+flash cs5

Yorumlar

Transkript

+flash cs5
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page ix
‹Ç‹NDEK‹LER
1
FLASH’A G‹R‹fi, PANELLER, Ç‹Z‹M TEKN‹KLER‹ VE
DOSYALAR ‹LE ÇALIfiMAK
1
Flash Professional CS5 ve CS5.5 ile Birlikte Gelen Yenilikler
1
Packager for iPhone
1
Text Layout Framework (Metin Çerçeve Düzeni) ile Yeni Metin Yetenekleri 3
XFL Tabanl› Flash Dosyalar›
4
Code Snippets Paneli
5
Gelifltirilmifl ActionScript Editörü
5
Flash Builder Entegrasyonu
6
Gelifltirilmifl Bone Kinematikleri
7
Gelifltirilmifl Deco Arac›
7
Video CUE Noktalar› ve Kullan›m›
8
Geliflmifl Font Gömme Sistemi
8
Proje Bafllatmak
9
Nesnelerin Sahneye Göre Otomatik Düzenlenmesi
10
Nesnelerin Bitmap Olarak ‹fllenmesi
11
Katmanlardaki Yenilikler
11
Di¤er Yenilikler
11
Sahnede FLVPlayback Video Önizlemesi
11
FLVPlayback Bilefleni ‹çin Yeni Temalar
12
SWF Geçmifli
12
Yeni fiablonlar
12
‹majlar› PhotoShop ile Editleme
12
Otomatik Sa¤ Süslü Parantez Kapat›c›
12
Adobe FXG Dosyas› ile Çal›flmak
12
Gelifltirilmifl AIR Yay›mlama Paneli
12
Flash Kurulumu ve Kurulum ile Birlikte Gelen Di¤er Programlar
13
Flash’› Bafllatmak ve Proje Türleri
16
Create from Template (fiablondan Olufltur)
16
Open a Recent Item (Kullan›lanlardan Aç)
17
Create New (Yeni Olufltur)
17
Haz›r Sahne Düzenleri ve Çal›flma Alan›n› Düzenlemek
17
Flash’a Dosya Eklemek
22
Grafik Eklemek
22
Ses Dosyalar› Eklemek
22
24
Video Dosyalar› Eklemek
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page x
x ADOBE FLASH & ACTIONSCRIPT 3.0
PSD ve AI Dosyalar› Eklemek
Projeleri Yay›mlamak
Görüntü Formatlar›
SWF
FXG
BMP
JPG
GIF
PNG
Animasyon Formatlar›
SWF
AVI
MOV
GIF (Animasyonlu)
WAV
JPG (Animasyonlu)
GIF (Animasyonlu)
PNG (Animasyonlu)
Projektör Formatlar›
Windows Projector
Macintosh Projector
Paneller ve Araçlar›n Kullan›m›
Çal›flma Sahnesi
Tools (Araçlar) Paneli
Selection Tool (Seçme Arac›)
Free Transform Tool (Serbest Ölçülendirme Arac›)
3D Rotation Tool (3D Döndürme Arac›)
3D Translation Tool (3D Tafl›ma Arac›)
Lasso Tool (Kement Arac›)
Pen Tool (Kalem Arac›)
Text Tool (Metin Arac›)
Line Tool (Çizgi Arac›)
Rectangle Tool (Dikdörtgen Arac›)
Oval Tool (Oval Arac›)
Rectangle Primitive Tool (‹lkel Dikdörtgen Arac›)
Oval Primitive Tool (‹lkel Oval Arac›)
PolyStar Tool (Çokgen Arac›)
Pencil Tool (Kalem Arac›)
26
28
28
28
28
29
30
30
31
31
31
32
32
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xi
‹Ç‹NDEK‹LER
Brush Tool (F›rça Arac›)
Spray Brush Tool (Sprey F›rça Arac›)
Deco Tool (Dekore Arac›)
Bone Tool (Kemik Arac›)
Bind Tool (Ba¤lama Arac›)
Paint Bucket Tool (Boya Kovas› Arac›)
Ink Bottle Tool (Mürekkep fiiflesi Arac›)
Eyedropper Tool (Göz Damlal›¤› Arac›)
Eraser Tool (Silgi Arac›)
Hand Tool (El Arac›)
Zoom Tool (Büyütme Küçültme Arac›)
Ekstra Araçlar
Timeline Paneli
Properties (Özellikler) Paneli
Info (Bilgi) Paneli
Align (Hizalama) Paneli
Transform (Biçim) Paneli
Position And Size (Konum ve Ebat)
3D Position And View (3D Konum ve Görünüm)
Color (Renk) Paneli
Swatches (Renk) Paneli
Kuler Paneli
Color Effect (Renk Efekt) Paneli
Display (Gösteri) Paneli
Filters (Filtreler) Paneli
Controller (Kontrol) Paneli
Motion Editör (Hareket Editörü) Paneli
Motion Presets (Haz›r Hareketler) Paneli
Scene (Sahne) Paneli
Movie Explorer (Animasyon Taray›c›s›) Paneli
History (Geçmifl) Paneli
SWF History (Geçmifl) Paneli
Common Libraries (Haz›r Kütüphaneler) Paneli
Components (Bileflenler) Paneli
ComponentsInspector (Bileflen Dedektifi) Paneli
Library (Kütüphane) Paneli
ActionScript Editörü Paneli
Output (Ç›kt›) Paneli
37
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
40
41
41
43
43
43
44
44
45
46
47
49
52
52
53
54
55
55
56
57
57
57
57
59
60
xi
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xii
xii ADOBE FLASH & ACTIONSCRIPT 3.0
Araç Çubu¤u ve Araçlar›n Kullan›m›, Temel Çizim Teknikleri
Line Tool ile Çizgi Çizmek
Pencil Tool ile Çizim Yapmak
Brush Tool ile F›rça Çizimler Yapmak
Oval Tool ile Daire Çizmek
Rectangle Tool ile Dikdörtgen Çizmek
PolyStar Tool ile Çokgen ve Y›ld›z Çizmek
Paint Bucket Tool ile Çizimleri Renklendirmek
Kuler ve Swatches Paneli ile Renk Tonu Paleti Oluflturmak
Eraser Tool ile Silme ‹fllemleri
Deco Tool ile Dekoratif Çizimler Yapmak
60
62
64
64
65
67
68
69
69
71
72
2
TIMELINE, KATMAN, FRAME, MOVIECLIP VE BUTON KAVRAMLARI 77
Timeline Nedir?
