2009 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Yorumlar

Transkript

2009 Yılı Birim Faaliyet Raporu
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2009 YILI BİRİM VE İDARİ
FAALİYET RAPORU
31 Aralık 2009
SUNUŞ:
Görevi lisansüstü eğitim yaptırmak olan Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün amacı, öğrenciye
bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek
yorum yapma ve yeni bireşim (sentez) lere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği
kazandırmaktır. Buna kısaca bilim üretme yeteneği kazandırmak da diyebiliriz. Bunun için
öğrencinin öncelikle eleştirel, akılcı, bilimsel düşünceyi özümsemiş olması gerekir. Eğer
öğrenci bu aşamaya gelinceye kadar bilimsel eğitim yerine skolastik düşünceyi öne çıkaran
ezberci/dogmatik bir eğitim sürecinden geçmişse, ki aydınlanma devrimini yaşamamış
toplumlarda genelde eğitim bu şekilde yapılır, o zaman öğrencilere öncelikle bilimsel
düşünme ve davranış kazandırmak gerekir. Aksi halde bilim insanı değil, bilim yerine veri
üreten ve bunları yorumlayamayan dar görüşlü bilim teknisyenleri yetiştirilir.
Prof. Dr. Süleyman KAPLAN
Enstitü Müdürü
İÇİNDEKİLER
Kapak .....................................................................................1
Sunuş.......................................................................................2
I.GENEL BİLGİLER..............................................................4
A-Misyon ve Vizyon .............................................................4
B-Yetki Görev ve Sorumluluklarımız....................................4
C-İdareye İlişkin Bilgiler .......................................................7
1-Fiziksel Yapı.....................................................................................7
2-Örgüt Yapısı......................................................................................9
3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.........................................................12
4-İnsan Kaynakları..............................................................................12
5-Sunulan Hizmetler...........................................................................13
6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi........................................................14
II.AMAÇ VE HEDEFLER....................................................15
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri..............................................................15
B-Temel Politikalar ve Öncelikler.........................................................15
III.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER. 16
A-Mali Bilgiler......................................................................................16
1-Bütçe Sonuçları.................................................................................16
2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar........................................16
3-Mali Denetim Sonuçları.....................................................................17
B-Performans Bilgileri...........................................................................18
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri..................................................................18
IV.KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTE...............19
A-Üstünlükler.........................................................................................19
B-Zayıflıklar...........................................................................................19
V.DEĞERLENDİRME..........................................................20
Iç Kontrol Güvence Beyanı................................................................21
1.GENEL BİLGİLER
A-MİSYON VE VİZYON
ENSTİTÜMÜZÜN ÖZGÖREVİ (Misyon)
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat
verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve
evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.
ENSTİTÜMÜZÜN UZGÖRÜŞÜ (Vizyon)
Mesleğinde yetkin, bilgi ve becerisini farklı alanlara uygulayabilen çağdaş ve etkin
bilim insanları yetiştirmek; ulusal sorunların çözümüne katkı sağlayacak lisansüstü eğitim
konusunda duyarlılık oluşturmak ve bilim politikalarına yön vermektir.
B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 ve 131. maddelerine dayanılarak hazırlanan 2547
sayılı Yükseköğretim Mevzuatı
b) 2547 Sayılı Yükseköğretim Mevzuatı Kanunu
c) 2547 Sayılı Yükseköğretim Mevzuatı Kanunu dayanılarak hazırlanan Lisansüstü
Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği
d)Enstitü Organları
-Enstitü Müdürü: Üniversite rektörü tarafından 3 yıllığına atanır, Enstitü Müdürü 2547 Sayılı
Kanun’la dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.
-Enstitü Kurulu:Müdürün başkanlığında, müdür Yardımcıları ve enstitüyü oluşturan enstitü
anabilim dalı başkanlarından oluşur
-Enstitü Yönetim Kurulu:Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek
6 aday arasından, Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.
Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu 2547 Sayılı Kanunla Fakülte Kurulu ve Fakülte
Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.
e) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
f) Kurum İçi Yasal Yükümlülüklerimiz (Şema Olarak)
Üniversite
Senatosu
Enstitü Kurulu
Üniversite
Rektörü
Üniversite Yönetim
Kurulu
Müdür
Enstitü Yönetim
Kurulu
Enstitü Müdür Yardımcısı
Enstitü Müdür Yardımcısı
Enstitü Anabilim
Dalları
Enstitü Sekreteri
Evrak Kayıt
ve Yazı İşleri
Öğrenci İşleri
Tahakkuk
Personel
Posta ve
Temizlik
ÜNİVERSİTE SENATOSU:Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları,dekanlar ve her fakültenin
fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı yüksekokul ve enstitü
müdürlerinden oluşur.
