001-040 Alfa BRERA TR.qxd

Yorumlar

Transkript

001-040 Alfa BRERA TR.qxd
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
21.07.2006
16:45
Page 1
Deðerli Müþterimiz,
Alfa Romeo’yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz.
Alfa Brera‘nýz, Alfa Romeo’nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere
dizayn edilmiþtir.
Bu el kitabý, otomobilinizin özelliklerini ve çalýþma þeklini öðrenmenize yardým edecektir.
Ýlerki sayfalarda, Alfa Brera ile özdeþleþmiþ olan; yüksek seviyelerdeki performans, kalite, güvenlik ve doðaya
saygý özelliklerini korumanýz için gereken bütün bilgiler yer almaktadýr.
“Alfa Romeo Servis Garanti Kitapçýðý”nda; garanti þartlarýný ve sunulan hizmetleri bulacaksýnýz.
Bir Alfa Romeo satýn aldýðýnýz zaman, bir otomobile sahip olmanýn yaný sýra, yardýma ihtiyaç duyduðunuzda;
verimli, yardýma hazýr ve yaygýn bir organizasyonun hizmetinizde olduðunu bilmenin rahatlýðýný da yaþarsýnýz.
Alfa Brera’nýn parçalarýnýn her biri, tamamen geri dönüþüm özelliðine sahiptir. Otomobiliniz, kullaným
ömrünün sonuna geldiðinde, bütün parçalarý yeniden iþlenebilir. Doða bundan iki þekilde yararlanýr; atýklardan
kirlilik oluþmaz ve hammadde ihtiyacý da azalýr.
Otomobilinizi güle güle kullanýn.
Bu kitapta, Alfa Brera’nýn bütün tipleri açýklanmýþtýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným
seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz.
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
21.07.2006
16:45
Page 2
ÇOK ÖNEMLÝ!
YAKIT
Benzin motorlu tipler: sadece minimum 95 oktanlý (RON) kurþunsuz benzin kullanýnýz.
K
Dizel motorlu tipler: Sadece EN590 Avrupa Birliði dizel yakýt standartlarýna uygun yakýt kullanýnýz.
MOTORUN ÇALIÞTIRMASI
Benzin motorlu tipler: El freninin devrede olduðundan emin olunuz; vitesi boþa alýnýz; elektronik anahtarý kontaða
takýnýz; gaz pedalýna basmadan debriyaj veya fren pedalýna tamamen basýnýz, START/STOP butonuna basýp motor çalýþtýðý
anda býrakýnýz.
Dizel motorlu tipler: El freninin devrede olduðundan emin olunuz; vitesi boþa alýnýz; elektronik anahtarý kontaða
takýnýz; m uyarý lambalarýnýn sönmesini bekleyiniz, gaz pedalýna basmadan debriyaj veya fren pedalýna tamamen basýnýz,
START/STOP butonuna basýp motor çalýþtýðý anda býrakýnýz.
YANICI MALZEME ÜZERÝNE PARK
!
Katalitik konvertör çalýþýrken çok yüksek sýcaklýklara ulaþýr. Otomobilinizi; otlarýn, kuru yapraklarýn, çam yapraklarýnýn veya diðer yanýcý maddelerin üzerine park etmeyiniz; yangýn tehlikesi.
ÇEVRENÝN KORUNMASI
Otomobilinizi; otlarýn, kuru yapraklarýn, çam yapraklarýnýn veya diðer yanýcý maddelerin üzerine park etmeyiniz;
yangýn tehlikesi.
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
21.07.2006
16:45
Page 3
ELEKTRÝKLÝ AKSESUARLAR
"
Eðer otomobilinizi satýn aldýktan sonra, elektrik çeken (akünün yavaþça boþalmasý riski ile birlikte) aksesuarlar monte
ettirmek isterseniz, yetkili Alfa Romeo Servisi ile temasa geçiniz. Serviste, toplam elektrik tüketiminin ne kadar
olacaðý tespit edilerek, otomobilin elektrik sisteminin bu yükü taþýyýp taþýmayacaðý kontrol edilecektir.
ÞÝFRE KARTÝ
Bu kartý güvenli bir yerde saklayýnýz.
PERÝYODÝK BAKIM
Doðru bakým; otomobilin performans ve güvenlik seviyelerinin korunmasýný, çevrenin korunmasýný ve düþük
kullaným giderlerinin zaman içinde deðiþmemesini saðlar.
KULLANICI EL KÝTABI...
... otomobilin doðru kullanýmý, sürüþ güvenliði ve zaman içinde otomobilin bakýmý ile ilgili önemli bilgiler, tavsiyeler ve uyarýlar bulacaksýnýz. " (þahsi güvenlik) # (çevrenin korunmasý) â (otomobilin korunmasý) sembollerine
özellikle dikkat ediniz.
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
21.07.2006
16:45
Page 4
Servis hizmetleriyle ilgili her türlü problem, otomobilin satýn alýndýðý bayiye veya yetkili servislere bildirilmelidir.
Garanti kitapçýðý
Alfa Romeo Garanti Kitapçýðý, yeni otomobil ile birlikte verilir ve Alfa Romeo tarafýndan verilen hizmetler ve garanti þartlarý ile ilgili düzenlemeleri içerir.
Otomobilinizin performansýnýn, güvenlik ve ekonomik kullaným ile ilgili özelliklerini koruyabilmenin en iyi yolunun
uygun bir þekilde bakýmýnýn yapýlmasý olduðunu unutmayýnýz. Ayrýca garanti kapsamýný devam ettirmek de önemlidir.
Servislerin listesi
Bu listede yetkili Alfa Romeo Servisleri yer almaktadýr. Bu servisler, Alfa Romeo rozetinin ve logosunun bulunmasýndan tanýnabilirler.
Bu kitapta açýklanan modellerin hepsi, bütün ülkelerde mevcut deðildir.
Bu kitapta açýklanan donanýmlarýn bazýlarý, otomobilde standart olarak bulunmaktadýr. Mevcut aksesuarlarýn listesi, Alfa Romeo Bayilerinden öðrenilebilir.
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
21.07.2006
16:45
Page 5
BU KÝTAPTA KULLANILAN SEMBOLLER
Bu sayfalarda yer alan semboller,
dikkatle okunmasý gereken konularý belirtmektedir.
ÞAHSÝ
GÜVENLÝK
Dikkat: Bu talimatlarýn kýsmen ya da
tamamen yerine getirilmemesi,
ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
ÇEVRENÝN
KORUNMASI
Bu sembol, otomobilin çevreye zarar
vermemesini saðlamak için,
izlemeniz gereken doðru prosedürleri
belirtir.
OTOMOBÝLÝN
KORUNMASI
Dikkat: Bu talimatlarýn kýsmen veya
tamamen yerine getirilmemesi,
otomobilde ciddi hasarlara yol açabilir ve
bazen garantinin de geçersiz kalmasýna
sebep olabilir.
Bu kitapta yer alan metinler, þekiller ve teknik özellikler, otomobilin baský esnasýnda mevcut durumunu belirtir.
Ürünlerimizi geliþtirmek için yapmakta olduðumuz çalýþmalar sonucunda, Alfa Romeo üzerinde imalat esnasýnda teknik
deðiþiklikler yapýlabilir; dolayýsýyla da teknik özellikler ve donanýmlar önceden bildirilmeden deðiþtirilebilir.
Bu konu ile ilgili daha detaylý bilgi için, imalatçý firmanýn bayilerine müracaat ediniz.
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
21.07.2006
16:45
Page 6
68
72
TAVAN LAMBALARI................................................
75
KUMANDALAR ......................................................
77
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
ELEKTRONÝK ANAHTAR .........................................
ÝÇ DONANIMLAR ...................................................
80
FIXED PANORAMA ROOF ........................................
84
17
KAPILAR ..............................................................
86
KONTAK ...............................................................
19
ELEKTRÝK KUMANDALI CAMLAR ..............................
88
GÖSTERGELER.......................................................
22
BAGAJ..................................................................
91
AYARLANABÝLÝR ÇOK FONKSÝYONLU EKRAN .............
26
MOTOR KAPUTU ...................................................
96
KOLTUKLAR .........................................................
41
PORT BAGAJ/KAYAK TAÞIYICI .................................
98
BAÞLIKLAR ...........................................................
44
FARLAR................................................................
98
DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ .............................................
45
VDC SÝSTEMÝ ....................................................... 102
DÝKÝZ AYNASI........................................................
46
EOBD SÝSTEMÝ ..................................................... 106
KLÝMA SÝSTEMÝ ....................................................
49
SES SÝSTEMÝ ........................................................ 106
MANUEL KLÝMA KONTROL SÝSTEMÝ ........................
51
ARAÇ SAHÝBÝ TARAFINDAN SATIN ALINAN
AKSESUARLAR ..................................................... 107
OTOMATÝK ÝKÝ BÖLGELÝ KLÝMA SÝSTEMÝ ..................
54
PARK SENSÖRLERÝ ............................................... 108
ÝLAVE ISITICI .......................................................
64
AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA .................................. 111
DIÞ LAMBALAR ....................................................
65
ÇEVRENÝN KORUNMASI ........................................ 113
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
CAM YIKAMA .......................................................
CRUISE CONTROL (HIZ SABÝTLEYÝCÝ) ......................
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Ö N PA N E L V E K U M A N D A L A R
6
ÖN PANEL ............................................................
7
GÖSTERGE TABLOSU ............................................
8
SEMBOLLER ........................................................
9
ALFA ROMEO ÞÝFRE SÝSTEMÝ.................................
9
11
ALARM ................................................................
ABS SÝSTEMÝ ....................................................... 100
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
21.07.2006
16:45
Page 7
1. Döndürülebilen yan hava yönelticileri - 2. Sabit yan cam buðu giderme/buz çözme yönelticileri - 3. Dýþ lambalar kumanda
kolu - 4. Gösterge paneli - 5. Sürücü hava yastýðý ve korna- 6. Ön cam silecekleri kumanda kolu- 7. Sabit üst orta hava yönelticisi - 8. Döndürülebilen orta hava yönelticileri - 9. Yakýt seviye göstergesi/motor soðutucu sývý sýcaklýðý göstergesi/motor yaðý
sýcaklýk göstergesi (benzinli modeller) veya turboþarj basýnç göstergesi (dizel modellerde) - 10. Ön yolcu hava yastýðý - 11. Ön
yolcu diz hava yastýðý (bazý tiplerde) - 12. Torpido gözü - 13. Ses sistemi (bazý tiplerde) - 14. Isýtma/havalandýrma/klima
kontrolleri - 15. Motor START/STOP butonu - 16. Kontak - 17. Sürücü tarafý diz hava yastýðý - 18. Direksiyon simidi üzerinde
ses sistemi kontrolleri (bazý tiplerde) - 19. Cruise Control kolu (bazý tiplerde) - 20. Motor kaputu açma kolu - 21. Ön panel
sigorta kutusu kapaðý - 22. Dýþ lambalar için düðmeler, kilometer sayacý sýfýrlama ve far yükseklik ayarý kontrolleri.
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
A0F0056m
ÝNDEKS
þekil 1
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
ÖN PANEL
7
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
8
21.07.2006
16:45
Page 8
GÖSTERGE TABLOSU
A. Kilometre saati (hýz göstergesi)
B. Uyarý lambasý - C. Devir saati D. Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran
c m
Uyarý saati ýþýklarý sadece
dizel motor tiplerinde
Dizel modellerde devir saatinin
sýnýr deðeri 6000 dev/dak.’dýr.
þekil 2
A0F0089m
Bu sembollerin bir listesi, motor kaputunun altýnda görülebilir (þekil 3).
þekil 3
A0F0138m
Gerçekte her bir kontak anahtarýna bir
elektronik cihaz takýlmýþtýr. Kontak
anahtarlarýnýn her birinin tutamaðýnda,
motor çalýþtýrýlýrken, kontak ünitesi içinde
yer alan özel bir anten tarafýndan gönderilen radyo frekansýndaki sinyalleri
modüle eden elektronik bir tertibat mevcuttur. Modülasyonlu bu sinyal, kontrol
ünitesinin, anahtarý tanýmasýný saðlayan
“þifre”dir ve motorun çalýþtýrýlabilmesi,
ancak anahtarýn tanýnmasý halinde
mümkün olur.
ÇALIÞMA ÞEKLÝ
Elektronik anahtar kontaða yerleþtirilip,
otomobil her çalýþtýrýldýðýnda, Alfa Romeo
þifre sistemi kontrol ünitesi, blokajýn
kaldýrýlmasý için, motor kontrol ünitesine
bir tanýtým þifresi gönderir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Otomobilinizde, kontak anahtarý
çýkartýldýðýnda otomatik olarak devreye
giren ve hýrsýzlýða karþý ekstra koruma
saðlayan elektronik bir motor bloke etme
sistemi mevcuttur. Bu sistem kontak
anahtarý yerinden çýkarýldýðýnda otomatik
olarak devreye girer.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Otomobilinizin bazý parçalarýnýn üzerine ve yanýna, renkli özel etiketler konulmuþtur Bu etiketler üzerinde size, belirli bir parça ile ilgili olarak alýnmasý
gereken önlemleri hatýrlatan semboller
yer alýr.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
ALFA ROMEO ÞÝFRE
SÝSTEMÝ
SEMBOLLER
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 9
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
16:45
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
9
16:45
Bu þifre ancak elektronik vericiyi içeren
kontak anahtarýndan gönderilen þifrenin
sistem tarafýndan tanýnmasý halinde
gönderilir.
Eðer elektronik anahtarý kontaða
takdýðýnýzda veya motoru çalýþtýrdýðýnýzda kod doðru olarak tanýnmýyorsa, bir
mesaj ve sembol ekranda gösterilecektir (“Uyarý lambalarý ve mesajlarý”
bölümüne bakýnýz).
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
21.07.2006
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
10
Bu durumda kontak anahtarý kontaktan
çýkarýlmalý ve tekrar takýlmalýdýr; eðer
blokaj devam ederse, ayný iþlem otomobil ile birlikte verilen anahtarlar ile denenmelidir. Eðer motor hala çalýþtýrýlamýyor ise yetkili bir Alfa Romeo
servisi ile temasa geçiniz.
Page 10
Sürüþ esnasýnda mesaj ve Y
sembolü görüntülenirse
Sürüþ esnasýnda mesaj ve Y sembolü
görüntülenmesi, sistemin kendi kendini
test ettiðini gösterir (örneðin, voltaj
düþüklüðü sebebi ile).
Eðer mesaj ve Y sembolü görüntülenmeye devam ederse, yetkili bir Alfa
Romeo servisi ile temasa geçiniz.
DÝKKAT Her bir anahtarýn sistem kontrol ünitesi tarafýndan kaydedilen kendi
kodu vardýr. Bu þifrelerin, sistemin kontrol ünitesinin belleðine kaydedilmesi
gerekir. Yeni anahtarlarýn (en fazla 8
adet) kaydedilmesi için; sahip olduðunuz
bütün anahtarlarý, ÞIFRE kartýný, kimliðinizi ve ruhsatýnýzý alarak, yetkili Alfa
Romeo servisine gidiniz. Kayýt iþlemi esnasýnda mevcut olmayan anahtarlar,
bellekten silinir. Bunun sebebi, kayýp
veya çalýnmýþ anahtarlarýn, motoru
çalýþtýrmak için kullanýlmasýný önlemektir.
Anahtarýn içindeki
elektronik parçalar sert
darbelere maruz kalýrsa
zarar görebilir.
Anahtarý kontaða taktýktan sonraki 2 saniyede mesaj ve sembol
görüntülenmeye devam ederse,
bu anahtarlarýn kodunun kaydedilmediði anlamýna gelir, bundan
dolayý otomobil hýrsýzlýk giriþimlerine karþý Alfa Romeo Kod sistemi tarafýndan korunmaz. Bu
durumda, anahtar kodlarýnýn
kaydedilmesi için herhangi bir
yetkili Alfa Romeo Servisiyle
temasa geçiniz.
16:45
Page 11
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
ELEKTRONÝK
ANAHTAR
ELEKTRONÝK ANAHTAR
(þekil 5)
Araçla birlikte uzaktan kumanda fonksiyonlu iki anahtar teslim edilir.
Elektronik anahtar kontak sistemini
çalýþtýrýr.
Á butonu kapýlarýn, bagajýn, yakýt depo kapaðýnýn kilitlenmesi ve alarm sisteminin (bazý tiplerde) devreye alýnmasý
için kullanýlýr.
Kapýlarý kilitlemek kapý aynalarýnýn (bazý
tiplerde) katlanmasýný saðlarken;
anahtarý yeniden takmak da kapý aynalarýnýn otomatik olarak açýlmasýný
tetikleyecektir. Bu fonksiyon devre dýþý
býrakýlabilir (bkz. paragraf “Dikiz aynalarý”).
þekil 5
A0F0021m
Ë, butonu kapýlarýn, bagajýn, yakýt depo kapaðýnýn kilitlenmesi ve alarm sisteminin (bazý tiplerde) devreye alýnmasý
için kullanýlýr.
Bagaj kapaðýnýn açýlmasý için `
`
butonu kullanýlýr.
Eðer kapýlarýn kilidini Ë, butonuna
basarak açarken, 2.5 dakika içerisinde
herhangi bir kapý, bagaj kapýsý açýlmazsa
sistem otomatik olarak yeniden otomobili kilitler.
Kapýlarý açarken, sürücünün camý, kapý
açýlmasýný kolaylaþtýrmak için hafifçe
açýlacaktýr. Eðer kapý açýlmýyorsa, cam
otomatik olarak 3 dakika sonra yeniden
kapanacaktýr. Eðer kapý açýlmýþsa, kapýyý
tekrar kapatýrken cam yeniden kapanacaktýr.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
A0F0023m
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Otomobil el deðiþtirdiðinde, yeni sahibine
bütün anahtarlarýn ve
ÞÝFRE kartýnýn verilmesi gerekir.
þekil 4
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
ÞÝFRE kartýnýn üzerindeki þifre numaralarý güvenli bir yerde tutun, otomobilin
içinde bulundurmayýnýz
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
Anahtarlarla birlikte verilen ÞÝFRE kartý
(þekil 4) mekanik (A) ve elektronik
þifrelerini (B) içerir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÞÝFRE KARTI
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
11
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
21.07.2006
16:45
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
DÝKKAT Elektronik anahtarý hiçbir zaman doðrudan güneþ ýþýðýna maruz
býrakmayýnýz: hasar görme tehlikesi.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
12
Page 12
þekil 6
A0F0022m
Elektronik anahtar (þekil 6) , B butonuna basarak dýþarý çýkarýlabilen bir
metal uç (A) ile donatýlmýþtýr.
Metal uç aþaðýdakileri kumanda eder:
❒ sürücü tarafýndaki kapýnýn kilidi
vasýtasýyla merkezi kapý kilitleme/açma (araç zayýf aküye
sahipse sadece sürücü kapýsý açýlacaktýr);
❒ camlarýn açýlmasý / kapanmasý;
❒ ön yolcu hava yastýðý ile ön yolcu diz
hava yastýðýnýn (bazý tiplerde) devre
dýþý býrakýlmasý için buton (bazý
tiplerde);
❒ emniyet kilidi cihazý (bazý tiplerde);
❒ kontak yuvasýnda elektronik
anahtarýn acil durum açýlýþý.
DÝKKAT Uzaktan kumanda frekansý
radyo yayýnlarý tarafýndan bozulabilir
(örn. cep telefonlarý, radyo operatörleri,
vb.). Bu durumda uzaktan kumanda
fonksiyonu düzgün çalýþmayabilir.
þekil 7
A0F0021m
Anahtar pilinin deðiþtirilmesi
UYARI
Herhangi bir kiþinin,
özellikle
çocuklarýn
anahtarý tutmasýný ve B butonuna (þekil 6) basmasýný önlemek için elektronik anahtarý
aracýn içerisinde býrakmayýnýz.
` butonlarýna basýldýË, , Á veya `
ðýnda, verilen komut kabul edilmez veya
hata oluþursa, pil yaygýn olarak satýlan
eþdeðer bir pil ile deðiþtirilmelidir.
Pillerin deðiþmesi gerektiðinden emin
olmak için Ë, , Á ve ` butonlarýna
yeniden basmayý deneyin veya ayný iþlemi baþka bir elektronik anahtarla
yapýnýz.
Bagaj kapaðýný yeniden kapatýrken koruma sensörleri yeniden devreye alýnýr ve
sinyal lambalarý bir defa yanýp söner.
Pili deðiþtirmek için aþaðýdaki iþlemleri
yapýnýz (þekil 8):
❒ B butonuna basarak metal ucu (A)
çýkarýnýz;
❒ Þekilde gösterilen noktadan elektronik anahtarýn metalik ucuyla A ittirerek (B-þekil 9) muhafazayý çýkarýn.
þekil 9
A0F0242m
❒ Takma yerlerini dikkate alarak pili D
muhafazasýndan (þekil 8) çýkarýnýz
(gösterimde artý kutup aþaðýya bakmaktadýr);
❒ Yeni pili kutuplarý doðru olacak þekilde muhafazaya takýnýz;
❒ Muhafazayý yuvasýna yeniden
takarak metal ucu yerine geçiriniz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
A0F0035m
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
þekil 8
Kullanýlmýþ piller çevre
için zararlýdýr. Bunlarýn,
mevcut kanunlarla belirlenen özel kaplar içinde imha
edilmesi gerekir. Pilleri ateþe
veya yüksek sýcaklýklara maruz
býrakmayýnýz. Çocuklardan uzak
tutunuz.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
DÝKKAT Anahtarýn elektrik kontaklarýna kesinlikle dokunmayýnýz ve içerisine
sývý veya tozun girmesini önleyiniz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 13
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
16:45
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
13
16:45
SAFE LOCK (EMNÝYET KÝLÝDÝ)
SÝSTEMÝ (bazý tiplerde)
Emniyet kilidi sistemi otomobilinize olacak hýrsýzlýk giriþimlerinde en üst seviyede koruma saðlamaktadýr. Otomobilinizi her park ediþinizde devreye alýnýz.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
21.07.2006
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
14
Bu güvenlik sistemi otomobilin kapý kollarýnýn kullanýlmasýný engeller.
Page 14
UYARI
Emniyet kilidi sistemi
devreye alýnýr alýnmaz,
kapýlar bundan sonra içeriden
hiçbir þekilde açýlamamaktadýr.
Bu yüzden, aracýn içerisinde
herhangi bir kimsenin kalmadýðýndan emin olunuz.
UYARI
Anahtarýn pili zayýfsa,
emniyet kilidi sistemi
sadece anahtarýn metal ucunu
sürücü kapýsý kilidine takýp çevirerek veya anahtarý kontak
yuvasýna takarak devreye
alýnabilir.
UYARI
Eðer akü zayýfsa,
emniyet kilidi sistemi
sadece elektronik anahtarýn
metal ucunun sürücü kapýsýnýn
döner yuvasýna takýlmasýyla
devreye alýnabilir: bu durumda emniyet kilidi cihazý ön yolcu kapýsýnda etkin olur.
Aþaðýdaki durumlarda sistem tüm kapýlarda otomatik olarak devreye girer:
❒ elektronik anahtarýn metal ucunun
sürücü kapýsýna takýlarak kilitleme
konumuna iki kez çevrilmesi;
❒ elektronik anahtar butonuna Á iki
kez basýlmasý
❒ elektronik anahtar kontak yuvasýna
takýldýðýnda.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
❒ sadece sürücü kapýsý açýldýðýnda
(bazý tiplerde);
❒ kapýlarýn kilidi açýldýðýnda;
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Kapýlardan bir tanesi tam kapanmamýþsa, emniyet kilidi sistemi, otomobile bu açýk kapýdan giren bir kimsenin
kapýyý kapattýðýnda yolcu bölmesinde
kilitli kalmasýný saðlamak için devreye
girmez.
Sistem her kapýda aþaðýdaki iþlemler
yapýldýðýnda devre dýþý býrakýlýr:
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Cihazýn devre dýþý býrakýlmasý
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Sistemin devreye alýnmasý
Sistemin devrede olduðu, sürücü kapýsý
paneli üzerindeki ledin üç kez yanýp sönmesiyle, ve sadece sinyal lambalarýnýn
elektronik anahtar butonuna Á basýlarak aktif hale getirilmiþse, belirtilir.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
A0F0021m
Page 15
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
þekil 10
16:45
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
15
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
16
21.07.2006
16:45
Page 16
Elektronik anahtar veya acil durum metal yuvasýyla devreye alýnabilen ana fonksiyonlar þunlardýr:
Kapýlarýn,
bagajýn ve
yakýt dolum
kapaðýnýn
açýlmasý
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
Elektronik
anahtar
Ë,butonuna
kýsaca basýnýz (*)
Kapýlarýn,
bagajýn ve
yakýt depo
kapaðýnýn
kilitlenmesi
Camlarýn açýl- Camlarýn
masý
kapatýlmasý
Emniyet kili
dinin (bazý
tiplerde)kapatýlmasý
Bagaj kapaðý
açma
`
Ë, butonuna uzun Á butonuna uzun Á butonuna
` butonuna
süreli basýnýz
kýsaca basýnýz(*)
süreli basýnýz
çiftbasýnýz (1
kýsaca basýnýz (*) (2 saniyeden daha
(2 saniyeden
saniye içersinde)
uzun)
daha fazla)
Á butonuna
Elektronik anahtarý
Elektronik anahtarý saat tersi yönüne
saat yönünde
çeviriniz
çeviriniz (*)
2 saniyeden
daha uzun bir süre
elektronik anahtar
saat yönünde
döndürülür.
2 saniyeden
daha uzun bir süre
elektronik anahtar
saat tersi yönünde
döndürülür.
1 saniye içersinde
elektronik
–
anahtarýn
iki kez saat tersi
yönünde
döndürünüz
Sinyal lambalarý 2 kez yanýp sönme 1 kez yanýp sönme 2 kez yanýp sönme
1 kez yanýp sönme 3 kez yanýp sönme 2 kez yanýp sönme
yanýp
sönmesi
Yaklaþýk 3 saniye Caydýrýcý ledin ka- Açma durumunda Çift yanýp sönme,
Caydýrýcý led
Sürücü kapýsý
3 saniye süresince caydýrýcý led de
kapalý
sürekli yanma ve
ledi
panmasý
sabit yanar, buna yanýp söner
–
takiben caydýrýcý
takiben caydýrýcý
ledin yanýp sönled de yanýp söner
mesi
Acil
durum metal
yuvasý
(*) I “Sadece ön kapýyý açma” opsiyonunu “Ayar Menüsü” vasýtasýyla ayarlamak mümkündür (bu bölümde “Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran” kýsmýna
bakýnýz). Bu durumda Á butonuna basmak ve elektronik anahtarýn metal yuvasýný saat tersi yönüne döndürmekle sadece sürücü kapýsý açýlýr. Tüm
kapýlarýn açýlmasýný saðlamak için, Ë, butonuna 1 saniye içerisinde iki kez basýnýz veya elektronik anahtarýn metal yuvasýný saat tersi yönünde iki kez
döndürünüz.
DÝKKAT Pencere açma iþlemi bir kapý açma kumandasýnýn vasýtasýyla yapýlan iþlemlerdir. Pencere kapatýlma iþlemi, bir kapý kilitleme kumandasýnýn
vasýtasýyla yapýlan iþlemlerdir.
❒ Motor kaputu, bagaj kapaðý veya
kapýlar uygunsuz açýlýrsa (çevresel
koruma);
❒ motoru izinsiz bir elektronik anahtar
ile çalýþtýrýlmaya çalýþýldýðýnda;
❒ akü kablolarý kesilirse;
❒ yoldu kabini içerisinde hareketli nesnelerin mevcut olmasu durumunda
(hacimsel koruma);
❒ Otomobilin anormal olarak kaldýrýlýrsa/indirilirse (uygulanabilir versiyonlar / pazarlar için);
Hacimsel ve kaldýrýlmaya karþý koruma
sistemleri ön tavan lamba kontrolleri
çalýþtýrýlarak kapatýlabilir (aþaðýdaki sayfalardaki “Hacimsel koruma/ kaldýrýlmaya karþý koruma sensörü” paragrafýna bakýnýz).
DÝKKAT Elektronik anahtar vasýtasýyla
merkezi kapý kilitleme fonksiyonu alarmý devre dýþý býrakmayacaktýr, bundan
dolayý sirenin üzerindeki alarm kapýlardan herhangi birinin veya motor kaputunun açýlmasý durumunda devreye
girecektir. Sireni devre dýþý býrakmak için
“Alarmýn devre dýþý býrakýlmasý” kýsmýna bakýnýz.
DÝKKAT Alfa Romeo ÞÝFRE sistemi
tarafýndan garanti altýna alýnan motor
bloke etme fonksiyonu, elektronik
anahtar kontaktan çýkartýldýðýnda
otomatik olarak devreye girer.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
þekil 11
A0F0034m
ALARMIN DEVREYE
ALINMASI
Kapýlar, motor kaputu ve bagaj kapaðý
kapalýyken ve elektronik anahtar kontaktan çýkarýlmýþken, elektronik anahtarý
otomobile doðru tutun, ardýndan butona
Á basýp býrakýnýz.
Bazý tiplerin haricinde sistem bir “bip”
sesi çýkarýr ve kapýlar kilitlenir.
Alarmýn devreye alýnmasýndan önce
sürücü kapýsý ledinin farklý þekilde yanýp
sönmesiyle bildirilen bir kendi kendine
test gerçekleþtirilir (A-þekil 11) bir
hatanýn bulunmasý durumunda sistem
bir “bip” daha yayýnlar.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Aþaðýdaki durumlarda devreye girer:
Bununla birlikte maksimum sayýda
çevrimin gerçekleþmesi beklenmektedir.
Alarm durumu sona erdikten sonra,
alarm sistemi normal koruma fonksiyonlarýna döner.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ALARM
TETÝKLENDÝÐÝNDE
Alarm durumu oluþtuðunda, otomobilin
tipine baðlý olarak, siren çalar ve dörtlü
flaþör çalýþýr (yaklaþýk 26 saniye süre ile).
Çalýþma þekli ve çevrimin sayýsý, otomobilin tipine baðlý olarak deðiþir.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
ALARM
(bazý tiplerde)
Page 17
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
16:45
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
17
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
18
21.07.2006
16:46
Denetim durumu
Alarm devreye alýndýktan sonra, ön panel üzerindeki alarm ledinin (A-þekil
11) yanýp sönmesi, sisteminin denetim
moduna girdiðini belirtir. Bu süreçte, led
yanýp söner.
Page 18
ALARMIN DEVRE DIÞI
BIRAKILMASI
butonuna basýnýz. Sistem aþaðýda
açýklanan þekilde tepki verir (bazý
tiplerde):
sinyal lambalarýnýn iki kez kýsaca
yanýp sönmesi;
DÝKKAT Elektronik alarmýn çalýþma
þekli, farklý ülkelerdeki kanunlara uygun
olarak ayarlanýr.
❒
❒
iki kez kýsa “bip” sesi
Kendi kendini test
fonksiyonlarý ve kapý, motor
kaputu, bagaj kontrolü
❒
kapý kilitleri açýlýr.
Eðer alarmý devreye aldýktan sonra, ikinci bir sinyal sesi duyulur ise Ë,, butonuna
basarak, sistemi devre dýþý býraký-nýz.
Kapýlarýn, motor kaputunun ve bagaj kaputunun uygun þekilde kapatýldýðýný kontrol ediniz, daha sonra Á butonuna
tekrar basarak, sistemi devreye alýnýz.
Aksi takdirde, uygun þekilde kapatýlmamýþ olan kapýlar, motor kaputu veya
bagaj kaputu, alarm sisteminin kontrolü
altýndan çýkar. Eðer kapýlar, motor kaputu
ve bagaj doðru olarak kapatýlmýþ ise ve
kontrol sinyali tekrarlanýr ise, sistemin
kendi kendini testi sonucunda bir çalýþma arýzasý tespit edilmiþ demektir. Bu durumda, yetkili Alfa Romeo servisi ile
temasa geçiniz.
Elektronik anahtar kontak yuvasýna
takýlarak alarm devre dýþý býrakýlabilir.
DÝKKAT Bazý tiplerde sistem tarafýndan
fark edilen herhangi bir hýrsýzlýk giriþimi,
elektronik anahtar kontaða takýldýðýnda gösterge panelinde ekrana gelen bir
uyarý mesajýyla belirtilir.
þekil 12
A0F0086m
HACÝMSEL KALDIRILMAYA
KARÞI KORUMA SENSÖRLERÝ
Koruma sensörlerinin uygun bir þekilde
çalýþtýðýndan emin olmak için camlarýn
kapalý olduðunu kontrol ediniz.
Bu fonksiyon gösterge panelinin kapatýlmasýndan sonraki 1 dakika içinde
ön tavan lambasýnýn üzerinde bulunan
butona (A-þekil 12) basýlarak kapatýlabilir (otomobilin içerisinde evcil
hayvan býrakýlmak istenirse).
Bu fonksiyon kapatýldýðýnda buton ledi
yanacaktýr. Hacimsel/ kaldýrýlmaya karþý
koruma sensörlerini kapatma iþlemi
gösterge panelinin her kapatýlýþýnda
tekrarlanmalýdýr.
Her ülkede radyo frekanslarý ile ilgili
yürürlükte olan kanuna göre vericinin
kodlanmasý gereken pazarlar için, onay
numarasý verici üzerine yapýþtýrýlmýþtýr.
Tiplere/pazarlara baðlý olarak, kod numarasý verici ve/veya alýcý üzerinde yer
alabilir.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
❒ START/STOP butonu (elektronik
anahtar okuma cihazý yanýna
yerleþtirilmiþtir.
DÝKKAT Akünün boþalmasýný önlemek
için motor çalýþmadýðýnda elektronik
anahtarý kontakta býrakmayýnýz.
UYARI
Eðer kontak herhangi
bir þekilde kurcalanmýþ
ise (örneðin birisi otomobilinizi çalmak için uðraþmýþ olabilir), otomobilinizi yeniden
seyehat etmeden önce yetkili
Alfa Romeo servisinde kontrol
ettiriniz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
❒ elektronik anahtar okuma cihazý
(A- þekil 13) (direksiyon simidinin yanýna yerleþtirilmiþtir);
A0F0219m
þekil 13
UYARI
Araçtan ayrýlýrken, araç
içindeki herhangi yolcunun kumandalarý istemeden
çalýþtýrmasýný önlemek için
herzaman kontaktan elektronik anahtarý çýkartýnýz. Otomobilden indiðinizde, otomobilde bulunan herhangi birinin
yanlýþlýkla kumandalarý çalýþtýrmasýný önlemek için, kontak
anahtarýný daima yanýnýza
alýnýz. Çocuklarý otomobilde
kesinlikle yalnýz býrakmayýnýz.
Eðer otomobil, eðimli bir yerde
yukarý doðru duruyor ise; birinci vitese, aþaðý doðru duruyor ise; geri vitese takýnýz.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
ONAY BELGESÝ
Kontak ön panelde bulunmaktadýr ve
aþaðýdakilerden oluþur:
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Alarm sistemini tamamen kapatmak için
(örneðin otomobilin uzun süre kullanýlmamasý halinde), sadece anahtarý kullanarak kapýlarý kilitleyiniz.
KONTAK
CÝHAZI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
ALARM SÝSTEMÝNÝN
KAPATILMASI
Page 19
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
16:46
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
19
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
21.07.2006
16:46
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÖSTERGE PANELÝNÝN
AÇILMASI
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ elektronik anahtarý kontaða takýnýz;
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
20
Page 20
þekil 14
A0F0028m
MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI
“Aracýn doðru kullanýmý” bölümündeki
“Motorun çalýþtýrýlmasý” kýsmýna bakýnýz.
❒ elektronik anahtar takýlýyken,
START/STOP butonuna debriyaj
veya fren pedalýna basmadan
basýnýz
Akünün boþalmasýný önlemek için, otomobili gösterge paneli açýkken býraktýðýnýzda, elektrik ve elektronik cihazlar
yaklaþýk 1 saat sonunda devre dýþý
býrakýlýr.
START/STOP BUTONU
(þekil 14)
DÝKKAT Elektronik anahtarý kontaða
tamamen oturana kadar itiniz.
Ön panelde bulunan START/STOP butonu, otomobilin elektrik sistemini ve
motorun çalýþtýrýlmasý /durdurulmasýný
kontrol eder.
DÝKKAT Elektronik anahtarý kontaða
takarken gösterge paneli kapalý kalýrsa,
yetkili Alfa Romeo servisiyle temasa
geçin.
START/STOP butonu çentikli halka ve
led ile donatýlmýþtýr. Led ve gösterge
paneli açýkken motor çalýþtýrýlabilir.
DÝKKAT Eðer elektronik anahtarý kontaða takerken Y sembolü görüntüleniyorsa (bir mesaj ile birlikte belirli
versiyonlarda), elektronik anahtarýn
doðru olup olmadýðýný kontrol edin ve
ardýndan kontaða yeniden takmayý
deneyiniz.
Eðer problem devam
ediyorsa yetkili Alfa Romeo Servisiyle
temasa geçiniz.
GÖSTERGE PANELÝNÝN
KAPATILMASI
Motor durmuþ ve debriyaj ile fren pedallarýna basmýyorken, START/ STOP butonuna basýnýz veya elektronik anahtarý
kontaktan çýkarýnýz.
Birkaç saniye sonra gösterge paneli
yavaþ yavaþ sönecektir.
DÝKKAT Elektronik anahtarý kontaktan
çýkartýrken gösterge paneli açýk kalýrsa,
yetkili Alfa Romeo servisiyle temasa
geçin.
DÝKKAT Direksiyon kilidi arýzasý + sembolü mesajý ile görüntülenerek belirtilecektir. Bu durumda yetkili Alfa Romeo
Servisi ile temasa geçiniz.
UYARI
Direksiyon sistemini
veya direksiyon kolonu modifikasyonlarýný kapsayan herhangi bir satýþ sonrasý iþlemi
gerçekleþtirmek kesinlikle yasaktýr (örn.: hýrsýzlýða karþý koruma sistemlerinin kurulumu) bu
durumda otomobilin performansý ve emniyeti düþebilir, garantinin geçersiz kýlýnmasýna sebep
olabilir ve onay þartlarýný gerçekleþtirmesine engel olabilir
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
DÝKKAT Otomobil hareket halindeyken
motoru durdurmak, direksiyon kilidini,
otomobilin bir sonraki durgun haldeyken
çalýþtýrýlmasýna kadar devreye almayacaktýr. Bu durumda, ilgili mesaj görüntülenecektir.
DÝKKAT Gösterge panelini açtýktan
ve/veya motoru çalýþtýrdýktan sonra, ekranda “Car protection system not available “
(Arabayý koruma sistemi mevcut deðildir)
mesajý görüntülenirse, direksiyon simidinin
açýlmasý için direksiyon simidini hareket
ettirerek iþlemi tekrar edin. Ekrana gelen
uyarý mesajý direksiyon kilidi iþleminin
düzgün çalýþmasýný etkilemeyecektir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Devreye alma
Direksiyon, elektronik anahtar kontaktan
çýkarýldýktan 5 saniye sonra ve aþaðýdaki koþullar oluþtuðunda kilitlenecektir:
❒ motor kapalý;
❒ otomobil duruyorken gösterge
paneli kapalý;
❒ elektronik anahtar kontaktan
çýkarýlmýþsa.
Devreden çýkarma
Direksiyon kilidi elektronik anahtar kontaða takýldýðýnda devre dýþý kalacaktýr.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
DÝREKSÝYON KÝLÝDÝ
Page 21
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
16:46
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
21
21.07.2006
16:46
GÖSTERGELER
DEVÝR SAATÝ
Devir saati motorun devir sayýsýný (rpm)
gösterir. Tehlike sýnýrý (kýrmýzý) aþýrý yüksek motor hýzýný temsil etmektedir. Ibre bu
seviyedeyken otomobili uzun süreler için
kullanmayýnýz.
DÝKKAT Elektronik enjeksiyon kontrol
sistemi motor “aþýrý devirdeyken” (devir sayacýnýn ibresi kýrmýzý bölgedeyken)
yakýt beslemesini kademeli olarak durduracaktýr, bu durumda devir sayýsýný
güvenli bölgeye indirmek için motor gücü
giderek düþecektir.
Page 22
Motor rölantideyken motor devir saati duruma göre yavaþ veya ani bir hýz artýþý
gösterebilir; bu davranýþ normalidÝr ve normal çalýþma esnasýnda oluþtuðunda bir
arýza durumu olarak nitelendirilmemelidir,
örneðin klima sistemini veya elektronik faný
devreye alýrken. Özellikle devirdeki hafif
deðiþimler, akünün þarjýný korur.
þekil 15
A0F00177m
YAKIT GÖSTERGESÝ (þekil 15)
Ýbre, yakýt deposunda kalan yakýt miktarýný gösterir.
Rezerv uyarý lambasý depoda yaklaþýk 10
litre yakýt kalmýþ olduðunu göstermek
için yanar. Oran 50 km’nin (veya 31 mi)
altýna düþtüðü zaman, ekranda ilgili
uyarý mesajý görüntülenecektir.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
22
Eðer uyarý lambasý K
seyahat esnasýnda yanýp sönmeye baþlarsa,
yetkili Alfa Romeo Servisi ile
temasa geçiniz.
A0F0178m
MOTOR SOÐUTMA SICAKLIK
GÖSTERGESÝ
(þekil 16)
Bu sistem motor soðutma suyunun sýcaklýðýný gösterir ve sýcaklýk yaklaþýk.
50°C’nin üzerine çýktýktan sonra çalýþmaya baþlar.
Normal þartlarda gösterge ibresi skalanýn
orta deðerlerini göstermelidir. Eðer ibre
kýrmýzý bölgeye ulaþýrsa motordan talep
ettiðiniz gücü azaltýnýz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
þekil 16
DÝKKAT Otomobil düþük hýzlarda,
yokuþ yukarý, tam yük altýnda
sürüldüðünde veya çekildiðinde özellikle çevre sýcaklýðý yüksekse motor soðutma suyu azami deðerlerin (kýrmýzý bölge)
üzerine yükselebilir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
u uyarý lambasýnýn devreye girmesi
(ekranda ilgili mesaj ile birlikte) soðutucu sývý sýcaklýðýnýn aþýrý þekilde yüksek olduðunu belirtir; ; bu du-rumda,
motoru durdurunuz ve yetkili Alfa Romeo
Servisi ile temasa geçiniz.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
DÝKKAT Belirli þartlar altýnda (örneðin
keskin eðimler), ibredeki okuma yakýt
tankýndaki mevcut yakýt miktarýndan farklý olabilir ve seviye deðiþimleri geç
iletilebilir. Bu durum, yakýt göstergesinin
düzgün iþletim mantýðýna dahildir.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 23
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
16:46
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
23
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
21.07.2006
16:46
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Eðer ibre kýrmýzý bölgeye ulaþýrsa motordan talep ettiðiniz gücü azaltýnýz. uu
uyarý lambasýnýn devreye girmesi (ekranda ilgili mesaj ile birlikte) soðutucu sývý
sýcaklýðýnýn aþýrý þekilde yüksek olduðunu
belirtir; bu durumda, motoru durdurunuz
ve yetkili Alfa Romeo Servisi ile temasa
geçiniz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24
Page 24
þekil 17
A0F0179m
MOTOR YAÐI SICAKLIK
GÖSTERGESÝ
(benzin motorlu tiplerde)
(þekil17)
Bu sistem motor soðutma suyunun sýcaklýðýný gösterir ve sýcaklýk yaklaþýk
70°C’nin üzerine çýktýktan sonra çalýþmaya baþlar.
DÝKKAT Otomobil düþük hýzlarda,
yokuþ yukarý, tam yük altýnda
sürüldüðünde veya çekildiðinde, özellikle çevre sýcaklýðý yüksekse, motor soðutma suyu azami deðerlerin (kýrmýzý bölge)
üzerine yükselebilir.
þekil 18
A0F0180m
TURBOÞARJ BASÝNÇ
GÖSTERGESI (dizel motorlu
tiplerde) (þekil 18)
Bu, turboþarj basýnç deðerini gösterir.
Kilometre sayacýný sýfýrlamak için
birkaç saniye boyunca A butonunu
basýlý tutunuz.
Iþýk þiddetini artýrmak için kýsa olarak sol
el tarafýndaki + butonuna, azaltmak
için ise - butona basýnýz: ekranda bir
bildirim ve mevcut ýþýk þiddeti seviyesini gösteren bir þekil gösterilir. Bunlar
birkaç saniyeliðine görüntüye gelecek ve
ardýndan sönecektir.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Her türlü sürüþ koþullarý altýnda maksimum görüþ mesafesi ve komforu vermek
için(örn. ün ortasýnda ýþýklar, tünellerde,
vb.) kilometre sayacý otomatik olarak ayar
yapan bir sensör ile donatýlmýþtýr, elektronik anahtarý kontak yuvasýna taktýktan
ve START/ STOP butonuna basýldýktan
sonra, gösterge panelinde verilen
gösterimlerin, ses sistemi ekranýnýn,
klima kumanda sistemi ekranýnýn, radyo
navigasyon sistemi ekranýnýn (bazý
tiplerde) ve göstergeler (örneðin: yakýt seviye göstergesi, benzinli modeller için motor yaðý sýcaklýðý göstergesi veya dizel modeller için turboþarj basýnç göstergesi, ve
motor soðutma sýcaklýðý göstergesi).
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Bu fonksiyon ile gösterge paneli ekraný
üzerinde verilen 8 seviyede ayarlamak
mümkündür, gösterge paneli ekranýnda
verilen göstergelerin ýþýk yoðunluklarýný,
ses sistemi ekraný, klima kumanda sistemi ekraný, radyo navigasyon (seyir) sistemi ekraný (bazý tiplerde), ve göstergeler
(örneðin: yakýt seviye göstergesi, benzinli
modeller için motor yaðý sýcaklýðý göstergesi veya dizel modeller için turboþarj
basýnç göstergesi, ve motor soðutma
sýcaklýðý göstergesi).
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
OTOMATÝK GÖSTERGE
PANELÝ AYDINLATMA AYARI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
KÝLOMETRE SAYACI
SIFIRLAMA (þekil 19)
MANUEL GÖSTERGE PANELÝ
AYDINLATMA AYARI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
A0F0072m
Page 25
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
þekil 19
16:46
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
25
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
26
21.07.2006
16:46
Page 26
AYARLANABÝLÝR ÇOK
FONKSÝYONLU
EKRAN
OTOMOBÝLÝN DURUMU ÝLE
ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER (sürüþ
esnasýnda)
“Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran”
daha özel bir otomobil sürüþü için gerekli tüm bilgileri gösterir.
❒ Yol Bilgisayarý;
STANDART EKRAN BÝLGÝLERÝ
❒ Saat (A-þekil 20)
❒
❒
❒
❒
❒
Dýþ sýcaklýk (B)
Tarih (C);
Kýsmen gidilen km (veya mi) (D);
Kýsmen gidilen km (veya mi) (E);
Otomobilin durumu ile ilgili bildirimler (F) (örn.: kapýlar açýk veya yolda olasý buzlanma, vb. ...).
❒ Periyodik bakým;
❒ Gösterge paneli aydýnlatma ayarý;
þekil 20
A0F0015m
Ekranýn ortasýnda gösterilen tarih (C)
baþka bir bilgi görüntüsü (örn. “Aydýnlatma ayarý”) veya otomobilin durumu
hakkýnda baþka bir bilgi devreye alýnana
kadar görünecektir.
Anahtar çýkarýlmýþ konumdayken (kapýlar
açýlýrken) ekran devreye girecek ve birkaç
saniyeliðinde gidilen km (veya mil) ile
dýþ sýcaklýðý gösterecektir.
❒ Motor yað seviyesi;
DÝKKAT Ön kapýlardan biri açýldýðýnda ekranda birkaç saniyeliðine gidilen
km ve dýþ sýcaklýðý gösterecektir.
Butona uzunca basmak: seçili opsiyonu kaydetmeden önceki ekran geri
dönmek.
+/- “Ayar Menüsü” opsiyonlarýnda
yukarý/aþaðý gezinmek veya ekranda
gösterilen deðeri arttýrmak/azaltmak.
Standart ekran görüntüye geldiðinde
+/- butonlarý gösterge paneli aydýnlatma ayarýný devreye alýr
❒
þekil 21
A0F0074m
“AYAR MENÜSÜ”
Ayrýca düzenleme ve/veya ayarlama
yapmaya yarayan ve sonraki sayfalarda açýklanan bir “Ayar Menüsü” bulunmaktadýr. MENU ve +/- butonlarýna
basýlarak devreye girer (bkz þekil 21).
Ayar kýsaca MENU butonuna basýlarak
etkin hale gelir.
Ayar kýsaca MENU butonuna basýlarak
etkin hale gelir. Menü, dairesel bir
serideki fonksiyonlardan oluþmaktadýr
(þekil 22).
❒
ana menü opsiyonunu seçmek ve
ayarlamak için, kýsaca MENU butonuna basýnýz;
yeni ayarý seçmek için + veya –
butonlarýný (tek basýþ) çalýþtýrýn;
yeni ayarlarý kaydetmek ve ana
menünün önceden seçilmiþ opsiyonuna geri dönmek için kýsaca
MENU butonuna basýnýz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
❒
Butona kýsa þekilde basmak :
seçilmiþ opsiyonu onaylamak ve/veya bir
sonraki ekrana geçmek;
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
MENÜ
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Alt menü olmadan ana menüden
opsiyonu seçmek:
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
KUMANDALAR
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 27
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
16:46
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
27
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
28
21.07.2006
16:46
Alt menü ile birlikte ana menü
opsiyonu seçimi:
❒ ilk alt menü opsiyonunu ekrana getirmek için kýsaca MENU butonuna basýnýz;
❒ alt menü opsiyonlarýnda gezinmek
için + veya - (tek basýþ) butonlarýný kullanýnýz;
❒ ekrana gelen alt menü opsiyonunu
seçmek için ve ve ilgili ayar
menüsüne girmek için kýsaca
MENU butonuna basýnýz ;
❒ bu alt menü opsiyonunda yeni ayarlarý
seçmek için + veya - (tek basýþ) butonlarýný kullanýnýz;
❒ yeni ayarlarý kaydetmek ve ana
menünün önceden seçilmiþ opsiyonuna geri dönmek için kýsaca
MENU butonuna basýnýz.
Page 28
“Tarih” ve “Saat” seçimi:
❒ ayarlanacak ilk deðeri seçmek için
(örn. saat/dakika veya yýl/ay/gün)
MENU butonuna kýsaca basýnýz;
❒ yeni ayarý seçmek için kýsa süreliðine
+ veya – butonlarýna basýnýz (tek
basýþ);
❒ yeni ayarýn kaydedilmesi ve ana
menüde daha önceki seçili opsiyona
geri dönmek için, eðer bu ana
menüde geri döneceðiniz önceden
seçili son opsiyonsa, MENU tuþuna
kýsaca basýnýz.
MOTOR YAÐI
SEVÝYE GÖSTERGESÝ
Elektronik anahtarý kontaða taktýðýnýzda
ekranda birkaç saniyeliðine motor yað
seviyesi görüntüye gelir. Bu aþamada,
gösterimi temizlemek ve bir sonraki
ekrana geçmek için, MENU butonuna
basýnýz.
Az / aþýrý yað seviyesi durumunda ekranda uyarý mesajý görüntüye gelecektir.
DÝKKAT Ölçme çubuðu üzerindeki uygun motor yaðý seviyesini kontrol ediniz
(“Otomobilin bakýmý” bölümündeki
“Seviye kontrolleri” kýsmýna bakýnýz).
DÝKKAT Uygun motor yaðý seviyesi kontrolü otomobil düz bir zemindeyken
gerçekleþtirilmelidir.
DÝKKAT Yað seviyesinin doðru þekilde
okunmasý için, anahtarý taktýktan sonra
motoru çalýþtýrmadan önce en az 2
saniye bekleyin.
DÝKKAT Uzun süreli durmadan sonra
motor yaðý seviyesi yükselmiþ
görünebilir.
16:46
Page 29
IÞIK SENSÖRÜ
YOL B SIFIRLA
SAAT
SERVÝS
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
HIZ LÝMÝTÝ
MOD12/2412
BUTON SES YÜK.
BÝP SES YÜK.
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
TARÝH
AUDIO RPT.
BAÐIMSIZ KAPUT
BÝRÝMLER
KAPI KÝLÝDÝ
FDA AÇMA
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
DÝL
A0F0218g
þekil 22
ÝNDEKS
AYAR ÇIKIÞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Standart ekrandan nevigasyona eriþmek kýsaca MENU butonuna basýnýz. Menü içinde hareket etmek için + veya – butonlarýný
kullanýnýz. Güvenlik gerekçelerinden dolayý, otomobil hareket halindeyken, sadece azaltýlmýþ menüye eriþmek mümkündür (“Hýz limiti”
ayarý için). Otomobil hareketsiz durumdayken tüm menüye eriþmek mümkündür. Radyo navigasyon sistemi ile donatýlmýþ araçlarda,
sadece aþaðýdaki fonksiyonlar ayarlanabilir: “Hýz limiti”, “ýþýk sensörü hassasiyeti” (bazý tiplerde) ve “S.B.R. sesli sinyal devreye
alýmý”. Diðer fonksiyonlar görüntülenir ve radyo navigasyon sisteminde ayarlanabilir.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
21.07.2006
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
29
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
30
21.07.2006
16:46
Hýz limiti (Speed limit)
Bu fonksiyon ile bir hýz limiti belirlemek
(km veya mph) ve bu limit geçildiði zaman sürücüyü uyarmak için sesli bir
uyarýnýn ve ilgili mesajýn (bkz. bölüm
“Uyarý lambalarý ve mesajlar”) otomatik
olarak devreye girmesini saðlamak
mümkündür.
Hýz limitini ayarlamak için, aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz:
OFF görüntülenir;
Page 30
DÝKKAT Mümkün olan ayar aralýðý daha önce ayarlanan üniteye baðlý olmak
üzere 30 ila 250 km/h (veya 20 ila 150
mph) arasýndadýr (bkz sonra açýklanan”Birimler” paragrafý). +/- butona her basýldýðýnda (atým) deðer 5 birim artar veya azalýr. + / – butonlarýna sürekli bastýðýnýzda otomatik olarak
hýzlý artýrma veya azaltmaya geçilir. Ýstenilen deðere yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi
serbest býrakýnýz ve ayar iþlemini tek tek
basarak tamamlayýnýz.
Ayarlarý kapatmak için:
❒ + butonuna basýn: ON görüntülenir;
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz:
ON görüntülenir;
❒ istenen hýzý ayarlamak için MENU
butonuna kýsaca bastýktan sonra
+/– butonlarýný kullanýnýz (ayar
esnasýnda deðerler yanýp sönecektir).
❒ Aþaðýdaki butonlara basýnýz: OFF
görüntülenir;
❒ Menü ekranýna geri dönmek için
kýsaca veya standart ekrana dönmek
için uzunca MENU butonuna
basýnýz.
❒ Menü ekranýna geri dönmek için
kýsaca veya standart ekrana dönmek
için uzunca MENU butonuna
basýnýz.
Otomatik far güneþ ýþýðý
sensörü (bazý tiplerde)
(Iþýk sensörü)
Bu fonksiyon ile, ýþýk sensörülerini 3 seviyede hassasiyet ayarý yapmak
mümkündür.
Seviyeyi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz:
önceden ayarlanan deðer ekranda
görüntülenecektir;
❒ gerekli ayarý yapmak için + veya
– butonlarýna basýnýz;
❒ Menü ekranýna geri dönmek için
kýsaca veya standart ekrana dönmek
için uzunca MENU butonuna
basýnýz.
Yol B (Trip B) Sýfýrlanma
Bu fonksiyon Yol Bilgileri B deðerlerini
sýfýrlamayý mümkün kýlar (Otomatik veya
Manuel).
Daha fazla bilgi için bkz “Yol Bilgisayarý”
paragrafý.
❒ gerekli ayarý yapmak için + veya
– butonlarýna basýnýz;
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz:
“hours (saatler)” görüntülenecektir;
❒ gerekli ayarý yapmak için + veya
– butonlarýna basýnýz;
❒ Menü ekranýna geri dönmek için
kýsaca veya standart ekrana dönmek
için uzunca MENU butonuna
basýnýz.
Ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri takip
ediniz:
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz:
ekran 12h veya 24h’ü gösterecektir
(önceki ayara göre);
❒ gerekli ayarý yapmak için + veya
– butonlarýna basýnýz;
❒ Menü ekranýna geri dönmek için
kýsaca veya standart ekrana dönmek
için uzunca MENU butonuna
basýnýz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz:
“hours (saatler)” görüntülenecektir;
Bu fonksiyon saati 12 veya 24 saatlik
moda göre ayarlanmasýný mümkün kýlar.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Saat modu (Mod 12/24)
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Bu fonksiyon saatin ayarlanmasýný
mümkün kýlar.
