Sayı - Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi

Transkript

Sayı - Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE
PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND
PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
January / February / March / April 2015 Issue: 02 Volume: 02 Spring
www. uhpdergisi.com
ISSN PRINT: 2148-8215 ve ISSN ONLINE: 2149-2506
UHPPD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir”
yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya
hak kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak
editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur.
Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri
ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin
hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi
kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu
durumu peşinen kabul etmiştir.
2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar)
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin
web sayfasında www.uhpdergisi.com adresinden edinilebilir.
3. Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır.
4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 140012004 Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/04312-2015-GE-18968) Marka patent
ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri
ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası
güvence sağlamaktadır.
5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print ISSN NO: 2148-8215 ve Online
ISSN NO:2149-2506 numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü
bilgiye ulaşılabilir.
II
6. Dergimizde apa sistemi uygulanmaktadır. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve
diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Çalışanlarda
Ödüllendirmenin İş ve Performans Üzerine Etkisi, UHPPD Uluslararası Hakemli Psikiyatri
ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar
dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki
yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim
tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı
sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur.
7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son
sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.
8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve
makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır.
9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı
“makale formatında olmak zorundadır” türünde yayınlara yer verilmektedir.
10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir.
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul
etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar.
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder.
III
GENERAL INFORMATION ABOUT UHPPD JOURNAL
1. Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by
two referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by
two field referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on
our journal in this case. Data, concerning the ethics committe of the studies, approved to
be published in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to
the editors in written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take
the responsibility of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not
submitted to the editors in written and were not uploaded to the system. None of the
committes and the authorities in our journal are responsible for financial and emotional
damage. The committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations.
Author(s) have accepted this situation beforehand.
2. Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t
given any information, system process cannot be changed. All kinds of information about
our journal can be obtained from the website of the journal www.uhpdergisi.com
3. Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months
“April – August – December.” All readers can download the articles from the journal’s web
system and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is cited.
Readers can download all volumes of our journal for free.
4. All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 9001-2008
Doc. No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/043122015-GE-18968). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights
and international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi
information.
IV
5. Our journal has both printed and online version. All kinds of information about our journal
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print ISSN NO: 21488215 and Online ISSN NO: 2149-2506
6. APA system is used in our journal. Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1)
or (Yılmaz et al. 2015:1), in the reference part “YILMAZ, M., (2015)”. It is indicated as
Effect of Rewarding in Employees on Job and Performance, UHPPD International Journal
of Psychiatry and Psychological Researches, Issue:1, Volume:1, pp.1-2. All authors must
follow the latest volumes of our journal and apply the print format of the published articles
in their own papers. It is an obligation to indicate the access date of the internet sources and
the last accessed full internet link in the references and below the page by giving numbers.
7. References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of
the journal should be taken into account by all authors.
8. Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal.
9. Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to
be in an article format” and these publications are also included.
10. All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published,
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our
journal acts in line with the T.R. Law.
V
İÇİNDEKİLER
KADINA YÖNELİK CİNSİYETÇİLİK “BEDEN EĞİTİMİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET
ÖĞRETMENİ ADAYLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME” 1-9
ORTAMINDA GEÇİRDİKLERİ BOŞ ZAMAN İLE
Nurgül ÖZDEMİR
MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN
ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN KAYGI DURUMU
47-56
Şenol GÖRAL, Suat KARAKÜÇÜK
10-22
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ
Hatice YALÇIN
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HOŞGÖRÜ
HASTANEDE YATAN YAŞLI HASTALARDA
EĞİLİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
DEPRESYON RİSKİ VE ETKİLEYEN
ETMENLERİN İNCELENMESİ
57-67
Mehibe AKANDERE, Erkan YARIMKAYA, İrfan ASLAN
23-35
Tülay SAĞKAL MİDİLLİ, Mine ÖNDER ŞAHİN,
DERLEME MAKALELER
Sonnur TAŞ
REHABİLİTASYON HASTANELERİNDE
SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIĞI ETKİLEYEN
REKREASYON UYGULAMALARI; ESKİŞEHİR
UNSURLAR
DEVLET HASTANESİ ZÜBEYDE HANIM FİZİK
Ali Serdar YÜCEL, Ahmet ATALAY, Ayça GÜRKAN
TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YATAN
HASTALARI ÜZERİNDE MÜZİĞİN ETKİSİNE
YÖNELİK BİR UYGULAMA
36-46
Nefize ÇİMEN
VI
68-90
BAŞ EDİTÖRLER
Tanju SÜRMELİ
Ayça GÜRKAN
BAŞ EDİTÖR YARDIMCISI
Murat KORKMAZ
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Ali Serdar YÜCEL
DERGİ İLETİŞİM VE SEKRETERYA
Ali Murat KIRIK
TÜRÇE DİL EDİTÖRÜ
Gülsemin HAZER
İNGİLİZCE DİL EDİTÖRÜ
Gökşen ARAS
PSİKOMOTOR
Gülten HERGÜNER
Serdar TOK
Yener ÖZEN
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ OKUL ÖNCESİ
Adalet KANDIR
Nezahat GÜÇLÜ
Fatma TEZEL ŞAHİN
Arzu ÖZYÜREK
Neylan ZİYALAR
Yücel GELİŞLİ
Mustafa USLU
Nurhayat ÇELEBİ
Dilek GÖKTÜRK CARY
Mustafa TALAS
MEDYA, TEKNOLOJİ, ŞİDDET VE KADIN
Emine DEMİRAY
Murat KORKMAZ
SPOR PSİKOLOJİSİ & SPORDA ŞİDDET
Yavuz TAŞKIRAN
Aylin ZEKİOĞLU
Fatih ÇATIKKAŞ
Kemal GÖRAL
Elif KARAGÜN
OBEZİTE VE PSİKOLOJİ
Aslı UÇAR
Çetin YAMAN
ANNE VE ÇOCUK İLİŞKİSİ
Ümran SEVİL
Emre YANIKKEREM
Sezer ER GÜNERİ
TÜKETİM PSİKOLOJİSİ
Yelda ŞENER
PARA PSİKOLOJİ
Ayhan AYTAÇ
Nur DİLBAZ ALACAHAN
Yasemin KESKİN BENLİ
İSTATİSTİK
Saliha ALTIPARMAK
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ
Şeyda DÜLGELLER
Ayça GÜRKAN
İNTERNET ve SOSYAL MEDYA
BAĞIMLILIĞI
Michael KUYUCU
PSİKİYATRİ
İsmet KIRKPINAR
SOSYOLOJİ & KİŞİSEL PSİKOLOJİ &
SOSYAL PSİKOLOJİ
Şengül HABLEMİTOĞLU
UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞI &
KAYGI VE KORKU & KLİNİK PSİKOLOJİ
Tanju SÜRMELİ
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Işık BAYRAKTAR
Gökhan DELİCEOĞLU
YAYIN VE DANIŞMA KURULU
Adalet KANDIR
Yasemin KESKİN BENLİ
Yelda ŞENER
Arzu ÖZYÜREK
Ayhan AYTAÇ
Ali Murat KIRIK
Ali Serdar YÜCEL
Bülent KILIÇ
Çetin YAMAN
Dilek GÖKTÜRK CARY
Emine DEMİRAY
Fatma TEZEL ŞAHİN
Gülten HERGÜNER
Gökşen ARAS
Gülsemin HAZER
Emre YANIKKEREM
Mustafa USLU
Murat KORKMAZ
Mustafa TALAS
Michael KUYUCU
Nurhayat ÇELEBİ
Nurullah KARTA
Şengül HABLEMİTOĞLU
Nur DİLBAZ ALACAHAN
Tanju SÜRMELİ
Sezer ER GÜNERİ
Serdar TOK
Saliha ALTIPARMAK
Ümran SEVİL
Yücel GELİŞLİ
Yavuz TAŞKIRAN
Şeyda DÜLGELLER
Ayça GÜRKAN
Nezahat GÜÇLÜ
İsmet KIRKPINAR
Işık BAYRAKTAR
Gökhan DELİCEOĞLU
VII
YAYIN KABUL ETTİĞİMİZ BİLİM DALLARI
³³ Çocuk Psikiyatri
³³ Psikiyatri
³³ Çocuk Psikolojisi
³³ Psikoloji
³³ Deneysel Psikoloji
³³ Psikomotor
³³ Fizyolojik Psikoloji
³³ Sosyal Psikoloji
³³ Gelişim Psikolojisi
³³ Sosyoloji
³³ Kadın ve Şiddet
³³ Spor Psikolojisi
³³ Kaygı ve Korku
³³ Tüketim Psikolojisi
³³ Klinik Psikoloji
³³ Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı
³³ Medya Teknoloji
³³ İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı
³³ Obezite ve Psikoloji
³³ Zihinsel Anatomi
³³ Para Psikoloji
³³ Şiddet Türleri
VIII
DISCIPLINES
³³ Child Psychiatry
³³ Psychiatry
³³ Child Psychology
³³ Psychology
³³ ExperimentalPsychology
³³ Psychomotor
³³ PhysiologicalPsychology
³³ SocialPsychology
³³ DevelopmentalPsychology
³³ Sociology
³³ WomenandViolence
³³ Sports Psychology
³³ AnxietyandFear
³³ Consumer Psychology
³³ ClinicalPsychology
³³ DrugsandDrugAddiction
³³ Media Technology
³³ Internet andSocial Media Addiction
³³ ObesityandPsychology
³³ MentalAnatomy
³³ Psychology of money
³³ Types of Violence
IX
DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER
X
DİĞER DERGİLERİMİZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
BESLENME ARAŞTIRMALARI
KADIN HASTALIKLARI VE JİNEKOLOJİ
ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ
PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ
İKTİSAT VE EKONOMİ YÖNETİMİ
MULTİDİSİPLİNER SOSYAL BİLİMLER
SPOR SAĞLIK TIP BİLİMLERİ
EDEBİYAT VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI
HEMŞİRELİK
MİMARLIK VE TASARIM
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI
EKONOMİ YÖNETİMİ VE ARAŞTIRMALARI
XI
http://www.dbhadergisi.com
http://www.jacsdergisi.com
http://www.otshdergisi.com
http://www.uhpadergisi.com
http://www.hmfdergisi.com
http://www.iibdergisi.com
http://www.uhbabdergisi.com
http://www.sstbdergisi.com
http://www.uhedergisi.com
http://www.aceddergisi.com
http://www.khsdergisi.com
http://www.mtddergisi.com
http://www.uhmadergisi.com
http://www.uheyadergisi.com
Uzm. Dr. Tanju SÜRMELİ
Baş Editör
Değerli Bilim İnsanları.,
Dergimizin bu sayısında toplam 7 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Dergimizin bu sayısında yine
birbirinden değerli farklı konularda ve disiplinlerde hazırlanmış çalışmalar bulunmaktadır. 6 araştırma ve
uygulama 1 literatür inceleme ve derleme şeklinde çalışma bu sayıdaki yerini almıştır. Her sayımızda olduğu
gibi yine bu sayımızda da alanında uzman değerli hakemlerimiz sayının hazırlanmasına katkı sağlamış ve
emek sarf etmiştir. Kendilerine bu katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca dergimizin uluslararası alanda
ve akademik çevrede tanınması konusunda çalışmalar yapan tüm ekip arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür
ederim. Değerli yazar(lar) bu sayımız itibariyle geçmişten gelen tüm sayılardaki makaleler ile bu sayıdan itibaren yayınlanacak tüm makalelere artık DOI vermeye başlamış bulunmaktayız. Tüm yazarlarımızın geçmiş
sayılarda yayınlanmış olan makalelerine yönelik DOI numaralarını derginin web sayfasından ilgili makalenin
özetinin yayınlandığı sayfaya girerek özetlerin altında bulunan DOI numaralarını kullanmaları yeterli olacaktır.
Bir sonraki sayımız Mayıs – Haziran - Temmuz ve Ağustos aylarını içine alacak şekilde sistemdeki yerini
alacaktır. Tüm okurlarımıza yazarlarımıza ve dergi kurullarında bulunan bilim insanlarına hayırlı uğurlu olmasını temenni eder saygılarımı sunarım.
(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste¬mine
yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda oluşan
ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve bilim
kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Bu
konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir).
Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak
yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yü¬kümlülükleri kabul etmez.
Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir
ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren
yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi
zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda
dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir
hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup
dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm
okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
XII
Distinguished Scientists.,
We have published 7 articles in this volume of our journal. This issue is composed of scholarly articles
prepared in different fields and disciplines. 6 of them are research and application articles, and 1 of them is a
research and analysis article. As in every volume, our specialist referees worked hard and contributed to the
preparation of this volume. I extend my thanks to them for their contribution. I also thank the whole team
who conduct studies for international and academic recognition of the journal. Dear author(s), we have started
to give DOI numbers to all articles both the ones previously published and those that will be published as of
this volume. All authors can learn the DOI numbers of their previously published articles from the web page
where the relevant article’s abstract is published, DOI number is just below the abstract. Our next volume that
includes the months of May-June- July- August will be uploaded to the system. I hope this new volume will
yield fruitful results for all our readers, authors and scientists in the boards of our journal.
(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter
the data of necessary ethical board report while uploading their publication to the editorship and journal
system. Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not
undertake any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s)
is/are obliged to give this information to jo¬urnal in written. Allliability in this issue belongs to author(s)).
As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and
publisher don’t ac¬cept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which
contribute to literature are ac¬cepted and published in ourjournal. Apart from this, the papers with political,
legal and commercial content whic¬h are against the intellectual property rights are not accepted. In case
of a possible negative situation, author(s) is/ are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t
accept any responsibility regarding the second, third and other person¬s and institutions under any condition.
In this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication..
XIII
UHPPD
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
KADINA
YÖNELİK
CİNSİYETÇİLİK
“BEDEN EĞİTİMİ
ÖĞRETMENİ
TOPLUMSAL
CİNSİYET
EŞİTSİZLİĞİNDE
MEDYANIN
ROLÜ
1
ADAYLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME”
THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY
SEXISM AGAINST WOMAN “PROSPECTIVE STUDY ON PHYSICAL
EDUCATION TEACHER CANDIDATES”
Ali Murat KIRIK1, Murat KORKMAZ1
Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
Nurgül
ÖZDEMİR
1
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
Adnan Menderes University , School of Physical Education and Sport Aydın/Turkey
1
Özet: Tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafyalarında
farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal
olarak
yüklenenbeden
rol ve
sorumluluklar
kısaca toplumsal
Öz:
Bu çalışmada
eğitimi
öğretmen adaylarının
cinsiyetçi
cinsiyet
şeklinde
ifade
edilmektedir.
dünyaya
tutumlarının belirlenmesine ve bu tutumlarıBirey
etkileyen
çeşitli
geldiği andan
itibaren toplumsal
cinsiyet
kendisini
değişkenlerin
saptanmasına
çalışılmıştır.
Araştırma
tarama
göstermekte
ve insani
ilişkilerAraştırma
de farklılaşmaktadır.
modeline
göre olarak
yapılmıştır.
verileri Fiske
ve
Glickgünümüzde
(1996) tarafından
geliştirilengerekse
ve Sakallı-Uğurlu
Ancak
gerek toplumsal
de siyasal
(2002)
Türkçe’ye
Duygulu
açıdantarafından
kadın ikinci
planauyarlanan
atılmaktaÇelişik
ve erkeklerin
Cinsiyetçilik
Ölçeği
ve
araştırmacı
tarafından
hazırlanan
gölgesinde yaşamaya mecbur bırakılmaktadır. Kakişisel
bilgi formu
kullanılarak
elde edilmiştir.
Çalışmanın
dın-erkek
eşitsizliği
medyanın
farklı alanlarına
da
verileri Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü’nde öğreyansımakta ve bu durum eşitsizliği giderek somut
nim gören 132 öğrencinin görüşleri alınarak toplanmıştır.
bir düzene oturtmaktadır. Teoride kadın ve erkekler
Veriler SPSS 17.00 istatistik paket programı kullanılarak
aynı hak ve yükümlülüklere sahipken, uygulama
analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatisnoktasında
durumun
bu şekilde
olmadığı
medyada
tikler,
bağımsız
gruplar t-testi,
tek yönlü
varyans
analizi,
yer
alan
programlardan
ve
sunulan
içeriklerden
de
korelasyon istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırma
açıkça
anlaşılmaktadır.
Bu
çalışmada
toplumsal
cinsiyet
sonucunda beden eğitimi öğretmeni adaylarının cinsiyetçi
eşitsizliğinde
medyanın
rolü irdelenmiş
ve kadının
tutumlarının
düşmanca
cinsiyetçilik
boyutunda cinsiyete,
en
medyadaki
konumlandırılışı
çıkarımlarda
uzun
süre yaşanılan
yere; korumacıüzerine
cinsiyetçilik
boyutunda
ise
ailenin spor yapma
konusunda
sağladığıkadının
desteğemedgöre
bulunulmuştur.
Araştırma
neticesinde
değiştiği
gözlenmiştir.Cinsiyetçi
tutumlarının
öğretmen
yada cinsel
bir obje olarak kullanıldığı
ve erkeklerin
adaylarının
profesyonel
sporcu
olup olmamasına,
spor
gerisinde yer
aldığı ortaya
çıkmıştır.
Bununla birlikte
yapma
nedenine,
ekonomik
koşullarına
ve
branşlarına
elde edilen bulgular örneklerle desteklenmiştir. göre
Abstract: Roles and responsibilities socially attributed
to women and men in different periods of history,
different In
geographies
and different
cultures
aresexexAbstract:
this study, physical
education
teachers’
pressed
as
gender
in
short.
Gender
appears
since
the
ist attitudes, and these attitudes affect the determination
individual
is born
and human
differ. However,
of
the number
of variables
haveaffairs
been studied
to detect.
women
are pushed
socially
The
research
has beeninto
donethe
asbackground
according to both
the screening
model.
Research data
with
and politically
and were
they collected
are forced
to The
live Contradicunder the
tory
Sensitive
SexismGender
Scale developed
by Fiske
and Glick
shadow
of men.
inequality
is reflected
to
(1996)
and
adapted
by
Sakallı-Uğurlu
(2002)
Besides
different fields of media and this condition increasusing
personal
information
the study
were
inglyaputs
inequality
on a form.
solid Data
basis.ofWhile
women
collected from Physical Education Teacher Candidates. In
and men have the same rights and responsibilities in
data analysis were used descriptive statistics, independent
theory, it is clearly understood from the programs and
sample t-test, one-way analysis of variance, correlation
contents presented in media that the situation is the
statistical techniques. As a result of the physical education
right opposite
in hostile
practice.
In this
study,
the in
role
of
teachers’
attitudes
sexism
sexist
gender
size,
media
in
gender
inequality
is
emphasized
and
some
the longest place of residence; the family about making
conclusions
have been
madesize
on varies
positioning
women
in
the
sport protectionist
sexism
according
to the
media. was
Following
theBesides
research,
it has
been of
indicated
support
observed.
sexist
attitudes
teacher
that women
arenot
used
as a sexual
object in
and
candidates
were
observed
that change
to media
the professionalism
the situation,
why do sports
to, economic
they fall of
behind
men. Moreover,
findings
obtained
conditions,
income
.
have beenaccording
supportedto with
examples.
Key Words: Woman, Sport,Sexism,Physical Education
Key Words: Gender, Gender Inequality, Male HegeTeacher Canditates
mony, Media, Positive Discrimination Ethics In Media
değişmediği gözlenmiştir.
AnahtarKelimeler:
Kelimeler:
Toplumsal
Cinsiyet, Kadın-ErAnahtar
Kadın,
Spor, Cinsiyetçilik,
Beden
kek
Eşitsizliği,
Erkek
Hegemonyası,
Medya, Pozitif
Eğitimi Öğretmeni Adayları
Ayrımcılık, Medyada Etik
Doi: 10.17360/UHPPD.201529600
(1) Sorumlu Yazar: Nurgül ÖZDEMİR, Adnan Menderes Beden Eğitimi Spor Yoksek Okulu Aydın / Türkiye noz-
[email protected] Geliş Tarihi / Received: 05.12.2014 Kabul Tarihi/ Accepted: 17.02.2015 Makalenin Türü: Type
ofarticle (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None“Etik
Kurul Raporu Yok - Noneof Ethics Committee”
11
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I12-30 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:08 K:15
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
1.INTRODUCTION
to this perception, they also have poor decision-
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
making skills in social life (Ölçer, 2003).
Gender is the process of defining women and
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
men as social beings within the culture. While Gender is a cultural issue and leads to social clasADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
social roles provided for women and men are sifying of men and women in “masculine” and
CUSTOM DUTIES
often attributed to biological sex, they are actually
“feminine” roles. It can be determined whether a
2
3
Selin
KILINÇ
,
Hatice
YURTSEVER
a result of
person
is male or female by looking at biological
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Maliindicators.
Hukuk Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
However
it can’t
be determined whether
3
Bayar Üniversitesi
institutionalization of the socialCelal
culture.
ChangesSalihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
a person is masculine or feminine because the
in gender roles (where
biological gender doesn’t
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
criteria
are cultural, thus changeable. Gender roles
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
change) throughout
the
history
is
one
proof
of
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
during
children’s socialization process are thought
ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
above statement.sosyal
Because
social
gender
roles
can
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
and
internalized in different ways (Bhasin, 2003).
türüdür.
Aynı
zamandatoharcamalar
üzerinden
alınan
instrument in addition to its economic, social and
change, they can
be
subject
critical
studies.
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
vergisilives
gibi belirli
regular basis like income
corporate tax,
as
For example, akurumlar
girl who
in aaralıklarla
villagealınan
canbir Discrimination
is tax
theandprocess
where
behavioral
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe
andaorbirgo
defaya
are collected only
when commodities
subject
pasture the animals,
climb geldiği
a tree
to mahsus
the tendencies
andonce
intentions
towards
prejudiced groups
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul
Kanunu
(VUK)’nun
ikinci
maddesine
göre
bu
the
second
item
of
tax
procedural
law,
custom
crop field all by herself while a girl who lives become clear behaviors and actions (Dökmen,
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrükwander
vergilerininsafely
usul ve uygulama
esasları
4458 2004).
procedures
and practises
of custom dutieshas
are been defined
in the city can only
near her
own
Gender
discrimination
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete
olan eşyanın regions
Türkiye Gümrük
this where
law, a systematization
been
house. If even being
born konu
in different
of asThrough
the state
women arehaspositioned
in lower
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
bir create
sistematik levels,
international
trade entering
customs
territories
the same country
(rural orsırasına
urban)göre
can help
ignored
or kept
aside
in ofsocial, cultural,
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
vergisinde de
aşamalar
olanbe
tarh, political
Like all other
compalsiveareas
levels such
different normsgümrük
of behavior,
thezorunlu
reason
can’t
andtaxes,
economic
as aasresult of men’s
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan negative
by General attitude
Directorate toward
of Customsthem
as a part
just biological (Bhasin,
2003).
inofmale-dominant
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law.
Resolution 2002).
process of disputes
overdiscrimination
societies
(Sakallı,
Gender
türetilmiĢtir.
vergisindencertain
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
In the process ofGümrük
socializing,
thought and
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir generally
process of other
taxes. within
Customs the
duty disputes
begins
family. In addition,
behavior patterns
thatsahiptir.
are appropriate
foruyuşmazlıkları
gender
yapıya
Gümrük vergisi
have to be resolved administratively in the first
boys
are
manipulated diföncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. girls
place.and
However,
in the
caseshaped
of disputesand
not being
roles are adopted.
following
Ancak Allidari
aşamada experiences
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
ferently by using cultural values.
This causes
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
takes places within this conditioning. Gender
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
individuals to grow into men and women
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, these
Disputes
polarization separates
characteristics of men and
Gümrük Uyuşmazlıkları
who approve and defend gender discrimination.
women, despite the fact that these characteristics
Different levels of importance given to education
define human beings when unified. This leads to
is one of the most important factors that causes
a perception that men are rational, reasonable and
and cultivates gender discrimination.
objective. Because of these characteristics, men
are seen to be the creators of the culture. In this Gender discrimination can be seen in direct actions
perception however, women are closer to nature, as well as hidden or indirect actions. Today, gender
therefore more prone to lose control. According prejudice and discrimination continues to be an
2
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I12-30 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:08 K:15
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
issue, taking a covert and complex form, in socition and evaluation of sports activities, which
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
eties where these kinds of discrimination are not
feed biological differences between sexes. As a
1
ĠDARĠ
AġAMADA ÇÖZÜM
tolerated (Dökmen, 2004). Gender
discrimination
sportsYOLLARI
activity is defined with high level sports
structure continues to ADMINISTRATIVE
exits by institutionalizing
performances,
superior
physical characteristics,
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
in different forms. For example, certainCUSTOM
places DUTIES
talents, achievements, ambition and records while
where people go to socialize are subjectSelin
to gender
practicing sports is slowly restricted for those who
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
discrimination as well.
The presence of a woman
do not possess above characteristics, biological
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar
DıĢ Ticaret
Bölümü
where mostly men go to can have
the Üniversitesi
meaningSalihli MYO,
differences
and
between the sexes are normalized
that the dignity of
theGümrük
woman
is injured,
least
and
transforms
into
The determining
Özet:
vergisi,
gümrüğe or
tabiatolan
ticari
Abstract:
Custom duty
is a dichotomy.
kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
subject to questions
(Ölçer,
2003).
Existing
factor
transformation
female
miktarı
veya değeri
üzerinden
alınan,gender
ekonomik,
subject in
to this
customs
which is based is
onemphasizing
those
ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
discrimination insosyal
business
life is also internalized.
body
(which is marginalized as opposed to male
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
Pilots and surgeons
are generally not visualized
body)
in sexual context, sexualizing women’s
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
as women because
these jobs are thought to be
sports
events and presenting men’s sports as natural
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanıncertain
gümrüğe occupational
geldiği anda bir defaya
mahsus
are collected
only onceexperiences
when commodities(Koca,
subject 2006). From
feminine. However
groups
state
of athletic
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu
(VUK)’nun
ikinci maddesine
göre bu
second itemperspective,
of tax procedural
like kindergarten
teachers,
nurses
and flight
athe
historical
it law,
hascustom
been observed that
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin
usul ve conditionings
uygulama esasları 4458
proceduresathletes
and practises
custom duties
are
attendants are feminine.
As these
female
not oftolerated.
Greeks
women not
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile
dış
ticarete
konu
olan
eşyanın
Türkiye
Gümrük
Through
this
law,
a
systematization
has
been
are determining factors where men and women
only forbidden to participate in the game but also
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin gendered
sırasına (sexist)
göre
birdivision
sistematik
international
trade entering
customs territories
of in death (Le
positions themselves,
even
watching
the games
resulted
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
vergisindemechanism
de zorunlu aşamalar
olan tarh,
Like alland
otherNation
taxes, compalsive
of labor uses angümrük
approval
(Bhasin,
Unes
1989).levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
2003). According
1 to England and Farkas (1986),
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
Maliye
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs sports
and Economy
according
Seeing
as a male-specific
activity by integProgramı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine
uygun olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
in study performed
by
the
second,
fourth,
and
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customsathletic
duties hasform
a different
form from
the is a product of
rating
of male
body
süreci,todiğer
vergilerde the
oluşanoccupational
süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
sixth grade students
determine
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved
administratively in
patriarchal
understanding
inthethefirstmale-dominant
öncelikle
idari aşamada
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
preferences, %54
of females
wantçözümlenmek
to be teacher,
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively,
action canrelationship
be taken.
society.
There islegal
a close
between
1
uyuşmazlıklarda
yoluna
başvurulabilmektedir.
nurse, housewife,
secretary,yargı
and
waitress,
while
Key words:
Custom,
Custom Duties, in
Custom
gender
roles
of individuals
society (dictated
Kelimeler:
Gümrük,And
Gümrük
Vergisi,
Disputes
the number is Anahtar
only %1
for males.
males
by this understanding) and their participation in
Gümrük Uyuşmazlıkları
%57 of them prefer firefighters, police, car
sports and sports experiences. Like in many socimechanic, builder or mechanic or sport related
eties, family and school are extremely important
occupations, while only %4 of females prefer
for learning gender roles during socialization
these occupations.
process in Turkish society (Kağıtçıbaşı, 1982;
Sports is another area where this kind of sexism
vd. Koca,2006). During educational process,
applies to. The social reality of women in sports
both female and male students can be exposed to
(second position) is closely related to percepdifferent sexist attitude from teachers of different
3
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I12-30 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:08 K:15
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
2.MATERİALS AND METHODS
courses. For example, teachers’ low expectations
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
for male students and negative beliefs regarding
The research employs
screening model. In order
ĠDARĠ history
AġAMADA
YOLLARI1
their attitude in courses like literature,
and ÇÖZÜM
to measure social gender discrimination, subjects
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
biology may lead for ADMINISTRATIVE
male students to develop
who were selected by sampling from population
CUSTOM
an understanding that there is a problem
with DUTIES
were given the Ambivalent Sexism Inventory,
2
Selin
KILINÇ
,
Hatice
YURTSEVER3
these courses (Myhill and Jones, 2006). Just as
which
was developed by Fiske and Glick in
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
well, female students
are often3 Celal
implicitly
exclu1996DıĢand
adapted
Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
Ticaret
Bölümü to Turkish in 2002 by Sakallı
and Uğurlu. Subject were also given personal
ded from all teaching process and practices in
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
forms.
eşyanınclass.
yer değiştirmesi
nedeniyle,be
bu said
eşyanın information
from the movement
of commercial commodities
physical education
It can easily
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve sufficiently
mali fonksiyonlarının
yanında
önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
that they don’t benefit
from
physical
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 3.SAMPLE
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür.
Aynı zamanda
harcamalar
üzerinden
alınan
instrument in addition to its economic, social and
education teaching
process
as
a
whole.
Physical
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
were
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir Research
regular basis data
like income
tax obtained
and corporate from
tax, as a total of 132
education courses/classes
hold a special place in
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
students
(47
female,
85 male) betweeşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus volunteer
are collected only
once when
commodities
subject
gender discrimination
context
because
in vergileri,
physical
olmak üzere
alınmaktadır.
Gümrük
Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
who
continue
their education in
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu en
theages
second18-27,
item of tax
procedural
law, custom
education, students’
roles are
restructured
kanun gender
kapsamı dışında
tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Menderes
School
of Physical
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 Adnan
procedures
and practisesUniversity,
of custom duties
are
and multi-layered
sides
ofKanunu’nda
these gender
identities
sayılı
Gümrük
düzenlenmiştir.
Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
anda Sports,
Physical
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük Education
Through this law,
systematization
has beenEducation and
Bölgesine activities
girişinden başlayıp,
eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
are emerged. Indeed,
and practices
in
Teacher
Education
who attend
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik Sports
international
trade entering
customs department,
territories of
oluşturulmuştur.
Diğer
tüm vergilerde olduğu
and continuing with operation sequence.
physical education
classes act
as educational
areasgibi toTurkey
1st,all 2nd,
3rd compalsive
and 4th levels
classes.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like
other taxes,
such as
tahakkuk
ve male
tahsil aşamaları
Gümrük
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
where both female
and
teachers
reinforce
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler4.DATA
Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
ANALYSİS
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and
Economy
according
hegemonic masculine
stereotypes
and
prejudices
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
(Parker and Curtner-Smith,
2011).
Assüreçten
sexism
in bir Obtained
datataxes.
wereCustoms
analyzed
using version 17.00
süreci, diğer vergilerde
oluşan
farklı
process of other
duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
sports become more
internalized
SPSS
statistical
package
Descriptive
öncelikleprominent
idari aşamada and
çözümlenmek
zorundadır. of
place.
However,
in the case
of disputes program.
not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
statistics, independent samples1 t-test, one-way
both for male and
female students,
especially
with
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar
Kelimeler:
Gümrük, Gümrük
Vergisi, analysis
Disputes of variance, simple and partial correlation
physical isolation
practices
in physical
education
Gümrük Uyuşmazlıkları
techniques were used for data analysis.
process, the aim of this study is to determine se-
xist attitudes of physical education teachers (who
5.RESULTS
are the main actors regarding sexism in sports)
Physical education teacher candidates’ sexist
behavior by gender variable were analyzed using
t-test. Analysis results are shown in Table 1.
and various variables that affect these attitudes.
4
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I12-30 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:08 K:15
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Table 1. T-test Analysis Results of Sexist Behavior by Gender Variable
Hostile
Sexism
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Gender
n
X
Ss
T
ĠDARĠ
ÇÖZÜM
YOLLARI1
Male AġAMADA
85
42.8
8.03
p
Female
47
48.0 TO
8.02
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
DISPUTES OVER
2
Protective
Sexism
Male
85
46.7
7.13
CUSTOM
DUTIES
3.09
.00
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Female
47
44.0
8.77
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
1.66 .09
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Protective
Sexism
Hostile
Sexism
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
veya
değeri üzerinden
alınan,
ekonomik,
subject to (teacher
customs which
is based on have
those higher hostile
Table 1 shows miktarı
that,
regarding
hostile
sexism,
students
candidates)
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret
ve ekonomi politikası
aracıbetween
olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
there is a statistically
significant
variance
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrumentscores
in additionwhile
to its economic,
and have higher
sexism
male social
students
dolaylı birWhen
vergi türü
olan gümrük
vergisi,
gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
sexes (t=3.09, p=.00).
sexist
attitude
mean
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü itolmadığından,
dış that
ticaretefemale
konu olan
an indirect tariff
on expenditures, custom duties
scores were examined,
can be seen
protective
sexism.
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul KanunuAnalysis
(VUK)’nun ikinci
maddesine göre
bu
theofsecond
item Behavior
of tax procedural
custom Place of
Table 2. One-way
of Variance
Results
Sexist
bylaw,
Longest
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulamaResidence
esasları 4458 Variable
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Family
n
X created beginning
Ss
T commodities
p subject to
Bölgesine girişinden başlayıp,
eşyaya uygulanacak
with
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Support
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
Support
102
44.80
8.52
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Block
30
44.46Enstitüsü
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Maliye
Anabilim
Dalı.88
Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs8.26
and Economy
according
.14 Ministry
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
duties has a different form from the
Support
102
45.14customs
7.87
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the
case of disputes
2.02
.04 not being
Block
30
49.53
6.81
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively,
legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
Physical education teacher candidates’ sexist
nificant variance by place of residence variable
(f=2.87;p=.04) while protective sexism attitudes
do not. A Scheffe’s analysis was carried out and
results show that the biggest variance is between
students (physical education candidates) who
live long in the city and those who live in rural
areas for long time. When hostile sexist attitude
attitudes by the variable of longest place of residence were analyzed using one-way analysis of
variance. Analysis results are shown in Table 2.
When Table 2 is examined, it can be seen that
attitudes of hostile sexism show statistically sig5
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I12-30 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:08 K:15
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
mean scores were examined, it can be seen that
Physical education teacher candidates’ sexist attiGÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
those who live in the city have higher levels of
tudes by perceived family support was analyzed
1
AġAMADA
hostile sexism when comparedĠDARĠ
to other
groups. ÇÖZÜM
using YOLLARI
t-test and results
are shown in Table 3.
2
Hostile Sexism
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Table 3. T-test Analysis
Results of Sexist Behavior by Perceived Family Support Variable
Location
Village
CUSTOM DUTIES
N
x
Ss
10
41.50
8.55
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
F
p
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi
MYO, DıĢ 7.84
Ticaret Bölümü
District
25 Salihli
47.53
Protective
Sexism
Citygümrüğe tabi olan74ticari 49.14
Özet: Gümrük vergisi,
Abstract:8.10
Custom duty is a kind of tariff arising
2.87
.04commodities
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of
commercial
Metropolis
23
44.74
8.40
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to
customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
Village
10vergi 41.00
dış ticaret ve ekonomi
politikası aracı olan bir
tariff that7.25
is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
6.00 Since they are not collected on
dolaylı bir vergi türüDistrict
olan gümrük vergisi, 25
gelir ve 45.26
fiscal functions.
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
City dış ticarete konu
74 olan 46.89
7.73
vergi türü olmadığından,
an indirect
tariff on expenditures, custom duties
1.79
.15
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once
when commodities
subject
Metropolis
23Vergi 45.75
olmak üzere alınmaktadır.
Gümrük vergileri,
to foreign9.43
trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Table 3 shows sayılı
thatGümrük
thereKanunu’nda
is no statistically
sigsocietybyhas
a cultural
part and
a psychological
düzenlenmiştir. Bu
kanun inregulated
customs
law numbered
4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
nificant varianceBölgesine
in hostile
sexism
perceived
which
is with
alsocommodities
related to
biological
parts of
girişinden
başlayıp,by
eşyaya
uygulanacak part
created
beginning
subject
to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
family support variable
while
there
a difference
determines
rolessequence.
are learned by use
oluşturulmuştur.
Diğer
tüm is
vergilerde
olduğu gibi human
Turkey and
continuing withthe
operation
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
in protective sexism
levels
(t=2.02;p=.04)
taking accrual
a model
or imitating
somebody in the
tahakkuk
ve tahsil
aşamaları GümrükWhen
ve Ticaret of
assessment,
and collecting
are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
protective sexist Gümrükler
attitude
mean
scores
were
examiBu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimlerterm
Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalıgets
Mali
Hukuk
of Maliye
childhood.
It
a necessity
in human
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs
and
Economy
according
to
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
ned, it can be seen
thatvergisinden
those who
were blocked/
türetilmiĢtir.
life has
anda organizes
life as a
Gümrük
doğan uyuşmazlıkların çözüm normal
customs duties
different form the
from society
the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
restrained by their
families
have
higher
levels
of
belongs toinsociety
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları tradition
have to be which
resolved administratively
the first time by time.
öncelikle
idari
aşamada
çözümlenmek
zorundadır.
place.
However,
in
the
case
of
disputes
not
being
protective sexism.
thisadministratively,
organizedlegal
life,action
thecanperson
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen In
solved
be taken. behaves accor1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
ding
to traditional
society
lifeCustom
or she is otherized
Key words:
Custom, Custom
Duties,
Sexist attitudes of students (physical education
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
by other people. At school which is one of the
Gümrük
Uyuşmazlıkları
teacher candidates)
were
found not to change by
most important place for socializing, children are
exposed this determined genders and they live
these roles not only clearly but also subconsciously
through their life. For instance, at the same school
building the students are divided into different
groups. Their playgrounds, toys, toilets, school
uniforms, seating arrangement in their class and
professionalism, reason play sports, economic
conditions and sports branch variables.
6.CONCLUSIONS AND DISCUSSION
Social gender describes meanings of genders and
expectations which are determined by common
culture from females and males. Social gender
6
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I12-30 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:08 K:15
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
missions are determined according to their gender
are free/independent from masculine domination
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
(Koca, Bulgu; 2006).
(Delamont, 1990; Gray and Leith, 2004).
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
As the other group of jobs, teachers are future
According to Therberge (1993), experience in
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
of traditions and codes of culture in society life
sports, being ultimate in terms of body condiCUSTOM DUTIES
determined according to genders. Teachers build
tions and physical performance gets the
sport
2
3
Selin
KILINÇ
,
Hatice
theirYURTSEVER
relationship with the students according to
environment to be important place for formations
2
Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Malisocial
Hukuk Programı
Yüksek
Lisans Öğrencisi
genders
consciously
or subconsciously.
and affirmation ofCelal
genders.
Competition
sportsSalihli MYO,
3
Celal Bayar Üniversitesi
DıĢ Ticaret Bölümü
They choose their classroom activities according to
give a social message about being a female and a
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
the
factors.
The expectations
male. It is assume
thatyerbranches
sports belong
eşyanın
değiştirmesiofnedeniyle,
bu eşyanın
fromsame
the movement
of commercial
commodities from students
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
of disciplines, evaluating students, commento males and superior
isyanında
seemed
asbir types
sosyal ve performance
mali fonksiyonlarının
önemli
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
ting
of students behaviors are shaped according
being a male. Assuming
a characteristic
türüdür. Aynısports
zamandaas
harcamalar
üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
toregular
social
genders by teachers (Robinson,1992;
of athletic malekurumlar
is conclusion
percept
vergisi gibi of
belirli
aralıklarlawhich
alınan bir
basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff 1994;
on expenditures,
Streitmatter,
Arnot,custom
2002;duties
UNESCO, 2004;
accepts males areeşyanın
important
gümrüğefactor
geldiği for
andasociety.
bir defayaAnd
mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to
foreign
trade
arrive
at
the
custom.
According
to step in partiTan,
2008). As the most important
there is a relationship
between
social
Usul Kanunu
(VUK)’nun
ikincigenders
maddesine and
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are of
excluded
from in
thissports
law. Therefore,
cipation
women
is education, and by
determined sports
branches
gümrük
vergilerininfor
usulgenders
ve uygulamabecause
esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by schools,
customs law
numbered
4458.
extension,
a great
responsibility
fall over
of paternalistic ile
life.
dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created
beginning
with
commodities
subject
to
physical education teachers. The fact that girls
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Empowering women
in
sports
environment
will
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing
with operation
sequence. is often cause
participating
in sports
in Turkey
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
no doubt be achieved
of women
tahakkuk by
ve participation
tahsil aşamaları Gümrük
ve Ticaret
assessment,
accrual to
andhave
collecting
are regulated
their
families
negative
attitude towards
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
in sports and exercises.
Participating
in
sports
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customsthe
and responsibility
Economy Ministry according
to
them,
of physical
education
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
and exercises may
serve
for both
physical and
Gümrük
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties
has a different
form from
teachers
becomes
even greater.
Inthecurrent situation,
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
psychological empowerment
of women.
It also
yapıya sahiptir. Gümrük
vergisi uyuşmazlıkları
have to candidates
be resolved administratively
in theeducation
first
where
of physical
teachers
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
may enable women
test their
physical
skills,
Ancak to idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved explicit
administratively,
action can
be taken.attitudes, it can
have
or legal
implicit
sexist
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
develop a personal sense of ccomplishment and
words: Custom,
Custom Duties,
Custom
beKeyimplied
that sports
will be
seen as a maleAnahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
control their ownGümrük
bodies.
This
aspect
of
women’s
specific public space in the future. As a matter
Uyuşmazlıkları
participation in sports can also be expressed as the
of fact, this research shows that mean score for
“political” potential (a way for women to fight the
measuring sexism levels of male and female
dominant patriarchal social ideologies by using
candidates is 45. Given the lowest possible score
sports). In this context, the potential for sports
is 11 and highest possible score is 66, this result
to be an agent of women’s freedom comes not
is a remarkable finding. Besides, it’s a point that
from the history of oppression towards women
average of female candidates score about hostile
in sports, but from the fact that their own bodies
sexism level is 48. It can be said that female
7
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I12-30 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:08 K:15
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
teachers start to think as a male teacher by deveEconomic and Demographic Issues.Aldine
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
loping more conservative aspect than even males
Publishing Company, New York s. 154.
ĠDARĠ
AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
although females are victims of
this perspective
GRAY, C., & LEİTH, H., (2004). Perpetuating
they become a future ADMINISTRATIVE
of gender discrimination.
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Gender Stereotypes İn The Classroom: A
Conservator behaviors which can be assumed
CUSTOM DUTIES
Teacher Perspective. Educational Studies,
as a characteristic of females can be described 2
3
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
30 (1), 3-17
as a society impression
belong to paternalistic
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar
Üniversitesi
DıĢ TicaretJ.,
Bölümü
culture. However, in a changing
world
whereSalihli MYO,
HUDSON,
(1978). Physical Parameters Used
sexist attitudes are expected to diminish, these
For Female Exclusion From Law EnforÖzet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
yer değiştirmesi
nedeniyle,
eşyanın
fromcement
the movement
of commercial
commodities
results show thateşyanın
unfortunately
there
hasn’tbubeen
And
Athletics-In
C.Oglesby (Ed).
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal
ve regard.
mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity
and Sport
value. It isFrom
are a kind
of
much progress in
this
Women And
Myth
To Reality.
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Philadephia
And Febiger
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument
in addition toLea
its economic,
social and
It can be said that,
elimination
of obstacles
dolaylıthe
bir vergi
türü olan gümrük
vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
women’s representation
and existence
in thekonu
fieldolan KOCA,C.,
N.,custom
(2005).
vergi türü olmadığından,
dış ticarete
an indirect tariffBULGU,
on expenditures,
duties Spor ve Topeşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
of sports, as in many
public
areas, is
directly
relalumsal
Cinsiyet:Genel
BirtoBakış,Toplum
olmak üzere
alınmaktadır.
Gümrük
vergileri,
Vergi
to foreign
trade arrive
at the custom. According
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
ted teachers, coaches,
sportsdışında
managers
a healthy,
kanun kapsamı
tutulmuştur.
Bu nedenle,
dutiesveareBilim
excludedDer.
from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
egalitarian understanding
of
gender
roles.
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
KOCA,
C., (2006). Beden Eğitimi ve Spor Alanında
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine
girişinden
başlayıp,
eşyaya
uygulanacak
created
beginning
commodities
subject to
REFERENCES
ToplumsalwithCinsiyet
İlişkileri,Spor
Bilimleri
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey
and continuing
with operation
sequence. 17(2),81-99
Dergisi,
Hacettepe
Üniveristesi
gümrük vergisinde
de zorunlu
aşamalar Lonolan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
ARNOT, M., (2002).
Reproducing
gender.
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan LE
by General
Directorate
ofNATİON,
Customs as a part
of (1989). Sport
don: Routledge
UNES,
A.D.,
J.R.,
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution process
disputes over
psychology:
An ofIntroduction-Chicago:
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğanCinsiyet
uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
BHASİN, K., (2003).
Toplumsal
‘‘Bize
Nelson-Hall
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process
of other taxes. Customs duty disputes
Yüklenen Roller”,
Çev. Gümrük
Kader vergisi
Ay, İstanbul:
yapıya sahiptir.
uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Kadınlarla Ancak
Dayanışma
Yayınları
D., & JONES,
S.,be(2006).
She Doesn’t
idari Vakfı
aşamada
çözümlenemeyen MYHİLL,
solved administratively,
legal action can
taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
No Custom
Girls’:Duties,
Pupils’
Key Shout
words: At
Custom,
CustomPerceptions Of
DELAMONT,Anahtar
S., (1990).
Sex
rolesGümrük
and the
Kelimeler:
Gümrük,
Vergisi,
Disputes
Gender Equity İn The Classroom. Cambridge
Gümrük Uyuşmazlıkları
school London:
Routledge
Journal of Education, 36(1), 99-113
DÖKMEN, Y. Z., (2004).Toplumsal Cinsiyet
PARKER, M. B., & CURTNER-SMİTH, M.
Sosyal PsikolojikAçıklamalar, İstanbul:
D., (2011). Sport Education: A Panacea
Sistem Yay
For Hegemonic Masculinity İn Physical
ENGLAND, P., FARKAS, G., (1986). HouseEducation Or More Of The Same? Sport,
holds, Employment, And Gender A Social,
Education and Society, 17(4),479-496. DOI:
10.1080/13573322. 2011.608945
8
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I12-30 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:08 K:15
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ROBİNSON, K.H., (1992). Class-Room DisTAN, M., (2008). Eğitim. M. Tan, Y. Ecevit,
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
cipline: Power, Resistance And Gender. A
S. S. Üşür ve S. Acuner (Ed.), Türkiye’de
ĠDARĠGender
AġAMADA
YOLLARI1Cinsiyet Eşitliği: Sorunlar, ÖnLook AtTeacher Perspectives’.
And ÇÖZÜMToplumsal
Education, 4(3), 273-288
celikler
Ve Çözüm
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO
DISPUTES
OVERÖnerileri (ss.23-105).
İstanbul:TÜSİAD-KAGİDER
CUSTOM
ÖLÇER, E., (2003).TürkiyeMasallarında
Top- DUTIES
SelinBilkent
KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER3 N., (1993). The Construction Of
lumsal Cinsiyet ve Mekan İlişkisi,
THERBERGE,
2
Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Ens. Mali Hukuk
Programı İn
Yüksek
LisansWomen,
Öğrencisi Coaching, And
Üniversitesi, Yayınlanmamış
Yüksek
Lisans
Gender
Sport:
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Tezi, Ankara
The Naturalization Of Difference. Social
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract:
Custom duty
kind of tariff arising
Problems,
40,is a301–313
eşyanın yer değiştirmesi
nedeniyle,Çelişik
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
SAKALLI-UĞURLU,
N., (2002).
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının
yanında önemli
commodities’quantity
and value.
It is are a Sensitivity:
kind of
Duygulu Cinsiyetçilik
Ölçeği: Geçerlik
Vebir UNESCO,
(2004).
Gender
A Tradış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Güvenirlik Çalışması.
Türk Psikoloji
Dergisi,
ining
Manual
For Sensitizing
Education
türüdür. Aynı zamanda
harcamalar üzerinden
alınan
instrument
in addition
to its economic,
social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
17(49), 47-58
Managers,
Curriculum
And
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular
basis like income
tax and corporate
tax, asMaterial Devevergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
lopersonly
And
Professionals
To Gender
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected
once Media
when commodities
subject
SAKALLI-UĞURLU,
(2002).
ODTÜ-Psiolmak üzere N.,
alınmaktadır.
Gümrük
vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Concerns
.Paris:
UNESCO.
6 Temmuz
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second
item of tax
procedural
law, custom
koloji Bölümü
Türk Bu
Kadın
kanun Öğrencilerinin
kapsamı dışında tutulmuştur.
nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
2011andtarihinde
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures
practises of http://unesdoc.unesco.org/
custom duties are
Ve Erkekleri
Hakkındaki Kalıp Yargıları.
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
images/0013/001376/137604eo.pdf
adreile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Yayınlanmamış
Çalışma
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created
beginning
with
commodities
subject
to
sinden alınmıştır
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
Diğer tüm
vergilerdeGender
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
STREİTMATTER,
J., (1994).
Toward
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk
ve tahsil aşamaları
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Equity İn The
Classroom:
EveryGümrük
Day TeacBakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar
Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
hers’ BeliefsGümrükler
And
Practices.
Newyork:
State
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
University Gümrük
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Gümrük Uyuşmazlıkları
9
process of other taxes. Customs duty disputes
have to be resolved administratively in the first
place. However, in the case of disputes not being
solved administratively, legal action can be taken.
Key words:
Disputes
1
Custom, Custom Duties, Custom
UHPPD
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
HİPERAKTİVİTE
BOZUKLUĞU
OLAN ÇOCUKLARIN
TOPLUMSAL
CİNSİYET
EŞİTSİZLİĞİNDE
MEDYANIN ROLÜ
ANNELERİNİN KAYGI DURUMU1
THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY
ANXIETY LEVEL OF MOTHERS OF CHILDREN WITH
HYPERACTIVITY DISORDER
Ali Murat KIRIK1, Murat KORKMAZ1
Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
Hatice
YALÇIN
1
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi Bölümü, Karaman / Türkiye
1
Özet: Tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafyalarında
farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal
olarak
rol ve sorumluluklar
kısaca toplumsal
Öz:
Bu yüklenen
araştırma, hiperaktif
çocuk davranışlarının,
annelercinsiyet
şeklinde
ifade
edilmektedir.
Birey çıkarmak
dünyaya
de kaygı düzeyini ne ölçüde tetiklediğini ortaya
geldiği andan
itibaren
toplumsaldikkat
cinsiyet
kendisini
amacıyla
yapılmıştır.
Araştırmaya
eksikliği
ve
göstermektebozukluğu
ve insanitanısı
ilişkiler
de çocukların
farklılaşmaktadır.
hiperaktivite
konan
anneleri
çalışmaya
dahil edilmiştir
(N=48).
Araştırmada
“DurumlukAncak günümüzde
gerek
toplumsal
gerekse
de siyasal
Sürekli
Envanteri”,
ve “Parental
Acceptance-Rejection
açıdanKaygı
kadın
ikinci plana
atılmakta
ve erkeklerin
Questionnaire-PARQ
Mother
Form”bırakılmaktadır.
(Aile Çocuk İlişkileri
gölgesinde yaşamaya
mecbur
KaÖlçeği-Anne
Formu)
kullanılarak
veriler
edilmiştir.
dın-erkek eşitsizliği medyanın farklı elde
alanlarına
da
Araştırma kapsamında yer alan annelerin % 54.1’i 31-40
yansımakta ve bu durum eşitsizliği giderek somut
yaşında, % 50’i ilköğretim mezunu, % 72.9’u ev hanımıdır.
bir düzene oturtmaktadır. Teoride kadın ve erkekler
Çocukların % 68.7’i psikolojik yardım almış/almaktadır.
aynı hak ve yükümlülüklere sahipken, uygulama
Hiperaktif çocuğa sahip annelerin yaşı ile sürekli kaygısı
noktasında
durumun
bu şekilde
olmadığı
medyada
arasında
anlamlı
ilişki olup
olmadığı
Kruskal-Wallis
H
yer
alan
programlardan
ve
sunulan
içeriklerden
de
Testi ile değerlendirilmiş, 41 yaş ve üstü grupta yer alan
açıkça anlaşılmaktadır.
Bu çalışmada
toplumsal
annelerin
sürekli kaygı durumlarının
30 yaş
ve altı ilecinsiyet
31–40
eşitsizliğinde
medyanındaha
rolüyüksek
irdelenmiş
kadının
yaş
arasındaki annelerden
olduğu ve
ve farkların
medyadaki
üzerine
çıkarımlarda
anlamlı
olduğukonumlandırılışı
bulunmuştur. İlköğretim
mezunu
annelerin
sürekli
kaygı durumları
lise ve üniversite
mezunu
annelerden
bulunulmuştur.
Araştırma
neticesinde
kadının
meddaha
eğitimkullanıldığı
düzeyi yükseldikçe
kaygı
yadayüksektir.
cinsel birAnnenin
obje olarak
ve erkeklerin
düzeyi
düşmektedir.
destek
algısının
alt boyutu
olan
gerisinde
yer aldığıSosyal
ortaya
çıkmıştır.
Bununla
birlikte
Duygusal
Destek
düzeyi
hiperaktif
çocuğa
sahip
annelerde
elde edilen bulgular örneklerle desteklenmiştir.
Abstract: Roles and responsibilities socially attributed
to women and men in different periods of history,
different geographies
andthe
different
are exAbstract:
In this research,
behaviorcultures
of hyperactive
pressed
as
gender
in
short.
Gender
appears
since
the
children, mothers level of anxiety was carried out to reveal
individual
is born
and human
affairs
differ. However,
to
what extent
it triggers.
The study
of children
diagnosed
women
are pushed
into the background
both
socially
with
attention
deficit hyperactivity
disorder and
their
mothers
includedand
in thethey
study
= 48). Study,
andwere
politically
are(Nforced
to live“State-Trait
under the
Anxiety
and “Parental
Acceptance-Rejection
shadowInventory,”
of men. Gender
inequality
is reflected to
Questionnaire-Parq
Mother
Form”
were
obtained
the
different fields of media and this conditionusing
increasdata.
The
study
of
mothers
covered
54.1%
of
31-40
years
ingly puts inequality on a solid basis. While women
old, 50% of primary school graduates, 72.9% ‘u housewife.
and men have the same rights and responsibilities in
68.7% of the children I have received psychological help /
theory, it is clearly understood from the programs and
is. With the constant concern of mothers of children with
contents presented in media that the situation is the
hyperactive significant relationship between age whether
right opposite
in practice.HIn
this
role of
evaluated
by Kruskal-Wallis
test,
in astudy,
groupthe
of mothers
media
in
gender
inequality
is
emphasized
and
some
who were 41 years and over 30 years and under conditions
conclusions
have
been
made
on
positioning
women
in
of trait anxiety than the mothers between the ages of 31-40
media.
Following
the research,
it has been
are
high and
the differences
were significant
found.indicated
Primary
that anxiety
womenmothers
are used
as a sexual
object
in media
and
Trait
graduated
from high
school
and college
graduates
higher men.
than the
mothers. Mother’s
they fall isbehind
Moreover,
findings education
obtained
level
decreaseswith
anxiety
levels. Lower perception
haveincreases,
been supported
examples.
of social support in mothers of children with hyperactive,
Key Words:
Gender,
Gender
Male HegeEmotional
Support
levels
were Inequality,
high, this suggests
that
mothers
perceivePositive
as adequate
emotional support
mony, Media,
Discrimination
Ethicsresources.
In Media
yüksek çıkmıştır, bu durum annelerin duygusal destek
kaynaklarını
yeterli olarakToplumsal
algıladıklarını
düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler:
Cinsiyet,
Kadın-Er-
Key Words: Hyperactivity, the mother’s anxiety state,
behavior and hyperactivity
kek Eşitsizliği,
Erkek
Hegemonyası,
Pozitif
Anahtar
Kelimeler:
Hiperaktivite,
anneninMedya,
kaygı durumu,
Ayrımcılık,davranışları
Medyada Etik
hiperaktivite
Doi: 10.17360/UHPPD.201529598
(1) Sorumlu Yazar: Hatice YALÇIN, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi
Bölümü Karaman / Türkiye [email protected] Geliş Tarihi / Received: 22.12.2014 Kabul Tarihi/ Accepted:
19.02.2015 Makalenin Türü: Type ofarticle (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması /
Conflict of Interest:Yok / None“Etik Kurul Raporu Yok - Noneof Ethics Committee”
1
10
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:09 K:16
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
GİRİŞ
Hiperaktivite olarak değerlendirilen durumlarda
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
“dikkatsizliğin ön planda olduğu tip”, “aşırı ha-
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB),
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
reketlilik
ve dürtüselliğin
ön planda olduğu tip”
çocukluk çağının gelişimsel bir bozukluğudur.
ve her
gruptan daOVER
belirtiler içeren “bileşik tip”
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TOiki
DISPUTES
DEHB’in başlangıcı genellikle 3 yaş dolaylaolmak üzere üç alt tipi vardır (Ünal, 2004: 161).
CUSTOM
rındadır. Ancak tanı; öğrenim için gerekli
olan DUTIES
3
Selin
KILINÇ2, Hatice
AşırıYURTSEVER
hareketlilik
(hiperaktivite) durumundaki
dikkat süresi artışının ve yoğunlaşma
yetisinin
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Maliçocuklar
Hukuk Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisisürülüyormuş gibi
bir motor
tarafından
kazanılmasının beklendiği
ilkokul
döneminde
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
sürekli hareket hâlindedirler. Bitmek tükenmek
konulmaktadır (Arı, 2006: 3).
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari bilmeyen
Abstract: Custom
duty is a kindvardır.
of tariff arising
bir enerjileri
Yükseklere tırmaeşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
Bir davranışın miktarı
aşırı veya
hareketlilik
olarak
değeri üzerinden
alınan,adlanekonomik, nır,
subject
to
customs
which
is
based
on
thoseiçinde koşturur
koltuk tepelerinde gezer, ev
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dırılabilmesi için;
çocuğun
dış ticaret
ve ekonomikendi
politikasıyaşıtlarıyla
aracı olan bir vergi ve
tariff
that sözünden
is a foreign trade
and economic policy
dur
anlamazlar.
Sakin bir şekilde
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
karşılaştırıldığında
olarak
fazla vergisi,
hareketli
dolaylıbelirgin
bir vergi türü
olan gümrük
gelir ve oynamayı
fiscal functions.
Since they are bir
not collected
on
beceremez,
süre sakin
bir şekilde
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
olması; bu davranışlarının,
oyun, anaokulu,
okulolan oturamazlar.
vergi türü olmadığından,
dış ticarete konu
an indirect tariff Oturmaları
on expenditures, custom
dutiesdurumlarda ise
gereken
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
gibi günlük işlevlerde,
aile
veya
öğretmenler
için
ayakları
kıpırdır.
Çok
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi elleri
to foreign
trade arrivekıpır
at the custom.
According
to konuşur, iki
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
sorun oluşturması
Oyun çağı
ve kişi
konuşurken
sık this
sıklaw.
söze
karışırlar. Masanın
kanungerekmektedir.
kapsamı dışında tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties
are excluded from
Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
okul öncesi çocuklardaki
belirtiler,düzenlenmiştir.
kendi yaşıtladolayısıyla
derslerini uygun
sayılı Gümrük Kanunu’nda
Bu kanun başında
regulated oturamaz,
by customs law
numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
rına göre sürekliBölgesine
ve çokgirişinden
daha hareketli
olmaları,
başlayıp, eşyaya
uygulanacak mekânlarda
created beginningçalışamazlar.
with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
ileri geri zıplama,
ceketiniDiğer
giyemeden
oluşturulmuştur.
tüm vergilerdedışarıya
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
bulunanlevels
çocukta
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Dikkat
Like all eksikliği
other taxes, compalsive
such as dikkat kusuru,
fırlama, mobilyaların
atlama,
tahakkuk veüzerinden
tahsil aşamaları
Gümrük zıplave Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
özellikle
eğitim hayatının başlamasıyla belirgin
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
ma, ev içinde koşturma,
sakinlik
isteyen
grup
Bu çalıĢma,
Celal
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
hâle
gelir.
