(/(.7521ĝ. 7(/()21 6$175$/, MONTAJ VE PROGRAMLAMA

Transkript

(/(.7521ĝ. 7(/()21 6$175$/, MONTAJ VE PROGRAMLAMA
MS48
MONTAJ VE PROGRAMLAMA
KILAVUZU
KAREL Elektronik Sanayi ve MS48 MPK- V001 01/05/98
KAREL bu dokümanda belirtilen santral özelliklerinde
önceden haber vermeden yapma sahiptir.
ødø1'(.ø/(5
...................................................................................... 3
............................................................................................................... 4
Uygunluk: ............................................................................................................ 5
Montaj :................................................................................................................ 5
Topraklama bilgileri: ........................................................................................... 6
....................................................................................................... 7
.................................................................................................... 7
............................................................................................. 8
PROGRAMLAMA .......................................................................................... 11
............................................................................ 11
! ................................................. 12
Yasak numara arama yetki seviyesi ( 887aaa8 ) : ............................................. 12
""............................................................................ 12
#
$%%"""&..... 13
Alan kodu veya ön kodla aranabilir numara belirleme ( 8007 ):......................... 13
$
'%%"&.................................................................. 14
Robop, Direkt Aranamaz Abone ( 801aaa8 ) : .................................................. 14
$
$%
"&
........................ 14
'%
"( ................................................................... 15
)$'
"(* .................................................................................. 15
$$
)$'
"(+...................................................... 16
"(,....................................................... 16
#-.'%
"(/ ............................................................ 16
%
"(!....................................................... 16
0$
"( ......................................................................... 17
0$
"( ......................................................... 17
Sistem yetkilisinin belirlenmesi ( 803 ) :........................................................... 17
1
$'
"+ ................................................................................. 17
1
"+.................................................................................... 18
$#-.$'
'", .......................................................... 18
#-.'%
",".......................................................................... 19
Araya girme yetki seviyesi ( 806 ) : .................................................................. 19
Direkt iç arama ( 8070 ) :................................................................................... 20
23)$456%
%
5
78
belirlenmesi ( 8071 ) :........................................................................................ 20
92%
1 "!( ................................................................ 21
Otomatik arama/ Otomatik konferans yetki seviyesi ( 8073 ) :......................... 21
:
;8
7 "!+......................... 21
2
<$7=
...................................................................................................22
'
>
'
"......................................22
Bekletme süresini ayarlama ( 8082 ) : ...............................................................23
:
$)"* .....................................................................23
'
$%
"+..............................23
#
$
7
", ................................................................23
?$$5%
"!...........................................23
MF arama parametresini belirleme ( 8088 ) : ....................................................24
Otomatik tut süresi ( 8089 ) : .............................................................................24
Röle kontrol ve kutu zili ( 809 ) :.......................................................................25
Özel röle çekili kalma süresi ( 8094 ) : ..............................................................25
8
$$
" ....................................................25
:
" ....................................................................................26
:
1)
!/....................................................26
:
!!............................................................26
:
!!! .............................................................................27
1''!!..........................................27
0$
$
'1 $%%
'
*........................27
0$
$
$
7 + ..28
0$
$
?$$@% ,.............................28
>
$
)
!+,............................................................28
ESNEK NUMARALANDIRMA ....................................................................30
.............................................30
............................................31
..............................................32
( 88600neeee ) :........................................................................................................32
!" ................................32
#
..............34
$
#
........................................34
( 8867 ) : ...................................................................................................................34
$
%&
#'
(
...............34
$
)*+...................................35
,-
'&
. ...............................................................35
)
/
0.................................................................35
1
.............................................................................35
)
/
0.................................................................36
( Mevcut bir plan var iken ) : ...................................................................................36
2!%1
/
.)
3
0 .................................36
(!
0 ............................................36
00/
..............................................................36
................................................................40
20AB-CDCDE?C
3
2>+'$
$
)$
F2
' +&(
$%
F
8
&( +"
F
>
1
%7$%%
1.
4
2
G
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Enerji Modülü (SPS MS48)
220V Enerji Trafosu
Zil Trafosu
Açma-Kapatma Butonu
Sigorta
4/12 Ana Kart
+&(5"&/ (/H$
C-
92<
>2
IC-
J2<
C-
23K?EC-
Uygunluk:
-%
%89*F",71
8
%%%F
Montaj :
Kabinet ön rahatça 1 bir konumda ve yerden 120-160 cm
monte edilmelidir. >
konumunu ve montaj için gereken
deliklerin yerini belirlemede ekte verilen ‘Montaj G
$%’ %
.
2$
I 1
oda temiz, tozsuz $
ve sistem $%
' maruz . >
enerji sisteme özel $
, sistemin enerjisinin kesintisiz $
göz önünde
%%%%
ve mümkünse ara 8 bir kaynaktan enerji
.
>;?E<DC<E>CACLEMN?LAEAE?BC-NDAO>O>C>E2CA
A0?2D:DOG2>OAOE<CDELE-CDC?FFF
5
Topraklama bilgileri:
>8
'
8
'
$
F
2>+
$
%1%
1
8
$%$
1
8
%%
$18
8F
$
8 8
8F
6
Güç :
Güç 50Hz.’de 180-250 V limitleri için
. Güç ' 1A bir sigorta
%%
. Güç bünyesindeki redresör, ' akü
için %
üzere 8A'lik bir sigorta ile $%% bir $% sahiptir. Açma/kapama ak ' ve normal
için konumda $
Akü :
>
85 )8
ve sistem parametrelerini korumak ve silinmesini önlemek
üzere NiCd pillerle $
FEnerjinin durumlarda piller gerekli
parametrelerin aylarca sa
1
F
Enerjinin çok ve $
8$
yerine
'durumlarda akü gerekebilir.
7
Akü için SPS48 üzerinde ikili klemensi . Bu uçlara 12
V; akü . <8uç akü grubunun (+), siyah uç ise (-)
kutbuna FE?>-NDAO>A?DOAOPP??
