XV-HTD1 S-HTD1

Yorumlar

Transkript

XV-HTD1 S-HTD1
DVD ALICISI
XV-HTD1
HOPARLÖR SİSTEMİ
S-HTD1
Çalıştırma Talimatları
UYARI:
BEKLEME / AÇMA ANAHTARI İKİNCİL OLARAK BAĞLIDIR VE BU
NEDENLE BEKLEME KONUMUNDA CİHAZI ŞEBEKEDEN
AYIRMAZ. BU NEDENLE, CİHAZI KAZA DURUMUNDA ŞEBEKE
FİŞİNİ PRİZDEN KOLAYCA ÇEKEBİLECEĞİNİZ UYGUN BİR YERE
YERLEŞTİRİN.
CİHAZ
UZUN
SÜRE
BOYUNCA
KULLANILMAYACAKSA,
ŞEBEKE
FİŞİ
PRİZDEN
ÇIKARTILMALIDIR.
H017BTu
Kullan$m Talimatlar$
CAUTION :
VORSICHT :
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.
SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN!
OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING
ADVARSEL : SYNLIG
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÀLING.
VARNING :
VARO!
:
SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA
DEL ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN.
AVATTAESSA ALTISTUT NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASERSATEIL YLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.
VRW1699
HAVALANDIRMA: Cihaz$ yerleştirirken, cihaz
$s$s$n$n $ş$n$m ile dağ$lmas$n$ artt$rmak için cihaz$n
havaland$rmas$n$n sağlanacağ$ şekilde boşluk
b$rakt$ğ$n$zdan emin olun (üstten en az 10 cm, arkadan en
az 10 cm, yanlardan en az 5 cm).
UYARI: Cihaz kasas$ üzerindeki aç$kl$k ve yar$klar
havaland$rma ile cihaz$n sağl$kl$ çal$şmas$, cihaz$n aş$r$
$s$nmadan korunmas$ ve yang$n tehlikesinin önlenmesi için
yap$lm$şt$r. Bu aç$kl$klar hiçbir zaman gazete kağ$d$, masa
örtüsü, perde vb. gibi malzemeler ile kapat$lmamal$d$r.
Ayr$ca, cihaz$ uzun tüylü kal$n hal$, yatak, divan veya kumaş
üzerine yerleştirmeyiniz.
H040 Tu
2
<XV-HTD1-Tu>
BU PIONEER ÜRÜNÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ İÇİN SİZİ KUTLARIZ.
Pioneer, tüketici ürünlerinde DVD teknolojisinin kullan$m$ için yap$lan araşt$rmalar$n öncüsüdür ve sat$n alm$ş olduğunuz
ürün, en son teknolojik gelişmeleri içermektedir. DVD oynat$c$n$zdan tümüyle memnun kalacağ$n$zdan eminiz. Desteğiniz
için teşekkür ederiz.
Çal"şt"rma Ortam"
H045 Tu
Çal$şt$rma ortam$ s$cakl$ğ$ ve nem değeri:
+5°C – +35°C (+41°F – +95°F); 85%RH den daha az
(soğutma menfezleri kapat$lmam$ş halde)
Cihaz$ aşağ$daki gibi yerlere yerleştirmeyiniz.
÷ Direkt güneş $ş$ğ$ veya yapay $ş$k alan yerler
÷ Yüksek nem veya az havaland$rma olan yerler
5
ya more
da daha fazla
5 sm.
cm or
10
ya da
daha fazla
10sm.
cm or
more
DISC SKIP EXCHANGE
1
2
3
4
0 OPEN/CLOSE
5
VIDEO
VOLUME
DVD RECEIVER XV-HTD1
STANDBY/ON
STANDBY
CD
ADVANCED
MODE THEATER
DISC
DSP
1
2
3
4
5
Karaoke
1
DVD/CD
TUNER/BAND
TV/AUX
CD MODE
7
3/8
4.1
¡.¢
MIC
LEVEL
MIC
PHONES
5 sm.
cm ya
daha
ordamore
fazla
Bu PIONEER ürününü ald$ğ$n$z için teşekkür ederiz.
Modelinizi hatas$z bir şekilde çal$şt$rmay$ öğrenmek
için bu çal$şt$rma talimatlar$n$ lütfen dikkatlice okuyun.
Talimatlar$, okuduktan sonra, ileride başvurman$z
gerektiğinde kolayca bulacağ$n$z bir yerde saklay$n.
Baz$ ülkelerde ve bölgelerde, güç fişinin ve güç prizinin
şekli, aç$klay$c$ resimdekilerden farkl$ olabilir. Ancak
birimin bağlanma ve çal$şt$r$lma yöntemi ayn$d$r.
Sat$n ald$ğ$n$z ürünü uygun biçimde nas$l
kullanabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kullan$m
talimatlar$n$ okuyunuz. Talimatlar$ okumay$
tamamlad$ktan sonra, gerektiğinde yararlanabilmeniz
için güvenilir bir yerde saklay$n$z.
• Bu DVD oynat$c$s$ ticari amaçl$ kullan$m için uygun
değildir.
Rear:
10 cm
Arka:
10 sm.
ya or
da more
daha fazla
Bu ürün, belirli ABD patentlerine ilişkin yasal
düzenlemelerle ve Macrovision Corporation’un ve diğer
hak sahiplerinin sahibi olduğu diğer zihinsel mülkiyet
haklar$yla korunan telif hakk$ koruma teknolojisi
içermektedir. Macrovision Corporation taraf$ndan tersi
belirtilmedikçe yaln$zca ev içi ve diğer s$n$rl$ kullan$m
alanlar$ için sağlanan hakk$ koruma teknolojisini
kullanmak için Macrovision Corporation’dan yetki
al$nmas$ gerekir. Söz konusu telif hakk$ koruma
teknolojisi üzerinde değişiklik yap$lmas$ ya da üründen
sökülmesi yasakt$r.
3
<XV-HTD1-Tu>
1 Başlamadan Önce
Özellikler
•
Dolby Digital* ve DTS** yazlmlar ile en
üstün ses performans
XV-HTD1 Dolby Digital ve DTS disklerle soluk kesen
bir ses kalitesi verir.
•
Grafikli Setup Navigator’u
Ev tiyatronuzun kurulmas grafikli Setup
Navigator’unu kullanarak kolaydr. Ekranda
görünecek sorular yantlaynz, Setup Navigator
gerekli video ve dil ayarlarn sizin için yapacaktr.
• Bu ürün, belirli ABD patentlerine ilişkin yasal
düzenlemelerle ve Macrovision Corporation’un
ve diğer hak sahiplerinin sahibi olduğu diğer
zihinsel mülkiyet haklaryla korunan telif hakk
koruma teknolojisi içermektedir. Macrovision
Corporation tarafndan tersi belirtilmedikçe
yalnzca ev içi ve diğer snrl kullanm alanlar için
sağlanan hakk koruma teknolojisini kullanmak
için Macrovision Corporation’dan yetki alnmas
gerekir. Söz konusu telif hakk koruma teknolojisi
üzerinde değişiklik yaplmas ya da üründen
sökülmesi yasaktr.
* Dolby Laboratories lisans altnda üretilmiştir.
“Dolby” ve çift D simgesi Dolby Laboratories’ in
ticari markalardr. Gizli, yaynlanmamş eserler.
Telif hakk 1992-1997 Dolby Laboratories. Her
hakk sakldr.
** “DTS” ve “DTS Digital Surround” Digtal
Theater Systems, Inc.’in kaytl ticari markalardr.
4
<XV-HTD1-Tu>
Kutuda bulunanlar
Kutuyu açtğnzda aşağdaki donatlarn içinde
bulunduğundan emin olunuz.
• Uzaktan kumanda aleti
• AA / R6P kuru pil x2
• AM döngü anteni
• FM anteni
• Video kordonu (sar)
• Bu çalştrma talimatnamesi
• Garanti belgesi
• Hoparlör kordonlar 5m x2 (ön Sol-Sağ hoparlörler
için)
• Hoparlör kordonu 2m x1 (orta hoparlör için)
• Hoparlör kordonlar 6 m x2 (arka Sol-Sağ
hoparlörler için)
• Hoparlör kordonu 3m x1 (subwoofer (gürültü
azaltmas) için)
Bu el kitapçğnn kullanm
Bu el itapçğ XV-HTD1 DVD Alc içindir. Birçok ksma
ayrlmştr: temel sistem bilgileri bağlantlrn yaplmas
(1. ve 2. bölümler); komutlarn ve görüntülerin bir
açklamas (3. bölüm); çevre sesi ve diğer tercihlerin
ayarlanmas (4. bölüm); başlarken (5. bölüm);
gelişmiş özellikler (6-10. bölümler); sistem ayarlar ve
tercihler (11. bölüm).
1
Başlamadan Önce
İçindekiler
1 Başlamadan Önce
Özellikler
Kutuda bulunanlar
Bu el kitapçğnn kullanm
Uzaktan kumanda aletine pillerin
yerleştirilmesi
Uzaktan kumanda aletinin kullanm
Yüklemeye dair ipuçlar
Buğulaşma sorunundan kaçnmak
için
Sistemi hareket ettirmek
Sistem ile uyumlu olan diskler
DVD Video bölgeleri
4
4
4
6
6
6
7
7
7
7
2 Bağlantlarn Yaplmas
Hoparlörlerin Bağlanmas
Hoparlörlerin yerleştirilmesi
Arka hoparlör sisteminin duvara
monte edilmesi
Televizyonunuza bağlant yaplmas
Televizyon düzeneğinin
ayarlanmas
Verilmiş olan antenlerin bağlanmas
AM döngü anteni
FM tel anteni
Harici antenlerin bağlanmas
Harici AM anteni
Harici FM anteni
Diğer bileşenlerin bağlanmas
Güç bağlantsnn yaplmas
8
9
9
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
3 Komutlar ve Ekranlar
Uzaktan kumanda aleti
Ön panel
Görüntü
14
15
15
4 Kurulmas
Açma ve saati ayarlama
Çevre sesi için ayar yaplmas
Hoparlör mesafelerinin
ayarlanmas
Çevre sesini dengelemek
Setup Navigator’un Kullanm
6 Çevre Sesinin Kullanm
11 DVD Kurum Menüsü
Bas ve tiz ayarlar
P.Bass’n kullanm
Ses mod’larnn kullanm
Çever ses kaynaklarnn
dinlenmesi
Oda efektleri olan diğer
kaynaklarn dinlenmesi
Efekt seviyesinin ayarlanmas
Düşük seste dinlemek
Doğrudan kayt
DVD Kurum Menüsü’nün Kullanm
Video ayarlar
TV Ekran
Resim Kalitesi
S-Video Çkş
Hareketsiz resim
Ekran üstü görüntü
Aç Göstergesi
Dil ayarlar
OSD Dili
Audio Dili
Alt Yaz Dili
Oto Dil
DVD Dili
Alt Yaz Görüntüsü
Alt Yaz Kapal
Genel ayarlar
Kurum Menüsü Modu
Ebeveyn Kilidi
Ebeveyn kilidi seviyesinin
değiştirilmesi
Parolann değiştirilmesi
Ekran Koruyucu
Zemin Rengi
23
23
23
23
24
24
25
25
7 Disklerin oynatlmas
Giriş
Bir disk üzerinde aradğnz bulmak
Kamera açlarnn değiştirilmesi
Alt yazlarn değiştirilmesi
Audio dilinin değiştirilmesi
Audio kanaln değiştirilmesi
Bir program listesinin oluşturulmas
Birkaç programlama seçeneği
daha
Rastgele çalma’nn kullanm
Tekrar çalma’nn kullanm
Bir diskin bir ksmn döngüye
almak
Sadece CD’lerin çalnmas
(CD modu)
Bir diskte bir yere işaret konulmas
Disk ayarlarnn hafzaya alnmas
Disk bilgilerinin görüntülenmesi
26
26
26
26
26
27
27
28
28
29
29
29
30
30
31
8 RDS’in Kullanm
RDS’in Kullanm
RDS Program tipleri
RDS bilgisinin görüntülenmesi
Bir program türünün aranmas
32
32
33
33
16
16
9 Saatin Kullanm
16
17
18
Uyandrma saatinin kullanm
34
Uyandrma saatinin etkinleştirilmesi /
etkisizleştirilmesi
34
Saat ayarlarnn kontrol edilmesi 35
Uyku saatinin kullanm
35
5 Başlarken
DVD’lerin, CD’lerin vd Video CD’lerin
çalnmas / oynatlmas
19
Temel çalma / oynatma komutlar 19
DVD disk menülerinde gezinirken 20
Video CD PBC menülerinde
gezinirken
20
Disklerin değiştirilmesi
21
Radyo dinlemek
21
FM stereo sesinin iyileştirilmesi 22
İstasyon dalga ayarlarnn
kaydedilmesi
22
Önceden kaydedilmiş
istasyonlarn dinlenmesi
22
Diğer bileşenlerin dinlenmesi
22
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
40
40
40
41
41
41
41
41
42
42
42
43
43
12 Ek Bilgiler
AM frekans aralğnn değiştirilmesi 44
Görüntü parlaklğnn ayarlanmas 44
Zaman formatnn değiştirilmesi
44
Sistemin tekrar başlatlmas
44
Sisteminizin bakm
45
Disk merceği temizleyicisi
45
Disklerinizin bakm
45
Disklerin muhafaza edilmesi
45
Kaçnlmas gereken diskler
45
Sözlük
46
Dil kodlar listesi
47
Sorun Giderme
48
Ekran boyutlar ve disk formatlar 50
Demo modun açlmas / kapatlmasü52
10 Gelişmiş Ses Düzeni
Gelişmiş ses ayarlar
LFE zayflatcs
Dinamik Aralk Kontrolü
İkili-mono ayar
Kanal ses seviyelerinin
ayarlanmas
36
36
36
37
37
5
<XV-HTD1-Tu>
1 Başlamadan Önce
1
12. bölümde, bu el kitapçğnda kullanlan terimleri
içeren bir sözlüğün ve bir sorun giderme ksmnn da
yer aldğ ek bilgiler vardr.
Uzaktan kumanda aletinin
kullanm
Uzaktan kumanda aletine
pillerin yerleştirilmesi
• Uzaktan kumanda aleti ile cihazn üzerindeki
uzaktan alglayc arasnda herhangi bir engel
bulunmamasna dikkat ediniz.
Uzaktan kumanda aletinin arkasnda
bulunan pil haznesinin kapağn açnz.
• Kumanday, uzaktan alglaycdan 7 metreden
daha uzak olmamak üzere, 30° den daha düşük bir
açyla tutunuz.
Uzaktan kumanda aletini kullanrken aşağdakileri göz
önünde bulundurunuz:
• Güçlü güneş şğnn ya da floresan şğn cihazn
uzaktan alglaycs üzerine geldiği durumlarda
uzaktan kumanda işlemi aksayabilir.
2
ª, ·) göstergelerine bakarak
İçindeki (ª
iki adet AA/R6P pilini hazneye
yerleştiriniz.
• Değişik cihazlara ait uzaktan kumanda aletleri
birbirini engelleyebilir. Bu ünitenin yaknnda bulunan
donamlara ait uzaktan kumandalar kullanmaktan
kaçnnz.
• Uzaktan kumandann etkinlik mesafesinin
azalmaya başladğn farkettiğiniz zaman pilleri
değiştiriniz.
Yüklemeye dair ipuçlar
3
Kapağ kapatnz.
Bu üniteyi yllar boyunca keyif alarak kullanmanz
arzu ediyoruz, bu nedenle, yerleştirmek için uygun bir
yer ararken lütfen aşağdaki noktalar göz önünde
tutunuz:
Yapnz...
✓ İyi havalandrlan bir odada kullannz.
✓ Sert, düz ve yatay bir zemine yerleştiriniz, örneğin
bir masaya, rafa ya da stereo dolabna.
Yapmaynz...
• Uzaktan kumanda aleti bir ay ya da daha uzun bir
süre kullanlmayacaksa, pilleri çkarnz.
• Bitmiş pilleri hemen çkarnz — bunlar akp
üniteye zarar verebilirler.
• Kullanlmş pilleri elden çkarrken, lütfen, çevre
koruma kurumlarnn ülkenizde ya da bulunduğunuz
bölgede geçerli olan kurallarna ve devlet
nizamnamelerine uyunuz.
6
<XV-HTD1-Tu>
✗ Yüksek sya ya da rutubete maruz kalan yerlerde,
ayrca radyatörlerin ve diğer s-üreten araçlarn
yaknnda kullanmaynz.
✗ Pencere pervazna ya da sistemin doğrudan güneş
şğna maruz kalacağ başka bir yere yerleştirmeyiniz.
✗ Fazla tozlu ve slak ortamlarda kullanmaynz.
✗ Bir yükselticinin, ya da stereo sisteminizdeki,
kullanm srasnda snan başka bir bileşeninin tam
üstüne yerleştirmeyiniz.
1
Başlamadan Önce
✗ Bir televizyonun ya da monitörün yaknnda —
özellikle, eğer televizyon dahili antene sahipsekullanmaynz; parazit oluşabilir.
✗ Mutfakta ya da sistemin dumana ya da buhara
maruz kalacağ bir odada kullanmaynz.
✗ Kaln bir kilimin ya da halnn üstünde, ya da kumaş
kapl bir kapağn üstünde kullanmaynz; bu, ünitenin
düzgün bir şekilde soğumasn önleyebilir.
Audio CD uyumluluğu:
• 12 ya da 8 sm’lik diskler
• Lineer PCM dijital audio
• CD-Audio, CD-R* ve CD-RW* formatlar
✗ Sabit olmayan ya da ünitenin her dört ayağn da
CD’ler parçalara bölünmüştür.
destekleyecek büyüklükte olmayan bir zeminde
kullanmaynz.
* Bu sistem, üstüne ses kaydedilmiş olan CD-R ve
CD-RW diskleri çalabilir. Ne var ki, diskçalarn ve
diskin durumuna bağl olarak, bütün disklerin düzgün
bir şekilde çalmadğna şahit olabilirsiniz. (Örneğin,
eğer disk çizilmiş ya da kirli ise, ya da diskçalarn
pikap merceği kirli ise.) Bu ünitenin kaydedilebilir
disklerin üstüne kayt yapamadğn unutmaynz.
Buğulaşma sorunundan
kaçnmak için
Dşardan scak bir odaya getirildiğinde, ya da içinde
bulunduğu odadaki scaklk hzl bir şekilde arttğnda,
sistemin içinde buğulaşma meydana gelebilir. Her ne
kadar buğulaşma sisteme zarar vermezse de, geçici
olarak çalşmasn zayflatabilir. Bu nedenle, sistemin
yüksek scaklğa uyum sağlamasna yardmc olmak
amacyla, sistemi açp kullanmaya başlamadan önce
yaklaşk bir saat bekleyiniz.
Video CD uyumluluğu:
• 12 ya da 8 sm’lik diskler
• MPEG-1 dijital audio
• MPEG-1 dijital video
Sistemi hareket ettirmek
Sistemi hareket ettirmeniz gerekiyorsa, önce
kapatnz ve fişini duvar prizinden çekiniz. Üniteyi,
hiçbir zaman çalma işlemi srasnda kaldrmaynz ya
da hareket ettirmeyiniz; diskler yüksek hzda dönerler
ve bu srada zarar görebilirler.
Sistem ile uyumlu olan diskler
Aşağdahi logolardan birine sahip olan herhangi bir
disk bu sistem çalnabilir / oynatlabilir. DVD-RAM,
DVD-ROM, DVD-Audio, CD-ROM, SACD ve Photo
CD’ler de içlerin de olmak üzere diğer formatlar
çalmayacaktr.
Video CD’ler parçalara bölünmüştür.