Okul
öncesi
dönemde
de her şeyden
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
process
disputes over
etkinliklerine katılmada
zorlanmalarla
kendini
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm çabuk
customs sıkılan
duties has ve
a different
form
from
the
bıkan bu çocuklar, oyuncaksüreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
gösterir. Oturmada,
beklemede
zorluk
çekerler,
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları lardan
have to be
resolved
administratively
in thesüre
first sonra onları
dahi
sıkılıp
kısa bir
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
sık sık ayağa kalkıp
gezinirler
ya
da
mobilyaların
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen parçalamayı
solved administratively,
legal
action can Okulun
be taken. başlamasıyla
tercih
ederler.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
kenarlarına asılırlar. Ellerinde sürekli bir şeylerle birlikte
Key words:
Custom, Custom
Duties,
Custom
öğrenmeye
karşı
ilgisizdirler.
Masanın
Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
oynarlar, elleriniAnahtar
ve
ayaklarını
sallarlar.
Yemek
Gümrük Uyuşmazlıkları
başında oturamaz, otursalar dahi çeşitli bahaneler
yerken, TV seyrederken ya da ödev yaparken sık uydurarak (tuvalete gitme, su içme gibi) sık sık
sık yerinden kalkar gezinip tekrar otururlar. Çok masa başından kalkarlar. Üzerine aldıkları bir
konuşur ve sessiz etkinlikler sırasında gürültü işi bitirmekte zorlanır, bir işi bitirmeden hemen
yaparlar. Ergen ve yetişkinlerde hiperaktivite diğerine geçerler. Kendileriyle konuşulduğunda
belirtileri ise huzursuzluk ve sessiz etkinliklere sanki konuşanı dinlemiyormuş görüntüsü verirler.
yoğunlaşmada zorlanmalar seklindedir (O’Malley, Bir komutu birkaç defa söyledikten sonra yerine
2002: 351, Tahiroğlu, 2003: 29).
getirirler. Dışarıdan gelen uyarılarla hemen dikkatleri
11
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:09 K:16
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
dağılır. Unutkandırlar. Sık sık eşya kaybetmenin
hastalık bildirmişlerdir (Befera&Barkley, 1985:
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
yanında, iyi öğrendikleri düşünülen bir bilgiyi de
65, 79-81).
ĠDARĠ
AġAMADA
ÇÖZÜM
YOLLARI1
çabuk unutabilirler. Kendilerine uygun bir çalışHiperaktif çocukların annelerinde Zung depresyon
ma düzeni ve sistemi ADMINISTRATIVE
geliştiremezler (Keown&
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
ölçeği ile yürütülen bir çalışmada % 17.9 oranında
Woodward, 2002: 97. Şenol, 2001: 751.CUSTOM
Ünal, DUTIES
major depresyon saptanmıştır (McCormick, 1995:
2004: 162-163).
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
178. Ünal, 2004: 168).
2
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal BilimlerhiEns. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Aile içinde önemli
bir
sıkıntı
yaratabilen
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Annelerinin depresyonu olan 8-11 yaşı arası
peraktiviteli çocukların annelerinde depresyon
Özet: Gümrük
vergisi, gümrüğe
tabi çocuk
olan ticari hiperaktif
Abstract: Custom
duty is a kind ofuzun
tariff arising
çocuklarının
süreli izleminde,
yaygınlığını araştıran
çalışmalar,
sağlıklı
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
değeri bir
üzerinden
alınan,bildirekonomik, anneleri
subject to depresif
customs which
is based çocuklara
on those
olmayan
göre daha
annelerine göremiktarı
dahaveya
yüksek
yaygın
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi
aracı olan bir vergi fazla
tariff that
is a foreign
trade andgösterdikleri
economic policy bulunmuştur
davranış
sorunu
mişlerdir (Brown&Pacini
1989,politikası
Befera&Barkley
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı
bir vergi türü
olan gümrük vergisi, gelir ve (Fergusson&
fiscal functions. Since
they are not
collected
on
1985, Virtanen&
Moilanen
1991).
Lynskey,
1993:
92-95.
Ünal, 2004:
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 169).
an indirect
tariff on expenditures,
custom eşlik
duties eden davranım
Bu durum
hiperaktiviteye
gümrüğe geldiği
andaartırdığı
bir defaya bimahsus
are collected only once when commodities subject
Kadın olmanıneşyanın
depresyon
riskini
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi bozukluğunun
to foreign trade arrive
at the custom.
Accordingsemptomatolojiyi
to
annelerde
depresif
linmektedir. Hiperaktif
Usul Kanunu çocukların
(VUK)’nun ikinciannelerinin
maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, tetikleyebileceğini
duties are excluded from this law. Therefore,
Sekiz yıllık
demografik açıdan
eşleştirilmiş
göre4458 procedures and practises düşündürmektedir.
gümrük
vergilerinin usul kontrollere
ve uygulama esasları
of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun bir
regulated
customs law numbered
4458.
izlembyçalışmasının,
başlangıcında
ve sonunçocuklarına hükmetmekte
yetersiz
kaldıklarını
ile dış ticarete konu
olan eşyanın
Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak da,
created
beginning
with
commodities
subject
to
hiperaktif çocuklar sağlıklı kontrollere göre
düşündükleri, iyi
anne olmadıkları
daha
işlemlerin
sırasına
görehissine
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi anneleriyle
Turkey and continuing
with operation
ilişkilerini
dahasequence.
olumsuz ve kontrol
çok kapıldıkları ve
dahavergisinde
fazla olumsuz
gümrük
de zorunlu duygulanım
aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret edici
assessment,
accrual
and
collecting
are
regulated
olarak değerlendirdikleri bulunmuştur.
gösterdikleri bulunmuştur
(Virtanen&Moilanen,
Bakanlığı’na
bağlı
ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk
Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük Aynı
Customs
and Economy
according
çalışmada
hiperaktif
çocuk toanneleri normal
1991: 49. Ünal,Gümrükler
2004:
163).
çocuklaProgramı
Yüksek Hiperaktif
Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
process
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm kontrollere
customs duties göre
has a daha
differentfazla
form from
the
psikolojik
bozukluk
rın anne babalarının
aile
algılarını inceleyen bir
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya
Gümrük
uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
çalışma, bu anne
ve sahiptir.
babaların
ailevergisi
ortamlarını
bildirmişlerdir
(Barkley at all, 1991: 37, 61-63).
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved
administratively,
legal action can be taken.
klinik veya yeti yitimi olmayan kontrollere göre
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Hiperaktif
çocukların
ebeveynleri
incelendiğinKey words: Custom, Custom Duties, Custom
daha az destekleyici ve daha çok stres verici olaAnahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
de,
annelerde histrionik kişilik özelliği, artmış
Gümrük
Uyuşmazlıkları
rak algıladıklarını,
kontrol
gruplarına göre anne
depresyon düzeyi, anksiyete düzeyi ve sosyal
ve babanın anlamlı ölçüde daha fazla depresif
semptomatoloji gösterdiğini ve hiperaktif çocuğu
olan ailelerde boşanma oranının daha yüksek
olduğunu ortaya koymuştur (Brown&Pacini,
1989: 39-41). Bir başka çalışmada da hiperaktif
çocukların anneleri daha fazla depresyon, evlilik
sorunu ve birinci derece yakınlarda psikiyatrik
izolasyon görüldüğü, babalarda ise antisosyal
kişilik özelliği ve alkol bağımlılığının daha sık
görüldüğü saptanmıştır. Hiperaktif çocukların aile
üyelerinde ayrıca duygulanım bozukluğu, anksiyete
bozukluğu, özgül öğrenme bozukluğu, madde
bağımlılığı ve antisosyal kişilik bozukluğunun
12
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:09 K:16
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
daha sık görüldüğü belirlenmiştir (Norvilitis ve
Eğitim Durumu
VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ark., 2002; Akt: Arı, 2006:GÜMRÜK
27).
İlköğretim
Lise YOLLARI
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
1
Ailelerin yaşadığı kaygı düzeyinin, algıladıkları
Üniversite
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
sosyal destek düzeyinin ve ana-babalık tutumlarının
Mesleği
Çalışmıyor
incelenerek ailelere uygun hizmetlerin CUSTOM
sağlan- DUTIES
Memur
2
Selin KILINÇ
YURTSEVER3
masında ve aile rehberlik programlarının
daha , Hatice
Serbest meslek
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal
Ens. Mali Hukuk
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
işlevsel hale dönüştürülebilmesinde
bu Bilimler
konuyu
Emekli
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
İşçi
araştırmanın önemli olduğu düşünülmektedir.
Esnaf Custom duty is a kind of tariff arising
Abstract:
from the movement of commercial commodities
DEHBtoTanısını
Öğrenme
subject
customs which
is basedZamanı
on those
commodities’quantity
and value. It is are a kind of
1-2 yıl
tariff that is a foreign trade and economic policy
3-4 yıl in addition to its economic, social and
instrument
fiscal
functions. Since they are not collected on
5-6 yıl
regular basis like income tax and corporate tax, as
78 yıl
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
9-10
yıl only once when commodities subject
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are
collected
YÖNTEM olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the
second itemyardım
of tax procedural
law, custom
Psikolojik
alma durumu
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Aldı
Bu araştırmanın gümrük
evrenini
Karaman
merkezindeki
vergilerinin
usul veiluygulama
esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Almadı by customs law numbered 4458.
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated
dikkat eksikliğiileve
hiperaktivite bozukluğuna
dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Sağlıkbeginning
Güvencesi
Bölgesine girişinden
başlayıp, oluşturmakeşyaya uygulanacak
created
with commodities subject to
(DEHB) sahip çocukların
anneleri
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Yok
Diğer tüm vergilerde
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
tadır. Çocukları oluşturulmuştur.
Rehberlik Araştırma
Merkezinde
Var all other taxes, compalsive levels such as
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like
ve tahsil aşamaları
Gümrük
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
ve özel eğitim tahakkuk
merkezlerinde
tanı alan
anneler
Gelir
durumu
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by
General
Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
Maliye
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Genel
Müdürlüğü
tarafından,
Gümrük
Customs
and Economy
according
çalışmaya dahil Gümrükler
edilmiştir.
Bu
merkezlere
devam
Gelir-giderden
az Lisans Tezinden
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law. Resolution
process of disputes over
türetilmiĢtir.
Gelir-gidere
eşita different form from the
Gümrük
vergisinden
çözüm
customs
duties has
eden DEHB’li çocuğa
sahip 48doğan
anneuyuşmazlıkların
araştırmanın
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process
of other taxes.
Customs duty disputes
Gelir-giderden
fazla
örneklemini oluşturmuştur.
örnekyapıya sahiptir. Araştırmanın
Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place.
However,
in the casedestek
of disputes
not being
Çocuk
bakımında
kişiler
lemini oluşturanAncak
annelerin
özellikleri
idaridemografik
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
Var
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
tablo 1’de verilmiştir.
Key
words:
Bazen
var Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Yok
Gümrük Uyuşmazlıkları
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
eşyanın aile
yer içinde
değiştirmesi
nedeniyle,
bu eşyanın
Yaptığımız çalışma,
önemli
değişimmiktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
sosyal ve maliçocuk
fonksiyonlarının
yanında önemli bir
lere yol açan hiperaktif
davranışlarının,
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
annelerde kaygıtürüdür.
düzeyini
ne ölçüde
tetiklediğini
Aynı zamanda
harcamalar
üzerinden alınan
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
ortaya çıkarmakkurumlar
amacıyla
vergisi yapılmıştır.
gibi belirli aralıklarla alınan bir
Tablo 1. Annelerin Sosyodemografik
Özellikleri (N=48)
Sosyodemografik özellikler
n
%
Annenin Yaşı
30 yaş altı
31-40 yaş
40 yaş üzeri
15
26
7
31,2
54,1
14,5
24
16
8
50
33,3
16,6
35
8
2
2
1
-
72,9
16,6
4,1
4,1
2
-
12
19
12
4
1
25
39,5
25
8,3
2
33
15
68,7
31,2
2
46
4,1
95,8
9
23
16
18,7
47,9
33,3
26
17
5
54.1
35.4
10.4
Araştırmada Spielberger ve Gorsuch (1964)
tarafından geliştirilen ve Öner ve Le Compte
(1985) tarafından Türkçeye uyarlanıp geçerlik ve
güvenirlik çalışmaları yapılan “Durumluk-Sürekli
Kaygı Envanteri”, Rohner (1980) tarafından geliştirilen ve Anjel ve Erkman (1993) tarafından
13
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:09 K:16
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Türkçeye uyarlanıp geçerlik ve güvenirlik çalışgetirmektedir. Durumluk-Sürekli Kaygı EnvanGÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
maları yapılan “Parental Acceptance-Rejection
teri bireyin belirli bir anda ve belirli koşullarda
1
ĠDARĠ(Aile
AġAMADA
YOLLARI
Questionnaire-PARQ Mother Form”
Çocuk ÇÖZÜM
kendisini
nasıl hissettiğini
betimlemesini, içinde
İlişkileri Ölçeği-AnneADMINISTRATIVE
Formu) kullanılmıştır
ve
bulunduğu
durumlaOVER
ilişkili duygularını dikkate
SOLUTIONS
TO DISPUTES
veriler bu yolla elde edilmiştir.
alarak yanıtlamasını gerektirmektedir. Durumluk
CUSTOM DUTIES
Kaygı Ölçeği maddelerinde ifade edilen duygu
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri: Spielberger
ya da davranışlar bu tür yaşantıların şiddet de2
Celal Bayar
Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
ve arkadaşları tarafından
(1970)
geliştirilmiş
olan
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret
recesine
göreBölümü
(1) “hiç”, (2) “biraz”, (3) “çok” ve
(State-Trait Anxiety Iventory) ve Necla Öner ile
(4) “tamamen” olarak işaretlenir. Sürekli kaygı
Özet: (1985)
Gümrük vergisi,
gümrüğe ülkemize
tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Ayhan Le Compte
tarafından
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın maddelerinde
from the movementifade
of commercial
commodities
edilen duygu
ya da davranışlar
miktarı veya
değeri üzerinden
alınan,içinde
ekonomik,
subject to customs which is based on those
uyarlanan bu envanter
aracılığıyla
bireyin
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir ise
commodities’quantity
and value.
It is (1)
are a “hiçbir
kind of
sıklık derecesine
göre
zaman”, (2)
bulunduğu durumda
kendini
nasıl
hissettiği,
dış ticaret
ve ekonomi
politikası
aracı olankaybir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
“çok”
(4) “tamamen”
olarak işatürüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan “biraz”,
instrument (3)
in addition
to itsve
economic,
social and
gıya olan yatkınlığı
Başlangıçta
dolaylıbelirlenmektedir.
bir vergi türü olan gümrük
vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Her
ölçekten
elde edilen
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir retlenir.
regular basis
like iki
income
tax and corporate
tax, as toplam puan
normal yetişkinlerde
kaygıyı
araştırmak
amacıyla
vergi türü
olmadığından,
dış ticarete
konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
20 only
ileonce
80when
arasında
değişebilir.
Puanların
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus değeri
are collected
commodities
subject
geliştirilmiş olanolmak
bu üzere
ölçeğin
sonraki
uygulamaalınmaktadır.
Gümrük
vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
olması
seviyesinin
yüksek olduğuna
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu yüksek
the second
item of kaygı
tax procedural
law, custom
larda lise öğrencilerine,
psikiyatrik
bozuklukları
kanun kapsamı
dışında tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
işaret
etmektedir. Puanlar 60 veya üstünde ise
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
ve fiziki hastalıkları
olan bireylere de uygun
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
kaygı
düzeyinin normal sınırları aşmış olduğu
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
olduğu görülmüştür.
Okunulanı anlayabilen 14
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak şeklinde
created beginning
with commodities
subject toTürk ailelerine
değerlendirilir.
Aracın
sırasına uygulanmaktadır.
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
yaş ve üstündekiişlemlerin
tüm
bireylere
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi yapılan
Turkey and
continuing with geçerlik-güvenirlik
operation sequence.
çalışmalarda
katsayısı
gümrüksınırlaması
vergisinde de bulunmamaktadır.
zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
Uygulamada zaman
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret oldukça
assessment,yüksek
accrual andolduğu
collectingbulunmuştur
are regulated
(Arı, 2006
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
Genelbulunduğu,
Müdürlüğü tarafından,
Gümrük ve
Customs
and Economy
Ministry according to
Lehazırlanan
Compte,
1982).
Bu envanter kısaGümrükler
ifadelerin
kırk
madProgramı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğaniki
uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
deden oluşan, yirmişer
maddelik
ayrı ölçeği
İlişkileri
(Anne Formu)
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir Aile
processÇocuk
of other taxes.
Customs Ölçeği
duty disputes
içeren bir öz-değerlendirme
(self-evaluation)
yapıya sahiptir. Gümrük
vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
formu
(Parental
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. (PARQ):
place. However,Asıl
in the case
of disputes
not being Acceptance
anketidir. Bu ikiAncak
ölçek TX-1
TX-2 şeklindedir.
idari veaşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
Rejection Questionnaire, PARQ-Mother
Form),
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Ancak envanterde 7 adet tersine dönmüş madde
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Rohner,
Disputes Saavedra ve Granum tarafından gelişbulunmaktadır. Bu
maddelerin
puanlaması tersine
Gümrük
Uyuşmazlıkları
tirilmiştir. Türkçe formu ise Miryam Anjel ve
yapılmakta doğru ve ters ifadelerin puanları topFatoş Erkman tarafından uyarlanmıştır. Annenin,
lanarak bu değere sabit 35 puan eklenip sürekli
çocuğunu kabullenme ve reddetme davranışlarıkaygı puanı hesaplanmaktadır. Her iki ölçekte iki
na ait algılamasını ölçer. Toplam 56 maddeden
tür ifade bulunmaktadır. Bunlara doğrudan ya da
oluşan ölçeğin 4 alt testi vardır:
düz (direkt) ve tersine dönmüş (reverse) ifadeler
denilmektedir. Doğrudan ifadeler, olumsuz duyguları;
1. Sıcaklık ve sevgi (19 Madde)
tersine dönmüş ifadeler ise olumlu duyguları dile
14
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:09 K:16
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
2. Saldırganlık ve kin (14 Madde)
Öncelikle, hiperaktiviteli çocuğa sahip annelerin
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
yaşadıkları sürekli kaygı düzeylerini belirlemek
3. İlgisizlik ve ihmal (12 Madde)
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
amacıyla
annelere ait sürekli kaygı puanları
hesaplanmıştır.
4. Ayırtedilmemiş reddetme
(11 Madde) SOLUTIONS
ADMINISTRATIVE
TO DISPUTES OVER
CUSTOM DUTIES
Hiperaktiviteli çocuğa sahip annelerin sürekli
Formun İngilizce’den ilk çevirisi 1988’de Polat ve
3
Selin KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER
kaygı
puanı (X=37,2856) 60 puanın üzerindedir.
Sunar tarafından yapılmıştır. Daha sonra 1993’te
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Puanlar
60 veya
3
Anjel ve Erkman’ın bazı düzeltmeleriyle
çeviriSalihli MYO,
Celal Bayar Üniversitesi
DıĢ Ticaret
Bölümü üstünde ise kaygı düzeyinin
normal sınırları aşmış olduğu kabul edilir (Le
son şeklini almıştır. Dilsel eşitlik çalışmasında
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Compte;
1982).
Bu durum
hiperaktif çocuğa
yer değiştirmesi
bu eşyanın
from the movement
of commercial
commodities
Cronbach alfa eşyanın
katsayıları
.45 ilenedeniyle,
.85 arasında
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sahip
annelerinandkaygı
yüksek olve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity
value. Itseviyelerinin
is are a kind of
bulunmuştur. sosyal
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
duğu
sonucunu
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument
in addition tovermektedir.
its economic, social Bu
and sonuç, Roos
dolaylı bir
vergi
türü olan gümrük
vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Verilerin analizi SPSS
14.0
programında
yapılmıştır.
(1978)’un
yaptığı
araştırma
da özel gekurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like
income tax
and corporatesonucu
tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
Sosyodemografikeşyanın
özelliklere
ilişkin veriler yüzdelik
reksinimli
bironce
çocuğun,
ailedesubject
bir hayal kırıklığı
gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only
when commodities
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
ve frekans olarak
Hiperaktif
çocuğa
olarak
algılanmakta
olduğunu,
yoğun bir kaygı
Usulverilmiştir.
Kanunu (VUK)’nun
ikinci maddesine
göre bu
the second
item of tax procedural
law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
sahip anne ve babanın
dempgrafik
özelliklerine
veprocedures
endişeand
kaynağı
gümrük vergilerinin
usul ve uygulama
esasları 4458
practises oluşturduğunu
of custom duties arebelirtmektedir.
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
göre sürekli kaygı
Kronenberger
Thompson
özel geile dışdüzeyleri
ticarete konu ise
olan Kruskal-Wallis
eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, avesystematization
has (1990)’ın
been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
H Testi yöntemiyle
değerlendirilmiştir.
reksinimli
çocuğa
ailelerin,
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade
entering sahip
customs territories
of çocuklarının
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
ihtiyaçları
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other ve
taxes,geleceği
compalsive konusunda
levels such as yoğun kaygı
BULGULAR VE
TARTIŞMA
tahakkuk
ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
yaşadıkları
sonucunu
veren
çalışmalarıyla
da
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate
of Customs
as a part
of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Selin KILINÇ
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
paralellik
göstermektedir.
Ayrıca,
Singg (1981)’in,
Araştırma kapsamında
yerLisans
alanÖğrencisi
annelerin
% tarafından
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
hiperaktivite
konan duty
çocuğa
sahip ailelerdeki
54.1’i 31-40 yaşında,
% 50’i
ilköğretim
mezunu,
süreci, diğer
vergilerde
oluşan süreçten
farklı bir
process of other tanısı
taxes. Customs
disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
kaygı
durumunu
inceleyen
araştırması,
ailelerin
öncelikle idariAnnelerin
aşamada çözümlenmek
zorundadır.
place. However,
in the case
of disputes not
being
% 72.9’u ev hanımıdır.
% 39.5’inin
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
yaşadıkları kaygı ve gerginlik 1duygularının çok
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna başvurulabilmektedir.
çocuğuna 3-4 yıl
süre öncesinde
hiperaktivite
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
yönlü
Anahtar
Kelimeler:
Gümrük, dahil
Gümrük olan
Vergisi,
Disputesolduğunu, çocuğun özrünün ağır ya da hafif
tanısı konmuştur.
Çalışma
grubuna
Gümrük Uyuşmazlıkları
olmasına bağlı olmadığını, çocuğun durumunun
çocukların % 68.7’i psikolojik yardım almış/alkesin olarak teşhis edilmesinden sonra kabule
maktadır. Annelerin % 95.8’inin sağlık ve sosyal
doğru gittiğini gösterir nitelikte olduğunu ortaya
güvencesi vardır ve % 47.9’u maddi gelirlerinin
çıkarmıştır (Arı, 2006: 55).
giderlerine eşit olduğunu belirtmiştir. Çalışma
grubundaki annelerin % 54.1’i hiperaktivite tanısı
Bu sonuçlar, çocukta özel gereksinim durumunun
bulunmasının ailede kaygı oluşturduğunu göstermektedir. Hiperaktif çocuğa sahip annelerin kaygı
konan çocuklarının bakımını destekleyen kişiler
bulunduğunu belirtmektedir.
15
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:09 K:16
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
seviyelerinin yüksek bulunması da beklenen bir
sonuçtur.
test etmek için, annelerin yaşına ait sürekli kaygı
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
puanlarının Kolmogorov Simirnova göre normal
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
dağılım
göstermemesinden dolayı Kruskal-Wallis
Hiperaktif çocuğa sahip
annelerin yaşı ile sürekli
H Testi
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO yapılmıştır.
DISPUTES Buna
OVERait istatistik veriler Tablo
kaygısı arasında anlamlı ilişki olup olmadığını
2’de verilmiştir.
CUSTOM DUTIES
2
3
Selin
KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
Tablo 2. Hiperaktif Çocuğa Sahip
Annelerin
Yaşlarına
Göre Sürekli Kaygı Düzeylerine
2
Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Ens. Mali Hukuk
Programı
Yüksek Lisans Öğrencisi
İlişkin
Kruskal-Wallis
H Testi
Sonuçları
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Anne yaşı
N
S.O.
Sd
X2
p
Anlamlı fark
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
I- eşyanın
30
yaş
15
16.30
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
2
14,872
,001
III-I,
sosyalaltı
ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity
and value. It is are
a kindIII-II
of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
II- türüdür.
31-40
Aynı yaş
zamanda26
harcamalar 27.26
üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
aralıklarla
regular basis like income tax and corporate tax, as
III- kurumlar
40 vergisi
yaş gibi belirli
6
30.58alınan bir
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
üstü
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
Hiperaktif çocuğa
sahip
annelerin
yaşlarına
çocuğu
olmayan
ailelere göre özel
kanun
kapsamı
dışında tutulmuştur.
Bu göre
nedenle, gereksinimli
duties are excluded
from this
law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sürekli kaygı düzeyleri
anlamlı düzeyde farklıgereksinimli
çocuğu olan ailelerin stresinin fazla
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Through this law, a systematization has been
2ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
laşmaktadır (X Bölgesine
(2)= 14,872,
p<.05). Bu bulgu
olduğu
annelerin genç ya da yaşlı oluşuna göre
girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
sürekli kaygının,
annelerisırasına
yaşlarına
göre
farklı
stres
seviyesinin değişebildiği, 30 yaş üstündeki
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük
vergisinde
de
zorunlu
aşamalar
olan
tarh,
Like
all
otherçocuklarını
taxes, compalsive
levels such asve entellektüel
etkilediğini gösterir.
Grupların sıra ortalamaları
annelerin
anlamaları
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrıkaygının
bir kuruluş (III)
niteliği41
olan gelişimleri,
by General Directorate
ofannelere
Customs as göre
a part of
1
dikkate alındığında,
en yüksek
genç
(30 yaşın altınBu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
Ministry
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun(II)
olarak31–40
yürütülmektedir.
Customsdaha
Law. Resolution
process of disputes
yaş ve üstü grupta
olduğu,
bunu
yaş
daki)
fazla olduğu,
genç over
annelerin stresle
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
diğer vergilerde
oluşan görülmeksüreçten farklı bir 30
process
other taxes. Customs
duty disputes
ve (I) 30 yaş ve süreci,
altı grupların
izlediği
yaşofüstündeki
annelere
göre daha iyi başa
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle gözlenen
idari aşamadafarkın
çözümlenmek
zorundadır. çıkabildikleri
place. However, in belirtilmektedir.
the case of disputes not being
tedir. Yaş gruplarında
kaynağını
Özel gereksinimli
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1 erken tedaviye
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
tespit etmek içinuyuşmazlıklarda
Kruskal-Wallis
H Testi
yapılmış
çocukların aileleri tarafından da
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar
Gümrük,
Vergisi, yönlendirilmenin
Disputes
ve (III) 41 yaş ve
üstü Kelimeler:
grupta yer
alan Gümrük
annelerin
önemi kabul edilmektedir (Arı,
Gümrük Uyuşmazlıkları
sürekli kaygı durumlarının (I) 30 yaş ve altı ile
(II) 31–40 yaş arasındaki annelerden daha yüksek
olduğu ve farkların anlamlı olduğu bulunmuştur.
2006: 50, Wilton ve Renaut, 1986).
Gabay’ın (1992) araştırmasında anne yaşının
kaygı düzeyine etkisi incelenmiştir. Anne yaşının
kaygı düzeyine etki ettiği, anne yaşı arttıkça çocuk
yetiştirme stresinin de arttığı belirlenmiştir (Arı,
2006: 51). Bu sonuç yaşın ilerlemesiyle beraber
gelecek endişesinin ve sağlıkla ilgili problemlerin
Çeşitli derecelerdeki özel gereksinimli çocukların
varlığının aile stresini yükseltebildiği okulöncesi çocukların aileleri ile ilgili stres seviyesini
belirleyen çalışmaların çok az olduğu, özel
16
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:09 K:16
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ortaya çıkması, statü kaybı endişesi olarak yoolmadığını test etmek için; annelerin eğitim duGÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
rumlanmıştır. Bu çalışmalar araştırma bulgularını
rumuna ait sürekli kaygı puanlarının Kolmogorov
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
destekler niteliktedir.
Simirnova
göre normal
dağılım göstermemesinden
dolayı
H Testi yapılmıştır. Buna
SOLUTIONS
TOKruskal-Wallis
DISPUTES OVER
Hiperaktif çocuğa sahipADMINISTRATIVE
annelerin eğitim durumu
ait istatistik veriler Tablo 3’de verilmiştir.
CUSTOM
ile sürekli kaygısı arasında anlamlı fark
olup DUTIES
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Tablo 3. Hiperaktif
Çocuğa Sahip Annelerin Eğitim Durumuna Göre Sürekli Kaygı Düzey2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal
Bayar Üniversitesi
Salihli MYO, H
DıĢTesti
Ticaret Sonuçları
Bölümü
lerine
İlişkin
Kruskal-Wallis
Özet:
Gümrük
Anne eğitim
durumu
2
vergisi, N
gümrüğe tabi
olan ticari Sd Abstract: X
Custom
duty is a p
kind of tariffAnlamlı
arising
S.O.
fark
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
veya değeri üzerinden
alınan,
ekonomik,
subject to customs which is based on those
I-
İlköğretim
19
33,85
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
,000and economic
I-III,
I-II
olan bir vergi 2 tariff32,579
that is a foreign trade
policy
II- dış ticaret
Lise ve ekonomi politikası
21 aracı19,72
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
bir vergi türü olan8gümrük vergisi,
fiscal functions. Since they are not collected on
III- dolaylı
Üniversite
13,31gelir ve
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın
gümrüğe
geldiği anda
bir defaya
mahsus
are ilgili
collectedyazılı
only onceve
when
commodities
subject
Hiperaktif çocuğa
sahip
annelerin
eğitim
duruile
görsel
kaynaklara
karşı daha
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul
Kanunu
(VUK)’nun
ikinci
maddesine
göre
bu
the
second
item
of
tax
procedural
law,
custom
muna göre sürekli kaygı düzeyleri anlamlı düilgili ve duyarlı olmaktadırlar. Bu da anneleri
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
2
gümrük vergilerinin
usul ve
uygulamap<.05).
esasları 4458
procedures
and practisessokmakta
of custom duties
are yoğun kaygı
zeyde farklılaşmaktadır
(X (2)=
32,579,
sürekli
beklentiye
ve daha
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile kaygının
dış ticarete konu
olan eşyanın
Türkiye Gümrük
Through this law, neden
a systematization
has beenAncak annenin
Bu bulgu sürekli
anneleri
eğitimlerine
yaşamalarına
olmaktadır.
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
göre farklı etkilediğini
Grupların
sıra
tersine
babanın
kaygısı
durumuna göre
işlemlerin gösterir.
sırasına
göre
bir
sistematik
international
trade entering
customs eğitim
territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
ortalamaları dikkate
alındığında,
yüksek
değişmemektedir.
Bu bulgu
babanın
gümrük vergisinde
de zorunlu en
aşamalar
olan tarh,
Like all other taxes, compalsive
levelsaraştırmanın
such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
kaygının (I) ilköğretim
grubunda
bunuolan eğitim
durumuna
yaşadığı
kaygı düzeyine
Bakanlığı’na
bağlı ayrı birolduğu,
kuruluş niteliği
by General
Directorate ofgöre
Customs
as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksekgruplarının
Lisans
Selin
KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans of
Tezinden
(II) lise ve (III)Kanunu
üniversite
izlediği
ilişkin
bulguyu
destekler
nitelikte
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
process
disputes
over iken annelere
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
görülmektedir.süreci,
Eğitim
gruplarında
gözlenen
ait
bulguyu
diğer vergilerde
oluşan süreçten
farklı bir
process
of otherdesteklememektedir.
taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
farkın kaynağınıöncelikle
tespit idari
etmek
için
Kruskal-Wallis
aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Quinne
ve Pahl (1991)’in yaptıkları araştırmaya
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
H Testi yapılmışAncak
ve
(I)
İlköğretim
grubunda
yer
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
göre
ise yüksek eğitim düzeyine
sahip olmanın
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
alan annelerin Anahtar
sürekliKelimeler:
kaygı durumlarının
(II)
Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
annelerin
gereksinim duydukları bilgiye ulaşmaGümrük Uyuşmazlıkları
lise ve (III) üniversite
gruplarındaki annelerden
larını, kendilerine yardımcı olabilecek hizmetlerden haberdar olmalarını ve bu hizmetlerden
yararlanmalarını kolaylaştırdığını bulmuşlardır.
daha yüksek olduğu ve farkların anlamlı olduğu
bulunmuştur. Annelerde eğitim düzeyi yükseldikçe
kaygı düzeyi düşmektedir.
Bu araştırma sonuçlarından yola çıkılarak, hiperaktif çocuğa sahip annelerin kaygı düzeylerinin
eğitim durumlarına göre ters orantılı olduğu
İçöz (2001)’ün yaptığı araştırmaya göre annelerin
öğrenim düzeyleri arttıkça daha akademik bilinç
oluşmakta ve özel gereksinimli çocuğun durumu
17
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:09 K:16
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
söylenebilir, başka bir deyişle annenin eğitim
Hiperaktif çocuğa sahip annelerin aile destek
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
düzeyi yükselirken kaygı düzeyi düşmektedir.
ilişkilerinin düzeylerini belirlemek amacıyla
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
annelere
ait aile 1destek puanları hesaplanmıştır.
Buna
istatistik veriler
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TOaitDISPUTES
OVERTablo 4’de verilmiştir.
CUSTOM
DUTIES
Tablo 4. Hiperaktif Çocuğa Sahip
Annelerin
Aile Destek İlişkileri Durumu (N=48)
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2
En yüksek
En düşük
_
14,00
5,00
23,4167
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
ortalama
ortalama
X
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
(DD) Duygusal destek
ss
4,67168
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
(BİD) Bilgi
desteği
12,00 from the movement
7,00 of commercial
19,0313
3,42269
eşyanın
yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
(BD) Bakım
desteği
3,00 and value.
11,9792
2,70274
sosyal
ve mali fonksiyonlarının yanında önemli 8,00
bir
commodities’quantity
It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda
addition to its economic,
(B-YD) Bağlılık-yakın
ilişkiharcamalar üzerinden alınan
9,00 instrument in3,00
14,6875social and3,25516
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar
vergisi gibi belirli aralıklarla alınan 5,00
bir
regular basis3,00
like income tax and
corporate tax, as
(MD) Maddi
destek
7,4896
1,74715
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır.
Gümrükannelerin,
vergileri, Vergi özel
to foreign
trade arrive at the daha
custom.çok
According
to oldukları kayTablo 4’e göre hiperaktif
çocuğa sahip
durumlarından
sahip
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı
dışında tutulmuştur.
nedenle, naklarla,
duties are excluded
from this
law. Therefore,
aile destek ilişkilerinden
Duygusal
DestekBu(DD)
başa çıkma
tarzlarıyla
ve sosyal destek
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
konusundaki görüşlerinin
aritmetik
ortalaması
ilişkililawolduğunu
Feiring
sayılı Gümrük Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
Bu kanun sistemleriyle
regulated by customs
numbered bulmuştur.
4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
annelerde 23,417
ve buna
göre
aile eşyaya
destek
ilişvecreated
arkadaşları
(1987),
yüksek
risk
Bölgesine
girişinden
başlayıp,
uygulanacak
beginning with
commodities
subject
to grubunda beişlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
kilerinden Duygusal
Destek
durumunun
olan
İspanyol
kökenli
ailelerde, annelerin
oluşturulmuştur.
Diğer(DD)
tüm vergilerde
olduğu gibi bekleri
Turkey and
continuing
with operation
sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
annelerde yüksek
olduğu
sonucuna
varılabilir.
destek
tahakkuk
ve tahsil
aşamaları Gümrük
ve Ticaret sosyal
assessment,
accrual ağlarının
and collectingyapısını
are regulatedtanımlamak ve
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Aile destek ilişkileri
ölçeğinin
Duygusal
Destek
destek
ile annelik
davranışı
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimlerannelerin
Enstitüsü
Anabilim
Dalı ağları
Mali
Hukuk
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
andsosyal
Economy
Ministry
according
to
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
(DD) boyutunda
9 madde
bulunmaktadır. Bu
arasındaki
ilişkiyi incelemek üzere bir araştırma
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
maddelerden toplamda
en az 9, en çok 27 puan
yapmışlardır.
Araştırmanın değişkenlerini, annelerin
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
idari aşamada
place. However,
in the case
of disputesakrabalar,
not being
alınabilmektedir.öncelikle
Bu bölümde
18çözümlenmek
puançözümlenemeyen
ve zorundadır.
üzeri
destek
kaynakları
(babalar,
arkadaşlar)
Ancak
idari
aşamada
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda
yargı
yoluna
başvurulabilmektedir.
ilişki düzeyinin olumlu yönde yüksek olduğu
ve alınan desteğin türü (eşya, hizmetler, öneri ve
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler:
Gümrük,aile
Gümrük
Vergisi, parasal
Disputes destek) oluşturmuştur. Bulgular, akraba
anlamına gelmektedir.
Annelerin
destek
Gümrük Uyuşmazlıkları
ilişkileri ölçeğinin Duygusal Destek (DD) boyutu
puanlarının ortalaması 18’den yüksek olduğundan, annelerin duygusal destek açısından yüksek
düzeyde olduğu sonucuna varılabilir.
ve arkadaşlardan gelen desteğin anneye, bebeğin
ve kendisinin sosyal çevresi içinde kabul edildiği
ve güvenlik içinde olduğu duygusunu yaşattığını
göstermiştir (Arı, 2006: 64, Pearson, 2003: 211).
Zeitlin, Williamson ve Rosenblatt (1987) hiperaktivite tanısı alan çocukların ailelerinin
yaşadıkları problemlerin genellikle çocuklarının
Yakın çevrenin, çocuğu ve anneyi kabullenmekte
zorlanabildiği ve gereksinim duyulan duygusal
desteği karşılayamadığı da belirtilmektedir. Hipe18
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:09 K:16
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
raktivite tanısı konan çocuğa sahip birçok ailede,
etkilenmektedir (Arı, 2006: 65, Harada, 2002:
VERGĠSĠ
362, Morgan, 1996: 329)
çocuğun davranışlarındaki GÜMRÜK
hareketliliğin,
ailenin UYUġMAZLIKLARININ
1
ĠDARĠ
AġAMADA
akraba ve arkadaşlık ilişkilerinin
olumsuz
yönde ÇÖZÜM YOLLARI
Araştırmamızda sosyal destek algısının alt boADMINISTRATIVE
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
etkilenebildiği belirtilmektedir
(Cohen, 2001:
yutu olan DD (Duygusal Destek) düzeyinin
392). Kazak ve Marvin (1984)’e göre bu durumun
CUSTOM DUTIES
hiperaktif çocuğa sahip annelerde yüksek çık3
nedeni aile üyelerinin, akrabaların ve arkadaşların
Selin KILINÇ2, Hatice
mışYURTSEVER
olması annelerin sahip olduğu duygusal
2
hiperaktif bir çocuğun
kendilerini
rahatsız
Celalyanında
Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Ens. Malidestek
Hukuk Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
kaynaklarını
yeterli
olarak algıladıklarını
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
hissetmeleri ve çocuğun durumunu kabul etmede
düşündürmektedir. Ayrıca araştırmalar dikkate
Özet: Gümrük
vergisi, gümrüğe tabi Yakın
olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
zorlanmaları şeklinde
açıklanmaktadır.
alındığında
hiperaktif
çocuk
ailesinin duygusal
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement
of commercial
commodities
miktarı
veya
değeri
üzerinden
alınan,
ekonomik,
subject
to
customs
which
is
based
on
those
çevre tarafından yapılan yardımların da daha çok
destek
puanlarının yüksek çıkmış
olmasının bir
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret
ve ekonomi
politikası aracı
olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
hiperaktif olmayan
kardeşe
yönelmesi
annelerin
diğer
nedeni de çocuklarının toplum tarafından
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı
bir
vergi
türü
olan
gümrük
vergisi,
gelir
ve
fiscal
functions.
Since they are not collected on
daha çok incinmelerine ve yalnız bırakıldıklarını
diğer
özel gereksinimli
çocuklara oranla daha
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi açabilmektedir.
türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
düşünmelerine yol
kolay
kabul görebilmeleri olarak düşünülebilir.
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu
maddesine
the second
item of tax procedural
law,araştırmalarda;
custom
Hiperaktivite tanısı
konan(VUK)’nun
çocuğaikinci
sahip
annegöre
ve bu Batı
toplumlarında
yapılan
hipekanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük durumunu
vergilerinin usul öğrendikleri
ve uygulama esasları
4458
procedures tanısı
and practises
of çocuğa
custom duties
are olmanın, anne
babalar çocuklarının
döraktivite
konan
sahip
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete
konu olan eşyanın
Türkiye
Gümrük
Through thisduygusal
law, a systematization
has been belirlenmiştir.
nem içerisinde gerek
aile bireyleri
gerekse
yakın
üzerinde
baskı yarattığı
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına sevilmeye,
göre
bir kabul
sistematik
international trade entering
customs
territories of konusunda en
Toplumumuzda,
çocuk
yetiştirme
ve uzak çevreleri
tarafından
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrükalmaya
vergisindegereksinim
de zorunlu aşamalar
olan tarh,
Like all sorumluluğun
other taxes, compalsive
such asanneye bırakılbüyük
velevels
yükün
görmeye ve yardım
duyarlar.
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı sorular,
ayrı bir kuruluş
niteliğive
olan
by General
Directorate anneler
of Customs duygusal
as a part of baskıyı daha
ması
nedeniyle,
1
Ancak çoğu zaman
meraklı
suçlayıcı
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
process
of
disputes
over problemlerin
yoğun
hissetmekte
ve
çocukla
ilgili
ilgilenmez tavırlar
eşlerin
de kendi aralarında bazı
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci,çıkmasına
diğer vergilerde
oluşan olabilmeksüreçten farklı bir
process of other taxes.
Customs duty
disputes ve yardımsız
çözümlerinde
kendilerini
desteksiz
çatışmaların ortaya
neden
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in theÇalışmaların
case of disputes notbir
being
bulmaktadırlar.
kısmında ise antedir. Anne ve babanın
çocuğa
karşı tutumu
da
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1 sıralamasında,
yargı yoluna başvurulabilmektedir.
nelerin, kendilerine destek olanlar
bu tepkilerden uyuşmazlıklarda
etkilenebilir.
Buna karşın yakın
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
eşlerine
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes yer verdikleri, babaların özel gereksinimli
ve uzak çevreden
alınan sosyal destek annelerin
Gümrük Uyuşmazlıkları
çocukla ilgili problemlerin çözümünde aktif rol
çocuğun istek ve/veya problemleriyle başa çıkalarak etkin oldukları ve bu konuda annelerin
mada yeterli hale gelmesini sağlayabilmektedir.
kendilerini yalnız hissetmedikleri belirtilmiştir
Çevreleri tarafından desteklenen anneler, çocuk(Arı, 2006: 70).
larına karşı olumlu tutum geliştirebilmekte onları
çocuklarıyla birlikte kabul ettiği sürece onların
Hiperaktivite tanısı konan çocuklarla annelerinin
ilgilenmeleri için kendilerine ve çevreleriyle ilgili
etkinliklere daha az zaman ayırmaları, giderek
da çocuklarını kabul etmeleri kolaylaşmakta ve
buna bağlı olarak çocuğun gelişimi olumlu yönde
19
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:09 K:16
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
annenin anne-babalık rolü açısından yetersizlik
Araştırma bulgularımıza göre hiperaktif çocuğa
GÜMRÜK
VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
sahip annelerin eğitim durumuna göre sürekli
duygusu yaşamasına yol açabilir.
Araştırmamızda
1
ĠDARĠannelerinin
AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
kaygı düzeyleri
anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.
hiperaktivite grubundaki çocukların
En yüksek
kaygınınOVER
ilköğretim mezunu annelerde
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
aile destek ilişkilerinden
Duygusal Destek (DD)
olduğu, bunu lise ve üniversite gruplarının izlediği
durumunun annelerde yüksek olduğu sonucuna
CUSTOM DUTIES
belirlenmiştir. Eğitim gruplarında gözlenen farulaşılmıştır. Aile ve sosyal destek sistemi,
Selinkişinin
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
kın kaynağını tespit etmek için yapılan analizde
Celal
Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
yaşadığı sıkıntı ya 2da
güçlüğün
çözümlenmesinde
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret
Bölümü
ilköğretim
grubunda
yer alan annelerin sürekli
etkin bir yaklaşımdır.
kaygı
durumlarının lise ve üniversite gruplarınÖzet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın daki
from annelerden
the movement ofdaha
commercial
commodities
yüksek
olduğu ve farkların
SONUÇ VE ÖNERİLER
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir anlamlı
commodities’quantity
value. It is are a kind
of
olduğu and
bulunmuştur.
Annelerde
eğitim
dış ticaret
ve ekonomi
politikası
aracı olan bir
vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Bu araştırma, aile
içinde
önemli
değişimlere
yol
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan düzeyi
instrumentyükseldikçe
in addition to its economic,
social and düşmektedir.
kaygı düzeyi
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
açan hiperaktif çocuk
davranışlarının,
annelerde
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan Elde
an indirect
tariff bulgulardan
on expenditures, custom
duties
edilen
yararlanılarak,
ileride
kaygı düzeyinieşyanın
ne ölçüde
tetiklediğini ortaya
gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olan
çalışmalara
ve hiperaktif
çocukların
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi yapılacak
to foreign trade
arrive
at the custom. According
to
çıkarmak amacıyla
yapılmıştır.
analizi
Usul Kanunu
(VUK)’nun Verilen
ikinci maddesine
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
sunulacak
hizmetlerin
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, annelerine
duties are excluded
from this
law. Therefore,geliştirilmesine
sonucunda hiperaktif
çocuğa
annelerin
gümrük vergilerinin
usulsahip
ve uygulama
esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun yönelik
regulated şu
by önerilerde
customs law bulunulabilir.
numbered 4458.
kaygı seviyelerinin
olduğu
sonucu
ortaya
ile dışyüksek
ticarete konu
olan eşyanın
Türkiye
Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
çocuğa
konmuştur. Hiperaktif
annelerin
işlemlerin çocuğa
sırasına sahip
göre
bir
sistematik Hiperaktif
international trade
entering sahip
customs annelere
territories of sosyal destek
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
tarafından
progyaşı ile sürekli gümrük
kaygısı
arasında
anlamlı
vergisinde
de zorunlu
aşamalar ilişki
olan tarh, konusunda
Like all other uzmanlar
taxes, compalsive
levels such hazırlanan
as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
uygulanmalı
ve annelerin
çocuk
olup olmadığı test
edilmiş,
yaşlarına
Bakanlığı’na
bağlı annelerin
ayrı bir kuruluş
niteliği olan ramlar
by General
Directorate of Customs
as a part hiperaktif
of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
konusundaki
bilinçleri
Hiperaktif
Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisansarttırılmalıdır.
Tezinden
göre sürekli kaygı
düzeylerinin
anlamlı
düzeyde
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
process
of
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
çocuğa
sahip annelerin yaşadıkları kaygılarını
süreci, diğer vergilerde
oluşan süreçten
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
farklılaştığı belirlenmiştir.
En yüksek
kaygının
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları azaltmak
have to be amacıyla
resolved administratively
in the düzeylerini
first
sosyal destek
olumlu
aşamadabunu
çözümlenmek
place. However, in the case of disputes not being
41 yaş ve üstü öncelikle
grupta idari
olduğu,
31–40zorundadır.
yaş
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen yönde
solved administratively,
legal
action
can
be
taken.
etkileyecek ve aileler arası
dayanışmayı
1
yoluna başvurulabilmektedir.
ve 30 yaş ve altıuyuşmazlıklarda
gruplarınyargı
izlediği
görülmüştür.
Key words: Custom,
Custom sayılarının
Duties, Customarttırılarak tüm
sağlayacak
kurumların
Anahtar
Kelimeler:yer
Gümrük,
Vergisi,
Disputes
Ayrıca 41 yaş ve
üstü grupta
alan Gümrük
annelerin
Gümrük Uyuşmazlıkları
ülke genelinde yaygınlaştırılması gerekmektedir.
sürekli kaygı durumlarının, 30 yaş ve altı ile
Hiperaktif çocuğa sahip ailelerin yaşadıkları kaygı
31–40 yaş arasındaki annelerden daha yüksek
düzeyinin azaltılması ve sosyal destek düzeyinin
olduğu ve farkların anlamlı olduğu bulunmuştur.
arttırılması adına üniversiteler ile işbirliğine
Yaşın ilerlemesiyle beraber gelecek endişesinin
önem verilerek bu konuda hazırlanacak eğitim
ve sağlıkla ilgili problemlerin ortaya çıkması,
programlarının daha işlevsel olmasına katkı sağstatü kaybı endişesi gibi durumların bu duruma
lanmalıdır. Okullarda hiperaktif çocuk bulunan
etki ettiği söylenebilir.
sınıf öğretmenlerine hiperaktivite konusundaki
20
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:09 K:16
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
COHEN R., LOHR I., PAUL R., BOLAND
yöneltme hizmetlerine katkı sağlaması amacıyla
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
R., (2001). Impairments of attention and
Rehberlik Araştırma Merkezleri’nin bünyesinde
ĠDARĠolan
AġAMADA
YOLLARI
among1 patients with major affective
hiperaktivite konusunda donanımlı
çocuk ÇÖZÜMeffort
disorders.
J Neuropsychiatry
Clin Neurosci.
gelişim uzmanı ya da özel
eğitim uzmanı bulunADMINISTRATIVE
SOLUTIONS TO
DISPUTES
OVER
13(3):385-395
durulabilir. Hiperaktivite konusunda kitle CUSTOM
iletişim DUTIES
araçları vasıtasıyla halkı bilinçlendirecekSelin
yayınlara
KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER3 D. M., LYNSKEY M. T., (1993).
FERGUSSON
daha fazla yer verilmesi
sağlanmalıdır.
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk
Programı
Yüksek
Öğrencisi
The
effects
of Lisans
maternal
depression on child
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
conduct disorder and attention deficit behaKAYNAKLAR
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract:
Custom
dutyPsychiatry
is a kind of tariff
arising
viours,
Soc
Psychiatry
Epidemiol
yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
ARI E., (2006).eşyanın
Dikkat
eksikliği
ve
hiperaktivite
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject
to
customs
which
is
based
on
those
28(3):116-23
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
bozukluğu (dehb)
olan
çocuğa
sahip
ailelerin
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition
to its economic,T.,
social
and
HARADA
Y., YAMAZAKI
SAITOH
K., (2002).
yaşadıkları türüdür.
kaygı
düzeyi,
algıladıkları
sosyal
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular
basis like income taxproblems
and corporate tax,
Pyschosocial
in asattentiondeficit
destek ve ana-babalık
tutumlarının incelenmesi.
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe
anda birEnstitüsü
defaya mahsus
are collected
only once whendisorder
commodities subject
hyperactivity
with oppositional
Gazi Üniversitesi
Eğitimgeldiği
Bilimleri
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
defiant
Psychiatry
Usul Kanunu
(VUK)’nunAna
ikinci Bilim
maddesineDalı
göre bu
the second
item disorder.
of tax procedural
law, customClin Neurosci.
Çocuk Gelişimi
ve Eğitimi
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
56(4):365-369
gümrükTezi.
vergilerinin
usul ve uygulama esasları 4458
procedures
and practises of custom duties are
Yüksek Lisans
Ankara
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
İÇÖZ
A., (2001).
Zihinselsubject
engelli
bir çocuğa
Bölgesine
girişinden M.,
başlayıp,
eşyaya uygulanacak
created beginning
with commodities
to
BARKLEY, R, A.,
- FISCHER
EDELBROCK
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
sahip
aile bireylerinin
kaygı düzeylerinin
oluşturulmuştur.
Diğer
tüm vergilerde
olduğu gibi
Turkey
and continuing
with operation sequence.
C., VE ARK.,
(1991). The
adolescent
outcome
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
incelenmesi.
tahakkuk
ve tahsil
aşamaları Gümrük
ve Ticaret
assessment,
accrual andAnkara
collectingÜniversitesi
are regulated Fen Bilimleri
of hyperactive
children
diagnosed
by research
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Enstitüsü
Yüksek
Lisans
Tezi
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs
and Economy
Ministry
according
to
criteria-ııı. mother-child
ınteractions,
family
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisindenpsychopathology,
doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
conflicts and
maternal
J
KAZAK,
A.E., MARVIN, R.S., (1984). Differences,
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya
sahiptir. Gümrük
vergisi uyuşmazlıkları
have diffuculties
to be resolved administratively
in the first
Child Psychol
Psychiatry
1991;32(2):233-55
and adaptation:
stres and social
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved
administratively,
legal
action
can
be
taken.
networks in families with
a handicapped
1
yargıN.,
yoluna
başvurulabilmektedir.
BROWN R. T.,uyuşmazlıklarda
PACINI J.
(1989).
PerceiKey child.
words: Family
Custom, Custom
Duties, Custom
Relations,
33
ved familyAnahtar
functioning,
Kelimeler:marital
Gümrük, status,
Gümrük and
Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
depression in parents of boys with attention
deficit disorder., J Learn Disabil 22(9):581-7
KEOWN L. J., WOODWARD L. J., (2002). Early
parent-child relations and family functioning
of preschool boys with pervasive hyperactivity. J Abnorm Child Psychol. 30(6):541-53
BEFERA M. S., BARKLEY R. A., (1985).
Hyperactive and normal girls and boys:
mother-child ınteraction, parent psychiatric
status and child psychopathology. J Clin
Psychol Psychiatry 26(3):439-52
KRONENBERGER, W., THOMPSON, R. J.,
(1990). Dimention of family functioning
in families with chronically ıll children: a
21
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:09 K:16
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
higher order factor analysis of the family
ROSS, P., (1978). Parents of mentaliy retarded
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
environment scale. Journal Of Clinical Child
children - misunderstood and mistreated
1
YOLLARI
Psychology. 19, 380-388 ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜMparents
speak
out. Columbus
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
LE COMPTE, A., (1982).
Durumluk-sürekli
TAHIROĞLU YOLGA A., (2003). Dikkat
CUSTOM DUTIES
kaygı envanteri el kitabı. Boğaziçi Ünivereksikliği hiperaktivite bozukluğu olan ço2
3
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
sitesi Yayınları, İstanbul
cukların sosyodemografik
özellikleri, eslik
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk
Programı
Yüksek Lisans Öğrencisi
eden
bozukluklar
ve tedavi yaklaşımları.
3
Celal
Bayar Üniversitesi
MCCORMICK LH., (1995).
Depression
inSalihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Uzmanlık Tezi, Çukurova Üniversitesi Tıp
mothers of children with attention deficit
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract:
duty s.2-35
is a kind of tariff arising
Fak.Custom
Adana
eşyanın
yer değiştirmesi
nedeniyle,
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
hyperactivity
disorder.
Fam Med
27:176-179
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir ŞENOL,
commodities’quantity
and value.
are a kind Dikkat
of
S, ŞENER
S.,It is(2001).
eksikliği
MORGAN AE, dış
HYND
RICCO
HALL
ticaret veGW,
ekonomi
politikası CA,
aracı olan
bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
hiperaktivite
yüksel
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument
in addition tobozukluğu.
its economic, social
and n (ed). ruhsal
J., (1996). Validity
of DSM-IV
ADHD
dolaylı bir vergi
türü olan gümrük
vergisi,pregelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
hastalıklar
(2.taxBaskı).
Çizgi
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular
basis like income
and corporate
tax, as Tıp Yayınevi.
dominantlyvergi
ınattentive
and combined
türü olmadığından,
dış ticarete types:
konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
Ankara.
s.747-759
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected
only once
when commodities subject
relationshipolmak
to previous.
J Am
Acad
Child
üzere alınmaktadır.
Gümrük
vergileri,
Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
Adolesc Psychiatry.
(2004).
kanun kapsamı35(3);
dışında 325-333
tutulmuştur. Bu nedenle, ÜNAL
duties areFATIH
excluded from
this law.Dikkat
Therefore,eksikliği hipegümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
raktivite bozukluğu. Hacettepe Tıp Dergisi
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
O’MALLEY KD,
NANSON J., (2002). Clinical
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
35:160-167
girişinden
başlayıp,fetal
eşyayaalcohol
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
implicationBölgesine
of
a
link
between
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
Diğer tüm vergilerde
Turkey and continuing
with operation sequence.
spectrum disorder
and attention
deficit olduğu
hype-gibi VIRTANEN
TA, MOILANEN
IK, IHALAINEN
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk
ve
tahsil
aşamaları
Gümrük
ve
Ticaret
assessment,
accrual
and
collecting
are
regulated
ractivity disorder. J Psychiatry. 47(4):349-354
MM., (1991). What causes stres for mothers
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
DalıMBD?
Mali
Hukuk
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs
and Economy
Ministry
according
to
ofhazırlanan
children
with
Scand
J Soc Med
Programı
Yüksek
Lisans
Selin KILINÇ tarafından
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
QUINE, L., VEKanunu
PAHL,
J.,
(1985).
Examining
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs
duties has a different form from the
19(1):47-52
the causes of
stress
families
with
severely
süreci,
diğerinvergilerde
oluşan
süreçten
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
mentally handicapped
British Journal
RENAUT,
J.,not(1986).
öncelikle idari children.
aşamada çözümlenmek
zorundadır. WILTON,
place. However,K.,
in the
case of disputes
being Stress levels
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
Of Social Work.
15, 501–517
in families with intellectually
handicapped
1
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
preschool childrerı and families with nonKelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
PEARSON DA,Anahtar
SONTOS
CW, ROACHE JD,
Gümrük
Uyuşmazlıkları
handicapped preschool children. Journal On
CASET CD, LOVELAND KA, LARCHAR
Mental Deficiency Research, 30, 163–69
D ET AL., (2003). Treatment effects of
methylphenidate on behavioral adjusment in
children with mental retardation. J Am Acad
Child Adolesc Psychiatry. 42(2):209-216
22
UHPPD
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
HASTANEDE
YATAN
YAŞLI EŞİTSİZLİĞİNDE
HASTALARDA DEPRESYON
TOPLUMSAL
CİNSİYET
MEDYANINRİSKİ
ROLÜVE
ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ1
THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY
EXAMINATION OF THE RISK OF DEPRESSION IN HOSPITALIZED
ELDERLY PATIENTS IN A HOSPITAL AND THE FACTORS OF
1
Ali Murat KIRIK
, Murat KORKMAZ1
AFFECTING
1
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
1
Güven Grup
1 A.Ş. Finans Yönetmeni 2
3
Tülay SAĞKAL MİDİLLİ Mine ÖNDER ŞAHİN Sonnur TAŞ
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları A.D, Manisa / Türkiye
2
Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Diyarbakır / Türkiye
3
Özet: Tarihin farklı dönemlerinde,
farklı coğrafyalarında
Abstract: Roles
and responsibilities
Ege Üniversitesi
Ödemiş Sağlık Yüksekokulu,
Ödemiş
/ Türkiye socially attributed
farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal
to women and men in different periods of history,
olarak yüklenen rol ve sorumluluklar kısaca toplumsal
different geographies and different cultures are excinsiyet
şeklinde
ifade
edilmektedir.
Birey
dünyaya
pressed as
gender
inofshort.
Gender
since
the
Öz: Bu araştırmanın amacı, hastanede yatan yaşlı hastaAbstract:
The
purpose
this study
was appears
to examine
the risk
individual
born
and human
affairs
differ.
geldiği
andan riski
itibaren
toplumsal
cinsiyet
kendisini
larda
depresyon
ve etkileyen
etmenleri
incelemektir.
of
depressionisin
hospitalized
elderly
patients
in However,
a hospital
Araştırma,
tanımlayıcı,
kesitsel
bir çalışma
olarak İzmir’in
and
the factors
of affecting.