9E?E-CDC?F
Aküler redresörün 12 V na paralel olarak $%%
5tamamen I
akü grubu sistemin normal etkileyebilir. Bu durumda akü
grubunun bir kaynakla I edilerek sisteme tekrar gerekir.
<;-NDO>C>E2DE?E(("9GE-E<EEAE?BC>CACAEJE9E
CD;ADE?C<E>CD2E>C>A?DOAOPOAA0?2D
:DOG2>OAOE<CDELEJE<C?FEDE<?C<<E>CACDE?CAE<;
90DBOF,9DOA;GE?>E5>C>E2002C<0D?<
KAPANIR.
Tesisat :
>
8 iç ve tesisat lar devre konnektörlere F= iç ve için bir çift kablo (toprak
%
8 gerekmektedir. telefona özel kablolarla
5elektrik v.s. $
%
önemlidir.
8
Abonelerinizin %
sistemin kapasitesine göre F
a
8%
konusunda bir fikir verecektir.
9
MS48 ve ekler için %
lan soketleri.
10
PROGRAMLAMA
-
lang durumunda programlama sadece sistem yetkilisi abone (
'
111 no’lu abone) telefonundan F E"* kodu ile sistem yetkilisi
5 yeni sistem yetkilisi Programlama belirtilen tüm
yapabilir, ancak operatör ile ilgili $
kullanamaz. Herhangi bir
program girilebilmesi için ilk önce sistem yetkilisi aboneden 877777 çevrilerek
çevir sesi FBu bir dakika için programlama durumuna
sokar. Herhangi bir program '5 bu süre yeniden lar. Bir dakika
süre ile program girilmez ise, santral programlama durumudan F E
sistem programlama konumunda iken 877778 çevirirseniz, normal konuma
geçer. #$'
lang 8 sürece
8 gerekmez. E sisteminizin kapasitesi 6/18’den büyükse,
abone %
* 5/&Q küçükse 2 F E
sisteminizde esnek %
aktifse abone %
( basamaktan, 4
kadar alabilir. Programlama da abone %
girilirken bu
hususa dikkat edilmelidir.
hat açma/ kapama ( 89 ) :
89dd[9]mn
dd
m
n
= %
= 0, Hat servise = 1, Hat servise = 2, Hat sadece gelen = 0, Hat servise DP = 1, Hat servise MF Örnek: 2 no.lu 23 olarak servise açmak için 89 02 1 1, DP olarak
servise açmak için 89 02 1 0, 8gelen açmak için 89 02 2, servise
kapatmak için 89 02 0 çevirmeniz gerekir.
89 açma/ kapama $'
için ayr
'1gibi, dd %
hattan itibaren son hatta kadar tüm hatlar
için 89dd9mn olarak da girilebilir. Bu durumda dd %
hattan son hatta kadar tüm ve n parametreleri F
11
yetki seviyesinin belirlenmesi ( 887 ) :
887aaa[9]n
aaa
n
= yetki seviyesi 1olan abone %
= 0, L
8iç abone arayabilir abone
= 1, Garama yapabilir abone
= 2, G
arama yapabilir abone
= 3, 2
arama yapabilir abone
= 4, L
8ortak )8
arama yapabilir abone
= 5, Ortak )8
ve arama yapabilir abone,
887 yetki seviyesi $'
abone için ayr !
'1 gibi, aaa %
aboneden itibaren son aboneye kadar tüm
aboneler için 887aaa9n olarak da girilebilir. Bu durumda aaa %
aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin n parametreleri F
-
langdurumunda tüm aboneler 0 (operatör için 1) yetkisine sahiptirler.
Yasak numara arama yetki seviyesi ( 887aaa8 ) :
887aaa[9]8n
aaa
n
= Yasak numara yetki seviyesi 1olan abone %
= 0, aaa %
abone için yasak numara kontrolü = 1, aaa %
abone için yasak numara kontrolü 8
887aaa8 yasak numara yetki seviyesi $'
abone için ayr 887aaa8n '1 gibi, aaa %
aboneden itibaren son
aboneye kadar tüm aboneler için 887aaa98n olarak da girilebilir. Bu durumda
aaa %
aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin n parametreleri
F
-
langdurumunda tüm aboneler 0 yetkisine sahiptirler.
parametreleri ( 800 ) :
800ddaaaxyfe
dd
aaa
X
y
12
= Kendisi ile ilgili bilgilerin 1
%
= dd ile belirtilen hattan gelen 1
abone %
= 0, dd ile belirtilen hatta hem 9, hem de 7dd ile = 1, dd ile belirtilen hatta sadece 7dd ile = 0, dd ile belirtilen hatta isteyen abonelerin yetki
seviyeleri kontrol edilir
= 1, dd ile belirtilen hatta isteyen abonelerin yetki
seviyeleri kontrol edilmez
= 0, dd ile belirtilen $
= 1, dd ile belirtilen operatör 1 faks Gündüz konumunda bu hattan gelen aaa %
abone
taraf
1 sonra faks sinyali gelirse hat faks
olarak aboneye (879, 800ddaaa. dd ile belirtilen hattgece servisi konumunda 1
abone faks abonesidir)
yönlendirilir
= 2, dd ile belirtilen otomatik 1 faks F
Gündüz konumunda bu hattan gelen otomatik
$
5&"
sn. içinde faks sinyali gelirse faks olarak aboneye (879,
800ddaaa), yoksa aaa %
aboneye yönlendirilir
e
= 0, dd %
hattan gelen için VM48 servisleri
aktiftir
R&5'1 5$$ $%
92 )85$$ 5'1
I 1 8
f
-
lang
R&&&5HR"5R"5)R" R"QF
Bu hattan gelen lar gece servisinde f=2 biçiminde F
PTT arama kodunun belirlenmesi
( 800019 ) :
800019n
n
= PTT G
2
Arama Kodu (0/9)
Gehirleraras5 arama için %
# kodu bu programla
girilir. arama yetki kontrolü bu programla girilen numara esas F Bu özellik PTT kodunun 1 veya 8 ülkelerde ‘9’
kodunun %
ld'hareketle sisteme ilave F
-
langR"QF
Alan kodu veya ön kodla aranabilir numara belirleme ( 8007 ):
8007mnnnn
m
= 0, Kimse )
aranamaz
= 1, Gece servisinde kimse )
aranamaz
= 2, G
kodundan sonra aranamaz
= 3, Yetkisi olanlar arayamaz
= 4, Yetkisi olanlar kodundan sonra arayabilir
13
nnn
= 5, Yetkisi olanlar sadece nnn ile %
arayabilir
= Alan kodu veya ön kod
Bu 10 adet kod girilebilir. Bundan sonra lan denemelerde sesi F
Cptali için ‘8008’ çevrilmelidir. Bu girilen tüm ön $
siler.