77
Timeline Özellikleri ve Timeline Üzerinde Yer Alan Ö¤eler
78
Katmanlar, Özellikleri ve Kullan›m›
79
Normal Katmanlar
80
Maske Katmanlar›
80
Frame’ler, Özellikleri ve Kullan›m›
84
Frame
84
Keyframe
84
Blank Keyframe
84
Motion Frame’leri
84
Temel Nesneler: MovieClip’ler ve Butonlar
85
MovieClip’ler
85
MovieClip Oluflturmak
85
Butonlar
87
Buton Oluflturmak ve Özel Buton Frame’leri
87
Buton ve Mouse ‹liflkisini Kavramak
88
3
TEMEL AN‹MASYON TEKN‹KLER‹ VE TWEEN EFEKTLER‹
Kare Tabanl› Animasyon Tekni¤i
Timeline Tween Efektleri ile Animasyon Tekni¤i
Classic Tween’ler ile Animasyon Tekni¤i
Shape Tween’ler ile Animasyon Tekni¤i
2D Motion/3D Motion Tween ile Animasyon Tekni¤i
Bone ve Bind Arac› ile Animasyon Tekni¤i
Kemik ile Eklem ‹liflkisi
Bone Arac› ile Çizimlere Kemik Eklemek
‹skeleti Hareket Ettirmek
97
98
99
99
104
106
111
111
111
112
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xiii
‹Ç‹NDEK‹LER
4
Eklemlerin Bükülme Aç› Aral›klar›n› Belirlemek
X ve Y Düzlemlerinde Uzamalar ve Toleranslar
Sertlik ve Süneklik Toleranslar›
Bind Arac› ile Eklem Belirlemek
Motion Presets Paneli ile Haz›r Kinematikler
Motion Editor Paneli ile Animasyon Kontrolü
113
116
116
118
119
121
ACTIONSCRIPT 3.0’A G‹R‹fi, PROGRAMLAMA TEMELLER‹ VE
EN ÇOK KULLANILAN CLASS’LAR
ActionScript 3.0’› Tan›mak ve ‹flleyifli
ActionScript 3.0’› Kodlar›n› Yazmak
Instance Name Kavram›, Söz Dizimi ve Yaz›m Kurallar›
MovieClip(), root, this ve parent Kavramlar› ile Adresleme Modelleri
MovieClip()
root
this
parent
trace() Komutu ile Veri Kontrolu
De¤iflkenler
De¤iflkenlerin Veri Aktarma Alanlar›
Sabitler
Veri Türleri
Basit Seviye Veri Türleri
Boolean
Int
Number
String
Uint
Null
Object
Void
Kompleks Seviye Veri Türleri
Array
Date
Error
Function
RegExp
XML-XMLList
Operatörler
123
123
124
125
127
127
128
129
129
130
131
132
133
134
134
134
135
135
136
136
137
137
138
138
138
139
139
140
140
142
143
xiii
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xiv
xiv ADOBE FLASH & ACTIONSCRIPT 3.0
Atama Operatörü (=)
Aritmetik Operatörler
Çarpma (*)
Bölme (/)
Toplama (+)
Ǜkarma (-)
Modül Alma (%)
Art›r (++)
Eksilt (- -)
Aritmetik Atama Operatörleri
Çarp ve Ata (*=)
Böl ve Ata (/=)
Modül Al ve Ata (%=)
Topla ve Ata (+=)
Ǜkar ve Ata (-=)
Eflitlik ve Karfl›laflt›rma Operatörleri
Eflittir (==)
Küçük (<)
Küçük Eflit (<=)
Büyük (>)
Büyük Eflit (>=)
Farkl› (!=)
Mant›ksal Operatörler
Ve (&&)
Veya (||)
De¤il (!)