This
research was
conducted
women
are pushed
into the
background
both
socially
göstermekte
ve insani
ilişkiler
de farklılaşmaktadır.
bir
ilçesinde
bir devletgerek
hastanesinde
yapıldı.
Veriler,
60 yaş
as
descriptive,
in to
thelive
stateunder
hospital
and
politicallycross-sectional
and they arestudy
forced
the
Ancak
günümüzde
toplumsal
gerekse
de siyasal
ve üzeri hastanede yatarak tedavi gören 213 yaşlı hastadan
in a district of Izmir. The data were collected from 213
açıdan kadın ikinci plana atılmakta ve erkeklerin
shadow of men. Gender inequality is reflected to
toplandı. Veri toplamada Tanıtıcı Bilgi Formu ve Geriatrik
elderly patients who hospitalized above the age of 60. A
gölgesindeÖlçeği
yaşamaya
bırakılmaktadır.
Kadifferent fields
of media
this condition
increasDepresyon
(GDÖ)mecbur
kullanıldı.
Verilerin değerlenDescriptive
Information
Form and
and Geriatric
Depression
Scale
dın-erkek eşitsizliği
medyanın
da
ingly puts
on a solid
basis. and
While
women
dirilmesinde
sayı ve yüzde
dağılımı,farklı
puan alanlarına
ortalaması ve
(GDS)
usedinequality
for data collection.
Number
percentage
tyansımakta
testleri kullanıldı.
yaş ortalaması
69.73±6.09
distribution,
chi-square,
mean
score
and
t tests were used
ve buYaşlıların
durum eşitsizliği
giderek
somut
and men have
the same
rights
and
responsibilities
in
olarak
bulundu.
Yaşlıların GDÖ’nden
aldıkları
in
the evaluation
of data.
The mean
age the
of elderly
patients
bir düzene
oturtmaktadır.
Teoride kadın
ve ortalama
erkekler
theory,
it is clearly
understood
from
programs
and
puan 13.16±5.10 olarak bulundu. Yaşlıların %43.86’sında
was 69.73±6.09. The mean score of elderly patients for
aynı hak ve yükümlülüklere sahipken, uygulama
contents presented in media that the situation is the
depresyon riski saptandı. Cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni
depression risk with the GDS form was 13.16±5.10 and
noktasında
durumun
bu
şekilde
olmadığı
medyada
right opposite
in patients
practice.hadIndepression
this study,risk.
theGender,
role of
durum, yakına sahip olma, yakınlarıyla görüşme durumu,
43.86%
of elderly
yer
alan
programlardan
ve
sunulan
içeriklerden
de
media
in
gender
inequality
is
emphasized
and
some
ziyaretçi gelme durumu, yatış süresi, yaşam memnuniyeti,
level of education, marital status, the situation of having
açıkçave
anlaşılmaktadır.
Bu çalışmada
toplumsal
cinsiyet
conclusions
have been
made on positioning
women
in
sağlığı
yaşlılığı algılama,
uyku sorunu
depresyon
riski
relatives,
the situation
of interview
with relatives,
the situarasında
istatistiksel
olarak
anlamlı
fark
saptandı
(p<0.05).
ation
of
coming
visitors,
hospitalized
time
in
hospital,
the
eşitsizliğinde medyanın rolü irdelenmiş ve kadının
media. Following the research, it has been indicated
Yaşlıların
yaşı,konumlandırılışı
çocuklarıyla görüşme
durumu,
kronik hassituation
of satisfaction
from
their lives,
aging
and health
medyadaki
üzerine
çıkarımlarda
that women
are used as
a sexual
object
in media
and
talık durumunun depresyon riskini etkilemediği bulundu
perception and sleep problem were associated with the
bulunulmuştur. Araştırma neticesinde kadının medthey fall behind men. Moreover, findings obtained
(p>0.05). Hastanede yatan yaşlıların GDÖ puanına göre
risk of depression in the elderly patients (p<0.05). Age,
yada cinsel bir
obje olarak
ve erkeklerin
have
been supported
%43.86’sında
depresyon
riski kullanıldığı
saptandı. Hastanede
yatan
the
situation
of interviewwith
withexamples.
their children, the situation
gerisindeözellikle
yer aldığı
ortaya çıkmıştır.
yaşlılarda
depresyon
yönündenBununla
riskli olanbirlikte
yaşlıof having chronically ill didn’t affect the risk of depression
Key
Gender,
GenderAccording
Inequality,toMale
ların
desteklerini
artırma yönünde
ele alınmaları
in
the Words:
elderly patients
(p>0.05).
GDS Hegescore,
eldekurumsal
edilen bulgular
örneklerle
desteklenmiştir.
mony, Media,
Positiveelderly
Discrimination
In Media
önemlidir.
43.86%
of hospitalized
patients inEthics
a hospital
had
risk of depression. It is important that elderly patients who
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın-ErAnahtar Kelimeler: Yaşlı, Depresyon, Risk
have especially depression risk are increased to provide the
kek Eşitsizliği, Erkek Hegemonyası, Medya, Pozitif
support from hospital.
Ayrımcılık, Medyada Etik
1
Key Words: Elderly, Depression, Risk
Doi: 10.17360/UHPPD.201529601
(1) Sorumlu Yazar: Tülay SAĞKAL MİDİLLİ, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, İstasyon Mevkii Manisa
/ Türkiye [email protected] Geliş Tarihi / Received: 07.02.2014 Kabul Tarihi/ Accepted: 01.03.2015
Makalenin Türü: Type ofarticle (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of
Interest:Yok / None“Etik Kurul Raporu Var - Yes Ethics Committee”(T.C. Sağlık Bakanlığı Ödemiş Devlet Hastanesi Baştabipliği Sayı:B104ISM4357401/774-222 Tarih:12.01.2009)
1
23
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:11 K:20
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
GİRİŞ
ve ark., 1999; Lesman-Leegte ve ark., 2006). Bu
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
çalışmalar sonucunda fiziksel hastalığı nedeniyle
Yaşlının fiziksel sağlığının bozulması, kronikleşmesi
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
hastanede
yatan yaşlıların depresyon gibi ruhsal
ve bu nedenle kişinin hareketlerinin kısıtlanması,
sorunlar
yönündenOVER
ihmal edildiği görülmüştür.
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
başkalarına bağımlılığının
artması, klinik olarak
Dolayısıyla servislerde çalışan sağlık personeCUSTOM DUTIES
ruhsal sorunlara zemin hazırlamaktadır (Göktaş
3
line YURTSEVER
önemli sorumluluklar
düşmektedir. Sağlık
Selin KILINÇ
ve Özkan, 2006; Kılıçoğlu, 2006; Bunevicius
ve 2, Hatice
2
tedavisini
ve Öğrencisi
bakımını sağladığı yaşlı
Celal
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Ens. Malipersoneli
Hukuk Programı
Yüksek Lisans
ark., 2007; Burg ve
Abrams,
2001;
NitiBilimler
ve ark.,
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
2007). Bu ruhsal sorunların başında ise depresyon hastalarda depresyon belirtilerinin farkında olabilhastalığın
seyri
ilerlemeden
Özet: Gümrükkalp
vergisi,
gümrüğe tabi diabeolan ticari meli,
Abstract:
Custom duty
is a kind
of tariff arisingbu sorunları ele
gelmektedir. Depresyon,
hastalıkları,
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
Bu nedenle
gören yaşlı
miktarı gibi
veya tıbbi
değeri üzerinden
alınan, sahip
ekonomik, almalıdır.
subject to customs
which is yatarak
based on tedavi
those
tes mellitus, kanser
hastalıklara
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
açısından
risk durumunu ve
ticaret vekalitesini,
ekonomi politikası
aracıoranı
olan birve
vergi hastaların
tariff that is adepresyon
foreign trade and
economic policy
yaşlı hastaların dış
yaşam
ölüm
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
etmeleri
dolaylı
bir vergi ve
türünegatif
olan gümrük
vergisi,olan
gelir ve depresyonu
fiscal functions. etkileyen
Since they arebazı
not collected
on incelemenin
sakatlıkları üzerine
önemli
etkileri
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
ruhsal bozukluklardır
(Niti
ve ark., 2007;
Anderson
vergi türü
olmadığından,
dış ticarete
konu olan önemli
an indirectolduğu
tariff on düşünülmektedir.
expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
ve ark., 2001; Kelleci
ark., 2009;
olmak üzereve
alınmaktadır.
GümrükBingöl
vergileri, ve
Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
METOT
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu MATERYAL
the second item of VE
tax procedural
law, custom
ark., 2010). Tıbbi
dolayı yatarak
kanunhastalıklardan
kapsamı dışında tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
kesitsel4458.
bir araştırma olatedavi gören yaşlı
depresyon
görülme
sayılıhastalarda
Gümrük Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
Bu kanun Araştırma
regulated by tanımlayıcı,
customs law numbered
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
riski çok yaygındır
vegirişinden
yüksekbaşlayıp,
oranda
ölümlere
İzmir’in
ilçesinde
devlet
Bölgesine
eşyaya
uygulanacak rak
created
beginningbir
with
commoditiesbir
subject
to hastanesinde
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
sebep olmaktadır
(Conde Martel
ark., 2013).
Araştırmanın
örneklemini
oluşturulmuştur.
Diğer tümve
vergilerde
olduğu gibi yapıldı.
Turkey and
continuing with operation
sequence.213 yaşlı hasta
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
Hastane yatışları
ve genel tıbbi hastalıklar yaşlı
Örneklem
seçimine
gidilmeyip 3 aylık
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret oluşturdu.
assessment, accrual
and collecting
are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
hastalarda ruhsalGümrükler
sorunları
açığa
çıkarabildiği
gibi
toplama
sürecinde
ulaşabildiğimiz
60 yaş ve
Bu çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Bilimlerveri
Enstitüsü
Maliye
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Genel
Müdürlüğü
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes
over
ruhsal sorunlar da
tıbbivergisinden
hastalıkların
seyrini, hashastanede
tedavi
yaşlı hastatüretilmiĢtir.
Gümrük
doğan uyuşmazlıkların çözüm üzeri
customs
duties has ayatarak
different form
fromgören
the
diğer vergilerde
oluşan süreçtentedavi
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
tane yatışlarını, süreci,
hastanede
kalış
sürelerini,
örnekleme
edildi.in Araştırmada
veriler,
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları lar
have
to be resolved dâhil
administratively
the first
öncelikle
idari
aşamada
çözümlenmek
zorundadır.
place.
However,
in
the
case
of
disputes
not
being
maliyetini ve tedavi etkinliğini olumsuz yönde hastalarla yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı.
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
yoluna2009;
başvurulabilmektedir.
etkilemektedir uyuşmazlıklarda
(Kelleci veyargı
ark.,
Francis Örnekleme seçiminde dikkate alınan
kriterler; 60
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar
Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Martin ve Kapoor,
1990).
yaş ve üzeri olma, dahili ve cerrahi servislerde
Gümrük Uyuşmazlıkları
en az 3 gün yatış süresi, Türkçe okuma yazma
bilme, araştırmaya katılmayı kabul etme olarak
belirlendi. Örneklem dışında tutulan kriterler ise;
psikiyatri servisinde yatan, zihinsel özrü, belirgin
işitsel güçlüğü, orta-ağır düzeyde demansı olan
ve araştırmaya katılmayı kabul etmeyen olarak
belirlendi.
Hastanede yatarak tedavi gören yaşlı hastalarda
yapılan çalışmalarda depresyon belirtilerinin sık
ortaya çıktığı ve bu oranların %30-69 arasında
değiştiği bildirilmektedir (Göktaş ve Özkan, 2006;
Niti ve ark., 2007; Kelleci ve ark., 2009; Bingöl
ve ark., 2010; Altay ve Üstün, 2012; Bektaş ve
Şahin, 2010; Koç ve Sağlam, 2011; Covinsky
24
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:11 K:20
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Veri toplamada Tanıtıcı Bilgi Formu ve Geriatrik
anlatıldı, sözlü onamları alındı ve daha sonra
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Depresyon Ölçeği kullanıldı.
veriler toplandı.
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
Tanıtıcı Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından
BULGULAR
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
hazırlanan bu formda yaşlı hastaların sosyodeAraştırmaya katılan 213 yaşlı bireyin %51.6’sı
CUSTOM DUTIES
mografik özellikleri ve depresyonu etkileyen
bazı
2
3
erkek, yaş ortalaması
69.73±6.09 idi. Yaşlıların
Selin
etmenleri belirlemeyi amaçlayan sorular
yerKILINÇ
aldı. , Hatice YURTSEVER
2
ilköğretim
ve Öğrencisi
üzeri mezunu, %50.7’si
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali%43.7’si
Hukuk Programı
Yüksek Lisans
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ): Yesavaga
gelir gidere denk, %80.3’ü sosyal güvencesi var,
ve arkadaşları (1982)
tarafından
geliştirilmiş
ve
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: evli,
Custom%93’ü
duty is a çocuğu
kind of tariffvar
arising
%62’si
olduğu belirleneşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
Sağduyu ve Özmen
tarafından
Türkçeye
miktarı (1997)
veya değeri
üzerinden alınan,
ekonomik,
subject
to customs%62.9’u
which is based
on those ile görüşüyor,
di.
Yaşlıların
çocukları
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
uyarlanmış, geçerlik
vevegüvenirliği
saptanmıştır.
dış ticaret
ekonomi politikası
aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign
trade and
economic policysaptandı. Sos%78.4’ünün
yalnız
yaşamadığı
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
GDÖ, toplam 30
sorudan
Ölçekte
dolaylı
bir vergioluşmaktadır.
türü olan gümrük vergisi,
gelir ve
fiscal functions. Since
they are not Tablo
collected 1’de
on
yodemografik
özellikler
verilmiştir.
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
1.5.7.9.15.19.21.28.29.30.
sorulara
verilen
Evet
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected
when commodities
subject (n= 213)
Tabloonly1:once
Tanıtıcı
Özellikler
yanıtı:0 puan Hayır
yanıtı:1
puandır.
olmak üzere
alınmaktadır.
GümrükDiğer
vergileri,soVergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
rularda ise kodlama
yöndedir;
Evet yanıtı:1
kanun ters
kapsamı
dışında tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded from this Sayı
law. Therefore,
(n)
Yüzde (%)
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
puan Hayır yanıtı:0
puandır.
Toplam
puan 0-30
sayılı Gümrük
Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
Bu kanun
regulated
Cinsiyetby customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
arasında değişmektedir.
Ölçeğin
için
Bölgesine girişinden
başlayıp,Türkçe
eşyaya uygulanacak
created
subject to
Kadınbeginning with commodities103
48.4
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
duyarlılık ve özgüllük
kesme
puanı
13\14
olarak
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey
Erkekand continuing with operation
110sequence.
51.6
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
kabul edilmiştir.tahakkuk
Bu kesme
puanın
üzerinde
puan
ve tahsil
aşamaları
Gümrük ve
Ticaret
assessment,
accrual
and
collecting
are
regulated
Yaş Grubu
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
alan bireylerde Gümrükler
depresyon
bulunma
olasılığının
Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
60–64
48
22.5
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
yüksek olduğu düşünülmüştür
(Sağduyu,
1997).
Gümrük
vergisinden doğan
uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
Araştırmadan elde
edilen
veriler
SPSS 16.00
öncelikle
idari aşamada
çözümlenmek
zorundadır.
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
paket programında
sayı, yüzde
dağılımı,
puan
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
ortalaması, Paired
Sample
t testi,Gümrük,
MannGümrük
Whitney
Anahtar
Kelimeler:
Vergisi,
Gümrük Uyuşmazlıkları
U testi, Kruskal Wallis Testi, One Way Anova testi
kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık
p<0.05 olarak değerlendirilmiştir.
Araştırmanın Etik Yönü: Araştırmaya başlamadan önce çalışmanın yapıldığı devlet hastanesinin
başhekimliğinden yazılı izin alındı. Anketler
uygulanmadan önce yaşlılara araştırmanın amacı
65–69
57
process of other taxes. Customs duty disputes
have to be resolved administratively in the first
70–74
59not being
place.
However, in the case of disputes
solved administratively, legal action can be taken.
75 yaş ve üzeri
49
1
26.8
27.7
23.0
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Yaş ortalaması
69.73±6.09
Disputes
Öğrenim Durumu
Okuryazar değil
68
31.9
Okuryazar
52
24.4
İlköğretim ve üzeri
93
43.7
Gelir Giderden Az
95
44.6
Gelir Gidere Denk
108
50.7
Gelir algısı
25
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:11 K:20
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Gelir Giderden
Fazla
10
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
yaşlılığı
normal bir
durum algıladığı, %56.8’inin
Sosyal Güvence
Var
gündür hastanede yattığı, %94.8’i yaşamından
4.7
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
memnun olduğu belirlendi. Yaşlıların %46.5’i
sağlık
orta, %76,1’i
ADMINISTRATIVE
TOalgısı
DISPUTES
OVER kronik hastalığı var,
171
80.3 SOLUTIONS
ruhsal rahatsızlığı olmadığı saptandı.
Yaşlıların %84’i şu an sigara kullanmadığı,
Medeni Durum
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
%90.1’i şu an alkol kullanmadığı, %51.2’si uyku
2
Evli
132
62.0
Celal Bayar
Üniversitesi Sosyal
Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ olduğu,
Ticaret Bölümü
sorunu
%43.7’si günde 5 saatten daha az
Bekâr, Boşanmış,
81
38.0
uyuduğu belirlendi.
Dul
Yok
42
%83.6’sı
19.7
CUSTOM DUTIES
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
Çocuk sahip olma
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, Araştırmaya
subject to customs
whichyaşlıların
is based on
those
katılan
depresyon
ortalaması
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
Yok
15 politikası aracı
7.0olan bir vergi 13.16±5.10
ile ılımlı
depresyon
olarak bulunmuş
dış ticaret ve ekonomi
tariff that is a foreign
trade and
economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
Var
198
yaşlıların
%43.86’sında
riski
dolaylı bir vergi
türü olan gümrük93.0
vergisi, gelir ve olup,
fiscal functions.
Since they
are not collected depresyon
on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
Çocukları ile vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan saptandı.
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
görüşme
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Tablo
3’de
Usul Kanunu (VUK)’nun
ikinci maddesine
the second
item depresyonu
of tax procedural etkileyen
law, custom etmenler ile
Çocuk Yok
15
7.0 göre bu
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
yaşlılık
depresyon ölçeği puanları arasındaki
gümrük vergilerinin
procedures and practises of custom duties are
Görüşüyor
192 usul ve uygulama
90.2esasları 4458
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ilişki
gösterilmiştir. Yaşlıların kadın, okuryazar
dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Görüşmüyor ile
8
3.8
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak olmaması,
created beginning
commoditiesyakına
subject sahip
to
evliwith
olmaması,
olmaması,
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Beraber yaşadığı
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi yakınlarıyla
Turkey and continuing
with operation sequence.
görüşmemesi,
ziyaretçinin gelmekişi sayısı
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret mesi,
assessment,
accrual
and
collecting
are
regulated
yatış süresinin 10 gün ve üzerinde olması,
Yalnız
46 ayrı bir kuruluş
21.6niteliği olan
Bakanlığı’na
bağlı
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük yaşamdan
Customs Maliye
and memnuniyetsizliği,
Economy
according
to
yaşlılık
algısı kötü,
Programı
Yüksek
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
1
100 Lisans
47.0
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm sağlığı
customs duties
has a different algısı
form from
the uyku sorunu
değerlendirme
kötü,
süreci, diğer vergilerde
oluşan süreçten
process of other taxes. Customs duty disputes
2 ve üzeri
67
31.4 farklı bir
süresinin
günde
3 first
saatten az olması
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları olması,
have to beuyku
resolved
administratively
in the
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
depresyon
görülme
riskini
belirlendi
idarive sağlık
aşamadaalgıları
çözümlenemeyen
solved administratively,
legal action
can beetkilediği
taken.
Yaşlıların sağlıkAncak
durumu
Tablo
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
(p<0.05).
yaşı,
çocuklarıyla
görüşme
Key words: Yaşlıların
Custom, Custom
Duties,
Custom
2’de gösterilmiştir. Yaşlıların %84.5’i ziyaretçisiAnahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
durumu, kronik hastalık durumunun depresyon
nin geldiği, %77’si
yaşadığı
ilçede yakına sahip,
Gümrük
Uyuşmazlıkları
görülme riskini etkilemediği bulundu (p>0.05).
%90’unu yakınları ile görüştüğü, %46.6’sı 3–5
26
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:11 K:20
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 2: Yaşlıların Sağlık Durumu, Sağlık Algıları (n=213)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Sayı (n)
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
Yüzde (%)
Ziyaretçi gelme durumu
Geliyor
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Gelmiyor
CUSTOM DUTIES
180
84.5
33
15.5
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Yaşadığı ilçede yakına sahip olma
2
Var
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
164
77.0
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret
Bölümü
Yok
49
23.0
Diğer (Birine Bağımlı Olma)
6
2.8
İyi
59
27.7
Orta
121
56.8
Kötü
33
15.5
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer ile
değiştirmesi
nedeniyle,
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
Yakınları
görüşme
durumu
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity
are a kind of
Görüşüyor
192 and value. It is90.0
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition
social and
Görüşmüyor
21 to its economic,
10.0
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi
gibi süreleri
belirli aralıklarla
regular basis like income tax and corporate tax, as
Hastanede
yatış
(gün)alınan bir
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only
3–5
98once when commodities
46.0 subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item78of tax procedural36.6
law, custom
5–10
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük
procedures and37
practises of custom
duties are
10
günvergilerinin
ve üzeri usul ve uygulama esasları 4458
17.4
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Yaşam
memnuniyeti
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Çok
Memnun
91
42.7
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
Orta
Derecede
111 and collecting 52.1
tahakkuk
ve tahsilMemnun
aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual
are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Hiç
Değil
11AnabilimMinistry
5.2
BuMemnun
çalıĢma,
Celal
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
Yaşlılık
algısı doğan uyuşmazlıkların çözüm
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Normal
Bir Durum
99 administratively
46.5
yapıya sahiptir.
Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved
in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Kötü
Durum aşamada
40
Ancak Bir idari
çözümlenemeyen
solved administratively,
legal action 18.8
can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Bir Hastalık
49
23.0 Custom
Key words: Custom,
Custom Duties,
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
İşe
Yaramazlık
19
8.9
Gümrük
Uyuşmazlıkları
Sağlığı Değerlendirme Algısı
Kronik Hastalık
27
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:11 K:20
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Yok
Var
51
23.9
162
76.1
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
Ruhsal rahatsızlık
Yok
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES
OVER83.6
178
Var
Sigara Kullanımı
CUSTOM DUTIES
35
2
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
16.4
3
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Kullanmıyorum
99
46.5
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Kullanıyorum
34
16.0
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Bıraktım
80 of commercial37.5
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement
commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
Alkol
kullanımı
sosyal ve
mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Hiç
Kullanmıyorum
133 to its economic,
62.4
türüdür.
Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition
social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Kullanıyorum
21income tax and corporate
9.9 tax, as
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only
Bıraktım
59once when commodities
27.7 subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu
(VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
Uyku
sorunu
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and109
practises of custom
duties are
Var
51.2
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this 104
law, a systematization
Yok
48.8has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
international trade entering customs territories of
Uyku
süreleri
(saat)göre bir sistematik
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrükAz
vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other 36
taxes, compalsive levels
3’den
16.9 such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate
of Customs26.8
as a part of
1
3–5
57Anabilim
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
Ministry
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
process
of
disputes
5–7
59
27.7 over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
7süreci,
saat ve
üzeri
61
28.6
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
28
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:11 K:20
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 3: Depresyonu Etkileyen Etmenler İle Yaşlılık Depresyon
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Ölçeği Puanları
Arasındaki
İlişki (n=213)
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
Sayı
Depresyon puan ort.
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
(n)
Cinsiyet
Kadın
Erkek
(Ortalama±ss)
CUSTOM DUTIES
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2
103
İstatistik
15.00 ± 4.90
t=5.393
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar
MYO,±DıĢ
Ticaret Bölümü
110 Üniversitesi Salihli
11.45
4.68
p= 0.000*
Yaş Grubu
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
48
13.89
± 4.71
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
65–69
± that
4.36
dış ticaret ve ekonomi politikası57
aracı olan bir vergi 13.01
tariff
is a foreign trade andF=1.702
economic policyp=0.168
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
70–74
59
13.79
±
5.60
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
75 yaş ve üzerivergi türü olmadığından, dış 49
± 5.46tariff on expenditures, custom duties
ticarete konu olan 11.87
an indirect
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
Eğitim Durumu
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
Okuryazar değil
(a)kapsamı dışında tutulmuştur.
68
± 5.78
kanun
Bu nedenle, 14.57
duties
are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Okuryazar (b)sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir.
52
± 3.95by customs law numbered
Bu kanun 13.57
regulated
F=5.8074458.p=0.04*
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
İlköğretim ve Bölgesine
üzeri (c)girişinden başlayıp, 93
± 4.87
eşyaya uygulanacak 11.91
created
beginning with commodities subject to
a>cof
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
Medeni Durum
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir 132
kuruluş niteliği olan 12.48
by General
as a part p=
of 0.012*
Evli
± 5.10 Directorate of Customs
t=2.530
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu
Customs
Law. Resolution process of disputes over
Bekâr, boşanmış,
dulhükümlerine uygun olarak
81yürütülmektedir. 14.28
± 4.93
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Çocuklarıyla süreci,
Görüşme
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
zorundadır. 13.08
place.
However, in the case of U=661.500
disputes not being p=0.097
Görüşüyor öncelikle idari aşamada çözümlenmek
192
± 5.12
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
Görüşmüyor uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
10
15.90 ± 3.78
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar
Kelimeler:
Disputes
Yaşadığı ilçede
yakına
sahip Gümrük, Gümrük Vergisi,
Gümrük Uyuşmazlıkları
60–64
olma
Var
164
12.54 ± 5.16
Yok
49
15.26 ± 4.30
Görüşüyor
192
12.88 ± 5.11
Görüşmüyor
21
15.76 ± 4.27
U=2587.500
p=0.000*
Yakınları İle Görüşme
Ziyaretçi gelme durumu
29
U=1285.000 p=0.006*
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:11 K:20
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Geliyor
180
12.62 ± 5.15
33
16.15 ± 3.63
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Gelmiyor
Yatış Süresi (gün)
3–5 (a)
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
p=0.000*
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
98
5–10 (b)
78
10 gün ve üzeri (c)
37
2
U=1605.500
11.97 ± 4.72
CUSTOM DUTIES
13.19 ± 5.47
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
kW=21.106
p= 0.000*
16.27 ± 3.90
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisib<c
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Yaşam memnuniyeti
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe
Abstract:
202 tabi olan ticari 12.91
± 5.13Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
subject
to customs which is based on those
Memnun Değilmiktarı veya değeri üzerinden11alınan, ekonomik, 17.90
± 4.01
U=517.000
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value.
It is are a kind ofp=0.003*
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Yaşlılık algısıtürüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli 99
aralıklarla alınan bir 12.01±5.20
regular basis like income tax and corporate tax, as
İyi
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda
bir defaya mahsus 14.17±4.80
are collected only once when commodities subject
Kötü
114
t=-3.153
p=0.002*
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom.
According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
Sağlığı Değerlendirme
algısı
kanun kapsamı
dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
İyi (a)
59
11.59
± 4.77by customs law numbered
F=9.662 4458.
p=0.000*
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Orta (b)
± 4.99
Bölgesine girişinden başlayıp,121
eşyaya uygulanacak 13.09
created
beginning with commodities subject
a<cto
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Kötü (c)
33
± 4.82
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde
olduğu gibi 16.27
Turkey
and continuing with operation sequence.
b<cas
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Kronik hastalık
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak
Customs
Law. Resolution
disputes over p=0.098
Var
51 yürütülmektedir. 12.15±4.65
U= of
3497.500
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan
süreçten farklı bir 13.48±5.20
process of other taxes. Customs duty disputes
Yok
162
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
place. However, in the case of disputes not being
Uyku sorunu öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Var
109
14.07 ± 5.14
t=2.687 1 p=0.008*
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük,
Disputes
Yok
104Gümrük Vergisi, 12.22
± 4.90
Gümrük Uyuşmazlıkları
Memnun
Uyku Süresi (Saat)
3 saatten az (a)
36
15.11 ± 4.32
3–7 (b)
116
13.58 ± 5.58
7 saat ve üzeri (c)
61
11.22 ± 4.81
*p<0.05
30
F=7.882
p=0.001*
a>c
b>c
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:11 K:20
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
TARTIŞMA
Toplumda yaşayan yaşlılarda kronik sağlık sorunla-
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
rına paralel olarak depresyonda artma gözlenirken,
Tıbbi hastalıklardan dolayı yatarak tedavi gören
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
hastanede
yatıyor1 olmak depresyon için anlamlı
yaşlı hastalarda depresyon görülme riski yaygınbir risk
etkeni olarak
ortaya çıkmaktadır (Altay
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
dır (Conde Martel veADMINISTRATIVE
ark., 2013). Araştırmada
ve Üstün, 2012). Hastanede yatan yaşlı bireylerin
CUSTOM DUTIES
hastanede yatan yaşlıların GDÖ puan ortalaması
yalnızlık, yeterli sosyal desteğin olmaması, tek
Selin KILINÇ
13.16±5.10 ile ılımlı depresyonu olduğu
ve 2, Hatice YURTSEVER3
başına kalamayacak derecede ekonomik zorluklara
2
Celal Bayar
Üniversitesiaçısından
Sosyal Bilimler
Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
yaşlıların %43.86’sının
depresyon
risk
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
Ticaret gerektiren
Bölümü
veyaDıĢ
bakım
hastalıklara sahip olmak
altında oldukları saptanmıştır. Ülkemiz dışında
gibi etkenler depresyonda başlıca rol oynayabilir.
Özet: Gümrük
gümrüğe
tabi(2013)
olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
yapılan çalışmalarda;
Condevergisi,
Martel
ve ark.
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
veya değeri
üzerinden
ekonomik,
subject to customs
which is based
on hazırlayan
those
hastanede yatanmiktarı
115 yaşlı
hastada
%40,alınan,
LesmanYaşlılarda
depresyona
zemin
etmensosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
Leegte ve ark. (2006)
yaptıkları
çalışmada
lerin;
kadın
olmak,
duleconomic
olmak,
yalnız yaşamak,
dış ticaret ve
ekonomi politikası
aracı olankalp
bir vergi
tariff that
is a foreign
trade and
policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
yetmezliğindendolaylı
hastanede
yatarak
tedavi
gören
sosyal
destek
bir vergi türü
olan gümrük
vergisi,
gelir ve
fiscal functions.
Sinceazlığı
they are olduğu
not collectedbelirtilmektedir
on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
572 yaşlı hastada
%41,
ve ticarete
ark. (2006)
(Papadopoulos
ve ark., custom
2005).
Araştırma gruvergi
türü Pepersack
olmadığından, dış
konu olan
an indirect tariff on expenditures,
duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
geriatri servisinde
yatan
155 yaşlıGümrük
hastada
%43,
bumuzun
kadınlar
olmak
üzere alınmaktadır.
vergileri,
Vergi
to foreign trade%48.4’ünü
arrive at the custom.
Accordingoluşturmaktadır.
to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
German ve ark. kanun
(2008)
hastanede
yatan yaşlı
Kadınların
GDÖ
ortalaması
kapsamı
dışında tutulmuştur.
Bu hasnedenle,
duties are excluded
frompuan
this law.
Therefore, erkeklerden
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
talarda beslenmesayılı
riski
ve depresyon semptomları
yüksek
bulunmuştur. Yapılan birçok çalışmada
Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
arasındaki ilişkiyi
incelediği çalışmada 195 yaşlı
dacreated
kadınların
erkeklere göre daha yüksek oranda
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
beginning with commodities subject to
işlemlerin depresyon
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade
entering
customsbildirilmiştir
territories of
hastada %28 oranında
riski olduğunu
depresyon
riski
taşıdığı
(Bingöl ve
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde
de zorunlu
aşamalar olan
Like 2010;
all otherAltay
taxes, compalsive
levels
such as
bildirmiştir. Ülkemizde
yapılan
çalışmalarda
ise;tarh, ark.,
ve Üstün,
2012;
Lesman-Leegte,
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrıçalışmada
bir kuruluş kronik
niteliği olan
by General
Directorateve
of ark.,
Customs2004;
as a partÇınar
of
Unsar ve Sut (2010)
yaptıkları
2006;
Gottlieb
ve Kartal,
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun%64,
olarak yürütülmektedir.
Customs Bu
Law. durum
Resolution kadınların
process of disputes
over
hastalığı olan 100
yaşlı
hastada
Altay ve
2008).
erkeklere
göre daha
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
Üstün (2012), psikiyatri
dışı kliniklerde
yatarak
duygusal
olmalarına
bağlanabilir.
süreci, diğer vergilerde
oluşan süreçten
farklı bir
process of other
taxes. Customs
duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
tedavi gören 154öncelikle
yaşlı hastada
%46,çözümlenmek
Koç ve Sağlam
idari aşamada
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Araştırmada
bekâr,
veya
olan yaşlı
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively,
legaldul
action
can beboşanmış
taken.
(2011), hastanede
yatarak tedavi
gören
162 yaşlı
1
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
hastaların,
evli olanlardan
Key words: Custom,
Custom Duties,daha
Customyüksek oranda
hastada %69, Bingöl
ark. (2010)
Anahtar ve
Kelimeler:
Gümrük, hastanede
Gümrük Vergisi,
Disputes
depresyon görülmüştür. Dolayısıyla medeni duGümrük Uyuşmazlıkları
yatmakta olan 200
yaşlı hastada %52, Bektaş ve
rumun depresyon görülme riski üzerinde etkili
Şahin (2010), dahili kliniklerinde yatarak tedavi
olduğu saptanmıştır. Bu bulgu, diğer araştırmaların
gören 31 yaşlı hastada %49 oranında depresyon
sonuçlarıyla da benzerdir (Bingöl ve ark., 2010;
riski saptadığını belirtmiştir. Bu sonuçlar ülkemiz
Çınar ve Kartal, 2008; Güz ve ark., 2007; Kesdışında yapılan araştırmalarla karşılaştırıldığında,
kinoğlu ve ark., 2006). Yaşlılık dönemini yalnız
ülkemizde yatarak tedavi gören yaşlı hastalarda
geçirmek hayatı zorlaştırabildiğinden, bakımı ve
depresyon görülme riski oranı oldukça yüksektir.
sorunları ile ilgilenecek kimsesi olmayan yaşlının
31
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:11 K:20
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
diğerlerine oranla daha kolay çaresizliğe, umuttırdığı belirtilmiştir (Koç ve Sağlam, 2011). Aynı
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
suzluğa düşebileceği ve depresyona yatkınlığı
zamanda yaşlıların hastalığı hakkında daha çok
1
AġAMADA
YOLLARI
arttırabileceği düşünülmektedir.ĠDARĠ
Yaşlılarda
evlilik ÇÖZÜM
okuyarak
ve araştırarak bilgilenme fırsatlarının
durumunun paylaşım ve
destek yönüyle depresolduğu
ya da sağlıkOVER
personelinden bilgi almaya
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
yondan koruyucu rol üstlendiği söylenebilir.
daha istekli olmalarının stresle baş etme ya da
CUSTOM DUTIES
depresyonla mücadele konusunda şanslı olduğu
Selin görüşKILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Araştırmada yakını olmayan, yakınlarıyla
bildirilmiştir (Altay ve Üstün, 2012).
2
Celalgelmeyen
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
meyen ve ziyaretçisi
yaşlı
hastalarda
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
depresyon görülme riski yüksek bulunmuştur.
Yaşlı hastaların hastanede yatış süresinin uzun
Özet:
Gümrük
vergisi,
gümrüğe
tabi
olan
ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Altay ve Üstün (2012)
çalışmalarında, ziyaretçisi
riskinicommodities
arttırmıştır. Bu riskin
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın olması
from the depresyon
movement of commercial
miktarı
veya
değeri
üzerinden
alınan,
ekonomik,
subject
to
customs
which
is
based
on those
az ya da olmayan yaşlılarda depresyon riskinin
artması
yaşlının iyileşme sürecinin
uzun sürmesine,
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret
ve ekonomi politikası
aracı olan
bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
yüksek olduğunu
belirtmiştir.
Hastane
ortamı
aile
ve sosyal ortamından uzun süre uzak kalmatürüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir
türü olan gümrükve
vergisi,
gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
bireylerin evlerinden
vevergi
yakınlarından
sosyal
sına,
alışkanlıklarını terk etmesine bağlanabilir.
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türüortamdır.
olmadığından,Böyle
dış ticarete
konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
çevresinden ayrıldığı
ortamlar
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus Araştırmada
are collected onlyyaşamdan
once when commodities
subject
memnun
olmayan, yaşlılık
yaşlıların kendilerini
yalnız
hissetmelerine
olmak üzere
alınmaktadır.
Gümrük vergileri,neVergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu algısı
the second
item
of
tax
procedural
law,
custom
ve sağlığı değerlendirme algısı kötü olan
den olabilmektedir.
yaşlıların
kanun Hastanede
kapsamı dışında yatan
tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 yaşlı
procedures
and practises
of custom görülme
duties are oranı yüksek
hastalarda
depresyon
bakıma muhtaç sayılı
duruma
yalnız yaşıyor
Gümrükdüşmesi,
Kanunu’nda düzenlenmiştir.
Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük bulunmuştur.
Through this law,Huzurevlerinde
a systematization has yaşayan
been
yaşlıların
olması, desteğin
az olması
depresyon
Bölgesine
girişindensonucu
başlayıp, eşyaya
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik yaşlılık
international
trade (Bingöl
entering customs
territories
of Altay ve Üsalgısı
ve ark.,
2010;
riskini artırmış oluşturulmuştur.
olabilir. BuDiğer
nedenle
hastanede
tüm vergilerde
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, tün,
Like 2012)
all otherve
taxes,
compalsive
levels such as algısı (Bingöl
sağlığı
değerlendirme
yatan yaşlılarıngümrük
yakına
olmasıGümrük
ve ziyaret
tahakkuk
ve sahip
tahsil aşamaları
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan ve
by ark.,
General2010;
Directorate
of Customs
as a part2012;
of
Altay
ve Üstün,
Altıntaş ve
1 önemlidir.
edilmesi oldukça
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
of disputes
over Üstün ve ark.,
ark.,
2006;
Keremprocess
ve ark.,
2001;
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
Yapılan çalışmalar
incelendiğinde
eğitim
sevisüreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 2005)
process of
other olduğunu
taxes. Customsbelirtenlerde
duty disputes
kötü
depresyon
sahiptir.
Gümrük depresyon
vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
yesi düşük olanyapıya
yaşlı
hastalarda
sık
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. riski
place. saptanmıştır.
However, in the case of disputes not being
Ancak
idariÜstün,
aşamada
solved administratively, legal action can be taken.
görülmektedir (Altay
ve
2012;çözümlenemeyen
Koç ve
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Araştırmada
uykuCustom
sorunu
olanCustom
ve günde 3 saatten
Key words: Custom,
Duties,
Sağlam, 2011; Keskinoğlu ve ark., 2006; Noel ve
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
daha az uyuyan yaşlı hastalarda depresyon riski
Gümrük
Uyuşmazlıkları
ark., 2004; Altay
ve Avcı,
2009). Bu çalışmada
yüksek bulunmuştur. Uyku bozuklukları yaşlıokuryazar olmayan yaşlı hastalarda depresyon
larda yaygın ve önde gelen sorunlardan biridir.
görülme riskinin yüksek olduğu, yapılan çalışmaPek çok yaşlı uykusuzluk yakınması ile hekime
ların sonuçlarıyla da benzer olduğu görülmüştür.
başvurmaktadır (Güz ve Çolak, 2002). Yaşlılarda
Literatürde eğitim seviyesinin yüksek olması
uykuyu pek çok faktör etkiler. Bunlardan bazıları;
yaşam tarzı üzerine olumlu etkisinin, yaşlıların
eşlik eden fiziksel ve ruhsal hastalıklar, kullanılan
ruhsal yapılarına da olumlu etki ettiği, hastalık
ve problemlerle baş edebilme yeteneklerini arilaçlar, yaşa bağlı uyku değişiklikleridir (Göktaş
32
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:11 K:20
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
KAYNAKLAR
ve Özkan, 2006). Yaşlıların uyku sorunları ile fiGÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
ziksel, ruhsal ve sosyal sıkıntıları karşılıklı olarak
GÖKTAŞ, K., ÖZKAN,
İ., (2006). Yaşlılarda Uyku
1
ĠDARĠ AġAMADA
birbirlerini etkilemektedir. Yaşlıların
ev ortamı ÇÖZÜM YOLLARI
Bozuklukları, Turk J of Geriatr, 9:226-233
dışında farklı bir ortamda
yatıyor olması, yeni
bir
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES OVER
KILIÇOĞLU, A., (2006). Yaşlılık Çağı Deportama uyum sağlamada sıkıntı yaşaması, CUSTOM
kendini DUTIES
resyonunun Risk Etkenleri Ve Etiyolojisine
yalnız hissetmesi, fiziksel rahatsızlığı,Selin
hastanede
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Yönelik Bir Gözden Geçirme, Anadolu
uygulanan ilaçlar 2yaşlının
uyku kalitesini etkiler
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar
Üniversitesi Salihli MYO, Psikiyatri
DıĢ Ticaret Bölümü
Dergisi, 7:49-54
ve dolayısıyla depresyona yatkınlığı
arttırır.
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
BUNEVICIUS,
A., PECELIUNIENE, J., MICeşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
KUVIENE, N., VALIUS, L., BUNEVICIUS,
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
Araştırmaya katılan
yaşlı
hastalarda;
kadınlarda,
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
R., (2007). Screening For Depression And
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
okuryazar olmayan,
bekâr,
boşanmış
veya
dul
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Anxiety Disorders In Primary Care Patients,
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
olan, yakını olmayan,
yakınları
ile
görüşmeyen,
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect
tariffAnxiety,
on expenditures,
custom duties
Depres
24:455-460
eşyanın gümrüğe
geldiği anda
bir
defayasüre
mahsus
are collected only once when commodities subject
ziyaretçisi gelmeyen,
hastanede
en
uzun
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Kanunu (VUK)’nun
ikinci yaşlılığı
maddesine göre
bu
the secondMM.,
item of ABRAMS,
tax procedural law,
BURG,
D.,custom
(2001). Depression
yatan, yaşamdanUsul
memnun
olmayan,
ve
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük değerlendiren,
vergilerinin usul ve uygulama
esasları 4458
procedures
and practises
of custom Illness:
duties are The Case Of
In Chronic
Medical
sağlığını kötü olarak
uyku sorunu
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete
eşyanın yaşlılarda
Türkiye Gümrük
Through
this law, aHeart
systematization
has been
Coronary
Disease,
J Clin Psychol,
olan, günde 3 saatten
dahakonu
az olan
uyuyan
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
sırasına
göre
bir
sistematik
international
trade entering customs territories of
57:1323-1337
depresyon riski işlemlerin
yüksek bulundu.
Yaşlı hastaların
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
vergisinde
de zorunlu
aşamalar
olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
yaşı, çocuklarıylagümrük
görüşme
durumu,
kronik
hastalık
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment,
accrual
and T.P.,
collecting
are regulated
NITI,
M.,
NG,
KUA,
E.H., HO, R.C.,
Bakanlığı’na
bağlı riskini
ayrı bir etkilemediği
kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
durumu depresyon
görülme
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs
and C.H.,
Economy
MinistryDepression
according to And Chronic
TAN,
(2007).
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yaşlıların,
yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
saptandı. Bu sonuçlar
doğrultusunda;
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs
duties has
a differentInform
fromOlder
the
Medical
Illnesses
Asian
Adults: The
süreci, diğer
vergilerdedepresyon
oluşan süreçtenbelirfarklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
fiziksel problemlerin
yanında
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have Role
to be resolved
administrativelyHealth
in the first
Of Subjective
And Functional
idari aşamada çözümlenmek
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
tileri açısındanöncelikle
da değerlendirilmesi
gerektiği
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved
administratively,
legal action
can be taken. 22:1087-1094
Status,
Int J Geriatr
Psychiatry,
1
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
düşünülmektedir.
Hastanede
yatan
yaşlılarda
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
ANDERSON,
R.J., FREELAND, K.E., CLOözellikle depresyon
riskli Gümrük
olan yaşAnahtaryönünden
Kelimeler: Gümrük,
Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
SONUÇ
USE, R.E., LUSTMAN, P.J, (2001). The
Prevalence Of Comorbid Depression In Adults
With Diabetes: A Metaanalysis, Diabetes
Care, 24:1069-1078
lıların kurumsal desteklerini artırma yönünde
ele alınmaları önemlidir. Sağlık personelinin bu
konuda daha dikkatli olması gerekir. Yaşlı hastaların tedavisine yönelik bütüncül yaklaşılması
ve depresyondan koruyacak önlemlerin işbirliği
içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
KELLECİ, M., AYDIN, D., SABANCIOĞULLARI, S., DOĞAN, S., (2009). Hastanede
Yatan Hastaların Bazı Tanı Gruplarına Göre
33
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:11 K:20
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
COVINSKY, K.E., KAHANA, E., CHİN, M.H.,
Anksiyete Ve Depresyon Düzeyleri, Klinik
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Psikiyatri, 12:90-98
PALMER, R.M., FORTİNSKY, R.H., LAN1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜMDEFELD,
YOLLARI
C.S., (1999). Depressive Symptoms
BİNGÖL, G., DEMİR, A., KARABEK, R.,
AndDISPUTES
3-Year Mortality
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO
OVER In Older Hospitalized
KEPENEK, B., YILDIRIM, N., KAYTAZ,
Medical Patients, Ann Intern Med, 130:563-569
CUSTOM
E.G., (2010). Bazı Değişkenler Açısından
65 DUTIES
Selin KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER3
Yaş Üstü Bireylerin Depresyon Düzeylerinin
LESMAN-LEEGTE,
I., JAARSMA, T., SAN2
Celal Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Ens. Mali Hukuk
Programı Yüksek
Öğrencisi G., VAN VELDİncelenmesi, Göztepe
Tıp
Dergisi,
25:169-176
DERMAN,
R.,Lisans
LINSSEN,
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
HUISEN, D.J., (2006). Depressive Symptoms
CONDEMARTEL,
A., HEMMERSBACH-MİLLER,
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Prominent
Among
Elderly Hospitalised
eşyanın yer değiştirmesi
nedeniyle, bu eşyanın
fromAre
the movement
of commercial
commodities
M., ANÍA LAFUENTE,
B.J., SUJANANİ
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
Heart Failure
Patients, Eur J Heart Fail,
ve mali fonksiyonlarının yanında önemli
and value. It is are a kind of
AFONSO, sosyal
N., SERRANO-FUENTES,
M., bir commodities’quantity
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
8:634-640
türüdür. Aynı
harcamalar
üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
(2013). Prevalence
Ofzamanda
Depressive
Symptoms
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar
vergisi Medical
gibi belirli Patients,
aralıklarla alınan
regular basis like income tax and corporate tax, as
In Hospitalized
Elderly
Rev bir SAĞDUYU,
A., (1997). Yaşlılar için Depresyon
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
gümrüğe48:224-227
geldiği anda bir defaya mahsus
are collected
only once
when commodities
subject
Esp Geriatreşyanın
Gerontol,
Ölçeği:
Hamilton
Depresyon
Ölçeği ile
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second
item
of
tax
procedural
law,
custom
Karşılaştırmalı Güvenirlilik Ve Geçerlilik
FRANCIS MARTIN,
D.,dışında
KAPOOR,
W.N.,
kanun kapsamı
tutulmuştur. Bu
nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures
and practises
of Psikiyatr
custom dutiesDerg,
are
Çalışması,
Turk
8:3-8
(1990). A Prospective
Study Of
Delirium
sayılı Gümrük Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
Bu In
kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
HospitalizedBölgesine
Elderly,
JAMA,
263:1097-1101
girişinden
başlayıp,
eşyaya uygulanacak PEPERSACK,
created beginning withT., DE
commodities
subject to
BREUCKER,
S., MEişlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey
and continuing
with operation sequence.
KONGO,
Y.P., ROGIERS,
A., BEYER, I.,
ALTAY, B., ÜSTÜN,
G., (2012).
Biraşamalar
Üniversite
gümrük vergisinde
de zorunlu
olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
accrual
and collecting
regulated
(2006).
Correlates
OfareUnrecognized
DepresHastanesinde
Yatan bağlı
YaşlıayrıHastalarda
Dep-olan assessment,
Bakanlığı’na
bir kuruluş niteliği
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs
and
EconomyHospitalized
Ministry according
to
sion
Among
Geriatric
Patients.
resyon Riski
Vehükümlerine
Bazı
Programı
YüksekSosyo-Demografik
Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs
duties has a Pract,
different 12:160-167
form from the
J Psychiatr
ÖzelliklerinGümrük
Etkisi,
ACU Sağlık Bil Derg,
sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
3: 108-116 yapıya
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. GERMAN,
place. However, inL., FELDBLUM,
the case of disputes not beingI., BİLENKO,
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
başvurulabilmektedir.
N., CASTEL, H., HARMAN-BOEHM,
BEKTAŞ, H.A.,uyuşmazlıklarda
ŞAHİN, yargı
H.,yoluna
(2010).
Dahiliye
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
I., SHAHAR, D.R., (2008). Depressive
Anahtar
Kelimeler:
Vergisi,
Disputes
Kliniklerinde
Yatarak
TedaviGümrük,
GörenGümrük
Geriatrik
Gümrük Uyuşmazlıkları
Symptoms And Risk For Malnutrition
Hastaların Günlük Yaşam Aktivite Durumları
Among Hospitalized Elderly People, J Nutr
Ve Depresyon Düzeyleri, Akad Geriatri,
Health Aging,12:313-318
2:155-161
UNSAR, S., SUT, N., (2010). Depression And
Health Status In Elderly Hospitalized Patients With Chronic Illness, Arch Gerontol
Geriatr, 50:6-10
KOÇ, Z., SAĞLAM, Z., (2011). Hastanede Yatan
Yaşlı Hastaların Anksiyete Ve Depresyon
Düzeylerinin Belirlenmesi, HEMAR-G,
3:42-52
34
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I10-12 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:11 K:20
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
PAPADOPOULOS, F.C., PETRIDOU, E.,
ALTAY, B., AVCI, İ., (2009). Samsun HuzureGÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
ARGYROPOULOU, S., KONTAXAKIS,
vinde Yaşayan Yaşlıların Bazı Özellikleri İle
1
ĠDARĠ AġAMADA
YOLLARIRiski
V., DESSYPRIS, N., ANASTASIOU,
A., ÇÖZÜMDepresyon
Arasındaki İlişki, Turk J of
et al., (2005). Prevalence
And Correlates
Geriatr,
12:147-155
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS TO
DISPUTES
OVER
Of Depression In Late Life: A Population
CUSTOM DUTIES
ALTINTAŞ, H., ATİLLA, S., SEVENCAN,
Based Study From A Rural Greek Town, Int 2
3
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
F., AKÇALAR,
S., SEVİM, Y., SOLAK,
J Geriatr Psychiatry,
20:
350-357
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk
Programı
Yüksek Lisans
O.S.,
ŞAHİN,
E.K.,Öğrencisi
VELAGİÇ, Z., (2006).
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
GOTTLIEB, S.S., KHATTA, M., FRIEDMANN,
Ankara’da Bir Yaşlı Bakımevinde Yaşayan
Özet: Gümrük
gümrüğe tabi
ticari
Abstract:
Custom duty
is a kind of Belirtilerinin
tariff arising
E., et al., (2004).
Thevergisi,
Influence
Of olan
Age,
Yaşlılarda
Depresyon
Taranması,
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
veya On
değeriThe
üzerinden
alınan, ekonomik,
subject
to customs
which Bull,
is based5:on332-341
those
Gender, And
Race
Prevalence
Of
TAF
Prev Med
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
DepressiondışInticaret
Heart
Failure
Patients,
J Am
ve ekonomi
politikası
aracı olan
bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
KEREM,
MERİÇ,
A., KIRDI,
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in M.,
addition
to its economic,
social and N., CAVLAK,
Coll Cardiol,
43:1542-1549
dolaylı
bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
U.,
Ortamında
Ve Huzurevinkurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular
basis(2001).
like incomeEv
tax and
corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
ÇINAR, I.Ö., KARTAL,
A.,geldiği
(2008).
Yaşlılarda
de Yaşayan
Yaşlıların
Yönlerden
eşyanın gümrüğe
anda bir
defaya mahsus
are collected
only once when
commoditiesDeğişik
subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Depresif Belirtiler
Ve Sosyodemografik
Değerlendi­
ilmesi,
Turklaw,J of
Geriatr, 4:106-112
Usul Kanunu (VUK)’nun
ikinci maddesine göre bu
the second
item of rtax
procedural
custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Özellikler İle
İlişkisi, TAF Prev Med Bull,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
ÜSTÜN,
B., BAHAR, Z., PARTLAK, N., AKsayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
by customs law numbered 4458.
7: 399- 404ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük regulated
Through this law, a systematization has been
GÜN, E., MALAY, U., (2005). Bakımevinde
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin M.,
sırasına
göre N.,
bir (2007).
sistematik
international
trade Yaşlılarda
entering customsDepresyon
territories of ve Etkileyen
GÜZ, H., AY YAMAN,
DİLBAZ,
Yaşayan
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde
de zorunlu aşamalar
olan tarh,
Like Faktörlerin
all other taxes, compalsive
levels such
as
Fiziksel Hastalığı
Olan Yaşlılarda
Depresyon
İncelenmesi,
Zonguldak
Sağlık
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı
ayrı bir Psychiatry
kuruluş niteliği in
olan
by General
Directorate of Customs
as aEğitimi
part of
Ve Diğer Psikiyatrik
Belirtiler,
Yüksekokulu
Sağlık
Araştırma
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Customs
Law. Resolution
process of disputes over
Türkiye, 9:Kanunu
44-49hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Dergisi,
1:26-33
türetilmiĢtir.
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
KESKİNOĞLU,yapıya
P., PIÇAKÇIEFE,
M., GİRAY,
sahiptir. Gümrük vergisi
uyuşmazlıkları
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
H., BİLGİÇ,
N., UÇKU,
R., TUNCA,
Z.,
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
(2006). Yaşlılarda Depresif Belirtiler Ve Risk
Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Etmenleri, Anahtar
GenelUyuşmazlıkları
Tıp
Derg, 16: 21-26
Gümrük
NOEL, P.H., WILLIAMS JW, J.R., UNUTZER,
J., et al., (2004). Depression And Comorbid
Illness In Elderly Primary Care Patients Impact On Multiple Domains Of Health Status
And Well-Being, Ann Fam Med, 2:555-562
customs duties has a different form from the
process of other taxes. Customs duty disputes
GÜZ,
H.,
ÇOLAK,
E.G.,
(2002).
Yaşlılıkta
have to be
resolved
administratively
in the
first
place. However, in the case of disputes not being
Görülen
Psikiyatrik
Rahatsızlıklar,
Türkiye
solved
administratively,
legal action can
be taken.
1
J Psychiatry,
Key Klinikleri
words: Custom,
Custom Duties, 3:63-74
Custom
Disputes
Yazar Notu: Dipnot: Türk Geriatri 2010- 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresinde poster olarak
sunulmuştur.
35
UHPPD
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
REHABİLİTASYON
HASTANELERİNDE
REKREASYON
TOPLUMSAL
CİNSİYET
EŞİTSİZLİĞİNDE MEDYANIN
ROLÜ
UYGULAMALARI; ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ ZÜBEYDE
HANIM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YATAN
THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY
HASTALARI ÜZERİNDE MÜZİĞİN ETKİSİNE YÖNELİK BİR
UYGULAMA
Ali Murat KIRIK1, Murat KORKMAZ1
1
Marmara Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
RECREATION
APPLICATIONS
IN REHABILITATION
HOSPITALS
1
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
EFFECTS OF AN APPLICATION OF MUSIC ON INPATIENTS AT
ESKİŞEHİR STATE HOSPITAL, ZÜBEYDE HANIM PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION CENTER1
Özet: Tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafyalarında
Abstract: Roles and responsibilities socially attributed
farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal
to women and men in different periods of history,
olarak yüklenen rol ve sorumluluklar kısaca toplumsal
different geographies and different cultures are exNefize ÇİMEN
cinsiyet şeklinde ifade edilmektedir. Birey dünyaya
pressed as gender in short. Gender appears since the
T.C Sağlık Bakanlığı Eskişehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Birimi,
individual is born and human affairs differ. However,
geldiği andan itibaren toplumsal cinsiyet kendisini
OdunpazarıEskişehir / Türkiye
women are pushed into the background both socially
göstermekte ve insani ilişkiler de farklılaşmaktadır.
and politically and they are forced to live under the
Ancak günümüzde gerek toplumsal gerekse de siyasal
açıdan
kadın
ikinci
plana
atılmakta
ve
erkeklerin
shadowObjective:
of men.ToGender
is reflected
to
Öz: Amaç: Terapatik rekreasyonun rehabilitasyonla olan ilişkisini
Abstract:
explain theinequality
relationship between
therapeutic
açıklamak,
müziğin
rekreasyon
uygulamalarındaki
yerini
ve
etkisini
recreation
and
rehabilitation,
to
determine
the
effect
of
the
music
gölgesinde yaşamaya mecbur bırakılmaktadır. Kadifferent fields of media and this condition increastespit etmek Türkiye’de terapatik rekreasyonun durumunu araştırapplication and its place in the recreation, to investigate the theradın-erkek
eşitsizliği
medyanın
farklı
alanlarına
da
inglyrecreation
puts inequality
oninaTurkey,
solid basis.
While
women
mak,
konumunu
ortaya koymak
ve Türkiye’de
terapatik
rekreasyon
peutic
application
reveal its
position
and to
faaliyetlerinin
bir model oluşturulabilmektir.
construct
a model
order
to develop
therapeutic
recreation activities
yansımaktageliştirilebilmesi
ve bu durumiçineşitsizliği
giderek somut
and men
haveinthe
same
rights
and responsibilities
in
Bu bilinçle Eskişehir Devlet Hastanesi Zübeyde Hanım Fizik Tedavi
in Turkey. With this awareness; applications are made for patients
bir
düzene
oturtmaktadır.
Teoride
kadın
ve
erkekler
theory,
it
is
clearly
understood
from
the
programs
and
ve Rehabilitasyon Merkezi’nde engelli bireylerin fiziksel ve sosyal
with a variety of recreational to help the treatment, to contribute
gelişimlerine
doğrudan
katkı sağlamak, tedavilerine
yardımcı
olmak
directly
on physical
and in
social
development
individualsiswith
aynı
hak
ve
yükümlülüklere
sahipken,
uygulama
contents
presented
media
that theofsituation
the
amaçlı hastalara yönelik çeşitli rekreasyon uygulamaları yapılmaktadır.
disabilities who were at Eskişehir State Hospital Zubeyde Hanım
noktasında
bu şekildetüm
olmadığı
medyada
right opposite
in Rehabilitation
practice. InCenter.
this study,
the role
of
Bu
çalışmada, durumun
rekreaktif çalışmalardan
hasta grubuna
hitap
Physical
Therapy and
In this project
study;
eden müzik dinletisi ele alınmış olup memnuniyeti ile ilgili yatan
we discussed the recreation application which includes music recital
yer
alan
programlardan
ve
sunulan
içeriklerden
de
media
in
gender
inequality
is
emphasized
and
some
hasta görüşlerini araştıran bir anket çalışması yapılmıştır. Gereç ve
that appeals to all patient groups and measured the satisfaction of
Yöntem:
Araştırma kapsamına
Nisan - 31toplumsal
Mayıs 2013cinsiyet
tarihleri
inpatients.
Materials
Methods:
hospitalized rehabilitation
açıkça anlaşılmaktadır.
Bu01
çalışmada
conclusions
haveand
been
madeFifty
on positioning
women in
arasında yatarak tedavi gören 50 rehabilitasyon hastası alınmıştır.
patients between April 1 - May 31, 2013 were included in this
eşitsizliğinde
medyanınAnket
rolüformu
irdelenmiş
ve yüz
kadının
media.
it has beenwas
indicated
Anket
formu kullanılmıştır.
iki aşamada
yüze
study.
