İÇİNDEKİLER - Bozkurt Belediyesi

Yorumlar

Transkript

İÇİNDEKİLER - Bozkurt Belediyesi
İÇİNDEKİLER
1.GENEL BİLGİLER
1
A- Misyon-Vizyon .............................................................................................................. 1
B-Yetki Görev ve Sorumluluk ........................................................................................... 1
C-İdareye İlişkin Bilgiler ................................................................................................... 3
1.Fiziksel Yapı ................................................................................................................ 3
2.Örgüt Yapısı ................................................................................................................ 4
3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları.................................................................................... 5
4.İnsan Kaynakları………………………………………………………………………
5.Sunulan Hizmetler………………………………………………………… …
6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi………………………………………
D-Diğer Hususlar
5
5
10
2.AMAÇ VE HEDEFLER .............................................................. 10
A-İdari Amaç ve Görevler………………………………………………………………………...
................................................................................................................................ 10
B-Temel Politikalar ve Öncelikler……………………………………………
10
C-Diğer Husular
3.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler ................................................................................................................... 11
1.Bütçe Uygulama Sonuçları ........................................................................................ 11
2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ............................................................. 12
3.Mali Denetim Sonuçları…………………………………………………………….
4. Diğer Hususlar
B-Performans Bilgileri …………………………………………………………………
21
21
4.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstün Yönler…………………………………………………………………………
B-Zayıflıklar……………………………………………………………………………
C-Değerlendirme………………………………………………………………………
37
38
38
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Bozkurt Belediye Başkanlığı olarak 2009 yılı İdari faaliyet raporunu bilgilerinize
sunuyorum.
Geçtiğimiz bir yıllık dönemde başkanlığımızca mutat çalışmalara devam edilmiştir. Belediye
Kanunu uyarınca yapılması öngörülen hizmetler verilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmalara
ilaveten diğer kurum ve kuruluşların ilçemize yapacağı hizmetler takip edilmiştir.
Bunun yanında sosyo-kültürel faaliyetlere öncülük edilmiş, sergi ve fuarlara katılım
sağlanmıştır. Belediyemizin faaliyetleri ile ilgili ayrıntılara belediyemiz birimleri itibari ile
icraatlar olarak aşağıda değinilecektir.
2009 yılı ve daha sonraki yıllarda da kıt imkânlara rağmen hizmetlerimizin en iyi şekilde
ve halkımıza en yakın yerde sunulduğunu bildirir, hepinize saygılar sunarım.
Engin CANBAZ
Kastamonu-Bozkurt Belediye Başkanı
-1-
1.GENEL BİLGİLER
A-Misyon ve Vizyon
Misyon:
Avrupa Birliği ve ileri dünya ülkeleri düzeyinde hizmet kalitesini sunmak, halk ile iç içe
katılımcı bir şekilde, halkın isteklerine cevap verebilen yerel bir yönetim tarzı oluşturmaktır.
Belediye sınırları içerisindeki belde sakinlerinin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını
karşılamak aynı zamanda şehrimize zorunlu ya da gezi amaçlı gelenlerin gereksinimlerini ve
karşılaşacağı problemleri çözmek. Bu amaçla 5393 sayılı belediye kanununun verdiği görev ve
yetkiler dahilinde 14 ve 15. maddelerde ayrıntılı olarak belirtilen imar, ulaşım gibi kentsel
altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemi ,çevre ve çevre sağlığı, katı atık zabıta, itfaiye, acil yardım
ve kurtarma,ambulans, defin ve mezarlık, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar vb. hizmetleri
Bozkurt halkına sunmaktır.İlçe halkının kültürel sosyal, ekonomik açıdan gelişmesine katkıda
bulunup, paydaşlarının gereksinimleri ve sosyal haklarını üst seviyede sağlamaya çalışarak
aktiviteli, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan, içinde yaşayanların keyif aldığı, gurur
duyduğu dışardan gelenlerin imrendiği bir merkez yapmaktır. Katılımcılığı ve birlikteliği
sağlayarak hizmetlerin kaliteli ve kalıcı olmasını, memnuniyet arz etmesini sağlamak, eğitime
destek vererek eğitim düzeyi yüksek insanların yetişmesini sağlamak ve teknoloji ile uyumlu
bir belde yaratmaktır.
Vizyon:
Belediyecilik hizmetlerinde kalifiye elemanların çalıştığı, teknolojiyi takip eden,
yenilikleri öğrenen, araştırmacı, şeffaf, katılımcı, adil bir belediye yönetimi ile kentin fiziki,
sosyal, kültürel, ve ekonomik kalkınmasını sağlayıcı AB normlarını yakalamaya yakın
çalışmalarda bulunmaktır.
B-Yetki Görev ve Sorumluluklar
Belediyemizin görev ve sorumlulukları
5393 Sayılı Belediye Kanunu
MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri;
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans;
şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve
sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri
kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının
inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme
ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat
varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve
işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması
mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere,
amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor
karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece
alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
-2Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî
müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin
ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler
uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her
türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk
hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini
yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık
su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı
sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve
mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya
kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili
mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin
gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla
tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak
ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz
satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların
faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda
maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı
malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
-3o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve
hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre
kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek;
durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park
yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere
verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il
özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri
Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir;
toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle
yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara
göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve
ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve
aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz
olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık,
eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz
veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da
uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve
kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim
ve harç gelirleri haczedilemez.
C-İdareye İlişkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapı
Bozkurt Belediyesi 2002 yılından bu tarafa Merkez Mahallesi, Hürriyet Caddesinde 200
m2 lik alan üzerinde kurulu 1 zemin, 3 kattan oluşan hizmet binasında; Başkanlık, Mali
Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri, Zabıta ve bağlı hizmet birimleri ile
görev yapmakta olup, İtfaiye, Ulaştırma ve Garaj hizmetleri ise Yeni sanayi Sitesindeki Hizmet
binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun yanında terminal ve istihdam amaçlı binalar,
misafirhane binaları, spor ve sosyo-kültürel amaçlı tesisler v.b. de bulunmaktadır.
3 adet binek, 16 adet hizmet aracı ve iş makineleri ile hizmet edilmeye çalışılmakta olup,
araç parkının imkanlar ölçüsünde yenilenmesine ihtiyaç vardır.
-42-Örgüt Yapısı
BELEDİYE MECLİSİ
: 9 ÜYE
BELEDİYE BAŞKANI
BELEDİYE ENCÜMENİ
: 5 ÜYE
MÜDÜRLÜKLER
: 6 ADET
BOZKURT HALKI
BELEDİYE BAŞKANI
BELEDİYE MECLİSİ
BELEDİYE ENCÜMENİ
BELEDİYE ŞİRKETİ
BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCISI
İDARİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCISI
TEKNİK
MALİ
HİMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
SU VE KANALİZASYON İŞLERİ
MÜD.
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME VE İŞTİRAKLER
MÜD.
ZABITA
BİRİMİ
KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜD.
İTFAİYE
BİRİMİ
ULAŞTIRMA BİRİMİ
-5-
3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Belediyemizde tüm birimler yerel ağ bağlantılı internetten yararlanmaktadır, bunun
dışında birimlerimizde netcad, dialog, oska ihale paket proğramları ile Linux işletim sistemli
ve Wındows tabanlı Olgu Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Şirketine ait belediye programları
kullanılmaktadır.1 Adet Ana Makine(server) 10 Adet masa üstü ve 1 adet taşınabilir
bilgisayar, su saat üzerlerini yazmak üzere 2 adet el terminali mevcuttur.
Tahsilat işlemlerini kolaylaştırmak üzere Ziraat Bankası ile anlaşma yapılarak Post
makinesi üzerinden kredi kartı ile tahsilat işlemleri başlatılmış, mükelleflere kolaylık
sağlanmıştır.
2011 yılında e-belediye sistemine geçiş planlanmakta, mükelleflerin internet üzerinden
ödeme yapma kolaylığı getirilmesi planlanmaktadır.
İlçemize ve belediyemize ait haberler internet üzerinden ve cep mesaj sistemi yolu ile
duyurulmaktadır.
Kentte yayınlanmakta olan yerel gazetelerden ve üye olunan süreli yayınlardan bütün
birimler faydalanmaktadır.
1 Adet santral, 1 Adet cep telefonu, 14 Adet dış hatlı telefon, 3 adet telsiz
kullanılmaktadır.
4-İnsan Kaynakları
Bozkurt Belediyesi 2009 yılı itibariyle; 8 Geçici işçi, 22 kadrolu işçi olmak üzere toplam
30 işçi ve 17 memurdan oluşan 47 personeli ile hizmet vermektedir. Ayrıca İşkur işbirliği ile;
Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında proje yapılarak 6 aylık süre ile uygulanmak
üzere 10 kişi istihdam edilmiştir.
5-Sunulan Hizmetler
1-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:
Yazı İşleri Müdürlüğü’nün temel görevi Başkanlık, Belediye Meclisi ve Encümeni’nin
sekretaryası, genel evrak hizmetlerini yürütmektir. Bunun yanında evlenme ve ihale yoluyla
alım ve satım hizmetleri de gerçekleştirilmektedir.2009 yılında 36 çiftin evlendirme işlemleri
tamamlanmış, düzenlenen Yetimler Haftasında hayırseverlerin de katkıları ile 66 yetime
giyim yardımı yapılmıştır.
Bunun yanında ilçemizin tanıtımını amaçlayan ve bu amaçla bastırılan kitap ve
broşürlerin dağıtımı devam etmiş, yeni broşür ve kitap basımına ihtiyaç duyulmuştur. Yeni
kitap ve broşür bastırma hazırlıkları ise devam etmektedir. Spor kulübümüzün voleybol
takımı sayesinde ilçemiz spor salonu ve dış sahalarda NTV spor kanalından canlı yayın
gerçekleştirilmiş, spor programlarında ilçemizin ismi duyurulmuştur. Bunun yanında
ramazan ayında hafta sonlarında Tasavvuf musikisi ve mehter takımı davet edilerek ramazan
akşamlarında halkımıza konser verilmiştir. Ankara ve İstanbul’da düzenlenen fuar ve
sergilere esnaflarımızın katılımı sağlanmıştır.
Emekliler, esnaflar, hanımlar ve gençlerle bilgilendirme ve istişare toplantılarına devam
edilmiş, Geleneksel olarak Ramazan ve Kurban Bayramının 3 ncü günü düzenlenen pilav
şöleni esnaflarımızın katkılarıyla yapılmıştır.
