DiYAIUIAKIR VALtLiCI

Transkript

DiYAIUIAKIR VALtLiCI
,O:4~
123456789
1lS6l19 »
2014 YIUNDA SPOR M
'1r
ZI
P 3/3
aU A~LACAK SPOR DALLAJU
iUN ADI: DiYARBAKIR
-,.:-'"
Il
MUDURLOGQ.
SIRA NO
SPOR DAU
BUNYESiNDE
AC'lLACAK iL
SPOR
MERKEZlERi
1.
ilMUDURlOliu DISINDA
Di~ERKAM U KURUMVE
~URUlU$U\ RI iLESPOR
KULUPLERiN.iN A~CAGI iL
SPORM ERKEZLERi
--
ATICIlIK VE AVCIlIK
----
ATLETIZM
x
BADMINTON
x
x
BASKETBOl
x
ENGEWLER ( BEDENSEl5. GORME-i$:ITME ziHINSEl ENGElUlER 6. GURE
X
7. HALl( OYUNLARI
X
8. HENTBOL
X
9. HOKEY
X
~~1~0~. JU~D~O~____________~X~______~_______
2.
3.
4.
~~1=1=.
RATE
X
12. KICK BOKS
X
r---~~~~~~---------~~------~'-------'
13. MASA TENISI
X
--
----
r---~~~~~~--------'--~=-------~'--------'
14. SATRAN
X
1----7::.:...+T::=::A=::E~KW:'::;";;O~ND~O-----+=x=------J--~-·-~
15
16. TENIS
17. VOLEYBOL
X
X
---~
"I'
~
r---~18~.~W=U~S~H~U~-----------4~x--------~--------
"
I
~o.
2783
P. 1/2
T.c.
GENCLIKU. . .IIAKANLIGI
Spar GallI"'" lIP
S8yl ; 36481187 -105.02.01 - 8260
06.05.201'"
Konu ; :n Spor Merkezleri HIt.
..,......,.."",..__........__...vAI..ll:JQoo (Oenylik Hir.... Ii 'tilt Spot 11 MikIDniiifi)
1lai.: 06.05.2014 tmihli ve 3 Myth i~Uli.~ .
05~18
N
grubundaki
~
81 il merkezi
bm1~8IUlda
VEl ~ele.rimizde
yOnlmdirmek, spor kull1plerine
oh'fmasma boo saglamak. amaclyla,
iI 1I)IQI' IDIliIk.e!Ieri bu yJl de. ti1m spor
c1ojruI1uIuada s6z konusu h.P.w'hklarm
• $pOOl
sporcu kaynajl yaratmak ve toplumda
her
8Aj:1lacak olup, ekteki.
yapllmasl gerekmektedir.
BilgileriDi2i ve geregiDi &.J."Z ederim.'
I"
Dr.~BAYRAK
0a101 Mtldi1r a.
SporBJiti,mi DaiJ:esi B~bn v.
BK:
Genelge
fO r
0 7 MilVI~ 2014
0:;,";
l.__... ~..~ ..._
~-
•
~ND:) ~t:3 Y...u,ebir I AI:Iiw&
Tddc., hbl A)'TlIIUh Duet ~; Mu.lllll:limlld i.IWSOOLU - ~pvrtirElitim ~ E-aIIo8. st\lAymE Sun
1/1
I
T.e. DiYAIUIAKIR V ALtLiCI Gen~Uk
m.
ItIerl Ye Spor 11 MOdOrU1IO SAYI: 1063?427-SP-3/.,3 Lt5{
KONU: II &por Merkezleri
09.05.2014
..
n"\ ,,'
... £lts>r ..
4 .,.~ • "':' .A/&"
1........ ,,;.&U...... /;6(I.IQ:J•••• lJ7lrflJlUl'l..IltJu/V& DtVARBAKlR
Spor Genel MUdUrlURu, Spor ~ Dairesi Ba~kanhAmdan gelen 06.05.2014 tarihli ve
03 sayli1 genelge He 06.05.2014 tarihti ve1l260 saydl yazl m.ikte sunulmulltur.
Sl)z konusu genetge dogrultusUDda hareket edilerek tl
hususunda;
MOdUrIU~tlmUz
He koordineli bir
~k.ilde ~8h,ma yapdmasl
I)'
.,
Geregini arz ederim. 1"
.
.
.
~
~~
~'
_.~ AbdullatifUMUT
11 MudUrU
DAGITIM
Gereli
: DicJe Oniv. Rekt6rlUgO
