e-bildirge uygulaması hakkında işverenlere yönelik bilgiler

Transkript

e-bildirge uygulaması hakkında işverenlere yönelik bilgiler
E-BİLDİRGE UYGULAMASI HAKKINDA İŞVERENLERE
YÖNELİK BİLGİLER
I. e-bildirge İle İlgili Genel Bilgiler
1. e-bildirge Nedir?
İşverenlerin, çalıştırdıkları işçilerine ait sigorta prim belgelerini internet üzerinden
vermeleri ve bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini de otomatik ödeme ve internet bankacılığı
yoluyla ödeyebilmeleri için oluşturulan elektronik bir portaldır. Yeni uygulama çerçevesinde
işçi ve işverenlerin Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine giderek yaptıkları işlemlerin büyük
çoğunluğu, internet ortamında da yapılabilecektir. e-bildirge uygulamasına geçilmesiyle
birlikte, daha önce aylık olarak bildirilen "tahakkuk bilgileri" ile 4 aylık olarak bildirilen
"bordro bilgileri", birleştirilerek aylık olarak alınacaktır.
1.1. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Nedir?
Sigortalıların primleri ve prim ödeme gün sayıları ile diğer bilgilerine ilişkin bugüne
kadar ayrı ayrı alınan"Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi", "Aylık Sosyal Güvenlik Destek
Prim Bordrosu" ile "Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu"nun tek belge olarak
birleştirilmiş hali "AYLIK PRİM ve HİZMET BELGESİ" olarak tanımlanmaktadır.
2. e-bildirge Ne Zaman Uygulamaya Geçecek
e-bildirge, 01.05.2004 tarihinden itibaren tüm Türkiye genelinde özel-resmi sektör işveren
ayırımı yapılmaksızın uygulamaya girecektir. Bu nedenle, 2004/Mayıs ayı için düzenlenmesi
gereken "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" nin internet ortamında 2004/Haziran ayı içinde
verilmesi gerekmektedir.
3. e-bildirgenin yasal dayanağı nedir?
4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 21 inci maddesinde yer alan, "Kurumca
belirlenecek iletişim araçları esas olmak üzere, Kurumun prim tahsilatı, tescil, tahsis ve sağlık
hizmetleri uygulamaları dahil bütün işlemleri internet ve her türlü elektronik bilgi iletişim
araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılır ve arşivlenir. Elektronik ortamda bilgi ve
belge istenebilir veya bilgi ve belge verilir." hükmü ile, Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliği'nin 21 inci maddesinde yer alan, "Kurumun, internet ve her türlü elektronik bilgi
iletişim, araç ve ortamı ile benzeri araçlar üzerinden bilgi alışverişinin yapılmasına ilişkin
koşulları belirleyeceği, Kurum ve işveren arasındaki ilişkiler ile tarafların birbirlerine karşı
olan hak ve yükümlülüklerini düzenlemek için sözleşmeler yapabileceği" hükmü, ebildirgenin yasal dayanağını oluşturmaktadır.
II. İşverenlere Yönelik Bilgiler
1. Hangi İşverenler e-bildirge vermek zorundadır?
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79. maddesine, 5073 sayılı Kanunun 10.
maddesiyle eklenen fıkra ile, Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden Kuruma
vermesi gereken işverenleri zorunlu tutma konusunda Kurum Yönetim Kuruluna yetki
verilmiştir.
Bu yetkiye istinaden Kurum Yönetim Kurulunca da, İşyerlerinde (8) ve üzerinde sigortalı
çalıştıran özel ve resmi işyeri işverenleri, 01.05.2004 tarihinden itibaren Aylık Prim ve
Hizmet Belgelerini e-bildirge yoluyla göndermek zorundadırlar.
Mi?
1.1. (8) Kişinin Altında Sigortalı Çalıştıran İşverenler İsterlerse e-Bildirge Verebilecek
(8) kişinin altında sigortalı çalıştıran işverenler Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne başvuruda
bulunmaları halinde, kullanıcı kodu ve şifresi alarak e-bildirge uygulamasından
yararlanabileceklerdir.
1.2. (8) ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran, Dolayısıyla e-Bildirge Verme Mecburiyeti Olan
İşveren, Daha Sonraki Aylarda Sigortalı Sayısı (8) Kişinin Altına Düştüğünde e-Bildirge
Vermeye Devam Etmek Zorunda Olacak Mı?
İşveren, sigortalı sayısı (8) kişinin altına düştüğünde isterse e-bildirge vermeye devam
edebilecek. Tercih etmediği taktirde ise, Aylık Prim ve Hizmet Belgesini yasal süresi içinde
kağıt ortamında verecektir.
1.3. (8) Kişinin Altında Sigortalı Çalıştırması Nedeniyle Aylık Prim ve Hizmet Belgesini
Kağıt Ortamında Vermekte Olan Bir İşveren, Daha Sonra Sigortalı Sayısı (8) ve Üzerine
Çıkarsa ne yapması gerekiyor?
Sigortalı sayısı (8) ve üzerine çıktığı aydan itibaren e-bildirge verme zorunluluğu
olacağından, öncelikle işyerinin işlem gördüğü Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne başvurarak
kullanıcı kodu ve şifresi alması gerekmektedir.
2. Resmi Sektörde E-Bildirge Uygulamasi Hangi Dönemden Başlanarak Uygulamaya
Geçilecek?
Resmi sektöre ait işyerleri e-bildirge uygulamasına ilk olarak, 15.05.2004 - 14.06.2004
dönemi için düzenlenmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile başlayacaktır. Bu
döneme ait belgenin en son 14.07.2004 tarihine kadar internet ortamında Kuruma
gönderilmesi gerekmektedir.
3. Uyuşmazlıklarda Hangi Mahkeme Yetkilidir?
e-Bildirge uygulamasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde, sözleşmenin
imzalandığı Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünün bulunduğu ildeki İş Mahkemeleri yetkilidir.
4. Sigortalı İşe Giriş Bildirgelerini İnternet Ortamında Verme İmkanı Olacak Mı?
e-Bildirge uygulamasında şimdilik sadece Aylık Prim ve Hizmet Belgesi alımı yapılacak
olup, daha sonraki aşamalarda uygulamanın yaygınlaşması ile birlikte sigortalı tekrar işe giriş
bildirgelerinin de internet üzerinden alınmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
1.
BAŞVURU FORMLARI NASIL TEMİN EDİLECEK?
e-Bildirge uygulaması ile ilgili olarak aşağıda isimleri belirtilen bankalar tarafından
içerisinde başvuru formu, e-bildirge sözleşmesi, şifre zarfı teslim tutanağı, kullanım kılavuzu,
eğitim ve internet servis sağlayıcısı CD?si bulunan ?e-Bildirge Kullanım Paketi
hazırlanmıştır.
Bankalar tarafından hazırlanan bu ?e-Bildirge Kullanım Paketleri? ücretsiz olarak
işverenlere dağıtılmakta olup, 15.04.2004 tarihinden sonra aşağıda isimleri belirtilen
bankalara müracaat edilmesi halinde buradan temin edecekleri kullanım paketleri içinde yer
alan başvuru formlarını doldurarak Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine başvuruda
bulanabileceklerdir.
Ayrıca, Mayıs-2004 ayı başından itibaren de işverenler Sigorta İl/Sigorta
Müdürlüklerinden başvuru formlarını alabileceklerdir.
o
e-Bildirge Başvuru Formu Nereye Verilecek?
Başvuru formları doldurulup işveren, işveren vekili veya yetkili kıldıkları
kişilerce birlikte imzalandıktan sonra, işyerinin işlem gördüğü Sigorta
İl/Sigorta Müdürlüğüne verilecektir.
o
Birden Fazla İşvereni Olan Serbest Muhasebeci veya Serbest
Muhasebeci Mali Müşavire Her Bir İşveren İçin Tek Bir Şifre Mi
Verilecek?
Birden fazla işyerinin işlemlerini yürüten Serbest Muhasebeci veya Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler, her bir işyeri için işverenle birlikte
dolduracakları başvuru formları ile başvuruda bulunacak ve her bir işyeri için
kendilerine ayrı kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilecektir.
o
Bir İşverenin Aynı veya Değişik SSK Müdürlüklerinde İşlem
Gören Birden Fazla İşyeri Varsa, Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı
Şifresi Nasıl Verilecek?
Bir işverenin aynı veya değişik SSK Müdürlüğünde birden fazla işyeri
dosyası varsa her biri için ayrı ayrı İlgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne
başvuruda bulunacak ve her işyeri için kendilerine kullanıcı kodu ve kullanıcı
şifresi verilecektir.
o
Taşeronlar İçin Ayrı Bir Şifre Mi Verilecek Yoksa Asıl İşverenin
Kullanıcı Kodu ve Şifresi Mi Kullanılacak?
Her bir taşeron (aracı) ayrı ayrı başvuruda bulunacak ve bu taşeronlara
kendilerine ait ayrı kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilecektir.
o
İşveren, Şifresini Değiştirdiği Takdirde, Eski Şifresinden Yaptığı
İşlemleri, Yeni Şifresinden De Görebilecek Mi?
İşveren, Kurumca kendisine verilen şifresini her zaman değiştirebilecek olup,
bu durumda daha önce eski şifresi ile yapabildiği işlemleri yeni şifresi ile de
yapabilecektir.
o
e-Bildirge Uygulamasında, Serbest Muhasebeci veya Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir, Defter ve Belgesini Düzenleyeceği
Yeni İşveren İçin veya Defter ve Belgesini Artık
Düzenlemeyeceği İşveren İçin Sigorta İl / Sigorta
Müdürlüklerine Yeniden Başvuracak Mı?Yoksa Bu İşlem
Elektronik Ortamda Gerçekleşecek Mi?
Kullanıcı kodu ve kullanıcı şifreleri; her yeni işyeri dosyası için veya daha
önce alınmış bulunanların iptali için Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüğüne yazılı
başvuruda bulunulması gerekmektedir.
o
Verilen ?Kullanıcı Kodu ve Şifresi? Her Yıl Değiştirilecek Mi?
Kurum tarafından verilen kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi, istenildiği zaman
değiştirilebilecektir. Her yıl değiştirilmesi gibi bir zorunluluk yoktur.
o
Kullanıcı Kodu ve Şifresi Hangi Hallerde İptal Edilecek?
İşyerinin devri, intikali, kapanması, terki, tasfiyesi, tescil işleminin iptali veya
işverenin ölümü ya da işverenin yetkili kıldığı kişinin değişmesi, yetkisinin
kaldırılması ya da ölümü gibi durumlarda Kuruma yazılı bildirimde
bulunulması halinde kullanıcı kodu ve şifresi iptal edilecektir.
o
Kullanıcı Kodu ve Şifresinin Kaybolması, Çalınması veya
Unutulması Gibi Hallerde Ne Yapılacak?
İşveren, bu gibi hallerde, durumu derhal Kurumun ilgili Ünitesine yazılı olarak
bildirmelidir.
o
Kullanıcı Kodu ve Şifresi Üçüncü Kişilerce Öğrenilirse Ne
Olacak?
Kullanıcı kodu ve şifresinin kullanımından doğan hukuki, mali ve cezai
sorumluluk tamamen işverene ait olacaktır.Bu konuda gereken önlemin
işverence alınması gerekmektedir.

e-BİLDİRGE SÖZLEŞMESİNİ KİM İMZALAYACAK?
İşveren, işveren vekili veya bunlarla birlikte işverenin yetkili kıldığı kişi imzalayacaktır.

e-BİLDİRGE VERME ZORUNLULUĞU OLAN İŞVERENLER, BU
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİ DURUMUNDA
HERHANGİ BİR YAPTIRIMLA KARŞILAŞACAKLAR MI?
e-Bildirge vermek zorunda olan işverenler, bu yükümlülüklerini yasal süre içinde yerine
getirmemeleri halinde haklarında 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin (c) fıkrası uyarınca
idari para cezası uygulanacaktır.

SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ
MÜŞAVİRLER İŞVEREN ADINA VEKALETNAME İLE ALACAKLARI
ŞİFRE
DOLAYISIYLA
İŞVEREN
VEKİLİ
KONUMUNDA
DEĞERLENDİRİLECEKLER Mİ?
İşveren vekili veya yetkili kişi; tüzel kişilerde şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişiyi,
gerçek kişilerde ise, işveren nam ve hesabına işlem tesis eden kişiyi ifade eder. Bu nedenle
vekaletname ile alınan şifre dolayısıyla işveren vekili konumunda olunmayacaktır.
YABANCI UYRUKLU İŞVERENLERİN BAŞVURU İŞLEMLERİ
T.C. Kimlik Numarası olmayan Yabancı Uyruklu İşverenler; e-bildirge hizmetleri
internet kullanıcı kodu ve kullanıcı başvuru formunda bulunan T.C. Kimlik
numarası bölümünü boş bırakarak dolduracaklardır.
Yukarıda adı geçen başvuru formunun ünite kullanıcısı tarafından sisteme
girişi yapılırken, bu kişiye daha önce numara verilip verilmediğinin sorgulaması
yapılacak, o kişi adına bir numara kayıtlı ise aynı numara, eğer kayıtlı olan bir
numara yoksa tablosu daha önceden belirlenmiş olan iki haneli ülke kodu ile
birlikte 9 hanelik sistem tarafından üretilecek numara verilecektir.Bu üretilen
numarayı işveren kullanıcı kodu olarak bildirilecek ve başvuru formundaki T.C.
Kimlik numarası hanesine bu bilgi yazılacaktır.
Uygulamayı kullanmak için internet Explorer 6.0 önerilir.
Ayrıca Windows 98 kullanıcıları için:
Windows 98, denetim masası,program ekle-kaldır menüsündeki Windows kur
bileşenlerinden çoklu dil desteği bileşeni seçilerek Avrupa dil desteği güncellemesi
gerekmektedir.
1.
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ? NEDİR VE BU BELGE İLE İLGİLİ
İŞLEMLER NASIL YAPILACAK?
Sigortalıların primleri ve prim ödeme gün sayıları ile diğer bilgilerine ilişkin bugüne kadar
ayrı ayrı alınan ?Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi?, ?Aylık Sosyal Güvenlik Destek Prim
Bordrosu? ile ?Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu?nun tek belge olarak ?AYLIK PRİM ve
HİZMET BELGESİ? adı altında birleştirilmiştir.
1.1.
e-Bildirge ile Hangi Aya Ait ?Aylık Prim ve Hizmet Belgesi?
Gönderilebilecek?
e-Bildirge ile şimdilik sadece cari aya ait (yasal süresi geçirilmemiş) asıl Aylık
Prim ve Hizmet Belgesi verilebilecektir. Dolayısıyla yasal süresi geçirilmiş
olan asıl belgelerin internet ortamında verilmesi mümkün olmayacaktır.
1.2.
e-Bildirge Yoluyla Gönderilecek Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde
Düzeltme/Silme Yapılabilecek Mi?
e-Bildirge yoluyla hazırlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde onaylama
işlemi yapılacağı ana kadar üzerinde düzeltme/silme işlemi yapılabilecek,
ancak onaylanıp gönderilen ve tahakkuk fiş numarası alan e-bildirgelerde
düzeltme/silme işlemi yapılamayacaktır.
1.3.
İptal ve Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin e-Bildirge Yoluyla
İnternet?ten Verilmesi Mümkün Olacak Mı?
Mahiyeti iptal veya ek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin şimdilik ebildirge yoluyla Kuruma verilmesi mümkün olmayacaktır. Bu belgelerin
işyerinin bağlı olduğu Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğüne eskiden olduğu gibi
kağıt ortamında verilmesi gerekmektedir.
1.4. e-Bildirge uygulaması sırasında işyeri ile ilgili bilgilerde Örneğin adres,
unvan vb. Güncellemesi Yapılabilecek Mi?
Şirket unvanı veya adres değişiklikleri Ticaret Sicil Gazetesinde
yayınlandıktan sonra, dilekçe ekinde işyerinin işlem gördüğü Sigorta
İl/Sigorta Müdürlüğüne verilmesi ve değişikliklerin Kurumun tescil kütüğüne
işlenmesi gerektiğinden, e-bildirge uygulamasında güncelleme yapılması
mümkün olmayacaktır. Zira bu tür bilgileri bilgisayar sistemi otomatik olarak
getirmektedir.
1.5.
e-Bildirge Yoluyla Gönderilecek Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde
Sigorta Sicil Numaralarını Küçükten Büyüğe Doğru Bir Sıra İle Yazma
Zorunluluğu Olacak Mı?
e-bildirge uygulamasında, sigortalılara ait bilgilerin bilgisayara girildiği
ekranda sigorta sicil numarası sıralaması yapılmasına gerek olmayacak.
Çünkü giriş işlemi tamamlandıktan ve onay işlemi gerçekleştikten sonra
oluşan Aylık Prim ve hizmet Belgesi çıktısında sigortalı sicil numarası
küçükten büyüğe doğru sıralı oluşacaktır.
1.6. e-Bildirge Yoluyla Gönderilecek Olan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Her
Ay Bilgisayara Yeniden Tek Tek Yazılıp Mı Gönderilecek? Bunun Kolay
Bir Yöntemi Olacak Mı?
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bilgileri, e-bildirge uygulamasında aşağıdaki
şekillerde bildirilebilecek:
1.7.
-
İşverence bir önceki döneme ait verilerin otomatik olarak cari doneme
aktarılması sağlanabilecek. (Bir önceki döneme ait verilerin aktarılması
için Belge türü seçimi ve gerekiyorsa kanun maddesi seçimi yapıldıktan
sonra, bir önceki ayın belge çeşidi ve ilgili kanun için verilmiş olan
bildirgeden verilerin otomatik olarak alınması için ?Bir önceki döneme ait
bilgileri yükle? kutucuğu tıklanacak.)
-
İşverenin kullanmakta olduğu muhasebe/personel yazılımının otomatik
olarak üreteceği bir XML dosya ile dosya transferi yapılabilir. (Kurum
sayfasından XML dosya üreten Excel uygulaması temin edilebilir),
Dört Aylık Bordrolarla Birlikte Verilen, Sigortalılar Eksik Bildirilen
Günleri Ve Ücretlerini Gösteren Ek-10 Bilgi Formu ve eki belgeler, eBildirge uygulamasında Kuruma nasıl gönderilecek?
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği?nin 20. maddesi uyarınca aynı
maddenin (j) fıkrasında belirtilen ve sigortalıların 30 günden az çalıştıklarını
veya eksik ücret ödendiğini kanıtlayıcı nitelikteki belgelerin internet oramında
gönderilmesi mümkün olmadığından, söz konusu belgelerin kanuni süresi
içinde bilgi formu ekinde ilgili üniteye verilmesi veya PTT aracılığıyla (iadeli
taahhütlü A.P.S.) gönderilmesi uygulamasına devam edilecektir.
1.8. e-Bildirge Yoluyla Gönderilen Bir Önceki Döneme Ait Aylık Prim ve
Hizmet Belgesi Ekrandan Görüntülenebilecek Mi?
Bir önceki döneme ait bilgiler istenilirse görüntülenip hatta transfer edilip,
varsa üzerinde değişiklikler yapılıp, yeni cari ay olarak gönderilebilecektir.
1.9. e-Bildirge Yoluyla Onaylanıp Gönderilen ve Çıktısı Sigortalı Hizmet
Listesi Dökümünün Yırtılması/Kaybolması Halinde, Tekrar Onaylı
Döküm Alınabilecek Mi?
İşveren, e-bildirgeyi onaylayarak gönderdiği andan itibaren, cari aya ait Aylık
Prim ve Hizmet Belgesini onay ekranından görüntüleme işlemini
yapabileceği gibi, çıktısını da yazıcısından tekrar alabilecek.
1.10.
Halen Yürürlükte Olan Uygulamaya Göre, Dört Aylık Dönem
Bordrolarını Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğüne Onaylattıktan Sonra
İşyerine Asma Zorunluluğu Bulunmaktadır. 01.05.2004?ten Sonra eBildirge Yoluyla Gönderilen Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde Onay
İşlemi Nasıl Olacak?
e-Bildirge yoluyla gönderilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sigortalı Hizmet
Listesi dökümünde işlem tarihini, saatini ve referans numarasını gösteren bilgiler
bulunmakta olup, Kuruma ayrıca onaylattırılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu
çıktının, belgenin Kuruma verildiği tarihten, bir sonraki belgenin verilmesi gereken
ayın sonuna kadar işyerinde sigortalıların görebileceği bir yere asılması
gerekmektedir.
1.11. İşyerinde Birden Fazla Belge Türüne Tabi Sigortalı Çalıştırılıyorsa
Belge Nasıl Verilecek?
Çalışılan işyerinin ve yapılan işin mahiyetine göre bir işyerinde birden fazla
gruba giren sigortalı çalışıyorsa işverenler her grup için ayrı ayrı belge
düzenleyeceklerdir. Örneğin, işverenlerce, Kanunla kurulu sosyal güvenlik
kurumlarından görev malullüğü aylığı alanlardan istekleri üzerine malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi tutulanlar için sosyal güvenlik destek primi
ile malullük yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait iki ayrı Aylık Prim ve Hizmet
Belgesi verilmesi gerekecektir.
E-BİLDİRGE İÇİN
XML DOSYA HAZIRLAMA
HATA AYIKLAMA KLAVUZU
Giriş
Bu doküman, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekle yükümlü kişilerin, SSK
tarafından sağlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Uygulamasına (e-Bildirge) XML
olarak veri hazırlama ve XML dosya transfer etme hakkında bilgi içermektedir.
XML Nedir?
