Türk insanı hangi emojileri kullanıyor?

Yorumlar

Transkript

Türk insanı hangi emojileri kullanıyor?
Türk insanı hangi emojileri
kullanıyor?
FikriMühim’in Türkiye’nin emoji alışkanlıkları üzerine yaptığı araştırmaya göre Türklerni en
çok kullandığı emoji:
Türkiye’nin ilk ve en büyük ağızdan ağıza pazarlama ajansı ve araştırma firması FikriMühim, dijital
iletişimde her geçen gün hızla
büyüyen “emoji kullanımını ve
kullanım şeklini” araştırdı.
emojiyi en sık kullanan kesim
olarak dikkat çekiyor; yaşlar
arttıkça “emoji kullanımı ve
sıklığı azalıyor.
yaygın (yüzde 69). Yaklaşık beş
kişiden biri eşi veya sevgilisi
ile iletişimlerinde emoji kullanıyor.
Emoji en fazla mobil chat uygulamalarında (WhatsApp, Facebook Messenger vb.) kullanıYapılan geniş çaplı araştırmaya lıyor (yüzde 79). Bunu sosyal
79 ilden, dijital iletişimlerinde medya (yüzde 16) ve mobil SMS
emoji kullanan 7 bin 252 kişi (yüzde 4) izliyor.
dahil edildi. Araştırma 10 - 14
Emojileri en fazla sosyal medTemmuz 2015 tarihleri arasında
ya iletişimlerinde kullanan keonline ortamda yürütüldü.
sim daha fazla üst yaşlardaki
Yapılan araştırmaya göre ka- kişiler. 40 yaş ve üzerindeki
dınların dijital iletişimlerinde her dört kişiden biri, 25 yaş ve
emojiyi daha fazla kullandığı altında sadece on kişiden biri
tespit edildi. Araştırmaya katı- en sık sosyal medyada emoji
lan ve emoji kullanan kesimin kullanıyor.
yüzde 80’i kadın, yüzde 20’si erEmojinin en fazla kullanıldığı
kek. Kadın kullanıcıların yüzde
sosyal medya hesapları Face27’si 30-34, erkek kullanıcıların
book ve Instagram
yüzde 24’ü 26-29 yaş aralığında.
Eğitim durumlarına baktığımız- Sosyal medya iletişimlerinde
da ise kullanıcıların yüzde 53’ü emoji kullananlar ise en fazla
üniversite mezunu olarak dikkat Facebook (yüzde 52) hesaplarında emoji kullanıyor; bunu
çekiyor.
yüzde 30 ile instagram izliyor.
Her beş kişiden dördü
Twitter’ın emoji kullanımındailetişimlerinde mutlaka
ki payı sadece yüzde yüzde 3.
İletişimlerinde emojileri tercih
edenler “duygularını daha iyi
ifade edebilmek”, “düşüncesini
desteklemek” ve “kısa zamanda çok şey ifade edebilmek”
için emoji kullanıyor.
#
emoji kullanıyor
Emoji kullananlar emoji kullanımının “düşünceleri ifade edebilmeyi kolaylaştırma (yüzde
59)”, “sempatiklik kazandırma
(yüzde 19)”, “yanlış anlaşılmanın önüne geçme (yüzde 12)”
ve “zamandan tasarruf sağama
(yüzde 12)” gibi katkıları olduğu görüşünde.
Ülkemizde en fazla tercih edilen 10 emoji şöyle sıralanıyor:
Emojiler en fazla “gülme ifadesi”
olarak (yüzde 52), “sevgilerini
göstermek” (yüzde 29) ve “özlemlerini ifade etmek” (yüzde 9) için
En çok emoji kullanılan chat tercih ediliyor.
uygulaması yüzde 89’luk bir
kesimin tercihi ile WhatsApp. Beş emoji kullanan kişiden ikisi
Facebook Messenger uygula- “emoji dilinin dijital iletişimde
ması tercihi ise yüzde 9 düze- yazı kullanımının yerini tamamen alacağı” görüşünde.
yinde.
Araştırmanın sonuçlarına göre,
günlük yazışmalarında emoji
kullananların yüzde 77’si hemen hemen her iletişimde emoji
kullanıyor. Her yazışmasında
emoji kullanan kadınların oranı yüzde 81. Bu oran erkeklerde Emoji ile iletişim en fazla aryüzde 59 düzeyde. Gençler yine kadaşlar ve dostlar arasında
Emojiler
gönderdiğimiz kişilere
ne hissettiriyor?
FikriMühim’le gerçekleştirdiğimiz çalışma Türk
insanının günlük iletişimde emojilere olan bakış açısını ortaya koymaya çalıştık. Fakat işin
bir de emojilerin gönderen değil
mesajı alan tarafta uyandırdığı tarafta uyandırdığı bilinçaltı etkileri
var. Bu bağlamda nöropazarlama
araştırmaları yapan bir bilinçaltı algı araştırmaları şirketi Neuro
Discover şirketi ile de kullandığımız emojilerin, mesajı alan kişilerde ayna nöronlar vasıtasıyla ne
kadar güçlü bir bilinçaltı etki oluşturabildiğini test ettik.
#
Bu kapsamda Instagram’da en
çok kullanılan 10 emoji rastgele
sıralamalarla gönüllü katılımcı