B.~ehir.K.PlRar·Sur. .~ehir Bid. B~k. 11 Milli Egitim Md. y
E1<.: Genclge ( 1 Adet )
YSZI
( 1Adet)
r~"
.-"-"- . . ;- .
i :' .. :"-:.~
~-
"-'-' ._.. _---­
t
.
•
Ellwa Cad. Fabrika Mah. 814.Sokak 21100 Ycnlfehir IDlyARBAKIR
Telcfon 8(412) (Santra1262 12 19)-{ Sek.rererllk) 2621286 Fax80 412) 262 17 28-Jct Te1.444)444
E posta: [email protected]'l.tr Elcktronik Ag:www.diyarbaklr-ghsim.gov.lr
,.. I' 16:42
No. 2783
p, 2/2
T.c..
GENCLtKVE SPOIlBAKANLlm Spar G..t MldilrlajQ SaYl : 36481387- 170.01. 13
Konu : h SPOt Merkezleri Hk.
GENELGE
~oc.u¥ ve SCIl91eril:rlm spera yonteadiJ lid:. spor kulflplerine sporcu kayDaA:J yaratmak
ve toplumda spor ldUtiirOnil.n olUJ~ b.tb saj'lamak maclYle, 81 II merlcc:zi ve
:ileriIn~ .~~r ~Il, ~.ll ~ ~~ W }'Il :: tilm spor ~1annda ~llacak
tlp'ft4~~~'~~' gtmcimi~
ve
kat1hmwt
saglamak amaclyla; il milli eR;itim mU\dOk1eri, .iJkij~ ve ortaCi,Rreti.m ~
11Diversitelcr. belcdiyeler, spor kulf.lpleri i1e diJer tC'i"lifu.:'SZer kuri.ilii ve lCUiUI~liiiiYi8lI
m6dt1rlUlderimizce if biIliBi yapllaca.ktu'.
t~kilatJmlZa ait tcsislerin yam sua diIec bmu. ~zel k.unun ve .\am.tluflann da SpOl'
tesislerinden yatarlantna yoluoa gidil~ spor bl'lUl$1an itibariyle km3 a~lan ~ik
edilecek vo ~rekli hallerde e~ti.ci ve tesis yOrxfl1ldcn il miidilrlfik.lmimizce destekleuecek VI:
denetlenecektir.
•
8unun yam s-.ra~Antren~erintiz.~cri.Aflyor .l'rojesinint~;haziran "Yl iverisinde
ta.ma.tnl.anmaslyla bitlikte; it mii.dt\rlOklerimizce Tllrkiye Bedensel Bngelliler FedlnSyonu,
TUrkiyc Ozel Sporcu1ar Spor Federasyonu, TUrkiye OQrme EngeUiler Fcdcrasyonu ve Ti1rkiye
,ijitme Engelliler Fede(asyonu B8$kanlapn alt spor b~la.rmda da engeUi ~ vo
gen91erlmize yanclik il $por m.erkezlerinin IfIInum.na Onom verilec~ktir.
Aynca;
.
olarak spar yaplIlllan
i
tefVik.
edilcrok SPOt kultlplerine YO!UCll~QlI'll1eCeJ:alll'.
du~~PO~~~:~J:;~!p~:~~~pjr~~~M! i
heflilz alt yap1S1 oll.lf1l18llll' ofunpik $pDr dallatmda tesls ....e malzeme dun.u:nu,'yeterli olan
~larda it spor merkezJeri mut1.aka~l)acakbr.
il'c,Jlr.ii1atDnt .zwn 76'~Cl kutulUf ytld.On1Jm.t1olan f9 Hazinm 2014 tarihinde il SpOI
merkezlerlii.in iyili~ t.iD:n Gelliflik Hb:m.etlcrl vo Spot tt Mo.dUrlUklerirnizde t()reruerle
yaptlacaktu-.
,.,
llUgilerini2i \Ie geregini,rioa ederixn.
•
II~ Sm5oblcNo:11at,} YCII~i.~
tetelllOlt.: Pa.II:t: ~bll BiICi i¢-t' M~ t&t:$oou: - SpOc<if atllim , , _ Jt..audl; 1/2

Benzer belgeler