Ders Dosyası

Transkript

Ders Dosyası
İleri Animasyon Teknikleri (SGT 442) Ders
Detayları
Ders Adı
Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
İleri
Animasyon
Teknikleri
SGT
442
Güz
1
2
0
2
Ön Koşul Ders(ler)i SGT 429 Animasyon I SGT 426 Animasyon II
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje
Öğretme Teknikleri Tasarımı/Yönetimi
Dersin
Koordinatörü
5
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Animasyon filmin grafik tasarım açısından sektörel
özellikleri doğrultusunda, bilgisayar destekli
animasyon tarzı film jeneriği üretimi konusunda
öğrenciler bilgilendirilerek, her öğrencinin bir tane
ileri animasyon tekniklerini kullanarak animasyon
tarzı profesyonel film jeneriği üretmesi amaçlanır.
Aynı zamanda farklı türlerdeki animasyon tarzı
reklam filmleri ve film jenerikleri incelenerek
hareketli görüntü ile reklam kavramları arasındaki
ilişki üzerine analiz çalışmaları yapılır.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
• Ders konusu ile ilgili tarihsel ve güncel bilgileri,
araştırır ve tanımlar
• İleri animasyon tekniklerini kullanır
• Sektörel açıdan animasyon tarzı reklam filmi ve
film jenerikleri hakkında eleştirel bir bakış açısına
sahiptir
• Tekniksel anlamda araç ve malzeme kullanımı
üzerine deneyim kazanıp düşüncelerini hareketli
görüntü yolu ile hazırlayıp sunar
• Bilgisayar ortamında animasyon programları
hakkında yetkindir
Dersin İçeriği
İleri Animasyon teknikleri dersinde, animasyon
tarzı reklam film ve film jenerikleri kavramı,
konunun amacı ve özellikleri doğrultusunda
öğrenciye detaylı bir biçimde aktarılır. Aynı
zamanda konu ile ilgili veriler öğrencilere
aktarılırken ileri animasyon tekniklerinin kullanıldığı
animasyon tarzı reklam film ve film jenerikleri
öğrenciye tanıtılır. İleri animasyon tekniklerinin
kullanıldığı reklam film ve film jenerik yapımı
hakkında, sektörel bir bakış açısı içerisinde
animasyonda ivme kullanımı, expression basics ile
bağlantılar sağlanarak hareketin tekrarının
sağlanması, özel visual effect sahnelerinin
kullanımı, 3d compositing uygulamaları, particular
kullanımı, keylihgt, Ray-Traced 3D Yöntemi, renk
düzeltme "Color Correct" uygulamaları, hareket
dengesizliklerini yok etme, Animation Present"
uygulamaları, ses kareleri ve obje bağlantısı ve
kapsamlı dışarı aktarım yöntemleri başlıklı konular
incelenerek her öğrencinin animasyon tarzı film
jeneriği yapımı tekniklerine hakim olması sağlanır
ve her öğrencinin bir adet animasyon tarzı film
jeneriği üretmesi amaçlanır. Dersin uygulama
aşamasında sektörel örnekler incelenerek
animasyon tarzı film jeneriği yapım teknikleri
hakkında uygulama çalışmaları yapılır ve
öğrenicinin animasyon tarzı film jeneriği
konusunda görsellik üzerine eleştirel bir bakış açısı
kazanması amaçlanır.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
A- Dersin tanımlanması, BReklam filmi ve film jeneriklerinde
ileri animasyon tekniklerinin
tanımlanması, C- İleri animasyon
teknikleriyle hazırlanmış
örneklerin incelenmesi ve analizi.
2
A-Animasyon yapımında ivme
kullanım tekniğinin (easy easy - in
– out) kullanıldığı alanlar
B-Animasyon yapımında
"Expression basics'in" kullanıldığı
alanlar C-Expression basics'in
"loopOut, loopIn, "uygulama
aşamaları
3
A-Kapsamlı Film Sahnesinde Özel
Visual Effect Sahnelerinin
kullanıldığı alanlar B-Kapsamlı
Film Sahnesinde Özel Visual
Effect Sahneleri Oluşturma C-Özel
Visual Effect Sahnelerinden örnek
gösterimi ve analizi.
4
A-Animasyon yapımında 3d
compositing uygulamaları ve
kullanımı B-İleri animasyon
teknikleriyle hazırlanacak
animasyon tarzı film jeneriği proje
konularının belirlenmesi,
5
A-Animasyon yapımında
"particular" kullanımı B- Particular
kullanımıyla ilgili uygulamalar
C-İleri animasyon teknikleriyle
hazırlanacak animasyon tarzı film
jeneriğinin araştırma taslaklarının
incelenmesi
6
A-Keylight GreenBox nedir, ve
kullanım alanları B-Kapsamlı Film
Sahnesinde GreenBox
Uygulamaları C-GreenBox
kullanılan reklam film ve film
sahnelerinden örnek gösterimi ve
analizi D- İleri animasyon
teknikleriyle hazırlanacak
Animasyon tarzı film jeneriği
projelerinin senaryo taslaklarının
sonuçlandırılması ve teslimi
(1.Ödev teslimi),
7
A-Animasyonda Ray-Traced 3D
