Hakan Kutlu - Manisaspor

Yorumlar

Transkript

Hakan Kutlu - Manisaspor
SAYFA 01
TANSEL IRMAK:
Selami Delan
tak›m› Davraz
kamp›nda
ziyaret etti.
“Süper Lig
Manisa’ya futbol
kültürü getirdi”
Bir arabada 9 kifli maça gittiler
Geçirdi¤i sakatl›k nedeniyle çok sevdi¤i futboldan uzaklaflan Tansel
Irmak forma giydi¤i y›llarda tak›m›n en genç sporcular› aras›nda yer
al›yordu. Ayn› mevkide oynad›¤› Turgay Gümüfldere’yi örnek alan ve
tak›m içerisindeki görünmez hiyerarflinin en son halkas›n› oluflturan
Tansel, sahaya ç›karken dizlerinin titredi¤i günlerden, Manisaspor’un
süper lige uzanan öyküsünü anlatt›. ■ 2. SAYFADA
Hollanda kamp› öncesinde
25 kiflilik kadro flekillenecek
Manisaspor Asbaflkan› ve Bas›n Sözcüsü
Selami Delan, kampta teknik heyetimiz
ve futbolcular›m›z ile devaml› diyalog
içinde oldu. Delan, eski ve yeni oyuncular›n kampta k›sa sürede uyum
sa¤lamas›n›n kendilerini memnun etti¤ini
ifade etti. ■ 4. SAYFADA
•Manisaspor Kulübü Yay›n Organ›d›r •Say›: 40•Para ‹le Sat›lmaz
S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI
EMREC‹KS‹N:
“Hocam› mahcup
etmeyece¤im”
En büyük hedefim Milli
Tak›mda forma giymek
Futbolcu bir baban›n o¤lu olan Gökhan,
Manisaspor ile hedeflerine ulaflmak istiyor. Boluspor’dan Ankaragücü’ne transferinde ve Manisaspor’a
geliflinde de Hakan Kutlu’nun etkisi oldu¤unu ifade eden Gökhan,
"Bana olan güveni bofla ç›karmayaca¤›m. Hocam› mahcup etmeyece¤im" dedi. ‹stanbul’da bafllayan futbol hayat›n›n farkl› dönemlerinde Galatasaray ve Fenerbahçe formas›n› giyen Emreciksin,
Manisaspor taraftarlar› için sorular›m›z› yan›tlad›. ■ 5. SAYFADA
22 Temmuz 2010 Perflembe
Bu ma¤azada
HERKES‹N B‹R
FORMASI VAR
BÜLENT HASGÖNÜLLÜ
Hakan Kutlu:
Suni
6. SAYFADA
Manisaspor taraftar›n›n sab›rs›zl›kla bekledi¤i Manisaspor Taraftar Ma¤azalar›,
A¤ustos ay› içerisinde formadan anahtarl›¤a, bardaktan aksesuara kadar birçok
ürünün yer ald›¤› özel tasar›m ürünlerini
taraftar›m›z ile buluflturuyor. ■ 3. SAYFADA
Hollanda
yolculu¤u
pazartesi
Manisaspor 3. etap çal›flmalar› için
Hollanda Arnhem flehrinde bulunan
Bilderberg Hotel Buunderkamp’da
kampa girecek. Siyah-beyazl›lar 26
Temmuz Pazartesi günü saat 12:20’de
‹zmir Adnan Menderes Havaliman›’ndan Düsseldorf’a gidecek.
Taraftar-yönetim
Davraz kamp› ve tak›m birli¤i,
yar›n bitiyor
BAfiARIYI GET‹R‹R
■ 3. SAYFADA
‹lk haz›rl›k maç›
ilk galibiyet: 1-0
Haz›rl›klar›n› Isparta Davraz Sirene
Otel'de sürdüren Manisasporumuz ilk
haz›rl›k maç›nda Özbekistan 1. Ligi
ekiplerinden Nasaf Qarshi’yi 1-0 ma¤lup etti. Futbolcular›m›z›n büyük bölümünün görev ald›¤› karfl›laflmada
maçta galibiyeti getiren golü 16.
dakikada Milos Stojcev kaydetti. 6’DA
Manisaspor’un Isparta Davraz kamp› 23
Temmuz Cuma günü tamamlanacak.
Siyah-beyazl›lar çok verimli geçen kamp›n ard›nda iki günlük izne ç›kacak.
■ 7. SAYFADA
Teknik heyetimiz
bas›n mensuplar›
ile maç yapt›
Manisasporumuzun Pazar günkü antrenman öncesinde Teknik Direktörümüz
Hakan Kutlu ve teknik heyetimiz Davraz
kamp›nda tak›m›m›z› takip eden bas›n
mensuplar› ile bir maç yapt›. ■ 3’TE
Isparta Davraz’da oldukça faydal› bir kamp dönemi geçiren ekibimizde Teknik
Direktörümüz Hakan Kutlu, Manisaspor’un bu sezon ligde baflar›y› yakalayaca¤›n› söyledi. Kutlu baflar›ya aç bir ekip olduklar›n› ifade ederek, "Taraftar,
yönetim ve tak›m birli¤i baflar›y› getirir." dedi. ■ 4. SAYFADA
Kombine kartlar; BJK, FB ve Tarzan Davraz’da
GS maçlar›nda geçerli olacak ikide iki yapt›
Manisaspor Sosyal ‹liflkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Çavdarl›, kombine
kartlar›n geçmifl sezonlarda oldu¤u gibi 2010-2011 sezonunda da Befliktafl, Fenerbahçe
ve Galatasaray ile 19 May›s Stadyumu’nda oynanacak maçlarda geçerli olaca¤›n› ifade
ederek taraftardan kombine kart avantaj›n› kaç›rmamalar›n› söyledi. ■ 2. SAYFADA
Manisasporumuz Davraz kamp›ndaki ikinci haz›rl›k maç›nda Bank Asya 1. Lig ekiplerinden
Karfl›yaka ile dün oynad›¤› karfl›laflmadan 25.
dakikada Dica ve 70. dakikada Kahe’nin penalt›
golleriyle 2-1 galip ayr›ld›. ■ 3. SAYFADA
2010-2011 SÜPER L‹G F‹KSTÜRÜ 8. SAYFADA
SAYFA 02
2
S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI
22 Temmuz 2010 Perflembe
Kombine kartlar; BJK, FB ve
GS maçlar›nda geçerli olacak
Manisaspor Sosyal ‹liflkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Çavdarl›, kombine kartlar›n geçmifl sezonlarda oldu¤u gibi 2010-2011 sezonunda da Befliktafl, Fenerbahçe ve Galatasaray ile 19 May›s Stadyumu’nda oynanacak maçlarda geçerli olaca¤›n› ifade ederek taraftardan kombine kart avantaj›n› kaç›rmamalar›n› söyledi.
anisaspor 2010-2011 sezonu kombine
kartlar› sat›fl› Belediye Kültür Sitesi Manisaspor Kombine Sat›fl Ofisi’nde (Manisa Gazeteciler Cemiyeti) devam ediyor. Kombine kartlar Befliktafl, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynanacak geçerli olacak.
M
Kombine kart ekonomik
avantaj sa¤layacak
Manisaspor taraftarlar›n› kombine kart almaya
davet eden Sosyal ‹liflkilerden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyemiz Çetin Çavdarl›, kombine kartlar›n geçmifl sezonlarda oldu¤u gibi 2010-2011
sezonunda da Befliktafl, Fenerbahçe ve Galatasaray ile 19 May›s Stadyumu’nda oynanacak
maçlarda geçerli olaca¤›n› belirterek, "Manisaspor Yönetim Kurulu olarak bu sezon kombine
kart fiyatlar›n› çok uygun tuttuk. Taraftar›m›z
kombine kart alarak ekonomik yönden büyük
avantaj sa¤layacakt›r." diye konufltu.
Kombine kartlara ilgi büyük
Çavdarl›, 2010-2011 sezonu kombine kartlar›na
büyük ilgi oldu¤unu
vurgulayarak, "Yeni sezonda maç biletleri sat›fl›
Biletix taraf›ndan gerçeklefltirilecek ve bilet
sat›fl› konusunda tek
yetkili kurum Biletix olacak. Taraftarlar›m›za yeni
sezonda bilet konusunda s›k›nt› yaflamamalar› için tükenmeden kombine kart almalar›n› öneriyorum." dedi.
Dikkat edilecek konular
Kombine kartlara Bonus, Axess, World ve Maximum kredi kart›yla yap›lacak ödemeler için 4
taksit imkan› sa¤lanacak.
Kombine kartlar, Ziraat Türkiye Kupas›
grup ve eleme maçlar›nda da kullan›labilecek. Bir üst tura
ç›k›lmas› durumunda ise kombine kartlar geçerli
olmayacak. Bu
durumda, bütün
taraftarlar›m›z›n,
normal biletle stadyuma girmeleri gerekecek.
Stadyuma girifl kontrol sistemi, yenilendi¤i
için, taraftarlar›m›z›n, stadyum girifllerinde
ma¤dur olmamalar› ad›na stadyuma, maç bafllamas›ndan en az 60 dakika önce gelmeleri gerekmektedir.
Ayr›ca, maçlara çocuklar› ile gelecek olan taraf-
‘
tarlar›m›z›n da, 6 yafl›na kadar olan çocuklar›ndan bilet istenmeyecektir. 6 yafl›ndan büyük
çocuklar için, taraftarlar›m›z›n bilet almalar›
gerekecek. Yeni sezonda VIP tribünler ise
yenilenmifl yüzüyle hizmete sunulacak. Taraftarlar›m›z VIP tribünde yenilenmifl koltuklar›n
yan› s›ra restoran kat›ndan faydalanma imkan›
bulacaklar.
KOMB‹NE KART F‹YATLARI:
TR‹BÜN
KOMB‹NE KART
•VIP-A
•VIP-B
•VIP-C
•VIP-D
•KAPALI ALT B
•KAPALI ALT A-C
•AÇIK
•SP‹L KALE ARKASI
900 TL
750 TL
500 TL
350 TL
305 TL
205 TL
105 TL
55 TL
Süper Lig, Manisa’ya
futbol kültürü getirdi
968 Manisa do¤umlu Tansel Irmak, ilkokulu okudu¤u
Murat Germen ‹lkö¤retim Okulu’nun bahçesinde futbol
ile tan›flt›. Futbol, onun için bir oyun de¤il, okuldaki
a¤abeylerin u¤raflt›¤› ciddi bir iflti. Futbola olan sevgi ve
hayranl›¤›, onu her f›rsatta top sahalar›na sürükledi. En yak›n
arkadafllar›n›n kat›ld›¤› Manisaspor altyap› seçmelerine kat›ld›. 11 yafl›nda tan›flt›¤› Manisaspor formas›n› uzun y›llar
uzun y›llar üzerinde tafl›yacakt›. Her iki aya¤›n› kullanma kabiliyeti ve çok uzun boylu olmamas›na karfl›l›k güçlü hava
topu hakimiyeti, onun dikkatleri üzerine çekmesindeki en
büyük nedenlerden sadece biriydi.