Her yıl temmuz ayının 3 ncü haftası gerçekleştirilen Bozkurt-Yakaören Kültür ve Deniz
şenlikleri Bozkurt Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte gerçekleştirilmiştir.
-6-
Okul öğrencilerinin de katıldığı temizlik kampanyalarına devam edilmiş, plastik, cam
ve kağıt türevli atıkların farklı çöp konteynırlarına konarak çöplerin ayrı ayrı atılarak
toplanması için özendirme faaliyetleri yapılmıştır.
Spor Faaliyetlerinde ise; 2009 yılında ekonomik kriz ve sponsorların reklam vermekten
vazgeçmeleri üzerine sezon zor şartlarda bitirilmiştir. Takımımız Aroma Erkekler 1 nci
ligindeki 3 ncü sezonunda ligi 11 nci sırada tamamlamıştır. Teledünya Türkiye Kupasında
üstün bir başarı göstererek yarı-final oynamış ve Kupada Türkiye 4 üncüsü olmuştur. Ayrıca
İddaa oyun programında 10 defa yer almış, Ntv spor ve diğer televizyonlarından canlı
yayınlarla birlikte memleketimizin tanıtımına katkıda bulunulmuştur.
Futbolda; 1 nci amatör kümede 2008-2009 sezonunda takımız ligi 2 nci sırada
tamamlamıştır.
Yıldız futbol takımı ve A gençler de ligi 2 nci sırada bitirmişler, B genç takımı
şampiyon olarak tamamlamıştır.
AB projeleri ve belediyecilikle ilgili toplantı ve seminerlere katılınmış ve gerektiğinde
personel görevlendirilmiştir.
4 ayrı kameradan bir merkezde toplanan görüntülerle belediyemize ait
www.bozkurtbelediyesi.com internet adresinden ilçemizden 24 saat canlı yayın
gerçekleştirilmekte, yapılan ve yapılacak olan etkinlikler, haber ve duyurular, bunlarla ilgili
görüntüleri internet sitemize üye Türkiye ve dünyadaki tüm hemşerilerimiz izleme imkânına
sahip bulunmaktadır.Bunun haricinde www.kastamonu-bozkurt.bel.tr adlı ikinci bir internet
sitemiz daha mevcuttur.
Meclis Çalışmaları:
Belediye Meclisi, 2009 yılında her ayın ilk haftası toplantısını yapmış ve 2009 yılı
içinde 13 oturum ,13 birleşim gerçekleşmiş, bu toplantılarda 33 adet karar alınmıştır.
Encümen Çalışmaları:
Belediye Encümeni, 2009 yılı içersinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri
dairesinde genellikle pazartesi ve perşembe olmak üzere haftada 2 gün, senede 31 toplantı
yapmış, bu toplantılarda 61 karar alınmıştır.
Umumi Evrak İşleri:
2009 yılı içersinde Belediyemize muhtelif daire ve müesseselerden 209 adet evrak
gelmiş, kayıt muameleleri yapıldıktan sonra ilgili servislere sevk edilmiştir. Buna mukabil
diğer dairelere ve müesseselere Belediyemiz tarafından 286 adet evrak gönderilmiştir.
Hukuk işleri:
Belediyemize ait davalar; norm kadromuzda Avukat kadrosu bulunmadığından dava
başı anlaşma sistemi ile yürütülmektedir. Davalarımıza şu an için Av. Hüseyin Ölçer, ve
Aykut Göksel tarafından, alacak davalarına ise Av. Eşref Şefik Tetik tarafından
bakılmaktadır. Bazı idari davalar ise personelimiz eliyle takip edilmektedir. Norm
kadromuzda Avukat kadrosunun olmaması sebebi ile sıkıntılarla karşılaşılmakta olup, birim
müdürlükleri kadrosunun bir tanesinin veyahut şeflik kadrolarının bir tanesinin yerine
Avukat kadrosu verilmesi halinde belediyemizin ve dolayısıyla halkımızın hak kaybına
uğraması engellenecektir.
-7İlköğretim Okulu ve Çok Programlı Lise öğrencilerinden oluşturduğumuz Belediye
Bandomuz resmi bayram günlerinde ve belediyemiz etkinlikleri ile diğer belediye ve
kuruluşların etkinliklerinde de hizmetini sürdürmektedir. Bandoda sürekli değişen öğrenci
sirkülasyonu sebebi ile öğrencilerin sürekli eğitime ihtiyaçları olup, hocası nezaretinde
çalışmalar devam etmektedir.
2-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ:
Bütçe harcama ve gelirlerle ilgili bilgiler;
2009 YILI TAHMİNİ BÜTÇEMİZ(GELİR-GİD.) : 3.460.000,00 TL.
2009 MALİ YILI HARCAMALARIMIZ
TOPLAM GİDERLER (Personel Giderleri Dahil) : 2.940.937,60 TL.
YATIRIM GİDERLERİ
PERSONEL VE SOS.GÜV.KUR. GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİD.
CARİ VE SERMAYE TRANSFERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
İMHA EDİLEN ÖDENEK TOPLAMI
TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİMİZ NET
DEVREDEN GELİR ARTIĞI
VERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÖZ.GEL.
(BELDES DAHİL)
DİĞER GELİRLER
(İLLER BANKASI HİSSESİ DAHİL)
SERMAYE GELİRLERİ
2010 YILINA DEVREDEN ALACAK TOPLAMI
:
394.512,61 TL. % 14
: 1.093.200,79 TL. % 37
: 1.350.971,17 TL. % 11 yat.
:
96.709,67, TL
:
5.543,36 TL.
:
519.062,40 TL
: 2.754.166,41 TL
:
270.441,03 TL
:
255.436,57 TL
: 1.103.042,04 TL
:
151.180,43 TL
:
1.009.161,90 TL
:
234.645,47 TL
:
2010 YILINA DEVREDEN BÜTÇE EMANETİ
:
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GELİR SAY.BÜT.EM:
DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU
:
283.504,86 TL
699,633,76 TL
47.117,19 TL
187.178,30 TL
olarak gerçekleşmiştir. Bütçe emaneti içinde oransal olarak Hastanelere olan borçlar, sokak
aydınlatmaları (152.000,00 TL) ile ilgili borçlar büyük yer tutmaktadır.2008 yılında başlayan
ekonomik kriz sebebi ile belediyemizin yıllardır ilk defa sosyal güvenlik ve diğer devlet
kuruluşlarına borcu oluşmuş, sosyal güvenlik kurumuna olan borç yapılandırılmıştır.
Gelirler olarak da gelirleri tahsil etme zorluğu devam etmektedir. Alacaklar için bir avukata
yetki verilerek icra-haciz işlemlerine başlanmış, bir kısım alacak tahsil edilmiş, diğer
alacakları tahsil işlemleri devam etmektedir. Yine tahsilatı hızlandırabilmek için kredi kartı ile
tahsilat için post makinesi kurulmuş, abonelere ön ödemeli su sayacı taktırma çalışmaları
hızlandırılarak, bugüne kadar 490 adet elektronik su sayacı takılmıştır. Vergi gelirlerinde
tahsilat oranı 2009 yılında % 88, su tahsilat oranı ise % 77, olarak gerçekleşmiştir. Gelirlerin
tümündeki tahsilat oranı ise % 91 dir.
-8Yatırım ve diğer giderlerdeki artışlar, belediye gelirlerinin artırılmamasına paralel
olarak giderlerin artması, bütçe içindeki yatırım payının azalmasına, belediyelerde hizmetlerin
zorlukla yürütülmesine sebep olmaktadır.
Belediyemizde Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınır malların tamamına yakını
taşınır mallar hesabına kaydedilmiştir.
3-ZABITA BİRİMİ:
Zabıta birimi bünyesinde 1 Adet Zabıta komiseri, 2 Adet Zabıta Memuru, 2 adet
görevlendirme yoluyla işçi personel ile beldenin ve belde halkının sağlık ve huzur ortamını
sağlamak amacıyla çalışılmaktadır.
İlçemizde bulunan işyerleri özellikle halk sağlığını yakından ilgilendiren lokanta,
kahvehane, pastane, fırın, kasap, balıkçı, berber, vb. gibi yerler sürekli denetim altında
tutulmakta ikaz edilmekte veya yasal işlem yapılmaktadır.
Ayrıca Sağlık Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü gibi kurumlarla
koordineli çalışmalar yapılarak, kurulan komisyonlarla ortak hareket edilerek denetimler
sürdürülmektedir.
Zabıta ekiplerimiz tarafından şehir içinde işyerleri, araçlar ve seyyar satıcılarla ilgili
gerekli tertip ve düzeni sağlamak için çalışmalar yapılmakta, kusurlu işyerleri, uygunsuz
yerlerde satış yapan seyyar satıcılar uyarılmakta, uymayanlara işlem yapılmaktadır.2009 yılı
içinde 16 işyerine İşyeri açma ruhsatı, 83 işyerine Hafta tatili çalışma ruhsatı düzenlenmiş, 14
adet zabıt varakası tutulmuştur.
5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
ile görev ve sorumluluklarımız daha da artmış bulunmaktadır.
2 adet Çöp kamyonu 1 adet vidanjör ve 6 personel ile temizlik hizmeti verilmektedir.
Gereken yerlere çöp konteynırları ve bidonları, sigara izmarit kutuları, uyarı levhaları
konulmuş, yaz döneminde poşetle çöp toplama uygulaması yapılmıştır. Larva ve uçkun
ilaçlamalarına devam edilerek vatandaşların haşere tarafından rahatsız edilmesi engellenmeye
çalışılmıştır.
Adresle ilgili sorulara gereken cevaplar verilmiştir.
4-İTFAİYE BİRİMİ:
İtfaiye biriminde İtfaiye onbaşı olarak 1 adet personel bulunmakta, şöför ve işçi
personel birlikte sıra ile nöbet tutmakta ve bu şekilde yangınlara müdahale edilmektedir.
Belediyemize norm kadro ile verilen itfaiye çavuşu ve itfaiye eri kadroları boş bulunmaktadır.
Birimde 2 adet itfaiye aracı ile hizmet verilmektedir.2009 yılında 4 ü bina, 7 si samanlık, 4
dönüm orman olmak üzere olmak üzere 12 yangına müdahale edilmiş, gerekli raporlar tanzim
edilmiştir. Kazalara karşı acil müdahale malzemelerine ihtiyaç olup, bütçe imkânları
doğrultusunda temin edilmeye çalışılacaktır. Bu yıl mart ayının 3 ncü haftasında 30 metre
merdivenli itfaiye ise Almanya’dan bağış yolu ile kazandırılmıştır.
