klamoks bıd - Bilim İlaç

Yorumlar

Transkript

klamoks bıd - Bilim İlaç
KLAMOKS® BID
FİLM TABLET
1000 mg
FORMÜLÜ:
Her film tablet;
875 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 125 mg Klavulanik asite eşdeğer
potasyum klavulanat ile boyar madde olarak titanyum dioksit (E 171) içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Farmakodinamik özellikleri:
Klamoks® BID 1000 mg Film Tablet, semisentetik bir penisilin türevi olan amoksisilin ile
beta laktamaz enzim inhibitörü potasyum klavulanat içeren, oral kullanıma uygun geniş
spektrumlu antibakteriyel kombinasyondur.
Amoksisilin ampisilinin bir analoğu olup 6-aminopenisillanik asit yapısından türetilmiştir.
Klavulanik asit ise Streptomyces clavuligerus’ un fermantasyonu ile elde edilir. Penisilinlere
yapıca benzeyen bir beta laktam olan klavulanik asit çok geniş spektrumda beta laktamaz
enzimi aktif bölgelerine bağlanarak enzimi inaktive eder. Klavulanik asit penisilinler ve
sefalosporinlere karşı oluşan ve plazmidlerle taşınan dirençten sorumlu beta laktamaz
enzimleri üzerinde de etkilidir.
Farmakokinetik özellikleri:
Klavulanik asit amoksisilinin farmakokinetik özelliklerini değiştirmez.
Emilim:
Amoksisilin ve potasyum klavulanat oral uygulamadan sonra gastrointestinal sistemden iyi
derecede emilir. Amoksisilinin oral biyoyararlanımı yaklaşık olarak % 90, klavulanik asitin %
75’tir. Emilimi açlık veya tokluktan etkilenmez. Klamoks® yiyeceklerden bağımsız olarak
alınabilir.
Amoksisilin ve klavulanik asit oral uygulamadan yaklaşık 1 saat sonra plazma doruk
konsantrasyona ulaşır. Klamoks® uygulamasından sonra elde edilen amoksisilin düzeyi tek
başına amoksisilin uygulanması ile elde edilen serum düzeyi ile eşdeğerdir. Oral amoksisilin
dozları artırıldıkça gastrointestinal kanaldan emilen kısmı hafifçe azalmasına rağmen, serum
doruk konsantrasyonu ve eğri altındaki alan doğrusal olarak artış gösterir.
Her iki komponentin de plazma proteinlerine bağlanma oranları düşüktür (amoksisilin için ~
% 20, klavulanik asit için ~ % 30) ve yaklaşık %70’i serumda serbest halde kalır.
Dağılım:
Amoksisilin ve klavulanik asitin orta kulak sıvısı, peritoneal sıvı, plevral sıvı, idrar, intestinal
mukoza, kemik, safra kesesi, akciğer, kadın üreme sistemindeki dokular, safra gibi tüm doku
ve sıvılara dağılımı iyidir. Amoksisilin beyin omurilik sıvısına (BOS) düşük oranda geçer,
ancak enflamasyon durumunda BOS’a geçişi de artar.
Metabolizma:
Uygulanan amoksisilin miktarının yaklaşık % 10’u, klavulanik asitin ise % 50 den azı
karaciğerde metabolize olur.
Atılım:
KFT1000mg – 070507P10V1
Başlıca böbrekler aracılığı ile atılır.
Böbrek fonksiyonları normal olan kişilerde oral uygulama sonrasında yarılanma süresi
amoksisilin için yaklaşık 1,3 saat, klavulanik asit için yaklaşık 1 saattir.
Amoksisilinin %50-78’i ve klavulanik asitin % 25-40’ı uygulamadan sonraki ilk altı saat
içinde idrarla değişmeden atılır.
Mikrobiyoloji:
Amoksisilin birçok gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmaya karşı bakterisidal etkili
geniş spektrumlu yarı sentetik bir antibiyotiktir. Amoksisilin beta laktamaz tarafından
parçalanmaya duyarlıdır, bu nedenle etki spektrumu beta laktamaz enzimini üreten
organizmaları kapsamaz.
Yapısal olarak penisilinlere benzeyen ve bir beta laktam olan Klavulanik asit ise, birçok
penisilin ve sefalosporini etkisiz hale getiren bakterilerdeki beta laktamaz enzimini etkisiz
hale getirir. Özellikle, klinik olarak önemi olan ve aktarılabilen ilaç direncinden sorumlu
