2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ODYOMETRİ BÖLÜMÜ DERS

Yorumlar

Transkript

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ODYOMETRİ BÖLÜMÜ DERS
2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ODYOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts
ANATOMİ (Zorunlu) (2-0-2-4)
Anatomiye giriş. Terminoloji. Hareket sistemi anatomisi I. Hareket sistemi anatomisi II.
Dolaşım sistemi ve kalp anatomisi. Solunum sistemi anatomisi. Üriner sistem anatomisi.
Sindirim sistemi anatomisi. Boşaltım ve üreme sistemleri anatomisi. Sinir sistemi ve beyin
anatomisi. Endokrin sistem. Duyu organları.
FİZYOLOJİ (Zorunlu) (2-0-2-4)
Fizyolojiye giriş. İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut
sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler. Hücre Fizyolojisi. Kas-Sinir sistemi
fizyolojisi. Kan fizyolojisi ve vücut sıvıları. Dolaşım sistemi fizyolojisi. Solunum sistemi
fizyolojisi. Spor fizyolojisi. Sindirim sistemi fizyolojisi. Duyu sistemi fizyolojisi. Boşaltım
sistemi fizyolojisi. Endokrin sistem fizyolojisi. Üreme sistem fizyolojisi.
TIBBİ VE ODYOLOJİK TERMİNOLOJİ (Zorunlu) (2-0-2-4)
Terminoloji tanımı. Tıbbi terminolojiye giriş. İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler.
Hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve hastalıkların sınıflandırılması. Kökler, Önekler, Sonekler.
Tekil ve çoğul isim formlarının genel kullanımı. Anatomik terimler. Tanısal terimler.
Ameliyat terimleri. Semptomlara ilişkin terimler. Solunum sistemi terimleri. Sindirim sistemi
terimleri. Hareket sistemi terimleri. Sinir sistemi ve psikiyatri terimleri. Kardiovasküler sistem
terimleri. Endokrin sistem terimleri. Duyu organları terimleri. Kan ve kan yapan organlara
ilişkin terimler. Üriner sistem terimleri. Genital sistem terimleri. Odyolojik terminolojiye
giriş. Odyoloji, odyometri, odyometrist, odyometri kuramları. Sesle ilgili kuramlar ve testlerle
ilgili terimlerin açıklaması. Odyolojiyle direkt ilgili olmayan ancak konularda geçen tıbbi
sözcüklerin açıklaması. Tıbbi kısaltmalar.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (Zorunlu) (2-0-2-2)
Tarihin konusu ve araştırma alanları olarak Türk devrim tarihi. Bilim, toplumsal bilim ve
toplumsal değişim. Kavramlar ve yaklaşımlar I. Kavramlar ve yaklaşımlar II. Osmanlı'da
sosyo-ekonomik çözünme ve klasik dönemin sonu. Modernleşme ve Osmanlı toplumu.
Avrupa'da devrimler çağı ve Osmanlı imparatorluğu. Tanzimat dönemi ve 1. Meşrutiyet. Jön
Türkler ve 2. Meşrutiyet. II. Meşrutiyet döneminin düşünce akımları ve siyasal programları.
Avrupa ve Osmanlı tarihi açısından 1. Dünya savaşı. 1. Dünya savaşının bitişi. Mondros
mütarekesi ve sonrası. İstanbul'un işgali ve örgütlenme çabaları. Mustafa Kemal'in
Anadolu'ya geçişi. Amasya tamimi ve sonrası.
İNGİLİZCE-I (Zorunlu) (2-0-2-2)
Greeting People; To Be. Countries & Nationalities; Numbers. Singular & Plural Nouns. There
is / There are; What time is it?. Prepositions of Place. Have got / Has got. Possessives.
