Danışmanlık Hizmetlerimiz

Yorumlar

Transkript

Danışmanlık Hizmetlerimiz
Danışmanlık
Hizmetlerimiz
Sürdürülebilir ve ölçülebilir
sonuçlara ulaşmak
2
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
İçindekiler
Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
Danışmanlık hizmetlerimizin tanıtımı – Yaklaşımımız ve Misyonumuz
Danışmanlık Hizmetlerimiz
Risk yönetiminin iyileştirilmesi
4
4
8
8
Finans birimi için daha net bir vizyon geliştirilmesi
12
Etkin tedarik zinciri tasarımı
16
Müşteriye odaklanma
20
Bilgi teknolojileri (BT) biriminin güçlendirilmesi
24
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
3
Neden Ernst & Young?
Yaklaşımımız
Ernst & Young, sektör odaklı yaklaşımı ve
global kaynakları ile müşterilerinin risklerini
yönetmelerine, işletme performanslarını
iyileştirmelerine ve sürdürülebilir ilerleme
kaydetmelerine destek olmaktadır.
Strateji
&
st
n
Er
ng
u
Yo
Global organizasyon yapımız, 140’ın üzerinde ülkede,
kendi içimizde ve müşterilerimiz ile sorunsuz bir
şekilde çalışabilmemizi olanaklı kılmaktadır. Bağımsız
denetim, vergi ve kurumsal finansman danışmanlık
hizmetlerindeki köklü bilgi ve deneyimlerimiz ile
desteklenen danışmanlık ekibimiz sektörler hakkında
da geniş bir donanıma sahiptir. Ekip üyelerinin
hizmetlerini önde gelen ve farklı özellikteki çok sayıda
müşteri ile çalışarak edindikleri bilgi ve deneyimler
üzerine inşa etmeleri her zaman özendirilmektedir.
Sektör odaklı ve engin deneyim sahibi uluslararası
ekibimiz de “yaptığımız her işte kalite” yaklaşımımızın
göstergesi.
Operasyonel iyileştirme projelerinde yaklaşık 20 yıllık
deneyime sahip bir firmayız ve bir işletme bünyesinde
değer yaratılması ve artırılması için geliştirdiğimiz
yöntemler ile tanınmaktayız. Sunduğumuz danışmanlık
hizmetleriyle müşterinin risk yönetimi ve performans
iyileştirme fırsatlarını tespit ederek, performans
iyileştirme projelerinin kurum çapında uygulanmasına
destek vermekteyiz.
performansı
Misyonumuz
Deneyimlerimizden yararlanarak ve çalışanlarımızı
yaratıcılıklarını geliştirmeleri ve inisiyatif
kullanmaları yönünde teşvik ederek, müşterilerin
perspektif geliştirmelerine, seçenek yaratmalarına
ve fırsatlarını artırmalarına yardımcı olmak
amacıyla birlikte çalışmaktayız. Bu bağlamda,
gerek günlük, gerekse uzun dönemli büyük ölçekli
projelere odaklanmaktayız.
Bir duruma veya olaya yepyeni, aynı zamanda
deneyimlerimizden de yararlanarak bağımsız bir
perspektiften bakmayı biliyoruz. Müşterilerimizin
stratejilerini ve hedeflerini nasıl destekleyeceğimizi
değerlendiriyoruz. Bilgi ve deneyimlerimizden
faydalanarak yepyeni bir yaklaşım sunuyoruz.
Varsayımları sorguluyor, karmaşıklığı azaltmayı
ve etkinliği artırmayı hedefliyoruz. Birbirinden
kopuk olarak çalışan birimler arasında bütünlük
ve uyum sağlamak için yollar buluyoruz.
Performans iyileştirilirken maliyet tasarrufu ve
verimlilik artışı sağlanmasına yardımcı olmak
için hesaplamalar yapıyor, değişimin etkilerini
ve pozitif katkılarını ölçüyoruz. Çalışmalarımızın
hangi yararları sağlayabileceğini biliyoruz. Ortak
yaklaşımların uygulanmasına ve diğer işletmelerin
performanslarının değerlendirilmesine yardımcı
olabilmekteyiz. Ernst & Young olarak, ilk proje
tamamlandıktan uzun bir süre geçtikten sonra
başarıya ulaşan müşterilerimizle gurur duymaktayız.
4
Sistem entegrasyonu ve
İşletme performansının iyileştirilmesine yardımcı
oluyoruz: Ernst & Young, müşterilerinin stratejik çizgileri
ve süreçlerini iyileştirmek için gerekli olan teknoloji
konularında işlevsel ve bilinçli kararlar almalarına yardımcı
olacak bilgileri, planları ve analizleri sunmaktadır. Global
bilgi birikimimiz işletmenin korunmasına, operasyonel
etkinliğin güçlenmesine ve sürdürülebilir ve ölçülebilir
sonuçlara ulaşılmasına hizmet etmektedir.
• Bütünsel danışmanlık yaklaşımı: Ernst & Young’ın
danışmanlık hizmetleri tüm coğrafi bölgelerde bütünsel
bir yaklaşımla tek bir hizmet dalı şemsiyesi altında
yönetildiği için karar alma ve uygulama süreçleri hızlıdır.
• Deneyim sahibi profesyonel kadro: Ernst & Young
çeşitli sektörlerden gelen üstün nitelikli kişileri
görevlendirmekte ve doğru yerlerde, doğru zamanlarda,
doğru projelere yönlendirebilmektedir.
• Ortak metodoloji: Ernst & Young dünya genelinde tek
bir modüler metodoloji uyguladığı için her yerde istikrarlı
hizmetler sunmaktadır.
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
Uzmanlığımız
Müşterilerimiz sürekli bir biçimde işletme varlıklarını
koruma ve ölçülebilir değer yaratma hedefleri
arasında doğru bir denge kurmaya çalışmaktadır.
Ernst & Young’ın danışmanlık ekibi organizasyondaki
temel birimler ve başarılı bir işleyiş için gerekli
olan yetkinlikler bazında bu konuya tüm yönleriyle
eğilebilmektedir.
Risk yönetimi yaklaşımımız müşterinin çok işlevsel
ve bütünleştirilmiş bir risk yönetimi ortamı
oluşturmasını mümkün kılmaktadır. Çeşitli risk
birimlerinin bütünlüğü değerlendirilmekte; bir
yandan varlıkların korunmasını, kontrol ortamını ve
performansı iyileştirecek, öte yandan da karmaşıklığı
ve maliyetleri azaltacak önlemler tespit edilmektedir.
Ernst & Young bu risk yönetimi yaklaşımını belirli
girişimlere veya projelere de uygulamaktadır. Riskle
bağlantılı olan birçok hizmetimiz arasında iç denetim,
kontroller, risk yönetimi, BT risklerinin yönetimi ve
veri analizleri yer almaktadır.
