TC AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE

Yorumlar

Transkript

TC AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE
T.C.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 Mali Yılı Performans Programı
2
İcra eden, tatbik eden;
karar verenden
daima daha kuvvetlidir.
4
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NIN SUNUŞU
6
ASKİ GENEL MÜDÜRÜ’NÜN SUNUŞU
8
1. GENEL BİLGİLER
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Teşkilat Yapısı
Fiziksel Kaynaklar
İnsan Kaynakları
10
13
16
20
2.1. 2.2. 2.3.
2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.5.
Temel Politika ve Öncelikler
Misyon, Vizyon, İlkeler
Amaç ve Hedefler
Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
Faaliyet Maliyetleri Tablosu
Performans Hedefi Tablosu
İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
22
22
24
28
31
33
67
3.1.
3.2. 3.3.
3.4.
Performans Programı Süreci
Performans Çerçevesi
Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi
Performans Programı Hazırlama Süreci
68
69
70
71
10
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
22
3. EKLER
68
BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU
Özlem Çerçioğlu
T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı
6
Sevgili Aydınlılar,
“Gökyüzünün
altındaki
en
güzel
içme, kullanma ve endüstriyel suyunun
yeryüzü” olarak tanımlanan İlimiz insan
dağıtımı,
ömrünü uzatan doğası, mavinin en
değerlendirilmesini ve yağmur sularının
güzel tonlarına sahip denizi, onlarca
meskûn mahallerden uzaklaştırılması
medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi ve
işlerini başarıyla yerine getireceğine
bütün bu özelliklerin meydana getirdiği
inancım tamdır.
kültürü ile ülkemizin en önde gelen ismi
gibi “Aydın” illerinden biridir.
Büyükşehir
atık
sularının
arıtılarak
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanununun getirisi olan
yapılanmamızla
bizde
Stratejik Plan, Performans Programı ve
bu güzel İlimizin su yönetimini daha
Bütçe çalışmaları; idarelerin misyon,
uzman ellere, ASKİ Genel Müdürlüğü’ne
vizyon, temel ilkelerini belirlemesine,
teslim ettik. Böylece tüm canlıların
yapılacak olan çalışmaların daha doğru
yaşam kaynağı olan ve günümüzde eski
planlanmasına
bolluğunu yitiren, kirlenen su kaynakları
daha sistemli şekilde denetlenmesine
ve
yardımcı olmaktadır.
doğanın
daha
planlı
şekilde
yönetilmesini teminat altına almış olduk.
Başarıya
ulaşmanın
planlamadan
geçer.
Müdürlüğümüz
ve
bu
Bu sebeple ASKİ Genel Müdürlüğümüz
yolu
doğru
tarafından
2015
ASKİ
Genel
altyapısını
güçlendirmek
suyun
hakkındaki
planlamaları
genişleyen
hizmet
çalışmaların
yılında
İl’imizin
ve
daha
geleceği
sorunsuz hale getirmek için hazırlanan
yaparak,
bu Performans Programının tüm Aydın
alanımız
ve
halkına hayırlı olmasını diliyorum.
1 milyonun üzerindeki vatandaşımızın
Özlem ÇERÇİOĞLU
T.C. Aydın Büyükşehir
Belediye Başkanı
GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU
Cemalettin KÜÇÜKEROL
T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdür Vekili
8
Değerli Aydınlılar,
Büyükşehir Belediyesine bağlı Genel
arz eden ihtiyaçlarımıza odaklandık.
Müdürlüğümüzün 2015 yılı içerisinde,
Bu
İl’imizin altyapısını güçlendirmek için
yatırımların
yapacağı faaliyetlerin planlandığı bu
ulaşmasını ve sorunlara daha kalıcı
Performans
çözümler getirmeyi amaçladık.
Programının
altyapısı
daha sorunsuz bir Aydın için atılan
ilk adım olarak görmekteyim.
İlk
Performans
Programımızda
sayede
ileride
yapacağımız
gelecek
nesillere
Bu planın hazırlanmasında emeği
geçen tüm çalışma arkadaşlarıma
teşekkür eder, 2015 yılı Performans
öncelikle Aydın’ımızın su yönetiminin
Programının
geleceğini planlamaya ve aciliyet
vesile olmasını temenni ederim.
Aydın
için
hayırlara
Cemalettin Küçükerol
ASKİ Genel Müdür Vekili
1. GENEL BİLGİLER
1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
ASKİ’nin Görev ve Yetkileri
İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması
ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt
ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları
devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma, yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için, abonelerden başlanarak
bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak
veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve
endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis
kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki
tedbiri almak,
Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek
ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri
satmak, İSKİ’nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla
ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya
üzerinde kullanma hakları tesis etmek.
10
1. GENEL BİLGİLER
ASKİ’nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yasal Mevzuatlar
3516 Sayılı Ölçüler ve
Ayarlar Kanunu
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
2560 Sayılı İSKİ Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhaleleri sözleşmeleri Kanunu
6360 Sayılı Kanun
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4759 Sayılı İller Bankası Kanunu
3213 Sayılı Medeni Kanun
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
3194 Sayılı İmar Kanunu
167 Sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
2872 Sayılı Çevre Kanunu
6107 Sayılı İller Bankası Anonim
Şirketi Hakkında Kanun
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
1. GENEL BİLGİLER
ASKİ’nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yönetmelikler
ASKİ Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliği
Yönetim Kurulu’nun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği
İhale Yönetmeliği
Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Temsil Tören ve Ağırlama Yönetmeliği
Disiplin Yönetmeliği
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Taşınır Mal Yönetmeliği
Havza Koruma Yönetmeliği
Tarifeler Yönetmeliği
Barajlar Yönetmeliği
Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) Yönetmeliği
Yer altı Suyunun Satışı, Taşınması, Tüketilmesi ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen
Yönetmelik
Arşiv Yönetmeliği
Evrak İmha Yönetmeliği
Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
12
1. GENEL BİLGİLER
1.2. Teşkilat Yapısı
ASKİ Organizasyon Şeması
1. GENEL BİLGİLER
Kurumun Organizasyon Yapısı
2560 Sayılı Kanunun 3. Maddesi gereğince ASKİ Genel Müdürlüğü’nün yönetimi aşağıdaki organlar
tarafından oluşmaktadır.
Genel
Kurul
Genel
Kurul
Yönetim
Kurulu
Denetçiler
Genel
Müdürlük
Genel Kurul 2560 sayılı Kanun’ un 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde yer alan görevleri
yürütür.
Yönetim Kurulu, bir başkanla beş üyeden oluşur. ASKİ Yönetim Kurulunun
Başkanı; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’dır. Genel Müdür ile Genel Müdür
Yönetim
Kurulu
Yardımcılarından hizmette eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı
Yönetim Kurulunun tabi üyesidir. Yönetim Kurulu’nun diğer üç üyesi Büyükşehir
Belediye Başkanı’nın teklifi ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu
2560 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinde belirtilen görevleri yürütür.
14
1. GENEL BİLGİLER
ASKİ’nin iş ve işlemleri Genel Kurul tarafından seçilmiş iki denetçi tarafından
denetlenir. Denetçiler, ASKİ’nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklik-
Denetçiler
ler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurul’a verirler.
Raporun bir örneği, bilgi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’na sunulur.
Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük
tarafından verilmesi zorunludur.
ASKİ Genel Müdürü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe
atanacaklarda da aranır.
Genel Müdürün görevleri şunlardır:
a) ASKİ’nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
b) İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı ASKİ’yi temsil etmek,
c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço
ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,
Genel
Müdürlük
e) 23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna
sunmak,
f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak,
g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları
yönetim kuruluna sunmak,
h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ı) Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,
j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya
Genel Kurula sunmak.
1. GENEL BİLGİLER
1.3.Fiziksel Kaynaklar
Tablo ve grafikte görüleceği gibi İlimiz genelinde sahip olduğumuz taşınmazların toplam alanı 1.931.289,14m2
olup, bu taşınmazlardan en fazla alana sahip ilçelerimiz Karacasu, Didim ve Çine’dir.