10-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:
2009 yılında Fen işlerince 26 inşaat ruhsatı 17 adet iskan ruhsatı verilmiş bulunmaktadır.
Bu inşaatların kanalizasyon ve su bağlantıları da yapılmıştır. Gerekli imar plan tadilatları
yapılarak düzenlemeler sayısal ortama aktarılmıştır.
Yapılan Hizmetlerimizi sayacak olursak;
1-Yeni Mahalleye su sağlamak üzere sondaj çalışması yaptırıldı.3 lt/sn
2-Sıraca sentinde 700 metre yol betonlaması.
3-Şen mahallede 250 metre yol betonlaması ve mezarlıklara istinad duvarı yapımı.
4-Yüksek Mahalle başaran semti ile Yukarı Hene semtine yol açıldı.
5-Hamza Mahallesi Bayram yeri önüne betonlama yapıldı.
6-Mahallelerin yol çalışmalarına devam edildi.
-97-Kalaycı Sokakta 500 metre, sınarcık küme evlerinde 200 metre, Hamza Caddesi Güngören
sokakta 300 metre, Çetin sokakta 150 metre yol betonlaması yapıldı.
8-Sınarcık Parkı(Yüksekokul alanı)na istinad duvarı yapımı tamamlandı.
9-Yılmaz Köprüsüne bir hayırsever hemşerimizin de katkıları ile ek köprü ve kavşak
düzenlemesi yapımları.
10-Yılmaz caddesine beton kanalizasyon, Hastane Caddesi ve çevresine 8500 m2 beton parke
döşenmesi ve tretuvar çalışması.
11-Havuzlubahçe Tesisi içine Mini Golf Sahası yapımı.
12-Büyük kısmı bağış yolu ile olmak üzere Cenaze Nakil Aracı alımı.
13-Merkez Cami yanında çevre düzenlemesi.
14-Dumlupınar Caddesinde 1500 m2 beton parke yenileme çalışması.
15-Türkiye İş kurumuyla yapılan işbirliği ile Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında 6
ay süreliğine 10 kişi istihdam edilmesi.
16-Kasaplarımızın ve Et üreticilerimizin kullanımları için Ziya Termen Caddesi üzerinde Ahır
kiralandı.
17-Çakmak Sokaktan Kastamonu yoluna kadar kanalizasyon döşendi, ayrıca Kasatmonu yolu
ile Yüksel Caddesi arasına 700 metre yol açıldı.
18-Türk tarih Meydanı çevresine diğer işyerlerini tamamlar nitelikte trampa yolu ile yeni
işyerleri yaptırılmasına başlanmış, 2010 yılı içinde bitirilmesi planlanmıştır.
19-Nüfus artırma çalışmalarına devam edilmiş, ilçemiz için önemli bir norm olan 5 bin eşik
değerinin üzerine çıkılmaya çalışılmış, fakat nüfus rakamı 4.893 te kalmıştır.
Belediye Hizmetleri dışında; ilçemize Yüksekokul kazandırma çalışmaları için; Spor
Kulübümüz, Esnaf Odamız ve Eğitim amaçlı derneğimiz ile işbirliği, diğer siyasi ve bürokratik
kişilerle lobi çalışması yapıldı ve ilçemizde yapılacak olan Yüksekokula resmiyet kazandırıldı.
Okul ve yurt binasının Avrupa Birliği’nden hibe yolu ile yapılması için Bozkurt Eğitim
Gönüllüleri Derneği ile işbirliği yapılarak proje yapılmış, Avrupa Birliği’nin ilgili birimine
sunulmuştur. Kısa bir süre sonra sonucu alacağımızı ümit etmekteyiz.
Fatih İlköğretim Okulu binasının yapımı için hızlandırma, anaokulu için yer tahsis ve
etüd çalışmalarına devam edilmiştir.
Hastanemizin Diyaliz bölümüne bağış yolu ile diyaliz arabası kazandırılmıştır. Ek bina
kazandırma çalışmalarımız ise devam etmektedir.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yapılan istişareler sonucunda; Kastamonu yolunun
bahçe semti ile Şehitlik arası beton parke yol yapım çalışmaları 2010 yılı içinde başlayacaktır.
Adliye Sarayı ve Sosyal Güvenlik bürosu, Halkbank şubesi için çalışmalarımız devam
edecektir.
Yeni Sanayi Sitesine bir hayırseverimizin katkısı ile yapımına başlanan caminin bu yıl
içinde bitirilmesine çalışılacaktır.
Futbol sahaları arasına Tenis kortu ve Semt sahaları ışıklandırılmış bir vaziyette Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğüne yaptırılacaktır. Şu an ödeneği ve keşfi çıkmış durumdadır.
Kamu Kurumları, meslek kuruluşları ve derneklerimizin yapacağı işlere katkılarımız
devam edecektir.
2010 yılı içinde belediyemizce yapılması düşünülen hizmetler ise şunlar olacaktır.
1- 33 Ada 9 parselde Açık Otopark
2- 437 Ada 1 parselde kamyon garajı
3- Ziya Termen Caddesi üzerinde Kapalı Otopark
4- Ersin Ateş Caddesi üzerinde Düğün Salonu ve İşyerleri kazandırılması
5- 44 Ada 2 ve 4 parselde Park Düzenlemesi
6- Enver Paşa Caddesi üzerinde beton parke kaplaması
7- 39 Ada 7,8,9,17,18 nolu parsellerde Tatbikat ve Parselasyon Haritalarının Düzenlenmesi
-10-
6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi gereği belediyelerde denetim
yapılmaktadır.
Belediyemizin; 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003 yıllarını kapsayan idari hesap, iş ve
işlemleri İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Yaşar SÜMER tarafından 2004 yılında, 21.12.200428.07.2008 tarihleri arası dönem belediyemiz İdari İş ve İşlemlerinin teftişi İçişleri Bakanlığı
Kontrolörü Emin BARDAKÇI tarafından 2008 yılı temmuz ayı içinde gerçekleştirilmiştir.
Belediyemiz 2009 yılı harcamaları ve gelirlerine ait defter ve cetveller Yönetim dönemi
hesabı adı altında Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliği’nin 416 ve 450 nci maddeleri gereğince 2010 yılı şubat ayı içinde
Sayıştay Başkanlığı’na incelenmek üzere gönderilmiştir.
Ayrıca; 2008 yılı Kesin Hesap cetvelleri de Mayıs ayı meclisinde görüşüldükten sonra
2009 yılı haziran ayı içinde Sayıştay Başkanlığına iletilmiştir.
2. AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
Bozkurt Belediyesi olarak misyon vizyon ve ilkelerimiz doğrultusunda aşağıda belirtilen 15
alanda belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
o Katılımcı Yönetim
o Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi
o Ulusal ve Uluslar arası Fonlar
o Belediye Mali Yapısı
o İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
o Altyapı Çalışmaları
o Kentsel Dönüşüm
o Sosyal Belediyecilik
o Kurumsal Yönetim ve Kurumsal İletişimin Geliştirilmesi
o Ulaşım
o Kültürel Faaliyetler
o Bilişim Teknolojisi
o Eğitim
o Kentlilik ve Çevre Bilinci
o Vizyon Projeleri
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
o Kararlarında ve uygulamalarında açık belediyecilik anlayışı,
o İnsan hakları çerçevesinde sosyal belediyecilik,
o İhtiyaca uygun prensibinden hareketle etkin ve verimli belediyecilik,
o Uygulama ve karar almada hukuka uygun belediyecilik,
o Teknolojiye ayak uydurabilen yenilikçi belediyecilik,
o Halkımızın her şeyin en iyisine layık olduğu düşüncesi ile kaliteli belediyecilik,
o Hizmet etmede üretken ve çalışkan belediyecilik
-113.FAALİYETLERE İLİŞKİN VERİLER VE MALİ TABLOLAR
A-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
2009 YILI TAHMİNİ BÜTÇEMİZ(GELİR-GİD.) : 3.460.000,00 TL.
2009 MALİ YILI HARCAMALARIMIZ
TOPLAM GİDERLER (Personel Giderleri Dahil) : 2.940.937,60 TL.
YATIRIM GİDERLERİ
:
394.512,61 TL. % 14
PERSONEL VE SOS.GÜV.KUR. GİDERLERİ
: 1.093.200,79 TL. % 37
MAL VE HİZMET ALIM GİD.
: 1.350.971,17 TL. % 11 yat.
CARİ VE SERMAYE TRANSFERLERİ
:
96.709,67, TL
FAİZ GİDERLERİ
:
5.543,36 TL.
İMHA EDİLEN ÖDENEK TOPLAMI
:
519.062,40 TL
TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİMİZ NET
: 2.754.166,41 TL
DEVREDEN GELİR ARTIĞI
:
270.441,03 TL
VERGİ GELİRLERİ
:
255.436,57 TL
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
: 1.103.042,04 TL
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÖZ.GEL.
