N serisi.fm

Yorumlar

Transkript

N serisi.fm
Orta Gerilim Da¤›t›m Sistemleri
t er
dm H
t
ar
at
iY
Merlin Gerin N-Serisi
Üç fazl› otomatik tekrar
kapamal› kesiciler
M
444 30 30
[email protected]
www.schneider-electric.com.tr
Schneider
Electric
markas
Sunum ve özellikler
Merlin Gerin N-Serisi gaz izolasyonlu
otomatik tekrar kapamal› kesici, klasik devre
kesicilerin özelliklerini yan› s›ra, flu anda
veya gelecekte otomasyon, uzaktan
kumanda ve monitorizasyon için optimize
edilmifl modern tasar›m›n avantajlar›n› da
bünyesinde bar›nd›rmaktad›r.
Bu ürün, da¤›t›m sistemlerinde sermaye
yat›r›m›n›n daha yüksek bir getiri
sa¤lamas›na yönelik müflteri talepleri
do¤rultusunda gelifltirilmifltir. Müflteri
gereksinimleri dikkatli bir flekilde
de¤erlendirildikten sonra N-Serisi gaz
izolasyonlu tekrar kapamal› kesiciler,
vakumlu ark kesme ve mikro-elektronik
alan›ndaki en yeni modern teknoloji
kullan›larak mükemmel performans ve
güvenilirlik sa¤lamak üzere
gelifltirilmifllerdir. Sonuç, övünç kayna¤›m›z
olan, rekabet gücüne sahip dünya s›n›f›nda
bir üründür.
Geçmiflte, tekrar kapamal› kesiciler gibi
da¤›t›m sistemi cihazlar› sadece yük art›fl›n›
desteklemek üzere sat›n al›nmaktayd›.
Günümüzde, müflterileriniz, elektrik
müflterileri daha az kesinti ve daha düflük
fiyat tarifeleri talep etmektedir. Biz
Schneider Electric olarak, yar›n›n elektrik
da¤›t›m sistemi rekabet ortam› için gerekli
olan geliflmifl donan›m› sa¤lamak üzere
çal›fl›yoruz.
Bu geliflmifl teknolojik donan›m› kullanarak,
daha az say›da kesinti sayesinde iflletim
maliyeti azalacak, gelir artacak ve mevcut
tesisin daha iyi yönetilmesi sayesinde
sermaye yat›r›mlar› ileri tarihlere
ertelenebilecektir.
Otomatik tekrar kapamal› kesicilere ek
olarak Merlin Gerin flalt cihazlar› ailesi,
uzaktan kumandal› ve izlemeli, dire¤e
monte edilen yük ay›r›c›lar› ve hat
bölümleyicileri yan› s›ra uzaktan kumanda
ve monitorizasyon yaz›l›m›n› da
içermektedir. Bu ürün ailesi, da¤›t›m sistemi
otomasyonu için komple bir çözüm
sunmaktad›r.
2
Daha düflük sat›n al›m maliyeti
• Uzak Terminal Ünitesi (RTU) ve modem standart donan›ma dahildir. ‹lave RTU,
modem, güç kayna¤›, akü, kablo sistemi, ba¤lant› parçalar› veya muhafaza gerekli
de¤ildir.
• Bir 400A izolasyonlu hat ba¤lant› seti standart paketin parças›d›r. Fakat 250A,
630A ve 800A ba¤lant› setlerinin yan›s›ra 15 kV’a kadar olan uygulamalar için
ç›plak hat ba¤lant› seti de mevcuttur.
Daha düflük montaj maliyeti
• Parafudr ba¤lant› mesneti, maksimum 630A izolasyonlu hat ba¤lant› seti ve dire¤e
montaj konsolu standart pakete dahildir. Yard›mc› elektrik kayna¤› için opsiyonel
bir Gerilim Transformatörü (VT) de sunulmaktad›r.
• Ünitenin ayarlar› Operatör Kontrol Panelinden yap›ld›¤›ndan ilk devreye alma
basittir.
• Bu otomatik tekrar kapamal› kesiciler, harici tip trafo merkezlerinde düflük maliyetli
fider devre kesicileri olarak tam uygundur. Bu uygulamada, trafo merkezi koruma,
kontrol veya otomasyon sistemine ba¤lant› basit ve ekonomiktir.
Daha düflük iflletim maliyeti
• Üzerinde bulunan koruma rölesi ar›zalar›n h›zl› bir flekilde izole edilmesini
sa¤layarak hasar› azaltmaktad›r.
• Devre kesici, ek istatistiksel ölçüm cihazlar›na gerek kalmadan ak›m› ve gerilimi
sürekli olarak takip etmektedir. Bu veriler daha sonra mevcut tesisin gelece¤e
yönelik planlanmas› ve optimizasyonu için kullan›labilmektedir. Böylece da¤›t›m
sistemi kay›plar›n› da düflürülmektedir.
• Uzun kullan›m süreli, düflük bak›ml› donan›m, iflletim ömrü maliyetini
azaltmaktad›r.
DSA/SCADA uyumlulu¤u
Uyumlu bir Da¤›t›m Sistemi Otomasyonuyla (DSA) veya SCADA sistemiyle birlikte
kullan›ld›¤›nda, Merlin Gerin otomatik tekrar kapamal› kesiciler uzaktan kumanda ve
monitorizasyonu destekleyerek afla¤›daki avantajlar› sa¤lamaktad›r:
• Sistem kumandas›na iletilen kesici durumu ve ar›za ak›m de¤erlerine iliflkin bilgiler
ar›zal› hat bölümünün h›zl› bir flekilde saptanmas›n› sa¤layarak hat ekiplerinin
seyahat süresini azaltmaktad›r.
