açıköğretim güz dönemi sınav duyurusu

Yorumlar

Transkript

açıköğretim güz dönemi sınav duyurusu
T.C. ANADOLU UN|VERSITESi
AQIKOGRETIM FAKULTESi
isrnNsul-
il
rooRoi unrOnluGu
i.U.REKTORLUK
BEYAZIT
Sayrn Bina Y6neticisi.
odemeler yasal mevzuat geregi
Agrkooretim, iktisat, igletme Fakultelerinin stnavlartnda tum
2013-2|14o0retim yrtrndan itibaren Anadolu Universitesi
yapllacaktlr'
gOrevlilerin IBAN'larrna (Uluslararasr Banka Hesap Numarasl)
DoNEMi ARA slNAV|
yaprtacak otan 2oi3-2014 YlLl AglKoCiRET|M PROGRAMLARI GUZ
Anadolu universitesinin 14-15 ARALTK 2013 tarihinde
edilmesi gerekenler'
srnavlartnrn gbrev degigiklikleri yaprllrken dikkat
1_
bazlnda ekteki 'Gorev
(hizmefli personel dahil) ait gorev degisikligi yaprlacaksa oturum
salonlarda ve binada gorevlendirilen personele
degisikligi Bilgi Formu' eksiksiz olarak doldurulmalrdrr'
2-sistemdedegigikliginyaprlabilmesiiQingorevalangorevlininsistemdelBANbilgisininmutlakaolmastgerekmektedir.
Kimlik Numarasrna ait olmalrdrr, aksi halde slnav ucreti hesaplartna
3_ sistemde kayrflr otan personelinizin bildirmig oldugu IBAN'r kendi r.c.
yattrtlamaz..
4_
Bu gorevi alacak
gdrevi kurumunuzda gorev verilmeyen baska bir personele verilebilir'
sarondaki g.revine gidemeyecek bir personelin
personelinizyoksa.GorevdegisikligiBilgiFormu.ndaiadeolarakbelirtilmesigerekmektedir.
5_
Gorev Deoigikligi Bilgi Formun
Ucreti
u
ile bildirmeniz gerekmektedir ' Aksi takdirde gdrevliye stnav
iol12t2013tarihine kadar koordinatorlugumiize faks
ddenemeyecektir.
I
,\ I,LOJ)
l+
t\
l''
il KoordinatorU
TEL: 2126330166-67--9705 / GSM : 0554 660 78 64
F
M
\
. 2126334747 I (212) 632 26 43
*T{;i,,;r**.;\
ffi,jjiGn:x*
p,.,'sc-:i:r.:l
\
$
t::t-t:ii:rlrr-:rri--i
i
ffi-ire*;*j
25
Cq1,\u"tax,
*---'--1
---;*-T:"-:
lST.LJsil nfl{li.*.i{ilr
tltl'
$,,H'"'g'6 :
i
.;
.931fq319:'"i:':i
Kasm 2013
' ii,;;;:,.
;ri;,
., -i11.
\
J.
I
I
Sayfa
1/2
;
:::
tirisl
i
I
;
i
i.U.REKTORLUK
BEYAZIT
BiNA KODU : 098153
TELNO:0
coREV DEGigiKLiGi BiLGI FORMU
YERiNE GOREV ALAN
GOREVL| |ADE EDEN
OTURUM
GOREV KODU
T.e: K|MLiK'NO
ADTSOYADI
|ADE NEDENI.
T.c, KiMLi!t,:No
ADl SOYADI
- GoREV KODU gorev karttnda yazfi olan numaradtr (G0980001 G0980003 gibi)
'
NOT:Binanrza ait g6revli bilgileri, bina adt, adresi, iletigim numaralarr ve kapasite bilgilerindeki guncellemeleri http://sinav.anadolu.edu.trlbis/
adresinden bina ust yetkilinize verilen gifre ile ger9eklegtirebilirsiniz
Sayfa 2/2
,4aiuh
,tl
\-Lj/
T.C.
ANADoLU univensiresi
AgtKOGnerirrl raxulresi
.isrRNeul il roonoirueronluGU
Sayrn
Bina Ust Yetkilisi,
2013-2014 6$renim yrh Anadolu Universitesi Agrk0$retim, iktisat, igletme FakUlteleri