Risk yönetimi ve performans iyileştirme konusundaki
yetkinliklerimizin temelinde günlük işler, yönetim ve
stratejik karar alma konularındaki güçlü yönlerimiz ve
becerilerimiz yatmaktadır. Yetkinliklerimiz aşağıdaki
dört destek alanda yoğunlaşmaktadır:
• Çalışanlar ve organizasyonel değişim
• BT danışmanlığı
• Stratejik yön
• Proje yönetimi
Bu yetkinliklerin başarılı risk yönetiminin ve
performansta kalıcı iyileştirmeler gerçekleştirmenin
bütünleyici unsurları olması nedeniyle,
çalışanlarımızın üstün bir performans ortamı
yaratmaları ve örnek alınacak bir müşteri deneyimi
yaşatmaları için bu disiplinler arasındaki etkileşimleri
öğrenmelerini sağlamaktayız.
Müşterilerin değer yaratmalarına yardımcı olmak
amacıyla, temel faaliyet alanlarında – finans birimi,
tedarik zinciri ve müşteri odaklı faaliyetler ve
birimler – performansın iyileştirilmesi için birlikte
çalışılmaktadır. Ernst & Young’ın yaklaşımı ile
müşterinin tespit edilen iyileştirmelerden yarar
sağlamasını mümkün kılacak süreçlerin sisteme
yerleştirilmesine destek olunmaktadır.
İşl
et
m
en
i
Risk
yönetimi
Finans
İç denetim
ve kontroller
BT risklerinin
yönetimi
ve denetimi
Pe
rfo
rm
an
s
e
irm
şt
ile
iy
n
ası
m
n
ru
ko
Tedarik zinciri
Sürdürülebilir ve
ölçülebilir sonuçlar
Müşteri
Değişim yönetimi
Çalışanlar ve
organizasyonel
değişim
BT danışmanlığı
Stratejik yön
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
Proje yönetimi
5
Finans biriminin etkinliği
Bugün finans birimleri performansın
iyileştirilmesine ve sağlıklı bir finansal yönetim
sisteminin uygulanmasına öncülük etmeleri
yönünde giderek artan baskılar yaşamaktadır.
Bu bağlamda, verimlilik artışı ve tasarruf
sağlanabilecek alanların tespit edilebilmesi için
performans kıyaslanmalı; işletmeyle ilgili eksiksiz
ve doğru bilgilere hızla erişebilmek için sistem ve
süreçlerde gerekli iyileştirmeler hayata geçirilmelidir.
Ayrıca finans biriminin işleyişinde, ortak hizmetler
veya dış kaynak kullanımı gibi alternatif modeller de
değerlendirilmelidir.
Ernst & Young’ın finans profesyonellerinden oluşan
uluslararası hizmet ağı, işletmelerin finans birimlerini
değerlendirmelerine ve dönüştürmelerine destek
olmaktadır. Bu çerçevede, operasyonel gerekler ve
kurumsal stratejik hedefler ile bütünlük gözetilerek,
finans biriminde “insan”, “süreç” ve “sistem”
boyutlarında performansın sürdürülebilir bir şekilde
iyileştirilmesi için görüş ve tavsiyeler sunulmaktadır.
Operasyonel etkinlik
İşletmelerin yalnızca mevcudu korumak için
değil, gelecekteki fırsatlardan yararlanmak için
de etkinliklerini ve kârlılıklarını mümkün olan en
azami düzeye çıkarmaları beklenmektedir.
Ernst & Young, maliyet düşürmeye ve performansı
iyileştirmeye birlikte odaklanılan sistematik ve
bütünsel yaklaşımı ile, müşterilerine uzun dönemli
ve kayda değer düzeyde tasarruflar kazandıracak
şekilde, değer zinciri maliyetlerinin düşürülmesine
ve destek süreçlerin iyileştirilmesine yardımcı
olmaktadır. Bu çerçevede işletmenin maliyet tabanı
ile işletme sermayesi yönetimi ve gelir optimizasyonu
uygulamaları incelenmektedir. Daha sonra temel
süreçler, mevcut riskler, mevcut kontrol sistemleri
ve büyük ölçekli projelerin yönetim şekli analiz
edilmektedir. Ardından gerekli değişiklikleri hayata
geçirmek için müşteri ile birlikte çalışılmaktadır.
Ernst & Young BT uygulamalarında verimlilik
artışı sağlanması ve süregelen değerin ölçülmesi /
gösterilebilmesi için bu uygulamaların genel kurum
stratejisi ile uyumlu hale getirilmesine yardımcı
olmaktadır. Profesyonel ekibimiz kurum kültürünü
tanıyarak, teknolojinin çalışanlarla ve süreçlerle
uyumunun sağlanmasına destek olmaktadır. Yüksek
öncelik taşıyan bu konuda üst yönetim kademesi
ile birlikte çalışarak, BT biriminin stratejik hedefler
doğrultusunda yapılandırılmasına ve iyileştirilmesine
yönelik tavsiyelerde bulunmaktadır.
Yetenek yönetimi
İleri görüşlü işletmelerde, yetenek savaşında
rekabet avantajı sağlamak ve güçlü bir toparlanma
ve büyüme zemini yaratmak için inovatif yetenek
yönetimi stratejileri uygulanmaktadır.
İşletmeler bir yandan personel maliyetlerini
düşürmek için aksiyonlar belirler ve uygularken,
öte yandan da üstün yetenekleri kaybetmemek ve
geliştirmek için de çözümler geliştirmelidir.
Çalışanlar ve organizasyon konusunda geniş
kapsamlı uzmanlık bilgisine sahip olan Ernst & Young
profesyonelleri, çalışan performansının ölçümü
ve izlenmesi, yetenek yönetimi, yedekleme planı,
organizasyon yapısı ve görev ile sorumlulukların
tanımlanması konularında danışmanlık hizmeti
sunmaktadır. Ekibimiz, öncü uygulamalara dair
bilgilerini kullanarak, işletmelerde insan kaynakları
yönetimine yardımcı olmakta ve müşterinin tüm
kapasitesini ortaya çıkarabilmesi ve daha güçlü
bir marka yaratabilmesi amacıyla çalışanlarının
mobilizasyonuna odaklanmaktadır.
Maliyetlerin düşürülmesine ve performansın
iyileştirilmesine bir arada odaklanılan bu yaklaşım
çerçevesinde gerek şimdi, gerekse gelecekte kurum
genelinde önemli kazanımlar elde edilmesi mümkün
olabilecektir.
6
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
Zorlukların Kavranması
İş ortamı değiştikçe ve dönüştükçe işletmelerin karşılaştıkları sorunlar ve zorluklar da sürekli
değişmektedir. Aşağıda müşterilerimizin yaşadıkları bazı ortak zorluklara nasıl eğildiğimiz
açıklanmaktadır:
Büyümenin sağlanması
Risk yönetimi
Ekonomideki sıkıntılı dönemin ardından,
işletmelerin iş geliştirme fırsatlarını belirlemeleri
ve kendilerini rakiplerinden farklı kılacak
stratejileri uygulamaları gerekmektedir.