Örnek: Cstanbul’un Anadolu bir santralda yetkisi olanlar
normal olarak kodundan sonra hiçbir %
arayamazlar,
$
Avrupa arayamazlar. 80074212 $'
ile yetkisi
$
(&(alan kodlu %
arayabilmeleri F
Abone grubu ( 801 ) :
801aaagg
aaa
gg
= Abone %
= aaa ile belirtilen abonenin grup %
""Q
&,Qkadar)
= 15, aaa %
abone her hatta F
= 00,01,02....14, aaa %
abone sadece gg ile belirtilen grup
numaras
olan hatlara F
-
'eri""QF
Abone grup $'
"(Q
gruplama $'
ile F
grubu her tür hat için geçerlidir.
Robop, Direkt Aranamaz Abone ( 801aaa8 ) :
801aaa8p
aaa
= Abone %
p
= 0, aaa %
abone Robop hat üzerinden direkt aranabilir
p
= 1, aaa %
abone Robop hat üzerinden direkt aranamaz
-
lang"@F
Bu program VM48 $% %durumlarda Robop’un 1 hatlar
)
abonelerin direkt 1
belirler.
( 801aaa9 )
:
801aaa9tt
14
aaa
tt
R
$%
1
$%
R<$%
"(K("ak.
Bu program aktifken %
$
'
SQ
$%
$$
$
F
0
7
'F
Cptali için 801aaa9 çevrilmelidir.
<$%
&,
71
$%
$
%
F
'
"+$'
%
F
( 802 ) :
802ddgg(gg)(gg)(gg)…
dd
gg
R
%
R""5"&5FFFF&+
$%%'%%
($$'%%
'
R&,5
8
-
'
1""%
'%
F
"("" '$%%
7F
( 8023 ) :
8023sdppp
s
d
ppp
R&5G
rama
R(5G
R*52
= 0, Normal tarife
= 1, Ekonomik tarife
R""&(,"
$7
-%$'
'71
F
Tarife
$'
'$
1
5
)1 /
$
F-%
$
'71
FG 8
'5
8
8
F;1
1'!!
$'
'%
F
Bu program PTT ücretlendime %%
%%
'
1
%
F
80239 kodlu program ile tüm tarife $'
iptal edilir.
15
( 8024 ) :
8024ssddSSDD
ssdd
SSDD
RE$$
)
'
RE$$
)
Bu program ile girilen saatler '71
$$
)"(*5R&%
FE%
)
'
$
)%'%
F
Cptali için 8024 çevrilmelidir
( 8025 ) :
8025ddn
dd
n
R>
8
11$
%
R"5
ayarlama $'
)
R&5
$'
)F
!"( 8026 ) :
8026ctsh
c
t
s
h
R"5$'%%
1 8
$
8
R&5$'%%
1 8
$
R"5
)
$'%%
'%
$
8
R&5
)
$'%%
'%
$
R"5
)
$
$'%%
'%
'%
$
8
R&5
)
$
$'%%
'%
$
R"5#-.'%%
$, R&5#-.'%%
$)$%%
yakalar
-
'%%%1R&5R&5R& R"QF
( 8027 ) :
8027p
p
16
R"5
%
'r düzenleme yoktur
R&5
%
5
F-71%
%
$%F
#( 8028 ) :
8028aaan
aaa
n
= Otel odas
1
$
$%
R"50$
$'
)
R&50$
$'
)
0$
$
$
5
I I8
5
I
5
I5$
$
I
%
8 8F0
$
$
$
1
$$
$
)
$$
$
%%
$
)
F$
$$
$
%$$
$
5
1
$
"(
"$'
F0$
$
$7
8,5/5,,5
$'%%
8
",F-%$'
'23'%%
456 5T%
$$
$
F
$
"!$'
%%
%
8 5
1
S6Q%%
8F
#
( 8029 ) :
8029aaan
aaa
n
R0$
1$
$%
R"50$
$'
)
R&50$
$'
)
0
7
'$
'$$
sahiptir.
Bu $'
$
$$$
$
$
arayabilir.
Sistem yetkilisinin belirlenmesi ( 803 ) :
803aaa
R$%
>$'
1S
Q%
$
)
F
-
'
&&&%
$F
Acil hat ( 804 ) :
804aaapppn
17
aaa
= Acil hat yetkisi 1olan abone (operatör ppp/ 09 = Aranacak olan abone, veya 5ya da belirli bir numaras"!"&5"!"(5FFFFF5"!&(FEesnek %
aktifse ve ppp ‘0’ ile $
5yerine 0ppp çevrilmelidir.
n
= 0, aaa %
abone telefonunu acil hat hemen ya da = 1, aaa %
abone telefonunu + sn sonra acil hat ya da Acil hat yetkisi girilen abonelerin )$
5 dahili çevir sesi
almadan ve numara çevirmeden bir iç aboneyi veya hat
istemesi mümkündür.