1
1 arabada 9 kifli maça gittiler
Seçmelerde Manisaspor’un y›ld›z tak›m›nda seçilen Cem Vardarer, Abdullah fiapç› ve Metin Gönül’ün de yer ald›¤› tak›m
arkadafllar› ile forma giyen Tansel’in unutamad›klar› listesinin
bafl›nda 5 kiflilik arabaya 9 kifli binerek maça gidip gelmeleri
yer al›yor. Atilla Özcan’›n yapaca¤› seçmelerin bir gece önce, babas›n›n ald›¤› kramponlar› baflucuna koyan Tansel’in
heyecan›, y›llar sonra sahaya ç›kaca¤› tünele uzanacak kadar
güçlüydü. Tansel Irmak’›n baflar› ile ilgili sözleri flöyle " E¤er
heyecan duyuyorsan›z mutlu ve baflar›l› olursunuz. Heyecan
bittiyse yapacak bir fley kalmam›flt›r"
Manisaspor’un formas›n› giyen ve geçirdi¤i sakatl›k nedeniyle çok sevdi¤i futboldan uzaklaflan Tansel Irmak
forma giydi¤i y›llarda tak›m›n en genç sporcular› aras›nda yer al›yordu. Ayn› mevkide oynad›¤› Turgay Gümüfldere’yi örnek alan ve tak›m içerisindeki görünmez
hiyerarflinin en son halkas›n› oluflturan Tansel, sahaya
ç›karken dizlerinin titredi¤i günlerden, Manisaspor’un
süper lige uzanan öyküsünü anlatt›. Süper ligin Manisa’ya futbol kültürünü getirdi¤ini söyleyen Tansel Irmak, görüfllerini ve Manisaspor y›llar›n› paylaflt›.
Süper Lig’e ç›k›nca gurur duydum
Sakatl›¤›m iyilefltikten sonra farkl› tak›mlarda futbol oynamaya ve ifl yaflam›ma devam ettim. Yapmak istediklerim vard›.
Ama hayal peflinde koflmad›m hiç. Futbol hedefim Manisa ve
Ege bölgesinde baflar›l› olmakt›. Bir noktaya kadar geldim ve
sonras›nda futbolu kendim için oynad›m. Beraber forma giydi¤im arkadafllar›m›n yapt›¤› güze ifller gördükçe gurur duydum. En çok da 2004-2005 sezonunda Manisaspor’un süper
lige yükseldi¤ini ö¤rendi¤imde inan›lmaz duyguland›m. Öyle
gurur duydum ki, bir zamanlar benim formas›n› giydi¤im tak›m flimdi Türkiye’de sadece 11 ilde olan süper lig tak›mlar›ndan biri olmufltu.
Üç muhteflem y›l
Hayat›n›n her döneminde futbolun içinde olmay› istedi¤ini
belirten Tansel Irmak, dönemin flartlar›nda futbolun yeterli
ekonomik gücü sa¤lamad›¤›n› söyledi ve ekledi: Ben futbolun içinde kalmay› ve bu ifli e¤itimli olarak yapmak çok isterdim. Ancak o y›llarda flartlar çok farkl›yd›. Futboldan elde etti¤iniz gelir hayat›n›z› garanti alt›na alacak kadar yeterli de¤ildi. 19 yafl›nda profesyonel oldum ve Manisaspor’da forma
giydim. Amatörden profesyonele futbol oynad›¤›m her dönemde çok mutluydum. Henüz 18 yafl›ndayken, amatör bir
tak›m›m›z vard›. Bu tak›mda kendimizi göstererek A tak›ma
geldi¤imizi ispatlamak için elimizden geleni yap›yorduk. 11
kiflilik o amatör tak›mdan aralar›nda Veysel Aturgil, Ufuk
Dündar Mehmet Demir ve Mehmet Coflkun ve benim oldu¤um 7 kifli profesyonel oldu. Ben ayn› zamanda ifl yaflam›na
da bafllam›flt›m 6’da iflten ç›kt›ktan sonra koflarak antrenmana gelirdik ve hiç yorulmaz, zevkle antrenmanlara kat›l›rd›k.
Turgay a¤abey sahaya itti
Tak›m içerisinde futbolcular aras›ndaki ba¤l›l›k ve sayg›n›n
çok güçlü oldu¤unu söyleyen Tansel yafl› nedeniyle tak›m›n
en küçükleri aras›nda ve o görünmez hiyerarfli zincirinin en
son halkas›ndayd›. Tansel Irmak futbolda e¤itimin önemini
futbol yaflam›n›n yönünü de¤ifltiren olay ile anlatt›:
"1986 ‘da profesyonel olduktan sonra kendime hep Turgay
a¤abeyi örnek ald›m. Futbolu izleyerek ve örnekler seçerek
Nice y›llara
Betül Perköz
ört y›ld›r Manisaspor Kulübü’nde
görev yapan, kulüp sekreteri Betül
Perköz 26. do¤um gününü, beraber
çal›flt›¤› mesai arkadafllar› ile kutlad›.
Manisaspor Kulübü’nün güzel sekreteri
Betül Perköz, personelin gelenek haline
getirdi¤i do¤um günü sürprizlerine haz›rl›kl› olmaya çal›flt›ysa da, arkadafllar›n›n
haz›rlad›¤› usta plan, sürprizin bozulmas›n› engelledi. Kutlama için mesai sonunu bekleyen personel, Betül Perköz’ün
26. do¤um günü mutlulu¤una ortak oldu.
Manisaspor Kulübü olarak biz de, Betül
Perköz’ün yeni yafl›n› kutluyor sa¤l›k ve
mutluluk dolu bir ömür diliyoruz.
D
’
rece¤ini, nas›l haz›rlanaca¤›n›n bilinci henüz kimsede yoktu.
Maalesef bu durum nedeniyle futboldan kopmaz zorunda
kald›m. Antrenmanda yaflad›¤›m sakatl›¤›n önemini anlamadan forma heyecan› ile sahaya ç›kmak için delirdim. Tabi 10
dakika sonra sakatl›¤›n tekrarlanaca¤›n› ve sahadan arkadafllar›m›n yard›m› ile ç›kar›laca¤›m› bilmiyordum. Bu sakatl›ktan
k›sa bir süre önce Turgutluspor ile maç›m›z vard›. Rakibin
rüzgar ismi Raci’yi tutacakt›m. Raci de Raci’ydi hani, herkes
tan›yordu. Bende antrenmanl›yd›m ama heyecandan çok korkuyordum yine de. Sahaya ç›karken tünelde titredi¤imi hissettim ve geri döndüm. Arkam› döndü¤ümde Turgay a¤abeyi gördüm. "Nereye" dedi. "Ç›kmayaca¤›m" dedim. Turgay
a¤abey beni kolumdan tutup sahan›n içerisine resmen f›rlatt›. O maç ben Raci’yi tuttum. Maç› 2-0 ald›k. Turgay a¤abey
benim hem en komik an›m›n hem de bir korkuyu yenip özgüvenimi yeniden kazanmam›n kahraman› oldu"
Bu tak›ma Gökmenler laz›m
Manisaspor’un k›s›tl› flartlara ra¤men 2 ligde ad›ndan söz ettiren tak›mlar aras›nda yer almas›n› tak›m içerisindeki dostluk ve taraftar›n deste¤i olarak aç›klayan Tansel Irmak beraber forma giydi¤i Gökmen Bar›fl’›n Manisaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu’nun yard›mc›l›¤›n› üstlenmesinden duydu¤u memnuniyeti anlatt›. "Manisaspor’un teknik ekibinde veya yönetiminde bu tak›ma emek veren insanlar› gördü¤ümde
gurur duyuyorum. Geçmifl y›larda görev yapan Veysel Aturgil, Manisal› di¤er antrenör kardefllerim ve Gökmen sadece
bir örnek, onlar mümkün oldu¤unca artmal›."
Spor insana kalite katar
ö¤renmeye çal›fl›yorduk. Futbol yetene¤i çok, ama futbol
e¤itimi ve bilgisi azd›. Televizyonda gördü¤üm bir hareket
vard›. Tackle denilen kayarak rakipten top alma hareketini
çok be¤enmifltim. Ama nas›l yap›laca¤›n› bilmiyordum. Deneyerek ö¤rendim ve sahada yapmaya bafllad›m. Bu seyircinin de hofluna gitmiflti. Alk›fllar›ndan anlayabiliyordum. K›s›tl› olanaklar sadece futbol e¤itiminde de¤il sa¤l›k ve sakatl›klarda da söz konusuydu. Sporcunun kendisini nas›l geliflti-
Futbol oynad›¤› dönemde kurdu¤u dostluklar›n hala devam
etti¤ini, sporun insan yaflam›na pozitiflik katt›¤›n› söyleyen
eski Manisasporlu futbolcu Tansel Irmak, 17 yafl›nda Ece
ad›nda bir k›z ve 19 yafl›nda Cemre ad›nda bir erkek çocuk
sahibi olan Tansel, çocuklar›na spor sevgisini afl›lamaya çal›flt›¤›n› ve onlar›n hayatlar›n›n her döneminde mutlaka spor ile
sosyal veya faal olarak ilgilenmelerini istedi¤ini söyledi. O¤lum ve k›z›m yüzme ile ilgileniyor. Onlar da önce sa¤l›kl› sonra mutlu sonra da pozitif
birer insan olmas› için
spora devam etmeleri
gerekti¤ini biliyorlar.
Her bile¤in bir gücü vard›r. Spor o bile¤i k›rmay›
de¤il, bükmeyi hedefler,
daha iyiysen bile¤i bükersin de¤ilsen bükemedi¤in bile¤i öpersin. Maç
bitince rekabette biter.
Futbol fair-play içinde
oldukça güzeldir. Ben
maçlar› izlerken teknik
ekipte Gökmen’in olmas›
ve Manisa'dan birilerinin
olmas› beni çok mutlu
ediyor. Manisaspor'un
kadrolar›nda bu kardefllerimin olmas› Manisaspor'un çok daha iyi yerlere gelmesini sa¤layacakt›r.
Kadronun
en genci
anisasporumuzun Isparta Davraz kamp›ndaki en genç ismi Eray Ataseven,
çal›flmalar›n› bütün h›z›yla sürdürüyor.
