imkânlar› ile s›n›rl›d›r. Bask› ve tipografi yüzünden

Yorumlar

Transkript

imkânlar› ile s›n›rl›d›r. Bask› ve tipografi yüzünden
Y‹YECEK ARTI⁄I Ö⁄ÜTME / 0.50 HP, GÜÇ: 370 W
Y‹YECEK ARTI⁄I Ö⁄ÜTME / 0.65 HP, GÜÇ: 405 W
“Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri 2010 Avrupa Program›’nda” “Yönetim” kategorisi
finalisti. “Türkiye Program›’nda” “Yönetim”
ve “Ürün” kategorilerinde iki birincilik ödülü,
“Ürün” kategorisinde iki baflar› ödülü.
432
882
PEfi‹N
1.950
PEfi‹N
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
650
2 TAKS‹T
1.950
TOPLAM F‹YAT
144
294
144
294
296
6 TAKS‹T
2.072
TOPLAM F‹YAT
66
134
66
134
462
938
199
2.189
TOPLAM F‹YAT
44
90
484
990
Tübitak 9. Teknoloji Ödülleri Büyük Ölçekli Firma Ürün Ödülü.
44
90
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT 10 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT
199
10 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT
Y›kama Kapasitesi: 7 kg
Su Tüketimi: 49 lt
Elektrik Tüketimi: 1,05 kWh
Renk: Beyaz
Y›kama Program›: 16
Yükseklik: 84 cm
Genifllik: 60 cm
Derinlik: 54 cm
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
296
PEfi‹NAT
DÜNYADA BEYAZ EfiYA
SEKTÖRÜNDE ‹LK KEZ
Üretimde Enerji Verimlili¤i
(Energy Efficiency in Green Factories)
kapsam›nda, 8 iflletmeye “Gold Certificate”.
432
882
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹NAT 2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
650
PEfi‹NAT
•
•
•
•
•
•
•
•
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
Yumuflat›c› fonksiyonlar›
H›zl› y›kama fonksiyonu
‹lave durulama fonksiyonu
Program sonu alarm›
Kademeli devir ve s›cakl›k seçimi
Su taflma emniyet sistemi
30 cm’lik büyük yükleme a¤z›
Enerji Performans›: A
Y›kama Performans›: A
S›kma Performans›: B
S›kma Devri: 1200 devir/dakika
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
LCD ekranl›
Ankastre Çamafl›r Makinesi
Kalan zaman özelli¤i
Zaman programlama özelli¤i
Elektronik su kontrol sistemi
Ak›ll› kontrol sistemi
Yard›mc› Fonksiyonlar:
- Ön y›kama
- H›zl› y›kama
- ‹lave su
- K›r›fl›k açma
2200 ACM
Fiyatlar›m›z TL’dir; KDV ve bandrol dahildir. • KDV, bandrol veya di¤er vergi oranlar›nda olabilecek de¤ifliklikler ve gelebilecek
yeni vergiler fiyatlara aynen yans›t›lacakt›r. • Kampanyay› düzenleyen Arçelik A.fi. Karaa¤aç Cad. 2/6 Sütlüce 34445 ‹stanbul.
• Hemen teslim uygulamalar›m›zda perakende sat›fl fiyat›ndan peflinat düflüldükten sonra (KDV dahil) ankastre ürünlerin 1+3
seçene¤inde %0, 1+6 seçene¤inde %2,47, 1+10 seçene¤inde %2,67 vade fark› uygulanm›flt›r. Vade farklar› ürünler aras›nda
fiyat yuvarlamalar› nedeniyle ± %1 de¤iflebilir. • Kampanyam›zdaki ürünler Arçelik Yetkili Sat›c›lar›’ndan hemen teslim edilir.
• Arçelik, ürünlerinde renk ve görünüm de¤iflikli¤i yapma hakk›n› sakl› tutar. • “Peflin fiyat›na taksitle” uygulamas› olan
seçeneklerde ürün bedelinin tamam›n›n nakit olarak ödenece¤i durumlarda müflterimizin belirli bir indirimden yararlanma hakk›
vard›r. • Tavsiye edilen perakende fiyatlar›m›z 1 Temmuz 2011’den itibaren geçerli olup, üretim ve stok
imkânlar› ile s›n›rl›d›r. Bask› ve tipografi yüzünden kaynaklanan yanl›fllarda Arçelik A.fi.’nin aç›klam›fl
oldu¤u bilgiler ve fiyatlar geçerlidir. Olabilecek bask› ve yaz›m hatalar› ba¤lay›c› de¤ildir.
110 YAÖ
115 YAÖ
- %20 1200 DEV‹R / 7 KG / ANKASTRE ÇAMAfiIR MAK‹NES‹
2200 ACM
Y ‹Y ECE K AR TI⁄I Ö⁄ÜTME MA K‹NE LER‹
A NK AS TRE Ç AMA fi IR MA K‹NE S‹
Ankastre Çamafl›r Makinelerinde
500 TL de¤ifltirme f›rsat›.
20
Arçelik ankastre ürünlerde Temmuz fırsatları!
1*
Ankastre Bulaşık
Makinelerinde 300 TL
değiştirme fırsatı
Ankastre Çamaşır
Makinelerinde 500 TL
değiştirme fırsatı
2*
OC 671 EWI
• 3 Gözü Gazlı + 1 Gözü Wok’lu Ankastre Ocak
• 70 cm genişlik
• Düğmeden ateşleme sistemi
• Sönmeye karşı gaz emniyet sistemi
• Renk: Inox çerçeveli
20
HED‹YE
Ankastre F›r›n ve Ocak almak isteyip
de bu cihazlara uyumlu mutfak dolab›
olmayanlara MÜJDE!
P-37 YI
• Duvar Tipi Davlumbaz
• 90 cm genişlik
• Özel siyah cam dekorlu
• 735 m3/saat havalandırma gücü
• 3 çalışma hızı
Dilediğiniz Ankastre Fırın ve
Gaz Emniyetli Ocak alımlarınızda
Çekmeceli Ankastre
Modül Hediye.
20
Çekmeceli Ankastre Modül
• Gri / Venge / Beyaz renk alternatifli gövde * Hazır paket uygulamasından
yararlanan tüketiciler
• Laminant tezgâh
promosyon uygulamasından
• Raylı çekmeceli
yararlanamazlar.
• YxGxD: 85x595x550 mm
3*
Ekstra şıklık paketinde yer alan Davlumbaz +
Ocak + Fırın, hepsi Arçelik ve sadece 2.279 TL
İstediğiniz Ankastre Fırın + Ocak ve Davlumbaz
%10 özel indirim fırsatıyla
9771 DGI
• Multifonksiyon
• A-%20 enerji sınıf
• Gömülebilir düğmeli
• Teleskopik raflı
• Gri iç emaye
• Dijital saat
• 65 lt iç hacim
• Komple cam iç kapak
* Hazır paket uygulamasından
yararlanan tüketiciler
promosyon uygulamasından
yararlanamazlar.
MD 890 Inox Mikrodalga Fırın
*
4 hediye kampanyası
Dilediğiniz Ankastre Fırın + Ankastre Ocak + Davlumbazı aldığınızda, yanında
“MD 890 Inox Mikrodalga F›r›n” hediye olarak verilecektir. MD 890’ın perakende liste fiyatı 309 TL’dir.
Mikrodalga fırın çerçevesi kampanyaya dahil değildir.
OI 640
• 2 gözü gazlı + 2 gözü indüksyonlu
• Düğmeden ateşlemeli
• Sönmeye karşı gaz emniyetli
• Döküm ızgara
• Inox düğmeli
• Renk: Inox
P-42
• Duvar Tipi Davlumbaz
• 90 cm genişlik
• 530 m3/saat havalandırma gücü
• 3 farklı emiş gücü ayarı
• Şık görünümlü cam dekorlu
