formule 1.nl

Transkript

formule 1.nl
Cetrotide 0.25 mg Prospektüs
CETROTİDE 0.25 mg
Enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon
Formülü
1 flakon 0.25 mg cetrorelix’e eşdeğer 0.26 - 0.27 mg cetrorelix asetat ve ayrıca yardımcı
madde olarak 54.8 mg mannitol ihtiva eder.
Beraberinde verilen çözücü (enjektör içinde 1 ml enjeksiyonluk su) ile çözündürüldükten
sonra, oluşan cetrorelix konsantrasyonu 0.25 mg/ml’dir.
Farmakolojik özellikleri
Farmakodinamik özellikleri
Cetrorelix luteinizan hormonu salgılatan hormonun (LHRH) antagonistidir. LHRH
hipofiz hücrelerinin membranl arında bulunan reseptörlere bağlanarak endojen LHRH’ın
bu reseptörlere bağlanmasını yarışmalı olarak engeller. Bu etki tarzıyla, cetrorelix
gonadotropinlerin (LH ve FSH) sekresyonunu baskılar.
Cetrorelix doza bağımlı olarak hipofiz bezinden LH ve FSH’ın se kresyonunu inhibe eder.
Supresyon hemen görülür ve başlangıçta stimüle edici bir etki görülmeden tedavi sürdüğü
sürece de devam eder.
Kadınlarda cetrorelix LH akımını ve bunun sonucu olarak da ovülasyonu geciktirir. Over
stimülasyonu uygulanan kadınlarda c etrorelixin etki süresi doza bağımlıdır. Tek bir 3 mg
cetrorelix dozundan sonra etkinin en az 4 gün devam ettiği tespit edilmiştir. 4. günde
supresyon yaklaşık % 70’dir. 24 saatte bir olmak üzere her enjeksiyonda 0.25 mg doz ile
tekrarlanan enjeksiyonlarla cetrorelix’in etkisi devam ettirilir.
Cetrorelix’in hormonal antagonistik etkisi tedavinin bitiminde tamamıyla geri
dönüşlüdür.
Farmakokinetik özellikleri
Emilim
Cetrotide subkutan enjeksiyonu takiben hızla emilir, maksimal plazma
konsantrasyonlarına uygu lamadan yakl. 1-2 saat sonra ulaşılır. Cetrotide’ın sağlıklı
kadınlara subkutan uygulamasını takiben bağıl biyoyararlanımı %85’dir.
Dağılım
Cetrotide’ın 3 mg tek intravenöz dozu takiben dağılım hacmi yakl. 1 L/kg’dır. İnsan
plazmasına in vitro protein bağlanma %86’dır.
Foliküler sıvı ve plazmadaki Cetrotide konsantrasyonları, kontrollu over stimülasyonu
altındaki hastalarda oosit toplandığı gün benzerdir. Cetrotide 0.25 mg ve 3 mg’ın
subkutan uygulamasını takiben, cetrorelix’in plazma konsantrasyonları emb riyo transferi
ve oosit toplandığı gün miktar alt limit diziliminde ya da altında bulunmuştur.
1
SERONO İLAÇ PAZARLAMA ve TİC. A.Ş
Cetrotide 0.25 mg Prospektüs
Metabolizma
Kadınlara ve erkeklere 10 mg Cetrotide’ın subkutan uygulanması sonrası, 24 saat
boyunca Cetrotide ve (1 -9), (1-7), (1-6) ve (1-4) peptidlerin küçük miktarları safraya
geçmektedir.
In-vitro çalışmalarda, Cetrotide faz I - ve faz-II metabolizmasına karşı dayanıklı
bulunmuştur. Cetrotide peptidazlar tarafından dönüştürülür ve (1 -4) peptid predominant
metabolit’dir.
Atılım
10 mg cetrorelix’in erkek ve kad ınlara subkutan enjeksiyonunu takiben, cetrorelix
yalnızca idrarda değişmemiş olarak bulunur. 24 saatte, safra salgısında, cetrorelix ve az
miktarlarda (1-9), (1-7), (1-6) ve (1-4) peptidler bulunmuştur. Doz’un %2 -4’ü idrarda
değişmeden cetrorelix olarak a tılırken, %5-10’u safra ile cetrorelix ve dört metabolit
halinde elimine olur. Bu nedenle, 24 saat içerisinde toplam dozun ancak %7 -14’ü idrar ve
safrada değişmemiş cetrorelix ve metabolitleri olarak bulunmuştur. Dozun kalan kısmının
durumu, daha uzun süreli safra ve idrar örneği toplamadığı için gösterilememiştir.