Hollanda kamp› kadrosunda yer alacak olan
1993 do¤umlu orta saha oyuncusu kendisine verilen flans› en iyi flekilde de¤erlendirmek istedi¤ini belirterek, "Bana bu flans› veren Hakan hocama teflekkür ediyorum. Hedefim A tak›mda
kal›c› olmak. Bunun için çok çal›flamam gerekti¤inin fark›nday›m." diye konufltu.
M
GAZETES‹’NE
REKLAM VERMEK
‹Ç‹N ARAYINIZ
532 352 26 66
Manisaspor Kulübü Derne¤i ad›na ‹mtiyaz Sahibi:
Kenan YARALI (Baflkan)
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü
Alparslan KAYA
Haber Müdürü
S. Numan ÇALIfiKAN
Katk›da Bulunanlar
Cemile AYDIN
Bülent HASGÖNÜLLÜ
Yönetim Yeri
19 May›s Stadyumu
Halil Erdo¤an Caddesi 34, 45030 Manisa
Tel: 236 231 4505 e-posta: [email protected]
Reklam Pazarlama
Yasin OKAY 532.352 2666
Bas›ld›¤› yer:
Star Medya Yay›nc›l›k A.fi. Gaziemir-‹zmir
Tel: 232 251 7632 Haftal›k Yerel Süreli Yay›n Say›:40
Bask› Tarihi: 21 Temmuz 2010
SAYFA 03
S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI
22 Temmuz 2010 Perflembe
3
Süper Lig’de
fikstür çekildi
üper Lig 2010-2011 sezonu fikstür çekimi 21 temmuz
Çarflamba günü ‹stanbul'da
gerçeklefltirildi. Manisasporumuz
Süper Lig’in ilk haftas›nda deplasmanda Karabükspor ile karfl›
karfl›ya gelecek. Haliç Kongre
Merkezi Sadabat Salonu'nda, Futbol
Federasyonu yetkilileri ile Süper
Lig'de mücadele edecek 18 kulübün
temsilcilerinin kat›ld›¤› fikstür çekiminde kulübümüzü temsilen
Lojistik ve Kamplardan Sorumlu
Yönetim Kurulu üyemiz Hüseyin
Fehmi Yersel yer ald›.
2010-2011 sezon planlamas›na
göre, Süper Lig'de yeni sezon 15
A¤ustos 2010 tarihinde bafllayacak.
Ligin ilk devresi 19 Aral›k 2010'da
oynanacak 17. hafta
karfl›laflmalar›yla bitecek.
S
‹kinci devresi 23 Ocak 2011'de
bafllayacak olan Süper Lig'de 20102011 sezonu, 22 May›s 2011'de
oynanacak maçlarla sona erecek.
"Avantajl› bir
fikstür çektik"
Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu fikstür ile ilgili yapt›¤› de¤erlendirmede öncelikle yeni sezonda bütün tak›mlara baflar›larak
dileyerek, "Tüm Türkiye’nin kaliteli bir sezon izleyece¤ine inan›yorum. 1 sezon boyunca bu tak›mlar ile oynayaca¤›z. Kendi
ad›m›za ilk yar› için avantajl› bir
fikstür çektik diyebiliriz." dedi.
Bu ma¤azada
HERKES‹N B‹R
FORMASI VAR
Manisaspor taraftar›n›n sab›rs›zl›kla bekledi¤i Manisaspor Taraftar Ma¤azalar›, A¤ustos ay› içerisinde formadan anahtarl›¤a, bardaktan aksesuara kadar birçok ürünün yer ald›¤› özel tasar›m ürünlerini taraftar›m›z ile buluflturuyor.
anisa 19 May›s Stadyumu Spil Kale Arkas›
Tribünü alt›ndaki Stad Ma¤azas› ve Kültür
Sitesi eski kompine kart sat›fl noktas›nda
yer alacak olan Merkez Ma¤aza ile Manisaspor taraftar› kendi tarz›n› yaratacak.
Manisaspor Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenen
ürün fiyat politikas›, ürünlerin bütün taraftarlar›n
bütçesine hitap etmesini amaçl›yor.
3 büyük tak›mlar›n orijinal lisansl› forma ve ürün fiyatlar› 70 TL ile 90 TL aras›nda de¤iflirken, Manisaspor taraftarlar› ma¤azalar›nda 45 TL’ye birbirinden fl›k ve kaliteli ürünler bulabilecekler.
M
saspor taraftar ma¤azalar›n›n, 240 metrekarelik Stad
fiubesi’nde oluflturulacak Manisaspor bölümü, Manisaspor tarihini anlatan kupa, foto¤raf, ve kulüp tarihinde kullan›lan forma top ve spor malzemelerinin
sergilendi¤i modern bir spor müzesi olarak Manisa’da bir ilke imza atacak.
Her yafla, her zevke, her bütçeye
Her yafltan Manisasporlu’nun Manisaspor fl›kl›¤›n›
yaflam›na tafl›mas› için birbirinden farkl› onlarca tasar›m oluflturulurken, ma¤azalarda bay, bayan, çocuk ve bebek ürünleri yer alacak. Ürünlerde ön plana ç›kar›lacak ögelerin bafl›nda; Manisaspor Kulübü’nün kurulufl y›l› olan "1965", Manisa’n›n flehir
kodu olan "45" ve Manisa flehrini markalaflt›ran
"Manisaspor" yer alacak. Mont, t-shirt body, eflofman, sweatshirt, kapri pantolon, flort, çorap, gibi
tekstil ürünlerinin bay, bayan ve çocuk ürünleri sat›fla sunulurken, erkeklere özel gömlek tasar›mlar›
ile, bardak, anahtarl›k, bileklik, atk›, bayrak ve çanta gibi aksesuarlar, gitti¤i her yerde Manisspor’u
yan›nda hissetmek isteyen taraftarlar›n vazgeçilmezleri aras›nda yer alacak.
Hollanda
Tarzan Davraz’da yolculu¤u
2’de 2 yapt› Pazartesi
Manisasporumuz
Isparta Davraz
kamp›ndaki ikinci
haz›rl›k maç›nda
Bank Asya 1. Lig
ekiplerinden Karfl›yaka ile 21 Temmuz Çarflamba
günü oynad›¤›
karfl›laflmadan 25.
dakikada Dica ve
70. dakikada Kahe’nin penalt› golleriyle 2-1 galip
ayr›ld›. Mücadelede rakibin golünü
ise 49. dakikada Ayhan kaydetti.
Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu,
karfl›laflman›n ilk yar›s›nda sahaya
‹lker, Hüseyin, Oumar, Ferhat,
Momha, Yi¤it ‹ncedemir, Nizamettin, Gökhan, Simpson, Dica ve Isaac onbirini sürerken ikinci yar›da
anisaspor 3. etap çal›flmalar› için Hollanda Arnhem flehrinde bulunan Bilderberg Hotel Buunderkamp’da kampa
girecek. Siyah-beyazl›lar 26 Temmuz Pazartesi
günü saat 12:20’de ‹zmir Adnan Menderes Havaliman›’ndan Düsseldorf’a gidecek ve oradan
da karayolu ile Arnhem’e geçecekler. Manisaspor Hollanda kamp›ndaki ilk haz›rl›k maç›nda 28 Temmuz Çarflamba günü Hollanda 2. lig
ekiplerinden Sparta Rotterdam ile oynayacak.
Ekibimiz ikinci haz›rl›k maç›nda Hollanda 2. lig
ekiplerinden RKC Waalw›jk ile 30 Temmuz Cuma günü karfl› karfl›ya gelecek. Manisaspor
üçüncü haz›rl›k maç›nda ise ‹spanya La Liga
ekiplerinden Real Sociaded ile 3 A¤ustos Sal›
günü mücadelece edecek. Tak›m›m›z Hollanda
kamp›n›n dördüncü ve son haz›rl›k maç›nda ise
6 A¤ustos Cuma günü Yunanistan Süper Ligi
tak›mlar›ndan Xanthi Skoda ile karfl›laflacak.
Manisaspor 7 A¤ustos Cumartesi günü 3. etap
çal›flmalar›n› tamamlayarak Düsseldorf’tan saat
15:50 uçuflu ile yurda dönecek.
M
ise Bulut, Gabriel, Dixon, Ömer Aysan, Eren, Bekir, Semavi, Milos,
Ahmet ‹lhan, Tuncay ve Kahe onbirine görev verdi.
Manisaspor bu skorla Isparta Davraz kamp›nda oynad›¤› iki maç›ndan da galibiyetle ayr›lm›fl oldu.
"Bir Manisaspor Öyküsü"
Aç›l›fl Ankaragücü maç›nda
Özel tasar›m ürünleri ise, performans› ile ön plana
ç›kan futbolcular›m›z, , unutulmayan skorlar ve Manisaspor’un tarihine ad›n› alt›n harflerle yazan de¤erler forma ve t-shirtler ile ölümsüzleflecek. Logo
tasar›mlar› ve renklendirmeler ile taraftar›n› belirleyecek olan ürünler, kalite ve çizgisi ile sadece maç
günlerinde de¤il günlük yaflamda da Manisaspor taraftar›n›n fl›kl›¤›na fl›kl›k katacak. ‹mza günleri ve
organizasyonlar›n merkezi olmas› planlanan Mani-
Fiziki olarak haz›rl›klar› son h›z devam eden
Manisaspor Taraftar Ma¤azalar› maçlar bafllamadan
önce ürünlerini sat›fla ç›karacak. Ma¤azalar›n resmi
aç›l›fl› ise Manisasporumuzun 2010 - 2011
Sezonu’nda kendi evinde oynad›¤› ilk maç olan,
Ankaragücü müsabakas›ndan önce gerçeklefltirilecek. 240 metrekarelik Stad Ma¤azas› ile 40
metrekarelik Merkez Ma¤aza’n›n yaklafl›k iki hafta
sonra mekan düzenlemesi tamamlanacak.
SAYFA 04
4
S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI
22 Temmuz 2010 Perflembe
Taraftar-yönetim
ve tak›m birli¤i,
baflar›y› getirir
eknik Direktörümüz Hakan Kutlu Davraz kamp›nda yapt›¤› de¤erlendirmede, kamp çal›flmalar›ndan tak›m›n son durumuna, transferden ligdeki hedefe kadar bir çok
konuda de¤erlendirmede bulundu.
"Çal›flmalar›m›z s›n derece olumlu"
Manisaspor’un, daha önce çal›flt›rd›¤›
Ankaragücü ve Denizlispor’dan daha
iyi ve problemsiz oldu¤unu vurgulayan Kutlu, "Manisaspor Kulübü, Ankaragücü ve Denizlispor’u çal›flt›rd›¤›m dönemlere göre o tak›mlardan
hem yönetim aç›s›ndan hem futbolcu
uyumu aç›s›ndan daha iyi ve problemsiz. Baflar›l› olmay› isteyen bir futbolcu grubumuz var. Çal›flmalar›m›z
son derece olumlu gidiyor. Bu kamp
sonras›nda baz› elemeler yapmak durumunday›z. Ancak alaca¤›m›z kararlar›n, elenen futbolcular›m›z aç›s›ndan
da hay›rl› olaca¤›na inan›yorum. . Performansa göre ayr›l›klar olabilirde olmayabilirde. Kamp performans›ndan
sonra yabanc› da yerli de ayr›labilir."