• Renk: Inox (paslanmaz çelik)
OG 752 EDWI
• 4 gözü gazlı
• 60 cm genişlik
• Sönmeye karşı gaz emniyetli
• Döküm ızgaralı
• Renk: Inox
P-38 YDI
• Duvar Tipi Davlumbaz
• Dokunmatik kontrol
• 90 cm genişlik
• Şık görünümlü inox gövde
• Bacalı ya da karbon filtreli kullanım imkânı
• 830 m3/saat havalandırma gücü
• 3 farklı emiş gücü ayarı
30
9657 ETI
• Multifonksiyon Fırın
• Dokunmatik kontrol
• A-%30 enerji tüketimi ile dünyanın en
tasarruflu ankastre fırını
• 43 dBA ses seviyesi ile dünyanın en sessiz
ankastre fırını
• Fırın hacmi: 65 lt
• Nano clean zone cam iç kapak
• Çocuk kilidi
20
*%10 indirimli satış uygulamasından yararlanmak
isteyen tüketiciler indirim ve diğer promosyon
uygulamalarından yararlanamazlar.
9650 DI
• Multifonksiyon Fırın
• 8 fonksiyonlu
• Parmak izi bırakmaz
• Dijital saat
• Çocuk kilidi
• Komple cam iç kapak
• Teleskopik raf
• A enerji sınıfı
HED‹YE
MD 890
• 20 lt
• Elektronik
• Ayarlanabilir 5 mikrodalga seviyesi
• Çocuk kilidi
• Otomatik pişirme ve ısıtma fonksiyonu
• Renk: Inox
* Mikrodalga hediye kampanyasından
yararlanan tüketiciler indirimli
ankastre paket uygulamasından ve
diğer hediye kampanyalarından
yararlanamazlar.
İstediğiniz Ankastre Fırın + Ankastre Ocak ve
*
5 Davlumbazı alana Solo Inox Buzdolapları
İndirimli Ankastre Bulaşık
*
6 Makinesi kampanyası
%10 özel indirim fırsatıyla.
Dilediğiniz Ankastre Fırın + Ankastre Ocak + Davlumbazı aldığınızda, %50 indirimli
3 veya 5 programl› Ankastre Bulafl›k Makinelerinden birine sahip olabilirsiniz.
60 cm, 70 cm, 84 cm genişliğine sahip
tüm inox modelleri kampanyaya dahildir.
8844 SBS uygulamaya dahil değildir.
* Bulaşık makinesi kampanyasından yararlanan tüketiciler
ankastre paket uygulamasından ve diğer
kampanyalardan yararlanamazlar.
‹ND‹R‹ML‹
P-24 CI
• Duvar Tipi Davlumbaz
• 60 cm genişlik
• Renk: Inox
• Cam dekorlu
• 550 m3/saat havalandırma gücü
P-77 ICD
• Duvar Tipi Davlumbaz
• 90 cm genişlik
• Şık görünümlü eğik tipi inox
• Dokunmatik kontrollü
• Süper sessiz çalışma (28 dBA)
• Gözü yormayan 5 kademeli ışık ayarı
• Renk: inox (paslanmaz çelik)
• Kapasite: 740 m3/saat
OV 645 TI
• 4 Gözü Vitroseramik Ankastre Ocak
(1 çift halkalı ocak gözü)
• Dokunmatik kontrollü
• 60 cm genişlik
• Çocuk kilidi
• Otomatik kapanma emniyeti
• Artık ısı göstergesi
• Renk: Inox çerçeveli
O 760EI
• 4 Gözü gazlı
• Gaz emniyet sistemii
• Renk: Paslanmaz çelik Inox
9251 XX
• Tam Ankastre Bulaş k Makinesi
• 5 yıkama programı
• Az bulaşık (1/2) özelliği
• Sessiz Çalışma: 49 dBA
• Enerji Tüketimi: 1,10 kWh
• Su Tüketimi: 16 lt
• Ses Seviyesi: 49 dBA
‹ND‹R‹ML‹
20
9656 ESRI
• Elektronik Kumandalı
Multifonksiyon Fırın
• 10 fonksiyonlu
• Kolay temizlenir Gri emayeli
• Çocuk kilidi
• Tek parçalı düz fırın içi
• Renk: Parmak izi bırakmaz inox
• Fırın Hacmi: 65 lt
20
‹ND‹R‹ML‹ ANKASTRE PAKETLER* (HAZIR ‹K‹L‹, ÜÇLÜ, DÖRTLÜ PAKETLER)
SÜPER İKİLİ INOX PAKET
EKONOMİK PAKETİ
FIRSAT PAKETİ
FIRSAT PAKETİ (3+1 GAZLI)
KARBEYAZ PAKET
FLAT PAKET
ŞIK PAKETİ
EXTRA ŞIK PAKETİ
(9620 I ANK FR + P 180 YI)
(9620 I ANK FR + P 180 I + O-705 YEI/O 705 YDGEI)
(9620 I ANK FR + P 27 I + O-705 YEI/705 YDGEI)
(9620 I ANK FR + P 27 I + O-505 YMIE)
(9629 MB ANK FR + P 27 B + O-701 YEB)
(9626 DI ANK FR + P 27 I + O-705 YEI/705 YDGEI)
(9622 I ANK FR + P 30 YI + OC-608 EI)
(9771 DGI I ANK FR + P 37 YI + OC-671 EWI)
9651 EGI
• Multifonksiyon Fırın
• 10 fonksiyonlu
• Elektronik saat
• Katalitik arka duvar
• 65 lt iç hacim
• Gömülebilir düğmeli
• Teleskopik raf
• A enerji sınıfı
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
9255 FI
• Tezgâh Alt Ankastre Bulaşık Makinesi
• İç ayd nlatma ş ğ
• Parmak izsiz inox paslanmaz kap
• Az bulaşık (1/2) özelliği
• Program takip göstergesi
• Antibakteriyel conta
• Kapasite: 15 kişilik yemek takımı
• Ses Seviyesi: 49 dBA
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
766
959
990
1.014
1.193
1.277
1.775
2.279
256
321
330
338
399
427
593
761
255
319
330
338
397
425
591
759
766
959
990
1.014
1.193
1.277
1.775
2.279
116
150
156
158
185
198
273
352
116
150
156
158
185
198
273
352
812
1.050
1.092
1.106
1.295
1.386
1.911
2.464
* İndirimli paket uygulamasından yararlanan tüketiciler, hediye inox mikrodalga ve indirimli bulaşık makinesi kampanyasından yararlanamazlar.
PEfi‹NAT
79
101
105
106
125
133
184
236
10 TAKS‹T
79
101
105
106
125
133
184
236
TOPLAM F‹YAT
869
1.111
1.155
1.166
1.375
1.463
2.024
2.596
INOX ANKASTRE FIRINLAR
9681 ESLTI
9680 ETI
9657 ETI
9856 PERI
9656 ESRI
9653 YERI
9651 EGI
9770 EPI
9771 DGI
9650 DI
9626 DI
9630 MI
9622 I
9620 I
- %28
- %30
- %20
- %20
- %20
- %20
- %20
- %20
- %20
- %20
- %20
BUHAR DESTEKLİ / 50 HAZIR Y. MÖNÜLÜ / MULTİF. DOK. ELEKT. SAATLİ FIRIN / 14 FONK. / PAR. İZİ BIRAK. INOX
MULTİF. DOKUN. ELEKT. SAATLİ FIRIN / 3’lü TELES. RAFLI / 12 FONK. / D. SAATLİ / PAR. İZİ BIRAK. INOX
MULTİFONKSİYON DOKUNMATİK FIRIN / 12 FONK. / ELEKTRONİK SAATLİ / PARMAK İZİ BIRAKMAZ INOX
PİROLİTİK MULTİFONKSİYON FIRIN / 14 FONK. / ROTARY ELKTR. SAATLİ / PARMAK İZ BIRAKMAZ INOX
MULTİFONKSİYON / SURF PİŞİRME TEKN. / ROTARY ELKTR. SAATLİ / 10 FONK. / PARMAK İZİ BIRAKMAZ INOX
YANDAN AÇILIR KAPAKLI MULTİFONKSİYON / DİJİTAL SAATLİ / 10 FONK. / INOX
MULTİFONKSİYON / ELEKTRONİK / GÖMÜLEBİLİR DÜĞ. / 10 FONK. / PARMAK İZİ BIRAKMAZ INOX
MULTİFONKSİYON / ELEKTRONİK / GÖMÜLEBİLİR DÜĞ. / INOX
MULTİFONKSİYON / ELEKTRONİK / GÖMÜLEBİLİR DÜĞ. / INOX