plazmid aracılı beta laktamazlara karşı yüksek etkinliği vardır.
Amoksisilin/Klavulanik asit kombinasyonunun aşağıdaki mikroorganizmaların birçok suşuna
karşı, hem in vitro ortamda, hem de Endikasyonlar bölümünde belirtilen klinik
enfeksiyonlarda etkili olduğu gösterilmiştir.
Gram Pozitif Aeroblar:
Staphylococcus aureus & (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
&
metisilin/oksasiline karşı dirençli olan stafilokokların amoksisilin/klavulanik asit’e de
dirençli olduğu düşünülmelidir.
Gram Negatif Aeroblar:
Enterobacter türleri (İn vitro olarak birçok Enterobacter türü dirençli olarak görülse de, bu
mikroorganizmaların neden olduğu idrar yolu enfeksiyonlarında klinik olarak Klamoks®’un
etkili olduğu gösterilmiştir.)
Escherichia coli (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
Haemophilus influenzae (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
Klebsiella türleri (bütün suşları beta laktamaz üretmektedir)
Moraxella catarrhalis (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
İn vitro olarak duyarlı olduğu gösterilenler:
Amoksisilin/Klavulanik asit in vitro ortamda, Streptococcus pneumoniae # türlerinde (%90
veya daha fazlası) 2 mcg/mL veya daha düşük, Neisseria gonorrhoeae türlerinde (%90 veya
daha fazlası) 0,06 mcg/mL veya daha düşük, stafilokok ve anaerobik bakteri türlerinde (%90
veya daha fazlası) 4 mcg/mL veya daha düşük, listelenen diğer mikroorganizma türlerinde
(%90 veya daha fazlası) 8 mcg/mL veya daha düşük MİK değerlerine sahiptir.
#
Amoksisilin in vitro olarak S. pneumoniae’ ya karşı ampisilin ve penisilinlere göre daha
yüksek oranda etkili olduğu için, ampisiline veya penisilinlere orta derecede duyarlı olan S.
pneumoniae suşları amoksisilin’e tamamen duyarlıdır.
Gram Pozitif Aeroblar:
Enterococcus faecalis * x
KFT1000mg – 070507P10V1
Staphylococcus epidermidis (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
Staphylococcus saprophyticus (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
Streptococcus pneumoniae * x
Streptococcus pyogenes * x
Streptococcus viridans * x
Gram Negatif Aeroblar:
Eikenella corrodens (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
Neisseria gonorrhoeae* (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
Proteus mirabilis* (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
Anaerobik Bakteriler:
Bacteroides fragilis dahil olmak üzere Bacteroides türleri (beta laktamaz üreten ve
üretmeyen)
Fusobacterium türleri (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
Peptostreptococcus türleri x
* Kontrollü ve uygun klinik çalışmalar bu mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların
tedavisinde amoksisilinin etkililiğini göstermiştir.
x
Bu mikroorganizmalar beta laktamaz üretmedikleri için tek başına amoksisiline duyarlıdır.
ENDİKASYONLARI:
Klamoks® aşağıda belirtilen duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların kısa
süreli tedavisi için kullanılır.
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları (beta laktamaz üreten H. influenzae ve M. catarrhalis
suşlarının neden olduğu)
Otitis Media (beta laktamaz üreten H. influenzae ve M. catarrhalis suşlarının neden olduğu)
Sinüzit (beta laktamaz üreten H. influenzae ve M. catarrhalis suşlarının neden olduğu)
Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları (beta laktamaz üreten S. aureus, E. coli suşlarının
ve Klebsiella türlerinin neden olduğu)
İdrar Yolu Enfeksiyonları (beta laktamaz üreten E. coli suşlarının, Klebsiella türlerinin ve
