teknik şartnamesi tedas-myd-2003-044

Yorumlar

Transkript

teknik şartnamesi tedas-myd-2003-044
TÜRK İYE ELEK TRİK DAĞITIM A.Ş.
M ALZEM E YÖNETİM İ VE SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALÇAK GERİLİM
BIÇAKLI SİGORTA VE DEĞİŞTİRME CİHAZI (ELLİK)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
ARALIK - 2003
ALÇAK G ERİLİM BIÇAKLI SİGORTA VE D EĞ İŞTİR M E CİHAZI (ELLİK)
TEKNİK ŞARTNAM ESİ
İÇİNDEK İLER
1. GENEL
1.1. Konu ve Kapsam
1.2. Standartlar
1.3. Tarifler
1.3.1. Sigorta ve Bunların Bileşen Bölümleri
1.3.2. Genel Terim ler
1.3.3. Karakteristik Büyüklükler
1.4. Çalışma Koşulları
1.5. Elektriksel Ö zellikler
1.6. Tipler
2. TEKNİK ve Y APISA L Ö ZELLİK LER
2.1. Sigorta Gövdesi
2.1.1. Anma Akımları ve Güç Kabulü
2.1.2. M ekanik Tasarım
2.1.3. Sigorta G övdesinin İşaretlenmesi
2.2. Değiştirme Elemanı (Buşon)
2.2.1. Elektriksel Ö zellikler
2.2.2. M ekanik ve Yapısal Ö zellikler
2.2.3. İşaretleme
3. İŞARETLEM E
4. D ENEYLER
4.1. Değiştirme Elem anları İle İlgili Deneyler
4.1.1. Komple Deneyler
4.1.2. Kabul Deneyleri
4.2. Sigorta Gövdelerine Uygulanacak Deneyler
4.2.1. Komple Deneyler
4.2.2. Kabul Deneyleri
5. DEĞİŞTİRM E CİH AZI (ELLİK)
6. M UAYENE VE D ENEY LER
6.1 Kabul Kriterleri
6.2 Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar
6.3 Kabul Prosedürü
7. DİĞER K O ŞU LLA R
7.1 Ambalaj ve Taşım a
7.2 Teklifle Birlikte V erilecek Belgeler
8. TEKLİF FİYATLARI
9. GARANTİ
EKLER
EK:1 RESİM LER VE TABLOLAR,
ŞEK İL-1/1 Sigorta Tabanı Resim leri ve Boyutları
ŞEK İL-1/2 Sigorta Tabanı Resimleri ve Boyutları
ŞEKİL-2 Sigorta D eğiştirm e Elemanı Resimleri ve Boyutları
EK-2 M ALZEM E LİSTESİ
EK-3: GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ
ALÇAK GERİLİM
BIÇAKLI SİGORTA VE DEĞİŞTİRM E CİH AZI (ELLİK)
TEK N İK ŞARTNAM ESİ
1.
GENEL
1.1.
Konu ve Kapsam
Bu şartname, endüstride kullanılan ve değiştirm e elem anlarının kontakları bıçaklı olan
sigortaların, elektriksel ve tasarım özellikleri ile deneylerini kapsamaktadır.
Şartnamenin bundan sonraki bölüm lerinde, değiştirme elem anlarının kontakları bıçaklı olan
sigortalar, kısaca “Bıçaklı Sigorta” olarak anılacaktır.
Bıçaklı Sigorta; kontakları bıçaklı olan Değiştirm e Elem anları ile Sigorta Gövdesinden
oluşacaktır.
NOT: Bu şartnamede değiştirme elemanını, sigorta gövdesine takıp çıkarm ak için kullanılacak
Değiştirme Cihazı da (Ellik) tanımlanmaktadır.
1.2.
Standartlar
Aksi belirtilmedikçe, şartnam e kapsamındaki Bıçaklı Sigorta, aşağıda belirtilen Türk Standartları
(TS) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) standartlarının en son baskılarına uygun
olarak tasarlanacak, imal ve test edilecektir.
Standart no
(TSE)
TS 86
EN 60269-1
TS HD
630.2.1 .Sİ
Standart no
(IEC, EN)
IEC 60269-1
TS EN 60269-2
IEC 60269-2
TS
EN
TS
EN
TS
EN
IEC 60672-1
11236
60672-1
11237
60672-2
11238
60672-3
IEC 60269-2-1
1998+A1:1999+A2
IEC 60672-2
IEC 60672-3
Standart adı
Sigortalar-Alçak Gerilim li- Bölüm: 1 Genel
Kurallar
Endüstride K ullanılan Alçak Gerilim Sigortaları
(Bıçaklı Sigortalar)
Sigortalar- Bölüm:2: Yetkili Personel Tarafından
Kullanılan Sigortalar İçin İlave Kurallar (Başlıca
Endüstri Uygulamaları için Sigortalar)
Seramik ve cam yalıtım malzem eleri
Bölüm: 1 Tanımlar ve Sınıflandırm a
Seramik ve cam yalıtım malzem eleri
Bölüm: 1 Deney metotları
Seramik ve cam yalıtım malzem eleri
Bölüm:3 M alzeme Özellikleri
Eşdeğer veya daha üstün başka standartlar kabul edilebilir. Bu durum da teklif sahibi, uygulanan
standardın İngilizce ya da Türkçe kopyasını teklifiyle birlikte verecektir.
1.3.
Tarifler
Aşağıda yapılan tarifler TS 86 EN 60269-1 n o ’lu standarttan alınmıştır.