Colours; Clothes. Present Simple. Present Simple; Adverbs of Frequency. Likes & Dislikes,
Prepositions of Time. Countable / Uncountable Nouns. A / An / Any / Some. Expressing
Quantitiy; Plural Countable Nouns.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I (Zorunlu) (2-0-2-2)
Dilin tanımı ve Dünya dilleri (Dil felsefe Tarihi, 2 .Dil felsefesi -Anlam, İdeal dil felsefesi,
Normal dil felsefesi, Gönderge, Anlam, İçerik- Kapsam, Metafor-). Türk Dili'nin tarihî
gelişimi. Yazım kuralları. Noktalama işaretleri. Ses bilgisi ve özellikleri. Anlatım
bozuklukları. İletişim araçlarında karşılaşılan anlatım bozuklukları. Kelimede yapı (kökler ve
ekler). Kelime grupları. Cümlenin ögeleri. Cümlede anlam. Paragraf. Paragrafta anlatım
biçimleri. Paragrafta yapı.
TEMEL FİZİK (Zorunlu) (2-0-2-4)
Ölçme ve birim sistemleri. Skaler ve vektörel nicelik kavramları. Düzgün ivmeli hareket.
Newton hareket yasaları. Sürtünme ve sürtünme kuvvetleri. Dairesel hareket ve dinamiği.
Dönme hareketlerinde dinamiğin temel yasası. İş, enerji, katı cisimler dengesi. Akışkanlar.
Sıcaklık ve Termodinamik. Elektrik Alanları. Elektriksel Potansiyel. Doğru Akım Devreleri.
SAĞLIK HUKUKU (Seçmeli) (2-0-2-3)
Temel hukuk kavramları. Hasta Hakları. Sağlık personeli hakları. Aydınlatılmış onam.
Belgelendirme ve sigorta sistemleri. Cezai, hukuki ve mesleki sorumluluklar. Tıbbi
müdahalelerin hukuka uygunluk şartları. Yanlış tıbbi uygulamaların hukuki sonuçları
(malpraktis). Tıp Ceza Hukuku.
İŞİTME VE ÖLÇME-I (Zorunlu) (1-2-2-5)
İşitme fizyolojisi. Ses ve özellikleri. Odyometrik düzenlemeler. İşitme ölçme teknikleri.
Odyometrelerin kullanışı ve uygulanacak testler. Odyometrik muayene prensipleri.
Odyometrist hasta ilişkileri. Hava yolu, kemik yolu, işitme ölçümü teknikleri. Maskeleme
prensipleri. Gürültüye bağlı işitme kayıpları. Odyo Acileri, Otoakustik Emisyon,
Elektrofizyolojik İleri Tetkikler (BERA, ECOG). Konuşma Odyometrisi BERA ve ECOG
endikasyonları, uygulamaları. Similasyon testleri. Yüksek frekans odyometri. Ototoksisite.
Stapes Refleksi. İleri tetkikler. Odyometrik atlas.
2015-2016 BAHAR DÖNEMİ ODYOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-II (Zorunlu) (2-0-2-2)
Söylem (söylem nedir?, söz-yazı-metin ve söylem, etkileşim-anlam mübadelesi ve söylem
ifadeler, beyanlar, söylem, sosyo-kültürel değişme ve söylem, söylem teorileri , yapısalcılık,
post yapısalcılık ve hermeneutik). Bilimsel yazılar. Araştırma teknikleri. Edebiyatta ve dilde
gelenek. Basın-yayın organlarında dil kullanımı. Dili etkili kullanma çalışmaları. İş hayatında
dilin önemi. Sözlü anlatım. Öğretici metinlerin türleri. Sanat metinlerinin özelliklerini ve
türleri.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (Zorunlu) (2-0-2-2)
Amasya genelgesi sonrasında kongreler dönemi. Son Osmanlı Meclisi Mebusanı, Misakı
Milli ve sonrası. TBMM'nin toplanması, bünyesi ve yaşanan gelişmeler. Direniş, toplumsal
koşullar ve meclis. Savaş, diplomasi ve bağımsızlık. Mudanya ateşkesi, nihai barış Lozan.
Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyet'in ilanı. Halifeliğin kaldırılması ve Laiklik. Laiklik
kavramı ve laik devletin gelişimi. Teni Türkiye, siyasal devrim ve toplumsal yansımalar. Yeni
Türkiye'de ekonominin gelişimi ve ekonomi siyasası. Kemalist ulusçuluk anlayışı. Kemalist
rejimin niteliği. Türk devriminin değerlendirilmesi.
İNGİLİZCE-II (Zorunlu) (2-0-2-2)
Can / Cannot. Must / Have to / Don't Have to / Should. Object Pronouns / Imperative. Present
Progressive. Present Progressive vs. Present Simple. The Weather / Describing People /
Describing Places. Past Simple ed/question form. Past Simple Iregular Verbs; was, were. Past
Simple Iregular Verbs; was, were. Comperative Adjectives. Plans for The Future. Plans for
The Future. Predictions. First Conditional.
İŞİTME VE KONUŞMA ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ (Zorunlu) (3-0-3-5)
İşitme ve konuşma tanımı. İşitme ve konuşma ile ilişkili yapılar. Duysal işlemleme. Kulağın
bölümleri. Kemikler, östaki borusu ve işlevleri. İç kulağın yapısı. Kemik ve zar yapılar,
birbirleri ile ilişkileri. Kohlea. Ses ve özellikleri. Sesin iletimi. Orta kulakta amplifikasyon.
Kohleada tüy hücreleri ve uyarılma. İşitme yolları ve bağlantıları. İşitme algısının oluşumu.
İşitme testleri. İşitme bozuklukları. Wernicke alanı. Broca alanı. Bağlantı yolları.
İŞİTME KAYIPLARI VE NEDENLERİ (Zorunlu) (2-0-2-4)
Normal işitmenin tanımı. İletim tipi işitme kayıpları. Duyu tipi (sensöryal) işitme kayıpları.
Birleşik (miks) işitme kayıplarının tanımları. Fonksiyonal işitme kaybı. Santral işitme kaybı.
İşitme kayıplarının nedenleri (etiyolojileri). Çocuklarda meydana gelen işitme kayıplarının
etiyolojik dağılımları. Çeşitli patolojilerle işitme kayıplarının ilişkisi.
İŞİTME VE ÖLÇME-II (Zorunlu) (1-1-2-4)
Akustik, anatomik, fizyojik, gelişimsel ve sosyal açıdan normal işitme. İşitsel patolojilere
giriş. Otoskopik muayene. Akustik admittansmetri. Tympanometri ve stapes refleksi. Saf ses
Odyometri ve maskeleme. Konuşma Odyometri ve maskeleme. Serbest-Alan testleri. İşitsel
Uyarılmış Beyinsapı Yanıtları. Otoakoustik Emisyonlar. Odyometrik Yorumlama. Odyolojik
Değerlendirme.
İŞİTME CİHAZLARI (Zorunlu) (3-0-3-5)
İşitme cihazı tanım ve tarihçesi. İşitme cihazlarının teknik özellikleri ve seçimi. İşitme cihazı
kalıp, özellikleri ve bakımı. Akustik uyarılı işitme cihazları (Tanım, özellikler, endikasyonlar
ve uygulama). Elektriksel uyarılı işitme cihazları. Koklear patolojilerde bozulan işlevler.
Cihazla telafi edilebilen ve edilemeyen koklear işlev bozuklukları. İşitme kayıpları. Unilateral
işitme kaybının sorunları ve işitme cihazı gereksinmesi. İşitme cihazı endikasyonları. İşitmeye
yardımcı sistemler. Çocuklarda işitme cihazı uygulamaları. Cihaz kullanan kişilere öneriler.
KONUŞMA GELİŞİMİ (Seçmeli) (1-1-2-2)
Çocukluk çağından normal konuşma gelişimi. Konuşma bireylerin özellikleri. Konuşma
engelinin tanımı ve sınıflandırılması. Konuşma engelinin nedenleri. Konuşma engelini önleme
ve erken tanı. Konuşma engeli türleri. Konuşma engelli bireylerin eğitimi. İşitme kaybı ile
konuşma gelişimi arasındaki ilişki. İşitme azlığı olan hastalarda konuşma bozukluklarının
oluşması ve bunların sınıflanmaları.