Cptali için 804aaappp (ppp=aaa=acil hat parametresi abone)
çevrilmelidir (aaa abone %
" ile $
iptali için 804aaa0aaa
çevrilmelidir).
acil hat ( 804 ) :
804aaann
aaa
nn
= Acil hat yetkisi 1olan abone %
= 03, 97 %
ortak )8
'olan %
aran
= 04, 98 %
ortak )8
'olan %
aran
= 05, 99 %
ortak )8
'olan %
aran
acil hat yetkisi verilen abone telefonunu 5 santral
otomatik olarak n nolu )8
tl
%
arar.
Cptali için 804aaappp (ppp=aaa=acil hat parametresi abone)
çevrilmelidir (aaa abone %
" ile $
iptali için 804aaa0aaa
çevrilmelidir).
Abonelere PBX girme ( 805 ) :
805aaaAAA
aaa
AAA
= PBX grubuna 1
olan ilk abone
= PBX grubuna 1
olan ikinci abone
aaa %
aboneye 'aaa '%ise, veya telefonun üç
defa cevap vermediyse %
aboneye
yönlendirilir.
18
Bir iç abone PBX grubuna istenilen miktarda abone dahil edilebilir. Bu
program %
#-.grubunun son üyesi ilk üyeye yönlendirilmelidir.
Örnek: 118, 128 ve 140 %
aboneler #-. grubuna ",&&&(5",&(&+"ve 805140118 $'
girilmelidir.
Her abone kendi PBX grubunda çalmakta olan bir telefonu kendi telefonundan
5 çevirmekle yakalayabilir.
805aaaAAA $'
ile zamanda diyafonun gündüz ve gece 1
aboneler F Bu durumda aaa diyafon %
&&"/&Q
küçük kapasitelerde 10), AAA ise diyafonun 1
abone %
olarak
girilmelidir.
aaa %
abone PBX grubundan bu abone kendine
yönlendirilmelidir (aaa=AAA).
!( 8050 ) :
8050ddDD
dd
DD
= PBX grubuna 1
olan ilk %
= PBX grubuna 1
olan ikinci %
dd %
! kodu ile '% ise DD
%
F
Bir #-.grubuna istenilen miktarda dahil edilebilir. Bu program
%
önemli bir nokta da PBX grubunun son üyesi ilk üyeye
yönlendirilmelidir.
Örnek: 04, 08 ve 12 %
hatlar #-. grubuna ",""+"5",""&(ve 80501204 $'
girilmelidir.
Bir #-. grubundan bu kendine
yönlendirilmelidir (dd=DD).
Araya girme yetki seviyesi ( 806 ) :
806aaa[9]p
aaa
p
R
'1$
$%
= 0,1,2.....7 , Yetki seviyeleri
806 araya girme yetki seviyesi $'
abone için ayr "/
'1'5
%
$
$
$
tüm aboneler için 806aaa9p olarak da girilebilir. Bu durumda %
$$
$
$
F
19
$
1 $
$'7
'F
Direkt iç arama ( 8070 ) :
8070ddp
dd
p
R
78'1
%
R"5%
R5%
R5%
'
?$$1 -
$
$
'5
$$
$
$
78 F
-%%%
5'7
$%
%
$'7F )$%23 çevir sesini sonra numara çeviremez. Bu durumda 15 $
$
7
F
5
)$%%U4V%%%
5U6V%%%
'
%
F
$% &'('"
)*( 8071 ) :
8071aaa[9]mn
aaa
m
n
R$%
R"5
%
$46%
%
8
= 1, %
$46%
%
R"5
%
$
84
= 1, %
$
"!&78 $'
$ "!&
'1'5
%
$
$
$
aboneler için 8071aaa9mn olarak da girilebilir. Bu durumda %
$$
$
$ F
-
'%%%
23
$456%
%
yapabilirler (8071aaa111).
>
$%%#
4 6% %
'%%
$
)$%
$
%$'
%
F
20
"!&
""$'
'$
$
8FE
%
8)$
235 6%%%%
$
85
"!&
&"$'
'5)$%
'8%
8$
1
F
+$,
( 8072 ):
8072aaa[9]mn
aaa
m
n
RL 1$
$%
R"5
%
$
I
8
= 1, %
$
I
R"5
%
$$%
85
I
kilitleyemez
= 1, %
$$%
5
I
kilitleyebilir
"!(92%
1 $'
$ "!(
'1'5
%
$
$
$
tüm aboneler için 8072aaa9mn olarak da girilebilir. Bu durumda %
$$
$
$ F
-
'
$R&5R"QF
Otomatik arama/ Otomatik konferans yetki seviyesi ( 8073 ) :
8073aaa[9]mn
aaa
m
n
RL 1$
$%
R"5
%
$$$
1%
8
= 1, %
$$$
1%
R"5
%
$'%
,$)
'8
= 1, %
$'%
,$)
'
8073 otomatik arama/otomatik konferans yetki seviyesi $'
abone
için ayr "!*
'1 gibi, aaa %
aboneden
itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 8073aaa9mn olarak da girilebilir.
Bu durumda aaa %
aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin m ve n
parametreleri F
-
langtüm aboneler R&5R"QF
-yakalama/ Üzerine "yönlendirilme yetki seviyesi ( 8074 ) :
8074aaa[9]mn
21
aaa
m
n
= Yetki seviyesi belirlenecek olan abone %
= 0, aaa %
abone 3 ile operatöre gelen 1 ça
yakalayamaz
= 1, aaa %
abone 3 ile operatöre gelen 1 ça
yakalayabilir
= 0, aaa %
aboneye 85 veya 855 ile yönlendirilemez
= 1, aaa %
aboneye 85 veya 855 ile yönlendirilebilir
8074 yakalama /üzerine yönlendirilme yetki seviyesi $'
abone için ayr "!+
'1 gibi, aaa %
aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 8074aaa9mn olarak da
girilebilir. Bu durumda aaa %
aboneden son aboneye kadar tüm
abonelerin m ve n parametreleri F
-
langtüm aboneler için m=1, n=1’dir.
Kontör .