Enterobacter türlerinin neden olduğu)
Yukarıda bahsedilen durumların dışında, Klamoks® içeriğindeki amoksisilin sayesinde
ampisiline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda da etkilidir. Bu
özelliği sayesinde beta laktamaz üreten mikroorganizmalar ile ampisiline duyarlı
mikroorganizmaların birlikte neden olduğu mikst enfeksiyonların tedavisinde de, başka bir
antibiyotik eklenmesine gerek kalmadan kullanılır.
S. pneumoniae in vitro olarak ampisiline veya penisilinlere göre amoksisiline karşı daha
yüksek oranda duyarlı olduğu için, ampisiline veya penisilinlere orta derecede duyarlı olan S.
pneumoniae suşları amoksisilin ve Klamoks®’ a tamamen duyarlıdır.
KFT1000mg – 070507P10V1
Bakterilerin direnç geliştirmelerini azaltmak ve antibiyotiklerin etkinliğini sürdürebilmek
için, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu düşünülen veya kanıtlanan enfeksiyonların
tedavisinde Klamoks® kullanılmalıdır. Antibiyotik seçiminde varsa kültür ve antibiyogram
bilgileri kullanılabilir. Bu verilerin eksikliğinde, ampirik tedavi seçiminde bölgesel
epidemiyolojik ve duyarlılık bilgilerinden yararlanılabilinir.
Cerrahiyi ilgilendiren süreçlerde, etken organizmaları ve bu organizmaların Klamoks®’ a
olan duyarlılığını değerlendiren bakteriyolojik çalışmalar yapılmalıdır.
KONTRENDİKASYONLARI:
∗
∗
∗
Penisilinlere alerjisi olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
Diğer beta laktam antibiyotiklerle çapraz reaksiyona dikkat edilmelidir.
Önceden amoksisilin / klavulanik asit veya penisilin tedavisi ile birlikte sarılık veya karaciğer
fonksiyon bozukluğu öyküsü bulunanlarda kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER:
Penisilin tedavisi sırasında ciddi ve öldürücü olabilen alerjik (anaflaktoid) reaksiyonlar ortaya
çıkabilir. Bu tür reaksiyonlar genellikle parenteral tedavi sırasında ortaya çıkmaktaysa da,
oral penisilin tedavisi sırasında da gelişebilir. Genellikle çeşitli alerjenlere aşırı duyarlı
olanlarda veya daha önce penisilinlere ve sefalosporinlere aşırı duyarlılık göstermiş kişilerde
bu tür alerjik reaksiyonlar sık görülmektedir. Tedaviye başlamadan önce ayrıntılı hasta
hikayesinin alınması uygun olur.
Bu tür ciddi bir anaflaktoid reaksiyonun ortaya çıkması halinde adrenalin, intravenöz steroid
verilmesi, oksijen tedavisine başlanması, hava yolunun açık tutulması hatta entübasyon
gerekebilir.
Tüm antibakteriyel ilaçlara bağlı olarak hafif veya ciddi derecede psödomembranöz kolit
gelişebildiği bildirilmiştir. Antibiyotik kullanmakta olan hastalarda diyare geliştiğinde bu
olasılık akla getirilmelidir.
Antibakteriyel ilaç ile tedavi sırasında kolonun normal florasının bozularak Clostridium’ların
çoğalması mümkündür.
Penisilinler çok düşük toksisiteleri olan antibiyotiklerden olmakla birlikte uzun süreli
tedaviler sırasında böbrek, karaciğer ve hematopoetik sistemlerin fonksiyonlarının kontrolü
önerilmektedir. Mononükleozisli vakalarda ampisilin tedavisi deri döküntülerine neden
olabilir. Bu nedenle mononükleozis vakalarında ampisilin benzeri ilaçlar (amoksisilin gibi)
verilmemelidir.
Tedavi sırasında patojenler ve mantarlarla süperenfeksiyon oluşabilir. Böyle bir durumda ilaç
kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
Böbrek hastalarında; Klamoks® BID 1000 mg Film Tablet kreatinin klerensi 30 mL/dak’nın
altında olan hastalarda önerilmez.
Hepatik yetmezlikte; Dozlar dikkatli ayarlanmalı ve düzenli aralıklarla karaciğer
fonksiyonları izlenmelidir.
