Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız

Yorumlar

Transkript

Belgenin tamamını indirmek için tıklayınız
1
İÇİNDEKİLER
STRATEJİK PLANLAMA VE GTSO STRATEJİK PLANLAMASI
I.BÖLÜM
A.
GİRİŞ
B.
STRATEJİ VE STRATEJİK YÖNETİM
C.
STRATEJİK PLANLAMA
D.
GTSO STRATEJİK PLANLAMASI
II. BÖLÜM
MEVCUT DURUM ANALİZİ
1.
TARİHSEL GELİŞİM
2.
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
3.
FAALİYET ALANLARIMIZ İLE ÜRÜN/HİZMETLERİMİZ
4.
PAYDAŞ TESPİTİ VE ANALİZİ
4.1. PAYDAŞ TESPİTİ
4.2. PAYDAŞ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
4.3. PAYDAŞLARIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
5.
İÇYAPI ANALİZİ
(GTSO ORGANİZASYON YAPISI, İŞTİRAKLER, PERSONEL DURUMU, MALİ DURUM, TEKNOLOJİK
ALTYAPI)
6.
ÇEVRE ANALİZİ
III. BÖLÜM
GELECEĞE BAKIŞ
1.
MİSYONUMUZ
2.
VİZYONUMUZ
3.
KALİTE POLİTİKAMIZ
4.
HEDEFLERİMİZ
5.
İLKELERİMİZ
6.
STRATEJİLERİMİZ
7.
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
8-MALİYETLENDİRME
9-İZLEME VE DEĞERLENDİRME
2
ÖNSÖZ
BAŞKAN SUNUMU
Avrupa Kıtası’ndaki ilk Türk Toprağı,Gelibolu Kaptan paşa Eyaleti, Evliyalar Şehri ve
Şehirler diyarı,şan ve şeref diyarı Gelibolu gibi tarihe ilk defa yön vermiş bir şehrin Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmek sorumluluğunu almış olmanın onurunu ve
gururunu taşımaktayım.Tüm Üyelerimiz,Yönetim Kurulu ve Meclis Üyesi arkadaşlarım ve
odamızın mevzuat yükünü omuzlarında taşıyan mesai arkadaşlarımla beraber taşıdığımız bu
kutlu emanetin bilinci içerisindeyiz.Dünden bugüne bizleri desteklerini ve güvenlerini
esirgemeyen değerli üyelerimize şükranlarımı sunuyor,ebediyete intikal etmiş üyelerimize ve
yöneticilerimize Allahtan rahmet diliyorum.
Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası; geçmişten gelen güçlü bir kurum kültürüne sahip olup,
çıtasını her geçen gün yükseltmeyi amaçlayan ve her alanda yaşanan gelişmeleri yakından takip
eden bir kurumdur. Sahip olduğu kadrosu ile üyelerinin çıkarlarını gözeten, bölgesinin ve
ülkesinin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendi göreve bilen bir kurumdur. Gelibolu Ticaret ve
Sanayi Odası mevcut hizmetlerini tüm paydaşlara daha kaliteli bir şekilde paylaşmak için kalite
yönetim sistemine geçmiş ve uygulamaya başlamıştır.
Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın etkinlik düzeyini yükseltmek ve sürekli iyileştirmeye
yönelik düzenlemeler kapsamında kuruluş performansının izlenmesi ve değerlendirilmesinde
stratejik planlama temel araçlardan biri olarak kabul edilmiştir.
Bizler Gelibolu Ticaret Odası yöneticileri olarak Gelibolu iş dünyasının bizlere yüklediği
görev ve edindiğimiz misyon gereği planlı yönetim tarzını belirleyerek ilgili mevzuat ve
benimsediğimiz ilkeler çerçevesinde performanslarımızı izleyerek, değerlendirmesini yapmak
amacıyla stratejik planımızı hazırladık. Stratejik planlama süreci ile misyon ve vizyonumuz
belirlenmiş, kurumumuzun mevcut durumu tespit edilerek yaptığımız tüm çalışmalarla,
geleceğe emin adımlarla ilerlememiz doğrultusunda bizlere yön vermiştir. Önümüzdeki yıllarda
bize değer katacak olan stratejik planımız ve iş planımız tamamlanmıştır.
Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası stratejik planının hazırlanmasında emeği geçen herkese
teşekkürlerimi sunar, planın bütün paydaşlarımıza fayda sağlamasını temenni ederim.
İbrahim ÖZEN
Yönetim Kurulu Başkanı
3
I.BÖLÜM
STRATEJİK PLANLAMA VE GTSO STRATEJİK PLANLAMASI
A. GİRİŞ
Etkinlik düzeyinin yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında,
kuruluşların politika oluşturma kapasitelerinin artırılması, mali yönetim iyileştirilmesi,
performansının izlenmesi ve hesap verme sorumluluğu doğrultusunda değerlendirilmesinde
stratejik planlama temel araçlardan biri olarak kabul edilmiştir.
Açıklık ve katılımcılık temel ilkelerinden hareketle tasarlanan ve yönetilen Stratejik Planlama
sürecinde, her aşamada tüm GTSO çalışanlarının etkin katılımı sağlanmış, bunun yanı sıra
Yönetim Kurulu görüş ve önerilerine de başvurulmuştur. Stratejik planlama çalışmalarının
yürütülmesi sırasında öncelikle aşağıdaki 5174 sayılı TOBB Kanunu temel alınmıştır.
Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda GTSO web sayfası aracılığıyla kamuoyuna da
sunulacak olan bu belgeyle, ilgililerin Stratejik Planı’nı, bu bağlamda Misyonunu, Vizyonunu,
Temel Değerlerini, Stratejik Amaçlarını, Hedeflerini ve 2012-2015yıllarında gerçekleştireceği
Proje ve Faaliyetleri görebilmelerinin sağlanmasının yanı sıra, GTSO’nin süreçte üstlendiği
öncülük işlevine koşut olarak, halen Stratejik Plan belgelerini hazırlamakta olan kamu
kuruluşlarına yol gösterici olunması da amaçlanmaktadır
4
B. STRATEJİ VE STRATEJİK YÖNETİM
Strateji Nedir?
Strateji, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için izlenen yoldur. Başka bir deyişle; çok yönlü amaçlara
ulaşmak üzere kaynakların üstüne önemle gitmek ve harekete geçmek için yapılmış genel
programlardır. Bir organizasyonun amaç programları, bunlardaki değişiklikler, kaynakların bu
amaçlara erişmek için kullanılması, kâr yönetimi politikaları, temel uzun dönemli amaçların
belirlenmesi, faaliyetlerin bunlara adapte edilmesi ve gerekli kaynakların dağıtılması, işte tüm
bu süreç ve faaliyetler işletmenin stratejisini oluşturur.
Strateji ve strateji için belirlenecek yöntemler; kurumun yapısıyla doğrudan bağlantılı olup,
kurumlar arasında farklılık gösterebilir.
Stratejik Yönetim Nedir?
Stratejik yönetim hedeflerle yönetim demektir ve günümüzün çağdaş yönetim sistemlerinden
biridir.
Stratejik yönetim; özel sektör, kamu sektörü ve üçüncü sektörde (kâr amacı gütmeyen gönüllü
sektörde) faaliyet gösteren tüm organizasyonlarda geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin
belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için yapılması gerekli işlemlerin tespit edilmesine
imkân sağlayan bir yönetim tekniğidir.
Stratejik yönetim bir süreçtir. Şirket ulaşmak istediği hedefleri ve amaçları, onlara ne ölçüde
ulaşmak istediğini, ne zaman ulaşmak istediğini belirler ve bunu başarmak için kullanması
gereken araçları ortaya koyar. Tüm kurum ve kuruluşlarda stratejik yönetime geçiş tam bir
dönüm noktasıdır. Dönüm noktası öncesinde eski usullerle işlem yapılan kurumlarda yenilikler
fark edilerek köklü değişiklikler meydana gelir ve ancak bu yenlikleri fark ederek değişim
sürecine girenler ayakta kalmayı başarır ve ilerlerler.
Şekil 1. Stratejik Dönüm Noktası
5
C. STRATEJİK PLANLAMA
Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu
tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri
belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin
stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak
tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.
Bu çerçevede stratejik planlama:
Sonuçların planlanmasıdır: Girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde edilecek
sonuçlara odaklıdır.
Değişimin planlanmasıdır: Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve
değişimi destekler. Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve
değişen şartlara göre uyarlanması gerekir.
Gerçekçidir: Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder.
Kaliteli yönetimin aracıdır: Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşunkendisini nasıl
tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığınıdeğerlendirmesi, şekillendirmesi ve
bunlara rehberlik eden temel kararları veeylemleri üretmesidir.
Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur: Sonuçların nasıl ve ne ölçüdegerçekleştirildiğinin
izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur.
Katılımcı bir yaklaşımdır: Stratejik planlama sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından
tam olarak desteklenmesi şarttır. Bununla beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin
ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama
başarıya ulaşamaz.
Diğer yandan stratejik planlama:
Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır.