bir gruba gösterildi ve beyin görüntüleme sistemlerinden EEG,
Paul Ekman’ın Facial Action Coding System (FACS) metodolojisine dayanan yüz ifade tanımlama
sistemi ve EKG (Elektro Kardiyogram) kalp ritmi ölçümlemeleri ile
katılımcıların milisaniye hızında
bilinçaltı tepkimeleri kaydedildi.
Elde edilen kantitatif sonuçlara
göre emojileri iki ayrı veri setine
yani duygusal ilgi ve motivasyon
(güdüleme) etkilerine dayanan iki
ayrı sıralama oluşturuldu.
Katılımcıların yüz ifadeleri
ve kalp ritimleri ile
karşılaştırıldı
İlk başta tüm nöropazarlama
araştırmalarında dikkate alınan
EEG verilerinden elde edilen duygusal ilgi seviyesini, pozitif mi
yoksa negatif bir duyguya mı ait
olduğunu tespit etmek için, katılımcıların yüz ifadeleri ve kalp
ritimleri ile karşılaştırıldı. Emojilerin tümünde pozitif duygu tepkimeleri olduğu tespit edildikten
sonra EEG verilerinin sıralamasını oluşturuldu.
Diğer yandan özellikle reklam ve
web site araştırmalarında kullanılan motivasyon etkisine dair
veri, nöropazarlama araştırmalarında en çok dikkate alınan,
satınalma kararının beyin nöronlarında ateşlendiği anı göstermesiyle literatüre geçen bir veridir. Bu anlamda emojileri gören
kitlede bu güdüleme etkisinin nasıl bir yoğunluk oluşturduğunu
incelendi.
En çok duygusal etkiyi,
gözleri belli olan emojiler
oluşturuyor
Instagram’da en çok kullanılan
ilk 10 emoji ile bu emojilerin yarattığı bilinçaltı tepkilerin kıyaslamasında işin ilginç tarafı ortaya
çıktı. Duygusal ilgi sıralamasına
göre dünyada en çok kullanılan
emojilerden 2. sıradaki kalp gözlü gülen ile 4. sıradaki gözünden
yaş gelerek gülen emojilerin sı-
ralamanın sonunda yer aldığını
gördük. Yani yüz ifadelerinden
oluşan emojiler gönderdiğimiz
kişilerde, en çok duygusal etkiyi, gözleri belli olan emojiler oluşturuyor. Çünkü bunlarla alakalı
daha kolay bir duygusal empati
kurulabiliyor. Bu noktada beynimizdeki yüz tanımlama bölgesi
olan fusiform gyrus bölgesinin,
daha kolay tanımlayabildiği emojilere, daha yüksek duygusal ilgi
gösterdiğimizi söyleyebiliriz.
Öte yandan büyük kırmızı kalp ve
2 pembe kalp emojileri, duygusal
ilgide başı çeken diğer emojileri
oluşturuyor. Görsel kalp imgelerinin, kalp ritmi verilerine göre de
yüksek seviyede sevgi, mutluluk
veya pozitif duygusal tepkimeler
yarattığı tespit edildi
Çalışma sonucunda güdüleme
etkisi açısından ise bizi en çok
etkileyen emojilerin göz kırpma,
öpücüklü göz kırpma, kalp ve dudak simgeleri olduğu ortaya çıktı. Bu emojilerin bir ayartma ya
da bilinçaltından onay talep eden
ifadeler olduğunu söyleyebiliriz.
Bu sebeple karşı tarafta bir güdüleme etkisi oluşturma ihtimali
çok yüksek
Hangi emoji Türk
tüketicisine hangi
markayı çağrıştırıyor?
Emojiler Türkiye’deki markalarca kullanımı henüz çok
yaygın olmasa bile bireysel
kullanım bu hızla arttıkça markaların
da bu duruma kayıtsız kalmayacağı
aşikar. Peki tüketici hangi emojileri
hangi markalara daha yakın buluyor. Ya da başka bir ifade ile hangi
emoji hangi markayı çağrıştırıyor.
FikriMühim’le gerçekleştirdiğimiz
anket çalışmasına deneklere bu soru
soruldu ve ilginç sonuçlar ortaya çıktı.
Emojiler en fazla iletişim markalarına
yakıştırılıyor; iletişim markalarından
sonra ise gıda sektöründeki markalara uygun bulunuyor.
#
Mutluluk emojisi
kullanıcılara Samsung ve
Apple’ı çağrıştırıyor
Emojiler WhatsApp ve Facebook gibi markalar dışında en fazla
Samsung, Turkcell ve iPhone mar-
kalarına yakıştırılıyor; gıda kategorisinde ise Coca-Cola, Algida,
Domino’s Pizza, Ülker ve Burger
King markalarına uygun bulunuyor. Mutluluk ifade eden emoji ise
en fazla Samsung ve Apple markalarına uygun bulunuyor. Bunu
WhatsApp, Algida ve Coca-Cola
markalarına takip ediyor.
Emoji kullanan 7 bin 252 kişiye
bazı emojiler gösterilerek çağrıştırdığı markalar soruldu. Her bir
emoji ile öne çıkan markalar şöyle
sıralandı.

Benzer belgeler