DVD Video bölgeleri
2
3
4
ALL
Bütün DVD Video disklerin kapağnn üstünde bir
yerde, diskin dünyann hangi bölgelerinde uyumlu
olduğunu gösteren bir bölge işareti vardr. Sizin DVD
sisteminizin de arka panelin üstünde görebileceğiniz
bir bölge işareti vardr. Uyumlu olunmayan
bölgelerden gelen diskler bu sistemde çalnamazlar.
ALL ile işaretlenmiş olan diskler herhangi bir
diskçalarda çalnbilirler.
DVD Video uyumluluğu:
• Tek tarafl ya da çift tarafl diskler
• Tek katl ya da iki katl diskler
• Dolby Digital, DTS, MPEG ya da Lineer PCM dijital
audio
• MPEG-2 dijital video
DVD diskleri genellikle bir ya da birden fazla başlğa
ayrlmştr. Başlklar da ayrca bölümlere ayrlabilirler.
7
<XV-HTD1-Tu>
2 Bağlantlarn Yaplmas
Arka paneldeki herhangi bir bağlanty yapmadan ya
da değiştirmeden önce, bütün bileşenlerin kapal
olduğundan ve fişlerinin güç kaynağndan çekilmiş
olduğundan emin olunuz.
Orta
Center
Hoparlörlerin Bağlanmas
Ön Sol
Gürültü
azaltc
Subwoofer
Ön Sağ
FRONT
REAR
L
L
FRONT
L
REAR
L
R
R
L
R
SUBWOOFER
R
R
AC INLET
CENTER
SPEAKERS
DIGITAL
IN
COAX
R
TV/
VCR
VIDEO
OUT
1
Front R
ANTENNA
H
AM
LOOP
ANTENNA
IN
AUX
S-VIDEO
OUT
SUBWOOFER
L
IN
SPEAKERS
FM
UNBAL
75Ω
OUT
CENTER
Front L
H
1
H
RearSol
R
Arka
Hoparlör terminal çkntlar ve verilmiş olan hoparlör
kablolar, bağlantnn daha kolay yaplabilmesi için
renkli olarak kodlanmştr.
1
Ön hoparlörleri FRONT L ve FRONT R
terminallerine bağlamak için krmz
manşetli hoparlör kablolarn kullannz.
2
Arka hoparlörleri REAR L ve REAR R
terminallerine bağlamak için mavi
manşetli hoparlör kablolarn kullannz.
3
Gürülti azaltcy SUBWOOFER
terminaline bağlamak için gri manşetli
hoparlör kablosunu kullannz.
4
RearSağ
L
Arka
1
Hoparlör kablosunun uçlarndaki
koruma kapaklarn
büküp koparnz.
2
Hoparlör terminal çkntlarn açmak
için parmağnzla bastrnz, renkli
manşetli teli renkli terminale ve diğer
teli de siyah terminale yerleştiriniz.
3
Hoparlör kablosunu koruyacak olan
hoparlör terminal çkntlarn serbest
braknz.
Renkli çknt
Orta hoparlörü CENTER terminallerine
bağlamak için green manşetli hoparlör
kablosunu kullannz.
Her bir hoparlör için pozitif (renkli) ve negatif (siyah)
terminalleri doğru bir şekilde bağlamak düzgün ses
çkş için önemlidir.
Renkli
manşet
Siyah çknt
4
Kablonun diğer ucunu ayn şekilde
hoparlöre bağlaynz.
Renkli manşet
8
<XV-HTD1-Tu>
Siyah çknt
Renkli çknt
2
Bağlantlarn Yaplmas
Verilmiş olan hoparlörlerden hiçbirini başka bir
yükselticiye bağlamaynz. Bu, hatal çalşmaya ya da
yangna yol açabilir.
Bu DVD alcs verilmiş olan hoparlörlere bağlandğnda
en iyi çalşmay verecek şekilde tasarlanmştr. Bu
nedenle, bu sisteme başka hoparlörler bağlamanz ve
kullanmanz tavsiye etmiyoruz.
Hoparlörlerin yerleştirilmesi
Hoparlörlerinizi oda içinde nereye yerleştirdiğinizin
ses kalitesi üzerinde büyük etkisi vardr.
Sisteminizden en iyi sesi almanzda aşağdaki
hususlarn yardm olacaktr.
•
Gürültü azaltc yere konabilir. İdeal durumda,
diğer hoparlörlerin siz onlar dinlerken kulak
seviyesinde olmalar gerekir. Hoparlörleri (gürültü
azaltc dşnda) yere koymanz, ya da bir duvara çok
yükseğe monte etmeniz tavsiye edilmez.
•
En iy stereo etkisi için, ön hoparlörleri
birbirinden 2-3 m aralkl yerleştiriniz.
•
Arka hoparlörler sizin dinleme yerinizden, ön
hoparlörlerin olduğundan daha uzak olmamaldr.
•
Filmdeki konuşmalarn tam olarak lokalize
olmas için orta hoparlörün televizyon ekranna
mümkün olduğu kadar yakn olmas gerekir.
Bu sistemle birlikte verilmiş olan ön ve orta
hoparlörler manyetik olarak korunmuşlardr. Bununla
birlikte, bunlar televizyona çok yakn bir yerleştirmek
ekran üzerinde renk bozulmalarna yol açabilir. Böyle
bir durumda, hoparlörleri biraz daha uzağa
yerleştiriniz ve televizyonu da 15-30 dakikalğna
kapatnz.
Arka hoparlörler ve gürültü azaltc manyetik olarak
korunmamşlardr, bu nedenle bir televizyonun ya da
monitörün yaknna yerleştirilmemelidirler.
Arka hoparlör sisteminin duvara
monte edilmesi
Monte etmeden önce
•
Bu hoparlör sisteminin ağr olduğunu ve bu
ağrlğn tahta vidann gevşemesine ya da duvarn
hoparlörü taşyamamasna yol açabileceğini, bu
durumlarda da hoparlör sisteminin yere düşebileceğini
unutmaynz. Bu son derece tehlikelidir. Duvarn,
hoparlör sisteminin ağrlğn taşyabilecek kadar
sağlam olduğundan mutlaka emin olunuz. Kontrplak
tahtalara ya da yumuşak yüzeyli duvarlara monte
etmeyiniz. Monte etmekte kullanlan vidalar bu
üniteyle birlikte verilmemiştir. Lütfen bu işlem için
gerekli uygun vidalar temin ediniz.
Duvar montesi desteği
2-3 meters
metre
2-3
3.5 mm
9.5 mm
Orta
TV
Center
TV
ÖnFront
Sağ
Ön
Sol L
Front
R
Gürültü azaltc
Subwoofer
Tahta vida
RearSol
L
Arka
RearSağ
R
Arka
Çknt: 5-7 mm
Your
Sizinlistening
dinlemeposition
yeriniz
Eğer orta hoparlörü televizyonunuzun üstüne
yerleştirirseniz, bunu bir bantla ya da uygun başka bir
şeyle emniyete almay unutmaynz. Emniyete
alnmamş bir hoparlör, deprem ya da benzeri bir dş
etken sonucu oluşacak sarsntyla televizyonun
üstünden düşebilir ve yaknda bulunanlar tehlikeye
düşürebilir, kendisi de zarar görebilir.
•
Eğer duvarn niteliği ve sağlamlğ konusunda
tereddüte düşerseni, tavsiye almak için bir uzmana
danşnz.
•
PIONEER hatal yerleştirmeden kaynaklanan
kazalardan ve hasarlardan dolay sorumluluk kabul
etmez.
9
<XV-HTD1-Tu>
2 Bağlantlarn Yaplmas
Televizyonunuza bağlant yaplmas
REAR
FRONT
L
COAX
L
DIGITAL
IN
R
R
R
SUBWOOFER
TV/
VCR
CENTER
AC INLET
240V
SPEAKERS
DIGITAL
IN
VIDEO
OUT
1
H
Verilmiş olan video kordonu
VOLTAGE
SELECTOR
IN
R
TV/
VCR
VIDEO
OUT
1
L
H
IN
IN
IN
AUX
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
OUT
COAX
OUT
AM
LOOP
ANTENNA
220230V
110127V
FM
UNBAL
75Ω
AUX
OUT
H
VIDEO
IN
S-VIDEO
IN
S-Video kordonu (verilmemiştir)
1
Televizyon düzeneğinin
ayarlanmas
Verilmiş olan sar video kordonunu,
VIDEO OUT prizini televizyonunuz
üstündeki bir video girişine bağlamakta
kullannz.
Bu diskçalarn varsaylan ayar AUTO’dur, baz diskler
oynatlrken görüntüde bozulma olduğunu
görmedikçe, bu ayar AUTO olarak brakmalsnz.
Diğer bir seçenek olarak, S-VIDEO OUT prizini
televizyonunuz üstündeki bir S-Video girişine
bağlamak için bir S-Video kablosu (verilmemiştir)
kullanabilirsiniz. S-Video, standart VIDEO OUT
kulanmndan daha üstün resim kalitesi verecektir.
• S-Video ayar için S1 ve S2 formatlarndan birini
nasl tercih edeceğinizi görmek için 39. sayfadaki SVideo Çıkışı bölümüne baknz.
2
İsteğe bağl olarak: Televizyonunuzun
(ya da VCR’nizin) ses çkşlarn TV/VCR
IN prizlerine bağlamak için bir stereo
ses kordonu kullannz.
Bu, televizyonun (ya da VCR’nin) sesini sistem
araclğyla duyabilmenizi sağlayacaktr.
•
Eğer televizyonunuzun ve VCR’nizin her ikisini
de bağlamak istiyorsanz, TV/VCR IN prizlerini
bunlardan birisi için, AUX IN prizlerini de diğeri için
kullannz.
Ana üniteyi televizyonunuza çok yakn bir yere
yerleştirmek parazite yol açabilir, özellikle, eğer bir
dahili anten kullanyor iseniz.
10
<XV-HTD1-Tu>
Eğer baz disklerde görüntü bozukluğu yaşarsanz, TV
düzeneğinizi ülkeniz ya da bulunduğunuz bölge için
uygun olacak şekilde ayarlaynz.
1
Sistemin standby konumda olduğundan
emin olunuz.
2
SYSTEM SETUP düğmesine basnz.
Mevcut TV sistemi görünecektir.
3
TV sistemini değiştirmek için 5 ya da ∞
tuşlarn kullannz.
auto, ntsc ve pal arasnda tercih yapnz.
4
ENTER düğmesine basnz.
Sistem standby güç konumuna döner.
2
Bağlantlarn Yaplmas
AM döngü anteni
Verilmiş olan antenlerin
bağlanmas
FM tel
anteni
1
Her iki AM anteni telinin de koruma
kapaklarn çkarnz.
2
Anten terminal çkntlarn açmak için
parmağnzla bastrnz ve her bir
terminale bir tel yerleştiriniz.
3
AM anteni tellerini koruyacak olan
çkntlar serbest braknz.
4
Desteği okun gösterdiği yönde bükünüz
(Bkz. aşağda soldaki şkl. A).
5
Döngüyü desteğin üstüne kapatnz
(Bkz. aşağda soldaki şkl. B).
6
AM anteni düz bir zemin üstüne
yerleştiriniz ve en iyi yayn alşn
sağlayacak yöne çeviriniz.
AM döngü anteni
FRONT
REAR
L
L
L
R
R
R
SUBWOOFER
SPEAKERS
ANTENNA
H
CENTER
DIGITAL
IN
1
COAX
R
TV/
VCR
VIDEO
OUT
IN
IN
L
ANTENNA
H
AM
LOOP
ANTENNA
AM
LOOP
ANTENNA
AC INLET
VOLTAGE
SELECTOR
240V
220230V
110127V
AUX
S-VIDEO
OUT
OUT
FM
UNBAL
75Ω
H FM
UNBAL
75Ω
Verilmiş olan antenlerle AM ve FM radyolar kolaylkla
dinlenebilir. Eğer yayn alş kalitesinin düşük
olduğunu görürseniz, bir harici anten daha iyi ses
kalitesi sağlayabilir — bunu nasl yapacağnza dair
daha fazla bilgi için 12. sayfadaki Harici antenlerin
bağlanmas bölümüne baknz.
şkl. A
şkl. B
Bilgisayarlarn, televizyon setlerinin ya da diğer
elektronik gereçlerin yaknna yerleştirmeyiniz, ayrca
metal nesnelerle temas etmemesine özen gösteriniz.
AM antenini bir duvara sabitlemek de mümkündür. Bir
duvara ya da başka bir yüzeye yerleştirirken, ilkönce
desteği vidalarla sağlamlaştrdktan sonra (Bkz.
aşağda soldaki şkl. C) 4. ve 5. admlar yerine
getiriniz. Sabitleme işlemini yapmadan önce, yayn
alşnn doyurucu olduğundan emin olunuz.
şkl. C
FM tel anteni
•
FM tel antenini FM UNBAL 75Ω
terminallerine, AM döngü antenine
benzer şekilde bağlaynz.
En iyi sonucu almak için, FM antenini sonuna kadar
uzatp bir duvara ya da kap çerçevesine sabitleyiniz.
Kvrmlar yapacak şekilde sarktmaynz, ayrca bobin
oluşturacak şekilde sarmaynz.
Toprak sinyali (H) bir anten bağlandğnda oluşacak
gürültüyü azaltmak için tasarlanmştr. Akm
güvenliğini sağlayan ‘toprak’ değildir.
11
<XV-HTD1-Tu>
2 Bağlantlarn Yaplmas
Harici antenlerin bağlanmas
Harici AM anteni
5-6 metrelik vinil-yaltkan tel kullannz, içeriye ya da
dşarya kurunuz. Verilmiş olan AM döngü antenini
bağl braknz.
Harici FM anteni
Harici bir FM anteni birleştirmek için PAL bağlantl bir
75Ω koaksiyal kablo kullannz.
Outdoor
AM antenna
Evdş AM anteni
Eviçi AM anteni
Indoor
AM antenna
H
AM
LOOP
ANTENNA
FM
UNBAL
75Ω
PAL bağlants
12
<XV-HTD1-Tu>
2
Bağlantlarn Yaplmas
Diğer bileşenlerin bağlanmas
FRONT
REAR
L
L
R
R
SUBWOOFER
OAX
SPEAKERS
R
L
TV/
VCR
R
AC INLET
VOLTAGE
SELECTOR
240V
DIGITAL
IN
VIDEO
OUT
1
1
L
IN
CENTER
COAX
R
TV/
VCR
IN
IN
IN
L
H
AM
LOOP
ANTENNA
220230V
110127V
H
AUX
AUX
S-VIDEO
OUT
OUT
FM
UNBAL
75Ω
H
OUT
H
Kaset haznesi, VCR,
MD kaydedici, vd.
OUT (PLAY)
Analog
IN (REC)
1
Güç bağlantsnn yaplmas
AUX IN prizlerini harici bir bileşenin
analog çkşlarna bağlamak için bir
stereo ses kablosu kullannz.
Güç bağlantsn yapmadan ve cihaz ilk kez açmadan
önce, her şeyin düzgün bağlanmş olduğundan emin
olunuz (3. sayfaya baknz).
Bu, söz konusu bileşeni bu sistem araclğyla
çalabilmenize olanak sağlayacaktr.
2
AUX OUT prizlerini harici bir bileşenin
analog girişlerine bağlamak için bir
stereo ses kablosu kullannz.
Bu, bu sistemden harici bir kasete / MD / CD
kaydedicisine kayt yapmanza olanak sağlayacaktr.
3
1
Verilmiş olan güç kordonunun bir ucunu
AC INLET’e sokunuz.
2
Diğer ucu evin içindeki bir prize
sokunuz.
DIGITAL IN COAX prizini harici bir
bileşenin dijital çkşna bağlamak için
bir dijital koaksiyal kablo kullannz.
FRONT
Bu, dijital bir audio bileşenini (MD Çalar, vb.) bu
sistem araclğyla çalabilmenize olanak sağlayacaktr.
REAR
L
L
R
R
L
R
AC INLET
VOLTAGE
SELECTOR
SUBWOOFER
SPEAKERS
240V
CENTER
DIGITAL
IN
COAX
R
TV/
VCR
VIDEO
OUT
IN
IN
L
H
AM
LOOP
ANTENNA
AUX
S-VIDEO
OUT
OUT
FM
UNBAL
75Ω
H
220230V
110127V
AC INLET
VOLTAGE
SE ECTOR
DIGITAL IN COAX prizi yalnzca bir PCM audio
çkşna (32, 44.1 ya da 48 kHz) bağlanmaldr. Bu,
CD, MD ve DAT Çalarlar 1ve uydu alclar kapsar. Daha
ayrntl bilgi için söz konusu diğer bileşenle beraber
verilmiş olan talimatnameye baknz.
H
H
13
<XV-HTD1-Tu>
3 Komutlar ve Ekranlar
15 ENTER
16 Sağ imleç Menüler ve ekran görüntüleri üzerinde
Uzaktan kumanda aleti
gezinmek için kullannz.
DVD
/CD
TUNER
/BAND
TV
/AUX
STANDBY
/ON
TEST TONE SURROUND
CH LEVEL
MODE
MUTE
—
VOLUME
DVD SETUP
2
3
4
5
6
7
8
+
9
10
12
11
3
ENTER
14
13
15
16
TOP MENU
MENU
∞
7
6
— PREV
e STEP/SLOW E
üzerinde gezinmek için kullannz.
DSP
SYSTEM SETUP
5
2
1
17 MENU 20. sayfa
TOP MENU 20. sayfa
18 Aşağ0 imleç Menüler ve ekran görüntüleri
SOUND
17
19
18
RETURN
20
21
22
NEXT +
4
1
¡
¢
CONDITION
LAST MEMO
SEARCH
DVD DISP
1
2
3
CLEAR
ANGLE
MONO
SLEEP
FL DIMMER
4
5
6
>10
PROGRAM
RANDOM
REPEAT
REP A—B
7
8
9
10/0
CD MODE
AUDIO
SUBTITLE
SYSTEM DISP
DISC 1
DISC 2
DISC 3
DISC SKIP
SHIFT
DISC 4
DISC 5
OPEN/
CLOSE
0
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DVD/CD 19, 34. sayfalar
TUNER/BAND 21-22 ve 34. sayfalar
TV/AUX 22, 34. sayfalar
STANDBY/ON 19. sayfa
MUTE Bütün sesi söndürür / geri verir
TEST TONE/CH LEVEL 17. sayfa
SURROUND MODE 17, 24. sayfalar
DSP 24. sayfa
VOLUME – Ses seviyesini azaltr.
VOLUME + Ses seviyesini arttrr.
DVD SETUP 18, 38. sayfalar
Yukar0 imleç Menüler ve ekran görüntüleri
üzerinde gezinmek için kullannz.
13 SYSTEM SETUP 16, 22, 34-37 ve 44. sayfalar
14 Sol imleç Menüler ve ekran görüntüleri üzerinde
gezinmek için kullannz.