Bir şablon değildir: Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır.
Salt bir belge değildir: Stratejik planın hazırlanması, gerçekleştirilmesi içinyeterli değildir. Planın
sahiplenilmesi ve eyleme geçirilmesi gerekir. Asıl olanstratejik plan belgesi değil, stratejik
planlama sürecidir.
Sadece bütçeye dönük değildir: Stratejik planlama sürecinde kaynak kısıtlarıdikkate alınmakla
beraber, yıllık bütçe ve kaynak taleplerinin stratejik planlarışekillendirmemesi; stratejik planın,
bütçeyi yönlendirmesi gerekir.
6
Bu kılavuz kapsamında yer alan ana başlıklar aşağıda özetlenmektedir:
Kılavuzun;
●
Birinci bölümünde stratejik planlama kavramı tanıtılmaktadır.
●
İkinci bölümde “neredeyiz?” sorusuna cevap aramak üzere kuruluş içi ve dışı etkenlerin
incelenmesine yönelik durum analizinin genel çerçevesi verilmektedir.
●
Üçüncü bölümde “nereye gitmek istiyoruz?” sorusu çerçevesinde kuruluş için misyon,
vizyon, değerlerler, amaç, hedef ve stratejilerin belirlenmesi konusunda temel kavram ve
yaklaşımlar anlatılmaktadır.
●
Dördüncü bölümde “gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusu kapsamında
uygulama stratejisi geliştirme konusu işlenmektedir. Belirlenen hedefler doğrultusunda temel
faaliyet ve projelerin şekillendirilmesi ve stratejik planın bütçe süreci ile ilişkisi ele alınmaktadır.
●
Son bölümde ise “başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorusuna yönelik olarak
izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin sistematik bir şekilde yürütülmesi konusunda bir
çerçeve sunulmaktadır.
GTSO STRATEJİK PLANLAMA
Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası stratejik planı 4 yıllık olarak hazırlanır ve stratejik planlama
aşamaları ışığında hareket edilir.Stratejik Planlama ekibi aşağıdaki gibidir.
STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI
Bu aşamalar; stratejik planlama hatta iş planı uygulamasına bir yol haritası çizerek, planın daha
sistemsel ve daha kolay yapılabilirliğini sağlayacaktır.
1. Organizasyon Oluşturulması
Katılımcı bir yaklaşıma dayanan stratejik planlamada ilk aşama stratejik planlama ekibinin
oluşturulmasıdır.
Stratejik planlama ve iş planı oluşturulması sürecinde planlama ekibinde yer alacak kişiler
belirlenmeli ve kişilerce planın sahiplenilmesi sağlanmalıdır.
2. İhtiyaçların Tespiti Planın oluşturulması aşamalarında kurumun ve ekibin çeşitli ihtiyaçları
doğabilir.
Stratejik planlama sırasında oluşabilecek ihtiyaçlar (eğitim ihtiyacı, danışmanlık ihtiyacı, veri
ihtiyacı, mali kaynak ihtiyacı, ...) planlama ekibi tarafından belirlenir ve uygunluğu ölçüsünde
karşılanır.
3. Zaman Planı
Stratejik planlama zaman alan bir süreçtir ve planın başarı ile sonuçlanması aşamaların
belirlenmesi ile doğru orantılıdır.
7
Planın öngörülen zamanda tamamlanabilmesi için zamanın iyi planlanması ve aşamaların
zamanları ile
birlikte belirlenmesi gereklidir.
Stratejik Plan sürecince aşağıda belirtilen tablo yardımıyla planın aşamaları ile her aşamada yer
alacak kişiler belirlenmeli ve her aşama için süre tayin edilmelidir. Bu zaman çizelgesi her
planlama öncesi gözden geçirilir ve gerektiğinde yeniden planlanarak yazılı hale getirilir. Yazılı
hale getirilen zaman planı, planlama ekibinde yer alan her kişiye dağıtılır. Gelibolu Ticaret ve
Sanayi Odası olarak planlama sürecinde bize yol gösteren ve planın hazırlanmasında kullanılan
zaman çizelgesi aşağıda belirtilmiştir:
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
Yönetim Kurulu Başkanı :İbrahim ÖZEN
Yönetim Kurulu Başk.Yard. : İsmail ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Başk.Yard. :Serol YILDIZ
Yönetim Kurulu Üyesi
: Arzu TUNA
Yönetim Kurulu Üyesi
: Mehmet UZUN
Genel Sekreter
:Hüseyin ÇAKMAK
Ticaret Sicil Memuru
: Yeliz KARAASLAN
Muhasebe Memuru
: Esra ELKUTLU
8
• Plan ve Programlar
• Paydaş Analizi
• GZFT Analizi
DURUM ANALİZİ
• Kuruluşun varoluş gerekçesi
• Temel İlkeler
Neredeyiz?
MİSYON VE İLKELER
• Arzu edilen gelecek
VİZYON
• Orta vadede ulaşılacak amaçlar
• Spesifik, somut ve ölçülebilir
hedefler
AMAÇLAR VE
HEDEFLER
• Amaç ve hedeflere ulaşma
yöntemleri
STRATEJİLER
Nereye ulaşmak
İstiyoruz?
Gitmek istediğimiz yere
nasıl ulaşabiliriz?
• Detaylı iş planları
• Maliyetlendirme
• Performans programı
• Bütçeleme
FAALİYETLER
VE
PROJELER
• Raporlama
• Karşılaştırma
İZLEME
Başarımızı nasıl takip
eder ve değerlendiririz?
• Geri besleme
• Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi
• Performans göstergeleri
• Uygulamaya yönelik ilerleme ve
sonuçların değerlendirilmesi
PERFORMANS ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Şekil 2: Stratejik Planlama Süreci
9
II. BÖLÜM
MEVCUT DURUM ANALİZİ
Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası ’nın
“neredeyiz?”sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler
geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi
yönlerinin eksik olduğunu, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odasının kontrolü dışındaki olumlu ya da
olumsuz gelişmeleri değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla bu analiz, kuruluşun kendisini ve
çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı
sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.
Durum analizi kapsamında genel olarak aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır:
1.Tarihi gelişim
2.Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi
3.Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi
4.Paydaş analizi (kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde
etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi)
5. İçyapı analizi (kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal
kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizi)
6.Çevre analizi (kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizi)
10
TARİHÇE
GELİBOLU İLÇEMİZİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Gelibolu; tanığı ve tarafı olduğu destanlarla tarihe, üzerinde bulunduğu coğrafya ile dünya
siyasetine, doğal güzellikleri ve zenginlikleriyle de dünya turizmine adını altın harflerle
yazdırmış, cennet vatanımızın cennet köşelerinden birisidir.
Gelibolu; Türk Milleti’nin kalbine de, adını altın harflerle yazdırmayı başarmış ve bu özelliği
ile de, daima anılan ve anlatılması gereken bir beldemiz olmuştur. Gelibolu Çanakkale
Boğazı’nın gerdanına nadide bir kolye gibi yaradan tarafından iliştirilmiş bir şehirdir.
Gelibolu; bu asil milleti Avrupa Kıtası’nda ilk bağrına basan, ilk bizim olan, bizden olan ve
Viyana Kapıları’na kadar, uzanan 24 milyon km2’lik Cihan Devleti’ne beşiklik yapan bir vatan
parçamızdır. Gelibolu; uzun yıllar da eyalet ve sancak merkezliği yapmış önemli bir tarihi
beldemizdir.
Gelibolu; Avrupa topraklarını Türk Milleti’ne açan ilk kapımız olmuştur. Bu nedenle de
sadece içinde yaşayan bizlerin değil, ayni zamanda tüm Türk Milleti’nin ilk göz nurudur! Şan ve
şeref diyarıdır. Çünkü Gelibolu Türk Milleti’nin hem Kuruluş ve hem de Diriliş destanını yazdığı
yerdir.
Gelibolu; “İlk”lerin ve “En”lerin şehridir. Gelibolu’nun Avrupa Kıtası’ndaki ilk toprağımız
olması, Türk Milleti için elbette çok önemlidir. Fakat sadece ilk olma özelliğini taşıyan tek olay
bu değildir. Osmanlı’nın ilk tersanesi Kaptan-ı Derya Saruca Paşa tarafından burada
kurulmuştur. Dünya’nın ilk haritası da Kaptan-ı Derya Piri Reis tarafında 1513 yılında burada
çizilmiştir. Osmanlı’nın Avrupa topraklarında 1356 yılında inşa ettiği ilk ibadethanesi olan Gazi
Süleyman Paşa Camisi de yine bu nasipli toprağımızda bulunmaktadır. Hatta Osmanlıların
Avrupa Kıtası’nda inşa ettiği bu ilk cami, aynı zamanda o güne kadar yaptıkları en büyük cami
unvanına da sahiptir.
Gelibolu’nun ilkleri elbette bunlarla da sınırlı değildir. Dünya’nın ilk boğaz köprüsü de, M.Ö.
