Ko :TeklrMchbu TAsNABILIR OTOSKOP

Yorumlar

Transkript

Ko :TeklrMchbu TAsNABILIR OTOSKOP
T.C.
Harran 0niversitesi Arastrrms ve Uygulama Hastanesi
Sira No:OH 70
Ko■ ●:TeklrMchbu
bin Adi:cOCUK YO● UN BAKIM― TAsNABILIR OTOSKOP-OFTALMOSKOP)
F、 Kodu:
ilmclidir
Fiyalar KDV Han9 01arak vcnlmclidir Ma12cmclchn Markasi vcya6zellitti mutlaka bcli“
lJBB sorgulaIIlaslllagOrc cll durk 3 tcklifbaz almacabr SGK Odcnir/odcllmcz teklinc bclutilc∝ 轟 r
SUT kodu bdi面 lmcycn tttmcr dclcrlclld― C dlsi bmkllぃヽPakctc dahn omp dlnadl,teklitt bClttecen
SUT ttyatllll ttm tCklincr dOttne… dl,bmklltt Odcmclcr muaycnc kabulsonrasll‐ 3∼ arasmdadr
SGK T―
UBB'dCn.卿 岨 anan
kCSmtller durumullda yuklentlyc OdcIIle yap:Lnり
bulunlnayacaktr
Tcklifvcrcn istckl‖
vc y● ucnlo h19br hak talcblllde
cryJo耐 daklttm maddclcn s肛 ヽlz kabul emls sayllacabr
Ma:ノ Hi2met Adi
鉱鰤
Soll Tenf Taribi:
S,No
"よ
Bi‖ mi
Miktan
1
TASINABiLiR OTOSKOP
1
ADET
2
TASINABILIR
1
ADET
Birim
Toplam
Tanrmlayo Firma ve
Fivat
Fivat
UBB
OFTALMASKOP
@nel
Toplam(KDV
Haric):
+Taniniaylci fIIIna bilgisi olmah vc teklifilc blrlttdc SGK sorgulama sistcrlunln 9面
idare No:6376038320001330
idare Adl:Haran tlniversitesi Arastrma ve Uygul,ma Hastanesi
Ekap Kaydl 19h XML dosyasl i9in gerekli ldari bilgiler N■
IItibat tclcfon:Tcl:0(414)344 41 65 Faks
士
kanda bildi止 」 §
su smこ ■
"Kalnp●
:0(414)3444169
si tcklrile brllktc venlmclidr
5AR』 LiSEYVAR
1. OtoskOp kendi markaЫ
OTOSKOP TEKNiK 5ARTNAMESi
na a■ orlinal sert plastlkten mamul su gecirmez canta lcenJnde
。lmalidir
2.
cantanln icerisinde OtoskOp ba511言
l′
5arlh handle,reasuable spekalomler ve disposabie
spekOIlmlericin avrllm15 b61meler olmalldlr Bu b6imeler icerisindekileri darbelere kar5!
muhafaza edebilmelidir
30mm,40mm′
3. Her set‖ e binikte termo plastic maddesinden imal edi:mi5 1 eradet 2 5mm′
anlmllk
kuiak
speklllml
50mm′ 10mm OI,ulerinde 134° C de otoklaviana b‖ en cok ku‖
verilmelidir
4.
Her set ile bir!ikte 1000 adet 2 5mm′ 1000 adet 4 0mm Olcalerinde tek ku‖ anlmllk kulak
spekOIlmu verilrnelidir
Sert plastik,anta icerisinde tek ku!lanim:lk spek薔 │lmleri koymak amactyla silindir,eklinde
bir kutu oimal,′ bu kutunun canta lcerisinde avrl bir b61mesi olmalldlr
6. Handle masaust1 5al on■ eJnde,a可 olabilmehdlr Opsivonel olarakも tenildittinde mObil
5
uvgulama!aricin direk prize takllarak ,ehir sebekesiile sarl ed‖ eb‖ ir 62e‖ lkte olabilmelidir
Bu Ozel‖ kihalevi alan firmanln urun portfbylnde bulunmall bu bze‖
i首
i Orijinal katalog
じzerinde gOsterebilmelidir
7. Handle icenJnde sar ed‖ ebilen 3 5 V ttono■ yum iyon)batarya oimalldlr NiMh{nikel metal
hibnt)bataryalar 6mru ksa Olduttundan kabul ed‖ meyecekJr
8 Her 15 setile bi‖ ikte 4 adet Otoskop‖ e ayn marka masa ustO,arl ciha2,Verilmelidir
9. OtoskOpun 6zellitti a5a言 !daki gibi olmalld!喘
● otoskop basll薔 lirnpact resistant ve koro2yOn enge‖ evici 6ze‖ ikte plastlc enjeksivon
e
y6ntemiile tek parca olarakこ retilmi5 olmalldi「
otoskop ba511言 1360 derece dOneb‖ en 3x bOyltme yapab‖ en minimunn reflex 6ze‖ ikte
olmalldir
o Kolayca sOkO10p takllabilen 3 5V xenon/Ha101en ampulll oimalldlr