İlçelere Göre Taşınmazlar
16
Sıra No
İlçe Adı
Toplam Alan (m2)
1
EFELER
2
BOZDOĞAN
147.462,28
3
BUHARKENT
16.943,80
4
ÇİNE
180.016,53
5
DİDİM
383.388,21
6
GERMENCİK
24.900,55
7
İNCİRLİOVA
30.672,04
8
KARACASU
418.838,48
9
KARPUZLU
11.201,44
10
KOÇARLI
51.915,34
11
KÖŞK
59.553,58
12
KUŞADASI
1.640,00
13
KUYUCAK
99.114,65
14
NAZİLLİ
15
SÖKE
16
SULTANHİSAR
146.769,27
17
YENİPAZAR
132.255,77
TOPLAM1.931.289,14
25.040,57
108.440,83
93.135,80
1. GENEL BİLGİLER
Su Depolarımız
Sıra
No
İlçe Adı
Toplam Depo
Sayısı (adet) Toplam
Alan(m2)
1
EFELER
4
209,62
2
BOZDOĞAN
61
19.627,02
3
BUHARKENT
7
365,10
4
ÇİNE
5
1.237,84
5
DİDİM
2
317,00
6
GERMENCİK
11
11.920,49
7
İNCİRLİOVA
10
4.317,57
8
KARACASU
17
13.086,80
9
KARPUZLU
10
2.186,10
10
KOÇARLI
8
5.344,00
11
KÖŞK
28
3.490,51
KUŞADASI
12
-
21
-
13
KUYUCAK
14
NAZİLLİ
15
SÖKE
34
12.379,28
16
SULTANHİSAR
21
4.709,70
17
YENİPAZAR
11
5.403,36
-
32.681,41
-
1. GENEL BİLGİLER
Atıksu Arıtma Tesislerimiz
18
Sıra No
Tesisin Adı
Çalışma Şekli
1
Aydın Doğu Atık Su Arıtma Tesisi
Havalandırmalı lagün
2
Söke Atık Su Arıtma Tesisi
Havalandırmalı lagün
3
Didim Atık Su Arıtma Tesisi
Aktif Çamur
4
Nazilli Atık Su Arıtma Tesisi
Aktif Çamur
5
Aydın Otogar Arıtma Tesisi
Aktif Çamur
6
Çine Atık Su Arıtma Tesisi
Aktif Çamur
7
Akbük Atık Su Arıtma Tesisi
Aktif Çamur (Paket)
8
Kuyucak Atık Su Arıtma Tesisi
Aktif Çamur
9
İsabeyli Atık Su Arıtma Tesisi
Aktif Çamur
10
Karpuzlu Atık Su Arıtma Tesisi
Aktif Çamur (Paket)
11
Atça Atık Su Arıtma Tesisi
Aktif Çamur
12
Bozdoğan Atık Su Arıtma Tesisi
Aktif Çamur
13
Karacasu Atık Su Arıtma Tesisi
Aktif Çamur
14
Köşk Başçayır Köyü Atık Su Arıtma Tesisi
Biodisk Paket
15
Köşk Çiftlik Köyü Atık Su Arıtma Tesisi
Biodisk Paket
16
Buharkent Savcılı Köyü Atık Su Arıtma Tesisi Aktif Çamur (Paket)
17
Nazilli Sevindikli Köyü Atık Su Arıtma Tesisi Biodisk Paket
18
Kuşadası Atık Su Arıtma Tesisi
Aktif Çamur
19
Kuşadası Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisi
Aktif Çamur
20
Karacasu Ataeymir Atık Su Arıtma Tesisi
Doğal
21
Pamukören Atık Su Arıtma Tesisi
Doğal
22
Yamalak Atık Su Arıtma Tesisi
Doğal
23
Nazilli Dallıca Atık Su Arıtma Tesisi
Doğal
24
Merkez Dalama Atık Su Arıtma Tesisi
Doğal
25
Yenice Başaran Köyü Atık Su Arıtma Tesisi
Doğal
1. GENEL BİLGİLER
Taşıt ve İş Makinelerimiz
Sıra No
Taşıt/İş Makinesi
1
Vidanjör
23
2
Kamyonet
9
3
Kamyon
6
4
Traktör
7
5
Motosiklet
14
6
Otomobil
4
İş Makinesi
27
7
Toplam (adet)
8
Vinç
1
Kanal Açma
6
9
Kurumun Sahip Olduğu Donanım ve Ekipmanlar
Donanım ve Ekipmanlar
Toplam (adet)
Bilgisayar (HP Prodesk 600GI Twr)
250
Monitör (HP ProDisplay P20i)
250
Dizüstü Bilgisayar
5
Motorlu Perde (200x200)
1
Ayaklı Tripod Perde (Codegen)
1
Server (IBM x3650M4)
2
Yedekleme Ünitesi (Qnap QTS 4.0.5 12TB)
1
Fortinet Fortigate 300C Güvenlik Duvarı
1
Kayıt Cihazı (Fortiner Analyzer 200D)
7
IP Kamera (N.264 NVR)
Tunçmatik 3KV Güç Kaynağı
50
1
Çok Fonksiyonlu Yazıcı
45
Lazer Yazıcı
50
1. GENEL BİLGİLER
1.4.İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğümüzde; 14.10.2014 tarihi itibarı ile aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, 130 memur, 2 sözleşmeli,347 kadrolu işçi ve 204 geçici işçi olmak üzere toplam 683çalışan mevcuttur.
Yine tabloya bakıldığında, ASKİ’nin insan kaynakları yapısının % 81’ inin işçilerden oluştuğu görülecektir.
Tablo.11 – ASKİ Genel Müdürlüğü Personel Sayıları
Personel Sayıları
657 sayılı Yasaya tabi personel
130
4857 sayılı Yasaya tabi personel
347
Sözleşmeli personel sayısı
2
Hizmet satın alımı ile çalışan personel
sayısı (Taşeron)
204
TOPLAM683
ASKİ Genel Müdürlüğü Personel Sınıflandırması
Personel Durumu
%1
%26
%55
%18
20
657 sayılı yasaya tabi personel
4857 sayılı yasaya tabi personel
Sözleşmeli personel sayısı
Hizmet satın alımı ile çalışan personel sayısı
1. GENEL BİLGİLER
Aşağıdaki tabloda kurumumuzda çalışan memur personelin %62’sinin Genel İdare Hizmetleri çalışanı olduğu
görülmektedir.
Tablo.12 – 657 Sayılı Kanuna Tabi Personellerin (Memur) Sınıflandırması
657 sayılı Yasaya tabi personelin sınıfları
Genel İdare Hizmetleri (G.İ.H.) sınıfında
84
Teknik Hizmetler (T.H.) sınıfında 45
Yardımcı Hizmetler (Y.H.) sınıfında
1
TOPLAM130
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
2.1. Temel Politika ve Öncelikler
Stratejik Plan ve Üst Politika Belgeleri İlişkiler
• 10’uncu Kalkınma Planı
• AB Müktesebatına Uyum Programı
• Tr32 Düzey 2 Bölgesi Aydın-Denizli-Muğla 2010 – 2013 Bölge Planı
• Büyük Menderes Havza Koruma Eylem Planı
2.2. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
Misyon
Hizmet alanımız içerisindeki içme suyunu sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz şekilde sunmak, atık su hizmetlerini çevreyi koruma anlayışıyla değerlendirmek ve nihai olarak,
vatandaşlarımızın altyapısı sorunsuz bir kentte yaşamalarını sağlamaktır.
22
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
Vizyon
Çevreye ve doğal yaşama duyarlı, etkili ve ekonomik bir su yönetimi anlayışıyla Dünya standartlarında teknoloji kullanan, alanında güvenilir ve öncü bir kurum olmaktır.
Te m e l D e ğ e r l e r
• İnsan odaklı hizmet
• Motivasyon
• Çevreye duyarlılık
• Takım ruhu ve takımdaşlık
• Şeffaflık
• Kurumsallık
• Katılımcılık
• Yenilikçi ve sürekli gelişim
• Güvenilirlik
• Ulaşılabilirlik
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
2.3. Amaç Ve Hedefler
Stratejik Amaç.1.
Stratejik Hedef.1.1.
Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı
Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek
İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek
Stratejik Hedef.1.2. Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili
projelendirmek
Stratejik Hedef.1.3. Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek
Stratejik Hedef.1.4. İçme suyu ve Atık Su arıtma tesisleri planlamak
Stratejik Hedef.1.5.
Tüm altyapı sistemlerini koordineli bir şekilde projelendirmek
Stratejik Hedef.1.6. İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak
Stratejik Amaç.2.
Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak
İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak
Stratejik Hedef.2.1. Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içme suyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek.
Stratejik Hedef.2.2. Baraj alanlarını ve havzalarının belirlemek
Stratejik Hedef.2.3. Sulama gölet ve havzalarını belirlemek
İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların
Stratejik Hedef.2.4. su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirletici unsurları engellemek
24
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
Stratejik Amaç.3.
Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu
Sağlamak
Stratejik Hedef 3.1.
Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek.
Stratejik Hedef 3.2.
Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan
yerlere yeni su depoları yapmak.
Stratejik Hedef 3.3. İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını arttırarak İl
genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak.
Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer
Stratejik Hedef 3.4. tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak.
Stratejik Hedef 3.5. Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak
Stratejik Amaç.4.
Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek
Stratejik Hedef.4.1. Mevcut Atık Su arıtma tesislerinin kapasitelerini
iyileştirmek.
Stratejik Hedef.4.2. Köylerde paket Atık Su arıtma tesisleri kurmak.
Tüm atık suları, atık su deşarj standartlarına uygun
Stratejik Hedef.4.3. olarak alıcı ortama vermek ve alıcı ortamın deşarj
standartlarına uygunluğunu denetlemek.
Sorumluluk sahamız içerisinde biyolojik arıtma
Stratejik Hedef.4.4. tesisleri bulunmayan yerlerde biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak ve işletme çalışmaları
yapmak.
Stratejik Hedef4.5. Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik
çalışmalar yapmak.
Atık Su depolama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesi, izlenmesi ve
Stratejik Hedef.4.6.
raporlanmasını sağlayarak atık su SCADA sistemini
kurmak ve işletmek.
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
Stratejik Amaç.5.
Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak
Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasStratejik Hedef.5.1. yon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak.
Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla
gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin
Stratejik Hedef.5.2.
ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını
sağlamak.
Stratejik Amaç.6.
Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek
İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlaStratejik Hedef.6.1. rının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını
sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek.
Stratejik Hedef.6.2.
Stratejik Amaç.7.
Stratejik Hedef.7.1.
Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım
oranını minimuma indirmek.
Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama
Duyarlı
Kaynak değerlendirmesi yaparak ilçeler bazında
ileriye dönük su kullanım planlaması yapmak.
Stratejik Hedef.7.2. Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini
sağlamak.
Stratejik Hedef.7.3. Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak
su sarfiyatını azaltmak.
26
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
Stratejik Amaç.8.
Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal
Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak
Stratejik Hedef.8.1. Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak.
Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş
Stratejik Hedef.8.2. süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve
standartlaşmaya gitmek.
Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde
Stratejik Hedef.8.3. mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik
eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını
sağlamak.
Stratejik Amaç.9.
Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef.9.1. Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef.9.2. Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve
faaliyetlerinin yürütülmesi denetlemek.
Stratejik Hedef.9.3. Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleşme oranını yükseltmek.