Titizlikle ve disiplinli bir şekilde uygulanan bir
risk yönetimi sistemi mevcut sorunlara çözüm
geliştirilmesini ve işletmenin geleceğinin güvence
altına alınmasını sağlayacaktır.
Bu amaçla, sürekli bir biçimde stratejik satın
almalara, doğru pazarlarda pay edinmeye ve doğru
müşterileri kazanarak elde tutmaya odaklanılmalıdır.
Maruz kalınan bütün riskler stratejik bir yaklaşımla
değerlendirilmelidir. Bu bağlamda önemli olan riskler
tanımlanmalı, gerçekleşme olasılıkları ve işletme
üzerindeki etkileri incelenmeli, öncelikler ve alınacak
aksiyonlar belirlenmelidir.
İşletmelerin potansiyellerini tam olarak ortaya
çıkarabilmeleri için performanslarını sürekli olarak
ve kalıcı bir biçimde iyileştirmeleri gerekir. Ortaya
çıkan yeni büyüme fırsatlarını değerlendirebilmek
için, yeni ürün geliştirmeden yeni pazarlara girişe
kadar farklı alternatifler incelenerek iş modelleri
güçlendirilmelidir.
Performans iyileştirme danışmanlığı alanındaki
hizmetlerimiz işletmelerin müşteri yönetimi,
tedarik zinciri yönetimi ve finans birimlerinin
hızla değerlendirilmesini, iyileştirilmesini ve süreç
etkinliklerinin sağlanmasını kapsamaktadır.
Ernst & Young, işletmelerin mevcut varlıkların
korunması ve performans iyileştirme süreçlerinde
karmaşıklığın ve maliyetlerin düşürülmesine yardımcı
olacak çok işlevsel ve bütünsel bir risk yönetimi
sistemi ile kontrol ortamı oluşturmalarına destek
olmaktadır. Lider kuruluşlar risk yönetiminde pratik
ancak değer yaratan iyileştirmeler gerçekleştirerek
rekabet avantajı kazanabilmektedir.
Ernst & Young, işletmelerin BT risklerini kurumsal
stratejilerine uygun olarak yönetmelerine de destek
olmaktadır. Teknik ve BT bağlantılı risklerin yönetimi
konusundaki geniş kapsamlı deneyimi ile riskleri
etkin bir şekilde tanımlamakta ve yönetilmesini
sağlamaktadır.
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
7
Risk yönetiminin
iyileştirilmesi
8
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
Zorlukların Kavranması
Risk yönetimi ve uyum konularında beklentilerin artması nedeniyle,
risk ortamında da değişim yaşanmaktadır.
Bugün, güçlü kurumsal yönetim, risk yönetimi ve mevzuata uyum zorunluluğu
işletmeler için çok daha kritik bir önem kazanmıştır. Stratejik, finansal ve
operasyonel alanlarda farklı risk birimlerini etkileyen geniş kapsamlı beklentilerin
karşılanması gerekmekte ama aynı zamanda işletmeler risk yönetimi harcamalarının
daha çok değer yaratmasını ve performansta iyileşmelerin sürmesini istemektedir.
İtibar, marka ve pazardaki varlık korunmalıdır; çeşitli paydaşların beklentileri
de işletmelerin bütünsel – riskle bağlantılı birçok uygulamanın kurum genelinde
birleştirildiği – bir risk yönetimi stratejisi uygulayarak daha proaktif bir yaklaşım
sergilemelerini gerekli kılmaktadır.
Mevcut risk ortamının daha iyi yönetilmesinin ve doğru tepkilerin hayata
geçirilmesinin önemi artarken, daralan kaynaklar ve kurumsal sponsorluk girişimleri
işletmelerin kurumsal yönetim, risk yönetimi ve uyumluluk (GRC) performanslarının
değerlendirilmesine yol açmıştır. “Statükocu” risk yönetimi uygulamaları, süreçleri
ve yöntemleri işletmenin genel performans hedeflerine ulaşmasını sağlamaya
artık yeterli değildir. Bu beklentilerin ışığında, işletmelerin yönetim kurulları ve üst
yönetimleri GRC modelinin günümüz koşullarında performansta iyileşme ve risk
ortamının daha etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayabilecek doğru bir yaklaşım
olduğu görüşünde birleşmektedir.
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
9
Çözümler
Risk yönetimi danışmanlık hizmetleri kapsamında işletmelerin mevcut risk yönetimi altyapısı ve
uygulamalarının iyileştirilerek, sistemin “ileri bir aşamaya” taşınmasına odaklanılmaktadır.
Ernst & Young işletme performansının iyileşmesini
sağlayan bütünsel bir risk yönetimi yaklaşımı
sunmaktadır. Bu çerçevede, risk değer zinciri
boyunca verimliliklerin ve değerin artması için,
geleneksel olarak birbirinden “kopuk” veya bağımsız
olarak yürütülen risk yönetimi uygulamalarının
entegrasyonu ve bütünlüğü sağlanmaktadır.
2 Tanı
Bu kapsamda kurumsal yönetim, risk yönetimi
ve uyumluluk (GRC) performansı kurum çapında
sistematik bir yaklaşımla ve kapsamlı bir biçimde
incelenmektedir. Mevcut durum değerlendirilmekte,
ileri aşamanın kapsamı tespit edilmekte ve yol
haritası çizilmektedir.
Neler yapıyoruz?
1 Hızlı değerlendirme
Risk yönetimi uygulamalarının entegrasyonu ve
iyileştirilmesi amacıyla hızlı bir değerlendirme
yapılmakta ve iyileştirmeye açık alanlar tespit
edilmekte; risk yönetimi uygulamalarının
stratejik, finansal, operasyonel ve yasal gereklerin
yerine getirilmesi için yeterli olup olmadığı
değerlendirilmektedir.
3 Dönüştürme
Bu kapsamda, risk yönetiminde hedeflenen bir üst
aşamaya geçebilmek için gerekli olan değişiklikleri
tasarlamak ve uygulamak amacıyla çeşitli araçlar
ve kaynaklar kullanılarak dönüştürme faaliyetleri
yürütülmektedir.
Risk yönetimi uygulamalarının uyumlu bir bütünlük içinde yürütülmesi performansta
iyileşme sağlamaktadır.
