48`iNCi MOT.P.TUG.K.LIGI BiRiNCi BASAMAK MUAYENE MERKEZI

Yorumlar

Transkript

48`iNCi MOT.P.TUG.K.LIGI BiRiNCi BASAMAK MUAYENE MERKEZI
48'iNCiMOT.P.TUG.K.LIGI
BiRiNCiBASAMAK
MUAYENE
MERKEZI
YATANHASTA,AYAKTATEDAV|
GoREN ASKER|OGRENCIvE ERBA$-ERRE9ETELERININ
ECZANES|NDEN
TEMIN|NDEvE
TESL|MiNDE
UYULMASI
GEREKEN
IDARIHUSUSLAR
l.TANIMLAR:
1.1.B|RL|I(KURUM
gergeklegtirecek
ADI:Srralrdagrtrml
olanaskerhastanesi,
revir,birlikadr.
1.2.ECZANE:
Srralrdagrtrma
kattlmak
isteyen
TSKve SGKileanlagmalr
sivileczane.
2. iDARiHUSUSLAR:
getirtilmesinde,
2.1. Regetelerin
anlagmah
sivileczanelerden
mesaisaatleriigerisinde
asker
Hastaneba9 eczactlt$r,
digerbirliklerde
revirveya dispanserbaghekimI eczane
Sorumlusu
mesaisaatleriharicindeaskerhastane/ birlikndbetgiamirligisorumludur.
2.2.
Kurumayatan hasta,askeri6$rencive erbag-erregetesitemin etmek isteyeneczane
Sahiplerineregeteler,her yrl Ocak-Haziran
ve Temmuz-Aralrk
donemleriniigerecek
periyotlarla
prensibi
parasal
ile
6(altr)
aylrk
tutar
da$rtrlacaktrr.
egit
Her dOnem
$ekilde
Bagrndasrralamave egit parasalda$rtrmyenidenbaglatrlacaktrr.
ilk donemstralamada
Olan eczaneninikincid6nemdevametmesihalindeaynr belgeleriibrazetmesihususu
Aranmayacaktrr.
2 . 3 . KurumamUracaateden hastalann,regetelerinin
odenmesinde
tahakkukyonUndenba$lr
Bu nedenletahakkukyonUnden
ve kurumlar
Olduklankomutanlrk
farkhhkgosterebilir.
ba$lr
yatan
ve erbag-erreEetelerinin
o$renci
farklrkomutanlrk
ve kurumaba$lr
hasta,askeri
ve hastalarrn
sa$lanabilmesi
ma$dur
eczanelere
egitparasaltutarprensibiileda$rtrmrntn
(TSK)
ve
Sosyal
GUvenlik
Kurumu
edilmemesi
amactyla,eezanelerin
TUrkSilahhKuvvetleri
yapmlgve TSK SPTSve SGK provizyon
(SGK)ile s6zlegme
sistemine
dahilolaneczaneler
fotokopileri,
eczanenin
ba$lr
olmasrna
TSKve SGKileyaprlansdzlegme
dikkatedilecektir.
"aslr
gibidir"
onayltolarakidarihususlarda
beraber
bulundugu
eczacrodasr/temsilcisinden
getirilecek,
aksitakdirderegeteda$rtrmsrrasrnadahiledilmeyecektir.
2 . 4 . Kurumayatan hasta, askeri 6$rencive erbag-erreEetesitemin etmek isteyeneczane
s a h i p l e rrie g e t e l e rsi ,r r a s ro l d u $ ug U n l e r d sea b a hs a a t : . . . . . . . . . ' d e , O $ l e n d seonn r ai s e
gelerektutanaklateslim alacaklardrr.
Acil hallerde,eczane
saat:
..'de birlik/kuruma
olmasrkaydtylabu saatlerdlgtndada regeteteslim
sorumlusu,mesaisaatleriigerisinde
Tedaviigin garnizondtglndansevklegelen,aynl
edilmekUzerekurumaga$nlabilecektir.
gUn igerisindeilaglarrkargllanarak,
birli$inedonmesigerekenerbag,er, askerio$renci
regetelerininkargrlanabilmesi
maksadryla;bageczac. ve bagtabip taraftndan ihtiyag
yanlt olaraktutanakaltrnaalrnmasrdurumunda,birlik/kurumlar
taraflndan
duyuldugunun
aynt gUn igerisindeeczact odasl tarafrndanbildirilenbirliUkurumauzaklr$rfarklr iki
eczanedenegitparasaltutarprensibikorunmakgarttylailagteminedebilecektir.
2 . 5 . RegetelereTSK SPTS kapsamrndaiglem yaprlmasr(SGK' ya tabi hastalarigin SGK
provizyonsistemine)eczane sorumlulu$unda
olup, hatalt TC kimlik no. girigi,Sa$ltk
dolmamastgibi regetedegtkabilecek
UygulamaTebligineayklrrllk,ilag kullanrmsUresinin
Bu
anlagmalr
sivileczanesorumluolacakttr.
kurummesulolmayacak,
her tUrlUaksaklrktan
