26.12.2012-81288-81337

Yorumlar

Transkript

26.12.2012-81288-81337
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ve Burdur Meslek Yüksekokuluna, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre
aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dalına öğretim üyesi alınacaktır.
Doçent kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek,
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına;
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya
Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 (dört) nüsha dosyayı ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde
ilgili birime başvuracaklardır.
GENEL AÇIKLAMALAR
-Doçent kadrosuna yapılacak Müracaatlar İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına
yapılacaktır.
-Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar KPDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını
gösterir belge,
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet
belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
-Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim
listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.
BİRİMİ/BÖLÜMÜ
PROGRAMI/ANABİLİM DALI
UNVANI
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim
Sosyal Bilg. Eğitimi
Doçent
1
1
İlköğretim
Sosyal Bilg. Eğitimi
Doçent
1
1
Yrd.Doç.
3
1
BURDUR MESLEK YÜKSEKOKULU
Et ve Ürünleri Tek. Prog.
Gıda İşleme
TAHSİS EDİLEN KADRO
DERECESİ ADEDİ
NİTELİKLERİ
Aksu Çayı Havzası Jeomorfolojisi konusunda
doktora yapmış olmak ve Fiziki Coğrafya
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İnönü Dönemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak,
Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
alanında doçentlik unvanına sahip olmak.
Küçükbaş Hayvanlarda Karkas ve et Verimi
üzerinde Çalışma yapmış olmak.
(Bas›n: 81288- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
KARŞIYAKA 4. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/1544 TAL. dosyasından
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı:
Bir borçtan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydında adedi, cinsi, evsafı, kıymeti ve önemli özellikleri ile satış
şartları belirtilen taşınmaz Müdürlüğümüzce açık artırma sureti ile satılarak paraya çevrilecektir. Satış ilanı ilgililerin
adreslerine tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapılmaması veya adresi bilinmeyenler için de işbu satış ilanının ilanen
tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.
Taşınmazın Tapu kaydı: İzmir ili Çiğli ilçesi Büyük Çiğli mah. 117 cilt, 11541 Sayfa no., 1027 Ada, 18 Parsel 6.167,00 m2
yüzölçümlü 7/616 arsa paylı 14 no.lu bağımsız Bölüm MESKEN
Taşınmazın Adresi: 6782 sk. No.51 (Eski 6782/4 sokak. No.8/1) Kat.1 Daire: 2 (14) Çiğli İZMİR
Taşınmazın İmar durumu: İzmir ili Çiğli ilçesi Büyük Çiğli mah. 26K-2c-26L-ld pafta, 1027 ada, 18 no.lu parselinde kayıtlı
bulunan gayrimenkul; KTI (zemin + 1 tercihli ticaret üst Katlar konut, zeminde batar kat var ise 1. kat konut olacaktır.) koşullu
E= 0.60 oranlı Hmax:6.80 mt gabarili konut alanına isabet etmektedir.
Özellikleri: İzmir ili Çiğli ilçesi Tapu kaydına göre Büyük Çiğli belediye Kayıtlarına göre Aydınlıkevler mahallesinde, eski
6782/4 Sokaktan 8/1, yeni 6782 sokaktan 51 Numara alan Murat Apartmanının Bodrum (giriş katı) üzeri Zemin + 1. katta yer
alan tapu kaydına Göre 14, numarataj krokisine göre 2 b.b. No.lu meskendir. Parsel kuzey batısında 6780 sokağa,
Güneydoğusunda ara yola, kuzey batısında 6782/3 sokağa cephelidir. Parsel üzerindeki binaların Her biri b.a. Karkas yapı
tarzında, yığma tuğla duvarlı inşa edilmiş olup asansörlüdür. Çiğli Belediyesi imar arşivinde taşınmazın dosyasında yapılan
incelemede: Parsel üzerindeki Taşınmazın ruhsatlı inşa edilmiş olup, 1.katta 2 no'lu meskenin yapı kullanma izin belgesinin
17.06.2002 tarihli ve meskenin yapı kullanma izin belgesine göre 212.00 m2 net alanlı olduğu Tespit edilmiştir. Taşınmaz yapı
kullanma izin belgesi ve keşif tarihi itibariyle 10 yaşında, 6-10 yaş Arası b.a. Yapılar için %10 yıpranma paylıdır. Mesken