:
151.180,43 TL
(BELDES DAHİL)
DİĞER GELİRLER
: 1.009.161,90 TL
(İLLER BANKASI HİSSESİ DAHİL)
SERMAYE GELİRLERİ
:
234.645,47 TL
2010 YILINA DEVREDEN ALACAK TOPLAMI :
283.504,86 TL
2010 YILINA DEVREDEN BÜTÇE EMANETİ
:
699,633,76 TL
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GELİR SAY.BÜT.EM:
47.117,19 TL
DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU
:
187.178,30 TL
-122-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2009 YILI TAHAKUK ve TAHSILATINA İLİŞKİN TABLO
Kurum Kodu :
46.37.09
Kurum Adı :
BOZKURT İLÇE BELEDİYESİ
Gelirin Kodu
I
Bütçe İle
Tahmin
Edilen
Açıklama
Devreden
Gelir
Tahakkuku
2009 Yılı
Tahakkuku
Toplam
Tahakkuk
2009 Yılı
Tahsilatı
Tahsilattan
Ret ve
İadeler
2009 Yılı
Net
Tahsilatı
Gelecek
Yıla
Devreden
Tahakkuk
2009
Tahsil
Oranı
(%)
II
01
VERGİ GELİRLERİ
449.215,00
42.481,38
255.436,57
297.917,95
262.663,55
133,70
262.529,85
35.254,40
88
01
2
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
102.325,00
33.292,60
96.308,52
129.601,12
98.523,71
133,70
98.390,01
31.077,41
76
01
3
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ
110.175,00
8.890,40
20.068,53
28.958,93
25.004,64
0,00
25.004,64
3.954,29
86
01
6
HARÇLAR
236.715,00
0,00
139.028,98
139.028,98
139.028,98
0,00
139.028,98
0,00
100
01
9
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER
298,38
30,54
328,92
106,22
0,00
106,22
222,70
32
226.169,51 1.103.042,04
1.329.211,55
1.083.206,59
400,00
1.082.806,59
246.004,96
81
0,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
03
03
1
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ
03
4
KURUMLAR HASILATI
03
6
KİRA GELİRLERİ
03
9
DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
1.331.800,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
0,00
50,00
0,00
100
1.093.000,00
102.274,30
740.123,27
842.397,57
713.554,06
400,00
713.154,06
128.843,51
85
238.800,00
123.895,21
146.826,77
270.721,98
153.560,53
0,00
153.560,53
117.161,45
57
0,00
0,00
216.042,00
216.042,00
216.042,00
0,00
216.042,00
0,00
100
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
278.000,00
0,00
151.180,43
151.180,43
151.180,43
0,00
151.180,43
0,00
100
04
2
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
278.000,00
0,00
14.664,22
14.664,22
14.664,22
0,00
14.664,22
0,00
100
04
4
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR
0,00
0,00
15.750,00
15.750,00
15.750,00
0,00
15.750,00
0,00
100
04
5
PROJE YARDIMLARI
0,00
120.766,21
120.766,21
120.766,21
0,00
120.766,21
0,00
100
1.790,14 1.009.861,90
1.011.652,04
1.009.406,54
16,50
1.009.390,04
2.245,50
100
0,00
100
04
0,00
DİĞER GELİRLER
05
05
1
FAİZ GELİRLERİ
05
2
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR
05
3
PARA CEZALARI
05
9
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
1.216.475,00
1.500,00
0,00
2.200,88
2.200,88
2.200,88
16,50
2.184,38
1.156.500,00
0,00
834.119,24
834.119,24
834.119,24
0,00
834.119,24
0,00
100
58.475,00
0,00
67.639,30
67.639,30
67.088,94
0,00
67.088,94
550,36
99
0,00
1.790,14
105.902,48
107.692,62
105.997,48
0,00
105.997,48
1.695,14
98
SERMAYE GELİRLERİ
185.750,00
0,00
234.645,47
234.645,47
234.645,47
0,00
234.645,47
0,00
100
06
1
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ
175.750,00
0,00
234.645,47
234.645,47
234.645,47
0,00
234.645,47
0,00
100
06
2
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
ALACAKLARDAN TAHSİLAT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-1.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
06
08
08
1
RED VE İADELER (-)
09
09
1
VERGİ GELİRLERİ
-620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
09
3
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
-310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
09
5
DİĞER GELİRLER
-310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
270.441,03
2.754.166,41
3.024.607,44
2.741.102,58
TOPLAM
3.460.000,00
550,20
2.740.552,38
283.504,86
91
-132009 BÜTÇE GİDERLERİNE İLİŞKİN TABLO
BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
Kurum Kodu :
Kurum Adı :
Kurumsal
Kod
46.37.09
BOZKURT İLÇE BELEDİYESİ
Fonksiyonel Fins.
Kod
Kodu
Ekonomik
Kod
Hesap Adı
Geçen
Yıldan
Devreden
Ödenek
Bütçe İle
Verilen
Ödenek
Ek ve
Olağanüstü
Verilen
Ödenek
Aktarmayla
Eklenen
Düşülen
(+)
(-)
Net Bütçe
Ödeneği
Toplamı
Bütçe
Gideri
Toplamı
Ödenen Bütçe
Gideri
Ödenek
Üstü
Harcama
İptal
Edilen
Ödenek
2009
Sonraki
Yıla
Devreden
Ödenek
0,00
63.900,00
0,00
8.600,00
0,00
72.500,00
70.878,19
70.878,19
0,00
1.621,81
0,00
03.02
DİĞER PERSONEL
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
0,00
55.180,00
0,00
0,00
4.050,00
51.130,00
27.262,74
27.262,74
0,00
23.867,26
0,00
5
03.03
YOLLUKLAR
0,00
11.000,00
0,00
0,00
7.300,00
3.700,00
3.617,50
3.617,50
0,00
82,50
0,00
01.1.1.00
5
03.04
GÖREV GİDERLERİ
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
46.37.09.02
01.1.1.00
5
03.05
HİZMET ALIMLARI
0,00
12.800,00
0,00
0,00
5.700,00
7.100,00
5.731,72
5.731,72
0,00
1.368,28
0,00
46.37.09.02
01.1.1.00
5
03.06
0,00
70.000,00
0,00
124.000,00
0,00
194.000,00
193.650,89
193.650,89
0,00
349,11
0,00
46.37.09.02
01.1.1.00
5
03.07
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
0,00
26.850,00
0,00
0,00
12.550,00
14.300,00
10.186,78
10.186,78
0,00
4.113,22
0,00
46.37.09.02
01.1.1.00
5
09.01
PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ
0,00
11.500,00
0,00
0,00
11.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
46.37.09.02
01.1.1.00
5
09.06
YEDEK ÖDENEK
0,00
11.500,00
0,00
0,00
11.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
46.37.09.30
04.9.9.00
5
01.03
İŞÇİLER
0,00
115.200,00
0,00
8.000,00
0,00
123.200,00
113.388,50
113.388,50
0,00
9.811,50
0,00
46.37.09.30
04.9.9.00
5
01.04
GEÇİCİ PERSONEL
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
46.37.09.30
04.9.9.00
5
02.03
0,00
33.601,00
0,00
500,00
0,00
34.101,00
26.135,96
26.135,96
0,00
7.965,04
0,00
46.37.09.30
04.9.9.00
5
03.01
0,00
73.800,00
0,00
0,00
8.500,00
65.300,00
36.293,15
36.293,15
0,00
29.006,85
0,00
46.37.09.30
04.9.9.00
5
03.02
İŞÇİLER
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
0,00
26.500,00
0,00
9.000,00
0,00
35.500,00
30.743,55
30.743,55
0,00
4.756,45
0,00
46.37.09.30
04.9.9.00
5
03.05
0,00
13.300,00
0,00
0,00
0,00
13.300,00
9.577,00
9.577,00
0,00
3.723,00
0,00
46.37.09.30
04.9.9.00
5
03.07
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
46.37.09.30
05.2.0.00
5
06.02
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
MENKUL SERMAYE ÜRETİM
GİDERLERİ
0,00
24.100,00
0,00
0,00
15.100,37
8.999,63
977,87
977,87
0,00
8.021,76
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
01.01
MEMURLAR
0,00
20.300,00
0,00
3.760,00
0,00
24.060,00
21.910,22
21.910,22
0,00
2.149,78
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
01.03
İŞÇİLER
0,00
159.100,00
0,00
105.600,00
0,00
264.700,00
255.376,15
255.376,15
0,00
9.323,85
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
02.01
MEMURLAR
0,00
5.501,00
0,00
1.800,00
4.000,00
3.301,00
2.656,39
2.656,39
0,00
644,61
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
02.03
0,00
35.246,00
0,00
23.900,00
0,00
59.146,00
58.847,56
58.847,56
0,00
298,44
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
03.01
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
13.000,00
12.980,00
12.980,00
0,00
20,00
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
03.02
İŞÇİLER
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
1.842,04
1.842,04
0,00
4.157,96
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
03.03
YOLLUKLAR
0,00
1.721,00
0,00
0,00
0,00
1.721,00
352,00
352,00
0,00
1.369,00
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
03.04
GÖREV GİDERLERİ
0,00
26.300,00
0,00
0,00
10.000,00
16.300,00
3.680,17
3.680,17
0,00
12.619,83
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
03.05
0,00
158.900,00
0,00
11.650,00
0,00
170.550,00
161.054,20
161.054,20
0,00
9.495,80
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
03.07
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
10.368,00
10.368,00
0,00
4.632,00
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
03.08
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
0,00
29.500,00
0,00
32.000,00
0,00
61.500,00
50.532,82
50.532,82
0,00
10.967,18
0,00
46.37.09.02
01.1.1.00
5
01.05
46.37.09.02
01.1.1.00
5
46.37.09.02
01.1.1.00
46.37.09.02
GİDERLERİ
46.37.09.30
06.2.0.00
5
03.09
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
0,00
1.002,00
0,00
0,00
900,00
102,00
0,00
0,00
0,00
102,00
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
06.01
0,00
9.000,00
0,00
0,00
8.600,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
06.02
0,00
22.100,00
0,00
25.000,00
1.900,00
45.200,00
44.167,77
44.167,77
0,00
1.032,23
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
06.04
0,00
49.500,00
0,00
0,00
23.800,00
25.700,00
10.000,00
10.000,00
0,00
15.700,00
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
06.05
0,00
186.900,00
0,00
12.000,00
3.900,00
195.000,00
190.483,35
190.483,35
0,00
4.516,65
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
06.06
0,00
4.400,00
0,00
0,00
4.300,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
06.07
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE ÜRETİM
GİDERLERİ
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMASI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM
GİDERLERİ
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
0,00
144.250,00
0,00
4.590,00
15.000,00
133.840,00
113.793,98
113.793,98
0,00
20.046,02
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
07.01
YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
09.01
PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ
0,00
22.000,00
0,00
0,00
21.400,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
09.03
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
46.37.09.30
06.2.0.00
5
09.06
0,00
23.312,00
0,00
0,00
23.000,00
312,00
0,00
0,00
0,00
312,00
0,00
46.37.09.30
06.3.0.00
5
03.01
0,00
1.150,00
0,00
500,00
0,00
1.650,00
1.606,75
1.606,75
0,00
43,25
0,00
46.37.09.30
06.3.0.00
5
03.02
YEDEK ÖDENEK
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
0,00
38.000,00
0,00
46.100,37
0,00
84.100,37
79.971,01
79.971,01
0,00
4.129,36
0,00
46.37.09.32
01.1.2.00
5
04.02
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
5.543,36
5.543,36
0,00
24.456,64
0,00
46.37.09.32
01.1.2.00
5
05.08