MULTİFONKSİYON / DİJİTAL SAAT / 8 FONK. / PARMAK İZİ BIRAKMAZ INOX
MULTİFONKSİYON / DİJİTAL SAAT / 6 FONK. / PARMAK İZİ BIRAKMAZ INOX
MULTİFONKSİYON / MEKANİK SAATLİ / 8 FONK. / PARMAK İZİ BIRAKMAZ INOX
MULTİFONKSİYON / 6 FONK. / PARMAK İZİ BIRAKMAZ INOX
MULTİFONKSİYON / 5 FONK. / PARMAK İZİ BIRAKMAZ INOX
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
- %20 MULTİFONKSİYON / ROTARY ELKTR SAATLİ / TELESKOPİK SİSTEM / 8 FONK. / BEYAZ
- %20 MULTİFONKSİYON / 5 FONKSİYON / BEYAZ
MULTİFONKSİYON / MEKANİK SAATLİ / 8 FONK / TELESKOPİK SİSTEM / BEYAZ
MULTİ FONK. / SURF PİŞİRME TEKN. / ROTARY ELKTR. SAATLİ / 65 LT / TELESKOPİK RAF / 12 FONK. / SİYAH
- %20 MULTİFONKSİYON / MEKANİK SAATLİ / 6 FONK. / SİYAH
- %20 MULTİFONKSİYON / RUSTİK FIRIN / ANALOG SAATLİ / 7 FONK. / SİYAH
- %20 MULTİFONKSİYON / RUSTİK FIRIN / ANALOG SAATLİ / 7 FONK. / BEYAZ
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
2.418
2.418
1.896
2.154
1.584
1.455
1.359
1.281
1.233
1.068
906
891
798
687
806
806
632
718
528
485
453
427
411
356
302
297
266
229
806
806
632
718
528
485
453
427
411
356
302
297
266
229
2.418
2.418
1.896
2.154
1.584
1.455
1.359
1.281
1.233
1.068
906
891
798
687
367
367
288
327
240
221
206
194
187
162
138
135
121
104
367
367
288
327
240
221
206
194
187
162
138
135
121
104
2.569
2.569
2.016
2.289
1.680
1.547
1.442
1.358
1.309
1.134
966
945
847
728
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
1.251
750
798
1.533
819
1.074
1.011
417
250
266
511
273
358
337
417
250
266
511
273
358
337
1.251
750
798
1.533
819
1.074
1.011
190
114
121
232
124
163
153
190
114
121
232
124
163
153
1.330
798
847
1.624
868
1.141
1.071
BEYAZ / S‹YAH / RUST‹K ANKASTRE FIRINLAR
9555 ERB
9520 B
9629 MB
9550 ESRS
9549 MS
9703 YRS
9702 YRB
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹N
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹NAT
247
247
194
220
162
149
139
131
126
109
93
91
82
70
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
247
247
194
220
162
149
139
131
126
109
93
91
82
70
2.717
2.717
2.134
2.420
1.782
1.639
1.529
1.441
1.386
1.199
1.023
1.001
902
770
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT
128
77
82
157
84
110
103
10 TAKS‹T
128
77
82
157
84
110
103
TOPLAM F‹YAT
1.408
847
902
1.727
924
1.210
1.133
* Pyroflam tencere özellikleri: Kapasite 1,5 litre, 25 yıl garantili, gazlı ocak; elektronik ve indüksiyon ocak üstüne konabilir (+800 dereceye kadar dayanıklı), derin dondurucuda saklanabilir (-40 dereceye kadar), fırında ve mikrodalga fırında kullanılabilir,
bulaşık makinesinde yıkanabilir, darbeye dayanıklıdır, kadmiyum ve kurşun içermez, sağlığa uygundur.
Arçelik’ten Bir ‹lk Daha...
Buhar destekli pişirme teknolojisi: SteamPower
Buhar destekli pişirme teknolojisi ile Türkiye’de ilk kez üretilen Dokunmatik Ekranlı Arçelik 9681 ESLTI Ankastre Fırın, pişirme esnasında pişirilen yemeğe uygun
olarak belirlediği zaman aralıklarında ve uygun miktarda buhar püskürtülmesini sağlayarak; özellikle hamur işleri, ekmek, et, tavuk ve balık yemeklerinde mükemmel
pişirme sonuçları elde etmenizi sağlar.
14 farklı pişirme programı ve 50 adet farklı yemek mönüsü içeren Haz›r Yemek Program› sayesinde en ideal zamanlarında, otomatik olarak ayarlanan sıcaklık
ve püskürtülen buhar sayesinde d›fl› parlak ve ç›t›r ç›t›r, içi ise yumuflac›k hamur işleri ve mükemmel lezzetlerde et yemekleri elde edebilirsiniz.
9681 ESLTI
ANKASTRE
FIRIN
Beyaz
Dilediğiniz Ankastre Fırın ve Gaz Emniyetli Ocak alımlarınızda
Çekmeceli Ankastre Modül Hediye.
Venge
Gri
ANKASTRE FIRIN VE OCAK ‹Ç‹N MUTFAK MODÜLÜ
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹N
ANKASTRE FIRIN VE OCAK İÇİN MUTFAK MODÜLÜ / GRİ / LAMİNANT TEZGÂH / RAYLI ÇEKMECELİ
ANKASTRE FIRIN VE OCAK İÇİN MUTFAK MODÜLÜ / BEYAZ / LAMİNANT TEZGÂH / RAYLI ÇEKMECELİ
ANKASTRE FIRIN VE OCAK İÇİN MUTFAK MODÜLÜ / VENGE / LAMİNANT TEZGÂH / RAYLI ÇEKMECELİ
150
150
150
AN KASTRE M‹KRODALGA F I RI NL AR
MİKRODALGA / INOX / 20 LT
MD 890'IN GÖMME ÇERÇEVESİ / INOX
MİKRODALGA / PARMAK İZİ BIRAKMAZ INOX / IZGARALI / 25 LT
MD 895'İN GÖMME ÇERÇEVESİ / PARMAK İZİ BIRAKMAZ INOX
MİKRODALGA + FIRIN (GOURMET) / ELEKTRONİK / PARMAK İZİ BIRAKMAZ INOX / 30 LT
MD 898 KZI'NIN GÖMME ÇERÇEVESİ / PARMAK İZİ BIRAKMAZ INOX
309
135
387
156
795
174
KO M PAKT ANKA STRE FIRI N VE M ‹ KRODAL GA F I RI NL AR
KMF 832 / KMF 831 KOMPAKT MİKRODALGA + FIRIN (GOURMET) / ELEKT. / TAM ANK.
KF 852 ESRI
KOMPAKT FIRIN / ELEKTRONİK / INOX / 45 CM YÜKSEKLİK
SICAK TUTMA ÇEKMECESİ / 30°C- 70°C ARASI SICAKLIK AYARI / 15 CM YÜKSEKLİK
KS 829 I
50
50
50
2 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
50
50
50
150
150
150
PEfi‹NAT
22
22
22
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹N
MD 890
MDC 890
MD 895 ZI
MDC 895
MD 898 KZI
MDC 898
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT
103
45
129
52
265
58
2 TAKS‹T
6 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
22
22
22
154
154
154
PEfi‹NAT
15
15
15
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
103
45
129
52
265
58
Raylı çekmece
309
135
387
156
795
174
PEfi‹NAT
47
20
59
23
121
26
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
15
15
15
165
165
165
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
47
20
59
23
121
26
10 TAKS‹T
329
140
413
161
847
182
PEfi‹NAT
32
14
40
16
81
18
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
32
14