1.3.1. Sigorta ve Bunların Bileşen Bölümleri
Sigorta: Bağlı bulunduğu devreden geçen akımın belli bir değeri belli bir süre aşması halinde
değiştirme elem anının (buşonun) içerisinde bulunan tel veya tellerin erimesi ile bağlı bulunduğu
devreyi açan ve bu yolla onu aşırı akım tehlikesinden koruyan bir cihazdır. Sigorta, komple
düzeni oluşturan tüm bölüm leri (Değiştirme Elemanı ve Sigorta Gövdesini) içerir.
Sigorta Gövdesi: Sigorta Gövdesi, sigorta tabanının değiştirme elemanı taşıyıcısı kontakları ile
olan birleşimidir. Bu şartnam ede “Sigorta G övdesi” terim inin kullanıldığı yerlerde açıkça bir
ayırım yapılmam ış ise bu terim, sigorta tabanlarını ve/veya değiştirm e elemanı taşıyıcılarını
kapsar.
Sigorta Tabanı: Bir sigortanın kontaklarla, bağlantı uçlarıyla (term inaller)
donatılmış sabit bölüm üdür.
ve kapaklarla
Sigorta Elemanı: Sigorta çalıştığında erimek üzere tasarım lanan, değiştirm e elemanının bir
bölümüdür. D eğiştirm e elemanı paralel bağlı birkaç sigorta elem anından meydana gelebilir.
Değiştirme Elem anı (Buşon): Sigorta çalıştıktan sonra değiştirilm esi amaçlanan sigorta
elemanları dahil sigortanın bir bölümüdür.
Sigorta Kontağı: D eğiştirm e elemanı ile karşılık gelen sigorta gövdesi arasındaki devrenin
sürekliliğini sağlam ak üzere tasarım lanan iki veya daha fazla iletken bölüm dür.
Gösterge Düzeni: Eriyen telin eriyip erimediğini (sigortanın çalışıp çalışmadığını) gösteren
düzendir.
Bağlantı Ucu: Sigortanın dış devrelere olan elektrik bağlantısını sağlayan iletken bölümdür.
Deney Değiştirm e Elem anı (fuse-link): Güç dağılımı (kaybı) boyutları belirlenm iş deney
değiştirme elemanıdır.
1.3.2. Genel Terim ler
Sigortaların Endüstride Kullanımı: Erişilebilir durum da olan değiştirm e elemanı taşıyıcıları
veya değiştirme elemanları değiştirilm esinin yalnız yetkili personel tarafından yapıldığı sigorta
kullanım şeklidir.
NOT: Yetkili personel TS 3575 E N 60364-3 ’de, kategori B A 4 ’e göre “Bilgilendirilmiş ” ve
BA5 'göre “Tecrübeli ” olarak belirtilmektedir.
Büyüklük: Bir sigorta sistem i içerisindeki sigortaların belirtilen boyutlardaki grubudur. Her ayrı
büyüklük, değişmeye uğramayan sigortaların belirtilen boyutları için, beyan akımlarının verilen
bir aralığını kapsar.
“g” Değiştirm e elemanı: Beyan kesme kapasitesine kadar, sigorta elem anının erim esine yol
açan bütün akımları, belirtilen şartlarda kesebilen akımı sınırlayan değiştirm e elemanıdır. Tam
aralıklı kesme kapasiteli değiştirm e elemanı olarak da adlandırılır.)
1.3.3. Karakteristik Büyüklükler
Değiştirme Elem anının Kesm e Kapasitesi: Belirtilen kullanım ve davranış koşullarında,
değiştirme elem anının belirli bir gerilimde kesebileceği beklenen akım değeridir. (A lternatif
akım için bu değer alternatif akım ın etken değeridir.)
Tepe Dayanım Akım ı (Sigorta Gövdesinin): Sigorta gövdesinin dayanabildiği kesme akımı
değeridir.
Değiştirme Elem anının Anma Akımı (In): Belirtilen koşullarda, değiştirme elemanının
özelliğini kaybetm eden sürekli olarak taşıyabildiği akım değeridir.
Konvansiyonel Erim em e Akım ı (Inf): Değiştirme elemanının, eriyen teli erim eksizin belirli bir
sürede(Konvansiyonel süre) taşıyabildiği akımın belirtilen bir değeridir.
Konvansiyonel Erim e Akım ı (If): Belirli bir sürede (Konvansiyonel süre), değiştirme
elemanının çalışm asına yol açan akım ın belirtilen bir değeridir.
Değiştirm e Elem anının Güç Kaybı: Belirtilen koşullarda, beyan akımını taşıyan değiştirme
elemanındaki harcanan güçtür.
1.4.
Çalışma K oşulları
M alzeme Listesinde aksi belirtilm edikçe, sipariş konusu AG Bıçaklı Sigorta aşağıda belirtilen
çalışma koşullarında kullanım a uygun olacaktır.
Kullanım Yeri
Dahili
Yükselti (en çok)
- Ortam sıcaklığı (°C)
. En çok (°C)
. 24 saat içinde ortalam a (°C)
. En az (°C)
- Bağıl nem
.4 0 °C
.2 0 °C
- Çalışma Durumu
- Kirlilik Derecesi (60664-l ’e göre)
- Aşırı Gerilim Sınıfı (60664-1’e göre)
2000 m
40
35
-5
%50
%90
Sürekli Çalışm a
3
..
_
IV .................. ..................
-3;
JffitftıUi
k
k
~
-M
1.5.
Elektriksel Ö zellikler
M alzeme Listesinde aksi belirtilm edikçe bu şartname kapsam ındaki Bıçaklı Sigortalar aşağıda
belirtilen elektriksel özelliklere uygun olarak tasarım lanacak ve imal edilecektir.