480 yılında Pers İmparatoru Serkes (Xerxes) tarafından Gelibolu Şehir merkezine 30 km.
mesafede yapılmış ve Pers Orduları ilk defa Avrupa Kıtası’na buradan geçerek Makedonya’ya
savaşa gitmişlerdir. Türkiye’nin ve hatta dünyanın en büyük (Tarihi) Mevlevi Hanesi de, yine
Gelibolu’dadır. Dünyanın en büyük amfibi çıkarması Gelibolu Yarımadası’na yapılmış, Türk
Milleti en büyük zaferlerinden birisini de Gelibolu Yarımadası’nda yaşamıştır.
GELİBOLU’NUN GEÇMİŞİ:
Gelibolu tarih boyunca pek çok batılı ve doğulu milletlerin cazibe merkezi olmuş, pek çok
kavim Gelibolu’ya sahip olabilmek için kıyasıya mücadele vermişlerdir. Bunun da sebebi,
Gelibolu Kıyıları’nın Asya ve Avrupa Kıtaları arasında tek geçiş noktasında olmasıdır. İnsanlık
tarihi boyunca kavimler bu iki kıta arasındaki geçiş noktası olarak İstanbul Boğazı yerine hep
Çanakkale Boğazı’nı kullanmayı tercih etmişlerdir. Bunun da sebebi; Gelibolu Yarımadası
Kıyıları’nın İstanbul Boğazı’na göre daha yumuşak tabiatlı olması, arazinin daha az engebeli
olması ve özellikle Ortadoğu’ya daha yakın olmasıdır. Hatta İstanbul Boğazı’nın suyolu ile
dünyaya açılan tek kapısı da, yine Çanakkale Boğazı ve bu boğaza hâkim noktada olan Gelibolu
ve Gelibolu Yarımadası’dır.
İşte bu ve buna benzer nedenlerle, Gelibolu birçok milletin ve devletin kızıl elması olmuş,
Gelibolu’ya sahip olabilmek için çok acımasız savaşlar verilmiştir. Gelibolu’yu antik çağda
kolonizasyon hareketleri döneminde, Trak’ların veya eski Yunanlıların yerleşime açtığı
11
zannedilmektedir. Bir başka rivayete göre de, KeltKavmi’nin burada kolonizasyon hareketleri
için tercih ettiği yerleşim yerlerinden birisi olduğu zannıdır.
Kuruluşu tam olarak bilinemese de, eski Yunanlılardan başlayarak, Trakların, Perslerin,
Makedonyalıların, Bergamalıların, Romalıların, Venediklilerin, Katalanların ve Bizanslıların
hâkimiyetinde bunduğu bilinmektedir. Zaman zaman Arap kavimler de, Gelibolu’yu ele
geçirmişlerdir. Bugün İstanbul’da kabri bulunan birçok Sahabe ve bu arada Eyyüb El Ensari
Hz.leri de İstanbul’u fethetmek için Gelibolu’dan geçmiştir.
Bu arada Gelibolu; cazibesi ve stratejik özellikleri dolayısıyla kısa zamanda Orta Asya’dan
göç edip gelen Türk Boyları’nın da gözdesi olmuştur. Gelibolu’ya ilk göz koyan ve buraya
çıkarma yapan Selçuklunun uç beyliklerinden Germiyan Oğulları, Aydın ve Menteşe Oğullarıdır.
Aydın Oğullarından Melik İshak Bey M.S. 1307 Yılında, Halil Ece Bey M.S. 1314 Yılında, Umur Bey
M.S. 1332 Yılında, Karesi Oğulları’ndanYakşi Bey M. S. 1342 yılında boğazın bu inci gerdanlığına
gönül koyanlardan bazıları olmuştur. Türk Boyları’nın Gelibolu’ya, irili ufaklı tam 18 sefer yaptığı
bilinmektedir.
Ama bilinmeli ve kabul edilmelidir ki, Gelibolu altın çağını Türk Milletiyle tanıştıktan sonra
yaşamıştır. Gelibolu’nun şanı ve şerefi, 1354 Yılında bağrını Türk Milletine açması, Türk Yurdu
olmasıyla başlamıştır. Tarih boyunca bağrında en uzun sakladığı millet Türk Milleti’dir.
İnanıyoruz ki; bu atalar yadigârı topraklar kıyamete kadar da, Türk Yurdu olarak kalacaktır. Bu
millet 1914 ve 1915 yıllarında bu inanç ve kararlılığını bütün dünyaya ispatlamıştır. Yine çok iyi
bilinmelidir ki, Gelibolusuz Anadolu olmaz. Çünkü Erzurum-Kars nasıl ki Anadolu’nun doğu kapısı
ise, Gelibolu da Anadolu’nun batı kapısıdır.
GELİBOLU’YA İLK ADIM:
1300’lü yıllarda; dünya devletleri ve özellikle Bizans İmparatorları; Osmanlı’yı 400 çadırdan
müteşekkil, otlakıye arayan bir göçebe aşireti olarak görüyorlardı. Selçukluların sadece uç
beylerinden birisi olarak telakki ederek hafife aldıkları o küçücük beylik ise çok büyük hedeflerin
hazırlığını yapıyordu.
Tarih; dünyanın en büyük ve en uzun ömürlü cihan devletine hamileydi. O; 400 çadırlık
göçebe aşiret, Şeyh Edebali’nin manevi harcıyla birbirine kenetlenmiş, büyük bir cezbe ile
batıya, doğunun kültürünü, barış ve kardeşliğin evrensel güzelliklerini tanıtma yolculuğuna
hazırlanıyordu.
Bu hazırlık çok uzun sürmedi ve Osmanoğulları; devlet olma yolculuğunun 55’ci yılında, bir
ilkbahar sabahı, Bizans’ın orduları Orhan Bey’in oğlu, Osman Bey’in torunu Şehzade Gazi
Süleyman Paşa ile Çimpe Kalesi’nde yüz yüze gelivermişti.
Gelibolu Yarımadası’na ayak bastığımız ve Gelibolu Kalesini almak üzere harekete
geçmemizin üzerinden henüz bir ay geçmemişti. Bölgede yaşanan şiddetli bir depremin de
yardımı ile 18 defada ulaşılamayan hedefe 19’cusunda ulaşılmış ve Avrupa Kıtası’nın ulaşılamaz
zannedilen bu stratejik toprağı ve boğazın inci gerdanlığı, Gelibolu Türk Yurdu olmuştu.
Bu yeni gelişme aynı zamanda Avrupa’daki pek çok ülkenin kiliseler, krallar ve derebeyleri
baskısı altında inildeyen insanına; doğunun barış, kardeşlik, hoşgörü, adalet ve insanlık
anlayışının bu kapıdan ulaşan ışığı, onlara bir yaşam umudu olmuştur. 99 Sene sonra
gerçekleşecek olan İstanbul Fethi’nin başlangıcı da, Gelibolu’nun Türk Yurdu olmasıyla
başlamıştır.
12
GELİBOLU’NUN DÜN’Ü:
Osman Oğulları, Gelibolu’nun önemini çok iyi bildikleri için, fetihle beraber burasını
ordugâhın merkezi yapmakla kalmamış, devlet yönetim organlarının birçok birimini de buraya
taşımıştır. Kaptan-ı Derya Kemal Reis ve onun yeğeni Piri Reis, Kaptan-ı Derya Saruca Paşa,
Kaptan-ı Derya Sinan Paşa gibi. Yani Gelibolu; Bursa’nın yanında “Gölge Başkent” durumuna
getirilmiştir. Osmanlı Donanması burada konuşlanmış ve Gelibolu “Kaptan Paşalar Şehri” haline
gelmiştir.
Anadolu’dan Balkanlar’a gönderilen Müslüman Türk aşiretleri, burada özel olarak dini ve
milli eğitimden geçirilmiştir. Balkan halklarının İslam’ı anlamaları ve sevmeleri için, onlara
yaşayışları ve sözleri ile önder ve örnek kişiler olacak ulamalar burada toplanmıştır. Hacı
Bayram-ı Veli’nin talebeleri, Ahmet-i Bican, Mehmet-i Bican ve Zeynel Arabî Dede, DaiMehmed
Efendi ve diğerleri gibi. İşte bu amaçla Gelibolu’da toplanan Alperenler, Allah Dostları ve
Ulamanın çokluğundan dolayı, Gelibolu’nun diğer adı da “Evliyalar Şehri” olmuştur.
Gelibolu sinesinde birçok edip, şair, mutasavvıf, müfessir, bilgin ve bilge kişilere de yer
vermiş ve Gelibolu’nun bir diğer adı da, “İlim ve İrfan Şehri” olmuştur. Mesela Vatan Şairi Namık
Kemal’in yolu buradan geçmiş ve hala Gelibolu topraklarında yatmaktadır. Dünyaca tanınan ve
divan edebiyatını her dalında eserler veren Mustafa Ali, Gelibolu doğumludur. Şair Mehmet Nati
Efendi, Şair Zati Süleyman Efendi, Şair Muslihiddin Efendi, Dr. Abdülhak Adnan Adıvar bunlardan
sadece birkaç tanesidir.
