BOZKURT BELKEDĐYESĐ 2008 YILI ĐDARĐ FALĐYET RAPORU

Yorumlar

Transkript

BOZKURT BELKEDĐYESĐ 2008 YILI ĐDARĐ FALĐYET RAPORU
BOZKURT BELKEDĐYESĐ 2008 YILI ĐDARĐ FALĐYET RAPORU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐÇĐNDEKĐLER
1.GENEL BĐLGĐLER ...........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
1
A- Misyon-Vizyon ......................................................................................................................... 1
B-Yetki Görev ve Sorumluluk ........................................................................................................ 1
C-Đdareye Đlişkin Bilgiler ............................................................................................................... 3
1.Fiziksel Yapı ......................................................................................................................... 3
2.Örgüt Yapısı ......................................................................................................................... 4
3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları ................................................................................................. 5
4.Đnsan Kaynakları………………………………………………………………………
5.Sunulan Hizmetler………………………………………………………… …
6.Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi………………………………………
D-Diğer Hususlar
5
5
9
2.AMAÇ VE HEDEFLER ................................................................................................................... 9
A-Đdari Amaç ve Görevler………………………………………………………………………... ................................
9
B-Temel Politikalar ve Öncelikler……………………………………………
10
C-Diğer Husular
3.FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER
A-Mali Bilgiler .............................................................................................................................. 10
1.Bütçe Uygulama Sonuçları.................................................................................................... 10
2.Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar .............................................................................. 11
3.Mali Denetim Sonuçları…………………………………………………………….
4. Diğer Hususlar
B-Performans Bilgileri …………………………………………………………………
22
22
4.KURUMSAL KABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
A-Üstün Yönler…………………………………………………………………………
B-Zayıflıklar……………………………………………………………………………
C-Değerlendirme………………………………………………………………………
39
40
40
ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU
Bozkurt Belediye Başkanlığı olarak 2008 yılı Đdari faaliyet raporunu bilgilerinize sunuyorum.
Geçtiğimiz bir yıllık dönemde başkanlığımızca mutat çalışmalara devam edilmiştir.Mutat çalışmalar yanında
büyük projelerimizden olan Çok amaçlı Park Projesi bitirilmiş, park alanı içindeki müze projesi yapma
çalışmaları ise sürmektedir.Bu tür projelerden Beton Parke Yol projesinin yapımı Ezine Caddesi 2008 yılı içinde,
Hastane caddesi ve çevresi 2009 yılı şubat ayı içinde tamamlanmıştır.
Bunun yanında sosyo-kültürel faaliyetlere öncülük edilmiş, sergi ve fuarlara katılım
sağlanmıştır.Belediyemizin faaliyetleri ile ilgili ayrıntılara belediyemiz birimleri itibari ile icraatlar olarak aşağıda
değinilicektir.
2009 yılı ve daha sonraki yıllarda da kıt imkanlara rağmen hizmetlerimizin en iyi şekilde ve halkımıza
en yakın yerde sunulacağını bildirir, hepinize saygılar sunarım.
Engin CANBAZ
Kastamonu-Bozkurt Belediye Başkanı
-1-
1.GENEL BĐLGĐLER
A-Misyon ve Vizyon
Misyon:
Avrupa Birliği ve ileri dünya ülkeleri düzeyinde hizmet kalitesini sunmak, halk ile iç içe katılımcı bir
şekilde, halkın isteklerine cevap verebilen yerel bir yönetim tarzı oluşturmaktır.
Belediye sınırları içerisindeki belde sakinlerinin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak aynı
zamanda şehrimize zorunlu ya da gezi amaçlı gelenlerin gereksinimlerini ve karşılaşacağı problemleri çözmek.
Bu amaçla 5393 sayılı belediye kanununun verdiği görev ve yetkiler dahilinde 14 ve 15. maddelerde ayrıntılı
olarak belirtilen imar, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemi ,çevre ve çevre sağlığı, katı atık
zabıta, itfaiye, acil yardım ve kurtarma,ambulans, defin ve mezarlık, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar vb.
hizmetleri Bozkurt halkına sunmaktır.Đlçe halkının kültürel sosyal, ekonomik açıdan gelişmesine katkıda
bulunup, paydaşlarının gereksinimleri ve sosyal haklarını üst seviyede sağlamaya çalışarak aktiviteli, tarihi ve
kültürel değerlerine sahip çıkan, içinde yaşayanların keyif aldığı, gurur duyduğu dışardan gelenlerin imrendiği
bir merkez yapmaktır. Katılımcılığı ve birlikteliği sağlayarak hizmetlerin kaliteli ve kalıcı olmasını, memnuniyet
arz etmesini sağlamak, eğitime destek vererek eğitim düzeyi yüksek insanların yetişmesini sağlamak ve
teknoloji ile uyumlu bir belde yaratmaktır.
Vizyon:
Belediyecilik hizmetlerinde kalifiye elemanların çalıştığı, teknolojiyi takip eden, yenilikleri öğrenen,
araştırmacı,
şeffaf, katılımcı, adil bir belediye yönetimi ile kentin fiziki, sosyal, kültürel, ve ekonomik
kalkınmasını sağlayıcı AB normlarını yakalamaya yakın çalışmalarda bulunmaktır.
B-Yetki Görev ve Sorumluluklar
Belediyemizin görev ve sorumlulukları
5393 Sayılı Belediye Kanunu
MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) Đmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor;
sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini
yapar veya yaptırır.
b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım
ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla
ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir,
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör
spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi
ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül
verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
-2Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki
diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate
alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve
girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak
ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh,
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken
doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur
suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek;
kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her
türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan
sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek,
tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat
limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına
izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar
vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan
seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu,
cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz
gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
-3-
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin
belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde,
sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya
vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve
denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Đçişleri Bakanlığının
kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz
veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını
kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
Đl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile
nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim
kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın
on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere
ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Đçişleri Bakanlığının onayı ile
ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet Đhale
Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde
fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
C-Đdareye Đlişkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapı
Bozkurt Belediyesi 2002 yılından bu tarafa Merkez Mahallesi, Hürriyet Caddesinde 200 m2 lik alan
üzerinde kurulu 1 zemin, 3 kattan oluşan hizmet binasında; Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı Đşleri
Müdürlüğü, Fen Đşleri, Zabıta ve bağlı hizmet birimleri ile görev yapmakta olup, Đtfaiye, Ulaştırma ve Garaj
hizmetleri ise Yeni sanayi Sitesindeki Hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.Bunun yanında terminal
ve istihdam amaçlı binalar, misafirhane binaları, spor ve sosyo-kültürel amaçlı tesisler v.b. de bulunmaktadır.
3 adet binek, 16 adet hizmet aracı ve iş makineleri ile hizmet edilmeye çalışılmakta olup, araç parkının
imkanlar ölçüsünde yenilenmesine ihtiyaç vardır.
-42-Örgüt Yapısı
BELEDĐYE MECLĐSĐ
: 9 ÜYE
BELEDĐYE BAŞKANI
BELEDĐYE ENCÜMENĐ
MÜDÜRLÜKLER
: 5 ÜYE
: 6 ADET
BOZKURT HALKI
BELEDĐYE BAŞKANI
BELEDĐYE MECLĐSĐ
BELEDĐYE ENCÜMENĐ
BELEDĐYE ŞĐRKETĐ
BELEDĐYE BAŞKAN
YARDIMCISI
ĐDARĐ
YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDĐYE BAŞKAN
YARDIMCISI
TEKNĐK
MALĐ HĐMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
SU VE KANALĐZASYON ĐŞLERĐ MÜD.
FEN ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ
ĐŞLETME VE ĐŞTĐRAKLER MÜD.
ZABITA BĐRĐMĐ
KÜLTÜR VE SOSYAL
ĐŞLER MÜD.
ĐTFAĐYE BĐRĐMĐ
ULAŞTIRMA BĐRĐMĐ
-5-
3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Belediyemizde tüm birimler yerel ağ bağlantılı internetten yararlanmaktadır, bunun dışında
birimlerimizde netcad, dialog, oska ihale paket proğramları ile Linux işletim sistemli ve Wındows tabanlı Olgu
Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Şirketine ait belediye programları kullanılmaktadır.1 Adet Ana Makine(server) 9
Adet masa üstü ve 1 adet taşınabilir bilgisayar, su saat üzerlerini yazmak üzere 2 adet el terminali mevcuttur.
Tahsilat işlemlerini kolaylaştırmak üzere Ziraat Bankası ile anlaşma yapılarak Post makinesi üzerinden
kredi kartı ile tahsilat işlemleri başlatılmıştır.
2009 yılında e-belediye sistemine geçiş planlanmaktadır.
Đlçemize ve belediyemize ait haberler internet üzerinden ve cep mesaj sistemi yolu ile duyurulmaktadır.
Kentte yayınlanmakta olan yerel gazetelerden ve üye olunan süreli yayınlardan bütün birimler
faydalanmaktadır.
1 Adet santral, 1 Adet cep telefonu , 14 Adet dış hatlı telefon, 3 adet telsiz kullanılmaktadır.
4-Đnsan Kaynakları
Bozkurt Belediyesi 2008 yılı itibariyle; 3 Geçici işçi, 22 kadrolu işçi olmak üzere toplam 25 işçi ve 18
memurdan oluşan 43 personeli ile hizmet vermektedir.
5-Sunulan Hizmetler
1-YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ:
Yazı Đşleri Müdürlüğü’nün temel görevi Başkanlık,Belediye Meclisi ve Encümeni’nin sekretaryası, genel
evrak hizmetlerini yürütmektir.Bunun yanında evlenme ve ihale yoluyla alım ve satım hizmetleri de
gerçekleştirilmektedir.Norm kadro çalışmaları tamamlanarak geçici işçiler de kadroya geçirilmişlerdir.2008
yılında 31 çiftin evlendirme işlemleri, 2007 – 2008 eğitim ve öğretim yılında yüksek öğretim kurumlarında
okuyan ihtiyaç sahibi 18 öğrenciye 8 ay süreyle 50’şer YTL, bandomuzda gönüllü olarak yer alan öğrencilere
eğitim yardımı, düzenlenen Yetimler Haftasında hayırseverlerin de katkıları ile 63 yetime giyim yardımı
yapılmış, yine sigara ve içki bırakma kampanyası ile 28 kişiye takım elbise ödülü verilmiş, fakir ve muhtaçlara
yiyecek iaşe yardımları her yıl olduğu gibi devam ettirilmiştir.
2008-2009 eğitim sezonunda Anayasa Mahkemesine açılan bir davanın sonucu olarak belediyemize
başvuran 28 üniversite öğrencisine eğitim yardımı yapılamamıştır.
Bunun yanında ilçemizin tanıtımını amaçlayan ve bu amaçla bastırılan kitap ve broşürlerin dağıtımı
devam etmiş, yeni broşür ve kitap basımına ihtiyaç duyulmuştur.Yeni kitap ve broşür bastırma hazırlıkları ise
devam etmektedir.T.R.T 4 televizyon ekibi ilçemize davet edilerek ilçemizden canlı müzik programı
gerçekleştirilerek ilçemizin tanıtımına katkıda bulunulmuştur.Bunun yanında ramazan ayında hafta sonlarında
Tasavvuf musikisi ve mehter takımı davet edilerek ramazan akşamlarında halkımıza konser verilmiştir.Ankara
ve Đstanbul’da düzenlenen fuar ve sergilere esnaflarımızın katılımı sağlanmıştır.
Emekliler, esnaflar, hanımlar ve gençlerle bilgilendirme ve istişare toplantılarına devam edilmiş,
Geleneksel olarak Ramazan ve Kurban Bayramının 3 ncü günü düzenlenen pilav şöleni esnaflarımızın
katkılarıyla yapılmıştır.
