OynEd R~cords Manager ve OynEd Courseware Giri~ Not: ur

Yorumlar

Transkript

OynEd R~cords Manager ve OynEd Courseware Giri~ Not: ur
OynEd
R~cords
Manager ve OynEd Courseware Giri~
il Koordinatoru olarak giri~ i~in :
Records Manager (DynEd' in internet KaYlt Yoneticisi ::: Yonetici Giri~i)
Oturum A~ma Kimligi : Oxx (o+iI Kodu) ~ arnegini Ankara iii i~in 006
~ifre : MEBBis Ozerinden alml$ oldugunuz II ~ifresi
KaYlt Yonetieisi Bilgisayan : Turkey (Sadece Resmi Okullar)
DynEd Courseware (DynEd Egitim Yazilimlarl ::: Ogrenci Giri~i)
Oturum A~ma Kimligi: ('e' + ilKodu) ~ arnegin Ankara iii i~in [email protected] Sifre : MEBBis uzerinden alml$ oldugunuz il ~ifresi KaYlt Yoneticisi Bilgisayan : Turkey (Sadece Resmi Okullar) Not: lie" city' in lie" si dir. iI,e Koordinatoru olarak giri~ i~in :
Records Manager (DynEd'in internet KaYlt Yoneticisi ::: Yonetici Giri~i)
Oturum A~ma Kimligi : Oxx (il Kodu)-xxx (iI~e Kodu) ~ Ankara iii Aya$ iI~esi i~in 006-002
Sifre : MEBBis uzerinden alml$ oldugunuz gonderilen iI~e ~ifresi
KaYlt Yoneticisi Bilgisayan : Turkey (Sadece Resmi Okullar)
DynEd Courseware (DynEd Egitim Yazilimian ::: Ogrenci Giri~i)
Oturum A~ma Kimligi : (/r' + ilKodu + iI~eKodu) arnegin Ankara iii Aya$ iI~esi i~in r006­
[email protected]
Sifre : MEBBis uzerinden alml$ oldugunuz iI~e ~ifresi
KaYlt Yonetieisi Bilgisayan : Turkey (Sadece Resmi Okullar)
Not: ur" region' In "r" si dir.
Okul ~orumlusu olarak giri$ i,in :
Records Manager (DynEd'in internet KaYlt Yoneticisi
=Yonetici Giri$i)
Oturum A~ma Kimligi : Okul Kurum Kodu
$ifre : MEBBis Ozerinden alml~ oldugunuz Okul $ifresi
KaYlt Yoneticisi Bilgisayan : Turkey (Sadece Resmi Okullar)
DynEd Courseware (DynEd Egitim Yazlhmlan
=Ogrenci Giri$i )
Oturum A~ma Kimligi : (tt' + Okul Kurum Kodu + (@meb.edu.tr)) ~ifre : MEBBIS uzerinden alml~ oldugunuz Okul $ifresi KaYlt Yoneticisi Bilgisayan : Turkey (Sadece Resmi Okullar) Not: "t" teacher' milt" si dir. ***iI koordinatoru ve iI~e koordinatorlerinin sistemde ogrenci olarak kaYlth oldugu "managers" slmfl bulundugunuz ilin i~inde yer almaktadlr. ***"~elerin altmda ise okullan gorebilirsiniz. ***Okullann i~inde okul yoneticisinin ogrenci olarak kay.tlr oldugu "teachers" smlfl yer almaktadlr. ***Ogretmenler ve ogrenciler kendilerini EBA sistemi Ozerinden sisteme tammlad.klan zaman ~ubeler olarak smlflar ve ogrenciler sistemde otomatik olarak tammlanacak ve sistemde gorOnmeye ba~layaca klard I r. DynEd Kullanici Bilgilerini GOncelieme i~lemleri
Bu dokumamn amacl; DynEd ingilizce Dil Egitim Sistemini tUm resmi ilkogretim 4, 5, 6, 7 ve 8. slmflar ile ortaogretim
9,10, 11 ve 12. slmflardaki ogrencilerin etkili ve verimli ~ekilde kullanmalanm saglamaktlr. Dokumanda DynEd'e
giri~ yapmadan once neler yapllmasl gerektigi anlatllmaktadlr. Yonergeleri takip ederek i~lemleri
ger\=ekle~tire hilirs i niz.