Çalışma (sistem) gerilimi
400 VAC
Çalışma (sistem) frekansı
Yalıtım gerilimi (Ui)
50 Hz
660 VAC
1.6.
Tipler
Bu şartname kapsam ındaki Bıçaklı Sigortalar; büyüklüklerine (boyutlarına) göre 00, 1, 2 ve 3
boy olmak üzere 4 (dört) tip olacaktır.
2.
TEK NİK VE Y A PISA L Ö ZELLİK LER
2.1.
Sigorta Gövdesi
M alzeme Listesinde aksi belirtilm edikçe bu şartname kapsam ında tem in edilecek olan Sigorta
Gövdeleri tek kutuplu olacaktır. Diğer özellikler aşağıdaki bölüm lerde verilmektedir.
2.1.1. Anma Akım ları ve Güç Kabulü
Sigorta G övdesinin büyüklüklerine (boyutlarına) göre anma akım ları ve güç kabulü değerleri
aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Büyüklük
(Boy)
00
1
2
3
Anma Akımı
(Amper)
160
250
400
630
Anm a Kabul Gücü
(Watt)
12
32
45
60
2.1.2. M ekanik Tasarım
Bu şartnam e kapsam ındaki Bıçaklı Sigorta, montaj bakım ından vidalar yardımı ile
tespit edilen tip olacaktır.
Sigorta Tabanları boyutları Şekil: 1/1 ve Şekil: 1/2’ye uygun olacaktır. (Not: Bu
resim ler ve boyutlar IEC 60269-2-1:2002-04 ’den alınmıştır. Bir çelişki olması halinde
standartta yer alan şekil ve boyutlar geçerli olacaktır.)
Sigorta Gövdesi yalıtkan kısımları, TS 11236 EN 60672 n o ’lu standart kapsamında
C-221 alt grubunda yer alan steatit m alzem eden olacaktır.
Kontaklar, E-Cu 57 elektrolitik bakırdan imal edilecek ve en az 3 m ikron kalınlığında
gümüş ile kap 1anacaktır.
Kullanılacak cıvata, somun, rondela gibi parçalar paslanm az çelik vey
çelikten olacaktır.
Bağlantı uçları (Term inaller): Bağlantı uçlarında yapılacak bağlantılarda, gerekli
kontak basıncının sürekli olarak korunması sağlanacaktır.
Pabuçlu bağlantı uçları için, bağlantı uçlarına takılm aya elverişli olan kesit aralıkları
her büyüklükteki değiştirm e elem anlarının aşağıdaki tabloda sınırları verilen
akım lardan oluşur. Hazırlanmam ış iletkenler için tasarım lanan bağlantı uçları,
aşağıdaki tabloda verilen kesit aralıkları içerisindeki iletken büyüklüklerinden ard arda
en az 3 (üç) adetinin takılm asına elverişli olacaktır.
B üyüklük
(Boy)
00
1
2
3
D eğiştirm e Elem anlarının
K esit A ralıkları (m m 2)
Anma Akım Aralığı
Bakır
Alüminyum
(Amper)
6-160
10-70
25-95
80-250
70-120
95-150
125-400
95-240
120-300
315-630
M alzeme Listesinde belirtilecektir.
Bağlantı ucunun pabuçlu olması halinde uygulanacak m om entler aşağıdaki tabloya
uygun olacaktır.
In
(Amper)
B üyüklük
Vidaların Büyüklüğü
M om ent
(Nm)
160
250
400
630
00
1
2
3
M8
M 10
M 10
M 10/M 12
10
32
32
32/56
Diğer bağlantı uçları için mom ent değerleri imalatçı tarafından Garantili Özellikler
Listesinde verilecektir.
Sigorta tabanları aralarında değişebilir olacaktır. Bu nedenle Şekil: 1/2’de (7) indisi ile
verilen ölçüler zorunlu olacaktır.
Sigorta Gövdesi, elektrik çarpm asına karşı korum a önlemi için yalıtkan bölme
duvarları (seperatör) takılm asına uygun olacaktır.
2.1.3. Sigorta G övdesinin İşaretlenmesi
Değiştirme elemanı takılı değil iken beyan akımının ve beyan gerilim in işareti ön taraftan
görülebilecektir.
2.2.
Değiştirm e Elem anı (Buşon)
2.2.1. Elektriksel Ö zellikler
i.
Değiştirme elem anının Kullanm a Sınıfı: “gG”
N O T :“g G ” K ullanm a Sınıfı, genellikle kablo ve
kapasiteli değiştirme elemanlarını belirtir.
-5-
Ai
v .
Değiştirme elem anlarının her tip için anm a alcımı sınır değerleri ile anm a akımları:
Değiştirm e
Elem anı Tipi
( Boy)
00
1
2
3
Anma Akım ı Sınır
Değerleri
(Amper)
2-160
80-250
125-400
315-630
Değiştirm e Elem anlarının Anma Akımları
(Amper)
16-20-25-32-40-50-63-80-100-125-160
80-100-125-160-200-250
125-160-200-250-315-400
315-400-500-630
Değiştirme elem anının kesme kapasitesi: M inim um 100 kA-etken.
Değiştirme Elem anlarının A nm a Güç Kayıpları:
Değiştirme Elem anlarının güç kayıpları (Güç Kaybı Deneyinde elde edilen değerler)
aşağıda tabloda verilen değerleri geçmeyecektir.
Değiştirm e Elem anı
Tipi
00
1
2
3
Değiştirm e Elem anlarının
En B üyük Güç Kaybı (Pn)
160
250
400
630
Am perde
Amperde
Am perde
Amperde
12
23
34
48
W att
W att
W att
W att
Kapılar: TS 86 EN 60269-1’e uygun olacaktır.