Gebelikte Kullanımı: Gebelik kategorisi B’ dir. Yapılan çalışmalarda insanlarda kullanılan
optimal dozların 10 katına kadar dozlarda verilmesinin üreme fonksiyonları ve fötüs üzerine
KFT1000mg – 070507P10V1
herhangi bir olumsuz etkisi saptanmamıştır. Yine de insanlarda yapılmış kontrollü
çalışmaların yetersiz olması nedeniyle, hamilelerde yarar/zarar oranı değerlendirilerek
kullanılmalıdır.
Laktasyonda Kullanımı: Klamoks® süt verme döneminde kullanılabilir. Anne sütüne eser
miktarlarda salgılanıyor olması ile ilişkili olarak sensitizasyon riski dışında, bebek üzerinde
herhangi bir zararlı etkisi yoktur.
Çocuklarda Kullanımı:
Vücut ağırlığı 40 kg'ın altındaki çocuklarda süspansiyon formu doktor tavsiyesi ile
kullanılmalıdır.
Araç ve makine kullanımı üzerine etkileri:
Araç ve makine kullanmayı engelleyecek
bulunmamaktadır.
herhangi
bir
farmakodinamik
etkisi
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:
Klamoks® BID 1000 mg Film Tablet genellikle iyi tolere edilen bir ilaçtır. Klinik gözlemlere
göre ortaya çıkan yan etkiler hafif ve geçici nitelikte olup en sık görülenler; diyare, bulantı,
deri döküntüleri, ürtiker, kusma ve vajinittir. Diyare özellikle yüksek dozlarla yapılan tedavi
sırasında ortaya çıkar. Daha seyrek görülen yan etkiler ise karında rahatsızlık hissi, gaz
oluşması ve baş ağrısıdır.
Ampisilin grubu antibiyotiklerin kullanımına bağlı olarak gelişebilen advers etkiler:
Gastrointestinal: Diyare, bulantı, kusma, hazımsızlık, gastrit, stomatit, mukokütanöz
kandidiazis, enterokolit, hemorajik veya psödomembranöz kolit. Oral tedavi sırasında çıkan
gastrointestinal yan etkiler Klamoks®’un yemeklerin başlangıcında alınması ile azaltılabilir.
Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Deri döküntüleri, ürtiker, anjioödem, anaflaksi, eritema
multiforme, Stevens-Johnson sendromu ve nadiren eksfolyatif dermatit. Bu tür reaksiyonlar
antihistaminiklerin kullanımıyla kolayca kontrol altına alınabilir, gerekirse kortikosteroidler
kullanılabilir. Bu tür reaksiyonların oluşması halinde hekim aksini belirtmedikçe tedavi
derhal kesilmelidir.
Karaciğer: Ampisilin grubu antibiyotik kullanımına bağlı olarak hafif bir ALT ve/veya AST
artışı bildirilmiş olmakla beraber bunun klinik önemi bilinmemektedir. Karaciğer fonksiyon
bozukluğu, serum transaminaz, bilirubin ve/veya alkalen fosfataz seviyelerinde artış çok
seyrek ve genellikle geri dönüşlüdür. Bildirilen ciddi olgularda, hemen her zaman, altta yatan
ciddi hastalık ve eş zamanlı başka bir ilaç tedavisi bulunmaktadır.
Böbrek: Nadiren interstisyel nefrit ve hematüri bildirilmiştir.
Kan ve lenfatik sistem: Penisilin tedavisi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik
purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Genellikle tedavinin kesilmesi ile
bu etkiler geri döner. %1’den daha seyrek olmak üzere hafif trombositoz gözlenmiştir.
Merkezi sinir sistemi: Geri dönüşlü olarak hiperaktivite, ajitasyon, anksiete, konfüzyon,
sersemlik ve uykusuzluk hali bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ:
KFT1000mg – 070507P10V1
Probenesid amoksisilinin renal tübüler sekresyonunu azalttığından, probenesidin Klamoks®
ile birlikte kullanılması amoksisilin kan seviyelerinde yükselme ve uzun süreli etki
gelişmesine yol açar.
Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi Klamoks® oral kontraseptiflerin
etkinliğini azaltabilir ve hastalar bu konuda uyarılmalıdırlar.
Amoksisilin/Klavulanik asit kullanan bazı hastalarda kanama zamanı ve protrombin