Özel gruplar
Farmakokinetik araştırmalar, karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan kişilerde
ya da yaşlılarda ya da çocuklarda yapılmamıştır.
Farklı hızlarda farmakokinetik farklılıklar ta yin edilmemiştir.
Cetrotide için farmakokinetik parametrelerde sağlıklı kişiler ve kontrollu over
stimulasyonu altındaki hastalar arasında farklılık bulguları yoktur.
Endikasyonları
Kontrollu ovaryen stimulasyonu takiben, oosit toplanması ve yardımla ürem e
teknolojileri uygulanan hastalarda prematüre ovulasyonun engellenmesi için kullanılır.
Klinik çalışmalarda Cetrotide 0.25 mg insan menopozal gonadotropin (HMG) ile birlikte
kullanılmıştır, ancak, sınırlı sayıda olmakla beraber rekombinant folikül uyarıcı hormonla
(FSH) birlikte kullanıldığında da benzer etki gözlenmiştir.
Kontrendikasyonları
 Cetrorelix asetat veya GnRH’nın yapısal analoglarından herhangi birine, ekstrinsik
peptid hormonları veya mannitole karşı aşırı duyarlılık.
 Gebelik ve laktasyon.
 Menopoz sonrası kadınlar.
 Orta derecede veya şiddetli renal ve hepatik yetmezliği olan hastalar.
2
SERONO İLAÇ PAZARLAMA ve TİC. A.Ş
Cetrotide 0.25 mg Prospektüs
Uyarılar / Önlemler
Hikayesinde alerjik eğilim bilinen veya aktif alerjik durum belirtileri olan kadınlarda özel
önlem alınmalıdır. Cetrotide ile tedavi aşırı a lerjik durumdaki kadınlara tavsiye edilmez.
Over stimülasyonu sırasında veya onu takip eden günlerde ovaryen hiperstimülasyon
sendromu görülebilir. Bu olay gonadotropinlerle stimülasyon prosedüründe gerçek risk
olarak kabul edilmelidir.
Ovaryen hiperstimülasyon sendromu semptomatik olarak, yani istirahat, intravenöz
elektrolitler/kolloidler ve heparin tedavisi ile tedavi edilmelidir.
Luteal faz desteği üreme sağlığı merkezlerinin uygulama pratiklerine göre yapılmalıdır.
Tekrarlanan bir over stimülasyon pros edürü sırasında Cetrotide 0.25 mg uygulaması ile
ilgili şimdiye kadar sınırlı bir deneyim vardır. Bu nedenle tekrarlayan sikluslarda
Cetrotide 0.25 mg sadece dikkatli bir risk/yarar değerlendirmesinden sonra
kullanılmalıdır.
Gebelikte ve laktasyonda kulla nım
Gebelikte kullanım kategorisi X’dir. Cetrotide 0.25 mg’ın hamilelik ve laktasyon
sırasında kullanımı amaçlanmamaktadır.
Araç ve makine kullanmaya etkisi
Farmakolojik profili nedeniyle, cetrorelix’in hastanın araba veya makina kullanma
kabiliyetini zayıflatma olasılığı bulunmamaktadır.
Yan etkiler / Advers etkiler
Enjeksiyon yerinde eritem, kaşınma ve şişme gibi lokal reaksiyonlar bildirilmiştir. Bunlar
genellikle hafif yoğunlukta ve geçicidir. 0.25 mg cetrorelix’in çoklu enjeksiyonlarını
takiben, klinik çalışmalarda rapor edilen sıklık %9.4 dür. Nadiren anafilaktoid
reaksiyonlar dahil aşırı hassasiyet reaksiyonları rapor edilmiştir.
Ara sıra bulantı ve baş ağrısı bildirilmiştir.
Zaman zaman stimülasyon prosedürünün gerçek riski olan bir ovaryen hiperst imülasyon
sendromu görülebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTOR UNUZA BAŞVURUNUZ .
İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler
İn vitro incelemeler, sitokrom P 450 ile metabolize edilmiş veya bazı diğer yollar ile
glukuronize veya konjuge edilmiş ilaçl arla etkileşmenin olası olmadığını göstermiştir.
Ancak, yaygın olarak kullanılan tıbbi ürünler ile etkileşim olasılığı tamamen gözardı
edilemez.