TheFollowing
questionnairethe
wasresearch,
used. The questionnaire
applied
görüşme
tekniğikonumlandırılışı
kullanılarak uygulanmıştır.
Bulgular:
Araştırma
in
twowomen
steps andare
face
to face
technique.
Results: and
We
medyadaki
üzerine
çıkarımlarda
that
used
as ainterview
sexual object
in media
sonuçlarına göre yatan fizik tedavi ve rehabilitasyon hastalarının,
found that recreation applications increase the level of satisfaction
bulunulmuştur.
Araştırma
neticesinde
kadının
medthey
fall
behind
men.
Moreover,
findings
obtained
rekreasyon uygulamaları ile kurumdan memnuniyet düzeyinin arttığı
and positive impact on theraphy of hospitalized FTR patients in
ve
tedavisine
olduğu görülmüştür.
Doğru
the
result
of study.
At the end
of examples.
this study, right selected music
yada
cinseldebirolumlu
obje katkılarının
olarak kullanıldığı
ve erkeklerin
have
been
supported
with
seçilmiş müzik yayınının hasta ve psikolojisi üzerinde olumlu
has a positive effect on the psychology of patient. Conclusion:
gerisinde
yer aldığı
çıkmıştır.
Bununla
birlikte
etkisinin
olduğu
yapılan ortaya
çalışmanın
sonuçlarıyla
tespit edilmiştir.
The clinical treatment, rehabilitation and therapeutic recreation
Key
Words:
Gender,
Gender Inequality,
HegeSonuç:
Araştırma
sonucuna
göre, fizikdesteklenmiştir.
tedavi ve rehabilitasyon
of
Physical
Therapy
and Rehabilitation
patients Male
are important
elde edilen
bulgular
örneklerle
hastalarının bakım ve tedavisinde klinik tedavi, rehabilitasyon ve
issues
need toPositive
be dealt Discrimination
with have been identified
according
mony,that
Media,
Ethics In
Media
terapatik rekreasyonun birlikte ele alınması gereken önemli konular
to research results, the recreation application have been found to
Anahtar
Toplumsal
Cinsiyet, Kadın-Erolduğu
tespitKelimeler:
edilmiş, rekreasyon
uygulamalarından
müziğin bu
be higher role and significance in this triple.
üçlünün
içindeki yeri
ve öneminin
yüksek olduğu
bulunmuştur.
kek Eşitsizliği,
Erkek
Hegemonyası,
Medya,
Pozitif
Key Words: Therapeutic Recreation, Rehabilitation Patients, Music
Anahtar
Kelimeler:
Terapatikrekreasyon,
Rehabilitasyon Hastaları,
Event, Patient Satisfaction
Ayrımcılık,
Medyada
Etik
Müzik Etkinliği, Hasta Memnuniyeti
Doi: 10.17360/UHPPD.201529602
(1) Sorumlu Yazar: Nefize ÇİMEN, T.C Sağlık Bakanlığı Eskişehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi
Hizmetler Birimi, Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Cad. No:37 Odunpazarı Eskişehir / Türkiye [email protected]
Geliş Tarihi / Received: 23.12.2014 Kabul Tarihi/ Accepted: 17.02.2015Makalenin Türü: Type ofarticle (Araştırma –
Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None “Etik Kurul Raporu Var - Yes
Ethics Committee”(Eskişehir Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Sayı:5611 Tarih: 26.05.2014)
1
36
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
YazI00-12-20
Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
JEL KODU:
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www.uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:12 K:17
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
GİRİŞ
hizmetleri “Rekreasyon” kapsamında, engelli
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ve sağlık sorunu olan kişilere verilen rekreasyon
Rehabilitasyon merkezi hasta kişinin sağlığına
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
hizmetleri
“Terapatik
Rekreasyon” kapsamında
kavuşup hayata mutlu bir şekilde devam etmesini
değerlendirilmektedir
(Austin, 2004).
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES OVER
sağlayan kliniktir. Rehabilitasyon ile ilgili ilk
CUSTOM DUTIES
Terapatikrekreasyon özel gruplar (hasta, yaşlı ve
uygulamalar Hipokrat ile başlamıştır. Hipokrat,
2
3
Selin KILINÇ
YURTSEVER
engelliler)
için özel
olarak tasarlanmış rekreasyonel
organların kullanılmamasına bağlı atrofileri
egzer- , Hatice
2
Celal Bayar
Üniversitesitanımlamış
Sosyal Bilimler ve
Ens. Maliaktiviteler
Hukuk Programı
Yüksek onların
Lisans Öğrencisi
yoluyla
eğlenerek, oynayarak,
sizle tedavi etmiş, takma
cihazları
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
şişman hastalara yürümeyle zayıflama önermiştir uğraşarak, yarışarak ve mutluluk yaşayarak genel
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari vücut
Abstract:
Custom duty iskatkıda
a kind of tariff
arising Sorun farklılığı
gelişimlerine
bulunur.
(Oğuz vd., 2000:
3-11).
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, ve
subject
to customs
is based
on those
niteliğine
görewhich
fiziksel,
ruhsal,
zihinsel ve sosyal
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
Dünya Sağlık Örgütü,
rehabilitasyona
yönelik
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi sınırlamalarını
tariff that is a foreignve
trade
and economic policy rekreasyonel
dezavantajlarını;
türüdür. Aynı
zamanda yer
harcamalar
üzerindenBu
alınan
instrument in addition to its economic, social and
raporunda üç önemli
konuya
vermiştir.
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve etkinliklerle
fiscal functions. Since
they are
not collected onazaltmayı veya
ortadan
kaldırmayı,
kurumlar vergisi
gibi belirlive
aralıklarla
alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
raporda rehabilitasyon;
sakatlık
engelliğin
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan bu
an sorunlara
indirect tariff uyum
on expenditures,
duties
içindecustom
olabilmeyi
ve böylece
eşyanın
gümrüğe geldiği
anda biruyumsuzdefaya mahsus
are collected only once when commodities subject
etkisini, sakat ve
engellilerin
çevreye
bağımsız
veAccording
niteliklito sürdürebilmeolmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi yaşamı
to foreign daha
trade arrive
at the custom.
Usul Kanunu
(VUK)’nuntüm
ikinci yöntemler,
maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
luğunu azaltmayı
amaçlayan
2012: 19).
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, lerini
duties hedefler
are excluded(Karaküçük,
from this law. Therefore,
gümrük
vergilerinin
usul ve uygulama
esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
bireylerin sadece
çevreye
uyumlarını
sağlamak
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
bir planlama
özelliklehasfizik
ile dış ticarete
konu olandeğil,
eşyanın toplumsal
Türkiye Gümrük İyi
Through
this law, a ile
systematization
beentedavi ve rehaiçin sakat ve engellileri
eğitmek
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
rekreasyon
için
bir
sistematik
international hastaneleri
trade entering customs
territoriesuygulamaları
of
bütünleşme içinişlemlerin
yaşadığı sırasına
çevre vegöretoplumla
ilgili bilitasyon
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
rehabilitasyon
hastasıgümrükve
vergisinde
de bireylerin
zorunlu aşamalar
olan tarh, çok
Likeuygun
all other birimlerdir.
taxes, compalsiveBir
levels
such as
düzenlemeler, sakat
engelli
birlikte
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
nın
günlük boş vakit değerlendirmesini yapacak
Bakanlığı’na
bağlı ayrı birbirlikte
kuruluş rehabiniteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
yaşadıkları aileleri
ve toplumlarla
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
olursak;
1–2 saat
seansı, hemşirelik
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekfizik
Lisanstedavi
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
process
of
disputes over
litasyon hizmetlerinin
planlanması
ve
yürütülmesi
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm girişimleri
customs dutiesve
hasdoktor
a differentvizit
form saatleri
from the dışında birey
süreci, diğer
vergilerde
oluşan255-8).
süreçten Tüm
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
şeklinde açıklanmıştır
(Oral
vd.,2012:
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları tamamen
have to be resolved
administratively
the first
hastalığı
ile baş inbaşa
kalmaktadır. Bu
bu amaçların gerçekleştirilebilmesi
için dünyada
öncelikle idari aşamada çözümlenmek
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen dönemde
solved administratively,
legal action can be
taken.
de rehabilitasyon
hastasında
beklenen
1
rehabilitasyon ve
rekreasyon
bir arada
uyuşmazlıklarda
yargıhizmetleri
yoluna başvurulabilmektedir.
Key words:
Custom
Duties, Custom
klasik
tabloCustom,
gelişir;
durumunu
kabullenememe,
yürütülmeye başlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
içine kapanma ve ağlama nöbetleri gibi… 2010
Sağlık açısından rekreasyon temel olarak iki yılında hizmete başlayan Eskişehir Devlet Hastanesi
kısımda değerlendirilmektedir. Bunlardan ilki Zübeyde Hanım Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sağlıklı Merkezi’nde (EDHZH-FTRM) rehabilitasyon
bireylere, ikincisi ise iyileştirme ve esenlik (re- hastalarının tedavilerine yardımcı olmak amaçlı
habilitasyon) hizmetleri kapsamında engelli ve hastalara yönelik bahçe yürüyüşleri, ebru çalışması,
yetersiz kişilere verilen rekreasyon hizmetleridir. boncuk tasarımı, sinema günleri, masa tenisi, mini
Dünyada sağlıklı bireylere verilen rekreasyon basket, kütüphane, dart, satranç, müzik dinletisi vb.
37
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
YazI00-12-20
Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
JEL KODU:
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www.uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:12 K:17
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
gibi açık ve kapalı alan rekreasyon uygulamaları
bakış açısıyla, hayatımızda böylesine yer almış
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
yapılmaktadır. 2011 yılından itibaren kademeli
bir kültürün özellikle sağlık kuruluşlarındaki
ĠDARĠ
AġAMADA
ÇÖZÜM
YOLLARI1 yerini de araştırmak gerçekolarak uygulanmaya başlayan bu etkinlikler ile
boş zamanlardaki
rehabilitasyon hastaları
özür durumları ileSOLUTIONS
baş
ADMINISTRATIVE
TO DISPUTES OVER
ten terapatikrekreasyon
açısından da önemli bir
başa bırakılmamış hastaneye veya yatağa mahkum
durumdur.
CUSTOM DUTIES
edilmemiştir. 2013Ocakta da rekreaktif uygulama 2
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
Bu araştırma Nisan 2013 – Mayıs 2013 tarihleri
olarak müzik yayınına
başlanmıştır. İlk günler
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
arasında
EDHZH-FTRM’de10.00
ile 17.00 saatleri
Celal
Bayar Üniversitesi
DıĢ Ticaret
Bölümü
hastaların tepkisinin nasıl olacağı
konusunda
soruSalihli MYO,
arasında yayınlanan müzik dinletisi etkinliğinin
işaretleri olsa da hiçbir aktivitesi olmayan tamamen
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
eşyanın yer değiştirmesi
nedeniyle, bu bile
eşyanın
yatağa bağımlı (paraplejik)
hastalar tarafından
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
sosyal ve mali
fonksiyonlarının
önemli bir
olumlu karşılanmıştır.
Halbuki
müzikyanında
yayınına
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
türüdür.
Aynı zamanda
harcamalar üzerinden
alınan
başlamadan önce
en hassas
davrandığımız
hasta
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
grubu onlar olmuştur.
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
from the
movement ofüzerindeki
commercial commodities
yatan
hastaların
etkisini ölçmeye yösubject to customs which is based on those
commodities’quantity
and value. It is are a kind ofsayısı 124’dir.
nelik
anket çalışmasıdır.Evrenin
tariff that is a foreign trade and economic policy
instrument in addition
to its economic, social
and 2013 – Mayıs
Araştırmanın
örneklemini,
Nisan
fiscal functions. Since they are not collected on
regular basis
like income
tax and corporate
tax, as
2013
tarihleri
arasında
araştırmaya
katılmayı
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus kabul
are collected
only 50
once hasta
when commodities
subject
eden
oluşturmaktadır.
Evreni
olmak üzere alınmaktadır.
Gümrük üzerinde
vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Müzik, eski zamanlardan
beri insanlar
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu temsil
the second
item
of
tax
procedural
law,
custom
edecek örneklem hesaplaması yapılmış
önemli bir yer işgal
İnsanlar
üzüntülerini,
kanunetmiştir.
kapsamı dışında
tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 ve
procedures
and practises
of custom (+/duties örneklem
are
50 sayısı
bulunmuştur.
hatası,
sevinçlerini, kahramanlıklarını,
sayılı Gümrük Kanunu’nda heyecanlarını,
düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük p=0.5,
Through q=0.5)
this law, .a systematization has been
sevgilerini duygularını
müzik
Bölgesine çoğunlukla
girişinden başlayıp,
eşyayasanatını
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
kullanarak ifadeoluşturulmuştur.
etmeye çalışmışlardır
Diğer tüm vergilerde(Şahin,
olduğu gibi Veri
TurkeyToplama
and continuing
with operation sequence.
Araçları
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
1997: 5).
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan Bu
by çalışmada
General Directorate
of Customs
asözellikleri
a part of
1
veriler,
kişisel
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk to ve hastanede
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
Ministry
according
Günümüzde maalesef
müziğin
tedavi
edici,
madProgramı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law. Resolution process of disputes over
yatmaktan
memnun olup olmadığını tanımlamak
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
di ve manevi olgunlaştırıcı
ve
eğitici
özellikleri
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
üzere
ve müzik dinletisinin etkinliğini ölçmek
sahiptir.
Gümrük
vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
unutulup sadeceyapıya
eğlence
ve
vakit
geçirmek
için
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
için;
Hillmer 2003, Chorna 2010, Shih-Tzu,
idarihaleaşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
bir vasıta olarakAncak
algılanır
gelmiştir.
Tarihte
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
2006,
Bauer, Victorson, Rosenbloom,
Barocas,
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
tedavi ve şifa niyetine kullanılan müzik birçok
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Silver 2010,Hurley 2008’den yararlanılarak ölçek
Gümrük
Uyuşmazlıkları
sağlık merkezinde
yeniden
keşfedilmektedir. Bu
ifadeleri oluşturulup kullanılmıştır.
proje çalışmasında tüm hasta grubuna hitap eden
müzik dinletisi memnuniyeti ile ilgili yatan hasta
görüşlerini araştıran bir anket çalışması yapılmıştır.
Müzik Dinletisi Etkinlik Formu
Araştırmaya katılan hastaların müzik dinletisi
GEREÇ VE YÖNTEM
etkinliğine yönelik 20 soruya verdiği cevaplarla
müzik dinletisi ile ilgili genel düşünce, memnu-
Müzik sadece bir etkinlik, bir eğlence aracı değildir,
aynı zamanda bir kültür ve şifa kaynağıdır. Bu
niyet ve tutumu değerlendirilmiştir.
38
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
YazI00-12-20
Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
JEL KODU:
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www.uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:12 K:17
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Maddeler 5’li basamak (1–5) üzerinde değerlenveriler sınıflandırılmıştır. Puanlaması ve kodlaGÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
dirilmekte ve her biri memnuniyet boyutuna ait
ması yapılan veriler ise bilgisayara aktarılmıştır.
1
AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
olmak üzere beş ayrı toplam puanĠDARĠ
elde edilmektedir;
Verilerin
değerlendirilmesinde
SPSS paket prog‘kesinlikle katılmıyorum’
şıkkı 1, ‘katılmıyorum’
ramıTO
(versiyon17)
Tanımlayıcı veri
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
DISPUTESkullanılmıştır.
OVER
şıkkı 2, ‘ne katılıyorum ne katılmıyorum’ şıkkı
analizinde; frekans, yüzde, ortalama, standart
CUSTOM DUTIES
3, ‘katılıyorum’ şıkkı 4, ‘kesinlikle katılıyorum’ 2 sapma analizlerinden
yararlanılmıştır. Ölçek niSelin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
şıkkı ise 5 puan verilerek
değerlendirildi. Ayrıca
teliğindeki değişkenlerin güvenilirlik analizi için
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ TicaretAlpha’dan
Bölümü
boş bırakılan sorular ‘0’ olarak değerlendirilmiştir.
Cronbach’s
yararlanılmıştır.
Tanıtım FormuÖzet:
Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
BULGULAR
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal vehastaların
mali fonksiyonlarının
yanında önemli
commodities’quantity
value.bulgular
It is are a kindiki
of bölümde ele
Araştırmaya katılan
hastanede
yatışbir Çalışmada
yer and
alan
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
sebebi, toplam yatış
hizmet
anlayışı
alınmıştır.
Bunlar;
türüdür. süreleri,
Aynı zamanda
harcamalar
üzerinden ile
alınan
instrument in addition
to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
müzik bağlantısı,
müziği
sevmedikleri,
kurumlar
vergisi sevip
gibi belirli
aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
I.an Hastaların
demografik
göre
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
indirect tariff on expenditures,
customözelliklerine
duties
yaşı, cinsiyeti, eğitim
durumları,
ve gelir
eşyanın gümrüğe
geldiğimesleği
anda bir defaya
mahsus
are collected only once when commodities subject
dağılımı,
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign
trade arrive at the custom. According to
durumlarını sorgulayan
sorudan
Usul Kanunu toplam
(VUK)’nun dokuz
ikinci maddesine
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
oluşmuştur. kanun
II.
Hastaların
demografik
özellikleri
ile müzik
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures
and practises
of custom duties
are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
dinletisi memnuniyet düzeyi karşılaştırılması.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Veri Toplama Yöntemi
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering
customs territories
of
Katılımcıların
Demografik
Özellikleri
oluşturulmuştur.
Diğer tüm
vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
Çalışma öncesinde
ilgili kurumun
yöneticilerinden
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk araştırmacı
ve tahsil aşamaları
Gümrük ve
Ticaret
assessment, accrual demografik
and collecting areözellikleri,
regulated
izin alınmıştır. Veriler,
tarafından
araşKatılımcıların
cinsiyetine
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customsyaş
and durumuna
Economy Ministry
according
to durumlarına
tırmaya katılmayı
kabulYüksek
edenMüdürlüğü
hastalara
anketler
göre,
göre,
eğitim
Programı
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerineLisans
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğançoğunluğunun
uyuşmazlıkların çözüm
customsmeslek
duties has durumuna
a different formgöre,
from the
şeklinde dağıtılmıştır.
Hastaların
göre,
gelir durumuna
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
felçli yada engelli
olmalarından
göre,
sebebine göre,
yapıya
sahiptir. Gümrükdolayı
vergisi anketler
uyuşmazlıkları
have torahatsızlık
be resolved administratively
in the yatış
first gününe göre
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
kurumumuzda staj
refavesolved
müzik
dinlemekten
hoşlanma
Ancak yapan
idari öğrenciler
aşamada yada
çözümlenemeyen
administratively,
legal action
can be taken.durumuna göre
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
katçileri tarafından soru-cevap şeklinde sorularak
dağılımları
yapılarak
Key words: Custom,
Customanaliz
Duties, edilmiştir.
Custom
Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
doldurulmuştur. Anahtar
Okuma-yazma
Gümrük
Uyuşmazlıklarıproblemi olmayan
Ankete katılan hastaların cinsiyete göre dağılımı
Tablo 1.’de verilmiştir. Tablo1’ de görülebileceği
gibi; araştırmaya katılan hastaların %74’ünü
kadınlar, %26 ‘sınıda erkekler oluşturmaktadır.
kişilere anketler dağılmış ve alınmak için bir gün
belirlenerek geri toplanmıştır.
Verilerin Değerlendirilmesi
Ham verilerin puanlanması, ölçeğin kendi puanlama sistemine göre yapılmış, tanıtım formu başlığı
altında toplanmış olan bağımsız değişkenlere ait
39
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
YazI00-12-20
Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
JEL KODU:
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www.uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:12 K:17
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet Durumu
Cinsiyet
Kadın
Erkek
TOPLAM
Tablo 3. Katılımcıların Eğitim Durumu
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Frekans
Yüzde(%)
Eğitim Durumu
Frekans
Yüzde(%)
37
74
İlkokul ve altı
35
70
13
26
Ortaokul
3
6
50
100,0
Lise
11
22
Ön lisans-Lisans
1
2
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
CUSTOM DUTIES
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2
Araştırmaya katılanların
yaş
değişkenine
ilişkin
Celal Bayar
Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Lisansüstü
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret Bölümü
frekans ve yüzde verileri Tablo 2’de verilmiştir.
TOPLAM
50
100,0
Hastaların yaş grubunu
değerlendirdiğimizde
Özet: Gümrük
vergisi, gümrüğe tabi 30
olan ve
ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
altı yaş arası grubun
yaş arası
grubun
miktarı %8,
veya 31–40
değeri üzerinden
alınan,
ekonomik, Ankete
subject tokatılan
customs hastaların
which is based
on thosedurumuna göre
meslek
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
%6, 41–50 yaşdışarası
grubun
%10, aracı
51–60
yaş
ticaret ve
ekonomi politikası
olan bir
vergi dağılımı
tariff that isTablo
a foreign4’de
trade and
economic policy
verilmiştir.
Ankete katılantürüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
arası grubun %32
ve
son
olarak
ta
61
ve
üstü
yaş
esnaf,on%12’si emekli,
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve ların
fiscal %8’i
functions.memur,
Since they %4’ü
are not collected
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
arası grubun %44
oranında
olduğu
görülmektedir.
hanımı,
%8’i işçi
veduties
%2’si öğrencidir.
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan %66’sı
an indirectev
tariff
on expenditures,
custom
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
daarrive
anlaşılacağı
katılan ve
olmak üzere alınmaktadır.
vergileri, Vergi Tablodan
to foreign trade
at the custom. üzere
Accordingankete
to
Tablo 2.Katılımcıların
Yaş Gümrük
Durumu
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
hastalarının
çoğunluğunu ev
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, rehabilitasyon
duties are excludedyatan
from this
law. Therefore,
gümrük vergilerinin
usul ve uygulama
esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Yaş
Frekans
Yüzde(%)
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun hanımları
regulated by oluşturmaktadır.
customs law numbered 4458.
30 ve altı
ile dış ticarete 4konu olan eşyanın
Through this law, a systematization has been
8 Türkiye Gümrük
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
Tablo
4. Katılımcıların Meslek
işlemlerin
sırasına
göre6 bir
sistematik
international trade entering customs territories of
31-40
3
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuingGöre
with operation
sequence.
Dağılımı
gümrük vergisinde
Like all other taxes, compalsive levels such as
41-50
5 de zorunlu10aşamalar olan tarh,
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı
ayrı bir 32
kuruluş niteliği olan
by
General Directorate of Customs Frekans
as a part of
Meslek
1
51-60
16
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
process
of
disputes
over
Memur
4
61 ve üstü
22
44
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde
oluşan
süreçten farklı bir
process
Esnaf of other taxes. Customs duty
2 disputes
TOPLAM
50
100,0
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place.
However, in the case of disputes
Emekli
6 not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
Ankete katılan hastaların
eğitim
durumları
Tablo
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Ev Hanımı
33 1
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
3’de verilmiştir. Ankete
katılanların %35’i ilkokul
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
İşçi
4
Gümrük
Uyuşmazlıkları
veya daha düşük eğitim durumuna sahipken %3’ü
ortaokul mezunudur. Lise mezunu hasta sayısı
%11 ve ön lisans mezunu %2’dir. Tablodan da
görüldüğü üzere ankete katılanların çoğunluğunu
ilkokul ve daha düşük eğitim düzeyine sahip
hastalar oluşturmaktadır.
Durumuna
Yüzde(%)
8
4
12
66
8
Öğrenci
1
2
TOPLAM
50
100,0
Ankete katılan hastaların aylık gelir durumuna
göre dağılımı Tablo 5’de verilmiştir. Ankete katılanların %62’si 1000 TL ve altı gelir durumuna
sahipken, %28’i 1001–2000 TL arası aylık gelir
40
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
YazI00-12-20
Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
JEL KODU:
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www.uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:12 K:17
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 6. Katılımcıların Rahatsızlık
durumuna sahiptir. Tablodan da anlaşıldığı gibi
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Durumuna Göre Dağılımı
ankete katılan ve devlet kuruluşu olarak hizmet
ĠDARĠ AġAMADA
veren fizik tedavi ve rehabilitasyon
servisinde ÇÖZÜM YOLLARI1
Rahatsızlık Nedeni
Frekans Yüzde(%)
yatan hastaların çoğunluğunun
gelir durumu
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Paraplejik Hasta
9
18
1000 TL ve altındadır.
CUSTOM DUTIES
Boyun ve Omuz Hastası
9
3
Selin KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER
Tablo 5. Katılımcıların Aylık Gelir
Hemiplejik
Hasta
32
2
Celal Bayar
Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Durumuna
GöreÜniversitesi
Dağılımı
TOPLAM
50
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Aylık Hane Geliri
Frekans
18
64
100,0
Yüzde(%)
Ankete
serviste
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: katılan
Custom dutyhastaların
is a kind of tariff
arising yatış süreleri
değiştirmesi nedeniyle,
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
1000 TL ve altı eşyanın yer 31
62
Tablo
verilmiştir.
günonvethose
altı kalan hastalar
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject 7’de
to customs
which is 7based
commodities’quantity and value. It is are a kind of
1001-2000 TL sosyal ve mali14fonksiyonlarının28yanında önemli bir %10,
8–14
gün trade
kalan
%28, 15–21 gün
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that
is a foreign
and hastalar
economic policy
türüdür.
Aynı
zamanda
harcamalar
üzerinden
alınan
instrument
in
addition
to
its
economic,
social
and
2001-3000 TL
kalan
hastalar
günon kalan hastalar
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions.
Since%24,
they are22–28
not collected
regular basis like income tax and corporate tax, as
3001-4000 TL kurumlar vergisi
- gibi belirli -aralıklarla alınan bir %22,
28 tariff
ve üstünde
kalanlar
ise %16’lık kısmı
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect
on expenditures,
custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
Cevapsız
5
10
oluşturmaktadır.
Sonuçlardan da anlaşıldığı gibi
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the
second
item
of
tax
procedural
law,fazla
customhastanede yatan
anketin
%90’ı 8 günden
daha
TOPLAM
50
100,0
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and
practisesbilen
of custom
are
hastaneyi
tanıyıp
hastaduties
grubuna
yapılmıştır.
Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Ankete katılan sayılı
hastaların
yatış
nedenine
göre
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created
beginning
with commodities subject
to
Tablo
7. Katılımcıların
Serviste
Yatış
dağılımı Tablo 6işlemlerin
da verilmiştir.
Tablodan
dasistematik
ansırasına
göre
bir
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde
olduğu gibi
Turkey and continuing
with operation
Süresine
Göre sequence.
Dağılımı
laşıldığı gibi EDHZH-FTRM’deyatan
hastaların
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk
Gümrükhastası
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
çoğunu %64’lük
oranveiletahsil
belaşamaları
ve bacak
Serviste
Yatış Süresi
Yüzde(%)
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by
General Directorate
of Customs asFrekans
a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
olan ya da aynı Gümrükler
grupta
değerlendirdiğimiz
kısmi
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
7 Gün
ve Altı
5
10
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes
over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan
uyuşmazlıkların
çözüm
customs
duties
has
a
different
form
from the
felçli (hemipleji) hastalar oluşturmaktadır. Felçli
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process
of other taxes. Customs duty
8–14 Gün
14disputes
28
yapıya
sahiptir. Gümrük
vergisitam
uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
grubun içerisinde
ise tamamen
yatalak
felçli
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place.
However,
15–21
Gün in the case of disputes12not being
24
(parapleji) hastalar
değerlendirilmiştir
onlar da
Ancak
idari
aşamada kiçözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
22–28 gün
11 1
22
%18’i ve boyun ve omuz hastaları da %18’lik
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
8
5
16
kısmı oluşturmuştur.
Gümrük Uyuşmazlıkları
TOPLAM
50
100,0
Ankete katılan hastaların müzik dinlemekten
hoşlanıp hoşlanmama durumu Tablo 8’de verilmiştir. Verilen cevapların %88 ini ‘evet’ cevabı
oluşturduğundan rehabilitasyon hastalarının çoğu
müzik dinlemekten hoşlanmaktadır. ‘Hayır’
cevabının oranı % 12’dir.
41
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
YazI00-12-20
Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
JEL KODU:
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www.uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:12 K:17
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 8. Katılımcıların Müzik Dinlemekten
hesaplanmıştır. Güvenilirliği değerlendirirken ilk
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Hoşlanma Durumuna Göre Dağılımı
önce tüm ölçek ifadesi değerlendirilmiş (20 ifade)
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARIAlpha
ve Cronbach’s
değeri 0.80 bulunmuştur.
Müzikten Hoşlanıyor mu?
Frekans
Yüzde(%)
Bu değer ölçek ifadelerinin güvenilir olduğunu
ADMINISTRATIVE
Evet
44
88 SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
göstermektedir.
Hayır
6
12
CUSTOM DUTIES
TOPLAM
50
3
100,0KILINÇ2, Hatice
Selin
YURTSEVER
Hastaların
müzik
terapisi ile ilgili verilen ifadelere
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Malikatılma
Hukuk Programı
Yüksekölçek
Lisans Öğrencisi
durumu,
ifadelerinin ortalama ve
Katılımcıların Müzik
Terapisine
İlişkin
3
Celal
BayarBulguları
Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
standart sapmaları Tablo 9’da gösterilmiştir.
İlk önce ölçek ifadeleri
ile
ilgili
ölçeğin
güvenilirÖzet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
liğini ortaya koymak
için
Cronbach’s
Alpha
değeri
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Tablo
9.
Katılımcıların
Müzik
Terapisine
İlişkin Bulguları
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate
tax, as
İFADELER
ORTALAMA
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
üzerebeni
alınmaktadır.
Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. 4,4200
According to
Buradaki müzik olmak
dinletisi
rahatlatıyor.
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
Müzik ile birliktekanun
uyanmak
iyitutulmuştur.
geliyor. Bu nedenle,
4,3200
kapsamıbana
dışında
duties are excluded from this law.
Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Müzik dinleyincesayılı
psikolojik
ruh
halimin
daha
iyiye
gittiğini
düşünüyorum.
4,4800
Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu
olan eşyanın müzik
Türkiye Gümrük
Through etkisi
this law,
a systematization
has been
Fizik tedavi ve rehabilitasyon
merkezinde
dinlemek terapi
(olumlu
4,3200
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
etki) yaratıyor. işlemlerin sırasına göre bir sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
Diğersağlığıma
tüm vergilerde
gibi
Turkey and continuing with operation
sequence.
Müzik ruhun gıdası
olduğundan
çokolduğu
iyi geliyor.
4,6400
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
Çeşitli müzik türlerinden
türküler
dinlemek
can sıkıntısını
sağlıyor.
tahakkuk veşarkılar,
tahsil aşamaları
Gümrük
ve Ticaret
assessment,atmamı
accrual and
collecting 4,5600
are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Müzik dinleyinceGümrükler
stresimin
azaldığını
hissediyorum.
4,5600
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes
Burada müzik dinlemenin
bir çok açıdan fayda sağladığını düşünüyorum.
4,7400over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
diğer vergilerde
oluşan süreçten
farklı bir
process of other taxes. Customs duty
disputes
Müzik dinleyincesüreci,
kaygılarımın
azaldığını
hissediyorum.
4,3400
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
Burada müzik etkinliğinin
devam
etmesini
istiyorum.
4,6400
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idarirahatlamam
aşamada için
çözümlenemeyen
solved
administratively,
legal action can
be taken.
Müzik dinletisi etkinliğinin
etkili bir yöntem
olduğunu
düşünüyo4,0800
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
rum.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Müzik ve rehabilitasyon
kavramlarının iç içe olduğunu düşünüyorum.
4,4286
Gümrük Uyuşmazlıkları
Müzik dinlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum.
Ağrılarımın azalmasına müziğin yardımcı olduğunu düşünüyorum.
Müzik dinlemek rahatsızlığımla ilgili düşünmemi engelleyip ağrımı unutturuyor.
Buradaki müzik etkinliği bana önemsendiğimi hissettiriyor.
Burada müzik dinleyerek mutlu oluyorum.
Müzik etkinliği olmasaydı kendimi huzursuz hissederdim.
n=50
42
4,5000
4,0000
4,0800
4,4898
4,6200
4,2400
STANDART
SAPMA
1,01197
1,09619
0,83885
0,76772
0,66271
0,76024
0,67491
0,52722
0,82338
0,85141
1,08496
0,81650
0,73540
1,14286
1,04667
0,81961
0,75295
1,15281
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
YazI00-12-20
Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
JEL KODU:
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www.uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:12 K:17
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 9’u ayrıntılı olarak inceleyecek olursak;
Hastaların rehabilitasyon merkezinden memnuGÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
‘Buradaki müzik dinletisi ile ilgili yorumlarda
niyet ile ilgili verilen ifadelere katılma durumu,
ĠDARĠ
AġAMADA
YOLLARI1 ortalama ve standart sapmaları
katılıyorum’ ifadesinin yüksek
oranda
olduğu ÇÖZÜM
ölçek ifadelerinin
tespit edilmiştir.
Tablo
gösterilmiştir.
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO10’da
DISPUTES
OVER
CUSTOM
DUTIES
Tablo 10. Katılımcıların Rehabilitasyon
Merkezinde
Memnuniyet Ve Tavsiye Etme Durumu
İFADELER
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2
ORTALAMA
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
İyi ki bu merkezde tedavi oluyorum.
Bu merkezi tanıdıklarıma
tavsiye
Özet: Gümrük
vergisi,ederim.
gümrüğe
4,8200
Abstract: Custom duty is a kind of 4,9200
tariff arising
STANDART
SAPMA
0,48192
0,34047
tabi olan ticari
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
n=50
ile
ilgili verilenandifadelerin
katıldıkları
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity
value. It is are açoğuna
kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
görülmüştür.
Müzik
dinletisi
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition
to its economic,
socialile
andilgili hastaların
Tablo 10’u ayrıntılı
inceleyecek
olursak;
dolaylı olarak
bir vergi türü
olan gümrük vergisi,
gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
görüşleri
demografik
özellikler
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis ile
like income
tax and corporate
tax, as arasında ya‘İyi ki bu merkezde
tedavi oluyorum’, ‘Bu merkezi
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
pılan
çeşitli analizler sonucunda (ki-kare, ti testi
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
tanıdıklarıma tavsiye
ederim’, ifadelerine verilen
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to
foreign
trade arrive
at the custom.
According
to
vetheOneWay
ANOVA)
gruplar
arasında
istatistiki
Usul Kanunu
(VUK)’nun ikincimerkezinde
maddesine göre bu
second item of tax procedural law, custom
cevaplar ile hastaların
rehabilitasyon
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties areanlamlı
excluded from
this law. Therefore,
olarak
farklılıklar
ortaya çıkmamıştır.
gümrük oldukları
vergilerinin usul
uygulama esaslarıda
4458
procedures and practises of custom duties are
kalmaktan memnun
veveyakınlarına
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by
customs
law numbered
Serviste
yatan
hastaların
müzik4458.
dinletisi ile ilgili
ile dış ticarete konu
olan eşyanın
Türkiye
Gümrük
Through this law, a systematization has been
tavsiye etme oranlarının
yüksek
olduğu
tespit
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created
beginning
with
commodities
subject
to katıldıkları ve
verilen ifadelerin tümüne en azından
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
edilmiştir.
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing
with operation
sequence.(tüm ifadelerin
tamamen
katıldıkları
söylenebilir
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
ortalaması
4’ünandüzerindedir).
Katılımcılarıntahakkuk
Servisten
Memnun
ve tahsil aşamaları
GümrükOlma
ve Ticaret
assessment, accrual
collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
Celal
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Durumlarının Gümrükler
Hastaneyi
Başkasına
Tavsiye
Genel
Müdürlüğü
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
ÇalışmadaEDHZH-FTRM’deyatmakta
olan
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Etme Üzerindeki
Etkisi
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
hastalar
memnunluk
düzeylerinin hassüreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process ofhastaneden
other taxes. Customs
duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
taneyi
yakıninçevresindeki
kişilere
Çalışma genel öncelikle
anlamda
idari değerlendirildiğinde;
aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However,
the case of disputes
not being tavsiye etmesi
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
üzerinde etkili olup olmadığını
EDHZH-FTRM’deyatmakta
olan hastalar tara1 ortaya koymak
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
için
basit regresyon analizinden faydalanılmıştır.
fından verilen cevaplar
doğrultusunda, rekreasyon
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük
Uyuşmazlıkları
uygulamalarından olan müzik dinletisi etkinliği
43
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
YazI00-12-20
Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
JEL KODU:
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www.uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:12 K:17
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 11. Servisten Memnun Olma Durumunun Tavsiye Davranışı Üzerindeki Etkisi
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Bağımlı Değişken
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
Tavsiye Etme
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
2
Faktörler
Stdβ
Faktör 1. Memnuniyet
Sabit
2
0,754
t
P
4,357
0.00**
CUSTOM DUTIES
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
R
Ayar. R2
0.28
0.27
F
18,983**
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler 1,305
Ens. Mali Hukuk0.00**
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
*p < 0,05; **p < 0,01
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
Servisten memnun
durumunun
hastaneyi
Ancak
engellilik
miktarıolma
veya değeri
üzerinden alınan,
ekonomik, karşılaşmışlardır.
subject to customs which
is basedgünümüzde
on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
başkalarına tavsiye
etme
davranışı
sağlık
biri haline
dış ticaret
ve ekonomi
politikası üzerindeki
aracı olan bir vergi dünyanın
tariff that is önemli
a foreign trade
and problemlerinden
economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
etkisini ortayadolaylı
koyan
regresyon analiz (F =
konuyla
birnotdizi
çalışma
bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve gelmiş
fiscal functions.
Sinceilgili
they are
collected
on başlatılmıştır
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
18,983; p < 0,00)
değerleri dikkate alındığında
vd.,on2000:
73-9).
EDHZH-FTRM’de
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan (Kayhan
an indirect tariff
expenditures,
custom
duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
istatistiksel açıdan
anlamlı
bulunmuştur.
Servisten
önceleri,
yaşlılık,
cerrahi
uygulama,
ağrı ve
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi de
to foreign
trade arrive
at the custom.
According
to
Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
memnun olmaUsul
durumu
hastaneyi
başkasına
gibi
merkeze yatan haskanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, hareket
duties arekaybı
excluded
fromnedenlerle
this law. Therefore,
gümrük
vergilerinin
usul
ve
uygulama
esasları
4458
procedures
and
practises
of
custom
duties
are
tavsiye etme durumunun
tamamının %27’sini
rehabilitasyon
bakım4458.
iç içe verilmekte
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun talara
regulated
by customs law ve
numbered
dış ticarete
konu olan
eşyanın Türkiye
Gümrük
Through this law, a systematization has been
açıklamaktadır.ile
Yani
serviste
memnun
olanlar
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak kişinin
created beginning
with commodities
to
hastalıkların
sebepsubject
olduğu
güçlüklerle
işlemlerin
göre anlatmakta
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
memnuniyetlerini
yakın sırasına
çevrelerine
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi baş
Turkey
and continuing
with operation
sequence.
etmesi
sağlanarak
yaşam
kalitesini artırması
gümrükolanlara
vergisinde de
aşamalar olanya
tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
ve tedavi ihtiyaçları
dazorunlu
bu hastanede
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret amaçlamaktaydı.
assessment, accrual andAncak
collectingzaman
are regulated
geçtikçe hastaların
Bakanlığı’na
bağlıolmaları
ayrı bir kuruluş
niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
da yattıkları serviste
tedavi
konusunda
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük ihtiyaçları
Customs andve
Economy
Ministry according
to
memnuniyeti
doğrultusunda
başarılı
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
tavsiyede bulunmaktadırlar.
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm bir
customs
duties has a different
form from
rehabilitasyon
tedavisi
içinthesadece fiziksel
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
have to be resolved
administratively in the
first
TARTIŞMA yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları fonksiyona
odaklanılmaması
gerektiği,
geniş bir
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
uyuşmazlıklarda yargıhastalarının
yoluna başvurulabilmektedir.
rehabilitasyon
bakım
Bu çalışmada
Kelimeler: rehabilitasyon
Gümrük, Gümrük Vergisi,
ve tedavisinde Anahtar
klinik tedavi,
ve
Gümrük Uyuşmazlıkları
terapatik rekreasyonun birlikte ele alınması gereken
önemli konular olduğu tespit edilmiş, rekreasyon
uygulamalarından müziğin bu üçlünün içindeki
yeri ve önemine değinilmiştir.
place. However, in the case of disputes not being
solved administratively,
legal action
can be taken. problemlerin
perspektiften
sosyal
ve psikolojik
1
Key words: Custom,
Custom Duties,
Custom yaklaşımların
belirlenmesi
ve bunlara
uygun
Disputes
belirlenmesi için de terapatik rekreasyon uygulamalarının kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır.
Bu amaçla merkezde konu içinde de bahsetti-
ğimiz birçok uygulama başlatılmış, ancak her
hastaya hitap eden müzik etkinliği üzerinde
Tarihsel süreç boyunca, engelli (yetersiz, özürlü,
sakat) olan bireyler yok edilme, yaşamlarına izin
verilmeme, toplum dışına itilme gibi durumlarla
durulmuştur. Müzik ile ilgili yaptığımız nicel
gözlemlerde oldukça iyi bir uygulama olduğu
44
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
YazI00-12-20
Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
JEL KODU:
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www.uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:12 K:17
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ve hastalar arasında yüksek memnuniyet oranı
Aramızda olup da aramıza gerçekten katılmak
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
isteyen engellilerin “BİZ DE VARIZ!!” çağrıile karşılandığı tespit edilmiştir.
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
sına kulak
tıkamamalıyız.
Ne zaman ki sağlıklı,
Müzik tarihte tedavi yöntemi olarak da kulla-
üretken,
sevgi doluOVER
bireylere katkıda bulunuruz
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
nılmıştır (Çoban, 2005: 39).Bu etkisinden yola
işte biz o zaman gerçek toplum oluruz.
CUSTOM DUTIES
çıkarak çalışmamızda yapılan nitel gözlemler
Selin KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER3 merkezinden
Rehabilitasyon
taburcu olan bireCelal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Maliyin
Hukuk Programı
Yüksek Lisanszorluklar
Öğrencisi yaşamaması ve
yaşamında
hastalarda ağlama nöbetleri,3 Celal
ajitasyon
ve içeSalihli MYO, kendi
Bayar Üniversitesi
DıĢ Ticaret Bölümü
kendine yetebilen bireyler olabilmesi için simükapanma gibi bulgularda azalma olduğu, günlük
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract:evleri
Custom (engele
duty is a kind
of tariffevler)
arising uygulamaları
lasyon
uygun
eşyanınseanslarına
yer değiştirmesikatılımın
nedeniyle, bu
from the movement of commercial commodities
yapılan fizik tedavi
ve eşyanın
temiktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
yaygınlaştırılmalıdır.
sosyaldaha
ve mali
fonksiyonlarının
önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
daviye uyumunun
etkili
olduğu,yanında
poliklinik
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Aynı zamanda
harcamalar
üzerinden alınan
instrument in addition
to its economic, social
Hastalardan,
yakınlarından
ve and
sağlık ekibinden
hastaların sıra türüdür.
beklerken
ayakta
durmaktansa
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
vergisi
gibiuygun
belirli aralıklarla
alınan bir
regular basis
income tax and
corporate alınmalı
tax, as
alınan
gerilikedönütler
dikkate
ve değeroturmayı tercih kurumlar
ettiği ve
daha
ses tonuyla
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe
geldiği personelin
anda bir defayadaha
mahsus
are collected only once
commoditiesyapılmalıdır.
subject
lendirilmeler
bu when
doğrultuda
ve daha sakin konuştuğu,
çalışan
merkez genelinde değerlendirildiğinde ise, yatan
2
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Kanunugözlemlenmiştir.
(VUK)’nun ikinci maddesine
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
mutlu ve pozitifUsul
olduğu
Müzik
Bu
yöntemlerle tespit
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
dutiesçalışmada
are excluded da
from de
this nicel
law. Therefore,
gümrük
vergilerinin
usul veeleştirilerin
uygulama esaslarıise
4458
procedures and practises of custom duties are
etkinliği hakkında
gelen
negatif
edemediğimiz
bazı
nitel gözsayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs
law küçük
numberedsıkıntılar
4458.
ile dış
ticarete
konu olanağrısının
eşyanın Türkiye
Gümrük
Through this law, a systematization has been
hastaların yattığı
ilk
günlerde,
yoğun
lem
yoluyla
edilmiş,subject
müzik
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created
beginning tespit
with commodities
to sesi ve saat
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international
trade
entering
customs
territories
of
olduğu dönemlerde,
namaz ve ezan saatlerinde
ayarlamaları
gibiwith
küçük
ama
etkili müdahaleler
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing
operation
sequence.
gümrük
vergisinde
de
zorunlu
aşamalar
olan
tarh,
Like
all
other
taxes,
compalsive
levels
such
as
olduğu gözlemlenmiştir.
yapılarak
çözüm
Kuşkusuz
fiziksel
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual
andbulunmuştur.
collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
fizyolojik
bilinen
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimleregzersizin,
Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalıfaydaları
Mali
Hukuk herkesçe
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
to
Rehabilitasyon Gümrükler
gerektiren
hastalar
hem
hareket
Programı
Yüksek
Lisans
Selin
KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
bir
gerçektir. Ancak desteklenmesi gereken bir
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan
uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
zorluğu olan hem
de
bu
zorluğu
yenmeye
çalışan
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of
other taxes.
Customs
duty disputes
gerçek
vardır
ki o da,
fiziksel
egzersizin eğlenceli
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
kişiler ve hem de
rekreasyon
uygulamalarına
seöncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place.
However, in
the case of disputes
not being
bir
ortamda
yapılması
gerekliliğidir.
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
verek ve bir engelle
karşılaşmadan
katılabilmesi
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words:aktivite
Custom, ve
Custom
Duties,ile
Custom
Fiziksel
müzik
ilgili
günümüzde,
için hastane girişinden
itibaren mekan hastalara
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
özellikle kilo vermek ve sağlık için dans ve egzersiz
göre düzenlenmelidir.
gibi etkinliklerin planlanması ve halka sunulması
Rehabilitasyon hastalarının tedavisinde rekreasyon
gittikçe yayın bir hal almıştır. Ancak unutulmaması
uygulamaları ve faydaları tanınmalı, konusungereken bir gerçek yaptığımız anket uygulaması
da uzman kişilerle ekip halinde çalışılmalıdır.
ile de desteklenmiştir ki o da bu tür eğlenceli
Toplum ve çalışanlar tarafından yeni tanışılan bir
faaliyetleri rehabilitasyon hastalarına yapıldığında
uygulama olduğundan konuyla ilgili eğitimlere
fiziksel aktivitelerin bireylerde sağladığı olumlu
ağırlık verilmelidir.
değişim oldukça yüksektir. Tüm bunlar alternatif
45
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
YazI00-12-20
Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
JEL KODU:
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www.uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:12 K:17
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
KAYHAN Ö., BEYAZOVA M., KUTSAL YG.,
tıbbın göz ardı edilemeyeceğini ve modern tıpla
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
(2000). Yaygın Toplumsal Rehabilitasyon.
iç içe uygulanabileceğini göstermektedir.
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜMFiziksel
YOLLARI
Tıp1 ve Rehabilitasyon. Ed. I Cilt,
Hastalara yapılacak birçok girişimde müzik gibi
Güneş
Kitabevi,Ankara;
s.73-79
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO
DISPUTES
OVER
non–farmakolojik yöntemlerin,
farmakolojik
CUSTOM DUTIES
OĞUZ H., BEYAZOVA M., KUTSAL YG.,
yöntemlerle beraber kullanılması, bu konuda
2
3
Selinmüzik
KILINÇ , Hatice YURTSEVER
(2000). Uzmanlığın
Tarihçesi. Fiziksel
geniş popülasyonları kapsayan değişik
2
Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Ens. Mali Hukuk
Programı
Yüksek Lisans ÖğrencisiEd. I Cilt. Güneş
Tıp
ve Rehabilitasyon.
türleri ile ilgili araştırmaların
yapılması
ve bu
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Kitabevi,Ankara; s.3-11
yöntemle ilgili sağlık çalışanlarının bilinçlendiGümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
rilmesi oldukçaÖzet:
önemlidir.
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın ORAL
from the A.,
movement
of commercial
commoditiesD., AYDIN R.,
AKYÜZ
G., SİNDEL
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
(2012). Türkiye
Fiziksel
and value.
It is areTıp
a kindve
of Rehabilitasyon
KAYNAKLARsosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities’quantity
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Dergisi
58; to255-258
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument
in addition
its economic, social and
AUSTIN, D. R.,dolaylı
(2004).TherapeuticRecreation.
bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
A.,on(1997).
Avrupa
ve Türk İslam
(5. baskı). Illinois:
Publishing
vergi türü Sagamore
olmadığından, dış
ticarete konu olan ŞAHİN
an indirect tariff
expenditures,
custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
Medeniyetinde
Tedavi
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign
trade arrive at theMüzikle
custom. According
to Tarihi Gelişim
ÇOBAN, A., (2005).
Müzik
Terapi.
Sağlığı
Usul Kanunu
(VUK)’nun
ikinciRuh
maddesine
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
veareUygulamaları.
ÖzTherefore,
Eğitim Yayınevi,
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
excluded from this law.
İçin Müzikle
Terapi.
İstanbul;
s.39 esasları 4458 duties
gümrük
vergilerinin
usul ve uygulama
procedures and practises of custom duties are
Konya; s.5
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
KARAKÜÇÜK Bölgesine
S., (2012).
Terapatik Rekreasyon.
girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Gazi Kitabevi,
Ankara;
s.19
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
46
UHPPD
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
ÜNİVERSİTECİNSİYET
ÖĞRENCİLERİNİN
İNTERNET
ORTAMINDA
TOPLUMSAL
EŞİTSİZLİĞİNDE
MEDYANIN
ROLÜ
GEÇİRDİKLERİ BOŞ ZAMAN İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ1
THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY
EFFECTS OF LEISURE TIME SPENT ON INTERNET TO UNIVERSITY
1
1
Ali Murat KIRIK
, Murat KORKMAZ
STUDENTS’
HAPPINESS
LEVELS
1
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
1
Güven Grup1A.Ş. Finans Yönetmeni 1
Şenol GÖRAL , Suat KARAKÜÇÜK
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Ankara/Türkiye
Özet: Tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafyalarında
farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal
Öz:
Bu çalışmanın
öğrencilerinin
ortaolarak
yüklenen amacı,
rol veüniversite
sorumluluklar
kısacaİnternet
toplumsal
mında geçirildikleri boş zaman ile mutluluk düzeyleri arasındaki
cinsiyet
şeklinde
ifade
edilmektedir.
Birey
dünyaya
ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya, 2012-2013 Eğitim-Öğretim
yılında
farklı üniversite
gören cinsiyet
toplam 438kendisini
üniversite
geldiği20andan
itibarenöğrenim
toplumsal
öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya ilişkin verilerin toplanmasında,
göstermekte
ve insani
ilişkiler
farklılaşmaktadır.
15
kişisel bilgi sorusu
ve 34 boş
zaman de
değerlendirme
alışkanlığı
sorusu
üzere 49 sorudan
anket formu
ile Hills&Argyle
Ancakolmak
günümüzde
gerekoluşan
toplumsal
gerekse
de siyasal
(2002) tarafından geliştirilen “Oxford Mutluluk Ölçeği” kullanılmıştır.
açıdan
kadın
plana16.0)
atılmakta
ve erkeklerin
Elde
edilen
verilerikinci
SPSS (version
programında
kaydedilmiş,
tanımlayıcı
istatistikler
için
frekans
ve
yüzde
değerleri
hesaplanarak
gölgesinde yaşamaya mecbur bırakılmaktadır.
Kayorumlanmıştır. İlişkiyi incelemek için ise Pearson Korelâsyon
dın-erkek
eşitsizliği
medyanın
farklı
da
testleri
uygulanmış
ve P değerinin
0.05’ten
küçükalanlarına
olduğu durumlarda
gruplar arası
anlamlı kabul
edilmiştir.
Sonuç somut
olarak;
yansımakta
ve fark
bu durum
eşitsizliği
giderek
Üniversite öğrencilerinin %72.8’i bir günde 4 saat ve daha fazla
bir zamana
düzenesahipken,
oturtmaktadır.
Teoride
kadın
erkekler
boş
yarısına yakını
(%44.5)
boşve
zamanlarının
yeterli
olmadığından
yakınmaktadır.
Üniversite
öğrencilerinin
boş
aynı hak ve yükümlülüklere sahipken, uygulama
zamanlarını evde geçirmeyi tercih etme nedenleri, evlerini güzel
noktasında
durumun
bu şekilde
olmadığı
medyada
bir
ortam olarak
kabul etmeleri,
kendilerinde
dinlendirici
bir etki
bırakması, rahatça TV izleme, internete girme, müzik dinleme
yer
alan
programlardan
ve
sunulan
içeriklerden
de
vb. etkinlikleri kolayca yapabilmeleri, bilgisayar sahibi olmaları
ve
internet
ortamında boş zaman
geçirmeyitoplumsal
sevmeleri, cinsiyet
interneti
açıkça
anlaşılmaktadır.
Bu çalışmada
eğlenceli ve mutluluk verici olarak görme, ev dışında geçirenlerin
eşitsizliğinde
rolü irdelenmiş
ve kadının
ise
ev dışında eldemedyanın
edilen serbestliğin,
arkadaş gruplarıyla
rahatça
hareket
edebilme,
sosyal ortamlara girme,
yeni arkadaşlıklar
için
medyadaki
konumlandırılışı
üzerine
çıkarımlarda
fırsatlar sunma, yenilenme ve rahatlama, açık hava faaliyetlerine
bulunulmuştur.
Araştırma
neticesinde
kadının
medkatılma gibi etkenler olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak, üniversite
öğrencilerin
internette
geçirdikleri
boş zaman
ile mutluluk
yada cinsel
bir obje
olarak
kullanıldığı
ve erkeklerin
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmamasına rağmen, internet
gerisinde
yerpaylaşım
aldığı ortaya
Bununla
birlikte
üzerinde
sosyal
siteleriniçıkmıştır.
kullanma durumları
ile mutluluk
düzeyleri
arasında
anlamlıörneklerle
bir ilişki bulunması,
internet ortamında
elde edilen
bulgular
desteklenmiştir.
Abstract: Roles and responsibilities socially attributed
to women and men in different periods of history,
Abstract:
purpose of this
study
is to examine
the effects
of
differentThe
geographies
and
different
cultures
are examount of leisure time spent on internet by university students to their
pressed
as
gender
in
short.
Gender
appears
since
the
happiness values. 438 university students in 2012-2013 academic
year
from 20 different
participated
this research.
Data
individual
is bornuniversities
and human
affairsindiffer.
However,
collection process was carried out with a questionnaire consisting
women
areinformation
pushed into
background
both
of
a personal
formthe
containing
49 items
(15 socially
personal
information
and 34 and
leisure
items),
“Oxford
Scale”
and politically
they
areand
forced
to Happiness
live under
the
developed by Hills & Argyle. Data recorded by SPSS (version 16.0)
shadow
of
men.
Gender
inequality
is
reflected
to
program, frequency and percentage calculations were conducted
for
descriptive
statistics.
To
reveal
the
relation
“Pearson
Correladifferent fields of media and this condition increastion Tests” were performed and conditions p<0.05 were accepted
ingly
puts
on a solid
basis.toWhile
as
a proof
of inequality
significant relation.
According
researchwomen
results;
%72.8
of university
students
4 hours
more leisure time
and men
have the
samehave
rights
andand
responsibilities
in
daily and almost half of them (% 44.5) have complaints about
theory,
it
is
clearly
understood
from
the
programs
and
having not enough leisure time. The reasons of university students
“home”
choice
for theirin
leisure
times
arethe
being
considered
as;
contents
presented
media
that
situation
is the
home is a fair and relaxing environment, easy to watch TV and
right
opposite
in practice.
this
role of
use
of internet,
listening
music etc.,Inalso
the study,
reasons the
of “outdoor”
choice for their leisure times are being considered as; freedom to
media
in
gender
inequality
is
emphasized
and
some
move, seeing friends, visiting social environments, opportunities
for
new friends,have
recreation,
events.
As a result,
although
conclusions
been outdoor
made on
positioning
women
in
there is not significant differences between students’ leisure time
media.
Following
thehappiness
research,
it hasthere
been
spent
on internet
and their
values,
are indicated
significant
differences
between
students’
networks
rates and
and
that women
are used
as asocial
sexual
objectusage
in media
happiness values which proves that there is a direct influence of
they
fall
behind
men.
Moreover,
findings
obtained
spending leisure times on internet and social networks to happiness
values
university
students.
have of
been
supported
with examples.
Key Words: Leisure-time, Recreation, Student, Internet, HappiKeyLevels
Words: Gender, Gender Inequality, Male Hegeness
mony, Media, Positive Discrimination Ethics In Media
geçirilen boş zamanın üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerine
direkt olarak etki ettiğini göstermektedir diyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın-ErAnahtar Kelimeler: Boş Zaman, Rekreasyon, Öğrenci, İnternet,
kek Eşitsizliği,
Mutluluk
Düzeyi Erkek Hegemonyası, Medya, Pozitif
Ayrımcılık, Medyada Etik
Doi: 10.17360/UHPPD.201529599
(1) Sorumlu Yazar: Şenol GÖRAL, Gazi Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu Ankara / Türkiye senolgo-
[email protected] Geliş Tarihi / Received: 22.12.2014 Kabul Tarihi/ Accepted: 19.02.2015 Makalenin Türü: Type
ofarticle (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None“Etik
Kurul Raporu Yok - Noneof Ethics Committee”
1
47
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I2-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:13 K:22
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
GİRİŞ
karşılaşılabilmektedir. Bunun yanında, internetin
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
bireyi çevreden soğutabileceği düşüncesinin aksine
Teknoloji alanındaki gelişmeler ve yenilikler
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
bireyinYOLLARI
internet sayesinde
farklı sosyal çevrelere
insanoğlunun yaşamına birçok alanda büyük
dahaTO
rahat
ulaşma olanağı
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
DISPUTES
OVER bulduğu ve dolayısıyla
kolaylıklar sunmaktadır. Özellikle bilgisayarların
bu yolla ilişkilerini sosyal alana taşıdığı dikkate
elektronik bilginin işlenmesi, saklanması,CUSTOM
payla- DUTIES
alındığında internetin beraberinde getirdiği olumlu
Selin
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
şılması ve ulaşılmasında sağladığı büyük
kolaylık
ve olumsuz durumların olabileceği açıktır (Çavuş
2
Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
ve verimlilikler nedeniyle
eğitim,
bankacılık,
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret2006).
Bölümü
ve Gökdaş,
sağlık ve iletişim gibi birçok sektörde bilgisayar
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari İnternet,
Abstract: Custom
duty is a kind üretilen
of tariff arising
insanoğlunun
bilgiyi saklama/
yaygınlık oranları
giderek artmaktadır. Fakat bileşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, paylaşma
subject to customs
which
is
based
on
those
ve ona kolayca ulaşabilme istekleri
gisayar yaygınlık
oranlarının her geçen gün biraz
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi doğrultusunda
tariff that is a foreignortaya
trade andçıkmış
economicbir
policy
teknoloji olarak
daha artmasına dış
rağmen
bu araçlardan verimli ve
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
bir vergi türükullanıcıların
olan gümrük vergisi,
gelir ve tanımlanmaktadır.
fiscal functions. Since theyBu
are teknoloji
not collected on
yardımıyla pek
etkin bir şekildedolaylı
yararlanmak
yeterli
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türüsahip
olmadığından,
dış ticarete
konu olan çok
an indirect
tariff bilgilere
on expenditures,
custom
dutieshızlı ve güvenli
alandaki
kolay,
ucuz,
kullanım becerilerine
olmalarına
bağlıdır
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
şekilde
mümkündür
(Şentürk
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi bir
to foreign
trade erişilebilmek
arrive at the custom. According
to
(Tekinarslan, 2008).
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
ark.,
Günümüzde
geleneksel kitle
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, ve
duties
are 2005).
excluded from
this law. Therefore,
gümrük vergilerinin
usul ve bir
uygulama
esaslarıile
4458
procedures and practises of custom duties are
İnternet birçok bilgisayar
sistemini
protokol
önüne
geçen
internet, günlük
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun iletişim
regulated araçlarının
by customs law
numbered
4458.
ile dışdünya
ticarete çapında
konu olan eşyanın
Türkiye
Through this law, a systematization has been
birbirine bağlayan,
yaygın
olanGümrük
ve yaşamı
hızla with
değiştirmekte
ve toetkilemektedir.