40
16
81
18
352
154
440
176
891
198
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
1.782
1.254
672
594
418
224
594
418
224
1.782
1.254
672
271
190
102
271
190
102
1.897
1.330
714
PEfi‹NAT
182
128
69
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
182
128
69
2.002
1.408
759
SICAK TUTMA ÇEKMECES‹ HED‹YE!
KMF 832 veya KF 852 ESRI Ankastre Kompakt Fırın
alana KS 829 I S›cak Tutma Çekmecesi hediye.
ANKASTRE OCAKLAR
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹N
‹NDÜKS‹YONLU OCAKLAR
Oİ 640
2 GÖZÜ İND. + 2 GÖZÜ GAZLI OCAK / İND. GÖZLERİ DOK./ GAZ EMN. / CAM BEK TABLALI
OI 639 TI
4 GÖZÜ İNDÜKSİYONLU / INOX ÇERCEVELİ
V‹TROSERAM‹K VE ELEKTR‹KL‹ OCAKLAR
OC 623 MEI 2 GÖZÜ GAZLI + 2 GÖZÜ VİTROSERAMİK OCAK / GAZ EMN. / INOX ÇERÇEVELİ
O 624 MEI
3 GÖZÜ GAZLI + 1 GÖZÜ ELEKTRİKLİ OCAK / GAZ EMNİYETLİ
OV 644 DI
4 GÖZÜ VİTROSERAMİK / DÜĞMEDEN KUMANDALI OCAK / INOX ÇERÇEVELİ
OV 644 DB
BEYAZ 4 GÖZÜ VİTROSERAMİK / DÜĞMEDEN KUMANDALI OCAK / INOX ÇERÇEVELİ
OV 645 TI
DOKUNMATİK VİTROSERAMİK OCAK / 1 ÇİFT HALKALI / INOX ÇERÇEVELİ / 60 cm
OV 643 T
DOKUNMATİK VİTROSERAMİK OCAK / 60 cm
CAM TABLALI GAZLI OCAKLAR
O 625
3 GÖZÜ GAZLI + 1 GÖZÜ WOK'LU OCAK / ZAMAN AYARLI / GAZ EMN. / CAM BEK TABLALI / 65 cm
OC 672 EDWI 4 GÖZÜ GAZLI + 1 GÖZÜ WOK’LU / DÖKÜM IZGARALI / GAZ EMNİYETLİ / 70 cm / INOX ÇERÇEVELİ
OC 671 EWI 3 GÖZÜ GAZLI + 1 GÖZÜ WOK’LU / GAZ EMNİYETLİ / 70 cm / INOX ÇERCEVELİ
OC 600 EDWI 4 GÖZÜ GAZLI / CAM BEK TABLALI / DÖKÜM IZGARALI / GAZ EMNİYETLİ / INOX ÇERÇEVELİ / 60 cm
OC 599 EB
4 GÖZÜ GAZLI OCAK / GAZ EMNİYETLİ / BEYAZ OCAK / 60 cm
OC 608 EI
4 GÖZÜ GAZLI OCAK / GAZ EMNİYETLİ / INOX ÇERÇEVELİ
OC 608 DGEI 4 GÖZÜ GAZLI OCAK / DOĞALGAZ KULLANIMINA UYUMLU / GAZ EMNİYETLİ / INOX ÇERÇEVELİ
INOX GAZLI OCAKLAR
O 794
4 GÖZÜ GAZLI + 1 GÖZÜ WOK 'LU / GAZ EMNİYETLİ / ÖNDEN DÜĞMELİ / INOX / 90 cm
O 784 EDWI 4 GÖZÜ GAZLI + 1 GÖZÜ WOK'LU / GAZ EMNİYETLİ / INOX / ÖNDEN DÜĞMELİ / 75 cm
O 740
4 GÖZÜ GAZLI + 1 GÖZÜ WOK'LU / GAZ EMNİYETLİ / ÖNDEN DÜĞMELİ / INOX / 70 cm
O 754
4 GÖZÜ GAZLI + 1 GÖZÜ WOK'LU / GAZ EMNİYETLİ / ÖNDEN DÜĞMELİ / INOX / 70 cm
OG 752 EDWI 3 GÖZÜ GAZLI + 1 GÖZÜ WOK'LU / GAZ EMNİYETLİ / DÖKÜM IZG. / ÖNDEN DÜĞMELİ / INOX
OG 760 EI
4 GÖZÜ GAZLI / CAM DEKORLU / GAZ EMNİYETLİ / ÖNDEN DÜĞMELİ / INOX
OG 761 MEI 1 GÖZÜ ELEK. 3 GÖZÜ GAZLI / GAZ EMNİYETLİ / ÖNDEN DÜĞMELİ / INOX
OG 761 MI
1 GÖZÜ ELEK. 3 GÖZÜ GAZLI / ÖNDEN DÜĞMELİ / INOX
O 705 EI / YEI 4 GÖZÜ GAZLI / GAZ EMNİYETLİ / YANDAN DÜĞMELİ / INOX
O 705 YDGEI 4 GÖZÜ GAZLI / GAZ EMNİYETLİ / YANDAN DÜĞMELİ / DOĞALGAZ KULLANIMINA HAZIR
O 705 I / O 705 YI 4 GÖZÜ GAZLI / YANDAN DÜĞMELİ / INOX
O 705 DGI / YDGI 4 GÖZÜ GAZLI / YANDAN DÜĞMELİ / INOX / DOĞALGAZ KULLANIMINA HAZIR
O 505 MI / YMI 1 GÖZÜ ELEK. 3 GÖZÜ GAZLI / YANDAN DÜĞMELİ / INOX
O 505 YMIE
1 GÖZÜ ELEK. 3 GÖZÜ GAZLI / GAZ EMNİYETLİ / YANDAN DÜĞMELİ / INOX
O 505 YDGMEI 1 GÖZÜ ELEK. 3 GÖZÜ GAZLI / DOĞALGAZ KULL. HAZIR / GAZ EMN. / YANDAN DÜĞMELİ / INOX
KS 829 I
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
2.415
1.884
805
628
805
628
2.415
1.884
366
286
366
286
2.562
2.002
247
193
247
193
2.717
2.123
1.092
744
957
1.005
1.167
822
364
248
319
335
389
274
364
248
319
335
389
274
1.092
744
957
1.005
1.167
822
166
113
145
153
177
125
166
113
145
153
177
125
1.162
791
1.015
1.071
1.239
875
112
76
98
103
119
84
112
76
98
103
119
84
1.232
836
1.078
1.133
1.309
924
1.371
1.023
780
888
594
684
684
457
341
260
296
198
228
228
457
341
260
296
198
228
228
1.371
1.023
780
888
594
684
684
208
155
118
135
90
104
104
208
155
118
135
90
104
104
1.456
1.085
826
945
630
728
728
140
105
80
91
61
70
70
140
105
80
91
61
70
70
1.540
1.155
880
1.001
671
770
770
1.065
804
972
765
612
465
495
336
369
369
288
288
318
378
378
355
268
324
255
204
155
165
112
123
123
96
96
106
126
126
355
268
324
255
204
155
165
112
123
123
96
96
106
126
126
1.065
804
972
765
612
465
495
336
369
369
288
288
318
378
378
162
122
147
116
93
71
75
51
56
56
44
44
48
58
58
162
122
147
116
93
71
75
51
56
56
44
44
48
58
58
1.134
854
1.029
812
651
497
525
357
392
392
308
308
336
406
406
109
82
99
78
62
48
51
34
38
38
30
30
33
39
39
109
82
99
78
62
48
51
34
38
38
30
30
33
39
39
1.199
902
1.089
858
682
528
561
374
418
418
330
330
363
429
429
BEYAZ / S‹Y AH GAZLI OC AKL AR
O 501 YMEB
1 GÖZÜ ELEK. 3 GÖZÜ GAZLI / GAZ EMNİYETLİ / YANDAN DÜĞMELİ / BEYAZ
O 701 B / YB
4 GÖZÜ GAZLI / YANDAN DÜĞMELİ / BEYAZ
O 701 YEB
4 GÖZÜ GAZLI / YANDAN DÜĞMELİ / GAZ EMNİYETLİ / BEYAZ
OG 750 ES
4 GÖZÜ GAZLI / GAZ EMNİYETLİ / ÖNDEN DÜĞMELİ / SİYAH
O 706 YES
4 GÖZÜ GAZLI / GAZ EMNİYETLİ / YANDAN DÜĞMELİ / SİYAH
O 714 YRB / O 714 RB 4 GÖZÜ GAZLI / RUSTİK OCAK / GAZ EMNİYETLİ / YANDAN DÜĞMELİ / BEYAZ
O 713 YRS / O 713 RS 4 GÖZÜ GAZLI / RUSTİK OCAK / GAZ EMNİYETLİ / YANDAN DÜĞMELİ / SİYAH
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
417
276
351
417
378
357
345
139
92
117
139
126
119
115
139
92
117
139
126
119
115
417
276
351
417
378
357
345
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
237
474
294
660
810
579
768
873
79
158
98
220
270
193
256
291
79
158
98
220
270
193
256
291
237
474
294
660
810
579
768
873
36
72
45
100
123
88
116
132
36
72
45
100
123
88
116
132
252
504
315
700
861
616
812
924
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
372
507
534
642
849
801
852
681
1.506
1.908
124
169
178
214
283
267
284
227
502
636
124
169
178
214
283
267
284
227
502
636
