Spark MY12 - Chevrolet

Yorumlar

Transkript

Spark MY12 - Chevrolet
ġØLQGHNLOHU
*LULŏ .bVDFD $QDKWDUODU.DSbODUYH&DPODU .ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL (ŏ\DVDNODPDYHEDJDM
EçOíPOHUL *çVWHUJHOHUYHNXPDQGD
ELULPOHUL $\GbQODWPD ,QIRWDLQPHQW6LVWHPL .OLPD6LVWHPL 6íUíŏYHNXOODQbP $UDØEDNbPb 6HUYLVLYH%DNbP 7HNQLNELOJLOHU 0íŏWHULELOJLOHQGLUPH 'L]LQ *LULŏ
*LULŏ
*LULŏ
*LULŏ
$UDFbQb]LOHULWHNQRORMLQLQPíNHPPHO
ELUHPQL\HWØHYUHVHOX\XPYH
NXOODQbPGDHNRQRPLNROPDQbQLGHDO
VHQWH]LQLWHPVLOHWPHNWHGLU
$UDFbQb]bJíYHQOHNXOODQPDNYH
PíNHPPHOSHUIRUPDQVbQbJçUPHN
DUWbNVL]LQHOLQL]GH.XOODQbPNbODYX]X
EXQXQLØLQJHUHNOLWíPELOJLOHUL
VXQPDNWDGbU
$UDØWDEXOXQDQ\ROFXODUb\DQObŏ
NXOODQbPQHWLFHVLQGHPH\GDQD
JHOHELOHFHNPXKWHPHOND]DYH
\DUDODQPDODUNRQXVXQGDELOJLOHQGLULQ
$UDFbQb]bNXOODQPDNWDROGXĐXQX]
íONHQLQLOJLOLNDQXQYH
Gí]HQOHPHOHULQHPXWODNDX\XQġOJLOL
NDQXQODUEXNXOODQbPNbODYX]XQGDNL
ELOJLOHUGHQIDUNObObNJçVWHUHELOLU
6HUYLVJHUHNWLUHQGXUXPODUGD
&KHYUROHW<HWNLOL6HUYLVLQH
EDŏYXUPDQb]bWDYVL\HHGHUL]
7íP&KHYUROHW%D\LOHULYH<HWNLOL
6HUYLVOHULX\JXQIL\DWODUODELULQFLVbQbI
ELUVHUYLVVXQPDNWDGbU&KHYUROHW
WDUDIbQGDQHĐLWLOPLŏWHFUíEHOL
WHNQLV\HQOHUç]HO&KHYUROHW
VWDQGDUWODUbQDJçUHØDObŏPDNWDGbU
6íUíFíHONLWDEb,QIRWDLQPHQWVLVWHPL
NXOODQPDNbODYX]XYHVHUYLVNLWDSØbĐb
DUDØLØLQGHGDLPDNROD\HULŏLOHELOLU
ŏHNLOGHVDNODQPDObGbU
.XOODQbPNbODYX]XQGDQ
\DUDUODQbQ
࿢ %XNXOODQbPNbODYX]XQGDEXPRGHO
LØLQPHYFXWRODQEíWíQVHØHQHNYH
ç]HOOLNOHUDØbNODQPbŏWbU(
(NUDQYH
PHQíIRQNVL\RQODUbLOHLOJLOLELOJLOHUL
LØHUHQEHOLUOLDØbNODPDODUPRGHO
IDUNObObNODUbíONHOHUHç]JíPRGHOOHU
VHØLPHEDĐObGRQDQbPYH\D
DNVHVXDUODUQHGHQLLOHDUDFbQb]LØLQ
JHØHUOLROPD\DELOLU
࿢ Ç]HWELOJLOHUEçOíPíVL]HJHQHOELU
EDNbŏVXQDU
࿢ .LWDEbQYHKHUEçOíPíQEDŏbQGDNL
LØLQGHNLOHUNbVPbDUDGbĐbQb]ELOJL\L
EXOPD\D\DUGbPFbRODFDNWbU
࿢ ġVWHGLĐLQL]LEXOPDGDVL]H\DUGbP
HGHFHNELUILKULVWYDUGbU
࿢ %XNXOODQbPNbODYX]XQGDGDKLOL
PRWRUNRGODUbNXOODQbOPbŏWbUġOJLOL
VDWbŏWDQbPODUb7HNQLN%LOJLOHU
EçOíPíQGHGLU
࿢ .LWDSLØHULVLQGHNLUHVLPOHPHOHUGH
NXOODQbODQVDĐYHVROçQYHDUNDJLEL
\çQOHQGLUPHELOJLOHULKHU]DPDQ
VíUíŏ\çQíED]DObQDUDNYHULOPLŏWLU
࿢ $UDØHNUDQbQGDNLELOJLOHUVL]LQ
OLVDQbQb]bGHVWHNOHPL\RURODELOLU
7HKOLNH8\DUb'LNNDW
7HKOLNH
Í]HULQGH7
7HKOLNHEDŏObĐbRODQ
PHWLQOHUULVNYHKD\DWLWHKOLNHOHUL
EHOLUWLU7DOLPDWODUbQGLNNDWH
DObQPDPDVbKD\DWLWHKOLNH\H
QHGHQRODELOLU
*LULŏ
8\DUb
Í]HULQGH8
8\DUbEDŏObĐbRODQ
PHWLQOHUPXKWHPHOND]DYH
\DUDODQPDWHKOLNHOHULQLEHOLUWLU
7DOLPDWODUbQGLNNDWHDObQPDPDVb
\DUDODQPD\DVHEHSRODELOLU
'LNNDW
Í]HULQGH'
'LNNDWEDŏObĐbRODQ
PHWLQOHUDUDØLOHLOJLOLPXKWHPHO
KDVDUWHKOLNHOHULQLEHOLUWLU
7DOLPDWODUbQGLNNDWHDObQPDPDVb
DUDFbQKDVDUJçUPHVLQHVHEHS
RODELOLU
$UDFbQb]bGDLPDNH\LIOHNXOODQPDQb]b
GLOHUL]
&KHYUROHW
*LULŏ
.bVDFD
.bVDFD
$UDFbQb]bLONVíUíŏíQí]
LOHLOJLOLçQHPOLELOJLOHU
$UDØNLOLGLQLQDØbOPDVb
.ROWXND\DUb
5DG\RIUHNDQVObX]DNWDQ
NXPDQGD
.ROWXNSR]LV\RQX
AWXŏXQDEDVbQ
7íPNDSbODUbQNLOLGLDØbObU'çUWOíLND]
IODŏçUíLNLNH]\DQbSVçQHU
8]DNWDQNXPDQGD0HUNH]L
NLOLWVLVWHPL
.ROXØHNLQNROWXĐXND\GbUbQNROX
EbUDNbQ
.ROWXNSR]LV\RQX.ROWXND\DUb
.bVDFD
.ROWXNVbUWObNODUb
.ROWXN\íNVHNOLĐL
.ROXØHNLQHĐLPLD\DUOD\bQYHNROX
EbUDNbQ.ROWXĐXQKLVVHGLOHELOLUELU
ŏHNLOGHNLOLWOHQPHVLQLVDĐOD\bQ
.ROWXNSR]LV\RQX.ROWXND\DUb
0LQGHULQGbŏWDUDIbQGDNLD\DUØDUNbQb
NROWXNPLQGHULLVWHQHQSR]LV\RQD
JHOLQFH\HNDGDUØHYLULQ
.ROWXNSR]LV\RQX.ROWXND\DUb
.ROWXNEDŏObĐb
\íNVHNOLNOHULQLQ
D\DUODQPDVb
.ROWXNEDŏObĐbQb\XNDUb\DGRĐUXØHNLQ
.ROWXNEDŏObĐbQbLQGLUPHNLØLQNLOLW
DØPDGíĐPHVLQLEDVbObWXWDUDNEDŏObĐb
DŏDĐbGRĐUXØHNLQ
.ROWXNEDŏObNODUb
.bVDFD
(PQL\HWNHPHUL
$\QDD\DUb
<DQD\QDODU
'LNL]D\QDVb
(PQL\HWNHPHULQLVDUPDWHUWLEDWbQGDQ
JHUJLPDNDUDVbGbŏDUbGRĐUXØHNLQ
EíNíOPHPHVLQHGLNNDWHGHUHN
YíFXGXQX]XQí]HULQGHQJHØLULQ
.HPHULQXFXQGDNLNLOLWGLOLQLNLOLGLQ
LØLQH\HUOHŏWLULQ
6íUíŏHVQDVbQGDNHPHULQ
RP]XQX]XQí]HULQGHQJHØHQNbVPbQb
ØHNHUHNNHPHULQEHONbVPbQbJHUGLULQ
.ROWXNSR]LV\RQX(PQL\HW
NHPHUOHUL+DYD\DVWbĐbVLVWHPL
*ç]NDPDŏPDVbQbD]DOWPDNLØLQD\QD
JçYGHVLQLQDOWbQGDNLNROXØHNLQ
'LNL]D\QDVb
$\QDDØbODUbQbD\DUODPDNLØLQD\DU
NROXQXLVWHGLĐLQL]\çQHKDUHNHW
HWWLULQL]
'bŏEíNH\D\QDODU(OHNWULN
NXPDQGDOb\DQD\QDODU<DQ
D\QDODUbQNDWODQPDVb,VbWPDOb
\DQD\QDODU
.bVDFD
'LUHNVL\RQVLPLGLD\DUb
.ROXDŏDĐb\DGRĐUX\DWbUbQ\íNVHNOLĐL
YHGHULQOLĐLD\DUOD\bQNROX\XNDUb\D
GRĐUXNDOGbUbQNLOLWOHQPHVLQLVDĐOD\bQ
'LUHNVL\RQXVDGHFHDUDØVDELW
NRQXPGDLNHQD\DUOD\bQ
+DYD\DVWbĐbVLVWHPL.RQWDN
DQDKWDUbNRQXPODUb
.bVDFD
*çVWHUJHSDQHOLQHJHQHOEDNbŏ
.bVDFD
(OHNWULNNXPDQGDOb
D\QDODUbQD\DUb <DQKDYDODQGbUPDØbNbŏODUb 'bŏD\GbQODWPD .RUQD 6íUíFíKDYD\DVWbĐb *çVWHUJHOHU 6LOPHYH\bNDPDVLVWHPL 2UWDKDYDODQGbUPDØbNbŏODUb ,QIRWDLQPHQW6LVWHPL .RQWUROODPEDODUb 'çUWOíLND]IODŏçUí ÇQ\ROFXKDYD\DVWbĐb 7RUSLGRJç]í .OLPD6LVWHPL 9LWHVNROXPDQXHO
ŏDQ]bPDQ 2WRPDWLNŏDQ]bPDQ *D]SHGDOb )UHQSHGDOb .RQWDNNLOLGL 'HEUL\DMSHGDOb 'LUHNVL\RQD\DUb 0RWRUNDSXWXDØPDNROX )DUVHYL\HD\DUODPDVb 'bŏD\GbQODWPD
$\GbQODWPDD\DUGíĐPHVLQLØHYLULQ
2))
%íWíQIDUODUNDSDOb
$UNDODPEDODUSODND
D\GbQODWPDODPEDODUbYH
JçVWHUJHSDQHOLD\GbQODWPD
ODPEDODUb\DQDU
.bVDKX]PHOLIDUODUYH
\XNDUbGDEHOLUWLOHQWíP
ODPEDODU\DQDU
$\GbQODWPD
.bVDFD
6HOHNWçUX]XQKX]PHOLIDUYH
NbVDKX]PHOLIDU
.bVDKX]PHOLIDUGDQX]XQKX]PHOL
IDUDJHØPHNLØLQNROXLOHULGRĐUXLWLQ
.bVDKX]PHOLIDUDJHØPHNLØLQNROX
WHNUDULOHULGRĐUXLWLQYH\DGLUHNVL\RQD
GRĐUXØHNLQ
8]XQKX]PHOLIDU6HOHNWçU
'çUWOíLND]IODŏçUí
¸DObŏWbUPDNLØLQeWXŏXQDEDVbQ
'çUWOíLND]IODŏçUí
'çQíŏYHŏHULWGHĐLŏWLUPH
VLQ\DOOHUL
.RO\XNDUbGRĐUX
.RODŏDĐbGRĐUX
6DĐVLQ\DO
6ROVLQ\DO
'çQíŏYHŏHULWGHĐLŏWLUPHVLQ\DOOHUL
.bVDFD
.RUQD
&DPVLOPHYH\bNDPD
VLVWHPOHUL
&DP\bNDPDVLVWHPL
ÇQFDPVLOHFHNOHUL
.ROXGLUHNVL\RQDGRĐUXØHNLQ
ÇQFDP\bND\bFbVb<bNDPD
VbYbVb
HLŏDUHWLRODQNbVPDEDVWbUbQ
2))
,17
/2
+,
6LVWHPNDSDOb
)DVbODObØDObŏPD
6íUHNOLVLOPH\DYDŏ
6íUHNOLVLOPHKb]Ob
7HNELUVLOPHLŏOHPLLØLQçQFDP
VLOHFHNNROODUbNDSDObNRQXPGD\NHQ
NROXKDILIØH,,17NRQXPXQDJHWLULQYH
EbUDNbQ
ÇQFDPVLOHFHNOHUL
.bVDFD
.OLPD6LVWHPL
,VbWPDObDUNDFDPbVbWPDOb\DQ
D\QDODU
,VbWPDLŏOHPL^WXŏXQDEDVbODUDN
EDŏODWbObU
,VbWPDOb\DQD\QDODU,VbWPDOb
DUNDFDP
&DPODUbQEXĐXGDQYHEX]GDQ
DUbQGbUbOPDVb
5WXŏXQDEDVbQ
ÇQFDPbQEX]GDQDUbQGbUbOPDVb
ÇQFDPbQEXĐXGDQ
DUbQGbUbOPDVb&DPODUbQ
EXĐXGDQYHEX]GDQDUbQGbUbOPDVb
ŎDQ]bPDQ
0DQXHOŏDQ]bPDQ
*HULYLWHV$UDØGXUXUYD]L\HWWH\NHQ
GHEUL\DMDEDVbQYLWHVLWDNbQ
9LWHVLQJHØPHPHVLGXUXPXQGDYLWHVL
ERŏDDObQGHEUL\DMbNbVDVíUHEbUDNbQ
YHWHNUDUEDVWbNWDQVRQUDYLWHV
VHØLPLQLWHNUDUOD\bQ
0DQXHOŏDQ]bPDQ
.bVDFD
2WRPDWLNŏDQ]bPDQ
33$5.ÇQWHNHUOHNOHULNLOLWOHU
3NRQXPXQXDUDØVDELWNHQYHSDUN
HOIUHQLX\JXODQGbĐbQGDVHØLQ
5*(5ġ5NRQXPXQX\DOQb]FDDUDØ
KDUHNHWVL]ROGXĐXQGDVHØLQ
1%2Ŏ9LWHVLQERŏWDROGXĐX
NRQXP
'%XVíUíŏNRQXPXEíWíQQRUPDO
VíUíŏNRŏXOODUbLØLQGLUŎDQ]bPDQbQ
GçUWLOHULYLWHVLQWDPDPbQD
JHØLULOPHVLQHRODQDNYHULU'çUGíQFí
YLWHV\DNbWHNRQRPLVLVDĐODUNHQ
PRWRUGHYULQLYHJíUíOWíVHYL\HVLQL
GíŏíUHQELU\íNVHNKb]RYHUGULYH
YLWHVLGLU
ŎDQ]bPDQbQYLWHVWHQYLWHVH
JHØPHVLQLVDĐODUYH\DGD
YLWHVOHULQRWRPDWLNVHØLOPHVLQL
HQJHOOHU
%XNRQXPŏDQ]bPDQbELULQFLYLWHVH
NLOLWOHU
2WRPDWLNŏDQ]bPDQ
6íUíŏHEDŏODPDN
+DUHNHWHWPHGHQçQFH
\DSbOPDVbJHUHNHQNRQWUROOHU
࿢ /DVWLNEDVbQØODUbYHODVWLNGXUXPX
࿢ 0RWRU\DĐbVHYL\HVLYHVbYb
VHYL\HOHUL
࿢ 7íPFDPODUD\QDODUIDUODUYHDUDØ
SODNDODUbWHPL]ROPDObí]HULQGHNDU
YHEX]ROPDPDObYHIRQNVL\RQXQX
\HULQHJHWLUHFHNGXUXPGDROPDObGbU
࿢ $\QDODUbQNROWXNODUbQYHHPQL\HW
NHPHUOHULQLQGRĐUXNRQXPD
JHWLULOPLŏROPDVbJHUHNLU
࿢ )UHQOHULQGí]JíQLŏOH\LS
LŏOHPHGLĐLQLQNRQWUROíDUDØGíŏíN
Kb]ODUGD\NHQ\DSbOPDObç]HOOLNOH
bVODNIUHQOHUGH
.bVDFD
0RWRUXQØDObŏWbUbOPDVb
࿢ $QDKWDUbNRQXPXQDJHWLULQ
'LUHNVL\RQNLOLGLQLDØPDNLØLQ
GLUHNVL\RQXELUD]KDUHNHWHWWLULQ
࿢ 0DQXHOŏDQ]bPDQ'HEUL\DM
SHGDObQDEDVbQ
࿢ 2WRPDWLNŏDQ]bPDQGD9LWHV
NROXQX3YH\D1NRQXPXQDJHWLULQ
࿢ *D]SHGDObQDEDVPD\bQ
࿢ 'HEUL\DMSHGDObQDYHIUHQSHGDObQD
EDVDUDNDQDKWDUbNRQXPD
ØHYLULQPRWRUØDObŏWbĐbQGDEbUDNbQ
¸DObŏWbUPDLŏOHPLQLWHNUDUODPDGDQ
çQFHYH\DPRWRUXGXUGXUPDNLØLQ
NRQWDNDQDKWDUbQbNRQXPXQDJHUL
JHWLULQ
3DUNHWPH
࿢ $UDFbNROD\DOHYOHQHELOHFHN]HPLQ
í]HULQHSDUNHWPH\LQ=HPLQ
HJ]R]VLVWHPLQLQ\íNVHNbVbVbQGDQ
GROD\bDOHYDODELOLU
࿢ 3DUNHOIUHQLQLGDLPDDØPD
GíĐPHVLQHEDVPDGDQVbNbFDØHNLQ
<RNXŏDŏDĐbYH\D\RNXŏ\XNDUb
GXUXPODUGDPíPNíQROGXĐXQFD
VbNbØHNLQ3DUNHOIUHQLNROXQX
GDKDNROD\LQGLUPHNLØLQD\Qb
]DPDQGDD\DNIUHQLQHEDVbQ
࿢ 0RWRUXGXUGXUXQYHNRQWDĐb
NDSDWbQ'LUHNVL\RQNLOLGLGHYUH\H
GLULQFH\HNDGDUGLUHNVL\RQXØHYLULQ
࿢ 'í]\ROGDYH\D\RNXŏ\XNDUb
GXUXPGDNRQWDĐbNDSDWPDGDQ
çQFHYLWHVLELULQFLYLWHVHDObQ<RNXŏ
\XNDUbGXUXPGDD\UbFDçQ
WHNHUOHNOHULQNDOGbUbPDGRĐUX
EDNPDPDVbQbVDĐOD\bQ$UDFbQ
\RNXŏDŏDĐbJLGHQELU\ROGD
GXUGXUXOPDVbKDOLQGHNRQWDĐb
NDSDWPDGDQçQFHJHULYLWHVHWDNbQ
ÇQWHNHUOHNOHULQNDOGbUbPDGRĐUX
EDNPDVbQbVDĐOD\bQ
.bVDFD
࿢ &DPODUbNDSDWbQ
࿢ $UDFbNLOLWOH\LQYHKbUVb]ObNDODUP
VLVWHPLQLHWNLQOHŏWLULQ
$QDKWDUODU
$QDKWDUODU.DSbODUYH&DPODU
$QDKWDUODU.DSbODUYH
&DPODU
$QDKWDUODUNLOLWOHU
$QDKWDUODU
5DG\RIUHNDQVObX]DNWDQ
NXPDQGD
<HGHNDQDKWDUODU
$QDKWDUODUNLOLWOHU .DSbODU $UDØJíYHQOLĐL <DQD\QDODU 'LNL]D\QDODUb &DPODU $QDKWDUQXPDUDVbØbNDUbODELOLUELU
HWLNHWWHEHOLUWLOPLŏWLU
$QDKWDUHOHNWURQLNŏLIUHOLGHYUH
NHVLFLQLQELUSDUØDVbGbUYHDQDKWDU
QXPDUDVb\HGHNDQDKWDUVLSDULŏ
HGLOLUNHQELOGLULOPHOLGLU
.LOLWOHU
0HUNH]LNLOLWOHPHVLVWHPLQLNXPDQGD
HWPHNLØLQNXOODQbObU
8]DNWDQNXPDQGDQbQHWNLPHVDIHVL
\DNODŏbNPHWUHGLU(WNLPHVDIHVL
GbŏHWNHQOHUGHQGROD\bD]DODELOLU
'çUWOíLND]IODŏçUíLŏOHYNRQWUROíLØLQ
NbVDVíUHOL\DQDU
8]DNWDQNXPDQGDLWLQDObNXOODQbOPDOb
QHPYH\íNVHNbVbGDQNRUXQPDObGbU
.XPDQGDJHUHNVL]\HUH
NXOODQbOPDPDObGbU
$QDKWDUODU.DSbODUYH&DPODU
$Ub]D
0HUNH]LNLOLWVLVWHPLUDG\RIUHNDQVOb
X]DNWDQNXPDQGDLOH
ØDObŏWbUbODPb\RUVDEXQXQVHEHSOHUL
ŏXQODURODELOLU
࿢ (WNLPHVDIHVLDŏbOPbŏWbU
࿢ 3LOLQØRN]D\bIODPDVb
࿢ 8]DNWDQNXPDQGDQbQHWNL
PHVDIHVLQLQGbŏbQGDDUGDUGD
ØDObŏWbUbOPDVb%XGXUXP
NXPDQGDQbQ\HQLGHQ
SURJUDPODQPDVbQbJHUHNWLULU
࿢ .bVDDUDObNODUODVbNVbNØDObŏWbUDUDN
PHUNH]LNLOLWVLVWHPLQHDŏbUb
\íNOHQLOPHVLVHEHEL\OHDNbP
EHVOHPHVLQLQNbVDVíUHOLĐLQH
NHVLOPHVL
࿢ +DULFLWHOVL]WHVLVOHULQGHQ\íNVHN
JíØWHUDG\RGDOJDODUbQbQDObQPDVb
VHEHEL\OHPH\GDQDJHOHQ
SDUD]LWOHU
8]DNWDQNXPDQGDSLOLQLQ
GHĐLŏWLULOPHVL
3LOLX]DNWDQNXPDQGDQbQØHNLPDODQb
GLNNDWLØHNHUGHUHFHGHD]DOPD\D
EDŏODGbĐbQGDGHĐLŏWLULQ
.XOODQbOPbŏDNíOHUHYØçSíQH
DWbOPDPDObGbU$NíOHULQX\JXQELUJHUL
GçQíŏíPPHUNH]LQHEbUDNbOPDVb
JHUHNLU
.DSDĐbQDUDNDVbQGDNLYLGD\b
VçNíQ
9HULFLNDSDĐbQbDØbQ
9HULFLíQLWHVLQLNDSDNWDQD\bUbQYH
íQLWHGHQHWLNHWLGLNNDWOLFHØbNDUbQ
YHHWLNHWLWHPL]ELU\HUGH
PXKDID]DHGLQ
.XOODQbOPbŏSLOLØbNDUbQ'HYUH
OHYKDVbQDGLĐHUçĐHOHULOH
GRNXQPDNWDQNDØbQbQ
<HQLSLOLWDNbQ1HJDWLIWDUDIbQ
DOWNbVPDJHOGLĐLQGHQHPLQROXQ
(WLNHWL\DSbŏWbUbQYHYHULFLíQLWHVLQL
NDSDNLØHULVLQH\HUOHŏWLULQ
9HULFLNDSDĐbQbWDNbQ
9HULFLQLQØDObŏPDVbQbNRQWUROHGLQ
'LNNDW
1RW
&5YH\DHŏGHĐHUL\HQLSLO
NXOODQbQ
¸bSODNHOOHUOHSLOLQGí]\í]H\OHULQH
GRNXQPD\bQb]$NVLKDOGHSLOçPUí
NbVDODFDNWbU
$QDKWDUODU.DSbODUYH&DPODU
1RW
.XOODQbOPbŏOLW\XPSLOOHUØHYUH\H
]DUDUObGbU
7DVIL\HLŏOHPLQGH\HUHO
\çQHWPHOLNOHULX\JXOD\bQ
3LOOHULHYVHODWbNODUODELUOLNWHDWPD\bQ
6íUíFíNDSbVbGí]JíQNDSDQPDGb\VD
PHUNH]LNLOLWVLVWHPLØDObŏPD]
.LOLGLQDØbOPDVb
0HUNH]LNLOLWVLVWHPLQLVíUíFí
NDSbVbQGDQGHYUH\HDODELOLUVLQL]%X
VLVWHP\DVíUíFíNDSbVbNLOLWOHPH
GíĐPHVLQGHQLØHULGHQ\DGDVíUíFí
NDSbVbQbQDQDKWDUODPHNDQLNRODUDN
NXPDQGDVbQGDQYH\DGbŏDUbGDQ
X]DNWDQNXPDQGD\ODWíPNDSbODUbQ
NLOLWOHQPHVLQLYHNLOLWOHULQLQDØbOPDVbQb
VDĐODU
5DG\RIUHNDQVObX]DNWDQNXPDQGD
5DG\RIUHNDQVObX]DNWDQNXPDQGD
1RW
9HULFL\LX\JXQELUŏHNLOGHØDObŏbU
GXUXPGDPXKDID]DHWPHNLØLQ
DŏDĐbGDNLHVDVODUDX\XQX]
9HULFL\L\HUHGíŏíUPH\LQ
9HULFLí]HULQHDĐbUQHVQHOHU
NR\PD\bQ
9HULFL\LVXGDQYHGLUHNJíQHŏ
bŏbĐbQGDQNRUX\XQ9HULFL
bVODQPbŏVD\XPXŏDNELUEH]OHVLOLQ
0HUNH]LNLOLWVLVWHPL
.LOLWOHPHN
AWXŏXQDEDVbQ
7íPNDSbODUbQNLOLGLDØbObU'çUWOíLND]
IODŏçUíLNLNH]\DQbSVçQHU
CWXŏXQDEDVbQ
7íPNDSbODUNLOLWOHQLU'çUWOíLND]
IODŏçUíELUNH]\DQbSVçQHU
$QDKWDUODU.DSbODUYH&DPODU
8]DNWDQNXPDQGDVLVWHPLQGH
DUb]D
.LOLGLQDØbOPDVb
0HUNH]LNLOLWVLVWHPLQGHDUb]D
.LOLGLQDØbOPDVb
$QDKWDUbQNDSbNLOLGLQGHØHYLULOPHVLLOH
VíUíFíNDSbVbQbQNLOLGLPDQXHORODUDN
Øç]íOíU'LĐHUNDSbODULØNDSb
NROODUbQbQØHNLOPHVLLOHDØbODELOLU
.LOLWOHPHN
6íUíFíNDSbVbKDULFLQGHNLWíP
NDSbODUbQNLOLWGíĐPHOHULQLLØHGRĐUX
EDVWbUbQ6íUíFíNDSbVbQbNDSDWbQYH
DQDKWDUbNXOODQDODUDNDUDØGbŏbQGDQ
NLOLWOH\LQ
¸RFXNHPQL\HWNLOLWOHUL
$QDKWDUbQNDSbNLOLGLQGHØHYLULOPHVLLOH
VíUíFíNDSbVbQbQNLOLGLPDQXHORODUDN
Øç]íOíU
.LOLWOHPHN
6íUíFíNDSbVbQbNDSDWbQYHDQDKWDUb
NXOODQDUDNDUDØGbŏbQGDQNLOLWOH\LQ
'LNNDW
¸RFXNNLOLGL.ġ/ġ7/ġ/RFN
NRQXPGDROGXĐXQGDLØNDSb
NROXQXØHNPH\LQL]$NVLWDNGLUGH
LØNDSbNROX]DUDUJçUHELOLU
8\DUb
¸RFXNHPQL\HWNLOLGLQLDUND
NROWXNODUGDØRFXNODUVH\DKDWHWWLĐL
PíGGHWØHNXOODQbQ
¸RFXNHPQL\HWNLOLGLQLGHYUH\HDOPDN
LØLQNROX\HQLGHQNLOLWOHPHORFN
NRQXPXQDNDOGbUbQ
¸RFXNHPQL\HWNLOLGLHWNLQRODQELU
DUNDNDSb\bDØPDNLØLQçQFHOLNOH
NDSbQbQLØHULGHQNLOLGLQLDØbQYHNDSb\b
GbŏDUbGDQDØbQ
¸RFXNHPQL\HWNLOLGLQLGHYUHGbŏb
EbUDNPDNLØLQNROX\HQLGHQNLOLWDØPD
XQORFNNRQXPXQDLQGLULQ
$QDKWDUODU.DSbODUYH&DPODU
.DSbODU
7LS
%DJDMEçOíPí
%DJDMNDSbVbQbQDØbOPDVb
7LS
%DJDMNDSbVbQbVíUíFíNROWXĐX
\DNbQbQGDNLEDJDMNDSbVbDØPDNROXQX
\XNDUb\DØHNHUHNDØDELOLUVLQL]
%DJDMNDSbVbQbDØPDNLØLQDQDKWDUb
DQDKWDUGHOLĐLQH\HUOHŏWLULQYHVDDW
\çQíQGHØHYLULQ%DJDMNDSbVbQb
NDOGbUbQ
7LS
%DJDMNDSbVbNLOLGLWíPDUDØNDSbVb
NLOLWOHULQLQDQDKWDUODYH\DX]DNWDQ
NXPDQGD\ODDØbOGbĐbGXUXPODUGD
DØbNWbUDUDØNDSbODUbNLOLWOHQGLĐLQGH
EDJDMNDSbVbNLOLWOLNRQXPGDGbU
%DJDMNDSbVbNLOLWVL]NRQXPGD\NHQ
EDJDMNDSbVbQbDØPDNLØLQX]XQ
WXWDPDNØbWDVbQbØHNLQ
$QDKWDUODU.DSbODUYH&DPODU
%DJDMNDSbVbQbDØPDNLØLQDQDKWDUb
DQDKWDUGHOLĐLQH\HUOHŏWLULQYHVDDW
\çQíQíQWHUVLQHØHYLULQYHX]XQ
WXWDPDNØbWDVbQbØHNLQ
8\DUb
%DJDMNDSDĐbDØbNYH\DDUDObNOb
NRQXPGD\NHQVH\DKDWHWPH\LQ
çUQEí\íNQHVQHOHULQ
WDŏbQPDVbQGD]HKLUOLHJ]R]JD]ODUb
DUDØLØLQHQíIX]HGHELOLU
'LNNDW
%DJDMNDSDĐbQbDØPDGDQçQFH
PXKWHPHO]DUDUODUbçQOHPHNLØLQ
NDSDĐbQDØbOPDDODQbQGDELUHQJHO
ROPDGbĐbQGDQçUQJDUDMNDSbVb
HPLQROXQ+HU]DPDQEDJDM
NDSDĐbQbQíVWYHDUNDNbVPbQGDNL
DØbOPDDODQbQbNRQWUROHGLQ
1RW
%DJDMNDSDĐbQDDNVHVXDUODUbQ
WDNbOPDVbVRQXFXQGDEDJDMNDSDĐb
DUWbNDØbNNRQXPGDWXWXODPD\DELOLU
%DJDMNDSbVbQbQNDSDWbOPDVb
$UDØJíYHQOLĐL
7LS
%DJDMNDSbVbQbNDSDWPDNLØLQNDSb\b
L\LFHNLOLWOHQHFHNŏHNLOGHDŏDĐb\D
EDVWbUbQ.HQGLNHQGLQHNLOLWOHQLU
(OHNWURQLNŏLIUHOLGHYUH
NHVLFLLPPRELOL]HU
7LS
%DJDMNDSbVbQbNDSDWPDNLØLQNDSb\b
L\LFHNLOLWOHQHFHNŏHNLOGHDŏDĐb\D
EDVWbUbQ$QDKWDUbDQDKWDUGHOLĐLQH
\HUOHŏWLULQYHVDDW\çQíQGHØHYLULQ
%DJDMNDSbVbQbNDSDPDDODQb
ØHYUHVLQGHVL]LQYHELUEDŏNDVbQbQ
YíFXWX]XYODUbQbQEXOXQPDGbĐbQGDQ
HPLQROXQ
(OHNWURQLNŏLIUHOLGHYUHNHVLFL
,PPRELOL]HUNRQWUROODPEDVb
*HØHUVL]DQDKWDUNXOODQbObUVDNRQWURO
ODPEDVb\DQbSVçQHUYHDUDØ
ØDObŏWbUbODPD]
$QDKWDUODU.DSbODUYH&DPODU
2WRPDWLNNDSbNLOLGL
.DSbDØbOPD]YH\DYHULFLNXOODQbODUDN
NDSbNLOLWOHULQLQDØbOPDVbQGDQVRQUD
VDQL\HLØHULVLQGHNRQWDNDQDKWDUb
$&&YH\D21NRQXPXQDØHYULOPH]
LVHWíPNDSbODURWRPDWLNRODUDN
NLOLWOHQLU
(OHNWURQLNŏLIUHOLGHYUHNHVLFL
,PPRELOL]HU
(OHNWURQLNŏLIUHOLGHYUHNHVLFL
,PPRELOL]HUVLVWHPLWDNbObROGXĐX
DUDØWDLODYHELUKbUVb]ObNçQOHPHLŏOHYL
VDĐODUYHDUDFbQEDŏNDNLPVHOHU
WDUDIbQGDQL]LQVL]ØDObŏWbUbOPDVbQb
çQOHU(OHNWURQLNŏLIUHOLGHYUHNHVLFL
LPPRELOL]HUVLVWHPLLOHGRQDWbOPbŏELU
DUDØWDJHØHUOLRODQDQDKWDUHOHNWURQLN
RODUDNNRGODQPbŏHQWHJUHŏLIUH
Øç]íFíOíNRQWDNDQDKWDUbGbUŎLIUH
Øç]íFíNRQWDNDQDKWDUbQD
JçUíQPH\HFHNŏHNLOGH
\HUOHŏWLULOPLŏWLU
0RWRUXØDObŏWbUPDNLØLQVDGHFHJHØHUOL
NRQWDNDQDKWDUbNXOODQbODELOLU
*HØHUVL]DQDKWDUODUVDGHFHNDSbODUb
DØDELOLU
.RQWDNDQDKWDUbNLOLWOL/2&.NRQXPD
JHWLULOLSYHNRQWDNWDQØbNDUbOGbNWDQ
VRQUDPRWRURWRPDWLNRODUDN
KDUHNHWVL]KDOHJHOLU
(OHNWURQLNŏLIUHOLGHYUHNHVLFL
LPPRELOL]HUNRQWUROODPEDVb
࿢ (OHNWURQLNŏLIUHOLGHYUHNHVLFL
LPPRELOL]HUVLVWHPLQGHELUDUb]D
Vç]NRQXVXROGXĐXQGDNRQWDN
DQDKWDUb21YH\D67$57
NRQXPXQGD\NHQLPPRELOL]HU
JçVWHUJHODPEDVb\DQbSVçQHUYH\D
VíUHNOL\DQDU
࿢ %D]b$YUXSDíONHOHULQGHDUDØ
JíYHQOLNVHYL\HVLQLDUWWbUPDNLØLQ
KDULFLLPPRELOL]HUHOHNWURQLNŏLIUHOL
GHYUHNHVLFLVLVWHPOHULX\JXODQbU
0RGíOEDŏNDELUPRGíOOH
GHĐLŏWLULOGLĐLQGHDUDØØDObŏWbUbODPD]
$UDØØDObŏWbUbODPDGbĐbQGDYH\D
HOHNWURQLNŏLIUHOLGHYUHNHVLFL
LPPRELOL]HUNRQWUROODPEDVb\DQbS
VçQHUYH\DVíUHNOL\DQDUVDVLVWHP
\HWNLOLVHUYLVWDUDIbQGDQNRQWURO
HGLOPHOLGLU
<DQD\QDODU
'bŏEíNH\D\QDODU
'bŏEíNH\\DQD\QDODUVD\HVLQGHNçU
DØbNíØíOíU$\QDQbQERPEHOL
\DSbVbQGDQGROD\bD\QDGDJç]íNHQ
QHVQHOHUNíØíOíUYHDUNDGDEXOXQDQ
DUDFbQPHVDIHVLQLGRĐUXWDKPLQHWPH
RODQDĐbVbQbUODQbU
0DQXHOD\DU
'bŏGLNL]D\QDODUbQb]bDUDFbQb]bQKHU
LNL\DQbQbYHDUNDQb]GDNL\ROXL\LFH
JçUHELOHFHNŏHNLOGHD\DUOD\bQ
$QDKWDUODU.DSbODUYH&DPODU
$\QDDØbODUbQbD\DUODPDNLØLQD\DU
NROXQXLVWHGLĐLQL]\çQHKDUHNHW
HWWLULQL]
.DWODQPDVb
8\DUb
$\QDODUbQb]GDLPDX\JXQRODUDN
D\DUODQPbŏROPDObYHVíUíŏ
VbUDVbQGDEXD\QDODUØHYUHGHNL
QHVQHOHULQYHDUNDGDNLDUDØODUbQ
GDKDL\LJçUíOHELOPHVLLØLQ
NXOODQbOPDObGbU$UDFbQb]bGLNL]
D\QDODUbNDWODQPbŏŏHNLOGH
NXOODQPD\bQ
(OHNWULNOLD\QDODU
,VbWPDç]HOOLĐL
$\DUGíĐPHVLQLVROD/YH\DVDĐD
5ØHYLUHUHNLVWHGLĐLQL]\DQD\QD\b
VHØLQ'DKDVRQUDD\DUGíĐPHVLQL
KDUHNHWHWWLUHUHNLOJLOLD\QD\b
D\DUOD\bQ
<DQD\QDODU\D\DODUbQJíYHQOLĐLQL
VDĐODPDNDPDFb\ODELUGDUEH\H
PDUX]NDOGbNODUbQGDLØHGRĐUX
NDWODQbUODU+DILIØHEDVWbUDUDNWHNUDU
QRUPDONRQXPXQDJHWLULQ
^WXŏXQDEDVDUDNHWNLQKDOHJHWLULOLU
$QDKWDUODU.DSbODUYH&DPODU
,VbWPDIRQNVL\RQXDUDØØDObŏbU
YD]L\HWWH\NHQGHYUH\HJLUHUYH
\DNODŏbNGDNLNDGDQVRQUDRWRPDWLN
RODUDNYH\DWXŏDWHNUDUEDVbODUDN
NDSDQbU
'LNL]D\QDODUb
*ç]OHULQNDPDŏPDVbQb
HQJHOOH\HQPDQXHOD\DUOb
D\QD
*ç]NDPDŏPDVbQbD]DOWPDNLØLQD\QD
JçYGHVLQLQDOWbQGDNLNROXLVWHQLOHQ
\çQGHKDUHNHWHWWLUHUHND\DUOD\bQ
8\DUb
$\QDJHFHJçUíŏíLØLQ
D\DUODQGbĐbQGDD\QDGDNLJçUíQWí
QHWOLĐLQGHD]DOPDROXU
ġØGLNL]D\QDVbJHFHJçUíŏíLØLQ
D\DUODQGbĐbQGDLØGLNL]D\QDVbQb
NXOODQbUNHQGDKDØRNGLNNDW
JçVWHUPHQL]JHUHNLU
$UDFbQQHWELUDUNDJçUíŏ
ROPDNVb]bQNXOODQbOPDVbFLGGL
\DUDODQPDODUDDUDFbQb]bQYH
LØLQGHNLOHULQPDGGL]DUDUD
XĐUD\DFDĐbELUND]D\D\RODØDELOLU
$QDKWDUODU.DSbODUYH&DPODU
&DPODU
0DQXHONXPDQGDObFDPODU
$UNDNROWXNODUGDØRFXNODUVH\DKDW
HGL\RUVDHOHNWULNOLFDPODUbQØRFXN
HPQL\HWVLVWHPLQLHWNLQNRQXPD
JHWLULQ
&DPODUbNDSDQbŏHVQDVbQGD
\DNbQGDQWDNLSHGLQ&DPODU
KDUHNHWKDOLQGH\NHQDUDVbQD
ELUŏH\VbNbŏPDGbĐbQGDQHPLQROXQ
.DSbFDPODUbØHYLUPHNROXLOH
ØDObŏWbUbObU
(OHNWULNNXPDQGDObFDPODU
8\DUb
(OHNWULNNXPDQGDObFDPODUb
NXOODQbUNHQGLNNDWOLROXQÇ]HOOLNOH
ØRFXNODULØLQ\DUDODQPDWHKOLNHVL
Vç]NRQXVXGXU
(OHNWULNNXPDQGDObFDPODUNRQWDN
DØbNNRQXPGD\NHQNXPDQGD
HGLOHELOLU
ġOJLOLFDPLØLQRODQNXPDQGD
GíĐPHVLQLEDVWbUDUDNFDPbDØDELOLU
YH\DNXPDQGDGíĐPHVLQLØHNHUHN
FDPbNDSDWDELOLUVLQL]
.XOODQbP
(OHNWULNNXPDQGDObFDPODUbNRQWDĐb
21NRQXPXQDØHYLUGLNWHQVRQUDKHU
NDSbSDQHOLí]HULQGHEXOXQDQ
HOHNWLULNOLFDPNXPDQGDGíĐPHVLQL
NXOODQDUDNØDObŏWbUDELOLUVLQL]
&DPbNDSDWPDNLØLQGíĐPH\L\XNDUb
GRĐUXØHNLQ
&DPbDØPDNLØLQGíĐPH\LDŏDĐb\D
GRĐUXEDVWbUbQ
&DPLVWHQLOHQNRQXPDJHOGLĐLQGH
GíĐPH\LEbUDNbQ
$QDKWDUODU.DSbODUYH&DPODU
8\DUb
$UDØWDQGbŏDUbØbNDUbOPbŏYíFXW
X]XYODUbDUDFbQ\DQbQGDQJHØHQ
REMHOHUHWDNbODELOLU7íPYíFXW
X]XYODUbQb]bDUDØLØLQGHWXWXQ
¸RFXNODUHOHNWULNNXPDQGDOb
FDPODUbØDObŏWbUDELOLUYHFDP
DUDVbQDVbNbŏDELOLUOHU
¸RFXNODUb\DGDHYFLOKD\YDQODUb
DUDØLØHULVLQGHNHVLQOLNOH\DOQb]
EbUDNPD\bQ
(OHNWULNNXPDQGDObFDPODUbQ\DQObŏ
NXOODQbPbFLGGL\DUDODQPDODUD\D
GDçOíPHQHGHQRODELOLU
$UNDFDPODULØLQØRFXNHPQL\HW
VLVWHPL
,VbWPDObDUNDFDP
$UNDNDSbODUGDNLFDPNXPDQGD
GíĐPHOHULQLHWNLVL]KDOHJHWLUPHNLØLQ
RGíĐPHVLQLNXOODQbQ(WNLQOHŏWLUPHN
LØLQWHNUDURGíĐPHVLQHEDVbQ
^WXŏXQDEDVDUDNHWNLQKDOHJHWLULOLU
,VbWPDIRQNVL\RQXDUDØØDObŏbU
YD]L\HWWH\NHQGHYUH\HJLUHUYH
\DNODŏbNGDNLNDGDQVRQUDRWRPDWLN
RODUDNYH\DWXŏDWHNUDUEDVbODUDN
NDSDQbU
$QDKWDUODU.DSbODUYH&DPODU
'LNNDW
$UDFbQb]bQDUNDFDPbQGD
\DSDFDĐbQb]WHPL]OLNLŏOHPOHULQGH
NHVNLQDOHWOHU\DGDDŏbQGbUbFbFDP
WHPL]OH\LFLOHUNXOODQPD\bQ
$UDFbQb]bQDUNDFDPbQGD
\DSWbĐbQb]WHPL]OLN\DGD
ØDObŏPDODUGDGHIURVWHUWHOOHULQH
]DUDUYHUPH\LQYH\í]H\L
ØL]PH\LQ
*íQHŏOLNOHU
*ç]NDPDŏPDODUbQbçQOHPHNLØLQ
JíQHŏOLNOHUNDWODQDELOLUYH\D\DQD
\DWbUbODELOLU
*íQHŏOLNOHULØLQGHD\QDYDUVD
VH\DKDWHGHUNHQJíQHŏOLNOHULQ
LØLQGHNLD\QDNDSDNODUb
NDSDWbOPDObGbU
8\DUb
*íQHŏOLNOHUL\ROXQWUDILĐLQYH\D
GLĐHUQHVQHOHULQJçUíOPHVLQL
HQJHOOH\HFHNŏHNLOGH
\HUOHŏWLUPH\LQ
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
.ROWXNODU*íYHQOLN
6LVWHPOHUL
.ROWXNEDŏObNODUb ÇQNROWXNODU (PQL\HWNHPHUOHUL +DYD\DVWbĐbVLVWHPL ¸RFXNHPQL\HWVLVWHPL .ROWXNEDŏObNODUb
3R]LV\RQ
8\DUb
$UDFbQb]bVDGHFHNROWXNEDŏObNODUb
GRĐUXSR]LV\RQGD\NHQVíUíQí]
¸bNDUbOPbŏ\DGD\DQObŏŏHNLOGH
NRQXPODQGbUbOPbŏNROWXNEDŏObNODUb
ØDUSbŏPDDQbQGDFLGGLEDŏYH
ER\XQ\DUDODQPDODUbQDVHEHS
RODELOLUOHU
$UDFbQb]bNXOODQPDGDQçQFHNROWXN
EDŏObĐbQbQD\DUODQPbŏROGXĐXQGDQ
HPLQROXQ
.ROWXNEDŏObĐbQbQíVWNHQDUbíVWEDŏ
KL]DVbQGDROPDObGbU%XGXUXPX]XQ
ER\OXNLŏLOHULØLQPíPNíQGHĐLOVH
PíPNíQRODQHQ\íNVHNNRQXPØRN
NbVDNLŏLOHULØLQHQDOWNRQXP
D\DUODQPDObGbU
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
ÇQNROWXNODUGDNLNROWXN
EDŏObNODUb
$UNDNROWXNODUGDNLNROWXN
EDŏObNODUb
<íNVHNOLND\DUb
<íNVHNOLND\DUb
ÇQNROWXNODU
.ROWXNSR]LV\RQX
8\DUb
6DGHFHGRĐUXNROWXND\DUbLOH
VíUíŏ\DSbQ
.ROWXNEDŏObĐbQb\XNDUb\DGRĐUXØHNLQ
.ROWXNEDŏObĐbQbLQGLUPHNLØLQNLOLW
DØPDGíĐPHVLQLEDVbObWXWDUDNEDŏObĐb
DŏDĐbGRĐUXØHNLQ
.ROWXNEDŏObĐbQb\XNDUb\DGRĐUXØHNLQ
.ROWXNEDŏObĐbQbLQGLUPHNLØLQNLOLW
DØPDGíĐPHVLQLEDVbObWXWDUDNEDŏObĐb
DŏDĐbGRĐUXØHNLQ
¸bNDUbOPDVb
+HULNLNLOLW\D\bQbEDVWbUbQ%DŏObĐb
ØHNHUHNØbNDUbQ
¸bNDUbOPDVb
+HULNLNLOLW\D\bQbEDVWbUbQ%DŏObĐb
ØHNHUHNØbNDUbQ
࿢ .DOØDQb]bRODELOGLĐLQFHNROWXN
VbUWObĐbQDGD\D\bQ.ROWXNYH
SHGDOODUDUDVbQGDNLPHVDIH\L
D\DUOD\bQ3HGDOODUDEDVDUNHQELUD]
DØbEbUDNbQÇQ\ROFXNROWXĐXQX
RODELOGLĐLQFHDUND\DØHNLQ
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
࿢ 2PX]ODUbQb]bRODELOGLĐLQFHNROWXN
VbUWObĐbQDGD\D\bQ.ROWXNVbUWObĐbQbQ
DØbVbQbNROODUbQb]ODUDKDWØD
GLUHNVL\RQVLPLGLQHXODŏDELOHFHN
NRQXPDJHWLULQ'LUHNVL\RQVLPLGLQL
ØHYLULUNHQRPX]ODUbQb]bQVbUWObĐD
WHPDVHWWLĐLQGHQHPLQROXQ6bUWObĐb
JHUHĐLQGHQID]ODJHUL\H\DWbUPD\bQ
0DNVLPXP¡
OLNELUHĐLPWDYVL\H
HGHUL]
࿢ 'LUHNVL\RQVLPLGLQLD\DUOD\bQ
࿢ .ROWXN\íNVHNOLĐLQLWíPWDUDIODUDYH
JçVWHUJHSDQHOLQHL\LELUEDNbŏ
VDĐOD\DFDNŏHNLOGHD\DUOD\bQ
7DYDQGçŏHPHVLLOHEDŏbQb]
DUDVbQGDHQD]ELUHOPHVDIHVL
EXOXQPDObGbUÍVWEDOGbUODUbQb]
NROWXĐDGRĐUXEDVWbUbOPDGDQ
NROWXĐDKDILIØHGD\DQPDObGbU
࿢ .ROWXNEDŏObĐbQbD\DUOD\bQ
࿢ (PQL\HWNHPHULQLQ\íNVHNOLĐLQL
D\DUOD\bQ
.ROWXND\DUb
.ROWXNSR]LV\RQXQXQ
D\DUODQPDVb
7HKOLNH
*HUHNWLĐLQGHKDYD\DVWbĐbQbQ
HPQL\HWOLELUŏHNLOGHGHYUH\H
JLUHELOPHVLLØLQGLUHNVL\RQD
FP
GHQGDKD\DNbQPHVDIHGH
RWXUPD\bQ
8\DUb
.ROWXNODUbDVODDUDØVH\LU
KDOLQGH\NHQD\DUODPD\bQ
.ROWXNODUNRQWUROVí]ELUŏHNLOGH
KDUHNHWHGHELOLU
.ROXØHNLQNROWXĐXND\GbUbQNROX
EbUDNbQ
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
.ROWXNVbUWObNODUb
.ROWXN\íNVHNOLĐL
,VbWPD
.ROXØHNLQHĐLPLD\DUOD\bQYHNROX
EbUDNbQ.ROWXĐXQKLVVHGLOHELOLUELU
ŏHNLOGHNLOLWOHQPHVLQLVDĐOD\bQ