I2t karakteristikleri: TS 86 EN 60269-1 ’e uygun olacaktır.
“gG” Değiştirme Elem anlarının Aşırı Akım Seçiciliği: TS HD 630.2.1.S l ’e uygun
olacaktır.
“gG” D eğiştirm e Elem anları için Konvansiyonel Süreler ve A kım Değerleri:
Beyan Akım ı
(In)
K onvansiyonel
Süre
(Amper)
(Saat)
1
1
2
3
4
In < 16
16 < In < 63
63< In<160
160 <In<400
400 < In
Konvansiyonel
Erimeme Akım ı (Inf)
(Amper)
K onvansiyonel Erime
Akım ı (If)
(Amper)
1,25 In
1,6 In
2.2.2. M ekanik ve Yapısal Özellikler
Bu şartnam e kapsam ındaki Değiştirm e Elem anlarının (buşon) boyutları Şekil:2’ye
uygun olacaktır. (Not: Bu resim ve boyutlar IE C 60269-2-1:2002-04 fden alınmıştır.
Bir çelişki olması halinde standartta yer alan resim ve boyutlar geçerli olacaktır.)
D eğiştirm e Elem anı (Buşon) gövdesi, TS 11236 EN 60672 n o ’lu standart
kapsam ında C-221 alt grubunda yer alan steatit m alzem eden olacaktır.
-
Değiştirm e Elem anı Bıçakları E-Cu 57 elektrolitik bakırdan yada pirinçten imal
edilecek ve en az 3 m ikron kalınlığında gümüş ile kaplanacaktır.
Değiştirme elemanı (buşon), sigortanın çalışıp çalışm adığını gösteren bir Gösterge
D üzenine sahip olacaktır.
Kullanılacak cıvata, somun, rondela gibi parçalar paslanm az çelik veya galvaniz kaplı
çelikten olacaktır.
2.2.3. İşaretleme
Değiştirme elem anlarında beyan akımının ve beyan gerilim inin işaretlenmesi ön taraftan
görülebilecektir.
3.
İŞAR ETLEM E
Sigorta Gövdesi ve Sigorta Değiştirme Elemanı (buşon) üzerinde en az aşağıdaki bilgiler yer
alacaktır. İşaretlem eler okunaklı olacaktır.
•
Sigorta Gövdesi üzerinde:
İmalatçı adı veya ticari markası,
İm alatçının tanıtım referansı,
Beyan gerilim i (V),
Beyan Akımı (A),
A kım ın ve beyan frekansının türü,
•
Sigorta Değiştirm e Elemanı fbuşon) üzerinde:
İmalatçı adı veya ticari markası,
İm alatçının tanıtım referansı,
Beyan gerilim i (V),
A nm a akımı (A),
K ullanm a Sınıfı,
Anm a Beyan Kesme Kapasitesi,
A kım ın ve beyan frekansının türü,
4.
DENEYLER
4.1.
Değiştirm e Elem anları ile İlgili Deneyler
4.1.1. Komple Deneyler (Tip Deneyler)
TS 86 EN 60269-1’a göre Değiştirm e Elem anları ile ilgili komple deneyler aşağıdaki tabloda
verilmektedir. Deneyden geçirilecek numune sayısı ve deney dizisi TS 86 EN 60269-l ’da
belirtildiği gibi olacaktır.
M adde N um arasına Göre
D eneylerin Adı
Deneylerin Sayısı
1
8.1.4
8.1.5.1
8.3
8.4.3.l.a
8.4.3.l.b
8.4.3.2
8.4.3.3
1
1
1
1
1 3
3
1 3
3
1
1
1
1
1
Boyutlar
X X X
Direnç
X X X X X X X X X X X X X X X X
Sıcaklık Artışı, Güç Kaybı
X
Konvansiyonel Erim em e Akımı X
Konvansiyonel Erime Akımı
X
Beyan Akımı
X
Zam an-A kım Karakteristikleri
a) im in (10 s)
X
b) Imaks. (5 s)
X
c) im in (0.1 s)
X
d) Imaks. (0.1)
X
8.4.3.4
Aşırı Yük
X
8.4.3.5
Konvansiyonel Kablonun Aşırı
X
Yüke Karşı Korunması
8.4.3.6
Gösterge Düzeni
X X X X X X
8.5
Kesme Kapasitesi N o:5
X
Kesme Kapasitesi No:
X
Kesme K apasitesi N o:3
X
Kesme Kapasitesi No:2
X
Kesme Kapasitesi N o:l
X
8.6
Kesme A kım ı Karakteristiği
8.7
I t Karakteristiği
8.9
Isıya Karşı Dayanıklılık 1
8.10
K ontakların Bozulm am ası 1
8.11.1
M ekanik Dayanım 1
8.11.2.1 İç Çatlam aların Oluşmam ası 1
X
8.11.2.2 Olağandışı Isıya ve Ateşe
Karşı Dayanıklılık 1
8.11.2.3 Paslanm aya Karşı Dayanıklılık 1
Deneyden geçirilecek num une sayısı sistem ve malzemeye bağlıdır.
NOTLAR
1. Deneylerle ilgili uygulama ve ayrıntılar ilgili standartta belirtildiği gibi olacaktır.
2. Homojen seriler için standartla yer alan hususlar geçerli olacaktır.
4.1.2. Kabul Deneyleri
Kabul deneyleri aşağıdaki deneyleri kapsayacaktır.
Elle- gözle muayene, (İşaretlemelerin, yapısal özelliklerin ve boyutların kontrol
edilmesi gibi hususları kapsar.)