XML (Extensible Markup Language) Bir işlem için gerekli bilgilerin
saklanmasında kullanılan veri tanımlama dilidir. XML yapıda bilgi içeren bir dosya
aslında, verilerin okunurluğunu ve kontrolünü kolaylaştırmak için belirli etiketler (tag)
kullanarak formatlanmış metin (text) dosyasından başka bir şey değildir.
Örnek olarak, Metin bilgi içeren Personel.txt dosyası aşağıdaki gibi bir formatta
olurken,
Personel.txt
Hasan Kısa
Ayşe Orta
Kemal Uzun
25 90 175
30 55 165
42 80 185
aynı bilgileri içeren Personel.xml dosyası aşağıdaki şekilde olur.
Personel.xml
<?xml version="1.0" encoding="iSO-8859-9"?>
<Personeller>
<Personel Adı=”Hasan” Soyadı=”Kısa” Yas=”25” Kilo=”90” Boy=”175”/>
<Personel Adı=”Ayşe” Soyadı=”Orta” Yas=”30” Kilo=”55” Boy=”165”/>
<Personel Adı=”Kemal” Soyadı=”Uzun” Yas=”42” Kilo=”80” Boy=”185”/>
</Personeler>
XML Dosya Nasıl Hazırlanır?
Xml Dosya gerçekte bir metin belgesi olduğundan, Not Defteri gibi herhangi bir
metin editorü ile hazılanabilir. Fakat metin editörü ile hazırlarken yazım
kurallarında(etiketler, tırnaklar, özel işaretler vs.) hata yapma olasılığı fazla
olduğundan genellikle xml dosya hazırlayan özel programlar kullanılır.
1
1) e-Bildirge İçin XML Dosya Hazırlama
e-Bildirge uygulaması için xml dosya hazırlama üç şekilde yapılabilir.
1-a) Hazır Paket Program ile XML Dosya Hazırlama;
Kullanmış olduğunuz Hazır Paket Programınız (Personel Programı, Bordro
Programı vs.) sizin için programınızda kullandığınız personel bilgilerini kullanarak,
diskinizde xml formatında bir dosya hazırlayabilir. Bunun için programınızın xml
dosyayı hazırlama yeteneği olması gerekmektedir. Programınızda e-bildirge için xml
dosya hazırlama özelliği yok ise, programınızın üreticisi firmaya yapacağınız talep ile
bunu sağlayabilirsiniz.
1-b) Microsoft Excel ile XML Dosya Hazırlama;
www.ssk.gov.tr adresinden erişebileceğiniz, e-bildirge uygulamasına giriş
sayfasıda yayınlanan, xml
dosya hazırlayan excel dosyasını bilgisayarınıza
kaydetmelisiniz.
1-b-1) Excel dosyasının bilgisayara kaydedilmesi.
Bunun için e-bildirge uygulamasına giriş sayfasıda (Resim 1-b-1/1) deki
işaretli yazı üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayınız. Açılan pencerede Farklı Kaydet i
seçiniz.
(Resim 1-b-1/1)
Seçimden sonra excel dosyasını nereye kaydedeceğinizi belirlemek için açılan
pencerede (Resim 1-b-1/2), dosya için bir yer belirtiniz. Resimdeki örnek
masaüstüne(Desktop) xls2xml.xls adı ile excel dosyasını kaydeder.
2
(Resim 1-b-1/2)
1-b-2) Excel dosyasına Veri Girişi.
Masaüstüne kaydettiğiniz excel dosyası üzerine fare ile çift tıklayarak excel
dosyasını açabilirsiniz. Excel dosyası açılırken, güvenlik veya makrolar ile ilgili bir
uyarı gelir ise; Excel sayfasının en üst kısmında menüsünden Araçlar -> Makrolar > Güvenlik yolunu takip ederek ulaşacağınız pencerede güvenlik seviyesini en
düşük ‘ ü seçip tamam tuşuna tıklamalı ve Excel’ i kapatıp tekrar açmalısınız.
Excel dosyasının formatı ile kesinlikle oynamayınız.
(Resim 1-b-2/1)
3
(Resim1-b-2/1) deki örnek excel dosyası;
 228190108104118301813 sicil nolu E-Bildirge A.Ş. için düzenlenmiştir.
 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Dönemi 05/2004 tür.
 Örnekteki veriler ile iki tane Aylık Prim ve Hizmet Belgesi hazırlnacaktır.
o Birinci belge,
Herhangi bir kanuni indirimden faydalanmayan (KanunNo=00000),
bütün sigorta kollarına tabi (BelgeTürü=01) 4 sigortalıdan oluşur.
o İkinci belge,
04857 nolu sakatlık indiriminden faydalanan (KanunNo=04857),
SGDP (emekliler için sosyal güvenlik destekleme primi) belgesi
(BelgeTürü=02) 2 sigortalıdan oluşur.
Örnekte de görüleceği gibi bir excel dosyası veya oluşturulan xml dosyası birden
fazla Aylık Prim ve Hizmet Belgesi içerebilir.
Excel dosyası üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar İşyeri ve Dönem Bilgileri,
Sigortalı Bilgileri ve İşlem Tuşlarıdır.
İşyeri ve Dönem Bilgileri
İşyeri ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Dönem bilgileri bu bölüme girilir.
Bu bölüme veri girişi yapılırken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.
SicilNo:
Bu alana, 21 rakamdan oluşan işyeri sicil numarası yazılmalıdır.
21 hane rakam tam olarak ve boşluk,tire işareti,nokta işareti vs.
kullanılmadan yazılmalıdır. Doldurulması zorunlu bir alandır.
KontrolNo:
Bu alana, 21 rakamdan oluşan işyeri sicil numarasının kontrol
numarası (CD) yazılmalıdır. Doldurulması zorunlu bir alandır.
AracıNo:
Eğer aracı kurum/taşaron firma iseniz, bu alana 3 rakamdan
oluşan işyeri aracı numarası yazılmalıdır. Taşaron firma
değilseniz bu alana 000 şeklinde üç tane sıfır yazılmalıdır.
Doldurulması zorunlu bir alandır.
Ünvan:
Bu alana, işyeri ünvanı 50 harfi (boşluk ve işaretler dahil)
geçmeyecek şekilde girilmelidir. Doldurulması zorunlu bir alandır.
Adres:
Bu alana, işyeri adresi 50 harfi (boşluk ve işaretler dahil)
geçmeyecek şekilde girilmelidir. Doldurulması zorunlu bir alandır.
VergiNo:
Bu alana işyeri vergi numarası boşluk,tire işareti,nokta işareti vs.
kullanılmadan yazılmalıdır. Doldurulması zorunlu bir alandır.
Yıl(yyyy):
Bu alana, hazırlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Döneminin yılı
4 rakam olarak girilmelidir. Doldurulması zorunlu bir alandır.
Ay(aa):
Bu alana, hazırlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Döneminin ayı
2 rakam olarak girilmelidir. Doldurulması zorunlu bir alandır.
Yukarıda adı geçen alanların örnek girişleri için (Resim1-b-2/1) e bakınız.
4
Sigortalı Bilgileri
Bu bölüme sigortalı kimlik bilgileri, prim bilgileri ve hizmet günü bilgileri
girilir. Sigortalı bilgileri başlıklarının sağ üst köşesindeki kücük kırmızı üçgenlerin
üzerine fare götürüldüğünde, girilmesi gereken veri hakkında kısa açıklamalar içeren
yardım pencereleri açılır. Bu bölüme veri girişi yapılırken aşağıdaki kurallara
uyulmalıdır.
BelgeTürü:
Bu alana, 2 rakamdan oluşan belge türü kodu girilmelidir.
Doldurulması zorunlu olan bu alan için, girilebilecek belge türü
kodu ve açıklamalar aşağıdaki tabloda (Tablo 1-b-2/1)
listelenmiştir.
Belge
Türü
Kodu
01
02
03
04
05
06
07
09
10
11
13
14
15
16
17
18
19
Kanun No:
Belge Türü Açıklaması
Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar
Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi Çalışanlar (Emekliler)
(Deniz,Basım,Azot,Şeker) 2098 Nolu Kanuna Tabi Çalışanlar
Yeraltı Sürekli Çalışanlar
Yeraltı Gruplu Çalışanlar
Yerüstü Gruplu Çalışanlar
Çırak/Stajyer Öğrenci Olarak Çalışanlar
Yurtdışında Çalışıp, Topluluk Sigortasına Tabi Olanlar
İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülke Vatandaşları
Yüksek Öğrenim Kurumlarında Kısmi İstihdam Edilen Öğrenciler
Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup, İşsizlik Sigorta Primi Kesilmeyenler
Libya’da Çalışanlar
Anlaşmalı Ülkelerde Çalışanlar, Yabancı Uyruklular
%22 Oranında Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olup,
İşsizlik Sigorta Primi Kesilmeyenler
Görev Malüllüğü Aylığı Alıp, %22 Oranında Malüllük, Yaşlılık ve
Ölüm Sigortalarına Tabi Olanlar
Görev Malüllüğü Aylığı Alıp, Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına
Tabi Olanlar
İş Kazası,Meslek Hastalığı,Hastalık ve Analık Sigortalarına Tabi
Çalışanlar
(Tablo 1-b-2/1)
Bu alana, 5 rakamdan oluşan, satırda bildirilen sigortalının tabi
olduğu indirim kanunun, kanun numarası girilmelidir. Bu alanın
doldurulması zorunludur. Bu alan için, girilebilecek kanun
numarakları ve açıklamalar aşağıdaki tabloda (Tablo 1-b-2/2)
listelenmiştir.
Kanun
İndirim Kanunu Açıklaması
No
00000
Sigortalı Herhangi Bir İndirim Kanuna Tabi Değilse
05084
Sigortalı %100 Hazine İndirimine Tabi İse
85084
Sigortalı %80 Hazine İndirimine Tabi İse
Sigortalı Sakatlık, Eski Hükümlü-Terör İndirimi Kanununa Tabi İse
04857
(Tablo 1-b-2/2)
5
Sig.SicilNo:
Bu alana, sigortalının Sigorta Sicil Numarası Girilmelidir. Girilen
bilgi 13 rakamdan fazla olmamalı, harf, boşluk, tire işareti,
nokta, virgül vs. içermemelidir. Emekliler için de Sigorta Sicil
Numarası girilmesi zorunludur. Sigorta Sicil Numarası olmayan
emekliler için SSK şubesine başvuru yapılıp Sigorta Sicil
Numarası alınmalıdır. Bu alana bilgi girişi zorunludur.
TCK No:
Bu alana, sigortalının TC Kimlik Numarası Girilmelidir. Girilen
bilgi 11 rakamdan oluşmalı, 10000000000 den büyük veya eşit
olmalı, harf, boşluk, tire işareti, nokta, virgül vs. içermemelidir.
Bu alan TC uyruklu vatandaşlar için zorunlu alandır. Uyruğu TC
olmayan sigortalılar için boş bırakılmalıdır.
Sig. Adı:
Bu alana, sigortalının Adı girilmelidir.Girişi zorunlu olan bu alana
girilen bilgi 18 harfi (boşluk ve işaretler dahil) geçmemelidir.
Sig.Soyadı:
Bu alana, sigortalının Soyadı girilmelidir.Girişi zorunlu olan bu
alana girilen bilgi 18 harfi (boşluk ve işaretler dahil)
geçmemelidir.
İlkSoyad:
Bu alana, bayan sigortalıların varsa ilksoyadları girilmelidir.Girişi
zorunlu olmayan bu alana girilen bilgi 18 harfi (boşluk ve
işaretler dahil) geçmemelidir.
PEK:
Prime Esas Kazancın girileceği bu alan, sadece rakam
içermelidir.Nokta,virgül,parantez,tire vs. içermemelidir. Sol
tarafın sıfır ile doldurulması gerekmez. Girişi zorunlu bir alandır.
Gün:
Bu alana sigortalının hizmet günü girilmelidir. Tam ay çalışan bir
sigortalı için gün sayısı 30 girilmelidir. Sigortalının yıllık izin
günleri gibi ücretli izinli olduğu günler hizmet gününden
düşülmemelidir. Girişi Zorunlu alandır.
NOT:
 Sigortalı ay boyunca çalışmamış olduğu halde ikramiye
vs. gibi ücret hak ettiyse, PEK tutarı sıfırdan farklı olmak
şartı ile gün bilgisi sıfır girilebilir.
 PEK tutarı ve hizmet günü sıfır olan sigortalı Aylık Prim
ve Hizmet Belgesinde bildirilmeyecektir.
GGün:
Bu alana, eğer sigortalı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bildirilen ay
içerisinde işe girmiş ise işe giriş günü ggaa formatında(18 Mayıs
için 1805) doldurulmalıdır. Sigortalı ay içerisinde işe girmemiş ise
bu alan boş bırakılmalıdır.
ÇGün:
Bu alana, eğer sigortalı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bildirilen ay
içerisinde işten çıkmış ise işten çıkış günü ggaa formatında(25
Mayıs için 2505) doldurulmalıdır. Sigortalının ay içerisinde işten
çıkışı yok ise bu alan boş bırakılmalıdır.
ÜİG:
Bu alana, eğer sigortalı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bildirilen ay
içerisinde ücretli izin (yıllık izin vs.) kullanmış ise, kullandığı
6
ücretli izin gün sayısı girilmelidir. Sigortalının ay içerisinde ücretli
izni yok ise bu alan boş bırakılmalıdır.
ÜİG PEK:
Bu alana, eğer sigortalı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bildirilen ay
içerisinde ücretli izin (yıllık izin vs.) kullanmış ise, kullandığı
ücretli izin gününe karşılık gelen prime esas kazançı girilmelidir.
.Nokta,virgül,parantez,tire vs. içermemelidir. Sol tarafın sıfır ile
doldurulması gerekmez. Sigortalının ay içerisinde ücretli izni yok
ise bu alan boş bırakılmalıdır.
EGN:
Bu alana, sigortalının aşağıdaki tabloda
(Tablo 1-b-2/3)
listelenen sebeplerden dolayı eksik hizmet günü varsa (işe giriş
veya çıkışı olmadan hizmet günü 30 değil ise) eksik gün neden
kodu girilmelidir. Aksi takdirde bu alan boş bırakılmalıdır.
EGN
Eksik Gün Nedeni Açıklama
Kod
01
İstirahat
02
Ücretsiz İzin
03
Disiplin Cezası
04
Gözaltına Alınma
05
Tutukluluk
06
Kısmi İstihdam
07
Puantaj Kayıtları
Grev
08
09
Lokavt
Genel Hayatı Etkileyen Olaylar
10
11
Doğal Afet
Birden Fazla
12
Diğer
13
(Tablo 1-b-2/3)
İÇN:
Bu alana, eğer sigortalı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bildirilen ay
içerisinde işten çıkmış ise (ÇGÜN dolu ise) işten çıkış nedeni
olarak (Tablo 1-b-2/4) de listelenen kodlardan biri girilmelidir.
Sigortalının ay içerisinde işten çıkışı yok ise bu alan boş
bırakılmalıdır.
İÇN
İşten Çıkış Nedeni Açıklama
Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
4857/15.MADDE İŞ AKDİNİN SİGORTALICA FESHİ
4857/15.MADDE İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ
4857/25.MADDE İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ
4857/24.MADDE İŞ AKDİNİN SİGORTALICA FESHİ
4857/18.MADDE İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ
506/11.MADDE İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM
ÖLÜM
4857/31.MADDE İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ
EMEKLİLİK
KADIN SİGORTALININ EVLENMESİ
DİĞER NEDENLER
4857/17.MADDE İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ
4857/17.MADDE İŞ AKDİNİN SİGORTALICA FESHİ
4857/22.MADDE İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ
(Tablo 1-b-2/4)
7
ÖRNEK SİGORTALI GİRİŞLERİ:
1. Sigortalı Satırı
 Sigortalı bütün sigorta kollarına tabidir. (Belge Türü = 01)
 Sigortalı herhangi bir kanuni indirime tabi değildir (Kanun No = 00000)
 Sigortalı bildirge ayı içinde işe girmiştir (G.Gün = 0505)
 Sigortalı hizmet günü, ay içinde işe girdiği için;
Gün = Ayın son günü – İşe giriş günü + 1  Gün=31-05+1  Gün=27 dir.
2. Sigortalı Satırı
 Sigortalı bütün sigorta kollarına tabidir. (Belge Türü = 01)
 Sigortalı herhangi bir kanuni indirime tabi değildir (Kanun No = 00000)
 Sigortalı ay içerinde tam olarak çalıştığı için hizmet günü (Gün=30) dur.
3. Sigortalı Satırı
 Sigortalı bütün sigorta kollarına tabidir. (Belge Türü = 01)
 Sigortalı herhangi bir kanuni indirime tabi değildir (Kanun No = 00000)
 Sigortalı bildirge ayı içinde işten çıkmıştır (Ç.Gün = 2705)
 Sigortalı hizmet günü, ay içinde işten çıktığı için;
Gün = İşten Çıkış Günü  Gün=27 dir.
 Sigortalının bildirge ayı içinde işten çıkışı olduğu için işten çıkış nedeni girilmiştir
(İ.Ç.N = 01)
4. Sigortalı Satırı
 Sigortalı bütün sigorta kollarına tabidir. (Belge Türü = 01)
 Sigortalı herhangi bir kanuni indirime tabi değildir (Kanun No = 00000)
 Sigortalı ay içerinde tam olarak çalıştığı için hizmet günü (Gün=30) dur.
 Sigortalı ay içerinde 30 hizmet gününün 10 gününü ücretli izinli olarak geçirmiştir.
(Ü.İ.G = 10)
 Sigortalı 10 gününü ücretli izinli olarak geçirdiği için, 10 günlük iznine karşılık
gelen prime esas kazancı girilmiştir.(Ücretli İzin PEK = 200000000)
5. Sigortalı Satırı
 Sigortalı bütün sigorta kollarına tabidir. (Belge Türü = 01)
 Sigortalı herhangi bir kanuni indirime tabi değildir (Kanun No = 00000)
 Sigortalı ay içerinde tam olarak çalışmamış, ücretsiz izin/eksik hizmet günü var
(Gün=25).
 Hizmet günü tam olmadığı için eksik gün nedeni girilmiştir.(EGN=13)
6. Sigortalı Satırı
8




Sigortalı bütün sigorta kollarına tabidir. (Belge Türü = 01)
Sigortalı 04857 sakatlık indirimi kanununa tabidir (Kanun No = 04857)
Sigortalı bildirge ayı içinde,ayın başında işe girmiştir ve ayın sonunda işten
çıkmıştır, tam ay çalıştığı için hizmet günü 30 kabul edilir (Gün = 30)
Sigortalının bildirge ayı içinde işten çıkışı olduğu için işten çıkış nedeni girilmiştir
(İ.Ç.N = 01)
7. Sigortalı Satırı
 Sigortalı bütün sigorta kollarına tabidir. (Belge Türü = 01)
 Sigortalı herhangi bir kanuni indirime tabi değildir (Kanun No = 00000)
 Sigortalı ay içerinde tam olarak çalışmamış, ücretsiz izin/eksik hizmet günü var
(Gün=25).
 Sigortalı ay içerinde 25 hizmet gününün 10 gününü ücretli izinli olarak geçirmiştir.
(Ü.İ.G = 10)
 Sigortalı 10 gününü ücretli izinli olarak geçirdiği için, 10 günlük iznine karşılık
gelen prime esas kazancı girilmiştir.(Ücretli İzin PEK = 200000000)
 Hizmet günü tam olmadığı için eksik gün nedeni girilmiştir.(EGN=03)
8. Sigortalı Satırı
 Sigortalı Sosyal güvenlik destekleme primine tabidir(Emekli). (Belge Türü = 02)
 Sigortalı herhangi bir kanuni indirime tabi değildir (Kanun No = 00000)
 Sigortalı ay içerinde tam olarak çalışmamış, ücretsiz izin/eksik hizmet günü var
(Gün=25).
 Hizmet günü tam olmadığı için eksik gün nedeni girilmiştir.(EGN=13)
9. Sigortalı Satırı
 Sigortalı Sosyal güvenlik destekleme primine tabidir(Emekli). (Belge Türü = 02)
 Sigortalı 04857 sakatlık indirimi kanununa tabidir (Kanun No = 04857)
 Sigortalı bildirge ayı içinde işten çıkmıştır (Ç.Gün = 2505)
 Sigortalı hizmet günü, ay içinde işten çıktığı için;
Gün = İşten Çıkış Günü  Gün=25 olması gerekirken Gün=20 girilmiştir, bu
ücretsiz izin/eksik hizmet günü olduğunu gösterir.
 Hizmet günü tam olmadığı için eksik gün nedeni girilmiştir.(EGN=04)
 Sigortalının bildirge ayı içinde işten çıkışı olduğu için işten çıkış nedeni girilmiştir
(İ.Ç.N = 01)
 Sigortalı ay içerinde 20 hizmet gününün 10 gününü ücretli izinli olarak geçirmiştir.
(Ü.İ.G = 10)
 Sigortalı 10 gününü ücretli izinli olarak geçirdiği için, 10 günlük iznine karşılık
gelen prime esas kazancı girilmiştir.(Ücretli İzin PEK = 200000000)
1-b-3) Excel den XML hazırlama.
9
Excel dosyasını yukarıda (1-b-2) bölümünde belirtilen kurallar çerçevesinde
doldurduktan sonra XML dosya hazırlamak
için;
İşlem tuşları bölümünde (Resim 1-b-3/1)
Kırmızı daire içine alınmış hücreye (J4
hücresi) hazırlanak olan XML dosya için disk
üzerinde adres ve dosya adı girilmelidir.
Örneğin
J4
hücresine
girilecek
olan
C:\EBIL0504.XML bilgisi, bilgisayarınızın C:
sürücüsünde ebil0504.xml isimli bir dosya
hazırlamanızı sağlar.
