512 AyĢenur ARICAN,
Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, Milâs Cumhuriyet Savcısı 92516 Ġsmet BOZKURT,
Gaziantep Hâkimliğine, KırĢehir Hâkimi 92519 Armağan BURAN,
Bilecik Hâkimliğine, Kozan Hâkimi 92529 Elif AKTEPE,
Edremit Hâkimliğine, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 92540 Halit KILIÇ,
Nazilli Hâkimliğine, AfĢin Hâkimi 92553 Yavuz ARICAN,
Ġskenderun Hâkimliğine, ġebinkarahisar Hâkimi 92559 Mehmet Ali GÜMÜġ,
Ereğli (Konya) Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Siirt Ağır Ceza Mahkemesi
BaĢkanı 92567 Mehmet TAZE,
Siverek Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Tefenni Cumhuriyet Savcısı 92570 Adem Ceyhun
NERGĠZ,
Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, ErciĢ Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
92600 Hasan ERCAN,
KemalpaĢa Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Gemlik Cumhuriyet Savcısı 92603 Osman
KILIÇASLAN,
Bolvadin Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Cizre Cumhuriyet BaĢsavcısı 92607 Muhammet
VAROL,
Düzce Hâkimliğine, TavĢanlı Hâkimi 92611 Özlem ATUK ÇILDIR,
Tosya Cumhuriyet Savcılığına, Ġliç Cumhuriyet Savcısı 93715 Hacı Hüseyin
DAġDEMĠR,
ÖdemiĢ Cumhuriyet Savcılığına, Arhavi Cumhuriyet Savcısı 93852 Suzan YILDIRIM,
Karaman Cumhuriyet Savcılığına, ġereflikoçhisar Cumhuriyet Savcısı 93890 Ahmet
DALGALI,
Manisa Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 94049 Sema ÇOĞAN,
Mudanya Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 94995 Atilla POLAT,
KemalpaĢa Hâkimliğine, Gemlik Hâkimi 95003 Hacer KILIÇASLAN,
Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Menemen Hâkimi 95005 Faruk
ZEYBEK,
Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 95020 Dr.Mert GÜMÜġAY,
Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 95029 Sedef GÜMÜġAY,
Kars Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 95030 Mesut GÜLER,
Turgutlu Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Turgutlu Cumhuriyet Savcısı 95034 Ömer
SÖNMEZ,
Foça Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Foça Cumhuriyet Savcısı 95035 Ali ZORLU,
Polatlı Cumhuriyet Savcılığına, MuĢ Cumhuriyet Savcısı 95037 Ersel ASLAN,
Finike Cumhuriyet BaĢsavcılığına, SeydiĢehir Cumhuriyet Savcısı 95058 Altuğ KürĢat
ġAHĠN,
Patnos Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Edremit Cumhuriyet Savcısı 95065 Muammer Taha
EKĠM,
YeĢilhisar Hâkimliğine, Bingöl Cumhuriyet Savcısı 95070 Adem ATASOY,
Van Hâkimliğine, Yahyalı Cumhuriyet Savcısı 95083 Ġbrahim KOCA,
TavĢanlı Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Tire Hâkimi 95092 Selçuk BÜTÜN,
Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, Tire Cumhuriyet Savcısı 95104 Ersin ESENAL,
Dinar Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Kars Hâkimi 95109 Levent MUTLU,
Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Ereğli (Konya) Hâkimi 95116 Rahmi
ASLAN,
Siirt Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Rize Hâkimi 95128 Zeki GÜLER,
Çatalca Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 95197 Onur
GÜNDEM,
Boğazlıyan Cumhuriyet BaĢsavcılığına, BeyĢehir Cumhuriyet BaĢsavcısı 95215 Hakan
ÖZYILMAZ,
Kastamonu Hâkimliğine, Nizip Hâkimi 97893 Tülün KAFALI ERSOY,
Batman Hâkimliğine, TavĢanlı Hâkimi 97901 Müge KUT ERDAL,
Rize Hâkimliğine, Doğanhisar Hâkimi 97902 Murat ġAHĠNKAYA,
ErciĢ Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Düzce Hâkimi 97913 Mustafa ALTUN,
Kastamonu Hâkimliğine, Orhaneli Cumhuriyet Savcısı 97915 Erdal UÇKUN,
Gülnar Cumhuriyet Savcılığına, Çivril Cumhuriyet Savcısı 97923 Serkan
BUDAKOĞLU,
DoğanĢehir Cumhuriyet Savcılığına, Ardahan Cumhuriyet Savcısı 97926 Serkan Tayyar
ÜNSAL,
Kemer Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Turgutlu Cumhuriyet Savcısı 97945 Ġbrahim
TOKALI,
KırĢehir Hâkimliğine, Keskin Cumhuriyet Savcısı 97954 Mehmet KARATAġ,
Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Nusaybin Hâkimi 97960 Erhan DOĞAN,
Fethiye Cumhuriyet Savcılığına, Pazar (Rize) Cumhuriyet Savcısı 97964 Eyüp
GÖĞÜġ,
KırĢehir Cumhuriyet Savcılığına, Buldan Cumhuriyet Savcısı 97967 Fuat URMAN,
Yüksekova Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Yüksekova Cumhuriyet Savcısı 97977 Ahmet
Gazi YAKAR,
Aksaray Hâkimliğine, Birecik Hâkimi 97979 Ferhat KARAKUġ,
Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Suluova Cumhuriyet Savcısı 98000 Bülent KAYAġ,
Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, Silopi Cumhuriyet Savcısı 98001 Turgut BUDAK,
MuĢ Cumhuriyet Savcılığına, Ulus Cumhuriyet Savcısı 98017 Hüseyin APAYDIN,
Edremit Cumhuriyet Savcılığına, MuĢ Cumhuriyet Savcısı 98019 Serkan ANKITCI,
Amasya Cumhuriyet Savcılığına, Ağrı Cumhuriyet Savcısı 98024 Ġhsan BÜYÜKALĠ,
Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Nizip Cumhuriyet Savcısı 98036 Hüseyin
ÖZATAġ,
Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Erzincan Hâkimi 98043 Gökmen AVCI,
Ünye Hâkimliğine, Tefenni Hâkimi 98045 Tahir AKCA,
Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Ayancık Cumhuriyet Savcısı 98048 Ersin
TAġKAZAN,
Adıyaman Hâkimliğine, Bingöl Hâkimi 98078 Soner AKKUġ,
Akçakale Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Demirci Cumhuriyet Savcısı 98079 Fatih
ARSLAN,
Erzincan Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 98088 Ġsmail YILMAZ,
Bergama Hâkimliğine, Pasinler Hâkimi 98102 Mevlana GÖZÜBÖYÜK,
GümüĢhane Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Akyazı Hâkimi 98120 Asabil
YIRTICI,
Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 98281 Ġbrahim ÖZER,
Almus Hâkimliğine, AfĢin Hâkimi 100554 Mustafa KESER,
Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına, Karaburun Cumhuriyet Savcısı 101216 Uğur
BAHADIR,
Van Hâkimliğine, Sürmene Hâkimi 101225 Erhan ÇAVUġOĞLU,
Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Akdağmadeni Cumhuriyet Savcısı 101226 Erkan
ÜNLÜ,
Kastamonu Hâkimliğine, Orhaneli Hâkimi 101230 YeĢim UÇKUN,
Yalvaç Cumhuriyet Savcılığına, Elmalı Cumhuriyet Savcısı 101237 Mahir KAYGISIZ,
Yalvaç Cumhuriyet Savcılığına, Mengen Cumhuriyet Savcısı 101244 Halil Ġbrahim
ĠSKENDEROĞLU,
Cizre Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Sındırgı Cumhuriyet Savcısı 101258 Cemalettin
KARAHAN,
Karamürsel Cumhuriyet Savcılığına, ġirvan Cumhuriyet Savcısı 101262 Zafer
BĠRĠNCĠ,
Söke Cumhuriyet Savcılığına, Keskin Cumhuriyet Savcısı 101265 Mustafa Ġberya
ARIKAN,
Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, Uzunköprü Cumhuriyet Savcısı 101274 Serhat
ÖZVEREN,
Amasya Cumhuriyet Savcılığına, ViranĢehir Cumhuriyet Savcısı 101284 Mehmet Emin
AKDOĞAN,
Fethiye Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 101290 Selim CÜRE,
Fethiye Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 101294 Aslı ÖZMEN CÜRE,
Karabük Hâkimliğine, Ġslâhiye Cumhuriyet Savcısı 101310 Halil Okan ġĠMġEK,
Gediz Cumhuriyet Savcılığına, Hekimhan Cumhuriyet Savcısı 101313 Bedir KOCA,
Urla Hâkimliğine, Oltu Hâkimi 101338 Aslı YÜKSEL,
Erdek Cumhuriyet Savcılığına, Hakkâri Cumhuriyet Savcısı 101340 Ertan ÇUBUKÇU,
Arhavi Cumhuriyet Savcılığına, Ġspir Cumhuriyet Savcısı 101350 Volkan ATALAY,
Akhisar Cumhuriyet Savcılığına, Derik Cumhuriyet Savcısı 101365 Mehmet Fatih
KIRBAġ,
Bingöl Cumhuriyet Savcılığına, Pertek Cumhuriyet Savcısı 101369 Eyüphan TOPRAK,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Alaplı Cumhuriyet Savcısı 101370 Yusuf ġahan KIRCA,
Cizre Hâkimliğine, Sındırgı Hâkimi 101372 Nuran KARAHAN,
Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Nizip Cumhuriyet Savcısı 101400 Mehmet
SARIKAYA,
Salihli Hâkimliğine, ġarkıĢla Hâkimi 101411 Adem ARSLAN,
Merzifon Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Genç Cumhuriyet Savcısı 101415 Ġbrahim OF,
Gönen Cumhuriyet Savcılığına, Gediz Cumhuriyet Savcısı 101421 Taner ERKAÇAL,
Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığına, Göle Cumhuriyet Savcısı 101432 Uğur ATAKUL,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bodrum Cumhuriyet Savcısı 101433 Kerim Ali
KARAKAYA,
Söke Cumhuriyet Savcılığına, Yenice (Çanakkale) Cumhuriyet Savcısı 101435 Salih
ġENGÖZ,
Bergama Hâkimliğine, Enez Hâkimi 101444 Özgür KAPUCU,
Elmalı Cumhuriyet Savcılığına, Sarıveliler Cumhuriyet Savcısı 101445 Burak Gürtuğ
GÜNEY,
Burhaniye Cumhuriyet Savcılığına, Akyazı Cumhuriyet Savcısı 101451 Selamettin
BAYÇELEBĠ,
Fethiye Cumhuriyet Savcılığına, Doğanhisar Cumhuriyet Savcısı 101456 Kemal USLU,
Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Mengen Hâkimi 101460 Sıdıka AyĢegül
ĠSKENDEROĞLU,
Patnos Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, YeĢilova Hâkimi 101476 Hilal AFACAN
YILDIZ,
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Dörtyol Hâkimi 101488 Hüseyin
KOÇAL,
Salihli Cumhuriyet Savcılığına, Kars Cumhuriyet Savcısı 101500 Osman ÇAKIR,
BeyĢehir Cumhuriyet BaĢsavcılığına, TavĢanlı Cumhuriyet Savcısı 101508 Mehmet
YURT,
KuĢadası Cumhuriyet Savcılığına, Güroymak Cumhuriyet Savcısı 101537 Mert Öykü
ÖZDEMĠR,
Fatsa Cumhuriyet BaĢsavcılığına, KırĢehir Cumhuriyet Savcısı 101538 Selim BERBER,
Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 101557 Yusuf ALTAY,
Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Borçka Cumhuriyet Savcısı 101650 Burhan BAġAR,
KuĢadası Cumhuriyet Savcılığına, SarıkamıĢ Cumhuriyet Savcısı 101677 Ġbrahim
TEMEL,
Mudanya Cumhuriyet Savcılığına, Pamukova Cumhuriyet Savcısı 101680 Erdem
BAġYĠĞĠT,
Uzunköprü Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Ilgaz Cumhuriyet Savcısı 101688 Agah Oktay
KAMIġ,
ġile Cumhuriyet Savcılığına, Çaycuma Cumhuriyet Savcısı 102092 Ġmren YILMAZ,
Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, GazipaĢa Cumhuriyet Savcısı 104657 Hüseyin
KARS,
Uzunköprü Cumhuriyet Savcılığına, Akçakale Cumhuriyet Savcısı 104658 Ġsa
ALTIPARMAK,
Akhisar Cumhuriyet Savcılığına, Havza Cumhuriyet Savcısı 104663 Oğuz KÖKTAN,
Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, Maçka Cumhuriyet Savcısı 104665 Levent
GEDĠKBAġ,
Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Yalvaç Cumhuriyet Savcısı 104672 Kamil Furkan
EFE,
Erdemli Cumhuriyet Savcılığına, Kaman Cumhuriyet Savcısı 104685 Bozan ÇEVĠK,
Yalvaç Hâkimliğine, Kargı Hâkimi 104687 Ġlkay YETER,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Torbalı Hâkimi 104690 Selçuk ÖZKAN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gediz Hâkimi 104691 BeĢir Gökhan YARDIMCI,
Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı 104701 Ġsmail
MERMERCĠ,
Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, Nizip Cumhuriyet Savcısı 104708 Mustafa ÇAKAR,
Edremit Hâkimliğine, Çumra Cumhuriyet Savcısı 104710 Hacı ERKEK,
Bozkır Hâkimliğine, Yüksekova Hâkimi 104713 Ali KARAKAYA,
Arpaçay Cumhuriyet Savcılığına, Çaycuma Cumhuriyet Savcısı 104714 Kenan
ZURNACI,
Zile Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Sungurlu Hâkimi 104716 Mustafa
GÖZDEMĠR,
Artvin Cumhuriyet Savcılığına, Enez Cumhuriyet Savcısı 104722 Yusuf Bahadır
ÖZAY,
Burhaniye Hâkimliğine, Yunak Hâkimi 104724 Fatih DULKADĠR,
NevĢehir Hâkimliğine, Erbaa Hâkimi 104727 Yasemin KURTOĞLU,
Düzce Hâkimliğine, Tatvan Hâkimi 104736 Gülerdem ALTUN,
Merzifon Hâkimliğine, Genç Hâkimi 104738 Emine SERĠN OF,
Milâs Cumhuriyet Savcılığına, Yumurtalık Cumhuriyet Savcısı 104742 Ömer
KARABULUT,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pazarcık Cumhuriyet Savcısı 104745 Said TOPTAġ,
KırĢehir Hâkimliğine, Develi Hâkimi 104748 Serhat IġIK,
Yatağan Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Yatağan Cumhuriyet Savcısı 104753 Soner GÜL,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Menemen Cumhuriyet Savcısı 104760 Mesut
BOZBUĞA,
GazipaĢa Cumhuriyet Savcılığına, Bozova Cumhuriyet Savcısı 104764 Erhan ERBĠL,
NevĢehir Hâkimliğine, Sungurlu Hâkimi 104765 Yasemin YAMAN,
Burdur Cumhuriyet Savcılığına, Korkuteli Cumhuriyet Savcısı 104767 Gadem TAġ,
Burdur Cumhuriyet Savcılığına, Ezine Cumhuriyet Savcısı 104768 Fidan DĠNÇER
AKTUĞ,
Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, Kocaali Cumhuriyet Savcısı 104772 Erdoğan
KARDEġLER,
Bandırma Hâkimliğine, Hınıs Hâkimi 104779 Aygül GÖZÜTOK ĠNALHAN,
Alanya Hâkimliğine, Acıpayam Hâkimi 104781 Tahsin TÜRKBEN,
Sivrihisar Cumhuriyet Savcılığına, Alucra Cumhuriyet Savcısı 104782 Tamer EVĠN,
Aliağa Hâkimliğine, Acıpayam Hâkimi 104784 Serhan BEDEL,
Aliağa Cumhuriyet Savcılığına, Akyazı Cumhuriyet Savcısı 104786 Murat AKÇAER,
Seferihisar Cumhuriyet Savcılığına, Midyat Cumhuriyet Savcısı 104788 Arman
ĠLHAN,
Foça Hâkimliğine, Midyat Hâkimi 104796 Erdem ERSOY,
KırĢehir Cumhuriyet Savcılığına, Aydıncık (Silifke) Cumhuriyet Savcısı 104810 SavaĢ
AKBULUT,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ġmamoğlu Cumhuriyet Savcısı 104813 Ziya TORUN,
Bolvadin Hâkimliğine, Cizre Hâkimi 104814 Esra VAROL,
Körfez Cumhuriyet Savcılığına, Kaynarca Cumhuriyet Savcısı 104817 Filiz
GÖKDUMAN AYDIN,
Karaman Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 104819 Ahmet YILDIRIM,
Batman Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 104835 Hasan ÇAY,
Bandırma Cumhuriyet Savcılığına, Hınıs Cumhuriyet Savcısı 104838 Bedrettin
ĠNALHAN,
Ordu Hâkimliğine, Söğüt Hâkimi 104843 Kıvılcım SOYDAN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Karaisalı Hâkimi 104844 Tuğba EREN TOKYÜREK,
Bodrum Cumhuriyet Savcılığına, Kemah Cumhuriyet Savcısı 104845 Gökalp
POYRAZ,
NevĢehir Cumhuriyet Savcılığına, Erbaa Cumhuriyet Savcısı 104848 Vedat
KURTOĞLU,
Düzce Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 104850 Kemalettin TAġKIN,
Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Silopi Hâkimi 104857 Abdülkerim Ziya
SÖYLER,
Akhisar Cumhuriyet Savcılığına, Yüksekova Cumhuriyet Savcısı 104878 Sertaç EKĠCĠ,
Bandırma Cumhuriyet Savcılığına, Elbistan Cumhuriyet Savcısı 104891 Mahfuz
ġĠMġEK,
Van Cumhuriyet Savcılığına, Devrekâni Cumhuriyet Savcısı 104892 Adem ÇELĠK,
Midyat Hâkimliğine, Finike Cumhuriyet Savcısı 104910 Derya PAZARBAġ,
Ġnebolu Cumhuriyet Savcılığına, Gülnar Cumhuriyet Savcısı 104913 Melih ALADAĞ,
Kazan Cumhuriyet Savcılığına, Haymana Cumhuriyet Savcısı 104921 Mesut
ÜZÜMCÜ,
Van Hâkimliğine, KeĢan Cumhuriyet Savcısı 104927 Cantürk TAġKIN,
Cizre Cumhuriyet Savcılığına, Tomarza Cumhuriyet Savcısı 104934 Remzi DEMĠR,
Karaman Hâkimliğine, Ġvrindi Hâkimi 104935 Filiz ERDOĞAN ÇĠÇEK,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bergama Hâkimi 104944 Tuncay BÜLBÜL,
Kilis Cumhuriyet Savcılığına, Bulanık Cumhuriyet Savcısı 104960 Yüksel GÖK,
Alanya Hâkimliğine, Espiye Hâkimi 104961 Eray TEMĠZKAN,
Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Çardak Cumhuriyet Savcısı 105033 Ayhan AKYOL,
Karabük Cumhuriyet Savcılığına, Lice Cumhuriyet Savcısı 105035 Fatih GÖKÇE,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Zile Cumhuriyet Savcısı 105036 Kadir ERDEO,
Ġskenderun Hâkimliğine, Espiye Cumhuriyet Savcısı 105069 Hakan GÖK,
Finike Hâkimliğine, SeydiĢehir Hâkimi 105282 Nagihan ġAHĠN,
Erzincan Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 105283 Banu DEMĠRCĠ ALTAY,
Kağızman Cumhuriyet Savcılığına, HacıbektaĢ Cumhuriyet Savcısı 105523 Mustafa
Utku ġANLI,
Elmalı Cumhuriyet Savcılığına, Birecik Cumhuriyet Savcısı 105539 Onur Utku
SEVĠM,
Artvin Cumhuriyet Savcılığına, Kemaliye Cumhuriyet Savcısı 107085 Nusret Alper
PAZARCIKCI,
Van Hâkimliğine, Kadınhanı Hâkimi 107324 Alibey DĠKĠLĠ,
Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Ġmamoğlu Cumhuriyet Savcısı 107325 Ali DEVECĠ,
Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Keles Cumhuriyet Savcısı 107326 Abdulbaki DOĞAN,
Ġnegöl Hâkimliğine, MuĢ Hâkimi 107333 Nursel BEDĠR,
Uzunköprü Hâkimliğine, Ilgaz Hâkimi 107349 Fatma Türkan KAMIġ,
Amasya Hâkimliğine, ViranĢehir Hâkimi 107351 Dilek KUNDAKCI AKDOĞAN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Midyat Cumhuriyet Savcısı 107353 Nuray CANBOLAT,
Urla Hâkimliğine, Göle Hâkimi 107355 Sinan ARMAĞAN,
Bodrum Hâkimliğine, Korkuteli Hâkimi 107361 CoĢkun GÖK,
Akhisar Cumhuriyet Savcılığına, Araban Cumhuriyet Savcısı 107366 Koray KESGĠN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Demirci Hâkimi 107368 Cemil AKAN,
Erdek Cumhuriyet Savcılığına, BaĢkale Cumhuriyet Savcısı 107369 Keskin ABDĠBAġ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Menemen Hâkimi 107396 Mine SEÇKĠN BOZBUĞA,
Germencik Cumhuriyet Savcılığına, BeytüĢĢebap Cumhuriyet Savcısı 107407 Yunus
FIRAT,
Alaçam Hâkimliğine, Karasu Hâkimi 107410 AyĢe GÜLER KARA,
Karaman Cumhuriyet Savcılığına, ġavĢat Cumhuriyet Savcısı 107414 Tarık KONDUR,
Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına, Siverek Cumhuriyet Savcısı 107420 Atilla
ÖNTAġ,
Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına, Nizip Cumhuriyet Savcısı 107422 Abdurrahman
ERSOY,
Polatlı Hâkimliğine, Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı 107423 Yusuf ÖNÇIRAK,
Aksaray Hâkimliğine, Suluova Hâkimi 107428 Ġsmet GÜVENÇ KAYAġ,
Ġnebolu Hâkimliğine, Gülnar Hâkimi 107429 Esra ALADAĞ,
Çivril Cumhuriyet Savcılığına, Manyas Cumhuriyet Savcısı 107431 Ahmet Murat
ÖZKAN,
Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Çine Cumhuriyet Savcısı 107438 ġükrü ĠPEK,
ġereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığına, Kiğı Cumhuriyet Savcısı 107446 Salih
TURGUT,
Salihli Cumhuriyet Savcılığına, Elmalı Cumhuriyet Savcısı 107449 Özgür KÖKTEN,
Patnos Hâkimliğine, Turgutlu Cumhuriyet Savcısı 107452 Fatih Mehmed TOK,
Edremit Hâkimliğine, Çumra Hâkimi 107453 Gonca ERKEK,
Kastamonu Hâkimliğine, Karaburun Hâkimi 107456 Özlem EREN BAHADIR,
Niğde Hâkimliğine, Hakkâri Hâkimi 107460 Halil Ġbrahim KARGI,
Çankırı Cumhuriyet Savcılığına, Pülümür Cumhuriyet Savcısı 107463 Hidayet
NACAK,
Nazilli Hâkimliğine, Batman Cumhuriyet Savcısı 107471 Mahmut KÜÇÜKOĞLU,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Mihalıççık Hâkimi 107472 Efe ÖZKAN,
Bergama Cumhuriyet Savcılığına, Bitlis Cumhuriyet Savcısı 107473 Sedat ÜNAL,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, KuĢadası Cumhuriyet Savcısı 107481 Elçin CEYLAN,
Ferizli Cumhuriyet Savcılığına, Sason Cumhuriyet Savcısı 107482 Ahmet YILMAZ,
Aksaray Hâkimliğine, GazipaĢa Hâkimi 107484 Mine YÜCEL KARS,
Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Ġspir Cumhuriyet Savcısı 107495 Bilal AYGÖR,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, ġereflikoçhisar Cumhuriyet Savcısı 107499 Arif Naci
SUCUOĞLU,
Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, BeyĢehir Cumhuriyet Savcısı 107501 Türker
ALPTEKĠN,
Bilecik Hâkimliğine, Malkara Hâkimi 107505 Alptekin KÜÇÜKĠNCE,
ÖdemiĢ Cumhuriyet Savcılığına, Bulanık Cumhuriyet Savcısı 107508 Ali
GÖKDOĞAN,
Bafra Cumhuriyet Savcılığına, Kavak Cumhuriyet Savcısı 107512 Mustafa Eyyub
DEMĠRBAġ,
Batman Cumhuriyet Savcılığına, ġarkikaraağaç Cumhuriyet Savcısı 107515 Kadir
KONUK,
Gölcük Cumhuriyet Savcılığına, GölbaĢı (Adıyaman) Cumhuriyet Savcısı 107516 Halil
DEMĠR,
Rize Cumhuriyet Savcılığına, Doğanhisar Cumhuriyet Savcısı 107517 Sernur
ġAHĠNKAYA,
Elmalı Hâkimliğine, Muradiye Hâkimi 107521 Fatih Serdar KÖKEN,
Edremit Hâkimliğine, MuĢ Hâkimi 107525 Elif ÇELĠKDEMĠR ANKITCI,
Ġskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Malkara Cumhuriyet Savcısı 107536 Fatih KAYA,
Çorum Hâkimliğine, GevaĢ Hâkimi 107547 Sefa ÇINAR,
Yozgat Hâkimliğine, Körfez Hâkimi 107548 Nermin BEYAZĠTOĞLU,
Ġnegöl Cumhuriyet Savcılığına, Kağızman Cumhuriyet Savcısı 107550 BarıĢ ÇETĠN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Van Cumhuriyet Savcısı 107552 Nazik YÜKSEL
CEREN,
Dinar Cumhuriyet Savcılığına, Harran Cumhuriyet Savcısı 107553 Osman Nuri
ÇĠZMECĠ,
KemalpaĢa Cumhuriyet Savcılığına, Baykan Cumhuriyet Savcısı 107556 Mehmet Ali
BAYAT,
Sinop Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 107557 Selin KAN,
Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Ferizli Cumhuriyet Savcısı 107559 Erol KABLAN,
Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına, Uludere Cumhuriyet Savcısı 107561 Muhammet
SAĞLAM,
KırĢehir Hâkimliğine, Buldan Hâkimi 107565 Deniz KARACABEY URMAN,
Seferihisar Hâkimliğine, Midyat Hâkimi 107566 Zuhal ĠLHAN,
Bafra Cumhuriyet Savcılığına, Kepsut Cumhuriyet Savcısı 107570 Uğur KARADENĠZ,
Aksaray Hâkimliğine, Çivril Hâkimi 107571 Ġbrahim KAYA,
Marmaris Cumhuriyet Savcılığına, Elmalı Cumhuriyet Savcısı 107572 Murat KARA,
Turgutlu Hâkimliğine, Anamur Hâkimi 107575 Özgür KAÇAK,
Bafra Hâkimliğine, Kepsut Hâkimi 107576 Gülçiçek KARADENĠZ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gediz Hâkimi 107581 Elçin YARDIMCI,
Urla Cumhuriyet Savcılığına, Oltu Cumhuriyet Savcısı 107601 Erkan YÜKSEL,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Torul Hâkimi 107602 Emel ALTUN,
Karabük Cumhuriyet Savcılığına, Kınık Cumhuriyet Savcısı 107603 Mehmet DEMĠR,
Mardin Cumhuriyet Savcılığına, Çal Cumhuriyet Savcısı 107605 Vural EKER,
Kepsut Hâkimliğine, SinanpaĢa Hâkimi 107611 Aylin SARGIN,
ÇeĢme Cumhuriyet Savcılığına, Cizre Cumhuriyet Savcısı 107620 Hakan
CERRAHOĞLU,
Yozgat Hâkimliğine, Torbalı Cumhuriyet Savcısı 107621 Hasan ÇELĠK,
Bandırma Cumhuriyet Savcılığına, ErciĢ Cumhuriyet Savcısı 107626 Ġbrahim ESEN,
Malazgirt Hâkimliğine, Elmalı Hâkimi 107631 Hüseyin SABUNCUOĞLU,
Silvan Hâkimliğine, Alaçam Cumhuriyet Savcısı 107639 Hüseyin Turan KÖROĞLU,
Çorum Hâkimliğine, Bitlis Hâkimi 107643 Mehmet ÖZBAKIġ,
Korkuteli Hâkimliğine, Bayat (Çorum) Hâkimi 107646 Saim KARAKAYA,
Finike Cumhuriyet Savcılığına, Çukurca Cumhuriyet Savcısı 107649 Ġbrahim Emre
ĠLHAN,
Karamürsel Hâkimliğine, ġirvan Hâkimi 107652 Sema ATAY BĠRĠNCĠ,
Ġskenderun Hâkimliğine, ġebinkarahisar Hâkimi 107656 Seray GÜMÜġ,
Bozova Cumhuriyet Savcılığına, Anamur Cumhuriyet Savcısı 107657 Devrim