DÝKKAT +/- butona her basýldýðýnda
deðer bir birim artar veya azalýr. +/butonuna sürekli bastýðýnýzda hýzlý artýrma veya azaltma saðlanýr. Ýstenilen
deðere yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi serbest
býrakýnýz ve ayar iþlemini tek tek basarak
tamamlayýnýz.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Saatin ayarlanmasý (Clock)
Page 31
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
16:46
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
31
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
32
21.07.2006
16:46
Tarihi ayarlamak (Date)
Bu fonksiyon tarihin güncellenmesini
saðlar (yýl - ay - gün).
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz:
“yýl” yazýsý ekranda yanýp sönecektir;
❒ gerekli ayarý yapmak için + veya
– butonlarýna basýnýz;
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz:
“ay” yazýsý ekranda yanýp sönecektir
❒ gerekli ayarý yapmak için + veya
– butonlarýna basýnýz;
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz:
“gün” yazýsý ekranda yanýp sönecektir;
❒ gerekli ayarý yapmak için + veya
– butonlarýna basýnýz;
Page 32
DÝKKAT +/- butona her basýldýðýnda, deðer bir birim artar veya azalýr.
+/- butonuna sürekli bastýðýnýzda hýzlý artýrma veya azalma saðlanýr. Istenilen
deðere yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi serbest
býrakýnýz ve ayar iþlemini tek tek basarak
tamamlayýnýz.
❒ Menü ekranýna geri dönmek için
kýsaca veya standart ekrana dönmek
için uzunca MENU butonuna
basýnýz.
Audio Bilgi Tekrarý
(Audio Rpt.) (bazý tiplerde)
Bu fonksiyon ses sistemi bilgilerinin
ekranda görüntüye gelmesini saðlar.
❒ Radyo: seçilmiþ radyo istasyonu
frekansý veya RDS mesajý, otomatik
gezinme aktivasyonu veya AutoStore;
❒ audio CD, MP3 Cd: seçilmiþ parça
numarasý;
❒ CD Deðiþtirici: CD numarasý ve parça
numarasý;
Bilgi akýþýný devreye almak / devreden
çýkarmak için (ON/OFF) aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz:
ekranda ON veya OFF yazacaktýr
(önceden ayarlanan ayarlara göre);
❒ gerekli ayarý yapmak için + veya
– butonlarýna basýnýz;
❒ Menü ekranýna geri dönmek için
kýsaca veya standart ekrana dönmek
için uzunca MENU butonuna
basýnýz.
Seçilmiþ audio kaynaðýna baðlý olarak,
saatin altýnda dinlenen kaynaðýn simgesi gösterilir.
Bu fonksiyon ile elektronik anahtarýn
üzerindeki butona
basarak sürücü
kapýsýný açmak mümkündür.
Devredeyken (ON), bu fonksiyon otomobilin hýzý 20 km/h deðerini aþtýðýnda otomatik olarak kapýlarý kilitler.
Bu fonksiyon devredeyken (ON), orta
konsoldaki kapý açma butonunu kullanarak diðer kapýlarý açmak mümkündür.
Fonksiyonu devreye almak / devreden
çýkarmak için (ON/OFF) aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
Fonksiyonu devreye almak / devreden
çýkarmak için (ON/OFF) aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz:
ekranda ON veya OFF yazacaktýr
(önceden ayarlanan ayarlara göre);
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz:
ekranda ON veya OFF yazacaktýr
(önceden ayarlanan ayarlara göre);
❒ gerekli ayarý yapmak için + veya
– butonlarýna basýnýz;
Baðýmsýz bagaj fonksiyonunu devreye almak için (kol desteði butonunun devre dýþý
býrakýlmasý ile) (ON) veya devreden
çýkarmak için (OFF), aþaðýdaki iþlemleri gerçekleþtiriniz:
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz:
ekranda ON veya OFF yazacaktýr
(önceden ayarlanan ayarlara göre);
❒ gerekli ayarý yapmak için + veya
– butonlarýna basýnýz;
❒ Menü ekranýna geri dönmek için
kýsaca veya standart ekrana dönmek
için uzunca MENU butonuna
basýnýz.
❒ gerekli ayarý yapmak için + veya
– butonlarýna basýnýz;
❒ Menü ekranýna geri dönmek için
kýsaca veya standart ekrana dönmek
için uzunca MENU butonuna
basýnýz.
❒ Menü ekranýna geri dönmek için
kýsaca veya standart ekrana dönmek
için uzunca MENU butonuna
basýnýz.
Bu fonksiyon devredeyken q butonun
ledi yanar.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Uzaktan kumanda ile bagaj kapaðýný açmak, ` butonu ile herzaman
mümkündür. “Baðýmsýz bagaj” opsiyonu
kol desteðindeki buton ayarýný etkin veya
etkisiz hale getirir. Daha özel: Baðýmsýz
“Bagaj AÇIK” butonu herzaman kapalý.
Baðýmsýz “Bagaj KAPALI” butonu herzaman açýk ve bu butona basmak kapýlarýn
kilidi açýksa bagaj kilidini açar.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Otomatik merkezi kapý
kilitleme (Door lock)
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Sürücü kapýsýnýn açýlmasý
(Unlock Fda)
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Bagaj kapaðýnýn baðýmsýz
olarak açýlmasý (Indep. Boot)
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 33
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
16:46
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
33
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
34
21.07.2006
16:46
Page 34
Birimler (Unites)
Tütetim (Consumption)
Sýcaklýk (Temperature)
Bu fonksiyon ile gidilen mesafenin (km
veya mil), yakýt tüketiminin (l/100 km
veya km/l veya mpg) ve sýcaklýðýn (°C
veya °F) gösterim birimleri ayarlanabilir.
Eðer mesafe birimi km’ye ayarlanmýþsa
(bakýnýz önceki paragraf) ekran yakýt
tüketim birimi ayarý yapmayý mümkün
kýlar (km/l veya 1/100 km olarak).
Bu fonksiyon sýcaklýk birimini ayarlamanýzý mümkün kýlar (°C veya °F). Ýstenen birimi ayarlamak için aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
Mesafe
Eðer ayarlanan birim “mi” ise (önceki
paragrafa bakýnýz) yakýt tüketimi “mpg”
cinsinden verilir.
Ýstenen birimi ayarlamak için aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
Ýstenen birimi ayarlamak için aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz:
“km” veya “mi” (önceden ayarlanan ayarlara göre) birimi ekranda görünür;
❒ gerekli ayarý yapmak için + veya
– butonlarýna basýnýz;
❒ Menü ekranýna geri dönmek için
kýsaca veya standart ekrana dönmek
için uzunca MENU butonuna
basýnýz.
Bu durumda Setup (Ayar) menüsünün
“Cons.Unit” (Tüketim Birimi) opsiyonu
seçilebilir, fakat“mpg” biriminde kilitlidir.
Ýstenen birimi ayarlamak için aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz:
km/l” veya “l/100 km” (önceden
ayarlanmýþ ayara göre) birimi ekranda görünecektir;
❒ gerekli ayarý yapmak için + veya
– butonlarýna basýnýz;
❒ Menü ekranýna geri dönmek için
kýsaca veya standart ekrana dönmek
için uzunca MENU butonuna
basýnýz.
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz: °C
veya °F (önceden ayarlanmýþ ayara
göre) ekranda görünecektir;
❒ gerekli ayarý yapmak için + veya
– butonlarýna basýnýz;
❒ Menü ekranýna geri dönmek için
kýsaca veya standart ekrana dönmek
için uzunca MENU butonuna
basýnýz.
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz:
ekran daha önceki ayar olan lisaný
(language) gösterecektir;
❒ gerekli ayarý yapmak için + veya
– butonlarýna basýnýz;
❒ Menü ekranýna geri dönmek için
kýsaca veya standart ekrana dönmek
için uzunca MENU butonuna
basýnýz.
Seviyeyi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz:
ekran daha önceki ayar olan seviyeyi
(level) gösterecektir;
❒ gerekli ayarý yapmak için + veya
– butonlarýna basýnýz;
❒ Menü ekranýna geri dönmek için
kýsaca veya standart ekrana dönmek
için uzunca MENU butonuna
basýnýz.
Seviyeyi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz:
ekran daha önceki ayar olan seviyeyi
(level) gösterecektir;
❒ gerekli ayarý yapmak için + veya
– butonlarýna basýnýz;
❒ Menü ekranýna geri dönmek için
kýsaca veya standart ekrana dönmek
için uzunca MENU butonuna
basýnýz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Bu fonksiyon ile belirli butonlarýn devreye alýndýðýna dair verilen sesin þiddeti 8 seviyeye kadar ayarlanabilir.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Ýstenen dili ayarlamak için aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
Bu fonksiyon ile bir arýza/uyarý durumunda devreye alýnan sesli uyarýnýn ses
þiddetini 8 seviyede
ayarlamak
mümkündür.
Düðme ses yüksekliðinin ayarý
(Buton Vol.)
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Ekrana gelen mesajlar aþaðýdaki dillerde
görüntülenebilir: Ýtalyanca, Ýngilizce,
Almanca, Portekizce, Ýspanyolca, Fransýzca, Flamanca ve Brezilyaca.
Sesli arýza/uyarý cihazýnýn ses
þiddetini ayarlamak
(Beep Vol.)
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Lisan seçimi (language)
Page 35
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
16:46
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
35
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
36
21.07.2006
16:46
Periyodik Bakým (Service)
Bu fonksiyon ile uygun araç bakýmýna
baðlantýlý bilgilerin görüntülenmesi
mümkündür.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ MENU butonuna kýsaca basýnýz:
daha önceki ayarlara baðlý olarak km
veya mi biriminde servis görüntüye
gelecektir (bkz “Birimler” paragrafý);
❒ Menü ekranýna geri dönmek için
kýsaca veya standart ekrana dönmek
için uzunca MENU butonuna
basýnýz.
DÝKKAT Periyodik bakým, her 30,000
km’de (veya 18,000 mi) bir olan araç
bakýmýný kapsamaktadýr; bu uyarý,bu
otomatik olarak gösterilir, elektronik
anahtar kontak þalterindeyken otomatik
olarak 2,000 km’ den (veya 1,240 mi) nihai mesafeye kadar görüntüye gelir ve
ayarlanan birime göre km veya mil bazýnda belirtilir. Periyodik bir bakým aralýðý
yaklaþmaktayken elektronik anahtarý kontaða takmakla araç bakýmýna kadar
gidilebilecek km/mi mesafesini belirten bir
mesaj ekrana gelecektir. Periyodik bakým
programý veya yýllýk bakým çizelgesi ile belirlenmiþ her türlü bakým iþleminin gerçekleþtirilmesi ve göstergenin sýfýrlanmasý için
yetkili Alfa Romeo Servisine baþvurunuz.
Page 36
Emniyet Kemeri
Hatýrlatýcýsýnýn devreye
alýnmasý
(Emniyet kemeri hatýrlatýcýsý)
sesli uyarý
Bu fonksiyon yalnýzca sistem bir yetkili
Alfa Romeo Servisi tarafýndan devreden
çýkarýldýðýnda ekrana gelecektir.
Menü Çýkýþý (Quit setup)
Bu opsiyonun seçilmesiyle standart
ekrana geri dönülür.
DEVÝR
SAYACI/GÖSTERGELERÝN
AYDINLATMASI
(GECE PANELÝ)
Bu fonksiyon devir sayacý ve göstergelerin
ýþýklarýný açmak/kapatmak için kullanýlýr
(ON/OFF) Bu fonksiyon uzunca bir süre
- butonuna basýlarak devreye alýnýr
(elektronik anahtar kontakta, dýþ lambalar
açýk ve kilometre sayacý sensörü zayýf ýþýk
yayma ayarýndayken). Bu fonksiyon devredeyken ekranda ilgili mesajý göste-rilir.
Devreye girdiðinde NIGHT PAN fonksiyonu aþaðýdaki þekilde devreden alýnabilir:
❒ uzunca + butonuna basmak (ayrýca dýþ lambalar kapalýyken);
❒ elektronik anahtarýn kontaktan
çýkarýlmasý.
Bu fonksiyon devreden çýktýðýnda ekranda
ilgili mesaj görünür.
Mesajlar birkaç saniyeliðine ekranda
görünür ardýndan silinirler. Süresinden
önce ekrandan silinmesini istiyorsanýz
kýsaca MENU butonuna basýnýz.
16:46
Page 37
TRIP COMPUTER
Genel özellikler
“Yol bilgisayarý” otomobilin çalýþma durumuna yönelik bilgileri gösterir. (elektronik anahtar kontaða takýldýðýnda). Bu fonksiyon otomobilin “tüm yolunu” ilgilendiren “Genel Yol(General trip)” ile kýsmi yolunu ilgilendiren “Yol B (Trip B)” fonksiyonundan oluþmaktadýr; ikinci fonksiyon þekil 23’de görüldüðü gibi) tüm yolun içerisine dahildir.
˙
þekil 23
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
˙
Yolculuðun bir bölümünün sonu
Yolculuðun yeni bir bölümünün
baþlangýcý
˙
Yolculuðun bir bölümünün sonu
Yolculuðun yeni bir bölümünün
baþlangýcý
TRIP B
˙
TRÝP B fonksiyonunu sýfýrla
Yolculuðun bir bölümünün sonu
Yolculuðun yeni bir bölümünün
baþlangýcý
TRIP B
GENERAL TRÝP B
fonksiyonunu sýfýrla
Yolculuðun bir bölümün sonu
Yolculuðun yeni bir
bölümünün baþlangcý
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
˙
TRIP B
ÝNDEKS
˙
GENERAL TRIP
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
GENERAL TRÝP fonksiyonunu sýfýrla
Yolculuðun sonu
Yeni yolculuðun baþlangýcý
GENERAL TRÝP
fonksiyonunu sýfýrla
Yolculuðun sonu
Yeni yolculuðun baþlangýcý
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Her iki fonksiyonda sýfýrlanabilirdir (yeni yolun sýfýrlanýp- baþlatýlmasý).
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
21.07.2006
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
37
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
38
21.07.2006
16:46
“General Trip” fonksiyonu aþaðýdakileri gösterir:
❒ Ortalama yakýt tüketimi
❒ Mevcut yakýt tüketimi
❒ Ortalama hýz
❒ Seyahat süresi
❒ Yakýt almadan gidilebilecek mesafe
❒ Seyehat Mesafesi
“Trip B” fonksiyonu aþaðýdaki bilgileri
gösterir:
❒ Katedilen mesafe
❒ Ortalama yakýt tüketimi
❒ Ortalama hýz B
❒
Seyahat süresi B
Page 38
Ekrana gelen deðerler
Ortalama yakýt tüketimi
(Average consumption)
Yakýt almadan gidilebilecek mesafe
(Range)
Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan
itibaren ortalama yakýt tüketimini gösterir.
Bu deðer, otomobilin yakýt almadan
gidebileceði km (veya mi) sayýsýný, sürüþ
þartlarýnýn deðiþmediði varsayýmý altýnda belirtir.
Mevcut yakýt tüketimi
(Current consumption)
Ekran aþaðýdaki durumlarda “——“
yý gösterir:
Bu deðer, anlýk yakýt tüketimini gösterir
(her saniye güncellenir). Otomobil motor çalýþýyorken araç park edilmiþse,
ekranda “- — -” simgesi görünür.
❒ 50 km’den (veya 30 mil) daha küçük
deðerler;
Ortalama hýz
(Average speed)
Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan
itibaren ortalama hýzý toplam zamanýn
bir fonksiyonu olarak gösterir.
Seyahat süresi
(Travel time)
Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan
itibaren geçen zamaný gösterir (sürüþ zamaný).
❒ otomobil 5 dakikadan daha fazla bir
süre için motor çalýþýr halde park
edilmiþse.
Katedilen mesafe (Travel Distance)
Bu deðer, yeni bir yolculuk baþlangýcýndan itibaren katedilen mesafeyi gösterir.
Akünün baðlandýðý ve yeni bir yolculuðun
baþladýðý (sýfýrlama) her defada ekranda “0.0” yazýsý görüntüye gelir.
DÝKKAT Herhangi bir veri eksik
olduðunda, Yol Bilgisayarý “- - - -” simgesini gösterir. Normal çalýþma koþullarý
sýfýrlandýðýnda, deðiþik birimlerin hesaplanmasýnda düzenli olarak yeniden
baþlanacaktýr. Arýzadan önce gösterilen
deðerler sýfýrlanýr.
þekil 24
A0F0076m
TRIP BUTONU
Sað direksiyon kolonunda bulunan TRIP
(þekil 24) butonu, (elektronik anahtar
kontaktayken) “General Trip” ve “Trip B”
fonksiyonlarýný girmek için kullanýlýr. Her
bir opsiyonun deðerleri arasýnda gezinmek için direksiyonun yanýndaki butonlarý kullanýnýz.
Yol Bilgisayarý opsiyonlarýnda gezinmek
için kýsaca - ve .butonlarýna basýnýz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
❒ “Trip Distance” deðeri 9999.9 km
(veya mi) deðerine ulaþtýðýnda veya
“Travel time” deðeri 99.59 (99 saat
ve 59 dakika) veya akü baðlantýsýný
kestikten veya yeniden baðladýktan
sonra “otomatik” olarak yapýlýr.
❒ uzunca basmak: yeni bir yolculuða baþlamak için.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
❒ kýsaca basmak: farklý deðerlerin
görüntüye gelmesi;
❒ TRIP butonuna basýlarak sürücü
tarafýndan “manuel” sýfýrlanma
yapýlabilir;
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Sýfýrlama:
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
TRIP butonu ayrýca “General Trip” ve
“Trip B” fonksiyonlarýný yeni yolculuk için
sýfýrlamak üzere de kullanýlýr:
Yeni yolculuk (sýfýrlama) (reset)
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 39
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
16:46
ÝNDEKS
21.07.2006
-
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
39
001-040 Alfa BRERA TR.qxd
21.07.2006
16:46
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Ayný ekranda ayný opsiyonu eþ zamanlý
olarak üst tarafta ve alt tarafta göstermek mümkün deðildir.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
TRIP butonuna kýsaca basýnýz; üst
taraftaki opsiyonlarda gezinmek için butonunu, alt taraftaki opsiyonlarda gezinmek için . butonunu kullanýnýz.
-
40
Page 40
þekil 25
A0F0052m
DÝKKAT “General Trip” sýfýrlandýðýnda
“Trip B” fonksiyonu da sýfýrlanýr, sadece
“Trip B” fonksiyonuyla ilgili ekranlar
görüntülenirken yapýlan sýfýrlama iþlemi ise, yalnýzca bu fonksiyonun bilgilerini
sýfýrlar.
Her bir Yol bilgisayarý ekraný iki tane aktif opsiyon göstermektedir (Trip A veya
Trip B); bir opsiyon ekranýn üst
köþesindedir, diðeri de alt taraftadýr
(bkz. þekil. 25).
Yol A’dan Yol B’ye geçmek için kýsaca
TRIP butonuna basýnýz.
Yola çýkýþ prosedürü
(sýfýrlama)
Yol A ile Yol B birbirlerinden baðýmsýz
olarak sýfýrlanýr.
General Trip fonksiyonunu sýfýrlanmasý
Elektronik anahtar kontaktayken “General Trip” fonksiyonunu sýfýrlamak için
TRIP butonunu 2 saniyeden daha
fazla basýlý tutunuz.
DÝKKAT Sýfýrlama aþaðýdaki durumlarda otomatik olarak gerçekleþir:
❒
“Seyahat mesafesi” deðeri 9999.9
km deðerine ulaþtýðýnda veya
“Seyahat Süresü” deðeri 99.59 (99
saat ve 59 dakika) olduðunda;
❒ akü baðlantýsýný kestikten/yeniden
baðladýktan sonra sýfýrlanabilir.
General Trip sýfýrlamasýnda bir uyarý
mesajý görüntüye gelecektir.
UYARI
Her türlü ayar iþlemi,
otomobil hareketsizken yapýlmalýdýr.
Aracýnýzýn kumaþ döþemeleri otomobilin normal kullaným koþullarýndan dolayý oluþan genel
aþýnmaya dayanmasý için tasarlanmýþtýr. Ancak, kumaþý yerel
olarak gererek ipliklerini koparan ve bunun sonucunda
döþemeye zarar veren metal
tokalar, saplamalar, “Velcro”
baðlantýlarý gibi giysi aksesuarlarý tarafýndan oluþturulan sert
ve/veya uzun süreli çiziklerin /
kazýmalarýn mutlaka önlenmesi
gerekmektedir.
Yükseklik ayarý
(bazý tiplerde)
þekil 26
A0F0020m
Koltuðun ileriye-geriye ayarý
A kolunu (koltuðun iç kýsmýnda) kaldýrýp,
koltuðu ileri veya geri itiniz. Sürüþ pozisyonunda iken, kollar direksiyon simidinin
üzerine gelmelidir.
Ýstenilen yüksekliði ayarlamak için kolu
(B) art arda yukarý aþaðý hareket
ettiriniz.
DÝKKAT Ayar iþlemi yapýlýrken koltukta birinin oturuyor olmasý gerekir.
Koltuk arkalýðý eðiminin ayarý
Ýstenilen pozisyon elde edilene kadar
C butonunu kullanýnýz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Ayar kolunu býraktýktan sonra, koltuðu ileri-geri
hareket ettirmeye çalýþarak,
kýzaklar üzerindeki kilitlerine
oturduðundan emin olunuz.
Koltuðu yerine kilitleyememe
hatasý,
koltuðun
aniden
hareket etmesine ve sürücünün
kontrolünü kaybetsine sebep
olabilir.
MANUEL AYARLANABÝLÝR ÖN
KOLTUKLAR (þekil 26)
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
UYARI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
KOLTUKLAR
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 41
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
17:36
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
41
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
42
21.07.2006
17:36
Page 42
Bel desteði ayarý
(bazý tiplerde)
Koltuk kumandalarý aþaðýdaki
gibidir:
En rahat pozisyonu elde edene kadar; D
kumandasýný çeviriniz.
Çok fonksiyonlu A kumandasý:
Koltuk sýrtlýðýnýn açý ayarý
(bazý tiplerde)
❒ arka koltuk yükseklik ayarý;
E kolunu kullanýnýz. Kolu yukarý çektiðinizde koltuk bir konum geriye gidecektir. Kolu aþaðýya bastýrdýðýnýzda
koltuk öne doðru yaslanacaktýr.
❒ boyuna koltuk hareketi;
❒ ön koltuk yükseklik ayarý;
❒ düþey koltuk hareketi;
B Koltuk sýrtlýðý açý ayarý;
C Sürücü koltuðu konumlarýný kaydetme butonu;
Sýrt dayanaðýnýn yatýrýlmasý
Arka koltuklara gelmek için F kolunu
çekin: koltuk arkalýðý katlanýr ve koltuk
öne doðru kayabilir.
Koltuk arkalýðýný geri getirdiðinizde
koltuk da orjinal pozisyonuna otomatik
olarak döner (hafýzalý mekanizma).
Sýrt dayanaðýný orijinal konumuna geri
getirdikten sonra sabit bir þekilde yerine kilitlenip kilitlenmediðini kontrol edin.
Koltuðu ileri geri hareket ettirerek raylarýna sabit bir þekilde kilitlenip kilitlenmediðini de kontrol ediniz.
D Bel desteði ayarý;
E Koltuk arkalýðýnýn devrilmesi.
A0F0189m
þekil 27
ELEKTRÝK AYARLI ÖN
KOLTUKLAR (bazý tiplerde)
(þekil 27)
UYARI
Ayarlamalar yalnýzca
otomobil
hareketsiz
konumdayken yapýlmalýdýr.
DÝKKAT Koltuklar yalnýzca elektronik
anahtar kontaða yerleþtirilince ve çýkarýlmaksýzýn 1 dakika durduðunda veya
START/STOP butonuna basýlarak
ayarlanabilir. Kapýnýn açýlmasýndan
sonra koltuk yaklaþýk 3 dakikalýðýna veya
kapatýlana kadar ayarlanabilir.
A0F0024m
Koltuk ýsýtmasý
(bazý tiplerde)
Anahtar kontak yuvasýna takýlý iken
koltuðun iç tarafýnda bulunan kumanda düðmesi (A-þekil 28) vasýtasý ile
devreye alýnýr/devre dýþý býrakýlýr.
Koltuk ýsýtmasý 3 seviyede ayarlanabilir
(0 = koltuk ýsýtmasý kapalý).
Kaydedilen konum uygulamasý yalnýzca
kapýlarýn açýlmasýndan sadece 3 dakika
ve elektronik anahtarýn kontaktan
çýkarýlmasýnýn ardýndan 1 dakika
içerisinde mümkündür.
Ýstenen koltuk konumunu kaydetmek
için, koltuðun konumunu istediðiniz þekilde ayarlayýnýz ve ardýndan
kaydedilmesi için konuma uygun butonu
birkaç saniye basýlý tutunuz.
Kaydedilen bir konumu uygulamak için
kýsaca ilgili butona basýnýz.
Yeni bir konumu kaydetmek, otomatik
olarak daha önce ayný buton üzerine
kaydedilen bir konumu silecektir.
Koltuk arkalýðýný normal pozisyonuna
geri getirmek, koltuðu orijinal pozisyonuna geri döndürecektir.
Orijinal pozisyonuna geri döndürürken
bir engel ile karþýlaþýrsa (örneðin: arka
yolcularýn dizleri), koltuk duracaktýr, sonra ileriye doðru hareket edecektir ve daha sonra kilitlenecektir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Arka koltuklara eriþim için, kolu (E)
çekin (þekil 27) ve koltuk sýrtlýðýný
ileriye doðru hareket ettirin: koltuk ileriye
doðru otomatikmen kayacaktýr.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
þekil 28
Bu fonksiyon, kontaktaki kontak anahtarý
pozisyonuna bakmaksýzýn çalýþmakta
olup, arka koltuklara giriþi saðlar.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
C butonlarý üç farklý sürücü koltuðu konumu ve yan ayna konumunu kaydetmenizi saðlar. Kaydetme ve uygulama,
sadece elektronik anahtar kontaktayken
mümkündür.
Basit giriþ
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Sürücü koltuðu/yan ayna
konumlarýnýn kaydedilmesi
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 43
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
17:38
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
43
17:38
BAÞLIKLAR
Koltuk baþlýklarý koltuklarýn içine yerleþtirilmiþlerdir.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
21.07.2006
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
44
Page 44
ÖN KOLTUK BAÞLIKLARI
A0F0085m
þekil 29
ARKA BAÞLIKLAR
Arka koltuklar
natýlmýþlardýr.
iki
þekil 30
A0F0137m
❒ Baþlýklarý azami yüksekliðe çýkarýnýz;
baþlýkla
do-
Gerekirse, baþlýk aþaðýdaki iþlemler
yapýlarak çýkarýlabilir:
❒ Kolu (A) çekin (þekil 29) ve koltuk
sýrtlýðýný öne doðru yatýrýnýz (bir “kýrmýzý
band” (B) görüntülenecektir);
❒ Butonlara (C) basýnýz (þekil 30)
(iki baþlýk desteðini yana çekiniz)
ardýndan baþlýklarý yukarý doðru
çekerek baþlýklarý çýkarýnýz.
þekil 31
A0F0136m
Kolu (A-þekil 31) aþaðýya doðru iterek
serbest býrakýnýz, ardýndan direksiyon
simidini istenen konuma ayarlayýnýz.
Direksiyon simidini kilitlemek için, kolu
(A) yukarý doðru kaldýrýnýz.
UYARI
Direksiyon sistemini
veya direksiyon kolonu modifikasyonlarýný kapsayan herhangi bir satýþ sonrasý iþlemi
gerçekleþtirmek
kesinlikle
yasaktýr (örn.: hýrsýzlýða karþý
koruma sistemlerinin kurulumu) bu durumda otomobilin
performansý ve emniyeti düþebilir, garantinin geçersiz kýlýnmasýna sebep olur ve ayrýca
aracýn onay þartlarýnda uygunsuzluk yaratýr.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Direksiyon simidi üzerindeki her türlü ayarlama
otomobil hareketsiz ve motor
çalýþmýyorken
gerçekleþtirilmelidir.
Direksiyon simidi hem ileri-geri hem de
yükseklik olarak ayarlanabilir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
UYARI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 45
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
17:39
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
45
DÝKÝZ AYNASI
Aracýnýzda þiddetli bir çarpýþma durumunda serbest kalmasýný saðlayan bir
emniyet tertibatý mevcuttur.
Manivelayý kullanarak A-þekil 32 ayna iki farklý konuma ayarlanabilir: normal ve yansýmasýz
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
17:40
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
21.07.2006
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
46
Page 46
ÝÇ DÝKÝZ AYNASI
þekil 32
A0F0135m
þekil 34
A0F0036m
YAN AYNALAR
Aynalarýn ayarlanmasý
Kapý aynasý sadece elektrikli anahtar
kontaktayken ayarlanýp katlanabilir.
Ýstenen aynayý seçmek için A (þekil 34)
düðmesini kullanýnýz:
❒ selektör A’yý 1 çevirin: sol aynayý
seçmek için;
❒ selektör A’yý 2 çevirin: sað aynayý
seçmek için;
Aynayý ayarlamak için B düðmesini oklar tarafýndan gösterilen dört yöne
hareket ettiriniz.
DÝKKAT Aynayý ayarladýktan sonra, istek dýþý hareketi önlemek için A selektörünü 0 konumuna getiriniz.
Manuel ayna katlamasý
Gerektiðinde (örneðin dar yerlerden
geçiþte ayna sorun olduðu zaman) aynayý
A (þekil 35) konumundan B konumuna getirerek katlayabilirsiniz.
Sürücü tarafýndaki ayna
kavisli
olduðundan
dolayý, mesafelerin algýlanmasý hafifçe deðiþebilir.
Elektrik kumandalý katlanabilir
aynalar (bazý tiplerde)
Gerektiðinde (örneðin dar yerlerden
geçiþte ayna sorun olduðu zaman);
(þekil 34) butonuna basarak aynalarý
katlamak mümkündür.
Aynalarý yeniden sürüþ konumuna getirmek için yeniden C butonuna
(þekil 30) basýnýz.
UYARI
Otomobil hareket halindeyken aynalar daima açýk
pozisyonda olmalýdýr.
❒ otomobil duruyorken geri vitese
takýnýz ve kontak anahtarýný kontaða
takýnýz;
❒ A selektörünü (þekil 34) 2 konumuna getiriniz (sol kapý aynasýný
seçmek için);
❒ yolcu kapý aynasýný en iyi park etme
manevralarý için istenen konuma
ayarlayýnýz;
❒ butonlardan bir tanesini (C-þekil
27) en az 3 saniye basýlý tutunuz
(bu bölümdeki “Koltuklar” kýsmýna
bakýnýz).
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Elektrik kumandalý koltuklara sahip
tiplerde, otomobili park etmek için geri
vitesi devreye aldýðýnýzda görüþ açýsýný
iyileþtirmek için, sürücü, yolcu kapý aynasýný normal kullanýlandan farklý bir
konuma ayarlayabilir/hareket ettirebilir
(ve kaydedebilir). Ýstenen ayna konumunu kaydetmek için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Bu fonksiyon, ayna katlama butonuna 2
saniyeden fazla bir süre basýlarak devreye alýnabilir / devreden çýkarýlabilir.
Sesli uyarý, devreye sokma/devre dýþý
býrakma ayarlandýðýnda duyulur.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Yolcu tarafýndaki yan aynanýn
“park” konumunu kaydetmek
(bazý tiplerde)
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Kapýlar kilitlendiðinde, kapý aynalarý katlanacaktýr; anahtar yeniden takýldýðýnda, kapý aynalarý otomatik olarak sürüþ
pozisyonuna geri getirilecektir.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
A0F0081m
Page 47
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
þekil 35
17:42
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
47
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
48
21.07.2006
17:44
Yolcu kapý aynasýnýn “park etme” konumuyla birlikte, ayrýca sürücü koltuðu ile
kapý ayna konumlarý da kaydedilir. Ayna konumunun kaydedildiði bir sesli
uyarýcý tarafýndan bildirilir.
Page 48
Yolcu kapý aynasýnýn “park
etme” konumunun
uygulamasý
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: elektronik
anahtarý kontaða takýnýz; geri vitesi takýnýz;
selektörü A’dan (þekil 34) 2 konumuna çeviriniz (yolcu kapý aynasý seçimi).
Ayna otomatik olarak daha önce
kaydedilen konuma gelir.
Eðer herhangi bir park etme konumu
kayýtlý deðilse, geri vitese takýldýðýnda
yolcu tarafý aynasý park etme manevrasýna destek saðlamak için hafifçe aþaðý
iner.
Yolcu tarafý aynasý geri vitesin devreden
çýkarýlmasýndan yaklaþýk 10 saniye sonra, otomobil ileri viteste 10 km/h hýz
deðerini geçtiðinde veya A (þekil 34)
selektörü 0 konumuna getirildiðinde,
otomatik olarak eski konumuna geri
döner.
Otomatik kapý aynasý yeniden
ayar
Elektronik anahtar kontaða her
takýldýðýnda, kapý aynalarý otomatik
olarak son ulaþtýklarý noktaya ve/veya
elektronik anahtarýn kontaktan çýkarýlmadan önceki konumlarýna geri dönerler.
Böylece otomobil park halindeyken,
manuel ve/veya kazara kapý aynalarýnýn birisinin hareket ettirilmesi durumunda ayna ayarýný devreye sokar.
Buz çözme/buðu giderme
Elektrik kumandalý aynalar, ýsýnmýþ arka
camýn açýlmasý ile devreye giren, ýsýtma
bobinleri ile donatýlmýþlardýr (() butonuna basarak).
DÝKKAT Bu fonksiyon zaman ayarlýdýr
ve birkaç dakika sonra otomatik olarak
devreden çýkar.
21.07.2006
17:44
A0F0220m
1 Üst hava yönelticisi - 2 Ayarlanabilir ve döndürülebilir orta hava yönelticileri - 3 Ayarlanabilir ve döndürülebilir yan hava
yönelticileri - 4 Arka koltuklar için alt yöneticiler - 5 Arka koltuklar için alt yönelticiler - 6 Ön cam ve ön yan camlar için buðu giderme /buz çözme yönelticileri
ÝNDEKS
þekil 36
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
KLÝMA KONTROL SÝSTEMÝ
Page 49
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
49
19.07.2006
13:58
Page 50
A0F0014m
þekil 39
þekil 37
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
50
A0F0057m
ÜST HAVA YÖNELTÝCÝSÝ
(þekil 39)
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
Hava yönelticisinin
kontrolü vardýr.
O = Tamamen kapalý
I = Tamamen açýk
þekil 38
A0F0012m
ORTA VE
YAN HAVA YÖNELTÝCÝLERÝ
(þekil 37-38)
Bu yönelticiler ön panelde bulunmaktadýr. Her bir yöneltici A, hava akýþýný
ayarlayan bir B düðmesine ve hava
akýþýný yatay veya düþey yönlendiren bir
C düðmesine sahiptir.
O = Tamamen kapalý
I = Tamamen açýk
açma/kapama
þekil 40
A0F0067m
ÖN CAM VE ÖN TARAF CAM
BUÐU GÝDERME/
BUZU ÇÖZME HAVA
YÖNELTÝCÝLERÝ
Bu yönelticiler ön panelin uçlarýnda Aþekil 40 ve ön tarafýnda B bulunmaktadýr.
17:45
Page 51
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
MANUEL KLÝMA
KONTROL SÝSTEMÝ
(bazý tiplerde)
KUMANDALAR (þekil 41)
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
A - Hava sýcaklýðý düðmesi (sýcak
ve soðuk hava karýþýmý);
B - Hava daðýtým düðmesi;
E - Ön cam, ön yan camlar ve kapý aynalarý maksimum defrost/buðu giderme
açma/kapama butonu;
þekil 41
A0F0011m
F - Ýç hava dolaþýmý açma/kapatma
düðmesi;
HAVA DAÐITIM ÞEKLI SEÇIM
BUTONLARI
N yolcu bölmesinin ön ve arka alt
bölümlerine hava akýþý.
G - Kompresör açýk/kapalý düðmesi
O hava sürücü ve yolcunun vücuduna
doðru yönlenir;
Q hava ön cam ve yolcu bölmesinin alt
kýsýmlarýna doðru yönlenir;
M hava sürücü ve yolcunun vücuduna
ve yolcu bölmesinin alt kýsýmlarýna doðru
yönlenir;
ü hava ön cama doðru yönlenir.
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
D - Isýnmýþ arka cam ve kapý aynalarý
defrostu açma/kapatma butonu;
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
C - Fan hýzý düðmesi;
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
51
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
52
21.07.2006
17:46
YOLCU BÖLMESÝNÝN
ISITILMASI
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ istenen sýcaklýða gelmek için A
düðmesini çeviriniz;
❒ istenen hýz için C düðmesini çeviriniz;
❒ istenen daðýtým türü için B düðmesini çeviriniz;
N ön ve arka yolcularýn ayaklarýný ýsýtmak;
M: ayaklarý ýsýtýp yüzü serin tutmak için
(bilevel fonksiyonu);
Q ayaklarý ýsýtýp ön camýn buðusunu gidermek için;
❒
hava sirkülasyonunu kapatýnýz
(açýksa).
Page 52
ÖN CAM VE
ÖN YAN CAMLARDA HIZLI
BUÐU GÝDERME/BUZ ÇÖZME
(MAX- DEF FONKSÝYONU)
Bu fonksiyonu açmak için - butonuna
basýn: buton ledleri -, - ve (
yanacaktýr. Bu fonksiyonu devreden
çýkarmak için, yeniden - butonuna
basýnýz, buton led sönecektir. Buz
çözme/buðu giderme iþlemi ardýndan,
mükemmel konfor þartlarýnýn devamýný
saðlamak için fonksiyonu devreden
çýkarýnýz.
Camýn buzunu çözme
Klima kumanda sistemi - camýn
buðusunu gidermek ve buzunu çözmek
için çok kullanýþlýdýr ve bu yüzden belirgin bir nem miktarý olduðunda devreye alýnmalýdýr. Her halükarda, aþaðýdaki buðu giderme iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi önerilir:
❒ hava sirkülasyonu
(açýksa).
kapatýnýz
❒ C düðmesini ikinci hýz seviyesine
getiriniz;
❒ B düðmesini Q konumuna getiriniz.
ISITMALI ARKA CAM VE KAPI
AYNALARI BUÐU
ALMA/DEFROST BUTONU
Bu fonksiyonu devreye sokmak için,
yeniden ( butonuna basýnýz, buton led
sönecektir. Bu fonksiyonu devreden
çýkarmak için butona tekrar basýn.
Bazý tiplerde, bu fonksiyonu devreye
almak ayný zamanda ön camýn silecek
alanýndaki buz çözme fonksiyonunu da
devreye alacaktýr.
Bu fonksiyon zaman ayarlýdýr ve birkaç
dakika sonra veya motorun durdurulmasýyla devreden çýkacaktýr. Motor
yeniden çalýþtýrýldýðýnda otomatik olarak
devreye girmeyecektir.
DÝKKAT Isýtmalý arka camýn ýsýtýcý rezistanslarýnýn düzgün çalýþmasýný engelleyeceðinden herhangi bir yapýþkan
etiket yapýþtýrmayýnýz.
KLÝMA KONTROLÜ
(soðutma)
SÝSTEMÝN
BAKIMI
v butonuna basýlmasý ile fonksiyon
devreye alýnýr. Fonksiyon devrede iken
buton üzerindeki led yanar.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Kýþ mevsiminde, klima sistemi en az
ayda bir kez 10 dakika çalýþtýrýlmalýdýr.
DÝKKAT Ýç hava dolaþým fonksiyonu istenilen “ýsýtma” ve “soðutma” seviyelerine hýzlý bir þekilde ulaþýlmasýný
saðlar.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
❒ B düðmesini O konumuna getiriniz;
Yaz mevsiminden önce, klima sistemini
yetkili Alfa Romeo servisine kontrol
ettiriniz.
❒ √
ve v butonlarýna basýnýz
(button ledleri yanar).
Ýstenen soðutmanýn
korunmasý
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ hava sirkülasyonu kapatýnýz (açýksa).
❒ A düðmesini istenen sýcaklýða getiriniz;
❒ C ayar halkasýný istenen fan hýzýna
çeviriniz
Akü baðlandýktan /
baðlantýsý kesildikten
sonra, en az 3 dakika
bekleyerek klima kontrol sistemi ünitesinin hava sýcaklýðý ile daðýtýmýný ayarlayan
elektrikli aktuatör konumlarýnýn
sýfýrlanmasýný saðlamak üzere
elektronik anahtarý kontaða
takýn.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Camlarda buðu oluþumunu belirgin þekilde arttýracaðýndan dolayý, yaðmurlu
/soðuk günlerde iç hava sirkülasyon
fonksiyonunu kullanmayýnýz.
❒ C düðmesini azami hýz seviyesine
getiriniz;
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Dýþ hava sýcaklýðý çok yüksek olduðunda
hava çevriminin devreye girmesi havanýn
soðutulmasýný çabuklaþtýrýr ve (sýkýþýk
trafikte, tünelde, vs.) faydalýdýr.Bu
iþlemin; özellikle otomobilin kalabalýk
olmasý durumunda, uzun süreler için
uygulanmasý tavsiye edilmez.
❒ A düðmesini tamamen sola çeviriniz;
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
HAVANIN OTOMOBÝL ÝÇÝNDE
DOLAÞIMI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 53
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
17:46
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
53
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
21.07.2006
17:50
OTOMATÝK
ÝKÝ BÖLGELÝ KLÝMA
KONTROL SÝSTEMÝ
(bazý tiplerde)
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
AÇIKLAMA
54
Otomobil, iki yolcu bölmesindeki hava
sýcaklýðýný istenen konforu saðlamak
üzere ayrý olarak ayarlanabilen iki bölgeli klima kontrol sistemiyle donatýlmýþtýr.
Heriki bölgenin azami kontrolünü elde etmek için, sistem dýþ ýsý sensörü, yolcu
bölmesi ýsý sensörü ve iki taraflý güneþ ýþýný
sensörü ile donatýlmýþtýr.
Klima kontrol sistemi otomatik olarak
aþaðýdaki parametreleri ve fonksiyonlarý
kontrol eder:
❒ sürücü / yolcu hava yönelticilerinin
hava sýcaklýklarý;
❒ fan hýzý;
❒ sürücü / yolcu hava yönelticilerindeki
hava sýcaklýklarý;
❒ kompresörün devreye alýnmasý;
❒ hava devirdaimi;
Page 54
Aþaðýdaki parametreler ve fonksiyonlar
manuel olarak ayarlanabilir veya
deðiþtirilebilir:
❒ istenen sýcaklýk;
❒ fan hýzý;
❒ yedi seviyede hava daðýtýmý ;
❒ kompresör açma/kapama;
❒ cam buz/buðu giderme;
❒ hava devridaimi;
❒ tek bölgeli fonksiyon.
Sistem, dýþ havanýn kirli olmasý durumunda (örneðin trafik sýkýþýklýðýnda veya
tünellerde) otomatik olarak iç hava
sirkülasyonunu devreye alan AQS (Air
Quality System - Hava Kalite Sistemi) ile
donatýlmýþtýr.
Bazý tiplerde, sistem ayný zamanda, ön
camýn dahili kýsmýnda önceden ayarlanmýþ bir bölgesini gözleyebilen ve buðulanmayý ve uygun görüþü saðlamak için
buðuyu teþhis edebilen bir buðu giderme
sensörü (A-þekil 42) ile donatýlmýþtýr.
þekil 42
A0F0091m
Bu sensör, her türlü manuel kontrol ile
devreden çýkarýlabilir ve motor her
çalýþtýrýldýðýnda ve sürücü AUTO butonlarýndan herhangi birine bastýðýnda devreye girer.
Mükemmel ve düzenli
sensör iþletimini saðlamak için sensör ile ön
cam arasýnda “gözlem”
bölgesine yapýþkan etiket
yapýþtýrmayýnýz. Ön camý ve
sensörü temiz tutarak toz veya
yabancý maddelerin birikmesini
engelleyiniz.
17:51
Page 55
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Kumandalar þekil 43
A - hava daðýtýmý butonlarý (sürücü ve
yolcu tarafýnda);
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
B - sol bölmedeki sýcaklýðý ayarlayan
düðme;
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
C - otomatik iþletim butonu
(FULL AUTO);
D - klima kontrol bilgilerinin gösterimi;
G - MAX-DEF fonksiyon butonu (ön cam,
ýsýtmalý arka cam ve kapý camlarý için
hýzlý buz çözme/buðu giderme fonksiyonu);
H - fan hýzýný ayarlamak ve klima kontrol sistemini kapatmak (OFF) için butonlar;
þekil 43
I - MONO fonksiyonunu devreye almak için buton (ayarlanmýþ sýcaklýklarýn
düzenlenmesi), sadece sürücü tarafýna göre;
A0F0058m
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
F - ýsýtmalý arka cam/yan aynalar açma/kapama butonu;
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
B - sað bölmedeki sýcaklýðý ayarlayan
düðme;
L - hava sirkülasyonu açma/kapama butonu;
M - klima kontrol kompresörü açma/kapama butonu;
N - yolcu bölmesi sýcaklýk sensörü
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
21.07.2006
ÝNDEKS
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
55
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
56
21.07.2006
17:51
Page 56
KLÝMA KONTROL SÝSTEMÝNÝN
DEVREYE ALINMASI
HAVA SICAKLIÐI AYAR
DÜÐMELERÝ
HI fonksiyonu (HIGH)
(en yüksek ýsýtma gücü
Sistem herhangi bir butona basýlarak
açýlabilir ((, v ve MONO butonu
haricinde); ancak öncelikle ekranda istenen sýcaklýk derecesinin ayarlanýp
ardýndan AUTO butonuna basýlmasý
tavsiye edilir.
Ayar halkalarý düðmesini (B/E) saat
yönünde veya saat tersi yönünde
döndürmekle, sýrasýyla yolcu bölmesinin
sol bölgesinin (B düðmesi), veya sað
bölgesinin (E düðmesi) hava sýcaklýðýný
sýrasýyla yükseltir veya azaltýr. Ayarlanan
sýcaklýklar D ekranýnda gösterilir.
Bu fonksiyon, ekrandaki sýcaklýk ayarýnýn
32°C’nin üzerinde olmasý halinde devreye alýnýr ve devreye giriþi sürücü veya
yolcu tarafýndan birbirlerinden baðýmsýz olarak, ya da her iki taraftan da
gerçekleþtirilebilir; bu ayar sistemin “birbölge” çalýþma moduna geçmesini saðlar
ve her iki ekranda da gösterilir.
Klima kontrol sistemi istenen sýcaklýk derecelerinin kiþileþtirilmesine izin verir
(sürücüye ve yolcuya özel).
Halkalarý saat yönünde veya saat tersi
yönünde HI veya LO olan sýnýra kadar
döndürmek sýrasýyla azami ýsýtma ve
soðutma fonksiyonlarýný devreye alacaktýr.
Bu ayar, sistemin “tek bölgeli” çalýþma moduna geçmesini saðlar ve bu durum ekranda HI ile gösterilir.
Bu fonksiyon, yolcu kabininin mümkün
olan en kýsa süre içinde ýsýtýlmasý gerektiðinde devreye alýnabilir ve sistemden
maksimum verimin elde edilmesini
saðlar.
AUTO, butonuna basýldýðýnda, ekranda
32° C deðeri görüntüye gelir ve sistem,
sýcaklýðýn otomatik olarak ayarlandýðý
çalýþma durumuna geçer.
Fonksiyon hava ýsýtmasýný kapatýr, hem
dahili hava sirkülasyonunu (sýcak havanýn bölme içerisine alýnmasýný önlemek üzere) hem de klima kontrol kompresörünü devreye alýr, hava daðýtýmýný
_/6 konumuna getirir ve fan hýzý
otomatik olarak sistem tarafýndan kontrol edilir.
AUTO, butonuna basýldýðýnda, ekranda
16° C deðeri görüntüye gelir ve sistem,
sýcaklýðýn otomatik olarak ayarlandýðý
çalýþma durumuna geçer.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
16°C’den daha düþük sýcaklýklarýn
ayarlanmasýyla devreye girer; bu ayar
ekranda gösterilir. Bu fonksiyon, yolcu
bölmesi mümkün olan en kýsa zamanda soðutmak istenildiðinde, sistem
potansiyelinden en yüksek verimi alabilmek için devreye alýnabilir.
Bu fonksiyon, yeterli sýcaklýkta olmayan
havanýn yolcu kabini içine girmesini önlemek için, motor soðuk iken kullanýlmasý tavsiye edilmez. Fonksiyonu devreden çýkarmak için sýcaklýk ayarýndaki
halka düðmenin (B veya E) 16°C’den
daha yüksek bir deðere getirilmesi yeterlidir; karþý ekranda 16° C gösterilir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Bu fonksiyon, yeterli sýcaklýkta olmayan
havanýn yolcu kabini içine girmesini önlemek için, motor soðuk iken kullanýlmasý tavsiye edilmez. Fonksiyonu devreden çýkarmak için, sýcaklýk ayarýndaki
halka düðmenin (B veya E) 32° C’den
daha düþük bir deðere getirilmesi yeterlidir; karþý ekranda 32° C gösterilir.
LO (DÜÞÜK) fonksiyonu
(en yüksek soðutma gücü)
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Bu
fonksiyon,
soðutucu
akýþkanýn maksimum sýcaklýðýný kullanýr; hava daðýtýmýna ve fan hýzýna ise, sistem
ayarlarýna göre kumanda edilir.
Page 57
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
13:59
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
57
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
58
19.07.2006
13:59
OTOMATÝK ÝÞLETÝM (AUTO
BUTONU)
AUTO butonuna basýldýðýnda, ekranda
16°C deðeri görüntüye gelir ve sistem,
sýcaklýðýn otomatik olarak ayarlandýðý
çalýþma durumuna geçer.
❒
fan hýzý;
❒
yolcu bölmesinde hava daðýtýmý;
❒
hava devridaimi;
❒
kompresör;
ve daha önce yapýlan manuel tüm
ayarlamalarý iptal eder.
Ýþlemi yaparken (sýcaklýk deðiþimi hariç)
FULL yazýsý ekrandaki ilgili bölgeden
silinir (sürücü veya ön yolcu tarafý).
Page 58
Eðer sistem (özellikle kompresör manuel
olarak kapatýlýrsa) istenen sýcaklýða
eriþemiyor veya bu sýcaklýðý koruyamýyorsa AUTO yazýsý da ayný zamanda
silinir.
- butonu sistem istenilen konforu
saðlarsa AUTO’yu devre dýþý býrakmaz.
FAN HIZI AYARI
Fan hýzýný arttýrmak veya azaltmak için
+/-butonuna basýnýz.
Fan hýzý ekranda aydýnlatýlmýþ çubuklar
olarak gösterilir:
❒ asgari fan hýzý = tek bir çubuk
ýþýklý.
❒ maks fan hýzý = 6 çubuk yanar;
UYARI
Camlarýn buðulanma
olasýlýðýný arttýracaðýndan dolayý yaðmurlu/soðuk
günlerde hava sirkülasyonu
fonksiyonunun kullanýlmasý
tavsiye edilmez.
Çalýþtýrma esnasýnda, eðer klima kontrol
sistemi otomatik modda çalýþýyorsa, fan
hýzý motor çalýþana kadar minimum hýzda tutulur.
Kompresör açýk ve motor çalýþýyorken fan
hýzý min hýzdan daha düþük seviyeye
düþürülemez.
Fan ancak klima kontrol kompresörü
manuel olarak - butonuna basýlarak
kapatýlmýþsa devreden çýkar (tüm çubuklar söner).
Otomatik fan hýzýný bir manuel iþlemden
sonra tekrar uygulamak için AUTO
butonlarýna basýnýz.
MAX-DEF ayrýca motor kapalýyken de
devreye alýnabilir. Bu fonksiyon
devredeyken butonun çevresindeki dairesel led yanacaktýr.
❒ DEF’de hava dolaþýmý;
❒ dýþarýdan hava alýmý;
❒ kompresörün devreye alýnmasý;
❒ AQS fonksiyonun kapatýlmasý (bazý
tiplerde)
❒ arka cam ýsýtmasýnýn devreye
alýnmasý
MAX-DEF fonksiyonu devredeyken
manuel olarak sadece fan hýzý ayarlanabilir ve arka cam rezistansý devre dýþý
býrakýlabilir.
Aþaðýdaki butonlarýn birine tekrar basýlmasý: v, √ , AUTO, MONO veya butonlarýndan birine tekrar basýldýðýnda,
sistem azami buðu alma/buz çözme
fonksiyonunu devre dýþý býrakarak, bu
fonksiyonun devreye alýnmasýndan önceki çalýþma durumuna geri dönülmesini
saðlar ve eðer varsa istenilen son fonksiyonu da devreye alýr.
DÝKKAT Akünün boþalmasýný önlemek
için MAX-DEF fonksiyonunu, motor
kapalýyken aktif hale getirmeyiniz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
❒ hava akýþý artýmý;
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
❒ arka panelin devreden çýkarýlmasý
(bazý tiplerde);
DÝKKAT Eðer motor yeterince sýcak
deðilse, camlarýn buðusunu almak için
yeterli sýcaklýkta olmayan havanýn yolcu
kabini içine giriþini sýnýrlamak için,
fonksiyon fan hýzýný öngörülen deðere
hemen çýkartmaz.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
- butonuna basýldýðýnda klima kontrol sistemi ön camýn ve ön yan camlarýn
buðu giderme/buz çözme iþlemlerini
hýzlandýrmak için gereken bütün fonksiyonlarý, bazý tiplerde ön cam silecek bölgesindeki elektrik kumandalý ön cam
buðu giderme fonksiyonunu otomatik ve
zamanlamalý olarak devreye alýr.
MAX-DEF fonksiyonu aþaðýdaki iþlemleri
devreye alýr:
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
ÖN CAM HIZLI BUÐU
GIDERME/BUZ ÇÖZME ÝÞLEMÝ
(MAX-DEF fonksiyonu)
Page 59
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:02
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
59
24.07.2006
09:05
MONO butonuna basýldýðýnda, yolcu
tarafýndaki sýcaklýk, otomatik olarak
sürücü tarafýndaki sýcaklýða eþitlenir.
Kompresörü devreye almak için - butonuna basýnýz: klima kontrol kompresörü devredeyken butonun çevresindeki led yanar. Kompresör ayrýca motor
kapatýldýðýnda da çalýþmaya devam
eder.
Bazý tiplerde, bu fonksiyonu devreye almak ayný zamanda ön camýn silecek
alanýndaki buz çözme fonksiyonunu da
devreye alacaktýr.
Bu fonksiyon zaman ayarlýdýr ve birkaç
dakika sonra veya motorun durdurulmasýyla devreden çýkacaktýr. Motor
yeniden çalýþtýrýldýðýnda otomatik olarak
devreye girmeyecektir.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
KLÝMA KONTROL
KOMPRESÖRÜ
AÇMA/KAPAMA
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
SICAKLIK AYARLARININ
EÞÝTLENMESÝ
(MONO fonksiyonu)
Buz çözme/buðu giderme fonksiyonunu
devreye almak için ( butonuna basýnýz:
bu fonksiyon devredeyken butonun
çevresindeki dairesel led yanacaktýr.
60
Page 60
ARKA CAM REZÝSTANSI VE
KAPI AYNALARI BUÐU
ALMA/DEFROST BUTONU
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
DÝKKAT Sistemin uygun þekilde çalýþmasýný engelleyebilecek hasarlarýn ortaya çýkmasýný önlemek için, arka camýn
iç kýsmýndaki ýsýtýcý rezistanslarýn üzerine
etiket, çýkartma, vb. yapýþtýrmayýnýz
Bu fonksiyon devredeyken butonun
çevresindeki dairesel led yanacaktýr.
Ýki bölge arasýnda ayný sýcaklýðý
ayarlamak için B düðmesini çeviriniz.
Yolcular tarafýndan ayarlanmýþ sýcaklýklarýn ayrý ayrý iþlem görmesi otomatik
olarak E butonunun çevrilmesiyle veya
yeniden MONO butonuna basýlarak
saðlanýr, butonun çevresindeki dairesel
led söner.
Kompresörü kapatmak için yeniden butonuna basýn.