(Resim 1-b-3/1)
Xml Dosya için disk üzerinde yer ve dosya ismi belirlendikten sonra, (Resim 1-b-3/1)
mavi daire içine alınmış tuşa tıklanmalıdır. Bu tuşa tıklandığında sayfaya doldurulan
bilgiler veri giriş kontrollerinden geçer, hatalı veri bulunduğu takdirde hata ile ilgili
mesaj verilerek işlem durdurulur, hatalı veri bulunamaz ise ekrana XML Dosya Hazırlandı
mesajı gelir.
XML Dosya Hazırlandı Mesajı XML dosyanın J4 hücresinde girilen dosya ismi ile
hazırlandığını gösterir. Hazırlanan bu xml dosya, e-Bildirge internet uygulamasında
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML
Dosya Transferi (Resim 1-b-3/2)
ekranından transfer edilebilir
(Resim 1-b-3/2)
1-c) Metin/Text Dosyadan XML Dosya Hazırlama;
Bu seçenek ile, özel yazılımlarla hazırlanan text formatındaki Aylık Prim ve
Hizmet Belgesi verilerin excel üzerinden xml formatına çevrilmesi sağlanır. Bu işlem
için Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verileri text olarak aşağıdaki formatta
hazırlanmalıdır.
Text dosyanın birinci satırı ile diğer satırlarının formatı farklıdır. Birinci satır
işyeri ve dönem bilgisini içerirken, ikinci ve daha sonraki satırlar sigortalı hizmet ve
kazanç bilgilerinden oluşur.
10
Text Dosya Formatı
BİRİNCİ SATIR :
İşyeriSicil Nümerik(21)
Boşluk
Karakter(01)
KontrolNo Nümerik(02
Boşluk
Karakter(01)
AracıNo
Nümerik(03
Boşluk
Karakter(01)
Ünvan
Karakter(50
Boşluk
Karakter(01)
Adres
Karakter(50
Boşluk
Karakter(01)
VergiNo
Nümerik(14
Boşluk
Karakter(01)
DönemYıl Nümerik(04
Boşluk
Karakter(01)
DönemAy Nümerik(02
İKİNCİ ve SONRAKİ SATIRLAR :
BelgeTürü Nümerik(02
Boşluk
Karakter(01)
KanunNo Karakter(05
Boşluk
Karakter(01)
S.SicilNo Nümerik(13
Boşluk
Karakter(01)
TCK No
Nümerik(11
Boşluk
Karakter(01)
Ad
Karakter(18
Boşluk
Karakter(01)
Soyad
Karakter(18
Boşluk
Karakter(01)
İlkSoyad
Karakter(18
Boşluk
Karakter(01)
PEK
Nümerik(18
Boşluk
Karakter(01)
Gün
Nümerik(02
Boşluk
Karakter(01)
G.Gün
Nümerik(04)-ggaa
Boşluk
Karakter(01)
Ç.Gün
Nümerik(04)-ggaa
Boşluk
Karakter(01)
ÜİG
Nümerik(02
Boşluk
Karakter(01)
ÜİPEK
Nümerik(11
Boşluk
Karakter(01)
EGN
Nümerik(02
Boşluk
Karakter(01)
İÇN
Nümerik(02)
11
Yukarıdaki formatta text dosya hazırlandıktan sonra www.ssk.gov.tr
adresinden indirilen excel dosyasında (Bakınız: 1-b-1) Excel dosyasının bilgisayara
kaydedilmesi.) ;
(Resim 1-c-1/1)
J6 adresindeki hücreye (Resim 1c-1/1 kırmızı daire) dosyanın adı
girilmelidir. Daha sonra TEXT
Dosya Yükle (Resim 1-c-1/1
mavi daire)
tuşuna tıklanarak
hazırlanan
text
dosyadaki
verilerin excel e aktarılması
sağlanır.
Veriler excel’e aktarıldıktan sonra, 1-b-3) Excel den
işlem adımları ile xml dosya hazırlanır.
XML hazırlama bölümünde ki
12
2) e-Bildirge İçin XML Dosya Örneği
<?xml version="1.0" encoding="iSO-8859-9"?>
<AYLIKBILDIRGELER>
<ISYERI ISYERISICIL="261210909000000808601" KONTROLNO="52" ISYERIARACINO="000" ISYERIUNVAN="EBILDIRGE
A.Ş." ISYERIADRES= "E-BILDIRGE CAD. ANKARA" ISYERIVERGINO="00009480057601"/>
<BORDRO DONEMAY="05" DONEMYIL="2004"/>
<BILDIRGELER BELGETURU="01" KANUN="00000">
<SIGORTALILAR>
<SIGORTALI SIRA="1" SIGORTALISICIL="12345678" TCKNO="12345678901" AD="ALİ" SOYAD="BALCI"
PEK="2748150000" GUN="30"/>
<SIGORTALI SIRA="2" SIGORTALISICIL="1234567890123" TCKNO="12345678901" AD="ALİ" SOYAD="KOÇ"
PEK="2077151335" GUN="30"/>
<SIGORTALI SIRA="3" SIGORTALISICIL="1234561237897" TCKNO="12345678901" AD="VELİ" SOYAD="TAŞ"
PEK="2077151335" GUN="30"/>
<SIGORTALI SIRA="4" SIGORTALISICIL="1234567891234" TCKNO="12345678901" AD="VELİ" SOYAD="YAVAŞ"
PEK="1256106071" GUN="14" CIKISGUN="1405" ISTENCIKISNEDENI="01"/>
</SIGORTALILAR>
</BILDIRGELER>
<BILDIRGELER BELGETURU="01" KANUN="04857">
<SIGORTALILAR>
<SIGORTALI SIRA="1" SIGORTALISICIL="12345678" TCKNO="12345678901" AD="ALİ" SOYAD="BALCI"
PEK="2748150000" GUN="30"/>
<SIGORTALI SIRA="2" SIGORTALISICIL="1234567890123" TCKNO="12345678901" AD="ALİ" SOYAD="KOÇ"
PEK="2077151335" GUN="30"/>
<SIGORTALI SIRA="3" SIGORTALISICIL="1234561237897" TCKNO="12345678901" AD="VELİ" SOYAD="TAŞ"
</SIGORTALILAR>
</BILDIRGELER>
<BILDIRGELER BELGETURU="02" KANUN="00000">
<SIGORTALILAR>
<SIGORTALI SIRA="1" SIGORTALISICIL="12345678" TCKNO="12345678901" AD="ALİ" SOYAD="BALCI"
PEK="2748150000" GUN="30"/>
</SIGORTALILAR>
</BILDIRGELER>
</AYLIKBILDIRGELER>
13
3) XML Dosya Hataları
XML Dosya transferi aşamasında en sık karşılaşılan hatalar ve çözüm önerileri
aşağıda listelenmiştir.
Hata: Gönderilen Dosyanın İçeriği text/xml Olmalıdır.
Gönderdiğiniz dosya xml formatında değildir.
(e-bildirge uygulamasında kullanıcılar excel dosyasından oluşturdukları xml dosyası
yerine, excel dosyasının kendisini tranfer etmeye çalıştığında oluşan hata mesajıdır).
Hata:
Xml Dosya ile verilen İşyeri SicilNumarası, Seçilen İşyeri
SicilNumarasından farklı...!
Gönderdiğiniz xml dosyada ISYERISICIL ve ISYERIARACINO alanlarındaki
bilgiler uyuşmuyordur. xml dosyada ki ISYERISICIL ve ISYERIARACINO bilgileri ebildirge uygulamasının ana menüsünde üst kısımda gösterilen işyeri bilgileri ile aynı
olmalıdır.
Hata: Hatalı Veri Tesbit Edilmiştir. Hata Satırı: 3; Hata Sütunu: XXX
Gönderdiğiniz xml dosya içerisinde işyeri bilgilerinde hata vardır. Hatanın
düzeltilmesi için, gönderirken hata aldığınız xml dosyayı, windows başlat menüsünden
donatılar bölümüne giderek Not Defteri Uygulamasını çalıştırın. Uygulamnın Dosya
menüsünden aç’ ı seçin, açılan pencerede xml dosyanızı gösterin. Dosya içerisinde
aşğıdakine benzer yazılar olacaktır.
1.Satır <?xml version="1.0" encoding="iSO-8859-9"?>
2.Satır <AYLIKBILDIRGELER>
3.Satır
<ISYERI ISYERISICIL="261210909000000808601" KONTROLNO="52" ISYERIARACINO="000"
ISYERIUNVAN="EBILDIRGE A.Ş." ISYERIADRES= "E-BILDIRGE CAD. ANKARA" ISYERIVERGINO="00009480057601"/>
4.Satır
<BORDRO DONEMAY="05" DONEMYIL="2004"/>
5.Satır <BILDIRGELER BELGETURU="01" KANUN="00000">
6.Satır
<SIGORTALILAR>
7.Satır
<SIGORTALI SIRA="1" SIGORTALISICIL="12345678" TCKNO="12345678901" AD="ALİ" SOYAD="BALCI"
PEK="2748150000" GUN="30"/>
8.Satır
<SIGORTALI SIRA="2" SIGORTALISICIL="1234567890123" TCKNO="12345678901" AD="ALİ"
SOYAD="KOÇ" PEK="2077151335" GUN="30"/>
9.Satır
<SIGORTALI SIRA="3" SIGORTALISICIL="1234561237897" TCKNO="12345678901" AD="VELİ"
SOYAD="TAŞ" PEK="2077151335" GUN="30"/>
14





3. satırda aşağıdaki kriterleri kontrol edin;
İşyeri sicil bilgisi 21 tane rakamdan oluşmalı, tırnak içerisinde boşluk tire, nokta
virgül vs. olmamalıdır.
Kontrol no bilgisi 2 tane rakamdan oluşmalı, tırnak içerisinde boşluk tire, nokta
virgül vs. olmamalıdır.
İşyeri Aracı no 3 tane rakamdan oluşmalı, tırnak içerisinde boşluk tire, nokta virgül
vs. olmamalıdır. Tırnak içerisinde aracı kurum/taşaron firmaysanız aracı numaranız
değilseniz 3 tane sıfır olmalıdır.
İşyeri Ünvan ve adres bilgileri boşluk ve özel işaretler dahil 50 harfi geçmemelidir.
İşyeri vergi numarası en fazla 14 tane rakamdan oluşmalı, tırnak içerisinde boşluk
tire, nokta virgül vs. olmamalıdır.
Hata: Hatalı Veri Tesbit Edilmiştir. Hata Satırı: XXX; Hata Sütunu: YYY
Gönderdiğiniz xml dosya içerisinde işyeri bilgilerinde hata vardır. Hata
mesajında XXX, 7 veya daha büyük bir sayı ise sigortalı bilgilerinde hata olma olasılığı
yüksektir.Hatanın düzeltilmesi için, gönderirken hata aldığınız xml dosyayı, windows
başlat menüsünden donatılar bölümüne giderek Not Defteri Uygulamasını çalıştırın.
Uygulamnın Dosya menüsünden aç’ ı seçin, açılan pencerede xml dosyanızı gösterin.
Dosya içerisinde aşğıdakine benzer yazılar olacaktır.
1.Satır <?xml version="1.0" encoding="iSO-8859-9"?>
2.Satır <AYLIKBILDIRGELER>
3.Satır
<ISYERI ISYERISICIL="261210909000000808601" KONTROLNO="52" ISYERIARACINO="000"
ISYERIUNVAN="EBILDIRGE A.Ş." ISYERIADRES= "E-BILDIRGE CAD. ANKARA" ISYERIVERGINO="00009480057601"/>
4.Satır
<BORDRO DONEMAY="05" DONEMYIL="2004"/>
5.Satır <BILDIRGELER BELGETURU="01" KANUN="00000">
6.Satır
<SIGORTALILAR>
7.Satır
<SIGORTALI SIRA="1" SIGORTALISICIL="12345678" TCKNO="12345678901" AD="ALİ" SOYAD="BALCI"
PEK="2748150000" GUN="30"/>
8.Satır
<SIGORTALI SIRA="2" SIGORTALISICIL="1234567890123" TCKNO="12345678901" AD="ALİ"
SOYAD="KOÇ" PEK="2077151335" GUN="30"/>
9.Satır
<SIGORTALI SIRA="3" SIGORTALISICIL="1234561237897" TCKNO="12345678901" AD="VELİ"
SOYAD="TAŞ" PEK="2077151335" GUN="30"/>







XXX ile belirtilen satırda aşağıdaki kriterleri kontrol edin;
Sigortalı sıra bilgisi 1 ile 99999 arasında bir sayı olmalı, tırnak içerisinde boşluk
tire, nokta virgül vs. olmamalıdır.
Sigortalı sicil bilgisi enaz 1, enfazla 13 rakamdan oluşmalı, tırnak içerisinde boşluk
tire, nokta virgül vs. olmamalıdır.
TC Kimlik Numarası alanında 11 tane rakam olmalı, tırnak içerisinde boşluk tire,
nokta virgül vs. olmamalıdır. TC kimlik numarası 10000000000 dan büyük veya
eşit olmalı. İlgili satırda bildirilen kişi yabancı uyruklu ise TCKNO=”99999999999”
bilgisi satırda yeralmamalıdır. Yani TCK nosu olmayan bir sigortalıyı TCKNO=””
şeklinde bildirmek hatalıdır.
Ad soyad alanları boşluk ve özel işaretler dahil enaz 1 enfazla 18 harf olmalıdır.
Çift tırnaklar arasında tırnak işareti kullanılmamalıdır.
İlksoyad bilgisi bayan sigortalılar için, ilk soyadı varsa doldurulması gereken bir
alandır. Dolayısı ile erkek sigortalılar için ILKSOYAD=”aaaaa” bilgisi hiç olmamalı,
bayan sigortalılar için varsa boşluk ve özel işaretler dahil enaz 1 enfazla 18 harf
olmalıdır. Çift tırnaklar arasında tırnak işareti kullanılmamalıdır.
PEK bilgisi 1 ile 999999999999999999 arasında bir sayı olmalı, tırnak içerisinde
boşluk tire, nokta virgül vs. olmamalıdır.
GUN bilgisi 0 ile 30 arasında bir sayı olmalı, tırnak içerisinde boşluk tire, nokta
virgül vs. olmamalıdır.
15






GIRISGUN bilgisi sigortalı ay içerisinde işe girmiş ise, giriş tarihi ggaa formatında
olmalı (19 mayıs için GIRISGUN=”1905”) , sigortalının ay içerisinde işe girmemiş
ise GIRISGUN=”1905” bilgisi hiç olmamalı veya GIRISGUN=”0000” şeklinde
olmalı.
CIKISGUN bilgisi sigortalı ay içerisinde işe girmiş ise, giriş tarihi ggaa formatında
olmalı (19 mayıs için CIKISGUN=”1905”) , sigortalının ay içerisinde işe girmemiş
ise CIKISGUN=”1905” bilgisi hiç olmamalı veya CIKISGUN=”0000” şeklinde olmalı.
UCRETLIIZINGUN bilgisi var ise 0 ile 30 arasında bir sayı olmalı, tırnak içerisinde
boşluk tire, nokta virgül vs. olmamalıdır.
UIGPEK bilgisi var ise 0 ile 99999999999 arasında bir sayı olmalı, tırnak içerisinde
boşluk tire, nokta virgül vs. olmamalıdır.
EKSIKGUNNEDENI bilgisi var ise 0 ile 13 arasında bir sayı olmalı, tırnak içerisinde
boşluk tire, nokta virgül vs. olmamalıdır.
ISTENCIKISNEDENI bilgisi var ise 0 ile 11 arasında bir sayı olmalı, tırnak içerisinde
boşluk tire, nokta virgül vs. olmamalıdır.
16
e-BİLDİRGE KULLANIM KLAVUZU
e-Bildirgeye Giriş
Sisteme Giriş
E-Bildirge uygulamasına giriş yapılabilmesi için SSK Şubelerimiz
aracılığı ile yapılan başvuru sonucunda, kullanıcılara sağlanmış olan
kullanıcı kimlik ve şifrelerinin (Sistem şifresi ve İşyeri şifreleri) aşağıda
görüldüğü şekilde www.ssk.gov.tr adresindeki e-bildirge uygulamasının
giriş sayfasına girilmesi gerekmektedir.
Kullanıcı Adı,Sistem Şifresi ve işyerine verimiş olan şifre (sanal
klavyeden girilmesi önerilir) doğru olarak girildikten sonra, "GİRİŞ"
tuşuna tıklandığında, işyreri şifresinin ait olduğu işyerinde işlem yapmak
üzere e-bildirge ana menüsüne ulaşılır.
Ana Menü
Ana menü, uygulama içerisinde yapılabilecek bütün işlemler için
seçenekler sunar. Yapılması istenen işlem için ilgili tuşa tıklayarak işlem
ile ilgili ekrana geçilir.
Ana menünün üst kısmında üzerinde çalışılmakta olan şirket bilgileri ile
kullanıcı adı ve son giriş zamanı görüntülenir.
Cari Dönem Bildirge Giriş
Belge Çeşidi ve Kanun Seçimi
Verilecek bildirgenin belge türü ve kanun maddesi aşağıdaki ekran
kullanılarak seçilir.
Belge türü seçimi için, belge türü seçim kutusunun sağında bulunan
tuşa tıklanır. Açılan belge türü seçeneklerinden bir tanesi fare yardımı ile
seçilir.
Kanun maddesi seçimi için, kanun maddesi seçim kutusunun sağında
bulunan tuşa tıklanır. Açılan kanun maddesi seçeneklerden bir tanesi fare
yardımı ile seçilir.
Belge türü 9 ve 15 olan bildirgeler için prim türü seçim kutusu aktif hale
geçer. Bu belge çeşitleri için fare kullanılarak en az bir prim türü
seçilmelidir. Birden fazla seçim yapılmak isteniyorsa kontrol (Ctrl) tuşu
basılı tutularak fare yardımı ile çoklu seçim yapılabilir.
Belge türü seçimi ve gerekiyorsa kanun maddesi seçimi yapıldıktan
sonra;
bir önceki ay aynı belge çeşidi ve kanun için verilmiş olan bildirgeden
verilerin otomatik olarak alınması isteniyorsa “Bir önceki döneme ait
bilgileri yükle” kutucuğu tıklanmalıdır, aksi takdirde “Bildirge Giriş
İşlemine Devam Etmek İçin Tıklayınız” tuşuna fare ile tıklayarak bildirge
giriş ekranına geçilir.
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi giriş ekranının üst kısmında şirket
bilgileri, bildirge başlık bilgileri ve sayfa bilgileri görüntülenir.
Kayıt Giriş
Yeni kayıt girişi için ekranın üst kısmında bulunan tek satırlık veri
giriş kutularına gerekli bilgiler girildikten sonra “Ekle” tuşuna
tıklanır. Girişi yapılan kayıtta hata yok ise, kayıt yeşil renkli bir satı
olarak, veri giriş satırının altındaki sigortalılar listesine eklenir.
Girişi yapılan kayıtta hata var ise, hatalı olan bilgilerin bulunduğu
giriş kutuları kırmızı renklendirilerek, kaydın girişi engellenir.
Kayıt Düzeltme
Daha önce girilmiş (aşağıdaki sigortalılar listesinde bulunan)
sigortalı bilgileri üzerinde değişiklik yapmak için, değişikliğin
yapılacağı kaydın bulunduğu satır üzerinde herhangi bir yere fare
ile tıklandığında ilgili satırdaki bilgiler veri giriş satırına otomatik
olarak taşınır. Gerekli düzeltmeler veri giriş satırı üzerinde
yapıdıktan sonra “Güncelle” tuşuna tıklandığında güncelleştirilmiş
bilgiler, hatasız ise sigortalı listesine aktarılır, hatalı ise hatalı olan
bilgilerin bulunduğu giriş kutuları kırmızıı renklendirilerek, kaydın
girişi engellenir.
Kayıt Silme
Kayıt listesinde mevcut kayıtlar arasından silme yapmak için,
silinmesi istenen kaydın sol tarafındaki kutucuğa fare ile tıklayarak
işaret konur. İşaretleme işlemi birden fazla kayıt için yapılabilir.
İşaretli kayıtların silinmesi için “Sil” tuşuna tıklanır.
Sayfa Düzeni
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi giriş ekranı 10 satırlık sayfalardan
oluşur. Ekranın sol alt kısmınki “Sayfada satır sayısı” kutusundan
seçilecek değer ile sayfadaki satır sayısı değiştirilebilir. “Önceki
sayfa” ve “Sonraki sayfa” tuşlarına fare ile tıklayarak sayfalar
arasında geçiş yapılabilir. Ayrıca “nolu sayfayı göster” tuşunun
solundaki kutucuğa istenilen değer girildikten sonra “nolu sayfayı
göster” tuşuna fare ile tıklandığında istenilen sayfaya direk geçiş
yapılabilir.
Sigortalı Bilgisi Arama
Girilen sigortalı bilgileri SSK kayıtları ile birebir uyuşmak
zorundadır. Özellikle ad, soyad bilgileri girilirken küçük harf, büyük
harf ve kısaltmalara dikkat edilmelidir. Bu alanların SSK kaytlarından
otomatik olarak getirmek için, veri giriş satırında sigortalı sicil
numarasını yazdıktan sonra “Sicilden Sorgu” tuşuna tıklanabilir.
(Sicilden sorgulama veri girişini yavaşlatabileceği için, kayıtların
tamamının girilip “Kayıt kontrolü” ile toplu olarak kontrol edilmesi
önerilir.