YENĠKOMġUOĞLU,
Kemer Cumhuriyet Savcılığına, Hozat Cumhuriyet Savcısı 107659 Önder ġEKER,
Ünye Hâkimliğine, Tefenni Hâkimi 107664 AyĢe Didem ÖZDEMĠR AKCA,
Nazilli Hâkimliğine, Kocaali Hâkimi 107666 Akkız KARDEġLER,
Akyazı Cumhuriyet Savcılığına, Akçakale Cumhuriyet Savcısı 107667 Neceattin
ÖZTÜRK,
Bandırma Cumhuriyet Savcılığına, Hanak Cumhuriyet Savcısı 107668 Emrah ÜNAL,
BaĢkale Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi 107674 Alper SAYKAL,
Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Dinar Cumhuriyet Savcısı 107677 Mehmet
ġEKERCĠ,
Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Karasu Hâkimi 107692 Cahit Çağatay KAYA,
Güroymak Cumhuriyet Savcılığına, Kiraz Cumhuriyet Savcısı 107694 Vedat KÜÇÜK,
Dinar Cumhuriyet Savcılığına, TaĢlıçay Cumhuriyet Savcısı 107696 Hüseyin HÜR,
Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Dargeçit Cumhuriyet Savcısı 107754 ġükrü ARSLAN,
Salihli Hâkimliğine, Elmalı Hâkimi 107755 Canan KÖKTEN,
Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına, ġiran Cumhuriyet Savcısı 107810 Necmettin
KAHRAMAN,
Arapgir Cumhuriyet Savcılığına, DoğanĢehir Cumhuriyet Savcısı 107931 Ahmet
AYDIN,
Karaburun Cumhuriyet Savcılığına, Bozdoğan Cumhuriyet Savcısı 108777 Hazım
ASLANCI,
Söke Cumhuriyet Savcılığına, Nazımiye Cumhuriyet Savcısı 109421 Fatih YÜCEL,
Çorlu Hâkimliğine, Kırıkhan Hâkimi 109422 Serap UÇAR,
Karasu Hâkimliğine, ġemdinli Hâkimi 109425 Elif AKKAYA,
Demirci Cumhuriyet Savcılığına, Arpaçay Cumhuriyet Savcısı 109427 Ahmet
ġEVKEN,
Burhaniye Cumhuriyet Savcılığına, Tosya Cumhuriyet Savcısı 109442 Resmiye
TURAN GÖKÇE,
Ayvalık Cumhuriyet Savcılığına, ġırnak Cumhuriyet Savcısı 109443 Serhat ÖZMEN,
Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Kalkandere Cumhuriyet Savcısı 109444 ġengül
KAHRAMAN BÜK,
Germencik Cumhuriyet Savcılığına, Güroymak Cumhuriyet Savcısı 109445 Serdar
YILMAZ,
AfĢin Cumhuriyet Savcılığına, Kocaali Cumhuriyet Savcısı 109450 Kemal GÜVENĠġ,
SavaĢtepe Hâkimliğine, Ġdil Hâkimi 109452 AyĢen BÜYÜKHATĠPOĞLU,
Silopi Cumhuriyet Savcılığına, ReĢadiye Cumhuriyet Savcısı 109454 Ġrfan SEZGĠN,
GümüĢhane Hâkimliğine, Akyazı Hâkimi 109455 Eda YIRTICI,
Fethiye Cumhuriyet Savcılığına, Ġmranlı Cumhuriyet Savcısı 109457 Mesut GÜRHAN,
Sapanca Hâkimliğine, Gürpınar Hâkimi 109460 GülĢah ÖNAL,
Malkara Cumhuriyet Savcılığına, Dicle Cumhuriyet Savcısı 109469 Yunus DEMĠR,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Varto Cumhuriyet Savcısı 109472 Hasan
GÜNGÖRMÜġ,
Nizip Cumhuriyet Savcılığına, Arapgir Cumhuriyet Savcısı 109473 Yahya BĠRDESTE,
Silopi Cumhuriyet Savcılığına, Artvin Cumhuriyet Savcısı 109476 Bayram
DEMĠRTAġ,
Malkara Cumhuriyet Savcılığına, Suruç Cumhuriyet Savcısı 109482 Can TUNCAY,
Bilecik Hâkimliğine, Malkara Hâkimi 109494 Sevgi KÜÇÜKĠNCE,
Siverek Cumhuriyet Savcılığına, Aladağ Cumhuriyet Savcısı 109611 Hüseyin KUġ,
Pazar Hâkimliğine, EleĢkirt Hâkimi 109618 Murat KALKAN,
Mut Hâkimliğine, Besni Hâkimi 109620 Abdulkadir KURU,
TavĢanlı Hâkimliğine, Erdek Hâkimi 109621 YaĢar Muhammet SANCAR,
Orhaneli Cumhuriyet Savcılığına, Eruh Cumhuriyet Savcısı 109622 Rıfat ÖZKAN,
Siverek Cumhuriyet Savcılığına, Bayat (Çorum) Cumhuriyet Savcısı 109623 Mahmut
Serhat MAHMUTOĞLU,
Niğde Hâkimliğine, Gülnar Hâkimi 109624 SavaĢ TEK,
Anamur Cumhuriyet Savcılığına, Gerger Cumhuriyet Savcısı 109629 Erdinç DOLAġ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 109632 Dilem AKSOY KARAKAYA,
Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Hilvan Cumhuriyet Savcısı 109638 Muti YETER,
Erdemli Hâkimliğine, PerĢembe Hâkimi 109647 Hande ATMACA ÜLKÜ,
Hakkâri Cumhuriyet Savcılığına, Yayladağı Cumhuriyet Savcısı 109648 Seray
KAVUK,
Burhaniye Hâkimliğine, Yunak Hâkimi 109649 Emel CAN DULKADĠR,
Bandırma Hâkimliğine, Ağrı Hâkimi 109652 Ahmet TOKDEMĠR,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Anamur Hâkimi 109658 Hüseyin YALÇIN,
Tarsus Hâkimliğine, Akçadağ Hâkimi 109666 Sultan SEVĠMLĠ,
Kocaali Cumhuriyet Savcılığına, Silopi Cumhuriyet Savcısı 109667 Özgür DENĠZ,
Suruç Cumhuriyet Savcılığına, Ortaköy (Aksaray) Cumhuriyet Savcısı 109671 Akın
AYCAN,
TavĢanlı Cumhuriyet Savcılığına, Aralık Cumhuriyet Savcısı 109673 Mehmet Akif
SARI,
Zile Cumhuriyet Savcılığına, Eskipazar Cumhuriyet Savcısı 109674 Özay YILDIRIM,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Derinkuyu Hâkimi 109675 Oktay YAVUZ,
Yalvaç Hâkimliğine, Halfeti Cumhuriyet Savcısı 109683 Kemal BAKLAN,
Suluova Cumhuriyet Savcılığına, Tonya Cumhuriyet Savcısı 109685 Murat SEMĠZ,
Geyve Hâkimliğine, Simav Hâkimi 109686 Ahmet Serhat ERGĠN KANAT,
Ürgüp Cumhuriyet Savcılığına, Savur Cumhuriyet Savcısı 109692 Hakan AKTAġ,
Ayancık Cumhuriyet Savcılığına, Oltu Cumhuriyet Savcısı 109693 Furkan Ġsa
UĞURLU,
Polatlı Hâkimliğine, MuĢ Hâkimi 109694 Meltem ASLAN,
Ġnebolu Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 109698 Celal Çağrı GÖKGÜL,
Karaman Cumhuriyet Savcılığına, Karayazı Cumhuriyet Savcısı 109700 Ekrem
HOCAOĞLU,
Suruç Hâkimliğine, Ortaköy (Aksaray) Hâkimi 109701 Zekiye Zerrin AYCAN,
Ceyhan Hâkimliğine, Kâhta Hâkimi 109703 Mustafa ÇELĠK,
Erdek Hâkimliğine, Manyas Hâkimi 109704 Esra AYTEMĠR,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Düzce Cumhuriyet Savcısı 109710 Defne Güllü ġAHĠN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Oltu Cumhuriyet Savcısı 109712 Tahir Hami TOPAÇ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Nusaybin Cumhuriyet Savcısı 109715 Ġrfan DELĠBAġ,
Torbalı Cumhuriyet Savcılığına, Bahçesaray Cumhuriyet Savcısı 109716 Ercan
CEYLAN,
Ortaköy (Aksaray) Cumhuriyet Savcılığına, Hizan Cumhuriyet Savcısı 109717 Ġlker
DEġ,
Kars Hâkimliğine, Ilgaz Hâkimi 109720 Ġsmail NACAK,
Sinop Cumhuriyet Savcılığına, Suruç Cumhuriyet Savcısı 109724 Fatih KARATAġ,
Malkara Hâkimliğine, Suruç Hâkimi 109728 Onur Pınar ÖZHAN TUNCAY,
Silopi Cumhuriyet Savcılığına, Almus Cumhuriyet Savcısı 109730 Adem BABACAN,
BeyĢehir Hâkimliğine, TavĢanlı Hâkimi 109731 Sümeyye ÖZTÜRK YURT,
Karasu Cumhuriyet Savcılığına, ġemdinli Cumhuriyet Savcısı 109736 Oktay
AKKAYA,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Tortum Hâkimi 109737 Fatih ÖZAYDIN,
Patnos Cumhuriyet Savcılığına, EleĢkirt Cumhuriyet Savcısı 109739 Zübeyr Tecelli
AKBULUT,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, DoğanĢehir Hâkimi 109744 Alper CANER,
ÇarĢamba Cumhuriyet Savcılığına, Demirköy Cumhuriyet Savcısı 109757 Emrah
ERCAN,
Sivrihisar Cumhuriyet Savcılığına, Pervari Cumhuriyet Savcısı 109763 Yılmaz
AÇIKGÖZ,
Alaplı Cumhuriyet Savcılığına, Çınar Cumhuriyet Savcısı 109765 Müjde Elif DOĞAN,
Bucak Cumhuriyet Savcılığına, Burdur Cumhuriyet Savcısı 109766 Halil KAÇAR,
Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, GölbaĢı (Adıyaman) Cumhuriyet Savcısı 109785
Sinan ARTUÇ,
Pazar Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Pazar Cumhuriyet Savcısı 109789 Yalçın KÜÇÜK,
Ġnebolu Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 109791 Nuray YALÇIN ERK,
Karabük Hâkimliğine, Ġslâhiye Hâkimi 109801 Nuray ġĠMġEK,
Gemlik Cumhuriyet Savcılığına, Sivrihisar Cumhuriyet Savcısı 109802 Faruk ÇELĠK,
Akyazı Cumhuriyet Savcılığına, Darende Cumhuriyet Savcısı 109803 Güldane
AYDEMĠR,
SavaĢtepe Cumhuriyet Savcılığına, Ġdil Cumhuriyet Savcısı 109806 Onur
BÜYÜKHATĠPOĞLU,
Gölcük Hâkimliğine, Sorgun Hâkimi 109813 Hamit ÇALIK,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, DoğanĢehir Hâkimi 109815 Meltem CANER,
Gediz Cumhuriyet Savcılığına, Horasan Cumhuriyet Savcısı 109817 Ferit SANDAL,
Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Yenice (Çanakkale) Cumhuriyet Savcısı 109821
Muhammed Nurullah YAġAR,
Kadirli Hâkimliğine, Mazıdağı Hâkimi 109825 Hasan DELĠVELĠ,
Söke Hâkimliğine, Keskin Hâkimi 109830 Rahime Burcu ARIKAN,
Ordu Hâkimliğine, Altınözü Hâkimi 109832 Gamze KARAKAYA,
Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Mut Cumhuriyet Savcısı 109889 Ergün GÜÇLÜ,
Salihli Hâkimliğine, Karakoçan Hâkimi 110267 Serdar ULUTÜRK,
Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığına, Darende Cumhuriyet Savcısı 110515 Murat
ÇINAR,
Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcılığına, Çan Cumhuriyet Savcısı 110638 Umut
MERMĠ,
Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, EleĢkirt Cumhuriyet Savcısı 110639 Mehmet Burak
UZUN,
Beypazarı Hâkimliğine, Cizre Hâkimi 110641 Mehmet ÜN,
Hakkâri Hâkimliğine, Sungurlu Hâkimi 110832 Neslihan Serpil BAHADIR,
Elmalı Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 110833 Kadir KILINÇ,
Nizip Cumhuriyet Savcılığına, Akçadağ Cumhuriyet Savcısı 110835 Bünyamin EREN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Torbalı Hâkimi 111185 Demet ÖZKAN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Midyat Hâkimi 111923 Ali CANBOLAT,
Ortaca Hâkimliğine, Cizre Hâkimi 118841 Emel TÜRKOĞLU,
Birecik Hâkimliğine, Nurdağı Cumhuriyet Savcısı 118845 Semra ĠZOL,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kurtalan Cumhuriyet Savcısı 118848 Seçkin KOÇER,
Burdur Cumhuriyet Savcılığına, ġırnak Cumhuriyet Savcısı 118850 Tayyip EROĞLU,
Van Hâkimliğine, Kınık Hâkimi 118858 Ebru ÇÜMEN,
Mudanya Hâkimliğine, Çınar Hâkimi 118859 Mehmet Gökhan PEHLĠVAN,
Saray (Van) Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 118868 Ahmet CÖMERT,
Fethiye Hâkimliğine, Akhisar Cumhuriyet Savcısı 118871 Bahar YÜCESES,
EĢme Hâkimliğine, Kozluk Cumhuriyet Savcısı 118876 Basri ALAGÖZ,
Mudurnu Cumhuriyet Savcılığına, Tercan Cumhuriyet Savcısı 118879 Murat
KÖKSAL,
Kars Hâkimliğine, Çivril Hâkimi 118881 Müyesser KARAGÖZ,
Ürgüp Cumhuriyet Savcılığına, Türkeli Cumhuriyet Savcısı 118882 Sedat OKULMUġ,
Van Hâkimliğine, Araban Hâkimi 118884 Turgay SEKMEN,
Çınar Hâkimliğine, Ayvacık (Çanakkale) Hâkimi 118890 Ömer Aykut ÖZDOĞAN,
Karasu Cumhuriyet Savcılığına, BaĢkale Cumhuriyet Savcısı 118900 Gizem ÖZCAN
BĠRġEN,
Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 118904 Hacer Onur
ÖZTÜRK,
Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına, Solhan Cumhuriyet Savcısı 118905 Ali AKTAġ,
Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına, Bitlis Cumhuriyet Savcısı 118910 Veli DÖKME,
Kemah Hâkimliğine, Nizip Hâkimi 118911 Makbule KARADAĞLI ÇETĠN,
Erbaa Cumhuriyet Savcılığına, ġavĢat Cumhuriyet Savcısı 118917 Faruk KARCI,
Kızılcahamam Cumhuriyet Savcılığına, Tatvan Cumhuriyet Savcısı 118918 Raziye
BAL KEÇECĠ,
Çay Hâkimliğine, Digor Hâkimi 118929 Mihriban ĠNTEPE,
Ġskenderun Cumhuriyet Savcılığına, SarıkamıĢ Cumhuriyet Savcısı 118930 Hüseyin
KAÇOĞLU,
Cihanbeyli Hâkimliğine, Doğubayazıt Hâkimi 118931 Ezgi Burcu ARSLAN,
Sungurlu Hâkimliğine, Silvan Hâkimi 118946 Esra YILMAZ,
Karasu Hâkimliğine, BaĢkale Hâkimi 118950 Erdal BĠRġEN,
Anamur Cumhuriyet Savcılığına, Savur Cumhuriyet Savcısı 118952 Murat ÖZMEK,
KırĢehir Cumhuriyet Savcılığına, Yenice (Karabük) Cumhuriyet Savcısı 118956
Gökhan TEKĠN,
Göynük Cumhuriyet Savcılığına, Borçka Cumhuriyet Savcısı 118957 Caner
BABALOĞLU,
Kumluca Cumhuriyet Savcılığına, Mazgirt Cumhuriyet Savcısı 118962 Mehmet
OĞRAġ,
Marmaris Cumhuriyet Savcılığına, Siirt Cumhuriyet Savcısı 118964 Mehmet Ali
AYDIN,
Batman Cumhuriyet Savcılığına, Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı 118966 Gül
TÜRKOĞLU,
Cihanbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı 118968 Ali
ARSLAN,
Bandırma Cumhuriyet Savcılığına, Çaycuma Hâkimi 118973 Hilal SARI,
Polatlı Cumhuriyet Savcılığına, Silopi Cumhuriyet Savcısı 118974 Fatih BAKAN,
Ayvalık Hâkimliğine, Yayladağı Hâkimi 118988 Salih UÇAR,
Doğubayazıt Hâkimliğine, Tortum Hâkimi 118989 Hatice CEYLAN,
Alaçam Cumhuriyet Savcılığına, Karasu Cumhuriyet Savcısı 118990 Eyüp KARA,
Karaman Hâkimliğine, Artvin Hâkimi 118991 Gökhan KURT,
Giresun Cumhuriyet Savcılığına, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 118993 Bülent
GÖKTOPAL,
Devrek Hâkimliğine, Karlıova Hâkimi 118997 Ertuğrul SEZER,
Bozdoğan Hâkimliğine, Oltu Hâkimi 118999 Yusuf ZAR,
Edremit Hâkimliğine, Derik Hâkimi 119007 Orhan MOR,
Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Ġpsala Cumhuriyet Savcısı 119009 Burhan TEMTEK,
Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına, Bitlis Cumhuriyet Savcısı 119011 Ġbrahim
ÇOBAN,
Cizre Cumhuriyet Savcılığına, Baykan Cumhuriyet Savcısı 119012 Hacı Serhat
KARSLI,
Amasya Hâkimliğine, Ġskilip Hâkimi 119013 Hakan ÇAKIROĞLU,
Safranbolu Hâkimliğine, Çatak Hâkimi 119021 Maide HARMANDA,
SeydiĢehir Cumhuriyet Savcılığına, Patnos Cumhuriyet Savcısı 119022 Umut Bülent
GÖKÇEKUYU,
Susurluk Cumhuriyet Savcılığına, Tekman Cumhuriyet Savcısı 119025 Gülnur
ĠNANIR,
Kovancılar Cumhuriyet Savcılığına, Havza Cumhuriyet Savcısı 119031 Serdar
ÇÖMETEN,
Çay Cumhuriyet Savcılığına, Digor Cumhuriyet Savcısı 119035 BarıĢ ĠNTEPE,
Patnos Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 119036 Gamze EKĠM,
Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, ÇarĢamba Cumhuriyet Savcısı 119039 Burhan SAÇ,
Devrek Hâkimliğine, Selim Hâkimi 119040 Ġrem ERDOĞAN SANDIKÇI,
Kemah Cumhuriyet Savcılığına, Nizip Cumhuriyet Savcısı 119041 Hasan ÇETĠN,
Çaycuma Hâkimliğine, Mutki Hâkimi 119042 Hilal HANÇER,
Van Cumhuriyet Savcılığına, Erzin Cumhuriyet Savcısı 119045 Ġbrahim KOCA,
Palu Cumhuriyet Savcılığına, Ürgüp Cumhuriyet Savcısı 119054 Onur BUDAK,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sorgun Hâkimi 119056 Zeynep ALSAÇ,
Divriği Cumhuriyet Savcılığına, Lâpseki Cumhuriyet Savcısı 119059 Serkan DĠNÇ,
Manavgat Hâkimliğine, Ahlat Hâkimi 119060 Ġzzet BALTA,
Alanya Hâkimliğine, Nizip Hâkimi 119063 Seher Gülnur SARIKAYA,
ÇeĢme Hâkimliğine, Cizre Hâkimi 119067 AyĢegül CERRAHOĞLU,
Erdemli Cumhuriyet Savcılığına, Çumra Cumhuriyet Savcısı 119070 Fikret
BULUNTU,
Devrek Cumhuriyet Savcılığına, Karlıova Cumhuriyet Savcısı 119073 GülĢen SEZER,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Siverek Cumhuriyet Savcısı 119079 Kamil KARAGÖZ,
Devrek Hâkimliğine, Selim Cumhuriyet Savcısı 119081 Cemil SANDIKÇI,
Aliağa Hâkimliğine, Gediz Hâkimi 119086 Esra FAYDACI,
Kiraz Hâkimliğine, Hozat Hâkimi 119101 Candan TOPGÜL,
Göle Cumhuriyet Savcılığına, Malkara Cumhuriyet Savcısı 119103 Arda DEVECĠ,
Ereğli (Konya) Hâkimliğine, Doğubayazıt Hâkimi 119104 Seda KURTULUġ
AKBULUT,
Adıyaman Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 119105 Galip Mehmet PERK,
Erdek Hâkimliğine, Tunceli Hâkimi 119108 Özgür KARACA,
Akhisar Cumhuriyet Savcılığına, Silopi Cumhuriyet Savcısı 119113 Fatma YILDIRIM,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kurtalan Hâkimi 119115 ġeyma AKGÜL KOÇER,
Çatalca Hâkimliğine, Pasinler Hâkimi 119118 GülĢah KILIÇASLAN,
Fethiye Cumhuriyet Savcılığına, ErciĢ Cumhuriyet Savcısı 119124 Deniz Ayça
GERÇEK,
MustafakemalpaĢa Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 119127 Esra ONGUN,
Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Tatvan Cumhuriyet Savcısı 119136 Yunus Emre
ALTUN,
BeyĢehir Cumhuriyet Savcılığına, Hazro Cumhuriyet Savcısı 119140 Ferhat DEMĠRCĠ,
Çardak Cumhuriyet Savcılığına, ÇüngüĢ Cumhuriyet Savcısı 119144 Ahmet BAĞCI,
Kocaali Hâkimliğine, Silopi Hâkimi 119152 Serap DENĠZ,
Altınözü Cumhuriyet Savcılığına, Ezine Cumhuriyet Savcısı 119155 Ahmet
AĞBULUT,
Fethiye Cumhuriyet Savcılığına, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 119160 Recep AYDOĞDU,
Tokat Hâkimliğine, Devrek Cumhuriyet Savcısı 119161 Mustafa EVĞÜN,
Kars Cumhuriyet Savcılığına, Tosya Cumhuriyet Savcısı 119165 Ġzzet KARDOĞAN,
Tokat Hâkimliğine, Devrek Hâkimi 119172 Saniye EVĞÜN,
BeyĢehir Hâkimliğine, Hazro Hâkimi 119174 Ceren HEKĠM DEMĠRCĠ,
Oltu Hâkimliğine, Keles Cumhuriyet Savcısı 119176 Mehmet ALAN,
Ġmamoğlu Cumhuriyet Savcılığına, Mesudiye Cumhuriyet Savcısı 119177 Orhan
SÖNMEZ,
Beypazarı Hâkimliğine, Hopa Hâkimi 119178 Nebi KÜÇÜKBĠLECĠ,
Ayvalık Hâkimliğine, ġırnak Hâkimi 119183 Derya BAĞCI ÖZMEN,
Doğanhisar Cumhuriyet Savcılığına, Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı 119184 BüĢra
Cinan KODAL KARAKUZU,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Feke Cumhuriyet Savcısı 119189 Medet ERKAPLAN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Tatvan Hâkimi 119196 Ertuğrul YILMAZ,
Çankırı Cumhuriyet Savcılığına, AfĢin Cumhuriyet Savcısı 119197 Seda GÜLHAN,
Kilis Hâkimliğine, Bulanık Hâkimi 119200 Emine GÖK,
Erbaa Hâkimliğine, ġavĢat Hâkimi 119206 Emel KARCI,
ÇarĢamba Cumhuriyet Savcılığına, Silopi Cumhuriyet Savcısı 119207 Hacer AKMAN,
Kiraz Cumhuriyet Savcılığına, Hozat Cumhuriyet Savcısı 119213 ÇağdaĢ TOPGÜL,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Solhan Cumhuriyet Savcısı 119216 Rahmi
ġAHSUVAROĞLU,
KuĢadası Hâkimliğine, Güroymak Hâkimi 119226 Ġlknur Sanem ÖZDEMĠR,
Akdağmadeni Cumhuriyet Savcılığına, Senirkent Cumhuriyet Savcısı 119227 Dilek
ÖZTÜRK,
Çumra Cumhuriyet Savcılığına, Korgan Cumhuriyet Savcısı 119232 Mutlu Ġlker
BELGĠN,
Kargı Cumhuriyet Savcılığına, Arhavi Cumhuriyet Savcısı 119236 Alp Tekin
YILDIRIM,
Bafra Hâkimliğine, EĢme Hâkimi 119240 Fatih AĞBABA,
Buldan Cumhuriyet Savcılığına, Karayazı Cumhuriyet Savcısı 119241 Ahmet
ÖZTÜRK,
Polatlı Hâkimliğine, Silopi Hâkimi 119243 Nazlı BAKAN,
Anamur Hâkimliğine, Savur Hâkimi 119251 Özlem ÖZMEK,
ErciĢ Cumhuriyet Savcılığına, Kalkandere Cumhuriyet Savcısı 119253 Engin
ATAMAN,
Çaycuma Hâkimliğine, Kemaliye Hâkimi 119254 Nusret TURAN,
Kozan Hâkimliğine, Boyabat Hâkimi 119255 Mustafa YILDI,
Vakfıkebir Hâkimliğine, Patnos Hâkimi 119260 Ülkü ÇOBAN,
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığına, Tortum Cumhuriyet Savcısı 119261 Mevlüt
CEYLAN,
Körfez Cumhuriyet Savcılığına, Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı 119262 Ahmet ASLAN,
Suluova Hâkimliğine, Tonya Hâkimi 119269 Nurhak SEMĠZ,
ġırnak Cumhuriyet Savcılığına, Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı 119271 Fatih EKĠNCĠ,
Kadınhanı Hâkimliğine, Malazgirt Hâkimi 119278 Çağlar ÖNCEL,
Burdur Hâkimliğine, Korkuteli Hâkimi 119282 Duygu AKAR TAġ,
Bilecik Cumhuriyet Savcılığına, Cizre Cumhuriyet Savcısı 119283 Musa
KASIMOĞLU,
Burdur Hâkimliğine, Keçiborlu Cumhuriyet Savcısı 119284 ġükran GÜNDÜZ
KIRÇĠÇEK,
Arhavi Hâkimliğine, Ġspir Hâkimi 119286 Senem ATALAY,
Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 119292 Mustafa Ġlhan
ÖZTÜRK,
Kadirli Hâkimliğine, Akçakale Cumhuriyet Savcısı 119294 Veysi KARAMAN,
Silivri Hâkimliğine, Yüksekova Hâkimi 119297 Eyüp ÖZER,
Pamukova Cumhuriyet Savcılığına, TaĢlıçay Cumhuriyet Savcısı 119300 Ersin
SAĞLAM,
Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, AfĢin Cumhuriyet Savcısı 119318 Zeki YÜKSEL,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, BeyĢehir Hâkimi 119354 Rahime TEZCAN,
Buldan Hâkimliğine, Karayazı Hâkimi 119356 Fikret BaĢak ÖZTÜRK,
Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Mut Cumhuriyet Savcısı 119372 Cumaali
KARADENĠZ,
Selçuk Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 119446 Muhammet
TOPALOĞLU,
Mudanya Hâkimliğine, Patnos Hâkimi 119447 Emine GENCER,
Menemen Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 119521 Oğuz BELEK,
Anamur Cumhuriyet Savcılığına, Adilcevaz Cumhuriyet Savcısı 119664 Sümeyra
ÇETĠN,
Akhisar Hâkimliğine, Söğüt Hâkimi 119725 Özgür DUMAN,
Polatlı Hâkimliğine, Yüksekova Hâkimi 119731 Yahya Kemal AKSU,
Alaplı Hâkimliğine, Çınar Hâkimi 119809 Mahmut DOĞAN,
NevĢehir Cumhuriyet Savcılığına, ErciĢ Cumhuriyet Savcısı 119819 Recep ÖZCAN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Delice Cumhuriyet Savcısı 119827 BarıĢ KILIÇ,
Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Geyve Cumhuriyet Savcısı 120091 Musa
ÇATALOĞLU,
Keskin Cumhuriyet Savcılığına, EĢme Cumhuriyet Savcısı 120092 Ertan YÜCE,
Gördes Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 120306 Necati GÖK,
ÇemiĢgezek Cumhuriyet Savcılığına, Gölcük Cumhuriyet Savcısı 120314 Serdar
ÇAPARLAR,
Digor Cumhuriyet Savcılığına, BeyĢehir Cumhuriyet Savcısı 120315 Mehmet Arif
YALÇINKAYA,
Yüksekova Hâkimliğine, Artova Hâkimi 120366 Hasan ERKOÇ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Görele Hâkimi 120378 Arife ÖNDER,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kandıra Hâkimi 120380 Gülüzar GÜRSOY,
Digor Hâkimliğine, BeyĢehir Hâkimi 120578 Kevser Tuğba YALÇINKAYA,
Kelkit Hâkimliğine, Finike Hâkimi 120580 Züleyha MUSLU,
DoğanĢehir Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 120585 Ġsmihan UÇAR ÜNSAL,
TavĢanlı Cumhuriyet Savcılığına, Altınözü Cumhuriyet Savcısı 120601 Adem YAZICI,
Gerger Hâkimliğine, Sorgun Hâkimi 120605 Hilal YILDIRIM ÖZGENÇ,
Gerger Cumhuriyet Savcılığına, Sorgun Cumhuriyet Savcısı 120608 Tayfur ÖZGENÇ,
Solhan Cumhuriyet Savcılığına, Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı 120610 Yusuf
SAĞLAM,
Bozova Hâkimliğine, Buldan Hâkimi 120619 Salih PEHLĠVANOĞLU,
Midyat Hâkimliğine, GündoğmuĢ Cumhuriyet Savcısı 120622 Mehmet Emin ÇEVĠK,
Çukurca Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 120624 Öner ÖZLÜ,
Ovacık (Tunceli) Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 120625 Selami KARAGÖZ,
Hanak Cumhuriyet Savcılığına, Tokat Cumhuriyet Savcısı 120627 Mustafa ĠġLEYEN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ağrı Hâkimi 120628 Ġsmail GENCER,
Kiğı Cumhuriyet Savcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 120639 Ġrfan Nuri
AKDENĠZ,
Arapgir Hâkimliğine, PerĢembe Hâkimi 120641 Rıdvan Remzi ÇABUK,
SarıkamıĢ Cumhuriyet Savcılığına, Mut Cumhuriyet Savcısı 120646 Engin OĞUR,
Elmalı Hâkimliğine, Birecik Hâkimi 120650 Nimet ÖZKAYA SEVĠM,
Kızılcahamam Hâkimliğine, Osmancık Hâkimi 120652 Eda POLAT BĠRLĠKSEVEN,
Silvan Hâkimliğine, Akçakoca Hâkimi 120655 Ġsmail YILDIRIM,
ErciĢ Hâkimliğine, Marmara Hâkimi 120659 Memduh Can ARIKAN,