14
<XV-HTD1-Tu>
39
40
41
42
43
44
45
46
47
SOUND 24, 25. sayfalar
7 19. sayfa
3 /8
8 19. sayfa
RETURN
20. sayfa
4 / –PREV 19-20. sayfalar
1 / STEP/SLOW e 19-20. sayfalar
¡ / STEP/SLOW E 19-20. sayfalar
¢ / NEXT+ 19-20. sayfalar
1 / CONDITION (SHIFT & 1) 30. sayfa
2 / LAST MEMO (SHIFT & 2) 30. sayfa
3 / SEARCH (SHIFT & 3) 26. sayfa
CLEAR Çeşitli işlevleri siler / iptal eder
DVD DISP (SHIFT & CLEAR) 31. sayfa
4 / ANGLE (SHIFT & 4) 26. sayfa
5 / MONO (SHIFT & 5) 22. sayfa
6 / SLEEP (SHIFT & 6) 35. sayfa
>10 10’dan daha yukardaki saylar seçer 20. sayfa
FL DIMMER (SHIFT & >10) 44. sayfa
7 / PROGRAM (SHIFT & 7) 28. sayfa
8 / RANDOM (SHIFT & 8) 28. sayfa
9 / REPEAT (SHIFT & 9) 29. sayfa
REP A–B (SHIFT & 10/0) 29. sayfa
10/0 Rakam tuşu (10 ve 0)
CD MODE 29. sayfa
AUDIO 26. sayfa
SUBTITLE 26. sayfa
SYSTEM DISP 16. sayfa
DISC 1 20. sayfa
DISC 2 20. sayfa
DISC 3 20. sayfa
DISC SKIP 19, 21. sayfalar
SHIFT İkincil tuş işlevlerine erişebilmek için basl
tutunuz.
48 DISC 4 20. sayfa
49 DISC 5 20. sayfa
50 OPEN/CLOSE 0 19, 21. sayfalar
Komutlar ve Ekranlar
3
Ön panel
1
2
3
4
5
6
DISC SKIP EXCHANGE
1
2
3
4
0 OPEN/CLOSE
5
VIDEO
VOLUME
DVD/CD RECEIVER XV-HTD1
STANDBY/ON
STANDBY
CD
MODE
ADVANCED
THEATER
DSP
DISC
1
2
3
4
5
1
DVD/CD
TUNER/BAND
TV/AUX
7
CD MODE
3/8
4.1
¡.¢
PHONES
18
1
2
3
4
5
6
7
8
17
16
15
14
13
STANDBY göstergesi
CD MODE göstergesi
ADVANCED THEATER göstergesi
DSP göstergesi
Disk tepsisi
Disk düğmeleri 20. sayfa
DISC SKIP 19, 21. sayfalar
EXCHANGE 21. sayfa
0 OPEN/CLOSE 19, 21. sayfalar
PHONES Buraya bir çift kulaklk taknz.
VOLUME Ses seviyesini ayarlamak için çeviriniz.
12
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
11
10
9
8
7
Disk göstergeleri
¡ • ¢ 19-20. sayfalar
4 • 1 19-20. sayfalar
6 19. sayfa
7 19. sayfa
CD MODE 29. sayfa
TV/AUX (/DIGITAL IN) 22, 34. sayfalar
TUNER/BAND 21-22. sayfalar
DVD/CD 19, 34. sayfalar
STANDBY/ON 19. sayfa
Görüntü
1
2
2 DIGITAL
3
4
5
6
7
8
9
2 PRO LOGIC
10
11
12
13
MIDNIGHT CONDITION ANGLE LAST MEMO
L C R
LFE
ALL DISCS
RANDOM
REPEAT
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
17 16
DTS 23, 46. sayfalar
2 DIGITAL 23, 46. sayfalar
2 PRO LOGIC 23. sayfa
Süreölçer göstergesi 34. sayfa
Uyku göstergesi 35. sayfa
Ayarl0 dalga göstergesi 21-22. sayfalar
FM stereo göstergesi 22. sayfa
FM mono göstergesi 22. sayfa
RDS RDS görüntü ya da arama mod’larndan
birindeyken yanar
10 MIDNIGHT 25. sayfa
Ls S Rs
15
11
12
13
14
14
CONDITION 30. sayfa
ANGLE 26. sayfa
LAST MEMO 30. sayfa
Kanal göstergeleri Mevcut disk üstünde hangi
kanallarn seçilebilir olduğunu gösterirler.
15 Karakter görüntüsü Diskleri çalarken: Soldan sağa
disk numaras, başlk, bölüm / parça, dakika, saniye.
16 RANDOM 28. sayfa
17 REPEAT 29. sayfa
18 DISC | ALL DISCS Rastgele ya da tekrar
modu’nu gösterir; 28-29. sayfalar
15
<XV-HTD1-Tu>
4 Kurulmas
Açma ve saati ayarlama
Çevre sesi için ayar yaplmas
Bu sistemde, süreölçer işlevlerinin kullanlabilmesi
için kurulmas gereken bir dahili saat vardr.
Bu sistemi kutudan çktğ haliyle, varsayl olan
ayarlaryla çevre sesi için kullanabilirsiniz. Gene de,
gerçekten mükemmel bir çevre sesi için, bu sistemi
sizin müzik dinlediğiniz odaya denk düşürecek baz
ayarlar yapmak için birkaç dakikanz ayrmanz
tavsiye ediyoruz. Hoparlörlerinizin düzenini ya da
kendi müzik dinleme yerinizi değiştirmediğiniz sürece,
bu ayarlarn çoğunu sadece bir kez yapmanz olmanz
yeterlidir.
STANDBY
/ON
5
2
ENTER
SYSTEM SETUP
3
∞
TEST TONE SURROUND
/CH LEVEL
MODE
SYSTEM DISP
–
VOLUME
5
2
ENTER
+
SYSTEM SETUP
3
∞
SHIFT
1
Açmak için
’e basnz.
2
SYSTEM SETUP düğmesine basnz.
3
Ekranda TIMER yazana dek 2 ya da 3
tuşlarna basnz.
4
ENTER düğmesine basnz.
5
Ekranda CLOCK ADJ yazana dek 2 ya
da 3 tuşlarna basnz.
6
ENTER düğmesine basnz.
Ekranda bir saat görünür, bunun saati gösteren ksm
yanp söner.
7
8
Saati ayarlamak için 5 ve ∞ tuşlarn
kullannz, sonra da ENTER düğmesine
basnz.
Dakikay ayarlamak için 5 ve ∞ tuşlarn
kullannz, sonra da ENTER düğmesine
basnz.
Ekran saatin ayarlanmş olduğunu göstermek üzere
yanp söner.
16
• Sistem açk ya da standby konumda iken herhangi
bir anda saati görmek için SYSTEM DISP düğmesine
basnz.
<XV-HTD1-Tu>
Hoparlör mesafelerinin
ayarlanmas
1
SYSTEM SETUP düğmesine basnz.
2
Ekranda FRT.SP yazana dek 2 ya da 3
tuşuna basnz.
3
Esas dinleme yerinizden ön
hoparlörlere olan mesafeyi ayarlamak
için 5 ve ∞ tuşlarn kullannz.
İdeal durumda, sizin dinleme yeriniz her iki ön
hoparlöre de eşit mesafede olmaldr.
Varsaylan ayar 3 m’dir. Mesafeyi, 0.3 m’nin katlar
şeklinde, 0.3 m ile 9.0 m arasnda ayarlayabilirsiniz.
4
Kurulmas
4
CENTER hoparlör ayarlarna geçmek
için 3 düğmesine basnz.
5
Esas dinleme yerinizden orta hoparlöre
olan mesafeyi ayarlamak için 5 ve ∞
tuşlarn kullannz.
Bu yöntemi kullanarak gürültü azaltcnn seviyesini
tam olarak ayarlamak mümkün olmayabilir. Bunu
varsaylan ayarnda brakp, daha sonra, çevre sesi
kaynaklar dinlediğinizde kendi beğeninize göre
ayarlamay tercih edebilirsiniz.
Varsaylan ayar 3 m’dir. Mesafeyi, 0.3 m’nin katlar
şeklinde, 0.3 m ile 9.0 m arasnda ayarlayabilirsiniz.
6
SURROUND hoparlörler ayarlarna
geçmek için 3 düğmesine basnz.
7
Esas dinleme yerinizden çevre sesi
hoparlörlerine olan mesafeyi ayarlamak
için 5 ve ∞ tuşlarn kullannz.
İdeal durumda, sizin dinleme yeriniz her iki çevre sesi
hoparlörüne de eşit mesafede olmaldr.
Varsaylan ayar 3 m’dir. Mesafeyi, 0.3 m’nin katlar
şeklinde, 0.3 m ile 9.0 m arasnda ayarlayabilirsiniz.
8
• Record modu etkin iken DSP modu’nu
değiştiremezsiniz (25. sayfadaki Doğrudan kayt
bölümüne baknz).
1
2
Sesi orta bir seviyeye getiriniz.
3
Sesi uygun bir seviyeye ayarlarken,
deneme sesini başlatmak için TEST
TONE (SHIFT & CH LEVEL) düğmesine
basnz.
Çkmak için ENTER düğmesine basnz.
• 20 saniye içinde herhangi bir işlem yaplmazsa,
ayarlama modu’ndan otomatik olarak çklr.
Deneme sesi aşağdaki srayla her bir hoparlörden
çalacaktr:
• Çevre sesini daha fazla düzenleyebilmek için
Setup menüsünde yapabileceğiniz birçok başka ayar
daha vardr. Bu konu hakknda daha fazla bilgi için 9.
bölüme baknz.
• Çevre sesi modu VIR.SURR.1 ya da
VIR.SURR.2’e getirildiğinde hoparlör mesafesi
ayarlarnn herhangi bir etki yoktur. Çevre sesi
mod’lar hakknda daha fazla bilgi için 23. sayfaya
baknz.
• Ön sol
• Orta
• Ön ağ
• Çevre ağ
• Çevre sol
• Gürültü azaltc
4
Record modu açk iken bu ayarlamalar yapamazsnz.
Record modu’nu nasl açp kapayacağnz görmek
için 25. sayfaya baknz.
Çevre sesini dengelemek
Çevre sesi performansn, gürültü azaltc, orta ve
çevre sesi hoparlörlerininden gelen ses seviyesini sol
ve sağ hoparlörlere göre dengeleyerek daha da
arttrabilirsiniz. Her bir hoparlörün ses seviyesi
hakknda karar verebilmenize yardmc olmak için,
srasyla herbirinden bir deneme sesi verilecektir
(kulaklklarn bağl olmadğndan emin olunuz). Hepsi
eşit derecede duyulana dek ses seviyelerini
ayarlaynz.
Burada belirleyeceğiniz ses seviyeleri bütün çevre
sesi mod’lar için geçerli olacaktr. Bununla birlikte,
ses seviyelerini her bir DSP modu için ayr olarak
belirleyebilirsiniz.
SURROUND MODE düğmesine basnz.
Çevre sesi modu, SURROUND OFF ya da AUTO
dşnda herhangi bir ayara getirilebilir (Bu mod’larda
deneme sesi verilmez.)
Deneme sesi çalarken seviyeyi
ayarlamak için 5 ve ∞ tuşlarn
kullannz.
En iyi sonucu almak için, bunu yaparken esas dinleme
yerinizde oturunuz. Her hoparlörü +/–10dB aralğ
içinde ayarlayabilirsiniz.
5
Bitirdiğinizde, deneme sesi kapatmak
için TEST TONE (SHIFT & CH LEVEL)
düğmesine basnz.
17
<XV-HTD1-Tu>
4 Kurulmas
Setup Navigator’un Kullanm
Herhangi bir diski çalmadan önce Setup Navigator’u
kullanmanz kuvvetle tavsiye ederiz. Bu bütün temel
DVD sistem ayarlarn sizin için yapacaktr.
3
START’ seçiniz.
• Eğer Setup Navigator’u kullanmamaya karar
verirseniz, burada Auto Start Off’u seçiniz.
4
Bir OSD menüsü dili seçiniz.
Video Language General
Setup Navigator
Language
English
OSD Language français
Español
Select the On Screen Language
DVD SETUP
2
Move
ENTER
Select SETUP Exit
5
ENTER
3
∞
7
• İleriki sayfalarda gösterilecek olan ekran-üstü
görüntü çizimlerindeki dil tercihleri sizin ülkenizde ya
da bölgenizde bulunanlara karşlk gelmeyebilir.
5
Sahip olduğunuz televizyonun tipini
seçiniz.
Video Language General
Setup Navigator
TV Connection
TV Type
Widescreen (16:9)
Standard (4:3)
Widescreen TV
16:9 aspect ratio
Move ENTER Select SETUP Exit
1
Sistemin açk olduğundan emin olunuz.
• Geniş ekran ve standart televizyonlar arasndaki
fark konusunda tam bir bilginiz yoksa 46. sayfadaki
sözlükteki Uzunluk oranı.
Televizyonunuzu da açnz ve doğru video girişine
ayarlandğndan emin olunuz.
• Önceden yerleştirilmiş olan bir disk çalmaya
başlarsa durdurmak için 7 düğmesine basnz.
2
6
DVD SETUP düğmesine basnz.
Video Language General
Setup Navigator’un ekran-üstü görüntüsü (OSD)
belirecektir:
Setup Navigator
Save Changes
Exit Setup Navigator Delete Changes
Start Again
Changes are saved
Video Language General
Setup Navigator
Move
Setup Navigator Start
Auto Start Off
Setup using the Setup Navigator
Move
ENTER
Ayarlar geçerli klmak için Save
Changes’i seçiniz.
Select
SETUP
Exit
7
ENTER
Select
SETUP
Exit
Çkmak için DVD SETUP düğmesine
basnz.
Tebrikler, kurum işlemi tamamlanmştr!
Bu komutlar kullanarak aşağdaki bütün OSD’leri
geziniz:
5, ∞ – yukar / aşağ tuşlar
ENTER – Yaklmş olan menü seçeneğini seçer
2 – bir önceki soruya döner
Mevcut OSD için komut seçenekleri her ekrann
altnda gösterilir.
18
<XV-HTD1-Tu>
Herhangi bir anda Setup Navigator’u kullanmak
isterseniz, bunu General menü’den yapabilirseniz.
Ayrca, uygun menü seçeneği kullanlarak ayr ayr
ayarlar da değiştirilebilir — 11. bölüm bütün menü
seçeneklerini ayrntl olarak açklamaktadr.
Başlarken
5
• Diskleri ksmen erişilebilir iki ayr yerleştirmeyiniz,
bu hatal sralamaya yol açabilir. Sadece en öndeki
boş yeri kullannz.
DVD’lerin, CD’lerin vd Video
CD’lerin çalnmas/oynatlmas
Disklerin çalnmas için temel komutlar burada
anlatlmştr. Daha ileri işlevlere dair ayrntlar 7.
bölümde verilmiştir.
DVD
/CD
• DISC SKIP düğmesini kullanrken, başka bir disk
yerleştirmeden önce disk tepsisi tam olarak durana
dek bekleyiniz; eğer disk tepsisinin mekanizmas
içinde bir disk yakalanrsa, bu, diskçalarn hatal
çalşmasna yol açabilir.
• Disk tepsisini elinizle döndürmeyiniz. Daima DISC
SKIP düğmesini kullannz.
STANDBY
/ON
DSP
—
VOLUME
+
5
5
2
3
ENTER
TOP MENU
∞
MENU
RETURN
7
6
— PREV
e STEP/SLOW E
NEXT +
4
1
¡
¢
1
2
3
4
5
6
>10
7
8
9
10/0
DISC 1
DISC 2
DISC 3
DISC SKIP
SHIFT
DISC 4
DISC 5
OPEN/
CLOSE
Yerleştirilmiş oln diski çaldrmaya
başlamak için 6 düğmesine basnz.
• Eğer bir DVD ya da Video CD oynatyorsanz, bir
menü gelebilir. Bunun üstünde nasl gezineceğinizi
görmek için 20. sayfaya baknz.
Temel çalma/oynatma komutlar
0
Düğme
1
Diskçalar açmak için STANDBY/ON
düğmesine basnz.
2
DVD/CD düğmesine basnz.
3
Disk tepsisini açmak için OPEN/CLOSE
0 düğmesine basnz.
4
Bir disk yerleştirin.
Disk tepsisi rehberini kullanarak diski etiketli yüzü
yukar bakacak şekilde yerleştiriniz (eğer çift tarafl bir
disk yerleştiriyorsanz, çalmak istediğiniz yüzü aşağ
bakacak şekilde yerleştiriniz).
Daha fazla disk yerleştirmek istiyorsanz, disk
tepsisini döndürmek için DISC SKIP düğmesine
basnz. Bir seferde en fazla beş tane disk
yerleştirebilirsiniz.
İşlevi
6
Çalmay başlatr ya da çalmakta olan bir
diske ara verir (çalmaya devam etmek için
düğmeye tekrar basnz). Sadece DVD ve
Video CD için: Durdurulmuş olan bir diski
oynatmaya devam eder.
7
Çalmay durdurur. Sadece DVD ve Video CD
için: Ekranda devam etme görünür
(Durulmuş olan en son yerden oynatmaya
devam etmek için 6 düğmesine basnz).
1
Hzl geri tarama için bu düğmeye basnz ve
parmağnz basl tutunuz. (Beş saniyeden
sonra, düğmeyü braksanz da tarama işlemi
devam eder: Normal çalma işlemine
dönmek için 6 düğmesine basnz.)
Ön panelde 4·1 düğmesini kullannz.
¡
Hzl ileri tarama için bu düğmeye basnz ve
parmağnz basl tutunuz. (Beş saniyeden
sonra, düğmeyü braksanz da tarama işlemi
devam eder: Normal çalma işlemine
dönmek için 6 düğmesine basnz.)
Ön panelde ¡·¢ düğmesini kullannz.
4
Mevcut parçann ya da başlğn
başlangcna döner, sonra da önceki
parçalarn/bölümlerin başlangcna.
Ön panelde 4·1 düğmesini kullannz.
¢
Bir sonraki parçaya ya da bölüme atlar.
Ön panelde ¡·¢ düğmesini kullannz.
19
<XV-HTD1-Tu>
5 Başlarken
Rakamlar
>10
Eğer disk durmuş ise, çalma işlemi,
seçilmiş olan parça ya da başlk
numarasndan devam eder. Eğer disk
çalmakta ise, çalma işlemi, seçilmiş olan
parça ya da başlk numarasna sçrar.
11 ya da daha yukar numaral parçalar /
başlklar/bölümleri seçer. (Örneğin, 24 için,
srasyla >10, 2 ve 4 tuşlarna basnz.)
DVD disk menülerinde gezinirken
Baz DVD diskleri menü içerirler. Bazen bunlar siz
diski çalmaya başladğnzda otomatik olarak
görünürler; diğerleri ise ancak siz menüye ya da
üstmenüye bastğnzda görünürler.
Düğme
TOP MENU
DISC 1–5
Seçilmiş olan diski çalmaya başlar.
(Ön panelde 1-5 tuşlarn kullannz)
(SHIFT MENU)
İşlevi
Bir DVD diskin üst menüsünü gösterir — bu,
diske göre değişir.
MENU
DVD disk menüsünü gösterir — bu, diske
göre değişir, ‘üst menü’nün ayns olabilir.
RETURN
Bir önceki menü ekranna döner.
2 35∞
İmleci ekran üzerinde hareket ettirir
ENTER
Mevcut menü şkkn seçer
Rakamlar
Numaral bir menü şkkn seçer (sadece
baz disklerde)
Sadece DVD ve Video CD için:
E (SHIFT ¡)
Oynatma işlemi srasnda, yavaş çekim ileri
taramay başlatmak için bu düğmeye
basnz ve parmağnz basl tutunuz. e ve
E düğmelerini kullanarak hz
değiştirebilirsiniz.
Oynatma işlemi srasnda, ara verme için bir
kez basnz; izleyen her bir basşta tek bir
kare ilerleyecektir.
Sadece DVD için:
e (SHIFT 1)
Oynatma işlemi srasnda, yavaş çekim geri
taramay başlatmak için bu düğmeye
basnz ve parmağnz basl tutunuz.
Oynatma işlemi srasnda, ara verme için bir
kez basnz; izleyen her bir basşta tek bir
kare geri gidecektir.
DVD oynatma komutlarn kullanrken,
işaretlerini ekranda görebilirsiniz.
ya da
Video CD PBC menülerinde
gezinirken
Baz Video CD’lerde, içinden izlemek istediğinizi
seçebileceğiniz menüler vardr. Bunlara PBC (Oynatma
kontrolu) menüler denir, siz oynatma işlemini
başlattğnzda otomatik olarak ekranda görünürler.
