oturum - Kamu Express

Transkript

oturum - Kamu Express
1
OTURUM
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2011-2012 ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SINAVI
1. OTURUM: 28 TEMMUZ 2012 Saat:10.00
DERS KODU VE ADI
SAYFA
(401) DİL ve ANLATIM – 1
2
(405) DİL ve ANLATIM – 5
3
(411) TÜRK EDEBİYATI – 1
5
(113) DİN KÜL. AHL. BİL. – 3
6
(132) TARİH – 2
7
(141) T.C. İNK. TAR. ATA. – 1
9
(153) COĞRAFYA – 3
10
(162) MATEMATİK – 2
12
(609) MATEMATİK – 6
13
(424) FİZİK – 4
14
(433) KİMYA – 3
16
(442) BİYOLOJİ – 2
18
(483) SAĞLIK BİLGİSİ – 1
20
(181) İNGİLİZCE – 1
21
DERS KODU VE ADI
SAYFA
(181) ALMANCA – 1
22
(181) FRANSIZCA – 1
23
(244) İNGİLİZCE – 5
24
(244) ALMANCA – 5
25
(244) FRANSIZCA – 5
26
(206) PSİKOLOJİ – 1
27
(251) TURİZM – 1
28
(168) GEOMETRİ – 1
30
(479) MANTIK – 2
32
(262) HUKUK – 2
33
(446) BİYOLOJİ – 6
34
(136) TARİH – 6
36
(117) DİN KÜL. AHL. BİL. – 7 37
(495) GEOMETRİ – 5
39
T
DERS KODU VE ADI
SAYFA
(418) TÜRK EDEBİYATI – 8
41
(428) FİZİK – 8
42
(438) KİMYA – 8
44
(158) COĞRAFYA – 8
46
(505) SEÇ. COĞRAFYA – 3
47
(477) İŞLETME – 2
48
(466) TEMEL DİNİ BİL. – 2
50
(611) KARŞ. DİN. TAR. – 1
51
(931) SİYER – 1
52
(525) SEÇ. Y. DİL İNG. – 5
54
(525) SEÇ. Y. DİL ALM. – 5
55
(525) SEÇ. Y. DİL FRAN. – 5
56
(615) SEÇ. DİL ve ANLA. – 5 57
(628) SEÇ. TÜRK EDEB. – 8
58
ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Her ders için 20 soru bulunmaktadır. Bu oturumda 150 dakikalık cevaplama süreniz vardır. Sınav başladıktan
sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik
iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz
hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız,
geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya
tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
3. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
4. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
5. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları soru
çözümleri için kullanabilirsiniz.
6. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru
numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
7. Cevaplamaya istediğiniz dersin sorusundan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla
zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
1. OTURUM
(401) DİL ve ANLATIM – 1
1. Kaynak, alıcı, ileti ve iletişim
aracından oluşan düzeneğe ne
ad verilir?
B) Türkçe
D) Çince
3. Aşağıdakilerden hangisi
Ural-Altay dil ailesinin Altay kolunda yer almaz?
B) Macarca
D) Mançuca
4. • Yazarı Edip Ahmet’tir.
•Ahlâki ve öğretici nitelik taşır.
•Çağatay lehçesiyle yazılmıştır.
Bu özellikler aşağıdaki eserlerden hangisine aittir?
A) Kutadgu Bilig
B) Divanü Lügati’t-Türk
C) Atabetü’l-Hakayık
D) Divan-ı Hikmet
Geniş
Geniş
Geniş
Geniş
(Dudak)
III. Aşama
(Alt Çene)
II. Aşama
Ünlüler
(Dil)
I. Aşama
Kalın
İnce
Kalın
İnce
B) Ses
D) Duyum
8. Kısa çizginin kullanımıyla ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kök ve ekleri ayırır.
B) Bazı terimler ve şehir adları
arasında yer alır.
C) Konuşmaları göstermek için
kullanılır.
D) Matematikte çıkartma işlemi
sembolüdür.
9. Duygu, düşünce ve isteklerin
yazı, konuşma ve görsel-işitsel
araçlarla iletilmesine ne ad verilir?
A) Bağlam
C) Bağlantı
B) İletişim
D) Haberleşme
10. “Sözcükleri biçim yönünden
inceleyerek kök ve eklerin yapısını belirten bilim dalına (...) denir.” cümlesinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
5.
a
e
o
ü
B) Mercan
D) Dünya
A) Söyleyiş
C) Söz
2. Aşağıdakilerden hangisi yapı
bakımından çekimli diller grubunda yer alır?
A) Türkçe
C) Moğolca
A) Eğlence
C) Karanfil
7. Hava içerisinde oluşan titreşimin kulakla duyulmasına ne ad
verilir?
A) Verici
B) İletişim
C) İletişim sembolü
D) İletişim sistemi
A) Japonca
C) Arapça
6. Aşağıdakilerden hangisi büyük
ünlü uyumuna uyar?
Düz
Düz
Yuvarlak
Yuvarlak
A) fonetik
C) semantik
B) morfoloji
D) etimoloji
11. Bir toplumun maddi ve manevi
alanda ortaya koyduğu ürünlerin tümüne ne ad verilir?
A) Kültür
C) Yazı
B) Sanat
D) Uygarlık
Yukardaki tabloda hangi ünlü
hangi aşamada yanlış sınıflandırılmıştır?
A) e ‒ I. Aşama
B) o ‒ III. Aşama
C) ü ‒ II. Aşama
D) a ‒ III. Aşama
2
12. Yapı bakımından diller aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
sınıflandırılmıştır?
A) Tek heceli, eklemeli, çekimli
B) Ural- Altay, eklemeli, çekimli
C) Bantu, eklemeli, tek heceli
D) Hint-Avrupa, Hami-Sami,
Ural-Altay
13. Aşağıdaki dillerden hangisi
Doğu Türkçesi bölümünde yer
alır?
A) Kırgızca
B) Kazakça
C) Türkmence D) Çağatayca
14. Nefes borusundan gelen havanın, ağız boşluğu içerisinde
herhangi bir bölgede sese dönüşmesine ne ad verilir?
A) Tonlama
C) Konuşma
B) Telaffuz
D) Boğumlanma
15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ince ünlülerden oluşmuştur?
A) Hürriyet
C) Portakal
B) Domates
D) Cumartesi
16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçedir?
A) Salon
C) İffet
B) Şair
D) Yaşam
17. “Bu konuda herkesin fikrini
almalısınız.” cümlesindeki altı
çizili sözcükte hangi ses olayı
vardır?
A) Ünlü türemesi
B) Ünlü daralması
C) Ünlü düşmesi
D) Ünlü birleşmesi
1. OTURUM
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımında yanlışlık
vardır?
A) Çanakkale gezisine bu yıl
üçüncü sınıflar katılacak.
B) Onlar da bizim gibi dört kardeştiler.
C) Ankara ile İstanbul arası 453
kilometredir.
D) Türkçeden, tarihten 7’şer; fizikten, kimyadan 5’er puan aldı.
19. Halk şiirinin türleri şunlardır( )
koşma( ) semai( ) mâni( ) türkü
vb( )
Bu cümlede yay ayraçlarla
belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
sırasıyla getirilmelidir?
A) (:) (,) (,) (,) (.)
B) (;) (-) (,) (-) (.)
C) (:) (,) (,) (,) (...)
D) (;) (,) (,) (,) (...)
20. Aşağıdakilerden hangisi “Eski
Türkçe Çağı”nda Göktürkçe yazılmış eserlerden biri değildir?
A) Tonyukuk Anıtı
B) Kültigin Anıtı
C) Altun Yaruk
D) Bilge Kağan Anıtı
(405) DİL ve ANLATIM – 5
1. Bilimsel bir konuyu veya bir
kimsenin yaşamını, kişiliğini,
eserlerini ayrıntılı olarak inceleyen yazı türüne ne ad verilir?
A) Anı
C) Monografi
B) Günlük
D) Otobiyografi
2. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses türemesi vardır?
A) Hissetmek B) Sabretmek
C) Devretmek D) Kaybolmak
3. • Dil ve anlatım açısından sanat
değeri taşırlar.
•Belge niteliği taşıdıklarından
önemlidirler.
•Yazıldıkları döneme ait sanat,
edebiyat ve fikir olayları hakkında bilgi edinmek de mümkündür.
Bu özellikler aşağıdaki mektup
türlerinden hangisine aittir?
A) İş mektupları
B) Özel mektuplar
C) Edebî mektuplar
D) Resmî mektuplar
4. Aşağıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden değildir?
A) Kişisel ve özeldir.
B) Yazıldığı günün tarihini taşır.
C) Anlatılar içtenlikle ifade edilir
D) Yaşananlar ve anlatılanlar arasında zaman farkı vardır.
5. Aşağıdakilerden hangisi
Dostoyevski’ye ait bir eser değildir?
A) Suç ve Ceza
B) Goriot Baba
C) Kumarbaz
D) Budala
3
6. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerden
biridir?
A) Dram
C) Deneme
B) Makale
D) Destan
7. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu türleri
arasında yer almaz?
A) Komedi
B) Karagöz
C) Orta oyunu D) Köy tiyatrosu
8. Aşağıdakilerden hangisi sanat
metinlerinin özelliklerinden biri
değildir?
A) Estetik ön plandadır.
B) Sezdirmek ve hissettirmek
esastır.
C) Edebiyat biliminin içerisinde
yer alır.
D) Her okunduğunda aynı şekilde
yorumlanır.
9. (Hacivat elinde davul,
Karagöz’ün evinin önüne gelir.)
Hacivat : Yar bana bir eğlence!
Aman bana bir eğlence! Karagöz’üm
ben geldim, çıksana
pencereye!
Karagöz : Ne bağırıyorsun
Hacı cav cav sabahın köründe!
Hacivat : Hadi hemen aşağı
gel, davul aldım.
Karagöz : Dama kedi mi sakladın?
Hacivat : Yok Karagöz’üm davul aldım diyorum,
bak davul. Haydi gel!
Karagöz : Geliyorum bekle
Hacı cav cav!
Bu metin için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Göstermeye bağlı edebî metindir.
B) Kişisel hayatı konu alan bir
metindir.
C) Olay çevresinde oluşan edebî
metindir.
D) Geleneksel Türk tiyatrosuna
ait bir metindir.
1. OTURUM
10. Öğretici metinlerde amaç aşağıdakilerin hangisidir?
A) Okuyucuyu eğlendirmek
B) Gerçeği yeniden yorumlamak
C) Gerçeği olduğu gibi anlatmak
D) Duygu dünyasını zenginleştirmek
11. “Bir haberi bir dileği veya duyguyu bir başkasına iletmek
için yazılmış yazıya (...) denir.”
cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) anı
C) makale
B) mektup
D) deneme
12. Bitmemiş, yarım kalmış cümlenin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi
konur?
A) Nokta
C) İki nokta
B) Ünlem işareti
D) Üç nokta
13. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses düşmesi yoktur?
A) Dertli
C) Göğsü
B) Sütlaç
D) Koklamak
14. Aşağıdakilerden hangisi biyografinin özelliklerinden biri
değildir?
A) Öyküleyici anlatımla yazılır.
B) Çok ayrıntılı bir çalışmayı gerektirir.
C) Biyografi yazarı, anlattıklarını
kanıtlamak, belgelerle ifade
etmek zorundadır.
D) Hayatı yazılacak kişinin anılarından, yakınlarındaki insanların izlenimlerinden yararlanılır.
15. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili
sözcüklerden hangisinde ünsüz yumuşaması olayı yoktur?
19. Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?
A) Ayşe’nin en iyi dostu kitaplarıydı.
B) Çocukların sevinci görülmeye
değerdi.
C) Peyniri dolaba koydum.
D) Artık eve gidelim.
A) Sol alt köşeye adres yazılır.
B) Konular uzun ve ayrıntılı olarak belirtilir.
C) Sağ alt köşeye ad ve soyad
yazılır, imzalanır.
D) Dilekçe bilgisayarla, daktiloyla
veya mürekkepli dolma kalemle yazılır.
16. Aşağıdakilerden hangisi gezi
yazısının özelliklerinden biri
değildir?
A) Akıcı, anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.
B) Anlatılanlar hayal gücüne dayanır.
C) Okuyucunun kolay bilgi edinmesi için karşılaştırmalar yapılır.
D) Gezi yazılarında tanımlama,
betimleme ve açıklamalardan
yararlanılır.
17. Aşağıdakilerin hangisinde
“ki”nin yazımı yanlıştır?
A) İçindeki kıvılcımın farkına vardı.
B) Sokaktaki adamda kendini
gördü.
C) Bana bunları söylemek istediki
kendini tutamadı.
D) Benim basketbol topum bahçede, seninki nerede?
18. Aşağıdakilerden hangisi deneme yazarının özelliklerinden
biri değildir?
A) Dili doğru ve güzel kullanır.
B) Düşünce ufku geniştir ve
kendine özgü bilgi birikimine
sahiptir.
C) Denemenin sonunda kesin bir
yargıya, bir sonuca varmayı
amaçlar.
D) Kendi duygularının dışında
başkalarının düşüncelerine de
saygı duyar.
4
20. Nehirlerin üstüne kurulan
şehirler her yerde sonsuzluk
duygusu veriyor. Nehirler şehirlerin ışıltısını, albenisini geri
plana atıyor ve sanki şehirleri
sonsuzluğa akıtıyor. İlk kez
Amasya hissettirmişti şehir ve
nehir birlikteliğinin güzelliğini.
Bu metin, aşağıdaki türlerden
hangisine örnektir?
A) Gezi
C) Anı B) Günlük
D) Biyografi
1. OTURUM
(411) TÜRK EDEBİYATI – 1
1. Aşağıdakilerden hangisi sanat
eserinin bilimsel eserden ayrılan bir özelliğidir?
A) İnsanın gelişimine katkı sağlaması
B) Duygu ve hayal dünyasını geliştirmesi
C) Bütün topluma hitap etmesi
D) Belli kurallar çerçevesinde
oluşturulması
2. Aşağıdakilerden hangisi klasik
Türk edebiyatının özelliklerinden biridir?
A) Aruz ölçüsü kullanılır.
B) Nazım birimi dörtlüktür.
C) Eserlerin sade bir dili vardır.
D) Yarım ve cinaslı uyak tercih
edilir.
3. Söylenmek istenen düşüncenin
herkes tarafından aynı şekilde
kolayca anlaşılması, aşağıdakilerin hangisi ile ifade edilir?
A) Akıcılık
C) Açıklık
B) Duruluk
D)Yalınlık
4. Aşağıdakilerden hangisi edebî
eserin özelliklerinden biri değildir?
A) Yazıldığı çağın dil, kültür ve
sanat anlayışını yansıtır.
B) Okuyan kişiyi rahatlatarak,
eserin kahramanlarıyla empati
kurmasını sağlar.
C) Okuyucuyu çevresindeki güzelliklere karşı duyarlı hâle
getirir.
D) Bilgiler, bilimsel verilerle kanıtlanarak okuyucunun ikna
olması sağlanır.
5. Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlılık çağımızdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.
Bu şiirin şairi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
6. Uzun ince bir yoldayım,
Gidiyorum gündüz gece.
Bilmiyorum ne hâldeyim,
Gidiyorum gündüz gece.
(Âşık Veysel)
Bu şiirde şair, ilk dizede aşağıdakilerden hangisini kastetmiştir?
A) Ömür
C) Dert
B) Aşk
D) Tarih
7. Aşağıdakilerden hangisi edebî
eser değildir?
A) Öykü
C) Tiyatro
B) Destan
D) Makale
8. Okumaktan mana ne
Kişi Hakk’ı bilmektir.
Çün okudun bilmezsin
Ha bir kuru emektir.
(Yunus Emre)
Bu dörtlük Türk edebiyatının
hangi döneminin sanat anlayışını yansıtmaktadır?
A) İslami Devir
B) İslamiyet Öncesi
C) Servet-i Fünun
D) Millî Edebiyat Dönemi
9. Aşağıdakilerden hangisi İslami
devir Türk edebiyatının ilk eserlerinden biri değildir?
A) Kutadgu Bilig
B) Divan-ı Hikmet
C) Göktürk Yazıtları
D) Atabetü’l-Hakayık
5
10. Aşağıdakilerden hangisi Batı
etkisinde gelişen Türk edebiyatının dönemlerinden biri
değildir?
A) Millî Edebiyat
B) Klasik Edebiyat
C) Tanzimat Edebiyatı
D) Cumhuriyet Dönemi Türk
Edebiyatı
11. Telli turnam sökün gelir,
İnci mercan yükün gelir,
Elvan elvan kokun gelir,
Yâr oturmuş yele karşı.
(Karacaoğlan)
Bu şiirin hece ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7’li
C) 11’li
B) 8’li
D) 14’lü
12. Gurbet o kadar acı.
Ki, ne varsa içimde,
Hepsi bana yabancı.
Hepsi başka biçimde.
(Kemalettin Kamu)
Bu şiirde ses benzerlikleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Redif
B) Tam Uyak
C) Tunç Uyak
D) Yarım Uyak
13. Derinden derine ırmaklar ağlar.
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi.
Ey suyun sesinden anlayan bağlar,
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.
(Faruk Nafiz Çamlıbel)
Bu şiirin uyak örgüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düz uyak
B) Sarma uyak
C) Çapraz uyak
D) Cinaslı uyak
1. OTURUM
14. Karlı dağların başında,
Salkım salkım olan bulut,
Saçın çözüp benim için,
Yaşın yaşın ağlar mısın?
(Yunus Emre)
Bu şiirde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi vardır?
A) Teşhis
C) Tezat
B) Tevriye
D) Tariz
15. Aşağıdakilerden hangisi, sözün
etkisini güçlendirmek amacıyla
sözcük ya da sözcük öbeklerini
yineleyerek oluşturulan edebî
sanattır?
A) Mübalağa
B) Tekrir
C) Tenasüp
D) Teşbih
B) Kaside
D) Koşma
17. Yağmur yağar yeşil otlar bitirir,
Yel esince rayihasın getirir,
Sarı çiçek sarıvan kurmuş oturur,
Çimeni leylağa karışan dağlar.
(Karacaoğlan)
Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşk
C) Tabiat
Bu şiirin konusuna göre türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epik
C) Didaktik
B) Lirik
D) Satirik
20. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk şiiri nazım biçimidir?
A) İlahi
C) Mâni
B) Koşma
D) Gazel
(113) DİN KÜL. AHL. BİL. – 3
16. Aşağıdakilerden hangisi halk
şiiri nazım biçimidir?
A) Gazel
C) Sone
19. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak,
Ben aşkımla bahar getirdim sana.
Tozlu yollardan geçtiğim uzak,
İklimden şarkılar getirdim sana.
(Ahmet Muhip Dıranas)
B) Umut
D) Kahramanlık
18. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda bir
nefes sıhhat gibi.
(Muhibbî/Kanunî)
Bu beyit hangi şiir geleneğinin
ürünüdür?
A) İslamiyet öncesi Türk şiiri
B) Batı tesirindeki Türk şiiri
C) Tasavvufi halk şiiri
D) Klasik Türk şiiri
1. Allah’ın zatı, sıfatları ve fiilleri
bakımından tek olduğunu; eşi,
benzeri ve ortağının olmadığını
ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevhit
C) Kudret
B) Tekvin
D) Kelam
2. Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah ile iletişim kurma yollarından biri değildir?
A) Kur´an okumak
B) Tövbe etmek
C) Dua etmek
D) Empati yapmak
3. Hata ve günahlardan pişmanlık
duyarak bir daha işlememeye
dair Allah’a söz verip ondan
bağışlanma dilenme aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile ifade
edilir?
A) Sabır
C) İbadet
B) Tövbe
D) Tevekkül
6
4. Aşağıdakilerden hangisi peygamber değildir?
A) Hz. Elyasa B) Hz. Şuayb
C) Hz. Ali
D) Hz. Zülkifl
5. Hz. Peygamber’in insanların
hesap gününde nelerden sorguya çekileceğini bildirdiği
hadisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kimlerle dostluk ettiği
B) Malını nereden kazandığı
C) Bildiği ile amel edip etmediği
D) Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiği
6. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden değildir?
A) Doğruluk
B) Zeki olma
C) İlahî vahyi insanlara ulaştırma
D) Kendilerine kitap verilmiş olma
7. Aşağıdakilerden hangisi kendisine on sayfalık suhuf gönderilen peygamberlerdendir?
A) Hz. Şit
C) Hz. İdris
B) Hz. Nuh
D) Hz. İbrahim
8. Aşağıdaki namazlardan hangisi
farzdır?
A) Cenaze namazı
B) Bayram namazı
C) Teravih namazı
D) Vitir namazı
9. Aşağıdaki kavramlardan hangisi içerik olarak diğer kavramlardan daha kapsamlıdır?
A) Dua
C) Tevbe
B) Namaz
D) Salih amel
1. OTURUM
10. Aşağıdakilerden hangisi
İslam’da ibadetlerle ilgili temel
ilkelerden “kolaylık ve güç yetirebilirlik” esasına örnek oluşturmaz?
A) Abdest alırken mest üzerine
mesh yapılabilmesi
B) Hastaların ramazan orucunu
kazaya bırakabilmesi
C) Aşırı soğuk ve sıcak zamanlarda farz namazların terk edilebilmesi
D) Yolcuların vakit namazlarının
dört rekâtlık farzını iki rekât
olarak kılabilmeleri
11. Üç rekâtlı farz bir namazda kaç
secde vardır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
12. İbadetlerde gösteriş yapmaya
ne denir?
A) Riya
C) İftira
B) Gıybet
D) İfsat
13. Aşağıdakilerden hangisi Hacca
gidecek kişilerde aranan özelliklerden değildir?
A) Akıllı olmak
B) Erkek olmak
C) Zengin olmak
D) Müslüman olmak
14. Aşağıdakilerden hangisi
zekâtın yararları arasında yer
almaz?
A) Dostluk bağlarını geliştirmek
B) Malı bereketlendirmek
C) Sabretmeyi öğretmek
D) Cimrilikten arındırmak
15. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Muhammed’in peygamberlikle
ilgili temel görevleri arasında
yer almaz?
A) Müjdeleyiciliği
B) Açıklayıcılığı
C) Uyarıcılığı
D) Affediciliği
16. “Ben size ‘Allah’ın hazineleri
benim yanımdadır’ demiyorum.
Ben gaybı da bilmem. Size ‘ben
bir meleğim’ de demiyorum.
Ben sadece bana gönderilen
vahye uyuyorum.” (En’am suresi, 50. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed’in
hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Güvenilirliği
B) Peygamberliği
C) Merhameti
D) Doğruluğu
17. Aşağıdakilerden hangisi
Kur’an’ı anlama ve yorumlamada dikkat edilmesi gereken
ilkeler arasında yer almaz?
A) Kur’an’ın insanlara okunmak,
anlaşılmak ve yaşanmak için
geldiğinin bilincinde olmak
B) Kur’an’ın muhatabının kendisi
olduğunun farkında olmak
C) Kur’an’ı anlama ve yorumlamada peygamberimizin sünnetinden yararlanmak
D) Kur’an’ı kendi görüş, istek ve
anlayışımıza göre anlayıp, yorumlamak
18. Kur’an tercümelerine ne denir?
A) Tefsir
C) Meal
B) Te’vil
D) Kıraat
19. “Hakkında kesin bilgi sahibi
olmadığın şeyin peşine düşme!
Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur.”
(İsra suresi, 36. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi öğütlenmektedir?
A) Doğru bilgi
B) Doğru söz
C) Doğru inanış
D) Doğru davranış
20. Aşağıdakilerden hangisi orucun
faydaları arasında yer almaz?
A) Sabretmeyi öğretmesi
B) Çalışma azmini artırması
C) Empati duygusunu geliştirmesi
D) Şefkat ve merhamet duygularını geliştirmesi
7
(132) TARİH – 2
1. Arap yazısının temelini oluşturan alfabe, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kiril Alfabesi
B) Latin Alfabesi
C) Nebat Alfabesi
D) Fenike Alfabesi
2. Haniflik dini aşağıdaki peygamberlerden hangisi tarafından
temsil edilir?
A) Hz. Lût
B) Hz. Nuh
C) Hz. Yunus D) Hz. İbrahim
3. Hz. Muhammed, Hz. Hatice ile
kaç yaşında evlenmiştir?
A) 18 B) 22 C) 25 D) 32
4. Aşağıdakilerden hangisi, Hz.
Muhammed’in İslam dinini yaymak ve korumak amacıyla yaptığı savaşlardan biri değildir?
A) Uhud
C) Huneyn
B) Hendek
D) Nihavend
5. İslam Devleti’nin başkenti hangi halife döneminde
Medine’den Kûfe’ye taşınmıştır?
A) Hz. Ali
B) Hz. Ebu Bekir
C) Halife Muaviye
D) Halife Abdülmelik
6. İran medeniyeti, İslam medeniyetini daha çok aşağıdaki alanların hangisinde etkilemiştir?
A) Matematik B) Edebiyat
C) Felsefe
D) Tıp
1. OTURUM
7. Büyük Selçuklu Devleti’nin
1038 - 1157 yılları arasında
hüküm sürdüğü düşünülürse,
Büyük Selçuklular için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Osmanlı Devleti ile çağdaş
oldukları
B) Anadolu’nun Türkleşme sürecini başlattıkları
C) Memlûklerden hilafeti devraldıkları
D) Bizans’ın merkezi İstanbul’u
fethettikleri
8. Aşağıda birlikte verilen devletlerden hangileri aynı coğrafyada
kurulmuştur?
A) Gazneliler - Eyyûbiler
B) Karahanlılar - İhşidoğulları
C) Tolunoğulları - Harzemşahlar
D) Tolunoğulları - İhşidoğulları
9. Büyük Selçuklu hükümdarı
Tuğrul Bey, aşağıdaki hangi
faaliyetinden dolayı Abbasi halifesinden “Doğunun ve batının
sultanı” unvanını almıştır?
A) Büyük Selçuklu Devleti’ni kurması
B) Büveyhoğullarının üstünlüğüne
son vermesi
C) Devletin başkentini
Nişabur’dan Rey’e taşıması
D) Dandanakan Savaşı’nda
Gaznelileri yenilgiye uğratması
10. Ceyhun Irmağı’nın Aral Gölü’ne
döküldüğü delta bölgesine
verilen isim, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Harzem
B) Horasan
C) Mezopotamya
D) Maveraünnehir
11. Aşağıdaki Türk - İslam devletlerinden hangisinde yönetici
kadro ile halk arasında etnik
farklılık olduğu söylenemez?