8079aaakkkk
= Kontör girilecek olan abone %
= 0000 ile 9999 aa %
aboneye girilecek olan toplam
kontör Herhangi bir aboneye 8079 $'
ile kontör girilirse, kontör
sinyalinin mevcut $% %ve 8778 $'
' hatlardan arama
gelen sinyal için kkkk kontör bir 8
F" $%%
aaa %
aboneye verilmez.
aaa
kkkk
Cptali için 8079aaa0000 veya 8079aaa* çevrilmelidir.
seçerek geri alma/ /( 808 ):
808a
a
= 0, Operatör bekletmeye önce 4, '
almak %
"&Q&(Qkadar)
tu
'alabilir
= 1, Operatör 4 çevirerek, bekletmeye bir numarasbelirtmeksizin ile geri alabilir. Clk önce bekletilmeye
al
'
F
-
lang&QF
22
Bekletme süresini ayarlama ( 8082 ) :
8082tt
tt
= 03’ten 25’e kadar snx10 cinsinden bekletme süresi
Bir hat bekletmeye H&"sn sonra geri döner.
-
rapor filtresi ( 8083 ) :
8083aaan
= Abone %
= 0, aaa %
abonenin '7ile ilgili bilgiler kayraporunda = 1, aaa %
abonenin '7ile ilgili bilgiler kayraporunda 8
aaa
n
hattan gelen "sürelerinin ( 8084 ) :
8084n
= 0, hattan gelen $%
süresi yoktur
= 1, 801aaa9tt ile girilen süre hatlar için de geçerlidir
n
-
lang%%%
R"QF
Paralel operatör ( 8085 ) :
8085aaa
aaa
= Paralel operatör olarak 1
abone %
4
*En fazla dört abone paralel operatör olarak Bundan
sonraki denemelerde sesi Örnek: 112 ve 113 %
aboneleri paralel operatör yapmak için 111
%
abone telefonundan 808512 ve 808513 $'
girilmelidir.
111 %
iç aboneye hattan bir gelirse paralel operatör olarak
bütün aboneler 111 numara ile birlikte çalmaya lar.
Mikrotelefonu ilk abone yakalar.
Cptali için 8086 çevrilmelidir.
Robop, tek ( 8087ndddd ) :
8087ndddd
23
n
dddd
= %%
"FFF
= n %%ile 1
dddd 1, 2, 3 veya 4 rakam olabilir).
Sisteme VM48 $% %durumlarda, bu program ile tek %
arama
1 menüler $%%%
F Çevir tonu veya bir mesaj
dinlenirken n (0'dan 9'a kadar herhangi bir %) çevrilirse, sistem dddd gibi . W " geldiniz, muhasebe için 112, için
123, teknik servis için 130, fiyat için 411 çevirin, operatöre
için " I 80872112, 80873123, 80874130,
80879411 $'
girilerek " geldiniz, muhasebe için 2,
için 3, teknik servis için 4, fiyat için 9 çevirin, operatöre
için " . Programlanan bir %un
tekrar kendi görmesi için 8087n çevrilip F
Daha uzun menülerde 5 %%%
%
gerekirse bir %bu %
programlanarak (ör : 808795) '% abonenin girme 78
%
F
Alt menüler $%%%
' durumlarda aranacak abone grup 10'u geçerse 0, 1 ve '( %
ana menüde %
5
menülerde 'arama için %
F
-$ kalan %lar, 0'a $'
%
numara
I1direkt operatöre F
MF arama parametresini belirleme ( 8088 ) :
8088n
n
= 0, MF telefonlar direkt arama yapabilir
= 1, Tüm MF santral yapar.
-
lang
sistem 80880 $%%
F E 8 telefonlarla aramalarda numara $
"&konumu denenmelidir.
Otomatik tut süresi ( 8089 ) :
8089tt
tt
= 01’den 99’a kadar sn cinsinden tut süresi
Operatörün $% %zamanlarda gelen bir tt sn sonra
otomatik olarak müzik müzik $
%%
5
$%
F
24
-
'
$$
%78'F
Cptali için 808900 çevrilmelidir.
Röle kontrol ve kutu zili ( 809 ) :
809p
p
R&5W87
F=
'
'8
7)$
5
F
R*5
)$
7
= 65
'7
6
787
çeker
R!5W87
17$% -
'%%%!QF
"&$'
'5
'8
57878
F-%78'
18
1
%
F
"*$'
$$%%%
%
F-%%
7
$
)5
)$
)'
F
"/$'
18
*(&$'
5
'
8$%%
'
55 F7
8
$
%
F
Özel röle çekili kalma süresi ( 8094 ) :
8094tt
tt
= 01’den 99’a kadar saniyenin onda biri cinsinden çekili kalma
süresidir
<
7$%1
F-
(809410).
'&
Örnek: Rölenin çekili kalma süresini 2 saniye yapmak için, &&&%
$
)$%
"+("$'
'F
0*( 8098 ):
8098mgn
m
= 1, Gece servisi
= 2, Paralel operatör
= 3, Robop
25
g
= 0, Cumartesi
= 1, Pazar
= 2,3FFF5/5#
8
5>
5FFFFF5J%
= 0, Otomatik servise alma pro'
)
= 1, Otomatik servise $'
)
n
E
' 'R&'5$ '$%
$%F
E
8
$'
)5'
'8F
Gün içinde ilgili kodlarla servis
F
-
'%%%
'R"QF
"$'
' '%%%
'F
-( 8099 ) :
8099tt
tt
= 02’den 20’e kadar saniyenin$
1
yapma süresi
-
'
F
-
,"( 8769 ) :
:
1)
8
•
•
&&&%
$$)$%%
dinleyin
8769 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin
-
( 877 ) :
877mn
m
n
26
R"5<
$
R&5L
8
'7
R(5G
'7
R*5
'7
R+5J lar
R,5'
lar (cevaplanmayan ve cevaplanan)
R"5-
81
8"$$ J2+5$
R&5<
81+"$$5
R(5<
L
81>
=
'
$
%
mümkündür (bknz. Prog. 2$
I<
%8%F
R+%%%
7'
UJV
)
F
R,%%%
7
$
1 UJV
-
'R*5R"QF
-
( 8777tt ) :
8777tt
tt
R(""
'7
!!!$'
'
1
''$1 5'%5
%%
5)
8
$%
%
F
-
',,F
,( 8778 ) :
8778ddüüüüü
dd
üüüüü
R-118
%
= Birim ücret
#1
$%%%%
5:
<
>
'718188
8
F-%%$%
1
)81
$
gerekmektedir ve bu birim ücret en fazla üüüüü=65000 olabilir.
