Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)

Transkript

Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
SUPERLATIVE FORM OF ADJECTIVES (SIFATLARIN EN ÜSTÜNLÜK DERECESİ)
Sıfat tek heceli ise superlative(en üstünlük) şeklinde sıfatın başına The sonuna “-est”
alır. Comparative’de “daha” anlamı varken, superlative’de “en” anlamı vardır.
Adjective(Sıfat)
Comparative (Üstünlük)
Superlative(En üstünlük)
tall = uzun
taller = daha uzun
the tallest = en uzun
new = yeni
newer = daha yeni
1 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
the newest = en yeni
short = kısa
shorter = daha kısa
the shortest = en kısa
fast = hızlı
faster = daha hızlı
the fastest = en hızlı
old = yaşlı
older = daha yaşlı
the oldest = en yaşlısı
2 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
Mary is taller than Tom.
Mary; Tom’dan daha uzun boyludur.
Susan is the oldest of all the students.
Suzan öğencilerin en yaşlısıdır.
Erzurum is colder than Adana.
Erzurum, Adanadan daha soğuktur.
My hair is longer than your hair.
Benim saçım seninkinden daha uzundur.
İstanbul is bigger than Kayseri.
İstanbul, Kayseri’den daha büyüktür.
“-er” veya “est” bazı iki heceli sıfatlarada ilave edilebilir ( Özellikle sonu “-er,-ow, -ple, -ble,-y,-ly”
ile biten sıfatlara):
3 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
Adj
Comparative
Superlative
narrow = dar
narrower = daha dar
the narrowest = en dar
clever = akıllı
cleverer = daha akıllı
the cleverest = en akıllı
sonu -e ile biten sıfatlara -r,-st eklenir.:
4 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
Adj
Comparative
Superlative
Nice = güzel, hoş
nicer = daha güzel, hoş
the nicest = en güzeli
Large = geniş
larger = daha geniş
the largest = en geniş.
Brave=cesur
braver = daha cesur
5 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
the bravest = en cesur.
Simple=basit
simpler = daha basit
the simplest = en basit.
Wise=zeki
wiser = daha zeki
the wisest = daha zeki
Sonu -y ile bitip bir önceki harf sessiz ise -y düşürülüp comparative (üstünlük) şek­linde
-ier,superlative şeklinde ise -iest sıfatın sonuna eklenir.
Adj
6 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
Comparative
Superlative
Happy = mutlu
happier = daha mutlu
the happiest = en mutlu
Pretty = güzel
prettier = daha güzel
the prettiest = en güzel
Tom’s car is larger than Helena’s car.
Tom’un arabası Helena’nın arabasından daha büyüktür.
7 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
İki sessiz harf arasında kısa bir sesli bulunan tek heceli sıfatların Comparative ve Superlative
şeklinde son harf tekrarlanıpdaha sonra -er,-est eklenir.
Adj
Comparative
Superlative
Big
bigger
the biggest
Thin
thinner
the thinnest
Fat
8 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
Fatter
the fattest
My mother is fatter than your mother.
Benim annem senin annenden daha şişmandır.
Mary is the fattest person I’ve ever seen. Mary gördüğüm en şişman kişidir.
good = iyi
better = daha iyi
the best = en iyi
9 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
bad = bad
worse = daha kötü
the worst = en kötü
far = uzak
farther = daha uzak
the farthest=en uzak
little = az
less = daha az
the least = en az
many = çok
more = daha çok
10 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
the most = en çok
My typewriter is better tan your’s. Benim daktilom seninkinden daha iyidir.
I have got less money than Tom.
Tom’dan daha az param var.
GENERAL EXERCISES : Genel alıştırmalar
The Mississippi is the longest river in the world.
Mississippi dünyanın en uzun nehridir.
China is the most crowded country in the world.
Çin dünyanın en kalabalık ülkesidir.
Everest is the highest mountain in the world.
11 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
Everest dünyanın en yüksek dağıdır.
Mustafa Kemal Atatürk is one the greatest statesman in the world. Atatürk dünyanın en büyük
devlet adamlarındandır.
Lake Van is the largest in Turkey.
Van Türkiyenin en büyük gölüdür.
Mount Ağrı (Ararat) is the highest in Turkey.
Ağrı Türkiye’nin en büyük dağıdır.
Mercedes is the most expensive car of all.
Mersedes hepsinden en pahalı arabadır.
Cheetah is the fastest animal in the world.
Çita dünyanın en hızlı hayvanıdır.
Two-Three syllable adjectives
12 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
* . Comparative form iki nesne arasında farkları anlatmak için kullanılır. İki
ve daha fazla heceli sıfatların comparative halini oluşturmak için sıfatın başına more getirilir.
Örnek:
London is more exciting than Ankara
Londra, Ankara’dan daha heyecanlıdır.
Superlative form ise üç veya daha fazla şey hakkında konuşurken “en” uzun, “en”
kısa gibi ifadelerle bir tanesini ayırmak için kullanılır. İki ve daha fazla heceli sıfatların