6 düğmesini kullanmak yerine bir rakam tuşunu
kullanarak oynatma işlemini başlatabilir, böylelikle de
PBC’yi kapatabilirsiniz.
işareti söz konusu işleme sistem tarafndan izin
verilmediğini gösterir.
RETURN
PBC menüsünü gösterir.
işareti söz konusu işleme disk tarafndan izin
verilmediğini gösterir.
Rakamlar
Numaral bir menü şkkn seçer.
4
Bir önceki menü sayfasn gösterir (eğer
varsa)
¢
Bir sonraki menü sayfasn gösterir (eğer
varsa)
6
Bir PBC menüsünden bir şk seçerken
basnz.
20
<XV-HTD1-Tu>
Düğme
İşlevi
Başlarken
5
Disklerin değiştirilmesi
Radyo dinlemek
Çalma durumunda olmayan herhangi bir diski
EXCHANGE düğmesini kullanarak değiştirebilirsiniz.
Disk çalma durumundayken herhangi bir zarar
görmez; disk çalma durumundaki diskleri değiştirmek
için dahi bu düğmeyi kullanabilirsiniz.
Aşağdaki admlarda, otomatik (arama) ve manuel
(adm) dalga ayar işlevlerini kullanarak FM ve AM
radyo yaynlarna nasl dalga ayar yapacağnz
gösterilmiştir. Bir kez bir istasyona dalga ayar
yaptktan sonra, söz konusu frekans daha sonra
çağrmak üzere hafzaya alabilirsiniz — bunun nasl
yaplacağna dair daha fazla bilgi için 22. sayfadaki
İstasyon dalga ayarlarnn kaydedilmesi bölümüne
baknz.
1
Çalma işlemini kesmeden disk tepsisini
açmak için EXCHANGE düğmesine
basnz.
2
Bir disk yerleştirin.
TUNER
/BAND
TV
/AUX
SYSTEM SETUP
2
– PREV
3
ENTER
e STEP/SLOW E
4
1
¡
1
2
3
NEXT +
¢
MONO
Ayn anda iki diski, iki adet tam erişilebilir disk alanna
yerleştirebilirsiniz. Diskleri diğer alanlara
yerleştirmeyiniz ve bunu denemeyiniz; diskler düzgün
yerleşmeyebilirler ve bu da cihazn hatal çalşmasna
yol açabilir.
3
Daha fazla disk yerleştirmek
istiyorsanz, disk tepsisini döndürmek
için DISC SKIP düğmesine basnz.
4
Disk tepsisini kapamak için 0 OPEN/
CLOSE ya da EXCHANGE düğmesine
basnz.
4
5
6
>10
7
8
9
10/0
SHIFT
1
Radyo işlevini seçmek için TUNER/
BAND düğmesine basnz.
Uzaktan kumanda üstünde, FM ve AM bantlar
arasnda geçiş yapmak için üst üste basnz. Ön
panelde, TUNER/BAND düğmesi FM, AM ve
önceden ayarlanmş istasyon modu arasnda geçiş
yapmanz sağlar. Şimdi, FM ya da AM’i seçiniz.
• Diskleri değiştirdikten sonra disk tepsisini yatağn
elinizle itmekten kaçnnz.
2
Bir istasyonun dalga ayarn bulunuz.
Bunu yapmann üç değişik yolu vardr:
• Otomatik dalga ayar
Mevcut seçilmiş olan bantta istasyon aramak için, 1
ya da ¡ düğmesine bir saniye kadar basnz. Sistem
bir sonraki istasyonu aramaya başlayacak, birini
bulduğunda duracaktr. Başka istasyonlar aramak
için bu adm tekrar ediniz. Arama işlemi bir istasyon
üstünde her durduğunda ekrandaki
(ayarl dalga)
göstergesi yanacaktr.
21
<XV-HTD1-Tu>
5 Başlarken
• Manuel dalga ayar
5
Frekans her seferinde bir adm değiştirmek için, 1 /
¡ düğmelerine basnz. Bir istasyon sinyali
bulduğunuzda ekranda
(ayarl dalga) göstergesi
yanacaktr.
Diğer bir seçenek olarak, rakam tuşlarn kullannz
(10’un yukarsndaki saylar için >10 düğmesini
kullannz).
• Yüksek hzl dalga ayar
Yüksek hzl dalga ayar için 1 ya da ¡ düğmesine
basnz ve istediğiniz frekansa gelinceye dek de
parmağnz basl tutunuz. Bir istasyon sinyali
üstünde durduğunuzda, ekranda
(ayarl dalga)
göstergesi yanacaktr.
Rakam tuşlarn tercih ettiğinizde 6. adm atlayabilirsiniz.
6
Önceden kaydedilmiş
istasyonlarn dinlenmesi
Eğer bir stereo FM yaynn dinliyorsanz ve zayf
sinyalden dolay çok gürültü varsa, mono’ya geçiniz.
Mono ve stereo arasnda geçiş yapmak
için MONO (SHIFT & 5) düğmesine
basnz.
Monoda yayn dinlerken
yanacaktr.
Önceden 30 istasyonu kaydetmişseniz, birkaç düğme
basşyla bunlardan birini dinleyebilirsiniz.
1
göstergesi ekranda
1
2
• Sistemin AC güç prizi bağlants uzunca bir süre
için kesildiğinde, istasyon kaytlar silinecektir,
bunlarn yeniden programlanmas gerekir.
Bunun nasl yaplacağna dair daha fazla bilgi için 21.
sayfadaki Radyo dinlemek bölümüne baknz.
SYSTEM SETUP düğmesine basnz.
3
Ekranda ST.MEMORY belirene dek 2 ya
da 3 tuşuna basnz.
4
ENTER düğmesine basnz.
Önceden kaydedilmiş olan istasyonlar
içinde dinlemek istediğinizi seçmek için
4 ya da ¢ düğmesine basnz.
Diğer bir seçenek olarak, rakam tuşlarn kullannz
(10’un yukarsndaki saylar için >10 düğmesini
kullannz).
Hafzaya almak istediğiniz bir
istasyonun dalga ayarn bulunuz.
2
Radyoyu açmak için TUNER/BAND
düğmesine basnz.
Eğer ön panel kumandalarn kullanyorsanz,
önceden kaydedilmiş olan istasyona ait mod’u
seçmek için üst üste TUNER/BAND düğmesine
basnz.
İstasyon dalga ayarlarnn
kaydedilmesi
Belirli bir radyo istasyonunu sk sk dinliyorsanz, bu
istasyonu her dinlemek istediğinizde kolaylkla
çağrmas için alcya söz konusu frekans
kaydetmeniz kolaylk sağlayacaktr. Bu, her seferinde
manuel olarak dalga ayar yapmak zahmetinden sizi
kurtaracaktr. Alc, FM frekanslarn kaydederken,
mono ayarn da kaydeder (yukardaki FM stereo
sesinin iyileştirilmesi bölümüne baknz).
İstasyon dalga ayarn kaydetmek için
tekrar ENTER düğmesine basnz.
Bu admlar tekrar ederek 30 istasyon
kaydedebilirsiniz.
FM stereo sesinin iyileştirilmesi
•
Önceden ayarlanmş bir istasyon
numaras seçmek için 2 ya da 3 tuşuna
basnz.
Diğer bileşenlerin dinlenmesi
TV’nizi, VCR’nizi ya da diğer baz bileşenleri bu sistem
üzerinden çalnmak üzere bağlamay tercih
edebilirsiniz. Söz konusu harici donanm kaynak
olarak seçmek için TV/AUX düğmesini kullannz.
1
TV/AUX düğmesine basnz.
Aşağdakiler arasnda geçiş yapmak için üst üste
basnz:
• TV girişleri
• DIGITAL giriş
• AUX analog girişleri
2
22
<XV-HTD1-Tu>
Kaynak bileşeni çalmaya/uynatmaya
başlaynz.
Çevre Sesinin Kullanm
Bas ve tiz ayarlar
Ses mod’larnn kullanm
Sese biçim vermenin en kolay yolu bas’lk ve tiz’lik
derecesini ayarlamaktr.
Ses mod’lar, DVD’lerinize, CD’lerinize ve diğer
kaynaklarnza çeşitli çevre ve oda-tipi ses efektleri
eklemenize olanak sağlar. Bu efektler, tiyatro ya da
konser salonu gibi bir farkl mekan etkisi uyandrmak
üzere sesi çeşitli şekillerde işleme tabi tutar.
• DSP modu kullanlrken ya da çevre modu
STANDARD, AUTO ya da SURR. OFF (çevre sesi
kapal) dşnda bir ayarda iken, bas’lk ve tiz’lik
kontrollerinin bir etkisi yoktur.
• Kaydetme modu etkin iken bas’ ve tiz,’i
ayarlayamazsnz (25. sayfadaki Doğrudan kayt
bölümüne baknz).
1
SOUND düğmesine basnz.
2
BASS ya da TREBLE seçimi için 2 ya da
3 düğmesini kullannz.
3
Sesi ayarlamak için 5 ve ∞ düğmelerini
kullannz.
Mevcut seviyeyi ekranda görebilirsiniz.
4
6
ENTER düğmesine basnz.
P.Bass’n kullanm
Bas’n ve tiz’in ayarlanmas için bulunan standart
kontrollere ek olarak, bu sistemin P.Bass özelliği
vardr. Bas daha da arttrmak için bunu açnz.
• Kulaklkla dinlerken P.Bass’n hiçbir etkisi yoktur.
• Kaydetme modu etkin iken P.Bass’
ayarlayamazsnz (25. sayfadaki Doğrudan kayt
bölümüne baknz).
1
SOUND düğmesine basnz.
2
P.Bass’ seçmek için 2 ya da 3
düğmesini kullannz.
3
Açp kapatmak için için 5 ve ∞
düğmelerini kullannz.
4
ENTER düğmesine basnz.
Dolby Surround, Dolby Digital ya da DVD gibi DTS
çevre kaynaklar için, sese oda atmosferi vermek
amacyla Advanced Theatre efektlerini kullannz; CD
gibi sadece-stereo kaynaklar içinse DSP mod’larn
kullannz.
Her efektin ne kadar güçlü olacağn da
ayarlayabilirsiniz. Genellikle, efekt seviyesindeki küçük
bir değişim, sesin kendisini doğrudan arttrmaktan
daha iyi sonuç verir. Sizin için hangisinin daha iyi sonuç
vereceğini görmek için deneme yapnz.
Çever ses kaynaklarnn
dinlenmesi
Dolby Digital ya da DTS sesli DVD diskleri
oynattğnzda, aşağdaki ses ayarlarndan birini
seçiniz.
• Auto – Dijital kaynaklar için kod çözümü kaynağa
göre otomatik olarak yaplr: Dolby Digital, DTS, Dolby
Pro Logic, 2-kanall stereo, vb. Kaynağa fazladan
efekt eklenmez. Analog kaynaklar Surround Off
ayarnda olduğu şekilde çalnrlar.
• Standard – Auto gibidir, şu farkla ki, 2-kanall
(analog ya da dijital) kaynaklar, çevre sesi efektleri
için Dolby Pro Logic kullanlarak işlenirler.
Aşağdaki alt adet ayar Advanced Theater efektlerine
aittir.
• Musical – Konser salonu sesi.
• Drama – Klasik, orta büyüklükte sinema salonu
sesi.
• Action – Büyük, modern sinema salonu sesi.
• Virtual Surround 1 (VIR.SURR.1) – Sadece ön
stereo hoparlörlerden ve bir gürültü azaltcdan sanal
çevre sesi. Bu mod’u, çevre hoparlörleri
kullanamyorsanz, kullannz.
• Virtual Surround 2 (VIR.SURR.2) – Sanal çevre
sesi; çevre hoparlörleri bağladğnzda ve bunlar
dinleme yerinizin önünde kullandğnzda.
• Rear Wide – Arka kanal ses sahnesini genişletir.
23
<XV-HTD1-Tu>
6 Çevre Sesinin Kullanm
• Surround Off (SUR.OFF) – Bütün kaynaklar
sadece ön-sol ve ön-sağ hoparlörlerden ve gürültü
azaltcdan çalnr. Hiç efekt eklenmez.
• DSP efektleri çevre sesi modlaryla ya da 96 kHz
dijital kaynaklarla beraber kullanlamaz.
• DSP efektleri kapalyken stereo kaynaklar
çaldğnzda, çevre ve orta hoparlörlerden ses
gelmez.
• Çevre mod’lar DSP efektleriyle ya da 96 kHz dijital
kaynaklarla beraber kullanlamaz.
• Kaydetme modu etkin iken DSP modu’nu
değiştiremezsiniz (bir sonraki sayfadaki Doğrudan
kayt bölümüne baknz).
• Kaydetme modu etkin iken çevre modu’nu
değiştiremezsiniz (bir sonraki sayfadaki Doğrudan
kayt bölümüne baknz).
1
SURROUND MODE düğmesine basnz.
1
Düğmeye her bastğnzda surround modu aşağdaki
şekilde değişecektir:
Düğmeye her bastğnzda mod aşağdaki şekilde
değişecektir:
• AUTO
• HALL 1
• STANDARD (çevre sesi açk, Advanced Theater
efekti yok)
• HALL 2
• JAZZ
• MUSICAL
• DANCE
• DRAMA
• THEATER 1
• ACTION
• THEATER 2
• VIR.SURR.1
• SIMULATED STEREO
• VIR.SURR.2
• DSP OFF (eklenen efekt yoktur)
• REAR WIDE
• SUR.OFF (çevre sesi kapal)
Efekt seviyesinin ayarlanmas
DSP efektlerinden ya da Advanced Theater
efektlerinden birini kullanrken bu efektin seviyesini
ayarlayabilirsiniz. AUTO ya da STANDARD çevre
modlarndan birindeyken (ya da DSP ya da Surround
mod’lar kapal iken) efekt seviyesini değiştirmek
mümkün değildir.
Oda efektleri olan diğer
kaynaklarn dinlenmesi
DSP mod’larn kullanarak ses CD’lerinize ve diğer
stereo kaynaklara oda efektleri ekleyebilirsiniz.
Değişik efektler değişik tür müzikler için uygun
olacaktr, bu nedenle biraz deneme yapmaktan
çekinmeyiniz.
İçlerinden seçim yapabileceğiniz yedi adet DSP efekti
vardr:
• Kaydetme modu etkin iken efekt seviyesini
değiştiremezsiniz (bir sonraki sayfadaki Doğrudan
kayt bölümüne baknz).
• Hall 1 – Büyük, ahşap döşeli konser salonu sesi
• Hall 2 – Büyük, taş duvarl konser salonu sesi
• Jazz – Canl, caz kulübü sesi
• Dance – Gece kulübü sesi
• Theater 1 – Klasik, orta büyüklükte sinema
salonu sesi
1
SOUND düğmesine basnz.
2
EFECT’i seçmek için 2 ya da 3
düğmesini kullannz.
3
Efekt seviyesini ayarlamak için 5 ve ∞
düğmelerini kullannz.
• Theater 2 – Büyük, modern sinema salonu sesi.
Efekt seviyesini 10 ile 90 aralğnda bir seviyeye
ayarlayabilirsiniz.
• Simulated Stereo – Mono kaynaklar için sanal
stereo
4
24
<XV-HTD1-Tu>
Bir ses modu seçmek için DSP
düğmesine basnz.
ENTER düğmesine basnz.
Çevre Sesinin Kullanm
6
Düşük seste dinlemek
Doğrudan kayt
Ses seviyesi düşük ise, çevre efektleri tatminkar
olmaktan uzak olur genellikle. Düşük ses
seviyelerinde de kaliteli çevre sesi dinleyebilmek için
Midnight dinleme modu’nu açnz.
Bu özellik sayesinde, değişik ses ayarlar hakknda
endişe duymadan, harici bir kaydediciye doğrudan
kayt yapabilirsiniz. Bas, tiz, çevre, DSP ve Midnight
ayarlarnn tümü atlanacaktr, böylelikle kayt
doğrudan kaynaktan yaplacaktr.
1
SOUND düğmesine basnz.
2
M.NIGHT’ seçmek için 2 ya da 3
düğmesini kullannz.
3
Kapatp açmak için 5 ve ∞ düğmelerini
kullannz.
4
ENTER düğmesine basnz.
• Record modu açk ise, bas, tiz, çevre ve DSP
modu ayarlarn ya da Midnight ayarlarn
değiştiremezsiniz.
• Güç bir kez kesildikten ya da işlev değiştikten
sonra, Racord modu otomatik olarak kapalya
dönecektir.
• LFE kanal kaydedilmez.
• Kaydetme modu etkin iken Midnight modu’nu
değiştiremezsiniz (sağ taraftaki Doğrudan kayt
bölümüne baknz).
1
SOUND düğmesine basnz.
2
RECORD MODE’u seçmek için 2 ya da
3 düğmesini kullannz.
3
ENTER düğmesine basnz.
Ekranda RECMODE ON görünecektir.
4
Tekrar ENTER düğmesine basnz.
Şimdi Record modu etkindir.
• Record modu’nu kapatmak için ayn işlemi tekrar
ediniz. Bu durumda, 3. admda ekranda RECMODE
OFF görünecektir.
25
<XV-HTD1-Tu>
7 Disklerin oynatlmas
Giriş
Kamera açlarnn
değiştirilmesi
• Her ne kadar işlemin tamam yüklenmiş olan diskin
tipine bağl olarak bir parça değişiklik gösterse de, bu
bölümde anlatlan işlevlerin çoğu, DVD diskler, Video
CD’ler ve CD’ler içindir.
• DVD diskleri oynatrken, belirli bir işlevi deneyip
kullandğnzda
ya da
ikonu ekranda
görünüyorsa, bu, ya diskçalarn ya da diskin
kendisinin bu işlevin kullanmna izin vermediğini
gösterir.
Baz DVD diskleri iki ya da daha fazla açdan çekilmiş
olan sahneler içerir — ayrntlar için diskin kutusuna
baknz: eğer disk çok-açl sahneler içeriyorsa
kutunun üstünde bir ikon bulunmaldr. Bu sahneler
oynarken ekranda bir kamera ikonu ( ) görünür.
•
• TV aç göstergesini gizlemek için Video
menüsü’nden Angle Indicator > Off seçiniz (39.
sayfaya baknz).
• Video CD’ler oynatlrken, işlevlerin bazlar PBC
modu’nda geçerli değildir. PBC modu’nu, oynatma
işlemini başlatrken bir parça seçmek için 6
düğmesi yerine bir rakam tuşu kullanmak suretiyle
kapatabilirsiniz.
Alt yazlarn değiştirilmesi
Bir disk üzerinde aradğnz
bulmak
Bir disk üzerindeki herhangi bir noktaya arama
mod’larndan birini kullanarak erişebilirsiniz. Bu
arama mod’larn disk oynarken ya da durduğunda
kullannz — belirlenen noktadan oynatma işlemi
hemen başlayacaktr.
1
Kamera açsn değiştirmek için ANGLE
(SHIFT & 4) düğmesine basnz.
Birçok DVD diski bir ya da bir’den fazla alt yazya
sahiptir — genellikle, hangi alt yazlarn bulunduğu
disk kutusunun üstünde yazar. Oynatma srasnda
istediğiniz zaman alt yaz dilini değiştirebilirsiniz.
•
Alt yaz dilini göstermek/değiştirmek
için üst üste SUBTITLE düğmesine
basnz.
•
Alt yazlar kapatmak için önce SUBTITLE düğmesine, ardndan da CLEAR
düğmesine basnz.