$\DUODUNHQNROWXĐD\íNOHQPH\LQ
0LQGHULQGbŏWDUDIbQGDNLD\DUØDUNbQb
NROWXNPLQGHULLVWHQHQSR]LV\RQD
JHOLQFH\HNDGDUØHYLULQ
.ROWXNbVbWPDWXŏODUbRUWDNRQVROGD
EXOXQXU
.ROWXĐXbVbWPDNLØLQ
.RQWDĐbDØbQ
,VbWPDNLVWHGLĐLQL]NROWXĐXQbVbWPD
WXŏXQDEDVbQ7XŏWDNLNRQWURO
ODPEDVb\DQDU
.ROWXNbVbWbFbVbQbNDSDWPDNLØLQ
WXŏDWHNUDUEDVbQ
+DVVDVFLOGHVDKLSNLŏLOHUGHNROWXN
bVbWPDVbQbQVíUHNOLRODUDNHQíVW
NDGHPHGHWXWXOPDVbWDYVL\HHGLOPH]
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
.ROWXNODUbQbVbWbOPDVbPRWRUØDObŏbUNHQ
JHUØHNOHŏLU
(PQL\HWNHPHUOHUL
$UDFbQb]GDNLDQLKb]ODQPDYH\D
IUHQOHPHOHUGHNHPHUOHUDUDØLØLQGHNL
ŏDKbVODUbQHPQL\HWLLØLQEORNHROXU
8\DUb
+HUVíUíŏWHQçQFHNHPHUOHULQL]L
EDĐOD\bQb]
(PQL\HWNHPHULWDNPD\DQ\ROFXODU
ND]DHVQDVbQGDGLĐHUWíP
\ROFXODUbYHNHQGLOHULQLWHKOLNH\H
DWPbŏROXUODU
(PQL\HWNHPHUOHULD\QbDQGDVDGHFH
WHNNLŏLWDUDIbQGDQNXOODQbOPDNí]HUH
WDVDUODQPbŏWbUFP
GHQGDKDNbVD
NLŏLOHULØLQX\JXQGHĐLOGLUOHU¸RFXN
HPQL\HWVLVWHPL
%HOOLDUDObNODUODHPQL\HWNHPHUL
VLVWHPLQLQWíPSDUØDODUbQbGRĐUX
ØDObŏPDYHIRQNVL\RQDØbVbQGDQ
NRQWUROHGLQ
+DVDUObSDUØDODUbGHĐLŏWLULQ%LUND]D
GROD\bVb\ODLŏOHYVHOOLĐLQL\LWLUPLŏRODQ
HPQL\HWNHPHUOHULQLQYHNHPHU
JHUGLULFLOHULQELUVHUYLVWDUDIbQGDQ
\HQLOHUL\OHGHĐLŏWLULOPHVLQLVDĐOD\bQ
1RW
.HPHULQNHVNLQNHQDUObFLVLPOHUH
WDNbODUDNYH\DD\DNNDEbODUQHGHQL\OH
KDVDUJçUPHVLQLYH\DVbNbŏPDVbQb
HQJHOOH\LQ.HPHUVDUJbODUbQbQLØLQH
\DEDQFbPDGGHOHULQJLUPHVLQL
HQJHOOH\LQ
(PQL\HWNHPHULWDNPDX\DUbVb7
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
.HPHUNXYYHWLVbQbUOD\bFbODUb
ÇQNROWXNODUGDNLHPQL\HW
NHPHUOHULQLQNHPHUNXYYHWL
VbQbUOD\bFbODUbELUØDUSbŏPDDQbQGD
DUDØLØLQGHNL\ROFXODUbQYíFXWODUbQD
HWNLHGHFHNRODQ\íNíNHPHUOHUL
NDGHPHOLRODUDNJHYŏHWPHNVXUHWL\OH
HQD]DLQGLULU
.HPHUJHUGLULFLOHUL
(PQL\HWNHPHUOHULDUDFbQçQ\DQ
YH\DDUNDNbVPbQGDRODELOHFHNEHOOL
ELUŏLGGHWLQí]HULQGHNLØDUSbŏPDODUGD
DŏDĐbGRĐUXØHNLOHUHNJHUGLULOLU
8\DUb
8VXOíQHX\JXQROPD\DQNXOODQbP
çUQNHPHUOHULQVçNíOPHVLYH\D
WDNbOPDVbNHPHUJHUGLULFLQLQ
LŏOHYVHOOLĐLQLQVRQDHUPHVLQHYH
GROD\bVb\OD\DUDODQPDWHKOLNHVLQH
QHGHQRODELOLU
.HPHUJHUGLULFLOHULQELUGHIDGHYUH\H
JLUPHVLQLQDUGbQGDQLŏOHYVHOOLĐLQLQ
VRQDHUPHVLTNRQWUROODPEDVbQbQ
VíUHNOL\DQPDVbLOHJçVWHULOLU
'HYUH\HJLUPLŏYHEX\í]GHQ
IRQNVL\RQXQXWHNUDU\HULQH
JHWLUPH\HFHNRODQNHPHUJHUGLULFLOHUL
VHUYLVWDUDIbQGDQGHĐLŏWLULOPHOLGLU
.HPHUJHUGLULFLOHUVDGHFHELUGHID
GHYUH\HJLUHUYHIRQNVL\RQODUbQbELU
NH]\HULQHJHWLULUOHU
1RW
$NVHVXDUODUbQYHGLĐHU
PDO]HPHOHULQNHPHUJHUGLULFLOHUL
HWNLDODQbLØLQGHELU\HUGH
EXOXQGXUPDPDVbQDç]HQJçVWHULQ
.HPHUJHUGLULFLOHULQGHKHUKDQJLELU
PRGLILNDV\RQ\DSPD\bQDNVL
WDNGLUGHDUDØNXOODQPDPíVDDGHVL
RUWDGDQNDONDELOLU
ÍØQRNWDObHPQL\HWNHPHUL
(PQL\HWNHPHULQLQWDNbOPDVb
(PQL\HWNHPHULQLVDUPDWHUWLEDWbQGDQ
JHUJLPDNDUDVbGbŏDUbGRĐUXØHNLQ
EíNíOPHPHVLQHGLNNDWHGHUHN
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
YíFXGXQX]XQí]HULQGHQJHØLULQ
.HPHULQXFXQGDNLNLOLWGLOLQLNLOLGLQ
LØLQH\HUOHŏWLULQ
6íUíŏHVQDVbQGDNHPHULQ
RP]XQX]XQí]HULQGHQJHØHQNbVPbQb
ØHNHUHNNHPHULQEHONbVPbQbJHUGLULQ
(PQL\HWNHPHULWDNPDX\DUbVb
8\DUb
(PQL\HWNHPHULHOELVH
FHSOHULQL]LQLØLQGHNLNbUbODELOLU
QHVQHOHUHGD\DQPDPDObGbU
<íNVHNOLND\DUbQbVíUíŏHVQDVbQGD
\DSPD\bQ
¸bNDUbOPDVb
<íNVHNOLND\DUb
.HPHULØbNDUWPDNLØLQNHPHUNLOLGL
í]HULQGHNLNbUPb]bWXŏDEDVbQ
.DObQJL\VLOHUHPQL\HWNHPHULQLQ
YíFXGDVbNbRWXUPDVbQbROXPVX]
HWNLOHU(PQL\HWNHPHULLOHYíFXGXQX]
DUDVbQGDKLØELUQHVQHçUQHOØDQWDVb
FHSWHOHIRQXEXOXQPDPDObGbU
7XŏDEDVbQ
<íNVHNOLĐLD\DUOD\bQYHNRQXPX
VDELWOH\LQ
<íNVHNOLND\DUbHPQL\HWNHPHUL
RPX]í]HULQGHQJHØHUHNRPX]D
\HUOHŏHFHNŏHNLOGH\DSbOPDObGbU
(PQL\HWNHPHULER\XQYH\DNRO
í]HULQGHQJHØLULOPHPHOLGLU
$UNDNROWXNODUGDNLHPQL\HW
NHPHUOHUL
2UWDNROWXĐXQHPQL\HWNHPHULVDUPD
WHUWLEDWbWDUDIbQGDQVDGHFHNROWXN
VbUWObĐbQbQHĐLPLDUNDNRQXPDD\DUOb
LVHØHNLOHELOLU
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
+DPLOHOLNHVQDVbQGDHPQL\HW
NHPHULQLQNXOODQbPb
8\DUb
Ç]HOOLNOHKDPLOHED\DQODUGDNDUbQ
í]HULQHEDVbQØJHOPHVLQL
HQJHOOHPHNLØLQNHPHULQEHO
í]HULQGHQJHOHQNbVPbNDUQbQ
RODELOGLĐLQFHDOWbQGDQJHØPHOLGLU
(PQL\HWNHPHUOHULKDPLOHED\DQODU
GDKLOROPDNí]HUHWíP\ROFXODULØLQ
çQJçUíOPíŏWíU
7íP\ROFXODUJLELKDPLOHED\DQODUGD
HPQL\HWNHPHUOHULQLWDNPD]ODUVD
FLGGLŏHNLOGH\DUDODQPDWHKOLNHVL
DOWbQGDGbUODU
$\UbFDHPQL\HWNHPHULGí]JíQELU
ŏHNLOGHWDNbOGbĐbQGDDQQHNDUQbQGDNL
ØRFXĐXQELUND]DDQbQGDHPQL\HWWH
ROPDRODVbObĐbGDKD\íNVHNWLU
0DNVLPXPNRUXPDVDĐODPDNLØLQ
KDPLOHELUNDGbQíØQRNWDObHPQL\HW
NHPHULNXOODQPDObGbU
%D\DQODUKDPLOHROGXNODUbGçQHP
ER\XQFDNHPHULQNXFDNNbVPbQb
RODELOGLĐLQFHDŏDĐbGDQVDUPDOGbU
+DYD\DVWbĐbVLVWHPL
+DYD\DVWbĐbVLVWHPLELUELULQGHQD\Ub
ELUØRNVLVWHPGHQROXŏPDNWDGbU
(WNLQOHŏWLNOHULQGHKDYD\DVWbNODUb
PLOLVDQL\HOLNELU]DPDQ]DUIbQGDŏLŏHU
+DYD\DVWbNODUbØDUSbŏPDDQbQGDIDUN
HGLOHPH\HFHNELUKb]LOHDØbObUYH
ŏLŏHUOHU
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
8\DUb
8VXOíQHX\JXQROPD\DQNXOODQbP
KDYD\DVWbNODUbQbQSDWODPD
ŏHNOLQGHDØbOPDVbQD\RODØDELOLU
6íUíFíDUDØVíUíŏKDNLPL\HWLQH
VDKLSRODFDNŏHNLOGH
GLUHNVL\RQGDQRODELOGLĐLQFHX]DN
NRQXPGDRWXUPDObGbU(ĐHUKDYD
\DVWbĐbQDØRN\DNbQRWXUXOXUVD
KDYD\DVWbĐbDØbOGbĐbQGDKD\DWL
WHKOLNHYH\DFLGGL\DUDODQPDODU
\DŏDQDELOLU
6íUíFíGDKLOWíP\ROFXODU
KHUKDQJLELUND]DDQbQGDFLGGL
\DUDODQPD\DGDçOíPULVNLQLHQ
D]DLQGLUPHNLØLQKHU]DPDQ
HPQL\HWNHPHUOHULQLWDNPDObGbU
$UDØKDUHNHWKDOLQGH\NHQ
JHUHNVL]\HUHKDYD\DVWbNODUbQD
\DVODQbOPDPDObGbU
+DYD\DVWbĐbDØbOGbĐbQGD\í]YH\D
YíFXW\DUDODQPDODUbFDPODUbQ
NbUbOPDVbVRQXFXYH\DFLOW
\DQbNODUbPH\GDQDJHOHELOLU
1RW
2UWDNRQVROEçOíPíQGHKDYD\DVWbĐb
YHNHPHUJHUPHVLVWHPLQLQ
NXPDQGDHOHNWURQLĐLEXOXQPDNWDGbU
%XEçOíPGHPDQ\HWLNç]HOOLNOL
Hŏ\DODUEXOXQGXUPD\bQ
+DYD\DVWbNODUbNDSDNODUbQD
KHUKDQJLELUŏH\\DSbŏWbUPD\bQYH
NDSDNODUbEDŏNDPDO]HPHOHUOH
NDSODPD\bQ
+HUKDYD\DVWbĐbVDGHFHELUGHID
DØbObUġŏOHYVHOOLĐLVRQDHUPLŏKDYD
\DVWbĐbQbQGHUKDOELUVHUYLV
WDUDIbQGDQGHĐLŏWLULOPHVLQLVDĐOD\bQ
+DYD\DVWbĐbVLVWHPLQLQHOHPDQODUb
í]HULQGHELUGHĐLŏLNOLN\DSPD\bQ
DNVLWDNGLUGHDUDFbQNXOODQbP
PíVDDGHVLLSWDORODELOLU
+DYD\DVWbĐbQbQDØbOPDVb
GXUXPXQGDGLUHNVL\RQVLPLGL
JçVWHUJHSDQRVXWíPSDQHO
SDUØDODUbNDSbFRQWDODUbWXWDPDNODU
YHçQNROWXNODUbQ\HWNLOLVHUYLV
WDUDIbQGDQØbNDUbOPDVbJHUHNLU
+DYD\DVWbĐbDØbOGbĐbQGD\íNVHNELU
VHVYHGXPDQRUWD\DØbNDELOLU%X
GXUXPQRUPDOGLUYHWHKOLNHLØHUPH]
DQFDN\ROFXODUbQFLOWOHULWDKULŏRODELOLU
&LOWWDKULŏLGHYDPHGHUVHGRNWRUD
EDŏYXUXQ
7HKOLNH
¸RFXNODUbQEHEHNOHULQKDPLOH
ED\DQODUbQ\DŏObODUbQYHØRN]D\bI
NLŏLOHULQKDYD\DVWbĐbLOHGRQDWbOPbŏ
çQ\ROFXNROWXNODUbQDRWXUPDVbQD
PíVDDGHHWPH\LQ
ÇQ\ROFXNROWXĐXQDEHEHNNROWXĐX
\HUOHŏWLUPH\LQ%LUND]DDQbQGD
DØbODQKDYD\DVWbĐbVHEHEL\OH\í]
\DUDODQPDVbYH\DKD\DWLWHKOLNH
Vç]NRQXVXRODELOLU
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
ÇQWDUDIWDRWXUDQNLŏLOHULQND]D
DQbQGDLOHULGRĐUXKDUHNHWHWPHVL
KDYD\DVWbĐbVD\HVLQGHVçQíPOHQLUYH
EXVD\HGHYíFXGXQçQNbVPbQbQYH
EDŏbQ\DUDODQPDULVNL\íNVHNRUDQGD
D]GbU
'LNNDW
$VIDOWODQPDPbŏ\ROODUGDDUDFD
ØDUSDQQHVQHOHUKDYD\DVWbĐbQbQ
DØbOPDVbQDVHEHSRODELOLU$UDØ
WUDILĐLLØLQX\JXQGL]D\QHGLOPHPLŏ
\ROODUGDKDYD\DVWbĐbQbQJHUHNVL]
\HUHDØbOPDPDVbLØLQDUDFbQb]b
GíŏíNKb]ODUGDVíUíQí]
+DYD\DVWbNODUbDØbOGbĐbQGD
SDWODGbĐbQGDRUWD\DØbNDQVbFDN
JD]ODU\DQbNODUDVHEHSRODELOLU
+DYD\DVWbĐbVLVWHPOHULLØLQNRQWURO
ODPEDVbT
ÇQKDYD\DVWbĐbVLVWHPL
ÇQKDYD\DVWbĐbVLVWHPLGLUHNVL\RQD
YHçQ\ROFXWDUDIbQGDNLJçVWHUJH
SDQHOLQHWDNbOPbŏRODQYHŏLŏLUPH
Gí]HQHĐLQHVDKLSELUHUKDYD
\DVWbĐbQGDQROXŏXU%XíQLWHOHU
í]HUOHULQGHNL$
$,5%$*\D]bVbQGDQ
DQODŏbObU
8\DUb
ÇQKDYD\DVWbĐbUHVLPGHEHOLUWLOHQ
DØbODUGDQJHOHFHNEHOOLŏLGGHWLQ
í]HULQGHNLGDUEHOHUGHDØbObU.RQWDĐbQ
DØbNNRQXPGDROPDVbJHUHNLU
ÇQKDYD\DVWbĐbVLVWHPLLOH
PíNHPPHOELUNRUXPDNROWXNODU
NROWXNVbUWObNODUbYHEDŏObNODUGRĐUX
ELUŏHNLOGHD\DUODQGbĐbWDNGLUGH
VDĐODQbU
+DYD\DVWbNODUbQbQDØbOPDDODQbQD
KLØELUHŏ\D\HUOHŏWLUPH\LQ
(PQL\HWNHPHULQLYíFXGXQX]
í]HULQGHQGRĐUXŏHNLOGHØHNHUHN
D\DUOD\bQYHNHPHUNLOLGLQLQLØLQH
WDPRODUDNVRNXQ$QFDNEX
WDNWLUGHKDYD\DVWbĐbVLVWHPLLOH
NRUXPDVDĐODQDELOLU
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
$UDFbQ\DQWDUDIODUbQbQKDVDUJçUGíĐí
ØDUSbŏPDODUGDKDYD\DVWbĐbYíFXGXQ
íVWYHNDOØDNbVPbQbQ\DUDODQPD
ULVNLQLEí\íNRUDQGDD]DOWbU
<DQKDYD\DVWbĐbVLVWHPL
8\DUb
+DYD\DVWbNODUbQbQDØbOPDDODQbQD
KLØELUHŏ\D\HUOHŏWLUPH\LQ
<DQKDYD\DVWbĐbVLVWHPLVíUíFíYHçQ
\ROFXNROWXĐXQXQVbUWObĐbQGDEXOXQDQ
ELUHUKDYD\DVWbĐbQGDQROXŏXU
Í]HULQGHNL$
$,5%$*\D]bVbQGDQ
WDQbQDELOLU
<DQKDYD\DVWbĐbEHOOLŏLGGHWLQ
í]HULQGHNLGDUEHOHUGHDØbObU.RQWDĐbQ
DØbNNRQXPGDROPDVbJHUHNLU
1RW
6DGHFHL]LQYHULOHQNROWXNNbObIODUbQb
NXOODQbQ+DYD\DVWbNODUbQbQí]HULQLQ
çUWíOPHPHVLQHGLNNDWHGLQ
8\DUb
<DQKDYD\DVWbĐbQD\DNbQRWXUDQ
ELUØRFXNç]HOOLNOHØRFXĐXQ
NDIDVbER\QX\DGDJçĐVíDØbOPD
DQbQGDKDYD\DVWbĐbQD\DNbQVD
FLGGL\DGDçOíPOH
VRQXØODQDELOHFHN\DUDODQPDULVNL
DOWbQGDGbU
¸RFXĐXQX]XQNDSb\DKDYD
\DVWbĐbPRGíOí\DNbQODUbQD
\DVODQPDVbQDDVODL]LQYHUPH\LQ
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
%XDØbOPD\DQGDQJHOHQŏLGGHWOL
GDUEHOHUGH\ROFXODUbQEDŏEçOJHVLQGH
PH\GDQDJHOHELOHFHN\DUDODQPD
ULVNLQLD]DOWbU
3HUGHKDYD\DVWbĐbVLVWHPL
8\DUb
3HUGHKDYD\DVWbĐbDUDFbQVD\YHVRO
WDYDQØHUØHYHVLEçOíPíQGHNLELUHU
KDYD\DVWbĐbQGDQROXŏXUÍ]HULQGHNL
$,5%$*\D]bVbQGDQWDQbQDELOLU
3HUGHKDYD\DVWbĐbEHOOLŏLGGHWLQ
í]HULQGHNLGDUEHOHUGHDØbObU.RQWDĐbQ
DØbNNRQXPGDROPDVbJHUHNLU
+DYD\DVWbNODUbQbQDØbOPDDODQbQD
KLØELUHŏ\D\HUOHŏWLUPH\LQ
7DYDQØHUØHYHVLQGHNLDVNbODUKDILI
Hŏ\DODUbQDVbOPDVbLØLQGLU%X
DVNbODUDHOELVHDVNbVbDVPD\bQb]
%XEçOíPGHVíUHNOLHŏ\D
GXUPDVbQDPíVDDGHHWPH\LQL]
+DYD\DVWbĐbQbQGHYUHGbŏb
EbUDNbOPDVb
¸RFXNHPQL\HWVLVWHPLçQ\ROFX
NROWXĐXQGDNXOODQbOGbĐbQGDçQ\ROFX
LØLQRODQKDYD\DVWbĐbVLVWHPLGHYUH
GbŏbEbUDNbOPDObGbU<DQKDYD\DVWbĐb
YHSHUGHKDYD\DVWbĐbVLVWHPLNHPHU
JHUGLULFLOHUYHWíPVíUíFíKDYD\DVWbĐb
VLVWHPOHULDNWLINDOPD\DGHYDPHGHU
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
ÇQ\ROFXKDYD\DVWbĐbVLVWHPL
JçVWHUJHSDQHOLQLQ\DQWDUDIbQGD
EXOXQDQYHçQ\ROFXNDSbVbDØbOGbĐb
]DPDQJçUíOHELOHQELUNLOLW\DUGbPb\OD
GHYUHGbŏbEbUDNbObU
8\DUb
ÇQ\ROFXNROWXĐXQGDØRFXN
EXOXQPDVbGXUXPXQGDçQ\ROFX
KDYD\DVWbĐbVLVWHPLQLGHYUHGbŏb
EbUDNbQ
ÇQ\ROFXNROWXĐXQD\HWLŏNLQELULVL
RWXUGXĐXQGDçQ\ROFXKDYD\DVWbĐb
VLVWHPLQLWHNUDUHWNLQOHŏWLULQ
.RQWDNDQDKWDUbQbNXOODQDUDNJHUHNOL
NRQXPXVHØLQ
FRII
ÇQ\ROFXKDYD\DVWbĐb
GHYUHGbŏbNRQXPGDGbUYH
ELUØDUSbŏPDHVQDVbQGD
DØbOPD\DFDNWbUFRII
NRQWUROODPEDVbVíUHNOL
RODUDN\DQDU7DEORGDNL
ELOJLOHUHX\JXQŏHNLOGHELU
ØRFXNNROWXĐXPRQWH
HGLOHELOLU
GRQ
ÇQ\ROFXKDYD\DVWbĐb
HWNLQNRQXPGDGbU¸RFXN
HPQL\HWVLVWHPLPRQWH
HGLOHPH]
ÇQ\ROFXKDYD\DVWbNODUbELUØDUSbŏPD
DQbQGDDQFDNNRQWUROODPEDVb
FRII\DQPb\RULVHDØbObU
'HĐLŏLNOLNOHULDQFDNDUDØKDUHNHWVL]
YHNRQWDNNDSDObNRQXPGD\NHQ
X\JXOD\bQ
<DSbODQGHĐLŏLNOLNELUVRQUDNL
GHĐLŏLNOLĐHNDGDUD\DUObNDObU
+DYD\DVWbĐbGHYUHGbŏbEbUDNPD
NRQWUROODPEDVb
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
¸RFXNHPQL\HWVLVWHPL
$UDFbQb]DX\JXQRODUDNWDVDUODQPbŏ
*0ØRFXNHPQL\HWVLVWHPLQL
NXOODQPDQb]bWDYVL\HHGHUL]
¸RFXNHPQL\HWVLVWHPLNXOODQbObUNHQ
DŏDĐbGDEHOLUWLOHQNXOODQPDYHPRQWDM
WDOLPDWODUbQDYHØRFXNHPQL\HW
VLVWHPLLOHELUOLNWHYHULOHQNXOODQbP
NbODYX]XQDX\XQ
<HUHOYHXOXVDONXUDOODUDYH
Gí]HQOHPHOHUHPXWODNDX\XQ%D]b
íONHOHUGHØRFXNHPQL\HWVLVWHPOHULQLQ
çQNROWXNODUGDNXOODQbOPDVbQD
PíVDDGHHGLOPH]
8\DUb
¸2.Ç1(0/ġ8<$5,
ÇQíQGHKDYD\DVWbĐbRODQELU
NROWXĐDØRFXNNROWXĐXQXNHVLQOLNOH
\í]íDUND\DEDNDFDNŏHNLOGH
\HUOHŏWLUPH\LQ
¸RFXĐXQEDŏbDØbODQKDYD
\DVWbĐbQDØRN\DNbQRODFDĐbQGDQ
KDYD\DVWbĐbDØbOGbĐbQGDØRFXNØRN
FLGGLRODUDN\DUDODQDELOLU
8\DUb
¸RFXNHPQL\HWVLVWHPLçQ\ROFX
NROWXĐXQGDNXOODQbOGbĐbQGDçQ
\ROFXLØLQRODQKDYD\DVWbĐbGHYUH
GbŏbEbUDNbOPDObGbU$NVLKDOGHKDYD
\DVWbNODUbQbQDØbOPDVbØRFXNWDØRN
DĐbU\DUDODQPDODUDVHEHSRODELOLU
%XGXUXPç]HOOLNOH\í]íVíUíŏ
\çQíQíQWHUVLQHEDNDQØRFXN
HPQL\HWVLVWHPOHULçQ\ROFX
NROWXĐXQGDNXOODQbOGbĐbQGD
JHØHUOLGLU
'RĐUXVLVWHPVHØLPL
¸RFXĐXQX]DUDØLØHULVLQGHPíPNíQ
ROGXĐXQFD\í]íDUDFbQDUNDNbVPbQD
EDNDFDNŏHNLOGHWDŏbQPDObGbU%X
GXUXPØRFXĐXQ\HWLŏNLQOHUHNb\DVOD
ØRN]D\bIRODQEHONHPLĐLQLQELUND]D
GXUXPXQGDGDKDD]\íNOHQPH\H
PDUX]NDOPDVbQbVDĐODU
\DŏbQGDQNíØíNYH\DFP
GHQ
GDKDNbVDRODQØRFXNODUDQFDN
ØRFXNODULØLQX\JXQRODQHPQL\HW
NROWXNVLVWHPOHULQGHVH\DKDW
HWPHOLGLU8\JXQRODQØRFXNHPQL\HW
NROWXNVLVWHPOHUL(&(YH\D
(&(QRUPODUbQDX\JXQRODQ
VLVWHPOHUGLU(PQL\HWNHPHUOHULQLQ
FP
GHQGDKDNbVDRODQ
ØRFXNODUGDX\JXQNRQXPDJHWLULOPHVL
ØRĐX]DPDQ]RUROGXĐXQGDQ\Dŏ
EDNbPbQGDQ]RUXQOXROPDVDGDKL
ØRFXĐXQWDPX\JXQHPQL\HW
VLVWHPLQGHWDŏbQPDVbQbŏLGGHWOH
WDYVL\HHGHUL]
$UDØLOHVH\HKDWHVQDVbQGDDVOD
ØRFXĐXNXFDNWDWDŏbPD\bQ%LU
ØDUSbŏPDDQbQGDØRFXN
WXWXODPD\DFDNNDGDUDĐbUODŏbU
¸RFXNODUbQDUDØWDVH\DKDWHWPHVLLØLQ
YíFXWDĐbUObNODUbQDJçUHGHĐLŏHQ
ØRFXNHPQL\HWVLVWHPOHULNXOODQbQ
0RQWHHGLOHFHNØRFXNNROWXĐX
VLVWHPLQLQDUDØWLSL\OHX\XPOX
ROGXĐXQGDQHPLQROXQ
¸RFXNHPQL\HWVLVWHPLQLQDUDØ
LØLQGHNLVDELWOHPHNRQXPXQXQGRĐUX
ROGXĐXQGDQHPLQROXQ
¸RFXNODUbQDUDFDDUDØWUDILĐLQLQ
ROPDGbĐbWDUDIWDQELQLSLQPHOHULQL
VDĐOD\bQ
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
.XOODQbOPDGbĐbGXUXPODUGDØRFXN
HPQL\HWVLVWHPLQLHPQL\HWNHPHUL\OH
VDELWOHŏWLULQYH\DDUDØWDQØbNDUWbQ
1RW
¸RFXNHPQL\HWVLVWHPOHULQLQí]HULQH
ELUŏH\\DSbŏWbUPD\bQYHGLĐHUELU
PDO]HPHLOHNDSODPD\bQ
%LUND]DGDQVRQUDND]DGDQ
HWNLOHQHQØRFXNHPQL\HWVLVWHPLQLQ
GHĐLŏWLULOPHVLJHUHNLU
/íWIHQEHEHNYHØRFXNODUbQDUND
NROWXNODUGDYHX\JXQØRFXNHPQL\HW
VLVWHPOHULQGHVH\DKDWHWPHOHULQL
VDĐOD\bQ
¸RFXNODUHPQL\HWNHPHULNXOODQDFDN
\DŏDJHOHQHNDGDUOíWIHQØRFXNODUbQ
\DŏbQDX\JXQØRFXNHPQL\HW
VLVWHPLQLVHØLQYHX\JXQRODUDN
NXOODQbOGbĐbQGDQHPLQROXQ/íWIHQ
ØRFXNHPQL\HWVLVWHPOHULQLQLOJLOL
íUíQNXOODQbPWDOLPDWODUbQDX\XQ
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
¸RFXNHPQL\HWVLVWHPLPRQWDMQRNWDODUb
¸RFXNHPQL\HWVLVWHPOHULLØLQPíVDDGHHGLOHQNXOODQbP\çQWHPOHUL
ÇQ\ROFXNROWXĐXQGD
$ĐbUObNYH\D\DŏVbQbIb
+DYD\DVWbĐbHWNLQ
+DYD\DVWbĐbGHYUHGbŏb
$UND\DQNROWXNODUGD
$UNDRUWDNROWXNWD
*UXSNJ
DNDGDU
YH\D\DNOD\
DNDGDU
;
8
8
8
*UXSNJ
DNDGDU
YH\D\DNO\DŏbQDNDGDU
;
8
8
8
*UXS,NJDUDVb
YH\D\DNOD\\DŏDUDVb
;
8
8
8
*UXS,,NJDUDVb
YH\D\DNO\DŏDUDVb
;
;
8
8
*UXS,,,NJDUDVb
YH\D\DNO\DŏDUDVb
;
;
8
8
8
;
6DGHFHçQ\ROFXKDYD\DVWbNODUbGHYUHGbŏbEbUDNbOGbĐbQGD¸RFXNHPQL\HWVLVWHPLíØQRNWDObHPQL\HWNHPHULLOH
VDELWOHQL\RUVDHPQL\HWNHPHULQLQ\çQOHQGLUPHQRNWDVbQGDQçQHGRĐUXJLWWLĐLQGHQHPLQROXQ
,62),;YH7RS7HWKHUVDELWOH\LFLOLNROWXNNXOODQbODELOLU
ÍØQRNWDObHPQL\HWNHPHULOHELUOLNWHØRNDPDØObNXOODQbPDX\JXQ
%XDĐbUObNJXUXEXQGDØRFXNHPQL\HWVLVWHPLQHPíVDDGHHGLOPH]
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
,62),;ØRFXNHPQL\HWVLVWHPOHULLØLQPíVDDGHHGLOHQNXOODQbP\çQWHPOHUL
$ĐbUObNVbQbIb
*UXSNJ
DNDGDU
*UXSNJ
DNDGDU
*UXS,NJDUDVb
,/
,8)
;
(EDWVbQbIb
(
6DELWOHPH
,625
ÇQ\ROFXNROWXĐXQGD
$UND\DQNROWXNODUGD
$UNDRUWDNROWXNWD
;
,/
;
;
(
,625
;
,/
'
,625
;
,/
;
&
,625
;
,/
;
'
,625
;
,/
;
;
&
,625
;
,/
%
,62)
;
,/,8)
;
%
,62);
;
,/,8)
;
$
,62)
;
,/,8)
;
$UDFDç]HO
NbVbWOb
YH
\DUbíQLYHUVDO
NDWHJRULOHULQHDLWEHOLUOL,62),;ØRFXNHPQL\HWVLVWHPOHULLØLQX\JXQGXU,62),;
VLVWHPLDUDFbQb]bQPRGHOLQHX\JXQROPDObYHNXOODQbPbQDL]LQYHULOPLŏROPDObGbU
%XDĐbUObNJUXEXQGDNXOODQbPDL]LQYHULOHQíQLYHUVDONDWHJRULGHNLçQHGRĐUXEDNDQ,62),;ØRFXNHPQL\HWVLVWHPOHUL
LØLQX\JXQGXU
%XDĐbUObNJXUXEXQGD,62),;ØRFXNHPQL\HWVLVWHPLQHPíVDDGHHGLOPH]
ÇQNROWXĐXHQçQNRQXPDD\DUOD\bQYH\DØRFXNHPQL\HWVLVWHPLQLQçQNROWXNLOHKHUKDQJLELUWHPDVbROPD\DFDNŏHNLOGH
çQHGRĐUXND\GbUbQ
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
,62),;HEDWVbQbIbYHNROWXN
$,62)
%,62)
%,62);
&,625
',625
(,625
NJDUDVbQGDNLYHPDNVLPXPER\X]XQOXĐXQDVDKLSØRFXNODULØLQ\í]íçQHEDNDQØRFXNHPQL\HW
VLVWHPL
NJDUDVbQGDRODQGDKDNíØíNØRFXNODULØLQ\í]íçQHEDNDQØRFXNHPQL\HWVLVWHPL
NJDUDVbQGDRODQGDKDNíØíNØRFXNODULØLQ\í]íçQHEDNDQØRFXNHPQL\HWVLVWHPL
NJ
DNDGDUYHPDNVLPXPER\X]XQOXĐXQDVDKLSØRFXNODULØLQ\í]íDUND\DEDNDQØRFXNHPQL\HW
VLVWHPL
NJDĐbUObĐDNDGDURODQGDKDNíØíNØRFXNODULØLQ\í]íDUND\DEDNDQØRFXNHPQL\HWVLVWHPL
NJDĐbUObĐDNDGDURODQGDKDNíØíNØRFXNODULØLQ\í]íDUND\DEDNDQØRFXNHPQL\HWVLVWHPL
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
,62),;ØRFXNHPQL\HW
VLVWHPOHUL
ÇQFHOHULØRFXNNROWXNODUbDUDFbQ
NROWXĐXQDHPQL\HWNHPHUOHUL\H
EDĐODQbUGb%X\í]GHQØRFXN
NROWXNODUbØRĐXQOXNODKDWDObRODUDN\D
GDØRFXĐX\HWHULQFHNRUX\DPD\DFDN
NDGDUJHYŏHNWDNbObUGb
$UDFbQb]bQLNLDUND\DQNROWXĐXQD
,62),;DOWVDELWOH\LFLOHUYHEDJDM
EçOPHVLQLQDUNDSDQHOLQLQKHULNL
\DQbQD7RSWHWKHUEDĐODQWbSDUØDODUb
\HUOHŏWLULOPLŏWLUEXSDUØDODUØRFXN
NROWXNODUbQbQGRĐUXGDQDUDFbQDUND
NROWXNODUbQDEDĐODQDELOPHVLQHRODQDN
WDQbU
,62),;DOWYH7RSWHWKHUEDĐODQWb
SDUØDODUb\ODGRQDWbOPbŏØRFXN
NROWXĐXQXPRQWHHWPHNLØLQVL]H
ØRFXNNROWXĐX\ODYHULOPLŏRODQ
WDOLPDWODUbX\JXOD\bQ
/íWIHQWDNLSHGHQVD\IDODUGDNLYH
ØRFXNNROWXĐXQX]ODELUOLNWHYHULOHQ
WDOLPDWODUbGLNNDWOLFHRNXPDNYHWíP
WDOLPDWODUbX\JXODPDNLØLQ]DPDQ
D\bUbQ
¸RFXĐXQX]XQHPQL\HWLEXQDEDĐObGbU
6RUXODUbQb]ROXUVD\DGDØRFXN
NROWXĐXQXX\JXQRODUDNWDNbS
WDNPDGbĐbQb]GDQŏíSKH
LØHULVLQGH\VHQL]ØRFXNNROWXĐX
íUHWLFLVLQHEDŏYXUXQ%XQDUDĐPHQ
DUDFbQb]DØRFXNNROWXĐXQXQPRQWDM
HGLOPHVLQGHVRUXQ\Dŏb\RUVDQb]
\HWNLOLVHUYLVLQL]HEDŏYXUPDQb]b
WDYVL\HHGHUL]
,62),;ØRFXNHPQL\HWVLVWHPOHULQLQ
PRQWHHGLOPHVL
¸RFXNNROWXNODUbQbQWDNbOPDVbLØLQ
DUND\DQNROWXNODUGDQELULQLVHØLQ
ġNLDOWEDĐODQWbSDUØDVbQbQ
NRQXPXQXEHOLUOH\LQL]+HUELUDOW
EDĐODQWbSDUØDVbQbQ\HULDUND
NROWXNVbUWObĐbQbQDOWNçŏHVL
í]HULQGHNLGDLUHVHLŏDUHWOHULOH
WHVSLWHGLOLU
(PQL\HWNHPHULNLOLWPHNDQL]PDVb
\DGDHPQL\HWNHPHULGDKLODOW
EDĐODQWbSDUØDODUbHWUDIbQGDKLØELU
\DEDQFbPDGGHQLQ
EXOXQPDGbĐbQGDQHPLQROXQ
<DEDQFbPDGGHOHUØRFXN
NROWXĐXQXQEDĐODQWbSDUØDODUbQD
X\JXQELUELØLPGHNLOLWOHQPHVLQL
HQJHOOH\HELOLU
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
¸RFXNNROWXĐXQXNROWXNí]HULQH
LNLDGHWDOWEDĐODQWbSDUØDVbíVWíQH
\HUOHŏWLULQYHØRFXNNROWXĐX\OD
ELUOLNWHVDĐODQDQWDOLPDWODUD
X\DUDNNROWXĐXVDELWOH\LFLOHUH
WDNbQ
¸RFXNNROWXĐXQXQNHPHULQLØRFXN
NROWXĐX\ODELUOLNWHYHULOHQ
WDOLPDWODUDJçUHVbNbŏWbUbQYH
D\DUOD\bQ
'LNNDW
.XOODQbOPD\DQØRFXNJíYHQOLN
VLVWHPLçQHGRĐUXVDYUXODELOLU
.XOODQbOPDGbĐbWDNGLUGHØRFXN
JíYHQOLNVLVWHPLQLVçNíQí]YH\D
ELUHPQL\HWNHPHUL\OHJíYHQOLN
DOWbQDDObQb]
1RW
.DSDObELUDUDØWDEbUDNbOGbĐbQGDELU
HPQL\HWNHPHULYH\DØRFXNJíYHQOLN
VLVWHPLØRNbVbQDELOGLĐLQGHQLØLQHELU
ØRFXNNR\PDGDQHYYHONROWXN
çUWíVíQíYHWRNDODUbNRQWUROHGLQL]
8\DUb
8\DUb
7íP,62),;DOWYH7RS7HWKHU
EDĐODQWbSDUØDODUbQbVDGHFH
WDVDUODQGbNODUbDPDØODULØLQ
NXOODQbQb]
,62),;DOWYH7RSWHWKHUEDĐODQWb
SDUØDODUbDOWYHíVWVDELWOH\LFL
GRQDWbODUb\ODJHOHQØRFXN
NROWXNODUbQbWXWPDNLØLQ
WDVDUODQPbŏODUGbU
,62),;DOWYH7RSWHWKHUEDĐODQWb
SDUØDODUbQb\HWLŏNLQOHULQHPQL\HW
NHPHUOHULWHØKL]DWODUb\DGD
DUDFbQb]GDNLGLĐHUHNLSPDQODUbQ
WXWXOPDVbLØLQNXOODQPD\bQ
,62),;DOWYH7RSWHWKHUEDĐODQWb
SDUØDODUb\HWLŏNLQOHULQHPQL\HW
NHPHUOHULWHØKL]DWODUb\DGD
DUDFbQb]GDNLGLĐHUHNLSPDQODUbQ
WXWXOPDVbLØLQNXOODQbOPDVb
GXUXPXQGDND]DODUGDX\JXQ
NRUXPDVDĐODPD\DFDNYH
\DUDODQPDODUD\DGDçOíPOHUH
QHGHQRODELOHFHNWLU
ÇQNROWXĐD\HUOHŏWLULOPLŏØRFXN
JíYHQOLNNROWXĐXVLVWHPLFLGGL
\DUDODQPDODUDYH\DçOíPHQHGHQ
RODELOLU
<í]íDUND\DGçQíNELUØRFXN
NROWXĐXQXçQ\ROFXKDYD\DVWbĐbLOH
GRQDWbOPbŏDUDFbQb]bQçQ
NROWXĐXQDDVODWDNPD\bQb]
ÇQNROWXĐDWDNbOPbŏ\í]íDUND\D
GçQíNELUØRFXNNROWXĐXQGD
EXOXQDQELUØRFXN\ROFXKDYD
\DVWbĐbDØbOGbĐbQGDFLGGLELUŏHNLOGH
\DUDODQDELOLU
<í]íDUND\DGçQíNØRFXN
NROWXĐXQXDUNDNROWXĐD\HUOHŏWLULQ
<í]íçQHGçQíNELUØRFXNNROWXĐX
PíPNíQROGXĐXQFDDUNDNROWXNWD
HPQL\HWHDObQPDObGbU
ÇQ\ROFXNROWXĐXQDWDNbOGbĐbQGD
NROWXĐXHQJHUL\HGD\DQDFDN
ŏHNLOGHD\DUOD\bQb]
.ROWXNODU*íYHQOLN6LVWHPOHUL
'LNNDW
7DPEí\íNOíNWH\í]íDUND\D
GçQíNØRFXNNROWXNODUbPRQWDMLØLQ
X\JXQROPD\DELOLUOHU8\JXQØRFXN
NROWXĐXVLVWHPOHULQHLOLŏNLQGDKD
ID]ODELOJLLØLQ\HWNLOLVDWbFbQb]LOH
EDĐODQWbNXUXQX]
¸RFXNNROWXNODUbQbQ,62),;DOWYH
7RS7HWKHUEDĐODQWbSDUØDODUb\OD
PRQWDMb
7RS7HWKHUVDELWOHPH
KDONDODUb
7RSWHWKHUEDĐODQWbQRNWDODUbQD
HULŏPHNLØLQŏXQODUb\DSbQ
%DJDMEçOíPíçUWíVíQíØbNDUWbQb]
¸RFXNNROWXĐXQXQNHPHUL
í]HULQGHNLNOLSVL7RSWHWKHU
EDĐODQWbSDUØDVbQDNHPHUGH
KHUKDQJLELUGçQPHROPD\DFDN
ŏHNLOGHWDNbQb]
.XOODQGbĐbQb]NROWXND\DUODQDELOLU
EDŏObĐDVDKLSVHYHØLIWOLELU7HWKHU
NXOODQb\RUVDQb]7HWKHU
EDĐODQWbVbQbEDŏObĐbQØHYUHVLQGH
GçQGíUíQ
.XOODQGbĐbQb]NROWXND\DUODQDELOLU
EDŏObĐDVDKLSVHYHWHNOLELUWHWKHU
NXOODQb\RUVDQb]EDŏObĐbNDOGbUbQYH
WHWKHUEDĐODQWbVbQbEDŏObĐbQ
DOWbQGDQYHEDŏObNGHVWHNOHULQLQ
DUDVbQGDQJHØLULQ
¸RFXNNROWXĐXQXQNHPHULQLØRFXN
NROWXĐX\ODELUOLNWHYHULOHQ
WDOLPDWODUDJçUHVbNbŏWbUbQb]
¸RFXNNROWXĐXQXQHPQL\HWOL
RODUDNWHVSLWHGLOGLĐLQGHQHPLQ
ROPDNLØLQPRQWDMGDQVRQUD
NROWXĐXLOHULLWLQYHJHULØHNLQ
8\DUb
¸RFXNNROWXĐXQGDNLNHPHU
í]HULQGHNLNOLSVLQ7RS7HWKHU
EDĐODQWbSDUØDVbQDGRĐUXELU
ŏHNLOGHLOLŏWLULOGLĐLQGHQHPLQ
ROXQX]
+DWDObEDĐODPDODUEDĐODPD
ND\bŏbQbYH7RSWHWKHU
EDĐODQWbODUbQbHWNLVL]NbODELOLU
(ŏ\DVDNODPDYHEDJDMEçOíPOHUL
(ŏ\DVDNODPDYH
EDJDMEçOíPOHUL
(ŏ\DVDNODPDEçOíPOHUL %DJDMEçOíPí 7DYDQíVWíEDJDMWDŏb\bFbVb $UDFb\íNOHPHWDOLPDWb (ŏ\DVDNODPDEçOíPOHUL
0HWDOSDUDPXKDID]DEçOíPí
*çVWHUJHSDQHOLQGHNLHŏ\D
NR\PDJç]OHUL
*çVWHUJHSDQHOLQLQDOWNbVPbQGDNL
Hŏ\DVDNODPDJç]í
0HWDOSDUDODUbQb]bEXUD\D
NR\DELOLUVLQL]
%XJç]NíØíNQHVQHOHULQYE
VDNODQPDVbLØLQNXOODQbObU
(ŏ\DVDNODPDYHEDJDMEçOíPOHUL
7RUSLGRJç]í
%DUGDNWXWXFXODUb
8\DUb
$UDØKDUHNHWKDOLQGH\NHQLØLQGH
VbFDNVbYbEXOXQDQíVWíNDSDOb
ROPD\DQEDUGDNODUbEDUGDN
WXWXFXVXQDNR\PD\bQ6bFDNVbYb
VDOODQGbĐbQGD\DQDELOLUVLQL]$UDØ
VíUíFíVíQíQ\DQPDVbDUDØVíUíŏ
KDNLPL\HWLQLND\EHWPHVLQHVHEHS
RODELOLU
$QLGXUPDYH\DØDUSbŏPDDQbQGD
\DUDODQPDULVNLQLD]DOWPDNLØLQ
DUDØKDUHNHWKDOLQGH\NHQíVWí
NDSDObYH\DHPQL\HWOLROPD\DQ
EDUGDNŏLŏHYH\DNXWXODUbYE
EDUGDNWXWXFX\DNR\PD\bQ
$ØPDNLØLQWXWDPDĐbØHNLQ
8\DUb
%LUND]DYH\DDQLGXUPDDQbQGD
\DUDODQPDULVNLQLD]DOWPDNLØLQ
WRUSLGRJç]íQíVíUíŏHVQDVbQGD
VíUHNOLNDSDObWXWXQ
%DUGDNWXWXFXODUbçQNRQVROGDYH
RUWDNRQVROXQDUNDWDUDIbQGDEXOXQXU
(ŏ\DVDNODPDYHEDJDMEçOíPOHUL
*ç]OíNEçOPHVL
.ROWXĐXQDOWbQGDNLHŏ\D
NR\PDJç]í
%DJDMEçOíPí
$UNDNROWXNVbUWObNODUbQbQ
\DWbUbOPDVb
8\DUb
$ŏDĐbGRĐUX\DWbUbQYHDØbQ
%XJç]HDĐbUQHVQHOHUNR\PD\bQ
ÇQ\ROFXNROWXĐXDOWHŏ\DJç]íQí
NXOODQPDNLØLQJç]íQXFXQXWXWXS
JçVWHUJHWDEORVXQDGRĐUXØHNLQ
2ULMLQDONRQXPXQDJHULGçQGíUPHN
LØLQJç]íWXWXSNROWXĐDGRĐUXLWLQL]
$UDØLØLQHçQNROWXNODUbQER\XQX
DŏDFDNNDGDUID]ODEDJDM\DGD
QHVQHNR\PD\bQb]
$UDØKDUHNHWKDOLQGH\NHQ
\ROFXODUbQNDWObNROWXNVbUWObNODUbQD
RWXUPDVbQDL]LQYHUPH\LQ
$QLELUGXUPD\DGDND]DKDOLQGH
NDWObELUNROWXNDUNDObĐbí]HULQGHNL
VDELWOHQPHPLŏEDJDM\DGD
\ROFXODUIbUOD\DELOLU%XGXUXP
FLGGL\DUDODQPDODUD\DGDçOíPH
VHEHEL\HWYHUHELOLU
$UNDNROWXNVbUWObNODUbQbD\UbD\Ub
NDWODPDNLØLQ
$UNDNROWXN\DVWbĐbQbQçQWDUDIbQb
ØHNHUHNVHUEHVWEbUDNbQb]
$UDFbQb]GDDUNDNROWXNEDŏObNODUb
YDUVDØbNDUbOPDObGbU
(ŏ\DVDNODPDYHEDJDMEçOíPOHUL
6HUEHVWNDODQDUNDNROWXĐXGLN
NRQXPD\HUOHŏWLULQL]
PLQGHULQLQDOWbQGDGçQPH\HFHNYH
NDOPD\DFDNŏHNLOGHRULMLQDO
NRQXPXQDNR\XQX]YHDUGbQGDQ
NROWXNPLQGHULQLQçQNbVPbQbL\LFH
NLOLWOHQHFHNŏHNLOGHDŏDĐb\D
EDVWbUbQb]
1RW
$UNDNROWXNODUbQ\DWbUbOPDVb
VbUDVbQGD\HWHULQFHPHNDQ
VDĐODPDNLØLQçQNROWXĐXND\GbUbSçQ