Aralık Cumhuriyet Savcılığına, TaĢköprü Cumhuriyet Savcısı 120660 Ahmet Selçuk
AKSOY,
Genç Cumhuriyet Savcılığına, Turhal Cumhuriyet Savcısı 120667 Ahmet Onur GENÇ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kars Hâkimi 120673 Gökhan YILMAZ,
Refahiye Hâkimliğine, Sungurlu Hâkimi 120675 Hilal ÖZTÜRK,
Genç Hâkimliğine, Turhal Hâkimi 120684 Serap GENÇ,
BeyĢehir Cumhuriyet Savcılığına, Horasan Cumhuriyet Savcısı 120686 Devran
GÜNDAY,
Adilcevaz Cumhuriyet Savcılığına, Pozantı Cumhuriyet Savcısı 120688 Kemal
AKTAġ,
SarıkamıĢ Hâkimliğine, Mut Hâkimi 120690 Ġlkay OĞUR,
ErciĢ Hâkimliğine, Kalkandere Hâkimi 120693 Hatice ATAMAN,
Hani Cumhuriyet Savcılığına, Mudanya Cumhuriyet Savcısı 120701 Semih BAĞCI,
EleĢkirt Hâkimliğine, Dursunbey Hâkimi 120702 Pınar AY ULUBEY,
Ermenek Hâkimliğine, Kemah Hâkimi 120703 Neslihan FĠDAN,
Eruh Cumhuriyet Savcılığına, Soma Cumhuriyet Savcısı 120704 Muhsin ONAY,
TaĢlıçay Cumhuriyet Savcılığına, Kemer (Antalya) Cumhuriyet Savcısı 120711
Muhammed Yasin BAġBAY,
EleĢkirt Cumhuriyet Savcılığına, Dursunbey Cumhuriyet Savcısı 120712 Sefer
ULUBEY,
Baykan Cumhuriyet Savcılığına, Akhisar Cumhuriyet Savcısı 120713 Emrah
YILDIRIM,
Kozluk Cumhuriyet Savcılığına, Marmaris Cumhuriyet Savcısı 120716 Ali Ġhsan ĠNCE,
Zara Hâkimliğine, Banaz Hâkimi 120719 Ġlyas YÜKSEL,
Arpaçay Cumhuriyet Savcılığına, Söke Cumhuriyet Savcısı 120721 Sertaç
SARIKAYA,
Gürpınar Cumhuriyet Savcılığına, Anamur Cumhuriyet Savcısı 120724 Ümit
KAYRAK,
Çaycuma Hâkimliğine, ġırnak Hâkimi 120734 Naime Nalan TURAN,
Silvan Hâkimliğine, Akçakoca Cumhuriyet Savcısı 120736 Sibel GENÇ YILDIRIM,
Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, ErciĢ Cumhuriyet Savcısı 120737 Halil ÇIĞLI,
Dargeçit Cumhuriyet Savcılığına, Fethiye Cumhuriyet Savcısı 120739 Veli Deniz
ÇAKIR,
Savur Hâkimliğine, Osmaneli Cumhuriyet Savcısı 120741 Ferdi ÖZER,
ġiran Cumhuriyet Savcılığına, Of Cumhuriyet Savcısı 120744 Osman DURMUġ,
Besni Hâkimliğine, BeyĢehir Hâkimi 120745 Olcay ÖZCAN,
Haymana Hâkimliğine, ġebinkarahisar Cumhuriyet Savcısı 120750 Handan ORUÇ
ÖMEROĞLU,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hopa Hâkimi 120751 Yavuz YILMAZ,
Lice Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 120752 Bülent
DELĠBALTA,
Ilgaz Hâkimliğine, Dazkırı Hâkimi 120759 Ela YILDIRIM,
Aladağ Cumhuriyet Savcılığına, Orhangazi Cumhuriyet Savcısı 120761 Ramazan
BALCI,
Keskin Cumhuriyet Savcılığına, Kavak Cumhuriyet Savcısı 120762 Abdullah ÇELĠK,
Kangal Cumhuriyet Savcılığına, Söke Cumhuriyet Savcısı 120764 Koray Ali
EROKTAY,
Kaynarca Cumhuriyet Savcılığına, Bismil Cumhuriyet Savcısı 120767 Nilüfer BAL,
Orhangazi Cumhuriyet Savcılığına, Tunceli Cumhuriyet Savcısı 120768 Nuray
YAġAR,
Oltu Hâkimliğine, Keles Hâkimi 120770 Sibel ALAN,
Derik Hâkimliğine, Tavas Hâkimi 120771 Abdullah MERAL,
Posof Hâkimliğine, Bafra Hâkimi 120773 Ersin ÖZTÜRK,
Bor Hâkimliğine, Turhal Hâkimi 120776 Hilal SANĠOĞLU AKCA,
Darende Cumhuriyet Savcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 120777 Engin
SAĞLAM,
Hilvan Cumhuriyet Savcılığına, Akhisar Cumhuriyet Savcısı 120778 Turgut KAYA,
Hilvan Cumhuriyet Savcılığına, Fethiye Cumhuriyet Savcısı 120782 Gökhan ÇAM,
Dazkırı Hâkimliğine, Tunceli Hâkimi 120794 Nurgül KAPLAN DEMĠRBĠLEK,
Manyas Hâkimliğine, Batman Cumhuriyet Savcısı 120795 Rasim UHRAĞ,
Artova Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 120797 Sedat ġAN,
Halfeti Cumhuriyet Savcılığına, Akhisar Cumhuriyet Savcısı 120798 Berat DUMAN,
Sındırgı Hâkimliğine, Siverek Hâkimi 120803 Hatice COġKUN GÜNER,
TaĢlıçay Hâkimliğine, Mihalıççık Hâkimi 120805 Neslihan AKCAER,
Hassa Hâkimliğine, Bozdoğan Hâkimi 120806 Özgür Kemal KARTAL,
Sarayönü Hâkimliğine, Kumru Hâkimi 120812 Seçil Seda YILMAZ,
Selim Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 120816 Abdullah TOKLU,
BeytüĢĢebap Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 120817 Mehmet
AġIKOĞLU,
Bulanık Cumhuriyet Savcılığına, SeydiĢehir Cumhuriyet Savcısı 120832 Yasin
KURTULUġ,
Adilcevaz Cumhuriyet Savcılığına, Bor Cumhuriyet Savcısı 120836 Nazmi COġKUN,
Karayazı Cumhuriyet Savcılığına, Ġskenderun Cumhuriyet Savcısı 120838 Mustafa
AYDIN,
Horasan Cumhuriyet Savcılığına, Vize Cumhuriyet Savcısı 120839 Evren GÜR,
Aralık Hâkimliğine, TaĢköprü Hâkimi 120847 Ümmühan SÜZEN AKSOY,
Turhal Hâkimliğine, Maden Hâkimi 120849 Bahar UĞURLU,
Hizan Cumhuriyet Savcılığına, Soma Cumhuriyet Savcısı 120850 Ufuk SERLĠ,
ġırnak Hâkimliğine, Gölpazarı Hâkimi 120856 Fatma EKĠNCĠ,
Adilcevaz Hâkimliğine, Pozantı Hâkimi 120863 Özlem AKTAġ,
Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına, Silvan Cumhuriyet Savcısı 120865 Selçuk YILMAZ,
Refahiye Cumhuriyet Savcılığına, Sungurlu Cumhuriyet Savcısı 120866 Yasin
ÖZTÜRK,
Kemaliye Cumhuriyet Savcılığına, Yerköy Cumhuriyet Savcısı 120870 Zafer
ERGÜDEN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, ErciĢ Hâkimi 120871 Burçin VURGUN,
Ömerli Cumhuriyet Savcılığına, Fethiye Cumhuriyet Savcısı 120875 Mehmet Fatih
KALE,
Elmadağ Cumhuriyet Savcılığına, ErciĢ Cumhuriyet Savcısı 120888 Ġbrahim HAMĠDĠ,
Pertek Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı 120895 Serkan YILDIZ,
Lice Cumhuriyet Savcılığına, Merzifon Cumhuriyet Savcısı 120898 Emre TUNAY,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Dinar Hâkimi 120899 Mehmet OKTAR,
Arpaçay Hâkimliğine, Çaycuma Hâkimi 120902 Burcu ZURNACI,
TaĢlıçay Cumhuriyet Savcılığına, Mihalıççık Cumhuriyet Savcısı 120910 Muhammet
AKCAER,
Harran Cumhuriyet Savcılığına, Akçaabat Cumhuriyet Savcısı 120918 Celal
SARIDERE,
Yusufeli Hâkimliğine, Ünye Hâkimi 120919 Ġsmail Deniz DEMĠRKAYA,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sungurlu Hâkimi 120927 Veysi GÜL,
Selim Cumhuriyet Savcılığına, Yozgat Cumhuriyet Savcısı 120932 Hikmet SALMAN,
GevaĢ Hâkimliğine, Mucur Hâkimi 120934 Ali ÖREN,
Hınıs Cumhuriyet Savcılığına, Kozaklı Cumhuriyet Savcısı 120938 Cemal Yiğit
BĠLĠCĠ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Söğüt Hâkimi 120945 Ayfer ÇEÇEN DEMĠR,
Palu Hâkimliğine, Bilecik Hâkimi 120948 Serdar SOFTAOĞLU,
Ġslâhiye Hâkimliğine, Alaçam Cumhuriyet Savcısı 120962 Mehmet Emin AKDEMĠR,
Tortum Hâkimliğine, Anamur Hâkimi 120970 Mehmet ġENGĠL,
Savur Cumhuriyet Savcılığına, Milâs Cumhuriyet Savcısı 120971 ÇağdaĢ DEVRĠM,
Savur Hâkimliğine, Osmaneli Hâkimi 121093 Züleyha DEMĠREL ÖZER,
Silvan Hâkimliğine, Alaçam Hâkimi 122210 Meleknaz KÖROĞLU,
Türkeli Hâkimliğine, Pozantı Hâkimi 122215 Zeynep GÜLER,
Derinkuyu Hâkimliğine, TavĢanlı Hâkimi 122216 Elçin PEYNĠRCĠ,
Kargı Hâkimliğine, Arhavi Hâkimi 122219 Seyda KĠBAR YILDIRIM,
Aladağ Hâkimliğine, Kars Hâkimi 122220 Diyadin BAYAT,
Silvan Cumhuriyet Savcılığına, Erdek Cumhuriyet Savcısı 122221 Fatih DÖNMEZ,
Horasan Hâkimliğine, Avanos Hâkimi 122222 Esra DOKUR,
Sason Cumhuriyet Savcılığına, Serik Cumhuriyet Savcısı 122228 Nazan GÜNERĠ,
Ġliç Hâkimliğine, GümüĢhacıköy Hâkimi 122230 Ömer Seyfettin YILMAZ,
Yüksekova Hâkimliğine, Gürgentepe Hâkimi 122231 Serhat BARAN,
Solhan Cumhuriyet Savcılığına, Burhaniye Cumhuriyet Savcısı 122232 Mustafa SESLĠ,
Harran Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 122234 Duygu DOĞAN AKKAYA,
Ermenek Cumhuriyet Savcılığına, Kemah Cumhuriyet Savcısı 122235 Fatih FĠDAN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pazarcık Hâkimi 122236 NeĢe TOK TOPTAġ,
Palu Hâkimliğine, Ürgüp Hâkimi 122243 Sonay BUDAK,
Hozat Cumhuriyet Savcılığına, Bozüyük Cumhuriyet Savcısı 122244 Ömer KARTAL,
Gökçebey Hâkimliğine, Sarıgöl Hâkimi 122246 Serhan ÖZKAN,
Marmara Cumhuriyet Savcılığına, Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı 122247 Abuzer UZUN,
ÇüngüĢ Cumhuriyet Savcılığına, Fethiye Cumhuriyet Savcısı 122249 Mehmet BeĢir
TAġ,
Lâdik Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 122250 Emre YETĠġ,
Tefenni Hâkimliğine, Bingöl Hâkimi 122255 Besime Umay KÖKTEN,
Sason Cumhuriyet Savcılığına, Bafra Cumhuriyet Savcısı 122256 Hasan ÇIPLAK,
Darende Cumhuriyet Savcılığına, Körfez Cumhuriyet Savcısı 122258 Fatih YOL,
Ahlat Cumhuriyet Savcılığına, Artvin Cumhuriyet Savcısı 122260 Meltem Sultan
DEMĠRBAĞ,
Sarıgöl Hâkimliğine, Kelkit Hâkimi 122261 Abdülvahap DABAKOĞLU,
Karayazı Hâkimliğine, Sinop Hâkimi 122262 Hacı GÜNGÖR,
BaĢkale Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 122263 Faruk KAYNAK,
BaĢkale Hâkimliğine, Alaca Hâkimi 122264 Mehmet GÖKÇE,
Göle Hâkimliğine, Pazar (Rize) Hâkimi 122266 Sevcan KORKMAZ TÜRE,
Eğil Hâkimliğine, Maçka Hâkimi 122268 Çağlayan ÖZDEMĠR,
Altınözü Hâkimliğine, Ezine Hâkimi 122270 Esra KARASOLAK AĞBULUT,
Marmara Hâkimliğine, Reyhanlı Hâkimi 122271 Elif AYDIN UZUN,
Derik Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 122272 ġahin ġĠMġEK,
Kelkit Cumhuriyet Savcılığına, Finike Cumhuriyet Savcısı 122275 Uğur MUSLU,
Cizre Hâkimliğine, Tomarza Hâkimi 122276 Burcu ÇĠÇEKDAĞ DEMĠR,
Sason Hâkimliğine, Bafra Hâkimi 122277 Nurcan KUBAL ÇIPLAK,
Kemer Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 122278 Sabri
DAĞDELEN,
ġirvan Cumhuriyet Savcılığına, Gönen Cumhuriyet Savcısı 122280 Özde ÖZKAN,
Karakoçan Hâkimliğine, Emet Hâkimi 122281 Onur TĠLAV,
Mazıdağı Hâkimliğine, Akçaabat Hâkimi 122282 Leyla TEKĠN,
Araban Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 122283 Erdem
KOCAOĞLU,
YeĢilhisar Cumhuriyet Savcılığına, Bingöl Hâkimi 122286 Fatma ATASOY,
Solhan Hâkimliğine, Burhaniye Hâkimi 122287 Özlem Semiha SESLĠ,
Bor Hâkimliğine, Hizan Hâkimi 122304 Eyyüp GÜLER,
Tekman Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 122305 Eda GÜRAKAR,
BaĢkale Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 122306 Soner ÖZCAN,
Artova Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 122307 Duygu
HEKĠMOĞLU SOMUK,
Kemah Cumhuriyet Savcılığına, Germencik Cumhuriyet Savcısı 122308 Ġdris
GÜLLÜCE,
Yusufeli Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 122309 Mehmet Fatih KAPUSUZOĞLU,
Muradiye Cumhuriyet Savcılığına, Bandırma Cumhuriyet Savcısı 122310 Halit
ĠÇDEMĠR,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 122312 Osman PEDĠZ,
Kalkandere Hâkimliğine, Çine Hâkimi 122314 Mete ARSLANTAġ,
Tortum Hâkimliğine, Ġncesu Hâkimi 122315 Necla ÇULHACIOĞLU,
Kumru Cumhuriyet Savcılığına, Pozantı Cumhuriyet Savcısı 122317 Ġbrahim ġAġDIM,
Çınar Cumhuriyet Savcılığına, Sarayönü Cumhuriyet Savcısı 122318 Ġhsan ERCAN,
BeyĢehir Hâkimliğine, Uludere Hâkimi 122320 Haydar ġaban KARAKÖSE,
Akçakale Cumhuriyet Savcılığına, Çumra Cumhuriyet Savcısı 122323 Serkan
AKARSU,
Muradiye Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 122324 Fatma ĠÇDEMĠR,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, AĢkale Hâkimi 122327 Alpay ÇALIġKAN,
Çat Hâkimliğine, ÇarĢamba Hâkimi 122329 Ali GÖKCEOĞLU,
Digor Cumhuriyet Savcılığına, Ġskenderun Cumhuriyet Savcısı 122330 Ersin
SELĠMEFENDĠGĠL,
EleĢkirt Hâkimliğine, Kırkağaç Hâkimi 122332 Medine TOPUZ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Susurluk Cumhuriyet Savcısı 122333 Engin ġAHĠN,
DoğanĢehir Hâkimliğine, Gelibolu Hâkimi 122335 Emine Pınar TEKĠNġEN,
Divriği Hâkimliğine, Lâpseki Hâkimi 122343 Muzaffer SEVĠNÇ DĠNÇ,
Kemaliye Hâkimliğine, Bulancak Hâkimi 122344 Nilgün ERDOĞAN,
Ardahan Cumhuriyet Savcılığına, Gelibolu Cumhuriyet Savcısı 122345 YeĢim CAN,
Arpaçay Hâkimliğine, Gönen Hâkimi 122347 Atakan GENÇBÜYÜR,
Kargı Hâkimliğine, Hopa Hâkimi 122348 Serdar BAYRAKTAR,
GündoğmuĢ Cumhuriyet Savcılığına, Sarıkaya Cumhuriyet Savcısı 122350 Hüseyin
KÜÇÜK,
Ġspir Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 122351 Çağlayan ÇAKMAK KOCAMAN,
Nurdağı Hâkimliğine, Keçiborlu Hâkimi 122352 Tansu DUMLUPINAR,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, ġarköy Hâkimi 122355 Zuhal BĠLGĠÇ,
Tuzluca Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Savcısı 122358 Hüseyin Özgür
SEVĠMLĠ,
BeytüĢĢebap Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 122360 Hüseyin
AKTÜRK,
Harran Hâkimliğine, Kula Hâkimi 122362 Adem YURT,
Adilcevaz Cumhuriyet Savcılığına, Karapınar Cumhuriyet Savcısı 122363 Gaye ÜRER,
Ġliç Cumhuriyet Savcılığına, Erdemli Cumhuriyet Savcısı 122368 Yakup YAMAN,
Aladağ Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 122370 Ahmet Arif KOÇAK,
Diyadin Hâkimliğine, Ġnegöl Hâkimi 122372 Betül BATU,
Gökçeada Cumhuriyet Savcılığına, Giresun Cumhuriyet Savcısı 122376 Mehmet Cem
KUZU,
Solhan Hâkimliğine, Aydıncık (Silifke) Hâkimi 122377 Özgür KESKĠN,
Ömerli Cumhuriyet Savcılığına, Silifke Cumhuriyet Savcısı 122383 Yarcan MUTLU,
GercüĢ Hâkimliğine, Burdur Hâkimi 122385 Hilal TEKĠN,
Tuzluca Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 122386 Selin ULUSOY SEVĠMLĠ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kiğı Cumhuriyet Savcısı 122387 Yasemin
KARABULUT,
Ġspir Cumhuriyet Savcılığına, ÇarĢamba Cumhuriyet Savcısı 122388 Alper
KAZANCIOĞLU,
Araban Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 122389 Zehra Bahar KOCAOĞLU,
Darende Hâkimliğine, Bitlis Hâkimi 122390 Burcu SAĞLAM,
Kozaklı Hâkimliğine, ġırnak Hâkimi 122392 Gökhan KIZIL,
Artova Hâkimliğine, TavĢanlı Hâkimi 122394 Hilal ERKEġ,
Çat Hâkimliğine, ġarköy Hâkimi 122396 Hamdiye OKUDAN,
Suruç Cumhuriyet Savcılığına, Biga Cumhuriyet Savcısı 122397 Mehmet Ġlker
DURMAZ,
Akçakale Hâkimliğine, Demirci Hâkimi 122398 Nezaket ARSLAN,
Aralık Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 122399 Fatma KARAKAYALI,
Hozat Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 122402 Esra ġENSOY,
Sulakyurt Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 122403 Olcay SAPMAZ,
Tonya Cumhuriyet Savcılığına, Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcısı 122405 Oğuzhan
KILINÇLI,
Aralık Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 122409 Fahrettin AYAZ,
Karayazı Cumhuriyet Savcılığına, Gördes Cumhuriyet Savcısı 122410 Ġsmail
KABADAYI,
Bahçe Hâkimliğine, Ergani Hâkimi 122411 Ferhat DEMĠR,
Hanak Cumhuriyet Savcılığına, Akhisar Cumhuriyet Savcısı 122412 Bahattin EMRE,
Göle Hâkimliğine, Malkara Hâkimi 122414 Özge DEVECĠ,
BaĢkale Hâkimliğine, NevĢehir Hâkimi 122416 Özge PĠRĠ,
Baykan Hâkimliğine, ÖdemiĢ Hâkimi 122419 AyĢegül DURMUġOĞLU,
Aralık Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 122420 Gökhan
KARAKAYALI,
Turhal Cumhuriyet Savcılığına, Maden Cumhuriyet Savcısı 122421 Muhammet Fatih
UĞURLU,
Hekimhan Hâkimliğine, Araklı Hâkimi 122422 Fatih YILMAZ,
Ġspir Hâkimliğine, Sarayönü Hâkimi 122424 Oktay GÜNEY,
Keles Hâkimliğine, Orhaneli Hâkimi 122426 Erdal GENÇ,
Nurdağı Cumhuriyet Savcılığına, Gediz Cumhuriyet Savcısı 122429 Bayram Murat
VANLI,
Ġspir Cumhuriyet Savcılığına, Kastamonu Cumhuriyet Savcısı 122435 Fatih
KOCAMAN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ergani Hâkimi 122436 Fatih YILMAZ,
ġavĢat Hâkimliğine, Ceyhan Hâkimi 122437 Ġbrahim BÜYÜKBAġ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Korkuteli Hâkimi 122439 Kadriye AKAY,
Ġdil Cumhuriyet Savcılığına, Gemlik Cumhuriyet Savcısı 122440 Ferhat DÖLEK,
Kırkağaç Hâkimliğine, EleĢkirt Hâkimi 122442 Cüneyt GÖKOĞLU,
Keban Cumhuriyet Savcılığına, Mengen Cumhuriyet Savcısı 122443 Emre BĠNĠCĠ,
Çiftlik Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 122447 Uğur AYDIN,
Doğanhisar Hâkimliğine, Biga Hâkimi 122448 Emre Efe ġĠMġEK,
ġavĢat Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 122451 Yetkin ERGÜN,
Kelkit Cumhuriyet Savcılığına, SavaĢtepe Cumhuriyet Savcısı 122452 Lale BORA
BUYRUK,
Patnos Cumhuriyet Savcılığına, Dereli Cumhuriyet Savcısı 122453 Üzeyir KAZAN,
Güroymak Hâkimliğine, Kiraz Hâkimi 122455 Nesrin KÜÇÜK,
ġemdinli Hâkimliğine, Karaman Hâkimi 122457 Derya TUNÇ KÖSEOĞLU,
Horasan Hâkimliğine, Vize Hâkimi 122461 Selma GÜR,
Tufanbeyli Hâkimliğine, AlaĢehir Hâkimi 122462 Alperen ÖZTÜRK,
Arpaçay Hâkimliğine, Kumluca Hâkimi 122464 AyĢenur ÇEPNĠ,
Diyadin Hâkimliğine, Erdemli Hâkimi 122468 Aygül AKDUMAN,
Karlıova Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 122470 Ali AKMAN,
Güroymak Hâkimliğine, Alaplı Hâkimi 122472 Mehmet Nafi TAġDAN,
Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığına, Kınık Cumhuriyet Savcısı 122474 Kuddusi
SÖNMEZ,
YeĢilova Hâkimliğine, Hınıs Hâkimi 122475 Mine VANLIOĞLU,
Gürpınar Hâkimliğine, Kemer (Antalya) Hâkimi 122477 Umut SARI,
Digor Hâkimliğine, Orhangazi Hâkimi 122479 Feryal UMUTLU,
Kulp Cumhuriyet Savcılığına, Çorlu Cumhuriyet Savcısı 122480 Erkal KOCABIÇAK,
Baykan Cumhuriyet Savcılığına, ÖdemiĢ Cumhuriyet Savcısı 122481 Umut Ġlhan
DURMUġOĞLU,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, MuĢ Hâkimi 122482 Tulu ÜNSAL,
ġemdinli Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 122484 Muammer
KÖSEOĞLU,
Dicle Cumhuriyet Savcılığına, Ünye Cumhuriyet Savcısı 122487 Hasan TURGUT,
Ceylânpınar Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 122491 Amine Tuğçin AKMAN,
Çayırlı Cumhuriyet Savcılığına, Serik Cumhuriyet Savcısı 122493 Esra Gül CAN,
Lice Hâkimliğine, Ġnegöl Cumhuriyet Savcısı 122497 Ferhat AKSU,
Muradiye Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 122498 AyĢe Gökcen YILMAZ,
Kovancılar Hâkimliğine, Havza Hâkimi 122499 Hatice ÇÖMETEN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 122500 Serkan Numan
BAYKOTAN,
Varto Hâkimliğine, Gerede Hâkimi 122501 Emine Gülnihal ġENER ÜNAL,
Maçka Cumhuriyet Savcılığına, Tonya Cumhuriyet Savcısı 122503 Nevrah
PEHLĠVANOĞLU,
EleĢkirt Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 122504 Eray ERDEN,
ġirvan Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 122505 Nuray HOPĠKOĞLU,
Karlıova Hâkimliğine, Akhisar Hâkimi 122506 Mesut DALKIÇ,
Yayladağı Hâkimliğine, Akdağmadeni Hâkimi 122512 Ġbrahim TÜRK,
Kozluk Hâkimliğine, Çankırı Hâkimi 122513 Merve GÜN,
Demre Hâkimliğine, BaĢkale Hâkimi 122514 Emrah TĠRYAKĠ,
Sarayönü Cumhuriyet Savcılığına, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı 122515 Çetin
GÜZEL,
Maden Cumhuriyet Savcılığına, Ġnegöl Cumhuriyet Savcısı 122524 Salih ġENGÖNÜL,
Derik Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 122526 Nilgün ġĠMġEK,
Karakoçan Hâkimliğine, EĢme Hâkimi 122527 Fatih KUTLUBOĞA,
Enez Cumhuriyet Savcılığına, Kars Cumhuriyet Savcısı 122530 Kerem TONĞA,
Kiğı Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 122534 Rabia Selma ġENTÜRK AKDENĠZ,
Maden Cumhuriyet Savcılığına, Orhaneli Cumhuriyet Savcısı 122535 Fethullah
SOYUBELLĠ,
Tercan Hâkimliğine, AfĢin Hâkimi 122536 Abdulkadir BOZ,
Posof Hâkimliğine, Demre Hâkimi 122537 Özden DÜLGER,
Akçakale Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 122538 Tuba ÖZALP,
Kurtalan Hâkimliğine, Ġskilip Hâkimi 122540 YaĢar YILMAZ,
Kocaali Cumhuriyet Savcılığına, Yüksekova Cumhuriyet Savcısı 122544 Ġsmail
ODABAġ,
Göle Cumhuriyet Savcılığına, Rize Cumhuriyet Savcısı 122546 Ġsmail ÇELĠK,
Ġspir Hâkimliğine, Ayvalık Hâkimi 122547 Dilek ULUDAĞ,
Göynük Cumhuriyet Savcılığına, Keskin Cumhuriyet Savcısı 122549 Gizem DAMAR,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Mardin Cumhuriyet Savcısı 122551 Hakan HANÇER,
Karakoçan Hâkimliğine, Emet Hâkimi 122554 AyĢe Gül TĠLAV,
Çamardı Cumhuriyet Savcılığına, Çivril Cumhuriyet Savcısı 122555 Saliha Safa EKTĠ,
Keles Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 122556 Mustafa AKMAN,
Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcılığına, Dicle Cumhuriyet Savcısı 122557 Mustafa
BÖREKCĠ,
ġenkaya Hâkimliğine, Erdemli Hâkimi 122559 Deniz NAS,
Kozluk Cumhuriyet Savcılığına, Çankırı Cumhuriyet Savcısı 122560 Hüsnü GÜN,
GercüĢ Cumhuriyet Savcılığına, Burdur Cumhuriyet Savcısı 122561 Gürhan Murat
TEKĠN,
Lice Hâkimliğine, Köyceğiz Hâkimi 122562 Muhammed Taha BÜYÜKTAVġAN,
Tercan Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 122563 Halil KURT,
Pertek Hâkimliğine, Kırıkhan Hâkimi 122565 Ayfer YILDIZ,
Çivril Cumhuriyet Savcılığına, Kangal Cumhuriyet Savcısı 122567 Hamit SUCU,
Göynük Hâkimliğine, Borçka Hâkimi 122568 Deniz ġADIRVAN BABALOĞLU,
Eruh Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 122569 Kamil DEMĠR,
Alucra Cumhuriyet Savcılığına, Emet Cumhuriyet Savcısı 122573 Sultan ÇINAR,
Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Kozaklı Cumhuriyet Savcısı 122574 Kamil YILMAZ,
Çermik Hâkimliğine, Biga Hâkimi 122575 Abdullah ECE,
Gölpazarı Cumhuriyet Savcılığına, Erdemli Cumhuriyet Savcısı 122578 Ahmet
KUMBASAR,
Pervari Hâkimliğine, Kozan Hâkimi 122579 Güler YAĞCI,
Ahlat Hâkimliğine, Çal Hâkimi 122580 Ahu ERBIYIK,
Malazgirt Hâkimliğine, Elmalı Hâkimi 122581 Aslıhan SABUNCUOĞLU,
Kağızman Hâkimliğine, Hassa Hâkimi 122582 Özkan ĠPĠV,
Tekman Cumhuriyet Savcılığına, Karabük Cumhuriyet Savcısı 122583 Muhammed
Salih GÜRAKAR,
Halfeti Cumhuriyet Savcılığına, Gerede Cumhuriyet Savcısı 122584 Uğur AY,
ReĢadiye Cumhuriyet Savcılığına, Sivrihisar Cumhuriyet Savcısı 122585 Tuğba
ARSLAN,
Kulp Cumhuriyet Savcılığına, Kozan Cumhuriyet Savcısı 122588 ÇağdaĢ EROL,
ġirvan Hâkimliğine, ġarkikaraağaç Hâkimi 122589 Meleknur YILMAZ,
ġabanözü Hâkimliğine, KarataĢ Hâkimi 122590 Yasemin GACANER,
Kozaklı Hâkimliğine, SavaĢtepe Hâkimi 122597 Neslihan AKPINAR,
Ulus Hâkimliğine, Simav Hâkimi 122600 Batuhan DURAN,
Karayazı Hâkimliğine, Ġskenderun Hâkimi 122601 Gülay AYDIN,
Dazkırı Cumhuriyet Savcılığına, Tunceli Cumhuriyet Savcısı 122602 Muzaffer
DEMĠRBĠLEK,
Harran Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 122611 Pınar YĠĞĠT YILMAZ,
Hekimhan Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 122725 AyĢegül ġAHĠN ÜNLÜ,
Kurtalan Cumhuriyet Savcılığına, Cihanbeyli Cumhuriyet Savcısı 122729 Ali Kemal
KARATAġ,
Gülnar Hâkimliğine, Çivril Hâkimi 122732 Yasemin BUDAKOĞLU,
MuĢ Hâkimliğine, Dazkırı Hâkimi 122753 Hamdi GÖZÜKARA,
Kula Cumhuriyet Savcılığına, Suruç Cumhuriyet Savcısı 122780 Yusuf KUZU,
Ovacık (Tunceli) Cumhuriyet Savcılığına, Orhangazi Cumhuriyet Savcısı 122781