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
2.4.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
28
SA.1
Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek
1.953.000,00
H1.1
İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek
F1.1.1
Mevcut İsale ve Şebeke Hatlarını Sayısal Ortama Almak
110.000
F1.1.2
Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek
100.000
430.000,00
F1.1.3
Yeni İçme suyu Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti
100.000
F1.1.4
İl İçme suyu Planının Hazırlanması
120.000
H1.2
Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek
F1.2.1
Mevcut Kanalizasyon Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek
110.000
F1.2.2
Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek
100.000
430.000,00
F1.2.3
Kanalizasyon Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti
100.000
F1.2.4
İl Kanalizasyon Planının Hazırlanması
120.000
H1.3
Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek
F1.3.1
Mevcut Yağmursuyu Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek
110.000
F1.3.2
Bölgesel Yağış Oranlarına Göre Gerekli Yağmursuyu Hatlarının Tespiti
110.000
F1.3.3
İl Yağmursuyu Tahliye Projesinin Oluşturulması
110.000
F1.3.4
Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek
100.000
H1.4
İçme suyu ve Atık Su arıtma tesisleri planlamak
F1.4.1
İlçeler ve köylerinin mevcut Atık Su tesislerinin yeterliliğini tespit etmek
110.000
F1.4.2
İhtiyaca göre büyüklük ve tipini seçerek Atık Su arıtma tesisleri planlamak
110.000
F1.4.3
İlçeler ve köylerinin içme suyu kalitesinin tespitini yapmak
110.000
F1.4.4
İhtiyaca göre içme suyu arıtma tesisleri planlamak
120.000
H1.5
Tüm altyapı sistemlerini koordineli bir şekilde projelendirmek
F1.5.1
Diğer altyapı sistemlerinin (doğalgaz, telefon, internet vb.) projelerini ilgili kurumlardan istemek ve bunların sayısal
ortama işlenmesini sağlamak
50.000,00
F1.5.2
İdaremizce hazırlanacak tüm projelerde kurum içi ve kurumlar arası koordineyi sağlamak
50.000,00
H1.6
İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak
F1.6.1
İlçelerin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını tespit etmek
23.000
F1.6.2
Mevut kaynakların yetersiz görüldüğü bölgelerde gerekli su ihtiyacını belirlemek
25.000
F1.6.3
İhtiyaç duyulan içme suyu miktarını karşılamak için en uygun kaynağı belirlemek
25.000
F1.6.4
Kaynaktan alınan suyun iletimine ilişkin projeleri hazırlamak
40.000
SA.2
Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçmesuyu Ve Sulamada Kullanmak
H2.1
Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içmesuyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek.
F2.1.1
Mevcut sulama baraj, gölet ve hatlarını sayısal ortama geçirmek
F2.1.2
Mevcut ve proje aşamasındaki barajların içme suyu ve sulama için en uygun şekilde dağıtımını projelendirmek
H2.2
Baraj alanlarını ve havzalarının belirlemek
500.000,00
F2.2.1
Uzun vadeli içmesuyu ve sulama suyu planı yaparak ihtiyaca en uygun baraj yerini tespit etmek
200.000,00
F2.2.2
Planlanan baraj için en uygun havza yerini tespit etmek
300.000,00
H2.3
Sulama gölet ve havzalarını belirlemek
500.000,00
F2.3.1
Sulama birliklerininde görüşlerini alarak sulama suyu ihtiyacını tespit etmek
100.000,00
F2.3.2
Tespit edilen alanlara en uygun şekilde sulama projelerini hazırlamak
400.000,00
H2.4
İçmesuyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve
kirletici unsurları engellemek
500.000,00
F2.4.1
Tespit edilen baraj, gölet havzalarına ilişkin Çevre Etki Değerlendirme Raporu hazırlatmak
100.000,00
F2.4.2
Havza alanlarında mutlak koruma alanı oluşturarak suyun kirlenmesinin önüne geçmek
400.000,00
430.000,00
450.000,00
100.000,00
113.000,00
2.000.000,00
500.000,00
50.000
450.000
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
SA.3
Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak
H3.1
Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek.
F3.1.1
İlçe ve köylerin değiştirilmesi gereken isale ve şebeke hatlarını tespit etmek
5.100.000
F3.1.2
İlçe ve köylerin ihtiyacı olan yeni isale ve şebeke hatlarını tespit etmek
4.000.000
F3.1.3
İhtiyaçlara ilişkin malzeme alım ihalesi yapmak
1.000.000
F3.1.4
ASKİ ekiplerince tespit edilen hatların inşaasını yapmak
F3.1.5
Hizmetlerin etkin kullanımı için gerekli araçları temin etmek
H3.2
Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak.
F3.2.1
İl genelinde su deposu ihtiyaç envanteri hazırlamak
500.000
F3.2.2
Tespit edilen ihtiyaçlara ilişkin ihaleler hazırlamak
250.000
F3.2.3
İhale edilen su depolarının uygulamasını yaptırtmak
H3.3
İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını arttırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak.
F3.3.1
Tüm ilçe ve köylerin içme suyu kalite envanterini hazırlamak
F3.3.2
İhtiyaç olan bölgelerde içme suyu arıtma tesislerini ihale etmek
33.100.000,00
21.600.000,00
1.000.000
10.500.000
3.750.000,00
3.000.000
3.000.000,00
250.000
2.000.000
F3.3.3
İçme suyu arıtma tesislerinin uygulama esnasındaki denetimleri yapmak
250.000
F3.3.4
İnşaası tamamlanan tesislerin işletilmesini sağlamak
500.000
H3.4
Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak.
F3.4.1
Hizmet binalarımız ve tesislerimizde ki güvenlik ihtiyacını tespit etmek
250.000
F3.4.2
Hizmet alımı yöntemiyle tespit edilen güvenlik personeli ve ekipmanlarını temin etmek
550.000
F3.4.3
Su kaynaklarımızın, depolarımızın vb. yapıların korunması için gerekli muhafazaların(çit, tel örgü vb.) tespit edilmesi
550.000
F3.4.4
Tespit edilen muhafaza yöntemlerinin ihale edilerek temin edilmesi
150.000
H3.5
Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak
F3.5.1
İhtiyacı tespit edilen bölgelerde bu ihtiyacı karşılamak için gerekli derin kuyu ihalelerini hazırlamak
F3.5.2
İhale edilen kuyuların açılması ve işletmeye alınması sürecini denetlemek
F3.5.3
İhale edilerek açılan kuyuların enerji ihtiyacını sağlamak
SA.4
Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek
H4.1
Mevcut Atık Su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek.
F4.1.1
İl genelinde mevcut Atık Su arıtma tesislerinin yeterlilik envanterini oluşturmak
F4.1.2
İhtiyaç tespit edilen bölgelerde kapasite iyileştirme ihaleleri hazırlamak
2.000.000
F4.1.3
Atık Su arıtma tesisi olmayan yerlerde gerekli tip ve büyüklükte Atık Su arıtma tesisi kurmak
3.000.000
F4.1.4
Doğu atıksu arıtma tesisinin revize edilmesi
5.000.000
H4.2
Köylerde paket Atık Su arıtma tesisleri kurmak.
F4.2.1
Köylerde mevcut Atık Su arıtma tesislerinin yeterlilik envanterini hazırlamak
F4.2.2
Kapasitesi yetersiz Atık Su arıtma tesislerinde ekiplerimizce kapasite iyileştirme işlemi yapmak
F4.2.3
Aciliyet sırasına göre ihtiyacı olan köylerde yeni Atık Su arıtma tesisleri kurmak
H4.3
Tüm atık suları, atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına
uygunluğunu denetlemek.
550.000,00
F4.3.1
İl genelindeki tüm Atık Su arıtma tesislerinin deşarj standartlarına uygunluğunu denetleyici firmalara ihale ederek
denetlenmesini sağlamak
550.000,00
H4.4
Sorumluluk sahamız içerisinde biyolojik arıtma tesisleri bulunmayan yerlerde biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesisleri
kurmak ve işletme çalışmaları yapmak.
F4.4.1
Batı ileri biyolojik tesis sahasının kamulaştırılması
F4.4.2
Batı ileri biyolojik arıtma tesisinin ihale sürecini hazırlamak ve ihalesini gerçekleştirmek
F4.4.3
Batı ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaasına başlamak
39.850.000
H4.5
Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
500.000,00
1.500.000,00
3.250.000,00
2.000.000
250.000
1.000.000
58.150.000,00
10.100.000,00
100.000
1.500.000,00
50.000
450.000
1.000.000
45.000.000,00
5.000.000
150.000
F4.5.1
İl genelinde Atık Su arıtma tesislerine ait arıtma çamur miktarlarını tespit etmek
100.000
F4.5.2
Arıtma çamuru değerlendirmesinde tesise yönelik en uygun modeli belirlemek
300.000
F4.5.3
Arıtma çamurunun değerlendirilmesine yönelik en uygun modeli ihale ya da doğrudan temin yöntemiyle hayata geçirmek
100.000
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
H4.6
30
Atık Su depolama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlayarak
atık su SCADA sistemini kurmak ve işletmek.
500.000,00
F4.6.1
Atık Su arıtma tesislerine uygun SCADA sistemlerini tespit etmek
100.000
F4.6.2
Uygun SCADA yöntemini uygulamak
400.000
SA.5
Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak H5.1
Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak.
F5.1.1
İl kanalizasyon altyapısı envanterini çıkarmak
F5.1.2
Kanalizasyon altyapısı eksik ve yetersiz ilçelerin kanalizasyon altyapısını tamamlamak
4.000.000
F5.1.3
Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin altyapı projelerini hazırlamak
2.000.000
H5.2
Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının
müşterek denetimle yapılmasını sağlamak.
11.200.000,00
6.200.000,00
200.000
5.000.000,00
F5.2.1
Devam etmekte olan İLBANK A.Ş. Projelerinin denetimini sağlamak
350.000
F5.2.2
Altyapısı olmayan bölgelerde kredi veren kuruluşlarla gerekli bağlantıyı kurmak 150.000
F5.2.3
İdaremize devredilen ve devam etmekte olan kanalizasyon altyapısı işlerinin kabullerini yapmak
SA.6
Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek
H6.1
İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA
sistemini kurmak ve işletmek.
F6.1.1
İçme suyu depolarına SCADA sistemi kurmak
750.000
F6.1.2
İçme suyu depolarında SCADA sistemlerinin bakımını yapmak
250.000
H6.2
Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek.
4.500.000
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
F6.2.1
Su Kayıp Kaçak ekibi oluşturarak kayıp kaçak tespitleri yapmak
150.000
F6.2.2
Su Kayıp Kaçak aracı alımı yapmak
350.000
SA.7
Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak
H7.1
Kaynak değerlendirmesi yaparak ilçeler bazında ileriye dönük su kullanım planlaması yapmak.
F71.1.1
İl kaynaklarını tespit etmek ve bu kaynakların ihtiyaca göre dağılımını uzun vadeli şekilde planlamak H7.2
Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.
F71.2.1
Reklam afişleri vb. görsel yayın araçları ile halkın bilinçlenmesini sağlamak
100.000
H7.3
Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak.
300.000,00
F7.3.1
İl genelinde tarımsal sulama envanterini hazırlamak
100.000
F7.3.2
Verimli sulama teknikleri konusunda çiftçiyi bilinçlendirici ve teşvik edici uygulamalar sunmak
200.000
SA.8
Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak
H8.1
Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak.