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:Rektörün başkanlığında dekanlardan, Üniversiteye bağlı
değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden
oluşur.
ENSTİTÜ KURULU:
Enstitü Müdür ve Müdür Yardımcılarının dışında Enstitüde Lisansüstü Programı açık bulunan anabilim
dalı başkanlarından oluşmaktadır.
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU:
Enstitü Müdür ve Müdür yardımcılarının dışında Enstitü Kurulu tarafından seçilen 3 ayrı üyeden
oluşmaktadır.
ENSTİTÜ ANABİLİM DALLARI:
Lisansüstü Eğitim-Öğretim programlarının açık olduğu anabilim dalları
g) Enstitü içi Yasal Yükümlülüklerimiz (şema olarak)
Enstitü Kurulu
Müdür
Enstitü Yönetim
Kurulu
Enstitü Müdür Yardımcısı
Enstitü Müdür Yardımcısı
Enstitü Sekreteri
Evrak Kayıt
Öğrenci İşleri
Tahakkuk
Personel
Posta Temizlik
ENSTİTÜ KURULU:
Enstitü Müdür ve Müdür Yardımcılarının dışında Enstitüde Lisansüstü Programı açık bulunan anabilim
dalı başkanlarından oluşmaktadır.
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU:
Enstitü Müdür ve Müdür yardımcılarının dışında Enstitü Kurulu tarafından seçilen 3 ayrı üyeden
oluşmaktadır.
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1.Fiziksel Yapı
Sağlık Bilimleri Enstitümüz Rektörlüğe bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim
kanununun 19.maddesine göre 1983 yılında kurulmuş ve ilk olarak 1985-1986 EğitimÖğretim yılında eğitimine başlamıştır. Enstitümüzde Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi,
Veteriner Fakültesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Sağlık Yüksekokulu’nda 31 ayrı
anabilim dalımızda 18 Yüksek Lisans,25 Doktora programımız açıktır.Halen Doktora
Programlarımızda 116, Yüksek Lisans Programlarımızda ise 38 öğrenci olmak üzere toplam
154 öğrencimiz eğitimini sürdürmektedir.Enstitümüzde 1986-1987 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan
15.Ocak 2009 tarihine kadar 86 yüksek lisans ve 116 Doktora öğrencisi olmak üzere toplam
204 öğrenci mezun olmuştur.
Enstitümüz kapasite ve kalite artırıcı çalışmalarını sürdürmektedir.
Enstitümüzün anabilim dallarında görev yapan 54 araştırma görevlisi mevcuttur.
2008 yılında 17 doktora 4 yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.
PROGRAMLAR
Yüksek Lisans
Anatomi
Farmakoloji
Histoloji-Embriyoloji
Tıbbi Biyoloji
Biyokimya
Fizyoloji
Mikrobiyoloji
Beden Eğitimi ve Spor
Biyoistatistik
Kulak Burun Boğaz Odyoloji
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Halk Sağlığı Hemşireliği
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Viroloji (Veteriner)
Besin Hijyeni ve Teknolojisi (Veteriner)
Anatomi (Veteriner)
Dölerme ve Suni Tohumlama (Veteriner)
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner)
Doktora
Anatomi
Fizyoloji
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Halk Sağlığı
Biyokimya
Histoloji-Embriyoloji
Tıbbi Biyoloji
Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
Periodontoloji
Ortodonti
Oral Diagnoz ve Radyoloji
Diş Hastalıkları ve Tedavi