GELİBOLU’NUN BUGÜN’Ü:
Gelibolu sadece geçmişi ile değil, bağrında sakladığı tarihi kişileri, tarihi eserlerinin yanında;
yosun koklu denizi, uçsuz bucaksız kıyıları, altın sarısı kumsalları, özel şekil verilmiş birer dantelâ
gibi bakir koyları ve her mevsim yeşil ormanları ile de, cennet vatanımızın cennet köşelerinden
birisidir.
Gelibolu Marmara ve Ege Denizleri’nin arasında bulunmaktadır. Bu iki deniz arasındaki
uzaklığın yer yer 3-4 km. mesafeye inmesi, bu iki deniz arasında tatlı bir hava akımına, yani
sürekli bir hava sirkülâsyonuna sebep olmaktadır. İki deniz arasındaki ısı farkından oluşan ve
senenin dokuz-on ayında yaşanan bu meltem sayesinde Gelibolu’nun havası doğal bir oksijen
deposu haline gelmektedir.
Doğanın sunduğu bu bulunmaz ikram sayesinde, güney sahillerimizde yaşanan boğucu ve
bunaltıcı yoğun nem ve onun getirdiği olumsuzluklar, Gelibolu’muzda asla yaşanmamaktadır.
Doğanın sunduğu bu reddedilmez ikram sayesinde, Gelibolu’nun gündüzleri olduğu kadar
geceleri de serin, ılıman bir imkân ve yaşanır bir ortam sunmaktadır.
Gelibolu’nun havası kadar, denizleri de, son derece temiz ve eşsiz bir güzelliğe sahiptir.
Denizleri dedik; zira Gelibolu’da bir değil iki farklı deniz vardır. Bunlar; farklı tuz oranları, farklı
ısıları ve çok farklı kumsalları ile 6-7 ay denize girme imkânı sunan Marmara ve Ege Denizleri’dir.
Mevsim boyunca zaman zaman esebilecek rüzgârlar da bu iki farklı kıyılarda denize girmeyi
engelleyemez. Bu Gelibolu kıyılarına yaratanın sunduğu bir başka ikramıdır.
Hele hele kendi kendisini temizlemesiyle dünya çapında ünlü Saroz Körfezi ve kıyıları
Gelibolu turizmine sunulmuş özel bir ayrıcalıktır. Tekirdağ’dan sonra Marmara kıyılarında
sanayileşmenin oluşmaması ve bu kıyılarda sanayi atığının bulunmaması, Gelibolu kıyılarında
insan sağlığına olumsuz etkisi olan kirlilik riskini de ortadan kaldırmaktadır. Öte yandan Saroz
kıyılarında da sanayileşmeye izin verilmemesi ve bu körfezin esrarlı bir şekilde kendi kendisini
temizliyor olması Gelibolu kıyılarındaki deniz turizmini alternatifsiz kılmaktadır. İçinde yaşayan
13
125 canlı türüyle Saroz Körfezi ayni zamanda su altı dalma turizmi ve belgeselcilerin de ilgi
merkezidir.
Bütün bu güzelliklerden ve tarihi, doğal güzelliklerden istifade etmek için ise günlerce
hazırlık yapmaya, araba ve uçaklarla saatlerce yolculuk yapmaya ve 5 gün dinlenmek için 3 gün
yorgun düşüp halsiz kalmaya, hiç gerek yoktur. Yeni yapılan ve hizmete açılan duble yollar
sayesinde, İstanbul’dan Gelibolu’ya araçla ulaşmak sadece 2.5 saatlik yolculuğu gerektirir. Yani
İstanbul’dan sabah gelip saatlerce bu eşsiz güzelliklerden istifade ettikten sonra akşam yine
evine ve işinin başına dönme imkânı vardır.
Gelibolu ve Gelibolu kıyıları, olabildiğince bakir, betonlaşmamış ve doğal güzelliği ile tüm
vatandaşlarımızı bekleyen keşfedilmemiş bir turizm cennetidir. Günübirlik ziyaretlerin yanında,
uçsuz bucaksız kıyılarında çok uygun fiyatlarla alınacak arazilerde yapılacak tatil siteleri ve
müstakil yazlıklarda, kalabalık şehirlerin stresinden kurtulmak ve doğa ile baş başa kalarak biraz
dinlenmek için ilk akla gelen yer Gelibolu olmalıdır.
Geçmişten geleceğe bir deniz kenti olan Gelibolu’da günlük balık ve deniz ürünleri bulmak
da, yine Gelibolu’nun ayrıcalıklarındandır. Her türlü balık konserveleri, lakerda gibi Gelibolu’ya
özgü deniz ürünleri ve hele hele Saroz’a özel sardalye balığı Gelibolu’yu seçenlere özel, doğanın
ayrı bir imkânıdır. Balığın yanında Gelibolu mutfağının olmazsa olmazı ve sadece Gelibolu’ya
özgü bir damak tadı olan peynir helvası, yine Gelibolu’yu seçenlere asırlık Gelibolu mutfağının
ekstra bir ikramı olacaktır.
İnanç turizminin merkezi de Gelibolu’dur. Zira Gelibolu ve Gelibolu Yarımadası, en batıda
Kanada’dan, en doğuda Avustralya’ya kadar 7 düvele, 32 millete karşı “Diriliş Destanı”
yazdığımız yerdir. Türk’ün 1354 yılında kuruluş ve 1915 yılında kurtuluş destanını yazdığı ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attığı yer Gelibolu olmuştur. Gerek Gelibolu
Yarımadası’ndaki Şehitliklerimizi ziyarete gelenlerin, gerekse yolu icabı Gelibolu yol güzergâhı
üzerinden seyahat edenlerin, Gelibolu şehir içindeki dini ve milli kahramanlarımızın kabirlerini
ziyaret etmeleri, tarihi mekânları gezerek “Dün”ü hatırlamaları milli bir vazifedir.
Gelibolu bizim ortak milli değerimizdir! Gelibolu bizim Avrupa topraklarındaki il göz
nurumuz, ilk gururumuzdur! Gelibolu bizim diriliş destanımızın ön sözüdür.
Gelibolu hepimizindir!..
14
TARİHİ GELİŞİM
TİCARET VE SANAYİ ODASI KURULUŞU
ODAMIZIN TARİHSEL GELİŞİMİ
Gelibolu Ticaret ve Odası 1923 Yılında kurulmuştur.1987 Yılına kadar çeşitli yerlerde hizmet
veren Odamız 1987 Yılında Gelibolu Belediyesinden satın alınan 40 m2 lik bir binada 2008 yılına
kadar hizmet vermiştir.
1998 Yılında Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda mevcut binamızın
üyelerimize hizmet vermekte yetersiz olduğu daha sağlıklı hizmet verileceği bir binanın gerekli
olduğuna kanaat getirilmiştir.
Ve Hazine mülkiyetinde olan 200 m2 lik bir arsa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin maddi
desteğiyle 2000 yılında satın alınmıştır.2000 yılında Odamızda Genel Sekreter İstatistik Memuru
ve Tahsildar olmak üzere 3 personel görev yapmakta idi.
Meclisimizin, Yönetim Kurulumuzun ve Genel Sekreterin çalışmaları sonucunda 2006 yılında
Odamız Mülkiyetinde bulunan arsa kat karşılığı ihale edilmiş ve Odamıza 460 M2 lik günü
şartlarına ve Odamıza yakışır bir hizmet binası ve 1 adet konut kazandırılmıştır. Ve 2008 yılında
hizmete girmiştir.
Yeni Hizmet Binamız üyelerimize çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunmuş, 2010 yılında İSO
9000 : 2008 Kalite Belgesinin alınmasıyla hizmet kalitesini arttırmıştır. Yine Odamız TOBB
Akreditasyon Sistemi çerçevesinde 8.Dönem Akredite Oda Borsalar arasına girmek için
Başvurmuş Başvurumuz kabul edilerek çalışmalara başlanmıştır. Halen çalışmalarımız devam
etmektedir.
Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası 15 Meclis Üyesi,5 Yönetim Kurulu Üyesi,7 Meslek Grubu ve
3 Personeli ile üyelerine yönelik kaliteli hizmet anlayışı ile hizmetlerine devam etmektedir.
15
2. Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi
Odanın kuruluş ve işleyişini şekillendiren, hizmetlerin şeklini ve kapsamını belirleyen, sunulan
veya sunulacak olan hizmetlerden kim ya da kimlerin ne şekilde faydalanabileceğini belirleyen
çeşitli kanun ve mevzuatlar vardır. Oda olarak bizlerin uymakla yükümlü olduğu, kuruluştan
bugüne işleyişimizi belirleyen ya da kimi hizmetlerin kapsamı dahilinde bulunduğu kimisinin
farklı bir mevzuata girmekte olduğu uygulamalar mevcuttur.
İlk olarak tüm oda ve borsalarla birlikte, odamız 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
ile Odalar ve Borsalar Kanununa dayalı olarak hizmet vermektedir. Tüm faaliyet alanları ve
verdiği hizmetler kanunda belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak yerine getirilmektedir.