superlative halini oluşturmak için sıfatın başına the most getirilir.
Örnek
New York is the most exciting city in the USA.
New York Amerika’nın en heyecan verici şehridir.
Adjective
Comparative
13 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
Superlative
beautiful
more beautiful
the most beautiful
expensive
more expensive
the most expensive
hardworking
more hardworking
the most hardworking
14 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
important
more important
the most important
Dangerous
more dangerous
the most dangerous
Hande is more beautiful than Hatice.
Hande Hatice’den daha güzeldir.
Mary is the most hardworking person I’ve ever met. Karşılaştığım en çalışkan insan Mary’dir.
Women are more intelligent than men Kadınlar erkeklerden daha zekidir.
15 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
Aşağıdaki iki heceli sıfatlar hem er-est hemde more most ile kullanılabilir.
Two-Syllable Adjective
Comparative Form
Superlative Form
clever
cleverer
cleverest
clever
more clever
16 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
most clever
gentle
gentler
gentlest
gentle
more gentle
most gentle
friendly
friendlier
friendliest
friendly
17 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
more friendly
most friendly
quiet
quieter
quietest
quiet
more quiet
most quiet
simple
simpler
simplest
18 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
simple
more simple
most simple
EXERCISE A: Complete the sentences with the adjectives in brackets. (use the comparative or
superlative form)
Alıştırma A: Parantez içerisindeki sıfatları kullanarak cümleleri tamamlayınız. (comparative ve
superlative halleri kullanınız)
1- Mathematics is............. (difficult) subject.
2- Ronaldo is.............. (popular) footballer in the world.
3- Istanbul is............. (crowded) city in Turkey.
4- The girl is............. (happy) than the boy.
19 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
5- The Nile is............. (long) river in the world.
6- A motorbike is............. (fast) than a bike.
7- Good health is ............ (important) thin in life.
8- Old people are ............ (experienced) than young people.
9- Jane was............... (beautiful girl at the party.
10- Box is............... (dangerous) of all sports.
11- Armchairs are ............. (comfortable) than chairs.
IF CLAUSES TYPE 2
UNTRUE IN THE PRESENT OR FUTURE Şu Anda ya da Gelecekte Doğru Olmayan
Type 2 Hayali Şart” olarak ta isimlendirilmektedir. Geçmiş zaman kullanılmasına rağmen
aslında geçmiş zamandan bahsedilmemektedir. Bu nedenle gerçek olmayan geçmiş diye
adlandırılmıştır.
En yaygın kullanım şekli:
20 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
IF + SIMPLE PAST, WOULD + V 1 (Fiilin 1. hali)
If I had enough money, I would lend you some.
(Eğer yeterli param olsaydı, sana biraz borç verirdim.)
If I were rich , I would buy a mercedes.
(Eğer zengin olsaydım, bir mercedes alırdım.)
If I knew the answer, I would tell it to you.
Cevabı bilsem sana söylerim / söylerdim.
If he didn’t drink so much, he wouldn’t cough so much.
Bu kadar çok içmese, bu kadar çok öksürmez / öksürmezdi.
If I had a map, I would lend it to you.
Eğer haritam olsaydı, onu size ödünç verirdim.
If he studied more, he would pass the exam.
21 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
Daha fazla çalışsaydı, sınavı geçerdi.
If he weren’t working now, he could come to our party.
Eğer şu anda çalışıyor olmasaydı, partiye gelirdi.
They would buy a new house if they had more money .
Biraz daha paraları olsa, ev alırlardı.
Complete with the appropriate words. (Conditional Sentences Type II).
1.
If he......
..... (play)
the lottery, he........
... (have) a chance to hit the jackpot.
2.
22 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
If I........
.... (be) rich, my life..............
(change)
completely.
3.
I............
(buy) a villa, if I............. (find) a cheaper one.
4.
I............
(invite) all my
friends if I
....... (have) a party.
5.
23 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
We.......
.... (have) great parties if my friends.............. (come) to my island.
6.
If you ....
....... (take) a taxi, you...........
,,, (miss) the
airplane.
7.
If today..
......... (be)
Sunday, we............
., (get up)
late.
8
24 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
If I........
... (be) you, I ............. (study) more.
9.
What ...
...... you.............. (do),
........... (be)
if you
the Prime Minister?.
10.
If today .
.......... (be) holiday, where ...
........ you.................. (go)?
11.
25 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
If the weather........... (be)
better, we ..
......... (go) for a picnic.