Aç›klama Sat›r› Operatörleri
Tek Sat›r Aç›klama Operatörü (//)
Paragraf Sat›r Aç›klama Operatörü (/* */)
Koflul Operatörü (?:)
Genel Operatörler
Sat›r Sonu Operatörü (;)
Parametreleri Ay›rma Operatörü (,)
Oluflturucu Operatörü (new)
Grup ‹fadesi Operatörü ( ( ) )
Metin Operatörü (“”)
Fonksiyon Ça¤›rma Operatörü (f(x))
Dizi Operatörü ([])
Obje Operatörü ({x:y})
144
144
144
144
144
145
145
145
145
145
146
146
146
146
146
146
147
148
148
149
149
149
150
150
150
151
151
151
151
152
152
152
153
153
153
153
154
154
154
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xv
‹Ç‹NDEK‹LER
Özelliklere Ba¤lanma Operatörü (x.y x[y])
XMLList ‹fadesi Oluflturma Operatörü (<></>)
XML Attribute’lerine Ba¤lanma Operatörü (@)
XML Ad Niteleyicisi Operatörü (::)
XML ‹çinde Bir Dü¤üme Ba¤lanma Operatörü (..)
‹liflkisel Operatörleri
Silme Operatörü (delete)
Tür Operatörü (typeof)
Veri Türü Kontrolü Operatörü (as)
Obje ‹çinde Özellik Kontrolü Operatörü (in)
Fonksiyonlar
Fonksiyonlar› Tan›mak ve Fonksiyon Oluflturmak
Fonksiyonlar› Ça¤›rmak
Fonksiyonlara Parametre Göndermek
Fonksiyonlardan Dönüt Almak
Koflullar
if
if-else
else if
switch-case
Döngüler
for
for..in
for each..in
while
do..while
try..catch..finally Döngüsü ile Hata Yakalamak
Olaylar Yöneticileri
Nesnelere Olay Yöneticileri Atayarak Fonksiyonlar› Tetiklemek
Nesnelerden Olay Yöneticilerini Silmek
En Çok Kullan›lan Olay Yöneticileri
Mouse Olaylar›
Keyboard Olaylar›
Stage Olaylar›
Event.MOUSE_LEAVE
Event.RESIZE
FullScreenEvent.FULL_SCREEN
DisplayObject Olaylar›
Event.ADDED
154
155
155
155
156
156
156
157
158
158
158
159
159
160
161
162
162
163
163
164
166
166
168
169
170
170
171
172
173
174
175
175
176
178
178
178
179
179
179
xv
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xvi
xvi ADOBE FLASH & ACTIONSCRIPT 3.0
Event.ADDED_TO_STAGE
Event.ENTER_FRAME
Event.EXIT_FRAME
Event.FRAME_CONSTRUCTED
Event.REMOVED
Event.REMOVED_FROM_STAGE
Event.RENDER
Timer ve SetInterval Nesnesi ile Sürekli Fonksiyonlar
Timer Nesnesi ile Fonksiyon Süreklili¤i
Timer Nesnelerini Durdurmak
Timer Nesnesi ile Dijital Saat Uygulamas›
setInverval Nesnesi ile Fonksiyon Süreklili¤i
setInterval Nesnesini Durdurmak
setInterval Nesnesi ile Nesneyi Hareket Ettirme Uygulamas›
ActionScript 3.0’›n Temel Class’lar›
Array
concat(): Dizileri Birbirine Ba¤lamak
every(): Dizi Verilerini Sorgulamak
filter(): Dizileri Filtrelemek
forEach(): Dizi Elemanlar›n› S›ralamak
indexOf(): Dizilerde Arama Yapmak
join(): Dizi Verileri Aras›na Eleman Girmek
lastIndexOf(): Dizi Elemanlar›n› Sorgulamak
map(): Elemanlara ‹fllem Uygulamak
pop(): Dizinin Son Eleman›n› Ç›karmak
push(): Dizilere Ekleme Yapmak
reverse(): Dizi Elemanlar›n›n Yerlerini Ters Çevirmek
shift(): Dizinin ‹lk Eleman›n› Ç›karmak
slice(): Belirli Bir Aral›ktaki Elemanlar› Almak
some(): Dizi Elemanlar›n› Kontrol Etmek
sort(): Elemanlar› Alfabetik Olarak S›ralamak
sortOn(): Elemanlar› Alanlara Göre S›ralamak
splice(): Dizi Eleman›n› Silmek
toString(): Diziyi Metine Çevirmek
unshift(): Dizinin Bafl›na Eleman Eklemek
Date
Date: Zaman Nesnesi Tan›mlamak
getDate()
getDay()
180
180
181
181
182
182
183
183
183
185
185
186
186
187
188
188
189
189
190
190
191
191
191
191
192
192
192
193
193
193
194
194
195
196
196
196
196
197
197
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xvii
‹Ç‹NDEK‹LER
getFullYear()
getHours()
getMiliseconds()
getTime()
getTimezoneOffset()
getUTCDate()
getUTCDay()
getUTCFullYear()
getUTCHours()
getUTCMilliseconds()
getUTCMinutes()
getUTCMinutes()
getUTCSeconds()
parse()
setDate()
setFullYear()
setHours()
setMilliseconds()
setMinutes()
setMonth()
setSeconds()
setTime()
setUTCDate()
setUTCFullYear()
setUTCHours()
setUTCMilliseconds()
