megasil la prospektüs

Transkript

megasil la prospektüs
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Megasil LA
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
BİLEŞİMİ:
Megasil LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, beyazımsı, yağlı süspansiyon olup, her ml’sinde 150 mg
amoksisilin baza eşdeğer amoksisilin trihidrat içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Amoksisilin beta-laktam halkası içeren geniş spektrumlu yarı sentetik bir penisilindir. Bakterisid
etkisini bakteri hücre duvarı biyosentezini inhibe ederek gösterir.
Duyarlı bakteriler: Beta hemolitik Streptococcus sp’leri de içeren çoğu gram pozitif bakteriler
(Strep.agalactiae, S.canis, S.zooepidemicus, S.dysagalactiae, S.suis, S.uberis, Bacillus anthracis,
Actinomyces sp., çoğu Corynebacter sp., Erysipelohtrix rhusiopathiae, çoğu Listeria monocytogenes),
bazı anaeroblar (Clostridium sp., çoğu Fusobacterium sp., bazı Bacteroides sp.), bazı gram negatif
aeroblar ( Haemophilus somnus), Borrelia sp., Leptospira sp., Actinobacillus sp., Haemophilus sp.,
Leptospira sp., Moraxella sp., Pasteurella sp., Proteus sp.
Orta dereceli duyarlılık gösteren bakteriler: Kazanılan bağışıklık nedeniyle değişmekle birlikte şu
bakteriler orta dereceli duyarlıdır; Actinobacillus sp., Borrelia sp., Haemophilus sp., Leptospira sp.,
Moraxella sp., Pasteurella sp., Proteus sp., Taylorella equigeniitalis, Serpulina sp., Campylobacter sp.,
Enterococci, Rhodococcus equi., Enterobacteriaceae’de direnç gelişimi yaygındır.
Dirençli bakteriler: Bacteroides fragilis, Bordetella bronchiseptica, Citrobacter sp., Enterobacter sp.,
Klebsiella sp., diğer Proteus sp., Pseudomonas aeroinosa. Serratia sp., Yersinia enterocolitica ise
amoksisiline dirençlidir. Beta laktamaz salgılayan bakterilere etkisizdir.
Parenteral yolla verildiğinde kan ve dokulara hızlı bir şekilde yayılır. Deri altı ve kas içi enjeksiyondan
sonra hızlı bir emilim gösterir. 30 – 60 dakika içinde istenilen plazma seviyesine ulaşır.
Özellikle akciğer, karaciğer ve böbreklerde yoğunlaşır. Serum proteinlerine bağlanma oranı düşüktür.
Amoksisilin insan serum proteinlerine %17 oranında bağlanır. Eliminasyonu, ilacın değişmeden
ekskrasyonuyla ve böbrekler yoluyla inaktif penisilloik asit (%10–25) şeklinde olur. Daha düşük
miktarda safra ile de atılmaktadır.
KULLANIM SAHASI:
Megasil LA Enjeksiyonluk Süspansiyon sığır, koyun, kedi ve köpeklerde duyarlı bakterilerden
kaynaklanan;
— Solunum sistemi enfeksiyonları (bronchitis, bronchopneumonie, pneumonie, Pasteurella
pneumonileri, enzootik pneumoniler, laryngitis, tonsillitis ve viral pneumonilere eşlik eden sekonder
enfeksiyonlar gibi),
— Sindirim sistemi enfeksiyonları (bakteriyel kökenli enteritisler, Salmonellosis gibi),
— Ürogenital sistem enfeksiyonlarında (cystitis, nephritis ve pyelonephritis gibi),
— Yavru ve genç hayvanların septisemi ve Colibasillosisinde ve yumuşak doku enfeksiyonlarında
(yara, apse, ayak ve tırnak enfeksiyonları gibi) kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Sığır ve koyunlarda kas içi, kedi
ve köpeklerde derialtı ve kas içi uygulanır.
Farmakolojik doz
Sığır, koyun, kedi ve köpekler: 15 mg amoksisilin / kg canlı ağırlık / gün.
Pratik doz
Sığır, koyun, kedi ve köpekler: 1 ml Megasil LA / 10 kg canlı ağırlık / gün dozunda kullanılır.
Gerekirse 48 saat sonra doz tekrarlanır. Her enjeksiyon ayrı bir yere yapılmalı ve enjeksiyon yerine
masaj uygulanmalıdır. Sığırlarda 20 ml’den, koyunlarda ise 4 ml den fazla kullanılması durumunda
doz bölünerek iki ayrı yere enjekte edilmelidir. Kullanmadan önce şişe çalkalanmalıdır.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER:
Penisilinlerin en önemli yan etkileri akut anafilaksi ve kollapstır. Ayrıca daha az şiddette ama daha
sıklıkla aşırı duyarlılık reaksiyonları (ürtiker, ateş, anjionörotik ödem gibi) görülebilir. Anafilaksi
oluşursa adrenalin, antihistaminik veya glikokortikoidler uygulanmalıdır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:
Probenecid, amoksisilinin tubular sekresyonunu yavaşlatır; eliminasyon yarı ömrünü uzatır.
Amoksisilin tetrasiklinler, sulfonamidler gibi bakteriostatik etkili antibiyotiklerle birlikte
kullanılmamalıdır. Diüretikler amoksisilinin atılımını hızlandırdıklarından dolayı antibiyotiğin
konsantrasyonunu düşürebilirler. Allopurinal gibi ürik asit sentezi inhibitörleri deri reaksiyonu
oluşumu riskini arttırırlar.
DOZ AŞIMI VA ALINACAK ÖNLEMLER:
Amoksisilin aşırı doz uygulamalarında çok iyi tolera edilebilen güvenli bir antibiyotiktir. Akut ve
kronik toksisitesi düşüktür.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Sağaltım süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için
yetiştirilen sığır ve koyunlar 30 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sağıtım süresince ve son
ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle sığırlardan, 7 gün (14 sağım) süreyle
koyunlardan elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arama süresinin uzun
olması nedeniyle insan tüketimi için süt elde edilen koyun ve ineklere uygulanması tavsiye
edilmez.(Enjeksiyon noktası için kalıntı arınma süresi 50 gündür).
KONTRENDİKASYONLAR:
Damar içi ve trachea içi kullanılmamalıdır. Anüri veya oligoüri ile seyreden ciddi renal bozukluklarda
kullanılmamalıdır. Penisilinlere karşı aşırı duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Gebelikte kullanım: Penisilinlerin plasentaya geçtiği bilinmektedir. Gebe laboratuvar hayvanları
üzerinde yapılan çalışmalarda, fetüs üzerinde herhangi bir olumsuz etki saptanmamıştır.
GENEL UYARILAR:
Kullanmadan önce ve beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR:
Penisilin, sefalosporin vb gibi maddelere duyarlılığı olan kişilerin amoksisiline de duyarlı olması
muhtemeldir. Duyarlı kişilerde deri teması, inhalasyon, injeksiyon veya herhangi bir yolla alım sonucu
alerjik reaksiyonlar gelişebilir.
• Hassasiyetinizi biliyorsanız ya da böyle preparatlarla çalışmamanız gerekiyorsa, bu ürüne elinizle
temas etmeyiniz.
• Önerilmiş tüm önlemleri aldıktan sonra ürünü elleyiniz.
• Şayet semptomlar görüldükten sonra gelişme gösteriyorsa hemen doktora başvurunuz. Yüz, dudak
veya gözlerin şişmesi veya nefes almada güçlük görülürse medikal önlemler alınmalıdır.
• Kullandıktan sonra eller iyice yıkanmalıdır.
• Eğer kaza ile göze temas ederse, göz su ile 15 dakika yıkanmalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Direkt ışıktan koruyarak 25 °C’nin altında,
dondurulmadan saklanmalıdır.
HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:
Amoksisilin tavşan, kobay, hamster ve Gerbilinae ailesinden kemiriciler gibi küçük laboratuvar
hayvanlarında; kaz, ördek gibi perde ayaklılarda ve atlarda kullanılmamalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu ambalajlarda 20, 50, 100 ml’lik ve plastik kutu içerisinde 250 ml’lik renksiz flakonlarda
satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:
Veteriner hekim reçetesiyle eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 27.10.2008
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ-NO:
26.09.2008–20/057
PAZARLAMA İZİN SAHİBİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Çınardere Mah. Petek Sk. No:18 Pendik/İSTANBUL
İMAL YERİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 10. Cadde No:7 TOKAT