372
507
534
642
849
801
852
681
1.506
1.908
56
77
81
97
129
122
129
103
229
289
56
77
81
97
129
122
129
103
229
289
392
539
567
679
903
854
903
721
1.603
2.023
38
52
55
66
87
82
87
70
154
195
38
52
55
66
87
82
87
70
154
195
418
572
605
726
957
902
957
770
1.694
2.145
591
696
197
232
197
232
591
696
90
106
90
106
630
742
61
71
61
71
671
781
2.286
762
762
2.286
347
347
2.429
234
234
2.574
PEfi‹NAT
63
42
53
63
57
54
52
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
2 GÖZÜ ELEKTRİKLİ / 6 GÜÇ SEVİYELİ ISI AYARI / INOX
2 GÖZLÜ VİTROSERAMİK / 10 GÜÇ SEVİYELİ ISI AYARI / CAM TABLALI / INOX
2 GÖZLÜ GAZLI / GAZ EMNİYETLİ / METAL TABLALI / INOX
2 GÖZLÜ VİTROSERAMİK / 10 GÜÇ SEVİYELİ ISI AYARI / CAM TABLALI / INOX
1 WOK GAZLI / GAZ EMNİYETLİ / DÖKÜM IZGARALI / CAM TABLALI / INOX
2 GÖZLÜ GAZLI / GAZ EMNİYETLİ / DÖKÜM IZGARALI / CAM TABLALI / INOX
FRİTÖZ / 9 GÜÇ SEVİYELİ ISI AYARI / INOX
VİTROSERAMİK BARBEKÜ / 12 GÜÇ SEVİYELİ ISI AYARI / CAM TABLALI / INOX
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT
D O M ‹ N O S ER‹S‹
D-322 HI
D-332 CI
D-363 GI
D-331 CI
D-361 GIV
D-362 GI
D-351 FI
D-370
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹N
DAVLUMBAZLAR
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
63
42
53
63
57
54
52
441
294
371
441
399
378
364
PEfi‹NAT
43
28
36
43
39
36
35
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
43
28
36
43
39
36
35
473
308
396
473
429
396
385
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT
24
49
30
67
83
59
78
89
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
24
49
30
67
83
59
78
89
264
539
330
737
913
649
858
979
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
INOX 60 CM GEN‹fiL‹K
P-27 I
DUVAR TİPİ / INOX / 500 m3 / 60 cm
P-22 IMA
DUVAR TİPİ / INOX / KAVİSLİ / 530 m3 / 60 cm
P-23 MI
DUVAR TİPİ / INOX / 550 m3 / 60 cm
P-24 CI
DUVAR TİPİ / INOX + CAM DEKORLU / 550 m3 / 60 cm
P-25 PMI
DUVAR TİPİ / PARMAK İZİ BIRAKMAZ INOX / 550 m3 / 60 cm
P-28
DUVAR TİPİ / ELEKTRONİK / INOX / 680 m3 / 60 cm
P-29
DUVAR TİPİ / INOX + CAM DEKORLU / 530 m3 / 60 cm
P-30 YI
DUVAR TİPİ / INOX / CAM PANOLU / 725 m3 / 60 cm
YATAY DUVAR TİPİ / SOFT TOUCH / INOX+CAM DEKORLU / ELEKTRONİK / 690 m3 / 60 cm
P-35 IMA
P-74 ICA
YATAY DUVAR TİPİ / INOX / ELEKTRONİK / 680 m3 / 60 cm
INOX 70 CM GEN‹fiL‹K
P-31 IMB
DUVAR TİPİ / INOX / 500 m3 / 70 cm
P-26 ICB
DUVAR TİPİ / INOX + CAM DEKORLU / 550 m3 / 70 cm
INOX 75 CM GEN‹fiL‹K
P-72 ICS
DUVAR TİPİ / IŞIKLI CAM GÖVDELİ / INOX / 810 m3 / 75 cm
MUTFA⁄INIZI
SÜSLEYEN
fiIK DESENL‹ YEN‹
FASHION
EDITION
SER‹S‹
FASH I O N EDITION ANKA ST RE SE R‹
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹N
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
9777 ESRI FASHION
MULTİ FONK. / SURF PİŞİRME TEKN. / ROTARY ELKTR. SAATLİ / 10 FONK. / PAR. İZİ BIRAK. INOX
1.683
561
561
1.683
255
255
1.785
172
172
1.892
OC 677 EDWI FASHION
3 GÖZÜ GAZLI 1 GÖZÜ WOK’LU / DÖKÜM IZGARALI / GAZ EMNİYETLİ / 70 cm / INOX ÇERÇEVELİ
951
317
317
951
144
144
1.008
97
97
1.067
P 38 FASHION
DUVAR TİPİ / INOX / DOKUNMATİK / 830 m3 / 90 cm
1.365
455
455
1.365
207
207
1.449
139
139
1.529
INOX 90 CM GEN‹fiL‹K
P-32 I
DUVAR TİPİ / INOX / 500 m3 / 90 cm
P-40 I
DUVAR TİPİ / INOX / 530 m3 / 90 cm
P-42 I
DUVAR TİPİ / INOX + CAM DEKORLU / 530 m3 / 90 cm
P-37 YI
DUVAR TİPİ / INOX / 725 m3 / 90 cm
P-33
DUVAR TİPİ / INOX / IŞIKLI ELEKTRONİK / 830 m3 / 90 cm
P-34
DUVAR TİPİ / INOX / IŞIKLI ELEKTRONİK / 830 m3 / 90 cm
P-38 DI / P 38 YDI
DUVAR TİPİ / INOX / DOKUNMATİK / 830 m3 / 90 cm
P-39 SÜPER SESSİZ / 33 dBA - DUVAR TİPİ / INOX + CAM DEKORLU / ELEKTRONİK / 650 m3 / 90 cm
P-75 I SÜPER SESSİZ / 32 dBA - YATAY DUVAR TİPİ / INOX + CAM DEKORLU / ELEKTRONİK / 660 m3 / 90 cm
P-71 ICD NEON AYDINLATMALI - DUVAR TİPİ / SOFT TOUCH / IŞIKLI / ELEKTRONİK / 660 m3 / 90 cm
P-77 ICD
YATAY DUVAR TİPİ / DOKUNMATİK / CAM DEKORLU / ELEKTRONİK / 740 m3 / 90 cm
P-70 ASANSÖRLÜ
DUVAR TİPİ / INOX / ELEKTRONİK / UZAKTAN KUMANDALI / 930 m3 / 90 cm
INOX 100 CM GEN‹fiL‹K
P-95 IMY
KÖŞE TİPİ / 715 m3 / 100 cm
ADA T‹P‹ DAVLUMBAZ
P-47
ADA TİPİ / INOX + CAM DEKORLU / ELEKTRONİK / 1040 m3 / 90 cm
P-76 IMO
ADA TİPİ / INOX / ELEKTRONİK / UZAKTAN KUMANDALI / 960 m3 / 45 cm
P-49 IMO
ADA TİPİ + DUVAR TİPİ / INOX / SICAKLIK SENSÖRLÜ ELEKT. / UZAKTAN KUM. / 450 m3 / 33 cm
BEYAZ / S‹YAH / RUST‹K DAVLUMBAZ
P-27 B
DUVAR TİPİ / BEYAZ / 500 m3 / 60 cm
P-27 S
DUVAR TİPİ / SİYAH / 500 m3 / 60 cm
P-27 BR
DUVAR TİPİ / BEYAZ RUSTİK / 500 m3 / 60 cm
P-27 SR
DUVAR TİPİ / SİYAH RUSTİK / 500 m3 / 60 cm
P-75 S SÜPER SESSİZ / 32 dBA - YATIK DUVAR TİPİ SİYAH + CAM DEKORLU / ELEKTRONİK / 660 m3 / 90 cm
DAVLUMBAZ ARKASI PANELLER‹
DAP 60
DAVLUMBAZ ARKASI PANEL / 60 cm / INOX
DAP 90
DAVLUMBAZ ARKASI PANEL / 90 cm / INOX
ANKASTRE ASP‹RATÖRLER
P-121 TAI
TAM ANKASTRE / INOX / 485 m3 / 52 cm
P-123 TAI
TAM ANKASTRE / INOX / 485 m3 / 70 cm
P-170 B
ALÇAK KABİNLİ SÜRGÜLÜ / BEYAZ / 375 m3
P-179 I / YI
SÜRGÜLÜ / INOX / 375 m3
P-180 I / YI
SÜRGÜLÜ / INOX / 430 m3
P-20 A IX
SÜRGÜLÜ / INOX / DOKUNMATİK / 680 m3 / 60 cm
P-40 I
P-39
P-30
P-71 ICD
P-72 ICS
P-35 IMA
DAVLUMBAZLAR
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
486
678
702
768
1.122
1.356
1.356
1.647
1.584
2.253
2.316
4.956
162
226
234
256
374
452
452
549
528
751
772
1.652
162
226
234
256
374
452
452
549
528
751
772
1.652
486
678
702
768
1.122
1.356
1.356
1.647
1.584
2.253
2.316
4.956