Onay Ekranına Geçiş
Ekranın sağ alt köşesinde bulunan “Onay Ekranına Geç” tuşuna
tıklandığında onay ekranına geçilir. Eğer kayıtlarda hata yok ise
onay ekranında işlemlere devam edilebilir. Kayıtlarda hata var ise,
onay ekranında kayıtlarınızın hatalı olduğuna dair kırmızı çerçeve
içinde uyarı yazısı ve veri giriş ekranına geri dönüş için “Hizmet
Belgesinde Düzeltme Yap” tuşu vardır. “Hizmet Belgesinde
Düzeltme Yap” tuşu ile veri giriş ekranına geri dönüldüğünde
kırmızı renkli görünen alanlar hatalı alanları, yeşil renkli satırlar
hatasız kayıtları ifade eder.
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Dosya
Transferi
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi dosya transferi, Aylık Prim ve Hizmet
Belgesi giriş ekranından tek tek giriş işlemi yerine, XML formatında
önceden hazırlanmış Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin sisteme
aktarılmasını sağlar. XML formatında Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
piyasada kullanılan ticari bordro programlar ve XML editörleri yardımı
ile hazırlanacabilecegi gibi, SSK tarafından sağlanan ve www.ssk.gov.tr
web adresinden temin edilebilecek olan Excel formatında bir tablo ile
hazırlanabilir.
Trasfer edilecek XML dosya disk üzerinde oluşturulduktan sonra,
“Browse” tuşuna tıklanarak XML dosyanın disk üzerindeki yeri
gösterilebilir veya dosya adı kutusuna klavye ile dosya adresi yazılabilir.
Dosya adı kutusu doldurulduktan sonra “Dosyayı Gönder” tuşuna
tıklayarak dosyanın transfer işlemi başlatılır.
Transfer işlemi tamamlandıktan sonra göndermiş olduğunuz
dosyanın içerik kontrolü aşamasına geçilir. Bu aşamada “Kontrole
Gönder” tuşuna tıklayarak dosya kontrolü işlemini başlatabilirsiniz.
Dosya kontrol işlemi dosya büyüklüğüne bağlı olarak uzun sürebilir.
Transfer işlemi bittikten sonra otomatik olarak onay ekranına geçilir.
Kontol işlemine geçmeden “Yeni Dosya Transfer” tuşuna
tıklayarak başka dosyalar da transfer edilebilir. Her dosya transferi
sistemde ayrı bir dosya transfer işlem kodu ile ifade edilir. Ekranda
transferden, sonra görüntülenen dosya transfer kodu ile gönderilmiş
dosyaların kontrolleri daha sonra yapılabilir.
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Dosya
Kontrol
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi dosya transferi ile gönderilmiş, XML
formatındaki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin içerik kontrolü aşağıdaki
ekrandan yapılabilir.İşlem kodu, Dosya Transferi sırasında transfer
edilen dosyaları ayırmak amacı ile verilmiş koddur. İşlem koduna
tıklayarak ilgili dosya kontrol işlemine geçilebilir. Kontrol işleminden
sonra otomatik olarak Aylık Prim ve Hizmet Belgesi onay ekranına
geçilir.
Bildirge Onaylama
Onay ekranına dönem içinde girişi yapılmış bütün Aylık Prim ve
Hizmet Belgeleri işlem aşamasına göre renklendirilmiş olarak görüntülenir.
Veri giriş işleminde hatalı veri girildiğinde aşağıdaki ekranda görüldüğü
gibi kırmızı renkli çerçeve içerisinde uyarı mesajı alınır. “Hizmet Belgesinde
Düzeltme Yap” tuşuna tıklayarak veri giriş ekranına geri dönülüp hatalı
bilgilerin düzeltilmesi gerekir.
Veri giriş işleminde girilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde hata
yok ise, yukarıdaki ekranda görüldüğü gibi yeşil renkli çerçeve içerisinde
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi başlık bilgileri ile “Tahaklkuk Fişi
Görüntüleme”, “Sigortalı Bilgileri Görüntüleme” ve “Hizmet Belgesinde
Düzeltme Yap” tuşları gelir.
“Tahakkuk Fişi Görüntüle“ tuşuna tıklayarak girilen Aylık Prim ve
Hizmet Belgesinden oluşan tahakkuk fişi görüntülenir. Yine bu ekranda
istenirse, tahakkuk fişinin altında bulunan çerçeve içerisinde “Belgemi
onaylıyorum” kutucuğu işaretlenip şifre kutusuna şifre girildikten sonra
“Gönder” tuşuna tıklandığında, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi SSK
kayıtlarına işlenir ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verme işlemi
tamamlanmış olur.
Bu işlemden sonra e-bildirge ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
üzerinde herhangi bir işlem yapılmasına izin verilmez. Ana menüden
”Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Onay Ekranına Geçmek İçin Tıklayınız”
Tuşuna tıklayarak verilmiş Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri
görüntülenebilir istenirse yazıcıdan tahakkuk fişleri ve Sigortalı listeleri
alınabilir. Ekranın üst kısmında bulunan yazdır tuşuna tıklayarak
tahakkuk fişi yazıcıdan alınabilir.
“Sigortalı Bilgileri Görüntüle“ tuşuna tıklayarak verilen Aylık
Prim ve Hizmet Belgesinde yeralan sigortalıların listesi görüntülenir.
İstenirse Ekranın üst kısmında bulunan yazdır tuşuna tıklayarak liste
yazıcıdan alınabilr.
Geçmiş Dönem Hizmet Belgesi
Görüntüleme
Geçmiş dönem Aylık Prim ve Hizmet Belgesi görüntüleme ile
sadece e-bildirge ile internet üzerinden verilmiş olan eski dönem Aylık
Prim ve Hizmet Belgeleri görüntülenebilir. Yani Şubelerden veya posta
yolu ile verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri burada görüntülenmez.
Görüntülenmesi istenen dönem seçildikten yukarıdakiekrandan
seçildikten sonra , seçilen dönemde verilmiş olan bütün Aylık Prim
ve Hizmet Belgeleri aşağıdaki şekilde ekranda listelenir.
“Tahakkuk Fişi Görüntüle“ tuşuna tıklanıldığında tahakkuk fişi
görüntülenir.
Aynı şekilde “Sigortalı Listele” tuşuna tıklanıldığında tahakkuku
oluşturan sigortalılar listesi görüntülenir. İstenirse Yazdı tuşuna
tıklayarak yazıcıdan döküm alınabilir.
Geçmiş Dönem Borç Görüntüleme
Geçmiş dönem borç görüntüleme ile işyerlerinin,
o Prim Borcları
o İdari Para Cezası (IPC) Borcları
o Eğitime Katkı Payı (EKP) Borcları
o Özel İşlem Vergisi (ÖİV) Borcları
o İşsizlik Borcları
o Tasarruf Teşvik Borcları
o Konut Edindirme Yardımı Borcları
Dönem bazında detaylı olarak görüntülenir. Liste Sonunda Borç
Türü bazında toplamlar görüntülenir.
.................
.................
.................
Müfredat Kartı Görüntüleme
Müfredat kartı işyeri ile ilgili olan bütün tahakkuk ve tahsilat bilgilerini
detaylı olarak listeler.Lliste sonuında bankaya yapılan fakat hala SSK
kayıtlarına geçmemiş ödemeler ayrıca listelenerek bakiyeleri alınmıştır.
.................
.................
.................
.................
Ödeme İşlemleri
Ana menüden Ödeme İşlemleri bağlantısı ile geçilen bu ekranda
otomatik ödeme talimatı verilen banka bilgileri görüntülenir. Otomatik
ödeme talimatı olmayan işverenler için ekranın alt tarafında bulunan
seçim kutusundan işverenin çalışmakta olduğu banka seçilerek bankanın
web sayfasına geçiş yapılabilir.
Şifre Değiştirme
e-Bildirge uygulamasına giriş için kullanılan şifrelerii değiştirmek
için aşagıdaki ekranda;
Eski Şifre alanına, kullanılan şifre
Yeni Şifre ve Yeni Şifre Tekrar alanlarına yeni şifre girildikten
sonra “Gönder” tuşuna tıklayarak şifre değişim işlemi gerçekleştirilir.
Bu aşamadan sonra e-bildirge uygulamasına giriş yaparken Yeni Şifre
alanına girilmiş olan şifre kullanılarak giriş yapılmalıdır.
E-BİLDİRGE SORU VE CEVAPLARI
PEK: prime esas kazanç
Ü.İ.G:ücretli izin günü
Ü.İ.G.PEK: ücretli izin günü prime esas kazanç tutarı
G.Gün: giriş günü
Ç.Gün: Çıkış gün
EGN:Eksik gün nedeni
İÇN: İşten çıkış nedeni
S.1- Ssk.gov.tr?de kullanıcı kodumu(TC Kimlik numarası) ve şifrelerimi yazıyor ve gönder
diyorum ama e-bildirge
uygulamasına giremiyorum.ne yapmalıyım?
C.1-Kullanıcı kodunuzu(TC Kimlik numarası) girdikten sonra sağ tarafındaki kutuya işyeri
kodunuzu girmeniz gerekiyor.Sonra sırasıyla sistem şifrenizi ve iş yeri şifrenizi girip gönder?i
tıklamanız
gerekiyor. Eğer hala sisteme giremiyorsanız [email protected] adresine işyeri ünvanınızı,
işyeri numaranızı ve kimlik numaranızı yazarak e-mail göndermeniz gerekmektedir.
S.2-Şifre okunamıyor ne yapmalıyım?
C.2-ş[email protected] adresine iş yeri ünvanınızı iş yeri numaranızı ve kimlik numaranızı
yazarak e-mail göndermeniz gerekiyor.
S.3-5073 sayılı kanuna tabi olanlar nasıl girilecek?
C.3-xml dosya transfer ekranında veya Aylık Prim ve Hizmet Belgesi giriş ekranında 5073
yazısının yanındaki kutucuğu işaretleyiniz.
Ve pek tutarları asgari ücret olan 423000000 ile ssk tabanı 549630000 arasında değer
olmalıdır.
S.4-Emekli nasıl girilecek?
C.4-Destek primine tabi olanlar için belge türünden 02 yi seçmeniz gerekiyor.
S.5-Emekli olupta tekrar sigortalı olarak çalışanların sicili nasıl alınmalıdır?
C.5-Eğer sigorta emeklisi ise eski sigorta sicil numarası, emekli sandığı veya bağ-kur
emeklisi ise bağlı olduğu sigorta müdürlüğünden alacağı yeni sicil numarası yazılmalıdır.
S.6-Yabancı sigortalılarda TC kimlik numarasına ne gireceğim.?
C.6-Yabancı sigortalıların TC kimlik numarasını girmeyeceksiniz.Yabancı sigortalılar için bu
alan zorunlu değildir.Eğer yabancı sigortalılarda kimlik numarası istiyorsa ssk tescil
kütüğünde tc yada boşluk vardır.Bağlı olduğunuz sigorta müdürlüğüne başvurup uyruk
bilgilerinin güncellenmesini yaptırınız.
S.7-Sigortalı doğum iznine ayrıldığında nasıl gösterilecek.?
C.7-Sigortalı doğum iznine ay ortasında ayrılırsa kaç gün çalışmış ise o kadar
bildirilecek.Eksik gün nedeni işaretlenerek, Ek:8 eksik gün bildirim formu düzenlenerek bağlı
olduğu Sigorta müdürlüğüne verilecek.
S.8-Sigortalı ay içerisinde işe girmiş ise kaç gün yazılacak.?
C.8-Sigortalı ay içerisinde işe girmiş ise giriş tarihini cari ay kaç çekiyor ise ondan
çıkartılarak bulunan gün sayısına 1 eklenecek.
S.9-Sigortalı cari ayda raporlu ise nasıl göstereceğim.?
C.9-Sigortalı bir ayın tamamında 30 gün raporlu ise sıfır gün,sıfır kazanç olması nedeniyle
aylık prim ve hizmet belgesinde gösterilmeyecek, Ek:8 eksik gün bildirim formu
düzenlenerek bağlı olduğu Sigorta müdürlüğüne verilecektir.
S.10-Sigortalı ay içerisinde ücretli izine ayrılmışsa bunu nasıl gireceğim.?
C.10-Sigortalı ay içerisinde ücretli izine ayrılmış ise güne 30, kazancına pek tutarını, ücretli
izin gününe kaç gün izinli ise o gününü ve o gününe karşılık gelen kazancını ücretli izinli pek
tutarına gireceksiniz.
S.11-Sigortalı ay içerisinde 5 gün raporlu 5 gün ücretli izinli 5 gün ücretsiz izinli ise nasıl
girişini yapacağım.?
C.11-5 gün rapor,5 gün ücretli izinli ,5 gün ücretsiz izinli ise çalışmış olduğu gün+ücretli izin
günü toplamı olan gün sayısı (15+5)=20 gün bildirilecek.Ücretli izin kısmına 5 gün,kazancına
da 5 güne karşılık gelen pek tutarı yazılacak, rapor ve ücretsiz izinli kısmı için eksik gün
nedeni işaretlenecek.(Birden fazla seçeneği) Eksik gün bildirim formu düzenlenerek bağlı
olduğu Sigorta müdürlüğüne verilecek.
S.12-Örneğin; Mayıs ayının 17? sinde işten çıkmış, 29? unda tekrar işe girmiş.Nasıl
göstereceğim.?
C.12-İlk satıra sigortalı yazılıp çıkış gününe 17 yazılacak.Daha sonra diğer satıra aynı
sigortalı yazılıp bu sefer giriş gününe 29 yazılacak.
Not: Ay içinde giriş-çıkış var ise eksik gün nedeni yazılmayacak.Sadece çıkış olduğunda işten
çıkış nedeni yazılacak.
S.13-Sigortalının çıkış tarihi 31.05 ise gün hanesine kaç gün yazacağım.?
C.13-30 gün yazılacak ve çıkış nedeni seçilecek.
S.14-Sigortalı 2 gün ücretsiz izinli,28 gün ücretli izinli olduğunda bunu nasıl göstereceğim.?
C.14-Sigortalının gün hanesine 28, pek tutarına da 28 güne karşılık gelen kazancını, ücretli
izin hanesine de aynı bilgileri girerek,2 gün ücretsiz izinli olmasından dolayı eksik gün
nedeni seçilmesi gerekmektedir.Ayrıca Ek:8 eksik gün bildirim formu düzenlenerek süresi
içinde bağlı olduğu Sigorta\ Sigorta İl Müdürlüğüne verilecektir.
S.15-İşyerim 5084 sayılı kanuna tabidir.Giriş ekranında kanun kodu hanesinde 5084?ü
göremiyorum.Ne yapmalıyım.?
C.15-.Seçmek için 5084 sayılı kanunu göremiyorsanız bağlı olduğunuz Sigorta\Sigorta İl
Müdürlüğüne giderek işyeri tescil bilgilerinizi güncellettiriniz.
S.16-4857 sayılı kanun kimleri kapsar.?
C.16-Bu husus 5.12.2003 tarihli 16-303 Ek sayılı Genelgemizde ayrıntılarıyla
açıklanmıştır.SSK?nın web sayfasındaki bu genelgeye mutlaka ulaşılarak okunmalıdır.
1475 ve 3713 sayılı Kanunlarda öngörülen oranlar ve Bakanlar Kurulunca belirlenecek
oranların üstünde özürlü ve eski hükümlü yada terör mağduru istihdam eden işverenlerin
kontenjan fazlası işçiler için özürlü ve eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü olmadıkları halde
özürlü çalıştıran veya çalışma gücünü % 80?den fazla kaybetmiş özürlü çalıştıran işverenlerin
bu şekilde çalıştırdıkları işçiler için 506 sayılı Kanun gereğince ödemeleri gereken sigorta
primi işveren hisselerin % 50?sin Hazinece ödenecektir.
S.17-Yurt dışında topluluk sigortasına tabi olarak çalışanların giriş işlemlerini nasıl
yapacağım.?
C.17-Yurt dışında topluluk sigortasına tabi olanlar belge türünden 09 seçerek giriş
yapacaklardır.İşyeri sicil numarasının mahiyeti 9 olması gerekmektedir.
Eğer mahiyeti(İşyeri sicil numarasının ilk rakamı) 9 değil ise bağlı olduğu Sigorta
Müdürlüğünden düzeltme yapılması gerekmektedir.
S.18-2098 sayılı kanuna tabi sigortalıları girdikten sonra tahakkuk fişinde işsizlik primi
keseneği gözükmüyor.?
C.18-Belge türü:3 Basın girildiğinde işsizlik sigortası primi de kesilecektir.
Belge türü:16 2098 sayılı kanun işsizlik hariç girildiğinde işsizlik sigortası primi
kesilmeyecektir.
S.19-Resmi işyeri olduğumuz halde,şimdiye kadar belgelerimizi her ayın 1?i ile 30?u arasında
veriyorduk.Ancak e-bildirge ortamında 15?ile 14?ü arası çıkıyor.Bu durumda ne yapacağız.
C.19-Resmi işyeri olduğu halde Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini her ayın 1?i ile 30?u
arasındaki süre için düzenleyen veya özel nitelikte işyeri olmasına rağmen ayın 15?i ile 14?ü
arası için belge düzenleyen işyerleri, Kurumunuzda ??ters işyeri?? şeklinde
değerlendirildiğinden bu işyerlerinin internet üzerinden belge verme sürelerinde bir farklılık
ile karşılaşıldığında gerekli düzeltme işleminin yapılabilmesi için işyerinin işlem gördüğü
Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.
S.20-Giriş ekranında sigortalının bilgilerinde hata yaptığım zaman ne yapacağım.?
C.20-Hata yaptığınız sigortalının bulunduğu satırın başındaki kutucuğu işaretleyiniz.Hatalı
sigortalı üste çıkacaktır.Orada gerekli düzeltmeyi yaptıktan sonra güncelleyi tıklayınız.
S.21-Girişini yaptığım bilgileri göremiyorum.Ne yapmam gerekiyor.?
C.21-Ana menüden 3.seçeneği tıklayarak girilmiş olan tüm belgeler görülür.Düzeltme yap
tuşuyla belgenin detayına geçilebilir.
S.22-Girişini yaptığım bilgileri nasıl görüntüleyebilir ve dökümünü nasıl alabilirim?
C.22-Girişini yaptığınız bilgileri görmek için onay ekranına girerek ??sigortalı bilgileri
görüntüle?? tıklanır.Bilgiler ekrana gelir.Ancak e-bildirge dökümü onay yapıldıktan sonra
alınabilir.
S.23-Belge türü ve kanun kodunda yanlış seçim yaparak girişlerimi yaparsam tekrar doğru
olarak bunları girebilirmiyim.?
C.23-Belge türü ve kanun kodunda yanlış giriş yaparsanız onaylamadığınız sürece
girişlerinizi iptal edip tekrar doğrusunu seçerek işleminize devam edebilirsiniz.
Eğer onay verdiyseniz hatalı giriş yaptığınız bildirge için bağlı olduğunuz sigorta
müdürlüğüne ek veya iptal bildirgeyi vermeniz gerekir.Bu belgeyi iadeli taahütlü olarak da
gönderebilirsiniz.
S.24-İşveren damga vergisinden muaf olduğunu belirtiyor ancak Aylık Prim ve Hizmet
belgesini internet ortamında gönderdiğinde damga vergisi tahakkuk ettiriliyor.
C.24-İşverenin damga vergisinden muaf olduğuna dair vergi dairesinden alacağı resmi yazı
ile işyerinin bağlı bulunduğu Sigorta\Sigorta İl Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekiyor.
S.25-İki işyerim var A işyerine B işyerinin sigortalılarını girdim.Ne yapmam gerekiyor.?
C.25-Aylık Prim ve Hizmet Belgesi onaylandı ise Sigorta Müdürlüğüne A işyeri için iptal ve
ek bildirge verilmesi gerekmektedir. B işyeri için ise e- bildirge gönderilebilirsiniz.
S.26-Bir sonraki ay giriş yaptığım bilgileri tekrar görebilecekmiyim?
C.26-Ana menüde 5. satır olan Geçmiş Dönem Onaylanmış Aylık Prim Hizmet Belgesi
Görüntülemeyi tıklayıp görebilirsiniz.
S.27-Xml dosyası hakkında bilgi almak için nereye müracaat etmeliyim.?
C.27-xml dosyası için ssk.gov.tr?de e-bildirge giriş butonun altındaki e-bildirge hakkında
öğrenmek istediklerinizi tıklayarak, 5 numaralı seçenekten xml dosya hazırlama ve hata
ayıklama klavuzundaki bilgilere ulaşabilirsiniz.Ayrıca 0 312 444 07 75 yi arayabilirsiniz.
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü
Sigorta Primleri Daire Başkanlığı
Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08/VIII-031/269121
Konu : Aylık Prim ve Hizmet Belgesi,
e-Bildirge Uygulaması ve
Servislerin Yeniden Yapılandırılması
Ankara
06/04/2004
GENELGE
16-313 EK
I-GENEL AÇIKLAMALAR:
Bilindiği gibi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79’uncu maddesi ve Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliğinin 16,17 ve 20’nci maddeleri uyarınca; mevcut uygulamada sigortalılarla
ilgili olarak işverenlerce “Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi”, “Aylık Sosyal Güvenlik Destek Prim
Bordrosu” ve “Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu” düzenlenmektedir.
16/01/2004 tarihli, 25348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01/05/2004 tarihi itibari
ile yürürlüğe girecek olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 20’nci maddesine istinaden
işveren, aracı ve işgörme edimini yerine getirmek üzere sigortalılarını geçici olarak başka
işverene devredenlerin, bu defa 01/05/2004 tarihinden başlamak üzere yukarıda isimleri sayılan
belgelerin yerine, bilgilerin tek belge olarak yer aldığı “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”ni her ay
Kuruma doğrudan vermeleri veya taahhütlü, iadeli taahhütlü veyahut APS yoluyla göndermeleri
gerekmektedir.