Benzer belgeler

BACTİMOX LA Enjeksiyonluk Süspansiyon

BACTİMOX LA Enjeksiyonluk Süspansiyon uygulamasından sonra 30 gün geçmeden sığır ve koyunlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) boyunca elde edilen sığır sütü ve 7 gün (14 sağım...

Detaylı

betamox la - Etkin İlaç

betamox la - Etkin İlaç sonra doz tekrarlanır. Her enjeksiyon ayrı bir yere yapılmalı ve enjeksiyon yerine masaj uygulanmalıdır. Sığırlarda 20 ml'den fazla kullanılması durumunda doz bölünerek iki ayrı yere enjekte edilme...

Detaylı

biobos_ibr_pros - İnterhas Hayvan Sağlığı

biobos_ibr_pros - İnterhas Hayvan Sağlığı olması nedeniyle insan tüketimi için süt elde edilen koyun ve ineklere uygulanması tavsiye edilmez.(Enjeksiyon noktası için kalıntı arınma süresi 50 gündür). KONTRENDİKASYONLAR: Damar içi ve trache...

Detaylı

VETAMOKS Oral Çözelti Tozu

VETAMOKS Oral Çözelti Tozu Amoksisilin, tetrasiklinler, sulfonamidler ve fenikoller gibi bakterisidal etki gösteren diğer antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Diüretikler, amoksisilinin atılımını hızlandırdıklarından...

Detaylı

VETAMOKS %50 Oral Çözelti Tozu

VETAMOKS %50 Oral Çözelti Tozu İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuk ve hindiler 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan tüketimine...

Detaylı

Klavetsilin

Klavetsilin Gerekirse 48 saat sonra doz tekrarlanır. Her enjeksiyon ayrı bir yere yapılmalı ve enjeksiyon yerine masaj uygulanmalıdır. Sığırlarda 20 ml’den, koyunlarda ise 4 ml den fazla kullanılması durumunda...

Detaylı

prospektus

prospektus kalıntı arınma süresi koyun ve sığırlarda 50 gündür. Sütteki kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle sütü insan tüketimine sunulan koyunlara uygulanması tavsiye edilmez. KONTRENDİKASYONLAR D...

Detaylı

primoxal enj prospektüs

primoxal enj prospektüs Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Veteriner hekim reçetesi ile satılmaktadır. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayınız. Işıktan koruyunuz. MUH...

Detaylı

KORTİPEN LA Enjeksiyonluk Süspansiyon

KORTİPEN LA Enjeksiyonluk Süspansiyon • Kullandıktan sonra eller iyice yıkanmalıdır. • Eğer kaza ile göze temas ederse, göz su ile 15 dakika yıkanmalıdır. MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Dir...

Detaylı