Mitomycin- C Kyowa

Yorumlar

Transkript

Mitomycin- C Kyowa
Mitomycin- C Kyowa
10 mg
Enjektabl Flakon
FORMÜLÜ:
Aktif madde
Mitomisin-C
Yardımcı maddeler
Sodyum Klorür
10 mg
240 mg
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakokinetik özellikleri
Mitomisin'lerin Streptomyces caespitosus kültür filtratı içinde bulunduğu, 1955'te Kitasato Araştırma
Laboratuarında Hata ve arkadaşları tarafından keşfedilen bir antineoplastik ilaçlar serisidir. Bu
antibiyotikler arasından farklılık gösteren Mitomisin-C 1956 yılında diğerlerinden ayrılarak
saflaştırılmıştır.
Mitomycin-C Kyowa geniş antikanser spektrumu ve güçlü antitümöral etkinliği bulunan MitomisinC'nin enjeksiyonluk kullanım için hazırlanmış preparatıdır. Bu ajanın gastrointestinal kanserler, akciğer
kanseri, uterus kanseri, baş-boyun kanserleri, mesane kanseri ve kronik lösemilere karşı etkili olduğu
artık bilinmektedir.
Mitomisin-C'nin, tümör hücrelerinde DNA'ya bağlanarak ve DNA çift sarmalının iki kolu arasında
çapraz bağlar oluşturmak suretiyle DNA replikasyonunu önleyerek antitümöral etki gösterdiği
sanılmaktadır. Mitomisin-C’ye duyarlılığın DNA’nın geç G1 fazında DNA sentezinin erken S fazı
boyunca yüksek olduğu ispatlanmıştır.
Farmakokinetik özellikleri
1) Kan konsantrasyonları
Kanser hastalarında Mitomisin-C’nin kan seviyelerindeki değişiklikler, 2-30 mg/vücut’un bir defada
intravenöz enjeksiyonundan sonra aşağıdaki gibidir :
Mitomisin-C dozu
A: 30 mg
B: 20 mg
C: 10 mg
D: 2 mg
2) Atılımı
Kanser hastalarında, 10-30 mg/vücut Mitomisin-C bir defada enjekte edildikten sonraki 4 saat
içinde, idrarda değişmemiş Mitomisin-C ‘nin itrah oranı dozun % 4.3-8.8’ni oluşturmaktadır.
E*DİKASYO*LARI
Kronik lenfositik lösemi, kronik miyelositik lösemi, mide kanseri, metastatik kolorektal kanser, akciğer
kanseri, pankreas kanseri, karaciğer kanseri, serviks kanseri, endometrium kanseri, meme kanseri, baş
ve boyun tümörü, ve mesane tümörü.
KO*TRE*DİKASYO*LARI
Mitomisin-C’ye karşı geçmişlerinde aşırı duyarlılık bulunan hastalarda, platelet sayısının
75000/mm3 , lökosit sayısının 3000/ mm3 , kreatinin değerinin 1.7 mg/dl olduğu hastalarda ve
protrombin zamanı veya kanama zamanının uzadığı hastalarda, koagülasyon bozukluklarında,
ciddi enfeksiyonlarda kontrendikedir.
UYARILAR/Ö*LEMLER
1) Kemik iliği depresyonu gibi ciddi yan etkiler meydana gelebileceğinden hastalar sık laboratuar
kontrolleriyle (hematolojik test, karaciğer fonksiyon testi ve böbrek fonksiyon testi vb. gibi) dikkatlice
izlenmelidirler Herhangi bir bozukluk görüldüğü taktirde, dozu azaltmak veya uygulamayı ertelemek
gibi yeterli düzeyde önlemler alınmalıdır. Ek olarak, uzun süreli uygulama, yan etkilerin artmasına
neden olabileceğinden büyük bir dikkat ile yapılmalıdır.
- Lökosit sayısı 4000/mm3, platelet sayısı 150000/ mm3 veya altında ise veya bu değerlerde progresif bir
düşme gözlendiyse hematolojik düzelme oluşuncaya kadar ilaç kesilmelidir.