1.551
517
517
2.424
2.214
2.562
808
738
854
363
363
426
426
1.500
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
74
103
107
116
170
206
206
250
241
342
352
752
74
103
107
116
170
206
206
250
241
342
352
752
518
721
749
812
1.190
1.442
1.442
1.750
1.687
2.394
2.464
5.264
50
69
72
78
115
139
139
168
162
230
237
507
50
69
72
78
115
139
139
168
162
230
237
507
550
759
792
858
1.265
1.529
1.529
1.848
1.782
2.530
2.607
5.577
1.551
235
235
1.645
158
158
1.738
808
738
854
2.424
2.214
2.562
368
336
389
368
336
389
2.576
2.352
2.723
248
227
262
248
227
262
2.728
2.497
2.882
121
121
142
142
500
121
121
142
142
500
363
363
426
426
1.500
55
55
65
65
228
55
55
65
65
228
385
385
455
455
1.596
37
37
43
43
153
37
37
43
43
153
407
407
473
473
1.683
159
189
53
63
53
63
159
189
24
29
24
29
168
203
16
19
16
19
176
209
207
231
159
174
198
621
69
77
53
58
66
207
69
77
53
58
66
207
207
231
159
174
198
621
31
35
24
26
30
94
31
35
24
26
30
94
217
245
168
182
210
658
21
24
16
18
20
64
21
24
16
18
20
64
231
264
176
198
220
704
92152 TAÇB
92103 PFEI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dünyanın En Az Su Tüketen Bulaşık Makinesi
Şık full inox tasarım (parmak izi bırakmaz)
Geniş LCD ekran
Değişken devirli motor teknolojisi DÜNYADA İLK VE TEK
Ç kar labilir 3. sepet
Kirlilik sensörü
Yük sensörü (otomatik yarım yük)
Kayar çatal-kaş k sepeti
10 yıkama programı
Ekspress 55 dk. 60 derece ile Dünyanın En Hızlı Bulaşık Makinesi
Süper Sessiz Çalışma: 41 dBA
Autosense sensör sistemi
Zaman programlama ve kalan zaman göstergesi
Ekstra hızlı, Ekstra sessiz, Ekstra kurutma, tablet deterjan fonksiyonları
Ekranda tuz ve parlatıcı göstergesi
Ekranda elektronik program takip göstergesi
Ekranda kapı aç k, su kesik, filtre tıkalı uyarıları
Antibakteriyel conta
Doluyken bile yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
Önden ayarlı arka ayaklar
Ses ve ısı izolasyonu
Enerji Tüketimi: 1,05 kWh
Su Tüketimi: 9 lt
Kapasite: 12 kişilik yemek takımı
Ürün Ölçüleri (YxGxD):
Parmak İzi
820-920x598x550 mm
Türkiye’nin ilk çift çekmeceli tam
ankastre bulaşık makinesi Arçelik
• Çift Çekmeceli Tam Ankastre Bulaşık Makinesi
• Kapı üzerinde başlat-bitir butonu
• 12 kişilik
• Alt ve üst sepeti ayrı ayrı kullanma olanağı
• Az bulaşık özelliği
• Zaman programlama
• Tuz ve parlatıcı uyarısı
• Çocuk kilidi
• Fincan rafları
• 9 Yıkama Programı:
Ön Yıkama, Yoğun, Narin, Hızlı, Normal,
Yoğun Ekonomi, Normal Ekonomi,
Hassas Ekonomi, Hızlı Ekonomi
• Enerji Tüketimi: 0,64 kWh
• Su Tüketimi: 8 lt (bir çekmecede)
• Ses Seviyesi: 48 dBA
• Ürün Ölçüleri (YxGxD): 820-870x595x570 mm
Enerji Performansı :
Yıkama Performansı :
Kurutma Performansı :
Bırakmaz
Ankastre Bulafl›k Makinelerinde 300 TL indirim f›rsat›.
BU LAfiI K MA K‹NELER‹
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT
10 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
1.365
1.581
1.971
1.503
1.473
455
527
657
501
491
455
527
657
501
491
1.365
1.581
1.971
1.503
1.473
207
240
299
228
223
207
240
299
228
223
1.449
1.680
2.093
1.596
1.561
140
162
202
154
151
140
162
202
154
151
1.540
1.782
2.222
1.694
1.661
2.094
1.695
1.608
1.959
698
565
536
653
698
565
536
653
2.094
1.695
1.608
1.959
318
257
244
298
318
257
244
298
2.226
1.799
1.708
2.086
214
173
164
200
214
173
164
200
2.354
1.903
1.804
2.200
1.584
2.403
528
801
528
801
1.584
2.403
241
365
241
365
1.687
2.555
162
246
162
246
1.782
2.706
243
180
192
168
153
81
60
64
56
51
81
60
64
56
51
243
180
192
168
153
37
27
29
25
23
37
27
29
25
23
259
189
203
175
161
25
18
20
17
16
25
18
20
17
16
275
198
220
187
176
YARI ANKASTRE BULAfiIK MAK‹NELER‹
9230 PI / 9230 I Parmak izi yok
3 PROG. / Ekspres 58 dk 60°C / INOX
5 PROG. / MİNİ LCD / INOX / Ekspres 58 dk 60°C
9250 PFLI Parmak izi yok
10 PROG. / INOX / ELEKT. / Ekspres 55 dk 60°C / 9 LT
92103 PFEI Ekolojist / Parmak izi yok
6354 EI
DAR / 5 PROG. / 45 CM GENİŞLİK / ELEKTRONİK / INOX
5 PROG. / MİNİ LC / ELEKT. / BEYAZ / Ekspres 58 dk 60°C
9250 LB
TAM ANKASTRE BULAfiIK MAK‹NELER‹
92101 FEI TECH TOUCH / Parmak izi yok
FULL INOX ÖN YÜZEY / ELEKT / 10 LT SU TÜKETİMİ / PARMAK İZİ BIRAKMAZ INOX
9255 FI
FULL INOX ÖN YÜZEY / 5 PROG. / 15 KİŞİLİK / İÇ AYDIN. / AZ BULAŞIK ÖZEL. / PAR. İZİ YOK / INOX
9251 XX LARGE
TAM ANKASTRE / 5 PROG. / 15 KİŞİLİK / ELEKTRONİK / AZ BULAŞIK ÖZELLİĞİ
9282 EXTRA
TAM ANKASTRE / 8 PROG. / ELEKTRONİK / BÜYÜK TABAK YIKAMA / AZ BULAŞIK ÖZELLİĞİ
ÇEKMECEL‹ ANKASTRE BULAfiIK MAK‹NELER‹
92151 TACB
TEK ÇEKMECELİ TAM ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ
92152 TACB
İKİ ÇEKMECELİ TAM ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ
ANKASTRE BULAfiIK MAK‹NES‹ ÖN PANELLER‹
BKI INOX
TAM ANKASTRE BULAŞIK MAK. KAPAĞI + SÜPÜRGELİK
BKB BEYAZ
TAM ANKASTRE BULAŞIK MAK. KAPAĞI + SÜPÜRGELİK
BKS SİYAH
TAM ANKASTRE BULAŞIK MAK. KAPAĞI + SÜPÜRGELİK
BYI INOX
YARI ANKASTRE BULAŞIK MAK. KAPAĞI + SÜPÜRGELİK
BYB BEYAZ
YARI ANKASTRE BULAŞIK MAK. KAPAĞI + SÜPÜRGELİK
Tezgah seviyesi ve
tezgah altı buzdolapları 150 TL,
diğer modeller 300 TL
de¤ifltirme f›rsat›yla!
D IVI D E & COOL K OMB ‹NASYONL ARI
KOMB‹NASYON 1
(ADC 1077 S + ADC 1044 TS + ADC 2044 TD)
KOMB‹NASYON 2
(ADC 1077 S + ADC 1044 TS + ADC 2056 TAD)
KOMB‹NASYON 3
(ADC 1077 S + ADC 1076 TAS + ADC 2056 TAD)
KOMB‹NASYON 4
(ADC 1077 S + ADC 1064 TŞ + ADC 2076 CTAD + ADC 1076 TAS)
AN KASTRE B UZDOLA PLARI
INOX BUZDOLAPLARI
1500 Kombi