setUTCMinutes()
setUTCMonth()
setUTCSeconds()
toDateString()
toLocaleDateString()
toLocaleString()
toString()
toTimeString()
toUTCString()
UTC()
valueOf()
String
length: Metin Uzunlu¤unu Almak
197
197
197
197
198
198
198
198
198
198
198
199
199
199
199
199
200
200
200
200
201
201
201
201
201
202
202
202
202
202
202
203
203
203
203
203
203
204
204
xvii
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xviii
xviii ADOBE FLASH & ACTIONSCRIPT 3.0
String(): String Oluflturmak
charAt(): Karakter Kontrolü
charCodeAt(): ‹stenilen Karakterin UNICODE De¤erini Almak
concat(): Metni De¤ifltirmeden Ekleme Yapmak
fromCharCode(): UNICODE Karakterlerini ASCII’ye Çevirmek
indexOf(): Metin ‹çerisinde Tan›mlanm›fl Olan ‹lk Karakteri Aramak
lastIndexOf(): Metin ‹çerisinde Tan›mlanm›fl Olan Son Karakteri Aramak
slice(): Metin ‹çerisinden Dilim Almak
split(): Metni Diziye Çevirmek
substr(): Metin içerisinden S›ral› Dilim Almak
substring():Metin ‹çerisinden Dilim Almak
toLocaleUpperCase(): Büyük Harfe Çevirmek
toLowerCase(): Küçük Harfe Çevirmek
toUpperCase():Büyük Harfe Çevirmek
valueOf(): Basit Metin De¤erini Almak
Math
abs()
acos()
asin()
atan()
atan2()
ceil()
cos()
exp()
floor()
log()
max()
min()
pow()
random()
round()
sin()
sqrt(
tan()
E
LN10
LN2
LOG10E
LOG2E
204
204
205
205
206
206
206
206
207
207
207
207
207
208
208
208
208
208
208
208
209
209
209
209
209
209
209
210
210
210
210
210
210
210
210
211
211
211
211
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xix
‹Ç‹NDEK‹LER
PI
SQRT1_2
SQRT2
DisplayObject’ler ile Çal›flmak
Özellikler
alpha: Alfa Kanal›
blendMode: Renk Kar›fl›mlar›
cacheAsBitmap: Bitmap Gösterimi
Filters: Filtreler
height: Yükseklik
loaderInfo: Yükleme Bilgileri
mask: Maskeleme
mouseY: Mouse Y Koordinat Bilgisi
name: Nesnelerin ‹smini Almak
opaqueBackground: Opak Arkaplan Tan›mlamak
parent: Önceki Adres
root: Kök Adres
rotation: Döndürme
rotationX: X Do¤rultusunda Döndürme
rotationY: Y Do¤rultusunda Döndürme
rotationZ: Z Do¤rultusunda Döndürme
scale9Grid: Izgara Sistemi ile Görüntüyü Bozmadan Ölçülendirme
scaleX: Nesneleri X Düzleminde Yüzdece Uzatmak
scaleY: Nesneleri Y Düzleminde Yüzdece Uzatmak
scaleZ: Nesnelerin Derinli¤ini Yüzdece Uzatmak
scrollRect: Görüntüleme Alan›n› S›n›rland›rmak
stage: Sahne
transform: Nesneleri Biçimlendirmek
visible: Görünürlük
width: Genifllik
x: Nesnenin X Ekseninde Konumu
y: Nesnenin Y Ekseninde Konumu
z: Nesnenin Z Ekseninde Konumu
Metotlar
getBounds(): Nesnelerin Koordinat Sisteminde Alan›n› Ö¤renmek
getRect(): Nesnelerin Koordinat Sisteminde Dolgu Alan›n› Ö¤renmek
globalToLocal(): Sahne ile Nesne Koordinatlar› De¤iflimi
globalToLocal3D(): 3D Düzlemde Nokta ile
Nesne Koordinatlar› De¤iflimi
211
211
211
211
212
212
212
213
213
216
216
217
217
217
217
217
218
219
219
219
219
219
220
220
221
221
221
221
222
222
222
222
222
223
223
223
223
225
xix
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xx
xx ADOBE FLASH & ACTIONSCRIPT 3.0
hitTestObject(): Nesne Temas Do¤rulu¤u Kontrolü
225
hitTestPoint(): Nokta Temas Do¤rulu¤u Kontrolü
225
local3dtoGlobal(): Üç Boyutlu Koordinat’› ‹ki Boyutlu Düzleme Çevirmek 225
localToGlobal(): Nesne Koordinatlar› ile Sahne Koordinatlar› De¤iflimi 226
Olay Yöneticileri
227
added: Görüntü Nesnesine Nesne Oluflturulma Kontrolü
227
addedToStage: Sahneye Nesne Oluflturma Kontrolü
227
enterFrame: Görüntü Nesnesinin Frame’ine Girifl Kontrolü
227
exitFrame: Görüntü Nesnesinin Frame’inden Ç›k›fl Kontrolü
228
frameConstructed: Görüntü Nesnesinin
Frame Nesnelerinin Oluflumlar›n›n Bitifli Kontrolü
228
removed: Görüntüleme Nesnesinden Görüntüleme
Nesnesinin Silinmesi Kontrolü
228
removedFromStage: Sahneden Görüntüleme
Nesnesinin Silinmesi Kontrolü