Her yıl temmuz ayının 3 ncü haftası gerçekleştirilen Bozkurt-Yakaören Kültür ve Deniz şenlikleri
Bozkurt Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte gerçekleştirilmiş, Köy ve mahalle dernekleri tarafından
düzenlenen Göynük Dağı piknik ve 3 nci Koçcuvaz Yayla şenliklerine katkıda bulunulmuştur.
-6Okul öğrencilerinin de katıldığı temizlik kampanyalarına devam edilmiş, plastik, cam ve kağıt türevli
atıkların farklı çöp konteynırlarına konarak çöplerin ayrı ayrı atılarak toplanması için özendirme faaliyetleri
yapılmıştır.
Spor Faaliyetlerinde ise; 2008 yılında ekonomik kriz ve sponsorların reklam vermekten vazgeçmeleri
üzerine sezon zor şartlarda bitirilmiştir.Takımımız Aroma Erkekler 1 nci ligindeki ikinci sezonunda ligi 10 ncu
sırada tamamlamış, bu sezonda yaptığı 3 maçın Dspor, Fenerbahçe ve Galatasaray televizyonlarından naklen
canlı yayını gerçekleşmiş, ilçemizin tanıtımına katkıda bulunulmuştur.Aroma Voleybol ligi 2009 yılı Mart ayı
içinde futbolda olduğu gibi Đddaa tahmin proğramına alınarak Yüzde 10 isim hakkı payı olarak yeni sezonda
maç başı 20.000,00 - 50.000,00 tl civarında voleybol takımımıza hasılat geleceği tahmin edilmekte olup, forma
reklamı bulma çalışmaları devam etmektedir.
Futbolda; 1 nci amatör kümede 2007-2008 sezonunda takımız ligi 2 nci sırada tamamlamıştır.
Yıldız futbol takımı ve A gençler de ligi 2 nci sırada bitirmişlerdir.
AB projeleri ve belediyecilikle ilgili toplantı ve seminerlere katılınmış ve gerektiğinde personel
görevlendirilmiştir.
4 ayrı kameradan bir merkezde toplanan görüntülerle belediyemize ait www.bozkurtbelediyesi.com
internet adresinden ilçemizden 24 saat canlı yayın gerçekleştirilmekte, yapılan ve yapılacak olan etkinlikler,
haber ve duyurular, bunlarla ilgili görüntüleri internet sitemize üye Türkiye ve dünyadaki tüm hemşehrilerimiz
izleme imkanına sahip bulunmaktadır.Bunun haricinde www.kastamonu-bozkurt.bel.tr adlı ikinci bir internet
sitemiz daha mevcuttur.
Meclis Çalışmaları:
Belediye Meclisi, 2008 yılında her ayın ilk haftası toplantısını yapmış ve 2008 yılı içinde 13 oturum
,13 birleşim gerçekleşmiş, bu toplantılarda 27 adet karar alınmıştır.
Encümen Çalışmaları:
Belediye Encümeni, 2008 yılı içersinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri dairesinde genellikle
pazartesi ve perşembe olmak üzere haftada 2 gün, senede 24 toplantı yapmış, bu toplantılarda 57 karar
alınmıştır.
Umumi Evrak Đşleri:
2008 yılı içersinde Belediyemize muhtelif daire ve müesseselerden 297 adet evrak gelmiş, kayıt
muameleleri yapıldıktan sonra ilgili servislere sevk edilmiştir. Buna mukabil diğer dairelere ve müesseselere
Belediyemiz tarafından 335 adet evrak gönderilmiştir.
Hukuk işleri:
Belediyemize ait davalar; norm kadromuzda Avukat kadrosu bulunmadığından dava başı anlaşma
sistemi ile yürütülmektedir.Davalarımıza şu an için Av.Hüseyin Ölçer, Av.Aykut Göksel tarafından
bakılmaktadır.Bazı idari davalar ise personelimiz eliyle takip edilmektedir.Norm kadromuzda Avukat
kadrosunun olmaması sebebi ile sıkıntılarla karşılaşılmakta olup, birim müdürlükleri kadrosunun bir tanesinin
veyahut şeflik kadrolarının bir tanesinin yerine Avukat kadrosu verilmesi halinde belediyemizin ve dolayısiyle
halkımızın hak kaybına uğraması engellenecektir.
-7Đlköğretim Okulu ve Çok Programlı Lise öğrencilerinden oluşturduğumuz Belediye Bandomuz resmi
bayram günlerinde ve belediyemiz etkinlikleri ile diğer belediye ve kuruluşların etkinliklerinde de hizmetini
sürdürmektedir.Bandoda sürekli değişen öğrenci sirkülasyonu sebebi ile öğrencilerin sürekli eğitime ihtiyaçları
olup, hocası nezaretinde çalışmalar devam etmektedir.
2-MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ:
Bütçe harcama ve gelirlerle ilgili bilgiler;
2008 YILI TAHMĐNĐ BÜTÇEMĐZ(GELĐR-GĐD.) : 3.220.000,00 YTL.
2008 MALĐ YILI HARCAMALARIMIZ
TOPLAM GĐDERLER (Personel Giderleri Dahil) : 2.640.156,99 YTL.
YATIRIM GĐDERLERĐ
PERSONEL VE SOS.GÜV.KUR. GĐDERLERĐ
MAL VE HĐZMET ALIM GĐD.
CARĐ VE SERMAYE TRANSFERLERĐ
FAĐZ GĐDERLERĐ
ĐMHA EDĐLEN ÖDENEK TOPLAMI
TOPLAM BÜTÇE GELĐRLERĐMĐZ NET
VERGĐ GELĐRLERĐ
TEŞEBBÜS VE MÜLKĐYET GELĐRLERĐ
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÖZ.GEL.
(BELDES DAHĐL)
DĐĞER GELĐRLER
(ĐLLER BANKASI HĐSSESĐ DAHĐL)
SERMAYE GELĐRLERĐ
2009 YILINA DEVREDEN ALACAK TOPLAMI
:
432,775,21 YTL. % 17
794.858,65 YTL. % 31
:
1.303.644,30 YTL.
:
93.280,11 YTL
:
6.724,72 YTL.
:
579.843,01 YTL
:
:
:
:
2.827.778,55 YTL
:
378.686,71 YTL
944.943,34 YTL
406.683,00 YTL
:
:
:
2009 YILINA DEVREDEN BÜTÇE EMANETĐ
:
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GELĐR SAY.BÜT.EM:
DÖNEM OLUMLU FAALĐYET SONUCU
820.319,21 YTL
277.146,29 YTL
270.441,03 YTL
487.621,96 YTL
89.708,84 YTL
:
211.258.82 YTL
olarak gerçekleşmiştir.Bütçe emaneti içinde oransal olarak Hastanelere olan borçlar, sokak aydınlatmaları
(152.000,00 TL) ile ilgili borçlar büyük yer tutmaktadır.Sosyal güvenlik kurumlarından emekli sandığına borç
olup, s.s.k, maliye ve diğer kuruşlara belediyemizin herhangi bir borcu bulunmamaktadır.
Gelirler olarak da gelirleri tahsil etme zorluğu devam etmekte olup, çözüm bulma arayışları sürmektedir.Norm
kadroda acil Avukat kadrosuna ihtiyaç duyulmakta, verildiği taktirde sözleşmeli Avukat çalıştırabilme imkanına
sahip olunabilecektir.Yine tahsilatı hızlandırabilmek için kredi kartı ile tahsilat için post makinesi kurulmuş,
abonelere ön ödemeli su sayacı taktırma çalışmaları hızlandırılmış, bugüne kadar 365 adet elektronik su sayacı
taktırılmıştır.Vergi gelirlerinde tahsilat oranı 2007 yılında % 86 iken 2008 yılında % 89 a çıkmış, su tahsilat
oranı ise % 85 den % 79 a gerilemiştir.Gelirlerin tümündeki tahsilat oranı ekonomik kriz ve diğer sebebler ile
% 97 (2007) den 2008 yılı sonu itibari ile % 90 a gerilemiştir.Bunun yanında belediyemiz borçlarını gösteren
bütçe emanetleri hesabı 2007 yılına göre % 11 artış göstermiştir.
-8-
Akaryakıtta, inşaat sanayinde ve diğer girdilerde meydana gelen artışlar, belediye gelirlerinin
artırılmasına paralel olarak giderlerin artması, bütçe içindeki yatırım payının azalmasına, hizmetlerin zorlukla
yürütülmesine sebep olmaktadır.
Belediyemizde Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınır malların tamamına yakını taşınır mallar
hesabına kaydedilmiş, mal-malzeme araç-gereç, taşıt giriş ve çıkışları daha kontrollü hale getirilmiştir..
3-ZABITA BĐRĐMĐ:
Zabıta birimi bünyesinde 1 Zabıta komiseri, 2 Zabıta Memuru, 1 adet işçi ile beldenin ve belde
halkının sağlık ve huzur ortamını sağlamak amacıyla çalışılmaktadır.
Đlçemizde bulunan işyerleri özellikle halk sağlığını yakından ilgilendiren lokanta,kahvehane,
pastane,fırın, kasap, balıkçı, berber, vb. gibi yerler sürekli denetim altında tutulmakta ikaz edilmekte veya
yasal işlem yapılmaktadır.
Ayrıca Sağlık Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü gibi kurumlarla koordineli çalışmalar
yapılarak, kurulan komisyonlarla ortak hareket edilerek denetimler sürdürülmektedir.
Zabıta ekiplerimiz tarafından şehir içinde işyerleri, araçlar ve seyyar satıcılarla ilgili gerekli tertip ve
düzeni sağlamak için çalışmalar yapılmakta, kusurlu işyerleri, uygunsuz yerlerde satış yapan seyyar satıcılar
uyarılmakta, uymayanlara işlem yapılmaktadır.2008 yılı içinde 21 işyerine Đşyeri açma ruhsatı, 40 işyerine
Hafta tatili çalışma ruhsatı düzenlenmiş, 15 adet zabıt varakası tutulmuştur.
5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile görev ve
sorumluluklarımız daha da artmış bulunmaktadır.
Đlçemizde ikâmet edip oğlu veya eşi askerde olan maddi durumu iyi olmayan 3 kişiye 4109 Sayılı
Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun’a göre maaş bağlanması için gerekli tahkikat
yapılarak maaş bağlanması sağlanmıştır.
2 adet Çöp kamyonu 1 adet vidanjör ve 6 personel ile temizlik hizmeti verilmektedir.Gereken yerlere
çöp konteynırları ve bidonları, sigara izmarit kutuları, uyarı levhaları konulmuş, yaz döneminde poşetle çöp
toplama uygulaması yapılmıştır.
Adresle ilgili sorulara gereken cevaplar verilmiştir.
4-ĐTFAĐYE BĐRĐMĐ:
Đtfaiye biriminde Đtfaiye onbaşı olarak 1 adet personel bulunmakta, şöför ve işçi personel birlikte sıra
ile nöbet tutmakta ve bu şekilde yangınlara müdahale edilmektedir.Belediyemize norm kadro ile verilen itfaiye
çavuşu ve itfaiye eri kadroları boş bulunmaktadır.Birimde 2 adet itfaiye aracı ile hizmet verilmektedir.2008
yılında 7 si bina 1 i baca olmak üzere 8 yangına müdahale edilmiş, gerekli raporlar tanzim edilmiştir.Kazalara
karşı acil müdahale malzemelerine ihtiyaç olup, bütçe imkanları doğrultusunda temin edilmeye çalışılacaktır.
10-FEN ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ:
2008 yılında Fen işlerince 33 inşaat ruhsatı 18 adet iskan ruhsatı verilmiş bulunmaktadır.Bu inşaatların
kanalizasyon ve su bağlantıları da yapılmıştır.Gerekli imar plan tadilatları yapılarak düzenlemeler sayısal ortama
aktarılmıştır.