A) Gazneliler B) Memlûkler
C) KarahanlılarD) Tolunoğulları
12. Selçuklularda, geliri maaş ve
hizmet karşılığı olarak devlet
görevlilerine verilen topraklar,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Has
C) Mülk
B) İkta
D) Vakıf
13. ▬ 973 - 1051 yılları arasında
yaşamış Türk kökenli İslam
bilginidir.
▬ Matematik, geometri, coğrafya, tarih ve astronomi
alanlarındaki çalışmalarıyla
tanınır.
▬ “El-Kanûn’ül-Mes’ûdî” ,
“El-Asâr-il Bakiye” , “Hint
Tarihi” en önemli eserlerindendir.
Hakkında bilgi verilen bilim
insanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farabî
C) İbn-i Türk
B) Birûnî
D) İbn-i Sina
14. İtil Bulgar Devleti’nin
hâkimiyetine son veren Altın
Orda hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batu Han
B) Berke Han
C) Canibek Han
D) Toktamış Han
15. Aşağıdaki hanlıklardan hangisinin kurucusu Hacı Giray’dır?
A) Kasım
C) Kırım
B) Kazan
D) Nogay
8
16. Fatih Sultan Mehmet’in daveti üzerine Akkoyunlu
Devleti’nden İstanbul’a gelen
Türk gök bilimci ve matematikçi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazali
B) Ali Kuşçu
C) Mahdum Kulu
D) Yusuf Has Hacib
17. I. Gıyaseddin Keyhüsrev, aşağıdaki kıyı şehirlerinden hangisini fethetmiştir?
A) Sinop
C) Alanya
B) İzmir
D) Antalya
18. Aşağıdaki savaşlardan hangisi,
Türkiye Selçukluları Devleti’nin
siyasi birliğinin bozulmasında
etkili olmuştur?
A) Katvan
C) Malazgirt
B) Pasinler
D) Kösedağ
19. Karamanoğlu Mehmet Bey’in,
1277 yılında Türkçeyi resmî dil
ilan etmesindeki ana neden,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk dilini ve kültürünü korumak
B) Adını dünyaya duyurmak
C) Anadolu’da Türk siyasi birliğini
kurmak
D) Türkiye Selçuklularının mirasçısı olduğunu göstermek
20. Türkiye Selçuklularında daha
çok hayvancılıkla uğraşan sosyal sınıf, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahiler
C) Şehirliler
B) Tüccarlar
D) Konargöçerler
1. OTURUM
(141) T.C. İNK. TAR. ATA. – 1
1. Mustafa Kemal, Derne ve
Tobruk’taki askerî başarılarını,
aşağıdaki savaşların hangisinde göstermiştir?
A) I. Balkan Savaşı
B) II. Balkan Savaşı
C) Çanakkale Savaşı
D) Trablusgarp Savaşı
2. “Genç Osmanlılar” denilen
aydın grubunun Osmanlı
Devleti’nin yıkılmasını önlemek
için ortaya attığı fikir akımı,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkçülük
C) Batıcılık
B) Osmanlıcılık
D) İslamcılık
3. Aşağıdakilerden hangisi Üçlü
İtilaf Devletleri’ni oluşturan
devletlerden biri değildir?
A) İngiltere
C) Rusya
B) Fransa
D) Almanya
4. Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı Wilson, Birinci Dünya
Savaşı’nın devam ettiği yıllarda, 14 madde hâlinde hazırladığı ve savaşan devletlerin savaş
sonrası uyması gereken kuralları içeren bildiriyi, hangi isim
altında dünyaya ilan etmiştir?
A) Bristol Raporu
B) Wilson Prensipleri
C) Johnson Mektubu
D) İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi
5. Mondros Ateşkes
Antlaşması’ndan sonra Muğla,
Antalya ve Konya’yı işgal eden
devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere
C) İtalya
B) Fransa
D) Yunanistan
6. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Ermenilere aittir?
A) Hınçak Cemiyeti
B) Pontus Cemiyeti
C) Mavri Mira Cemiyeti
D) Etniki Eterya Cemiyeti
7. Mustafa Kemal’in Sofya’da
yaptığı görev, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ataşemiliterlik
B) Başkomutanlık
C) Yıldırım Orduları Grubu
Komutanlığı
D) Hareket Ordusu Kurmay
Başkanlığı
8. “Yolunda yürüyen bir yolcunun, ufku görmesi kâfi değildir.
Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lâzımdır.”
Atatürk’ün bu sözü, onun hangi
yönünü açıkça ortaya koymaktadır?
A) İdealistliğini
B) Mantıklılığını
C) Vatanseverliğini
D) İleri görüşlülüğünü
9. Düzenli ordu kuruluncaya kadar Batı Anadolu’yu Yunan işgallerine karşı, aşağıdakilerden
hangisi savunmuştur?
A) Kuvayımillîye
B) Kanunuesasiye
C) Kuva-yı İnzibatiye
D) Kuva-yı Muhammediye
10. “Amasya Genelgesi’nde
“Vatanın bütünlüğü, milletin
bağımsızlığı tehlikededir.” kararı alınarak Kurtuluş Savaşı’nın
......... vurgulanmıştır.”
Cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Yöntemi
C) Sonucu
B) Amacı
D) Gerekçesi
9
11. Erzurum Kongresi’ne, aşağıdaki illerden hangisi engellendiklerinden dolayı delege gönderememiştir?
A) Van
C) Mardin
B) Bitlis
D) Trabzon
12. Kurtuluş Savaşı’nın son savunma savaşı (muharebesi), aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. İnönü Muharebesi
B) II. İnönü Muharebesi
C) Sakarya Meydan Muharebesi
D) Eskişehir ve Kütahya
Muharebeleri
13. Aşağıdakilerden hangisi,
Osmanlı Devleti’nin imzaladığı
son antlaşmadır?
A) Uşi Antlaşması
B) Sevr Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Lozan Barış Antlaşması
14. Aşağıdakilerden hangisi,
Kurtuluş Savaşı sırasında
TBMM’ye karşı çıkan iç ayaklanmaları önlemek için alınmış
tedbirlerden biridir?
A) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması
B) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun
hazırlanması
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun
kabul edilmesi
D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun
çıkarılması
15. Kurtuluş Savaşı’nın Güney
Cephesi’nde Fransızlarla yapılan savaşlar, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle sona
ermiştir?
A) Kars Antlaşması
B) Atina Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Moskova Antlaşması
1. OTURUM
16. Mustafa Kemal, “Başkomutanlık Kanunu” ile meclisin
bütün yetkilerini şahsında toplayınca yaptığı ilk iş, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltanatı kaldırmak
B) Cumhuriyeti ilan etmek
C) İstiklal Mahkemelerini kurmak
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerini çıkarmak
17.
I- Kazım Karabekir
II- İsmet İnönü
III- Rauf Orbay
IV- Ali Fuat Cebesoy
Kurtuluş Savaşı’nda önemli görevler üstlenen yukarıdaki kişilerden hangileri Batı Cephesi
Komutanlığı yapmıştır?
A) Yalnız I
C) II ve IV
B) I ve II
D) II, III ve IV
18. Moskova Antlaşması ile
Misakımillî’yi tanıyan devlet,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sovyet Rusya
B) İngiltere
C) Fransa
D) İtalya
19. I. Türkiye Büyük Millet Meclisi
ilk seçim kararını, aşağıdaki tarihlerin hangisinde almıştır?
A) 1 Kasım 1922
B) 1 Nisan 1923
C) 23 Nisan 1923
D) 11 Ağustos 1923
20. Mustafa Kemal “Geldikleri gibi
giderler!” sözünü hangi olay
karşısında söylemiştir?
(153) COĞRAFYA – 3
1. • Gnays
•Elmas
•Mermer
Verilen kayaçların ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hafif ve kolay aşınmaları
B) Metamorfizmaya uğramış olmaları
C) İçlerinde fosillere sıkça rastlanılması
D) Karbon bakımından zengin
olmaları
2. Aşağıdakilerden hangisi karstik
şekillerden biri olan mağaraların oluşumuna imkân veren
kayaçlardan biridir?
A) Diorit
C) Kalker
B) Bazalt
D) Andezit
3. Aşağıdaki levhalardan hangilerinin birbirlerine sınırı yoktur?
A) Avrasya Levhası - Afrika
Levhası
B) Avustralya Levhası - Antarktika
Levhası
C) Pasifik Levhası - K. Amerika
Levhası
D) Avrasya Levhası - Antarktika
Levhası
4. Yer yuvarlağının katmanları,
aşağıdakilerden hangisinde
dışarıdan içeriye doğru sıralanmıştır?
A) Manto - Yer kabuğu - Çekirdek
B) Yer kabuğu - Manto - Çekirdek
C) Yer kabuğu - Çekirdek - Manto
D) Çekirdek - Yer kabuğu - Manto
A) Yunan işgal kuvvetlerinin
Ankara yakınlarına kadar ilerlemesi sırasında
B) İtilaf Devletleri donanmasının
İstanbul’a geldiğini gördüğünde
C) İtilaf Devletleri’nin Anadolu şehirlerini işgal etmeye başlaması
üzerine
D) Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılması sonrasında
10
5. Okyanus hendekleri ile volkanik ada yayları nerelerde oluşur?
A) İki okyanusal kıtanın birbirine
yaklaştığı yerlerde
B) Bitki örtüsünün sık ve gür olduğu yerlerde
C) Kurak iklim şartlarının etkili olduğu yerlerde
D) Kuzey ve güney kutup noktalarına yakın yerlerde
6. Aşağıdakilerden hangisinin göl
oluşumuna katkısı daha azdır?
A) Karstik arazi yapısının
B) Tektonik hareketlerin
C) Toprak oluşumunun
D) Buzul aşındırmalarının
7. Aşağıda gün içi sıcaklık değerleri verilen yerlerin hangisinde
fiziksel ayrışma daha fazla görülür?
Gece
A) 3°C B) 9°C C) 0°C D) -3°C Gündüz
32°C
26°C
28°C
37°C
8. Aşağıdaki bitki topluluklarından hangisi çalı formasyonunda yer alır?
A) Garig
C) Tundra
B) Çayır
D) Savan
9. Bir gölün suyunun acı veya
tatlı olmasında aşağıdakilerden
hangisinin etkisi yoktur?
A) İklim koşullarının
B) Göl derinliğinin
C) Arazi yapısının
D) Deniz seviyesinden yüksekliğinin
1. OTURUM
10.
90º
Kalıcı kar
13. Bir ülkenin nüfus piramidinde
aşağıdakilerden hangisi görülür?
75º
Tundra
?
65º
55º
30º
0º
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen yer hangi bitki topluluğunun yayılış alanıdır?
A) Savan
B) Muson ormanları
C) Ekvatoral ormanlar
D) İğne yapraklı ormanlar
A) Yaş dilimleri
B) Meslek grupları
C) Yaygın hastalıklar
D) Kentsel nüfus oranı
14. Haritada numaralandırılarak
verilen yerlerin hangisinde sürekli yaşanan sert iklim şartları
nüfuslanmayı engellemiştir?
I
A) Kır-kent nüfus miktarlarına
B) Ülkenin yaptığı ithalat miktarına
C) Toplam nüfustaki okur-yazar
oranına
D) Aktif nüfusun mesleklere göre
dağılışına
12. • İlk basit alet ve gereçlerin yapılmaya başlanması.
•Tarımın başlamasıyla yerleşik
hayata geçilmesi.
•Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesi.
Aşağıdakilerden hangisi verilen
bu üç gelişmenin ortak sonucudur?
A) Sanat dallarının çeşitlenmesi
B) Ulaşım yollarının gelişmesi
C) Nüfus artışlarının hızlanması
D) Enerji kaynaklarının öneminin
artması
II
A) I
A) Sürekli ve aşırı yaşanan erozyon
B) Tarımda makine kullanımının
artması
C) Sulanabilen tarım arazilerinin
genişlemesi
D) Tarım arazilerinin miras sonucu bölünmesi
18. Aşağıdakilerden hangisi daha
eski geçim tarzıdır?
A) Avcılık
C) Ziraat
IV
11. Nüfus sayımlarının sonucunda
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
17. Aşağıdakilerden hangisi
Türkiye’de kırdan kente göçün
nedenlerinden biri değildir?
B) Madencilik
D) Hayvancılık
III
19. Aşağıdaki kişilerden hangisi
ikincil ekonomik faaliyet alanında çalışan biridir?
B) II
C) III
D) IV
15. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin genç nüfuslu olduğunun
kanıtıdır?
A) Sanayisinin gelişmiş olması
B) Yaş ortalamasının düşük olması
C) Ortalama yaşam süresinin
uzun olması
D) Doğurganlık oranın düşük olması
16. İyi eğitim görmüş kişilerin daha
iyi imkânlara (ücret, araştırma,
kariyer) sahip ülkelere göç etmesine ne denir?
A) Dış göç
B) İşçi göçü
C) Beyin göçü
D) Mübadele göçü
11
A) Laborant Meral Hanım
B) Mühendis Metin Bey
C) Kaynak ustası Ali
D) Çiftçi Halil Dayı
20. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışan (hizmet) kişi oranı
daha yüksektir?
A) Nijerya
B) Hindistan
C) Bangladeş D) Hollanda
1. OTURUM
(162) MATEMATİK – 2
1. İki basamaklı ab doğal sayısının rakamlarının yerleri değiştirildiğinde değeri 36 artıyor.
Bu koşula uyan ba sayılarının
toplamı kaçtır?
7. Z/7 de _ 3 9 x i 5 2 / 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) # 5 - B) # 4 -
C) # 3 - D) # 2 -
A) 365 B) 370 C) 405 D) 411
115
8. 7 in 5 ile bölümünden kalan
kaçtır?
2. Rakamları farklı dört basamaklı
m65n sayısı 15 ile bölündüğünde 3 kalanı vermektedir. Bu koşula uyan kaç farklı doğal sayı
yazılabilir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
A) 1
A) - 9 C) 3
B) 1111
D) 11 110
A) 2
A) 36
C) 72
C) 4
D) 6
B) 54
D) 90
4
A) - 20 C) 14
B) - 18
D) 17
2
B)
2
C)
1
D)
5
14. 2 7_ 1 - 2x i - 3 _ 2 - x iA = 5 _ x + 1 i
eşitliğinde x kaçtır?
A) - 5 C) 1
15. 3 x + 1 - x = 2 denkleminin
çözüm kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) % - 5 / B) % - 5 , - 1 /
4
4
2
1
1
1
C) % - , - / D) % - /
4
2
2
2
-4
16. _ 0, 002 i $ _ 0, 02 i
nucu kaçtır?
1 250
C) 5
A)
12.
B) - 3
D) 4
B) - 7
D) 6
11. 2 ’si ile 5 ’inin toplamı 23
9
12
olan sayı kaçtır?
5. 9_ - 3 i : 9C + _ - 2 i - _ - 1 i işleminin sonucu kaçtır?
3
B) 3
A)
D) 4
1- 1
3 işleminin sonucu kaç10. 3:
1+ 1
3
tır?
4. 121 121 sayısı 11 ile bölündüğünde bölüm kaç olur?
A) 1101
C) 11 011
C) 3
9. - 1 1 a 1 1 koşuluna
12
60
20
uyan a tam sayılarının toplamı
kaçtır?
3. 125 3 $ 64 $ 20 5 çarpımı kaç basamaklı bir sayıdır?
A) 13 B) 15 C) 20 D) 25
B) 2
13. 2x - 2 1 3x + 3 # 2x + 5 eşitsizliğinin gerçek sayılardaki
çözüm kümesinin sayı doğrusu
üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
işleminin so-
B) 1
25
D) 25
0, 3 + 1, 6
işleminin sonucu
0, 2
17. a ^ 0 olmak üzere,
kaçtır?
-5
6. 3a + 15 ifadesini tam sayı
a+2
yapan kaç farklı a tam sayısı
vardır?
A) 1
B) 3
C) 5
A) 99 40
C) 9
B) 9
2
D) 18
_- ai $ _- a4i
işleminin sonucu
-6
_- ai $ a7
aşağıdakilerden hangisidir?
A) - a -4 B) - a 2
D) 6
C) 1
12
D) a -2
1. OTURUM
18. 2 5x $ 8 3x - 7 = 128 olduğuna göre,
x kaçtır?
A) 2
19.
B) 3
C) 5
D) 7
6 + 11 $ 6 - 11 işleminin
sonucu kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 12
4. Semiha ve 5 arkadaşı yuvarlak
bir masa etrafında kaç farklı şekilde oturabilirler?
A) 24 B) 48 C) 60 D) 120
5. 3 kadın 2 erkekten oluşan bir
grup, erkekler yan yana olmak
koşuluyla 5 koltuğa kaç farklı
şekilde oturabilirler?
A) 24 B) 32 C) 48 D)120
20.
5+
3
5 3
kaçtır?
3
5 işleminin sonucu
3
5
6. C _ n, 5 i = C _ n, 7 i olduğuna
göre, n kaçtır?
A) 12 B) 14 C) 28 D) 35
A) 1
B) 2
C) 4
D) 6
(609) MATEMATİK – 6
1. A = # 0, 2, 4, 6, 8 - kümesinin
elemanları ile 400’den küçük üç
basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir?
7. Bir çember üzerindeki herhangi
7 nokta kaç doğru belirtir?
A) 14 B) 21 C) 28 D) 49
10. Bir madeni para ile bir zar atılıyor. Paranın tura, zarın üst
yüzündeki sayının 2’den büyük
olma olasılığı kaçtır?
A) 1 2
B) 1
3
C) 1 4
D) 1
6
11. Bir torbada renkleri dışında
aynı niteliğe sahip 5 siyah,
3 kırmızı ve 2 beyaz bilye bulunmaktadır. Torbaya geri atılmamak koşuluyla art arda rastgele çekilen iki bilyeden birinin
kırmızı, diğerinin beyaz olma
olasılığı kaçtır?
A) 2 15
C) 3 7
B) 2
9
D) 5
8
59
12. / k ifadesinin değeri kaçtır?
k=1
A) 1653
C) 1770
B) 1711
D) 1830
A) 16 B) 25 C) 64 D) 80
8. Üç madeni para atıldığında birinin yazı, ikisinin tura gelme
olasılığı kaçtır?
2. 201! sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır?
A) 4
B) 9
C) 49 D) 54
3. 11! - 10! işleminin sonucu
11! + 10!
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5 6
C) 1 2
B) 2
3
D) 11
12
A) 3 8
B) 1
4
C) 1 8
D) 3
4
9. İki zar atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamının 9’dan
büyük olma olasılığı kaçtır?
A) 1 6
B) 5
36
C) 1 4
D) 1
3
13
19
13. / _ k 2 - 16 i ifadesinin değeri
k=5
kaçtır?
A) 1200
C) 2184
B) 2016
D) 2200
71
14. / ln a 1 + 1 k ifadesi aşağıdakik
k=4
lerden hangisine eşittir?
A) ln 72
C) ln 32
B) ln 48
D) ln 18
1. OTURUM
n
k
(424) FİZİK – 4
15. % 2 6 = 64 ise k kaçtır?
k=1
A) 6
B) 8
C) 10 D) 12
1.
16. _ an i = a 3n + t k sabit dizi oldu2n + 6
ğuna göre t kaçtır?
A) 3
B) 6
C) 9
A) 1
A) 4
B) 6
C) 8
D) 12
F1=3 N
Sürtünmesiz yatay zeminde
şekildeki kuvvetlerin etkisinde
kalan 3 kg’lık cisim, kaç m/s² lik
ivme kazanır?
D) 12
17. _ bn i = a n + 18 k dizisinin kaç
n-2
terimi tam sayıdır?
m=3 kg
F2=6 N
4. Sürtünmesiz yatay bir düzlemde durmakta olan 2 kg kütleli
cisme uygulanan yatay kuvvetin zamana göre değişim grafiği
şekildeki gibidir.
B) 2
C) 3
D) 4
2. K ve L cisimlerine ait
kuvvet-ivme grafiği şekildeki
gibidir.
Buna göre, cisme ait
ivme-zaman grafiği aşağıdakilerin hangisinde doğru çizilmiştir?
A)
F(N)
2
4n + 5 dizisinin
18. _ an i = d 14n n
2n 2 - 2n
limiti kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 5
12
K
8
L
4
D) 7
4
2
a(N/kg)
Buna göre, cisimlerin kütleleri
oranı (m K /m L) kaçtır?
A) 1
19. İlk terim 7, ortak farkı 5 olan
aritmetik dizinin 25. terimi kaçtır?
A) 113
C) 127
B) 125
D) 132
20. İlk terimi 12, dördüncü terimi
96 olan geometrik dizinin ilk
beş terim toplamı kaçtır?
A) 360
C) 380
B) 372
D) 384
3.
B) 3 C) 2
2
B)
D) 5
2
I- Sabit hızla giden arabanın
frenine basılması
II- Ağaçta duran elmanın yere
düşmesi
III- Duran arabanın harekete
geçmesi
C)
Yukarıdaki olayların hangilerinde cisimler ivmeli hareket
yapmıştır?
A) Yalnız I’de B) I ve II’de
C) II ve III’te D) I, II ve III’te
14
D)
1. OTURUM
8. Newton’un Hareket
Kanunları’ndan etki-tepki prensibi ile ilgili aşağıda açıklamalar verilmiştir;
Buna göre, K’nin L’ye etkisi
kaç N’dur?
I- Etki kuvveti olduğu sürece
tepki kuvveti vardır.
II- Etki kuvveti ile tepki kuvveti
farklı cisimlere uygulanır.
III- Etki ve tepki kuvvetlerinin
bileşkeleri alınmaz.
A) 15 B) 30 C) 45 D) 60
Buna göre,açıklamalardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III
6.
11.
m
5. Sürtünmesiz zeminde duran
2’şer kg’lık K ve L cisimlerine
60 N’luk kuvvet şekildeki gibi
uygulanmaktadır.
x
Sürtünme kat sayısı k olan şekildeki eğik düzlemden serbest
bırakılan m kütleli cisme etki
eden sürtünme kuvveti, aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
B) I ve III
D) I,II ve III
A) k.m.g.cosx B) k.m.g.sinx
C) g.cosx
D) g.sinx
F(N)
30
9. Şekildeki 4 kg’lık cisim ile yüzey arasındaki sürtünme kat
sayısı 0,2’dir.
20
10
0
2
4
6
6 kg
Buna göre, cismi harekete geçirebilecek F kuvveti aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(g=10 m/s² dir.)
A) 3
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
2 kg
F
D) 5
7. Masa üzerinde durmakta olan
2 kg kütleli tahta blok, yatay
ve sabit F kuvvetinin etkisiyle
çekiliyor.
Masa yüzeyindeki sürtünme
katsayısı 0,1 olduğuna göre, bu
tahta bloğun ivmesini 2 m/s² yapacak en küçük F kuvveti kaç N
olmalıdır? (g=10 m/s²)
T=?
2 kg
m
a(m/s2)
Net kuvvet-ivme değişimi grafiği şekildeki gibi olan bir cismin
kütlesi kaç kg’dır?
A) 15 B) 12 C) 6
12.
B) 5
C) 7
D) 9
Şekildeki sistem sürtünmesizdir. Buna göre, 2 kg’lık cisimler
arasında bulunan ipteki gerilme
kuvveti (T) kaç N’dur?
(g=10 m/s2)
A) 8
10.
B) 10 C) 12 D) 14
bit
a
=s
v
K
a
Şekildeki sürtünmeli eğik düzlemde sabit hızla aşağı doğru
hareket eden K cismi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Cisme etki eden sürtünme
kuvveti cismin ağırlığından
büyüktür.
B) Cisme etki eden sürtünme
kuvveti cismin ağırlığına eşittir.
C) Cisme etki eden net kuvvet
sıfırdır.
D) Cisme hiçbir kuvvet etki etmemektedir.
15
13. Şekildeki cisim ile yatay düzlem arasındaki sürtünme kat
sayısı 0,2’dir. Bu cisme F kuvveti uygulanarak 20 m yol aldırılıyor.
m=10 kg
F
20 m
Buna göre, yol boyunca sürtünme kuvvetinin yaptığı iş kaç
joule’dür? (g=10m/s² )
A) 100
C) 300
B) 200
D) 400
1. OTURUM
14. Bir otomobil motorunun 1 saatte yaptığı iş 360000 J olduğuna
göre, motorun gücü kaç watt’tır?
A) 10
C) 1000
B) 100
D) 10000
18. Bir yayın kuvvet-uzanım grafiği
şekildeki gibidir.
F(N)
1. Kimyasal bir değişmede;
12
X (m)
0,3
15. m kütleli cisme, şekildeki kuvvetler yol boyunca uygulanmaktadır.
F4
F3
I- Maddenin molekül yapısı
değişir.
II- Yeni madde oluşur.
III- Maddenin sadece fiziksel
hâli değişir.
Buna göre, yayın yay sabiti
kaçtır?
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) 30 B) 40 C) 50 D) 60
A) Yalnız III C) I ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
F2
m
F1
Buna göre, kuvvetlerden hangisi Dx yolu boyunca iş yapmaz?
A) F1 B) F2 C) F3 D) F4
16. Aşağıdakilerden hangisi enerji
birimidir?
A) N/m
C) N/m² B) N.m
D) N.m²
19. Einstein’e göre, durgun haldeki kütlesi 0,2 kg olan bir
cismin enerjisi kaç J’dür?
(c = 3.10 8 m/s)
B) 6.10 7
A) 3.10 7 16
C) 1, 8.10 D) 2.10 16
20. 200 gram kütleli bir metal parçasının sıcaklığını 40ºC’den
100ºC’ye çıkarmak için verilmesi gereken ısı miktarı kaç
kaloridir?
(c metal = 0, 2 cal/g.°C)
A) 2400
C) 2800
17.
(433) KİMYA – 3
B) 2600
D) 3000
I- Kütle ile doğru orantılıdır.
II- Hızın karesi ile ters orantılıdır.
III- Birimi watttır.
Kinetik enerji ile ilgili yukarıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve II
2. Aşağıdaki olaylardan hangisi
ısı alarak gerçekleşir?