Cptali için 8778dd çevrilmelidir.
#,"( 883 ) :
883ssddSSDD
ssdd
SSDD
R1 $$
$
1
kika
R1 $$
$
1
Cptali için 883 çevrilmelidir.
27
Otomatik olarak paralel operatörü devreye alma/ devreden
"( 884 ) :
884ssddSSDD
ssdd
SSDD
R#
$
7$'
'1
dakika
R#
$
7$'
1
-%$'
'
$
7 %$
$
7
)
,/& ,/" F
Cptali için 884 çevrilmelidir.
#12
"( 885 ) :
885ssddSSDD
ssdd
SSDD
R?$$$'
'1
R?$$$'
1
Cptali için 885 çevrilmelidir.
-%$'
92+
$%%%%
$$$
7?$$
$$
$
F
W,"""&""$'
'5$$
@ 5
!@ F
-%$'
'5!+" $$ 8741 çevrilene $$
8F-%78
)
$%5 '$$$% 7%
WJ%
!+"5#
8
!+&F
/( 745 ) :
745p
p
R"5
$$$
5,$)
$%%
5
92%
5
7
'
durumuna getirir.
R&5"" $'
'
'%%%
'F
R(5
$ '%
'%%%
getirir.
= 3, Tüm abone gündüz konumu yönlendirme parametrelerini
28
'%%%
'F
= 4, Tüm abone gece konumu yönlendirme, gündüz ve gece
$%%#-.
'%%%
'F
= 5, Tüm abone acil '$%%
'F
R/5
7
'%%%
getirir.
R!5
$$'
%
'%%%
getirir.
= 8, Ortak ve 78
)8
'%%%%
'F
R5
'%%%
'?F
>
8 $'
8%
78%
8F=
'
8
%%%
%$
'
birisini kullanmadan önce, 744 ile sistem parametrelerini tekrar yükleyerek
8
8FE $
5!+,$%
'
'%%%
'
$'
8F
29
ESNEK NUMARALANDIRMA
3
2>+8%
)F
%
"&Q&(Q5
%
&&&Q&,"Q
+&(
HF
8F
-
F&&"
)$5&,&787%
FE
%
)787&""$%%
F$ +
%
'F
%
F
%
'
F1
%
S&Q S(Q)
$% %%%
$
$
%
''F-%%%
$
%
%8%
$
)
$
1
%%
8$%%
$%
1
F-%$%%1
'
$
S&Q S(Q%
FS"Q5S*Q5S+Q5S,Q5S/Q5S!Q SQ%%
8$$%5
1
SQ$8$%%
%
F
E%
'$'
886 ön kodu ile sistem
$'
$%%
'F-%'
saklanmakta olup, sistem 7459 $%
'%%%
'
$%
F
E$%
$
886 hariç tüm programlarda yeni
%
%
F886 $'
)8%
%
F
>%
)5%
'
$'
%
Sistem
!"""
#
34 "566789
-%$'
%
$%
'
%
)
'F-
'
)8%
5/&Q
$
%
1
%
)$
$%
)
$%F>
$%
$%5
$
$
$
%%%F
-
'%%%
$%$% %
8FE%$'
'$%'5%
)
' 30
1'
$ 5
$
)
%8F-%5%
'
önce mutlaka 8869$'
'F
71'
%
1
%%
%$'
kesinlikle '5
71'%
'
F
8869 $'
''
85
$
'5$
'5
$
%%
$$
5 1%
$
8F-%%
71 1%$
$$
)
F
-%
'
8$
'5%
$'
'%%%
7F
343:0
•
•
R$)8%
&&&FFF&,"5&&"R
)$5&,&R787
RL$%R&5(5*5 +
-%$'
'
$$%'FE'
$%+
$
' F: '$$
$% 'FE
$$
$%5
'FE'$%+
S4Q%%
F-%%%
5
F=%%
$$
$'7F-%%%
5
$
$
5
'1$
FE$
$
$%%%
' 8868$%
$$
)
5$
8F$E<$
>)
F
886aaa '$
S4Q%% %
$$%)
F%
$85%
$
$
'7
8
$%S""""Q$
'78FE$%5$
$%%
'1$
%
FW)8%
&&($
$&++5)8%
&++$
$&&(
$%%8F
Hem 886112144*, hem de 886144112*
$%
1
F-%
%%
886144*, 886112144*, 886144112*$'
'F
31
3443:0
( 88600neeee ) :
•
•
n = 0, 3...9
RL$%R&5(5*5 +
E'%
S&Q S(Q
$5
%
%
$
''F-%
88600n$'
F-%
$%'1
FE'$%+
$
' F: '$$
$% 'FE
$
$
$%5'FE'$%
+
S4Q%%F-%%%
5
F=%%
$$
$'7F-%%%
5
$
$5
'1$
F
=
' '$%5$%
$%$
F1
5S #nQ6R
5S82n’,
‘85n’, ‘86nQ$
S
#eeee’, ‘82eeee’, ‘85eeee’,
‘86Q$
FWS/Q
$$%%
%
88600666*$'
/Q$%//
//
$$
F-%%%
$%
K=
)8
//
/
K
6//
6/
K#
$
7 ,//&"
,/&"
K0
)8
7(//
(/
K
$///
//
ESQ$%
$%EEEE Q$%
$
'S 82n’, ‘85n’, ‘86nQ$
EEEE2eeee, EEEE5eeee, EEEE6$
FWSQ
$%(+
$Q
$'
((+((+$%F
E<KQ
"5*5+5,5/5!5 $
' 1 F
34/3:05667;9
•
•
32
nn = 10...30
RL$%R&5(5*5 +
-
$
'%
8 $
$%8%
'
%%
-717$% %'5%$'
$
'F-%$'
$
85
1
$%
FE'$%+
$
' F: '$$
$% 'F
E
$$
$%5
'FE'$%+
S4Q%%
F-%%%
5
F
=%%
$$
$
'7F-%%%
5
$
$5
geçici olarak silinmelidir.