NROWXNVbUWObĐbQbGLNNRQXPD
D\DUOD\bQb]
'LNNDW
$UNDNROWXNVbUWObĐbQbQíVWíQGHNL
VHUEHVWEbUDNPDGíĐPHVLQL\XNDUb
NDOGbUbQYHLOHULDŏDĐb\DGRĐUX
NDWOD\bQb]
ÇQNROWXNODUbLVWHGLĐLQL]NRQXPD
D\DUOD\bQ
.ROWXNVbUWObĐbQb\HQLGHQGLN
NRQXPXQDJHULGçQGíUPHNLØLQDUND
NROWXNVbUWbObĐbíVWíQGHNLVHUEHVW
EbUDNPDGíĐPHVLQLNDOGbUbS\HULQH
LWLQL]
(PQL\HWNHPHULPDQGDObQbQ
VbNbŏPDGbĐbQGDQHPLQROXQ
$UNDNROWXNPLQGHULQLGçQGíUPHNLØLQ
NROWXNPLQGHULQLQDUNDNbVPbQb
HPQL\HWNHPHULQLQND\bŏbNROWXN
$UNDNROWXNVbUWObĐbQbGLNNRQXPD
JHULGçQGíUíUNHQDUNDHPQL\HW
NHPHULYHNLOLGLQLDUNDNROWXNVbUWObĐb
LOHELUPLQGHUDUDVbQD\HUOHŏWLULQL]
$UNDHPQL\HWNHPHULYHNLOLWOHULQLQ
DUNDNROWXNPLQGHULQLQDOWbQGD
VbNbŏPDGbNODUbQGDQHPLQROXQX]
(PQL\HWNHPHUOHULQLQ
GçQPHGLNOHULQHYH\DNROWXN
VbUWObĐbQDWDNbOPDGbNODUbQDYH
X\JXQNRQXPODUbQGD
Gí]HQOHQGLNOHULQHHPLQROXQX]
(ŏ\DVDNODPDYHEDJDMEçOíPOHUL
8\DUb
8\DUb
'LNNDW
$UDFbQb]bQDUNDNROWXĐXQGD\ROFX
YDUNHQDUDFbNXOODQPDGDQçQFH
DUNDNROWXNVbUWObNODUbQbQWDPDPHQ
JHULGHYHNLOLWOLSR]LV\RQGD
ROGXĐXQGDQHPLQROXQ
$UDØKDUHNHWKDOLQGH\NHQNROWXN
VbUWObĐbQbQíVWíQGHNLD\DU
GíĐPHVLQLØHNPH\LQ
%XGXUXPFLGGL\DUDODQPDODUDYH
DUDFbQb]bQ]DUDUJçUPHVLQHQHGHQ
RODELOLU
$UDØKDUHNHWKDOLQGH\NHQ
\ROFXODUbQNDWObNROWXNVbUWObNODUbQD
RWXUPDVbQDL]LQYHUPH\LQ%X
ŏHNLOGHRWXUPDNX\JXQGHĐLOGLUYH
HPQL\HWNHPHULNXOODQbPbPíPNíQ
ROPD]
8VXOHX\JXQROPD\DQEXGXUXP
ND]DYH\DDQLGXUXŏODUGD
\DUDODQPD\DYH\DçOíPHVHEHS
RODELOLU
.DWObNRQXPGDNLNROWXNODUbQ
í]HULQHNRQXODQQHVQHOHULQER\X
çQNROWXNODUbQER\XQX
DŏPDPDObGbU$NVLGXUXPGDEX
QHVQHOHUçQHND\DUYHDUDØDQLGHQ
GXUGXĐXQGD\DUDODQPDODUDYH\D
çOíPHVHEHSRODELOLU
%DJDMILOHVLNíØíN\íNOHULØLQ
WDVDUODQPbŏWbU%DJDMILOHVL\OHDĐbU
Hŏ\DODUbWDŏbPD\bQ
'LNNDW
(PQL\HWNHPHUOHULEDĐOb
NRQXPGD\NHQDUNDNROWXĐX
NDWODPDNNROWXĐDYH\DHPQL\HW
NHPHULQHKDVDUYHUHELOLU
(PQL\HWNHPHUOHULQLQWRNDVbQbKHU
]DPDQDØbQb]YHRQODUbELUDUND
NROWXĐXNDWODPDGDQçQFHQRUPDO
SR]LV\RQDJHULJHWLULQL]
%DJDMILOHVL
2SVL\RQHOEDJDMILOHVL\OHNíØíN
\íNOHULWDŏb\DELOLUVLQL]
)LOH\LWDNPDNLØLQILOHQLQíVW
NçŏHOHULQGHNLKDONDODUbDUNDSDQHOLQ
KHULNLEDĐODQWbSDUØDVbQDWDNbQb]
(ŏ\DVDNODPDYHEDJDMEçOíPOHUL
7DYDQíVWíEDJDM
WDŏb\bFbVb
7DYDQEDJDMb
(PQL\HWDØbVbQGDQYHDUDFbQWDYDQbQD
]DUDUYHUPHPHNLØLQNXOODQbPb
RQD\ODQPbŏRODQWDYDQíVWíEDJDM
WDŏb\bFbVLVWHPOHULQLSRUWEDJDM
NXOODQbQ
3RUWEDJDMGDQGDKDJHQLŏYH\DGDKD
X]XQRODQELUQHVQH\LDUDFbQb]bQ
íVWíQGHWDŏbPD\DNDONDUVDQb]VíUíŏ
HVQDVbQGDUí]JDUDNDSbODELOLU%X
GXUXPGDNRQWUROíND\EHGHELOLUVLQL]
7DŏbGbĐbQb]Hŏ\DŏLGGHWOLELUŏHNLOGH
DUDFbQb]GDQNRSDELOLUYHEXVL]LQYH\D
GLĐHUVíUíFíOHULQND]D\DSPDODUbQD
QHGHQRODELOLUYHDUDFbQb]D]DUDU
YHUHELOLU3RUWEDJDMGDQGDKDJHQLŏ
YH\DX]XQKHUKDQJLELUHŏ\D\b
DUDFbQb]bQíVWíQGHWDŏbPD\bQb]
3RUWEDJDMLØLQD]DPL\íNPLNWDUb
SRUWEDJDMbQWDYDQØXEXNODUbQbQ
DĐbUObĐbGDKLOROPDNí]HUHNJ
GbU
$UDFbQb]b\íNOHUNHQD]DPLDUDØ
NDSDVLWHVLQLDŏPD\bQ
7DYDQØXEXNODUbYH\DWDYDQ\íNí
ROGXĐXQGDDUDØ\bNDPDWHVLVOHULQGH
EXQODUbØbNDUbQ
$UDFb\íNOHPHWDOLPDWb
࿢ %DJDMEçOíPíQGHNLDĐbUHŏ\DODUb
NROWXNVbUWObNODUbQDGRĐUX\HUOHŏWLULQ
.ROWXNVbUWObNODUbQbQJíYHQOLELU
ŏHNLOGHVDELWNRQXPGDD\DUOb
ROGXĐXQGDQHPLQROXQÍVWíVWH
NRQXODQHŏ\DODUGDHQDĐbURODQbHQ
DOWD\HUOHŏWLULQ
࿢ %DJDMEçOíPíQGHNLHŏ\DODUb
ND\PD\DNDUŏbHPQL\HWHDObQ
࿢ %DJDMEçOíPíQGH\íNWDŏbUNHQDUND
NROWXNVbUWObNODUbQbQDØbVbçQHGRĐUX
D\DUObROPDPDObGbU
࿢ <íNNROWXNVbUWObNODUbQbQíVW
NHQDUbQGDQGDKD\íNVHN
ROPDPDObGbU
࿢ %DJDMEçOíPíçUWíVíYHJçVWHUJH
SDQHOLí]HULQHKHUKDQJLELUHŏ\D
NR\PD\bQJçVWHUJHSDQHOL
í]HULQGHNLVHQVçUOHULQí]HULQLQ
NDSDWbOPDPDVbJHUHNLU
࿢ <DSbODFDN\íNOHPHOHUSHGDOODUbQHO
IUHQLQLQYHYLWHVNROXQXQ
NXOODQbOPDVbQbHQJHOOHPHPHOLGLUYH
VíUíFíQíQKDUHNHWDODQbQb
NbVbWODPDPDObGbU$UDFbQLØ
(ŏ\DVDNODPDYHEDJDMEçOíPOHUL
EçOíPíQGHVDELWROPD\DQYH
JHYŏHNNRQXPGDHŏ\D
EXOXQGXUPD\bQ
࿢ %DJDMNDSDĐbDØbNNRQXPGD
VH\DKDWHWPH\LQ
࿢ )D\GDOb\íNPíVDDGHHGLOHQ
WRSODPDĐbUObN7LSHWLNHWLQHEDNbQ
YHERŏDĐbUObNDUDVbQGDNL
IDUNWbU%RŏDĐbUObĐbQGHWD\ODUbLØLQ
WHNQLNELOJLOHUEçOíPíQHEDNbQ
6WDQGDUWODUDJçUHERŏDĐbUObN
ŏXQODUbNDSVDUVíUíFíLØLQ
YDUVD\bODQDĐbUObNNJHOEDJDMb
NJYHWíPVbYbPDGGHOHUGDKLO
\DNbWGHSRVXGROX
Ç]HOGRQDQbPYHDNVHVXDUODUERŏ
DĐbUObĐbDUWWbUbU
࿢ 7DYDQ\íNíDUDFbQ\DQUí]JDU
KDVVDVL\HWLQLDUWWbUbUYHDUDØDĐbUObN
PHUNH]LQLQ\íNVHOPHVLQHGHQL\OH
GLUHNVL\RQKDNLPL\HWLQL]RUODŏWbUbU
<íNWíPWDYDQDHŏLWRODUDN
GDĐbWbOPDObYH\íNíQND\PDPDVbQb
HPQL\HWDOWbQDDOPDNLØLQ
NHPHUOHUOHVDELWOHQPHOLGLU/DVWLN
EDVbQØODUbQbYHDUDØKb]bQb\íN
GXUXPXQDJçUHD\DUOD\bQ<íN
VDELWOH\LFLEDQWYHND\bŏODUbVbNØD
NRQWUROHGLQYHJHUHNWLĐLQGHJHULQ
*çVWHUJHOHUYHNXPDQGDELULPOHUL
*çVWHUJHOHUYH
NXPDQGDELULPOHUL
.XPDQGDELULPOHUL
'LUHNVL\RQVLPLGLD\DUb
.XPDQGDELULPOHUL ġND]ODPEDODUbHNUDQ
JçVWHUJHOHULYHNRQWUROODPEDODUb <ROELOJLVD\DUb 'LNNDW
'LUHNVL\RQVLPLGLD\DUODQbUNHQ
GLUHNVL\RQVíWXQXPLOL\çQíQHDĐbU
GDUEHJHOLUVHYH\DGLUHNVL\RQPLOL
NXPDQGDNROXNLOLWOLNRQXPD
JHØHUVHGLUHNVL\RQLOHLOJLOL
SDUØDODUKDVDUJçUHELOLU
'LUHNVL\RQGDNLNXPDQGD
WXŏODUb
.ROXNLOLWVL]NRQXPDJHWLULQ\íNVHNOLĐL
YHGHULQOLĐLD\DUOD\bQNROXWHNUDUHVNL
NRQXPXQDJHWLUHUHNNLOLWOHQPHVLQL
VDĐOD\bQ
'LUHNVL\RQXVDGHFHDUDØGXUDĐDQ
NRQXPGDLNHQYHGLUHNVL\RQNLOLGLDØbN
NRQXPGDLNHQD\DUOD\bQ
,QIRWDLQPHQWVLVWHPLGLUHNVL\RQVLPLGL
í]HULQGHNLNXPDQGDELULPOHULLOH
NXOODQbODELOLU
*çVWHUJHOHUYHNXPDQGDELULPOHUL
'DKDD\UbQWbObELOJL\L,QIRWDLQPHQW
VLVWHPLNXOODQPDNbODYX]XQGD
EXODELOLUVLQL]
.RUQD
ÇQFDPVLOHFHNOHULYH
\bNDPDVLVWHPL
ÇQFDPVLOHFHNOHUL
7HNELUVLOPHLŏOHPLLØLQçQFDP
VLOHFHNNROODUbNDSDObNRQXPGD\NHQ
çQFDPVLOHFHNNROXQXKDILIØHKDUHNHW
HWWLUHUHN,17NRQXPXQDJHWLULQYH
EbUDNbQ.ROXEbUDNWbĐbQb]GDNRO
RWRPDWLNRODUDNQRUPDOSR]LV\RQXQD
GçQHU6LOHFHNOHUELUGHIDØDObŏDFDNWbU
%XĐXJLGHUPHIRQNVL\RQX
ÇQFDPVLOHFHNOHULQLKDILI\DĐPXU\D
GDVLVOLKDYDGDØDObŏWbUPDNLØLQçQ
FDPVLOHFHN\bNDPDNROXQXKDILIELU
ŏHNLOGH,,17NRQXPXQDGRĐUXKDUHNHW
HWWLULQYHVHUEHVWEbUDNbQ.ROX
EbUDNWbĐbQb]GDNRORWRPDWLNRODUDN
QRUPDOSR]LV\RQXQDGçQHU
6LOHFHNOHUELUGHIDØDObŏDFDNWbU
HLŏDUHWLRODQNbVPDEDVWbUbQ
ÇQFDPVLOHFHNOHULQLØDObŏWbUPDNLØLQ
NRQWDNDQDKWDUbQb21NRQXPXQD
JHWLULQYHçQFDPVLOHFHN\bNDPD
NROXQXKDUHNHWHWWLULQ
2))
6LVWHPNDSDOb
,17
)DVbODObØDObŏPD
/2
6íUHNOLVLOPH\DYDŏ
+,
6íUHNOLVLOPHKb]Ob
*çVWHUJHOHUYHNXPDQGDELULPOHUL
'LNNDW
6íUíFíQíQJçUíŏQHWOLĐLQLQ
D]DOPDVbDUDFbQb]GDEXOXQDQODUbQ
\DUDODQPDVbQDYHPDGGLKDVDULOH
VRQXØODQDQELUND]D\DVHEHS
RODELOLU
ÇQFDPNXUXROGXĐXQGDYH\DNDU
\DGDEX]JLELHQJHOOHULOHNDSOb
ROGXĐXQGDçQFDPVLOHFHNOHULQL
ØDObŏWbUPD\bQb]%XJLEL
GXUXPODUGDVLOHFHNOHULQ
NXOODQbOPDVbVLOHFHNODVWLNOHULQH
VLOHFHNPRWRUXQDYHFDPODUD]DUDU
YHUHELOLU
6LOHFHNOHULVRĐXNKDYDODUGD
ØDObŏWbUPDGDQçQFHVLOHFHN
ODVWLNOHULQLQGRQDUDNFDPODUD
\DSbŏbS\DSbŏPDGbĐbQbNRQWURO
HGLQ6LOHFHNODVWLĐLGRQPXŏNHQ
VLOHFHĐLQØDObŏWbUbOPDVbVLOHFHN
PRWRUXQD]DUDUYHUHELOLU
&DP\bNDPDVLVWHPL
8\DUb
¸RNVRĐXNKDYDODUGDçQFDPD
\bNDPDVbYbVbSíVNíUWPH\LQ¸RN
VRĐXNKDYDODUGDçQFDPD\bNDPD
VbYbVbSíVNíUWPHNYHVLOHFHNOHUL
NXOODQPDNND]D\DVHEHSRODELOLU
¸íQNíFDP\bNDPDVbYbVbØRN
VRĐXNFDPGDGRQDELOLUYHJçUíŏí
ROXPVX]\çQGHHWNLOH\HELOLU
.ROXGLUHNVL\RQDGRĐUXØHNLQÇQ
FDPDFDP\bNDPDVX\XSíVNíUWíOíU
YHVLOHFHNOHUELUNDØVLOPHKDUHNHWL
\DSPDNí]HUHØDObŏWbUbObU
'LNNDW
&DP\bND\bFbVbQbVíUHNOLRODUDN
ELUNDØVDQL\HGHQGDKDID]ODELU
VíUH\DGDFDP\bNDPDVX\X
ELWHQHNDGDUØDObŏWbUPD\bQb]%X
GXUXP\bND\bFbPRWRUXQXQDŏbUb
bVbQPDVbQDYHGROD\bVb\ODSDKDOb
WDPLUPDVUDIODUbQD\RODØDELOLU
$UNDFDPVLOHFHĐLYH
\bNDPDVLVWHPL
*çVWHUJHOHUYHNXPDQGDELULPOHUL
%DJDMNDSbVbFDPVLOHFHĐLQL
\bND\bFbVbQbØDObŏWbUPDNLØLQNROX
JçVWHUJHSDQHOLQHGRĐUXLWLQ%LUNH]
LWLOGLĐLQGH6LOHFHNVíUHNOLRODUDN
\DYDŏØDObŏDFDNWbU<bNDPDVbYbVbQb
SíVNíUWPHNLØLQNROXELUNH]GDKDLWLQ
'LNNDW
6íUíFíQíQJçUíŏQHWOLĐLQLQ
D]DOPDVbDUDFbQb]GDEXOXQDQODUbQ
\DUDODQPDVbQDYHPDGGLKDVDULOH
VRQXØODQDQELUND]D\DVHEHS
RODELOLU
%DJDMNDSbVbFDPbNXUXNDUOb\DGD
EX]OXROGXĐXQGDDUNDFDP
VLOHFHĐLQLØDObŏWbUPD\bQb]
%XJLELGXUXPODUGDVLOHFHĐLQ
NXOODQbOPDVbVLOHFHNODVWLĐLQH
VLOHFHNPRWRUXQDYHFDPD]DUDU
YHUHELOLU
6LOHFHĐLVRĐXNKDYDODUGD
ØDObŏWbUPDGDQçQFHVLOHFHN
PRWRUXQGDROXŏDELOHFHNKDVDUb
çQOHPHNLØLQVLOHFHNODVWLĐLQLQ
GRQDUDNFDPODUD\DSbŏbS
\DSbŏPDGbĐbQbNRQWUROHGLQ
'bŏKDYDVbFDNObĐbQbQGRQPD
QRNWDVbQD\DNbQROGXĐXØRNVRĐXN
KDYDODUGDDUNDFDPbVbQDQDNDGDU
FDPD\bNDPDVX\XSíVNíUWPH\LQ
6RĐXNKDYDODUGDFDP\bNDPD
IRQNVL\RQXNXOODQbObUVDEDJDM
NDSbVbQGDNLFDPDSíVNíUWíOHQVbYb
GRQDUDNJçUíŏDODQbQb]bROXPVX]
HWNLOH\HELOLU
6DDW
'LNNDW
&DP\bND\bFbVbQbVíUHNOLRODUDN
ELUNDØVDQL\HGHQGDKDID]ODELU
VíUH\DGDFDP\bNDPDVX\X
ELWHQHNDGDUØDObŏWbUPD\bQb]%X
GXUXP\bND\bFbPRWRUXQXQDŏbUb
bVbQPDVbQDYHGROD\bVb\ODSDKDOb
WDPLUPDVUDIODUbQD\RODØDELOLU
6DDWELOJLVLJçVWHUJHJUXEXQGD
JçVWHULOLU
6DDWLQD\DUODQPDVb
*çVWHUJHJUXEXQGDNL&
&/2&.WXŏXQD
VDQL\HGHQGDKDX]XQVíUHEDVbQ
6DDWELOJLVL\DQbSVçQGíĐíQGHJíQFHO
VDDWL&
&/2&.WXŏXQDEDVDUDN
D\DUOD\bQ
<DNODŏbNELUVDQL\HVRQUDGDNLND
ELOJLVLRWRPDWLNRODUDN\DQbSVçQPH\H
EDŏOD\DFDNWbUJíQFHOGDNLNDELOJLVLQL
&/2&.WXŏXQDEDVDUDND\DUOD\bQ
*çVWHUJHOHUYHNXPDQGDELULPOHUL
$\DULŏOHPLQLQDUGbQGDQELUNDØVDQL\H
JHØWLNWHQVRQUDD\DUODU
WDPDPODQDFDNWbU
ŎDUMFLKD]bYH\DDNíJLELDNbP
VDĐOD\bFbDNVHVXDUODUbEDĐODPD\bQ
8\JXQROPD\DQVRNHWOHULWDNDUDN
SUL]OHULKDVDUDXĐUDWPD\bQ
$NVHVXDUSUL]OHUL
¸DNPDN
9ROWDNVHVXDUSUL]LçQNRQVROGD
EXOXQPDNWDGbU
3UL]OHUHEDĐODQDQHOHNWULNOL
DNVHVXDUbQPDNVLPXPDNbPØHNLŏL
:DWW
bDŏPDPDObGbU
.RQWDNNDSDWbOGbĐbQGDDNVHVXDU
SUL]OHULGHYUHGbŏbEbUDNbObU
$\UbFDDNíYROWDMbQbQGíŏPHVL
GXUXPXQGDGDDNVHVXDUSUL]OHUL
GHYUHGbŏbEbUDNbObUODU
¸DNPDĐbØDObŏWbUPDNLØLQNRQWDN
DQDKWDUbQb$&&YH\D21NRQXPXQD
ØHYLULQYHØDNPDĐbLØHEDVWbUbQ
¸DNPDNNXOODQbPDKD]bUROGXĐXQGD
RWRPDWLNRODUDNDWDUDNLONNRQXPXQD
JHULGçQHFHNWLU
'LNNDW
¸DNPDĐbQDŏbUbbVbQPDVbØDNPDN
UH]LVWDQVbQDYHØDNPDĐbQKDVDU
JçUPHVLQH\RODØDELOLU
¸DNPDNbVbQbUNHQØDNPDĐDHOOH
EDVNbX\JXODPD\bQ%XGXUXP
ØDNPDĐbQDŏbUbbVbQPDVbQDVHEHS
RODELOLU
$Ub]DObØDNPDĐbØDObŏWbUPD\D
XĐUDŏPDNWHKOLNHOLRODELOLU
¸DNPDN\XYDVbQDEDVWbUbOGbNWDQ
VRQUDVDQL\HLØLQGHGbŏDUb
DWPD]VDØDNPDĐbØHNHUHN
ØbNDUWbQb]YHVHUYLVHNRQWURO
HWWLULQL]%XGXUXPFLGGL
\DUDODQPDODUDYHDUDFbQb]bQ]DUDU
JçUPHVLQHQHGHQRODELOLU<HWNLOL
VHUYLVHEDŏYXUPDQb]bçQHULUL]
*çVWHUJHOHUYHNXPDQGDELULPOHUL
8\DUb
$UDFbQb]LØLQGHNROD\
DOHYOHQHELOHQELUQHVQHçUQWHN
NXOODQbPObNØDNPDNODU
EbUDNWbĐbQb]GD\D]D\ODUbQGDDUDØ
LØLQGHNLVbFDNObNDUWbŏbQGDQGROD\b
EXQHVQHDOHYOHQHELOLUSDWOD\DELOLU
YHELU\DQJbQDVHEHSRODELOLU$UDØ
LØLQGHDOHYOHQHELOLUYH\D
SDWOD\DELOLUQHVQHOHUEbUDNPD\bQ
YH\DPXKDID]DHWPH\LQ
'LNNDW
6LJDUDØDNPDĐbVRNHWLVDGHFH
VLJDUDØDNPDĐbLØLQ
NXOODQbOPDObGbU%DŏND9ELU
DNVHVXDUbQVLJDUDØDNPDĐbQD
WDNbOPDVbVLJRUWDDUb]DVbQDYH\D
WHUPDOELUDUb]D\DVHEHSRODELOLU
'LNNDW
¸DObŏWbUbOPbŏVLJDUDØDNPDĐbQbQXØ
NbVPbDŏbUbGHUHFHGHbVbQDELOLU
6LJDUDØDNPDĐbQbQbVbQDQXFXQD
GRNXQPD\bQYHØRFXNODUbQVLJDUD
ØDNPDĐbQbNXOODQPDVbQDYH\D
VLJDUDØDNPDĐb\ODR\QDPDVbQD
L]LQYHUPH\LQ
$ŏbUbGHUHFHGHbVbQDQEXPHWDO
SDUØD\DUDODQPDODUDYH
DUDFbQb]GDYH\DGLĐHUQHVQHOHUGH
KDVDUROXŏPDVbQDVHEHSRODELOLU
.íOOíNOHU
'LNNDW
6LJDUDODUYHGLĐHU\DQbFbPDGGHOHU
ELU\DQJbQD\RODØDELOLU
.íOOíNOHULQLØLQHNDĐbW\DGDEDŏND
\DQbFbPDGGHOHUNR\PD\bQ
%LUNíOOíĐíQ\DQPDVbNLŏLVHO
\DUDODQPD\DDUDFbQb]bQYH
LØLQGHNLOHULQ]DUDUJçUPHVLQH
VHEHSRODELOLU
3RUWDWLINíOOíNEDUGDNWXWXFXODUbQD
\HUOHŏWLULOHELOLU
.íOOíĐíDØPDNLØLQNíOOíĐíQNDSDĐbQb
KDILIØHNDOGbUbQb].XOODQGbNWDQVRQUD
NDSDĐbVbNbFDNDSDWbQb]
.íOOíĐíWHPL]OLNLØLQERŏDOWPDNí]HUH
KDILIØHNíOOíĐíQíVWNbVPbQbVDDWLQ
WHUVL\çQGHGçQGíUíSØbNDUWbQb]
*çVWHUJHOHUYHNXPDQGDELULPOHUL
ġND]ODPEDODUbHNUDQ
JçVWHUJHOHULYHNRQWURO
ODPEDODUb
.LORPHWUHVD\DFb
0RWRUGHYLUVDDWL
.LORPHWUHVDDWL
$UDØKb]bQbJçVWHULU
1RW
+HULNL\ROFXOXNELOJLVLQLVbIbUODPDN
LØLQ75,3WXŏXQDVDQL\HGHQGDKD
ID]ODEDVbQ
6H\LUNLORPHWUHVD\DFbDUDFbQb]bQNDØ
NLORPHWUHYH\DPLOVíUíOGíĐíQí
JçVWHULU
%XIRQNVL\RQXHQVRQ
VbIbUODGbĐbQb]GDQLWLEDUHQDUDFbQb]bQ
NDWHWWLĐL\ROXçOØHQ
LNLDGHWEDĐbPVb]VH\LUNLORPHWUHVD\DFb
YDUGbU
6H\LUNLORPHWUHVD\DFb\ROFXOXNWULS
$YH\ROFXOXNWULS%ELOJLOHUL7
75,3
WXŏXQDEDVDUDNØDObŏWbUbODELOLU
'DNLNDEDŏbQDRODQPRWRUGHYULQL
JçVWHULU
%íWíQYLWHVOHUGHDUDFbQb]bPíPNíQ
ROGXĐXQFDGíŏíNPRWRUGHYULQGH
VíUíQ
*çVWHUJHOHUYHNXPDQGDELULPOHUL
<DNbWJçVWHUJHVL
7HKOLNH
<DNbWGROXPXçQFHVLQGHDUDFbQb]b
GXUGXUXQPRWRUXVWRSHGLQ
.RQWUROODPEDODUb
<DNbWGHSRVXQGDNL\DNbWVHYL\HVLQL
JçVWHULU
+LØELU]DPDQGHSR\XWDPDPHQ
ERŏDOWPD\bQ
'HSRGDDUWDNDODQ\DNbWWDQGROD\b
GROGXUXOPDVbJHUHNHQ\DNbWPLNWDUb
EHOLUOHQPLŏRODQGHSRNDSDVLWHVLQGHQ
GDKDD]RODELOLU
)UHQHEDVPDKb]ODQPD\DGDYLUDMD
JLULOGLĐLQGHGHSRGDNL\DNbWbQKDUHNHWL
\DNbWJçVWHUJHLEUHVLQLQR\QDPDVbQD
\RODØDELOLU
$QODWbODQNRQWUROODPEDODUbKHUDUDØWD
PHYFXWGHĐLOGLU$ØbNODPDODUKHU
JçVWHUJHPRGHOLLØLQX\JXQGXU.ROWDN
DØbOGbĐbQGDELUØRNNRQWUROODPEDVb
IRQNVL\RQWHVWLLØLQNbVDVíUHOLĐLQH
\DQDU
.RQWUROODPEDODUbUHQNOHULQLQ
DQODPODUb
.bUPb]b
7HKOLNHçQHPOL
DODQ
KDWbUODWPD
6DUb
8\DUbDØbNODPDDUb]D
<HŏLO
(WNLQOHŏWLUPHRQD\b
0DYLDODQ
(WNLQOHŏWLUPHRQD\b
*çVWHUJHOHUYHNXPDQGDELULPOHUL
*çVWHUJHSDQHOLQGHNLNRQWUROODPEDODUb
*çVWHUJHOHUYHNXPDQGDELULPOHUL
2UWDNRQVROGDNLNRQWURO
ODPEDODUb
$PSXOOHULQGHĐLŏWLULOPHVL
6LJRUWDODU'çQíŏVLQ\DO
ODPEDODUb
(PQL\HWNHPHULWDNPD
X\DUbVb
ÇQNROWXNODUGDHPQL\HWNHPHUL
WDNPDX\DUbVb
'çQíŏVLQ\DOOHUL
.RQWUROODPEDVb.\HŏLOUHQNWH\DQbS
VçQHU
<DQbSVçQHUVH
.RQWUROODPEDVbGçQíŏVLQ\DOLYH\D
GçUWOíLND]IODŏçUOHULHWNLQROGXĐXQGD
\DQbSVçQHU
+b]Ob\DQbSVçQPH%LUVLQ\DO
ODPEDVbQGDYH\DLOJLOLVLJRUWDGDDUb]D
6íUíFíNROWXĐXLØLQ7NRQWUROODPEDVb
NbUPb]bUHQNWH\DQDUYH\D\DQbS
VçQHU
ÇQ\ROFXNROWXĐXQDRWXUXOGXĐXQGD
CNRQWUROODPEDVbNbUPb]bUHQNWH
\DQDUYH\D\DQbSVçQHU
.RQWDN21NRQXPXQD
JHWLULOGLĐLQGHNRQWUROODPEDVb
HPQL\HWNHPHULWDNbODQDNDGDU
\DQDU
0RWRUØDObŏWbUbOGbNWDQVRQUD
HPQL\HWNHPHULHPQL\HWOL
EDĐODQPDGbNØDODPED
VDQL\HER\XQFD\DQDUVçQHU
YHVRQUDHPQL\HWNHPHULWDNbODQD
NDGDUVíUHNOL\DQPD\DGHYDP
HGHU
(PQL\HWNHPHULWDNbOPDPbŏ
NRQXPGD\NHQDUDØ
PHWUH
GHQGDKDID]ODKDUHNHW
HGHUVHYH\DDUDØKb]bVDDWWH
NP
\LDŏDUVDLND]ODPEDVb
\DNODŏbNVDQL\HER\XQFD
\DQbSVçQHUYHELULND]VHVL
GX\XOXU
VDQL\HVRQUDLND]ODPEDVb
HPQL\HWNHPHULWDNbODQDNDGDUVíUHNOL
\DQPD\DGHYDPHGHUYHVHVOLLND]
NDSDQbU
$UNDNROWXNODUGDHPQL\HWNHPHUL
WDNPDX\DUbVb
$UNDNROWXNODULØLQ7LND]ODPEDVb
\DQDUYH\D\DQbSVçQHU
0RWRUØDObŏbUNRQXPGDWíP
NDSbODUNDSDObYHDUDØKb]bVDDWWH
NP
GHQGDKDGíŏíNVHDUND
HPQL\HWNHPHULLND]ODPEDODUb
HPQL\HWNHPHUOHULWDNbODQDNDGDU
\DQDU.ROWXNODUGDNLPVHRWXUX\RU
ROPDVDGDEXGXUXPGHYDPHGHU
$UDØKb]bVDDWWHNP
QLQ
í]HULQGH\NHQYHWíPNDSbODU
NDSDOb\NHQDUNDHPQL\HW
NHPHUOHULWDNbObGHĐLOVHDUND
*çVWHUJHOHUYHNXPDQGDELULPOHUL
NROWXNODUbQGROXROXSROPDGbĐb
GLNNDWHDObQPDNVb]bQLOJLOLLND]
ODPEDODUbVDQL\HER\XQFD
\DQDUYHVRQUDVçQHU(ĐHUELU
HPQL\HWNHPHULWDNbObUVDWDNbOb
NRQXPGDROPD\DQGLĐHUHPQL\HW
NHPHUOHULQLQLND]ODPEDODUb
VDQL\HER\XQFD\DQDUYH
VçQHU
$UDØKb]bVDDWHNP
QLQ
í]HULQGH\NHQYHWíPNDSbODU
NDSDOb\NHQHPQL\HWNHPHUOHUL
EDĐObNRQXPGD\NHQWHNUDUØç]íOí
NRQXPDJHWLULOLUVHHPQL\HWNHPHUL
WDNbODQDNDGDULND]ODPEDVb\DQbS
VçQHUYHLND]VHVLGHIDGX\XOXU
ÍØQRNWDObHPQL\HWNHPHUL
+DYD\DVWbĐbVLVWHPLYH
NHPHUJHUGLULFLOHU
.RQWUROODPEDVbTNbUPb]bUHQNWH
\DQDU
.RQWDNDØbOGbĐbQGDJçVWHUJHODPEDVb
ELUNDØVDQL\H\DQDU.RQWUROODPEDVb
\DQPb\RUYH\DELUNDØVDQL\HVRQUD
VçQPí\RUYH\DVíUíŏHVQDVbQGD
\DQb\RUVDKDYD\DVWbĐbVLVWHPLQGHELU
DUb]DYDUGHPHNWLU%LUVHUYLVH
EDŏYXUXQ%XGXUXPGDELUND]D
DQbQGDVLVWHPOHUIRQNVL\RQODUbQb
\HULQHJHWLUHPH]OHU
.HPHUJHUGLULFLOHULQYH\DKDYD
\DVWbNODUbQbQDUb]DVbYH\DELUGHID
GHYUH\HJLUPHOHULQLQDUGbQGDQ
LŏOHYVHOOLĐLQLQVRQDHUPHVLTNRQWURO
ODPEDVbQbQVíUHNOL\DQPDVbLOH
JçVWHULOLU
8\DUb
$Ub]DQbQELUVHUYLVWDUDIbQGDQHQ
NbVD]DPDQGDJLGHULOPHVLQL
VDĐOD\bQ
.HPHUJHUGLULFLOHUKDYD\DVWbĐb
VLVWHPL
+DYD\DVWbĐbQbQGHYUHGbŏb
EbUDNbOPDVb
.RQWUROODPEDVbGVDUbUHQNWH\DQDU
*çVWHUJHODPEDVb\DQGbĐbQGDçQ
\ROFXKDYD\DVWbĐbHWNLQNRQXPGDGbU
.RQWUROODPEDVbFVDUbUHQNWH
\DQDU
*çVWHUJHODPEDVb\DQGbĐbQGDçQ
\ROFXKDYD\DVWbĐbGHYUHGbŏb
NRQXPGDGbU
+DYD\DVWbĐbQbQGHYUHGbŏb
EbUDNbOPDVb
$OWHUQDWçU
.RQWUROODPEDVbNNbUPb]bUHQNWH
\DQDU
*çVWHUJHODPEDVbNRQWDNDØbOGbNWDQ
VRQUD\DQDUPRWRUØDObŏWbNWDQNbVDELU
VíUHVRQUDVçQHU
0RWRUØDObŏbUNHQ\DQDUVD
$UDFbQb]bGXUGXUXQPRWRUXVWRSHGLQ
$NíŏDUMHWPL\RUGHPHNWLU0RWRUXQ
VRĐXWPDVbNHVLOPLŏRODELOLU%LU
VHUYLVHEDŏYXUXQ
$Ub]DJçVWHUJHODPEDVb
.RQWUROODPEDVb9VDUbUHQNWH\DQDU
YH\D\DQbSVçQHU
*çVWHUJHODPEDVbNRQWDNDØbOGbNWDQ
VRQUD\DQDUPRWRUØDObŏWbNWDQNbVDELU
VíUHVRQUDVçQHU
*çVWHUJHOHUYHNXPDQGDELULPOHUL
)UHQVLVWHPL
.RQWUROODPEDVbNbUPb]bUHQNWH
\DQDU
3DUNHOIUHQLLQGLULOGLĐLQGHIUHQYH\D
GHEUL\DMKLGUROLĐLVbYbVHYL\HVLQLQ
GíŏíNROPDVbGXUXPXQGDYH\DIUHQ
VLVWHPLQGHELUKDWDROPDVb
GXUXPXQGDLND]ODPEDVb\DQDU)UHQ
KLGUROLĐL
8\DUb
)UHQVLVWHPLLND]ODPEDVb
\DQDUNHQDUDFbQb]bNXOODQPD\bQ
%XGXUXPDUDFbQb]bQIUHQOHULQLQ
QRUPDOØDObŏPDGbĐbDQODPbQD
JHOHELOLU
$Ub]DObIUHQOHUOHDUDFbQ
NXOODQbOPDVbFLGGL\DUDODQPDODUD
DUDFbQb]bQYHLØLQGHNLOHULQPDGGL
]DUDUDXĐUD\DFDĐbELUND]D\D
VHEHSRODELOLU
.RQWDNDØbOGbĐbQGDSDUNHOIUHQL
ØHNLOLLVHODPED\DQDU3DUNHOIUHQL
$QWLEORNDMIUHQVLVWHPL
$%6
.RQWUROODPEDVbSVDUbUHQNWH\DQDU
.RQWDNDØbOGbNWDQVRQUDELUNDØ
VDQL\HOLĐLQHLND]ODPEDVbNbUPb]b
UHQNWH\DQDUġND]ODPEDVb
VçQGíĐíQGHVLVWHPNXOODQbPD
KD]bUGbU
ġND]ODPEDVbQbQELUNDØVDQL\HVRQUD
VçQPHPHVLYH\DVíUíŏHVQDVbQGD
\DQPDVbGXUXPXQGD$%6
GHELUKDWD
YDUGHPHNWLU)UHQWHUWLEDWbEX
GXUXPGD$%6IRQNVL\RQXGHYUHGH
ROPDGDQØDObŏbUGXUXPGDGbU
$QWLEORNDMIUHQVLVWHPL$%6
ŎDQ]bPDQ
ŎDQ]bPDQHNUDQb
.RQWUROODPEDVb$
$7NbUPb]bUHQNWH
\DQDU
.RQWDNDØbOGbĐbQGDEXX\DUb
ODPEDVbQbQRWRPDWLNŏDQ]bPDQbQ
YLWHVLQNXOODQbODELOLUROGXĐXQX
RQD\ODPDVbLØLQ\DNODŏbN
VDQL\HOLĐLQH\DQbSDUGbQGDQ
VçQPHVLJHUHNLU
'LNNDW
<DQPDGbĐbYH\DVDQL\HVRQUD
VçQPHGLĐLWDNGLUGH\DGDVíUíŏ
HVQDVbQGD\DQDUVDVLVWHPGHELU
DUb]DYDUGHPHNWLU
$UDFbQb]bWDPLUHGLOPHVLLØLQ
GHUKDOVHUYLVHEDŏYXUXQ
&KHYUROHW\HWNLOLVHUYLVLQH
EDŏYXUPDQb]bWDYVL\HHGHUL]
<íNVHNKb]RYHUGULYH
IRQNVL\RQXQXQNDSDWbOPDVb
.RQWUROODPEDVb;VDUbUHQNWH\DQDU
%XJçVWHUJH\íNVHNKb]LŏOHYLLSWDO
HGLOGLĐLQGHGHYUH\HJLUHU
2WRPDWLNŏDQ]bPDQYLWHVNROX
\DQbQGDNL\íNVHNKb]GíĐPHVLQH
\HQLGHQEDVbOGbĐbQGD\íNVHNKb]2))
NDSDObJçVWHUJHVLNDSDWbObUYH
\íNVHNKb]LŏOHYLHWNLQOHŏWLULOLU
*çVWHUJHOHUYHNXPDQGDELULPOHUL
(OHNWURQLN6WDELOLWH
.RQWUROí
0RWRUVRĐXWPDVbYbVb
VbFDNObĐb
.RQWUROODPEDVbEVDUbUHQNWH\DQDU
YH\D\DQbSVçQHU
.RQWUROODPEDVb6NbUPb]bUHQNWH
\DQDU
,ŏbNPRWRUVRĐXWPDVbYbVbQbQDŏbUb
bVbQPbŏROGXĐXQXJçVWHULU
$UDFbQb]bQRUPDOVíUíŏNRŏXOODUbQGD
ØDObŏWbUb\RUVDQb]DUDFbQb]bNHQDUD
ØHNLQYHGXUGXUXQ0RWRUXELUNDØ
GDNLNDUçODQWLGHØDObŏWbUbQ
/DPEDVçQPH]VHPRWRUXGXUGXUXQ
YHPíPNíQRODQHQNbVDVíUH
LØHULVLQGHELUVHUYLVHGDQbŏbQ<HWNLOL
VHUYLVHEDŏYXUPDQb]bçQHULUL]
<DQPDVbGXUXPXQGD
6LVWHPGHDUb]DVç]NRQXVXGXU
6íUíŏHGHYDPHGLOHELOLU6íUíŏ
SHUIRUPDQVb\RO\í]H\LŏDUWODUbQD
EDĐObRODUDNNçWíOHŏHELOLU
$Ub]DQbQELUVHUYLVWDUDIbQGDQ
JLGHULOPHVLQLVDĐOD\bQ
<DQbSVçQHUVH
6LVWHPHWNLQŏHNLOGHGHYUHGHGLU
0RWRUJíFíD]DODELOLUYHDUDØRWRPDWLN
RODUDNELUD]IUHQOHQLU
(OHNWURQLN6WDELOLWH.RQWUROí
(OHNWURQLN6WDELOLWH
.RQWUROíNDSDOb
DNRQWUROODPEDVbVDUbUHQNWH\DQbS
VçQHU
6LVWHPGHYUHGbŏbNDObU
0RWRU\DĐEDVbQFb
.RQWUROODPEDVb(NbUPb]bUHQNWH
\DQDU
*çVWHUJHODPEDVbNRQWDNDØbOGbNWDQ
VRQUD\DQDUPRWRUØDObŏWbNWDQNbVDELU
VíUHVRQUDVçQHU
0RWRUØDObŏbUNHQ\DQDUVD
'LNNDW
0RWRUXQ\DĐODQPDVbNHVLOPLŏ
RODELOLU%XGXUXPPRWRUXQKDVDU
JçUPHVLQHYH\DWDKULN
WHNHUOHNOHULQLQEORNHROPDVbQD
QHGHQRODELOLU
0RWRU\DĐEDVbQFbLND]ODPEDVbVíUíŏ
VbUDVbQGD\DQDUVDDUDFbQb]bNHQDUD
ØHNLQPRWRUXGXUGXUXQYH\DĐ
VHYL\HVLQLNRQWUROHGLQ
8\DUb
.RQWDNNDSDObLNHQIUHQOHPHYH
GLUHNVL\RQØHYLUPHNLØLQGDKD
ID]ODNXYYHWX\JXODPDNJHUHNLU
$UDØWDPDPHQGXUPDGDQçQFH
NRQWDNDQDKWDUbQbØbNDUWPD\bQ
DNVLWDNGLUGHGLUHNVL\RQ
EHNOHQPHGLNELUŏHNLOGH
NLOLWOHQHELOLU
6HUYLVHEDŏYXUPDGDQçQFH\DĐ
VHYL\HVLQLNRQWUROHGLQ0RWRU\DĐb
*çVWHUJHOHUYHNXPDQGDELULPOHUL
'íŏíN\DNbWVHYL\HVL
$UNDVLVODPEDVb
<ROELOJLVD\DUb
.RQWUROODPEDVb8VDUbUHQNWH\DQDU
<DNbWGHSRVXQGDNL\DNbWVHYL\HVLØRN
GíŏíNLVH\DQDU
.RQWUROODPEDVbPVDUbUHQNWH\DQDU
$UNDVLVODPEDVbDØbNROGXĐXQGD
\DQDU
<ROELOJLVD\DUb7ULS
FRPSXWHU
'LNNDW
$UDFbQb]b\DNbWGHSRVXWDPDPHQ
ERŏDODQDNDGDUØDObŏWbUPD\bQb]
%XGXUXPNDWDOLWLNNRQYHUWçUíQ
]DUDUJçUPHVLQHVHEHSRODELOLU
.DSbDØbN
.RQWUROODPEDVbENbUPb]bUHQNWH
\DQDU
%LUNDSbQbQYH\DEDJDMNDSbVbQbQDØbN
ROPDVbGXUXPXQGD\DQDU
.DWDOLWLNNRQYHUWçU
8]XQKX]PHOLIDU
.RQWUROODPEDVb!PDYLUHQNWH
\DQDU
8]XQKX]PHOLIDUDØbNROGXĐXQGDYH
VHOHNWçU\DSbObUNHQ\DQDU8]XQ
KX]PHOLIDUNbVDKX]PHOLIDU
6LVIDUb
.RQWUROODPEDVb\HŏLOUHQNWH\DQDU
6LVIDUODUbDØbNROGXĐXQGD\DQDU
<ROELOJLVD\DUbVíUíFí\HJHULNDODQ
\DNbWLOHJLGLOHELOHFHNPHVDIHGbŏ
KDYDVbFDNObĐbRUWDODPDKb]YH
VH\DKDWVíUHVLKDNNbQGDELOJLYHULU
<ROELOJLVD\DUbJçVWHUJHJUXEXQGDNL
02'(EXWRQXQDKHUEDVbOGbĐbQGD
JçVWHUJHGHNLELOJLOHUŏXVbUDODPD\OD
GHĐLŏLU
*çVWHUJHOHUYHNXPDQGDELULPOHUL
*HULNDODQ\DNbWLOHJLGLOHELOHFHN
PHVDIHඎ2UWDODPDKb]ඎ6H\HKDW
VíUHVLඎ2UWDPVbFDNObĐbඎ*HULNDODQ
\DNbWLOHJLGLOHELOHFHNPHVDIH
.DODQ\DNbWLØLQVíUíŏPHVDIHVL
%XPRGWD\DNbWGHSRVXQGDNL\DNbW
ELWHQHNDGDUJLGLOHELOHFHNPHVDIH
ELOGLULOLU
%XPHVDIHaNPDUDVbQGDGbU
<ROELOJLVD\DUbLODYHOLWUHYH
í]HULQGHNL\DNbWLODYHOHULQL
DOJbOD\DELOLUGXUXPGDGbU
$NíEDĐODQWbODUbD\UbOPbŏYH\DDUDØ
NDOGbUbOPbŏKDOGH\NHQ\DNbWGROXPX
\DSbObUVD\ROELOJLVD\DUbGRĐUXGHĐHUL
JçVWHUPH\HELOLU
*HULNDODQ\DNbWLOHJLGLOHELOHFHN
PHVDIHRODUDNNP
GHQGDKDD]LVH
HNUDQGDVHPEROíJçUíQWíOHQLUYH
\DQbSVçQHU
6íUíŏWDU]bQDEDĐObRODUDNPHVDIH
ELOJLVLIDUNObRODELOLU
1RW
ġODYHELUFLKD]RODQ\ROELOJLVD\DUbQbQ
JHULNDODQ\DNbWLOHJLGLOHELOHFHN
PHVDIHNRQXVXQGDYHUGLĐLELOJL
ELUØRNNRŏXOGDQGROD\bJHUØHN
PHVDIHELOJLVLLOHWDPX\XPOX
ROPD\DELOLU
*HULNDODQ\DNbWLOHJLGLOHELOHFHN
PHVDIH\DNbWWíNHWLPGXUXPX
GHĐLŏLNOLNOHULED]DObQDUDN
KHVDSODQGbĐbLØLQVíUíFí\ROYHDUDØ
Kb]bQDEDĐObRODUDNGHĐLŏHELOLU
2UWDODPDKb]
%XPRGWDRUWDODPDKb]ELOJLVL
JçVWHULOLU
2UWDODPDKb]PRWRUØDObŏbUNHQDUDØ
VíUíOPHVHGHKHVDSODQPD\DGHYDP
HGLOLU
2UWDODPDKb]DUDObĐbVDDWWH
LODNPDUDVbQGDGbU
2UWDODPDKb]bVbIbUODPDNLØLQ0
02'(
WXŏXQDVDQL\HGHQGDKDX]XQVíUH
EDVbQ
*çVWHUJHOHUYHNXPDQGDELULPOHUL
6H\DKDWVíUHVL
'bŏKDYDVbFDNObĐb
%XPRGWDVH\DKDWVíUHVLELOJLVL
JçVWHULOLU
6H\DKDWVíUHVLELOJLVLQLVbIbUODPDNLØLQ
02'(WXŏXQDVDQL\HGHQGDKD
X]XQVíUHEDVbQ
6H\DKDWVíUHVLELOJLVLPRWRU
ØDObŏbUNHQDUDØVíUíOPHVHGH
KHVDSODQPD\DGHYDPHGLOLU
6H\DKDWVíUHVL
JçUíQWíOHQGLNWHQVRQUDLOH
EDŏODWbODFDNWbU
%XPRGWDDUDØGbŏbQGDNLKDYD
VbFDNObĐbELOGLULOLU
6bFDNObNDUDObĐbLOH¡&
DUDVbQGDGbU
6íUíŏHVQDVbQGDNDUPDŏbNObĐDVHEHS
RODELOHFHĐLQGHQGROD\bGbŏKDYDELOJLVL
VbFDNObĐbQRUPDOWHUPRPHWUHOHUGHNL
JLELDQLGHQGHĐLŏWLULOPH]
6íUíŏNRŏXOODUbQDEDĐObRODUDNGbŏ
KDYDVbFDNObĐbELOJLVLQRUPDOKDYD
VbFDNObĐbQGDQIDUNObRODELOLU
1RW
*HULNDODQ\DNbWLOHJLGLOHELOLUPHVDIH
RUWDODPDKb]YHGbŏKDYDVbFDNObĐb
VíUíŏNRŏXOODUbQDVíUíŏWDU]bQDYH
DUDØKb]bQDEDĐObRODUDNJHUØHN
GHĐHULOHD\QbROPD\DELOLU
$\GbQODWPD
$\GbQODWPD
'bŏD\GbQODWPD
$\GbQODWPDD\DUGíĐPHVL
'bŏD\GbQODWPD ġØD\GbQODWPD $\GbQODWPDLOHLOJLOLçQHPOL
ç]HOOLNOHU 'bŏD\GbQODWPDNXPDQGDODUb
$UNDODPEDODUSODNDD\GbQODWPD
ODPEDODUbYHJçVWHUJHSDQHOL
D\GbQODWPDODPEDODUb\DQDU
.bVDKX]PHOLIDUODUYH\XNDUbGD
EHOLUWLOHQWíPODPEDODU\DQDU
)DUODUNRQWDNDQDKWDUb/2&.