Şen mahalleden 1,5 km. uzaklıktan yeni su getirilerek, sınarcıkta bulunan taş ocağı yanına yeni depo
yapılmış, bu depodan cazibe ile şehir şebekesine su verilmiştir.
Bazı yerlerde su ve kanalizasyon hatları, rögarlar revize edilerek alt yapıdan kaynaklanan sorunlar
giderilmeye çalışılmıştır.
Küresel ısınmadan ve hızlı yapılaşmadan kaynaklanabilecek ve ileride yaşanabilecek susuzluğu
önleyebilmek amacı ile su arama çalışmaları yapılmış, ilçemizde dört mevkide sondaj için sismik araştırmalar
yaptırılmıştır.Bu araştırmalar neticesinde Mollahasan türbe mevkii yakınlarında sondaj yaptırılmasına karar
verilmiştir.Sondajı ise 2009 yılı içinde planlanmaktadır.
-9Şehiriçi ve mahalle yollarındaki stabilize olan bölümlere yeni malzeme dökülerek tesfiye edilmiş, asfalt ve
parke olan bölümlerde ise gerekli düzeltmeler yapılarak, Şen mahalle yoluna 2 km. asfalt, Yeni mahalleye 1 km
beton yol düzenlemesi yapılmıştır.
Mahalle aralarındaki cadde ve sokakların bazılarına hanımların bir araya gelerek el sanatlarını
geliştirmeleri ve üretime katkıda bulunmalarını teşvik etmek amacıyla ahşap malzemeden kameriyalar
yapılmıştır.
Çok Amaçlı Parkta sosyal tesis, yürüyüş yolları ve gölet tamamlanarak gerekli çevre düzenlemeleri
tamamlanmıştır.Park içine yapılacak olan müze binası, küçük lunapark, fitness spor alanı ve pergola gibi diğer
işler maddi imkansızlıklar nedeni ile bitirilememiş, 2009 ve 2010 yıllarında bitirilmesi planlanmıştır.
Çok Amaçlı Park içindeki gölete maraz çayından su getirilmiş, park içine gerekli süs bitkilerinin dikimi
sağlanmıştır.
Türk Tarih Meydanına beton mozaik saksılar alınarak içlerine lale fidanı dikilmiştir.
Đlçemizde diğer park ve yeşil alanlara süs bitkileri diktirilerek gerekli çevre düzenlemeleri yapılmıştır.
Sınarcık, Sakarya ve Ezine caddelerine ıhlamur, kestane ve zeytin fidanları dikilmiş, halkımıza gül fidanı
dağıtılmaya devam edilmiştir.
Çocukların cadde ve sokaklarda trafik güvenliğini aksatacak şekilde oynamalarını engellemek, bedensel
gelişimlerine katkıda bulunmak ve sporu geliştirmek maksadı ile yapılan Yapay Çimli Semt Sahası
tamamlanarak hizmete alınmıştır.
Yüksek mahallede stabilize yeni yol açılmış ve yapımı tamamlanan sosyal tesis binasının (seyir terası)
mefruşat ve malzemeleri alınarak hizmete girmiştir.
Beldes projesi kapsamında yapımına başlanan Ezine Caddesi Beton Parke Yol projesi tamamlanmış
olup, Hastane caddesi ve çevresi beton parke yol projesinin yapımına 2008 yılı sonlarında başlanmış, 2009 yılı
şubat ayı içinde ise hizmete alınmıştır.
Bütün bunların yanında; pazaryeri yanına Bayramyeri, Şehir girişindeki terminal alanına ilçenin
kuruluşu münasebeti ile 55 nci Yıl Anıtı ve aynı gün konser ve halka ikram, kültür merkezi binasının Adliye
Sarayı yapılmak üzere Adalet Bakanlığı’na tahsisi, Emniyet Amirliği’ne yeni araç tahsisi
gerçekleştirilmiştir.Cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere büyük kısmı iş adamlarımızın bağışlarıyla karşılanan
cenaze aracı hizmete alınmıştır.
2009 yılı ve sonrasında yapılması düşünülen hizmetler;
Adliye Sarayı, Bağ-kur bürosuna ek olarak S.S.K ve Emekli sandığı bürolarının açılması,
Halkbank pilot şubesin açılması, Yüksekokul ve lise ek binası ile ilgili çalışmalar, şehir girişi ile ilgili
düzenlemeler, arıtma tesisi, mezbaha projesi ve yılmaz köprüsüne ek köprü yapımı sayılabilir.
6-Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi
5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi gereği belediyelerde iç ve dış denetim yapılması gerekli
olup, bizim gibi küçük belediyelerde Đç denetçi kadrosu verilmediğinden iç denetim; meclis denetim komisyonu
tarafından yaptırılmaktadır.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından seçtiği
3 kişilik denetim komisyonu oluşturulmuş, hazırladıkları raporu mart ayı sonuna kadar meclis başkanlığına
sunmuştur.
Belediyemizin; 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003 yıllarını kapsayan idari hesap, iş ve işlemleri
Đçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Yaşar SÜMER tarafından 2004 yılında, 21.12.2004-28.07.2008 tarihleri arası
dönem belediyemiz Đdari Đş ve Đşlemlerinin teftişi Đçişleri Bakanlığı Kontrolörü Emin BARDAKÇI tarafından 2008
yılı temmuz ayı içinde gerçekleştirilmiştir.
Belediyemiz harcamaları ve gelirlerine ait defter ve cetveller Yönetim dönemi hesabı adı altında Mali
Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından Mahalli Đdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 416 ve 450 nci
maddeleri gereğince her yıl şubat-mart aylarında Sayıştay Başkanlığı’na incelenmek üzere gönderilmiştir.
2. AMAÇ VE HEDEFLER
A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri
Bozkurt Belediyesi olarak misyon vizyon ve ilkelerimiz doğrultusunda aşağıda belirtilen 15 alanda belediye
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
-10o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
B- Temel
o
o
o
o
o
o
o
Katılımcı Yönetim
Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi
Ulusal ve Uluslar arası Fonlar
Belediye Mali Yapısı
Đnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Altyapı Çalışmaları
Kentsel Dönüşüm
Sosyal Belediyecilik
Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Đletişimin Geliştirilmesi
Ulaşım
Kültürel Faaliyetler
Bilişim Teknolojisi
Eğitim
Kentlilik ve Çevre Bilinci
Vizyon Projeleri
Politikalar ve Öncelikler
Kararlarında ve uygulamalarında açık belediyecilik anlayışı,
Đnsan hakları çerçevesinde sosyal belediyecilik,
Đhtiyaca uygun prensibinden hareketle etkin ve verimli belediyecilik,
Uygulama ve karar almada hukuka uygun belediyecilik,
Teknolojiye ayak uydurabilen yenilikçi belediyecilik,
Halkımızın her şeyin en iyisine layık olduğu düşüncesi ile kaliteli belediyecilik,
Hizmet etmede üretken ve çalışkan belediyecilik
3.FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN VERĐLER VE MALĐ TABLOLAR
A-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
2008 YILI TAHMĐNĐ BÜTÇEMĐZ(GELĐR-GĐD.) : 3.220.000,00 YTL.
2008 MALĐ YILI HARCAMALARIMIZ
TOPLAM GĐDERLER (Personel Giderleri Dahil) : 2.640.156,99 YTL.
YATIRIM GĐDERLERĐ
PERSONEL VE SOS.GÜV.KUR. GĐDERLERĐ
MAL VE HĐZMET ALIM GĐD.
CARĐ VE SERMAYE TRANSFERLERĐ
FAĐZ GĐDERLERĐ
ĐMHA EDĐLEN ÖDENEK TOPLAMI
TOPLAM BÜTÇE GELĐRLERĐMĐZ NET
VERGĐ GELĐRLERĐ
TEŞEBBÜS VE MÜLKĐYET GELĐRLERĐ
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÖZ.GEL.
(BELDES DAHĐL)
DĐĞER GELĐRLER
(ĐLLER BANKASI HĐSSESĐ DAHĐL)
SERMAYE GELĐRLERĐ
2009 YILINA DEVREDEN ALACAK TOPLAMI
:
432,775,21 YTL. % 17
794.858,65 YTL. % 31
:
1.303.644,30 YTL.
:
93.280,11 YTL
:
6.724,72 YTL.
:
579.843,01 YTL
:
:
:
:
2.827.778,55 YTL
:
378.686,71 YTL
944.943,34 YTL
406.683,00 YTL
:
:
:
2009 YILINA DEVREDEN BÜTÇE EMANETĐ
:
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GELĐR SAY.BÜT.EM:
DÖNEM OLUMLU FAALĐYET SONUCU
820.319,21 YTL
277.146,29 YTL
270.441,03 YTL
487.621,96 YTL
89.708,84 YTL
:
211.258.82 YTL
-112-Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar
2008 YILI TAHAKUK ve TAHSILATINA ĐLĐŞKĐN TABLO
Kurum
Kodu :
Kurum Adı
:
46.37.09
BOZKURT ĐLÇE BELEDĐYESĐ
Gelirin Kodu
I
II
01
III
Açıklama
IV
01
2
01
3
VERGĐ GELĐRLERĐ
MÜLKĐYET ÜZERĐNDEN
ALINAN VERGĐLER
DAHĐLDE ALINAN MAL VE
HĐZMET VERGĐLERĐ
01
6
HARÇLAR
01
9
B.YERDE.SIN.VER.
TEŞEBBÜS VE MÜLKĐYET
GELĐRLERĐ
03
Bütçe Đle
Tahmin Edilen
Devreden
Gelir
Tahakkuku
2008 Yılı
Tahakkuku
Toplam
Tahakkuk
2008 Yılı
Tahsilatı
2008 Yılı Net
Tahsilatı
Gelecek Yıla
Devreden
Tahakkuk
2008
Tahsil
Oranı
(%)
432.345,00
31.259,80
347.426,91
378.686,71
336.205,33
336.205,33
42.481,38
89
96.038,00
24.406,73
79.136,62
103.543,35
70.250,75
70.250,75
33.292,60
68
207.937,00
6.481,98
53.084,94
59.566,92
50.676,52
50.676,52
8.890,40
85
128.370,00
0,00
215.203,63
215.203,63
215.203,63
215.203,63
0,00
100
1,72
372,81
74,43
74,43
298,38
20
371,09
1.272.131,00
167.991,78
776.951,56
944.943,34
718.773,83
718.773,83
226.169,51
76
3
4
KURUMLAR HASILATI
926.137,00
85.304,54
439.217,50
524.522,04
422.247,74
422.247,74
102.274,30
81
03
6
195.994,00
82.687,24
170.872,83
253.560,07
129.664,86
129.664,86
123.895,21
51
04
KĐRA GELĐRLERĐ
ALINAN BAĞIŞ VE
YARDIMLAR ĐLE ÖZEL
GELĐRLER
322.282,00
0,00
406.683,00
406.683,00
406.683,00
406.683,00
0,00
100
05
DĐĞER GELĐLER
1.010.253,00
1.945,92
818.373,29
820.319,21
818.529,07
818.529,07
1.790,14
100
06
SERMAYE GELĐRLERĐ
184.124,00
0,00
277.146,29
277.146,29
277.146,29
241.446,29
0,00
100
TOPLAM
3.220.000,00
201.197,50
2.626.581,05
2.827.778,55
2.557.337,52
2.521.637,52
270.441,03
90
-12-
2008 BÜTÇE GĐDERLERĐNE ĐLĐŞKĐN TABLO
Kurum Kodu :
Kurum Adı :
Kurumsal
Kod
46.37.09
BOZKURT ĐLÇE BELEDĐYESĐ
Fonksiyo
nel Kod
Fins
Eko
.