»
ektedir II
fa
m
Kurum bilgilerini gOnceileme
Ogretmen bilgilerini gOncelieme
Ogrenci bilgilerini gOncelieme
2
~rum bilgiletini gOncelieme
Elcran goriintiisii
Af,klamalart
3
D
Kurum bilgilerini guncelieme
Ekran goriintiisl1
Af,klamalan
'EBA~'tNIJ) KURUMalLolLlRf OQNCIL.LEMIJBJ<RANt •
•Mr1
.
"
, - '
,
.
..
Buradanokulunuzun; .
.'
.
ve $ifresini
Kurum allgller!
Kurum Kodu: 973n9
Kurum Adl:
FreeSchool
,?~~~~~!!,"~'i~_q~~!,~~!1~._..~.~ ~_.~ ._.. _"'_
4
!II..' _-_._._.__
;.;---_
Kurum bilgilerini gOncelieme
._------_....._.........-._----------_._....._-------........---------"--_._- _"_ .•.,_.--_. ..
.....
Ekran goriintiisii
-..
A£lklamalan
..
""-~.---- -~,--~ -"-~~--~----.--'-:--~---~--.
-.-----:-------::-------"-_.•
ea"..oYNI!D KURUM
~:Ii.i
. alLOll.lRI QONCELLEMEIKRANI
.
Kurum BlIglleri
i.
Kurum Kodu: 973779
Kl.lrum Adl;
FreeSehooi
l'·:._.~.._
H ••• _ _ . . . ._ _ • _ _ ,
deAi~irebilirsiniz.
Yeni ~jfrenizl girin,
?y'ned~ffr~st; .qw.eri¥5 !~1.1.
•• :...•• - - - - . - -•••
-_.! .....-.•-
-~..'"~"~.,il
CY
Buradan DynEd uygulamasma giri~
yaparken kulianaca~lnlz ~ifrenlzi
!Q..
-,-~~.,,-- .'-- .• -----.--~ ..-.,..- - - : ( - -.. -'-~.-:-~' .... _"1
"'..... ". _,0""",
erty5'@ . . . ~;;;!§~'.:. . ..~Ilt:j
Dy,.d OIrul SI/reslnl GOnce/ie
dOgmesine tlklaym.
.
5
" ...• Kurum bilgilerini gOncelieme
=---------'---"-----'
Ekran goriJntiJsiJ
A£lklamalafl
IBA-DYNIPKUItUMalLGILEItIGONCEU;E~1 Ei<rtANI ~~
,
Kurum Bllgileri
Kurum Kodu: 973779
Kurum Ach:
FreeSchool
"' Dyned
._H.. $lfresl:
.., .... _.' __qwerty51911
.....
.
• ol1lll811gilert auneelle
:
~>.-J"':"'"
<
.,'
ih,'
if
ayned OIWl fllnlslOllne.1ie j: ~u". GOne.lle
,,,"<",j;'';",,~V'·'/4.'7i.ti-....t44,17'''''''*;:''·i;·dJ;,,.;t"'_"''"'.,'d:
,
Buradan okuhinuzdaki ~ubelerin
bilgilerini gOnceUeyebilirsiniz.
DynEd uygulmaslm ogretmenlerin.
ogrencilerin ve yoneticilerin sorunsuz
kullanabilmesi i~in ~ubelerin
gOncelienmesi gerekmektedir.
Okulunuzdaki ~ubelerin listesini
gOnceliemek 1,ln $ubelerln Llsteslnl
Giincelle dOgmesine tlklaym.
Ekran goriintilsil Aflkiamaian
.'1'. Taraylclnm adres
\:Y
CY .
.
EBADYNED GIRI$EKRANI
Q
CY
~ubuiuoa
hftpiUdvned·ebg.qqv.trlEBA Dvnedle
bg/lntlt:K.xhtml adresini yaZIn,
Kar'$lnlza EBA DynEd girl$ ekranl a~lhr
@. GlrlJd(llmeslne.;~kJ~m.
