Yaşlılar için e-öğrenme– Else projesi

Yorumlar

Transkript

Yaşlılar için e-öğrenme– Else projesi
Yaşlılar için e-öğrenme
1. Proje ilgisi
eLSe-Academy projesi, Bilgi ve
Haberleşme Teknolojilerine ilgi
duyan ya da bu alandaki
yeterliliklerini daha da arttır mak
isteyen yaşlı insanlar için bir
internet üzerinden eğitim
Proje adı: Yaşlı vatandaşlar için e- Öğrenme Akademisi
akademisi kur muş ve
Proje Num arası: 134561-2007-DE-Grundtvig-GM
geliştir miştir. İki y ıl boyunca yaşlı Koordinatör Kurum:
ILI - Institute for Innovation in
öğrencilerin pedagojik ve detaylı Learning (FIMNew Learning), University of Erlangenihtiyaçlarını karş ılamay ı
Nuremberg
hedefleyen esnek ve ulaşılabilir
Katılım cı ülkeler: Alm anya, İspanya, İtalya, Birleşik
bir internet tabanlı BT belgeleme Krallık, Lituanya, Fransa
kursu geliştirilmiş, test edilmiş ve Katılım cı kurum türleri: Üniversite, Dernek, Belediye
değerlendirilmiştir. Yaşlılar ın
Uygulam a Seviyesi: Avrupa, Milli
olabilecek çeşitli engel ve
Web sitesi: else-academ y.org
yetersizlikleriyle başa ç ıkmak
için de, gösterimlere, audiovisual
elementlere ve etkileşimli egzersizlere özel bir önem verilmiştir.
Proje öğrenci tabanlı bir yaklaşım kullandığı için ayrıca katılım ve hareketlendirme açılarına
da sahiptir. Bu yaklaş ımın ana amacı, hedef grubun deneysel, aktif öğrenmesinde yatar.
Nelerin mümkün olduğu yaşlılara gösterilerek, internet ve bilgisayar'ın etkin kullanımı
hakkında bir ilgi uyandırabilir.
Bu proje ASLECT için faydalı bir uyguluma olarak düşünülebilir çünkü bu, yaşlılara basit BT
yetenekleri öğreterek onlar ı güçlendirir.Bu projenin anahtar mesajı yaşlılar ın onlar ın BT
yeteneklerini arttırarak güçlendir mektir. Bu projenin yaşlılar için ana yararı da onlar ı
information ve know ledge topluluklarında gördükler i destek ile toplum dışlanmasını
aşmalar ına yardım etmek ve bağımsız yaşamalar ını desteklemektir. Projenin ana etkisi de
yaşlılar ın BT kullanımıyla kendilerine güvenlerinin artmas ıdır.
2. Geçm iş ve am açlar
elSe-Academy projesi yedi Avrupa ülkesinden sekiz ortak içermektededir: Institute for
Innovation in Learning (FIM New Learning), University of Erlangen-Nuremberg, the
Germ an National Association of Senior Citizens' Organisations (BAGSO), EDUcaline
S.L. İspanya (EDU), im aginary srl İtalya, Kuzey İsveç Lulea belediyesi, University of the
Third Age (U3A) Birleşik Krallık, Kaunas University of Technology (KTU) Lituanya
Vidéoscop, the audiovisual department at the university of Nancy 2 Fransa. Tüm
ortaklar birbiriyle ciddi bir iletişim içindedir ve yerel, bölgesel ve ulusal organizasyon ve ağlar
ile işbir liği içerisindedir, örneğin projenin sonuçlarını ulusal seviyede uygulayabilmek için
Almanya'daki Bavarian Senior Citizens Network (BSNF, DE) ile.