Odanın ilgili bölümleri, hizmetleri ve temel görevlerinin belirleyen bu kanun en temel
kurallarımızı düzenlemektedir.
İlgili hizmetler yanında temel kurallarımız, oda yönetim ve personelinin görevleri ve uymakla
yükümlü olduğu kurallar, kanun ve mevzuatlar dışında oda tarafından karar verilebilecek
hususlar da böylece şekillenme imkanı bulmaktadır. Faaliyetler ve hizmetlerimizin de belirtildiği
tabloda yer alan, ya da burada belirtilmediği halde oda hizmetleri kapsamında bulunan tüm
faaliyetler kanunlarda belirtilen esaslarda karşılık bulmaktadır. Kanun ve mevzuatlar yanında örf
ve adetler dışına çıkmadan sunulan bu hizmetler paydaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet
verilmesini sağlamaktadır. Ayrıca odamızın organizasyon yapısına, çalışma usullerine ve iş
süreçlerine ilişkin düzenlemeleri de mevcuttur. belge ve hizmetlerin belirlenmesinde mevcut
yükümlülükleri belirlemektedir.
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa dayanılarak
hazırlanan oda, borsa ile şube ve temsilciliklerini kapsayan Oda Muamelat Yönetmeliği ise
odaların işleyişine, üyelik kaydına, organ toplantılarına, odalarca verilen hizmetler ile belgelere,
örf, adet ve zorunlu kararlara, kayıt usulüne, her türlü evrak işlemine, personelin görev ve
yetkilerinin ve odalarca yürütülen diğer işlerin esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmış
olup; odanın bağlı olduğu mevzuatlar arasında yer almakta olup tüm birimleri etkilemektedir.
Ayrıca Personel Yönetmeliği de personelin özlük hakları, ayrılma tazminatı ve esasları ile ilgili
hususları düzenlemektedir.
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği oda muhasebe servisi ve genel sekreterlik için dikkat
edilecek hususları sistematik bir çerçeve içinde oda/borsalara sunmakta ve oda/borsalar için
ortak bir uygulama
sağlamaktadır.
16
ODALARIN KURULUŞU:
Odaların Görevleri
•Odaların görevleri şunlardır:
a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu
yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak.
b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar
çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini
icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya
bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda
üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve
işletmek.
c) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî
faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve
kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak.
d) 26 ncı maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak;
üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu
üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
f) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın
onayına sunmak ve ilân etmek.
g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak.
h) Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.
i) Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan
mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe
uygun olarak tespit etmek ve onaylamak.
j) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde
gelişmesine çalışmak.
k) Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri
sağlamak, Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman
masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak,
dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere
duyurmak.
17
l) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilân etmek, navlun anlaşmaları,
konişmento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak.
m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye limanlarının
imkânları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve onlardan
benzeri bilgileri sağlamak.
n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege bulundurmak.
o) İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak.
p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak.
r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek
görevleri yapmak.
s) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri
saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek.
t) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda
belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.
u) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.
y) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer
faaliyetlerde bulunmak.
z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için
kapasite raporları düzenlemek.
Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde;
a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik lâboratuvarlar kurmak veya bunlara
iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme lâboratuvarı kurmak veya iştirak etmek,
belgelendirme hizmetleri sunmak,
b) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları
açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için
öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve
yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı
Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri
düzenlemek,
c) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak,
18
d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve
kütüphanelere katılmak,
e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi
bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek;
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi
olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak,
işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek,
Oda Organları, Oluşumları ve Görevleri
Oda organları
• Odanın organları şunlardır:
a) Meslek komiteleri.
b) Meclis.
c)Yönetim kurulu.
d)Disiplin kurulu.
Oda meslek komiteleri
• Oda meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş veya yedi kişiden, üye
sayısı onbini aşan odalarda beş, yedi, dokuz veya onbir kişiden oluşur. Asıl üyeler kadar da
yedek üye seçilir.
Komite kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.
Meslek komitesi üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı
faaliyet sınırları içinde bulunan odalar ve borsaların meslek komiteleri ile 17.7.1964 tarihli ve
507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.
Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek komitelerinin üye sayılarının tespiti
ve diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
Oda meslek komitelerinin görevleri
• Oda meslek komitelerinin görevleri şunlardır:
a) Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek
üzere yönetim kuruluna teklif etmek.
19
b) Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan
yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına
karar vermek.
c) Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde,
bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Oda meclisi
• Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş
kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan
gruplarda dörder, onbir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda
yedek üye seçilir.
Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer.
Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet
alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre
kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.
Meclis başkanı ve yardımcıları yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeliğine
seçilemezler.
Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe
aynı göreve yeniden seçilemezler.
Oda Meclisinin Görevleri
• Oda meclisinin görevleri şunlardır:
a) Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.
c)Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.
e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.
f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
g) Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu
sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak,
mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.
20
h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara
bağlamak.
i) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu
görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya,
kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve
vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek.
k) Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak
verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.
n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege
göndermek.
o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya
olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana
gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve
gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak
davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli
gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.
p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin
üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Oda Yönetim Kurulu
Oda yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda beş; yirmi
ile yirmidokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuzdokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve
daha fazla olanlarda onbir kişiden oluşur.
Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste
halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı
ve bir sayman üye seçer.
Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi
geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.
Bir odanın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir oda veya borsanın
meclisinde de görev alamazlar.
21
Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından
belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile toplantının
başlamasına kadar, gündeme yeni madde eklenir.
Oda Yönetim Kurulunun Görevleri
• Oda yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.
b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak.
c) Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
d) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine
karar vermek.
e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve
para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.
g) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
h) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor
hazırlayıp meclise sunmak.
i) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.
j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî
faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa
fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.
k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller
çerçevesinde karara bağlamak.
l) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.
m) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve
yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.
n) Hakem veya hakem heyeti seçmek.
o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan
diğer görevleri yerine getirmek.
22
Oda yönetim kurulunun yetkilerinin devri
• Oda yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını başkana, üyelerinden birine
veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir.
Oda disiplin kurulu
• Oda disiplin kurulu, meclisçe odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı
yedek üyeden oluşur.
Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer.
Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı üye kurula başkanlık eder.
Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, Birliğin uygun görüşü alınmak suretiyle
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Oda disiplin kurulunun görevleri
• Oda disiplin kurulunun görevleri şunlardır:
a) Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul
ve esaslara uygun olarak yürütmek.
b) Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.
23
ODAMIZ MECLİSİ :
1-Hüseyin TUTUM
2-İbrahim ÖZEN
3-İsmail ÖZTÜRK
4-Arzu TUNA
5-Serol YILDIZ
6-Eşref SERTKAYA
7-Ebru OKTAYKAAN
8-Mehmet UZUN
9- Aygül KEMERLİ
10-İsmail UZ
11-M.Ersin EKEN
12-Onur POMERN
13-Cahid KAVASOĞLU
14-Servet MALTEPE
15-İlhan AKGÜL
ODAMIZ YÖNETİM KURULU
1-İbrahim ÖZEN
2-İsmail ÖZTÜRK
3-Arzu TUNA
4-Serol YILDIZ
5-Mehmet UZUN
ODAMIZ PERSONELİ
Genel Sekreter : Hüseyin ÇAKMAK
Ticaret Sicil Memuru : Yeliz KARAASLAN
Muhasebe Memuru:Esra ELKUTLU
24
MECLİSMeclis kararları
YÖNETİM KURULUYönetim kurulu kararları
GENEL SEKRETERLİK
TİCARET SİCİL
Oda yazışmaları
Bütçe taslağı
Faaliyet raporu taslağı
Personel sicil dosyaları
Ticaret sicil kayıt,tadil, terkin ve işletme rehni tescili
Ticaret sicil gazetesi sureti
Ticaret sicil tasdiknamesi, yetki belgesi, gayrimenkul tasarruf belgesi,
iflas ve
konkordato belgesi
Ticaret sicil yazışmaları
Oda sicil kaydı
Ekspertiz raporu
ODA SİCİLKapasite raporu
Faaliyet belgesi, meslekten men belgesi, oda sicil sureti
Fiili tüketim belgesi
BİLGİ İŞLEM VE İLETİŞİM
Rayiç bedel tespiti
İş Makinesi Tescili
Üye bilgileri güncelleme
Bilişim altyapı teknik destek
Web sitesi yönetimi
Bülten
Sistem ve doküman yedekleme
Grafik ve tasarım
Kalite yönetim sistemini uygulanması
Akreditasyon sisteminin uygulanması
KALİTEPersonel ve üye talep, öneri ve şikâyetlerinin tespit etme
İç ve dış eğitimler, seminerler, toplantılar
Personel ve üye memnuniyet anketleri
Aidatlar
Personel bordroları
MUHASEBEAylık mizanın hazırlanması
Bütçe takibi
Yevmiye defteri ve defteri kebirin takibi
İhracat belge onayı
İHRACATİhracat yazışmaları İhracat istatistikleri
Üyeleri ihracat konularında bilgilendirme
Santral hizmetleri
Fuar ve diğer organizasyonlar
DİĞER HİZMETLERHaberleşme, basın ve yayın (basın danışmanlığı)
Hukuk danışmanlığı
Temizlik hizmetleri
İkram ve yemek hizmetleri
25
4.PAYDAŞ TESPİTİ VE ANALİZİ
4.1. PAYDAŞ TESPİTİ
Paydaşlarımız, kurumumuzun hizmetleri ile ilgisi olan, odamızdan doğrudan ya da dolaylı,
olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya odamızı etkileyen kişi, grup veya kurumlardır.