Aşağdakilerden birini seçmek üzere
SEARCH (SHIFT & 3) düğmesine basnz
(sadece uzaktan kumanda):
• Alt yaz tercihlerinin nasl ayarlanacağn görmek
için 40 ve 41. sayfalara baknz.
• Başlk aramas (sadece DVD için)
• Bölüm / Parça aramas
• Zaman aramas (Sadece DVD ve Video CD için)
Audio dilinin değiştirilmesi
• Kapal
2
Başlk/bölüm/parça numarasn ya da
zaman (dakika & saniye) giriniz.
İki ya da daha fazla dilde diyaloglarn kaydedilmiş
olduğu bir DVD disk oynatrken, audio dilini oynatma
işleminin herhangi bir annda değiştirebilirsiniz.
Örneğin, 4. başlk için 4’e basnz.
Bölüm / parça 12 için 1’e, ardndan 2’ye basnz.
•
Mevcut audio dilini ekranda görmek için
AUDIO düğmesine basnz.
•
Audio dilini değiştirmek için AUDIO
düğmesine üst üste basnz.
Disk üzerinde 45 dakika gitmek için srasyla 4, 5, 0
ve 0 rakam tuşlarna basnz.
3
Oynatmay başlatmak/tekrar başlatmak
için 6 düğmesine basnz.
26
<XV-HTD1-Tu>
• Audio dili tercihlerinin nasl ayarlanacağn görmek
için 40. sayfalara baknz.
Disklerin oynatlmas
Audio kanaln değiştirilmesi
7
2
DISC 1–5 düğmelerini ya da rakam tuşlarn
kullanabilirsiniz.
Bir CD ya da Video CD çalarken, stereo ses kayd,
sadece sol kanal ya da sadece sağ kanal arasnda
seçim yapabilirsiniz.
•
• Eğer bu, programladğnz ilk adm ise, o anda
çalma durumunda olan diskin numaras otomati
olarak ekranda görünecektir.
Ses kanaln değiştirmek için üst üste
AUDIO düğmesine basnz.
• Eğer cihaz programlamak istediğiniz diskin tüm
içeriğini okuduysa, ekrann sağ tarafnda disk
ayrntlar (diskin tipi, başlklarn / bölümlerin /
parçalarn says, vb.) görünecektir. Eğer cihaz diski
henüz okumadysa, kutuda disk tipi olarak ‘? ? ?’
görünecektir.
Bir program listesinin
oluşturulmas
Bir program listesinin oluşturulmas, diskçalara,
çalmak istediğiniz parçalar ve bunlar hangi srayla
çalmak istediğinizi söylemeniz anlamna gelir.
Çalnmak üzere 24 parçalk / bölümlük bir dizi
programlayabilirsiniz, bunlar disk değiştiriciye
yerleştirilmiş bulunan herhangi bir diskten olabilirler.
Diskler herhangi bir DVD, Video CD ve CD
kombinasyonu şeklinde de olabilir. Parçalar/bölümler
çalma listesinde bir’den fazla kez yer alabilirler, ya da
tamamen dşarda braklabilirler.
1
• Eğer diskin tamamn program listesine almak
istiyorsanz, aşağdaki 5. adma atlaynz.
3
Disc
1
2
3
4
5
6
1
4 ¢
Title
Track
Page
Move
Disc
PLAY
Play
1
2
3
4
5
Title
Track
1
06
Page
Move
Program
Chap
Disc 1 DVD
Total 37 Title
PLAY
Play
PROGRAM
Exit
• Girilmiş olan bir numaray silmek için CLEAR
düğmesine basnz.
Exit
Çalma listesindeki ilk alt adm gösteren program
ekranda görünür. İmleç tuşlarn kullanarak bu ekran
üzerine gezininiz. ¢ düğmesini kullanarak bir
sonraki altlya, 4 düğmesini kullanarak da bir
önceki altlya sçrayabilirsiniz.
Disc
1
2
3
4
5
6
Örneğin, 6 numaral başlğ / parçay girmek için 6’ya
basnz. 14 numaral başlğ / parçay girmek için önce
1’e, ardndan 4’e basnz.
DVD
VCD
???
DVD
CD
PROGRAM
Step
Bu say DVD’ler için bir disk başlğ, Video CD’ler ve
ses CD’leri için de bir parça numaras olacaktr.
Program
Chap
İmleci TITLE/TRACK alanna getiriniz ve
bir başlk ya da parça numaras giriniz.
4 ¢
PROGRAM (SHIFT & 7) düğmesine
basnz.
Step
Bir disk numaras giriniz (1 - 5
arasnda).
• Sadece DVD’ler için: Eğer bütün başlğ program
listesine koymak istiyorsanz, aşağdaki 5. adma
atlaynz.
4
Mevcut disk bir DVD ise, imleci
CHAPTER alanna getiriniz ve bir bölüm
numaras giriniz.
Step
Disc
Title
Track
1
2
3
4
5
6
1
6
4 ¢
Page
Move
Program
Chap
10 Disc 1 DVD
Title 6
Total 10 Chapter
PLAY
Play
PROGRAM
Exit
27
<XV-HTD1-Tu>
7 Disklerin oynatlmas
5
ENTER düğmesine basnz.
•
Çalma listesinin sonuna bir girdi
eklemek için, PROGRAM (SHIFT & 7)
düğmesine basnz, başlk/bölüm/parça
numarasn giriniz, sonra da tekrar
PROGRAM (SHIFT & 7) düğmesine
basnz.
•
Çalma listesini silmek için, program
listesi ekranndan çknz, çalmay
durdurunuz, sonra da CLEAR
düğmesine basnz.
İmleç aşağya bir sonraki admdaki disk numarasna
gider.
6
Program listesine daha fazla ekleme
yapmak için 2-5. admlar tekrar ediniz.
7
Program listesini çalmaya başlamak
için 6 düğmesine basnz.
• Program listesindeki bir madde üstünde değişiklik
yapmak istiyorsanz, imleci, değiştirmek istediğiniz
madde üstüne getiriniz, sonra da rakam tuşlarn
kullanarak yeni bir değer giriniz.
Rastgele çalma’nn kullanm
Başlklar/bölümleri / parçalar rastgele bir srayla
çalmak için, rastgele çalma işlevini kullannz.
• Tüm bir adm silmek istediğinizde, imleci silmek
istediğiniz adm üstünde herhangi bir yere getiriniz ve
CLEAR düğmesine basnz.
Rastgele çalma’nn nasl işleyeceği o anda çalma
yerinde bulunan diske bağldr. Eğer mevcut disk bir
DVD ise, o disk üzerinde ya başlklar ya da bölümleri
rastgele çalabilirsiniz. Eğer mevcut disk bir ses diski
ya da Video CD ise, bu disk üzerindeki parçalar, ya
da, rastgele modu’nda yüklenmiş olan bütün CD ve
Video CD’lerdeki bütün parçalar çalabilirsiniz
(yüklenmiş olan DVD diskler göz ard edilecektir).
• Disk tepsisini açp diskleri değiştirseniz dahi çalma
listesi etkin olarak kalacaktr. Eğer program
listesindeki bir adm çalnamyorsa (örneğin, parça
numaras çok büyük ise), o adm otomatik olatak
atlanr.
• Çalma listesini silmek için, önce çalmay durdurun,
ardndan CLEAR düğmesine basnz.
1
• Baz DVD disklerin programl çalmas başladğnda
ekranda bir yldz işareti (*) görebilirsiniz. Yldz işareti,
diskin çalnmakta olan ksmnn çalma listesinde
bulunmadğn, fakat disk ilk kez çalma durumuna
getirildiğinde, mutlaka çalnmas gerektiği anlamna
gelir. Programlanmş bölümler başladğnda yldz
işareti yok olacaktr.
Seçilen mod ekranda ve ön panel ekrannda
görünecektir:
• Rastgele Bölüm (mevcut başlğn içinden)
• Rastgele Başlk
• Rastgele 1 Disk
Birkaç programlama seçeneği
daha
Program listelerini oluştururken / kullanrken
yararlanabileceğiniz başka birçok seçenek daha vardr.
•
Çalma listesini görmek için, PROGRAM
(SHIFT & 7) düğmesine basnz.
•
Çalma listesinden bir maddeyi silmek
için, imleci başlk/bölüm/parça
numaras üstüne getiriniz ve CLEAR
düğmesine basnz.
28
<XV-HTD1-Tu>
Bir rastgele çalma modu seçmek için
üst üste RANDOM (SHIFT & 8)
düğmesine basnz.
• Rastgele Bütün Diskler
2
Rastgele çalmay başlatmak için ENTER
düğmesine ya da 6 düğmesine basnz.
• Diski durdurmak ve rastgele çalmay iptal etmek
için, 7 düğmesine basnz.
• Çalmay durdurmadan rastgele çalma işlemini iptal
etmek için, CLEAR düğmesine basnz. Diskin geri
kalan ksm çalnacaktr.
Disklerin oynatlmas
7
2
Rastgele çalma srasnda 4 ve ¢ düğmeleri
normalden biraz daha farkl işlev görürler: 4
düğmesi ile mevcut parçann / bölümün başna
dönülür. Bundan daha geriye gidemezsiniz. ¢
düğmesi ile de geri kalan parçalardan / bölümden biri
rastgele seçilir.
Tekrar çalma’nn kullanm
Diskçalar, CD’ler ya da Video CD’ler üzerindeki tek bir
parçay, DVD diskler üzerindeki bölümleri ya da başlklar,
tüm bir diski, ya da diskçalarda yüklenmiş bulunan bütün
diskleri tekrar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir diskin
bir ksmn döngüye almak da mümkündür.
Tekrar çalmay, programl çalma ve rastgele çalma ile
birlikte kullanabilirsiniz. Programl / rastgele çalma
seasnda REPEAT (SHIFT & 9) düğmesine basnz.
Bir diskin bir ksmn döngüye almak
•
Çalma srasnda bir tekrar modu
seçmek için REPEAT (SHIFT & 9)
düğmesine basnz.
• Bir DVD disk üzerinde, söz konusu döngünün
başlangç ve bitiş noktalar ayn başlk içinde olmaldr.
• Normal çalmaya dönmek için CLEAR düğmesine
basnz.
•
Düğmeye her bastğnzda tekrar modu aşağdaki
şekilde değişecektir:
Bir diskin bir ksmn sadece bir kez tekrar
etmek için, söz konusu ksmn başnda REP
A-B (SHIFT & 10/0) düğmesine, sonunda
da 6 düğmesine basnz.
Çalma işlemi başlangç noktasna geri atlayacaktr.
Sadece CD’lerin çalnmas (CD
modu)
• Bölüm Tekrar
• Başlk Tekrar
• Tekrar Kapal
Bu özelliği kullanarak, disk tepsisinde yüklenmiş
bulunan disklerden sadece CD’lerin çalnmasn
sağlayabilirsiniz — yüklenmiş bulunan DVD’ler ve
Video CD’ler atlanacaktr böylece. Bu, birçok çeşit
diski yüklemiş olduğunuz, fakat sadece müzik çalmak
istediğiniz durumlarda yararl olabilir: Disk tepsisi
içinde hangi tür diskin nerede bulunduğunu aklnzda
tutmanz gerekmez.
• Parça Tekrar
• 1 Disk Tekrar
• Bütün Disklerin Tekrar
• Tekrar Kapal
• Repeat All işlevi yüklü bulunan bütün ses Video
CD’lerin üzerindeki bütün parçalar tekrar eder. Eğer
tekrar çalma srasnda cihaz bir DVD disk ile
karşlaşrsa, bunu çalmaya başlar, fakat tekrar modu
iptal edilir.
REP A-B (SHIFT & 10/0) düğmesine bir
kez, tekrar etmek istediğiniz ksmn
başnda, sonra bir kez de sonunda basnz.
Çalma işlemi hemen başlangç noktasna dönecek ve
döngü tekrar tekrar çalnacaktr.
Çalma listesindeki parçalar / bölümleri tekrar çalmak
amacyla, tekrar’ programlama modu’yla beraber
kullanabilirsiniz (bir çalma listesinin nasl
programlanacağn öğrenmek için 27. sayfaya baknz).
1
Normal çalmaya dönmek için CLEAR
düğmesine basnz.
1
CD MODE düğmesine basnz.
CD Mode göstergesi yanacaktr.
• Kapatmak için CD MODE düğmesine tekrar
basnz.
2
6 düğmesine basnz.
Diskçalar, otomatik olarak, yüklenmiş bulunan ilk
CD’yi çalmaya başlayacaktr. Yüklenmiş bulunan
bütün CD’leri çaldktan sonra diskçalar duracaktr.
29
<XV-HTD1-Tu>
7 Disklerin oynatlmas
Disk ayarlarnn hafzaya alnmas
• CD modu’ndayken, disk tepsisini yüklenmiş
bulunan bir sonraki CD’ye (eğer var ise)
yönlendirmek için DISC SKIP düğmesini kullannz.
Eğer bir disk için belirli baz tercihleriniz varsa, bunlar
Condition Memory işlevini kullanarak hafzaya
alabilirsiniz. Bu ayarlar, bir kez hafzaya alndiktan
sonra, söz konusu diski her yüklediğinizde otomatik
olarak hatrlanacaktr. Diskçalar 15 disk için ayar
saklayabilir; bunun yukarsnda ise, yeni bir ayarn
kayd en eski olann üzerine yaplacaktr.
• CD mod’da iken tekrar ve rastgele çalma’y
kullanabilirsiniz (28-29. sayfaya baknz.).
• Bir DVD ya da Video CD oynatrken, CD modu’nu
açamazsnz. Öncelikle, oynatma işlemini durdurmanz
gerekir.
Hafzaya alnan ayarlar şunlardr:
• OSD Yeri (39. sayfa)
• CD mod’da programl çalma mümkün değildir.
Bununla birlikte, bir çalma listesi programlamak
mümkündür. Brograml çalş başlattğnzda CD modu
iptal edilir (27. sayfaya baknz).
• Alt Yaz Dili (40. sayfa)
• Audio Dili (40. sayfa)
• Aç Göstergesi (39. sayfa)
• Ebeveyn Kilit seviyesi (42. sayfa)
Bir diskte bir yere işaret konulmas
Eğer bir DVD’nin sadece bir ksmn izlediyseniz,
sonradan, kaldğnz yerden devam etmek niyetiyle
oraya bir koyabilirsiniz, böylece, daha sonraki bir
tarihte, izlemeye devam etmek istediğinizde doğru
yeri manuel olarak aramanz gerekmeyecektir.
Bu özelliği en fazla beş disk için kullanabilirsiniz
(bunun üstüne geçildiğinde, en eski işaret bir yenisine
yer açmak amacyla silinecektir).
•
Daha sonra izlemeye devam etmek
istediğiniz yerde LAST MEMO (SHIFT &
2) düğmesine basnz.
Oynatmay burada durdurmak istiyorsanz 7
düğmesine basnz.
•
Diski oynatmaya devam etmek için,
diski yükleyiniz ve LAST MEMO (SHIFT
& 2) düğmesine basnz.
Eğer disk oto çalma’ya geçerse, durdurunuz.
• Yüklenmiş olan disk ait işaretlemeyi silmek için,
önce LAST MEMO (SHIFT & 2) düğmesine, sonra
da, ekranda Last Memory görününce CLEAR
düğmesine basnz.
• İşaretleme, Video CD’lerde de yaplabilir, fakat
sadece bir disk için ve diski diskçalar içinde brakmak
koşuluyla — disk tepsisi açldğnda hafza silinir. Last
Memory baz PBC Video CD’lerle düzgün
çalşmayabilir.
30
<XV-HTD1-Tu>
•
Mevcut disk için ayarlar hafzaya almak
için, çalma srasnda CONDITION
(SHIFT & 1) düğmesine basnz.
•
Hafzaya alnmş olan ayarlarn
hatrlanmas için, diski yüklemeniz
yeterli olacaktr.
CONDITION görünecektir, Condition Memory de
ekranda belirecektir.
• Hafzaya alnmş olan ayarlar silmek için, diski
yükleyiniz ve ekranda Condition Memory varken
CLEAR düğmesine basnz.
Disklerin oynatlmas
7
Disk bilgilerinin görüntülenmesi
Bir disk çalnrken ya da durmuş iken, buna ait çeşitli
parça, bölüm ve başlk bilgileri, ayrca DVD diskleri
için video aktarm oran ekranda gösterilebilir.
•
Görünen belli bilgiyi açmak/göstermek
için DVD DISP (SHIFT & CLEAR)
düğmesine basnz.
• Bir disk oynatlrken/çalnrken, bilgiler ekrann en
üstünde görünür. Gösterilen bilgiyi değiştirmek için
DVD DISP (SHIFT & CLEAR) düğmesine basmaya
devam ediniz.
37—1 0.38
7.2
Play
Tr. Rate :
DVD veri
dataaktarm
transmission
rate display
DVD
oran görüntüsü
• Bir disk durduğunda, bu yüklü olan diske ait bütün
başlk/bölüm ya da parça bilgileri ekranda
görünecektir. Ekrandan çkmak için DVD DISP
(SHIFT & CLEAR) düğmesine tekrar basnz.
Information: DVD
Title
Chapter
Title
Chapter
01
02
03
04
05
1~ 30
1~ 21
1~ 46
1~ 12
1~ 8
06
07
08
09
1~ 10
1~ 13
1~ 5
1~ 4
1/1
DISPLAY
Exit
DISPLAY
Exit
DVD-Video
Information: Compact Disc
Total Time
Track
Time
01
02
6.30
3.32
2.58
1/1
CD/Video CD
• Bir DVD disk üzerinde kalmş olan zaman
görüntülemek için, DVD DISP (SHIFT & CLEAR)
düğmesine basnz ve parmağnz basl tutunuz.
Parmağnz düğmeye basl tuttuğunuz sürece kalmş
olan disk zaman görünecektir. Bir önceki görüntüye
dönmek için parmağnz serbest braknz.
31
<XV-HTD1-Tu>
8 RDS’in Kullanm
RDS’in Kullanm
RDS Program tipleri
Radyo Veri Sistemi, ya da daha sk kullanlan adyla
RDS, dinleyicilere çeşitli bilgiler - istasyonun ad ve ne
tür program yaynladklar - sağlamak amacyla FM
radyo istasyonlar tarafndan kullanlan bir sistemdir,
örneğin RDS, size, bu bilgileri kullanarak istasyonlar
arasnda otomatik arama yapma olanağn sağlar.
Ekranda bir metin olarak görünür, siz de, gösterilen
bilgi tipleri arasnda geçişler yapabilirsiniz. Bütün FM
radyo istasyonlarndan olmasa da, büyük
çoğunluğundan RDS bilgisi alrsnz.
News
Affairs
Info
Sport
Educate
Drama
Culture
Science
Varied
Bu cihaz size, Radyo Metni, Program Hizmet Ad ve
Program Türü olmak üzere üç ayr RDS bilgisini
gösterir.
Radyo Metni (RT), radyo istasyonu tarafndan
gönderilen bir mesajdr. Bu, yayncnn seçtiği
herhangi bir şey olabilir — örneğin, sohbet program
yaynlayan bir radyo istasyonu RT içeriği olarak
telefon numarasn verebilir.
Program Hizmet Ad (PS), radyo istasyonun addr.
Program Türü (PTY), o anda yaynlanmakta olan
programn türüne işaret eder.