Yavuz Selim ġENER,
Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Azdavay Cumhuriyet Savcısı 122784 Avni Rıfat
BAYSAL,
Selim Cumhuriyet Savcılığına, ÇarĢamba Cumhuriyet Savcısı 122785 Yusuf BAKIR,
ġiran Hâkimliğine, Geyve Hâkimi 123127 Selma ERKUġ,
Hekimhan Hâkimliğine, Kaynarca Hâkimi 123182 Murat IġIK,
Akyurt Hâkimliğine, Savur Hâkimi 123183 Duygu OKTAY KILIÇ,
Mazıdağı Hâkimliğine, Kaman Hâkimi 123184 Melih MIZRAK,
Karakoçan Cumhuriyet Savcılığına, Dinar Cumhuriyet Savcısı 123185 Hasan
KARAMAN,
Haymana Hâkimliğine, ġebinkarahisar Hâkimi 123189 Abdullah ÖMEROĞLU,
Kavak Cumhuriyet Savcılığına, Giresun Cumhuriyet Savcısı 123398 Sadık KURT,
Bozova Hâkimliğine, Anamur Hâkimi 123417 Tuğba YENĠKOMġUOĞLU,
Akçakale Cumhuriyet Savcılığına, Yatağan Cumhuriyet Savcısı 123452 Malik
DAġDAN,
Kula Hâkimliğine, Suruç Hâkimi 123683 Zeynep KUZU,
Nizip Cumhuriyet Savcılığına, Enez Cumhuriyet Savcısı 123777 Ali KILINÇ,
ġemdinli Hâkimliğine, Bayburt Hâkimi 123782 Ramazan BALTACI,
Bozova Hâkimliğine, Cihanbeyli Hâkimi 124549 Hasan KILIÇ,
Çınar Hâkimliğine, Eskil Hâkimi 124554 Rana TOPCU,
Bitlis Hâkimliğine, ġavĢat Hâkimi 124571 YaĢar KAZANCI,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sapanca Hâkimi 124674 Zerrin Sağlık BARAN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sarıgöl Hâkimi 124679 Erbağ ERGÜN KIRCA,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Keçiborlu Hâkimi 124682 Dicle AKARÇAY,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Espiye Hâkimi 124686 Bayram Ali KESĠMAL,
Midyat Cumhuriyet Savcılığına, Artova Cumhuriyet Savcısı 124692 Mehmet Akif
COġAR,
Akyazı Hâkimliğine, Karakoçan Hâkimi 124694 Fatih SARPKAYA,
Akyazı Hâkimliğine, Muradiye Hâkimi 124696 Salim BALIK,
AfĢin Cumhuriyet Savcılığına, Kelkit Cumhuriyet Savcısı 124698 Veysel Ali
ELHATUSARU,
Maçka Hâkimliğine, ġirvan Hâkimi 124706 Ömer Faruk KAR,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Silvan Hâkimi 124707 Sinan ĠCĠK,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 124708 Senem
GÜRBÜZER,
Ardahan Hâkimliğine, Hadim Hâkimi 124709 Serkan KARAOĞLU,
Oltu Cumhuriyet Savcılığına, ReĢadiye Cumhuriyet Savcısı 124714 Gökhan Emre
ALBAY,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Zara Hâkimi 124715 Ġbrahim CERAN,
Midyat Hâkimliğine, Artova Hâkimi 124719 Sibel POLAT COġAR,
Sorgun Hâkimliğine, Derik Hâkimi 124721 Necmi YILMAZ,
Germencik Hâkimliğine, Bahçesaray Hâkimi 125124 Seda DEMĠRCĠ,
Düzce Hâkimliğine, Of Hâkimi 125129 Nurten ÖZEN DAġDEMĠR,
Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığına, Kağızman Cumhuriyet Savcısı 125131 Halil
Ġbrahim ASLAN,
Mut Cumhuriyet Savcılığına, Gürpınar Cumhuriyet Savcısı 125133 Hazım Agah TUT,
Mut Cumhuriyet Savcılığına, KurĢunlu Cumhuriyet Savcısı 125134 Zeynep
TÜRKOĞLU,
Arhavi Hâkimliğine, BaĢkale Hâkimi 125138 Eyüphan KILIÇ,
Balâ Hâkimliğine, Solhan Hâkimi 125145 Mecit DEMĠR,
Avanos Hâkimliğine, Genç Hâkimi 125146 Seda TUNCER,
Pozantı Hâkimliğine, Akçakale Hâkimi 125149 Burhan GÜNDOĞDU,
Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Torul Cumhuriyet Savcısı 125150 Hakan TĠDĠN,
Vize Cumhuriyet Savcılığına, Silvan Cumhuriyet Savcısı 125152 Yakup Ali
KAHVECĠ,
Kızıltepe Hâkimliğine, Bozkır Hâkimi 125153 Bilgin ÖZTÜRK,
Espiye Cumhuriyet Savcılığına, Karayazı Cumhuriyet Savcısı 125155 Yavuz
ERASLAN,
Ezine Hâkimliğine, Lice Hâkimi 125158 Dilek ÖKTEM YAġAR,
Mihalıççık Cumhuriyet Savcılığına, Darende Cumhuriyet Savcısı 125164 Ramazan
BELLĠ,
Haymana Cumhuriyet Savcılığına, Mesudiye Cumhuriyet Savcısı 125169 GülĢah
GEÇEN DEMĠRCĠ,
Birecik Hâkimliğine, ġuhut Hâkimi 125170 Mustafa Ġlker AYDIN,
Osmaneli Hâkimliğine, Saray (Van) Hâkimi 125171 Burçin IġIK,
TavĢanlı Hâkimliğine, ġenkaya Hâkimi 125184 Emrah KIZILHĠSAR,
Çine Cumhuriyet Savcılığına, BeytüĢĢebap Cumhuriyet Savcısı 125185 Cangül
ALTUNDĠġ,
Ayancık Cumhuriyet Savcılığına, Hilvan Cumhuriyet Savcısı 125189 Ahmet KAYA,
Develi Hâkimliğine, Ġspir Hâkimi 125190 Samet YAZICI,
Nallıhan Hâkimliğine, Adilcevaz Hâkimi 125196 SavaĢ KOÇYĠĞĠT,
Oltu Cumhuriyet Savcılığına, Yenice (Karabük) Cumhuriyet Savcısı 125198 Ömer
AKÇAY,
Tatvan Hâkimliğine, Türkeli Hâkimi 125201 Ali ERSĠN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kars Cumhuriyet Savcısı 125209 Yasemin EJDER,
Tatvan Hâkimliğine, Gölköy Hâkimi 125210 Mehmet ÇELĠKTÜRK,
Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Yunak Cumhuriyet Savcısı 125227 Serkan KÖSE,
SeydiĢehir Cumhuriyet Savcılığına, GercüĢ Cumhuriyet Savcısı 125232 Ġbrahim
ĠLTER,
Marmaraereğlisi Hâkimliğine, Kocaali Hâkimi 125235 Esra KARAKÖSE ÖZEL,
Orhaneli Hâkimliğine, Eruh Hâkimi 125242 Nurdan ÖZKAN,
EĢme Cumhuriyet Savcılığına, Silvan Cumhuriyet Savcısı 125248 Seçil AKMAN,
TavĢanlı Hâkimliğine, Çiftlik Hâkimi 125250 Yasemin YAMAN,
Nizip Cumhuriyet Savcılığına, Patnos Cumhuriyet Savcısı 125251 Gediz ÜNSAL,
Ayvacık Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 125253 Abdulkadir KUTLUK,
Oltu Cumhuriyet Savcılığına, Çiftlik Cumhuriyet Savcısı 125254 Ufuk Mustafa
SÜREN,
Silopi Cumhuriyet Savcılığına, Gülnar Cumhuriyet Savcısı 125255 Murat ÖZGEN,
Ilgaz Hâkimliğine, AĢkale Hâkimi 125263 Sinem MANAP,
Ġvrindi Hâkimliğine, Eğil Hâkimi 125265 Nurdan OĞUZ,
BaĢkale Hâkimliğine, Terme Hâkimi 125268 Burcu DEMĠRCĠ SAYKAL,
ġarköy Hâkimliğine, Dicle Hâkimi 125269 Meltem ARI,
Sungurlu Hâkimliğine, Feke Hâkimi 125276 Bilal GÖÇEN,
TavĢanlı Hâkimliğine, Gemerek Hâkimi 125278 Kamil YURT,
Sandıklı Hâkimliğine, ġiran Hâkimi 125282 Mehmet Deniz MALKOÇ,
Havza Hâkimliğine, Hanak Hâkimi 125288 Fulya Nihal ACAR,
Erzin Cumhuriyet Savcılığına, Almus Cumhuriyet Savcısı 125289 Hasan Boran
BOZDOĞAN,
MuĢ Hâkimliğine, Türkeli Hâkimi 125292 Burak HIZARCIOĞLU,
Sandıklı Cumhuriyet Savcılığına, Tufanbeyli Cumhuriyet Savcısı 125297 Ġdris
GÜLTEKĠN,
Yenice (Çanakkale) Hâkimliğine, Gökçebey Hâkimi 125299 Abdullah GÜLBAġ,
KarataĢ Hâkimliğine, Kozluk Hâkimi 125306 Zeynep COġGUN,
Siverek Cumhuriyet Savcılığına, KurĢunlu Cumhuriyet Savcısı 125307 Uğur GÜRSES,
Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına, Kalkandere Cumhuriyet Savcısı 125312 Ahmet
Sinan YAĞAN,
Pozantı Cumhuriyet Savcılığına, Göksun Cumhuriyet Savcısı 125316 Ömer ĠLHAN,
Siirt Cumhuriyet Savcılığına, Artova Cumhuriyet Savcısı 125317 Ġbrahim AKIN,
HacıbektaĢ Cumhuriyet Savcılığına, Çayırlı Cumhuriyet Savcısı 125318 Adem
BĠLGĠN,
Develi Cumhuriyet Savcılığına, Çayıralan Cumhuriyet Savcısı 125322 Ġlyas AY,
Ürgüp Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 125324 Erdem ÖZTÜRK,
Bingöl Hâkimliğine, Göynük Hâkimi 125326 Özgün TAġKIN MEYDAN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yıldızeli Hâkimi 125328 Berrinhan ERDOĞAN,
Ceylânpınar Hâkimliğine, Refahiye Hâkimi 125331 Emrullah AKMAN,
AfĢin Hâkimliğine, Alucra Hâkimi 125333 Ömer DADAL,
Araklı Hâkimliğine, Batman Hâkimi 125334 Serpil ÖZGÜN,
Ergani Hâkimliğine, Çaykara Hâkimi 125338 Bilal CANTÜRK,
Ergani Hâkimliğine, Nurdağı Hâkimi 125339 Yasin ĠGNECĠ,
Mut Cumhuriyet Savcılığına, Pülümür Cumhuriyet Savcısı 125343 Turgay
ALTUNDAĞ,
SeydiĢehir Cumhuriyet Savcılığına, Diyadin Cumhuriyet Savcısı 125344 Evren
BAYKARA,
Türkoğlu Hâkimliğine, Posof Hâkimi 125346 Özhan GÜZEL,
Simav Hâkimliğine, Varto Hâkimi 125347 Gül YILDIZ,
Elmalı Hâkimliğine, Besni Hâkimi 125357 Osman BERBER,
Söğüt Hâkimliğine, Halfeti Hâkimi 125358 Emre GARĠPOĞLU,
Mengen Cumhuriyet Savcılığına, Aralık Cumhuriyet Savcısı 125360 Ġbrahim
MERTTÜRK,
MuĢ Hâkimliğine, Koyulhisar Hâkimi 125362 Zeynep KURT,
Çaycuma Hâkimliğine, Silvan Hâkimi 125365 Yusuf ALPAGUT,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ġmranlı Hâkimi 125376 Abdulvahap DURAN,
Kırıkhan Hâkimliğine, ġefaatli Hâkimi 125377 Bilal ĠNCĠK,
Banaz Hâkimliğine, Gölköy Hâkimi 125384 Sumru OKAYER,
Ayvacık Hâkimliğine, Mazıdağı Hâkimi 125385 Mustafa Necmeddin ÖZTOP,
Ġvrindi Hâkimliğine, Eruh Hâkimi 125390 Fitnat DOĞRU,
ErciĢ Cumhuriyet Savcılığına, Kumru Cumhuriyet Savcısı 125393 Ömer BĠLGĠN,
Çaycuma Hâkimliğine, Suruç Hâkimi 125398 Ebubekir Sıttık SOYLU,
Keskin Hâkimliğine, Yığılca Hâkimi 125400 ġule YILMAZ KURT,
Ardahan Hâkimliğine, KarataĢ Hâkimi 125408 Ersin ERMURAT,
Mut Hâkimliğine, Harran Hâkimi 125415 ZiĢan GÖZLÜDERE,
Orhaneli Hâkimliğine, Arpaçay Hâkimi 125418 Duygu KAYHAN,
Kadirli Hâkimliğine, YeĢilhisar Hâkimi 125421 Rifat HANÇERKIRAN,
Siirt Cumhuriyet Savcılığına, Çamardı Cumhuriyet Savcısı 125423 Salih Zeki
KOCAMAN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, BeytüĢĢebap Hâkimi 125425 Elif PINAR,
Kaynarca Hâkimliğine, Lice Hâkimi 125430 Hanifi Hakan GÖK,
Pazar (Rize) Cumhuriyet Savcılığına, ġirvan Cumhuriyet Savcısı 125431 Murat
AKYÜZ,
Aydıncık (Silifke) Cumhuriyet Savcılığına, Kulp Cumhuriyet Savcısı 125433 Atilla
BOZTOPRAK,
Bozdoğan Hâkimliğine, Diyadin Hâkimi 125439 Sinem SERMEN ZAR,
Çal Hâkimliğine, Aralık Hâkimi 125443 Firuzan AKYOL,
Söğüt Hâkimliğine, ġenkaya Hâkimi 125446 Ferhat YILDIZ,
EĢme Cumhuriyet Savcılığına, Kelkit Cumhuriyet Savcısı 125447 Bahadır AYAYDIN,
Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına, Sivaslı Cumhuriyet Savcısı 125461 Fatih Güray
KURU,
Ilgaz Cumhuriyet Savcılığına, Dazkırı Cumhuriyet Savcısı 125462 Salih Bahadır
YILDIRIM,
Silifke Cumhuriyet Savcılığına, ÇarĢamba Cumhuriyet Savcısı 125463 Ali Burak
UĞUR,
Tunceli Hâkimliğine, Bozkır Hâkimi 125466 Çağrı KILIÇ,
Mucur Hâkimliğine, TaĢlıçay Hâkimi 125469 Kamil Serdar ATAK,
Aydıncık (Silifke) Hâkimliğine, Pülümür Hâkimi 125470 Ertuğrul SEÇER,
Kaman Cumhuriyet Savcılığına, Kurtalan Cumhuriyet Savcısı 125471 Yusuf
DURGUT,
Ağrı Hâkimliğine, GündoğmuĢ Hâkimi 125474 Mustafa BaĢar TAġBAġ,
Kızıltepe Hâkimliğine, Ulus Hâkimi 125475 Ġsmail ġAHĠN,
Ezine Cumhuriyet Savcılığına, Lice Cumhuriyet Savcısı 125476 Ahmet YAġAR,
Pasinler Hâkimliğine, Çat Hâkimi 125480 Pınar DEMĠR YILMAZEL,
ġenkaya Cumhuriyet Savcılığına, Erdemli Cumhuriyet Savcısı 125481 Osman NAS,
Yalvaç Cumhuriyet Savcılığına, Kargı Cumhuriyet Savcısı 125488 Mehmet YETER,
Bünyan Hâkimliğine, Hozat Hâkimi 125491 Tuba BÜYÜKġAHĠN,
Karasu Hâkimliğine, Hekimhan Hâkimi 125493 Aylin ERSAN ÇAKIR,
Nizip Cumhuriyet Savcılığına, Gökçebey Cumhuriyet Savcısı 125499 Melih
ALPASLAN,
Sivrihisar Hâkimliğine, Harran Hâkimi 125501 Samet ALTINSOY,
Bingöl Cumhuriyet Savcılığına, Göynük Cumhuriyet Savcısı 125504 Uygur MEYDAN,
Erbaa Hâkimliğine, Arpaçay Hâkimi 125507 Ġsmail AYAZ,
Siverek Hâkimliğine, Tefenni Hâkimi 125510 Elif GülĢen NERGĠZ,
MuĢ Hâkimliğine, Ulus Hâkimi 125511 ġehnaz APAYDIN,
Siirt Hâkimliğine, Çamardı Hâkimi 125512 ġeyma BAġKAN KOCAMAN,
ÇerkeĢ Cumhuriyet Savcılığına, Dargeçit Cumhuriyet Savcısı 125513 Serdar
ERDOĞAN,
Pazar Hâkimliğine, Göle Hâkimi 125518 Mustafa KOYUNCU,
Ġskilip Hâkimliğine, Korgan Hâkimi 125523 Eda GERDAN,
Sorgun Hâkimliğine, Aladağ Hâkimi 125527 Ergün YILMAZ,
Tavas Hâkimliğine, Hani Hâkimi 125529 Esma MADRAN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kars Cumhuriyet Savcısı 125530 AyĢe TANIR YILMAZ,
Malkara Hâkimliğine, Karayazı Hâkimi 125531 Esma CANIBEYAZ,
Midyat Hâkimliğine, KaĢ Hâkimi 125532 Ġbrahim ARSLAN,
TaĢköprü Hâkimliğine, Sason Hâkimi 125535 Gülay KARA,
Kaman Hâkimliğine, Palu Hâkimi 125537 Gülay SÖĞÜT,
AfĢin Hâkimliğine, Çamardı Hâkimi 125539 Satı TAġKAYA,
Midyat Cumhuriyet Savcılığına, Çayıralan Cumhuriyet Savcısı 125541 Adem
KARATAġ,
Elbistan Hâkimliğine, Kalkandere Hâkimi 125546 Osman KORKMAZ,
Pozantı Cumhuriyet Savcılığına, Arpaçay Cumhuriyet Savcısı 125555 Tolga Han
ALTINAY,
ErciĢ Cumhuriyet Savcılığına, Marmara Cumhuriyet Savcısı 125557 Sevilay YILDIZ
ARIKAN,
Bingöl Hâkimliğine, Tonya Hâkimi 125558 Betül DEMĠRUS,
Akçakale Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Savcısı 125561 Faruk ÖZALP,
Çumra Hâkimliğine, Ceylânpınar Hâkimi 125562 Zülkif YAĞMUR,
Arhavi Cumhuriyet Savcılığına, Digor Cumhuriyet Savcısı 125564 Erkan ÇÖREK,
Iğdır Hâkimliğine, Torul Hâkimi 125565 ġükranay KAYAOĞLU YILMAZ,
Ergani Hâkimliğine, Karacasu Hâkimi 125569 Emrah SANCAKTAR,
Malkara Hâkimliğine, Aralık Hâkimi 125570 Tuğba YÖNEY,
Ağrı Hâkimliğine, Kalkandere Hâkimi 125571 Hikmet YILDIZ,
Hınıs Hâkimliğine, Kozaklı Hâkimi 125572 Bengisu TUZCU BĠLĠCĠ,
TaĢköprü Cumhuriyet Savcılığına, Sason Cumhuriyet Savcısı 125573 Engin KARA,
Mengen Cumhuriyet Savcılığına, ÇemiĢgezek Cumhuriyet Savcısı 125579 Alparslan
TÜRKMEN,
Sungurlu Hâkimliğine, Digor Hâkimi 125583 BüĢra KESKĠN,
Yüksekova Hâkimliğine, Çekerek Hâkimi 125584 Betül BOZKAYA,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 125585 AyĢenur OKAY,
GündoğmuĢ Hâkimliğine, Ġscehisar Hâkimi 125590 Sena DAĞDELEN ÖZBAY,
Orhaneli Cumhuriyet Savcılığına, Selim Cumhuriyet Savcısı 125591 Arif USLU,
Germencik Hâkimliğine, Nazımiye Hâkimi 125595 Uğur AKSAN,
Çaycuma Cumhuriyet Savcılığına, Lice Cumhuriyet Savcısı 125598 Tevfik ÖNEN,
Nusaybin Cumhuriyet Savcılığına, Sarız Cumhuriyet Savcısı 125599 Zeyyat
HABĠBOĞLU,
Kınık Hâkimliğine, Bozova Hâkimi 125601 Hatice GÜNEYLĠ,
Ergani Hâkimliğine, ġemdinli Hâkimi 125607 Esra SELÇUK,
ViranĢehir Hâkimliğine, Gürgentepe Hâkimi 125608 Ali ÜSTÜNER,
Sorgun Hâkimliğine, Hekimhan Hâkimi 125611 Zeliha ERTAN,
Kırıkhan Hâkimliğine, Hani Hâkimi 125612 Ahmet ÇEVĠK,
Pınarhisar Hâkimliğine, Nurdağı Hâkimi 125617 Burcu CAN ġAHĠN,
Siverek Cumhuriyet Savcılığına, Gökçeada Cumhuriyet Savcısı 125618 Ali KASIRGA,
SeydiĢehir Cumhuriyet Savcılığına, Ġdil Cumhuriyet Savcısı 125619 Salih ÇETĠN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Karaisalı Hâkimi 125623 Sahire Gökçe ARKCI,
AfĢin Hâkimliğine, Kargı Hâkimi 125624 Abdulmuttalip ZARARSIZ,
ġebinkarahisar Hâkimliğine, Andırın Hâkimi 125625 Onur KARAOĞLU,
Keskin Hâkimliğine, Kavak Hâkimi 125627 Özlem KÖġKER ÇELĠK,
Zile Hâkimliğine, Mesudiye Hâkimi 125636 Gültekin AKÇAY,
Simav Hâkimliğine, Tufanbeyli Hâkimi 125637 Erdem TAN,
Balâ Cumhuriyet Savcılığına, Gelibolu Cumhuriyet Savcısı 125639 Nilüfer ÜNAL,
AfĢin Hâkimliğine, Keles Hâkimi 125644 Ömer TOPAL,
Alaplı Hâkimliğine, Kovancılar Hâkimi 125646 EĢref Uğur ġENOL,
Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Marmara Cumhuriyet Savcısı 125649 Hüseyin
EROĞLU,
AfĢin Cumhuriyet Savcılığına, Ömerli Cumhuriyet Savcısı 125658 ReĢit Tufan ÇINAR,
Bozdoğan Cumhuriyet Savcılığına, Kozluk Cumhuriyet Savcısı 125661 Tuğba SAV
Nizip Hâkimliğine, Enez Hâkimi 125664 Emine SALT KILINÇ,
Vize Hâkimliğine, Özalp Hâkimi 125665 Seda YILDIRAN,
Alaçam Hâkimliğine, Baykan Hâkimi 125667 Güler YAZICI YILDIRIM,
Hizan Hâkimliğine, Soma Hâkimi 125669 Songül SERLĠ,
BeyĢehir Hâkimliğine, Horasan Hâkimi 125850 Yasemen GÜNDAY,
MuĢ Cumhuriyet Savcılığına, AkkuĢ Cumhuriyet Savcısı 125854 Ali ÖZGĠLĠK,
Bingöl Hâkimliğine, Koyulhisar Hâkimi 125856 Emre DANIġMAN,
Keçiborlu Hâkimliğine, Ġliç Hâkimi 125860 Tuğba AYDINYURT,
MuĢ Hâkimliğine, Dereli Hâkimi 125864 Seçkin ġENLĠK,
Demirci Hâkimliğine, Gerger Hâkimi 125866 Ertuğrul DÜġKÜN,
Patnos Hâkimliğine, YeĢilhisar Hâkimi 125871 Önder Fatih ÜRESĠN,
Malkara Cumhuriyet Savcılığına, Muradiye Cumhuriyet Savcısı 125872 Arif Cemil
ÖZKURġUN,
Sivrihisar Hâkimliğine, Alucra Hâkimi 125875 Burcu GÜN EVĠN,
Sarıgöl Cumhuriyet Savcılığına, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı 125878 Caner ĠLKAN,
Çaycuma Cumhuriyet Savcılığına, Göle Cumhuriyet Savcısı 125883 Gülsüm Gizem
ALTUNAY,
Tatvan Hâkimliğine, Derinkuyu Hâkimi 125886 Fatih DURMUġ,
Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Artvin Cumhuriyet Savcısı 125887 Mehmet
ÖKSÜZOĞLU,
Sungurlu Hâkimliğine, Özalp Hâkimi 125888 Sevim ÖZCAN,
Bozkır Hâkimliğine, Yüksekova Hâkimi 125897 Ġnci ÜNLÜ KARAKAYA,
Çivril Hâkimliğine, GercüĢ Hâkimi 125906 Tuğba AKYOL,
Çumra Hâkimliğine, Korgan Hâkimi 125907 Tenzile BELGĠN,
Oltu Hâkimliğine, Kozaklı Hâkimi 125910 Murat GÜLER,
Bitlis Hâkimliğine, TaĢköprü Hâkimi 125911 Tülay AKCEYLAN,
Elbistan Hâkimliğine, Mesudiye Hâkimi 125913 Mine USTA KERĠMOĞLU,
Dursunbey Cumhuriyet Savcılığına, Akçakale Cumhuriyet Savcısı 125914 Aycan
ÜRÜNDÜL,
Gediz Hâkimliğine, Hekimhan Hâkimi 125918 Kevser CEYLAN KOCA,
Havza Cumhuriyet Savcılığına, Hanak Cumhuriyet Savcısı 125921 Samet Can ACAR,
Patnos Cumhuriyet Savcılığına, YeĢilova Cumhuriyet Savcısı 125923 Hakan YILDIZ,
Birecik Hâkimliğine, Aladağ Hâkimi 125926 MemiĢ Mehmet DURMUġ,
BeyĢehir Hâkimliğine, Hazro Hâkimi 125935 Havva ġĠMġEK,
Espiye Hâkimliğine, Ceylânpınar Hâkimi 125937 Mehtap ALKAN,
SavaĢtepe Cumhuriyet Savcılığına, SinanpaĢa Cumhuriyet Savcısı 125938 Betül
DEMĠR KURUCAOĞLU,
Midyat Hâkimliğine, GündoğmuĢ Hâkimi 125943 Gül Sema ÇEVĠK,
Sungurlu Hâkimliğine, Pervari Hâkimi 125949 Ceyhan BĠLGĠCĠ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Erzincan Hâkimi 125952 Bilal ORHAN,
Iğdır Hâkimliğine, Azdavay Hâkimi 125954 Merve Nagihan BAYSAL,
Çumra Cumhuriyet Savcılığına, Yunak Cumhuriyet Savcısı 125957 Tuğba CANDAN
KAYA,
Bitlis Hâkimliğine, Çameli Hâkimi 125959 Bahar GÜMÜġTEKĠN,
Midyat Cumhuriyet Savcılığına, AltıntaĢ Cumhuriyet Savcısı 125960 Mustafa SEVER,
Siirt Hâkimliğine, Sarıveliler Hâkimi 125961 Esin DAġCI,
Tosya Hâkimliğine, Demirköy Hâkimi 125962 Berna ÖZCAN,
Ergani Cumhuriyet Savcılığına, Feke Cumhuriyet Savcısı 125963 Sibel ARSLANER,
Amasra Hâkimliğine, Kulp Hâkimi 125966 Elif ALĠYAZICIOĞLU AKKĠRAZ,
Kâhta Hâkimliğine, Karacasu Hâkimi 125971 ġemsettin DERELĠ,
Sorgun Cumhuriyet Savcılığına, Hani Cumhuriyet Savcısı 125977 Burcu ERÜKÇÜ,
TavĢanlı Hâkimliğine, Altınözü Hâkimi 125978 Zehra Hatice YAZICI,
Kepsut Cumhuriyet Savcılığına, Divriği Cumhuriyet Savcısı 125982 Hüseyin Onur
ALTINIġIK,
Nizip Hâkimliğine, Lâdik Hâkimi 125983 Selma KARAMIK LAZ,
Ağrı Hâkimliğine, Çameli Hâkimi 125987 Meryem YILDIZ,
Kalecik Cumhuriyet Savcılığına, Eruh Cumhuriyet Savcısı 125990 Tuğba TURGUT
DEMĠRTAġ,
Kulu Hâkimliğine, Oltu Hâkimi 125991 Sibel HABĠLOĞLU,
Ġslâhiye Hâkimliğine, Alaçam Hâkimi 125994 Esmehan AKDEMĠR,
Artvin Hâkimliğine, Malazgirt Hâkimi 125995 Reyhan KÖSE,
Develi Hâkimliğine, Mazgirt Hâkimi 125998 Ahmet ATASOY,
Ardahan Hâkimliğine, Cide Hâkimi 125999 Yusuf EREN,
Doğubayazıt Hâkimliğine, Ġspir Hâkimi 126000 Ahmet Nesil SARIKAYA,
Çumra Cumhuriyet Savcılığına, Maden Cumhuriyet Savcısı 126001 Meral
DEMĠRBAġ,
Gerze Hâkimliğine, Yayladağı Hâkimi 126003 Mehmet TUNCEL,
Osmaneli Cumhuriyet Savcılığına, Saray (Van) Cumhuriyet Savcısı 126004 Volkan
IġIK,
Cizre Hâkimliğine, Kumru Hâkimi 126005 Ethem TAHTABACAK,
Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığına, Koyulhisar Cumhuriyet Savcısı 126006 Hayriye
KESER,
GazipaĢa Hâkimliğine, Bozova Hâkimi 126008 Döndü ÇUHADAR ERBĠL,
ġarköy Hâkimliğine, Saray (Van) Hâkimi 126009 Semra GÜVEN,
Ürgüp Hâkimliğine, Türkeli Hâkimi 126012 Sema CANPOLAT OKULMUġ,
Bolvadin Cumhuriyet Savcılığına, Gölköy Cumhuriyet Savcısı 126013 Mustafa Selçuk
TOR,
Zile Cumhuriyet Savcılığına, Ahlat Cumhuriyet Savcısı 126014 Yücel ERTAġ,
ÇerkeĢ Hâkimliğine, Dargeçit Hâkimi 126024 Hilal ERDOĞAN,
Espiye Hâkimliğine, Karayazı Hâkimi 126029 Burçin ERASLAN,
Birecik Cumhuriyet Savcılığına, Yalvaç Cumhuriyet Savcısı 126030 Fatma ULUSOY
AYDIN,
MuĢ Hâkimliğine, AkkuĢ Hâkimi 126031 Elif TANYERĠ ÖZGĠLĠK,
Amasra Cumhuriyet Savcılığına, Kulp Cumhuriyet Savcısı 126034 Zeynel Abidin
AKKĠRAZ,
Haymana Hâkimliğine, Lâdik Hâkimi 126046 Cafiye Ece YALIM,
GündoğmuĢ Cumhuriyet Savcılığına, AfĢin Hâkimi 137280 Çağlayan ÖZBAY,
Mutki Hâkimliğine, Yenice (Çanakkale) Hâkimi 137300 Merve TALAS EROL,
ġırnak Hâkimliğine, Gördes Hâkimi 137305 Zehra SÖNMEZ BAYRAK,
Alucra Hâkimliğine, SuĢehri Hâkimi 137325 Tülay ÇETĠN,
TavĢanlı Hâkimliğine, Kiğı Hâkimi 137328 Esra UÇTU SANCAR,
Korkuteli Hâkimliğine, Ovacık (Tunceli) Hâkimi 137331 AyĢegül ORHAN,
Lice Hâkimliğine, Ġnegöl Hâkimi 137336 Merve AKSU,
Hakkâri Hâkimliğine, Derinkuyu Hâkimi 137390 Gülay YILMAZ DEMĠREL,
Bahçesaray Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 137397 Fatma Nur ĠPEKLEġEN,
Alucra Cumhuriyet Savcılığına, Feke Hâkimi 137416 Mecit AlemĢah ÇETĠN,
Çivril Hâkimliğine, Ovacık (Tunceli) Hâkimi 137424 Ahmet ERYILMAZ,
Kumru Hâkimliğine, Selendi Hâkimi 137466 Salim Yunus LOKMANOĞLU,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Akçakale Hâkimi 137477 Esra UÇAR ÖNAL,
Tortum Cumhuriyet Savcılığına, Alucra Cumhuriyet Savcısı 137495 Esra ĠNAL,
Divriği Cumhuriyet Savcılığına, Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı 137502 Mehmet
ÇETĠNKAYA,
BaĢkale Hâkimliğine, Almus Hâkimi 137524 Raziye ANTÜRK GÖKÇE,
Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığına, Ovacık (Tunceli) Cumhuriyet Savcısı 137546
Ahmet Bayram AHMETOĞLU,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, EĢme Cumhuriyet Savcısı 151303 Atilla ÖZTÜRK,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, KurĢunlu Hâkimi 151306 Bahar ÖZYEġĠL,
Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığına, Kars Cumhuriyet Savcısı 151315 Taceddin PINAR,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Silopi Hâkimi 151317 Murat HACIOĞLU,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Burdur Hâkimi 151371 Habibe Handan KASAP,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sapanca Hâkimi 151389 Yılmaz BARAN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Selendi Cumhuriyet Savcısı 151414 Muharrem UÇAR,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 151424 Nimet BULDANLI KILINÇ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gelibolu Hâkimi 151483 Serdar OKTAR,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 151492 Arzu ÇETĠNDERE ġAġI,
Urla Hâkimliğine, Ilgın Hâkimi 151522 Emin DÖRTYAMAN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ġskenderun Hâkimi 151523 Adnan DÖNDERALP,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Safranbolu Hâkimi 151530 Musa Kazım EKMEN,
Naklen atanmıĢlardır.