İleri aşama
Yönetim Kurulu’nun gözetimi
Denetim
Komitesi
Ücretlendirme
Komitesi
CEO
CFO
Risk
Komiteleri
Diğer
Komiteler
CRO
Baş hukuk müşaviri
İcra Kurulu
Risk
yönetimi
İç
kontrol
Mevzuata
uyum
BT
riskleri
İç denetim
Yasal ve
idari
Dış denetim
Doğru saptanmış yükümlülükler ve kapsam
Altyapı ve çalışanlar arasında koordinasyon
Tutarlı yöntem ve uygulamalar
Ortak bilgi ve teknoloji
İş birimi
İş birimi
İş birimi
İş birimi
Risk birimlerinin entegrasyonu sağlandığında değer artacak, maliyetler düşecek ve işletme performansı iyileşecektir
10
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
Bütünsel risk yönetimi yaklaşımı
Uyumlu bir risk yönetimi ve kontrol sisteminin işleyişi
Yönetim Kurulu / İcra Kurulu
3
Birleştirilmiş raporlama
Operasyonel risk yönetimi
Mevzuata uyum
Ülke / piyasa riski yönetimi
İç
denetim
R
Dış
denetim
1
Birleştirilmiş kapsam
R
İç kontrol sistemi
K
2
K
Birleştirilmiş değerlendirmeler
Değer zinciri
R Riskler
K Kontroller
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
11
Finans birimi için
daha net bir vizyon
geliştirilmesi
12
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
Zorlukların Kavranması
Dünya ekonomisinin mevcut durumu nedeniyle işletmeler hiç olmadığı
kadar büyük bir baskı altındadır. Bu nedenle yöneticiler dikkatlerini
aşağıdaki önemli sorulara yöneltmektedir:
• İşletme mevcut pazar koşullarında nasıl ayakta kalabilecek ve ileriye dönük
büyüyebilecektir?
• Yöneticilerimizin güvenilir finansal bilgilere dayanarak ve varsayımları
sorgulayarak risk odaklı etkin kararlar almalarını nasıl sağlayabiliriz?
• Risk yönetimi, finansal kontrol ve kurumsal yönetim ilkelerimizi doğru bir şekilde
uygulayarak işletmemizi nasıl koruyabiliriz?
Bu önemli soruların cevapları finans birimi için vizyonun temelini oluşturmaktadır.
Genel stratejik hedefler doğrultusunda tasarlanmış olan etkili ve etkin bir finans
birimi işletmenin ayakta kalması ve ileriye dönük büyümesinde kritik bir önem
taşımaktadır.
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
13
Finans birimi üç temel önceliği
dengelemelidir.
Finans birimi işletmeye etkili bir destek sağlarken sıklıkla birbiriyle çatışan öncelikleri – büyüme
ve finansal varlıkların korunması – dengelemek durumunda kalmaktadır. Finans biriminin
yapması gerekenler:
1 İşletmenin ileriye taşınmasında etki sahibi
olmak:
2 Güçlü kurumsal yönetim ve kontrol
sistemlerinin kurum çapında uygulanmasını
teşvik etmek:
• Diğer iş birimlerine işlevsel finansal hizmetler
sunmak
• Doğru bir finansal kontrol çerçevesi tasarlamak
• Bilgi ve raporları zamanında ve doğru olarak
düzenlemek
• Kontrol sisteminde iyileştirmeler yapılmasına
olanak sağlamak / kolaylaştırıcı önlemler almak
• Kurum genelinde karar alma süreçlerini
güçlendirmek
• Finansal risklerin kurum çapında yönetilmesini
teşvik edici önlemler almak
• Yapılan işleri sorgulamak
• Sürekli artan yasal / idari / mevzuat
yükümlülüklerini yerine getirmek
• Değerli bir iş ortağı olarak kabul edilmek
3 Finans biriminin faaliyetlerinde verimlilik
sağlamak:
• Finans biriminin maliyetlerini düşürmek
• Finans birimine yapılan yatırımların getirilerini
realize etmek
• Satın alınan işletmelerdeki finans ekiplerinin
entegrasyonunu sağlamak
“Arka ofis” yaklaşımı
İşletme için doğru dengenin kurulması
Ve
rim
lili
k
ol
ntr
Ko
14
Potansiyel
denge
Finans biriminin en kritik
fonksiyonu işletme için
doğru dengeyi dozmadan
her üç boyutta da ilerleme
kaydetmektir.
k
ris
ek
ks
Yü
Yü
ks
ek
ma
liy
et
Etkinlik
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
Çözümler
Ernst & Young işletmelerin finans birimlerindeki değişime destek olacak çeşitli hizmetler sunmaktadır.
İşletmelerde finans biriminin maliyet tasarrufu sağlanacak şekilde tasarlanması ve işleyişi konusunda geniş bir danışmanlık
deneyimine sahibiz. Farklı disiplinlere – finans, muhasebe, sistemler, süreçler, risk yönetimi, vergi ve hukuk – ilişkin bilgi ve
deneyimlerimizi bir araya getirerek denenmiş ve test edilmiş çözümler sunmaktayız.
Odaklandığımız alanlar aşağıdaki hizmetleri
kapsamaktadır:
1 Finans birimi işleyiş modelinin
tasarımı ve iyileştirilmesi
Müşterilerin finans birimlerini tasarlamalarına
– organizasyonun nasıl şekillendirileceği,
kaynakların nasıl kullanılacağı ve kuruma nasıl
değer kazandıracağı konularında – sistematik bir
yaklaşım çerçevesinde destek sağlamaktayız.
Yaklaşımımızın amacı işletmeye uygun olan bir
finans biriminin tasarlanması ve çalışmasına
yardımcı olmaktır.
2 Finans ortak hizmet merkezi
Kurumun farklı birimleri arasında süreç
paylaşımları finans biriminin etkisini ve etkinliğini
artıran önemli bir etkendir. Ernst & Young
işletmelerin yeni ortak hizmet merkezleri
tasarlamalarına, devreye almalarına ve mevcut
merkezleri iyileştirmelerine destek sunarak
engin bir deneyim kazanmıştır. Bu bağlamda,
müşterilerimize finans hizmetlerinin kıyı ötesi
ve dış kaynaklardan sağlanması konusunda yol
gösterici bilgiler sunmaktayız.
3 İşletme performansının yönetimi
Kurumsal hedeflere ulaşmak amacıyla, işletme
performansının planlanması, ölçümü ve
raporlanması için etkin bir çerçeve geliştirilmelidir.
Bu çerçeve organizasyonun her kademesindeki
bireylerin davranışlarını etkileyeceği için büyük
önem taşımaktadır. Performans yönetimi
çerçevesi risk odaklı olmalı, bireyler “doğru”
kararlar vermeleri yönünde teşvik edilmelidir. Bu
şekilde işletme performansı güçlenebilecektir.
4 Finansal sistem tasarımı ve uygulanması
Finans biriminin temel hedeflerinden biri
finansal süreçlerin doğru veriler ve teknoloji
ile desteklenmelerini sağlamaktır. Finansal
sistemler istenilen faaliyet modelini destekleyecek
şekilde tasarlanmalıdır. Ernst & Young finansal
sistemlerin tanılaması, tasarımı ve geliştirilmesi
konularında geniş bilgi ve deneyime sahiptir.