Paydaşlarımız aşağıda tespit edilmiş olup; paydaşların analizi tablosunda hangi tür paydaşımız
olduğu, neden paydaşımız olduğu ve diğer paydaşlara göre önceliği belirlenmiştir.
1. Üyelerimiz
2. Yöneticilerimiz
3. Personelimiz
4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
5. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
6. TOBB Emekli Sandığı Vakfı
7. Diğer oda ve borsalar
8. Kaymakamlık
9. Gelibolu Belediyesi
10. Sosyal Güvenlik Kurumu –Çal ve Sos. Güv. Bakanlığı
11. ÇÖMÜ 18 Mart Üniversitesi Gelibolu Meslek Y.O.
12. Milli Eğitim Müdürlüğü
13. İlçe Emniyet Müdürlüğü
14. Gelibolu Vergi Dairesi
15. İlçe Tarım Müdürlüğü
16. Esnaf ve Sanatkarlar Odası
17. Mal Müdürlüğü
18. Adliye
19-Basın
20-Muhasebeciler
21-Kosgeb
22-Abigem
26
Aşağıda yer alan aşamalardan oluşur:
4.1- Paydaşların tespiti
4.2-Paydaş analizi ve değerlendirilmesi
4.3-Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi
4.1- Paydaşların tespiti;
Paydaş analizinin ilk aşamasında kuruluşun paydaşlarının kimler olduğu belirlenmiştir.
Bir sonraki aşamada paydaşlar; iç paydaşlar,dış paydaşlar ve müşteriler olarak
sınıflandırılarak, farklı paydaş grupları arasındaki ilişkilerin doğru kurulabilmesini ve Gelibolu
Ticaret ve Sanayi Odası ninfaaliyet gösterdiği çevrenin tanımlanabilmesini sağlanmıştır.
4.2-Paydaş analizi ve değerlendirilmesi:
İç Paydaş Analizi
Odamız Stratejik plan hazırlık sürecinde, iç paydaşlar arasında yer alan çalışanlar görüşlerini
bildirerek plana dahil edilmesi sağlanmıştır. Odamızın daha önce yapmış olduğu çalışmalar,
raporlar ve anketler, yeniden dikkate alınarak, değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerin
sonuçları, gerek GZFT analizinde, gerekse stratejiler, hedefler ve faaliyetlerin belirlenmesinde
yol gösterici olmuştur.
Dış Paydaş Analizi
Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmalarını etkileyen ve etkilenen tüm kişi ve kuruşlar
ile resmi, yarı resmi veya tüm sivil kuruluşlardır.
Müşteriler (Yararlanıcılar): Kuruluşun ürettiği ürün ve/veya hizmetlerden üye olmayıp da
yararlananlar dış paydaşların alt kümesidir.
Öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilen çalışmalar Şekil 3’de gösterilen Etki / Önem Matrisinden
yararlanılarak planımıza yansıtılmıştır.
Bu matriste etki, paydaşın kuruluşun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya
olumsuz etkileme gücünü, önem ise, kuruluşun paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması
konusuna verdiği önceliği ifade eder.
27
Şekil 3: Paydaş Etki/ Önem Matrisi
ETKİ
ÖNEM
ZAYIF
GÜÇLÜ
İZLE
BİLGİLENDİR
ÇIKARLARINI GÖZET,
ÇALIŞMALARA DAHİL ET
BİRLİKTE ÇALIŞ
ÖNEMLİ
ÖNEMSİZ
İÇ PAYDAŞ/
DIŞ PAYDAŞ/
MÜŞTERİ
ETKİ
ZAYIF/ GÜÇLÜ
ÖNEM
ÖNEMLİ/ÖNEMSİZ
MÜŞTERİ
GÜÇLÜ
ÖNEMLİ
YÖNETİCİLERİMİZ
İÇ PAYDAŞ
GÜÇLÜ
ÖNEMLİ
PERSONELİMİZ
İÇ PAYDAŞ
GÜÇLÜ
ÖNEMLİ
GÜÇLÜ
ÖNEMLİ
PAYDAŞLAR
ÜYELERİMİZ
TÜRKİYE
ODALAR
BORSALAR BİRLİĞİ
VE
İÇ PAYDAŞ
T.C.GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI
İÇ PAYDAŞ
GÜÇLÜ
ÖNEMLİ
TOBB
VAKFI
İÇ PAYDAŞ
GÜÇLÜ
ÖNEMLİ
DİĞER ODA VE BORSALAR
DIŞ PAYDAŞ
GÜÇLÜ
ÖNEMLİ
KAYMAKAMLIK
DIŞ PAYDAŞ
GÜÇLÜ
ÖNEMLİ
GELİBOLU BELEDİYESİ
DIŞ PAYDAŞ
GÜÇLÜ
ÖNEMLİ
SGK MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ PAYDAŞ
GÜÇLÜ
ÖNEMLİ
DIŞ PAYDAŞ
ZAYIF
ÖNEMLİ
ÇÖMÜ
EMEKLİ
18
SANDIĞI
MART
28
ÜNİVERSİTESİ
MİLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ PAYDAŞ
GÜÇLÜ
ÖNEMLİ
İLÇE
MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ PAYDAŞ
ZAYIF
ÖNEMLİ
GELİBOLU VERGİ DAİRESİ
DIŞ PAYDAŞ
GÜÇLÜ
ÖNEMLİ
İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ PAYDAŞ
GÜÇLÜ
ÖNEMLİ
ESNAF VE SANATKARLAR
ODASI
DIŞ PAYDAŞ
ZAYIF
ÖNEMLİ
MAL MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ PAYDAŞ
ZAYIF
ÖNEMLİ
ADLİYE
DIŞ PAYDAŞ
GÜÇLÜ
ÖNEMLİ
BASIN
DIŞ PAYDAŞ
GÜÇLÜ
ÖNEMLİ
MUHASEBECİLER
DIŞ PAYDAŞ
ZAYIF
ÖNEMSİZ
KOSGEB
DIŞ PAYDAŞ
ZAYIF
ÖNEMSİZ
ABİGEM
DIŞ PAYDAŞ
ZAYIF
ÖNEMLİ
EMNİYET
İŞBİRLİKLERİMİZ
ÜYE OLUNAN KURULUŞ
TOBB
GÖREV
Genel Kurul Delegeliği
İl KADIN GİRİŞİMCİLER
Kurul Üyeliği
KURULU
İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU Kurul Üyeliği
ABİGEM
Üyeliği
UMAT
Üyeliği
GÖREVLİ OLAN
GTSO ÜYESİ
Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis
üyeleri
15 Oda Üyesi
15 Oda Üyesi
GTSO
GTSO
29
1 – GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
Organizasyon Yapısı
Meclis, yönetim kurulu, meslek komiteleri ve disiplin kurulu organlarından oluşan Gelibolu
Ticaret ve sanayi Odası 4 yılda bir kanun ve mevzuatlara uygun şekilde yargı gözetiminde
yapılan seçimlerle oluşturulmaktadır.
Tablo 7. GTSO organlarının üye sayıları, görev ve toplantı sıklıkları
GTSO
ORGANLARI
Meclis Kurulu
ÜYE SAYISI
GÖREVLERİ
TOPLANTI SIKLIĞI
15
Karar ve denetim organı
Aylık
Yönetim kurulu
5
İcra organı
Haftalık
Meslek
komiteleri
35
Yılda 2 kez
Disiplin kurulu
3
Sektör sorunlarının tespiti,
öneriler geliştirilmesi ve
diğer sektörel çalışmalar
Üyelere uygulanacak
disiplin ve para cezalarının
tespiti ve cezalandırılması
Gerekli durumlarda
30
GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGANİZASYON ŞEMASI
MESLEK KOMİTELERİ
ODA MECLİSİ
MECLİS BAŞKANI
YÖNETİM KURULU
MECLİS BŞK. VEKİLLERİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
GENEL SEKRETER
MUHASEBE
MEMURU
Dok no:OEK.EK.1
TİCARET SİCİL
MEMURU
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu Başkanı
Tarih:18.06.2010
Personel Durumu
İnsan Kaynakları
Rev tarihi:-Rev:00
31
Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde 3 personel istihdam edilmektedir. Çalışanların 2’ si
İşletme Fakültesi Mezunu 1 ‘i Lise Mezunudur.
Odamız ,genç dinamik, nitelikli ve deneyimli kadrosuyla öne çıkmakta, uzman personelin
mesleki dağılımları da kurumumuzun iştigal konusuna uygundur.