—— • ——
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından:
Ġdari yargı hâkim ve savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince
atanmalarına iliĢkin kararname aĢağıda gösterilmiĢtir.
BĠRĠNCĠ DAĠRE KARARI: 30.04.2013/712
1- Samsun Bölge Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ordu Vergi Mahkemesi BaĢkanı 32657
Zülküf Zeren AYHAN,
Ġzmir Bölge Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Bölge Ġdare Mahkemesi BaĢkanı
32688 Mürteza GÜLER,
Sakarya Bölge Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığına, Sakarya Vergi Mahkemesi BaĢkanı
32753 Hasan KABADAYI,
Samsun Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığına, Samsun Bölge Ġdare Mahkemesi Üyesi 32881
Mustafa KOÇAK,
Ankara Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığına, Muğla Ġdare Mahkemesi BaĢkanı 32901 Gürbüz
UÇAR,
Tekirdağ Vergi Mahkemesi BaĢkanlığına, Kayseri Bölge Ġdare Mahkemesi Üyesi 33623
Ayhan DERĠN,
Kayseri Bölge Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığına, Samsun Ġdare Mahkemesi BaĢkanı
33780 Cevdet ERKAN,
Ġstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ġzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 33824 Mehmet
KAPLAN,
Antalya Bölge Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya Ġdare Mahkemesi Üyesi 36667
Songül ġAHĠN,
Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, DanıĢtay Tetkik Hâkimi 37739 Gülsüm
Nalan HATĠPAĞAOĞLU,
Isparta Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya Ġdare Mahkemesi Üyesi 37765 Ülkü
KÖSE BAYAZIT,
Sivas Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Kayseri Vergi Mahkemesi Üyesi 37801 Hakan
YILMAZ,
DanıĢtay Tetkik Hâkimliğine, DanıĢtay Savcısı 37805 Tuncay DÜNDAR,
Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, DanıĢtay Tetkik Hâkimi 37813 Tülay
ġERAN,
Ġzmir Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığına, Gaziantep Ġdare Mahkemesi BaĢkanı 37826
Eğemen Devrim DURMUġ,
Ġstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Antalya Bölge Ġdare Mahkemesi Üyesi 37827
Jülide AYAZ YÜCEL,
Ġzmir Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Edirne Bölge Ġdare Mahkemesi Üyesi 37829 KürĢat
URAL,
Ġzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyesi 37830 Makbule
ÇĠÇEK YEKLĠTAġ,
Bursa Bölge Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, DanıĢtay Tetkik Hâkimi 37833 Ülkü Müge
KADIGĠL,
Ġstanbul Vergi Mahkemesi BaĢkanlığına, Tekirdağ Vergi Mahkemesi BaĢkanı 37848
AyĢegül ÖZHAMARATLI,
Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Aydın Bölge Ġdare Mahkemesi Üyesi
37854 Recai KESKĠNKILIÇ,
Erzurum Bölge Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığına, Malatya Vergi Mahkemesi BaĢkanı
37866 Mehmet Metin KAHRAMAN,
Bursa Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, DanıĢtay Tetkik Hâkimi 37871 Bekir Ufuk
KADIGĠL,
Ġzmir Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, DanıĢtay Tetkik Hâkimi 37884 Safiye COġKUN,
Edirne Bölge Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Mersin Ġdare Mahkemesi Üyesi 37888 Fatma
ALP,
Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ġzmir Ġdare Mahkemesi Üyesi 37890 Safiye
Canan ALTUNSOY,
Gaziantep Vergi Mahkemesi BaĢkanlığına, Hatay Vergi Mahkemesi BaĢkanı 37921
Beyhan TĠRYAKĠ,
DanıĢtay Savcılığına, DanıĢtay Tetkik Hâkimi 37976 Melek ġENDĠL YAN,
Adana Bölge Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Sivas Bölge Ġdare Mahkemesi Üyesi 37989
Kemal YEMĠġEN,
Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ġstanbul Vergi Mahkemesi BaĢkanı 38007
Suat KARASU,
Bursa Bölge Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ordu Ġdare Mahkemesi BaĢkanı 38023 Önder
GÜLAÇTI,
Konya Bölge Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon Bölge Ġdare Mahkemesi Üyesi
38031 Osman DĠNLER,
Edirne Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi 38441 Ahmet
ALP,
Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Sakarya Bölge Ġdare Mahkemesi Üyesi
38443 IĢıl YILMAZ,
Ġzmir Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Hatay Ġdare Mahkemesi Üyesi 38458 Nejla ġen
YÜNSEL,
Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ordu Bölge Ġdare Mahkemesi Üyesi 38459
Hüseyin Ozan ÜLKÜ,
Bursa Bölge Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi 38563 Rabia
ġAHĠN,
Tekirdağ Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 40604 Ercan
OBUT,
Ankara Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak Ġdare Mahkemesi Üyesi 41498 Cumhur
ÖZTÜRK,
Gaziantep Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığına, Diyarbakır Ġdare Mahkemesi BaĢkanı 41505
Hasan KARAKUġ,
Adana Bölge Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır Vergi Mahkemesi BaĢkanı 42959
Kamil Gökhan YILMAZ,
Ġstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ordu Vergi Mahkemesi Üyesi 42961 Bülent
DAĞ,
Muğla Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığına, ġanlıurfa Ġdare Mahkemesi BaĢkanı 42966
Metin SARIKURT,
Aydın Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığına, Erzurum Ġdare Mahkemesi BaĢkanı 42967
Ahmet DURMAZ,
Sakarya Vergi Mahkemesi BaĢkanlığına, Gaziantep Vergi Mahkemesi BaĢkanı 42974
Mustafa BALCI,
Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi 46750 Ersin
KÖRPINAR,
Malatya Vergi Mahkemesi BaĢkanlığına, Ġstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 94866 Aydın
TOPRAK,
Diyarbakır Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığına, Ġzmir Ġdare Mahkemesi Üyesi 94872 Hamit
GÖRÜR,
Ordu Vergi Mahkemesi BaĢkanlığına, Ordu Vergi Mahkemesi Üyesi 94875 Mustafa
MORAL,
Ankara Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Elazığ Ġdare Mahkemesi Üyesi 94879 Gülbin
AYNUR,
Ordu Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığına, Ordu Bölge Ġdare Mahkemesi Üyesi 94888 Berna
ERCAN DOĞAN,
Gaziantep Bölge Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep Ġdare Mahkemesi Üyesi 94894
Abdullah KAHRAMAN,
Mersin Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Malatya Ġdare Mahkemesi Üyesi 97669 Mehmet
Emin SEVĠMLĠ,
Hatay Vergi Mahkemesi BaĢkanlığına, Hatay Vergi Mahkemesi Üyesi 97676 Ali
BĠLGĠÇ,
Sivas Bölge Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Sivas Ġdare Mahkemesi Üyesi 97677 Edib
Hüsnü ÖZEN,
Manisa Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ġstanbul Ġdare Mahkemesi Üyesi 97686 Fazlı
DAĞDEVĠREN,
KahramanmaraĢ Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığına, Ġstanbul Ġdare Mahkemesi Üyesi
97691 Orhan AKINCILAR,
Diyarbakır Vergi Mahkemesi BaĢkanlığına, Ġstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 97723
Önder ĠHTĠYAR,
ġanlıurfa Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığına, Bursa Ġdare Mahkemesi Üyesi 97734 Hasan
Hüseyin YEġĠLDERE,
Erzurum Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığına, Erzurum Bölge Ġdare Mahkemesi Üyesi 97739
Halil GÜNEY,
Gaziantep Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Ġdare Mahkemesi Üyesi 97753 Orhan
GÜLLÜ,
Diyarbakır Bölge Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır Ġdare Mahkemesi Üyesi
97756 Osman ERDOĞMUġ,
Kocaeli Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Kırıkkale Ġdare Mahkemesi Üyesi 101094 Önder
ARSLAN,
Sakarya Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Van Ġdare Mahkemesi Üyesi 101095 Cihan
ÖNAL,
Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ġstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 101096 Yeliz
CAMBOLAT,
Van Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Konya Vergi Mahkemesi Üyesi 101098 Safiye
YILMAZ,
Sakarya Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Konya Ġdare Mahkemesi Üyesi 101105 Osman
KAYA,
Trabzon Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 101108 Murat
DOĞAN,
Aydın Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ġstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 101113 Mehmet
GÖKÇE,
Diyarbakır Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Aksaray Ġdare Mahkemesi Üyesi 101117 Fatih
Mehmet TOPÇU,
Kastamonu Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ġzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 101121 Cüneyt
YILMAZ,
DanıĢtay Tetkik Hâkimliğine, Mardin Ġdare Mahkemesi Üyesi 101135 Tuğba
SÜRÜCÜ,
Ankara Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Van Ġdare Mahkemesi Üyesi 101157 Ġrfan
CEREN,
Gaziantep Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ġstanbul Ġdare Mahkemesi Üyesi 101525 Ahmet
CAMBOLAT,
Hatay Vergi Mahkemesi Üyeliğine, EskiĢehir Vergi Mahkemesi Üyesi 101552 Mustafa
HASTAOĞLU,
Erzurum Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya Ġdare Mahkemesi Üyesi 101608 Ali Rıza
ALTUN,
Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, DanıĢtay Tetkik Hâkimi 101615 Fatih ġAHĠN,
Ordu Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ġstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 101641 Ġsmail
EĢref BAYRAK,
Aydın Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ġzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 101645 Bünyamin
ÇĠTĠL,
Aydın Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Kırıkkale Ġdare Mahkemesi Üyesi 101764 Mustafa
Yusuf ALPERTONGA,
Kocaeli Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 101768 Cüneyt
UYAR,
ġanlıurfa Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 101769 Ġsmail
ÖZTÜRK,
Erzurum Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 101772 Mustafa
UZUN,
Van Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ġstanbul Ġdare Mahkemesi Üyesi 101774 Zafer
AKARSU,
Aksaray Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 101776 Ahmet
AK,
Elazığ Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ġstanbul Ġdare Mahkemesi Üyesi 101791 Vahip
ARI,
Ankara Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Sakarya Ġdare Mahkemesi Üyesi 101795 Ġsmail
SEPETÇĠ,
Van Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 101796 Latif ÇELĠK,
Balıkesir Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 101799 Hasan
AKGEDĠK,
KahramanmaraĢ Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ġstanbul Ġdare Mahkemesi Üyesi 101800
Erhan YILMAZ,
Kocaeli Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Adana Ġdare Mahkemesi Üyesi 101802 Zafer
BĠLGĠ,
Çanakkale Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Adana Ġdare Mahkemesi Üyesi 101808 Özcan
ġEVĠK,
Van Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 101809 Halil
YILDIRIM,
Tekirdağ Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 101810 Utku
COġGUN,
Trabzon Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 101811 Naciye
DOĞAN,
Hatay Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 101819 Serkan
SUNGUR,
Erzurum Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 101822 Ekrem
MUSAOĞLU,
KahramanmaraĢ Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 101824
Sercan CoĢkun KULAK,
ġanlıurfa Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Konya Ġdare Mahkemesi Üyesi 101826 Vedat
AYDOĞDU,
KahramanmaraĢ Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep Ġdare Mahkemesi Üyesi
101827 Serdar ABURġU,
Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ġstanbul Ġdare Mahkemesi Üyesi 101832 AyĢegül
DOKURLAR,
Ordu Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Kırıkkale Ġdare Mahkemesi Üyesi 101835 Erkan
CEYLAN,
Batman Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Adana Ġdare Mahkemesi Üyesi 101838 Ġbrahim
UĞURLU,
Ordu Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, EskiĢehir Ġdare Mahkemesi Üyesi 101839 Nurullah
KALKAN,
Batman Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 101840 Ümit
Veysel ÖZTÜRK,
Erzurum Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 101841 Mehmet
KÖSEOĞLU,
Van Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Konya Ġdare Mahkemesi Üyesi 101842 Bekir
YILMAZ,
Manisa Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ġstanbul Ġdare Mahkemesi Üyesi 101845 Esra
HARMAN AYDINOĞLU,
Mardin Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Ġdare Mahkemesi Üyesi 101847 Rafet
TÜRKSOY,
Trabzon Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Batman Ġdare Mahkemesi Üyesi 101850 Halil
Ġbrahim ÖZGÜN,
Kırıkkale Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, DanıĢtay Tetkik Hâkimi 102314 Aydın
ERMĠġER,
Zonguldak Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 102669 Nevzat
YOLAÇAR,
Hatay Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ġstanbul Ġdare Mahkemesi Üyesi 102676 Muharrem
AKSOY,
Zonguldak Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ġstanbul Ġdare Mahkemesi Üyesi 102677
Bayram ÖZ,
Kayseri Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ġzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 102689 Mustafa
UĞUR,
Elazığ Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ġstanbul Ġdare Mahkemesi Üyesi 102690 Ali Rıza
BABA,
DanıĢtay Tetkik Hâkimliğine, Konya Ġdare Mahkemesi Üyesi 102691 Sinan GÜLBAY,
DanıĢtay Tetkik Hâkimliğine, Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 102914 Hüseyin Cem
EREN,
Aksaray Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 103142 Kadir
SAY,
Manisa Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ġstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 103145 Osman
ERKAN,
Sakarya Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 103788 Hasan
Nafi KOCABEYOĞLU,
Malatya Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Ġdare Mahkemesi Üyesi 103789 Yıldırım
TURAN,
Yozgat Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Ġstanbul Ġdare Mahkemesi Üyesi 103820 Ahmet
YANIK,
DanıĢtay Tetkik Hâkimliğine, Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 107161 Nuray
AVCIOĞLU,
Malatya Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Antalya Vergi Mahkemesi Üyesi 107176 Ġsmail
GÜNEġ,
Ordu Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Hatay Vergi Mahkemesi Üyesi 107226 Samet
KARAKAYA,
DanıĢtay Tetkik Hâkimliğine, Ġstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 118393 Nuran ÇEKĠÇ,
Ġstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyesi 118400 Bilal
ÖZCAN,
Balıkesir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ġstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 118402 Ersin
ERYILMAZ,
Isparta Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya Ġdare Mahkemesi Üyesi 118403 Aziz
AKGÜL,
Edirne Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyesi 118412 Osman
ALA,
Bursa Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Kastamonu Ġdare Mahkemesi Üyesi 118413 Hayri
BAHÇEKAPILI,
Konya Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak Ġdare Mahkemesi Üyesi 118414 Adem
BAYRAKTUTAR,
Bursa Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır Ġdare Mahkemesi Üyesi 118428 Emine
Nur PEHLĠVAN,
Samsun Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Ġdare Mahkemesi Üyesi 118435 Akif
KĠZĠROĞLU,
Antalya Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Kocaeli Ġdare Mahkemesi Üyesi 118455 Sabri
Burçin ARSEVEN,
Ankara Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Ġdare Mahkemesi Üyesi 118557 Burak
GENÇOĞLU,
Ankara Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Yozgat Ġdare Mahkemesi Üyesi 118685 Sait
MĠCANOĞLU,
Bursa Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Manisa Ġdare Mahkemesi Üyesi 119315 Murat
DUYGUN,
Konya Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyesi 119350
Ramazan TURġAK,
Ankara Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep Ġdare Mahkemesi Üyesi 119363 Suat
ZARARSIZ,
Ġstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyesi 119364 Fuat
KURU,
Ankara Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Çanakkale Ġdare Mahkemesi Üyesi 119368
Ertuğrul TURAN,
Ankara Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Kocaeli Ġdare Mahkemesi Üyesi 119370 Ramazan
SARIKAYA,
Ankara Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Kocaeli Ġdare Mahkemesi Üyesi 119371 Tuğba
ĠNAN,
Ġstanbul Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Elazığ Ġdare Mahkemesi Üyesi 119397 Alper
ERGÜDER,
Sivas Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, DanıĢtay Tetkik Hâkimi 138933 Selma GÜNER,
Naklen,
2- 1’inci derecenin 1’inci kademesi olan 1500+6400 gösterge karĢılığı aylıkla,
Ankara Ġdare Mahkemesi Üyeliğine, Van Bölge Ġdare Mahkemesi Eski Üyesi 32749
Gökhan OĞUZ,
Mesleğe kabul edilmesi nedeniyle açıktan,
AtanmıĢlardır.
[R.G. 14 Mayıs 2013 – 28647]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
YURT ĠÇĠNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERĠN
NAKĠLLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Yurt
İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Ticarete konu olmayan ev ve süs hayvanlarının nakilleri haricinde, iller arasında
yapılacak olan hayvan ve hayvansal ürünlerin sevkleri esnasında veteriner sağlık raporunun
bulundurulması zorunludur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Sığır cinsi hayvanların il içi nakillerinde hayvan pasaportlarının nakil esnasında
hayvanların beraberinde bulundurulması zorunludur. İller arası sevklerinde, işletmenin bağlı
bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından hayvan pasaportları kontrol edilerek veteriner sağlık
raporu düzenlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Koyun ve keçi türü hayvanların il içi nakillerinde nakil belgesinin nakil esnasında
hayvanların beraberinde bulundurulması zorunludur. İller arası sevklerinde işletmenin bağlı
bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından nakil belgesi kontrol edilerek veteriner sağlık raporu
düzenlenir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kanatlı hayvanların il içi sevkleri nakil beyannamesi ile yapılır.
(2) İller arasında yapılacak olan kanatlı hayvan sevklerinde nakil beyannamesine
istinaden düzenlenen veteriner sağlık raporunun bulundurulması zorunludur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Denizlerden ve iç sulardan avcılık yoluyla elde edilen balıkçılık ürünlerinin su
ürünleri toptan satış merkezinden veya su ürünleri halinden başka illere nakillerinde birinci
fıkrada belirtilen belgelere istinaden düzenlenen veteriner sağlık raporunun bulundurulması
zorunludur.
(3) Denizlerde ve iç sularda bulunan üretim tesislerinden yetiştiricilik yoluyla elde
edilen canlı balık ve balıkçılık ürünlerinin il içi sevkleri nakil beyannamesi ile yapılır. İller
arası sevklerde nakil beyannamesine istinaden düzenlenen veteriner sağlık raporunun
bulundurulması zorunludur.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Arıların il içi nakillerinde Bakanlık veri tabanından alınmış, işletme tescil
belgesinin bulundurulması zorunludur.
(2) Gezginci arıcılar, her yılın ilk hareketinde arılarını başka illere sevk ederken, işletme
tescil belgesi ile veteriner sağlık raporu düzenlenmesi için il/ilçe müdürlüklerine başvurur.
Aynı yıl içinde, 31 aralık tarihine kadar yapacakları hareketler için, örneği Bakanlıkça
belirlenen vize belgesi ilk hareket sırasında il/ilçe müdürlüğünden alınarak veteriner sağlık
raporuna eklenir. Arıların gittikleri yerdeki il/ilçe müdürlüklerinde resmi veteriner hekim
tarafından gerekli sağlık muayene ve kontrollerin yapılmasından sonra vize belgesi
onaylanarak arılar bir sonraki adı geçen yere sevk edilir. Vize belgesinde adı geçmeyen bir
yere arıların sevk edilmek istenmesi durumunda bir önceki veteriner sağlık raporuna istinaden
yeni bir veteriner sağlık raporu düzenlenir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) İşletmesi Bakanlık veri tabanına kayıtlı, işletme tescil belgesi
bulunan pedigrili/pasaportlu yarış atlarının il içi nakillerinde pedigri/pasaportun
bulundurulması zorunludur. İller arası sevklerinde pedigri/pasaport kontrol edildikten sonra
veteriner sağlık raporu düzenlenir.
(2) Yarış ve atlı spor gibi sportif amaçla yetiştirilen pedigrili/pasaportlu atların dışındaki
at, katır ve eşeklerin il içi nakillerinde tek tırnaklı hayvan kimlik belgesi bulundurulması
zorunludur. İller arası sevklerinde tek tırnaklı hayvan kimlik belgesi kontrol edildikten sonra
veteriner sağlık raporu düzenlenir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Hayvan sahipleri her çeşit damızlık, besi ve çift hayvanları için mera ve
kışlaklarına hareketten önce bulundukları yerdeki il/ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunur.
Hayvanlarda salgın ve bulaşıcı hastalık bulunmadığı muayene sonucu anlaşılanlara, bu
Yönetmelikte belirtilen nakil belgeleri ile il içi ve iller arası hareketlerine müsaade edilir.
Bulaşıcı ve salgın hastalık bulunan veya hastalıktan şüphe edilen hayvanların hareketleri
hastalığın sönmesine veya şüphenin giderilmesine kadar geciktirilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) İl içi et nakillerinde, etin elde edildiği hayvanın kesildiği kesimhanenin resmî
veteriner hekimi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından düzenlenmiş ve örneği
Bakanlıkça belirlenen kesim raporu bulundurulur. Kesimhanelerden başka illere yapılacak et
nakillerinde kesim raporu düzenlenmez, bu sevklerde kesimhanenin resmî veteriner hekimi
veya yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından düzenlenen veteriner sağlık raporunun
bulundurulması zorunludur.”
“(4) Kesimhanelerden kanatlı hayvan karkasları bütün olarak nakledilir. Bütün olarak
ambalajlanan kanatlı hayvan karkaslarının kesimhanelerden parçalama tesislerine, soğuk hava
deposuna veya işleme tesislerine il içi naklinde kesimhanenin resmî veteriner hekimi veya
yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından düzenlenmiş ve örneği Bakanlıkça belirlenen
kesim raporu bulundurulur. Kesimhanelerden başka illere yapılacak kanatlı hayvan
karkaslarının naklinde kesim raporu düzenlenmez, bu sevklerde kesimhanenin resmî veteriner
hekimi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından düzenlenen veteriner sağlık
raporunun bulundurulması zorunludur.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Deri, bağırsak, sakatat, kan, tırnak ve kemiklerin il içi nakillerinde
bu ürünlerin elde edildiği hayvanın kesildiği kesimhanenin resmî veteriner hekimi veya
yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından düzenlenmiş ve örneği Bakanlıkça belirlenen
kesim raporu bulundurulur. Kesimhanelerden iller arasında yapılacak deri, bağırsak, sakatat,
kan, tırnak ve kemik nakillerinde kesim raporu düzenlenmez, bu sevklerde kesimhanenin
resmî veteriner hekimi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından düzenlenen veteriner
sağlık raporunun bulundurulması zorunludur.
(2) Kişisel tüketim amaçlı kesim ve kurban bayramında kesilen hayvanlardan elde
edilen derilerin il içi nakli, nakil beyannamesi ile yapılır. İller arasında yapılacak nakillerde,
nakil beyannamesi veteriner sağlık raporuna çevrilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Yün, tiftik ve yapağının il içi nakli, nakil beyannamesi ile yapılır.
İller arasında yapılacak sevklerde nakil beyannamesi veteriner sağlık raporuna çevrilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Damızlık yumurtaların, damızlık kanatlı işletmelerinden
kuluçkahanelere yapılacak olan il içi nakillerinde nakil beyannamesi bulundurulur.
(2) İller arasında damızlık kanatlı işletmelerinden kuluçkahanelere yapılacak olan
damızlık yumurta sevklerinde nakil beyannamesine istinaden düzenlenen veteriner sağlık
raporunun bulundurulması zorunludur.
(3) İnsan tüketimine sunulan yumurtaların kanatlı işletmesinden ambalajlama ve
etiketleme ünitesine il içi nakillerinde nakil beyannamesi bulundurulur. İl dışındaki
ambalajlama ve etiketleme ünitesine yapılacak sevklerde nakil beyannamesine istinaden
düzenlenen veteriner sağlık raporunun bulundurulması zorunludur. İnsan tüketimine sunulan
ve mevzuatına uygun olarak ambalajlanmış ve etiketlenmiş yumurta nakillerinde veteriner
sağlık raporu aranmaz.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Avlanmış av hayvanlarının il içi nakilleri, 16/6/2005 tarihli ve
25847 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen
Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik ile 8/1/2005 tarihli ve
25694 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi
Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
yapılır. Avlanmış av hayvanlarının iller arası sevklerinde veteriner sağlık raporu
bulundurulması zorunludur.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Birincil arı ürünlerinin üretici dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından il içi
nakillerinde müstahsil makbuzu, fatura, irsaliye veya irsaliyeli fatura bulundurulması
zorunludur. Bu belgeler iller arası sevklerde veteriner sağlık raporuna çevrilir.
(2) Üreticinin kendine ait olan birincil arı ürünlerinin il içi nakillerinde nakil
beyannamesi bulundurulması zorunludur. Nakil beyannamesi iller arası sevklerde veteriner
sağlık raporuna çevrilir.”
MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
17/12/2011
28145
[R.G. 14 Mayıs 2013 – 28647]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ÇĠFTÇĠ KAYIT SĠSTEMĠNE DAHĠL OLAN ÇĠFTÇĠLERE MAZOT,
GÜBRE VE TOPRAK ANALĠZĠ DESTEKLEME ÖDEMESĠ
YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
(TEBLĠĞ NO: 2013/14)
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, mazot, gübre ve toprak analizinin birim alan üzerinden
desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamalarında
görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere mazot,
gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu
maddesi ile 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 16 ncı maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.‟yi,
c) Bilgi İşlem Merkezi: Bakanlık merkez teşkilatı bünyesindeki bilgi işlem birimini,
ç) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
d) Çiftçi: ÇKS‟ye kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,
e) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete‟de
yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve
ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını
ve buna bağlı kayıt sistemlerini,
f) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,
g) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak
oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,
ğ) İl/ilçe tespit komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan
il/ilçe tespit komisyonunu,
h) MGTAD İcmal 1: İlçe müdürlüğü tarafından ÇKS‟ye aktarılan bilgilere göre her
köy/mahalle için çiftçi detayında mazot, gübre ve toprak analizi desteği hakedişlerini gösteren
ve bir örneği Ek 3‟te yer alan belgeyi,
ı) MGTAD İcmal 2: İlçe müdürlüğü tarafından İcmal 1‟deki bilgilere göre her ilçe için
köy/mahalle detayında mazot, gübre ve toprak analizi desteği hakedişlerini gösteren ve bir
örneği Ek 4‟te yer alan belgeyi,
i) MGTAD İcmal 3: İl müdürlüğü tarafından İcmal 2‟deki bilgilere göre her il için ilçe
detayında mazot, gübre ve toprak analizi desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 5‟te
yer alan belgeyi,
j) Tarım arazisi: ÇKS‟de kayıtlı olan arazileri,
k) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen
kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,
l) Yönetmelik: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Çiftçi
Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Ödeme Esasları
Ödeme yapılacak çiftçiler
MADDE 5 – (1) Ödemeler, ÇKS‟ye kayıtlı olan ve bu Tebliğde mazot, gübre ve toprak
analizi destekleme uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre tarımsal faaliyette
bulunan çiftçilere yapılır.
Ödemeye esas arazi büyüklüğü
MADDE 6 – (1) Çiftçilere, yılı içerisinde işledikleri ÇKS‟de kayıtlı tarım arazisi
büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır.
Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak
analizi destekleme ödemesi yapılmaz.
Ödeme miktarı
MADDE 7 – (1) 5 inci maddede belirtilen çiftçilere dekar başına mazot, gübre ve
toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Toprak analizi desteği dekar başına 2,5 TL‟dir.
(2) Mazot ve gübre destekleme ödemeleri üç ana ürün grubunda alan bazlı olarak
aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle yapılır.
Sıra
No
1
2
3
Ürün Grupları
Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır,
mera ve orman emvali alanları
Hububat, yem bitkileri, baklagiller,
yumru bitkiler, sebze ve meyve
alanları
Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri
bitkileri alanları
Mazot
Destekleme
Tutarı
(TL/dekar)
Gübre
Destekleme
Tutarı
(TL/dekar)
2,9
4
4,3
5,5
7
7
(3) ÇKS‟ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme
ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere
Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2013 tarihi ile 31/12/2013 tarihi arasında
toprak analizi yaptırılması zorunludur. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz.
(4) Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Bakanlıkça
yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2013 tarihi ile 31/12/2013 tarihi arasında toprak analizi
yaptırması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her
analiz en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder.
Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı
MADDE 8 – (1) Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemeleri için gerekli
finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık
tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS‟deki
kayıtlara göre oluşturulan onaylı MGTAD İcmal 1‟lere göre, Banka aracılığıyla, ilgili
şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.
(2) 2013 yılı mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi planı, mazot, gübre ve
toprak analizi desteklemesi başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, ÇKS‟ye girişinin il ve
ilçelerde tamamlanmasını müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama
Görevli kurum ve kuruluĢlar
MADDE 9 – (1) Mazot, gübre ve toprak analizi desteği uygulaması, BÜGEM, tahkim
komisyonları, il/ilçe müdürlükleri ve tespit komisyonları tarafından yürütülür.
BaĢvuruların kabulü
MADDE 10 – (1) Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen
çiftçilerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 31/12/2013 günü mesai saati bitimine kadar
ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her
köy için son müracaat tarihi, 31/12/2013 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenir ve bu tarih
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgili muhtara tebliğ edilir.