5 Kurum çapında maliyet yönetimi ve tasarrufu
Finans birimi işletme genelinde verimlilik artışları
sağlanmasına yardımcı olmalıdır. Bu alandaki iki
hizmetimiz:
Kurum Genelinde Maliyet Düşürme – Maliyet
tabanında tasarruf yönetimi çerçevesi
Maliyet Yönetimi ve Kârlılık Analizi – Sürekli
maliyet yönetimi çerçevesi
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
15
Etkin tedarik
zinciri tasarımı
16
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
Zorlukların Kavranması
Müşterilerimizin yaşadıkları stratejik, yönetsel ve operasyonel zorluklar giderek daha
karmaşık bir niteliğe bürünmektedir.
Elbette tedarik zinciri de bir işletmenin performansını
ve maliyet tabanını etkilemektedir. Ekonomideki
geriye gidişin öncesindeki uzun bir dönem boyunca
birçok işletme performansın iyileştirilmesine ve
giderek genişleyen global ölçek ile emtia ve enerji
fiyatlarındaki bitmek bilmeyen tırmanışlara ayak
uydurmaya öncelik veriyordu. 2008’in sonu ve
2009’un ikinci yarısı arasındaki dönemde ise, tedarik
zincirindeki rekabet avantajı korunarak, tedarik
riskinin yönetimi ve maliyetlerin düşürülmesi öncelik
kazandı. Bugün lider işletmelerde “maliyet düşürme”
yerine, değişen pazar koşullarına uyum sağlamak
amacıyla çevre konularına daha çok ağırlık verilen
“maliyet optimizasyonu” stratejisi uygulanmaktadır.
Rekabet avantajı kazanmak ve sürdürülebilir
sonuçlara ulaşmak için, esneklik kazanılarak bu
zorluklar karşısında zamanında, taktik ve stratejik
önlemler alınması çok önemlidir.
Ernst & Young, tedarik zinciri ve operasyon
süreçlerini etkileyen makro düzeyde 7 trend
belirlemiştir:
Süre
kl
tüke i değ
iş
tici
tal en
eb
i
et ve
rekeb
ğun
üşleri
Yo aliyet düş
rt m
se
Müşteriler, te
dari
k
ve dış k
ayn çiler
sağlayıcıla ak
rıyl
özgün ilişkiler a
enin
eşm
ell ızı
s
re
nh
Kü arta
Hı
g
a
zl olo
kn
te
ji
el
iş
en
Gid
G e li r a r tışı v e
in o v asy o na
y oğ unlaş m a
er
ka
rm
ya a ş ı
kl
sa
üm ve l, ç aşa n
l ü e t i e v re s
k
lü
el
kle
r
İşletme
ek
yü
k
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
17
Araştırmalarımız ve müşterilerimiz ile çalışmalarımız, lider kuruluşların makro
düzeydeki bu trendlerin yanı sıra aşağıdaki 4 konuya da eğildiklerini ortaya
çıkarmıştır:
18
Güvenilir üretim
Lider işletmeler üretim sisteminin güvenilirliğini artırarak
üretim, maliyet ve verimlilik kazançları sağlamaktadır.
Tedarik zinciri riski ve
tedarikte istikrar
Karmaşık ve entegre tedarik zincirlerinin ortaya çıkması
ve dünya ekonomisindeki geriye gidiş, kritik tedarikçilerin
tedarikte kesintilere ve finansal tehditlere maruz kalma
ihtimalini artırmıştır.
Tedarik zincirinin
sürdürülebilirliği / enerji
ve malzemelerin verimli
kullanımı
Merkezi hükümetlerin, düzenleyici kurumların ve tüketicilerin
bu konularda daha hassas davranmaları halinde değer
yaratacak fırsatlar doğabilecektir. Doğru kaynak, planlama,
üretim ve dağıtım projeleri devreye alınarak, tedarik zincirleri
boyunca gerek performansı iyileştirebilecek, gerekse kurumsal
itibarı güvence altına alacak; sürdürülebilir, yeşil ve karbon
odaklı stratejiler hayata geçirilebilecektir.
Operasyonel esnekliğin
optimizasyonu
Tedarik zincirlerinin esnekliği, faaliyetlerin etki ve etkinliklerini
artırmak amacıyla tasarlanan çeşitli aktiviteler aracılığı ile
sabit maliyet payının azalmasını sağlayabilecektir. Lider
kuruluşlarda, çalışan sayısı azaltılmadan, inovasyon yolu ile
personel verimliliği ve mobilitesi artırılmakta, performansı
iyileştirmek için iş ortakları ile farklı şekillerde çalışılmakta
ve pazardaki değişiklikleri tespit etmek ve doğru tepkileri
verebilmek için tahminleme ve analitik yöntemlerin kullanımına
ağırlık verilmektedir.
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
Çözümler
Ernst & Young’ın yaklaşımı, aşağıdaki temel alanlarda müşteriye
özel çözümler geliştirmektir:
Müşterinin spesifik ihtiyaçlarına göre taktik ve / veya stratejik çözümler geliştirilmesi
gerektiğini biliyoruz. Örneğin, müşteri mevcut yatırımına uzun vadeli finansman
sağlamayı veya geniş kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirmeyi isteyebilir.
Ernst & Young, işletme performansında ve tedarik zincirinin işleyişinde fark
yaratacak sürdürülebilir iyileştirmeler yapılmasına odaklanmaktadır.
Odaklandığımız alanlar aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır:
1 Tedarik
“Tedarikin rolüne” odaklanarak, müşterilerimize özel iyileştirme ve dönüştürme
projeleri geliştirmekteyiz. Küresel işleyiş modelinin dizaynı ve stratejiden,
tedarik faaliyetlerine kadar tüm alanlarda uzun dönemli sürdürülebilir faydalar
sağlanmasına odaklanmaktayız.
2 Tedarik zinciri yönetimi ve denetim
Organik veya inorganik büyüme sonucunda bünyesinde çeşitli yerel ve
bölgesel operasyonları, tesisleri ve ağları barındıran bir kuruluşun uyumlu ve
optimizasyon sağlanmış küresel bir tedarik zincirine dönüştürülmesine yardımcı
olmaktayız. Hizmetlerimizin kapsadığı alanlar arasında ticari optimizasyon, satış
ve operasyonel planlama, düşük karbonlu tedarik zincirleri ile tedarik zincirinde
istikrar ve risk yönetimi yer almaktadır.
3 Operasyonel strateji ve performans iyileştirme
Operasyonel performansın genel stratejik hedefler ile ilişkilendirilmesine ve
işin geleceği ile bütünlüğün sağlanmasına destek olunmaktadır. İş kararlarının
alınmasında yardımcı olacak tedarik zinciri ve operasyonel durum tespiti
çalışmaları yapılmaktadır.