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning
commodities subject
sırasınabir göre
bir aracıdır.
sistematik
international trade entering customs territories of
sürekli büyüyenişlemlerin
geniş, kitlesel
iletişim
yaşamın
internet yoluyla
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi Sosyal
Turkey and
continuingörgütlenmesinde
with operation sequence.
gümrük ucuz,
vergisinde
de zorunlu
aşamalarulaşıp,
olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
İnternet bilgiye kolay,
hızlı
ve güvenli
gerçekleşen
toplumsal etkileşim üst düzeydedir.
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
paylaşmanın enBakanlığı’na
1 modern yoludur. Genel olarak
doğrultuda
internet
son
zamanların
en etkili
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
BilimlerBu
Enstitüsü
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
Ministry
according
to
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes
over
günlük hayatta iş
arama,
kayıp
arama,
eş
arama,
iletişim
aygıtı olarak nitelenebilir (Güzel, 2007).
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
diğer vergilerde
oluşan süreçten
farklı bir İnternette
process of other
taxes. Customs
arkadaş arama,süreci,
alışveriş,
bankacılık
işlemleri,
meydana
gelenduty
budisputes
gelişmeler kendine
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
tanıtım, seyahat,öncelikle
eğitim,
savunmazorundadır.
gibi özgü
idarisağlık
aşamadave
çözümlenmek
place. However,
in the case
of disputes
being
özellikleri
olan
sanalnotdünyaların
ortaya
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1 dünyaların bir
birçok alanda internet
kullanılmaktadır
(Altun, çıkmasına neden olmuştur. Sanal
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
2003).
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, parçası
Disputes olan sosyal ağların gerçek yaşamla benGümrük Uyuşmazlıkları
zer yanları bulunduğu gibi bazı farklılıkları da
İnternet’in en belirgin özelliği, kolay ve hızlı bir
bulunmaktadır. Örneğin sosyal ağlarda insanlarla
iletişim imkânı sunmasıdır. Ancak bunun yanı
iletişime geçmek ve grupların içerisine girmek
sıra internetin ‘amacı dışında hatalı’ kullanımı
daha kolaydır (Pempek, 2009).
sonucunda aile içi çatışmalar, yüksek telefon
faturası ve internet kafelere yapılan ödemeler Zamanı iyi kullanabilmek, insanın kendisine,
nedeniyle ekonomik kayıplar, bağımlılık oluş- çalışma hayatına, sosyal hayatına, dinlenme ve
turma ve çevreden soyutlanma gibi sorunlarla da eğlenmesine, biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçların
48
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I2-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:13 K:22
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
YÖNTEM
karşılanmasına ayırdığı zaman birimleri arasında
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
dengeyi iyi kurabilmesine bağlıdır. Zaman kullaBu çalışmada araştırma
grubunu Türkiye’deki
1
ĠDARĠ AġAMADA
nımında hâkimiyet insanda olmalıdır.
Zamanın ÇÖZÜM YOLLARI
farklı üniversitelerden toplam 438 öğrencisi
kullanım planı insan iradesinde
olduğunda,SOLUTIONS
onu
ADMINISTRATIVE
TO DISPUTES OVER
rastlantısal olarak oluşturmuştur. Üniversite öğverimli kullanmak mümkün olabilir (Karaküçük,
CUSTOM DUTIES
rencilerinin internet ortamında geçirildikleri boş
2008).
3
Selin KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER
zaman
ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin
2
Celal Bayar
Üniversitesi
Sosyaliyi
Bilimler
Ens. Maliincelenmesine
Hukuk Programı Yüksek
Lisans
Öğrencisitoplanmasında, 15
ilişkin
verilerin
Mutluluk (ya da diğer
bir deyişle
öznel
oluş)
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
kişisel bilgi sorusu, 34 boş zaman değerlendirme
insan yaşamının bütün alanlarını etkileyen önemli
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
alışkanlığı
sorusu olmak üzere 49 sorudan oluşan
bir kavram olarak
uzunyerzamandır
eşyanın
değiştirmesiaraştırmacıların
nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
anket
formu ile Hills ve Argyle (2002) tarafından
ilgisini çekmektedir.
Öznel iyi oluş kişinin hissetsosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign
trade and
policy(2012) tarafıngeliştirilmiş,
Doğan
veeconomic
Sapmaz
tiği olumlu duyguların
olumsuz duygulardan çok
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscalgeçerlilik
functions. Since
are not collected
on
dan
vetheygüvenirlik
çalışması
yapılmış
olması ve geneldolaylı
olarak
yaşamdan alınan doyum
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect Mutluluk
tariff on expenditures,
custom duties
Oxford
Ölçeğinden
yararlanılmıştır.
olarak tanımlanmaktadır
(Özdemir ve Koruklu,
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere
alınmaktadır.
Gümrük
Vergi
to foreign trade arrive
the custom.
According
to SPSS (version
Araştırmada
eldeatedilen
tüm
veriler
2011). Bireyin, genel
olarak,
güven,
neşe,vergileri,
sevinç,
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun
kapsamı dışında
tutulmuştur. Buöfke,
nedenle,
duties are
excluded from this
law. Therefore,
16.0)
programında
kaydedilmiştir.
Elde edilen
umut gibi olumlu
duyguları
sık yaşaması;
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük
Kanunu’nda düzenlenmiştir.
kanun
regulated byaritmetik
customs law
numbered ve
4458.
verilerin
ortalama
standart sapma
nefret, kaygı, korku,
umutsuzluk,
üzüntü Bu
gibi
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine
girişinden
başlayıp,
eşyaya uygulanacak
created beginning
with commodities
subject to
değerleri
hesaplanarak
yorumlanmıştır.
Değişkenolumsuz duyguları
görece
daha
az yaşaması
ve
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
tüm vergilerde
olduğu gibi
Turkey
and continuing
with operation
sequence.
ler
arasındaki
ilişkiyi
incelemek
için ise Pearson
evlilik, iş ya daoluşturulmuştur.
sağlık gibiDiğer
yaşam
alanlarından
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
ve tahsil aşamaları
Gümrükmutluve Ticaret
assessment, accrual
collecting are regulated
Korelâsyon
testianduygulanmış
ve anlamlılık düzeyi
doyum alması tahakkuk
(memnuniyet
duyması)
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimlerp<0.05
Enstitüsü
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk to
olarak
kabul
edilmiştir.
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and
Economy
Ministry
according
luğunun göstergesi
olarak
kabul
edilmektedir
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan
uyuşmazlıkların
çözüm
customs
duties
has
a
different
form
from the
(Eryılmaz, 2011).
BULGULAR
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari boş
aşamada
çözümlenmekve
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Üniversite öğrencilerinin
zamanları
boş
Tablo
1: Araştırmaya
Katılan
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively,
legal action can
be taken. Öğrencilerin
1
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna başvurulabilmektedir.
zaman değerlendirme
alışkanlıkları
öğrencilerin
ve Cinsiyet
Dağılımları
Key words:Yaş
Custom,
Custom Duties,
Custom
kişisel gelişimleri
içinKelimeler:
olduğu Gümrük,
kadar ülkemizin
Anahtar
Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
Cinsiyet
toplumsal gelişimi için de önemle üzerinde
durulması ve takip edilmesi gereken bir konu
olduğundan hareketle, bu çalışmanın amacı,
üniversite öğrencilerinin İnternet ortamında
geçirildikleri boş zaman ile mutluluk düzeyleri
arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
N
%
Yaş (yıl)
Erkek
267
61.0
23.8±3.54
Kadın
171
39.0
22.4±2.92
Araştırmaya katılan toplam 438 öğrencinin %61’i
yaş ortalamaları 23.8±3.54 yıl olan erkek öğrencilerden ve %39’u ise 22.4±2.92 yıl yaş ortalamasına sahip kadın öğrencilerden oluşmaktadır.
49
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I2-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:13 K:22
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 2: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin
Tablo 3: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Bir Günde Sahip Oldukları Boş Zaman
Boş Zamanlarını Verimli Kullanma DuDağılımları ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 rumları
Boş Zaman
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES OVER
N
%
Boş zamanlarınızı verimli
N
kullandığınızı
düşünüyor
CUSTOM DUTIES
1 saat ve daha az
8
1.8
musunuz?
2
3
Selin
2 saat
29
6.6 KILINÇ , Hatice YURTSEVER
Evet
118
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3 saat
91 3 Celal Bayar20.8
Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret Bölümü
Hayır
119
4 saat
108
24.7
Kısmen Custom duty is a kind of tariff arising 201
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract:
5 saat
22.4bu eşyanın
eşyanın yer 98
değiştirmesi nedeniyle,
from the movement of commercial commodities
Toplam
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject
to customs which is based on those 438
6 saat ve daha sosyal ve mali
104
23.7 önemli bir
fonksiyonlarının yanında
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
fazla
Üniversite öğrencilerinin %26.9’unun
%
26.9
27.2
45.9
100
boş zatürüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı
bir
vergi
türü
olan
gümrük
vergisi,
gelir
ve
fiscal
functions.
Since
they
are
not
collected
on
Toplam
438
100
verimli
verimli
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir manlarını
regular basis like
income kullandığı,
tax and corporate%27.2’sinin
tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
kullanamadığı,
%45.9’unun ise kısmen verimli
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
Araştırmaya katılan
öğrencilerin %24.7’sinin 4
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
kullandıkları
belirlenmiştir.
Kanunu
(VUK)’nun
ikinci%22.4’ünün
maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
saat, %23.7’sininUsul
6
saat
ve
daha
fazla,
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük
usul ve uygulama
esaslarıve
4458 Tablo
procedures
practises of custom
duties are Öğrencilerin
5 saat, %20.8’inin
3 vergilerinin
saat, %6.6’sının
2 saat
4:and
Araştırmaya
Katılan
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile ve
dış ticarete
Türkiye Gümrük
Through
this law, a systematization
been
%1.8’inin 1 saat
dahakonu
az olan
boşeşyanın
zamanları
olBoş
Zamanlarını
Evde/EvhasDışında
Geçirme
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik ve
international
trade entering
customs
territories
of
dukları görülmektedir.
Bilgisayar
Sahibi
Olma
Durumları
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
Boş zaman
geçirme
yeri are regulated
N
%
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment,
accrual
and collecting
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs
and Economy
according
Evde Maliye
242 55.3
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs
duties has a different form from the
Ev Dışında
196 44.7
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have
to be resolved
administratively
in the first
Bilgisayar
sahibi
olma durumu
N
%
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved
Evet administratively, legal action can be taken. 369 84.2
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key
words: Custom, Custom Duties, Custom
Hayır
69
15.8
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
Üniversite öğrencilerinin %55.3’ünün boş zamanlarını daha çok evde, %44.7’sinin ise ev dışında
geçirdikleri belirlenirken,
%84.2’sinin kendilerine ait bir bilgisayarı olduğu,
sadece %15.8’lik bir kısmının bilgisayar sahibi
olmadıkları bulunmuştur.
50
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I2-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:13 K:22
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 5: Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarında İnternet Kullanıcısı Olma ve İnternet
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
Başında
Zaman UYUġMAZLIKLARININ
Geçirme Durumları
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
İnternet kullanıyor musunuz?
Süre (Günde)
N
%
1 saat ve daha az
73
16.7
104
23.7
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
CUSTOM2 DUTIES
saat
3
Selin KILINÇ2,3 Hatice
saat YURTSEVER 85
2
19.4
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Evet 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli
4 saat
61
MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
5 saat
35
13.9
8.0
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
6 saat
veya daha
10.5
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu
eşyanın
from fazla
the movement of 46
commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and
value. It is are a kind
of
Toplam
404
92.2
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar
instrument in addition to34
its economic, social 7.8
and
Hayır üzerinden alınan
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli
aralıklarla alınan bir
regular basis like income438
tax and corporate tax,
as
Toplam
100
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır.
vergileri, Vergi
to foreign trade
at the
custom. According
to ve daha az,
Üniversite öğrencilerinin
%92.2’siGümrük
boş zamanla%19.4’ü
3 arrive
saat,
%16.7’si
1 saat
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
rında internete girdiğini,
%7.8’i
girmediğini,
%13.9’u
4 saat,from
%10.5’i
saat veya daha fazla
kanun kapsamı
dışında ise
tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded
this law.6 Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
%23.7’si internet
başında
günde ortalama
2 saat,
veregulated
%8’i by
5 saat
geçirdiklerini
sayılı
Gümrük Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
Bu kanun
customs
law numbered belirtmişlerdir.
4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
beginning with commodities subject to
Tablo 6: Öğrencilerin
Sosyal göre
Paylaşım
Sitelerinecreated
Üyelik
ve Boş Zaman Ayırma Durumları
işlemlerin
sırasına
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde
de zorunlu
aşamalar
olan
tarh, Süre
Like all other taxes, compalsive levels
Sosyal paylaşım
sitelerinde
hesabınız
var
mı?
N such as %
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
1 saat
ve daha
az
143
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler
Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to 34.9
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
92from the 22.5
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 2 saat
customs duties has a different form
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 3 saat
have to be resolved administratively80
in the first 19.6
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Evet
34be taken.
8.3
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen 4 saat
solved administratively, legal action can
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
5 saat
22 Custom 5.4
Key words: Custom, Custom Duties,
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
6 saat veya daha fazla
38
9.3
Gümrük Uyuşmazlıkları
Toplam
409
93.4
Hayır
29
6.6
Toplam
438
100
Üniversite öğrencilerinin %93.4’ünün internetteki
sosyal paylaşım sitelerine üyeliği, %6.6’sının ise
bu sitelerde hesabı bulunmaktadır. %34.9’u bir
günde internet başında sosyal paylaşım sitelerine
1 saat ve daha az, %22.5’i 2 saat, %19.6’sı 3 saat,
%8.3’ü 4 saat, %5.4’ü 5 saat ve %9.3’ü de 6 saat
veya daha fazla boş zamanlarını ayırmaktadırlar.
51
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I2-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:13 K:22
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 7: Araştırmaya Katılan Üniversite
Üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerine
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Öğrencilerinin Mutluluk Düzeyleri
bakıldığında, %42.5’inin mutlu, %25.8’inin ne
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
mutlu ne
mutsuz, 1%18.9’unın biraz mutlu, %8’inin
Mutluluk Düzeyi
N
%
çok TO
mutlu,
%4.1’inin
biraz mutsuz, %0.7’lik bir
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
DISPUTES
OVER
Mutsuz
3
0.7
kısmının ise mutsuz oldukları tespit edilmiştir.
Biraz mutsuz
18
Ne mutlu ne mutsuz
113
Biraz mutlu
2
CUSTOM
DUTIES
4.1
Selin25.8
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
18.9 Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
3 83
Celal Bayar Üniversitesi
Mutlu
186
42.5
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Çok mutlu
35 nedeniyle, 8.0
eşyanın yer değiştirmesi
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
Toplam
438
100
sosyal ve mali fonksiyonlarının
yanında
önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı birOrtamında
vergi türü olan gümrük
vergisi, gelir
ve Zaman
fiscal functions.
Since they
are not collected
on
Tablo 8. İnternet
Geçirilen
Boş
ve Sosyal
Paylaşım
Sitelerini
(SPS)
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
Kullanma
Durumları
Düzeyleri
Arasındaki
Korelâsyon
Analizi
vergi türü
olmadığından, ile
dış Mutluluk
ticarete konu olan
an indirect
tariff on expenditures,
custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Değişkenler
Boşgöre
zaman
P itemSPS
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine
bu
the second
of taxKullanma
procedural law, custom P
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
r
-,070
-,131
gümrük vergilerinin usul ve uygulama
esasları
4458
procedures and practises
of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
MutlulukileDüzeyleri
P Türkiye Gümrük
,158
>0.05this law, a systematization
,006
<0.05
dış ticarete konu olan eşyanın
Through
has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
404
409customs territories of
işlemlerin
sırasına
göre N bir
sistematik
international trade entering
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk öğrencilerin
ve tahsil aşamaları internet
Gümrük ve orTicaret olan
assessment,
and collecting ve
are %39’u
regulated ise 22.4±2.92
Araştırmaya katılan
erkekaccrual
öğrencilerden
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
Celal
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimleryıl
Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı
Mali
Hukuk
tamında geçirdikleri
boş
zaman
iletarafından,
mutluluk
yaş Maliye
ortalamasına
sahip
kadınto öğrencilerden
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
Gümrük
Customs
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
düzeyi değerleri
arasında
anlamlı
bir ilişkiye
Gümrük
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm oluşmaktadır.
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
rastlanmazken (r=-0.070;
sosyal
payyapıya sahiptir. p>0.05),
Gümrük vergisi
uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
Üniversite
4 saat,
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, öğrencilerinin
in the case of disputes %24.7’sinin
not being
laşım sitelerini kullanma
durumları
mutluluk
Ancak
idari
aşamada ile çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
%23.7’sinin 6 saat ve daha fazla,
%22.4’ünün
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
düzeyleri arasında
ise anlamlı bir ilişki tespit
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
5Disputes
saat, %20.8’inin 3 saat, %6.6’sının 2 saat boş
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
edilmiştir (r=-0.131;
p<0.05).
Gümrük Uyuşmazlıkları
zamana sahip oldukları, %26.9’unun boş zamanlarını verimli kullanırken, %27.2’sinin verimli
kullanamadığı, %92.2’sinin boş zamanlarında
internete girdiği, %23.7’sinin internet başında
günde ortalama 2 saat, %19.4’ünün 3 saat,
%10.5’inin 6 saat veya daha fazla zaman geçirdikleri tespit edilirken, %93.4’ünün internetteki
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin internet
ortamında geçirdikleri boş zaman ile mutluluk
düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya katılan toplam 438
öğrencinin %61’i yaş ortalamaları 23.8±3.54 yıl
52
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I2-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:13 K:22
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
sosyal paylaşım sitelerine üyeliğinin bulunduğu
rülmektedir. Boş zamanların bedensel faaliyetlere
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin
ayrılma oranları oldukça düşüktür. Dolayısıyla aktif
1
ĠDARĠ
internet ortamında geçirdikleri
boş AġAMADA
zaman ile ÇÖZÜM
katılımYOLLARI
ile boş zamanları
değerlendirme anlayışı
mutluluk düzeyi değerleri
arasında anlamlı
bir
gelişmemiştir.
Bu sonuç
pasif ve olumsuz yöndeki
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
ilişkiye rastlanmazken (p>0.05), sosyal paylarekreatif eğilimlerin artışına zemin hazırlamakCUSTOM DUTIES
şım sitelerini kullanma durumları ile mutluluk 2 tadır. Bedensel3 faaliyetlerin yaygınlaştırılmaya
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
düzeyleri arasında
ise
anlamlı
bir
ilişki
tespit
çalışıldığı günümüzde, bedensel katılımın azlığı
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret
Bölümü
edilmiştir (p<0.05).
üzüntü
vericidir.
Boş zaman faaliyetlerinde pasif
katılım olarak nitelediğimiz kitap, gazete okuma,
Gümrük
vergisi, gümrüğe
tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Süzer’e (1997)Özet:
göre
üniversite
öğrencilerinin
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement
of commercial
commodities
sinema
ve tiyatroya
gitme
faaliyetlerinin, aktif
miktarıl0veya
üzerinden
subject to customs which is based on those
%53.8’inin haftada
saatdeğeri
ya da
dahaalınan,
fazlaekonomik,
boş
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity
andboş
value.zaman
It is are a faaliyetlerinden
kind of
katılım
gerektiren
çok
zamana sahip olduğu
görülmüştür.
Bunuaracı
takip
dış ticaret
ve ekonomi politikası
olaneden
bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
daha
fazla
oranda
gördüğü
ortaya çıkmıştır.
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument
in addition
to itsilgi
economic,
social and
oran %l8.8 ile haftada
boşgümrük
zamana
sahip
dolaylı bir4-5
vergisaat
türü olan
vergisi,
gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
olan öğrencilerevergi
aittir.
öğrencilerinin
Karaküçük,
(2008)
“Boş
zamanları
iki tarafı
türü Üniversite
olmadığından, dış
ticarete konu olan
an indirect tariff on
expenditures,
custom
duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
boş zamanlarını,olmak
dağılım
içinde en Gümrük
yüksekvergileri,
oranda
keskin
mümkündür”
ifadesi
üzere alınmaktadır.
Vergi
to foreignbir
tradekılıca
arrive atbenzetmek
the custom. According
to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
(%62.3), açık hava,
bahçe
vb.tutulmuştur.
yerlerdeBugeçirile
boşarezamanların
kişisel ve
kanunpark
kapsamı
dışında
nedenle,
duties
excluded fromolumlu
this law. kullanılırsa,
Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
meyi tercih ettikleri
görülmüştür. Boş zamanlarını
toplumsal
gelişim, olumsuz kullanılırsa bunalım,
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
evlerinde geçirmeyi
tercih eden öğrencilerin
başıbozukluk
gibi problemler doğurabileceğini
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
göre Üniversite
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oranı ise toplam
içinde sırasına
%42.l’dir.
vurgulamaktadır.
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük
vergisinde de zorunlu
aşamalar olan
öğrencilerinin boş
zamanlarını,
anlaştıkları
birtarh, Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment,
accrual and collecting
are regulated
Okay
ve Aydoğan’ın
(2010)
araştırmasına göre,
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
arkadaş grubuyla
1 geçirmeyi tercih etme oranları
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs and Economy
Ministry
according tosıklıkları inceöğrencilerin
interneti
kullanma
Programı
Yüksek
Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olaraköğrencileri
yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
bir hayli yüksektir
(%60.l).
Üniversite
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has
a different form
from thedüzenli olarak
lendiğinde,
%54’ünün
interneti
boş zamanlarında
kitap
(%22.7),
müzik
süreci,
diğerokumak
vergilerde oluşan
süreçten
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
kullandığı
görülmektedir.
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved
administratively inBunun
the first yanında katıdinlemek (%22.4),
sinema,
tiyatro
ve konserlere
öncelikle
idari aşamada
çözümlenmek
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
lımcıların
%39.9’u
haftada
kez, %5.5’i
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively,
legal action
can be birkaç
taken.
gitmek (%10.4), uyuşmazlıklarda
radyo dinlemek
(%8.4),
televizyon
1
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
ise
kez interneti
kullandıklarını
Keyayda
words: birkaç
Custom, Custom
Duties, Custom
izlemek (%10.2),
arkadaşlarla
oyun oynamak,
Anahtar
Kelimeler: Gümrük,
Gümrük Vergisi,
Disputes
belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğrencilerin
Gümrük Uyuşmazlıkları
sohbet etmek (%11.2)
ve spor yapmak (kızlar
yarıdan fazlası (%53.1) interneti 5 yıl ve daha
%2.7, erkekler %9.4) gibi faaliyetlerle meşgul
fazla süredir, %17.6’sı 4 yıldır ve %14.8’i ise 3
olmaktadırlar. Boş zamanlarında dinlendiklerini
yıldır kullanmaktadırlar.
belirten öğrencilerin oranı ise %9.2’dir.
Ayhan ve Balcı’nın (2009) araştırma sonuçlarına
Terzioğlu ve Yazıcı’nın (2003) yapmış olduğu
göre üniversite öğrencilerinin %3.9’u 6 aydan az,
çalışmanın bulgularına göre öğrencilerinin günlük
%8.8’i 6-12 ay, %34.7’si 1-3 yıl, %39.3’ü 4-6
boş zaman sürelerinin 3-4 saatte yoğunlaştığı gö53
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I2-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:13 K:22
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
yıl ve %13.3’ü ise 7 yıl ve üzeri bir zamandan
ise boş zamanlarında internete girmeleri ve
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
beri internet kullanmaktadırlar. Öğrencilerin
internete girenlerin sosyal paylaşım sitelerini
1
ĠDARĠhaftada
AġAMADA
YOLLARI
%25.6’sı her gün düzenli, %41.9’u
4-5 ÇÖZÜM
kullanma
oranlarının
çok yüksek olması (%93.4)
gün, %21.8’i haftada 2-3
gün ve %10.7’si haftada
gözeTO
çarpmaktadır.
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
DISPUTES OVER
bir gün internete bağlandığını ifade etmektedir.
CUSTOM DUTIES
Üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını evde
2
3
Selinsiteleri
KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım
geçirmeyi
tercih
etme nedenleri, evlerini güzel
2
Celal
Bayar Üniversitesi
Sosyalgüne
Bilimler
Ens. Malibir
Hukuk
Programı
Yüksekkabul
Lisans Öğrencisi
sundukları imkânlar
nedeniyle
günden
poortam
olarak
etmeleri, kendilerinde
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
pülerliğini artırmaktadırlar. Haziran 2011 itibarı
dinlendirici bir etki bırakması, rahatça TV izleme,
Özet: üzerinde
Gümrük vergisi,
gümrüğe tabi
olan ticari internete
Abstract: Custom
duty müzik
is a kind ofdinleme
tariff arisingvb. etkinlikleri
ile 500 milyonun
kullanıcı
sayısına
girme,
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
veya değerien
üzerinden
alınan,sosyal
ekonomik, kolayca
subject to yapabilmeleri,
customs which is based
on thosesahibi olmaları
ulaşan Facebook
dünyanın
popüler
bilgisayar
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
ağı konumundadır
(Turan
vepolitikası
Göktaş,
2011).
internet
boşeconomic
zamanpolicy
geçirmeyi sevmedış ticaret
ve ekonomi
aracı olan
bir vergi ve
tariff
that is aortamında
foreign trade and
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
Facebook’u 200dolaylı
milyonun
üzerindeki
eğlenceli
ve collected
mutluluk
bir vergi türü
olan gümrük kullanıcı
vergisi, gelir ve leri,
fiscalinterneti
functions. Since
they are not
on verici olarak
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
sayısı ile Twittervergi
takip
dışında
geçirenlerin
ise ev dışında elde
türü etmektedir.
olmadığından, dışFacebook
ticarete konuşu
olan görme,
an indirectev
tariff
on expenditures,
custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
anda sosyal paylaşım
arasında
en hızlı
arkadaş
gruplarıyla
rahatça
olmak üzeresiteleri
alınmaktadır.
Gümrük vergileri,
Vergi edilen
to foreignserbestliğin,
trade arrive at the custom.
According
to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
büyüyen ve üniversite
öğrencileri
arasında
en
hareket
girme, yeni
kanun kapsamı
dışında tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are edebilme,
excluded fromsosyal
this law. ortamlara
Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
çok tercih edilensayılı
sosyal
paylaşım sitesidir (Genç,
arkadaşlıklar
için fırsatlar sunma, yenilenme ve
Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
2008).
rahatlama,
açık hava faaliyetlerine katılma gibi
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik etkenler
internationalolduğu
trade entering
customs territories of
düşünülmektedir.
Diğer tüm
vergilerdesiteleri
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
Turan ve Göktaşoluşturulmuştur.
(2011) sosyal
paylaşım
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk
ve tahsil aşamaları
Gümrük ve Ticaret
assessment,
accrual and
collecting are
regulated
ile ilgili yaptıkları
araştırmada,
Türkiye’nin,
20
Sonuç
olarak,
üniversite
öğrencilerin
internette
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
Gümrükler
Genel Müdürlüğü
tarafından,
Gümrük geçirdikleri
Customs and Economy
Ministry ile
according
to
milyonun üzerindeki
kullanıcı
sayısı ile
dünyada
boş
zaman
mutluluk
düzeyleri
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğanolduğu
uyuşmazlıkların
çözüm arasında
customs duties
has a different
form olmamasına
from the
Facebook kullanımının
en yüksek
beşinci
anlamlı
bir ilişki
rağmen,
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
ülke konumundayapıya
bulunduğunu,
bu vergisi
kullanıcıların
sosyal paylaşım
sahiptir. Gümrük
uyuşmazlıkları internet
have to beüzerindeki
resolved administratively
in the first sitelerini kulöncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
%34’ünü 18-24 Ancak
yaş, %28’ini
durumları legal
ile mutluluk
düzeyleri arasında
idari 25-34
aşamadayaş aralığında
çözümlenemeyen lanma
solved administratively,
action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
bulunan bireylerin oluşturduğunu tespit etmişlerdir.
anlamlı
düzeyde
bir ilişki
internet
Key words:
Custom, Custom
Duties, bulunması,
Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
ortamında geçirilen boş zamanın üniversite öğUyuşmazlıkları
Bu çalışmanın Gümrük
bulgularına
göre, öğrencilerin
rencilerinin mutluluk düzeylerine direkt olarak
büyük çoğunluğunun bir günde 4 saat ve daha
etki ettiğini göstermektedir diyebiliriz.
fazla boş zamana sahip oldukları görülürken,
öğrencilerin çok büyük bir kısmının (%84.2)
bilgisayar sahibi olmaları, yarısından fazlasının
(%55.3) boş zamanlarını evde geçirmeyi tercih
etmeleri, tamamına yakın bir kısmının (%92.2)
54
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I2-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:13 K:22
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
OKAY Ş., ve AYDOĞAN E., (2010). MYO Öğ-
KAYNAKLAR
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
rencilerinin İnternet Kullanım Amaçlarının
ALTUN A., (2003). Elektronik Okuryazarlık.
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜMİncelenmesine
YOLLARI1 İlişkin Bir Araştırma, Selçuk
Milli Eğitim Dergisi, 158, 1-9
Üniversitesi,
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO
DISPUTESSosyal
OVERBilimler Enstitüsü Der-
AYHAN B., ve BALCI Ş., (2009). Kırgızistan’da
gisi, 23: 283-296
CUSTOM DUTIES
Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar
3
Selin KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER
ÖZDEMİR,
Y., ve KORUKLU, N., (2011). Ünive Doyumlar2 Araştırması.
Bilig, 48: 13-40
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Değerler Ve Mutluluk
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, versite
DıĢ TicaretÖğrencilerinde
Bölümü
ÇAVUŞ H., ve GÖKDAŞ İ., (2006). Eğitim
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüzüncü
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Fakültesinde
Öğrenim Gören Öğrencilerin
Üniversitesi
Eğitim
Fakültesi Dergisi.
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from Yıl
the movement
of commercial
commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
İnternetten sosyal
Yararlanma
Nedenleri
ve
KazaVIII(I): 190-210
ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity
and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
nımları. Yüzüncü
Yıl
Üniversitesi
Eğitim
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
PEMPEK,
YERMOLAYEVA,
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions.T.,
Since
they are not collected on A.Y., ve CALFakültesi Dergisi,
III,
56-78
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
VERT
(2009). custom
College
Students’ Social
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect
tariffL.onS.,
expenditures,
duties
eşyanın
gümrüğe
geldiği
anda
bir
defaya
mahsus
are
collected
only
once
when
commodities
subject
ERYILMAZ A. olmak
(2011).
Investigating adolescents’
Networking
on toFacebook, Jourüzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign
trade arrive atExperiences
the custom. According
Usul
Kanunu
(VUK)’nun
ikinci maddesine
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
subjective well-being
with
respect
to
using
Applied
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
dutiesnal
are of
excluded
from Developmental
this law. Therefore, Psychology,
gümrük vergilerinin
usul ve uygulama
esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
subjective well-being
increasing
strategies
30(2009):
227–238
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated
by customs
law numbered 4458.
ile dış ticarete
konu olan
eşyanın Türkiye
Gümrük
Through this law, a systematization has been
and determining
life goals.
Düşünen
Adam:
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
SÜZER,
(1997).
Üniversite
sırasına and
göreNeurological
bir
sistematik
international M.,
trade entering
customs
territories ofÖğrencilerinin
The Journalişlemlerin
of Psychiatry
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
Zamanlarını
Değerlendirme
Alışkanlıkgümrük
vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like Boş
all other
taxes, compalsive
levels such as
Sciences, 24:
44-51.
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
ları. Pamukkale
Üniversitesi
Fakültesi
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General
Directorate of Customs
as a part Eğitim
of
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
GENÇ, Z., (2008).
Web
2.0
Yeniliklerinin
Eğitimde
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans of
Tezinden
Dergisi,
8:
123-133
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
process
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan
uyuşmazlıkların
çözüm
customs
duties
has
a
different
form
from the
Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
ŞENTÜRK
A., administratively
KORCUKLU
yapıya sahiptir.
Gümrük vergisi
have to be resolved
in theN.,
firstve BALAY M.,
Örneği. Akademik
Bilişim’10
- XII. uyuşmazlıkları
Akadeöncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
(2005).
Bilgisayar
ve İnternet.
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved
administratively,
legal action Kullanımı
can be taken.
mik BilişimAncak
Konferansı
Bildirileri,
Muğla
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Bursa
Key Ekin
words: Kitabevi,
Custom, Custom
Duties, Custom
Üniversitesi, 237-242
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Gümrük Uyuşmazlıkları
Disputes
GÜZEL M., (2007). Küreselleşme, Tüketim
Kültürü ve İnternet’deki Gençlik Siteleri.
Yeni Medya Çalışmaları, M. Binark (der.),
Dipnot Yayınları, Ankara
TEKİNARSLAN E., (2008). Eğitimciler İçin Temel
Teknoloji Yeterlilikleri Ölçeğinin Geçerlilik
ve Güvenilirlik Çalışması, Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi, 7(26): 186-205
KARAKÜÇÜK, S., (2008). Rekreasyon Boş
Zamanları Değerlendirme, Gazi Kitabevi,
Ankara
TERZİOĞLU E. A., ve YAZICI M., (2003).
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını
Değerlendirme Anlayış ve Alışkanlıkları. Er55
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I2-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:13 K:22
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
zincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
TURAN Z. ve GÖKTAŞ Y. (2011). Çevrimiçi
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Cilt-Sayı: 5(2): 1-31
Sosyal Ağlar, Öğrenciler Neden Facebook
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜMKullanmıyor?
YOLLARI1 5th International Computer
& Instructional
Technologies Symposium,
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO
DISPUTES OVER
Fırat University, Elazığ- Turkey
CUSTOM DUTIES
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
56
UHPPD
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
GELENEKSEL
ÇOCUK
OYUNLARININ
ORTAOKUL
ÖĞRENCİLERİNİN
TOPLUMSAL
CİNSİYET
EŞİTSİZLİĞİNDE
MEDYANIN
ROLÜ
HOŞGÖRÜ EĞİLİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ1
THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY
THE EFFECT OF TRADITIONAL CHILDREN’S PLAYS ON THE
TENDENCY TO TOLERANCE LEVELS OF SECONDARY SCHOOL
1
Ali Murat KIRIK
, Murat KORKMAZ1
STUDENTS
1
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
1
Güven 1Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
2
3
Mehibe AKANDERE , Erkan YARIMKAYA , İrfan ASLAN
1
Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Konya/Türkiye
2
Keçiören Hacı Sabancı Ortaokulu Ankara/Türkiye
Özet: Tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafyalarında
Abstract: Roles and responsibilities socially attributed
3
Nergis
Adala Ortaokulu
Manisa/Türkiye
farklı kültürlerde kadınlara ve Salihli
erkeklere
toplumsal
to women
and men in different periods of history,
olarak yüklenen rol ve sorumluluklar kısaca toplumsal
different geographies and different cultures are excinsiyet şeklinde ifade edilmektedir. Birey dünyaya
pressed as gender in short. Gender appears since the
individual
is born
andwas
human
affairs
differ.
geldiği
andan geleneksel
itibaren çocuk
toplumsal
cinsiyet
Öz:
Bu araştırma,
oyunlarına
katılan kendisini
ve katılmaAbstract:
This
research
performed
in order
to However,
investigate
yan
ortaokul öğrencilerinin
düzeylerinde anlamlı
whether
is a significant
difference
between
tendency
to
womenthere
are pushed
into the
background
both
socially
göstermekte
ve insanihoşgörü
ilişkilereğilim
de farklılaşmaktadır.
bir farklılığın olup olmadığını incelemek amacıyla yürütülmüştür.
tolerance levels of secondary school students who are participatand politically and they are forced to live under the
Ancak günümüzde gerek toplumsal gerekse de siyasal
Araştırma grubunu, Kırıkkale ilindeki geleneksel çocuk oyunları
ing and not participating in traditional children’s plays or not. The
açıdan
kadın
ikinci
plana
atılmakta
ve
erkeklerin
shadowgroup
of men.
Genderofinequality
is reflected
to
şenliğine katılan (200 kız, 200 erkek) 400 sporcu-öğrenci ve spor
research
was constituted
totally 800 secondary
school
yapmayan
(200
kız,
200
erkek)
400
ortaokul
öğrencisi
olmak
üzere
students
(400
females,
400
males)
who
participated
in
traditional
gölgesinde yaşamaya mecbur bırakılmaktadır. Kadifferent fields of media and this condition increastoplam 800 ortaokul öğrencisi (400 kız, 400 erkek) oluşturmakchildren’s play festival in Kirikkale including 400 sportsmen-student
dın-erkek eşitsizliği medyanın farklı alanlarına da
ingly puts inequality on a solid basis. While women
tadır. Veri toplama aracı olarak Hoşgörü Eğilim Ölçeği (Çalışkan
(200 females, 200 males) and 400 secondary school students not
yansımakta
ve
bu
durum
eşitsizliği
giderek
somut
and men
have
thefemales,
same 200
rights
andTendency
responsibilities
in
ve Sağlam, 2012) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde
doing
exercises
(200
males).
to Tolerance
SPSS
15.0 paket
programdan faydalanılmıştır.
Gruplarvearası
anlamlı
Scale
(Caliskan
and Saglam,
2012) was
usedthe
as aprograms
data collecting
bir düzene
oturtmaktadır.
Teoride kadın
erkekler
theory,
it is clearly
understood
from
and
farklılığın
Mann-Whitney
U ve Kruskal-Wallis
H
tool.
For thepresented
analysis ofin
themedia
data, SPSS
aynı hakbelirlenmesinde
ve yükümlülüklere
sahipken,
uygulama
contents
that 15.0
the software
situationprogram
is the
test yöntemlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre;
was used. In the determination of significant difference between
noktasında
durumun
bu
şekilde
olmadığı
medyada
right
opposite
in
practice.
In
this
study,
the
role
of
öğrencilerin hoşgörü eğilim düzeylerinde geleneksel çocuk oyunları
groups, Manny Whitney U and Kruskal Wallis test methods were
yer alankatılanların
programlardan
ve sunulan
de
media inAccording
gender to
inequality
is itemphasized
andsignifisome
şenliğine
lehine istatistiksel
olarak içeriklerden
anlamlı farklılıklar
benefited.
the findings,
was observed that
görülmüştür
(p<0,05). Geleneksel
çocuk oyunlarına
ve
cant
difference have
in terms
of ststistics
waspositioning
indicated in tendency
açıkça anlaşılmaktadır.
Bu çalışmada
toplumsalkatılan
cinsiyet
conclusions
been
made on
women to
in
katılmayan öğrencilerin (n:800) kardeş sayısı, cinsiyet ve anne
tolerance levels of students on behalf of those who participated
eşitsizliğinde medyanın rolü irdelenmiş ve kadının
media. Following the research, it has been indicated
eğitim durumlarına göre hoşgörü eğilim düzeylerinde istatistiksel
in traditional children’s plays festival (p<0.05). When the number
medyadaki
konumlandırılışı
üzerine
çıkarımlarda
that
women areasused
sexual object
in media
and
olarak
anlamlı farklılıklar
görülmemiştir.
Ancak geleneksel
çocuk
of
sisters/brothers
well as
as aeducation
of mothers
and gender
oyunlarına
katılan veAraştırma
katılmayan öğrencilerin
(n:800)
baba eğitim
of
students
are Moreover,
participating findings
and not participating
bulunulmuştur.
neticesinde
kadının
medthey
fall (n:800)
behindwho
men.
obtained
durumlarına göre hoşgörü eğilim düzeylerinde istatistiksel olarak
in traditional children’s plays were considered, there wasn’t a
yada cinsel bir obje olarak kullanıldığı ve erkeklerin
have been supported with examples.
anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sonuç olarak geleneksel çocuk
significant difference between their tendency to tolerance levels
gerisinde öğrencilerin
yer aldığı hoşgörü
ortaya eğilim
çıkmıştır.
Bununla
oyunlarının
düzeyleri
üzerindebirlikte
olumlu
in terms of statistics. However, significant differences in terms of
Key Words:
Gender, between
Gendertendency
Inequality,
Male Hegeetkilere
sahip olduğu
söylenebilir.
statistics
were determined
to tolerance
levels
elde edilen
bulgular
örneklerle desteklenmiştir.
mony,
Media,
Positive
Discrimination
In Media
of
students
(n: 800)
who are
participating andEthics
not participating
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Çocuk Oyunları, Öğrenci, Hoşgörü
in traditional children’s plays when education of fathers were
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın-Ertaken into consideration. Consequently, it can be indicated that
kek Eşitsizliği, Erkek Hegemonyası, Medya, Pozitif
traditional children’s plays has positive effects on tendency to
Ayrımcılık, Medyada Etik
tolerance levels of students.
Key Words: Traditional Children’s Plays, Student, Tolerance
Doi: 10.17360/UHPPD.201529604
(1) Sorumlu Yazar: Erkan YARIMKAYA, Keçiören Hacı Sabancı Ortaokulu Ankara / Türkiye [email protected]
com Geliş Tarihi / Received: 29.12.2014 Kabul Tarihi/ Accepted: 01.03.2015 Makalenin Türü: Type ofarticle
(Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None“Etik Kurul
Raporu Yok - Noneof Ethics Committee”
1
57
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I20-21 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:15 K:21
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
GİRİŞ
gösterilmesi demektir. Yani hoşgörü katlanmak ve
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
tahammüldür (Evkuran ve ark., 2010; Ateş, 1997).
Bireylerin içinde bulunduğu toplumdaki farklı görüş
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
ve yapıdaki bireylerin düşünce ve davranışlarını Hoşgörüsüz olma ise önyargı, ötekileştirme, bağADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
anlaması ve topluma uyum sağlayabilmesinde nazlık, ayrımcılık, dışlama, baskı, yıkım, şiddet,
CUSTOM
hiç şüphesiz hoşgörü kavramı çok önemli
bir DUTIES
ırkçılık, soykırım gibi insanlık dışı olarak tanı2
3
Selin
KILINÇ
,
Hatice
YURTSEVER
yere sahiptir. Çünkü toplumdaki bireylerin birbi- lanabilecek,
evrensel değerlere aykırı durumları
Bayar
Üniversitesi Sosyal
Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
rine karşı hoşgörü2 Celal
içinde
bulunmaları
toplumsal
içermektedir
(Gültekin, 2007).
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret Bölümü
kaynaşma, uyum ve bir arada olmanın önemli
sevgi,
saygı,
kabul gibi
Abstract: Custom duty
is a kind
of tariffanlayış,
arising
bir destekçisidir.Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Bünyesindeki
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
ile demokrasi,
uyum
ve özgürlük gibi
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, özellikler
subject to customs
which is based
on those
sosyal veimkânı
mali fonksiyonlarının
önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
İnsanlar arası işbirliği
sağlayanyanında
ve bağları
durumların
ortaya
çıkmasına
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi pozitif
tariff that
is a foreign trade
and economic
policy katkı sağlayan
türüdür. Aynı
zamandaarası
harcamalar
üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
güçlendiren hoşgörü,
insanlar
çatışmaların
hemSince
kişiler
arası
deontoplumlar arası
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve hoşgörü,
fiscal functions.
they are
not hem
collected
kurumlar vergisi
gibi belirli
alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
üstesinden gelinmesine
destek
oluraralıklarla
ve toplum
oluşup devam
etmesi açısından
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan sağlıklı
an indirectiletişimin
tariff on expenditures,
custom duties
içinde güven duygusu
oluşturur.
insan,
eşyanın gümrüğe
geldiğiHoşgörülü
anda bir defaya
mahsus
are collected only once when commodities subject
önemlidir
2010).
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi çok
to foreign
trade arrive(Kolaç,
at the custom.
According to
başkasının fikirlerine
saygı
duyarikinci
ve affedebilme
Usul Kanunu
(VUK)’nun
maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
demokrasi,
gücüne sahiptir gümrük
(Reardon,
2000).
vergilerinin
usul ve uygulama esasları 4458 Toplumun,
procedures andeşitlik,
practises farklılıklara
of custom dutiessaygı,
are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
velaw,
barış
içerisinde yaşaması
için gerekli
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük özgürlük
Through this
a systematization
has been
Hoşgörü, diğer Bölgesine
insanların
fikir,
görüşeşyaya
ve uygulanacak
davragirişinden
başlayıp,
created beginning with commodities subject to
hoşgörü
kavramı,
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik olan
international
trade entering
customsnesillere
territories ofçocukluk çağı
nışlarına karşı anlayışlı
olabilmenin
(Öcal,
2006);
oluşturulmuştur.
Diğer tüm vergilerde
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
dönemlerde
Çünkü
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, kadar
Like allerken
other taxes,
compalsive kazandırılmalıdır.
levels such as
yanında farklı inanç,
düşünce ve davranışlara,
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
hoşgörü
sahibi
yetiştirmek
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan günümüzde
by General Directorate
of Customs
as abireyler
part of
1
kendi yaşam anlayışımıza
uymasa
müdahale
Bu çalıĢma,
Celal
Bayar dahi
Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
geçmişe
nazaran
daha
önemli
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes overhale gelmiştir
etmemeyi içermektedir
(Çağbayır,
2007,
Ashford,
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
Demirtaş,
2013:
13-19). Çocuksüreci,
diğer vergilerdedikkate
oluşan süreçten
farklı bir (Yeşilkayalı
process of otherve
taxes.
Customs duty
disputes
2009). Hoşgörü
farklılıkları
almadan
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öğretilmesi
için etkili
öncelikle idarianlama
aşamada çözümlenmek
place.hoşgörü
However, inkavramının
the case of disputes
not being
insanları değerlendirme,
ve kabul zorundadır.
etme, lara
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
saygı duyma veuyuşmazlıklarda
açık tutumlu
olma
yeteneğidir yöntemler tespit edilmeli ve bu1 yöntemler erken
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
uygulanmaya başlanmalıdır.
Anahtar
Kelimeler:
Gümrük, Gümrük
Vergisi, dönemlerde
Disputes
(Kouchok, 2008).
Başka
bir ifadeyle
hoşgörü,
Gümrük Uyuşmazlıkları
insanın kendisine yapılan yanlışları görmezden
gelmeye çalışması, insanlara anlayışla yaklaşması,
gönül incitmemesi ve insanlara sevgi, saygı içerisinde yakınlık göstermesi gibi anlamlara gelir
(Özdemir, 2011: 18).
Bu noktadan hareketle toplumsal ve evrensel
değerlerin nesillere kazandırılmasında önemli ve
etkili eğitim araçlarından bir tanesi olarak spor
düşünülebilir. Çünkü spor vasıtası ile bireylerin
ruhen ve bedenen sağlıklı, sosyal yönü gelişmiş
birer kişilik kazanmaları sağlanırken diğer yönden
sağduyulu, yapıcı, centilmen, ahlaklı ve hoşgörülü
Hoşgörülü olma, farklı görüş, inanç, değer ve
yaşama biçimine sahip insanlara karşı tahammül
58
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I20-21 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:15 K:21
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
bir insan olarak yetişmeleri de desteklenebilir
olmak üzere toplamda 800 öğrenci katılmıştır.
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Araştırmanın evrenini, Kırıkkale ilinde öğrenim
(Yetim, 2005: 137).
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
gören YOLLARI
ortaokul öğrencileri, örneklem grubunu ise
Sportif faaliyetler, hakkaniyet, sorumluluk,
Kırıkkale
ilindeki geleneksel
çocuk oyunlarına
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
güvenilirlik, sosyal değerler, grupla etkileşim,
katılan (200 kız, 200 erkek) 400 sporcu-öğrenci ve
CUSTOM DUTIES
kendini disipline etmek gibi pek çok kazanım
spor yapmayan (200 kız, 200 erkek) 400 ortaokul
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
yanında öğrencilere hoşgörüyü de öğretmektedir
öğrencisi olmak üzere toplam 800 öğrenci (400
2
Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
(Akgün, 2011: 49).Celal Bayar Üniversitesi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret
Bölümü
kız, 400
erkek)
oluşturmaktadır.
Bir spor etkinliğiÖzet:
olarak
geleneksel
çocuk tabi
oyunları,
Gümrük
vergisi, gümrüğe
olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Araştırma
grubunu
oluşturan
kız ve erkek öğreneşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement
of commercial
commodities
çocukların karakterlerine
uygun
etkinlikler
içerimiktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
ciler
(n:800) tesadüfî yöntemle tespit edilmiştir.
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
sinde paylaşmayı
öğrenmesi ve spor alışkanlığı
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Her
iki gruba da ‘’Hoşgörü Eğilim Ölçeği’’
Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
kazandırılmasınıtürüdür.
içermektedir
(GÇOŞ Kılavuz
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
uygulanmıştır
(Çalışkan ve Sağlam, 2012). Çavergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
Kitabı, 2013: 3).kurumlar
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
lışma
için Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak
üzere
alınmaktadır.
Gümrük
vergileri,
Vergi
to
foreign
tradevelilerinden
arrive at the custom.
Accordingizinler
to
Geleneksel çocuk
oyunları, 81 ilde Milli Eğitim
vetheöğrenci
gerekli
alınmıştır.
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
second item of tax procedural law, custom
kanunBakanlığı
kapsamı dışında
tutulmuştur.organize
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
ve Gençlik ve Spor
tarafından
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and
practisesÖlçeği
of custom duties are
Hoşgörü
Eğilim
Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
edilmektedir. sayılı
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning
with commodities
subject to
Hoşgörü
Eğilim
Ölçeği, Çalışkan
ve Sağlam
işlemlerin
sırasına
bir (Tomsistematik
international trade entering customs territories of
Milli kültürümüzün
simgesi
olangöre
oyunlar
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and
continuing with
operation sequence.
(2012)
tarafından,
ilköğretim
öğrencilerinin hoşgümrük
vergisinde
de zorunlu
aşamalar
olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
bik, kaleli yakan
top,
al satarım
vb)
aracılığı
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment,
accrual and collecting
regulated
görü
eğilimlerinin
çeşitliaredeğişkenler
açısından
Bakanlığı’na
bağlı
ayrı bir kuruluş
niteliği
olan
by General Directorate of Customs as a part of
ile çocukların empati
ve
başkalarına
saygı
gibi
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs and Economy
Ministry
according to olup ‘değer’,
incelenmesi
amacıyla
geliştirilmiş
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
değerleri öğrenmeleri
amaçlanmaktadır
(GÇOŞ
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs ve
duties
has a different
form 3
from
‘kabul’
‘empati’yi
içeren
alt the
faktörden oluşan
diğer
Kılavuz Kitabı,süreci,
2013:
8).vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved
administratively
the first tipi bir ölçme
18maddelik,
beş
dereceli inLikert
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
idari
aşamada geleneksel
çözümlenemeyen
solved administratively,
action can
be taken.
aracıdır.
Hoşgörülegal
Eğilim
Ölçeği’nin
güvenirliği
Dolayısıyla, buAncak
çalışmanın
amacı,
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Çalışkan
Sağlam
tarafından yapılan
Key words: ve
Custom,
Custom(2012)
Duties, Custom
çocuk oyunları şenliğine katılımın, ortaokul
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
analizde Cronbach Alfa katsayısı 0.89; araştırmacı
öğrencilerinin hoşgörü
eğilim düzeyleri üzerinde
Gümrük Uyuşmazlıkları
yapılan analizde 0.903 çıkmıştır. Bu sonuç ölçme
etkili olup olmadığının incelenmesidir.
aracının güvenirliğinin oldukça yüksek olduğunu
MATERYAL VE METOD
göstermektedir. Ölçeği oluşturan her bir faktörle
Geleneksel çocuk oyunlarına katılan ve katılilgili araştırmacı tarafından yapılan Cronbach Alfa
mayan ortaokul öğrencilerinin hoşgörü eğilim
Analizi sonucunda, ‘Değer’ faktörünün Cronbach
düzeylerini araştırmak amacıyla yürütülen çaAlfa katsayısı, 0.857; ‘Kabul’ faktörünün Cronlışmaya, 400 kız 400 erkek (11-12 yaş arası)
bach Alfa katsayısı 0.772; ‘Empati’ faktörünün
59
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I20-21 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:15 K:21
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Cronbach Alfa katsayısı0. 772 çıkmıştır. Bu
dağılım gösterip göstermediği One-Sample
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
sonuçlar, Çalışkan ve Sağlam (2012) tarafından
Kolmogorov-Smirnov testi ile test edilmiş ve
ĠDARĠ AġAMADA
YOLLARI
geliştirilen Hoşgörü Eğilim Ölçeği’nin
yüksek ÇÖZÜM
verilerin
normal1 dağılım göstermediği tespit
düzeyde güvenilir olduğunu
göstermektedir.
edilmiştir.
Veriler normal
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER dağılım göstermediği
için gruplar arasındaki farklılığın tespiti için
CUSTOM DUTIES
Verilerin Analizi
Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
kullanılmıştır. Bu çalışmada hata düzeyi 0.05 ve
Verilerin değerlendirilmesinde
ve hesaplanmış
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal15.0
Bayar Üniversitesi
Ticaretalınmıştır.
Bölümü
0.01 DıĢ
olarak
değerlerin bulunmasında SPSS
istatistikSalihli MYO,
paket program kullanılmıştır. Verilerin normal
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari BULGULAR
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve Çocuk
mali fonksiyonlarının
yanında önemli
bir vecommodities’quantity
value. It is are a kind
of
Tablo 1: Geleneksel
Oyunlarına
Katılan
Katılmayanand
Öğrencilerin
Hoşgörü
Eğilim
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Puanlarının
Karşılaştırılması
türüdür. Aynı zamanda harcamalar
üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
Grup
N konu olan Sıraan indirect tariff Sıra
p
vergi türü olmadığından, dış ticarete
on expenditures, customUduties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus Ort.are collected only Top
once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Oyunlarına
Kanunu (VUK)’nun
the second item of tax procedural law, custom
Geleneksel Çocuk
Ka- ikinci maddesine göre bu
kanun kapsamı dışında tutulmuştur.
duties are excluded
from this law. Therefore,
400Bu nedenle,441,83
176730,50
tılan
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
63469,54458. 0,000*
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered
Geleneksel Çocuk
ile dışOyunlarına
ticarete konu Kaolan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
400
359,17
143669,50
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
tılmayan
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, anlamlı
Like all other
taxes, compalsive
levelssaptanmıştır.
such as
*(p<0,01) bir farklılık
olduğu
Tabloda
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan görüldüğü
by General Directorate
ofgeleneksel
Customs as a part
of
üzere
çocuk
oyunlarına
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Tablo 1 incelendiğinde,
geleneksel
çocuk
oyunProgramı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law.
Resolution process
of disputes eğilim
over
katılan
öğrencilerin
hoşgörü
düzeyleri
türetilmiĢtir.
vergisinden öğrencilerin
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
larına katılan veGümrük
katılmayan
(800)
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir katılmayan
process of otheröğrencilere
taxes. Customs duty
göredisputes
anlamlı derecede
hoşgörü eğilim puanları
arasında
p<0.01
yapıya sahiptir.
Gümrük
vergisidüzeyinde
uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. daha
place. yüksek
However, inbulunmuştur.
the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Tablo 2: Geleneksel Çocuk Oyunlarına Katılan Key
ve Katılmayan
Kız Öğrencilerin
Hoşgörü
words: Custom, Custom
Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük UyuşmazlıklarıEğilim Puanlarının Karşılaştırılması
Cinsiyet
Grup
N
Sıra
Ort.
Sıra
Top.
208,37
41673,0
Kız
Geleneksel Çocuk Oyunlarına
Katılan
200
Kız
Geleneksel Çocuk Oyunlarına
Katılmayan
200
U
18427,0
60
192,64
38527,0
p
0,173
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I20-21 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:15 K:21
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 2 incelendiğinde, geleneksel çocuk oyunlahoşgörü eğilim puanları arasında istatistiksel olarak
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
rına katılan ve katılmayan kız öğrencilerin (400)
anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05).
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
Tablo 3: Geleneksel Çocuk Oyunlarına Katılan ve Katılmayan Erkek Öğrencilerin Hoşgörü
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Eğilim Puanlarının Karşılaştırılması
Cinsiyet
Grup
2
Erkek
CUSTOM DUTIES
N
Sıra
Ort.
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Sıra
Top.
U
p
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
DıĢ 233,1
Ticaret Bölümü
46619,0
3
Geleneksel Çocuk
CelalOyunlarına
Bayar Üniversitesi Salihli200
MYO,
Katılan
13481,0
0,000*
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Geleneksel Çocuk Oyunlarına
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 200
from the 167,9
movement of 33581,0
commercial commodities
Erkek
Katılmayan
miktarı
veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition
to itsbir
economic,
socialolduğu
and
*(p<0,01)
düzeyinde
anlamlı
farklılık
saptanmışdolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
tır.
Geleneksel
çocuk
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular
basis like income
tax and oyunlarına
corporate tax, as katılan erkek
Tablo 3 incelendiğinde,
gelenekseldışçocuk
vergi türü olmadığından,
ticarete oyunkonu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
öğrencilerin
eğilim düzeyleri
katılmayan
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected onlyhoşgörü
once when commodities
subject
larına katılan veolmak
katılmayan
erkek
öğrencilerin
üzere alınmaktadır.
Gümrük
vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
öğrencilere
derecede
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second itemgöre
of tax anlamlı
procedural law,
custom daha yüksek
(400) hoşgörü eğilim
puanları
kanun kapsamı
dışında arasında
tutulmuştur. p<0.01
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
bulunmuştur.
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Tablo 4: Geleneksel
Çocuk
Oyunlarına
Katılan
Öğrencilerin Hoşgörü Eğilim Puanlarının
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin Bağlı
sırasınaOlarak
göre Karşılaştırılması
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Cinsiyet Değişkenine
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk
ve Ticaret Nassessment,
accrual and collecting
Grup ve tahsil aşamaları Gümrük
Cinsiyet
Sıra
Sıra are regulated
U
p
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Ort.
Top.
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs and Economy Ministry according to
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Geleneksel Çocuk
Oyunlarına
Kız çözüm 200customs 208,19
Gümrük
vergisindenKatılan
doğan uyuşmazlıkların
duties has a 41637,5
different form from the
18462,5 0,182
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Geleneksel Çocuk
Oyunlarına
Katılanvergisi uyuşmazlıkları
Erkek
200have to 192,81
38562,5 in the first
yapıya
sahiptir. Gümrük
be resolved administratively
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
Tablo 4 incelendiğinde,
geleneksel
çocuk
oyunlarına
Erkek) hoşgörü eğilim puanları1 arasında anlamlı
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
katılan kız ve erkek
(200Gümrük
kız, 200
bir
farklılık saptanmamıştır (p>0,05).
Anahtaröğrencilerin
Kelimeler: Gümrük,
Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
61
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I20-21 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:15 K:21
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 5: Geleneksel Çocuk Oyunlarına Katılmayan Öğrencilerin Hoşgörü Eğilim PuanlarıGÜMRÜK
VERGĠSĠ Bağlı
UYUġMAZLIKLARININ
nın Cinsiyet
Değişkenine
Olarak Karşılaştırılması
Grup
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
Cinsiyet
N
Sıra
Sıra
229,30
45859,0
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO Ort.
DISPUTESTop.
OVER
Geleneksel Çocuk Oyunlarına Katılmayan
Kız
CUSTOM
DUTIES
200
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
U
14241,0
Geleneksel Çocuk 2Oyunlarına KatılErkek
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali
Hukuk Programı
Lisans Öğrencisi
200
171,71 Yüksek
34341,0
3
mayan
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
*(p<0,01)
p
0,000*
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali
fonksiyonlarının
yanındaoyunönemli bir p<0.01
commodities’quantity
and value.
It is are abir
kindfarklılık
of
Tablo 5 incelendiğinde,
geleneksel
çocuk
düzeyinde
anlamlı
olduğu
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
larına katılmayan
kız Aynı
ve erkek
(200
türüdür.
zamandaöğrencilerin
harcamalar üzerinden
alınan saptanmıştır.
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kız, 200 Erkek) kurumlar
hoşgörü
eğilim
puanları
arasında
vergisi
gibi belirli
aralıklarla
alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
Tablo 6: Geleneksel
Çocuk
Oyunlarına
Katılan
Hoşgörü
Eğilim
olmak üzere
alınmaktadır.