nomik
Kod
Kod
u
46.37.09.02 01.1.1.00
5
46.37.09.02 01.1.1.00
5
46.37.09.02 01.1.1.00
5
46.37.09.02 01.1.1.00
5
46.37.09.02 01.1.1.00
5
46.37.09.02 01.1.1.00
5
46.37.09.02 01.1.1.00
5
46.37.09.02 01.1.1.00
Hesap Adı
2008
Geçen
Yıldan
Devreden
Ödenek
DĐĞER
01.05 PERSONEL
TÜKETĐME
YÖNELĐK MAL
VE MALZEME
03.02 ALIMLARI
Bütçe Đle
Verilen
Ödenek
Ek ve
Olağa
nüstü
Verile
n
Ödene
k
0,00
60.763,00
0,00
0,00
32.068,00
0,00
0,00
4.327,00
0,00
Aktarmayla
Eklenen
Düşülen
(+)
(-)
3.550,00
Net Bütçe
Ödeneği
Toplamı
Ödene
Bütçe Gideri Ödenen Bütçe k Üstü
Toplamı
Gideri
Harca
ma
Đptal Edilen
Ödenek
0,00
64.313,00
61.450,80
61.450,80
0,00
2.862,20
15.000,00
5.000,00
42.068,00
41.398,48
41.398,48
0,00
669,52
0,00
2.200,00
0,00
6.527,00
6.491,78
6.491,78
0,00
35,22
437,00
0,00
0,00
400,00
437,00
0,00
0,00
0,00
437,00
0,00
11.857,00
0,00
0,00
1.500,00
10.357,00
5.952,05
5.952,05
0,00
4.404,95
0,00
54.637,00
0,00
74.500,00
0,00
129.137,00
128.559,83
128.559,83
0,00
577,17
0,00
21.855,00
0,00
3.000,00
8.000,00
16.855,00
11.516,51
11.516,51
0,00
5.338,49
5
03.03 YOLLUKLAR
GÖREV
03.04 GĐDERLERĐ
HĐZMET
03.05 ALIMLARI
TEMSĐL VE
TANITMA
03.06 GĐDERLERĐ
MENKUL MAL,
GAYRĐMADDĐ
HAK ALIM,
BAKIM VE
ONARIM
03.07 GĐDERLERĐ
PERSONEL
YEDEK
09.01 ÖDENEĞĐ
0,00
10.927,00
0,00
0,00
5.750,00
5.177,00
0,00
0,00
0,00
5.177,00
46.37.09.02 01.1.1.00
5
09.06 YEDEK ÖDENEK
0,00
10.927,00
0,00
0,00
10.000,00
927,00
0,00
0,00
0,00
927,00
46.37.09.30 04.9.9.00
5
0,00
56.267,00
0,00
48.947,00
0,00
105.214,00
98.372,60
98.372,60
0,00
6.841,40
46.37.09.30 04.9.9.00
5
0,00
841,00
0,00
0,00
0,00
841,00
0,00
0,00
0,00
841,00
46.37.09.30 04.9.9.00
5
01.03 ĐŞÇĐLER
GEÇĐCĐ
01.04 PERSONEL
SÖZLEŞMELĐ
02.02 PERSONEL
0,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.37.09.30 04.9.9.00
5
46.37.09.30 04.9.9.00
5
46.37.09.30 04.9.9.00
5
46.37.09.30 04.9.9.00
5
46.37.09.30 04.9.9.00
5
46.37.09.30 05.2.0.00
5
02.03 ĐŞÇĐLER
ÜRETĐME
YÖNELĐK MAL
VE MALZEME
03.01 ALIMLARI
TÜKETĐME
YÖNELĐK MAL
VE MALZEME
03.02 ALIMLARI
HĐZMET
03.05 ALIMLARI
MENKUL MAL,
GAYRĐ MADDĐ
03.07 HAK ALIM,
MENKUL
SERMAYE
ÜRETĐM
06.02 GĐDERLERĐ
0,00
20.434,00
0,00
16.922,91
14.059,40
23.297,51
23.004,76
23.004,76
0,00
292,75
0,00
70.229,00
0,00
59,40
18.912,88
51.375,52
51.375,52
51.375,52
0,00
0,00
0,00
25.217,00
0,00
5.909,00
0,00
31.126,00
31.125,72
31.125,72
0,00
0,28
0,00
8.858,00
0,00
0,00
4.019,75
4.838,25
4.838,25
4.838,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.311,50
1.688,50
1.688,50
1.688,50
0,00
0,00
0,00
22.947,00
0,00
0,00
9.948,78
12.998,22
12.063,75
12.063,75
0,00
934,47
46.37.09.30 06.2.0.00
5
01.01 MEMURLAR
0,00
18.737,00
0,00
600,00
0,00
19.337,00
16.869,10
16.869,10
0,00
2.467,90
46.37.09.30 06.2.0.00
5
01.03 ĐŞÇĐLER
0,00
158.699,00
0,00
0,00
0,00
158.699,00
143.293,14
143.293,14
0,00
15.405,86
46.37.09.30 06.2.0.00
5
02.01 MEMURLAR
0,00
7.480,00
0,00
0,00
2.500,00
4.900,00
2.118,82
2.118,82
0,00
2.811,18
46.37.09.30 06.2.0.00
5
0,00
30.312,00
0,00
13.155,00
9.262,87
34.204,13
32.752,57
32.752,57
0,00
1.451,56
46.37.09.30 06.2.0.00
5
02.03 ĐŞÇĐLER
TÜKETĐME
YÖNELĐK MAL
VE MALZEME
03.02 ALIMLARI
0,00
10.507,00
0,00
0,00
5.000,00
5.507,00
3.716,10
3.716,10
0,00
1.790,90
46.37.09.30 06.2.0.00
5
0,00
1.640,00
0,00
0,00
0,00
1.640,00
0,00
0,00
0,00
1.640,00
46.37.09.30 06.2.0.00
5
0,00
8.741,00
0,00
5.000,00
0,00
13.741,00
12.014,48
12.014,48
0,00
1.726,52
46.37.09.30 06.2.0.00
5
0,00
69.787,00
0,00
163.349,00
4.371,00
228.765,00
226.694,32
226.694,32
0,00
2.070,68
46.37.09.30 06.2.0.00
5
0,00
28.368,00
0,00
14.000,00
2.500,00
39.868,00
36.400,03
36.400,03
0,00
3.467,97
46.37.09.30 06.2.0.00
5
0,00
2.734,00
0,00
2.500,00
0,00
5.234,00
176,86
176,86
0,00
5.057,14
46.37.09.30 06.2.0.00
5
03.03 YOLLUKLAR
GÖREV
03.04 GĐDERLERĐ
HĐZMET
03.05 ALIMLARI
GAYRĐMENKUL
MAL BAKIM VE
ONARIM
03.08 GĐDERLERĐ
TEDAVĐ VE
CENAZE
03.09 GĐDERLERĐ
MAMUL MAL
06.01 ALIMLARI
0,00
4.371,00
0,00
8.000,00
4.000,00
8.371,00
5.434,61
5.434,61
0,00
2.936,39
MENKUL
SERMAYE
ÜRETĐM
GĐDERLERĐ
GAYRĐMENKUL
ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMA
SI
GAYRĐMENKUL
SERMAYE
ÜRETĐM
GĐDERLERĐ
MENKUL
MALLARIN
BÜYÜK ONARIM
GĐDERLERĐ
GAYRĐMENKUL
BÜYÜK ONARIM
GĐDERLERĐ
YURT ĐÇĐ
SERMAYE
TRANSFERLERĐ
PERSONEL
YEDEK
ÖDENEĞĐ
YATIRIMLARI
HIZLANDIRMA
ÖDENEĞĐ
46.37.09.30 06.2.0.00
5
06.02
46.37.09.30 06.2.0.00
5
06.04
46.37.09.30 06.2.0.00
5
06.05
46.37.09.30 06.2.0.00
5
06.06
46.37.09.30 06.2.0.00
5
06.07
46.37.09.30 06.2.0.00
5
07.01
46.37.09.30 06.2.0.00
5
09.01
46.37.09.30 06.2.0.00
5
09.03
46.37.09.30 06.2.0.00
5
46.37.09.30 06.3.0.00
5
46.37.09.30 06.3.0.00
5
46.37.09.32 01.1.2.00
5
09.06 YEDEK ÖDENEK
ÜRETĐME
YÖNELĐK MAL
VE MALZEME
03.01 ALIMLARI
TÜKETĐME
YÖNELĐK MAL
VE MALZEME
03.02 ALIMLARI
TÜKETĐME
YÖNELĐK MAL
03.02 VE MALZEME
46.37.09.32 01.1.2.00
5
04.02 DĐĞER ĐÇ BORÇ
0,00
28.160,00
0,00
810,00
5.000,00
23.970,00
22.808,92
22.808,92
0,00
1.161,08
0,00
81.534,00
0,00
18.463,00
45.000,00
54.997,00
43.181,50
43.181,50
0,00
11.815,50
0,00
195.093,00
0,00
22.054,87
11.000,00
206.147,87
199.668,71
199.668,71
0,00
6.479,16
0,00
4.203,00
0,00
0,00
4.203,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.163,00
0,00
0,00
32.681,00
126.482,00
125.432,00
125.432,00
0,00
1.050,00
0,00
6.304,00
0,00
0,00
5.000,00
1.304,00
0,00
0,00
0,00
1.304,00
0,00
21.855,00
0,00
0,00
17.000,00
4.855,00
0,00
0,00
0,00
4.855,00
0,00
8.472,00
0,00
0,00
8.000,00
742,00
0,00
0,00
0,00
742,00
0,00
21.855,00
0,00
0,00
21.000,00
855,00
0,00
0,00
0,00
855,00
0,00
1.093,00
0,00
0,00
512,00
581,00
0,00
0,00
0,00
581,00
0,00
43.121,00
0,00
512,00
0,00
43.633,00
42.047,25
42.047,25
0,00
1.585,75
0,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.622,00
0,00
0,00
15.000,00
18.622,00
6.704,72
6.704,72
0,00
11.897,28
FAĐZ GĐDERLERĐ
46.37.09.32 01.1.2.00
5
46.37.09.34 01.3.9.00
5
46.37.09.34 01.3.9.00
5
46.37.09.34 01.3.9.00
5
46.37.09.34 01.3.9.00
5
46.37.09.34 01.3.9.00
5
46.37.09.34 01.3.9.00
5
46.37.09.34 01.3.9.00
5
46.37.09.34 01.3.9.00
5
46.37.09.34 01.3.9.00
5
46.37.09.34 01.3.9.00
5
46.37.09.34 01.3.9.00
5
46.37.09.34 01.3.9.00
5
46.37.09.34 01.3.9.00
5
46.37.09.34 01.3.9.00
5
46.37.09.34 01.3.9.00
5
GELĐRLERDEN
AYRILAN
05.08 PAYLAR
01.01 MEMURLAR
SÖZLEŞMELĐ
01.02 PERSONEL
02.01 MEMURLAR
SÖZLEŞMELĐ
02.02 PERSONEL
TÜKETĐME
YÖNELĐK MAL
VE MALZEME
03.02 ALIMLARI
03.03 YOLLUKLAR
GÖREV
03.04 GĐDERLERĐ
HĐZMET
03.05 ALIMLARI
MENKUL MAL,
GAYRĐMADDĐ
HAK ALIM,
BAKIM VE
ONARIM
03.07 GĐDERLERĐ
GAYRĐMENKUL
MAL BAKIM VE
ONARIM
03.08 GĐDERLERĐ
TEDAVĐ VE
CENAZE
03.09 GĐDERLERĐ
GÖREV
05.01 ZARARLARI
MAMUL MAL
06.01 ALIMLARI
GAYRĐ MADDĐ
06.03 HAK ALIMLARI
GAYRĐMENKUL
06.04 ALIMLARI VE
0,00
51.358,00
0,00
15.000,00
0,00
66.358,00
62.707,61
62.707,61
0,00
3.650,39
0,00
138.067,00
0,00
7.000,00
0,00
145.067,00
109.316,68
109.316,68
0,00
35.750,32
0,00
9.179,00
0,00
0,00
0,00
9.179,00
0,00
0,00
0,00
9.179,00
0,00
49.933,00
0,00
0,00
18.500,00
31.433,00
15.331,26
15.331,26
0,00
16.101,74
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
68.914,00
0,00
55.000,00
11.258,00
112.656,00
87.489,06
87.489,06
0,00
25.166,94
0,00
2.186,00
0,00
6.000,00
0,00
8.186,00
5.552,92
5.552,92
0,00
2.633,08
0,00
19.669,00
0,00
777,00
1.373,00
19.073,00
11.370,71
11.370,71
0,00
7.702,29
0,00
83.476,00
0,00
21.726,00
0,00
105.202,00
61.029,55
61.029,55
0,00
44.172,45
0,00
5.971,00
0,00
14.605,00