4 Vergi odaklı tedarik zinciri yönetimi
Çeşitli disiplinleri içeren bir yaklaşımla, müşterinin tedarik zincirini yeniden
şekillendirmesine, maliyetlerini düşürerek ve vergi oranlarında optimizasyon
sağlayarak kazanımlar elde etmesine destek olunmaktadır.
5 Tedarik zincirinde maliyetlerin düşürülmesi
Müşterilerin tedarik zincirlerinin tüm halkalarında maliyet iyileştirme programları
uygulamalarına yardımcı olmaktayız. İşletmelerin günümüz koşullarında
yaşadıkları sorunlara kalıcı çözümler geliştirmeleri için bu programların
uyarlanmaları ve yayılma / büyüme, maliyet azaltma, performans iyileştirme ve
güvenilirlik konularının sıklıkla çakışan önceliklerinin doğru dengelenmesi kritik
bir önem taşımaktadır.
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
19
Müşteriye
odaklanma
20
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
Zorlukların Kavranması
Günümüzün ekonomik koşullarında, işletmelerin satış gelirlerini artırmak
için en çok değer yaratan ve kâr getiren müşterilerini tespit etmeleri ve
yönetmeleri her zamankinden daha çok önem kazanmıştır.
İşletmeler rekabetçi piyasa şartlarında değerden önemli bir pay kapmak için güçlü
işleyiş modelleri geliştirmeli ve uygulamalıdır. Müşteri hizmetleri ile işletmenin satış,
pazarlama ve ticaret birimleri aracılığı ile müşteriler ile etkileşim kurmasını olanaklı
kılan iletişim kanalları burada anahtar bir rol oynamaktadır. Ayrıca müşteri kazanma,
çapraz satış, müşteriyi elde tutma stratejileri ve genel müşteri deneyimi konularına
da yakından odaklanılmalıdır.
Günümüz şartlarında hızla ürün kopyalamak mümkün olduğu için ürünün marka
özelliğini kaybederek emtiaya dönüşme riski vardır. Bu nedenle, pazar liderliğini
ve farklılaşmayı sağlamak için hemen tüm sektörlerdeki işletmeler müşterilerini
daha yakından tanımaya ve davranışlarını, isteklerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini
daha iyi öğrenmeye odaklanarak, müşteri stratejilerini ve ilgili faaliyetlerini
gözden geçirmelidir. Strateji ve faaliyetler daha sonra bu bilgiler ışığında gözden
geçirilecektir.
En çok değer yaratan müşteriler tanınmalı; etkileşim modeli verimlilik ve kârlılık
artışı sağlanacak şekilde müşteri profiline uyarlanmalıdır. Öte yandan işletmeye
“değer kaybettiren” müşteriler de tespit edilmeli ve gerekli aksiyonlar devreye
alınmalıdır.
Yalnızca doğru müşteri yönetimi süreçlerini ve uygulamalarını geliştirerek,
doğru müşteri stratejileri tanımlayabilen ve hayata geçirebilen işletmeler
rakipleri karşısında farklılık yaratabilecek ve uzun dönemli sürdürülebilir büyüme
sağlayabilecektir.
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
21
Zorlukların Aşılması
İşletmelerin kendi içlerinde sormaları gereken bazı sorular:
• Hedef müşteri kitlemizi daha iyi anlamak için bilinen analitik verilerin
dışındaki kaynaklara, görüş ve fikirlere nasıl ulaşabiliriz?
• Hizmet seviyelerini müşterilerin ihtiyaçları ve beklentilerine göre nasıl
uyarlayabiliriz?
• Nasıl müşteri kazanabilir, çapraz satış oranlarını yükseltebilir ve müşteri
kaybını önleyebiliriz?
• Pazarlama yatırımlarının getirisini nasıl artırabiliriz?
• Maksimum seviyede değer kazandıracak bir fiyatlama stratejisini nasıl
geliştirebilir ve uygulayabiliriz?
• Müşterilerimize daha iyi hizmet sunmamızı sağlayacak bütünsel ve çok
kanallı bir stratejiyi nasıl tanımlayabilir ve uygulayabiliriz?
• Nakit akışını nasıl iyileştirebiliriz?
22
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
Çözümler
Ernst & Young müşterilerine aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti
sunmaktadır:
• Pazar ve müşteri stratejisi
İşletmeyi kayda değer ölçüde etkileyecek olan gerekliliklerin, kaynakların ve
yetkinliklerin belirlenmesine yardımcı olmaktayız. Bu yetkinlikler müşteri
verimliliğini ve sadakatini artıracaktır.
• Müşteri analizleri
Müşteri ihtiyaçlarını ve davranışlarını öngörebilmek için müşteriler hakkında bilgi
sahibi olmak çok önemlidir. Müşteri kazanımı, çapraz satış, müşteri kaybı ve ömür
boyu değer modelleri işletmelerin müşteri tabanlarını daha iyi tanımalarını ve
etkin müşteri yönetimi stratejileri ile süreçleri geliştirerek uygulamalarını olanaklı
kılmaktadır.
• Fiyatlama stratejisi
Fiyat artırmanın olanaklı olabileceği alanların belirlenmesine yardımcı olmakta ve
marjları düzeltmek ve kârı artırmak için tavsiyelerde bulunmaktayız.
• Müşteri hizmetleri yönetimi
İşletmelere aşağıdaki konularda sunduğumuz destek ile, maliyet baskılarını
müşteri hizmetlerinde mükemmeliyet sağlayarak dengelemelerine yardımcı
olmaktayız:
• İletişim (çağrı) merkezlerinin iyileştirilmesi
• Şikâyet yönetimi
• Müşteri hizmetlerinin etkinliği
• İşlem ve süreçler (kredili satış, tahsilat, hak talepleri, hesap çıkarma, faturalama)
• Satış kanalı yönetimi
Satış ekibinin etkinliği ekibin performansını ve üretkenliğini; doğru kanal yönetimi
de kurum stratejisine uygun olan doğru kanalların seçilmesi ile etkinliği
artıracaktır.
• Tahsilat ve nakit yönetimi
Ekonomik şartlar tahsilat sürecinin yönetimini daha önemli kılmaktadır.
Ernst & Young süreçlerin iyileştirilmesine destek olarak nakit girişlerinde artış
sağlanmasını olanaklı kılmaktadır.
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
23
BT biriminin
güçlendirilmesi
24
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
Zorlukların Kavranması
Bilgi teknolojileri (BT) birimi işletmenin başarıya ulaşmasında önemli bir
role sahiptir.