Protetik Diş Tedavi
Pedodonti
Farmakoloji-Toksikoloji (Veteriner)
Parazitoloji (Veteriner)
Patoloji (Veteriner)
Besin Hijyeni ve Teknolojisi (Veteriner)
İç Hastalıkları (Veteriner)
Doğum ve Jinekoloji (Veteriner)
Anatomi (Veteriner)
Dölerme ve Suni Tohumlama (Veteriner)
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner)
Beden Eğitimi ve Spor
2.Örgüt Yapısı
Enstitü Müdürü
:Prof.Dr.Süleyman KAPLAN
Enstitü Müdür Yardımcısı :Prof. Dr.Selim ARICI
Enstitü Müdür Yardımcısı :Doç.Dr.Bünyamin ŞAHİN
Enstitü Sekreteri
:Turgut YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyeleri
: Prof.Dr. Süleyman KAPLAN
: Prof.Dr. Selim ARICI
: Doç.Dr. Bünyamin ŞAHİN
: Prof.Dr.Cihad DÜNDAR
: Prof.Dr. Atilla TEKAT
: Prof. Dr.Şinasi UMUR
(Enstitü Müdürü)
(Enstitü Müdür Yardımcısı)
(Enstitü Müdür Yardımcısı)
(Yönetim Kurulu Üyesi)
(Yönetim Kurulu Üyesi)
(Yönetim Kurulu Üyesi)
ENSTİTÜ KURULU ÜYELERİ
ANABİLİM DALI
KURUL ÜYESİ
Enstitü Müdürü
Prof. Dr.Süleyman KAPLAN
Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr.Selim ARICI
Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç.Dr.Bünyamin ŞAHİN
Fizyoloji
Prof. Dr.Cafer MARANGOZ
Anatomi
Prof. Dr. Nihal İÇTEN
Histoloji-Embriyoloji
Prof. Dr.Süleyman KAPLAN
Tıbbi Biyoloji
Prof. Dr.Hasan BAĞCI
Farmakoloji
Prof. Dr.Süleyman ÇELİK
Biyokimya
Prof. Dr.Abdülkerim BEDİR
Mikrobiyoloji
Prof.Dr.Belma DURUPINAR
Ağız Diş Çene Hast. Ve Cerrahisi
Doç.Dr.Nergiz YILMAZ
Ortodonti
Prof.Dr.Tamer TÜRK
Protetik Diş Tedavisi
Doç.Dr. Şinasi SARAÇ
Periodontoloji
Prof. Dr.Gökhan AÇIKGÖZ
Diş Hastalıkları ve Tedavisi
Prof. Dr.Bilinç BULUCU
Biyoistatistik
Prof.Dr.Yüksel BEK
Oral Diagnoz ve Radyoloji
Prof. Dr.Peruze ÇELENK
Beden Eğitimi ve Spor
Prof. Dr.Osman İMAMOĞLU
Halk Sağlığı
Prof. Dr.Yıldız PEKŞEN
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Doç.Dr.Ahmet KARACALAR
Farmakoloji-Toksikoloji (Veteriner)
Prof.Dr.Abdurrahman AKSOY
Viroloji (Veteriner)
Doç.Dr.Zafer YAZICI
Patoloji (Veteriner)
Prof.Dr.Yavuz GÜLBAHAR
Parazitoloji (Veteriner)
Prof. Dr.Şinasi UMUR
Besin Hijyeni ve Teknolojisi (Veteriner)
Doç.Dr.Belgin SIRIKEN
Pedodonti
Doç.Dr.Alp Erdin KOYUTÜRK
Halk Sağlığı Hemşireliği
Prof.Dr.Yüksel KESİM
İç Hastalıkları (Veteriner)
Yrd.Doç.Dr.Yücel MERAL
Doğum ve Jinekoloji (Veteriner)
Prof.Dr.Murat FINDIK
Anatomi (Veteriner)
Doç.Dr.Erdem GÜLTİKEN
Dölerme ve Suni Tohumlama (Veteriner)
Doç.Dr.Muzaffer ÇELEBİ
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
(Veteriner)
Prof.Dr.Ö.Hakan MUĞLALI
Kulak Burun Boğaz Odyoloji
Prof.Dr.Teoman ŞEŞEN
Ruh Sağlığı Hemşireliği
Prof.Dr.Yüksel KESİM
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
Anabilim Dallarına Göre Öğrenci Dağılımı :
Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
Fizyoloji
1
Anatomi
5
Histoloji-Embriyoloji
5
Tıbbi Biyoloji
3
Farmakoloji
2
Biyokimya
Mikrobiyoloji
1
Ağız Diş Çene Hast. ve Cerr.
Ortodonti
Protetik Diş Tedavisi
Periodontoloji
Diş Hastalıkları ve Tedavisi
Beden Eğitimi ve Spor
30
Oral Diagnoz ve Radyoloji
Halk Sağlığı
Farmakoloji Toks.(Vet.)