Söz konusu belgenin örneği, bahsi geçen yönetmeliğin ekinde (Ek-3) yayımlanmıştır.
4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 21’inci maddesi ile Kurumca belirlenecek
iletişim araçları esas olmak üzere, Kurumun prim tahsilatı, tescil, tahsis ve sağlık hizmetleri
uygulamaları dahil bütün işlemlerinin internet ve her türlü elektronik ve bilgi iletişim, araç ve
ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılacağı, internet, elektronik ve benzeri ortamda bilgi ve
belge alınıp verileceği, elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil her türlü işlemlerin
ve arşivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurumun kayıtlarının esas alınacağı, bu bilgi ve
belgelerin adli ve idari merciler nezdinde geçerli sayılacağı ve arşivleme konularına ilişkin usul ve
esasların yönetmelikle belirleneceği, yine anılan Yönetmeliğin 21’inci maddesinde de, söz konusu
Kanun maddesi hükmüne paralel düzenlemeler yapılarak, Kurum ve işverenler arasındaki ilişkiler
ile tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerini düzenlemek için sözleşmeler
yapılabileceği öngörülmüştür.
Diğer taraftan, 28/01/2004 tarih ve 25360 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5073 sayılı
Kanunla 506 sayılı Kanunun 79 ve ek 42’nci maddelerine eklenen fıkralar ile; Aylık Prim ve Hizmet
Belgesinin Kuruma gönderilmesinde işyerinin ve belgenin niteliği, çalıştırılan sigortalı sayısı, illerin
gelişmişlik durumu ile bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler gibi hususları dikkate alarak,
işverenleri zorunlu tutmaya, Kurum Yönetim Kurulunun yetkili olacağı, bu şekilde belirlenen
işverenlerin söz konusu belgeyi ait olduğu ayın sonuna kadar internet ortamında (e-bildirge
uygulaması) Kuruma vermemeleri halinde, 506 sayılı Kanunun 140’ıncı maddesinin (c) fıkrasına
göre işlem yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
1
7, Mithatpaşa Cad., Sıhhiye, 06437, ANKARA
Telefon : 0.312.458 70 00
Faks
: 0.312.431 57 34
www
: http://www.ssk.gov.tr,
e-posta : [email protected]
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü
Sigorta Primleri Daire Başkanlığı
Kanunun bu hükmüne istinaden, Yönetim Kurulumuzca alınan 26/02/2004 tarih, IX/410
sayılı Kararla, 2004 yılı Mayıs ayı ile takip eden aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
adı altında alınması gereken belgenin; tüm illerde resmi-özel sektör ayırımı
yapılmaksızın bir ila yedi arasında sigortalı çalıştırılan işyerlerinden isteyenlerin ,
sekiz (dahil) veya daha fazla sigortalı çalıştırılan işyerlerinden ise, zorunlu olarak
internet ortamında gönderilmesine karar verilmiştir.
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin işverence düzenlenerek gönderilmesi ve Kurumca
alınmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.
II- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN DÜZENLENMESİ:
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, işverenler ve aracılar tarafından söz konusu belgenin arka
sayfasında yer alan açıklamalar ve aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde internet ve kağıt
ortamında olmak üzere iki şekilde Kuruma verilecektir.
A- Belgenin İnternet Ortamında Kuruma Gönderilmesi (e-Bildirge):
1)2004 yılı Mayıs ayına ait belgeden
(Kamu sektöründe 15.05.2004-14.06.2004
döneminden) başlamak üzere sekiz (dahil) ve daha fazla sigortalı çalıştırılan işyerleri
zorunlu olarak, bir ila yedi arasında sigortalı çalıştırılan işyerlerinden ise, isteyenler
internet üzerinden her ay belge vereceklerdir.
Bu durumda, işverenler, aracılar ya da geçici olarak iş görme edimini yerine getirmek
üzere sigortalısını başka bir işverene devredenler, Aylık Prim ve Hizmet Belgesini yasal süresi
içerisinde internet ortamında www.ssk.gov.tr adresindeki “e-Bildirge” menüsünden “e-Bildirge
Kullanım Kılavuzu”ndaki açıklamalar doğrultusunda Kuruma göndereceklerdir.
Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden Kuruma göndermek zorunda olan
işverenler, bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde (söz konusu belgeyi kağıt olarak
yasal süresi içinde Kuruma verseler dahi) haklarında, 506 sayılı Kanunun 79’uncu maddesine
5073 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile eklenen onsekizinci fıkra uyarınca 140/c maddesine
göre idari para cezası uygulanacaktır.
2)İşveren, aracı veya geçici olarak iş görme edimini yerine getirmek üzere sigortalısını
başka bir işverene devredenlerin, e-bildirge uygulaması kapsamında zorunlu olup olmadıklarının
(sigortalı sayısının) tespitinde, işyeri dosyası baz alınmakla birlikte, bu kimselerin her biri,
çalıştırdıkları sigortalılar bakımından ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Örnek: İşverenin (5) sigortalısı, aracının ise (4) sigortalısı varsa, bu kimseler Aylık Prim
ve Hizmet Belgelerini aynı işyeri dosyasından vermelerine ve çalıştırılan toplam sigortalı sayısı da
8’i aşmasına rağmen, işveren ve aracının her biri ayrı ayrı değerlendirileceğinden, e-bildirge
uygulamasında her ikisi de (sigortalı sayıları 8’e ulaşmadığından) zorunlu tutulmayacaktır.Ancak,
bunlar isterlerse e-bildirge uygulamasından yararlanabileceklerdir.
Aynı işyerinde ikinci bir aracının olması ve 8 sigortalı çalıştırması durumunda, sadece bu
aracı için e-bildirge uygulaması zorunlu olacaktır.
3) Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, aynı işyerinde değişik gruba (sigorta koluna) giren
sigortalılar için ayrı ayrı düzenlenecek, ancak işyerinin e-bildirge uygulaması bakımından zorunlu
olup olmadığının tayininde, bu belgelerde kayıtlı sigortalıların toplam sayısı dikkate alınacaktır.
2
7, Mithatpaşa Cad., Sıhhiye, 06437, ANKARA
Telefon : 0.312.458 70 00
Faks
: 0.312.431 57 34
www
: http://www.ssk.gov.tr,
e-posta : [email protected]
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü
Sigorta Primleri Daire Başkanlığı
Örnek: Bir işyerinde; işverenin
-Tüm sigorta kollarına tabi
:5
-Kısa vadeli sigorta kollarına tabi
:2
-Sosyal güvenlik destek primine tabi
:1
TOPLAM
:8
Sigortalısı varsa, bu sigortalıların tümünün aynı işveren tarafından çalıştırılması ve
toplam sigortalı sayısının da 8 olması nedeniyle e-bildirge uygulamasında zorunlu olacağından, bu
işyeri işverenince üç ayrı gruba giren sigortalılardan dolayı aynı ay için ayrı ayrı (3 adet) Aylık
Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenecek ve söz konusu belgeler internet üzerinden Kuruma
gönderilecektir.
4)Aday çırak, çırak ve öğrencilerle ilgili belgelerin kağıt veya internet ortamında Kuruma
gönderilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, kesinleşmesini müteakip bilgisayar
programında gerekli düzenleme yapılacaktır.
5)Sigortalı sayısının sekiz ve üzerine çıkması halinde değişikliğin olduğu aydan
itibaren Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin internet ortamında gönderilmesi zorunlu olduğundan,
şayet bu işverenler daha önce zorunlu olmadıkları halde kendi istekleri ile kullanıcı kodu ve
kullanıcı şifresi almışlar ise, bu kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi ile, almamışlar ise yeni alacakları
kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi ile anılan belgeyi internet üzerinden Kuruma göndereceklerdir.
Örnek-1: Bir işyerinde 2004/Mayıs ayında 7 sigortalı çalışmakta iken 2004/Haziran ayı
içerisinde bu işyerine 2 sigortalı daha işe alınmış ise, bu işyeri için 2004/Haziran ayına ait olmak
üzere düzenlenmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin, 2004/Temmuz ayı içerisinde
zorunlu olarak internet ortamında Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.
Bu durumdaki bir işverenin Aylık Prim ve Hizmet Belgesini yasal süresi içerisinde
gönderebilmesi için, şayet daha önce kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi almamış ise, öncelikle
ilgili Ünitemize başvurarak e-bildirge kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresini alması
gerekmektedir.
Örnek-2: Bir işyerinde 2004/Mayıs ayında 7 sigortalı çalışmakta iken, 2004/Haziran ayı
içerisinde bu işyerine 4 sigortalı daha işe alınmış ve yine aynı ay içerisinde 6 sigortalı da işten
ayrılmış ise, 2004/Haziran ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde işten ayrılan 6 sigortalıya da
yer verilmesi gerektiğinden, dolayısıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı söz konusu ayda sekizi
aştığından (11 sigortalı) bu aya (2004/Haziran) ilişkin belgenin internet ortamında Kuruma
gönderilmesi gerekmektedir.
6)İşveren, çalıştırılan sigortalı sayısının sekizin altına düştüğü durumlarda,
Aylık Prim ve Hizmet Belgesini isterse daha önce almış olduğu kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi
ile internet ortamında vermeye devam edebilecek, internet ortamında vermeyecekse söz
konusu belgeyi bu defa kağıt ortamında ve yasal süresi içerisinde verecektir.
7) Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin internet yolu ile Kuruma gönderilebilmesi için, bu
belgenin cari aya ait (yasal süresi geçirilmemiş) ve asıl nitelikte olması gerekmektedir.
Başka bir anlatımla, yasal süresi geçirilmiş asıl veya yasal süresinin geçirilmiş
olup olmadığı üzerinde durulmaksızın ek ve iptal niteliğindeki Aylık Prim ve Hizmet
3
7, Mithatpaşa Cad., Sıhhiye, 06437, ANKARA
Telefon : 0.312.458 70 00
Faks
: 0.312.431 57 34
www
: http://www.ssk.gov.tr,
e-posta : [email protected]
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü
Sigorta Primleri Daire Başkanlığı
Belgeleri internet ortamında Kuruma gönderilemeyecek olup, bu durumdaki
belgelerin kağıt ortamında Kuruma verilmesine devam edilecektir.
8) Aylık Prim ve Hizmet Belgesini Kuruma internet ortamında gönderen
işverenlerden, işyerinde çalışan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın, bu belgelerin ayrıca
kağıt ortamında verilmesi istenmeyecektir.
Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden Kuruma gönderen işverenlerle ilgili
olarak söz konusu belgenin adli ve idari makamlara verilmesinin gerekli olduğu durumlarda,
Kurumca üretilen referans numarası ve belgenin internet ortamında Kuruma gönderildiği tarih ve
saati gösteren Kurum bilgisayarından alınan yazılı dökümün (Sigortalı Hizmet Listesi), ünite
yetkilileri
tarafından onaylanarak,
e-Bildirge
sözleşmesinin fotokopisi
ile
birlikte
gönderilmesi/verilmesi gerekmektedir.
9) Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden Kuruma gönderecek olan
işverenlerin, söz konusu belgeyi yasal sürenin son gününde saat 23.59’a kadar verebilmeleri
mümkün ise de, Kurum Bilgi İşlem Merkezinde son günde oluşabilecek yoğunluğu ve arızaları
dikkate alarak, bu yükümlülüklerini son güne bırakmamaları gerekmektedir.
10)Aylık Prim ve Hizmet Belgesini zorunlu veya isteğe bağlı olarak internet ortamında
Kuruma gönderen işverenler, 506 sayılı Kanunun 79’uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki
“işyerine belge asma” yükümlülüklerini, Kurumca üretilen referans numarası ile belgenin internet
ortamında Kuruma gönderildiği tarih ve saati gösteren kendi bilgisayarlarından alınan yazılı
dökümü (Sigortalı Hizmet Listesi) işyerlerine (birden fazla işyeri varsa her bir işyerine ayrı ayrı)
asmak suretiyle yerine getireceklerdir.
Başka bir anlatımla, söz konusu belgeyi internet ortamında Kuruma gönderen işverenlerin
kendi bilgisayarlarından alacakları Kurumca üretilen referans numarası ile belgenin internet
ortamında Kuruma gönderildiği tarih ve saati gösteren yazılı dökümü (Sigortalı Hizmet Listesi),
ayrıca Kuruma onaylattırmalarına gerek bulunmamaktadır.
11)Ay içinde (30) günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin belgelerin
internet ortamında Kuruma gönderilmesine imkan bulunmadığından, Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliğinin ekinde (Ek-8) yayımlanan “Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu” ve eki
belgelerin, ait olduğu aya ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma verilmesi gereken yasal
süre içerisinde Kuruma doğrudan verilmesi veya taahhütlü, iadeli taahhütlü veyahut APS yoluyla
gönderilmesi gerekmektedir.
12)Aylık Prim ve Hizmet Belgesini sadece internet ortamında vermek zorunda
olan işverenler, e-Bildirge Sözleşmesinin 10’uncu maddesinde sayılan haller nedeniyle söz
konusu belgeyi Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kuruma internet ortamında
gönderememeleri halinde, internet veya elektronik ortamda hizmeti engelleyen
durumun ortadan kalktığının Kurum web sitesinde ve Sigorta/Sigorta İl
Müdürlüğünde ilan edilmesini takiben ikinci iş gününün sonuna kadar belgeyi, yine
internet ortamında Kuruma vermeleri ve primleri de aynı süre içinde ödemeleri
kaydıyla 506 sayılı Kanunda öngörülen belge gönderme ve prim ödeme yükümlülüğünü yerine
getirmiş sayılacak olup, bu durumdaki işverenlere idari para cezası verilmeyecek ve ödenen
primler için gecikme zammı alınmayacaktır.
4
7, Mithatpaşa Cad., Sıhhiye, 06437, ANKARA
Telefon : 0.312.458 70 00
Faks
: 0.312.431 57 34
www
: http://www.ssk.gov.tr,
e-posta : [email protected]
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü
Sigorta Primleri Daire Başkanlığı
Buna göre;Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik
edilmesi kaydıyla;
şekilde;
(a) Kurum Bilgi İşlem Merkezinde e-Bildirge uygulamasının çalışmasını engelleyecek
- Donanımsal ve yazılımsal arızalar,
- Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar,
- Yangın, yıldırım, infilak (doğalgaz dahil) ile bu olaylar sonucu meydana gelen
duman, buhar, hararet,
saldırısı,
arızalar,
- Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem, grev, lokavt, sabotaj, terör
(b) Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin internet üzerinden Kanunda öngörülen sürenin son
gününde Kurumca alınmasını engelleyici sebep olarak kabul edilecek, bu durum anılan Daire
Başkanlığınca Kurum web sayfasında ilan edilecek ve Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimize
bildirilecektir.
Yukarıda sayılan haller dışında, Kuruma yasal süresinde internet üzerinden belge
vermek zorunda olduğu halde belge vermeyen işverenler hakkında, Kanunun 140’ıncı
maddesinin (c) fıkrasına göre idari para cezası uygulanacaktır.
13-506 sayılı Kanunun ek 42’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belgenin internet
ortamında verilmesine engel olabilecek haller, Kurum Yönetim Kurulu kararı ile zorunlu tutulan
işverenler için geçerli olduğundan, ayrıca bir ila yedi (yedi dahil) arasında sigortalı çalıştıran
işverenler (zorunlu olmayanlar), söz konusu belgeyi kağıt ortamında da Kuruma
verebileceklerinden
sözleşmenin
10’uncu
maddesinde
sayılan
hallerden
yararlandırılmayacaklardır.
B- Belgenin Kağıt Ortamında Düzenlenerek Kuruma Verilmesi:
2004 yılı Mayıs ayına ait belgeden başlamak üzere işverenler, aracılar bir ay içinde gerek
kendilerinin çalıştırdığı, gerekse iş görme edimini yerine getirmek üzere başka bir işverene geçici
olarak devrettikleri sigortalıların; sigorta sicil numaralarını, T.C. Kimlik Numaralarını, ad ve
soyadlarını, sigorta primini, işsizlik ve aylık sosyal güvenlik destek primlerini, prime esas kazanç
tutarlarını, prim ödeme gün sayılarını ve varsa serbest muhasebecisinin, serbest muhasebeci mali
müşavirinin adı ve soyadını, bunların mesleki oda kayıt numarasını ve imzaları ile gerekli diğer
bilgilerini taşıyan örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ekinde (Ek-3) yayımlanan Aylık
Prim ve Hizmet Belgesini en geç ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ilgili üniteye doğrudan
verecek veya taahhütlü, iadeli taahhütlü veyahut APS yolu ile göndereceklerdir.
Buna göre;
1) İlk olarak 2004 yılı Mayıs ayına ait (Kamu Sektörü için 15/05/2004-14/06/2004) Aylık
Prim ve Hizmet Belgesinin en geç Haziran ayı sonuna kadar (Kamu Sektörü için 14/07/2004
tarihine kadar) Kuruma verilmesi zorunludur.
5
7, Mithatpaşa Cad., Sıhhiye, 06437, ANKARA
Telefon : 0.312.458 70 00
Faks
: 0.312.431 57 34
www
: http://www.ssk.gov.tr,
e-posta : [email protected]
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü
Sigorta Primleri Daire Başkanlığı
2) İşyerinde birden fazla gruba giren sigortalının çalıştırılması halinde, her grup için ayrı
ayrı belge düzenlenecektir.
Örneğin; Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından görev malullüğü aylığı alanlardan
istekleri üzerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi tutulanlar için sosyal güvenlik destek
primi ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait olmak üzere iki ayrı Aylık Prim ve Hizmet
Belgesi verilmesi gerekmektedir.
3) Kuruma elden verilen veya PTT yoluyla gönderilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, üç
nüsha düzenlenecek, birinci nüshası ilgili Üniteye verilecek, ikinci nüshası işveren veya aracı ya da
sigortalıyı devir alan tarafından saklanacak, Ünitece tasdikli üçüncü nüshası ise, Kuruma verilmesi
gereken ayın sonundan müteakip belgenin verilmesi gereken ayın sonuna kadar işyerinde, birden
fazla işyeri olması halinde her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere sigortalıların görebileceği bir yere
asılacaktır.
4) Bir ila yedi (dahil) arasında sigortalı çalıştıran işyeri işverenlerinden Aylık Prim
ve Hizmet Belgesini internet ortamında vermeyenlerin, söz konusu belgeyi yasal süresi içinde
Kuruma doğrudan vermeleri veya PTT yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
5) Yasal süresi geçirilmiş asıl, ek ve iptal belgeler ile e-Bildirge Sözleşmesinin 10’uncu
maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla internet ortamında belge verilmesi zorunlu olduğu halde
yasal verilme süresi geçirilmiş olan asıl nitelikteki belgeler, kağıt ortamında Kuruma doğrudan
verilecek veya PTT yoluyla gönderilecektir.
6) Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin işveren tarafından Kuruma elden verilmesi veya PTT
yoluyla gönderilmesi halinde, Kurumca alındığına dair genel evrak tarih ve sayısı verilecektir.
Şayet, söz konusu belge birden fazla sayfadan ibaret ise, ilk sayfaya verilen tarih-sayının
aynısı diğer sayfalara da kaydedilecektir.
III-e-BİLDİRGE
UYGULAMASINA
DÜZENLENMESİ VE ŞİFRE ZARFININ TESLİMİ:
BAŞVURULMASI,
SÖZLEŞMENİN
1-Başvuru:
Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden Kuruma göndermek isteyen ya da
internet ortamında göndermek zorunda olanlar, Kurumca bastırılmış olan seri nolu “e-Bildirge
Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu”nun tüm
bölümlerini eksiksiz ve gerçeğe uygun doldurarak, işyerinin işlem gördüğü Sigorta İl/Sigorta
Müdürlüğüne vermek suretiyle başvuracaklardır.
a-İşverenin Gerçek Kişi Olması Durumunda Başvuru:
Söz konusu başvuru, bizzat işveren tarafından yapılabileceği gibi, işverenin noter onaylı
vekaletnamesi ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet ortamında verme yetkisi verdiği kişi
tarafından da yapılabilecektir.
Bu durumda, başvuru formunda hem işverenin, hem de yetki verdiği kişiye ilişkin bilgiler
ve imzaları bulunacak olup, ayrıca başvuru formuna noterden onaylı vekaletnamenin aslı veya
noter onaylı sureti mutlaka eklenecektir.
İşverence yetki verilen kişinin, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir
olması durumunda da aynı yol izlenecektir.
6
7, Mithatpaşa Cad., Sıhhiye, 06437, ANKARA
Telefon : 0.312.458 70 00
Faks
: 0.312.431 57 34
www
: http://www.ssk.gov.tr,
e-posta : [email protected]
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü
Sigorta Primleri Daire Başkanlığı
b-İşverenin Tüzel Kişi Olması Durumunda Başvuru:
İşverenin tüzel kişi (ticari şirket, oda, dernek, vakıf vb) olması halinde, tüzel kişiliği temsil
ve ilzama yetkili bulunan kişilerin (Örneğin, Yönetim Kurulu Başkanı, ilgili müdür, kooperatif,
dernek,oda, vakıf başkanları vs. gibi tüzel kişiliği temsil yetkisini haiz kişiler) bizzat kendileri veya
bu kişilerce Yönetim Kurulu kararı, noterden onaylı vekaletname veya imza sirküleri ile Kuruma
internet ortamında Aylık Prim ve Hizmet Belgesini verme yetkisi verilen kişiler başvuruda
bulunabilecektir.Bu halde, başvuru formunda hem tüzel kişiyi temsile yetkili bulunan kişinin
işveren olarak imzası, hem de bu kişi tarafından yetkili kılınan kişinin imzası bulunacak olup,
başvuru formuna imza sirkülerinin veya vekaletnamenin aslı ya da onaylı sureti eklenecektir.
c-İşverenin Kamu Kurum ve Kuruluşu Olması Durumunda Başvuru:
İşverenin kamu kurum ve kuruluşu (mahiyet kodu 1 ve 3 olan) olması halinde, ilgili
kurum ve kuruluş tarafından, Kuruma internet ortamında Aylık Prim
ve Hizmet Belgesi verme
yetkisi ile görevlendirilen kişiler başvuruda bulunabileceklerdir. Bu durumda, görevlendirme yazısı
başvuru formuna eklenecektir.
d-Birden Fazla İşyeri Dosyası ve Aracısı Olan İşverenlerde Başvuru:
İşverenlerin, aracıların ya da iş görme edimini yerine getirmek üzere sigortalısını geçici
olarak devredenlerin aynı veya farklı ünitede birden fazla işyeri dosyasının olması durumunda,
her bir işyeri dosyası için ayrı ayrı Kuruma başvuruda bulunacaklardır.(Aracısı olan işyerlerinde
hem işveren, hem de aracılar ayrı ayrı başvuruda bulunup, ayrı ayrı kullanıcı kodu ve kullanıcısı
şifresi alacaklardır.)