Çevre ve ihtiyaçlar: Profesyonellik sonrası hayat zamanı aktif ve kendi hedefleriyle hayatta
yeni fırsatların ve yeni perspektiflerin açıldığı bir dönem haline gelebilir. Bu bireysel
perspektifin yanı s ıra, sosyal perspektif de eşit derecede önemlidir: tüm Avrupa'da düş mekte
olan doğum oranlar ı sebebiyle, yaşlıların tecrübesi ve yeterliliği gelecekte, ekonomik talebi
desteklemek ve Avrupa topluluğunun genel yeterliliğini sağlamak için, kesinlikle çok önemli
olacaktır. Bunun yanı s ıra, yaşlı yurttaşların sosyal dışlanmas ını önlemek ve yaşlanmakta
olan topluluklar ın özgür bir yaşam sürebilmelerini güvence altına almakta önemlidir. Bu
çerçevede, BT'nin yeterli ve anlamlı kullanımı oldukça destekleyici bir elemandır. Yeni bilgi
1
Project No. 511842-LLP-1-2010-1-RO-KA4-KA4MP
Bu proje Av rupa Komisy onu'nun desteği ile finanse edilmektedir.
Bu belgenin içeriği y alnızca y azarının görüşlerini y ansıtmaktadır v e Av rupa Komisyonu bu belgedeki bilgilerin
kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
ve iletişim fırsatlar ının icadının etkisiyle, toplumumuz bilginin nasıl dağıtıldığı (e-bilgi) bilgiye
nasıl ulaşıldığı (e-öğrenme) ve hizmetlerin nas ıl sağlandığı (e-devlet, e-alışveriş, ebankac ılık, e-sağlık) konusunda büyük bir değişim yaşamaktadır. Bu giderek kar maş ıklaşan
bilgi toplumuna katılabilmek için ve yeni gelişmelere ayak uydurabilmek için yaşlı insanlar
kesinlikle yeterli iletişim,bilgi ve öğrenme fırsatlarına ihtiyaç duyacaktır.
Bunlar ın yanı s ıra, yeni teknolojilerin her yerde varolmalar ı ve esnekliğinden dolay ı, yaşlı
öğrenciler bunlar ın çoğundan faydalanabilir. Yaşlı yurttaşlar BT'nin Kendi kendine yeter ve
yeterli kullanımına geldiğinde oldukça düşük seviye'de temsil edilmektedir. Bu sayısal ayrım
büyük ölçü de yaşlı topluluğunu alakadar etmektedir. Avrupa Birliğinde, yaşlanmakta olan üç
kişiden ikisi hiç bir BT yeterliliğini karşılamamakta ve giriş yeteneğine sahip olanlar ın çoğu da
gerçek anlamda Bilgi Toplum u olanaklar ına ulaşabilecek yetenek ve yeterliliğine sahip
değildir.
Bu çerçevede eLSe-Academy projesi bu ihtiyaçları karşılamaya yönelmekte ve yaşlıların
oldukça esnek bir şekilde BT-yeterliliğine ulaş malar ını sağlayacak bir e-öğrenme ortamı
geliştir meyi hedeflemektedir. ELSe-Academy, özellikle yaşlılar ın ihtiyaçlarına ayrılmış
teknoloji destekli bir BT eğitimi yoluyla e-katılım 'a ciddi katkılarda bulunmak istemektedir.
Bu proje, Avrupadaki yaşlılar ı ve yaşlılar derneklerini BT kaynaklarını yeterli ve kendine yeter
bir şekilde kullanmalar ına destek olmak istemektedir.
3. Hedef Grupların tanım ı
Ana hedef grubu, Bilgi Toplum u’na tam olarak katılamayacak durumda sistematik olmayan
ve çok parçalı BT bilgisine sahip insanlardır (60 yaş ve üzeri insanlar). ELSe ortaklığı altı
ülkede eğitimlerde test etmiş ve denemiştir. Deneme testlerine aslen 200 civarı katılımc ının
katılmas ı planlanmıştı ancak olağanüstü ilgi üzerine 300’den fazla insan faaliyetlere
katılmıştır. Ülkelerindeki deneme testlerine ve eğitim seanslar ına katılana hedef gruplar, BT
sınıflarında ve görsel sınıf ortamında toplanmıştır. Hedef grup, konu hakkında ya hiç bilgisi
olmayan ya da çok az bilgiye sahip yaşlılardan oluşturulmuştur.