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
0,00
81.800,00
0,00
0,00
14.000,00
67.800,00
64.624,27
64.624,27
0,00
3.175,73
0,00
46.37.09.34
01.3.9.00
5
01.01
MEMURLAR
0,00
129.900,00
0,00
17.700,00
0,00
147.600,00
137.084,38
137.084,38
0,00
10.515,62
0,00
46.37.09.34
01.3.9.00
5
01.02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
46.37.09.34
01.3.9.00
5
02.01
MEMURLAR
0,00
26.001,00
0,00
0,00
0,00
26.001,00
18.483,95
18.483,95
0,00
7.517,05
0,00
46.37.09.34
01.3.9.00
5
02.02
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
46.37.09.34
01.3.9.00
5
03.02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
0,00
72.861,00
0,00
51.449,00
10.598,00
113.712,00
95.105,31
95.105,31
0,00
18.606,69
0,00
46.37.09.34
01.3.9.00
5
03.03
YOLLUKLAR
0,00
2.001,00
0,00
4.200,00
0,00
6.201,00
4.568,18
4.568,18
0,00
1.632,82
0,00
46.37.09.34
01.3.9.00
5
03.04
GÖREV GİDERLERİ
0,00
37.450,00
0,00
13.000,00
9.600,00
40.850,00
34.147,09
34.147,09
0,00
6.702,91
0,00
46.37.09.34
01.3.9.00
5
03.05
0,00
87.100,00
0,00
55.400,00
0,00
142.500,00
128.291,72
128.291,72
0,00
14.208,28
0,00
46.37.09.34
01.3.9.00
5
03.07
0,00
6.200,00
0,00
0,00
0,00
6.200,00
4.234,40
4.234,40
0,00
1.965,60
0,00
46.37.09.34
01.3.9.00
5
03.08
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
46.37.09.34
01.3.9.00
5
03.09
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
0,00
3.402,00
0,00
17.500,00
1.000,00
19.902,00
17.163,37
17.163,37
0,00
2.738,63
0,00
46.37.09.34
01.3.9.00
5
05.01
GÖREV ZARARLARI
0,00
13.000,00
0,00
0,00
5.600,00
7.400,00
0,00
0,00
0,00
7.400,00
0,00
46.37.09.34
01.3.9.00
5
06.01
MAMUL MAL ALIMLARI
0,00
19.800,00
0,00
2.998,00
7.600,00
15.198,00
14.261,48
14.261,48
0,00
936,52
0,00
46.37.09.34
01.3.9.00
5
06.03
0,00
5.000,00
0,00
0,00
4.500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
46.37.09.34
01.3.9.00
5
06.04
0,00
4.500,00
0,00
0,00
4.300,00
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
46.37.09.34
01.3.9.00
5
06.06
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMASI
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
0,00
9.150,00
0,00
11.400,00
5.900,00
14.650,00
13.828,16
13.828,16
0,00
821,84
0,00
46.37.09.34
01.3.9.00
5
07.01
YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
0,00
4.500,00
0,00
0,00
4.449,00
51,00
0,00
0,00
0,00
51,00
0,00
46.37.09.34
01.3.9.00
5
09.01
PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ
0,00
23.000,00
0,00
0,00
22.700,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
46.37.09.34
01.3.9.00
5
09.06
YEDEK ÖDENEK
0,00
34.000,00
0,00
0,00
33.500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
46.37.09.34
09.9.9.00
5
01.02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
46.37.09.34
09.9.9.00
5
02.03
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
46.37.09.34
09.9.9.00
5
03.02
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
46.37.09.34
09.9.9.00
5
05.03
İŞÇİLER
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
46.37.09.34
09.9.9.00
5
09.06
0,00
4.600,00
0,00
0,00
4.000,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
46.37.09.36
03.1.3.00
5
03.02
YEDEK ÖDENEK
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
0,00
2.900,00
0,00
0,00
0,00
2.900,00
0,00
0,00
0,00
2.900,00
0,00
46.37.09.36
03.1.9.00
5
01.01
MEMURLAR
0,00
58.300,00
0,00
5.200,00
0,00
63.500,00
57.468,30
57.468,30
0,00
6.031,70
0,00
46.37.09.36
03.1.9.00
5
02.01
0,00
9.001,00
0,00
0,00
500,00
8.501,00
7.624,85
7.624,85
0,00
876,15
0,00
46.37.09.36
03.1.9.00
5
03.02
MEMURLAR
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
1.371,80
1.371,80
0,00
28,20
0,00
46.37.09.36
03.1.9.00
5
03.03
YOLLUKLAR
0,00
1.151,00
0,00
500,00
0,00
1.651,00
1.037,66
1.037,66
0,00
613,34
0,00
46.37.09.36
03.1.9.00
5
03.09
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
0,00
2,00
0,00
2.600,00
0,00
2.602,00
2.335,52
2.335,52
0,00
266,48
0,00
46.37.09.36
03.1.9.00
5
09.01
PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ
0,00
12.000,00
0,00
0,00
11.600,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
46.37.09.36
03.1.9.00
5
09.06
0,00
26.000,00
0,00
0,00
22.600,00
3.400,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
46.37.09.36
05.1.0.00
5
03.02
YEDEK ÖDENEK
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
17.433,79
17.433,79
0,00
2.566,21
0,00
46.37.09.36
05.1.0.00
5
03.05
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
46.37.09.36
05.1.0.00
5
03.07
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
0,00
7.000,00
0,00
0,00
2.450,00
4.550,00
0,00
0,00
0,00
4.550,00
0,00
46.37.09.36
05.1.0.00
5
05.02
MAHALLİ İDARE YARDIMLARI
0,00
5.000,00
0,00
0,00
4.950,00
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
46.37.09.38
03.2.0.00
5
01.01
MEMURLAR
0,00
17.700,00
0,00
2.600,00
0,00
20.300,00
17.038,98
17.038,98
0,00
3.261,02
0,00
46.37.09.38
03.2.0.00
5
02.01
0,00
4.001,00
0,00
0,00
0,00
4.001,00
2.502,34
2.502,34
0,00
1.498,66
0,00
46.37.09.38
03.2.0.00
5
03.02
MEMURLAR
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
0,00
8.000,00
0,00
2.000,00
0,00
10.000,00
7.061,78
7.061,78
0,00
2.938,22
0,00
46.37.09.38
03.2.0.00
5
03.03
YOLLUKLAR
0,00
451,00
0,00
0,00
0,00
451,00
0,00
0,00
0,00
451,00
0,00
46.37.09.38
03.2.0.00
5
03.05
0,00
2.150,00
0,00
0,00
0,00
2.150,00
0,00
0,00
0,00
2.150,00
0,00
46.37.09.38
03.2.0.00
5
03.07
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.618,48
4.618,48
0,00
10.381,52
0,00
46.37.09.38
03.2.0.00
5
03.09
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
46.37.09.38
03.2.0.00
5
06.01
MAMUL MAL ALIMLARI
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
46.37.09.38
03.2.0.00
5
09.01
PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ
0,00
6.000,00
0,00
0,00
5.600,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
46.37.09.38
03.2.0.00
5
09.06
YEDEK ÖDENEK
0,00
25.000,00
0,00
0,00
8.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
46.37.09.40
04.5.1.00
5
01.01
MEMURLAR
0,00
99.000,00
0,00
7.000,00
0,00
106.000,00
97.071,12
97.071,12
0,00
8.928,88
0,00
46.37.09.40
04.5.1.00
5
02.01
0,00
21.001,00
0,00
0,00
0,00
21.001,00
13.228,71
13.228,71
0,00
7.772,29
0,00
46.37.09.40
04.5.1.00
5
03.02
MEMURLAR
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
0,00
380.000,00
0,00
1.200,00
94.500,00
286.700,00
255.579,25
255.579,25
0,00
31.120,75
0,00
46.37.09.40
04.5.1.00
5
03.03
YOLLUKLAR
0,00
8.000,00
0,00
2.300,00
0,00
10.300,00
8.659,81
8.659,81
0,00
1.640,19
0,00
46.37.09.40
04.5.1.00
5
03.04
GÖREV GİDERLERİ
0,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
0,00
46.37.09.40
04.5.1.00
5
03.05
HİZMET ALIMLARI
0,00
2.500,00
0,00
1.200,00
0,00
3.700,00
3.297,73
3.297,73
0,00
402,27
0,00
46.37.09.40
04.5.1.00
5
03.07
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
0,00
46.37.09.40
04.5.1.00
5
03.09
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
46.37.09.40
04.5.1.00
5
06.01
46.37.09.40
04.5.1.00
5
06.06
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
46.37.09.40
04.5.1.00
5
09.01
PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ
46.37.09.40
04.5.1.00
5
09.03
46.37.09.40
04.5.1.00
5
46.37.09.42
04.2.1.00
46.37.09.42
90.000,00
0,00
12.200,00
0,00
102.200,00
93.299,22
93.299,22
0,00
8.900,78
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
152.000,00
0,00
6.400,00
0,00
11.400,00
10.590,12
10.590,12
0,00
144.000,00
8.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
809,88
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
4.000,00
6.000,00
0,00
0,00
23.200,00
6.800,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.800,00
0,00
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
09.06
YEDEK ÖDENEK
0,00
35.000,00
0,00
0,00
22.100,00
12.900,00
0,00
0,00
0,00
12.900,00
0,00
5
01.01
MEMURLAR
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
04.2.1.00
5
01.03
İŞÇİLER
0,00
115.000,00
0,00
47.800,00
0,00
162.800,00
158.971,40
158.971,40
0,00
3.828,60
0,00
46.37.09.42
04.2.1.00
5
02.02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
46.37.09.42
04.2.1.00
5
02.03
0,00
04.2.1.00
5
03.02
46.37.09.42
04.2.1.00
5
03.07
46.37.09.42
04.2.1.00
5
06.07
İŞÇİLER
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
24.502,00
0,00
12.000,00
0,00
36.502,00
34.533,79
34.533,79
0,00
1.968,21
0,00
46.37.09.42
0,00
12.800,00
0,00
0,00
2.500,00
10.300,00
9.234,22
9.234,22
0,00
1.065,78
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.400,00
2.600,00
1.811,00
1.811,00
0,00
789,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
11.400,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
46.37.09.42
04.2.1.00
5
09.01
PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ
0,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.37.09.42
04.2.1.00
5
09.06
YEDEK ÖDENEK
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
0,00
20.000,00
0,00
0,00
18.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
46.37.09.44
07.4.0.00
5
03.02
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
4.460,40
4.460,40
0,00
7.539,60
0,00
46.37.09.44
07.4.0.00
5
03.05
0,00
6.500,00
0,00
730,00
0,00
7.230,00
7.220,00
7.220,00
0,00
10,00
0,00
03.07
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
46.37.09.44
07.4.0.00
5
0,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
46.37.09.44
07.4.0.00
5
09.06
YEDEK ÖDENEK
0,00
6.300,00
0,00
0,00
730,00
5.570,00
0,00
0,00
0,00
5.570,00
0,00
46.37.09.44
10.7.0.00
5
03.09
0,00
1.100,00
0,00
0,00
1.050,00
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
46.37.09.44
10.7.0.00
5
05.04
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
HANE HALKINA YAPILAN
TRANSFERLER
0,00
31.100,00
0,00
1.050,00
0,00
32.150,00
32.085,40
32.085,40
0,00
64,60
0,00
46.37.09.44
10.7.0.00
5
09.06
YEDEK ÖDENEK
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
3.460.000,00
0,00
724.827,37
724.827,37
3.460.000,00
2.940.937,60
2940937,60
0,00
519.062,40
0,00
TOPLAM
-21-
3-Mali Denetim Sonuçları
Mahalli İdareler Yönetmeliği’nin 416–450 nci maddeleri gereğince Yönetim
Dönemi Hesabına ait defter ve cetveller incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına
gönderilmiştir. Ayrıca Belediyemiz İdari İş ve İşlemlerinin teftişi 2004 yılından 2008 yılı
temmuz ayına kadar İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Emin BARDAKÇI
Tarafından yapılmıştır.Tenkit ve tavsiye edilen hususlara dikkat edilmektedir.