- Pulmoner toksisite geliştiyse ilaç kesilmelidir.
2) Enfeksiyon ve kanama eğiliminin manifest hale gelmemesine veya ağırlaşmamasına özellikle dikkat
edilmelidir.
3) Mitomycin-C Kyowa, çocuklara uygulandığında yan etkilerin özellikle başlangıcına dikkat
edilmeli ve uygulama çok dikkatli yapılmalıdır
4) Çocuklara veya üreme çağındaki hastalara bu ilacın uygulanması gerektiğinde ilacın üreme
organları üzerindeki potansiyel etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.
Aşağıdaki durumlarda Mitomycin-C Kyowa’nın çok dikkatle uygulanması gerekir:
Karaciğer bozuklukları olan hastalar,
Böbrek bozuklukları olan hastalar,
Kemik iliği depresyonu bulunan hastalar,
Enfeksiyon hastalıkları bulunan hastalar,
Varicella'lı hastalar (ölümcül sistemik bozukluklar oluşabilir)
GEBELİK VE LAKTASYO*DA KULLA*IMI
Gebelik Kategorisi: D
İlacın, fetal anomaliye neden olduğu bildirildiğinden gebe hastalara veya gebe olduğundan şüphelenilen
kadınlara uygulanması önerilmemektedir.Tedavi süresince emziren anneler emzirmeyi bırakmalıdırlar
Çocuklarda kullanımı :
Prematüre bebeklerde, yeni doğanlarda, bebeklerde ve çocuklarda Mitomycin-C Kyowa’nın emniyeti
kanıtlanmamıştır.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda fizyolojik fonksiyon azaldığından süresi uzamış kemik iliği depresyonu ve
renal bozukluklar görülmesi mümkündür. Bu yüzden Mitomycin –C Kyowa, hastalar yakından
izlenip, doz ve doz aralıklarına önem verilirken yaşlı hastalara dikkatle uygulanmalıdır.
Diğer önlemler :
1) Diğer antineoplastik ajanlarla birlikte Mitomycin-C Kyowa ile tedavi edilen hastalarda akut
löseminin oluşumu (bazı vakalarda prelösemik fazı takiben) ve myelodisplastik sendrom (MDS)
bildirilmiştir.
YA* ETKİLER/ ADVERS ETKİLER
Klinik olarak önemli yan etkiler
1) Hemolitik-üremik sendrom ve mikroanjiyopatik hemolitik anemi meydana gelebilir.
Hastalar, periyodik testlerle dikkatlice gözlemlenmeli ve eğer fragmente olmuş kırmızı kan hücreli
anemi, trombositopeni ve renal bozukluk gözlenirse, tedavinin durdurulması gibi uygun önlemler
alınmalıdır.
2) Akut renal yetmezlik gibi şiddetli nefropati meydana gelebilir.
Hastalar dikkatlice periyodik testlerle gözlemlenmeli ve eğer BUN, kreatinin, kreatinin klirens v.b
semptomlar görüldüğünde, tedavinin durdurulması gibi uygun önlemler alınmalıdır.
3)Pansitopeni, lökopeni, nötropeni, trombositopeni, hemoraji ve anemi gibi kemik iliği
depresyonu meydana gelebilir.
Hastalar, periyodik testlerle dikkatlice gözlemlenmeli ve herhangi bir anormal belirti görülmüş ise
dozun azaltılması ve uygulamayı ertelemek gibi uygun önlemler alınmalıdır.
4)Interstisyel pnömoni, pulmoner fibroz, (ateş, öksürük, nefes darlığı, göğüs X-ışını sonrası anormal
bulgu ve eozinofili ile birlikte) vb meydana gelebilir.
Eğer bu belirtilerin herhangi biri gözlemlenirse ,uygulama durdurulmalı ve adrenal korteks hormonun
uygulanması gibi uygun önlemler alınmalıdır. Akut bronkospazm olabilir.