BT birimi gündemin risk yönetimi ve performans iyileştirme konularına birlikte
odaklanmalıdır. İşletmenin müşteri yönetimi sürecine katkıda bulunmalı, kurum
genelinde BT maliyetlerinin planlı bir şekilde yönetiminin sağlanmasına ve BT risk
pozisyonunun yönetilmesine azami destek sağlamalıdır.
“Teknolojide hata yapmamak” kolay olmadığı için fiili durumda bu beklentilerin
epey gerisinde kalınabilmektedir. Bugün, dünya ekonomisindeki belirsizlikler ile
küresel rekabetin ve regülasyonların artması nedeniyle başarısızlık riski daha da
büyümüştür.
BT liderleri teknik mükemmeliyetin ötesinde, aşağıdaki alanları da yönetmelidir:
• Giderek karmaşıklaşan BT ve kurumsal işleyiş modelleri
• Maliyet verimliliği ve şeffaflık
• Yeni regülasyonlar ve tehdit şekilleri
• Kurumsal sorumluluk alanında katkılar
• İletişim
Kurumsal başarının bir faktörü olarak bilgi teknolojileri (BT)
ratejisine uy
um st
um
Kur
BT Stratejisi ve
Kurumsal Yönetim
BT y
Ve
ri v
e
Risk yönetimi
risi ve süreç
mima
leri
BT
BT projeleri
önetimi
i mi
dijital varlık yönet
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
25
Risk yönetimi
BT risklerinin yönetimi
BT kontrolleri
Bilgi teknolojilerinin işletme faaliyetlerine
entegrasyonu arttıkça, beraberinde getirdiği
riskler de artmaktadır. BT risklerinin yönetiminde
işletmelerde çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır.
Örneğin:
BT risklerini yöneten ve izleyen birimi doğru
yapılandırmanın yanı sıra, BT riskleri günlük işlerde
de yönetilmelidir. Yeni teknoloji ve regülasyonlar
sorular yaratmaya devam etmektedir. Örneğin:
• Risk konuları üzerinde farklı risk birimleri
çalışabilmekte ve bu durum karışıklıklara yol açarak
BT risklerinin yönetiminde zafiyetlere neden
olabilmektedir.
• Görevlerin, sorumlulukların ve süreçlerin
tanımlandığı bütünsel bir çerçeve
oluşturulmamıştır.
• Bulut bilişim ve sanallaştırma ile bağlantılı olan BT
risklerini nasıl yönetiyoruz?
• Verilerimizi siber suçlara karşı korumak için neler
yapmalıyız?
• Uyum maliyetlerimizi nasıl düşürebiliriz?
• Özellikle değişim dönemlerinde, en önemli BT
risklerinin teşhisi kolay değildir.
BT risklerinin izlenmesi
BT riskleri de gerçeği yansıtacak şekilde
açıklanmalıdır. Oysa aşağıdaki nedenlerden ötürü üst
yönetime, denetim komitelerine ve dış paydaşlara BT
risklerinin net bir resmi çizilememektedir:
• Temel risk göstergeleri, tabloları vb. uygun
raporlama araçlarının eksikliği • BT denetiminden sorumlu olan birimin BT risklerine
ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapmakta
zorlanması
• Toplanan bilgilerin yanıltıcı olması ve bağımsız
görüş alınmaması
26
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
Performans iyileştirme
BT çözümlerinin uygulanması
Büyük ölçekli proje uygulamaları
Fonksiyonel alanda veya sektöre özel olarak
geliştirilen çözümlerin sayısı ve karmaşıklığı
ile birlikte, piyasaya sürülen ürünlerin kalitesi
de yükselmektedir. İşletmenin talebi ve artan
mevzuat yükümlülükleri nedeniyle bu çözümlerin
genellikle hızla devreye alınmaları gerekmektedir.
Uygulamada aşağıdaki nedenlerden ötürü zorluklar
yaşanabilmektedir:
Birçok BT biriminin günümüz koşullarında yaşadığı
en büyük zorluklar büyük ölçekli projelerin
uygulanmasına yöneliktir. Oldukça karmaşık
boyutları olan bu projeler geniş bir kullanıcı kitlesini
etkilemekte ve işteki bağlantılı değişimin başarılı
olmasını gerektirmektedir. Yaşanan bazı zorluklar:
• Mevcut ürünlere ve/veya kullanılan teknolojilere
alışkın olunmaması
• ”İlk seferde doğru” yapacak nitelikte eleman
eksikliği
• Yeni paket uygulamalarında iş süreci ve teknoloji
bilgilerini birleştirme mecburiyetinin artması
BT yetkinlikleri
Birçok BT birimi işletmeden gelen talepleri
karşılamada zorlanmaktadır. Genelde destek
seviyelerinin yükseltilmesi ve yeni çözümler
üretilmesi, aynı zamanda da maliyetlerin düşürülmesi
talep edilmektedir. BT yetkinliklerinin işletmenin
ihtiyaçları paralelinde harekete geçirilmesi aşağıdaki
nedenlerle zor olabilmektedir:
• Doğru süreçleri uyguladığınızdan ve becerilere
sahip olduğunuzdan nasıl emin oluyorsunuz?
Birçok BT birimi büyük ölçekli projeleri sürekli
bazda uygulamadığı için gerekli becerilerin
geliştirilmesinde zorluk yaşamaktadır.
• Değişim yönetimi kurum genelinde doğru bir
şekilde uygulanıyor mu? Büyük BT projeleri
kurumdaki büyük bir değişimin parçası olarak
gündeme alınmaktadır.
• Dış tedarikçileri etkin bir şekilde yönetmek ve
işletmenin herhangi bir sözleşme kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli
olan kaynaklar ve sistemler mevcut mu?
• BT stratejisi ve yapısının temelindeki veya ana
süreçlerdeki zayıflıklar
• Alt tedarikçi ve dış kaynak sağlayıcılarının etkin bir
şekilde yönetilememesi
• Sürekli bakım ve operasyonel destek sağlanmasına
karşın, beceri ve kaynakları stratejik faaliyetler ile
uyumlu bir hale getirmenin zor olması
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
27
Risk yönetimi alanındaki
çözümlerimiz
BT risklerinin yönetimi
BT risklerinin yönetiminde iyileştirme
BT risklerinin yönetimine ilişkin olarak sunduğumuz
danışmanlık hizmetleri, müşterilerimizin en
önemli BT risklerini teşhis ederek, yönetim
çerçevelerinin tasarımı ve teknoloji desteğiyle
risk yönetiminin etkisini ve etkinliğini artırarak,
iyileştirme sağlamalarına destek olmaktadır. Değişim
dönemlerinde, de müşterilerin projelerini uygulama
süreçlerinde BT risklerini yönetmelerine yardımcı
olunmaktadır.
Danışmanlık hizmetlerimizden bazı örnekler:
• BT risk yönetimi uygulamaları
• BT risk yönetimi teknolojisinin uygulanması
BT kontrolleri
BT kontrol danışmanlığı
BT kontrol danışmanlığı hizmetlerimiz günlük
işlerde BT risklerinin yönetimine destek olmaktadır.