(2) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları
görevleri yapar. İlçe müdürlükleri, köy/mahalle seviyesinde belli bir sıraya göre başvuruları
değerlendirir. Çiftçiler, ÇKS‟de kayıtlı oldukları il/ilçe merkezlerine başvurur ve teslim
ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Başvuru yapan çiftçilerin
bilgilerinde değişiklik olması halinde, Yönetmelik kapsamında ÇKS‟deki bilgilerini
güncellemesi gereklidir.
Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi baĢvuruları
MADDE 11 – (1) Çiftçiler, Ek 1‟deki başvuru dilekçesi ile yararlanmak istedikleri
destekleri işaretleyerek başvuruda bulunurlar. Ayrıca 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisi
için gübre destekleme ödemesi ile toprak analizi destekleme ödemesinden yararlanmak
isteyen çiftçiler Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarca onaylanmış Ek-2‟deki Toprak
Analizi Formu ile müracaatta bulunurlar. Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi,
ÇKS‟de kayıtlı olan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunduğu arazileri üzerinden dekar başına
yapılır.
Ġstenecek bilgi ve belgeler
MADDE 12 – (1) 2013 yılı mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden
faydalanmak isteyen çiftçilerin Yönetmelik kapsamında 2013 yılı ÇKS kaydını yaptırmaları
ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri
gerekmektedir:
a) Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği Başvuru Dilekçesi (Ek-1).
b) ÇKS‟ye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin gübre destekleme
ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Formu (Ek-2) ve analiz raporu.
c) Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi Formu
(Ek-2) ve analiz raporu.
Askı iĢlemleri
MADDE 13 – (1) İlçe müdürlüklerinin talebi üzerine il müdürlükleri tarafından mazot,
gübre ve toprak analizi destekleme ödeme icmalleri oluşturulur. İlçe müdürlüklerince her ilçe
merkezinin EK- 3‟teki MGTAD İcmal 1‟i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin MGTAD
İcmal 1‟i kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle
on gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati
tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı
süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra
yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS‟ye mazot,
gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi ile ilgili arazi miktarının eksik girilmesi
durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin
eksik kısmı için mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz.
(2) MGTAD İcmal 1‟lerinin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak
yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, askı süresi ve bu sürenin
bitiminden itibaren on gün içerisinde değerlendirilir. İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe
aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek
sonuçlandırılması hâlinde, ÇKS‟den alınan Ek 4‟teki MGTAD İcmal 2‟ler ilçe
müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. İlçe müdürlüklerinden
alınan MGTAD İcmal 2‟ler ve il müdürlüğünün onayladığı merkez ilçe MGTAD İcmal 2‟si
ile ÇKS‟den alınan Ek 5‟teki mazot, gübre ve toprak analizi desteği İcmal 3‟ün uyumu
kontrol edilir.
(3) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz
dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile ÇKS‟de yapılacak
güncellemeler mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesine esas olmaz.
(4) Değerlendirme sonucunda MGTAD İcmal 1‟ler düzeltilemez ya da bilgi ve
belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle MGTAD İcmal 1‟ler
oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca
çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.
(5) İlçe müdürlüklerinden alınan MGTAD İcmal 2‟lerde gerçeğe aykırılık olması ya da
il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu
sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna
bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise BÜGEM‟e gönderilir.
(6) MGTAD İcmal 2‟lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine
intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye
esas MGTAD İcmal 3‟ler BÜGEM‟e gönderilir.
Tahkim komisyonlarının görevleri
MADDE 14 – (1) Tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında
ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu;
merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar. Yönetmelikte belirtilmiş olan
görevlerine ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar:
a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için
karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı
beyanda bulunan çiftçilerin mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemelerinden
faydalandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Eğer, mazot, gübre ve toprak analizi
destekleme ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin tamamı geri alınır. Ayrıca, gerçeğe aykırı
beyanda bulunulduğunu tespit eden merci ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunur.
b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla
mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları
ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme
ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına
ilişkin karar verir.
c) Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak üzere
başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS‟ye girilmesini sağlamak üzere
her türlü tedbiri alır.
ç) Kadastro görmeyen köyler için son müracaat tarihini ve tespit komisyonlarının
çalışma takvimini belirler. Kadastro görmeyen mahallerde tespit komisyonlarınca yapılan
çalışmalar mülkiyetin tespitine esas çalışma değildir.
d) Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit
komisyonu tutanağı ile belirlenen köylerin mazot, gübre ve toprak analizi desteği
kapsamından çıkarılmasına karar alabilir.
e) Yapılan arazi tespitlerinin sağlıklı olmasını teminen kadastro programına alınan
yerlerde, kadastro çalışmalarından da faydalanılması için gerekli tedbirleri alır.
Uygulamaların denetimine iliĢkin görev ve yetkiler
MADDE 15 – (1) Mazot, gübre ve toprak analizi desteği uygulamasının denetimini
sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamadan Yararlanamayacaklar
Uygulama dıĢında kalacak çiftçiler
MADDE 16 – (1) Aşağıdaki çiftçiler mazot, gübre ve toprak analizi destekleme
uygulamasından yararlanamaz:
a) 2013 yılı ÇKS kaydı olmayanlar.
b) 12 nci maddede istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar.
c) Askı listelerinde isminin bulunmaması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı
kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayanlar.
ç) Kamu kurum ve kuruluşları.
Desteklemeye tabi olmayacak araziler
MADDE 17 – (1) Aşağıdaki araziler mazot, gübre ve toprak analizi destekleme
uygulaması kapsamı dışındadır:
a) 2013 yılı ÇKS kaydı yapılmayan araziler.
b) Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi
yapılmamış olan boş araziler.
c) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına
sahip olmayan çayır vasıflı araziler.
ç) Askı listelerinde toplam arazi miktarının hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna
kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvurusu yapılmayan araziler.
d) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel
Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım
arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler.
e) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, mazot, gübre ve toprak analizi
desteği askı işlemleri sırasında taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler.
f) Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit
komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından mazot, gübre ve toprak
analizi desteği kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen
belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü
yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden
yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar
hakkında ilgili mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanır.
(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile
birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi
sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların
tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
(3) Destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan
ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir
destekleme programından yararlandırılmazlar.
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 19 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 29/5/2003 tarihli ve 25122 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Tarımsal Faaliyette
Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu
Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2003/17).
b )15/7/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Tarımsal Faaliyette
Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2005/38).
c) 15/9/2005 tarihli ve 25937 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Çiftçilere Kimyevi
Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/42).
ç) 13/7/2008 tarihli ve 26935 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemine
Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair
Tebliğ (Tebliğ No: 2008/37).
d) 31/12/2008 tarihli ve 27097 6 ncı Mükerrer sayılı Resmî Gazete‟de Çiftçi Kayıt
Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair
Tebliğ (Tebliğ No: 2008/70).
e) 8/5/2009 tarihli ve 27222 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemine
Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2009/41).
f) 18/3/2010 tarihli ve 27525 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemine
Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına
Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2010/10).
g) 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemine
Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına
Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2011/15).
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Tebliğin ekleri için tıklayınız
[R.G. 14 Mayıs 2013 – 28647]
—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
YEM BĠTKĠLERĠ DESTEKLEMELERĠ UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ
(TEBLĠĞ NO: 2013/18)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ülkemiz hayvancılığının kaliteli kaba yem
ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılığımızın uluslararası rekabete uygun bir şekilde
gelişmesinin sağlanabilmesi için yem bitkileri tarımı yapan çiftçilerin birim alan üzerinden
desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yem bitkileri destekleme çalışmalarında görev alacak
kurum ve kuruluşların belirlenmesi, yem bitkileri üretimi faaliyetinde bulunan çiftçilere
destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu
maddesi ile 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
ç) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,
d) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete‟de
yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve
ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,
e) ÇKS belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle çiftçilerin ÇKS‟de yer alan bilgilerini
gösterir belgeyi,
f) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma
enstitülerini,
g) İcmal-1: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan çiftçi
detayında köy/mahalle icmalini,
ğ) İcmal-2: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan ilçe
icmalini,
h) İcmal-3: Yem bitkileri desteklemelerine esas il müdürlüğünce hazırlanan il icmalini,
ı) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,
i) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,
j) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre
oluşturulan komisyonunu,
ifade eder.
Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 5 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın
desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın
aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.
Uygulama
MADDE 6 – (1) Yem bitkileri ekilişlerinin destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara
göre yapılır.
a) Destekleme ödemesinden, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve kaliteli kaba
yem üretimi amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden çiftçiler yararlanır.
b) Destekleme ödemesine esas yem bitkileri ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:
1) Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca,
korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük,
sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi,
İtalyan çimi (lolium multiflorum) ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan
tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.
2) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun
olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapılmasına,
valiliklerce bölgelerinde veya illerinde bulunan üniversite ya da araştırma enstitülerinin
görüşü alınarak karar verilir.
3) Yapay çayır mera tesisleri için il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan
tarımsal araştırma enstitüsüne o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan yapay çayır mera
karışımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlanan
proje (Ek-8) il müdürlüğünce onaylanır.
c) Müracaat yeri, şekli ve zamanı; Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar 1/1/2013
tarihinde başlar ve 15/11/2013 tarihinde son bulur. Yem bitkisi desteğinden yararlanmak
isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden önce form dilekçe (Ek-1) ile müracaat eder.
Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. İl müdürlükleri gerek
gördüğü taktirde müracaat sürelerini yukarıda bahsedilen tarihler arasında kalmak şartıyla il
tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojik koşullarına göre belirler.
ç) İstenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir:
1) Müracaat formu (Ek-1).
2) ÇKS Belgesi.
d) Destekleme şekli ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir:
1) Yem bitkileri ekilişlerine hasat yılı için tespit edilen destekleme birim fiyatlarına göre
dekar başına destekleme ödemesi yapılır.
2) Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır meranın destekleme süresi dört yıl,
korunganın destekleme süresi ise üç yıldır.
3) Yonca ve korunganın destekleme ödemeleri ilk hasat edildiği yıl belirlenen
destekleme birim fiyatı üzerinden destekleme süresi boyunca her yıl yapılır.
4) Yapay çayır mera ve tek yıllık İtalyan çimi (lolium multiflorum), ekilişlerinde
vegetatif gelişme tamamlanarak hasat olgunluğuna erişilip hasat edildiğinde yada uygun
otlatma olgunluğu seviyesine gelinerek otlatma yapıldığında, destekleme ödemesine hak
kazanılır.
5) Tek yıllık yem bitkilerinde; % 50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde, hayvan
pancarı ve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır.
6) Silajlık mısır ekilişlerinde danelerin hamur olum döneminden sararmaya başladığı
döneme kadar silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır.
7) Yem bitkileri ekilişleri ve tek yıllık silaj yapımı için hasat sırasında il/ilçe
müdürlüklerince kontrol edilerek ödemeye esas kontrol tutanağı (Ek-2) düzenlenir.
8) Yem bitkisi destekleme ödemesi için ekiliş yapan çiftçi, ÇKS kaydının yapıldığı
il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Başka il/ilçe sınırları içerisinde adına kayıtlı parselde ekim
yapan çiftçi, ÇKS kaydının olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaatın yapıldığı
il/ilçe müdürlüğü, ekilişin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden onaylı kontrol tutanağını ister ve
ödemeye esas icmali hazırlar.
9) Çiftçilerden, yonca ve yapay çayır mera ekilişi için dört yıl, korunga ekilişi için ise
üç yıl ekimin bozulmayacağına dair taahhütname (Ek-3) alınır.
10) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri,
ÇKS‟de yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl
süreyle sabitlenir. İl/ilçe müdürlükleri yonca, korunga ve yapay çayır mera ekilişlerini her yıl
kontrol eder, yonca ve korunga için ödeme icmalini oluşturur. Taahhüdünü ihlâl edenler varsa
kontrol icmali (Ek-4) düzenlenir ve bu ödemeleri geri almak için gerekli işlemler yapılır.
11) Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olur.
12) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece
birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak bir
üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki
ekiliş ayrı ayrı desteklemelerden faydalandırılır.
13) Kaliteli kaba yem üretiminin sağlanabilmesi için münavebe uygulanması ve aynı
parsele aynı çok yıllık yem bitkisinin arka arkaya ekilmemesi gerekmektedir. Ancak aynı
parsele münavebe uygulanarak farklı çok yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda,
desteklemelerden faydalandırılır.
14) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık
yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.
15) Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkileri karışımlarından
yapılan ekilişlerde ilin ekolojisine uygun karışım oranları il müdürlüklerince bölge üniversite
ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak tahkim komisyonu kararı ile belirlenir.
e) Destekleme ödemesine esas çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:
1) 1 Ocak-15 Kasım 2013 tarihleri arasında müracaat eden çiftçilerin hasat kontrolleri
ve veri girişleri 30 Kasım mesai bitimine kadar tamamlanır ve İcmal-1‟ler (Ek-5) 30 Kasım
tarihinde hazırlanır.
2) İlçe müdürlüğünce hazırlanan İcmal-1 ilçe merkezinde ve köy/mahalle muhtarlığının
İcmal-1‟i kendi köy/mahalle muhtarlığında beş iş günü süreyle tutanaklı olarak askıya
çıkarılır. Tutanak muhtar ve azalar tarafından güncel tarihle imzalanır.
f) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi; Askı süresince yapılmış itirazlar beş iş
günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Herhangi bir itiraz olmazsa kamu aleyhine
olan hâller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar
değerlendirmeye alınmaz.
g) İcmallerin gönderilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
1) İlçe müdürlüklerince ÇKS‟den alınan İcmal-2‟ler (Ek-6) düzenlenip onaylanır ve en
kısa sürede il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından
yapılır.
2) ÇKS‟den alınan İcmal-3‟ler (Ek-7) il müdürlükleri tarafından kontrol edilip
onaylanarak en geç 31 Aralık tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde gönderilir.
Yetki, denetim ve sorunların çözümü
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve
talimatları uygulanır. Destekleme ödemeleriyle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe
müdürlüklerince çözümlenir. Çözüme kavuşturulamayan konularda il/ilçe tahkim
komisyonları yetkilidir. İl/ilçe tahkim komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular
BÜGEM‟e bildirilir.
(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık
alır.
Desteklemeden yararlanamayacaklar
MADDE 8 – (1) Yem bitkileri desteklemelerinden;
a) 6 ncı maddede belirtilen hükümlere uymayanlar,
b) ÇKS‟de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde destek alımına müracaat edenler,
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler,
ç) Kapama meyve bahçeleri ve ağaçlandırma yapılmış alanlarda ara tarım olarak yem
bitkisi yetiştirenler,
d) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar,
e) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi alanlarda ekiliş
yapanlar,
f) Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında doğal vasfı çayır, mera ve otlakiye
olan parseller üzerinde ekiliş yapanlar,
g) İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun yem bitkisi ekilişleri
yapmayanlar,
ğ) 5488 sayılı Tarım Kanunu ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu
düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilenler,
h) Tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya çalışmaları engelleyenler,
ı) Yem bitkisi ekilişlerini sigorta yaptırarak herhangi bir nedenden dolayı zarar gören
ürünleri için sigorta ödemesi alanlar, ödeme aldıkları alan oranında,
yararlanamazlar.
Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 9 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya
Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılır.
(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin
kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine
getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak
üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında
gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.
(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile
birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi
sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların
tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler, beş yıl
süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
Sorumluluk
MADDE 10 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile
onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler
istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde beş yıl süre ile saklanır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Tebliğin ekleri için tıklayınız
[R.G. 14 Mayıs 2013 – 28647]
—— • ——
KURUL KARARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 5314
Karar Tarihi: 9/5/2013
Kurul Başkanlığının 8/5/2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 6/5/2013 tarih ve
43890421-139-1-11358 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 6 ncı ve 9 uncu maddeleri ile Bankaların İzne Tabi
İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında yapılan
inceleme ve değerlendirme neticesinde, İtalya‟da yerleşik Intesa Sanpaolo S.p.A.‟nın
Türkiye‟de 300 milyon ABD doları karşılığı Türk Lirası sermayeli ilk şubesinin açılmasına
izin verilmesine
karar verilmiştir.
[R.G. 14 Mayıs 2013 – 28647]
—— • ——
SAYIġTAY KARARI
SayıĢtay BaĢkanlığından:
SAYIġTAY GENEL KURULU
ĠÇTĠHADI BĠRLEġTĠRME KARARI
Esas No. : 2013/1
Karar No.: 5354/1
KONU
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde kadro karĢılığı sözleĢmeli çalıĢan Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile 5300 ve üzeri ek gösterge puanı bulunan personele
ödenen makam tazminatına iliĢkin, Temyiz Kurulunun 10.06.2008 tarihli ve 13987 sayılı
ilamı ile 10.04.2012 tarihli ve 18276 sayılı ilamı arasında aykırılık bulunduğu
gerekçesi ile içtihadın birleştirilmesi istemi.
USUL YÖNÜNDEN ĠNCELEME
Başbakanlık Merkez Saymanlığı 2004 yılı idare hesabının 4. Dairede
yargılanması sonucunda çıkarılan 625 sayılı ilamın 1 inci maddesi hükmüne karĢı
sorumlular tarafından yapılan itiraz üzerine düzenlenen 10.06.2008 tarihli ve 13987 sayılı
Temyiz Kurulu ilamına esas 12.02.2008 tarihli ve 29915 sayılı tutanakta:
“625 sayılı ilamın 1 inci maddesi ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde kadro
karĢılığı sözleĢmeli olarak çalıĢan 7800 ek göstergeli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
ile 5300 ve üzeri ek gösterge puanı bulunan 1. ve 2. Hukuk MüĢaviri, BaĢ MüĢavir, MüĢavir,
ġube Müdürü ve Doktor gibi unvanlarda görev yapan personele mevzuata aykırı olarak
makam tazminatı ödendiği gerekçesi ile ………………. liraya tazmin hükmü verilmiĢtir.
Dilekçi dilekçesinde özetle, 657 sayılı Kanuna eklenen ek 26 ncı madde ve IV sayılı
Makam Tazminatı cetvelinde makam tazminatı ödenmesinde sadece ek gösterge kriterinin
esas alındığını, makam tazminatı ödenmesinde kadrolu yada kadro karĢılığı sözleĢmeli
personel ayırımının yapılmadığını, 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kanunu ve Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin son fıkrasına göre
kanununda ve yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtildiğini, bu nedenle 527 ve 570 sayılı KHK ile
yapılan düzenleme ve 657 sayılı Kanuna eklenen ek 26 ncı madde ve IV sayılı makam
tazminatı cetvelinde belirtilen ek göstergelere sahip personele makam tazminatı ödendiğini,
kadro karĢılığı sözleĢmeli çalıĢan personele makam tazminatı ödenmeyeceğine dair 527 ve
570 sayılı KHK’lerde bir hüküm bulunmadığını, ayrıca BaĢbakandan alınan sözleĢme ücreti
ve diğer ödemeler onayında da makam tazminatı ödenmesinin öngörüldüğünü, kanun koyucu
kadro karĢılığı sözleĢmeli çalıĢan personele makam tazminatı ödenmeyeceğini kabul etseydi
bunu açıkça madde metninde belirteceğini, nitekim temsil tazminatı ile ilgili düzenlemede
kadro karĢılığı çalıĢan personele temsil tazminatının ödenmeyeceğinin açıkça hüküm altına
alındığını, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadro karĢılığı sözleĢmeli personelinin
sözleĢmeli personel çalıĢtırılmasına iliĢkin esasları düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararına
tabi olmadığını, kadro karĢılığı çalıĢan personele iliĢkin hizmet sözleĢmelerinin her yıl Maliye
Bakanlığınca vize edilerek BaĢbakanlık personelinden ayrı olarak kurumlarına
gönderildiğini, Genel Sekreterlikte çalıĢan sözleĢmeli personele 08.01.2004 tarihinde
düzenlenerek yürürlüğe giren Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin
23
üncü maddesi hükmünden hareketle Kurulda çalıĢan kadro karĢılığı sözleĢmeli personele
makam tazminatı ödenmemesi gerektiği Ģeklindeki ifadenin, kiĢisel ve zorlama bir yorum
olduğunu, 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Kanununda 4963 sayılı Kanunla bir takım değiĢiklikler yapıldığını, bu değiĢikliklerde özlük
haklarına iliĢkin 17 nci madde ve devamında herhangi bir değiĢiklik yapılmadığını, burada
tamamen “kazanılmıĢ hak” prensibinin dikkate alındığını, kanun koyucunun Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliğinde makam tazminatı alan personelinin kanun değiĢikliğine kadar
yapılan uygulamalardan farklı bir uygulamaya gitme niyetinde olsa idi bunu açıkça ifade
edeceğini, Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin “emsal alınır” denilmediğini, “yapılan
uygulama emsal alınarak tespit edilir” denildiğini, “emsali personel” tanımının düz bir
eĢitliği ifade etmediğini, aynı görev, yetki ve sorumluluğu taĢıyanların birbirine emsal
olabileceklerini, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter
Yardımcısı gibi unvanların benzerinin olmadığı gibi, yetki ve sorumluluk yönünden de
benzerinin bulunmadığını, kadro karĢılığı sözleĢmeli çalıĢan BaĢbakan MüsteĢarına makam
tazminatı ödendiğini, bu nedenle kadrolu çalıĢanların makam tazminatı aldıklarını,
BaĢbakanlık merkez teĢkilatında çalıĢan kadro karĢılığı sözleĢmeli personele makam
tazminatı ödenmemesinin nedeninin ek göstergelerle iliĢikli olabileceğini, SayıĢtay Temyiz
Kurulunun Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıĢan kadro karĢılığı sözleĢmeli
personelin makam tazminatı alabileceklerine iliĢkin 18.10.2005 tarih ve
28142 tutanak
sayılı kararı bulunduğunu, yapılan makam tazminatı ödemesinin mevzuata uygun olduğunu
belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemiĢtir.
28.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı SözleĢmeli personel çalıĢtırılmasına iliĢkin esasları
düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde,
“Genel Bütçeye dahil dairelerde, katma bütçeli idarelerde, döner sermayeli
kuruluĢlarda, belediyelerde, özel idarelerde ve kamu iktisadi teĢebbüslerinde (sermayesinin
yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluĢlara ait olanlar dahil) Özel Bütçeli Ġdareler ile
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dıĢında kalan kuruluĢlarda sözleĢme ile
çalıĢtırılacak personel hakkında aĢağıdaki hükümler uygulanır.
TeĢkilat kanunlarında özel hükümler bulunan kuruluĢlar hakkında bu esaslar
uygulanmaz.
…………….” denilmektedir.
09.11.1983 tarih ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği Kanununun Özel Hükümler baĢlıklı 17 nci maddesinde,
“Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeli aĢağıdaki özel hükümler dıĢında
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadroları (....) genel hükümlere uygun olarak
tespit edilen ek göstergeleri ile birlikte Genel Sekreterin teklifi ve BaĢbakanın onayı ile ihdas
edilir veya kaldırılır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31.7.1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen
zam ve tazminatlara iliĢkin ek madde gereğince, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
personelinin görev ve kadro unvanları esas alınarak kimlere ne oranda ödeme yapılacağı;
tespit olunan azami miktar ve oranları geçmemek üzere Genel Sekreterin teklifi ve
BaĢbakanın onayı ile belirlenir.
………………………………………………
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıĢtırılacak sözleĢmeli personelde 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesindeki Ģartlar aranmaz. Bunların istihdam
Ģekli, sözleĢme esasları, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tavanı aĢmamak üzere alacakları
en az ve en çok ücretleri ile sosyal haklarına ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. SözleĢme ile
çalıĢtırılacak personel, istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.” hükmü yer
almaktadır.
08.01.2004 tarih ve 25340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
2003/6688 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin SözleĢmeli
Personel BaĢlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında, Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği kadrolarının tahsis edildiği görevlerin hepsinde bu kadrolar karĢılık gösterilmek
suretiyle BaĢbakanın onayı ile sözleĢmeli personel çalıĢtırılabileceği, üçüncü fıkrada
sözleĢmeli personelin aylık ücretlerinin Genel Sekreterin teklifi ve BaĢbakanın onayı ile tespit
edileceği, dördüncü fıkrada ise, kadro karĢılık gösterilmek suretiyle sözleĢmeli olarak
istihdam edilecek personele ödenecek sözleĢme ücreti, ikramiye, zam ve tazminat miktarı ile
diğer mali ve sosyal hakların, BaĢbakanlık Merkez teĢkilatında kadro karĢılık gösterilmek
suretiyle sözleĢmeli olarak çalıĢtırılan personel hakkında yapılan uygulama emsal alınarak
tespit edileceği, son fıkrasında da yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, sözleĢmeli
personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, hükme
bağlanmıĢtır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun makam tazminatının düzenlendiği ek
26 ncı
maddesi (a) fıkrasında “Bu kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde
bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan
katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Bu tazminattan
yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez ……….” denilmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli IV sayılı makam tazminatı cetvelinin
3
üncü sırasına göre, Büyükelçiler ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen
kadrolara atanmıĢ olanlara 7000, 4 üncü sırasına göre de, BaĢbakan MüĢavirleri ile ek
göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen kadrolara atanmıĢ olanlara 4500
gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan
miktarda makam tazminatı ödenmesi gerekmektedir.
Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda, kadro
karĢılığı çalıĢtırılacak sözleĢmeli personele Devlet Memurları Kanununun 152 nci
maddesinde düzenlenen zam ve tazminatların ödeneceği öngörüldükten sonra, söz konusu
personele yapılacak ödemelerin yönetmelikte düzenleneceği hükmü mevcuttur. Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliği yönetmeliğinde de, aynı hüküm tekrar edildikten sonra 23 üncü
maddesinin sözleĢmeli personel baĢlıklı son fıkrasında bu yönetmelikte hüküm bulunmayan
hususlarda, sözleĢmeli personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri
uyarınca iĢlem yapılacağı hükmü bulunmaktadır.
Bu durumda, anılan kiĢilere makam tazminatı ödenip ödenmeyeceği meselesinin Devlet
Memurları Kanununun ek 26 ncı maddesine göre çözümlenmesi gerekmektedir.
IV sayılı
makam tazminatı cetvelinde, cetvelde öngörülen unvan veya ek göstergeli kadrolara atanmıĢ
olmak makam tazminatı ödenmesi için yeterli görülmüĢtür. Bu durumda, anılan kiĢilere
makam tazminatı ödemesinde ek göstergeleri itibariyle her hangi bir sorun bulunmamaktadır.
Ayrıca 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Kanununun 17 nci ve 2003/6688 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Yönetmeliğinin 23 üncü maddeleri gereğince sözleĢme Ücretlerine iliĢkin BaĢbakan
Olur’unda da, “657 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesinin (a) fıkrasına göre makam tazminatı
almaya hak kazananlara makam tazminatı ödenir” hükmüne yer verilmiĢtir. Bu nedenle
yapılan makam tazminatı ödemeleri mevzuata uygundur.
Açıklanan nedenlerle dilekçi iddialarının kabulü ile 625 sayılı ilamın 1 inci maddesi ile
…………………… liraya iliĢkin olarak verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA", karar
verilmiştir.
BaĢbakanlık Merkez Saymanlığı 2007 yılı idare hesabının 4. Dairece
yargılanması sonucunda çıkarılan 1094 sayılı ilamın 13 üncü maddesi hükmüne karĢı
sorumlular tarafından yapılan itiraz üzerine düzenlenen 10.04.2012 tarihli ve 18276 sayılı
Temyiz Kurulu ilamına esas 27.12.2011 tarihli ve 34115 sayılı tutanakta:
“1094 sayılı ilamın 13 üncü maddesi ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde
kadro karĢılığı sözleĢmeli olarak çalıĢan 7800 ek göstergeli Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreteri ile 5300 ve üzerinde ek göstergeleri bulunan Daire BaĢkanı, Grup BaĢkanı, BaĢ
MüĢavir, MüĢavir, 2. Hukuk MüĢaviri ve ġube Müdürü unvanlı personele mevzuata aykırı
olarak makam tazminatı ödenmesi nedeniyle ………………………… TL’ye tazmin hükmü
verilmiĢtir.
Dilekçi dilekçesinde özetle, 657 sayılı Yasada kimlere ne miktarda makam tazminatı
ödeneceği hususunda Yasanın ek 26 ncı maddesi ve bu maddeye bağlı IV sayılı cetvelde
makam tazminatı alacak olanların sadece makam unvanları sayılarak belirlenmediğini, bazı
makam unvanlarının ek göstergeleri esas alınarak bu ek göstergelere eĢit ve bunlardan daha
yüksek ek göstergeli kadrolara atananlara da makam tazminatı ödenmesinin öngörüldüğünü;
MGK Genel Sekreterliği personelinin 2945 sayılı Yasanın 17 nci maddesinin birinci
fıkrasına göre bu maddede düzenlenen bir kısım hükümler dıĢında, 657 sayılı Yasa
hükümlerine tabi olduğunu; Ek gösterge yönünden de bu Kanunun 43 üncü maddesine tabi
olduğunu; 657 sayılı Yasanın ek 26 ncı maddesi ve IV sayılı cetvelde sözü edilen ek
göstergelerin her ne Ģekilde tespit edilmiĢ olursa olsun tüm ek göstergeleri kapsadığını;
Genel Sekreterlikte kadro karĢılığı sözleĢmeli olarak çalıĢan 7800 ek göstergeli Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve ek göstergesi 5300 ve üzerinde belirlenen personele,
2945 sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanunu (md. 17), MGK Genel Sekreterliği
Yönetmeliği (md. 23, 26) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek madde 26 ve IV sayılı
Cetvelinin 3 ve 4 üncü sıralarına göre; 2000 yılından bu yana makam tazminatı ödenmiĢ
olduğunu;
Ġlamın gerekçesini oluĢturan; 30.11.1984 tarihli 84/8813 sayılı “BaĢbakanlıkta ÇalıĢan
SözleĢmeli Personel Hakkında Hizmet SözleĢmesi Esasları”na iliĢkin kararnamenin Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personelini kapsamadığını; Kurumdaki uzman ve üzeri
personelin 1990 yılından itibaren, uzman altı görev unvanına sahip personelin ise 1997
yılından beri kadro karĢılığı sözleĢmeli olduğunu; Ġlamda, MüsteĢar ve Hukuk MüĢaviri
unvanlarının örnek verilerek Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personelinin makam
tazminatı alamayacağı sonucuna varıldığını;
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin
4
üncü fıkrasının makam tazminatlarına iliĢkin olmadığı; özlük hakları açısından,
BaĢbakanlığın birebir emsal alınmasının Genel Sekreterlik ve BaĢbakanlık personelinin ek
göstergeleri, özel hizmet tazminatı ve unvanları arasında tam bir eĢitlik bulunmadığından
mümkün olmadığını; Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde; “Genel Sekreterlik personelinin görev
ve kadro unvanları esas alınarak kimlere ne oranda ödeme yapılacağı her yıl sonunda Genel
Sekreterin teklifi ve BaĢbakanın onayı ile belirlenir ve izleyen mali yıl baĢından itibaren
uygulanır” denildiğini ve SözleĢme Ücretlerine iliĢkin BaĢbakan “Olur”larında da 2002
yılından bu yana “657 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesinin (a) fıkrasına göre makam
tazminatı almaya hak kazananlara makam tazminatı ödenir” hükmüne yer verilmiĢ olmasının
da önemli bir argüman olduğunu;
Ayrıca, yan ödeme kararnamesi ile temsil ve görev tazminatlarını düzenleyen
kararnamelerde sözleĢmeli personele zam ve tazminatlarla temsil ve görev tazminatlarının
ödenmeyeceğinin açıkça belirtilmiĢ olmasına rağmen, makam tazminatına iliĢkin bu nevi
daha alt bir düzenleyici mevzuatta aksine bir hüküm de bulunmadığı gibi, 4505 sayılı Yasanın
5/c maddesinde kadro karĢılığı sözleĢmeli personele temsil tazminatı ödenmeyeceğinin açıkça
ifade edildiğini belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiĢtir.