229
render: Ekran Güncelleme ve Oluflturma Kontrolü
229
5
6
ACTIONSCRIPT 3.0 ‹LE NESNE YÖNEL‹ML‹ PROGRAMLAMA
(OBJECT ORIENTED PROGRAMMING)
OOP Kavram›n› Tan›mak ve Gereklili¤i
Class’lar
Class Tan›mlamak
Class Öznitelikleri
Class Özelli¤i Nitelikleri
De¤iflkenler
Metotlar (Fonksiyonlar)
Gömülü Sistem ile Class’lar› Kullanmak
Paketler
OOP Bileflenleri
Inheritance (Miras)
Interfaces (Arayüz)
231
231
232
233
234
235
236
237
237
239
239
240
241
CODE SNIPPETS PANEL‹ ‹LE TEMEL ACTIONSCRIPT 3.0
KOMUTLARI KULLANIMI
Code Snippets Panelini Tan›mak
Code Snippets Paneli: ActionScript Paneli ve Nesne ‹liflkisi
Actions (Aksiyonlar)
Click to Go to Web Page (T›kla ve Web Sayfas›na Git)
Custom Mouse Cursor (Özel Mouse ‹mleci)
Drag and Drop (Sürükle ve B›rak)
243
243
244
245
245
246
247
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xxi
‹Ç‹NDEK‹LER
Play a Movie Clip (MovieClip’i Oynat)
Stop a Movie Clip (MovieClip’i Durdur)
Click to Hide an Object (T›kla ve Objeyi Gizle)
Show an Object (Objeyi Göster)
Click to Positon an Object (T›kla ve Objeyi Konumland›r)
Click to Display an TextField (T›kla ve Metin Kutusunu Göster)
Generate a Random Number (Rastgele Rakam Üret)
Bring Object to the Front (Objeyi Öne Getir)
Simple Timer (Basit Zamanlay›c›)
Countdown Timer (Geri Zamanlay›c›)
Timeline Navigations (Timeline Navigasyonu)
Stop at this Frame (Bu Frame’i Durdur)
Click to Go To Frame and Stop (T›kland›¤›nda Frame’e Git ve Dur)
Click to Go To Frame and Play (T›kland›¤›nda Frame’e Git ve Oyna)
Click to Go To Next Frame and Stop
(T›kland›¤›nda Sonraki Frame’e Git ve Dur)
Click to Go To Previous Frame and Stop
(T›kland›¤›nda Önceki Frame’e Git ve Dur)
Click to Go To Next Scene and Play
(T›kland›¤›nda Sonraki Sahneye Git ve Oyna)
Click to Go To Previous Secene and Play
(T›kland›¤›nda Önceki Sahneye Git ve Oyna)
Click to Go To Scene and Play (T›kland›¤›nda Sahneye Git ve Oyna)
Animation (Animasyon)
Move With Keyboard Arrows (Klavye Ok Tufllar›yla Hareket)
Move Horizontally (Yatay Hareket)
Move Vertically (Dikey Hareket)
Rotate Once (Bir Kere Döndür)
Rotate Continuously (Sürekli Döndür)
Animate Horiontally (Yatay Animasyon)
Animate Vertically (Dikey Animasyon)
Fade In a Movie Clip (MovieClip’e Fade In Efekti Ver)
Face Out a Mov›e Clip (MovieClip’e Fade Out Efekti Ver)
Load and Unload (Yükle ve Kald›r)
Click to Load/Unload SWF or Image
(T›kland›¤›nda SWF veya ‹maj Yükle/Kald›r)
Click to Load Image from Library
(T›kland›¤›nda Kütüphaneden ‹maj Yükle)
Add Instance From Library (Kütüphaneden Örnek Ekle)
247
247
247
248
248
248
249
249
250
250
251
251
251
251
251
252
252
252
252
253
253
254
254
254
254
255
255
255
256
256
257
258
258
xxi
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xxii
xxii ADOBE FLASH & ACTIONSCRIPT 3.0
7
Remove Instance from Stage (Sahneden Örnek Kald›r)
Load External Text (Harici Metin Yükle)
Audio and Video (Ses ve Video)
Click to Play/Stop Sound (T›kland›¤›nda Ses Oynat/Durdur)
Click to Stop All Sounds (T›kland›¤›nda Bütün Sesleri Durdur)
On Cue Point Event (Cue Noktas› Olay›)
Click to Play Video (T›kland›¤›nda Videoyu Oynat)
Click to Pause Video (T›kland›¤›nda Videoyu Duraklat)
Click to Rewind Video (T›kland›¤›nda Videoyu Bafla Sar)
Click to Set Video Source (T›kland›¤›nda Video Kayna¤›n› Tan›mla)
Click to Seek to Cue Point (T›kland›¤›nda Cue Noktas›n› Bul)
Event Handlers (Olay Yöneticileri)
Mouse Over Event (Mouse Üzerine Gelme Olay›)
Mouse Out Event (Mouse Üzerinden Ayr›lma Olay›)
Key Pressed Event (Tufl Bas›ld› Olay›)
Enter Frame Event (Sahne Oynama Olay›)
259
259
259
259
260
261
261
262
262
262
263
264
264
264
265
265
MET‹NLER ‹LE ÇALIfiMAK, GEL‹fiM‹fi TLF MET‹N DÜZENLER‹,