0,00
20.576,00
17.869,70
17.869,70
0,00
2.706,30
0,00
546,00
0,00
0,00
0,00
546,00
0,00
0,00
0,00
546,00
0,00
3.339,00
0,00
20.800,00
0,00
24.139,00
20.165,11
20.165,11
0,00
3.973,89
0,00
12.608,00
0,00
0,00
0,00
12.608,00
0,00
0,00
0,00
12.608,00
0,00
18.975,00
0,00
6.000,00
0,00
24.975,00
16.546,72
16.546,72
0,00
8.428,28
0,00
7.355,00
0,00
0,00
0,00
7.355,00
7.139,00
7.139,00
0,00
216,00
0,00
23.115,00
0,00
0,00
13.000,00
10.115,00
0,00
0,00
0,00
10.115,00
46.37.09.34 01.3.9.00
5
46.37.09.34 01.3.9.00
5
46.37.09.34 01.3.9.00
5
46.37.09.34 01.3.9.00
5
46.37.09.34 09.9.9.00
5
46.37.09.34 09.9.9.00
5
46.37.09.34 09.9.9.00
5
46.37.09.34 09.9.9.00
5
46.37.09.34 09.9.9.00
5
46.37.09.36 03.1.3.00
KAMULAŞTIRMA
SI
MENKUL
MALLARIN
BÜYÜK ONARIM
06.06 GĐDERLERĐ
YURT ĐÇĐ
SERMAYE
07.01 TRANSFERLERĐ
PERSONEL
YEDEK
09.01 ÖDENEĞĐ
0,00
8.931,00
0,00
0,00
4.415,00
4.516,00
0,00
0,00
0,00
4.516,00
0,00
11.474,00
0,00
0,00
0,00
11.474,00
8.874,00
8.874,00
0,00
2.600,00
0,00
21.855,00
0,00
0,00
3.500,00
18.355,00
0,00
0,00
0,00
18.355,00
09.06 YEDEK ÖDENEK
SÖZLEŞMELĐ
01.02 PERSONEL
0,00
32.782,00
0,00
0,00
30.862,00
1.920,00
0,00
0,00
0,00
1.920,00
0,00
327,00
0,00
0,00
0,00
327,00
0,00
0,00
0,00
327,00
02.03 ĐŞÇĐLER
TÜKETĐME
YÖNELĐK MAL
VE MALZEME
03.02 ALIMLARI
KAR AMACI
GÜTMEYEN
KURULUŞLARA
YAPILAN
05.03 TRANSFERLER
0,00
109,00
0,00
0,00
0,00
109,00
0,00
0,00
0,00
109,00
0,00
327,00
0,00
0,00
200,00
327,00
0,00
0,00
0,00
327,00
0,00
328,00
0,00
0,00
0,00
328,00
0,00
0,00
0,00
328,00
0,00
4.371,00
0,00
0,00
0,00
4.371,00
0,00
0,00
0,00
4.371,00
5
09.06 YEDEK ÖDENEK
TÜKETĐME
YÖNELĐK MAL
VE MALZEME
03.02 ALIMLARI
0,00
2.732,00
0,00
0,00
2.500,00
232,00
0,00
0,00
0,00
232,00
46.37.09.36 03.1.9.00
5
01.01 MEMURLAR
0,00
79.112,00
0,00
601,00
0,00
79.713,00
47.309,20
43.309,20
0,00
32.403,80
46.37.09.36 03.1.9.00
5
02.01 MEMURLAR
0,00
19.669,00
0,00
0,00
6.601,00
13.068,00
6.479,18
6.479,18
0,00
6.588,82
46.37.09.36 03.1.9.00
5
0,00
1.094,00
0,00
1.000,00
0,00
2.094,00
1.070,50
1.070,50
0,00
1.023,50
46.37.09.36 03.1.9.00
5
0,00
2,00
0,00
5.000,00
0,00
5.002,00
3.887,00
3.887,00
0,00
1.115,00
46.37.09.36 03.1.9.00
5
03.03 YOLLUKLAR
TEDAVĐ VE
CENAZE
03.09 GĐDERLERĐ
PERSONEL
YEDEK
09.01 ÖDENEĞĐ
0,00
10.927,00
0,00
0,00
0,00
10.927,00
0,00
0,00
0,00
10.927,00
46.37.09.36 03.1.9.00
5
09.06 YEDEK ÖDENEK
0,00
24.586,00
0,00
0,00
24.586,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.37.09.36 05.1.0.00
5
03.02
46.37.09.36 05.1.0.00
5
03.05
46.37.09.36 05.1.0.00
5
03.07
46.37.09.36 05.1.0.00
5
05.02
46.37.09.38 03.2.0.00
5
46.37.09.38 03.2.0.00
5
46.37.09.38 03.2.0.00
5
46.37.09.38 03.2.0.00
5
46.37.09.38 03.2.0.00
5
46.37.09.38 03.2.0.00
5
46.37.09.38 03.2.0.00
5
46.37.09.38 03.2.0.00
5
46.37.09.38 03.2.0.00
TÜKETĐME
YÖNELĐK MAL
VE MALZEME
ALIMLARI
HĐZMET
ALIMLARI
MENKUL MAL,
GAYRĐMADDĐ
HAK ALIM,
BAKIM VE
ONARIM
GĐDERLERĐ
MAHALLĐ ĐDARE
YARDIMLARI
0,00
16.391,00
0,00
0,00
0,00
16.391,00
16.391,00
16.391,00
0,00
0,00
0,00
2.732,00
0,00
0,00
0,00
2.732,00
0,00
0,00
0,00
2.732,00
0,00
13.113,00
0,00
0,00
10.500,00
2.613,00
0,00
0,00
0,00
2.613,00
0,00
5.254,00
0,00
0,00
5.000,00
254,00
0,00
0,00
0,00
254,00
01.01 MEMURLAR
0,00
17.032,00
0,00
591,00
0,00
17.623,00
14.401,09
14.401,09
0,00
3.221,91
02.01 MEMURLAR
TÜKETĐME
YÖNELĐK MAL
VE MALZEME
03.02 ALIMLARI
0,00
7.975,00
0,00
0,00
2.800,00
7.975,00
2.126,93
2.126,93
0,00
5.848,07
0,00
8.009,00
0,00
0,00
0,00
8.009,00
7.744,02
7.744,02
0,00
264,98
0,00
437,00
0,00
500,00
0,00
937,00
253,36
253,36
0,00
683,64
0,00
2.623,00
0,00
0,00
591,00
2.032,00
304,25
304,25
0,00
1.727,75
0,00
20.552,00
0,00
0,00
5.000,00
15.552,00
3.785,51
3.785,51
0,00
11.766,49
0,00
2,00
0,00
2.500,00
0,00
2.502,00
908,05
908,05
0,00
1.593,95
0,00
21.855,00
0,00
0,00
21.000,00
855,00
0,00
0,00
0,00
855,00
5
03.03 YOLLUKLAR
HĐZMET
03.05 ALIMLARI
MENKUL MAL,
GAYRĐMADDĐ
HAK ALIM,
BAKIM VE
ONARIM
03.07 GĐDERLERĐ
TEDAVĐ VE
CENAZE
03.09 GĐDERLERĐ
MAMUL MAL
06.01 ALIMLARI
PERSONEL
YEDEK
09.01 ÖDENEĞĐ
0,00
5.464,00
0,00
0,00
21.000,00
855,00
0,00
0,00
0,00
855,00
46.37.09.38 03.2.0.00
5
09.06 YEDEK ÖDENEK
0,00
19.123,00
0,00
0,00
0,00
19.123,00
0,00
0,00
0,00
19.123,00
46.37.09.40 04.5.1.00
5
01.01 MEMURLAR
0,00
114.273,00
0,00
2.150,00
0,00
116.423,00
88.933,47
88.933,47
0,00
27.489,53
46.37.09.40 04.5.1.00
5
02.01 MEMURLAR
0,00
36.058,00
0,00
0,00
13.702,00
22.356,00
12.659,75
12.659,75
0,00
27.489,53
46.37.09.40 04.5.1.00
5
46.37.09.40 04.5.1.00
5
46.37.09.40 04.5.1.00
5
46.37.09.40 04.5.1.00
5
46.37.09.40 04.5.1.00
5
46.37.09.40 04.5.1.00
5
46.37.09.40 04.5.1.00
5
46.37.09.40 04.5.1.00
5
46.37.09.40 04.5.1.00
5
46.37.09.40 04.5.1.00
TÜKETĐME
YÖNELĐK MAL
VE MALZEME
03.02 ALIMLARI
0,00
294.314,00
0,00
40.000,00
0,00
334.314,00
332.896,85
332.896,85
0,00
1.417,15
0,00
10.507,00
0,00
2.000,00
0,00
12.507,00
8.623,89
8.623,89
0,00
3.883,11
0,00
2.732,00
0,00
0,00
0,00
2.732,00
483,57
483,57
0,00
2.248,43
0,00
3.825,00
0,00
0,00
391,22
3.433,78
3.433,78
3.433,78
0,00
0,00
0,00
86.157,00
0,00
20.000,00
13.800,00
92.357,00
84.467,62
84.467,62
0,00
7.889,38
0,00
2,00
0,00
12.357,00
0,00
12.359,00
12.358,22
12.358,22
0,00
0,78
0,00
124.571,00
0,00
0,00
123.413,78
1.157,22
500,00
500,00
0,00
657,22
0,00
9.456,00
0,00
0,00
9.000,00
456,00
0,00
0,00
0,00
456,00
0,00
21.855,00
0,00
0,00
0,00
21.855,00
0,00
0,00
0,00
21.855,00
5
03.03 YOLLUKLAR
GÖREV
03.04 GĐDERLERĐ
HĐZMET
03.05 ALIMLARI
MENKUL MAL,
GAYRĐMADDĐ
HAK ALIM,
BAKIM VE
ONARIM
03.07 GĐDERLERĐ
TEDAVĐ VE
CENAZE
03.09 GĐDERLERĐ
MAMUL MAL
06.01 ALIMLARI
MENKUL
MALLARIN
BÜYÜK ONARIM
06.06 GĐDERLERĐ
PERSONEL
09.01 YEDEk
YATIRIMLARI
HIZLANDIRMA
09.03 ÖDENEĞĐ
0,00
10.927,00
0,00
0,00
10.900,00
27,00
0,00
0,00
0,00
27,00
46.37.09.40 04.5.1.00
5
09.06 YEDEK ÖDENEK
0,00
27.318,00
0,00
0,00
27.300,00
18,00
0,00
0,00
0,00
18,00
46.37.09.42 04.2.1.00
5
01.01 MEMURLAR
0,00
14.686,00
0,00
0,00
0,00
14.686,00
0,00
0,00
0,00
14.686,00
46.37.09.42 04.2.1.00
5
0,00
100.758,00
0,00
4.142,00
0,00
104.900,00
99.038,00
99.038,00
0,00
5.862,00
46.37.09.42 04.2.1.00
5
01.03 ĐŞÇĐLER
SÖZLEŞMELĐ
02.02 PERSONEL
0,00
30.050,00
0,00
0,00
29.000,00
1.050,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
46.37.09.42 04.2.1.00
5
0,00
2.732,00
0,00
19.781,68
0,00
22.513,68
21.401,30
21.401,30
0,00
1.112,38
46.37.09.42 04.2.1.00
5
02.03 ĐŞÇĐLER
TÜKETĐME
YÖNELĐK MAL
VE MALZEME
03.02 ALIMLARI
0,00
6.009,00
0,00
1.500,00
325,68
7.183,32
3.837,20
3.837,20
0,00
3.346,12
46.37.09.42 04.2.1.00
5
03.07 MENKUL MAL,
0,00
3.278,00
0,00
0,00
0,00
3.278,00
2.550,75
2.550,75
0,00
727,25
GAYRĐMADDĐ
HAK ALIM,
BAKIM VE
ONARIM
GĐDERLERĐ
GAYRĐMENKUL
BÜYÜK ONARIM
06.07 GĐDERLERĐ
PERSONEL
YEDEK
09.01 ÖDENEĞĐ
0,00
10.927,00
0,00
0,00
10.000,00
927,00
0,00
0,00
0,00
927,00
0,00
21.855,00
0,00
0,00
5.598,00
16.257,00
0,00
0,00
0,00
16.257,00
09.06 YEDEK ÖDENEK
TÜKETĐME
YÖNELĐK MAL
VE MALZEME
03.02 ALIMLARI
HĐZMET
03.05 ALIMLARI
MENKUL MAL,
GAYRĐMADDĐ
03.07 HAK
0,00
16.391,00
0,00
0,00
7.914,00
8.477,00
0,00
0,00
0,00
8.477,00
0,00
8.742,00
0,00
0,00
0,00
8.742,00
6.721,00
6.721,00
0,00
2.021,00
0,00
6.010,00
0,00
445,00
0,00
6.455,00
6.455,00
6.455,00
0,00
0,00
0,00
1.639,00
0,00
0,00
445,00
1.194,00
0,00
0,00
0,00
1.194,00
0,00
6.010,00
0,00
0,00
0,00
6.010,00
0,00
0,00
0,00
6.010,00
0,00
1.051,00
0,00
0,00
0,00
1.051,00
0,00
0,00
0,00
1.051,00
5