A) Buzun erimesi
B) Camın kırılması
C) Kâğıdın yırtılması
D) Duvarın boyanması
3. 2SO 2 + O 2 $ 2SO 3 tepkimesi
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Tepkime sonunda yeni bir
madde oluşmuştur.
B) Tepkimede atom türü korunmuştur.
C) Tepkimede molekül sayısı korunmuştur.
D) Tepkimeye iki madde girmiştir.
4. H2 + O2 $ H2O denkleminin
denkleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
B) Yalnız II
D) I, II ve III
A)
B)
C)
D)
16
2H 2 + O 2 $ 2H 2 O
2H 2 + O 2 $ H 2 O
H2 + O2 $ H2 O
2H 2 + 2O 2 $ H 2 O
1. OTURUM
5. 22 gram CO 2 gazı kaç moldür?
(C: 12, O: 16)
A) 0,1
C) 0,4
B) 0,2
D) 0,5
10. Bir gazın basıncı;
I- Hacim
II- Mol sayısı
III- Mutlak sıcaklık
niceliklerinden hangileri ile ters
orantılıdır?
A) Yalnız I
C) I ve II
6. Basit formülü CH 2 olan bileşiğin mol kütlesi 56 gram olduğuna göre, bileşiğin molekül
formülü aşağıdakilerden hangisidir? (C: 12, H: 1)
A) CH4
B) C2H6
C) C4H8
D) C3H6
13. 27 0C’ta, 2 mol CH4 gazı 4 litrelik kapalı bir kaba kaç atmosfer
basınç uygular?
(R: 0,082 L atm/mol K)
A) 8
C) 12,3
B) 10
D) 22,4
B) Yalnız III
D) II ve III
11. İdeal gaz denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pgaz = h + Phava
B) Pgaz = h
14. “Bir maddenin sıcaklığı düşürüldüğünde kinetik enerjisi azalır ve
molekülleri arasındaki kuvvetler
artarak madde düzenli bir yapıya
ulaşır.” Bu bilgiye göre, maddede meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Donma
C) Kaynama
C) PV = nRT
D) T = t + 273
B) Erime
D) Buharlaşma
7. Normal şartlar altında 1 mol O2
gazının kapladığı hacim kaç
litredir?
A) 11,2
C) 44,8
B) 22,4
D) 67,2
12. Sabit basınç ve sıcaklıktaki bir
gazın, hacmi ile mol sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren grafik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8. Aşağıdakilerden hangisi gazların genel davranışlarını açıklar?
A) Kütlenin korunumu kanunu
B) Avogadro hipotezi
C) Dalton atom teorisi
D) Kinetik teori
B)
Hacim
X(g)
Mol sayısı
Mol sayısı
C) D)
Mol sayısı
14 cm
Hacim
16. Bir sıvının buhar basıncı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Miktarına B) Hacmine
C) Sıcaklığına D) Yoğunluğuna
Mol sayısı
17. İyonik bir katı suda çözündüğünde çözeltisi elektriği iletir.
Bunun nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
Cıva
Manometredeki X gazının basıncı kaç cmHg’dir?
A) 7
A) Tuzun suda çözünmesi
B) Islak çamaşırların kuruması
C) Patates diliminin kararması
D) Küp şekerin toz hâline gelmesi
Hacim
9.
Hacim
15. Aşağıdakilerin hangisi buharlaşma olayına örnektir?
A) Suda çözünmesi
B) Kovalent yapılı olması
C) Çözeltisinin homojen olması
D) Suda iyonlarına ayrışması
B) 14 C) 52 D) 90
17
1. OTURUM
18. 0,2 M 0,1 L’lik HNO 3 çözeltisine
0,1 L su eklenirse oluşan yeni
çözeltinin derişimi kaç molar
olur?
A) 0,03
C) 0,2
B) 0,1
D) 0,4
1. Aşağıdaki sınıflandırma basamaklarının hangisinde birey
sayısı daha azdır?
A) Tür
C) Takım
19. Tuzlu su çözeltisi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
2.
A) Sıvı – katı çözeltilere
B) Sıvı – sıvı çözeltilere
C) Gaz – gaz çözeltilere
D) Katı – katı çözeltilere
B) Aile
D) Âlem
Yukarıda bilimsel isimleri verilen canlı türlerinden hangileri
aynı cins altında sınıflandırılır?
H+
A) 0,2
B) 0,1
C) 0,5
D) 0,1
Cl 0,1
0,2
0,5
0,1
3.
Canlı
Grubu
Özellikler
I
Halkalı
Dolaşım sistemisolucanlar ne sahip olma
II
Balıklar
Üç odacıklı kalbe
sahip olma
III
Memeliler
Süt bezlerine
sahip olma
IV Süngerler
I- Felis leo
II- Canis familiaris
III- Crocus sativus
IV- Felis domesticus
A) I ve II
C) I ve IV
20. 18 g HCI ile 1 L çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltideki H + ve Cl iyonlarının derişimi kaç molardır? (HCI: 36 g/mol)
5.
(442) BİYOLOJİ – 2
Işınsal simetriye
sahip olma
Tablodaki kaç numaralı canlı
gruplarının özellikleri doğru
verilmiştir?
A) I ve II
C) II ve IV
B) I ve III
D) III ve IV
B) II ve III
D) III ve IV
X
Y
Z
Q
P
6. Yalnız oksijensiz ortamda yaşayabilen bakteri grubuna ne ad
verilir?
A) Geçici aerobik
B) Geçici anaerobik
C) Zorunlu anaerobik
D) Zorunlu aerobik
Yukarıdaki filogenetik ağaç modeline göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) P türü, X, Y, Z türlerinin ortak
atasıdır.
B) Y ve Z türleri, X’e göre daha
yakın akrabadır.
C) Q türü, Y ve Z türlerinin ortak
atasıdır.
D) X ve Y türünün genetik yapısı
birbiriyle tamamen aynıdır.
4. • Bakterilerin çoğunda hücre
zarının yaptığı kıvrımların
oluşturduğu yapıdır.
•Oksijenli solunumla besinlerden enerji elde edilmesinden
sorumludur.
Yukarıda özellikleri verilen yapı
hangisidir?
A) Pilus
C) Ribozom
B) Mezozom
D) Koful
18
7. Azot bakterileri (Nitrosomonas)
beslenme şekillerine göre hangi grupta yer alır?
A) Kemosentetik bakteriler
B) Fotosentetik bakteriler
C) Parazit bakteriler
D) Heterotrof bakteriler
8. Aşağıda verilen canlı gruplarından hangisi arkeler içinde yer
almaz?
A) Metanojenler
B) Termofiller
C) Halofiller
D) Algler
1. OTURUM
9. Mantarlar için aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tümü zehirlidir.
B) Parazit olanları da vardır.
C) Yeşil alglerle liken oluşturan
türleri vardır.
D) Çoğunda hem eşeyli hem
eşeysiz üreme görülür.
10.
I- Ladin ve çam açık tohumlu,
kozalaklı bitkilerdir.
II- Eğrelti otu, damarlı tohumsuz bitkilerdendir.
Bitkilerle ilgili olarak verilen,
yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir?
A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış
13. Aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvan gruplarından biridir?
A) Balıklar
B) Solucanlar
C) Süngerler
D) Yumuşakçalar
18. Aşağıdakilerden hangisi kullanıldığında çevreye daha fazla
zarar verir?
A) Jeotermal enerji
B) Nükleer enerji
C) Güneş enerjisi
D) Rüzgâr enerjisi
14. Aşağıdaki canlılardan hangisi
sürüngenler grubunda yer alır?
A) Fare
B) Kurbağa
C) Kertenkele
D) Toprak solucanı
15. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehdit etmez?
A) Kontrolsüz avlanma
B) Çevre kirliliğinin artması
C) Orman yangınlarının artması
D) Karbon ayak izini küçültme
19. Havası çok kirlenmiş bir şehirde;
I- Ağaçlandırma çalışmalarının
hızlandırılması
II- Fabrika bacalarına filtre takılması
III- Fabrikaların kimyasal atıkları için arıtma tesisleri kurulması
uygulamalarından hangileri,
havayı temiz hale getirmek için
yapılmalıdır?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
11. Aşağıdakilerden hangisi tek
çenekli bitkiler grubunda yer
almaz?
A) Arpa
C) Fasulye
12.
B) Buğday
D) Mısır
Sperm
Embriyo
II
I
Şema, hayvanlardaki eşeyli
üremeyi anlatmaktadır. Buna
göre I ve II ile gösterilen yerlere
aşağıdakilerin hangisinde verilenler yazılmalıdır?
I
A) Zigot B) Yumurta
C) Yumurta
D) Zigot
II
Yumurta
Zigot
Sperm
Sperm
16. Dünya üzerindeki belli bir bölgede bulunan çeşitli canlıların,
çevrelerindeki diğer canlılar ve
cansız varlıklarla karşılıklı etkileşim kurarak oluşturdukları
bütüne ne denir?
A) Ekosistem
B) Endemik tür
C) Yaban hayatı
D) Beslenme ilişkileri
17. Sera gazları olarak bilinen bazı
gazların artması sonucunda,
yeryüzüne yakın atmosfer tabakaları ve yeryüzü sıcaklığının
yapay olarak artması süreci,
aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
A) Doğal denge
B) Asit yağmurları
C) Küresel ısınma
D) Küresel iklim değişikliği
19
20. Toprağın akarsu, çığ, rüzgâr
gibi etkenlerle aşınması ve taşınması olayına ne ad verilir?
A) Habitat
B) Erozyon
C) Radyasyon
D) Biyolojik birikim
1. OTURUM
(483) SAĞLIK BİLGİSİ – 1
1. “Sakatlık” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?
A) Dokularda gözle görülebilir, ölçülebilir belirtilerle ortaya çıkan
fonksiyon bozukluğu
B) Kişilerin bedensel aktivitelerini
ve duyularını etkileyen çeşitli
nedenlere bağlı olarak gelişen
fonksiyon kaybı
C) Organlarda belirli yakınmalarla
ortaya çıkan fonksiyon bozukluğu
D) Sistemlerde görülen fonksiyon
bozukluğu
2.
I- Yaşam koşullarının yeterli
olması
II- İş arkadaşları ile olumlu ilişkiler kurması
III- Meslek edinerek ekonomik
kazanç elde edebilmesi
Yukarıdakilerden hangileri
sosyal bir varlık olan insanın
“sosyal iyilik hâli”ni oluşturan
koşullardandır?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
3. Bir toplumda bir yılda meydana
gelen toplam ölüm sayısının
aynı toplumun yıl ortası nüfusuna oranının bin ile çarpımı
aşağıdaki sağlık ölçütlerinden
hangisini ifade etmektedir?
A) Ana ölüm hızı
B) Kaba ölüm hızı
C) Kaba doğum hızı
D) Nüfus artış oranı
4. Aşağıdakilerden hangisi hastalıklara neden olan bünyesel
etmenlerdendir?
5. Rehabilitasyon hizmetlerinin
amacı nedir?
A) Hızlı ve etkin sağlık hizmeti
vermek
B) Hastalıkları erken dönemde
teşhis edip tedavisini yapmak
C) Bulaşıcı hastalıklardan korunmaya yönelik sağlık eğitimi
vermek
D) Kişilerin tekrar iş yapabilecek
fiziksel duruma getirilmesini
sağlamak
6. Aşağıdakilerden hangisi Birinci
Basamak Tedavi Hizmetleri
kapsamına girer?
A) Hastaya ayaktan ilk tedavinin
yapılması
B) Yataklı sağlık kuruluşlarında
tedavi yapılması
C) Son teknoloji kullanılarak sağlık hizmeti verilmesi
D) Özel bir alanda uzmanlaşmış
sağlık personeli tarafından hizmet verilmesi
7. El-ayak temizliği ve bakımı ile
ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) El tırnaklarının düz kesilmesi
B) Ayak tırnaklarının yarım ay
şeklinde kesilmesi
C) El temizliğinin öncelikle sabun
ve bol su ile yapılması
D) Tırnak kenarlarında oluşan
sertleşmiş deri parçalarının
koparılması
8. Ayaklarda nasır oluşmasının en
önemli nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Pamuklu çorap giyilmesi
B) Sivri uçlu ve topuklu ayakkabı
giyilmesi
C) Ayakların belirli aralıklarla yıkanması ve kurulanması
D) Ayakların bütün gün ayakkabı
içinde havasız kalması
A) Genetik bozukluklar
B) Mikroorganizmalar
C) Radyasyon
D) Gürültü
20
9. Dişin mine tabakasının aside
karşı dirençli hâle gelmesini
sağlayarak çürük oluşumunu
engelleyen madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Flor
C) Demir
B) Klor
D) Bakır
10. Aşağıdakilerden hangisi diş
sağlığını olumlu etkiler?
A) Süt dişlerinin erken dökülmesi
B) İçme suyunda florun az olması
C) Diş plağı oluşumunun engellenmesi
D) Havuç ve elma gibi sert besinlerin tüketilmemesi
11. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi yetersiz ve dengesiz beslenmenin bir sonucudur?
A) Mongolizm B) Raşitizm
C) Sistit
D) Kızıl
12. Canlı vücudunun hacim ve kütlece artışına ne denir?
A) Büyüme
C) Öğrenme
B) Gelişme
D) Olgunlaşma
13. Aşağıdakilerden hangisi bebeklerin 2. ayından itibaren
görülen genel gelişim özelliklerindendir?
A) İsmi söylendiğinde o yöne
bakması
B) Yüzüstü yatarken sırtüstü dönebilmesi
C) Başını kaldırabilmesi ve nesneleri izlemesi
D) Kendine özgü sesler çıkarması
ve elleriyle oynaması
1. OTURUM
14. Aşağıdakilerden hangisi tam
ergenlik dönemini yaşayan ergende görülen bir davranıştır?
A) Çekingen olması
B) Okula ve çalışmaya isteksiz
olması
C) Geleceğe yönelik planlar yapması
D) Kişisel bağımsızlığını kazanmak
uğruna aileden uzaklaşması
15. Aşağıdakilerden hangisi “ruh
sağlığı” kavramını en iyi açıklar?
A) Kişinin kendisi ve çevresiyle
dengeli ve uyumlu bir ilişki sürdürebilmesi
B) Kişinin içe kapanık ve kendi
hâlinde olması
C) Kişinin hasta ya da sakat olmaması
D) Kişinin yaşamda başarılı olması
16. Madde kullanımının bırakılması
ya da azaltılması sonucu kişide
ortaya çıkan davranış bozuklukları, terleme, çarpıntı, huzursuzluk, sara nöbeti vb. rahatsızlıklar aşağıdaki durumlardan
hangisinin geliştiğini gösterir?
A) Tolerans gelişimi
B) Yoksunluk sendromu
C) Fiziksel bağımlılık
D) Psikolojik bağımlılık
17. Aşağıdakilerden hangisi sigaranın dolaşım sistemi üzerinde
yapmış olduğu hasarların bir
sonucudur?
A) Astım
C) Gastrit
18.
B) Bronşit
D) Kalp çarpıntısı
I- Kalp hızında artma
II- İştahta artma, huzursuzluk
III- Düşüncelerini toplamada
zorluk çekme
Yukarıda verilenlerden hangileri nikotin yoksunluğunun vücuttaki etkilerindendir?
A) I ve II
C) II ve III
B) I ve III
D) I, II ve III
19. Alkol bağımlılığı vücutta bulunan hangi vitaminin tükenmesine neden olur?
A) A vitamini
C) C vitamini
B) B vitamini
D) D vitamini
20. Aşağıdakilerden hangisi gençlerin uyuşturucu madde bağımlısı olmasında rolü olan çevresel faktörlerdendir?
A) Ergenlikten itibaren kimlik arayışı içinde olması
B) İçe kapanık ya da depresif kişilik özelliğinin olması
C) Arkadaş çevresinde madde
kullananların olması
D) Güçlü bir kişilik yapısının olması
(181) İNGİLİZCE – 1
1 – 20. sorularda boş bırakılan
yerlere uygun gelen kelime ya
da ifadeyi işaretleyiniz.
1. Kaan will go to Ankara next
week. .......................
A) He´s going to visit his
grandparents there.
B) He has just cooked the dinner.
C) He always gets up late at the
weekend.
D) He was playing volleyball in
the park.
2. Hakan is playing the guitar and
Kerem is ............ to him.
A) playing
C) drinking
B) listening
D) washing
3. They are driving to work
............ .
A) two days ago
B) last night
C) now
D) yesterday 4. Pelin ........... goes to bed early.
She doesn’t like sleeping late.
A) always
B) seldom
C) sometimes D) never
21
5. Ceren hasn’t done her
homework ………. .
A) already
C) just
B) then
D) yet
6. They ............ in London last
year.
A) did
C) were
B) am
D) have
7. My mother and father went
to our hometown to visit our
relatives ............. .
A) nowadays
C) tomorrow
B) last week
D) next summer 8. My son was playing the
computer games ............ I was
cleaning the living room.
A) why
C) while
B) where
D) what
9. A worm is as slow ........ a turtle.
A) than
C) as
B) more
D) most 10. The bottle is empty. There isn’t
............. water in it.
A) some
C) many
B) a few
D) any 11. Cemre will do her housework,
.........?
A) isn’t she
B) won’t she
C) didn’t she
D) doesn’t she
12. They will meet me ..........
Monday.
A) on
C) in
B) at
D) under
1. OTURUM
13. Demir can mend his car by
............
A) himself
C) myself
B) herself
D) itself
14. October, November and
December are cold months but
December is the ............ of all.
A) longest
C) shortest
B) hottest
D) coldest
15. It started snowing last night.
It’s still snowing today. It has
been .......... .
A) snowing since last month
B) snowing for hours
C) raining since last night
D) cleaning the ice for years
20. A: ............... letters are there in
our alphabet?
B: 29.
A) How much
B) How long
C) How many
D) How far
1 - 14. sorularda boş bırakılan
yerlere uygun gelen kelime ya
da ifadeyi işaretleyiniz.
1. Ich möchte eine flasche
Wasser ......... .
B) aβ
D) trinken
2. Ich kann Deutsch .......... .
16. Sertap : .............. a monkey?
Şebnem : Many times in the
zoo.
A) Have you ever eaten
B) Have you ever seen
C) Did you shoot
D) Did you repair
17. Aysun : Here is too hot. May I
.............
Arda : I’m sorry. You can’t.
Because I’m ill.
A) eat some sandwich?
B) borrow your calculator?
C) see your driving licence?
D) open the window?
18. A: Is it your dog?
B: ....................
A) Yes, it is mine.
B) Yes, it is hers.
C) No, it isn’t theirs.
D) No, it isn’t yours.
A) gehen
C) kaufen
B) sprechen
D) spielen
B) ins
D) nach
A) sind / heiße
B) bin / wie
C) Wie / bin
D) wann / sind
9. A: Wie heiβt du?
B: Ich ............. Brigitte.
A) heißt
C) heißen
B) heiße
D) heißsten
10. A: Das ist Herr Bauer.
B: Sind Sie Herr Bauer?
*Ja, ich ............. Herr Bauer.
A) bin
C) sind
B) ist
D) sein
3. Wir fahren ......... İstanbul.
A) von
C) aus
B) ins
D) nach
4. A: Wie geht es dir?
B: Danke, es geht mir ............. .
A) schön
C) gut
B) alt
D) geht
5. A: Woher kommst du?
B: Ich komme ......... München.
A) aus
C) im
B) zu
D) in
6. A: Was ist das?
B: Das ist ............. Tisch.
A) einer
C) ein
B) eine
D) eines
11. A: ............. ist das?
B: Das ist Klaus Müller.
A) Wie
B) Wo
C) WannD) Wer
12. A: Wo wohnt Jürgen?
B: Er wohnt ............. Köln.
A) in
C) zu
B) aus
D) um
13. Mittwoch - ............. - Freitag
A) Montag
C) Samstag
B) Donnerstag
D) Dienstag
14. 5 (…..), 7 (…..), 10 (.….), 11 (…..)
A) drei, acht, elf, zwölf
B) fünf, sieben, zehn, elf
C) vier, sech, acht, zehn
D) zwei, elf, acht, zwölf
19. Ali : I’m thirsty.
Berk: Me, .............. .
A) too
C) such
A) in
C) im
8. A: .......... alt bist du?
B: Ich .......... 14 Jahre alt.
(181) ALMANCA – 1
A) essen C) trinkt
7. A: Wo wohnst du?
B: Ich wohne .......... İstanbul.
B) so
D) either
22
1. OTURUM
15. Aşağıdakilerden hangisinin
Türkçe karşılığı doğru
verilmiştir?
A) der Stift = kâğıt
B) die Vase = elbise
C) das Bett = ayakkabı
D) der Stuhl = sandalye
16. Wie spät ist es?
A) Es ist drei Uhr.
B) Es ist fünf vor drei.
C) Es ist zehn vor drei.
D) Es ist fünf nach drei.
17. Was kann man trinken?
A) der Hamburger
B) das Brot
C) der Salat
D) die Cola
(181) FRANSIZCA – 1
1 – 18. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. .......... est partie pour la France.
A) Ayten
B) Hasan
C) Cemil et Ayten
D) Hasan et Cemil
2. Il a une sœur. .......... s’appelle
Sibel.
A) Elles
C) Ils
B) Il
D) Elle
3. Aujourd’hui, nous ………. à
Amasra.
A) vais
C) allons
B) vont
D) avez
4. Nous .......... dix kilomètres hier.
18. Düzgün bir cümle oluşturunuz.
und wohne 24 jahre alt ich bin
1
2
3
in Münster.
4
A) 1 / 2 / 3 / 4 B) 4 / 3 / 2 / 1
C) 3 / 2 / 1 / 4 D) 2 / 4 / 1 / 2
19. Aşağıdakilerden hangisi fiildir?
A) fahren
C) alt
B) dick
D) gros
20. Aşağıdaki kelimelerden hangisi
çoğuldur?
A) die Frau
C) die Autos
B) die Mutter
D) der Mann
A) as marché
B) avez marché
C) ont marché
D) avons marché
5. A: Pierre, qu’est-ce que tu as
fait hier soir?
B: Je ………. allé au cinéma.
A) ont C) suis
B) sont
D) as
6. Ils ………. sont lavé les mains.
A) te
C) nous
B) se
D) me
7. Paul s’ .......... réveillé à six
heures.
A) as
C) es
B) est
D) ont
23
8. A: Tu mesures combien ?
B: Je mesure ………. .
A) 75 kilos
C) 1m. 65
B) 15 jours
D) le 28 juin
9. ― Tu connais ce monsieur?
― Oui, je ………. connais
depuis longtemps.
A) le
C) les
B) la
D) elle
10. A: Paul a lu ces romans?
B: Non, il ne les a pas ………. .
A) lues
C) lu
B) lue
D) lus
11. Le saxophone sert à .......... .
A) écrire à l´ordinateur
B) faire du cinéma
C) faire de la musique
D) se brosser les dents
12. A: C’est du café?
B: Non, ce n’est pas ......... café.
A) du
C) de B) de la
D) des
13. A: Tu prends du lait?
B: Non, je ne prends pas ..........
lait.
A) de la
C) du
B) de
D) des
14. Il pleut ………. les jours.
A) tout
C) tous B) toute
D) certain
15. .......... les filles sont arrivées à
la fête.
A) Toutes
C) Certains
B) Tous
D) Certaines
1. OTURUM
16. Zeynep a .......... boucles
d’oreilles que toi.
A) les mêmes B) tous
C) la même
D) toutes
17. Si tu .......... à Paris, tu peux
voyager en métro.
A) vient
C) venez
B) viennent
D) viens
18. S’il ………. chaud, j’irais à la
piscine.
A) irions
C) faisait
B) fait
D) allons
19. Cümleler sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.
(I) J’ai un gros nez. (II) Je me
lave la tête. (III) J’ai les yeux
verts. (IV) j’ai un visage large.
A) I
B) II
C) III
D) IV
(244) İNGİLİZCE – 5
1 – 20. sorularda boş bırakılan
yerlere uygun gelen kelime ya
da ifadeyi işaretleyiniz.
1. You should be ........... when the
baby is sleeping.
A) quiet
C) awful
2. When he was 3 years old he
couldn’t ............ .
A) feel
C) think
B) swim
D) breath
3. We can’t ....... to buy a new
house.
A) imagine
C) postpone
B) remeber
D) afford
4. Don’t forget to ............ the door
when you leave home. A) lock
C) see
20. Verilen resme göre doğru
ifadenin bulunduğu seçeneği
işaretleyiniz.
B) hungry
D) angry
B) cut
D) jump
5. Hakan has been reading that
novel ............ five days.
A) then
C) ago
9. I am good at ............ every
detail of the past. I have a good
memory.
A) understanding
B) remembering
C) explaining
D) forgetting 10. Rebuilding the house is ..........
more expensive than buying a
new house.
A) much
C) more
B) many
D) most
11. What were they doing ............
the earthquake hit the city?
A) after
C) once
B) when
D) just
12. ............ she had finished the
exam, she left the classroom.
A) As soon as B) While
C) Before
D) Although 13. If he studied more, he would be
............ in the exam. A) important
C) difficult
B) expensive
D) successful
B) since
D) for
14. He ............ he were a tall boy.
A) Il est beau et il est souriant.
B) Il est barbu et il est sérieux.
C) Il est chauve et il a de la
barbe.
D) Il est vieux et il a des lunettes.
6. Mr. Jackson hasn’t come to the
office ............. .
A) just
C) by
B) yet
D) already
7. The financial problems of the
company hasn’t been ........ yet.
A) planted
C) solved
B) prepared
D) used 8. I hope one day we’ll ............ to
space.
A) experience B) imagine
C) travel
D) discover
24
A) likes
C) wishes
B) hopes
D) enjoyes
15. I never ............ my car in the
middle of the street.
A) work
C) cook
B) leave
D) help 16. My mother and my sister
............ the dishes after dinner
every evening.
A) washing
C) washes
B) to wash
D) wash
1. OTURUM
17. Look! Your elder son ........... the
cats.
A) feeds
B) fed
C) is feeding
D) was feeding
4. ........ 12.00 Uhr ist es Vormittag.
A) bis
C) seit
B) zu
D) um
5. Die Jugendherberge ist ..........
als die in Goslar.
18. They are working on a special
assignment .......... .
A) nowadays
B) yesterday
C) last week
D) 2 days ago
A) besser
C) guter
B) genau
D) gut
6. Peter ist nicht so jung ...........
Klaus.