NRQXPXQDJHWLULOGLNWHQVRQUDVíUíFí
NDSbVbDØbOGbĐbQGDRWRPDWLNRODUDN
VçQHU
8]XQKX]PHOLIDU
)DUYHDUNDODPEDODUb\DNPDNYH
VçQGíUPHNLØLQNRPELQHNXPDQGD
NROXQXQXØWDUDIbQbGçQGíUíQí]
$\GbQODWPDD\DUGíĐPHVLDŏDĐbGD
EHOLUWLOGLĐLJLELØHŏLWOLD\GbQODWPD
IRQNVL\RQODUbQbDNWLIOHŏWLUHFHNíØ
SR]LV\RQDVDKLSWLU
2))%íWíQIDUODUNDSDOb
.bVDKX]PHOLIDUGDQX]XQKX]PHOL
IDUDJHØPHNLØLQNROXLOHULGRĐUXLWLQ
$\GbQODWPD
.bVDKX]PHOLIDUDJHØPHNLØLQNROX
WHNUDULOHULGRĐUXLWLQYH\DGLUHNVL\RQD
GRĐUXØHNLQ
6HOHNWçU
)DUVHYL\HD\DUODPDVb
.ROXEbUDNWbĐbQb]GDNRORWRPDWLN
RODUDNQRUPDOSR]LV\RQXQDGçQHU
8]XQKX]PHOLIDUODUNRPELQH
NXPDQGDNROXQXNHQGLQL]HGRĐUX
ØHNLOLWXWWXĐXQX]VíUHFH\DQDFDNWbU
)DUVHYL\HVLQLDUDØ\íNíQHX\DFDN
ŏHNLOGHD\DUODPDNLØLQGíĐPHVLQL
LVWHQLOHQNRQXPDØHYLULQ
ÇQNROWXNODUGROX
7íPNROWXNODUGROX
7íPNROWXNODUGROXYHEDJDM
EçOPHVLQGH\íNYDU
6íUíFíNROWXĐXGROXYHEDJDM
EçOPHVLQGH\íNYDU
1RW
8]XQKX]PHOLIDUNRQWUROODPEDVb
IDUODUX]XQKX]PHGH\NHQ\DQDU
8\DUb
.DUŏb\çQGHVH\UHGHQDUDØODUD
\DNODŏbQFDYH\DçQíQí]GH
VH\UHGHQDUDØODUYDUVDX]XQ
IDUGDQNbVDIDUODUDJHØLQ8]XQ
KX]PHOLIDUODUGLĐHUVíUíFíOHULQ
Jç]OHULQLQNDPDŏPDVbQDYH
GROD\bVb\ODRODVbELUØDUSbŏPD\D
VHEHSRODELOLU
<XUWGbŏbVH\DKDWLQGHIDUODU
$VLPHWULNNbVDKX]PHOLIDU\ROXQçQ
\ROFXWDUDIbQGDNLJçUíŏDODQbQbDUWWbUbU
$\GbQODWPD
7UDILĐLQVROGDQDNWbĐbíONHOHUGH
NDUŏbGDQJHOHQDUDØVíUíFíOHULQLQ
Jç]OHULQLQNDPDŏPDPDVbLØLQIDU
VHYL\HVLQLD\DUOD\bQ
)DUODUbQD\DUbQbVHUYLVWHGHĐLŏWLULQ
*íQGí]VíUíŏIDUODUb
*í]Gí]VíUíŏIDUbDUDFbQJíQbŏbĐbQGD
IDUNHGLOHELOLUOLĐLQLDUWWbUbU
$UNDODPEDODU\DQPD]
'çUWOíLND]IODŏçUíQíØDObŏWbUPDNLØLQ
GçUWOíLND]IODŏçUWXŏXQDEDVbQb]
'çUWOíLND]IODŏçUíQíNDSDWPDNLØLQ
WXŏDWHNUDUEDVbQb]
ÇQVLVIDUODUb
'çQíŏYHŏHULWGHĐLŏWLUPH
VLQ\DOOHUL
'çUWOíLND]IODŏçUí
.RO\XNDUbGRĐUX
.RODŏDĐbGRĐUX
¸DObŏWbUPDNLØLQeWXŏXQDEDVbQ
6DĐVLQ\DO
6ROVLQ\DO
%DVNbQRNWDVbQbQçWHVLQHGRĐUX
EDVWbUbOGbĐbQGDVLQ\DOODPEDVbVíUHNOL
RODUDNØDObŏbU'LUHNVL\RQXQJHUL
ØHYULOPHVL\OHGçQíŏVLQ\DOLRWRPDWLN
RODUDNVçQHU
ÇQVLVIDUODUbQbDØPDGDQçQFHNbVD
KX]PHOLIDUODUbQDØbNROGXĐXQGDQ
HPLQROXQ
.RPELQHNXPDQGDNROXQXQ
RUWDVbQGDNLGçQHUKDOND\b21
NRQXPXQDØHYLULQ6LVIDUODUbQb
NDSDWPDNLØLQGçQHUKDOND\b
2))NRQXPXQDØHYLULQ
$\GbQODWPD
$UNDVLVODPEDODUb
ġØD\GbQODWPD
'DKLOLODPEDODU
ġØD\GbQODWPDODPEDVb
1RW
/DPEDODUØRNX]XQVíUHDØbN
EbUDNbOGbĐbQGDDNíERŏDODELOLU
8\DUb
$UDFbQb]bNDUDQObNWDNXOODQbUNHQLØ
D\GbQODWPDODPEDVbQbDØPD\bQ
$\GbQODWbOPbŏ\ROFXNDELQL
NDUDQObNWDJçUíŏNDELOL\HWLQL
]D\bIODWbUYHELUND]D\DVHEHS
RODELOLU
$UNDVLVODPEDVbQbDØPDNLØLQNbVD
KX]PHOLIDUODUDØbNROGXĐXQGDçQFDP
VLOHFHNNROXQXQXQXØWDUDIbQb
GçQGíUíQí]
$UNDVLVODPEDVbQbNDSDWPDNLØLQ
WHNUDUNROXQXØWDUDIbQbGçQGíUíQí]
*HULYLWHVODPEDVb
*HULYLWHVODPEDVbNRQWDNDØbNNHQYH
DUDØJHULYLWHVWH\NHQ\DQDU
ġNLSR]LV\RQOXNXPDQGDGíĐPHVLQL
NXOODQbQ
(OOHNDSDWbODQDNDGDU\DQbN
c
NDObU
Z
/DPEDNDSb\bDØWbĐb]GD
RWRPDWLN\DQDUYHNDSDWWbĐbQb]
GDLVHRWRPDWLNVçQHU
ഓ
.DSbODUDØbNROVDELOHODPED
VçQíNNDObU
$\GbQODWPD
$\GbQODWPDLOHLOJLOL
çQHPOLç]HOOLNOHU
$NíERŏDOPDHPQL\HWL
(OHNWULNOLODPEDODUbQNDSDWbOPDVb
.RQWDNDQDKWDUb/2&.YH\D$&&
NRQXPXQDDObQGbĐbQGDVíUíFíNDSbVb
DØbObUVDDNíQíQERŏDOPDVbQb
HQJHOOHPHNLØLQED]bLØD\GbQODWPD
ODPEDODUbRWRPDWLNRODUDNWDSDWbObU
ġØD\GbQODWPDODPEDODUbEX
IRQNVL\RQDGDKLOHGLOPH]
,QIRWDLQPHQW6LVWHPL
,QIRWDLQPHQW6LVWHPL
*LULŏ 5DG\R $XGLR3OD\HU¸DODU $8;JLULŏL 86%JLULŏL *LULŏ
+bUVb]ObĐDNDUŏbNRUXPD
ç]HOOLĐL
+bUVb]ObĐDNDUŏbNRUXPDç]HOOLĐL
FLKD]bQØDObQPDVbQDNDUŏbNRUXPD
VDĐODU
(PQL\HWNLOLGLIRQNVL\RQXLOHELUOLNWHELU
,'NXOODQbFbNRGXND\GHGLOGLĐLQGH
FLKD]ØDObQVDYHEDŏNDELUDUDFD
WDNbOVDGDKL,'NXOODQbFbNRGX
JLULOPHGHQNXOODQbOPDVbPíPNíQ
GHĐLOGLU
(PQL\HWNLOLGLQLQD\DUODQPDVb
ELU,'NRGXND\GHGHUHN
&LKD]bNDSDWbQ
>32:([email protected]ŏXQDEDVbQYHD\Qb
]DPDQGD>,1)[email protected]ŏXQXYH>@
WXŏXQXEDVbObWXWXQ
,'NRGXND\GHWPHPRGXQDJHØLOLU
'çUWKDQHOLNRGXJLUPHNLØLQ
>@
GHQ>@
\DNDGDURODQWXŏODUD
EDVbQ
.RQXRQD\ODPDNLØLQ>@
GHQ>@
\D
NDGDURODQWXŏODUDWHNUDUEDVbQ
5DG\RHNUDQbQGDVHFXULW\RQ
HPQL\HWHWNLQELOJLVLJçVWHULOLU
,'NRGXND\GHGLOLUYHFLKD]NDSDWbObU
*íYHQOLNNRGXQXLSWDOHWPHNLØLQ
&LKD]bNDSDWbQ
5DG\RHNUDQbQGD6HFXULW\8QORFN
HPQL\HWNLOLGLGHYUHGbŏbELOJLVL
JçVWHULOLU%XGXUXPGDHPQL\HW
IRQNVL\RQXJHØLFLVíUHOLĐLQHGHYUH
GbŏbNDObU5DG\R\XNXOODQPDN
PíPNíQGíU
(PQL\HWNLOLGLGHYUHGbŏbQGD\NHQ
VHFXULW\XQORFN>32:([email protected]
WXŏXQDEDVbQYHD\Qb]DPDQGD
>,1)[email protected]ŏXQXYH>@WXŏXQXEDVbOb
WXWXQ
,'NRGXND\GHWPHPRGXQDJHØLOLU
'çUWKDQHOLNRGXJLUPHNLØLQ
>@
GHQ>@
\DNDGDURODQWXŏODUD
EDVbQ
5DG\RHNUDQbQGDVHFXULW\RII
HPQL\HWLSWDOELOJLVLJçVWHULOLU
,QIRWDLQPHQW6LVWHPL
*LULOHQNRGND\bWObRODQNRGLOH
çUWíŏí\RUVDJíYHQOLNNRGXLSWDOHGLOLU
YHFLKD]NDSDWbObU
1RW
+bUVb]ObĐDNDUŏbNRUXPDIRQNVL\RQX
DUDØWHVOLPDWD\DUODPDODUb
HVQDVbQGDHWNLQOHŏWLULOHELOLU%LU
SUREOHPROGXĐXQGDVDWbFbQb]D
EDŏYXUXQ
,QIRWDLQPHQW6LVWHPL
.XPDQGDELULPOHULQHJHQHOEDNbŏ
7LS
,QIRWDLQPHQW6LVWHPL
>35(6([email protected]
ဈ 5DG\RPRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD+DIb]DGD
ND\bWObLVWDV\RQXDØDU
8]XQEDVbOGbĐbQGDġOJLOL
KDIb]D\DND\bU\DSDU
ဈ &'PRGX
>',[email protected]'L]LQNODVçUØDOPD
PRGXQXDØDUNDSDWbU
>[email protected]ØDOPD
UHSHDWPRGXQXDØDUNDSDWbU
>5'[email protected]
ØDOPDPRGXQXDØDUNDSDWbU
>,[email protected]ØDOPDLQWUR
VFDQPRGXQXDØDUNDSDWbU
&'\XYDVb
>(-(&[email protected]
ဈ &'QLQ&'\XYDVbQGDQ
ØbNDUbOPDVb
>730([email protected]
ဈ .bVDEDVbOGbĐbQGD7UDILN
DQRQVX\D\bQDObPbD\DUb
ဈ 8]XQEDVbOGbĐbQGD
.RQILJíUDV\RQD\DUb
$)2Q2II5'6$)$OWHUQDWLI
)UHNDQVIRQNVL\RQXQXDØPDN
NDSDPDN
5(*2Q2II5'6%çOJHVHO
5HJLRQDOIRQNVL\RQXQX
DØPDNNDSDPDN
37<QRQH5'6SURJUDPWLSL
VHØLPL
)DY3DJHa)DYRULVD\ID
D\DUb
$673DJH2Q2II2WRPDWLN
ND\bWObVD\IDD\DUbQbDØPD
NDSDPD
>6281'@
ဈ %DVVHVOHU2UWDVHVOHU7L]
VHVOHU)DGHUçQDUNDVHV
GDĐbObPb%DODQVVDĐVROVHV
GDĐbObPb$\DUObHNROD\]bU
VHØLPL
$X[6RFNHW
ဈ 6WHUHDDXGLRVHVVLQ\DOJLULŏL
>$8;@
ဈ $8;PRGXVHØLPL
>781('2:[email protected]
ဈ 5DG\RPRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD$ŏDĐb
\çQGHDGbPDUDPD
8]XQEDVbOGbĐbQGD$ŏDĐb
\çQGHVíUHNOLDUDPD
ဈ &'PRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD%LUçQFHNL
SDUØD\DGDGRV\DQbQØDObQPDVb
8]XQEDVbOGbĐbQGD+b]ObJHUL
VDUPD
>781([email protected]
ဈ 5DG\RPRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD<XNDUb
\çQGHDGbPDUDPD
8]XQEDVbOGbĐbQGD<XNDUb
\çQGHVíUHNOLDUDPD
ဈ &'PRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD%LUVRQUDNL
SDUØD\DGDGRV\DQbQØDObQPDVb
8]XQEDVbOGbĐbQGD+b]ObLOHUL
VDUPD
>92/80(@
ဈ 6HVVHYL\HVLD\DUb
ဈ 6HVNRQWUROPRGXQGDVHVWRQX
D\DUb
,QIRWDLQPHQW6LVWHPL
>32:([email protected]
ဈ 6LVWHPDØbN21
NRQXPGD\NHQ
.bVDEDVbOGbĐbQGD6HVNHVPH
PXWHRQRII
8]XQVíUHEDVPDÍQLWH\L
DØDUNDSDWbU
ဈ 6LVWHPNDSDOb2))
NRQXPXQGD\NHQ
3RZHUWXŏXQDEDVbOGbĐbQGD
VLVWHPWHNUDUGHYUH\HDObQbU21
NRQXPX
>6(([email protected]
ဈ 5DG\RPRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD<XNDUb
\çQGHLVWDV\RQDUDPD
8]XQEDVbOGbĐbQGD<XNDUb
\çQGH37<DUDPD
ဈ &'PRGX
&'ØDObQbUNHQELUVRQUDNL
NODVçUHJHØLŏ
>6((.'2:[email protected]
ဈ 5DG\RPRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD*HUL\çQGH
LVWDV\RQDUDPD
8]XQEDVbOGbĐbQGD*HUL\çQGH
37<DUDPD
ဈ &'PRGX
&'ØDObQbUNHQELUçQFHNL
NODVçUHJHØLŏ
>86%@
ဈ 86%PRGXVHØLPL
ဈ 86%ØDObQbUNHQ86%EHNOHWPH
SDXVHIRQNVL\RQX
86%62&.(7
ဈ 86%VRNHWL
>%$1'[email protected]
ဈ 5DG\RPRGXVHØLPL
ဈ 5DG\RPRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD$0YH\D
)0UDG\REDQGbVHØLPL
8]XQEDVbOGbĐbQGD2WRPDWLN
ND\bW$XWRVWRUHIRQNVL\RQX
\D\bQbHQJíØOíLVWDV\RQXQ
DUDQPDVbYHND\GHGLOPHVL
>)$9,1)[email protected]
ဈ 5DG\RPRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD)DYRUL
VD\IDVHØLPL
8]XQEDVbOGbĐbQGD*íQFHO
LVWDV\RQXQELOJLHNUDQb
ဈ &'PRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD*íQFHO
SDUØDQbQELOJLHNUDQb
>&'@
ဈ &RPSDNWGLVN&'ØDOPDPRGX
VHØLPL
ဈ &'ØDObQbUNHQ&'EHNOHWPH
SDXVHIRQNVL\RQX
7LS
,QIRWDLQPHQW6LVWHPL
,QIRWDLQPHQW6LVWHPL
>35(6([email protected]
ဈ 5DG\RPRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD+DIb]DGD
ND\bWObLVWDV\RQXDØDU
8]XQEDVbOGbĐbQGDġOJLOL
KDIb]D\DND\bU\DSDU
ဈ &'86%L3RG0RGX
>',[email protected]'L]LQNODVçUØDOPD
PRGXQXDØDUNDSDWbU
>[email protected]ØDOPD
UHSHDWPRGXQXDØDUNDSDWbU
>%$&[email protected]çQFHNLPRGD
GçQíŏ
>6(/(&[email protected]ØDOPD
PRGXDUDVbQGDGHĐLŏWLUPH
>5'[email protected]
ØDOPDPRGXQXDØDUNDSDWbU
>,[email protected]ØDOPDLQWUR
VFDQPRGXQXDØDUNDSDWbU
&'\XYDVb
>(-(&[email protected]
ဈ &'QLQ&'\XYDVbQGDQ
ØbNDUbOPDVb
>730([email protected]
ဈ 5DG\RPRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD7UDILN
DQRQVX\D\bQDObPbD\DUb
8]XQEDVbOGbĐbQGD
.RQILJíUDV\RQD\DUb
$)2Q2II5'6$)$OWHUQDWLI
)UHNDQVIRQNVL\RQXQXDØPDN
NDSDPDN
5(*2Q2II5'6%çOJHVHO
5HJLRQDOIRQNVL\RQXQX
DØPDNNDSDPDN
37<QRQH5'6SURJUDPWLSL
VHØLPL
)DY3DJHa)DYRULVD\ID
D\DUb
$673DJH2Q2II2WRPDWLN
ND\bWObVD\IDD\DUbQbDØPD
NDSDPD
ဈ L3RGPRGX
L3RGQDYLJDV\RQNRQWUROí
>6281'@
ဈ %DVVHVOHU2UWDVHVOHU7L]
VHVOHU)DGHUçQDUNDVHV
GDĐbObPb%DODQVVDĐVROVHV
GDĐbObPb$\DUObHNROD\]bU
VHØLPL
$X[6RFNHW
ဈ 6WHUHDDXGLRVHVVLQ\DOJLULŏL
>$8;@
ဈ $8;PRGXVHØLPL
>781('2:[email protected]
ဈ 5DG\RPRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD$ŏDĐb
\çQGHDGbPDUDPD
8]XQEDVbOGbĐbQGD$ŏDĐb
\çQGHVíUHNOLDUDPD
ဈ &'86%L3RGPRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD%LUçQFHNL
SDUØD\DGDGRV\DQbQØDObQPDVb
8]XQEDVbOGbĐbQGD+b]ObJHUL
VDUPD
>781([email protected]
ဈ 5DG\RPRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD<XNDUb
\çQGHDGbPDUDPD
8]XQEDVbOGbĐbQGD<XNDUb
\çQGHVíUHNOLDUDPD
ဈ &'86%L3RGPRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD%LUVRQUDNL
SDUØD\DGDGRV\DQbQØDObQPDVb
,QIRWDLQPHQW6LVWHPL
8]XQEDVbOGbĐbQGD+b]ObLOHUL
VDUPD
>92/80(@
ဈ 6HVVHYL\HVLD\DUb
ဈ 6HVNRQWUROPRGXQGDVHVWRQX
D\DUb
>32:([email protected]
ဈ 6LVWHPDØbN21
NRQXPGD\NHQ
.bVDEDVbOGbĐbQGD6HVNHVPH
PXWHRQRII
8]XQVíUHEDVPDÍQLWH\L
DØDUNDSDWbU
ဈ 6LVWHPNDSDOb2))
NRQXPXQGD\NHQ
3RZHUWXŏXQDEDVbOGbĐbQGD
VLVWHPWHNUDUGHYUH\HDObQbU21
NRQXPX
>6(([email protected]
ဈ 5DG\RPRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD<XNDUb
\çQGHLVWDV\RQDUDPD
8]XQEDVbOGbĐbQGD<XNDUb
\çQGH37<DUDPD
ဈ &'PRGX
&'ØDObQbUNHQELUVRQUDNL
NODVçUHJHØLŏ
>6((.'2:[email protected]
ဈ 5DG\RPRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD*HUL\çQGH
LVWDV\RQDUDPD
8]XQEDVbOGbĐbQGD*HUL\çQGH
37<DUDPD
ဈ &'PRGX
&'ØDObQbUNHQELUçQFHNL
NODVçUHJHØLŏ
>86%[email protected]
ဈ 86%YH\DL3RGPRGXVHØLPL
ဈ 86%YH\DL3RGØDObQbUNHQ86%
EHNOHWPHSDXVHIRQNVL\RQX
86%62&.(7
ဈ 86%VRNHWL
>%$1'[email protected]
ဈ 5DG\RPRGXVHØLPL
ဈ 5DG\RPRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD$0YH\D
)0UDG\REDQGbVHØLPL
8]XQEDVbOGbĐbQGD2WRPDWLN
ND\bW$XWRVWRUHIRQNVL\RQX
\D\bQbHQJíØOíLVWDV\RQXQ
DUDQPDVbYHND\GHGLOPHVL
>)$9,1)[email protected]
ဈ 5DG\RPRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD)DYRUL
VD\IDVHØLPL
8]XQEDVbOGbĐbQGD*íQFHO
LVWDV\RQXQELOJLHNUDQb
ဈ &'PRGX
.bVDEDVbOGbĐbQGD*íQFHO
SDUØDQbQELOJLHNUDQb
>&'@
ဈ &RPSDNWGLVN&'ØDOPDPRGX
VHØLPL
ဈ &'ØDObQbUNHQ&'EHNOHWPH
SDXVHIRQNVL\RQX
,QIRWDLQPHQW6LVWHPL
'LUHNVL\RQGDNLVHVNXPDQGD
ELULPOHUL
>3:[email protected]
&LKD]bQDØbOPDVb%XWXŏDEDVbQ
&LKD]bQNDSDWbOPDVb%XWXŏD
VDQL\HGHQID]ODEDVbQ
6HVNHVPH%XWXŏDFLKD]DØbNNHQ
EDVbQ
>@
6HV\íNVHNOLĐLQLDUWbUPDNLØLQ>>@
WXŏXQDEDVbQ%XWXŏDEDVbQ
DUGbQGDQUDG\RVHVVHYL\HVLQL
GíŏíUíU%XWXŏDVDQL\HGHQ
ID]ODEDVWbĐbQb]GDFLKD]bQVHV
VHYL\HVLDGbPDGbPDUWWbUbObU
>@
6HV\íNVHNOLĐLQLD]DOWPDNLØLQ>>@
WXŏXQDEDVbQ%XWXŏDEDVbQ
DUGbQGDQUDG\RVHVVHYL\HVLQL
D]DOWbU%XWXŏDVDQL\HGHQID]OD
EDVWbĐbQb]GDFLKD]bQVHVVHYL\HVL
DGbPDGbPGíŏíUíOíU
>6(([email protected]
5$'<202'8
%LUVRQUDNLND\bWObLVWDV\RQD
JHØPHNLØLQEXWXŏDEDVbQ
)DYRULWHSUHVHWඎඎ
ඎ
%LUVRQUDNLLVWDV\RQXDUDPDN
LØLQEXWXŏDVDQL\HGHQID]OD
EDVbQ
&'302'8
%LUVRQUDNLSDUØD\DJHØLŏ
\DSPDNLØLQEXWXŏDEDVbQ
7UDFNඎ7UDFNඎ
%XWXŏDVDQL\HGHQID]OD
EDVWbĐbQb]GDSDUØDKb]ObELU
ŏHNLOGHLOHULVDUbObU
&'386%YH\DL3RG02'8
7LS
%XWXŏDVDQL\HGHQD]
EDVbOGbĐbQGDELUVRQUDNL
SDUØD\DJHØLOLU
7UDFNඎ7UDFNඎ
3DUØD\bLOHUL\HGRĐUXKb]ObELU
ŏHNLOGHØDOPDNLØLQEXWXŏD
EDVbQ
>02'(@
%XWXŏDEDVbOGbĐbQGDØDOPDSOD\
PRGXDŏDĐbGDNLVbUD\ODGHĐLŏLU
)0ඎ$0ඎ&'3ඎ86%YH\D
L3RGඎ$8;ඎ)0
(ĐHUUDG\RLØLQGH&'\RNVD&'
ØDOPDPRGX&'3DWODQbU
5DG\R\DWDNbObELU86%EHOOHN
YH\DL3RGFLKD]b\RNLVH86%
YH\DL3RGØDOPDPRGXDWODQbU
(ĐHUDNVHVXDU$X[VRNHWLQGH
KHUKDQJLELUFLKD]EXOXQPX\RUVD
UDG\R$8;PRGXQDJLUPHGHQ
GLĐHUPRGODUDDWODU
L3RGPRGXVDGHFHWLS
,QIRWDLQPHQW6LVWHPL
.XOODQbP
$ØPDNDSDPD
&LKD]bQDØbOPDVb
5DG\R\XDØPDNLØLQ>32:([email protected]
WXŏXQDEDVbQ
&LKD]bQNDSDWbOPDVb
5DG\R\XNDSDWPDNLØLQ>32:([email protected]
WXŏXQDEDVbQYHVDQL\HGHQGDKD
ID]ODEDVbQbWXWXQ
6HVNHVPHPXWH
&LKD]DØbNNHQVHVLNHVPHNLØLQ
>32:([email protected]ŏXQDEDVbQ
6HVVHYL\HVLD\DUb
6HVVHYL\HVLQL\íNVHOWPHNLØLQVHV
VHYL\HWXŏXQXVDDW\çQíQGHØHYLULQ
6HVVHYL\HVLQLD]DOWPDNLØLQVHV
VHYL\HWXŏXQXVDDWLQWHUVL\çQGH
ØHYLULQ
6HVD\DUb
%DVVHVOHUD\DUb
(NUDQGD%$6LEDUHVLJçUíQWíOHQHQH
NDGDU>6281'@WXŏXQDWHNUDUWHNUDU
EDVbQYHEDVHIHNWLQLDUWbUPDNYH\D
D]DOWPDNLØLQ>92/80(@GíĐPHVLQL
VDDW\çQíQGHYH\DVDDWLQWHUVL\çQGH
ØHYLULQ
2UWDVHVOHUWL]VHVOHUEDODQVVDĐVRO
VHVGDĐbObPb)DGHUçQDUNDVHV
GDĐbObPbD\DUb
%DVVHVOHUD\DUbLOHD\QbLŏOHP
X\JXODQbUDQFDNEDVVHVOHU\HULQH
KHUNRQXQXQNHQGLEDŏObĐbVHØLOLU
$\DUObHNROD\]bU(4VHØLPL
%DVVHVOHUD\DUbLOHD\QbLŏOHP
X\JXODQbUDQFDNEDVVHVOHU\HULQH
(4PRGXVHØLOLU
$\DUObHNROD\]bU(4PRGODUb
ŏXQODUGbUඎ2))ඎ323ඎ5RFNඎ
&RXQWU\ඎ9RLFHඎ-D]]ඎ&ODVVLFඎ
2))ඎ
5DG\R
.XOODQbP
$0)05DG\R
5DG\RPRGXVHØLPL
%DŏNDELUPRGGD\NHQUDG\R\X
GLQOHPHNLØLQ>%$1'[email protected]ŏXQD
EDVbQ
%DQGGHĐLŏLPL
>%$1'[email protected]ŏXQDKHUEDVbOGbĐbQGD
EDQW$0
GHQ)0
HYH\D)0
GHQ$0
H
JHØHU
0DQXHORODUDN\XNDUbDŏDĐb\çQGH
LVWDV\RQDUDPD
5DG\RIUHNDQVbQbDUWWbUPDND]DOWPDN
LØLQ>781([email protected]>781('2:[email protected]
WXŏXQDEDVbQ
>781([email protected]>781('2:[email protected]ŏXQD
KHUEDVbOGbĐbQGDIUHNDQVDGbPDUWDU
YH\DD]DObU
%XWXŏDVíUHNOLEDVbOPDVbKDOLQGH
IUHNDQVVíUHNOLDUWDUYH\DD]DObU
,QIRWDLQPHQW6LVWHPL
<XNDUbDŏDĐb\çQGHDUDPD
2WRPDWLNRODUDNELUçQFHNLVRQUDNL
LVWDV\RQXEXOPDNLØLQ>6(([email protected]
>6((.'2:[email protected]ŏXQDEDVbQ
)DYRULLVWDV\RQKDIb]DVb
6LVWHPIDYRULVD\IDVbQDVDKLSWLUYH
$0YH\D)0EDQGbIDUNb
Jç]HWPHNVL]LQPDNVLPXPDGHW
LVWDV\RQND\GHGHELOLU
*íQFHOELULVWDV\RQXDŏDĐbGDNL
DGbPODUbX\JXOD\DUDN
ND\GHGHELOLUVLQL]
ġVWDV\RQDUD\bQYH\DPDQXHO
RODUDNLVWHGLĐLQL]LVWDV\RQX
D\DUOD\bQ
>)$9,1)[email protected]ŏXQDEDVDUDNIDYRUL
VD\IDQb]bVHØLQ
>35(6([email protected]ŏXQDEDVbQYH
VDQL\HGHQGDKDID]ODEDVbOb
WXWXQ
LVWDV\RQXQWíPíGHIDYRULLVWDV\RQ
KDIb]DVbQD\XNDUbGDDQODWbOGbĐbJLEL
ND\GHGLOLU
.D\bWObIDYRULLVWDV\RQXQØDObQPDVb
$ŏDĐbGDNLDGbPODUbX\JXOD\DUDN
IDYRULOHUKDIb]DVbQGDND\bWObRODQ
LVWDV\RQXGLQOH\HELOLUVLQL]
>)$9,1)[email protected]ŏXQDEDVDUDNIDYRUL
VD\IDQb]bVHØLQ
'LQOHPHNLVWHGLĐLQL]UDG\RQXQ
ND\bWObROGXĐX>35(6([email protected]ŏXQD
EDVbQ
2WRPDWLNND\bWIRQNVL\RQX
2WRPDWLNND\bW
>%$1'[email protected]ŏXQDVDQL\HGHQ
GDKDX]XQEDVbQRWRPDWLNND\bW
IRQNVL\RQXØDObŏWbUbObU
2WRPDWLNND\bWVD\IDVbQbQVLOLQPHVL
2WRPDWLNND\bWIRQNVL\RX
ØDObŏWbUbOGbNWDQVRQUDUDG\RRWRPDWLN
ND\bWODUbQVDNODQGbĐbVD\IDODU
ROXŏWXUXU
2WRPDWLNND\bWVD\IDVbQbVLOPHNLØLQ
>730([email protected]ŏXQDVDQL\HGHQGDKD
ID]ODEDVbQDUGbQGDQ>730([email protected]
WXŏXQDHNUDQGD$673DJH2Q
JçUíQWíOHQHQHNDGDUEDVbQYH
>92/80(@GíĐPHVLQLHNUDQGD
$673DJH2IIJçUíQWíOHQHQHNDGDU
ØHYLULQ
0(18NXOODQbPb
$)2Q2II$OWHUQDWLI)UHNDQV
IRQNVL\RQXQXDØPDNNDSDPDN
$)IRQNVL\RQXKHU]DPDQLOJLOLUDG\R
LVWDV\RQXQXQHQL\LDOJbODQDELOHQ
IUHNDQVbQbEXOXU
>730([email protected]ŏXQDVDQL\HGHQGDKD
ID]ODEDVbQ>730([email protected]ŏXQD
HNUDQGD$)2IIJçUíQWíOHQHQH
NDGDUEDVbQYH>92/80(@GíĐPHVLQL
HNUDQGD$)2QJçUíQWíOHQHQH
NDGDUØHYLULQ
5HJLRQDO2Q2II%çOJHVHO
5HJLRQDOIRQNVL\RQXQXDØPDN
NDSDPDN
%çOJHVHO5HJLRQDOIRQNVL\RQX
UDG\RQXQEçOJHVHOLVWDV\RQD
DWODPDVbQbVDĐODU
>730([email protected]ŏXQDVDQL\HGHQGDKD
ID]ODEDVbQ>730([email protected]ŏXQD
HNUDQGD5(*2IIJçUíQWíOHQHQH
NDGDUEDVbQYH>92/80(@GíĐPHVLQL
HNUDQGD5(*2QJçUíQWíOHQHQH
NDGDUØHYLULQ
7UDILNDQRQVODUbQbQDObQPDVb
%LULVWDV\RQXGLQOHUNHQWUDILN
DQRQVODUbQbGLQOHPHNLØLQ>730([email protected]
WXŏXQDEDVbQ
,QIRWDLQPHQW6LVWHPL
7UDILNDQRQVXQXQ\DUbGDNHVLOPHVL
>730([email protected]ŏXQDEDVDUDNWUDILN
DQRQVXQXQDObQPDVbQb
VRQODQGbUDELOLUVLQL]7UDILNDQRQVX
VRQODQGbUbObU
6DELWDQWHQ
$UDFbQb]bWDYDQDQWHQWDNbOb
GXUXPGD\NHQRWRPDWLN\bND\bFb\D
VRNDUVDQb]DQWHQYHWDYDQSDQHOL
]DUDUJçUHELOLU$UDFbQb]bRWRPDWLN
\bND\bFb\DVRNPDGDQçQFHWDYDQ
DQWHQLQL]LVçNPíŏROGXĐXQX]GDQ
HPLQROXQ
7UDILNLVWDV\RQXDUDPDVb
'LQOHPHNWHROGXĐXQX]LVWDV\RQGD
WUDILNDQRQVXQXQPHYFXWROPDPDVb
GXUXPXQGD>730([email protected]ŏXQD
EDVWbĐbQb]GDWUDILNDQRQVXç]HOOLĐLQH
VDKLSELUVRQUDNLLVWDV\RQDUDQbU
$QWHQLWDPGRĐUXŏHNLOGHPRQWHHGLQ
YHHQL\L\D\bQDObPbQbVDĐODPDNLØLQ
GLNNRQXPDD\DUOD\bQ
5DG\R\D\bQODUbQbQDObQPDVb
$ŏDĐbGDNLVHEHSOHU\D\bQGDbVObN
VHVLQHKbŏbUWb\DSDUD]LWHYH\D
\D\bQbQND\EROPDVbQDQHGHQRODELOLU
࿢ 9HULFL\HRODQPHVDIHGHNL
GHĐLŏLNOLNOHU
࿢ <DQVbPDQHGHQL\OHSDUD]LWOLDObŏYH
࿢ *çOJHOHQPH
7DYDQDQWHQLQLVçNPHNLØLQDQWHQL
VDDWLEUHVLQLQWHUVL\çQíQGHØHYLULQ
7DYDQDQWHQLQLWDNPDNLØLQDQWHQL
VDDWLEUHVL\çQíQGHØHYLULQ
'LNNDW
$UDFbQb]bWDYDQ\íNVHNOLĐLGíŏíN
DODQODUDVRNPDGDQçQFH
DQWHQLQL]LVçNPíŏROGXĐXQX]GDQ
HPLQROXQ
,QIRWDLQPHQW6LVWHPL
$XGLR3OD\HU¸DODU
&'ØDODU
%LU&'\HUOHŏWLULOGLĐLQGHHNUDQGD
JçUíQWíOHQHFHNWLUELU&'
\íNOHQLOGLĐLQGHHNUDQGD)LOHFKHFN
GRV\DNRQWUROí\D]bVbJçUíQíU
3DUØDØDObQPD\DEDŏODGbĐbQGD
HNUDQGDSDUØDYHSDUØDQXPDUDVb
JçUíQíU
.RQWDĐbQYH\DFLKD]bQNDSDObROPDVb
GXUXPXQGD&'ØDODUbQLØLQGHELU&'
YDUVD&'&'ØDODUbQLØLQGHNDObU&'
ØDODUGDELU&'
QLQROPDVbYHNRQWDĐbQ
GDNDSDObROPDVbKDOLQGH&'
QLQ
ØDObQDELOPHVLLØLQFLKD]bQDØbOPDVb
JHUHNLU.RQWDNYHFLKD]bQDØbNROPDVb
KDOLQGH&'VRQVHØLOHQVHVND\QDĐb
LVHNDOGbĐb\HUGHQØDOPD\DGHYDP
HGHU
&'ØDODUFPLQØRODQNíØíN
VLQJOH&'
OHULELUDGDSWçUKDONDVbLOH
ØDODELOLU%í\íNER\YHNíØíN&'
OHU
D\QbŏHNLOGH\íNOHQLU
%LU&'5
QLQØDObQPDVbHVQDVbQGD
VHVNDOLWHVL&'5
QLQNDOLWHVLND\bW
\çQWHPLND\GHGLOHQPí]LĐLQNDOLWHVL
YH&'5
QLQQDVbONXOODQbOGbĐbQDEDĐOb
RODUDNGíŏHELOLU3DUØDDWODPD
RUDQbQGD\íNVHOPHYHSDUØDEXOPD
&'
\L\íNOHPHYHØbNDUWPDGDLVH
VRUXQPH\GDQDJHOHELOLU%X
VRUXQODUbQØbNPDVbKDOLQGH&'
QLQDOW
\í]H\LQLNRQWUROHGLQ&'\í]H\LQLQ
KDVDUObçUQØDWODNNbUbNYH\DØL]LN
ROPDVbGXUXPXQGD&'ROPDVb
JHUHNWLĐLJLELØDOPD]
*çUíQíUGHKHUKDQJLELUKDVDU
ROPDPDVbKDOLQGHFLKD]DGí]JíQELU
ŏHNLOGHØDObŏWbĐbQbELOGLĐLQL]ELU&'
\HUOHŏWLULQ
&'ØDODUGDWDNbODELOHFHĐLQGHQGROD\b
&'
\HKHUKDQJLELUHWLNHW
\DSbŏWbUPD\bQ%XQXQ\HULQH&'
QLQ
ELUELOJLVD\DUGDND\GHGLOPLŏROPDVb
YHELUWDQbPHWLNHWLQLQJHUHNPHVL
GXUXPXQGDND\GHGLOHQ&'
QLQ
í]HULQHELULŏDUHWNDOHPLLOH\D]bQ
'LNNDW
&'
\HKHUKDQJLELUHWLNHW
\DSbŏWbUbU&'\XYDVbQDELU&'
GHQ
ID]OD&'\HUOHŏWLULUYH\DØL]LNYH\D
KDVDUOb&'ØDOPD\bGHQHUVHQL]
&'ØDODUD]DUDUYHUHELOLUVLQL]&'
ØDODUGDKHUKDQJLELUHWLNHWL
ROPD\DQVDGHFHL\LGXUXPGDRODQ
&'
OHUNXOODQbQ&'
OHULQWHNWHN
\íNOHQPHVLQLVDĐOD\bQYH&'ØDODU
YH\XYD\D\DEDQFbPDGGHVbYbYH
NLULQJLUPHVLQLçQOH\LQ
&'WDNPD
%LU&'
\LHWLNHWL\XNDUbJHOHFHN
ŏHNLOGH&'\XYDVbQD\HUOHŏWLUGLNWHQ
VRQUD&'RWRPDWLNRODUDNFLKD]DJLUHU
YHØDObQPD\DEDŏODU
&'ØDOPDPRGXVHØLPL
&'\XYDVbQDELU&'WDNbQUDG\R&'
ØDOPDPRGXQDJHØHU
9H\D&'WDNbObGXUXPGD\NHQEDŏND
ELUPRGGD\NHQ>&'@WXŏXQDEDVbQ
,QIRWDLQPHQW6LVWHPL
&'
1ġ1¸,.$5,/0$6,
>(-(&[email protected]ŏXQDEDVWbĐbQb]GD&'
FLKD]GDQGbŏDUbØbNDUWbObU&'
FLKD]GDQGbŏDUbØbNDUbQ
3DXVH
&'ØDODUNHQØDOPDLŏOHPLQHDUD
YHUPHNLØLQ>&'@WXŏXQDEDVbQ
(NUDQGD3$86(\D]bVb\DQbS
VçQHU¸DOPDLŏOHPLQLEDŏODWPNDLØLQ
WHNUDU>&'@WXŏXQDEDVbQ
%LUçQFHNLVRQUDNLSDUØD
>781(83781('2:[email protected]ŏXQD
EDVWbĐbQb]GDFLKD]ELUVRQUDNLçQFHNL
SDUØD\bØDOPD\DEDŏODU
+b]ObLOHUL+b]ObJHULVDUPD
>781(83781('2:[email protected]ŏXQD
EDVbSYHEDVbObWXWWXĐXQX]GDFLKD]
SDUØDODUbKb]ObELUŏHNLOGHLOHULYHJHUL
VDUDU
%LUVRQUDNL%LUçQFHNLNODVçUVDGHFH
03:0$GLVNL
>6((.836((.'2:[email protected]ŏXQD
EDVWbĐbQb]GDFLKD]ELUVRQUDNLçQFHNL
SDUØD\bØDOPD\DEDŏODU
537SDUØDQbQWHNUDUODQPDVb
5HSHDW
>[email protected]ŏXQDEDVWbĐbQb]GDUDG\R
ØDOPDNWDROGXĐXSDUØD\bWHNUDUODU
%XIRQNVL\RQXLSWDOHWPHNLØLQ>[email protected]
WXŏXQDWHNUDUEDVbQ
5DVWJHOHSDUØDØDOPD5'0
5DQGRP
>5'[email protected]ŏXQDEDVWbĐbQb]GDUDG\R
SDUØDODUbUDVWJHOHVbUDODPD\ODØDODU
%XIRQNVL\RQXLSWDOHWPHNLØLQ>5'[email protected]
WXŏXQDWHNUDUEDVbQ
,173DUØDEDŏbQbQØDObQPDVb
>,[email protected]ŏXQDEDVbOGbĐbQGDVLVWHP
RDQGDØDOPDNWDRODQSDUØDQbQ
VDGHFHLONVDQL\HVLQLØDODUYHELU
VRQUDNLSDUØD\DDWODUYHEXLŏOHPL
WHNUDUHGHUHNVRQUDNLSDUØDODUDDWODU
%XIRQNVL\RQXLSWDOHWPHNLØLQ>,[email protected]
WXŏXQDWHNUDUEDVbQ
$OO'LUHFWRU\WíPíGL]LQPRGX
VDGHFH03:0$GLVNL
'L]LQPRGX',5PRGHHWNLQ
ROGXĐXQGDWHNUDUODPDSDUØDEDŏbQbQ
ØDObQPDVbYHUDVWJHOHØDOPD
IRQNVL\RQODUbLOJLOLNODVçUGHØDObŏbU
.ODVçUPRGXQGD\NHQ>',[email protected]ŏXQD
EDVbQ
%XIRQNVL\RQXLSWDOHWPHNLØLQ>',[email protected]
WXŏXQDWHNUDUEDVbQ
,'7DJELOJLHNUDQbVDGHFH03
:0$GLVNL
>)$9,1)[email protected]ŏXQDEDVWbĐbQb]GD
FLKD]ØDObQPDNWDRODQGRV\DODUbQ,'
7DJELOJLOHULQLJçVWHULU
,QIRWDLQPHQW6LVWHPL
$8;JLULŏL
86%JLULŏL
*HQHO%LOJLOHU
*HQHO%LOJLOHU
$8;PRGX
86%ØDOPDPRGX7LS
&LKD]GDPPØDSbQGDçQ\í]íQ
VDĐDOWWDUDIbQGDELUKDULFLJLULŏVRNHUL
PHYFXWWXU
%XELUVHVDXGLRØbNbŏbGHĐLOGLUEX
\í]GHQGHçQ\í]GHNLKDULFLJLULŏ
VRNHWLQHNXODNObNWDNPD\bQ
$QFDNL3RGGL]íVWíELOJLVD\DU03
ØDODU&'GHĐLŏWLULFLYH\D;070DObFb
YVJLELKDULFLELUVHVFLKD]bQbKDULFL
JLULŏMDNbQDEDĐOD\DELOLUYHEDŏNDELU
VHVND\QDĐbRODUDNGLQOH\HELOLUVLQL]
0RGVHØLPLQGH$8;
%DŏNDELUPRGWD\NHQ>$8;@WXŏXQD
EDVbQ
(ĐHUDNVHVXDU$8;VRNHWLQH
KHUKDQJLELUFLKD]WDNbOPDGb\VD
$8;PRGXQXQGHYUH\HJLUPHVL
HQJHOOHQLU
86%ØDOPDPRGXVHØLPL
%DŏNDELUPRGGD\NHQ86%ØDOPD
PRGXQDJHØPHNLØLQ>86%@WXŏXQD
EDVbQ
86%EHOOHNFLKD]bQbQWDNbOPDVb
86%VRNHWLQHELU86%EHOOHNFLKD]b
WDNbOGbĐbQGDUDG\R86%
GHNLSDUØDODUb
RWRPDWLNRODUDNØDOPD\DEDŏODU
86%
QLQØbNDUbOPDVb
86%EHOOHNFLKD]bQb86%VRNHWLQGHQ
HOOHØbNDUbQ
'LĐHUIRQNVL\RQODU&'PRGXLOH
D\QbGbU
%LU86%YH\DL3RG7LS
ØDObQPDVb
86%YH\DL3RGØDOPDPRGXVHØLPL
%DŏNDELUPRGGD\NHQ86%YH\DL3RG
GRV\DODUbQbØDOPD\DJHØPHNLØLQ
>86%[email protected]ŏXQDEDVbQ
86%YH\DL3RGWDNbOPDVb
86%VRNHWLQHELU86%EHOOHNYH\D
L3RGFLKD]bWDNbOGbĐbQGD86%
GHNL
SDUØDODUbRWRPDWLNRODUDNØDOPD\D
EDŏODU
86%
QLQØbNDUWbOPDVb
86%EHOOHNYH\DL3RGFLKD]bQb86%
VRNHWLQGHQHOOHØbNDUbQ
'LĐHUIRQNVL\RQODU&'PRGXLOH
D\QbGbU
3DXVH
86%EHOOHNYH\DL3RGFLKD]bØDODUNHQ
GXUDNODWPDNLØLQ>86%[email protected]ŏXQD
EDVbQ
(NUDQGD3$86(\D]bVb\DQbS
VçQHU86%
\LØDOPD\bEDŏODWPDNLØLQ
\HQLGHQ>86%[email protected]ŏXQDEDVbQ
%LUVRQUDNLçQFHNLSDUØD
>781([email protected]>781('2:[email protected]ŏXQD
EDVWbĐbQb]GDFLKD]ELUVRQUDNLçQFHNL
SDUØD\bØDOPD\DEDŏODU
,QIRWDLQPHQW6LVWHPL
+b]ObLOHULKb]ObJHULVDUPD
>781([email protected]>781('2:[email protected]ŏXQD
EDVbSYHEDVbObWXWWXĐXQX]GDFLKD]
SDUØDODUbKb]ObELUŏHNLOGHLOHULYHJHUL
VDUDU
%LUVRQUDNLELUçQFHNLNODVçU
6$'(&(03:0$GLVNL
>6(([email protected]>6((.'2:[email protected]ŏXQD
EDVWbĐbQb]GDFLKD]ELUVRQUDNLçQFHNL
NODVçUíØDOPD\DEDŏODU
537SDUØDQbQWHNUDUODQPDVb
5HSHDW
>[email protected]ŏXQDEDVWbĐbQb]GDUDG\R
ØDOPDNWDROGXĐXSDUØD\bWHNUDUODU
%XIRQNVL\RQXLSWDOHWPHNLØLQ>[email protected]
WXŏXQDWHNUDUEDVbQ
5DVWJHOHSDUØDØDOPD5'0
5DQGRP
>5'[email protected]ŏXQDEDVWbĐbQb]GDUDG\R
SDUØD\bUDVJHOHWHNUDUODU
%XIRQNVL\RQXLSWDOHWPHNLØLQ>5'[email protected]
WXŏXQDWHNUDUEDVbQ
,173DUØDEDŏbQbQØDObQPDVb
>,[email protected]ŏXQDEDVbOGbĐbQGDUDG\RWíP
SDUØDODUbQLONELUNDØVDQL\HVLQLVbUDLOH
ØDODU
%XIRQNVL\RQXLSWDOHWPHNLØLQ>,[email protected]
WXŏXQDWHNUDUEDVbQ
L3RGQDYLJDV\RQIRQNVL\RQX
L3RGQDYLJDV\RQPRGX
L3RGFLKD]bQGDQGHVWHNOHQHQ
NDWHJRUL\LVHØPHNLØLQ>0([email protected]
WXŏXQDEDVbQ
%LUVRQUDNLçQFHNLNDWHJRUL
>781([email protected]>781('2:[email protected]ŏODUbQD
EDVbOGbNWDQVRQUD>6(/(&[email protected]ŏX
VHØLOGLĐLQGHUDG\RØDOPD\DEDŏODU
ġSWDOYH\D%LUÇQFHNL$GbP
>%$&[email protected]ŏXQDEDVWbĐbQb]GDUDG\RELU
çQFHNLDGbPDJHØHU
.OLPD6LVWHPL
.OLPD6LVWHPL
.OLPD6LVWHPL +DYDODQGbUPDØbNbŏODUb %DNbP .OLPD6LVWHPL
,VbWPDYHKDYDODQGbUPD
VLVWHPL
6bFDNObN
'íĐPH\LØHYLUHUHNVbFDNObĐb
D\DUOD\bQ
.bUPb]bDODQ
6bFDN
0DYLDODQ
6RĐXN
,VbWPDNDSDVLWHVLPRWRUbVbQbQFD\D
NDGDUWDPDPHQWHPLQHGLOHPH]
+DYDGDĐbWbPb
2UWDGDNLGíĐPH\LØHYLUHUHN
KDYDODQGbUPDØbNbŏbQbVHØLQ
.XPDQGDGíĐPHOHUL
࿢ 6bFDNObN
࿢ +DYDGDĐbWbPb
࿢ )DQKb]b
࿢ ,VbWPD
࿢ ÇQFDPbQEX]GDQDUbQGbUbOPDVb
࿢ +DYDVLUNíODV\RQX
࿢ ,VbWPDObDUNDFDP^
+
*
,
)
5
.OLPD6LVWHPL
%DŏEçOJHVLQHYHD\DN
EçOJHVLQH
+DYDQbQØRĐXD\DN
EçOíPíQGHNLKDYDODQGbUPD
ØbNbŏODUbQDNíØíNELUNbVPbQb
GDçQFDPLOHçQNDSb
FDPODUbQDYH\DQ
KDYDODQGbUPDØbNbŏODUbQD
\çQOHQGLULOLU
$\DUODQDELOHQKDYDODQGbUPD
ØbNbŏODUbí]HULQGHQEDŏ
EçOJHVLQH
+DYDQbQØRĐXçQFDPDYH
D\DNEçOíPíQGHNL
KDYDODQGbUPDØbNbŏODUbQD
NíØíNELUNbVPbGDçQNDSb
FDPODUbQDYH\DQ
KDYDODQGbUPDØbNbŏODUbQD
\çQOHQGLULOLU
+DYDQbQØRĐXçQFDPDYHçQ
NDSbFDPbQDNíØíNELUNbVPb
GD\DQKDYDODQGbUPD
ØbNbŏODUbQD\çQOHQGLULOLU
)DQKb]b
+DYDDNbŏbNRQWUROGíĐPHVLQLLVWHQHQ
Kb]DJHWLULQ
,VbWPD
1RUPDObVbWPD
,VbWPDLØLQVbFDNObNNRQWURO
GíĐPHVLQLNbUPb]bDODQDJHWLULQ
+DYDGDĐbWbPGíĐPHVLQLØHYLULQ
)DQNRQWUROGíĐPHVLQLLVWHQLOHQ
GHYLUHJHWLULQ
$]DPLbVbWPD
<ROFXEçOPHVLQLØDEXNbVbWPDNLØLQ
D]DPLbVbWPDPRGXQXNXOODQbQ
8]XQVíUHOLĐLQHNXOODQPD\bQ¸íQNí
DUDØLØLQGHNLKDYDNLUOHQHELOLUYH
FDPODUEXĐXODQDELOLU%XGXUXPGDGD
ELUND]D\DVHEHSRODELOLU
&DPODUGDNLEXĐX\XJLGHUPHNLØLQ
KDYDGDĐbWbPGíĐPHVLQL5
NRQXPXQDØHYLULQYHKDYD
UHVLUNíODV\RQNROXQXVRODKDUHNHW
HWWLUHUHNDUDFDWD]HKDYDJLUPHVLQL
VDĐOD\bQ
$]DPLbVbWPDLØLQ
'HYLUGDLPPRGXLØLQGHYLUGDLP
NROXQXVDĐDGRĐUXKDUHNHWHWWLULQ
,VbWPDDPDFb\ODVbFDNObNNRQWURO
GíĐPHVLQLNbUPb]bDODQbQVRQXQD
NDGDUØHYLULQ
)DQNRQWUROGíĐPHVLQLLVWHQLOHQ
GHYLUHØHYLULQ
.OLPD6LVWHPL
ÇQFDPbQEX]GDQDUbQGbUbOPDVb
'HYLUGDLPPRGXQXGbŏKDYD
PRGXQDJHWLULQYHKDYDGDĐbWbP
GíĐPHVLQL%8=¸Ç=0(
NRQXPXQD5ØHYLULQ
6bFDNKDYDLØLQVbFDNObNNRQWURO
GíĐPHVLQLNbUPb]bDODQDJHWLULQ
+b]ObEX]Øç]PHLØLQIDQNRQWURO
GíĐPHVLQLHQ\íNVHNGHYLUH
JHWLULQ
<DQKDYDODQGbUPDØbNbŏODUbQb