tasdikli projesine göre 4 oda, salon, mutfak, Banyo, ebeveyn banyosu, wc, kömürlük, antre, hol ve balkondan ibaret olup
mahallerine net alanları 1. oda 15,50 k2, 2. oda 18.40 m2, 3. oda 16.50 m2, 4. oda 19,50 m2, salon 47,80 m2, mutfak 25,20 m2,
banyo 10,90 m2, ebeveyn banyosu 7,85 m2, wc 2,00 m2, kömürlük 3,30 m2, Antre 12,45 m2, hol 11,95 m2, balkon 13,75 m2'dir.
2003 yılında İBŞB tarafından üretilen sayısal Fotogrametrik harita üzerinden yapılan ölçümlemede; parsel üzerindeki
taşınmazın dıştan dışa Brüt 538 m2 alanlı olup her katta 8 ve 8/1 no.lu girişlerin her birinde birer adet olmak üzere toplam 2
daire bulunduğu dikkate alınarak her bir meskenin 269 m2 brüt alanlı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz bulunduğu konum
itibariyle; Çifte Havuzlar İlköğretim okuluna 207 mt, Tansaş Mağazasına 254 mt, Anadolu Caddesine 321 mt. direkt ve yürüme
mesafesindedir. Belediye Hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaza ulaşım kolaydır.
Takdir Olunan Kıymeti: 475.000,00-TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 18/02/2013 Pazartesi 11.45-11.55 saatleri arasında
2. Satış Günü: 28/02/2013 Perşembe 11.45-11.55 saatleri arasında
Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte 1717 sk. No.82/C Vakıf İşhanı Karşıyaka Adliye ek bina Kat. 4 SATIŞ ODASI'da açık
artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60’nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu
ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak
şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci artırmaya çıkılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememiş ise
taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale
edilecektir. Şu kadarki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir
bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil
verilebilir. İhale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir. Tellaliye ücreti ve Birikmiş vergi borcu satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif
ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2012/1544 Tal. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 12/12/2012
(İc.İf.K.126)
(Bas›n: 81337- www.bik.gov.tr)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
EDİRNE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/145 Satış
Taşınmazın; Tapu Kaydı: EDİRNE ili, MERKEZ ilçesi, Kavgaz Mah. Tapu sayfa:637, cilt.7 ada. 1843 parsel.3’te 413.00 m2, Arsa olarak
Hüseyin Çakay, Ahmet İn, Ali Şahin, Habibe Acar vs. adına kayıtlı
Özellikleri: Taşınmaz halen boş arsa vasfında Fatih Mahalle, Merkez İlköğretim okuluna yakın bir yerdedir.
İmar Durumu: Taks.0.35 Kaks.1.75 Blok Nizam 5 kat konut alanında kalmaktadır.
1.Satış Günü: 29/01/2013
2.Satış Günü: 08/02/2013
Satış Saati: 10:00 - 10:10 - Arası
Satış Yeri: Edirne 1 Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonu önü
Muhammen Bedel: 454.300,00-TL
Satış Şartları; 1-Satış, yukarıda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış yeri nde açık artırma sureti yl e
yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ına istekli çıkmadığı takdirde ikinci satış gününde aynı yer ve saatte ikinci
artırma yapılacaktır. O gün tahmin edilen kıymetin %40’ı geçmesi ve paylaştırma masraflarını karşılaması halinde ihale olunacaktır.
KDV., ihale damga vergisi, tapu harcı, teslim masrafları müşteriye aittir. Tellaliye satıcılara aittir. İhaleye iştirak için %20 nispetinde
teminat alınır. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin memuriyetimize müracaat etmeleri gerektiği.
Adresi tespit edilemeyen hissedarlar Halil Astürk, Mehmet Meriç, Ahmet Özer, Ali Şahin, Fikri Şahin, İbrahim Şahin, Mediha Avvan,
Celalettin Şahin, Habibe Acar, Rüküş Aga, İsmail Kaya, Hasan Türkoğlu, Ahmet Bayrak ve Ömer Gökçe’ye kıymet takdir zabtı ve satış
(Bas›n: 81442- www.bik.gov.tr)
ilanını tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur. 30.11.2012
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.