Haberler
Güncel olaylar
Genel bilgiler
Sporlars
Eğitimle ilgili materyaller
Radyo oyunlar
Sanat ve kültür
Bilim ve teknoloji
Genellikle yarşmalar ve
röportajlardan oluşan sohbet,
konuşma içerikli programlar
Pop M
Pop müzik
Rock M
Rock müzik
M.O.R. M “Seyahat” müziği
Light M
“Hafif” klasik müzik
Classics
“Ciddi” klasik müzik
Other M
Yukardaki kategorilere girmeyen
diğer müzik türleri
Weather
Hava raporlar
Finance
Maliye ve ticaret, iş
Children
Çocuk eğlenceleri
Social
Sosyal olaylar
Religion
Dini programlar
Phone in
Telefonla katlnabilen sohbet
programlar
Travel
Trafik anonslarnn dşnda, daha
çok tatil amaçl yolculuklar
Leisure
Boş zaman uğraşlar, hobiler
Jazz
Caz müzik
Country
Country müzik
Nation M
İngilizce dşndaki dillerde pop
müzik
Oldies
50’li yllardan popüler müzik
Folk M
Folk müzik
Document Belgeseller
Bunlara ek olarak, ALARM ve TEST adnda,
olağanüstü acil durumlardaki duyurulara ayrlmş olan
program türleri vardr. Bu RDS sinyallerinden birini
aldğnda, radyo otomatik olarak o istasyona geçer.
32
<XV-HTD1-Tu>
RDS’in Kullanm
1
8
RDS bilgisinin görüntülenmesi
Bir program türünün aranmas
Dinlemekte olduğunuz FM istasyonuna ait Program
Hizmet Ad (PS), Program Türü (PTY) ya da Radyo
Metnini (RT) ekranda görmeyi tercih edebilirsiniz.
32. sayfadaki listede bulunan program türlerinden
herhangi birini yaynlayan bir istasyonu arayabilirsiniz.
Ekranda görmek istediğiniz RDS
bilgisini seçmek için SYSTEM DISP
düğmesine ard arda basnz.
Şunlar arasnda geçiş yapabilirsiniz:
1
TUNER/BAND düğmesi ile FM’i seçiniz.
2
Ekranda SEARCH görününceye dek
SYSTEM DISP düğmesine basnz.
3
Program türünü seçmek için 4 ve ¢
düğmelerini kullannz, bunun ardndan
SYSTEM DISP düğmesine basnz.
• PS (Program Hizmet Ad)
• PTY (Program Türü)
32. sayfada liste halinde verilmiş bulunan program
türlerinden herhangi birini arayabilirsiniz.
• RT (Radyo Metni)
• SEARCH (bunun hakknda daha fazla bilgi için
aşağya baknz)
DISP/RDS düğmesine basldğnda, sistem, önceden
kaydedilmiş olan istasyonlar arasnda bir arama
yapar. Eğer sitenen programa denk düşen bir
istasyon bulursa, arama işlemi durur ve 6 saniye
boyunca söz konusu istasyon çalar.
• OFF (herhangi bir RDS bilgisi gösterme)
Birkaç saniye sonra RDS bilgisi ekranda görünecektir.
4
• RDS modu’nda iken RDS göstergesi yanacaktr.
Eğer bu istasyonu dinlemeye devam
etmek istiyorsanz, bu 6 saniye içinde
SYSTEM DISP düğmesine basnz.
• Alnabilen hiçbir RDS sinyali yoksa, veri yok mesaj
görünecektir.
Eğer SYSTEM DISP düğmesine basmazsanz, arama
işlemine geri dönülür.
• RDS modu’nda, RT metin ekran srasnda gürültü
varsa, baz karakterler geçici bir süre için hatal
gösterilebilirler.
• RT modu’nda, aktarlan RT verisi yoksa, radyo
metni yok verisi görünecektir.
• PTY modu’nda RDS yayn alnrken, ekranda tür
yok mesaj görünebilir. Bu durumda, birkaç saniye
içinde PS modu’na geçilir.
33
<XV-HTD1-Tu>
9 Saatin Kullan
m
Uyand
rma saatinin kullan
m
9
Açma saati ile ayn şekilde ayarlaynz, bitirmek için de
ENTER düğmesine basnz.
Saati, yüklenmiş olan bir diski ya da radyonun sesiyle
uyanmak amacyla bir çalar saat olarak
kullanabilirsiniz. Eğer, ayr bir saat tarafndan işleme
geçirilen harici bir bileşeniniz varsa, onu da kaynak
işlev olarak ayarlayabilirsiniz.
Saat, bir kez etkin hale getirildikten sonra, sistemi her
gün ayn saatte açacaktr.
• Eğer bir hata yaparsanz, SYSTEM SETUP
düğmesine basnz ve işlemi 3. admdan itibaren
tekrar ediniz.
10 Yeni yapm
ş olduğunuz ayarlar
kontrol
ediniz.
Sradan bir çalar saatten farkl olarak, sistemi açma
saatinin yansra, bir de sistemi kapatma saati
belirlemeniz gerekecektir.
1
Ekranda, uyandrma saatini kurmuş olduğunuz
görülecektir, ayrca, açlma saati, kapanma saati, işlev
(DVD, vb.), ve ses seviyesi de ekranda olacaktr.
Ekranda bütün ayarlardan sonra CHECK END
görünecektir.
Sizi uyand
rmas
n
istediğiniz kaynağ
seçiniz.
• Saat ayarlarn doğrudan yazmann bir yolu yoktur.
Eğer baz saat ayarlarnn sizin arzu ettiğinizden farkl
olduğunu görürseniz, söz konusu işlemi en baştan
tekrar etmeniz gerekecektir.
Bir disk için, DVD/CD düğmesine, radyo için TUNER/
BAND düğmesine, harici bir bileşen içinse TV/AUX
düğmesine basnz.
2
Bir disk yükleyiniz, ya da bir radyo
istasyonuna geliniz, sonra da ses
seviyesini belirleyiniz.
Kapatma saatini belirleyiniz.
11 Sistemi standby konumuna getirin.
Eğer sistem açk kalrsa saat çalşmayacaktr!
Saat açk olduğunda saat göstergesi (
Eğer harici bir bileşen seçtiyseniz, bunun için uygun
saat ayarlarn yapnz.
) yanacaktr.
3
SYSTEM SETUP düğmesine bas
n
z.
4
Ekranda TIMER görünene dek 2 ya da 3
düğmesine bas
n
z.
5
ENTER düğmesine bas
n
z.
6
Ekranda WAKE UP SET görünene dek
2 ya da 3 düğmesine bas
n
z.
1
SYSTEM SETUP düğmesine bas
n
z.
ENTER düğmesine bas
n
z.
2
Ekranda TIMER görünene dek 2 ya da 3
düğmesine bas
n
z.
3
ENTER düğmesine bas
n
z.
4
Ekranda TIMER ON ya da TIMER OFF
görünene dek 2 ya da 3 düğmesine
bas
n
z.
5
ENTER düğmesine bas
n
z.
7
Ekranda, saat ksm yanp sönmekte olan bir açma
zaman görünür.
8
Açma saatini belirleyiniz.
Saati ayarlamak için 5 ve ∞ düğmelerini kullannz,
sonra da ENTER düğmesine basnz. Dakikay da ayn
şekilde ayarlaynz ve sonlandrmak için gene ENTER
düğmesine basnz.
• Eğer bir hata yaparsanz, SYSTEM SETUP
düğmesine basnz ve işlemi 3. admdan itibaren
tekrar ediniz.
34
<XV-HTD1-Tu>
Uyand
rma saatinin
etkinleştirilmesi/etkisizleştirilmesi
Uyandrma saatini etkinleştirmek için saati ON’a
ayarlaynz. Etkisizleştirmek içinse saati OFF’a
getiriniz.
Saat açk olduğunda saat göstergesi (
) yanacaktr.
Saatin Kullan
m
Saat ayarlar
n
n kontrol edilmesi
Uyku saatinin kullan
m
Eğer uyandrma saatini kurduysanz, ayarlar herhangi
bir anda kontrol edebilirsiniz.
Uyku saati, belirli bir süreden sonra sistemin standby
konumuna geçmesini sağlar, böylece stereonun
bütün gece açk kalmasndan endişe duymadan
uykuya dalabilirsiniz. Eğer uyandrma satini de
kurmuş iseniz bu önemlidir, çünkü uyandrma saati,
sadece sistem standby konumunda iken çalşr.
1
SYSTEM SETUP düğmesine bas
n
z.
2
Ekranda TIMER görünene dek 2 ya da 3
düğmesine bas
n
z.
3
ENTER düğmesine bas
n
z.
4
Ekranda TIMER CHECK görünene dek
2 ya da 3 düğmesine bas
n
z.
5
9
ENTER düğmesine bas
n
z.
Ekranda saat ayarlar görünecektir:
1
Sistemin standby konumuna geçmesine
dek olan süreyi belirlemek için SLEEP
(SHIFT & 6) düğmesine bas
n
z.
Şunlar arasnda geçiş yapmak için düğmeye üst üste
basnz:
• Açlma saati
• SLEEP AUTO – bu ayar sadece sistem bir CD*
çalyorsa geçerlidir.
• Kapanma saati
• SLEEP 90 (dakika)
• İşlev (DVD, vb.)
• SLEEP 60 (dakika)
• Ses seviyesi
• SLEEP 30 (dakika)
• CHECK END
• SLEEP OFF (uyku saatini iptal eder)
Uyku saati etkin iken uyku saati göstergesi (
bu arad görüntü soluklaşr.
) yanar,
* Bir Video CD PBC modu’nda iken, ya da bir CD ya
da Video CD tekrar modu’nda çalnrken bu geçerli
değildir. Eğer uyku saatini SLEEP AUTO’ya
ayarladktan sonra tekrar modu’nda bir disk
çalarsanz, otomatik olarak 90 dakika ayarna
geçilecektir.
• Uyku saati bir kez kurulduktan sonra, kalan zaman
SLEEP (SHIFT & 6) düğmesine basarak kontrol
edebilirsiniz.
• Uyku saatini iptal etmek için, ya sistemi standby
lonumuna getiriniz, ya da SLEEP OFF’u seçiniz
(yukarda anlatldğ gibi).
• Oto uyku ayarlanmş iken başka bir kaynağa
geçerseniz, sistem bir dakika sonra otomatik olarak
standby konumuna geçecektir.
35
<XV-HTD1-Tu>
10 Gelişmiş Ses Düzeni
Gelişmiş ses ayarlar
Dinamik Aralk Kontrolü
Bu bölüm, sisteminizin sesini daha da iyileştirmek
üzere gelişmiş ayarlar
kapsamaktad
r.
Bir kaynağ
n dinamik aral
ğ
, ona ait en düşük sesli ve
en yüksek sesler aras
ndaki farkt
r. Dolby Digital ses
kay
tlar
gerçekten harika olabilir. Bu onlar
heyecan
verici yapmaktad
r, fakat ayn
zamanda da, ses
sviyesini azaltt
ğ
n
zda sessiz konuşmalar
kolayl
kla
kaybedebileceğiniz anlam
na gelir. Kayd
n ses
seviyesini eşit şekilde yaymak için Dinamik Aral
k
Kontrolü’nü aç
n
z.
LFE zayflatcs
LFE (düşük frekansl
efektler) kanal
, Dolby Digital ve
DTS ses kay
tlar
ndaki efektlere bir ağ
rl
k vermek
üzere ultra düşük bas sesi taş
r. Bu kanal, gürültü
azalt
c
y
, bozulmayla sonuçlanacak denli aş
r
yükleyebilir. Gürültü azalt
c
ya olan sinyal beslemesini
düşürmek için LFE zay
flat
c
s
ayar
n
kullan
n
z.
LFE zay
flat
c
s
, sadece, bir LFE kanal
içeren
kaynaklarla birlikte çal
ş
r. Gürültü azalt
c
için genel
bir seviye kontrolü değildir.
• Kay
t modu aç
k ise bu ayar
değiştiremezsiniz (25.
sayfaya bak
n
z).
1
SYSTEM SETUP düğmesine basnz.
2
Ekranda D.R.C. görünene dek 2 ya da
3 düğmesine basnz.
3
Bir dinamik aralk ayar seçmek için 5
ve ∞ düğmelerini kullannz.
• Kay
t modu aç
k ise bu ayar
değiştiremezsiniz (25.
sayfaya bak
n
z).
1
SYSTEM SETUP düğmesine basnz.
2
Ekranda LFE görünene dek 2 ya da 3
düğmesine basnz.
3
Sinyal indirim miktarn belirlemek için
5 ve ∞ düğmelerini kullannz.
• D.R.C. OFF – varsay
lan ayar (dinamik aral
kta
değişiklik olmaz)
• D.R.C. LOW – dinamik aral
k küçük bir oranda
azalt
l
r
• D.R.C. MID – orta ayar
• D.R.C. HIGH – dinamik aral
k büyük bir oranda
artt
r
l
r (çok düşük ses seviyesinde dinlemek için
iyidir)
Üç adet ayar vard
r:
• LFE ATT 0 – varsay
lan ayar (sinyal indirimi yoktur)
• LFE ATT 10 – LFE kanal
sinyal seviyesi bozulmay
önlemek amac
yla düşürülür
• LFE OFF – LFE kanal
tamamen kapal
d
r. Bu,
örneğin, gece geç saatlerde faydal
olabilir.
4
ENTER düğmesine basnz.
36
<XV-HTD1-Tu>
4
ENTER düğmesine basnz.
Gelişmiş Ses Düzeni
10
İkili-mono ayar
Kanal ses seviyelerinin
ayarlanmas
İkili-mono ayar
, sadece, ikili-mono materyaline sahip
Dolby Digital diskler için geçerlidir — ayr
nt
lar için
disk kutusuna bak
n
z.
Odan
za ve oturmakta olduğunuz yere bağl
olarak,
daha dengeli bir ses elde etmek için, bir ya da daha
fazla hoparlörün göreceli seslerini ayarlamak
isteyebilirsiniz. Bunu, surround, DSP ve stereo
modlar
dahil olmak üzere, herhangi bir mod’da
yapabilirsiniz. Herhangi bir ses modu’nda yapt
ğ
n
z
ayarlar tamamen bağ
ms
zd
rlar ve diğer bir mod’u
etkilemezler.
İkili-mono diskler, duruma göre birlikte ya da ayr
ayr
çal
nabilen iki adet bağ
ms
z kanal ile kaydedilirler.
Örneğin, gitar çalmay
öğreten bir diskte gitar sesi bir
kanalda ve diğer bütün enstrümanlar diğerinde kay
tl
olabilir. Sadece gitar k
sm
n, sadece eşlik eden k
sm
,
ya da ikisini beraber (ayr
hoparlörlerden ya da kar
ş
k
olarak) çalmak için ikili-mono ayar
n
kullan
n
z.
• Kay
t modu aç
k ise bu ayar
değiştiremezsiniz (25.
sayfaya bak
n
z).
1
SYSTEM SETUP düğmesine basnz.
2
Ekranda CH ya da MIX görünene dek
2 ya da 3 düğmesine basnz.
3
Bir ikili-mono ayar seçmek için 5 ve ∞
düğmelerini kullannz.
• L-CH1 R-CH2 – varsay
lan ayar (Ch1 sol kanaldan
çal
n
r; Ch2 ise sağdan)
• CH1 – Ch1 orta hoparlörden çal
n
r (ya da,
Surround Off seçili ise, sol ya da sağ
hoparlörlerden); Ch2 sesizdir.
• Her DSP efektinin kendi kanal seviye ayarlar
vard
r.
• Surround modu için belirlediğiniz kanal ayarlar
Standard ve bütün Advanced Theater efektleri için
geçerlidir.
• Kulakl
k seviyesi kanal seviye ayarlar
ndan
etkilenmez.
1
2
• CH2 – Ch2 orta hoparlörden çal
n
r (ya da,
Surround Off seçili ise, sol ya da sağ
hoparlörlerden); Ch1 sesizdir.
• MIX – Ch1 ve Ch2 beraber kar
şt
r
l
r ve orta
hoparlörden çal
n
rlar (ya da, Surround Off seçili ise,
sol ve sağ hoparlörlerin her ikisinden de).
4
CH LEVEL düğmesine basnz.
Kanal ses swviyesinde yap
lan ayarlamalar sadece
mevcut ses modu üzerinde etkili olacakt
r.
Ayarlamak üzere bir kanal seçmek için
2 ve 3 düğmelerini kullannz.
Ekranda söz konusu kanal ve onun mevcut ayarlar
görünecektir.
• Ses mod’lar
n
n tümünde bütün kanallar
n geçerli
olmad
ğ
n
unutmay
n
z.
3
ENTER düğmesine basnz.
Mevcut kanaln ses seviyesini
ayarlamak için 5 ve ∞ düğmelerini
kullannz.
En iyi sonucu almak için, bu işlemi yaparken esas
dinleme yerinizde oturunuz. Her hoparlörü +/–10dB
aral
ğ
nda ayarlayabilirsiniz.
4
Bitirdiğinizde ENTER düğmesine
basnz.
37
<XV-HTD1-Tu>
11 DVD Kurum Menüsü
DVD Kurum Menüsü’nün
Kullanm
Video ayarlar
TV Ekran
• Kurum Gezgini’nde ayarlaynz (Varsaylan: 16:9
(Wide))
Video Language General
DVD SETUP
2
TV Screen
Picture Quality
5
ENTER
3
4:3(Letter Box)
4:3(Pan&Scan)
16:9(Wide)
∞
RETURN
Select your display preference
Move
DVD Kurum Menüsü, sistemin bütün DVD ayarlarna
erişiminizi sağlar. Menüye girmek / menüden çkmak
için DVD SETUP düğmesine basnz, gezinmek ve
tercihleri seçmek için de imleç (25∞3) ve ENTER
düğmelerini kullannz. Baz ekranlarda, herhangi bir
değişiklik yapmadan çkmak için RETURN
düğmesine basabilirsiniz. Her menüye ait kontroller
ekrann alt tarafnda gösterilmiştir. Eğer bir tercih gri
renkte ise, bu, o anda bu tercihin
değiştirilemeyeceğini gösterir. Bu genellikle diskin
çalmakta oluşundan dolay böyledir. Diski
durdurduktan sonra bu ayar değiştirebilirsiniz.
Herhangi bir tercih için o anda geçerli olan ayar renkli
bir kutuyla işaret edilmiştir. Kutunun rengi, ayarn
hangi türde diskler için uygulanabilir olduğunu
gösterir: mavi sadece DVD içindir; sar DVD ve Video
CD için, yeşil ise herhangi bir disk türü için geçerlidir.
SETUP
Exit
Eğer bir geniş ekran televizyon setiniz varsa, 16:9
(Wide) ayarn seçiniz — böylece geniş ekran DVD
yazlmlar tüm ekran alann kullanarak gösterilecektir.
Geleneksel formatta (4:3) kaydedilmiş olan bir
yazlm oynatrken, öz konusu malzemenin nasl
sunulacağn televizyonunuzdaki ayar belirler — hangi
tercihlerin mevcut olduğuna dair ayrntlar için,
televizyon setinizle beraber verilmiş olan el
kitapçğna baknz.
Eğer geleneksel formatta bir televizyon setiniz varsa,
ya 4:3 (Letter box) ya da 4:3 (Pan & Scan) tercih
ediniz. Letter Box modu’nda, geniş ekran yazlm,
ekrann en altnda ve en üstünde siyah çubuklarla
birlikte gösterilecektir. Pan &Scan ise geniş ekran
malzemesini, 4:3 ekrana denk düşürmek için keser
(yani resim ekranda daha büyük görünse de,
gerçekte filmin daha az bir ksmn izlemektesinizdir).
Daha fazla bilgi için 50. sayfaya baknz.
Resim Kalitesi
• Varsaylan ayar: Standard
Video Language General
TV Screen – 16:9(Wide)
Picture Quality Cinema
Animation
Standard
Adjust picture quality
•
İzleyen sayfalarda yer alan ekran görüntüsünde
gösterilmiş bulunan dil tercihleri sizin ülkenizdekilere
ya da bulunduğunuz bölgedekilere karşlk gelmiyor
olabilir.