Kompresör kapalýyken, sistem dýþ hava
sýcaklýðýnýn daha yüksek veya alçak/ ayný
olup olmadýðýný kontrol eder:
❒ eðer dýþ hava sýcaklýðý ayarlanan
dereceden daha düþükse, sistem
kompresör kapalý olsa bile düzenli
çalýþmaya devam edecektir;
❒ eðer dýþ hava sýcaklýðý ayarlanan
dereceden daha yüksekse, sistem
istenen koþullarý koruyamayacaktýr,
ayarlanan sýcaklýk deðerleri bundan
sonra ekranda yanýp sönecektir.
N
Hava akýmýnýn arasýnda paylaþýmý
tüm yöneticiler.
Hava akýmýnýn, ön panelin ortasýndaki ve yan tarafýndaki hava çýkýþlarýna gönderilmesi
Yolcu kabininin hava yönelticileri
O (daha sýcak hava) ile ön panelin ortasýndaki ve yan taraflarýndaki hava
çýkýþlarýna (daha soðuk hava) gönderilmesi.
O Yolcu bölmesinin alt kýsmýna doðru
gelen hava akýmý. Bu daðýtým þekli
yolcu kabininin en kýsa sürede
ýsýtýlmasýný saðlar.
N Hava akýmýný bölmek camlara
O hava gönderen hava yönelticilerine
(defrost/buðu alma) ve aracýn alt
tarafýna gönderilmesi. Bu tip hava
daðýtýmý yolcu bölmesinin yeterince
havalandýrýlmasýný saðlar ve camlarýn
buðulanmasýný önler.
O
Manuel bir seçimden sonra, otomatik hava daðýtýmýna geçmek için, AUTO butonuna basýnýz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Hava akýmýný orta/yan ön panel
yönelticileri ile ön cam ve yan cam
buðu giderme/buz çözme yönelticileri arasýnda paylaþým. Bu tür bir
hava daðýtým þekli, camlarýn buðulanmasýný önlerken, yolcu kabininin
de yeterince ýsýtýlmasýný saðlar.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
N
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Klima kontrol kompresörünün iþletimi, havanýn
soðutulmasý ve neminin giderilmesi için gereklidir; camýn
buðu problemlerine karþý bu
fonksiyonun her zaman devrede tutulmasý tavsiye edilir.
Bir veya daha fazla butona
N/O/ basýlarak, yolcu kabini içinde
mümkün olan 7 farklý hava daðýtým þeklinin manuel olarak seçilmesi
mümkündür:
N Buðu giderimi ve buz çözme için ön
cam ve ön yan cam yönelticilerindeki hava akýmý.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
UYARI
HAVA DAÐITIM ÞEKLÝ SEÇÝM
BUTONLARI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Elektronik anahtar kontaða her
takýldýðýnda sýcaklýk tespiti (kompresör
devre dýþý ve dýþ hava sýcaklýðý
ayarlanandan daha yüksekse) devreye
alýnýr.
Page 61
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:06
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
61
24.07.2006
09:07
HAVA SÝRKÜLASYONU VE
AQS FONKSÝYONU
(HAVA KALÝTE SÝSTEMÝ)
AÇMA/KAPAMA
(bazý tiplerde)
❒ otomatik kontrol, (A) ledinin yanmasýyla belirtilir.
❒ zorunlu devreve giriþ (iç hava
dolaþýmý fonksiyonu daima devrede), butonun yanýnda yer alan
ledin yanmasý ile belirtilir;
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Aþaðýdaki iþletim mantýðý ile dahili hava sirkülasyonu kontrol edilir:
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
62
❒ zorunlu devreden çýkýþ (dýþarýdan
hava giriþi ile birlikte iç hava
dolaþýmý fonksiyonu daima devre
dýþý), buton çevresindeki dairesel
ledin sönmesiyle belirtilir.
A.Q.S. (hava kalite sistemi - bazý
tiplerde) ile v butonuna basýlarak
iþletim lojikleri sýrayla iþletilebilir.
Page 62
DÝKKAT Ýç hava sirkülasyon sistemi,
havanýn daha kýsa bir sürede istenildiði
gibi ýsýnmasýna veya soðumasýna imkan
verir. Yine de yaðmurlu / soðuk günlerde
iç camlarýn buðulanmasýna yol açacaðýndan kullanýmý tavsiye edilmez,
özellikle klima kontrol kompresörü kapalýyken. Trafik sýkýþýklýðýnda ve
tünellerde kirli havanýn içeriye girmesine
engel olmak için iç hava sirkülasyonunun
devreye alýnmasý tavsiye edilir. Bu
fonksiyonun uzun süreli kullanýmý camlarýn buðulanmasý olasýlýðýndan ve taze
havanýn içeriye girmesini saðlamak için
önlenmelidir, özellikle otomobilin
içerisinde birkaç kiþi varsa.
Bazý hava koþullarýnda
(örn. dýþ hava sýcaklýðý
0 °C civarýndaysa) ve
otomatik hava sirkülasyonu devredeyken camlarda
buðu oluþabilir. Bu durumda,
sirkülasyonu kapatmak için
v butonuna basýnýz ve eðer
gerekirse + ve - butonlarýna
basarak ön cama hava üflenmesini saðlayýnýz.
Dýþ
hava
sýcaklýðý
- 1 ° C altýndayken klima kontrol kompresörü
çalýþamamaktadýr. Bu
yüzden, camlar hýzla buðulanacaðýndan düþük dýþ hava sýcaklýklarýnda
dahili
hava
sirkülasyonunun kullanýlmasý
tavsiye edilmez.
DÝKKAT Dýþ hava soðuksa camlarýn
buðulanmasýný önlemek için AQS
fonksiyonu devreden çýkar. Bu fonksiyonu yeniden devreye almak için v
butonuna basýnýz. v butonu üzerindeki “A” ledi bu fonksiyonun devrede olduðunu belirtmek için yanar.
Filtre durumunu tercihen yaz mevsimi baþlangýcýnda olmak üzere yýlda en
az bir defa yetkili bir Alfa Romeo Servisine kontrol ettiriniz. Eðer araç genel
olarak tozlu ve kirli alanlarda kullanýlýyorsa daha kýsa aralýklarla kontrol
edilmeli ve gerekiyorsa deðiþtirilmelidir
(bkz “Araç Bakýmý” bölümü).
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
DÝKKAT AQS fonksiyonu devredeyken,
sirkülasyon açýkken önceden ayarlanmýþ
bir zaman dilimi sonrasýnda kompresör
dýþ hava aðzýný yolcu bölmesi içindeki
havayý deðiþtirmesi için kirliliði göz
önünde bulundurmayarak devreye
alacaktýr (1 dakikalýðýna).
Otomobil aktif karbon partikül polen
filtresi ile donatýlmýþtýr. Filtre, yolcu
bölmesine toz, polen vb zerreciklerden
arýndýrýlmýþ saf hava temin eder.
Filtreleme iþlemi her türlü hava alýmý iþleminde gerçekleþir ve en çok pencereler
kapalýyken etkilidir.
Eðer filtre deðiþtirilmez
ise; klima sisteminin
verimi hava çýkýþlarýnda
ve havalandýrmalarda
hava akýþýnýn kesilmesine sebep
olabilecek derecede düþebilir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
AQS fonksiyonu kirli havayý algýladýðý anda otomatik olarak hava sirkülasyonunu
devreye alýr (örn. trafik sýkýþýklýðýnda ve
tünellerde).
AKTÝF KARBON PARTÝKÜL
POLEN FÝLTRESÝ
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
AQS fonksiyonu
(Hava Kalite Sistemi)
(bazý tiplerde)
Page 63
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:08
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
63
09:10
KLÝMA KONTROL SÝSTEMÝNÝN
KAPATILMASI
Klima kontrol sistemi kapalýyken:
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
24.07.2006
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
64
Ekranda OFF (KAPALI) yazýsý görünene
kadar (-) butonuna basýnýz.
❒ sistem yalnýzca gerçekleþtirilen
iþlemleri kaydeder;
❒ ekran kapalýdýr (OFF yazýsý
gösterilir);
❒ hava sirkülasyonu etkindir
(butonun ledi yanar);
❒ kompresör etkindir;
❒ havalandýrma devre dýþýdýr.
Klima kontrol sistemini yeniden devreye
almak için ( (, v ve MONO butonlarý hariç) AUTO veya herhangi baþka bir
butona basýnýz. Klima kontrol sistemini
yeniden devreye almakla iç hava
sirkülasyonu yeniden otomatik olarak
kontrol edilir.
Page 64
Akü baðlandýktan /
baðlantýsý kesildikten
sonra, en az 3 dakika
bekleyerek klima kontrol sistemi ünitesinin hava sýcaklýðý ile
daðýtýmýný ayarlayan elektrikli
aktuatör konumlarýnýn sýfýrlanmasýný saðlamak üzere elektronik anahtarý kontaða takýn.
ÝLAVE ISITICI (sadece
bazý dizel tipler için)
Otomobil, soðuk veya kýþ aylarýnda
yolcu kabinini hýzlý bir þekilde konforlu
bir ýsýya ulaþabilmesini saðlayan ve motor tarafýndan desteklenen ilave bir
ýsýtýcýya sahiptir.
Ýlave ýsýtýcý, dýþ hava sýcaklýðý 20°C’nin
altýnda iken ve motor normal çalýþma
sýcaklýðýna henüz ulaþmadýðýnda çalýþýr.
❒ yukarý: saða sinyal verilir,
❒ aþaðý: sola sinyal verilir,
Sol kumanda kolu, dýþ lambalara ve
sinyal lambalarýna kumanda eder.
Dýþ lambalar sadece kontak anahtarý
çevrili pozisyonda iken devreye alýnabilir.
Iþýklar kapalý
Ayar halkasý 0 konumunda.
Yan lambalar
A ayar halkasýný 6 konumuna çeviriniz.
Gösterge tablosundaki 3 uyarý lambasý yanar.
Kýsa farlar
A ayar halkasýný 2 konumuna çeviriniz.
Gösterge panelindeki 2 uyarý lambasý
yanar.
þekil 44
A0F0064m
Uzun farlar
A ayar halkasý 2 konumundayken kumanda kolunu direksiyon simidine doðru
çekiniz (2’inci sabit olmayan konum).
Gösterge tablosundaki 1 uyarý lambasý
yanar.
Uzun farlarý söndürmek için yeniden kumanda kolunu direksiyon simidine doðru
çekiniz (2’inci sabit olmayan konum).
Selektör
Ayar halkasýnýn (A) konumuna bakmaksýzýn kumanda kolunu direksiyon
simidine doðru çekiniz.(1’inci sabit olmayan konum) Gösterge panelindeki 1
uyarý lambasý yanar.
Gösterge tablosu üzerindeki uyarý lambalarýndan biri Î veya¥ ayný anda
yanar.
Direksiyon simidi düz konuma getirildiðinde sinyal lambalarý otomatik olarak
söner.
Þerit deðiþtireceðinizi daha önceden
haber vermek için sol taraftaki kumanda kolunu sabit olmayan konuma getiriniz. Ýstenilen sinyal lambasý 3 kez
yanýp söner ve ardýndan otomatik olarak
devre dýþý kalýrlar.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
SOL KUMANDA KOLU
(þekil 44)
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Kumanda kolunu aþaðýdaki sabit
konumlara hareket ettiriniz:
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Sinyal lambalarý
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
DIÞ LAMBALAR
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 65
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:10
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
65
24.07.2006
09:10
“FOLLOW ME HOME”
FONKSÝYONU
Bu fonksiyon, otomobilin ön tarafýnýn
ayarlanan bir süre boyunca aydýnlatýlmasýný saðlar.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Kumanda kolunun her bir hareketinde
ýþýklarýn yanýk kalmasý en fazla 3.5 dakika olmak üzere 30 saniye uzatýlýr; ardýndan otomatik olarak kapatýlýr.
Kumanda kolunun her çalýþtýrýlmasý esnasýnda ekranda ilgili mesaj ile birlikte
3 uyarý lambasý yanar (“Uyarý lambalarý ve mesajlarý” bölümüne bakýnýz).
Devre dýþý býrakýlmasý
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
Motorun durdurulmasýndan sonra 2
dakika içerisinde kumanda kolunu direksiyon simidine doðru çekiniz.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Devreye alýnmasý
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
66
Kolu direksiyon simidine doðru çekilmiþ
olarak 2 saniyeden uzun bir süre tutunuz.
Page 66
OTOMATÝK FAR SENSÖRÜ
(gün ýþýðý sensörü)
(bazý tiplerde)
Ayarlanan ýþýk hassaslýðýna göre otomobilin dýþ ýþýk þiddetindeki deðiþiklikleri
tespit eder: hassasiyet ne kadar fazlaysa,
dýþ farlarýn devreye alýnmasý için gerekli olan dýþ ýþýk miktarý da o kadar az olur.
Gün ýþýðý sensörü hassasiyeti ekranýn
“Ayar Menüsü” vasýtasýyla ayarlanabilir
(bakýnýz “Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
ekran” bölümü).
Devreye alýnmasý
A konuAyar halkasýný (A-þekil 44) 2
muna getiriniz. Bu yolla dýþ ýþýk parlaklýðýna göre yan/arka ýþýklar ile kýsa farlar simültane olarak otomatik devreye
alýnýr.
Iþýklar otomatik olarak devreye alýndýðýnda sensörler tarafýndan devreden çýkarma kontrolü mevcut ise ilk önce uzun farlar ve birkaç saniye sonra da yan lambalar devreden çýkarýlýr.
Devre dýþý býrakýlmasý
Sensör kontrolünün bir sonucu olarak,
kýsa farlar söner ve birkaç saniye sonrasýnda da park lambalarý devre dýþý
kalýr. Sensör sis varlýðýný tespit edemez,
ýþýklar manuel olarak devreye alýnmalýdýr.
Arýza uyarýlarý
Far sensörü arýzasý ilgili bir mesaj ile
ekranda gösterilir (bkz “Uyarý lambalarý
ve mesajlarý” bölümü).
Page 67
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Park lambalarý
Ön sis lambalarý
Ön sis lambalarýný devreye almak için, A
butonuna basýnýz; bu lambalarý devreye
almak için park lambalarýnýn ýþýklarýn açýlmasý gereklidir. 5 uyarý lambasý yanar.
Iþýklarý söndürmek için butona yeniden
basýnýz veya park lambalarýný söndürünüz.
Park lambalarý devredeyken, dýþ lambalarýn hangi tarafa doðru yanýk
kalmalarýný belirlemek için (sað veya sol)
sol kumanda kolunu yukarý veya aþaðýya
hareket ettiriniz. Bu durumda 3 uyarý
lambasý yanacaktýr.
Sol kumanda kolunu orta konuma
hareket ettirmek, dört park lambasý ve
plaka ýþýðýný yakar.
Dörtlü flaþör
Bu ýþýklar A butonuna (þekil 46)
basýlarak devreye alýnýr.
Bu ýþýklar devredeyken butonun ýþýðý
yanýp söner ve gösterge panelindeki Î
ve ¥uyarý lambalarý ayný anda yanar.
Devreden çýkarmak için yeniden A butonuna basýnýz.
Arka sis lambalarý
Arka sis lambalarýný devreye almak için,
B butonuna basýnýz. Gösterge panelindeki 4 uyarý lambasý yanar. Lambalarý
kapatmak için, butona tekrar basýnýz
veya kýsa farlarý veya ön sis lambalarýný
kapatýn veya motoru kapatýn.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
ÖN PANEL BUTONLARI
(þekil 45)
A0F0100m
þekil 46
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
A0F0061m
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
þekil 45
Lambalarý kapamak için düðmeye tekrar
basýnýz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Bu lambalar, gösterge paneli kapalýyken,
C butonuna basýlarak açýlabilir. Butona
basýldýðýndase sesli bir uyarý etkin olur
ve gösterge panelindeki 3 uyarý lambasý yanar.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
13:59
UYARI
Dörtlü flaþörün kullanýmý otomobilin kullanýldýðý
ülkenin yasalarý tarafýndan belirlenmiþtir. Kanunlarý gözetiniz.
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
67
Page 68
CAM YIKAMA
Sað kumanda kolu (þekil 47) ön cam
sileceðini/yýkayýcýsýný ve arka cam sileceðini/yýkayýcýsýný kontrol eder.
Dýþ lambalar açýkken, ön cam yýkamasýný
devreye almak ayný zamanda bazý
tiplerde far yýkamasýný da devreye alýr.
2: sürekli yavaþ çalýþma
Ön cam yýkama/silme
3: sürekli hýzlý çalýþma
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
13:59
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
19.07.2006
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
68
SAÐ KUMANDA KOLU
Kumanda kolunun beþ farklý pozisyonu
mevcuttur:
0: ön cam sileceði çalýþmýyor;
1: fasýlalý çalýþma
Kumanda kolu, (1) konumunda iken,
(A) kumanda düðmesinin çevrilmesi ile,
aþaðýda belirtilen dört farklý fasýlalý çalýþma hýzý elde edilebilir:
■ = çok yavaþ fasýlalý çalýþma
■ = yavaþ fasýlalý çalýþma
■ = orta hýzda fasýlalý çalýþma
■ = hýzlý fasýlalý çalýþma
þekil 47
A0F0066m
4: geçici hýzlý çalýþma fonksiyonu
(geçici konum).
4 konumundaki çalýþma, kol bu
konumda tutulduðu süre boyunca devam
eder. Kumanda kolunu serbest býraktýðýnýzda, kol (0) konumuna döner ve ön
cam sileceði otomatik olarak durur.
Ön cam sileceðini kesinlikle cam üzerinde biriken
kar ve buzu temizlemek
amacý ile kullanmayýnýz. Bu þartlarda silecek aþýrý þekilde zorlanýr
ve motor koruma sisteminin
devreye girmesine ve silme
iþleminin birkaç saniye süresince
durmasýna neden olur. Yeniden
çalýþmaya baþlamaz ise Alfa
Romeo yetkili Servisiyle temasa
geçiniz.
þekil 48
A0F0227m
YAÐMUR SENSÖRÜ
(bazý tiplerde)
Yaðmur sensörü (A-þekil 48), sürücü
camý arkasýna yerleþtirilmiþ, ön cam sileceði ile kombine, elektronik bir tertibat
olup; fasýlalý çalýþma esnasýnda, yaðmurun þiddetine baðlý olarak, silme sayýsýný
otomatik olarak ayarlar. Sað kumanda
kolu vasýtasýyla kumanda edilen diðer
fonksiyonlarda herhangi bir deðiþiklik söz
konusu deðildir.
Ayar halkasýnýn A çevrilmesi ile
(þekil 47) yaðmur sensörünün hassasiyetinin arttýrýlmasý mümkündür, ön
cam kuruyken sabit halden (silme yok)
ilk devamlý hýza (sürekli, yavaþ) geçiþ ile,
daha hýzlý bir deðiþim elde edilir. Bu
iþlem bir silme hareketi ile onaylanýr.
Yaðmur sensörü etkinken ön cam yýkama fonksiyonu çalýþtýrýlýrsa (kumanda
kolu konumunda (1-þekil 47) yaðmur
sensörünün otomatik fonksiyonunun
sonunda normal yýkama iþlemi gerçekleþir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Eðer kumanda kolu yarým saniyeden
uzun bir süre için direksiyon simidine
doðru çekilir ise, silme iþlemi otomatik
olarak gerçekleþir.Kumanda kolunu
sadece tek bir hareket seviyesinde
çekili tutmakla yýkama fýskiyesini ve
sileceði ayný anda kontrol etmek
mümkündür; kumanda kolu yarým
saniyeden fazla bir süredir çekiliyorsa
silecek de otomatik olarak devreye girer.
Kumanda kolunun býrakýlmasýndan sonra silecek 3 çevrimden sonra çalýþmasýný
durdurur; yaklaþýk 6 saniye sonraki bir
ek çevirim silme iþlemini tamamlar.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Kol direksiyon simidine doðru çekilmesi
(sabit olmayan pozisyon), ön cam
yýkayýcýsýný çalýþtýrýr.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Yaðmur sensörü sað kumanda kolu 1
konumuna (þekil 47) getirildiðinde
otomatik olarak devreye alýnýr ve cam
kuru iken sileceði hareketsiz olduðu
konumdan (silme hareketi yok), þiddetli
yaðmurda sürekli yavaþ çalýþma konumuna kadar tedrici olarak deðiþen bir ayar
aralýðý mevcuttur.
“Akýllý yýkama” fonksiyonu
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 69
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:11
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
69
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
70
24.07.2006
09:11
Page 70
Elektronik anahtar kontaktan çýkarýldýðýnda, yaðmur sensörü devre dýþý kalýr
ve motorun bir sonraki çalýþtýrýlmasýnda
kumanda kolu ayný konumunda
kalmýþsa bile yeniden devreye alýnmaz
(1-þekil 47). Bu durumda yaðmur sensörünü yeniden devreye almak için,
sadece kumanda kolunu 0 veya 2 konumuna getirip yeniden 1 konumuna
alýnýz.
DÝKKAT Yaðmur sensörünün herhangi
bir arýzasý durumunda, ön cam sileceðinin çalýþmasý sað kumanda koluyla
fasýlalý halde gerçekleþtirilir (1-þekil
47). Otomatik çalýþma sýrasýnda arýza
meydana gelirse, sistem en son silecek
çalýþma koþulunu koruyacaktýr. Kumanda kolunu baþka konumlara hareket ettirseniz bile silecek çalýþmaya devam
eder.
Yaðmur sensörü bu yolla devreye
alýndýðýnda yaðmur sensörünün yeniden
devreye alýndýðýný belirtmek için ön cam
kuru olsa bile silecek tek bir silme
hareketi yapar.
Yaðmur sensörü aþaðýdaki durumlarý
tespit edip buna göre otomatik olarak
kendisini ayarlamaktadýr:
❒ kontrol yüzeyi üzerinde yer alan pislikler (tuz, kirler, vb.);
❒ gece ile gündüz arasýndaki fark.
Arýza uyarýlarý
Sensör arýzasý, ekranda ilgili mesaj ile
birlikte görülür (bkz bölüm “Uyarý lambalarý ve mesajlarý”).
Otomobilinizi otomatik
yýkama makinelerinde
yýkarken yaðmur sensörünü
devre
dýþý
býrakýnýz.
Ön camýn üzerinde
buzlanma varsa, yaðmur sensörünün devre
dýþý olduðundan emin olunuz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Ayar halkasýnýn (B-þekil 47)
ON/OFF konumundan & çevrilmesi ile, arka cam sileceði fasýlalý çalýþmayý
elde eder.
þekil 49
A0F0046m
FAR YIKAYICILARI
(bazý tiplerde) (þekil 49)
Far yýkayýcýlarý görünebilirdir ve her bir
dýþ lamba için ayrý olarak bir enjektör ile
donatýlmýþlardýr. Dýþ farlar yanýyorken ön
cam yýkayýcýsý devreye alýndýðýnda
otomatik olarak devreye girerler.
DÝKKAT Düzenli aralýklarla doðru
çalýþýp çalýþmadýklarýný ve fýskiyelerin
temizliðini kontrol ediniz.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Ön camý temizlerken
sistemin devre dýþý tutulduðundan emin olunuz.
Kolun direksiyon simidine doðru çekilmesi (sabit olmayan pozisyon), arka cam
yýkayýcýsýný ve silicisini çalýþtýrýr. Çalýþtýrmayý durdurmak için kolu serbest
býrakýnýz.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
UYARI
Arka cam yýkama/silme
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Suyun istenmeyen silecek
hareketlerine yol açabilir.
Page 71
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
13:59
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
71
13:59
Page 72
CRUISE CONTROL
(HIZ SABÝTLEYÝCÝ)
(bazý tiplerde)
HIZIN HAFIZAYA ALINMASI
GENEL BÝLGÝLER
❒ kumanda kolunu yukarý (+) veya
aþaðýya (–) itiniz, ardýndan serbest
býrakýnýz: otomobil hýzý hafýzaya
alýnýr ve bu yüzden gaz pedalýný
býrakmak mümkündür.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
19.07.2006
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
72
Elektronik kumandalý Cruise Control
(HIZ SABÝTLEYÝCÝ); otomobilin, gaz
pedalýna basýlmadan, gereken hýzda kullanýlmasýný saðlar. Kaydedilen hýz
otomatik olarak sabit tutulduðundan
dolayý; bu tertibat, uzun seyahatlerde
sürüþ yorgunluðunu azaltýr.
DÝKKAT Cruise Control, 40-190
km/saatin arasýndaki hýzlarda devreye
alýnabilir.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒
þekil 50
A0F0095m
CÝHAZIN DEVREYE ALINMASI
Ayar halkasýný (A-þekil 50) Ü konumuna getiriniz
Cihaz birinci viteste veya geri viteste devreye alýnamaz. 4’üncü veya daha yüksek
viteslerde devreye alýmý tavsiye edilir. Bu
fonksiyon devredeyken yokuþ aþaðý seyahat edilirse, otomobilin hýzý hafýzaya
alýndýðýndan daha hýzlý olabilir.
Cihaz devreye alýndýðýnda gösterge panelindeki Ü uyarý lambasý yanar (bazý
tiplerde ekranda mesaj ile birlikte)
(“Uyarý lambalarý ve mesajlarý”
bölümüne bakýnýz).
ayar halkasýný (þekil 50) Ü‘konumuna getiriniz ve istenen hýza ulaþmak için gaz pedalýna basýnýz;
Gereken durumlarda (örneðin sollama
yapýlýrken), sadece gaz pedalýna
basýlarak hýzlanýlabilir. gaz pedalý
býrakýldýðý zaman, otomobil daha önce
kaydedilmiþ olan hýz deðerinde yoluna
devam eder.
❒ hýz deðerinin kaydedildiði anda
seçilmiþ olan vitese takýnýz (4. veya
daha yüksek vites),
❒ RES butonuna basýn (kolun sonuna
yerleþtirilmiþtir).
❒ gaz pedalýna basýp ulaþýlan yeni hýzý
hafýzaya almak;
❒ cihazý devreden çýkarmak ve yeni hýzý
hafýzaya almak;
veya
veya
❒ kolu (+) konumuna yukarýya doðru
hareket ettirmek.
❒ kolu, otomatik olarak hafýzaya alýnacak yeni hýza ulaþýncaya kadar,
aþaðýya (-) doðru hareket ettirmek.
Kumandanýn her kademesinde hýz deðeri
yaklaþýk 1,5 km/saat artar, kumanda
sürekli olarak yukarýda býrakýldýðýnda ise,
hýz deðeri sürekli olarak artar.
Kumandanýn her kademesinde hýz deðeri
yaklaþýk 1,5 km/saat artar, kumanda
sürekli olarak aþaðýda býrakýldýðýnda, hýz
deðeri sürekli olarak azalýr.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Hafýzaya alýnan hýz iki þekilde artýrýlabilir:
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Hafýzaya alýnan hýz iki þekilde artýrýlabilir:
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
❒ hafýzaya alýnan hýza ulaþana kadar
kademeli olarak hýzlanmak sureti ile;
HAFIZAYA ALINAN HIZI
DÜÞÜRMEK ÝÇÝN
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Eðer tertibat; fren veya kavrama pedalýna basýlarak devre dýþý býrakýlýr ise,
kaydedilen hýz deðeri, aþaðýda açýklanan
þekilde ayarlanabilir:
HAFIZAYA ALINAN HIZI
YÜKSELTMEK ÝÇÝN
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
HAFIZAYA ALINAN HIZI
YENÝDEN PROGRAMLAMAK
ÝÇÝN
Page 73
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
13:59
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
73
09:13
Page 74
CÝHAZIN DEVREDEN
ÇIKARILMASI
Otomatik Cruise Control’ü
devre dýþý býrakma
Cihaz, aþaðýdaki durumlarda devre dýþý
býrakýlýr:
❒ ayar halkasýný (A) O konumuna getirmek (þekil 50).
Cruise Control fonksiyonu, ABS veya VDC
sistemleri devreye girdiðinde (ayarlanan
zamandan fazla) geçici olarak devre dýþý
kalýr: bu durumda, en son ayarlanan hýz
hafýzada kalýr, bunu uygulamak için RES
butonuna basýnýz.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
24.07.2006
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
74
❒ motoru durdurmak veya elektronik
anahtarý kontaktan çýkarmak;
❒ fren pedalýna basmak, debriyaj pedalýna basmak (bu durumlarda son
kaydedilen hýz hafýzada kalacaktýr,
devam etmek için RES butonuna
basýnýz);
❒ gaz pedalýna basmak; bu durumda
sistem sadece geçici bir süre devre
dýþý kalýr; sistemin çalýþmasý gaz
pedalý serbest býrakýldýðýnda
otomatik olarak devam eder;
❒ otomobilin hýzý önceden ayarlanan
limitin altýndaysa (bu durumlarda
son kaydedilen hýz hafýzada kalacaktýr, devam etmek için RES butonuna basýnýz);
Cruise Control veya motor kontrol sisteminin arýza yapmasý durumunda, sistem elektronik anahtar kontaktan
çýkarýlana kadar devre dýþý kalacaktýr. Bu
durumda yetkili Alfa Romeo Servisi ile
temasa geçiniz.
Cihaz, kumanda kolunun, ayar halkasýnýn (A) veya RES butonunun istenmeden veya yanlýþ þekilde çalýþtýrýlmasý
durumunda otomatik olarak devreden
çýkarýlacaktýr: Bu durumda sistemi
yeniden devreye almak için otomobili
gerekli hýza çýkarýnýz ve kumanda kolunu
yukarý (+) veya aþaðýya (–) hareket ettiriniz.
UYARI
Sistemin arýza yapmasý
halinde, ayar halkasýný
(A-þekil 50) O konumuna getirerek koruyucu sigortayý
kontrol ettirmek için yetkili
Alfa Romeo Servisine baþvurunuz.
UYARI
Bu sistem devredeyken
seyahat
ettiðinizde
vitesi asla boþa almayýnýz.
Page 75
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
09:13
TAVAN LAMBALARI
C: sað iç lambanýn açýlmasý/kapanmasý;
B butonuna basýlý tutmak tüm tavan
lambalarý söndürecektir. Iþýklarýn kapanmasý ayný zamanda sesli bir uyarý
sinyaliyle de bildirilir. Bu ýþýklarý yeniden
devreye almak için kýsaca yeniden B butonuna basýnýz.
þekil 51
A0F0225m
DÝKKAT Bir kapýnýn istenmeden açýk
býrakýlmasý halinde, ön tavan lambasý ile
çamurluk lambalarýný otomatik olarak
birkaç dakika sonra söndürecektir. Bunlarý yeniden açmak için baþka bir kapý
açýnýz veya ayný kapýyý kapatýp yeniden
açýnýz.
þekil 52
A0F0075m
KAPI ÝÇÝ EÞÝK LAMBASI
Kapý lambasý (þekil 52), elektronik
anahtarýn konumuna bakýlmaksýzýn kapý
açýlýrken yanar.
Kapý ýþýðý kapý açýkken yaklaþýk 3
dakikalýðýna yanar ardýndan otomatik
olarak söner.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
B: orta lambanýn açýlmasý/kapanmasý;
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
A: sol iç lambanýn açýlmasý/kapanmasý;
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
Aþaðýdaki butonlara basýnýz:
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN TAVAN LAMBASI
(þekil 51)
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
75
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
76
19.07.2006
13:59
Page 76
Aþaðýdaki tabloda ön/arka tavan lambalarýnýn açýlmasý/kapanmasýný ve açýk/kapalý mod için durumlarý bir özet halinde
sunmaktadýr:
Nedeni
Ön ve arka tavan lambalarýnýn açýk/kapalý modu
Kapýlardan birinin açýlmasý
Lamba bir kaç dakikalýðýna yanar. Bu zaman ayarlý iþlem kapýnýn
her açýlmasýnda yeniden devreye alýnýr.
Tüm kapýlarýn kapanmasý
Elektronik anahtar kontaktan çýkarýlmýþ vaziyetteyken:
tavan lambalarý 10 saniyeliðine daha açýk kalýr.
Bu zaman ayarlý iþlem elektronik anahtar kontaða yendien
takýldýðýnda devreden çýkarýlýr .
Motoru çalýþtýrma: ýþýklar kapanacaktýr.
Elektronik anahtarýn kontaktan çýkarýlmasý.
Lamba yaklaþýk 10 saniye için yanar
Kapýlarýn kilitlenmesi
Harita lambasý söner
Kapýlarýn açýlmasý
Lamba yaklaþýk 10 saniye için yanar
Ataletli yakýt kesme anahtarýnýn devreye girmesi
Lamba bir kaç dakikalýðýna yanar. Ataletli yakýt kesme anahtarýnýn
yeniden devreye alýnmasý tavan lambalarýnýn sönmesine yol açar.
Yukarda tablolanan tüm durumlarda, lambalarýn yanmasý/sönmesi 2 saniye için kademelidir.
Bazý tipler, kaza anýnda güç beslemesini kesen ek bir güvenlik anahtarý ile
donatýlmýþlardýr.
DÝKKAT Bir kazadan sonra, akünün
boþalmasýný önlemek için anahtarý kontaktan çýkarmayý unutmayýnýz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Otomobil, bir çarpýþma anýnda yakýtý kesen ve bunun sonucunda motoru devre
dýþý býrakan bir emniyet þalteri ile
donatýlmýþtýr.
UYARI
Eðer bir çarpýþmanýn
ardýndan yakýt kokusu
alýyorsanýz veya herhangi bir
sýzýntý gördüyseniz yangýn
tehlikesini engellemek için
kesinlikle bu anahtarý devreye
almayýnýz.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
GÜÇ BESLEMESÝ VE ATALETLÝ
YAKIT KESME ANAHTARI
Bu iki güvenlik þalteri bu yüzden kaza
anýnda yakýt borusunun çatlamasýndan
meydana gelen çok tehlikeli yakýt sýzýntýlarýný veya elektrikle çalýþan elemanlarýn zarar görmesinden veya hatalý çalýþmalarý sonucu oluþan kývýlcým veya elektrik deþarjlarý önlemektedir.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
KUMANDALAR
Page 77
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
13:59
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
77
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
78
24.07.2006
09:21
Çarpýþma esnasýnda kapý
kilitlerinin açýlmasý
Yakýt kesme þalterini tetikleyen bir çarpýþmanýn ardýndan otomobile girilebilmesini kolaylaþtýrmak için kapýlar
otomatik olarak açýlýr ve ayný zamanda
yolcu bölmesi ýþýðý devreye girer. Ancak
kapý iç kollarý sayesinde yolcu bölmesinin
içerisinden kapýlarý açmak her zaman
mümkündür. Eðer bir çarpýþma sonrasýnda herhangi bir yakýt sýzýntýsý veya
elektrikle çalýþan cihazlarda (örn. farlarda) bir hasar bulunmamýþsa ve otomobil yeniden çalýþtýrýlabiliyorsa, yakýt
kesme anahtarý ile güç beslemesi kesme
anahtarýný (bazý tiplerde) yeniden devreye alýnýz. Aþaðýda verilen talimatlarý
uygulayýnýz.
Page 78
UYARI
Eðer merkezi kapý
kilitleme fonksiyonu
içeriden etkin hale getirilmiþse ve bir çarpýþmanýn ardýndan yakýt kesme anahtarý
otomatik kapý kilitlemesini
açamýyorsa, otomobilin içerisine girmek mümkün olmayacaktýr. Her halükarda, dýþarýdan kapýyý açmak çarpýþmadan
sonra kapýnýn durumuna
baðlýdýr. Eðer çok kötü bir þekilde zarar görmüþse, bunu açmak imkansýz olacaktýr. Bu durumda, diðer kapýlarý açmayý
deneyiniz.
A0F0221m
þekil 53
Yakýt kesme anahtarýnýn
devreye alýnmasý
UYARI
Yakýt kesme anahtarýný
yeniden devreye almadan önce önce otomobili
dikkatlice yakýt sýzýntýlarýna
veya elektrikle çalýþan cihazlarýn (örn. farlar) hasarlarýna
karþý kontrol ediniz.
Yakýt kesme þalterini sýfýrlamak için A
butonuna basýnýz (þekil 53).
þekil 55
A0F0071m
Güç beslemesi kesme
þalterinin sýfýrlanmasý
(bazý tiplerde)
Anahtar, akünün artý kutbundaki sigorta kutusunun içindedir.
UYARI
❒ Yakýt kesme þalterini sýfýrlamak için
(A) butonuna basýnýz (þekil 53);
Güç beslemesi kesme
þalterini sýfýrlamadan
önce otomobili dikkatlice yakýt
sýzýntýlarýna veya elektrikle
çalýþan cihazlarýn (örn. farlar)
hasarlarýna karþý kontrol ediniz.
Güç beslemesi kesme anahtarýný sýfýrlamak için aþaðýdakileri gerçekleþtiriniz:
❒ Bagaj kapaðýný açýnýz;
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
A0F0126m
þekil 54
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
❒ güç beslemesini sýfýrlamak için (C)
(þekil 55) butonuna basýnýz.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
❒ Tutma mandallarýný (A) açýnýz
(þekil 54) ve koruma muhafazasýný (B) çýkarýnýz;
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 79
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:21
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
041-079 Alfa BRERA TR.qxd
79
09:26
Page 80
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
ÝÇ DONANIMLAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Orta kol desteði ön koltuklarýn arasýnda
bulunmaktadýr. Kol desteðinin içinde
eþya muhafazasý ve soðutmalý yiyecek
saklama kutusu (bazý tiplerde) bulunmaktadýr (bakýnýz sonraki paragraflar).
þekil 56
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
80
24.07.2006
ORTA KOL DESTEÐÝ
A0F0039m
Eþya muhafazasý
Eþya muhafazasýný açmak için A butonuna (þekil 56) basýnýz ve B muhafazasýný kaldýrýnýz.
A0F0141m
þekil 57
Soðutmalý yiyecek kutusu
(bazý tiplerde)
Yiyecek kutusu orta kol desteðinin içersine yerleþtirilmiþtir. Yiyecek kutusu
içerisindeki hava akýmýný ayarlamak için
A butonunu (þekil 57) çeviriniz.
DÝKKAT Yiyecek kutusunun fonksiyonu
içerisine konulan içeceklerin sýcaklýklarýný
korumaktýr; içecekler yiyecek kutusuna
konulmadan önce istenilen sýcaklýða
ýsýtýlmalý veya soðutulmamalýdýr.
Ýçeceklerin yiyecek kutusunun içinde dökülmemesine dikkat ediniz.
24.07.2006
09:26
Page 81
A0F0149m
ARKA KOL DESTEÐÝ
Kayak bölmesi
TORPÝDO GÖZÜ
Orta kol desteðini (A) kullanmak için
gösterildiði
gibi
aþaðýya
indiriniz (þekil 58).
Bu bölmeye eriþmek için kol desteðini indiriniz,
Torpido gözünü açmak için A kolunu kullanýnýz (þekil 60). Torpido gözünü
açarken, içindeki iç lamba yanar. Ýstemeden torpido gözü açýk býrakýlýrsa lamba otomatik olarak birkaç dakika sonra
söner. Katlanabilir üst tarafý ayrýca kalem
koymaya da uygundur.
A kapak ucunu çekiniz (þekil 59)
ardýndan kol desteðine doðru
alçaltýnýz.
Torpido gözü açýk olarak
seyahat etmeyiniz; kaza
esnasýnda
yolculara
zarar verebilir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
þekil 60
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
A0F0142m
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
þekil 59
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
A0F0139m
ÝNDEKS
þekil 58
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
81
09:26
Page 82
Çakmak
Çakmaðý devreye almak için elektronik
anahtar kontaða takýlýyken B butonuna
basýnýz
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
24.07.2006
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
82
Çakmaðýn içinde bulunur. Çakmaðý kullanmak için, A kapaðýný (þekil 55)
kaldýrýn.
þekil 61
A0F0140m
KÜLLÜK VE ÇAKMAK
Küllük
Küllüðü kullanmak için, A kapaðýný
(þekil 55) kaldýrýn. Küllük çýkarýlabilir.
Çýkarmak için yukarý doðru kaldýrýn.
DÝKKAT Küllüðe kaðýt atmayýnýz:
sigara izmaritleriyle temas ettiklerinde
yanabilirler.
DÝKKAT Çakmaðýn devre dýþý kalýp
kalmadýðýný her zaman kontrol ediniz.
DÝKKAT Çakmak çok sýcak olabilir.
Dikkatle tutunuz ve çocuklarýn kullanmasýna izin vermeyiniz: yangýn veya
yanýk tehlikesi.
DÝKKAT Çalýþma gücü 100W deðerinden daha büyük elektrikle çalýþan aksesuarlarý çakmaða takmayýnýz.
DÝKKAT Büyük ölçekteki soketler çakmaðýn dýþ uçlarýna zarar verebilir.
Belirlenen azami güç
deðerinden daha fazla
elektrik çeken aksesuarlarý çakmaða takmayýnýz.
Uzun süreli elektrik çekme iþlemi akünün boþalmasýna sebep
olabilir ve motorun bir sonraki
çalýþmasýný önleyebilir.
24.07.2006
09:26
Page 83
A0F0102m
GÜNEÞLÝKLER
Güneþlikler dikiz aynasýnýn yanlarýnda
bulunmaktadýr. Bunlar aþaðýya veya
yukarýya ve yanlara döndürülebilir.
þekil 63
A0F0248m
þekil 65
A0F0246m
EÞYA MUHAFAZALARI
Arka
Ön
Arka eþya muhafaza gözü orta konsol
(þekil 64) ve arka koltuklarýn (þekil
65) yanýndadýr.
Bunlar orta konsolda (þekil 62) , ön
kapýlarda (þekil 63) bulunurlar (her
kapý için bir tane).
Belirli tiplerde, güneþliklerin arkasýnda,
aynayý zayýf güneþ ýþýðý ile de kullanmayý
saðlayan bir makyaj aynasý ve bir lamba ile bulunmaktadýr.
Aynayý kullanmak için, (A-þekil 66)
kapaðý açýn.
Ayna ýþýklarý muhafaza açýldýðýnda
otomatik olarak açýlacaktýr ve muhafaza
kapatýldýðýnda veya elektronik anahtar
kontaktan çýkartýldýktan birkaç dakika
sonra kapanacaktýr.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
þekil 66
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
A0F0245m
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
þekil 64
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
A0F0101m
ÝNDEKS
þekil 62
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
83
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
84
19.07.2006
14:13
Page 84
SABÝT PANORAMA
TAVAN
(bazý tiplerde)
Geniþ bir camdan oluþur ve uzunlamasýn
kayan elektrikli bir güneþ perdesi ile donatýlmýþtýr A-þekil 67.
GÜNEÞ PERDESÝ
Güneþ perdesi yolcu bölmesindeki parlaklýðý ayarlamak için kullanýlmaktadýr
ve sadece anahtar kontaða takýlýyken
çalýþtýrýlabilir.
þekil 67
A0F0070m
þekil 68
A0F0238m
Güneþ perdesinin
açýlmasý/kapanmasý
Sýkýþmayý önleyici güvenlik
sistemi
Güneþ perdesini açmak için ön tavan
lambasýnda bulunan B butonuna
(þekil 68) basýnýz. güneþ perdesi otomobilin arkasýna doðru kayacaktýr.
Güneþ perdesi, B butonuna (þekil 68)
basýlarak elde edilen 3 farklý “adýmda”
açýlacaktýr.
Sýkýþmayý önleyici sistem, güneþ
perdesinin kapatýlmasý iþlemi esnasýnda
aktif haldedir. Sýkýþtýrmayý önleyici sistem bir engel ile karþýlaþtýðýnda kesilir
(örneðin: parmak, el vb ), açýlabilir tavanýn bir miktar geri gitmesini saðlar.
Güneþ perdesi B butonuna tekrar
basarak yeniden kapatýlabilir. Kapatma
tek bir “adýmda” gerçekleþir.
Herhangi bir engel bulunduðunda, açýlabilir tavanýn hareketi aniden durdurulur
ve ilk konumuna doðru tersine
döndürülür:
❒ güneþ perdesini tamamen kapatýn:
– sýkýþtýrmayý önleyici sistem kesildiðinde;
– butonu kapatma pozisyonunda
basýlý tuturak kapanmaya “zorlayýn”;
– güneþ perdesi sarsýlarak kapandýktan 10 saniye sonra (bu
aþamadan sonra, butonu basýlý
olarak tutmaya devam ediniz);
– güne perdesi durduðunda, butonu
serbest býrakýnýz ve aþaðýdaki gibi
ilerleyiniz;
❒ kapama pozisyonunda güneþ perdesi butonuna basýn ve mekanik kilitlenmeyi duyana kadar butonu
basýlý tutun (yaklaþýk 10 saniye sonra);
❒ güneþ perdesi butonunu serbest
býrakýn;
❒ KAPAMA pozisyonunda güneþ perdesi butonuna 3 saniye için yeniden
basýn;
❒ butona bu pozisyonda basýlý tutun;
güneþ perdesi otomatik olarak tamamen açýlacak ve kapanacaktýr (butonu
TÜM
açma/kapama
döngüsünde basýlý olarak tutun);
❒ daha sonra butonu serbest býrakýn;
❒ devreye alma sonlanmýþtýr.
Açma/kapama iþlemi baþarýsýz olduysa,
devreye alma iþlemini baþtan tekrarlayýnýz.
DÝKKAT
Herhangi yabancý maddeleri ve tozu
bertaraf etmek için kaydýrma kýzaklarýný
temizleyiniz.
Kaydýrýcý kýzaklar çözücüler/yað ile temizlendiyse, kaydýrma mekanizmasýný,
kablolarý ve tüm kaydýrma öðelerini de
yeniden yaðlayýnýz
Güneþ perdelerini temizlemek için, otomobilin döþemeleri için olan genel temizlik ürünlerini kullanýnýz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Akü baðlantýsý kesildikten ve koruma sigortasý yandýktan sonra, güneþ perdesi sistemi, aþaðýdaki iþlemler takip edilerek
“yeniden devreye alýnmalýdýr” (aþaðýdaki adýmlar motor açýkken uygulanmalýdýr):
Güneþ perdesi kaydýrma kýzaklarý düzenli aralýklarla, perdenin hareketini engelleyebilecek herhangi yabancý maddeyi
ortadan kaldýrmak için temizlenmelidir.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Devreye alma
❒ anahtarý tekrar taknýz ve motoru
çalýþtýrýnýz;
BAKIM
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
❒ elektronik anahtarýn 10 saniye için
kontaktan çýkarýlmasý;
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
GÜNEÞ PERDESÝ YENÝDEN
DEVREYE ALMA ÝÞLEMÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 85
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:30
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
85
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
86
24.07.2006
09:30
KAPILAR
MERKEZÝ KAPI
KÝLÝTLEME/AÇMA SÝSTEMÝ
Kapýnýn dýþardan kilitlenmesi
Kapýlar kapalý haldeyken, elektronik
anahtarýn
butonuna basýnýz veya
metal ucu (anahtarýn içinde) sürücü
kapýsýnýn kilidine takýp çevirin. Merkezi
kapý kilidi sadece bütün kapýlar kapalý
olduðunda devreye alýnabilir. Eðer elektronik anahtar butonuna
bastýktan
sonra bir veya birden fazla kapý açýksa
yön göstergeleri ve sürücü kapý ledi yaklaþýk 3 saniye için hýzlý bir þekilde yanýp
sönecektir.
Page 86
Kapýlardan bir veya birkaçý elektronik
anahtarýn metal ucunu çevirdiðimiz sýrada açýksa, sadece sürücü kapýsý ledi 3
saniye kadar hýzlý bir þekilde yanýp
sönecektir.
Bütün kapýlar kapalý bagaj kapaðý açýksa, yön göstergeleri (yalnýzca
butonuna basýlarak gerçekleþtirilen
kilitleme iþlemi için) ve sürücü kapý ledi
yaklaþýk 3 saniye için çabuk yanýp
söner.
Aracýn “Ayar menüsünün” (veya bazý
modellerde radyo navigasyon sistemi)
kullanarak ve elektronik anahtar
üzerindeki
butonuna basarak
sadece sürücünün kapýsýnýn kilidini açma fonksiyonunu aktif hale getirirsiniz
(bkz. bu bölümdeki paragraf “Ayarlanabilir çok fonksiyonlu gösterge”).
þekil 69
A0F0025m
Bu fonksiyon açýkken ON (AÇIK) orta
q butonuna
konsolda bulunan
basýlarak kapý kilidinin açýlmasý
mümkündür (þekil 69).
Kapýlarýn dýþarýdan açýlmasý
Elektronik anahtarýn
butonuna
basýn veya metal ucu (anahtarýn içinde)
sürücü kapýsý kilidine takýp çevirin.
Kapýlarýn kilidi açýldýðýnda led söner; butona basmak bütün kapýlarý kilitleyecektir. Kapý kilitlemesi sadece tüm kapýlar
tamamen kapandýðýnda aktif hale gelecektir.
DÝKKAT Akünün baðlantýsý kesildikten veya sigortanýn yanmasýndan sonra, kapýnýn açýlma/kapanma mekanizmasý aþaðýdaki þekilde “yeniden devreye
alýnmalýdýr”:
❒ tüm kapýlarý kapatýn;
❒ uzaktan kumandanýn
butonuna
veya orta konsoldaki q butonuna
basýn;
❒ uzaktan kumandanýn
butonuna
veya orta konsoldaki q butonuna
basýn;
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
q butonu kapýlarýn yaklaþýk 2.5 dakika sonra uzaktan kumanda, döner soket
veya otomatik kilitlme ile kilitlenmesi ile
devre dýþý býrakýlýr, ve
butonuna
basarak anahtar metal ucunu sürücünün
kapý kilidine çevirerek veya anahtarý kontaða takarak tekrar aktif hale getirilir.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Butonun üzerinde otomobilin durumunu
(kapýlar kilitli veya kapýlar açýk) gösteren
bir yuvarlak led bulunmaktadýr. Kapýlar
kapandýðýnda led yanar: Butona tekrar
bastýðýnýzda kapýlarýn kilidi açýlacak ve
led sönecektir. Anahtar çýkartýldýktan 2
dakika sonra led sönecektir.
DÝKKAT Merkezi kilit sistemi devredeyken, iç kapý tutamaðýný çekmek
bütün kapýlarýn kilidini açacaktýr. Güç
eksikliðinde (sigortanýn yanmasý, akü
baðlantýsýnýn kesilmesi, vb.) yine de
kapýlarý manuel olarak kilitlemek
mümkündür.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Bütün kapýlarý kilitlemek/kilit açmak için
q (þekil 69) butonuna basýnýz.
Aracýn “Ayar menüsünün” (veya bazý
modellerde radyo navigasyon sistemi)
kullanarak 20 km/h mesafesi aþýldýðýnda otomatik kapý kilitlemesini aktif hale
getirmek mümkündür.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Ýçeriden kapý kilitleme/ kilit
açma
Page 87
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:30
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
87
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
88
24.07.2006
09:30
ELEKTRÝK
KUMANDALI CAMLAR
Elektrik kumandalý camlar sýkýþmayý önleyici güvenlik cihazý ile donatýlmýþtýr.
Sistemi kontrol eden elektronik kontrol
ünitesi, cam kapama hareketinin son 20
cm’sinde bir engelin varlýðýný tespit edebilir. Herhangi bir engel tespit
edildiðinde, güvelik sistemi camý durduracak hareketini geri alacaktýr.
Page 88
DÝKKAT Sýkýþma önleme fonksiyonunun
1 dakika içinde 5 defa çalýþtýrýlmasý veya
arýza durumunda sistem koruma (recovery) moduna otomatik olarak girecektir
(kendini-koruma). Doðru sistem iþlemini yenilemek için, kontrol butonuna
basýnýz: cam sarsýlarak tamamen kapanana kadar kapanacaktýr. Herhangi
bir arýza tespit edilemiyorsa, cam
otomatik olarak normal çalýþmasýna döner; aksi taktirde yetkili Alfa Remeo
servisiyle temasa geçin.
DÝKKAT Motoru kapattýktan sonra,
elektrikli camlar yaklaþýk 3 dakika için
aktif olacaktýr ve sonra bir kapýyý açarken
devre dýþý býrakýlacaklardýr.
DÝKKAT Elektrikli camlar, camý açmak
ve kapatmak için “sürekli otomatik iþletim” cihazý ile donatýlmýþtýr Camý
otomatik olarak açmak/kapatmak için
sadece butonun üst veya alt kýsmýna
basýnýz: camý istenen yükseklikte durdurmak için butona tekrar basýnýz (butonun üst veya alt kýsmýl).
DÝKKAT Uzaktan kumanda üzerindeki kapý kilidini açma/kapama butonuna
yaklaþýk 2 saniye basýlý tutma, otomatik
cam açma/kapamayý saðlayacaktýr.
Uzaktan kumanda butonuna cam tamamen açýlana/kapana kadar basýlý tutun,
aksi takdirde cam butonu býraktýðýnýz
yükseklikte duracaktýr.
KUMANDALAR
Sürücü tarafý
Sürücü kapýsý panelinde, kumanda
iþlemleri için butonlar bulunmaktadýr
(þekil 70), elektronik anahtar kontaða
takýlý vaziyetteyken:
A: sol camýn açýlmasý/kapanmasý;
“otomatik sürekli” moda camýn açýlmasý veya kapanmasý;
B: sað camýn açýlmasý/kapanmasý;
“otomatik sürekli” moda camýn açýlmasý veya kapanmasý;
1. sürücü kapýsýný tamamen açarak
camý açtýktan sonra butonu en
az 3 saniye basýlý tutun;
2. sürücü kapýsýný tamamen kapatarak
camý kapattýktan sonra butonu
en az 3 saniye basýlý tutun;
3. 1 ve 2 aþamalarýný yolcu camý için
de tekrarlayýn;
4. camlarý çalýþtýrarak doðru þekilde
çalýþýp çalýþmadýklarýný kontrol edin.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
A0F0051m
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Sistem, yolcu bölmesinin
dýþýna sarkan yolcularýn
güvenliði konusundaki
2000/4/EC standardýna uygundur.
þekil 70
Yenileme prosedürü kapýlar kapalýyken aþaðýdaki gibi gerçekleþtiriniz:
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
DÝKKAT Cam otomatizmi akünün
deðiþtirilmesi veya sökülmesinden sonra veya elektrikli cam kontro ünitesi koruma sigortalarýnýn deðiþtirilmesinden
sonra yenilenmelidir.
Tüm versiyonlarda, kapýlarý açtýktan sonra, uzaktan kumanda düðmesini 2
saniye kadar basýlý tutmak camlarý ve
açýlýr tavaný (eðer mevcutsa) açacaktýr.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 89
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
14:13
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
89
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
90
24.07.2006
09:42
Ýstenen camý açmak/kapatmak A veya
B butonuna basýn.
Bu butonlara kýsaca basmak camlarýn
“ani hareketler halinde” açacak/kapatacaktýr, butonlara uzunca bir süre basmak ise camlarýn “otomatik sürekli”
modda açýlýp kapanmasýný saðlayacaktýr.
A veya B butonlarýna tekrar basmak
camlarý istenilen konumda durduracaktýr.
Page 90
Elektrik kumandalý camlarýn uygunsuz kullanýmý
tehlikelidir. Ýþletiminden
önce ve iþletimi sýrasýnda herhangi bir yolcunun hareket eden
cam vasýtasýyla kiþisel bir
eþyanýn mekanizmaya sýkýþmasý
veya doðrudan kendisinin zarar
görmesi tehlikesi ile karþý
karþýya kalmadýðýndan emin
olunuz. Otomobilden çýktýðýnýz
her zaman elektrik kumandalý
camlarýn kazara çalýþtýrýlmasýný
engellemek ve otomobil içerisindeki yolculara bir tehlike oluþturmamasý için mutlaka kontak
anahtarýný çýkarýnýz.
Yolcu kapýsý
Yolcu kapýsý butonu, ilgili camýn manuel
olarak açýlmasý/kapanmasý veya otomatik
olarak kapanmasý için kullanýlýr.
Ayar menüsü (veya bazý tiplerde radyo
navigasyon
sistemi)
vasýtasýyla
“Baðýmsýz bagaj” opsiyonu seçilerek
bagaj açýlabilir (bkz “Ayarlanabilir çok
fonksiyonlu ekran” bölümü): Bagaj
sadece elektronik anahtar butonunun
` basýlmasý ile açýlabilir, bundan
dolayý da merkezi kol dayanaðý altýnda
bulunan bagaj açma butonunu
(A-þekil 71) devre dýþý býrakýr.
Kapýlar kilitlendiðinde A butonu
(þekil 71) devre dýþý kalýr:
þekil 71
A0F0096m
Uygun olmayan bagaj kapatma iþlemi
R sembolü ile ve ekranda bir mesaj
ile gösterilir (bkz. bölüm “Uyarý lambalarý ve mesajlarý”)
❒ Elektronik anahtarýn Á butonuna
basýlmasý;
❒ Anahtarýn metal ucunun sürücü
kapýsý kilidine takýlýp çevirilmesi;
❒ 2.5 dakika kadar sonra kapýlarýn
otomatik olarak kilitlenmesi.