B-Performans Bilgileri
1.
KATILIMCI YÖNETİM :
HEDEFLER
ve
FAALİYETLER:
1.1. Kent Konseyi kurulması. ( Yazı İşleri )
FAALİYETLEER
YIL
PERFORMANS
Kent Konseyi
kurulması.
2008
KRİTERİ
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Kurulması
Kurulamadı
1.2. Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.( Yazı İşleri)
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Kamuoyu
yoklaması
1 Kere/Yıl
Sayısı
Gerektiğinde lokal İhtiyaç durumunda yapılacaktır.
kamuoyu yoklaması
yapılması
Yapılmadı
Kamuoyu yoklaması gerektirecek
proje olmadığından yapılmamıştır.
Nüfus hareketleri ve Adrese
dayalı nüfus kayıtlarının eksik
olup olmadığına dair bir anket
çalışması yaptırılmıştır.
İhtiyaç görülmemiştir.
1.3.Kamu ve özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi. (Yazı
İşleri )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Kurumlar arası altyapıya 1 Kere/Yıl Sayı
yönelik toplantı
yapılması
Sosyal işlerle ilgili
10
Sayı
kurumlar arası toplantı Kere/Yıl
İdari işlerle ilgili
kurumlar arası
Yapıldı
Yapıldı
koordinasyon
toplantılarının yapılması
Vilayet-Belediye
Tapu KadastroBelediye
İlgili STKBelediye
MuhtarlıkBelediye
Halkı
bilgilendirme
toplantıları
2.
2 Kere/Yıl Sayı
2 Kere/Yıl Sayı
Yapıldı
Yapıldı
3 Kere/Yıl Sayı
2 Kere/Yıl Sayı
Yapıldı
Yapıldı
4 Kere/Yıl Sayı
Yapıldı
4 Kere/Yıl
Yapıldı
Sayı
KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ :
2.1. Yatırımcı kurum ve kuruluşların teşviki.( Fen İşleri )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Arsa temini
Plan düzenlemelerinin
yapılması
Altyapı yatırım desteği
sağlanması
3.
Gerektiğinde
İhtiyaca Göre Revizyon
Gerektiğinde
Arsa temininde sıkıntı var.
Gerekli imar plan tadilatları
yapıldı
Herhangi bir yatırımcı kuruluş
tarafından talep olmamıştır.
ULUSAL VE ULUSLARARASI FONLAR :
3.1. Proje geliştirme çalışmalarının yapılması. .(Tüm Birimler )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Proje havuzu
oluşturulması
3 Proje / Yıl
Sayısı
1-Türk Tarih Meydanı
düzenleme ve işyeri
kazandırma.
2-Park düzenlemesi ve düğün
salonu yapımı
3-kamyon garajı
4-Açık ve kapalı otopark.
5-beton parke kaplama
3.2. Çalışma ekibinin belirlenmesi. ( Başkan ve Birim Amirleri)
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Sorumluların tespiti
STK ve diğer kurumlarla
koordinasyonun
sağlanması
2008
Görevlendirme
Tüm
Projeler
Oranı
Adem ATATEPE-Ramazan
AKÇINAR
%100
3.3. Uluslar arası fonlardan yararlanma.( Proje Sorumluları)
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Fon kullanılan proje
sayısı
1 Proje/ Yıl
Sayısı
Uluslar arası fonlara proje
sunulmuş fakat sonuç
alınamamıştır.
4. BELEDİYE MALİ YAPISI :
4.1. Yerel kaynakların etkin temini. ( Mali hizmetler )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
Tahakkuk
%5
Oran
kayıplarının
azaltılması
Tahsilat oranlarının % 4
Oran
artırılması
İcra Takip
Her Yıl % 2
Oranı
Sisteminin
Oranında Artırılması
Geliştirilmesi
Adli İcra Takip
2008
Kurulması
Sistemi Kurulması
4.2. Yeni kaynakların oluşturulması. ( Hesap İşleri, Gelir )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
Ulusal ve uluslar arası
fonlardan yararlanma
Yap-İşlet-Devret
Modelinin kullanılması
1Fon/Yıl
1
Yatırım/Yıl
Sayısı
Sayısı
4.3. Denk bütçe politikası. ( Hesap İşleri, Gelir )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
Gelir gider
dengesinin
sağlanması
Her yıl
%100
Oranı
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Suda tahakkuk kaybı
%10 azaltılmıştır.
2008 yılından sonra
ekonomik kriz sebebi
ile tahsilat oranı
artırılamamıştır.
Takipler Avukat
aracılığıyla
yapımaktadır.
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
2009 yılı içinde fonlardan
yararlanılamamıştır.
2009 yılında kullanılmadı 20102011 yılları içinde Kapalı
Otopark için
düşünülmektedir.
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Bütçe % 85 Oranında
gerçekleşmiştir.Gelirin gideri
karılama oranı % 94 dür.
5. İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ :
5.1. Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi.( Yazı İşleri )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Kütüphane kurulması
Kulüplerin kurulması
Kitap klübü
2008
2008
2008
Kurulması
Kurulması
Kurulması
Oluşturulmadı
Fotoğraf ve sergi
klübü
Spor klübü
etkinliği
5Faaliyet/Yıl Sayısı
1-Voleybolda Türkiye Aroma
Erkekler 1 nci ligini 10 ncu
sırada tamamladı.
2-Futbolda 1 nci amatör
kümede 2 ncilik
3-Genç erkeklerde
Voleybolda Kastamonu
şampiyonluğu
5.2. Hizmet içi eğitim.( Yazı İşleri )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS KRİTERİ
Eğitim talep analizinin
yapılması
Her Yıl
Yıllık eğitim
programlarının
hazırlanması
Her yıl
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Formu/Personel Yapılamadı
Talep
Sayısı
Hazırlanması
Kişi başı yıllık eğitim
Eğitim kalitesinde
memnuniyet
2
Eğitim/Yıl Sayısı
% 70
Memnuniyet oranı
Eğitimin katılımında
disiplinin sağlanması
%90
Katılım/Katılması Gereken
5.3. Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi. .( Yazı İşleri, Mali Hizmetler )
FAALİYETLER
YIL
2/Yıl
Sosyal aktiviteler
Öneri-ödüllendirme
1Ödüllendirme/
Yıl
Personelin özel
Tüm personel
günlerinin takibi ve
değerlendirilmesi
Nikah
Yeni doğum
1 defa/ yıl
Emekli
personele veda
yemeği ve plaket
verilmesi
%15
Mesleki seminer
desteği
PERFORMANS KRİTERİ
Katılan
sayısı/Topl.Personel
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapıldı.Yetimler
haftası ve geleneksel
pilaz şölenleri.
Yapıldı
Sayısı
Sayısı
Oranı
Yapıldı.
4 Doğum,2
Evlendirme işlemi
gerçekleşti.
Gerçekleşmedi.
6. ALTYAPI ÇALIŞMALARI :
6.1. Altyapı işlerinin yapılması. ( Fen İşleri)
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
% 70
Yol asfaltlama
Asfalt Plenti Kurulması
Oranı
% 100
Kurulması
Oranı
% 100
Oranı
duvarı-Sanat % 100
Oranı
Parke yapımı
Bordür-tretuvar
İstinat
2008
yapıları.
Hizmet binalarının bakım
onarım ve ihtiyaçları
İçme suyu Arıtma Tesisi
Oranı
İçme suyu Yapım Onarım
%90
(2006-2009)
Atık su-Kanalizasyon
%90
(2006-2009)
İmar yollarının açılması ve % 100
mevcut
yolların
Oranı
Oranı
bakım
onarımı.
Yağmur suyu şebekesi
Mevcut
%90
(2006-2009)
mezarlıkların % 100
Oranı
Oranı
iyileştirilmesi ve bakımı.
Makine ve Ekipman Alımı
%35 oranında
tamamlandı.
%35 Oranında
gerçekleşti.
%100 Oranında
gerçekleşti.
%100 Oranında
gerçekleşti.
İhtiyaca göre
%100
(2006-2008)
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
İhtiyaca göre
İçme su arıtmasına
gerek
bulunmamaktadır.
% 95 oranında
gerçekleşti.
% 90 oranında
gerçekleşti.
%80 Oranında
gerçekleşti.
Bazı yerlerde
kamulaştırma
işlemlerinin
tamamlanamaması.
Yağmur suları
kanalizasyon hattına
verilmiştir.
%100 Oranında
gerçekleşti.
Su kuyularına motopomp ve toz klor chazı
alındı.
6.2. Kişi başı aktif yeşil alanların artırılması, fonksiyonel kullanımın temini,
geliştirilmesi ve korunması. ( fen işleri)
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Kişi başı aktif yeşil alanın
artırılması.
Park sayısı
1 adet/ Yıl
1 Adet/Yıl
Oranı
Sayısı
Gerçekleşti.