5)Hepatik arter uygulaması karaciğer ve safra kordon bozukluklarına (Safra kesesi iltihabı, safra
kanalı nekrozu, parenkimal karaciğer bozuklukları vb.) neden olabilir. İlaç dağılım bölgesi,
fotografik veya diğer ölçümlerle doğrulanmalı, herhangi anormal bir belirti kaydedildiğinde tedavi
durdurulmalı ve gerekli önlemle alınmalıdır.
Diğer yan etkiler
Aşağıdaki tabloda listelenen advers reaksiyonlar meydana gelebilir. Hastalar dikkatlice gözlenmeli ve
herhangi bir anormallik görüldüğünde dozun azaltılması ve uygulamanın ertelenmesi gibi uygun
önlemler alınmalıdır.
≥ %5
Renal
Hepatik
Gastrointestinal
Hipersensitivite
Uriner
(intravezikal insitilasyon ile)
Diğerleri
İştahsızlık
Bulantı/kusma
%5 > ≥ % 0,1
Albuminüri
Stomatit
İnsidansı bilinmeyen
Hematüri,ödem,
hipertansiyon
Hepatik bozukluk
Diyare
Döküntü
Sistit, hematüri
Halsizlik
Mesane atrofisi
Alopesi
BEKLE*MEYE* BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ*DE DOKTORU*UZA BAŞVURU*UZ
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Birlikte uygulamalar için önlemler (Mitomycin-C Kyowa aşağıdaki
uygulandığında dikkatli olunmalıdır)
ilaçlarla
birlikte
İlaçlar
Diğer antineoplastik ajanlar
Işınlama
Vinka alkoloidleri
Vinkristin sülfat
Vinblastin sülfat
Vindesin sülfat
Belirti, semptom ve tedavi
İlik depresyonu gibi advers
reaksiyonlar artabilir
Nefes darlığı ve bronkospazm
meydana gelebilir
Mekanizma ve risk faktörleri
Her bir ilacın advers reaksiyonları
artabilir.
Etki mekanizması bilinmiyor
Geçimsizlikler
Mitomisin-C’nin , düşük pH’lı Cefam antibiyotikleri, B1 vitamin ürünleri ve enjeksiyonluk cisplatin
karışımı ile Mitomisin-C potensinin azaldığı bildirilmiştir. Bundan dolayı bu ürünlerle direkt karışımdan
kaçınılmalıdır. Ayrıca, yüksek miktarlarda glukoz yada laktoz içeren infüzyon solüsyonlarında
Mitomisin-C stabil olmadığından bu infüzyon solüsyonlarından kaçınılması ve kullanım öncesi
hazırlanması tavsiye edilir.
KULLA*IM ŞEKLİ VE DOZU
1. Aralıklı uygulama
Çoğunlukla erişkinler için olup, 4-6 mg/ gün Mitomisin-C, haftada bir veya iki defa intravenöz olarak
uygulanır.
2. Arka arkaya uygulama
Çoğunlukla erişkinler için olup, 2 mg/ gün Mitomisin-C, her gün intravenöz olarak uygulanır.
3. Aralıklı yüksek doz uygulama
Çoğunlukla erişkinler için olup, 10-30 mg/ gün Mitomisin-C, 1-3 haftalık veya daha fazla aralarla
intravenöz olarak uygulanır.
4. Diğer antikanser ilaçlarla kombine kullanımı
Çoğunlukla erişkinler için olup, 2-4 mg/gün Mitomisin-C, haftada bir veya iki kere diğer antikanser
ilaçlarla birlikte kombinasyon şeklinde uygulanır.
Gerektiği taktirde, intraarteriyel, intramedüller, intrapleural veya intraperitonal yolla günde 2-10 mg
dozda erişkinlerde uygulanabilir. Doz yaşa ve semptomlara göre ayarlanabilir.
0,4mg/ml olacak şekilde steril su kullanılarak hazırlanır.
5. Mesane tümorü
Nükse karşı profilaktik kullanım için, her gün veya her diğer günde bir 4-10 mg Mitomisin-C
intravezikal olarak uygulanır.