LKWL\DFDJçUHDØbQYH\DQFDPODUD
GRĐUX\çQOHQGLULQ
'LNNDW
'bŏKDYDLOHçQFDPVbFDNObĐb
DUDVbQGDNLIDUNFDPODUbQ
EXĐXODQPDVbQD\RODØDUYH
JçUíŏíQí]íHQJHOOHU
6bFDNObNNRQWUROGíĐPHVLPDYL
DODQDJHWLULOGLĐLQGHDŏbUbQHPOL
KDYDGD)/225'()5267
=HPLQ%X]Øç]PH)YH\D
'()5267%X]Øç]PH5
NXOODQPD\bQ
%XGXUXPELUND]D\DNLŏLVHO
\DUDODQPD\DYH\DDUDFbQb]GD
KDVDUD\RODØDELOLU
+DYDVLUNíODV\RQVLVWHPL
+DYDVLUNíODV\RQPRGXNROXLOH
DØbObUYHNDSDWbObU
.OLPD6LVWHPL
8\DUb
$UDFbQVíUHNOLKDYDUHVLUNíODV\RQ
PRGXQGD\NHQVíUíOPHVL
X\NXQX]XQJHOPHVLQHVHEHS
RODELOLU7D]HKDYDLØLQGbŏKDYD
PRGXQXEHOOLDUDObNODUODDØbQ
+DYDUHVLUNíODV\RQPRGXQGDDUDØ
GbŏbQGDQWHPL]KDYDQbQDUDØLØLQH
DObQPDRUDQbØRNGíŏíNWíU
.OLPDQbQVRĐXWPDç]HOOLĐL
DØbOPDGbĐbWDNGLUGHKDYDGDNLQHP
RUDQbDUWDFDNYHFDPODU
EXĐXODQDFDNWbU=DPDQJHØWLNØH
DUDØLØHULVLQGHNLKDYDNDOLWHVL
ER]XOXUEXGXUXPDUDØLØLQGH
EXOXQDQODUbQ\RUJXQOXNEHOLUWLOHUL
JçVWHUPHVLQH\RODØDELOLU
.OLPDVLVWHPL
8\DUb
.OLPDYH\DNDORULIHUØDObŏb\RUNHQ
DUDØLØLQGHX\XPD\bQ2NVLMHQ
VHYL\HVLQLQYHYH\DYíFXWbVbVbQbQ
GíŏPHVLQHWLFHVLQGHEXGXUXP
FLGGLVDĐObNVRUXQODUbQDYH\D
çOíPHVHEHSRODELOLU
࿢
࿢
࿢
࿢
%XĐXGDQYHEX]GDQDUbQGbUPD
+DYDVLUNíODV\RQX
6RĐXWPDL
,VbWPDObDUNDFDP
6bFDNObN
'íĐPH\LØHYLUHUHNVbFDNObĐb
D\DUOD\bQ
.bUPb]bDODQ
6bFDN
0DYLDODQ
6RĐXN
+DYDGDĐbWbPb
2UWDGDNLGíĐPH\LØHYLUHUHN
KDYDODQGbUPDØbNbŏbQbVHØLQ
.XPDQGDGíĐPHOHUL
࿢ 6bFDNObN
࿢ +DYDGDĐbWbPb
࿢ )DQKb]b
.OLPD6LVWHPL
+
*
,
)
5
%DŏEçOJHVLQHYHD\DN
EçOJHVLQH
+DYDQbQØRĐXD\DN
EçOíPíQGHNLKDYDODQGbUPD
ØbNbŏODUbQDNíØíNELUNbVPbQb
GDçQFDPLOHçQNDSb
FDPODUbQDYH\DQ
KDYDODQGbUPDØbNbŏODUbQD
\çQOHQGLULOLU
$\DUODQDELOHQKDYDODQGbUPD
ØbNbŏODUbí]HULQGHQEDŏ
EçOJHVLQH
+DYDQbQØRĐXçQFDPDYH
D\DNEçOíPíQGHNL
KDYDODQGbUPDØbNbŏODUbQD
NíØíNELUNbVPbGDçQNDSb
FDPODUbQDYH\DQ
KDYDODQGbUPDØbNbŏODUbQD
\çQOHQGLULOLU
+DYDQbQØRĐXçQFDPDYHçQ
NDSbFDPbQDNíØíNELUNbVPb
GD\DQKDYDODQGbUPD
ØbNbŏODUbQD\çQOHQGLULOLU
)DQKb]b
+DYDDNbŏbNRQWUROGíĐPHVLQLLVWHQHQ
Kb]DJHWLULQ
ÇQFDPbQEXĐXGDQ
DUbQGbUbOPDVb
'HYLUGDLPPRGXQXGbŏKDYD
PRGXQDJHWLULQYHKDYDGDĐbWbP
GíĐPHVLQL%8=¸Ç=0(
NRQXPXQD5ØHYLULQ
6RĐXWPDPRGXQXLDØbQ
ġVWHQLOHQVbFDNObNGHĐHULQLVHØLQ
)DQNRQWUROGíĐPHVLQLLVWHQHQ
GHYLUHJHWLULQ
+DYDVLUNíODV\RQVLVWHPL
+DYDVLUNíODV\RQPRGXNROXLOH
DØbObUYHNDSDWbObU
.OLPD6LVWHPL
8\DUb
$UDFbQVíUHNOLKDYDUHVLUNíODV\RQ
PRGXQGD\NHQVíUíOPHVL
X\NXQX]XQJHOPHVLQHVHEHS
RODELOLU7D]HKDYDLØLQGbŏKDYD
PRGXQXEHOOLDUDObNODUODDØbQ
+DYDUHVLUNíODV\RQPRGXQGDDUDØ
GbŏbQGDQWHPL]KDYDQbQDUDØLØLQH
DObQPDRUDQbØRNGíŏíNWíU
.OLPDQbQVRĐXWPDç]HOOLĐL
DØbOPDGbĐbWDNGLUGHKDYDGDNLQHP
RUDQbDUWDFDNYHFDPODU
EXĐXODQDFDNWbU=DPDQJHØWLNØH
DUDØLØHULVLQGHNLKDYDNDOLWHVL
ER]XOXUEXGXUXPDUDØLØLQGH
EXOXQDQODUbQ\RUJXQOXNEHOLUWLOHUL
JçVWHUPHVLQH\RODØDELOLU
6RĐXWPDL
LWXŏXQDEDVbODUDNØDObŏWbUbObUYH
NDSDWbObU6RĐXWPDLŏOHPLDQFDNPRWRU
ØDObŏbUNHQYHIDQDØbNNHQ
JHUØHNOHŏHELOLU
.OLPDVLVWHPLGbŏKDYDVbFDNObĐb
GRQPDQRNWDVbQbQELUD]í]HULQGH
ROGXĐXQGDKDYD\bVRĐXWXUYHQHPLQL
DObUNXUXWXU%X\í]GHQDUDFbQ
DOWbQGDQ\RĐXŏPDVX\XGDPOD\DELOLU
6RĐXWPDYHNXUXWPDJHUHNPHGLĐL
]DPDQ\DNbWWDVDUUXIXVDĐODPDNLØLQ
VRĐXWPDVLVWHPLQLNDSDWbQ
)DQNRQWUROGíĐPHVLNDSDObNRQXPGD
ROGXĐXQGDNOLPDØDObŏPD\DFDNWbU
.OLPDVLVWHPLDØbNROPDVbQDUDĐPHQ
VbFDNObNGíĐPHVLNbUPb]bDODQD
D\DUODQGbĐbQGDDUDØVbFDNKDYD
íUHWLU
.OLPDVLVWHPLQLNDSDWPDNLØLQIDQ
GíĐPHVLQLNRQXPXQDJHWLULQ
'LNNDW
6DGHFHGRĐUXVRĐXWPDPDGGHVL
NXOODQbQ
8\DUb
.OLPDVLVWHPOHULQLQEDNbPbVDGHFH
X]PDQYH\HWNLOLSHUVRQHO
WDUDIbQGDQ\DSbOPDObGbU8\JXQ
ROPD\DQEDNbP\çQWHPOHUL
\DUDODQPDODUDVHEHSRODELOLU
1RUPDOVRĐXWPD
.OLPDVLVWHPLQLDØbQ
6RĐXWPDLØLQVbFDNObNNRQWURO
GíĐPHVLQLPDYLDODQDJHWLULQ
+DYDGDĐbWbPGíĐPHVLQLØHYLULQ
)DQNRQWUROGíĐPHVLQLLVWHQHQ
GHYLUHJHWLULQ
.OLPD6LVWHPL
0DNVLPXPVRĐXWPD
(OHNWURQLNNOLPDVLVWHPL
8\DUb
.OLPDYH\DNDORULIHUØDObŏb\RUNHQ
DUDØLØLQGHX\XPD\bQ2NVLMHQ
VHYL\HVLQLQYHYH\DYíFXWbVbVbQbQ
GíŏPHVLQHWLFHVLQGHEXGXUXP
FLGGLVDĐObNVRUXQODUbQDYH\D
çOíPHVHEHSRODELOLU
6bFDNKDYDGDYHDUDFbQb]bQX]XQVíUH
JíQHŏbŏbĐbDOWbQGDNDOGbĐbGXUXPODUGD
D]DPLVRĐXWPDHOGHHWPHNLØLQ
.OLPDVLVWHPLQLDØbQ
'HYLUGDLPPRGXLØLQGHYLUGDLP
NROXQXVDĐDGRĐUXKDUHNHWHWWLULQ
6RĐXWPDDPDFb\ODVbFDNObN
NRQWUROGíĐPHVLQLPDYLDODQbQ
VRQXQDNDGDUØHYLULQ
)DQNRQWUROGíĐPHVLQLHQ\íNVHN
GHYLUHJHWLULQ
7HPSHUDWXUHġVWHQLOHQVbFDNObĐbQçQ
D\DUb
$ŏDĐbGDNLIRQNVL\RQODUPDQXHORODUDN
D\DUODQDELOLUEXGXUXPGDRWRPDWLN
PRGLSWDOHGLOPLŏROXU
)DQVSHHG6HØLOHELOLUKDYDDNbŏ
NDGHPHVL
02'(6HØLOHELOLUKDYDGDĐbWbPb
%XĐXGDQYHEX]GDQ
5
DUbQGbUPD
6LVWHPLDØPDYH\DNDSDPD
6RĐXWPD\bNOLPDDØPD
L
YH\DNDSDPD
+DYDVLUNíODV\RQX
,VbWPDObDUNDFDP^
2WRPDWLNPRGWDLNHQIDQKb]bKDYD
GDĐbWbPbIDQWDUDIbQGDQRWRPDWLN
RODUDND\DUODQbU
.XPDQGDGíĐPHOHUL
$8722WRPDWLNPRGVbFDNObN
GbŏbQGDNLWíPD\DUODUVLVWHP
WDUDIbQGDQRWRPDWLNRODUDNVHØLOLU
.OLPD6LVWHPL
(OHNWURQLNNOLPDVLVWHPLQLQWíP
IRQNVL\RQODUbVDGHFHPRWRUØDObŏbUNHQ
HWNLQGLU
1RW
02'(GíĐPHVL
WHQGDKDID]OD
IDUNObKDYDGDĐbWbPWLSLQHØHYULOLUYH
EXHVQDVD$872WXŏXVDQL\H
ER\XQFDEDVbObWXWXOXUVDVbFDNObN
ELULPL6DQWLJUDGYH)DKUHQKHLW
DUDVbQGDGHĐLŏWLULOHELOLU
*íQHŏbŏbĐbVHQVçUí
6bFDNObNVHQVçUí
*íQHŏbŏbĐbVHQVçUíçQFDPEXĐX
JLGHUPHNDQDOODUbQbQçQíQH
\HUOHŏWLULOPLŏWLU%XVHQVçU$872
RWRPDWLNPRGGDØDObŏWbĐbQGDJíQHŏ
bŏbĐbQbDOJbODU
$UDFbQb]bQLØLQGHQDObQDQVbFDNObN
ELOJLOHUL$
$872PRGXQGDØDObŏbUNHQ
KDYDODQGbUPDVLVWHPL
JHUHNVLQLPOHULQLVDĐODPDNLØLQ
NXOODQbObU
1RW
*íQHŏbŏbĐbVHQVçUíQí\DQObŏ
DOJbODPD\DSbOPDPDVbLØLQ
NDSDWPD\bQb]
1RW
)RQNVL\RQXQXER]DFDĐbQGDQGROD\b
VbFDNObNVHQVçUíQíQí]HULQHHWLNHW
\DSbŏWbUPD\bQ
.OLPD6LVWHPL
2WRPDWLNPRG$872
0DNVLPXPGí]H\GHNRQIRULØLQWHPHO
D\DU
$872WXŏXQDEDVbQ
LNOLPOHQGLUPHRWRPDWLNRODUDN
HWNLQOHŏWLULOLU
7íPKDYDODQGbUPDØbNbŏODUbQb
DØbQ
ġVWHQLOHQVbFDNObNGHĐHULQLVDĐ
GçQHUGíĐPHLOHVHØLQ
2WRPDWLNPRGGDWíPKDYDODQGbUPD
ØbNbŏODUbHWNLQRODUDNØDObŏWbUbObU%X
\í]GHQWíPKDYDODQGbUPDØbNbŏODUb
DØbNGXUXPGDROPDObGbU
6bFDNObNçQD\DUb
'íĐPH\LØHYLUHUHNVbFDNObĐbLVWHQLOHQ
GHĐHUHD\DUOD\bQ
.bUPb]bDODQ
6bFDN
0DYLDODQ
6RĐXN
0LQLPXPVbFDNObNGHĐHUL
D\DUODQGbĐbQGDNOLPDNRQWUROVLVWHPL
PDNVLPXPVRĐXWPDLOHØDObŏbU
0DNVLPXPVbFDNObNGHĐHUL
D\DUODQGbĐbQGDNOLPDNRQWUROVLVWHPL
PDNVLPXPbVbWPDLOHØDObŏbU
0DNVLPXPVRĐXWPDLØLQ$
$872
WXŏXQDEDVbQYHVbFDNObĐb/
/2
NRQXPXQDD\DUOD\bQ'DKDVRQUD
KDYDUHVLUNíODV\RQPRGXVHØLOLUYH
PDNVLPXPVRĐXWPDIDQKb]bLOH
ELUOLNWHKDYDGDĐbWbPb,NRQXPXQD
RWRPDWLNRODUDNJHWLULOLU
0DNVLPXPbVbWPDLØLQ$
$872WXŏXQD
EDVbQYHVbFDNObĐb+
+,NRQXPXQD
D\DUOD\bQ+DYDVLUNíODV\RQPRGX
WHPL]KDYDPRGXQDØHYULOLUYHbVbWPD
IDQKb]b+
+,NRQXPXQDNDGHPHQLQ
NDGHPHVLJHWLULOLUYHKDYDGDĐbWbPb
RWRPDWLNRODUDN*NRQXPXQDJHWLULOLU
&DPODUbQEXĐXGDQYHEX]GDQ
DUbQGbUbOPDVb5
5WXŏXQDEDVbQ
6bFDNObNYHKDYDGDĐbWbPb
RWRPDWLNRODUDND\DUODQbUYHIDQ
NDGHPHQLQPLQLPXP
NDGHPHVLQGHØDObŏbU
2WRPDWLNØDObŏWbUPDPRGXQDJHUL
GçQPHNLØLQ5YH\D$
$872
WXŏXQDEDVbQ
1RW
.OLPDVLVWHPLNbŏPHYVLPLQGH
RWRPDWLNRODUDNØDObŏPD\DELOLU
.OLPD6LVWHPL
0DQXHOD\DUODU
+DYDGDĐbWbPb02'(
.OLPDNRQWUROVLVWHPLD\DUODUbWXŏODUbQ
YHGçQHUGíĐPHQLQNXOODQbOPDVbLOH
DŏDĐbGDDQODWbODQŏHNLOGH
GHĐLŏWLULOHELOLU
+HUKDQJLELUD\DUGHĐLŏLNOLĐLRWRPDWLN
PRGXLSWDOHGHFHNWLU
)
5
)DQKb]b
+DYDQbQØRĐXçQFDPDYH
D\DNEçOíPíQGHNL
KDYDODQGbUPDØbNbŏODUbQD
NíØíNELUNbVPbGDçQNDSb
FDPODUbQDYH\DQ
KDYDODQGbUPDØbNbŏODUbQD
\çQOHQGLULOLU
+DYDQbQØRĐXçQFDPDYHçQ
NDSbFDPbQDNíØíNELUNbVPb
GD\DQKDYDODQGbUPD
ØbNbŏODUbQD\çQOHQGLULOLU
2WRPDWLNKDYDGDĐbWbPbQDJHUL
GçQPHNLØLQ$
$872WXŏXQDEDVbQ
6ROGDNLGçQHUGíĐPH\LØHYLULQ6DDW
\çQíQGHØHYULOGLĐLQGHIDQKb]bDUWDU
VDDW\çQíQíQWHUVLQHØHYULOGLĐLQGH
IDQKb]bGíŏHU
2WRPDWLNØDObŏWbUPDPRGXQDJHUL
GçQPHNLØLQ$
$872WXŏXQDEDVbQ
02'(GíĐPHVLQLLVWHQLOHQD\DULØLQ
ELUYH\DELUGHQID]ODØHYLULQ+DYD
GDĐbWbPbHNUDQGDJçUíQWíOHQLU
%DŏEçOJHVLQHYHD\DN
+
EçOJHVLQH
+DYDQbQØRĐXD\DN
*
EçOíPíQGHNLKDYDODQGbUPD
ØbNbŏODUbQDNíØíNELUNbVPbQb
GDçQFDPLOHçQNDSb
FDPODUbQDYH\DQ
KDYDODQGbUPDØbNbŏODUbQD
\çQOHQGLULOLU
$\DUODQDELOHQKDYDODQGbUPD
,
ØbNbŏODUbí]HULQGHQEDŏ
EçOJHVLQH
6RĐXWPD
LWXŏXLOHHWNLQOHŏWLULOLUYHLSWDOHGLOLU
.OLPDVLVWHPLGbŏKDYDVbFDNObĐbEHOOL
ELUVHYL\HQLQí]HULQGHROGXĐXQGD
KDYD\bVRĐXWXUYHQHPLQLDObU
NXUXWXU%X\í]GHQDUDFbQDOWbQGDQ
\RĐXŏPDVX\XGDPOD\DELOLU
6RĐXWPDYHNXUXWPDJHUHNPHGLĐL
]DPDQ\DNbWWDVDUUXIXVDĐODPDNLØLQ
VRĐXWPDVLVWHPLQLNDSDWbQ
.OLPD6LVWHPL
'LNNDW
6DGHFHGRĐUXVRĐXWPDPDGGHVL
NXOODQbQ
8\DUb
.OLPDVLVWHPOHULQLQEDNbPbVDGHFH
X]PDQYH\HWNLOLSHUVRQHO
WDUDIbQGDQ\DSbOPDObGbU8\JXQ
ROPD\DQEDNbP\çQWHPOHUL
\DUDODQPDODUDVHEHSRODELOLU
0DQXHOKDYDVLUNíODV\RQ
PRGX
0DQXHOKDYDVLUNíODV\RQPRGX
WXŏXLOHDØbObUYHNDSDWbObU
8\DUb
+DYDVLUNíODV\RQVLVWHPL
DØbOGbĐbQGDDUDØGbŏbQGDNLWD]H
KDYDQbQDUDØLØLQHJLULŏLHQD]D
LQGLULOLU6RĐXWPDIRQNVL\RQX
GHYUH\HDObQPDGDQKDYD
VLUNíODV\RQPRGXVHØLOLUVH
KDYDGDNLQHPRUDQbDUWDUFDPODU
EXĐXODQDELOLU=DPDQJHØWLNØH
DUDØLØHULVLQGHNLKDYDNDOLWHVL
ER]XOXUEXGXUXPDUDØLØLQGH
EXOXQDQODUbQ\RUJXQOXNEHOLUWLOHUL
JçVWHUPHVLQH\RODØDELOLU
+DYDODQGbUPDØbNbŏODUb
$\DUODQDELOLUKDYDODQGbUPD
ØbNbŏODUb
%XKDUODŏWbUbFbQbQHYDSDUDWçUKDYD
DNbPbHNVLNOLĐLQHGHQL\OHGRQPDPDVb
LØLQVRĐXWPDIRQNVL\RQXDØbN
ROGXĐXQGDHQD]bQGDQELUKDYDØbNbŏb
DØbNROPDObGbU
6LVWHPLQNDSDWbOPDVb
6ROGçQHUGíĐPH
NRQXPXQD
ØHYULOGLĐLQGHWíPbVbWPD
KDYDODQGbUPDYHVRĐXWPD
IRQNVL\RQODUbNDSDWbObU
2UWDKDYDODQGbUPDØbNbŏbWDPDPHQ
NDSDWbOPD]
.DQDWØbNODUbGçQGíUHUHNYH\DWbUDUDN
KDYDDNbP\çQíQíD\DUOD\bQ
.OLPD6LVWHPL
6DELWKDYDODQGbUPD
ØbNbŏODUb
ÇQFDPbQçQíQGHçQ\DQFDPODUbQ
çQíQGHYHD\DNEçOJHVLQGHLODYH
KDYDØbNbŏODUbEXOXQXU
<DQKDYDODQGbUPDØbNbŏODUbQbDØPDN
LØLQKHUELUKDYDØbNbŏbQbQ
PXKDID]DVbQDEDVWbUbQb]YH
LVWHGLĐLQL]\çQHGRĐUXØHYLULQL]
+DYDDNbŏbLVWHPL\RUVDQb]
KDYDODQGbUPDØbNbŏbQbQPXKDID]DVbQb
NDSDWbQ
8\DUb
+DYDODQGbUPDØbNbŏODUbQDDLW
NDQDWODUbQí]HULQHKHUKDQJLELUŏH\
NR\PD\bQ.D]DKDOLQGHKDVDUYH
\DUDODQPDWHKOLNHVLPHYFXWWXU
%DNbP
+DYDJLULŏL
0RWRUEçOíPíQGHçQFDPbQçQ
WDUDIbQGDNLKDYDJLULŏOHULWbNDOb
ROPDPDObGbUKDYDJLULŏLQLQ
VDĐODQPDVbLØLQWHPL]WXWXOPDObGbU
*HUHNWLĐLQGH\DSUDNODUSLVOLNOHUYH\D
NDUELULNLQWLOHULWHPL]OHQPHOLGLU
.OLPD6LVWHPL
3ROHQILOWUHVL
'LNNDW
<ROFXEçOíPíKDYDILOWUHVL
(ĐHUDUDØWR]OXŏDUWODUGDKDYD
NLUOLOLĐLQLQ\íNVHNROGXĐX\HUOHUGH
YHDVIDOWROPD\DQ\ROODUGDVbN
NXOODQbOb\RUVDKDYDILOWUHVLQLQ
EDNbPbGDKDVbNDUDObNODUOD
\DSbOPDObGbU
)LOWUHQLQYHULPOLOLĐLD]DOPbŏWbUYH
DUDØLØLQGHNLŏDKbVODUbQEURQŏODUb
EXGXUXPGDQROXPVX]HWNLOHQLU
'bŏDUbGDQJHOHQKDYDLØHULVLQGHNLWR]
NXUXPØLØHNWR]ODUbYHVSRUODUSROHQ
ILOWUHVLLOHWHPL]OHQLU
)LOWUHGHĐLŏLPL
7RUSLGRJç]íQíØbNDUbQ
7RUSLGRJç]íQíØbNDUPDNLØLQ
WRUSLGRJç]íQíDØbQYHKHULNL
WDUDIbQGDQ\XNDUbØHNLQ
6DĐWDUDIbQGDQØHNHUHNILOWUH
NDSDĐbQbØbNDUbQ
.OLPDILOWUHVLQLGHĐLŏWLULQ
¸bNDUPDVbUDVbQGDWDNLSHGLOHQ
LŏOHPVbUDVbQbQWHUVLQLX\JXOD\DUDN
ILOWUHNDSDĐbQbYHWRUSLGRJç]íQí
WHNUDUWDNbQ
1RW
)LOWUHGHĐLŏLPLLØLQ\HWNLOLVHUYLVH
JLWPHQL]LWDYVL\HHGHUL]
.OLPDQbQGí]HQOLNXOODQbPb
.OLPDVLVWHPLQLQGHYDPObVXUHWWH
UDQGbPDQObØDObŏPDVbQbWHPLQHWPHN
DPDFb\ODKDYDGXUXPXQDYH]DPDQD
EDNbOPDNVb]bQNOLPDQbQD\GDELUNH]
ELUNDØGDNLNDØDObŏWbUbOPDVbJHUHNLU
6RĐXWPDIRQNVL\RQXQXQGíŏíNGbŏ
KDYDVbFDNObNODUbQGDØDObŏWbUbOPDVb
PíPNíQGHĐLOGLU
6HUYLV
2SWLPXPVRĐXWPDSHUIRUPDQVbLØLQ
NOLPDVLVWHPLQL\bOGDELUNRQWURO
HWWLUPHQL]LWDYVL\HHGHUL]
.OLPD6LVWHPL
࿢
࿢
࿢
࿢
࿢
)RQNVL\RQYHEDVbQØWHVWL
,VbWPDIRQNVL\RQX
.DØDNNRQWUROí
9ND\bŏbNRQWUROí
<RĐXŏWXUXFXNRQGHQVDWçUYH
EXKDUODŏWbUbFbQbQHYDSDUDWçU
WHPL]OHQPHVL
࿢ 3HUIRUPDQVNRQWUROí
'LNNDW
6DGHFHGRĐUXVRĐXWPDPDGGHVL
NXOODQbQ
8\DUb
.OLPDVLVWHPOHULQLQEDNbPbVDGHFH
X]PDQYH\HWNLOLSHUVRQHO
WDUDIbQGDQ\DSbOPDObGbU8\JXQ
ROPD\DQEDNbP\çQWHPOHUL
\DUDODQPDODUDVHEHSRODELOLU
6íUíŏYHNXOODQbP
6íUíŏYHNXOODQbP
6íUíŏOHLOJLOLKDWbUODWPDODU ¸DObŏWbUPDYHNXOODQbP 0RWRUHJ]R]X 2WRPDWLNŏDQ]bPDQ 0DQXHOŏDQ]bPDQ )UHQOHU 6íUíŏNRQWUROVLVWHPOHUL 1HVQHWHVSLWVLVWHPOHUL <DNbW 6íUíŏOHLOJLOL
KDWbUODWPDODU
¸DObŏWbUPDYHNXOODQbP
$UDFbQNRQWUROí
ġONELUNDØ\í]NLORPHWUHLØLQDUDØ
NXOODQbPbVbUDVbQGDDUDØ
SHUIRUPDQVbQbYHHNRQRPLVLQL
DUWbUPDNYHDUDFbQb]bQX]XQçPíUOí
ROPDVbQbVDĐODPDNLØLQDŏDĐbGD
YHULOHQçQOHPOHULDObQ
࿢ $UDFbQb]bWDPJD]GDØDObŏWbUPDNWDQ
NDØbQbQ
࿢ 0RWRUX\íNVHNGHYLUOHUGH
ØDObŏWbUPD\bQ
࿢ $FLOGXUXPODUKDULØDQLGXUXŏODUGDQ
NDØbQbQ%XGXUXPIUHQOHULQX\JXQ
ŏHNLOGHRWXUPDVbQbVDĐOD\DFDNWbU
࿢ 0RWRUXQX]D]DUDUYHUPHPHNYH
\DNbWWDVDUUXIXVDĐODPDNLØLQ
DUDFbQb]bDQLNDONbŏDQLKb]ODQPD
X]XQVíUHOL\íNVHNGHYLUGH
VíUíŏWHQNDØbQbQ
࿢ 'íŏíNYLWHVOHUGHDUDFbQb]bWDP
JD]ODKDUHNHWHJHØLUPH\LQ
࿢ %LUEDŏNDDUDFbØHNPH\LQ
$VODPRWRUXVWRSHGHUHN
DUDFbQb]bVíUPH\LQ
%XWDNGLUGHíQLWHOHUGHQELUØRĐX
çUQHĐLQIUHQJíFíWDNYL\HVLHOHNWUR
VHUYRGLUHNVL\RQØDObŏPD]%X
ŏHNLOGHVíUíŏKHPVL]LQLØLQKHPGH
EDŏNDODUbLØLQWHKOLNHOLGLU
3HGDOODU
3HGDOODUbQDOWbQDND\DUDNSHGDO
KDUHNHWLQLNbVbWOD\DELOHFHNKHUKDQJL
ELUHŏ\D\bD\DNEçOíPíQHNR\PD\bQ
ġONVíUíŏ
6íUíŏYHNXOODQbP
.RQWDNDQDKWDUbNRQXPODUb
7HKOLNH
6íUíŏVbUDVbQGDNRQWDNDQDKWDUbQb
YH\DNRQXPXQDJHWLUPH\LQ
$UDØYHIUHQGHVWHĐL
ØDObŏPD\DFDNWbUEXGDDUDFbQb]bQ
]DUDUJçUPHVLQHNLŏLVHO
\DUDODQPD\DYH\DçOíPHVHEHS
RODELOLU
0RWRUXQØDObŏWbUbOPDVb
0RWRUXQNRQWDNDQDKWDUbLOH
ØDObŏWbUbOPDVb
'LNNDW
/2&.
.ġ/ġ7/ġ
$&&
$NVHVXDU
21
$¸,.
67$57
$WHŏOHPHNDSDOb
$WHŏOHPHNDSDOb
GLUHNVL\RQNLOLGLDØbN
$WHŏOHPHDØbN
0RWRUXQ
ØDObŏWbUbOPDVb
0RWRUØDObŏPb\RUGXUXPGD\NHQ
NRQWDNDQDKWDUbQbX]XQVíUH
YH\DNRQXPXQGDWXWPD\bQ
$NVLGXUXPGDDNíERŏDODFDNWbU
࿢ $QDKWDUbNRQXPXQDJHWLULQ
'LUHNVL\RQNLOLGLQLDØPDNLØLQ
GLUHNVL\RQXELUD]KDUHNHWHWWLULQ
࿢ 0DQXHOŏDQ]bPDQ'HEUL\DM
SHGDObQDEDVbQ
࿢ 2WRPDWLNŏDQ]bPDQGD9LWHV
NROXQX3YH\D1NRQXPXQDJHWLULQ
6íUíŏYHNXOODQbP
࿢ *D]SHGDObQDEDVPD\bQ
࿢ 'HEUL\DMSHGDObQDYHIUHQSHGDObQD
EDVDUDNDQDKWDUbNRQXPD
ØHYLULQPRWRUØDObŏWbĐbQGDEbUDNbQ
¸DObŏWbUPDLŏOHPLQLWHNUDUODPDGDQ
çQFHYH\DPRWRUXGXUGXUPDNLØLQ
NRQWDNDQDKWDUbQb
NRQXPXQDJHUL
JHWLULQ
'LNNDW
0DUŏPRWRUXQXELUVHIHUGH
VDQL\HGHQGDKDX]XQELUVíUH
ØDObŏWbUPD\bQ
0RWRUØDObŏPD]VDWHNUDU
GHQHPHGHQçQFHVDQL\H
EHNOH\LQ
%XGXUXPPDUŏPRWRUXQXQ]DUDU
JçUPHVLQLHQJHOOHU
3DUNHWPH
࿢ $UDFbNROD\DOHYOHQHELOHFHN]HPLQ
í]HULQHSDUNHWPH\LQ=HPLQ
HJ]R]VLVWHPLQLQ\íNVHNbVbVbQGDQ
GROD\bDOHYDODELOLU
࿢ 3DUNHOIUHQLQLGDLPDDØPD
GíĐPHVLQHEDVPDGDQVbNbFDØHNLQ
<RNXŏDŏDĐbYH\D\RNXŏ\XNDUb
GXUXPODUGDPíPNíQROGXĐXQFD
VbNbØHNLQ3DUNHOIUHQLNROXQX
GDKDNROD\LQGLUPHNLØLQD\Qb
]DPDQGDD\DNIUHQLQHEDVbQ
࿢ 0RWRUXGXUGXUXQYHNRQWDĐb
NDSDWbQ'LUHNVL\RQNLOLGLGHYUH\H
JLULQFH\HNDGDUGLUHNVL\RQXØHYLULQ
࿢ 'í]\ROGDYH\D\RNXŏ\XNDUb
GXUXPGDNRQWDĐbNDSDWPDGDQ
çQFHYLWHVLELULQFLYLWHVHDObQ<RNXŏ
\XNDUbGXUXPGDD\UbFDçQ
WHNHUOHNOHULQNDOGbUbPDGRĐUX
EDNPDPDVbQbVDĐOD\bQ
$UDFbQ\RNXŏDŏDĐbELU\ROGD
GXUGXUXOPDVbKDOLQGHNRQWDĐb
NDSDWPDGDQçQFHJHULYLWHVHWDNbQ
ÇQWHNHUOHNOHULQNDOGbUbPDGRĐUX
EDNPDVbQbVDĐOD\bQ
࿢ $UDFbNLOLWOH\LQYHKbUVb]ObNDODUP
VLVWHPLQLHWNLQOHŏWLULQ
0RWRUHJ]R]X
7HKOLNH
0RWRUHJ]R]JD]ODUbQGDUHQNVL]
YHNRNXVX]RODQNDUERQPRQRNVLW
&2EXOXQXU.HVLQOLNOH
VROXQPDPDObGbU
(J]R]JD]ODUbDUDFbQLØLQHJLUHUVH
FDPODUbDØbQ$Ub]DQHGHQLQLQELU
VHUYLVWDUDIbQGDQJLGHULOPHVLQL
VDĐOD\bQ
%DJDMNDSDĐbDØbNRODUDNVH\DKDW
HWPHNWHQNDØbQbQ$NVLWDNGLUGH
HJ]R]JD]ODUbDUDØLØHULVLQH
JLUHELOLU
.DWDOLWLNNRQYHUWçU
.DWDOLWLNNRQYHUWçUHJ]R]JD]bLØLQGHNL
VDĐObĐD]DUDUObPDGGHOHULQRUDQbQb
GíŏíUíU
6íUíŏYHNXOODQbP
'LNNDW
6D\ID
GHEHOLUWLOHQ
NDOLWHOL\DNbWODUbQKDULFLQGHNL
\DNbWODUNDWDOLWLNNRQYHUWçUHYH\D
HOHNWURQLNNRPSRQHQWOHUHKDVDU
YHUHELOLU
<DQPDPbŏ\DNbWbQNDWDOLWLN
NRQYHUWçUHJLUPHVLDŏbUbbVbQPD\D
YHNDWDOLWLNNRQYHUWçUíQKDVDU
JçUPHVLQHQHGHQRODELOLU%X
QHGHQOHPDUŏEDVPDVbUDVbQGD
PDUŏPRWRUXQXJHUHNVL]RODUDN
X]XQVíUHØDObŏWbUPDNWDQ\DNbW
GHSRVXERŏDObQFD\DNDGDU
DUDFbQb]bVíUPHNWHQYHDUDFbLWHUHN
YH\DØHNHUHNPRWRUX
ØDObŏWbUPDNWDQNDØbQbQ
(UNHQDWHŏOHPHVRĐXNØDObŏWbUPDGDQ
VRQUDGí]HQVL]ØDObŏPDçQHPOL
PRWRUJíFíND\EbYH\DEDŏNDRODĐDQ
GbŏbELUØDObŏPDROPDVbKDOLQGHHQ
NbVD]DPDQGDELUVHUYLVLQH
EDŏYXUPDQb]bWDYVL\HHGHUL]$FLO
GXUXPGDVíUíŏNbVDVíUHOLĐLQHGHYDP
HWWLULOHELOLUEXGXUXPGDDUDØKb]bQbYH
PRWRUGHYULQLDUWWbUPD\bQ
2WRPDWLNŏDQ]bPDQ
9LWHVNROX
2WRPDWLNŏDQ]bPDQHOHNWURQLN
NRQWUROOíGçUWYLWHVOLELUŏDQ]bPDQGbU
'çUGíQFíYLWHV\íNVHNKb]
RYHUGULYHYLWHVLGLU
$UDFbQØDObŏWbUbOPDVb
0RWRUbVbQGbNWDQVRQUDVHØLFLNROX
5'YH\DNRQXPDJHWLULUNHQ
IUHQSHGDObQDEDVPD\DGHYDP
HGLQ
'LNNDW
$UDØKDUHNHWKDOLQGHROGXĐXQGD
'6íUíŏYH5*HUL9LWHV\DGD
33DUNNRQXPODUbDUDVbQGDYLWHV
GHĐLŏLPL\DSPD\bQ%XLŏOHP
ŏDQ]bPDQbQb]bQKDVDUJçUPHVLQH
YHNLŏLVHO\DUDODQPD\DVHEHEL\HW
YHULU
3DUNHOIUHQLQLYHIUHQSHGDObQb
VHUEHVWEbUDNbQ
$UDFbKDUHNHWHJHØLUPHNLØLQJD]
SHGDObQD\DYDŏØDEDVbQ
33$5.ÇQWHNHUOHNOHULNLOLWOHU
3NRQXPXQXDUDØVDELWNHQYHSDUN
HOIUHQLX\JXODQGbĐbQGDVHØLQ
5*(5ġ5NRQXPXQX\DOQb]FDDUDØ
KDUHNHWVL]ROGXĐXQGDVHØLQ
1%2Ŏ9LWHVLQERŏWDROGXĐX
NRQXP
'%XVíUíŏNRQXPXEíWíQQRUPDO
VíUíŏNRŏXOODUbLØLQGLUŎDQ]bPDQbQ
GçUWLOHULYLWHVLQWDPDPbQD
JHØLULOPHVLQHRODQDNYHULU'çUGíQFí
YLWHV\DNbWHNRQRPLVLVDĐODUNHQ
6íUíŏYHNXOODQbP
PRWRUGHYULQLYHJíUíOWíVHYL\HVLQL
GíŏíUHQELU\íNVHNKb]RYHUGULYH
YLWHVLGLU
ŎDQ]bPDQbQYLWHVWHQYLWHVH
JHØPHVLQLVDĐODUYH\DGD
YLWHVOHULQRWRPDWLNVHØLOPHVLQL
HQJHOOHU
<RNXŏWbUPDQbUNDQGDKDID]ODJíØ
VDĐODPDNYH\RNXŏDŏDĐbVíUíŏOHUGH
PRWRUIUHQLLØLQYLWHVNDGHPHVLQL
VHØLQ
%XNRQXPŏDQ]bPDQbELULQFLYLWHVH
NLOLWOHU
¸RNGLN\RNXŏDŏDĐbVíUíŏOHUGH
PDNVLPXPPRWRUIUHQLLØLQYLWHVL
VHØLQ
'LNNDW
9LWHVGHĐLŏLPLŏOHPL\DSDUNHQJD]
SHGDObQDEDVPD\bQ
*D]YHIUHQSHGDObQDKLØELU]DPDQ
D\QbDQGDEDVPD\bQ
$UDØELUYLWHVHWDNbObGXUXPGD\NHQ
IUHQSHGDObVHUEHVWEbUDNbObUVDDUDØ
\DYDŏØDKDUHNHWHWPH\HEDŏODU
33DUNNRQXPXQXSDUNHO
IUHQLQLQ\HULQHNXOODQPD\bQ
$UDFbWHUNHWPHGHQçQFHPRWRUX
GXUGXUXQSDUNHOIUHQLQLØHNLQYH
NRQWDNDQDKWDUbQbØbNDUWbQ
$UDFbNHVLQOLNOHPRWRUØDObŏbU
GXUXPGDEbUDNPD\bQ
9LWHVNRQXPODUbDUDVbQGDJHØLŏ
\DSPDN
%HOLUOLYLWHVNRQXPODUbDUDVbQGDJHØLŏ
LØLQYLWHVNROXQXQ\DQbQGDNLVHUEHVW
EbUDNPDGíĐPHVLQHEDVbOPDVb
JHUHNLU
9LWHVNROXQXKDUHNHWHWWLULUNHQRNODU
LOHJçVWHULOHQWDQbPODPDODUbGLNNDWH
DObQ
9LWHVGHĐLŏWLUPHNLØLQVHUEHVW
EbUDNPDGíĐPHVLQHEDVbQ2NODU
VHUEHVWEbUDNPDGíĐPHVLQHEDVPD\b
JHUHNWLUPH\HQYLWHVOHULJçVWHULU
6íUíŏYHNXOODQbP
)UHQSHGDObQDEDVbQYHYLWHV
GHĐLŏWLUPHNLØLQVHUEHVWEbUDNPD
GíĐPHVLQHEDVbQ
6HUEHVWEbUDNPDGíĐPHVLQH
EDVPDQb]bJHUHNWLUHQYLWHV
GHĐLŏLNOLNOHULRNODUODJçVWHULOPLŏWLU
5DKDWØDYLWHVGHĐLŏWLULQ
8\DUb
ŎDQ]bPDQbQ]DUDUJçUPHVLQL
HQJHOOHPHNLØLQDŏDĐbGDNL
çQOHPOHULX\JXOD\bQ
3YH\D1NRQXPXQGDQ5'
YH\DNRQXPODUbQDJHØLŏ
\DSDUNHQJD]SHGDObQD
EDVPD\bQb]
$NVLWDNGLUGHŏDQ]bPDQD]DUDU
YHUPHQLQ\DQbVbUDD\Qb]DPDQGD
DUDFbQNRQWUROíQíGH
\LWLUHELOLUVLQL]
0íPNíQROGXĐXNDGDU
'NRQXPXQXNXOODQbQ
$UDØKDUHNHWKDOLQGH\NHQYLWHVL
DVOD3\DGD5NRQXPXQD
JHWLUPH\LQ
0H\LOOL\ROODUGDGXUXUNHQDUDFbQb]b
JD]SHGDObQDEDVDUDNKDUHNHWVL]
NRQXPGDWXWPD\bQ$\DNIUHQLQL
NXOODQbQ
3YH\D1NRQXPXQGDQ
5NRQXPXQD\DGDLOHULELUYLWHVH
JHØHUNHQIUHQSHGDObQDEDVbQ
$NVLWDNGLUGHŏDQ]bPDQKDVDU
JçUHELOLUYH\DDUDØEHNOHQPHGLN
ŏHNLOGHKDUHNHWHGHUVíUíFíQíQ
DUDØNRQWUROíQíND\EHWPHVLQH
VHEHSROXUEXGD\DUDODQPD\D
YH\DDUDFbQYH\DGLĐHUQHVQHOHULQ
]DUDUJçUPHVL\OHVRQXØODQbU
0RWRUIUHQL
8]XQELU\RNXŏDŏDĐbVíUíŏWHPRWRU
NRPSUHV\RQXQXQIUHQOHPH
HWNLVLQGHQ\DUDUODQPDNLØLQ
2WRPDWLNŏDQ]bPDQLØLQYH\D
JHUHNLUVHYLWHVNRQXPXQXVHØLQ
0RWRUIUHQLHQØRNQFLYLWHVWH
HWNLOLGLU¸RN\íNVHNDUDØKb]bQGD
VíUíŏNRQXPXVHØLOLUVHŏDQ]bPDQ
DUDØ\DYDŏOD\DQDNDGDUEXOXQGXĐX
YLWHVWHNDODFDNWbU
1RUPDOIUHQOHPHHWNLVLHOGHHWPHN
LØLQNRQXPXQXVHØLQ'DKD
\íNVHNIUHQOHPHHWNLVLLØLQ
NRQXPXQXVHØLQ
1RW
8]XQGDĐObN\ROODUGDNLLQLŏOHUGH
PRWRUNRPSUHV\RQXQXQ
NXOODQbOPDVbDUDFbQb]bQIUHQOHULQLQ
çPUíQíDUWbUDELOLU
$UDFbQVDSODQGbĐb\HUGHQ
NXUWDUbOPDVb
%XLŏOHPHVDGHFHDUDFbNXPØDPXU
YH\DNDUGDQNXUWDUPDNLØLQL]LQYHULOLU
9LWHVNROXQXGçQíŏíPOíRODUDN'YH
5NRQXPODUbQDDObQ
6íUíŏYHNXOODQbP
0RWRUGHYLUVD\bVbQbPíPNíQROGXĐX
NDGDUGíŏíNWXWXQYHDQLJD]
YHUPHNWHQNDØbQbQ
<íNVHNKb]RYHUGULYH
IRQNVL\RQXQXQNDSDWbOPDVb
3DUNHWPH
1RW
1RUPDOVíUíŏŏDUWODUbQGD\DNbW
WDVDUUXIXLØLQ\íNVHNKb]LŏOHYLDØbN
RODUDNVíUíQí]
$Ub]D
$UDFbIUHQSHGDObQDEDVDUDN
GXUGXUGXNWDQVRQUDYLWHVL
3NRQXPXQDDObQYHNROXL\LFH\XNDUb
ØHNLQYHNRQWDNDQDKWDUbQbØbNDUbQ
%LUDUb]DROPDVbGXUXPXQGDDUb]D
JçVWHUJHODPEDVbYH\DRWRPDWLN
ŏDQ]bPDQX\DUbODPEDVb\DQDU
ŎDQ]bPDQDUWbNRWRPDWLNYH\DPDQXHO
RODUDNYLWHVGHĐLŏWLUPH]ØíQNíEHOOLELU
YLWHVNRQXPXQGDNLOLWOLNDOPbŏWbU
$Ub]DQbQELUVHUYLVWDUDIbQGDQ
JLGHULOPHVLQLVDĐOD\bQ
.LFNGRZQ
'DKDØDEXNKb]ODQPDLØLQJD]
SHGDObQDWíP\ROER\XQFDEDVbQYH
SHGDObEDVbObWXWXQ0RWRUGHYLU
VD\bVbQDEDĐObRODUDNŏDQ]bPDQGDKD
GíŏíNELUYLWHVHJHØHELOLU
2WRPDWLNŏDQ]bPDQbQb]bQGçUGíQFí
YLWHVL\íNVHNKb]VHYL\HVLGLU
<íNVHNKb]LŏOHYLQLLSWDOHWPHNLØLQ
\íNVHNKb]GíĐPHVLQHEDVbQb]YH
X\DUbJçVWHUJHSDQHOLQGHNL2'2))
JçVWHUJHODPEDVb\DQDFDNWbU
2'2))LŏOHYLX]XQ\RNXŏ\XNDUb
VíUíŏOHUGHLVWHQPHGHQGçUGíQFí
YLWHVHJHØLŏOHULHQJHOOHPHNLØLQ
NXOODQbODELOLU
*íØND\QDĐbNHVLQWLVL
$UDØDNíEDĐODQWbVbQbQNHVLOPHVL
GXUXPXQGDYLWHVNROX3NRQXPXQGDQ
ØbNDUbODPD]
$NíERŏDOGbĐbQGDDUDFbQb]bDUDNDEOR
\DUGbPb\ODØDObŏWbUbQ
$Ub]DQbQVHEHELDNíGHĐLOVHYLWHV
NROXQXERŏNRQXPDJHWLULQYH
DQDKWDUbNRQWDNWDQØbNDUbQ
6íUíŏYHNXOODQbP
9LWHVNROXQXQERŏNRQXPD
JHWLULOPHVL
$UDFbQb]GDELU)UHQŎDQ]bPDQ9LWHV
.LOLWOHPH%76,VLVWHPLYDUGbU9LWHVL
SDUN3NRQXPXQGDQØbNDUPDGDQ
çQFHNRQWDĐb21$ØbNNRQXPXQD
ØHYLULQYHIUHQSHGDObQDVRQXQDNDGDU
EDVbQ.RQWDNDQDKWDUb21$ØbN
NRQXPXQGD\NHQYHIUHQSHGDObQD
EDVDUNHQ33DUNGXUXPXQGDQ
ØbNDPD]VDQb]
.RQWDĐbNDSDWbQ
)UHQSHGDObQDEDVbQSHGDObEDVbOb
WXWXQYHSDUNHOIUHQLNROXQX
\XNDUbØHNLQ
.DSDĐbDØbQ
5HVLPGHJçVWHULOHQERŏOXĐDELU
WRUQDYLGD\bJLUHELOGLĐLNDGDU
VRNXQYHYLWHVNROXQX
3NRQXPXQGDQØbNDUbQ0RWRUX
ØDObŏWbUbQYHLVWHGLĐLQL]YLWHVH
WDNbQ
3NRQXPXQDWHNUDUJHWLULOLUVHYLWHV
NROXWHNUDUEXNRQXPGDNLOLWOL
NDODFDNWbU
.DSDĐbNDSDWbQ
$UDFbQb]PíPNíQRODQHQNbVD
]DPDQGDWDPLUHWWLULQ
0DQXHOŏDQ]bPDQ
9LWHVLQJHØPHPHVLGXUXPXQGDYLWHVL
ERŏDDObQGHEUL\DMSHGDObQbNbVDVíUH
EbUDNbQYHWHNUDUEDVWbNWDQVRQUDYLWHV
VHØLPLQLWHNUDUOD\bQ
'HEUL\DMbJHUHNVL]\HUHNXOODQPD\bQ
'HEUL\DMbNXOODQbUNHQSHGDObQVRQXQD
NDGDUEDVbQ'HEUL\DMSHGDObQbD\DN
NR\PD\HULRODUDNNXOODQPD\bQ
6íUíŏYHNXOODQbP
'LNNDW
6íUíŏHVQDVbQGDELUHOLQVíUHNOL
VLQ\DONROXí]HULQGHROPDVb
WDYVL\HHGLOPH]
0RWRUIUHQL
0DQXHOŏDQ]bPDQGDYLWHVNíØíOWPH\L
VbUDObELUGí]HQGH\DSbQ
8\DUb
0HNDQLNŏDQ]bPDQObDUDØODUGD
D\QbDQGDLNLYH\DGDKDID]ODYLWHV
DWODPD\bQ
%XŏHNLOGHNXOODQbP
ŏDQ]bPDQbQb]bQ]DUDUJçUPHVLQL
HQJHOOHU$\UbFDDUDØNRQWUROí
ND\EHWPHPLŏYHNLŏLVHO
\DUDODQPD\DPDUX]NDOPDPbŏ
ROXUVXQX]
1RW
8]XQGDĐObN\ROODUGDNLLQLŏOHUGH
PRWRUNRPSUHV\RQXQXQ
NXOODQbOPDVbDUDFbQb]bQIUHQOHULQLQ
çPUíQíDUWbUDELOLU
)UHQOHU
)UHQVLVWHPLELUELULQGHQEDĐbPVb]LNL
D\UbIUHQGHYUHVLQHVDKLSWLU
)UHQGHYUHOHULQGHQELULDUb]DODQGbĐb
WDNGLUGHDUDØNDODQLNLQFLIUHQGHYUHVL
LOHGXUGXUXODELOLU(ĐHUEç\OHELU
GXUXPROXUVDIUHQHWNLVLLØLQIUHQ
SHGDObQDGDKDID]ODELUEDVbQØOD
VRQXQDNDGDUEDVbOPDVbJHUHNLU
%XQXQLØLQHSH\FHGDKDID]ODJíØ
JHUHNLU)UHQPHVDIHVLDUWDU6íUíŏH
GHYDPHWPHGHQçQFHELUVHUYLVWHQ
\DUGbPWDOHSHGLQ
'LNNDW
'HYUHOHUGHQELULDUb]DODQGbĐbQGD
IUHQSHGDObQDGDKDEí\íNELUSHGDO
EDVbQFb\ODEDVbOPDObGbUIUHQOHPH
PHVDIHVLDUWPbŏRODELOLU)UHQ
VLVWHPLQLQNRQWUROíYHRQDUbPbLØLQ
HQ\DNbQVHUYLVHEDŏYXUXQ<HWNLOL
VHUYLVHEDŏYXUPDQb]bçQHULUL]
)UHQSHGDObQDQRUPDOGHQGDKD
ID]ODEDVbOPDVbGXUXPGD
IUHQOHULQL]LQRQDUbOPDVb
JHUHNHELOLU
(QNbVD]DPDQGDELUVHUYLVH
EDŏYXUXQ<HWNLOLVHUYLVH
EDŏYXUPDQb]bçQHULUL]
'LNNDW
$UDFbD\DĐbQb]bIUHQSHGDObQbQ
í]HULQGHWXWDUDNNXOODQPD\bQ$NVL
WDNGLUGHIUHQSDUØDODUbHUNHQ
DŏbQDFDNWbU$\UbFDIUHQOHUDŏbUb
bVbQDELOLUEXGXUXPGDIUHQOHPH
PHVDIHVLDUWDUYHHPQL\HWVL]
IUHQOHPHNRŏXOODUbROXŏXU
6íUíŏYHNXOODQbP
8\DUb
'HULQELUVXGDQJHØWLNWHQ
DUDFbQb]b\bNDGbNWDQYH\D\RNXŏ
DŏDĐbJLGHUNHQIUHQOHULQL]LVíUHNOL
NXOODQGbNWDQVRQUDIUHQOHULQ
HWNLQOLĐLJHØLFLRODUDND]DObU\DQL
IUHQ]D\bIODPDVbROXU%XGXUXP
bVODNYH\DDŏbUbbVbQPbŏIUHQ
DNVDPODUbQGDQND\QDNODQbU
)UHQOHULQL]LQHWNLQOLĐLDŏbUbbVbQPD
QHGHQL\OHJHØLFLRODUDND]DOPbŏVD
<RNXŏDŏDĐbJLGHUNHQGíŏíNYLWHV
NXOODQbQ6íUHNOLIUHQHEDVPD\bQ
)UHQOHULQL]LQHWNLQOLĐLbVODNIUHQ
DNVDPODUbQHGHQL\OHJHØLFLRODUDN
GíŏPíŏVHDŏDĐbGDYHULOHQ
LŏOHPOHULX\JXOD\bQ
$UDFbQb]bQDUNDVbQGDNLGLĐHU
DUDØODUbNRQWUROHGLQ
$UDFbQb]bQDUNDVbQGDYHKHULNL
\DQbQGD\HWHUOLPHVDIH
EbUDNDUDNHPQL\HWOLKb]GD
VH\UHGLQ
1RUPDOGXUXPDJHOHQHNDGDU
IUHQOHULQL]HKDILIØHGRNXQXQ
$QWLEORNDMIUHQVLVWHPL
$%6
$%6IUHQOHPHGHWHNHUOHNOHULQ
EORNDMbQbçQOHU
7HNHUOHNOHUGHQELULVLEORNH
NLOLWOHQPHHĐLOLPLJçVWHULU
JçVWHUPH]$%6Vç]NRQXVX
WHNHUOHĐLQIUHQOHPHEDVbQFbQbD\DUODU
$UDØØRNVHUWIUHQ\DSbOGbĐbQGDGDKL
GLUHNVL\RQKDNLPL\HWLQLNRUXU
$%6
QLQGHYUH\HJLUPHVLIUHQ
SHGDObQbQWLWUHPHVLYHD\DUODPD
LŏOHPLQLQJíUíOWíVíLOHNHQGLQL
KLVVHWWLULU
2SWLPXPELUIUHQOHPHHWNLVLHOGH
HWPHNDPDFbLOHWíPIUHQOHPH
VíUHVLQFHIUHQSHGDObQDWLWUH\HQ
SHGDODUDĐPHQNXYYHWOLFHEDVbQ
%DVPDNXYYHWLQLD]DOWPD\bQ
$WDNIUHQLQHEDVDUNHQJíFíQí]í
D]DOWPD\bQ
.RQWDĐbDØbSDUDFbØDObŏWbUGbĐbQb]GD
PHNDQLNELUVHVGX\DELOLUVLQL]%X
QRUPDOGLUYH$%6
QLQØDObŏPD\DKD]bU
NRQXPGDROGXĐXQXJçVWHULU
.RQWUROODPEDVbS
$Ub]D
8\DUb
$%6VLVWHPLQGHELUDUb]DYDUVD
DUNDWHNHUOHNOHUDQLELUIUHQOHPH
DQbQGDEORNHROPDHĐLOLPL
JçVWHUHELOLU$%6VLVWHPLQLQ
JHWLUGLĐLDYDQWDMODUDUWbNPHYFXW
GHĐLOGLU$UDØEXGXUXPGDVHUW
IUHQOHPHHVQDVbQGDNRQWURO
HGLOHPH\HELOLUYH\ROGDQØbNDELOLU
$Ub]DQbQELUVHUYLVWDUDIbQGDQ
JLGHULOPHVLQLVDĐOD\bQ
6íUíŏYHNXOODQbP
3DUNHOIUHQL
)UHQDVLVWDQb
6HUWIUHQOHPHOHUGHPíPNíQRODQHQ
NbVDIUHQPHVDIHVLQLHOGHHWPHNLØLQ
IUHQSHGDObQDKb]ObYHNXYYHWOLELU
ŏHNLOGHEDVbOGbĐbQGDRWRPDWLNRODUDN
D]DPLIUHQJíFíWDNYL\HVLLOHIUHQOHPH
\DSbObUIUHQDVLVWDQb
6HUWIUHQOHPHHWNLVLQLVíUGíUPHN
LVWHGLĐLQL]PíGGHWØHIUHQ
SHGDObQGDNLEDVbQFbD]DOWPD\bQ)UHQ
SHGDObQGDQD\DĐbQb]bØHNWLĐLQL]
]DPDQD]DPLIUHQJíFíWDNYL\HVL
GHYUHGbŏbEbUDNbObU
3DUNIUHQLQLGDLPDDØPDGíĐPHVLQH
EDVPDGDQVbNbFDØHNLQ<RNXŏDŏDĐb
YH\D\RNXŏ\XNDUbGXUXPODUGDSDUN
IUHQLQLPíPNíQROGXĐXQFDVbNbØHNLQ
3DUNIUHQLQLØç]PHNLØLQNROXKDILIØH
\XNDUb\DNDOGbUbQDØPDGíĐPHVLQH
EDVbQNROXWDPDPHQDŏDĐb\DLQGLULQ
3DUNIUHQLNROXQXGDKDNROD\LQGLUPHN
LØLQD\Qb]DPDQGDD\DNIUHQLQHEDVbQ
.RQWUROODPEDVb
6íUíŏNRQWUROVLVWHPOHUL
(OHNWURQLN6WDELOLWH
.RQWUROí
(OHNWURQLNVWDELOLWHNRQWUROí(6&
LKWL\DØGX\XOGXĐXQGD\RO\DSbVbQDYH
WHNHUOHNOHULQ\ROXNDYUDPDVbQDEDĐOb
ROPDNVb]bQWíPVíUíŏNRŏXOODUbQGD
VíUíŏSHUIRUPDQVbQbL\LOHŏWLULU6LVWHP
D\UbFDWDKULNWHNHUOHNOHULQLQSDWLQDMbQb
GDçQOHU
$UDØSDWLQDM\DSPDHĐLOLPLYH
VDYUXOPDHWNLVLJçVWHUGLĐLQGHKHPHQ
PRWRUJíFíD]DOWbObUKHUELUWHNHUOHN
DPDFD\çQHOLNRODUDNIUHQOHQLU%X
ç]HOOLNELOKDVVDNDUObEX]OXbVODN
YH\DND\JDQ\ROODUGDDUDFbQVíUíŏ
SHUIRUPDQVbQbçQHPOLçOØíGHDUWWbUbU