Bu hizmetlerde, BT süreçlerinin uygulanmasında,
altyapısında ve veri yönetiminde karşılaşılabilecek
risklerin azaltılması amacıyla yapılacak kontrollerin
tasarımına, uygulanmasına ve sistematik yönetimine
odaklanılmaktadır.
Danışmanlık hizmetlerimizden bazı örnekler:
• Uygulama riski ve kontrol sisteminin uygulanması
• Bilgi güvenliği
• Veri yönetimi: Veri temizleme ve analizleri
• Proje risklerinin yönetimi
BT risklerinin izlenmesi
BT denetimi
Müşterilere BT riskleri, bu risklerin nasıl yönetildiği
ve BT kontrollerinin iyileştirilmesi için neler
yapılması gerektiği konusunda açık ve net görüşler
sunulmaktadır. Bağımsız konumumuz ve kıyaslama
imkânlarımız müşterilerimizin BT riskleri hakkında
doğru ve güvenilir bilgiler edinmelerini olanaklı
kılmaktadır.
Danışmanlık hizmetlerimizden bazı örnekler:
• BT iç denetimi
• Hizmet sağlayıcılar için denetim raporu (SAS70)
• Sürekli süreç izleme
28
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
Performans iyileştirme alanındaki
çözümlerimiz
BT çözümlerinin uygulanması
Büyük ölçekli proje uygulamaları
Teknoloji danışmanlığı hizmetleri
Müşterilere proje danışmanlığı
BT danışmanlığı ekibimiz kurumsal danışmanlık
ekibimizle yakın çalışarak işletmelerin iyileştirme
projeleri için süreç ve teknoloji danışmanlığı
hizmetleri sunmaktadır. Müşterilerimizin süreçlerin
yeniden tasarımı, teknoloji tasarımı ve örnekleri
aşağıda verilen stratejik öncelikleri ile bağlantılı
uygulamalarına destek olacak hizmetler sunmaktayız:
BT danışmanlık ekiplerimiz büyük ölçekli BT
projelerinin yönetiminde geniş deneyim sahibidir.
Ernst & Young tümüyle bağımsız bir yaklaşımla
müşterilerinin büyük ölçekli proje uygulamalarında
başarılı olmalarına destek olacak hizmetler
sunmaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki konularda
danışmanlık hizmeti sunulmaktadır:
• Finans biriminde dönüşüm
• Ayrıntılı büyük ölçekli proje dönüşüm sistematiği
dâhil olmak üzere tüm yönleriyle proje yönetimi
• Tedarik zincirinde dönüşüm
• Dış tedarikçi yönetimi ve müşterinin sözleşmeden
doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi
• İşletmeye özel sektör çözümleri
• Mimari, tasarım ve kabul testlerine yönelik yaklaşım
geliştirilmesi
BT yetkinlikleri
BT yönetiminin iyileştirilmesi
BT yönetim danışmanlığı hizmetlerimizin
amacı özellikle yarının BT altyapısı, sistem ve
uygulamalarının geliştirilmesinde üst düzey
yöneticilere ve BT birimine yardımcı olmaktır. BT
biriminin en etkin nasıl çalışabileceği konusunda
geniş kapsamlı ve bağımsız görüşleri olan Ernst
& Young, müşterilerine aşağıda konularda destek
olabilecek bilgi, deneyim ve kaynaklara sahiptir:
• BT stratejisi, mimarisi, politikası ve hedeflenen
işleyiş modelleri
• Mevcut uygulama ve altyapı portföylerinin uzun
dönemli konsolidasyon ve bütünlük faktörleri
ışığında değerlendirilmesi
• Maliyet tasarrufu sağlayacak önlemler (örneğin,
müşteriye, finans ve tedarik zinciri fonksiyonlarına
odaklanma; alt yükleniciler ile dış kaynak
sağlayıcıların etkin yönetimi)
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
29
Detaylı bilgi için:
Selim Elhadef
Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı
[email protected]
Arzu Pişkinoğlu
Risk Hizmetleri
[email protected]
Emre Beşli
Bilgi Teknolojileri Risk ve Güvence Hizmetleri
[email protected]
Yaşar Bivas
Finansal Risk Yönetimi Hizmetleri
[email protected]
Bülent Ondur
Aktüerya Hizmetleri
[email protected]
Alper Karaçar
Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri
[email protected]
Bülent Ozan
Performans İyileştirme Hizmetleri / Strateji ve Operasyon /
Enerji ve Altyapı Hizmetleri Sektörü
[email protected]
Murat Hatipoğlu
Performans İyileştirme Hizmetleri / Müşteri /
Finansal Hizmetler Sektörü
[email protected]
Tauno Olju
Performans İyileştirme Hizmetleri /
Devlet ve Kamu Hizmetleri Sektörü
[email protected]
30
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
Danışmanlık Hizmetlerimiz - Sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak
31
Ernst & Young
Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Ernst & Young Hakkında
Ernst & Young, bağımsız denetim, vergi, kurumsal
finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir
dünya lideridir. Dünya genelinde toplam 167.000
çalışanımız ortak değerlerimizi ve kaliteyi ön
planda tutan kararlı tutumumuzu hep birlikte
paylaşmaktadır. Ernst & Young, çalışanlarının,
müşterilerinin ve içinde yer aldığı diğer çevrelerin
tüm potansiyellerini kullanmalarına yardımcı olarak
fark yaratmaktadır.
Ernst & Young, her biri ayrı birer tüzel kişiliğe
sahip Ernst & Young Global Limited’e üye
firmalardan oluşan küresel bir organizasyon
olup tüm hizmetlerini bu üye firmalar tarafından
sunmaktadır. Ernst & Young Global Limited müşteri
hizmeti sunmamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen
www.ey.com adresini ziyaret ediniz.
© Ernst & Young 2013
Tüm Hakları Saklıdır.
Bu yayın özet bilgi içermekte olup sadece genel bilgi verme amaçlı
hazırlanmıştır. Ayrıntılı bir araştırmanın ya da profesyonel görüşün yerini
tutmak üzere hazırlanmamıştır. Herhangi bir kişinin, bu yayında yer alan
herhangi bir bilgiye dayanarak bir aksiyon alması ya da almaması neticesi
uğrayabileceği kayıplardan EYGM Limited dahil global Ernst & Young
organizasyonunun hiçbir üyesi sorumluluk kabul etmez. Spesifik konular
için ilgili danışmana başvurulmalıdır.
www.ey.com/tr
www.vergidegundem.com
www.facebook.com/ErnstYoungTurkiye
www.twitter.com/EY_Turkiye
Ülkeler bazında danışmanlık hizmetleri iletişim bilgileri için:
www.ey.com/advisorycontacts

Benzer belgeler