Savcılık tazmin hükmünün kaldırılması yönünde görüĢ bildirmiĢtir.
28.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı sözleĢmeli personel çalıĢtırılmasına iliĢkin esasları
düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde;
“Genel bütçeye dahil dairelerde, katma bütçeli idarelerde, döner sermayeli
kuruluĢlarda, belediyelerde, özel idarelerde ve kamu iktisadi teĢebbüslerinde (sermayesinin
yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluĢlara ait olanlar dahil) Özel Bütçeli Ġdareler ile
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dıĢında kalan kuruluĢlarda sözleĢme ile
çalıĢtırılacak personel hakkında aĢağıdaki hükümler uygulanır.
TeĢkilat kanunlarında özel hükümler bulunan kuruluĢlar hakkında bu esaslar
uygulanmaz.
” denilmektedir.
09.11.1983 tarih ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği Kanununun “Özel Hükümler” baĢlıklı 17 nci maddesinde,
“Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeli aĢağıdaki özel hükümler dıĢında
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadroları genel hükümlere uygun olarak tespit
edilen ek göstergeleri ile birlikte Genel Sekreterin teklifi ve BaĢbakanın onayı ile ihdas edilir
veya kaldırılır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31.7.1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen
zam ve tazminatlara iliĢkin ek madde gereğince, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
personelinin görev ve kadro unvanları esas alınarak kimlere ne oranda ödeme yapılacağı;
tespit olunan azami miktar ve oranları geçmemek üzere Genel Sekreterin teklifi ve
BaĢbakanın onayı ile belirlenir.
…….
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıĢtırılacak sözleĢmeli personelde 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesindeki Ģartlar aranmaz. Bunların istihdam
Ģekli, sözleĢme esasları, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tavanı aĢmamak üzere alacakları
en az ve en çok ücretleri ile sosyal haklarına ait esaslar yönetmelikle düzenlenir.
SözleĢme ile çalıĢtırılacak personel, istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile
ilgilendirilirler.” hükmü yer almaktadır.
08.01.2004 tarih ve 25340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin “SözleĢmeli Personel” baĢlıklı 23 üncü
maddesinin birinci fıkrasında, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadrolarının tahsis
edildiği görevlerin hepsinde bu kadrolar karĢılık gösterilmek suretiyle BaĢbakanın onayı ile
sözleĢmeli personel çalıĢtırılabileceği; üçüncü fıkrasında sözleĢmeli personelin aylık
ücretlerinin Genel Sekreterin teklifi ve BaĢbakanın onayı ile tespit edileceği; dördüncü
fıkrasında, kadro karĢılık gösterilmek suretiyle sözleĢmeli olarak istihdam edilecek personele
ödenecek sözleĢme ücreti, ikramiye, zam ve tazminat miktarı ile diğer mali ve sosyal hakların,
BaĢbakanlık Merkez teĢkilatında kadro karĢılık gösterilmek suretiyle sözleĢmeli olarak
çalıĢtırılan personel hakkında yapılan uygulama emsal alınarak tespit edileceği, son
fıkrasında ise yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, sözleĢmeli personel hakkında 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıĢtır.
Aynı Yönetmeliğin “Personelin Kadroları ve Yapılacak Ödemeler” baĢlıklı 26 ncı
maddesinin ikinci fıkrasında ise; “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun zam ve
tazminatlara iliĢkin hükmü gereğince, Genel Sekreterlik personelinin görev ve kadro
unvanları esas alınarak kimlere ne oranda ödeme yapılacağı, her yılsonunda Genel
Sekreterin teklifi ve BaĢbakanın onayı ile belirlenir ve izleyen mali yılbaĢından itibaren
uygulanır.” denilmektedir.
Bu durumda Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde kadro karĢılığı sözleĢmeli
olarak çalıĢan personele ödenecek mali haklar; 08.01.2004 tarihinde Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin 23
üncü maddesi hükmüne göre, yani BaĢbakanlık merkez teĢkilatında kadro karĢılığı
gösterilmek suretiyle sözleĢmeli olarak çalıĢtırılan personel emsal alınarak yapılmalıdır.
Öte yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun makam tazminatına iliĢkin ek 26
ncı maddesinin (a) fıkrasında; “Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde
bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan
katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı
damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara iliĢkin
hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı
ödenmez.” denilmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin
3
üncü sırasında, Büyükelçiler ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen
kadrolara atanmıĢ olanlara 7000; 4 üncü sırasında ise, BaĢbakan MüĢavirleri ile ek
göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen kadrolara atanmıĢ olanlara
4500
gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı verilmesi kararlaĢtırılmıĢtır.
“BaĢbakanlıkta ÇalıĢan SözleĢmeli Personel Hakkında Hizmet SözleĢmesi Esasları”nın
“Ücret ve Diğer Mali Haklar” baĢlıklı 8 inci maddesinde aynen “SözleĢmeli olarak
çalıĢanlara, çalıĢtıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve senelik izin süreleri dahil) Ocak,
Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödenmek üzere mali yıl içinde dört aylık ücret ikramiye
olarak verilir. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde sayılan
disiplin suçlarından herhangi birisinden o mali yıl içerisinde ceza almamıĢ ve son sicil notu
olumlu olanlara Haziran ve Aralık aylarında birer aylık ücret teĢvik ikramiyesi olarak verilir.
MüsteĢara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli
(IV) sayılı cetvel uyarınca
belirlenen makam tazminatının yarısı ayrıca ödenir.” hükmü yer almaktadır.
Bu durumda kadro karĢılığı sözleĢmeli olarak çalıĢan personele ödenecek mali haklar;
08.01.2004 tarihinde düzenlenerek yürürlüğe giren Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi hükmüne göre, yani BaĢbakanlık merkez teĢkilatında kadro
karĢılığı gösterilmek sureti ile sözleĢmeli olarak çalıĢtırılan personel emsal alınarak
yapılmalıdır.
BaĢbakanlıkta çalıĢan sözleĢmeli personele makam tazminatı ödenmemektedir. Bu
personele belirlenen sözleĢme ücretlerine ek olarak sosyal haklar ile koĢulları
gerçekleĢtirmek Ģartı ile yılda 2 kez ikramiye verilmektedir. BaĢbakanlık MüsteĢarına ise IV
sayılı cetvel uyarınca belirlenen makam tazminatının yarısı ayrıca ödenmektedir.
BaĢbakanlıkta çalıĢan merkez personelinin almadığı makam tazminatının; Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıĢanlara da verilmemesi gerekmektedir.
Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 17 nci
maddesi ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde,
personele yapılacak maaĢ ödemelerine iliĢkin olarak ek gösterge, iĢ güçlüğü, iĢ riski, teminde
güçlük zammı ve özel hizmet tazminatlarının Genel Sekreterin teklifi ve BaĢbakan'ın onayıyla
belirleneceği hükme bağlanmıĢtır. Bu nedenle bu ödemelere iliĢkin BaĢbakanlık onayında
ayrıca, “657 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesinin (a) fıkrasına göre makam tazminatı almaya
hak kazananlara makam tazminatı ödenir” hükmüne yer verilmiĢ olması makam tazminatı
ödemesinin yasal dayanağını oluĢturmaz.
Bu itibarla, dilekçi iddialarının reddi ile 1094 sayılı ilamın 13 üncü maddesi ile verilen
tazmin hükmünün TASDĠKĠNE‖ karar verilmiştir.
Temyiz Kurulunun birbirine aykırı ilamlarının bulunduğu gerekçesi ile
içtihadın birleştirilmesi gereği hasıl olmuştur. İçtihadı birleştirme
kararlarının hangi hallerde verileceği 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 58
inci maddesinde belirtilmiştir.
6085 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında, işin gereği
ve ibraz edilen belgelerin mahiyeti bir olduğu halde aynı konu hakkında
dairelerce veya Temyiz Kurulunca verilen ilamların birbirine aykırı olması
halinde, Sayıştay Başkanının bu ilamları içtihadın birleştirilmesi için Genel
Kurula göndereceği, belirtilmiştir.
Yukarıda bahsedilen Temyiz Kurulu ilamlarında; işin gereği ve ibraz
edilen belgelerin mahiyeti bir olduğu halde, bu ilamlar arasında aykırılık
bulunduğu tespit edilmiştir.
Esasen, içtihadın birleştirilmesi isteminin konusu; Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliğinde görevli kadro karşılığı sözleşmeli personelden
ek göstergesi 5300 ve üstünde belirlenen Daire Başkanı, 1. Hukuk
Müşaviri, Grup Başkanı, 2. Hukuk Müşaviri, Müşavir gibi unvanlarda
bulunan bir kısım personele makam tazminatı ödemelerine ilişkin, Temyiz
Kurulunun farklı ilamlarının bulunmasıdır. İlamlara esas mevzuat
hükümleri aynıdır, ancak ödemelerde hangi mevzuat hükümlerinin esas
alınacağı konusu farklı yorumlanmıştır.
Sayıştayın gerek Anayasada, gerekse 6085 sayılı Kanunda belirtilen
görev alanı çerçevesinde gerçekleştirdiği denetim ve yargı faaliyetleri
sonucunda uygulamaya yön verecek ve gerektiğinde mali mevzuatın
uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri giderecek kararlar vermesi tabii
bulunmaktadır.
Dolayısıyla konuları aynı, mahiyetleri de bir olan ve yukarıda belirtilen
konuda içtihadın birleştirilmesine gerek bulunmaktadır. Müzekkerenin
Genel Kurul gündemine gelmesi sürecinde izlenen usulün mevzuata uygun
olduğu da anlaşılmaktadır. Ayrıca içtihadı birleştirme kararları uygulamaya
yön vermektedirler.
Bu itibarla, Temyiz Kurulunun ilamları arasındaki aykırılığın giderilmesini teminen
içtihadın birleĢtirilmesi gerektiğine çoğunlukla karar verilerek esasa geçildi.
AZINLIK DÜġÜNCESĠ
Ġçtihadı birleĢtirme uygulamaya yön veren hukuki bir müessesedir. Mahiyetleri aynı
olan kararların birbirine aykırı olması hukuka güveni sarsmaktadır. Ġçtihadı birleĢtirme
müessesesi hukuka güvensizliği ve kaosu sonlandırmayı amaçlamaktadır. Amaç ileriye
dönüktür. Geriye dönük içtihadı birleĢtirmenin bir anlamı yoktur. Genel Kurulun gündeminde
olan Temyiz Kurulu kararlarına konu olaya iliĢkin Temyiz Kurulunun gündeminde kararlar
bulunmaktadır. Genel Kurul, geriye dönük olarak Temyiz Kurulunu etkileme olarak
algılanabilecek kararlar almamalıdır. Temyiz Kurulunun kararları geçmiĢle ilgilidir.
Genel Kurulun gündeminde olan Temyiz Kurulu kararlarına konu olay bir kurumla
ilgilidir. Olay genel bir uygulamayla da ilgili değildir. Tek kurum ve geçmiĢ uygulamalardır.
Müzekkereye konu olayın uygulama alanı da kalmamıĢtır. Uygulama düzeltilmiĢ durumdadır.
Bu itibarla, bahse konu ilamlar esas alınmak suretiyle içtihadın birleĢtirilmesine imkân
bulunmamaktadır.
AZINLIK DÜġÜNCESĠ
Ġçtihadın birleĢtirilmesine konu Temyiz Kurulunun kararları arasında aykırılık
bulunduğu tartıĢmasızdır. Ancak; kararlara konu kamu idaresi dıĢındaki diğer idarelerde de
kadro karĢılığı sözleĢmeli personel çalıĢtırıldığı halde makam tazminatının SayıĢtay Yargısına
ve ilamına konu olmamıĢ bulunması, mali mevzuatla ilgili düzenleme ve görüĢ veren Maliye
Bakanlığının tereddüdüne dahi konu olmaması, 11.10.2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile kadro karĢılığı sözleĢmeli personel uygulamasının bir istisna
dıĢında son bulması ve buna bağlı olarak aykırı kararlara konu Ġdareye iliĢkin olarak 657
sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde düzenleme yapılmıĢ olması ve 03.01.2012 tarihli ve
2012/2664 sayılı Kararla ilk defa veya yeniden atanan personel için kadro karĢılığı personele
iliĢkin hükümlerin uygulanamayacak olması dikkate alındığında genellik arz etmeyen konuda
içtihadı birleĢtirme kararı alınması anlamlı ve doğru olmayacaktır.
KONU ĠLE ĠLGĠLĠ MEVZUAT
09.11.1983 tarihli ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterliği Kanununun “Özel Hükümler” baĢlıklı 17 nci maddesi:
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeli aĢağıdaki özel hükümler dıĢında 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadroları genel hükümlere uygun olarak
Genel Sekreterin teklifi ve BaĢbakanın onayı ile ihdas edilir veya kaldırılır.
Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde
görevlendirilecekler, Genelkurmay BaĢkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliğince müĢtereken tespit edilir. Subay ve astsubayların Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliğinde görevlendirilmelerinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa
göre iĢlem yapılır.
160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi
kapsamına giren kurum ve kuruluĢların personelinden çalıĢtırılmalarına ihtiyaç duyulanlar,
esas görevlerine ait bütün hakları saklı kalmak, aylık ve diğer özlük haklarını da bağlı
bulundukları yerlerden almak ve disiplin, izin ve sicil bakımlarından Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterliğine bağlı bulunmak Ģartıyla BaĢbakan tarafından gerekli görüldüğü sürece
bu teĢkilatta çalıĢtırılabilir.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde yukarıdaki 4 ve 5 inci fıkralara göre
görevlendirilen personele, kendi kurumlarınca ödenen zam ve tazminatlar toplamı, Genel
Sekreterlikteki emsali personele üçüncü fıkra uyarınca yapılan ödemeler toplamından az
olduğu takdirde aradaki fark bu personele Genel Sekreterlik bütçesinden tazminat olarak
ödenir.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıĢtırılacak sözleĢmeli personelde 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesindeki Ģartlar aranmaz. Bunların istihdam
Ģekli, sözleĢme esasları, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tavanı aĢmamak üzere alacakları
en az ve en çok ücretleri ile sosyal haklarına ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. SözleĢme ile
çalıĢtırılacak personel, istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personelinden, Genel Sekreterin teklifi ve
BaĢbakanın onayı ile gerekli görülenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince
giyecek yardımı yapılır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Kapsam” baĢlıklı 1 inci maddesinin
birinci fıkrası:
Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, Ġl Özel Ġdareleri, Belediyeler, Ġl Özel
Ġdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluĢlarda,
kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge
Müdürlüklerinde çalıĢan memurlar hakkında uygulanır.
SözleĢmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.
657 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesinin (a) fıkrası:
Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında
gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu
bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir
vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara iliĢkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan
yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez.
657 sayılı Kanunun IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 2 nci sırası (b) bendi :
MüsteĢar, Vali, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
3 üncü sırası:
Büyükelçiler (Türkiye’de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak Ģartıyla), Genel
Müdürler ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen kadrolara atanmıĢ
olanlar, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt Ġkmal ve NATO POL Tesisleri ĠĢletme BaĢkanı,
Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanı,
4 üncü sırası (a ) bendi:
BaĢbakan MüĢavirleri ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tesbit edilen
kadrolara atanmıĢ olanlar
7 nci sırası:
….. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği l. Hukuk MüĢaviri, Daire BaĢkanı ve
Grup BaĢkanı …..
3056 sayılı BaĢbakanlık TeĢkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanunun “SözleĢmeli personel” baĢlıklı 35 inci
maddesinin birinci fıkrası:
BaĢbakanlık merkez teĢkilatında, MüsteĢar (…) kadrolarına atananlar atandıkları
kadrolarda sözleĢmeli olarak da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların
sözleĢmeli personel çalıĢtırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalıĢtırılabilir.
Üçüncü fıkrası:
Bu suretle çalıĢtırılacakların sözleĢme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeĢit
ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.‖
02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan
666
sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Geçici 14 üncü maddesi:
CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği
ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine ait kadro veya pozisyonlarda bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihte istihdam edilen personelin mali ve sosyal hakları hakkında bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin, geçici 10
uncu madde hükümleri dikkate alınmak suretiyle anılan kurumlarda istihdam edildikleri
sürece uygulanmasına devam olunur.
666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 10 uncu maddesi:
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin;
a) Ek 11 inci maddesi kapsamında yer alan kurumların kadro veya pozisyonlarındaki
mevcut personelin mali ve sosyal haklarına,
b) Ek 12 nci maddesinde belirtilen hükümler uyarınca yapılan ödemelere,
c) Geçici 16 ncı maddesi kapsamında yer alan personelin mali ve sosyal haklarına,
iliĢkin bu maddenin yayımı tarihinde mevcut karar, onay veya diğer mevzuatı uyarınca
yapılmıĢ bulunan belirlemelerde herhangi bir değiĢiklik yapılamaz ve yeni bir unsur
eklenemez.
666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 16 ncı maddesi:
Ek 10 uncu madde kapsamında yer alan kamu idarelerinde, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihte kadro karĢılığı sözleĢmeli olarak istihdam edilen personelden (aylıksız izinde
bulunanlar dahil) ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde unvanları yer almayan personelin malî ve
sosyal hakları hakkında, aynı kadrolarda bulundukları sürece bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
08.01.2004 tarihli ve 25340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
2003/6688 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin “Sözleşmeli
personel” baĢlıklı 23 üncü maddesi:
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadrolarının tahsis edildiği görevlerin
hepsinde bu kadrolar karĢılık gösterilmek suretiyle BaĢbakanın onayı ile sözleĢmeli personel
çalıĢtırılabilir.
Ayrıca özel uzmanlık isteyen konularda, kadro karĢılığı olmaksızın, tam gün veya kısmi
gün veya belli bir konu veya proje bazında, konu veya projenin süresi ile sınırlı olmak
koĢuluyla sözleĢmeli personel çalıĢtırılabilir. Bunların sözleĢme Ģartları ve ücreti Genel
Sekreterin teklifi ve BaĢbakanın onayı ile tespit edilir. SözleĢmeler Genel Sekreter tarafından
imzalanır.
SözleĢmeli personelin aylık ücretleri Genel Sekreterin teklifi ve BaĢbakanın onayı ile
tespit edilir. Ücret tespitinde sözleĢmeli çalıĢtırılacak personelin 5434 sayılı T.C. Emekli
Sandığı Kanunu veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre emekli aylığı alıp
almadıkları dikkate alınır.
Kadro karĢılık gösterilmek suretiyle sözleĢmeli olarak istihdam edilecek personele
ödenecek sözleĢme ücreti; ikramiye, zam ve tazminat miktarı ile diğer mali ve sosyal haklar
BaĢbakanlık merkez teĢkilatında kadro karĢılığı gösterilmek suretiyle sözleĢmeli olarak
çalıĢtırılan personel hakkında yapılan uygulama emsal alınarak tespit edilir.
Yurt içinde veya dıĢında geçici görevle görevlendirilecek sözleĢmeli personele yol
giderleri ve gündelikleri karĢılık gösterilen kadro derecesi esas alınarak 6245 sayılı Harcırah
Kanunu hükümlerine göre ödenir.
SözleĢmeli personelin atanması Kanunun 16 ncı ve Yönetmeliğin 21 nci maddelerinde
belirtilen atamalarla ilgili hükümlere göre yapılır. SözleĢmeleri Genel Sekreter imza eder.
SözleĢmelerin süresi genel olarak bir yıl olup, bütçe yılı itibariyle düzenlenir. Hizmet
gereği olarak bir yıldan az süreli sözleĢme de yapılabilir.
SözleĢmeli personel için Bakanlar Kurulu tarafından devlet memurları için tespit edilen
çalıĢma saatleri ve süreleri aynen uygulanır. Günün belli saatlerinde çalıĢtırılmak üzere de
sözleĢme yapılabilir. Bu gibi personelin çalıĢma saatleri sözleĢmede belirtilir.
SözleĢmeli personelin istifa etmesi, istek, yaĢ haddi, malûllük veya sicil nedenleriyle
emekliye ayrılması, ölüm, sözleĢmeli personel alınma Ģartlarından herhangi birisini
taĢımadığının sonradan anlaĢılması veya sözleĢmeli personel olabilme Ģartlarından birisini
kaybetmesi, devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren bir disiplin suçu iĢlemesi halinde
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri sözleĢmeyi feshederek personelin iliĢiğini keser.
Taraflar bir ay önce haber vermek Ģartı ile sebep göstermeksizin sözleĢmeyi her zaman
feshedebilirler.
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, sözleĢmeli personel hakkında 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
Aynı Yönetmeliğin “Personelin kadroları ve yapılacak ödemeler”
başlıklı 26 ncı maddesi:
Kadrolar Genel Sekreterin teklifi ve BaĢbakanın onayı ile ihdas edilir veya kaldırılır. Bu
kadrolar için öngörülecek ek göstergeler de aynı usulle tespit edilir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun zam ve tazminatlara iliĢkin hükmü gereğince,
Genel Sekreterlik personelinin görev ve kadro unvanları esas alınarak kimlere ne oranda
ödeme yapılacağı, her yıl sonunda Genel Sekreterin teklifi ve BaĢbakanın onayı ile belirlenir
ve izleyen mali yıl baĢından itibaren uygulanır.
Kadro dereceleri 1-4 olanlar dıĢındaki personele 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre yapılacak giyecek yardımı Genel Sekreterin teklifi ve BaĢbakanın onayı ile tespit edilir.
Bu tespit yılda bir kez yapılır ve izleyen mali yılda uygulanır.
Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi:
Genel Sekreterliğe ait kadrolara 15/1/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden
atanan personel için bu Yönetmeliğin kadro karĢılığı personele iliĢkin hükümleri uygulanmaz.
ESAS YÖNÜNDEN ĠNCELEME
Konu ile ilgili mevzuat incelenerek gereği görüĢüldü:
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevli kadro karĢılığı sözleĢmeli
personelin makam tazminatına iliĢkin hususlar ilgili kanunlar, yönetmelikler ve BaĢbakanlık
Onayı çerçevesinde ele alınmalıdır.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevli kadro karĢılığı sözleĢmeli
personelin makam tazminatına iliĢkin 2945 sayılı Kanunun 17 nci maddesi birinci fıkrasında
―Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeli aĢağıdaki özel hükümler dıĢında
657
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.‖ hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm 17 nci
maddedeki özel düzenlemeler dıĢında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personelinin
657 sayılı Kanuna tabi olduğunu ortaya koymaktadır.
657 sayılı Kanunun ―kapsam‖ baĢlıklı 1 inci maddesi birinci ve ikinci fıkralarında ise
“Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, Ġl Özel Ġdareleri, Belediyeler, Ġl Özel
Ġdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluĢlarda,
kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge
Müdürlüklerinde çalıĢan memurlar hakkında uygulanır.
SözleĢmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler
uygulanır.” hükmü yer almaktadır.
2945 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca sözleĢmeli personel
hakkında 657 sayılı Kanunda belirtilen hükümlerden sadece özel hükümlerin
uygulanabileceği açıktır. BaĢka bir ifade ile sözleĢmeli personelin 657 sayılı Kanun
hükümlerinden yararlanabilmesi için 2945 sayılı Kanunda sözleĢmeli personele iliĢkin özel
hükümlerin bulunması Ģarttır.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevli kadro karĢılığı sözleĢmeli
personelin makam tazminatına iliĢkin 2945 sayılı Kanunun 17 nci maddesi yedinci fıkrasında
ise ―Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıĢtırılacak sözleĢmeli personelde 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesindeki Ģartlar aranmaz. Bunların istihdam
Ģekli, sözleĢme esasları, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tavanı aĢmamak üzere alacakları
en az ve en çok ücretleri ile sosyal haklarına ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. SözleĢme ile
çalıĢtırılacak personel, istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.‖ hükmü
bulunmaktadır. Bu hüküm uyarınca Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevli
kadro karĢılığı sözleĢmeli personelin alacağı en az ve en çok ücret ve sosyal haklar Bakanlar
Kurulunca tespit edilecek tavanı aĢmamak üzere yönetmelikle düzenlenmektedir.
08.01.2004 tarihli ve 25340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
2003/6688 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin ―SözleĢmeli
personel” baĢlıklı 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “Kadro karĢılık gösterilmek
suretiyle sözleĢmeli olarak istihdam edilecek personele ödenecek sözleĢme ücreti; ikramiye,
zam ve tazminat miktarı ile diğer mali ve sosyal haklar BaĢbakanlık merkez teĢkilatında kadro
karĢılığı gösterilmek suretiyle sözleĢmeli olarak çalıĢtırılan personel hakkında yapılan
uygulama emsal alınarak tespit edilir‖ hükmü yer alırken, aynı maddenin onuncu fıkrasında
“Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, sözleĢmeli personel hakkında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla bu
yönetmelikte düzenlenmeyen hususlar için 657 sayılı Kanunun hükümlerine bakılacaktır.
2945 sayılı Kanun ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinde makam
tazminatının düzenlenmemiĢ olması da bu konuda genel hükümleri düzenleyen 657 sayılı
Kanuna göre uygulamayı gerektirmektedir.
657 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesinin (a) fıkrasında ―Bu Kanuna ekli IV sayılı
cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge
rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda
makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi
tutulmaz ve ödemelerde aylıklara iliĢkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara
ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez.‖ denilmektedir. Bu hükümde IV sayılı cetvelde
unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının
uygulanacağı açıktır.
657 sayılı Kanunun ―kapsam‖ baĢlıklı 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“SözleĢmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.”
hükmü gereğince kadro karĢılığı sözleĢmeli personelin makam tazminatını alabilmesi özel
hükümlerin varlığına bağlıdır. 657 sayılı Kanunun makam tazminatını düzenleyen ek 26 ncı
maddesinde sözleĢmeli personele iliĢkin özel bir hüküm bulunmamaktadır.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan ―657 sayılı Devlet Memurları Kanununun zam ve tazminatlara iliĢkin
hükmü gereğince, Genel Sekreterlik personelinin görev ve kadro unvanları esas alınarak
kimlere ne oranda ödeme yapılacağı, her yıl sonunda Genel Sekreterin teklifi ve BaĢbakanın
onayı ile belirlenir ve izleyen mali yıl baĢından itibaren uygulanır.‖ hükmü gereği
BaĢbakanlık Onayı esastır. Ancak her yıl alınan BaĢbakanlık Onayı da 657 sayılı Kanunun
zam ve tazminatlara iliĢkin hükümlerini esas almaktadır. BaĢka bir ifade ile BaĢbakanlık
Onayı 657 sayılı Kanuna göre makam tazminatını hak etmeyi Ģart koĢmaktadır.
Ayrıca bir ödemenin yapılmasında kanuni düzenleme esastır. Kanunun açıkça
düzenlemediği bir konuda personele ödeme yapılamaz. 657 sayılı Kanunun sözleĢmeli
personel hakkında uygulanabilmesi, Kanunda sözleĢmeli personele iliĢkin özel hükümlerin
düzenlenmiĢ olmasına bağlıdır. SözleĢmeli personel 657 sayılı Kanunun dıĢına çıkmıĢ ve
sözleĢme ile hakları düzenlenen personeldir. Makam tazminatı 657 sayılı Kanunda
düzenlenen bir tazminattır. 657 sayılı Kanunda sözleĢmeli personelin bu tazminatı
alabileceğine iliĢkin herhangi bir özel düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan 3056 sayılı
Kanunun 35 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları uyarınca sözleĢmeli çalıĢtırılacak
personelin sözleĢme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeĢit ödemelerine iliĢkin Bakanlar
Kurulu Kararı gereği sözleĢmeli personel makam tazminatından yararlanamaz. Ayrıca 666
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde kadro
karĢılığı sözleĢmeli personel uygulaması kaldırılmıĢtır.
Konuya ıĢık tutan DanıĢtay 11. Dairesinin E: 2007/9721, K: 2008/9920 sayılı kararında
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevli kadro karĢılığı sözleĢmeli personelin
makam tazminatını alamayacakları yer almaktadır. Karar hem 2945 sayılı Kanunun 17 nci
maddesi hükmünde hem de anılan yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükmünde, bu Kanun ve
yönetmelikte hüküm bulunmayan haller bakımından, 657 sayılı Kanuna atıf yapılmıĢ
olmasının, kadro karĢılığı istihdam edilen personele makam tazminatı ödeneceği anlamına
gelmediğini belirtmektedir. Zira karar sözleĢmeli personelin ücretlerinin kapsamı ve ne
Ģekilde belirleneceği hususunun, anılan hükümlerde ayrıca düzenlendiğini ve söz konusu atfın
ücret veya ücret unsurlarına iliĢkin olmadığını ifade etmektedir.
666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine
ait kadro veya pozisyonlarda istihdam edilen personelin mali ve sosyal hakları hakkında daha
önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin, geçici 10 uncu madde hükümleri dikkate
alınmak suretiyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde istihdam edildikleri sürece
uygulanmasına devam olunacağı belirtilmektedir.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasında ödenecek sözleĢme ücretinin; ikramiye, zam ve tazminat miktarı ile diğer
mali ve sosyal haklar BaĢbakanlık merkez teĢkilatında kadro karĢılığı gösterilmek suretiyle
sözleĢmeli olarak çalıĢtırılan personel hakkında yapılan uygulama emsal alınarak tespit
edileceği belirtilmektedir. Emsal uygulaması, emsal alınana benzerliği gerektirir.