Move
SETUP
Exit
Çeşitli program tiplerine uygun düşen üç adet
önceden kaydedilmiş resim kalitesi ayar vardr.
Cinema – Keskin, yüksek kontrastl resim
Animation – Parlak, canl renkler
Standard – Gri, renksiz resim
38
<XV-HTD1-Tu>
DVD Kurum Menüsü
S-Video Çkş
• Varsaylan ayar: S2
Video Language General
TV Screen –
Picture Quality –
S-Video Out
Still Picture –
On Screen Display –
Angle Indicator –
16:9(Wide)
Standard
S1
S2
Position Normal
On
Move
SETUP
11
4:3 formatnda (‘alşlmş’ TV ölçüsü) kaydedilmiş
olan DVD diskleri geniş ekranl bir televizyonda
izlerken, ekrann en üstünde işlem (Play, Stop,
Resume, vd.) görüntülerini görmek zor olabilir.
Bunlar okumakta zorlanrsanz, Position – Wide
seçeneğini tercih ediniz.
Eğer söz konusu işlemlerin görüntülerinin ekranda
gösterilmesini istemiyorsanz, ayar Off’a getiriniz.
Exit
Aç Göstergesi
S-Video sinyali çkş tipini seçip değiştirebilirsiniz.
Eğer TV’nizi bir S-Video kordonu ile bağladysanz,
baz nadir durumlarda resim gerilip uzamş olarak
görünebilir. Bu durumda S-Video çkşn S2’den S1’e
çeviriniz.
• Varsaylan ayar: On
Video Language General
TV Screen —16:9(Wide)
Picture Quality —Standard
S-Video Out —S2
Still Picture —Auto
On Screen Display — Position - Normal
Angle Indicator On
Off
SETUP Exit
Move
Hareketsiz resim
• Varsaylan ayar: Auto
DVD disklerdeki çok açl sahnelerde ekranda kamera
ikonunu görmek istemiyorsanz, Aç Göstergesi
ayarn Off’a getiriniz.
Video Language General
TV Screen —16:9(Wide)
Picture Quality —Standard
S-Video Out —S2
Still Picture Field
On Screen Display —Frame
Angle Indicator —Auto
Move
SETUP
Exit
Dil ayarlar
Diskçalar, bir DVD diskten hareketsiz bir kare
gösterirken ik tür işlemden birini kullanr. Varsaylan
ayar olarak bulunan Auto ayar sayesinde sistem, bu
iki işlemden hangisini seçeceğine kara verir.
Field – bir sabit, genel sallantsz görüntü üretir.
Frame – daha keskin bir görüntü üretir, fakat gene de
sallanmaya daha meyillidir.
Ekran üstü görüntü
• Varsaylan ayar: Position – Normal
OSD Dili
• Kurum Gezgini’nde ayarlaynz (varsaylan: English)
Video Language General
OSD Language English
English
Audio Language - English
français
Subtitle Language - Japanese
Español
Auto Language – On
Select the On Screen Language
Move
SETUP
Exit
OSD’lerin hangi dilde olmasn istiyorsanz seçiniz.
Video Language General
TV Screen —16:9(Wide)
Picture Quality —Standard
S-Video Out —S2
Still Picture —Auto
On Screen Display Position - Wide
Angle Indicator —Position
On
- Normal
Off
SETUP Exit
Move
39
<XV-HTD1-Tu>
11 DVD Kurum Menüsü
Audio Dili
Auto Language ayarna bağlysa da — 40. sayfadaki
Oto Dil bölümüne baknz) otomatik olarak o alt
yazlarla oynatacaktr.
• Varsaylan Ayar: English
Video Language General
Video Language General
OSD Language — English
Audio Language - English
English
Subtitle Language - Japanese
French
Auto Language - Japanese
Spanish
Other
Setup audio language
Setup audio language
Move
Bu ayar sizin DVD diskler için tercih ettiğiniz audio
dilini belirler. Eğer sizin burada belirttiğiniz dil bir disk
üzerinde kaytl ise, sistem, diski (her ne kadar bu Oto
Dil ayarna bağlysa da — 40. sayfadaki Oto Dil
bölümüne baknz) otomatik olarak o dilde
oynatacaktr.
Code (0~2)
ja: Japanese
1
0
0
1
Setup audio
disc’s language
subtitle language
Setup
RETURN Return
Move
+/–
ENTER Select SETUP Exit
Exit
SETUP
Subtitle Language
List of Languages
DVD format 136 farkl dili tanr. Eğer, listelenmiş
olanlardan farkl bir dili belirtmek istiyorsanz, Other
seçeneğinin ardndan gelecek olan ekrandan bir dil
seçiniz. 47. sayfadaki Dil kodları listesi de
bakabilirsiniz.
Video Language General
Audio Language
List of Languages
Code (0~2)
ja: Japanese
1
Setup audio
audio language
language
Setup
Move
+/–
ENTER Select
0
0
1
RETURN Return
SETUP
Exit
DVD format 136 farkl dili tanr. Eğer, listelenmiş
olanlardan farkl bir dili belirtmek istiyorsanz, Other
seçeneğinin ardndan gelecek olan ekrandan bir dil
seçiniz. 47. sayfadaki Dil kodlar listesi de
bakabilirsiniz.
Oynatma işlemi srasnda, bir DVD disk üzerinde
kaydedilmiş olan diller arasnda, AUDIO düğmesini
kullanarak geçiş yapabilirsiniz. (Bu, söz konusu ayar
etkilemeyecektir.)
Alt Yaz Dili
• Varsaylan Ayar: English
Video Language General
OSD Language — English
Audio Language —English
English
Subtitle Language Japanese
French
Auto Language - English
Spanish
Other
Setup disc’s subtitle language
Move
SETUP
Exit
Bu ayar sizin DVD diskler için tercih ettiğiniz alt yaz
dilini belirler. Eğer sizin burada belirttiğiniz dil bir disk
üzerinde kaytl ise, sistem, diski (her ne kadar bu
40
<XV-HTD1-Tu>
Oynatma işlemi srasnda herhangi bir anda, bir DVD
disk üzerinde kaydedilmiş olan alt yazlar SUBTITLE
düğmesini kullanarak kapatabilir ya da
değiştirebilirsiniz. (Bu, söz konusu ayar
etkilemeyecektir.)
Oto Dil
• Varsaylan Ayar: On
Video Language General
OSD Language — English
Audio Language — English
Subtitle Language — English
Auto Language On
On
Off
Play dialog, etc. in original language
Subtitle ON with foreign audio
SETUP Exit
Move
On’da ayarl iken, sistem, her zaman bir disk
üzerindeki varsaylan audio dili seçer (örneğin,
Franszca bir film için Franszca konuşmalar), ve
altyazlar sadece, sizin tercihiniz olan alt yaz dili
olarak başka bir dil ayarlanmş ise gösterir. Diğer bir
deyişle, sizin kendi anadilinizde olan filimlerde alt yaz
olmayacaktr, öte yandan yabanc dildeki filimler alt
yazl olarak gösterilecektir.
Off’ta ayarl ise, sistem, diskleri kesinlikle sizin
belirlemiş olduğunuz Audio Dili ve Alt Yaz Dili
ayarlarna göre oynatacaktr.
Oto Dil’in işler olmas için, Audio Dili ve Alt Yaz Dili
ayarlarnn ayn olmas gerekir — bu sayfaya baknz.
DVD Kurum Menüsü
Gene, oynatma işlemi srasnda audio ve alt yaz
dillerini, AUDIO ve SUBTITLE düğmelerini kullanarak
değiştirebilirsiniz.
DVD Dili
• Varsaylan Ayar: w/Subtitle Laguage
On’da ayarl iken, diskçalar alt yazlar, yukardaki Alt
Yaz Dili ve Oto Dil ayarlarna göre gösterecektir.
Bütün alt yazlar kapatmak için bu ayar Off’a getiriniz
(bununla beraber, özel durumlar için bu sayfadaki Alt
Yaz Kapal bölümüne baknz). Diskin, baz DVD
disklerin üzerine kaydedilmiş olan yardmc ekstra alt
yazlar göstermesi için, bu ayar Assist Subtitle
olarak belirleyiniz.
Alt Yaz Kapal
Video Language General
OSD Language — English
Audio Language — English
Subtitle Language Japanese
w/ Subtitle Language
Auto Language - On
English
DVD Language English
French
Subtitle Display - On
Spanish
Subtitle Off - Selected
Other Subtitle
SETUP Exit
Move
Baz çok-dilli diskler birçok dilde disk menüsüne
sahiptir. Bu ayar, disk menülerinin hangi dilde
olacağn belirler. Görünecek olan menülerin
belirlemiş olduğunuz Alt Yaz Dili ile ayn olacağ
şeklindeki varsaylan ayar öyle braknz — 40.
sayfaya baknz.
Video Language General
DVD Language
List of Languages
Code (0~2)
ja: Japanese
1
Move
+/–
11
0
0
1
• Varsaylan Ayar: Selected Subtitle
Video Language General
OSD Language – English
Audio Language – English
Subtitle Language – English
Auto Language – On
DVD Language – English
With Audio
Subtitle Display - On
Subtitle Off Selected
Subtitle
Selected Subtitle
SETUP Exit
Move
Baz disklerde, Alt Yaz Görüntüsü ayar (bu sayfada)
kapal’da olsa dahi, alt yazlar gösterilir. Bu durumda,
alt yazlar ya sizin tercih etmiş olduğunuz audio dil ile
ayn dilde (With Audio), ya da sizin tercih etmiş
olduğunuz alt yaz dilinde gösterilir (Selected
Subtitle). Eğer Audio Dili ve Alt Yaz Dili ayarlar ayn
ise, o zaman bu seçeneklerin her ikisi de ayn sonucu
verecektir.
RETURN Return
ENTER
Select
SETUP
Exit
DVD format 136 farkl dili tanr. Eğer, listelenmiş
olanlardan farkl bir dili belirtmek istiyorsanz, Other
seçeneğinin ardndan gelecek olan ekrandan bir dil
seçiniz. 47. sayfadaki Dil kodları listesi de
bakabilirsiniz.
Genel ayarlar
Kurum Menüsü Modu
• Varsaylan ayar: Basic
Video Language General
Alt Yaz Görüntüsü
• Varsaylan Ayar: On
Setup Menu Mode Expert
Setup Navigator Basic
Parental Lock — Level 8
Change menu mode
Video Language General
OSD Language – English
Audio Language – English
Subtitle Language – English
Auto Language – On
DVD Language - English
On
Off
Subtitle Display On
Assist Subtitle
Subtitle Off - Selected
Subtitle
SETUP Exit
Move
Move
SETUP
Exit
Basic kurum menüsü size, daha sk kullanlan
ayarlara erişim olanağn verir. Ayrca, o anda yaklmş
olan seçeneğin ne anlama geldiğini size söyleyen bir
bilgi çubuğu da sunar.
Bütün ayarlara erişim için Expert’e getiriniz.
41
<XV-HTD1-Tu>
11 DVD Kurum Menüsü
Ebeveyn Kilidi
Ebeveyn kilidi seviyesinin
değiştirilmesi
• Varsaylan seviye: 8
• Varsaylan parola: none (yok)
Video Language General
1
Level Change’i seçiniz.
2
Yeni bir parola kaydetmek için rakam
tuşlarn kullannz, ya da mevcut
parolanz onayladktan sonra ENTER
düğmesine basnz.
Setup Menu Mode — Basic
Setup Navigator
Parental Lock Level Change
Password Change
Setup viewing restrictions
Move
SETUP
Exit
Video Language General
Parental Lock: Register Code Number
Bu özelliği kullanarak belirli baz disklere erişimi
snrlayabilirsiniz. Bir kez ayarlandktan sonra, eğer
snrlandrlmş bir disk yüklenirse diskçalar dört
haneli bir parola soracaktr, ki bu da size,
çocuklarnzn izledikleri üzerinde belli ölçüde bir
kontrol imkan sağlayacaktr.
Diskçalar sekiz seviyeden birine ayarlanabilir. Seviye
1 olarak belirlendiğinde, snrlama seviyesi ne olursa
olsun bütün disklerde, bunlar izlemek için parolaya
gereksinim olacaktr. Seviye 8 olarak
belirlendiğindeyse, snrsz erişim verilmiş olur.
Enter 4–Digit Code
Move
+/–
SETUP
Exit
Ebeveyn kilidi seviyesini ilk belirlediğinizde, bir parola
kaydetmeniz gerekir. Gireceğiniz herhangi bir değer
sizin parolanz olacaktr.
3
Yeni bir seviye seçiniz.
Video Language General
DVD diskleri de 1’den 8’e derecelendirilmiştir. 1.
derecedeki (ya da derecesiz) diskler genellikle çok az
(ya da hiç) saldrgan malzeme içerir. 2. derecedeki
diskler, baz ebeveynlerin çocuklar için uygun
olmadğn düşünebileceği malzeme içerebilir. 8.
derecedeki diskler hemen hemen kesinlikle, çocuklar
için uygun olmayan malzeme içerir.
Parental Lock: Level Change
Level 1
2
3
4
5
6
7
8
Set Parental Lock
RETURN Return
Move
ENTER
Select
SETUP
Exit
Daha fazla seviyeyi kilitlemek için sola doğru gidiniz
(daha fazla disk parola soracaktr); sağa doğru
gittiğinizde ise daha fazla seviyeyi açmş olursunuz. 1.
seviyeyi kilitleyemezsiniz.
Bir diskin sahip olduğu derecelendirme üreticiye bağl
olduğundan, her seviye için tam belirli bir rehber
vermek mümkün değildir — ebeveyn kilidi ayrntlar
için disk kutusunun üzerini okuyunuz.
4
Sizin, çocuklarnz için uygunsuz olarak
değerlendireceğiniz bütün diskler derecelendirilmiş
değildir. Derecelendirilmemiş diskler her zaman,
öncelikle parolay sormadan oynatlr.
RETURN Return
Yeni seviyeyi belirlemek üzere ENTER
düğmesine basnz.
Parolann değiştirilmesi
1
Password Change’i seçiniz.
2
Mevcut parolanz giriniz, sonra da
ENTER düğmesine basnz.
Video Language General
Parental Lock: Confirm Code Number
ENTER
Enter 4–Digit Code
Move
+/–
42
<XV-HTD1-Tu>
RETURN Return
SETUP
Exit
DVD Kurum Menüsü
3
Yeni bir parola giriniz, sonra da ENTER
düğmesine basnz.
11
Zemin Rengi
• Varsaylan ayar: Blue
Video Language General
Video Language General
Parental Lock: Password Change
Setup Menu Mode — Expert
Setup Navigator
Parental Lock — Level 8
Screen Saver — Off
Background Color Black
Blue
Other
SETUP Exit
Move
Enter 4–Digit Code
Move
+/–
RETURN Return SETUP
Exit
Parolanz unutursanz, diskçalar tekrar başlatnz, bu,
parolay silecektir. Daha fazla bilgi için 44. sayfaya
baknz.
Ekran Koruyucu
Bu, diskçalar durmuş iken (ya da bir ses diski
çalarken) ekrann rengini belirler.
Eğer kendi zemin renginizi oluşturmak istiyorsanz,
Other’i seçiniz. Krmz, yeşil ve mavi çubuklardan bir
renk yaratmak için ekranüstü görüntüyü izleyiniz.
• Varsaylan ayar: On
Video Language General
Background color
Video Language General
Setup Menu Mode – Expert
Setup Navigator
Parental Lock – Level 8
Screen Saver On
Background Color – Black
Off
Move
Move
–/+
SETUP
RETURN Return
ENTER
Select
SETUP
Exit
Exit
Bir geleneksel CRT-tipi TV ekrannda sabit bir görüntü
uzun süre durursa, bu, “ekran yanmas”na açabilir,
sonucunda da ekranda bir hayalet görüntü kalar.
Ekran koruyucu On (Açk) olduğunda, sabit
görüntünün tehlikeli olabilecek denli uzun bir süre
gösterilmesini engeller.
43
<XV-HTD1-Tu>
12 Ek Bilgiler
AM frekans aralğnn
değiştirilmesi
Varsaylan ayarda, radyo, AM istasyonlarnn dalga
boyuna bağlanrken 10 kHz’in katlaryla sçrar. Bunun
sizin bölgeniz için uygun olmadğn düşünüyorsanz
(eğer istasyonlara düzgün şekilde
bağlanamyorsanz), AM için radyo dalga ayar
aralğn 9 kHz olarak değiştirebilirsiniz. Ayar şu
şekilde değiştirebilirsiniz.
1
Sistemi standby konumuna getiriniz.
2
SYSTEM SETUP düğmesine basnz.
3
Ekranda AM STEP görünene dek 2 ya
da 3 düğmesine basnz.
4
9 kHz ve 10 kHz arasnda seçim yapmak
için 5 ve ∞ düğmelerini kullannz.
• Ayar 9 kHz olarak yapldğnda, FM radyo dalga
aralğ 50 kHz olacaktr. Bunun, FM istasyonlarna
bağlanma üzerinde bir etkisi olmayacaktr.
5
ENTER düğmesine basnz.
Görüntü parlaklğnn
ayarlanmas
Odadaki şklandrma koşullarna uygun olarak
görüntünün parlaklğn ayarlayabilirsiniz.
•
FL DIMMER (SHIFT & >10) düğmesine
basnz.
Görüntü parlaklğn ayarlamakiçin düğmeye üst üste
basnz. Beş seviye vardr.
Zaman formatnn
değiştirilmesi
Saati 12 ya da 24-saat formatnda gösterebilirsiniz.
1
Sistemi standby konumuna getiriniz.
2
SYSTEM SETUP düğmesine basnz.
3
Ekranda CLOCK 12 HR ya da CLOCK 24
HR görünene dek 2 ya da 3 düğmesine
basnz.
4
12’yi ya da 24’ü seçmek için 5 ve ∞
düğmelerini kullannz.
5
ENTER düğmesine basnz.
44
<XV-HTD1-Tu>
Sistemin tekrar başlatlmas
Sistemin tekrar başlatlmas, bütün menü, resim ve
parola ayarlar tekrar varsaylan fabrika ayarlarna
çevirir.
1
Ön paneldeki standby/on düğmesini
kullanarak sistemi standby konumuna
getiriniz.
2
Ön paneldeki 7 düğmesini basl
tutunuz ve tekrar açk konuma getiriniz.
Ek Bilgiler
12
Sisteminizin bakm
Disklerin muhafaza edilmesi
Bu cihaz temizlemek için, yumuşak, kuru bir bezle
siliniz. İnatç kirlere karş, yumuşak bir bezi, bir ölçü
deterjann 5 ya da 6 ölçü suyla seyreltilmesinden
oluşan hafif bir deterjan çözeltisiyle slatnz, bezi iyice
sktktan sonra bununla kiri ovup siliniz. Yüzeyi
kurulamak için kuru bir be kullannz. Yüzeye zarar
verebilecek olan, benzin ve tiner gibi uçucu svlar
kullanmaynz.
Her ne kadar CD’ler ve DVD’ler vinil kaytlardan daha
kalclarsa da, gene de diskleri düzgün bir şekilde
kullanmaya ve muhafaza etmeye dikkat etmelisiniz.
Bir diski kullanmadğnzda, kutusuna geri koyunuz ve
dik duracak şekilde muhafaza ediniz. Diskleri, aşr
derecede soğuk, nemli ya da scak (doğrudan güneş
şğ dahil) ortamlarda brakmaktan kaçnnz.
Disk merceği temizleyicisi
Normal kullanmda disk pikap merceği
kirlenmemelidir, fakat eğer kir ya da tozdan
kaynaklanan herhangi bir nedenle hatal çalşma
olursa, en yaknnzdaki Pioneer yetkili servis
merkezine danşnz. Piyasada CD Çalarlar için
mercek temizleyiciler mevcut ise de, bunlar
kullanmanz tavsiye etmiyoruz, çünkü bazlar
merceğe zarar verebilir.