VER‹ KONTROLÜ VE VER‹LER‹ B‹Ç‹MLEND‹RMEK
Metin Kutular› Oluflturmak ve Metin Kutular›n›n Özellikleri
Klasik Metin Kutular›
Statik Metin Kutular›
Dinamik Metin Kutular›
Veri Girifl Metin Kutular›
TLF Metin Kutular› ile Çal›flmak
TLF Metin Kutular›n›n Özellikleri
Karakter Stilleri ile Çal›flmak
Family
Style
Size
Leading
Color
Tracking
Highlight
Kerning
Anti-alias
Rotation
Underline
Strikethrough
Toggle the superscript
267
267
268
268
271
273
273
274
276
276
276
276
276
277
277
277
278
278
279
279
279
279
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xxiii
‹Ç‹NDEK‹LER
Toggle the subscript
Geliflmifl Karakter Sistemi ile Çal›flmak
Link-Target
Case
Digit Case
Digit Width
Ligatures
Break
Base Shift
Paragraf Özellikleri ile Çal›flmak
Align
Margins
Indent
Spacing
Text Justify
Konteyn›r ve Ak›fllar ile Çal›flmak
Behavior
Max chars
Align in Container
Columns
Specify the width of column gutters
Padding
Border with
Container background color
Çarp›k Düzenli Birden Çok TLF Metin Kutusunu Birbirine Ba¤lamak
TLF Metin Kutular›na Kayd›rma Çubuklar› Eklemek
‹nteraktif Metin Kutular› ile Etkileflime Girmek
Metin Kutular›na Veri Atamak
Metin Kutular›ndan Kullan›c› Verilerini Almak
Jenerik Veriler Kullanarak Metinleri Biçimlendirmek
Metin Kutular›nda HTML Etiketleri Kullanmak
<a> Anchor
<bold> Bold
<br> Break
<font> Font
<image> Image
<i> Italik
<li> List Item
<p> Paragraph
279
280
280
280
281
281
282
282
282
283
283
283
283
284
284
284
285
285
285
285
286
286
286
286
286
288
289
289
290
291
292
292
293
294
294
295
296
296
297
xxiii
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xxiv
xxiv ADOBE FLASH & ACTIONSCRIPT 3.0
<span> Span
297
<textformat> Text Format
298
<u> Underline
299
CSS Dosyalar›n› Yüklemek ve StyleSheet Nesnesi ile Verileri Biçimlendirmek 299
8
SAHNE ‹LE ÇALIfiMAK VE TAM EKRAN FLASH UYGULAMA TEKN‹KLER‹
Sahne Düzeni ve Koordinat Sistemi
Stage Class, Özellikleri ve Olaylar›
Stage Class Özellikleri
align
displayState
frameRate
fullScreenHeight
fullScreenSourceRect
fullScreenWidth
height
mouseChildren
numChildren
quality
scaleMode
showDefaultContextMenu
stageFocusRect
stageHeight
stageWidth
tabChildren
textSnapshot
width
Stage Class Olaylar›
fullScreen
mouseLeave
resize
Nesneleri Sahneye Göre Hizalamak
Nesneleri Sahneye Göre Biçimlendirmek
Sa¤ Tufl Menüsünü Düzenlemek ve Özellefltirmek
Tam Ekran ve Orijinal Boyutlara Geçifl ‹fllemleri
305
305
306
306
306
307
307
307
308
308
308
308
309
310
310
311
311
311
311
311
312
312
312
313
313
313
314
317
321
325
9
TWEEN CLASS VE TRANSITIONS CLASS ‹LE
KOD TABANLI AN‹MASYON
Transitions Class ile Biçim Animasyonlar›
Transitions Class’› Tan›mak ve Tan›mlamak
331
331
331
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xxv
‹Ç‹NDEK‹LER
Transitions Class Animasyon Türleri
Blind
Fade
Fly
Iris
Photo
PixelDissolve
Rotate
Squeeze
Wipe
Zoom
Tween Class ile Hareket Animasyonlar›
Tween Class’› Tan›mak ve Tan›mlamak
Tween Class Animasyon Türleri
X
Y
Width
Height
scaleX
scaleY
rotation
Easign ve Metotlar›
Tween Metotlar›
Tween()
countinueTo()
fforward()
nextFrame()
prevFrame()
resume()
rewind()
start()
stop()
yoyo()
10 XML, XML CLASS ÖZELL‹KLER‹, METOTLARI VE
ACTIONSCRIPT 3.0 ‹LE KULLANIMI
XML Nedir ve XML’in Özellikleri
XML ile Veri Saklama Modelleri ve Flash’a XML Verlerini Yüklemek
Tag’lar ile Veri Saklama
Attributes’ler ile Veri Saklama
332
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
342
342
343
343
344
345
345
346
347
347
348
348
348
348
349
349
349
349
349
349
349
351
352
353
358
359
xxv
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xxvi
xxvi ADOBE FLASH & ACTIONSCRIPT 3.0
Tag ve Attributes’ler ile Veri Saklama
Yayg›n Olarak Kullan›lan Veri Okuma Modelleri