Sisteme Giri~ Yapmak i~in TlktaYlnlz
7
Ekran goriintiisii
Aflklama/an
EBA giri~en giri$ yapmak I~in;
I'i'
Kullanici adl klsmma
\.y Numaranizi girln,
Te Kimlik
(3) Sifre klsmlna EBA $ifrenizi girln.
EBA 5i/renizi bi/miyorsomz MESBls giri5i
8
~. •'. Ogretmen bilgilerini gOncelleme
~------..------.---.---.--.---.~-"
Ekran goriintiisil
A f:,klamalafl
'1'
\!;I
Ka~lOlza DynEd. kullanlCl bilgileri
gOncellemeekran a~lIlr•.
K.f.ttutnKodu : 7_ _
KuHtt»a Ad
"".
;eMn34$6
: 15596010
CY~~~;'-,i:,=:"'~~~)
9
~retm~ bilgilerini guncelleme._ _
III
Ekran gorlintiisii
A£Iklamala"
----~-------~-----
----~
[)V~"rD K JL .•ANIC191_:Jl ... ER tJ GU"~C5" LEr\~E ~r\RAN!
:AV~~ Elvin
­
YE$lIvurt
Bran,
; l!>gllizn
Kurum
; Abdurrahlm KARAKOC;: ilkokulu
Kurum Kodu ; 7411886
'1'
Bilgnerinl gOnceliemek istediliniz slmfl
\:!;) ajal,
menuden
a~lhr
se~in.
~.vaPtlllmzse~lml kaydetmek i~in Koydet
\Y
dOlmesine tlklaym.
Kullanici Ad, :elvin3456
$Ifre
: 559640
iii C-' h_~~~_ rJih~-1
'181_
"'A~",x."" ...•", '7.S"~_.~""~",
~,:""
Slnll'a Kaydol
iSl~.··
'." . . . , .... .--.. . .-;;E-'::\
..
~~~~
__'-__.____"-'-_h._-'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-I._______h_
10
~Qgretmen ~ilgilerini guncelleme
Ekran goriintiisii
Aflklamalan
------------------------JV:-~ED
KJU...A"... lCI BLS1... ER
:AV'i~
~4 G......-'~8E'-LEi.. 1f
E><RANI
[it:
l
.
Bilgilerinizi kontrol edin,
'2'
EAer bilgilerinizde
Elvin Ye§i1yurt
: IngUlzce
Ifre
CY
yanh~hk varsa
: AbdulTllhlm KARAI<OC IlkoKulu
\9 Bllgllerlml GDncelle dOAmesine tlklayln,
: 559640
\11
27)7d[~~':;~J[~~
17:\
OynEd uygulamaslna girii yaparken
kullanacailOlqifrenizi deAi~timiek i~Jn
~lJIreyllue'glSlrtr(IOglm~.ine tlkl~ln,
Sin"" Kaydol
L~~Ji[:J
Stnlflmdakl OOrenclieri GUnc:elle
[4. Simfi B $ubesl-8362916
11
~?gretmen bilgilerini gOncelieme
Ekran gorilntilsil
Ad
Brane
Kurum
:Ayse Elvin Ye$ilyurt
inglllzce
: Abdurrahim KARAK09 Ilkokulu
l
AffklamalarJ
I
@ BelirlediAinlz ~ifrenizl glrln,
@ $ifrenlzi tekrar girin,
@ GDncelleduAme$lnetlklayln,
Kurum Kodu : 748888
Kuliamci Adl
:elvin3456
$HTe
: 559640
12
Ekran goriintiisii
Aflklamala"
G)TarayIClnlnadreS~ubuiuna
Q
Sisteme
Gin~ Yapmak i~in Ttklaymlz.
13
E-
Ogrenci bilgilerini gOncelieme _
Ekran goriJntiisiJ
Aflklamalan
EBA giri~en giri~yapmaki~in;
fi\
. '..KUllan.ICI.adl~l~mlOa Te Kimlik
\!;). NumaranlZl glrln,
@
k
$Ifre klsmlna EBA ~ifrenizi girin.