nedenleeczanetaraflndan,regetemuhteviyattilaglanteslim etmeden6nce tabi oldu$u
yaprlacakttr.
provizyonsisteminden
kontrolU
2.6.
ydnelikalt yapr,Savunma
TSK SPTS ile ilag Takip Sistemi(lTS) arasrndateyitlegmeye
gergeklegtirilinceye
proje
yUrUtUlen
kadar;her
kapsamlnda
taraflndan
SanayiMUstegarlr$t
koguluyla,
regete
kargtlt$l
olmak
eczanelerde
sivil
anlagmalr
tUrlUhukukive malisorumluluk
ilag
Takip
Sistemine
taraflndan
eczaneler
anlagmalt
verdigitUmilaglannkarekod bildirimleri
yaprfacakve regetelertahakkukbirimineteslim edilirkenbu husus yanl olarak beyan
ediferek,ilacrnkare kodu ve adrnrnyazh oldu$u ktstm kesilerekregeteekindeteslim
edilecektir.
-1-
2.7.
Regetemuhteviyatr
ilaglar,regeteninteslimalrnmasrndan
itibarenen geg 3 saat igerisinde
kurum yetkilisineteslim edilecektir.T.C. KimlikNo.su do$rulanamayan
veya yUrUrlUkteki
mevzuathUkUmlerine
ayktrrregetelerigin Lahika-1'dekitutanakanlagmahsivil eczane
taraflndantanzimedilerekbirlik/kurumateslimedilecektir.
2.8.
Regetemuhteviyattndaki
ilaglanntamamrilgili eczanetarafrndankargrlanacaktrr.
Regete
slrast gelen eczanetarafrndankargrlanamayan
ilaglarigin, Uretimiolmadrgrveya.ithal
edilmedi$iveya ecza depolarrndabulunmadr$r,
Uretici/ ithalatglfirmadanveya en az 2
(iki)eczadeposundanalrnacakkageliimzahbelge ile belgelendirilecek
ve Lahika-1'deki
tutana$aiglenecektir.
Regetedeyer alan ancaksrradakieczanedebulunmayanilaglarigin,
birlikI kurumtarafrndan
anlagmah
di$ereczanelerden
ilagteminedilirse,regetebedelikadar
tutarregeteyikargrlayamayaneczaneninIimitinedahiledilecektir.
2.9.
Regetedeki
ilaglardan
kullanrm
sUresidolmamrg
olanvarsa,provizyon
sisteminden
ahnacak
glktlile belgelenecek,
regetedeki
di$erilaglarise teminedilerekLahika-1'deki
fiyatlandtrma
gizelgesine
iglenecektir.
TUmbelgedekage,imzave tariholacaktrr.
2.10. EczaneregetetutarrnrLahika-1'deki
formataigleyerek,her ilag teslimindebirlik/ kurum
yetkilisinevereceklerdir.
Bu konu,egit parasaltutar prensibiile regeteda$rtlmrigin bUyUk
6nem tagrmaktadrr.
Provizyonsistemindenalrnan grktrdakiilaon ddenen fiyatr (en alt
ktsrmdayer alan toplam kurum payr) regetetarihindegegerligUncelfiyat esas alrnarak
yaprlacaktrr.Limit tamamlanrncakurum tarafrndanaynca toplu fiyat ctdkUmlistesi
istenmeyecektir.
2.11. Eczanetaraftndan
kurumailagteslimiyapacakyetkilikigiler,Oncelikle
eczactolmakUzere
bu formunaltrndakiilgili krsrmdabelirtilecektir.
Bu kigilerindrgrndayaprlacakolan ilag
teslimlerikabul edilmeyecekve eczaneidari hususlarauymamrgolarakiglemg6recektir.
Bildirilenisimlerdede$igiklikolursayaalt olarakkurumabildirilecektir.
imzadrnegiiginnoter
onayraranmayacaktrr.
2.12. ilag teslimleri,bizzat birlik / kurum eczanesindegorevliyetkili kigilereyaprlacak,ilaglar
nizamiyelere
brrakrlmayacaktrr.
Birlik/ kurum tarafrndanilag teslimininen krsa sUrede
tamamlanabilmesi
igin gereklitedbirleralrnacak,birlik/ kurum yetkilisince
teslimalrnan
ilaglaraait regetelerinarkasrnateslim alanrn kimlik bilgileriniigeren kage basrtarak
imzalanacaktrr.
gerekendurumlarda,
ilacrngekli,sayrsr,dozugibide$igtirme
birlik/ kurum
2.13. RegeteUzerinde
yetkilisiile koordinekurulacak,kurumyetkilisinin
haber ve onayr olmadanilgilidoktora
yaptrnlmayacaktrr.
herhangibir dUzeltme