4. Çıktılar ve çarpan sonuçlar
Projenin sonunda,aşağıdaki sonuçlar rapor edilmiştir:
1)Kullanıcı ihtiyaç analizi: Kullanıcıların ihtiyaçları, BT yetenekler i, teknik altyapı ve zaman
olanaklar ı açıs ından tanımlanması.Kullanıcı ihtiyaç analizi sonuçlar ı, ''Kullanıcı ihtiyaç
analizi'' belgesinde rapor edilmiştir.
2)Eğitim Konsepti:Büyük ve heterojen bir yaşlı grubunun ihtiyaçlar ıyla başa çıkabilmek için
modüler bir e-öğrenme eğitim konsepti geliştirilmiştir.
3)Eğitim sel Kavram : Eğitimlere katılmada çeşitli engel ve güçlükleri bulunan yaşlılara en iyi
şekilde ulaşmak için konunun çeşitli araçlarla ulaştır ılması (yazı, ses, görsel, gösterimsel ve
etkileşimli alıştır malar)
4)Öğrenme birim leri: eLSe-Academy çevresinde toplam 12 öğrenme birimi
geliştirilmiştir.Tüm bu birimler şu an altı dilde kullanılabilir durumdadır.(Almanca,İngilizce (812 üniteler tam olarak koyulmamış olarak) İtalyanca,Litvanyaca,İsveççe ve İspanyolca). Ama
bu, varolan Eğitimsel kavramlar BT alanında olduğu kadar diğer alanlarda da daha derin
birimler in geliş mesinde kullanabileceği için sadece bir başlangıç olabilir. Ayrıca birimlerin
dördü de Fransa'da yerelleştirilmiş ve test edilmişti (planda öngörülmemişti).
5)Sanal Sınıf:Öğrenme grubunun eğitimsel ihtiyaç ve kullanılabilirliği sıkı bir şekilde göz
önünde bulundurularak aç ık kaynaklı bir öğrenme platformu uyarlanmıştır. Ekran planlamas ı
oldukça aç ık ve kullanımı kolaydır ve sadece gerekli bilgiyi sağlamaktadır.
6)Değerlendirme kavramı ve araçları : eLSe-Academy için yapılan değerlendir me planı ana
hedefleri karşılamak üzere geliştirilmiştir: eLSe ortaklığı içinde yüksek kaliteli işi garantilemek
ve eğitimsel kavram , eğitim materyali, teknik platform ve katılımc ılara katılan değer i
hesaplayacak değerlendir me hedeflerini ve araçlarını tanımlamaktır.
2
Project No. 511842-LLP-1-2010-1-RO-KA4-KA4MP
Bu proje Av rupa Komisy onu'nun desteği ile finanse edilmektedir.
Bu belgenin içeriği y alnızca y azarının görüşlerini y ansıtmaktadır v e Av rupa Komisyonu bu belgedeki bilgilerin
kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
7) Faydalanm a Planı: eLSe-Academy faydalanma planı başarılı ara ve son sonuçları ile
proje ürünler inin yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa seviyesinde karar alıc ılara ulaştır mak ve
bireysel son kullanıc ılar ı eLSe-Academy kullanmaya yönlendir mek için önlemler
içermektedir. Çok önemli bir faydalanma planı bölümü daha fazla eğitim ve yaşlı kurumunu
ulusal eLSe-Academy kurslarına dahil etmektir.
8)Web sitesi ve yaygınlaştırm a m alzemeleri: proje hakkında yeterli bilgiyi potansiyel
öğrencilere, diğer ilgi duyan bireyler ve organizasyonlar kadar karar vericiye de sağlamak
amac ıyla üretilmiştir.
9)Değerlendirme Raporu: Farklı ülkelerde ki test ve değerlendirme aktivitelerinini detaylı bir
tasviri ve çeşitli ülkelerdeki ana değerlendir me sonuçlarının genel bir bakışı.Tüm raporlar ve
dökümanlar else-academy.org sitesinde bulunabilir.