Gümrük vergileri,
Vergi veto Katılmayan
foreign trade arrive atÖğrencilerin
the custom. According
to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
Puanlarının
Sayısı Değişkenine
Bağlı
OlarakfromKarşılaştırılması
kanun kapsamı Kardeş
dışında tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties
are excluded
this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Kardeş sayılı
Sıra
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Sayısı Bölgesine girişinden
N başlayıp, eşyayaOrt.
Sd
X2subject to
p
uygulanacak
created beginning
with commodities
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.48
Diğer tüm vergilerde
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
Yok
402,29
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
1-2
373 aşamaları Gümrük
404,23
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General3 Directorate of Customs
as a part of 0,917
0,507
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
3-4
321
399,35
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law. Resolution process of disputes over
türetilmiĢtir.
vergisinden
customs duties has a different form from the
5 ve üstü Gümrük
58 doğan uyuşmazlıkların
381,37 çözüm
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle geleneksel
idari aşamada çocuk
çözümlenmek
zorundadır. olarak
place. However,
in the case of disputes not
being
Tablo 6 incelendiğinde,
oyunlarına
değerlendirilmesinde
istatistikî
anlamlı bir
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna(800)
başvurulabilmektedir.
katılan ve katılmayan
öğrencilerin
hoşgörü
farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05).
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar
Kelimeler:
Gümrük, Gümrükbağlı
Vergisi,
Disputes
eğilim puanlarının
kardeş
sayısı değişkenine
Gümrük Uyuşmazlıkları
62
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I20-21 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:15 K:21
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 7: Geleneksel Çocuk Oyunlarına KaTablo 7 incelendiğinde, geleneksel çocuk oyunGÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
tılan ve Katılmayan Öğrencilerin Hoşgörü
larına katılan ve katılmayan öğrencilerin (800)
1
ĠDARĠDurumuna
AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
Eğilim Puanlarının Anne Eğitim
hoşgörü
eğilim puanlarının
anne eğitim durumu
Bağlı Olarak ADMINISTRATIVE
Karşılaştırılması SOLUTIONS
değişkenine
bağlı OVER
olarak değerlendirilmesinde
TO DISPUTES
istatistikî anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir
CUSTOM DUTIES
Anne
(p>0,05).
2
3
Mezuniyet
Sıra
Durumu
İlkokul
Ortaokul
N
2
Ort.
256
406,78
Sd
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
X2
p
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
297
389,08 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
2,389
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle,
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
İlköğretim
46
378,02
4
miktarı veya değeri üzerinden alınan,
ekonomik,
subject to customs which is based on those
0,665
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
Lise
155
dış
ticaret ve409,75
ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
Üniversite
46
430,63
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
Tablo 8: Geleneksel
Çocuk
Oyunlarına
Katılan
Hoşgörü Eğilim
eşyanın gümrüğe
geldiği
anda bir defaya
mahsus ve
areKatılmayan
collected only once Öğrencilerin
when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Puanlarının
Baba ikinci
Eğitim
Durumuna
Bağlı
Usul Kanunu (VUK)’nun
maddesine
göre bu
the
secondOlarak
item of taxKarşılaştırılması
procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Baba Mezuniyet
Sıra
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Durumu ile dış ticarete konu
N olan eşyanın Türkiye
Ort.Gümrük
X2has been
p
Through Sd
this law, a systematization
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
İlkokul işlemlerin sırasına
142
360,38
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
Ortaokul gümrük vergisinde
236de zorunlu aşamalar
391,88
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
bağlı
niteliği olan
by General4 Directorate of Customs11,807
as a part of
İlköğretim Bakanlığı’na
33 ayrı bir kuruluş338,30
0,019*
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine
Customs Law. Resolution process of disputes over
Lise
260 uygun olarak yürütülmektedir.
428,91
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
oluşan süreçten
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Üniversite süreci, diğer vergilerde
129
419,09
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
*(p<0,05)
TARTIŞMA
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler:
Gümrük,
Gümrük
Vergisi,
Disputes
Tablo 8 incelendiğinde,
geleneksel
çocuk
oyunGeleneksel
çocuk oyunları şenliğine katılan orGümrük Uyuşmazlıkları
larına katılan ve katılmayan öğrencilerin (800)
hoşgörü eğilim puanlarının baba eğitim durumu
değişkenine bağlı olarak değerlendirilmesinde
istatistikî anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir
(p<0,05).
taokul öğrencilerinin hoşgörü eğilim düzeylerini
araştırmak amacıyla yapılan çalışmaya, 400 kız
400 erkek olmak üzere toplamda 800 öğrenci
katılmıştır.
Tablo 1 incelendiğinde, geleneksel çocuk oyunlarına katılan ve katılmayan öğrencilerin (800)
hoşgörü eğilim puanları arasında p<0.01 düzeyinde
63
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I20-21 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:15 K:21
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Tabloda
Hoşgörü toplumlarda özümsendiği vakit topGÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
görüldüğü üzere geleneksel çocuk oyunlarına
lumlarda demokratik bir kültür oluşmasından
1
YOLLARI
katılan öğrencilerin hoşgörü ĠDARĠ
eğilim AġAMADA
düzeyleri ÇÖZÜM
söz edilebilir
(Fukuyama,
2011). Bu sebeple
katılmayan öğrencilere
göre anlamlı derecede
hoşgörü
değerinin OVER
nesillere aktarımı çok büyük
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
daha yüksek bulunmuştur.
öneme sahiptir.
CUSTOM DUTIES
3
Selin KILINÇ
YURTSEVER
Tablo 2 incelendiğinde, geleneksel çocuk
oyun- 2, Hatice
Tablo
4 incelendiğinde,
geleneksel çocuk oyunCelal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Ens. Malilarına
Hukuk Programı
Öğrencisi
larına katılan ve 2 katılmayan
kız öğrencilerin
katılanYüksek
kız veLisans
erkek
öğrencilerin (200 kız,
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
(400) hoşgörü eğilim puanları arasında istatis200 Erkek) hoşgörü eğilim puanları arasında anÖzet: Gümrük
vergisi, gümrüğe
tabi olan ticari lamlı
Abstract:
duty is
a kind of tariff arising(p>0,05). Buna
tiksel olarak anlamlı
bir farklılık
saptanmamıştır
birCustom
farklılık
saptanmamıştır
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
veyaTablo
değeri 3
üzerinden
alınan, ekonomik, karşın
subject Tablo
to customs
which is based on those
(p>0,05). Bunamiktarı
karşın
incelendiğinde,
5 incelendiğinde,
geleneksel çocuk
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
geleneksel çocukdışoyunlarına
katılan
ve aracı
katılmayan
katılmayan
kız ve policy
erkek öğrencilerin
ticaret ve ekonomi
politikası
olan bir vergi oyunlarına
tariff that is a foreign
trade and economic
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
erkek öğrencilerin
(400)
hoşgörü
puanları
kız, 200
hoşgörü
eğilim puanları
dolaylı
bir vergi
türü olaneğilim
gümrük vergisi,
gelir ve (200
fiscal functions.
SinceErkek)
they are not
collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
arasında p<0.01vergi
düzeyinde
anlamlı
farklılık
p<0.01
düzeyinde
anlamlı
bir farklılık
türü olmadığından,
dış bir
ticarete
konu olan arasında
an indirect tariff
on expenditures,
custom
duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olduğu saptanmıştır.
Geleneksel
oyunlaolmak üzere
alınmaktadır. çocuk
Gümrük vergileri,
Vergi olduğu
to foreign saptanmıştır.
trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
rına katılan erkek
kanunöğrencilerin
kapsamı dışında hoşgörü
tutulmuştur. eğilim
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Çalışkan
ve Sağlam (2012), ilköğretim öğrencilegümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
düzeyleri katılmayan
öğrencilere
göre
anlamlı
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
rinin
hoşgörü eğilimlerini incelediği çalışmasında
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
derecede daha yüksek
bulunmuştur.
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak kızların
created beginning
with commodities
subjectyüksek
to
erkeklere
göre daha
hoşgörü
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
Diğer tüm vergilerdesporun
olduğu gibi düzeyine
Turkey and continuing
with operation sequence.
Akandere ve ark
(2009), çalışmasında
sahip olduklarını
tespit etmiştir.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk
ve
tahsil
aşamaları
Gümrük
ve
Ticaret
assessment,
accrual
and
collecting
are
regulated
öğrencilerin ahlaki gelişimleri üzerinde etkili
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan Gürbüz
by Generalve
Directorate
of Customs
as a7.
part
Gündüz
(2011),
veof 8. sınıf öğren1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
olduğunu tespitGümrükler
etmiştir.
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law.
Resolutioneğitimi
process ofalt
disputes
over olan hoşgörü
cilerinin
değerler
boyutu
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
Spor, kişilerde hoşgörü
ve vergilerde
işbirliğioluşan
gibi özelliklerin
göreduty
farklılaştığını
bulmuştur.
süreci, diğer
süreçten farklı bir düzeylerinin
process of othercinsiyete
taxes. Customs
disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
gelişimini destekler
(Kuru,
2000;çözümlenmek
Yetim, 2000).
bir sonucu
Nalçacı (2011), 5.
öncelikle
idari aşamada
zorundadır. Benzer
place. However,
in the caseda
of Türk
disputes ve
not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
Spor içerisinde uyuşmazlıklarda
bireyler, başkalarının
haklarına
sınıf öğrencileri üzerine yaptıkları
çalışmada kız
1
yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
saygıyı, başarı Anahtar
ve başarısızlığı
kabullenmeyi,
erkek öğrencilerin hoşgörü değerini kazanma
Kelimeler: Gümrük,
Gümrük Vergisi, ve
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
işbirliği ve hoşgörüyü öğrenirler (Şahan, 2007: 8).
düzeyleri arasında bulmuştur.
Söğüt (2006), spora katılımın engelli bireylerde
sosyal gelişim üzerine etkisini incelemiş, sporun
grup üyeliği, kendini değerli hissetme, işbirliği
ve hoşgörü gibi değerler üzerinde olumlu etkileri
olduğunu tespit etmiştir.
Ayrıca demokratik değerler, eğitim hakkı, dayanışma ve özgürlük ile ilgili yapılan araştırmalarda
dayanışma ve özgürlük ile ilgili olarak bayan ve
erkek öğretmenlerin görüşlerinin farklılaştığını
tespit etmişlerdir (Sağlam, 2000; Genç ve Kalafat,
2008; Akın ve Özdemir, 2009).
64
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I20-21 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:15 K:21
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Büyükkaragöz ve arkadaşları (1996) öğretmenlerin
istatistiksel anlamlı bir farklık saptanmamıştır
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
hoşgörü ve demokratik tutumlarını belirlemek
(p>0,05).
ĠDARĠ
AġAMADA
ÇÖZÜM
YOLLARI1
amacıyla yaptıkları çalışma sonucunda; bayan
Yazıcı (2011), Genç ve Kalafat (2008), çalışmave erkek ilkokul öğretmenlerinin
hoşgörü
ve
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES OVER
larında bulgularımız doğrultusunda demokratik
demokrasi konusundaki sergiledikleri tutumlar
CUSTOM DUTIES
değerlerin anne eğitim düzeyine göre farklılaşarasında bayanlar lehine anlamlı fark bulunmuştur.
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
madığını tespit etmiştir.
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Söğüt (2006), spora
katılımın3 Celal
engelli
Bayarbireylerde
Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Çalışkan ve Sağlam (2012), çalışmasında bulgusosyal gelişim üzerine etkisini incelemiş, sporun
larımız
eğitim
ile hoşgörü
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract:dışında,
Custom dutyanne
is a kind
of tariffdurumu
arising
grup üyeliği, kendini
değerli
hissetme,
eşyanın yer
değiştirmesi
nedeniyle,işbirliği
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
eğilim
düzeyi
istatistikî
yönden anlamlı
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to
customsarasında
which is based
on those
ve hoşgörü gibi sosyal
değerler
olumlu
etkileri
ve maliüzerinde
fonksiyonlarının
yanında
önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
bir
farklılık
tespittrade
etmiştir.
Yinepolicy
aynı şekilde Türk
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff
that is a foreign
and economic
olduğunu tespittürüdür.
etmiştir.
Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
vefiscal
Nalçacı
değerler eğitimi
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
functions.(2011),
Since theyçalışmasında
are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
Tablo 6 incelendiğinde,
oyunlarına
ölçeği
alttariff
boyutu
olan hoşgörü
ile anne eğitim
vergi türügeleneksel
olmadığından,çocuk
dış ticarete
konu olan
an indirect
on expenditures,
custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
katılan ve katılmayan
öğrencilerin
(800) vergileri,
hoşgörü
durumu
arasında
anlamlı
fark bulmuştur.
olmak üzere
alınmaktadır. Gümrük
Vergi
to foreign trade
arrive at the
custom. According
to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
eğilim puanlarının
kardeş
kanun
kapsamısayısı
dışındadeğişkenine
tutulmuştur. Bubağlı
nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Tablo
8 incelendiğinde
geleneksel
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures
and practises of custom
duties are çocuk oyunolarak yapılan sayılı
istatistikî
değerlendirilmesinde
Gümrük Kanunu’nda
düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
larına
katılmayan
(800)
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Throughkatılan
this law, ve
a systematization
has öğrencilerin
been
anlamlı bir farklık
saptanmamıştır
Bölgesine
girişinden başlayıp,(p>0,05).
eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
hoşgörü
puanlarının,
babaofeğitim durumu
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
internationaleğilim
trade entering
customs territories
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
Yazıcı (2011), gümrük
çalışmasında
sayısıolanvetarh, değişkenine
bağlı
olarak
vergisinde de kardeş
zorunlu aşamalar
Like all other taxes,
compalsive
levelskarşılaştırılmasında
such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
hoşgörünün de Bakanlığı’na
arasında
bulunduğu
demokratik
istatistiksel
anlamlı
bir farklık
edilmiştir
bağlı
ayrı bir kuruluş
niteliği olan
by General Directorate
of Customs
as a parttesdpit
of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
değerler arasındaKanunu
anlamlı
bir farklılık
bulamamıştır.
p>0,05).
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
Türk ve Nalçacıyapıya
(2011),
çalışmasında
araştırmasahiptir.
Gümrük vergisi
uyuşmazlıkları
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
mız bulguları dışında
kardeş
sayısı ileçözümlenemeyen
hoşgörü
Ancak
idari
aşamada
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
customs duties has a different form from the
process of other taxes. Customs duty disputes
Bu
Türk
ve Nalçacı’nın
(2011), çalışması
havebulgular
to be resolved
administratively
in the first
place. However, in the case of disputes not being
ile
paralellik
gösterirken,
Çalışkan
solved
administratively,
legal action can
be taken. ve Sağlam’ın
1
düzeyi arasında anlamlı bir farklılık tespit etmiştir.
(2012),
çalışması
ile zıtlık
Key words:
Custom, Custom
Duties,göstermektedir.
Custom
Yazıcı (2011), çalışmasında kardeş sayısı ve
hoşgörünün de arasında bulunduğu demokratik
değerler arasında anlamlı bir farklılık bulamamıştır.
Araştırma sonucunda bulunan bulgular, daha önce
hoşgörü ile yapılan çalışmalar ile benzerlikler
göstermektedir. Bu bağlamda; bir spor faaliyeti
olarak geleneksel çocuk oyunlarının çocukların
hoşgörü eğilim düzeylerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Gümrük Uyuşmazlıkları
Tablo 7 incelendiğinde, geleneksel çocuk oyunlarına katılan ve katılmayan öğrencilerin (800)
hoşgörü eğilim puanlarının, anne eğitim durumu
değişkenine bağlı olarak karşılaştırılmasında
65
Disputes
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I20-21 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:15 K:21
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
KAYNAKLAR
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
12(2), 1432-1446
AKANDERE, M., BAŞTUĞ, G., GÜLER, D.,
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
(2009). Orta Öğretim Kurumlarında Spora
EVKURAN, M., CENGİL, M., KORUKCU,
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Katılımın Çocuğun Ahlaki Gelişimine Etkisi,
A., YAVUZ, S., AKYOL, A., ÜNLÜER, C.,
CUSTOM
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve
Spor DUTIES
(2010). Birlikte Yaşama Kültürü ve Hoşgörü.
2
3
Bilimleri Dergisi, 3(1), 59-68 Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
Ankara: Öncü
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
CelalKurumlarında
Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret Bölümü
AKGÜN, A., (2011). İlköğretim
FUKUYAMA,
F., (2011). Tarihin Sonu ve İnsan.
Ders Dışı Egzersiz Faaliyetlerine Katılan
(Çev. Zülfü Dicleli). İstanbul: Profil
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
yer değiştirmesi
nedeniyle,Yüksek
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
Öğrencilerineşyanın
Sosyalleşme
Düzeyleri,
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, GÇOŞ
subject toKILAVUZ
customs whichKİTABI.,
is based on(2013).
those
Geleneksel
Lisans Tezi,sosyal
Manisa
Bayaryanında
Üniversive mali Celal
fonksiyonlarının
önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
http://kmaras.meb.gov.tr/
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariffÇocuk
that is a Oyunları
foreign tradeŞenliği,
and economic
policy
tesi, 49 türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscalmeb_iys_dosyalar/2014_03/21103438_02114106_
functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
AKIN, U., ÖZDEMİR,
M., (2009).
Öğretmen
klavuz.pdf,
Erişim Tarihi:
10.02.2015
vergi türü olmadığından,
dış ticarete
konu olan
an indirect
tariff on expenditures,
custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
Adaylarınınolmak
De­müzere
okratik
Değerlerinin
Çeşitli
alınmaktadır.
Gümrük vergileri,
Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
T.,custom
(2008). Öğretmen
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu GENÇ,
the second S.Z.,
item ofKALAFAT,
tax procedural law,
Değişkenlerkanun
Açısından
İncelen­
mesi: Eğitim
kapsamı dışında
tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Adaylarının
Demok­
ratik
Tutumları
ile Emgümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures
and practises
of custom
duties
are
Bilimleri Fakültesi
Örneği, Ankara Üniversayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
patik Becerilerinin Değerlendirilmesi Üzerine
ile dış
ticarete konuFakültesi
olan eşyanın Türkiye
Gümrük
Through this law, a systematization has been
sitesi Eğitim
Bilimleri
Dergisi,
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created
with commodities
to
Birbeginning
Araş­tırma,
Manassubject
Üniversitesi
Sosyal
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
42(2), 183-198
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey
and continuing
with operation
sequence.
Bilimler
Dergisi,
19, 211-222
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahsil aşamaları
GümrükLiberte
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
ASHFORD, N.,tahakkuk
(2009).veHoşgörü.
Ankara:
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan GÜLTEKİN,
by General Directorate
Customs asTarih
a part ofI Dersinde İşe
F.,of(2007).
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution process
of disputes
over
ATEŞ, T., (1997).
Hoşgörü
veuygun
Uzlaşma.
Ankara:
Koşulabilecek
Değer
Öğretiminin
Yeni
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
Ümit
Yaklaşımlarının
Öğrencilerin
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process
of other taxes. Customs
duty disputes ‘‘Hoşgörü’’
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
Anlayışlarının
Gelişimine
Etkisi.
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place.Değeri
However, in
the case of disputes not
being
BÜYÜKKARAGÖZ,
S.,
(1996).
Ancak
idari KESİCİ,
aşamada Ş.,çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi,
Eğitim
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Öğretmenlerin Hoşgörü ve Demokratik
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Tutumları, Anahtar
EğitimUyuşmazlıkları
Yönetimi, 3, 353-365
Gümrük
GÜRBÜZ, G., GÜNDÜZ, S., (2011). İlköğretim
ÇAĞBAYIR, Y., (2007). Ötüken Türkçe Sözlük.
Okulu Öğrencilerinin Demokrasi Unsurları İle
İstanbul: Ötüken
İlgili Görüşleri, Turan Stratejik Araştırmalar
ÇALIŞKAN, H., SAĞLAM, H.İ., (2012). Hoşgörü
Merkezi Dergisi, 3, 17-30
Eğilim Ölçeğinin Geliştirilmesi ve İlköğreKOLAÇ, E., (2010). Hacı Bektaş Veli, Mevlana
tim Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimlerinin
ve Yunus Felsefesiyle Türkçe Derslerinde
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi,
66
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I20-21 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:15 K:21
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Değerler ve Hoşgörü Eğitimi, Türk Kültürü ŞAHAN, H., (2007). Üniversite Öğrencilerinin
GÜMRÜKDergisi,
VERGĠSĠ
ve Hacı Bektaş Veli Araştırma
55,UYUġMAZLIKLARININ
Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
193-208
Rolü,
Doktora1 Tezi, Konya Selçuk Üniversitesi
BilimlerOVER
Enstitüsü, 8- 125
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS Sosyal
TO DISPUTES
KOUCHOK, K.H., (2008).
Çocuklara Hoşgörüyü
CUSTOM
Öğretmek İçin Neler Yapmalı, Neler
Yap- DUTIES
TÜRK, N., NALÇACI, A., (2011). İlköğretim
2
3
Selin KILINÇ , Hatice Beşinci
YURTSEVER
mamalı: Mısır Örneğinden Bazı Yansımalar,
Sınıf
Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler
2
Celal Bayar
Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Ens. Mali Hukuk
Programı Yüksek
Lisans Öğrencisi
(Çev. Cemil Oruç),
Fırat
Üniversitesi
İlahiyat
Programında
Verilen
Değerleri Edinme Dü3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Fakültesi Dergisi,13(2), 403-412
zeyleri, 13(2), 39-56
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
eşyanın Sporda
yer değiştirmesi
nedeniyle,Ankara:
bu eşyanın YAZICI,
from the movement
of commercial
commodities
KURU, E., (2000).
Psikoloji.
K., (2011).
Sosyal
Bilgiler Öğretmen
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve İletişim
mali fonksiyonlarının
yanında
önemli bir
commodities’quantity
value. Itrisatik
are aDeğerlerinin
kind of
Gazi Üniversitesi
Fakültesi
Basımevi
Adaylarınınand
Demok­
Çeşitli
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Değişkenler
İncelenmesi,
Eğitim
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument
in addition toAçısından
its economic, social
and
ÖCAL, M., (2006).
İlköğretim
Dinve fiscal functions. Since they are not collected on
dolaylı bir
vergi türü olanOkullarında
gümrük vergisi, gelir
ve basis
Bilim,
36 (159),
165-178
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular
like income
tax and corporate
tax, as
Kültürü ve Ahlâk
Öğretim
Yöntemleri.
vergi türüBilgisi
olmadığından,
dış ticarete
konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
İstanbul: Düşünce
DEMİRTAŞ,
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi YEŞİLKAYALI,
to foreign trade arrive atE.,
the custom.
According to V.Y., (2013).
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
Ebeveynlerin
İlişkin Tukanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties
are excluded fromÇocuk
this law. Haklarına
Therefore,
ÖZDEMİR, M.,
(2011).
Hoşgörülü
Birey
gümrük
vergilerinin
usul ve uygulama
esasları ve
4458
procedures and practises of custom duties are
tumları ile İlköğretim Öğrencilerinin Hoşgörü
Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Hoşgörülü sayılı
Toplum,
Gençay Dergisi, 1, 18
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Eğilimleri Arasındaki İlişki, Buca Eğitim
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
göreBarışa
bir Açılan
sistematik
international
trade Dergisi,
entering customs
REARDON, B.,işlemlerin
(2000). sırasına
Hoşgörü:
Fakültesi
36, territories
12-25 of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
zorunlu aşamalar
tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
Kapı. (Çev.gümrük
Tubavergisinde
Asrakde Hasdemir
veolanNur
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret YETİM,
assessment,A.,
accrual
and collecting
are regulated
(2000).
Sporun
Sosyal Görünümü,
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
Ziyal). Ankara:
Tihak
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs
and
Economy
Ministry ve
according
Gazi
Beden
Eğitimi
SportoBilimleri DerProgramı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs
has a different form from the
SÖĞÜT, M., (2006).
Sporun
Bedensel
Engellilerin
gisi,duties
1, 61-70
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Sosyalleşmeleri
Etkisi, Yüksek
Lisans
yapıya Üzerine
sahiptir. Gümrük
vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
A., (2005).
Sosyoloji
ve Spor. Yaylacık
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. YETİM,
place. However,
in the case of
disputes not being
Tezi, Mersin
Üniversitesi
Sağlıkçözümlenemeyen
Bilimleri
Ancak
idari
aşamada
solved administratively, legal action can be taken.
Matbaası. İstanbul: Morpa 1Kültür Yayınları.
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Enstitüsü, 9
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Uyuşmazlıkları
SAĞLAM, H.İ.,Gümrük
(2000).
Sosyal Bilgiler Dersinin
Demok­ratik Tutum Geliştirmedeki Rolü, Milli
Eğitim Dergisi, 146, 67-71
67
UHPPD
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
1
SPORDA
ŞİDDET
VE SALDIRGANLIĞI
ETKİLEYEN
UNSURLAR
TOPLUMSAL
CİNSİYET
EŞİTSİZLİĞİNDE
MEDYANIN
ROLÜ
FACTORS AFFECTING VIOLENCE AND AGGRESSION IN SPORTS
THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY
Ali Serdar YÜCEL1, Ahmet ATALAY2, Ayça GÜRKAN3
Ali Murat KIRIK1, Murat KORKMAZ1
1
Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye
Marmara
Üniversitesi Beden
İletişimEğitimi
Fakültesi
Radyo
Televizyon ve
SinemaTürkiye
Bölümü
Ardahan Üniversitesi,
ve Spor
Yüksekokulu,
Ardahan/
1
Güven
Grup
A.Ş.
Finans
Yönetmeni
3
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği A.D. İzmir / Türkiye
1
2
Öz:
Spor
barışfarklı
kardeşlik
ve sevginin
bir arada
yaşandığı
Özet:
Tarihin
dönemlerinde,
farklı
coğrafyalarında
ve
toplumun
her
kesimini
bir
araya
getiren
sosyal
bir
farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal
bağ
olarak
ifaderol
edilebilir.
Ancak kazanma
ve kayolarak
yüklenen
ve sorumluluklar
kısaca toplumsal
betme
somutlaşması
ve rekabetin
cinsiyetalgısının
şeklinde
ifade edilmektedir.
Bireyekonomik
dünyaya
ölçüler
değerlendirilmesi
ile birlikte
sporun
yapısı
geldiği ile
andan
itibaren toplumsal
cinsiyet
kendisini
ve
algılanış
biçimi
değişime
uğramıştır.
Spora
saha
göstermekte ve insani ilişkiler de farklılaşmaktadır.
ve
alanlarında
meydana
gelen şiddet,
saldırganlık
Ancak
günümüzde
gerek toplumsal
gerekse
de siyasal
ve
sapkın
davranışlarını
temel
sebebi ve
olarak
da bu
açıdan
kadın
ikinci plana
atılmakta
erkeklerin
değişimi
gösterebiliriz.
Kendiliğinden
oluşmayan
gölgesinde yaşamaya mecbur bırakılmaktadır. Kabu
sürecin eşitsizliği
sebepleri arasında
iletişim
araçları,
dın-erkek
medyanınkitle
farklı
alanlarına
da
kulüp
yöneticileri,
hakemler,
antrenörler,
yansımakta
ve bu sporcular,
durum eşitsizliği
giderek
somut
seyirciler
sporun içindeTeoride
yer alan
diğer
bir düzenevboturtmaktadır.
kadın
veunsurları
erkekler
sayabiliriz.
Bu
bağlamda
mevcut
literatürün
taranması
aynı hak ve yükümlülüklere sahipken, uygulama
ile
gerçekleştirilen
bu çalışmanın
sporda
şiddet
noktasında
durumun
bu şekilde amacı
olmadığı
medyada
ve
inceleyerekvebusunulan
davranışların
sebeplerini
yersaldırganlığı
alan programlardan
içeriklerden
de
ortaya
koymaktır.
açıkça anlaşılmaktadır.
Bu çalışmada toplumsal cinsiyet
Abstract:
Sportsand
can
be expressedsocially
as a social
tie
Abstract: Roles
responsibilities
attributed
that
brings
the
whole
community
together
in
which
to women and men in different periods of history,
peace,
brotherhood
andand
lovedifferent
are shared
all together.
different
geographies
cultures
are exHowever,
structure
of sports
its perception
pressed asthe
gender
in short.
Genderand
appears
since the
have
changed
due and
to the
embodiment
of theHowever,
winning
individual
is born
human
affairs differ.
and
losing
concepts
and
to
the
evaluation
of
competiwomen are pushed into the background both socially
tion
economic
measures.
We can
indicate
and with
politically
and they
are forced
to live
underthis
the
change
main
reasoninequality
of violence,
aggression
shadowasofthe
men.
Gender
is reflected
to
and
aberrant
behaviours
occurring
in
sports
fields
different fields of media and this condition increasand
Among theonreasons
of thisWhile
process
that
inglyareas.
puts inequality
a solid basis.
women
doesn’t
come
itself,
can count mass
and men
haveinto
thebeing
same by
rights
andwe
responsibilities
in
media
club managers,
athletes,
referees,
trainers,
theory,tools,
it is clearly
understood
from the
programs
and
audiences
etc. and other
elements
of situation
sports. Inisthis
contents presented
in media
that the
the
sense,
the
purpose
of
this
study
that
is
conducted
with
right opposite in practice. In this study, the role
of
the
review
of current
literature
is to analyseand
violence
media
in gender
inequality
is emphasized
some
and
aggression
sports
andontopositioning
present thewomen
reasons
conclusions
haveinbeen
made
in
of
these
behaviours.
media. Following the research, it has been indicated
eşitsizliğinde
medyanın
irdelenmiş
ve kadının
Anahtar
Kelimeler:
Spor, rolü
Şiddet,
Saldırganlık,
Sporcu,
medyadaki
konumlandırılışı
üzerine
çıkarımlarda
Hakem, Seyirci
bulunulmuştur. Araştırma neticesinde kadının medyada cinsel bir obje olarak kullanıldığı ve erkeklerin
gerisinde yer aldığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte
elde edilen bulgular örneklerle desteklenmiştir.
that Words:
women Sports,
are usedViolence,
as a sexual
object in media
and
Key
Aggression,
Athletes,
they
fall
behind
men.
Moreover,
findings
obtained
Referees, Spectators
have been supported with examples.
Key Words: Gender, Gender Inequality, Male Hegemony, Media, Positive Discrimination Ethics In Media
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın-Erkek Eşitsizliği, Erkek Hegemonyası, Medya, Pozitif
Ayrımcılık, Medyada Etik
Doi: 10.17360/UHPPD.201529603
(1) Sorumlu Yazar: Ali Serdar YÜCEL, Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetimi A.D. Elazığ / Türkiye
[email protected] Geliş Tarihi / Received: 11.11.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 03.22.2015 Makalenin Türü:
Type ofarticle (Literatür Araştırması – Derleme / Literature Review) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok /
None“Etik Kurul Raporu Yok - Noneof Ethics Committee”
1
68
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
GİRİŞ
bir kavram olarak algılanır hale gelmesine neden
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
olmaktadır” (Girginer vd., 2006).
Her ne kadar başlangıçta sporun bir oyun ve işten
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
Toplumsal zenginliğin gösteri alanlarından biri
de bugün gerek ekonomik gerek siyasi gerek uluslar olan spor, saldırganlık, sapkın davranışlar ve
CUSTOM DUTIES
arası barış ve gerekse de hukuki yönden farklı şiddet olayları ile gündeme gelmeye başlamıştır.
3
KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER
Dolayısı
ile insanların
ilgileri azalmakta, spor
bir nitelik kazanmıştır (Atalay, 2012).Selin
Özellikle
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Malisaha
Hukukve
Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisive holiganizm boy
alanlarında
fanatizm
3
spor anlayışının sonuçları ve çıktılarının
daha daSalihli MYO, DıĢ
Celal Bayar Üniversitesi
Ticaret Bölümü
göstermeye başlamaktadır. Kitlesel bağlılığın
somutlaşması ve ticari ve ekonomik kaygıların
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari nadir
Abstract:
Custom duty is aolan
kind ofsporun
tariff arising
alanlarından
dokusu ve özü
eşyanın bu
yer niteliği
değiştirmesiifade
nedeniyle,
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
da ön plana çıkması
edebilir.
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, korunarak
subject to customs
which
is
based
on
those
bu tarz olayların önüne geçilmesi önem
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret
ve ekonomi
politikası beraberinde
aracı olan bir vergi arz
tariffetmektedir.
that is a foreign trade and economic policy
Bu dönüşüm birçok
olumlu
gelişmeyi
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylısporda
bir vergi şiddetin,
türü olan gümrük
vergisi, gelir
getirmekle birlikte
saldırgan
veve fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir Sporda
regular basis
like income
tax and corporate
as
şiddet,
bireyin
ya datax,kitlelerin
sosyal
vergi türü
olmadığından,
dış ticarete
konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
sapkın davranışların
ortaya
çıkmasına
da neden
bağımsız
düşünülmemelidir.
Her
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus koşullarından
are collected only once
when commodities
subject
olmak ve
üzerekaybetme
alınmaktadır. olgusu
Gümrük vergileri,
Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
olmuştur. Kazanma
izleyicisporda
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu toplumda
the second item
of taxşiddete
proceduralbaşvuran
law, customkişiler, şiddetin
kanun kapsamı
tutulmuştur.
nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
lerin gözünde yaşamsal
ya dışında
da ölümcül
birBuanlam
gerçekleştiği
alanlar farklılıklar
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 nedenleri
procedures ve
and şiddetin
practises of
custom duties are
sayılı Gümrükve
Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ihtiva etmeye başlamış
bu noktada
spor Bu
saha
Sporda
şiddetehasyönelik
davranışlar
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük gösterebilir.
Through this law,
a systematization
been
Bölgesine
başlayıp,eylemleri
eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
ve alanlarında şiddet
vegirişinden
saldırganlık
boy değişik
şekillerde
çıkabilmektedir;
oyun
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international
trade enteringortaya
customs territories
of
oluşturulmuştur.
Diğer tüm ve
vergilerde
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
göstermeye başlamıştır.
Girginer
arkadaşları
ihlal
edilmesi,
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, kurallarının
Like all other taxes,
compalsive
levels küfür,
such as saldırganlık,
tahakkuk
ve
tahsil
aşamaları
Gümrük
ve
Ticaret
assessment,
accrual
and
collecting
are
regulated
(2006) sporda şiddet ve saldırganlık konusunu fiziki güç kullanımı, sportmenlik dışı tutum ve
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
şöyle ifade etmektedir:
davranışlar,
doping,
şike
ve teşvik primi gibi.
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
of
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm (Özdemir
customs duties
has
a
different
form
ve Mercan, 2006).from the
süreci, diğer
vergilerde oluşankeyifli
süreçten anlar
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
“Spor kişileri stresten
uzaklaştırarak
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada
çözümlenmek
zorundadır. Şiddet
place. However, in the case of disputes not being
yaşamalarını, rahatlamalarını
ve mutlu
olmalarını
uzaklaşma aracı olarak ortaya çıktığı kabul edilse
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
sağlayan bir faaliyettir.
Ancak
günümüzde
spor
Anahtar Kelimeler:
Gümrük
Vergisi,
faaliyetlerine bakıldığında
sporunGümrük,
anlamına,
özünde
Gümrük Uyuşmazlıkları
var olan güzel duygulara yakışmayan, görüntüler
ile karşılaşılmakta ve bu görüntülerin dozu ve
etkileri de giderek artmaktadır. Spordaki kardeşlik,
sevgi ve huzur kavramlarının yerini artık küfür,
kavga ve saldırganlık almaya başlamıştır. Bu ise
sporun asıl amacından uzaklaşmasına, kişilerin
birbirlerine eziyet ettiği ve şiddetin körüklendiği
69
solved administratively, legal action can be taken.
1
Key words:
Custom,
Customolarak
Duties, Custom
Şiddet
kelime
anlamı
insanın fiziksel ve
Disputes
ruhsal bütünlüğüne yönelik her türlü maddi ve
manevi olumsuzluğu dile getiren bir kavramdır.
Kendisini çok farklı biçimlerde gösterebilen şiddet
olgusu, günümüzde toplumsal ve bireysel boyutta
sık sık karşımıza çıkmaktadır (Ayan, 2006). Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere bireylerin
ya da belli bir grubun maddi ve manevi bütünlüğünün hedef alınması olarak ifade edilebilecek
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
olan şiddet, günlük yaşamın ve iş hayatının her
Sözel Şiddet: Aşağılayıcı sözler söylemek, suçGÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
anı ve evresinde karşımıza çıkarken, aslında bu
lamak, küfür etmek, küçük düşürmek, hakaret
1
ĠDARĠ
AġAMADA
ÇÖZÜM
durumun toplumsal bir sorun olduğunu söylemek
etmek,YOLLARI
tehdit etmek, yüksek sesle bağırmak, süde yanlış olmayacaktır.ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
DISPUTES
OVERkatılımı engellemek vs.
rekliTO
eleştirmek,
kararlara
CUSTOM DUTIES
Literatürde şiddete yönelik yapılmış farklı
taFiziksel Şiddet: Tokat atmak, vurmak, itmek,
2
Selin
KILINÇ
,
Hatice
YURTSEVER3
nımlamalarda mevcuttur. Bu tanımlamalardan
kemiklerini kırmak, tükürmek, yumruklamak,
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
biri şiddeti; insanoğlunun
doğasında
bulunanSalihli MYO,
duvara
vurmak,
saç çekmek, tekmelemek, bıçak
Celal Bayar Üniversitesi
DıĢ Ticaret
Bölümü
içgüdüsel duyguların, içinde yaşanılan koşulların
çekmek, yaralamak, silahla yaralamak, öldürmek, vs
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
da etkisi ile dışa
vurumu
olarak ifade
eşyanın
yer değiştirmesi
nedeniyle,ederken
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, Ekonomik
subject to customs
whichEvin
is based
on those
Şiddet:
masraflarını
karşılama(Talimciler, 2003).
Ailede
Şiddet Komisyonu
sosyal ve
mali fonksiyonlarının
yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi mak,
tariff that
a foreign trade and
economic policyizin vermemek,
aileis bireylerinin
çalışmasına
Raporu (2013)’nda
kişiye üzerinden
fiziksel,
türüdür. ise
Aynı şiddet;
zamanda harcamalar
alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve çalışan
fiscal functions.
Since they
are not collected
on almak, mal/
bireyin
parasını
elinden
cinsel, psikolojik
veyavergisi
ekonomik
kurumlar
gibi belirli açıdan
aralıklarla zarar
alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan mülkünü
an indirect tariff
on expenditures,
kontrol
etmek,custom
vs. duties
vermesiyle veya
acıgümrüğe
çekmesiyle
eşyanın
geldiği andasonuçlanan
bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
veya sonuçlanması
muhtemel
hareketleri,
buna
Usul Kanunu
(VUK)’nun
ikinci maddesine
göre bu Psikolojik
the second item
of tax procedural
customeşle doğrudan
Şiddet:
Keyfi law,
surette
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
yönelik tehdit vegümrük
baskıyı
ya dausulözgürlüğün
keyfi
vergilerinin
ve uygulama esasları
4458 iletişimi
procedures and
practises of
custom duties
are
kesmek,
onunla
konuşmamak,
surat
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
engellenmesini içeren
toplumsal,
ve özel
ile dış ticarete
konu olankamusal
eşyanın Türkiye
Gümrük asmak,
Through aile
this law,
a systematization
has beenifade etmesini,
bireylerinin
kendisini
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
alanda meydanaişlemlerin
gelen fiziksel,
psikoloji,
sırasına cinsel,
göre
bir
sistematik görüş
international
trade entering customs
territories of engellemek,
ve düşüncelerini
açıklamasını
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
sözlü ve ekonomik
türlüdetutum
davranış
gümrükher
vergisinde
zorunlu ve
aşamalar
olan tarh, ailesiyle
Like all other
taxes, compalsive levels
such as
ve arkadaşlarıyla
görüşmesini
engellemek,
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
olarak tanımlanmaktadır
(Ailede
Şiddet
KomisBakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan aile
by General
Directorate birbirlerini
of Customs as adeğersiz
part of
1
bireylerinin
görmesi.
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
yonu Raporu, 2013).
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law. Resolution process of disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm Sosyal
customs duties
has aAile
different
form from the
Şiddet:
bireylerini
başkaları önünsüreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Şiddet, temel özellikleri
ne
olursa
olsun,
zamana
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları de
havesürekli
to be resolved
administratively
in thebaşkaları
first
küçük
düşürmek,
önünde
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
ve topluma göreAncak
değişen
olgudur.
idaritoplumsal
aşamada birçözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
zaaflarıyla alay etmek, başkalarının
önünde
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Bir şiddet olayı farklı toplumlarda farklı anKey words: Custom, Custom Duties, Custom
kıskançlık
gösterilerinde bulunmak suretiyle
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
lamlandırılabileceği
aynı toplumda farklı
Gümrük gibi,
Uyuşmazlıkları
bireylerin davranışlarını kontrol etmek, ailesi,
zamanlarda farklı algılanabilir. Toplumlar değiştiği
arkadaşları, komşuları ile görüşmesini ve evden
gibi toplumsal normların da değişmesi doğaldır
dışarı çıkmasını engellemek.
(TBMM, Meclis araştırma raporu, 2013).
Cinsel Şiddet: Başkalarıyla cinsel ilişkiye zorlama,
Şiddet Türleri
eşlerin rızası olmadan çocuk doğurmaya veya
doğurmamaya, kürtaja, yakın akrabalarla cinsel
Ailede şiddet komisyonu raporu (2013)’e göre
şiddet türleri şu şekilde belirtilmektedir.
ilişkiye (taciz veya tecavüz), zorlama, evlenmeye
70
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
zorlama, telefon, mektup veya sözle cinsel içerikli
durum olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Zira
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
rahatsızlık verici davranışlar vs.
bireylerin öğrenme süreçlerini oluşturan evrelerin
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
başında
bulunduğu
ortam, gördüğü eylem ve
Saldırganlık
duyduğu
söylem gelmektedir.
Bu süreçte öğrenADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
me eylemi ve model alınan roller saldırganlığın
Saldırganlık; başka kişilere ya da nesnelere
CUSTOM DUTIES
yönelmiş olan zararlı, yok edici (Köknel, Ö., 2 öğrenilmesinde3 belirleyici olabilmektedir.
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
1986), ya da karşısındakine
üstün
gelmek,
onu
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. MaliGösterilen
Hukuk Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
saldırganlık
çoğunlukla
çirkin tezahürat
3
Celalçıkarmak
Bayar Üniversitesi
yönetmek; bir işi bozmak, boşa
içinSalihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
şeklinde olmakla birlikte, fiziksel saldırganlık
düşmanca, incitici, hırpalayıcı, acı/ağrı verici
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Customde
duty
kind of tariff
arising
gösterimine
sıkis aolarak
rastlanmaktadır.
Sözlü
yer değiştirmesi
nedeniyle,
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
amaçlar taşıyaneşyanın
bir davranış
biçimidir.
Saldırgan
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
to customssaldırganlığın
which is based on
those
yasubject
da fiziksel
hangisinin
daha tehsosyalyönelik
ve mali fonksiyonlarının
yanındave
önemli
davranışlar amaca
davranışlardır
birbir commodities’quantity and value. It is are a kind of
likeli
olabileceği
tartışılabilir.
Şüphesiz sözle bir
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that
is a foreign trade
and economic policy
kişiye, gruba yatürüdür.
da topluma
yönelik
olabilir.
Aynı zamanda
harcamalar
üzerindenBu
alınan
instrument in addition to its economic, social and
kişiye
verilebilecek
birlikte,
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions.
Since they zarar
are not sınırlı
collected olmakla
on
tür davranışlarlakurumlar
karşılaşan
ya kaçınma
vergisi kişilerde
gibi belirli aralıklarla
alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
belirlenen
“kışkırtıcı”
fonksiyonu
nedeniyle, sözlü
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff
on expenditures,
custom duties
davranışı, ya da eşyanın
benzergümrüğe
davranışlarla
koyma
geldiği andakarşı
bir defaya
mahsus
are collected only once when commodities subject
saldırganlık
da atoldukça
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
trade arrive
the custom. tehlikeli
According to sonuçlara yol
davranışı görülür
2000).ikinci maddesine göre bu totheforeign
Usul(Tiryaki,
Kanunu (VUK)’nun
second item of tax procedural law, custom
açabilecek
bir yapıdadır
(Şahin,
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded
from this law.
Therefore,2003).
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Sporda saldırganlık
bir organizasyona zarar vermek
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Saldırganlıkta
başkasını incitme niyetinin olması
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
üzere yapılan davranış
türü
olarak
tanımlanabilir.
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created
beginning
with
subject to(Göksu, 2007).
bu
davranışın temelcommodities
belirleyicisidir
sırasınakişiden
göre ziyade
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Sporda saldırganişlemlerin
davranışlar
müoluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey andve
continuing
with (2008)
operation sequence.
Bostan
Kılcıgil
saldırganlığı yıkıcı
gümrük etki
vergisinde
de zorunlu
aşamalar
olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
sabakanın sonucuna
etmek
amacıyla
yapılır.
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment,
accrual
and
collecting
are
regulated
saldırganlık, atılganlık ve edilgen saldırganlık
Bakanlığı’na
bağlı
ayrı bir kuruluş niteliği
by General Directorate of Customs as a part of
Yani sporda skorun
lehine
dönmeyeceğini
anla-olan
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs üzere
and Economy
Ministry
according
olmak
üç
başlıkta
incelenmektedir.
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu davranışlarla
hükümlerine uygun olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
yan kişiler saldırgan
sonucu
lehine
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
çevirmeye çalışırlar.
spor müsabakalarında
Yıkıcı
süreci, Bu
diğerda
vergilerde
oluşan süreçten farklı bir
process Saldırganlık
of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
rakibe kaba kuvvet
kullanarak
karşılaşmanın
soöncelikle
idari aşamada
çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
İnsanlar
beklentilerini
zaAncak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively,
legal actiongerçekleştiremediği
can be taken.
nucunu kendi lehine
çevirme
sporda
1
uyuşmazlıklarda
yargı anlamında
yoluna başvurulabilmektedir.
manlarda
üzgünlük,
korku gibi
Key words: hayal
Custom, kırıklığı,
Custom Duties,
Custom
şiddeti doğurur Anahtar
(Yeter,Kelimeler:
2006). Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes
karmaşık duygular içerisine girebilirler. Bu
Gümrük Uyuşmazlıkları
Saldırganlık konusunda ailede ve toplumda saldırduygu yoğunluğu içindeki kişi, toplumun kabul
ganlıkla ilgili değer yargılarının, saldırganlığa karşı
etmeyeceği saldırgan bir tutum sergileyebilir.
gösterilen tutumların önemi de unutulmamalıdır.
Yıkıcı saldırganlıkta, kişi kendine zarar verdiğine
Küçük yaşlardan başlayarak saldırganlığı öğrenen
inandığı kaynağa doğru hareketle, zarar verme
çocuklar, bu tür davranışları genellikle yaşam
amacını taşır.
boyu sürdürürler (Erşan vd., 2009). Dolayısı
ile saldırganlığın kendiliğinden ortaya çıkan bir
71
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Atılganlık
getiriler sporun özünde bir değişim başlatmıştır.
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Sporda yüksek ve daha iyi performansın ticari
Atılganlık, saldırgan olma anlamına gelmez. İnĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
ölçü değerleri
ile1 belirlenmesinin sporun içinde
sanın kendini kolayca ifade edebiliyor olması da
şiddetin
ve saldırganlığın
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVERortaya çıkmasına neden
bir tür atılganlık olabilir.
Atılganlık, başkalarının
olduğu söylenebilir. Yüksek düzeyde mücadele
CUSTOM DUTIES
haklarını ihlal etmeden, kişinin kendi haklarını
ve rekabet de sporcu psikolojisini zorlamaya
Selin
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
kabul edilebilir biçimde savunmasıdır.
Atılganbaşlamış, sporun gerek üreticileri gerekse de
2
Celal Bayar
Üniversitesi Sosyal kurulan
Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
lık, dolaysız yollardan
faydalanılarak
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaretarasında
Bölümü
tüketicileri
şiddetin, saldırganlığın ve
dürüstçe, etkileyici ve açık bir iletişim çeşididir.
çirkin tezahüratın ortaya çıkmasına zemin haÖzet: Gümrük vergisi, gümrüğe
tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Ancak çeşitli gereksinimlerinizi
ve haklarınızı
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın zırlamıştır.
from the movement
of commercial
commodities
Özsoy
(2013)’a
göre;
miktarı veya
değeri üzerinden
ekonomik,
subject to customs which is based on those
bu yolla savunurken,
bu hakların
sizinalınan,
hakkınız
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
olduğuna inanmanız
kadar,
daha
hızlıya,
dış ticaretgerekmektedir.
ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi “Spor,
tariff thather
is a ne
foreign
trade and
economic
policy daha güçlüye,
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
ulaşmak
içincollected
yapılan
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve daha
fiscal yükseğe
functions. Since
they are not
on bir mücadele
Edilgen Saldırganlık
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
de, aynı
evrensel
ilke ve kurallarla
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan ise
an indirect
tariffzamanda
on expenditures,
custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
Edilgen saldırganlıkta
amaç,
karşısındaki
kişinin
bir atoyun,
yarış
ve eğlencedir.
İdeal
olmak üzere
alınmaktadır.
Gümrük vergileri,
Vergi gerçekleşen
to foreign trade arrive
the custom.
According
to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
öfkesini ve kızgınlığını
kazanmadan,
saldırganlık
spor, yarışma
veTherefore,
rakip olmanın yanı
kanun kapsamı
dışında tutulmuştur.
Bu nedenle, anlamda
duties are excluded
from this law.
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
duygusunun tatmin
edilmesidir. Burada, karşısıra
sevgi, barış ve kardeşliktir. Ancak sporu
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile
dış
ticarete
konu
olan
eşyanın
Türkiye
Gümrük
Through
this law, a systematization has been
sındakini soyut Bölgesine
olarak girişinden
değil ama
somut olarak
yapanların
ya da seyirci ve taraftarların, bireysel
başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin arzusu
sırasına baskındır.
göre
bir
sistematik ya
international
tradenedenlerle
entering customs
of görmezlikten
incitme veya yaralama
da sosyal
buterritories
amaçları
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, gelmeleri,
Like all othersaptırmaları,
taxes, compalsive
levels such
as
kötüye
kullanmaları,
sporun
ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Sporda Şiddet tahakkuk
ve Saldırganlık
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan saldırgan
by General Directorate
of Customs
a part eylemlerinin
of
davranışların
ve asşiddet
yer
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
olarak yürütülmektedir.
Customsbir
Law.alana
Resolution
process of disputes over
Spor günümüzde
dünyanın
heruygun
yerinde
izleyicisi
aldığı
dönüşmesine
neden olmuştur”
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
olan ve hızla gelişen
gelmiştir.
süreci, bir
diğerendüstri
vergilerde haline
oluşan süreçten
farklı bir (Özsoy,
process of 2013).
other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
Finansal açıdan bakıldığında
milyonlarca
dolarları
öncelikle idari aşamada
çözümlenmek
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
ve Var (2009)
ise; can be taken.
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen Kuru
solved administratively,
legal action
kapsayan bir sektör
halini yargı
almıştır.
Bu sektörün
1
uyuşmazlıklarda
yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
üretimi ve tüketimi
pek çok
meydana gelen hızlı değişmelerin
Anahtar dünya
Kelimeler:üzerinde
Gümrük, Gümrük
Vergisi, “Dünyada
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
insanı yakından ilgilendirmektedir. Bu yüzden
(nüfus artışı, teknolojik gelişme, enformasyon,
spor müsabakalarına bakış açısı da günden güne
bölgeselleşme, küreselleşme, v.b. gibi) oluşumdeğişmekte, her gün daha yüksek performans
lardan dolayı insanlar, maddi yönden tatmin
ve daha iyi sonuçlar almayı gerektirir (Özen
seviyesine ulaşmalarına rağmen, manevi yönden
vd., 2013).
büyük bir tatminsizlik içindedirler. Bu tatminsizlik
problemiyle tribünleri dolduran kişiler, seyirci ve
Endüstriyelleşme ile birlikte sportif yapı evrim
taraftar denen kitleyi meydana getirmektedir. Bu
sürecine girmiş, ticari ve ekonomik kaygı ve
72
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
doyumsuzluğun beraberinde getirdiği problemleri
dönüşmüş, dostlukların yerini düşmanca tavırlar
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
geçiştirmek için bu kitle çeşitli deşarj yöntemlealmıştır. Zira sporda şiddet, bilindiği gibi bir sebep
1
ĠDARĠ AġAMADA
YOLLARI
rini (küfür, kötü tezahürat, saldırgan
davranma ÇÖZÜM
olmaktan
çok sonuç
olup sosyal ve psikolojik
ve şiddete başvurma ADMINISTRATIVE
gibi) kullanmaktadırlar”
bir sorundur.
Bu nedenle,
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER şiddetin ortaya çıktığı
(Kuru ve Var, 2009) diyerek spordaki şiddet ve
beslendiği sosyal ve psikolojik zeminin çok iyi
CUSTOM DUTIES
saldırganlığı ifade etmişlerdir”.
analiz edilmesi3 gerekmektedir” (Biçici, 2013).
2
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
2
Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Ens. MaliSpor
Hukuk açısından,
Programı Yüksek
Lisans Öğrencisi
Spor olgusunun yapısında
ve3 seyirci
ortamında
saldırganlık
konusunda dikkate
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
şiddet unsurları belirgin bir biçimde görülebilir.
alınması gereken iki önemli husus vardır: bunÖzet: Gümrük
vergisi, belirli
gümrüğekoşulların
tabi olan ticari
Abstract:
Custom duty
is a kind
of tariff ve
arising
Spordaki söz konusu
eğilimler,
lar;
saldırının
hangi
amaçla
kasıtla yapıldığı
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
veya değerieyleme
üzerinden dönüşmekalınan, ekonomik,
subject
to customsyöneldiği
which is based
on those Fakat rakibe
oluşması ile açığa
çıkmakta,
ve
saldırının
hedeftir.
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
tedir (Kuru, 2000).
Saldırganlık,
küfür
etmek
zarar
veren
her trade
davranışı
da saldırganlık
olarak
dış ticaret
ve ekonomi politikası
aracı olan
bir vergi
tariff that
is a foreign
and economic
policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
gibi sözel saldırganlığın
yanı
sıra;gümrük
yakın
temas
nitelendirmememiz
dolaylı bir vergi
türü olan
vergisi,
gelir ve
fiscal functions. Since they aregereklidir.
not collected onSpor karşılaşkurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
gerektiren bireysel
sporlarında
malarındaki
sınırlarını,
ilgili spor
vergi mücadele
türü olmadığından,
dış ticarete ortaya
konu olan
an indirect tariff saldırganlığın
on expenditures, custom
duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
çıkan; çelme takma,
tekme,
yumruk
atma,
spor
dalının
kurallarıyla
yapılan
hareketin
taşıdığı
olmak üzere
alınmaktadır.
Gümrük
vergileri,
Vergi
to foreign trade
arrive at the custom.
According
to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
aletleriyle vurmakanun
gibi kapsamı
bedenidışında
saldırganlıktan
da nedenle,
söz
niyet
kasıt belirler.
güreş ve boksta
tutulmuştur. Bu
duties ve
are excluded
from this Örneğin
law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
edildiği gibi, intihara
kadar varan kişinin kendine
yapılan
bir mücadeleyi aynı şekilde, futbolda,
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
yönelik saldırganlığı
ve saldırının sporcu dışında;
voleybol
ve basketbolda uygulamak mümkün
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasınahakem
göre vebir
sistematik
international(Acet,
trade entering
customs territories of
hedef rakip oyuncu,
antrenör,
ya takım
değildir
2005).
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
de kaçına,
zorunlu aşamalar
olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
arkadaşlarındangümrük
birisivergisinde
veya bir
seyirciye
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment,
accrual and collecting
are regulated
Bir
spor faaliyeti
sırasındaki
saldırganlığı şöyle
bağlı ayrı bir kuruluş
niteliğide
olan
by General Directorate of Customs as a part of
yöneldiği, dışa Bakanlığı’na
yönelik
saldırganlık
şeklinde
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs and Economybir
Ministry
according ilgili
to
tanımlayabiliriz;
sporcunun,
spor dalına
Programı
Yüksek1994).
Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
ifade edilmektedir
(İkizler,
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs
duties has
a different
form from
the
ait
kuralların
dışına
taşarak,
karşısındakine
zarar
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Biliç (2013) sporda
saldırganlık
konuvermek
kastı ile inbirthe davranışta
bulunyapıya şiddet
sahiptir. ve
Gümrük
vergisi uyuşmazlıkları
have to be niyet
resolvedve
administratively
first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
sunu şöyle ifadeAncak
etmektedir.
ma
eğilimi
göstermesidir.
Sporda
saldırganlık
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved
administratively,
legal action can be
taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
davranışları;
söz,Custom
beden
veCustom
işaretlerle yapılır
Key words: Custom,
Duties,
“Sporun amaçlarındaki
sonuca
yönelik
Anahtar farklılaşma,
Kelimeler: Gümrük,
Gümrük
Vergisi,
Disputes
(İkizler, 1993).
Uyuşmazlıkları
farklı araçları daGümrük
ortaya
çıkarmıştır. Yani başarıya
giden yolda her şey mubah olarak görülmüştür.
Sporda Şiddet ve Saldırganlığın Nedenleri
Bunun sonucunda spor sahalardan çok, saha dışına
Sporda şiddete neden olan unsurlar arasında;
itilmiş, asıl amacından sapmıştır. Oyuncusundan,
rekabet hırsı, itiraz etme ve karşı koyna sonucu
yöneticisinden, taraftarına kadar her kesimin,
oluşan saldırganlık, kendi evinde ya da rakip
farklı hesaplar yaptığı bir organizasyon şekline
sahada oynanan maçlar ve bu maçlara gelen
gelmiş bunun sonucunda da; rekabetler kavgaya
fanatik seyircilerin neden olduğu saldırganlık,
73
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
fiziksel temas, oyuncuların sosyo-kültürel durumu,
Bununla beraber yarışmaya ilişkin bazı koşulGÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
hakemlerin vermiş olduğu kararlar doğrultusunda
lar da saldırganlık davranışına etki etmektedir.
1
ĠDARĠ
AġAMADA
YOLLARI
ortaya çıkan tepkiler ve amigolar
şeklinde
özet- ÇÖZÜM
Örneğin;
ısı, skor,
oynanan saha (ev sahibi ya
lenebilir (Bull, 1991). ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
da deplasman),
yarışma
TO DISPUTES
OVERsonucu, takımın genel
puan durumu ve karşılaşmanın evreleri bunlardan
Sporda saldırgan davranışlar ve şiddeti CUSTOM
sadece DUTIES
bazılarıdır (Tiryaki, 2000). Tüm bu etkenlerin
Selinsporcu,
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
taraftarlar değil, sporun içinde bulunan
dışında şiddet ve saldırganlık konusunda etkili
Bayar medya
Üniversitesivb.
Sosyalfaktörler
Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
yönetici, hakem,2 Celal
amigo,
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
Ticaret
Bölümü ise şöyle sıralanabilir.
olan DıĢ
diğer
unsurlar
de teşvik etmektedir. Örneğin, maçlardan önce
Özet:
vergisi, gümrüğe
olan ticari Kitle
Abstract:
Custom duty
is a kind of tariff arising
kulüp başkanı ya
daGümrük
sözcülerinin,
karşıtabikulübe
İletişim
Araçları
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
veyasözlü
değeri saldırı
üzerindenve
alınan,
ekonomik,
subject to customs which is based on those
ve taraftarlarına miktarı
yönelik
kışkırtıcı
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir İletişimin
commodities’quantity
value. It is are
of bir teknoloji
bazı and
teknikler
ilea kind
belli
davranışları, maçdışsırasında
taraftarların
gösteri
ticaret ve ekonomi
politikası aracı
olan birve
vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
çoğaltılıp,
güçlendirilerek
çok sayıda
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan uygulanarak
instrument in addition
to its economic,
social and
tezahüratları, oyuncuların
davranışları,
dolaylı bir vergisert
türü olan
gümrük vergisi,amigelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
getirilmesine
kitle iletikurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir kişiyi
regular etkileyecek
basis like income biçime
tax and corporate
tax, as
goların kışkırtmaları,
hakemlerin
kararları,
vergi türü
olmadığından, hatalı
dış ticarete
konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
bu işonly
içinonce
kullanılan
araçlara
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus şimi,
are collected
when commodities
subjectda kitle iletişim
tartışmalı durumlar,
ve yorumcularının
olmakspor
üzere yazar
alınmaktadır.
Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
denmektedir
(Yetim, 2000).
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu araçları
the secondve
itemmedya
of tax procedural
law, custom
reyting uğruna federasyonu,
hakemleri,
kulüpleri
kanun kapsamı dışında
tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
suçlayan yayınları,
sporda saldırgan davranışlara
Kitle
iletişim araçları, bu fonksiyonlarının iyi
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
ve şiddet eylemlerine
açık davetiye çıkarmaktadır
yönde
kullandıkları zaman insanlığa çok fayBölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
sırasına
göre
bir
sistematik dalı
international
trade olumsuz
entering customs
territories of
(Köknel, 1996).işlemlerin
olacağı,
kullanıldıkları
zaman da
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, toplumu
Like all other
taxes,yönde
compalsive
levels such as bir gerçektir
kötü
etkileyeceği
tahakkuk ve tahsil
aşamalarıdavranışların
Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Spor ortamında sergilenen
saldırgan
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan (Çolakoğlu,
by General Directorate
of Customs as a part of
2000).
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
çeşitli nedenleri Gümrükler
bulunmaktadır.
Örneğin;
Tiryaki
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law. Resolution process
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm Kitle
customsiletişim
duties has araçlarının;
a different form spor
from the
(2000), spor ortamında
sporcuların
sergilediği
dalları ile ilgili
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
saldırgan davranışların
nedenlerini
başlıkuyuşmazlıkları
altında
teorik,
teknik
pratik bilgiler
kazandırıcı, spor
yapıya sahiptir.
Gümrük 5vergisi
have to be
resolvedve
administratively
in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
toplayarak şu şekilde
eğiticilegal
ve action
yönlendirici,
Ancak ifade
idari etmektedir.
aşamada
çözümlenemeyen seyircilerini
solved administratively,
can be taken.spor alanlarında
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
zaman
zaman
görülen
terör Custom
olaylarını önleyici
Key words:
Custom,
Custom Duties,
• Sporcu veyaAnahtar
takımıKelimeler:
kaybediyorsa
Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
rolü
olabilir (Erkal, 1992). Ayrıca spor olayları
Gümrük Uyuşmazlıkları
• Hakem veya hakemlerin kötü bir müsabaka
ve organizasyonlarının topluma aktarılması ve
yönettikleriyle ilgili bir algıları varsa
anlatılmasında kitle iletişim araçlarına büyük
• Şaşırmışlarsa
ihtiyaç duyulmaktadır (Yıldırım, 2003).
• Herhangi bir fiziksel temas ya da sakatlanma
Bireysel ve toplumsal bilgilendirmenin yoğun ve
sonucu fiziksel olarak acı çekiyorlarsa
yaygın bir şekilde gerçekleştiği günümüzde kitle
• Sporcu kapasitesinin altında oynuyorsa daha
iletişim araçları ve sosyal medya ortamlarının
saldırgan olmaktadır.
74
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
önemi giderek artmaktadır. Dolayısı ile toplumGörsel ve yazılı medyada spor da kullanılan dil
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
ları etkileme ve hatta maniple etme konusunda
farklılaşmakta ve şiddet ve saldırganlık algısı
AġAMADA
YOLLARI
o kadar büyük bir güçten söz ĠDARĠ
edebiliriz
ki kitle ÇÖZÜM
oluşturan
ifadeler1 kullanılmaktadır.
hareketlerinin başlatılması
noktasında da medyanın
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Bu şekilde spor müsabakalarının televizyonlar da
gücü yadsınamaz.
CUSTOM DUTIES
bir savaş havasında verilmesi, şiddet görüntülerini
2
3
Selin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
Tiraj kaygısı ile futbol yazarları köşelerinde
izleyen
herkesimi
etkilerken özellikle çocuklar için
2
Celal Bayar bütünüyle
Üniversitesi Sosyal
Bilimler Ens. Maliiki
Hukuk
Yüksek Lisans
Öğrencisi
ve futbol manşetlerinde
fanatizm
katProgramı
daha tehlikeli
olmaktadır
(Rigel, 1995).
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
psikolojisi içerisinde bulunan insanların tuttuğu
Spor basınının dilinin incelendiği bir araştırmada
Gümrük
vergisi,
gümrüğe tabi
olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
takım aleyhinde,Özet:
rakip
takımı
destekler
nitelikte,
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement
of commercial
(Talimciler,
2006)
Türkiye commodities
liglerinin dört şampiyon
miktarı veya
değeridirektörler
üzerinden alınan,
ekonomik,
subject to customs which is based on those
hakemler, futbolcular,
teknik
ve kulüp
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity
and value.
It is are a kind ofmüsabakalarda
takımının
birbirleri
ile oynadıkları
yöneticileri aleyhinde,
insanların
dış ticaret bu
ve ekonomi
politikasıruh
aracıhallerini
olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
veinstrument
yurtdışı
müsabakalarında
daha
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
in addition
to its economic, social
and çok militarist
olumsuz etkileyebilecek
yazılar
yazdıkları
takdirdolaylı bir vergi
türü olan
gümrük vergisi,
gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
bir
dil basis
ve söylem
Araşkurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular
like incomekullanıldığı
tax and corporatebelirlenmiştir.
tax, as
de yine bu insanlar
olumsuz
etkilenmekteler
vergi türü
olmadığından,
dış ticarete konuve
olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
tırmaya
göre,
“Ölüm
Kalım Maçı”,
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected
only once
when commodities
subject “Bu Derbiye
fanatizme yönlenmektedirler
(Çolakoğlu,
2000).
olmak üzere alınmaktadır.
Gümrük vergileri,
Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Yürek
Dayanmaz”,
“Yüksek
Gerilim-KapışmaUsul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second
item of tax procedural
law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Türkiye’de futbolda
şiddet ve holiganizmin nedenParçalamak-Düello”,
“Rus Ruleti”, “Kıdemli
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
leriyle ilgili polisin
bakış açısını ortaya koymak
Yüzbaşı”,
“F16”, “Hizaya Sokmak”, “Keskin
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine
girişinden
başlayıp,
eşyaya
uygulanacak
created
beginning
with commodities
subject “OHAL”,
to
amacıyla yapılan
araştırmada
(Arıkan,
2007),
Nişancı”,
“Kapışma”,
“Nakavt”,
“İmha
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
tüm vergilerde
olduğu
Turkey and
with operation
sequence.
medya % 34.9 ile
sahalardaDiğer
yaşanan
şiddetin
engibi Planı”
gibicontinuing
kelimeler
sıkça kullanılmaktadır
(Tagümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk
ve
tahsil
aşamaları
Gümrük
ve
Ticaret
assessment,
accrual
and
collecting
are
regulated
büyük sorumlusu olarak görülmüştür.
limciler, 2006). Türk sporunda şike, şiddet, haksız
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs Maliye
and
according
rekabet
ve Economy
teşvik
primi
iddialarını
araştırmak
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
hükümlerine
uygun bir
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
Futbol taraftarlarıKanunu
üzerinde
yapılan
araştırmada
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customskurulan
duties hasTBMM
a different araştırma
form from the
üzere
komisyonu’nun
(Kuru ve Var, 2009),
seyirci
saldırganlığı
üzerinsüreci, diğer
vergilerde
oluşan süreçten
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
raporunda,
Türk
futbolunda
şiddet ve
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved
administratively
in theyaşanan
first
de medyanın (%17.9),
rakip
seyirci
(%33.9)
ve
öncelikle idari
aşamada
çözümlenmek
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
saldırganlık
olaylarından
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively,
legal action candolayı
be taken. spor medyası
hakemin (%23.1)
ardındanyargı
en fazla
etkili üçüncü
1
uyuşmazlıklarda
yoluna başvurulabilmektedir.
suçlanmıştır.
SporCustom
medyasının
maçlardan önce
Key words: Custom,
Duties, Custom
unsur olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
“savaşmak”, “zafer kazanmak”, “parçalamak”
Gümrük Uyuşmazlıkları
gibi ilgi çekecek başlıklar kullandığı, bunun da
Kitle haberleşme araçlarının, spor da şiddet
taraftarlar üzerinde etki ettiği vurgulanmıştır
olaylarını giderme, seyirciyi eğitme ve yönlen(Toprak, 2005’den aktaran: Şahin ve diğ., 2014).
dirme rolü olması gerekirken; sadece kar amaçlı
hareket etmekte ve spor da kamusal yayıncılığı
Medya stad şiddetinin ve fanatizmin başlıca
göz ardı ederek bir dizi etik problemlere neden
tetikleyicilerinden birisidir. Hatta medyanın bazı
olmaktadırlar (Erkal, 1992).
kesimlerini ve TV’de program yapan bazı kişilerle
75
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
yazılı basında bazı köşe yazarlarını azmettirici
saatlerce yorumlar yapılmakta ve genellikle dört
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
büyük kulübün temsil edildiği bu programlarda
olarak dahi veya en azından teşvik edici olarak
1
ĠDARĠbilinmekteAġAMADA ÇÖZÜM
reytingYOLLARI
uğruna basit
kavgalar çıkartıldığını ifade
nitelemek mümkündür. Diğer taraftan
etmektedir
(http://www.sporhukuku.org).
Ayrıca
dir ki basının temel ilkesi
haberleri doğru, yansız
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
görsel ve yazılı basının hafta boyunca yaptığı
ve zamanında topluma duyurmaktır. Ancak
asla DUTIES
CUSTOM
yayınlarda kendi3 takımının mutlaka kazanacağına
haber yaratmak değildir, olmamalıdır.Selin
OysaKILINÇ
bazı 2, Hatice
YURTSEVER
inanan
ve mağlubiyeti aklından bile geçirmeyen
önde gelen program
yapımcılarının
yapay
kav2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar
Üniversitesi
Ticaret beklenilmeyen
Bölümü
şartlı DıĢ
taraftar,
mağlubiyet sonrasında
ga haberleri oluşturduğu ve bunu
halka
büyükSalihli MYO,
etrafını
yıkma, kırma ve zarar verme eylemine
bir habercilik başarısı
olarak
sunduğu,
bunlara
Özet: Gümrük
vergisi,
gümrüğe tabi
olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın girmektedir
from the movement
of commercial
(Kuru,
2000).commodities
dayanarak bazı eşyanın
kişi, çevre
veya o esnada oynamiktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
nan - oynanacakdışmaçın
ev sahibi halkına karşı,
ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi Toplumsal
tariff that is a reflekslerin
foreign trade and hızla
economic
policy
harekete
geçmesinde
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
ekrandan bir takım
tehditler
savurarak,
toplumu
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve medyanın
fiscal functions.etkisi
Since they
are not collected Spor
on
yadsınamaz.
ortamının
vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
kışkırttığı; bunukurumlar
da
gerek
ülke
içi
ve
bilhassa
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan canlı
an indirect
tariff da
on expenditures,
duties
yapısı
bu sürecicustom
hızlandırabilmekte
ve
gümrüğe
geldiği anda
bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
ülke dışı maçlareşyanın
dolayısı
ile
yaptığı
saptanmıştır.
fanatizm
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi kitleler
to foreigngaleyana
trade arrive atgelip
the custom.
Accordingadı
to verilen şiddet
Usul Kanunu
(VUK)’nun
ikinci maddesine
göre
bu
the second item of tax procedural law, custom
Dikkat çekici husus
da
bu
davranışların
belli
bir
başlatabilmektedirler.
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, olaylarını
duties are excluded
from this law. Therefore,
gümrük
vergilerinin
usul
ve
uygulama
esasları
4458
procedures
and
practises of custom duties are
TV kanalının tutumu
olmaktan
ziyade
program
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
tarafındanhasyapılan
çalışmada
ile dış ticarete
konuve
olanonunla
eşyanın Türkiye
Gümrük Pulur
Throughvd.
this (2004)
law, a systematization
been
yapıcının davranışı
olduğu
birlikte
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
yönelten
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik araştırmaya
international tradekatılanların
entering customs saldırganlığa
territories of
kanaldan kanala
aktarıldığıdır
(Spor
Hukuku
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
sorusuna
verdikleri
gümrük
vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, unsurlar
Like all other
taxes, compalsive
levelscevaplar
such as şu şekildedir
Enstitüsü Derneği,
2011).
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
vd.,
2004).of Customs as a part of
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan (Pulur
by General
Directorate
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Kıraç, taraftarların
şiddet
ve
holiganca
davraProgramı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
Tablo 1: Saldırganlığa Yönelten Unsurlar
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisindennedenleri
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
nış eğilimi içinde
bulunma
arasında,
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya arası
sahiptir.rekabeti
Gümrük vergisi
uyuşmazlıkları
have to be Basın
resolved administratively in the
medyanın kulüpler
körüklemesi,
6.5first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancakve futbolcuların
idari
aşamada demeçlerini
çözümlenemeyen
solved administratively,
legal action can be1.8
taken.
kulüp yöneticileri
Kulüp Yöneticileri
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words:
Custom,
Custom
Duties,
Custom
hakemler, futbol federasyonu ya da rakip kulüp
Hakemler
1.8
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
aleyhine tahrik Gümrük
kar bir
havaya sokarak, şiddeti
Uyuşmazlıkları
kışkırtıcı ve saldırganlığı tahrik edici yayınlarda
bulunması olarak vurgulamaktadır. Ayrıca futbol medyasında tiraj ve reyting uğruna yer yer
milliyetçiliği kışkırtan, rakip takım futbolcu ve
yöneticilerini rencide eden yayınlar yapıldığını,
maç görüntülerinin yayınlanmadığı birçok TV
kanalında futbolcular ve hakem kararları üzerine
Karşı Takım Sey.
4.4
Oyuncu Hataları
0.9
Teknik Adam
1.7
Amigolar
17.3
Hepsi
65.6
Diğer unsurlar dikkate alındığında % 6.5 oranla
basının yüksek bir değere sahip olduğu ve spor
76
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
alanlarında saldırganlığın ortaya çıkmasında
açılmaması gereken pankartlar, yanıcı ve patlayıcı
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
belirleyici olduğu söylenebilir. Ayrıca Kuru ve
maddeler sokan yöneticiler olduğu bilinmektedir;
1
ĠDARĠ AġAMADA
YOLLARI
Var (2009)’ın yapmış olduğu çalışmada
katılım- ÇÖZÜM
bu konuda
saptamalar
yapılmıştır (Spor Hukuku
cıların % 59’u medyada
spor camiasının SOLUTIONS
fazla
Enstitüsü
Derneği, OVER
2011)
ADMINISTRATIVE
TO DISPUTES
eleştirilmesinin saldırgan davranışların gösterilCUSTOM DUTIES
Spor kulüplerinin amaçlarına ulaşmasında en
mesini etkilediği yönünde fikir beyan etmiştir. 2
3
Selin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
önemli
rolü oynayan
yöneticiler, kendi ahlaki
Medya ve sporda2 saldırganlığa ilişkin olarak
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Malidavranış
Hukuk Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
kurallarını
geçerli
ilke ve standartlara
3
Celal
Bayar Üniversitesi
Ulus (2013), Türkiye’de yazılı
basında
yer alanSalihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
göre biçimlendirmelidir. Yapılan bazı çalışmaspor haberlerinde özellikle manşetler ve haber
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract:
Custom
duty is a kind ve
of tariff
arising
larda
kendi
seyircileri
rakip
takım seyircileeşyanın yer değiştirmesi
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
başlıklarında provakatif
bir dilin nedeniyle,
kullanıldığını
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subjectkulüp
to customs
which is based on
those demeçler ve
rinin
yöneticilerinin
verdiği
sosyal ve mali
fonksiyonlarının
yanında
önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
belirtirken, bu durumun
rakip
taraftarlar
arasında
yaptıkları
etkilendikleri
sonucu
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a açıklamalardan
foreign trade and economic
policy
gerginliği körükleyerek
şiddetiharcamalar
beslemekte
türüdür. Aynı zamanda
üzerinden ve
alınan
instrument in addition to its economic, social and
ortaya
çıkmıştır.
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions.
Since they are not collected on
yaygınlaştırmakta
olduğuna
dikkat
kurumlar
vergisi gibi
belirli çekmektedir
aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
(Ulus, 2013). eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus Zira
Koçeronly(2012)’nin
yapmışsubject
olduğu çalışmada
are collected
once when commodities
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
taraftarları
şiddet
saldırganlığa
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item
of tax ve
procedural
law, customyönelten dışsal
Kulüp Yöneticileri
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
faktörler
nelerdir sorusunda katılımcıların % 11’i
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Sporda hiç bir yeterlilik,
ehliyet aranmayan görev
kulüp
yöneticilerinin açıklamaları cevabını verile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine
girişinden
başlayıp,
eşyaya
uygulanacak
created
beginning with
commodities
subject to vd. (2003)’nin
kulüp başkanlığıişlemlerin
ve yöneticiliğidir.
SporbirHukuku
miştir
(Koçer,
2012).
Yine Tüksoy
sırasına
göre
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
Diğer tüm
vergilerde olduğu
Turkey andolduğu
continuingçalışmada
with operation taraftarın
sequence.
Enstitüsü Derneğinin
2011 yılında
hazırladığı
rapor-gibi yapmış
sporda şidgümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk
ve
tahsil
aşamaları
Gümrük
ve
Ticaret
assessment,
accrual
and
collecting
are
regulated
da, bazı başkan ve yöneticilerin bir yandan şöhret
detin başlıca sorumlusu olarak gördükleri kişi
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk
Gümrükler
Genel yandan
Müdürlüğü kulüplerinin
tarafından, Gümrük
Customs
and Economy
according
to
sarhoşluğu yaşarken
diğer
ve
kuruma
ilişkin
soruya
katılımcıların
% 25’i
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties
has a different
form (Türksoy
from the
seyirci ve taraftar
kitleleri
ile diyaloga
girmekte
yönetici
cevabını
vermiştir
vd., 2003).
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
olduğu, bu diyalogda
öncelikle,
taraftarı,
lehinde
yapıya sahiptir.
Gümrük
vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
Dolayısı
ile insporun
yönetici kimliği
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However,
the case ofiçerisinde
disputes not being
tezahürata yöneltmek
için
yapıldığı,
Ancak
idari girişimler
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
ile yer alan kişilerin söylem ve1 eylemlerinin souyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
diğer taraftan kulüp içinde bulunabilecek potanKey words: Custom, Custom Duties, Custom
rumluluğunun
bilincinde olması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
siyel rakipler veya
rakip
kulüplerin
başkan
veya
Gümrük Uyuşmazlıkları
Spor saha ve alanlarında şiddet ve saldırganlığa
yöneticileri aleyhine tezahürat ve eylemlerin el
mahal verecek tavır davranış ve söylemlerden
altından teşvik edildiği belirtilmektedir. Yine bu
uzak durmaları da gerekmektedir. Zira milyonlarca
raporda bazı yöneticilerin ön plana çıkma sevdası
taraftarı olan takımların yöneticilerinin gerekli
ile bir takım magazinsel söylemler, davranışlar
hassasiyeti göstermeleri diğer kulüp yöneticileri
ve hatta beden show’una başvurduğu ve seyirciyi
için de örnek teşkil edecek saldırganlık ve şiddete
tahrik ettiği ifade edilmektedir. Ayrıca stadlara el
ilişkin ortamların oluşmamasına katkı sağlayacaktır.
altından, yetkilerinin verdiği olanakları zorlayarak
77
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Spor alanlarındaki şiddetin kabahatini kulüp yöne-
Hakemler sporun her branşında oyunun merkezinde
VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ve oyunun dengede ve adil aklamasında önemli
ticilerine yükleyen Kongar GÜMRÜK
ise, bir toplumbilimci
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
rol oynarlar.
Verdikleri kararlar ve uygulamaları
gözüyle durumu şöyle değerlendirmektedir:
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
ile gerek
oyuncuların
gerekse de izleyicilerin
“Tribün şiddetinin ardındaki temel öğe, kulüpler
tepkilerine kolayca yön verebilecek kadar oyunun
CUSTOM DUTIES
tarafından beslenen (fanatik taraftar/amigo) bir avuç
3
içinde
yer alırlar.
Ne var ki her iki tarafı da aynı
Selin KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER
insanın önderliğidir.
Sağlanan çeşitli avantajların
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Malianda
Hukukmemnun
Programı Yüksek
Lisans Öğrencisi
edememenin
zorluğunu da birebir
3
Celal
Bayarde
Üniversitesi
yanında, bu taraftarlara bedava
bilet
verilir.Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
yaşamaktadırlar. Dolayısı ile spor sahalarında
Bunlar da bu biletlerin
bir
kısmını
satar
ve
para
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
meydana
gelen saldırgan davranışların sergileneşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
kazanır, bir kısmını
da
tribünlerde
kendilerine
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
mesinde
hakemlerin verdikleri kararların etkili
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
destek olsunlar diye
yandaşlarına
verir.
Toplumu
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan olduğu
instrumentsöylenebilir.
in addition to its economic, social and
şiddet eğilimleritürüdür.
bakımından
suçlamadan
önce
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vetariff
Çelik
olduğu çalışmada
bu örgütlü amigo
önlenmesi
gerekir.
vergişiddetinin
türü olmadığından,
dış ticarete
konu olan Arıkan
an indirect
on (2007)’in
expenditures, yapmış
custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
katılanların
5.8’itospor sahaların
Kulüp yönetimlerinin,
bu alınmaktadır.
konuda alacakları
bir iki
olmak üzere
Gümrük vergileri,
Vergi araştırmaya
to foreign trade arrive
at the custom. %
According
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
birisinin hakemler
karar ve bir iki küçük
önlemle
şiddet bıçakla
kanun kapsamı
dışındabututulmuştur.
Bu nedenle, şiddetin
duties are temel
excluded sebeplerinden
from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
(Arıkan4458.
ve Çelik, 2007).
keser gibi sonasayılı
erdirebilir.”
(Aktaran:
İlhanBuve
Gümrük Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
kanun olduğunu
regulated by belirtmiştir
customs law numbered
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Özmaden
ve Yıldıran
(2003)’ın,
yapmış
Çimen, 2011). Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak Ayrıca
created beginning
with commodities
subject
to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
araştırmada
katılımcıların
% 56.4’ü
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi olduğu
Turkey and
continuing with da
operation
sequence.
Hakemler
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
saldırganlığı
üzerinde
belirleyici olan en
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret seyirci
assessment,
accrual and collecting
are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar
Bilimlerönemli
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk to ifade etmiştir
Hakem, oyunun Gümrükler
orkestra
şefidir.
BirÜniversitesi
karşılaşmanın
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs faktörün
and Economy
Ministry
according
hakemler
olduğunu
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan
uyuşmazlıkların
çözüm (Özmaden
customs dutiesve
hasYıldıran,
a different form
from the
normal, ciddi, güzel,
heyecanlı
olarak
geçmesinde
2003).
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir.
Gümrük
vergisi
have to be resolved administratively in the first
olduğu kadar, gevşek,
düzensiz,
olaylı
ve uyuşmazlıkları
kavgalı
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. Hakemlerin
place. However, intakımım
the case of disputes
not being
aleyhine
vermiş oldukları
Ancak
idari deaşamada
solved administratively, legal action can be taken.
bir hava içinde geçmesinde
hakeminçözümlenemeyen
rolü son
1 ederim soruuyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
karar sonrasında nasıl hareket
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
derece önemlidir (Acet, 2005).
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, larından
Disputes
sinirlendiğimden dolayı kötü sözler
Gümrük Uyuşmazlıkları
Hakemin sözcük anlamı “oyunu yöneten so-
söylerim ifadesi katılımcıların yaşlarıyla ilişkili
rumludur”. O hâlde hakem, kendisine verilen
olduğu belirlenmiştir. Taraftarı olunan takım ile
yetkilerle bir yargı görevi üstlenerek müsabakanın
hakemlerin takımım aleyhine vermiş oldukları
kurallar içinde oynanması, aksi davranışların da
karar sonrasında nasıl hareket ederim soruların-
cezalandırılması ile görevlendirilen kişidir. Ha-
dan elime geçirdiğim her şeyi atarım, kararları
kemlik futbolun en önemli yanını oluşturmaktadır
saygıyla karşılarım ifadeleriyle ilişkili olduğu
(Özmaden, 2004a).
belirlenmiştir (Özen vd., 2013).
78
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Fakat bu durumun ortaya çıkmasında ve hakemdavranışı içinde bulunanlar ise, genellikle takımına
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
lerin bu sürecin içine dahil edilmesinde çok farklı
ölesiye bağlı olan, aynı zamanda, yıkıcı ve şiddet
1
ĠDARĠ
AġAMADA
ÇÖZÜM
unsurların etkili olduğu söylenebilir. Hakemlerin
içerenYOLLARI
davranışlarda (vandalizm) bulunan fanabaskı altına alınması, tarafgir
bir tavır takınması
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
tiklerdir.
Bu tip davranışlarda
bulunan kişilere ise
gibi görünmesinde bazı dış faktörlerinCUSTOM
etkili DUTIES
holigan adı verilmektedir (Toros ve Koruç, 2004)
olduğu da söylenebilir.
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Seyircileri stadyumlara çeken nedenlerden biri
2
Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Müsabaka öncesi Celal
ve sonrası
hakemler
hakkın3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret Bölümü
de, ekonomik
refahın artışının, kişi başına düşen
da futbolcu, antrenör ve yöneticilerin verdiği
milli
gelirin yükselmesinin insanları tek başına
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
olumsuz demeçler
hakemler
üzerinde
bir
baskı
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
mutlu
eden faktörler olmamasıdır. Bütün bu sosyal
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
yaratmaktadır. sosyal
Ayrıca
televizyonlarda
yorum
ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
hastalıkların
çeşitli şekiller altında toplum vitridış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
yapan eski hakem
ve
futbolcuların,
spor
yorumtürüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
nine
bir gerçektir,
bu hastalıklardan
biri
bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal geldiği
functions. Since
they are not collected
on
cularının zamandolaylı
zaman
hakarete varan suçlayıcı
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
dean insanın
kendine
yabancılaşmasıdır.
Bu yüzden
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
indirect tariff
on expenditures,
custom duties
söylevleri hakemlerin
hatalı kararlar vermesine
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
toplumdaki
kişiler,
monotonluktan
kurtulmak
olmak üzere
alınmaktadır. Gümrük
Vergi
to foreign trade arrive
at the custom.
According to
neden olabilmekte
ve hakemleri
hedefvergileri,
haline
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
için
deşarj
olarak kullanırlar
kanun
kapsamı dışında vd.,
tutulmuştur.
Bu Donedenle,
dutiesmaçları
are excluded
from olma
this law.aracı
Therefore,
getirebilmektedir
(Fişekçioğlu
2010).
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
(Acet,
sayılı Gümrük
düzenlenmiştir.
Bu kanun
regulated2005).
by customs law numbered 4458.
layısı ile de hakemler
bu Kanunu’nda
süreçte zihinsel
olarak
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
girişinden
başlayıp,
eşyayakararlar
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
yıpranabilmekteBölgesine
ve zaman
zaman
hatalı
Taraftar
kavramı
dahacustoms
çok kişinin/kişilerin
takımını
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international
trade entering
territories of
oluşturulmuştur.
Diğer
tüm
vergilerde
olduğu
gibi
Turkey
and
continuing
with
operation
sequence.
vererek saldırgan davranışların ortaya çıkmasına
sevmesi,
ona
duygusal
bağlanması
gibi iyi
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other
taxes,
compalsiveolarak
levels such
as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
zemin hazırlayabilmektedirler.
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General
Directorate
of Customs
as a part
of
niyet
hissini
ifade
ederken,
holigan
ve fanatik
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekçok
Lisans
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
process
of
disputes over
kavramları
daha
kişinin/kişilerin
saldırgan
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of otheriçinde
taxes. Customs
duty disputes
davranışlar
bulunması,
şiddet, yıkım gibi
sahiptir. Gümrükseyirci,
vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
Futbol literatürüyapıya
incelendiğinde,
fanatik,
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However,
in the case içinde
of disputesbulunması
not being
olumsuz
eğilimler
durumunu
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
taraftar, holiganAncak
terimlerinin
sıkça kullanıldığı
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
ifade etmektedir (Koçer, 2012).
görülmektedir. Bir spor faaliyetini doğrudan ya da
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
televizyon gibi medya
aracılığıyla izleyen kişiye
Gümrük Uyuşmazlıkları
Seyirci ve taraftar, birbirinden ayrı kavramlardır.
Taraftarlar
seyirci (Arslanoğlu, 2005); tuttuğu takıma aşırı
derecede tutkuyla bağlanmış olan kişiye fanatik
(Koruç vd., 2004); takımına bağlı olan, onu ya da
sporcularını takip eden, onlara olumlu duygular
besleyen, onları destekleyen ve futbolla ilgili
arzularını bu şekilde karşılayan kişiye taraftar
denilmektedir (Arslanoğlu, 2005). Holiganizm
Seyirci, daha çok bir tüketici şeklinde algılanmalıdır. Spor karşılaşmalarını izleyen, dinleyen veya
medyadan takip eden seyirci, bir spor tüketicisi
olarak taraftardan ayrılır (Toros, 2003).
Taraftarlar grup psikolojisi içinde birbirlerini
şiddete doğru yöneltmektedirler (Comeron, 2002).
79
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Fanatik kelimesi ise; bir şeye körü körüne bağlı,
federasyonun eğitici kurallar düşünmemiş olması,
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
bağnaz anlamlarında kullanılmaktadır. Futbol
seyircinin öğrenme isteksizliği, okullarda genel bir
ĠDARĠ AġAMADA
YOLLARI1verilmeyişi, seyircinin spor dışı
seyirciliği açısından fanatiklik, kazanmak
için her ÇÖZÜM
spor kültürünün
yolu meşru gören, sporun
estetiği ve güzelliğiyle
nedenlerden
kaynaklanan
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVERgerginliğinin giderilmeilgilenmeyen ve sadece sonuca bakan, tuttukları
yişi, oyun dışı zamanların doğru kullanılmayışı,
CUSTOM DUTIES
takımın renklerini, marşlarını hastalık derecesinde 2 amigoların seyircileri
olumsuz etkilemeleri ve
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
önemseyen vb. davranış
özelliklerini gösteren
eğitimsiz oluşları, kulüplerin ve federasyonların
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar
Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaretolarak
Bölümü görülmektedir” (Acet, 2005).
seyirci çeşididir (Arıkan ve Çelik,
2007).
yetersizliği
vergisi,
gümrüğe tabi
olan ticari
Şiddete neden Özet:
olanGümrük
fanatik
seyirciler,
dolaylı
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı
veya değeri
üzerindentoplanabilir.
alınan, ekonomik,
ve dolaysız olmak
üzere
iki grupta
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
dış ticaret ve ekonomi
politikası aracı
olan bir vergi
Birinci grup karşılaşmaları
stadyumda
seyreden
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
vergikarşılaşmaları
türü olan gümrük vergisi,
gelir ve
seyirciler, ikincidolaylı
grupbirise
iletişim
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
vergi türü
olmadığından,
dış ticarete
konu2)
olan
araçları ile seyreden
gruptur
(Bjelajac,
2005:
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Bununla
ilgili olarak,
Uzun
vd. (2012)’nin yapfrom the movement
of commercial
commodities
subject to customs which is based on those
mış
olduğu çalışmada araştırmaya katılanların %
commodities’quantity and value. It is are a kind of
tariff that is a foreign trade and economic policy
34’ü
sporda etkileyen temel faktörlerden birisinin
instrument in addition to its economic, social and
fiscal functions. Since they are not collected on
deregular
rakip
takım taraftarları olduğunu belirtmiştir
basis like income tax and corporate tax, as
an indirect tariff on expenditures, custom duties
(Uzun
vd., 2012). Kuru (2000) ise bu konuda;
are collected only once when commodities subject
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Seyirci saldırganlığındaki
amaç,
rakip
takım
Usul Kanunu (VUK)’nun
ikinci
maddesine
göre bu “Seyirciler
the second itemrakip
of tax seyircilerin,
procedural law, custom
kendi şahıslarına,
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
oyuncusuna acıgümrük
çektirme,
rakip
taraftarlavergilerinin
usul takım
ve uygulama
esasları 4458 takımlarına,
procedures and practises
custom dutiesvearefutbolcularına
kendiofantrenör
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
rına sözlü ve direkt
olarakkonu
yapılan
saldırılardır.
ile dış ticarete
olan eşyanın
Türkiye Gümrük karşı
Through
this law, açirkin
systematization
has been
yaptıkları
ve küfürlü
tezahüratlardan
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
Örneğin; saha içerisine
atılan
sert
cisimler,
sahaya
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik etkilenmekte
international trade entering
customs territories
of
ve saldırgan
davranışlara
başvuroluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
inilerek yapılan gümrük
saldırılar
gibi.
(Şahin
vd.,
2014).
vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, maktadırlar
Like all other taxes,
compalsive
levels suchtezahürat,
as
(çirkin
ve küfürlü
yabacı
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan madde
by Generalatma
Directorate
of Customs
a part of
vb.),
rakip asseyircilerin
saldırgan
1
Günümüzde seyirci
ve Genel
seyircilerin
davranışları,
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law. Resolution
process ofde
disputes
over
davranışları
saha içinde
kalmayıp
saha dışına
bunların kişilikKanunu
özellikleri
bir tartışma konusu
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir da
process
of other taxes.
Customs duty
disputes
taşmaktadır.
Seyirciler
birbirlerine
taşlı, sopalı,
halini almıştır. Son
yıllarda tribünler birer problem
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikleseyircilerin
idari aşamada çözümlenmek
zorundadır. bıçaklı
place. However,
in the case
of disputes notbulunup
being
ve silahlı
saldırılarda
ağır hasararenası halini almış,
ve taraftarların
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
yoluna başvurulabilmektedir.
lar vermekte ve ne yazık ki bu1 kavgaların sonu
davranışlarında uyuşmazlıklarda
istenmedikyargı
yönde
değişiklikler
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
bile sonuçlanmaktadır” (Kuru, 2000)
Anahtar
Disputes
olmuştur (Yüksel
vd., Kelimeler:
1998). Gümrük, Gümrük Vergisi, ölümlerle
Gümrük Uyuşmazlıkları
diyerek konunun önemini vurgulamıştır.
Rakip Takım Seyircileri
Rakip taraftar gruplarının arasındaki saha işgallerini ve değişik ölçeklerde, sık sık şiddetli ve
tahribata yol açan türden meydan kavgalarını
görmek mümkündür. Fanatizm olgusunun ele
alınan biçimlerinden birisi de budur. Fanatizm
olaylarına belirli ölçülerde kendini kaptıran pek
Acet (2005) seyircileri şiddete iten unsurları şöyle
ifade etmektedir;
“Seyircileri şiddete iten yetersizlikler; seyircilerin
spor kültürü ve oyun kuralları konusundaki eksiklikleri, kitle iletişim araçlarının bilgi vermeyişi,
80
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
çok taraftar, saldırgan davranışı, maça gitmenin
Atalay (2010), antrenörlerin sorumluluklarından
VERGĠSĠ
birisinin müsabaka esnasında seyircilere karşı
ayrılmaz bir parçası olarakGÜMRÜK
görmektedir
(Boz- UYUġMAZLIKLARININ
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
olduğunu
belirtirken,
bu sorumluluğun önemli
demir, 1998).
olduğunu,
zira müsabaka
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVEResnasında ve sonrasında
Seyirci şiddetinin nedenleri arasında; sosyo eko-
kullanacağı ifadeler ve sergileyeceği hareketler
CUSTOM DUTIES
nomik, politik, coğrafi ya da medya gibi öğeleri
ile seyirciler üzerinde etkili olduğuna vurgulamaktadır (Atalay, 2010).
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
içine alan sosyo 2kültürel etkenlerin yanı sıra,
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar
Üniversitesi
grupla veya takımla özdeşleşme,
kimlik
yitimiSalihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Antrenör, başarısızlığı başkasına yüklememeli,
insanlıktan çıkarma
(dehumanization)
mekanizÖzet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract:
Custom duty isön
a kind
of tariff
arising
başarı
durumunda
plana
çıkmamalıdır.
Başarıyı
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
malarının devreye
girmesi
gerekmektedir.
Saha
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject
to
customs
which
is
based
on
those
da başarısızlığı da kabul eden, başarısızlık durusosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
içinde: sporun tarzı,
skor,
oyuncu
ya
da
koçların
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that sporcusunu
is a foreign trade and
economic
policy
munda
yalnız
bırakmayan
kişilikte
Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
model alınması türüdür.
ve
oyunun
kuralları;
saha
dışında
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions.
Since theykarşılaşmalarda
are not collected on değil, sosyal
olmalıdır.
Sadece
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
ise: alkol, yoğunluk,
almaolan ortamda
vergi türüengellenme,
olmadığından, dışmodel
ticarete konu
an indirect tariff
on expenditures, custom
duties olmalı iyi bir
da sporcuların
yanında
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
gibi etkenler katkı
yapmaktadır
(Yetim,
2005).
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade
arrive at the (Acet,
custom. According
iletişim
kurmalıdır
2005).to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Özmaden (2004)gümrük
taraftarların
şiddet
ve holiganca
Bazı
sporcuların,
vergilerinin usul
ve uygulama
esasları 4458
procedures
and practisesantrenmanlardaki
of custom duties are yüklenmenin
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
davranış eğilimi ile
içinde
bulunma
nedenleri
arasında
fazla
olması
nedeniyle
çektikleri
dış ticarete
konu olan
eşyanın Türkiye
Gümrük
Through
this law,
a systematization
has beenacı yüzlerinden
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
okunmaktadır.
Hattacustoms
bazıterritories
sporcular
bu nedenle
rakip taraftarların
olumsuz
tezahüratlarına
işlemlerin
sırasına
göre
bir vurgu
sistematik
international trade entering
of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
ağlamaktadır.
Sporcusuna
karşı
bir davrayapmaktadır (Özmaden,
2004b).
gümrük vergisinde
de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes,
compalsive levels
such böyle
as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
nışta
bulunan
koç,of saldırgan
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General
Directorate
Customs as amıdır?
part of Koçun niyeti
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Diğer FaktörlerGümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
sporcusunun
yarışmalarda
daha iyi performans
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
process
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
göstermesi
ise burada saldırganlıktan söz edilediğer
vergilerde
oluşanbranşlarında
süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Antrenörler, hersüreci,
zaman
sporun
farklı
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have toAma
be resolved
in the firstiyi performans
mez.
eğeradministratively
koç, yarışmada
öncelikle
idari aşamada
çözümlenmek
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
önemli rol oynayan
birincil
aktörlerdir.
Takımların
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively,
can be taken. bir ceza olarak
göstermediği
içinlegal
buaction
yüklenmeyi
1
uyuşmazlıklarda
yargıalması
yoluna başvurulabilmektedir.
kazanması ve başarılı
sonuçlar
antrenörlerin
Key words: Custom,
Custom
Duties, Custom söz edilebilir
uyguluyorsa
burada
saldırganlıktan
Kelimeler:
Gümrük
Vergisi,
Disputes
mesleki bilgi veAnahtar
deneyimleri
ile Gümrük,
mümkün
olmakGümrük Uyuşmazlıkları
(Tiryaki, 2000).
tadır. Ancak antrenörler salt kazanmak anlayışı ile
Sporda saldırganlık ve şiddete yönelten bir başka
unsurda amigoların seyirciler üzerindeki etkisidir.
Amigo, seyirci, sporcu ve yönetici arasında köprü
vazifesi yapan ve bu öğeler arasında bütünleyici
rol oynayan kimsedir (Acet, 2005).
hareket etmemelidir. Tıpkı kulüp yöneticilerinde
olduğu gibi antrenörlerin de konumları gereği
milyonlarca insanı olumlu ya da olumsuz bir
şekilde etkileyebilme durumu söz konusudur.
Dolayısı ile antrenörlerin de bilinçli ve yapıcı
davranışlar sergilemesi gerektiğini söyleyebiliriz.
Orhan (2007)’a göre;
81
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
“Günümüzde tribün liderleri olarak da tanımlaiçinde kurdukları olumlu iletişimin, gol atma ve
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
nan amigoların, takımları için saatlerce tezahürat
başarı sevincinin onlarla paylaşmaları yanında
1
ĠDARĠ
AġAMADA
ÇÖZÜM
YOLLARI
yapmaları, deplasmana giderek takımlarını desbazı olumsuz,
kendi taraftarlarını ve rakip takım
teklemeleri, takımına sahip
çıkarak oyuncularını
taraftarlarını
az veya
çok tahrik eden hareketleri
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
motive etmeleri, takımları için şarkı bestelemeleri
görüldüğü belirtilmektedir. Özellikle yıldız futbolcuCUSTOM DUTIES
olumlu davranışlar olarak kabul edilse
de son
3
larınYURTSEVER
çok genç yaşta
para ve şöhrete ulaşmalarının,
Selin KILINÇ2, Hatice
zamanlarda sıkça 2görülen
şiddet olaylarının içinbüyük
kesiminin
toplumun
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Maliçok
Hukuk
Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi sosyal bakımdan
3
Celal
Bayar
Üniversitesi
Salihli
MYO,
DıĢ
Ticaret
Bölümü
de olmaları, müsabakalarda hakem, oyuncular,
dar gelirli ailelerinden gelmelerinin, bireysel
rakip taraftarlaraÖzet:
ve teknik
karşı
aile kültürü
eksik olmasının
Gümrük adamlara
vergisi, gümrüğe
tabisportif
olan ticari ve
Abstract:
Custom dutyve
is a eğitiminin
kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
erdeme yakışmayacak
davranışlar
sergilemeleri,
sporcularda
davranış
neden
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, bazı
subject
to customs which
is basedbozukluklarına
on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
karaborsa bilet satışı
vevealkol
alarak
müsabakaya
sporcuların
dış ticaret
ekonomi
politikası
aracı olan bir vergi olduğu
tariff that isvurgulanmaktadır.
a foreign trade and economicAyrıca
policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
gelmeleri olumsuz
davranışlar olarak görülmekulaşırken
önceleri
özel onyaşamlarını da
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve şöhrete
fiscal functions.
Since they
are not collected
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
tedir” (Orhan, 2007).
basını
ile paylaşmaları,
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan magazin
an indirect tariff
on expenditures,
custom duties bir süre sonra
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
yargıdöngüsünün
yoluna başvurulabilmektedir.
Sporcular aslına uyuşmazlıklarda
bakılırsa spor
en asli
place. However, in the case of disputes not being
solved administratively, legal action can be taken.
duruma
tepkiat gösterip
bazı basın
mensupları
üzere alınmaktadır.
Gümrük
vergileri,
Vergi bu
to foreign
trade arrive
the custom. According
to
Sporda şiddet veolmak
nedenlerine
ilişkin
olarak
amiUsul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
yaşadıkları
tribünlerin
kanunbir
kapsamı
tutulmuştur.
Bu nedenle, ile
duties
are excluded sorunlar
from this law.
Therefore, bazı kitlesel
goların ya da diğer
ifadedışında
ile tribün
liderlerinin
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
da yol
sayılı hazırlamasına
Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir.
Bu kanun davranışlarına
regulated by customs
law açmaktadır
numbered 4458.(Spor Hukuku
şiddet ortamlarını
ilişkin olarak
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Derneği,
2011). subject to
girişinden
başlayıp, bir
eşyaya
uygulanacak Enstitüsü
created beginning
with commodities
Kongar (2003),Bölgesine
şiddetin
çok berrak
biçimde
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
Diğer tüm
vergilerde olduğu
with operation sequence.
ortaya çıkan, tribün
şiddetinin
ardındaki
temelgibi Turkey and continuing
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Başarıyı
Like all otherhedefleyen
taxes, compalsivetakımlarda,
levels such as başarısızlık
ve tahsil
aşamaları Gümrük
Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
öğeyi, kulüpler tahakkuk
tarafından
beslenen,
(adınaveister
meydana
gelen
hayal
kırıklığı
kaygı ve
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan anında
by General
Directorate of
Customs
as a part
of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
fanatik taraftar Gümrükler
deyin,
isterse
amigo),
bir
avuç
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
stres,
taraftarlar
veprocess
sporcuların
centilmenlik dışı
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
of
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan
uyuşmazlıkların
çözüm
customs
duties
has
a
different
form
from the
insanın önderliği şeklinde ifade etmiştir (Kongar,
artırmaktadır.
Taraftarların sporsüreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir eğilimlerini
process of otherde
taxes.
Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
2003).
cuları şiddete davet eden tezahüratları ile sporcuların seyirci psikolojisini doğrudan
etkileyen
1
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
davranışları,
saldırgan bir kimliğe bürünmelerine
Disputes
neden olmaktadır (Peker, 2007).
unsuru olarak kabul
edilir.
GerekGümrük,
saha içi
gerekse
Anahtar
Kelimeler:
Gümrük
Vergisi,
Gümrük Uyuşmazlıkları
de saha dışı söylem ve eylemleri ile taraftarları
etkileyebilmekte; zaman zaman da taraftarlardan
Güvenlik güçleri kitlesel talebin olduğu spor
kendileri etkilenebilmekte ve doğrudan ya da
alanlarında düzensizliğin önlenmesi amacı ile
dolaylı olarak sporda şiddet ve saldırganlığının
konumlandırılan ve bu amaca göre hareket
sebebi olabilmekteler.
etmesi beklenen birimlerdir. Ancak bazen bu
düzensizliğin, saldırganlığın ve şiddetin asıl sebebi
Spor Hukuku Enstitüsü Derneğinin 2011 yılında
hazırladığı raporda sporcuların seyirciler ile stad
olabilmektedirler. Müdahale anında kullandıkları
82
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
yöntemler ve davranışlar insanları daha da hırçın
Spor sahaları zaman zaman acı olaylara sahne
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
hale getirebilmektedir.
olmaktadır. Bu olaylarda görünür neden bir gol,
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
bir tezahürat
şekli, maç çıkışı bir gerginlik olurken,
Türkmen vd. (2013)’nin yapmış olduğu çalışmaADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
bunların
gerisinde uluslararası
tarihi çekişmeler;
da araştırmaya katılanların % 71.3’ü güvenlik
din, mezhep farklılıkları, yöresel problemler de
CUSTOM DUTIES
güçlerinin yanlış müdahaleleri şiddeti körükle3
yatmaktadır.
Şiddete
dayalı olmasa da zaman
KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER
mektedir cevabını vermiştir (Türkmen Selin
vd., 2013).
2
tribünYüksek
çökmesi
panik sonucu meydana
Celal yapmış
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Ens. Malizaman
Hukuk Programı
Lisansve
Öğrencisi
Yine Koçer (2012)’in
olduğu
çalışmada
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
gelen kazalar da ölümler de yaşanmaktadır. Dünda katılımcıların bir kısmı taraftarları şiddet ve
Özet: Gümrük
vergisi,
gümrüğe tabi birisiolan ticari
Abstract:
Custom
duty is afanatizmin
kind of tariff arising
yada
futbol
tarihi,
doğurduğu şiddet
saldırganlığa yönelten
dışsal
faktörlerden
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
veya olduğunu
değeri üzerinden
alınan,
ekonomik,
subject to customs
which(Özsoy,
is based 2011).
on those Bu olaylardan
olaylarıyla
doludur
nin de güvenlikmiktarı
güçleri
ifade
etmiştir
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
tariff that istablo
a foreign
tradeverilmiştir.
and economic policy
(Koçer, 2012). dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi bazıları
2’de
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Tablo vergisi
2: Çeşitli
Ülkelerde
Meydana
Gelen
Bazı
Şiddet
Olayları
kurumlar
gibi belirli
aralıklarla alınan
bir
regular
basis like
income
tax and corporate
tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
Ülkeolmak üzere alınmaktadır.
Yıl Gümrük vergileri,
Sportif
(müsabaka)
Ölü to
Yaralı
Vergi faaliyet
to foreign
trade arrive at the custom. According
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law,sayısı
custom
sayısı
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul
ve uygulama
esasları
4458
procedures and practises of custom 25
duties are
Glasgow (iskoçya)
1902
Tribün
çökmesi
350
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile
dış
ticarete
konu
olan
eşyanın
Türkiye
Gümrük
Through
this
law,
a
systematization
has
been
Bolton (ingiltere)
1946
Çitlerin yıkılması
33
500
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
İstanbul (Türkiye)
1949göre Veli
Efendi
Hipodromu’nun
yıkılması
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
Floransa (italya)tahakkuk ve tahsil 1957
Tribün çökmesi assessment, accrual and collecting are- regulated 120
aşamaları Gümrük ve Ticaret
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Napoli (italya) Bakanlığı’na
1959
Seyirci itişmeleri
65
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
to
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
Santiago (şili) Gümrük
Tribün çökmesi
300
türetilmiĢtir.
vergisinden 1961
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form5from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Lima (Peru)
1964 vergisi
Peru-Arjantin
320
1000
yapıya sahiptir. Gümrük
uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in
the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Türkiye
1967
Ancak
idari
aşamada Kayserispor-Sivasspor
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can43
be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Arjantin
1968
River Plate-Boca Juniors
74Custom 150
Key words: Custom, Custom Duties,
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Arjantin
1969
Honduras-Elsalvador
Savaş ilan edilmiştir.
Gümrük Uyuşmazlıkları
ölü sayısı 2000
Bikara (Kongo)
1969
Seyirci itişmeleri
27
52
Brezilya
1970
Brezilya’nın şampiyonluğu zafer şenlikleri
kutlamalarında
73
2100
Glasgow (iskoçya)
1971
Seyirci itişmeleri
66
100
Almanya (Münih)
1972
Terör (Olimpiyatlar)
17
-
Kahire (Mısır)
1974
Tribünlerin aşırı doldurulması
48
47
83
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Hamburg (Almanya)
1977
Taraftar kavgası
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA
ÇÖZÜM YOLLARI
1979
Taraftar kavgası
Lagos (Nijerya)
Kalküta (Hindistan)
1
1
24
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES OVER 16
1980
Taraftar
kavgası
Yüzlerce
yaralı
27
100
Atina (Yunanistan)
1981
Taraftar
kavgasıDUTIES
CUSTOM
21
54
Ibagua (Kolombiya)
1981
2
Stadyumun
Selin
KILINÇyıkılması
, Hatice YURTSEVER3
17
-
Brezilya
Colombiya
2
1982 Sosyal
SanBilimler
Luis-Forttaleza
3
Celal Bayar Üniversitesi
Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
1982
Despertivo Cali- Racing Club Arjantin
22
25
200
Özet: Gümrük vergisi,
tabi olanMoskova-Harlem
ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff
1982gümrüğeSpartak
69 arising 100
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri1984
üzerinden Calialınan, Amerika
ekonomik,
subject to customs which is based24
on those
Cali (Kolombiya)
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi
politikası aracı
olan bir vergiziyareti
tariffnedeniyle
that is a foreign
trade and economic
Brüksel (Belçika)
1984
Totenham’ın
çıkan
- policy 60
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
kargaşa
dolaylı bir vergi türü olan gümrük
vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
Belçika
1985 dış ticarete
LiverpoolJuventus
39 duties vergi türü olmadığından,
konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
Bradford (ingiltere)
1985 Gümrük
Tribün
yangını
kargaşa
53
200
olmak üzere alınmaktadır.
vergileri,
Vergi ve to
foreign trade arrive at the custom. According
to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
Birmingham (ingiltere)
1985tutulmuştur.
Stat Bu
duvarının
176
kanun kapsamı dışında
nedenle, çökmesi
duties are excluded from this law. 1Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda
kanun
regulated by customs law numbered
Meksiko (Meksika)
1985düzenlenmiştir.
TaraftarBukavgası
10 4458. 50
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden1985
başlayıp, eşyaya
uygulanacak
to yaralı sayısı
Pekin (Çin)
Kavga
ve kargaşa created beginning with commodities subject
Ölü ve
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Çin yetkililerince gizli
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels suchtutulmuştur.
as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı 1987
ayrı bir kuruluş
olanHoogby General Directorate of Customs as- a part of
Hollanda
Ajaxniteliği
ve Den
50
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine 1988
uygun olarakYıldırım
yürütülmektedir.
Customs Law.
Resolution
process of disputes
Katmandu (Nepal)
düşmesi sonucu
yaşanan
panik
72 over 27
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde
oluşan süreçten
farklı bir
process of other taxes. Customs duty
Sheffield (ingiltere)
1989
Kargaşa
94disputes 100
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada
zorundadır.
place. However, in the case of disputes62
not being
Mogadiscio (Somali)
1990çözümlenmek
Kargaşa
200
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
uyuşmazlıklarda yargı1991
yoluna başvurulabilmektedir.
Almanya
Leipzig- Berlin
1 1
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler:1991
Gümrük, Taraftar
Gümrük Vergisi,
Johannesburg (Güney
kavgası Disputes
40
50
Gümrük Uyuşmazlıkları
Rusya
Afrika)
Bastia (Fransa)
1992
Tribün yıkılması
16
200
Hollanda
1995
Genova-AC Milan
1
-
ABD (Atlanta)
1996
Olimpiyat parkında bomba patlaması
1
Türkiye
2000
Galatasaray-Leeds United maç öncesi
2
Türkiye
2004
Beşiktaş taraftarının bıçaklanması
1
84
100’den
fazla
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Kaynaklar: Sezer, 2006; Girginer vd., 2006;
söylemleri ışığında eylemlerde bulunmakta ve
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Kapuscinski, 2000; Sayın, 2005; Acet, 2005;
sporun özüne ya da aksi yönde hareketler de
ĠDARĠ
AġAMADA
YOLLARI1
Erkal vd., 1998; Milliyet gazetesi,
1987;
Sunay, ÇÖZÜM
bulunmaktadırlar.
2010; Özsoy, 2011. ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Sporda seyirci ya da taraftarların şiddet ve salCUSTOM DUTIES
SONUÇ
dırganlığın merkezinde olduğu söylenebilir. Zira
3
Selin KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER
eğitim,
ekonomik durum, aile içi iletişim, alkol
Spor saha ve alanlarının
barış, kardeşlik ve
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Malikullanımı
Hukuk Programı
Yüksek
Lisans Öğrencisi
gibi
unsurlar
seyircilerin taşkınlık
3
Celal
Bayar Üniversitesi
sevginin mabedi olarak anıldığı
günlerin
aksineSalihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
yapması ve saldırgan davranışlar içerisinde bugünümüzde sporda
şiddet ve saldırganlık ve
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
lunmalarını
etkileyebilmekte,
bunlara ek olarak
eşyanın giderek
yer değiştirmesi
nedeniyle,Birden
bu eşyanın
from the movement
of commercial commodities
sapkın davranışlar
artmakta.
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
yönetici,
sporcu, antrenör ve hakemlerin tutum ve
sosyal veolduğu
mali fonksiyonlarının
yanında
önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
fazla unsurun sebep
bu durum
sporun
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
davranışları
da seyircilerin şiddete başvurmalarına
türüdür.
Aynı zamanda
harcamalar duymaya
üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
içinde yer alan her
kesimin
rahatsızlık
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
ivme
kazandırmaktadır.
kurumlar
vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
başlamasına neden
olmaktadır.
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only
when commodities
subject tavır ve davToplumun
heronce
kesiminin
sağduyulu
Kitle iletişim araçları
ve alınmaktadır.
görsel veGümrük
yazılıvergileri,
basının
olmak üzere
Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second ile
itembirlikte
of tax procedural
custom
ranışları
sporunlaw,öznelerinin
de yapıcı
tahrik edici yayınları,
köşedışında
yazarlarının
hedef
kanun kapsamı
tutulmuştur. Bu
nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures andsergilemesi
practises of custom
duties are
davranışlar
ile birlikte
sporda şiddet ve
gösteren üslupları,
spor Kanunu’nda
haber vedüzenlenmiştir.
bültenlerinin
sayılı Gümrük
Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through
this
law,
a
systematization
has
been
düzensizliğin önlenebileceği söylenebilir. Ayrıca
tiraj ve reytingBölgesine
kaygısı
ile daha
girişinden
başlayıp,çok
eşyayasporun
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs
territories of içinde gerçekçi
caydırıcı
uygulanması
kötü yüzünün izleyiciye
şiddet
vegibi Turkey andyaptırımların
oluşturulmuştur. aktarılması
Diğer tüm vergilerde
olduğu
continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
all other taxes, compalsive
levels
such as
veLikeuygulanabilir
bir spor
yasasının
çıkartılması
saldırganlığa zemin
Aksine
bu
tahakkukhazırlamaktadır.
ve tahsil aşamaları Gümrük
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by bu
General
Directorate
of Customs asolacaktır.
a part of
da
süreçte
belirleyici
Aksi halde
1
iletişim araçlarının
kitlelerin
bir
olmasını
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayararada
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law.istenilen
Resolution process
of disputes
overkalacak, somut
yapılmak
her şey
sözde
sağlayacak, şiddet
vevergisinden
saldırganlığın
önüne set
türetilmiĢtir.
Gümrük
doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
diğer vergilerde
oluşan yol
süreçten
process of atılmadıkça
other taxes. Customs
duty disputes
da sporun
ruhuna ve özüne
olacak yayın vesüreci,
haberler
ile topluma
ve farklı
yönbir adımlar
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada
çözümlenmek zorundadır.
place. However,
in the case of disputes
not being
aykırı
tüm faaliyetler
giderek
artacaktır.
göstermesi gerekmektedir.
Zira
günümüz
medAncak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda
yoluna
başvurulabilmektedir.
yasının toplumları
etkilemeyargı
gücü
bilinmektedir..
Sporda
şiddet
ve saldırganlığın
önlenmesine ilişkin
Key words:
Custom,
Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
her yaştan ve her kesimden bireyin şiddet, saldırUyuşmazlıkları
Sporun içinde Gümrük
yer alan
kulüp yöneticilerinin,
ganlık ve fair-play konularında bilinçlendirilmesi,
yasal mevzuat konusunda bilgilendirilmeleri, bu
konuda ulusal alanda kongre, konferans, panel
vb. etkinliklerin düzenlenmesi, medyada bu konu
ile ilgili olumlu ve yapıcı dil kullanımının yanısıra bu konunun sürekli gündemde tutulması ve
gerekli yayınların yapılması konunun bireysel ve
hakemlerin, sporcuların ve antrenörlerin sağduyulu yaklaşımlar sergilemesi, fair play, sevgi,
saygı ve kardeşlik çerçevesinde insanları spora
teşvik edecek eylem ve söylemlerde bulunması
gerekmektedir. Aidiyet duygusunun yoğun olarak
yaşandığı sporun içinde yer alan seyirciler ve
taraftarlar, yönetici, sporcu ya da antrenörlerin
85
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
BJELAJAC, S., (2005). The social structure of
toplumsal olarak öneminin kavranması açısından
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
football fans in the city of split, erişim adresi:
önemli adımlar olarak değerlendirilebilir.
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜMhttp://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/
YOLLARI1
KAYNAKLAR
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO
DISPUTES OVER
SBjelajac1.pdf,
erişim tarihi: 20.02.2015
ACET, M., (2005). Sporda saldırganlık veCUSTOM
şiddet, DUTIES
BOSTAN, G., KILCIGİL, E., (2008). Beden
Morpa kültür yayınları, 1. Baskı,Selin
İstanbul
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Eğitimi ve spor Yüksekokulu Olan ve Ol2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
AİLEDE ŞİDDET KOMİSYONU
RAPORU.,
Celal Bayar
Üniversitesi Salihli MYO, mayan
DıĢ TicaretAnkara
Bölümü Üniversitesi Öğrencilerinin
(2013). Tüm Yönleri İle Şiddet. (Edt: Eyigün
Saldırganlık Boyutları, Spormetre, 6(3):
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yerR.değiştirmesi
bu eşyanın
from133-140
the movement of commercial commodities
S. Oral B. Günay
Başarannedeniyle,
S. Yıldız
H.
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyalÜniversitesi
ve mali fonksiyonlarının
yanında s.
önemli
Efe R.). Dicle
Basımevi,
43 bir commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi BOZDEMİR,
tariff that is a foreignM.,
trade(1998).
and economic
policy Fanatizminin
Futbol
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı birO.,
vergi
türü olanFutbolda
gümrük vergisi,
gelir ve
fiscalSosyolojik
functions. SinceAçıdan
they are not
collected Sağlık
on
ARIKAN, Y., ÇELİK,
(2007).
