sağlık bakanlığı dagıtım yerlerine

Transkript

sağlık bakanlığı dagıtım yerlerine
ş
W
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
3994253l ı30l .02
Hava Ambulans Hizmetlerinin
Sayı
Konu
Yürütiilmesi Hk.
DAGITIM YERLERİNE
Hava ambulansların krıllanımındakj temel amaç; hastanın l yaraiınıntedaVisinin olaı,
verinde.va da bulunduğu sağlık kuruluşrında yapılmasının mümkün olmadığı, tedavisi devam
ederken çıkan komplikasyonlar sebebiyle daha ileri tetkik ve tedavi iınkanlarının bulundusu
biı sağlık kuruluşuna nakledilerek hastanrn l yaralının sağlığının koıunmasıdır.
Acil tıbbi müdahale gereken durumlarda, hasta veya yaraIınm tıbbi müdahalenin
vapılabileceği sağlft kuruluşuna hızlı şekilde ulaştırılması ve gereken müdahalenin zamanrnda
1.apılması hayati önenr taşımaktadir.
Acil sağhk hizmetlerinde hasta ya da yaraiıya ulaşma ve tıbbi müdahalenin yapılacağ
sağlık kı-ırrıluşı.ına nakli sırasında kaybedilen dakikalar öltimle ya da ı.ızrıv ka_vbı1,la
sonuçlanabilnıekte, telafisi mrimki.in olmayan sonuçlar doğurabilnıektedir.
Vakanın tedavisiniır başka bir sağlık kuruluşunda sürdtirülmesi, mevzuat ve.va bu
krıruluşun tıbbi{eknik imkAnları açrsından zorı*rnlu ise, hastarun drııumu iie ilgiti en u,ygun
kuruluş ile mrıtabakat sağlandıktan sonra, tıbbi bakım ve tedavisine devam edilmesi için. ilin
11] Komuıa Kontrol Merkezi gerekli koordinasyonu sağlayarak lrastanın sevkini organize
eder.
Hava ambulansı ile sevki planlanan hastaların transferlerinıır planlama ve nakil
olduğu Bakanlığımız tarafından
gözlemlenmis olup aşağıda beliıtilen lrususlarda gereken hassasiyetin gösterilmesi önem
aŞamalannda bazı eksikliklerin yaşandığı r.e aksamaların
kazanmaktadır
1- İl 112 KI(M tarafından hava ambulans talebi yapılırken bazı belgelerin eksik
göndenldiği. bazı formların eksik dolduıulduğu gözlemlenmiş olrıp brı durumun sık
vaşairmasl rıçak ambulans ve lrelikopterlerin iniş ve kalkışlarında zaman kaybına, hastaiann
naklinde sorunlara sebebiyet vererek mağduriyet oluşturınalrtadır.
Hava ambulans talebi yapılırken; hastalara sunulan hizmetin aksatılmaması. hizmetin
kesintive uğratılmaması ve hava operasyon planlaınasının hızlı ve etkin bir şekilde
ıapılabilmesi için 81 il 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafindan aşağıdaki belgelerin
iı,edilikle har-a operasyon birimine rıIaştırılması gerekınel(tedir.
a.
b.
c.
d.
]
A
Sağhk Bakanlığı Hava Anıbulans Nakii Talep Formu
Hastanin son durumunu beliıten epil«iz raporlı
Hasta ya da hasta yakını onaml
Hasta için yer aıanan merkezler (yer aı,amaya en yakın illerden başlanacak_
olrımsıız yanıt alındıkça bölge genişletilecek) Komuta Kontrol \Je:kezi
Sonınrllı Hekimi tarafindan imzası ile birlikte tııtanak oiarak Hava Operasr-oı
l] Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. E Blok No:3 Sıhtıiye/A\I(ARA
ğ
nlı bilgi için: humeyra.demircioglrı@saglik.gov.tr
Tel: 0312 585 1,441 Faks: 03l2 4-12 450-1
Bu telge 5070 sayılı elektronik imza kantına göre gtivenli elektronik imza ile imzalar:ı=ı_şı:_
Merkezine faks olarak gönderilecektir. Hastalarln yel teyitleri Komuta Kontrol
Merkezi Sorumlu Hekimi sorumluluğundadır. Formların eksik doldurulması,
okunaksız olması ya da belgelerin eksik gönderilmesi halinde hava ambulans
görevlendirilmesi yapılmayacak o1up, talepler kesinlikle değerlendirmeve
alınmayacaktır.
planlanan hastaları,n, sevk edilen ve kabul edilen İl l l:
gönderilen
tarafından
kara
ambulanslarında;
hasta]ann hbbi durumuna; seyk eden
KKM
doktonın talebine ve devam eden tedavinin uygrınluğuna göre clhaz|ar bulundurması ve
seıkinin sağlanması _serekmektedir. ( İnfuzyon pompasl, enjektör pompası, kiivoz, mekanik
ventilatör cihazı_ omurga tahtası r,s. ) Hava ambulanslarıridaki cihazların sayı olarak.vetersiz
kalması durumrında. I| ||2 K]<,\{ tarafindan sağlanan clhazLar hava ambrılanslarına tutanak
karşılığı teslim edilecek, hastanın naklinin sonladığı ilde hava ambulans sağlık ekibi
ta;atından aa İl l12 Ambulansına tutanak karşılığı teslim edilecektir. Hava Ambulans ekibi
ta=fından rna|zemenin teslim edildiği n n2 Ambrilans ekibi, medikal malzemeyi İl ll:
Ki3t Teknik Desıek r.e Lojistik Birimine teslim ederek malzemenin alındığı ile ulaşımını
2- Hava.ambulansı iie nakli
sağlar acaktır_
]- İl 1l]
KlL\,{ tarafindan hava ambulans ile nakli planlanan hastanıır nakli ve kabulü
L-sıasında kaıa ambulansının ilgili havalimanlna veya heliport alanına en az L5 dk önce gelrniş
olinası. hasıar,ı hava ambulansına teslim ettikten ve kalkış gerçekleştikten sonrada
oluşabilecek olumsuzlulilardan dolayı ( teknik arıza, meteorolojik sebepler, hasta kavnalılı
setebier ıs. } önlem amaçlı en az 20 dk havalimanı veya heliport alanında beklemeleri
gerekmelıedir.
Belirtilen konularda
İl |12 KKM
hassasivetin gösterilmesi hususunda;
çalışanlarının bilgilendirilmesi
ye
gereken
Bilsilerinizi ve gereğini rica ederim.
Doç. Dr. Osman
.
DAGITIM:
Gereği: 81 ilValiliği
t İl Sağhk Müdüılüğü
112
)
Bakan a_
Genel},iüdiif
Bilgi: Göksar Gökçen Hav.Tic.A.Ş.
S§line Ulaşım Tic.A.Ş.
Spoıtif Havacıhk ve Turizrrı A.Ş.
Cad. E Biok No:3 Sıhhiye/ANKARA
için: humeyra.demircioglrı@saglik.gov.trTel:0312 585 1441 Faks: 0312 432 4503
Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Mithatpaşa
[email protected]ılı bilgi
ArıiianNACAR

Benzer belgeler

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ HAVA

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ HAVA Sonınrllı Hekimi tarafindan imzası ile birlikte tııtanak oiarak Hava Operasr-oı

Detaylı