F8.1.1
Modern eğitim cihazları ve programları satın almak
F8.1.2
Modern donanım sistemleri satın almak
H8.2
Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek.
F8.2.1
2015 yılı içerisinde yapılan tüm işlemleri bilgi sistemine işleyerek iş süreçlerini belirlemek
H8.3
Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri
almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak.
F8.3.1
Mesleki ve sosyal amaçlı eğitimler düzenleyerek personelin eğitim almalarını sağlamak
SA.9
Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek
H9.1
Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.
F9.1.1
Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı ve benzeri çalışmaları tamamlamak ve sürdürmek
F9.1.2
İlgili mercilere gönderilmesi gereken istatistiki bilgilerin hazırlanması ve gönderilmesi
F9.1.3
Bütçe ve Kesin Hesabın Hazırlanması
900.000,00
500.000,00
500.000
100.000,00
2.287.000,00
2.267.000,00
20.000
2.247.000
0,00
0
20.000,00
20.000
0,00
0,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
H9.2
Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesi denetlemek.
0,00
F9.2.1
Giderlerin mevzuata uygun gerçekleştirilmesi
H9.3
Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleşme oranını yükseltmek.
F9.3.1
Kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak ve sürdürmek
0
F9.3.2
Veznelerce tahsilatın yapılması, tahsilat veznelerinin sayısının artırılması
0
F9.3.3
Tahsilat araçları tür ve sayısının artırılması kapsamında internet ve bankalardan otomatik ödeme yapılan abone sayısını artırmak
0
F9.3.4
Gelir bütçesi gerçekleştirme oranını maksimum seviyeye getirmek
0
0
0,00
2.4.2 Stratejik Amaçların Gider Tahminleri
SA.1
Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek
1.953.000,00
SA.2
Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak
2.000.000,00
SA.3
Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak
33.100.000,00
SA.4
Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek
58.150.000,00
SA.5
Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak 11.200.000,00
SA.6
Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek
SA.7
Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak
SA.8
Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak
SA.9
Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek
Toplam
1.500.000,00
900.000,00
2.287.000,00
0,00
111.090.000,00
2.4.3 Stratejik Hedeflerin Gider Tahminleri
SA.1
Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek
1.953.000
H1.1
İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek
430.000
H1.2
Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek
430.000
H1.3
Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek
430.000
H1.4
İçme suyu ve Atık Su arıtma tesisleri planlamak
450.000
H1.5
Tüm altyapı sistemlerini koordineli bir şekilde projelendirmek
100.000
H1.6
İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak
113.000
SA.2
Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak
H2.1
Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içme suyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek.
500.000
H2.2
Baraj alanlarını ve havzalarının belirlemek
500.000
H2.3
Sulama gölet ve havzalarını belirlemek
500.000
H2.4
İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı
oluşturmak ve kirletici unsurları engellemek
500.000
2.000.000
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
32
SA.3
Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak
33.100.000
H3.1
Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek.
H3.2
Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak.
3.750.000
21.600.000
H3.3
İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını arttırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak.
3.000.000
H3.4
Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak.
1.500.000
H3.5
Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak
3.250.000
SA.4
Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek
H4.1
Mevcut Atık Su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek.
H4.2
Köylerde paket Atık Su arıtma tesisleri kurmak.
H4.3
Tüm atık suları, atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve alıcı ortamın deşarj
standartlarına uygunluğunu denetlemek.
H4.4
Sorumluluk sahamız içerisinde biyolojik arıtma tesisleri bulunmayan yerlerde biyolojik ve ileri biyolojik
arıtma tesisleri kurmak ve işletme çalışmaları yapmak.
H4.5
Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
500.000
H4.6
Atık Su depolama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesi, izlenmesi ve
raporlanmasını sağlayarak atık su SCADA sistemini kurmak ve işletmek.
500.000
SA.5
Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak H5.1
Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını
tamamlamak.
6.200.000
H5.2
Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin
ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak.
5.000.000
SA.6
Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek
H6.1
İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını
sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek.
H6.2
Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek.
SA.7
Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak
H7.1
Kaynak değerlendirmesi yaparak ilçeler bazında ileriye dönük su kullanım planlaması yapmak.
500.000,00
H7.2
Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.
100.000,00
H7.3
Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak.
300.000,00
SA.8
Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak
2.287.000
H8.1
Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak.
H8.2
Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve
standartlaşmaya gitmek.
H8.3
Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik
eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak.
SA.9
Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek
H9.1
Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.
0,00
H9.2
Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesi denetlemek.
0,00
H9.3
Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleşme oranını yükseltmek.
0,00
58.150.000
10.100.000
1.500.000
550.000
45.000.000
11.200.000
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
900.000,00
2.267.000
0
20.000
0,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
2.4.2 Performans Hedefi Tablosu
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.1 ALTYAPI MASTER PLANINI OLUŞTURMAK, ALTYAPI SİSTEMLERİNİ ÇAĞDAŞ SEVİYEYE YÜKSELTMEK
Hedef
H.1.1 İçme suyu Altyapı Durumunu Belirleyip Tüm İli Projelendirmek
Performans Hedefi.1.1 İçme Suyu Altyapı Durumunu Belirleyip Tüm İli Projelendirmek
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F1.1.1
2013
2014
2015
Mevcut İsale ve Şebeke Hatlarını Sayısal Ortama Almak (Yüzde)
-
-
40%
F1.1.2
Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek (Yüzde)
-
-
25%
F1.1.3
Yeni İçme Suyu Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti (Yüzde)
-
-
50%
F1.1.4
İl İçmesuyu Planının Hazırlanması (Yüzde)
-
-
50%
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F1.1.1
Mevcut İsale ve Şebeke Hatlarını Sayısal Ortama Almak
110000
110.000,00
F1.1.2
Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek
100000
100.000,00
F1.1.3
Yeni İçme Suyu Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti
100000
100.000,00
F1.1.4
İl İçme Suyu Planının Hazırlanması
120000
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 430.000,00
0,00
430.000,00
Genel Toplam 430.000,00
0,00
430.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.1 ALTYAPI MASTER PLANINI OLUŞTURMAK, ALTYAPI SİSTEMLERİNİ ÇAĞDAŞ SEVİYEYE YÜKSELTMEK
Hedef
H.1.2 Kanalizasyon Altyapı Durumunu Belirleyip Tüm İli Projelendirmek
Performans Hedefi
Kanalizasyon Altyapı Durumunu Belirleyip Tüm İli Projelendirmek
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F1.2.1
2013
2014
2015
Mevcut Kanalizasyon Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek (Yüzde)
-
-
40%
F1.2.2
Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek (Yüzde)
-
-
20%
F1.2.3 Kanalizasyon Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti (Yüzde)
-
-
30%
F1.2.4 İl Kanalizasyon Planının Hazırlanması (Yüzde)
-
-
25%
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
34
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F1.1.1
Mevcut Kanalizasyon Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek
110.000,00
110.000,00
F1.2.2
Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek
100.000,00
100.000,00
F1.2.3
Kanalizasyon Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti
100.000,00
100.000,00
F1.2.4
İl Kanalizasyon Planının Hazırlanması
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 430.000,00
0,00
430.000,00
Genel Toplam 430.000,00
0,00
430.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.1 ALTYAPI MASTER PLANINI OLUŞTURMAK, ALTYAPI SİSTEMLERİNİ ÇAĞDAŞ SEVİYEYE YÜKSELTMEK
Hedef
H.1.3 Yağmursuyu Altyapı Durumunu Belirleyip Tüm İli Projelendirmek
Performans Hedefi
Yağmur Suyu Altyapı Durumunu Belirleyip Tüm İli Projelendirmek
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F1.3.1
2013
2014
2015
Mevcut Yağmursuyu Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek (Yüzde)
-
-
70%
F1.3.2 Bölgesel Yağış Oranlarına Göre Gerekli Yağmur Suyu Hatlarının
Tespiti (Yüzde)
-
-
50%
F1.3.3
İl Yağmur Suyu Tahliye Projesinin Oluşturulması (Yüzde)
-
-
50%
F1.3.4 Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek (Yüzde)
-
-
80%
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F1.3.1
Mevcut Yağmursuyu Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek
110.000,00
110.000,00
F1.3.2 Bölgesel Yağış Oranlarına Göre Gerekli Yağmursuyu Hatlarının Tespiti
110.000,00
110.000,00
F1.3.3 İl Yağmursuyu Tahliye Projesinin Oluşturulması
110.000,00
110.000,00
F1.3.4 Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 430.000,00
0,00
430.000,00
Genel Toplam 430.000,00
0,00
430.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.1 ALTYAPI MASTER PLANINI OLUŞTURMAK, ALTYAPI SİSTEMLERİNİ ÇAĞDAŞ SEVİYEYE YÜKSELTMEK
Hedef
H.1.4 İçme Suyu Ve Atık Su Arıtma Tesisleri Planlamak
Performans Hedefi
İçme suyu Ve Atık Su Arıtma Tesisleri Planlamak
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F1.4.1
2013
2014
2015
İlçeler ve köylerinin mevcut atıksu tesislerinin yeterliliğini tespit
etmek (Yüzde)
-
-
80%
F1.4.2 İhtiyaca göre büyüklük ve tipini seçerek atıksu arıtma tesisleri
planlamak (Yüzde)
-
-
50%
F1.4.3 İlçeler ve köylerinin içmesuyu kalitesinin tespitini yapmak (Yüzde)
-
-
100%
F1.4.4 İhtiyaca göre içmesuyu arıtma tesisleri planlamak (Yüzde)
-
-
50%
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
36
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F1.4.1
İlçeler ve köylerinin mevcut atıksu tesislerinin yeterliliğini tespit etmek 110.000,00
110.000,00
F1.4.2 İhtiyaca göre büyüklük ve tipini seçerek atıksu arıtma tesisleri
planlamak
110.000,00
110.000,00
F1.4.3 İlçeler ve köylerinin içmesuyu kalitesinin tespitini yapmak
110.000,00
110.000,00
F1.4.4 İhtiyaca göre içmesuyu arıtma tesisleri planlamak
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 450.000,00
0,00
450.000,00
Genel Toplam 450.000,00
0,00
450.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.1 ALTYAPI MASTER PLANINI OLUŞTURMAK, ALTYAPI SİSTEMLERİNİ ÇAĞDAŞ SEVİYEYE YÜKSELTMEK
Hedef
H.1.5 Tüm Altyapı Sistemlerini Koordineli Bir Şekilde Projelendirmek
Performans Hedefi
Tüm Altyapı Sistemlerini Koordineli Bir Şekilde Projelendirmek
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F1.5.1
F1.5.2 2013
2014
2015
Diğer altyapı sistemlerinin (doğalgaz, telefon, internet vb.) projelerini
ilgili kurumlardan istemek ve bunların sayısal ortama işlenmesini
sağlamak (Yüzde)
-
-
20%
İdaremizce hazırlanacak tüm projelerde kurum içi ve kurumlar arası
koordineyi sağlamak (Yüzde)
-
-
75%
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
F1.5.1
Diğer altyapı sistemlerinin (doğalgaz, telefon,internet vb.)