Yukarıda açıklandığı şekilde alınan başvuru formları, e-Bildirge Servisinde çalışan personel
tarafından teslim alınıp, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra “Kurum Ünitesi” bölümü kaşelenip
imzalanacaktır.
2-Başvuru Formunun Bilgi İşlem Daire Başkanlığına intikali:
e-Bildirge Servisinde görevli memur tarafından teslim alınıp imzalanan başvuru formları
alfabetik olarak düzenlenmiş fihrist defterine (işyeri sicil no, işyeri unvanı, başvuru formu seri no
ve başvuru tarihi bilgilerini ihtiva edecek şekilde) kaydedilerek, başvurunun alındığı tarih ve sıraya
göre dosyalanıp saklanacaktır.
Bu şekilde alınan başvurular e-Bildirge Servisinde görevli memur tarafından
“http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru” adresindeki uygulama yardımıyla bilgisayara
giriş işlemi yapılıp onaylanmak suretiyle söz konusu işyerine kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi
üretilmek üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığına gönderilecektir.
e-Bildirge Servisinde görevli memur tarafından, bilgisayara girilen başvuru formlarının
listesi gün bitiminde alınıp, serviste muhafaza edilecektir.
3-Ünitece Şifre Zarfının Teslim Alınması ve Muhafazası :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bilgisayar ortamında gönderilen başvurulara istinaden,
anılan daire başkanlığı tarafından üretilen kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi, kapalı zarf içerisinde
ve iki suret düzenlenecek olan “Şifre Zarfı Teslim Listesi” ekinde Ünitelerimize gönderilecektir.
e-Bildirge Servisinde görevli memur tarafından teslim alınan kullanıcı kodu ve kullanıcı
şifresi zarfları, “Şifre Zarfı Teslim Listesi”nde kayıtlı bilgiler ile kontrolleri yapıldıktan sonra “Teslim
7
7, Mithatpaşa Cad., Sıhhiye, 06437, ANKARA
Telefon : 0.312.458 70 00
Faks
: 0.312.431 57 34
www
: http://www.ssk.gov.tr,
e-posta : [email protected]
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü
Sigorta Primleri Daire Başkanlığı
Alan” bölümü kaşelenip, imzalanarak, anılan listenin aslı en kısa sürede bir üst yazı ekinde Bilgi
İşlem Daire Başkanlığına gönderilecektir.
Ünitece teslim alınan kullanıcı kodu ve kullanıcı şifre zarflarının; kaybolma, tahrip olma
vb. risklere karşı, işveren ve/veya yetkili kişiye teslim edilene kadar olan sürede gerekli güvenlik
ve muhafaza önlemleri Ünite Amiri tarafından alınacaktır.
4-Sözleşmenin Düzenlenmesi ve Şifre Zarfının Teslimi:
Şifre zarfının tesliminden önce, seri numaralı ve otokopili e-Bildirge Sözleşmesinin, aslı ve
diğer iki nüshasının Kurum ve işveren arasında imzalanması gerekmektedir.
e-Bildirge Sözleşmesini, Kurum adına e-Bildirge Servisinin bağlı olduğu Müdür Yardımcısı,
işveren adına ise, bizzat işveren veya işverenin noter onaylı vekaletname, imza sirküleri veya
kamu kurum veya kuruluşlarında görevlendirme yazısı ile yetki verdiği kişi imzalayacaktır.Ancak,
bu durumda sözleşmede işverenin kaşe ve imzası yer alacaktır.
e-Bildirge Sözleşmesinin imzalanmasını müteakip, otokopili “İnternet Kullanıcı Kodu ve
Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağı” bir asıl, iki nüsha düzenlenerek, imzalanacak ve e-Bildirge
Servisi
memuru
tarafından
“http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru”
adresindeki
uygulamanın
aktivasyon sayfasından kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfının
üzerindeki “başvuru aktivasyon kodu” girilerek, aktivasyon işlemi gerçekleştirilecek ve
“e-Bildirge Sözleşmesi” ve “İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağı”nın
birer suretleri ile birlikte kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfı işveren ve/veya yetkili kişiye teslim
edilecektir.
“e-Bildirge Sözleşmesi” ile “İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağının”
birer nüshası, işyeri dosyasında muhafaza edilmek üzere ilgili İşverenler Servisine dahili evrak
zimmet defteri ile teslim edilecek, “e-Bildirge Sözleşmesi” ile “İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı
Şifresi Teslim Tutanağı”nın asılları ise “e-Bildirge Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı
Şifresi Başvuru Formu” ile birleştirilerek e-Bildirge Servisinde muhafaza edilecektir.
4-Şifrenin İptali:
e-Bildirge Sözleşmesinin 8’inci maddesinde sayılan sebeplerden herhangi birinin varlığı
halinde,
e-Bildirge
Servisinde
görevli
memur
tarafından
“http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru” adresindeki uygulamanın kullanıcı işlemleri
menüsünden işverene ve/veya yetkili kişiye verilen kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi, işveren
ve/veya yetkili kişinin belge verme yükümlülüğünün yasal olarak sona erdiği tarih itibariyle iptal
edilecek, ayrıca bu durum ve sözleşmenin fesh edildiği, işveren ve/veya yetkili kişiye iadeli
taahhütlü bir yazı ile bildirilecektir.
5-Şifrenin Çalınması, Kaybolması, Unutulması :
İşveren ve/veya yetkili kişi tarafından kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin; çalındığı,
kaybolduğu veya unutulduğu gibi hususların yazılı olarak ilgili üniteye bildirilmesi halinde, eBildirge Servisinde görevli memur tarafından
“http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru”
adresindeki uygulamanın kullanıcı işlemleri menüsünden derhal kullanıcı kodu ve kullanıcı
şifresinin kullanımının engellenmesine yönelik işlemler yapılacaktır.
Bu durumda, işveren ve/veya yetkili kişinin aynı işyeri için yeni kullanıcı kodu ve kullanıcı
şifresi verilmesini yazılı olarak talep etmesi halinde, “http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru”
8
7, Mithatpaşa Cad., Sıhhiye, 06437, ANKARA
Telefon : 0.312.458 70 00
Faks
: 0.312.431 57 34
www
: http://www.ssk.gov.tr,
e-posta : [email protected]
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü
Sigorta Primleri Daire Başkanlığı
adresindeki uygulamanın kullanıcı işlemleri menüsünden daha önce girişi yapılan başvuru
bilgileri sistemden çağırılarak yeni kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi üretilmek üzere Bilgi İşlem
Daire Başkanlığına intikal ettirilecektir.
V-SERVİSLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI:
01/05/2004 tarihinden itibaren sigortalı hizmet kütüğünü oluşturacak bilgilerin aylık olarak
gerek kağıt ortamında, gerekse internet üzerinden alınması uygulamasının sağlıklı olarak
yürütülebilmesi için Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinde Prim Tahakkuk ve Bordro İşlemleri
Servislerinin yeniden yapılandırılması ve yeni bir servis oluşturulması uygun görülmüştür.
Buna göre;
-Aylık Prim ve Hizmet Belgesini Kuruma internet ortamında verecek işverenlerle ilgili
aşağıda belirtilen işlemleri yürütmek üzere “e-Bildirge Servisi”,
-Kuruma elden verilen veya posta yoluyla gönderilen ya da internetten alınan belgeye
ilişkin tüm işlemleri yürütmek üzere “Prim Tahakkuk ve Hizmet Servisi” oluşturulacaktır.
Ancak, Ünitede tescilli işyeri sayısının, bu bağlamda da Aylık Prim ve Hizmet Belgesini
Kuruma internet ortamında gönderme zorunluluğu bulunan işyeri sayısının az olması durumunda,
bu ünitelerimizde ayrıca e-Bildirge Servisi kurulmayacak olup, bu servise ait tüm görevler
İşverenler Servisi tarafından yerine getirilecektir.
A) e-Bildirge Servisi:
Bu servisin görevleri;
1)Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden vermek zorunda ya da kendi isteğiyle
verecek olan işverenlerin, “e-Bildirge Hizmetleri Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru
Formunu” ve eki belgeleri almak, gerekli kontrollerini yapmak, başvuruları alfabetik fihrist
defterine kaydetmek,
2)Alınan
başvuruları
“http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru”
adresindeki
uygulama programı vasıtasıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığına intikal ettirmek,
3) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından “Şifre Zarfı Teslim Listesi” ekinde gönderilen
kapalı şifre zarflarını teslim almak,
4) e-Bildirge Sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,
5) Şifre zarfı üzerindeki başvuru aktivasyon kodunu programa girerek, kullanıcı kodu ve
kullanıcı şifresini aktif hale getirmek ve “İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Teslim
Tutanağı” karşılığında işveren ve/veya yetkili kişiye şifre zarfını teslim etmek,
6) İşveren ve/veya yetkili kişinin Üniteye yazılı başvurusu üzerine kullanıcı kodu ve
kullanıcı
şifresinin
değiştirilmesi
ve
iptal
edilmesi
işlemlerini
“http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru” adresindeki uygulama programı vasıtası ile
yapmak ve sözleşmenin feshine ilişkin işlemleri yürüterek, bu durumu ilgili İşverenler ve Prim
Tahakkuk ve Hizmet Servislerine bildirmek,
7) e-Bildirge Sözleşmesinde Kurumca değişiklik yapılması halinde, değişiklik metnini
işverene ve/veya yetkili kişiye iadeli taahhütlü yazı ile göndermek,
9
7, Mithatpaşa Cad., Sıhhiye, 06437, ANKARA
Telefon : 0.312.458 70 00
Faks
: 0.312.431 57 34
www
: http://www.ssk.gov.tr,
e-posta : [email protected]
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü
Sigorta Primleri Daire Başkanlığı
8) e-Bildirge uygulamasının yaygınlaştırılması faaliyetlerinde yer almak ve işverenlere
eğitici bilgiler vermek,
9) Servis ile ilgili diğer işlemleri ve yazışmaları yapmaktır.
B) Prim Tahakkuk ve Hizmet Servisi:
Bu servisin görevleri;
1)İşverenler tarafından üç nüsha olarak düzenlenip Kuruma elden verilen veya PTT
yoluyla gönderilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin gerekli kontrollerini yaparak hatasız ve
noksansız olduğu anlaşılanları bilgisayara aktarmak ve belgenin Kurumca onaylı bir nüshasını
işverene vermek, PTT yoluyla gelen belgeleri onaylanmasını müteakip, yine bir nüshasını iadeli
taahhütlü olarak işverenlere göndermek,
2) Aylık Prim ve Hizmet Belgelerine ilişkin listeleri gün bitiminde süpervizörden almak,
birinci ve ikinci derece imzaların atılmasını sağlamak ve bu listeleri muhafaza etmek,
3) Aylık Prim ve Hizmet Belgesindeki noksanlıkların ve hataların giderilmesi için İşverenler
Servisi ile koordineli çalışılarak, işverenlerle yazışma yapmak ve gerektiğinde konu ile ilgili olarak
inceleme veya tespit yapılmak üzere Sigorta Yoklama Memurluğu Servisine ya da Sigorta Teftiş
Kurulu Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına mucip yazmak,
4) Aylık Prim ve Hizmet Belgesindeki prim tahakkukuna ilişkin bilgileri işveren hesaplarına,
sigortalılara ilişkin hizmetleri ise hizmet kütüğüne aktarmak, tahakkuk fişi tanzim etmek,
5) Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermeyen veya sigortalı çalıştırmadığını bildirmeyen
işverenleri her ay bilgisayar ve Ünite kayıtlarından tespit etmek, bu işverenlere, belgeleri Kuruma
vermeleri hususunda beyana çağrı mektubu göndermek ve haklarında diğer işlemlerin yapılması
için İşverenler Servisine bilgi vermek,
6) Aylık Prim ve Hizmet Belgesini gerek kağıt ortamında, gerekse internet ortamında
veren işverenlere ait işyerlerinde, ay içinde (30) günden az çalışan veya eksik ücret ödenen
sigortalılara ilişkin eksik gün bildirim formu ve eklerinin verilip verilmediğini işyerleri itibariyle her
ay düzenli olarak kontrol etmek, form ekinde verilen belgelerin geçerli olup olmadığını
gerektiğinde İşverenler Servisi ile işbirliği yaparak değerlendirmek, bu belgeleri vermeyen veya
bu belgelerin Kurumca geçerli sayılmadığı hallerde işverenlerden eksik gün veya kazançlarla ilgili
Aylık Prim ve Hizmet Belgesini bir yazı ile istemek, söz konusu belgelerin verilmemesi halinde
işyeri kayıtlarından inceleme yapılmaksızın, resen düzenlenmesi amacıyla durumu İşverenler
Servisine yazı ile intikal ettirmek,
7)Servis ile ilgili diğer işlemleri ve yazışmaları yapmak,
- e-Bildirge Servisi; Başvuru Formunun alınması, e-Bildirge Sözleşmesi ile İnternet
Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağının imzalanması,şifre zarfının teslimi gibi
hususlar dahil elektronik ortamda yapılan işlemler yönünden Bilgi İşlem Daire Başkanlığına,
işveren mevzuatını ilgilendiren işlemler yönünden Sigorta Primleri Daire Başkanlığına,
-Prim Tahakkuk ve Hizmet Servisi ise; sigortalı hizmet girişine ilişkin mevzuat ve bu
hizmetlerin bilgisayara aktarılmasıyla ilgili işlemler yönünden Tahsisler Daire Başkanlığına,
bunun dışında kalan işlemler yönünden Sigorta Primleri Daire Başkanlığına bağlı olacaktır.
10
7, Mithatpaşa Cad., Sıhhiye, 06437, ANKARA
Telefon : 0.312.458 70 00
Faks
: 0.312.431 57 34
www
: http://www.ssk.gov.tr,
e-posta : [email protected]
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü
Sigorta Primleri Daire Başkanlığı
IV- DİĞER İŞLEMLER:
1) 01/05/2004 tarihinden sonra; sigortalıların 2004 yılı Nisan ve önceki aylara ait
çalışmaları ile ilgili prim belgelerinin (Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi, Dört Aylık Sigorta Primleri
Bordrosu ve Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosunun) işverenlerce düzenlenerek Kuruma
verilmesinde, 30/10/1987 tarih ve 19619 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliği ile ek ve değişikliklerine dair Yönetmelik hükümleri esas alınacaktır.
2) 506 sayılı Kanunun 86’ncı maddesi gereğince malullük, yaşlılık ve ölüm topluluk
sigortası primini ödeyen avukat ve noterlerle dernek, birlik, sendika ve diğer teşekkül mensupları
için Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin kağıt ortamında verilmesi yeterli olup, ayrıca bunlar için aylık
prim ödeme listesi istenmeyecektir. İlgili barolar ve noter odaları, dernek, birlik, sendika gibi
kuruluşlar, mensuplarından belgenin ait olduğu ayda primlerini ödeyenleri Aylık Prim ve Hizmet
Belgesinde göstereceklerdir.
Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerden, sekiz
(dahil) veya daha fazla sigortalı çalıştıranlar zorunlu olarak, bir ila yedi arasında işçi
çalıştıranlardan ise isteyenler internet ortamında Aylık Prim ve Hizmet Belgesini vereceklerdir.
3) Kurum dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarından malullük veya emekli aylığı almakta
iken aynı zamanda 506 sayılı Kanuna tabi bir işte çalışması nedeniyle, sosyal güvenlik destek
primi ödenen sigortalılardan sigorta sicil numarası bulunmayanların, 2004 yılı Şubat ayı Aylık
Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrolarından tespit edilerek, ilgili işverenlerden temin edilecek
olan Sigortalı İşe Giriş Bildirgelerine ve cari usullere göre tescil işlemlerinin sonuçlandırılması
gerekmektedir. Bunlardan 23/01/2003 tarihli ve 58279 sayılı Genel Yazı uyarınca, 01/08/2002
tarihinden önce sigortalı işe başlayanların Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin süresinde verilmemesi
nedeniyle söz konusu Kanunun 140’ıncı maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanmayacaktır.
Diğer taraftan, işverenler tarafından verilen ilk ve tekrar işe giriş bildirgeleri ile sosyal
güvenlik destek primine tabi olarak çalıştırılan sigortalılar için verilecek işe giriş bildirgelerinin
sisteme girilmesi önem taşıdığından, söz konusu bildirgelerin herhangi bir gecikmeye meydan
verilmeden gerekli tedbirler alınarak girilmesi sağlanacaktır.
Ayrıca, işverenler tarafından internet veya kağıt ortamında verilecek aylık prim ve hizmet
belgesindeki sigortalı bilgileri ile Kurumumuz tescil ve hizmet kütüklerindeki sigortalı bilgileri
arasında farklılık olması halinde, bu farklılıklara ilişkin listeler sigorta sicil numaraları bazında ve
işyeri numaralarını da içerecek şekilde aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresini takip eden
ay başında sigorta il/sigorta müdürlüklerimize gönderilecek olup, bu listelerdeki işverenlerin
bildirimlerindeki sigortalı bilgileri ile tescil kütüğündeki sigortalı bilgileri arasındaki farklılıklar en
kısa sürede düzeltilecek, tescil kütüğündeki bilgilerden olmayıp işveren bildirimlerindeki
hatalardan kaynaklanan farklılıklara ilişkin düzeltme işlemi ayrıca işverenlere de bildirilerek daha
sonraki bildirimlerin doğru yapılması sağlanacaktır.
e-Bildirge uygulamasının gerektirdiği bu işlemlerin doğru ve zamanında yapılabilmesi için
sigortalı tescil servisleri personel ve donanım yönünden takviye edilerek, yeterli duruma
getirilecektir.
11
7, Mithatpaşa Cad., Sıhhiye, 06437, ANKARA
Telefon : 0.312.458 70 00
Faks
: 0.312.431 57 34
www
: http://www.ssk.gov.tr,
e-posta : [email protected]
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü
Sigorta Primleri Daire Başkanlığı
4) Bilindiği üzere, 5073 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 90’ıncı maddeye
göre 01/01/2004-30/06/2004 tarihleri arasında sigortalının günlük kazancı bu Kanunun 78’inci
maddesine göre belirlenen günlük kazancın alt sınırının altında ise, bu kazanç ile alt sınır
arasındaki farka ait işverence ödenmesi gereken primlerin tümü Hazinece karşılanacaktır.
Diğer taraftan, prim tahakkuk bilgileri; sigortalı bilgileri girildikten sonra oluşacağından,
günlük prime esas kazancı 18.321.000 liranın altında olan sigortalıların 2004 yılı Mayıs ve Haziran
aylarına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin gerek “I-TÜM SAYFALARA AİT TOPLAM BİLGİLER”
bölümünde, gerekse “II-AY İÇİNDE ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILAR” bölümündeki “Prime Esas
Kazanç” hanelerine sigortalıların gerçek ücretleri yazılacak, ancak bu gibi sigortalıların prime esas
kazançları, bilgisayar programı vasıtasıyla günlük 18.321.000 lira üzerinden oluşturularak hizmet
kayıtlarına aktarılacaktır. (Dolayısıyla, 29.01.2004 tarihli, 16-306 Ek sayılı Genelgenin (II-b)
bölümünde yapılan açıklamalar bu şekilde değiştirilmiştir.)
Kağıt ortamında bu şekilde verilecek Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin ön yüzüne sigortalı
bilgilerini bozmayacak biçimde “Sigortalıların günlük prime esas kazançları 18.321.000 liradır”
şeklinde kaşe basılacaktır.
Ayrıca, söz konusu uygulama hakkında işverenler bilgilendirileceklerdir.
5) e-Bildirge Projesi uygulamasına esas olmak üzere “e-Bildirge Başvuru Uygulaması
Kullanım Kılavuzu”, “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Giriş Kılavuzu” ile “Aylık Prim ve Hizmet Sistemi
Kılavuzu” “http://ssknet.ssk.intra/Duyurular” adresinden temin edilecek, ilgili personele
dağıtımı sağlanacaktır.
6) Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin ebadı (203 x 297 mm) ölçülerinden küçük, (250 x 340
mm) ölçülerinden büyük olmayacaktır.
7) Kontrolü, tahakkuku ve hizmet kütüğüne aktarım işlemi biten Aylık Prim ve Hizmet
Belgeleri, 10/12/1997 tarih ve 944464 sayılı Genel Yazıda talimatlandırılan hususlar
doğrultusunda arşivlenecek ve kesinlikle imha edilmeyecektir.
8) Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile ilgili uygulamada, tahakkuk bilgilerinin; sigortalı bilgileri
(gün ve kazançları) girildikten sonra oluşması esastır. Buna göre, bir ila yedi arasında (yedi dahil)
sigortalı bildiren işverenlerin prim tahakkuk bilgileri, “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Giriş”
programı aracılığıyla sigortalı bilgileri doğrudan bilgisayara girildikten sonra oluşacağından veri
giriş işlemlerinin yüz yüze yapılmasını sağlamak üzere banko önlerinde yeterli sayıda memur ve
bilgisayar bulundurularak süratle veriş giriş yapılması sağlanacaktır.
Ancak, ünitelerin işyeri sayıları ve başvurular göz önünde bulundurularak bankolarda
oluşabilecek yığılmalara meydan verilmemesi bakımından dört ve yedi arasında sigortalı kaydı
bulunan Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri “Aylık Prim ve Hizmet Sistemi” programı aracılığı ile
önce tahakkuk bilgileri giriş işlemi yapılıp, işverene tahakkuk fişi verilebilecektir.Bu durumda söz
konusu belgelerdeki sigortalı bilgileri bir sonraki ayın belge verilmesi süresine kadar bilgisayara
aktarılacaktır.
9) Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin internet ortamında verilmesini engelleyen sigortalı ve
işyeri kayıtlarındaki hususlarla ilgili olarak İşverenlerin başvurularının değerlendirilip sonucundan
en kısa sürede ilgililere bilgi vermek için ünitelerde sigortalı ve işyeri tescili ile sigortalı
hesaplarında deneyimli personel görevlendirilecek ve işverenlerin kolayca ulaşabileceği ünite
telefon numaraları görülebilecek yerlere asılacaktır.
12
7, Mithatpaşa Cad., Sıhhiye, 06437, ANKARA
Telefon : 0.312.458 70 00
Faks
: 0.312.431 57 34
www
: http://www.ssk.gov.tr,
e-posta : [email protected]
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü
Sigorta Primleri Daire Başkanlığı
Öte yandan, Ünitelerimiz;
0.312.458
- Sigortalı girişleriyle ilgili olarak Tahsisler Daire Başkanlığına ait
75 49, 0.312.458 76 88 ve 0.312.458 77 30,
- İşveren ve işyeri kayıtlarıyla ilgili olarak Sigorta Primler Daire Başkanlığına
ait 0.312.458 72 68, 0.312.458 72 43, 0.312.458 72 51, 0.312. 458 72 20
-Şifre, kullanıcı kodu ve bilgisayar sistemiyle ilgili olarak Bilgi İşlem Daire
Başkanlığına ait 0.312.458 77 15, 0.312.458 74 91, 0.312.458 78 83
telefon numaralarından bilgi alabilecekler, ayrıca bu konuda intikal eden
problemler ivedilikle belirtilen telefon numaralarına bildireceklerdir.
10) 16/08/1967 tarih, 1117 sayılı, 13/03/1969 tarih, 1208 sayılı ve 26/11/1993 tarih, 7-4
Ek sayılı Genelgelerde, bu Genelgeye aykırı düşen hususlar yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.
Sait ERSOY
Genel Müdür
Nazmi GÜLEYÜPOĞLU
Kurum Başkan V.
13
7, Mithatpaşa Cad., Sıhhiye, 06437, ANKARA
Telefon : 0.312.458 70 00
Faks
: 0.312.431 57 34
www
: http://www.ssk.gov.tr,
e-posta : [email protected]
(Yayım:30.04.2004 tarih ve 25448 sayılı Resmi Gazete)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İşverenler Tarafından İnternet Ortamında
Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (e-Bildirge uygulamasına) İlişkin
Tebliğ
16.01.2004 tarihli, 25348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.05.2004
tarihinde yürürlüğe girecek olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 20’inci
maddesi ile, işverenlerce çalıştırılan sigortalılar için düzenlenmekte olan aylık sigorta
primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bordrosu ve aylık sosyal güvenlik destek
primi bordrosu, “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” adı altında tek belge haline
dönüştürülmüş olup, söz konusu belge, ilk defa özel sektör işverenlerince
2004/Mayıs ayına, resmi sektör işverenlerince de 15.05.2004-14.06.2004 dönemine
ait olmak üzere düzenlenecek ve özel sektörde 2004/Haziran ayı sonuna, resmi
sektörde ise en son 14.07.2004 tarihine kadar Kurumun (Sosyal Sigortalar
Kurumunun) ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne verilecektir.
Öte yandan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79’uncu maddesine 5073
sayılı Kanun ile eklenen onyedinci fıkrasında,
“Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgenin, internet,
elektronik ve benzeri ortamda Kuruma gönderilmesinde; işyerinin ve belgenin niteliği,
çalıştırılan sigortalı sayısı, illerin gelişmişlik durumu ile bilişim ve teknoloji alanındaki
gelişmeler gibi hususları dikkate alarak, işverenleri zorunlu tutmaya Kurum Yönetim
Kurulu yetkilidir.
Onsekizinci fıkrasında da,
Bu şekilde belirlenen işverenlerin yukarıda belirtilen yükümlülüğü, bu
maddenin birinci fıkrasında öngörülen sürede yerine getirmemeleri halinde, bu
Kanunun 140 ıncı maddesinin (c) fıkrasına göre işlem yapılır”.
Denilmektedir.
Kanunun bu hükmüne istinaden, Kurum Yönetim Kurulunun 26.02.2004 tarihli,
IX-410 sayılı kararı ile, 2004/Mayıs ve takip eden aylara ait Aylık Prim ve Hizmet
Belgesi adı altında alınacak olan bu belgeyi, işverenlerden tüm illerde;
-Bir ila yedi (dahil) sigortalı çalıştıranların istemeleri halinde,
-Sekiz (dahil) veya daha fazla sigortalı çalıştıranların ise zorunlu olarak,
İnternet ortamında (e-Bildirge uygulaması) göndermeleri uygun görülmüştür.
Buna göre, 2004 yılı Mayıs ayından başlamak üzere işverenler, aracılar ya da
geçici olarak iş görme edimini yerine getirmek üzere sigortalısını başka bir işverene
devredenler, Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet ortamında www.ssk.gov.tr
adresinde yer alan “e-Bildirge Kullanım Kılavuzu”ndaki açıklamalar doğrultusunda
Kuruma göndereceklerdir.
Bu belgenin internet ortamında verilmesine ilişkin diğer usul ve esaslar
aşağıda belirtilmiştir:
1) Sekiz (dahil) ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin, sözkonusu
belgeyi internet ortamında Kuruma göndermeleri zorunlu olduğundan, bu
yükümlülüğün yasal süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde, kağıt ortamında
verilse bile idari para cezası uygulanacaktır.
Bu bakımdan, sekiz veya daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlerimizin
gereksiz para cezası ile karşılaşmamaları için bu konudaki yükümlülüklerini
zamanında ve eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.
2) İşverenler, çalıştırdığı sigortalı sayısının sekizin altına düştüğü durumlarda,
Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet ortamında vermeye devam edebilecek ya da
sözkonusu belgeyi kağıt ortamında da verebilecektir.
Sigortalı sayısının daha sonra sekiz ve üzerine çıkması halinde ise,
değişikliğin olduğu aydan itibaren Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin internet ortamında
verilmesi zorunlu olduğundan, şayet bu işverenlerce daha önce zorunlu olmadıkları
halde kendi istekleri ile kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi almışlar ise bu kullanıcı kodu
ve kullanıcı şifresi ile, almamışlar ise yeni alacakları kullanıcı kodu ve kullanıcı
şifrelerini kullanarak belgeyi yasal süresi içinde internet üzerinden Kuruma
vereceklerdir.
3) Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden Kuruma göndermek
isteyen yada internet ortamında göndermek zorunda olanlar, Kurumca bastırılmış
olan seri nolu “e-Bildirge Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi
Başvuru Formu” nun tüm bölümlerini eksiksiz ve gerçeğe uygun doldurarak, işyerinin
işlem gördüğü Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne vermek suretiyle başvuracaklardır.
4) Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin internet üzerinden Kuruma verilebilmesi
için işverenler ile Kurum arasında her bir işyeri için örneği Kurumca hazırlanan “eBildirge Sözleşmesi” imzalanacaktır.
5) İnternet yolu ile cari aya ait asıl nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgesini
süresinde Kuruma veren işverenlerden söz konusu belge kağıt ortamında ayrıca
istenilmeyecektir.
6) Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet ortamında vermek zorunda olan
işverenler, e-Bildirge Sözleşmesinin 10’uncu maddesinde sayılan haller nedeniyle
söz konusu belgeyi yasal verilme süresinin son gününde Kuruma internet ortamında
gönderememeleri halinde, internet ve elektronik ortamda hizmeti engelleyen bu
durumun ortadan kalktığının Kurum web sitesinde ve Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğünde
ilan edilmesini takiben ikinci iş gününün sonuna kadar belgeyi internet ortamında
Kuruma vermeleri ve primleri ödemeleri kaydıyla 506 sayılı Kanunda öngörülen belge
gönderme ve prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaklardır.
Ancak, 506 sayılı Kanunun ek 42’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca,
belgenin internet ortamında verilmesine engel olabilecek haller Kurum Yönetim
Kurulu kararı ile zorunlu tutulan işverenler için geçerli olduğundan, ayrıca bir ila yedi
(yedi dahil) arasında sigortalı çalıştıran işverenler (zorunlu olmayanlar), söz konusu
belgeyi kağıt ortamında da Kuruma verebileceklerinden, sözleşmenin 10’uncu
maddesinde sayılan hallerden yararlandırılmayacaklardır.
7) Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden Kuruma gönderecek olan
işverenlerin, söz konusu belgeyi yasal sürenin son gününde saat 23.59’a kadar
verebilmeleri mümkün ise de, Kurum Bilgi İşlem İşlem Merkezinde son günde
oluşabilecek yoğunluğu ve arızaları dikkate alarak, bu yükümlülüklerini son güne
bırakmamaları gerekmektedir.
8) İşverenler, Aylık Prim ve Hizmet Belgesini aynı işyerinde değişik gruba
(sigorta koluna) giren sigortalılar için ayrı ayrı düzenleyecekler, ancak işyerinin
e-Bildirge uygulaması bakımından zorunlu olup olmadığının tayininde, bu belgelerde
kayıtlı sigortalıların toplam sayısı dikkate alınacaktır.
9) Bir ila yedi (dahil) arasında sigortalı çalıştıran işverenlerden Aylık Prim ve
Hizmet Belgesini internet ortamında vermeyenler, sözkonusu belgeyi kağıt ortamında
ve yasal süresi içinde Kuruma doğrudan verebilecek veya taahhütlü, iadeli taahhütlü
veya APS yolu ile Kuruma gönderebileceklerdir.
10) Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin internet yolu ile Kuruma gönderilebilmesi
için, bu belgenin cari aya ait (yasal süresi geçirilmemiş) ve asıl nitelikte olması
gerekmektedir.
Başka bir anlatımla, yasal süresi geçirilmiş asıl veya yasal süresinin geçirilmiş
olup olmadığı üzerinde durulmaksızın ek ve iptal niteliğindeki Aylık Prim ve Hizmet
Belgeleri internet ortamında Kuruma gönderilemeyecek olup, bu durumdaki
belgelerin kağıt ortamında Kuruma verilmesine devam edilecektir.
11) Ay içinde (30) günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara
ilişkin belgelerin internet ortamında Kuruma gönderilmesine imkan bulunmadığından,
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ekinde (Ek-8) yayımlanan “Sigortalıların
Eksik Gün Bildirim Formu” ve eki belgelerin, ait olduğu aya ilişkin Aylık Prim ve
Hizmet Belgesinin Kuruma verilmesi gereken yasal süre içerisinde Kuruma doğrudan
verilmesi veya taahhütlü, iadeli taahhütlü veyahut APS yoluyla gönderilmesi
gerekmektedir.
12) Aylık Prim ve Hizmet Belgesini zorunlu veya isteğe bağlı olarak internet
ortamında Kuruma gönderen işverenler, 506 sayılı Kanunun 79’uncu maddesinin
dördüncü fıkrasındaki “işyerine belge asma” yükümlülüklerini, Kurumca üretilen
referans numarası ile belgenin internet ortamında Kuruma gönderildiği tarih ve saati
gösteren kendi bilgisayarlarından alınan yazılı dökümü (Sigortalı Hizmet Listesi)
işyerlerine (birden fazla işyeri varsa her bir işyerine ayrı ayrı) asmak suretiyle yerine
getireceklerdir.
Başka bir anlatımla, söz konusu belgeyi internet ortamında Kuruma gönderen
işverenlerin kendi bilgisayarlarından alacakları Kurumca üretilen referans numarası
ile belgenin internet ortamında Kuruma gönderildiği tarih ve saati gösteren yazılı
dökümü (Sigortalı Hizmet Listesi), ayrıca Kuruma onaylattırmalarına gerek
bulunmamaktadır.
13) İşyerlerinde sekiz (dahil) veya daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin,
“Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”ni Kuruma internet üzerinden göndermeleri zorunlu
olduğundan, bu uygulamada işverenler arasında resmi veya özel işyeri şeklinde bir
ayırım yapılmayacaktır.
Bu nedenle, e-bildirge uygulaması kapsamına giren (işyerinde 8 veya üzerinde
sigortalı çalıştıran) kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken her türlü önlemin
(bilgisayar donanımı, internete abone olma, e-bildirge uygulamasına başvuruda
bulunulması, kullanıcı kodu ve şifresi alınması, sözleşme imzalanması v.b)
zamanında alınması gerekmektedir.
14) Uygulama ile ilgili diğer hususlar Kurumun 06.04.2004 tarihli, 16-313 Ek
sayılı Genelgesinde ayrıntılı olarak açıklanmış ve söz konusu Genelge Kurumun
www.ssk.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.
Tebliğ olunur.
e-BİLDİRGE BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK
VEKALETNAME ÖRNEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
İşverenlerin gerçek veya tüzel kişi yada kamu kurum ve kuruluşu olması
durumunda Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kurumumuza internet ortamında
verilebilmesi amacıyla, başvurularının ne şekilde yapılması gerektiği 06.04.2004 tarihli
16-313 Ek sayılı Genelgenin “III- e-bildirge uygulamasına başvurulması, sözleşmenin
düzenlenmesi ve şifre zarfının teslimi” ana başlığı altındaki “1- Başvuru” bölümünde
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
1) Bu açıklamaya göre, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin internet ortamında
Kurumumuza verilebilmesi ve bu konudaki diğer işlemlerin takibi ve yerine getirilmesi
amacıyla işverenlerce yetki verilen kimselere noterden onaylı olmak kaydıyla
düzenlenmiş vekaletnamenin Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda, İşverenlerimizin Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinde başvuru
sırasında sıkıntılı ile karşılaşmamaları için Kuruma ibraz edilecek olan noterden onaylı
vekaletnamelerin aşağıda belirtilen örneğe uygun olarak düzenlenmesi
gerekmektedir.
Vekaletname Örneği
………………………………………………………………….. Şirketi tarafından Aylık
Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Sigortalar Kurumuna internet
ortamında verilebilmesi için anılan şirket nam ve hesabına bu Kuruma
başvuruda bulunması, e-Bildirge sözleşmesini imzalaması, kullanıcı kodu
ve kullanıcı şifresi zarfını Kurumdan imza karşılığında teslim alması,
işyerinde çalışan sigortalılara ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin
internet ortamında Kuruma gönderilmesi ve bu konudaki diğer işlemlerin
yerine getirilmesi hususunda......………………………………….’yi yetkili kıldım.
2) Diğer taraftan, işverenler tarafından yukarıda belirtilen hususları da
ihtiva edecek şekilde daha önce yetkili kılınan kimselere genel vekaletname
verilmiş ise, bu tür vekaletnameler Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce kabul
edilecektir.
1
AYLIK PRİM ve HİZMET BELGESİ ÖRNEĞİ
İLE İLGİLİAÇIKLAMA
06.04.2004 tarih, 16-313 Ek sayılı Genelgede belirtildiği üzere, 1-7
(dahil) arasında sigortalı çalıştıran ve e-Bildirge uygulamasını tercih etmemiş
olan işverenlerin 2004/Mayıs ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinden
başlanarak, söz konusu belgeyi kağıt ortamında düzenlemeleri gerekmektedir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 3 nolu ekinde yayınlanmış
olan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin örneği Kurumumuz Web sayfasında
yayınlanmıştır.
Kağıt olarak düzenlenecek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin ebadı
(203 x 297 mm) ölçülerinden küçük, (250 x 340 mm) ölçülerinden büyük
olmayacaktır.
Duyurulur.
EK: 3
-
İ Ş Y E R İ
M
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
ÜNİTE KODU
YENİ
ESKİ
İŞ KOLU KODU
S İ C İ L
N O
İŞYERİ SIRA NUMARASI
İL KODU
İLÇE
KODU
KONTROL
NUMARASI
ARACI
KODU
BELGENİN
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ
Ait
Olduğu
-
İŞVERENİN
Adı ve Soyadı / Ünvanı
Adresi
Telefonu / e-posta
ARACININ
SİGORTALIYI DEVİR ALANIN
Yıl
Ay
……..………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………
Mahiyeti
……..………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………
Semt : ………...……...……..… İlçe
: ….…………………………
Şehir : ………..……...……..… P.Kodu : ….…………………………
@
……..………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………
Semt : ………...……...……..… İlçe
: ….…………………………
Şehir : ………..……...……..… P.Kodu : ….…………………………
@
Düzenlenmesine Esas
Kanun No
Toplam Sayfa Sayısı
(Bu sayfa dahil)
Asıl :
Ek :
İptal :
Belge Türü
Sayfa No
T.C. Kimlik No - Vergi Sicil / Kimlik No
1
-
I-TÜM
SAYFALARA
AİT
TOPLAM
TOPLAM SİGORTALI BİLGİLERİ
Sigortalı Sayısı
SİGORTA KOLLARI
Prim Ödeme Gün Sayısı
İş kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası
İşe Girenler
Ay İçinde
PRİM ORANI %
PRİM TUTARI
Hastalık Sigortası
Sayısı
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası
Gün Sayısı
Sosyal Güvenlik Destek Primi
Sayısı
Ücretli
İzin Kullananların
PRİME ESAS KAZANÇ TOPLAMI
Analık Sigortası
İşten Ayrılanlar
Ücretsiz
İzin Kullananların
BİLGİLER
TOPLAM TAHAKKUK BİLGİLERİ
İşsizlik Sigortası Primi
Gün Sayısı
GENEL TOPLAM
İzin Ücreti
-
II-AY
Sıra
No
-
Değişiklik
Sigorta Sicil Numarası
T.C. Kimlik No
İÇİNDE
Adı
ÇALIŞTIRILAN
Soyadı
İlk Soyadı
SİGORTALILAR
Gün
Sayısı
Prime Esas Kazanç
Ücretli İzin
Gün
Sayısı
İzin Ücreti
Ay İçinde
İşe Giriş Tarihi
İşten Çıkış Tarihi
Gün - Ay
Gün Ay
Eksik Gün
Nedeni
İşten Çıkış
Nedeni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BU SAYFANIN TOPLAMLARI
Sigortalı
Sayısı
……… sayfadan ibaret bu belgede yazılı bilgilerin işyeri defter ve kayıtlarına uygun olduğunu beyan ve kabul ederiz.
İŞVERENİN-ARACININ
SİGORTALIYI DEVİR ALANIN
ADI-SOYADI
MÜHÜR veya KAŞESİ
07.0800.003.00
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİR
ADI-SOYADI
MÜHÜR veya KAŞESİ
ÜNİTEYE
VERİLDİĞİ TARİH
RESEN
DÜZENLENMİŞTİR
(Kurum Tarafından
Doldurulacaktır.)
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ
AÇIKLAMALAR
A-Bu belge ile işverenin işyerinde bir ay içinde çalıştırdığı
sigortalılara ait bilgiler, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun
79’uncu maddesi gereği doldurularak Kuruma verilir, veya
yapılacak sözleşmeye istinaden elektronik ortamda Kuruma
gönderilir.
G-Bu belgedeki işyeri sicil numarası bölümü mahiyet
(M), işkolu kodu, eski ve yeni şube kodu, işyeri sıra
numarası, il kodu, ilçe kodu, kontrol numarası ve aracı no
bölümlerinden oluştuğundan, Kurum tarafından verilen
işyeri sicil numarası bu bölüme eksiksiz olarak yazılır.
B-Bu belge, her ay için düzenlenir, ait olduğu yıl ve ay tam olarak
yazılır.
H-Toplam sigortalı bilgileri bölümüne, işyerinde belgenin
ait olduğu ayda çalışan sigortalı sayısı, gün sayısı, ay
içinde işe girenler, işten ayrılanlar, ücretsiz ve ücretli izin
kullananların toplam sayısı ile ücretli izin kullananların
kazancı yazılır.
C-Bu belge 3 nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası ait olduğu ayı
izleyen ayın sonuna kadar Kuruma verilir. İkinci nüshası işveren
veya aracı yada sigortalıyı devir alan tarafından saklanır. Kurumca
onaylı üçüncü nüshası ise Kuruma verilmesi gereken ayın sonundan
müteakip belgenin verilmesi gereken ayın sonuna kadar işyerinde
sigortalıların görebileceği bir yere asılır (Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliği). Süresinde Kuruma verilmeyen veya işyerine
asılmayan belgeler için idari para cezası uygulanır (506 S.K.
140/c-e).
D-Bu belgedeki belgenin mahiyeti bölümü belgenin asıl, ek veya
iptal olup olmadığına göre işaretlenir.
E-İşyerinde özel kanun hükümleri uygulanıyor ise bu belgedeki
Kanun bölümüne ilgili Kanun numarası yazılır. Aynı
işyerinde birden fazla kanun hükmü uygulanıyor ise her
kanun uygulaması için ayrı belge düzenlenir.