Node ‹simleri Bilinen Child’lar› Yüklemek
Node ‹simleri Bilinen Bir Kök ChildNodes Grubunu Yüklemek
Attributes Sorgusu Yaparak Verileri Yüklemek
XML Verilerini Görsellefltirerek Metin Kutular›nda Göstermek
HTML Etiketleri
RSS Destekli Haber Servisi Uygulamas›
ActionScript 3.0 XML Class Özellikleri ve Metotlar›
Özellikler
ignoreComments
ignoreProcessingInstructions
ignoreWhitespace
prettyIndent
prettyPrinting
Metotlar
XML()
addNamespace()
appendChild(
attribute()
attributes()
child()
childIndex()
children()
comments()
contains()
copy()
defaultSettings()
descendants()
elements()
hasComplexContent()
hasOwnProperty()
hasSimpleContent()
insertChildAfter()
insertChildBefore()
length()
nodeKind()
normalize()
parent()
359
360
361
364
365
367
371
372
380
380
380
380
381
381
382
382
382
382
382
382
384
384
384
385
385
386
386
387
387
388
388
389
389
390
390
390
391
391
392
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xxvii
‹Ç‹NDEK‹LER
prependChild()
processingInstructions()
propertyIsEnumerable()
replace()
setChildren()
setSettings()
settings()
text()
toString()
toXMLString()
valueOf()
392
393
393
393
394
394
394
395
395
395
396
11 FLASH KULLANICI ARAYÜZÜ COMPONENT’LER‹,
PARAMETRELER‹ VE KULLANIMI
Button
CheckBox
ColorPicker
ComboBox
DataGrid
Label
List
NumericStepper
ProgressBar
RadioButton
ScrollPane
Slider
TextArea
Textinput
TileList
UILoader
UIScrollBar
397
398
399
401
403
409
413
414
417
419
422
423
425
427
430
432
437
438
12 MEDYA DOSYALARI ‹LE ÇALIfiMAK VE ADOBE MEDIA ENCODER
Ses Dosyalar› ile Çal›flmak
Sound Class’›n Özellikleri, Metotlar› ve Olaylar›
Özellikleri
Metotlar›
Sound()
close()
load()
441
441
441
442
442
442
442
442
xxvii
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xxviii
xxviii ADOBE FLASH & ACTIONSCRIPT 3.0
play()
Olaylar›
complete
id3
ioerror
open
progress
Kütüphaneden Dinamik Olarak MP3 Dosyalar›n› Oynatmak
Harici MP3’leri Yüklemek, Oynatmak, Duraklatmak ve Durdurmak
Seslerin Seviyesini Ayarlamak
Kolon Balanslar›n› Ayarlamak
Detay Ekranl› MP3 Çalar Uygulama Örne¤i
Video Dosyalar› ile Çal›flmak
FLV ve F4V Video Formatlar› ve Özellikleri
FLV
F4V
Adobe Media Encoder ile Video Haz›rlamak
Kullan›c› Arayüzü
Codec Yap›lacak Videoyu Eklemek
Videoyu Düzenlemek ve Ayarlamalar
Videoyu Dönüfltürmek
Video Component’leri ve Özellikleri
FLVPlayback Video Oynat›c› Bilefleni
FLVPlayback 2.5
FLVPlaybackCaptioning Video Oynat›c› Bilefleni
BackButton
BufferingBar
CaptionButton
ForwardButton
FullScreenButton
MuteButton
PauseButton
PlayButton
PlayPauseButton
SeekBar
StopButton
VolumeBar
Video Component’leri ile Video Oynat›c›lar Haz›rlamak
Özel Tasar›mlar ile Video Oynat›c›lar Haz›rlamak
442
443
443
443
443
443
444
444
446
449
450
452
459
459
459
459
459
460
460
461
461
463
463
465
467
470
470
470
470
471
471
471
471
471
471
471
471
471
472
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xxix
‹Ç‹NDEK‹LER
13 PAYLAfiILAN NESNELER ‹LE VER‹ SAKLAMAK, LOKAL BA⁄LANTI ‹LE
SWF’LER ARASI ‹LET‹fi‹M VE D‹LLER ARASI PARAMETRE TRANSFER‹
SharedObject Nesnesi ile Lokal Veriler Üzerinde Çal›flmak
Lokal Ba¤lant› ile SWF’ler Aras› ‹letiflim Kurmak ve Veri Paylafl›m›
Baflka Bir SWF ‹çindeki Fonksiyonu Ça¤›rmak
SWF’ler Aras› Veri Transferi
QueryString ile SWF’lere Parametre Göndermek
JavaScript ile Karfl›l›kl› ‹letiflim Kurmak ve Veri Paylafl›m›
ActionScript 3.0 ile JavaScript Kodu Tan›mlamak ve Çal›flt›rmak
ActionScr›pt 3.0 ile HTML içindeki JavaScript Komutunu
Çal›flt›rmak ve Parametre Göndermek
ActionScript 3.0 ve JavaScript Aras›nda Köprü Kurmak ve Veri Paslamak
ActionScript 3.0 ile JavaScript’leri Çal›flt›rmak
ActionScript 3.0 Arac›l›¤› ile JavaScript’e Parametreler Göndermek
483
483
489
490