Bagaj kapaðýnýn açýlmasý gazlý amortisör
tarafýndan saðlanmaktadýr.
Bagaj açýldýðýnda iç lamba yanacak ve
bagaj kapaðý tekrar kapatýldýðýnda
otomatik olarak sönecektir. Bagaj kapaðý açýk unutulduðunda, lamba birkaç
dakika sonra otomatik olarak kapanacaktýr.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Merkez kol dayanaðý altýnda bulunan Abutonuna (þekil 71) basýnýz.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Bagaj kilidi elektrikli bir cihazdýr ve otomobil çalýþtýðýnda devre dýþý kalýr.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN ÝÇÝNDEN
AÇILMASI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
BAGAJ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 91
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:42
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
91
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
24.07.2006
09:42
Page 92
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
BAGAJI UZAKTAN KUMANDA
ÝLE AÇMA
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Elektronik anahtarýn `
` butonuna
basýnýz. Açýlma sinyal lambalarýnýn
devreye girmesiyle gösterilir.
92
þekil 72
A0F0250m
DÝKKAT Akünün baðlantýsý kesildikten
veya koruyucu sigortanýn yanmasýndan
sonra, bagaj kapaðýnýn açýlma/kapanma mekanizmasý aþaðýdaki þekilde
“baþlatýlmalýdýr”:
þekil 73
A0F0251m
ACÝL DURUMDA BAGAJIN
YOLCU BÖLMESÝNDEN
AÇILMASI
❒ kapýlarý ve bagaj kapaðýný kapatýn;
Akünün bittiðinde veya elektrikli bagaj
kilidi açýlmadýðýnda bagajý içten açmak
için aþaðýdaki gibi ilerleyin:
❒ uzaktan kumandanýn Á butonuna
veya orta konsoldaki q butonuna
basýn;
❒ Arka koltuklarý geriye yatýrýnýz (bkz
bu bölümde “Bagajýn Geniþletilmesi” kýsmý);
❒ uzaktan kumandanýn Ë, butonuna
veya orta konsoldaki q butonuna
basýn;
❒ Arka baþlýk tutucularýný çýkarýnýz;
❒ Bagajýn içinde çalýþmak için, kapaðý
A çýkartýnýz (þekil 72) ve sonra
kaldýracý B çalýþtýrýýnýz (þekil 73).
Bagaj kapaðýnýn alarm fonksiyonu (bazý
tiplerde) açýkken açýlmasý, þunlarý
devre dýþý býrakacaktýr:
❒ Hacimsel koruma fonksiyonu;
❒ Kaldýrýlmaya karþý koruma
fonksiyonu;
❒ Bagaj gözlem sensörü.
Bagaj kapaðýnýn yeniden kapatýlmasý
yukarýda verilen tüm fonksiyonlarýn
yeniden
devreye
alýnmasýyla
sonuçlanacaktýr ve yön göstergeleri yaklaþýk 1 saniye kadar yanacaktýr.
Arka þapkalýk veya
bagaj kapaðýna imalatçýnýn
onayladýklarýn
farklý ek aksesuarlarýn takýlmasý (hoparlörler, spoilerler,
vb.), yanlarda bulunan gazlý
amortisörlerin düzgün çalýþmamasýna neden olabilir.
UYARI
Bir kaza veya sert
frenleme sýrasýnda ön
tarafa fýrlayarak yolcularýn
yaralanmasýný önlemek için,
arka þapkalýk üzerinde herhangi bir eþya bulundurmayýnýz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Çift arka koltuk bagajýn, iki koltuk kýsmýnýn birinin kaydýrýlarak tamamen veya
kýsmen geniþlemesini saðlar, böylelikle
arka yolcu sayýsýna göre farklý yükleme
boþluklarý saðlanýr.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
DÝKKAT Bagajý kapatmadan önce,
bagajýn otomatik olarak kilitlenmesinden beri kontak anahtarýnýn yanýnýzda
olup olmadýðýný kontrol ediniz
Bagajý kullanýrken izin
verilen maksimum yük kapasitesini kesinlikle geçmeyiniz
(“Teknik özellikler” bölümüne
bakýnýz). Ayrýca, keskin fren
yapmanýz halinde, yolcularýn
bagaj içindeki öðelerin savrulmasýyla incinmesini önlemek
için öðelerin uygun bir þekilde
yerleþtirildiðinden emin olunuz.
BAGAJ BÖLÜMÜNÜN
GENÝÞLETÝLMESÝ
UYARI
Gece bagajda çok yük
varken seyahat
ederken, kýsa farlarýn yüksekliklerini gerektiðinde kontrol edin ve ayarlayýn (bkz.
bu bölümdeki paragraf “Farlar”).
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Kilitlenme sesini duyana kadar bagaj kapaðýný kilide doðru indirip bastýrýnýz.
UYARI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
BAGAJ KAPAÐININ
KAPATILMASI
Page 93
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:42
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
93
24.07.2006
09:42
Page 94
A0F0243m
þekil 75
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
94
þekil 74
A0F0244m
A0F0253m
❒ Sýrtlýk tutma kolunu (A) kaldýrýn
(þekil 76). Tek yük yüzeyi elde etmek için koltuk sýrtlýðýný öne doðru
yatýrýn (þekil 77) (kolu (A)
kaldýrdýðýnýzda “kýrmýzý band” (B)
görüntülenecektir).
Arka eþya rafýnýn çýkarýlmasý:
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ Pimlerden (C) gözleri (D) çýkararak
B (A-þekil 74) arka parsel rafýný
destekleyen her iki çubuk ucunu serbest
býrakýn
❒ Yan destekler üzerindeki koltuklarýn
raflarý dýþýna koyulan pinleri (F) serbest
býrakýn (E-þekil 75), daha sonra arka
parsel rafýný çýkartýn.
þekil 77
Kýsmi geniþletme
þekil 76
A0F0085m
Bütün olarak geniþletme
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ emniyet kemerlerini yana hareket
ettiriniz, emniyet kemerinin dönmediðinden emin olun;
❒ arka koltuk baþlýklarý tamamen indiriniz;
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ emniyet kemerlerini yana hareket ettiriniz, emniyet kemerinin dönmediðinden emin olun;
❒ arka koltuk baþlýklarý tamamen indiriniz;
❒ baþlýk tutma kolunu kaldýrýn (Aþekil 76) ve koltuk sýrtlýðýný öne
doðru
yatýrýnýz
(kolu
(A)
kaldýrdýðýnýzda “kýrmýzý band” (B)
görüntülenecektir).
UYARI
Sýrt
desteklerinin,
keskin fren durumunda
öne doðru hareket ederek yolcularý yaralanmasýna neden olmasýný engellemek için her iki
yanda da uygun þekilde konumlandýrýlmýþ olduðundan emin
olunuz (“kýrmýzý bant” (B)
görünmez-þekil 76).
A0F0131m
þekil 78
YÜKÜN BAÐLANMASI
Bagajda yüklerin bir iple mükemmel
þekilde baðlanmasýný saðlamak için 4
kanca bulunmaktadýr.
Belirli versiyonlarda, kancalar (B-þekil 78) bagaj taraflarýnda yerleþtirilmiþ
olabilir.
UYARI
Aðýr bir yük güvenceye alýnmadýðý takdirde, aðýr hasarlara neden olabilir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Koltuk sýrt desteklerini kaldýrýnýz ve her
iki tutucunun oturma kliklerini duyana
kadar da geriye doðru itiniz; A kolunun
yanýnda bulunan “kýrmýzý bant” (B) artýk
görünmeyecektir. “Kýrmýzý bant” (B)
koltuk sýrt desteðinin uygunsuz bir
þekilde konumlandýrýldýðýný belirtir.
Aracýnýzda benzin taþýmak istiyorsanýz yürürlükteki
kanunlara uyunuz, standartlara uygun bir kap kullanýnýz
ve bu kabý yüklerin baðlandýðý
halkalarý kullanarak sabitleyiniz. Bu þekilde bile herhangi bir kazada yangýn ve
patlama riski artacaktýr.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Emniyet kemerlerini yana çekiniz, dönmediklerinden emin olunuz.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
UYARI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Arka koltuðu orijinal
konumuna geri getirmek için
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 95
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:42
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
95
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
24.07.2006
09:42
Page 96
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
MOTOR KAPUTU
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
MOTOR KAPUTUNUN
AÇILMASI
96
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
þekil 79
A0F00010m
þekil 80
A0F0007m
BAGAJ ÖRTÜSÜ
(bazý tiplerde)
KARGO KUTUSU
(bazý tiplerde)
Bagaj örtüsü, bagajýn düzenlenmesinde
ve/veya hafif eþyalarýn taþýnmasýnda kullanýlmalýdýr.
Seviye yükleme yüzeyi elde etmeyi
saðlayan bagajlara unsurlar yerleþtirmek
için özel bir kutudur (þekil 80).
Bagaj örtüsü bagaj içerisinde bulunan
kancalara (her tarafta bir tane)takýlmalýdýr (þekil 79).
❒ A kolunu (þekil 81) serbest býrakma sesini duyana kadar çekiniz;
❒ B kolunu (þekil 82) çekili tutunuz
ve kaputu kaldýrýnýz.
DÝKKAT Kaputun açýlmasý iki gazlý
amortisör ile desteklenmiþtir. Bu amortisörleri kurcalamayýnýz ve kaputu
kaldýrýrken destekleyiniz.
Motor kaputunun uygunsuz kapatýlmasý
S sembolü tarafýndan ve ekranda bir
mesaj ile gösterilmiþtir (bkz bölüm
“Uyarý lambalarý ve mesajlarý”).
þekil 82
A0F0158m
DÝKKAT Motor kaputunu açmadan
önce, ön cam sileceklerinin ön camdan
kaldýrýlmamýþ olduðunu veya sileceklerin
çalýþtýðýný kontrol ediniz.
UYARI
Bundan dolayý her
zaman uygun kapatýlýp
kapatýlmadýðýný ve tutucunun
devrede olup olmadýðýný kontrol ediniz. Seyahat esnasýnda tutucunun düzgün þekilde
devreye alýnmadýðýný tespit
ederseniz, otomobili hemen
durdurunuz ve motor kaputunu
kapatýnýz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
A0F0122m
UYARI
Bakým iþlemler araç
hareketsiz haldeyken
yapýlmalýdýr.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
þekil 81
Motor kaputunu motor bölmesinden yaklaþýk 20 cm yukarýya kadar alçaltýnýz ve
ardýndan býrakýnýz, tamamen kapandýðýndan ve yalnýzca emniyet tutacaklarýndan tutulmadýðýndan emin
olunuz. Eðer motor kaputu düzgün kapanmýyorsa aþaðýya doðru bastýrmayýp
yeniden yukarý kaldýrýnýz ve prosedürü
tekrarlayýnýz.
DÝKKAT Yolculuk esnasýnda açýlmamasý için, motor kaputunun uygun þekilde kapandýðýndan emin olunuz.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
MOTOR KAPUTUNUN
KAPATILMASI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 97
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:42
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
97
24.07.2006
09:42
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Önceden ayarlanmýþ kancalar, arka
ekran silecek lastik seviyelerindeki (B)
arka spoilerde yerleþtirilmiþtir (A-þekil
83).
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Belirli versiyonlar, uygun port bagajlar/kayak taþýyýcýlarý monte etmek için
önceden ayarlanabilir.
98
Page 98
FARLAR
PORT BAGAJ/
KAYAK TAÞIYICI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
Otomobili sürerken yükü
eþit daðýtýnýz, yan rüzgarlardan dolayý hassasiyetin fazlalaþacaðýný unutmayýnýz.
FARLARIN AYARLANMASI
þekil 83
A0F0097m
DÝKKAT Birkaç kilometre sonra, tutma
vidalarýnýn sýký olup olmadýðýný kontrol
ediniz.
DÝKKAT Hiçbir þekilde izin verilen azami yük sýnýrýný aþmayýnýz (bkz bölüm
“Teknik bilgiler”).
Far huzmesinin düzgün ayarý sizin ve
ayný zamanda diðer sürücülerin güvenlik ve konforu için hayati öneme sahiptir. Farlar açýk durumda seyir
halindeyken sizin ve diðer sürücülerin en
iyi görüþ þartlarýna sahip olmasýný saðlamak için farlarýn doðru ayarlanmasý
gerekir. Far larýnýzý yetkili bir Alfa Romeo
servisinde kontrol ettirip, gere-kiyor ise
ayarlarýný yaptýrýnýz.
FAR YÜKSEKLÝK AYARI
Anahtar kontaða takýlý ve kýsa farlar
yanýkken devrededir.
Araç yüklü iken geriye doðru yatar. Bu,
far huzmesinin yükselmesi demektir. Bu
durumda, onu doðru konuma geri
döndürmek gerekmektedir.
Page 99
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Kumanda aþaðýda verilen yüklere göre
dört konuma sahiptir:
Eðer otomobil bixenon farlar ile donatýlmýþsa, far yükseklik ayarý elektronik olarak yapýlýr ve bu yüzden A kumandasý bulunmaz.
❒ pozisyon 2 - yük: sürücü + bagajda yük (2.2 versiyon için 290kg / 3.2
versiyon için 275 kg)
A0F0050m
DIÞ ÜLKEDE FAR YÜKSEKLÝK
AYARI
ÖN SÝS FARI AYARI
Kýsa farlar otomobilin satýþa sunulduðu
ülkenin kanunlarýna göre ayarlanmaktadýr. Ters yönden trafik akýþýna sahip
ülkelerde karþýdan gelen araca rahatsýzlýk vermemek için aþaðýdaki iþlemleri
yapýnýz:
Far yüksekliðinin doðru olarak yapýlmasý
için yetkili Alfa Romeo Servisine baþvurunuz.
❒ Far muhafazasýný çýkarýnýz (bkz “Acil
durumda yapýlacaklar” bölümündeki “Kýsa farlar” kýsmý);
❒ pozisyon 3 - kullanýlmaz.
DÝKKAT Taþýnan yükün her deðiþikliðinde far yüksekliðini kontrol ediniz.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Bu durumda, far yüksekliðini ayarlamak
için, direksiyon simidi yakýnýndaki buton
kontrol panelinde bulunan A kumandasýný (þekil 83a) kullanýnýz.
þekil 84
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
A0F0226m
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
þekil 83a
❒ pozisyon 1 - yük: sürücü + 3 yolcu
/ sürücü + 3 yolcu+ bagajda yük
(2.2 versiyon için 65 kg / 3.2 versiyon için 50 kg) ;
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
❒ pozisyon 0 - yük: sürücü / sürücü +
ön yolcu;
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:42
❒ Kolu yana çekiniz (A-þekil 84);
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
99
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
080-114 Alfa BRERA TR.qxd
100
24.07.2006
09:42
ABS SÝSTEMÝ
Otomobile ABS (anti-blokaj fren sistemi)
fren sistemi monte edilmiþtir. Bu sistem;
frenleme esnasýnda tekerleklerin kilitlenmesini önler, yol tutuþunun en iyi
dereceye ulaþmasýný saðlar ve zor yol
koþullarýnda yapýlan acil frenlemelerde
otomobilin en iyi þekilde
kontrol
edilmesini saðlar.
Sisteme, fren iþlemini ön ve arka tekerlere daðýtan elektronik bir frenleme sistemi (EBD) entegre edilmiþtir.
DÝKKAT Fren sisteminden en yüksek
verimi almak için, yaklaþýk 500 km de
ayar periyodu gereklidir: bu zaman dilimi içerisinde ani, uzun ve tekrarlayan
frenlemelerden kaçýnýlmasý yararlýdýr.
Page 100
ABS SÝSTEMÝNÝN DEVREYE
GÝRMESÝ
Sürücü ABS sisteminin devreye girdiðini
anlayabilir çünkü fren pedalý hafifçe titrer ve sistem gürültülü hale gelir: bu yol
yüzey tipine uymak için otomobilin
hýzýnýn deðiþtirilmesi gerektiði anlamýna
gelir.
UYARI
ABS fren sisteminin
devreye girmesi, lastik
ve yol arasýndaki yol tutuþunun minimum seviyeye indiðini gösterir. Bu durumda, mevcut yol tutuþuna uygun þekilde
hýzýnýzý azaltmanýz gerekir.
UYARI
ABS sistemi devreye
girerse, bu yol yüzeyi ile lastik
arasýndaki tutuþun sýnýra
ulaþtýðýnýn iþaretidir: yol tutuþunu
iyileþtirmek
için
yavaþlamalýsýnýz.
UYARI
ABS fren sistemi, lastik
ile yol arasýndaki mevcut yol tutuþundan maksimum
derecede
yararlanmanýzý
saðlar, fakat yol tutuþ seviyesini artýrmaz. Bu sebeple,
otomobilinizi kaygan yollarda
kullanýrken çok dikatli olunuz
ve gereksiz riskler almayýnýz.
Otomobilinizi derhal en yakýn Alfa
Romeo yetkili servisine kadar, sert frenlemelerden kaçýnarak sürünüz.
Fren Yardýmý, VDC sistemi ile donatýlmýþ
tiplerde VDC sisteminin bir arýzasý durumunda devre dýþý býrakýlýr, gösterge panelindeki á uyarý lambasý ile bildirilir
(bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
gösterilir).
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Bu durumda; sert frenlemeler, arka
tekerleklerin vaktinden önce kilitlenmesine ve kaymaya sebep olabilir. Sistemi
kontrol ettirmek için, otomobilinizi
yetkili bir Alfa Romeo servisine kadar çok
dikkatli bir þekilde sürünüz.
Devre dýþý býrakýlamayan bu sistem acil
durum frenini algýlayarak (fren pedalý
iþletim hýzýndan) fren devresine gelen
basýncý belirgin þekilde arttýrýr.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekrandaki
mesaj ile birlikte > uyarý lambasýnýn
yanmasý, ABS fren sisteminde bir arýza
olduðunu belirtir (“Uyarýlar ve mesajlar”
bölümüne bakýnýz). Bu durumda, fren
sistemi çalýþmaya devam eder, fakat anti-blokaj fren sistemi devrede deðildir.
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekrandaki
mesaj ile birlikte > ve x uyarý lambalarý ayný anda yanarsa, EBD sisteminde bir arýza var demektir (“Uyarýlar
ve mesajlar” bölümüne bakýnýz).
FREN YARDIMI
(acil durum fren yardýmý)
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ABS arýzasý
EBD arýzasý
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
ARIZA UYARILARI
Page 105
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:49
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
083-114 Alfa 159 TR-2-.qxd
101
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
083-114 Alfa 159 TR-2-.qxd
102
24.07.2006
09:49
VDC SÝSTEMÝ (Araç
Hareket Kontrolü)
(bazý tiplerde)
VDC sistemi lastik tutuþ kaybýnda otomobilin dengesini kontrol eden elektronik
bir sistemdir.
Bundan dolayý VDC sistemi deðiþen yol
yüzeylerinin tutuþ þartlarýnda özellikle
kullanýþlýdýr.
Page 106
VDC SÝSTEMÝNÝN DEVREYE
GÝRMESÝ (INTERVENTION)
Gösterge panelinde bulunan á uyarý
ýþýðýnýn yanýp sönmesi, otomobilin kritik dengesizlik ve tutuþ þartlarý içinde
olduðunu sürücüye iþaret eder.
VDC SÝSTEMÝ AÇMA/KAPATMA
VDC sistemi motor çalýþtýrýldýðýnda
otomatik olarak devreye sokulur. Yolculuk sýrasýnda, VCS sistemini kapatmak
için orta konsolda bulunan (ASR/VDC)
butonuna (þekil 85) 2 saniye kadar
basýnýz. VDC sistemini kapatmak ayný zamanda ASR sistemini de kapatacaktýr.
Her iki fonksiyonda (ASR/VDC) butonuna
basýlarak tekrar devreye sokulabilir.
þekil 85
A0E0026m
VDC sisteminin devre dýþý býrakýlma iþlemi gösterge paneli á uyarý lambasýyla( bazý tiplerde sembol görünür)
ve (ASR/VCD) butonunun etrafýndaki
LED'le gösterilir.
VDC sistemi yolculuk sýrasýnda kapatýlmýþsa, bir sonraki motor çalýþtýrma
iþlemi sýrasýnda otomatik olarak tekrar
açýlacaktýr.
UYARI
VDC sistemin güvenlik
performansý, sürücünün
anlamsýz ve gereksiz riskler
almasýna sebep olmamalýdýr.
Sürüþ tarzý her durumda yol
yüzeyi, görüþ ve trafik þartlarýna göre adapte edilmelidir.
Yol güvenliði her zaman
sürücünün sorumluluðundadýr.
UYARI
VDC sisteminin düzgün
çalýþmasý için, lastikler
tüm tekerleklerde kesinlikle
ayný marka ve tipte, mükemmel durumda ve hepsinden
önce belirtilen marka ve ebatta olmalýdýr.
❒ yokuþ yukarý: eðimi %6'dan daha fazla olan bir yolda durgun halde bulunan otomobilde motor çalýþýyor, debriyaj ve fren pedallarý basýlý, vites kutusu boþta veya geri vites hariç herhangi bir vitesteyken;
❒ yokuþ aþaðý: eðimi %6'dan daha fazla olan bir yolda bulunan otomobilde
motor çalýþýyor, debriyaj ve fren
pedallarýna basýlý ve geri vites
devredeyken.
Çekiþ esnasýnda VDC sistemi çalýþtýrma
için uygun tork oluþana kadar veya her
durumda 1 saniye tekerleklerdeki fren
kuvvetini fren pedalýndan kolayca gaz
pedalýna geçilmesi için koruyacaktýr.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Bu sistem, VDC sisteminin entegre bir
parçasýdýr ve eðimli yollarda otomobilin
çalýþtýrýlmasýný kolaylaþtýrýr:
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Yedek lastiðin kullanýlmasý durumunda VDC sistemi
çalýþmasýna devam eder.
Bununla birlikte, yedek lastiðin
küçük olduðunu (bazý tiplerde)
ve bu nedenle yol tutuþunun zayýf olacaðýný unutmayýnýz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Arýza durumunda VDC sistemi otomatik
olarak devreden çýkar ve gösterge tablosu üzerindeki á lambasý ayarlanabilir
çok fonksiyonlu ekranda mesaj ile birlikte yanar (“Uyarý lambalarý ve
mesajlar” bölümüne bakýnýz). Bu durumda mümkün olan en kýsa sürede
yetkili bir Alfa Romeo serivsine gidiniz.
YOKUÞ TUTUCU SÝSTEM
(bazý tiplerde)
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
ARIZA SÝNYALLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 107
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:49
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
083-114 Alfa 159 TR-2-.qxd
103
Bu zaman içerisinde çalýþtýrma iþlemi
gerçekleþmezse, sistem otomatik olarak
fren kuvvetini giderek azaltarak sistemi
devreden çýkaracaktýr.
Serbest býrakýldýðýnda, frenin devreden
çýkarýldýðýna ve otomobilin hareket
edeceðine dair bir ses iþitilecektir.
Arýza sinyalleri
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
09:49
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
24.07.2006
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
083-114 Alfa 159 TR-2-.qxd
104
Arýza durumunda * uyarý lambasý
ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekrandaki
mesaj ile birlikte yanar (“Uyarý lambalarý
ve mesajlar” bölümüne bakýnýz).
DÝKKAT Yokuþta kayma önleyici sistem
park freni deðildir. Bu nedenle otomobilinizi kesinlikle el freni çekili deðilken,
motor stop edilmeden ve 1. vitese alýnmadan býrakmayýnýz.
Page 108
ASR SÝSTEMÝ
(Anti patinaj sistemi)
ASR sistemi, özellikle aþaðýdaki durumlarda faydalýdýr:
ASR fonksiyonu, otomobilin çekiþini
kontrol altýnda tutar ve dinamik tekerleklerden biri veya her ikisi de kaydýðýnda, otomatik olarak müdahalede bulunur.
❒ iç taraftaki tekerleðin, dinamik yükteki deðiþimin etkisi ile veya aþýrý
hýzlanma sebebi ile kaymasý;
Kayma koþullarý altýnda, iki farklý kumanda sistemi devreye girer:
❒ kaygan, karlý veya donmuþ yüzeylerde
hýzlanma;
❒ eðer fazla güç aktarýmý sebebi ile her
iki dinamik tekerlekte de kayma söz
konusu ise, ASR sistemi müdahalede
bulunur ve motor tarafýndan aktarýlan
gücü azaltýr;
❒ ýslak yüzeylerde yol tutuþunun azalmasý (su yastýðý oluþmasý).
❒ eðer dinamik tekerleklerden sadece
birinde kayma söz konusu ise, ASR
sistemi otomatik olarak müdahalede
bulunur ve kayan tekerleði frenler.
❒ yol tutuþ koþullarýna göre tekerleklere
çok fazla güç aktarýlmasý;
UYARI
Sistemin, aktif güvenlik açýsýndan saðladýðý
performans, sürücünün lüzumsuz riskler almasýný gerektirmez. Sürüþ tarzý; daima yol
yüzeyine, görüþ mesafesine ve
trafik koþullarýna uygun olmalýdýr. Yol güvenliði ile ilgili
sorumluluk daima sürücüye
aittir.
Fonksiyon devreden çýkartýldýðýnda
ASR/VDC butonu üzerindeki led yanar
(Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran bulunan versiyonlarda V sembolü
görünür).
Eðer ASR, sürüþ esnasýnda devre dýþý
býrakýlýr ise, motor tekrar çalýþtýrýldýðýnda otomatik olarak devreye girer.
Karlý yollarda kar zincirleri ile seyahat ederken, ASR sisteminin devre dýþý býrakýlmasý uygun olur. Bu koþullarda, otomobilin kalkýþý esnasýnda dinamik tekerleklerin kaymasý, çekiþin daha iyi olmasýný saðlar.
UYARI
ASR sisteminin doðru
çalýþmasý için, bütün
lastiklerin mükemmel durumda, ayný marka ve tipte olmalarý gerekir; hepsinden de
önemlisi lastikler belirtilen tip,
marka ve boyutta olmalýdýr.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Bu sistem, ASR sisteminin entegre bir
parçasýdýr ve ani vites deðiþtirmelerde
motora gerekli tork kuvvetini vermek ve
dolayýsýyla özellikle zayýf tutuþ þartlarýnda stabilite kayýplarýna yol açan çekiþ
tekerleklerinin aþýrý yüklenmesini önlemek üzere devreye girer.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Fonksiyon, sürüþ esnasýnda devre dýþý
býrakýlýr ve orta konsoldaki ASR/VDC butonuna basýlarak tekrar devreye alýnabilir.
Herhangi bir arýza durumunda, ASR sistemi otomatik olarak devre dýþý kalýr ve
ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran bulunan versiyonlarda V uyarý lambasý
da sürekli olarak yanar. Bu durumda,
mümkün olan en kýsa sürede yetkili bir
Alfa Romeo servisi ile temasa geçilmesi
gerekir.
MSR sistemi (motor frenlemesi
tork kontrolü)
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ASR fonksiyonu, motor her çalýþtýrýldýðýnda otomatik olarak devreye girer.
Arýza uyarýlarý
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
ASR sisteminin devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý
Page 109
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:49
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
083-114 Alfa 159 TR-2-.qxd
105
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
083-114 Alfa 159 TR-2-.qxd
106
24.07.2006
09:49
EOBD SÝSTEMÝ
The EOBD sistemi (Avrupa otomobil üzerinde test sistemi), emisyon sistemi ile
ilgili elemanlarýn sürekli test edilmesini
saðlar.
Ayrýca sürücüyü ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran üzerindeki mesaj ile birlikte gösterge tablosunun üzerindeki U
uyarý lambasýnýn yanmasý (“Uyarý lambalarý ve mesajlar” bölümüne bakýnýz)
ile parçalarýn çok iyi durumda olmadýðýný
belirtir.
Burada amaç þudur:
❒ sistemin verimini kontrol altýnda tutmak;
❒ emisyonlarýn verilen limitlerin dýþýna
çýkmasýna neden olan arýzalarý
bildirmek;
❒ aþýnmýþ parçalarýn deðiþtirilmesini önermek.
Page 110
Sistemin ayrýca, elektronik kontrol
ünitesinin hafýzasýnda bulunan arzýa
kodlarýnýn diyagnostik bir konnektör ile
baðlantýsý olan uygun bir gösterge üzerinde motorun çalýþmasý ile ilgili spesifik parametreler doðrultusunda okunmasýný saðlamaktýr.
DÝKKAT Arýza giderildikten sonra sistemin komple kontrol edilmesi için yetkili Alfa Romeo servisleri test cihazlarý ile
gerekli kontrolleri yapar.
Eðer kontak anahtarý
çevrildiðinde U uyarý
lambasý yanmaz veya
sürüþ esnasýnda sabit olarak
yanar veya yanýp söner ise
(ayarlanabilir çok fonksiyonlu
ekrandaki mesaj ile birlikte)
derhal yetkili Alfa Romeo
servisi ile temasa geçilmelidir.
U uyarý lambasýnýn çalýþmasý
özel ekipmanlar ile kontrol
edilebilir. Daima trafik kurallarýna uyunuz.
SES SÝSTEMÝ
AYARLARI
(bazý tiplerde)
Aracýnýzdaki ses sistemi (CD çalarlý veya
MP3 CD çalarlý) ile ilgili kullaným açýklamalarý bu kýlavuz harisinde aracýnýzla
birlikte verilen ses sistemi kullaným
kýlavuzunda belirtilmiþtir.
Bu cihazlarýn yolcu bölmesinin içinde
kullanýmlarý (dýþ antensiz) otomobilde
donatýlmýþ olan elektrikli sistemlerin
arýzalanmasýna yol açabilir. Bu da otomobilin güvenliðini azaltýp yolcular için
potansiyel tehlike teþkil eder.
Buna ek olarak, bu cihazlarýn transmisyon ile alýcýlarý otomobil gövdesinin
kalkan vazifesinden dolayý etkilenebilir.
Cep telefonlarýn kullanýmý konusunda ise,
(GSM, GPRS, UMTS) resmi EC onayýna
sahip ürünler kullanýnýz ve kesinlikle cep
telefonu üreticisinin verdiði talimatlara
baðlý kalýnýz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Radyo alýcý donanýmlarý (örn. Etacs mobil telefonlarý, HAM radyo sistemleri ve
benzeri) otomobilin dýþýnda ayrý bir anten takýlmadýðý sürece içeride kullanýlmamalýdýr.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Ýlave spoiler, saç jant
ve standart olmayan jant kapaðý takarken dikkat ediniz:
bunlar frenlerin havalandýrmasýný azaltabilir; bu nedenle
ani ve ard arda yapýlan frenlemelerde ve yokuþ aþaðý kullanýmlarda frenleme etkisini
azaltabilir. Frene basýldýðýnda
engel olabilecek nesnelerin
pedalýn altýnda bulunmadýðýndan emin olunuz.
RADYO ALICILARI VE CEP
TELEFONLARI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Otomobilinizi satýn aldýktan sonra, sürekli elektrik çeken aksesuarlar (alarm vs.)
veya bir þekilde elektrik yükü getirecek cihazlar takmak isterseniz; size daha uygun
cihazlarý önermek, otomobilin elektrik sisteminin istenen elektrik yükünü kaldýrabileceði konusunu deðerlendirmek veya
daha güçlü bir aküye ihtiyaç olduðunu belirlemek için yetkili bir Alfa Romeo servisi
ile temasa geçiniz.
UYARI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
ARAÇ SAHÝBÝ
TARAFINDAN SATIN
ALINAN
AKSESUARLAR
Page 111
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:49
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
083-114 Alfa 159 TR-2-.qxd
107
24.07.2006
09:49
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Sistem bu yüzden otomobilin park
edilmesi esnasýnda sürücünün görüþ
açýsýnýn dýþýndaki engelleri tespit ettiðinden dolayý sürücüye bir yardýmcýdýr.
Bir engelin varlýðý ve otomobilden uzaklýðý sesli bir uyarýcý tarafýndan bildirilir,
otomobil engele yaklaþtýkça akustik
alarm daha sýk yayýmlanýr.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Park sensörleri, otomobilin arkasýnda
herhangi bir engelin olup olmadýðý
konusunda sürücüyü bilgilendirir.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
PARK SENSÖRLERÝ
(bazý tiplerde)
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
083-114 Alfa 159 TR-2-.qxd
108
Page 112
DEVREYE ALMA
Sensörler elektronik anahtar kontaða
takýldýktan sonra geri vites devreye
alýndýðýnda devreye alýnýr.
Sensörler, otomobilin hýzý 18 km/h
deðerini aþtýðýnda devreden çýkar. Devre dýþý býrakma butonuna sahip
tiplerde sistem devre dýþýyken buton ledi söner.
Sensörler aktif konumdayken engel
tespit edilir edilmez arka göstergeler
sesli sinyaller yayýmlayacaklardýr: engel ile olan mesafe arttýkça akustik
sinyal daha sýk yayýmlanýr.
Otomobil ile engel arasýndaki mesafe
30 cm'den az olduðunda sesli sinyal
sürekli hale gelir.
Mesafe arttýðýnda akustik sinyal hemen
duracaktýr. Sensörler tarafýndan ölçülen
mesafede bir deðiþiklik olmazsa sesli
sinyal deðiþmez, fakat yan sensörler söz
konusu olursa, duvarlarýn yakýnýnda
manevra yaparken ses belirtilerini önlemek için akustik alarm yaklaþýk 3
saniye sonra devreden çýkacaktýr.
UYARI
Park etme manevralarý
her zaman sürücünün sorumluluðundadýr. Sürücü manevra alanýnda kiþilerin (özellikle çocuklarýn) veya hayvanlarýn olup olmadýðýný kontrol etmelidir. Bu sistem sadece bir
yardýmcýdýr ve düþük hýzdaki
tehlikeli manevralar esnasýnda
göz önünde bulundurulmamalýdýr.
þekil 86
Engeller arka tamponda bulunan 4 sensör (þekil 86) tespit edilir (bazý
tiplerde).
Uygun iþletim için, park
sensörleri her zaman çamur, kir, kar veya buzdan uzak tutulmalýdýr.
Sensörleri temizlerken,
çizmemeye veya zarar vermemeye dikkat ediniz; bunun için, kuru veya sert kumaþlar kullanmayýnýz. Sensörler temiz su ile
yýkanmalýdýr, mümkünse otomobil þampuaný da kullanýlmalýdýr. Buhar jeti veya yüksek
basýnçlý otomobil yýkama tesislerinde püskürtücüyü sensörlerinden en az 10 cm uzakta tutunuz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
SENSÖRLER
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
arka sesli sinyal otomobilin arkasýndaki engellerin varlýðýný bildirecektir;
Tamponun yeniden boyanmasý veya sensör bölgesinin bakýmý gerektiðinde,Yetkili Alfa Romeo
Servisi tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Uygunsuz boyama
sensörlerin düzgün çalýþmamasýna neden olabilir.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Herhangi bir engelin tespiti ve otomobilden uzaklýðý yolcu bölmesinde bulunan sesli sinyal ile bildirilir:
SENSÖR MENZÝLÝ
Sensörler otomobilin ön tarafýný (8 sensöre sahip tiplerde) ve arka tarafýný gözler.
Aslýnda konumlarý otomobilin ön ve
arkasýnýn orta ve yan taraflarýný kapsar.
Orta alanda bir engel 0.9 m (ön) ve 1.40
m (arka) mesafeden daha yakýn olmasý
durumunda tespit edilir.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
SESLÝ SÝNYAL
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 113
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:50
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
083-114 Alfa 159 TR-2-.qxd
109
24.07.2006
09:50
RÖMORKLARIN ÇEKÝLMESÝ
Römorkun kablo soketi çekildiðinde sensörler otomatik olarak yeniden devreye
girerler.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
083-114 Alfa 159 TR-2-.qxd
110
Arka sensörler römorkun elektrik kablosu
otomobilin çeki kancasý
soketine takýldýðýnda otomatik
olarak devreden çýkar.
ARIZA GÖSTERÝMLERÝ
Sistemin kontrol ünitesi anahtar kontaða
her takýldýðýnda her bir sistem bileþenini kontrol eder. Sensörler ve ilgili elektrik baðlantýlarý sistem iþletimi boyunca
sürekli gözlenir.
Sensör arýzasý, gösterge panelindeki
uyarý lambasýnýn yanmasýyla (bazý
tiplerde) bildirilir (bazý tiplerde ekranda
ilgili mesaj da gösterilir) (bkz bölüm
"Uyarý lambalarý ve mesajlarý").
Page 116
Herhangi bir arýzanýn bulunmasý durumunda, otomobili durdurun, motoru kapatýn ve ardýndan sensörleri temizleyiniz.
Olasý ultrasonik (ses ötesi) kaynaklardan
uzakta olmasýna dikkat ediniz (örn.:
kamyonlarýn pnömatik frenleri veya pnömatik çekiçler). Bir arýzanýn giderilmesi
durumunda sistem düzenli çalýþmasýna
devam edecek ve uyarý ile ilgili uyarý
mesajý sönecektir.
Eðer uyarý lambasý halen çalýþýyorsa,
yetkili Alfa Romeo Servisiyle temasa
geçip sistem çalýþtýðý halde sistemi kontrol ettiriniz. Eðer tespit edilen arýza sistemin çalýþmasýný etkilemiyorsa, sistem
çalýþmaya devam eder ve arýza yetkili
Alfa Romeo Servisinin bir sonraki kontrolü için kaydedilir.
GENEL UYARILAR
Park etme manevralarý sýrasýnda, sensörlerin altýnda veya üstünde yer alan engellere dikkat ediniz. Aracýn arkasýna
veya önüne çok yakýn bulunan engeller
sistem tarafýndan fark edilmezler ve bu
yüzden otomobile zarar verilmesine veya
kendilerinin zarar görmesine yol açabilirler.
Sensörler tarafýndan yayýnlanan sinyaller
sensörerin zarar görmesinden veya
üzerindeki kir, kar veya buzdan dolayý
ultrasonik sistemlerden bile deðiþikliðe
uðrayabilir (örn.: pnömatik kamyon frenleri veya pnömatik çekiçler).
DÝKKAT Verimi düþmüþ bir katalitik
konvertör, çevreye zararlý gazlarýn yayýlmasýna ve çevre kirliliðine sebep olur.
DÝKKAT Acil durumlarda ve çok az miktarlarda bile olsa, yakýt deposuna kesinlikle kurþunlu benzin koymayýnýz. Katalitik konvertörü onarýlmayacak biçimde
tahrip edersiniz.
Bu gibi durumlarda, DIESEL MIX
katkýsý, kutu üzerinde belirtilen oranlarda yakýt ile, depoya önce katký ve sonra
yakýt doldurularak karýþtýrýlmalýdýr.
DIESEL MIX katkýsý ile dizel yakýtý,
soðuktan dolayý meydana gelecek reaksiyonlar oluþmadan önce karýþtýrýlmamalýdýr. Katkýnýn daha sonra ilave
edilmesinin hiç bir yararý yoktur.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Bu problemlerden sakýnmak amacýyla,
dizelin (mazotlunun) deðiþik tipleri
mevsime göre daðýtýlmýþtýr: yaz tipi, kýþ
tipi, arktik tip (daðlar/soðuk bölgeler).
Yakýt deposunu, EN 590
standartýna uygun kaliteli
dizel yakýtý ile doldurunuz. Baþka ürünlerin
veya karýþýmlarýn kullanýlmasý,
motorun onarýlmayacak þekilde
hasar görmesine ve ortaya çýkan
hasarýn garanti dýþý kalmasýna sebep olabilir. Eðer yakýt deposuna
yanlýþlýkla baþka bir yakýt doldurulursa, motoru çalýþtýrmayýnýz ve
yakýt deposunu boþaltýnýz. Eðer
motor çok kýsa bir süre için bile
çalýþtýrýlýrsa, yakýt deposunun
yaný sýra yakýt sistemini de
boþaltmanýz gerekir.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Sadece kurþunsuz benzin kullanýnýz. Deponun yanlýþ tipte yakýt ile doldurulmasýný önlemek için; yakýt deposunun
dolum aðzý, kurþunlu benzin dolum tabancasýnýn giremeyeceði kadar küçük
yapýlmýþtýr. Oktan sayýsý (R.O.N.) en az
95 olan kurþunsuz benzin kullanýnýz.
Eðer dýþ hava sýcaklýðý çok düþük ise,
parafin formasyonu nedeniyle dizel
yakýtýnýn yoðunluðu artar ve yakýt
filtresinin týkanmasýna sebep olur.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
BENZÝN MOTORLU TÝPLER
DÝZEL MOTORLU TÝPLER
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
AKARYAKIT
ÝSTASYONUNDA
Page 121
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:50
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
083-114 Alfa 159 TR-2-.qxd
111
24.07.2006
09:50
Page 122
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
083-114 Alfa 159 TR-2-.qxd
112
þekil 87
A0E0159m
YAKIT DEPOSU KAPAÐI
Yakýt dolum kapaðý kilidi merkezi kapý
kilidi kapalýyken açýlýr ve merkezi kapý
kilidini devreye soktuðumuzda otomatik
olarak kilitlenir. Yakýt dolum kapaðýný açmak için, (þekil 87)’de oklarla gösterildiði gibi çalýþtýrýn.
Yakýt dolum kapaðý (A-þekil 88) C kapaðýna baðlý (B) kaybolmaya karþý
yapýlmýþ bir cihazla birlikte bulunmaktadýr, böylece kapak kaybolmaz.
A0E0160m
þekil 88
Yeniden yakýt dolumu yaparken cihazýn
üzerindeki aðýzý gösterimdeki gibi kapaðýn içine yerleþtiriniz.
DÝKKAT Yakýt deposu çok sýký bir þekilde izole edilmiþtir ve içinde basýnç
oluþabilir. Kapak çýkarýldýðý zaman dýþarý
çýkan hava sesi normaldir.
UYARI
Yangýn tehlikesi olduðundan dolayý, yakýt
dolum aðzýna ateþ veya sigara
ile yaklaþmayýnýz. Zararlý
buharlarý solumamak için
dolum aðzýnýn yakýnýna doðru
eðilmeyiniz.
þekil 89
A0E0130m
ACÝL DURUMDA YAKIT
DOLUM AÐZININ AÇILMASI
Herhangi bir arýza durumunda, yakýt
dolum aðzýbagajýn sað tarafýnda yer alan
yayý çekerek açýlabilir (þekil 89).
❒ üç yollu katalitik konvertör;
❒ dizel partikül filtresi (DPF).
❒ Lambda sensörü;
❒ yakýt buharý geri kazaným sistemi.
Ayrýca, test için dahi olsa bir veya daha
fazla buji yerinden çýkartýlmýþ iken motoru çalýþtýrmayýnýz.
sistemi;
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
❒ egzoz gazlarý dolaþým (E.G.R.)
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Benzinli motorlarda zararlý gaz çýkýþýný
azaltan sistemler aþaðýda sýralanmýþtýr:
❒ oksitleyici katalitik konvertör;
UYARI
Çaýlýþma esnasýnda,
katalitik
konvertör
yüksek sýcaklýða ulaþýr. Bu nedenle, otomobili yanýcý maddeler üzerine park etmeyiniz
(çimen, kuru yapraklar, çam
yapraklarý), yangýn tehlikesi.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Dizel motorlarda zararlý gaz çýkýþýný
azaltan sistemler ise:
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
ÇEVRENÝN
KORUNMASI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 123
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:50
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
083-114 Alfa 159 TR-2-.qxd
113
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
083-114 Alfa 159 TR-2-.qxd
114
24.07.2006
09:50
DÝZEL PARTÝKÜL FÝLTRESÝ
(DPF)
Dizel Partikül Filtresi, dizel motorlarýnýn
egzoz gazlarýnda bulunan partikülleri
fiziksel olarak tutan ve egzoz sisteminin
entegre bir parçasý olan mekanik bir
filtredir.
Dizel partikül filtresi mevcut / gelecek
yasalara uygun olarak neredeyse her türlü partikülü tutacak þekilde tasarlanmýþtýr.
Otomobilin normal kullaným koþullarýnda
motor kontrolü belirli bir veri grubunu
kaydeder (örn. seyahat süresi, güzergah
tipi, sýcaklýklar, vb) ve filtrenin ne kadar
partikül tutmuþ olduðunu hesaplar.
Page 124
Bu filtre fiziksel olarak partikülleri hapsettiðinden dolayý, düzenli aralýklarla karbon partiküllerin yakýlmasýyla temizlenmelidir (ýslah edilmelidir). Temizleme
prosedürü otomatik olarak motor kontrol ünitesi tarafýndan filtre koþullarýna ve
otomobilin kullaným koþullarýna göre
kontrol edilir. Temizlik iþlemi sýrasýnda
aþaðýdaki olay meydana gelebilir: rölanti hafifçe artmasý, fan devreye girmesi,
hafifçe duman oluþmasý, yüksek egzoz
sýcaklýklarý. Bu durumlar bir arýza olarak
görülmemelidir ve otomobil performansý
ile çevreyi etkilememektedirler.
Dizel partikül filtresinin
týkanmasý
Dizel partikül filtresi týkanmýþsa gösterge
panelindeki h uyarý lambasý yanar ve ilgili mesaj gösterilir. Bu durumda otomobili h uyarý lambasý ve
iligli mesaj sönene kadar çalýþtýrýnýz.
132
Ù
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
116
118
119
115
128
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
EMNÝYET KEMERLERÝ.............................................
S.B.R. SÝSTEMÝ ....................................................
ÖN GERDÝRÝCÝLER .................................................
ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ BÝR ÞEKÝLDE TAÞINMASI.......
ÖN HAVA YASTIKLARI ...........................................
YAN HAVA YASTIKLARI
(yan yastýk - pencere yastýðý) ................................
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 115
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
14:32
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
115
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
116
19.07.2006
14:32
Page 116
EMNÝYET KEMERLERÝ
Kemer toplayýcýdan çözülüp, yolcunun
vücudunu otomatik olarak, ona hareket
özgürlüðü saðlayacak þekilde sarar.
EMNÝYET KEMERLERÝNÝN
KULLANILIÞI
Otomobil dik bir yokuþta park edildiðinde
toplayýcý mekanizma kilitlenebilir; bu normal bir durumdur. Toplayýcý mekanizma,
kemer hýzla çekildiðinde, ani fren
yapýldýðýnda, çarpýþma durumunda veya
yüksek hýzda viraj dönerken kilitlenir.
Emniyet kemeri, göðüs dik olarak koltuk
arkalýðýna tamamýyla dayanmýþ durumdayken takýlmalýdýr.
Emniyet kemerlerini baðlamak için A
(þekil 1) dilini alarak “klik” sesini
duyana kadar B kilidinin içine yerleþtiriniz.
Kemeri takarken eðer kemer sýkýþýrsa,
kýsa bir bölümünün geriye sarýlmasýna
izin verip, yavaþça yeniden dýþarý doðru
çekiniz. Kemerin geriye sarýlýrken dönmesini önlemek için, kemeri elinizle yönlendiriniz.
A0F0081m
þekil 1
Arka koltukta üç noktalý emniyet kemerleri vardýr.
UYARI
Otomobil hareket
halinde iken C butonuna basmayýnýz.
09:57
Page 117
UYARI
Þiddetli bir çarpýþma
halinde, kemer takmamýþ olan arka koltuktaki
yolcularýn
riske
maruz
kalmalarýnýn yaný sýra, ön
koltuktaki yolcular için de
tehlike oluþturduðu unutulmamalýdýr.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
DÝKKAT B kollarý yanýndaki “kýrmýzý
bant” (A-þekil 3) artýk görünmez
olduðunda, sýrt desteði ayarý doðru
yapýlmýþ demektir. “Kýrmýzý bant” koltuk
sýrt desteðinin uygunsuz bir þekilde
konumlandýrýldýðýný belirtir.
Sýrt desteklerinin her iki
yanda da uygun þekilde
konumlandýrýlmýþ olduðundan
emin olunuz, aksi halde çarpýþma anýnda öne kayýp yolcularýn
zarar görmesine yol açar.
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
Arka koltuklardaki emniyet kemerleri
þekil 2’de gösterildiði gibi kullanýlmalýdýr.
þekil 3
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
þekil 2
A0F0085m
ÝNDEKS
UYARI
A0F0052m
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Ù
DÝKKAT Koltuklarý seyahat konumuna
geri getirdikten sonra, bunlarý kullanýma
hazýr hale getirmek için emniyet kemeri
pozisyonunu düzeltiniz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
24.07.2006
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
117
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
118
24.07.2006
09:57
S.B.R. SÝSTEMÝ
(Seat Belt Reminder Emniyet Kemeri
Hatýrlatýcý)
Otomobil, sürücü ile ön yolcuyu emniyet
kemerini takmasý için uyaran bir sesli
uyarýcý ile ön tavan lambasý panelindeki < uyarý lambasýndan oluþan S.B.R.
sistemi (Emniyet Kemeri Hatýrlatýcý Sistemi), ile donatýlmýþtýr.
Page 118
Sesli sinyal geçici olarak aþaðýdaki iþlemler yapýlarak sessize alýnabilir:
❒ ön emniyet kemerlerini baðlayýnýz;
❒ elektronik anahtarý kontaða takýnýz;
❒ 20 saniyeden fazla ama 1 dakikadan
az bekleyip ön emniyet kemerlerinden bir tanesini çözünüz.
Bu prosedür ile motorun bir sonraki
çalýþtýrýlmasýna kadar sesli uyarý sessiz
kalacaktýr.
Kalýcý olarak devreden çýkarýlmasý için,
yetkili Alfa Romeo Servisine baþvurunuz.
S.B.R. sistemi sadece ayar menüsü vasýtasýyla sýfýrlanabilir (bkz “Ön panel ve
kontroller” bölümündeki “Ayarlanabilir
çok fonksiyonlu ekran” kýsmý”).
Emniyet
kemeri
kilitlendiðinde,
gerdiricinin devreye girdiði anlaþýlýr ve
emniyet kemeri el ile bile çekilmez.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Ù
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Küçük bir miktar duman ortaya çýkabilir.
Bu duman zararlý deðildir ve herhangi bir
yangýnýn baþlangýcýna iþaret vermez.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Ön koltuk gerdiricileri sadece ön emniyet
kemerleri takýlý olduðu sürece devrededir.
Gerdirici sistem herhangi bir bakým veya
yaðlama gerektirmez. Orijinal konumunda yapýlan tüm deðiþiklikler, etkinliðini geçersiz kýlar. Sýra dýþý doðal afetler
(sel, deniz fýrtýnasý gibi) sonucunda sistem ýslanýr veya çamurlanýr ise, deðiþtirilmesi zorunludur.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Otomobiliniz, ön koltuklardaki emniyet
kemerlerinin daha etkili koruma saðlamasý için gerdirici sistem ile donatýlmýþtýr.
Bu sistem, bir sensör yardýmý ile þiddetli
bir çarpýþma olduðunu algýlar ve kemerin
birkaç santim daha gerilip kýsalmasýný
saðlar. Bu þekilde; kemer kullanýcýyý
arkada tutmaya baþlamadan önce,
gerdirici kemerin vücudu boþluksuz bir
þekilde sarmasýný saðlar.
DÝKKAT Gerdiricinin maksimum koruma saðlamasý için emniyet kemeri göðüs
ve kalçalarý saracak þekilde baðlanmalýdýr.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
ÖN GERDÝRÝCÝLER
Page 119
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:57
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
119
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
120
24.07.2006
UYARI
09:57
Gerdirici sadece bir kez
kullanýlabilir. Gerdiricinin devreye girdiði çarpýþmalardan sonra yetkili Alfa
Romeo servisinde deðiþtirilmesi gereklidir. Gerdirici
geçerliliði, kilit yakýnýndaki
kapý üzerindeki etiket üzerinde
belirtilmiþtir. Bu sürenin sonuna yaklaþýldýðýnda deðiþtirilmesi gerekir.
Page 120
Ön gerdirici etrafýndaki
bölgede oluþan patlama,
titreþim veya lokal ýsýnmaya (6 saate kadar 100°C
üzerinde) yol açan iþlemler sistemin hasar görmesine veya
devreye girmesine sebep olabilir. Bu cihazlar yol yüzeyindeki bozukluklarýn veya kaldýrým
taþý gibi alçak engellerin sebep
olduðu sarsýntýlardan etkilenmez. Bununla birlikte eðer herhangi bir þekilde yardýma ihtiyacýnýz olursa, yetkili bir Alfa
Romeo servisine müracat
ediniz.
YÜK KISITLAYICILARI
Yolcunun güvenliðini arttýrmak için, ön
koltuk emniyet kemer makaralarý önden
çarpma halinde kemer kilitleme sýrasýnda omuzlara ve göðüse uygulanan
kuvvetin miktarýný kýsýtlayan bir yük kýsýtlayýcýsý içerir.
EMNÝYET KEMERLERÝNÝN
KULLANIMI ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL
BÝLGÝLER
Sürücü emniyet kemerlerinin kullanýmý
ile ilgili yerel trafik kurallarýna uymak ve
bunu otomobilin içerisindeki diðer yolculara bildirmekle yükümlüdür.
Emniyet kemerini her zaman hareket
etmeden önce takýnýz.
Emniyet kemerleri hamile bayanlar
tarafýndan da takýlacaktýr: emniyet kemeri takýlýrsa bir kaza durumunda kendileri ve doðmamýþ çocuklarý için yaralanma riski büyük oranda azalacaktýr. Tabiki kemerin alt kýsmýný, karýn altýndan
geçecek þekilde çok aþaðý konuma getirmelidirler (þekil 4).
þekil 5
A0F0102m
DÝKKAT Kemer dönük olmamalýdýr. Üst
kýsým, omuzun üzerinden göðsü çaprazlamasýna geçmelidir. Alt kýsým kullanýcýnýn öne doðru kaymasýný önlemek
için karýn üzerinden deðil kalça üzerinden
baðlanmalýdýr (þekil 5). Kemerin yolcunun vücudunu sarmasýný önlemek için
klipsler, tutucu parçalar vs. kullanmayýnýz.
Ù
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
A0F0102m
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
þekil 4
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
Maksimum güvenlik
için, koltuk arkalýðý dik
pozisyonda ayarlanmýþ olarak
arkanýza yaslanýnýz; kemerin
göðüs ve kalçalarýnýzýn üzerinden geçerek baðlandýðýndan
emin olunuz. Ön ve arka
koltuklardaki yolcularýn emniyet
kemerlerinin
baðlý
olduðundan mutlaka emin
olunuz! Kemerlerinizi baðlamadan yola çýktýðýnýzda,
çarpýþma durumunda ciddi bir
þekilde yaralanma veya ölüm
riskini artýrýrsýnýz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 121
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:57
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
121
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
24.07.2006
09:57
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
UYARI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
122
Page 122
þekil 6
A0F0100m
DÝKKAT Kesinlikle, bir yolcu üzerinde
oturan çocuk ve her ikisini koruyan tek
bir emniyet kemeri takmýþ yolcu ile seyahat etmeyiniz (þekil 6). Vücuda baþka
nesneler baðlamayýnýz.
Hiç bir koþul altýnda
emniyet kemerinin ve
ön gerdiricinin parçalarý kurcalanmamalý veya deðiþtirilmemelidir. Tüm iþlemler kalifiye ve yetkili personel
tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Herhangi bir müdahale
gerektiðinde, yetkili bir Alfa
Romeo servisi ile temasa
geçiniz.
UYARI
Emniyet kemeri aðýr bir
gerilime maruz kalýrsa,
örneðin bir kazadan sonra,
mesnetleri, mesnet baðlantý
vidalarý ve ön gergileriyle birlikte komple deðiþtirilmelidir.
Aslýnda kemerde gözle görülür
herhangi bir kusur olmasa da
esnekliðini kaybetmiþ olabilir.
EMNÝYET KEMERLERÝNÝN
DAÝMA ÝYÝ DURUMDA
TUTULMASI ÝÇÝN
YAPILMASI GEREKENLER
❒ Kemer daima gergin, dönmemiþ ve
hiçbir zorlukla karþýlaþmadan serbest
þekilde kayabilecek pozisyonda kullanýlmalýdýr;
❒ Ciddi bir kazadan sonra, kaza esnasýnda kullanýlan emniyet kemerlerini, üzerlerinde herhangi bir hasar
görünmese bile deðiþtiriniz. Ön
gerdiriciler devreye girmiþse emniyet
kemerlerini her zaman deðiþtiriniz;
❒ kemerleri temizlemek için elde doðal
sabun ile yýkayýnýz, durulayýnýz ve
gölgede kurutunuz. Örgüye zarar
verebilecek türden; kuvvetli deterjanlar, çamaþýr suyu, renklendirici
veya baþka kimyasal maddeler kullanmayýnýz:
❒ makaralarýn ýslanmasýný önleyiniz:
sadece kuru kalmalarý halinde
düzgün olarak çalýþmalarý garanti
edilir;
❒ ciddi bir aþýnma veya kesilme ibaresi gösteren emniyet kemerini
deðiþtiriniz.