Q
' nn
Servis
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
#
0
7 :
Müzik Dinleme
1> 925
85
Oda Dinleme Servisi
W8%#$'
VM Servisleri Ön Kodu
Özel Anons
Genel Anons
Grup Anons
Bekçi Kodu
Robop Devreye A
:
92
1> C
Gece Servisi
:
L
G)
24
25
Telefon Kilitleme/Çözme
52
I
5M
5
2
IM
5<
1
5
<
12
I
26
27
28
Saat Girme
0$
1> C
0
=
)8
0$
1> 856(1/0)
857
858
859(pxxxxxx)
864
865(aaa)
866
867(aaa)
869
874(1/0)
878
879
82(aaa)
836(ssss)
836(sssSSS)
837(sss1/0)
838(ssdd),
838(9ssdd),
838(8aaassdd),
838(89aaassdd)
838(7ssdd),
838(79ssdd)
88(ssdd)
77(h), 77
78(hh), 78
33
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
C
0=
Yönlendirme
J 8:
L7
Uzaktan Yönlendirme
C
=
E
<$%=
E
G)=
E
00
%% Belirleme
00
%%>$'%
Check-in/Check-out
<
1
I Yer belirtme ( Meet me )
85(aaa)
86(aaa)
855(aaa)
790
797(mm)
799(aaasss)
730
731(aaa)
732(aaa1/0)
737(n)
738n (n)
$%#&
'(
W92
$
92 /+S(,Q
/"&+(,4 F-%
$
/+
92 (, 7F5/+/R(,/5/+R
2599).
343:
/566769
L'%
571
'%%%$
)
8
$
$5
886aaaeeee$%
'$
zahmetli olabilir. Bu durumda 8868 $%
$$
57 )$$
)
F-%%%
$ )$7$
'F-%$ $
'
$$%'85$
$8FF
343/
( 8867 ) :
8867$%E
$%)
EA%
)
'%%%F
E%
8'5)8%
%
%$%
F
8866$% 1
$
)
8F)
*
(+
,
).
343:,.*
( 8866 ) :
L%
$'
$%'
'1
)8
F-%$%1%
5
34
5$'
71
7F
$'
''$$
$
8866$'
1
)8
F
343<5667=9
>
$
%%%
'E
$%%'1
)8
F>
%'1
)8
%
F1
)8
$8%% % %
715'1
)8
$%'
olmak için 8865$% E
$%'1
)8
F
>6?::*.0
-%
'SQ
$ SQ$%%
88600neeee $'
$
8 886008*), veya
8$%%%%
85
SQ
$'
88F-7%%
$
7)$%
SQ'7
SQ%%
5
869 E
$%%
'
durumuna getirin veya 8860088* $
$
SQ$%%
)
'F>$'
$%%
71 877777 SQ
‘8’ görülüne kadar basarak)
< 40@"
5 "9
•
•
•
•
•
•
E
$%)$%%$%%F> 1%$
$$
5 1%
$ '
%
7F(""
$$
S(Q%
)
85)$
%
$
‘)&
8F
8869 E
$%
'
18%
'$
$
8868
$5
)$ 787$
)
886aaaeeee, 88600neeee, 8860nneeee$'
%
'F:
$%
886aaa*, 88600n*, 8860nn*$
$
'1$
)
F38%
%
1
$
'%
'8'
yoktur.
$
5
$%''
kontrol edin.
8866$'
E
$%%
1
)8
35
•
E
$%)$%%
5
8
'$
1
F
< 40@"
( Mevcut bir plan var iken ) :
•
•
•
•
•
•
LE
$%)$%$%%
18%
1%
$
$
58868 ile
$5
)$ 787$
)
8869 ile
$%
'F
886aaaeeee, 88600neeee, 8860nneeee$'
%
'F:
$%
886aaa*, 88600n*, 8860nn* $
$
'1$
)
F
$
5
$%''
kontrol edin.
8866$'
E
$%%
1
)8
E
$%)$%%
5
8
'$
1
F
$, 4<@"
•
•
•
•
•
•
2 1%E
$%)$%
'
8865 1%
1
)8
886aaaeeee, 88600neeee, 8860nneeee$'
)$
F:
$%
886aaa*, 88600n*, 8860nn*
$
$
'1$
)
F
$
5$%'
'$$F
8866$'
E
$%%
1
)8
E
$%)$%%
5
8
'$
1
F
34
@"
•
•
8867 E
$%%>)
8866 1
)8
F
3@@ •
36
Operatör telefonundan 744 F-%$
1
)8
$'
E
$%%
1FE$
$
5EA%
$%
'
8
F
37
E
$%
(ULúLP
Kodu
Abone/Servis
Abone / Servis
000, 0
003, 3
004, 4
005, 5
006, 6
007, 7
008, 8
009, 9
010, Paralel Operatör (856)
011, Müzik Dinleme(857)
!"#$%&'(#)(
(858)
*+'#,-.(/0123
014, VM Ön Kodu (864)
016, Genel Anons (866)
018, Bekçi Kodu (869)
!#4##$%5,/0603
!!78&9:,/0!3
015, Özel Anons (865)
017, Grup Anons (867)
019, Robop (8741/0)
021, Gece Servis (879)
!*;##
#85#/0*<3
024, Telefon Kilitleme (837)
026, Saat Girme (88)
025, Alarm Girme (838)
027, Otomatik Arama
(77)
028,Otomatik Arama OH
(78)
*9=>,#>#"#$%&'
(86)
029, Yönlendirme (85)
*!#5,&?5
(790)
*@;#,&?5
(799)
**,&?5
/6263
*15#,&
Be. (730)
*<5#,&
Sorma (731)
037, Check-in/ Check-out
(732)
*0,&4&#A#$
(737)
039, Yer belirtme (738)
(ULúLP
Kodu
031, Uzaktan
Yönlendirme (855)
Abone / Servis Abone / Servis Abone / Servis 38
110, Diyafon
114
118
122
126
130
134
138
142
146
150
111
115
119
123
127
131
135
139
143
147
151,Röle
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
113
117
121
125
129
133
137
141
145
149
Tabloda her kutunun solundaki üç haneli numara o servis ya da abonenin
$%%/$%
$
'
%
'7 .-%
$$
%
'
71$%%
5 1
1$
8
FE#JK<$$$'
8 5%
$%%
8
gerek yoktur.