• Ayn› bilgiler uzaktan anahtarlamay› sa¤layarak etkilenen bölgeyi azaltmakta ve
güç beslemesini h›zl› bir flekilde yeniden tesis etmektedir.
• Kesiciler, teknisyenlerin sahadaki her bir devre kesiciyi ayr› ayr› ziyaret etmesine
gerek kalmadan, sistem kumanda merkezinden kontrol ve ayarlar›n›n yap›lmas›na
imkan tan›makta, böylece personelde sürekli bir azaltma ve gelifltirilmifl sistem
bütünlü¤ü temin edilebilmektedir.
Gelir art›fl›
• Etkilenmeyen bölgelere enerji beslemesi h›zl› bir flekilde tekrar verilebildi¤inden
kesinti süresi azalmaktad›r ve böylece gelirde art›fl sa¤lanmaktad›r.
Sermaye yat›r›mlar› ertelenebilir
• Uzaktan kumandal› ve izlenebilir tekrar kapamal› kesiciler sistemin daha iyi
anlafl›lmas›n› ve daha iyi bir sistem kontrolü sa¤lamaktad›r. Bu durumda da¤›t›m
merkezi ç›k›fllar› ve trafo yükü uzaktan yönetilerek mevcut tesis kullan›m›
iyilefltirilebilmektedir. Yeni bir tesis yap›m› büyük olas›l›kla uzun bir süre boyunca
ertelenebilecektir.
S h
id
El
ti
Devre kesiciye genel bir
bak›fl ve iflletim
N-Serisi gaz izolasyonlu otomatik tekrar kapamal› kesici, tamamen
kaynakl› ve kapal› 316 s›n›f› paslanmaz çelik bir muhafaza içinde
bulunan vakum kesme hücrelerinin etraf›nda tasarlanm›flt›r.
Muhafaza, mükemmel elektrik izolasyonu özelliklerine sahip sülfür
hekza florid (SF6) gaz›yla doldurulmufl oldu¤undan kompakt ve az
bak›m isteyen bir cihaz ortaya ç›kmaktad›r.
Dire¤e monte edilen bir kumanda ve iletiflim kabini, Operatör Kontrol Paneli ve
mikroifllemcileri bar›nd›r›r. Bu kabinde, devre kesiciyi izleyen ve koruyucu ifllevler
sa¤layan elektronik bir kontrol ünitesi bulunmaktad›r. Ayr›labilir bir kumanda kablosu,
kabinin devre kesiciye ba¤lanmas›nda kullan›lmaktad›r. Bir arada kullan›ld›¤›nda
devre kesici ve iletiflim kabini, uzaktan kumanda edilip izlenebilen, otomatik tekrar
kapamal› kesiciyi oluflturmaktad›r.
Devre kesici, kumanda kabinindeki bir depolama kapasitöründen, bobine gönderilen
kontrollü bir ak›m darbesi ile çal›flt›r›lmaktad›r. Böylece mekanizma tablas›
çekilmekte ve bu da vakum kesme hücresi içindeki kontaklar› kapatmaktad›r.
Kontaklar, açma çubu¤unu tutan sal›c› dili ile kapal› konumda tutulmaktad›r.
Kontaklar›n aç›lmas›, açma bobinine kapasitörden gönderilen kontrollü bir ak›m
darbesi ile sa¤lanmaktad›r. Böylece açma çubu¤u donan›m› çekilmekte, açma
çubu¤u döndürülmekte ve sal›c› dili serbest kalmaktad›r. Açma yay› ve kontak bask›
yaylar›, kontaklar›n aç›lmas›n› h›zland›rmaktad›r. Kontaklar›n hareketinin
gerçekleflmesi için esnek bir iletken ba¤lant› bulunmaktad›r.
Epoksi buflingler ana devre iletkenlerini d›fl muhafazadan izole etmekte ve bir çift “O”
halka contas› ile s›zd›rmazl›¤› sa¤lamaktad›rlar. Ayn› zamanda içlerine gömülü olan
gerilim alg›lay›c›lar için gerekli izolasyonu ve ak›m transformatörleri için deste¤i
sa¤lamaktad›rlar. Buflingler DIN 47 636 tipi olup (vidal› tip seçenektir) ve istenildi¤i
takdirde alternatif kablo ba¤lant›lar›n›n yap›lmas›na imkan tan›maktad›r. Parafudr
mesnetleri montaj kolayl›¤› aç›s›ndan birlikte verilmektedir.
Bir devre kesicinin kesiti
Aç›klamalar
1
‹zole hat ba¤lant›
iletkenleri
2 Ak›m transformatörleri
3 Paslanmaz çelik tank
4 Gaz dolu tank
5 Esnek ba¤lant›
6 Kapama bobini
7 Açma yay›
8 Mekanizma tablas›
9 Kesici kablo girifl modülü
(SCEM)
10 Kablo girifl kapa¤›
11 Kontrol panosu ba¤lant›
kablosu
12 Polimerik bufling
bafll›klar›
13 DIN 47 636 buflingler
14 Parafudrlar (opsiyonel) ve
ba¤lant› mesneti
15 Vakum kesme hücresi
16 Kontaklar
17 Kontak hareket çubu¤u
18 Kontak bask› yay›
19 Açma sal›c›s›
20 Açma çubu¤u
21 Açma çubu¤u donan›m›
22 Açma bobini
23 El ile açt›rma levyesi
Saha montaj› için standart set, devre kesiciyle birlikte verilmektedir. Polimerik bufling
bafll›klar›n› ve 3 metre uzunlu¤unda 185 mm2 izolasyonlu alüminyum, 400A anma
ak›ml› su geçirmez hat ba¤lant› iletkenlerini içermektedir. Bu düzenek devre
kesicinin izolasyonlu bir iletim sistemine veya duruma göre ç›plak iletim sistemine
ba¤lanmak için uygun olmas›n› sa¤lamaktad›r. Tam izolasyonlu sistem kufl veya
di¤er yaban hayvanlara ba¤l› ar›zalar› engellemektedir.