T
"Kazanmay› düflünen
bir tak›m olacak"
Futbolda defans›n önde bafllad›¤›na
inand›¤›n› kaydeden Kutlu, tak›m›n
oyunu felsefesi için, "Önde bask› yaparak savunma yapabilen bir tak›m
olmay› istiyoruz. Topun daha çok bizde kald›¤› ve sürekli golü ve kazanmay› düflünen tak›m benim idealimdeki tak›m. Oyun felsefemiz bu yönde
olacak."
Isparta Davraz’da oldukça faydal› bir kamp dönemi
geçiren ekibimizde Teknik Direktörümüz Hakan
Kutlu, Manisaspor’un bu sezon ligde baflar›y›
yakalayaca¤›n› söyledi. Kutlu baflar›ya aç bir
ekip olduklar›n› ifade ederek, "Taraftar,
yönetim ve tak›m birli¤i
baflar›y› getirir." dedi.
"Sistemli olaca¤›z"
Belirledikleri sisteme her zaman sad›k
kalacaklar›n› söyleyen Hakan Kutlu,
"Manisaspor mücadele eden, savaflan
maç› son dakikaya kadar b›rakmayan
bir tak›m olacak. Futbolculara ba¤l›
kalmay›p, sistemimizi futbolcu yap›s›na uygun flekilde oturtup, o sisteme
futbolcular›n uyumunu sa¤layaca¤›z.
Zaman zaman futbolcu bireysel yeteneklerini gösterecektir ama biz bu
sisteme sad›k kalan bir tak›m olaca¤›z. Taraftar›m›z her zaman bizim yan›m›zda olsun, bize güvensin. Manisaspor, onlar›n yüzünü kara ç›kartmayacak ve ligde ses getiren bir tak›m
olacak."
"Uyum
sorunu yok"
Hakan Kutlu, Davraz’da çok güzel bir
kamp ortam›nda çal›flt›klar›n› ifade ederek,
hava flartlar›n›n çok
uygun oldu¤unu, yeni
futbolcular›n tak›ma
hemen adapte oldu¤unu söyledi. Kutlu,
"Yeni futbolcular›m›z›n
hiçbir sorunlar› görünmüyor. Gün geçtikçe
daha çok uyumlar›
olacak. Futbolculuklar›
kariyerleri ortada olan
futbolcular›m›z var. O
yönden flansl›y›z. " de-
di. fiu an için transferi
kapatt›klar›n› da kaydeden Kutlu, "Davraz
ve Hollanda kamplar›
sonras›nda ihtiyaç
duyarsak o yönde bir
çal›flmam›z olabilir.
Ümit Karan gündemimizde yok. fiu anki
tak›m›m›zda Ümit Karan’› düflünmüyoruz.
‹ki kamp›m›z sonras›nda o mevkiye yönelik ihtiyaç duyarsak
belki o zaman de¤erlendirmeye al›r ya da
farkl› futbolculara yöneliriz" dedi. Altyap›
hakk›nda da konuflan
Kutlu, "Özellikle bizim
gibi tak›mlar›n altyap›ya çok önem
vermesi gerekiyor. Ankaragücü ve
Denizlispor’da altyap›dan çok futbolcu oynatt›k. Burada da o yetenekteki
futbolcular› bulursak elbette ki de¤erlendirmeyi isteriz."
"Kaliteli bir kadro
olufltu"
Denizlispor’da görev yapt›¤› dönemde
Manisaspor’un kadrosunu be¤endi¤ini
kaydeden Kutlu, " O kadro üzerine
takviyeler yap›ld›. Kaliteli bir kadro
olufltu. Oyuncular›m›z›n kaliteleri tart›fl›lmaz. Hem oyuncular›n çal›flkanl›klar›, özel yaflant›lar› önemli. Bizim futbolcular›m›z düzgün çocuklar. fiu anki
gidiflat çok iyi. Tak›mda hem savaflan
hem de yetenekli oyuncular var. Bunlar›n kar›fl›m›ndan iyi bir tak›m ç›ka-
ca¤›na eminim" dedi.
"Gerçekçi hedefler
koymak laz›m"
Kutlu lig için ise gerçekçi hedefler
koymak gerekti¤ini ifade ederek flunlar› söyledi: "Ligi ilk 8 ya da ilk 10 da
sezonu bitirmek tak›m için baflar› say›labilir. Çünkü Manisaspor ligi hep
kritik yerlerde bitiren bir tak›m oldu.
Bu nedenle s›ralamada ilk 10 içinde
olmak baflar›d›r. E¤er ilk 8 içine girersek buda büyük bir s›çrama anlam›na
gelir. Bu flekilde de di¤er y›llara
umutla bakmam›z› sa¤lar. Baflta bu
hedefi koyarken, tak›m›n kadrosu, yönetim flekli çok önemli. fiu ana kadar
da bu konuda bir problem yok. Bu
kriterler Manisaspor’un ligi ilk 10’da,
hatta ilk 8 de bitirebilece¤ine kan›t
olabilir. Buna ben inan›yorum. Bu hedefi koyarken oyuncu yap›s›, oyuncu
karakterleri, yönetim tarz› gibi kriterler çok önemli. Bunlar› da görebildi¤im için bu hedefi koydum."
"Tak›m ruhu çok
önemli"
Sözlerinin devam›nda tak›m olabilmenin önemi anlatan Kutlu, "18 – 20
kiflilik bir topluluk olarak de¤il de, bu
kiflileri tak›ma çevirebilirsek, tak›m olma ruh , birlikte hareket edebilme
çok önemli. Tabi bunun yan›nda, yönetim tarz› çok önemli. Bir tak›m iyi
yönetilmeli. fiu ana kadar yönetim
aç›s›ndan da bir s›k›nt›m›z yok. Tak›mdafll›¤›m›z da çok önemli. Taraftar, yönetim ve tak›m birli¤i baflar›y›
getirir diye düflünüyorum." dedi.
Delan, tak›m›
Davraz’da
ziyaret etti
anisaspor Asbaflkan› ve
Bas›n Sözcüsü Selami
Delan, Isparta Davraz’a
giderek tak›m›m›z› ziyaret etti.
Kampta bulundu¤u süreç
boyunca teknik heyetimiz ve
futbolcular›m›z ile devaml›
diyalog içinde olan Delan,
tak›m›n son durumu hakk›nda
bilgiler ald›. Delan Davraz
kamp›n›n son derece baflar›l›
geçti¤ini söyledi. Eski ve yeni
oyuncular›n kampta k›sa
M
sürede uyum sa¤lamas›n›n
kendilerini memnun etti¤ini
ifade eden Delan, ''Davraz
kamp› çok baflar›l› geçiyor.
Tak›ma dahil olan yeni ve eski
futbolcular›n k›sa süre
içerisinde birbirleriyle
kaynaflmas› bizleri çok sevindirdi. Teknik direktörümüzün
yönetime sunaca¤› rapor
do¤rultusunda Hollanda kamp›
öncesinde 25 kiflilik tak›m
kadrosu flekillenecek'' dedi.
Asbaflkan ve Bas›n Sözcümüz Selami Delan,
Davraz kamp›na ziyarette bulanarak teknik
heyet ve futbolcular ile biraraya geldi.
Dica coflturacak
Burak:
“Her fley
çok iyi
gidiyor”
Manisaspor kaptan› Burak Özsaraç, Davraz
kamp›nda her fleyin çok iyi gitti¤ini belirterek,
"Hollanda kamp›nda da iyi çal›fl›p, sonuçta bu
3 etapl›k kamp program›n›n toplam faydas›n›
lig maçlar›nda görmek istiyoruz.'' dedi.
ak›m kaptan›m›z Burak Özsaraç yeni sezona
çok iyi haz›rland›klar›n› söyledi. Isparta Davraz’da antrenman program›n›n yo¤un geçti¤ini ifade eden tecrübeli futbolcu, "Tak›m arkadafllar›m›z ile hocam›z›n yapt›rd›¤› antrenmanlara
harfiyen uyuyorlar. Burada ne bir sakatl›k ne de
baflka bir huzursuzlu¤umuz var. Her fley çok iyi
gidiyor. Hollanda kamp›nda da iyi çal›fl›p, sonuçta
bu 3 etapl›k kamp program›n›n toplam faydas›n›
lig maçlar›nda görmek istiyoruz.'' dedi. Tak›ma
yeni dahil olan yerli ve yabanc› futbolcularla kaynaflt›klar›n› ve s›k›nt› olmad›¤›n› vurgulayan Kaptan Burak, çok uzun süredir birlikte gibi samimi
bir havada çal›flmalara devam ettiklerini kaydetti.
Oyun anlam›nda da taktik çal›flmalar›nda da ayn›
uyum ortam›n›n devam etti¤ini vurgulayan Burak,
s›k›nt› olmadan lige bafllayacaklar›n› belirtti.
T
anisasporumuzun‹talya Serie A
tak›mlar›ndan Catania'dan 1 y›ll›¤›na opsiyonlu olarak renklerine
ba¤lad›¤› Romen orta
saha oyuncusu Nicolae
Dica yeni sezonda taraftara futbol ziyafeti sunaca¤›n›n sinyallerini vermeye bafllad›. Davraz
kamp›nda Nasaf Qarshi
ile oynanan haz›rl›k maç›nda Milos Stojcev’in
galibiyeti getiren golünün
pas›n› veren tecrübeli futbolcu, antrenmanlarda
gösterdi¤i performans ile
de dikkat çekiyor. Duran
toplarda ve verdi¤i paslarda ustal›¤›n› konuflturan Dica, tak›ma uyum
sa¤lad›¤›n› ve kendisini
haz›r hissetti¤ini belirterek, ''Benden çok fley
beklendi¤inin fark›nday›m
ama biz bir tak›m›z, tak›m halinde baflar›y› sa¤layaca¤›z. Tak›m›n baflar›s› için elimden geleni
yapaca¤›m. Manisaspor'a
geldi¤im için mutluyum''
dedi.