(6&VLVWHPLENRQWUROODPEDVbVçQHU
VçQPH]GHYUH\HJLUPH\HKD]bUGbU
(6&VLVWHPLHWNLQRODUDNGHYUH\H
JLUGLĐLQGHE\DQbSVçQHU
6íUíŏYHNXOODQbP
8\DUb
$QFDNEXç]HOHPQL\HWIDNWçUíQíQ
DUDFbQb]bVíUHUNHQVL]GHULVNOHUL
Jç]HDOPDDObŏNDQObĐb
\DUDWPDPDVbQDGLNNDWHGLQ
6H\LUKb]bQb]b\ROŏDUWODUbQDX\JXQ
KDOHJHWLULQ
.RQWUROODPEDVbE
'HYHGbŏbEbUDNbOPDVb
<íNVHNSHUIRUPDQVJHUHNWLUHQVíUíŏ
VWLOLLVWHQLOGLĐLQGH(6&GHYUHGbŏb
EbUDNbODELOLUEEXWRQXQDEDVbQ
.RQWUROODPEDVbD\DQDU
EWXŏXQDWHNUDUEDVbOGbĐbQGD(6&
VLVWHPLWHNUDUHWNLQOHŏWLULOLU
$\UbFDNRQWDNWHNUDUDØbOGbĐbQGDGD
(6&VLVWHPLWHNUDUGHYUH\HDObQbU
(6&VLVWHPLDUDØVWDELOLWHVLQLGDKDL\L
GXUXPDJHWLUPHNLØLQDNWLIKDOH
JHOGLĐLQGHDUDØKb]bQbGíŏíUíQYH
VíUíŏHGDKDGLNNDWOLELUŏHNLOGH
GHYDPHGLQ(6&VLVWHPLDUDØLØLQ
VDGHFHHNELUVLVWHPGLU$UDØIL]LNVHO
VbQbUODUbDŏWbĐbQGDNRQWUROHGLOHPH]
6LVWHPHJíYHQPH\LQ(PQL\HWOLELU
ŏHNLOGHVíUPH\HGHYDPHGLQ
1HVQHWHVSLWVLVWHPOHUL
3DUNDVLVWDQb
3DUNDVLVWDQbVLVWHPLVíUíFí\í
DUDFbQJHUL\HGRĐUXKDUHNHWHWWLULOPHVL
HVQDVbQGDDUDFbQDUNDVbQGD
KHUKDQJLELUREMHQLQROXSROPDGbĐbQb
DOJbOD\DUDNLND]VHVLLOHDVLVWHHGHU
$UDFbQNRQWDNDQDKWDUb21YH
RWRPDWLNŏDQ]bPDQYLWHV
NROX5
5NRQXPXQGD\NHQVLVWHP
RWRPDWLNRODUDNDØbObU
%XVLVWHPDUDFbQKb]b\DNODŏbNRODUDN
VDDWWHNP
GHQGDKDID]OD
ROGXĐXQGDHWNLVL]KDOHJHWLULOLU
6íUíŏYHNXOODQbP
9LWHVL5
5SR]LV\RQXQDJHWLULUNHQ
DODUPVHVLGX\XOXUVDEXQRUPDO
GXUXPXJçVWHULU
%X]DPDQGDDUDFbQb]LOHDODUPVHVOL
HQJHOOHUDUDVbQGDNLPHVDIH\L
DQOD\DELOLUVLQL]
$QFDNHQJHOOHUFPLØLQGH\VH
X\DUbVíUHNOLDODUPVHVLŏHNOLQGHGLU
'LNNDW
(ĐHUDŏDĐbGDNLOHUJHUØHNOHŏLUVH
EXSDUN\DUGbPVLVWHPLQGHELU
DUb]DQbQROGXĐXQXJçVWHULU$UND
WDPSRQHWUDIbQGDHQJHOOHU
ROPDGbĐbQGDDODUPNH]GHYDPOb
RODUDNØDODU(QNbVD]DPDQGDELU
\HWNLOLVHUYLVHGDQbŏbQ<HWNLOL
VHUYLVHEDŏYXUPDQb]bWDYVL\H
HGHUL]
$ODUPYHDOJbODPD
PHVDIHVL
$ODUP
VHVL
ELS
DODUP
$UNDWDPSRQGDQLWLEDUHQ ELS
\DNODŏbNaPLØLQGH
ELSELS
DODUP
$UNDWDPSRQGDQLWLEDUHQ ELSELS
LQØLØLQGH
6íUHNOL
$ODUP
$UNDWDPSRQGDQLWLEDUHQ DODUP
\DNODŏbNaFPLØLQGH VHVL
'LNNDW
3DUNDVLVWDQbVLVWHPLVDGHFHHNELU
IRQNVL\RQRODUDNJçUíOPHOLGLU
6íUíFíDUNDJçUíŏíNRQWURO
HWPHOLGLU
6HVOLLND]VLQ\DOLREMHOHUHJçUH
IDUNObRODELOLU
6HVOLLND]VLQ\DOLVHQVçUíQ
GRQPDVbYH\DNLUYH\DØDPXULOH
OHNHOHQPHVLGXUXPXQGD
ØDObŏPD\DELOLU
6HQVçUíQ\í]H\LQHEDVNb
X\JXODPD\bQYH\DND]bPD\bQ
$NVLKDOGHPXKWHPHOHQPXKDID]D
]DUDUJçUHFHNWLU
7DKWDØDNbOOb\ROYLUDMOb\RO\RNXŏ
JLELGí]JíQROPD\DQ\í]H\OHUGHNL
VíUíŏOHUGHSDUN\DUGbPVLVWHPLQLQ
GRĐUXØDObŏPDPDLKWLPDOLYDUGbU
3DUNDVLVWDQbVLVWHPLNHVNLQ
QHVQHOHULNDObQNbŏObNJL\VLOHULYH\D
IUHNDQVbHPHQNDObQYH\XPXŏDN
QHVQHOHULDOJbOD\DPD\DELOLU
6íUíŏYHNXOODQbP
'LNNDW
'LNNDW
'LĐHUXOWUDVRQLNVLQ\DOOHU
DObQGbĐbQGDPHWDOVHVLYH\DDĐbU
WLFDULDUDØODUGDQKDYDObIUHQ
JíUíOWíOHULSDUNDVLVWDQbVLVWHPL
GRĐUXELUŏHNLOGHØDObŏPD\DELOLU
.LUOLGXUXPGDNLVHQVçUOHUL
\XPXŏDNELUVíQJHUYHWHPL]VXLOH
WHPL]OH\LQ
%ç\OHQHVQHOHUVLVWHPWDUDIbQGDQ
ØRN\DNbQPHVDIHGHQ\DNODŏbN
FPYH\DNODŏbNPPHVDIHLØLQGH
DOJbODQDPD\DELOLUOHU
$\QDODUDEDNPD\DYH\DEDŏbQb]b
JHUL\HGRĐUXGçQGíUPH\HGHYDP
HWPHOLVLQL]*HUL\çQGHVíUíŏWH
\DSbODQQRUPDOWHGELUOHU
X\JXODQPD\DGHYDPHGLOPHOLGLU
6HQVçUOHUH\bNDPDHVQDVbQGD
YXUDUDNYH\D\íNVHNEDVbQØVX
SíVNíUWíFíOHULLOHEDVbQØ
X\JXODPD\bQb]DNVLWDNGLUGH
VHQVçUOHUDUb]DODQDFDNODUGbU
6HQVçUØDObŏPDVbçQFHVLQGH
DUDFbQíVWNbVPbGDUEHDODELOLU
EXQGDQGROD\bSDUNHWPH
HVQDVbQGDGbŏDUNDJçUíŏD\QDODUb
YH\DEDŏbQb]bGçQGíUHUHNNRQWURO
HGLQ
3DUNDVLVWDQbVLVWHPLGLNH\\DVVb
\í]H\OHUGHGí]JíQELUŏHNLOGH
ØDObŏDFDNWbU
<DNbW
%HQ]LQOLPRWRUODULØLQ\DNbW
6DGHFH',1(1QRUPXQDX\JXQ
NXUŏXQVX]\DNbWODUNXOODQbQ
+DFLPVHORODUDNHWDQROLØHUHQ
HŏGHĐHUVWDQGDUWODUDX\JXQ\DNbWODU
GDNXOODQbODELOLU
7DYVL\HHGLOHQRNWDQVD\bVbQDVDKLS
\DNbWODUbNXOODQbQ¸RNGíŏíN
RNWDQOb\DNbWDYDQVYXUXQWXVXQD
QHGHQRODELOLUPRWRUJíFíQíYH
WRUNXQXGíŏíUíUYH\DNbWWíNHWLPLQL
DUWWbUbU
'LNNDW
¸RNGíŏíNRNWDQOb\DNbW
NXOODQbOPDVb\DNbWbQNRQWUROVí]
\DNbOPDVbQDYHPRWRUXQKDVDU
JçUPHVLQHVHEHSRODELOLU
6íUíŏYHNXOODQbP
<DNbWGROGXUPD
'LNNDW
8\JXQROPD\DQNDOLWHGH\DNbW
NXOODQbUVDQb]YH\D\DQObŏ\DNbW
NDWNbPDGGHVLQLQ\DNbWGHSRVXQD
NR\DUVDQb]PRWRUYHNDWDOLWLN
NRQYHUWçUFLGGLŏHNLOGH]DUDU
JçUHELOLU
<DNbWbQb]b\HQLGHQGROGXUXUNHQ
DUDFbQb]DX\JXQGRĐUX\DNbWb
EHQ]LQYH\DGL]HO
NXOODQGbĐbQb]GDQHPLQROXQX]
(ĐHUGL]HOPRWRUOXDUDFbQb]D
EHQ]LQGROGXUXUVDQb]DUDFbQb]
FLGGLŏHNLOGHKDVDUJçUHELOLU(ĐHU
DUDFbQb]GL]HOPRWRUXQDVDKLSVH
\DNbWGROGXUPDNDSDĐbELOJLVLQH
EDNDUDNGRĐUX\DNbWbWH\LW
HGHELOLUVLQL]
*íYHQOLNXQVXUODUbQGDQGROD\b
\DNbWGHSRODUbQbQSRPSDODUbQbQYH
KRUWXPODUbQbQWRSUDNODQPbŏROPDVb
JHUHNLU2OXŏDFDNVWDWLNHOHNWULN
EHQ]LQEXKDUbQbWXWXŏWXUDELOLU
.HQGLQL]\DQDELOLUVLQL]YHDUDFbQb]
]DUDUJçUHELOLU
7HKOLNH
<DNbWGROGXUPDGDQçQFHPRWRUX
GXUGXUXQYHHĐHUPHYFXWVD
\DQPDRGDObbVbWPDVLVWHPOHULQL
NDSDWbQ&HSWHOHIRQODUbQbNDSDWbQ
(OHNWURPDQ\HWLNGDOJDODUYH\DFHS
WHOHIRQODUbQbQDNbPb\DNbW
EXKDUODUbQbWXWXŏWXUDELOLU
<DNbWODU\DQbFbYHSDWOD\bFbç]HOOLĐH
VDKLSWLU6LJDUDLØPH\LQ%XWíU
PDGGHOHULQ\DNbQbQGDDØbNDWHŏ
YH\DNbYbOFbPROXŏPDVbQb
HQJHOOH\LQ<DNbWGROXPX
\DSbObUNHQLOJLOL\DNbWGROXP
LVWDV\RQXQXQNXUDOODUbQDX\XQX]
%HQ]LQGHSRVXGROXPNDSDĐbYH\D
GROXPDĐ]bQDGRNXQPDGDQçQFH
HOOHULQL]GHNLVWDWLNHOHNWULĐLX\JXQ
ELUQHVQH\HGRNXQDUDNJLGHULQ
<DNbWGROXPX\DSDUNHQDUDFD
ELQPHNYHDUDØWDQLQPHNJLEL
VWDWLNHOHNWULNROXŏWXUDFDNELU
KDUHNHW\DSPD\bQ6WDWLNHOHNWULN
\DNbWEXKDUODUbQbWXWXŏWXUDELOLU
$UDFbQLØLQGH\DNbWEXKDUbQbQ
NRNXVXGX\XOXUVDGHUKDODUb]D
QHGHQLQLQELUVHUYLVWDUDIbQGDQ
JLGHULOPHVLQLVDĐOD\bQ
6íUíŏYHNXOODQbP
'LNNDW
7DŏDQ\DNbWbGHUKDOVLOLQ
0RWRUXGXUGXUXQ
6íUíFíNROWXĐXçQVROWDUDIbQGD
GçŏHPHí]HULQGHEXOXQDQ\DNbW
GHSRVXNDSDĐbDØPDNROXQX
ØHNLQ
<DNbWGROGXUPDNDSDĐbQbVDDW
\çQíQíQWHUVLQH\DYDŏØDØHYLULQ
%LUVHVGX\XOXUVDNDSDĐbWDP
RODUDNDØPDGDQçQFHELUD]
EHNOH\LQ<DNbWGHSRVXNDSDĐb
VDĐDUNDØDPXUOXNSDQHOL
í]HULQGHGLU
'ROGXUPDNDSDĐbQbØbNDUbQ
.DSDNDUDFDLQFHELU]LQFLUOH
WXWWXUXOPXŏWXU
<DNbWGROGXUXOGXNWDQVRQUD
NDSDĐbQb\HULQHWDNbQ.DSDĐb
ELUNDØNOLNVHVLGX\XODQDNDGDU
VDDWLEUHVL\çQíQGHGçQGíUíQ
<DNbWGHSRVXGROGXUPDNDSDĐbQb
NLOLWOHQHQHNDGDULWLQ
1RW
6RĐXNKDYDODUGD\DNbWGHSRVX
NDSDĐbGbŏNDSDNDØbOPD\DELOLU
NDSDĐbQí]HULQHKDILIØHYXUXQ
6RQUD\HQLGHQDØPD\bGHQH\LQ
$UDØEDNbPb
$UDØEDNbPb
*HQHO%LOJLOHU $UDØEDNbPb $PSXOGHĐLŏWLUPH (OHNWURQLNVLVWHP $UDØWDNbPODUb -DQWODUYHODVWLNOHU 0RWRUXQDUDNDEORLOH
ØDObŏWbUbOPDVb ¸HNPH $UDØEDNbPb *HQHO%LOJLOHU
$NVHVXDUYHDUDØ
PRGLILNDV\RQODUb
Ç]HOOLNOHNHQGLDUDFbQb]bQWLSLLØLQ
SL\DVD\DVíUíOPíŏRODQRULMLQDOSDUØD
YHDNVHVXDUODUbNXOODQPDQb]bçQHULUL]
<DSbODQGHYDPObSL\DVDNRQWUROOHULQH
UDĐPHQEXç]HOOLNOHULEDŏNDíUíQOHU
LØLQEXíUíQOHULOJLOLPDNDPODUbQ
RQD\bQbDOPbŏYH\DELUEDŏNDŏHNLOGH
JDUDQWLHGLOPLŏROVDODUGDKLEL]WDNGLU
YHJDUDQWLHGHPH\L]
$UDFbQKDVDUJçUPHVLQLHQJHOOHPHN
LØLQHOHNWULNVLVWHPLQGHKLØELU
GHĐLŏLNOLĐLQ\DSbOPDVbQDPíVDDGH
HGLOPH]çUQHĐLQLODYHWíNHWLFLOHULQ
EDĐODQPDVbYH\DHOHNWURQLNNRQWURO
íQLWHOHULQHPíGDKDOH&KLS7XQLQJ
'LNNDW
.HVLQOLNOHDUDFbQb]bPRGLIL\H
HWPH\LQ$UDØWDNLPRGLILNDV\RQODU
SHUIRUPDQVbYHULPOLOLĐLDUDØ
JíYHQOLĐLQLROXPVX]HWNLOH\HELOLU
YHPRGLILNDV\RQODUVRQXFXRUWD\D
ØbNDQSUREOHPOHUDUDØJDUDQWLVL
NDSVDPbQDDObQPD]
$UDFbQGHSRODQPDVb
$UDFbQX]XQVíUH
NXOODQbOPDPDVbKDOLQGHDObQDFDN
çQOHPOHU
(ĐHUDUDØELUNDØD\
ØDObŏWbUbOPD\DFDNVDKDVDUODUGDQ
NDØbQPDNLØLQDŏDĐbGDNLLŏOHULQELU
VHUYLVWDUDIbQGDQ\DSbOPDVbJHUHNLU
࿢ $UDFb\bND\bQYHSDVWDFLOD
X\JXOD\bQ
࿢ 0RWRUEçOíPíYHDOWJçYGHGHNL
NRUX\XFXNDSODPD\bNRQWUROHGLQYH
JHUHNLUVHRQDUbOPDVbQbVDĐOD\bQ
࿢ <DNbWGHSRVXQXWDPDPHQ
GROGXUXQ
$UDØEDNbPb
࿢ .DSDNYHNDSbODUbQSODVWLN
FRQWDODUbQbWHPL]OH\LQYHNRUX\XFX
VíUíQ
࿢ 0RWRU\DĐbQbGHĐLŏWLULQ
࿢ &DP\bNDPDVLVWHPLYHIDU\bNDPD
VLVWHPLVX\XQXERŏDOWbQ
࿢ 6RĐXWPDVX\XVHYL\HVLQLNRQWURO
HGLQ
࿢ /DVWLNEDVbQFbQbD]DPL\íNLØLQ
EHOLUWLOHQGHĐHUOHUHJçUHD\DUOD\bQ
࿢ $UDFbNXUXYHL\LKDYDODQDQELU
PHNDQDSDUNHGLQ%LULQFHYLWHVH
YH\DJHULYLWHVHWDNbQ7DNR]YH\D
EXQDEHQ]HUELUŏH\LOHDUDFbQ
KDUHNHWHWPHPHVLQLVDĐOD\bQ
࿢ (OIUHQLQLØHNPH\LQ
࿢ 0RWRUNDSXWXQXDØbQWíPNDSbODUb
NDSDWbQYHDUDFbNLOLWOH\LQ
࿢ $NíQíQHNVLNXWXSEDĐODQWbVbQb
VçNHUHNDUDØŏHEHNHVLQGHQD\bUbQ
7íPVLVWHPOHULQIRQNVL\RQODUbQbQ
NDSDObROGXĐXQGDQHPLQROXQ
KbUVb]ObNDODUPVLVWHPLGHGDKLO
࿢ 0RWRUNDSXWXQXNDSDWbQ
$UDFbQWHNUDUNXOODQbPD
DObQPDVb
$UDØEDNbPb
$UDFbWHNUDUØDObŏWbUPDGDQçQFH
DŏDĐbGDEHOLUWLOHQLŏOHPOHUL\DSbQ
࿢ $NíQíQHNVLNXWXSEDĐODQWbVbQb
DUDØŏHEHNHVLQHWHNUDUEDĐOD\bQ
(OHNWULNOLFDPODUbQHOHNWURQLN
íQLWHVLQLHWNLQOHŏWLULQ
࿢ /DVWLNEDVbQFbQbNRQWUROHGLQ
࿢ &DP\bNDPDVLVWHPLQLGROGXUXQ
࿢ 0RWRU\DĐVHYL\HVLQLNRQWUROHGLQ
࿢ 6RĐXWPDVX\XVHYL\HVLQLNRQWURO
HGLQ
࿢ *HUHNLUVHSODND\bPRQWHHGLQ
¸DObŏPDODUbQ\DSbOPDVb
.XOODQbPÇPUí
(VNLDUDØODUbQJHUL\HDObQPDVbYHHVNL
DUDØODUbQWHNUDUGHĐHUOHQGLULOPHVLLOH
LOJLOLELOJLOHUL\HWNLOLVHUYLVOHUGHQ
HGLQHELOLUVLQL]%XLŏOHPOHUVDGHFH
DUDFbQWHNUDUGHĐHUOHQGLULOPHVLLOHLOJLOL
\HWNLOLELUPHUNH]WDUDIbQGDQ
\DSbODELOLU
8\DUb
0RWRUEçOPHVLQGHNLEíWíQ
NRQWUROOHUVDGHFHNRQWDN
NDSDWbOGbNWDQVRQUD\DSbOPDObGbU
6RĐXWPDYDQWLODWçUíNRQWDN
NDSDOb\NHQGDKLEHNOHQPHGLNELU
DQGDØDObŏPD\DEDŏOD\DELOLU
$UDØEDNbPb
7HKOLNH
(OHNWURQLNDWHŏOHPHVLVWHPOHULØRN
\íNVHNELUHOHNWULNJHULOLPLLOH
ØDObŏbU'RNXQPD\bQ
0RWRUNDSXWX
$ØbOPDVb
(PQL\HWPDQGDObQDEDVWbUbQYH
PRWRUNDSXWXQXDØbQ
8\DUb
0RWRUNDSXWXGHVWHNØXEXĐX
WXWXFXVXQXQNRUX\XFXVíQJHU
NDSODPDVbQbDQFDNPRWRUVbFDN
LNHQGRNXQXQ
$ØPDNROXQXØHNLQYHRUMLQDO
NRQXPXQDJHULJHWLULQ
'HVWHNØXEXĐXQXKDILIØH
WXWXFXVXQGDQWXNDUbGRĐUXØHNLQ
9HPRWRUEçOPHVLQLQVRO
WDUDIbQGDNLNDQFDVbQbNXOODQDUDN
HPQL\HWHDObQ
.DSDWbOPDVb
.DSXWXNDSDPDGDQçQFHGHVWHN
ØXEXĐXQXWXWDPDĐbQLØLQHGRĐUX
EDVWbUbQ
.DSXWXLQGLULQYHNLOLWGLOLQLQLØLQH
\HUOHŏPHVLQLVDĐOD\bQ.DSXWXQ
\HUOHŏLS\HUOHŏPHGLĐLQLNRQWUROHGLQ
$UDØEDNbPb
8\DUb
$ŏDĐbGDEHOLUWLOHQçQOHPOHUL
PXWODNDX\JXOD\bQ$UDFbQb]b
KDUHNHWHWWLUPHGHQçQFHNDSXWXQ
çQXFXQGDQ\XNDUb\DØHNHUHNL\LFH
NLOLWOHQPLŏROGXĐXQGDQHPLQROXQ
$UDFbQb]KDUHNHWKDOLQGH\NHQ
NDSXWDØPDNROXQXØHNPH\LQ
$UDFbQb]bNDSXWDØbN
GXUXPGD\NHQKDUHNHWHWWLUPH\LQ
$ØbNRODQPRWRUNDSXWX
VíUíFíQíQJçUíŏíQí
HQJHOOH\HFHNWLU
$UDFbQb]bDØbNPRWRUNDSXWX\OD
NXOODQPDQb]FLGGL\DUDODQPDODUD
DUDFbQb]bQYHLØLQGHNLOHULQPDGGL
]DUDUDXĐUD\DFDĐbELUND]D\D
VHEHSRODELOLU
$UDØEDNbPb
0RWRUEçOPHVLQHJHQHOEDNbŏ
%HQ]LQOLPRWRU
$UDØEDNbPb
0RWRUVRĐXWPDVbYbVbNDEb
0RWRU\DĐbNDSDĐb
)UHQKLGUROLĐLNDEb
$Ní
6LJRUWDEORĐX
0RWRUKDYDILOWUHVL
0RWRU\DĐVHYL\HVLçOØíPØXEXĐX
<XNDPDVX\XNDEb
6HUYRGLUHNVL\RQKLGUROLNVbYbVb
NDEb
2WRPDWLNŏDQ]bPDQ\DĐbVHYL\H
ØXEXĐX
<DĐVHYL\HVLçOØíPØXEXĐXQXØHNLQ
WHPL]OH\LQ\HULQHVRNXQWHNUDUGbŏDUb
ØHNLQYHPRWRU\DĐVHYL\HVLQLRNX\XQ
ÇOØíPØXEXĐXQX\HULQHVRNXQ\DUbP
WXUGçQGíUíQ
(QVRQNXOODQbODQPRWRU\DĐbQbQ
D\QbVbQbNXOODQPDQb]bWDYVL\HHGHUL]
0RWRU\DĐbçOØíPØXEXĐXQXQ
í]HULQGHNL0
0$;VHYL\HVLQL
JHØPHPHOLGLU
0RWRU\DĐb
8]XQELUVH\DKDWHØbNPDGDQçQFH
PRWRU\DĐbVHYL\HVLQLPDQXHORODUDN
NRQWUROHWPHQL]LWDYVL\HHGHUL]
0RWRU\DĐVHYL\HVLNRQWUROíVDGHFH
DUDØGí]ELU]HPLQGHSDUNHGLOPLŏ
NRQXPGD\NHQ\DSbOPDObGbU0RWRU
ØDObŏPDVbFDNObĐbQGDROPDObYH
NDSDWbODObHQD]GDNLNDROPXŏ
ROPDObGbU
0RWRU\DĐbVHYL\HVL0
0,1NRQXPXQD
JHOGLĐLQGHPRWRU\DĐbLODYHHGLQ
$UDØEDNbPb
¸RFXNODUbQHULŏHPH\HFHĐL
\HUOHUGHPXKDID]DHGLQ
&LOWLOHX]XQVíUHOLWHPDVWDQ
NDØbQbQ
(WNLOHQHQDODQODUbVDEXQOXVXYH\D
HOWHPL]OH\LFLLOH\bND\bQ
0RWRU\DĐbQbERŏDOWbUNHQØRN
GLNNDWOLROXQVL]L\DNDELOLU
2WRPDWLNŏDQ]bPDQ\DĐb
0RWRU\DĐILOWUHVLNDSDĐbNDPPLOL
NDSDĐbQbQí]HULQGHGLU
'LNNDW
'ROGXUXODQID]OD\DĐbQDNbWbOPDVb
YH\DHPLOPHVLJHUHNLU
.DSDVLWHOHUYHYLVNR]LWH
8\DUb
0RWRU\DĐbWDKULŏHGLFLGLUYH
\XWXOGXĐXQGDUDKDWVb]ObNYH\D
çOíPH\RODØDELOLU
1RUPDORWRPDWLNŏDQ]bPDQbQ
IRQNVL\RQXYHULPOLOLĐLYHGD\DQbNObObĐb
LØLQŏDQ]bPDQ\DĐbQbQX\JXQ
VHYL\HGHROPDVbQbVDĐOD\bQ$ŏbUb
YH\DHNVLN\DĐVRUXQODUD\RODØDELOLU
<DĐVHYL\HVLPRWRUØDObŏbUNHQYH
YLWHVNROX33DUNNRQXPXQGDLNHQ
NRQWUROHGLOPHOLGLU$UDØQRUPDO
ØDObŏPDVbFDNObĐbQGDYHGí]ELU]HPLQ
í]HULQGHEXOXQPDObGbU
%HOOLELUNLORPHWUH\RONDWHGLOGLNWHQ
VRQUDVbYbQbQQRUPDOØDObŏPD
VbFDNObĐbQD¡&a¡&
XODŏbODFDNWbU
2WRPDWLNŏDQ]bPDQ\DĐ
VHYL\HVLNRQWUROí
<DĐNLUOLYH\DUHQJLGHĐLŏPLŏVH
RWRPDWLNŏDQ]bPDQ\DĐb
GHĐLŏWLULOPHOLGLU
<DObQb]FDEXHONLWDEbQGDNLVbYbODUbQ
ØL]HOJHVLQGHEHOLUWLOHQ\DĐODUb
NXOODQbQb]
<DĐVHYL\HVLQGHD]DOPDRWRPDWLN
ŏDQ]bPDQGDVb]bQWb\bJçVWHULU
$UDFbQb]bWDPLUHGLOPHVLLØLQGHUKDO
HQ\DNbQVHUYLVHEDŏYXUXQ<HWNLOL
VHUYLVHEDŏYXUPDQb]bWDYVL\HHGHUL]
'LNNDW
3LVOLNYH\D\DEDQFbPDGGHOHULQ
RWRPDWLNŏDQ]bPDQ\DĐbQb
NLUOHWPHPHVLQHGLNNDWHGLQ
.LUOHQPLŏ\DĐFLGGLRWRPDWLN
ŏDQ]bPDQDUb]DODUbQDYHSDKDOb
RQDUbPODUD\RODØDELOLU
$UDØEDNbPb
¸XEXĐX\HQLGHQVRQXQDNDGDU
WDPRODUDN\HUOHŏWLULQ%XHVQDGD
EDŏNDSDUØDODUDWHPDV
HWPHPHVLQHç]HQJçVWHULQ
<DĐVHYL\HØXEXĐXQX\HQLGHQ
GbŏDUbØHNLQ
6HYL\HØXEXĐXí]HULQGHNL\DĐb
NLUOHQPHGLĐLQGHQHPLQROPDNLØLQ
NRQWUROHGLQ
'LNNDW
0RWRUXØDObŏWbUbQ
2WRPDWLNŏDQ]bPDQ\DĐbVbFDNObĐb
\DNODŏbN¡&a¡&VHYL\HVLQH
JHOLQFH\HNDGDUPRWRUXQ
bVbQPDVbQbVDĐOD\bQ
9LWHVNROXQX3NRQXPXQGDQ
HYHVRQUD\HQLGHQ3
NRQXPXQDJHWLULQ+HUELUYLWHV
GHĐLŏWLUPHVbUDVbQGDWDP
NDYUDPDQRNWDVbQDNDGDUELUNDØ
VDQL\HEHNOH\LQ
<DĐØXEXĐXQXØbNDUWbQYHVLOHUHN
WHPL]OH\LQ
¸XEXĐX\HQLGHQVRQXQDNDGDU
WDPRODUDN\HUOHŏWLULQ%XHVQDGD
EDŏNDSDUØDODUDWHPDV
HWPHPHVLQHç]HQJçVWHULQ
<DĐVHYL\HVLQLNRQWUROHGLQ
ŎHNLOGHJçVWHULOGLĐLJLEL\DĐ
VHYL\HVLØXEXĐXQ0,1YH0$;
DUDVbQGDROPDVbJHUHNLU
<DĐVHYL\HVL0,1ØL]JLVL
DOWbQGD\VD\HWULQFH$7)NDWDUDN
\DĐVHYL\HVLQL0$;ØL]JLVLQH
ØbNDUbQb]0$;VbQbUbQbQí]HULQH
NDGDUGROGXUPD\bQb]
$UDØEDNbPb
'LNNDW
$ŏbUbGROGXUXOPXŏ\DĐDUDØ
SHUIRUPDQVbQbD]DOWDFDNWbU
2WRPDWLNŏDQ]bPDQ\DĐbQbDŏbUb
GROGXUPD\bQ
%XGXUXPŏDQ]bPDQbQKDVDU
JçUPHVLQHVHEHSRODELOLU
0RWRUKDYDILOWUHVL
+DYDILOWUHVLNDSDĐbWDNPD
NOLSVOHULQLØç]íOíNRQXPDJHWLULQ
YHNDSDĐbDØbQ
+DYDILOWUHVLQLGHĐLŏWLULQ
.DSDNWDNPDNOLSVOHULQLNXOODQDUDN
NDSDĐbNLOLWOLNRQXPDJHWLULQ
'LNNDW
0RWRUXQGRĐUXŏHNLOGHØDObŏPDVb
LØLQILOWUHHGLOPLŏKDYD\DLKWL\DFb
YDUGbU
$UDFbQb]bKDYDILOWUHVLROPDGDQ
ØDObŏWbUPD\bQ
$UDFbQb]bQKDYDILOWUHVLROPDGDQ
ØDObŏWbUbOPDVbPRWRUD]DUDU
YHUHELOLU
0RWRUVRĐXWPDVbYbVb
,ObPDQLNOLPNRŏXOODUbQDVDKLS
íONHOHUGHVRĐXWPDVbYbVb\DNODŏbN
RODUDN¡&ಫ\HNDGDUGRQDNDUŏb
NRUXPDVDĐODU
6RĐXNLNOLPNRŏXOODUbQDVDKLS
íONHOHUGHVRĐXWPDVbYbVb\DNODŏbN
RODUDN¡&ಫ\HNDGDUGRQDNDUŏb
NRUXPDVDĐODU
$QWLIUL]\RĐXQOXĐXQXQJHUHNOL
VHYL\HGHNDOPDVbQbVDĐOD\bQ
'LNNDW
<DOQb]FDRQD\ObDQWLIUL]PDGGHVL
NXOODQbQ
6RĐXWPDVbYbVbVHYL\HVL
'LNNDW
6RĐXWPDVX\XVHYL\HVLQLQØRN
GíŏíNROPDVbPRWRUKDVDUODUbQD
VHEHSRODELOLU
$UDØEDNbPb
6LVWHPVRĐXNROGXĐX]DPDQVRĐXWPD
VbYbVbVHYL\HVLGROXPØL]JLVLLŏDUHWLQLQ
ELUD]í]HULQGHROPDObGbU6HYL\H
GíŏíNLVHGROGXUXQ
8\DUb
6RĐXWPDVX\XNDSDĐbQbDØPDGDQ
çQFHPRWRUXQVRĐXPDVbQb
EHNOH\LQġØHULGHNL\íNVHN
EDVbQFbQ\DYDŏØDØbNPDVbLØLQ
VRĐXWPDNDSDĐbQbGLNNDWOHDØbQ
$UbQGbUbOPbŏVXYHDUDFbQb]LØLQ
NXOODQbPbQDPíVDDGHHGLOPLŏDQWLIUL]
NDUbŏbPbLOHGROGXUXQ.DSDĐbRWXUWXQ
YHVbNbQ$QWLIUL]\RĐXQOXĐXQXNRQWURO
HGLQYHND\bSGXUXPXQGDVRĐXWPD
VX\XND\EbQDQHGHQRODQDUb]DQbQELU
VHUYLVWDUDIbQGDQJLGHULOPHVLQL
VDĐOD\bQ
1RW
6RĐXWPDVbYbVbØL]JLLŏDUHWLQLQDOWbQD
GíŏHUVHUDG\DWçUíVDIVXYHIRVIDW
DQWLIUL]LLOHVDĐODQDQRUDQbQGD
NDUbŏbPLOHWDPDPOD\bQ
$UDFbQb]bDŏbUbVRĐXNKDYDGDQ
NRUXPDNDPDFb\OD\í]GHVXYH
\í]GHDQWLILUL]NDUbŏbPbNXOODQbQ
'LNNDW
1RUPDOVXYH\DX\JXQROPD\DQ
NDUbŏbPVRĐXWPDVLVWHPLQHKDVDU
YHUHELOLU
6RĐXWPDVLVWHPLLØLQGHQRUPDOVX
DONROYH\DPHWDQRODQWLIUL]
NXOODQPD\bQ
0RWRUDŏbUbbVbQDELOLUKDWWDDOHY
DODELOLU
'LNNDW
6RĐXWPDVbYbVbWHKOLNHOLELU
PDO]HPHRODELOLU
6RĐXWPDVbYbVbLOHX]XQVíUHOL
WHPDVWDQNDØbQbQ
6RĐXWPDVbYbVbLOHWHPDV
HGLOGLĐLQGHHWNLOHQHQFLOWYH
WbUQDNODUbQb]bVXYHVDEXQLOH
WHPL]OH\LQ
¸RFXNODUbQHULŏHPH\HFHĐL
\HUOHUGHPXKDID]DHGLQ
6RĐXWPDVbYbVbFLOWLØLQWDKULŏ
HGLFLGLUYH\XWXOGXĐXQGDKDVWDObN
YHKDWWDçOíPHQHGHQROXU
'LNNDW
6RĐXWPDVbYbVbQbçQHULOHQ
DUDObNODUGDQGDKDVbNLODYHHWPH\H
JHUHN\RNWXU
6bNVbNVRĐXWPDVbYbVbLODYHVL
JHUHNL\RUVDEXPRWRUXQX]XQ
EDNbPJHUHNWLUGLĐLQLJçVWHULU
6RĐXWPDVLVWHPLQLQNRQWURO
HGLOPHVLLØLQELUVHUYLVHEDŏYXUXQ
<HWNLOLVHUYLVHEDŏYXUPDQb]b
çQHULUL]
$UDØEDNbPb
6HUYRGLUHNVL\RQ\DĐb
'LNNDW
¸RNNíØíNELUSLVOLNGDKL
GLUHNVL\RQVLVWHPLQGHKDVDU
ROXŏWXUDELOLUYHVDĐObNObØDObŏPDVbQb
çQOHU+D]QHNDSDĐb\DĐØXEXĐX
VbYbWDUDIbQDSLVOLNWHPDVHWPHVLQL
YH\DKD]QH\HSLVOLNJLUPHVLQL
çQOH\LQ
0RWRUXQDOHYDOPDVb
\DUDODQPDODUDYHDUDFbQb]bQ]DUDU
JçUPHVLQHVHEHSRODELOLU
&DP\bNDPDVX\X
'LNNDW
.DSDĐbDØbQYHØbNDUbQ
6HUYRGLUHNVL\RQKLGUROLNVbYbVb
VHYL\HVL0
0,1YH0
0$;LŏDUHWLQLQ
DUDVbQGDROPDObGbU
6HYL\HGíŏíNLVHGROGXUXQ
+LGUROLNGLUHNVL\RQKLGUROLĐL
\HWHUVL]LVHDUDFbQb]b
ØDObŏWbUPD\bQb]
$NVLWDNWLUGHDUDFbQb]bQKLGUROLN
GLUHNVL\RQVLVWHPLKDVDUJçUHELOLU
SDKDObRQDUbPODUD\RODØbODELOLU
8\DUb
'ROGXUPDHVQDVbQGDKLGUROLĐLQ
WDŏbUbOPDVbKLGUROLĐLQDOHY
DOPDVbQDYH\DER\D\bER]PDVbQD
\RODØDELOLU
+D]QH\LDŏbUbGROGXUPD\bQ
$QWLIUL]LØHUHQX\JXQ\bNDPDVbYbVbLOH
NDUbŏWbUbOPbŏWHPL]VXLOHGROGXUXQ
'RĐUXNDUbŏbPRUDQbLØLQ\bNDPDVbYbVb
KD]QHVLQHEDNbQ
$UDØEDNbPb
'LNNDW
'íŏíNYH\DDQLGHQGíŏHQ
VbFDNObNODUGDVDGHFH\HWHUOLDQWLIUL]
\RĐXQOXĐXQDVDKLS\bNDPDVbYbVb
NRUXPDVDĐOD\DELOLU
ÇQFDP\bNDPDVbYbVbKD]QHVLQL
GROGXUPDNLØLQ
࿢ <DOQb]FDSL\DVDGDEXDPDØOD
VDWbODQKD]bU\bNDPDVbYbODUbQb
NXOODQbQ
࿢ 0XVOXNVX\XNXOODQPD\bQ0XVOXN
VX\XQGDNLPLQHUDOOHUçQFDP
\bNDPDKDWODUbQbWbND\DELOLU
࿢ +DYDVbFDNObĐbGRQPDQRNWDVbQbQ
DOWbQDGíŏPHHĐLOLPLJçVWHUGLĐL
WDNWLUGHGRQPD\DNDUŏbJHUHNOL
DQWLIUL]EXOXQDQçQFDP\bNDPD
VbYbVbNXOODQbQ
)UHQKLGUROLĐL
8\DUb
)UHQKLGUROLĐL]HKLUOLYHWDKULŏ
HGLFLGLU*ç]OHUHFLOGHNXPDŏD
YH\DER\DOb\í]H\OHUHWHPDV
HWPHVLQHL]LQYHUPH\LQ
)UHQKLGUROLĐLVHYL\HVL0
0,1YH0
0$;
LŏDUHWLQLQDUDVbQGDROPDObGbU
)UHQKLGUROLĐLQGHHQNíØíNELUNLUOLOLN
IUHQVLVWHPLQLQØDObŏPDPDVbQD\RO
DØDFDĐbQGDQGROD\bGROXPHVQDVbQGD
WHPL]OLĐHØRNGLNNDWHGLOPHOLGLU%LU
ND\bSVç]NRQXVXROGXĐXQGDIUHQ
KLGUROLĐLND\EbQDQHGHQRODQDUb]DQbQ
ELUVHUYLVWDUDIbQGDQJLGHULOPHVLQL
VDĐOD\bQ
<DOQb]FDDUDFbQb]LØLQçQJçUíOHQIUHQ
KLGUROLĐLNXOODQbQb])UHQYHGHEUL\DM
KLGUROLĐL
'LNNDW
)UHQKLGUROLNKD]QHVLNDSDĐbQbQ
HWUDIbQbL\LFHWHPL]OHPHGHQNDSDĐb
ØbNDUPD\bQ
)UHQKLGUROLNVLVWHPLQLQNLUOHQPHVL
VLVWHPSHUIRUPDQVbQbHWNLOH\HELOLU
EXGDSDKDObRQDUbPODUD\RO
DØDELOLU
)UHQKLGUROLNVbYbVbQbQPRWRU
í]HULQHWDŏPDVbVbYbQbQ
\DQPDVbQD\RODØDELOLU
+D]QH\LDŏbUbGROGXUPD\bQ
0RWRUXQDOHYDOPDVb
\DUDODQPDODUDYHDUDFbQb]bQ]DUDU
JçUPHVLQHVHEHSRODELOLU
$UDØEDNbPb
'LNNDW
.XOODQbOPbŏIUHQKLGUROLĐLQLHY
DWbNODUb\ODELUOLNWHDWPD\bQb]
<HUHO\HWNLOLDWbNWRSODPDWHVLVOHULQL
NXOODQbQ
)UHQKLGUROLĐLYHKD]QHOHULWHKOLNHOL
RODELOLU6DĐObĐbQb]YHØHYUHLØLQ
]DUDUObGbU
)UHQKLGUROLĐL]DUDUObGbU&LOWYH
Jç]OHULWDKULŏHGHELOLU
)UHQKLGUROLĐLQLQFLOGLQL]HYH\D
Jç]OHULQL]HWHPDVHWPHVLQHL]LQ
YHUPH\LQ7HPDVHWWLĐLQGH
HWNLOHQHQ\HUOHULVXVDEXQYH\DHO
WHPL]OH\LFLLOH\bND\bQ
$Ní
$NíEDNbPJHUHNWLUPH]DQFDNEXQXQ
çQNRŏXOXVíUíŏWDU]bQbQDNíQíQ
\HWHUOLŏDUM\DSPDVbQDLPNDQ
WDQbPDVbGbU$UDFbQNbVDPHVDIHOL
NXOODQbPbYHVbNVbNPRWRUØDObŏWbUPD
LŏOHPLDNíQíQERŏDOPDVbQDVHEHS
RODELOLU(OHNWULNWíNHWHQFLKD]ODUbQ
JHUHNVL]\HUHNXOODQbPbQGDQNDØbQbQ
.XOODQbOPbŏDNíOHUHYØçSíQH
DWbOPDPDObGbU$NíOHULQX\JXQELUJHUL
GçQíŏíPPHUNH]LQHEbUDNbOPDVb
JHUHNLU
$UDFbQKDIWDGDQGDKDX]XQELUVíUH
NXOODQbOPDPDVbDNíQíQERŏDOPDVbQD
QHGHQRODELOLU$NíQíQHNVLNXWXS
EDĐODQWbVbQbVçNHUHNDUDØ
ŏHEHNHVLQGHQD\bUbQ
$NíQíQNXWXSEDŏODUbQbVDGHFH
NRQWDNNDSDObNRQXPGD\NHQ
EDĐOD\bQ
8\DUb
3DWODPDODUbçQOHPHNLØLQ\DQbFb
PDGGHOHULDNíGHQX]DNWXWXQ
$NíGHRODELOHFHNSDWODPDODU
DUDFDKDVDUYHUHELOLUYHDĐbU
\DUDODQPDYH\DçOíPOH
VRQXØODQDELOLU
*ç]OHUHFLOGHNXPDŏDYH\D
ER\DOb\í]H\OHUHWHPDVHWPHVLQH
L]LQYHUPH\LQ(OHNWUROLWGLUHNW
WHPDVKDOLQGH\DUDODQPDYH
KDVDUDQHGHQRODELOHFHNRODQ
VíOIíULNDVLWLØHUPHNWHGLU7HPDV
GXUXPXQGDWHPDVHGLOHQEçOJHVX
LOH\bNDQPDObYHDFLORODUDNWbEEL
\DUGbPDObQPDObGbU
¸RFXNODUbQXODŏDPD\DFDĐb
\HUOHUGHPXKDID]DHGLQ
$ØbNGXUXPGDNLDNí\íHĐPH\LQ
$NíERŏDOPDHPQL\HWL
8\DUbHWLNHWL
$UDØEDNbPb
6HPEROOHULQDQODPODUb
࿢ .bYbOFbPROXŏPDPDObDØbNWDDWHŏ
\DNbOPDPDObYH\DVLJDUD
LØLOPHPHOLGLU
࿢ *ç]OHULQL]LGDLPDNRUX\XQX]
3DWOD\bFbJD]ODUNçUOíĐHYH\D
\DUDODQPD\DVHEHSRODELOLU
࿢ $Ní\íØRFXNODUbQXODŏDPD\DFDĐb
\HUOHUGHPXKDID]DHGLQ
࿢ $NíGHEXOXQDQVíOIíULNDVLWNçUOíĐH
YH\DDĐbU\DUDODQPDODUDVHEHS
RODELOLU
࿢ $\UbQWbObELOJLOHULØLQNXOODQbP
NbODYX]XQDEDNbQb]
࿢ $Ní\DNbQbQGDSDWOD\bFbJD]PHYFXW
RODELOLU
&DPVLOHFHNOHULQLQ
GHĐLŏWLULOPHVL
6LOHFHNNROXQXNDOGbUbQ¸ç]PH
ØXEXĐXQXKDUHNHWHWWLULQYHVLOHFHN
ODVWLĐLQLØHNLSØbNDUbQ
'í]JíQØDObŏDQFDPVLOHFHNOHULDØbN
ELUJçUíŏYHJíYHQOLELUVíUíŏLØLQ
çQHPOLGLU6LOHFHNODVWLNOHULQLQ
GXUXPXQXGí]HQOLRODUDNNRQWUROHGLQ
6HUWJHYUHNYH\DØDWODNFDPVLOHFHN
ODVWLNOHULQLGHĐLŏWLULQ
ÇQFDPYH\DVLOHFHNODVWLNOHUL
í]HULQGHNL\DEDQFbPDGGHOHUçQFDP
VLOHFHNOHULQLQHWNLQOLĐLQLD]DOWDELOLU
6LOHFHNODVWLNOHULVLOPHLŏOHPLQLGRĐUX
ŏHNLOGH\HULQHJHWLUPL\RUVDçQFDPb
YHVLOHFHNODVWLNOHULQLL\LELUWHPL]OH\LFL
YH\D\XPXŏDNELUGHWHUMDQODVLOLQ
6RQUDRQODUbVXLOHL\LFHGXUXOD\bQ
*HUHNWLĐLQGHEXLŏOHPLWHNUDUOD\bQ
&DPí]HULQGHNLVLOLNRQL]OHULQL
JLGHUPHQLQ\ROX\RNWXU%XQHGHQOH
DUDFbQb]bQçQFDPbQDFLODYH\DVLOLNRQ
VíUPH\LQ]DPDQODROXŏDFDNØL]LNOHU
JçUíŏíD]DOWDFDNWbU
ÇQFDPVLOHFHNOHULQL]LVROYHQW
EHQ]LQJD]\DĐbYH\DER\D
LQFHOWLFLOHULLOHWHPL]OHPH\LQ%XQODU
]DUDUObGbU%XQGDQGROD\bçQFDP
VLOHFHNOHULQHYHER\DQPbŏ\í]H\OHUH
]DUDUYHUHELOLU
$UDØEDNbPb
$PSXOGHĐLŏWLUPH
.bVDYH\DX]XQKX]PHOLIDU
.RQWDĐbNDSDWbQYHJHUHNOLGíĐPH\L
YH\DNDSbODUbNDSDWbQ
<HQLDPSXOOHULVDGHFHVRNHWOHULQGHQ
WXWXQ$PSXOFDPbQbØbSODNHOOH
WXWPD\bQ
'HĐLŏLPHVQDVbQGDD\Qbç]HOOLNWH
DPSíONXOODQbQ
8]XQKX]PHOLIDUDPSXOOHULQLPRWRU
EçOíPíLØLQGHQGHĐLŏWLULQ
.bVDKX]PHOLIDUYHX]XQ
KX]PHOLIDU
1RW
<DĐPXUOXELUEçOJHGHQJHØLOGLĐLQGH
YH\DDUDFbQ\bNDQPDVbQGDQVRQUD
IDUFDPODUbEXĐXODQDELOLU
/DPEDLØLYHGbŏbQGDNLbVbIDUNbEX
GXUXPDVHEHSROXU
%XGXUXPXQDUDØLØLQGHNLFDPODUbQ
EXĐXODQPDVbQGDQIDUNb\RNWXUYH
DUDØLOHLOJLOLELUSUREOHPROGXĐX
DQODPbQDJHOPH]
(ĐHUODPEDDPSXOíQHVXVb]DUVD
\HWNLOLVHUYLVHEDŏYXUXQ
.DEORVRNHWLQLDPSXOGHQØHNLS
ØbNDUbQ
<D\ObNHOHSØH\HEDVWbUbQØç]íOí
NRQXPDJHWLULQ
.RUX\XFXNDSDĐbVçNíQ
$PSXOíUHIOHNWçUJçYGHVLQGHQ
ØbNDUbSDObQ
$UDØEDNbPb
<HQLDPSXOíWDNDUNHQWHVSLW
NXODNODUbUHIOHNWçUGHNLNDQDOODUD
RWXUWDFDNŏHNLOGHWDNbQ
<D\ObNHOHSØH\L\HULQHRWXUWXQ
)DUPXKDID]DNDSDĐbQb\HUOHŏWLULQ
YHNDSDWbQ
6RNHWLDPSXOH\HUOHŏWLULQ
)DUD\DUb
.bVDKX]PHOLIDUbQD\DUbIDUbQíVW
NbVPbQGDNLFbYDWDLOH\DSbODELOLU
'LNNDW
.RUX\XFXNDSDĐbVçNíQ
)DUODUbQWHNUDUD\DUODQPDVb
JHUHNWLĐLQGHD\DULŏOHPLDUDFbQ
JíYHQOLĐLLOHLOJLOLROGXĐXQGDQ
DUDFbQb]b\HWNLOLVHUYLVH
JçWíUPHQL]LWDYVL\HHGHUL]
$PSXOíGX\XQGDQØbNDUbSDObQ
<HQLDPSXOíWDNbQ
7XWXFX\XUHIOHNWçUHWDNbQ
)DUPXKDID]DNDSDĐbQb\HUOHŏWLULQ
YHNDSDWbQ
6RNHWLDPSXOH\HUOHŏWLULQ
6LVIDUODUb
3DUNODPEDODUb
$PSXOGHĐLŏLPLQLVDGHFHELUVHUYLVH
\DSWbUbQ
.DEORVRNHWLQLDPSXOGHQØHNLS
ØbNDUbQ
6LVIDUbD\DUb
5HIOHNWçUíQLØLQGHQSDUNODPEDVb
DPSXOíQíQGX\XQXØbNDUbQ
6LVIDUbD\DUbVLVIDUbQbQíVW
NbVPbQGDNLFbYDWDLOH\DSbODELOLU
$UDØEDNbPb
$UNDODPEDODU
'LNNDW
6LVIDUODUbQbQWHNUDUD\DUODQPDVb
JHUHNWLĐLQGHD\DULŏOHPLDUDFbQ
JíYHQOLĐLLOHLOJLOLROGXĐXQGDQ
DUDFbQb]b\HWNLOLVHUYLVH
JçWíUPHQL]LWDYVL\HHGHUL]
ÇQVLQ\DOODPEDODUb
$PSXOíVRNHWLØLQHELUD]EDVWbUbQ
VDDW\çQíQíQWHUVLQHGçQGíUíQYH
GbŏDUbØbNDUbQ<HQLDPSXOíWDNbQ
$PSXOWXWXFXVXQXUHIOHNWçUíQ
LØLQH\HUOHŏWLULQVDĐDGRĐUX
GçQGíUíQYHRWXUWXQ
$PSXOWXWXFXVXQXVDDW\çQíQíQ
WHUVLQHGçQGíUíQYH\HULQGHQ
ØbNPDVbQbVDĐOD\bQ
+HULNLFbYDWD\bØbNDUbQ
/DPEDJçYGHVLQLØbNDUbSDObQ
.DEORNDQDObQbQGRĐUXSR]LV\RQGD
NDOPD\DGHYDPHWWLĐLQGHQHPLQ
ROXQ
$UDØEDNbPb
$UNDODPED)UHQODPEDVb
6LQ\DOODPEDVb
*HULYLWHVODPEDVb\ROFXWDUDIb
$UNDVLVODPEDVbVíUíFíWDUDIb
$PSXOWXWXFXVXQXVDDW\çQíQíQ
WHUVLQHGçQGíUíQ
$PSXOWXWXFXVXQXØbNDUbSDObQ
$PSXOíVRNHWLØLQHELUD]EDVWbUbQ
VDDW\çQíQíQWHUVLQHGçQGíUíQYH
GbŏDUbØbNDUbQ<HQLDPSXOíWDNbQ
$PSXOWXWXFX\XDUNDODPED
EORĐXQD\HUOHŏWLULQYHLOJLOL\HUH
YLGDOD\bQ.DEORVRNHWLQLRWXUWXQ
/DPEDJçYGHVLQLNDURVHUL\H
\HUOHŏWLULQYHFbYDWDODUbVbNbQ
.DSDNODUbNDSDWbQYHWDP
RWXUPDVbQbVDĐOD\bQ
.RQWDĐbDØbQWíPODPEDODUb
ØDObŏWbUbQYHNRQWUROHGLQ
<DQVLQ\DOODPEDODUb
/DPED\bDUDFbQDUNDNbVPbQD
GRĐUXEDVWbUbQYHØbNDUbQ
$PSXOWXWXFXVXQXVDDW\çQíQíQ
WHUVLQHGçQGíUíQ
$PSXOíDPSXOWXWXFXVXQGDQ
ØHNLSØbNDUbQ<HQLDPSXOíWDNbQ
7DNDUNHQVçNPHLŏOHPLQLQWHUVL
X\JXODQbU
$UDØEDNbPb
2UWDíVWIUHQODPEDVb
3ODNDD\GbQODWPDVb
$PSXOWXWXFX\XDPSXO\XYDVbQD
\HUOHŏWLULQYHVDDW\çQíQGH
ØHYLULQ
$PSXO\XYDVbQb\HUOHŏWLULQYH
WRUQDYLGDLOHHPQL\HWHDObQ
'DKLOLODPEDODU
ġØD\GbQODWPDODPEDODUb
%DJDMNDSbVbQbDØbQ
ġNLYLGDYHDPSXO\XYDVbQbVçNíQ
$PSXO\XYDVbQbVçNPHGHQçQFH
NDEORGHPHWLNRQHNWçUíQíD\bUbQ
ġNLYLGD\bYHUHIOHNWçUJUXEXQX
VçNíQ
$PSXOíDPSXOWXWXFXVXQGDQ
GbŏDUbØHNHUHNØbNDUbQ
<HQLELUDPSXOWDNbQ
$PSXO\XYDVbQb\HULQHWDNbQ
+HULNLFbYDWD\bØbNDUbQ
$PSXO\XYDVbQbDOWWDQGbŏDUb
ØbNDUWbQEXHVQDGDNDEORGDQ
ØHNPH\LQ
$PSXOWXWXFXVXQXVDDW\çQíQíQ
WHUVLQHGçQGíUíQYHØbNPDVbQb
VDĐOD\bQ
$PSXOíWXWXFXGDQØbNDUbSDObQ
<HQLDPSXOíWDNbQ
¸bNDUPDNLØLQODPEDGíĐPHVLQLQ
NDUŏbWDUDIbQbELUGí]XØOX
WRUQDYLGDLOHDØbQ¸L]PHPH\H
GLNNDWHGLQ
$PSXOíØbNDUbQ
$PSXOíGHĐLŏWLULQ
/DPEDJUXEXQXWDNbQ
$UDØEDNbPb
%DJDMEçOíPíD\GbQODWPDVb
/DPED\bWRUQDYLGD\ODØHNWLUHUHN
\XYDVbQGDQGbŏDUbØbNDUbQ
$PSXOíØbNDUbQ
<HQLDPSXOíWDNbQ
/DPED\b\XYDVbQD\HUOHŏWLULQ
(OHNWURQLNVLVWHP
6LJRUWDODU
$Ub]DObVLJRUWDLOHVDĐODPVLJRUWDD\Qb
YHULOHUHVDKLSROPDObGbU
$NíQíQDUWbNXWEXQXQí]HULQGHNLELU
NXWXGDED]bDQDVLJRUWDODUEXOXQXU
*HUHNWLĐLQGHEXQODUbELUVHUYLVH
NRQWUROHWWLULQ
%LUVLJRUWD\bGHĐLŏWLUPHGHQçQFHLOJLOL
DQDKWDUbYH\DNRQWDĐbNDSDWbQ
%LUVLJRUWDQbQDUb]DObROGXĐXWHOLQLQ
HULPLŏROPDVbQGDQDQODŏbObU<HQLELU
VLJRUWDDQFDNDUb]DQbQQHGHQLWHVSLW
HGLOLSJLGHULOGLNWHQVRQUDWDNbOPDObGbU
%D]bIRQNVL\RQODUELUNDØVLJRUWD
DUDFbObĐb\ODNRUXQXU
)RQNVL\RQVX]VLJRUWDODU\HUOHŏWLULOPLŏ
RODELOLU
6LJRUWDØbNDUbFbVb
6LJRUWDODUbQGHĐLŏLPLLØLQPRWRU
EçOíPíQGHNLVLJRUWDNXWXVXQGDELU
VLJRUWDØbNDUbFbVbEXOXQPDNWDGbU
$UDØEDNbPb
6LJRUWDØbNDUbFbVbQbíVWWHQYH\D
\DQGDQIDUNObPRGHOOHUGHNLVLJRUWDODUD
\HUOHŏWLULQYHLOJLOLVLJRUWD\bGbŏDUb
ØbNDUbQ
0RWRUEçOPHVLQGHNLVLJRUWD
NXWXVX
6LJRUWDNXWXVXPRWRUEçOíPíQGHGLU
.DSDĐbDØbQ\XNDUbNDOGbUbQYH
ØbNDUbQ
1RW
%XNbODYX]GDNLVLJRUWDNXWXVX
WDQbPODPDODUbVL]LQDUDFbQb]GDNL
VLJRUWDNXWXVXQDELUHELUX\PD\DELOLU
6LJRUWDNXWXVXQXNRQWUROHGHUNHQ
VLJRUWDNXWXVXHWLNHWLQHEDNbQ
$UDØEDNbPb
$UDØEDNbPb
1R $NbPGHYUHVL
1R $NbPGHYUHVL
1R $NbPGHYUHVL
<DNbWSRPSDVb
8]XQKX]PHOLIDU
,VbWPDObNROWXN
3DUNODPEDVbUçOHVL
.bVDKX]PHOLIDUVRO
,VbWPDObNROWXNUçOHVL
)DQUçOHVLDOØDN
.bVDKX]PHOLIDUVDĐ