ADI SOYADI
GÖREVİ
EĞİTİM
DURUMU
Hüseyin ÇAKMAK
Genel Sekreter
Lise
Yeliz KARAASLAN
Ticaret Sicil Memuru
Üniversite
Esra ELKUTLU
Muhasebe
Memuru
Üniversite
Kalite Sorumlusu
KADRO/
SÖZLEŞME
Kadrolu
Kadrolu
Sözleşmeli
Mali Durumu
Kurumumuzun kendi mülkiyetinde ana hizmet binası, mevcuttur. Ayrıca personel ve meclis
üyelerine ait 1 adet aracı ve 1 adet Lojmanı bulunmaktadır.
Odamız İştirakleri:
UMAT Gümrük A.Ş
TRAKYA ABİGEM A.Ş.
32
4.6. Çevre analizi (kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizi)
GZFT analizi, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler arasında ilişki kurulması ve
stratejilerin geliştirilmesine temel teşkil eder.
Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası yönetsel yapısından kaynaklanan birtakım güçlü ve zayıf
yanlara sahip olduğu belirlenmiştir.
FIRSATLAR; Dış çevrenin analizi sonucunda ortaya çıkan ve Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası için
olumlu sonuçlar yaratabilecek unsurlardır. Bu bağlamda fırsat, kurumun amaçlarını başarı ile
gerçekleştirebilmesi için dış çevreden gelen elverişli herhangi bir durum olarak tanımlanmıştır.
TEHDİTLER; Fırsatların aksine Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odasının varlığını sürdürmesine engel
olabilecek, başarılarını engelleyebilecek, uzak ve yakın çevredeki değişimler sonunda ortaya
çıkan, odamız için arzu edilmeyen oluşumlardır.
GÜÇLÜ YÖNLER; Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odasının bünyesinden gelen, kurumun
benzerlerinden üstün kılan, amaçlarına ulaşmasını, büyümesini ve gelişmesini destekleyen içsel
pozitif unsurlardır.
ZAYIF YÖNLER; Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odasının bünyesinden gelen, kurumun
benzerlerinden üstün kılan, amaçlarına ulaşmasını, büyümesini ve gelişmesini engelleyen içsel
negatif unsurlardır.
Bu nedenle Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odasının , güçlü ve zayıf yönleri belirlenirken
mümkün olduğu kadar Objektif olunmaya ve belirtilen yönlerin kanıtlara dayalı olunmasına
dikkat edilmiştir
33
GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
SWOT ANALİZİ
2012
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
√Odamız çalışanlarının eğitim düzeyinin yüksek oluşu
√Odamız çalışanları arasında uyum ve iletişimin yüksek oluşu
√ Hizmet Binamızın çalışan ve üyeler açısından yeterliliği
√Toplumda sahip olduğumuz saygınlık
√Üyelerimizin memnuniye ne verdiğimiz önem
√Üyelerimizin menfaat ve korunmasına verdiğimiz önem
√Personelimizin tecrübeli ve uyumlu olması
√Odamıza ait Hizmet Aracımızın bulunması
√Odamızın Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 belgesi Alması
√Odamız üyelerine GSM mesajları telefon ve mail ile iletişimin olması
√Odamızın GMKA Kurul üyesi oluşu
√ Odamızın Trakya ABİGEM A.Ş. üyesi oluşu
√ Umat İpsala Gümrük Kapısı A.Ş. Ortağı Oluşu
ZAYIF YÖNLERİMİZ
√ Odamızca yapılan toplantı,seminerlere üyelerin katılımının az olması
√Üyelerimizin internet kullanımı olarak zayıf olması
√Üyelerimizin web adreslerinin sistemlerimizde az oluşu
√Meclis Toplantılarına katılımın yetersiz oluşu
FIRSATLAR
√ Çevre Oda Borsalarla işbirliği içinde olmamız
√ Kuruluşların Odamızla işbirliği Talepleri
√ Odamız Meclis ve Yönetimimizin Odamızı en iyi şekilde temsil etmesi
√ Gelibolu’nun zengin Tarihsel ve kültürel alanlarının varlığı
√ Gelibolu’nun Tarihsel geçmişine dayalı tanınmışlığı
√ İlçemizde artan tarım ürünlerinin yetişmesine olanak sağlayan alanların bulunması
√ İlçemizdeki tekstil imalatçılarının artması
√ İlçemizin deniz ve doğa güzelliği ile turistik açıdan tanınması
√ Deniz yolu ulaşım avantajlarının oluşu
34
TEHDİTLER
√ Ekonomik olarak üyelerimizin aidat ödemelerinde sıkıntı çekmesi
√ Ulaşım Zorluğu
√ Turizm altyapısının gelişmemiş olması
√ İhracatın azalması
√ İlçemize gelen göç ve nüfusun hızla artması
√ Nüfus artışına bağlı olarak çoğalan işsizlik
III.BÖLÜMGELECEĞE BAKIŞ
Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak misyon ve vizyonumuz, temel değerlerimizi
belirleyerek amaçlarımız, hedeflerimizi ve stratejilerimiz şu şekildedir.
VİZYONUMUZ
Gelibolu iş aleminin dışa açılmasında öncülük etmek;
girişimcilik kültürü oluşturmak,
ve rekabet edilebilirlik için sürekli eğitmek….
MİSYONUMUZ
Gelibolu ve Gelibolu iş aleminin sesi olmak ;
İşbirliği kültürü oluşturarak ortak çıkarlar platformu oluşturmak…
Uluslar arası kalite sistemlerine uyumlu çalışmaktır.
KALİTE POLİTİKAMIZ
Bölgemizin Refahının Arttırılması,
Ekonomik, Ticari, Sanayi Ve Kültürel Alanda Sürekli GelişmesiVe
Bilinçlenmesi İçin Her Platformda Çalışmak,
İş Aleminin Ve Toplumun Sesi Olarak Öncü Rolü Üstlenmek,
Tüm Personelimizin Katılımı İle Yasal Şartlar Ve MevzuatlarÇerçevesinde,
Müşterilerimizin Taleplerine En İyi Şekilde Ve Kısa Zamanda Cevap Vermek;
Sürekli Gelişmek,
Sürekli İyileştirmeler Yaparak Daha İyi Hizmet Sunmak,
Müşterilerimizin Memnuniyetini En Üst Seviyede Tutmaktır.
35
Üyelerimizin sektörlerinde gelişmelerini sağlamak için uygun ortamlar hazırlamak,
bölgemizdeki sivil toplum kuruluşlarıyla tek bir güç oluşturarak bölgemizin ekonomisini
geliştirmek amacıyla ülkemizde ve dünyada üyelerimizin en iyi şekilde tanıtımını yapmaktır.
STRATEJİK ALANLAR
•
•
•
•
•
•
Üye Memnuniyeti
Ekip Çalışması ve İletişim
Sürekli Ulaşılabilirlik
Çalışan Memnuniyeti
Güvenilirlik ve Dürüstlük
Yüksek Verimlilik Değişime Açıklık ve Saydamlık
STRATEJİLERİMİZ
•
•
•
•
•
•
•
Üye İlişkilerinin Geliştirilmesi ve Memnuniyetin Arttırılması
İş Alemi ile İlişkileri Geliştirmek
Ulusal ve uluşslararası Fuar ve Toplantılara Katılımın Sağlanması
İnsan Kaynakları
Mali Yapının Güçlenmesini Sağlamak
Gelibolu nunSosyo –Kültürel gelişiminin desteklenmesi
Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi
Odamızın stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde, misyonumuz, vizyonumuz,
ilkelerimiz, paydaş beklentileri ve GZTF analizinden yararlanılmıştır.
Buna göre faaliyetlerimiz gruplandırılmış, stratejik konu ve amaçlar belirlenmiş ve
stratejik amaçlar için hedefler belirtilmiştir. Sonuçta 7 tane stratejik amaç ve bu amaçlara
yönelik hedefler belirlenmiştir.
36
STRATEJİ 1
ÜYE İLİŞKİLERİNİNİ GELİŞTİRİLMESİ VE MEMNUNİYETİNİN ARTTIRILMASI
Hedef No:1.1Üyelerimiz ile ilişkilerimizi geliştirecek müşteri odaklı faaliyetlerde bulunmak,
üyelerle ilişkileri analizlerde saptanan
eksikliklerin ortadan kaldırılmasını ve üyelerinin memnuniyetini arttırmak
Faaliyet
No
Yapılacak Faaliyetler
Sorumlular
Hedef Yılı
1.1.1
Gelibolu’daki Vergi Dairesince belirlenen
ilk beşe giren vergi rekortmenlerine
plaket vermek
Yönetim Kurulu, Meclis
Kurulu ,Genel Sekreter,
2012/2015
1.1.2
Üyelerimizin
anketlerinin,
doğrultusunda
karşılanması
düzenlenmesi
direk
ve
memnuniyet
bildirimleri
Yönetim Kurulu, Meclis
taleplerinin
Kurulu Genel Sekreter,
eğitimlerin
1.1.3
Kalite Hizmet anlayışının tüm üyelerimize
gereken en iyi şekilde geliştirerek
devamının sağlanması
1.1.4
Üyelerimizin
belirli
ziyaret edilmesi
Yönetim Kurulu, Genel
Sekreter, Kalite Sorumlusu
periyodlarda Yönetim Kurulu, Genel
Sekreter,
Her Yıl
2012/2015
2012/2015
37
STRATEJİ 2.