Çocuklarýn baþlarý; vücut aðýrlýklarýyla
kýyaslandýðýnda yetiþkinlerinkinden daha büyük ve aðýrken kas ve kemik
yapýlarý da tam olarak geliþmemiþtir. Bu
sebeple, çocuklar için, yetiþkinlerin kullanmalarý gereken sistemlerden farklý
özelliklere sahip koruyucu sistemler
gerekmektedir.
Grup 0+ - aðýrlýk 0-13 kg
Grup 1
aðýrlýk 9-18 kg
Grup 2
aðýrlýk 15-25 kg
Grup 3
aðýrlýk 22-36 kg
Birden fazla aðýrlýk grubunu kapsayan
koruyucu sistemler de olduðundan, belirtilen aðýrlýk gruplarý kýsmen farklýlýklar
gösterebilir.
Tüm koruyucu sistemlerde onay bilgileri
bulunmalý ve sisteme rijit olarak baðlanmýþ, sökülemeyen bir etiket üzerinde
kontrol edildiðini gösteren iþaret bulunmalýdýr.
1,5 m’den daha uzun boylu olan çocuklar; koruyucu sistemlerin kullanýmý
açýsýndan yetiþkin olarak kabul edilirler
ve normal emniyet kemerlerini kullanabilirler.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Ù
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
aðýrlýk -0-10 kg
UYARI
Bu sistemler özel olarak dizayn edilmiþ ve
Alfa Romeo marka otomobillerde kullanýlmak üzere test
edilmiþtir. Bir kaza durumunda, en güvenli yer olduðundan
çocuðu her zaman uygun çocuk
emniyet sistemli arka koltukta taþýmanýz önerilir.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Bu talimat, AB’nin 2003/20/EC standardýna göre tüm AB ülkelerinde zorunludur.
Grup 0 -
Her bir aðýrlýk grubundaki çocuklarýn,
Alfa Romeo Aksesuar Serisinde bulunan
çocuk koruyucu sistemlerini kullanmalarýný tavsiye ediyoruz.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Bir çarpýþma anýnda en iyi koruma için
tüm yolcular oturur durumda ve yeterli
tutma sistemiyle kuþanmýþ olmalýdýrlar.
Bu özellikle çocuklar için daha önemlidir.
En iyi çocuk koruyucu sistemleri üzerinde
yapýlan araþtýrmalarýn sonucu, ECE-R44
Avrupa Standartlarýnda yer almaktadýr.
Bu Standart aþaðýda beþ grupta belirtilen
koruyucu sistemlerin kullanýmýný þart
koþar:
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
ÇOCUKLARIN
GÜVENLÝ BÝR
ÞEKÝLDE TAÞINMASI
Page 123
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:57
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
123
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
124
24.07.2006
09:57
Page 124
UYARI
CÝDDÝ TEHLÝKE eðer
kesinlikle bir çocuðu
geriye dönük çocuk
koltuðu
ön
yolcu
koltuðunda taþýmak
gerekirse, ön yolcunun hava
yastýðý (ön hava yastýðý, diz
hava yastýðý, eðer mevcutsa,
ve koltukta yan yastýk),
anahtar düðmesi kullanýlarak
devre dýþý býrakýlmalýdýr (bazý
tiplerde). CÝDDÝ TEHLÝKE Ön
yolcu
koltuðunda
çocuk
koltuðunun yüzü arkaya bakacak þekilde taþýnmasý gerekliyse, ön yolcu hava yastýklarý
(ön hava yastýðý, diz hava
yastýðý, bazý tiplerde yan hava
yastýðý), anahtar düðmesi kullanýlarak devre dýþý býrakýlmalýdýr. Ön yolcu koltuðu,
çocuk koltuðuyla ön konsol
arasýndaki baðlantýyý engellemek için en geri konuma
ayarlanmalýdýr.
þekil 7
A0F0100m
A0F0100m
þekil 8
0 ve 0+ YAÞ GRUBU
GRUP 1
13 kg aðýrlýða kadar olan bebekler; bebeðin baþýný destekleyen ve arka tarafa
bakar þekilde monte edilen özel tipte koruyucu koltuklara oturtulmalýdýr
(þekil 7).
9-18 kg arasýndaki çocuklar ön tarafýnda yastýklar bulunan ve emniyet kemerinin çocuðu ve koltuðu tuttuðu çocuk
koruyucu koltuklarýnda öne bakar þekilde oturtulabilirler (þekil 8).
Koruyucu koltuk emniyet kemerleri ile
sabitlenir ve çocuðu kendi kemerleri ile
sabitlemelidir.
UYARI
Verilen rakam montaj
için bir örnektir. Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet
sisteminin beraberinde bulunmasý gereken montaj talimatlarýna uyunuz.
09:57
Page 125
GRUP 2
GRUP 3
15-25 kg arasýndaki çocuklar doðrudan
aracýn emniyet kemerleriyle baðlanabilirler. Koltuðun tek fonksiyonu çocuðu
emniyet kemerine göre doðru konumda
tutmak böylece çapraz kýsmýn boyun
yerine göðse ve enine kýsmýnda çocuðun
karýn boþluðu yerine leðen kemiðine
oturmasýný saðlamaktýr (þekil 9).
22 kg ve 36 kg arasý aðýrlýkta olan
çocuklar için, çocuðun sýrtýnýn koltuk
arkalýðýndan uzaklaþtýrýlmasýný saðlamak
üzere bir destek kullanýlmasýný gerektirmez. Þekil 10 arka koltukta çocuk
koltuðunun uygun þekilde yerleþtirilmesini göstermektedir.
1,50 m’den daha uzun boylu çocuklar
yetiþkinler gibi emniyet kemeri takabilirler.
UYARI
Gösterimler sadece kurulum için
kullanýlmalýdýr. Koltuðu yanýnda verilen talimatlara uygun þekilde
kurunuz.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
A0F0100m
þekil 10
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
A0F0101m
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
þekil 9
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Ù
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
UYARI
Çocuðun emniyeti için
aracýn emniyet kemerine ve kendi kemerlerine bir arka baðlantýya sahip olan ve 0
ve 1 gruplarýndaki çocuklar için
uygun olan koltuklar vardýr.
Çocuk koltuklarý; bir yastýk
kullanýlarak yanlýþ þekilde
monte edilmeleri halinde,
boyutlarýndan dolayý tehlikeli
olabilirler. Koltukla birlikte
verilen kurulum talimatlarýna
harfiyen uyunuz.
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
125
19.07.2006
14:32
Page 126
YOLCU KOLTUKLARININ ÇOCUK KOLTUÐU KULLANIMIYLA ÝLGÝLÝ YÖNETMELÝKLERE UYUMU
Otomobiliniz çocuk koltuklarýnýn otomobilin deðiþik yerlerine montajý ile ilgili 2000/3/EC Avrupa direktiflerine aþaðýdaki
tablolarda gösterildiði þekilde uymaktadýr:
Ön ve arka koltuk
KOLTUK
Grup
Aðýrlýk ölçüsü
Ön
Arka yan
4 pozisyonlu
koltuk
8 pozisyonlu
koltuk
Arka
yolcu
13 kg’a kadar.
U (*)
U (*)
U
Grup 1
9 -18 kg
U (*)
U (*)
U
15 -25 kg
U (*)
U (*)
U
Grup 3
22 -36 kg
U (*)
U (*)
U
Anahtar:
(*) = ayarlanabilir yüksekliðe sahip yolcu koltuðu ile donatýlmamýþ otomobillerde koltuk yukarý doðru uygun þekilde konumlandýrýlmalýdýr.
ayarlanabilir yüksekliðe sahip yolcu koltuðu ile donatýlmýþ otomobillerde, koltuk mümkün olduðunca yukarý kaldýrýlmalýdýr.
ÝNDEKS
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Grup 2
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
Grup 0, 0+
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
126
U = belirtilen “Gruplar” için Avrupa Standardý EEC-R44 uyarýnca ‘’Üniversal’’kategorideki çocuk emniyet sistemleri için uygundur.
eðer yolcu hava yastýðý devre dýþý
býrakýlýr ise, hava yastýðýnýn devre
dýþý býrakýldýðýný göstermek için sabit
bir þekilde yanan ön tavan lamba
paneli üzerindeki F uyarý lambasýný daima kontrol ediniz.
❒ Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin baðlama talimatlarýna
uyunuz. Bu talimatlar imalatçý
tarafýndan temin edilmelidir. Çocuk
emniyet sistemi kurma talimatlarýný
araç belgeleri ve bu El kitabýyla birlikte saklayýnýz. Çocuk emniyet sistemini kurma talimatlarý olmadan
kesinlikle kullanmayýnýz;
❒ Seyir esnasýnda çocuðun yanlýþ oturmasýna veya kemerleri çözmesine
izin vermeyiniz
❒ Yolcular çocuklarý kesinlikle kucaklarýnda taþýmamalýdýr. Ne kadar
güçlü olursa olsun hiç kimse, bir
çarpýþma anýnda bir çocuðu tutamaz;
❒ Bir kaza durumunda koltuðu
yenisiyle deðiþtiriniz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Ù
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
❒ Emniyet kemerinin çocuðun boðazý
üzerinden geçmediðini daima kontrol ediniz;
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
❒
❒ Bir çocuk koruyucu sistemine ayný
anda sadece bir çocuk baðlanabilir;
UYARI
Bu sistemler özel olarak dizayn edilmiþ ve
Alfa Romeo marka otomobillerde kullanýlmak üzere test
edilmiþtir. Bir kaza durumunda, en güvenli yer olduðundan
çocuðu her zaman arka koltukta taþýmanýz önerilir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
❒ Bir kaza olmasý durumunda; otomobil içindeki en güvenli yer arka
koltuk olduðundan, çocuk koruyucu sistemleri arka koltuða monte
edilmesi tavsiye edilir.
❒ Emniyet kemerini çekerek, doðru
baðlandýðýný her zaman kontrol ediniz.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Aþaðýda çocuklarýn taþýnmasý
için uyulmasý gereken emniyet
kurallarýnýn bir özeti
verilmiþtir:
Page 127
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
09:58
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
127
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
128
19.07.2006
14:33
ÖN HAVA YASTIKLARI
Otomobilde sürücü ve yolcu diz hava
yastýklarýyla (bazý tiplerde) beraber
sürücü ve yolcu için çok aþamalý ön hava yastýklarý (“Smart bags”) (bazý
tiplerde) bulunur.
Page 128
“SMART BAG” SÝSTEMÝ
(ÇOK AÞAMALI ÖN HAVA
YASTIKLARI)
Ön hava yastýklarý (sürücü ve yolcu) ile
sürücü diz hava yastýðý, orta-yüksek þiddetteki herhangi bir önden çarpýþma
anýnda yolcu ile direksiyon simidi veya
ön panel arasýna bir yastýk yerleþtirerek
yolcularý korumak üzere tasarlanmýþtýr.
Bir çarpýþmanýn olmasý durumunda elektronik bir kontrol ünitesi, gerektiðinde korumak üzere þiþebilen yastýklarýn þiþirilmesini ve öndeki yolcunun gövdesiyle
kendisine zarar verebilecek olan yapý
arasýna geçmesini saðlar. Hemen sonra yastýklar iner.
Hava yastýðý emniyet kemerlerinin yerine geçmez. Avrupa’da ve dünyanýn pek
çok ülkesinde kanunlarla da belirlendiði
gibi, emniyet kemerlerinin daima takýlmasý gerekir.
Kaza halinde, emniyet kemeri takmayan
yolcu, öne doðru hareket eder ve þiþmekte olan hava yastýðý ile temas edebilir.
Bu durumda, hava yastýðýnýn saðladýðý
koruma azalýr.
❒ hava yastýðý tetiklenmemiþ ve
dolayýsýyla emniyet kemerlerine ek
herhangi bir koruma saðlamamýþ olur,
Bu yüzden, yukarýda anlatýlan þartlarda harekete geçmemesi sistemin
düzgün çalýþmadýðý anlamýna gelmez.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Ù
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
þekil 14
A0F0074m
SÜRÜCÜ ÖN HAVA YASTIÐI
Direksiyon simidinin merkezindeki özel
bölmede hemen þiþebilen hava yastýðýdýr
(þekil 14).
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
❒ koruyucu bariyerlerin altýna girildiðinde (örneðin bir kamyonun
veya bariyerlerin altýna girildiðinde);
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
❒ otomobilinön yüzeyine hasar vermeyecek yüksek deforme olma özelliðine sahip nesnelere çarpIýdýðýnda
(örn. tampon bariyerlere çarptýðýnda vs.);
UYARI
Direksiyon simidi, yolcu tarafý hava yastýðý
kapaðý ya da tavan yan kaplamasýnýn üzerine etiket veya
baþka nesneler yapýþtýrmayýnýz. Yolcu hava yastýðýnýn
gereken þekilde þiþmesini engelleyerek, aðýr yaralanmalara
yol açabilecekleri için ön panelin y olcu tarafýna herhangi bir
nesne (örneðin araç telefonlarý) koymayýnýz.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Ön hava yastýðý aþaðýdaki durumlarda
devreye girmez:
Page 129
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:00
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
129
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
24.07.2006
10:00
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
UYARI
Yolcu hava yastýðý devredeyken, hiçbir zaman bir çocuk
koltuðunu arka tarafa bakacak þekilde yerleþtirmeyiniz,
hava yastýðýnýn devreye girmesi çocuða ciddi hatta ölümcül
þekilde zarar verebilir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
130
Page 130
þekil 15
A0F0076m
ÖN YOLCU HAVA
YASTIÐI
Ön paneldeki özel bölmede (þekil 15)
hemen þiþebilen ve sürücü hava yastýðýndan daha büyük olan hava yastýðýdýr.
UYARI
Ön yolcu hava yastýðý (ön hava yastýðý, diz hava yastýðý
(bazý tiplerde) ve yan hava yastýðý) devre dýþý býrakma
özelliði bulunan otomobillerde, bu hava yastýklarý ön yolcu koltuðunda çocuk koltuðu bulunduðunda devre dýþý
býrakýlmalýdýr. Ön yolcu koltuðu, çocuk koltuðuyla ön konsol arasýndaki baðlantýyý engellemek için en geri konuma ayarlanmalýdýr. Kanunen zorunlu olmasa bile, çocuk taþýmak uzun süre
gerekli olmadýðý sürece hava yastýðýný hemen tekrar devreye almanýz tavsiye edilir.
24.07.2006
10:00
Page 131
A0F0061m
YOLCU ÖN HAVA YASTIÐININ , DÝZ HAVA YASTIÐININ
(eðer mevcutsa) VE SÜRÜCÜNÜN ÖN YAN YASTIÐININ
MANUEL DEVRE DIÞI BIRAKILMASI (bazý tiplerde)
Ön koltukta bir çocuk taþýnmasý zorunlu
olduðunda, otomobilde bulunan yolcu
hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý
gereklidir. Hava yastýðýnýn devreye alýnmasý/devre dýþý býrakýlmasý, otomobilin
kontak konumda iken, ön panelin sað
tarafýnda yer alan anahtar kumandalý
özel bir düðme (þekil 18) üzerinde kullanýlmasý ile gerçekleþtirilir. Düðmeye
ulaþabilmek için, kapýnýn açýk olmasý
gerekmektedir. Kapý açýk iken, anahtar
düðme üzerindeki yuvasýna yerleþtirilebilir ve her iki konuma da çevrilebilir.
DÝKKAT Ýþlem sadece motor çalýþmýyor
iken ve kontak anahtarý yerinden
çýkartýlmýþ iken yapýlmalýdýr.
Anahtarla çalýþan þalterin iki konumu
vardýr:
❒ yolcu tarafýndaki ön hava yastýðý, diz
hava yastýðý (bazý tiplerde) ve yan
hava yastýðý devrede (ON P pozisyonu) : gösterge tablosu üzerindeki
F uyarý lambasý söner; ön koltukta çocuk taþýnmasý kesinlikle yasaktýr.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
þekil 18
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Sürücü ve yolcu diz hava yasýðý, önden
bir çarpýþma durumunda yolculara ek bir
koruma saðlamak için sürücü için direksiyon simidinin altýnda (þekil 16) ve
yolcu için ön panelin alt tarafýnda bulunan özel bir bölmede (þekil 17) yer
alan ani olarak þiþirilebilen yastýktan
oluþmaktadýr.
A0F0096m
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
SÜRÜCÜ VE YOLCU DÝZ HAVA
YASTIKLARI (bazý tiplerde)
þekil 17
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
A0F0075m
ÝNDEKS
þekil 16
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Ù
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
131
19.07.2006
14:33
Ön tavan lamba paneli üzerindeki F
uyarý lambasý, yolcu hava yastýðý tekrar
devreye alýnana kadar sürekli olarak
yanar.
Yolcu tarafýndaki ön hava yastýðýnýn
devre dýþý býrakýlmasý, pencere hava
yastýðýnýn çalýþmasýný engellemez.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
❒ Yolcu tarafýndaki ön hava yastýðý, diz
hava yastýðý (bazý tiplerde) ve yan
hava yastýðý devre dýþý (OFF F
pozisyonu): gösterge tablosu
üzerindeki F uyarý lambasý yanar;
uygun taþýyýcý sistem ile korunan bir
çocuk, ön koltukta taþýnabilir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
132
Page 132
YAN HAVA
YASTIKLARI
(yan yastýk Pencere yastýðý)
Otomobil, sürücünün ve yolcunun (bazý
tiplerde) göðüs çevresini korumak için yan
hava yastýklarý ve ön ile arka yolcunun
baþlarýný korumak için de pencere hava
yastýklarý ile donatýlmýþtýr.
Yan hava yastýklarý, yolcularý otomobilin
iç yan yapýlarý arasýna bir yastýk yerleþtirerek orta-aðýr þiddetteki yandan
çarpýþmalardan korumaktadýr.
Yan hava yastýklarýnýn diðer çarpýþmalarda (ön çarpýþmalar, arka çarpýþmalar, takla atmalar, vb...) devreye
girmemesi bir arýza anlamýna gelmez.
Yandan bir çarpýþmanýn olmasý durumunda elektronik bir kontrol ünitesi
gerektiðinde yastýðýn þiþirilmesi için tetiklenir. Yastýk öndeki yolcunun gövdesiyle
kendisine zarar verebilecek olan yapý
arasýna geçer. Hemen sonra yastýklar
iner.
Yan hava yastýklarý, her zaman takmanýz
Avrupa ve birçok Avrupa dýþý ülkenin
yasalarý tarafýndan tavsiye edilen
emniyet kemerlerinin yerine geçmez,
ancak onlarý destekler.
PENCERE HAVA YASTIÐI BAÞ KORUMASI
þekil 19
A0F0091m
YAN HAVA YASTIKLARI GÖÐÜS VE KALÇA BÖLGESÝ
KORUMASI
Yan hava yastýklarý derhal þiþen iki tip
yastýktan oluþur ve yan hava yastýðý ön
koltuk arkalýklarý içine yerleþtirilmiþtir
(þekil 19). Yan hava yastýklarý, orta þiddetteki çarpýþmalarda yolcuyu göðüs kýsmýndan koruma saðlar.
Pencere hava yastýðý, yan tavan
kaplamasý içinde yer alan bir “perde”
sistemi (þekil 20) olup, özel bir trim ile
kapatýlmýþtýr. Pencere hava yastýklarý, ön
ve arka yolcularýn herhangi bir yan
çarpýþma olayýnda baþlarýný geniþ þiþme
yüzeyi sayesinde korumak üzere tasarlanmýþtýr.
Düþük hýzda yandan çarpýþma durumunda (emniyet kemeri ile korunmanýn yeterli olduðu), hava yastýklarý
þiþmez.
DÝKKAT Basamaklar, bordür taþlarý gibi
çýkýntýlý nesnelere þiddetli bir þekilde
çarpýlmasý, büyük çukurlara veya yol
üzerindeki çökmüþ bölgelere düþülmesi
gibi, otomobilin, alt kýsmýný etkileyecek
þiddetli darbelere veya kazalara maruz
kalmasý halinde, ön ve/veya yan hava
yastýklarý þiþebilir.
Ù
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
A0F0189m
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
þekil 20
DÝKKAT Yandan çarpma durumunda,
koltukta doðru pozisyonu alarak, cam
hava yastýklarýnýn doðru açýlmasýný
saðlayarak sistemden en iyi korunma
saðlanýr.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Ayrýca yandan çarpma durumunda kemerler yolcunun uygun pozisyonda tutulmasýný saðlayýp, þiddetli çarpýþmalarda yolcunun dýþarý fýrlamasýný engellediði
için emniyet kemerleri takýlmasýnýn
büyük önemi vardýr.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 133
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
14:33
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
133
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
134
24.07.2006
10:02
DÝKKAT Hava yastýklarý þiþerken, dýþarý
az miktarda toz þeklinde bir madde
yayýlýr. Bu tozlar zararsýzdýr ve bir yangýn
baþlangýcý deðildir; sonra yastýk yüzeyini açýnýz ve aracýn içi tozlu artýklarla
kaplanabilir: bu toz cilt ve gözleri tahriþ
edebilir. Temas durumunda, nötr sabun
ve su kullanarak yýkanýnýz.
Piroteknik besleme ve temas beslemenin
son kullanma tarihler kapý üzerinde bulunan etiket üzerinde belirtilmiþtir. Bu
tarihe yaklaþýrken yetkili Alfa Romeo
Servisine deðiþtirilmesi için baþvurunuz.
DÝKKAT Hava yastýðýnýn devreye girdiði
bir kazadan sonra; komple güvenlik sisteminin kontrolü ve deðiþtirilmesi için,
otomobilinizi yetkili bir Alfa Romeo servisine götürünüz.
Page 134
Hava yastýðý ile ilgili tüm kontrol, tamir
ve deðiþtirme iþlemleri yetkili bir Alfa
Romeo servisinde yapýlmalýdýr.
Otomobiliniz hurdaya çýktýðýnda, hava
yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý için,
yetkili bir Alfa Romeo servisi ile temasa
geçiniz. Otomobiliniz el deðiþtirdiðinde;
yeni sahibinin, yeni sahip hava yastýðýnýn
kullanýlýþý ile ilgili talimatlar konusunda bilgilendirilmesi, yukarýda yer alan
uyarýlarý bilmesi ve Kullanýcý El Kitabý’ný
temin etmesi gereklidir.
DÝKKAT Ön gerdiriciler, ön hava yastýklarý ve yan hava yastýklarý; elektronik
kontrol ünitesi tarafýndan çarpýþmanýn
tipine baðlý olarak devreye alýnýrlar.
Dolayýsýyla, bu tertibatlarýn birinin veya
bir kaçýnýn devreye girmemesi, sistemin
arýzalý olduðu anlamýna gelmez.
UYARI
Baþýnýzý, kollarýnýzý ve
dirseklerinizi yastýðýn
þiþme aþamasýnda yaralanma
ihtimalini önlemek için asla
kapýda, camlarda ve cam
yastýðý bölgesinde dinlendirmeyiniz.
UYARI
Asla pencereden dýþarý
baþ, kol ve dirseklerinizi çýkarmayýnýz.
UYARI
yiniz.
Koltuk sýrtlýklarýný kaplama ve kýlýfla örtme-
UYARI
Hava yastýðýnýn serbestçe þiþebilmesini
saðlamak ve kendinizi ciddi
þekilde yaralanmaktan korumak için, otomobilinizi daima
her iki eliniz ile direksiyon
simidinden tutarak kullanýnýz.
Otomobilinizi direksiyon simidine doðru eðilerek deðil, dik
bir þekilde sýrtýnýzý koltuða
yaslayarak oturup, kullanýnýz.
UYARI
Anahtar kontak yuvasýna takýlmýþ ve motor
çalýþmýyorken, hareket eden
baþka bir araç tarafýndan
çarpýldýðýnda hava yastýðýnýn
hareketsiz haldeyken de devreye girebileceðini unutmayýnýz. Bu yüzden otomobil hareketsiz hade olsa bile, çocuklarý
kesinlikle ön koltuklara oturtmayýnýz. Diðer yandan anahtar
kontak yuvasýna takýlý deðilse
herhangi bir çarpma halinde
hava yastýklarý þiþmez; bu durumda hava yastýklarýnýn
tetiklenmesi bir sistem hatasý
olarak düþünülmemelidir.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Ù
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
UYARI
Otomobiliniz çalýnýrsa
veya herhangi biri otomobili çalmaya teþebbüs ederse, ya da otomobil sel basmasýna veya tahrip edici hareketlere maruz kalýrsa, hava yastýðý sistemini yetkili bir Alfa
Romeo servisinde kontrol ettiriniz.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
UYARI
Anahtarý kontaða taktýðýnýzda ¬ uyarý lambasý yanmýyor veya seyahat
esnasýnda yanýyorsa, (bazý
tiplerde ekranda ilgili mesaj ile
birlikte) güvenlik sistemlerinde
bir arýza anlamýna gelir. Bu
durumda herhangi bir çarpýþma anýnda hava yastýklarý ve
ön gergiler tetiklenmeyebilir
ve bazý durumlarda da kaza ile
tetiklenebilir. Sistemi kontrol
etmek için yetkili Alfa Romeo
servisine baþvurunuz.
UYARI
Kucaðýnýzda veya önünüzde göðüs hizasýnda
bir þey taþýyarak, ya da aðzýnýzda pipo, kalem gibi nesneler varken yolculuk yapmayýnýz. Bir kaza halinde, hava
yastýðýnýn þiþmesi sonucu
yaralanabilirsiniz.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
GENEL UYARILAR
Page 135
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:02
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
135
24.07.2006
10:02
UYARI
Kontak anahtarýný çevirdiðinizde F uyarý lambasý (ön yolcu hava yastýðý
devre dýþý býrakma düðmesi
ON konumýunda iken) yolcu
hava yastýðýnýn olasý bir kaza
durumunda þiþeceðini hatýrlatmak için bir kaç saniyeliðine
yanýp söner ve ardýndan kapanýr.
Page 136
UYARI
Ön hava yastýklarý ön
gerdiricilerin devreye
girdiði darbelerden daha þiddetli darbelerde tetiklenmek
için tasarlanmýþtýr. Bu yüzden
iki darbe eþiði arasýnda sadece
ön gerdiricilerin devreye girmesi normaldir.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
115-136 Alfa BRERA TR.qxd
136
UYARI
Koltuk sýrtlýklarýný basýnçlý suyla veya buharla yýkamayýnýz (elle veya
otomatik koltuk yýkama istasyonlarýnda).
UYARI
Ceket çengeline veya
tutamaklara sert nesneler takmayýnýz.
UYARI
Hava yastýðý emniyet
kemerlerinin yerini almaz, ancak onlarýn etkinliðini
artýrýr. Ayrýca, ön hava yastýklarý düþük hýzda önden çarpmalarda, yan çarpýþmalarda,
arkadan darbelerde veya devrilmelerde devreye girmeyeceðinden, bu durumlarda yolcular sadece her zaman takýlmasý gerekli olan emniyet
kemerleri ile korunurlar.
YAKIT TÜKETÝMÝNÝN AZALTILMASI .......................... 145
RÖMORK ÇEKÝLMESÝ.............................................. 147
KAR LASTÝKLERÝ .................................................... 150
KAR ZÝNCÝRLERÝ .................................................... 151
UZUN SÜRELÝ PARK .............................................. 152
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
VÝTESÝN KULLANILMASI ........................................ 144
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
PARK ETME........................................................... 143
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
MOTORUN ÇALIÞTIRMASI....................................... 138
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBÝLÝN KULLANILIÞI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 137
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
14:38
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
DÝZÝN
137-152 Alfa BRERA TR.qxd
137
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
137-152 Alfa BRERA TR.qxd
138
24.07.2006
10:06
MOTORUN
ÇALIÞTIRMASI
Otomobilde elektronik bir motor bloke
etme sistemi mevcuttur (immobilizer sistemi). “Ön Panel ve Kumandalar”
bölümündeki “Alfa Romeo ÞÝFRE sistemi” kýsmýna bakýnýz
DÝKKAT Kontakla oynamak direksiyon
kilidinin istenmeden kilitlenmesine neden olabilir.
DÝKKAT Elektronik anahtarý, sýnýrý durdurmak için her zaman tamamen kontak
yuvasýna yerleþtiriniz.
DÝKKAT Acil durumda çýkarmak dýþýnda otomobil çalýþýyorken hiçbir zaman
elektronik anahtarý kontaktan çekmeyiniz
(bkz “elektronik anahtarýn acil bir durumda kontaktan çýkarýlmasý” kýsmý).
Anahtar acil durumda çýkarýlmasý araç
aktif haldeyken direksiyonun kilidinin
devre dýþý býrakýlmasýný saðlar (örn.: Otomobilin çekilmesi.)
Page 138
Baþlangýç periyodunda
aracý tam performansta
çalýþtýrmamanýzý tavsiye
ederiz (ör.: aþýrý süratli olarak uzun mesafeler gidilmesi, aþýrý gaz verme, sert frenleme vb).
Aküden gereksiz güç harcanmasýný önlemek için,
motor durdurulduktan
sonra anahtarý kontak yuvasýnda býrakmayýnýz.
UYARI
Motorun kapalý alanlarda
çalýþtýrýlmasý
oldukça tehlikelidir. Motor
oksijen tüketir ve yüksek miktarda zehirli ve öldürücü bir
gaz olan karbon monoksit üretir.
❒ El frenini çekiniz;
❒ El frenini çekiniz;
❒ Vitesi boþa alýnýz;
❒ Vitesi boþa alýnýz;
❒ Elektronik anahtarý kontaða takýnýz;
❒ Elektronik anahtarý kontaða takýnýz;
Gösterge panelindeki m uyarý
lambasý yanar.
❒ gaz pedalýna dokunmadan kavrama
(veya fren) pedalýna basýnýz;
❒ START/STOP butonuna basýp motor
çalýþtýktan hemen sonra býrakýnýz.
❒ m uyarý lambasý sönünceye kadar
bekleyiniz. Motor ne kadar sýcak ise,
bu o kadar çabuk olacakýr;
❒ Gaz pedalýna dokunmadan kavrama
(veya fren) pedalýna basýnýz;
❒ muyarý lambasý söner sönmez
START/STOP butonuna basýnýz.
Eðer uzun süre beklerseniz, ýsýtma bujilerinin fonksiyonundan yararlanamazsýnýz. Motor çalýþýr çalýþmaz, kontak anahtarýný serbest býrakýnýz.
Çalýþtýrma esnasýnda motor durursa,
kavrama veya fren pedalýna basýnýz ve
ardýndan START/STOP butona basýnýz.
Birkaç denemenin ardýndan motor yine
çalýþmýyorsa, denemekten vazgeçerek
yetkili Alfa Romeo Servisi ile temasa
geçiniz.
Otomobil çalýþtýðýnda elektronik anahtar
kontaða kilitlenir ve yalnýzca motor durduðu zaman yeniden çýkarýlabilir. Otomobil çalýþrken ve elektronik anahtar kontakta kilitliyken anahtarý zorla çýkarmak
kontaðýn zarar görmesine neden olur.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
UYARI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
DÝZEL TÝPLERDE
ÇALIÞTIRMA PROSEDÜRÜ
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
BENZÝNLÝ TÝPLERDE
ÇALIÞTIRMA PROSEDÜRÜ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 139
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:06
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
137-152 Alfa BRERA TR.qxd
139
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
137-152 Alfa BRERA TR.qxd
140
24.07.2006
10:06
Herhangi bir çalýþtýrma hatasý varsa
gösterge panelindeki Y uyarý lambasý
yanar (bazý tiplerde ilgili mesaj da gösterilir). Bu durumda yetkili Alfa Romeo
Servisi ile temasa geçiniz.
START/STOP butonuna basýldýktan sonra motor çalýþmýyorsa, diðer pedala (fren
veya debriyaj) basarak çalýþtýrma
prosedürünü tekrarlayýnýz.
Page 140
Çalýþtýrma hatalarý
Sistem çalýþtýrma hatalarýný tespit edebilir.
Herhangi bir arýza durumunda, sürücünün
aþaðýdaki iþlemleri yapabilmesine olanak
tanýmak için elektronik anahtar kontaktan
çýkarýlabilir:
❒ Gösterge panelini START/STOP butonuna basarak veya elektronik
anahtarý kontaktan çýkararak kapatmak;
❒ Debriyaj/fren
pedalýna
ve
START/STOP butonuna basarak
motoru yeniden çalýþtýrmak.
DÝKKAT Otomobil çalýþýrken motor kilitlenirse güvenlik gerekçelerinden dolayý
elektronik anahtar kontaktan dýþarý çekilemez.
Anahtarý çýkarmak için,
START/STOP butonuna basýn, fren
pedalýný (veya debriyaj pedalýný) serbest
býrakarak otomobili stop ediniz.
ÇALIÞTIRILDIKTAN SONRA
MOTORUN ISITILMASI
(benzin ve dizel motorlu
tipler)
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ Motorun ortalama devirde çalýþmasýna izin vererek yavaþça kalkýnýz.
Aniden hýzlanmayýnýz;
❒ Baþlangýç kilometrelerinde tam performansta sürmeyiniz. Su sýcaklýk
göstergesinin ibresi hareket edinceye kadar bekleyiniz.
Acil bir durumda ve
güvenlik nedenleri için,
otomobil çalýþýrken START
/STOP butonuna tekrar tekrar
basarak (2 saniye içinde 3 defa) veya bir kaç saniye için
basýlý tutarak motoru durdurmak mümkündür. Bu durumda
elektrikli direksiyon artýk mevcut deðildir.
DÝKKAT Otomobilinizi zor koþullarda
kullandýktan sonra, motoru durdurmadan önce soðutma suyu sýcaklýðý
düþene kadar kýsa bir süre rölentide
çalýþtýrýnýz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
UYARI
DÝKKAT Otomobil çalýþýrken motor
kilitlenirse güvenlik gerekçelerinden
dolayý elektronik anahtar kontaktan
dýþarý çekilemez. Çýkarmak için, fren
pedalý (veya debriyaj pedal) serbest konumdayken ve otomobil çalýþmýyorken,
gösterge panelini START/STOP butonlarýna basarak açýn ve kapatýn.
Motor durdurulmadan
önce motorun yüksek
devire çýkartýlmasý sakýncalýdýr. Motor devrini yükseltmenin hiçbir amacý yoktur ve
gereksiz yere yakýt harcar ve
özellikle turbo þarjlý motorlara
zarar verir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Otomobil stop etmek için START/ STOP
butonuna basýnýz. Motor durdurulduðunda elektronik anahtarý kontaktan çýkarmak mümkün olacaktýr.
DÝKKAT Motoru durdurmak, elektronik güvenlik sistemlerini devre dýþý býrakýr
ve dýþ lambalarý kapatýr.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
MOTORUN DURDURULMASI
Page 141
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:06
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
137-152 Alfa BRERA TR.qxd
141
137-152 Alfa BRERA TR.qxd
24.07.2006
10:06
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
❒ A yuvasýna sadece elektronik anahtarýn metal ucunu (B-þekil 1)
takýnýz;
❒ Elektronik anahtarýn kontaktan
çýkarýlmasý.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
142
Page 142
DÝKKAT Sadece elektronik anahtarýn
metal ucunu (B-þekil 1) takýnýz.
þekil 1
A0F0046m
ACÝL DURUMDA ELEKTRONÝK
ANAHTARIN KONTAKTAN
ÇIKARILMASI
Motor durdurma sisteminde veya elektronik anahtar kilidi açma sisteminde
herhangi bir arýza durumunda aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ Metal ucu çýkarmak için kilit açma
butonuna basýnýz (bkz “Ön panel ve
kontroller” bölümü “Elektronik
anahtar” kýsmý”);
DÝKKAT Motorun acil durum çýkarýlmasý
gerçekleþtirildiðinde, motor ile gösterge
paneli kapatýlacak ve direksiyon kilidi
devreye alýnmayacaktýr. Acil durum
çýkarmasýndan önce herzaman motoru
durdurunuz
❒ Motoru durdurunuz ve el frenini
çekiniz;
❒ Otomobilin yokuþ yukarý durmasý
halinde birinci vitese, yokuþ aþaðý
durmasý halinde geri vitese takýnýz ve
direksiyonu çevrili býrakýnýz.
Eðer otomobil dik bir eðimde park edilmiþ
ise tekerleklere bir tahta veya taþ takoz
yerleþtiriniz. Akünün boþalmasýný önlemek
için elektronik anahtarý kontaða takýlý
halde býrakmayýnýz.
UYARI
Çocuklarý otomobilin
içinde asla yalnýz býrakmayýnýz.
Otomobilinizden
inerken kontak anahtarýný
daima yanýnýza alýnýz.
❒ B butonunu basýlý tutarak kolu
aþaðýya indiriniz. Gösterge tablosundaki x uyarý lambasý söner.
þekil 2
A0F0034m
EL FRENÝ
El freni (A-þekil 2) iki ön koltuðun
arasýnda yer alýr. El freni kolunu (A) otomobil hareket etmeyinceye kadar yukarý
doðru çekiniz.
El freni çekilmiþ ve elektronik anahtar
kontak yuvasýnda iken, gösterge tablosundaki x uyarý lambasý yanar.
DÝKKAT Otomobil el freni kolunun
birkaç klikinden sonra hareketsiz hale
gelecektir. Eðer bu olmazsa, el freninin
ayarlanmasý için yetkili Alfa Romeo
Servisi ile temasa geçiniz.
Bu iþlemi yaparken aracýn kazara hareket
etmesini önlemek için fren pedalýna
basýnýz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
❒ El frenini (A) hafifçe kaldýrýnýz ve (B)
butonuna basýnýz;
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
El frenini indirmek için aþaðýdakileri
uygulayýnýz:
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
PARK ETME
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 143
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:06
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
137-152 Alfa BRERA TR.qxd
143
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
137-152 Alfa BRERA TR.qxd
144
24.07.2006
10:06
Page 144
VÝTESÝN
KULLANILMASI
UYARI
Otomobil, 6 vitesli mekanik bir vites kutusu ile donatýlmýþtýr. Vites konumlarý
vites deðiþtirme kolunun topuzun bulunmaktadýr.
Vites deðiþtirirken her zaman kavrama
pedalýna basýnýz. 6’ýncý vitesi devreye
alýrken, yanlýþlýkla 4’üncü vitese takýlmasýný
engellemek için vites deðiþtirme kolunu
hafifçe sað tarafa bastýrýnýz.
þekil 3
A0F0158m
Boþtan (R) geri vitese almak için vites
baþlýðýnýn altýndaki A halkasýný (þekil
3) kaldýrýnýz ve ayný anda vites
deðiþtirme kolunu sola ve ardýndan ileri
doðru hareket ettiriniz. Geri vitesi taktýktan sonra halkayý serbest býrakýnýz.
Geri vitesten baþka bir vitese geçmek için
halkayý kaldýrmak gerekmez.
DÝKKAT Otomobilin geri vitese takýlmasý için, otomobil tamamen durmuþ olmalýdýr. Motor çalýþýyorken, geri vitese
takmadan önce diþlilere hasar vermemek
ve ses yapmasýný önlemek için kavrama
pedalýna en az 3 saniye basarak bekleyiniz.
Düzgün vites deðiþtirmek için debriyaj pedalýna tamamen basmalýsýnýz. Bu
yüzden pedallarýn altýnda bir
þey olmamasý gereklidir: Paspaslarýn tabanda düz pozisyonda durduðu ve pedallarýn
hareketini engellemediði kontrol edilmelidir.
Elinizi
vites
kolu
üzerinde dinlendirerek
yolculuk yapmayýnýz,
sarf edilen güç hafif bile olsa zamanla vites kutusunun iç
parçalarýna erken aþýnmaya sebep olabilir.
Port bagaj/kayak taþýyýcý
“Periyodik bakým” programýnda belirtilen kontrol ve ayar iþlemlerinin yapýlmasý gereklidir.
Kullanýlmadýklarý zaman port bagaj veya
kayak taþýyýcýyý tavandan sökünüz. Bu
aksesuarlar hava akýþýný azaltýr ve yakýt
tüketim seviyesi üzerinde olumsuz etki
yapar. Özellikle büyük boyutlu yükleri
taþýrken, bir römork kullanýlmasý daha
uygundur.
Lastikler
Elektrikli cihazlar
4 haftadan daha uzun süre olmamak
koþuluyla, düzenli olarak lastik
basýnçlarýný kontrol ediniz. Basýnç çok
düþükse, direnç yüksek olacaðýndan
tüketim seviyeleri artar.
Elektrikli cihazlarý sadece gerekli
olduðunda kullanýnýz. Arka ýsýtmalý cam,
ilave farlar, ön cam silecekleri ve ýsýtýcý
faný çok fazla miktarda enerji çekerler ve
bu nedenle o andaki yakýt tüketim
gereksinimini artýrýrlar (þehir içi kullanýmda +%25 seviyesine kadar).
GENEL TAVSÝYELER
Otomobilin bakýmý
Rüzgarlýklar [Spoiler]
Otomobil üzerinde kullanýlmasý uygun
olmayan aerodinamik aksesuarlar, otomobilin aerodinamik özelliðinin bozulmasýna ve yakýt tüketiminin artmasýna
sebep olur.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Klima sistemi; yakýt tüketiminin artmasýna sebep olarak, motoru da büyük
ölçüde etkiler. Otomobilin dýþýndaki hava sýcaklýðý uygun ise, havalandýrma sistemini kullanýnýz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Bagajda aþýrý yük ile seyahat etmeyiniz.
Otomobilin aðýrlýðý (özellikle þehir içinde)
ve aksesuarlarý, yakýt tüketimi ve denge
üzerinde oldukça etkilidir.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Klima kumandasý:
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Otomobilinizin kullaným masraflarýný ve
atmosfere karýþan zehirli emisyonlarý
azaltmanýzý saðlayacak bazý tavsiyeler
verilmiþtir.
Fazla yük
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
YAKIT TÜKETÝMÝNÝN
AZALTILMASI
Page 145
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
14:39
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
137-152 Alfa BRERA TR.qxd
145
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
137-152 Alfa BRERA TR.qxd
146
24.07.2006
10:08
SÜRÜÞ ÞEKLÝ
Motorun çalýþtýrýlmasý
Otomobil duruyor iken; yüksek ya da
düþük devirlerde motoru ýsýtmayýnýz. Bu
koþullar altýnda motor çok daha yavaþ
ýsýnýr, elektrik tüketimi ve emisyonlar artar. Bu nedenle, hemen yavaþça kalkmak ve yüksek hýzlardan kaçýnmak önerilir. Bu þekilde motor daha çabuk ýsýnýr.
Gereksiz manevralar
Trafik ýþýklarýnda beklerken veya motoru
durdurmadan önce ani gaz vermeyiniz.
Bunlar modern otomobillerde sadece
yakýt tüketiminin ve çevre kirliliðinin artmasýna sebep olur.
Page 146
Vites seçimi
KULLANIM ÞEKLÝ
Trafik þartlarý uygun olur olmaz bir üst
vitese geçiniz. Daha iyi performans elde
etmek için düþük vites kullanýlmasý tüketimi arttýrýr. Ayný þekilde yüksek vitesin
gereksiz þekilde kullanýlmasý tüketimi,
emisyonlarý arttýrýr.
Soðuk motorun çalýþtýrýlmasý
Maksimum hýz
Yakýt tüketimi hýza baðlý olarak önemli
ölçüde artar. Yakýt tüketiminin ve emisyonlarýn artmasýna neden olan sert frenlerden ve ani hýzlanmalardan kaçýnýnýz.
Hýzlanma
Gaza birden yüklenerek motor devrini artýrmak, tüketimi ve emisyonlarý büyük ölçüde
etkiler: Hýzlanma yavaþ yavaþ gerçekleþtirilmeli ve maksimum torkun üzerine
çýkýlmamalýdýr.
Kýsa yolculuklar ve sýk sýk soðuk motorun
çalýþtýrýlmasý, optimum çalýþma sýcaklýðýna eriþilmesini engeller. Bu tüketim
seviyelerinin önemli ölçüde artmasýna
(þehir içinde +%15 ila +%30 arasýnda) artýrýr ve zararlý madde emisyonlarýna yol açar.
Trafik ve yol durumu
Tüketim seviyesinin yükselmesi, daha
yoðun trafik koþullarýna, örneðin sýkýþýk
trafikte sýk sýk düþük vites kullanma veya
þehir içi çok fazla trafik ýþýðý olmasý ile
iliþkilidir. Ayrýca, virajlý yollar ve kötü yol
yüzeyleri tüketim üzerinde olumsuz etki
yapar.
Trafikte durulmasý
Uzun süre durmanýz gerekiyor ise
(hemzemin geçitlerde), motoru durdurunuz.
Trafik kurallarýna uygun özellikte ve/veya
ilave dikiz aynalarý takýnýz.
Unutmayýnýz ki, römork çekilirken,
toplam aðýrlýk ölçüsünde dik yokuþlarý
týrmanmak daha zordur, duruþ mesafesi artar ve araç geçmek daha uzun
zaman alýr.
Bulunduðunuz ülke içinde geçerli hýz
sýnýrlamalarýný aþmayýnýz. Her durumda 100 km/saat hýzý aþmayýnýz.
UYARI
Kesinlikle,
römork
frenlerine kumanda etmek için otomobilin fren sisteminde deðiþiklik yapmayýnýz.
Römorkun fren sistemi, otomobilin hidrolik fren sisteminden tamamen baðýmsýz olmalýdýr.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Karavan veya römork çekebilmek için,
otomobilinizde onaylanmýþ bir çeki kancasý ve uygun elektrik sistemi olmalýdýr.
Montaj iþlemi, trafiðe çýkmak için gerekli özel belge saðlayacak uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
Çeki kancasýndaki yük otomobilin çekiþ
gücünü ayný oranda azaltýr. Maksimum
çekme aðýrlýðýný (araç ruhsatýnda belirtilen) geçmediðinizden emin olmak için,
aksesuarlar ve þahsi yüklerde dahil olmak üzere römorkun tam yüklü aðýrlýðýný
göz önüne almanýz gerektiðini unutmayýnýz.
UYARI
Araçta bulunabilecek
ABS sistemi römork
frenleme sistemi üzerinde herhangi kontrol uygulamaz. Bu
sebeple kaygan yollarda
giderken dikkatli olunmalýdýr.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
DÝKKAT
Yokuþ aþaðý giderken sürekli frenleri kullanma yerine düþük vitese geçiniz
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
RÖMORK ÇEKÝLMESÝ
Page 147
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:08
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
137-152 Alfa BRERA TR.qxd
147
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
137-152 Alfa BRERA TR.qxd
148
19.07.2006
14:39
ÇEKÝ KANCASININ TAKILMASI
Çekme tertibatýnýn araç gövdesi üzerine
uzman personel tarafýndan aþaðýda
verilmekte olan talimatlar doðrultusunda ve/veya bununla birlikte yürürlükte
olan ve cihaz Ýmalatçýsý tarafýndan
saðlanan bilgiler doðrultusunda takýlmalýdýr.
Çekme tertibatý 94/20/EC Direktifi ve
deðiþik þekilleri esaslarýna göre yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olmalýdýr.
Kullanýlan her tipteki çeki kancasý, monte
edilen otomobilin maksimum çekme
kapasitesi ile uyum saðlamalýdýr.
Page 148
Elektrik baðlantýlarý için, genellikle çeki
kancasýndaki braket üzerinde bulunan
bir grup baðlantýsý ve otomobil üzerine
monte edilecek römork dýþ lambalarý kumandasý için özel ECU kullanýlmalýdýr.
Elektrik baðlantýsý için 7 uçlu 12VDC
baðlantýsý kullanýlmasý gerekmektedir
(CUNA/UNI ve ISO/DIN Standartlarý).
Otomobil imalatçýsý veya çeki kancasý
imalatçýsý tarafýndan temin edilen talimatlarý takip ediniz.
Elektrik fren sistemi kesit alaný asgari
2.5 mm2 olan bir kablo ile doðrudan
aküye baðlanmalýdýr. Elektrik baðlantýlarýna ilave olarak, otomobilin elektrik
sistemi besleme kablosuna sadece elektrikli fren ve 15W’ýn üzerinde olmayacak
dahili lambalar için baðlanabilir.
Montaj þemasý (þekil 4)
Çeki kancasý, toplam 6 adet M8 ve 7
adet M10 cývata kullanýlarak; Ø sembolü ile gösterilen noktalardan baðlanmalýdýr.
DÝKKAT Aþaðýda belirtilen ibare ile uygun malzeme ve boyutta bir etiket konmasý ( görünür þekilde) zorunludur:
BAÐLANTIDAKÝ MAKSÝMUM YÜK 60 kg
Montajdan sonra, egzoz gazýnýn içeri sýzmasýný önlemek için baðlantý deliklerinin
sýzdýrmazlýðýný saðlayýnýz.
DÝKKAT Çeki kancasý arka tampona
monte edilirken; tampon üzerinde, çeki
kancasýnýn sökülmesi halinde görülebilecek delme ve kesme iþlemleri yapýlmamalýdýr.
þekil 4
Mevcut M10 vida
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Mevcut M10 vida
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Tam yük
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
11:19
Standart çeki küresi
Mevcut M10 somun
24.07.2006
Mevcut M10 somun
ARKA AKS
137-152 Alfa BRERA TR.qxd
Page 149
A0F0009m
149
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
137-152 Alfa BRERA TR.qxd
150
24.07.2006
10:10
KAR LASTÝKLERÝ
Otomobiliniz ile birlikte verilen standart
lastikler boyutunda kar lastikleri
kullanýnýz.
Alfa Romeo yetkili servisleri iyi verim
alabileceðiniz en uygun lastikleri önerebilirler.
Kullanýlacak lastik tipi ile ilgili olarak
þiþirme basýnçlarý ve kar lastiklerinin özellikleri için “Teknik Özellikler” kýsmýndaki
“Tekerlekler” paragrafýnda verilen talimatlarý takip ediniz.
Diþ derinliði 4 mm’nin altýna indiði zaman lastiklerin kýþ özellikleri azalmýþ
demektir. Bu durumda deðiþtirilmeleri
gerekmektedir.
Page 150
Kar lastiði olma özeliklerine baðlý olarak
normal kullaným þartlarý altýnda veya
uzun otoban seyahatlerinde bu lastiklerin
performanslarý standart lastiklerden daha düþüktür. Bu nedenle kullaným
amaçlarý doðrultusunda kullanýlmalarý
gerekmektedir.
DÝKKAT Kar lastiklerinin otomobil ile
ulaþýlabilecek maksimum hýzýn altýnda
kullanýldýðý zaman (%5 artýrýlmýþ),
sürücü mahalline görülebilecek þekilde
kar lastikleri ile izin verilen maksimum
hýzýn yazýldýðý bir not asýn (AB Yönetmelliklerine göre).
Frenleme esnasýnda daha iyi kontrol için,
yüksek sürüþ güvenliði tüm lastiklerin
ayný marka ve ebatta olmasýný gerektirir.
Lastiklerin dönme yönünün deðiþtirilmemesi gerektiðini unutmayýnýz.
UYARI
Kar lastikleri maksimum hýzlarý: “Q”
iþaretli lastikler için 160
km/saat, “T” iþaretli lastikler
için 190 km/saat, “H” iþaretli
lastikler için 210 km/saat’tir.
Bununla birlikte trafik hýz limitlerine kesinlikle uyulmalýdýr.
Birkaç metre gittikten sonra kar zincirlerinin gerginliðini kontrol ediniz.
Boyutlarý küçültülmüþ kar lastikleri kullanýnýz: 215/55 R16” lastiker için azami 12 mm profile sahipkar ve
küçültülmüþ ebatlý kýþ zincirleri kullanýnýz.
Kýþ zincirlerinin kullanýmý dört çekerli olmayan araçlar içinde zorunlu olabilir.
bilir.
225/50 R17 tipi lastiklerde sadece “spider”
tipi zincirler kullanýla-
3.2 JTS versiyonunda
kar zincirleri ÖN tekerleðe monte edilmelidir.
235/45 R18” tipi
lastikler çamurluk karýþýmý nedeniyle kar zincirleri ile donatýlamazlar.
Kar zincirleri takýldýðýnda
ASR sistemini devre dýþý
býrakýnýz. ASR/VDC butonuna basýn (bkz “Ön panel ve
kontroller” bölümü “ASR sistemi” kýsmý).
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Otomobilinize kar zinciri takýlmýþ ise, hýzýnýzý
düþürünüz.
40 km
/saat hýzý geçmeyiniz.
Çukurlara, kaldýrýmlara, kasislere dikkat ediniz ve
otomobili uzun süre , otomobili ve yol yataðýna zararý önlemek için kar olmayan yerlerde kullanmayýnýz.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Kar zincirleri sadece çekiþ tekerleklerine
(ön tekerleklere) takýlmalýdýr.
UYARI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Zincir kullanýmý otomobilin kullanýldýðý
ülkenin kurallarýna göre uygulanmalýdýr.
DÝKKAT Kar zincirleri yer tasarrufu
saðlayan yedek stepneye takýlamazlar
(eðer mevcutsa). Eðer ön lastiklerden biri
patlar ise, önce arka lastiklerden birini
yedek lastik ile deðiþtiriniz ve sonra patlak lastiðin yerine çýkartýlan arka lastiði
takýnýz. Böylece ön lastikler normal boyutta olacaðý için, üzerlerine kar zincirleri
takýlabilir.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
KAR ZÝNCÝRLERÝ
Page 151
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:10
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
137-152 Alfa BRERA TR.qxd
151
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
137-152 Alfa BRERA TR.qxd
152
24.07.2006
10:10
UZUN SÜRELÝ PARK
Page 152
Koruyucu mum kullanarak boyalý
kýsýmlarý koruma altýna alýnýz.
Eðer otomobiliniz uzun müddet çalýþtýrýlmayacaksa aþaðýda verilen tedbirlere
dikkat edilmelidir:
❒ Özel ürünler kullanarak parlak metal kýsýmlarý temizleyiniz ve koruma
altýna alýnýz.
❒ Otomobili kapalý, kuru ve mümkünse
yeterli havalandýrmasý olan bir yere
park ediniz;
❒ Ön ve arka cam sileceklerine talk
pudrasý sürünüz ve bunlarý camlardan yukarýya kaldýrýnýz.
❒ Herhangi bir vitese takýnýz;
❒ Camlarý hafif bir þekilde açýnýz;
❒ El frenin çekilmediðini kontrol ediniz;
❒ Otomobili bir bez veya delikli plastik bir örtü ile örtünüz. Deliksiz plastik örtüler kullanmayýnýz, çünkü bunlar otomobil gövdesindeki nemin
buharlaþmasýna engel olurlar.
❒ Akünün negatif (–) kutup baþlarýnýn
baðlantýlarýný sökünüz ve akünün
þarjýný kontrol ediniz. Bu kontrol
aracýn kullanýlmadýðý her üç ayda bir
tekrar edilmelidir. Eðer optik gösterge
ortasýnda yeþil bölge olmadan koyu
bir renkde ise, akü tekrar þarj edilmelidir;(“Otomobil bakýmý” bölümündeki “Akü” kýsmýna bakýnýz);
❒ Lastikleri normal basýnçlarýndan
+0.5 bar daha yüksek basýnçla
þiþirin ve basýncý aralýklarla kontrol
ediniz;
❒ Bu kontrol her üç ayda bir tekrar
edilmelidir, eðer optik gösterge yeþil
merkezi alaný göstermeyip koyu bir
renk gösteriyorsa akünüzü þarj
ediniz.
❒ Motor soðutma suyunu boþaltmayýnýz.
DÝKKAT Eðer otomobil bir alarm sistemi ile donatýlmýþsa, elektronik alarm sistemini uzaktan kumanda ile devreden
çýkartýnýz.
164
164
164
165
165
165
165
165
165
166
166
166
166
166
167
167
167
167
168
168
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
162
163
163
163
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
ATALETLÝ YAKIT KESME ANAHTARI DEVREDE ........
ABS SÝSTEMÝ ARIZASI............................................
EBD SÝSTEMÝ ARIZASI............................................
VDC SÝSTEMÝ .......................................................
YOKUÞTA KAYMAYI ÖNLEYÝCÝ SÝSTEM
(HILL HOLDER) ....................................................
ASR SÝSTEMÝ (KAYMAYI ÖNLEYÝCÝ SÝSTEM) .............
DIÞ AYDINLATMA LAMBASI ARIZASI ........................
FREN LAMBALARI ARIZASI ....................................
ARKA SÝS LAMBALARI............................................