Şiddet
Tahlili,
Bilimleri
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türüJournal
olmadığından,
dış ticarete
konu olan
an indirect
tariff on Yüksek
expenditures,lisans
customtezi,
duties İstanbul: MarVe Polis, Turkish
of Police
Studies
Enstitüsü,
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign
trade
arrive at the custom.15-40
According to
Vol: 9 (1-4),olmak
ss.109-132
mara
Üniversitesi,
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük
vergilerininFutbolun
usul ve uygulama
esasları 4458 BULL,
proceduresS.J.,
and practises
of Sport
custom duties
are
ARSLANOĞLU,
K., (2005).
Psikiyatrisi,
(1991).
psychology,
the crosayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete
konu olan
eşyanın Türkiye Gümrük
Through
this pres,
law, a ramsbury,
systematization marlborough
has been
İthaki Yayınları,
İstanbul,
s.309
wood
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
Diğer tüm Boyutları
vergilerde olduğu
Turkey and continuing
with(2002).
operation sequence.
ATALAY, A., (2010).
Hukuksal
ilegibi COMERON,
M.,
The prevention of
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk
ve
tahsil
aşamaları
Gümrük
ve
Ticaret
assessment,
accrual
and
collecting
are
regulated
Futbolda Şiddet
Olgusu.
Selçuk Üniversitesi,
violence in sport. Printed at the council of
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
GümrüklerEnstitüsü,
Genel Müdürlüğü
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Sağlık Bilimleri
Yüksek
Lisans
europe
Programı
Yüksek Lisans
Selin
KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
duties has a different form from the
Tezi, s. 28, Gümrük
Konyavergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir ÇOLAKOĞLU,
process of other taxes. T.,
Customs
duty disputes
(2000).
Sporun Topluma
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle Türk
idari aşamada
çözümlenmek
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
ATALAY, A., (2012).
Futbolunda
Sendikal
Yaygınlaştırılmasında Medyanın Etkisi (Güreş
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Süreç, Akademik Bakış, 30: 1-16
Örneği), Gazi Üniversitesi1 Sağlık Bilimleri
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s. 42. Ankara.
Gümrük Uyuşmazlıkları
AYAN, S., (2006). Şiddet ve Fanatizm, C.Ü. İİBF
ERKAL, M., (1992). Sosyolojik Açıdan Spor,
Dergisi, 7(2): 191-209
Genişletilmiş 3. Baskı. İstanbul: Der Yayın-
BİÇİCİ, R., (2013). Aynı Bedendeki Farklı
ları; p.119, 40
Karakterler Spor ve Şiddet. İçinde. Tüm
Yönleri İle Şiddet. (Edt. Eyigün S. Oral B.
ERKAL, M., GÜVEN, Ö., AYAN, D., (1998).
Günay R. Başaran S. Yıldız H. Efe R.) Dicle
Sosyolojik açıdan spor, 3. Baskı, Der ya-
Üniversitesi Basımevi, s. 120
yınları, İstanbul
86
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ERŞAN, E.E., DOĞAN, O., DOĞAN, S.,
KAPUSCINSKI, R., (2000). Futbol Savaşı, (Çev:
VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Gül Çağalı Güven), İstanbul, s.151-178
(2009). Beden Eğitimi GÜMRÜK
ve Spor Yüksekokulu
1
ĠDARĠ
AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI
Öğrencilerinin Saldırganlık
Düzeylerinin
KOÇER, M., (2012). Futbol Derneklerine Üye
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Sosyo-DemografikADMINISTRATIVE
Açıdan Değerlendirilmesi,
Olan Taraftarların Şiddet ve Holiganizm
31(3): 231-238
CUSTOM DUTIES
Eğilimlerinin Belirlenmesi: Kayseri Örneği,
3
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 32,
FİŞEKÇİOĞLU,2 İ.B., ÖZDAĞ, S., DUMAN,
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Şiddet
Üniversitesi
DıĢ Ticaret Bölümü
S., ATALAY, A., (2010). Futbolda
veSalihli MYO, 111-135
Yasal KarşıÖzet:
Tedbirler.
Türkiye Kickboks FeKONGAR,
E.,duty(2003).
Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom
is a kind Futbolda
of tariff arisingTribün Şiddeti,
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
derasyonu Spor
Bilimleri Dergisi, 3(2): 12-27
available
http://www.kongar.org/aydinmiktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject
to customs at:
which
is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
lanma/2003/356_Futbolda_Tribun_Siddeti.
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
GİRGİNER, N.,
AYDIN, S., ÇAVDAR, Z.,
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
php Erişim Tarihi: 11.01.2015
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
(2006). Üniversite
Öğrencilerinin
Sporda
kurumlar vergisi
gibi belirli aralıklarla
alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
KORUÇ,
Z.., BAYAR, P., ARSLAN, F., (2004).
Şiddet Konusuna
Yaklaşımları:
eşyanın gümrüğe
geldiği anda birEskişehir
defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign
trade
arrive at
the custom.
According to Sosyal Kimlik
Türkiye’de
Futbol
Fanatikleri:
OsmangaziUsul
Üniversitesi
ve Anadolu
ÜniverKanunu (VUK)’nun
ikinci maddesine
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
dutiesve
areŞiddet,
excluded Türkiye
from this law.
Therefore,
Futbol
adamları Derneği
sitesi Öğrencilerine
Yönelik
Uygulama.
gümrük vergilerinin
usul veBir
uygulama
esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated
by customs
numbered
Ankara
Şubesilaw
ve Spor
Toto4458.
Genel Müdürlüğü
Eskişehir Osman
Gazi
Sosyal
ile dış ticarete
konuÜniversitesi
olan eşyanın Türkiye
Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created
beginning
with
commodities
subject
to
Futbol Müsabakalarında Terörün
Nedenleri
Bilimler Dergisi,
1-30 göre bir sistematik international
işlemlerin 7(2):
sırasına
trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey
continuing Yolları
with operation
sequence. Araştırma YaveandÖnleme
Bilimsel
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
GÖKSU, T., (2007).
Psikoloji,
Ankara:
tahakkuk Sosyal
ve tahsil aşamaları
Gümrük
ve Ticaret
assessment,
accrual
and collecting
rışması,
Ankara,
s.6 are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Seçkin Yay.Gümrükler
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes
over
KÖKNEL,
Ö.,
(1986).
İnsanı
anlamak,
428, altın
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğerSporda
vergilerdeBaşarının
oluşan süreçten
farklı bir
process
of other matbaası,
taxes. Customsİstanbul
duty disputes
İKİZLER, C., (1994).
Psikokitaplar
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
öncelikle
idari aşamada
zorundadır.
lojisi, 2. Baskı.
İstanbul:
Alfaçözümlenmek
Basım Yayım
Dağıtım
İKİZLER,
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Gümrük
Uyuşmazlıkları
H.C.,
(1993).
Sporda başarının psi-
kolojisi, Alfa basım dağıtım, İstanbul, s. 77
İLHAN, E., ÇİMEN, Z., (2011). Spor alanla-
have to be resolved administratively in the first
place. However, in the case of disputes not being
solved administratively,
legal action Bireysel
can be taken. ve
KÖKNEL,
Ö., (1996).
1
Toplumsal
Key Şiddet,
words: Custom,
Custom Duties,
Custom
altın kitaplar,
İstanbul
Disputes
KURU, E., (2000). Sporda Psikoloji. s. 74. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Basımevi
KURU, E., VAR, L., (2009). Futbol Seyircilerinin
Spor Alanlarındaki Saldırganlık Davranışları
Hakkında Betimsel Bir Çalışma (Kırşehir
İli Örneği). Ahi Evren Üniversitesi Kırşehir
Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2): 141-153
rında şiddet ve spor medyasının etkileri:
spor yazarlarının algıları, Niğde Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi
Cilt 5, Sayı 3
87
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
MİLLİYET GAZETESİ., (1987). “Hollanda
adamları Derneği Ankara Şubesi ve Spor
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Liginde Olay” s. 15. (3 Mart 1987)
Toto Genel Müdürlüğü Futbol Müsabakala-
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜMrında
YOLLARI
Terörün Nedenleri ve Önleme Yolları
ORHAN, Ü., (2007). 5149 Sayılı Sporda Şiddet
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO
DISPUTES
OVER
Bilimsel
Araştırma
Yarışması, Ankara, s.58
ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
CUSTOM
Çerçevesinde Spor Güvenliği. Marmara
Üni- DUTIES
ÖZSOY, S., (2013). Sporda şiddet ve Medya, Tüm
Selin
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
versitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Yüksek
Yönleri İle Şiddet Çalıştayı Tebliğleri. (Edt.
Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Lisans Tezi, s.2 Celal
23,Bayar
İstanbul
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, Eyigün
DıĢ TicaretS.
Bölümü
Oral B. Günay R. Başaran S. Yıldız
ÖZDEMİR, C.,Özet:
MERCAN,
R., (2006), Spor ve
Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
eşyanın
yer değiştirmesi
nedeniyle, Beden
bu eşyanın
Şiddet: Adnan
Menderes
Üniversitesi
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
mali fonksiyonlarınınÖğrencileri
yanında önemli bir
Eğitimi ve sosyal
Sporve Yüksekokulu
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
türüdür. Aynı
harcamalar
üzerinden alınan
Üzerine Sosyolojik
Birzamanda
Çalışma,
9. Uluslararası
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
kurumlar
vergisi gibiMuğla;
belirli aralıklarla
alınan bir
Spor Bilimleri
Kongresi,
936-938
H. Efe R.) Dicle Üniversitesi Basımevi, 2013;
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
from the movement of commercial commodities
s. 105. Erişim adresi: http://www.sabrieyigun.
subject to customs which is based on those
commodities’quantity and value. It is are a kind of
com.tr/wp-content/uploads/akademik%20
tariff that is a foreign trade and economic policy
instrument in addition to its economic, social and
fiscal%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar/E-%20
functions. Since they are not collected on
regular basis like income tax and corporate tax, as
E d itariff
t %onC expenditures,
3 % B 6 rcustom
l % Cduties
3%BCk%20
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
ve%20B%C3%B6l%C3%BCm%20
ÖZEN, Ü., EYGÜ,
KABAKUŞ,
A.K.,vergileri,
(2013).
olmakH.,
üzere
alınmaktadır. Gümrük
Vergi
to foreign
trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
Üniversite Öğrencilerinin
Sporda
Şiddet
ve
kanun kapsamı dışında
tutulmuştur.
Bu nedenle,
dutiesyazarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/2-%20
are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Saldırganlıksayılı
Algıları,
Üniversitesi
%C5%9Eiddet%20Nedenleri-%20Kitap.pdf,
GümrükGümüşhane
Kanunu’nda düzenlenmiştir.
Bu kanun
regulated
by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Sosyal Bilimler
Elektronik
7: 323-342
erişim
tarihi:
22.02.2015
Bölgesine
girişinden Dergisi,
başlayıp, eşyaya
uygulanacak
created
beginning
with commodities
subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
ÖZMADEN, M.,
S.,taxes,
(2011).
Sporlevels
Gazetelerinin
Başlıklagümrük(2004a).
vergisinde deSeyircilere
zorunlu aşamalarGöre
olan tarh, ÖZSOY,
Like all other
compalsive
such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Futbolda Saldırganlığı
Bakanlığı’na
bağlıTeşvik
ayrı bir Eden
kuruluş Faktörniteliği olan
by General
of Customs
as a part
of
rındaDirectorate
Militarist
Ve Şiddet
İçerikli
Metaforlar,
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
ler ÜzerineKanunu
Bir Araştırma,
Sağlık
Bilimleri
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. ResolutionÜniversitesi,
process of disputes İletişim
over
Gümüşhane
Fakültesi
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
Enstitüsü, Doktora
tezi,
Ankara:
Gazi
Ünisüreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process
of other taxes.
Customs sayı.
duty disputes
Elektronik
Dergisi,
1
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
versitesi, 42-71
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen PEKER,
solved administratively,
legal action
can be taken. Şiddetin İçsel
E., (2007).
Futbolda
1
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
ÖZMADEN, M.,
YILDIRAN,
İ., (2003).
Futbola
Key Bir
words:
Custom,
Custom
Duties, Custom Yazılı Basının
Olgu
Haline
Gelmesinde
Anahtar
Kelimeler:
Gümrük,
Gümrük Vergisi,
Disputes
İlişkin Dışsal
Etkenlerin
Seyirci
Saldırganlığı
Gümrük Uyuşmazlıkları
Rolü, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Üzerindeki Etki düzeylerinin Araştırılması.
Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar
Kongresi Bildiriler Kitabı. 4-6 Ocak. Ankara:
Belge Matbaacılık, 188-198
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s. 28, İstanbul
PULUR, A., KAYNAK, İ., ORHAN, S., (2004).
Polislerin Spor Müsabakalarındaki Saldırgan
Seyircilere Müdahalelerinde Kendi Taraftar-
ÖZMADEN, M., (2004b). Futbola İlişkin Dışsal
etkenlerin Seyirci Saldırganlığı Üzerindeki Etki
Düzeylerinin Araştırılması, Türkiye Futbol
lığının Etkisinin Araştırılması. G.Ü. Kırşehir
Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2): 241-260
88
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
Bilimler
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
RİGEL, N., (1995). Haber, çocuk ve şiddet, Üretim,
TBMM., (2013). Sağlık Çalışanlarına Yönelik
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması
Kitle İletişim ve Tüketim
Sürecinde
Haberin UYUġMAZLIKLARININ
1
ĠDARĠ
AġAMADA
YOLLARI
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyİncelenmesi. Der Yayınları;
İstanbul,
s. 215 ÇÖZÜMGereken
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO
DISPUTES
OVERAraştırma Komisyonu
la Kurulan
Meclis
SAYIN, G., (2005). Spor Müsabakalarında ŞidRaporu 2013, Yasama dönemi. 24, yasama
CUSTOM DUTIES
det ve Düzensizliğe Yol Açan Eylemlerin 2
3
yılı. 3, erişim
adresi: http://www.tbmm.gov.
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
Önlenmesi ve2 Takibi, Yüksek Lisans Tezi,
tr/sirasayi/donem24/yil01/ss454.pdf,
erişim
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bilimler
Bayar Üniversitesi
Başkent Üniversitesi, Sosyal
Ens-Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
tarihi: 22.02.2015. s. 454
titüsü, Ankara
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement
commercialSpor
commodities
TİRYAKİ,
Ş., of(2000).
Psikolojisi, Eylül
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
SEZER, A., (2006).
Şiddet
ve
Fanatizm,
C.Ü.
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity
and value.
It is5,
areAnkara
a kind of
yayınevi, Yayın
no:
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
İktisadi ve İdari
Bilimler
Dergisi,
7
(2),
s.203
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions.V.,
Since
they are Sporda
not collected
on
TOPRAK,
(2005).
Şiddeti
Medya ve
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
SPOR HUKUKU
ENSTİTÜSÜ
DERNEĞİ.,
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect
tariff onKörüklüyor,
expenditures, custom
duties
Kulüpler
Yeni
Şafak Gazetesi,
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
to foreign
trade arrive at the custom. According to
31.05.2005
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kında İrdeleme
Çözüm
kanun ve
kapsamı
dışındaÖnerileri
tutulmuştur. Raporu
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures T.,
and (2003).
practises of
custom
duties are
TOROS,
Spor
Taraftarı
ve Spor Seyircisi
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
SUNAY, H., (2010).
Sporda
ile dış ticarete
konuOrganizasyon,
olan eşyanın TürkiyeGazi
Gümrük
Through
this law, a Farklar
systematization
has been
Arasındaki
Nelerdir,
Futbolda Şiddet
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
kitabevi, Ankara
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international
trade enteringSempozyumu,
customs territories ofAnkara, Ankara
ve Önlenmesi
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like Emniyet
all other taxes,
compalsive levels
such as
Müdürlüğü
Yayınları,
ss.311-318
ŞAHİN, H.M., tahakkuk
(2003).veSporda
ŞiddetGümrük
ve Saldırtahsil aşamaları
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
BayarAnkara,
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
andT.,
Economy
according
ganlık, Nobel
Yayın
Dağıtım,
Mayıs,
TOROS,
KORUÇ,
(2004).
Futbol MüsaProgramı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
LisansZ.,
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
of
disputes over
türetilmiĢtir.
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs
duties
has
a
different
form
from
the
ss.104-113,Gümrük
291-292
bakalarında Terörün Nedenleri ve Önleme
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have Olanakları,
to be resolved administratively
in the first
Türkiye Futbol
adamları Derneği
öncelikle K.,
idariYILMAZ,
aşamada çözümlenmek
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
ŞAHİN, M., ŞEBİN,
M., ŞAHİN,
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
Ankara Şubesi ve Spor Toto1Genel Müdürlüğü
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
M., (2014). uyuşmazlıklarda
Sporda Şiddetin
Boyutları,
Nobel
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Futbol Müsabakalarında Terörün Nedenleri
Kelimeler:
yayınevi, 1.Anahtar
Basım,
AnkaraGümrük, Gümrük Vergisi, Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
(2011). Türkiye’de
Hakolmak üzere Spor’un
alınmaktadır.Sorunları
Gümrük vergileri,
Vergi
ve Önleme Yolları Bilimsel Araştırma Ya-
TALİMCİLER, A., (2006). Sosyolojik Açıdan
rışması, Ankara, s.70
Futbol Fanatizmi, Ege Üniversitesi Sosyoloji
TÜRKMEN, M., YILDIZ, K., ZEKİOĞLU, A.,
Dergisi, Sayı: 15, s. 91-104
(2013). Sosyolojik Açıdan Sporda Şiddet ve
TALİMCİLER, A., (2003). Türkiye’de Futbol
Çirkin Tezahüratin Nedenlerinin Araştırılması:
Fanatizmi ve Medya İlişkisi, Bağlam Ya-
Manisaspor Taraftarları Örneği. Spor Yönetimi
yıncılık, İstanbul, s.28
ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 8(2): 15-34
89
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UHBAB AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY
www.uhbabdergisi.com
Ocak / Şubat / Mart
/ Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar
Uluslararası
Hakemli
Akademik
January
/ February
/ MarchBeĢeri
/ Aprilve2015
Issue: 02Bilimler
Volume:Dergisi
02 Spring
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
JEL KODU:
I00-20 Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
www. uhpdergisi.com
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ID:16 K:25
(ISO 9001-2008 Belge
No:
12879
ISO
14001-2004
ID:230 K:509&Jel
Kodu:
K34 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
TÜRKSOY, A., ÇİÇEK, M., BAYANSALDUZ, M., YETİM, A., (2000). Sosyoloji ve Spor, Topkar
GÜMRÜK
VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
(2003). Üç Büyük Kulüp
Futbol Taraftarının
Matbaacılık, s. 64. Ankara
ĠDARĠ
AġAMADA
Sosyal Kimlikleri ve Şiddete
Bakış
Açıları. ÇÖZÜM YOLLARI1
YETİM, A., (2005). Sosyoloji ve Spor, 3. Baskı.
İ.Ü. Spor Bilimleri
Dergisi, 11(3): 94-99
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
İstanbul: Morpa Kültür Yayınları; 210-217
CUSTOM DUTIES
ULUS, S., (2013). Bir Derbi Cinayetinin Ardından
YILDIRIM, H.L., (2003). Futbol Antrenörlerinin
SelinTemsili
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
futbolda Şiddetin Türk Basınında
Saldırganlık Olaylarına Bakış Açıları. Sosyal
2
Celal
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Üzerine, Global
Media
Journal,
ss. Bilimler
187-213
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,Bilimler
DıĢ Ticaret Bölümü
Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor
UZUN, A., EKER, S., PAKİŞ, I., POLAT, O.,
Anabilim Dalı. Yüksek lisans tezi, Niğde:
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yerÖğrencileri
değiştirmesi nedeniyle,
bu Şideşyanın
fromNiğde
the movement
of commercial25-48
commodities
(2012). Üniversite
Arasında
Üniversitesi,
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
detin Önlenmesine
Farkındalık
vebir commodities’quantity and value. It is are a kind of
sosyal ve maliYönelik
fonksiyonlarının
yanında önemli
DOĞAN,
B., MORAL,
S., ACAR,
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi YÜKSEL,
tariff that is aH.,
foreign
trade and economic
policy
Bilgi Düzeyi
Araştırması,
Dünyada
türüdür.
Aynı zamandaDeğişen
harcamalar üzerinden
alınan
instrument in addition to its economic, social and
M.F.,
(1998).
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal
functions.
Since Futbolda
they are not Şiddetin
collected onToplumbilimsel
Biyoetik (Edt.
Eyigün
Artvinli
F.)bir regular basis like income tax and corporate tax, as
kurumlar
vergisi Ülman
gibi belirliYI.
aralıklarla
alınan
Boyutları,
Hacettepe
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect
tariff on
expenditures,Üniversitesi
custom duties Futbol Bilim
Türkiye Biyoetik
Yayını,
18, 303eşyanın Derneği
gümrüğe geldiği
anda No:
bir defaya
mahsus
are collected only once when commodities subject
ve Teknoloji
Yıl:5, Sayı:1
üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign
trade arrive atDergisi,
the custom. According
to
310. Erişimolmak
adresi:
http://www.acibadem.edu.
Usul
Kanunu
(VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
tr/tr-tr/akademik/fakulte/tip/bolumler/temeltip/
http://www.sporhukuku.org/makaleler/103gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 procedures
and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Documents/Degisen_Dunyada_Biyoetik.pdf,
futbolda-iddet-ve-ck-yollar-uezerine-birile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine
girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created
beginning with commodities subject Kıraç,
to
erişim tarihi:
23.02.2015
deneme-averkan-krac.html,
E., Spor
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey
and continuing
with operation
sequence.
Hukuku
Enstitüsü,
Futbolda
Şiddet ve Çıkış
gümrük vergisinde
de zorunlu
aşamalarMarpa
olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
YETER, A. A., (2006).
Sosyoloji
ve Spor,
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment,
accrual
and
collecting
are
regulated
Yolları Üzerine Bir Deneme”, Erişim Tarihi:
Bakanlığı’na
bağlı ayrıs.214
bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
Kültür Yayınları,
İstanbul,
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs
and Economy
according
05.02.2015
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Gümrük Uyuşmazlıkları
90
Customs Law. Resolution process of disputes over
customs duties has a different form from the
process of other taxes. Customs duty disputes
have to be resolved administratively in the first
place. However, in the case of disputes not being
solved administratively, legal action can be taken.
Key words:
Disputes
1
Custom, Custom Duties, Custom
DERGİ HAKKINDA
UHPPD “Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi”; 2014 yılı itibariyle
yayın hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer
verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. Dergimizin
sayıları NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz
gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde Psikiyatri, Psikoloji
ve bu alanları içine alan Tıp içerikli değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmektedir.
Dergimizin baş editörleri Tanju SÜRMELİ - Ayça GÜRKAN olup, dergi yönetim kurulunun aldığı
kararlar doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki
en üst unvana sahip hocamız olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı kararlar uygulanmaktadır.
Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin onayından geçmeli ve hakemler tarafından
yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Aynı
yazar(lar)’ın birden fazla yayını var ise hakem ve yönetim kurulu onayından geçen çalışmaları sıraya
alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar(lar); hakem ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde
etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı
sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar(lar)
bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu
sisteme dahil olmuştur.
Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının
mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında uzman olması gerekmektedir. Ayrıca bilimsel çalışmalar yapmış
olması şartı aranır. Dr. ya da Uzman unvanına sahip olmayan ve alanında yayın yapmayan hiç kimse
bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve
yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez
niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların
dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir.
Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem,
bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu
karar verebilir.
Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından geçmiş
çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel sayılar ancak
anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildirilerin mutlaka kongre
bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. Hakem değerlendirmesi
yapılan çalışmalarda mutlaka iki hakem raporu isterin. Tam metinler üzerinde alan uzmanı iki hakem raporu olmayan çalışmalar dergimiz sisteminde hakem değerlendirmesine tabi tutulur. Hakem
değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Hangi amaçla olursa olsun yayınlanmak
için gönderilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Dergi hakemlerimizden alana hakim iki
hakemden olumlu dönüş alan çalışmalar ancak yayına alınır. Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş
olmalıdır. Bu bilgi ve materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde
işlem sürecine dair bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden “sistem tarafından otomatik olarak” bildirilir. Ayrıca dergimize üye olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile
ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisine ait olan üyelik panelinden izleyip gelişmeleri takip
edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için aynıdır. Hiçbir kimse için bu
kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır.
Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş
editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik
bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği
bir yayın dergide sürece dâhil edilmez. Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar
üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu
mevcut çalışmanın yayınlanmasına olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa
bile kurulların kararı ile iptal edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım
uygulamaz. Her türlü yetki tek taraflı olarak dergi yönetim kuruluna aittir.
Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da yazarlar
hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde yayınlanması
amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmeyen alıntılar,
intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Araştırma çalışmalarında
ve uygulamalı çalışmalarda mutlaka etik kurul raporu istenir. Etik kurul raporu olmayan çalışmalar
kabul edilmez. Hakem onayından geçse bile yayına alınmaz. Yazar ya da yazarlar bu konuda bir
hak talebinde bulunamaz. Bu konuda dergimiz üzerinde hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar
yaptırım uygulayamaz. Her bir yazar ve yazarlar uluslararası akademik, bilimsel etik kurallara uymak
zorundadır. Bu kurallara uymayan yazarlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara dergimiz doğrudan
resmi olarak bilgi verir. Doktora, Yüksek Lisans ve Uzmanlık tezlerinden yararlanılarak hazırlanan
çalışmalarda mutlaka kaynakça ya da özet altında hangi çalışmadan yararlanılarak hazırlandığı belir-
tilmelidir. Aksi durumda bu tip çalışmalar etik kabul edilmez ve intihal çerçevesinde değerlendirilir.
Tez ve uzmanlık tezlerinde mutlaka ilgili yayının asıl sahibinin ismi bulunmalıdır. Bu tip çalışmalarda
farklı yazar isimleri bulunuyor ise çalışmaya ne tür bir katkı sağlandığı kaynakça kısmında açıkça
belirtilmelidir. Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda
hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda
sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp,
hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen
ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu
sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından dergi makale kabul ve şablonunu
baz alınarak yapılmaktadır.
ABOUT THE JOURNAL
UHPPD “International Refereed Journal of Psychiatry and Psychological Researches” began
to be published as of the year 2014. Our journal gives place to the publications having the qualification and value that will provide source to the literature. Our journal is an international refereed
journal and it is issued THREE times a year. The volumes of our journal are published in APRIL,
AUGUST and DECEMBER on the system. Our journal has both a printed version and can be
reached online. All kinds of publications within the field of Psychiatry and Psychology and papers
that can be considered within the medical content can be incorporated in our journal. Our journal’s
editor-in-chief Tanju SÜRMELİ - Ayça GÜRKAN and carries out the diligent activities in line
with the decisions taken by the executive board of the journal. The head of the executive board is
the professor with the highest title in the journal at that time and the decisions given by 51% of the
executive board are performed. Each publication sent must be gone through two referees of that
field and it must be approved by referees for publication. Only one submission of the same author
is included in the same volume. The publications of authors with more than one paper are approved
by referee and executive boards and taken to queue to publish in next volumes. None of the authors
can affect referees and executive board. Publication copyright agreement is not demanded for the
submissions uploaded to the system for the publication. The submissions uploaded to the system are
regarded as assigned to the journal. Author or authors should accept this condition and they have
been included in this system by confirming that they will act in line with the publication principles
of the journal. The academicians and researchers who want to be in our journal’s referee and science boards must bear the title Dr. and they must carry out scientific studies in their fields. No one
without the title Dr. and publication in her/his field can be involved in science, advising and referee
boards. Executive board is the highest decision-making and execution mechanism of the journal. All
decisions made by the executive board are absolute and unchangeable. Under no circumstances, an
operation can be conducted on journal without the decision of the executive board. Editor-in-chief
can decide on whether the submissions not sent to referee approval are accepted in the journal and
whether they will be sent to referee approval. It isn’t required to inform the executive board during
this decision process. The participation of scientists in referee, science and advisory boards are only
up to the decision of the executive board.
Some special issues are also published in our journal for the submissions published in some national
and international congresses and approved by referees. Such special issues are only valid for verbal
papers presented in the agreed congresses. Those papers must get the approval of congress science
board and that of the referees. Two referee reports are required for the papers evaluated by referees.
The papers without two referee reports for full texts by the field experts are subject to referee evaluation in our journal’s system. None of the submissions not evaluated by referees can be published.
Papers submitted for publication for any reason are sent to the referees for approval. The submissions
getting the approval of two field referees are taken into publication. Hard copy and referee approval
reports of the verbal papers must be presented to the executive board and editor-in-chief. Our journal
doesn’t include the papers without this information and materials. Author or authors are informed
about the process of our journal as written via the internet address automatically from the system.
Every author logging in as a member of our journal can monitor the course of process from her/
his own member panel on journal’s website and follow the developments. Conditions of our journal
are the same for all authors. Those rules and conditions cannot be changed for anyone. A privilege
cannot be demanded. The submissions to be published in our journal must be within a field accepted
by the journal. None of the submissions not suitable with those conditions can be published in our
journal. The referee process is performed under the supervision of editor-in-chief. Editor-in-chief
has the authority to inform and decide on the course of referee process. A submission not approved
or accepted by the editor-in-chief isn’t included in the process. In this regard, author or authors cannot put the responsibility on the journal or other organs. Even if the submission is approved by the
referees and it is accepted for publication on the system, it can be cancelled with negative opinions
of editors or executive board and the decisions of the boards. In that case, author or authors cannot
impose sanctions on the journal. All kinds of authority belong to the executive board unilaterally.
Our journal acts as per the provisions of Law on Intellectual and Artistic Works No. 5846 within
the framework of legal rules of T.R. Our journal has the right to protect its legal rights unilaterally
about author or authors who do not fulfill the requirements of this law. Author or authors shall be
unilaterally responsible regarding plagiarism and the citations not suitable with the relevant laws in
the submissions sent for publication. Ethical board report is required for research papers and case
studies. The papers without ethical board report are not accepted. They aren’t taken into publication
even if they pass through the referee evaluation. Author(s) cannot make any claims regarding this
matter. None of the institutions, individuals or other authorities can impose any sanctions on our
journal. All authors have to comply with the international academic, scientific codes of conduct. Our
journal directly and formally informs the relevant institutions and organizations regarding the authors
who do not comply with these rules. Citation must be absolutely stated or the resources used must
exist under the summary in the papers prepared by using Doctoral, Master’s theses and Dissertation.
Otherwise, such papers aren’t accepted as ethical and considered within the framework of plagiarism.
The name of the real owner of the relevant paper must be stated in thesis and dissertation. If there
are other author names in these papers, type of contributions made must be clearly stated in the references. Our journal is a media organ with printed and online versions. As a material incorporating
academic studies, it is a social organ offering social service to the institutions and individuals carrying
out scientific researches. Our journal is a free journal and doesn’t have to send a written material to
any author or authors. The submissions accepted in our journal and approved for publication are sent
to edit for layout in line with the journal’s publication principles and spelling rules and it is uploaded
to the system. Author/authors and readers can download the volume from the system. Layout is
conducted by the author on the basis of the sample article for journal acceptance.
YAZARLARA BİLGİ
1. UHPPD “Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi”; 4 ayda bir
yayınlanan akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel
durumlarda ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.
2. Dergimizde Psikiyatri, Psikoloji ve bu alanları içine alan Tıp içerikli değerlendirilebilecek her
türlü yayına yer verilebilmektedir. Çalışmaların bilimsel kaygılarla yazılmış olması, alana katkıda
bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları referans göstermesi, önyargı ile yazılmamış
olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi, gelişkin bir dile sahip olması beklenir. Ayrıca
tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden birine sahip olmalıdır.
3. Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, ön sözsüz ya da özetsiz yazılar için hakem
süreci başlatılmaz.
4. Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. “Yayın İlkeleri M-16” yazar
muhatap kabul edilir.
5. Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır.
6. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi apa sistemine uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde
kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir.
7. Yazar(lar) kendi inisiyatifleri doğrultusunda yayının dergimiz hakem ve bilim kurulu içerisinde
bulunan daha önce sorun yaşamış olduğu ve etik olmayacağına inandığı hakemlerin isimlerini
resmi yazı ile dergi baş editör(ler)’ine bildirebilir. Bu durumda yazar(lar)’ın talebi değerlendirilir
ve baş editör(ler)’in kararı ile uygulamaya geçilir.
8. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olmamasına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklanmaz.
Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. İnterdisipliner nitelikli
yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.
9. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin “Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması durumunda
ilgili alandan 3. hakeme tayin edilir. Üçüncü hakemden gelen bilgi ve talebe göre hareket edilir.
Yazar(lar)’ın sadece iki düzeltme hakkı bulunur. Her bir düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre
kesinlikle geçilmez. Düzeltme talebine göre ve hakem raporuna göre hareket edilir. Bu çerçeve
dışına asla çıkılmaz.
10. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son şeklini
düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. “Yayın İlkeleri M-16” Belirtilen sürede
düzeltilmiş olarak geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.
11. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve ülke dillerinde hazırlanan çalışmalar literatüre katkı sağlayacak ise dergi yönetimi ve baş editör(ler)’in kararı ile kabul
edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu inisiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı
hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz.
12. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.
13. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayınlanmamış
olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir ve hakem
sürecine alınır.
14. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağlayacağı
düşünülüyorsa baş editör(ler) ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci başlatılır.
Ancak her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.
15. Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde,
12 Punto ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik
boşluklar olmalıdır.
12. Yazılar 5-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemelidir. Hazırlanan çalışmalar
dergimizde daha önce yayınlanan ve en güncel olan son sayıdaki çalışmalar dikkate alınarak
hazırlanmalıdır.
13. Türkçe yazılarda 100-250 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 3-7 anahtar sözcük(ler)
yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (keywords) de bulunmaktadır.
14. İngilizce yazılarda 100-250 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, başlık ve anahtar kelimeler bulunmalıdır.
15. Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edilmelidir.
16. Yazar adı ya da adları, kapak sayfasında yer almalıdır. Kapak sayfasında ayrıca, yazarın akademik
ünvanlı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu, faks numarası ve e-posta adresi de
bulunmalıdır.
17. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editör(ler)’e aittir. Baş editör(ler)’in yazı hakkındaki değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.
18. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın yazarlar(lar)’a geri gönderilmez.
19. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)a aittir.
20. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir çalışmanın
yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir yazardan
telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları
peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.
21. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazılarının tam
metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını onaylarlar.
22. UHPPD “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. Basılı
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti ilgili basım
firmasına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin yıllık basım ve diğer giderleri için basım evimin
yaptığı harcamalara istinaden alınır. Dergimiz ücretli bir dergi değildir.
23. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir.
24. Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli araştırmalarda
ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme yüklenmesi durumunda ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR NUMARASI”
çalışma sisteme yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmına
gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve eksiklik durumunda dergimiz ulusal
ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir sorumluluk yüklenmez. Bu konuda her türlü
sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve araştırmaya ilişkin resmi bilgiler bulunmakta ise
mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yüklenirken girilmelidir. Bu konuda, dergi editörleri,
sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yayın yönetmeni, hakem kurulu ve değerlendirme
yapan hiçbir hakem yükümlülük ve sorumluluk altında değildir. Oluşabilecek her türlü maddi,
manevi ve hukuksal bir olumsuzlukta yazar(lar) sorumludur. DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ BİR DURUMDA “OLUMSUZLUKTA”
DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK HUKUKİ HAKLARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI OLARAK SAKLI TUTAR.
GUIDELINES FOR THE AUTHORS
1. UHPPD International Refereed Journal of Psychiatry and Psychological Researches is an international refereed journal with an academic and scientific attributions published in every 4 months.
However, the journal holds the right to publish interim issues on special occasions.
2. All kinds of publications within the field of Psychiatry and Psychology and papers that can be
considered within the medical content can be incorporated in our journal. The papers must be
written with scientific concerns, should contribute to the field, indicate the important resources
as references, not be written with prejudice, not include motto-like sentences. They should also
have one of the qualities of scanning, research and developing from a notice.
3. Referee evaluation process isn’t initiated for the papers not complying with the rules, not having
references or abstracts.
4. In studies where there is more than one author, the author being in the first place is seen as addressee.
5. Sources used should be prepared in accordance with the publication template of the journal.
6. Editing and typesetting of the study should be prepared in accordance with the APA 6 system;
citation in the study should be made in this manner.
7. Author(s) can inform editor(s)-in-chief about the referees in referee and science boards of our
journal whom they had problem before and are thought to be unethical with a formal letter. In
this case, the demand of author(s) is taken into consideration and the necessary steps are taken
upon the decision of editor(s)-in-chief.
8. Referees and authors shouldn’t be from the same institution regarding the stage of evaluation.
Names of referees and authors are kept confidential and announced by no means. Referee Board
changes in every volume and it is constituted according to the subject of studies.
9. Two referees are assigned according to the field of study in the first place. If one of the referee
evaluations is “Unpublishable” and the other one is “Publishable with editing” or “Publishable”,
a third referee from the related field can be assigned and her/his evaluation is demanded. Actions
are made upon the information and demand of the third referee. Author(s) can make the desired
corrections two times. Each correction period takes 15 days. This period cannot be exceeded. It
is acted in accordance with the correction demand and referee report.
10. Authors are expected to do the requested editing delicately and to send the edited version of the
paper to the journal within 15 days. If it is noticed that editing hasn’t been conducted properly,
the author is informed. The edited version of submissions not sent back within the prescribed
time are not taken into the publication list.
11. The publication language of our journal is Turkish and English. However, papers prepared in other
world languages can also be accepted upon the decision of journal management and editor(s)in-chief if contributing to literature. This case is only valid with the approval of editor-in-chief.
The related author(s) cannot be effective on our journal.
12. The studies demanded to be published in our journal should bear the feature that they weren’t
published in another place or not in evaluation process for publication at that time.
13. Papers presented in national and international academic scientific meetings, congresses, conferences and symposiums can be accepted and taken into referee evaluation process on condition
that they weren’t published in another journal before and they comply with the article formats
and contents and they are indicated in the article.
14. Translated texts are accepted with the approval of editor(s)-in-chief and publication board and
referee evaluation process is initiated if the related text is rarely found in Turkish and if its translation is thought to contribute to the field. But there are a limited number of translations allowed
for each volume. Original texts are preferred.
15. Submissions to the journal must be written in MS Word Program, with 12 pt Times New Roman
and single line spacing. There must be 3 cm margins in all sides of the page.
16. Papers should be between 5-20 pages no more than 20 pages. Papers must be prepared by taking
into account the studies in the last volume.
17. For papers in Turkish, there must be extended English abstract no more than 100-250 words and
3-7 key words below the abstract. The abstract must include the title of the article and keywords
in that foreign language.
18. For papers in English, there must be a Turkish abstract no more than 100-250 words, title and
key words.
19. The scope of research, its purpose, method, results obtained and subject should be shortly indicated in the abstract.
20. Name(s) of the author must be indicated on the cover page. Academic title of the author, name
of the institution where s/he works, address, work and mobile phone, fax number and e-mail
must exist on the cover page.
21. The decision to publish the papers belongs to editor-in-chief. The evaluation of editor-in-chief
about the paper is sent together with the referee report within the shortest time.
22. Submissions sent to the journal are not sent back whether or not it is published.
23. All responsibility of the submissions belongs to the concerned author(s).
24. Publication and copyrights of the published papers belong to our journal. The copyright of the each
study uploaded to the system is automatically transferred to the journal. No sign for the copyright
agreement is requested from the authors for this operation. The author accepts these conditions
in advance for the paper uploaded to the system. The person reserves no right of opposition.
25. Author(s) approve(s) the placement of the full texts of their papers on electronic databases bearing
a non-commercial character with the purpose of supporting national and international academic
knowledge sharing.
26. UHPPD is operated through an “e” electronic system, and also published in a printed version.
Those who wish to have the journal as hardcopy have the right to do so by paying the cost of
the journal to the printing company. Our journal is not obliged to give the printed version to
any institution or individual. Annual fees for the studies sent to our journal should also be paid
to the printing company. The fee is received as based on only the expenses paid by the journal
to the printing company for the annual printing and other expenditures.
27. The evaluation period of the studies uploaded to the system is two months. Studies not evaluated
within this period and not provided with an evaluation report are sent to a different referee.
28. Author(s) are required to write the necessary information in “ETHICAL BOARD INFORMATION
OF REPORT” part while uploading the article to the system with “DATE” and “INFORMATION
of REPORT -REPORT NUMBER” as given by the ETHICAL BOARD if the studies require
ETHICAL BOARD report and have “EMPIRICAL”, “CASE” and “CORPORATE” content.
Our journal doesn’t bear any responsibility in case of a possible negative situation and deficiency
within the framework of national or international rules of law. The whole responsibility belongs
to the author(s) in this sense. If formal information regarding the report of ethical board and
research exist, they must be inserted while uploading the study to the system. In this regard,
editors of the journal, system editors, editorial board, publisher, executive editor, referee board
and the other referees conducting evaluation bear no responsibility. Author(s) are responsible for
any material, moral and legal negative situation that may occur. IN CASE OF ALL KINDS OF
MATERIAL, MORAL AND LEGAL SITUATION “PROBLEM”, OUR JOURNAL UNILATERALLY RESERVES ITS LEGAL RIGHTS IN NATIONAL AND INTERNATIONAL TERMS.
YAYIN İLKELERİ
1. Dergimizin yazım dili TÜRKÇE ve İNGİLİZCE’dir.
2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar BAŞ EDİTÖR(ler) başta olmak üzere dergi
yönetiminin onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.
3. Dergimiz basılı ve online olarak çıkarılmaktadır. İnternet ortamında basılı halinin PDF ve her
bir makalenin tek tek indirilmesine imkan sağlanmaktadır. Yazar(lar) ya da okuyucular ücretsiz
olarak derginin her bir sayısına toplu ya da tek tek ulaşım sağlayabilir.
4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.
5. Hiçbir yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.
6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) aittir. Dergimiz bu konuda
bir yükümlülük altına alınamaz sokulamaz.
7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir nedenle
bir başka yerde kullanılmamış (yayınlanmamış) veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması
gerekir. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma
reddedilir ve yazar(lar) hakkında hukuki işlem başlatılır. Dergimiz başta olmak üzere dergimizde
yayın yapmış yazar(lar) yönetici, hakem kurulu, bilim kurulu, editörler ve yayın kurulunun uğramış olduğu her türlü maddi ve manevi zarar ilgili yayında ismi bulunan kişi, yazar(lar) veya
yayın sahibi kurumdan tazmin edilmek üzere hukuki haklarımızı saklı tutarız. Oluşan her türlü
hukuki sorunda dergi yönetiminin tayin etmiş olduğu yetkili hukuk müşavirlerimiz (Avukatlarımız) tarafından İstanbul Mahkemeleri ve Türk Hukuk sistemine yönelik gerekli hukuksal
işlemler başlatılarak süreç devam ettirilir.
8. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu görüş
alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır.
9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve çalışma
aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. Yayın sıralaması başta ID numarası
baz alınarak, “ID Numarası Sistem Tarafından Otomatik Olarak Dergiye Yüklenen Makalelere
Verilen Bir Takip Numarasıdır. Bu bilgi yazarlar tarafından yazarlara ait üyelik panelinden takip
edilebilir.” hakem onayından geçmiş ve resmi süreci tamamlamış olması koşulu aranır. Fakat belli
durumlarda dergi yönetimi, baş editör(ler) ve yayın kurulunun kararı ile sayı içinde farklılıklar
yaratılabilir. Bu durum dergimize ait olup, yazar(lar) hiç bir hak iddiasında bulunarak dergimizi
baskı altına alamaz maddi ve manevi yaptırım uygulayamaz.
10. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilmez, bilmek istese bile
bu bilgi kendilerine verilmez. Bu durum sadece sistem yönetici ve baş editör(ler) tarafından bilinir gizli tutulur. Olasiki bir hukuki durumda ancak mahkeme kararı ile bu bilgi talepte bulunan
mahkeme(lere) resmi üst yazı ile baş editör(ler) tarafından imza edilir ve dergi hukuk müşaviri
(avukatı) kanalı ile mahkemeye gönderilir. Ayrıca yazar(lar)”ın bağlı oldukları üniversite, fakülte,
yüksekokul, bölüm başkanlıkları ya da bağlı oldukları diğer kurumların ilgili yayın hakkında
resmi bilgi talep etme hakkı yoktur. Bu bilgiler yayının dergi değerlendirme sürecinde yazar(lar)”a
sistem otomatik olarak gönderir ve yazar(lar) bu bilgileri kendi panellerinden takip edebilir. Bu
konuda dergimize hiç bir talep, şikâyet, hukuki süreç, maddi ve manevi bir uygulama söz konusu
değildir. Dergimiz kendi adına bu konuda Türk Hukuk sistemine ve Fikri Sınai Haklar kanunu
çerçevesinde ilgili yönetmelikleri bağlı olarak hareket eder.
11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir yayın sadece iki düzeltme hakkına sahiptir.
Düzeltme süresi her bir yayın için 15 gündür. Bu süre içerisinde istenilen düzeltmenin yapılarak
çalışmanın düzeltilmiş halinin gönderilmesinin istendiği mail adresine gönderilmemesi durumunda yayın değerlendirmeden kaldırılır. Aynı yayının düzeltilerek yeniden sisteme yüklenmesi
durumunda bütün süreç ilk aşamadan itibaren yeniden değerlendirmeye alınır. İlk değerlendirme
ilgili alan editörü, baş editör(ler) ve sistem editörü tarafından yapılır. Bu aşamada dergimize
gönderilen yayınlar dergi yayın kabul şartlarına uygun değil ise direkt olarak red edilir. Hakem
sürecine girmiş yayınlar, hakemlerden gelen düzeltme taleplerine göre sürece tabi tutulur. Bu
süreç içerisinde baş editör(ler) kendi inisiyatiflerini kullanarak ilgili hakemleri değiştirebilir ya
da kendileri sürece dahil olur. Bu durum tek taraflı olarak dergi yönetimine aittir. Hakem görüş
ve talepleri hiç bir koşulda değiştirilmez ve aynen uygulaması gerçekleştirilir. Hakem görüş ve
raporları kesin ve katidir. İki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz (red) vermesi durumunda çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemden gelen bilgi doğrultusunda
hareket edilir ve sonuca gidilir.
12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor ise
mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul etmez.
13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanların dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak iddiasında
bulunamaz. Aynı sayı ya da ardı ardına gelen sayılarda ilgili yazarlara ait çalışmalar yayına alınabilir. Bu durum ancak baş editör(ler) dergi yönetimi ve yayın kurulunun onayına bağlı olarak
yapılır. Aynı yazar(lar)”ın aynı sayıda birden fazla yayını bulunabilir. Bu durumunun işleyişi
ancak dergi yönetiminin inisiyatifi ile gerçekleşir. Bu durum farklılık içeriyor ise işleme alınır.
Aksi durumda bir yazar(lar)’ın aynı sayıda sadece bir çalışmasına yer verilir. Böyle bir durum
dergimizi ve dergi yönetimini hukuki olarak bağlamaz.
14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye devredilmiş (verilmiştir).
Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez (yazılı belge talebinde bulunulmaz).
Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Dergi yönetimi aynı yayında birden fazla yazarın bulunması durumunda sorumlu yazar belirtilmemiş ise ilk sırada yer
alan yazar’ı muhatap kabul eder ve bu doğrultuda hareket eder. (M-16).
15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki ay
içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi
sistemden çekemez.
16. Dergi yönetimi aynı yayında birden fazla yazarın bulunması durumunda sorumlu yazar belirtilmemiş ise ilk sırada yer alan yazar’ı muhatap kabul eder ve bu doğrultuda hareket eder. Diğer
yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışındaki kişilere bilgi vermez, vermek
zorunda değildir.
17.Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimizin
hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz.
18. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle dergimiz
hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.
19.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili yazara gönderilir. “M-16” Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar(lar) dergimiz hakkında bir yaptırım
hakkına sahip olamaz.
20.Türkçe dışında hazırlanan çalışmalarda mutlaka Türkçe Özet bulunmalıdır. Anahtar kelime sayısı
3 ile 7 tanedir. Her bir çalışma en fazla 20 sayfa olmalıdır. Ekler bu 20 sayfaya dâhil değildir.
Özet Türkçe ve İngilizce olmak üzere 100 ile 250 kelimeden oluşturulmalıdır. Dergimizin yazım
şekli TIMES NEW ROMAN olup 12 puntodur. Satır aralığı 1 tir. Çalışmanın konu başlığı 14
punto ve kalındır. Yazar isim ve bulunduğu kurum bilgileri 12 punto kalın ve italik şeklindedir.
Türkçe ve İngilizce özet 10 punto özetler alt alta gelecek şekilde hazırlanmalıdır.
MAKALE İÇİ REFERANSLAR:
• Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca metin içi kaynak gösterme (APA) yöntemi
kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın adı, basım
yılı ve sayfa numaraları ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Sayfa Sayısı)
• İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir.
Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması ile
yerini alır.
• Sayfa altı açıklamaların dipnotları için de aynı şekilde metin içi referans yöntemi (APA) kullanılır.
• Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.
• 30-40 kelimeden uzun alıntılar, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf olarak verilir.
• Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa parantez içinde yazarın soyadı ve yayın
tarihi belirtilir: (Korkmaz, 2007)
• Belli bir sayfa söz konusuysa, yazar soyadı ve yayın tarihine ilave olarak sayfa numarası da
yazılır: (Kırık, 2010: 13)
• Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve sayfa numarası yazılır: (2005: 33)
• Birbirini takip etmeyen sayfalar şu şekilde ifade edilir: (Joyce, 2002: 21, 48 ve 59)
• Birbirini takip eden sayfalar şu şekilde ifade edilir: (Mandel, 2007: 21-4 ve 33-5)
• İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır: (Morley ve Robins, 2007: 19)
• İkiden fazla yazarlı kaynaklarda “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012).
• Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a) (Ortaylı, 1999b) gibi.
• Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden noktalı
virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 31; Moran; 2006: 37)
KAYNAKÇA YAZIM METODU:
Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu kaynaklar
yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması kaynakçada yer
alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılmalıdır.
* Kitap
OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. ss.1-2
* Çeviri Kitap
OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. ss.1-2
* Derleme Kitap
OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. ss.1-2
* Derleme Kitapta Makale
HALL, S., (1997). “The Work of Representation” Representation: Cultural Represantations and
Signifying Practies, Stuart Hall (der.) içinde London: Sage Publications
* Derleme Kitapta Çeviri Makale
PAZ, O., (2000). “Tarihin Sonu’nda Batı Doğu’ya Dönüyor” Yüzyılın Sonu, Büyük Düşünürler
Çağımızı Yorumluyor, Nathan Gardels (der.) içinde, Çev., B. Çorakçı Dışbudak, İstanbul: Türkiye
İş Bankası Kültür Yayınları, (137-144)
* İki Yazarlı Kitap
MATTELART, A., & NOVEAU, E., (2007). Kültürel İncelemelere Giriş, Çev. Hüsnü Dilli, İstanbul
Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ss.1-2
* Dergide Makale
KÖKER, L., (2007). “Modern Hukuk Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve Habermas”
Toplum ve Bilim Dergisi, 110 (36-46)
* Yayınlanmamış Tez
KIRIK, A.M., (2010). IP Televizyon Yayın Teknolojisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. ss.1-2
* Gazete Yazısı
“Dünyanın en büyük adamı” (12.07.2012) Hürriyet Gazetesi
* İnternette Yazarı Belli Olan Yazı
KELLNER, D., (2012). “Cultural Studies and Philosophy: Intervention” http://pages.gseis.ucla.edu/
faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf, 12.03.2012 (ERİŞİM TARİHİ MUTLAKA
BELİRTİLMELİDİR!!!!!!!!!!!!)
* İnternette Yazarı Belli Olmayan Yazı
“Anonim” (2012) http://tebesirtozu.blogcu.com/akademik-dergiler/3050689, 12.03.2012 (ERİŞİM
TARİHİ MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR!!!!!!!!!!!!)
PUBLICATION PRINCIPLES
1. The language of the journal is Turkish and English.
2. If the EDITOR(S)-IN-CHIEF and the administrative board approve the papers prepared in different languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.
3. The journal has a printed and an electronic version. Every article and the printed version can be
downloaded in PDF format. Author(s) or readers can get the access to all volumes of our journal
for free
4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.
5. None of the authors can assert legal rights on the journal.
6. The journal cannot be held responsible for the papers; however, the author himself/herself is
responsible for the articles unilaterally.
7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previously and
under consideration of another journal for publication simultaneously. If such cases occur, the
article is rejected on condition that refutation is published and the journal imposes the required
sanctions on the author(s). We reserve our legal rights to compensate all kinds of material and
moral damages on authors who have published papers in our journal, manager, referee board,
science board, editors and publication board from the person, author(s) of the relevant publication or the Publisher. In any legal problem, necessary legal proceedings are initiated in İstanbul
Courts and Turkish Law by our authorized legal advisors (Lawyers) as appointed by the journal.
8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are
saved to be published in the following issues.
9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the same
rights and they’re equal. No privilege is granted. Order of publication is based on ID number. ID
Number is a tracking number automatically given to the papers uploaded to the journal by the
system. Authors can monitor this from the author membership panel. They must be approved by
referees and formal procedures must be completed. However, differences can be made upon the
decision of journal’s executive board, editor(s)-in-chief and publication board. This belongs to
our journal and author(s) cannot demand any rights, apply pressure on our journal and impose
material and moral sanctions.
10. The names of the referees-experts in their fields-will not be revealed to the authors. Information
concerning the authors is known only by the system manager and the editor(s)-in-chief. It is kept
confidential. Under a possible legal case, this information is signed by editor(s)-in-chief to the
demanding court(s) with an official letter by court decision, and sent to the court via lawyers.
Universities, faculties, vocational schools, departments or other institutions to which author(s)
are affiliated don’t have the right to demand official information concerning the relevant paper.
System automatically sends this information to author(s) in the evaluation process and author(s)
can follow this information on their own panel. No demand, complaint, judicial process, material
and moral practice on our journal is out of the question. Our journal acts in accordance with
the relevant regulations within the framework of Turkish Law and Intellectual Property Right.
11. Major and minor corrections are made. These corrections are requested from the authors twice.
Corrections for each paper should be completed within 15 days. If the corrected version of the
paper isn’t sent to the relevant e-mail address within the specified time, the paper is dismissed
from the evaluation. In case the same paper is corrected and uploaded to the system again, the
whole process starts from the beginning. The first evaluation is made by the field editor, editor(s)in-chief and system editor. Papers sent to our journal are directly rejected if they don’t meet the
publication requirements of our journal. The papers in the referee evaluation process are subject
to the process according to the correction demands of referees. In the meantime, editor(s)-in-chief
can change the concerned referees on their own initiatives or they get involved in the process.
This situation unilaterally belongs to the journal’s management. Referee opinions and demands
cannot be changed under any circumstances and they are directly applied. Opinions and reports
of referees are final and absolute. In case one of the referees approves and the other one rejects
the paper, it is sent to a third referee. The necessary steps are taken according to the information
coming from the third referee.
12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and explained
in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the journal cannot
be held responsible for this situation.
13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators who will
accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights. The papers of the
authors can be published in the same volume or consecutive volumes. This is performed upon
the approval of editor(s)-in-chief, journal management and publication board. Same author(s)
can have more than one publication in the same volume. This procedure is applied only with
the initiative of journal management. If differences exist, it is proceeded. Otherwise, only one
paper of the same author can be published in the same volume. Such case doesn’t legally bind
our journal and journal management.
14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights. For this reason, a demand for
a written document cannot be made. The studies uploaded to the system are regarded as being
transferred to our journal with all rights. If the responsible author isn’t stated in the papers with
more than one author, our journal regard the addressee as the author in the first place (M-16).
15. The evaluation process of the studies uploaded to the system takes two months. Studies that are
not evaluated within this period are sent to a different referee. So this process may take longer
and a demand cannot be asserted. The author cannot assert any legal rights and withdraw his/
her article in this process.
16. In the articles with more than one author, the first mentioned author is regarded as the addressee,
other authors are not communicated. The journal is not supposed to give information to other
authors.
17. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the referees
or cannot demand anything from the referees.
18. The journal publishes three times in a year as April, August and December. However, there
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot be
held responsible for this.
19. Following the evaluation process of the studies, the referee report is sent to the first author. The
authors should make the required corrections in 15 days. If the corrections are not made in 15
days, the article is rejected by the system automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.
20. In the studies prepared in languages other than Turkish, there must be an abstract in Turkish. Key
words should be between 3-7 words. Articles should not exceed 20 pages. Appendices are not
included in this number. Turkish and English abstracts must be between 100 and 250 words and
extended English abstract must be 500 words and above. The text should be written in TIMES
NEW ROMAN font, 12 sized. The whole study should be single spaced. The titles should be
written in bold, Times New Roman font, 14 sized. The names and institutions of the authors
should be written in bold, italic, Times New Roman font, 12 sized. Turkish and English abstracts
should be in Times New Roman font, 10 sized one under the other.
REFERENCES IN THE ARTICLE:
• Only APA method is used as the method for reference in papers. In other words, references are
indicated with the name of author, year of publication and page numbers between parentheses
beside the main text. (Surname, Year of Publication: Page Number).
• Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given below the
page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with its explanation.
• APA method is also used for the footnotes of explanations below the page.
• Citations made from a source are indicated between double quotes in the text. s
• Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.
• While providing reference, if the name of the author isn’t within the text, the surname of the
author and date of publication are indicated between parenthesis: (Korkmaz, 2007)
• In indicating a certain page, page number is given in addition to the surname of the author and
date of publication: (Kırık, 2010: 13)
• If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number are
given between parenthesis: (2005: 33)
• Not sequential pages are indicated as: (Joyce, 2002: 21, 48 and 59)
• Sequential pages are indicated as: (Mandel, 2007: 21-4 and 33-5)
• In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated: (Morley and Robins,
2007: 19)
• In sources with more than two authors, “et all.” is indicated: (Yücel et all. 2012).
• If more than one study from the same author published in the same year must be used, the sources
are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a) (Ortaylı, 1999b).
• If more than one source about the same subject is indicated as reference within the text, sources
are separated with semicolon: (Geray, 2005: 31; Moran; 2006: 37)
METHOD OF WRITING REFERENCES:
Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must be put
in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging to the same
author is included in the references, it must be sorted by the date of publication (from old to new).
*Book
OSKAY ü., (2005) 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. pp. 1-2
*Translated Book
OSKAY ü., (2005) 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. pp. 1-2
*Compilation Book
OSKAY ü., (2005) 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. pp. 1-2
*Article in a Compilation Book
HALL, S., (1997) “The Work of Representation” Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Stuart Hall (comp.) inside London: Sage Publications
*Translated Article in a Compilation Book
PAZ, O., (2000) “Tarihin Sonu’nda Batı Doğu’ya Dönüyor” Yüzyılın Sonu, Büyük Düşünürler Çağımızı Yorumluyor, Nathan Gardels (comp.) inside, Translated by B. Çorakçı Dışbudak, İstanbul:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, (137-144)
* Book with Two Authors
MATTELART, A., & NOVEAU, E., (2007) Kültürel İncelemelere Giriş, Translated by Hüsnü Dilli,
İstanbul Bilgi University Publications, İstanbul, pp.1-2
*Article in a Journal
KÖKER, L., (2007) “Modern Hukuk Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve Habermas”
Toplum ve Bilim Dergisi, 110 (36-46)
*Unpublished Thesis
KIRIK, A.M., (2010) IP Televizyon Yayın Teknolojisi, Unpublished Master’s Thesis, Marmara University Institute of Social Sciences, İstanbul. pp.1-2
*Column
“Dünyanın en büyük adamı” (12.07.2012) Hürriyet Newspaper
*Onymous Article on the Internet
KELLNER, D., (2012) “Cultural Studies and Philosophy: Intervention” http://pages.gseis.ucla.edu/
faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf, 12.03.2012 (ACCESS DATE MUST BE ABSOLUTELY STATED)
*Anonymous Article on the Internet
“Anonim” (2012) http://tebesirtozu.blogcu.com/akademik-dergiler/3050689, 12.03.2012. (ACCESS
DATE MUST BE ABSOLUTELY STATED)
ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Adres
Web
E-mail
Atakent Mah. Akasya 1 Evleri C2/23 Blok Kat 4 Daire 17 Halkalı Küçükçekmece
İSTANBUL
www.uhpdergisi.com
[email protected]
85
I

Benzer belgeler