3
SERONO İLAÇ PAZARLAMA ve TİC. A.Ş
Cetrotide 0.25 mg Prospektüs
Geçimsizliği
Cetrorelix bilinen paranteral solusyonların birçok bileşenleri ile geçimsiz olduğundan,
sadece enjeksiyonluk su kullanılarak çözülmelidir.
Kullanım şekli ve dozu
Cetrotide 0.25 mg yalnız bu alanda deneyimli uzmanlar tarafından reçete edilmelidir.
Cetrotide 0.25 mg alt karın duvarına subkutan olarak enjekte edilir.
İlk Cetrotide uygulaması bir hekim in gözetimi altında yapılmalıdır. Ardından yapılacak
olan enjeksiyonlar, hastanın aşırı duyarlılık reaksiyonlarını gösteren semptomlar ve
belirtiler konusunda bilgilendirilmesi ve bu olayların acil tıbbi girişim gerektireceğini
anlamış olması halinde, kend i kendisine uygulanabilir.
Bir flakon içeriği (0.25 mg cetrorelix) sabah ya da akşam olmak üzere 24 saat aralıklarla,
günde bir defa uygulanır. İlk uygulamayı takiben, hastanın enjeksiyona karşı aşırı
reaksiyonu olmadığından emin olmak için tıbbi gözetim a ltında tutulması tavsiye edilir.
Sabah uygulaması: Cetrotide 0.25 mg ile tedaviye over stimülasyonunun 5. veya 6.
gününde (over stimülasyonu başladıktan 96 ila 120 saat sonra) üriner veya rekombinant
gonadotropin ile birlikte başlanmalı ve ovülasyonun indü ksiyon günü dahil gonadotropin
tedavisi boyunca devam edilmelidir.
Akşam uygulaması: Cetrotide 0.25 mg ile tedaviye over stimülasyonunun 5. gününde
(over stimülasyonu başladıktan 96 ila 108 saat sonra) üriner veya rekombinant
gonadotropini ile birlikte baş lanmalı ve ovülasyonun indüksiyon gününden bir gece
öncesine kadar gonadotropin tedavisi boyunca devam edilmelidir.
Cetrotide 0,25 mg yalnızca birlikte verilmiş olan çözücü ile hazırlanmalıdır ve nazikçe
dairesel hareketlerle karıştırılmalıdır. Hızla salla yarak kabarcıklar oluşmasına yol
açılmamalıdır.
Solusyon berrak değilse veya partiküller içeriyorsa kullanılmamalıdır.
Solusyon çözüldükten sonra hemen kullanılmalıdır.
Enjeksiyon yeri günlük değiştirilmelidir.
Doz aşımı ve tedavisi
İnsanlarda doz aşımı etki süresinin uzaması ile sonuçlanabilir. Ancak akut toksik etkilerin
gelişme olasılığı bulunmamaktadır.
Kemiricilerde yapılmış akut toksisite çalışmalarında, farmakolojik olarak etkili subkutan
dozun 200 katından yüksek cetrorelix dozlarının periton için e uygulanmasından sonra
spesifik olmayan toksik semptomlar gözlenmiştir.
Saklama koşulları
25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında ve kutusunda saklayınız.
4
SERONO İLAÇ PAZARLAMA ve TİC. A.Ş
Cetrotide 0.25 mg Prospektüs
Ticari takdim şekli ve ambalaj muhtevası
1'lik yada 7'lik ambalajlarda piyasada mevcuttur.
1 (yada 7) flakon liyofilize toz
1 (yada 7) kullanıma hazır şırınga (parenteral kullanım için 1 ml çözücü içeren)
1 enjeksiyon iğnesi
1 hipodermik enjeksiyon iğnesi
2 adet alkol emdirilmiş pamuk
Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri
Cetrotide 3 mg 1'lik ambalajlarda piyasada mevcuttur.
Ruhsat
sahibi:
Ruhsat tarihi:
Serono İlaç Pazarlama ve Tic.A.Ş.
Karaman çiftliği yolu, Kar plaza, Kat: 7
34752 İçerenköy – İstanbul
22.09.2003
Ruhsat no:
114/72
Üretim yeri:
Baxter Oncology GmbH
Kantstrasse 2
D-33790 Halle, Almanya
Reçete ile satılır.
5
SERONO İLAÇ PAZARLAMA ve TİC. A.Ş

Benzer belgeler