Çok Amaçlı Park
Park/Oyun grubu
Sayısı
İlave ve tamirat yapıldı
Sayısı
Gerçekleşti.
1 adet/Yıl
Ağaçlandırma
ve
yeşillendirme çalışması
Refüj,
3 Adet/Yıl
kaldırım,
park
çevre
düzenlemesi.
Mevcut parkların bakım,
onarımı.
Gerçekleşti.
Her yıl % 5 Yenileme
7. KENTSEL DÖNÜŞÜM :
7.1. Planların tamamlanması. ( İmar )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
2007-2008-2009 İhtiyaca göre
Plan revizyonu
İlave imar planı yapımı
2008
Yapılmadı.
Sayısı
7.2. Plana uygun yapılaşmanın sağlanması.( İmar, Zabıta )
FAALİYETLER YIL
PERFORMANS
PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Denetimler
Gerçekleşti.
Rutin
7.3. İmar uygulamalarının devamı. .( fen işleri )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
İmar
uygulaması
2009
Sayısı
Kamulaştırma
2009
Yol,
park,
otopark
Halihazır
M2/ Gerçekleşme
oranı
2009
İhtiyaca göre
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
7.4. Sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir dönüşüm projelerinin
geliştirilmesi. .(Fen İşleri)
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Dönüşüm projeleri
Projenin
tamamlanması.
2009
2009
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Cadde
düzenleme
8 Cadde
Sayısı
Düzenlemeleri yapılmıştır.
Cephe
düzenleme
1 Cadde
Sayısı
Projeleri hazırlanmaktadır.
7.5. Kentsel dönüşüm çalışmalarında sosyal ve kültürel sorunları kapsayan projeler
geliştirilmesi. .( Başkan, Birim amairleri )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Bilinçlendirme
çalışmaları
Toplantı Gerçekleşmesi
Gerçekleşti.
Mevcut durum analizi
20082009
Katılımcı yönetim
Durum çalışmaları ile ilgili
tarafların görüş ve önerilerinin
alınması
Yerinde koruyarak
çözüm
Tamamı Sayısı
Yapılması
2009 den itibaren çalışmalar
devam edecektir.
8. SOSYAL BELEDİYECİLİK :
8.1. STK’larla işbirliği. ( Yazı işl. )
FAALİYETLER
PERFORMANS
YIL
KRİTERİ
Envanter
PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ
2009
Tamamlanması.
Gerçekleşti.
2009
Her
Yıl
Belirlenmesi
Yapılması
Gerçekleşti.
2009
Tamamlanması
Gerçekleşti.
çalışmalarının
Yapılması (STK
sınıflandırılması)
Önceliklerin
belirlenmesi
Revizyon
İşbirliği
standartlarının
belirlenmesi
8.2. Sosyal faaliyetlerde entegrasyonun sağlanması. Yazı işl. )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
Kamu kurumlarıyla
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Gerçekleşti.
entegrasyon
İl Özel İdaresi
STK
Vakıflar
Bölge
2/Yıl
Sayısı
Md.
Muhtarlar
Gönüllüler
Çalışmalar devam ediyor
Bilgi havuzunun
oluşturulması
Yoksulluk
2009
Tamamlanması
haritasının
çıkarılması
Tüm Yardım Alanlar Gerçekleşti.
Denetimin
etkinleştirilmesi
Standartların
Denetim/Yıl
belirlenmesi
8.3. Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi ve yapılabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi.
(Yazı işl.Mali Hizm. )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Bilgi
Gerçekleşti.
havuzundan
envanter çıkarılması
2009
Gerçekleştirilme
Yardım konuları
Gıda
80-100 kişi/Yıl Sayısı
Yakacak
10 öğrenci/yıl
Sayısı
Gerçekleşti.
Anayasa Mahk.kararı
Eğitim
Poliklinik
Sayısı
Sağlık
Belediye doktoru
bulunmamaktadır.
İhtiyaca Göre
Eşya
Malzeme
Ekipman
&
İhtiyaca Göre
Sayısı
İhtiyacı olanlara malzeme
yardımı yapıldı.Yetimler
haftası.Sigara ve içki
bırakma kampanyası
35 çocuk/ Yıl
Giyim(sünnet)
Yapılmadı.
Kadın Sığınma Evi
Kurulması
2008
Kurulmadı
ve 2007-20082009 İhtiyaca
Ekipman Alımı
göre
Malzeme
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Tesisleşme
Kreş
Semt sahaları.
2008(Yeni
Hizmet
Binasında)
Geçilmesi
(BasketVoleybol)
Havuz
Geliştirme 2008
Tenis
Bisiklet
Tracking
9. KURUMSAL YÖNETİMİN VE KURUMSAL İLETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ
:9.1. Toplam kalite yönetimi anlayışının geliştirilmesi.( Tüm Birimler )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
Toplam kalite
yönetimi
Sürekli Devamı
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Gerçekleşti
anlayışının
geliştirilmesi
9.2. Performans yönetimi.( Başkan, Birim Amirleri, Personel )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Çalışanların
1 Kere/Yıl
Değerlendirilmesi
Değerlendirildi
1 Kere/Yıl
Değerlendirilmesi
Değerlendirildi
1 Kere/Yıl
Değerlendirilmesi
Değerlendirildi
performansı
Birimlerin
Performansı
Kurumun
Performansı
9.3. Hedeflerle yönetim. .( Başkan, Birim Amirleri )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
Tüm birimlerin
hedeflerinin
Her
Yıl
Yapılması
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapıldı
belirlenmesi
Belediye hedeflerinin
belirlenmesi
Yapıldı
Her Yapılması
Yapıldı
Yıl
Dönem sonu
değerlendirme
Her Yapılması
Yıl
9.4. Birimler arası ve birim içi koordinasyon.( Başkan ve Tüm Birimler )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
Başkan-Birim
haftada
Amirleri
1
Birim Md.-Elemanlar
Her
Sayısı
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapıldı
Sayısı
Yapıldı
Hafta
Müdürler
Her Ay
Sayısı
Yapıldı
Yönetimin gözden
1/Yıl
Sayısı
Yapıldı
geçirilmesi
9.5. İş güvenliğinin sağlanması.(Tüm Birimler )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
İş güvenliği için gerekli Sürekli
Devamı
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapıldı
önlemlerin alınması
İş
güvenliği
eğitiminin 1/yıl
Sayısı
2009 yılı işçi sağlığı ve iş
güvenliği ile ilgili olarak
bilgiler verildi.
verilmesi
9.6. İnternetin devamlılığının sağlanması.(Kurum İçi) (Mali hizm.)
FAALİYETLER
İnternet sisteminin
YIL
PERFORMANS
2007-2008-2009
geliştirilmesi
Donanım ve
KRİTERİ
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapımı
Yapıldı.Veb sitesinden 24
saat canlı yayın
İhtiyaca göre
Yapıldı
ekipmanlarını
geliştirme
Eğitim
10 Kişi/ 1 Kurs
Daire içinde proğramcı
kuruluş tar.verildi.
9.7. İletişim kanallarından etkin yararlanma.(Mali hizm.Yazı işl.)
FAALİYETLER
Sayısı
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Olumlu haber olma Gerçekleşmesi
Gerçekleşti
Dergiler
Olumlu haber olma Gerçekleşmesi
Gerçekleşti
Tv- Yerel radyolar
Olumlu haber olma Gerçekleşmesi
Gerçekleşti
Anons sistemi
Rutin
Devam etmektedir.
Belediye web sayfası
1600 tıklama/gün
Sayısı
Gerçekleşti
Bozkurtluların Belediye
% 97
Oran
Gerçekleşti
Ulusal ve yerel
gazeteler
faaliyetlerinden
haberdar olması
9.8. Norm Kadro çalışması yapılması.( Yazı İşleri )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Norm Kadro
2008
çalışması yapılması.
Yapılması
Yapıldı
10. ULAŞIM :
10.1. Ulaşımda iyileştirme çalışması yapılması.( Fen İşleri, )
FAALİYETLER YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ
Mevcut
İhtiyaca göre
Yapıldı
yolların
iyileştirilmesi
Durak
2/Yıl
Yapıldı
Sayısı
iyileştirme
Otopark
2008 proje
yapımı,
2008-2009
Otogaraj ve
Yapım
Sayısı
Yürüyüş yolu yapımı tamamlandı.2011
yılında yapımı planlanmıştır.
yürüyüş yolu.
Özel halk
Rutin
otobüslerinin
denetimi
Toplu taşıma
Yapımı
2008
ve ulaşım
hizmetleriyle
ilgili ulaşım
ana planı
yapmak
10.2. Ulaşım ihtiyacının geleceğe dönük tespiti. (Fen işl. )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
Ulaşım ihtiyacının geleceğe 2008
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapılması
dönük tespiti.
Özelleştirilen ulaşım
2008
Yapılması
hattının yeniden ihalesi
yada süre uzatımı
10.3. Ulaşım master planının yapılması. (Fen işl. )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Ulaşım master
2010
planının yapılması.
Yapılması
10.4. Kurumlar arası iletişimin geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması. (Yazı işl.
)
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ
Kurumlararası
iletişimin geliştirilmesi
ve koordinasyonun
sağlanması için
1/Yıl Sayısı
toplantılar
2/Yıl Sayısı
TCK
Özel Halk
Otobüsü Birliği
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapımı
Şehir girişinde ihtiyaç var.
Mevcut akslarda
sinyalizasyon ihtiyacının
belirlenmesi
2008-20092010
Mevcut sinyalizasyonların
bakım ve onarımı
İhtiyaca göre
Doğalgaz çalışmalarından
doğacak hasar tespiti ve
onarımı.
Gerektiğinde Yapımı
Geometrik düzenleme
ihtiyacı
İhtiyaca göre
Geçici trafik sirkülasyonu
Gerektiğinde Yapımı
Gerçekleşti.
Alternatif
güzergahların
tabela ile
gösterilmesi
11. KÜLTÜREL FAALİYETLER :
11.1. Kültürel zenginliğe uygun etkinlikler düzenlenmesi.( Yazı İşleri )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Gün ve geceler
Yetimler
haftası
Şenlikler
Sünnet
Şöleni
Halil
5/Yıl
Sayısı
Yetimler haftası düzenlenerek
bağış sistemi destekli 18 yaşından
küçük yetimler giydirildi.
Bozkurt-Yakaören kültür ve deniz
şenlikleri gerçekleştirildi.Göynük
dağı
ve
Koçcuvaz
yayla
şenliklerine destek verildi.