Direnç Ölçümü,
Konvansiyonel erim em e akımı,
Konvansiyonel erime akımı,
Paslanm aya karşı dayanıklılık,
Sözleşm ede belirtilecek diğer deneyler
4.2.
Sigorta G övdelerine U ygulanacak Deneyler
4.2.1. Komple Deneyler (Tip Deneyler)
TS 86 EN 60269-1’a göre Sigorta Gövdeleri ile ilgili kom ple deneyler:
D eneylerin Sayısı
M adde N um arasına Göre Deneylerin Adı
1
1
1
8.1.4
8.2
8.3
8.5
8.9
8.10
8.11.1
8.11.2.1
8.11.2.2
8.11.2.3
Boyutlar
Yalıtm a Özellikleri
Sıcaklık Artışı ve Güç Kabulü
K esme Kapasitesi Deneyi N o:l
Isıya Karşı Dayanıklılık
K ontakların Bozulmaması
M ekanik Dayanım
İç Ç atlam aların Oluşmaması
Olağandışı Isıya ve Ateşe Karşı Dayanıklılık
Paslanm aya Karşı Dayanıklılık
X
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
X
X
X
IEC 60269-2-1:2002-04’e göre yapılacak ilave deneyler:
M adde N um arasına Göre Deneylerin Adı
Sigorta tabanı tepe dayanım akımının
doğrulanm ası
8.9
Isıya karşı dayanıklılığın doğrulanması
8.10.1.2 Doğrudan Bağlantı ucu sıkıştırma
elem anlarının bozulmamasının doğrulanması
8.11.1.2 Sigorta tabanının mekanik dayanımı
8.11.2.4 D eğiştirm e elemanının ve sigorta tabanının
yalıtkan bölüm lerinin bozulmaması
Sigorlta Gövdesi Sayısı
1
1
1
1
1
1 5
8.5.5.1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NOT: Deneylerle ilgili uygulama ve ayrıntılar ilgili standartlarda
olacaktır.
belirtildiği gibi
e
4.2.2. Kabul Deneyleri
Kabul deneyleri aşağıdaki deneyleri kapsayacaktır.
Elle- gözle muayene, (İşaretlemelerin, yapısal özelliklerin ve boyutların kontrol
edilmesi gibi hususları kapsar.)
Yalıtım Ö zelliklerinin doğrulanması,
Sigorta tabanının mekanik dayanım deneyi,
Paslanm aya karşı dayanıklılık,
Sözleşm ede belirtilecek diğer deneyler
5.
DEĞ İŞTİRM E CİH AZI (ELLİK)
Değiştirme Cihazı (Ellik), bu şartname kapsamında yer alan değiştirm e elemanını (buşon) sigorta
gövdesine takıp çıkarmak için kullanılır. Değiştirme Cihazı (Ellik);
Yalıtkan saplı olacak ve en az sigortalar için tarif edilen anma yalıtım gerilimi
seviyesinde yalıtılm ış olacaktır.
Aynı cihaz ile
çıkarılabilecektir.
-
tüm
Büyüklükteki
(Boy)
değiştirm e
elemanları
takılıp
Boyutları aksi belirtilm edikçe TS HD 630.2.1.Sİ (IEC 60269-2-1 ) ’e uygun olacaktır.
6.
M UAYENE VE D ENEY LER
6.1.
Kabul K riterleri
Kabul deneylerinden olum lu sonuç alınmış olacaktır.
Kabul deneylerinin olum suz sonuçlanması halinde, Alıcı, çalışm a güvenilirliğinin kaybolacağı
kanısına varırsa siparişteki aynı tip ve özellikteki bütün birim leri reddedebilecektir.
Alıcı, karar tam am ıyla kendisine ait olmak üzere, İmalatçının makul bir süre içinde tasarım da
değişiklik yapm a ve şartnam ede belirtilen bütün tip deneylerini, giderleri kendisine ait olmak
üzere, tekrar etme isteğini kabul edebilir.
6.2.
Kabul D eneylerine İlişkin Kurallar
i.
Teklifle birlikte tip deney raporlarının verilmemesi veya verilen raporların yeterli
bulunm am ası halinde, Sözleşm ede belirtildiği şekilde Madde-4.1.1 ve M adde-4.2.1'deki
tip deneylerinin tam am ı veya bir kısmı giderleri Satıcıya ait olm ak üzere İmalatçı
tesislerinde ya da yurtiçinde veya yurtdışında tarafsız bir laboratuarda yaptırılacaktır.
Sözleşmede tip deneylerinin bazılarının yurtdışında yapılması öngörülm üşse, bunlara
ilişkin
başarılı deney raporları
Alıcıya
sunulmadan, diğer kabul deneylerine
başlanmayacaktır.
-
10 -
Kabul deneylerinin yaptırılm asından dolayı teslim atta
Satıcı süre uzatım talebinde bulunamayacaktır.
olabilecek gecikmeler için
Kabul deneyleri sonuçlanıncaya kadar Satıcıya hiçbir ödem e yapılmayacaktır.
Teklifle birlikte verilen tip deney raporları yeterli bulunm uş veya ilk parti teslim atın
kabul deneyleri sırasında yapılan tip deneylerinden olum lu sonuç alınmış olsa da, Alıcı,
karar tam am ıyla kendisine ait olmak üzere tip deneylerinin tüm ünün ya da bir bölümünün
İmalatçı tesislerinde ya da yurtiçinde veya yurtdışında tarafsız bir laboratuarda ilk parti
teslim atta veya sonraki teslim atlarda tekrarlanm asını isteyebilir.
Yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak tip deneyleri için deneylerin/standardın
gerektirdiği sayıdaki numune, Alıcı tem silcileri tarafından seçilecektir. Yurtdışında
yapılacak tip deneyleri için numune(ler) mühürlenecek ve İmalatçı tarafından deneyin
yapılacağı laboratuara gönderilecektir.
Bu deneylerin sonucu olum lu çıkması durumunda, tüm m asraflar Alıcı tarafından,
Sözleşmede belirtilen tip deney fiyatları üzerinden TL olarak ödenir. Deney fiyatları
döviz olarak verilm işse, T.C. M erkez Bankasının deneyin yapıldığı tarihteki döviz satış
kuru üzerinden TL'ye çevrilecektir.
Deney sonuçlarının olum suz çıkması halinde, tüm deney m asrafları Satıcı tarafından
ödenecek ve siparişin geriye kalan bölümü iptal edilecektir.
Kabul Prosedürü
Alıcı,
m alzem eleri
im alat veya nakil sırasında,
İmalatçı veya taşeronlarının
tesislerinde ve/veya son teslim yerinde incelem e ve deneyden geçirebilir. Satıcı,
Alıcı tem silcilerinin bu incelemeleri yapabilmeleri için her türlü yardım ve kolaylığı
sağlayacaktır.
Satıcı, Sözleşm enin im zalanm asından sonra Alıcıya deney program ını gönderecektir.
Satıcı deneylerin asıl başlam a tarihini, yurtdışında yapılacak deneyler için en az 20
(yirmi) gün, yurtiçinde yapılacak deneyler için 7(yedi) gün öncesinden Alıcıya
bildirecektir.
Kabul deneylerin tam am ının İmalatçı tesislerinde yapılması esastır. Kabul deneyleri
sırasında, Sözleşm ede İmalatçı tesislerinde yapılması öngörüldüğü halde, yapılamayan
deneyler varsa, bunların kabul deneylerinin başlangıç tarihini izleyen en geç 15 (onbeş)
gün içinde yapılması temin edilecektir. Aksi durumda, m alzem enin teslime hazır
olmadığı kabul edilecektir. Gecikmeli olarak yapılan deneyin tarihi-deney sonuçlarının
7(yedi) gün içinde Alıcıya iletilmesi koşuluyla teslim tarihi olarak alınır. Ancak Alıcı,
gecikme ile ilgili olarak Sözleşm enin ilgili hükümlerini uygulam a hakkını saklı tutar.
Deneyler Alıcı tem silcisinin önünde yapılacaktır. Deney raporlarında, numune(ler)in seri
numaraları ile ana bölüm lerinin tüm ünün belirlenm esini sağlayacak bilgiler yer alacak
ve raporlar m alzem enin bu Şartname ve eklerindeki koşullara uygunluğu açıkça
belirtilecek biçim de düzenlenerek karşılıklı olarak im zalanacaktır. Deney sonucu
olumlu ise, Alıcı temsilcisi ilgili malzem e partisi için Sevk Emrini yazacaktır
Alıcı temsilcisi deney sonuçları hakkında karar verem iyorsa,kararı Genel M üdürlüğe
bırakabilir.
Alıcı, Satıcıya zam anında haber vererek deneylerde bulunm ayacağını bildirebilir. Bu
durumda, Satıcı deneyleri yapacak ve sonuçlarını Alıcıya bildirecektir. Satıcı
tarafından hazırlanan ve im zalanan Deney Raporları, incelenm esi ve onaylanması için 4
takım olarak A lıcıya gönderilecektir. Deney raporlarının onaylanm ası durumunda, Alıcı
tarafından sevkiyat için Sevk Emri verilecek, onaylı 2 takım Deney Raporu Satıcıya
geri gönderilecektir.
Y urtdışında yapılan deneyde Alıcı temsilcileri hazır bulunm am ışsa, deneyin
tam am lanm asından sonra numune, laboratuar tarafından yeniden mühürlenerek geri
gönderilecektir. Söz konusu numune, İmalatçı tesislerinde Alıcı tem silcileri tarafından
incelenecektir.
v.
M alzem elerin yüklenm eden önce Alıcı ya da tem silcileri tarafından incelenmiş,
deneyden geçirilm iş ve kabul edilmiş olmaları, Alıcının m alzem enin son teslim yerinde
yeniden inceleme, deney yapm a ve gereğinde reddetme hakkını kısıtlam az ya da yok
etmez.
vi.
Bu madde hüküm lerinin yerine getirilmesi, Satıcının Sözleşm e kapsamındaki garanti ve
diğer yüküm lülüklerini ortadan kaldırmaz.
7.
DİĞ ER KO ŞULLAR
7.1.
Ambalaj ve Tasım a
Bıçaklı Sigortalar yada bileşeni (Değiştirme Elemanı ve Sigorta Gövdesi) ambalajlı olarak teslim
edilecektir.
Bıçaklı Sigortalar her türlü yükleme, taşıma ve indirme işlem lerinde dayanıklı, Alıcı ambarına
hiç bir hasara uğramadan ulaşımını sağlayacak nitelikte ambalajlanacaktır. M alzemelerin tahliye
ve uzun süreli bekleme sırasında nem ve toz gibi dış etkenlerden zarar görmemesi için gerekli
önlemler alınmalıdır.
Her ambalaj üzerine uygun büyüklükte harf ve rakam larla aşağıdaki bilgiler yazılacaktır.
İmalatçının adı,
A lıcı’nın adı,
Alıcının sipariş n o ’su ve M alzeme kod n o ’su,
M alzem e adı,
M alzem enin karakteristikleri
Sandık/koli num arası ve koli listesi, (Koli listesi; kolide yer alan sigorta adedi, varsa
seri no, v.b içerecektir.)