09.06 YEDEK ÖDENEK
TEDAVĐ VE
CENAZE
03.09 GĐDERLERĐ
HANE HALKINA
YAPILAN
05.04 TRANSFERLER
0,00
29.314,00
0,00
1.782,00
0,00
31.096,00
30.572,50
30.572,50
0,00
532,50
5
09.06 YEDEK ÖDENEK
0,00
6.010,00
3.220.000,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
4.228,00
700.789,86
700.789,86
4.228,00
2.640.156,9
9
0,00
0,00
1.782,00
3.220.000,0
0
2.640.156,99
0,00
579.843,01
46.37.09.42 04.2.1.00
5
46.37.09.42 04.2.1.00
5
46.37.09.42 04.2.1.00
5
46.37.09.44 07.4.0.00
5
46.37.09.44 07.4.0.00
5
46.37.09.44 07.4.0.00
5
46.37.09.44 07.4.0.00
5
46.37.09.44 10.7.0.00
5
46.37.09.44 10.7.0.00
46.37.09.44 10.7.0.00
TOPLAM
0,00
-22-
3-Mali Denetim Sonuçları
2004-2005-2006-2007 ve 2008 Yılı hesaplarına ilişkin olarak Denetim Komisyonu denetimi
dışında Mahalli Đdareler Yönetmeliği’nin 416-450 nci maddeleri gereğince Yönetim Dönemi Hesabına
ait defter ve cetveller incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.Ayrıca Belediyemiz Đdari Đş
ve Đşlemlerinin teftişi 2004 yılından 2008 yılı temmuz ayına kadar Đçişleri Bakanlığı Kontrolörü Emin
BARDAKÇI
tarafından yapılmıştır.
B-Performans Bilgileri
1.
KATILIMCI YÖNETĐM :
HEDEFLER
ve
FAALĐYETLER:
1.1. Kent Konseyi kurulması. ( Yazı Đşleri )
FAALĐYETLEER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
Kent Konseyi kurulması.
Kurulması
2008
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Kurulamadı
1.2. Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.( Yazı Đşleri)
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
KRĐTERĐ
Kamuoyu yoklaması
1 Kere/Yıl
Gerektiğinde lokal
kamuoyu yoklaması
yapılması
Đhtiyaç durumunda yapılacaktır.
Sayısı
Yapılmadı
Kamuoyu yoklaması gerektirecek proje
olmadığından yapılmamıştır.
Nüfus hareketleri ve Adrese dayalı
nüfus kayıtlarının eksik olup
olmadığına dair bir anket çalışması
yaptırılmıştır.
Đhtiyaç görülmemiştir.
1.3.Kamu ve özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi. (Yazı Đşleri )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
KRĐTERĐ
Kurumlar arası altyapıya
yönelik toplantı yapılması
Sosyal işlerle ilgili kurumlar
arası toplantı
Đdari işlerle ilgili kurumlar
arası koordinasyon
toplantılarının yapılması
• Vilayet-Belediye
• Tapu KadastroBelediye
• Đlgili STK-Belediye
• Muhtarlık-Belediye
• Halkı bilgilendirme
toplantıları
1 Kere/Yıl
Sayı
Yapıldı
10 Kere/Yıl
Sayı
Yapıldı
2 Kere/Yıl
2 Kere/Yıl
Sayı
Sayı
Yapıldı
Yapıldı
3 Kere/Yıl
2 Kere/Yıl
Sayı
Sayı
Yapıldı
Yapıldı
4 Kere/Yıl
Sayı
Yapıldı
4 Kere/Yıl
Sayı
Yapıldı
2.
KENT EKONOMĐSĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ :
2.1. Yatırımcı kurum ve kuruluşların teşviki.( Fen Đşleri )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
Arsa temini
Plan düzenlemelerinin
yapılması
Altyapı yatırım desteği
sağlanması
3.
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Gerektiğinde
Đhtiyaca Göre Revizyon
Arsa temininde sıkıntı var.
Gerekli imar plan tadilatları yapıldı
Gerektiğinde
Herhangi bir yatırımcı kuruluş
tarafından talep olmamıştır.
ULUSAL VE ULUSLARARASI FONLAR :
3.1. Proje geliştirme çalışmalarının yapılması. .(Tüm Birimler )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
Proje havuzu
oluşturulması
3 Proje / Yıl
1-Çok Amaçlı Park Projesinin
tamamlanması
2-Beldes projesi kapsamında Ezine
cad.Beton Parke Yol Projesinin
tamamlanması
3-Hastane cad.ve çevresi Beton
Parke yol projesi
Sayısı
3.2. Çalışma ekibinin belirlenmesi. ( Başkan ve Birim Amirleri)
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
KRĐTERĐ
Görevlendirme
Adem ATATEPE-Ramazan
AKÇINAR
Tüm Projeler
Oranı
%100
3.3. Uluslar arası fonlardan yararlanma.( Proje Sorumluları)
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
Fon kullanılan proje sayısı
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
2008
Sorumluların tespiti
STK ve diğer kurumlarla
koordinasyonun sağlanması
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
1 Proje/ Yıl
Sayısı
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Uluslar arası fonlara proje
sunulmuş fakat sonuç
alınamamıştır.
4. BELEDĐYE MALĐ YAPISI :
4.1. Yerel kaynakların etkin temini. ( Mali hizmetler )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
Tahakkuk kayıplarının
azaltılması
Tahsilat oranlarının
artırılması
%5
Oran
%4
Oran
Đcra Takip Sisteminin
Geliştirilmesi
Her Yıl % 2 Oranında
Artırılması
Oranı
Adli Đcra Takip Sistemi
2008
Kurulması
Kurulması
4.2. Yeni kaynakların oluşturulması. ( Hesap Đşleri, Gelir )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Suda tahakkuk kaybı
%10 azaltılmıştır.
2008 yılında ekonomik
kriz sebebi ile tahsilat
oranı artırılamamıştır.
Henüz iyi bir takip
çalışması
kurulamamıştır.
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
KRĐTERĐ
Ulusal ve uluslar arası
fonlardan yararlanma
1Fon/Yıl
Sayısı
2008 yılında Bayındırlık Bakanlığı
Afet Đşleri Bşk.lığı kaynaklı proje
karşılığı olan fonlardan cüz-i şekilde
Yap-Đşlet-Devret Modelinin
1 Yatırım/Yıl
Sayısı
kullanılması
4.3. Denk bütçe politikası. ( Hesap Đşleri, Gelir )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
faydalanılmıştır.
2008 yılında kullanılmadı 2009 yılı
için düşünülmektedir.
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
KRĐTERĐ
Gelir gider dengesinin
sağlanması
Her yıl %100
Oranı
Bütçe % 82 Oranında
gerçekleşmiştir.Gelirin gideri
karılama oranı % 107 dir.
5. ĐNSAN KAYNAKLARININ GELĐŞTĐRĐLMESĐ :
5.1. Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi.( Yazı Đşleri )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
KRĐTERĐ
Kütüphane kurulması
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
2008
Kurulması
Kulüplerin kurulması
• Kitap klübü
• Fotoğraf ve sergi
klübü
• Spor klübü etkinliği
2008
2008
Kurulması
Kurulması
Oluşturulmadı
Belediye girişinde oluşturuldu.
5Faaliyet/Yıl
Sayısı
1-Voleybolda Türkiye Aroma
Erkekler 1 nci ligini başarıyla 6 ncı
tamamladı.
2-Futbolda 1 nci amatör kümede 2
ncilik
3-Genç erkeklerde Voleybolda
Kastamonu şampiyonluğu
5.2. Hizmet içi eğitim.( Yazı Đşleri )
FAALĐYETLER
YIL
Eğitim talep analizinin
yapılması
Yıllık eğitim programlarının
hazırlanması
Her Yıl
PERFORMANS KRĐTERĐ
Talep Formu/Personel Sayısı
Her yıl
Hazırlanması
2 Eğitim/Yıl
Kişi başı yıllık eğitim
Eğitim kalitesinde
memnuniyet
Sayısı
% 70
Eğitimin katılımında disiplinin %90
sağlanması
Memnuniyet oranı
Katılım/Katılması Gereken
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Yapılamadı
5.3. Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi. .( Yazı Đşleri, Mali Hizmetler )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
2/Yıl
Sosyal aktiviteler
Katılan sayısı/Topl.Personel
Öneri-ödüllendirme
1Ödüllendirme/ Yıl
Personelin özel günlerinin
takibi ve değerlendirilmesi
• Nikah
• Yeni doğum
• Emekli personele
veda yemeği ve
plaket verilmesi
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Yapıldı.Personel
katkıları ile mobeseye
benzer güvenlik
kameraları alındı ve
sistem kuruldu
Yapıldı
Sayısı
Sayısı
Tüm personel
Yapıldı.
3 Doğum,1
Evlendirme işlemi
gerçekleşti.
1 defa/ yıl
%15
Mesleki seminer desteği
Gerçekleşmedi.
Oranı
6. ALTYAPI ÇALIŞMALARI :
6.1. Altyapı işlerinin yapılması. ( Fen Đşleri)
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
KRĐTERĐ
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
% 70
Yol asfaltlama
Oranı
2008
Asfalt Plenti Kurulması
Kurulması
% 100
Oranı
%25 oranında tamamlandı.