5. Etki ve sürdürülebilirlik
eLSe-Academy projesinin ana ve en büyük hedefi,projenin ve getirdiklerinin katılımc ı
ülkelerde taş ınabilir bir uygulamas ıdır.Çeşitli katılımc ı ülkeler için konseptler geliştirilmiş olup,
üç ülkede, Almanya, Litvanya ve İsveç'te eLSe-Academy eğitimi diğer eğitim programlarına
destek amacıyla şu an yürürlülüktedir.Birleşik krallık'ta eLSe öğrenimbirimleri ( CD yoluyla)
U3A yerel organizasyonlarına dağıtılmıştır. İtalya'da AICA ile yakın işbirliği içerisinde,eyurttaşların bakımını sağlayan eğitsel bir dernek oldukça umut verici bir basamaktadır. eLSeAcademy'i Avrupa seviyesinde uygulama gibi bir Avrupa stratejisinin geliştirilmesinin yanı
sıra,bu eLSe-Academy eğitim programının bir e-yurttaş programı olarak ilk kez
belgelenmesini de içer mektedir. Bunun yanı sıra ortaklar eLSe-Academy öğretim
materyallerinin kullanımı konusunda farklı senaryolarda geliştir mişlerdir, örneğin eLSe'in sınıf
içinde yardımc ı kullanımı ya da ailelerin akrabalar ının BT konusunda giriş seviyesinden
yeterli seviyesine geçmesine yardımcı olmas ı gibi.Örnekteki gibi konseptler Almanya da
Bavarian Netw ork of Senior Citizens ile işbirliğinde ve Bielefeld'deki ''Kompetenzzentrum'' da
kullanılmaktadır.
Tüm bu aktivitelerin uzun dönemdeki hedefi,kendi işini görebilen,kendisine yeten,
Avrupadaki tüm yaşlılar tarafından kullanılabilen, BT'yi öğrenmelerinde onlara destek olup
Information and Know ledge toplumunun sağlayabileceği fırsatlar ı tecrübe etmeye yeterlilik
sağlayacak ve bu durumda onlar ın yaşam kalitesini arttırabilecek bir e-öğrenme akademisi
kurmaktır. Almanya'da olduğu kadar İsveç ve Litvanya'da da ortaklık bu hedefe ulaş maya
oldukça yakındır. Diğer ülkelerde de eLSe-Academy'lerin çıktılar ı eğitim aktiviteleri için
kullanılmaya devam edilecektir.
Katılanlardan alınan geri bildirimlere göre etki oldukça yüksek görülmektedir: Yaşlılara göre:
-Öğrenme üniteler i oldukça iyi yapılandır ılmış ve Eğitsel yaklaş ım ve öğeleri onlar için
oldukça uygun.
-Görsel sınıf ortamı ilgi çekici, kolayca baş edilebilir ve eğitim için uygun.
-Öğretmenin desteği gerekli ve en yararlısı.
-Katılanlar eLSe-Academy takımının tahminler ini onayladı: e-Öğrenme hedef gruptaki yaşlılar
için oldukça iyi iş gör mektedir, konu, öğrenme zaman ve hızının esnekliği olduğu için.
6.
Eğitim Süreci
eLSe-Academy için olan pedagolojik konsept öğrenci temelli yaklaşım üzerine kuruludur.
Model çok katlı ''soğan'' benzetmesini kullanır. Öğrenci -Yaşlı yurttaş- en iç katta, ilk kat olan
konu, teknoloji ve destek ile sarılmış olarak bulunmaktadır. Organizasyon, ekonomi ve
değerlendir me kabuklar ı iç merkezde bulunmaktadır. Her kat daha sonra gerekli olduğunca
çok alana bölünebilir. Öğrenen'in merkezde,öğren bir grup ve bir birey olarak belirlenmiştir.