;<:,i,"
:
__ ' .
_
•
~'£BA si/n~n~1 biJ;",iyol'SQi'l''1..,
14
·
,
Ogrenci bilgilerini gOncelieme
Ekran goruntusii
Af,klama/arl
·1':\1··
:Ay~e
Elvin Ye~ilyurt
\:!::)
~lnmd bi.lgilerini gIincelleyeceginiz
ekrana~lIlr.
9
o
Kurum
Havza Teknik ve Endustri Meslek L1sesl
Kurum Kodu
251000
Kullamc, Ad, :elvin3456
$Ifre
: 4679191
15
-----,-----------Ekran goriJntiisiJ
Af/klama/arl
CY'
Ad
Belirledijiniz ~ifreyi girin.
:Ay~e Elvin Ye~ilyurt
@ Slfreyitekrar girin.
Slnl'
9
$ube
0
Kurum
Hevza Teknlk va EndOstrl Meslak Lisesi
Kurum Kodu
251000
G).~(Jnce/lct diigmesine tlkliffm.
Kullamci Ad. :elvin3456
$Ifre
; 4679191
L~~~~;J
Yenl $lfre
:l.....
__... ___.____,_._'_."_I.,___
~
Yenl $Ifre Tekrar : (..... ---'
C!('"
..___._·
'cy'"
~_.w._
~
16
.,
350MB
English For Success
700MB
Placement Test
140MB
Teacher Training
500MB
OVO RW sOrOcOsO (0:) DynEcUWD
•
.
~Y"""''''''''''''~inlw_''''''''Y'IfII
Motd:tt-a... ...._ ~ ~ ~1IItImn
.....-.....
.~~~.w,
~.",,"'"
.,.
~~"IfIooIIrQ~
. . '_Ge'7"'kulMatak
.
i
I
I
1
i
i
I
l
I
"
,;;;~
;,:;,-~
••
d
~.~~
_ _: , _ . .
Ii<
,~~~
j:::'~·Iltz<~ .
. ~
lINt
~!
~~tto- \~ibtJV-J:
..t'.~.
1f"\II.~q .. At""1o",.!!OIKI~
~-?
"tJ... E,nr;.~,w'"
":
~f
-...
~I ... 'J
.~
[~1""·"'~'
.~
....n
~
....... ..........
~
it<;'",.~
:~~""~'--~
~""""
__
'.N.»tn'~''''''~'''~'I*J"0td4 ~_
....... "'"
i!J STUI:iuaJIIIOHWCI
ton. .1I<nooy File IS,s MIl)
.......... hap;//..........-...,.,,;..t.com
. Bvdosy"1' ~ ist... misinizl
I
,...---,
j. Downloads
a
Libraries
~ Recent Places
I~-!
I
I
Local Disk
(O)
-1 PerfLogs
~ Documents
.]I Music
Iii! Pictures
•
Videos
J1~::dy
Jt
epson
.,$ Epion Software
j Google
. techw
mIl
.]I
Documents
... Analyzer
Music
~DYNED
~
Pictures
•
Videos
DynEd EOil/m Yazlilmlan'nfli DVD Olmadan Internet
Not:
*
;it;
At .;,s,whitfSUtDownlHcti\OuickTlmdnfUftcf,nt
Slit KullaOllanlar
•.<ri Kas}~nVuklem~
•
MasaUstO
~ Son Verier
V
'IW".~~h""~,to""
~Jtmr."'C)i6.~-ebt.-OfI':Mr_~
trd--..
QI.Ik*T_,.,...."..., toqlplrt
"'1i:IIdI~TctQ1K...,.~Mtld.
Ad
" - : 61IIIa.IrK;
r..:u,g_
(,w....\hoIo.O'j\DOWniOa
ICaynak:
"
•
.
'%
.
do.r...~...
[
·!I!l"
.1
0"'31
0.0 Beginner
32-71
0.2
First English Units 2 - 3
72"'111
0.5
English For Success Unit 1; FE Units 4 - 5
112"'180
0.7
FE Units 6"'7, EFS Unit 1
181"'227
1.0
FE Unit 8, EFS Units 1 - 3
First English Unit 1
Placement Test Part 1 sonucu ge~erlidir.
