Grout XL

Yorumlar

Transkript

Grout XL
Grout XL
Grout Harc
Ürün Tan :
TS EN 1504-3/04.2008’ e göre R4 s
na uygun, iç ve d mekanda, çelik konstrüksiyon, donat ve makina
temelleri gibi çe itli elemanlar betona sabitleme i inde kullan lan, çok güçlü yap ma özelli i olan, ilk ve son bas nç
dayan mlar yüksek, esnek ve ak kan, elle uygulanan ve makina ile pompalanabilen, genle me özelli ine sahip,
rötre yapmayan, yüksek düzeydeki ak kanl
sayesinde kendili inden yerle en, 10 cm ‘ye kadarki kal n
uygulamalarda dahi tek seferde kullan labilen, yüksek nitelikli granülometrik kum, çimento ve yüksek nitelikli
kimyasal katk maddeleri ile peki tirilerek haz rlanm , mineral bazl , çimento esasl grout harc r.
Kullan ld Yerler:
ç ve d mekânlarda,
Beton sabitleme ve betonarme çal malar nda,
Çok amaçl kal pl ankraj çal malar nda,
Kreyn yollar nda ve köprü kiri lerinde,
Yol ve köprü ba lant lar nda.
Özellikler:
Yüksek düzeyde ak kand r (s k donat veya dar kal pl alanlar için ideal).
Uygulanabilme süresi uzundur.
Ak kan k vam ndan ötürü kendinden yerle ir ve her tür kal p eklini kolayca al r, bo luksuz beton dökümüne
imkân verir, bo luk ve çatlaklara kolay nüfuz eder.
Endüstriyel makinalar ve ba lant elemanlar sabitlemek, kenarlar ve alt k mlar betonla doldurmak için,
Çelik elemanlarla beton elemanlar n birle im yerlerini betonlamak için,
Her tür ankraj, montaj ve beton tamiri çal mas yapmak, köprü kiri lerini doldurmakta,
Tren raylar dö emek, kanalizasyon veya su kanal kapaklar yerle tirmekte,
Köprü parapetlerini, trafik klar , reklam panolar
zemine sabitlemek ve ayr ca kiri - kolon takviyesinde
donat lar sabitlemek için kullan r.
lk ve son bas nç dayan
de erleri yüksektir.
Çeli e çok güçlü yap r, olu an gerilmeleri emer.
Suya, sürekli slakl a, dona ve a r hava artlar na kar dayan kl r.
Rötre yapmaz.
Yanmaz, bu nedenle epoksi kullan
n riskli oldu u alanlarda güvenle kullan r.
Teknik Veriler:
Dmax (mm)
4
Renk
Uygulanabilir kal nl k (mm)
Kuru birim hacim a rl (kg / lt)
Islak birim hacim a rl (kg / lt)
Kapta kuruma süresi (dakika)
Kuruma süresi (saat)
Bas nç mukavemeti
2
7 gün (N / mm )
2
28 gün (N / mm )
ilme mukavemeti (28 gün) (N / mm 2)
2
Yap ma dayan
(betona)(28gün)(N/mm )
Kar m suyu miktar (25 kg kuru harç için)
Gri
100
1,5 ± 0,2
2,2 ± 0,2
~ 60
~ 24
Uygulama için ortam s cakl
+5°C ile +35°C aras
55-65
70-90
>9
>2
3,0 – 3,5 lt
Uyar : BOST K sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nas l kullan laca na ili kin öneriler d nda ve/veya hatal kullan lmas
durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz
alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar nedeniyle mümkün de ildir. Gerekli hallerde kullan
kendi testlerini yapmal r. Yerel düzenlemeler
nedeniyle ürün performanslar ülkeden ülkeye farkl klar gösterebilir. bu teknik bülten, yenisi olu turulana kadar geçerlidir. Yenisinin yay nlanmas yla
bundan önceki teknik bültenlerin geçerlili i sona erer. BOST K teknolojik geli meler do rultusunda ürünlerde de iklik yapma hakk
sakl tutar.
Ürünlerin güvenli iyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) ba vurulmal r.
Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 st.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
[email protected] - www.bostik.com.tr
01.05.2015
Teknik bilgiler +20°C hava s cakl
na ve 50% rölatif hava nemi oran na göre elde edilen yakla k verilerdir.