39
servisler :
n=0
Servis
Kodu
0
#0aaa
#0
9#>
Operatörü arama
Seri aktarma (operatör)
Operatörü arama
n=3
Servis
Kodu
3
3
#3
9#>
:
#
'
=
n=4
Servis
Kodu
4
4mm
4dd
44aaa
#4
864
40
eeee
eeee
#eeee
9#>
-
'
$@%
I
-
'
-
'
=
VM ön kodu
n=5
Servis
Kodu
5hh
5
#5
#55
855aaaAAA
865aaa
8259
eeee
#eeeeaaa
#eeee
eeee
eeeemm
eeeedd
eeee4aaa
#eeee
86eeee
9#>
0
)8
%
Konferansa alma
Ses yükseltme
Uzaktan yönlendirme
Özel anons
Reset
eeeehh
eeee
#eeee
#eeee5
85eeeaaaAAA
86eeeeaaa
82eeee9
n=6
Servis
Kodu
6h
#6
#6h
826
8561/0
866
9#>
W8
)8
W8
)8
0
)8
7
#
$
7 Genel anons
n=7
Servis
Kodu
7dd
#7dd
730
731aaa
732aaa1/0
737n
738n
739
77h
#77h
77
78hh
#78hh
78
790
797mm
799aaasss
827
857
867aaa
9#>
>
>
0$
%%'
0$
%%$'%
Check-in/Check-out girme
<
1
Iervisi
Yer Belirtme/Meet me
8
$'%
W8
)8
$$
W8
)8
$$
Otomatik arama iptali
0
)8
$$
0
)8
$$
Otomatik arama iptali
C
<$%
G)
0$
Müzik dinleme
Grup anons
n=8
Servis
Kodu
800...
eeeeh
#eeee
#eeeeh
82eeee
85eeee1/0
86eeee
eeeedd
#eeeedd
eeee30
eeee31aaa
eeee2aaa1/0
eeee37n
eeee38n
eeee39
eeee7h
#eeee7h
eeee7
eeee8hh
#eeee8hh
eeee8
eeee90
eeee97mm
eeee99aaasss
82eeee
85eeee
86eeeeaaa
9#>
Programlama
eeee00...
41
81
82aaa
830
831
832 2/1/0
833ggaayy
834hh(n)
835dd(n)
836sss
836sssSSS
837sss 1/0
838ssdd
8387ssdd
83879ssdd
8388aaassdd
8389ssdd
83889aaassdd
839aaa
8390dd
8399
84h(n)
85aaa
855aaaAAA
856 1/0
857
858
859p(x)
86aaa
864...
865aaa
866
867aaa
874 1/0
876...
877(0,1,2,3,4)s
877777
878
879
88ssdd
883...
884...
42
>
'
:
?
8
?
8
28
Takvim ayarlama
0
)8
%
'
7
G)'
G)
Telefon kilitleme
Alarm girme
<
1
'
<
1
I
'
Abonelere alarm girme
2
I
'
$
I'
Abone bilgi dökümü
'7
$5
'7
W8
)8
%
a girme
Yönlendirme
Uzaktan yönlendirme
Paralel operatörü devreye
Müzik dinleme
1 925
I8
Oda dinleme servisi (OPE hariç)
W8%
$'
J 8:
L7
VM ön kodu
Özel anons
Genel anons
Grup anons
Robop devrede/devre
L
817$%
:
'
#$'
'
Gece servisi iptal
Gece servisi
Saat ayarlama
0$
'1 $'
0$
$
7$'
eeee
eeee2aaa
eeee30
eeee31
eeee32 2/1/0
eeee33ggaayy
eeee34hh(n)
eeee35dd(n)
eeee36sss
eeee36sssSSS
eeee37sss 1/0
eeee38aaassdd
eeee387ssdd
eeee3879ssdd
eeee38eeeeaaassdd
eeee389ssdd
eee3889aaassdd
83eeeeaaa
83eeee0dd
83eeee9
eeee4h(n)
eeee5aaa
eeee55aaa
eeee56 1/0
eeee57
eeee5eeee
eeee59p(x)
eeee6aaa
eeee64...
eeee65aaa
eeee66
eee67aaa
eeee74 1/0
eeee76...
eeee77(0,1,2,3,4)s
eeee77777
eeee78
eeee79
eeee8ssdd
eeee83...
eeee84...
885...
886
887aaa(y)
89dd(0,11,10,9)
n=9
Servis
Kodu
9
#9
829
839aaa
8390dd
8399
859p(x)
869
0$
?$$#$'
E%
7$%
Abone yetki seviyesi girme
eeee85...
eeee86…
eeee87aaa(y)
eeee9dd(0,11,10,9)
9#>
$)
?$Q
Abone bilgi dökümü
gi dökümü
$5
'7
W8%
$'
Bekçi kodu
eeee
#eeee
82eeee
83eeeeaaa
83eeee0dd
83eeee9
85eeeep(x)
86eeee
43