32-43
1.2
EFS Units 1- 6
44"'87
1.5
EFS Units 1 - 8
88-115
1.7
EFS Units 1-10
116"'215
2.0
EFS Units 2 - 14
216""254
2.5
EFS Units 6 - 20
255""283
2.7
EFS Units 6 - 20
284""295
3.0
EFS Units 6 - 20
l,-CtrI" tupmabasdanik. ~Placement
.Test - "Prac:tlee 1'est'!Q ". Part 1- ~Hr!.
'.
. . . . . . . .... .2~ "KllIt A¢' tiklan,rl
U Yardlm bllglI~rlni IngiUzc:e glister
3. '"Tamain" butonu tlk!amrl
I
I
I'
i
i
t
!
f
!
!
I
!
II
I
[±J
Placement rest hrt 1:
Test Puanl
Yerle$tirme DOzeyi
l1"".Jl
0.0 Beginner
32"'71
0.2
First English Units 2 - 3
1Z*W
0,,5
English For Success Unit 1; FE Units 4 - 5
11Z-JBO
0.7
FE Units 6"'71 EFS Unit 1
1B1"'221
1.0
FE Unit 8, EFS Units 1 - 3
ZZI""256
1.2 or higher
(Take Part 2)
DynEd Egitim Yazlhmlan
First English Unit 1
Placement Test,. Part 2
u
Placement Test Part 2:
Test Puanl
Yerle$tirme Duzeyi
tr'Jl
1.2 orlower
32"-43
1.2
EfS Units 1- 6
4411
1.5
EFS Units 1- 8
BB-JJ5
1.7
EFS Units 1 - 10
116""'215
2.0
EFS Units 2 - 14
216""254
2.5
EFS Units 6 - 20
255*"283
2.7
EFS Units 6 - 20
2B4"'zgS
3.0
EFS Units 6 - 20
Z9fj-310
3.5+
EFS Units 6 - 20
DynEd Egitim Yazlilmier.
PIot::ement Test PrItt 1 SOIIflCU ~r.
,~
.
\;,
Dyn£d'nglllzceDII EOltlml yaz.hml
6arendOtuRlm A9naKlmlill (E;POsta)
~meb.edu.tr
...
,--~
- -'
~.-"
..
­
~-".~.--- ~-
._-- ..
,,~
--..
... ­..
--,-~
--.
.,.~----.--. ~-.-.-.~~
...., ­
~.-~-,-...
.".---~-
.. ­......
-~.~.~,
....--.
.EI Cevrlmdl,1 ~h,
KayrtVlinetJdsl BIII118ayan:~urkey iSadece ResmfObiila~---"--'---
ByQr.
•
A..hIt oTI'Ice.

Benzer belgeler

HAZiRAN 2016 MESLEKi ÇALISMA PROGRAMI

HAZiRAN 2016 MESLEKi ÇALISMA PROGRAMI (BEP, hiperaktif ogrenciler, ozel egitim gereksinimi olan birey vs.) TEOG sonuylar1l1m degerlendirilmesi ve akademik ba§arlYl arttuacak hususlarm gOrU~Ulmesi. Destekleme ve yeti§tirme kurslal1run e...

Detaylı

2.`8 /1.~2012

2.`8 /1.~2012 Bakanhglmlza bagh kurum ve kurulu~lann Doner Sermaye i~lemlerini ylirlitmekte olan Doner Sermaye Saymanhklannda

Detaylı

· PARiS RiSALESi ·

· PARiS RiSALESi · herhalde sehven "Tatarcık-zade" şeklinde yazılmış bulunmaktadır. Muhib Efendi'nin nsalesinin tamamı 16 varaktan oluşmaktadır (v.-24-40 arası). Risaleye kapak ismi olarak "Muhib Efendi Paris'de iken...

Detaylı

Buradan

Buradan kaydedildikleri. 6- 11 numarah CO'deki 1 adet dosyanln son baskl ahnma tarihinin atlh su tarihi

Detaylı