projelerini ilgili kurumlardan istemek ve bunların sayısal ortama
işlenmesini sağlamak
50.000,00
50.000,00
F1.5.2
İdaremizce hazırlanacak tüm projelerde kurum içi ve kurumlar
arası koordineyi sağlamak
50.000,00
50.000,00
0,00
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 100.000,00
0,00
100.000,00
Genel Toplam 100.000,00
0,00
100.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.1 ALTYAPI MASTER PLANINI OLUŞTURMAK, ALTYAPI SİSTEMLERİNİ ÇAĞDAŞ SEVİYEYE YÜKSELTMEK
Hedef
H.1.6 İçme suyu Kaynakları Oluşturma Planı Yapmak
Performans Hedefi
İçme suyu Kaynakları Oluşturma Planı Yapmak
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F1.6.1
2013
2014
2015
İlçelerin uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını tespit etmek (Yüzde)
-
-
40%
F1.6.2
Mevut kaynakların yetersiz görüldüğü bölgelerde gerekli su ihtiyacını
belirlemek (Yüzde)
-
-
50%
F1.6.3
İhtiyaç duyulan içmesuyu miktarını karşılamak için en uygun kaynağı
belirlemek (Yüzde)
-
-
70%
F1.6.4
Kaynaktan alınan suyun iletimine ilişkin projeleri hazırlamak (Yüzde)
-
-
30%
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
38
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F1.6.1
İlçelerin uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını tespit etmek
23.000,00
23.000,00
F1.6.2
Mevut kaynakların yetersiz görüldüğü bölgelerde gerekli su ihtiyacını
belirlemek
25.000,00
25.000,00
F1.6.3
İhtiyaç duyulan içmesuyu miktarını karşılamak için en uygun kaynağı
belirlemek
25.000,00
25.000,00
F1.6.4
Kaynaktan alınan suyun iletimine ilişkin projeleri hazırlamak
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 113.000,00
0,00
113.000,00
Genel Toplam 113.000,00
0,00
113.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.2 SU YAPILARI (BARAJ, GÖLET VB.) OLUŞTURARAK İÇMESUYU VE SULAMADA KULLANMAK
Hedef
H.2.1 Su Yapılarını (Baraj, Gölet Vb.) İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak İçin Projelendirmek
Performans Hedefi
Su Yapılarını (Baraj, Gölet Vb.) İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak İçin Projelendirmek
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F2.1.1
F2.1.2
2013
2014
2015
Mevcut sulama baraj, gölet ve hatlarını sayısal ortama
geçirmek (Yüzde)
-
-
70%
Mevcut ve proje aşamasındaki barajların içmesuyu ve sulama için
en uygun şekilde dağıtımını projelendirmek (Yüzde)
-
-
30%
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
F2.1.1
Mevcut sulama baraj, gölet ve hatlarını sayısal ortama geçirmek
F2.1.2 Mevcut ve proje aşamasındaki barajların içmesuyu ve sulama için
en uygun şekilde dağıtımını projelendirmek
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
50.000,00
50.000,00
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 500.000,00
0,00
500.000,00
Genel Toplam 500.000,00
0,00
500.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.2 SU YAPILARI (BARAJ, GÖLET VB.) OLUŞTURARAK İÇMESUYU VE SULAMADA KULLANMAK
Hedef
H.2.2 Baraj Alanlarını Ve Havzalarının Belirlemek
Performans Hedefi
Baraj Alanlarını Ve Havzalarının Belirlemek
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F2.2.1
F2.2.2
2013
2014
2015
Uzun vadeli içmesuyu ve sulama suyu planı yaparak ihtiyaca en uygun
baraj yerini tespit etmek (Yüzde)
-
-
5%
Planlanan baraj için en uygun havza yerini tespit etmek (Yüzde)
-
-
5%
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
40
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F2.2.1
Uzun vadeli içmesuyu ve sulama suyu planı yaparak ihtiyaca en
uygun baraj yerini tespit etmek
200.000,00
200.000,00
F2.2.2 Planlanan baraj için en uygun havza yerini tespit etmek
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 500.000,00
0,00
500.000,00
Genel Toplam 500.000,00
0,00
500.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.2 SU YAPILARI (BARAJ, GÖLET VB.) OLUŞTURARAK İÇMESUYU VE SULAMADA KULLANMAK
Hedef
H.2.3 Sulama Gölet Ve Havzalarını Belirlemek
Performans Hedefi
Sulama Gölet Ve Havzalarını Belirlemek
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F2.3.1
F2.3.2 2013
2014
2015
Sulama birliklerininde görüşlerini alarak sulama suyu ihtiyacını tespit
etmek (Yüzde)
-
-
100%
Tespit edilen alanlara en uygun şekilde sulama projelerini
hazırlamak (Yüzde)
-
-
50%
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F2.3.1
Sulama birliklerininde görüşlerini alarak sulama suyu ihtiyacını tespit
etmek
100.000,00
100.000,00
F2.3.2
Tespit edilen alanlara en uygun şekilde sulama projelerini hazırlamak
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 500.000,00
0,00
500.000,00
Genel Toplam 500.000,00
0,00
500.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.2 SU YAPILARI (BARAJ, GÖLET VB.) OLUŞTURARAK İÇMESUYU VE SULAMADA KULLANMAK
Hedef
H.2.4 İçme suyu Ve Sulama Amaçlı Baraj, Gölet Vb. Yapıların Su Toplama
Havzalarında Mutlak Koruma Alanı Oluşturmak Ve Kirletici Unsurları Engellemek
Performans Hedefi
İçme suyu Ve Sulama Amaçlı Baraj, Gölet Vb. Yapıların Su Toplama Havzalarında Mutlak Koruma Alanı Oluşturmak Ve Kirletici Unsurları Engellemek
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F2.4.1
F2.4.2
2013
2014
2015
Tespit edilen baraj, gölet havzalarına ilişkin Çevre Etki Değerlendirme
Raporu hazırlatmak (Yüzde)
-
-
60%
Havza alanlarında mutlak koruma alanı oluşturarak suyun
kirlenmesinin önüne geçmek (Yüzde)
-
-
20%
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
42
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F2.4.1
Tespit edilen baraj, gölet havzalarına ilişkin Çevre Etki Değerlendirme
Raporu hazırlatmak
100.000,00
100.000,00
F2.4.2 Havza alanlarında mutlak koruma alanı oluşturarak suyun
kirlenmesinin önüne geçmek
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 500.000,00
0,00
500.000,00
Genel Toplam 500.000,00
0,00
500.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.3 SAĞLIKLI, KALİTELİ VE DÜZENLİ İÇME SUYUNU SAĞLAMAK
Hedef
H.3.1 Mevcut İsale Ve Şebeke Hatlarını Yenilemek
Performans Hedefi
Mevcut İsale Ve Şebeke Hatlarını Yenilemek
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F3.1.1
2013
2014
2015
İlçe ve köylerin değiştirilmesi gereken isale ve şebeke hatlarını tespit
etmek (Yüzde)
-
-
50%
F3.1.2 İlçe ve köylerin ihtiyacı olan yeni isale ve şebeke hatlarını tespit
etmek (Yüzde)
-
-
30%
F3.1.3
İhtiyaçlara ilişkin malzeme alım ihalesi yapmak (Yüzde)
-
-
100%
F3.1.4
ASKİ ekiplerince tespit edilen hatların inşaasını yapmak (km)
-
-
150
F3.1.5
Hizmetlerin etkin kullanımı için gerekli araçları temin etmek(Yüzde)
-
-
%100
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F3.1.1
İlçe ve köylerin değiştirilmesi gereken isale ve şebeke hatlarını
tespit etmek
5.100.000
5.100.000
F3.1.2
İlçe ve köylerin ihtiyacı olan yeni isale ve şebeke hatlarını
tespit etmek
4.000.000
4.000.000
F3.1.3
İhtiyaçlara ilişkin malzeme alım ihalesi yapmak
1.000.000
1.000.000
F3.1.4
ASKİ ekiplerince tespit edilen hatların inşaasını yapmak
1.000.000
1.000.000
F3.1.5
Hizmetlerin etkin kullanımı için gerekli araçları temin etmek
10.500.000
10.500.000
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 21.600.000,00
0,00 21.600.000,00
Genel Toplam 21.600.000,00
0,00 21.600.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.3 SAĞLIKLI, KALİTELİ VE DÜZENLİ İÇME SUYUNU SAĞLAMAK
Hedef
H.3.2 Mevcut Su Depolarının Yenilenmesi Ve İhtiyaç Olan Yerlere Yeni Su Depoları Yapmak
Performans Hedefi
Mevcut Su Depolarının Yenilenmesi Ve İhtiyaç Olan Yerlere Yeni Su Depoları Yapmak
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F3.2.1
2013
2014
2015
İl genelinde su deposu ihtiyaç envanteri hazırlamak (Yüzde)
-
-
100%
F3.2.2
Tespit edilen ihtiyaçlara ilişkin ihaleler hazırlamak (Yüzde)
-
-
100%
F3.2.3
İhale edilen su depolarının uygulamasını yaptırtmak (Depo adeti)
-
-
70
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
44
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F3.1.1
İl genelinde su deposu ihtiyaç envanteri hazırlamak
500.000,00
500.000,00
F3.2.2 Tespit edilen ihtiyaçlara ilişkin ihaleler hazırlamak
250.000,00
250.000,00
F3.2.3
İhale edilen su depolarının uygulamasını yaptırtmak
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 3.750.000,00
0,00
3.750.000,00
Genel Toplam 3.750.000,00
0,00
3.750.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.3 SAĞLIKLI, KALİTELİ VE DÜZENLİ İÇME SUYUNU SAĞLAMAK
Hedef
H.3.3 İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Sayısını Arttırarak İl Genelinde Aynı Kalitede İçme Suyu Hizmeti Sunmak
Performans Hedefi
İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Sayısını Arttırarak İl Genelinde Aynı Kalitede İçme Suyu Hizmeti SunmakAçıklamalar
Performans
Göstergeleri
F3.3.1
2013
2014
2015
Tüm ilçe ve köylerin içme suyu kalite envanterini hazırlamak (Yüzde)
-
-
50%
F3.3.2
İhtiyaç olan bölgelerde içmesuyu arıtma tesislerini ihale
etmek (Tesis adeti)
-
-
2
F3.3.3
İçmesuyu arıtma tesislerinin uygulama esnasındaki denetimler
yapmak (Rapor adeti)