Ünitenin çal›flt›r›lmas› için 110, 220, 240 veya 415 Volt AA düzeyinde bir yard›mc›
gerilim kayna¤› gerekmektedir. Bunun uygun olmad›¤› durumlarda, sat›flta bir gerilim
transformatörü seçenek olarak sunulmaktad›r. Kumanda kabini bir kumanda tablosu
arac›l›¤›yla, kauçuk kapl› bir fifl/yuva düzene¤i üzerinden devre kesicinin alt
bölümüne ba¤lanm›flt›r.
Aç›k bir flekilde görülebilen d›fl gösterge kontaklar›n konumunu göstermektedir.
Devre kesicinin açma ifllemi kancal› bir ›staka yard›m›yla zeminden yap›labilir. Daha
sonra Operatör Kumanda Paneli üzerinde bulunan ay›rma anahtarlar› ile kilitli
pozisyonu aç›labilir. Bu anahtarlar hem açma hem de kapama bobinleriyle fiziksel
olarak, seri düzende ba¤lanm›flt›r.
Direk Üstü Kumanda Kabini (PTCC) kumanda kablosu üzerinden devre kesiciyle
arayüz oluflturmakta ve tank›n dibinde bulunan Kesici Kablo Girifl Modülüne (SCEM)
ba¤lanmaktad›r. SCEM, tüm ilgili kalibrasyon verilerini, s›n›fland›rma bilgilerini ve
gerçeklefltirilen ifllem say›s›n› sa¤lamak için EEPROM haf›za kullanmaktad›r. SCEM
ayn› zamanda, devre kesiciden ak›m geçerken kumanda kablosu ba¤lant›s›n›n
ç›kmas› durumunda ak›m trafolar›n› ve gerilim alg›lay›c›lar›n› k›sa devre yapmak için
elektriksel izolasyonunun ilk aflamas›n› sa¤lamaktad›r.
N-Serisi gaz izoleli kesici.
S h
id
El
ti
3
‹letiflim kabinine genel
bak›fl
N-Serisi devre kesicinin geliflmifl koruma, veri kay›t tutma ve iletiflim
özellikleri, kumanda ve iletiflim kabininde bulunan teknolojiyle
mümkün k›l›nmaktad›r. Özellikle aç›k hava, dire¤e monte edilen
kullan›m için tasarlanm›flt›r ve normal koflullarda, bak›m
personelinin kolay eriflebilmesi için dire¤in alçak bir konumuna
monte edilmektedir.
Kabin günefle ba¤l› ›s›nma sonucunda geliflebilecek her türlü s›cakl›k art›fl›n› asgari
düzeyde tutacak flekilde izole edilmifl ve tasarlanm›flt›r. Aküler, depolama
kapasitörleri, ana hat transformatörü, alçak gerilim devre kesicileri, Kumanda ve
Koruma Modülü (CAPM), Operatör Kumanda Paneli ve telsiz veya modem dahil tüm
donan›mla birlikte monte etmek için harici bir teçhizat kullan›lmaktad›r. Bu elemanlar,
›s›nma yapan parçalar üstte ve serin kalmas› için aküler altta olacak flekilde, özenle
yerlefltirilmifllerdir. Bu flekilde 5 y›l› aflk›n bir akü ömrü temin edilmektedir.
Kumanda ve Koruma Modülü (CAPM) Devre Kart›
Kumanda kabininin ön taraf›nda bulunan, kilitlenebilir bir kap› sayesinde Operatör
Kumanda Kabinine her türlü iklim koflulunda girifl sa¤lanmaktad›r. Havaland›rma
aç›kl›klar› haflaratlar›n girifline karfl› perdelenmifltir ve kap› kauçuk bir contayla d›fla
karfl› s›zd›rmaz yap›lm›flt›r. Elektronik parçalar›n tümü nem ve buharlaflmaya karfl›
korundu¤undan uzun bir çal›flma ömrü sa¤lanmaktad›r.
Kumanda ve iletiflim kabinleri üç model olarak mevcuttur. Tropik, Orta dereceli ve
Il›man. Tropik versiyon iyi havaland›r›lmaktad›r ve çevre s›cakl›¤›n›n 50˚C’ye
ulaflabildi¤i ve ancak 0˚C’nin alt›na düfltü¤ü ve alt s›n›r›n -10˚C oldu¤u ortamlar için
uygundur.
Orta dereceli versiyon daha s›n›rl› bir havaland›rmaya sahiptir ve s›cakl›klar›n
nadiren 40˚C’yi aflt›¤› ve bazen -5˚C’nin alt›na düfltü¤ü ve alt s›n›r›n -15˚C oldu¤u
ortamlarda kullan›lmaktad›r.
Il›man modele, s›cakl›¤›n nadiren 40˚C’nin üzerine ç›kt›¤› fakat -40˚C’ye kadar
düflebildi¤i iklimler için uygun olmas›n› sa¤layan bir ›s›t›c› monte edilmifltir.