Parazitoloji (Vet.)
Viroloji (Vet.)
4
Besin Hij.ve Tekn.(Vet)
1
Patoloji (Vet.)
Pedodonti
Halk Sağlığı Hemşireliği
7
İç Hastalıkları (Vet.)
Dölerme ve Suni Tohumlama (Vet)
Hayvan Besleme ve Beslenme Hst. (Vet) Anatomi (Vet.)
KBB Odyoloji
10
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
3
TOPLAM
72
Doktora
1
2
2
10
1
1
3
12
11
13
14
13
15
1
5
2
3
2
4
9
1
3
1
1
130
TOPLAM
2
7
7
13
3
1
4
12
11
13
14
13
45
1
5
2
3
4
3
4
9
7
1
3
1
1
10
3
202
3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4734
Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu
kanunlara dayalı Yayımlanan yönetmelik, Tüzük, Tebliğ, karar ve yürürlükteki mevzuatlar,
ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinden
oluşmaktadır.
Teknolojik araçlarımız ise, 11 masaüstü 2 dizüstü bilgisayar, 1 Fotokopi makinesi, 1
tarayıcı, 2 Projeksiyon aleti, 2 faks cihazı ve 10 yazıcıdan oluşmaktadır.
4-İnsan Kaynakları
Enstitü bünyesinde yer alan kurul ve komisyonlar:
-Enstitü Kurulu
-Enstitü Yönetim Kurulu
-Kalite Geliştirme Kurulu
-Muayene Kabul Komisyonu
-Satınalma Komisyonu
-Enstitü Müdürü ve Müdür Yardımcıları
-İdari Personel
PERSONEL DURUMU
:
A) Enstitümüze ait öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
B) Araştırma Görevlisi kadroları:
Mevcut Eleman
Açık Kadro
Saklı Kadro
54
C) İdari Personel
:
Genel İdari Hizmetler
3
Yardımcı Hizmetler
1
Şirket İşçisi
2
TOPLAM
54
TOPLAM
6
5- Sunulan Hizmetler
Yapılan İşin Tanımı
Genel Yönetim Hizmetleri
Kalite Geliştirme faaliyetleri
Bütçe Hazırlaması
Aylık Maaş Bordolarının Hazırlanması
Ek ders ücretlerinin hazırlanması
Eczane ve tedavi ödemeleri
Personelin yolluk ödemeleri
Personel özlük işleri
Satın alma işleri
Posta ve muhaberat işleri
Bilgi işlem faaliyetleri
Transkript ve her türlü belge hazırlama
Tez İzleme Komitesi Raporlarının takibi
Tez Önerilerinin Kabulu
Jüri Atamaları/Yeterlik sınavı
Ders açma/kapama/ders değişiklikleri
Kontenjan belirleme
Program açma/kapama
Akademik Program yapma
Ders alma ve program yapma
Aday öğrenci kayıtları
Mülakat sınavları
Öğrenci kaydı
Tez Savunma Sınavı ile ilgili faaliyetler
Mezuniyet işlemleri
Arşivleme
Evrak kayıt
İç-Dış Yazışmalar
Kurul Kararlarının yazımı
Posta ve Temizlik işleri
Yüzde.oran
%5.20
%3,50
%2,50
%2,80
%2,50
%2.00
%3.00
%6.50
%2.00
%1.50
%2.50
%4.00
%2,50
%1.50
%6.50
%2.00
%1,50
%2.00
%1.00
%5.50
%2.50
%1.50
%2.00
%5.00
%.4.00
%1.50
%5.00
%7.00
%5.00
%6.00
6-Yönetim ve İç Kontrol
Enstitü Müdürlüğümüz Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Kurulu kararları ve
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğini esas alarak iç ve dış denetimi yapmakta ayrıca
anabilim dalları arasında düzenli çalışmayı, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin uygulamaların
koordinasyonunu sağlamaktadır. Bunun dışında Enstitü sekreterliğince idari işler
denetlenmekte ayrıca
satın alma ve muayene kabul komisyonlarınca da alımlar
denetlenmektedir.