● Ba51:k handle a 3ayonet k‖ k sistemle kolayca tak!lmall ve vida ile slkma
gerektirmeden ku‖ anilmal:dir
ttberop■ k aydinlatma sa薔 lamalldlr
e
pnomatic test icin insuflation port a sahip olmalldlr
lo.Masa Ostu satt unに
いω
e
薔i asagldaki glbl olmandir
unti otOskOp― oftalmaskop ciha21ile aynl marka olmal:dir
inin 62el‖
・ Masa lstu,aづ
o
Masa ustu,arj uniti aynl anda lki handle 5arl edebilmelidir
o
Medium ve small handlellan sal edeb‖ melidir
o Masaむ stu
sal麟 ntittZennde pilin doluluk durumunu gOsteren merkezled ve sa薔
so‖ u van ledier olmak」 zere 3 ay「 lledli uyarl sistemi olmahdlr
ll
o
Merkezled,slstemin saり a haar Olup olmadl薔 in g6stermelし yan ledler handleiann
0
5arj ttniti mikro kOntro‖
satta devam etJttini veva dolduttunu klrmlzl ve vesil uyan iie g6stermelidir
│。 Imah sarl dolduttunda enerliyi kesme‖ bu savede pilin
ёmar soresini uzatrnal!d!r
ll. Handie icindeki reosta savesinde l,lk kontroll dereceli olarak avarlanabilmelidir
12.Yumusak Start teknololisi savesinde 5ok voltajlarda bile ampし
lun yanmasinl bnleven
teknol● live sahip olmalldir
13. En a2 5 yll garantili olmalldlr
14 0ran Ulusal Bilgi Bankaslna kavlt1l olmal!dlr
15.T● m62e‖ ikier orijinal katalogda g6ster‖ meli ve isaretlenmelidir′ fotokopi′ bilgisavar clktisl
vs kabul edilrneyecektir
ヅ
oFTAtMAsKoP BA$tl16l TEKNiK
1‐
6zru-iruni
e
eyici bze‖ ikte plastik enieksiVOn vOntemi‖
OftalmoskOp ba51!● impact resistant ve kOrozyon enge‖
tek parca olarak uretilmi5 01malldir
2‐ Super
3‐
pa‖ ak!,k tin 3 5 V Xenon/Ha10gen Lamba va Sahip Olmahdlr
+40/-25 dioptri arasinda avarlanab‖ en en a2 28 renk kod:u lense sahip
。lmand!r Ava‖ anan diopt● dettenen ayn avn renkler‖
4‐
e g6stenleb‖ me‖ dir
E5e:ien a2 6 avrig5runOm vermelidir.Mikro daire,Orta daire′
bOylk daire,lXatiOn,slit ve red‐
free lltre ye5‖ 151k ile izleneb‖ melidir
5‐
Ophtalrnoskop uzerinde tlm avarlamalartek e‖
6-BaJlk elcl=e bavOnet―
k‖ k
e yap:labilme‖ dir
JStemde tak‖ malldlr S:kmakicin herhangi bir vida gerektirmeme‖
7■ mpul hicbir alete gerek kalmadan kolayca detti5eb‖
8‐ Fiberop■
9‐
me‖ dlr
k avdinlatma sattlamalldir
Toz gecirmeyen g6Vde{Dust prOOf HOusing)yap!Sina sahip olmalldlr
10-[n az 5 yll garantili olma:,d:r
ll―
Numune degerlendirmesine gore ahm olma:!
dir

Benzer belgeler

Sut - Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sut - Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi SGK Tarafndan tlBB'dcll焔 ぃ aklanan kcsmtller durmundaゴ Щ ttCi"6dcmC y叩 1lmayank vc ttklcnti hi9br hよ talcbhdc

Detaylı

05_06r9olャ

05_06r9olャ Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacl malzeme/hizmet safin altnacaktlr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte Diiner Sermaye Safin alma Birimine bizzal, faks veya posta ile

Detaylı

Bir gecənin sehri

Bir gecənin sehri əlini cibinə атıр və göрüр ki, pulunu оğuрlаyıb, əvəzinдə kарт qоyublар. Дilxор оlmuş Göyüş müəllim kənдə qаyıдıb guр şəlаlənin аlтınда çimib тəmizləniр. Yаzıçı, Göyüşə ibрəт дəрsi vерiр, аmmа оxuc...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. STAPLER KARTU$U 6OMM STANOART DOKU ENDOSKOPIK LINEERXESICI STAPLER KARTUSU 6OMM KALIN OOKU

Detaylı