Kombi (üst soğutucu, alt dondurucu), tek kompresör
1505 Kombi kabin
Kombi kabin (üst şaraplık, alt kiler bölmesi), 2 kompresörlü, elektronik
ANKASTRE SO⁄UTUCULAR
A 1042 TS
TEZGÂH ALTI SOĞUTUCU (Antibakteriyel Gümüş + iç kaplama) 130 LT (81,3-86,3x59,8x54,5 cm)
A 1044 TDS
TEZGÂH SEVİYESİ SOĞUTUCU + DONDURUCULU (Antibakteriyel Gümüş + iç kaplama)
A 1077 YS
TEK KAPILI SOĞUTUCU / TELESKOPİK RAYLI / GÜMÜŞ KAPLAMA / MAVİ IŞIK TEKNOLOJİSİ
A 2071 K
YARI NF KOMBİ / 3 ÇEKMECELİ 283 LT (177x54x53,5 cm) (YENİ)
A 1064 YTAŞ
ŞARAPLIK 35 ŞİŞE KAP. / 5-18 °C
ANKASTRE DONDURUCULAR
A 2022 TD
2 BÖLMELİ TEZGÂH ALTI D.DOND. 96 LT (81,3-86,3x59,8x54,5 cm)
A 1087 NFD
8 BÖLMELİ NF DONDURUCU 220 LT (177x54x53,5 cm)
ÇEKMEC EL‹ A NK AS TRE BUZ DOL APL ARI
A 1076 YCTAS
A 2076 YCTAD
2 ÇEKMECELİ SOĞUTUCU / TELESKOPİK RAYLI / ELEKTRONİK
2 ÇEKMECELİ DONDURUCU / TELESKOPİK RAYLI / ELEKTRONİK / A ENERJİ
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹N
PEfi‹NAT
5.007
5.085
5.235
7.266
1.669
1.695
1.745
2.422
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
3.021
1.773
1.007
591
1.007
591
3.021
1.773
897
1.032
1.980
2.127
1.872
299
344
660
709
624
299
344
660
709
624
1.008
2.337
336
779
336
779
2 TAKS‹T
1.669
1.695
1.745
2.422
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
760
772
795
1.103
5.320
5.404
5.565
7.721
512
520
535
743
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
459
269
459
269
3.213
1.883
309
181
309
181
3.399
1.991
897
1.032
1.980
2.127
1.872
136
156
301
323
284
136
156
301
323
284
952
1.092
2.107
2.261
1.988
92
105
203
217
191
92
105
203
217
191
1.012
1.155
2.233
2.387
2.101
1.008
2.337
153
355
153
355
1.071
2.485
103
239
103
239
1.133
2.629
TOPLAM F‹YAT
5.007
5.085
5.235
7.266
PEfi‹NAT
760
772
795
1.103
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹NAT
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
512
520
535
743
5.632
5.720
5.885
8.173
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
1.443
1.590
481
530
481
530
1.443
1.590
219
242
219
242
1.533
1.694
PEfi‹NAT
147
163
10 TAKS‹T
147
163
TOPLAM F‹YAT
1.617
1.793
2200 ACM
20
•
•
•
•
•
•
•
Ankastre Çamafl›r Makinelerinde
500 TL de¤ifltirme f›rsat›.
LCD ekranl›
Ankastre Çamafl›r Makinesi
Kalan zaman özelli¤i
Zaman programlama özelli¤i
Elektronik su kontrol sistemi
Ak›ll› kontrol sistemi
Yard›mc› Fonksiyonlar:
- Ön y›kama
- H›zl› y›kama
- ‹lave su
- K›r›fl›k açma
AN KAST RE Ç AMA fiIR MA K‹ NE S‹
- %20 1200 DEV‹R / 7 KG / ANKASTRE ÇAMAfiIR MAK‹NES‹
2200 ACM
Y‹YECEK A RTI⁄I Ö⁄ÜTM E M AK‹ NE LER‹
Y‹YECEK ARTI⁄I Ö⁄ÜTME / 0.50 HP, GÜÇ: 370 W
Y‹YECEK ARTI⁄I Ö⁄ÜTME / 0.65 HP, GÜÇ: 405 W
Yumuflat›c› fonksiyonlar›
H›zl› y›kama fonksiyonu
‹lave durulama fonksiyonu
Program sonu alarm›
Kademeli devir ve s›cakl›k seçimi
Su taflma emniyet sistemi
30 cm’lik büyük yükleme a¤z›
Enerji Performans›: A
Y›kama Performans›: A
S›kma Performans›: B
S›kma Devri: 1200 devir/dakika
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
•
•
•
•
•
•
•
•
Y›kama Kapasitesi: 7 kg
Su Tüketimi: 49 lt
Elektrik Tüketimi: 1,05 kWh
Renk: Beyaz
Y›kama Program›: 16
Yükseklik: 84 cm
Genifllik: 60 cm
Derinlik: 54 cm
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
1.950
650
650
1.950
296
296
2.072
PEfi‹N
110 YAÖ
115 YAÖ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
432
882
“Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri 2010 Avrupa Program›’nda” “Yönetim” kategorisi
finalisti. “Türkiye Program›’nda” “Yönetim”
ve “Ürün” kategorilerinde iki birincilik ödülü,
“Ürün” kategorisinde iki baflar› ödülü.
Fiyatlar›m›z TL’dir; KDV ve bandrol dahildir. • KDV, bandrol veya di¤er vergi oranlar›nda olabilecek de¤ifliklikler ve gelebilecek
yeni vergiler fiyatlara aynen yans›t›lacakt›r. • Kampanyay› düzenleyen Arçelik A.fi. Karaa¤aç Cad. 2/6 Sütlüce 34445 ‹stanbul.
• Hemen teslim uygulamalar›m›zda perakende sat›fl fiyat›ndan peflinat düflüldükten sonra (KDV dahil) ankastre ürünlerin 1+3
seçene¤inde %0, 1+6 seçene¤inde %2,47, 1+10 seçene¤inde %2,67 vade fark› uygulanm›flt›r. Vade farklar› ürünler aras›nda
fiyat yuvarlamalar› nedeniyle ± %1 de¤iflebilir. • Kampanyam›zdaki ürünler Arçelik Yetkili Sat›c›lar›’ndan hemen teslim edilir.
• Arçelik, ürünlerinde renk ve görünüm de¤iflikli¤i yapma hakk›n› sakl› tutar. • “Peflin fiyat›na taksitle” uygulamas› olan
seçeneklerde ürün bedelinin tamam›n›n nakit olarak ödenece¤i durumlarda müflterimizin belirli bir indirimden yararlanma hakk›
vard›r. • Tavsiye edilen perakende fiyatlar›m›z 1 Temmuz 2011’den itibaren geçerli olup, üretim ve stok
imkânlar› ile s›n›rl›d›r. Bask› ve tipografi yüzünden kaynaklanan yanl›fllarda Arçelik A.fi.’nin aç›klam›fl
oldu¤u bilgiler ve fiyatlar geçerlidir. Olabilecek bask› ve yaz›m hatalar› ba¤lay›c› de¤ildir.
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹NAT 2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
144
294
144
294
432
882
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
66
134
DÜNYADA BEYAZ EfiYA
SEKTÖRÜNDE ‹LK KEZ
Üretimde Enerji Verimlili¤i
(Energy Efficiency in Green Factories)
kapsam›nda, 8 iflletmeye “Gold Certificate”.
66
134
462
938
PEfi‹NAT
199
10 TAKS‹T
199
TOPLAM F‹YAT
2.189
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT 10 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT
44
90
44
90
484
990
Tübitak 9. Teknoloji Ödülleri Büyük Ölçekli Firma Ürün Ödülü.