(Ekleri 15 sayfa)
II AMAÇ VE HEDEFLER
A.İdarenin Amaç ve Hedefleri
AMAÇ
Sürekli gelişme felsefesi doğrultusunda öğrenci, öğretim üyesi ve çalışanlarımızın
memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, Enstitünün rutin işleyiş ve öğrenci işlerini saydam ve
izlenebilir hale getirmek, mezunlarımızı Ulusal ve Uluslararası düzeyde aranır kılmak; çağın
gereklerine uygun üstün eğitim ve öğretim hizmetlerini sağlamak suretiyle alanında başarılı
bir kurum olmaktır.
HEDEFLERİMİZ
1- Alanla ilgili öğretim üyeleri bulunarak Bilim Tarihi, Bilimsel Düşünce, Bilim
Felsefesi ve Aydınlanma Felsefesi konularında, yüksek lisans ile doktora
programlarında zorunlu dersler açmak.
2- Evrensel ölçekte kaliteli, kuşkucu, sorgulayıcı, araştırıcı, eleştirici, yaratıcı, buluşçu,
bilimsel etiğe saygılı, uluslararası standartlara uygun bilim insanları yetiştirmek,
3- Lisansüstü eğitim programlarında eğitim sürecinin daha etkin ve üretken olmasına
yönelik yeni bir model oluşturmak,
4- Sağlık ve eğitim alanında akademisyen ve öğrencilerimizin katılabileceği yılda en az
bir konferans / sempozyum veya kurs düzenlemek,
5- 2007 yılında en az iki yeni Lisansüstü eğitim programı açmak,
6- Enstitü Web sitesini sürekli geliştirmek ve güncellemek, tez özetlerini (Türkçeİngilizce) web’de yayınlamak,
7- Uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayın yapan öğrencilere ödül vermek,
8- Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesine katkı yapmak,
9- Enstitü personelinin sürekli eğitim almasını sağlamak,
10- Yılda bir kez Enstitü Akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin katıldığı sosyal
bir aktivite düzenlemek.
11- Lisansüstü Eğitim konusunda son sınıf lisans öğrencilerini bilgilendirmek ve
Enstitüye yeni kayıt olan öğrencilere Enstitüyü tanıtmak
12- Mezun olacak öğrencilerle kariyer toplantıları düzenlemek
13-Lisansüstü öğrencilerimizin Yabancı Dil Eğitim kalitesinin artırılması konusunda
çalışma yapmak
14--Mezun öğrencilerin iş bulma ve başarı durumlarının izlenmesi.
B-Temel Politikalar ve Öncelikler
1- Eğitim kalitesini evrensel düzeye çıkarmak
2- Tez kalitesini artırmak
3- Enstitümüzün bütün faaliyetlerinde verimliliği artırmak amacıyla çağdaş yönetim
tekniklerinden yararlanmak
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-MALİ BİLGİLER
1)Bütçe Uygulama Sonuçları
MALİ DURUM
Enstitü Bütçesini Rektörlük tarafından her yıl ayrılan ödenekler oluşturmaktadır. Bu
ödeneklerin bütçe tertipleri ve 2008 yılı ödenekleri aşağıda çıkartılmıştır.
.
BÜTÇE TERTİBİ
2009 YILI ÖDENEKLERİ (TL)
38.22.30.30- 09.4.2.00-2-01.1
1.163.300
38.22.30.30- 09.4.2.00-2-02.1
186.600
38.22.30.30- 09.4.2.00-2-03.2
2.800
38.22.30.30- 09.4.2.00-2-03.3
11.000
38.22.30.30- 09.4.2.00-2-03.5
1.500
38.22.30.30- 09.4.2.00-2-03.9
56.000
38.22.30.30- 09.4.2.00-2-03.7
300
38.22.02.04-09 .4.1 .00.2.06.1
20.000
BÜTÇE TERTİBİ
2009 YILI ÖDENEKLERİ (TL) GERÇEKLEŞTİRME
38.22.30.30- 09.4.2. 00-2-01.1
1.163.300
1.160.000
38.22.30.30- 09.4.2. 00-2-02.1
186.600
180.000
38.22.30.30- 09.4.2. 00-2-03.2
2.800
2.500
38.22.30.30- 09.4.2. 00-2-03.3
11.000
18.000
38.22.30.30- 09.4.2. 00-2-03.5
1.500
300
38.22.30.30- 09.4.2. 00-2-03.9
56.000
25.000
38.22.30.30- 09.4.2. 00-2-03.7
300
300
38.22.02.04-09 .4.1 .00.2.06.1
20.000
----.