Ambalaj boyutları,
Net ve brüt ağırlıklar,
-
12-
7.2.
Teklifle Birlikte V erilecek Belgeler
Teklif Sahipleri tek lif ettikleri her kalemdeki malzeme için (Değiştirm e Elem anı ve Değiştirme
Elemanı Taşıyıcısı) aşağıdaki belgeleri teklifleriyle birlikte verecektir.
-
ISO 9001 veya ISO 9002 Kalite Sistem Belgesi,
Tip deneyi raporları, (Akredite olmuş laboratuarlarda yada TSE veya Teşcklcülüm-üg
A*
elemanları gözetim inde yapılmış olm alıdır:)-TSE Uygunluk Belgesi,
Garantili Özellikler Listesi (Her kalem için ayrı ayrı doldurulacak ve Teklif Sahibi
tarafından im zalanacaktır. Eğer Teklif Sahibi imalatçı değil ise bu liste İmalatçı Firma
tarafından da imzalanacaktır. Garantili Özellikler Listesinde yer alan bilgiler Teklif
Sahibini ve İmalatçı Firmayı bağlayıcı olacaktır.)
K atologlar ve diğer açıklayıcı bilgiler,
T eklif edilen ürünün varsa teknik şartnameye göre farklılık taşıyan hususları,
Yukarıda istenen belge ve resim lerden herhangi birinin eksik olm ası ya da eksik bilgi verilmesi
Alıcı'ya teklifi reddetme hakkı verebilir.
Alıcı, karar tam am ıyla kendisine ait olm ak üzere, tip deney raporu verilmeyen ya da yetersiz
bulunan m alzem eler için; yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak tip deneylerinin, giderleri Satıcıya
ait olmak üzere, yurtiçinde yapılabilen deneyler için ilk parti teslim attan seçilecek numune(ler)
üzerinde, yurtdışında yapılabilen deneyler için ise ilk parti teslim attan önce yaptırılması kaydıyla,
teklifi değerlendirmeye alabilir.
8.
TEKLİF FİYATLARI
T eklif fiyatları, tek lif verme koşullarına uygun olarak verilecektir. T eklif birim fiyatları;
•
Komple Bıçaklı Sigorta için;
Sigorta değiştirme elemanı.
Sigorta Gövdesi,
M alzeme Listesinde belirtilmesi halinde seperatörleri,
Kabul deneyleri,
Ambalajı,
•
Sadece Sigorta Değiştirme Elemanı için;
Sigorta değiştirme elemanı,
Kabul deneyleri,
Ambalajı,
Sadece Sigorta Gövdesi için;
Sigorta Gövdesi,
M alzeme Listesinde belirtilmesi halinde separatörleri,
Kabul deneyleri,
Ambalajı,
-13-
l önetim
\< ( * ) vı
Kurulunun 31.01.2008 tarih. 5-31 {j^ıli*- 23.07.2009 târih, >8-264 sayılı kararları ile 01.08.2009
tarihinden itibaren, "Tip dencv raporları veya sertifikaları,
akredite edilmiş laboratuarlardan alınmış
olacaktır” şeklinde değiştirilmiştir.
•
Sadece Değiştirm e Cihazı (Ellik) için;
D eğiştirm e Cihazı (Ellik),
Kabul deneyleri,
Ambalajı,
içerecektir.
T eklif Sahipleri; Teknik Şartnam ede yer alan tip deneylerinin her birinin fiyatlarını ayrı olarak
vereceklerdir, (taşıma, sigorta vb. tüm giderler dahil).
9.
GARANTİ
Satıcı, teslim edilen her Bıçaklı Sigortayı ve bileşenlerini teslim tarihinden başlayarak 24 ay
süre ile tasarım, m alzem e ve işçilik hatalarına karşı garanti edecektir.
Sigortalar, garanti süresi içinde kusurlu bulunması veya tasarım, m alzem e ve im alat hataları
nedeniyle hasarlanması halinde Alıcı tarafından yapılacak yazılı bildirim tarihinden itibaren 15
gün içinde yenisi ile değiştirilecektir. Bunun için Satıcı hiçbir bedel talep etmeyecektir.
Satıcı değiştirme işlemini zam anında yapmazsa, Alıcı, giderleri Satıcıya ait olm ak üzere, kusuru
gidermek için gerekli işlemleri yapacaktır. Bu durumda Alıcı, söz konusu giderleri, Satıcının
varsa hak edişlerinden ya da kesin teminatından tahsil edecektir.
Bu şekilde
uyacaktır.
onarılan ya da değiştirilen malzeme de aynen
yukarıdaki
garanti koşullarına
B
A
B
C
D
C
Seperatör
Gerilimli olduğu kabul
edilen bölge
Kontaklar
Kontak yüzeyi
Ölçüler milimetredir.
h
Boy
g
±1
8)
±1,5
7)
nı
max.
ırac.
Pı
max.
P2
±1,5
mLn.
s
max.
00
47
100
30
38
40
-
17
1
53
175
52
60
55
35
2
61
200
60
68
60
3
73
210
75
83
68
n2
y±
0,5
t
min.
V
21
15
56,5 t 1,5
0±0,7
25 ±0,7
7,5
3
17
38
21
80 ± 3
30 ± 0,7
25 ± 0,7
20
10,5
5
35
17
46
27
80 ±3
30 ± 0,7
25 ±0,7
20
10,5
5
35
20
58
33
80 ±3
30 ± 0,7
25 ±0,7
20
10,5
5
r
W|
w2
7)
7)
X
İlil")
14
NOT: Söz konusu resim ve boyutlar IEC 60269-2-1: 2002-04’den alınmıştır.