Bu belirlenme süreci her katılan ülkenin baş ından geçmiştir. Ortak yönler ve farklılık analiz
edilmiş ve sonuçların konunun gelişimi üzerinde büyük bir etkisi olmuştur -müfredat,
3
Project No. 511842-LLP-1-2010-1-RO-KA4-KA4MP
Bu proje Av rupa Komisy onu'nun desteği ile finanse edilmektedir.
Bu belgenin içeriği y alnızca y azarının görüşlerini y ansıtmaktadır v e Av rupa Komisyonu bu belgedeki bilgilerin
kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
pedagolojik ve didaktik yaklaş ım ve yazım sürecinde – kullanılacak teknik sistem üzerinde ve
destek altyapıs ı üzerinde, basitçe organizasyon, öğretim ve teknik destek üzerinde.
Teknoloji, konu ve destek alanlar ı karş ılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Örneğin, didaktik ve
pedagolojik yaklaşımlar ın teknolojiler in üzerinde büyük bir etkisi vardır (mesela görsel, işitsel
ya da simülatif elemanlar ın kullanımında) ya da başka bir örnek vermek içim, katılanların
sistem ve bant genişliği gereksinimlerini desteklemek için iletişim kanallar ı gerekmekteydi.
Organizasyon katmanı kursun içine yerleştirilen tüm olaylar ı kapsar; kalite yönetimi, ders
yönetimi, öğrencinin algısı, öğretmenin algıs ı ve eğitim üzerine odaklanır.Ekonomi katmanı
tüm öğrenme ve eğitim ekonomisini (zaman, finansal, insan kaynaklar ını), Ölçek ekonomisi,
düzenli ve değişken masrafları, hazırlık ve sürdürme masraflarını içerir. Ve son olarak,
değerlendir me katmanı öğrenenin memnuniyetini ve önceden belirlenmiş hedeflerin
ulaşılmas ı için gerekli aktivite ve araçları içerir.
Eğitimsel yaklaş ım: Asıl odak noktası deneysel, aktif öğrenme üzerinedir. Gerçek hayata ait
örnekler ünitelerin baş ında belirli konu ve pratiklere giriş olarak sağlanmıştır. ''Bunu neden
öğrenmeliyim?'' sorusu anlaşılabilir şekilde ve gerçek hayat örneklerine bağlı bir şekilde
cevaplanmıştır. Öğrenme konuları, öğrenenlerin heterojenliğine, konuların ayrılması,
yaşlılar ın öğrenme hızına ve dikkat süresine uyarlanacak, çeşitli ortam (işitsel, görsel, metin)
aynı konu için kullanılacak, modüler bir kurs konsepti çeşitli sayıdaki öğrenme modüllerinin
tek bir kurs için, önceki bilgi, istek ve tercihleri göz önünde bulundurarak, seçmeye ve bir
araya getirmeye müsaade etmektedir.
ARAÇ: Modüller ulaşılabilir değildir. Yine de, bu proje yaşlıların gündelik hayatta
güçlendir mek ve özgür bir hayat sürdürmelerinden emin olmak için uyarlandığı için genel
yaklaşımı ASLECT'te kullanılabilir.Bu yenilik, çoğu yaşlı insanın toplumla aras ındaki basit
bilgisayar yeteneklerinden kaynaklanan mesafeyi hedefler. Proje, Bilgi ve İletişim
teknolojilerine ilgi duyan ve bu konuda yeterliliğe sahip olan ya da bunu geliştir mek isteyen
yaşlı insanlar için bir e-öğrenme akademisi kurmuş ve geliştir miştir.
Bu önemlidir çünkü BT teknolojilerinin kullanımı toplumsal hayatın her alanında oldukça
geniştir. Yani giriş seviyesinde BT yetenekleri özgür bir hayat sürdürmek isteyen yaşlılar için
oldukça önemlidir.
4
Project No. 511842-LLP-1-2010-1-RO-KA4-KA4MP
Bu proje Av rupa Komisy onu'nun desteği ile finanse edilmektedir.
Bu belgenin içeriği y alnızca y azarının görüşlerini y ansıtmaktadır v e Av rupa Komisyonu bu belgedeki bilgilerin
kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

Benzer belgeler