ODAMIZIN AKREDİTE EDİLMESİ
Hedef No:1.2Odamızın Hizmet ve Güvenilirliğini Arttırmak ve Akredite Oda Şartlarına ulaşmak için Gerekli olan
bu Belgenin alınmasını sağlamak.
Faaliyet
No
Yapılacak Faaliyetler
Sorumlular
1.2.1
Akreditasyon Çalışmalarında tespit edilen
eksikliklerin giderilmesine ve geliştirme
toplantısından sonraki ilk denetlemeye kadar tüm
eksikliklerin tamamlanması
Yönetim Kurulu, Genel
Sekreter, İlgili Personel
1.2.2
Akreditasyon Belgesinin alınarak Odamızın
güvenilirliğini arttırmak,Oda içi Hizmette üst
seviyelere çıkmak .
Yönetim Kurulu, Genel
Sekreter, Sorumlu Personeller
Hedef Yılı
2012 Yılı
2012 Yılı
38
STRATEJİ 3.
İŞ ÂLEMİ İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK
Hedef No:1.3Dış paydaş anketleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu paydaşlarla ilişkileri
geliştirerek, paydaşları ile bütünleşmiş bir oda olmasını sağlamak
Faaliyet
No
Yapılacak Faaliyetler
1.3.1
Bölge Oda ve Borsaları ile ortak toplantılar düzenlenmesi
ve böylece ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak
1.3.2
1.3.3
Önceliklerine göre dış paydaşlarımızın yönetim
kurulu/meclis tarafından ziyaret edilmesi
Basın Yayın Sorumlusu ile ortak çalışmalarda bulunarak
ilçe, il ve ülke bazında Odamızın tanıtımının yapılması ve
basında yer alma oranımızın arttırılması
Sorumlular
Hedef Yılı
Yönetim Kurulu, Genel
Sekreter
2012/2015
Yönetim Kurulu, Genel
Sekreter
2012/2015
Yönetim Kurulu, Genel
Sekreter, Basın Yayın
Sorumlusu
2012/20153
39
STRATEJİ 4.
ULUSAL VE ULUSLARARASI FUAR VE TOPLANTILARA KATILIMIN SAĞLANMASI
Hedef No:1.4 Ulusal ve Uluslar arası Fuar ve Toplantılara katılımın en üst seviyede sağlanması
Faaliyet
No
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
Yapılacak Faaliyetler
Sorumlular
Ulusal ve Uluslar arasıFuarlar Fuar ve Organizasyon
Sorumlumuz tarafından yakından takip edilerek
Yönetim Kurulu, Genel
ilgili meslek komitelerine yönelik Odamız desteği ile Sekreter, Fuar ve
fuarlara katılımı sağlanacaktır
Organizasyon Sorumlusu
Ulusal ve Uluslar arasıFuarlarda Gelibolu ’ye özgü
ürünlerimizin sergilenmesine stand bazında destek
verilecektir.
Yönetim Kurulu, Genel
Sekreter, ve Fuar ve
Organizasyon Sorumlusu
İlçemiz ve bölgemizi yakından ilgilendiren gıda,
tarım ve hayvancılık sektörlerinin ağırlıklı olduğu Yönetim Kurulu, Genel
uluslar arası fuarlara heyetler halinde kısmi Sekreter, Fuar ve
Odamızca destekli katılımlar sağlanacaktır.
Organizasyon Sorumlusu
Fuarlar sonrasında basında tanıtımımızın en iyi
şekilde yapılması
Yönetim Kurulu, Genel
Sekreter, ve Basın- Yayın
Sorumlusu
Hedef Yılı
2012/2015
2012/2015
2012/2015
2012/2015
40
STRATEJİ 5.
İNSAN KAYNAKLARI
Hedef No:1.5Üye memnuniyetinin ve Odamızın Çevreye açılan yüzünün insan kaynakları olduğunu
benimseyerek, personelin dilek ve şikayetlerine önem vermek ve birlik ve beraberliğini artırmak için düzenli
programlarla onları bir araya getirmek
Faaliyet
No
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
Yapılacak Faaliyetler
Sorumlular
Her ay personelin problemlerini ve sorunlarını
Genel Sekreter, Tüm
dile getirmek, karşılıklı bilgi alışverişi yapmak için personeller
düzenli olarak toplantı yapılması
Personelin motivasyonu arttırmak amacıyla
doğum günlerinin meclis üyeleri ile kutlanarak
hediye verilmesi
Meclis, Genel Sekreter
ve Tüm Personeller
Personelin eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve
hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için çalışanların
en az %50’ne her yıl 10 gün dış eğitimlere
katılmasını sağlamak
Personelin ulusal ve uluslararası fuarlarda yer
alması sağlanarak illerimizi ve ülkeleri görme
fırsatı yakalamalarını sağlamak
Yönetim Kurulu, Genel
Sekreter,Görevli
Personel
Yönetim Kurulu, Genel
Sekreter,İlgili personel
Hedef Yılı
2012/2015
2012/2015
2012/2015
2012/2015
41
STRATEJİ 6.
MALİ YAPININ GÜÇLENMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef No:1.6Bütçe dengesini sağlamak ve güçlendirmek için düzenli ve tanımlanmış faaliyet ve stratejiler
üretmek
Faaliyet
No
Yapılacak Faaliyetler
1.6.1
Aidatların yeniden düzenlenmesi ve bütçeye
katkı sağlayacak şekilde her yıl
değerlendirilmesi
1.6.2
1.6.3
1.6.4
Sorumlular
Genel Sekreter, Muhasebe
Memuru
Hedef Yılı
2012-20132014-2015
Genel Sekreter,Muhasebe
Memuru
2012/2015
Aidat ödemeleri ile ilgili üyelerimize gerekli Genel Sekreter, Muhasebe
görüldüğü takdirde tebligat dışında telefon Memuru
açılarak da bilgi verilmesi.
2012/2015
Üye sayımızın her yıl arttırılması
Bankada bulunan mevduatın gerekli görüleceği
bir şekilde değerlendirilmesi
Yönetim Kurulu, Genel
Sekreter, ve Muhasebe
Memuru
2012/2015
42
STRATEJİ 7.
ELEKTRONİK ARŞİVLEME SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
Hedef No:1.7Bigi veya belgeye anında veya hızlı bir şekilde doğru zamanda güvenilir olarak müşteri
memnuniyetini ve kurumsal çıkarları artttıracak şekilde erişebilmek.VeBelgerin doğal afetlere karşı korunmasını
sağlamak.
Faaliyet
No
Yapılacak Faaliyetler
1.7.1
En Geç 2014 Yılına Kadar arşivimizin elektronik
ortama aktarılması.
1.7.2
Genel Sekreter,Muhasebe
Uygulama ile ilgili araştırmalar yapılarak detaylı
Memuru
bilgiler alınması
1.7.3
Bütçe
imkanları
geçilmesi
Sorumlular
çerçevesinde
sisteme
Genel Sekreter, Muhasebe
Memuru
Genel Sekreter, Muhasebe
Memuru
Hedef Yılı
2014-2015
2012/2015
2012/2015
43
5.
MALİYETLENDİRME
Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası 2012/2015 stratejik planın gerektirdiği oda bütçesi ve
işbirliği yapılacak kurumların desteklerinden karşılanacaktır.
6.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası stratejik planda belirlenen hedeflere ulaşmak stratejik
plandan optimal faydayı sağlamak amacıyla ilgili hedef ve faaliyetleri sistematik bir şekilde
izleyecektir. İzleme ve değerlendirme süreci “Yıllık faaliyet Raporları” hazırlamak suretiyle
gerçekleşecektir. Her yılın başında hazırlanacak olan yıllık raporlarla planlanan hedef ve
faaliyetlerden sapmalar, kurumsal eksiklikler belirlenerek Oda yönetimi tarafından bir sonraki
yıl için alınacak tedbirler belirlenecektir.
İzleme ve değerlendirme sürecinde çevresel faktörlerin Stratejik Plan üzerindeki etkileri
analiz edilerek fırsatlar ve tehditler değişen paydaş beklentileri dikkate alınarak “Risk Yönetimi”
yaklaşımı benimsenecektir.
İzleme ve değerlendirme sürecini oda yönetim kurulu ve belirleyeceği personel takip
edecektir.
44

Benzer belgeler

gelibolu ticaret ve sanayi odası stratejik plan 2016-2019

gelibolu ticaret ve sanayi odası stratejik plan 2016-2019 Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası stratejik planının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar, planın bütün paydaşlarımıza fayda sağlamasını temenni ederim.

Detaylı