ŞEKİL - 1/1 Sigorta T abanı Resim leri ve Boyutları
(Fuse-bases for fuse-links w ith blade contacts)
z
max.
Ö lçüler m ilim etredir.
a 9)12)
Büyüklük
00
1
2
3
min.
b 9)
min.
c"
min.
20
24
28
35
20
25
25
30
3
4
4
5
d ± 0,25
e ± 0,5
9
11
İ l 10)
İ l 10)
M8
M10
Mİ O10)
Mİ O10)
10
12,5
12.5
15
NOT: Söz konusu resim ve boyutlar IEC 60269-2-1: 2002-04’den alınmıştır.
ŞEKİL - 1/2 Sigorta Tabanı Resimleri ve Boyutları
(Fuse-bases for fuse-links with blade contacts)
« i
A
K i.
e4ı -2, mfiv.
İ Ç )H r*'
B
—r7
,Y
a T
fr.lr,
*■; <£ 2-
V
A Gösterge düzeni
B Kontak
-r& z
'4J?
_ z d _ !
Ölçüler milimetredir
B oy
00
1
2
3
aı
&2
a3
a4
78,5
54
45
49
±1.5
-6
±1.5
±1,5
135
75
62
68
±2,5
-10
±2,5
±2,5
150
75
62
68
±2,5
-10
±2,5
±2,5
150
75
62
68
±2,5
-10
±2,5
±2,5
b,
15
20
25
b2
4,5
5
8
b3
b4
Cl
5
12
35
6
6
17
22
40
48
C2
10
11
6
29
60
2
-1
+1-0.5
11
2,5
-2
+1,50,5
11
2,5
_2
32
d
eı
e2
e3
48
30
20
11
2,5
+1,50,5
f
z
m ax m ax
6
15
3
6
15
5
6
15
5
6
18
5
±5
53
52
20
+52
61
60
20
+52
+1,50,5
_2
e4
76
75
NOT: Söz konusu resim ve boyutlar IEC 60269-2-1: 2002-04’den alınmıştır.
ŞEKİL-2 Sigorta D eğiştirm e Elem anı R esim leri ve B oyutları
20
+52
SİGORTA GÖVDELERİ İÇİN
M ALZEM E LİSTESİ
1
1
2
3
4
5
POZ NO
2
3
Büyüklük/Boy
• 00 Boy (100/160 Amper)
• 1 Boy (250 Amper)
• 2 Boy (400 Amper)
• 3 Boy (630 Amper)
Kablo Term inalleri
• Civatalı (Kablo pabucu ile
kullanılm aya uygun)
• Klem ensli
Seperatör (Evet/Hayır)
M alzeme kod numarası
Satın alınacak M iktar
NOT: Yukarıda belirtilenlerin dışında istenilecek diğer özellikler ALICI tarafından M alzeme
Listesinde belirtilecektir.
DEĞİŞTİRM E ELEM ANI İÇİN
M ALZEM E LİSTESİ
1
1
2
3
4
5
6
POZ NO
2
Anma akımı
Kullanm a sınıfı
Büyüklük/Boy
• 00 Boy (100/160 Amper)
• 1 Boy (250 Amper)
• 2 Boy (400 Amper)
• 3 Boy (630 Amper)
M alzeme kod num arası
Satın alınacak M iktar
Değiştirme Cihazı (Ellik)
(Evet/Hayır)
M alzeme kod numarası
Satınalınacak M iktar
NOT: Yukarıda belirtilenlerin dışında istenilecek diğer özellikler ALICI tarafınd
Listesinde belirtilecektir.
3
SİGORTA GÖVDESİ İÇİN
GARANTİLİ Ö ZELLİK LER LİSTESİ
Dosya No:
Poz No :
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
İmalatçı adı
İmalatçı tip işareti
Uygulanan standart/standartlar
Anma gerilimi
Büyüklük (Boy)
Anma akımı,
Anma güç kabulu
Tepe Dayanım Akımı
9
10
Anma yalıtım gerilimi
Anma darbe dayanım gerilimi
11
Yalıtım malzem esi
■ M alzem e adı
■ Y anm a sınıfı
12
13
14
Garanti Edilen
-
-
-
VAC
-
A
W
kAtepe
VAC
kVtepe
-
İzolasyon direnci
M ohm
Kontaklar
■ M alzem e adı
■ Gümüş kalınlığı
m ikron
Kablo Bağlantı Uçları (Terminaller)
■ M alzeme adı
■ K aplam a cinsi
■ K aplam a Kalınlığı
■ Bağlantı tipi
Detaylı tablo ve resim verilecektir.
-
15
Ağırlık
kg
SİG O RTA D EĞİŞTİRM E ELEM ANI (BUŞO N) İÇİN
GARANTİLİ ÖZELLİK LER LİSTESİ
Dosya No:
Poz No :
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Birim
İmalatçı adı
İmalatçı tip işareti
Uygulanan standart/standartlar
Anm a gerilimi
Büyüklük (Boy)
A nm a akımı,
Kesme Kapasitesi
Güç kaybı
Akım -zam an karakteristiği
Seçicilik ile ilgili I t değerleri
Yalıtım malzem esi adı
İzolasyon direnci
Kontaklar
■ M alzeme adı
■ Gümüş kalınlığı
Ağırlık
Garanti Edilen
-
-
-
VAC
-
A
kAetken
W
Eğri verilecektir.
Tablo halinde verilecektir.
M ohm
mikron
kn

Benzer belgeler