Bordür-tretuvar
% 100
Oranı
%25 Oranında gerçekleşti.
Đstinat duvarı-Sanat yapıları.
% 100
Oranı
%100 Oranında gerçekleşti.
Parke yapımı
Hizmet
binalarının
bakım
onarım ve ihtiyaçları
Đçme suyu Arıtma Tesisi
Đçme suyu Yapım Onarım
Atık su-Kanalizasyon
Đmar
yollarının
açılması
%100 Oranında gerçekleşti.
Đhtiyaca göre
%100
(2006-2008)
%90
(2006-2009)
%90
(2006-2009)
ve % 100
Oranı
Đçme su arıtmasına gerek
bulunmamaktadır.
% 95 oranında gerçekleşti.
Oranı
% 90 oranında gerçekleşti.
Oranı
%80 Oranında gerçekleşti.
Bazı yerlerde kamulaştırma
işlemlerinin
tamamlanamaması.
Yağmur suları kanalizasyon
hattına verilmiştir.
%100 Oranında gerçekleşti.
mevcut yolların bakım onarımı.
Yağmur suyu şebekesi
%90
(2006-2009)
mezarlıkların % 100
Oranı
Mevcut
Oranı
iyileştirilmesi ve bakımı.
Đhtiyaca göre
Makine ve Ekipman Alımı
Su kuyularına moto-pomp ve
toz klor chazı alındı.
6.2. Kişi başı aktif yeşil alanların artırılması, fonksiyonel kullanımın temini, geliştirilmesi ve korunması.
( fen işleri)
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
KRĐTERĐ
1 adet/ Yıl
Kişi başı aktif yeşil alanın
artırılması.
Gerçekleşti.
Oranı
Park sayısı
Çok Amaçlı Park
1 Adet/Yıl
Park/Oyun grubu
Sayısı
Sayısı
Đlave ve tamirat yapıldı
Sayısı
Gerçekleşti.
1 adet/Yıl
Ağaçlandırma ve yeşillendirme
3 Adet/Yıl
çalışması
•
Refüj,
kaldırım,
park
çevre düzenlemesi.
Mevcut
parkların
bakım,
Gerçekleşti.
Her yıl % 5 Yenileme
onarımı.
7. KENTSEL DÖNÜŞÜM :
7.1. Planların tamamlanması. ( Đmar )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
KRĐTERĐ
2007-2008-2009 Đhtiyaca göre
Plan revizyonu
Đlave imar planı yapımı
2008
Yapılmadı.
Sayısı
7.2. Plana uygun yapılaşmanın sağlanması.( Đmar, Zabıta )
FAALĐYETLER YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Denetimler
Rutin
Gerçekleşti.
7.3. Đmar uygulamalarının devamı. .( fen işleri )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
Đmar uygulaması
2008
Sayısı
Kamulaştırma
2008
M2/ Gerçekleşme oranı
2008
Đhtiyaca göre
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
•
Yol, park,
otopark
Halihazır
7.4. Sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir dönüşüm projelerinin geliştirilmesi.
.(Fen Đşleri)
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Dönüşüm projeleri
Projenin tamamlanması.
2008
2009
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Cadde düzenleme
8 Cadde
Sayısı
Projeleri hazırlanmaktadır.
Cephe düzenleme
1 Cadde
Sayısı
Projeleri hazırlanmaktadır.
7.5. Kentsel dönüşüm çalışmalarında sosyal ve kültürel sorunları kapsayan projeler geliştirilmesi. .(
Başkan, Birim amairleri )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Bilinçlendirme çalışmaları
Toplantı
Gerçekleşmesi
Gerçekleşti.
Mevcut durum analizi
20082009
Yapılması
2009 den itibaren çalışmalar devam
edecektir.
Katılımcı yönetim
Durum çalışmaları ile ilgili tarafların
görüş ve önerilerinin alınması
Yerinde koruyarak çözüm
Tamamı
Sayısı
8. SOSYAL BELEDĐYECĐLĐK :
8.1. STK’larla işbirliği. ( Yazı işl. )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
Envanter çalışmalarının
2008
Tamamlanması.
Gerçekleşti.
2008
Belirlenmesi
Gerçekleşti.
Her Yıl
Yapılması
2008
Tamamlanması
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
KRĐTERĐ
Yapılması (STK
sınıflandırılması)
Önceliklerin belirlenmesi
•
Revizyon
Đşbirliği standartlarının
Gerçekleşti.
belirlenmesi
8.2. Sosyal faaliyetlerde entegrasyonun sağlanması. Yazı işl. )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
Kamu kurumlarıyla
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Gerçekleşti.
entegrasyon
•
Đl Özel Đdaresi
•
STK
•
Vakıflar Bölge Md.
•
Muhtarlar
•
Gönüllüler
2/Yıl
Sayısı
Bilgi havuzunun
Çalışmalar devam ediyor
oluşturulması
•
Yoksulluk haritasının
çıkarılması
2008
Tamamlanması
Tüm Yardım Alanlar
Denetimin etkinleştirilmesi
•
Standartların
Gerçekleşti.
Denetim/Yıl
belirlenmesi
8.3. Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi ve yapılabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi. (Yazı işl.Mali
Hizm. )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Bilgi
havuzundan
Gerçekleşti.
envanter çıkarılması
2008
Gerçekleştirilme
Yardım konuları
•
Gıda
•
Yakacak
•
Eğitim
•
Sağlık
•
Eşya
•
Malzeme
100 kişi/Yıl
Sayısı
10 öğrenci/yıl
Sayısı
Poliklinik
Sayısı
18 öğrenciye burs verilmekte
Belediye doktoru
bulunmamaktadır.
Đhtiyaca Göre
&
Đhtiyaca Göre
Sayısı
Ekipman
•
Gerçekleşti.
35 çocuk/ Yıl
Giyim(sünnet)
Đhtiyacı olanlara malzeme
yardımı yapıldı.Yetimler
haftası.Sigara ve içki bırakma
kampanyası
Yapılmadı.
Kadın Sığınma Evi
•
Malzeme
Ekipman Alımı
2008
Kurulması
ve 2007-2008-2009
Đhtiyaca göre
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
KRĐTERĐ
Tesisleşme
•
Kreş
•
Semt sahaları.
2008(Yeni Hizmet
Binasında)
(Basket-Voleybol)
•
Havuz
•
Tenis
•
Bisiklet
•
Tracking
Kurulmadı
Geliştirme 2008
Geçilmesi
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
9. KURUMSAL YÖNETĐMĐN VE KURUMSAL ĐLETĐŞĐMĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ :9.1. Toplam kalite
yönetimi anlayışının geliştirilmesi.( Tüm Birimler )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
KRĐTERĐ
•
Sürekli
Toplam kalite
Devamı
Gerçekleşti
yönetimi
anlayışının
geliştirilmesi
9.2. Performans yönetimi.( Başkan, Birim Amirleri, Personel )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
KRĐTERĐ
•
Çalışanların
1 Kere/Yıl
Değerlendirilmesi
Değerlendirildi
1 Kere/Yıl
Değerlendirilmesi
Değerlendirildi
1 Kere/Yıl
Değerlendirilmesi
Değerlendirildi
performansı
•
Birimlerin
Performansı
•
Kurumun
Performansı
9.3. Hedeflerle yönetim. .( Başkan, Birim Amirleri )
FAALĐYETLER
YIL
Tüm birimlerin hedeflerinin
belirlenmesi
Her
Yapıldı
Her
Yapılması
Yapıldı
Her
Yapılması
Yapıldı
Yıl
Dönem sonu
değerlendirme
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Yapılması
Yıl
Belediye hedeflerinin
belirlenmesi
PERFORMANS KRĐTERĐ
Yıl
9.4. Birimler arası ve birim içi koordinasyon.( Başkan ve Tüm Birimler )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
KRĐTERĐ
Başkan-Birim Amirleri
haftada 1
Yapıldı
Sayısı
Birim Md.-Elemanlar
Her Hafta
Sayısı
Yapıldı
Müdürler
Her Ay
Sayısı
Yapıldı
Yönetimin gözden
1/Yıl
Sayısı
Yapıldı
geçirilmesi
9.5. Đş güvenliğinin sağlanması.(Tüm Birimler )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
KRĐTERĐ
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Đş
güvenliği
için
gerekli Sürekli
Yapıldı
Devamı
önlemlerin alınması
Đş güvenliği eğitiminin verilmesi 1/yıl
Sayısı
2008 yılı işçi sağlığı ve iş güvenliği ile
ilgili olarak bilgiler verildi.
9.6. Đnternetin devamlılığının sağlanması.(Kurum Đçi) (Mali hizm.)
FAALĐYETLER
YIL
Đnternet sisteminin
PERFORMANS
KRĐTERĐ
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Yapımı
Yapıldı.Veb sitesinden 24 saat
canlı yayın
2007-2008-2009
geliştirilmesi
Donanım ve
Đhtiyaca göre
Yapıldı
ekipmanlarını geliştirme
Eğitim
10 Kişi/ 1 Kurs
Sayısı
Daire içinde proğramcı kuruluş
tar.verildi.
9.7. Đletişim kanallarından etkin yararlanma.(Mali hizm.Yazı işl.)
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
KRĐTERĐ
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Olumlu haber olma
Gerçekleşmesi
Gerçekleşti
Dergiler
Olumlu haber olma
Gerçekleşmesi
Gerçekleşti
Tv- Yerel radyolar
Olumlu haber olma
Gerçekleşmesi
Gerçekleşti
Anons sistemi
Rutin
Belediye web sayfası
1600 tıklama/gün
Sayısı
Gerçekleşti
Bozkurtluların Belediye
% 97
Oran
Gerçekleşti
Ulusal ve yerel gazeteler
Devam etmektedir.
faaliyetlerinden haberdar
olması
9.8. Norm Kadro çalışması yapılması.( Yazı Đşleri )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
KRĐTERĐ
Norm Kadro çalışması
yapılması.
2008
Yapılması
Yapıldı
10. ULAŞIM :
10.1. Ulaşımda iyileştirme çalışması yapılması.( Fen Đşleri, )
FAALĐYETLER
YIL
Mevcut yolların
Đhtiyaca göre
PERFORMANS KRĐTERĐ
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Yapıldı
iyileştirilmesi
Durak iyileştirme 2/Yıl
Yapıldı
Sayısı
Otopark yapımı,
2008 proje
Otogaraj ve
2008-2009
yürüyüş yolu.
Yapım
Özel halk
Rutin
otobüslerinin
denetimi
Sayısı
Yürüyüş yolu yapımı tamamlandı.
Toplu taşıma ve
2008
Yapımı
ulaşım
hizmetleriyle
ilgili ulaşım ana
planı yapmak
10.2. Ulaşım ihtiyacının geleceğe dönük tespiti. (Fen işl. )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
KRĐTERĐ
Ulaşım
ihtiyacının
geleceğe 2008
Yapılması
dönük tespiti.
Özelleştirilen ulaşım hattının
2008
Yapılması
yeniden ihalesi yada süre
uzatımı
10.3. Ulaşım master planının yapılması. (Fen işl. )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
KRĐTERĐ
Ulaşım master planının
2010
Yapılması
yapılması.
10.4. Kurumlar arası iletişimin geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması. (Yazı işl. )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
KRĐTERĐ
Kurumlararası iletişimin
geliştirilmesi ve
koordinasyonun sağlanması
için toplantılar
•
TCK
•
Özel Halk Otobüsü
1/Yıl
Sayısı
2/Yıl
Sayısı
Birliği
FAALĐYETLER
Mevcut akslarda sinyalizasyon
ihtiyacının belirlenmesi
YIL
2008-20092010
PERFORMANS
KRĐTERĐ
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Yapımı
Şehir girişinde ihtiyaç oluşabilir.