A) so B) um C) wie D) als
19. A: Could you .......... when you
were ten months old?
B: No, I couldn’t speak then.
A) speak
C) walk
B) run
D) sleep
20. A : My wrist really hurts.
B : ......................
A) You ought to see a dentist.
B) You should wear a suit and tie.
C) You ought to find a new
apartment.
D) You had better put some ice
on it.
7. Sibel, Anne und Michael ...........
gleich alt.
A) ist
C) bist
B) seid
D) sind
8. gut, besser, ......... .
A) im besten B) am besten
C) besten am D) besseres im
9. Ich will Türkisch lernen, .........
es mir spaβ macht.
A) weil
C) damit
B) als
D) denn
(244) ALMANCA – 5
1 - 14. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. ............. das Fenster nicht
funktioniert hat, weiß ich nicht.
A) Wohin
C) Warum
B) Wozu
D) Wer
2. Die Schule beginnt jeden Tag
............. 07.30 Uhr.
A) am
C) um zu
B) zum
D) um
3. Der Sommer dauert .............
Juni ............. Ende August.
A) von / um
C) seit / von
B) von / bis
D) um / zu
10. Es ist 10.00 Uhr. Die Bank
öffnet jeden ......... um diese
Zeit.
A) Mittag
C) Tag
B) Nacht
D) Abend
11. Ich spare Geld, ….. ein Auto
….. kaufen.
A) zu / im
B) um / zu
C) kaufen / ein
D) darum / zu
A) Wo
C) Weshalb
B) Warum
D) Wann
14. A: ............. fährt dieser Zug?
B: Er fährt nach Berlin.
A) Wohin
C) Wann
B) Wo
D) Warum
15. Aşağıdaki kelimelerden
hangisinin Türkçe karşılığı
doğru verilmiştir?
A) sicher = kesin olmayan
B) tagelang = saatlerce
C) oft = sık
D) manchmal = asla
16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde komperativ çekimi
doğru sırayla verilmiştir?
A) lieb, lieber, am liebsten
B) am besten, gut, besser
C) älter, alt , ältesten
D) kalt, kälterer, am kältesten
17. Aşağıdakilerin hangisinde
ayların sıralaması doğru
verilmiştir?
A) Januar - Februar - Dezember
- April
B) Januar - Februar - April Dezember
C) Februar - April - Dezember Januar
D) Februar - April - Januar Dezember
18. Hangisi diğerlerinden anlam
bakımından farklıdır?
A) der Mittag
B) der Vormittag
C) der Nachmittag
D) der Mittwoch
12. Ein Auto ist ............. als ein
Fahrrad.
A) teuer
C) teuerer
13. A: ............. wohnen Sie in
München?
B: Weil ich in München
studiere.
B) am teuersten
D) teuerere
25
19. Hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) der Winter B) der Februar
C) der März
D) der Januar
1. OTURUM
20. Düzgün bir cümle oluşturunuz.
im Kino der Film fängt um
1
2
3
20.00 Uhr an
4
A) 3 / 1 / 2 / 4 B) 2 / 1 / 3 / 4
C) 1 / 2 / 4 / 3 D) 4 / 2 / 3 / 1
(244) FRANSIZCA – 5
1 – 16. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. Partirons- ………. en Italie
pendant les vacances?
A) Ils
C) elles
B) vous
D) nous
2. .......... est tombée sur la rue
verglacée.
A) Elle B) Tu C) Il
D) Ils
3. J’ai des amies turques ..........
habitent à Berlin.
A) ce que
C) que
B) ce qui
D) qui
4. Cet ordinateur ………. j’ai
acheté le mois dernier, marche
très bien.
A) ce qui
C) qui
B) que
D) où
5. Orhan aime l’école ………. il
étudie le français.
A) où
C) donc
B) qui
D) que
6. Quand il neige Pierre va à
………. dans les Alpes.
A) le jardin B) le café
C) la chasse D) la pluie
7. Nous partirons à Eskişehir en
voiture ………. un mois.
A) depuis
C) il y a
B) pour
D) longtemps
8. Ils iront ………. ensemble pour
faire du ski.
A) à la mairie
B) à la boucherie
C) à la banque
D) à la montagne
9. ………. Mehmet est allé à la
pêche.
A) Hier soir
B) Demain
C) L’été prochain
D) Samedi prochain
10. C’est un chanteur ………. j’ai
oublié le nom.
A) qui
C) dont B) que
D) où
11. Çetin regarde la télévision en
………. du jus d’orange.
A) prends
C) buvez
B) boire
D) buvant
12. J’ai vu la jeune fille ………. du
cinéma.
A) sortant
C) sortie
B) sachant
D) sortez
13. Elle aime ………. ses chiens
dans le jardin.
A) travailler
C) promener
B) dormir
D) acheter
14. Jean a passé ses vacances
d’été ………. Bodrum ……….
Turquie.
A) au / en
C) en / en
B) à / en
D) aux / au
26
15. S’il fait beau demain, ils vont
marcher sur ………. .
A) la plage B) la forêt
C) la chanson D) la photo
16. Nous ………. regarder les
matchs de foot sur Eurosport.
A) aimez
C) aimons B) aiment
D) aime
17 - 18. sorularda verilen
cümlelerin Türkçe karşılığını
işaretleyiniz.
17. J’ai vu Kenan mangeant tous
les biscuits.
A) Kenan bütün bisküvileri çıtır
çıtır yedi.
B) Kenan’ı bütün bisküvileri
yerken gördüm.
C) Kenan’ı bisküvileri yerken
görmedim.
D) Kenan’ı bisküvileri yerken
gördük.
18. Sibel fait la cuisine en écoutant
la radio.
A) Sibel çamaşır yıkarken radyo
dinler.
B) Sibel yemek yaparken hep
radyoyu açar.
C) Sibel ütü yaparken radyo
dinler.
D) Sibel radyo dinlerken yemek
yapıyor.
19 - 20. sorularda verilen
cümlelerin Fransızca karşılığını
işaretleyiniz.
19. Sokakta şarkı söyleyen genç
kızı gördüm.
A) Je vois une petite fille dansant
dans la rue.
B) J’ai vu la jeune fille chantant
dans la rue.
C) J’ai rencontré la jeune fille
chantant dans la cour.
D) J’ai vu une petite fille chantant
sur scène.
1. OTURUM
20. Çalışırken çok çay içti.
A) En travaillant j’ai bu beaucoup
de café.
B) Il a bu du thé dans un café en
travaillant
C) Il a bu beaucoup de thé en
travaillant.
D) En faisant mes devoirs, j’ai bu
beaucoup de thé.
5. Oyuncakları ile oynayan bir çocuğun davranışlarını ona hissettirmeden, en ince ayrıntısına
kadar incelemek isteyen bir
araştırmacı aşağıdaki araştırma
yöntemlerinden hangisini kullanmalıdır?
A) Anket
B) Görüşme
C) Doğal gözlem
D) Vaka incelemesi
(206) PSİKOLOJİ – 1
1. Psikolojinin konusu hangisidir?
A) Doğa olayları
B) Toplumun yapısı
C) İlkel toplulukların kültürleri
D) Organizmanın davranışları
2. Olgulara dayanan, olguları deneysel yöntemlerle açıklayan
bilimlere pozitif bilim denir.
Buna göre aşağıdakilerden
hangisi pozitif bilim değildir?
A) Psikoloji
C) Kimya
6. Uyarıcıların organizmayı etkilediği anda organizma tarafından
yapılan yalın davranımlara tepki denir.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi “tepki”ye örnek
olur?
A) Ani bir ses karşısında irkilmemiz.
B) Yanan ocaktan yayılan ısıyı
hissetmemiz.
C) Kapı zilinin sesi ile telefonun
sesini ayırt etmemiz.
D) Renkleri görünce tanımamız.
B) Fizik
D) Felsefe
7. Aşağıdakilerden hangisi güdülenmiş davranışa örnek olur?
3. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin uygulamalı alanlarındandır?
A) Sosyal Psikoloji
B) Hukuk Psikolojisi
C) Fizyolojik Psikoloji
D) Deneysel Psikoloji
4. İnsan zihnini çeşitli programlara göre bilgi edinmek, bilgiyi
işlemek, depolamak ve kullanmak üzere tasarlanmış bir bilgisayar sistemi olarak ele alan,
düşünceyi ve akıl yürütme süreçlerini açıklamayı amaçlayan
psikoloji yaklaşımı hangisidir?
A) Bilişsel yaklaşım
B) Gestaltçı yaklaşım
C) Hümanistik yaklaşım
D) Davranışçı yaklaşım
A) Alacakaranlıkta gördüğümüz
bir değneği yılan gibi algılamamız
B) Fazla ışık karşısında gözbebeğimizin büyümesi
C) Acıktığımızda yemek yiyerek
karnımızı doyurmamız
D) Genzimize bir şey kaçtığında
hapşırmamız
8. Aşağıdakilerden hangisi duyumun oluşabilmesinin gerekli
koşullarından değildir?
A) Işık, ses ... gibi bir dış etkenin
olması
B) Duyu sinirlerinin uyarıcılara
karşı duyarsız olması
C) Organizmanın sağlıklı duyu
organlarına sahip olması
D) Uyarıcıların şiddetinin duyum
eşiği sınırları içinde olması
9. Uyarıcıların şiddetinin duyum
eşiği sınırları dışında olması
ya da alınan toplam uyarım
miktarının azlığına bağlı olarak
ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) Yetersiz uyarım
B) Fizyolojik güdü
C) Güdülenme
D) Refleks
10. Aşağıdakilerden hangisi bir dış
faktörün algıda seçiciliği etkilediğine örnek olur?
A) Ayakkabısı vuran birinin bütün
dikkatini ayağına vermesi
B) Kuvvetli bir sesin dikkatimizi
çekmesi
C) Kişinin kendi mesleği ile ilgili
olayları dikkatle izlemesi
D) Karnımız acıktığında yiyeceklerin dikkatimizi çekmesi
11. İnsanlar, görsel dünyalarını
uyarımdaki boşlukları doldurarak örgütlerler. Bu da nesnelerin kopuk parçalar yerine bütün
olarak algılanmasına yol açar.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olur?
A) Duyarsızlaşmaya
B) Aşırı uyarıma
C) Algıda organizasyona
D) Algı yanılmasına
12. Gökyüzündeki yıldızları küçük
görmemize rağmen onların aslında büyük olduğunu biliriz.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olur?
A) Aşırı uyarım
B) Duyum eşiği
C) Algıda seçicilik
D) Algıda değişmezlik
13. Algı yanılmaları ikiye ayrılır.
Bunlar hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Hallüsinasyon – Alışma
B) İllüzyon – Hallüsinasyon
C) Alışma – Duyarsızlaşma
D) Duyarsızlaşma – İllüzyon
27
1. OTURUM
14. Rus Fizyoloğu İvan P. Pavlov’un
köpek üzerinde yaptığı salya koşullanması ile ilgili klasikleşmiş
deney, hangi öğrenme türünü
kanıtlayıcı örnek olarak kullanılmıştır?
A) Klasik koşullanma yoluyla öğrenme
B) Edimsel koşullanma yoluyla
öğrenme
C) Model alarak öğrenme
D) Sezgisel öğrenme
15. Aşağıdakilerden hangisi sezgisel öğrenmeye örnek olur?
A) Sevilen sanatçı gibi konuşulması
B) Problemin aniden kavranarak
çözüme ulaşılması
C) Otomobil kullanmanın öğrenilmesi
D) Daha önce kedi tarafından tırmalanan birinin tüm kedilerden
korkması
19. “Rüya, bilinçaltının dışa vurumudur. Uyku sırasında bilincin
baskısı zayıflayınca bilinçaltı
olaylar sembolik anlamlar yüklenerek rüya yoluyla ortaya
çıkarlar. Bu nedenle rüyaların
yorumu son derece önemlidir.”
görüşünü dile getiren psikolog
hangisidir?
A) I.Pavlov
C) S.Freud
B) W.Wundt
D) J.Piaget
20. Aşağıdakilerden hangisi uykunun “REM” döneminde görülen bir özellik değildir?
A) Bu dönemde hiç rüya görülmez.
B) Organizma dış dünyaya kapalıdır.
C) Hızlı göz hareketleri vardır.
D) Beyin uyarılmış gibi aktiftir.
3. Aşağıdakilerden hangisi turistin özelliklerine göre yanlıştır?
A) Zamanı sınırlıdır.
B) Para kazanma amacı vardır.
C) Az sürede çok yer görmek ister.
D) Seyahat ettiği yerde en az bir
gece konaklar.
4. Aşağıdaki kişilerden hangisi
turist kabul edilen yabancılardan biridir?
A) Göçebe
B) Mülteci
C) Yabancı ziyaretçi
D) Yabancı diplomat
5. Aşağıdakilerden hangisi insanları turistik hareketlere yönelten iç faktörlerdendir?
A) Reklam
C) Tanıtma
B) Merak
D) Propaganda
(251) TURİZM – 1
16. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin başarılı ve etkili olmasını
sağlayan etkenlerden değildir?
A) Öğrenmede ilerlemenin bilinmesi
B) Öğrenilen konuların tekrar
edilmesi
C) Öğrenilecek materyalin anlamlı olması
D) Konuyu öğrenecek kişinin güdülenme düzeyinin az olması
17. Aşağıdakilerden hangisi
“bellek”in türlerinden değildir?
A) Uzun süreli bellek
B) Kısa süreli bellek
C) Duyum belleği
D) Rüya belleği
18. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı kişilerin özelliklerinden
değildir?
A) Orijinal fikirlere sahip olma
B) Kararlarında bağımsız olma
C) Yeni deneyimlere kapalı olma
D) Alışılmış yöntemlerin dışına
çıkma
1. Dünyada milyonlarca insan her
yıl turistik amaçlarla seyahat
etmektedir. Bu seyahatler sonucu ülkeler döviz geliri elde
etmekte, bu da ülkelerin kalkınmasını olumlu yönde etkilemektedir. Ülkemizin dış ticaret
açığını gidermede de turizm
önemli rol oynamaktadır.
Bu paragrafta aşağıdakilerden
hangisi açıklanmıştır?
A) Turizmin önemi
B) Turizmin tanımı
C) Turizmin özellikleri
D) Turizmin kaynakları
2. Aşağıdaki kişilerden hangisi
uluslararası kurallara göre turist kabul edilir?
A) Ülkeye iş sözleşmesi kapsamında çalışmak için gelenler.
B) Bir başka ülkede kamu amaçlı
görevlendirilen kişiler.
C) Bir ülkede durmaksızın transit
geçenler.
D) Dini nedenlerle seyahat edenler.
28
6. Aşağıdakilerden hangisi insanları turizm hareketlerine yönelten din faktörüne örnek olur?
A) Futbol karşılaşması izlemek
için Almanya´ya gitmek
B) Moda fuarına katılmak üzere
Milano´ya gitmek
C) Hac yapmak için Mekke´ye
gitmek
D) Kongre için Londra´ya gitmek
7. Tarihi eserler, el sanatları, halk
dansları, şenlikler, gelenek ve
görenekler bakımından yabancı
turistleri ülkemize yönlendiren
etken aşağıdakilerden hangisiyle yakından ilgilidir?
A) Millî kültür
B) Toplantılara katılma
C) Dinlenme ve eğlence
D) Dost ve akraba ziyareti
1. OTURUM
8. Özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken kültürel zenginliklerimize aşağıdakilerden hangisi
örnek olur?
A) Kaplıca tesisleri
B) Deniz kıyıları
C) Çinicilik
D) Sinema
9. Kişisel turizmden kitle turizmine geçişte, aşağıdakilerden
hangisinin etkisi olduğu söylenebilir?
A) Soylu kişilerin turizm hareketlerine katılmaları
B) Lüks turizm hareketlerinin teşvik edilmesi
C) Lüks ve koforlu turistik tesislerin yapılması
D) Dar gelirli vatandaşların turizme katılmalarının sağlanması
10. Gezip gördüğü yerleri
“Seyahatname” adlı eserinde
anlatarak insanları seyahate
yönlendiren Osmanlı Dönemi
ünlü gezgincimiz kimdir?
A) Katip Çelebi
B) Evliya Çelebi
C) Ahmet Çelebi
D) Mehmet Çelebi
11. II. Dünya Savaşı turizmi olumsuz etkilemesine rağmen hangi
alanda ilerlemeler sağlayarak
turizme katkı sağlamıştır?
A) Silah üretiminde
B) İnşaat sektöründe
C) Üretim yöntemlerinde
D) Havacılık teknolojisinde
12. Aşağıdakilerden hangisi turizme
yapılan eleştirilere örnek olur?
A) Turistlerin kültürel yozlaşmaya
neden olması
B) Ülkeler arasında dostluk bağlarının gelişmesi
C) Ülkeye döviz girdisi sağlaması
D) Yeni çalışma alanları oluşturması
13. Aşağıdaki örnek turizm etkinliklerinden hangisi iş turizmi
kapsamına girer?
A) Hac ibadeti için Mekke’ye gitmek
B) Futbol karşılaşmasını seyretmek için Londra’ya gitmek
C) İhracat bağlantısı sağlamak
için Bağdat’a gitmek
D) Boş zaman değerlendirmek
için Paris’e gitmek
14. Genelde öğrenci, okulunu yeni
bitirmiş üst gelir grubunda
yer alan gençlerin çoğunlukta
olduğu ve katılanların ferdi olarak seyahatlerinin oluşturduğu
turizm türü hangisidir?
A) Bireysel turizm
B) Grup turizmi
C) Kitle turizmi
D) Dış turizm
15. • Karayolunda seyahat edilir.
•İstenilen yerde konaklama
olanağı vardır.
•Turistler ulaşım, konaklama,
yeme içme gereksinimlerini
kendi imkânlarıyla karşılarlar.
Yukarıda özellikleri verilen turizm türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Av turizmi
B) Golf turizmi
C) Sağlık turizmi
D) Karavan turizmi
16. Aşağıdakilerden hangisi turizm
etkinliklerinin mevsim özelliklerine uygun biçimde yapıldığı
turizm şeklidir?
A) Yaz turizmi
B) Grup turizmi
C) Tarih turizmi
D) Gençlik turizmi
29
17. Aşağıdakilerden hangisi yüksek gelir gruplarına özgü turizm türüdür?
A) Spor turizmi
B) Golf turizmi
C) İnanç turizmi
D) Kongre turizmi
18. Aşağıdakilerden hangisi sosyal
turizmin özelliklerinden biridir?
A) Eğlenmek amacıyla yapılan
turizm şeklidir.
B) Sadece yaşlıların katıldığı turizm hareketidir.
C) Dar gelirli insanların katıldığı
turizm etkinlikleridir.
D) Lüks gemilerle yapılan turizm
amaçlı seyahatlerdir.
19. Aşağıdakilerden hangisi sosyal
turizmin amaçlarından değildir?
A) Sosyal eşitliğin sağlanması
B) Gelir artışının sağlanması
C) İnsanlar arasında dostlukların
sağlanması
D) Yaşlılar için aktif bir yaşam ortamının sağlanması
20. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde sosyal turizmin gelişmesini engelleyen nedenlerden
değildir?
A) Gelir düzeyinin genelde düşük
olması
B) Tatil yapma alışkanlığının yaygınlaşmamış olması
C) Sosyal turizmin genelde kamu
kampları biçiminde yapılıyor
olması
D) Ulaştırma ve konaklama hizmetlerinde bazı dönemlerde
indirim yapılıyor olması
1. OTURUM
(168) GEOMETRİ – 1
1.
M(-3)
K(x)
N(5)
Yukarıdaki koordinat doğrusu
üzerinde verilen M (- 3), K (x),
MK
= 1
N (5) noktaları için
3
KN
olacak biçimde alınan K noktasının koordinatı kaçtır?
A) - 1 B) 0
6. K (2, - 1) ve L (- 3, 4) noktalarından geçen doğrunun eğim açısı
kaç derecedir?
C) 1
B
7.
A
D
C
F
11.
A) 35 B) 25 C) 20 D) 15
Çevresinin uzunluğu 24 cm
olan kare levha şekildeki gibi
9 eş kareye ayrılmıştır. Boyalı
olan kareler kesilip çıkartıldığında oluşan şeklin çevresinin
uzunluğu kaç santimetre olur?
8.
B) - 3
D) - 1
A) 48 B) 40 C) 32 D) 24
Şekilde AC ' 7EF dir.
%
%
m (CBD) = 140º , m (DEF) = 38º
%
olduğuna göre, m (BDE) kaç
derecedir?
12.
A) 64 B) 72 C) 78 D) 92
B) (1,17)
D) (6,12)
5. P (- 2, 5), R (k, 1) ve S (1, - 2)
noktaları doğrusal olduğuna
göre, k kaçtır?
C) - 2 7
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25
3x-10º
Şekilde 7AB ' 7EF ve
%
%
m (ACD) = m (CDE) tir.
%
m (BAC) = 2x + 15º ve
%
m (DEF) = 3x - 10º olduğuna
göre, x kaç derecedir?
B) (- 2, - 1)
C) (- 2, 1) D) (1, - 2)
A) - 1
Şekilde ABCD eşkenar dörtgen ve DCE eşkenar üçgendir.
%
m (ADC) = 100º olduğuna göre,
%
m (BEC) kaç derecedir?
2x+15º
A) (2, 2)
A) (1,14)
C) (3,12)
C
B
2. Analitik düzlemde ikinci bölgedeki bir noktanın koordinatları
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
4. u = (3, - 1) v = (- 2, 5) vektörleri
veriliyor. m = 3 u + 4v olduğuna
göre, m aşağıdakilerden hangisidir?
?
100º
A
E
A) - 6 C) - 2 D
A) 30 B) 60 C) 90 D) 135
D) 2
3. 3y = kx + 6 doğrusuna paralel
olan ve A (- 1, 2) noktasından geçen doğrunun denklemi y = - ax
olduğuna göre, k kaçtır?
E
10.
B) - 2
5
2
D)
3
9. sin 45º - cos 225º ifadesinin
cot 135º
değeri kaçtır?
A)
6 C) - 1
3
6
D) - 2
B)
Şekilde 7ADA = 7DCA ,
7ABA = 7BCA , 7DHA = 7ACA ve
7BKA = 7ACA ’tir. DH = 10 cm,
AK = 9 cm ve BK = 12 cm
olduğuna göre, KH kaç santimetredir?
A) 5
30
B) 8
C) 11 D) 15
1. OTURUM
13.
14.
E
H
D
F
Önden
görünüm
A) 324
C) 198
A
K
Şekilde ABCDEF düzgün
altıgen ve 7HKA = 7BCA tir.
AB = 6 cm olduğuna göre,
HK kaç santimetredir?
A) 12
B) 6 3
C) 6 2 D) 3 3
15.
D
Yukarıda ortografik olarak bazı
görünümleri verilen yapının
izometrik çizimi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Üst
B)
Sağ
Üst
Ön
C)
C
60º
B
Şekildeki ABCD dik yamuğunda DC = 5 cm , AB = 9 cm ve
%
m (DAB) = 60º olduğuna göre,
A(ABCD) kaç santimetrekaredir?
Ön
Sağ
Üst
A) 28 3 C) 35 2 B) 56
D) 45 6
16. Taban ayrıtlarından birinin
uzunluğu 8 cm ve yüksekliği
9 cm olan eşkenar üçgen dik
prizmanın alanı kaç santimetrekaredir?
A) 72 + 16 3 B) 108 + 16 3
C) 144 + 32 3 D) 216 + 32 3
Ön
D)
Sağ
Üst
Ön
B) 231
D) 162
C
B
Üstten
görünüm
A)
17. Taban ayrıtlarının uzunlukları 7 cm, 11 cm ve yüksekliği 9 cm
olan dikdörtgen dik piramidin
hacmi kaç santimetreküptür?
Sağ
31
18. Ayrıt uzunlukları 4 cm, 14 cm,
20 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuya ayrıt
uzunluğu 2 cm olan küp şeklindeki şekerlerden en fazla kaç
tane konulabilir?
A) 140
C) 420
B) 280
D) 560
19. Taban çevresi 48 cm, yan yüz
yüksekliği 10 cm olan kare dik
piramidin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
A) 226
C) 336
B) 264
D) 384
20. Taban ayrıtlarından birinin
uzunluğu 14 cm ve yüksekliği
24 cm olan kare dik piramidin
hacmi kaç santimetreküptür?
A) 1176
C) 1400
B) 1225
D) 1568
1. OTURUM
(479) MANTIK – 2
1.
I- Günlük dildeki çıkarımları
matematik diline benzeyen,
çok anlamlılığa ve belirsizliğe hiç yer vermeyen sembolik bir dile çevirip kesin bir
denetlemeyi sağlar.
II- Günlük dili kullandığı için
kısmen içeriğin etkisindedir.
III- Amacı geçerli çıkarımlara
ulaşmaktır.
Yukarıda verilenlerden hangisi
ya da hangileri modern mantık
için söylendiğinde yanlış olur?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) Yanız II
C) I ve III
6. “Yağmur yağar ise ürün bol
olur.” önermesinin önermeler
mantığında sembolleştirilmiş
biçimi hangisidir?
B) p 0 q
A) p / q C) p & q D) + p
7. Aşağıdakilerin hangisinde p,
q önermeleri birbirine eşdeğer
değildir?
A)
C)
2. “Platon filozoftur.” önermesi
kaç yüklemli bir önermedir?
p
q
p
q
D D
Y Y
D D
D D
p
q
D)
p
q
D Y
Y Y
Y D
Y Y
8. " + _ p / q i " önermesinin eşdeğeri olan önerme hangisidir?
A) Birli yüklem
B) İkili yüklem
C) Üçlü yüklem
D) Dörtlü yüklem
A) +B) /C) 0D) ,
9. Çözümleyici çizelge kurallarına
göre hangisinin çözümlemesi
yanlış verilmiştir?
B)
A)
4. Aşağıdakilerden hangisi basit
önermedir?
A) Felsefe ve bilim birbirini tamamlar
B) Ahmet avukat veya savcıdır.
C) Ayşe çalışırsa başarır.
D) Şermin gazetecidir.
5. _ p & q i 0 _ r / s i önermesinin
ana eklemi hangisidir?
1
1
C)
D)
1
~p
1
~p ~q
q
10. Niceleme mantığında, tikel niceleyicinin sembolü hangisidir?
A) 6B) G
C) !