ATİPİK ÇOCUKLARDA ODYOMETRİK TESTLER (Zorunlu) (1-1-2-4)
Normal çocuk ve gelişimsel özellikleri. Atipik çocuk tanımı ve bu alanda yaygın olarak
kullanılan isimlendirmeler. Zihinsel özürlü çocuklar, öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar,
serebral paralizili çocuklar, epilepsili çocuklar, konuşma özürlü çocuklar (tanım, özellikler ve
uygun odyolojik test yöntemleri).
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ ODYOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts
ODYOMETRİDE İLERİ TEST YÖNTEMLERİ (Zorunlu) (2-1-3-6)
Değişik patojenlerin ayırıcı tanı testlerinin yapılması. Elektroakustik impeolans, SAL, Tone
Decay, SISI, Bekeys ve Recruitment testleri. Fonksiyonel, psikojenik orjinli işitme
kayıplarının ayırt edilmesinde uygulanan test yöntemleri. Simülasyon testleri. Konuşma
testleri. Koopere olamayan küçük yaştaki çocukların subjektif testleri. Serbest alan ve oyun
odyometrisi.
YERİNDE UYGULAMA-I (Zorunlu) (0-4-2-8)
İlgili birimde staj uygulaması.
MESLEKİ İNGİLİZCE (Zorunlu) (2-0-2-2)
İngilizce olarak hasta-odyolog diyaloglarını içeren role-play yoluyla içeren alıştırmalar.
Klinik bir ortamda vaka hakkında bir meslektaş ile etkin iletişim kurma becerileri ile ilgili
alıştırmalar yaparlar. Aynı zamanda benzer model konuşmaları izler, dinler ve okurlar.
Dersler görsel-işitsel ders materyalleri ile desteklenir.
ODYOLOJİNİN ESASLARI (Zorunlu) (1-1-2-4)
Kulak anatomisi. Ses ve işitme fizyolojisi. Odyometriye giriş. Odyoloji ile ilgili terim ve
tanımlar. Odyometrik değerlendirmede kullanılan testler. Akumetrik testler. Diapozan testleri
(Weber testi, Rinne testi, Schwabach testi). Pürton Odyoloji değerlendirme(Hava yolu ile
ölçüm, Kemik yolu ile ölçüm. Maskeleme (Tanım endikasyonlar uygulama) (Hava yolu
maskeleme, Kemik yolu maskeleme). Rainville testi. SAL Testi. Recruitment (Tanım,
recruitment testleri). Tone Decay testi. SISI Testi. MLB Testi. ABLB Testi. Bekesy
Odyometrisi. Konuşma Odyometrisi.
İLK YARDIM (Seçmeli) (2-1-3-3)
İlk yardım, acil tedavi, ilk yardımcı nedir?. İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir?. İlk
yardımcının özellikleri, olay yeri ve hastanın değerlendirilmesi. Temel yaşam desteği ve hayat
kurtarma zinciri. İlk yardımın ABC si. Yapay solunum ve dış kalp masajı. Kanama ve
kanamalarda ilk yardım uygulamaları. Şok ve şokta ilk yardım uygulamaları. Yara ve
yaralanmalarda ilk yardım uygulamaları. Yanık ve yanıklarda ilk yardım uygulamaları.
Kırıklarda ilk yardım uygulamaları. Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilk yardım
uygulamaları. Zehirlenmelerde ilk yardım uygulamaları. Boğulmalarda ilk yardım
uygulamaları.