2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
38.22.30.30- 09.4.2. 00-2-01.1
38.22.30.30- 09.4.2. 00-2-02.1
1.163.300 (Maaşlar+Ek dersler)
186.000 (Emekli Kesenekleri)
2009 yılı itibariyle maaşlar ve ek ders ödemeleri toplam 1.160.000 TL’dir. Bu tertipte
gerçekleşme oranı %100 olmuştur. Ortalama personel sayımız 54 olarak gereçleşmiştir. Ek
dersler ise yıllık 2500 saat olarak gerçekleşmiştir.
38.22.30.30- 09.4.2. 00-2-03.2
2.800 (Tüketime Yön.Mal ve Hizm.Alımları)
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları için 2009 yılında harcanan para 2.500
TL’dir. Bu tertipte gerçekleştirme oranı %90 olmuştur.
38.22.30.30- 09.4.2. 00-2-03.3
11.000 (Yolluklar)
2009 yılı Aralık ayı itibariyle yolluklar tertibinden harcanan para 18.000 TL’dir. Bu
tertipte gerçekleşme oranı %163 olmuştur.
38.22.30.30- 09.4.2. 00-2-03.5
1.500 (Hizmet Alımları)
2009 yılı için bu tertipte harcanan para 300 TL olup gerçekleşme oranı ise %20
olmuştur. Enstitümüzde istihdam ettirilen 2 adet geçici işçi maaşları Sağlık Kültür Daire
Başkanlığı ve Rektörlük bünyesinde faaliyet gösteren şirketler tarafından
ödenmektedir.Enstitümüzün 4576093 Nolu telefon ve faks’ının Ocak 2009 ile Ekim 2009
arasındaki görüşme ücretleri olarak gerçekleşmiştir.
38.22.30.30- 09.4.2. 00-2-03.9
56.000 (Tedavi ve Cenaze Giderleri)
2009 yılı Aralık ayı itibariyle bu tertipte harcanan para 25.000 TL olup
gerçekleşme oranı %45 olmuştur. Enstitümüzün sağlık harcamaları, eczaneler ve tedavi
giderleri olarak 150 adet faturadan oluşmaktadır.
38.22.02.04-09 .4.1 .00.2.06.1
20.000 (Makine ve Teçhizat Alımı)
2009 yılı için bu tertipten harcama yapılmamıştır.
3-MALİ DENETİM SONUÇLARI
Enstitümüzün Mali Denetimi sırasıyla Gerçekleştirme Görevlisi,Harcama Yetkilisi
ve Strateji Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.Alımlarda ise Muayene kabul
komisyonumuzca kontroller yapılmaktadır.
B-PERFORMANS BİLGİLERİ
1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
Enstitümüze ait bir binanın olmaması nedeniyle akademik faaliyetler, doktora ve
yüksek lisan programı açık olan Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dallarında, Diş Hekimliği
Fakültesi Anabilim Dallarında,Veteriner Fakültesi Anabilim Dallarında, Sağlık Meslek
Yüksekokulunda ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda yürütülmektedir. Enstitümüzün
idari faaliyetleri ise Tıp Fakültesi Dersliklerinin bulunduğu © blokta yürütülmektedir.
TAHAKKUK
1-Maaş Tahakkuk (Yıl ortalaması 54 personel)
2-Emekli Sandığı Kesenekleri
3-Ek ders ödemeleri (2500 saat)
4-Satın alma
5-Hizmet alımları
6-Tedavi giderleri (Eczaneler 90 adet Fatura,Tedavi-Medikal 60 adet fatura)
İÇ-DIŞ YAZIŞMALAR
1-31Aralık 2008 İtibariyle gelen evrak sayısı 1476
2-31 Aralık 2008 itibariyle Giden Evrak sayısı 1725
3-31 Aralık 2008 itibariyle Enstitü Yönetim Kurulu 500 karar
4-31 Aralık 2008 itibariyle Enstitü Kurulu 28 karar
ÖĞRENCİ İŞLERİ
1-Proje desteği 24 adet olarak gerçekleşmiştir.
2-Mezuniyet, 15 doktora ve 11 yüksek lisans olarak gerçekleşmiştir.
3-Yeni öğrenci kayıtları 30 doktora ve 49 yüksek lisans olarak gerçekleştirilmiştir.
4-Tez önerisi 19 adet, Tez Savunma 55 adet gerçekleştirilmiştir.