D) 7
D) p
11. “Ayşe çirkin değildir.” önermesinin niceleme mantığındaki
sembolik ifadesi hangisidir?
A) p
C) p˄q
B) ~Fa
D) Fab
32
A) Yanlış
C) Doğru
B) Belirsiz
D) Gerçek
13. “Zorunlu” ve “mümkün” önermeleri kapsayan mantık hangisiyle adlandırılır?
A) Kiplik mantığı
B) Varlık mantığı
C) Özdeşlik mantığı
D) Üç değerli mantık
14. Aşağıdakilerden hangisi öznesi
ve yüklemi birbirine eşit olan
bir önermenin özdeşlik mantığındaki sembolik ifadesidir?
B) 7x
A) 6x C) a / b D) 4P
A) + p 0 + q B) p / q
C) + p / q D) p 0 q
3. Karşılıklı koşul ekleminin sembolü hangisidir?
A) &B) 0C) /
B)
12. “E={taş, demir, kuş}
6x ( x hayvandır.)” önermesini
yukarıda verilen evrendeki (E)
değerleri dikkate alarak özelleştirdiğimizde, elde ettiğimiz
önermenin doğruluk değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
15. Özdeşlik mantığının mantık değişmezlerine “var” sözcüğünün
eklenmesiyle elde edilmiş mantık sistemi hangisidir?
A) Kiplik mantığı
B) Varlık mantığı
C) Özdeşlik mantığı
D) Çok değerli mantık
16. Aşağıdakilerden hangisi mantık
ve matematiğin ortak özelliğidir?
A) Deneysel yöntemi kullanma
B) Doğadaki varlıkları inceleme
C) Biçimsel (formel) bilim olma
D) Deney ve gözleme dayanma
1. OTURUM
17. “Ele alınan bir konuyu betimlemek ve açıklamak amacıyla öne
sürülen önermelerden oluşmuş
bütüne verilen addır.”
Tanımı verilen kavram hangisidir?
A) Aksiyom
C) Niceleme
18.
B) Tümdengelim
D) Teori
I- Bilimi eleştirmeye ve anlamaya çalışır.
II- Bilimin dilsel yapısını çözümlemeye çalışır.
III- Bilimlere yol gösterir.
Yukarıda verilenlerden hangileri bilim felsefesi için söylendiğinde doğru olur?
A) I ve II
C) II ve III
B) I ve III
D) I, II ve III
19. Tümevarım yöntemi aşağıdakilerden hangisine dayanır?
A) Gözlem ve deneye
B) Mantıksal akıl yürütmeye
C) Tanımlanmamış kavramlara
D) Doğruluğu açıkça belli olan
önermelere
20. Aşağıdakilerden hangisi mantık
felsefesinin ele aldığı konulardandır?
A) Ahlaki davranışlar
B) Doğa olaylarının nedenleri
C) Doğruluk değeri ve varlık kavramı
D) Toplumsal düzeni sağlayan
kurallar
(262) HUKUK – 2
1. Bir alacağa belli bir zaman için
sadece ana paraya belli bir
oranda işletilen faize ne denir?
A) Gecikme faizi
B) Kanuni faiz
C) Bileşik faiz
D) Basit faiz
2. Aşağıdaki durumlardan hangisi
Türk Ticaret Kanunu’na göre
ticari iş sayılmaz?
A) Yolcu ve eşya taşımak
B) Bir derneğe üye olmak
C) Kıymetli evrak düzenlemek
D) Sigorta sözleşmesi yapmak
3. Türk Ticaret Kanunu’nun
“İkinci Kitap” bölümünde hangi
konu ile ilgili kurallar düzenlenmiştir?
A) Deniz ticareti
B) Kıymetli evrak
C) Ticaret şirketleri
D) Sigortacılık işleri
4. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde hizmet üzerinden alınan
vergilerden biridir?
A) Emlak vergisi
B) Kurumlar vergisi
C) Katma değer vergisi
D) Banka ve sigorta muameleleri
vergisi
5. Aşağıdakilerden hangisi gelir
vergisinin konusunu oluşturan
unsurlardan biridir?
A) Ücret
B) Miras
C) Motorlu taşıt
D) Kurum kazancı
6. Bedensel bir emek harcamadan
taşınır veya taşınmaz mallardan elde edilen gelirlere ne
denir?
A) Kazanç
C) İrat
B) Ücret
D) Gelir
7. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinin yükümlülerindendir?
A) Şahıs şirketleri
B) Taşıt alan kişiler
C) Emlak alan kişiler
D) Sermaye şirketleri
8. Devlet ile kişiler arasındaki
vergi ilişkilerini düzenleyen
kurallar hangi hukuk dalını
oluşturur?
A) İş hukukunu
B) Vergi hukukunu
C) Ticaret hukukunu
D) Sigorta hukukunu
9. Aşağıdaki vergi türlerinden
hangisi vasıtasız vergilerden
biridir?
A) Gümrük vergisi
B) Kurumlar vergisi
C) Katma değer vergisi
D) Banka ve sigorta muameleleri
vergisi
10. Verginin hesaplanmasında ölçü
alınan miktara ne denir?
A) Vergi yükümlüsü
B) Vergi istisnası
C) Vergi muaflığı
D) Vergi matrahı
11. Yapılan işin sonucunda parça
sayısı, ağırlık, büyüklük gibi
birimlere göre belirlenen ücrete
ne denir?
A) Ek ödenen ücret
B) Akord ücret
C) Yüzdeye göre ücret
D) Zamana göre ücret
33
1. OTURUM
12. İlgili Kanuna’na göre aşağıdakilerden hangisi iş yerinden
sayılmaz?
A) İşçinin oturduğu lojman
B) İş yerinin eklentileri
C) İş yerine ait araçlar
D) İşlerin yapıldığı yer
13. Hizmet sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi işverenin
borçlarındandır?
A) İşi bizzat yapma
B) Rekabet etmeme
C) Eşit işlem yapma
D) İşverenin talimatına uyma
14. İş Kanunu’na göre yıllık ücretli
izin hakkı için, işçi en az kaç yıl
çalışmış olması gerekir?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
15. Sigorta sözleşmelerine göre
aşağıdakilerden hangisi sigortacının yükümlülüklerindendir?
A) Poliçe düzenlemek
B) Sigorta primini ödemek
C) Koruyucu önlemler almak
D) Gerekli bilgileri sigortacıya
vermek
16. Sigorta sözleşmelerine göre,
tehlike gerçekleştiğinde sigortacı tarafından sigorta yaptıran
tarafa ödenen bedele ne denir?
A) Prim C) Tazminat
B) Poliçe
D) Menfaat
17. Hayat sigortalarında ödenecek
tazminat miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
18. Aşağıdakilerden hangisi çeklerde olması gereken unsurlardan
değildir?
A) Çek kelimesi
B) Ödeme tarihi
C) Bankanın adı
D) Düzenleyenin imzası
19. Borçlu ibraz edilen bonoyu
ödemez ise alacaklı en geç
ödeme gününü izleyen kaç iş
günü içinde borçluya protesto
çekmelidir?
A) 2
B) 5
3.
I- Memeliler
II- Kurbağalar
III- Sürüngenler
IV- Kuşlar
Yukarıda verilen omurgalı hayvan gruplarından hangileri sıcakkanlıdır?
A) I ve II
C) III ve IV
B) II ve III
D) I ve IV
4. Şekilde insan kalbi şematik olarak gösterilmiştir.
II
C) 10 D) 15
20. Aşağıdakilerden hangisi emre
yazılı kıymetli evraklardan biridir?
A) Bono
B) Tahvil
C) Hisse senedi
D) İpotekli borç senedi
I
Sol
kulakçık
kulakçık
Sol
karıncık
karıncık
Buna göre I ve II ile gösterilen
damarların isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
I
(446) BİYOLOJİ – 6
1. Bitkilerde su moleküllerinin yukarıya doğru hareketinde,
I- Kök basıncı
II- Ozmotik basınç
III- Terleme - kohezyon
olaylarından hangileri etkilidir?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
2. Aşağıdaki omurgasız hayvanların hangisinde açık dolaşım
görülür?
A) Mürekkep balığı
B) Halkalı solucan
C) Çekirge
D) Ahtapot
A) Bilirkişinin belirlediği miktar
B) Sigorta ettirenin istediği miktar
C) Sözleşmede anlaşmaya varılan miktar
D) Sigortacının ödeyebileceği
miktar
34
II
A) Akciğer
Akciğer
toplardamarı atardamarı
B) Akciğer
atardamarı
Aort
C) Aort
Akciğer
toplardamarı
D) Akciğer
atardamarı
Akciğer
toplardamarı
5. İnsanda kalbin çalışmasında etkili olan sinoatriyal düğüm (SA)
aşağıdaki kalp odacıklarından
hangisinin duvarında yer alır?
A) Sağ kulakçık
B) Sağ karıncık
C) Sol kulakçık
D) Sol karıncık
1. OTURUM
6. Aşağıdakilerden hangisi kanın
pıhtılaşması sırasında tromboplastin ile etkileşen vitamindir?
A) B vitamini
C) D vitamini
B) C vitamini
D) K vitamini
7. Yeni doğan bebeğe annenin
antikorlarının plasenta ya da
emzirme yoluyla geçmesi ile
oluşan bağışıklık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aktif bağışıklık
B) Doğal bağışıklık
C) Pasif bağışıklık
D) Hücresel bağışıklık
8. İnsanda aşağıdaki organlardan
hangisi bağışıklık sisteminde
yer alır?
A) Kalp
C) Böbrek
9.
B) Dalak
D) Akciğer
I- Bitkilerde solunum hem
gece hem gündüz devam
eder.
II- Bitkilerde fotosentez sadece
karanlıkta gerçekleşir.
Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir?
A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış
10. Aşağıdakilerden hangisinde
hem akciğer solunumu hem de
deri solunumu görülür?
A) Balık
C) Örümcek
B) Kurbağa
D) Böcek
11. İnsanda alınan havanın soluk
borusundan geçtikten sonra takip edeceği yol aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) Alveol - Bronşçuk - Bronş
B) Alveol - Bronş - Bronşçuk
C) Bronş - Bronşçuk - Alveol
D) Bronşçuk - Alveol - Bronş
12. İnsanda hücresel solunum
sonucu oluşan karbondioksit
oranı, kanda arttığında, kanın
asitlik durumu ne olur?
A) Azalır
B) Artar
C) Değişmez
D) Önce azalır sonra sabit kalır
13. Aşağıdakilerden hangisi insanda görülen solunum yolu hastalıklarından değildir?
17. Aşağıdakilerin hangisinde,
omurgalı hayvanlardaki böbrek
tipleri basitten gelişmişe doğru
sıralanmıştır?
A) Pronefroz - Mezonefroz Metanefroz
B) Mezonefroz - Metanefroz Pronefroz
C) Pronefroz - Metanefroz Mezonefroz
D) Metanefroz - Pronefroz Mezonefroz
A) Nefron
C) Üretra
14. Bir hücrelilerdeki boşaltımda
aşağıdakilerden hangileri etkilidir?
I- Ozmos
II- Difüzyon
III- Kontraktil koful
B) I ve II
D) I, II ve III
15. Bitkilerde su buharının stomalardan (gözenek) dışarı atılmasına ne denir?
A) Difüzyon
C) Terleme
A) Trakeye
B) Stigmaya
C) Doku sıvısına
D) Sindirim kanalına
18. İnsanda boşaltım sisteminin
vücut dışına açıldığı yapı hangisidir?
A) Sistit
B) Farenjit
C) Larenjit
D) Zatürre
A) Yalnız III
C) II ve III
16. Böceklerde bulunan Malpighi
tüplerinin bir ucu kapalıdır.
Diğer ucu aşağıdakilerden hangisine açılır?
B) Damlama
D) Ozmos
19. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir insanda, böbreklerde
bulunan Bowman kapsülündeki
süzüntü içinde bulunmaz?
A) Vitaminler
B) Kan hücreleri
C) Azotlu atıklar
D) İnorganik maddeler
20. İnsanda vücuttaki su dengesini
kontrol eden hormonların salgılanmasında aşağıdakilerden
hangisi etkilidir?
A) Hipofiz
B) Timüs
C) Böbrek
D) Distal tüp
35
B) Üreter
D) İdrar kesesi
1. OTURUM
(136) TARİH – 6
1. Mekke ve Medine şehirlerinin
bulunduğu bölge, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hicaz
C) Umman
B) Yemen
D) Hadramut
2. Türkler ile Müslüman Araplar
arasında ilk ilişkiler, aşağıdakilerden hangisinin döneminde
başlamıştır?
A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Ebu Bekir
3. Hz. Muhammed’in vefatından sonra onun yerine İslam
Devleti’nin devlet başkanlığını
yapmış olan kişilere ne denilmiştir?
A) Halife
C) Sultan
B) Şıhne
D) Melik
4. Aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisi Mısır’da kurulmuştur?
A) Karahanlılar B) Gazneliler
C) İhşidoğullarıD) Harzemşahlar
5. Aşağıdaki savaşlardan hangisi
iki Müslüman Türk devleti arasında yapılmıştır?
A) Katvan Savaşı
B) Pasinler Savaşı
C) Malazgirt Savaşı
D) Yassı Çimen Savaşı
6. İsfahan şehrini, Büyük Selçuklu
Devleti’nin başkenti yapan
Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alp Arslan B) Melikşah
C) Berkyaruk D) Sancar
7. Harzemşahların aşağıdaki
hükümdarlarından hangisi,
“İskender-i Sani” ve “Sancar”
lakaplarını alarak dünyaya
kendisinin Selçukluların varisi
olduğunu ilan etmiştir?
A) Celaleddin Harzemşah
B) Alâeddin Muhammed
C) Alâeddin Tekiş
D) İl Arslan
8. Büyük Selçuklularda devletin
mali işlerine bakan divan, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı İşraf
B) Tuğra Divanı
C) Divan-ı Berid
D) Müstevfi Divanı
9. Büyük Selçuklu Devleti’nde ticari hayatı düzenleyen ve bugünkü
belediye işlerini yürüten görevli,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhtesip
C) Melik
B) Amid
D) Amil
10. Büyük Selçuklu Devleti’nde
gulam ordusundaki askerlerin
yılda dört kez aldıkları maaşa
ne denirdi?
A) İkta
C) Yuğruş
B) Ulak
D) Bistegani
11. Büyük Selçuklularda hükümdar
ve ailesine ait olan topraklar,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haraci Arazi B) İkta Arazi
C) Has Arazi D) Vakıf Arazi
12. Aşağıdakilerden hangisi şer’i
hukuk içine giren davalardan
değildir?
A) Miras ve nafaka
B) Evlenme ve boşanma
C) Ordudaki anlaşmazlıklar
D) Vakfiyelerin düzenlenmesi
36
13. Memlûk Devleti’ni aşağıdaki
devletlerden hangisi yıkmıştır?
A) İlhanlı Devleti
B) Fatımi Devleti
C) Eyyubi Devleti
D) Osmanlı Devleti
14. Eyyubi Devleti’nin mali işlerine
bakan divan, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Arz Divanı B) Mâl Divanı
C) İnşa Divanı D) Ceyş Divanı
15. Merkezî otoritenin zayıflaması sonucunda Moğol
İmparatorluğu toprakları üzerinde dört büyük devlet ortaya
çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu
devletlerden biri değildir?
A) Kırım Hanlığı
B) İlhanlı Devleti
C) Kubilay Hanlığı
D) Çağatay Hanlığı
16. Aşağıdaki mimari yapılardan
hangisi özellikle ticari amaçlar
için yapılmıştır?
A) Surlar
B) Kümbetler
C) İmarethaneler
D) Kervansaraylar
17. Moğolların en büyük askerî
birliğine verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oba
C) Tümen
B) Nöker
D) Noyan
1. OTURUM
18. • Timurlular Döneminde yetişmiştir.
•Uluğ Bey’in öğrencisidir.
•Matematik ve astronomi bilginidir.
•Fatih Döneminde Osmanlıların hizmetine girmiştir.
Yukarıda tanıtılan bilim insanı,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farabi
C) Ali Kuşçu
B) Harezmî
D) İbn-i Sina
19. Babür Şah’ı, Timur Devleti’ni
yeniden kurma faaliyetleri sırasında Özbeklere karşı destekleyen devlet, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İlhanlı
C) Fatımî
B) Safevî
D) Osmanlı
20. Türk ordularının tarihte birçok
galibiyet elde ettiği ay olduğu
için “zafer ayı” olarak anılan ay,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nisan
C) Ağustos
B) Temmuz
D) Ekim
(117) DİN KÜL. AHL. BİL. – 7
1. Aşağıdakilerden hangisi ahire­
te imanın faydalarından biri
de­ğildir?
A) Ölüm korkusu yaşamadan her
türlü davranışı rahatça yapabil­
me
B) Geçici zevkler yerine sonsuz
mutluluğu yaşama arzusu
C) Yaptıklarının karşılıksız kalma­
yacağı bilinciyle iyi davranışla­
ra yönelme
D) Sorumluluk bilincini geliştirme
2. “Yasin Kur’an’ın kalbidir. Allah’ı
ve ahiret gününü düşünerek
onu okuyan kimse mutlaka bağışlanır.”
Aşağıdakilerden hangisi, bu
hadis metninden çıkartılacak
bir sonuçtur?
A) Yasin, Kur’an’ın önemli surelerinden biridir.
B) Yasin okumak Kur’an’ın tamamını okumak gibidir.
C) Yasin hem ölülere hem de dirilere okunabilir.
D) Yasin okumak her Müslümanın
görevidir.
3. Aşağıdakilerden hangisi vefat eden bir kişi için yerine
getirilme­si gereken görevlerden değildir?
A) Cenazeyi gereksiz yere beklet­
meden defnetmek
B) Ölen kişiyi yapmış olduğu iyiliklerle anmak
C) Cenazeyi kabre kadar taşımak
D) Mevlit okutmak
4. Hz. Peygamber, insanın öldükten sonra amellerinin sona
ereceğini, ancak bazı amelleri
dolayısıyla vefatından sonra da
sevap kazanmaya devam edeceğini bildirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu
amellerden değildir?
A) Sadaka-i cariye
B) İnsanlara faydalanacakları bir
ilim, eser bırakmak
C) İki topluluğu barıştırmak
D) Kendine dua edecek salih ev­
lat yetiştirmek
5. “Akıllı insan, nefsini hesaba
çeken ve ölümden sonrası için
hazırlık yapan kimsedir.”
Peygamberimizin bu sözünden
aşağıdaki sonuçlardan hangisi
çıkartılamaz?
A) Dini sorumlulukta aklın önemli
olduğu
B) Yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimiz
C) Dünyanın geçici olduğu
D) Ölümün mutlak bir yok oluş
olarak görülemeyeceği
6. Cenaze namazı ile ilgili olarak
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Abdestli olarak ve kıbleye dönülerek kılınır.
B) Vakit namazlarında olduğu gibi
tek rükû ve iki secde yapılarak
kılınır.
C) Niyette cenazenin erkek mi,
kadın mı, çocuk mu olduğu
belirtilir.
D) Cenazenin bağışlanması için
Allah’a dua niteliğindedir.
7. Hz. Peygamberin doğumu anısına kutlanan kandil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mirac
C) Mevlit
37
B) Berat
D) Regaib
1. OTURUM
8. Aşağıdakilerden hangisinde
din ve hac merkezi eşleştirmesi
doğru verilmiştir?
A) Yahudilik = Roma
B) Şintoizm = Bodhi Gaya
C) Hristiyanlık = Atina
D) Hinduizm = Benares
9. Kur’an-ı Kerim ne zaman indirilmeye başlamıştır?
A) Kadir Gecesinde
B) Mevlit Kandilinde
C) Miraç Gecesinde
D) Berat Kandilinde
10.
I- Resim ve heykel bulunmaz.
II- Kadınlar başı kapalı olarak
ibadet ederler.
III- Erkeklerin başını örtmesi
zorunludur.
IV- Mihrap ve minber bulunur.
Yukarıdakilerden hangileri
hem Müslümanların hem de
Yahudilerin ibadethaneleriyle
ilgili ortak bilgilerdir?
A) I ve II
C) III ve IV
B) II ve III
D) I ve IV
11. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Muhammed’in evrensel bir peygamber olduğunun göstergesi
değildir?
A) Son peygamber olarak gönderilmesi
B) Tüm insanlara gönderilmiş
olması
C) Getirdiği ilahi mesajın kıyamete kadar geçerli olması
D) İnsanlarla ilişkilerinde sevgi, şefkat ve merhameti ilke edinmesi
13. • İnsanlığa hizmet etmek
•Aklı iyi kullanmak
•İçini her zaman temiz tutmak
•Bilimle uğraşmak, bilgi sahibi
olmak
Yukarıda on iki temel ilkesinden dördü verilen tasavvufi
düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alevîlik-Bektaşîlik
B) Mevlevîlik
C) Yesevîlik
D) Ahîlik
14. Aşağıdakilerden hangisine namaz farzdır?
A) Akli dengesi yerinde olmayana
B) Bunamış kimselere
C) Ergenlik çağına girmemiş
olanlara
D) Yolculuğa çıkanlara
15. Hristiyanlığın kutsal saydığı ve
hac merkezi olarak kabul ettiği
yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atina
B) Bodhi Gaya
C) Ganj Nehri
D) Kudüs ve Roma
16. Tasavvufi düşünce hakkında
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İslam’la özdeşleştirilemez.
B) Oluşumunu Hz. Muhammed
döneminde tamamlamıştır.
C) Kaynağını Kur’an ve sünnetten alır.
D) Temelinde insan sevgisi ve
Allah’ın hoşnutluğunu kazanma amacı vardır.
12. Kur’an-ı Kerim’de Peygamberimizle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Yumuşak kalpli olması
B) Yüce bir ahlaka sahip olması
C) Tavizkar olması
D) Müminlere karşı çok merhametli olması
38
17. Öldükten sonra yeniden dirilmeyi (ba’s) başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amel defterinin verilmesi
B) Sur’un ikinci defa üflenmesi
C) Sırat köprüsünden geçilmesi
D) Mahşer meydanında toplanılması
18. Tasavvufta, henüz yolun başında olmakla birlikte gafletten
uzak olmayı, her an Hakkı zikretmeyi, kalbi manevi kirlerden
arındırmayı ve Allah’tan başka
her şeyi gönülden çıkarmayı
kendine ilke edinen kişiler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile
isimlendirilir?
A) Mürit
C) Edeb
B) Mürşit
D) Veli
19. Hz.Muhammed’in farklı konularda ortaya koyduğu uygulamalar ve davranışlar aşağıdaki
sünnet çeşitlerinden hangisi ile
ifade edilir?
A) Fiilî
C) Taklidî
B) Kavlî
D) Takrirî
20. “O ki, hanginizin daha güzel
davranacağını sınamak için
ölümü ve hayatı yaratmıştır. O
mutlak sahiptir, çok bağışlayandır.” (Mülk suresi, 2. ayet)
Bu ayette dikkat çekilen husus
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya hayatının geçici olduğu
B) Allah’ın hataları affedeceği
C) Dünya hayatında insanların
denendiği
D) Ahiretin sonsuz bir hayat olduğu
1. OTURUM
(495) GEOMETRİ – 5
R
5.
1. Bir iç açısının ölçüsü bir dış
açısının ölçüsünün 5 katı olan
düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
8.
N
S
M
K
M
N
L
C
B
K
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18
L
Şekildeki BCDE yamuğunda
K ve L ait oldukları kenarların
orta noktalarıdır. ED = 10 cm,
BC = 18 cm ise MN kaç santimetredir?
Şekildeki KLMNRS düzgün
altıgenin çevresinin uzunluğu
60 cm olduğuna göre, SL kaç
santimetredir?
2. Köşegen sayısı 35 olan bir
çokgenin belirtilebilmesi için
kaç tane elemanının verilmesi
gerekir?
A) 9
D
E
A) 4
A) 10
B) 10 3
C) 20
D) 20 3
B) 5
C) 6
D) 7
B) 11 C) 17 D) 20
9.
6.
3.
?
5x
K
Yukarıdaki şekilde verilenlere
göre, yıldızıl beşgenin en büyük iç açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 70
C) 80
Şekildeki KLMN dik yamuğunda 7NKA = 7KLA . 7MKA ve 7NLA P
noktasında dik kesişmektedir.
NK = 12 cm ve NM = 9 cm
olduğuna göre, KL kaç santimetredir?
L
Şekildeki KLMN dörtgeninde
%
%
7PNA KNM ’nın, 7PMA NML'nın
%
açıortayıdır. m _ NKL i = 70º ve
%
m _ KLM i = 80º olduğuna göre,
%
m _ NPM i kaç derecedir?
x
A) 75
C) 85
B) 75
D)85
A) 14
C) 16
A) 36
C) 54
7.
B) 15
D) 17
B) 80
D) 90
10.
4. 12 kenarlı bir çokgenin kaç köşegeni vardır?
L
K
P
2x
3x
7x
P
M
N
M
N
C
D
120º
D
B) 42
D) 63
C
A
B
Şekildeki ABCD dörtgeninde
%
7ABA = 7BCA, m _ BCD i = 150º
%
ve m _ CDA i = 60º dir.
DC = 12 cm ve DA = 18 cm
olduğuna göre, AB kaç santimetredir?
A) 9
C) 19
B) 15
D) 21
39
B
A
Şekildeki ABCD ikizkenar
%
yamuğunda m _ ADC i = 120º,
BC = 20 cm ve DC = 15 cm
olduğuna göre, AB kaç santimetredir?
A) 20
C) 30
B) 25
D) 35
1. OTURUM
11.
M
N
15.
18.
T
C
D
K
U
L
K
Şekildeki KLMN paralelkena%
rında m _ KNM i = 6x - 15º ve
%
m _ NML i = 4x - 5º olduğuna
%
göre, m _ KLM i kaç derecedir?
A) 95
C) 115
Şekildeki ABCD yamuğunda
&
A _ DKC i = 4 cm 2 ve
&
A _ AKB i = 16 cm 2 olduğuna
göre, A _ ABCD i kaç
santimetrekaredir?
Şekildeki RTS üçgeninde
%
7RUA , TRS ’nın açıortayıdır.
TR = 12 cm, RS = 16 cm
&
ve A _ RST i = 112 cm 2
&
olduğuna göre, A _ RUT i kaç
santimetrekaredir?