Disklerin üstüne kağt ya da çkartma yapştrmaynz;
gene, kurşunkalem, tükenmez kalem ya da sivri uçlu
diğer bir yaz aletiyle üzerlerine yaz yazmaynz.
Kaçnlmas gereken diskler
Diskler, çalma işlemi srasnda yüksek hzda dönerler.
Eğer bi diskin krldğn, çizildiğini, yarldğn ya da
farkl bir şekilde hasarl olduğunu görüyorsanz, bunu
kullanma riskine girmeyiniz — sisteme zarar
verebilirsiniz.
Disklerinizin bakm
Diskleri tuttuğunuzda, disk yüzeyinde parmak izi, kir
ya da çizik brakmamaya dikkat ediniz. Diski
kenarndan ya da orta boşluğundan ve gene
kenarndan tutunuz. Zarar görmüş ya da kirli diskler
çalma performansn etkileyebilir. Diskin etiketli
tarafn çizmemeye de özen gösteriniz. Buras,
kaydedilmiş taraf kadar krlgan olmasa da, burada
olacak çizikler de diskin kullanlamamasna yol
açabilir.
Bu sistem sadece bildik, tamamen yuvarlak disklerin
kullanm için tasarlanmştr. Farkl biçimlerde disklerin
kullanlmas tavsiye edilmez. Pioneer, farkl biçimlerde
CD’lerin ve DVD’lerin kullanmndan kaynaklanan her
türlü sorumluluğu reddeder.
Bir disk üzerinde parmak izleri, toz vb. var ise, bir
sonraki sayfada gösterildiği şekilde, yumuşak, kuru
bir bez kullanarak diski ortasndan dş kenarna doğru
hafifçe silerek temizleyiniz. Eğer gerekli ise, diski
daha adamakll temizlemek için, alkole batrlmş bir
kumaş ya da piyasada bulunabilecek bir CD ya da
DVD temizleme seti kullannz. Benzin, tiner, ya da,
vinil plaklar için tasarlanmş olan ürünler de dahil
olmak üzere, herhangi bir başka temizlik malzemesini
asla kullanmaynz.
• Düz kalem vuruşlaryla diskin ortasndan dşa
doğru yavaşça siliniz.
• Disk yüzeyini dairesel kalem vuruşlaryla
silmeyiniz.
45
<XV-HTD1-Tu>
12 Ek Bilgiler
Sözlük
Uzunluk oran
Bir TV ekrannn genişliği yüksekliğine göre belli bir
orandadr. Geleneksel TV’ler 4:3’tür (diğer bir deyişle,
ekran hemen hemen kare şeklindedir); geniş ekran
modeller ise 16:9’dur (ekrann genişliği yüksekliğinin
hemen hemen iki katdr).
Bölüm
Bir kitabn birçok bölüme ayrlmş olmasna benzer
şekilde, bir DVD disk üzerindeki başlk da genellikle
bölümlere ayrlmştr. Ayrca bkz. Title.
Dolby Digital
Dolby Laboratuvarlar tarafndan geliştirilmiş olan, alt
adet dijital ses kanalna (ön sol ve sağ, çevre sol ve
sağ, orta ve düşük frekans kanallar) sahip bir çevre
sesi sistemidir. Ayrca bkz. DTS.
DTS
Dolby Digital’e bir alternatif olarak Digital Theater
Systems tarafndan geliştirilen bir çevre sesi
sistemidir. DTS diskleri sekiz adet dijital ses kanalna
sahiptir. Ayrca bkz. Dolby Digital.
MPEG video
Video CD’ler ve DVD’ler için kullanlan video format.
Video CD’ler daha eski olan MPEG-1 standardn
kullanrken, DVD’ler, daha yeni ve çok daha iyi niteliğe
sahip olan MPEG-2 standardn kullanrlar.
PBC (Playback Control) (Sadec Video
CD’ler için)
Disk üzerinde kaydedilmiş bulunan ekranüstü
menüler araclğyla bir Video CD üzerinde gezinme
sistemi. Özellikle, normalde en başndan sonuna tek
seferde izlemeyeceğiniz diskler için kullanşldr —
örneğin, karaoke diskler.
Regions (Sadece DVD için)
Bu, dünyann değişik bölgelerinden diskleri ve
diskçalarlar biraraya getirir. Bu cihaz, sadece uyumlu
bölge kodlarna sahip diskleri çalar / oynatr.
Cihaznzn bölge kodunu arka panele bakp
bulabilirsiniz. Baz diskler birden fazla bölge (ya da
bütün bölgeler) ile uyumludur.
Title (Sadece DVD için)
Bir DVD disk üzerindeki bölümlerin bir toplam. Ayrca
bkz. Chapter.
46
<XV-HTD1-Tu>
Ek Bilgiler
12
Dil kodlar listesi
Dil
Japanese/japonais ( ja )
English/anglais ( en )
Kodu
1001
0514
Dil
Hausa ( ha )
Kodu
0801
Dil
Quechua ( qu )
Kodu
1721
French ( fr)
0618
Hindi ( hi )
0809
Croatian (hr )
0818
Rhaeto-Romance ( rm )
Kirundi ( rn )
1813
1814
German ( de )
Italian ( it )
0405
Hungarian ( hu )
0821
Romanian ( ro )
1815
0920
Armenian ( hy )
0825
Kinyarwanda ( rw )
1823
Spanish ( es )
0519
Interlingua ( ia )
0901
Sanskrit ( sa )
1901
Dutch ( nl )
1412
Interlingue ( ie )
0905
Sindhi ( sd )
1904
Russian ( ru )
1821
1907
2608
0911
0914
Sangho ( sg )
Chinese ( zh )
Inupiak ( ik )
Indonesian ( in )
Serbo-Croatian ( sh )
1908
Korean ( ko )
1115
Icelandic ( is )
0919
Singhalese ( si )
1909
Greek ( el )
Afar ( aa )
0512
0101
Hebrew ( iw )
0923
Slovak ( sk )
1911
Yiddish ( ji )
1009
Abkhazian ( ab )
0102
Javanese ( jw )
1023
Slovenian ( sl )
Samoan ( sm )
1912
1913
Afrikaans ( af )
0106
Georgian ( ka )
1101
Shona ( sn )
1914
Amharic ( am )
0113
Kazakh ( kk )
1111
Somali ( so )
1915
Arabic ( ar )
0118
Greenlandic ( kl )
1112
Albanian ( sq )
1917
Assamese ( as )
0119
Cambodian ( km )
1113
Serbian ( sr )
1918
Aymara ( ay )
0125
1919
0126
1114
1119
Siswati ( ss )
Azerbaijani ( az )
Kannada ( kn )
Kashmiri ( ks )
Sesotho ( st )
1920
Bashkir ( ba )
0201
Kurdish ( ku )
1121
Sundanese ( su )
1921
Byelorussian ( be )
0205
Kirghiz ( ky )
1125
Swedish ( sv )
1922
Bulgarian ( bg )
Bihari ( bh )
0207
0208
Latin ( la )
1201
Swahili ( sw )
1923
Lingala (ln )
1214
Bislama ( bi )
0209
Laothian ( lo )
1215
Tamil ( ta )
Telugu ( te )
2001
2005
Bengali ( bn )
0214
Lithuanian ( lt )
1220
Tajik ( tg )
2007
Tibetan ( bo )
0215
Latvian ( lv )
1222
Thai ( th )
2008
Breton ( br )
0218
Malagasy ( mg )
1307
Tigrinya ( ti )
2009
Catalan ( ca )
0301
Maori ( mi )
1309
Turkmen ( tk )
2011
Corsican ( co )
0315
1311
1312
Tagalog ( tl )
2012
Setswana ( tn )
2014
Czech ( cs )
0319
Macedonian ( mk )
Malayalam ( ml )
Welsh ( cy )
0325
Mongolian ( mn )
1314
Tonga ( to )
2015
Danish ( da )
Bhutani ( dz )
0401
0426
Moldavian ( mo )
1315
Turkish ( tr )
2018
Marathi ( mr )
1318
Esperanto ( eo )
0515
Malay ( ms )
1319
Tsonga ( ts )
Tatar ( tt )
2019
2020
Estonian ( et )
0520
Maltese ( mt )
1320
Twi ( tw )
2023
Basque ( eu )
0521
Burmese ( my )
1325
Ukrainian ( uk )
2111
Persian ( fa )
0601
Nauru ( na )
1401
Urdu ( ur )
2118
Finnish ( fi )
0609
Nepali ( ne )
1405
Uzbek ( uz )
2126
Fiji ( fj )
0610
2209
0615
1415
1503
Vietnamese ( vi )
Faroese ( fo )
Norwegian ( no )
Occitan ( oc )
Volapük ( vo )
2215
Frisian ( fy )
0625
Oromo ( om )
1513
Wolof ( wo )
2315
Irish ( ga )
Scots-Gaelic ( gd )
0701
0704
Oriya ( or )
1518
Xhosa ( xh )
2408
Panjabi ( pa )
1601
Galician ( gl )
0712
Polish ( pl )
1612
Yoruba ( yo )
Zulu ( zu )
2515
2621
Guarani ( gn )
0714
Pashto, Pushto ( ps )
1619
Gujarati ( gu )
0721
Portuguese ( pt )
1620
47
<XV-HTD1-Tu>
12 Ek Bilgiler
Sorun Giderme
Sorunlardan ve hatal çalşmadan, genellikle, yaplmş olan hatal işlemler sorumludur. Bu bileşenle ilgili bir hata
olduğunu düşündüğünüzde aşağdaki noktalar kontrol ediniz. Bazen hata diğer bir bileşenden kaynaklanyor olabilir.
Diğer bileşenleri ve kullanlmakta olan elektrik donanmn gözden geçiriniz. Eğer hata, aşağda belirtilen kontrolleri
yaptktan sonra da devam ederse, tamir işlemlerinin yaplmas için en yaknnzda bulunan yetkili Pioneer servis
merkezine ya da satcnza başvurunuz.
Sorun
Çözümü
CD’ler, DVD’ler ve Video CD’ler
Yüklendikten sonra disk
otomatik olarak geri çkyor.
• Diski temiz olduğundan ve herhangi bir hasar görmemiş olduğundan emin olunuz (45.
sayfa).
• Diskin, disk tepsisine düzgün oturduğundan emin olunuz.
• Diskin uyumlu bir bölge numarasna sahip olup olmadğn kontrol ediniz (7. sayfa).
• Cihazn içerisinde buğu oluşmuş olabilir. Buğunun uçup gitmesi için biraz bekleyiniz.
Diskçalar bir klima cihaznn yaknnda kullanmaktan kaçnnz.
Çalma/oynatma işlemi
yaplamyor.
• Diski doğru yüklenip yüklenmediğini kontrol ediniz (etiketli yüzü yukar gelecek
şekilde).
Ekranda
işareti beliriyor.
• İşlem sistem tarafndan yasaklanmştr.
Ekranda
işareti beliriyor.
• Seçilmiş olan işlev bu disk için geçerli değildir.
Kurum OSD menülerinde
değişiklik yaplrken,
yazs
görünüyor.
• Bir CD ya da Video CD yüklenmiş durumda, değiştirilmiş olan ayar ise sadece DVD
diskler için geçerlidir. Söz konusu ayar ilerde, bir DVD disk yüklendiğinde etkin olacaktr.
Resim oynatma durdu ve komut
düğmeleri kullanlamyor.
• Ön paneldeki standby / on düğmesini kullanarak güç kaynağn bir kez kapatnz,
ardndan tekrar açnz.
Bir disk çalarken Kurum ekran
menülerinde yaplan yeni ayarlar
etkisizdir.
• Baz ayarlar, bir disk çalarken değiştirilebilmekle beraber, söz konusu disk durdurulup
tekrar başlatlmadan etkin hale gelmezler. Bu bir hatal çalşma değildir. Ekran
menülerinde ayarlama yapmann, yeniden başlatma işlevini iptal edebileceğini de
aklnzda tutunuz.
Ayarlar iptal edildi.
• Eğer, güç kaynağndan kaynaklanan bir nedenle, ya da güç kordonunun prizden
çekilmesiyle güç kesilirse, ayarlar iptal olur.
Resim yok/Renk yok.
• Video bağlantlarnn doğru olduğundan ve prizlerin tam olarak yerleştirildiğinden
emin olunuz.
• TV / monitör ayarlarnn doğru olup olmadğn kontrol ediniz.
Ekran gerilip uzamş ya da ön yüz
değişmiyor.
• Kurum menüsündeki TV Ekran tercihlerinin, kullanyor olduğunuz TV / monitörünkilere
uygun düştüğünden emin olunuz.
Oynatma işlemi srasnda resim
bozuk ya da ekran karanlk.
• Bu diskçalar, Macro-Vision System kopya kouma ile uyumludur. Bazi diskler bir kopya
önleme sinyali taşrlar. Bu tip diskler geri oynatldğnda, TV’ye bağl olarak, resmin baz
ksmlarnda çizgiler belirebilir. Bu bir hatal çalşma değildir.
• Baz disklerle yaşanan sorunlar ekrann ksa bir an için kararmasyla, ya da belirli baz
işlevler gerçekleştirildiği srada biraz sallanmasyla sonuçlanabilir.
• Kopya korumasndan dolay, bu sistemin, bir VCR ya da bir AV selektörün yolu ile
bağlants, kaydetmeyi önleyebilir ya da resim sorunlarna yol açabilir. Bu bir hatal
çalşma değildir.
48
<XV-HTD1-Tu>
Ek Bilgiler
Sorun
DVD ve CD ses seviyeleri
arasnda hissedilir bir fark var.
12
Çözümü
• DVD’ler ve CD’ler farkl kaydetme yöntemleri kullanrlar. Bu bir hatal çalşma değildir.
Radyo
Gürültülü radyo alm
• Frekansn doğru olup olmadğn kontrol ediniz.
• Antenlerin düzgün bağlanp bağlanmadğn kontrol ediniz. FM için, antenin tam olarak
uzatldğndan ve en iyi alm verecek şekilde yönlendirildiğinden emin olunuz.
AM için, döngü anteninin en uyugn yöne doğrlutuğundan emin olunuz.
• Eğer radyo sinyali zayfsa, bir harici anten genellikle, verilmiş olan dahili antenlerden
daha iyi sonuç almanz sağlayacaktr.
• TV, floresan lamba motor gibi diğer elektronik donanmlar parazite yol açabilir. Bunlar
kapatmay ya da uzaklaştrmay, ya da antenlerini uzaklaştrmay deneyiniz.
• Dalga ayar aralğ sizin ülkeniz ya da bulunduğunuz bölge için geçerli olmayabilir.
Dalga ayar aralğn değiştirmeyi denetiniz (44. sayfa).
Oto dalga ayarlama baz
istasyonlar almyor.
• Oto dalga ayarlama radyo istasyonlarn sadece iyi bir sinyal olduğunda yakalar. Daha
ince bir dalga ayar için, bir harici anten bağlaynz.
Genel
Uzaktan kumanda çalşmyor.
• Uzaktan kumanda aletini çalşma aralğ içinde kullandğnzdan ve kumanda aleti ile
esas birim üstündeki sensör arasnda herhangi bir engel bulunmadğndan emin olunuz.
• Pillerin bitmiş olup olmadğn kontrol ediniz.
Ses yok, ya da ses bozuk.
• Doğru işlevin (DVD / CD vb.) seçilmiş olup olmadğn, ses seviyesinin yükseltilip
yükseltilmediğini kontrol ediniz.
• MUTE işlevinin açk olmadğndan ve diskin çalnmasna ara verilmediğinden emin
olunuz.
• Diskin temiz ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz (45. sayfa).
• Bütün arka panel bağlantlarnn doğru olduğundan emin olunuz.
• Eğer kirli ya da paslanmş prizler / terminaller bulursanz, bunlar temizleyiniz.
Ses modu ayarlarn (bas, tiz,
vb.) yapamyor.
• Kaydetme modu açktr. Bunu kapatnz, sonra da arzu ettiğiniz şekilde ayarlam yapnz
(25. sayfa).
Durgun elektrik ya da diğer dş etkenler bu ünitenin hatal çalşmasna yol açabilir. Bu durumda, güç kordonunu
çekiniz ve sonra tekrar prize sokunuz. Bu, çoğunlukla üniteyi, düzgün çalşmak üzere tekrar başlatacaktr. Eğer bu,
sorunu gidermezse, lütfen en yakn PIONEER servis merkezine danşnz.
49
<XV-HTD1-Tu>
12 Ek Bilgiler
Ekran boyutlar ve disk
formatlar
Aşağdaki tablo, çeşitli TV Ekran ayarlarnn, mevcut
olan değişik türde diskler üzerindeki etkisini
göstermektedir.
Geniş ekran bir TV ya da monitör izlerken
Standart ebatta bir TV ya da monitör izlerken
Ayarlar ve görüntü
Ayarlar ve görüntü
16:9 (Wide)
Diskin ekran format
Geniş ekran (filimler, vb.)
Baz ekstra geniş formatlarn
(CinemaScope gibi) ekrann
en üstünde ve altnda siyah
çubuklarla birlikte
görüneceğini unutmaynz.
Diskin ekran format
Standart (TV programlar, vb.)
Program, ayarlardan
bağmsz olarak doğru
şekilde sunulur.
Herhangi bir ayar
Standart (TV programlar, vb.)
TV’niz resmin nasl
gösterileceğini
belirleyecektir. Ayrntlar için
TV ile birlikte verilmiş olan el
kitapçğna baknz. Tipik
tercihler iki yönde siyah
çubuklar şeklindedir, gerilmiş
ya da yaknlaşmş sunum.
Geniş ekran (filimler, vb.)
Program geniş ekranda en
üstte ve altta siyah
çubuklarla Birlikte
gösterilecektir.
4:3 (Letter Box)
Geniş ekran (filimler, vb.)
Programn kenarlar kesilir,
böylece resim bütün ekran
doldurur.
16:9 (Wide)
4:3 (Pan & Scan)
Geniş ekran (filimler, vb.)
Program bask çkar: 4:3
(Letter Box) ya da 4:3 (Pan &
Scan) olarak ayarlaynz.
16:9 (Wide)
50
<XV-HTD1-Tu>
Ek Bilgiler
12
51
<XV-HTD1-Tu>
Demo modun açlmas/
kapatlmasü
Sistemi ilk kez prize taktğnzda, ekranda bir demo
dizisi görünecektir. Demo, sistem DVD işlevinde
bulunduğunda, fakat 5 dakikadan daha uzun bir süre
atl kaldğnda da başlayacaktr. Ana birim üzerinde,
CD MODE dşnda herhangi bir düğmeye
bastğnzda sona erer.
•
Demo modu’nu tamamen kapatmak için
ana birim üzerindeki CD MODE
düğmesine basnz ve parmağnz,
demonun başlamasndan itibaren 3
saniye kadar basl tutunuz.
•
Demo modunu açmak için, sistem
standby konumundayken ana birim
üzerindeki CD MODE düğmesine
basnz ve parmağnz 3 saniye kadar
basl tutunuz.
Pioneer Corporation tarafndan yaynlanmştr.
Telif Hakk © 2001 Pioneer Corporation.
Bütün haklar sakldr.
PIONEER CORPORATION
4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan
PIONEER ELECTRONICS [USA] INC.
P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90810-1540, U.S.A.
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC. 300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada
PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD. 178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: [03] 9586-6300
PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V. San Lorenzo 1009 3er Piso Desp. 302 Col. Del Valle Mexico D.F. C.P. 03100
TEL: 5-688-52-90
<TNMSS/01H00001>
Printed in Hungary <XV-HTD1-Tu>

Benzer belgeler