M
Ahmet
dikkat
çekiyor
Manisasporumuzun Bozüyükspor'dan 4 y›ll›¤›na renklerine ba¤lad›¤› genç
futbolcu Ahmet ‹lhan Özek, Davraz kamp›n›n en dikkat çekici isimleri
aras›nda yer ald›. Ahmet ‹lhan Özek kamp boyunca verdi¤i paslar, att›¤›
flutlar, gol yollar›ndaki asistleri ve golle sonuçlanan vurufllar›yla Teknik
Direktörümüz Hakan Kutlu taraf›ndan takdir görüyor. Genç futbolcu
hedefinin ilk on birde devaml› olarak yer almak oldu¤unu belirterek, "‹yi bir
kamp dönemi geçiriyoruz. Sezon öncesinde kamp dönemini en iyi flekilde
de¤erlendirerek lige haz›r hale gelmek istiyorum." dedi.
SAYFA 05
S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI
22 Temmuz 2010 Perflembe
anisaspor’un sezon sonu Kayserispor’dan transfer
etti¤i Gökhan Emreciksin, oyun tekni¤i ve yetene¤i futbol kamuoyu taraf›ndan kabul edilmifl isimlerin bafl›nda geliyor. Futbolcu bir baban›n o¤lu olan Gökhan, Manisaspor ile hedeflerine ulaflmak istiyor. Boluspor’dan Ankaragücü’ne transferinde Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu’nun pay› oldu¤unu ve Manisaspor’a geliflinde de Hakan Kutlu’nun etkisi oldu¤unu ifade eden Gökhan, "Bana olan güveni bofla ç›karmayaca¤›m. Hocam›
mahcup etmeyece¤im" dedi. ‹stanbul’da bafllayan futbol
hayat›n›n farkl› dönemlerinde Galatasaray ve Fenerbahçe
formas›n› giyen Emreciksin, ManisaSpor Gazetesi taraftarlar› için sorular›m›z› yan›tlad›.
‘
M
Hocam› mahcup
etmeyece¤im
Futbola nas›l bafllad›n?
Babam ve day›m beni Galatasaray'›n seçmelerine yazd›rd›.
Toplam üç aflamal› bir seçme yapt›lar, üçünü de kazand›m. ‹ki sene Galatasaray'da oynad›m. ‹yi bir bafllang›ç
yapm›flt›m. Oradan Zeytinburnuspor'a geçtim. Bu kulüpte
pek verimli olamad›m ve ayr›ld›m. Yaklafl›k bir y›l futbola
ara verdim. O dönem, okulum sebebiyle bir ara futbolu tamamen b›rakmak istedim. Sefaköy Fevzi Çakmak ‹lkö¤retim Okulu'nun Müdürü Hüseyin Demirkol ayn› zamanda
‹stanbul Sinopspor Kulübü'nün de baflkan›yd›. Okulda futbol oynarken izleyip be¤enince futbola dönmem için çok
›srar etti. Bana "Ligde 6 maç›m›z kald›. fiampiyonlu¤a gidiyoruz. Hiç de¤ilse bu alt› maçta oyna" dedi. Kendisine tekrar futbol oynamayaca¤›m› söylesem de ›srar etti. Ben de
sonunda "Nas›l olsa sadece 6 maç. Hem de flampiyonlu¤a
oynuyorlar" diye düflünüp teklifini kabul ettim. 6 maçl›k
seride ben gol kral›, tak›m›m›z da flampiyon oldu. Sonuçta
futboldan kopamad›m ve dört sene bu kulüpte oynad›m.
Bu süre içerisinde okuluma da devam ettim.
Ailende sporla ilgilenen baflka birileri var m›?
Babam Cavit Emreciksin eski bir futbolcu. Baflta Zeytinburnuspor olmak üzere ‹stanbul'un çeflitli tak›mlar›nda
santrfor oynam›fl. Zeytinburnuspor'la flampiyonluk yaflam›fl.
Biz üç k›z, iki erkek olmak üzere befl kardefliz. Kardefllerim
sporla yak›ndan ilgili ancak 1986 do¤umlu kardeflim ‹stanbul Sinopspor'da futbol oynuyor.
Baflka sporlara karfl› ilgin ve yetene¤in var m›yd›?
Basketbolu da çok severim. Okul zaman›nda çok oynad›m
ve NBA maçlar›n› çok izledim ama profesyonel bir basketbolcu olmay› hiç düflünmedim.
Senin futbol konusundaki yetene¤ini kim keflfetti?
Futbola Galatasaray'da bafllasam ancak yetene¤imin orada
keflfedildi¤ini düflünmüyorum. ‹lkö¤retim okulunda okurken Galatasaray formas› giymifltim. Okul müdürümüz ayn›
zamanda ve ‹stanbul Sinopspor Kulüp Baflkan› Hüseyin
Bey'in benim futbol yaflam›ma yön vermemde çok büyük
etkisi oldu. Üzerimde çok büyük eme¤i var. O olmasayd›,
belki de futbola devam etmeyecektim.
Futbol yaflam›n boyunca unutamad›¤›n bir olay
veya seni çok etkileyen bir durum oldu mu?
Lisede okurken tekrar Galatasaray'a gittim ama maalesef
ilk idmanda ayak bile¤im k›r›ld›. Bu arada biraz sitem edece¤im. Ama o günü unutam›yorum. Ayak bile¤im maç›n
5
bitimine yak›n k›r›lm›flt›. Son düdük çald›, bakt›m etraf›mda kimse yok. Sadece kalecimizin beni s›rt›na alarak sahadan ç›kard›¤›n› hat›rl›yorum. Durup düflündüm ve kendi
kendime "Demek ki sakatlan›nca böyle oluyormufl" dedim.
Akl›mdan hem futbolu b›rakmak, hem de daha da h›rslan›p eskisinden daha iyi olarak sahalara dönmek geçiyordu.
Sonuçta üç ayl›k sakatl›k döneminden sonra amatör tak›ma geri dönmeye karar verdim.
Futbola bafllad›¤›nda kendine örnek ald›¤›n
oyuncular var m›yd›?
Gheorghe Hagi'ye büyük hayranl›¤›m vard›. Bence, o Türkiye'ye gelmifl en iyi yabanc› oyunculardan bir tanesi.
Bafllang›çtan beri sa¤ kanat oyuncusu musun?
Asl›nda okul y›llar›nda kaleye geçerdim. Üstelik kalecili¤i
iyi de yapard›m. Okul tak›m›n›n kalecisiydim. Ancak, Galatasaray'daki seçmelere kaleci olarak kat›lmad›m. ‹stanbul
Sinopspor'da forvetin her bölgesinde oynad›m. Band›rmas-
’
por'da forvet ve forvet arkas›nda görev ald›m. Sa¤ kanat
oyuncusu olarak ilk kez Boluspor'da oynad›m.
Manisaspor’dan sonraki hedeflerin aras›nda neler var?
Manisaspor’da baflar›l› olmay› çok istiyorum. Öncelikli hedefim bu tak›ma bir fleyler katabilmek. Manisaspor’dan ayr›ld›¤›mda arkamda baflar›lar ve beni sevgiyle hat›rlayan bir camia b›rakmak istiyorum. Sonras›na ise her sporcu gibi milli
tak›m›n de¤iflmez oyuncusu olmak en önemli hedefim. Milli
Tak›m'›n düzenli oynayan futbolcular›ndan biri olmak.
Hakan Kutlu ile daha önce de çal›flt›n ve yeniden
bir aradas›n neler söyleyeceksin?
Hakan Kutlu benim için de¤erli olan insanlardan biri. Ankaragücü’nde oynad›¤›m dönemde bana destek oldu. Zaten Ankaragücü’ne transfer olmam› da o istemiflti. Buraya
da onun iste¤i ile geldim. Kendisi ile iletiflimim bir futbolcu hocadan çok sayg› ve sevgi çerçevesinde çal›flan a¤a-
bey kardefl gibi. Manisaspor’da onunla çal›flmaktan mutluyum. Boluspor’dan Ankaragücü’ne gitti¤imde onu mahcup
etmemifltim, inflallah yine mahcup etmem kendisini.
Hobilerin neler? Futbol d›fl›ndaki zamanlar›nda
yapars›n?
Ben çal›flmay› çok seven bir oyuncuyum. Antrenman olmasa bile kendi kendime çal›fl›r›m. Bunun d›fl›nda sinemaya gitmeyi ve internette gezmeyi çok seviyorum.
Yeni sezon haz›rl›klar› nas›l gidiyor?
Yaklafl›k iki haftad›r Davraz’da haz›rl›klar›m›z sürüyor. ‹yi
bir arkadafll›k ortam› var burada. Ortam çok güzel. ‹yi antrenmanlar yap›yoruz. ‹nflallah bundan sonra Hollanda kamp›m›z olacak. Ben özellikle bu seneden çok umutluyum.
Daha önceden Fenerbahçe ve Kayserispor serüvenlerim
k›sa sürdü. Ama buraya iyi bafllay›p, devam edip iyi flekilde bitirmek istiyorum. Art›k bu k›sa m› olur uzun mu olur
bilmiyorum iyi oldu¤u kadar devam etmek istiyorum.
Yi¤it’in
foto¤raf
merak›
Teknik heyetimiz bas›n mensuplar› ile maç yapt›
Manisasporumuz yeni sezon haz›rl›klar›n› bütün h›z›yla sürdürürken Pazar günü gerçeklefltirilen antrenman öncesinde Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ve teknik heyetimiz Davraz kamp›nda tak›m›m›z›
takip eden bas›n mensuplar› ile bir maç yapt›. Karfl›laflmada Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu, antre-
nörlerimiz Özcan Bizati, Gökmen Bar›fl, Kaz›m Akgün, fiahin Uysal, kulüp doktorumuz Cengizhan Özgürbüz, fizyoterepist Orhan Mescigil‘den oluflan
Manisaspor kadrosu; Ahmet Ünsal, Coflkun Kököz,
Erhan Kas›rga, Özkan Futman, Mustafa Tatl›, Cahit
Güden, Aycan ‹ner ve S. Numan Çal›flkan’dan olu-
flan gazeteciler kadrosu ile karfl› karfl›ya geldi. Asbaflkan ve Bas›n Sözcümüz Selami Delan’›n da izledi¤i ve 4-4 biten karfl›laflmada Manisaspor’un golleri
Hakan Kutlu, Gökmen Bar›fl, Cengizhan Özgürbüz
ve Kaz›m Akgün’den gelirken, bas›n mensuplar›n›n
gollerini Erhan (3) ve Aycan ‹ner kaydetti.
Manisasporumuzun
genç futbolcusu
Yi¤it ‹smail
Göko¤lan, Davraz
kamp›nda
foto¤raf çekmeye
merak sard›.
Tak›m› takip
eden bas›n mensuplar›n›n
ellerinden
foto¤raf makinesini kapan
Yi¤it deklanflöre
basarak
arkadafllar›n›n
foto¤raflar›n› çekmekten büyük
keyif duyuyor.
?