Uygulama Öncesi Haz rl k:
Uygulama yap lacak yüzey pürüzlü, kirden ve aderans dü ürücü maddelerden ar nd lm , çatlaks z, yük
ta yabilecek güçte sa lam ve stabil olmal r.
Gerekli görülen hallerde uygulama yüzeyi kumlama, bas nçl su veya bas nçl hava püskürtme yöntemi ile
temizlenmelidir. Ankrajlama yapmadan önce yüzey yeteri kadar slat lmal , ancak yüzeyde su birikimi olu umu
engellenmelidir.
Uygulama:
Temiz bir kar rma kab içine yukar daki teknik veri tablosunda belirtilmi olan su miktar n 2/3’ü oran nda
normal hava s cakl ndaki su bo alt r. Daha sonra su dolu kap içine kuru harç dökülerek, uygun kar rma
makinas veya aleti ile durmaks n kar
r. Topaks z ve homojen bir kar m elde edilinceye kadar
kar rmaya devam edilir.
Arzu edilen k vama ula abilmek için haz rlanan harca, teknik veri tablosunda belirtilen en yüksek su miktar
lmamak kayd ile su eklenebilir.
Yakla k 2 dk. olgunla ma süresi beklendikten sonra harç tekrar hafifçe kar
r. Uygulamaya haz r hale
gelen ve yüksek düzeyde ak olan harç en geç bir saat içerisinde uygulanmal r.
Harç içinde hava bo lu u olu umunu engellemek için veya kal ps z ankraj çal mas yap lacaksa, uygulamaya
tek bir kenardan veya kö eden ba lanmal ve içeride kalan havan n d ar ç kmas na izin verilmelidir. Gerekli
görülen hallerde dökülen harç bir alet yard
ile kar
larak yoklanmal ve hava bo luklar giderilmelidir.
Uygulama Sonras Bak m:
Aç kta olan yeni uygulama yap lm yerler en az ilk 3 gün boyunca süratli kurumaya kar
geni yüzeyli folyo veya nemli jüt çuval kullanarak yüzeyi nemli tutmak yeterlidir.
korunmal
r. Bunun için
Sarfiyat:
10 mm kal nl k için yakla k 18 - 22 kg / m².
Sarfiyat miktarlar teorik de erler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamas yap lmas
tavsiye ederiz.
Ambalaj:
25 kg’l k kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).
Depolama:
Kuru harç torbalar suya, dona ve a r hava artlar na kar korunmal r.
Ah ap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
Patlam veya aç lm torbalar derhal kapat lmal ve ilk etapta tüketilmelidir.
Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir.
Yukar da belirtilmi olan muhafaza ko ullar na uyulmas kayd yla depolama ömrü maksimum 12 ayd r.
Güvenlik Önlemleri:
Genel in aat yap m kurallar ve güvenlik önlemleri gere ince, uygulama esnas nda, Genel Hususlarda tan ml
Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallar na dikkat edilmelidir.
Uyar : BOST K sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nas l kullan laca na ili kin öneriler d nda ve/veya hatal kullan lmas
durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz
alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar nedeniyle mümkün de ildir. Gerekli hallerde kullan
kendi testlerini yapmal r. Yerel düzenlemeler
nedeniyle ürün performanslar ülkeden ülkeye farkl klar gösterebilir. bu teknik bülten, yenisi olu turulana kadar geçerlidir. Yenisinin yay nlanmas yla
bundan önceki teknik bültenlerin geçerlili i sona erer. BOST K teknolojik geli meler do rultusunda ürünlerde de iklik yapma hakk
sakl tutar.
Ürünlerin güvenli iyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) ba vurulmal r.
Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 st.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
[email protected] - www.bostik.com.tr
01.05.2015