-
-
104
F3.3.4
İnşaası tamamlanan tesislerin işletilmesini sağlamak (Tesis adeti)
-
-
1
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
F3.3.1
İTüm ilçe ve köylerin içme suyu kalite envanterini hazırlamak
F3.3.2
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
250.000,00
250.000,00
İhtiyaç olan bölgelerde içmesuyu arıtma tesislerini ihale etmek
2.000.000,00
2.000.000,00
F3.3.3
İçmesuyu arıtma tesislerinin uygulama esnasındaki denetimleri
yapmak
250.000,00
250.000,00
F3.3.4
İnşaası tamamlanan tesislerin işletilmesini sağlamak
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
Genel Toplam 3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.3 SAĞLIKLI, KALİTELİ VE DÜZENLİ İÇME SUYUNU SAĞLAMAK
Hedef
H.3.4 Hizmet Binalarımızın, Su Kaynaklarımızın Ve Diğer Tüm Tesislerimizin Düzenli Şekilde Güvenliğini Sağlamak
Performans Hedefi
Hizmet Binalarımızın, Su Kaynaklarımızın Ve Diğer Tüm Tesislerimizin Düzenli Şekilde Güvenliğini Sağlamak
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F3.4.1
2013
2014
2015
Hizmet binalarımız ve tesislerimizde ki güvenlik ihtiyacını tespit
etmek (Yüzde)
-
-
100%
F3.4.2 Hizmet alımı yöntemiyle tespit edilen güvenlik personeli ve
ekipmanlarını temin etmek (Personel sayısı)
-
-
35
F3.4.3
Su kaynaklarımızın, depolarımızın vb. yapıların korunması için
gerekli muhafazaların (çit,tel örgü vb.) tespit edilmesi (mt)
-
-
5000
F3.4.3 Tespit edilen muhafaza yöntemlerinin ihale edilerek temin
edilmesi (İhale adeti)
-
-
1
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
46
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F3.4.1
Hizmet binalarımız ve tesislerimizde ki güvenlik ihtiyacını tespit
etmek
250.000,00
250.000,00
F3.4.2
Hizmet alımı yöntemiyle tespit edilen güvenlik personeli ve
ekipmanlarını temin etmek
550.000,00
550.000,00
F3.4.3
Su kaynaklarımızın, depolarımızın vb. yapıların korunması için
gerekli muhafazaların (çit,tel örgü vb.) tespit edilmesi
550.000,00
550.000,00
F3.4.4
Tespit edilen muhafaza yöntemlerinin ihale edilerek temin edilmesi
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
Genel Toplam 1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.3 SAĞLIKLI, KALİTELİ VE DÜZENLİ İÇME SUYUNU SAĞLAMAK
Hedef
H.3.5 Yeni Su Kaynakları Oluşturmak İçin İçme suyu Ve Sulama Derin Kuyuları Açmak
Performans Hedefi
Yeni Su Kaynakları Oluşturmak İçin İçme suyu Ve Sulama Derin Kuyuları Açmak
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F3.5.1
2013
2014
2015
İhtiyacı tespit edilen bölgelerde bu ihtiyacı karşılamak için gerekli
derin kuyu ihalelerini hazırlamak (Kuyu adeti)
-
-
60
F3.5.2
İhale edilen kuyuların açılması ve işletmeye alınması sürecini
denetlemek (Kuyu Adeti)
-
-
60
F3.5.3
İhale edilerek açılan kuyuların enerji ihtiyacını sağlamak (Kuyu adeti)
-
-
20
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
F3.5.1
İhtiyacı tespit edilen bölgelerde bu ihtiyacı karşılamak için gerekli
derin kuyu ihalelerini hazırlamak
F3.5.2
İhale edilen kuyuların açılması ve işletmeye alınması sürecini
denetlemek
F3.5.3
İhale edilerek açılan kuyuların enerji ihtiyacını sağlamak
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
2.000.000,00
2.000.000,00
250.000,00
250.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 3.250.000,00
0,00
3.250.000,00
Genel Toplam 3.250.000,00
0,00
3.250.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.4 ATIK SU ARITMA TESİSLERİ KURMAK VE YENİLEMEK
Hedef
H.4.1 Mevcut Atık Su Arıtma Tesislerinin Kapasitelerini İyileştirmek
Performans Hedefi
Mevcut Atık Su Arıtma Tesislerinin Kapasitelerini İyileştirmek
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F4.1.1
2013
2014
2015
İl genelinde mevcut atıksu arıtma tesislerinin yeterlilik
envanterini oluşturmak (Yüzde)
-
-
100%
F4.1.2
İhtiyaç tespit edilen bölgelerde kapasite iyileştirme ihaleleri
hazırlamak (Yüzde)
-
-
20%
F4.1.3
Atıksu arıtma tesisi olmayan yerlerde gerekli tip ve büyüklükte
atıksu arıtma tesisi kurmak (Yüzde)
-
-
20%
F.4.1.4
Doğu atıksu arıtma tesisinin revize edilmesi
-
-
%100
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
48
Faaliyetler
F4.1.1
İl genelinde mevcut atıksu arıtma tesislerinin yeterlilik envanterini
oluşturmak
F4.1.2 Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
100.000,00
100.000,00
İhtiyaç tespit edilen bölgelerde kapasite iyileştirme ihaleleri
hazırlamak
2.000.000,00
2.000.000,00
F4.1.3
Atıksu arıtma tesisi olmayan yerlerde gerekli tip ve büyüklükte
atıksu arıtma tesisi kurmak
3.000.000,00
3.000.000,00
F.4.1.4
Doğu atıksu arıtma tesisinin revize edilmesi
5.000.000
5.000.000 0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 10.100.000,00
0,00 10.100.000,00
Genel Toplam 10.100.000,00
0,00 10.100.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.4 ATIK SU ARITMA TESİSLERİ KURMAK VE YENİLEMEK
Hedef
H.4.2 Köylerde Paket Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak
Performans Hedefi
Köylerde Paket Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F4.2.1
2013
2014
2015
Köylerde mevcut atıksu arıtma tesislerinin yeterlilik envanterini
hazırlamak (Yüzde)
-
-
100%
F4.2.2
Kapasitesi yetersiz atıksu arıtma tesislerinde ekiplerimizce kapasite
iyileştirme işlemi yapmak (Tesis adeti)
-
-
2
F4.2.3
Aciliyet sırasına göre ihtiyacı olan köylerde yeni atıksu arıtma
tesisleri kurmak (Tesis adeti)
-
-
3
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
F4.2.1
Köylerde mevcut atıksu arıtma tesislerinin yeterlilik envanterini
hazırlamak
F4.2.2 Kapasitesi yetersiz atıksu arıtma tesislerinde ekiplerimizce kapasite
iyileştirme işlemi yapmak
F4.2.3
Aciliyet sırasına göre ihtiyacı olan köylerde yeni atıksu arıtma
tesisleri kurmak
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
50.000,00
50.000,00
450.000,00
450.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
Genel Toplam 1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.4 ATIK SU ARITMA TESİSLERİ KURMAK VE YENİLEMEK
Hedef
H.4.3 Tüm Atık Suları, Atık Su Deşarj Standartlarına Uygun Olarak Alıcı Ortama Vermek Ve Alıcı Ortamın
Deşarj Standartlarına Uygunluğunu Denetlemek
Performans Hedefi
Tüm Atık Suları, Atık Su Deşarj Standartlarına Uygun Olarak Alıcı Ortama Vermek Ve Alıcı Ortamın Deşarj Standartlarına Uygunluğunu Denetlemek
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F4.3.1
İl genelindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin deşarj
standartlarına uygunluğunu denetleyici firmalara ihale ederek
denetlenmesini sağlamak (Tesis adeti)
2013
2014
2015
-
-
20
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
50
Faaliyetler
Bütçe F4.3.1
İl genelindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartlarına
uygunluğunu denetleyici firmalara ihale ederek denetlenmesini
sağlamak
550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
Bütçe Dışı
Toplam
0,00
Ara Toplam 550.000,00
0,00
550.000,00
Genel Toplam 550.000,00
0,00
550.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.4 ATIK SU ARITMA TESİSLERİ KURMAK VE YENİLEMEK
Hedef
H.4.4 Sorumluluk Sahamız İçerisinde Biyolojik Arıtma Tesisleri Bulunmayan Yerlerde Biyolojik Ve İleri
Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurmak Ve İşletme Çalışmaları Yapmak
Performans Hedefi
Sorumluluk Sahamız İçerisinde Biyolojik Arıtma Tesisleri Bulunmayan Yerlerde Biyolojik Ve İleri Biyolojik
Arıtma Tesisleri Kurmak Ve İşletme Çalışmaları Yapmak
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F4.4.1
2013
2014
2015
Batı ileri biyolojik tesis sahasının kamulaştırılması (Yüzde)
-
-
20%
F4.4.2
Batı ileri biyolojik arıtma tesisinin ihale sürecini hazırlamak ve
ihalesini gerçekleştirmek (Yüzde)
-
-
100%
F4.4.2 Batı ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaasına başlamak (Yüzde)
-
-
5%
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
F4.4.1
Batı ileri biyolojik tesis sahasının kamulaştırılması
F4.4.2
Batı ileri biyolojik arıtma tesisinin ihale sürecini hazırlamak ve
ihalesini gerçekleştirmek
F4.4.3
Batı ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaasına başlamak
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
5.000.000,00
5.000.000,00
150.000,00
150.000,00
39.850.000,00
39.850.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 45.000.000,00
0,00 45.000.000,00
Genel Toplam 45.000.000,00
0,00 45.000.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.4 ATIK SU ARITMA TESİSLERİ KURMAK VE YENİLEMEK
Hedef
H.4.5 Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak
Performans Hedefi
Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F4.5.1
2013
2014
2015
İl genelinde atıksu arıtma tesislerine ait arıtma çamur miktarlarını
tespit etmek (Yüzde)
-
-
100%
F4.5.2
Arıtma çamuru değerlendirmesinde tesise yönelik en uygun modeli
belirlemek (Yüzde)
-
-
40%
F4.5.3
Arıtma çamurunun değerlendirilmesine yönelik en uygun
modeli ihale ya da doğrudan temin yöntemiyle hayata
geçirmek (Yüzde)
-
-
100%