B) 105
D) 125
B
A
S
R
A) 32 B) 36 C) 48 D) 64
A) 48 B) 52 C) 56 D) 64
19.
12. Çevresinin uzunluğu 40 cm
olan eşkenar dörtgenin köşegenlerinden birinin uzunluğu
12 cm olduğuna göre, diğer
köşegenin uzunluğu kaç santimetredir?
A) 10
C) 14
16.
S
A
R
PRST paralelkenarında
%
%
7PUA TPR'nın, 7RUA SRP'nın
açıortaylarıdır. PU = 24 cm ve
PR = 25 cm olduğuna göre,
A _ PRST i kaç santimetrekaredir?
C
D
E
B
A
Şekildeki ABCD karesinde,
7ACA köşegen, AE = 12 cm ve
A) 84
C) 168
B)150
D) 185
B
E
Şekildeki ABC üçgeninde
3 BD = DC , 6 AE = AB
&
ve A _ ADE i = 8 cm 2 olduğuna
&
göre, A _ ABC i kaç santimetrekaredir?
B) 12
D) 16
P
13.
D
U
T
C
A) 144
C) 180
20.
B) 168
D) 192
D
C
A
DC = 9 2 cm olduğuna göre,
DE kaç santimetredir?
14.
B
B) 6 2
D) 3 10
A) 5
C) 9
M
N
T
17. Kenar uzunlukları 5 ve 7 sayıları ile orantılı olan dikdörtgenin
çevresinin uzunluğu 72 cm
olduğuna göre, alanı kaç santimetrekaredir?
A) 150
C) 275
B) 210
D) 315
L
K
Şekildeki KLMN dikdörtgeninde
NT = 2 5 cm, TL = 12 cm ve
MT = 10 cm olduğuna göre,
TK kaç santimetredir?
A) 6
C) 8
B) 3 5
D) 5 5
40
Şekildeki ABCD deltoitinde
AD = 10 cm, AC = 16 cm ve
AB = 17 cm olduğuna göre,
A _ ABCD i kaç santimetrekaredir?
A) 74
C) 168
B) 120
D) 180
1. OTURUM
(418) TÜRK EDEBİYATI – 8
1. Nazımda dizelerin uyduğu kalıba ne ad verilir?
A) Ölçü
C) Redif
B) Uyak
D) Durak
2. Aşağıdakilerden hangisi şiirde
ahengi sağlayan unsurlardan
biri değildir?
A) Vurgu
C) Tonlama
B) Aliterasyon
D) Tema
3. Bir çift güvercin havalansa,
Yanık yanık koksa karanfil.
Değil, bu anılacak şey değil,
Apansız geliyor aklıma.
(Melih Cevdet Anday)
Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaygı
C) Özlem
B) Sitem
D) Umut
4. Duygu düşünce ve hayallerin
ölçülü, uyaklı dizeler hâlinde
örülmüş biçimine ne ad verilir?
A) Nazım
C) Mısra
B) Nesir
D) Vezin
5. Bir çoban çocuğunun hayatına dair ayrıntıların anlatıldığı
“Bingöl Çobanları ” adlı şiir
aşağıdaki şairlerden hangisine
aittir?
A) Hilmi Yavuz
B) Kemalettin Kamu
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Hasan İzzettin Dinamo
6. Aşağıdakilerden hangisi serbest nazım için söylenemez?
A) Herhangi bir ölçü kullanma zorunluluğu yoktur.
B) Kafiye kullanmak şairin isteğine bırakılmıştır.
C) Herhangi bir kalıba bağlı kalınmaz.
D) Dizelerin uzunluğu birbirine
eşittir.
7. Şiirlerinde madde ve ruh problemlerini, iç âlemin gizli duygu ve tutkularını dile getirdi.
Oturmuş bir dil ve sağlam bir
teknikle yazan şair, şiirselliği
içerikte aradı. “Kaldırımlar”,
halk şiirinin incelikleriyle
Fransız şiirinin yetkinliğini birleştirmeyi başaran şairin tanınmış şiiridir.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Nazım Hikmet Ran
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Necip Fazıl Kısakürek
8. Aşağıdaki şairlerden hangisi
toplumcu gerçekçi kuşak içerisinde yer almamıştır?
A) Tevfik Fikret B) Attila İlhan
C) Cahit Irgat D) Ahmet Arif
9. “Çoban Çeşmesi” adlı şiirin de
sahibi olan Anadolucu edebiyatın en tanınmış şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlhan Berk
B) Behçet Necatigil
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
10. Aşağıdaki şairlerden hangisi
Garip hareketi (1940-1954) içinde yer almamıştır?
A) Oktay Rifat
B) Şavkar Altınel
C) Orhan Veli Kanık
D) Melih Cevdet Anday
11. Aşağıdakilerden hangisi
Garipçilerin şiirde benimsedikleri ilkelerden değildir?
A) Süslü, söz oyunlarına dayalı
bir dil yeğlemek
B) Yaşama sevinci ve yaşama
hakkını işlemek
C) Günlük hayatın sorunlarını dile
getirmek
D) Ölçü, uyak gibi biçimsel kalıpları kırmak
41
12. Aşağıdaki şiirlerden hangisi
Orhan Veli Kanık’a aittir?
A) Kuş Dili
B) Ağız Mızıkası
C) Güzel Havalar
D) Halay Çeken Kızlar
13. Titiz bir çalışmaya dayanan
söyleyişiyle dikkatleri çekmiştir. Klasik şiiri ustaca ve özgün
bir şekilde özümsemiştir. Orta
hâlli insanı dramatik ve trajik
şekilde irdeleyen şair, “İsimler
Sözlüğü” adlı eserinde “Ben
mum alevinde pervane gibi hep
aynı odakta yazdım şiirlerimi.
Benim bugüne kadar vermek
istediğim gerçekler hiçbir
zaman bu sınırların dışında
olmadılar.” diye bahseder şiir
serüveninden.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Külebi
B) Hilmi Yavuz
C) Özdemir Asaf
D) Behçet Necatigil
14. Aşağıdaki şiirlerden hangisi
Yahya Kemal Beyatlı’ya aittir?
A) Bütün Yaz
B) Tokat’a Doğru
C) Dönme Dolap
D) Endülüs’te Raks
15. İkinci Yeni şiir hareketi aşağıdakilerin hangisine tepki olarak
doğmuştur?
A) Fecr-i Ati
B) Millî Edebiyat
C) Garip hareketi
D) Toplumcu gerçekçiler
16. Aşağıdakilerden hangisi “İkinci
Yeni” şiirinin özelliklerinden
değildir?
A) İmgeci bir şiirdir.
B) Ağır ve süslü bir dil tercih edilmiştir.
C) Bilinçaltına yönelinmiştir.
D) Bireyci bir şiir anlayışı
hâkimdir.
1. OTURUM
17. Kendilerini halkın sesi, sözcüsü olarak gördüler. Bunalım,
yalnızlık, sıkıntı gibi temaların
yerini ümit, hayatın zorluklarına direnme gibi temalar aldı.
Şiirde slogan bu dönemde öne
çıkmıştır. Ataol Behramoğlu,
Süreyya Berfe, Can Yücel bu
dönemin akla ilk gelen isimlerindendir.
Bu parçada tanıtılan edebî
dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkinci Yeni
B) Millî Edebiyat
C) Toplumcu şiir
D) Garip hareketi
18. Aşağıdakilerden hangisi
Cumhuriyet dönemi halk edebiyatı şairlerinden değildir?
A) Âşık Veysel
B) Yunus Emre
C) Şeref Taşlıova
D) Ali İzzet Özkan
19. Halk edebiyatında savaş, kahramanlık, yiğitlik gibi konuları
işleyen şiirlere ne ad verilir?
A) Koçaklama B) Taşlama
C) Öğüt
D) Ağıt
20. Aşağıdaki edebî eserlerden
hangisinin türü farklıdır?
A) Kocaoğlan (Orhan Asena)
B) Kara Kitap (Orhan Pamuk)
C) Tutunamayanlar (Oğuz Atay)
D) Anayurt Oteli (Yusuf Atılgan)
(428) FİZİK – 8
1. Aşağıdakilerden hangisi ışığın
tanecik teorisinin açıklayamadığı bir olaydır?
A) Işığın dar bir aralıktan geçerken kırınıma uğraması
B) Işığın bir doğru boyunca yayılması
C) Koyu renkli ortamlarda ışığın
soğurulması
D) Işığın çarptığı yüzeylere basınç uygulaması
c olan bir ışık
4. Dalgaboyu 3100 A
ışını duyarlı bir yüzeye çarptığında durdurucu potansiyel
0,36 Volt olduğu anda fotoelektrik akımı sıfır oluyor. Bu
durumda eşik enerjisi kaç eV
c)
olur? (h.c=12400 eV. A
A) 0,36
C) 3,64
B) 1,64
D) 4
5. Şekildeki fotosel lambanın katodundaki metalin bağlanma
enerjisi 3 eV’tur.
2. Şekildeki K1 ve K2 kaynağından
Katot
çıkan ışınlar, bir delikten geçerek ekran üzerinde görüntü
oluşturuyorlar.
Anot
K1
K2
A
Perde
Ekran
Bu görüntülerin birbirinden
ayrılması için aşağıdakilerden
hangisi yapılmalıdır?
A) Delik genişliği azaltılmalı
B) Kaynaklar arası uzaklık azaltılmalı
C) Küçük dalgaboylu ışıklar kullanılmalı
D) Kaynaklar arası uzaklık sabit
kalmak şartı ile kaynakların
deliğe olan uzaklıkları büyütülmeli
3. Young deneyinde yarıklar arası
uzaklık 4.10-2 cm, yarıkların orta
noktasının ekrana uzaklığı
100 cm ve kullanılan ışığın dalc olduğuna göre,
ga boyu 5000 A
4. aydınlık saçağın merkez doğrusuna uzaklığı kaç cm’dir?
A) 0,2
C) 0,4
B) 0,3
D) 0,5
Fotoduyar yüzeyin katoduna
8eV enerjili ışık düşürüldüğünde sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi kaç eV
olur?
A) 6
B) 5
D) 3
6. Compton olayında, dalga boyu
c olan bir c fotonu, şekil1240A
deki serbest elektrona çarparak
enerjisinin yarısını elektrona
aktarıyor.
gelen
foton
E0, m0
an
çıl
i
a sa
sa
çıl
E0
an
c)
(h.c = 12400 eV.A
B) 2480
D) 620
n
to
fo
ele
Buna göre, saçılan fotoc \dır?
nun dalga boyu kaç A
A) 4960
C) 1240
42
C) 4
kt
ro
n
1. OTURUM
7. Sezyum atomuna ait enerji
seviyeleri şekildeki grafikte verilmiştir.Temel durumdaki sezyum buharı, 2 eV’luk fotonlarla
bombardıman ediliyor.
10. Aşağıdaki şekillerden hangisi
Bohr atom modelini açıklar?
A)
i = 8A
+
E (eV)
3,87
Elektron
-
12. Şekildeki çemberin içinde bulunan bükülmüş telden 8 amperlik akım geçiyor.
B)
Elektron
i = 8A
2,3
Proton
1,38
0
Buna göre, fotonlar aşağıdaki
enerjilerden hangisi ile dışarı
çıkar?
A) 0,62
C) 2
Çemberin manyetik dolanımı
aşağıdakilerden hangisidir?
Temel hâl
Nötron
C)
B) 1,38
D) 2,3
- - - - --- --- - - - -
D)
8. Modern atom teorisinin temelini
oluşturan atom modellerinin
tarihsel sıralanışı aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A) Rutherford, Thomson, Bohr
B) Thomson, Rutherford, Bohr
C) Thomson, Bohr, Rutherford
D) Bohr, Rutherford, Thomson
9. “Atomun herhangi bir enerji
düzeyinde bulunan elektronunu daha üst enerji seviyelerine
çıkarma işlemine atomun uyarılması denir.”
Yukarıdaki bilgiye göre atomlar;
Elektron
Proton
Çekirdek
-
+
Elektron
13. Aralarında 1,6.10-2 m olan iki paralel levhanın uçları arasındaki
potansiyel fark 10000 V’tur.
Buna göre, levhalar arasındaki
elektrona etki eden elektriksel
kuvvetin büyüklüğü kaç N’dur?
(q e = 1, 6.10 -19 C)
A) 10 -13 B) 10 -14
C) 10 -15 D) 10 -16
11. Elektromanyetik dalgaların
özellikleri ile ilgili;
I- Yansıma, kırılma, kırınım ve
girişim yaparlar.
II- Enine dalgalardır.
III- Yüklerin ivmelenmesiyle
meydana gelir.
14. Şekildeki paralel levhalardan,
K levhasının deliklerinden eşit
hızlarla elektron ve proton fırlatılıyor.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
I- Elektronlarla bombardıman
edilerek
II- Fotonlarla bombardıman
edilerek
III- Sıcaklığı arttırılarak
Proton +
Elektron -
K
-
L
+
+
+
+
+
+
+
Buna göre, elektron ve protonun hareketi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
(Yerçekimini ihmal ediniz.)
işlemlerinden hangileriyle uyarılabilir?
A) Yalnız I
C) II ve III
A) 8.r.k B) 4.r.k
C) 1
D) 0
A) Elektron L levhasına protondan daha önce çarpar.
B) Proton düzgün hızlanır, elektron düzgün yavaşlar.
C) Her iki parçacık da yatay atış
hareketi yapar.
D) Proton bir süre sonra L levhasına çarpar, ancak elektron L
levhasına ulaşamayabilir.
B) I ve II
D) I, II ve III
43
1. OTURUM
15. Yüklü paralel levhalarla ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Aynı cins yükle yüklüdürler.
B) Aralarında düzgün elektriksel
alan oluşur.
C) Elektriksel kuvvet levhaların
kalınlığına bağlıdır.
D) Aralarındaki parçacığın ivmesi
levhaların yüzey alanına bağlıdır.
16. Aralarındaki uzaklık d olan paralel levhalar arasına bırakılan
m kütleli ve q yüklü parçacık,
elektriksel kuvvetin etkisiyle
ivmeli hareket ediyor.
Bu ivme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Levhalara uygulanan gerilim
ile doğru orantılıdır.
B) Levhaların uzunluğuna bağlıdır.
C) Yük miktarı ile ters orantılıdır.
D) Cismin kütlesine bağlı değildir.
19.
I- Jeosenkron
II- Kollektör
III- Destilasyon
3. Karboksilli asitlerin genel özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Yukarıdakilerden hangileri güneş enerjisinden yararlanılan
alanlardandır?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) Yalnız II
D) I, II ve III
20. Güneş ışınları yayılırken enerji
taşırlar. Dünya’ya ulaşan güneş
ışınları enerjilerinin bir kısmını
kaybederler.
Bunun nedeni aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) Işınların uzay boşluğunda soğurulmaları
B) Dünya-Güneş arası mesafenin
çok uzak oluşu
C) Işınların atmosferdeki sürtünmeden etkilenmesi
D) Güneş’in Dünya’ya göre çok
büyük olması
A) Molekülleri polar yapıdadır.
B) Bazlarla tuz oluştururlar.
C) Kuvvetli asit özelliği gösterirler.
D) Molekülleri arasında hidrojen
bağı vardır.
4. Yapısında hem karboksil grubu,
hem de aldehit grubu bulunduran bileşiğin yapı formülü aşağıdakilerden hangisidir?
O
O
A) CH3 C OH B) H C OH
O
O
C) H C NH2 D) CH3 C NH2
5. Aşağıdaki organik bileşiklerden
hangisi optikçe aktiftir?
(438) KİMYA – 8
COOH
17. Hızı 0,6 c olan bir cismin durgun kütlesi 0, 8.10 -30 kg\dır.
Bu cismin momentumu kaç
kg.m/s’dir? (c = 3.10 8 m/s)
A) 18.10 -22 B) 9.10 -22
C) 1, 8.10 -22 D) 6.10 -22
18. Güneş’in enerji üretiminde
hangi atom, hangi atom hâline
dönüşmektedir?
A) Hidrojen-Helyum
B) Galyum-Hidrojen
C) Silisyum-Helyum
D) Hidrojen-Galyum
1. Aşağıdaki organik asitlerden
hangisi polikarboksilli asittir?
A) H - COOH
B) CH 3 - COOH
C) CH 3 CH 2 - COOH
D) HOOC - CH 2 - COOH
2. Primer alkollerin iki kademe
yükseltgenmesiyle aşağıdaki
organik bileşiklerden hangisi
oluşur?
A) Karboksilli asitler
B) Karbonhidratlar
C) Aminler
D) Esterler
44
CH3
A) H C H B) H C COOH
CH3
CH3
COOH
COOH
C) H C H
COOH
D) H C OH
CH3
6. Karboksilli asitlerle alkollerin
tepkimesinden oluşan bileşik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alkol
C) Ester
B) Amin
D) Karboksilli asit
1. OTURUM
7.
O
O
CH3 C Cl + X
CH3 C O C2H5 + HCl
tepkimesinde X yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
B) C 2 H 5 - OH
A) H 2 O C) CH 3 - OHD) H - COOH
12. • Bitkilerde bulunmaz.
•Daha çok karaciğer ve kas
dokularında bulunur.
•Hidroliz edildiğinde maltoz ve
glikoza dönüşür.
Yukarıda bazı özellikleri verilen
polisakkarit aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Glikojen
C) Nişasta
8. Beyaz sabun olarak adlandırılan
sodyum stearatın formülü aşağıda verilmiştir:
C 17 H 35 COO - Na +
A B BB C A B B B B B
BC
I
II
Formülde I ve II ile gösterilen
bölümler için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) I hidrofobik, II hidrofilik uçtur.
B) I hidrofilik, II hidrofobik uçtur.
C) I suda, II yağda çözünür.
D) I ve II suda çözünür.
A) Hidrojen bağı
B) Peptit bağı
C) İyonik bağ
D) Metalik bağ
B) Selüloz
D) Lâktoz
13. Aminlerde, alkil ya da aril grupları hangi atoma bağlıdır?
A) O
16. İki aminoasidin bir H 2 O molekülü kaybederek birbirine bağlanması sırasında oluşan bağ
hangisidir?
B) He C) N
D) Cr
14. Formamit (metanamit) bileşiğinin yapı formülü aşağıdakilerden hangisidir?
O
A) CH CH C NH
3
2
2
17. Benzen halkasındaki H atomlarından birinin yerine aşağıdaki
hangi grup geçerse nitrobenzen
oluşur?
A) - NO 2 B) - OH
C) - NH 2 D) - CH 3
18. Yanda yapı formülü
verilen bileşiğin adı
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fenol
C) Tolüen
NH3
B) Nitrobenzen
D) Anilin
O
9. Bitkisel yağlar, uygun katalizör
eşliğinde aşağıdaki hangi madde
ile tepkimeye sokulursa katılaşır?
A) Suyla
B) Gliserinle
C) Hidrojenle
D) Sodyum hidroksitle
B) CH C NH
2
3
C) CH3 CH2 OH
O
19. Aşağıdakilerden hangisi oksijenli aromatik bir bileşiktir?
A)
D) H C NH2
C)
10. Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratlar grubunda değildir?
A) Nişasta
C) Şeker
B) Selüloz
D) Tuz
D)
OH
O
20. TNT olarak bilinen maddenin
kimyasal formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
11. Günlük yaşamda çay şekeri
olarak bilinen disakkarit hangisidir?
A) Selüloz
C) Glikoz
CH3
H C OH
15. Aminoasit moleküllerinde bulunan gruplar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Karboksil ve hidroksil grubu
B) Amino ve hidroksil grubu
C) Karboksil ve amino grubu
D) Karboksil ve aldehit grubu
OH B)
CH3 B)
O2N
CH3
2
NO
2
B) Sakaroz
D) Früktoz
C)
NO2 D)
CH3
NO
2
45
NO
1. OTURUM
(158) COĞRAFYA – 8
1. Türkiye’de aşağıda verilen sayım yıllarından hangileri arasında nüfus artış hızı daha yüksek
gerçekleşmiştir?
A) 1935-1945 B) 1950-1960
C) 1980-1990 D) 2000-2010
2. Aşağıdakilerden hangisi geleceğe yönelik nüfus tahminleri
yapılmasının nedenlerinden biri
değildir?
A) Millî geliri hesaplamak
B) Sağlık hizmetlerini planlamak
C) İstihdam ihtiyacını tespit etmek
D) Eğitim ve güvenlikle ilgili ihtiyacı planlamak
3. Aşağıdakilerden hangisi
Zonguldak, Bartın, Karabük
(ZBK) Projesinin başlatılmasının en önemli gerekçesidir?
A) Ulaşım ağının gelişmemiş olması
B) Meyve ve sebzeciliğin düşük
gelir sağlaması
C) Taş kömürü işletmelerinin verimsizleşmesi
D) Hayvancılığın geleneksel yöntemlerle yapılması
4.
I
II
III
Haritada numaralandırılarak
verilen taralı yerlerden hangisi
Doğu Anadolu Projesi’nin uygulama alanıdır?
B) II
A) Nüfus miktarının
B) Ekonomik gücünün
C) Coğrafi konumunun
D) Kültürel zenginliğinin
6. Aşağıdakilerden hangisi
Türkiye’nin jeopolitik önemini
arttırmaz?
A) Güçlü bir orduya sahip olması
B) Çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmesi
C) Önemli deniz yolları kavşağında olması
D) Kafkas ve Ortadoğu ülkelerine
komşu olması
7. Aşağıdakilerden hangisi
Uluslararası Para Fonunun
(İMF) amaçlarından biridir?
A) Ekonomik sıkıntıdaki ülkelerin
para sorununu çözmek.
B) Dünya petrol üretimini ve fiyatını belirlemek.
C) Üye ülkelerdeki işsizliği ortadan kaldırmak.
D) Üye ülkelerde yaşanan siyasi
kargaşaları durdurmak.
8. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirten kriterlerden biri değildir?
IV
A) I
5. Türkiye’nin jeopolitik gücünün
belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha büyüktür?
C) III
D) IV
A) Okullaşma oranı
B) Tarımsal ürün çeşitliliği
C) Vatandaşlarının ortalama ömrü
D) Kişi başına düşen ortalama
gelir
9. Almanya, dünyanın en büyük
demir-çelik üreticilerinden biridir.
Bu durum ülkede hangi sanayi
dalının daha çok gelişmesini
sağlamıştır?
A) Kimya
C) Otomotiv
B) Tekstil
D) Elektronik
46
10. Afrika ülkeleri, değerli ve rezervi yüksek madenlere sahip
olmalarına rağmen gelişememişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu
durumun nedenleri içinde gösterilemez?
A) Madenlerini pazarlamada yetersiz kalmaları
B) Madenleri işleyen tesislerin
yetersiz olması
C) Madenlerini gelişmiş ülkelerin
çıkarıp işletmesi
D) Madenlerin değerinin iç piyasada anlaşılmamış olması
11. Hazar bölgesi ve buradaki ülkelerin son yıllarda dünya gündemine girip önem kazanmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha büyük olmuştur?
A) Önemli yol güzergâhları üstünde olmaları
B) Büyük tarım potansiyeline sahip olmaları
C) Bölge ülkelerinin bağımsızlıklarını yeni kazanmaları
D) Enerji kaynaklarınca zengin
rezevlere sahip olmaları
12. Aşağıdaki yerlerin hangisinde
su kaynaklarının paylaşımı ve
kullanımı sıcak çatışmaların
önemli nedeni olmuştur?
A) Batı Avrupa’da
B) Orta Doğu’da
C) Orta Amerika’da
D) Güneydoğu Asya’da
13. Çin Halk Cumhuriyeti’nin ekonomik gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha
az olmuştur?
A) Asya kıtasında yer almasının
B) Bol ve ucuz iş gücüne sahip
olmasının
C) Yabancı yatırımcılara kolaylıklar sağlamasının
D) Gümrük vergilerini aşamalı
olarak azaltmasının
1. OTURUM
14. Aşağıdakilerden hangisi doğadan bilinçli şekilde yararlanıldığına örnek gösterilebilir?
A) Ağaç türü ayırt etmeden ormanlarda kesim yapılması
B) Böcek ve haşerelere karşı yoğun ilaçlama yapılması
C) Verimsiz toprakların tarım dışı
amaçlarla kullanılması
D) Konutların akarsu vadilerine
yapılması
15. Aşağıdaki kıtaların hangisinde
doğal afetler daha çok yaşanmaktadır?
A) Asya
C) Avrupa
B) Okyanusya
D) Amerika
16. Kyoto Protokolü aşağıdaki
dünya sorunlarından hangisini
kontrol altına almak için imzalanmıştır?
A) Su kirliliği
B) Hava kirliliği
C) Orman tahribatı
D) Aşırı nüfus artışı
17. TEMA Vakfı’nın kuruluş amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halkı, doğal afetlere karşı eğitmek
B) Gıdalarda kullanılan zararlı
maddelerin üretimini engellemek
C) Gecekondulaşmayı durdurarak
modern yapılaşmayı sağlamak
D) Ağaçlandırma faaliyetleriyle
erozyonla mücadele etmek
18. Aşağıdakilerden hangisi sulak
alanların korunmasında etkili
olur?
A) Sularının tarımda kullanılması
B) Millî park alanına dönüştürülmesi
C) Su havzasında hayvancılığın
geliştirilmesi
D) Çevresindeki bitki örtüsünün
tahrip edilmesi
19. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın doğal miras alanları içinde sayılamaz?
A) Sahra Çölü
B) Galapagos Adaları
C) İguaçu Çağlayanı
D) Avusturalya mercan resifleri
20. İnsanların ve toplumların çevre
sorunları karşısında her geçen
gün daha bilinçli davranmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeşil alanların azalması
B) Bazı hayvan soylarının tükenmesi
C) Çevre sorunlarının etki alanını
genişletmesi
D) Besin maddelerinin fiyatının
artması
(505) SEÇ. COĞRAFYA – 3
1. • Karbon bakımından zengindirler.
•İçlerinde bitki ve hayvan kalıntıları bulunur.
•Göl, deniz ve okyanus tabanlarındaki çukurlarda oluşurlar.
Bazı özellikleri sıralanan kayaç
türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Püskürük kayaçlar
B) Metamorfik kayaçlar
C) Organik tortul kayaçlar
D) Kimyasal tortul kayaçlar
2. Aşağıdaki kayaçlardan hangisi
iç püskürük bir taşın metamorfizmaya uğramış hâlidir?