TARAFTARIMIZ NE D‹YOR
■ Mustafa Kemal Yak›n:
■ Erdinç K›r›c›:
■ Tolgahan Özen:
“‹yi transferlerin çok
parayla de¤il, ak›ll› bir
seçimle oldu¤unu gördük”
“Manisasporumuz, bu
sezon ilk alt›da olacak
bir kadroya sahip”
“Transferler çok kaliteli.
Bu y›l Manisasporumuz
güzel fleyler yapacak”
2010 sezonu Bursaspor’un flampiyon olmas› Türk futbolunda
Atom bombas› etkisi yapt›.
70’lerde Trabzonspor’un açt›¤›
yolu Bursaspor’un flampiyonlu¤u
sa¤lamlaflt›rd›. Bu baflar›lar bir
çok Anadolu tak›m› gibi Manisaspor’u da cesaretlendirdi. Geçen y›l yap›lan yay›nc› kurulufl
ihaleleri tak›mlara ekonomik güç
katt›. Tak›m›m›z›n bafl›na Hakan
Kutlu’nun getirilmesi daha h›rsl›
ve daha ateflli bir taraftar gurubunun oluflaca¤›na iflaret bence.
Ayr›ca transferlerde büyük paralar harcay›p kupa bile alamayan büyük tak›mlara bak›nca, iyi transferin parayla de¤il ak›ll› seçimlerde oldu¤unu bir kere daha gördük Bu
nedenle Kahe, Ömer aysan, Dica, ve Gökhan Emreciksin
transferleri çok ak›ll›ca yap›lan transferler. Ayr›ca denk
bütçeye sahip bir tak›m olmam›z tak›m›n s›rt›ndaki yükü
azalt›yor. Bu y›l tak›m›m›z UEFA biletini alacak.
Manisasporumuzun bu sene
ligde çok ifller yapaca¤›n› düflünüyorum. ‹lk 6 içinde olabilecek bir kadroya sahibiz.
Özellikle transfer konusunda
çok ak›ll›ca davran›ld›. Al›nan
oyuncular içinde ifl yapmaz
denilebilecek kimse yok. Sadece Ömer Aysan’›n Trabzonspor’dan sorunlu bir oyuncu olmas› nedeniyle gönderilmesi kafalarda bir soru iflareti
oluflturdu. Birkaç cümlede hocam›z için söylemek istiyorum. Hakan Kutlu çok berbat
haldeki ve puan olarak çok dipteki bir Denizlispor’u ligde
tutmas›na ramak kalm›flt›. Bu da hocam›z›n ne denli kazanmay› isteyen ve inanc›n› kaybetmeyen bir yap›da oldu¤unu gösteriyor ki, bence tak›m›n baflar›s› hocayla bafllar. Bu nedenle Manisaspor’dan bu y›l çok iyi bir performans bekliyorum. Manisapsorumuza baflar›lar dilerim.
Geçti¤imiz sezon ligi
hak etti¤imiz yerde
bitirmedik Hakan hocan›n tak›m›n bafl›na
getirilmesi isabetli bir
karar oldu. Transferin
en iyi simlerinden biri
de, Gökhan Emreciksin. Fenerbahçe’de
bulamad›¤› flans›
bence Anadolu tak›mlar›nda çok daha
rahat bularak kendisini gösterebilir. Manisaspor onun için, o
bizim iyi bir seçim.
Kahe’nin de etkili bir
oyuncu oldu¤unu biliyorum. Bu y›l iyi
fleyler olacak.
■ Nilay
Kanat:
“Tarzanlar Süper Lig’de
rüzgar gibi esecektir”
Uzun y›llar Manisa’da Manisaspor’u yak›ndan takip eden
bir futbol izleyicisi olarak Manisaspor’un geldi¤i aflama
hem gurur hem de umut verici. Manisaspor Manisa futbolu için bir lokomotiftir. Manisa’n›n ulusal çapta, futbolda söz sahibi olmas›n› sa¤layan en önemli unsur. Bir çok
s›k›nt›l› dönem geçirmesine ra¤men bence Manisaspor,
bu y›l ligde rüzgar gibi esecek.
SAYFA 06
6
S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI
22 Temmuz 2010 Perflembe
BÜLENT HASGÖNÜLLÜ
[email protected]
Suni
"MENEKfiE GÖZLERDE H‹Ç
VEFA YOKMUfi"
‹yide nas›l olsun?
GÖZ SUN‹,
BÖBREK SUN‹,
KALP YAPAY,
AYAK TAKMA.
Eskiden adrese teslim
bir ORTA’n›n bile
40 YIL HATIRI vard›!
fiimdi
Futbolun ad› var, tad› yok.
Çünkü
Ç‹M SUN‹, TOPÇULAR
SUN‹
Gelece¤in Dünyas›nda SUN‹
Bir yaflam bekliyor insanlar›.
Makineler su, hava oluflturacak.
SERALARDA yaflayacak
‹NSANO⁄LU.
Ya FUTBOL,
FUTBOLUM ne olacak?
O da nasibini alacak bu
yaflamdan
MANTARDAN 22 oyuncu
sahada
Yer alacak.
Öf!
Ne MANTAR bir fleymifl bu
GELECEK!
★★★
J‹LET ‹smet, TIRPAN Y›lmaz
KIYMIKÇI Necati,
Gibi
Unvanlara sahipti
FUTBOLUN
SAVUNMACILARI.
Bu unvanlar›
AYAK B‹LEKLER‹N‹N
Hakk›yla elde etmifllerdi!
Unvans›z oyuncu henüz
ACEM‹
Oyuncuydu.
Unvan için
‹CRAAT beklenirdi.
Anlayaca¤›n›z
Bofluna verilmezdi.
O UNVANLAR.
Ayn› fleyler forvet
Oyuncular› içinde geçerliydi.
BOLDEZER Fevzi,
BOMBACI Halil
TAÇSIZ KRAL Metin.
Lakaplar›yla
ÖLÜMSÜZLEfiT‹LER.
"FUTBOLUN ÜST K‹ML‹⁄‹
BUYDU"
fiimdikiler "RONALDO
Mehmet,
‹NYASTA ‹smail,
HENRY Osman gibi
"SUN‹ ALT K‹ML‹KLERE
SAH‹PLER"
★★★
Günümüz Teknolojisi
Kahve makineleri gibi
SUN‹
"TOP ORTALAYAN"
Makineler yapt›. Dakika da
30 orta yap›yor.
Bu makinelerde,
Top’un h›z›n› ayarlamak
mümkün.
Her fley ON NUMARA.
Salt
Orta yapan, etten kemikten
de¤il..
Ben anlamam kardeflim
makine falan.
Saha içindekine de,
Tribünde Oturana da
"NE B‹Ç‹M ORTA BU"
dedirtecek
★★★
Keçi derisi,
Manda derisi
Koyun derisi derken
Art›k,
TOPLAR SUN‹ DER‹DEN
Yap›l›yor.
NASA bilimsel olarak aç›klad›
"Top’un Kaleye gidifl
çizgisinde, sapma var"
fiAfiIP BEfi‹P GOL olsun diye
Sonunda bunu da
BAfiARDILAR
★★★
B›rak›n eti, sebze ve tah›l›
‹nsanlar›n GDO’SUNU bile
De¤ifltirdiler.
GENET‹K fi‹FREDE
‹nsan yap›s›nda hastal›k
yapt›¤›
‹çin
‹NSAN OLMANIN
ERDEMLER‹N‹
Tek, tek ay›kl›yorlar.
Spor da, siyasette,
ekonomide,
KAZANMAK ad›na
HERfiEY MÜBAH!
SUN‹ yaflam
böyle iflte.
‹lk haz›rl›k maç›
ilk galibiyet1-0
Haz›rl›klar›n› Isparta Davraz Sirene Otel'de sürdüren Manisasporumuz ilk haz›rl›k maç›nda Özbekistan 1. Ligi ekiplerinden Nasaf Qarshi’yi 1-0 ma¤lup etti. Futbolcular›m›z›n büyük bölümünün
görev ald›¤› karfl›laflmada maçta galibiyeti getiren golü 16. dakikada Milos Stojcev kaydetti.
anisaspor, Isparta Davraz kamp›ndaki ilk haz›rl›k maç›nda Özbekistan
1. Ligi ekiplerinden Nasaf Qarshi ile karfl› karfl›ya geldi. Siyah-beyazk›rm›z›l›lar rakibine göre
daha üstün oynad›¤› karfl›laflman›n 16. dakikas›nda Dica’n›n pas›nda
Milos soldan yapt›¤› vuruflta topu a¤larla buluflturarak skoru belirledi:
1-0. Maç›n ikinci yar›s›nda kadro tamamen de¤iflirken, ekibimizde Gökhan Emreciksin, Bulut,
‹lker, Simpson, Nizamettin, Hüseyin, Isaac, Kahe
maçta görev almayan
isimler oldular. Manisaspor maç›n 74.dakikas›nda Yi¤it ‹ncedemir’in
aya¤›ndan birde penalt›
kaç›rd›. Karfl›laflmay› Asbaflkan ve Bas›n Sözcümüz Selami Delan da
izlerken, Delan
tak›m›n özellikle
ilk yar›da izledi¤i futbolun
umut verici oldu¤unu kaydetti.
M
KROMOZONLARI
de¤ifltirildi¤inden
ADAM dediklerimiz
BIYIKLI MADAM ÇIKIYOR!
Stat: Sirene Otel
Hakemler: Harun Yanar, Zeki Çakal, ‹hsan Tanr›verdi
Manisaspor: Recep (Egemen), Burak (Kalabane),
Ferhat (Ömer Aysan), Gabriel (Dixon), Momha (Eren),
Bekir (Tuncay), Mehmet Güven (Yi¤it ‹ncedemir),
Ahmet ‹lhan (Yi¤it Göko¤lan), Adem Büyük (Murat),
Dica (Semavi), Milos Stojcev (Eray)
Nasaf Qarshi: Naumof, ‹nomof, Filiposyan, Karimov,
Karayev, Turayev, Carce, Salamov, fiamuradov, Garkun
Gol: Dk.16 Milos Stojcev (Manisa)
Delan umutlu
Manisaspor’un Davraz
kamp›ndaki ilk haz›rl›k
maç›n› izleyen
Asbaflkan ve Bas›n
Sözcümüz Selami
Delan, özellikle ilk
yar›daki oyunu çok
be¤endini söyledi
Kutlu: “‹lk yar›da
iyi oynad›k”
Tak›m›m›z barbekü partisinde stres att›
eni sezon haz›rl›klar›n› Isparta Davras’ta sürdüren ekibimiz için, 17
Temmuz Cumartesi günü sabah antrenman› ve Nasaf Qarshi ile
oynanan haz›rl›k maç› ile yorucu geçen günün ard›ndan Sirene
Davraz Hotel taraf›ndan bir barbekü partisi düzenlendi. Otelin
bahçesinde gerçeklefltirilen organizasyonda futbolcular›m›z günün
yorgunlu¤unu ve stresini att›lar. Davraz kamp›na gelerek tak›m›m›za
ziyarette bulunan Asbaflkan ve Bas›n Sözcümüz Selami Delan’da barbekü partisinde teknik heyetimiz ve futbolcular›m›z bir araya geldi.