Tedavi amacıyla günde bir kere 10-40 mg Mitomisin-C intravezikal olarak uygulanır. Doz hastaların
yaşına ve belirtilerin şiddetine göre ayarlanabilir.
KULLA*IM İÇİ* UYARILAR
Uygulama süresince uyarılar
1) İntravenöz uygulama vasküler ağrı, flebit ve tromboza neden olabileceğinden Mitomycin-C Kyowa
olabildiğince yavaş enjekte edilmeli, uygulama yeri ve yöntemine büyük dikkat gösterilmelidir.
2) İlacın damar dışına çıkması enjeksiyon yerinde sertleşme veya nekroza yol açabileceğinden
ilacın damar dışına çıkmasından kaçınmak için ilaç çok dikkatli bir şekilde enjekte edilmelidir.
3) İntraarteriyal uygulama, deri/kas erozyonu öncülüğü olan bölgeyi içeren yerde ağrı,
kırmızılık, eritem, kabarcık, erezyon ve ülserasyon gibi deri bozukluklarına sebep olabilir.
Semptomlardan herhangi biri geliştiğinde uygulama durdurulmalı ve uygun önlemler
alınmalıdır.
4)İntraarteriyal uygulamada ilacın hedeflenen alandan diğer alanlara akmasından dolayı
gastroduodenal ülser, hemoraji, perforasyona neden olabilir, kateterin sonunun konumu ve
ilacın dağıldığı bölge fotoğrafla yada diğer ölçümlerle konfirme edilmeli, olası sapma yada
kateterin değiştirilmesi ve infüzyon oranına dikkat edilmelidir. Semptomlardan herhangi biri
geliştiğinde uygulama durdurulmalı ve uygun önlemler alınmalıdır
Hazırlamada dikkat edilecek hususlar
- Çözülme için düşük pH’lı çözelti kullanıldığında, mitomycin-C’nin potensi
azalabileceğinden, çözündükten hemen sonra solüsyonun kullanılması tavsiye edilir. Ek olarak,
düşük pH'lı diğer enjektabl solüsyonlarla karıştırmadan kaçınılması tavsiye edilir.
- İlaç cilt ile temas etmemelidir. Eğer ederse, bu bölge önce su ve sabunla, daha sonra %
8.4’lük sodyum bikarbonat solüsyonu ile yıkanır. El kremleri sürülmez.
DOZ AŞIMI
Doz aşımı, süresi uzamış kemik iliği fonksiyonlarının supresyonu gibi ciddi advers
reaksiyonlarla sonuçlanabilir. Herhangi bir özel antidotun yokluğunda, B2 ve B6 vitaminleri
veya glutatyon’un büyük miktarlarda uygulanmasının, ilacın metabolik bozulmasının
hızlanması ile ilacın de-aktivasyonunda etkili olduğu bildirilmiştir.
SAKLAMA KOŞULLARI
30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalı ve ışıktan korunmalıdır. Hazırlandıktan sonra
12 saat içerisinde kullanılmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Kutu içinde 10 mg Mitomisin-C içeren 1 adet flakon
DİĞER TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
Mitomycin-C Kyowa 2 mg: 1 flakon
RUHSAT SAHİBİ ;
Onko Ecza San. ve Tic. Ltd. Şti.
Koşuyolu cad. No: 34, 34718, Kadıköy- İstanbul
Tel: (0216) 544 90 00 Pbx
Faks: (0216) 545 59 92
Ruhsat tarih ve no.:
Tarih: 10/06/1996
No: 99/36
ÜRETİCİ FİRMA
Kyowa Hakko Kogyo,.Ltd.
1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku,Tokyo 100-8185, Japonya
Tel: 03-3282-0089
Fax:03-3284-1839
ÇOCUKLARI*
ULAŞAMAYACAĞI
SAKLA*MALIDIR.
Reçete ile satılır.
Prospektüs Onay Tarihi: 28.06.2005
YERLERDE
VE
AMBALAJI*DA

Benzer belgeler