Yöntemi ve uygulamaları
B-Animasyonda hareket
dengesizliklerini yok etme C- İleri
animasyon teknikleriyle
hazırlanacak projelerinin öykü
panosu-storyboard taslaklarının
incelenmesi.
8
Ara Sınav
9
A-Kapsamlı Film Sahnesinde renk
düzeltme "Color Correct"
uygulamaları ve kullanımı
B-"Animation Present"
uygulamaları ve kullanımı C-İleri
animasyon teknikleriyle
hazırlanacak projelerinin öykü
panosu-storyboard taslaklarının
sonuçlandırılması ve teslimi
(2.Ödev teslimi),
10
A-Animasyonlarda ses kullanımı,
ses kareleri oluşturma
B-Animasyonda ses kareleriyle
obje bağlantı ilişkisi C-Yapılacak
olan Animasyon tarzı film jeneriği
projelerinin uygulama aşamasına
geçiş.
11
A) Animasyonu dışarıya aktarım(
render - çoklu render yöntemi ) B)
Adobe media encoder ile export
yapma, C- İleri animasyon
teknikleriyle hazırlanmış
animasyon tarzı film jeneriği
projelerinin yapım aşaması
taslaklarının incelenmesi,
12
A- Animasyonu transparent
(şeffaf) render yöntemi ile
dışarıya aktarım, B- Animasyonu
swf formatında dışarı aktarma
yöntemi C- İleri animasyon
teknikleriyle hazırlanmış
animasyon tarzı film jeneriği
projelerinin yapım aşaması
taslaklarının incelenmesi,
13
A- İleri animasyon teknikleriyle
hazırlanmış animasyon tarzı film
jeneriği projelerinin kurgu
taslaklarının incelenmesi.
14
A- İleri animasyon teknikleriyle
hazırlanmış animasyon film
jeneriği projelerinin kurgu
taslaklarının sonuçlandırılması.
15
A- İleri animasyon teknikleriyle
hazırlanmış animasyon tarzı film
jeneriği projelerinin
sonuçlandırılması ve teslimi (Final
projesi teslimi).
16
Genel Sınav
Kaynaklar
Diğer
Kaynaklar:
1. Balaman, A. (2011). After Effects. İstanbul: Dikeyeksen
Yayın
2. Adobe Yarartıcı Ekibi. Adobe After Effects Professional
CS3 İstanbul: Medyasoft Yayınları
3. Finch, C. (1995). The Art of Disney, The Walt Disney
Company. New York: Abrams.
4. Samancı, Ö. (2004). Animasyonun Önlenemez Yükselişi.
İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
5. Sang-eun, O. (2008). Brand Personality based on TV
advertising. ADADA.
6. White, T. (1986). The Animator's Work Book. New York:
Watson-Guptil Publications.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
1
10
Laboratuar
1
25
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
2
25
Sunum
-
-
Projeler
1
40
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
-
-
Genel Sınav/Final Juri
-
-
Toplam
5
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
100
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine,
alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve
işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler
arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve
problemleri betimler,çok boyutlu olarak algılar, tasarlar
ve uygular.
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir,
bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde
çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve
öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam
boyu yönlendirir.
X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma
Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte
bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve
meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü
Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve
nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan
ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye,
yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında
edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası
değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket
eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve
tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa
sahiptir.
X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite
kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli
bilince sahip olur.
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
13
5
65
2
12
24
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
8
8
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
8
8
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
153

Benzer belgeler

Ders Dosyası

Ders Dosyası çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.

Detaylı