akademik takvimi agaQrda bildirilmigtir.
Binanrzda yapaca$rmrz di$er srnavlar igin bina islemleri bdhimiinden bina adr, adresi,
kapasite ve g6revli bilgileri de$igimlerinde gUncelleme yapmanrz gerekmektedir.
numaralarr,
iletigim
2013-2014 O$retim yrlrndan itibaren Anadolu UniversitesiAgrkogretim, iktisat, igletme
FakUltelerinin srnavlarrnda tUm ddemeler yasal mevzuat gere$i gorevlilerin IBAN'lanna
(Uluslararasr Banka Hesap Numarast) yaptlacakttr.
Gorev almak isteyen personelinizin (hizmetli personel dahil) IBAN bilgilerinin Sistemde
gUncellenmesigerekmektedir. Sistemde kayttlt olan personelinizin bildirmig oldu$u IBAN't kendi
T.C. Kimlik Numarasrna ait olmalrdrr, aksi halde srnav Ucreti hesaplarrna yatrrrlamaz.
Srnavlar sistemdeki bilgiler do$rultusunda dUzenlenecektir. Aga$tda bildirilen tarihlerde
binanrzda srnav yaprlmasr ile ilgili bir problem varsa Koordinat0rlU$UmUze bildirmenizi rica ederim.
Ogr.Cor. Aeyhan ALTINTAQ
il Koordinat6rU
2013-2014 06RET|M YILI SINAV TAKV|Mi
Agrkoiretim Programlarr Gtlz Donem Sonu Stnavt 25-26 Ocak 20L4 (09:30; 14:00)
AErk6lretim Programlarr Bahar DdnemiAra Srnavr 1"9-20 Nisan 20L4 (09:30; 14:00)
Agrko$retim Programlarr Bahar Donem Sonu Srnavr0T-08 Haziran 2014 (09:30; 14:00)
Anadolu Universitesi istanbul il KoordinatorlU$U.Cerrahpaga Sancaktar MUezzin Sk.No 2 Aksaray -lstanbul
Tel'. 0.212.633 01 66-633 01 67 dahili 9705 Fax: 0.212. 633 47 47 - 0212 632 26 43
e-mail :aofsi [email protected] u.edu.tr; [email protected]'edu'tr
/.f
z .N
U)
tJJ
M.
Da
D1
D1
D1
D1
UJ
II
z
II
II
v
o
z
t
rI
=
IJJ
II
J
C)
z
t
IJJ
l.U
a
:o
g
u
E
u
J
-E
6.N
F
.-t
YO
(U
IJJ
*\./
,^\
v :
t-
IJJ
:J
E
m
lU
trJ
EE
m
oo
O^ Oo(U
OE
€o\.i
FE
a6',
(Um
o
h==
y,3
6
z
3
=
J
3
N a;f
/t\
t\L,
N
CU
'o
(U=L.'
l>
NGV
t<
lz
J
r-
.-t
'-
-:z
r-;
So
OO
J t:
z l-r l:
(
r-
>'=
(uo
lo
tu t<
I o_l
b->
l,O
=o$
d,'e
Y t<tlz
UJ
t
l=]lo
UJ
l-r
o zl oi
a zl lxI
I
tl
LI
=
rLl
:l
al
ol
z= l zl tJJI
f,l
JI
3l +l
tl :l
ml uJl ,Ol
<l II llol
ol zl
NI
=l
a zl uJl
z -?ty
ol ll
o'*j
=l
z m=
zl
ml
c
tl
<t ul
-l
.-
CU(./)^
IJJ
-
z
v
t_
$
(,
)cD
lrJ
tU
IN
z lz
c)
t_
N o
TI
I
t
L
F
V
'Q
a
o
-9')
o
m
'6
s(trcc
t-,
,o
.- --r
.-oJ
owt
l-,O
H
FJI-
'9=?=
\-/t
r_ rF,
(uo
(U
tr =o:a-s
I
s
oE'=o-c f
..=
-o'?:\J
5,b.cj
aZ
N o-=
a
qE A
C
s
osuSba
t-
'FHgiso
g
E
3-s
fi
N .:
-a
a a E5
c:tqge:E
>l E"E€ >l
FE::G
>l
=l
=Esbs
:o ol<t ;;v.\
<t
ol
<t NI
OLJ
"l Dl *E .'=
ot ol
>t $su:J
>t zl 1l :'3€ u 2
<t
<l <l zl
gF
,()
II
3,,
.-r
\<I
I
.J
l-l
v,
\v
r--\t-
,\
>O)
:l
zl q,'q4
rl
ol
FOlfi)
,Ol
zt
ql
rT
tq
EE8
*l 6l =.cric"t+d
gEF
,=.= g
j
-IJJV
-,EE:8
dY=
l'=??
.9

Benzer belgeler