Yönetmeliğin emsal olarak gösterdiği BaĢbakanlık merkez teĢkilatı kadro karĢılığı sözleĢmeli
personeline de makam tazminatı ödenmemektedir. Dolayısıyla aynı durumdaki Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeline makam tazminatı ödenemez.
Öte yandan içtihadı birleĢtirmeye iliĢkin konu kadro ihdası, kaldırılması ve ek gösterge
tespiti ile ilgili değildir. Ġçtihadı birleĢtirmeye iliĢkin konu Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliğinde görevli kadro karĢılığı sözleĢmeli personelin makam tazminatı alıp
almayacaklarına iliĢkindir. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin 26 ncı
maddesi ikinci fıkrası gereği alınan BaĢbakanlık Onayında da 657 sayılı Kanunun zam ve
tazminatlara iliĢkin hükümlerinin esas alınacağı açıktır.
Bu itibarla; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevli kadro
karşılığı sözleşmeli personelden ek göstergeleri 5300 ve üstünde
belirlenenlere makam tazminatının ödenmesine imkan bulunmamaktadır.
SONUÇ
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevli kadro karĢılığı sözleĢmeli
personelden ek göstergeleri 5300 ve üstünde belirlenenlere makam tazminatının ödenmesine
imkan bulunmadığına ve içtihadın Temyiz Kurulunun 10.04.2012 tarihli ve 18276 sayılı
ilamına göre birleĢtirilmesine 31.01.2013 tarihinde çoğunlukla karar verildi.
AZINLIK DÜġÜNCESĠ
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevli kadro karĢılığı sözleĢmeli
personelin makam tazminatına hak kazanması BaĢbakanlık Onayına bağlıdır. 2945 sayılı
Kanun ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliği BaĢbakanlık Onayını esas
almaktadır.
2945 sayılı Kanunun “Özel hükümler” baĢlıklı 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında,
“Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıĢtırılacak sözleĢmeli personelde 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesindeki Ģartlar aranmaz. Bunların istihdam Ģekli,
sözleĢme esasları, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tavanı aĢmamak üzere alacakları en az
ve en çok ücretleri ile sosyal haklarına ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. SözleĢme ile
çalıĢtırılacak personel, istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.” hükmü yer
almıĢtır.
2945 sayılı Kanunun 12 ve 21 inci maddeleri uyarınca, 29.12.2003 tarih ve 2003/6688
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan ve 8.1.2004 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin “SözleĢmeli personel”
baĢlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
kadrolarının tahsis edildiği görevlerin hepsinde bu kadrolar karĢılık gösterilmek suretiyle
BaĢbakanın onayı ile sözleĢmeli personel çalıĢtırılabilir.” denildikten sonra, üçüncü
fıkrasında “SözleĢmeli personelin aylık ücretleri Genel Sekreterin teklifi ve BaĢbakanın onayı
ile tespit edilir.” hükmüne, dördüncü fıkrasında da, “Kadro karĢılık gösterilmek suretiyle
sözleĢmeli olarak istihdam edilecek personele ödenecek sözleĢme ücreti; ikramiye, zam ve
tazminat miktarı ile diğer mali ve sosyal haklar BaĢbakanlık merkez teĢkilatında kadro
karĢılığı gösterilmek suretiyle sözleĢmeli olarak çalıĢtırılan personel hakkında yapılan
uygulama emsal alınarak tespit edilir.” hükmüne yer verilmiĢtir.
Bu hükümlere göre Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personelinden
hangilerinin kadro karĢılığı sözleĢmeli olarak çalıĢtırılacağı, bunların ücret dahil bütün mali
ve sosyal haklarının tespiti yetkisi BaĢbakana ait bulunmaktadır.
Yönetmeliğin yukarıda sözü edilen hükümleri uyarınca alınan BaĢbakan onayında “657
sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesinin (a) fıkrasına göre makam tazminatı almaya hak
kazananlara makam tazminatı ödenir.” ifadesi yer almaktadır.
Kimlerin makam tazminatı alabilecekleri ve bunlara ne miktarda makam tazminatı
ödeneceği de, 657 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesinde ve aynı Kanuna ekli IV sayılı
Makam Tazminatı Cetvelinde belirlenmiĢtir.
Mezkûr ek 26 ncı maddenin (a) fıkrasında, “Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları
yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur
aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir.
Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde
aylıklara iliĢkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik
tazminatı ödenmez.” denilmiĢ ve bu hükümle atıf yapılan IV sayılı Makam Tazminatı
Cetvelinde de unvan, derece ve ek göstergelere göre ödenecek makam tazminatı miktarları
gösterilmiĢtir.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde kadro karĢılığı sözleĢmeli olarak çalıĢan
personelin makam tazminatları da 657 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesine ve aynı Kanuna
ekli IV sayılı Cetvele göre belirlenmiĢtir. Anılan Cetvelin 3 üncü sırasında, büyükelçiler ile ek
göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen kadrolara atanmıĢ olanlar için 7000;
aynı Cetvelin 4 üncü sırasının (a) bendinde BaĢbakanlık MüĢavirleri ile ek göstergeleri bu
düzeyde veya daha yüksek tespit edilen kadrolara atanmıĢ olanlar için
4500 makam
tazminatı göstergesi belirlenmiĢ, Genel Sekreterlik personeline de, bu düzenlemelere uygun
Ģekilde, ek göstergeleri esas alınarak makam tazminatı ödemesi yapılmıĢtır.
2945 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan “BaĢbakana bağlı Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliği teĢkilatı kurulmuĢtur.” hükmüne göre, Genel Sekreterlik, doğrudan
BaĢbakana bağlı bir teĢkilattır. Aynı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının 666 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameyle değiĢtirilmeden önceki metninde de, “Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterliği kadroları genel hükümlere uygun olarak tespit edilen ek göstergeleriyle
birlikte Genel Sekreterin teklifi ve BaĢbakanın onayı ile ihdas edilir veya kaldırılır.” denilmek
suretiyle, esas itibariyle kanunla yapılan ek gösterge tespiti, kadro ihdası gibi düzenlemeler,
görevleri ve kurumsal özellikleri dikkate alınarak Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliğinde doğrudan BaĢbakanın yetkisine bırakılmıĢtır. Bu düzenlemelere paralel
olarak, kadro karĢılığı sözleĢmeli personelin aylık ücretleri ile diğer malî ve sosyal hakları da
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca BaĢbakan
tarafından belirlenmektedir. Bu çerçevede BaĢbakan tarafından verilen onayda, “657 sayılı
Kanunun ek 26 ncı maddesinin (a) fıkrasına göre makam tazminatı almaya hak kazananlara
makam tazminatı ödenir.” Ģeklinde bir hükme yer verilmesi ve bu hükme istinaden de
ilgililere makam tazminatı ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
657 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan “SözleĢmeli ve geçici personel hakkında
bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.” hükmünden hareketle kadro karĢılığı
sözleĢmeli olarak çalıĢan personelin 657 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanamayacağı
Ģeklindeki görüĢün kabulüne de imkân bulunmamaktadır. Zira 657 sayılı Kanunun kapsamına
iliĢkin söz konusu 1 inci madde hükmünün o tarzda yorumlanması, hükmün lafzına uygun
olmadığı gibi, diğer kanunlardaki hükümlerin de göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir.
Özel kanun hükümlerine tabi personelin malî ve sosyal hakları konusunda, özel kanunlarda ve
o kanunların verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılmıĢ hukukî metinlerde doğrudan düzenleme
yapmak yerine, genel düzenlemelere atıfta bulunularak meselenin halli cihetine gidilmesi,
sıkça rastlanan, pratik ve aynı zamanda hukukî yönden geçerli bir yöntemdir.
Nitekim 2945 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulmuĢ olan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin 23 üncü
maddesinin son fıkrasında da, “Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, sözleĢmeli
personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmüne yer
verilmiĢtir.
Kadro karĢılığı sözleĢmeli personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda
öngörülen haklardan hiçbirisinin ve bu arada makam tazminatının ödenmesi mümkün
olmasaydı, kadro karĢılığı sözleĢmeli çalıĢan BaĢbakanlık MüsteĢarına da makam
tazminatının ödenmemesi gerekirdi. Oysa gerek 657 sayılı Kanunda, gerekse BaĢbakanlık
TeĢkilatı Hakkındaki 3056 sayılı Kanunda bu hususta özel bir hüküm bulunmadığı halde,
30.11.1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
“BaĢbakanlıkta ÇalıĢtırılacak SözleĢmeli Personel Hakkında Hizmet SözleĢmesi Esasları”nın
8 inci maddesindeki, “MüsteĢara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı
cetvel uyarınca belirlenen makam tazminatının yarısı ayrıca ödenir.” hükmüne istinaden,
kadro karĢılığı sözleĢmeli çalıĢan BaĢbakanlık MüsteĢarına makam tazminatı ödenmektedir.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde kadro karĢılığı sözleĢmeli olarak çalıĢan
personelin malî ve sosyal haklarına iliĢkin BaĢbakan onayında da, aynı Ģekilde,
657 sayılı
Kanunun ek 26 ncı maddesinin (a) fıkrasına atıf yapılarak bu fıkraya göre makam tazminatı
almaya hak kazananlara makam tazminatı ödenmesi öngörülmüĢtür.
Diğer taraftan, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin 23 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasında, kadro karĢılık gösterilmek suretiyle sözleĢmeli olarak
istihdam edilecek personele ödenecek sözleĢme ücreti; ikramiye, zam ve tazminat miktarı ile
diğer mali ve sosyal hakların BaĢbakanlık merkez teĢkilatında kadro karĢılık gösterilmek
suretiyle sözleĢmeli olarak çalıĢtırılan personel hakkında yapılan uygulama emsal alınarak
tespit edileceğinin belirtilmiĢ olması da, söz konusu personele makam tazminatı ödenmesine
mani bir hüküm olarak nitelendirilemez. Zira bu hükümde, Genel Sekreterlik personelinin
sözleĢme ücretleri ile diğer mali ve sosyal haklarının BaĢbakanlık personeline eĢit olarak
değil, BaĢbakanlık personeli hakkında yapılan uygulama emsal alınarak tespit edilmesi
öngörülmüĢtür. Esasen Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile BaĢbakanlık merkez
teĢkilatında kadro karĢılığı sözleĢmeli olarak çalıĢan personelin görev unvanları farklı
olduğundan, bu konuda tam bir eĢitlik fiilen de mümkün değildir. Örneğin Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliğinde mevcut olan ―Grup BaĢkanlığı‖, BaĢbakanlık merkez
teĢkilatında bulunmamaktadır. Burada ancak görev unvanı, görevin niteliği, yetki ve
sorumluluk gibi hususlar birlikte dikkate alınarak genel bir mukayese ve değerlendirme
yapılabilir. Bu durumda da, gerek ödeme türleri bakımından, gerekse her bir ödeme türünün
miktarı bakımından bir ayniyet aranması söz konusu olamaz.
Sonuç olarak, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde kadro karĢılığı sözleĢmeli
olarak çalıĢan personelden, 657 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesi ve Kanuna ekli IV sayılı
Cetvelde yazılı Ģartları taĢıyanlara makam tazminatı ödenmesi yolundaki uygulama mevzuata
uygundur. Bu nedenle de, içtihadın, Temyiz Kurulunun 10.06.2008 tarih ve 13987 sayılı
ilamı istikametinde birleĢtirilmesi gerekir.
[R.G. 14 Mayıs 2013 – 28647]
—— • ——
YÖNETMELĠKLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği
eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek
kişi, kurum ve kuruluşları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Kanunun 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 30 uncu maddeleri
ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî
Gazete‟de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde
işyeri tehlike sınıfı az tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,
b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî
Gazete‟de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde
işyeri tehlike sınıfı çok tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,
ç) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,
d) Tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete‟de
yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde işyeri tehlike
sınıfı tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Genel Hükümler
ĠĢverenin yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;
a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
c) Çalışanların bu programlara katılmasını,
ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini
sağlar.
(2) İşveren, geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene Kanunun 16 ncı maddesinin birinci
fıkrasındaki hususlar ile ilgili bilgi verir; geçici iş ilişkisi kurulan işveren bu konular hakkında
çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında
belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının
eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.
(4) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde
karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin
alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe
başlatamaz.
ĠĢ sağlığı ve güvenliği eğitimleri
MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1‟de belirtilen konuları içerecek
şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.
(2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine
özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.
(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji
uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.
(4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate
alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.
(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde
çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve
güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
(6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe
başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalıĢanların eğitimi
MADDE 7 – (1) İşyerinde onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış genç
çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların
özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.
(2) Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili
de eğitim verilir.
Eğitimin maliyeti ve eğitimde geçen süreler
MADDE 8 – (1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.
Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.
ÇalıĢanların yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş
sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde
uygular ve bu konudaki talimatlara uyarlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Programlarının Planlanması ve Düzenlenmesi
Eğitim programlarının hazırlanması
MADDE 10 – (1) İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık
eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar.
(2) Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri
alınır.
(3) İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması
durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır.
(4) İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya
çıkması halinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları
sağlanır.
(5) Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde
düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı
hususlarına yer verilir.
Eğitim süreleri ve konuları
MADDE 11 – (1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin
devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;
a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat
olarak her çalışan için düzenlenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim sürelerinin Ek-1‟de yer alan konulara göre
dağıtımında işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınır.
(3) Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve
katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman
dilimlerinde de değerlendirilebilir.
Eğitimin temel prensipleri
MADDE 12 – (1) Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan
konuların seçilmesine özen gösterilir. Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde
teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir.
(2) Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir.
(3) Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri,
davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır.
(4) İşverenin kendi belirleyeceği bir yöntem ile bireysel seviye tespiti yapılarak
çalışanların eğitim öncesi seviyesi ve Ek-1‟de yer alan konular dışında almaları gereken
eğitimler belirlenir.
(5) İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik
davranış değişikliği sağlamayı ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca
kavranmasını amaçlar.
(6) Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme
sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde, eğitim
programında veya eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır.
(7) Çalışanlara işe başlamadan önce verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hariç
olmak üzere, Ek-1‟de birinci bölümde belirtilen genel konular işverence gerekli ve yeterli
sistemin kurulması halinde uzaktan eğitim şeklinde verilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitimin Verilmesi ve Belgelendirilmesi
Eğitimi verebilecek kiĢi ve kuruluĢlar
MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;
a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim
vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının
eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça
yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,
eğiticilerin Ek-1‟deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları
dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.
Eğitim verilecek mekânın nitelikleri
MADDE 14 – (1) Eğitimler, uygulamaların da yapılmasına imkân verecek uygun ve
yeterli bir mekânda yapılır.
(2) Eğitim mekânlarında, uygun termal konfor şartları ve yeterli aydınlatma sağlanır.
(3) Eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin, günün teknolojisine uygun olması sağlanır.
Eğitimlerin belgelendirilmesi
MADDE 15 – (1) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük
dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı,
soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı,
imzası ve eğitimin tarihi yer alır.
(2) Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun
unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçerli eğitimler
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 16 ncı
madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında verilen iş sağlığı ve güvenliği
eğitimleri geçerli sayılır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yürütür.
EK-1
EĞĠTĠM KONULARI TABLOSU
EĞĠTĠM KONULARI
1. Genel konular
a) ÇalıĢma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) ÇalıĢanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) ĠĢyeri temizliği ve düzeni,
ç) ĠĢ kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) Ġlkyardım
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taĢıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) ĠĢ ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalıĢma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)ĠĢ kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık iĢaretleri,
ğ) KiĢisel koruyucu donanım kullanımı,
h) ĠĢ sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma
[R.G. 15 Mayıs 2013 – 28648]
—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(4) Sonuçlarından ülke ve/veya Bakanlık politikalarını geliştirmeye yönelik
çalışmalarda yararlanılmak üzere, yüksek öğretim kurumları veya kuruluş amacı araştırma ve
geliştirme olan kurumlar ve bunlara bağlı araştırmacılarla bilimsel amaçlı araştırmalarda
işbirliği yapılabilir. Bu kapsamda konu, amaç, tarafların yükümlülükleri ve süresi gibi
hususların yer alacağı bir protokol kapsamında veri kullanımı gerçekleştirilir. Veri
kullanımında uluslararası istatistiksel yöntemlere uygun veri gizleme işlemi yapılır.
Bakanlıkça derlenen ve saklanan bireysel verilerin tanınmasına yol açacak bölümleri
gizlendikten sonra kullandırılır. İhtiyaç olması halinde mikro verilerde yeni gizleme teknikleri
de uygulanabilir. Verilerin yetkisi olmayan kişi, kurum veya kuruluşların eline geçmemesi
için taraflarca gerekli olan tedbirler alınır. Bu kapsamda yapılan araştırma sonuçları, Bakanlık
tarafından kontrol edilmeden üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin verilmez.
(5) Bu maddede belirtilen yükümlülüğe uymayanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun 239 ve 258 inci maddeleri gereğince gerekli işlemler yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ş maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (f) ve (ğ)
bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Muayene ve kontrol edilecek eşyadan alınacak azami bedellere ilişkin usul ve
esaslar Bakanlıkça belirlenebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir yerden diğer bir yere transit rejimine tabi
tutularak taşınan serbest dolaşımda olmayan eşya, varış gümrük idaresine getirildiğinde ve
transit rejimi hükümlerine göre gümrük idaresine sunulduğunda Kanunun 41 ila 50 nci madde
hükümleri uygulanır. Bu eşya için varış gümrük idaresine taşınma şekline göre belirlenecek
olan Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler, eşyanın varış gümrük idaresine sunulduğu
tarihten itibaren başlar ve geçici depolama işlemleri bilgisayar sistemindeki transit
beyannamesi bilgileri üzerinden yürütülür.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 169 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g)
bendi eklenmiştir.
“g) Kanunun 167 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında olup yük manifestosu ile
getirilen eşya.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 170 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g)
bendi eklenmiştir.
“g) Kanunun 167 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında olup yük manifestosu ile
gönderilen eşya.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi ile
onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) İlgili kurumlarca yapılan kontrol sonucunda eşyanın insan, hayvan, bitki ve çevre
sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı olduğunun tespiti halinde, yükümlüsü tarafından derhal
yurtdışı edilir. Mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, bu nitelikteki eşya Türkiye Gümrük
Bölgesinde imha edilemeyeceği gibi gümrük idarelerine de terk edilemez.”
“(10) İthalat ve ihracat kontrollerine konu eşya ile ilgili olarak;
a) İthalat ve ihracat kontrollerine konu eşyanın denetim sonuçlarını gösteren ve 114
üncü madde uyarınca belirlenen belgelerin veya referans numaralarının beyannameye
kaydedilmesi zorunludur.
b) Muayene veya kontrol sonucunun, yapılan beyanın aksine eşyanın ilgili kurumun
ithalat veya ihracat kontrolünü gerekli kılması durumunda, gerekli kontrollerin yapılmasını
teminen yükümlü ilgili kuruma yönlendirilir.
c) Denetime ilişkin belgenin veya referans numarasının beyannamede yer almadığının
beyannamenin kapatılmasından veya eşyanın tesliminden sonra yapılan kontroller neticesinde
anlaşılması durumunda ilgili kurum bilgilendirilir.
ç) Yapılan yönlendirme veya bilgilendirme neticesinde; ilgili kurumca gerçekleştirilen
denetimin olumsuz sonuçlandığının bildirilmesi veya ithali ve ihracı lisansa, şarta, izne,
kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan eşyanın
denetlendiğine dair belge veya referans numarası alınmadığı halde alınmış gibi gösterilmesi
halinde Kanunun 235 inci maddesi hükümleri uygulanır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 278 inci madde eklenmiştir.
“Belirgin bir Ģekilde farklı cinste eĢya
MADDE 278 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek transit rejimine konu edilen
serbest dolaşımda olmayan eşyanın giriş gümrük idaresinde yapılan kontrolü neticesinde,
beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın
kolayca anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından
farklılık oluşturan eşya, belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olarak kabul edilir. Kanunun 235
inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezasının uygulanmasını müteakip eşyanın
sevkine izin verilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 328 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Kanunun 236 ncı maddesinin beşinci fıkrasının uygulanması bakımından, gümrük
antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın kontrolü neticesinde beyan edilenden açıkça farklı
olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilen ve
gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluşturan eşya,
belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olarak kabul edilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 331 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Müsteşarlığın” ibaresi “gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinin” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir.
Bunun için devreden ve devralan tarafından ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı dilekçe, taraflar
arası devir sözleşmesi ve eşyaya ait gümrük vergileri ile para cezalarının devralan tarafından
üstlenileceğine dair taahhütnamenin verilmesi gerekir. Gümrük antrepolarında depolanan
solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak
olması durumunda izin verilmez.
(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı gibi
hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan taraflar arasındaki
devir sözleşmesine göre işlem yapılamaz.
(3) Devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilerek ve antrepo stok
kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılarak devir işlemi tamamlanır. Bu durumda, eşya ile
ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 335 inci maddesinin yedinci fıkrasının ilk
cümlesinde yer alan “bunun İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki „Diğer Ülkeler‟ sütunundaki
gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılır.” ibaresi “gümrük vergisi tahsilatı
yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 347 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Gümrük gözetimine engel olmamak koşuluyla ve eşya cinsi de göz önünde bulundurularak,
farklı beyanname muhteviyatı eşyanın bir arada istiflenmek suretiyle depolanmasına gümrük
idaresince izin verilebilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 432 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
birinci cümlesinde yer alan “bunun İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki „Diğer Ülkeler‟
sütunundaki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılır.” ibaresi “gümrük vergisi
tahsilatı yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 489 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“Gümrük Vergileri Tahakkukunu Ġzleme Defteri ve gümrük vergilerinin tebliği”
“(2) Kanunun 197 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca gümrük vergileri
tahakkukundan hemen sonra yükümlüsüne sistem üzerinde, sistem üzerinde tebliğin
yapılamadığı hallerde ise ilgili belge üzerinde tebliğ edilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 490 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Gümrük vergilerinin ek tahakkuku ile gümrük vergilerine iliĢkin ceza
kararlarının verilmesi, tebliği ve kayda geçirilmesi
MADDE 490 – (1) Beyannamede düzeltme yapılmasını gerektirir nitelikteki tespitler
sistem üzerinde düzenlenen müzekkere ile idare amirine sunulur. İdare amirinin olurunu
müteakip yeni vergi tahakkuku ve olması halinde buna ilişkin cezalar yükümlüsüne tebliğ
edilir.
(2) Kanunun 197 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca istenen gümrük vergileri ve
gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezaları yükümlüsüne tek bir karar ile tebliğ edilir
ve aynı anda ilgili programa kaydedilir.
(3) Konusu ve yükümlüsü ile gümrük idaresinin aynı olması, aralarında maddi veya
hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin
gümrük vergileri ve para cezalarına tek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenebilir.
(4) Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı, bu idari para
cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 502 nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Söz konusu süre, gümrük vergilerinin yükümlüye tebliğ edildiği tarihte başlar.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra
eklenmiştir.
“(8) Ön izinle açılacak geçici depolama yerlerinde, geçici depolama yeri işleticisinin
aynı gümrük müdürlüğü denetiminde kapalı alanı bulunan geçici depolama yerinin bulunması
ve buranın ihtiyacı karşılaması halinde, yedinci fıkrada yer alan kapalı alan şartı aranmaz.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 514 üncü maddesinde yer alan “Kanunun 235 ve 236
ncı maddelerindeki cezalarının” ibaresi “Kanunun 236 ncı maddesindeki cezaların” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bir önceki takvim yılı ve başvuru yılı içinde, gümrük işlemlerine başlanmadan veya
bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları veya gümrük
idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması
veya buralardaki eşyanın değiştirilmesi nedeniyle Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası
ya da gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir
şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti nedeniyle haklarında Kanunun 236 ncı maddesinin
beşinci fıkrası uyarınca toplamda bir defadan fazla sayıda ceza uygulanmamış olması,
b) Bir önceki takvim yılı ve başvuru yılı içinde, gümrük antrepoları veya gümrük
idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın
bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması nedeniyle haklarında Kanunun 236 ncı
maddesinin birinci fıkrası uyarınca, her bir yıl için, işlem gören antrepo beyannamesi
sayısının %1'ini aşan ve aynı zamanda beşten fazla sayıda ceza uygulanmamış olması,”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 538 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ayrıca, Kanunun 236 ncı maddesi uyarınca bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari
para cezası alınır.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 541 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) depolandığı antrepolar, akaryakıt antreposu olarak
kabul edilir.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 563 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Stajyerlik ve gümrük müşavir yardımcılığı için gerekli bir ve iki yıllık sürelerin
hesaplanmasında sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı olarak çalışılan süre dikkate
alınır.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 579 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Soruşturma veya kovuşturma sonucunda Kanunda tayin edilen cezalardan daha ağır
bir para cezasına karar verildiği veya fiilin suç teşkil ettiğine ve suçtan dolayı yaptırım
uygulanmasına karar verildiği takdirde, kararın kesinleşmesi ve hükmolunan paranın tahsili
şartıyla Kanuna göre verilmiş olan ceza kaldırılır ve alınmış olan para geri verilir.”
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 580 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 580 – (1) Para cezalarına, gümrük işleminin yapıldığı gümrük idare amirleri
veya yardımcıları tarafından gerekçesi de belirtilmek suretiyle karar verilir ve düzenlenen
karar yükümlüsüne tebliğ edilir. İlgili memurlarca yapılacak ceza teklifleri, idare amirlerince
uygun görülmediği takdirde gerekçesi gösterilmek suretiyle aynı şekilde karara bağlanır.
(2) Kararlar tarih sırasına göre numara verilerek elektronik ortamda kayda alınır.
(3) Konusu ve yükümlüsü ile gümrük idaresinin aynı olması, aralarında maddi veya
hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin para
cezalarına tek ceza kararı düzenlenebilir. Bu kararlarda, ilgili işlem veya beyanname tarih ve
sayıları, cezanın nev‟i ve alacak miktarı ayrı ayrı belirtilir.
(4) Ceza kararlarının Türkiye‟de yerleşik olmayan kişiler adına düzenlenmesi halinde,
pasaport numarası, taşıt plakası, firma unvanı ve adresi gibi ceza kararının takibini
kolaylaştırmak üzere gerekli bütün bilgilere ceza kararlarında yer verilir.
(5) Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin kararlar, gümrük işleminin yapıldığı
gümrük idare amirleri veya yardımcıları tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle verilir ve
düzenlenen karar yükümlüsüne tebliğ edilir. Mülkiyeti kamuya geçirilen eşyanın cinsi,
miktarı ve olaya ilişkin ayrıntılar kararda detaylı olarak belirtilir.”
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 583 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten
kaldırılmış; beşinci fıkrasında yer alan “eksikliğin tamamı üzerinden İthalat Rejim Kararı eki
listelerde yer alan gümrük vergisi oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanır.” ibaresi
“eksikliğin tamamı dikkate alınmak suretiyle hesaplanır.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 11, 55 ve 56 no.lu ekleri, ekteki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 82 no.lu ekinin 42 sıra numaralı satırı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Antrepo, geçici depolama yerleri ve gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen
yerlere alınan eşyanın düzenli ve sayılabilecek şekilde depolanmaması.”
MADDE 28 – Bu Yönetmeliğin;
a) 4 ve 5 inci maddeleri yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
7/10/2009
27369 Mükerrer
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
131/3/2010
27538
22/7/2010
27629
32/12/2010
27773
431/12/2010
27802
526/3/2011
27886
630/4/2011
27920
723/5/2011
27942
816/7/2011
27996
92/11/2011
28103
1028/12/2011
28156
1131/3/2012
28250
1212/6/2012
28321
1320/11/2012
28473
1410/1/2013
28524
157/2/2013
28552
165/4/2013
28609
EK 11
BAZI MADDELERĠN
FĠRE
ORANLARINA
ĠLĠġKĠN
LĠSTE
EK 55
EKONOMĠK ETKĠLĠ
GÜMRÜK REJĠMLERĠ
BAġVURU FORMU
EK 56
EKONOMĠK ETKĠLĠ
GÜMRÜK REJĠMLERĠ
ĠZĠN FORMU
[R.G. 15 Mayıs 2013 – 28648]
—— • ——
TEBLĠĞ
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH
: 13/5/2013
KARAR NO : 2013/ÖĠB-K-29
KONU
: Maliye Hazinesi adına kayıtlı Gaziantep ili, ġahinbey ilçesi,
Sarısalkım köyünde bulunan taĢınmazın özelleĢtirilmesi.
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca,
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile
özelleĢtirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Gaziantep ili,
ġahinbey ilçesi, Sarısalkım köyü, 138 ada, 36 numaralı parselde bulunan 3.125,80 m2
yüzölçümlü taĢınmazın (TaĢınmaz) ―satıĢ‖ yöntemiyle özelleĢtirilmesini teminen Ġhale Ġlanı
ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda;
1. Ġhale Komisyonunca TaĢınmazın,
―• 710.000.- (Yediyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet
ASLAN’a Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet ASLAN’ın sözleĢmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine,
• 705.000.-(YediyüzbeĢbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Meram ÖZTÜRK’e
Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Meram ÖZTÜRK’ün sözleĢmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine
irat kaydedilmesine,
• 630.000.- (Altıyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Halil
BEYAZAY’a Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Halil BEYAZAY’ın sözleĢmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine,
• 610.000.- (Altıyüzonbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Ali ÇAYIRLI’ya
Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali ÇAYIRLI’nın sözleĢmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine
irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,‖
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. ĠĢ bu Karar gereklerinin ve satıĢa konu taĢınmazın devir iĢleminin Ġhale
ġartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiĢtir.
[R.G. 15 Mayıs 2013 – 28648]
—— • ——
Adalet Bakanlığından :
DÜZELTME ĠLANI
Resmi Gazete’nin 11 Mayıs 2013 tarih ve 28644 nolu sayısında yayınlanan ikinci sınıf
noterliklere ait ilan listesinin ikinci sırasında olan Ceyhan Ġkinci Noterliğinin gayri safi geliri
323.792,01.-TL olması gerekirken sehven 23.792,01.-TL olarak yayımlanmıĢtır.
Ġlan metninin ikinci sırasında olan Ceyhan Ġkinci Noterliğinin gayri safi geliri
323.792,01.-TL: olduğu Tashihen Ġlan olunur.
4014/1-1
[R.G. 15 Mayıs 2013 – 28648]
—— • ——

Benzer belgeler

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, Atıfbey, Hıdırlıktepe ve ĠsmetpaĢa Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2012/4088 Sayılı Karar (R.G. 20 Ocak 2013 ...

Detaylı