Ders Dosyası

Transkript

Ders Dosyası
Seçmeli () Ders Detayları
Ders Adı Ders Dönemi Ders
Kodu
Saati
Seçmeli
Güz
Uygulama
Saati
1
Laboratuar Kredi AKTS
Saati
2
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Uygulama-Alıştırma
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
• Öğr. Gör. Tolga Metin
0
2
5
Dersin Amacı
Animasyonun tarihsel gelişimi ve özellikleri
doğrultusunda bilgisayar destekli animasyon film
üretim teknikleri konusunda öğrenciler
bilgilendirilerek, her öğrencinin bir tane kısa metraj
animasyon film üretmesi amaçlanır. Aynı zamanda
animasyon film türleri incelenerek farklı
tekniklerde üretilmiş animasyon film örnekleri
üzerine analiz çalışmaları yaptırmak.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Animasyon 1 dersinde, tarihsel gelişimlerle birlikte
şekillenen animasyon film kavramının tanımı
konunun amacı ve özellikleri doğrultusunda
öğrenciye detaylı bir biçimde aktarılır. Aynı
zamanda konu ile ilgili tarihsel veriler öğrencilere
aktarılırken geleneksel ve çağdaş animasyon film
türleri öğrenciye tanıtılır. Animasyon film yapımı
hakkında senaryo yazımı, öykü panosu (storyboard)
yapımı, bilgisayar ortamında film yapımı, kurgu
teknikleri ve uygulama aşaması, animasyon filmde
ses ve müzik kullanımı başlıklı konular incelenerek
öğrencinin animasyon film yapımı tekniklerine
hakim olması sağlanır ve kısa metraj bir animasyon
film üretmesi amaçlanır. Dersin uygulama
aşamasında öğrenciye Adobe After Effects
programı detaylı bir şekilde öğretilerek bilgisayar
ortamında animasyon film teknikleri hakkında
eğitim verilir. Aynı zamanda farklı animasyon film
türleri izlenerek öğrenicinin animasyon filmde
görsellik ve konu araştırması üzerine eleştirel bir
göz kazanması amaçlanır.
• Ders konusu ile ilgili tarihsel ve güncel bilgileri
bilir, araştırır ve tanımlar,
• Tekniksel anlamda araç ve malzeme kullanır,
düşüncelerini hareketli görüntü yolu ile hazırlar
sunar,
• Bilgisayar ortamında animasyon programları
hakkında yetkindir,
• Animasyon film üzerine beceri ve deneyimlidir,
eleştirir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
A- Dersin tanımlanması, BAnimasyonun tanımlanması, CAnimasyon filmin amacı ve
özellikleri, D- Animasyon film
yapımına giriş.
Örneklerin gösterimi, gerekli araç
ve gerecin sağlanması.
2
A- Animasyon filmin tarihsel
Örneklerin gösterimi, gerekli araç
gelişimi: Animasyon ve Sinema B- ve gerecin sağlanması.
Animasyon film türlerinin
tanımlanması: çizgi animasyon,
bilgisayar destekli 2D ve 3D
animasyon, stop-motion
animasyon.
3
A- Animasyon filmin tarihsel
gelişimi: Deneysel Animasyon BFarklı tekniklerde kısa metraj
animasyon film türlerinin
gösterimi ve analizi, C- Bilgisayar
destekli animasyon film yapım
tekniklerine giriş: Adobe After
Effects programı eğitimi.
4
A- Animasyon filmin tarihsel
Örneklerin gösterimi, gerekli araç
gelişimi: Hareketli Grafikler
ve gerecin sağlanması.
(Motion Graphics) B- Animasyon
film proje konularının belirlenmesi,
C- Animasyon film yapımında
sinopsis ve senaryo yazımı, DAdobe After Effects programı
eğitimi.
5
A- Animasyon film projelerin
araştırma taslaklarının
incelenmesi, B- Animasyon film
yapımında öykü panosu
(storyboard) yapımı, C- Adobe
After Effects programı eğitimi.
Örneklerin gösterimi, gerekli araç
ve gerecin sağlanması.
Örneklerin gösterimi, gerekli araç
ve gerecin sağlanması.
6
A- Animasyon film projelerin
araştırma taslaklarının
sonuçlandırılması, B- Animasyon
film projelerinin senaryo
taslaklarının incelenmesi, CAdobe After Effects programı
eğitimi.
Örneklerin gösterimi, gerekli araç
ve gerecin sağlanması.
7
AraDeğerlendirme
8
A- Animasyon film projelerin
senaryo taslaklarının
sonuçlandırılması ve teslimi
(1.Ödev teslimi), B- Animasyon
film projelerinin öykü panosu
taslaklarının incelenmesi, CAdobe After Effects programı
eğitimi.
9
A- Animasyon film projelerin öykü Örneklerin gösterimi, gerekli araç