Bu üç kabinin hepsi ayn› elektronik donan›ma sahiptir ve bir afl›r› ak›m koruma rölesi,
bir hassas toprak ar›za rölesi, bir tekrar kapama rölesi ve bir Uzak Terminal Ünitesi
fonksiyonlar›yla donat›lm›flt›r. Bunun yan› s›ra, elektronik donan›m hat ak›m›n›,
gerilimini, gerçek ve reaktif gücü, ar›za ak›mlar›n› ölçmekte ve bu bilgileri iletiflim
veya hat açma analizi için saklamaktad›r.
Merlin Gerin otomatik tekrar kapamal› kesicinin eflsiz bir özelli¤i de entegre
mikroifllemci kontrollü güç kayna¤›d›r. Böylece sadece devre kesicinin ve koruyucu
rölenin de¤il, ayn› zamanda da iletiflim telsizinin veya modemin de kesintisiz olarak
çal›flmas› sa¤lanmaktad›r. SCADA veya Da¤›t›m Otomasyon Sisteminize ba¤lamak
için ek güç kaynaklar› gerekli de¤ildir.
Özenli tasar›m› sayesinde tüm parçalar›n verimlil¤i yüksektir ve böylece yard›mc›
güç kayna¤› ar›zas› durumunda (flarj› tam dolu akü, telsiz veya modem kullan›m›
d›fl›nda) befl güne varan bekleme süreleri sa¤lanmaktad›r. Kullan›lan tasar›m›n
avantaj›, devre kesicinin çal›flmas›n›n yüksek gerilim beslemesine ba¤›ml› olmamas›
ve akü setinin yard›mc› bir kaynak üzerinden flarj edilebilmesidir.
Komplike güç kayna¤› yönetimi teknikleri sayesinde, yard›mc› güç yitirildi¤inde
haberleflme sistemi üzerinden eriflim istendi¤inde veya alarm geldi¤inde devre
kesicinin her zaman çal›flmas› garantidir.
Bir iletiflim telsizi veya özel bir modem, kumanda ve iletiflim kabininin içerisine monte
edilebilmektedir. Standart donan›m olarak bir V23 FSK modem bulunmaktad›r.
Direk Üstü Kumanda ve ‹letiflim Kabini (PTCC).
4
S h
id
El
ti
Blok Diyagram ve
özellikleri
Merlin Gerin’in otomatik devre kesicileri kullan›c›lar›na birçok üstün
avantaj sunmaktad›r. Dire¤e monte edilen devre kesicinin ve iletiflim
kabinin özel birlikte çal›flma flekli sayesinde yeni ve de¤iflik
özellikler mümkün olabilmifltir. Afla¤›daki blok diyagramda bu iki
unsurunun nas›l birlefltirildi¤i gösterilmektedir. Ünitenin kalbi
Kumanda ve Koruma Modülü (CAPM) ve ak›ll› Operatör Kumanda
Panelidir.
YG Hat sinyallerinin elektronik modülüne ba¤lant›s›, analog ön uca direkt ba¤lant›yla
yap›lmaktad›r. Özel geniflletilmifl primer ak›m aral›kl› ak›m transformatörleri, ölçüm
ve koruma için 1A ile 16,000A aras›nda bir aral›k sa¤lamaktad›r. Her bir bufling içinde
bulunan gerilim alg›lay›c›lar› primer gerilim de¤erini ve faz iliflkisini hassas bir flekilde
görüntülemekte ve elektronik modülünde gerilim, ak›m, güç faktörü ve frekans›n
ölçülmesine imkan sa¤lamaktad›r.
Her devre kesici, gece çal›flma için arkadan ›fl›kland›rmaya sahip dört sat›r s›v› kristal
ekran› olan bir Operatör Kumanda Paneliyle donat›lm›flt›r. Kullan›c› buradan
sa¤lanan çok say›daki ölçüm ve koruma özelli¤ine eriflebilir ve programlayabilir.
Operatör kumanda paneli.
Operatör Kumanda Paneliyle, afla¤›daki tarif edildi¤i flekilde üç kullan›c› arayüzü
seviyesi mevcuttur:
1. Operatör düzeyi
DEVRE KES‹C‹
CVT
VAKUMLU
KES‹C‹
KONTROL
KABLOSU
YARDIMCI
KONTAKLAR
BASINÇ
SENSÖRÜ
BELLEK
KAPAMA
BOB‹N‹
AÇMA
BOB‹N‹
CT
CVT
YG HATTI 3 FAZ
KUMANDA KAB‹N‹ G‹R‹fi MODÜLÜ
Bu düzey Açma, Kapama ve afla¤›dakiler gibi ayarlar›n görüntülenmesine imkan
vermektedir:
• Koruma ayarlar› ve ar›za kay›tlar›
• Hat ölçümleri ve olay kay›tlar›
• Afla¤›dakiler gibi devre kesici fonksiyonlar›
Uzaktan kumanda
AÇIK
Yak›n kumanda
AÇIK
Hassas toprak ar›zas› AÇIK/KAPALI
Toprak ar›zas›
AÇIK/KAPALI
Tekrar kapama
AÇIK/KAPALI
Kapama açma
DEVRES‹ AÇIK
• Afla¤›dakiler gibi Alarmlar/Konumlar:
Yard›mc› besleme ar›zas›
Akü ar›zas›
Aç›k konumda kilitleme
Düflük gaz bas›nc›
RS232
SPI
ANALOG-D‹J‹TAL
DÖNÜfiTÜRME
KONTROL VE
KORUMA
MODÜLÜ (CAPM)
RS232
MODEM
V23 FSK
SER‹
ARAB‹R‹M
OPERATÖR
ALT S‹STEM
PANEL‹
MODEM
RADYO
UZAKTAN
G/Ç KARTI
BOB‹N
GÜÇ KAYNA⁄I
KES‹NT‹S‹Z
GÜÇ KAYNA⁄I
AKÜ
AÇMA / KAPAMA
KAPAS‹TÖRÜ
M‹KRO‹fiLEMC‹
KUMANDA
KAB‹N‹
YARDIMCI
GÜÇ
KAYNA⁄I
ANALOG
ÖN TERM‹NAL
2. Teknisyen düzeyi
D‹J‹TAL
ARAB‹R‹M
Tipik bir otomatik devre kesicinin blok diyagram›.