Y
Manisaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu Nasaf Qarshi
maç›n›n ilk yar›s›nda daha derli toplu oynayan ve istediklerini sahaya yans›tan bir tak›m oldu¤unu söyledi.
eknik Direktörümüz Hakan Kutlu, Özbekistan 1.
Ligi ekiplerinden Nasaf Qarshi ile yap›lan haz›rl›k maç› sonras›nda yapt›¤› de¤erlendirmede
flunlar› söyledi: ''Daha çok bildi¤imiz futbolcular› kullanmamaya çal›flt›k. Maç›n ilk yar›s›nda daha derli
toplu, daha iyi oynayan, istedi¤imiz anlay›fl› daha iyi
sahaya yans›tan bir tak›m vard›. ‹kinci yar›da ise
maçta biraz daha fiziksel yorgunlu¤un verdi¤i aksamalar oldu. Çok a¤›r antrenmanlar yap›yoruz. Oyuncular›m›z sahada iyi mücadele ettiler. Ama fiziksel
aç›dan a¤›r bir tempodan sonra taktiksel çal›flmalar›m›z› haz›rl›k maçlar›m›z› daha çok Hollanda kamp›nda
düflünüyoruz. Maç›n ilk yar›s› biraz daha tatmin edici
idi ama ikinci yar› ise iyi bir maç de¤ildi.'' dedi.
T
SAYFA 07
S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI
22 Temmuz 2010 Perflembe
7
Davraz kamp› yar›n tamamlan›yor
Manisaspor’un Isparta Davraz kamp› 23 Temmuz Cuma günü tamamlanacak.
Siyah-beyazl›lar çok verimli geçen kamp›n ard›ndan iki günlük izne ç›kacak.
010-2011 sezonu
ikinci etap çal›flmalar›n› Isparta
Davraz’da sürdüren
ekibimiz buradaki çal›flmalar›n› 23 Temmuz
Cuma günü tamamlayacak. 12 gün boyunca çal›flmalar›n› Sirene
Otel’de sürdüren ekibimiz buradaki süreçte çok önemli mesafe
kaydetti. Davraz kamp›nda iki haz›rl›k maç›
yapan siyah-beyazl›larda özellikle tak›m
içindeki uyumun her
geçen gün artmas›
teknik heyeti memnun
etti. Davraz kamp›
sonras›nda Manisaspor’da kadronun da
büyük ölçüde flekillenmesi bekleniyor.
2
Altyap› seçmeleri yap›ld›
Manisaspor 20102011 Sezonu Altyap›
seçmeleri Atatürk
Spor Kompleksi Sahas›’nda geçeklefltirildi. Altyap› Teknik
Koordinatörümüz
Mümin Özkasap,
Manisaspor altyap›s›na yeni isimler kazand›rmak için yapt›klar› seçmelerin
sonuçlar›n›n ilerleyen günlerde aç›klanaca¤›n› söyledi.
anisaspor 2010-2011
Sezonu Altyap› seçmeleri Atatürk Spor
Kompleksi Sahas›’nda geçeklefltirildi. Seçmelere Manisa’da
ikamet eden ve ikamet edebilecek durumdaki, 1995 do¤umlu
ve sonras› yafltaki adaylar kabul
edildi. Aileleriyle birlikte seçmelere gelen sporcular seçmeler öncesinde heyecanl› bir bek-
M
leyifl içinde yer al›rken bir an
önce s›ran›n kendilerine gelmesini beklediler. 130 baflvurunun
oldu¤u seçmeler Altyap› Teknik Koordinatörümüz Mümin
Özkasap, altyap› antrenörlerimiz Erkan Aslan, Murat Aslan,
Hasan Sar›kaya, Ç›nar fienol,
Tansu Yan›k ve Altyap› ‹dari
Koordinatör Yard›mc›s› Engin
Yumurtac› gözetiminde gerçek-
lefltirildi. Seçmelerde 11 kiflilik 2
tak›m halinde yap›lan maçlarda
sporcular›n performanslar› de¤erlendirildi. Altyap› Teknik
Koordinatörümüz Mümin Özkasap, Manisaspor altyap›s›na yeni isimler kazand›rmak için
yapt›klar› seçmelerin olumlu
geçti¤ini ifade ederek, "Seçmelerin sonuçlar› ilerleyen günlerde aç›klanacakt›r" dedi.
Altyap›da çal›flmalar bafll›yor
M
anisaspor U14, U15, U16,
U17 ve U18 tak›mlar› 28
Temmuz Pazartesi günü
yap›lacak antrenmanlar ile yeni sezon
haz›rl›klar›na start verecekler.
Befl antrenör görevde
Manisaspor U14 Tak›m› antrenör
Tansu Yan›k, U15 Tak›m› antrenör
Ç›nar fieno¤lu, U16 Tak›m› antrenör
Murat Aslan, U17 Tak›m› antrenör
Erkan Aslan ve U18 Tak›m› antrenör
Osman Bilik yönetiminde yeni sezon-
‹smail ve Burakcan
U16 Milli Tak›m›’nda
anisaspor A2 Tak›m›’n›n baflar›l› futbolcular› Burakcan Balc› ve ‹smail Kavruk
U16 Milli Tak›m›m›z›n (01.01.1994), 27
ve 29 Temmuz 2010 tarihlerinde Rusya ile
deplasmanda oynayaca¤› özel maçlar›n aday
kadrosuna davet edildiler. Aday kadroya davet
edilen oyuncular 21 Temmuz 2010 Çarflamba
günü saat 12.00'de, TFF Beylerbeyi Atatürk
E¤itim ve Araflt›rma Merkezi Tesisleri'nde
toplanacak.
M
da mücadele edecekler.
Antrenörler Ç›nar fieno¤lu, Erkan
Aslan, Murat Aslan ve Hasan Sar›kaya,
Manisaspor altyap›s›nda öncelikli
hedefin futbolcular› bir üst kategoriye
en iyi flekilde haz›rlamak oldu¤unu
belirterek, "Yeni sezonda kategorilerinde daha baflar›l› olan ve milli
tak›mlara daha çok futbolcu gönderen
bir altyap› için çal›flmalar›m›z sürüyor.
Manisaspor A Tak›m›n›n gelecekteki
futbolcular› burada en iyi flekilde
yetiflecekler." diye konufltular.
SAYFA 08
S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI
BAfiARILAR
2010-2011
Süper Lig
Fikstürü
7. HAFTA
(1-4 Ekim)
Fenerbahçe-Gençlerbirli¤i
Büyükflehir Belediyespor-Bursaspor
Manisaspor-Kayserispor
Ankaragücü-Konyaspor
Kardemir Karabükspor-Galatasaray
Bucaspor-Eskiflehirspor
Trabzonspor-Befliktafl
Antalyaspor-Kas›mpafla
Sivasspor-Gaziantepspor
14. HAFTA
1. HAFTA
(13-16 A¤ustos)
Fenerbahçe-Antalyaspor
Kardemir Karabükspor-Manisaspor
Büyükflehir Belediyespor-Kayserispor
Ankaragücü-Trabzonspor
Bucaspor-Befliktafl
Gaziantepspor-Kas›mpafla
Eskiflehirspor-Gençlerbirli¤i
Bursaspor-Konyaspor
Sivasspor-Galatasaray
8. HAFTA
(15-18 Ekim)
Galatasaray-Ankaragücü
Kas›mpafla-Trabzonspor
Bursaspor-Kardemir Karabükspor
Gençlerbirli¤i-Antalyaspor
Befliktafl-Manisaspor
Kayserispor-Sivasspor
Gaziantepspor-Bucaspor
Eskiflehirspor-Büyükflehir Belediyespor
Konyaspor-Fenerbahçe
15. HAFTA
2. HAFTA
3. HAFTA
4. HAFTA (10-13 Eylül)
Kas›mpafla-Kardemir Karabükspor
Kayserispor-Fenerbahçe
Bursaspor-Eskiflehirspor
Gençlerbirli¤i-‹B Belediyespor
Befliktafl-Ankaragücü
Manisaspor-Antalyaspor
Trabzonspor-Sivasspor
Konyaspor-Bucaspor
Galatasaray-Gaziantepspor
5. HAFTA (17-20 Eylül)
Fenerbahçe-Befliktafl
Trabzonspor-Manisaspor
Antalyaspor-Kayserispor
Sivasspor-Eskiflehirspor
Ankaragücü-Kas›mpafla
Kardemir Karabükspor-Gençlerbirli¤i
Büyükflehir Belediyespor-Konyaspor
Bucaspor-Galatasaray
Gaziantepspor-Bursaspor
6. HAFTA (24-27 Eylül)
Kayserispor-Trabzonspor
Manisaspor-Sivasspor
Galatasaray-Büyükflehir Belediyespor
Gençlerbirli¤i-Ankaragücü
Kas›mpafla-Fenerbahçe
Befliktafl-Antalyaspor
Eskiflehirspor-Gaziantepspor
Bursaspor-Bucaspor
Konyaspor-Kardemir Karabükspor
(22-25 Ekim)
Kardemir Karabükspor-Eskiflehirspor
Kayserispor-Befliktafl
Antalyaspor-Konyaspor
Fenerbahçe-Galatasaray
Ankaragücü-Bursaspor
Büyükflehir Belediye-Gaziantepspor
Manisaspor-Kas›mpafla
Trabzonspor-Gençlerbirli¤i
Sivasspor-Bucaspor
10. HAFTA (29 Ekim-1 Kas›m)
11. HAFTA
12. HAFTA
13. HAFTA
Eskiflehirspor-Ankaragücü
Konyaspor-Trabzonspor
Galatasaray-Antalyaspor
Gençlerbirli¤i-Manisaspor
Kas›mpafla-Kayserispor
Befliktafl-Sivasspor
Bucaspor-Büyükflehir Belediyespor
Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor
Bursaspor-Fenerbahçe
Kayserispor-Gençlerbirli¤i
Manisaspor-Konyaspor
Sivasspor-Büyükflehir Belediyespor
Fenerbahçe-Eskiflehirspor
Ankaragücü-Gaziantepspor
Kardemir Karabükspor-Bucaspor
Befliktafl-Kas›mpafla
Trabzonspor-Galatasaray
Antalyaspor-Bursaspor