F-Belgede belge türü alanına, çalışılan işyerinin ve yapılan işin
mahiyetine göre aşağıda gruplandırılan iki haneli kodlardan birisi
yazılır. Bir işyerinde birden fazla gruba giren sigortalı
çalıştırılıyor ise her grup için ayrı belge düzenlenir.
01-Tüm sigorta kollarına tabi çalışanlar 11-Yüksek öğrenim kurumlarında kısmi
istihdam edilen öğrenciler
02-Sosyal güvenlik destek primine tabi 12-Geçici 20’nci madde sandıklarında
çalışanlar
çalışanlar
03-2098 sayılı Kanuna tabi çalışanlar
13-Tüm sigorta kollarına tabi olup,
işsizlik sigortası primi
kesilmeyenler
04-Yer altı sürekli çalışanlar
14-Libya'da çalışanlar
05-Yer altı gruplu çalışanlar
15-Anlaşmalı ülke, yabancı uyruklu
06-Yer üstü gruplu çalışanlar
16-% 22 oranında malüllük, yaşlılık ve
ölüm sigortalarına tabi olup, işsizlik
sigortası primi kesilmeyenler
07-Çırak / stajyer öğrenci olarak
17-Görev malüllüğü aylığı alıp, % 22
çalışanlar
oranında malüllük, yaşlılık ve ölüm
sigortalarına tabi olanlar
08-Halıcılık işyerlerinde çalışanlar
18-Görev malüllüğü aylığı alıp,
malüllük, yaşlılık ve ölüm
(Bu Kod Kaldırılmıştır.)
sigortalarına tabi çalışanlar
09-Topluluk sigortasına tabi olanlar
19- İş kazası, meslek hastalığı, hastalık
ve analık sigortalarına tabi
10-İkili sosyal güvenlik sözleşmesi
çalışanlar
olmayan ülke vatandaşları
07.0800.003.00
İ-Bu belgedeki tahakkuk bilgileri bölümünde yer alan
prime esas kazanç ve prim oranı, belge türüne göre 506
sayılı Kanunun 63, 73, 77 ve 78'inci maddeleri ile 4447
sayılı Kanunun 49’uncu maddesi dikkate alınarak
doldurulur. Sigorta kollarına uygulanan prime esas kazanç
toplamına prim oranı uygulanarak bulunan miktar, prim
tutarı bölümüne yazılır.
J-İşkazaları ve meslek hastalıkları sigortası kolunun
hizasındaki Prime Esas Kazançlar Toplamına,
belgedeki tüm sigortalılara ait prime esas kazançlar
toplamından ücretli izin kullanan sigortalıların
yıllık izin ücretleri düşüldükten sonra kalan tutar
kaydedilir.
K-En fazla 7 sigortalı çalıştıran işverenlerce
sigortalının adı, soyadı veya bir önceki aya göre
gün ve kazançlarında değişiklik olması halinde,
durumunda değişiklik olan sigortalının bulunduğu
satıra denk gelen değişiklik sütuna (X) işareti
konulur.
L-Sigorta sicil numaraları ve 11 haneli T.C. Kimlik
numaraları eksiksiz olarak doldurulur. Sigortalıların adı
ve soyadı kısaltma yapılmadan yazılır. Çift isimler birinci
isimle ikinci isim arasında bir boşluk bırakılarak
doldurulur. İlk soyadı bölümüne, ilk tescil işleminde
kullanılan soyadı yazılır. Bu satırdaki prime esas kazanç
bölümüne her bir sigortalı için primlendirilen kazanç
tutarları yazılır.
M-Sigortalı hizmetlerine ilişkin gün sayıları bölümüne
sigortalının o ay içinde ücret aldığı gün sayısı yazılır, tam
çalışma halinde gün sayısı 30 gün olarak dikkate alınır. Ay
içinde işe giriş ve/veya ayrılış tarihi mevcut ise çalışma
gün sayısı ücret alınan gün sayısıdır. Ay içinde işe giriş
ve işten çıkış tarihleri ay ve gün olarak yazılır.
N-Eksik gün ve kazanç bildirilmesi halinde eksik gün
nedeni hanesine aşağıdaki seçeneklerden birisine ait iki
EK:3
haneli kod yazılacak, birden fazla seçeneği içeren durumlarda ise
birden fazla seçeneğine ait kod yazılacaktır. Bu seçenekler dışında
olan bir durumun ortaya çıkması halinde ise diğer seçeneğine ait kod
yazılır.
01-İstirahat
02-Ücretsiz izin
03-Disiplin cezası
04-Gözaltına alınma
05-Tutukluluk
06-Kısmi istihdam
07-Puantaj kayıtları
08-Grev
09-Lokavt
10-Genel hayatı etkileyen olaylar
11-Doğal afet
12-Birden fazla
13-Diğer
O-İşten çıkış nedeni hanesine aşağıda belirtilen nedenlerden birinin iki
haneli kodu yazılır.
01-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
02-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin sigortalı
tarafından bildirimsiz feshi
03-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren
tarafından bildirimsiz feshi
04-İş sözleşmesinin haklı nedenle sigortalı
tarafından feshi
05-İş sözleşmesinin haklı nedenle işveren
tarafından feshi
06-506 sayılı Kanunun 11’inci maddesine göre
iş kazası sonucu ölüm
07-Ölüm
08-Askerlik
09-Emeklilik
10-Kadın sigortalının
evlenmesi
11-Diğer nedenler
Bu durumlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin yasada öngörülen sürede elden
veya posta kanalıyla gönderilmesi zorunludur.
Ö-Herhangi bir sigorta kolunda veya herhangi bir kanuna tabi olarak
yediden fazla sigortalı çalıştırılması halinde “Aylık Prim Hizmet
Belgesi Devam Sayfası” kullanılır. Kaç adet devam sayfası
kullanıldığı “Toplam Devam Sayfası Sayısı” bölümünde belirtilir.
Her sayfanın sigortalı ve kazanç ve gün sayısı toplamları devam
eden sayfaya aktarılır. En son sayfadaki “BU SAYFA DAHİL
TOPLAMLAR” satırındaki toplamlar ile birinci sayfadaki
“SİGORTALILARA AİT TOPLAM BİLGİLER” kısmındaki
“TOPLAM SİGORTALI BİLGİLERİ” ve “TOPLAM TAHAKKUK
BİLGİLERİ” bölümünde yapılan icmal arasında denklik sağlanır.
P-Bu belge, işverenler ile 3568 sayılı yasa uyarınca yetki almış serbest
muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ya da yeminli
mali müşavirler tarafından; isim, unvan, bağlı oldukları oda, sicil
numarası yazılmak suretiyle müştereken imzalanır. Elektronik
ortamda verilmesi halinde ise işveren ya da yetkili kıldığı kişi tarafından
hazırlanır.
R-Bu belgenin tüm haneleri, dayanağı belgelere göre tam ve doğru
olarak doldurulur. Noksan ve hatalı düzenlenen belgeler işleme
alınmaz. Bundan doğabilecek sorumluluklar işverene aittir.
-
İ Ş Y E R İ
M
İŞ KOLU KODU
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
ÜNİTE KODU
YENİ
ESKİ
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ
S İ C İ L
İLÇE
KODU
İL KODU
ADI ve SOYADI / ÜNVANI
ARACININ
İŞVERENİN
EK: 3 - DEVAM SAYFASI
N O
İŞYERİ SIRA NUMARASI
KONTROL
NUMARASI
ARACI
KODU
SİGORTALIYI DEVİR ALANIN
…..…………………………………………………………… …..……………………………………………………………
(NOT : Birinci sayfanın açıklamalarına göre doldurulacaktır.)
…..…………………………………………………………… …..……………………………………………………………
…..…………………………………………………………… …..……………………………………………………………
-
II-AY
Sıra
No
-
Değişiklik
Sigorta Sicil Numarası
T.C. Kimlik No
BELGENİN
Yıl
Ait
Olduğu
Ay
Mahiyeti
Asıl :
Ek :
İptal :
Belge Türü
Düzenlenmesine Esas
Kanun No
Sayfa No
Adı
İÇİNDE
ÇALIŞTIRILAN
Soyadı
İlk Soyadı
SİGORTALILAR
Gün
Sayısı
Prime Esas Kazanç
Ücretli İzin
Gün
İzin Ücreti
Sayısı
Ay İçinde
İşe Giriş Tarihi
İşten Çıkış Tarihi
Gün - Ay
Gün - Ay
Eksik Gün
Nedeni
İşten Çıkış
Nedeni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
BU SAYFANIN TOPLAMLARI
ÖNCEKİ SAYFADAN DEVİRLER
BU SAYFA DAHİL TOPLAMLAR
Sigortalı
Sayısı
……… sayfadan ibaret bu belgede yazılı bilgilerin işyeri defter ve kayıtlarına uygun olduğunu beyan ve kabul ederiz.
İŞVERENİN-ARACININ
SİGORTALIYI DEVİR ALANIN
ADI-SOYADI
MÜHÜR veya KAŞESİ
07.0800.003.00
ÜNİTEYE
VERİLDİĞİ TARİH
RESEN
DÜZENLENMİŞTİR
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİR
ADI-SOYADI
MÜHÜR veya KAŞESİ
(Kurum Tarafından
Doldurulacaktır.)
SİGORTALI TEKRAR İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA
VERİLMESİNE İLİŞKİN KULLANIM KLAVUZU
A. GİRİŞ
Bilindiği üzere, Mayıs 2004 tarihinden bu yana Sosyal Sigortalar Kurumu web tabanlı e-Bildirge
uygulamasını kendisine bağlı faaliyet gösteren işyerlerinin hizmetine sunmuş ve sürekli olarak söz
konusu uygulamanın içeriğini genişletme çabası içinde olmuştur.
Bu çalışmaların örneklerinden biri de Sigortalı Tekrar İşe Giriş Bildirgelerinin internet ortamında
alınmasına ilişkin programların yapılması olup, bundan böyle, 506 sayılı kanun kapsamında faaliyet
gösteren işyerleri, çalıştıracakları sigortalıların tekrar işe giriş bildirgelerini zorunluluk esasına
dayanmaksızın internet ortamında Kurumumuza verebileceklerdir.
WEB ADRESİ: Uygulamaya http://www.ssk.gov.tr adresinden ulaşılır.
GİRİŞ ve KULLANIM YETKİLERİ: http://www.ssk.gov.tr sayfasına ulaşıldığında ‘e-bildirge Giriş’
tuşuna basılarak E-Bildirge Ana menü ekranına gelinir. Bu ekranda sırasıyla Kullanıcı Adı, Sistem
Şifresi ve İşyeri Şifresi bilgileri girilir. Bu bilgiler sistem tarafından onaylanırsa ekrana işlemler menüsü
gelir. Ekrana gelen menüden “Sigortalı Tekrar İşe Giriş Bildirgesi için Tıklayınız” seçeneğine giriş
yapılır.
B. BİLDİRGENİN HAZIRLANMASI
SİGORTA SİCİL NUMARASININ GİRİLMESİ: İşe başlayan/başlayacak sigortalının sigorta sicil
numarasının girilmesi zorunludur. Girilen sigorta sicil numarası Kurum Tescil Kütüğünde kayıtlı ise
bildirge girişine devam edilir.
T.C. KİMLİK NUMARASININ GİRİLMESİ: İşe başlayan/başlatılacak sigortalının T.C. kimlik
numarasının girilmesi zorunludur. Girilen T.C. kimlik numarası tescil kütüğünde kayıtlı T.C. kimlik
numarasından farklı ise bu alan kırmızı renkli olarak görüntülenir. Bu durum uyarı amaçlı olup, bildirge
girişine devam edilebilir, ancak daha sonra işveren ve/veya sigortalı T.C. kimlik numarasını
düzelttirmek için ilgili sigorta müdürlüğüne müracaat eder.
Yalnızca yabancı uyruklu olan
sigortalılardan T.C. Kimlik no.su istenmez.
DİĞER KİMLİK BİLGİLERİ: Sigorta sicil ve T.C. kimlik numarası girildikten sonra sigortalının diğer
kimlik bilgileri ekranda görüntülenir. Bu bilgilere kullanıcı bilgi girişi yapamaz, sadece bilgi amaçlıdır.
Bu bilgilerde karşılaşılacak eksiklikler veya hatalar bildirge girişine engel değildir. Ancak, daha sonra
işveren ve/veya sigortalı ilgili sigorta müdürlüğüne bu bilgilerin düzeltilmesi için başvurabilir.
“SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDAN (SSK) YAŞLILIK AYLIĞI ALIYORSA DEVAM ETMEK
İSTEDİĞİ SİGORTA KOLU” ALANINA BİLGİ GİRİLMESİ: İşveren tarafından sigorta sicil numarası
girişi yapılan sigortalı Kurumumuzdan yaşlılık aylığı alıyorsa (Tahsis Numarası 2100 veya 2200 ile
başlıyorsa) bu defa ekranda “SSK’dan yaşlılık aylığı alıyorsa devam etmek istediği sigorta kolu”
alanında sigortalının devam edeceği sigorta kolu (Sosyal Güvenlik Destek Primi veya Tüm Sigorta
Kolları) tercihi işaretlenir. İşyerinin kamu işyeri olması ve tercihin sosyal güvenlik destek primi yönünde
kullanılması durumunda, bu defa program işvereni, gerek işyerinin gerekse çalıştırdığı sigortalının
niteliğinin 5335 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği yönünde kontrol için uyaracaktır. Çünkü söz
konusu Kanun gereği Kurumumuzdan yaşlılık aylığı alan sigortalı yine Kanunda belirtilen işyerlerinde
sosyal güvenlik destek primine tabi çalışamamaktadır.
Kurum ödemeler kütüğünde giriş işlemi yapılan sigortalı Kurumumuzdan yaşlılık aylığı almıyorsa,
sistem bu alana giriş izni vermemektedir.
SİGORTALININ İŞE BAŞLAYACAĞI / BAŞLADIĞI TARİH BİLGİSİNİNİN GİRİLMESİ: Bu alan boş
geçilemez. Sigortalının işe başlayacağı/başladığı tarih en fazla 10 gün ileriye dönük olarak girilebilir.
Bildirim tarihi ekranda Evrak Tarihi olarak gösterilir ve sistem tarafından otomatik olarak belirlenir.
Evrak Tarihi alanına kullanıcı giriş yapamaz.
Yasal süresi geçirilen sigortalı tekrar işe giriş bildirgeleri internet ortamında verilemez. Zamanında
yapılmayan bildirimlerde kullanıcı uyarılır ve ilgili sigorta müdürlüğüne yönlendirilir.
Uygulama, bildirim tarihinin uygunluğunu kontrol ederken resmi tatil günleri ile hafta sonu tatillerini
dikkate alır. İşe başlangıç tarihi resmi tatil ve hafta sonu tatillerinde olabilir ve işverenler bildirimleri bu
tatillerde internet ortamından yapabilir.
Uygulama istisnai durumlar dahil tüm sigortalı tekrar işe giriş bildirgeleri için tasarlanmış olup, işletime
şimdilik sadece eski ve inşaat işyerleri için açılmıştır.
EVRAK SAYISI: Hatasız ve eksiksiz olarak girişi yapılan bildirgeler gerekli kullanıcı onaylarını da
aldıktan sonra Sigortalı Tekrar İşe Giriş Bildirgelerinin kaydedildiği tekrar tescil kütüğü kayıtlarına
alınır. Bu aşamadan sonra girişi yapılan sigortalı tekrar işe giriş bildirgesi resmi bir evrak haline gelir.
Uygulama, yazıcı çıktısı alındığında formun üzerine bastırılmak üzere özgün bir evrak no ve barkod
üretir.
YAZICI ÇIKTISI ALINMASI: Bildirgede bulunan tüm bilgiler hatasız ve eksiksiz girildikten ve kullanıcı
onayları alındıktan sonra yazıcı çıktısı alınabilir. Ekranın sol üst tarafında bulunan ‘YAZDIR’
seçeneğiyle bildirge formu yazıcıdan alınır. Yazıcı çıktısı 2 nüsha olarak alınmalı, bir nüshası
sigortalıya verilmeli, bir nüshası işveren tarafından saklanmalıdır. Üzerine barkod basılmış olan
bildirge çıktısını aldığınız zaman işleminiz resmi olarak tamamlanmıştır. İnternet üzerinden verdiğiniz
sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini ayrıca sigorta müdürlüğüne vermeniz gerekmemektedir.
SONRADAN YAZICI ÇIKTISI ALINMASI: Herhangi bir nedenle bildirim sırasında yazıcı dökümü
alınmadıysa, daha sonradan döküm almak şu şekilde mümkündür:
1.
2.
3.
Sigortalının SSK Sicil no.sunu giriniz ve ‘sorgula’ tuşunu tıklayınız.
Ekranın alt tarafında bulunan ‘Sigortalının Tekrar İşe Giriş Kayıtları’ penceresinden
döküm almak istediğiniz kayıtın üzerine tıklayınız.
Takip eden ekranda ‘YAZDIR’ seçeneğine tıklayınız.
YARDIM SERVİSİ: Sayın işverenlerimizin her konuda yardım talebi, soru, eleştiri ve önerileri için;
e-posta adresimiz : [email protected]
telefonumuz
: 0 312 444 07 75.
UYGULAMALI KULLANIM REHBERİ
1- Uygulamaya girdiğinizde karşılaşacağınız ekran.
SSK Sicil No ve T.C. Kimlik No alanları boş durumda.
2-
İlk olarak SSK Sicil No ve T.C. Kimlik No alanlarına sigortalının bilgilerini giriniz ve ‘sorgula’
tuşunu tıklayınız. Yabancı uyruklu sigortalılar T.C. Kimlik no.su alanını boş bırakırlar.
3- ‘sorgula’ tuşu tıklandıktan sonra, SSK Sicil no.su ve T.C. Kimlik No.su girilen sigortalının Ad ve
Soyadı ve yaşlılık aylığı alanlar için sigorta kolu bilgisi ekranda görüntülenir. Ayrıca, bildirgeye
ait Evrak Tarihi ve Evrak Sayısı alanları sistem tarafından otomatik olarak doldurulur, bu
alanlar kullanıcı tarafından değiştirilemez. Ekranın alt tarafında ise sigortalının mevcut işyeri
bazında yaptığı tekrar işe girişler görüntülenir.
Kullanıcı tarafından girilen T.C. Kimlik Numarası sistem kayıtlarında tutulan T.C. kimlik
numarasından farklı ise girilen T.C. kimlik numarası ekranda kırmızı renkli olarak görüntülenir.
Bu uyarı amaçlı bir uygulamadır, bildirge girişine devam edebilirsiniz.
4- ‘Sigortalının İşe Başlayacağı/Başladığı Tarih’ alanını doldurunuz ve ‘İşe Giriş Bildirgesi
Hazırlamak İçin Buraya Basınız’ tuşuna tıklayınız. Tarih formatı gün.ay.yıl şeklindedir. Eğer
bildirge yasal süresi içinde verilmiyorsa uygulama kullanıcıyı uyarır ve ilgili sigorta
müdürlüğüne yönlendirir. Sigortalının işe başlayacağı/başladığı tarih en fazla 10 gün ileriye
dönük olarak girilebilir.
5- Tekrar işe giriş bildirgenizin son hali ekranda görüntülenir. Bu bildirgenizin taslak halidir, henüz
resmi niteliği yoktur ve Kurumumuz kayıtlarına alınmamıştır. Bilgileri gözden geçirdikten sonra
bildirim işlemine devam etmek isterseniz formun üst kısmında bulunan ‘>>> Tekrar İşe Giriş
Bildirgesi Bilgilerini ONAYLAMAK İçin Tıklayınız <<<’ tuşuna tıklayınız. Bildirimden
vazgeçerseniz E-bildirge anamenü seçeneğini tıklayınız.
6- ‘>>> Tekrar İşe Giriş Bildirgesi Bilgilerini ONAYLAMAK İçin Tıklayınız <<<’ tuşunu tıkladıktan
sonra ekranda işleme devam veya iptal penceresi belirir. Bildirimden vazgeçerseniz önce
açılan pencereden Cancel/İptal, sonra da sol üst köşedeki E-bildirge anamenü seçeneğini
tıklayınız. Devam etmek isterseniz “OK” tuşuna basınız.
7- Artık bildirgeniz Kurumumuz kayıtlarına alınmıştır. Bildirge üzerine barkod basılmıştır. YAZDIR
seçeneğini kullanarak yazıcı çıktısı alabilirsiniz. Yazıcı çıktısı 2 nüsha alınmalıdır. Bunun için
YAZDIR işlemini üst üste 2 kere yapabileceğiniz gibi, bilgisayarınızdaki yazıcı yazılımında yer
alan “Number of copies/kopya adeti” gibi seçeneklere 2 değerini girerek de çıktı alabilirsiniz.
8- İşleminiz tamamlanınca sol üst köşedeki E-bildirge ana menü seçeneğini tıklayınız.
ÖNEMLİ:
Üzerinde barkod yazılı ekran formunu görmediğiniz sürece bildirgeniz kayıtlara
alınmaz ve resmiyet kazanmaz.
SONRADAN YAZICI ÇIKTISI ALINMASI:
Herhangi bir nedenle bildirim sırasında yazıcı dökümü alınmadıysa, daha sonradan döküm almak şu
şekilde mümkündür:
1.
2.
3.
Sigortalının SSK Sicil no.sunu giriniz ve ‘sorgula’ tuşunu tıklayınız.
Ekranın alt tarafında bulunan ‘Sigortalının Tekrar İşe Giriş Kayıtları’ penceresinden
döküm almak istediğiniz kayıtın üzerine tıklayınız.
Takip eden ekranda ‘YAZDIR’ seçeneğine tıklayınız.

Benzer belgeler