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
52
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F4.5.1
İl genelinde atıksu arıtma tesislerine ait arıtma çamur miktarlarını
tespit etmek
100.000,00
100.000,00
F4.5.2 Arıtma çamuru değerlendirmesinde tesise yönelik en uygun modeli
belirlemek
300.000,00
300.000,00
F4.5.3 Arıtma çamurunun değerlendirilmesine yönelik en uygun
modeli ihale ya da doğrudan temin yöntemiyle hayata geçirmek
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 500.000,00
0,00
500.000,00
Genel Toplam 500.000,00
0,00
500.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.4 ATIK SU ARITMA TESİSLERİ KURMAK VE YENİLEMEK
Hedef
H.4.6 Atık Su Depolama Sistemi Ve Atık Su Arıtma Tesislerinin Tek Merkezden Yönetilmesi, İzlenmesi Ve
Raporlanmasını Sağlayarak Atık Su SCADA Sistemini Kurmak Ve İşletmek
Performans Hedefi
Atık Su Depolama Sistemi Ve Atık Su Arıtma Tesislerinin Tek Merkezden Yönetilmesi, İzlenmesi Ve
Raporlanmasını Sağlayarak Atık Su SCADA Sistemini Kurmak Ve İşletmek
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F4.6.1
F4.6.2
2013
2014
2015
Atıksu arıtma tesislerine uygun SCADA sistemlerini tespit
etmek (Yüzde)
-
-
30%
Uygun SCADA yöntemini uygulamak(Kurulacak SCADA sistemi adeti)
-
-
2
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F4.6.1
Atıksu arıtma tesislerine uygun SCADA sistemlerini tespit etmek
100.000,00
100.000,00
F4.6.2 Uygun SCADA yöntemini uygulamak
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 500.000,00
0,00
500.000,00
Genel Toplam 500.000,00
0,00
500.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.5 KANALİZASYON ALTYAPISINI TAMAMLAMAK
Hedef
H.5.1 Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısını Kurmak, Eksik Olan İlçelerin
Altyapısını Tamamlamak
Performans Hedefi
Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısını Kurmak, Eksik Olan İlçelerin
Altyapısını Tamamlamak
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F5.1.1
2013
2014
2015
İl kanalizasyon altyapısı envanterini çıkarmak (Yüzde)
-
-
70%
F5.1.2
Kanalizasyon altyapısı eksik ve yetersiz ilçelerin kanalizasyon
altyapısını tamamlamak (Yüzde)
-
-
20%
F5.1.3
Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin altyapı projelerini
hazırlamak (Proje adeti)
-
-
2
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
54
Faaliyetler
F5.1.1
İl kanalizasyon altyapısı envanterini çıkarmak
F5.1.2 Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
200.000,00
200.000,00
Kanalizasyon altyapısı eksik ve yetersiz ilçelerin kanalizasyon
altyapısını tamamlamak
4.000.000,00
4.000.000,00
F5.1.3 Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin altyapı projelerini
hazırlamak
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 6.200.000,00
0,00
6.200.000,00
Genel Toplam 6.200.000,00
0,00
6.200.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.5 KANALİZASYON ALTYAPISINI TAMAMLAMAK
Hedef
H.5.2 Kanalizasyon Altyapısı İçin Kredi Veren Kurumlarla Gerekli Bağlantıları Kurmak, Projelerinin, İhalesinin
Ve Uygulamasının Müşterek Denetimle Yapılmasını Sağlamak
Performans Hedefi
Kanalizasyon Altyapısı İçin Kredi Veren Kurumlarla Gerekli Bağlantıları Kurmak, Projelerinin, İhalesinin
Ve Uygulamasının Müşterek Denetimle Yapılmasını Sağlamak
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F5.2.1
2013
2014
2015
Devam etmekte olan İLBANK A.Ş. Projelerinin denetimini sağlamak
(Proje adeti)
-
-
5
F5.2.2
Altyapısı olmayan bölgelerde kredi veren kuruluşlarla gerekli
bağlantıyı kurmak (Proje Adeti)
-
-
1
F5.2.3
İdaremize devredilen ve devam etmekte olan kanalizasyon altyapısı
işlerinin kabullerini yapmak (Kabul adeti)
-
-
4
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F5.2.1
Devam etmekte olan İLBANK A.Ş. Projelerinin denetimini sağlamak
350.000,00
350.000,00
F5.2.2 Altyapısı olmayan bölgelerde kredi veren kuruluşlarla gerekli
bağlantıyı kurmak 150.000,00
150.000,00
F5.2.3 İdaremize devredilen ve devam etmekte olan kanalizasyon altyapısı
işlerinin kabullerini yapmak
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Genel Toplam 5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.6 SU KAYIP KAÇAKLARINI ÖNLEMEK
Hedef
H.6.1 İçme Suyu Şebeke, Depoları Ve Pompa İstasyonlarının Tek Merkezden İzlenmesini Ve Raporlanmasını
Sağlayacak SCADA Sistemini Kurmak Ve İşletmek
Performans Hedefi
İçme Suyu Şebeke, Depoları Ve Pompa İstasyonlarının Tek Merkezden İzlenmesini Ve Raporlanmasını
Sağlayacak SCADA Sistemini Kurmak Ve İşletmek
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F6.1.1
İçme suyu depolarına SCADA sistemi kurmak
(Kurulacak sistem adeti)
F6.1.2
2013
2014
2015
-
-
2
İçme suyu depolarında SCADA sistemlerinin bakımını yapmak
(Bakımı yapılacak sistem adeti)
2
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
56
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F6.1.1
İçme suyu depolarına SCADA sistemi kurmak
750.000,00
750.000,00
F6.1.2 İçme suyu depolarında SCADA sistemlerinin bakımını yapmak
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
Genel Toplam 1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.6 SU KAYIP KAÇAKLARINI ÖNLEMEK
Hedef
H.6.2 Daha Etkin Denetim Ağı Kurarak Kaçak Su Kullanım Oranını Minimuma İndirmek
Performans Hedefi
Daha Etkin Denetim Ağı Kurarak Kaçak Su Kullanım Oranını Minimuma İndirmek
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F6.2.1
F6.2.2
2013
2014
2015
Su Kayıp Kaçak ekibi oluşturarak kayıp kaçak tespitleri yapmak
(Kaçak Oranı/Yüzde)
-
%40
%35
Su Kayıp Kaçak aracı alımı yapmak (Araç Adeti)
-
-
2
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F6.2.1
Su Kayıp Kaçak ekibi oluşturarak kayıp kaçak tespitleri yapmak
150.000,00
150.000,00
F6.2.2 Su Kayıp Kaçak aracı alımı yapmak
350.000,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 500.000,00
0,00
500.000,00
Genel Toplam 500.000,00
0,00
500.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.7 SU YÖNETİMİNDE ÇEVREYE VE DOĞAL YAŞAMA DUYARLI DAVRANMAK
Hedef
H.7.1 Kaynak Değerlendirmesi Yaparak İlçeler Bazında İleriye Dönük Su Kullanım Planlaması Yapmak
Performans Hedefi
Kaynak Değerlendirmesi Yaparak İlçeler Bazında İleriye Dönük Su Kullanım Planlaması Yapmak
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F7.1.1
İl kaynaklarını tespit etmek ve bu kaynakların ihtiyaca göre
dağılımını uzun vadeli şekilde planlamak (Yüzde)
2013
2014
2015
-
-
15%
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
58
Faaliyetler
Bütçe F71.1.1
İl kaynaklarını tespit etmek ve bu kaynakların ihtiyaca göre
dağılımını uzun vadeli şekilde planlamak 500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Bütçe Dışı
Toplam
Ara Toplam 500.000,00
0,00
500.000,00
Genel Toplam 500.000,00
0,00
500.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.7 SU YÖNETİMİNDE ÇEVREYE VE DOĞAL YAŞAMA DUYARLI DAVRANMAK
Hedef
H.7.2 Vatandaşların Su İsrafı Konusunda Bilinçlenmelerini Sağlamak
Performans Hedefi
Vatandaşların Su İsrafı Konusunda Bilinçlenmelerini Sağlamak
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F7.2.1
Reklam afişleri vb. görsel yayın araçları ile halkın bilinçlenmesini
sağlamak (İl genelinde görsel araçların vatandaşa ulaşma yüzdesi)
2013
2014
2015
-
-
%60
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe F7.2.1
Reklam afişleri vb. görsel yayın araçları ile halkın bilinçlenmesini
sağlamak
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Bütçe Dışı
Toplam
Ara Toplam 100.000,00
0,00
100.000,00
Genel Toplam 100.000,00
0,00
100.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.7 SU YÖNETİMİNDE ÇEVREYE VE DOĞAL YAŞAMA DUYARLI DAVRANMAK
Hedef
H.7.3Tarımsal Sulamada Daha İleri Teknolojiler Kullanarak Su Sarfiyatını Azaltmak
Performans Hedefi
Tarımsal Sulamada Daha İleri Teknolojiler Kullanarak Su Sarfiyatını Azaltmak
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F7.3.1
F7.3.2 2013
2014
2015
İl genelinde tarımsal sulama envanterini hazırlamak (Yüzde)
-
-
80%
Verimli sulama teknikleri konusunda çiftçiyi bilinçlendirici ve teşvik
edici uygulamalar sunmak (Toplantı sayısı)
-
-
8
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
60
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F7.3.1
İl genelinde tarımsal sulama envanterini hazırlamak
100.000,00
100.000,00
F7.3.2
Verimli sulama teknikleri konusunda çiftçiyi bilinçlendirici ve
teşvik edici uygulamalar sunmak
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 300.000,00
0,00
300.000,00
Genel Toplam 300.000,00
0,00
300.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.8 KURUMSAL YAPIYI OLUŞTURMAK VE KURUMSAL GELİŞMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
Hedef
H.8.1 Çağdaş Yönetim Teknikleri Ve Teknolojilerini Kullanmak
Performans Hedefi
Çağdaş Yönetim Teknikleri Ve Teknolojilerini Kullanmak
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F8.1.1
F8.1.2
2014
2015
Modern eğitim cihazları ve programları satın almak-Cihaz
(Projeksiyon vb.)