WSOS
OPERATÖR
PC
Bu düzey, “Mühendislik Düzeyinde” kullan›c›n›n iste¤ine ba¤l› olarak parolayla
korunmaktad›r ve korumayla iliflkili tüm parametrelerin ayarlanmas›na izin
vermektedir.
3. Mühendislik seviyesi
Bu düzeye bir dizüstü veya masaüstü bilgisayardan eriflilebilmektedir ve operatör
panelinin geliflmifl seviyede özel olarak ayarlanmas›na, parolalar›n ve tüm Operatör,
Teknisyen Düzeyi fonksiyonlar›n ayarlanmas›na imkan tan›maktad›r.
Telemetri arayüzü
Merlin Gerin otomatik tekrar kapamal› kesici SCADA sisteminize ister entegre V23
modemi ve bir telsiz ya da RS232 ve tercihiniz do¤rultusunda bir modem ile
ba¤lanabilmektedir. Telsiz veya modem için, iletiflim kabininin içerisine monte
edilebilen de¤iflken gerilimli bir kesintisiz güç kayna¤› birlikte verilmektedir.
Neredeyse tüm telemetrik protokolleri desteklenebilmektedir. DNP3 ve IEC870
mevcut protokollerden ikisidir.
Bilgisayar arayüzü
Windows Switchgear ‹flletim Sistemi (WSOS), RS232 üzerinden devre kesicinin
iletiflimsiz veya iletiflimli programlanmas›n›, takip edilmesini ve kumanda edilmesini
sa¤layan, geliflmifl bir kiflisel bilgisayar tabanl› yaz›l›md›r. Bu yaz›l›m, standart Merlin
Gerin otomatik tekrar kapamal› kesici versiyonunda opsiyon olarak sunulmaktad›r.
Uzaktan kumanda
Ek bir seçenek olarak Merlin Gerin, çok say›da saha montajl› devre kesiciler ve / veya
yük ay›r›c›s›n› ayr› ayr› uzaktan kumanda ve takip etmek için WSOS çoklu ba¤lant›l›
PC tabanl› yaz›l›m paketini de sunmaktad›r. Sistem kumanda kabiniyle kablo,
fiberoptik, telefon hatt› ya da telsiz üzerinden iletiflim kurmaktad›r. WSOS, alarma ve
olaylara müdahale, iç-çevrim ve d›fl-çevrim imkanlar› ve rapor oluflturma gibi ek
özellikler de sa¤lamaktad›r.
S h
id
El
ti
5
Genel koruma
özellikleri
Çal›flma çevrimi
Tekrar kapama süreleri ayr› ayr› seçilebilir. Çal›flt›rma çevrimi afla¤›daki flekilde
tan›mlan›r:
A - 1. tk - KA - 2. tk - KA - 3. tk - KA
burada tk = tekrar kapama süresi.
Tekrar kapama süreleri
1. tekrar kapama aral›¤›:
2. tekrar kapama aral›¤›:
3. tekrar kapama aral›¤›:
Zaman ayar hassasiyeti
0.5 - 180 saniye
2.0 - 180 saniye
2.0 - 180 saniye
0.1 saniye
H›zl› açma girifl modülü
Bu modül bir aksesuar olarak bulunur. Tekrar kapamal› kesiciyi, komut verildikten
sonra 60 ms içinde (kontak aç›lma ve kesici çal›flma süresi dahil) koflulsuz olarak
açmak için optik yal›t›ml› bir girifl sa¤lar. Bu modül ilave donan›m eleman› olarak
sat›n al›nabilir. Daha fazla bilgi veya uygulamaya uygunluk bilgileri için Schneider
Electric’e baflvurunuz.
Çevrim resetleme süresi
Çevrim resetleme süre aral›¤›:
Zaman ayar hassasiyeti:
5 - 180 saniye
1 saniye
Açma yap›p kilitlenme
Kilitlemeye yol açan afl›r› ak›m ve ar›za açma ifllemleri 2 ve 4 aras›nda seçilebilir.
Hassas Toprak Hatas› (SEF) için ayr› bir ayar mevcuttur.
Ters zaman e¤rileri
CAPM, kullan›c› taraf›ndan seçilebilen toplam 48 adet ters zamanl› koruma e¤risi sunar. Bunlar:
Üç adet IEEC255 e¤rileri:
Üç adet IEEE C37.112 ters zaman e¤rileri:
42 adet standart d›fl› ters zaman e¤rileri:
Standart Ters,
Çok Ters ve
Afl›r› ters.
Orta derecede Ters,
Çok Ters ve
Afl›r› ters.
Tam liste için Teknik
K›lavuza bak›n›z.
Kullan›c› tan›ml› e¤riler
Kontrol panelinde, yukar›da aç›klanan e¤rilerle ayn› flekilde befl adete kadar
Kullan›c› Tan›ml› E¤ri (UDC) seçilebilir. UDC’leri düzenlemek için WSOS’taki UDC
modülü kullan›l›r.
Ani koruma
Ani koruma, ak›m›n Ani çarpan x Ayar ak›m› de¤erini aflmas› durumunda kesicinin
aç›lmas› ile ifller.