SES FİZİĞİ VE AKUSTİK PRENSİPLER (Zorunlu) (2-1-3-5)
Ses fiziğinin prensipleri. ses oluşturulmasından konuşma oluşturulmasına uzanan fiziksel
ilişkiler. Odyometrik incelemelerde kullanılan sessiz odaların akustik yapısı. Reverberasyon
(sesin insan üzerindeki psikolojik özellikleri). Sesin psikolojik özellikleri. Ölçü aletleri ve
insan kulağı arasındaki kalibrasyon prensipleri. Konuşmanın akustik yapısı ve fonetik.
İLETİŞİM (Seçmeli) (2-1-3-3)
İletişim kavramı ve tanımı. Kültür ve iletişim. Konuşma ve dinleme. Sözlü İletişim kurmak.
Yazılı İletişim kurmak. Sözsüz İletişim kurmak. Biçimsel (Formal) İletişim kurmak. Biçimsel
Olmayan (İnformal) İletişim kurmak. Örgüt içi ve dışı iletişim kurmak. İkna edici iletişim.
Kitle iletişim. Yeni iletişim teknolojileri ve medya.
2016-2017 BAHAR DÖNEMİ ODYOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts
OBJEKTİF TEST YÖNTEMLERİ (Zorunlu) (3-1-4-6)
Ortakulak sisteminin fiziksel özellikleri. Elektroakustik impedansmetre ve ölçüm prensipleri.
Elektrofizyoloji. Koklea. Beyin sapı ve kortikal cevapların tanıtılması. Evoked potansiyellerin
ölçüm prensipleri. Cihazların tanıtımı ve kullanımları. Teknolojik gelişmelerin ve literatürün
izlenmesi.
YERİNDE UYGULAMA-II (Zorunlu) (0-4-2-8)
İlgili birimde staj uygulaması.
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ (Seçmeli) (2-0-2-3)
Sağlık psikolojisinin tanımı. Araştırma yöntemleri. Sağlık davranışı. Modeller. Risk
algılaması. Özyetkinlik inancı. Psikoimmunoloji. stresin tanımı, ölçülmesi ve ilgili hastalıklar.
Kronik hastalıkla yaşamak. Tedaviye uyum; sigara, alkol ve yeme bozuklukları.
VESTİBÜLER SİSTEM TEST YÖNTEMLERİ (Zorunlu) (2-1-3-5)
Periferik vestibüler sistem anatomisi. Periferik vetibüler sistem fizyolojisi. Denge fizyolojisi.
Denge muayenesi. Nistogmus muayenesi. Romlerg. Yürüme. İşaret testi. Bitarmal kalorik
test. Rotasyon testi. Galvanik test. ENG.
ÇOCUK ODYOLOJİK TEST YÖNTEMLERİ (Zorunlu) (2-1-3-3)
Konuşma ve dil gelişimi. İşitme kaybı ve konuşma gelişimi arasındaki ilişki. Çocuk işitme
kayıpları. Sendromik işitme kayıpları, işitme taraması ve önemi. Çocuklarda davranım
odyometrisi, test ortamı ve uygulama, görsel şartlandırma ve oyun odyometrisi. Saf ses
odyometri.
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIK BİLGİSİ (Zorunlu) (2-0-2-3)
Kulak anatomi ve fizyolojisi. Otolojik semiyoloji. Dış kulak hastalıkları. Orta kulak
hastalıkları. Otoskleroz, ototoksisite. Gürültüye bağlı işitme kayıpları. Ani işitme kayıpları.
Kulak travmaları. Presbiakuzi. İşitme cihazı endikasyonları. Meniere hastalığı. Vestibüler
nörinit. Bening paroksismal pozisyonal vertigo. Vertigo ayırıcı tanı. Akustik nörinom. Fasiyal
paralizi.
MESLEK ETİĞİ (Seçmeli) (2-0-2-2)
Etik kavramları. Etik sistemleri. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler. Meslek etiği.
Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları. Sosyal sorumluluk
kavramı. Mesleki etik ilkeleri, uyulması gereken kurallar, iletişim ve etik uygulamaları,
mesleki dayanışma, sağlık meslek grupları ve ilişkiler.

Benzer belgeler