12.
If you....
....... (wear) a red tie, you......
..... (look) completely different.
13.
If I .......
..... (be not) so hungry, I ......
... (give) you some apple pie.
14.
26 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
If I........
.... (have) her telephone number, I............ (tell) it to you.
15.
If I........
.... (know) the answer of the question, I............ (tell) you.
16.
If it........
.... (
rain) Nina............. (take)
an umbrella with her.
17.
If Susan.
.......... (study) harder, she.....
27 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
...... (be) better at school.
18.
If we ....
...... (live)
in Rome, Tom........
.... (visit) us.
SUMMARY (ÖZET)
Sıfat tek heceli ise superlative(en üstünlük) şeklinde sıfatın başına THE sonuna -EST alır.
Comparative’de daha lık anlamı varken, superlative’de en lik anlamı vardır.
Mary is taller than Tom.
Mary; Tom’dan daha uzun boyludur.
28 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
Susan is the oldest of all the students.
Suzan öğencilerin en yaşlısıdır.
İki sessiz harf arasında kısa bir sesli bulunan tek heceli sıfatların Comparative ve Superlative
şeklinde son harf tekrarlanıpdaha sonra -er,-est eklenir.
Big bigger the biggest Thin thinner the thinnest
Mary is thinner than Janet. Mary,
Janet’ten daha zayıf.
Two-Three syllable adjectives.
. İki ve daha fazla heceli sıfatların comparative halini oluşturmak için sıfatın başına more getirilir.
London is more exciting than Ankara.
Londra, Ankara’dan daha heyecanlıdır.
İki ve daha fazla heceli sıfatların superlative halini oluşturmak için sıfatın başına the most
getirilir.
29 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
New York is the most exciting city in the USA New York Amerika'nın en heyecan verici şehridir.
IF CLAUSES TYPE 2 Şartlı Cümleler 2. Tip
IF + SIMPLE PAST, WOULD + V1(Fiilin 1. hali)
If I had enough money, I would lend you some.
Eğer yeterli param olsaydı, sana biraz borç verirdim.
If I were rich , I would buy a mercedes.
Eğer zengin olsaydım, bir mercedes alırdım.
30 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
a) tall
b) young
31 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
c) old
d) faster
2- Good health is-------- than in life.
32 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
a) important
b) more important
c) dangerous
33 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
d) nice
3- Old people are-------- than young people.
a) more experienced
34 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
b) experienced
c) tallest
d) fastest
35 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
4- Jane was--------- girl at the party.
a) more beautiful
b) the most beautiful
36 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
c) colder
d) older
5- Armchairs are-------- than chairs.
37 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
a) comfortable
b) difficult
c) more comfortable
38 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
d) youngest
6- If the weather... better, we.... go for a picnic.
a) was/will
39 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
b) were/would
c) are/would
d) is/ would
40 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
7- If I...... the answer of the question, I tell you.
a) know / would
41 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
b) read / would
c) knew / would
d) known / will
42 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
8- If it........ Nina.......... take an umbrella with her.
a) rain / will
b) rained / will
43 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
c) rains / would
d) rained / would
9- If Susan........ harder, she........ be better at school.
44 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
a) studied / would
b) study / would
c) will study/would
45 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
d) is / would
10- If we............ in Rome, Tom............... visit us.
a) live / would
46 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
b) lived / would
c) lived / will
d) had lived / will
47 / 48
Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması)
48 / 48

Benzer belgeler

(Sıfatların Kıyaslanması) - Conditionals TypeIi (şartlı cümleler 2. Tip)

(Sıfatların Kıyaslanması) - Conditionals TypeIi (şartlı cümleler 2. Tip) Type 2 Hayali fiart” olarak ta isimlendirilmektedir. Geçmiş zaman kullanılmasına

Detaylı

Şubat ayında yedinci ünitemiz olan “ around town

Şubat ayında yedinci ünitemiz olan “ around town  irregular adjectives / düzensiz sıfatlar good- better bad-worse far-farther/further little-less much/many-more  long adjectives (çok heceli sıfatlar) useful-more useful /interesting-more interes...

Detaylı