Bucaspor-Ankaragücü
Eskiflehirspor-Antalyaspor
Konyaspor-Kayserispor
Galatasaray-Manisaspor
Gençlerbirli¤i-Befliktafl
Kas›mpafla-Sivasspor
Büyükflehir Belediye-K. Karabükspor
Gaziantepspor-Fenerbahçe
Bursaspor-Trabzonspor
16. HAFTA
17. HAFTA(17-19 Aral›k)
18. HAFTA
19. HAFTA
Fenerbahçe-Sivasspor
Kayserispor-Bucaspor
Antalyaspor-Ankaragücü
Gençlerbirli¤i-Bursaspor
Kas›mpafla-Eskiflehirspor
Befliktafl-Gaziantepspor
Manisapor-Büyükflehir Belediyespor
Trabzonspor-Kardemir Karabükspor
Konyaspor-Galatasaray
Antalyaspor-Fenerbahçe
Manisaspor-Kardemir Karabükspor
Kayserispor Büyükflehir-Belediyespor
Trabzonspor-Ankaragücü
Befliktafl-Bucaspor
Kas›mpafla-Gaziantepspor
Gençlerbirli¤i-Eskiflehirspor
Konyaspor-Bursaspor
Galatasaray-Sivasspor
(28-31 Ocak)
Ankaragücü- Manisaspor
Eskiflehirspor-Konyaspor
Gaziantepspor-Gençlerbirli¤i
Bucaspor-Kas›mpafla
Kardemir Karabükspor-Kayserispor
Fenerbahçe-Trabzonspor
Sivasspor-Antalyaspor
Büyükflehir Belediyespor-Befliktafl
Bursaspor-Galatasaray
25. HAFTA
26. HAFTA
(20-23 A¤ustos)
Manisaspor-Ankaragücü
Konyaspor-Eskiflehirspor
Gençlerbirli¤i-Gaziantepspor
Kas›mpafla-Bucaspor
Kayserispor-Kardemir Karabükspor
Trabzonspor-Fenerbahçe
Antalyaspor-Sivasspor
Befliktafl-Büyükflehir Belediyespor
Galatasaray-Bursaspor
9. HAFTA
(26-29 Kas›m)
Kardemir Karabükspor-Ankaragücü
Büyükflehir Belediyespor-Fenerbahçe
Konyaspor-Kas›mpafla
Galatasaray-Befliktafl
Gençlerbirli¤i-Sivasspor
Bucaspor-Antalyaspor
Gaziantepspor-Trabzonspor
Eskiflehirspor-Manisaspor
Bursaspor-Kayserispor
(3-6 Aral›k)
Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor
Befliktafl-Bursaspor
Trabzonspor-Bucaspor
Ankaragücü-Sivasspor
Kas›mpafla-Galatasaray
Kayserispor-Eskiflehirspor
Manisapor-Gaziantepspor
Antalyaspor-Büyükflehir Belediyespor
Konyaspor-Gençlerbirli¤i
(10-13 Aral›k)
Büyükflehir Belediyespor-Trabzonspor
Eskiflehirspor-Befliktafl
Sivasspor-Konyaspor
Galatasaray-Gençlerbirli¤i
Ankaragücü-Fenerbahçe
Kardemir Karabükspor-Antalyaspor
Bucaspor-Manisapor
Gaziantepspor-Kayserispor
Bursaspor-Kas›mpafla
21. HAFTA
(11-14 fiubat)
Kardemir-Karabükspor Kas›mpafla
Fenerbahçe-Kayserispor
Eskiflehirspor-Bursaspor
Büyükflehir Belediyespor-Gençlerbirli¤i
Ankaragücü-Befliktafl
Antalyaspor-Manisaspor
Sivasspor-Trabzonspor
Bucaspor-Konyaspor
Gaziantepspor-Galatasaray
22. HAFTA
23. HAFTA
28. HAFTA
(8-11 Nisan)
Gençlerbirli¤i -Kayserispor
Konyaspor-Manisaspor
Büyükflehir Belediyespor-Sivasspor
Eskiflehirspor-Fenerbahçe
Gaziantepspor-Ankaragücü
Bucaspor-Kardemir Karabükspor
Kas›mpafla-Befliktafl
Galatasaray-Trabzonspor
Bursaspor-Antalyaspor
(18-21 fiubat)
(27-30 A¤ustos)
Sivasspor-Bursaspor
Ankaragücü-Kayserispor
Bucaspor-Gençlerbirli¤i
Fenerbahçe-Manisaspor
Kardemir Karabükspor-Befliktafl
Büyükflehir Belediyespor-Kas›mpafla
Eskiflehirspor-Galatasaray
Antalyaspor-Trabzonspor
Gaziantepspor-Konyaspor
24. HAFTA
Befliktafl-Fenerbahçe
Manisaspor-Trabzonspor
Kayserispor-Antalyaspor
Eskiflehirspor-Sivasspor
Kas›mpafla-Ankaragücü
Gençlerbirli¤i-Kardemir Karabükspor
Konyaspor-Büyükflehir Belediyespor
Galatasaray-Bucaspor
Bursaspor-Gaziantepspor
(25-28 fiubat)
Trabzonspor-Kayserispor
Sivasspor-Manisaspor
Büyükflehir Belediyespor-Galatasaray
Ankaragücü-Gençlerbirli¤i
Kas›mpafla-Fenerbahçe
Antalyaspor-Befliktafl
Gaziantepspor-Eskiflehirspor
Bucaspor-Bursaspor
Kardemir Karabükspor-Konyaspor
Gençlerbirli¤i-Fenerbahçe
Bursaspor-Büyükflehir Belediyespor
Kayserispor-Manisaspor
Konyaspor-Ankaragücü
Galatasaray-Kardemir Karabükspor
Eskiflehirspor-Bucaspor
Befliktafl-Trabzonspor
Kas›mpafla-Antalyaspor
Gaziantepspor-Sivasspor
29. HAFTA
30. HAFTA
31. HAFTA(30 Nisan-2 May›s)
(16-19 Nisan)
Ankaragücü-Bucaspor
Antalyaspor-Eskiflehirspor
Kayserispor-Konyaspor
Manisaspor-Galatasaray
Befliktafl-Gençlerbirli¤i
Sivasspor -Kas›mpafla
Kard. Karabük-Büyükflehir Belediye
Fenerbahçe-Gaziantepspor
Trabzonspor-Bursaspor
(22-25 Nisan)
Bucaspor-Fenerbahçe
Bursaspor-Manisaspor
Eskiflehirspor-Trabzonspor
Büyükflehir-Belediyespor Ankaragücü
Gençlerbirli¤i-Kas›mpafla
Konyaspor-Befliktafl
Galatasaray-Kayserispor
Gaziantepspor-Antalyaspor
Kardemir Karabükspor-Sivasspor
(4-7 Mart)
Ankaragücü-Kardemir Karabükspor
Fenerbahçe-Büyükflehir Belediyespor
Kas›mpafla-Konyaspor
Befliktafl-Galatasaray
Sivasspor-Gençlerbirli¤i
Antalyaspor-Bucaspor
Trabzonspor-Gaziantepspor
Manisaspor-Eskiflehirspor
Kayserispor-Bursaspor
(5-8 Kas›m)
(21-24 Ocak)
(11-14 Mart)
Ankaragücü-Galatasaray
Trabzonspor-Kas›mpafla
Kardemir Karabükspor-Bursaspor
Antalyaspor-Gençlerbirli¤i
Manisaspor-Befliktafl
Sivasspor-Kayserispor
Bucaspor-Gaziantepspor
Büyükflehir Belediye-Eskiflehirspor
Fenerbahçe-Konyaspor
32. HAFTA
(6-9 May›s)
Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe
Bursaspor-Befliktafl
Bucaspor-Trabzonspor
Sivasspor-Ankaragücü
Galatasaray-Kas›mpafla
Eskiflehirspor-Kayserispor
Gaziantepspor-Manisaspor
Büyükflehir Belediyespor-Antalyaspor
Gençlerbirli¤i-Konyaspor
(12-15 Kas›m)
(19-22 Kas›m)
Fenerbahçe-Bucaspor
Manisaspor-Bursaspor
Trabzonspor-Eskiflehirspor
Ankaragücü-Büyükflehir Belediyespor
Kas›mpafla-Gençlerbirli¤i
Befliktafl-Konyaspor
Kayserispor-Galatasaray
Antalyaspor-Gaziantepspor
Sivasspor-Kardemir Karabükspor
20. HAFTA
(4-7 fiubat)
Bursaspor-Sivasspor
Kayserispor-Ankaragücü
Gençlerbirli¤i-Bucaspor
Fenerbahçe-Manisaspor
Befliktafl-Kardemir Karabükspor
Kas›mpafla-Büyükflehir Belediyespor
Galatasaray-Eskiflehirspor
Trabzonspor-Antalyaspor
Konyaspor-Gaziantepspor
27. HAFTA
(18-21 Mart)
Eskiflehirspor-Kardemir Karabükspor
Befliktafl-Kayserispor
Konyaspor-Antalyaspor
Galatasaray-Fenerbahçe
Bursaspor-Ankaragücü
Gaziantepspor-Büyükflehir Belediye
Kas›mpafla-Manisaspor
Gençlerbirli¤i-Trabzonspor
Bucaspor-Sivasspor
Ankaragücü-Eskiflehirspor
Trabzonspor-Konyaspor
Antalyaspor-Galatasaray
Gençlerbirli¤i-Manisaspor
Kayserispor-Kas›mpafla
Sivasspor-Befliktafl
Büyükflehir Belediyespor-Bucaspor
Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor
Fenerbahçe-Bursaspor
33. HAFTA
34. HAFTA
(13-16 May›s)
Trabzonspor-Büyükflehir Belediyespor
Befliktafl-Eskiflehirspor
Konyaspor-Sivasspor
Gençlerbirli¤i-Galatasaray
Fenerbahçe-Ankaragücü
Antalyaspor-Kardemir Karabükspor
Manisaspor-Bucaspor
Kayserispor-Gaziantepspor
Kas›mpafla-Bursaspor
(1-4 Nisan)
(20-23 May›s)
Sivasspor-Fenerbahçe
Bucaspor-Kayserispor
Ankaragücü-Antalyaspor
Bursaspor-Gençlerbirli¤i
Eskiflehirspor-Kas›mpafla
Gaziantepspor-Befliktafl
Büyükflehir Belediye-Manisaspor
Kardemir Karabükspor-Trabzonspor
Galatasaray-Konyaspor

Benzer belgeler

Manisaspor

Manisaspor kamp›nda oynad›¤› haz›rl›k maçlar›nda gurbetçilerimiz yaln›z b›rakmazken içlerinden birisinin ise Manisaspor sevgisi çok daha farkl›yd›. Hollanda’da yaflayan Manisal› taraftar Mehmet Ali Göral, Mani...

Detaylı