Benzer belgeler

Ankastre Çamafl›r Makinelerinde 500 TL de¤ifltirme f›rsat›.

Ankastre Çamafl›r Makinelerinde 500 TL de¤ifltirme f›rsat›. Fiyatlar›m›z TL’dir; KDV ve bandrol dahildir. • KDV, bandrol veya di¤er vergi oranlar›nda olabilecek de¤ifliklikler ve gelebilecek yeni vergiler fiyatlara aynen yans›t›lacakt›r. • Kampanyay› düzenle...

Detaylı

ile s›n›rl›d›r. Bask› ve tipografi yüzünden kaynaklanan yanl

ile s›n›rl›d›r. Bask› ve tipografi yüzünden kaynaklanan yanl Enerji Performans›: A Y›kama Performans›: A S›kma Performans›: B S›kma Devri: 1200 devir/dakika

Detaylı

imkânlar› ile s›n›rl›d›r. Bask› ve tipografi yüzünden

imkânlar› ile s›n›rl›d›r. Bask› ve tipografi yüzünden Enerji Performans›: A Y›kama Performans›: A S›kma Performans›: B S›kma Devri: 1200 devir/dakika

Detaylı

Sağlıklı Beslenmenin Yeni Yolu: Arçelik Gurme Ankastre Fırın

Sağlıklı Beslenmenin Yeni Yolu: Arçelik Gurme Ankastre Fırın • Temizlik kolaylığı sağlayan düz fırın iç bölmesi • Fırın aydınlatma sistemi • Crystal Clear komple cam iç kapak • Tek parçalı düz fırın içi • Renk: Parmak izi bırakmaz inoks • Fırın hacmi: 65 lt

Detaylı