0RWRUNRQWUROPRGíOí
)DQ\íNVHN
<HGHNVLJRUWD
ಥ
.OLPDVLVWHPL
<HGHNVLJRUWD
<HGHNVLJRUWD
)DQUçOHVL\íNVHN
.RQWDNPDUŏPRWRUX
.OLPDUçOHVL
.RQWDNDNVHVXDU
$%6
'çUWOíLND]IODŏçUí
6ROSDUN
.RUQD
6DĐSDUN
.bVDKX]PHOLIDUUçOHVL
ÇQVLVIDUb
.RUQD5çOHVL
)DQGíŏíN
0RWRUDQDUçOHVL
$%6
.RQWDN
ÇQVLVIDUbUçOHVL
(06
<DNbWSRPSDVbUçOHVL
(06
<HGHNVLJRUWD
*çVWHUJHSDQHOLDNíVí
8]XQKX]PHOLIDUUçOHVL
ಥ
*çVWHUJHSDQHOLVLJRUWD
NXWXVX
ġØVLJRUWDNXWXVXVíUíFíWDUDIbQGDNL
JçVWHUJHSDQHOLDOWbQD\HUOHŏWLULOPLŏWLU
$UDØEDNbPb
1R $NbPGHYUHVL
1R $NbPGHYUHVL
$UNDFDPUH]LVWDQVb
5DG\R6DDW8]DNWDQ
NXPDQGDObDQDKWDUVb]JLULŏ
$UNDVLVODPEDODUb
*çVWHUJHSDQHOL
)DQPRWRUXNXPDQGDPRGíOí
+DYD\DVWbĐb
+bUVb]ObĐDNDUŏbNRUXPDYHUL
EDĐODQWbNRQQHNWçUí
1R $NbPGHYUHVL
$UNDVLOHFHN
$\QDGbŏGLNL]D\QD
)DUODU
(OHNWULNOL26590
.DSbNLOLWOHUL
ÇQVLOHFHN
ಥ
*HULYLWHVODPEDVb
'çQíŏVLQ\DOODPEDODUb
ŎDQ]bPDQNRQWUROPRGíOí
(OHNWULNNXPDQGDObFDPODUDUND
5DG\R8]DNWDQNXPDQGDOb
DQDKWDUVb]JLULŏ8]DNWDQ
NXPDQGDObJLULŏ
0RWRUNXPDQGDPRGíOí(&0
+bUVb]ObĐDNDUŏbNRUXPD
(OHNWULNNXPDQGDObFDPODUçQ
¸DNPDN
)UHQODPEDVb
0DUŏPRWRUX
6'0
ಥ
$UDØEDNbPb
$UDØWDNbPODUb
-DQWODUYHODVWLNOHU
7DNbPODU
/DVWLNYHMDQWGXUXPX
/DVWLNWDPLUVHWLQHVDKLSDUDØODU
$UDØWDNbPODUbYHODVWLNWDPLUVHWL
WDEDQPXKDID]DVbQbQDOWbQGDELUJç]
LØHULVLQGHPXKDID]DHGLOLU
6WHSQH\HVDKLSDUDØODU
.ULNRYHDUDØWDNbPODUbEDJDM
EçOíPíQGHVWHSQHQLQíVWíQGHNL
VDNODPDJç]íQGHEXOXQXUODU
7DPHEDWVWHSQH
.HVNLQNHQDUODUí]HULQGHQ\DYDŏØD
YHPíPNíQROGXĐXQFDGLNDØbLOH
JHØLQ.HVNLQNHQDUODUbQí]HULQGHQ
JHØPHNODVWLNYHWHNHUOHNOHUH]DUDU
YHUHELOLU3DUNHGHUNHQODVWLNOHULQ
NDOGbUbPNHQDUbQDGD\DQPDPDVbQD
GLNNDWHGLQ
'í]HQOLRODUDNWHNHUOHNOHUGHYH
MDQWODUGDKDVDUROXSROPDGbĐbQb
NRQWUROHGLQ+DVDUYH\DDQRUPDO
DŏbQPDROPDVbGXUXPXQGDELUVHUYLVH
EDŏYXUXQ
.bŏODVWLNOHUL
.bŏODVWLNOHULGbŏKDYDVbFDNObĐbQbQ
¡&
QLQDOWbQGDROGXĐXGXUXPODUGD
JíYHQOLĐLDUWWbUbUYHEXQHGHQOHEíWíQ
WHNHUOHNOHUHWDNbOPDObGbU
.RPSDNWVWHSQH
$UDØEDNbPb
/DVWLNWDQbPODUb
/DVWLNKDYDEDVbQØODUb
ÇUQHĐLQ
5+
/DVWLNJHQLŏOLĐLPP
(QLQHNHVLWRUDQb\í]GHVHO
RODUDNODVWLN\íNVHNOLĐLQLQ
ODVWLNJHQLŏOLĐLQHRODQRUDQb
5
/DVWLNNHPHUL\DSbWíUí
5DG\DO
5)
<DSbWíUí5XQ)ODW
-DQWØDSbLQØFLQVLQGHQ
7DŏbPDNDSDVLWHVLWDQbP
QXPDUDVbçUQHĐLQGHĐHUL
NLORJUDPDNDUŏbObN
JHOPHNWHGLU
+
+b]WDQbPNRGX
/DVWLNKDYDEDVbQØODUbQbHQD]
JíQGHELUYHX]XQELU\ROFXOXĐD
ØbNPDGDQçQFHODVWLNOHUVRĐXNNHQ
NRQWUROHGLQ6WHSQH\LGHNRQWURO
HWPH\LXQXWPD\bQ
6íEDSNDSDĐbQbØHYLUHUHNDØbQ
+b]WDQbPNRGX
4
NPVDDWHNDGDU
6
NPVDDWHNDGDU
7
NPVDDWHNDGDU
+
NPVDDWHNDGDU
9
NPVDDWHNDGDU
:
NPVDDWHNDGDU
6WHSQH\LGDLPDD]DPL\íNLØLQJHØHUOL
RODQODVWLNEDVbQFbLOHGROGXUXQ
(&2ODVWLNKDYDEDVbQFbPíPNíQ
RODQHQGíŏíN\DNbWWíNHWLPLQH
XODŏPD\bVDĐODU
/DVWLNKDYDEDVbQØODUbQbQEHOLUWLOHQ
GHĐHUOHUGHQGDKD\íNVHNYH\DGDKD
GíŏíNROPDVbJíYHQOLĐLDUDFbQ
NXOODQbPbUDKDWObĐbYH\DNbW
WDVDUUXIXQXROXPVX]\çQGHHWNLOHUYH
ODVWLNDŏbQPDVbQbKb]ODQGbUbU
8\DUb
/DVWLNEDVbQØODUbLØLQVD\ID\D
YHVíUíFíNDSbVbØHUØHYHVLQGHNL
HWLNHWHEDNbQ
%XUDGDNLODVWLNKDYDEDVbQFbELOJLOHUL
VRĐXNODVWLNOHULØLQJHØHUOLGLU$\UbFD
EXELOJLOHUKHP\D]KHPGHNbŏ
ODVWLNOHULQGHGLNNDWHDObQPDObGbU
/DVWLNKDYDEDVbQFbçQJçUíOHQ
GHĐHULQDOWbQGDLVHEXGXUXP
ODVWLĐLQçQHPOLPLNWDUGD
bVbQPDVbQDYHLØWHQKDVDUD
XĐUDPDVbQDQHGHQRODUDN\íNVHN
Kb]ODUGDODVWLNWDEDQbQbQ
\DUbOPDVbQDKDWWDODVWLĐLQ
SDWODPDVbQD\RODØDELOLU
3URILOGHULQOLĐL
3URILOGHULQOLĐLQLGí]HQOLRODUDNNRQWURO
HGLQ
$UDØEDNbPb
/DVWLNOHUSURILOGHULQOLNOHULPP
ROGXĐX]DPDQHPQL\HWDØbVbQGDQ
\HQLOHQPHOLGLU.bŏODVWLNOHULQGHEX
GHULQOLNPP
GLU
\HUOHULQLGHĐLŏWLULQ/DVWLNOHULQGçQíŏ
\çQíQíQGHĐLŏLNOLNçQFHVLNRQXPGDNL
JLELROPDVbQDGLNNDWHGLQ
/DVWLNOHUNXOODQbOPDGbĐb]DPDQELOH
\bSUDQbU/DVWLNOHUL\bOGDELU
GHĐLŏWLUPHQL]LWDYVL\HHGHUL]
/DVWLNYHMDQWHEDWbQbQ
GHĐLŏWLULOPHVL
.DQXQHQPíVDDGHHGLOHQDVJDUL
SURILOGHULQOLĐLQHPPODVWLN
DŏbQPDJçVWHUJHOHULQH7:,NDGDU
DŏbQGbĐb]DPDQHULŏLOPLŏROXU
*çVWHUJHOHULQ\HUOHŏWLULOGLĐL\HUOHU
ODVWLĐLQ\DQDNODUbQGDEXOXQDQ
LŏDUHWOHUOHJçVWHULOPHNWHGLU
ÇQODVWLNOHUGHDUNDGDNLOHUGHQGDKD
ID]ODELUDŏbQPDJçUíOGíĐíQGH
çQGHNLODVWLNOHUOHDUNDGDNLOHULQ
)DEULNDGDWDNbODQODVWLNOHUGHQGDKD
Eí\íNODVWLNOHUNXOODQbOGbĐbQGD
HOHNWURQLNNLORPHWUHVD\DFbQbQ
PXKWHPHOHQ\HQLGHQ
SURJUDPODQPDVbQRPLQDOODVWLN
EDVbQFbQbQD\DUODQPDVbYH\DDUDØWD
EDŏNDGHĐLŏLNOLNOHULQ\DSbOPDVb
JHUHNHELOLU
/DVWLNEí\íNOíĐíQíQGHĐLŏWLULOPHVL
GXUXPXQGDODVWLNKDYDEDVbQØODUbQb
JçVWHUHQHWLNHWLQGHGHĐLŏWLULOPHVL
JHUHNLU
8\DUb
8\JXQROPD\DQODVWLNYH\D
MDQWODUbQNXOODQbOPDVbELUND]DLOH
VRQXØODQDELOLUYHIDEULNDQbQJHQHO
LŏOHWPHL]LQOHULQLQRUWDGDQ
NDONPDVbQD\RODØDELOLU
8\DUb
$UDFbQRUMLQDOODVWLNYHMDQW
HEDWODUbQGDQIDUNObHEDWODUGDNLMDQW
YHODVWLNOHULNXOODQPD\bQ$NVL
KDOGHDUDFbQJíYHQOLĐLYH
SHUIRUPDQVbROXPVX]HWNLOHQHELOLU
%XGXUXPDUDØKDNLPL\HWLQL
D]DOWDELOLUYH\DWDNODDWPD\DYH
FLGGL\DUDODQPDODUDVHEHSRODELOLU
/DVWLNOHULGHĐLŏWLULUNHQWíPGçUW
ODVWLNWHGHD\QbHEDWWLSSURILO
PDUNDYHD\QbWDŏbPD
NDSDVLWHVLQHVDKLSODVWLNNXOODQbQ
%DŏNDHEDWYHWLSWHODVWLNNXOODQbPb
VíUíŏNRQIRUXDUDØKDNLPL\HWL
]HPLQPHVDIHVLIUHQPHVDIHVL
JçYGHDUDObĐbYHKb]JçVWHUJHVLQL
FLGGLŏHNLOGHROXPVX]HWNLOH\HELOLU
$UDØEDNbPb
-DQWNDSDNODUb
.DU]LQFLUOHUL
6DGHFHLOJLOLDUDØLØLQPíVDDGHHGLOHQ
YHEç\OHFHLOJLOLWHNHUOHNODVWLN
NRPELQDV\RQXŏDUWODUbQDX\JXQRODQ
MDQWNDSDNODUbYHODVWLNOHU
NXOODQbOPDObGbU
0íVDDGHHGLOPH\HQMDQWNDSDNODUbQbQ
YHODVWLNOHULQNXOODQbOPDVb
GXUXPXQGDODVWLNOHUGHMDQWNRUXPD
NHQDUbEXOXQPDPDObGbU
-DQWNDSDNODUbIUHQVRĐXWPDVbQD
]DUDUYHUPHPHOLGLU
8\DUb
8\JXQROPD\DQODVWLNOHULQYH\D
MDQWNDSDNODUbQbQNXOODQbOPDVbDQL
KDYDEDVbQFbND\EbQDYHEç\OHFH
ND]DODUD\RODØDELOLU
/DVWLNWDPLUVHWL
/DVWLNWDEDQbQGDYH\D\DQDĐbQGD
ROXŏDQXIDNODVWLNKDVDUODUbODVWLN
WDPLUVHWLLOHJLGHULOHELOLU
%DWDQPDGGH\LODVWLNWHQØbNDUPD\bQ
/DVWLNWHNLPP
GHQGDKDEí\íN
KDVDUODUYH\DODVWLN\DQ\í]H\LQGHNL
KDVDUODUODVWLNWDPLUVHWLLOH
RQDUbODPD]
8\DUb
/DVWLN]LQFLUOHULVDGHFHWDKULNOL
WHNHUOHNOHUHçQDNVDWDNbODELOLU
/DVWLNWDEDQYHODVWLNLØ\DQDNODUb
í]HULQGHQ]LQFLUNLOLGLLOHELUOLNWH
PP
GHQID]ODWDŏPD\DQLQFH
EDNODOb]LQFLUNXOODQbQ
8\DUb
+DVDUODUODVWLĐLQSDWODPDVbQD
QHGHQRODELOLU
NPK
GDQKb]ObJLWPH\LQ
8]XQELUVíUHLØLQNXOODQPD\bQ
'LUHNVL\RQKDNLPL\HWLYHVíUíŏ
NDELOL\HWLD]DODELOLU
/DVWLĐLQSDWODPDVbGXUXPXQGD
DŏDĐbGDEHOLUWLOHQOHUL\DSbQ
3DUNIUHQLQLØHNLQYHELULQFLYLWHVH
YH\DJHULYLWHVHWDNbQ
/DVWLNWDPLUVHWLEDJDMEçOíPíQGH
WDEDQPXKDID]DVbQbQDOWbQGDELU
PXKDID]DJç]íQGHEXOXQPDNWDGbU
/DVWLNWDPLUVHWLQLPXKDID]D
Jç]íQGHQØbNDUbQ
$UDØEDNbPb
.RPSUHVçUYHVb]GbUPD]ObN
PDGGHVLŏLŏHVLQLØbNDUbQ
(OHNWULNEDĐODQWbNDEORODUbQbYH
KDYDKRUWXPXQXNRQSUHVçUíQDOW
NbVPbQGDPXKDID]DHGLOGLNOHUL
Jç]OHUGHQØbNDUbQ
.RPSUHVçUí]HULQGHNLGíĐPHc
NRQXPXQGDROPDObGbU
.RPSUHVçUKDYDKRUWXPXQX
Vb]GbUPD]ObNPDGGHVLŏLŏHVLQGHNL
EDĐODQWbQRNWDVbQDØHYLUHUHN
WDNbQ
.RPSUHVçUíQILŏLQLDNVHVXDU
SUL]LQHWDNbQ$NíQíQERŏDOPDVbQb
çQOHPHNLØLQPRWRUXQDØbN
GXUXPGDROPDVbQbWDYVL\HHGHUL]
6b]GbUPD]ObNPDGGHVLŏLŏHVLQL
NRPSUHVçUGHNLWXWXFX\DRWXUWXQ
.RPSUHVçUíVb]GbUPD]ObN
PDGGHVLŏLŏHVLGLNGXUDFDN
ŏHNLOGHWHNHUOHĐLQ\DNbQbQDNR\XQ
3DWODNODVWLĐLQVXSDSNDSDĐbQb
ØbNDUbQ
'ROGXUPDKRUWXPXQXODVWLN
VíEDEbQDGçQGíUHUHNWDNbQ
$UDØEDNbPb
.RPSUHVçUí]HULQGHNLLNL
SR]LV\RQOXGíĐPH\L,,NRQXPXQD
JHWLULQ/DVWLNVb]GbUPD]ObN
PDGGHVLLOHGROGXUXOXU
6b]GbUPD]ObNPDGGHVLŏLŏHVLQLQ
ERŏDOPDVbHVQDVbQGD\DNODŏbN
VHFRQGVNRPSUHVçUGHNL
EDVbQØJçVWHUJHVLNbVDVíUHOL
RODUDNEDUEDVbQFbJçVWHULU
$UGbQGDQEDVbQØWHNUDUJçVWHULULOLU
6b]GbUPD]ObNPDGGHVLQLQWDPDPb
ODVWLĐLQLØLQHSRPSDODQbU
$UGbQGDQODVWLNŏLŏLULOLU
ÇQJçUíOHQODVWLNKDYDEDVbQFbQD
GDNLNDLØHULVLQGH
XODŏbODELOLQPHOLGLU\DNODŏbN
EDU'RĐUXEDVbQØGHĐHULQH
XODŏbOGbĐbQGDNRPSUHVçUí
NDSDWbQ
ÇQJçUíOHQX\JXQODVWLNKDYD
EDVbQFbQDGDNLNDLØHULVLQGH
HULŏLOPHPHVLKDOLQGHODVWLNØRN
ID]ODKDVDUJçUPíŏWíU$UDFb
EXQGDQVRQUDELUWHNHUOHNGHYUL
NDGDUKDUHNHWHWWLULQ/DVWLNWDPLU
VHWLQLWHNUDUEDĐOD\bQYHGROXP
LŏOHPLQLGDNLNDER\XQFD
GHYDPHWWLULQÇQJçUíOHQODVWLN
EDVbQFbQDEXQGDQVRQUDKDOD
XODŏbODPb\RUVDODVWLNDĐbUKDVDU
JçUPíŏGHPHNWLU%LUVHUYLVH
EDŏYXUXQ$ŏbUbODVWLNEDVbQFbQb
EDVbQØJçVWHUJHVLQLQí]HULQGHNL
GíĐPHLOHERŏDOWbQ
.RPSUHVçUíGDNLNDGDQID]OD
ØDObŏWbUPD\bQ
/DVWLNWDPLUVHWLQLØbNDUbQ
6b]GbUPD]ObNPDGGHVLŏLŏHVLQL
WXWXFXGDQØbNDUbUNHQWXWXFXGDNL
NLOLWOHPHXFXQDEDVbQ/DVWLN
GROXPEDĐODQWbVbQbVb]GbUPD]ObN
PDGGHVLŏLŏHVLQGHNLERŏEDĐODQWb
XFXQDYLGDOD\bQ%ç\OHFH
Vb]GbUPD]ObNPDGGHVLQLQVb]PDVb
HQJHOOHQPLŏROXU/DVWLNWDPLU
VHWLQLEDJDMEçOíPíQGHNL\HULQH
NR\XQ
$NDQVb]GbUPD]ObNPDGGHVLQLELU
EH]OHVLOLQ
6b]GbUPD]ObNPDGGHVLŏLŏHVLQGHQ
PíVDDGHHGLOHQD]DPLKb]b
VDDWWH\DNONPJçVWHUHQ
HWLNHWLØbNDUbQYHVíUíFíJçUíŏ
DODQbQGDNLELU\HUH\DSbŏWbUbQ
6b]GbUPD]ObNPDGGHVLQLQODVWLNWH
KRPRMHQELUŏHNLOGHGDĐbOPDVbLØLQ
KHPHQVíUíŏHGHYDPHGLQ
<DNODŏbNNPHQJHØ
GDNLNDVRQUDDUDFbQb]b
GXUGXUXQYHODVWLNKDYDEDVbQFbQb
NRQWUROHGLQ%XQXQLØLQKDYD
KRUWXPXQXGRĐUXGDQODVWLN
VXSDEbQDYHNRPSUHVçUH
YLGDOD\bQ
/DVWLNKDYDEDVbQFbEDU
EDVbQØWDQGDKDID]ODLVHEDVbQFb
çQJçUíOHQGHĐHUHJçUHGí]HOWLQ
\DNODŏbNEDU%DVbQØND\Eb
ROXŏPD\DQDNDGDULŏOHPL1R
WHNUDUOD\bQ
/DVWLNKDYDEDVbQFbEDU
EDVbQØWDQGDKDD]LVHDUDFbQ
NXOODQbOPDVbQDDUWbNPíVDDGH
HGLOPH]%LUVHUYLVHEDŏYXUXQ
$UDØEDNbPb
.XOODQbODQVb]GbUPD]ObNPDGGHVL
ŏLŏHVLQLGHĐLŏWLULQ.XOODQbOPbŏODVWLN
WDPLUVHWLQLQNDQXQLWDOLPDWODUD
X\JXQRODUDNDWbOPDVbQbVDĐOD\bQ
.RPSUHVçUYHVb]GbUPD]ObNPDGGHVL
\DNODŏbN¡&LOH¡&DUDVbQGD
NXOODQbODELOLU
7HNHUOHNGHĐLŏWLUPH
/DVWLNWDPLUVHWLQLEDJDM
EçOíPíQGHNL\HULQHNR\XQ
1RW
2QDUbOPbŏODVWLNVíUíŏNRQIRUXQX
ROGXNØDD]DOWbUEXQHGHQOHEXODVWLĐL
HQNbVD]DPDQGDGHĐLŏWLULQ
6bUDGbŏbJíUíOWíYH\DNRPSUHVçUíQ
DŏbUbbVbQPDVbQHWLFHVLQGH
NRPSUHVçUíGDNLNDLØLQNDSDWbQ
/DVWLNWDPLUVHWLQLQVRQNXOODQPD
WDULKLQHGLNNDWHGLQ6RQNXOODQPD
WDULKLQLQJHØPHVLQLQDUGbQGDQ
Vb]GbUPD]ObNç]HOOLĐLNDOPD]
6b]GbUPD]ObNPDGGHVLŏLŏHVL
í]HULQGHNLNXOODQPDVíUHVLQLGLNNDWH
DObQ
$\QbHEDWYHWLSWHROPD\DQODVWLNOHULQ
ELUOLNWHNXOODQbPbVíUíŏHVQDVbQGD
NRQWUROíND\EHWPHQL]HQHGHQRODELOLU
$\QbHEDWPDUNDYHWLSWHUDG\DOYH
NRQYDQVL\RQHONXŏDNObROPD\DQ
ODVWLNOHULQNXOODQbOPDVbDUDFbQVWDELO
ELUVíUíŏSHUIRUPDQVbVHUJLOHPHVLQH
HQJHORODELOLUYHELUØDUSbŏPD\DVHEHS
RODELOLU)DUNObHEDWPDUNDYHWLSWH
ODVWLNOHULQNXOODQbPbDUDFbQb]DJHQHO
RODUDN]DUDUGDYHUHELOLU7íP
WHNHUOHNOHUGHGRĐUXHEDWPDUNDYH
WLSWHODVWLNNXOODQGbĐbQb]GDQHPLQ
ROXQ
%LUVWHSQH\HULQHODVWLNWDPLUVHWL
NRQXOPXŏRODELOLU
$ŏDĐbGDEHOLUWLOHQKD]bUObNODUb\DSbQYH
DØbNODPDODUbGLNNDWHDObQ
࿢ $UDFbGLNNDWOLELUŏHNLOGH\ROXQ
NHQDUbQDØHNHUHNHPQL\HWHDObQ
࿢ $UDFbGí]VDĐODPYHND\JDQ
ROPD\DQELU]HPLQí]HULQHSDUN
HGLQÇQWHNHUOHNOHULQGí]EDNPDVb
JHUHNLU
࿢ 3DUNIUHQLQLØHNLQYHELULQFLYLWHVH
YH\DJHULYLWHVHWDNbQ
࿢ 0RWRUXGXUGXUXQNRQWDNDQDKWDUbQb
ØbNDUbQ
࿢ 'çUWOíLND]IODŏçUíQíDØbQ
࿢ 'HĐLŏWLUHFHĐLQL]ODVWLĐLQ
ØDSUD]bQGD\HUDODQODVWLĐLQçQíQH
YHDUNDVbQDWDNR]YH\DELUWDŏ
\HUOHŏWLULQ
࿢ $UDFbQLØLQGHEXOXQDQWíP
\ROFXODUbQDUDØWDQØbNPDVbQb
VDĐOD\bQ
࿢ 6WHSQH\LØbNDUbQ
࿢ $VODELUGHQID]ODWHNHUOHĐLD\Qb
DQGDGHĐLŏWLUPH\LQ
$UDØEDNbPb
࿢ .ULNR\X\DOQb]WHNHUOHN
SDWODGbĐbQGDWHNHUOHĐLGHĐLŏWLUPHN
LØLQNXOODQbQ\D]YHNbŏODVWLĐL
GHĐLŏLNOLNOHULQGHNXOODQPD\bQ
࿢ .ULNRQXQGD\DQGbĐb]HPLQ
\XPXŏDNVDNULNRQXQDOWbQD
PDNVLPXPFPNDObQObĐbQGD
VDĐODPELUDOWObNNRQXOPDObGbU
࿢ .DOGbUbOPbŏRODQDUDØWD\ROFXYH\D
KD\YDQEXOXQPDPDObGbU
࿢ .ULNR\ODNDOGbUbOPbŏRODQELUDUDFbQ
DOWbQDDVODJLUPH\LQ
࿢ $UDØNULNRLOHNDOGbUbOPbŏ
NRQXPGD\NHQPRWRUX
ØDObŏWbUPD\bQ
࿢ /DVWLĐLWDNPDGDQçQFHELMRQ
FbYDWDODUbQbYHGLŏLOHULQLWHPL]OHWLQ
.ULNR\XNXOODQbUNHQL]LQYHULOHQ
D]DPLNDOGbUPD\íNíQíNHVLQOLNOH
DŏPD\bQ
%XNULNRQXQGLĐHUDUDØODUGD
NXOODQbOPDVbKHPNXOODQbODQ
DUDØODUDKHPGHNULNRQX]D]DUDU
YHUHELOLUYHNLŏLVHO\DUDODQPD\D
\RODØDELOLU
%LMRQDQDKWDUbQbØbNDUbQYHKHU
ELMRQFbYDWDVbí]HULQHHPQL\HWOL
ŏHNLOGH\HUOHŏWLULQYHELMRQ
FbYDWDODUbQb\DUbPWXUGçQGíUHUHN
JHYŏHWLQ
8\DUb
.ULNR\DOQb]FDDUDFbQb]GD
NXOODQPDQb]LØLQWDVDUODQPbŏWbU
$UDFbQb]LOHVDĐODQDQNULNR\XGLĐHU
DUDØODUGDNXOODQPD\bQ
%LMRQNDSDNODUbQbWRUQDYLGD\OD
ØHNWLUHUHN\XYDVbQGDQØbNDUbQ
$UDØEDNbPb
.ULNRNROXQXNULNR\DWDNbQYHELMRQ
DQDKWDUbQbNULNRNROXQDGRĐUX
ŏHNLOGHWDNbQ
'DKDVRQUDNULNRQXQNDOGbUPD
EDŏbQbNULNRNR\PDQRNWDVbQD
GRĐUX\D\HUOHŏWLUPHNLØLQNULNR\X
\íNVHOWLQ
.ULNRNROXQXNULNREDŏbKDILIØH
NDONDQDNDGDUØHYLULQYHNULNR\X
\DUbPWXULŏDUHWOLQRNWD\DGLNH\
RODUDN\HUOHŏWLULQ
.ULNRQXQGRĐUXSR]LV\RQGD
ROGXĐXQXNRQWUROHGHUHN
WHNHUOHĐLQ\HULOHWHPDVbNHVLOHQH
NDGDUELMRQDQDKWDUbQbØHYLULQ
%LMRQFbYDWDODUbQbJHYŏHWLQ
7HNHUOHĐLGHĐLŏWLULQ
%LMRQFbYDWDODUbQbWDNbQ
$UDFbLQGLULQ
%LMRQDQDKWDUbQbí]HULQH
\HUOHŏWLULQYHELMRQFbYDWDODUbQb
ØDSUD]ODPDVbNbQ6bNPDWRUNX
1P
GLU
-DQWNDSDĐbQbQDUNDVbQGDNLVXSDS
VHPEROíMDQWVXSDEbQDGRĐUX
EDNPDObGbU
%LMRQNDSDNODUbQbWDNbQ
'HĐLŏWLULOHQWHNHUOHĐLYHDUDØ
WDNbPODUbQbNDOGbUbQ7DNbUGDPD
VHVLQLHQJHOOHPHNLØLQNULNR\X
RUMLQDONRQXPXQDJHWLUGLNWHQ
VRQUDFbYDWDEDŏbQbNULNRQXQíVW
YHDOWNbVPbWDNbPØDQWDVbQDEDVNb
X\JXOD\DFDNWDPVbĐDFDN
ŏHNLOGHØHYLULQ%XHVQDGDNULNR
LOHGLĐHUDUDØWDNbPODUbDUDVbQGD
ELUD]ERŏOXNROPDVbQDGLNNDWHGLQ
7DNbPODU
<HQLPRQWHHGLOHQWHNHUOHĐLQ
ODVWLNKDYDEDVbQFbQbYHWHNHUOHN
ELMRQODUbQbQVbNPDWRUNXQXNRQWURO
HGLQ
+DVDUObODVWLĐL\HQLELUODVWLNLOH
GHĐLŏWLULQYH\DWDPLUHWWLULQ
$UDØEDNbPb
6WHSQH
.RPSDNWVWHSQH
6WHSQHDUDØWDNLGLĐHUODVWLNOHULQ
HEDGbQDYHNXOODQbODQíONHQLQ
NXUDOODUbQDEDĐObRODUDNJHØLFLELU
ODVWLNRODUDNVbQbIODQGbUbODELOLU
6WHSQHØHOLNMDQWObGbU
'LĐHUWHNHUOHNOHUGHQGDKDNíØíNRODQ
ELUVWHSQHQLQNXOODQbPbVíUíŏ
ŏDUWODUbQbHWNLOH\HELOLU(QNbVD
]DPDQGDKDVDUObODVWLĐLQGHĐLŏPHVLQL
VDĐOD\bQ
6WHSQHEDJDMEçOíPíQGHWDEDQ
PXKDID]DVbQbQDOWbQGDEXOXQXUġOJLOL
PXKDID]DERŏOXĐXQGDELUNHOHEHN
VRPXQLOHHPQL\HWHDObQPbŏWbU
6WHSQHNXOODQbPbQDL]LQYHULOHQWíP
ODVWLNOHULØLQWDVDUODQPDPbŏWbU
7HNHUOHNGHĐLŏLPLQLQDUGbQGDQVWHSQH
RODUDNVWHSQH\XYDVbQDGDKDJHQLŏ
ELUWHNHUOHNNRQXOPDVbJHUHNHFHNVH
WDEDQPXKDID]DVb\XYDGDQKDILI
GDKD\XNDUGDRODQWHNHUOHĐLQ
í]HULQGHGXUXU
'LNNDW
%X\HGHNODVWLNWHNHUOHNVDGHFH
JHØLFLDFLONXOODQbPLØLQGLU
(QNbVD]DPDQGD\HGHNODVWLĐL
QRUPDOELUNXOODQbPODVWLĐL\OH
WHNHUOHĐL\OHGHĐLŏWLULQL]
/DVWLN]LQFLULNXOODQPD\bQb]
%XWHNHUOHĐHRUMLQDOLLOHX\XPOX
ROPD\DQODVWLNWDNPD\bQ
%DŏNDDUDØODUGDNXOODQPD\bQ
*HØLFL\HGHNWHNHUOHN
*HØLFLELUVWHSQHQLQNXOODQbPbVíUíŏ
ŏDUWODUbQbHWNLOH\HELOLU(QNbVD
]DPDQGDKDVDUObODVWLĐLQGHĐLŏPHVLQL
VDĐOD\bQ
6DGHFHWHNELUJHØLFLVWHSQHNXOODQbQ
$UDFbQb]bVDDWWHNP
GHQGDKDKb]Ob
VíUPH\LQ9LUDMODUbGíŏíNKb]ODUOD
JHØLQ*HØLFLVWHSQH\LX]XQELUVíUH
NXOODQPD\bQ
/DVWLN]LQFLUOHUL
7DPHEDWVWHSQH
'LĐHUWHNHUOHNOHUGHQGDKDNíØíNRODQ
ELUVWHSQHQLQNXOODQbPbVíUíŏ
ŏDUWODUbQbHWNLOH\HELOLU(QNbVD
]DPDQGDKDVDUObODVWLĐLQGHĐLŏPHVLQL
VDĐOD\bQ
$UDØEDNbPb
$ŏDĐbGDNLELOJLOHUGçQPH\çQíQíQ
WHUVLQHPRQWHHGLOPLŏRODQODVWLNOHU
LØLQJHØHUOLGLU
࿢ 6íUíŏŏDUWODUbHWNLOHQHELOLU(QNbVD
]DPDQGDKDVDUObODVWLĐLQ
GHĐLŏPHVLQLVDĐOD\bQ
࿢ $UDFbQb]bVDDWWHNP
GHQGDKD
Kb]ObVíUPH\LQ
࿢ Ç]HOOLNOHbVODNYHNDUOb\RO
\í]H\OHULQGHDUDFbGDKDGLNNDWOL
VíUíQ
6WHSQHEDJDMEçOíPíQGHWDEDQ
PXKDID]DVbQbQDOWbQGDEXOXQXUġOJLOL
PXKDID]DERŏOXĐXQGDELUNHOHEHN
VRPXQLOHHPQL\HWHDObQPbŏWbU
'LUHNVL\RQHOWDEDQObODVWLNOHU
/DVWLNOHUçQJçUíOPíŏRODQGçQPH
\çQíVíUíŏLVWLNDPHWLQGHRODFDN
ŏHNLOGHPRQWHHGLOPHOLGLU'çQPH
\çQíODVWLNOHULQ\DQDĐbQGDEXOXQDQ
ELUVHPEROçUQHĐLQELURNLOH
EHOLUOHQPLŏWLU
0RWRUXQDUDNDEORLOH
ØDObŏWbUbOPDVb
+b]ObŏDUMFLKD]bLOHØDObŏWbUPD\bQ
$NíVíERŏDOPbŏRODQELUDUDFbQ
PRWRUXQXEDŏNDELUDUDFbQDNíVíYH
DUDNDEORLOHØDObŏWbUbQ
8\DUb
0RWRUXQDUDNDEORLOHØDObŏWbUbOPDVb
LŏOHPLØRNGLNNDWOLELUŏHNLOGH
\DSbOPDObGbU$ŏDĐbGDNL
WDOLPDWODUGDQKHUKDQJLELUVDSPD
DNíQíQSDWODPDVbQGDQGRĐDQ
\DUDODQPDODUDYHD\Qb]DPDQGD
KHULNLDUDØWDNLHOHNWULN
GRQDQbPbQbQKDVDUbQD\RODØDELOLU
$UDØEDNbPb
8\DUb
$NíQíQJç]OHUHFLOGHNXPDŏD
YH\DER\DOb\í]H\OHUHWHPDV
HWPHVLQHL]LQYHUPH\LQ$Ní
LØLQGHNLHOHNWUROLWGLUHNWWHPDV
KDOLQGH\DUDODQPDYHKDVDUD
QHGHQRODELOHFHNRODQVíOIíULNDVLW
LØHUPHNWHGLU
࿢ $Ní\íDVODDØbNDOHYYH\DNbYbOFbPD
\DNODŏWbUPD\bQ
࿢ %RŏDOPbŏELUDNí¡&VbFDNObNODUGD
GDKLGRQPXŏRODELOLU'RQPXŏELU
DNí\íPDUŏDUDNDEORVX
EDĐODPDGDQçQFHPXWODND
Øç]íOPHVLQLVDĐOD\bQ
࿢ $NíLOHLOJLOLØDObŏPDODUGDNRUX\XFX
Jç]OíNYHNRUX\XFXHOELVHNXOODQbQ
࿢ $\QbYROWDMDVDKLS9ROWELU
\DUGbPFbDNíNXOODQbQ<DUGbPFb
DNíQíQNDSDVLWHVL$KŏDUM
HGLOPHNWHRODQDNíQíQ
NDSDVLWHVLQGHQçQHPOLçOØíGH
GíŏíNROPDPDObGbU
࿢ .DEORXØODUbL]RODV\RQOXYHNDEOR
NHVLWLHQD]PPRODQPDUŏDUD
NDEORVXNXOODQbQ
࿢ %RŏDOPbŏRODQDNí\íDUDØWDQ
D\bUPD\bQ
࿢ *HUHNVL]HOHNWULNWíNHWLFLOHULQL
NDSDWbQ
࿢ 7DNYL\HØDObŏPDVb\DSWbĐbQb]VíUH
LØLQGHDNíQíQí]HULQHHĐLOPH\LQ
࿢ .DEORNXWXSEDŏODUbQGDQELULVLGLĐHU
NDEORQXQNXWXSEDŏbQD
GHĐPHPHOLGLU
࿢ $UDØODUØDObŏWbUPD\DUGbPb
HVQDVbQGDELUELULQHGHĐPHPHOLGLU
࿢ 3DUNHOIUHQLQLØHNLQŏDQ]bPDQb
UçODQWL\HERŏYLWHVHDObQRWRPDWLN
ŏDQ]bPDQGD3NRQXPXQDDObQ
.DEOREDĐODQWbVbUDVb
.bUPb]bNDEOR\X\DUGbPFbDNíQíQ
DUWbNXWEXQDEDĐOD\bQ
'LĐHUNbUPb]bNDEOR\XERŏDOPbŏ
RODQDNíQíQDUWbNXWEXQD
EDĐOD\bQ
6L\DKNDEOR\X\DUGbPFbDNíQíQ
HNVLNXWEXQDEDĐOD\bQ
6L\DKNDEORQXQGLĐHUXFXQX
DUDFbQELUŏDVHQRNWDVbQDಥ
çUQHĐLQPRWRUEORĐXQDYH\D
PRWRUEDĐODQWbVbQGDNLYLGD
EDĐODQWbVbQDEDĐOD\bQ%DĐODQWb\b
$UDØEDNbPb
ERŏDODQDNíGHQPíPNíQ
ROGXĐXQFDX]DNELU\HUGHHQD]
FPJHUØHNOHŏWLULQ
.DEORODUbPRWRUEçOPHVLQGHGçQHQ
SDUØDODUDWHPDVHWPH\HFHNŏHNLOGH
\HUOHŏWLULQ
0RWRUXQØDObŏWbUbOPDVb
7DNYL\HVDĐOD\DQDUDFbQ
PRWRUXQXØDObŏWbUbQ
GDNLNDVRQUDGLĐHUDUDFbQ
PRWRUXQXØDObŏWbUbQ$NíVí
ERŏDOPbŏRODQDUDFDELUHUGDNLND
DUDObNODUODPDUŏEDVbOPDObYHPDUŏ
EDVPDVDQL\HGHQX]XQ
VíUPHPHOLGLU
+HULNLPRWRUXNDEORODUEDĐOb
RODUDN\DNODŏbNGDNLNDVíUH\OH
UçODQWLGHØDObŏWbUbQ
$NbP\íNOHQHQDUDØWDNLELU
HOHNWULNWíNHWLFLVLQLçUQHĐLQ
D\GbQODWPDDUNDFDPbVbWbFbVb
DØbQ
.DEORODUbVçNHUNHQ\XNDUbGDNL
LŏOHPVbUDVbQbQWDPWHUVLQL
X\JXOD\bQ
¸HNPH
.HQGLDUDFbQb]ØHNLOGLĐLQGH
$UDFbQb]bQØHNLOPHVLJHUHNL\RUVD
\HWNLOLVHUYLVOHUHYH\DSURIHV\RQHO
DUDØØHNPHVHUYLVLQHEDŏYXUXQ
$UDFbWDŏbPDQbQHQL\L\ROX
SURIHV\RQHOELUØHNLFLDUDØ
NXOODQPDNWbU
(ĐHUDUDØLNLWHNHUOHULí]HULQGH
JLGHFHNŏHNLOGHØHNLOHFHNVHçQ
NbVbPGDNLWDKULNOLWHNHUOHNOHU\HUGHQ
$UDØEDNbPb
\XNDUbNDOGbUbOPDObYHDUDØçQ
WHNHUOHNOHUNLOLWOHQPLŏŏHNLOGH
ØHNLOPHOLGLU
$UDFbØHNHUNHQDŏDĐbGDEHOLUWLOHQ
LŏOHPOHULPXWODNDX\JXOD\bQ
࿢ ¸HNLOHQELUDUDØLØLQGHNHVLQOLNOH
\ROFXEXOXQPDPDObGbU
࿢ ¸HNLOHQDUDFbQSDUNHOIUHQLQL
Øç]íOíNRQXPDJHWLULQYHYLWHVLERŏ
NRQXPDDObQ
࿢ 'çUWOíLND]IODŏçUíQíDØbQ
࿢ +b]OLPLWOHULQLDŏPD\bQ
2NLŏDUHWLQLQROGXĐXNbVPDEDVDUDN
NDSDĐbQNLOLWVL]NRQXPD$7HPHO
PRGHO%'LĐHUPRGHOOHUJHOPHVLQL
VDĐOD\bQYHNDSDĐbØbNDUbQ
¸HNPHKDONDVbDUDØWDNbPODUbLOH
ELUOLNWHPXKDID]DHGLOLU
¸HNPHKDONDVbQbYLGDOD\bQYH
GD\DQDNQRNWDVbQDNDGDUVbNbS\DWD\
NRQXPDJHWLULQ
¸HNPHKDODWbQbGDKDL\LVLELUØHNPH
ØXEXĐXQXKDOND\DEDĐOD\bQ
¸HNPHKDONDVbVDGHFHDUDØØHNPHN
LØLQNXODQbOPDObGbUDUDØNXUWDUPD
ØDObŏPDODUbQGDNXOODQbOPDPDObGbU
'LUHNVL\RQNLOLGLQLDØPDNYHIUHQ
ODPEDODUbQbQNRUQDQbQYHFDP
VLOHFHNOHULQLQØDObŏPDVbQbVDĐODPDN
LØLQNRQWDĐbDØbQ
ŎDQ]bPDQbUçODQWL\HDObQ
$UDØEDNbPb
'LNNDW
$UDFbQb]bQNDONbŏbQb\DYDŏØD
\DSbQ+b]ObYHDQLNDONbŏ
\DSPD\bQ0íVDDGHHGLOPH\HQ
\íNVHNØHNPHNXYYHWOHULDUDFD
KDVDUYHUHELOLU
.RQWDNNDSDObLNHQIUHQOHPHYH
GLUHNVL\RQØHYLUPHNLØLQGDKDID]OD
NXYYHWX\JXODPDNJHUHNLU
+DYDVLUNíODV\RQVLVWHPLQLDØbQYH
ØHNLFLDUDFbQHJ]R]JD]ODUbDUDFbQ
LØLQHJLUPHPHVLLØLQFDPODUbNDSDWbQ
2WRPDWLNŏDQ]bPDQObDUDØODU$UDØçQ
NbVbPGDQØHNLOPHOLGLUVDDWWH
PNP
GHQGDKDKb]Ob
VíUíOPHPHOLGLUYHNP
GHQGDKD
X]DNPHVDIH\HØHNLOPHPHOLGLU
ŎDQ]bPDQDUb]DOb\VD\íNVHNKb]GD
YH\DDUDFbQGDKDGDX]DĐDØHNLOPHVL
GXUXPXQGDDUDFbçQDNVbQGDQ
NDOGbUbQ
%LUVHUYLVHEDŏYXUXQ
¸HNPHLŏOHPLQLQDUGbGDQØHNPH
KDONDVbQbØbNDUbQ
$7HPHOPRGHO.DSDĐbVRQWDUDID
WDNbQYHNDSDWbQ
%Ç]HOPRGHO.DSDĐbDOWDWDNbQYH
NDSDWbQ
$UDFbWDŏbPDQbQHQL\L\ROX
SURIHV\RQHOELUØHNLFLDUDØ
NXOODQPDNWbU
'LĐHUELUDUDFbQØHNLOPHVL
$UDFbQb]bQDUNDWDPSRQØHNL
NDQFDVbQbQçQíQGHELUNDSDNYDUVD
NDSDĐbQLNLNOLSVLQLØbNDUbQ*HUL\H
GRĐUXØHNHUHNNDSDĐbNLOLWVL]NRQXPD
JHWLULQ
¸HNPHLŏOHPLQGHQVRQUDNDSDĐb
Gí]JíQŏHNLOGHNDSDWbQ
'LNNDW
$UNDØHNLEDĐODQWbNDQFDVbDUND
WDPSRQXQDOWbQGDEXOXQXU
¸HNPHKDONDVbVDGHFHDUDØØHNPHN
LØLQNXOODQbOPDObGbUDUDØNXUWDUPD
ØDObŏPDODUbQGDNXOODQbOPDPDObGbU
$UDFbQb]bQNDONbŏbQb\DYDŏØD
\DSbQ+b]ObYHDQLNDONbŏ
\DSPD\bQ0íVDDGHHGLOPH\HQ
\íNVHNØHNPHNXYYHWOHULDUDFD
KDVDUYHUHELOLU
$UDØEDNbPb
$UDØEDNbPb
'bŏEDNbP
.LOLWOHU
.DSbNLOLWOHULIDEULNDWDUDIbQGDQ\íNVHN
GHĐHUOLELUNLOLWVLOLQGLU\DĐbLOH
JUHVOHQPLŏWLU%X]Øç]íFíPDGGHOHUL
VDGHFHPHFEXUNDObQDQGXUXPODUGD
NXOODQbQØíQNíNDSbNLOLW\DĐODUbQb
JLGHUHQELUHWNLVLYDUGbUYHNLOLWOHULQ
ØDObŏPDVbQbHWNLOHU%X]Øç]íFí
PDGGHOHUNXOODQGbNWDQVRQUDNDSb
NLOLWOHULQLQELUVHUYLVWDUDIbQGDQ
\HQLGHQJUHVOHQPHVLQLVDĐOD\bQ
<bNDPD
$UDFbQb]bQER\DVbØHYUH
NRŏXOODUbQGDQHWNLOHQLU$UDFbQb]b
Gí]HQOLRODUDN\bND\bQYHSDVWDFLOD
X\JXOD\bQ$UDØ\bNDPDWHVLVOHULQL
NXOODQGbĐbQb]]DPDQ\bNDPDGDQ
VRQUDSDVWDFLODSURJUDPbQDVDKLSELU
VHUYLVLVHØLQ
.XŏSLVOLĐLçOíKDŏDUDWUHØLQHSROHQ
WR]XYHEHQ]HULQHVQHOHUER\D\D
QíIX]HGHQ]DUDUObPDGGHOHU
LØHUPHNWHGLUYHER\DKDVDUbQDQHGHQ
RODELOHFHNOHULQGHQGHUKDO\bNDQDUDN
ØbNDUbOPDODUbJHUHNLU
$UDØ\bNDPDWHVLVOHULQLNXOODQGbĐbQb]
]DPDQ\bNDPDFLKD]bLPDODWØbVbQbQ
WDOLPDWODUbQbGLNNDWHDObQ&DP
VLOHFHĐLYHDUNDFDPVLOHFHĐLNDSDOb
ROPDObGbU$UDFb\DNbWGHSRVXNDSDĐb
DØbODPD\DFDNŏHNLOGHNLOLWOH\LQ
$QWHQLYHWDYDQíVWíEDJDM
WDŏb\bFbVbQbYVVçNíQ
$UDFbQb]bHOOH\bNDGbĐbQb]WDNGLUGH
ØDPXUOXNODUbQLØNbVbPODUbQbGDVXLOH
L\LFHGXUXOD\bQ
$ØbNNDSbODUí]HULQGHNLNHQDUYH
NDWODQPD\HUOHULQLNDSDNODUbYH
EXQODUbQçUWWíĐíDODQODUbWHPL]OH\LQ
7íPNDSbODUbQPHQWHŏHOHULQLQELU
VHUYLVWDUDIbQGDQJUHVOHQPHVLQL
VDĐOD\bQ
0RWRUEçOPHVLQLEXKDUSíVNíUWíFí
WHPL]OH\LFLOHUYH\DGLĐHU\íNVHN
EDVbQØObWHPL]OHPHFLKD]ODUbLOH
WHPL]OHPH\LQ
$UDFbL\LFHGXUXOD\bQYHJíGHULLOH
NXUXOD\bQ*íGHUL\LVbNVbNØDONDOD\bQ
%R\DYHFDP\í]H\OHULØLQD\UbJíGHUL
NXOODQbQÇQFDPí]HULQGH
NDODELOHFHNSDVWDFLODNDObQWbODUb
JçUíŏíER]DELOLU
=LIWOHNHOHULDVODVHUWFLVLPOHUOH
ØbNDUbOPDPDOb%XQXQ\HULQH]LIW
ØbNDUPDVSUH\LLOHGHUKDO
WHPL]OHQPHOLGLU
'bŏD\GbQODWPDODPEDODUb
)DUYHODPEDNDSDNODUbSODVWLN
PDGGHGHQ\DSbOPbŏWbU%X]ND]bFb
RYDODPDJHUHNWLUHQYH\DDŏbQGbUbFb
WHPL]OHPHPDGGHOHULQLNXOODQPD\bQ
YHNXUXWHPL]OHPH\DSPD\bQ
3DVWDYHFLOD
$UDFDGí]HQOLDUDNObNODULOHYDNV
X\JXOD\bQHQJHØVX
ERQFXNODŏPDGbĐb]DPDQ$NVL
WDNGLUGHER\DNXUXU
&LODODPDVDGHFHER\DOb\í]H\
í]HULQGHNLNDWbELULNLQWLOHUNDSRUWD\D
\DSbŏWbĐbYH\DER\DPDWODŏbSNçWíELU
JçUíQWíND]DQGbĐb]DPDQJHUHNOLROXU
6LOLNRQOXDUDØFLODVbSDVWDODPD\b
JHUHNWLUPH\HFHNŏHNLOGHNRUX\XFXELU
WDEDNDROXŏWXUXU
$UDØEDNbPb
3ODVWLNNDURVHULSDUØDODUbQDSDVWDYH
FLODX\JXODPD\bQ
&DPODUYHFDPVLOHFHNODVWLNOHUL
+DŏHUHWHPL]OH\LFLYHFDPWHPL]OH\LFL
LOHELUOLNWH\XPXŏDNL]EbUDNPD\DQELU
EH]YH\DJíGHULNXOODQbQ
$UNDFDPODUbWHPL]OHUNHQDUNDFDPLØ
WDUDIbQGDNLbVbWPDWHOOHULQHKDVDU
YHUPH\LQ
%X]ODUbQPHNDQLNRODUDN
WHPL]OHQPHVLLØLQNHVNLQNHQDUObEX]
ND]bPDDOHWLNXOODQbQ.D]b\bFbQbQ
DOWbQDSLVOLNJLUPHPHVLYHFDPb
ØL]PHPHVLLØLQND]b\bFb\bFDPDL\LFH
EDVWbUbQ
<DĐODQDQVLOHFHNODVWLNOHULQL
\XPXŏDNELUEH]YHFDPWHPL]OH\LFL
LOHWHPL]OH\LQ
-DQWODUYHODVWLNOHU
<íNVHNEDVbQØObSíVNíUWPHDOHWOHULQL
NXOODQPD\bQ
-DQWODUbQWHPL]OHQPHVLLØLQVHUWOLN
S+GHĐHULQçWURODQELUMDQW
WHPL]OH\LFLVLNXOODQbQ
-DQWODUER\DObROGXĐXQGDQ
NDURVHULGHNXOODQbODQPDGGHOHULOH
D\QbLŏOHPHWDELWXWXODELOLUOHU
%R\DKDVDUODUb
8IDNER\DKDVDUODUbí]HULQGH
SDVODQPDEDŏODPDGDQçQFHUçWXŏ
ER\DVbQbQX\JXODQPDVbJHUHNLU'DKD
Eí\íNKDVDUYHSDVODQPbŏDODQVç]
NRQXVXROGXĐXQGDELUVHUYLVH
EDŏYXUXQ
*çYGHDNVHVXDUWLSOLPRGHOOHU
࿢ $UDØØHNLOLUNHQDUDFbQØHNLKDODWbQbQ
DUDFD]DUDUYHUPHPHVLLØLQGLNNDWOL
ROXQ¸HNPHLŏOHPLQGHQçQFH
WDPSRQGDNLNDSDĐbØbNDUbQ
࿢ <ROLOHDUDØDUDVbQGDNLPHVDIH\H
GLNNDWHGLQ5DPSDWíPVHNYH\D
ERUGíUWDŏODUbQbQí]HULQGHQ
JHØHUNHQ\DYDŏKb]ODJHØLQ
࿢ $UDFb\XNDUbNDOGbUbUNHQGHVWHN
NXOODQbQ
࿢ .DURVHULKDVDUODUbQbYHIUHQOHPH\L
çQOHPHNLØLQDUDFbQSURIHV\RQHOELU
ØHNLQLDUDFbQí]HULQGHWDŏbQPDVb
WDYVL\HHGLOLU
$UDFbQDOWJçYGHVL
%X]YHNDUJLGHUPHNYH\DWR]
NRQWUROíLØLQNXOODQbODQNRUR]LI
PDGGHOHUJçYGHDOWbQGDWRSODQbU%X
WíUPDGGHOHULQJLGHULOPHPHVL
NRUR]\RQYHSDVODQPD\bKb]ODQGbUbU
$UDFbQb]bQDOWbQGDEXOXQDQEX
PDGGHOHULJLGHUPHNLØLQGí]HQOL
RODUDNQRUPDOVXLOH\bNDQPDObGbU
¸DPXUYHGLĐHUPDGGHOHULQ
ELULNHELOHFHĐLDODQODUbWHPL]OHPH\H
GLNNDWHGLQ6XLOH\bNDPDGDQçQFH
ØDPXUELULNPLŏ\HUOHUL\XPXŏDWbQ
¸bNDUWPD\DSbŏWbUbOPbŏDUDØ
¸bNDUWPDQbQ\HWHUOLGHUHFHGH
\DSbŏPDVbLØLQDUDFbWHVOLPDWWDQ
LWLEDUHQVDDW\bNDPD\bQ
$UDED\b\bNDPDNLØLQ\íNVHNEDVbQØ
YH\DEXKDUNXOODQbOGbĐbQGDOíWIHQ
VX\XYH\DEXKDUbØbNDUWPD\DHQD]
FPPHVDIHGHWXWXQYHELUQRNWD\D
VDQL\HGHQID]ODWXWPD\bQ$NVL
WDNGLUGHØbNDUWPDGDKDVDUROXŏDELOLU
$UDØEDNbPb
3ODVWLNYHNDXØXNSDUØDODU
ġØEDNbP
ġØEçOíPYHGçŏHPHOHU
*çVWHUJHSDQHOLNDSODPDVbYHWULP
NDSODPDODUGDKLODUDFbQLØLQLNXUXELU
EH]YHLØEDNbPWHPL]OH\LFLPDGGHOHUL
LOHWHPL]OH\LQ
*çVWHUJHSDQHOLQLQNRUX\XFXFDPbQb
VDGHFH\XPXŏDNELUQHPOLEH]OH
WHPL]OH\LQ
.XPDŏNDSODPDODUbHOHNWULN
VíSíUJHVLYHIbUØDLOHWHPL]OH\LQ
/HNHOHULØbNDUPDNLØLQGçŏHPH
WHPL]OH\LFLVLNXOODQbQ
7HPL]OHPHLØLQbObNVXYH\DLØEDNbP
WHPL]OH\LFLPDGGHOHUL\HWHUOLGLU
'LNNDW
*L\VLOHULQDØbNNRQXPGDNL
$PHULNDQIHUPXDUODUbQbQNROWXN
NDSODPDODUbQD]DUDU
YHUHELOHFHĐLQGHQGROD\b$PHULNDQ
IHUPXDUODUbQbNDSDWbQ
3ODVWLNYHNDXØXNSDUØDODUDUDØ
JçYGHVLQLQWHPL]OLĐLQGHNXOODQbODQ
D\QbWHPL]OHPHPDGGHVLLOH
WHPL]OHQHELOLU*HUHNLUVHLØEDNbP
WHPL]OH\LFLPDGGHVLNXOODQbQ%DŏND
PDGGHOHUNXOODQPD\bQÇ]HOOLNOHGH
Øç]HOWLOHUYH\DEHQ]LQNXOODQPD\bQ
<íNVHNEDVbQØObSíVNíUWPHDOHWOHULQL
NXOODQPD\bQ
6HUYLVLYH%DNbP
6HUYLVLYH%DNbP
*HQHO%LOJLOHU
6HUYLVEDNbPELOJLVL
*HQHO%LOJLOHU 3ODQOb%DNbP 7DYVL\HHGLOHQVbYbODUYH
\DĐOD\bFbODUYHSDUØDODU $UDFbQb]bQØDObŏPDYHWUDILNJíYHQOLĐL
LØLQYHDUDFbQb]bQGHĐHULQLNRUXPDN
DØbVbQGDQWíPEDNbPODUbQçQJçUíOHQ
DUDObNODUOD\DSbOPDVbçQHPOLGLU
2QD\ODU
6HUYLVRQD\bVHUYLVNLWDSØbĐbQD
ND\GHGLOLU
<HWNLOL6HUYLVLQL]VHUYLVNLWDSØbĐbQGD
çQJçUíOHQ\HUOHUHNRQWUROíQ\DSbOGbĐb
WDULKLYHDUDØNLORPHWUHVLQL\D]bSNDŏH
YXUDUDNLP]DODU
6HUYLVNLWDSØbĐbQGDNLND\bWODUbQGRĐUX
\DSbOGbĐbQGDQHPLQROXQ%XKXVXV
ç]HOOLNOHJDUDQWLLOHLOJLOLRODELOHFHN
PXKWHPHOGXUXPODUGDELUNDQbW
QLWHOLĐLQGHGLUYHDUDFbQb]bVDWDUNHQGH
VL]HDYDQWDMVDĐOD\DFDNWbU
6HUYLVLYH%DNbP
3ODQOb%DNbP
6HUYLV3ODQb
%DNbPDUDObĐb
+HU\bOGDNP
GHELUKDQJLVLGDKDçQFHWDPDPODQbUVD
%DNbP,ġONEDNbPVHUYLVRODUDNX\JXODQbUYH\DELUçQFHNLEDNbPVHUYLV%DNbP,,RODUDN\DSbOGbLVH%DNbP,X\JXODQbU
%DNbP,,%LUçQFHNLEDNbPVHUYLV%DNbP,RODUDN\DSbOGbLVH%DNbP,,X\JXODQbU
6HUYLV%DNbPġŏOHUL
%DNbP, %DNbP,,
0RWRU\DĐbYH\DĐILOWUHVLQLGHĐLŏWLULQ
'
'
6b]bQWbYHKDVDUNRQWUROí\DSbQ
.