2.14. Mesaisaatiharicindeyazian yatanhasta,askeri6$rencive erbag-erregetelerinin
de reEete
Bunun igin bahse konu bu regeteler
da$rtrmsrralamasrna
dahil edilmesigerekmektedir.
yer alanform ile fiyatlandrrrlacak
ve her Qargamba
saat:14.00'a
Lahika-1'de
kadarkuruma
getirilecektir.
ilgili
eczanenin
regete
da$rtrm
kotasrna
Kurumtarafrndanregetetutarlan
dahil
edilecektir.
kuruma dilekgeile yazr|,olarak
2.15. Eczaneleradres, telefon,e-mail adresi de$igikliklerini
bildirmek
rrlar.
zorundad
grkmakistedi$ine
dair dilekgeverirse,ait oldu$uyrlrnbir sonraki
2.16. Eczaneslralrda$rtrmdan
EczacrOdasr/ temsilcisitarafrndan
6(altt)ayllk donemindede srralamayagiremeyecektir.
gibi durumlar
kapatma,iflas,vefat ve gegerlimazeretisebebiylendbetinicra edilememesi
yanlt olarak
mUteakiben
ilgili birlik/ kurumaen krsa sUredegifahiolarak bildirilecek,
bildirilecektir.
-2-
2.17. EczaneyUrUrlUkte
olan tedavi yardrmrnailigkininSa$hk UygulamaTebli$ hUkUmlerine
aynenuyacaktrr.
gore provizyonsistemlerinde
yer alanfarmasotik
2.18. Eczane,yUrUrlUkteki
mevzuathUkUmlerine
egde$erilaglarrbirlik/ kurumonaytnagerekolmadanverebilecektir.
2.19. Majistralpreparatlrregetelerde,hazrrlananpreparat uygun ambalajlanacak,
ambalajrn
ve ilacrhazulayaneczaneninadl, eczactntn
Uzerinekullanrlrgrna
uygunetiketyaprgilnlacak
geklimutlak
adr-soyadr-imzasr,
hastanrnadr soyadr,ilacrnterkibi,imal tarihiile kullanrlrg
suretteetikettebelirtilecektir.
olacaktrr.
2.20. ilaglarrn teslimindekurum tarafrndanregeteninher tUrlUiglemitamamlanmrg
sayarakteslim alacaktrr.Aksi halde kurum
Regetelerini
teslim alan eczane,regetelerini
tarafrndan
higbirsorumluluk
kabuledilmeyecektir.
UstUne
2.21. ilagteslimindeilaglarhastaisminegdreayn ayn geffafpogetlerekonulup,pogetlerin
Teslimedilenilag
hastanrnadr-soyadrve getirileneczaneninismi ve kagesibasrlacaktrr.
kutulannrnUzerlerinetabip tarafrndanbelirtilenkullanrmmiktan ile sabah/6$le/akgam
ibaretleriokunaklrolarakyaalacak,ilaglanteslimalan birlik/ kurum eczanesindegorevli
personeltarafrndankontroledilerek,hasta/ refakatgisine
verilecektir.
Serumolan regeteler
Uzerine
Serumkutusunun
de hastantn
konulmayacaktrr.
var ise di$erilaglarserumkutusuna
ve eczaneninismiyaztlacaktlr.
adr-soyadr
2.22. Donemiigerisindeyukanda yanl kurallarauymayaneczaneleryazllt olarak 2(iki) defa
uyanlacak,regete kargrlanmlggibi igleme tabi tutularakregete bedeli regete da$tttm
kez ihlallerindeise bu eczanelerebulundu$u
kotasrnadahil edilecektir.3'UncU(UgUncU)
6(altl)ayllk dOnemdeve aynr yrl igindekitakip eden 6(altt)ayltk donemdeyatan hasta,
askeriogrencive ayaktanerbag-erreEetesig6nderilmeyecektir.
adt
Eczanenin
Adt-Soyadt
EczaneMesulMUdUTU
EczaneAdresi
Cep Numarasl
MesulMUdUr
EczaneTelefonNumarast,
PostaAdresi
Elektronik
EczaneMesulMUdUTU
Ocak-Haziran 2013
D6nem
Kapsadr$l
adlna regetelereiglemyapmayayetkilibiri eczacl olmak garttyla18 yagtndan
EczaneMesulMUdUTU
buyUkenfazla2(iki)personeleait kimlikbilgilerive imzaOrnekleri:
AdrSoyadt:
imza Ornegi:
AdrSoyadt:
imza 0rne$i
ederim.
taahhUt
yanlt tUmkurallara
uyaca$lml
Yukarrdayer alanidarihususlarda
Tarih:
Eczacrimzasr
Eczas Kagesi
Tarih
Birlik/ KurumEczane
Kageve imzast
Sorumlusunun
ONAY
Tarih
Birlik/ KurumAmiri
-3-