Program adeti
-
-
2 adet
Modern donanım sistemleri satın almak (Yüzde)
2013
-
-
2 adet
%80
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
F8.1.1
Modern eğitim cihazları ve programları satın almak
F8.1.2
Modern donanım sistemleri satın almak
Bütçe Bütçe Dışı
20.000,00
2.247.000,00
Toplam
20.000,00
2.247.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 2.267.000,00
0,00
2.267.000,00
Genel Toplam 2.267.000,00
0,00
2.267.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.8 KURUMSAL YAPIYI OLUŞTURMAK VE KURUMSAL GELİŞMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
Hedef
H.8.2 Yönetimde Etkinliği Geliştirmek, Kurumun Tüm İş Süreçlerinin Ve Hizmetlerinin Sürelerini Belirlemek
Ve Standartlaşmaya Gitmek
Performans Hedefi
Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek
ve standartlaşmaya gitmek
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F8.2.1
2015 yılı içerisinde yapılan tüm işlemleri bilgi sistemine işleyerek
iş süreçlerini belirlemek (Yüzde)
2013
2014
2015
-
-
%100
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
62
Faaliyetler
Bütçe F8.2.1
2015 yılı içerisinde yapılan tüm işlemleri bilgi sistemine işleyerek iş
süreçlerini belirlemek
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00
0,00
0,00
Genel Toplam 0,00
0,00
0,00
0,00
Bütçe Dışı
Toplam
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.8 KURUMSAL YAPIYI OLUŞTURMAK VE KURUMSAL GELİŞMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
Hedef
H.8.3 Çalışanların Çağdaş Yönetim Anlayışı Çerçevesinde Mesleki Ve Kişisel Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik
Eğitimleri Almalarını Ve Uygulamada Kullanmalarını Sağlamak
Performans Hedefi
Çalışanların Çağdaş Yönetim Anlayışı Çerçevesinde Mesleki Ve Kişisel Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik
Eğitimleri Almalarını Ve Uygulamada Kullanmalarını Sağlamak
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F8.3.1
Mesleki ve sosyal amaçlı eğitimler düzenleyerek personelin eğitim
almalarını sağlamak-Personel başı ort. eğitim saati
2013
2014
2015
-
-
8
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
F8.3.1
Mesleki ve sosyal amaçlı eğitimler düzenleyerek personelin eğitim
almalarını sağlamak
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
Ara Toplam 20.000,00
0,00
20.000,00
Genel Toplam 20.000,00
0,00
20.000,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.9 KURUMUN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK
Hedef
H.9.1 Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak
Performans Hedefi
Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F9.1.1
F9.1.12
2013
2014
2015
Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı ve benzeri çalışmaları
tamamlamak ve sürdürmek (Yüzde)
-
-
%100
İlgili mercilere gönderilmesi gereken istatistiki bilgilerin
hazırlanması ve gönderilmesi (Yıllık rapor adeti)
-
-
12
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
64
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
F9.1.1
F9.1.2
Toplam
Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı ve benzeri çalışmaları
tamamlamak ve sürdürmek (Yüzde)
0,00
0,00
İlgili mercilere gönderilmesi gereken istatistiki bilgilerin
hazırlanması ve gönderilmesi (Yıllık rapor adeti)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00
0,00
0,00
Genel Toplam 0,00
0,00
0,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.9 KURUMUN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK
Hedef
H.9.2 Ön Mali Kontrol Sistemini Sağlıklı Şekilde Kurmak Ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi Denetlemek
Performans Hedefi
Ön Mali Kontrol Sistemini Sağlıklı Şekilde Kurmak Ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi Denetlemek
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F9.2.1
Giderlerin mevzuata uygun gerçekleştirilmesi (Yüzde)
2013
2014
2015
-
-
%100
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
F9.2.1
Giderlerin mevzuata uygun gerçekleştirilmesi(Yüzde)
Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00
0,00
0,00
Genel Toplam 0,00
0,00
0,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
S.A.9 KURUMUN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK
Hedef
H.9.3 Gelirlerin Arttırılmasını Sağlayarak, Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranını Yükseltmek
Performans Hedefi
Gelirlerin Arttırılmasını Sağlayarak, Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranını Yükseltmek
Açıklamalar
Performans
Göstergeleri
F9.3.1
2013
2014
2015
Kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak ve sürdürmek
-
-
20
F9.3.2
Veznelerce tahsilatın yapılması, tahsilat veznelerinin sayısının
artırılması
-
46
50
F9.3.3
Tahsilat araçları tür ve sayısının artırılması kapsamında internet
ve bankalardan otomatik ödeme yapılan abone sayısını artırmak
-
0
50%
F9.3.4
Gelir bütçesi gerçekleştirme oranını maksimum seviyeye getirmek
-
-
80%
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
66
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı
F9.3.1
Toplam
Kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak ve sürdürmek
0,00
0,00
F9.3.2 Veznelerce tahsilatın yapılması, tahsilat veznelerinin sayısının
artırılması
0,00
0,00
F9.3.3 Tahsilat araçları tür ve sayısının artırılması kapsamında internet ve
bankalardan otomatik ödeme yapılan abone sayısını artırmak
0,00
0,00
F9.3.4 Gelir bütçesi gerçekleştirme oranını maksimum seviyeye getirmek
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00
0,00
0,00
Genel Toplam 0,00
0,00
0,00
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
2.5. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İdare Adı
(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Genel Yönetim Ekonomik
Kod Faaliyet Toplamı
Giderleri Toplamı
Genel Toplam
1 Personel Giderleri
-
35.759.000,00
-
35.759.000,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri
-
3.448.800,00
-
3.448.800,00
2.440.000,00
117.203.000,00
-
119.643.000,00
4 Faiz Giderleri
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
5 Cari Transferler
-
-
4.100.000.00
4.100.000,00
108.650.000,00
-
-
108.650.000,00
7 Sermaye Transferleri
-
-
1.000.000,00 1.000.000,00
8 Borç verme
-
-
-
-
9 Yedek Ödenek
-
26.300.000,00
-
26.300.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
6 Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar +
Yedek Ödenek Toplamı
111.090.000,00
183.710.800,00
5.100.000,00299.900.800,00
Döner Sermaye
-
-
-
-
Diğer Yurt İçi
-
-
-
-
Yurt Dışı -
-
-
-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
-
-
-
-
111.090.000,00
183.710.800,00
5.100.000,00
299.900.800,00
3. EKLER
3.1.Performans Programı Süreci
PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ
68
Bu aşamada kamu idaresinin üst yöneticisi ve harcama
yetkilileri tarafından; Stratejik planda yer alan amaç ve
hedeflerden program döneminde öncelik verilecek olanlar,
İdare performans hedef ve göstergeleri, Hedeflerden sorumlu
harcama birimleri belirlenir.
MAYIS SONU
Program Dönemi
Stratejisinin belirlenmesi
TEMMUZ SONU
Harcama birimlerinin
“Faaliyet Maliyetleri
Tablosu”nu doldurması
AĞUSTOS SONU
İdare Teklif Performans
Programının Hazırlanması
AĞUSTOS SONU
İdare Teklif Performans
Programının Encümene
Sunulması
Belediyelerde, teklif performans programı belediye başkanınca
hazırlanarak belediye encümenine sunulur.
EYLÜL AYININ
SON HAFTASI
İdare Tasarı Performans
Programının Hazırlanması
Teklif performans programı, belediye encümeni tarafından
belirlenen bütçe teklifine göre düzeltilerek tasarı performans
programı haline getirilir.
EYLÜL AYININ
SON GÜNÜ
İdare Tasarı Performans
Programının Meclise
Sunulması
Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans
programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile
birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara
sunulur.
EKİM AYI İÇİNDE
BÜTÇENİN
KABULÜNDEN ÖNCE
İdare Performans
Programının Kabulü
Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına
esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce
görüşülerek kabul edilir.
OCAK AYI İÇİ
Kamuoyuna Sunma
Üst yönetici tarafından kamuoyuna sunulur. Kamuoyuna
açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet
sitelerinde yayımlanır.
MART AYININ
15’İNE KADAR
İçişleri Bakanlığına ve
DPT.ye Gönderme
Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını
en geç Mart ayının on beşine kadar İçişleri Bakanlığına ve
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderirler.
3. EKLER
3.2. Performans Çerçevesi
P e r f o r m a n s
1. Stratejik Amaç
ve Hedefler
Stratejik Plan
2. Performans
Hedefi
Kurumun İş
Planlarının
Faaliyetlerin
Çalışanların
3. Uygulama
B i l g i
4. Performans
Ölçümü
S i s t e m i
5. Sonuçların
Değerlendirilmesi
Stratejik amaç
ve hedefler ile
performans
hedeflerinin
geliştirilmesinde
kullanılır
3. EKLER
Kalkınma Planı
Hükümet Programı
Orta Vadeli Program
Orta Vadeli Mali Plan
Yıllık Program
Orta ve Uzun Vadeli
Ülke Düzeyi
3.3.Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi
İdare
Stratejik
Planı
İdare Düzeyi
İdare
Bütçesi
Performans
Programı
Uygulama
Harcama Birimleri
(Faaliyetler)
1 Yıllık
Performans
Değerlendirmesi
(Kurum İçi
Değerlendirme)
İdare Faaliyet
Raporu
70
3. EKLER
3.4.Performans Programı Hazırlama Süreci
Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi
Performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi
Üst Yönetim Harcama
Yetkileri
Faaliyetlerin belirlenmesi
Faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin tespiti
Genel yönetim giderleri ile diğer idarelere transfer edilecek kaynakların tespiti
Harcama
Birimleri
Kaynak ihtiyacının konsolide edilmesi (Faaliyetler, performans hedefleri,
genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar)
İdare Performans Programının oluşturulması
Müşteri Hizmetler
Birimleri

Benzer belgeler