panosu taslaklarının
ve gerecin sağlanması.
sonuçlandırılması ve teslimi
(2.Ödev teslimi), B- Yapılacak
olan animasyon film projelerinin
uygulama aşamasına geçiş, CAdobe After Effects programı
eğitimi.
10
A- Animasyon film projelerinin
Örneklerin gösterimi, gerekli araç
yapım aşamasının ilk taslaklarının ve gerecin sağlanması.
incelenmesi, B- Türkiye'de
animasyon film çalışmaları. CAdobe After Effects programı
eğitimi.
11
A- Animasyon film projelerinin
Örneklerin gösterimi, gerekli araç
yapım aşaması taslaklarının
ve gerecin sağlanması.
incelenmesi, B- Animasyon filmde
jenerik yapımı, C- Adobe After
Effects programı eğitimi.
12
A- Animasyon film projelerinin
Örneklerin gösterimi, gerekli araç
yapım aşaması taslaklarının
ve gerecin sağlanması.
incelenmesi, B- Animasyon filmde
ses ve müzik kullanımı, C- Adobe
After Effects programı eğitimi.
Örneklerin gösterimi, gerekli araç
ve gerecin sağlanması.
13
A- Animasyon film projelerinin
kurgu taslaklarının incelenmesi,
B- Adobe After Effects programı
eğitimi.
Örneklerin gösterimi, gerekli araç
ve gerecin sağlanması.
14
A- Animasyon film projelerinin
kurgu taslaklarının
sonuçlandırılması.
Örneklerin gösterimi, gerekli araç
ve gerecin sağlanması.
15
A- Animasyon film projelerinin
Örneklerin gösterimi, gerekli araç
sonuçlandırılması ve teslimi (Jüri - ve gerecin sağlanması.
Final projesi teslimi).
16
Genel Sınav
Kaynaklar
Diğer
Kaynaklar:
1. S. CURRAN, Motion Graphics: Graphic Design for
Broadcast and Film. Gloucester, 2000
2. C. FINCH, The Art of Disney, New York, 1995
3. S. KANFER, Serious business: The art and commerce of
animation in America from Betty Boop to Toy story. New
York, 2000.
4. J. KRASNER, Motion Graphic Design Applied History and
Aesthetics, Oxford, 2008
5. Ö. SAMANCIı, Animasyonun Önlenemez Yükselişi.
İstanbul, 2004
6. T. WHITE ,The Animator's Work Book. New York, 1986
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
1
10
Laboratuar
2
25
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Projeler
1
40
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
-
-
Genel Sınav/Final Juri
-
-
Toplam
4
75
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
100
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine,
alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve
işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler
arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve
problemleri betimler,çok boyutlu olarak algılar, tasarlar
ve uygular.
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir,
bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde
çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve
öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam
boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma
Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte
bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve
meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü
Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve
nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan
ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi
ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve
becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası
değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket
eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve
tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa
sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü
ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş
sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
12
8
96
2
5
10
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
3
3
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
3
3
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
160

Benzer belgeler

Ders Dosyası

Ders Dosyası çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.

Detaylı