A) Kalker
C) Obsidyen
B) Gnays
D) Konglomera
3. Dünya üzerinde aşağıdakilerden hangisinin adıyla bir levha
yoktur?
A) Atlas
C) Hindistan
B) Pasifik
D) Antarktika
47
4. Aşağıdaki yerlerden hangisi
sıcak su kaynakları bakımından
zengindir?
A) Antarktika Kıtası
B) Asya Kıtasının kuzey kıyıları
C) Amerika Kıtasının batı kıyıları
D) Okyanusya’nın iç kısımları
5. Aşağıdakilerden hangisi sıradağ oluşumuna sebep olur?
A) Tsunami felaketleri
B) Erozyona bağlı aşınma
C) Okyanusal levhaların birbirinden uzaklaşması
D) Kıtasal iki levhanın birbirine
yaklaşması
6. Aşağıdakilerden hangisi düzenli rejime sahip akarsuların ortak
özelliğidir?
A) Düz bir yatak boyunca akmaları
B) Toplayıp taşıdığı suları göllere
boşaltması
C) Taşıdığı su miktarının yıl boyu
çok az değişmesi
D) En fazla su taşıdığı mevsimin
ilkbahar olması
7. Aşağıdakilerden hangisi dış
kuvvetler tarafından taşınan
malzemelerden oluşan topraklardır?
A) Laterit topraklar
B) Alüvyal topraklar
C) Podzol topraklar
D) Halomorfik topraklar
8. Aşağıdaki bitki topluluklarından hangisi ekvator kuşağında
yer alır?
A) Tundra
B) Karışık ormanlar
C) İğne yapraklı ormanlar
D) Geniş yapraklı ormanlar
1. OTURUM
9. Göl sularının tatlı olması öncelikle aşağıdakilerden hangisine
bağlıdır?
A) Gölde buharlaşmanın az olmasına
B) Göl yüzölçümünün büyük olmasına
C) Gölün deniz seviyesinden yüksekte olmasına
D) Gideğeninin (ayak) yardımıyla
fazla sularını boşaltmasına
10. Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi
Brezilya’daki yağmur ormanlarını göstermektedir?
III
II
A) I
B) II
C) III
D) IV
A) II. Mahmut
B) Orhan Gazi
C) Fatih Sultan Mehmet
D) Kanuni Sultan Süleyman
12. Günümüzde en fazla nüfusa
sahip kıta aşağıdakilerden hangisidir?
B) Afrika
D) Amerika
13. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfus pramidinin tabanının
geniş olması beklenir?
A) İtalya
C) Hindistan
B) İsveç
D) Japonya
20. Aşağıdakilerden hangisi birincil ekonomik faaliyetler arasında yer almaz?
A) Balıkçılık
B) Bankacılık
C) Madencilik D) Hayvancılık
(477) İŞLETME – 2
15. Nüfus sayımları sonucunda
aşağıdaki bilgilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Çalışan nüfus miktarına
B) Sağlık harcamalarına
C) Toplam nüfus miktarına
D) Kadın-erkek nüfus oranlarına
A) Libya
C) Fransa
11. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi nüfus sayımı
yaptırmıştır?
A) Asya
C) Avrupa
A) Evlenme yaşı küçüktür.
B) Eğitim seviyeleri düşüktür.
C) Nüfus artış hızları yüksektir.
D) Yaşlı nüfus oranı yüksektir.
16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin iş gücü yolladığı Avrupa ülkelerinden biri değildir?
IV
I
14. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelere ait bir nüfus özelliğidir?
B) Belçika
D) Almanya
17. Aşağıdakilerden hangisi yoğun
göçlere bağlı olarak kentlerde
ortaya çıkan sorunlardan biridir?
A) İş imkânlarının artması
B) Ticari hayatın canlanması
C) Konuta olan talebin artması
D) Kültürel kaynaşmanın artması
18. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetlerin doğmasının
ve çeşitlenmesinin en önemli
sebebidir?
A) Dünya nüfusunun artması
B) Yeraltı kaynaklarının keşfedilmesi
C) İnsan toplulukları arasında rekabetin oluşması
D) İnsan ihtiyaçlarının artıp çeşitlenmesi
19. Aşağıdaki yerlerin hangisinde
ikincil ekonomik faaliyet yapılmaktadır?
A) Mobilya fabrikasında
B) Reklam ajansında
C) Turizm şirketinde
D) Tıp fakültesinde
48
1. Kâr amacıyla üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve
hizmet üretim faaliyetinde bulunan kişilere ne denir?
A) Lider
C) Yönetici
B) Personel
D) Girişimci
2. Belirli bir maddi varlığı olmayan, ancak mal gibi insan ihtiyaçlarını karşılayan faaliyetlere
hizmet denir?
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi hizmetlere örnek
olur?
A) Ulaşım
C) Mobilya
B) Otomobil
D) Hastane
3. Aşağıdakilerden hangisi tüm
işletmeler için genel olan faaliyet alanını ifade eder?
A) İnsan ihtiyaçlarını karşılayan
hizmetleri üretmek
B) Malların tüketicilere ulaşmasını
sağlamak
C) Ekonomik mal veya hizmet
üretmek
D) Topluma sosyal fayda sağlamak
4. Bir kullanımda ya da kısa bir
sürede tüketilen mallara dayanıksız mallar denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mallara
örnek olmaz?
A) Kâğıt
C) Makarna
B) Televizyon
D) Konserve
1. OTURUM
5. Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticilerinin niteliklerine
uygun değildir?
A) İletişime kapalı olmalı
B) Yeni düşüncelere açık olmalı
C) Sorumluluk almaya hazır olmalı
D) Çalışanların sorunlarına duyarlı olmalı
6. İşletmelerin yeni yatırımlar yapması aşağıdakilerden hangisini
artırır?
A) Verimliliği
C) İşsizliği
B) Enflasyonu
D) İstihdamı
7. Aşağıdaki işletme çeşitlerinden
hangisi üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler sınıflandırması içinde yer almaz?
A) Özel işletmeler
B) Tarım işletmeleri
C) Kamu işletmeleri
D) Karma işletmeler
8. Aşağıdakilerden hangisi özel
işletmelerin özelliklerindendir?
A) Özel yasalarla kurulup işletilir.
B) İşletmenin mülkiyeti kamuya
aittir.
C) İşletmenin sahibi daima tek
kişidir.
D) İşletmenin mülkiyeti özel kişilere aittir.
9. Tek sahipli işletmelerde işletmenin kârı kime aittir?
A) Devlete
B) Ortaklara
C) İşletme sahibine
D) İşletme çalışanlarına
10. Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin olumsuz
yönlerindendir?
A) Büyüme yeteneğinin sonsuz
olması
B) Yönetimin belli bir sisteme
bağlı olması
C) Daha çok çalışan olduğu için
koordinasyonun güç olması
D) İşletmeden alacaklı olanlara
karşı sorumluluğun sınırlı olması
11. Aşağıdakilerden hangisi şahıs
işletmelerinin özelliklerinden
biri değildir?
A) Sahibi bir kişi olduğu için kâr
bölüşülmez.
B) İşletmeden alacaklı olanlara
karşı sorumlulukları sınırlıdır.
C) İşletme küçük çaplı olduğu için
değişen koşullara hızlı uyum
sağlayabilir.
D) Kararlar tek başına alındığından başka görüşlerden yararlanamazlar.
12. Bir ticari işletme için aşağıdakilerden hangisi vazgeçilmez
amaçtır?
A) Kâr elde etme
B) İşsizliği azaltma
C) Topluma hizmet etme
D) Çalışanlara iyi ücret ödeme
13. İşletme yönetiminde amaçların
belirlenmesi ve bunlara ulaşmayı sağlayacak araçların seçimine ne denir?
A) İdare
C) Planlama
B) Denetim
D) Örgütleme
14. Bir lokantanın müşteri çekmek
için dikkat çekici bir tabela
asması, hangi işletme işlevine
örnek olur?
A) Üretim
C) Yönetim
B) Pazarlama
D) Finansman
15. İşletme yönetiminin organizasyon işlevinde ilk olarak
yapılacak iş aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yapılacak işlerin belirlenmesi
ve gruplanması
B) İşleri yapacak kişilerin göreve
atanması
C) Kişilerin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi
D) Çalışma yerleri, kullanılacak
araç ve yöntemlerin seçilmesi
49
16. İşletmelerde üretim işlevi ile
aşağıdakilerden hangisi yerine
getirilir?
A) Gerekli kredilerin sağlanması
B) Mal ve hizmet satışının yapılması
C) Ticari faaliyetlerin kayıt altına
alınması
D) Mal ve hizmetlerin elde edilmesi
17. İşletme yönetiminde koordinasyon aşağıdakilerden hangisinin
yapılmasıyla sağlanır?
A) Gerekli denetimin yapılması ile
B) Çalışanların göreve atanması
ile
C) İşletme amaçlarının belirlenmesi ile
D) Çalışanların işbirliği yapmaları ile
18. Aşağıdaki işletme yöneticilerinden hangisi diğerlerinin en
üstünde yer alır?
A) Bölüm müdürü
B) Genel müdür
C) Servis şefi
D) Ustabaşı
19. İş yükü artan yöneticilerin
yetkilerini tam anlamıyla kullanamayacakları durumda, aşağıdakilerden hangisini yapması
uygundur?
A) Yetkilerinin bir kısmını alt düzeydeki yöneticilere devretmesi
B) Yetkilerinin tamamını diğer yöneticilere vermesi
C) Yetkilerini kullanabildiği kadar
kullanması
D) Yetkilerini kullanmaktan kaçınması
20. İşletmelerde iş güvenliğinin sağlanabilmesi için dikkat edilmesi
gereken kurallara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tehlikeli durum ve davranışlara girilmemeli
B) Çalışma sırasında doğru yöntemler kullanılmalı
C) Kişisel koruyucular kullanılmamalı
D) Üretimde otomasyona gidilmeli
1. OTURUM
(466) TEMEL DİNİ BİL. – 2
1. Ku’an-ı Kerim’in Peygamberimize indirilişi yaklaşık kaç yıl
sürmüştür?
A) 20 B) 23 C) 25 D) 27
2. Hz. Davud’a indirilen Zebur,
Ahd-i Atik’in içerisinde hangi
isimle yer alır?
A) Mezmurlar B) Sayılar
C) Havariler D) Tesniye
3. Aşağıdakilerden hangisi
Kur’an’ın okunması ile ilgili
kavramlardan biri değildir?
A) Tecvid
C) Mukabele
B) Tezhib
D) Tertil
4. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak sıfatlarından
biridir?
A) İsmet
C) İlim
B) İrade
D) Kelam
5. Aşağıdakilerden hangisi
“Peygamber” kelimesinin sözlük anlamlarından biridir?
A) Güvenilir
B) Haberci
C) Zeki olan
D) Günah işlemeyen
6. Peygamberimizin amcası Hz.
Hamza aşağıdaki savaşların
hangisinde şehit edilmiştir?
A) Bedir C) Hendek B) Uhut
D) Hayber
7. Kendinden önce gelen peygamberin şeriatını uygulamakla
görevli peygamberlere ne ad
verilir?
A) Resul
C) Veli 8. “Ey inananlar! ...?... çoğundan
sakının, çünkü ...?... bir kısmı
günahtır. Birbirinizin suçunu
araştırmayın, kimse kimseyi
çekiştirmesin...” (Hucurat suresi, 12. ayet)
Bu ayette soru işareti olan iki
yere de aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) yalanın
C) gıybetin
B) iftiranın
D) zannın
9. Aşağıdakilerden hangisi yalan
söylemenin mübah sayıldığı
durumlardan biri değildir?
A) Dağılmak üzere olan bir aileyi
kurtarmak
B) Dargın insanların arasını düzeltmek
C) Anne-babayı hoşnut etmek
D) Savaşta düşmanı aldatmak
10. Kur’an-ı Kerim’in açıklanması,
anlaşılması ve yorumlanmasını
konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tasavvuf
C) Fıkıh A) Kıblenin tayini
B) Mirasın paylaşılması
C) Hac menasikinin belirlenmesi
D) Namaz vakitlerinin belirlenmesi
14. Müslüman bilim adamları gök
yüzünü, ayı, güneşi ve yıldızları
gözlemlemek için rasathaneler
kurmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilginlerden biri değildir?
A) Nasreddin Tusî
B) Fahrettin Razi
C) Uluğ Bey
D) Ali Kuşçu
15. Aşağıdaki olaylardan hangisi
Mekke döneminde meydana
gelmiştir?
A) Akabe görüşmeleri
B) Hudeybiye Antlaşması
C) Nüfus sayımı
D) Taif Seferi
B) Hadis
D) Tefsir
11. Allah’ın varlığı ile ilgili aklî ve
dini delillerin ortaya konması
hangi ilim dalının temel konuları arasında yer alır?
A) Fıkıh C) Kelâm 13. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların matematikle ilgilenmelerinde etkili olmamıştır?
B) Tefsir
D) Hadis
12. Aşağıdakilerden hangisi Hadis
ilminin amaçlarından biridir?
A) Hz. Muhammed’e atfedilen
sözlerin doğru olup olmadığını
ortaya çıkarmak
B) Ahiretin varlığının ispatı ile ilgili
delilleri ortaya koymak
C) İnsanların temel hak ve hürriyetleri hakkında bilgi vermek
D) Kur’an-ı Kerim’de kastedilen
anlamları en doğru şekilde ortaya koymak
B) Mürsel
D) Nebi
50
16. Kur’an-ı Kerim’in kitap haline
getirilmesi için kurulan komisyona aşağıdakilerden hangisi
başkanlık etmiştir?
A) Hz. Ömer
B) Abdullah b. Abbas
C) Ubey b. Ka’b
D) Zeyd b. Sabit
17. Kurban bayramı arefesinde
başlayıp bayramın son günü
ikindi namazına kadar farz namazların sonunda okunan tekbirlere ne ad verilir?
A) İftitah
C) Teşrik
B) Telbiye
D) Tevriye
1. OTURUM
18. Aşağıdaki namazlardan hangisini kılmak “farz-ı ayn”dır?
A) Bayram namazı
B) Cuma namazı
C) Teravih namazı
D) Cenaze namazı
19. Hz. Peygamber aşağıdakilerden
hangisinin bir kişide bulunmasını münafıklık işareti olarak
belirtmiştir?
A) Sözünde durmamak
B) Arkadan çekiştirmek
C) Çirkin söz söylemek
D) Namazı terketmek
20. Peygamberlerin Allah’tan aldığı
vahyi insanlara iletmesi olarak
tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emanet
C) Fetanet
B) Tebliğ
D) Sıdk
(611) KARŞ. DİN. TAR. – 1
1. Aşağıdakilerden hangisi din kelimesinin Kur’an’daki anlamları
arasında yer almaz?
A) Müjde
B) Hayat tarzı
C) Hesap günü
D) Kanun-Hüküm
2. “Talmut” aşağıdaki kitaplardan
hangisinin yorumudur?
A) İncil
C) Rigveda
B) Tanah
D) Avesta
3. Aşağıdakilerden hangisi
Yahudiliğin temel özelliklerinden değildir?
A) Mesihçilik
B) Seçilmişlik
C) Kutsal Toprak
D) Evrensellik
4. Aşağıdakilerden hangisi
Hristiyan sakramentlerinden
değildir?
A) Kuvvetlendirme Ayini
B) Ekmek Şarap Ayini
C) Şabat Ayini
D) Vaftiz Ayini
5. • Mezhebin en yüksek lideri
papadır.
•Merkezi Roma’dadır.
•Kutsal Ruh’un, Baba’dan ve
Oğul’dan birlikte çıktığına
inanılır.
Yukarıda özellikleri verilen
Hristiyan mezhep hangisidir?
A) Katoliklik
B) Monofizit
C) Protestanlık
D) Ortodoksluk
6. Aşağıdakilerden hangisi
Reformist Yahudiliğe ait bir
özelliktir?
A) Cumartesi yasağına uymak
B) Kutsal toprak ülküsünü benimsemek
C) Kadınların hahamlığını kabul
etmek
D) Sadece Kudüs’ün kutsal olduğunu kabul etmek
7. Aşağıdakilerden hangisi
Protestan mezhebinin özelliklerinden değildir?
A) Papanın otoritesini ve yanılmazlığını kabul etmek
B) Rahiplerin evlenmesini kabul
etmek
C) Kiliselerde resim ve heykel bulundurmamak
D) Kurtuluşun iman ile gerçekleşeceğine inanmak
8. Yahudilikte “İsrail” hangi peygambere verilen bir isimdir?
A) Hz. Musa
B) Hz. Yakup
C) Hz. Davud
D) Hz. Süleyman
51
9. Yahudiliğe göre Hz. Musa’nın
vefatından sonra onun yerine
geçen kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Samuel
B) Yerobeam
C) Saul (Talut)
D) Yeşu (Yûşâ)
10. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Davut hakkında Yahudiliğin görüşünü yansıtmaz?
A) Büyük bir kraldır.
B) Hikmet sahibi bir kişidir.
C) Büyük peygamberlerden biridir.
D) Mesih onun soyundan gelecektir.
11. Yahudilerce kutsal kabul edilen
Kudüs’teki mabet aşağıdaki
peygamberlerden hangisi tarafından inşa edilmiştir?
A) Hz. Musa
B) Hz. Davut
C) Hz. İbrahim
D) Hz. Süleyman
12. Aşağıdakilerden hangisi Hint
dinlerinden değildir?
A) Şintoizm
C) Sihizm
B) Budizm
D) Caynizm
13. • MÖ 6. yüzyılda Hindistan’da
kurulmuştur.
•Kast sistemine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
•Dinin temelini, ıstırabın kaynağı olan arzu ve ihtirasların
giderilmesinde başvurulan
“sekiz dilimli yol” oluşturur.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taoizm
C) Budizm
B) Konfüçyanizm
D) Brahmanizm
1. OTURUM
14. Aşağıdakilerden hangisi
Hinduizm’e ait bir kavram değildir?
A) Om
B) Hulul
C) Brahman
D) Ahura Mazdah
15. Din-toplum münasebetlerini ve
bunlardan doğan olayları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim
dalı dinin devlet, millet ve aileye karşı tutumunu, din alanında meydana gelen toplumsal
olayları, çeşitli dini cemaatlerin
toplumla olan münasebetlerini
konu edinir.
Hakkında bilgi verilen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Din Felsefesi
B) Din Sosyolojisi
C) Din Psikolojisi
D) Din Fenomolojisi
16. Aşağıda dinler tarihi ile ilgili
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ülkemizde dinler tarihi çalışmaları Osmanlı Devleti´nin son
zamanlarına rastlar.
B) Dinler tarihi, herhangi bir dinin
savunmasını yapmaz.
C) Dinler tarihi, İslam tarihi ile
aynı konuları inceleyen bir bilim dalıdır.
D) Dinler tarihinde nitelendirmeci
ve karşılaştırmalı metod kullanılır.
18. Aşağıdakilerden hangisi İslam
dininin özellikleri arasında yer
almaz?
A) İslam, insanla Allah arasında
aracı kabul etmez.
B) Mesih-mehdi inancı Kur’an ile
desteklenen bir inançtır.
C) İslam dinine göre bütün insanlar
doğuştan hür ve günahsızdır.
D) İslam’ın ibadet anlayışı, kişinin
bütün yaşantısını kapsayan bir
olgudur.
19. • Hint dinlerindendir.
•Bazı bilginlere göre bir mezhep, bazılarına göre ise bir
tarikat olarak görülen millî
karakterli bir dindir.
•Kurucusunun Mahavira
Vardhamana Cina olduğu kabul edilmektedir.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?
A) Caynizm
C) Budizm
B) Hinduizm
D) Sihizm
20. Aşağıdakilerden hangisi
Protestanlığın kurucusudur?
A) Aziz Petrus
B) Aziz Pavlus
C) Martin Luther
D) Musa b. Meymun
(931) SİYER – 1
1. Hacerü’l-Esved ile ilgili olarak
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Sa’y’in başlama yeridir.
B) Tavaf’ın başlangıç noktasıdır.
C) Kâbe’nin giriş kapısıdır.
D) Makam-ı İbrahim’in diğer adıdır.
2. Cahiliye döneminde az sayıda
insanın benimsediği Haniflik
hangi peygamberin getirdiği
dinin devamı olarak görülmekteydi?
A) Hz. İsa
B) Hz. Musa
C) Hz. Davud
D) Hz. İbrahim
3. Kâbe’nin Mekke’de olması,
Mekke’nin dinî bir merkez haline gelmesini sağlamıştır. Bu
durumun Mekke’de aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinde
etkili olduğu söylenebilir?
A) Ziraatın
C) Avcılığın
B) Bilimin
D) Ticaretin
4. “Şimdi Lât, Uzza ve bundan
başka üçüncüleri olan Menat’ın
ne olduğunu söyler misiniz?”
(Necm suresi, 19-20. ayetler)
Verilen ayette yer alan isimler
ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?
A) Cahiliye dönemindeki Arapların
meşhur putları.
B) Medine’de yaşayan üç Yahudi
kabilenin lakapları.
C) İslam’ın geldiği dönemde mevcut kabile adları.
D) Müslüman olmamakta ısrar
eden Arap kabile reisleri.
17. Roma İmparatorluğu aşağıda
verilen olaylardan hangisi ile
Hristiyanlığa izin vermiştir?
A) 325 yılında İznik Konsülü’yle
B) 313 yılında Milan Fermanı’yla
C) 395 yılında Roma’nın bölünmesiyle
D) 70 yılında Kudüs’ün ele geçirilmesiyle
52
1. OTURUM
5. Cahiliye döneminde savaşılması yasak olan haram aylarda meydana gelen savaşlara
verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Daru’n-nedve
B) Ficar
C) Hilful-Fudul
D) Kabile savaşları
6. Aşağıdakilerden hangisi cahiliye dönemi Arap toplumundaki
sosyal sınıflardan biri değildir?
A) Hürler
B) Köleler
C) Müşrikler
D) Mevalî (Mevlâlar)
7. “Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı, evet onları kışın ve yazın
yaptıkları yolculuğa ısındırıp
alıştırdığı için onlar, kendilerini
besleyip açlıklarını gideren ve
her çeşit korkudan emin kılan
bu evin (Kâbe’nin) Rabbine
kulluk etsinler.” (Kureyş suresi,
1-4.ayetler)
Bu surede bahsedilen kış ve
yaz yolculukları aşağıdakilerden hangilerine yapılmaktaydı?
A) Taif - Yemen
B) Medine - Taif
C) Mısır - Suriye
D) Yemen - Şam
8. Cahiliye döneminde Kâbe’yi
ziyarete gelen hacıların su ihtiyacını karşılama görevine ne
denirdi?
A) Liva
C) Rifâde
B) Hicabe
D) Sikâye
9. “(Müşrikler:) ‘Ölü toprak ve bir
yığın kemik olduğumuzda mı diriltileceğiz? Ant olsun ki, biz ve
daha önce de babalarımız tehdit
edilmişti; bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.’
demişlerdir.” (Mü’minun suresi,
82-83.ayetler)
Aşağıdaki değerlendirmelerden
hangisi bu ayetlerde konuşmaları aktarılan insanların bilgi ve
inançlarıyla bağdaşmaz?
A) Bedeni toprağa karışmış bir
ölüyü Allah’ın yeniden diriltmeye kadir olduğuna inanma
B) Eski zamanlarda da ahiretin
varlığına ilişkin uyarıların geldiğinden haberdar olma
C) Ölümü tam anlamıyla bir yok
oluş olarak düşünme
D) Kur’an’ı geçmiş milletlerin masal ve efsanelerine benzetme
10. İslam öncesi Arap toplumunda
aşağıdaki bilim ve sanat dallarından hangisine önem verildiği söylenemez?
A) Şiir
B) Felsefe
C) Kahinlik
D) Soy bilimi ve tarih
11. “Kâbe’nin inşası tamamlanınca Yüce Allah, İbrahim
Peygambere “İnsanları hacca
çağır; yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan
sana gelsinler.” (Hacc suresi,
27.ayet) buyurmuştur.
Bu buyruktan hareketle aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kâbe’yi ziyaret Allah’ın emridir.
B) Kâbe’yi Hz. İbrahim inşa etmiştir.
C) Hac ibadeti için ihrama girmek
şarttır.
D) Kâbe’yi ziyaret Hz. İbrahim ile
başlamıştır.
12. Müslümanlar kendilerine uygulanan boykot nedeni ile nereye
taşınmışlardır?
A) Habeşistan’a
B) Daru’l-Erkam’a
C) Akabe Mevkiine
D) Ebu Talip Mahallesine
13. “İşte böylece sana bu Kitab’ı
indirdik ... Sen daha önce bir
kitaptan okumuş ve elinle de
onu yazmış değildin. Öyle olsaydı batıl söze uyanlar şüpheye düşerlerdi.” (Ankebut suresi, 47 - 48. ayetler)
Bu ayette vurgulanmak istenen
asıl husus aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kur’an’ın Allah tarafından vahyedildiği
B) İslam öncesi Arapların şüphe
içinde oldukları
C) Cahiliye döneminde okur-yazarlığın önemli olduğu
D) Hz. Muhammed’in okuma-yazma bilmediği
14. “Bu Kur’an, iki şehrin birinden bir büyük adama indirilmeli değil miydi? dediler. Ey
Muhammed! Rabb’inin rahmetini onlar mı taksim edip paylaştırıyorlar”. (Zuhruf suresi,
31-32. ayet)
Bu ayet, İslam’ın çağrısını reddedenlerin Peygamberimizle
ilgili hangi iddasını çürütmektedir?