Benzer belgeler

taahhütname

taahhütname klan komutanhk ve kuruml h farrklt komutanltk ve eczanelere egit altalann ma$dur edilmemesi ;osyal rStlvenlik Kurumu (SGK) istemine dahil olan eczaneler fotokopileri, ibidir" onaYlt olarak idari ra...

Detaylı

ERBA$/ER REOETELEnir.rir.t.

ERBA$/ER REOETELEnir.rir.t. Bu nedenletahakkukyonUnden ve kurumlar Olduklankomutanlrk farkhhkgosterebilir. ba$lr yatan ve erbag-erreEetelerinin o$renci farklrkomutanlrk ve kurumaba$lr hasta,askeri ve hastalarrn sa$lanabilmesi...

Detaylı

oGRENCi VE ERBA$-ER REQETELER|NiN . ECZANES|NDEN TEM

oGRENCi VE ERBA$-ER REQETELER|NiN . ECZANES|NDEN TEM Kuruma yatan hasta, askeri oorenci ve erbag-er regetesi temin etmek isteyen eczane sahipleri regeteleri, srrasr oldu!u gitnlerde sabah saat 1 1:00'de, 6!leden sonra ise saat 16:30'da birlik/kuruma ...

Detaylı

Ec2aNe.siuoeru reruiruiruoe ve resliruiruoe

Ec2aNe.siuoeru reruiruiruoe ve resliruiruoe yetkilisiile koordinekurulacak,kurumyetkilisinin haber ve onayr olmadanilgilidoktora yaptrnlmayacaktrr. herhangibir dUzeltme 2.14. Mesaisaatiharicindeyazian yatanhasta,askeri6$rencive erbag-erreget...

Detaylı

i:: r

i:: r Kurumu edilmemesi amactyla,eezanelerin TUrkSilahhKuvvetleri yapmlgve TSK SPTSve SGK provizyon (SGK)ile s6zlegme sistemine dahilolaneczaneler fotokopileri, eczanenin ba$lr olmasrna TSKve SGKileyaprl...

Detaylı

z. ioeRinususleR:

z. ioeRinususleR: parasal tutar prensibi ile da$rtrmrnrn sa$lanabilmesi ve hastalartn maldur edilmemesi amactyla, eczanelerin Turk Silahlr Kuwetleri (TSK) (Milli Savunma Bakanl$r, Jandarma Genel Komutanlt!t, Sahil G...

Detaylı