Çarpan de¤er aral›¤›:
1 - 30
Ayar hassasiyeti:
0.1
Maks. rms ayar de¤eri:
16kA
Sabit zaman korumas›
Sabit zaman, Ters zamanl› korumaya alternatif olarak faz ve toprak korumas›nda
bulunur. Açma sonras› sabit bir süre içinde kesicinin açmas› ile ifller.
Ayar ak›m› aral›¤›:
10 - 1260A
Sabit zaman hassasiyeti:
0.1 saniye
Sabit zaman aral›¤›:
0.5 - 100 saniye
Ayar ak›m› hassasiyeti:
1A
Hassas toprak hatas› (SEF)
Toprak ak›m›, ayarlanandan daha uzun süreyle eflik de¤erini aflt›¤›nda, SEF kesiciyi açt›r›r.
SEF açma ak›m aral›¤›:
1A SEF opsiyonu talep üzerine sa¤lan›r
SEF çal›flma zaman aral›¤›:
SEF açma ak›m› ayar hassasiyeti:
SEF açma zaman hassasiyeti:
4 - 20A
1 - 20A
0.1 - 100 saniye
1A
0.1 saniye
Çevrim Koordinasyonu
Çevrim Koordinasyonu, bir tekrar kapamal› kesicinin yük taraf›ndaki baflka bir tekrar
kapamal› kesici ile birlikte açma düzenini korumas›n› sa¤lar.
6
S h
id
El
ti
Geliflmifl koruma
özellikleri
Yönlü Koruma
Yönlü koruma, hata üzerine açma ifllemlerini, tekrar kapamal› kesicinin belirli bir
yönüyle s›n›rlayan ek bir koruma özelli¤idir. Belirli da¤›t›m sistemi koflullar›n›n
“sahte” toprak hatalar›na yol açmas› durumunda meydana gelen istenmeyen
açmalar› önler. Radyal sistemlerde, Yönlü Koruma, hatalar› kaynak yönünde bloke
ederek ve sadece yük yönündeki hatalara yan›t vererek istenmeyen açmay› önler.
Canl› Yük Korumas›
Canl› Yük Korumas›, yük taraf›ndaki terminallerden herhangi birinde gerilim varken
kesicinin kapanmas›n› önler.
Canl› Yük Korumas› Gerilim aral›¤›:
2 - 15kV
Faz Kayb›
Faz Kayb› Korumas›, bir veya iki fazdaki faz-toprak geriliminin ayarlanan süre
boyunca gerilim eflik de¤erinin alt›na düflmesi durumunda kesiciyi açar.
Eflik de¤eri gerilim aral›¤›:
2 - 15kV
Gerilim hassasiyeti:
1V
Zaman aral›¤›:
0.1 - 100 saniye
Zaman hassasiyeti:
0.1 saniye
Negatif Faz Bilefleni
Negatif faz bileflen ak›m korumas›, yüksek de¤erli yük ak›mlar›n›n oldu¤u
durumlarda düflük de¤erli faz-faz ar›zalar›n›n alg›lanmas›na olanak sa¤lar. Ters
zamanl›, Sabit Zamanl› ve Ani açmal› iflletim mümkündür.
Ayar ak›m aral›¤›:
10 - 1260 A
Enerjilendirme Ak›m› Engellenmesi
Enerjilenme Ak›m› Engellenmesi, bir yük için kapan›rken k›sa süreli enerjilenme
ak›mlar›na izin vermek amac›yla, k›sa süre için faz ve toprak ak›m eflik de¤erlerini art›r›r.
Çarpan de¤er aral›¤›:
1 - 30
Çarpan hassasiyeti:
0.1
Zaman aral›¤›:
0.05 - 30 saniye
Zaman hassasiyeti:
0.05 saniye
So¤uk Yük Beslemesi
So¤uk Yük Beslemesi, belirli bir süre için beslemenin kesildi¤i durumlarda, yükün
özelli¤i ile ilgili kullan›m faktörüne göre öngörülen düflük yük ak›m› öngörüsünü
belirlenin süre için ihmal eder.
Çarpan de¤er aral›¤›:
1-5
Çarpan hassasiyeti:
0.1
Zaman aral›¤›:
1 - 480 dakika
Zaman hassasiyeti:
1 dakika
Düflük / Yüksek Frekans Korumas›
Bu ek bir koruma özelli¤i olup talep üzerine sa¤lanabilir.
Frekans açma aral›¤›:
45 - 65 Hz
Her bir iki periyod süresi için birkez
Frekans hesaplamas›:
Açma öncesi düflük / yüksek
2 - 1000
frekans periyod say›s›:
Do¤ruluk:
±0.05Hz
Çoklu Koruma Gruplar›
CAPM, her biri farkl› ters zaman e¤rileri ve ayar ak›mlar› ile birlikte tamamen ayr›
koruma özellikleriyle birlikte düzenlenbilen 10 adete kadar Koruma Grubunu
destekler. Operatörün kullan›labilece¤i koruma grubu say›s›, Windows Pano ‹flletim
Sistemi ile konfigüre edilerek, koruma ayarlar›na eriflim gerekti¤inde s›n›rlanabilir
veya izin verilebilir.
Koruma grubu aral›¤›:
A-J
Otomatik Koruma Grubu Seçimi
Otomatik Koruma Grubu Seçimi, enerji ak›fl yönüne ba¤l› olarak koruma özelliklerini
de¤ifltirmek için kullan›l›r. Bu sayede, enerji ak›fl yönü ne olursa olsun, tekrar kapamal›
kesiciyi yük taraf› cihazlarla birlikte do¤ru biçimde koordine etmek mümkün olur.