A) Mecnun olduğu
B) Mucize göstermesi gerektiği
C) Vahiy alacak özelliğe sahip
olmadığı
D) Kehanet ve sihirle uğraşan biri
olduğu
15. Akabe kayalıklarında Hz.
Muhammed’e biat edenler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhacirler
B) Müşriklerin ileri gelenleri
C) Hayber Yahudileri
D) Medineli bir grup Müslüman
53
1. OTURUM
16. “Kulu Muhammed’i geceleyin delillerini göstermek için,
Mescid-i Haram’dan, çevresini
mübarek kıldığımız Mescid-i
Aksa’ya götüren Allah, noksan
sıfatlardan münezzehtir.” (İsra
suresi, 1. ayet)
Bu ayette anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsra
B) Hicret
C) İlk vahyin gelişi
D) Taif yolculuğu
17. Müslü­manların Medine’ye hicret etmelerinden rahatsız olan
müşriklerin, İslam’ın yayılmasını önlemek için aldıkları karar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüm Müslümanların Mekke’den
sürülüp çıkarılması
B) Haşimoğullarının tutuklanıp
hapsedilmesi
C) Hz. Muhammed’in her kabileden bir kişinin katılacağı bir
grup tarafından öldürülmesi
D) Hicret edenleri kendilerine
teslim etmeleri için Medineli
Yahudilere elçi gönderilmesi
18. Aşağıdakilerden hangisi
Kabe’nin isimlerinden biri değildir?
A) Beytü’l-Atik
B) Beytü’l-Lahm
C) Beytü’l-Haram
D) Beytü’l-Ma´mur
19. İslam tarihinde “Hüzün Yılı”
olarak isimlendirilen yılda aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelmiştir?
A) Müslümanlara boykot uygulanması
B) Müslümanların Uhud savaşında mağlup olması
C) Peygamberimizin amcası Ebu
Talip’in vefat etmesi
D) Müslümanların bir kısmının
Habeşistan´a hicret etmek zorunda kalması
20. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Müslümanlara uyguladığı boykotun sonuçlarından
değildir?
A) Müşriklerin amaçlarına ulaşamamaları
B) Bazı Müslümanların müşriklere
teslim olması
C) Müslümanların Hz. Peygamber’in etrafında birleşmeleri
D) Kabilecilik sebebiyle müşrikler
arasında görüş ayrılığının çıkması
(525) SEÇ. Y. DİL İNG. – 5
1 – 20. sorularda boş bırakılan
yerlere uygun gelen kelime ya
da ifadeyi işaretleyiniz.
1. We used to ............ but now we
eat out.
A) have long hair
B) get up very early
C) wear contact lenses
D) cook our dinner
6. He’s shaving ............ .
A) myself
C) himself
B) herself
D) itself
7. Utku was so ............. that he ate
nearly half of the cake.
A) hungry
C) angry
B) thirsty
D) ugly
8. Cenk has been painting the
house .......... Monday.
A) already
C) yet
B) since
D) for
9. Meral is the best person in this
firm. .......... here likes her.
A) Everybody B) Nothing
C) Anything
D) Somewhere
10. I love .......... to pop-music.
A) listening
C) watching
B) looking
D) visiting
2. It often ............ in autumn.
A) is raining
C) rained
B) has rained
D) rains
3. Ayten hates smoking. She
......... smokes.
A) often
C) usually
B) never
D) sometimes
4. He went to Artvin ............. .
A) now
C) tomorrow
11. I was drinking tea ............ it
suddenly started to rain.
A) since
C) when
B) for
D) while
12. When we went there, ................
A) he was surfing the net.
B) they travel to work by bus.
C) we have just left home.
D) the girls are watching a DVD.
B) yesterday
D) everyday
5. Başak ............. to do sport.
A) bought a new car
B) visits her grandmum
C) needed a lot of blood
D) goes to the gym
54
13. Ali goes to the library everyday.
........................
A) It must be very hot.
B) You must be hungry.
C) He must have money
D) He must like reading.
1. OTURUM
14. I’m a poor man. I wish I had
more ............ .
A) cars
C) money
B) friends
D) notebooks
15. They ............ to London
tomorrow.
A) was flying
B) are flying
C) flew
D) fly
(525) SEÇ. Y. DİL ALM. – 5
1 - 15. sorularda boş bırakılan
yerlere uygun gelen kelime ya
da ifadeyi işaretleyiniz.
1. Das ist mein Buch. Das Buch
gehört ........... .
A) mir
C) uns
B) mich
D) sich
2. Der Zug kommt um 8 Uhr ........ .
16. The bedroom is clean. It seems
as if .............
A) somebody has cleaned it.
B) they have seen me.
C) she is in trouble.
D) he is my father.
17. Everyday after school, Eren
......... to the library.
A) is going
C) went
B) was going
D) goes
18. His little sister always ......... too
much!
A) talks
B) is talking
C) has talked D) was talking
19. A: .......... you watch the
program about the global
warming last night?
B: No, I didn’t.
A) Have
C) Did
B) Are
D) Were
20. A: I have some guests for
dinner but I haven’t
prepared anything yet!
B: .............................................
A) You ought to see a
psychologist.
B) You should hurry up then!
C) You had better buy a new
dishwasher.
D) You must leave the home right
now!
A) zu
C) an
B) um
D) ab
3. Sie freut sich ........... das
Geschenk.
A) auf
C) ein
B) aus
D) über
4. Das Flugzeug fliegt .......... İzmir.
A) von
C) aus
B) ins
D) nach
5. Er soll die Wäsche ........... .
A) gehen
C) schlafen
B) waschen
D) machen
9. Peter läuft so schnell ...........
Manfred.
A) genauso
C) wie
B) so
D) als
10. Monika ist fleissiger ....... Petra.
A) so
C) genau
B) als
D) wie
11. A: ............. trinken Sie Ayran?
B: Weil ich durst habe.
A) Wo
C) Wie
B) Was
D) Warum
12. A: Wann kommt der Arzt?
B: Er kommt ............. 09.00 Uhr.
A) zu
C) bei
B) um
D) an
13. A: Wohin gehst du?
B: Ich gehe ............. Marktplatz.
A) in
C) bei
B) zu
D) zum
14. A: Hat Frank eine Brille?
B: Nein, er hat ............. Brille.
A) keine
C) nicht
B) eine
D) keiner
6. Ich ..... gern im Supermarkt ..... .
A) kommt / zurück
B) kaufe / ein
C) kauft / an
D) fahre / ab
7. Ich gratuliere dir ...... Geburstag.
A) auf
C) zum
B) über
D) zur
8. Wir werden Deutsch .......... .
A) lernen C) worden
B) lernst
D) wollen
55
15. A: Hast du die Katze gesehen?
B: Ja, sie sitzt .............
Wohnzimmer.
A) der
C) das
B) im
D) in
1. OTURUM
16. ve 17. sorularda düzgün
birer cümle oluşturunuz.
16. als davor
1
viel mehr geregnet
2
in diesem Jahr es hat
3
4
A) 2 / 1 / 3 / 4 B) 1 / 3 / 4 / 2
C) 4 / 3 / 2 / 1 D) 1 / 2 / 3 / 4
17. Atatürk im Jahre
1
2
1881 in Saloniki ist geboren
3
4
5
A) 1 / 4 / 2 / 3 / 5
B) 5 / 3 / 2 / 1 / 4
C) 2 / 1 / 4 / 5 / 3
D) 3 / 2 / 1 / 5 / 4
(525) SEÇ. Y. DİL FRAN. – 5
1 - 15. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. ………. avez combien de chats
et de chiens?
A) Nous
C) Ils
B) Vous
D) Elles
2. Hier soir, .......... est allée au
concert de Tarkan.
A) elle
C) je
B) il
D) tu
3. Paul ………. ne voyage pas
beaucoup, préfère regarder la
télé.
A) que
C) qui B) mais
D) dont
18. Aşağıdaki kelimelerden hangisi
diğerlerinden farklıdır?
A) Freitag
C) Montag
B) Mittwoch
D) Woche
19. Hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) spielen
B) gehen
C) sport treiben
D) schwimmen
20. Aşağıdakilerden hangi grubun
tümü aynı üyelerden oluşuyor?
A) Herbst - Winter - Abend Sommer
B) Stuhl - Klein - Groβ - Dick
C) Kind - Mann - Auto - Frau
D) Stunde - Tag - Woche - Jahr
4. La ville ………. j’habite est
tranquille.
A) dont
C) qui B) où
D) donc
8. Ayşegül aime faire du ………. à
Palandöken.
A) boxe
C) marche
9. ………., Mustafa ira à la plage
pour faire de la photo.
A) Lundi dernier
B) Demain
C) Pendant
D) Hier
10. La ville ………. tu parles est au
sud de la Turquie.
A) dont C) où
A) quel
C) où
B) dont
D) que
6. ……….il pleut, Mehmet prend
toujours son parapluie.
A) Pourquoi
C) Comment
B) Combien
D) Quand
7. Ils se sont promenés dans les
rues de Bodrum ………. six
mois.
A) au
C) il y a B) aux
D) dans
56
B) que
D) qui
11. Les jeunes mangent………. le
match de foot à la télé.
A) écouter
B) en buvant
C) en regardant
D) regarder
12. Le professeur ………. du thé
porte une belle veste.
A) buvant
C) boire
5. Le film ………. je suis allé
voir dimanche dernier était
excellent.
B) natation
D) ski
B) en jouant
D) jouent
13. Elle fait de la peinture en
………. de la musique.
A) voyageant
B) sachant
C) dansant
D) écoutant
14. Ils ne vont pas………. l’école
……….. pied.
A) au / en
C) en / à
B) en / aux
D) à / à
15. Pour acheter des livres, je vais
à ………. .
A) l’épicerie
B) le restaurant
C) la librairie
D) la boucherie
1. OTURUM
16. Mon père et ma fille sont partis
en vacances.” cümlesinde
altı çizili sözcüklerin yerine
aşağıdaki şahıs zamirlerinden
hangisi konulabilir?
A) Ils
C) Vous
B) Nous
D) Elles
17 - 18. sorularda verilen
cümlelerin Türkçe karşılığını
bulunuz.
17. J’ai aperçu Zeynep en entrant
dans le restaurant.
A) Zeynep’i lokantada yemek
yerken gördüm..
B) Zeynep’le lokantada yemek
yedik.
C) Zeynep lokantada yemek
yerken görüldü.
D) Zeynep’i lokantaya girerken
farkettim.
18. Sylvie travaille en écoutant la
radio.
A) Sylvie radyosunu kapatarak
çalışmaya başladı.
B) Sylvie radyo dinlerken
kahvaltısını yapıyor.
C) Sylvie radyo dinlerken ders
çalışıyor.
D) Sylvie radyo dinlerken
uyuyakaldı.
19 - 20. sorularda verilen
cümlelerin Fransızca karşılığını
bulunuz.
19. İzmir’de oturan arkadaşları var.
A) Il cherche ses amis travaillant
à İstanbul.
B) Il a des amis habitant à İzmir.
C) Des enfants habitant à İzmir
nagent dans la mer.
D) J’habite à İzmir chez une
amie.
(615) SEÇ. DİL ve ANLA. – 5
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) İçeri girmekten korkarak bahçedeki küçük kanepeye oturmak istedi.
B) Süleyman Kâhya gün ağarıncaya kadar çadırların arasında
dolaştı.
C) Nefes nefese koşan annesine
başını bile çevirmeden cevap
verdi.
D) Hiç istifini bozmadan pişkin bir
tavırla etrafındakilere bakıyordu.
2. “Bir Savaşın Tasviri” adlı öykünün de yazarı olan Çek asıllı yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Franz Kafka
B) James Joyce
C) Jules Verne
D) Amin Maalouf
3. Pişekâr:
― Evet, evet, onların küçüğü
adalarda çoktur. İsmine de
ahtapot derler.
Kavuklu:
― Hiç de duymadımdı İsmail
bu ismi. Nasıl isim öyle balık
ismi mi?
Pişekâr:
― Evet balık ismi efendim.
Kavuklu:
― Şimdi bu korkunç şeyleri bizim adada nasıl tutuyorlar?
Bu metin aşağıdaki tiyatro türlerinden hangisine örnektir?
A) Geleneksel Türk tiyatrosu
B) Orta oyunu
C) Karagöz
D) Köy tiyatrosu
20. Okuldan çıkarken Selim’i
gördüm.
4. “Daha önceleri (...) sadece haberleşmek için kullanılıyordu, bir
anlamda gazetenin yerini tutuyordu. Eldeki en eski örnekleri
Mısır firavunlarına ve Hititlere ait
olanlardır.
Bu metinde boş bırakılan yere
aşağıdaki türlerden hangisi getirilmelidir?
A) deneme
C) öykü
B) fıkra
D) mektup
5. Aşağıdakilerden hangisi resmî
mektupların bölümlerinden biri
değildir?
A) Selamlaşma
B) Son kısım
C) Metin
D) Başlık
6. Eğer 17. yüzyılda Çin sınırlarından Frenklerin uzak ülkesine kadar herkesin bildiği tek
bir ad vardıysa o da Selçuklu
idi. Uzun örgülü saçları olan
binlerce göçebeyle birlikte
Orta Asya’dan gelen Selçuklu
Türkleri Afganistan’dan
Akdeniz’e kadar olan bölgenin
tümünü birkaç yıl içinde ele geçirmişlerdi.
Bu metin aşağıdaki türlerden
hangisine örnektir?
A) Bilimsel metne
B) Tarihî metne
C) Felsefi metne
D) Gazete çevresinde gelişen
metne
7. Aşağıdaki edebî türlerden hangisi biyografiyle benzer özellikler taşır?
A) Şehrengiz
C) Münşeat
B) Hamse
D) Tezkire
8. Gazete çevresinde gelişen metinler içinde aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A) Selim a vu l’accident devant
l’école.
B) J’ai vu Selim en sortant de
l’école.
C) Il a vu Selim sortant de l’école.
D) J’ai rencontré Selim entrant
dans l’école.
A) Deneme
C) Günlük
57
B) Eleştiri
D) Röportaj
1. OTURUM
9. Aşağıdakilerden hangisi
Dostoyevski’ye ait bir eser değildir?
A) Ecinniler
B) Kumarbaz
C) Savaş ve Barış
D) Beyaz Geceler
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken “de”
bitişik yazılmıştır?
A) Rüzgârda savrulan yaprakları
görünce kışı düşündü.
B) Yalnızlığı her hissettiğimde kitaplara sığınırım.
C) Böyle girişimci insanlara bütün
iş kollarında ihtiyaç duyulur.
D) Eylül sonunun bu kapanık ve
serin günü, bahçenin bütün
ağaçlarıda durgun ve karanlıktı.
11. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses benzeşmesi vardır?
A) Balıkçı
C) Suluk
B) Saygı
D) Sarkıt
12. “Deneme” türü ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Konu özgürce seçilir.
B) Rahat okunan bir düşünce yazısıdır.
C) Öne sürülen düşünce ve savlar kanıtlanmalıdır.
D) İnsanı ve toplumu ilgilendiren
her şey konu olabilir.
13. Aşağıdakilerden hangisi bir
kişinin duygu, düşünce ve gözlemlerini günü gününe yazdığı
yazılardır?
A) Anı
C) Mektup
B) Günlük
D) Biyografi
15. Bilimsel bir konuyu veya bir
kimsenin yaşamını, kişiliğini,
eserlerini ayrıntılı olarak inceleyen yazı türüne ne ad verilir?
A) Hikâye
C) Hatıra
B) Monografi
D) Otobiyografi
16. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses düşmesi yoktur?
A) Devrilmek
C) Yorulmak
B) Kavrulmak
D) Bahsetmek
17. Bir isteği bildirmek, bir şikâyeti
duyurmak veya herhangi bir
konuda bilgi vermek amacıyla
resmî veya özel kurumlara/
kuruluşlara yazılan resmî yazı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dilekçe
C) Telgraf
B) Tutanak
D) E-posta
18. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin amaçlarından biri
değildir?
A) Gerçeği olduğu gibi anlatmak
B) Okuyucuya bilgi vermek
C) Kurmaca oluşturmak
D) Bilgiyi paylaşmak
19. Aşağıdakilerden hangisi
Halikarnas Balıkçısı’na ait bir
hikâyedir?
A) Karalama Defteri
B) Gülen Ada
C) Göl Saatleri
D) Dört Köşeli Üçgen
20. Aşağıdakilerden hangisi kişisel
hayatı konu alan metinlerdendir?
A) Makale
C) Deneme
B) Sohbet
D) Otobiyografi
(628) SEÇ. TÜRK EDEB. – 8
1. Aşağıdakilerden hangisi Nazım
Hikmet’e ait bir eser değildir?
A) Memleketimden İnsan
Manzaraları
B) Kuva-yı Millîye Destanı
C) Şeyh Bedrettin Destanı
D) Seyfi Baba
2. Duygu, düşünce ve hayallerin
ölçülü, uyaklı dizeler hâlinde
örülmüş biçimine ne ad verilir?
A) Tema
C) Uyak
B) Nazım
D) Mecaz
3. Aşağıdaki şairlerden hangisi
“saf şiir” arayışları içinde bu­
lunmuştur?
A) Ahmet Haşim
B) Nazım Hikmet
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Bedri Rahmi Eyüboğlu
4. Aşağıdakilerden hangisinin ya­
zarı “Orhan Pamuk”tur?
A) Anayurt Oteli
B) Sinekli Bakkal
C) Kara Kitap
D) Düşüş
5. Aşağıdakilerden hangisi
“Endülüs’te Raks” adlı şiirin
şairidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) İlhan Berk
D) Turgut Uyar
6. Aşağıdaki şairlerden hangisi
Garip hareketi içinde eser vermiştir?
A) Orhan Veli Kanık
B) Edip Cansever
C) Attila İlhan
D) Necati Cumalı
14. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses türemesi vardır?
A) Affetmek
B) Savrulmak
C) Seyretmek D) Kaybolmak
58
1. OTURUM
7. Bir şiirde bazı sözcükler diğer­
lerine oranla daha baskın oku­
nur. Buna (...) denir. (...) ise
sesin alçalıp yükselmesidir.
Böylece sesin rengi değişir.
Bu paragraftaki boşluklara aşa­
ğıdakilerden hangileri getiril­
melidir?
A) ölçü / Uyak
B) açıklık / Kapalılık
C) aliterasyon / Ahenk
D) vurgu / Tonlama
8. Aşağıdakilerden hangisi 1980
sonrası şiirin özelliklerinden
biri değildir?
A) Şehirli kimliğinin ön planda ol­
ması
B) Şiirin düz yazıya yaklaştırılması
C) Sadece hece ölçüsünün kulla­
nılması
D) Yapı ve söyleyişe içerikten fazla önem verilmesi
9. Halk söyleyişlerinden ve ma­
sallardaki tekerlemelerden
esinlenerek yazılmış olan
“Karadut” adlı şiir, aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Bedri Rahmi Eyüboğlu
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Ahmet Kutsi Tecer
10. Aşağıdakilerden hangisi Âşık
Veysel’in kullandığı temalardan
biri değildir?
A) Aşk
B) Tabiat
C) Hasret
D) Yabancılaşma
11. Hecenin beş şairinden biridir.
Anadolucu edebiyatın en ta­
nınmış sanatçılarındandır. “Han
Duvarları” isimli eserin de sahibi olan bu şair aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İlhan Berk
B) Sezai Karakoç
C) Yavuz Bülent Bakiler
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
12. Yergi, alay, eleştiri içerikli halk
şiirlerine ne ad verilir?
A) Öğüt
C) Ağıt
B) Taşlama
D) Koçaklama
13. Aşağıdakilerden hangisi nazım­
da dizelerin uyduğu kalıba veri­
len isimdir?
A) Ölçü
C) Tonlama
B) Vurgu
D) Ahenk
14. Aşağıdakilerden hangisi
konuş­ma ve eyleme dayanan
bir göste­ri sanatıdır?
A) Roman
C) Tiyatro
B) Şiir
D) Hikâye
15. Aşağıdakilerden hangisi İkinci
Yeni şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Bireyci bir şiir anlayışı
hâkimdir.
B) Bilinçaltına yönelinmiştir.
C) Günlük konuşma dilinin olanaklarından yararlanılmıştır.
D) Nükte, şaşırtmaca ve tekerlemeden uzaklaşılmıştır.
17. Bir tiyatro oyununda olayın seyircinin ilgisini, merakını kamçılayacak bir duruma geldiği
bölüme ne ad verilir?
A) Düğüm
C) Çözüm
B) Serim
D) Giriş
18. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Reşat Nuri Güntekin-Yeşil
Gece
B) Halide Edip Adıvar-Sodom ve
Gomore
C) Refik Halit Karay-Memleket
Hikâyeleri
D) Sabahattin Ali-Kuyucaklı Yusuf
19. İkinci Yeni’ye has dil ve söylem
özelliklerini kullanarak İslam
dinini esas alan konulara yönelen, “Çocukluğumuz” adlı
şiirin de şairi, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ece Ayhan
B) Turgut Uyar
C) Sezai Karakoç
D) Cemal Süreya
20. “Merdiven” adlı şiir aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?
A) Bedri Rahmi Eyüpoğlu
B) Ercüment Behzat Lav
C) Kemalettin Kamu
D) Ahmet Haşim
16. “Bir İlkbahar Hikâyesi” aşağıdaki yazarlardan hangisine
aittir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Memduh Şevket Esendal
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Reşat Nuri Güntekin
59
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1.Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2.Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3.Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
28 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2011-2012 ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
DİL ve ANLATIM – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
c
B
C
C
A
B
C
B
B
A
A
D
D
A
d
C
D
A
C
DİL ve ANLATIM – 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
A
C
D
B
D
A
D
b
c
B
D
A
C
A
B
C
C
B
A
TÜRK EDEBİYATI – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
A
C
D
A
A
D
A
C
B
B
D
C
A
B
D
C
D
B
C
DİN KÜL. AHLAK BİL. – 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
D
B
C
A
D
D
A
D
C
C
A
B
C
D
B
D
C
A
B
TARİH – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
D
C
D
A
B
B
D
B
A
C
B
B
A
C
B
D
D
A
D
COĞRAFYA – 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
C
D
B
A
C
D
A
D
D
B
C
A
A
B
C
C
A
C
D
T.C. İNK. TAR. ATATÜRK. – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
B
D
B
C
A
A
D
A
D
C
C
B
D
C
D
C
A
B
B
MATEMATİK – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
B
B
C
C
D
B
C
B
D
A
C
D
A
B
D
D
A
A
C
28 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2011-2012 ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
MATEMATİK – 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
KİMYA – 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
C
A
D
C
A
B
A
A
B
A
C
D
D
B
C
B
D
C
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
B
D
D
B
A
C
D
D
C
A
C
D
B
C
B
A
B
C
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
A
C
A
D
C
B
D
B
A
C
D
C
A
B
C
D
B
A
C
FİZİK – 4
SAĞLIK BİLGİSİ – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
C
D
B
B
C
A
D
A
C
C
B
A
C
D
A
C
B
D
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
D
B
A
D
A
C
B
A
C
B
A
C
D
A
B
D
C
B
C
BİYOLOJİ – 2
ALMANCA – 1
D
B
D
C
A
C
A
C
B
A
D
A
B
B
D
B
D
C
A
C
İNGİLİZCE – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
B
C
A
D
C
B
C
C
D
B
A
A
D
B
B
D
A
A
C
FRANSIZCA – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
D
C
D
C
B
B
C
A
D
C
A
B
C
A
A
D
C
B
A
28 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2011-2012 ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
İNGİLİZCE – 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
B
D
A
D
B
C
C
B
A
B
A
D
C
B
D
C
A
A
D
C
D
B
D
A
C
D
B
A
C
B
C
B
A
C
A
B
D
A
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
A
D
B
A
C
B
D
A
C
D
A
C
B
A
C
B
D
B
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
D
B
A
C
A
C
B
A
B
C
D
B
A
B
D
D
C
C
A
MANTIK – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
D
B
C
B
C
A
C
D
B
D
A
C
A
D
A
B
C
B
D
PSİKOLOJİ – 1
ALMANCA – 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
TURİZM – 1
FRANSIZCA – 5
B
A
D
D
B
C
C
A
B
D
B
A
A
C
B
C
D
D
A
C
GEOMETRİ – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
C
A
B
C
D
B
C
D
C
B
C
A
B
A
D
B
A
D
D
HUKUK – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
B
C
D
A
C
D
B
B
D
B
A
C
D
A
C
C
B
A
A
28 TEMMUZ2012 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2011-2012 ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
BİYOLOJİ – 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
DİN KÜL. AHLAK BİL. – 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
C
D
B
A
D
C
B
A
B
C
B
A
D
C
D
A
C
B
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
B
A
C
D
B
B
D
A
D
C
C
D
B
A
D
C
C
B
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
A
D
C
A
B
C
D
A
A
D
C
A
D
D
B
B
A
A
C
TARİH – 6
TÜRK EDEBİYATI – 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
C
A
C
B
A
B
A
C
D
B
D
D
C
A
C
D
B
D
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
D
C
A
B
D
D
A
C
B
A
C
D
D
C
B
C
B
A
A
GEOMETRİ – 5
KİMYA – 8
D
A
C
B
D
C
B
A
C
D
B
A
C
D
C
B
A
D
D
B
FİZİK – 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
C
D
C
B
B
C
B
D
B
D
D
A
A
B
A
C
A
D
C
COĞRAFYA – 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
A
C
D
C
B
A
B
C
D
D
B
A
C
A
B
D
B
A
C
28 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2011-2012 ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
SEÇMELİ COĞRAFYA – 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
B
A
C
D
C
B
D
D
B
A
A
C
D
B
A
C
D
A
B
İŞLETME – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
A
C
B
A
D
B
D
C
C
B
A
C
B
A
D
D
B
A
C
TEMEL DİNİ BİLGİLER – 2
B
A
B
A
B
B
D
D
C
D
C
A
C
B
A
D
C
B
A
B
KARŞILAŞ. DİN. TAR. – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
B
D
C
A
C
A
B
D
C
D
A
C
D
B
C
B
B
A
C
SİYER – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
D
D
A
B
C
D
D
A
B
C
D
a
C
D
A
C
B
C
B
SEÇ. YAB. DİL İNGİLİZCE – 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
D
B
B
D
C
A
B
A
A
C
A
D
C
B
A
D
A
C
B
SEÇ. YAB. DİL ALMANCA – 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
C
A
D
B
B
C
A
C
B
D
B
D
A
B
C
A
D
C
D
SEÇ. YAB. DİL FRANSIZCA – 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
A
C
B
D
D
C
D
B
A
C
A
D
D
c
A
D
C
B
B
28 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2011-2012 ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
SEÇ. DİL VE ANLATIM – 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
A
B
D
A
B
D
C
C
D
A
C
B
A
B
C
A
C
B
D
SEÇ. TÜRK EDEB – 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
B
A
C
B
A
D
C
B
D
D
B
A
C
C
A
A
B
C
D

Benzer belgeler