ÖN SÝS LAMBALARI ...............................................
YAN/ARKA LAMBALAR/FOLLOW ME HOME ..............
KISA HUZMELÝ FARLAR ..........................................
UZUN FARLAR ......................................................
SOL SÝNYAL UYARI LAMBASI ..................................
SAÐ SÝNYAL UYARI LAMBASI ..................................
IÞIK SENSÖRÜ ARIZASI...........................................
YAÐMUR SENSÖRÜ ARIZASI ...................................
PARK SENSÖRLERÝ ARIZASI ....................................
YAKIT REZERVÝ-SINIRLI MENZÝLLÝ ..........................
CRUISE CONTROL (HIZ SABÝTLEYÝCÝ) ......................
DIZEL PARTIKÜL FÝLTRESÝ ARIZASI .........................
SIKIÞMA ÖNLEYÝCÝ SÝSTEM ARIZASI ........................
ÖN CAM YIKAMA SIVISI SEVÝYESÝ DÜÞÜK ...............
HIZ LÝMÝTÝ AÞILDI..................................................
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
DÜÞÜK FREN HÝDROLÝÐÝ/EL FRENÝ DEVREDE .......... 155
FREN BALATALARI AÞINMIÞ .................................. 155
EMNÝYET KEMERÝ TAKILMADI ................................. 155
HAVA YASTIÐI ARIZASI .......................................... 156
ÖN YOLCU HAVA YASTIÐI DEVRE DIÞI .................... 156
MOTOR SOÐUTMA SUYU SICAKLIÐI ÇOK YÜKSEK...... 157
MOTOR YAÐI SICAKLIÐI ÇOK YÜKSEK ...................... 158
DÜÞÜK MOTOR YAÐI BASINCI/ EGZOZ YAÐI ........... 158
AKÜ ÞARJI DÜÞÜK ............................................... 158
KAPILAR TAM KAPANMAMIÞ................................... 159
MOTOR KAPUTU AÇIK ........................................... 159
BAGAJ AÇIK ......................................................... 159
ENJEKSÝYON SISTEMI ARIZASI/
EOBD SÝSTEMÝ ARIZASI ....................................... 159
OTOMOBÝL KORUMA SÝSTEMÝ ARIZASI
/DÝREKSÝYON KÝLÝDÝ ARIZASI ................................. 160
ALARM ARIZASI/HIRSIZLIK GÝRIÞÝMÝNDE BULUNULMUÞ/
ELEKTRONÝK ANAHTAR TANINMADI......................... 160
YOLDA MUHTEMEL BUZLANMA............................... 161
ÖN ISITMA BUJÝLERÝ/
ÖN ISITMA BUJÝLERÝ ARIZASI ............................... 161
DÝZEL FÝLTRESÝNDE SU VAR ................................... 162
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
U YA R I L A M B A L A R I V E M E S A J L A R
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 153
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
14:43
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
153-168 Alfa BRERA TR.qxd
153
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
153-168 Alfa BRERA TR.qxd
154
19.07.2006
14:43
UYARI LAMBALARI VE
MESAJLAR
GENEL UYARILAR
Ekranda bildirilen arýza gösterimleri iki
kategori altýnda toplanýr: çok ciddi ve
daha az ciddi arýzalar.
Her bir arýza gösterimi ilgili bir uyarý lambasýnýn yanmasý (bazý tiplerde) ve varsa,
ilgili uyarý mesajý.
Bazý durumlarda, arýza gösterimleri sesli bir uyarýcýnýn yayýnladýðý sesle birlikte
bildirilir (ayarlanabilir).
Bu belirtmeler kýsa ve uyarýcýdýr ve bir
otomobilin arýzalandýðý görüldüðünde
sürücüye yapmak zorunda olduðu acil iþleri tavsiye eder. Bununla birlikte, bu belirtmeler ayrýntýlý olarak ve/veya tam ve
dikkatle okunmasý gereken bu “kullanýcý
el kitabýnda” bulunan teknik özelliklere
bir alternatif olarak kabul edilmemelidir.
Arýza belirtisi durumunda, bu bölümde
bulunan bilgilere müracaat ediniz. .
Page 154
Çok ciddi arýzalar
Ciddi arýzalar
Bu tip arýzalar sürekli ekranda tekrar
edilir ve önceki ekran bildirimlerini durdururlar. Bu tip arýzalar hata giderilene
kadar anahtar kontaða her takýldýðýnda
tekrarlanýr. Bu “çevrimi” durdurmak için
MENU butonuna basýnýz: bu durumda ise arýza giderilene kadar arýza simgesi ekranýn alt tarafýnda durmaya devam eder.
Bu tip arýzalar ekranda yaklaþýk 20
saniye boyunca tekrarlanýr ve ardýndan
söner. Bu tip arýzalar hata giderilene
kadar anahtar kontaða her takýldýðýnda
tekrarlanýr. Gösterim çeviriminin sonunda (yaklaþýk 20 saniye) veya MENU
butonuna basýldýðýnda, arýza simgesi
arýza giderilene kadar ekranýn alt tarafýnda gösterilir.
Düþük fren hidroliði seviyesi
Muhtemelen devredeki bir kaçak nedeniyle haznedeki fren hidrolik yaðý asgari seviyenin altýna düþtüðü zaman,
(ekranda gösterilen mesaj ile birlikte)
uyarý lambasý yanar.
El freni devrede
Uyarý lambasý, el freni devrede olduðunda yanar.
FREN BALATALARI
AÞINMIÞ (sarý)
d Ön fren balatalarý aþýnmýþsa
ekranda + sembolü görüntülenir; bu
durumda en kýsa zamanda bunlarý
deðiþtiriniz.
DÝKKAT Otomobil sadece ön fren balatalarý için aþýnma sensörleriyle donatýlmýþ olduðundan, arka fren balatalarýný ayrýca kontrol ediniz.
❒ Sürücünün emniyet kemeri baðlanmamýþsa;
❒ Yolcunun emniyet kemeri takýlmamýþsa, aðýr nesneler yolcu
koltuðunda bulunuyorsa;
❒ Sürücünün veya yolcunun ön emniyet
kemerini çýkardýðýnýzda.
Ayný nedenden dolayý, araç seyir
halindeyken, uyarý lambasý yanar söner
ve sesli uyarý bir süre için duyulur.
Uyarý lambasý bundan sonra sabit bir þekilde yanmaya devam eder.
Sesli sinyal geçici olarak aþaðýdaki iþlemler yapýlarak sessize alýnabilir:
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Otomobil sabitken, uyarý lambalarý aþaðýdaki durumlarda sabit bir þekilde yanar:
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
<
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Anahtarý kontaða taktýðýnýzda uyarý lambasý yanar ve birkaç saniye sonra
söner.
Uyarý lambasý, otomobil hareket halinde iken
yanarsa el freninin çekili olmadýðýný kontrol ediniz. Uyarý
lambasý yanmaya devam ederse otomobilinizi derhal durdurunuz ve yetkili bir Alfa
Romeo servisi ile temasa
geçiniz.
EMNÝYET KEMERLERÝ
TAKILMADI (kýrmýzý)
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
EL FRENÝ ÇEKÝLÝ (red)
UYARI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
DÜÞÜK FREN
SIVISI (kýrmýzý)
Page 155
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:17
❒ Ön emniyet kemerlerini baðlayýnýz;
❒ Elektronik anahtarý kontaða takýnýz;
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
x
24.07.2006
ÝNDEKS
153-168 Alfa BRERA TR.qxd
155
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
153-168 Alfa BRERA TR.qxd
156
24.07.2006
10:17
❒ 20 saniyeden fazla ama 1 dakikadan
az bekleyip ön emniyet kemerlerinden
bir tanesini çözünüz.
Bu prosedür motoru kapatana kadar
geçerli olacaktýr.
Sesli ikazýn alýcý olarak devreden çýkarýlmasý için, yetkili Alfa Romeo Servisine
baþvurunuz. “Emniyet kemeri hatýrlatýcýsý” sistemi sadece ayar menüsü vasýtasýyla sýfýrlanabilir (bkz “Ön panel ve
kontroller” bölümündeki “Ayarlanabilir
çok fonksiyonlu ekran” paragrafý).
HAVA YASTIÐI
ARIZASI (kýrmýzý)
¬ Anahtarý kontaða taktýðýnýzda
uyarý lambasý yanar ve birkaç saniye sonra söner.
Eðer hava yastýðý sisteminde bir çalýþma arýzasý mevcut ise, uyarý lambasý
mesaj ile birlikte ekranda sürekli olarak
yanar.
Page 156
UYARI
Eðer uyarý lambasý
¬
anahtar kontak
yuvasýna takýlý iken yanmaz
veya seyahat esnasýnda
sürekli yanar ise (ekranda bir
mesaj ile birlikte), bu güvenlik
koruma sistemindeki bir arýzaya iþaret ediyor olabilir; bu
þartlarda hava yastýklarý veya
ön gergiler bir çarpýþma durumunda harekete geçmeyeceklerdir, veya bazý sýnýrlý sayýdaki durumda kazara harekete
geçebilirler. Yetkili bir Alfa
Romeo servisi ile temasa
geçiniz. ¬ uyarý lambasýndaki arýza ise (uyarý lambasý kapalý), yolcu ön hava yastýðýnýn
devre dýþý býrakýldýðýný bildiren
Fuyarý lambasýnýn normal
süresinden daha uzun bir süre
ile yanýp sönmesi ile bildirilir.
F
ÖN YOLCU HAVA
YASTIÐI DEVRE DIÞI
(sarý)
Uyarý lambasý (ön tavan lambasý panelinde) yolcu ön hava yastýklarý, yolcu
diz hava yastýðý (bazý tiplerde) ve yolcu
yan hava yastýðý ilgili anahtar þalteri
vasýtasýyla devre dýþý býrakýldýðýnda yanar (bazý tiplerde).
Yolcu ön hava yastýklarý devredeyken elektronik anahtarý kontaða taktýðýnýzda yaklaþýk 4 saniye süreyle uyarý lambasý sürekli olarak yanmalýdýr, bir sonraki 4 saniye
boyunca yanýp sönmeli ve ardýndan kapanmalýdýr.
– Normal sürüþ durumunda: otomobili durdurup, motoru stop ediniz ve
soðutma suyunun MIN referansýnýn altýnda olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Diðer bir ifadeyle motorun soðumasý için
birkaç dakika bekleyiniz, sonra kapaðý
yavaþ ve dikkatli bir þekilde açýnýz, soðutma suyuyla tamamladýktan sonra rezervuardaki seviyenin MIN ve MAX
iþaretleri arasýna gelip gelmediðini kontrol ediniz. Gözle sýzýntý kontrolü yapýnýz.
Motoru tekrar çalýþtýrdýðýnýzda uyarý lambasý tekrar yanar ise, yetkili bir Alfa
Romeo servisi ile temasa geçiniz.
DÝKKAT Zor þartlarda kullaným durumunda, motoru durdurmadan önce motor çalýþýr durumda iken bir kaç dakika
hafifçe gaza basýnýz.
UYARI
Motor çok sýcak olduðunda, genleþme kabýnýn kapaðýný açmayýnýz: yangýn tehlikesi.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Anahtar kontak yuvasýna takýldýðýnda, uyarý
lambasý (motor soðutma göstergesine yerleþtirilmiþ) yanar, fakat birkaç saniye sonra sönmesi gerekir. Uyarý lambasý motor
aþýrý ýsýndýðýnda yanar (ekranda ilgili mesaj
ile birlikte). Eðer uyarý lambasý yanarsa,
aþaðýdakileri iþlemleri yapýnýz:
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
u
– Aðýr þartlarda kullanýmda
(örn..: örneðin, yokuþ yukarý römork
çekiyor veya otomobil tam yüklü
iken): yavaþlayýnýz, eðer uyarý lambasý
sürekli yanarsa, otomobili durdurunuz.
Motoru çalýþýr durumda 2 veya 3 dakika
býrakýnýz ve motor soðutma suyunun
sirkülasyonunu hýzlandýrmak için, hafifçe
gaza basýnýz ve motoru stop ediniz.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
F uyarý lambasý ayrýca ¬ uyarý lambasýnýn
kendisinde de bir arýza olduðunu
göstermektedir. Bu, F uyarý
lambasýnýn 4 saniyeden fazla
fasýlalý olarak yanýp sönmesiyle
belirtilir. Bu durumda, uyarý lambasý ¬ güvenlik sistemi
arýzalarýný gösteriyor olmayabilir. Otomobili durdurup derhal yetkili bir Alfa Romeo
servisi ile temasa geçiniz.
MOTOR SOÐUTMA
SUYU
YÜKSEK SICAKLIK
(kýrmýzý)
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
Page 157
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:17
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
153-168 Alfa BRERA TR.qxd
157
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
YAPILACAKLAR
MESAJLAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
153-168 Alfa BRERA TR.qxd
158
`
24.07.2006
10:17
MOTOR YAÐI
SICAKLIÐI ÇOK
YÜKSEK
Anahtarý kontaða taktýðýnýzda uyarý lambasý (motor yaðý sýcaklýk göstergesindedir) yanar fakat birkaç saniye
sonra sönmesi gereklidir.
Seyahat esnasýnda yandýðýnda (ekranda bir mesaj ile birlikte) motor yaðýnýn
çok sýcak hale geldiðini bildirir; motoru
durdurunuz ve yetkili Alfa Romeo Servisi
ile temasa geçiniz.
Eðer uyarý lambasý `
seyahat
esnasýnda
yanýp sönmeye baþlarsa,
yetkili Alfa Romeo
Servisi ile temasa geçiniz.
Page 158
DÜÞÜK MOTOR
v YAÐ BASINCI
EGZOZ YAÐIN
TÜKENMESÝ (dizel
tiplerde)
Düþük motor yaðý basýncý
Eðer seyahat esnasýnda + sembolü
mesajý görüntülenirse, hemen motoru durdurunuz yetkili bir Alfa Romeo servisi ile
temasa geçiniz.
Yaðýn tükenmesi
(dizel tiplerde)
+ sembol mesajý sistem motor yaðýnýn
tükendiðini tespit ettiðinde yanýp sönmeye baþlar .
Ýlk gösterimin ardýndan motorun her
çalýþtýrýlmasýnda + sembolü mesajý 1
dakika boyunca, ve yað deðiþtirilene kadar
her 2 saatte bir yanýp söner.
Eðer v + sembolü
mesajý görüntülenirse,
mümkün olan en kýsa zamanda motor yaðýný deðiþtirtmek
ve v sembolünün yanmasýný
kapatmak için yetkili bir Alfa
Romeo servisi ile temasa geçiniz.
DÜÞÜK AKÜ ÞARJI
(kýrmýzý)
Eðer w + sembolü mesajý
görüntülenirse, derhal yetkili bir
Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz.
w
Bagaj kapýsýnýn açýk olduðunu göstermek için ekranda S (kýmýzý)+ sembolü mesajý görüntülenir.
BAGAJ AÇIK
R
Sembol R ekran göstergesinde (kýrmýzý) + mesajý
baðaj açýk olduðunda.
Enjeksiyon sistemi arýzasý
Anahtarý kontaða taktýðýnýzda uyarý lambasý yanar ve birkaç saniye sonra
söner.
Enjeksiyon/egzoz sisteminde bir arýzayý, olasý performans düþüklüðünü, düþük
sürüþ kalitesini ve yüksek tüketim deðerlerini bildirmek için uyarý lambasý sabit
olarak yanar veya seyahat esnasýnda yanar.
Bu koþullar altýnda, motora fazla yüklenilmeden veya yüksek süratlere çýkýlmadan yola devam edilmesi
mümkündür. Bu durumda mümkün olan
en kýsa sürede yetkili bir Alfa Romeo
serivsine gidiniz.
Eðer uyarý lambasý sönmez veya seyahat
esnasýnda yanar ise:
– sabit olarak yanmasý (bazý
tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir): egzozda yüksek emisyonlara yol
açan besleme/ateþleme sistemi arýzasý,
olasý performans düþüklüðü, düþük sürüþ
kalitesi ve yüksek tüketim seviyeleri anlamýna gelmektedir. Bu koþullar altýnda, motora fazla yüklenilmeden veya
yüksek süratlere çýkýlmadan yola devam
edilmesi mümkündür. Uyarý lambasý yanarken seyahate devam edilmesi hasara
sebep olabilir. En kýsa zamanda yetkili
Alfa Romeo Servisi ile temasa geçiniz.
Arýza giderildiðinde uyarý lambasý
sönecek, fakat sistemde kaydedilecektir.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Anahtarý kontaða taktýðýnýzda uyarý lambasý yanar ve birkaç saniye sonra
söner. Uyarý lambasýnýn motor çalýþmadan önce kýsa bir süre yanmasý, lambanýn normal olarak çalýþtýðýný gösterir.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
S
KAPILAR TAM
KAPANMAMIÞ
(kýrmýzý)
EOBD sistemi arýzasý
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Ekrandaki ´ + sembolü mesajý
kapýlardan birinin kapanmadýðýný belirtir.
U
ENJEKSÝYON SÝSTEMÝ
ARIZASI (dizel
motorlu tipler sarý)
EOBD SÝSTEMÝ
ARIZA
(benzinli modeller (sarý)
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
KAPILAR TAM
KAPANMAMIÞ
(kýrmýzý)
Page 159
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:17
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
´
24.07.2006
ÝNDEKS
153-168 Alfa BRERA TR.qxd
159
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
YAPILACAKLAR
MESAJLAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
153-168 Alfa BRERA TR.qxd
160
24.07.2006
10:17
– yanýp sönme: katalitik konvertörün hasar görmüþ olabileceðini belirtir (“Ön panel ve kumandalar”
bölümündeki “EOBD sistemi” konusuna
bakýnýz). Eðer uyarý lambasý yanýp söner ise, motor devrini düþürmek için
gaz pedalýný serbest býrakmak gerekir;
yolunuza, uyarý lambasýnýn yanýp sönmesine sebep olmayacak þekilde normal
hýzda devam ediniz ve mümkün olan en
kýsa sürede yetkili bir Alfa Romeo servisi
ile temasa geçiniz.
Page 160
OTOMOBÝL KORUMA
SÝSTEMÝ ARIZASI
(sarý)
DÝREKSÝYON KÝLÝDÝ
ARIZASI (sarý)
Otomobil koruma sistemi
arýzasý
Ekrandaki mesaj otomobil koruma sistem hatasýný belirtir: Bu durumda
mümkün olan en kýsa sürede yetkili bir
Alfa Romeo serivsine gidiniz.
Direksiyon kilidi arýzasý
Anahtar
kontaða
takýldýðýnda; U uyarý
lambasý yanmaz ise
veya sürekli olarak yanar ise, ya
da seyahat esnasýnda yanýp söner ise, mümkün olan en kýsa
sürede yetkili bir Alfa Romeo
servisi ile temasa geçiniz. Uyarý
lambasýnýn U çalýþmasý, gerekli
ekipmana sahip trafik kontrol
tarafýndan kontrol edilebilir; bu
konuda aracý kullandýðýnýz ülkede
yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uyunuz.
Ekranda, otomobil hareket halindeyken
elektronik anahtarýn kontaktan çýkarýlmasý ile motor öldürülmüþse ilgili bir
mesaj görüntülenecektir.
Y
ALARM ARIZASI (bazý
tiplerde)
(sarý)
HIRSIZLIK GÝRÝÞÝMÝ
(sarý)
ELEKTRONÝK
ANAHTARIN
TANINMAMASI (sarý)
Alarm arýzasý
Ekrandaki + sembolü mesajý alarm sistemindeki bir arýzayý gösterir. En kýsa zamanda yetkili Alfa Romeo Servisi ile
temasa geçiniz.
Hýrsýzlýk giriþimi
Ekrandaki + sembolü mesajý bir hýrsýzlýk giriþimini gösterir. En kýsa zamanda
yetkili Alfa Romeo Servisi ile temasa
geçiniz.
Dýþ sýcaklýk 3°C’ye ulaþtýðýnda veya altýna düþtüðünde, gösterge bir uyarý
mesajý, - sembol gösterecek ve bir sesli uyarý sürücüyü yolda buzlanma olabileceði ihtimaline karþý uyarmak için
sinyal verecektir (bazý tiplerde).
Belirli tiplerde, yukarýdaki uyarý çevrimsel bildirimleri bir defa gösterildiðinde
veya MENU butonuna kýsaca
basýldýðýnda sonlanýr
– bildirilen mesaj gider ve bir önceki aktif ekran tekrar gösterilir;
– sýcaklýk bildirimi yanýp sönmesi durur;
– sembolü - ekranýn sað altýnda
görüntüde kalýr (dýþ ýsý 6°C’den daha
düþük veya eþit olana kadar).
Isýtma bujilerinin önceden
ýsýtýlmasý
Anahtarý kontaða taktýðýnýzda uyarý lambasý yanar ve ateþleme bujileri ayarlanmýþ sýcaklýk derecesine ulaþtýðýnda söner. Uyarý lambasý söndükten hemen
sonra motoru çalýþtýrýnýz.
DÝKKAT Ilýk veya yüksek ortam sýcaklýðýnda uyarý lambasý kýsa bir zaman
dilimi için yanýk kalýr.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ISITMA BUJILERININ
ÖN ISITMA HATASI
(dizel tiplerde - sarý)
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
YOLDA MUHTEMEL
BUZLANMA
DÝKKKAT Dýþ sýcaklýk sensörü arýzalandýðýnda, ekranda deðerin yerine
boþluk gösterilecektir.
m
ISITMA BUJILERI
(dizel tiplerde sarý)
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Ekrandaki + sembolü mesajý, çalýþtýrmak
için kullanýlan elektronik anahtarýn devreye alýnmadýðýný gösterir.
Bu çevrim dýþ sýcaklýk 3°C’ye eþit veya
düþük okunduðunda sadece bir defa
gerçekleþir ve bu çevrim sadece dýþ sýcaklýk 6 °C’yi aþtýðýnda ve tekrar 3 °C
veya altýna düþtüðünde tekrarlanabilir.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Elektronik anahtarýn
tanýnmamasý
Page 161
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:17
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
153-168 Alfa BRERA TR.qxd
161
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
YAPILACAKLAR
MESAJLAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
153-168 Alfa BRERA TR.qxd
162
24.07.2006
10:17
Isýtma bujilerinin ön ýsýtma
hatasý
Uyarý lambasý (belirli tiplerde ekranda
mesaj da gösterilir) ýsýtma bujilerini ön ýsýtma sisteminde herhangi bir arýzayý
bildirmek için yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Arýzanýn giderilmesi için en kýsa
zamanda yetkili Alfa Romeo Servisi ile
temasa geçiniz.
c
- sarý)
DÝZEL YAKIT
FÝLTRESÝNDE
SU VAR
(dizel motorlu tipler
Seyahat ederken dizel yakýt filtresinde
suyun mevcut olduðunu göstermek için,
uyarý lambasý sürekli yanar (veya bazý
tiplerde ekranda mesaj görüntüye gelir).
Page 162
Yakýt devresinde su bulunmasý tüm enjeksiyon
sistemine ciddi zararlar
verebilir ve motorun düzensiz
çalýþmasýna sebep olabilir. Eðer
c uyarý lambasý yanar veya
bazý tiplerde ayarlanabilir çok
fonksiyonlu ekranda mesaj
görüntülenirse,
sistemdeki
suyun boþaltýlmasý için mümkün
olan en kýsa sürede yetkili bir
Alfa Romeo servisi ile temasa
geçiniz. Yakýt doldurulduðunda yukarýdaki göstergeler
hemen yanarsa, muhtemelen
depoya su girmiþtir: motoru
hemen durdurunuz ve en kýsa
sürede yetkili bir Alfa Romeo
servisi ile temasa geçiniz.
ATALETLÝ YAKIT
KESME ANAHTARI
DEVREDE
s
Bazý tiplerde, ataletli yakýt kesme
anahtarýnýn devreye girdiði ekranda +
sembolü mesajýyla gösterilir.
UYARI
Çarpýþmadan sonra eðer
yakýt kokusu duyar
veya yakýt sisteminden bir
kaçak görürseniz yangýn riskini ortadan kaldýrmak için
düðmeyi sýfýrlamayýnýz.
tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir) EBD sisteminde bir arýza olduðunu
bildirir; bu durumda þiddetli bir frenleme
esnasýnda arka tekerlekler zamanýndan
önce kilitlenebilir ve kaymaya yol açabilir.
Sistemin kontrol edilmesi için dikkatli bir
þekilde otomobilinizi kullanarak en yakýn
Alfa Romeo Servisi ile temasa geçiniz.
VDC sistemi devreye girdiðinde sistemin
otomobili yol yüzeyinin tutuþ koþullarýna uyarladýðýný sürücüye bildirmek için
uyarý lambasý yanýp söner.
VDC sisteminin devreden
çýkarýlmasý
VDC manuel olarak devreden
çýkarýldýðýnda (ASR/VDC butonunu 2
saniyeliðine basýnýz) (bkz "Ön panel ve
kontroller" bölümü "VDC sistemi" kýsmý)
gösterge panelindeki uyarý lambasý yanar (bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
gösterilir).
VDC arýzasý
Herhangi bir arýza halinde, VDC sistemi
otomatik olarak devreden çýkar ve
gösterge panelindeki á uyarý lambasý
sabit þekilde yanar (bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir). Bu durumda en kýsa zamanda yetkili Alfa Romeo
Servisi ile temasa geçiniz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Motor çalýþýyorken ayný anda
Anahtarý kontaða taktýðýnýzda
uyarý lambasý yanar, fakat birkaç saniye
sonra sönmelidir.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Uyarý lambasý sistem etkisiz haldeyse yanar (ekranda ilgilimesaj ile birlikte). Bu
durumda, fren sisteminin performansý
deðiþmez, fakat ABS sisteminden yararlanýlamaz. Çok dikkatli bir þekilde
sürünüz ve en kýsa zamanda yetkili Alfa
Romeo Servisi ile temasa geçiniz.
> ve x uyarý lambalarýnýn
> ayný
anda yanmasý (bazý
á
VDC SÝSTEMÝ
(bazý tiplerde) (sarý)
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
uyarý lambasý yanar ve birkaç saniye sonra söner.
EBD SÝSTEMÝ ARIZASI
(kýrmýzý)
(sarý)
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
> Anahtarý kontaða taktýðýnýzda x
ABS SÝSTEMÝ
ARIZASI(sarý)
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 163
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:17
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
153-168 Alfa BRERA TR.qxd
163
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
YAPILACAKLAR
MESAJLAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
153-168 Alfa BRERA TR.qxd
164
*
24.07.2006
10:17
HILL HOLDER
(YOKUÞ TUTUCU)
SÝSTEM ARIZASI
(bazý tiplerde)
(sarý)
Anahtarý kontaða taktýðýnýzda, uyarý
lambasý yanar (bazý tiplerde) fakat birkaç
saniye sonra sönmelidir.
Eðer uyarý lambasý yanmaya devam
ederse (bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj
da gösterilir) bu Yokuþ Tutucu sisteminde
bir arýza olduðu anlamýna gelir. Yetkili
Alfa Romeo Servisi ile temasa geçiniz.
Page 164
á
ASR SÝSTEMÝ
(KAYMAYI ÖNLEYÝCÝ
SÝSTEM)
(sarý)
Anahtarý kontaða taktýðýnýzda uyarý lambasý yanar, fakat birkaç saniye sonra
sönmelidir. Sistem devreye girdiðinde
sistemin otomobili yol yüzeyinin tutuþ
koþullarýna uyarladýðýný sürücüye
bildirmek için uyarý lambasý yanýp söner. ASR sisteminin devreden çýkarýlmasý
ASR sisteminin devreden çýkarýlmasý
ASR sistemi manuel olarak devre dýþý
býrakýldýðýnda (ASR/VDC butonuna
basarak) (bkz "Ön panel ve kontroller"
bölümü "ASR sistemi" kýsmý) ASR/VDC
butonu yanar ("Ayarlanabilir çok
fonksiyonlu ekran" ile donatýlmýþ
tiplerde ekranda V simgesi de
gösterilir).
ASR arýzasý
Herhangi bir arýza durumunda ASR sistemi otomatik olarak devreden çýkar ve
"Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran" ile
donatýlmýþ tiplerde V simgesi gösterilir. Bu durumda en kýsa zamanda yetkili Alfa Romeo Servisi ile temasa geçiniz.
W Aþaðýdaki lambalardan herDIÞ LAMBALARIN
ARIZASI (sarý)
hangi birinin arýzasý durumunda
uyarý lambasý (bazý tiplerde) yanar (bazý
tiplerde ekranda mesaj görüntülenir):
– yan lambalar
– sinyal lambalarý
– arka sis lambalarý
– plaka lambalarý.
Bu lambalarla ilgili arýzalar; bir veya daha fazla ampulün yanmamasý, koruyucu sigortanýn atmasý veya elektrik
baðlantýsýnýn kopmasý olabilir.
3
4
Arka sis lambalarý açýldýðýnda
gösterge tablosu üzerindeki uyarý lambasý yanar.
Park lambalar
Park / arka lambalar yandýðýnda uyarý
lambasý yanar.
Follow me home
Uyarý lambasý (ekranda ilgili mesaj ile birlikte) Follow me home fonksiyonu devreye
alýndýðýnda yanar (bkz "Ön panel ve kontroller" bölümünde "Follow me home" kýsmý).
UZUN FARLAR (mavi)
1
Uzun farlar yakýldýðýnda,
gösterge tablosu üzerindeki
uyarý lambasý yanar.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Kýsa farlar yandýðýnda uyarý lambasý yanar.
PARK/ARKA
LAMBALAR (yeþil)
FOLLOW ME HOME
(yeþil)
ARKA SÝS LAMBASI
(sarý)
2
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Ön sis lambalarý açýldýðýnda
gösterge tablosu üzerindeki uyarý lambasý yanar.
KISA FARLAR (yeþil)
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Uyarý lambasý (bazý tiplerde) yanarsa (bazý
tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir)
fren ýþýklarýnda (stop) arýza var demektir.
Arýza þunlardan meydana gelmiþ olabilir:
yanmýþ ampul, yanmýþ sigorta veya elektrik baðlantýsýnýn kesilmesi.
5
ÖN SÝS LAMBALARI
(yeþil)
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
FREN IÞIKLARI
ARIZASI
(sarý)
Page 165
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:17
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
T
24.07.2006
ÝNDEKS
153-168 Alfa BRERA TR.qxd
165
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
YAPILACAKLAR
MESAJLAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
153-168 Alfa BRERA TR.qxd
166
R
24.07.2006
10:18
SOL SÝNYAL UYARI
LAMBASI
(yeþil)
Sinyal lambalarý kumanda kolu aþaðý
doðru hareket ettirildiðinde, gösterge
tablosu üzerindeki uyarý lambasý yanýp
sönmeye baþlar veya dörtlü flaþör butonuna basýldýðýnda ise, sað sinyal lambasý ile birlikte yanýp söner.
E
SAÐ SÝNYAL UYARI
LAMBASI (yeþil)
Sinyal lambalarý kumanda
kolu yukarý doðru hareket ettirildiðinde,
gösterge tablosu üzerindeki uyarý lambasý yanýp sönmeye baþlar veya dörtlü
flaþör butonuna basýldýðýnda ise, sol
sinyal lambasý ile birlikte yanýp söner.
Page 166
1
IÞIK SENSÖRÜ
ARIZASI
(bazý tiplerde)
(sarý)
Uyarý lambasý (veya alternatif olarak,
bazý tiplerde, ekranda ilgili sembolü ve
mesajýyla birlikte gösterilir) ýþýk sensöründe bir arýzanýn mevcut olduðunu
bildirmek için yanar.
u
YAÐMUR SENSÖRÜ
ARIZASI
(bazý tiplerde)
(sarý)
Uyarý lambasý (bazý tiplerde) yandýðýnda (bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
gösterilir) yaðmur sensörü arýzalýdýr anlamýna gelir.
t
PARK SENSÖRÜ
ARIZASI (bazý
tiplerde) (sarý)
Uyarý lambasý (veya alternatif olarak,
bazý tiplerde, ekranda ilgili simgesi ve
mesajýyla birlikte gösterilir) park sensörlerinde bir arýzanýn mevcut olduðunu
bildirmek için yanar.
K uyaýý lambasý yolculuk sýrasýnda yanarsa
yetkili bir Alfa Romeo
servisine baþvurunuz.
DÝZEL PARTÝKÜL
h FÝLTRESÝ TIKALI
(dizel tiplerde)
(sarý)
Uyarý lambasý (veya alternatif olarak,
bazý tiplerde, ekranda ilgili simgesi ve
mesajýyla birlikte gösterilir) yandýðýnda
dizel partikül filtresinin týkandýðý ve sürüþ
koþullarý otomatik olarak temizleme
prosedürünü baþlatamadýðý anlamýna
gelir.
Temizleme prosedürünü devreye almak
için, uyarý lambasý yanýncaya kadar
(veya, bazý tiplerde, ekrandaki h
simgesi kaybolana dek) otomobili çalýþýr
vaziyette tutunuz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Uyarý ýþýðý (veya alternatif olarak, bazý
tiplerde, ekranda ilgili simgesi ve
mesajýyla birlikte gösterilir) antipinch sisteminde bir arýza tespit edildiðinde yanar. Yetkili Alfa Romeo Servisi ile temasa
geçiniz.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Cruise Control fonksiyonunun ayar halkasýný Ü konumuna çevirdiðinizde uyarý
lambasý yandýðýnda (bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir).
5
ANTIPINCH SÝSTEMÝ
ARIZASI
(sarý)
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Yakýt seviyesi göstergesi üzerindeki uyarý
lambasý, yakýt deposunda yaklaþýk 10
litre yakýt kaldýðýnda yanar. Bazý tiplerde
gidilebilecek mesafe 50 km (veya 31
mil) deðerinden az olduðunda ekranda
ilgili mesaj da gösterilir.
Ü
CRUISE CONTROL
(bazý tiplerde)
(yeþil)
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
YAKIT REZERVÝ –
SINIRLI SEYÝR
MENZÝLÝ (amber)
Page 167
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:18
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
K
24.07.2006
DÝZÝN
153-168 Alfa BRERA TR.qxd
167
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
YAPILACAKLAR
MESAJLAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
153-168 Alfa BRERA TR.qxd
168
)
19.07.2006
14:43
ÖN CAM YIKAMA
SIVISI SEVÝYESÝ
DÜÞÜK (sarý)
Uyarý ýþýðý (bazý tiplerde) ön cam yýkama sývýsý seviyesi önceden belirlenmiþ
asgari seviyeden düþük olduðunda
yanar (bazý tiplerde ekranda bir mesajda çýkar).
Page 168
X
HIZ LÝMÝTÝ AÞILDI
Otomobil, "Ayar menüsü" ile
tespit edilen hýz sýnýrýný
aþtýðýnda ekranda uyarý mesajý ve
simgesi (kýrmýzý) gösterilir ve sesli uyarýcý
devreye girer (örn.: 120 km/h) (bkz "Ön
panel ve kontroller" bölümü "Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran" kýsmý "Çok
fonksiyonlu ekran" paragrafý).
HIZLI LASTÝK TAMÝR KÝTÝ FIX & GO otomatik ............ 176
AMPUL DEÐÝÞÝMÝ ................................................. 182
DIÞ LAMBALARDAN BÝRÝNÝN YANMASI .................... 185
ÝÇ LAMBALARDAN BÝRÝNÝN YANMASI ...................... 191
BÝR SÝGORTANIN ATMASI....................................... 194
AKÜNÜN BOÞALMASI ............................................ 204
OTOMOBÝLÝN KALDIRILMASI................................... 205
OTOMOBÝLÝN ÇEKÝLMESÝ ....................................... 206
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
LASTÝK PATLAMASI................................................ 171
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
OTOMOBÝLÝN TAKVÝYE ÝLE ÇALIÞTIRILMASI .............. 170
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
A C Ý L D U R U M D A YA P I L A C A K L A R
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 169
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
14:57
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
169
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL
UYARI
DURUMDA
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
BAKIMI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
170
24.07.2006
10:20
Page 170
OTOMOBÝLÝN
TAKVÝYE ÝLE
ÇALIÞTIRILMASI
Eðer akünüz boþalmýþ ise motoru ayný
kapasitedeki veya biraz daha yüksek kapasitedeki baþka bir yardýmcý akü ile
çalýþtýrabilirsiniz.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz (þekil 1):
❒ Bir köprü kablosu ile her iki akünün
pozitif (+kutbun yakýnýnda) kutuplarýný birbirine baðlayýn.
❒ Ýkinci bir takviye kablosu ile, yardýmcý akünün negatif (–) kutup baþýný,
aküsü boþalmýþ otomobilin motoru
veya vites kutusu üzerindeki E
þasileme noktasýna baðlayýnýz.
❒ Motoru çalýþtýrýnýz;
❒ Motor çalýþtýðý zaman köprü kablolarýný takýldýklarý sýraya ters bir sýrada sökün.
Hiçbir durumda, motoru
çalýþtýrmak için akü þarj
cihazý kullanmayýnýz: aksi takdirde, elektronik sistemlere
zarar verebilirsiniz.
þekil 1
A0F0201m
Birkaç denemenin ardýndan motor yine
çalýþmýyorsa, denemekten vazgeçerek
yetkili Alfa Romeo Servisleri ile temasa
geçiniz.
DÝKKAT Her iki akünün negatif kutup
baþlarýný direkt olarak birbirine baðlamayýnýz: kývýlcýmlar aküden yanýcý gazlarý ateþleyebilir. Eðer yardýmcý akü diðer
bir araçta ise, bu araç ile aküsü boþalmýþ
araç arasýndaki metal parçalara dokunmaktan kaçýnýnýz.
UYARI
Takviye ile çalýþtýrma
iþlemi deneyimli bir kiþi
tarafýndan yapýlmalýdýr. Eðer
bu iþlem doðru olarak yapýlmaz ise, çok þiddetli elektrik
boþalmasýna neden olabilir.
Ayrýca, akü suyu zehirli ve
aþýndýrýcýdýr. Cildiniz ve gözleriniz ile temas etmemesine
dikkat ediniz. Akünün yanýna
alev veya yanýk sigara ile yaklaþmayýnýz ve kývýlcým çýkmasýna izin vermeyiniz.
UYARI
Motor
çalýþmadýðý
sürece, servo fren sisteminin ve hidrolik direksiyon
sistemi-nin çalýþmayacaðýný unutmayýnýz. Bu sebeple, fren
pe-dalý ve direksiyon için
oldukça fazla güç uygulamanýz
gerekir.
“Lastik Tamir Kiti Fix&Go”’ya alternatif
olarak, otomobil yedek lastik (istek
üzerine) ile tedarik edilebilir. Tekerleklerin deðiþtirilmesi ve krikonun doðru
kullanýlmasý, aþaðýda verilen bazý önlemlerin alýnmasýný gerektirir.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Otomobil “Lastik Tamir Kiti Fix&Go” ile
donatýlmýþtýr. Tekerlek deðiþimi için
gerekli iþlemler ilerki bölümde
anlatýlmýþtýr.
UYARI
Diðer sürücüleri otomobilinizin park halinde
olduðu konusunda mahalli
düzenlemelere uygun bir þekilde ikaz ediniz: Otomobildeki bütün yolcularýn özellikle
araç aðýr bir þekilde yüklü ise
aþaðý inmeleri gerekmektedir.
Yolcular lastik deðiþtirilirken
güvenli bir yerde beklemelidir.
Eðer yol eðimli veya bozuk
yüzeyli ise, otomobilin hareket
etmesini önlemek için, lastiklerin altýna takoz veya uygun
olan baþka bir nesne yerleþtiriniz. Küçük yedek lastik
üzerinde kullaným ile ilgili
dikkate alýnmasý gereken açýklamalarýn bulunduðu bir etiket
bulunmaktadýr. Etiket kesinlikle çýkartýlmamalý ve üzeri
kapatýlmamalýdýr.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Otomobili kesinlikle, iterek, çekerek ve
yokuþ aþaðý býrakarak çalýþtýrmayýnýz, bu
metod, katalitik egzoz sistemine yakýt
dolmasýna ve tamir edilemeyecek
biçimde zarar görmesine sebep olabilir.
LASTÝK
PATLAMASI
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN ÝTEREK VEYA
ÇEKÝLEREK ÇALIÞTIRILMASI
Page 171
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:20
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
171
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL
UYARI
DURUMDA
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
BAKIMI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
172
19.07.2006
14:57
UYARI
El frenini çekiniz.Küçük
yedek lastik otomobilinize özeldir, bu lastiði
kesinlikle baþka modellerde
kullanmayýnýz veya diðer modellere ait yedek lastikleri de
kendi otomobilinizde kullanmayýnýz. Küçük yedek lastiði,
sadece acil durumlarda kullanýlmalýdýr. Bu yedek lastik
sadece servis noktasýna gitmek için gereken mesafede
kullanýlmalý ve azami araç hýzý
asla 80 km/s’yi aþmamalýdýr.
Küçük yedek lastik üzerinde
kullaným ile ilgili dikkate alýnmasý gereken açýklamalarýn
bulunduðu bir etiket bulunmaktadýr. Etiket kesinlikle
çýkartýlmamalý
ve
üzeri
kapatýlmamalýdýr.
Page 172
UYARI
Yer tasarrufu saðlayan
stepne bir lastik ile
araç kullanýlmasý esnasýnda
otomobilin sürüþ performansý
deðiþmektedir. Ani hýzlanma
veya sert frenlerden ve virajlara sert girmekten kaçýnýnýz.
Küçük yedek lastiðin ömrü
yaklaþýk 3.000 km’dir, bu
mesafeden sonra ayný tipte bir
baþka lastik ile deðiþtirilmesi
gerekir. Küçük yedek lastik için
tasarlanmýþ bir janta, asla
klasik tipte lastik takmayýnýz.
Patlak lastiði mümkün olan en
kýsa sürede tamir ettiriniz ve
yerine takýnýz. Hiçbir zaman
ayný anda iki tane yer tasarrufu saðlayan yedek lastik kullanýlmamalýdýr. Takmadan önce
hiçbir zaman bijonlarýn diþlerini greslemeyiniz: kayabilirler.
UYARI
Kriko, sadece ait olduðu
aracýn veya ayný model
ve tipteki bir baþka aracýn
lastiklerini deðiþtirmek için kullanýlmalýdýr. Baþka modellerdeki araçlarýn kaldýrýlmasý gibi
farklý amaçlar için kesinlikle kullanýlmamalýdýr. Kriko, aracýn altýnda yapýlacak tamir iþlemleri
sýrasýnda; hiçbir nedenle ve
hiçbir þekilde asla kullanýlmamalýdýr. Eðer kriko doðru olarak
yerleþtirilmez ise, kaldýrýlan
otomobil düþebilir. Krikoyu,
üzerinde yer alan etikette belirtilenden daha aðýr yükleri
kaldýrmak için kullanmayýnýz.
Kar zincirleri yer tasarrufu
saðlayan yedek lastiðe takýlamazlar. Bu sebep ile ön tekerleklerden bir tanesi patlar ise
arka lastiklerden bir tanesi öne
ve yedek lastiði ise arkaya
takýlmalýdýr. Bu þekilde acil bir
durum karþýsýnda iki adet normal çekiþ lastiðini de zincir
takýlabilir.
10:23
Page 173
þekil 3
A0F0007m
þekil 4
A0F0134m
Lastiði aþaðýda açýklanan þekilde
deðiþtiriniz:
Lütfen dikkat ediniz:
❒ krikonun aðýrlýðý 1,76 kg’dýr;
❒ kriko ayar gerektirmez;
❒ kriko tamir edilemez. Eðer arýzalanýrsa, yenisi ile deðiþtirilmelidir.
❒ kriko üzerine sadece kendi kaldýrma
kolu takýlabilir.
❒ Otomobili trafik akýþýna engel teþkil
etmeyecek ve lastiði güven içinde
deðiþtirebileceðiniz bir yere park ediniz. Zemin düz ve yeterli derecede sert
olmalýdýr;
❒ Motoru durdurunuz, el frenini çekin ve
birinci veya geri vitese takýnýz;
❒ Kolu kullanarak (A-þekil 2) ve (B)
muhafazasýný kaldýrýn;
❒ Kutuyu þekil 3’de gösterildiði
þekilde çýkartýn;
❒ “Lastik Tamir Kiti Fix&Go” ile donatýlmýþ versiyonlar için alet çantasýný
(þekil 4) bagajdan dýþarý çýkarýnýz;
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
A0F0132m
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
þekil 2
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
UYARI
Jant ile lastik arasýna
hiçbir zaman baþka
araçlar koymayýnýz. Lastiklerin
ve yedek lastiðin hava
basýnçlarýný kontrol ediniz ve
gerekiyorsa “Teknik özellikler” bölümünde verilen deðerlere göre düzeltiniz.
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
173
24.07.2006
10:23
Page 174
A0F0019m
þekil 5a
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL
UYARI
DURUMDA
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
BAKIMI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
174
þekil 5
A0F0026m
þekil 6
A0F0195m
❒ yedek lastik ile donatýlmýþ versiyonlarda,
sabitleyiciyi
gevþetin
(A-þekil 5), alet takýmýný çýkartýnýz
(B), ve deðiþtirilecek olan lastiðin
yanýna getiriniz, sonra yedek lastiði
çýkartýnýz;
Deðiþtirilecek olan tekerleðin cývatalarýný
verilen anahtarla yaklaþýk bir tur
gevþetin; (A-þekil 5a); jant deðiþikliðinin tekerlek poyrasýndan çýkmasýný
saðlamam için otomobili sallayýnýz;
❒ Krikonun G noktasý yuvaya oturana
H kadar krikoyu F yükseltiniz
(þe-kil 6).
❒ Kriko þekil 6’da gösterildiði gibi yerleþtirilmelidir;
þekil 6
❒ Kaldýrýlacak olan otomobilin yakýnýndaki herkesi uyarýnýz. Tekrar yere indirilene kadar otomobilden uzakta
durmalý ve otomobile dokunmamalýdýrlar.
❒ Krikoyu çalýþtýrmak için kolu L takýnýz
(þekil 7) ve otomobili deðiþtirilecek
olan tekerlek yerden birkaç santimetre yükseklikte olana kadar kaldýrýnýz.
A0F0028m
❒ Bijonlarý tamamýyla sökünüz ve tekerleði çýkartýnýz;
❒ Yedek lastik ile temas edebilecek
yüzeylerin temiz olduðundan ve üzerlerinde bijonlarýn daha sonra
gevþemesine sebep olabilecek maddeler bulunmadýðýndan emin olunuz;
24.07.2006
10:23
Page 175
A0F0211m
STANDART LASTÝÐÝN
TAKILMASI
❒ Pimi (A-þekil 10) çýkarýnýz ve son
sýkma cývatasýný sýkýnýz;
❒ Verilen anahtarý kullanarak beþ adet
cývatayý sýkýnýz.
Yukarýda açýklanan iþlemleri yaparak
otomobili kaldýrýnýz ve yedek lastiði
çýkartýnýz.
❒ Otomobili
çýkartýnýz;
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ otomobili indiriniz ve krikoyu
çýkartýnýz, verilen anahtarý kullanarak
daha önce küçük yedek tekerlek için
gösterilen sýrayý takip ederek tekerlek cývatalarýný sýkýnýz (þekil 9).
indiriniz
ve
krikoyu
❒ Verilen anahtarý kullanarak bijonlarý
tamamen þekil 9’da gösterilen sýrada çaprazlamasýna tamamen sýkýnýz.
❒ A pimini (þekil 10) teker poryasý
üzerinde bulunan tespit cývatalarý deliklerinden bir tanesine takýnýz;
❒ Tekerleði pime sokun ve verilen
anahtarý kullanarak mevcut dört adet
cývatayý sýkýnýz.
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
þekil 10
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
A0F0210m
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
❒ Küçük boyutlu yedek lastiði ilgili B
pimlerinin A delikleri üzerine gelecek
þekilde yerleþtiriniz (þekil 8);
þekil 9
ÝNDEKS
A0F0209m
þekil 8
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
175
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL
UYARI
DURUMDA
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
BAKIMI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
176
24.07.2006
10:23
Ýþlemi bitirdiðinizde:
❒ Stepne tekerleði bagaj içindeki yerine yerleþtiriniz;
❒ Yolculuk esnasýnda titreþim yapmasýný önlemek için güç kullanarak
krikoyu kýsmen açýk olarak yerine
yerleþtiriniz.
❒ El aletlerini tekrar kutudaki yerlerine koyunuz;
❒ Kutuyu aletleri tamamlanmýþ bir þekilde küçük yedek tekerleðin üzerine
yerleþtiriniz;
❒ Koruyucu taban kaplamasýný doðru
bir þekilde yerleþtiriniz.
Page 176
HIZLI LASTÝK TAMÝR
KÝTÝ FIX&GO
otomatik
(bazý tiplerde)
Otomobil, geleneksel alet takýmý ve
yedek lastiðin yerine hýzlý lastik tamir
kiti olan “FIX&GO otomatik” ile
donatýlmýþ olabilir (bazý tiplerde).
Kit (þekil 11) bagajda bulunmaktadýr.
Bu muhafazada ayrýca bir tornavida ve
çeki kancasý bulunmaktadýr.
þekil 11
A0F0114m
Hýzlý lastik tamir kiti aþaðýdakileri içerir:
❒ Macunu içeren bir þiþe (A-þekil
11), aþaðýdakileri içerir:
- dolum borusu (B)
- “azami 80 km/h” yazýsý olan bir
etiket (C), lastik onarýldýktan sonra sürücünün göreceði bir þekilde
yerleþtirilmelidir (gösterge paneline);
❒ basýnç göstergesi ile donanýmlara
sahip kompresör (D);
þekil 12
UYARI
A0F0048m
❒ hýzlý lastik tamir kitini hýzlý ve uygun
þekilde kullanmak ve ardýndan lastik
tamir kiti ile onarýlan lastiðin
üzerinde çalýþacak olan personele
verilmek için bir talimat broþürü
(þekil 12);
❒ kompresörün yan boþluðunda yer
alan bir çift koruma eldiveni;
❒ farklý elemanlarý þiþirmek için adaptörler.
Lastiðin yabancý nesneler tarafýndan patlatýlmasý durumunda
lastik izi üzerinde veya kenardaki hasar azami 4 mm çapa
kadar tamir edilebilirdir.
Lastiðin yan duvarlarýnda meydana gelen
delik ve hasarlar tamir edilemez. Lastiðin yan duvarlarýnda meydana gelen delik ve
hasarlar tamir edilemez.
UYARI
Hasar, inik lastikle oto
mobili sürmekten kaynaklanýyorsa hýzlý lastik tamir
kitini kullanmayýnýz. Jantta
(hava kaçaðýnýn olduðu deformasyon) veya daha önce
belirtilen sýnýr alanlarýnýn dýþýndaki lastikteki hasarlarda,
onarým mümkün deðildir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Hýzlý lastik tamir kitinin macunu –20°C
ila +50°C arasý dýþ sýcaklýklarýnda etkilidir.Macunun belirli bir süre ömrü
vardýr.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Talimat broþürünü kit
ile tamir edilmiþ olan
lastik üzerinde iþlem yapacak
olan personele veriniz.
Aþaðýdakiler göz önünde
tutulmalýdýr:
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
UYARI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 177
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
14:58
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
177
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL
UYARI
DURUMDA
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
BAKIMI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
178
24.07.2006
10:28
UYARI
Silindir lateks içerir:
onlar olduðunda hemen
doktoru arayýnýz.
Yutulduðunda veya solunduðunda
zararlýdýr ve gözleri tahriþ edebilir.
Herhangi bir temas
halinde hemen su ile yýkayýnýz
ve kirli giysilerinizi çýkarýnýz.
Yutulursa, kusmayýnýz, aðzýnýzý çalkalayýnýz, çok miktarda
su içiniz ve hemen doktora
haber veriniz. Çocuklardan
uzak tutunuz. Bu ürün astým
hastalarý tarafýndan kullanýlmamalýdýr. Buharlarýný solumayýnýz. Alerjik reaksiyonlar
olduðunda hemen doktora
baþvurunuz. Silindiri bu amaç
için açýlan boþlukta saklayýnýz
ve sýcaktan uzak tutunuz. Macunun belirli bir süre ömrü
vardýr.
Page 178
UYARI
Kompresör, 20 dakikadan fazla çalýþtýrýlmamalýdýr. Aþýrý ýsýnma tehlikesi
vardýr! Hýzlý lastik tamir kitiyle
tamir edilmiþ olan lastikler
sadece geçici olarak kullanýlmalýdýr.
A0F0212m
þekil 13
ÞÝÞÝRME PROSEDÜRÜ
Yalýtýcý tükenirse silindiri
deðiþtiriniz. Silindir ile
yalýtým sývýsýný atmayýnýz. Yalýtýcý sývýyý ve silindiri
ulusal ve yerel kanunlara uygun
olarak tavsiye ediniz.
UYARI
Hýzlý lastik tamir kiti ile
birlikte verilen koruma
eldivenlerini giyiniz.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ tamir edilecek tekerleði (A-þekil
13) valfýyla birlikte þekilde gösterilen konuma getiriniz, ardýndan
el frenini çekiniz, hýzlý lastik
tamir kitini alýn ve tamir edilecek tekerleðin yakýnýna yerleþtiriniz;
24.07.2006
10:28
Page 179
❒ Kompresör þalterinin A (þekil 160)
konumunda konumunda (off) olmasýna dikkat ediniz ve A
(þekil 17) soketini ön konsolda bulunan çýkýþa/çakmaða takýn ardýndan
A (þekil 16 I) konumuna (on) getirerek kompresörü çalýþtýrýnýz;
þekil 15
A0F0214m
❒ Lastik þiþirme valfý aðzýný gevþetiniz,
dolum hortumunu çýkarýnýz A
(þekil 14) ve halka somunu B
(þekil 15) lastik valfýna vidalayýnýz;
❒ Lastiði “Teknik bilgiler” bölümündeki
“Tekerlekler” kýsmýnda belirtilen
basýnçlarda þiþiriniz. B (þekil 16)
göstergesinde lastik basýncýný kontrol
ediniz, deðerleri doðru þekilde okumak için kompresörü kapatýnýz.
þekil 17
A0F0217m
❒ 5 dakika sonra asgari 1.5 barlýk
deðere ulaþmak mümkün olmuyorsa, valfý kullanarak kompresörü ve
akým çýkýþýný devre dýþý býrakýn, ardýndan macunun lastiðe eþit þekilde
daðýlmasýný saðlamak için otomobili
10 metre ileri hareket ettirin ve
þiþirme iþlemini tekrarlayýnýz;
❒ Bu iþlem sonunda 5 dakika sonrasýnda yine de 1.8 bar deðerine
ulaþmak mümkün olmuyorsa, lastik
aþýrý þekilde hasarlandýðýndan sürmeye baþlamayýnýz, hýzlý lastik tamir
kiti lastiðin uygun þekilde tamir
edilmiþ olduðunu garanti edemez,
yetkili Alfa Romeo Servisi ile temasa
geçiniz;
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
A0F0213m
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
þekil 16
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
A0F0116m
ÝNDEKS
þekil 14
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
179
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL
UYARI
DURUMDA
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
BAKIMI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
180
24.07.2006
10:28
❒ “Teknik bilgiler” bölümünde “Tekerlekler” kýsmýnda belirtilen lastik
basýncýna ulaþtýktan sonra hemen
otomobili sürmeye baþlayýnýz;
UYARI
Lastiðin hýzlý lastik tamir takýmý ile tamir
edildiðini belirten bir etiketi,
sürücünün kolayca görebileceði
bir yere yapýþtýrýnýz. Özellikle
virajlarda olmak üzere dikkatle sürünüz ve 80 km/h deðerini geçmeyiniz. Þiddetli frenleme
ve
hýzlanmalardan
kaçýnýnýz.
Page 180
❒ 10 dakika kadar otomobili sürdükten sonra durup lastik basýncýný
yeniden kontrol ediniz; el frenini
çekiniz;
UYARI
Eðer basýnç 1.8 barýn
altýna düþerse, lastik
þekil 21 aþýrý derecede hasarlý olduðundan otomobili stop
ediniz ve bundan dolayý hýzlý
lastik tamir kiti Fix&Go
otomatik, uygun þekilde tamir
edilmiþ olduðunu garanti edemez,
yetkili Alfa Romeo
Servisi ile temasa geçiniz.
Yetkili Alfa Romeo Servisi ile
temasa geçiniz.
❒ En az 1.8 barlýk bir basýnç varsa, uygun basýncý þiþirin (motor çalýþýyor
ve el freni çekili vaziyetteyken) ve
yeniden çalýþtýrýnýz;
❒ dikkatli bir þekilde sürerek en yakýn
yetkili Alfa Romeo Servisine gidiniz.