Koruma grup çiftleri aral›¤›:
A&B, C&D, E&F, G&H, I&J
Otomasyon Yaz›l›m›
Siparifl verirken veya sahada ilave etmek amac›yla Kapal› “Ring” Otomasyonu veya
Otomatik Enversör için opsiyonel yaz›l›m sat›n al›nabilir.
S h
id
El
ti
7
Ölçüm özellikleri
Gerilim
Gerçek RMS gerilimi alt› terminalin tümünden ölçülmektedir. Kullan›c› taraf›ndan
düzenlenen bir eflik de¤eri canl› terminali göstermektedir (hassasiyet ± %2.5).
Ak›m
Üç faz üzerinde RMS ak›m› (hassasiyet % ± 2.5, okuma aral›¤› 2-800A), Toprak ve
negatif faz bileflen ak›mlar›.
Gerçek Güç (iflaretli veya iflaretsiz)
Gerçek zamanda V x I çarp›m›yla belirlenir ve 2 saniye boyunca ortalamas› al›n›r
(hassasiyet okuman›n % ±5’i, yukar›daki V ve I s›n›rlar› dahilinde).
Güç Faktörü
Faz›n hat gerilimi ve hat ak›m› iliflkisi ve önceden hesaplanan gerçek güç üzerinden
belirlenir (hassasiyet okuman›n % ±5’i, yukadaki V ve I s›n›rlar› dahilinde).
Tan›mlanan Ölçüm Kay›tlar›
Güç ak›fl› 5, 15, 30 ve 60 dakikal›k aral›klar üzerinden birlefltirilir (kWh) ve
tan›mlanan ayarlarda 2 ay için kaydedilir. Bunlara Operatör Kumanda Paneli,
bilgisayar veya uyumlu bir SCADA sistemi üzerinden bak›labilmektedir. Bunun
yan›s›ra, veriler tafl›nabilir bir bilgisayara veya uyumlu bir SCADA sistemine
aktar›labilir.
Düzenlenebilir Ölçüm Kay›tlar›
Ortalama Yük De¤iflimi WSOS kullan›larak düzenlenebilmektedir. Özellefltirilmifl
düzende kullan›c›n›n sadece gerekli olan parametreleri belirlemesi, gereksiz bilgi
al›m›n› önlemektedir.
Olay Kay›tlar›
Olay kay›tlar›nda kaydedilen
minimum tipik olay say›s›:
3,000 olay
Gaz Bas›nc› Ölçümü
Gaz Bas›nc› Ekran Çözünürlü¤ü
Gaz Bas›nc› Ekran Hassasiyeti
Düflük Gaz Alarm Ayar›
Düflük Gaz Alarm Hassasiyeti
8
1kPa
±5kPa
15kPa Çap @ 20˚C
±5kPa
S h
id
El
ti
Dire¤e Montaj
Ayr›nt›lar›
Müflteri taraf›ndan temin edilecek
•
Parafudrlar
•
Ba¤lant› kablolar›
•
‹zole klemensler
15 kV için Ç›plak Terminal modeli hat ba¤lant›
iletkenleri olmadan verilmektedir. 3 metre 400A
izole hat ba¤lant› iletkeni di¤er modellerle
birlikte verilmektedir (talep üzerine 250, 630
veya 800A iletkenler)
Opsiyonel Radyo
Anteni
(müflteri taraf›ndan
yerlefltirilecektir)
Kumanda ve
‹letiflim Kabini
NOT:
1.Bu resimde verilen ayr›nt›lar herhangi bir
bildirim yap›lmadan de¤ifltirilebilir. Tam
ayr›nt›lar için bkz. Teknik K›lavuz.
2. Topraklama ba¤lant›lar› gösterilmemifltir ve
Teknik K›lavuza belirtilen yap›dad›rlar.
3 Parafudrlar›n dire¤e monte edilmesi halinde,
devre kesici dire¤e daha yak›n monte edilebilir.
4. Opsiyonel yere montaj mesneti istek üzerine
verilmektedir.
S h
id
El
ti
Kumanda kablosu
N-Serisi
Model
Anma gerilimi
A [mm]
B [mm]
C [mm]
N15
N27
N38
15.5kV
27kV
38kV
1370
1370
1410
880
880
955
315
315
480
9
N Serisi Otomatik Tekrar
Kapamal› Kesici Özellikleri
Anma de¤erleri
15kV
12.5kA
27kV
12.5kA
38kV
12.5kA
15.5kV
630A
12.5kA
31.5kA
0.1 / 0.05s
10000
10000
12.5kA
27kV
630A
12.5kA
31.5kA
0.1 / 0.05s
10000
10000
12.5kA
38kV
630A
12.5kA
31.5kA
0.1 / 0.05s
10000
10000
12.5kA
38kV
800A
16kA
40kA
0.1 / 0.05s
10000
10000
16kA
630A
12.5kA
25A
22A
250A
630A
12.5kA
40A
22A
630A
12.5kA
40A
22A
800A
16kA
40A
22A
Faz - Toprak ................................................................................. 110kV
Kesme aç›kl›¤›nda........................................................................ 110kV
SF6 gaz›n›n s›f›r manometre bas›nc›nda ..................................... 60kV
150kV
150kV
70kV
170kV
170kV
70kV
170kV
170kV
70kV
70kV
70kV
70kV
70kV
70kV
70kV
-30... +50˚C
1.1kW/m2
0 - %100
3000m
-30... +50˚C
1.1kW/m2
0 - %100
3000m
-30... +50˚C
1.1kW/m2
0 - %100
3000m
327kg
387kg
327kg
387kg
327kg
387kg
Maksimum sistem gerilimi ............................................................