Mevcut sinyalizasyonların bakım Đhtiyaca göre
ve onarımı
Doğalgaz çalışmalarından
doğacak hasar tespiti ve
onarımı.
Gerektiğinde
Geometrik düzenleme ihtiyacı
Đhtiyaca göre
Geçici trafik sirkülasyonu
Gerektiğinde
•
Alternatif güzergahların
Yapımı
Yapımı
Gerçekleşti.
tabela ile gösterilmesi
11. KÜLTÜREL FAALĐYETLER :
11.1. Kültürel zenginliğe uygun etkinlikler düzenlenmesi.( Yazı Đşleri )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Gün ve geceler
•
5/Yıl
Sayısı
Yetimler
Yetimler haftası düzenlenerek bağış
sistemi destekli 18 yaşından küçük
yetimler giydirildi.
haftası
•
Şenlikler
•
Sünnet
Bozkurt-Yakaören kültür ve deniz
şenlikleri gerçekleştirildi.Göynük dağı ve
Koçcuvaz yayla şenliklerine destek
verildi.
Yapılmadı.
Sigara ve içki bırakma kampanyası
düzenlendi
Şöleni
•
Halil
Đbrahim
Sofrası
Diğer etkinlikler
•
Đhtiyaca göre
Temizlik kampanyalarına devam edildi.
Đlçemizi tanıtıcı broşürler bastırılarak
dağıtımı yapıldı.Mesleki dergiler alınarak
personelin mesleki bilgileri artırılmaya
çalışıldı.Gazete alımına devam edildi.
Kitap,
Dergi,Broşür
Gerektiğinde
ve afiş
basımı
•
Sürekli
gazete alımı
Sanatsal sergiler
1/Yıl
Belediyemiz
ve
Kaymakamlıkça
desteklenen Fatma AKAR tarafından
Halk Eğitimi Merkezinde yağlı boya ve
guaj boya, eskiz resimlerini içeren sergi
açılması sağlandı.
Sayısı
11.2. STK’larla birlikte çalışılması. .(Yazı işl. )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
KRĐTERĐ
Ortak organizasyon
Đhtiyaca göre /Yıl
Esnaf Odası ve esnaflarla ortak sergi
ve
fuaralara
katılım
sağlandı.(Ankara-Đstanbul)
11.3. Festival ve fuarlara katılım. .( Yazı işl.Mali hizm.)
FAALĐYETLER
YIL
Festival ve fuarlara katılım.
2/Yıl
PERFORMANS KRĐTERĐ
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Gerçekleşti.
Sayısı
12. BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ :
12.1. Bilişim alt yapısının geliştirilmesi. (Mali hizm.)
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
KRĐTERĐ
Yedekleme sisteminin
kontrolu
Ekipman alımı
Rutin
Gerçekleşti.
Đhtiyaca göre
Gerçekleşti.
Yıllık bakım
Rutin
Gerçekleşti.
12.2. Personel eğitimi. (Mali hizm.)
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Kullanıcı eğitimi
Personel eğitimi
Gerçekleşti.
Gerçekleşti.
Đhtiyaca göre
Đhtiyaca göre
12.3. e-belediye çalışması. (Mali hizm.Yazı işl. )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Telefon belediyeciliği
Kredi kartı ile ödeme
Sorgulama
Gerçekleşti.
Gerçekleşti.
Çalışmalar devam ediyor.
2008
2008
2008
12.4. Kent bilgi siteminin kurulması.( Fen işleri.Mali hizmetler )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
KRĐTERĐ
Kent bilgi siteminin kurulması
2009
Adres bilgi sistemi
Numarataj yenileme
2008
2008
Kurulması
Oluşturulması
Bitirilmesi
Devam ediyor
Bitirildi.
12.5. Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim. ( Yazı işleri)
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Muhtarlıklar
Tapu
2009
Hukuki Düzenlemeyi Takip Eden
Yıl
Nüfus
2008
Yeni nüfus açıklandı.4584
13. EĞĐTĐM :
13.1. Dar gelirli ailelere yönelik eğitim desteği sağlanması. .( Yazı Đşleri)
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
KRĐTERĐ
Burs
15 öğrenci/Yıl
Yılda 18 öğrenci
Sayısı
Kırtasiye yardımı
10 öğrenci/Yıl
Sayısı
13.2. STK ve özel teşebbüslerle işbirliği. ( Mali Hizmetler )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
Yardımların
STK
kanallardan temini
ve
özel Her yıl
Oranı
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Yapıldı.Bazı yardımların % 80-90 ı
diğer kanallardan sağlandı.
14. KENTLĐLĐK VE ÇEVRE BĐLĐNCĐ :
14.1.STK ve Üniversite işbirliği.( Yazı Đşleri)
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
Panel- konferans
1 adet/ yıl
Sayısı
1 adet broşür/ yıl
Sayısı
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Yayın
Kastamonu Sanatçılar Albümü adlı
kitabın sponsorluğuna ortak olundu
14.2. Kent hukukunun oluşturulması. ( Yazı Đşleri )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
Yönetmeliklerin
2008
Gerçekleşmesi
2008
Sayısı
PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
hazırlanması.
Kitapçık
14.3. Kent sağlığı ve temizliği.( Zabıta, Fen Đşleri, )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
Mevcut katı atık alanının
2006-2008
Yapılması
ıslahı
Katı atık bertaraf tesisi
2006 proje-
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Islah çalışmalarına 2006 yılında
başlanmıştır.
Yapılması
Projesi 2006 yılında
tamamlanmıştır.Şu an yapımına
başlanamamıştır.
2006-2008
Yapılması
Gerçekleşti.
10 Defa (4 Ay)
Sayısı
Gerçekleşti.
2007 –20082009 yapım
NOT:Projesi AB
tarafından,
Đnşaat
maliyetinin
%70’i AB fonu%30’u
Kastamonu
Mahalli Đdareler
Birliği tarafından
karşılanacaktır.
Kentteki başı boş
hayvanlarla ilgili çalışmalar
Dere ve durgun suların
ilaçlanması.
Karla mücadele çalışmaları Her yıl Gerektiğinde
Özelleştirilen temizlik
Sürekli
Devamı
hizmeti çalışması
•
Eleman
Hizmet alımı
Devamı
Gerçekleşti
•
Malzeme
Her yıl ihtiyaca
göre
Yeni genel wc yapımı ve
mevcut genel wclerin
Yapıldı.
Đhtiyaca göre
bakım onarımı.
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
2005 Projesi
Bitirilmesi
Bitirildi.Müzeye başlanamadı.
Yapımı
2010 yılında başalanması
planlandı.
Çok Amaçlı Park
Projesi
Mezbaha
2007 Projesi, 2008-2009
Yapım
Ezine Beton Parke
2007 Projesi
Yapımı
2007 yılında başlandı,2008
yılında bitirildi.
2008 projesi
yapımı
2008 yılında başlandı,2009
yılı başında bititrildi.
yol
Hastane cad.ve
bağlantılı cadde ve
sokak beton parke
yol
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS
KRĐTERĐ
Fizibilitenin hazırlanması
Her Proje / Đlgili Yıl
Oranı
Proje sorumlularının belirlenmesi
Her Proje / Đlgili yıl
Belirlenmesi
Proje tanıtımı
Her Proje / Đlgili yıl
Oranı
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
15.YATIRIMCILARIN ÖZENDĐRĐLMESĐ
15.1. Yatırımcıların özendirilmesi. ( Yazı işleri )
FAALĐYETLER
YIL
PERFORMANS KRĐTERĐ
Tanıtım
Đhtiyaca Göre
Yatırımcılarla görüşme
5 Kişi/Yıl
Oranı
4.KURUMSAL KAABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
A-Üstünlükler
Numaratajın ve norm kadro çalışmalarının tamamlanması
Plan ve kadastral paftaların sayısal ortamda bulunması
PERFORMANS
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Gerçekleşti.
Gerçekleşti.
Yeni imar alanlarında imar uygulamalarının kısmen yapılıyor olması
Kurumun köklü geçmişe sahip olması,kuruluş 1922-ilçe oluş 1953
Đlçe altyapı envanterinin hazırlanıyor olması
Belediye hizmet birimlerinin bir arada olması
Đlçemizin su depolarının yeterli olması
Đmar uygulamalarında gelinen seviye
Yönetim kadrosunun 1984 den beri aynı olması(başkan)
Kurumun maddi varlık yapısı ve internetten 24 saat canlı yayın
Bürokrasi ve kırtasiyenin düşük düzeyde olması
Ulusal ve yerel gelişmeleri izleme
Uluslararası, ulusal ve yerel yönetimle ilgili birliklere üyelik
Makine parkının olması
Cadde ve sokakların oluşturulması, isim ve kodlarının verilmesi
Kurumun diğer kurumlara rutin ödemeler dışında borcunun bulunmaması
Yıllık faaliyetlerin her sene başı brifing toplantılarıyla değerlendirilmesi
Stratejik planlama ve performans plan çalışmalarının başlamış olması
Kurum içi iletişim ve karar alma mekanizmasının hızlı işliyor olması
Kurum içi ve dışı eğitim seminerlerine katılımın yüksek olması
Çalışanların genel memnuniyeti
Kültürel faaliyetlerin olması, spor alanında büyük başarı
Yeni hizmet binasının kısa vadede tamamlanmış olması
Personelin seminerler aracılığıyla eğitim faaliyetlerine ağırlık veriyor olması
Sosyal güvenlik kurumlarıyla sorgulama protokolünün yapılmış olması
B-Zayıflıklar
Kalifiye eleman yetersizliği
Kurum içi eğitimin yetersiz olması
Şehir merkezinde altyapı çalışmasının zor olması
Emekli olacak personel olması ve personel yetersizliği
Belediye yönetmeliklerinin bazılarının yeni yasaya göre güncellenmemiş olması
Yeterli otopark alanının oluşturulamaması
Görev tanımlarının yetki ve sorumlulukların belirlenmesi açısından yetersiz oluşu
Kültürel tesislerin yetersiz olması
Su ve kanalizasyon şebekesinin sayısallaştırılamamış olması
Kurum içi sosyal etkinliklerin az olması
Süreç yönetimindeki yetersizlikler
C-Değerlendirme
Bozkurt Belediyesi olarak Bozkurt’un kentsel gelişimi , halkının yaşam kalitesi ve kalkınmasını
artırabilmek amacı ile çalışmalara devam edilmektedir.Fakat bu faaliyetlerimizi; hükümet proğramları,
ülkedeki ekonomik, siyasi, hukuk ve sosyal alandaki gelişmeler direkt veya dolaylı olarak
etkilemektedir.Bu gelişmelerin belediyemizi ve halkımızı olumlu olarak etkilemesini temenni ediyoruz.
2008 Yılı için gelir gider dengesinin %100 oranında sağlanması hedeflenmiş olup, gelirin gideri
karşılama oranı % 107 olarak gerçekleşmiştir.Fakat bunun yanında dış etkenler, belediyemiz
gelirlerinin yeterli seviyede artırılamaması sonucu yatırım giderinin Bütçe giderinin toplamına oranı her
yıl düşmektedir.
Ülkede şu an yaşanan küresel ekonomik kriz ortamı ileriye dönük tüm planları etkilemekte, uzun
vadeli plan yapma ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.Bu sebepten süreç yönetimindeki yetersizliklerin
bir süre daha devam edeceği, belediyemiz açısından 2009 ve 2010 yıllarının yatırımlar açısından
durağan seyredeceği tahmin edilmektedir.

Benzer belgeler

2007 faaliyet raporu

2007 faaliyet raporu a) Đmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir...

Detaylı