UYARI
Lastiðin hýzlý lastik tamir kiti kullanýlarak
tamir edildiðini servise söylemek son derece önemlidir. Talimat broþürünü kit ile tamir
edilmiþ olan lastik üzerinde
iþlem yapacak olan personele
veriniz.
24.07.2006
10:28
Page 181
LASTÝÐÝN KESÝNLÝKLE HIZLI
LASTÝK TAMÝR KÝTÝ ÝLE
TAMÝR EDÝLMÝÞ OLDUÐUNU
BELÝRTMELÝSÝNÝZ.
SÝLÝNDÝR DEÐÝÞTÝRME
PROSEDÜRÜ
Kompresör ayný zamanda basýncýn
düzeltilmesi için de kullanýlabilir. Hýzlý
baðlantýyý sökünüz (A-þekil 18) ve
doðrudan lastik valfýna baðlayýn (þekil
19); bu yolla silindir kompresör ile baðlantýlý olmaz ve macun lastiðe doðru akmaz.
❒ A baðlantýsýný (þekil 20) ve B hortumunu çýkarýn;
Silindiri deðiþtirmek için, aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
❒ Deðiþitirilecek silindiri saat tersi
yönünde döndürünüz ve yükseltiniz;
❒ Yeni silindiri takýn ve saat yönünde
çeviriniz;
❒ A baðlantýsýný veya B hortumunu
yuvasýna yeniden takýn.
A0F0047m
þekil 20
UYARI
Otomobili süren diðer
kiþilere lastiðin hýzlý
tamir kiti ile tamir edilmiþ
olduðunu haber verin. Etiketi
düzeltme iþlemleri yapacak
personele veriniz.
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
A0F0216m
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
þekil 19
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
A0F0215m
ÝNDEKS
þekil 18
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
181
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL
UYARI
DURUMDA
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
BAKIMI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
182
24.07.2006
10:28
Page 182
AMPUL DEÐÝÞÝMÝ
GENEL BÝLGÝLER
❒ Bir lamba yanmýyorsa, ampulü
deðiþtirmeden önce ilgili sigortayý
kontrol ediniz. Sigortalarýn yerleri için
“Bir sigortanýn atmasý” bölümüne
bakýnýz;
❒ Bir ampulü deðiþtirmeden önce,
baðlantý yerinin oksitlenip oksitlenmediðini kontrol ediniz.
❒ Yanan ampüller, ayný tip ve güçte
ampuller ile deðiþtirilmelidir.
UYARI
UYARI
Halojen ampulleri sadece metal kýsýmlarýndan
tutunuz. Ampülün cam kýsmýna dokunulduðu takdirde, ýþýk
yoðunluðu düþer ve ampulün
kullaným ömrü kýsalýr. Yanlýþlýkla ampule dokunmanýz
halinde, alkol ile nemlendirilmiþ
bir bez ile silip, kurumaya
býrakýnýz.
❒ Ampulü deðiþtirdikten sonra her zaman far huzmesinin yüksekliðini
kontrol ediniz.
DÝKKAT Far iç yüzeyi buðulanabilir; bu
düþük hava sýcaklýðý ve havadaki nem
oranýndan kaynaklanan doðal bir durumdur ve bir hata deðildir. Buðulanma
farlar yanar yanmaz ortadan kalkacaktýr. Far içindeki damlalar ise bir problemi iþaret edebilir.Yetkili bir Alfa Romeo
servisi ile temasa geçiniz.
UYARI
Elektrik sisteminde
(elektronik
kontrol
üniteleri üzerinde) yapýlan
modifikasyonlarýn veya tamirlerin düzgün þekilde yapýlmamasý ve sistemin özelliklerini
gözetilmeden
gerçekleþtirilmesi arýzalara ve yangýn
tehlikesine yol açabilir.
Halojen ampuller yüksek basýnçlý gaz içerirler ve kýrýlmalarý halinde etrafa
cam parçaçýklarý sýçrayabilir.
UYARI
Yüksek voltajdan dolayý, gaz deþarjlý (bixenon) farlar sadece uzmanlar
tarafýndan deðiþtirilmelidir:
Ölüm tehlikesi! Yetkili Alfa
Romeo Servisi ile temasa
geçiniz.
24.07.2006
10:28
Page 183
C
Tüp tipi ampuller: Çýkarmak
için baðlantýlarýndan çýkarýnýz.
Otomobil üzerinde farklý tiplerde ampuller mevcuttur:
A
Cam ampuller: yerlerine klipslenmiþlerdir. Çýkarmak için dýþarý
çekiniz.
D.E Halojen ampuller: Ampulü
çýkarmak için ampulü yerinde tutun klipsi açýnýz.
F
Gaz deþarjlý ampuller
(Bixenon).
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
Pim kilitli ampuller: Bu tip
ampulü tutucusundan çýkarmak
için ampulün üzerine bastýrýn, saat
tersi yönde döndürünüz.
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
B
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
AMPUL TÝPLERÝ (þekil 21)
A0F0117m
ÝNDEKS
þekil 21
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
183
Page 184
TÝP
GÜÇ
Uzun devre farlar
D
H7
55W
Kýsa farlar
D
H7
55W
Uzun farlar/kýsa farlar
(bazý Ksenon farlý tiplerde)
F
D1S
55W
Ek uzun farlar (bazý tiplerde)
D
H1
55W
Ön yan lambalar (1 far baþýna)
A
W5WB
5W
Arka park lambalarý
B
P21/5W
5W
Ön sis lambalarý
E
H7
55W
Ön sinyal lambasý
B
PY21W
21W
Yan sinyal lambalarý
A
W5W
5W
Arka sinyal lambalarý
B
P21W
21W
Fren lambalarý
B
P21/5W
21W
Üçüncü fren lambasý
A
W2.3W
2.3W
Geri vites lambasý
B
P21W
21W
Arka sis lambalarý
B
P21W
21W
Plaka lambalarý
A
W5W
5W
2xA+1C
2xW5+10W
5+5+10W
Bagaj lambasý
C
10W
10W
Makyaj aynasý lambasý
A
1,5W
1,5W
Torpido gözü lambasý
A
W5W
5W
Kapý eþiði /kapý lambasý
A
W5W
5W
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL
UYARI
DURUMDA
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
BAKIMI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
ÞEKÝL 21
184
AMPUL
14:58
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
19.07.2006
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
Ön tavan lambasý
10:36
Page 185
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
DIÞ LAMBALARDAN
BÝRÝNÝN YANMASI
Ampulleri deðiþtirmek için, baþlýðý saat
ibresinin tersi yönünde çeviriniz ve ardýndan çýkarýnýz.
Ampuller lamba ünitesinde aþaðýda belirtildiði
gibi
yerleþtirilmiþlerdir
(þekil 22):
A Uzun farlar
B Sinyal lambalarý
C Kýsa farlar
UYARI
Deðiþtirdikten sonra,
yerine iyice oturduklarýný kontrol ederek kapaklarý
doðru þekilde tekrar takýnýz.
Uzun farlar
(halojen ampuller)
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
❒ Saat ibresinin tersi yönünde çevirerek
A muhafazasýný çýkarýnýz (þekil 22);
❒ Elektrik soketini çýkarýnýz (A-þekil
23);
❒ Ampul tutucusunun B mandalýný
serbest býrakýnýz;
þekil 23
A0F0223m
❒ Ampulü çýkarýnýz ve deðiþtiriniz;
❒ Yeni ampulü takýn ve ampul tutucusunun mandalýný yerine yerleþtiriniz
(B);
❒ A elektrik soketini yeniden baðlayýnýz;
❒ Koruma muhafazasýný uygun þekilde
takýnýz.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
A0F0191m
þekil 22
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
Ön lamba üniteleri uzun farlarý, park
lambalarý, sinyal lambalarýný ve kýsa far
ampullerini içermektedir.
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ÖN AYDINLATMA ÜNÝTELERÝ
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Ampul tipi ve güç oraný için, “Ampulün
deðiþtirilmesi” bölümüne bakýnýz.
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
185
24.07.2006
10:36
Page 186
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL
UYARI ;
DURUMDA
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
BAKIMI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
186
þekil 24
A0F0193m
þekil 25
A0F0194m
Yan lambalar
Ön sinyal lambalarý
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ B muhafazasýný (þekil 22) saat
ibresinin tersi yönüne çeviriniz;
❒ B muhafazasýný saat ibresinin tersi
yönüne çeviriniz (þekil 22);
❒ A ucuna basýn (þekil 24), ampulü
çýkartýn ve yenisi ile deðiþtiriniz;
❒ A tutucusunu (þekil 25) saat tersi
yönünde döndürünüz, ampulü çýkartýn
ve yenisi ile deðiþtiriniz;
❒ Ampul tutucusunu yerine yerleþtiriniz,
yerine klik sesiyle oturmalýdýr; ampulün uygun þekilde takýldýðýný kontrol etmek için dýþarýdan ýþýðýna
bakýnýz;
❒ Koruma muhafazasýný uygun þekilde
takýnýz.
❒ Ampul tutucusunu yerine yerleþtiriniz,
yerine klik sesiyle oturmalýdýr; ampulün
uygun þekilde takýldýðýný kontrol etmek
için dýþarýdan ýþýðýna bakýnýz;
❒ Koruma muhafazasýný uygun þekilde
takýnýz.
þekil 26
A0F0192m
Kýsa farlar
(halojen ampuller)
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ C muhafazasýný saat tersi yönüne çeviriniz (þekil 22);
❒ Elektrik soketini çýkarýnýz (A-þekil 26);
❒ Ampul tespit yayýný (B) çýkartýnýz;
❒ Ampulü çýkartýn ve yenisi ile deðiþtiriniz;
❒ Yeni ampulü takýn ve ampul tutucusunun mandalýný yerine yerleþtiriniz (B);
❒ Koruma muhafazasýný uygun þekilde
takýnýz.
A0F0163m
þekil 27
Gaz deþarjlý kýsa far/uzun farlar
(Biksenon) (bazý tiplerde)
UYARI
Yüksek voltajdan dolayý, gaz deþarjlý (bixsenon) farlar sadece uzmanlar
tarafýndan deðiþtirilmelidir:
Ölüm tehlikesi! Yetkili Alfa
Romeo Servisi ile temasa
geçiniz.
þekil 28
A0F0164m
Yan sinyal lambalarý
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
❒ A mandalýna basmak için lensi gidiþ
yönünün tersine doðru itiniz (þekil
27). Ön kýsmý serbest býrakýp üniteyi
çýkartýnýz;
❒ ampul tutucusunu (B-þekil 28)
saatin tersi yönünde döndürünüz ve
C lensini çýkartýnýz.
Otomobilin gövdesine
veya lense zarar vermemeye dikkat ediniz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
❒ ampul tutucusunu (B) lensin (C) içine
yerleþtiriniz ardýndan üniteyi takýn,
mandal yuvasýna klik sesiyle oturacaktýr (A-þekil 27).
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
❒ ampülü (D) çýkartýnýz ve yenileyiniz;
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 187
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:36
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
187
24.07.2006
10:36
Page 188
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL
UYARI
DURUMDA
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
BAKIMI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
188
þekil 29
A0F0196m
þekil 30
A0F0165m
Sis lambalarý (þekil 29)
ARKA LAMBA ÜNÝTELERÝ
DÝKKAT Ön sis farlarýný deðiþtirmek ve
ayarlamak için yetkili Alfa Romeo Servisi
ile temasa geçiniz.
Arka lamba üniteleri aþaðýdakileri içerir:
geri vites lambasý, arka sis lambasý,
sinyal lambalarý, arka lambalar, plaka
numarasý lambasý, fren lambalarý ve
üçüncü fren lambasý ampulü.
Bu ampülleri deðiþtirmek için, bagajý
açýn, kapaðý (B) çýkartýn.
þekil 31
A0F0166m
Ampüller lamba ünitesinin içine (þekil
31) aþaðýdaki gibi yerleþtirilmiþlerdir:
A Geri vites lambasý(sol taraf)/arka sis
lambasý (sað taraf)
B Fren lambalarý/bagaj ýþýklarý
C Fren lambalarý/bagaj ýþýklarý
D Yön lambalarý
24.07.2006
10:36
Page 189
Bagaj ýþýklarý/Fren lambalarý
Arka lamba ünitesi bagaj ýþýklarý/fren
lambalarý için iki ampul içermektedir.
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
❒ bagajý açýn ve kapaðý bir önce anlatýldýðý gibi (bkz. þekil 30);
þekil 34
A0F0229m
❒ Ampul tutucusunu (A-þekil 33)
veya (A-þekil 34) saatin tersi
yönünde çevirin, ampülü çýkartýn B
ve yenisi ile deðiþtirin.
❒ Ampul tutucusunu yerine yerleþtiriniz,
yerine klik sesiyle oturmalýdýr; ampulün uygun þekilde takýldýðýný kontrol etmek için dýþarýdan ýþýðýna
bakýnýz;
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
Geri vites lambasý ve arka sis lambasý,
bir otomobilin solunda ve diðeri saðýnda
olan arka lamba ünitesinin içine yerleþtirilmiþtir (gidiþ yönüne göre).
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
❒ Bagajý açýn ve kapaðý bir önce anlatýldýðý gibi (bkz. þekil 30);
❒ A ampul tutucusunu (þekil 32)
saat tersi yönünde döndürünüz, B
ampulü çýkartýn ve yenisi ile
deðiþtiriniz;
❒ Ampul tutucusunu yerine yerleþtiriniz,
yerine klik sesiyle oturmalýdýr; ampulün uygun þekilde takýldýðýný kontrol etmek için dýþarýdan ýþýðýna
bakýnýz;
A0F0170m
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
Geri vites lambasý/arka sis
lambasý
þekil 33
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
A0F0040m
ÝNDEKS
þekil 32
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
189
24.07.2006
10:36
Page 190
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL
UYARI
DURUMDA
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
BAKIMI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
190
þekil 35
A0F0167m
þekil 36
A0F0168m
Sinyal lambalarýý
Plaka lambasý
deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri
yapýnýz:
Deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri
yapýnýz:
❒ bagajý açýn ve kapaðý bir önce anlatýldýðý gibi (bkz. þekil 30);
❒ Þekil 36’da A ile gösterilen noktayý
yumuþak bir bez ile koruyarak, yassý bir
tornavida ile lamba ünitesini (B) çýkarýn.
❒ A tutucusunu (þekil 35) saat
yönünün tersine döndürünüz, B ampulü çýkartýn ve yenisi ile deðiþtiriniz;
❒ ampul tutucusunu yerine yerleþtiriniz,
yerine klik sesiyle oturmalýdýr; ampulün uygun þekilde takýldýðýný kontrol etmek için dýþarýdan ýþýðýna
bakýnýz;
❒ hafifçe döndürerek ampul tutucusunu
(C-þekil 37) çýkartýn ve klipsle oturan
D ampulü ile deðiþtiriniz.
þekil 37
A0F0169m
Ýlave fren lambasý
(üçüncü stop)
Üçüncü fren lambasýný deðiþtirmek için
yetkili Alfa Romeo Servisi ile temasa
geçiniz.
10:36
Page 191
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
ÝÇ LAMBALARDAN
BÝRÝNÝN YANMASI
þekil 38
A0F0118m
MAKYAJ AYNASI LAMBASI
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
❒ Ayna
muhafazasýný
(A-þekil 38);
çýkarýn
❒ Lensleri (B-þekil 39) oklarla gösterilen noktada indirip çýkarýnýz.
❒ Ampül tutucusunu dikkatlice kaldýrýn
C, tutturularak yerleþtirilen ampulü
çýkarýp deðiþtiriniz;
þekil 39
A0F0252m
❒ Ampul tutucusunu (C) yerine yerleþtiriniz;
❒ Önce bir tarafýný ardýndan diðer
tarafýný yuvasýna oturduðuna dair bir
klik sesi duyana kadar bastýrarak lensi
(B) yerine takýnýz.
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
Ampulü deðiþtirmek için yetkili bir Alfa
Romeo servisi ile temasa geçiniz.
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ÖN TAVAN LAMBASI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Ampul tipi ve güç oraný için, “Ampulün
deðiþtirilmesi” bölümüne bakýnýz.
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
191
24.07.2006
10:36
Page 192
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL
UYARI
DURUMDA
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
BAKIMI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
192
þekil 40
A0F0172m
TORPÝDO GÖZÜ LAMBASI
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
❒ Torpido gözünü açýnýz;
❒ Lamba ünitesini oklarla gösterilen
noktada indirip çýkarýnýz (A-þekil
40);
❒ Muhafazayý kaldýrýnýz (B-þekil 41)
ve klipsle takýlan ampulü deðiþtiriniz;
þekil 41
A0F0173m
❒ Lamba ünitesindeki (A-þekil 40)
muhafazayý kapatýnýz (B-þekil 41);
❒ Önce bir tarafýný ardýndan diðer
tarafýný yuvasýna oturduðuna dair bir
klik sesi duyana kadar bastýrarak lamba ünitesini yerine takýnýz.
þekil 42
A0F0205m
BAGAJ LAMBASI
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
❒ Bagajý açýnýz;
❒ Oklarýn gösterdiði noktalarý kullanarak
lambayý çýkarýnýz (A-þekil 42);
24.07.2006
10:36
Page 193
KAPI ÝÇ EÞÝK LAMBASI
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
❒ Kapýyý açýn ve lensi oklarla gösterilen
noktada indirip çýkarýnýz (A-þekil
44);
❒ Muhafazayý kaldýrýnýz (B-þekil 45)
ve klipsle takýlan ampulü deðiþtiriniz;
þekil 45
A0F0235m
❒ Lamba ünitesindeki (A-þekil 44)
muhafazayý kapatýnýz (B-þekil 45);
❒ Önce bir tarafýný ardýndan diðer
tarafýný yuvasýna oturduðuna dair bir
klik sesi duyana kadar bastýrarak lamba ünitesini yerine takýnýz.
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
❒ Koruyucu muhafazayý B; yeniden kapatýnýz
❒ Önce bir tarafýný ardýndan diðer
tarafýný yuvasýna oturduðuna dair bir
klik sesi duyana kadar bastýrarak lamba ünitesini yerine takýnýz.
A0F0075m
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
❒ Yan baðlantýlardan çýkartarak ampulü
deðiþtiriniz (B-þekil 43) ve yeni
ampulün baðlantýlarý arasýnda
düzgün þekilde takýldýðýndan emin olunuz.
þekil 44
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
A0F0204m
ÝNDEKS
þekil 43
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
193
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL
UYARI
DURUMDA
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
BAKIMI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
194
24.07.2006
10:36
Page 194
BÝR SÝGORTANIN
ATMASI
UYARI
GENEL BÝLGÝLER
Sigorta, elektrik sisteminin koruyucu elemanýdýr: Sistem üzerinde arýza veya yanlýþ iþlem olduðunda devreye girer (elektriði keser).
Cihazlardan birisi çalýþmadýðý zaman,
öncelikle sigortasýný kontrol ediniz.
Ýletken eleman (A) bozulmamýþ olmalýdýr; bozulmuþsa ayný oranda (ayný
renkte) yenisi ile sigortayý deðiþtiriniz.
A0F0119m
þekil 46
Yanmýþ sigortayý yeni
bir sigortadan baþka
hiçbir þeyle deðiþtirmeyiniz.
Genel sigortanýn
(MEGA - FUSE, MAXIFUSE) yanmasý durumunda,
herhangi bir tamir yapmayýnýz
ve yetkili Alfa Romeo Servisi
ile temasa geçiniz. Sigortayý
deðiþtirmeden önce, kontak
anahtarýnýn çýkarýlýp çýkarýlmadýðýný kontrol ediniz ve
diðer elektrikli cihazlarýn kapatýldýðýndan/devre
dýþý
býrakýldýðýndan emin olunuz.
A saðlam sigorta.
B elemaný yanmýþ sigorta.
Sigortayý deðiþtirmek için ön panelideki
sigorta kutusuna takýlmýþ halde bulunan
C pensesini kullanýnýz.
UYARI
Bir sigortayý daha yüksek amper deðerine
sahip bir baþka sigortayla
deðiþtirmeyiniz, yangýn tehlikesi.
UYARI
Eðer sigorta yeniden
Alfa Romeo Servisi ile
temasa geçiniz.
19.07.2006
14:59
Page 195
Gösterge tablosu üzerindeki
sigorta kutusu
Ön paneldeki sigorta kutusuna eriþmek
için, vidalarý gevþetin (A-þekil 47) ve
muhafazayý çýkarýnýz (B).
þekil 48
A0F0124m
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
Sigortalar, ön panelde, akünün artý kutbunda, akünün yakýnýnda ve bagajýn
içinde (sol tarafýnda) olmak üzere dört
sigorta kutusu altýnda toplanýr.
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
SÝGORTANIN YERÝ
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
A0F0157m
ÝNDEKS
þekil 47
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
195
19.07.2006
14:59
Page 196
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL
UYARI
DURUMDA
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
BAKIMI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
196
þekil 49
A0F0126m
Akünün artý kutbu tarafýndaki
sigorta kutusu
Akünün artý kutbu tarafýndaki sigorta kutusuna eriþmek için tutuculara basýnýz
(A-þekil 49) ve koruyucu muhafazayý
çýkartýnýz (B).
þekil 50
A0F0125m
24.07.2006
10:38
Page 197
þekil 52
A0F0123m
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
Sigortalara eriþmek için iki sýkma vidasýný
gevþetiniz (A-þekil 51) ve koruyucu
muhafazayý çýkartýnýz (B).
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
Akü yanýndaki sigorta kutusu
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
A0F0128m
ÝNDEKS
þekil 51
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
197
24.07.2006
10:38
Page 198
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL
UYARI
DURUMDA
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
BAKIMI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
198
þekil 53
A0F0129m
Bagajdaki sigorta kutusu
(sol tarafta)
Sigortalara eriþmek için muhafazayý (Aþekil 53) oklar ile gösterildiði gibi
çýkartýnýz.
NOT Belirli versiyonlarda sigorta kutusu
bagaj paspasýnýn altýna, merkez konumuna yerleþtirilmiþtir.
þekil 54
A0F0224m
AMPER
ÞEKÝL
Sað uzun far
F14
10
52
Sol uzun far
F15
10
52
Sað kýsa far
F12
15
48
Sol kýsa far
F13
15
48
Ön sis farý
F30
15
52
Geri vites lambasý
F35
7.5
48
Üçüncü fren lambasý
F37
10
48
Ön/arka tavan lambasý
F39
10
48
Ön tavan lambasý
F49
7.5
48
Sinyal lambalarý
F53
10
48
Dörtlü flaþör
F53
10
48
KULLANICILAR
SÝGORTA
AMPER
ÞEKÝL
Motor bölmesi kontrol ünitesi
F70 (MEGA)
150
50
Gösterge paneli kontrol ünitesi
F71
70
50
Yakýt ön ýsýtma ünitesi (dizel tiplerde)
F73
60
50
Bagaj kontrol ünitesi
F01 (MAXI)
70
52
Gösterge paneli kontrol ünitesi
F01 (MAXI)
70
52
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
SÝGORTA
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
LAMBALAR
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
SÝGORTA ÖZET TABLOSU
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 199
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
14:59
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
199
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL
UYARI
DURUMDA
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
BAKIMI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
200
19.07.2006
14:59
Page 200
KULLANICILAR
SÝGORTA
AMPER
ÞEKÝL
Klima kontrol sistemi fan
F01 (MAXI)
40
52
Elektrik direksiyon kilidi
F03 (MAXI)
20
52
Fren dallanma noktasý (pompa)
F04 (MAXI)
40
52
Fren dallanma noktasý (selenoid valf)
F05 (MAXI)
40
52
Radyatör fan (düþük hýz)
F06 (MAXI)
40
52
Radyatör fan (yüksek hýz)
F07 (MAXI)
50
52
Far yýkayýcý
F09
20
52
Kornalar
F10
15
52
Elektronik enjeksiyon ikincil servisleri
F11
15
52
+ INT için elektronik enjeksiyon sistemi
F16
7.5
52
Elektronik enjeksiyon birincil servisleri
F17
10
52
Motor kontrol dallanma noktasý
F18
15
52
Klima kontrol sistemi kompresörü
F19
7.5
52
Arka cam ýsýtmasý
F20
20
52
Yakýt pompa beslemesi
F21
20
52
Ateþleme bobinleri/enjektörler (petrol tiplerde)
F22
15
52
Elektronik enjeksiyon birincil servisleri dizel tiplerde)
F22
20
52
Ses sistemi/radyo navigasyon sistemi gücü
F23
15
52
Gövde Bilgisayarý dallanma noktasý/Far yýkayýcý röle bobini
F31
7.5
48
Sürücü kapýsý dallanma noktasý/yolcu kapýsý dallanma noktasý/
Kontak
F32
15
48
Yedek
F33
–
48
Yedek
F34
–
48
ÞEKÝL
Dizel yakýt filtresi sensöründe su/akýþ metresi
F35
7.5
48
Fren lambasý þalteri/orta konsol kontrol paneli
F35
7.5
48
Cruise Control
F35
7.5
48
AQS sensörü
F35
7.5
48
Yedek
F36
–
48
Gösterge paneli dallanma noktasý
F37
10
48
Ön far kontrol ünitesi/gaz deþarjlý farlar için kontrol ünitesi gücü
(Biksenon) (bazý tiplerde)
F37
10
48
Bagaj kilidi/kilit açma motoru
F38
15
48
EOBD sistemi diyagnoz soketi
F39
10
48
T.P.M.S. kontrol ünitesi
F39
10
48
Telefon ön tesisatý
F39
10
48
Alarm sistemi kontrol ünitesi (bazý tiplerde)
F39
10
48
Klima kontrol sistemi
F39
10
48
Isýtmalý arka cam
F40
30
48
Ön cam yýkayýcý/arka cam yýkayýcý ucu buðu gidericisi
F41
7.5
48
Isýtmalý ayna buðu gidericisi
F41
7.5
48
Fren dallanma noktasý gücü (ABS/VDC) Direksiyon açýsý dallanma noktasý - Yalpalama sensörü
F42
7.5
48
Ön cam sileceði/yýkayýcýsý
F43
30
48
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
AMPER
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
SÝGORTA
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
KULLANICILAR
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 201
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
14:59
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
201
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL
UYARI
DURUMDA
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
BAKIMI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
202
19.07.2006
14:59
KULLANICILAR
Page 202
SÝGORTA
AMPER
ÞEKÝL
Orta konsoldaki ön çakmak
F44
10
48
Elektrikli güneþ perdesi kontrol ünitesi
F46
20
48
Radyo navigasyon sistemi
F49
7.5
48
Yaðmur sensörü kontrol ünitesi
F49
7.5
48
Direksiyon simidi dallanma noktasý
F49
7.5
48
Kontrol butonlarý paneli
F49
7.5
48
Park sensörü dallanma noktasý
F49
7.5
48
Merkez konsol kontrol lambalarý
F49
7.5
48
Ön koltuk kontrolleri ýþýðý
F49
7.5
48
Ön cam servisleri
F49
7.5
48
Telefon ön tesisatý
F49
7.5
48
START/STOP butonu
F49
7.5
48
Hava yastýðý sistemi
F50
7.5
48
Lastik basýncý gözleme sistemi kontrol ünitesi
F51
7.5
48
Ses sistemi ön ayarý
F51
7.5
48
Arka cam yýkama/silme
F52
15
48
Arka çakmak
F52
15
48
Gösterge paneli dallanma noktasý
F53
10
48
DSP’ye sahip ses sistemi amplifikatörü
F54
30
54
Ön sol koltuk hareket kontrolü
F56
25
54
Sol ön koltuk ýsýtmasý
F57
7.5
54
Ön sað koltuk hareket kontrolü
F60
25
54
Subwoofer yükselticisi
F61
15
54
Sað ön koltuk ýsýtmasý
F67
7.5
54
Boþ
F58
–
54
Boþ
F59
–
54
Boþ
F62
–
54
Boþ
F63
–
54
Boþ
F64
–
54
Boþ
F66
–
54
Boþ
F68
–
54
Boþ
F69
–
54
Boþ
F77
–
54
Elektrikli sol cam
F78
30
54
Boþ
F79
–
54
Sað elektrikli cam
F80
30
54
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÞEKÝL
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
AMPER
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
SÝGORTA
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 203
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
KULLANICILAR
14:59
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
203
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL
UYARI
DURUMDA
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
BAKIMI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
204
24.07.2006
10:40
AKÜNÜN
BOÞALMASI
DÝKKAT Akünün þarj edilmesi ile ilgili
açýklamalar sadece bilgi için verilmiþtir.
Bu iþlem yetkili bir Alfa Romeo servisi
tarafýndan yapýlmalýdýr.
Aküyü çok düþük amper deðerinde ve
yaklaþýk 24 saatlik bir süre içersinde,
yavaþça doldurmanýz tavsiye edilir.
Akünün çok uzun süre þarj edilmesi, zarar
görmesine neden olabilir.
Page 204
Aküyü þarj etmek için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ Akü negatif (–) kutbunu sökünüz;
❒ Þarj kablolarýný, uçlarýna dikkat ederek akü kutuplarýna baðlayýnýz.
❒ Redresörü açýnýz;
❒ Þarj iþlemi sona erdiðinde, þarj
kablolarýný çýkartmadan önce redresörü kapatýnýz;
UYARI
Akü sývýsý zehirli ve
aþýndýrýcýdýr. Deri veya
gözler ile temas ettirmeyiniz.
Akünün þarj edilmesi alev veya
olasý kývýlcýmdan uzak iyi havalandýrýlmýþ alanda yapýlmalýdýr:
patlama ve yangýn riski.
❒ Akü negatif (–) kutbunu tekrar
takýnýz.
UYARI
Donmuþ bir aküyü þarj
etmeye kalkýþmayýnýz.
Önce buzunu çözünüz, aksi
halde patlayabilir. Eðer akü
donmuþ ise, içindeki elemanlarda kopukluklar olmadýðýndan ve gövdesinin çatlamadýðýndan emin olmak için
uzman bir kiþi tarafýndan kontrol edilmelidir.
OTOMOBÝLÝN
KALDIRILMASI
KRÝKO ÝLE
Bu bölümdeki “Tekerleklerin deðiþtirilmesi” paragrafýnda verilen talimatlara
bakýnýz.
A0F0195m
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
þekil 55
UYARI L
ACÝL
AMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
Otomobili hiçbir zaman ön tarafýndan
kaldýrmayýnýz, otomobil sadece yandan
kaldýrýlmalýdýr, kriko veya lift þekilde gösterildiði gibi yerleþtirilmelidir (þekil 55).
Bu durumda yetkili Alfa Romeo Servisi
ile temasa geçiniz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
KRÝKO VEYA LÝFT
KULLANARAK
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 205
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:40
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
205
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL
UYARI
DURUMDA
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
BAKIMI
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
206
24.07.2006
10:40
OTOMOBÝLÝN
ÇEKÝLMESÝ
Otomobille birlikte verilen çeki kancasý
alet takýmýndadýr.
Page 206
OTOMOBÝLÝN ÇEKÝLMESÝ ÝÇÝN
ÖNLEMLER
Transmisyon öðelerine hasarý önlemek
için, otomobili sadece aþaðýdaki
þekillerde çekiniz:
❒ Ön tekerlekler kalkýk ve arka tekerlekler bu amaç için saðlanmýþ olan
kamyona yerleþtiriniz;
þekil 56
❒ Arka tekerlekler kalkýk ve ön tekerlekler bu amaç için saðlanmýþ olan
kamyona yerleþtiriniz;
ÇEKÝ KANCASININ
BAÐLANMASI
❒ Ön ve arka tekerlekler bir çekici veya
bakým aracýnýn yassý yüzeyi üzerinde.
Ön
A0F0230m
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ Takým çantasýndaki çeki kancasýný
alýnýz
þekil 57
A0F0176m
Arka
Çeki kancasýný takým kutusundan çýkartýn
ve yuvasýna sýkýþtýrýn (A-þekil 57).
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
❒ Çeki kancasýný yuvasýna takýp
sýkýþtýrýnýz.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
UYARI
Kancayý takmadan
önce, vidalý yuvasýný
iyice silip temizleyiniz. Otomobili çekmeye baþlamadan
önce, direksiyon kilidini açýn.
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
DURUMDA
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
❒ Ampül tutucusunu (A-þekil 56) ön
tampondan çýkartýnýz. Bunun için standart olarak size verilecek olan yassý tornavidayý hasar vermemek için yumuþak bir bezle ucunu koruyarak kullanýnýz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 207
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:40
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
DÝZÝN
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
207
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL
LAMBALARI
OTOMOBÝLÝN
DURUMDA
BAKIMI
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
169-208 Alfa BRERA TR.qxd
208
19.07.2006
14:59
UYARI
(“Ön panel ve kontroller” bölümünden “Kontak” paragrafýna bakýnýz).
Çekerken, hidrolik direksiyon
ve fren arttýrýcýnýn yardýmý olmadan, direksiyon simidine ve
pedala büyük bir kuvvet uygulanmasý gerektiðini unutmayýn.
Otomobilin çekilmesi için,
esnek kablolar/halatlar kullanmayýnýz. Çekme iþlemi
yapýlýrken, baðlantý elemanýnýn, temasta bulunduðu parçalara zarar vermediðinden emin
olunuz. Aracý çekerken; çeki
kancasý ile ilgili koþullara ve
trafiðe açýk yollarda araçlarýn
çekilmesiyle ilgili yasalara
uyunuz.
Page 208
UYARI
Otomobil çekilirken,
motoru çalýþtýrmayýnýz.
AÐIR ÞARTLARDA OTOMOBÝLÝN KULLANILIÞI............ 213
SEVÝYE KONTROLLERÝ ............................................ 214
HAVA FÝLTRESÝ/POLEN FÝLTRESÝ ............................ 222
DÝZEL YAKIT FÝLTRESÝ ........................................... 222
AKÜ..................................................................... 223
JANTLAR VE LASTÝKLER.......................................... 226
HORTUMLAR ........................................................ 228
ÖN CAM/ARKA CAM SÝLECEKLERÝ ........................... 228
KAROSER ............................................................. 230
OTOMOBÝLÝN ÝÇÝ ................................................... 233
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
PERÝYODÝK KONTROLLER........................................ 213
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU .................................. 211
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
PERÝYODÝK BAKIM................................................. 210
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBÝLÝN BAKIMI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 209
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
15:08
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
209
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
210
24.07.2006
10:41
PERÝYODÝK BAKIM
Otomobilinizin uzun yýllar mükemmel durumda kalabilmesi için, bakým programýnýn doðru olarak yapýlmasý þarttýr.
Bu nedenle Alfa Romeo 30.000 km’de bir
dizi kontrol ve bakým iþlemi programlamýþtýr.
DÝKKAT Periyodik bakým aralýðýnýn dolmasýna 2.000 km kala, ekranda ilgili
mesaj gösterilecektir.
Ancak, bu periyodik bakýmýn, otomobilin
tüm gereksinimlerini tamamen kapsamayacaðýný bilmeniz önemlidir: ayrýca
30.000 km bakýmýn öncesindeki ilk
dönemde ve sonrasýnda, bir bakýmla baþka biri arasýnda, rutin bakým ve sývýlarýn
tamamlanmasý, lastik basýnç kontrolü gibi
sýradan bakým iþlemlerinin yapýlmasý
gereklidir.
Page 210
DÝKKAT Periyodik bakým aralýklarý,
Üretici firma tarafýndan belirlenmiþtir.
Bunlarý yaptýrmamanýz garantinin geçersiz olmasýna neden olur.
DÝKKAT Ufak problemlerde, bir sonraki
periyodik bakým için kilometrenin dolmasý
beklenmeden derhal yetkili bir Alfa Romeo
servisi ile temasa geçiniz.
Periyodik Bakým belirlenen bakým zamanlarýnda tüm yetkili Alfa Romeo servisleri tarafýndan yapýlýr.
Eðer otomobil sýk sýk römork çekmek için
kullanýlýyorsa, periyodik bakým aralýklarýndan daha sýk bakým yaptýrýlmalýdýr.
Eðer yapýlmasý gereken iþlemlere ilave
olarak, parça deðiþimi veya tamiratlar
gerekiyor ise, bu iþlemler sadece müþterinin onayý alýnarak yapýlýr.
120
150
180
Lastiklerin aþýnma ve durumlarýnýn kontrolü
gerekirse basýnç ayarý
●
●
●
●
●
●
Aydýnlatma sisteminin çalýþma kontrolü (farlar, sinyaller,
dörtlü flaþör, bagaj lambasý, yolcu kabini aydýnlatma lambasý,
torpido gözü lambalarý, uyarý lambalarý vs.)
●
●
●
●
●
●
Ön cam silme/yýkama sistemi çalýþma kontrolü,
fýskiye ayarý
●
●
●
●
●
●
Ön cam ve arka cam silecekleri pozisyon ve
aþýnma kontrolü
●
●
●
●
●
●
Ön disk fren balatalarý kontrolü ve
aþýnma kontrolü
●
●
●
●
●
●
Ön disk fren balatalarý kontrolü ve aþýnma kontrolü
●
●
●
Görsel kontroller: gövde harici parçalarý
gövde altý korumasý, borular ve hortumlar (egzoz - yakýt frenler) ve kauçuk parçalarý (körükler - hortumlar - burçlar gibi)
●
●
●
●
●
●
Çeþitli kayýþlarýný durumlarýnýn ve gerginliðinin kontrolü ve
gerekiyor ise ayarý
●
●
●
●
●
●
Sývý seviyelerinin kontrolü ve gerekiyorsa tamamlanmasý
(fren/hidrolik debriyaj, hidrolik direksiyon, ön cam yýkayýcýsý,
akü,motor soðutucusu vb.)
●
●
●
●
●
●
El freninin kol hareketini kontrol edip ayarlayýnýz
●
Transmisyon kayýþýnýn durumunu gözle kontrol ediniz
●
●
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
90
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
60
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
30
1000 km
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 211
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:41
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
●
●
ÝNDEKS
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
211
19.07.2006
15:08
Page 212
1000 km
60
90
120
150
180
Egzoz emisyonlarýný kontrol edin (benzinli tipler)
●
●
●
●
●
●
Egzoz emisyonlarýný/dumanýný kontrol edin (dizel tipler)
●
●
●
●
●
●
Buharlaþmayý önleyici sistemi kontrol edin (benzinli tipler)
Transmisyon kayýþýný/kayýþlarýný deðiþtiriniz
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
30
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
Motor kontrol sistemi çalýþmasýný kontrol edin
(diyagnoz soketi vasýtasýyla)
●
●
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
●
●
●
●
●
Zaman ayar kayýþýný yenileyin (dizel tipler) (*)
●
Bujileri deðiþtirin (benzinli tipler)
●
Dizel yakýt filtresini yenileyin (dizel tipler)
●
●
●
Hava filtresi kartuþunu deðiþtirin (benzinli tipler)
●
●
●
Hava filtresi kartuþunu deðiþtirin (dizel tipler)
●
●
●
Ön transmisyon vites yaðýný deðiþtirin (3.2 JTS versiyonlar)
Motor yaðýný ve yað filtresini deðiþtirin (benzinli tipler)
(veya her 2 seneye bir)
Motor yaðýný ve yað filtresini deðiþtirin (dizel tipler -DPF)(**)
(veya her 2 seneye bir)
Polen filtresini deðiþtirin (her 2 seneye bir)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
(●)
(●)
(●)
(●)
(●)
(●)
Fren hidroliðini deðiþtirin (2 yýlda bir)
212
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
(*) veya zor þartlarda (soðuk hava, bekleme ve þehir içi trafik) kullanýmlarda 4 yýlda bir. Veya yapýlan kilometreye bakýlmaksýnýz her 5 yýlda bir.
(**) Motor yaðý ve yað filtresi aslýnda otomobilin kullaným þartýna göre deðiþtirilmelidir ve bu gösterge paneli ekraný üzerinde ilgili bir mesajla
belirtilir (“Uyarý ve mesajlar” bölümüne bakýnýz).
❒ römork veya karavan çekme;
❒ ön cam yýkayýcý sývýsý seviyesi;
❒ tozlu yollar;
❒ lastik durumlarý ve basýnçlarý.
❒ 0’ýn altýnda dýþ sýcaklýðý ile tekrar
edilen kýsa mesafelerde (7-8 km’ den
daha az);
❒ aydýnlatma sisteminin çalýþma kontrolü (farlar, sinyal göstergeleri, dörtlü
flaþör,vb.);
❒ ön cam silme/yýkama iþlemini ve
ön/arka cam konumunu/aþýnmayý kontrol ediniz.
Her 3.000 km’de aþaðýdakileri kontrol
edin ve gerekiyorsa tamamlayýnýz: motor yað seviyesi.
Özellikle FL Selenia grubunun, Alfa
Romeo otomobiller için hazýrlanmýþ ve
üretilmiþ ürünleri kullanmanýz tavsiye
edilir (“Teknik özellikler” bölümünde
verilen “Kapasiteler” konusuna bakýnýz).
❒ sýkça motorun rölantiye alýnmasý veya
düþük hýzda uzun mesafeler gidilmesi (örn. kapýdan kapýya teslimatlarda)
veya uzun süre kullanýlmadýðýnda;
❒ þehir içi;
Servis programýnda istenenden daha sýk
kontroller gerçekleþtirin:
❒ Ön disk fren malzemesinin durumunun ve aþýnmasýnýn kontrol edilmesi
❒ akü þarj durumunun ve sývý seviyesinin
kontrolü (elektrolit);
❒ çeþitli tahrik kayýþlarýnýn durumunun
gözle kontrolü;
❒ gerektiðinde motor yaðýnýn ve yað
filtresinin deðiþtirilmesi;
❒ gerekirse, polen filtresi kontrolü ve
deðiþimi;
❒ gerekirse, polen filtresi klima kontrolü
ve deðiþimi;
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
❒ fren hidroliði seviyesi;
❒ gözle kontroller: motor, þanzýman,
vites kutusu, borular ve hortumlar
(egzoz - yakýt - frenler) ve kauçuk
parçalar (körükler - manþonlar burçlar gibi)
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
❒ motor soðutucu sývý seviyesi;
Otomobilin kullanýldýðý koþullar özellikle aþaðýda belirtilen aðýr þartlardan
biriyse:
❒ Kilitlerin, motor kaputunun ve bagaj
ile kolun temizlik ve yaðlama kontrollerini yapýnýz
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Her 1.000 km’de veya uzun yolculuklardan önce, kontrol ve gerekiyor ise seviyelerin tamamlanmasý:
AÐIR ÞARTLARDA
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
PERÝYODÝK
KONTROLLER
Page 213
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
15:08
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
213
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
214
19.07.2006
15:08
Page 214
SIVI SEVÝYE
KONTROLLERÝ
Sývý miktarý için “Teknik Özellikler”
bölümüne bakýnýz.
Seviye tamamlarken,
farklý tipteki sývýlarý birbirleri ile karýþtýrmayýnýz, bunlar birbirleri ile
uyumlu olmayabilirler ve otomobilin zarar görmesine sebep
olabilirler.
þekil 1 - 1.9 JTS - 2.2 JTS tipi
A0F0161m
þekil 2 - 3.2 JTS tipi
A0F0038m
UYARI
Motor bölmesinde çalýþýrken asla sigara içmeyiniz; gaz ve yanýcý buhar ve
yangýn riski olabilir.
1. Motor yaðý - 2.Akü
3. Fren hidrolik sývýsý - 4. Ön cam yýkama sývýsý -5. Motor soðutma suyu
6. Hidrolik direksiyon sývýsý
19.07.2006
15:08
Page 215
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
A0F0203m
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
tipi
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
þekil 3 - 2.4 JTDM
ÝNDEKS
1.Motor yaðý - 2. Akü
3. Fren hidrolik sývýsý - 4. Ön cam yýkama sývýsý -5. Motor soðutma suyu
6. Hidrolik direksiyon sývýsý
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
215
24.07.2006
10:43
Page 216
A0F0018m
þekil 5
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
216
þekil 4
A0F0069m
MOTOR YAÐI
Motor yaðý kontrolü
Þekil 4: 2,2 JTS tiplerde
Motor durdurulduktan birkaç dakika sonra (yaklaþýk 5), otomobil düz bir zemine park edilmiþ haldeyken yað seviyesini kontrol ediniz.
Þekil 5: 3,2 JTS tiplerde
Þekil 6: 2.4 JTDM tiplerde
þekil 6
A0F0202m
Seviye ölçme çubuðunu (A) çýkarýnýz ve
temizleyiniz, tamamen haznenin içine
daldýrýnýz ve seviyenin ölçme çubuðunun
MIN ile MAX seviyeleri arasýnda olup
olmadýðýný kontrol ediniz. MIN ile MAX
arasýndaki mesafe yaklaþýk bir litrelik
yaða tekabül eder.
DÝKKAT Yað eklenmesi veya deðiþtirilmesinden sonra ve seviye kontrolü yapmadan önce motorun birkaç dakika çalýþmasýna izin veriniz.
DÝKKAT Yað tüketimi sürüþ þekline ve
otomobilin kullanýldýðý koþullara dayanýr.
DÝKKAT Motorda bulunan yaðdan farklý özelliklere sahip yað katmayýnýz.
Kullanýlmýþ motor yaðý
ve filtresi çevre için
zararlý maddeler içerir.
Yað ve filtrenin deðiþtirilmesi
için yetkili Alfa Romeo Servisi
ile temasa geçiniz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Otomobil yeniyken motorun rodaj yapmasý gerekir, bu nedenle motor tüketiminin ilk 5000 - 6000 km’den sonra
dengeye geleceði dikkate alýnmalýdýr.
UYARI
Motor sýcakken, yanma
tehlikesini önlemek için
motor bölmesinin içinde çalýþýrken dikkat ediniz. Motor sýcak iken, fanýn çalýþmaya
baþlayabileceðini ve yaralanmalara sebep olabileceðini
unutmayýnýz. Yaralanma tehlikesi vardýr. Eþarplar, atkýlar,
kravatlar ve diðer bol giysiler;
hareketli parçalara takýlabilirler.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
DÝKKAT Düzenli kontroller ile yað seviyesinin MAX iþaretinin üstünde olduðu
anlaþýlýrsa, doðru seviyenin ayarlanmasý
için yetkili Alfa Romeo Servisine baþvurunuz.
Maksimum motor yaðý tüketimi genellikle 1000 km’de 400 gramdýr.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Yað seviyesi MIN iþaretine yakýn veya
altýndaysa MAX iþaretine kadar B
dolum aðzýndan yað dolumu yapýnýz.
Yað seviyesi kesinlikle MAX iþaretini
geçmemelidir.
Motor yaðý tüketimi
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Motor yaðý seviyesinin
tamamlanmasý
Page 217
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:43
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
217
19.07.2006
15:08
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
218
þekil 7
A0F0017m
MOTOR SOÐUTMA SUYU
(þekil 7)
Eðer seviye düþükse, %50 saf su ve %50
PARAFLU UP karýþýmýný yavaþça
dolum deliðinden (A) boþaltarak seviyeyi
tamamlayýnýz .
Soðutma sistemindeki %50 PARAFLU
UP karýþýmý –35°C’ye kadar korumayý
garanti eder.
Page 218
Soðutma
sisteminde
PARAFLU UP antifriz
kullanýlýr. Mevcut üründen farklý özelliklerde sývý ilave
etmeyiniz. PARAFLU UP farklý
özelliklerde sývý ile karýþtýrýlamaz. Eðer farklý özellikte bir sývý
ile karýþtýrýlmýþ ise, motoru
çalýþtýrmayýnýz ve yetkili Alfa
Romeo servisi ile temasa
geçiniz.
UYARI
Motor sýcakken hazne
kapaðýný açmayýnýz:
Soðutma sistemi basýnçlýdýr.
UYARI
Kapaðý deðiþtirmeniz
gerekir ise, sisteme
zarar vermemek için orjinal
parça kullanýnýz. Gerekiyorsa,
kapaðý sadece orijinaliyle
deðiþtirin, aksi taktirde sistem
verimliliði düþebilir.
ÖN CAM/FAR YIKAMA
(þekil 8)
Seviye tamamlamak için (A) kapaðýný
açýnýz ve aþaðýdaki miktarlarda su ve
TUTELA PROFESSIONAL SC 35
karýþýmýný doldurunuz:
❒ 30% TUTELA PROFESYONEL
SC 35 ve 70% yazýn su;
❒ 50% TUTELA PROFESYONEL
SC 35 ve 50% kýþ aylarýnda su.
Hava sýcaklýðýnýn –20°C’nin altýnda
olduðu durumlarda sadece TUTELA
PROFESSIONAL SC35.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
A0F0029m
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
þekil 8
UYARI
Piyasada bulunan bazý
cam yýkama sývýsý
katkýlarý yanýcýdýr. Motor
bölmesi içindeki sýcak parçalar
ile temas etmeleri halinde alev
alabilirler.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
Ön cam yýkama suyu
kabý boþ iken yola çýkmayýnýz. Görüþünüzü arttýrmak için ön cam yýkama sisteminin kullanýlmasý gereklidir.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 219
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
15:08
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
219
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
24.07.2006
17:11
Page 220
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
DÝKKAT Bu iþlem için ancak herzaman
yetkili Alfa Remeo Servisi ile temasa geçmeniz önerilir
220
UYARI
þekil 9 2,2 JTS -2,4 JTS DM tipi
A0F0027m
HÝDROLÝK DÝREKSÝYON SIVISI
(þekil 9-10)
Haznedeki sývýnýn azami (max) seviyede
olup olmadýðýný kontrol ediniz: Bu iþlem,
araç düz bir zeminde duruyorken ve motor çalýþmýyor ve soðukken yapýlmalýdýr.
Sývý seviyesinin haznedeki MAX
iþaretinde veya haznenin altýnda bulunan ölçme çubuðunun üst iþaretinde
(azami seviye) olup olmadýðýný kontrol
ediniz.
þekil 10 3,2 JTS tipi
A0F0234m
Eðer sývý seviyesi belirtilen seviyenin altýndaysa, aþaðýdakileri yaparak dolum
iþlemine geçiniz:
❒ Motoru çalýþtýrýn ve haznenin içindeki sývý seviyesinin sabitlenmesini bekleyiniz;
❒ Motor çalýþýr haldeyken direksiyon
simidini tamamen saða ve tamamen
sola döndürünüz;
❒ MAX iþaretine kadar dolum yapýn ve
ardýndan kapaðý kapatýn.
Hidrolik direksiyon
sývýsýnýn sýcak parçalar
ile temas ettirmeyiniz: alev
alabilir.
Kapaðý (A) çevirerek açýnýz ve haznedeki hidrolik yaðýn azami seviyede olup olmadýðýný kontrol ediniz. Haznedeki
hidrolik yað seviyesi, MAX iþaretini
geçmemelidir.
DÝKKAT Bu iþlem için ancak herzaman
yetkili Alfa Remeo Servisi ile temasa geçmeniz önerilir
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
FREN SIVISI (þekil 11)
Fren hidroliðinin paslandýrýcý özelliði olduðundan
araç boyasýna deðdirmeyiniz. Eðer damlarsa hemen
su ile yýkayýnýz.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
A0F0016m
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
þekil 11
DÝKKAT Fren sývýsý nem çeker. Bu nedenle araç baðýl nemin yüksek olduðu
alanlarda kullanýlacak ise; fren hidrolik
yaðýnýn “Bakým Programý”nda belirtilenden daha sýk aralýklarla deðiþtirilmesi gerekir.
UYARI
Fren hidroliði zehirli ve
çok aþýndýrýcýdýr. Kazara temas edilmesi halinde, etkilenen bölgeyi su ve sabun ile
yýkayýp durulayýnýz. Fren
sývýsýnýn yutulmasý durumunda, derhal doktora baþvurunuz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Zaman zaman gösterge panelindeki
uyarý lambasýný kontrol ediniz x: A kapaðýna bastýðýnýzda (anahtar kontaktayken) uyarý lambasý yanmalýdýr.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 221
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
10:45
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
221
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
222
24.07.2006
UYARI
10:45
Kutu üzerindeki sembolü sentetik tip fren
hidroliðinin, mineral tip hidrolikten ayýrt edilmesini saðlar.
Mineral tip sývýnýn kullanýlmasý;
fren sisteminin özel kauçuktan
üretilmiþ parçalarýna, tamir
edilemeyecek þekilde hasar
verir.
Page 222
HAVA
FÝLTRESÝ/POLEN
FÝLTRESÝ
Hava filtresi veya polen filtresi deðiþimi
yetkili Alfa Romeo Servisi ile gerçekleþtirilmelidir.
DÝZEL YAKIT FÝLTRESÝ
YOÐUÞAN SUYUN
BOÞALTILMASI
Yakýt besleme devresinde su bulunmasý; tüm
enjeksiyon sisteminin
ciddi þekilde hasar görmesine ve
motorun düzensiz çalýþmasýna
sebep olabilir. c uyarý lambasýnýn yanmasý (ekranda mesaj
ile birlikte) durumunda, sýzma
iþleminin gerçekleþtirilmesi için
mümkün olan en kýsa zamanda
yetkili bir Alfa Romeo servisi ile
temasa geçiniz. Eðer yukarýdaki uyarý lambasý, seviye tamamlandýktan sonra yanarsa, depoya su sýzýyor anlamýndadýr.
Motoru hemen durdurunuz ve
yetkili Alfa Romeo servisi ile
temasa geçiniz.
Akü þarjý, (A-þekil 12). Akü þarjý A
göstergesi ve göstergenin renkleri vasýtasýyla uygun þekilde kontrol edilebilir.
Aþaðýdaki tabloya bakýnýz.
þekil 12
A0F0127m
DÝKKAT Akü þarjý, elektrolitin donma
riskini sýnýrlamak için kýþ baþýnda kontrol edilmelidir. Bu kontrol, otomobil kýsa
mesafelerde sýk sýk kullanýlacaksa veya
kontak anahtarý takýlý deðilken de sürekli olarak elektrik tüketecek özellikle satýþ
sonrasý donanýmlar takýlacaksa daha sýk
gerçekleþtirilmelidir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
ÞARJ KONTROLÜ
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Akü, “fazla bakým gerektirmeyen” tiptendir: normal çalýþma koþullarý altýnda kullanýlan elektrolitin saf su ile seviye
tamamlanmasý gerektirmez.
Akü baðlandýktan /
baðlantýsý kesildikten
sonra, en az 3 dakika
bekleyerek klima kontrol sistemi
ünitesinin hava sýcaklýðý ile
daðýtýmýný ayarlayan elektrikli
aktuatör konumlarýnýn sýfýrlanmasýný saðlamak üzere elektronik anahtarý kontaða takýn.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
AKÜ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 223
Parlak beyaz renk
Elektrolitin üzerini tamamlayýnýz
Alfa Romeo
Yetkili Servisi ile geçiniz.
Ortasýnda yeþil renkli bölge
ortadaki yeþil bölge
Düþük þarj seviyesi
Aküyü þarj edin
(Alfa Romeo Yetkili Servisleri ile temasa
geçmeniz önerilir)
Koyu renk ile
bulunan koyu renk
Elektrolit seviyesi ve akü þarjý
yeterli
Herhangi bir iþlem yapýlmasý gerekmez
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:45
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
223
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
224
24.07.2006
17:11
UYARI
Akü elektroliti, zehirli
ve çürütücüdür. Deri ve
gözler ile temas ettirmeyiniz.
Açýk alev veya muhtemel kývýlcým kaynaklarýný aküye yaklaþtýrmayýnýz: patlama ve
yangýn tehlikesi.
Page 224
AKÜ DEÐÝÞÝMÝ
Gerekiyorsa aküyü, ayný spesifikasyonlara sahip yeni bir akü ile parçayla
deðiþtiriniz.
Farklý spesifikasyonlarda bir akü takýlýrsa periyodik bakýmda verilen bakým
süreleri geçerliliðini yitirir.
Akü imalatçýsý tarafýndan verilen talimatlara bakýnýz.
UYARI
UYARI
Akünün elektrolit seviyesi düþükken kullanýlmasý tamir edilemeyecek þekilde zarar görmesine ve ayrýca patlamasýna neden olabilir.
Aküler çevreye zarar
veren maddeler ihtiva
ederler. Akünüzü yetkili
bir Alfa Romeo servisinde
deðiþtirmeniz tavsiye edilir.
Servisler, kullanýlmýþ akülerin
kanunlara uygun ve çevreye
zarar vermeyecek þekilde yok
edileceði sistemler ile donatýlmaktadýr.