Anma normal ak›m› ......................................................................
Anma k›sa devre kapama ak›m› (RMS) .......................................
Anma k›sa devre kapama ak›m› (Tepe de¤eri) ............................
Kapama / Açma süreleri ...............................................................
Mekanik çal›flma...........................................................................
Anma normal ak›m›nda çal›flma...................................................
K›sa süreli ak›m (1 & 3s RMS) .....................................................
38kV
16kA
Kesme kapasitesi
Aktif yük (0.7pf) ............................................................................
Anma k›sa devre kesme kapasitesi..............................................
Boflka kablo besleme ...................................................................
Transformatör enerjilendirme .......................................................
Kapasitör ak›m› ............................................................................
Y›ld›r›m darbe dayan›m gerilimi
fiebeke frekansl› dayan›m gerilimi
Faz - Toprak ................................................................................. 50kV
Kesme aç›kl›¤›nda........................................................................ 50kV
Çal›flma koflullar›
Ortam s›cakl›¤›(1) .........................................................................................................
Radyasyon (maks.) ......................................................................
Ba¤›l nem .....................................................................................
Yükselti (maks.) (2) ......................................................................................................
-30... +50˚C
1.1kW/m2
0 - %100
3000m
Net a¤›rl›klar (3)
Standart model ............................................................................. 327kg
harici VT ile birlikte ....................................................................... 380kg
Kasa boyutlar›
Standart........................................................................................ W=1160mm
harici VT ile birlikte ....................................................................... W=1160mm
D=730mm
D=730mm
H=1640mm
H=1960mm
NOT:
1 Kumanda kabinine ›s›t›c› koyuldu¤unda -40... +50˚C seçene¤i de mevcuttur.
2 1000 m’nin üzerinde yükseltiler için ANSI C37.60 uyar›nca düzeltme
gerekmektedir.
3 Brüt a¤›rl›k için 75 kg ekleyiniz.
10
S h
id
El
ti
Siparifl bilgileri
N Serisi Otomatik Tekrar Kapamal› Kesici siparifl bilgileri iki parça numaras›ndan
oluflmaktad›r. Devre kesici parça numaras› bir Model tan›m›n›, ‹zolasyon Ortam›n›,
Sistem Gerilimini, Kesme Kapasitesini, ‹zolasyon Düzeyini, Hat Ba¤lant› ‹letkenini ve
Montaj Mesnetini tarif eden alanlardan oluflmufltur. Direk Üstü Kumanda Kabini
(PTCC) tan›m› çevre s›cakl›¤›, kumanda kablosu uzunlu¤u ve yard›mc› güç kayna¤›
geriliminden oluflmaktad›r. Parça numaralar›na ölçüm üniteleri dahil de¤ildir ve
afla¤›daki seçim tablosunda alan bafl›na sadece tek seçenek kullan›larak
oluflturulmaktad›r. Parça numaras›na bir örnek afla¤›da verilmifltir:
Merlin Gerin - N36S - ACR - SF6 - 38 - 16 - 170 - 800 - C ve
Merlin Gerin - PTCC - Orta dereceli - 240 -11
Alan tarifleri
1. Model:
N15,27 & 38 için hassas toprak ar›za (SEF) ak›m› 4-20 A
“S” modelleri için hassas toprak ar›za (SEF)
ak›m› 1-20 A
2. ‹zolasyon ortam›:
SF6 gaz izolasyonlu otomatik tekrar kapamal› kesici.
3. Sistem gerilimi:
15 = 15 kV,
38 = 38 kV
27 = 27 kV,
4. Kesme kapasitesi:
12 = 12.5kA
16 = 16kA (sadece 38 kV)
5. ‹zolasyon düzeyi:
110 = 110kV, 150 = 150kV,
170 = 170kV
6. Hat ba¤lant› iletkeni:
250 = 250A,
400 = 400A
630 = 630A,
800 = 800A (sadece 16kA)
7. Montaj mesneti:
B = Tip B (parafudrlar direk üzerinde)
C = Tip C (parafudrlar kesici üzerinde)
D = Yere montaj mesneti
Kontrol Kablosu Uzunlu¤u
4 = 4m
11 = 11m
7 = 7m
20 = 20m
Yard›mc› Sistem Gerilimi
240
Int / 240
= 240 V AC d›fl kaynaktan besleme
= Gerilim trafosundan / 240 V AC d›fl kaynaktan beslenme
Ortam S›cakl›¤›
Standart kumanda kabini:
Tropik
= -10... +50°C
Orta dereceli = -15... +40°C
Il›man
= -30... +40°C
Direk Üstü Kumanda Kabini (PTCC) için
çevre s›cakl›¤›, yard›mc› güç kayna¤›
gerilimi ve kumanda kablosu uzunlu¤unu
belirtiniz. ‹letiflim Protokolü ve telsiz /
modem kablosu tipi de siparifl an›nda
ayr›ca belirtilmelidir.
S h
id
El
ti
11
12
S h
id
El
ti
Standartlar ve donan›mlarda meydana gelen de¤ifliklikler nedeniyle, bu belgede yer alan
karakteristikler ve resimler, taraf›m›zca teyit edilmedikçe ba¤lay›c› de¤ildir.
Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi
Göztepe ‹fl Merkezi, No:110
34730 - Göztepe, ‹stanbul
Tel : +90 216 468 8888 pbx
Faks : +90 216 468 8787
www.schneider-electric.com.tr
AMTED100051TR
Schneider Electric Müflteri Yard›m Hatt›
Tel : 444 3030
Faks : +90 216 468 8829
e-posta: [email protected]
06/04
Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.fi.

Benzer belgeler