Yapılmadı.
Sigara ve içki bırakma
kampanyası düzenlendi
Milli Piyango Oyunu Çekiliş
yapıldı.
İbrahim
Sofrası
Diğer etkinlikler
Kitap,
Dergi,Broşü
İhtiyaca göre
Temizlik kampanyalarına devam
edildi.
İlçemizi
tanıtıcı
broşürler
bastırılarak dağıtımı yapıldı.
Mesleki
dergiler
alınarak
personelin
mesleki
bilgileri
artırılmaya
çalışıldı.
Gazete
alımına devam edildi.
Gerektiğinde
r ve afiş
Sürekli
basımı
gazete alımı
Sanatsal sergiler
1/Yıl
Sayısı
11.2. STK’larla birlikte çalışılması. .(Yazı işl. )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Ortak organizasyon İhtiyaca göre /Yıl
Esnaf Odası ve esnaflarla ortak
sergi ve fuaralara katılım
sağlandı.(Ankara-İstanbul)
11.3. Festival ve fuarlara katılım. .( Yazı işl.Mali hizm.)
FAALİYETLER
Festival
ve
YIL
fuarlara 2/Yıl
katılım.
PERFORMANS KRİTERİ
Sayısı
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Gerçekleşti.
12. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ :
12.1. Bilişim alt yapısının geliştirilmesi. (Mali hizm.)
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Yedekleme
Rutin
sisteminin kontrolu
Ekipman alımı
İhtiyaca göre
Yıllık bakım
Rutin
12.2. Personel eğitimi. (Mali hizm.)
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
Kullanıcı
İhtiyaca göre
eğitimi
Personel eğitimi İhtiyaca göre
Gerçekleşti.
Gerçekleşti.
Gerçekleşti.
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Gerçekleşti.
Gerçekleşti.
12.3. e-belediye çalışması. (Mali hizm.Yazı işl. )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
Telefon belediyeciliği
Kredi kartı ile ödeme
Sorgulama
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Gerçekleşti.
Gerçekleşti.
Çalışmalar devam ediyor.
2008
2008
2008
12.4. Kent bilgi siteminin kurulması.( Fen işleri.Mali hizmetler )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Kent bilgi siteminin
kurulması
Adres bilgi sistemi
Numarataj yenileme
2009
2009
2008
Kurulması
Oluşturulması
Bitirilmesi
Devam ediyor
Bitirildi.
12.5. Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim. ( Yazı işleri)
FAALİYETLER YIL
PERFORMANS
PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Muhtarlıklar
Tapu
Nüfus
2009
Hukuki Düzenlemeyi
Takip Eden Yıl
2009
Yeni nüfus açıklandı.4586
13. EĞİTİM :
13.1. Dar gelirli ailelere yönelik eğitim desteği sağlanması. .( Yazı İşleri)
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Burs
15 öğrenci/Yıl
Sayısı
Kırtasiye yardımı 10 öğrenci/Yıl Sayısı
Mahk.karaıı sebebi ile
verilememktedir.
13.2. STK ve özel teşebbüslerle işbirliği. ( Mali Hizmetler )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Yardımların STK ve özel Her yıl
kanallardan temini
Oranı
Yapıldı.Bazı yardımların %
80-90 ı diğer kanallardan
sağlandı.
14. KENTLİLİK VE ÇEVRE BİLİNCİ :
14.1.STK ve Üniversite işbirliği.( Yazı İşleri)
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
Panel-
1 adet/ yıl
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayısı
konferans
Yayın
Kastamonu Sanatçılar Albümü
adlı kitabın sponsorluğuna
ortak olundu
1 adet broşür/ yıl Sayısı
14.2. Kent hukukunun oluşturulması. ( Yazı İşleri )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ
KRİTERİ
Yönetmeliklerin 2009
Gerçekleşmesi
hazırlanması.
Kitapçık
2009
Sayısı
14.3. Kent sağlığı ve temizliği.( Zabıta, Fen İşleri, )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
Mevcut katı atık
2006-2009
alanının ıslahı
Katı atık bertaraf
2006 proje-
tesisi
2007 –20082009 yapım
NOT:Projesi
AB tarafından,
İnşaat
maliyetinin
%70’i AB fonu%30’u
Kastamonu
Mahalli
KRİTERİ
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapılması
Islah çalışmalarına 2006
yılında başlanmıştır.
Yapılması
Projesi 2006 yılında
tamamlanmıştır.Şu an
yapımına
başlanamamıştır.Mahalli
İdareler Birliğince ihale
aşamasına getirilmiştir.
İdareler Birliği
tarafından
karşılanacaktır.
Kentteki başı boş
2006-2009
Yapılması
Gerçekleşti.
10 Defa (4 Ay)
Sayısı
Gerçekleşti.
hayvanlarla ilgili
çalışmalar
Dere ve durgun
suların ilaçlanması.
Karla mücadele
Her yıl Gerektiğinde
Gerçekleşti
çalışmaları
Özelleştirilen temizlik Sürekli
Devamı
hizmeti çalışması
Hizmet alımı
Eleman
Devamı
Malzeme
Her yıl ihtiyaca
göre
Yeni genel wc yapımı
ve mevcut genel
Yapıldı.
İhtiyaca göre
wclerin bakım
onarımı.
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
Çok Amaçlı
Park Projesi
Mezbaha
2005 Projesi
2007 Projesi, 2008-2009
Yapım
Ezine Beton
Bitirilmesi
Yapımı
2007 Projesi
Yapımı
2008 projesi
yapımı
Parke yol
Hastane cad.ve
bağlantılı cadde
ve sokak beton
parke yol
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Bitirildi.Müzeye
başlanamadı.
2012 yılında
başalanması
planlanıyor..
2007 yılında
başlandı,2008 yılında
bitirildi.
2008 yılında
başlandı,2009 yılı
başında bititrildi.
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
Fizibilitenin hazırlanması
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Her Proje / İlgili Oranı
Yıl
Proje
sorumlularının Her Proje / İlgili Belirlenmesi
belirlenmesi
yıl
Proje tanıtımı
Her Proje / İlgili Oranı
yıl
15.YATIRIMCILARIN ÖZENDİRİLMESİ
15.1. Yatırımcıların özendirilmesi. ( Yazı işleri )
FAALİYETLER
YIL
PERFORMANS
KRİTERİ
Tanıtım
İhtiyaca Göre
Yatırımcılarla
görüşme
5 Kişi/Yıl
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
Gerçekleşti.
Oranı
Gerçekleşti.
-374.KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler
Numaratajın ve norm kadro çalışmalarının tamamlanması
Plan ve kadastral paftaların sayısal ortamda bulunması
Yeni imar alanlarında imar uygulamalarının kısmen yapılıyor olması
Kurumun köklü geçmişe sahip olması, kuruluş 1922-ilçe oluş 1953
İlçe altyapı envanterinin hazırlanıyor olması
Belediye hizmet birimlerinin bir arada olması
İlçemizin su depolarının yeterli olması
İmar uygulamalarında gelinen seviye
Yönetim kadrosunun 1984 den beri aynı olması(başkan)
Kurumun maddi varlık yapısı ve internetten 24 saat canlı yayın
Bürokrasi ve kırtasiyenin düşük düzeyde olması
Ulusal ve yerel gelişmeleri izleme
Uluslararası, ulusal ve yerel yönetimle ilgili birliklere üyelik
Makine parkının olması
Cadde ve sokakların oluşturulması, isim ve kodlarının verilmesi
Kurumun diğer belediyelere oranla daha az borcunun bulunması
Yıllık faaliyetlerin her sene başı brifing toplantılarıyla değerlendirilmesi
Stratejik planlama ve performans plan çalışmalarının başlamış olması
Kurum içi iletişim ve karar alma mekanizmasının hızlı işliyor olması
Kurum içi ve dışı eğitim seminerlerine katılımın yüksek olması
Çalışanların genel memnuniyeti
Kültürel faaliyetlerin olması, spor alanında büyük başarı
Yeni hizmet binasının kısa vadede tamamlanmış olması
Personelin seminerler aracılığıyla eğitim faaliyetlerine ağırlık veriyor
olması
Sosyal güvenlik kurumlarıyla sorgulama protokolünün yapılmış olması
-38B-Zayıflıklar
Kalifiye eleman yetersizliği
Kurum içi eğitimin yetersiz olması
Şehir merkezinde altyapı çalışmasının zor olması
Emekli olacak personel olması ve personel yetersizliği
Belediye yönetmeliklerinin bazılarının yeni yasaya göre güncellenmemiş
olması
Yeterli otopark alanının oluşturulamaması
Görev tanımlarının yetki ve sorumlulukların belirlenmesi açısından yetersiz
oluşu
Kültürel tesislerin yetersiz olması
Su ve kanalizasyon şebekesinin sayısallaştırılamamış olması
Kurum içi sosyal etkinliklerin az olması
Süreç yönetimindeki yetersizlikler
C-Değerlendirme
Bozkurt Belediyesi olarak Bozkurt’un kentsel gelişimi, halkının yaşam kalitesi ve
kalkınmasını artırabilmek, düşünsel gelişmelerini sağlamak amacı ile çalışmalara
devam edilmektedir. Fakat bu faaliyetlerimizi; hükümet programları, ülkedeki
ekonomik, siyasi, hukuk ve sosyal alandaki gelişmeler direkt veya dolaylı olarak
etkilemektedir. Bu gelişmelerin belediyemizi ve halkımızı olumlu olarak etkilemesini
temenni ediyoruz.
2009 Yılı için gelir gider dengesinin %100 oranında sağlanması hedeflenmiş olup,
gelirin gideri karşılama oranı % 94 olarak gerçekleşmiştir. Fakat bunun yanında dış
etkenler, belediyemiz gelirlerinin yeterli seviyede artırılamaması sonucu yatırım
giderinin Bütçe giderinin toplamına oranı her yıl düşmektedir.
Ülkede şu an yaşanan küresel ekonomik kriz ortamı ileriye dönük tüm planları
etkilemekte, uzun vadeli plan yapma ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Ekonomik kriz
devam ettiği takdirde; süreç yönetimindeki yetersizliklerin bir süre daha devam edeceği,
belediyemiz açısından 2010 ve 2011 yıllarının yatırımlar açısından durağan seyredeceği
tahmin edilmektedir.

Benzer belgeler

2007 faaliyet raporu

2007 faaliyet raporu a) Đmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir...

Detaylı