Elektrikli ve elektronik
donanýmýn yanlýþ takýlmasý otomobile ciddi
hasarlar verebilir. Otomobili satýn
aldýktan sonra sürekli elektrik
kaynaðýna ihtiyaç duyan elektrikli
donanýmlar kurmak isterseniz
(alarm sistemleri, ses sistemi, cep
telefonu araç kiti gibi), en uygun
cihazlarý önermenin yaný sýra
aracýn elektrik sisteminin gereken
gücü kaldýrýp kaldýramayacaðýný
veya daha güçlü bir aküyle donatýlýp donatýlmayacaðýný kontrol
ederek toplam güç tüketiminin
deðerlendirilmesi için yetkili bir
Alfa Remeo Servisine danýþýnýz.
Eðer otomobiliniz uzun
bir süre soðuk ortamda
kalacaksa donmasýný önlemek
için aküyü sökünüz ve daha sýcak bir ortamda saklayýnýz.
UYARI
Akü üzerinde veya
yakýnýnda çalýþýrken
daima özel bir koruyucu gözlük
takýnýz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
DÝKKAT Herhangi bir zamanda %50
þarjý kalan bir akü (orta kýsýmdaki yeþil
olmayan bölge dýþý koyu renkli optik
gösterge) marþ gücünde azalmaya neden olarak sülfat tarafýndan zarar görebilir.
Ayrýca, bu yüksek risk derecesinde akü
elektrolitinin donmasýna neden olabilir
(bu -10°C’de de görülebilir). Eðer otomobil uzun süre kullanýlmayacak ise,
“Otomobilin kullanýlýþý” bölümündeki
“Uzun süreli park” paragrafýna bakýnýz.
Otomobilinizi satýn aldýktan sonra, sürekli elektrik çeken ilave aksesuarlar (alarm
sistemleri, cep telefonu araç kiti gibi) takmak isterseniz; yetkili bir Alfa Romeo
servisine gidiniz. Buradaki uzman personel, size aksesuar serisinden en uygun
aksesuarlarý önermenin yaný sýra, otomobilin elektrik sisteminin yeterli olup
olmadýðýný kontrol edecek veya daha
yüksek kapasitede bir akünün monte
edilmesinin gerekip gerekmediðini de
belirleyecektir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Akünüzün boþalmasýný önlemek ve ömrünü uzatmak için, aþaðýdaki göstergelere bakýnýz:
❒ Aracýnýzý park ettiðinizde kapýlarýn,
bagaj kapaðýnýn ve kaputun düzgün
kapatýldýðýndan emin olunuz.
❒ Tavan lambalarý kapalý olmalýdýr.
Bununla birlikte, otomobil kabin içi
aydýnlatma lambalarýnýn otomatik
olarak sönmesini saðlayan bir sistem
ile donatýlmýþtýr;
❒ Aksesuarlarý (ör.: ses sistemi, dörtlü
flaþörler gibi) motor çalýþmýyorken
uzun süre çalýþtýrmayýnýz.
❒ Elektrik sisteminde herhangi bir iþlem
gerçekleþtirmeden önce akü negatif
kablosunu sökünüz.
❒ Akü terminalleri her zaman iyice
sýkýlmýþ olmalýdýr.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
AKÜNÜN ÖMRÜNÜN
UZATILMASI ÝÇÝN YARARLI
TAVSÝYELER
Page 225
Bu sistemler (fabrikada veya daha sonra monte edilen), aþaðýdaki tabloda da gösterildiði gibi, akünün her Ah deðeri için 0,6
mA’dan fazla akým çekmemelidir:
AKÜ
Maksimum kabul edilen bekleme emilimi
50 Ah
30 mA
60 Ah
36 mA
70 Ah
42 mA
90 Ah
54 mA
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:48
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
225
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
226
24.07.2006
10:48
Page 226
JANTLAR VE
LASTÝKLER
Yedek lastik dahil olmak üzere, tüm
lastiklerin basýncý, düzenli olarak ve uzun
yolculuklardan sonra daima kontrol
edilmelidir. Hava basýnç deðerlerinin,
lastikler soðukken veya soðuyuncaya
kadar beklendikten sonra ölçülmesi
gerekir.
Doðru basýnç deðerleri için “Teknik Özellikler” bölümündeki “Lastikler”
konusuna bakýnýz.
DÝKKAT
Keskin frenden ve patinajla kalkýþtan
kaçýnýnýz. Kaldýrým taþlarý, çukur kenarlarý
veya diðer engellere sert çarpmamaya
çalýþýnýz. Bozuk zeminli yollarda uzun
süre kullanmak, lastiklere zarar verebilir;
þekil 13
A0F0120m
Yanlýþ basýnç anormal lastik aþýnmasýna yol açar (þekil 13):
A
normal basýnç: lastik homojen
þekilde aþýnýr.
B
normalden az basýnç: lastik kenarlardan aþýnýr.
C
yüksek basýnç: lastik orta kýsýmlardan aþýnýr.
Lastikler lastik diþleri 1.6 mm’den daha az olursa deðiþtirilmelidir. Herhangi bir durumda, aracýn kullanýldýðý
ülkedeki kanunlara uyunuz.
Lastiklerde anormal þiþlikler, düzensiz
aþýnmalar ve lastik yanaklarýnda
kesilmeler olup olmadýðýný periyodik
olarak kontrol ediniz. Eðer bu durumlardan herhangi biri oluþur ise, otomobilinizi yetkili bir Alfa Romeo servisine
gösteriniz.
Yolculuk sýrasýnda, aracý aþýrý yüklemekten kaçýnýnýz: bu durum tekerlek ve
lastiklere aþýrý þekilde zarar verir; bir
lastik patlamýþsa, hemen otomobili durdurun ve lastiðe, janta, süspansiyon
donanýmýna ve direksiyon sistemine bir
hasar gelmemesi için lastiði deðiþtiriniz.
UYARI
Soldaki lastiði saða
takarak veya tersini
yaparak, lastikleri çapraz
olarak deðiþtirmeyiniz. Alaþým
jantlar, mekanik özellikleri
bozulabileceði için, 150 °C
üzerindeki bir sýcaklýklarda
boya iþlemine tabi tutulmamalýdýr.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
UYARI
Yol tutuþunun iyi olmasý için, lastik basýnçlarýnýn doðru deðerde olmasý
gerekir.
UYARI
Düþük lastik basýncý,
hasar verecek þekilde
lastiklerin ýsýnmasýna neden
olabilir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Ön ve arka lastiklerin eþit olarak aþýnmalarýný saðlamak için, her 10-15 bin
kilometrede bir lastiklerin yerini deðiþtirmeniz gerekir.
UYARI
Dönme yönlerinin deðiþmemesi için, ayný
taraftaki lastikleri birbiri ile
deðiþtiriniz.
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Lastikler çok kullanýlmasalar bile eskirler. Diþlerde ve yanaklarda oluþan çatlaklar, lastiðin eskidiðinin iþaretidir. Her
halükarda, lastikler bir araçta 6 seneden
fazla bir süredir bulunuyorsa hala kullanýlýp kullanýlamayacaklarýnýn deðerlendirilmesi için uzman bir personel
tarafýndan kontrol edilmelidirler. Ayrýca
yedek lastiði de kontrol etmeyi unutmayýnýz; nereden geldiði belli olmayan
lastikleri kullanmaktan kaçýnýnýz;
Page 227
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:48
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
227
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
228
24.07.2006
10:48
HORTUMLAR
Fren ve yakýt sistemi lastik hortumlarý için
“Periyodik bakým tablosu”na dikkatle
uyunuz.
Ozon, yüksek sýcaklýklar ve sistem
içerisinde uzun süre sývý bulunmamýþ hortumlarda sertleþmelere ve muhtemel
kaçaklara sebep olabilecek çatlaklara
neden olur. Dikkatli kontrol etmek gereklidir.
Page 228
ÖN CAM /ARKA CAM
SÝLECEKLERÝ
SÝLECEK LASTÝKLERÝ
Lastiði özel ürünle düzenli olarak temizleyin; bunun için TUTELA PROFESSIONAL SC 35 önerilir.
Lastikler bükülmüþse veya yýpranmýþsa
deðiþtirilmelidirler. Her durumda yýlda
bir kez deðiþtirilmelidirler.
Bir kaç basit bilgi lastiklerin hasar
görmesi olasýlýðýný azaltabilir:
❒ Sýcaklýk sýfýrýn altýna düþerse lastiklerin donup cama yapýþmadýðýndan
emin olunuz. Eðer gerekiyor ise, buz
çözücü bir antifriz ile çözülmelerini
saðlayýnýz;
❒ Camdaki tüm karý temizleyiniz: bu
þekilde silecek süpürgelerini korur ve
elektrikli ön cam silecek motorunun
zorlanýp, fazla ýsýnmasýný engellemiþ
olursunuz;
❒ Ön cam sileceklerini kuru cam
üzerinde çalýþtýrmayýnýz.
UYARI
Yýpranmýþ silecek lastiðiyle sürüþ ciddi bir
tehlikedir, çünkü görüþ açýsý
kötü havada azalýr.
A0F0080m
þekil 15
A0F0249m
Ön cam silecek lastiklerinin
deðiþtirilmesi (þekil 14)
Arka cam silecek lastiklerinin
deðiþtirilmesi
Silecek lastiklerinin deðiþtirilmesi:
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
– ön cam silecek kolunu kaldýrýnýz (A);
– sileceði kolun son bölümü üzerinde C
piminin çevresinde 90° döndürünüz;
– silecek lastiðini C piminden çýkarýnýz.
Yeni silecek lastiðinin takýlmasý:
– B sileceðinin ortasýndaki deliðe C pimini takýnýz;
– silecek lastiði takýlmýþ kolu ön cama
yeniden takýn.
❒ kapaðý (A) kaldýrýn (þekil 15) ve
onu döner pine baðlayan somunu
gevþeterek kolu (B) çýkartýn ;
❒ yeni kolu takýn, somunu (B) sýkýnýz
ve sonra kapaðý (A) indirin.
Yýkama memeleri, cam üst kenarýnýn
yaklaþýk 1/3 yüksekliðine yönlendirilmiþ
olmalýdýr.
FAR YIKAYICILARI
(bazý tiplerde)
Su fýskiyelerinin bozulmamýþ ve temiz
olduðunu periyodik olarak kontrol ediniz.
Far yýkayýcýlar, farlar açýk iken ön cam su
fýskiyesi çalýþtýrýlýnca otomatik olarak
devreye girer.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
þekil 14
Daha sonra, fýskiye deliklerinin týkalý olup
olmadýðýný kontrol ediniz, gerekiyor ise
bir iðne kullanarak temizleyiniz.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Eðer hiç sývý püskürmüyor ise, önce rezervuarda sývý olup olmadýðýný kontrol ediniz (bu bölümde yer alan “Seviye kontrolleri” kýsmýna bakýnýz).
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
SU FISKÝYELERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 229
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:48
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
229
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
24.07.2006
10:48
KAROSER
OTOMOBÝLÝN KÖTÜ HAVA
ÞARTLARINDAN KORUNMASI
Pas oluþumunun ana sebepleri þunlardýr:
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Ayrýca, havadaki tozun, rüzgarla taþýnan
kumun ve diðer araçlardan sýçrayan çamur ve taþlarýn aþýndýrýcý etkisi de gözardý
edilmemelidir.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
❒ tuzlu hava ve nem (kýyý bölgelerde
veya çok nemli iklimlerde)
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
❒ atmosferik kirlilik;
230
❒ mevsime baðlý çevre koþullarý.
Otomobilinizin karoserini pasa karþý etkin
bir biçimde korumak için, Alfa Romeo
yüksek teknolojiye sahip çözümler uygulamýþtýr.
Page 230
Bu çözümler þunlardýr:
❒ Otomobile özel korozyon ve aþýnma
direnci saðlayan boya ürünleri ve sistemleri.
❒ Galvanizli (veya ön iþlenmiþ) yüksek
korozyon dirençli çelik levhalar.
❒ Daha açýk noktalardaki plastik
parçalara koruyucu fonksiyon
püskürtülmesi: kapý altý, iç çamurluk
parçalarý, kenarlar vs;
❒ Ýçeride pas oluþturabilecek yoðuþma
ve nem ceplerinin önlenmesi için
“açýk” kutulu bölümlerin kullanýmý.
❒ En açýk bölgelerde özel anti-aþýnma
koruyucu þeritlerin kullanýlmasý (örn.:
arka çamurluk, vs.).
GÖVDENÝN VE ALT
KISIMLARIN GARANTÝSÝ
Otomobiliniz bütün orjinal karoser konstrüksiyonu ve gövde parçalarý pas nedeni ile delinmeye karþý garanti
edilmiþtir. Bu garantinin genel þartlarý
için “Garanti Kitapçýðý”na bakýnýz.
Normal boya bakýmý, kullaným þartlarý ve
çevreye baðlý olarak belirli aralýklarla
yýkamaktan ibarettir. Örneðin otomobilinizi hava kirliliðinin yüksek olduðu
yerlerde kullanýyorsanýz, tuz serpilmiþ
yollarda kullanýyorsanýz, sýk sýk yýkamanýz tavsiye edilir.
❒ Bir süngerle kaporta üzerine hafif
sabunlu bir çözeltiyi sýk sýk süngerle
silerek süngerle sürünüz.
❒ Suyla iyice durulayýnýz ve hava tutarak veya güderiyle kurutunuz.
Kuruturken suyun bulunabileceði kapý
kenarlarý, kaput ve farlarýn etrafý gibi
gözle az görülür alanlara özellikle dikkat
ediniz. Yýkama iþleminden hemen sonra otomobili kapalý bir alana götürmeyip,
açýkta býrakarak üzerindeki suyun buharlaþmasýný saðlayýnýz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Derin kazýntý veya çiziklerde, pas oluþumunu önlemek için derhal bu bölgelerin
tamir edilmesi gerekmektedir. Tamir
iþlemi için sadece orijinal boya ürünleri
kullanýnýz (“Teknik özellikler” bölümündeki “Gövde boyasý tanýmlama
plakasý”’na bakýnýz.)
❒ Düþük basýnçlý su jeti kullanarak
kaportayý yýkayýnýz.
Deterjanlar su kirliliðine
neden olur. Bu nedenle
aracýnýz yýkama iþleminde kullanýlan sývýyý toplamak
ve arýtmak için donatýlmýþ alanlarda yýkanmalýdýr.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Boya, sadece estek amaçlý olmayýp ayrýca altýndaki metal kýsmý korur.
❒ Otomobil, otomatik yýkayýcýda
yýkanacaksa tavan antenini hasar
görmemesi için sökünüz.
Otomobili güneþte býraktýktan sonra veya
kaputu sýcakken yýkamayýnýz: bu þekilde
boyanýn parlaklýðý azalýr.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Boya
Otomobili uygun þekilde yýkamak için:
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
GÖVDENÝN ÝYÝ DURUMDA
TUTULMASI ÝÇÝN ÖNERÝLER
Page 231
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:48
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
231
15:09
Page 232
Dýþ plastik parçalar da aracýn geri
kalanýyla ayný þekilde temizlenmelidir.
Camlar
Ön farlar
Özel cam temizleyicisi ürünlerini kullanýnýz. Camý çizmemek veya þeffaflýða
hasar vermemek için çok ince kumaþlar
kullanýnýz.
Ön farlar, su ve otomobil þampuaný ile
nemlendirilmiþ yumuþak bir bez ile
yýkanmalýdýrlar
Mümkün olan yerde aðaç altýna park etmeyin; bir çok aðacýn ürettiði reçinemsi
maddeler boyaya mat bir görünüm verip
paslanma sürecini hýzlandýrma olasýlýðýný
artýrýr.
DÝKKAT Kuþ pislikleri, derhal büyük bir
dikkatle yýkanmalýdýr. Bunlarýn asidi
zararlýdýr.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
19.07.2006
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
232
DÝKKAT Rezistansa zarar vermemek
için, rezistanslý arka camýn iç kýsmýný
rezistanslarýn yönüne paralel olarak
yavaþça siliniz.
DÝKKAT Far lenslerini kuru bir bezle
silmek farlara zarar verebilir ve performanslarýnýn düþmesine neden olabilir.
Çözücüler farlarýn performanslarýný
düþürecek þekilde donuklaþtýrýrlar.
DÝKKAT Ön farlarý su püskürtmeli cihazla yýkarken, ucu lenslerden en az 2
cm uzakta tutunuz.
KOLTUKLARIN VE KUMAÞ VE
KADÝFE KISIMLARIN
TEMÝZLENMESÝ
Tozu temizlemek için yumuþak bir fýrça
veya elektrik süpürgesi kullanýnýz. Fýrça
hafif ýslatýlýrsa, kadife daha iyi temizlenebilir.
Koltuklarý, doðal deterjanlý suyla hafifçe
ýslatýlmýþ bir süngerle siliniz.
DERÝ KOLTUKLARIN
TEMÝZLENMESÝ
Kurumuþ kiri, güderi veya nemli bir bez
ile fazla bastýrmadan temizleyiniz.
Sývý ve gres lekelerini kuru emici bir bez
ile siliniz. Ardýndan yumuþak bez ile veya
sabunla suyla ýslatýlmýþ güderiyle siliniz.
Aracýnýzýn kumaþ döþemeleri otomobilin normal kullaným koþullarýndan dolayý oluþan genel aþýnmaya dayanmasý için tasarlanmýþtýr. Ancak, kumaþý yerel
olarak gererek ipliklerini koparan ve bunun sonucunda döþemeye zarar veren metal
tokalar, saplamalar, “Velcro”
baðlantýlarý gibi giysi aksesuarlarý tarafýndan oluþturulan sert
ve/veya uzun süreli çiziklerin /
kazýmalarýn mutlaka önlenmesi
gerekmektedir.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
DÝKKAT Asla alkol veya ispirto içeren
madde kullanmayýnýz.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
DÝKKAT Otomobil; motor soðuk ve
anahtar kontaktan çýkarýlmýþ iken yýkanmalýdýr. Yýkama iþleminden sonra çeþitli
korumalarýn (lastik kapaklar ve çeþitli
kaplamalar gibi) hasar görmediðinden
veya çýkmadýðýndan emin olunuz.
Paspaslarýn altýnda, metal levhanýn oksitlenmesine neden olacak þekilde su
kalýp kalmadýðýný (ayakkabýlardan, þemsiyeden vs. damlamýþ) düzenli olarak
kontrol ediniz.
Eðer leke hala çýkmamýþsa üzerindeki
açýklamalara dikkatliceuyarak özel temizleyiciler kullanýnýz.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Kýþ sonunda, motor bölmesinin içi su jeti
doðrudan elektronik kumanda birimlerine
tutulmadan dikkatlice yýkanmalýdýr. Motoru yýkatmak için uzman bir servis ile
temasa geçmeniz tavsiye edilir.
OTOMOBÝLÝN ÝÇÝ
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Motor bölümü
Page 233
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
15:09
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
233
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
209-234 Alfa BRERA TR.qxd
234
24.07.2006
10:49
ÝÇ PLASTÝK PARÇALAR
Plastik parçalarý su ve aþýndýrýcý olmayan
nötr bir deterjan ile nemlendirilmiþ
bezle siliniz. Gres veya sert kirleri çýkarmak için parçalarýn görünümlerini koruyacak uygun bir ürün kullanýnýz.
DÝKKAT Gösterge tablosunun camýný
temizlemek için alkol veya benzin kullanmayýnýz.
Page 234
UYARI
Otomobilin içini temizlemek için kesinlikle fuel oil veya saf petrol benzeri
yanýcý ürünler kullanmayýnýz.
Silme sýrasýnda oluþabilecek
elektrostatik kývýlcýmlar yangýna sebep olabilir.
UYARI
Otomobilin
içinde
aerosol kutularý bulundurmayýnýz. Patlayabilirler.
Aerosol kutularýnýn 50 ºC’den
daha fazla sýcaklýða maruz
kalmamalarý gerekir. Hava
ýsýnmaya baþladýðýnda, otomobil içindeki sýcaklýk bu
rakamýn üzerine çýkabilir.
ORÝJÝNAL DERÝ ÖRTÜLÜ
DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ/VÝTES
KOLU TOPUZU
Bu elemanlar su ve nötr sabun ile
temizlenmelidir. Kesinlikle ispirto veya
alkol bazlý ürünler kullanmayýnýz.
Ýç mekaný temizlemek için herhangi bir
özel ürün kullanmadan önce, etiket talimatlarýný ve bilgilerini bunlarýn ispirto
ve/veya alkol bazlý maddeler içermediklerinden emin olmak için dikkatlice
okuyunuz.
Ön camý özel cam temizleme ürünleri
kullanarak temizlerken bazý damlalar direksiyon simidi/vites deðiþtirme kolu
baþlýðýndaki deri örtünün üstüne düþerse,
bunlarý hemen su ve nötr sabun ile
temizleyiniz.
DÝKKAT Deri örtüyü çizmemek için direksiyon kilidini devreye alýrken azami
dikkati gösteriniz.
YAKIT BESLEME/ATEÞLEME ................................... 240
AKTARMA ORGANLARI .......................................... 240
FRENLER.............................................................. 241
DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ ............................................ 241
SÜSPANSÝYONLAR ................................................ 241
TEKERLEKLER........................................................ 242
BOYUTLAR............................................................ 247
PERFORMANS....................................................... 248
AÐIRLIKLAR .......................................................... 249
HACÝMLER ............................................................ 250
YAÐ VE SIVILARIN TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ ................... 251
YAKIT TÜKETÝMÝ ................................................... 253
CO2 EMÝSYONLARI ............................................... 254
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
MOTOR ............................................................... 239
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
MOTOR KODLARI - ÞASÝ VERSÝYONLARI .................. 238
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝL TANITIM PLAKALARI ............................. 236
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 235
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
15:13
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
235
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
236
19.07.2006
15:13
Page 236
OTOMOBÝL TANITIM
PLAKALARI
Tanýtým kodlarýný not almanýz önerilir.
Plakalarda basýlý olarak verilen tanýmlama bilgileri ve yerleri aþaðýdaki gibidir
(þekil 1):
1 - Tanýtým plakasý
þekil 1
A0F0046m
2 - Þasi kod numarasý
TANITIM PLAKASI
3 - Boya tanýtým plakasý
Motor bölmesinde, sað üst süspansiyon
baðlantýsý üzerinde yer alýr ve aþaðýdaki bilgileri içerir:
4 - Motor etiketi.
þekil 2
A0F0013m
C Çeþitli ülkelerin kanunlarý tarafýndan
onaylanan mevcut azami aðýrlýklar
D Aracýn tipi ve ilave bilgiler bölümü
A Uluslar arasý onay bilgileri için bölüm
E Duman indeksi için bölüm (sadece
dizel tiplerde)
B Takip eden þasi numarasý için bölüm
F Üretici firma ismi için bölüm.
24.07.2006
10:50
Page 237
MOTOR NUMARASI
A
Boya üreticisi.
❒ Otomobilin modeli (ZAR 939000);
B
Renk ismi.
❒ Üretici seri numarasý (þasi seri numarasý).
C
Renk kodu.
D
Rötuþ için kullanýlacak ürünün
tanýmlama kodu
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
A muhafazasýný kaldýrarak eriþilebilir ve
aþaðýdaki bilgileri içerir (þekil 3):
Bagajýn iç tarafýnda bulunmaktadýr
(þekil 4) ve aþaðýdakileri içerir:
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Ön yolcu koltuðu yakýnýnda yolcu
bölmesinin içinde bulunmaktadýr.
BOYA TANITIM
PLAKASI
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ÞASÝ KOD NUMARASI
A0F0222m
þekil 4
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
A0F0175m
ÝNDEKS
þekil 3
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Motor plakasý sol yanda vites kutusu
tarafýnda bulunur.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
237
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
238
19.07.2006
15:13
Page 238
MOTOR KODLARI - ÞASÝ VERSÝYONLARI
Tipler
Motor tip kodu
Þasi tipi
2,2 JTS
939A5000
939DXB1B 07
3,2 JTS
939A000
939DXG2B 08
2.4 JTDM
939A3000
939DXD1B
Çevrim
Silindir adedi ve silindirlerin yerleþimi
Her silindirdeki subap sayýsý
2.4 JTDM
939A5000
939A000
939A3000
Otto
Otto
Dizel
4 sýralý
60° V motor 6 silindir
5 sýralý
4
4
4
Piston çapý ve kursu
mm
86 X 94,6
85,6 X 89
82 X 90,4
Motor hacmi
cm3
2198
3195
2387
kW
HP
rpm’de
136
185
6500
191
260
6300
147
200
4000
Nm
kgm
rpm’de
230
23.4
4500
322
32.8
4500
400
40.8
2000
Bujiler
NGKFR5CP
BOSCH
HR7MPP152
–
Yakýt
Kurþunsuz petrol
95 RON
(Özellik
EN228)
Kurþunsuz petrol
95 RON
(Özellik
EN228)
Dizel yakýtý
motor araçlar için
(Özellik EN590)
Maksimum güç (EEC)
karþýlýk gelen oran
Maksimum tork (EEC)
karþýlýk gelen oran
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
3.2 JTS
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Motor kodu
2,2 JTS
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
GENEL BÝLGÝLER
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
MOTOR
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 239
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
17:09
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
239
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
ÝNDEKS
2.2 JTS - 3.2 JTS
2.4 JTDM
Doðrudan enjeksiyon
Doðrudan enjeksiyon, Common Rail
AKTARMA ORGANLARI
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Page 240
Yakýt sisteminde yapýlacak deðiþikliklerin veya onarýmlarýn doðru olarak veya teknik özelliklerin dikkate alýnarak yapýlmamasý, yangýn riski ile birlikte arýzalara sebep olabilir.
Debriyaj
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
15:13
Yakýt besleme
Vites kutusu
240
19.07.2006
YAKIT BESLEME/ATEÞLEME
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
Çekiþ
2.2 JTS - 2.4 JTDM
3,2 JTS
Altý ileri vites + bir geri ve ileri
hýzlar için
senkromeç
Altý ileri vites + bir geri ve ileri
hýzlar için
senkromeç
Hidrolik kontrole
sahip tekil kuru disk
Hidrolik kontrole
sahip tekil kuru disk
Ön sürüþ
Dört çekerli
DÝKKAT Ön ve arka aks arasýndaki belirgin tutuþ farkýndan dolayý zor devreden çýkarma durumunda, aðýr hýzlanmalarda ýsrar etmeyin: eðer birkaç giriþim gerekliyse, birkaç dakika aralýklarla orta yavaþlýkta motorun devir sayýsýnda devreden çýkarma
giriþimi aslýnda daha etkilidir.
-ön
- arka
Disk, kendiliðinden havalandýrma
Disk, kendiliðinden havalandýrma yapan
El freni
El freni ile kontrol edilir, arka frenlerde çalýþýr
DÝKKAT Yoldaki su, buz ve antifriz tuz fren balatalarý üzerinde birikebilir, bundan dolayý ilk frenleme esnasýnda performans düþüklüðüne
neden olurlar.
DÝREKSÝYON
2.2 JTS - 3.2 JTS - 2.4 JTDM
Tipi
Dönüþ Çapý (m)
/kaldýrma arasý)
Kramayer kumanda elektrik destekli
10.7
SÜSPANSÝYONLAR
2.2 JTS - 3.2 JTS - 2.4 JTDM
Ön
Yüksek dört kenarlý sistem
Arka
Çok baðlantýlý sistem
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Disk, kendiliðinden havalandýrma yapan
Disk
Servis frenleri:
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
3.2 JTS - 2.4 JTDM
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
2,2 JTS
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
FRENLER
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 241
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
15:13
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
241
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
242
24.07.2006
10:51
TEKERLEKLER
JANTLAR VE LASTÝKLER
Page 242
Önceden tanýmlanmýþ deðer elde edilerek, hareket halinde aracýn güvenliðini
saðlamak için tüm jantlara ayný marka
ve tipte lastik takýlmalýdýr.
Alaþým jantlar. Radyal tubeless lastikler.
Onaylanan lastikler kayýt kitapçýðýnda
belirtilmiþtir.
DÝKKAT Tubeless lastiklerde kesinlikle
iç lastik kullanmayýnýz.
DÝKKAT Bu kullanýcý kýlavuzunda verilen bilgilerle kayýt kitapçýðýndakiler
arasýnda bir farklýlýk olmasý durumunda
sadece kayýt kitapçýðýnda yazýlý olan
özellikleri dikkate alýnýz.
YEDEK LASTÝK
Pres saç jant. Tubeless lastik.
Dört çeker ile donatýlmýþ otomobillerde,
4-WD sistemini korumak için tüm dört
lastik ayný (marka ve parça) olmalýdýr.
Ancak 4-WD sisteminin verimliliði, lastikler farklý aþýnma koþullarýna sahipse
elde edilemez.
þekil 5
A0F0186m
LASTÝK ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLERÝN
DOÐRU OKUNMASI (þekil 5)
Örnek: 215/55 R 16 93 V
215 =Nominal geniþlik (S, yanaklar
arasýndaki mm cinsinden
mesafe).
55 =Yükseklik/geniþlik oraný
yüzdesi (H/ S).
R
=Radyal lastik.
16 =Ýnç cinsinden jant çapý (Ø). (Ø).
93 = Yük (kapasite) oraný.
V
=Maksimum hýz oraný.
Kar lastikleri için maksimum
hýz ölçümü
Q M + S = 160 km/h’e kadar.
T M + S = 190 km/h’e kadar.
H M + S = 210 km/h’e kadar.
Örnek: 7 J x 16 H2 ET 43
7
= jant geniþliði inç olarak (1).
J
= lastik topuðunun oturduðu jantýn yan çýkýntýsýnýn profili (2).
16 = inç cinsinden jantýn nominal
çapý (takýlacak jantýn çapýna
karþýlýk gelir) (3 = Ø).
H2 = “Hump” þekli ve numarasý
(tubeless lastiðin oturduðu jant
üzerindeki kanalýn þekli).
43 = tekerlek kamber açýsý (disk/jant
destek düzlemi ile tekerlek jant
merkezi arasýndaki mesafe).
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
= 160 km/h’e kadar.
= 170 km/h’e kadar.
= 180 km/h’e kadar.
= 190 km/h’e kadar.
= 200 km/h’e kadar.
= 210 km/h’e kadar.
= 240 km/h’e kadar.
= 270 km/h’e kadar.
= 300 km/h’e kadar.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Q
Q
S
Q
Q
Q
Q
W
Y
LASTÝK ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLERÝN
DOÐRU OKUNMASI
(þekil 5)
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
84 = 500 kg
85 = 515 kg
86 = 530 kg
87 = 545 kg
88 = 560 kg
89 = 580 kg
90 = 600 kg
91 = 615 kg
92 = 630 kg
93 = 650 kg
94 = 670 kg
95 = 690 kg
96 = 710 kg
97 = 730 kg
98 = 750 kg
99 = 775 kg
100 = 800 kg
101 = 825 kg
102 = 850 kg
103 = 875 kg
104 = 900 kg
105 = 925 kg
106 = 950 kg
Lastiðin maksimum hýz
endeksi
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
60 = 250 kg
61 = 257 kg
62 = 265 kg
63 = 272 kg
64 = 280 kg
65 = 290 kg
66 = 300 kg
67 = 307 kg
68 = 315 kg
69 = 325 kg
70 = 335 kg
71 = 345 kg
72 = 355 kg
73 = 365 kg
74 = 375 kg
75 = 387 kg
76 = 400 kg
77 = 412 kg
78 = 425 kg
79 = 437 kg
80 = 450 kg
81 = 462 kg
82 = 475 kg
83 = 487 kg
Page 243
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
Yük (kapasite) oraný.
10:51
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
243
19.07.2006
15:14
Page 244
LASTÝKLER
2.2 JTS
Standart lastikler
Ýsteðe baðlý
2.4 JTDM
jant
7Jx16” alaþým
7,5Jx17” alaþým
7,5Jx17” alaþým
lastik
215/55 R16 93V
225/50 R17 98W
225/50 R17 98W
jant
7,5Jx17” alaþým
225/50 R17 91W
8Jx18” alaþým
235/45 R18 98W
8Jx18” alaþým
235/45 R18 98W
lastik
jant
lastik
Küçük boyutlu
yedek lastik
3,2 JTS
8Jx18” alaþým
235/45 R18 98W
jant
4,00B x17”
lastik
T125/80 R17
(bazý tiplerde)
3.2 JTS versiyonunda kar zincirleri ÖN tekerleðe monte edilmelidir.
225/50 R17 tipi lastiklerde sadece “spider” tipi zincirler kullanýlabilir.
ÝNDEKS
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
(*) Geleneksel kar zincirleri ile donatýlamayan lastikler. Sadece “spider” tip zincirler kullanýlabilir.
DÝKKAT Kar indeksli hýz lastikleri H tavsiye edilir.
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
244
235/45 R18” tipi lastikler çamurluk karýþýmý nedeniyle kar zincirleri ile donatýlamazlar
Ortalama yükte
bar
2.3
2.3
2.5
2.5
2.7
2.5
Tam yükte
bar
2.6
2.6
2.7
2.7
2.8
2.6
Küçük boyutlu
yedek lastik
T125/80 R17
Lastik sýcak iken yapýlan ölçümlerde; verilen deðere +0.3 bar eklenmelidir. Lastik soðuk iken basýncý tekrar kontrol ediniz.
Kar lastikleri þiþirme basýncý belirtilen deðerlerden +0.2 fazla olmalýdýr.
Sürekli 160 km/s deðeri üzerinde seyahat etmeniz durumunda lastikleri tam yük basýncýna kadar þiþiriniz.
4.2
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
LASTIKLER
235/45 R18 95W
ön
arka
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
LASTIKLER
225/50 R17 98W
ön
arka
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Lastikler
215/55 R16 93V
ön
arka
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
SOÐUK LASTÝK ÞÝÞÝRME BASINCI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 245
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
15:14
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
245
– kamber
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
– YARIM TOE-IN
(TEKERLEK BAÞINA)
8’ ± 4’
sað/sol arasý azami fark : 4’
– kamber
–56’ ± 18’
sað/sol arasý azami fark : 24’
– yarým toe-in
(tekerlek baþýna)
13’ ± 7’
(toplam toe-in: 26’ ± 7’)
3.2 JTS versiyonlarý
Ön tekerler:
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ÝNDEKS
–34’ ± 18’
sað/sol arasý azami fark: 24’
4° 15’ ± 18’
sað/sol arasý azami fark : 18’
– kamber
–26’ ± 18’
sað/sol arasý azami fark: 24’
– kaster
4° 15’ ± 18’
sað/sol arasý azami fark : 18’
– yarým toe-in
(tekerlek baþýna)
–8’ ± 4’
sað/sol arasý azami fark : 4’
– kamber
–58’ ± 18’
sað/sol arasý azami fark : 24’
Arka tekerlekler:
246
Page 246
– kaster
Arka tekerlekler:
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI L
AMBALARI
VE MESAJLAR
10:52
2.2 JTS – 2.4 JTDM versiyonlar
Ön tekerlekler:
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
24.07.2006
TEKERLEK GEOMETRÝSÝ
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
– yarým toe-in
(tekerlek baþýna)
13’ ± 7’
(toplam toe-in: 26’ ± 7’)
15:14
Page 247
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
BOYUTLAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Boyutlar mm cinsinden ifade
edilmektedir ve
standart lastiklerle
donatýlmýþ otomobil için geçerlidir.
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Minimal boyut farklýlýklarý
deðiþik lastik tiplerinden kaynaklanabilir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Yükseklik yüksüz
otomobil için geçerlidir.
BAGAJ HACMÝ
A0F0044m
þekil 6
Tipler
2.2 JTS - 3.2 JTS 2.4 JTDM
(■) 225/50 R17” lastik tipine sahip
A
B
C
D
E
F
G
H
4410
1000
2528
882
1341
1593
1579 (■)
1830
1575
1559 (■)
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Bagaj hacmi: 220 dm3 (veya
300 dm3 versiyonlara göre)
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
247
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
248
19.07.2006
15:14
Page 248
PERFORMANS
Azami hýz
Bir kilometreyi alma süresi
km/h
Hýzlanma
0-100 km/s
san.
2,2 JTS
222
8.6
29.6
3,2 JTS
240
6.8
–
2.4 JTDM
228
8.3
28.9
san.
2.4 JTDM
Yüksüz aðýrlýk
1470
1630
1600
Ýzin verilen azami yük (**)
– ön aks:
– arka aks:
– toplam
1200
1100
1890
1300
1100
2050
1300
1100
2020
Sürücü dahil otomobilin
taþýyabileceði yük (**):
420
420
420
Römork çekme kapasitesi
1450
1500
1500
Küredeki
azami yük
60
60
60
Bagajdaki (***)
azami yük
80
80
80
(*)
Aþýlmamasý gereken yükler. Bagajdaki ve/veya tavandaki yükleri ayarlamak ve dolayýsýyla bu sýnýrlara uyum sürücünün
sorumluluðundadýr.
(**)
Otomobil özel ekipmanlara (Sunroof, çeki kancasý gibi) sahip ise; yüksüz aðýrlýk artacaðýndan dolayý, izin verilen azami yük deðer
leri de azalýr.
(***) Alfa Romeo aksesuar serisi portbagaj, azami kapasite: 50 kg.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
3,2 JTS
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
2,2 JTS
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Aðýrlýklar (kg)
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
AÐIRLIKLAR
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 249
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
15:14
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.07.2006
ÝNDEKS
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
249
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
250
19.07.2006
15:14
Page 250
KAPASÝTELER
Yakýt deposu:
-yedek yakýt dahildir:
litre
litre
Motor soðutma sistemi
litre
2,2 JTS
3,2 JTS
2.4 JTDM
70 ●
10 ●
69 ●
10 ●
70 ❍
10 ❍
8.15
10.3
7.35
Belirtilen yakýtlar
ve orijinal yaðlar
● En az 95 RON oktanlý kurþunsuz Benzin
(EN228 Özellikleri)
❍ Dizel motorlu araçlar için yakýt özelliði
(EN590 Standardý)
%50 su ve
PARAFLU UP karýþýmý
■ SELENIA StAR
❑ SELENIA WR
Yaðlama sistemi motor
MOTOR
litre
5.4 ■
5.4 ■
6.4 ❑
Mekanik vites kutusu/
diferansiyel
litre
2.3
2.8 (³)
2.8
TUTELA CAR MATRYX
(³) TUTELA CAR MULTIAXLE
Far yýkayýcý ön cam yýkama sývý haznesi
litre
6.0
6.0
6.0
SU VE
TUTELA PROFESYONEL SC 35 KARIÞIMI
24.07.2006
10:52
Page 251
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
YAÐ VE SIVILARIN TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
TAVSÝYE EDÝLEN ÜRÜNLER VE TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Otomobilin en iyi þekilde çalýþmasýný
saðlamak için kullanýlan yað ve
sývýlarýn teknik özellikleri
Tavsiye edilen
orjinal yað ve
sývýlar
Deðiþtirin
FIAT 9.55535-H2 spesifikasyonlarýný karþýlayan
SAE 5W-40 Sentetik-bazlý yaðlar,
SELENIA StAR
Bakým tablosuna
göre
FIAT 9.55535-H2 spesifikasyonlarýný karþýlayan
SAE 5W-40 Sentetik-bazlý yaðlar,
SELENIA WR
Bakým tablosuna
göre
Orijinal olmayan SAE 5W-40 ürünlerin kullanýmýnda, benzinli motorlar için minimum ACEA A3 özelliklerine sahip ve dizel motorlar için ACEA
B4 özelliklerine sahip yað ilave edilmiþtir, bu durumda bile motorun en iyi performansý garanti edilmez.
ACEA A3 ve ACEA B4 ürünlerinden daha düþük kaliteye sahip ürünlerin kullanýmý, motora garanti kapsamýnda olmayan zararlar verebilir.
Çok soðuk hava þartlarý için, kullaným için uygun olan bir Selenia ürünü için Alfa Romeo Yetkil Servisine danýþýnýz.
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
DPF’li Multijet versiyonun düzenli çalýþmasý için, sadece orijinal yað ile kullanýn. Acil durumda (orijinal ürünün eksikliði) sadece azami 0,5
l ile tamamlayýn ve sonra hemen en yakýn Alfa Romeo Yetkili Servisine aracýnýzý sürün.
ÝNDEKS
dizel motorlar
için kullanýlan yað
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
benzinli motorlar
için kulanýlan yað
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Kullaným
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
251
Kullaným
Transmisyon için
yaðlayýcý ve gresler
19.07.2006
15:14
Page 252
Otomobilin en iyi þekilde kullanýmý için
önerilen yað ve sývýlarýn teknik özellikleri
Orijinal sývýlar
ve yaðlar
Kullaným alaný
API GL4 standardýna uygun.
SAE 75W-85 sentetik bazlý yað, derecesi
TUTELA CAR
MATRYX
Mekanik vites kutusu ve
diferansiyel
API GL-5 standardýna uygun
SAE 75W-90 sentetik bazlý yað,
TUTELA CAR
MULTIAXLE
Arka diferansiyel ve
transmisyon ünitesi
(3.2 JTS versiyonu)
Hidrostatik transmisyon için yaðlayýcý,
“ATF DEXRON III” standardýna uygun
TUTELA GI/E
Hidrolik direksiyon
Molibden bisülfata sahip lityum sabunu bazlý gres.
Kývamý (yoðunluðu) NLGI 2
TUTELA STAR 500
Diferansiyel tarafýndaki
CV mafsallarý
TUTELA
MRM ZERO
Diferansiyel tarafýndaki
CV mafsallarý
Sentetik sývý, F.M.V.S.S. no. 116, DOT 4, ISO 4925, SAE J-1704,
CUNA NC 956-01
TUTELA TOP 4
Hidrolik fren ve debriyaj
kontrolleri
Radyatörler için
koruyucu antifriz
CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 özelliklerine
uyan monoetilen glikol ve organik formül bazlý
kýrmýzý renkli antifriz etkili koruyucu
PARAFLU UP
Soðutma devreleri
Karýþým oraný:
%50su ve
%50 Paraflu UP
Ön cam /
far yýkama sývýsý
Alkol, su ve surfaktant CUNA NC 956-11 karýþýmý
TUTELA
PROFESSIONAL
SC 35
Sulandýrarak veya
su katýlmadan
kullanýlmalýdýr
ÝNDEKS
Fren hidroliði
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
Lityum sabun esaslý gres. NLGI 0 kývamýnda
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
252
1999/100/EC normlarýna göre yakýt tüketimleri
(litre x 100 km)
(litre x 100 km)
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
DÝKKAT Yol durumu, trafik, hava
þartlarý, sürüþ þekli, donanýmlar,
aksesuarlar, araçtaki yük, portbagaj, aracýn durumu ve aracýn
aerodinamik özelliklerini etkileyen diðer faktörlere baðlý
olarak; gerçek yakýt tüketimi, belirtilen deðerlere göre farklýlýk
gösterir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
– þehir içi çevrim: aracýn aðýr þehir
içi kullanýmý taklit edilerek tüm viteslerde
Aþaðýdaki tabloda verilen yakýt tüketim ani hýzlanma; hýz 0-120 km/saat arasýndeðerleri belli Avrupa Birliði Direktiflerince da deðiþir;
belirlenmiþ homologasyon testleri esas alý– Ortalama yakýt tüketimi: Otonarak belirlenmiþtir.
mobil yaklaþýk %37 normal þehir içi
Aþaðýdaki prosedürler tüketimi ölçmek için trafikte ve yaklaþýk %63 þehir dýþ trafikgerçekleþtirilmiþtir:
te kullanýlarak elde edilir.
– Þehir içi çevrim: motor soðuk iken
yola çýkýlýr ve otomobil þehir içinde yerleþim bölgelerindekine benzer þartlarda
kullanýlýr
Þehir içi
Þehir dýþý
Ortalama
2,2 JTS
13.0
7.3
9.4
3,2 JTS
15.9
8.5
11.5
2.4 JTDM
9.2
5.4
6.8
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
YAKIT TÜKETÝMÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 253
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:53
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
24.07.2006
ÝNDEKS
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
253
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
235-254 Alfa BRERA TR.qxd
254
19.07.2006
15:14
Page 254
CO2 EMÝSYONLARI
Egzoz gazlarý içindeki CO2, emisyonlarý ortalama kullanýmda tespit edilmiþtir.
1999/100/EC NORMLARINA GÖRE CO2 EMÝSYONLARI (g/km)
2,2 JTS
3,2 JTS
2.4 JTDM
221
270
179
182
183
225
17
9
182
185
65
205
107
228
71
229
71
219
188
67
104
26
248
Bagaj ..................................... 91
- lamba deðiþimi .................... 192
Boya........................................ 231
Boyutlar ................................... 247
Cam yýkayýcýsý
- kontrol................................. 68
- sývý seviyesi ......................... 219
Camlar (temizlenmesi)...............68-232
CO2 emisyonlarý ....................... 254
Cruise Control ........................... 72
Çakmak ................................... 82
Çevre korumasý ........................ 113
Çevrenin korunmasý .................. 113
Çocuklarýn güvenli bir
þekilde taþýnmasý .................... 123
- Yolcu koltuk uyumu.............. 126
Devir saati .............................. 22
Dýþ aydýnlatma lambalarý ........... 65
Dýþ lambalardan birisi
yandýðýnda ............................ 185
Dikiz aynalarý ........................... 46
Direksiyon .............................. 241
Direksiyon kilidi ....................... 21
Direksiyon simidi (ayarlama) ..... 45
Dizel yakýt filtresi....................... 222
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
- genel talimatlar ...................
- ampul tipleri .......................
Ana kýsa farlar
- ampulün deðiþtirilmesi .........
- kontrol ................................
Aracýn krikoya alýnmasý .............
223
170
204
224
Araç sahibi tarafýndan satýn
alýnan aksesuarlar .................
Arka cam sileceði
- silecek lastikleri ...................
- kontrol ................................
- fýskiye .................................
Arka cam yýkayýcý
- kontrol ................................
- sývý seviyesi .........................
Arka sis lambalarý
- ampulün deðiþtirilmesi .........
- kontrol ................................
ASR sistemi .............................
Ayarlanabilir çok
fonksiyonlu ekran ..................
Azami hýzlar ............................
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
100
169
249
69
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ABS sistemi .............................
Acil durumda yapýlacaklar..........
Aðýrlýklar .................................
Akýllý yýkama fonksiyonu ...........
Akü
- þarjýnýn kontrol edilmesi .......
- takviye kablosu ile çalýþtýrma
- þarj etme ............................
- deðiþtirilmesi .......................
- akü ömrünün uzatýlmasý
için yararlý tavsiyeler .............
Alarm .....................................
Alfa Romeo ÞÝFRE Sistemi .........
Ampul (deðiþimi) .....................
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
ÝNDEKS
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 255
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:26
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
09.05.2006
DÝZÝN
255-264 Alfa BRERA TR.qxd
255
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
255-264 Alfa BRERA TR.qxd
256
09.05.2006
10:26
Dörtlü flaþörü ........................... 67
DPF (Dizel Partikül Filtresi) ........ 114
El freni .................................... 143
Elektrikli camlar ....................... 88
Elektronik anahtar .................... 11
Emniyet kemerleri .................... 116
Emniyet kilidi ........................... 14
EOBD sistemi ........................... 106
Eþya muhafazalarý ................. 80-83
Etiketler
- tanýmlama bilgileri .............. 236
- boya taným plakasý ............... 237
Far yýkayýcý
- kontrol ................................ 71
- sývý seviyesi ......................... 219
Farlar
- far ayarý .............................. 98
- dýþ ülkelerde far
yükseklik ayarý ................. 99
- far yükseklik ayarý cihazý........ 98
- ön sis farý ayarý .................... 99
Fix&Go otomatik ....................... 176
Page 256
Follow me home (fonksiyonu)..... 66
Fren lambalarý ......................... 188
Frenler .................................... 241
Geri vites lambasý
- ampulün deðiþtirilmesi ......... 188
Gösterge paneli ve kontrolleri......
6
Gösterge tablosu .......................
8
Göstergeler .............................. 22
Güç beslemesi ve ataletli yakýt
kesme anahtarý ...................... 77
Güneþ perdeleri ....................... 83
Güneþlikler ............................... 83
Güvenlik Sistemleri ................... 115
Hava yönelticileri ..................... 50
Hava/polen filtresi .................... 222
Hýzlý lastik tamir kiti
Hidrolik seviyelerinin kontrol
edilmesi ................................ 214
Ýç donanýmlar .......................... 80
Ýç lambalardan birisi yandýðýnda. 191
Ýlave ýsýtýcý ............................... 64
Jantlar
- Jant iþaretlerinin anlaþýlmasý . 243
- jant iþaretlerinin anlaþýlmasý .. 243
Jantlar ve lastikler .................... 226
Kapasiteler .......................111-250
Kapý eþiði lambasý
- ampulün deðiþtirilmesi ......... 193
Kapýlar .................................... 86
Kar zincirleri ............................. 151
Kayak tüneli ............................ 81
Kýsa farlar
- ampulün deðiþtirilmesi ......... 186
- kontrol ................................ 65
Klima kontrol sistemi ................ 49
-otomatik iki bölgeli ............... 54
- manuel ............................... 51
Kol destekleri
- merkezi ...............................
80
- arka ...................................
81
Koltuk baþlýklarý .......................
44
Koltuklar
Koroser (temizleme) .................. 230
Kullaným masraflarý ................... 145
Kumandalar .............................
77
Küllük .....................................
82
Lastik hortumlar ......................... 228
Lastikler
- deðiþtirilmesi ....................... 171
- þiþirme basýnçlarý .................. 245
66
209
213
211
210
217
216
251
24
105
- kar lastikleri ........................ 150
- standart lastikler................... 244
- lastik etiketlerinin doðru olarak
okunmasý .............................. 242
Makyaj aynasý lambasý
- ampulün deðiþtirilmesi .......... 191
Manuel kumandalý klima
kontrol sistemi ....................... 51
Motor
- tanýtým kodu ....................... 238
213
206
233
137
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Otomatik far sensor ...............
Otomobilin bakýmý.....................
- periyodik kontroller ..............
- bakým programý ...................
- periyodik bakým ...................
- aðýr þartlar altýnda otomobilin
kullanýlýþý ..............................
Otomobilin çekilmesi ................
Otomobilin içi ..........................
Otomobilin kullanýlýþý.................
23
Ön cam sileceði
- silecek lastikleri ...................
- kontrol ................................
- fýskiye .................................
Ön farlar (yýkanmýþ) .................
Ön gerdiriciler ..........................
Ön hava yastýklarý ....................
ön koltuklar .............................
- elektrik ýsýtmalý ....................
ön koltuklar .............................
- manuel ayarlanabilir
Ön panel .................................
Ön panel butonlarý ...................
Ön sis lambalarý
- ampulün deðiþtirilmesi .........
- kontrol ................................
Ön tavan lambasý
- ampulün deðiþtirilmesi .........
- kontrol ................................
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
19
Otomobilin uzun süre
kullanýlmamasý ...................... 152
Otomobilin uzun süreli park
edilmesi ................................. 152
228
68
229
232
119
128
41
43
42
8
67
188
67
191
75
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
Kontak anahtarý .......................
237
239
233
138
96
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
- elektrik kumandalý ayarlanabilir
- iþaretleme ............................
- teknik bilgiler ......................
Motor bölümü (yýkanmýþ) .........
Motor çalýþtýrma .......................
Motor kaputu ...........................
Motor soðutma sýcaklýk
göstergesi ...............................
Motor yaðý
- tüketim ...............................
- seviye kontrolü ....................
- özellikler .............................
Motor yaðý sýcaklýk göstergesi ....
MSR sitemi ..............................
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
- temizlik ............................... 233
Page 257
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
10:26
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
09.05.2006
DÝZÝN
255-264 Alfa BRERA TR.qxd
257
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝLÝN
BAKIMI
ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBÝLÝN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
255-264 Alfa BRERA TR.qxd
258
09.05.2006
10:26
Park etme ............................... 143
Park lambalarý
- kontrol ................................
Performans .............................. 248
Plaka lambasý numarasý ............ 190
98
Römork çekme
- çekici kancasýnýn takýlmasý ... 148
Radyo alýcýlarý ve
cep telefonlarý ........................ 107
S.B.R. sistemi .......................... 118
Selektör ...................................
65
Semboller ................................
9
Ses sistemi .............................. 106
Seviye kontrolleri ...................... 214
Seviye kontrolleri ...................... 214
Sigortalar (deðiþtirilmesi) .......... 194
Sinyal lambalarý
- ampul deðiþtirilmesi 186-187-188
- kontrol ................................
Süspansiyonlar ......................... 241
ÞÝFRE kartý .............................. 11
67
Park sensörleri .......................... 108
Port bagaj/kayak taþýyýcý ...........
Page 258
65
Tanýmlama verisi .....................
Tavan lambasý .........................
Tekerlek geometrisi ...................
Tekerlekler
- deðiþtirilmesi .......................
- teknik bilgiler .......................
Teknik özellikler ........................
Torpido gözü ............................
Torpido gözü lambasý
- ampulün deðiþtirilmesi .........
Transmisyon ............................
Trip Computer (Yol Bilgisayarý) ...
Turboþarj basýnç göstergesi ........
Uyarý lambalarý ve mesajlar
Üçüncü fren lambasý .................
VDC sistemi .............................
Vites kutusu .............................
236
75
246
171
242
235
81
192
240
37
24
153
190
102
144
Yaðlar ve sývýlar ....................... 251
Yaðmur sensörü ....................... 69
Yakýt
- tüketim ............................... 253
- yakýt kesme anahtarý ............ 77
- yakýt göstergesi ................... 22
Yakýt besleme .......................... 240
Yakýt deposunun
doldurulmasý ................. 111-250
Yakýt doldurma kapaðý .............. 112
Yakýt kesme ve
güç besleme þalteri ................... 77
Yan hava yastýklarý ................... 132
Yan/arka lambalar
- ampulün deðiþtirilmesi .....186-188
- kontrol ................................ 65
Yokuþta kaymayý önleyici sistem 103
265-272 Alfa 159 TR.qxd
24.11.2005
14:30
Page 269
NOTLAR
269 Nero
604.31.392 Alfa 159 GB
265-272 Alfa 159 TR.qxd
24.11.2005
14:30
Page 270
®
OTOMOBÝLÝNÝZ ÝÇÝN MÜKEMMEL SEÇÝM SELENIA
Her zaman tamircinizden bu ürünü isteyin
270 Nero
®
604.31.392 Alfa 159 GB
265-272 Alfa 159 TR.qxd
24.11.2005
14:30
Page 271
Aracýnýzýn motoru Selenia ile donatýlmýþtýr
Selenia, en ileri uluslararasý koþullara uyan motor yaðý ürünleri
yelpazesidir. Üstün teknik özellikleri Selenia'nýn motorunuza en
yüksek performans ile koruma saðlamasýný garanti eder.
Selenia ürünleri yelpazesi teknoloji bakýmýndan geliþmiþ aþaðýdaki ürünleri içerir:
SELENIA 20K ALFA ROMEO
API SL Yaðlayýcý, havalý, turboþarjlý ve çoklu valflý
motorlara azami aþýnma korumasý ve performans
garanti eder. Alfa Romeo için özel Selenia
formülasyonu içerir.
SELENIA TD
Bu havalý ve turboþarjlý ve çoklu valflý dizel motorlarý için
üretilmiþ olan yað, en yüksek derecelerde bile mükemmel motor temizliði ve saðlamlýðý garanti eder.
SELENIA RACING
Bu yaðlayýcý Selenia'nýn güzergah izleme ve ralli
yarýþmalarýna dair engin deneyimlerinin bir sonucu
olarak geliþtirilmiþtir, motor performansýný her türlü
rekabette kullanmak üzere arttýrýr.
SELENIA WR
Bu yað özel olarak Common Rail Multijet motorlarý için
tasarlanmýþtýr. Soðuk halde motor çalýþtýrýlmalarýnda
kýsmen etkili olmak üzere, azami aþýnma korumasý ve
hidrolik supap itme kontrolü, tüketimde azatlým ve yüksek sýcaklýklarda saðlamlýk garanti eder.
Ürün yelpazemiz ayrýca Selenia 20K, Selenia Performer 5W-30 e 5W-40, Selenia Digitech ürünlerini de içerir.
Selenia ürünleri hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi için web sayfamýzý ziyaret ediniz: www.flselenia.com.
271 Nero
604.31.392 Alfa 159 GB
ÜRETÝCÝ FÝRMA
FIAT AUTO S.p.A.
Corso G.Agnelli - 200 10135, Torino - ÝTALYA
Viale Alfa Romeo 20020 ArCorso G.Agnelli -200 ese (MI) - Italia
ÝTHALATÇI / GENEL DÝSTRÝBÜTÖR
TOFAÞ Türk Otomobil Fabrikasý A.Þ.
Büyükdere Cad. No:145, Tofaþ Han Zincirlikuyu - ÝSTANBUL
Tel:212 275 29 60 Faks:212 275 03 57
www.tofas.com.tr

Benzer belgeler