zamanının uzadığı bildirilmiştir. Klamoks®, antikoagülan tedavi gören hastalara dikkatle
uygulanmalıdır.
Laboratuar Testleri Etkileşmeleri:
Klamoks®’un oral yoldan kullanılmasını takiben ortaya çıkan yüksek amoksisilin idrar
konsantrasyonları idrarda glukoz testlerinin sonuçlarını etkileyebilir ve yalancı pozitif
değerlendirmeye neden olabilir. Bu yönden enzimatik glukoz oksidaz reaksiyonlarına
(Aminotransferaz, serum alanin aminotransferaz) dayalı glukoz testleri tercih edilmelidir.
Amoksisilin’in hamile kadınlara verilmesi total konjüge estriol, estriolglukuronid, konjuge
estron ve estradiol düzeylerinde geçici azalmalara yol açabilmektedir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda:
Şiddetli infeksiyonlarda günde 2 kez Klamoks 1000 mg tablet uygulanmalıdır.
Tedavi durum gözden geçirilmeksizin 14 günden daha uzun sürdürülmemelidir.
Klamoks® BID 1000 mg Film Tablet 12 yaşın altındaki çocuklara önerilmemektedir.
Oral uygulamada tabletler bütün olarak çiğnenmeden yutulmalıdır. Gerekirse tabletler ikiye
kırılır ve çiğnenmeden yutulur.
Yemeklerden bağımsız olarak kullanılabilmesine karşın olası gastrointestinal intoleransı
azaltmak amacı ile yemeklerin başlangıcında uygulanmalıdır. Bu durumda emilim optimum
olur.
DOZ AŞIMI:
Klamoks® ile doz aşımı seyrektir. Doz aşımı oluşur ise gastrointestinal semptomlar ve sıvı
elektrolit dengesi bozuklukları belirgin olabilir. Bunlar sıvı-elektrolit dengesi göz önüne
alınarak semptomatik olarak tedavi edilmelidir.
SAKLAMA KOŞULLARI:
250C’nin altında, oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklayınız.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
Klamoks® BID 1000 mg Film Tablet; 10, 14 tabletlik Al/Al blister ambalajlarda bulunur.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:
KFT1000mg – 070507P10V1
Klamoks® 625 mg Film Kaplı Tablet, 15 tablet Al / Al blister
Klamoks® - BID Fort 400/57 mg Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (70 mL)
Klamoks® - BID 200/28 mg Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (70 mL)
Klamoks® 312.5 mg Fort Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (100 mL )
Klamoks® 156.25 mg Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (100 mL )
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
REÇETE İLE SATILIR.
Ruhsat Tarihi ve No
Ruhsat Sahibi
İmal Yeri
16. 02. 1999/190-32
BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34398 Maslak - İSTANBUL
BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
ÇERKEZKÖY İŞLETMESİ
59501 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Prospektüs Onay Tarihi 30.04.2007
KFT1000mg – 070507P10V1

Benzer belgeler

KLAMOKS BID FORT 400/57 mg Oral Süspansiyon

KLAMOKS BID FORT 400/57 mg Oral Süspansiyon Penisilin tedavisi sırasında ciddi ve ölümcül olabilen alerjik (anaflaktoid) reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu tür reaksiyonlar genellikle parenteral tedavi sırasında ortaya çıkmaktaysa da, oral yo...

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg

ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Çocuklarda çok seyrek olarak yüzeyel diş rengi değişikliği bildirilmiştir. Genellikle fırçalama ile giderildiğinden, iyi bir ağız hijyeni ile diş rengi değişimi engellenebilir. Hepato-bilier bozukl...

Detaylı

KÜB sablon - Bilim İlaç

KÜB sablon - Bilim İlaç Kan ve lenfatik sistem: Penisilin tedavisi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Genellikle tedavinin kesilmesi ile bu etki...

Detaylı