5-İnternet sitemizin güncelleştirilmesi gerçekleştirilmiştir.
6-Transkript hazırlama 95 adet, belge hazırlama 840 adet olarak gerçekleşmiştir.
7-Doktora Yeterlik Sınavı: 24 öğrenci sınava giren 120 adet jüri ataması gerçekleşmiştir.
8-Ders açma: 345 adet doktora ve yüksek lisan derslerinin açılması ve bu derslere öğrenci
kayıtları gerçekleştirilmiştir.
9- Yıllık arşiv düzenlemesi öğrenci işlerince yapılmıştır.
IV.KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler
1-Öğrenci-Personel ilişkilerinin güzel olması
2-Öğrenci otomasyonunun olması
3-Anabilim Dallarının yeterli sayıda olması
4-Personelin çalışkanlığı
5-Araştırma Görevlilerinin döner sermaye katkı payından faydalandırılması
6-Bürokratik işlemlerin hızlı yürütülmesi
7-Enstitü Yönetiminin tecrübeli olması
8-Teknolojik çalışma alt yapısının iyi olması
9-Yönetim ve Anabilim Dalı ilişkisinde karşılıklı güven ve diyalog halinde olması
B)Zayıflıklar
1-Kadro olanaklarının az olması
2-İletişim olanaklarının on-line olarak kullanılamaması
3-Enstitü ve Rektörlük ilişkilerindeki problemler nedeniyle öğrencilerin mağdur olması
4-Anabilim Dallarından bazılarının kampus dışında olması
5-Öğrencilerin tez danışmanını ve tez konusunu seçememesi
6-İdari Personelin sayısal olarak yetersizliği
7-Enstitümüze ait bir bina, derslik ve laboratuarların bulunmaması
8-Yönetmelik ve genelgelerin çok sık değiştirilmesi
9-Enstitü idaresinin öğretim üyeleri üzerindeki yaptırım gücü eksikliği
V.ÖNERİ VE TEDBİRLER
Enstitümüzün daha da gelişmesi amacıyla şu öneriler yapılabilir.
1. Enstitümüzün araştırma-geliştirme faaliyetlerinin ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi
için bütçe ve yetişmiş eleman sayısının buna paralel olarak artırılması gerekmektedir.
2. İlgili fakülteler öğrenci laboratuarlarının kuruluşuna öncelik verdiklerinden çeşitli
birimlerde araştırma laboratuarlarının kurulması gecikmekte, bu da lisans üstü
öğretimi olumsuz yönde etkilemektedir. Enstitülere gerekli araştırma laboratuarlarını
kurabilecek maddi olanaklar sağlanması gerekmektedir.
3. Enstitümüz en kısa zamanda yüksek lisans ve doktora derslerinin enstitüde
verilmesine yetecek sayıda derslikleri olan kendi binasına kavuşturulmalıdır, yetersiz
olan eleman sayısı yeterli seviyeye getirilmelidir.
4. Doktora programlarının AB`ne uyumlu hale getirilmesi için anabilim dalı bazında
müfredatın bir an evvel saptanması ve bu alandaki çalışmalarını hızlandırılması
gerekmektedir.
5. Enstitümüzün kapasitesi sürekli artmakta olup kalite çalışmalarının da buna paralel
olarak artırılması zorunluluktur.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir,
tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin
yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 02.02.2009
Prof.Dr.Süleyman KAPLAN
Enstitü Müdürü
(Harcama Yetkilisi)

Benzer belgeler

2006 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2006 Yılı Birim Faaliyet Raporu 10- Yılda bir kez Enstitü Akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin katıldığı sosyal bir aktivite düzenlemek. 11- Lisansüstü Eğitim konusunda son sınıf lisans öğrencilerini bilgilendirmek ve ...

Detaylı

2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu Sayıştay denetçileri tarafından her yıl periyodik olarak kontrolü yapılmaktadır.

Detaylı

S IR A N O K U R U M K O D U S TA N D A R T D O S Y A P A LIN

S IR A N O K U R U M K O D U S TA N D A R T D O S Y A P A LIN Eczane ve tedavi ödemeleri Personelin yolluk ödemeleri Personel özlük işleri Satın alma işleri Posta ve muhaberat işleri Bilgi işlem faaliyetleri Transkript ve her türlü belge hazırlama Tez İzleme ...

Detaylı