492
494
499
500
501
504
504
505
14 FLASH ‹LE PHP ENTEGRASYONU
Flash ve PHP ‹liflkisi
PHP’yi Flash’a Yüklemek
PHP’ye Flash’tan Veri Göndermek ve PHP’den Flash’a Veri Çekmek
Flash-PHP ile Uygulama Örnekleri
E-Posta Uygulamas›
Ziyaretçi Sayac› Uygulamas›
Anket Uygulamas› ve Anket Yöneticisi Uygulamas›
Uygulama Örne¤i
Yönetim Paneli
Onay Sistemli Ziyaretçi Defteri Uygulamas›
Uygulama Örne¤i
Yönetim Paneli
509
509
510
511
513
513
522
528
528
540
553
553
568
15 ADOBE STRATUS 2.0 ‹LE MULTIUSER TEMELLER‹
Adobe Stratus 2.0’› Tan›mak
RTMFP Protokolü
UDP Protokolü
RTMFP ve UDP ile Stratus Çapraz A¤ Modeli
RTMFP Servisi ve Stratus Kanal Açmak
Peer2Peer Kavram› ve Soket Programc›l›¤›
Stratus 2.0 Destekli Global Chat Uygulamas› Örne¤i
Kullan›c› Arayüzünü Tasarlamak
ActionScript 3.0 ile Kodlamak
Test Aflamas›
579
579
580
580
581
583
584
586
586
587
591
xxix
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xxx
xxx ADOBE FLASH & ACTIONSCRIPT 3.0
16 XFL TABANLI FLASH DOSYALARI ‹LE JENER‹K ÇALIfiMAK
XFL Nedir ve XFL Dosya Sistemi Gelifltirilme Nedenleri
XFL ile S›k›flt›rma Yapmadan Kaydetmek
XFL ile Kay›t Yap›l›rken Oluflturulan Klasörler, Dosyalar ve Veri Düzenleme
595
595
596
597
17 YAYIMLAMA AYARLARI VE OPT‹M‹ZASYON
Yay›mlama Ayarlar›
SWF Yay›mlama Ayarlar›
Player (Flash Player Sürümü)
Script (ActionScript Sürümü)
Output File (Dosya ‹smi)
JPEG Quality (JPEG Kalitesi)
Audio Stream (Ses Ak›fl›)
Audio Event (Ses Olaylar›)
Advanced (‹leri SWF Ayarlar›)
Compress Mov›e (Animasyonu S›k›flt›r)
Include Hidden Layers (Gizli Katmanlar› Ekle)
Inclue XMP Metadata (XMP Metadata’lar›n› Ekle)
Generate Size Report (Boyut Raporu Olufltur)
Permit Debugging (Hata Kontrolüne ‹zin Ver)
Protect From Import (Eklemeden Koru)
Password (fiifre)
Script Time Limit (Kod Zaman Süresi)
Local Playback Securty (Yerel Güvenlik)
Hardware Acceleration (Donan›m ‹vmesi)
HTML Yay›mlama Ayarlar›
Output File (Dosya ‹smi)
Template (fiablon)
Detect Version (Versiyon Bul)
Size (Boyut)
Playback (Oynatma)
Quality (Kalite)
Window Mode (Pencere Modu)
Show Warning Messages (Tehlike Mesajlar›n› Göster)
Scale And Alignment (Ölçü ve Hizalama)
HTML Alignment (HTML Hizalama)
Scale (Ölçü)
Flash Alignment (Flash Hizalama)
601
601
602
603
603
603
603
603
603
604
604
604
604
604
605
605
605
605
605
605
605
607
607
607
607
607
608
608
608
608
608
609
609
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xxxi
‹Ç‹NDEK‹LER
18 SWF VE HTML5 ENTEGRASYONU
HTML 5 Nedir ve Özellikleri Nelerdir?
Neden HTML 5?
HTML 5 Embed ile SWF Oynatmak ve Embed Attribute’leri
HTML 5 Canvas ‹çinde SWF Oynatmak
611
611
612
613
614
EK1 ASCII
619
619
619
620
620
620
621
621
EK2 FLASH
623
623
629
630
630
KARAKTER KODLARI
Klavye Tufl Kodlar›
Büyük Harf Tufl Kodlar
Küçük Harf Tufl Kodlar›
Rakam Tufl Kodlar›
Nümerik Tufl Kodlar›
Fonksiyon Tufllar›
Di¤er Tufllar
KISAYOL TUfiLARI
Flash Menü K›sayollar›
Actions Panel’i K›sayollar›
Timeline Paneli K›sayollar›
Araçlar Paneli (Tools) K›sayollar›
xxxi
+++FLASH CS5-ICINDEKI
10/19/11
3:19 PM
Page xxxii
xxxii ADOBE FLASH & ACTIONSCRIPT 3.0

Benzer belgeler

1 ‹NTERNETE MERHABA 1 ‹nternetin Tarihçesi 2 ‹nternetin Altyap

1 ‹NTERNETE MERHABA 1 ‹nternetin Tarihçesi 2 ‹nternetin Altyap Specify the width of column gutters Padding Border with Container background color Çarp›k Düzenli Birden Çok TLF Metin Kutusunu Birbirine Ba¤lamak TLF Metin Kutular›na Kayd›rma Çubuklar› Eklemek ‹n...

Detaylı

MODÜL 1: AN‹MASYON DÜZENLEME 1

MODÜL 1: AN‹MASYON DÜZENLEME 1 Anti-alias Rotation Underline Strikethrough Toggle the superscript Toggle the subscript Geliflmifl Karakter Sistemi ile Çal›flmak Link-Target Case Digit Case Digit Width Ligatures Break Base Shift ...

Detaylı