TEDdy s Ready Öğretmen Eğitimi - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

TEDdy s Ready Öğretmen Eğitimi - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü
T.C.
R E Y H A N L I K A Y M A K A M L IĞ I
İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü-154566
Sayı
27/08/2014
: 86555309.774/
Konu : T ED dy’s Ready Öğretmen Eğitimi
M ÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
İl M illi Eğitim M üdürlüğünün 26/08/2014 tarih ve 32889839/774/354920 sayılı T ED dy’s Ready
Öğretmen Eğitim i yazları m üdürlüğüm üz web sayfasında yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi, yazının ilgili sayfadan indirilerek okulunuz İngilizce Öğretmenlerine mutlaka
duyurunun yapılması, yazıda belirtilen tarih ve saatte toplantıya katılım ın sağlanması ve öğretmenlerin
görevli izinli sayılmaları hususunda;
Gereğini rica ederim.
Ek: ( 2 Sayfa)
D A Ğ IT IM : Tüm İlkokul Müdürlüklerine
26/08/2014
Sayı : 32889839/774/3549720
K o m i: TEDcly's Ready Öğretmen Eğitimi
........................ K A Y M A K A M L IĞ IN A
(İlçe M illi Eğitim Müdürlüğü)
günü
Türk Eğitim Derneği vc İl M illi Eğitim M üdürlüğü ¡«¡birliği ile 12/09/2014 C'ııma
T ED Hatay Kolejinin ev sahipliğinde İlim iz genelindeki jlk o k u l İngilizce
Öğretmenlerine yönelik "Fim with Teddy" ders kitabı içeriği ile "TEDdy’s Ready" vc
"Teddy's H aving Fun" online ürünleri hakkında eğitini verilecektir.
Söz konusu eğitim programı ekte olup, ilçcnizce eğitime katılım ın mutlaka sağlanması
ve eğitime katılacak İlkokul İngilizce
sayılmaları hususunda;
Öğretmenlerinin
belirtilen tarihte
görevli
izinli
Gereğini rica ederim.
Kemal K A R A li AN
Vali a.
İl M illi E ğitim M üdür V.
EK :T E D Yazısı.
D A Ğ IT IM :
Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü)
ü u b eig e, 50 7 0 s a y ılı E le k tro n ik im z a K a n u n u n u n 5 inci m a d d e s i g e rek in ce g ııv e n ü e le k tro n ik im z a ile iııız a la n m iş iır
-------------------------------------------------------- -------------- --- j
i M illi ilgilim M üdürlüğü Urgcnpaşa Mahallesi Avşe
i ılna! Hanım Caddesi 14. Sokak
Antakya Halay
klekıronık Ag : haiay.nieh.gov.tr vvww.iiiifaymch.gov.tr
l'.-posta
: stratejigelisîirme3 i
gov. tr
Ayrıntılı Bilgi İçin : E. Y A T K IN Bil. İşi.
Tir.
Faks.
: (i - 326 - 2276fc6X I i 32
: i! - 326 -2276969
Hatay i! Milli Eğitim MDdDrSüğÜ' ne
Tarih- 11.08.2014
Says;
Konu: TEDdy’s Ready öğretm en Eğitimi
Sayın Hatay i! Milli Eğitim MüdDrû Kemal KARAHAN,
M£B okullarında İlkokul 2. sınırlarda kullanılmakta olan ürünümüz T u n with Teddy" ders kitabı ve ders kitabına
yardımcı materyal olarak kullanılması önerilen “TEDdy's Ready” ve “Teddy's Having Fun" online ürünlerine yönelik
Sebit ve Türk Eğitim Derneği (TED) işbirliği ile İngilizce öğretmenlerine yönelik Ankara ve İstanbul’da 30- 07 Nisan
2014 tarihlerinde düzenlenen eğitimlerin Hatay illinde de, TED Koleji'nin ev sahipliğinde Eyiül seminer döneminde
uygun göreceğiniz tarihte gerçekleştirilmesi arzulanmaktad/r
Eğitim programının içeriği aşağıda yer almaktadir.
Konu tensiplerinize arzoiunur.
Başlık:
Konuşmacs
Tarih:
Yer
Hybrid Learning in the
Hatay- Özlem Aydın
TED Hatay Koleji
Program:
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30
'Teaching Vocabulary
:Coffee Break
:Songs & Chants
12.30-13.30
:Lunch
13.30-14.30
14.30-15.00
15.00-16.00
16.00-16.30
:Games
:Coffee Break
:Speaking
:Question & Answer
H ' ' T AY V A j j L ¡ G l
<•*
, ^iır\ M ı
IWVı.
.S
iri''..
t
Sadi TÜRELİ
Genel Müdür Yardımcısı, Uygulama Eğitim
Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ
SEBİ s E ğ itim ve B ilgi îe k n o io jîie r i A Ş
i''OT-
Tgknc^ent Gu-'nuş 8.o-..ar •' b ıc* .=553* Aiınare». Türk<ve
*3û*3î2»29?$rS?
w\wî
*-<*0(3i?) ?9?GTfi3
sisbu cos*' ;•
ç îü

Benzer belgeler