.
0RWRUKDYDILOWUHVLQLNRQWUROHGLQ
.
.
/DVWLNOHULKDYDEDVbQFbYHDŏbQPDDØbVbQGDQNRQWUROHGLQ
.
.
$UDØDĐbUNRŏXOODUDOWbQGDNXOODQbOb\RUVDNbVDPHVDIHOLNXOODQbPGDDŏbUbUçODQWLYH\DWR]OXNRŏXOODUGDNXOODQbPGDPRWRU
\DĐbYHILOWUHVLQLQGDKDVbNGHĐLŏWLULOPHVLJHUHNHELOLU
$UDØVLVWHPOHULQLQKHUKDQJLELULQGHNLVbYbND\EbSUREOHPOHUHVHEHSRODELOLU6LVWHPLQFHOHQPHOLRQDUbOPDObYHVbYbVHYL\HVL
NRQWUROHGLOPHOLGLU*HUHNLUVHVbYbLODYHHGLQ
$UDØVíUHNOLRODUDNWR]OXNRŏXOODUGDNXOODQbOb\RUVDILOWUHGDKDVbNNRQWUROHGLOPHOLGLU)LOWUHQLQGDKDVbNGHĐLŏWLULOPHVL
JHUHNHELOLU
6HUYLVLYH%DNbP
6HUYLV%DNbPġŏOHUL
%DNbP, %DNbP,,
)UHQVLVWHPLQLNRQWUROHGLQ
.
.
0RWRUVRĐXWPDVbYbVbYHçQFDP\bNDPDVbYbVbVHYL\HVLQLNRQWUROHGLQYHJHUHNLUVHWDPDPOD\bQ
.
.
6íVSDQVL\RQYHGLUHNVL\RQDNVDPODUbQbNRQWUROHGLQ
.
.
6LOHFHNODVWLNOHULQLNRQWUROHGLQ
.
.
7DKULNND\bŏbQbNRQWUROHGLQ
.
.
*HUHNHQLODYHVHUYLVOHULX\JXOD\bQLOJLOLEçOíPHEDNbQ
.
.
$UDØWHNQLNJíQFHOOHPHOHULQLNRQWUROHGLQ
.
.
)UHQVbYbVbQbGHĐLŏWLULQ
ಥ
'
)UHQEDĐODQWbODUbYHKRUWXPODUbQbWbNDQPDNDØDNØDWODNDŏbQPDODUDYENDUŏbJç]OHNRQWUROHGLQ'LVNIUHQEDODWDODUbQb
DŏbQPD\DNDUŏbNRQWUROHGLQYHGLVNOHULQ\í]H\GXUXPXQXNRQWUROHGLQ.DPSDQDIUHQEDODWDODUbQbSDEXØODUbQbDŏbQPD
YHØDWODNODUDNDUŏbJç]OHNRQWUROHGLQ'LĐHUIUHQSDUØDODUbQbNRQWUROHGLQNDPSDQDWHNHUOHNVLOLQGLULNDOLSHUSDUNIUHQL
YE
ÇQYHDUNDVíVSDQVL\RQXJç]OHNRQWUROHGLQYHGLUHNVL\RQVLVWHPLQLKDVDUJHYŏHNHNVLNSDUØDYHDŏbQPD\DNDUŏbNRQWURO
HGLQ+LGUROLNGLUHNVL\RQSDUØDODUbQbWbNDQbNObNØDWODNDŏbQPDYENDUŏbNRQWUROHGLQ
6LOHFHNODVWLNOHULQLDŏbQPDØDWODNYH\DNLUOHQPH\HNDUŏbNRQWUROHGLQ(ĐHUNLUOLLVHçQFDPbYHVLOHFHNODVWLNOHULQL
WHPL]OH\LQ<bSUDQPbŏYH\DKDVDUObVLOHFHNODVWLNOHULQLGHĐLŏWLULQ
$UDØDĐbUNRŏXOODUDOWbQGDNXOODQbOb\RUVD$UDØGDĐObNDUD]LGHNXOODQbOb\RUVD\DGDDUDØLOHØRNVbNUçPRUNØHNLOLUVHIUHQ
VbYbVbQbQGDKDVbNGHĐLŏWLULOPHVLJHUHNHELOLU
6HUYLVLYH%DNbP
6HUYLV%DNbPġŏOHUL
%DNbP, %DNbP,,
0RWRUVRĐXWPDVLVWHPLQLNRQWUROHGLQ
ಥ
.
*íYHQOLNVLVWHPLELOHŏHQOHULQLNRQWUROHGLQ
ಥ
.
*íØDNWDUbPRUJDQODUbQbNRQWUROHGLQ
ಥ
.
.DURVHULELOHŏHQOHULQL\DĐOD\bQ
ಥ
.
.%XSDUØDODUbYHEXQODUbQLOJLOLSDUØDODUbQbLQFHOH\LQ*HUHNL\RUVDGí]HOWLQWHPL]OH\LQí]HULQLWDPDPOD\bQD\DUOD\bQYH\D
GHĐLŏWLULQ
'<HQLSDUØDWDNbQYH\DGHĐLŏWLULQ
+RUWXPODUbJç]OHNRQWUROHGLQYHØDWODNŏLŏPHYHER]XOPDWHVSLWHGLOLUVHGHĐLŏWLULQ7íPERUXODUbEDĐODQWbHOHPDQODUbQb
YHNHOHSØHOHULNRQWUROHGLQJHUHNLUVH\HQLSDUØDODUODGHĐLŏWLULQ'RĐUXLŏOHWLPLVDĐODPDNLØLQVRĐXWPDVLVWHPLQGHYH
EDVbQØObUDG\DWçUNDSDĐbQGDEDVbQØWHVWLX\JXODPDQb]bYHUDG\DWçUíQYHNOLPDVLVWHPLNRQGHQVDWçUíQíQGbŏNbVPbQb
WHPL]OHPHQL]LWDYVL\HHGHUL]
(PQL\HWNHPHULLND]ODPEDVbYHHPQL\HWNHPHULSDUØDODUbQbQGRĐUXØDObŏWbĐbQGDQHPLQROXQ(PQL\HWNHPHULVLVWHPLQLQ
SDUØDODUbQGDJHYŏHNOLNYHKDVDUROXSROPDGbĐbQbNRQWUROHGLQ(ĐHUHPQL\HWNHPHULVLVWHPLQLQØDObŏPDVbQbHQJHOOH\HFHN
KHUKDQJLELUGXUXPLOHNDUŏbODŏbUVDQb]PXWODNDRQDUbOPDVbQbVDĐOD\bQ<bUWbOPbŏYH\D\bSUDQPbŏHPQL\HWNHPHUOHULQLQ
GHĐLŏWLULOPHVLQLVDĐOD\bQ
7íPNLOLWVLOLQGLUOHULQLNDSbPHQWHŏHOHULYHNLOLWGLOOHULQLNDSXWPHQWHŏHOHULQLYHPDQGDOODUbQbYHEDJDMNDSDĐbPHQWHŏHOHULQL
YHGLOOHULQL\DĐOD\bQ$UDØNRUR]\RQDHOYHULŏOLRUWDPODUGDNXOODQbOGbĐbQGDGDKDVbN\DĐODPD\DSbOPDVbJHUHNHELOLU
6b]GbUPD]ObNILWLOOHULQHWHPL]ELUEH]NXOODQDUDNVLOLNRQJUHVVíUPHNNXOODQbPçPUíQíX]DWDFDNLŏOHYLQLGDKDL\L\DSPDVbQb
VDĐOD\DFDNWbUYHVbNbŏPDYHJbFbUGDPD\bHQJHOOH\HFHNWLU
6HUYLVLYH%DNbP
6HUYLV%DNbPġŏOHUL
$UDObN
3ROHQILOWUHVLQLGHĐLŏWLULQ
+HUNP
GH\bOGDELU
+DYDILOWUHVLQLGHĐLŏWLULQ
+HUNP
GH\bOGDELU
%XMLOHULGHĐLŏWLULQ
+HUNP
GH\bOGDELU
%XMLNDEORODUbQbGHĐLŏWLULQ(OHNWURQLNVWDELOLWHNRQWUROí(6&
\HVDKLS +HUNP
GH\bOGDELU
ROPD\DQDUDØODUGD
0RWRUVRĐXWPDVbYbVbQbGHĐLŏWLULQ
+HUNP
GH\bOGDELU
0DQXHOŏDQ]bPDQ\DĐbQbGHĐLŏWLULQ
+HUNP
GH\bOGDELU
2WRPDWLNŏDQ]bPDQ\DĐbQbGHĐLŏWLULQ
+HUNP\bOGDELU\DĐNRQWUROí\DSbQ$UDØ
DĐbUNRŏXOODUDOWbQGDNXOODQbOb\RUVDKHUNPಫGH
ELUGHĐLŏWLULQ
ġODYHND\bŏbGHĐLŏWLULQ
=DPDQODPDWULJHU]LQFLULQLGHĐLŏWLULQ
+HUNP
GH\bOGDELU
6XSDSERŏOXĐXQXNRQWUROHGLQJHUHNLUVHD\DUOD\bQ
+HUNP
GH\bOGDELU
$UDØVíUHNOLRODUDNWR]OXNRŏXOODUGDNXOODQbOb\RUVDILOWUHGDKDVbNNRQWUROHGLOPHOLGLU)LOWUHQLQGDKDVbNGHĐLŏWLULOPHVL
JHUHNHELOLU
.D\bŏGHĐLŏWLULOGL\VHJHUJLQOLĐLD\GDNP
GHELUNRQWUROHGLOPHOLGLU
6HUYLVLYH%DNbP
ġŏOHP1R
ġŏOHP
6HUYLV%DNbPġŏOHUL
+HSVL
7íPVLVWHPOHULKDWDYH\DWbNDQbNObNYHKDVDUObHNVLNSDUØDODUDNDUŏbNRQWUROHGLQ*HUHNHQSDUØDODUb
GHĐLŏWLULQ$ŏbUbDŏbQPDRODQWíPSDUØDODUbGHĐLŏWLULQ
2WRPDWLN
ŏDQ]bPDQ
$UDØJHQHORODUDNDOWNbVbPGDEHOLUWLOHQNRŏXOODUGDQELUYH\DELUGHQID]ODVbDOWbQGDNXOODQbOb\RUVD
RWRPDWLNŏDQ]bPDQ\DĐbQbYHILOWUHVLQLGHĐLŏWLULQ
$UDFbQDWPRVIHUVbFDNObĐbQbQ¡&YHí]HULQGHROGXĐXDĐbUŏHKLUWUDILĐLQGHNXOODQbOPDVb
$UDFbQGDĐObNDUD]LGHNXOODQbOPDVb
$UDØLOHVbNVbNUçPRUNØHNLOPHVL
$UDFbQWDNVLSROLVDUDEDVb\DGDGDĐbWbPDUDFbRODUDNNXOODQbOPDVb
.HPHUOHU
<bSUDQPDGHULQØDWODNYH\DKDVDUODUDNDUŏbND\bŏbJç]OHNRQWUROHGLQ
*HUHNLUVHND\bŏbGHĐLŏWLULQ
/DVWLNGXUXPXYH /DVWLNGXUXPXVíUíŏWHQçQFHGHQHWOHQPHOLGLUYHDUDFbQb]D\DNbWGROGXUGXĐXQX]KHUVHIHUYH\DHQD]
ŏLŏLUPHEDVbQFb
D\GDELUODVWLNEDVbQØJçVWHUJHVLNXOODQDUDNODVWLNEDVbQFbQbNRQWUROHGLQ
7HNHUOHND\DUb
*HUHNL\RUVDWHNHUOHNOHULQ\HUOHULQLGHĐLŏWLULQYHEDODQVODUbQbD\DUOD\bQ
6HUYLVLYH%DNbP
ġODYHVHUYLV
$ĐbUKL]PHWNRŏXOODUbQGD
NXOODQbP
$ŏDĐbGDNLGXUXPODUGDQHQD]bQGDQ
ELUWDQHVLVbNØD\DŏDQb\RUVDDĐbU
KL]PHWNRŏXOODUbVç]NRQXVXGXU
࿢ $UDFbQb]bJHQHOOLNOHNP
GHQGDKD
D]ELUPHVDIHGHNXOODQb\RUVDQb]
࿢ <D\JbQRODUDNUçODQWLGHYULQGH
NXOODQbPGDYHYH\DØRNVbNGXUNDON
GXUXPXQXQ\DŏDQGbĐbWUDILN
DNbŏODUbQGD
࿢ $UDFbQWR]OX\ROODUGDNXOODQbOPDVb
࿢ $UDFbQGDĐ\DGDWHSH\ROODUbQGD
NXOODQbOPDVbQGD
࿢ 5çPRUNØHNLOPHVLQGH
࿢ $WPRVIHUVbFDNObĐbQbQ¡&YH
í]HULQGHROGXĐXDĐbUŏHKLU
WUDILĐLQGHNLVíUíŏOHUGH
࿢ $UDFbQELUWDNVLSROLVDUDFb\DGD
GDĐbWbPDUDFbRODUDN
NXOODQbOPDVbQGD
࿢ $UDFbQVbNObNODVbIbUbQDOWbQGDNL
DWPRVIHUVbFDNObNODUbQGD
NXOODQbOPDVb
3ROLVDUDFbWDNVLYHVíUíFíNXUVX
DUDØODUbDĐbUKL]PHWNXOODQbPNRŏXOODUb
VbQbIbQDJLUPHNWHGLU
$UDØDĐbUKL]PHWNRŏXOODUbQGD
NXOODQbOGbĐbQGDVHUYLVYHEDNbPODUbQ
QRUPDOGHQGDKDVbN\DSbOPDVbQb
JHUHNWLUHELOLU
Ç]HONXOODQbPNRŏXOODUbQDEDĐObRODUDN
JHUHNHQVHUYLVLŏOHPOHULLØLQWHNQLN
ELOJLDObQb]
7DYVL\HHGLOHQVbYbODUYH
\DĐOD\bFbODUYHSDUØDODU
7DYVL\HHGLOHQVbYbODUYH
\DĐOD\bFbODU
6DGHFHGHQHQPLŏYHRQD\ODQPbŏ
íUíQOHULNXOODQbQ2QD\ODQPDPbŏ
LŏOHWLPPDGGHOHULQLQNXOODQbOPDVb
QHGHQL\OHROXŏPXŏRODQKDVDUODU
JDUDQWLNDSVDPbQDJLUPH]
8\DUb
ġŏOHWLPPDGGHOHULWHKOLNHOLGLUYH
]HKLUOLRODELOLU%X\í]GHQ
GLNNDWOLFHNXOODQbOPDObGbU$PEDODM
í]HULQGHEHOLUWLOHQX\DUbODUbGLNNDWH
DObQb]
0RWRU\DĐb
0RWRU\DĐODUbNDOLWHVLYH
YLVNR]LWHOHULQHJçUHVbQbIODQGbUbObUYH
NDWHJRUL]HHGLOLU0RWRU\DĐbQbQ
NDOLWHVL\DĐbQYL]NR]LWHVLQGHQGDKD
ID]ODçQHPHVDKLSWLU
6HUYLVLYH%DNbP
0RWRU\DĐbNDOLWHVL
$&($$%$3,60%HQ]LQOL
PRWRUODU
0RWRU\DĐbQbQGROGXUXOPDVb
)DUNObPDUNDYHç]HOOLNWH\DĐODU
JHUHNOL\DĐNDOLWHVLYHYLVNR]LWH
ç]HOOLNOHULQHVDKLSROGXNODUbVíUHFH
ELUELUL\OHNDUbŏWbUbODELOLU
(ĐHUJHUHNHQNDOLWHGHPRWRU\DĐb
WHPLQHGLOHPL\RUVDPDNVLPXPOLWUH
$%VbQbIb\DĐNXOODQbODELOLUKHU\DĐ
GHĐLŏLPLQLQDUDVbQGDELUGHID
9LVNR]LWHGRĐUXROPDObGbU
6DGHFH$&($$%YH\D$%
VbQbIbPRWRU\DĐODUbQbQNXOODQbPb
EHOLUOLLŏOHWLPNRŏXOODUbDOWbQGDX]XQ
GçQHPGHPRWRUD]DUDUYHUGLNOHULQGHQ
GROD\b\DVDNODQPbŏWbU
ġODYHPRWRU\DĐbNDWNbPDGGHOHUL
ġODYHPRWRU\DĐbNDWNbPDGGHOHULQLQ
NXOODQbOPDVbKDVDUODUDYHJDUDQWL
KDNNbQbQVLOLQPHVLQH\RODØDELOLU
0RWRU\DĐbYLVNR]LWHGHUHFHOHUL
$ŏDĐbGDNLPRWRU\DĐbYLVNR]LWHOHULQL
NXOODQbQ
$&($$%$3,60
¡&YHDOWbQDNDGDU::
¡&
\HNDGDU::
¡&
\HNDGDU::
6$(YLVNR]LWHVL\DĐbQNDObQObĐbLOHLOJLOL
ELOJLYHULU
¸RNGHUHFHOL\DĐODUbQYLVNR]LWH
HQGHNVLLNLUDNDPLOHJçVWHULOLUġON
UDNDPVRQXQGD:KDUILEXOXQXU
GíŏíNVbFDNObNWDNLYLVNR]LWH\L
VLPJHOHUNHQLNLQFLUDNDP\íNVHN
VbFDNObNWDNLYLVNR]LWH\LVLPJHOHU
6RĐXWPDVbYbVbYHDQWLIUL]
2UJDQLNDVLWWLSOLX]XQçPíUOí
VRĐXWPDVbYbVb//&NXOODQbQb]
,ObPDQLNOLPNRŏXOODUbQDVDKLS
íONHOHUGHVRĐXWPDVbYbVb\DNODŏbN
RODUDN¡&ಫ\HNDGDUGRQDNDUŏb
NRUXPDVDĐODU6RĐXNLNOLP
NRŏXOODUbQDVDKLSíONHOHUGHVRĐXWPD
VbYbVb\DNODŏbNRODUDN¡&ಫ\HNDGDU
GRQDNDUŏbNRUXPDVDĐODU%X
\RĐXQOXNWíP\bOEXVHYL\HGH
ROPDObGbU
$QWLIUL]\RĐXQOXĐXQXQJHUHNOL
VHYL\HGHNDOPDVbQbVDĐOD\bQ
(NNRUR]\RQNRUXPDVbYH\DKDILI
NDØDNODUbQçQOHQPHVLLØLQNXOODQbODQ
VRĐXWPDVX\XNDWNbODUbIRQNVL\RQ
ER]XNOXNODUb\DUDWDELOLU%XWíU
VRĐXWPDVbYbVbNDWNbODUbQbQ
NXOODQbOPDVbQHGHQL\OHROXŏDQ
]DUDUODUGDQGROD\bKLØELUVRUXPOXOXN
NDEXOHGLOPHPHNWHGLU
)UHQKLGUROLĐL
6DGHFHEXDUDØLØLQNXOODQbPbQD
PíVDDGHHGLOHQIUHQKLGUROLĐLNXOODQbQ
'27
)UHQKLGUROLĐL]DPDQODDWPRVIHUGHQ
QHPHPGLĐLQGHQGROD\bIUHQHWNLVL
GíŏHELOLU%XQGDQGROD\bJíYHQOLĐLQL]
LØLQçQJçUíOHQVHUYLVDUDObNODUbQGD
IUHQKLGUROLNVbYbVbGHĐLŏWLULOPHOLGLU
)UHQKLGUROLĐLQLVDGHFHNDSDOb
NDSODUGDPXKDID]DHGLQQHP
HPLOLPLQLçQOHPHNLØLQ
)UHQKLGUROLĐLVbYbVbQbQNLUOHQPHGLĐLQH
HPLQROXQ
6HUYRGLUHNVL\RQKLGUROLĐL
6DGHFH'H[URQ9,NXOODQbQ
6HUYLVLYH%DNbP
0DQXHOŏDQ]bPDQ\DĐb
6DGHFH;*36$(::NXOODQbQ
2WRPDWLNŏDQ]bPDQ\DĐb
0DWLF'-:6RUDQb
NXOODQbQ
7HNQLNELOJLOHU
7HNQLNELOJLOHU
$UDØWDQbPELOJLOHUL
7LSHWLNHWL
$UDØWDQbPQXPDUDVb
7LS
$UDØWDQbPQXPDUDVbDUNDNROWXN
PLQGHULDOWbQDEXOXQXU
(WLNHWVíUíFíNDSbVbNLOLGLQLQ\DQbQGD
EXOXQXU
$UDØWDQbPELOJLOHUL $UDØELOJLOHUL 7HNQLNELOJLOHU
7LS
(WLNHWçQ\ROFXNDSbVbNLOLGLQLQ
\DQbQGDEXOXQXU
7HNQLNELOJLOHU
$UDØELOJLOHUL
0RWRUYHULOHUL
6DWbŏWDQbPb
%HQ]LQOL
%HQ]LQOL
0RWRU
'
'
0RWRUWDQbPNRGX
/07
/08
6LOLQGLUVD\bVb
6LOLQGLUKDFPL>[email protected]
0RWRUJíFí>N:@
GHYGDN
7RUN>[email protected]
GHYGDN
<DNbWWíUí
%HQ]LQ
%HQ]LQ
7DYVL\HHGLOHQ
0íPNíQRODQ
2NWDQLKWL\DFb521
7HNQLNELOJLOHU
5XV\DÇ]EHNLVWDQ
6DWbŏWDQbPb
0RWRU
'
'
0RWRUWDQbPNRGX
/07
/08
6LOLQGLUVD\bVb
6LOLQGLUKDFPL>[email protected]
0RWRUJíFí>N:@
GHYGDN
7RUN>[email protected]
GHYGDN
<DNbWWíUí
%HQ]LQ
%HQ]LQ
7DYVL\HHGLOHQ
0íPNíQRODQ
2NWDQLKWL\DFb521
7HNQLNELOJLOHU
3HUIRUPDQV
0RWRU
'
'
'
'
ಥ
$]DPLKb]>[email protected]
0DQXHOŏDQ]bPDQ
5XV\DÇ]EHNLVWDQ
0RWRU
$]DPLKb]>[email protected]
0DQXHOŏDQ]bPDQ
$]DPLKb]DERŏDĐbUObNWDVíUíFíROPDGDQDUWbNJ\íNLOHXODŏbODELOLUÇ]HOGRQDQbPODUD]DPLKb]bD]DOWDELOLU
7HNQLNELOJLOHU
<DNbWWíNHWLPL&2HPLV\RQODUb
+LGUROLNGLUHNVL\RQVX]PDQXHOŏDQ]bPDQ+LGUROLNGLUHNVL\RQOXPDQXHOŏDQ]bPDQ
0RWRU
'(6&GHĐLO
'(6&
'(6&GHĐLO
'(6&
ŎHKLULØLWUDILNWH>[email protected]
ŎHKLUGbŏbWUDILNWH>[email protected]
7RSODP>[email protected]
&2>[email protected]
5XV\DÇ]EHNLVWDQ
+LGUROLNGLUHNVL\RQVOXPDQXHOŏDQ]bPDQ+LGUROLNGLUHNVL\RQOXRWRPDWLNŏDQ]bPDQ
0RWRU
'
'
ŎHKLULØLWUDILNWH>[email protected]
ಥ
ŎHKLUGbŏbWUDILNWH>[email protected]
ಥ
7RSODP>[email protected]
ಥ
&2>[email protected]
ಥ
7HNQLNELOJLOHU
$UDØDĐbUObĐb
0LQLPXPERŏDĐbUObNVíUíFíGDKLONJ
>[email protected]
0RWRU
+LGUROLNGLUHNVL\RQVX]PDQXHOŏDQ]bPDQ
+LGUROLNGLUHNVL\RQOXPDQXHOŏDQ]bPDQ
'
'
5XV\DÇ]EHNLVWDQ
0RWRU
0DQXHOŏDQ]bPDQ
2WRPDWLNŏDQ]bPDQ
>[email protected]
'
'
ಥ
0DNVLPXPERŏDĐbUObNVíUíFíGDKLONJ
>[email protected]
0RWRU
+LGUROLNGLUHNVL\RQVX]PDQXHOŏDQ]bPDQ
+LGUROLNGLUHNVL\RQOXPDQXHOŏDQ]bPDQ
'
'
7HNQLNELOJLOHU
5XV\DÇ]EHNLVWDQ
0RWRU
0DQXHOŏDQ]bPDQ
2WRPDWLNŏDQ]bPDQ
>[email protected]
'
'
ಥ
7RSODPDUDØDĐbUObĐb
>[email protected]
0RWRU
+LGUROLNGLUHNVL\RQVX]PDQXHOŏDQ]bPDQ
+LGUROLNGLUHNVL\RQOXPDQXHOŏDQ]bPDQ
'
'
5XV\DÇ]EHNLVWDQ
0RWRU
0DQXHOŏDQ]bPDQ
2WRPDWLNŏDQ]bPDQ
>[email protected]
'
'
ಥ
$UDØHEDWODUb
8]XQOXN>[email protected]
<DQD\QDODUKDULØWRSODPJHQLŏOLN>[email protected]
<DQD\QDODUGDKLOWRSODPJHQLŏOLN>[email protected]
7HNQLNELOJLOHU
<íNVHNOLNDQWHQKDULØ>[email protected]Ø
<íNVHNOLNDQWHQKDULØ>[email protected]
%DJDMEçOíPíWDEDQbQbQX]XQOXĐX>[email protected]
%DJDMEçOíPíJHQLŏOLĐL>[email protected]
%DJDMEçOíPí\íNVHNOLĐL>[email protected]
'LQJLOPHVDIHVL>[email protected]
'XYDUGDQGXYDUDGçQíŏGDLUHVLØDSb>[email protected]
.DSDVLWHOHU
0RWRU\DĐb
0RWRU
'2+&
'2+&
<DĐILOWUHVLGHĐLŏLPLLOHELUOLNWH>[email protected]
<DĐçOØíPØXEXĐX0,1YH0$;DUDVb>[email protected]
<DNbWGHSRVX
%HQ]LQQRPLQDONDSDVLWHVL>[email protected]
7HNQLNELOJLOHU
/DVWLNKDYDEDVbQFb
0RWRU /DVWLNOHU
.RQIRUOXVíUíŏEDVbQFb
\ROFX\DNDGDU
(NRQRPLNVíUíŏEDVbQFb
\ROFX\DNDGDU
$]DPL\íNWHKDYDEDVbQFb
ÇQ
$UND
ÇQ
$UND
ÇQ
>[email protected]
>[email protected]
>[email protected]
>[email protected]
>[email protected]
>[email protected]
>[email protected]
>[email protected]
>[email protected]>[email protected] >[email protected]>[email protected]
+HSVL .RPSDNWVWHSQH ' 5
' 5
$UND
5
0íŏWHULELOJLOHQGLUPH
0íŏWHULELOJLOHQGLUPH
$UDØYHULOHULQLQND\GHGLOPHVLYH
JL]OLOLN $UDØYHULOHULQLQ
ND\GHGLOPHVLYHJL]OLOLN
9HUL7RSODPD0HUNH]L
$UDØWDED]bDUDØELOJLOHULQLJç]OH\LS
GHQHWOH\HQELUØRNJHOLŏPLŏVLVWHP
PHYFXWWXU7HVSLWHGLOHQDUb]DODUb
JLGHUPHNLØLQED]bYHULOHUQRUPDO
ØDObŏPDHVQDVbQGDND\GHGLOHELOLU
GLĐHUOHULLVHVDGHFHØDUSbŏPDYH\D
ØDUSbŏPD\D\DNbQGXUXPODUGD
DUDFbQb]GDKDYD\DVWbĐbNRQWURO
PRGíOíJLELROD\YHULOHULND\GHWPH
LŏOHYLQHVDKLSPRGíOOHUGHND\GHGLOLU
6LVWHPOHUDUDFbQGXUXPXçU\DĐ
VHYL\HVLYH\DDUDFbQNLORPHWUHVLLOH
LOJLOLGL\DJQRVWLNYHULOHULYHDUDFbQ
QDVbOØDObŏWbĐbçUPRWRUKb]bIUHQ
X\JXODPDVbYHHPQL\HWNHPHUL
NXOODQbPbELOJLOHULQLND\GHGHELOLU
%XELOJLOHULRNXPDNLØLQç]HOGRQDQbP
YHDUDØELOJLOHULQHHULŏLPJHUHNOLGLU
%D]bDUb]DWHŏKLVELOJLOHULDUDFbQVHUYLV
JHØPLŏLQLEHOJHOHPHNLØLQDWçO\HGH
VHUYLVHVQDVbQGD&KHYUROHWNíUHVHO
VLVWHPOHULQHHOHNWURQLNRODUDN
ND\GHGLOLU%XVD\HGHDWçO\HVL]OHUH
DUDFbQb]bDWçO\H\HJçWíUGíĐíQí]GH
KHU]DPDQWDPDUDFbQb]DX\JXQç]HO
YHGDKDHWNLQELURQDUbPYHEDNbP
VXQDELOLU
ÍUHWLFLILUPDDŏDĐbGDNLGXUXPODU
KDULFLQGHKHUKDQJLELUØDUSbŏPDYH
ND]DKDNNbQGDVíUíFíQíQGDYUDQbŏb
LOHLOJLOLKHUKDQJLELUELOJL\HHULŏPH]YH
EXQXEDŏNDODUb\ODSD\ODŏPD]
࿢ $UDØVDKLELQLQYH\DDUDØ
NLUDODQPbŏVDNLUDOD\DQbQL]QLLOH
࿢ 3ROLVYH\DEHQ]HUGHYOHWGDLUHVLQLQ
UHVPLWDOHELGXUXPXQGD
࿢ <DVDOLŏOHPOHUGHíUHWLFLQLQ
VDYXQPDVbQbQELUSDUØDVbRODUDN
࿢ .DQXQHQWDOHSHGLOGLĐLWDNGLUGH
$\UbFDíUHWLFLILUPDWRSODQPbŏYH\D
HOGHHGLOPLŏDUb]DWHŏKLVELOJLOHUL
NXOODQDELOLU
࿢ ÍUHWLFLQLQDUDŏWbUPDLKWL\DØODUbLØLQ
࿢ 8\JXQJL]OLOLNVDĐODQGbĐb
GXUXPODUGDYHLKWL\DFbQ
EHOJHOHQPHVLKDOLQGHDUDŏWbUPDYH
JHOLŏWLUPHØDObŏPDODUbLØLQ
࿢ Ç]HOELUDUDFDEDĐObROPD\DQç]HW
ELOJL\LGLĐHUNXUXPYHNXUXOXŏODUOD
DUDŏWbUPDDPDFb\ODSD\ODŏPDNLØLQ
0íŏWHULELOJLOHQGLUPH
5DG\R)UHNDQVOb
7DQbPODPD5),'
5),'WHNQRORMLVLED]bDUDØODUGDODVWLN
KDYDEDVbQFbGHQHWLPLYHDWHŏOHPH
VLVWHPLJíYHQOLĐLJLELED]b
IRQNVL\RQODULØLQNXOODQbObU$\UbFD
NDSbNLOLWOHPHDØPDØDObŏWbUPDDUDØ
LØLQGHNLJDUDMNDSbVbDØbFbODULØLQ
YHULFLOHUJLELUDG\RIUHNDQVObX]DNWDQ
NXPDQGDODUJLELNRQIRULŏOHYOHULLØLQ
GHNXOODQbObU&KHYUROHWDUDØODUGDNL
5),'WHNQRORMLVLNLŏLVHOELOJLOHUL
NXOODQPD]YH\DND\GHWPH]YH
KHUKDQJLEDŏNDELU&KHYUROHW
VLVWHPLQHEDĐODPD]
'L]LQ
$
$NVHVXDUSUL]OHUL $NVHVXDUYHDUDØ
PRGLILNDV\RQODUb $Ní $NíERŏDOPDHPQL\HWL $OWHUQDWçU $PSXOGHĐLŏWLUPH $QDKWDUODU $QWLEORNDMIUHQVLVWHPL$%6
$UDFbQGHSRODQPDVb $UDFbQNRQWUROí $UDFb\íNOHPHWDOLPDWb $UDØDĐbUObĐb $UDØHEDWODUb $UDØNLOLGLQLQDØbOPDVb $UDØWDQbPQXPDUDVb $Ub]D $Ub]DJçVWHUJHODPEDVb $UNDFDPVLOHFHĐLYH\bNDPD
VLVWHPL $UNDODPEDODU $UNDVLVODPEDODUb $UNDVLVODPEDVb $8;JLULŏL $\DUODQDELOLUKDYDODQGbUPD
ØbNbŏODUb $\GbQODWPDD\DUGíĐPHVL $\QDD\DUb %
%DJDMEçOíPí %DJDMILOHVL %DUGDNWXWXFXODUb %HQ]LQOLPRWRUODULØLQ\DNbW &
&DPVLOHFHNOHULQLQGHĐLŏWLULOPHVL &DPVLOPHYH\bNDPDVLVWHPOHUL &DP\bNDPDVX\X &'ØDODU ¸
¸DNPDN ¸DObŏPDODUbQ\DSbOPDVb ¸RFXNHPQL\HWNLOLWOHUL ¸RFXNHPQL\HWVLVWHPL ¸RFXNHPQL\HWVLVWHPLPRQWDM
QRNWDODUb '
'DKLOLODPEDODU 'bŏD\GbQODWPD 'bŏEDNbP 'bŏEíNH\D\QDODU 'LĐHUELUDUDFbQØHNLOPHVL 'LUHNVL\RQGDNLNXPDQGDWXŏODUb 'LUHNVL\RQVLPLGLD\DUb 'çQíŏVLQ\DOOHUL 'çQíŏYHŏHULWGHĐLŏWLUPH
VLQ\DOOHUL 'çUWOíLND]IODŏçUí 'íŏíN\DNbWVHYL\HVL (
(OHNWULNNXPDQGDObFDPODU (OHNWULNOLD\QDODU (OHNWURQLNNOLPDVLVWHPL (OHNWURQLN6WDELOLWH.RQWUROí (OHNWURQLN6WDELOLWH.RQWUROí
NDSDOb (OHNWURQLNŏLIUHOLGHYUHNHVLFL
LPPRELOL]HU (OIUHQL (PQL\HWNHPHUL (PQL\HWNHPHULWDNPDX\DUbVb (PQL\HWNHPHUOHUL )
)DUVHYL\HD\DUODPDVb )UHQDVLVWDQb )UHQKLGUROLĐL )UHQOHU )UHQVLVWHPL *
*HQHO%LOJLOHU *HULYLWHVODPEDVb *LULŏ *çVWHUJHSDQHOLQGHNLHŏ\D
NR\PDJç]OHUL *çVWHUJHSDQHOLQHJHQHOEDNbŏ *çVWHUJHSDQHOLVLJRUWDNXWXVX *ç]OHULQNDPDŏPDVbQb
HQJHOOH\HQPDQXHOD\DUObD\QD *ç]OíNEçOPHVL *íØND\QDĐbNHVLQWLVL *íQGí]VíUíŏIDUODUb *íQHŏOLNOHU +
+DYDJLULŏL +DYDODQGbUPD +DYD\DVWbĐbQbQGHYUHGbŏb
EbUDNbOPDVb +DYD\DVWbĐbVLVWHPL +DYD\DVWbĐbVLVWHPLYHNHPHU
JHUGLULFLOHU +bUVb]ObĐDNDUŏbNRUXPDç]HOOLĐL ,
,VbWPD ,VbWPDObDUNDFDP ,VbWPDObçQNROWXNODU ,VbWPDOb\DQD\QD ,VbWPDç]HOOLĐL ,VbWPDYHKDYDODQGbUPDVLVWHPL ,62),;ØRFXNHPQL\HWVLVWHPOHUL ġ
ġØEDNbP ġODYHVHUYLV ġONVíUíŏ -DQWNDSDNODUb -DQWODUYHODVWLNOHU .
.DSDVLWHOHU .DSbDØbN .DU]LQFLUOHUL .DWDOLWLNNRQYHUWçU .DWODQPDVb .HQGLDUDFbQb]ØHNLOGLĐLQGH .bVDYH\DX]XQKX]PHOLIDU .bŏODVWLNOHUL .LORPHWUHVDDWL .LORPHWUHVD\DFb .OLPDQbQGí]HQOLNXOODQbPb .OLPD6LVWHPL .ROWXĐXQDOWbQGDNLHŏ\DNR\PD
Jç]í .ROWXND\DUb .ROWXNEDŏObĐb\íNVHNOLNOHULQLQ
D\DUODQPDVb .ROWXNEDŏObNODUb .ROWXNSR]LV\RQX .RQWDNDQDKWDUbNRQXPODUb .RQWUROODPEDODUb .RUQD .XOODQbP .XOODQbPNbODYX]XQGDQ\DUDUODQbQ .XOODQbPÇPUí .XPDQGDELULPOHULQHJHQHOEDNbŏ .íOOíNOHU 0RWRUGHYLUVDDWL 0RWRUHJ]R]X 0RWRUKDYDILOWUHVL 0RWRUNDSXWX 0RWRUVRĐXWPDVbYbVb 0RWRUVRĐXWPDVbYbVbVbFDNObĐb 0RWRUXQDUDNDEORLOH
ØDObŏWbUbOPDVb 0RWRUXQØDObŏWbUbOPDVb 0RWRUYHULOHUL 0RWRU\DĐEDVbQFb 0RWRU\DĐb /
2
/DVWLĐLQGHĐLŏWLULOPHVL /DVWLNKDYDEDVbQFb /DVWLNKDYDEDVbQØODUb /DVWLNWDPLUVHWL /DVWLNWDQbPODUb /DVWLNYHMDQWHEDWbQbQ
GHĐLŏWLULOPHVL 2UWDíVWIUHQODPEDVb 2WRPDWLNŏDQ]bPDQ 2WRPDWLNŏDQ]bPDQ\DĐb 0
0DQXHOD\DU 0DQXHONXPDQGDObFDPODU 0DQXHOŏDQ]bPDQ 0HUNH]LNLOLWVLVWHPL 0RWRUEçOPHVLQGHNLVLJRUWD
NXWXVX 0RWRUEçOPHVLQHJHQHOEDNbŏ Ç
ÇQFDPVLOHFHNOHULYH\bNDPD
VLVWHPL ÇQKDYD\DVWbĐbVLVWHPL ÇQVLVIDUODUb 3
3DUNDVLVWDQb 3DUNHOIUHQL 3DUNHWPH 3HUGHKDYD\DVWbĐbVLVWHPL 3HUIRUPDQV 3ODNDD\GbQODWPDVb 3ROHQILOWUHVL 3URILOGHULQOLĐL 5
5DG\R)UHNDQVOb7DQbPODPD
5),' 5DG\RIUHNDQVObX]DNWDQ
NXPDQGD 5DG\R\D\bQODUbQbQDObQPDVb 6
6DDW 6DELWDQWHQ 6DELWKDYDODQGbUPDØbNbŏODUb 6HOHNWçU 6HUYLV 6HUYLVEDNbPELOJLVL 6HUYLV3ODQb 6HUYRGLUHNVL\RQKLGUROLĐL 6HUYRGLUHNVL\RQ\DĐb 6LJRUWDODU 6LVIDUb 6RĐXWPDVbYbVbYHDQWLIUL] 6WHSQH 6íUíŏHEDŏODPDN Ŏ
ŎDQ]bPDQ ŎDQ]bPDQ\DĐb 7
7DNbPODU 7DYDQEDJDMb 7DYVL\HHGLOHQVbYbODUYH
\DĐOD\bFbODU 7HKOLNH8\DUb'LNNDW 7HNHUOHNGHĐLŏWLUPH 7LSHWLNHWL 7RS7HWKHUVDELWOHPHKDONDODUb 7RUSLGRJç]í 8
86%NXOODQbOPDVb 8]XQKX]PHOLIDU Í
ÍØQRNWDObHPQL\HWNHPHUL 9
9HUL7RSODPD0HUNH]L 9LWHVNROX <
<DNbWGROGXUPD <DNbWJçVWHUJHVL <DNbWWíNHWLPL&2HPLV\RQODUb <DQD\QDQbQNDWODQPDVb <DQKDYD\DVWbĐbVLVWHPL <DQVLQ\DOODPEDODUb <ROELOJLVD\DUb7ULSFRPSXWHU <XUWGbŏbVH\DKDWLQGHIDUODU <íNVHNKb]RYHUGULYH
IRQNVL\RQXQXQNDSDWbOPDVb 

Benzer belgeler

Talimatlar kılavuzu

Talimatlar kılavuzu .DELQGHNLUçOHOHU  ¸DObŏWbUPD%DŏODWPD ...

Detaylı

Talimatlar kılavuzu

Talimatlar kılavuzu 6íUíFíNROWXĐX 6WG $\DUODPD  6íUíFíNROWXĐX ġVWHĐHEDĐOb $\DUODQPDVb  *çVWH...

Detaylı